Page 1

I =

:

o

:

s'rflDlurJs:ri]-rJ qi n fl u 1a

Annuol Report

2010

uaa

rn

w

2553

Suthep Subdistrict Municipolity

!

I


= = RTU:\,TDiOThSTDIUIJS:D"l-LI

nruril-6nul u1 nnfrtlwiti.1rafimr\

u1s r:nn;;6xn,1E if

t.o.rl6x {; rn"xrn,1vlo.!

nfun\)1u

alsllnulunrnfluuos

2

onA[,usLlsrn,tulaoluaarnu

J

anlrnaulaoluaarnur

4

auldfl anlrnfl ulaoluaarnu

5

t4lt4ula1us1dn1s Insna<1,rn1sushts,r1urnfl u1a.r una10srnfl ulaoluaarnuJ

a!anllurnnulaGlluaernu

=

; B

u1sf,in lnsn,] hnhthnnna'n u1.!(1rnr!ni rnrE

E

1',l

14

,,nn,

a. )

,ruUs:u1tuo1!on6fl laodnlsuStals

33

urururlne ',nn. aa ) u1s 6r.nfl ',nn. aa )

iiauaslul6i[a:sluiluuanrnaura.r

36

ulsrrrr6

3l

frfrn1

on6ftlaosnlsuJ6uulrnfl ulaoluaarnur

20

i,lnssurnaula.r

22

h

ul uraulns,tiu,ri

Us:T'l-Ll 2553

2

n1,,nann.7frnt.)

6u<arn n1',nanfifinn1'rfinat!

xo{lnBx n1',nanfiamn dn

(nnn1s

urr<rc<6ar flvoru-ge

ururyrar 1laiarl ininn1zIzzt ti,tt'wi Hrl

fl

q

n 1Xa na711',!r1fi Nn

rD

2553


;s

1u:oril zsse r F!-rnqi-r!dqrrfl mtl16'nr:rir-r:t'rqridorin"rqrooroninr:rir*r-r "allindr-@rllnlll Eol-unllr.r-ritl'rd rirnr:rhqr Ir:rl::rnfirlr nrtLlqil 2557" r"rrun: om"r'rii-r':rrounrirrnorrr ldo'lfiu,rueirrnirn ,:r'oru oeurriirr,rrrl::rrru lrl::l rtu $rf,nr-tl,!frar't111111't x.tfrallnllx.t llelnllr.r f,'tx.tfro lnut't@t1{nfir.r anau ul1]h11$tntlllftutftdafrxtfl Isrdi 1o] r.rri [iiiDU iqli'ri] 1 r! frniuoi!a,1qi'r!d 6'rErn-rroqlil!nlrirer'rnJnlr !'rF un:Aiurodax.rocl-r,lf,x.rodIn:rionn lllfiin-]rf,,iro:-r:riiisrrliuaviidaerlarro 'ri6-run'rfl"$rt-l-r6lr4$in 616dlf,qnrr uu:lrnqr rn':ug in r a rfi err}1qjo rr r tir e u .1\" lvlll;X il"rt'tttF;..'-1.' F,51,:1 1d'pi-..s;p. ^.[]1,.'-l0L 111\'- rt1 "1f1^l/t' I rdirdi![n;fl$]uiliililuufiniflDi!14'fli in fiiirx!x1{ nrinonf,'rrnrrx.r rini'mr4trlu L,rrr n-]11,!otu't0fl -tnn0t1{an r.rqaun tfl ILO 1^ll t.lll^Xi-X1"llL Lt llFl$,1 tdl.d"ll tL1,tl!fl1,flJn;1l11 lnnn t?ll14t lll ntti-X r F1.../F", F) 'Xi-Xr"1 lll dt ri\Fr r: ."r'd._/rr Ln:1]\'"'/r'LP'1dr 11\'11!1!_a

nrel6'rnr:dlr"rrortrlufr lnnrnarrerr In:fl -]rf, fl 6q FlFdo I il 1'r.r ,.r r.rr.rirairDroalll,!D[s]fidoifi:x'r!1{x'rr0i'r1rflf,rr1,r 1ifif,'rl.ri'rx]lu rrrrirroir rilurira-rln lqnr':riri-]': ouri-,lfrn,'rrir,.r,u,rF!rn1rdli.rx.r unrnrurflrivrr ilrrdirhnl!toFDilo gl 1 ftF^

^

[!8rndl11J.]1{ln lt ln l1{n

lfito" tn "fiL

,1\r ly^nol

t

rlfi'tln't1{nai6all:fillrlfi-tlIn:}1ir.r111,!@111-]lltflt r'rn

tllL{LdlFotalllL, llltl{

lT1"O 1

sFJ

1r01r fr

O,.Lll

allfnll

1lrernr'vr.rri fiuni1

,netntnfrN nid1Ldf,tntu


a".*l

n"p",r

20 1 0

Sufi ep SuMi3rict MunicipoliY

LL

ElDl

t E riu6nurrnnura 1.

ulouns lndnudo

2.

ulrrltiluud assuen6es

3.

ular6nua lunsnsuo

4. u1t

11uun6 unlnl

5. u1t u,unuu,n6 u,auu,alnon


--,.bdn

2553

dnltnflulaoluadtnw

'1.

u1u6ns a6ns

tls:61uan1tnnu1a

2.

uluradul un[,i1

sonLls:6'luanlnnu'la

3. u'lulnan ahus:ums

ta?J1un'lSanltnnu'la


a".*l n"p",r 20 1 0 sufi ep SuMi3rict MunicipoliY

1. 2_

5.

l

trlE

t.

ulnolu,ssol taoul0uu u1nrh5arru Ulntul

a u1d oa n1 tn fl u1 aa1 u a at n u taa

ul.rqrurEn.ionU

a u1d oa n1 tn fl u1 aa1 u a at n u taa

ulrrrusnri nl1rsau

a u1d oanl tn fl u1 aa1 u a at n u

u1t,n&&un6 uauu,alnon

a u1d oa n1 ]n fl u1 aa1 u a at n u taa

u1.r6s=uiud

du=di-.,

2. u,rouul ra11i1n 3. uloar-udqu 1,rrit,s:ouf 4. u1n urids ,lr_ui

a uld oa n1 tn fl u1 aa1 u a at n u

au1 d oa n1 In fl u au1 d oa

1a

ta

a1 u a at n u I aa 2

tl I n fl u1a a1 u a at n u

I

aa 2

au1 d oa n1 I n fl u

1a

a1 u a at n u I aa 2

au1 d oa n1 I n fl u

1a

a1 u a at n u I aa 2


--,,r"dn

2553

trE '1.

uluuJUau rLilniun:

2. u1ues6flo 1?emu

LJa:atndula sonLJa:ntnflti1a


a"*l

n"p",r

2010

Sufi ep Subdishict MunicipoliY

trEE

;l rl .l

1 u,lulldo

ularas6no 1,laoo s o n. (,iol1 u) 0 m s o a,l o 1 s fi' o u 1

ldan,l

riinhdluhdaia 2. uliralldluiiiA rua]., ti"d1u)001soo,taai,l

3. ularuor-u iuhrio ti"d1u)001sDo,tm,l

5.

ulnuullus d!aoln s o n. t ioll

u) o 01 s n o,t a )Z a n 1 s ai,t a u

ularottldn uoiltnu! snn.

(! 01 u)u n1 s oo Ja1 61 sa,E au a :a\l lD aao

u


ahgdrursnlr r !'I-lutv'tt !1c Lt . {1Una?ti11rua1l ..l1uiina?6,l1

rltu

ahe nnros r !'I_lnvLueutaHnt . muflouiu un:

rharBurrnrrna-.1 ' .!aum?!iu

uS u t 5.i

'

I

1u1]1

[

]l

.!au6tna?

. .!au?Yu.IIJ

UAv6nn

It6ih.ltr-to.!

..!au!ry.r

..rau6o1inen??N

yt-orur

r

a'[

6

. rrulriruurare'ld'

. .i1u[ u.!au tt6i

'

.lautt ull,la14

aru eh a

a'r1riu6 uav

h.tLhrun,lrro{111?1,

[[6rnodt1n ..lauifi,tnt?

1Ct[[!.t!.t!!tJu

. {aunt!nr-tna?no6t1n

1Cl1.i1n1tt!av!ttJu

. .i1u avtr

. !aunl!nr-toan1,

nlrAn"n

ah a

!! rr

[[6t

un trJo.t

l::Lutatnt:ruig

..i1ufrAn.?

1gFrllJFrr.tO1Fr',t5

r v rfl a ur ir eift u ua vvYa o . .laurYu]gul,tr g6u

.

.lauIl"ho

ah g

nl alcl o'r

r !tuhafarrul Lna r ! lunn tu !1LLA: 11"11'!'t ,l1u6tn15


lh a riar ur.l aherr?r.arsrruar oraruar

ehg!?n1raro1arua1 . .lau6olulina?6a6a?luhll

ahsrBlarenrafinu'r r l'I_ltrlL:uu lLnv

nre6nm

sr-rr"u

aherriora?rnr:fi nur maur .t11165n15

ll6y,l6lru6ttu . nlu6.ithrr-tna?frn14l n'!{a [6iuu1,]uan,

. nlud.i!fiil-rfi16ua !t6rioi]u6rt .l1u6tn1l

r.lu

..!1U1{D}]U1nr]{U

.

.i1u616nna?6.in

llni6.inr]6ntn?1iv . .ilu6?fl1,


m

ffi

n

*u".

ffi

Repori

:!F

il ffi ffi

W::'-'

flE','a

I

'\l

q

bl

V ti

o ,t; . 0t l,rr'loh

..t

"*eD i'-r:i

M rottls

0

hW,,, .-,*d 31

m


a".*l

n"p",r

20 1 0

Sufi ep Suhdisrict Municip.liV

\irl ,

trtrtrEE

trEtr@

I

DlUuODn-U a:USStnlal61sft

l.

uluqrrrfl iJs:!1a1

2. uluus:n1a tlnh

3. ulrJaslor.i dluaurul 4. ulu au:1u,,rai ursl4uul 5. uluqaudn ria,r15aU

lftt-B

5. ulrJQrnu ua[is]6lli

7. ulualsrdui nlnulldu a. uluqsua ,i1uau 9. ulna'aud6 nandl io rr,1fll,r,a1efr rdndirlfla


1. u1rr,"rfr 1 lniosuauaul4a

7.

u1Ulsn_ad a16U:

2. ulrro:osulrJ qassaunlsdna

I

lr'ttra111tnu n!ns

3. ulUaSSaruJa addnrJ

9. ulouluuJ rnsalssAi

4. ulna'1urs u:uslori

10.

5. ul

6

uB uui_6u

ri

t4ainaua_6uri

tr'rflaudo an6

ulsqaur0d qoqnl

11. u1gn1n{urofi

un[,i1


a".-l

n"p",r

20 1 0

Sufi ep Suldi3rict MunicipoliY

t,tzE!

EtrtrEE@Etrtr

noDmsfl-nut

l.

iol:uu

4. uloo1nrdau

8. u1,rus:nan assuranSas 9- u1,raul nau n'1 lO.u10a1luunuOa UaUUalna'r 11. u1,ra110u,1 uun:u1

5. u10asiis1

l2.u1,ra11lt

u1,ra11qn_fuau1

2. ul,rnualssrx,t5t15a!iod 3. ulrJaiSa o1,i1!

ulufii alau:

6 ulJasons asulr6 7 u1ra11a!s [iri1.r

il

s1ns n!

rrlrrIrrraa 6llr[6srrf,


.'iouan3l[.]:

rnflulaarn Us:lAnl]uUuLn

tJ . .''J , irl, L,' . ... u nLU n. ru-ru :r rL)rrr,olDtlr ni | 'rwL,ai 'orh .1, rr.n r!rr-L rrl:>r-.r --r ! t'iror Lrn r)cn,rnnrr 5:CrLrQCUflnDt 0 tUlnnull

a!saLrniut

nalitDoal

oDDDhlc

DLLlni ,nn,u!,J.,naL" ro-

-u,- n rroir-Lr,ro,Lo :jrw 'L rw r ... r ," ,r_ ,- 'r,' n_. .. w ' .i

DiDhiolniiri!Ddno:lBdruaqrrwD'Dinlrudrn_i!ii,rudru

F,l ]. 1 l-

.rr 1

'.' i5--L ,.r- Jnr l-'w i

oiudDru0oDnutslDlhLliidunooniulrodr!rllrnr

dDLlLrla'il

., law ,'Ll. rw JniJ I. L .' I .l' ,,1 - ,'JLl'_.i.w. ,r_,-,, ,l l. 4'J' ,',w0,1i, tlr- ,,i.. rI .- ,

"

DirhiolnairdsDdnailrl

osr a-ruohuni nnu]aoiuaEr nw

o{6Jacnouo.! nfl i!'aua"nnoi : iol,r::mvr oasorrn:rnr:irr:'iol,risnaoaa€rdryl l-r{rlir1l" .tl1,i1l{Ledn t1,rYldl t6(Ie tl0 i.t.lri l.{g I lfir.r .tl1,rJoYlu frJ rlril,Frlll LUl.lll): .OFl rilo1i.d: tlll-fi0 1-1l1lri 1.11e '1: U1$l11 JO Yl.1ll-Yllnnldltll:i {1,rs JlllgLn: l-r:si'r,rrl:cnlFT o"taeiruoaeorrr riJuftrl::6urru J

It:r!:x.tn10!0i1!l:$mntni uarai!!ul\l:01:1u fiori T 1rl 4 ro,rl"rrr"orfier1,ltri6n6're dtlrr

.itrlnr.o rrf'r6orr:n .fii-

nnu]ao']uaqrnw

61ura1n

tux.ten

dn

191't

!

0

! utll ua n frt't

I

L

l-fil-

1.111,{ JO

ooorid.ylr,li

!.1:r

Fll ll,iFll&dl[XelL11tl& JS]tLl

l

r

n ln

''dtYlt! l.] $ tn{a o0efi.m14 J9liFli-.1lultrlgd !FTelat

rili-rlairlii.ia!d orrr:::rlfqry"6onrdrra ua: rJlu x.ru1u1r qrrr:mE 9r'rx.rnau'rr1a &fn1r.rvr.r13r atrinr:rirr:ri:uiirra .FI. 2537 To€r :rnlFI 'l'l tYll,\tn1lifi fn9t:nnLfr't1x.tfi &1g10nfr't'l't dtltfl " n::m:ri raolmg a,riufi z fiuror 2s38 o""r'u riura,r rfi aiutlaelft rir:oliolr:;raooaeorylfl ria tll1,i

rrl€n

)L111

{1-t111-0t6n tt1

rrrur'rt a.r.

rin

ly

JLO

rLd $L 3 Ln: LO1ln rltdoll

16l.Lq

f F sl- - (0'6

1' )y tt

,lvr!, qou ,r r.'n 1. iv rnrur'rt

a

{rYlfltfsns 11l:.llu .LFl dr 1 n{rm14 q r !1:n 16 n1:r1"1!14,qlmfl $xtrt )1^i 24 dtfi F - 1\O 2550

LUULefitm1\ ifil-l11Jalio..tlri Iritl I Lfii- IUYIl11i-O iolr::rrqoasoirrr drrfl unllri::rrrt6oloun:orx i1 n'11 6!ais'tti,il!dfi i111,! lltfIl1di,i1!dattma i\1 '161,,i'n::r:rm6rimooa€rdryll,!ril or1d=r!a"nBoftra,1 tllFll]adii1l]ddtlt11


Sutl,ep

anufl.t:noDh500tru't

Srliisir.r Mui

0cl

rl dr 'n.itl 1l r"rlrl ldrl sa rr]il s i'rri rLilt rirrorlLr',r i rLraLilatL,Jotllrl ii.r',r:'rL',lo,rhi ndlr,ir'j{ni i'r.rraln,id rLraLi.ia,rL!er,rirri .ri rtl'rri]r r- r:d rLraLilatLiorllrl ' :iru rtu 7 ilnrirF r t,

o]fl.]'t ucldqcio qL

r'i

qli'

r'i ir

)

aila

r_

r

l:-

,} a o

r

t I

l:rLrrLrrturora:Lfut'i,nrl t.olLrrr, nr ro r'-rr o 4 r,r Lria r irr_rLrrLrrtl rni [rn+r]Lrior +oltrfUrod rl_rrl rL.aa

l:aLrrLrfl

r

o

ur';LCr.r.1,r

i

rraLr rr'' r' _nt-rl: ., ti rL.nan'r.la,,

uon

,i^,. ^,n

rrr;i'iqi'lorr

^ .'8.9'n rrL.',r.1 riirafl drirrl

4ar.l5: nn

^ In ,,.

1^n. . l.{, l^ . " t'" ,.,,,"

ii't rDul.l s:D't

*r

-.^, (! r,iiirr)

.d

...

i '

^, '. o. ll. '' . -,'i ..",'.. r. o. I .l .' ', ,o,,,8,

n5

-:

,.o .".'

.- to,or. -

rilrirr 8,,18lfl ril rrii 8,161m i.lor'rr|r'r+irrarl:r,jr'nrlrii! h!,r'rarl 285 flr/ r'nr,ii1nrlril ("in'-ldi rnd ri'n.riy l]n-rlrrLiou r:rirr'lrr:ar rilarr rqr0 2554)


r

a 2553

a

,I

I

I

675

315

2 q x1l!"rur8inair xrxllrr"rrft aui'l

r q xli.iiu

41

2 q xlli..r],,r'uarnr elirffu

3 q x1lil

I

{r.r{u}]la lrflt6dr

2

l

in

nn

n lrrurlruErrxtndr

216

432

1,625

442

2,467

457

4aa

945

aaT

979

1,846

n.ii1l4l

ii rqif

arnr einuL:d

216

u :da,i, 352

na

3 iirx nuinriu 4-

{.rsufiia rrBirxli

2 x xlllrilul7ritoird 3 x xlld:lrtlrn-alEldllrii1.fl

dd

4 X Xll!"rutr1lnuin r r.

irx !"diifafl

2.

{

432

xu6fli1 }irnaunu{i

I x x11!"'ruF"unn

610

747

1,317

614

3 q x1llir.irEi

4X

X11r"ru1ii1!'ruii

329 2.

{

733

xurnun3iur}liia

.nrli e iruo.irdrrrl

I X XllFaafl.nflflndl

403

415

ata

242

,rx rirllal}li,if,'rr"ad r q xllFaalar:ii

718 TOA

469

1,547

a9a

.nrli 1r !'luoaala

681

1,381

251

159 TTT

160

319

124

445

1,622

526

2 q xllarililirqrlfi


a.-.1 t p,r 2010 Sfiep s!b.l5ir,r Mli,: lr]lt

i-i l4 rrtr!. xnr-n

1 nriur

"

60r) 692

ralx!,irri

1,292

1 211

, ;:nur.rirl:r1ii 3.

ir./i 15 rr r fn

i.riulrlo,r,rir

I . i rni'l

l

2. n:,n1{r_illllrrr_ 2

:. :r:,:turi :rr':rrrr'

:

olumsnnu't 16.ittct!n1tfl

nt'1"1t1.ltri1.1611.1

i

'ii]1{rr 5 +,r i r -.uriaLiorriwi,riir.l 691 nr a,ru h,rLiorl' r'qLita as tnr',r

- 1.^,' '^.!r L' ;n.lL^ I. -in

_h,rLirul'

^^1-A ^t^ * ^,^42,^

r'qfr :sirr'r g

L.^' 1! h,rLior-rl-,r:

r

o

^' L, ^ ,L^t./ I tiirer

Ir^,1

-

r

Fiiul1l.1l] 9 !'rl{fta0-r{tyr',,r nri!l.lti?|lllljt}.]rlal4r1'r1.l1t{ 55 h,rL'iorLi'ryia ao;,ralr-r.ri

,- rr^,' I-^ L,r

Li

rur''rq1

rifl:u

1l1t a n ta n no

h n lrin n'r :1{ l5

Fr{

t

Ll'^r,l'-^.,

l'r

f^,lr-

^.-,1,^ ^ t ^,^ t,t^

fia g

L.^, I f, 1.lct1161

^ n ^^24,^

".^61,^

^.^t^ 1t

! rr

L ^l. L^

. -,ar

^ ^2A9A\

ALL $

\ 1-.L3l0L

ct tSet

i'r i liar'i0 o.,"'lr*u .l a

4 Lrit

yi,i;ir 262 fr.l riiii

n. ... -.1, -59 Fudl,!ml'l'[tinllinna 1flriull! ruaniti 4 ] iir1n11 38 ou iurirhu rr6n 16r11auie rieu:r'-r oaErqr1'rr diili1-{ 24 F1.r rtr.!141 L .Ot.6nnELJe.itLL l^tE:L',- : r-J^ 41 nL

6\-

1,lcim6Gcr!{r{r.r rvs110r'1!adI11r,r irruru 2 [14r olia nr fltrvi a q

f,

Lt ILtClLlVtOU LU'tOFl5td611

T':trierqorr6ar'::rrriur,lri rilodowli:inuIdrd-]lirurl r!o"rrllral.lfial rdi 'iis]r6ar{l I':trio16rurflrql (!'rr!'r) 1ur;n"!'Jrin16nq'rdi "n.ruind'r00t-l6t'lun;r:rlirarrir.+ lr-rir ! rioJ rxfrfl r6fl ilrri (fi r! rr"rf i1dH'r) lrJrir!r q fl 6.u r 1 [v]i irfl'ri'erroioriertLisl hrl]o"!rl::nrnier!"q:il-rifi o :i{-rii'rirloair,i(d 11 r:'flfl:1dr', I r

'(titn

ix raouiqulsu

[ii 2553)


Annuol Report 20

ma

Suthep Subdistrict Municipoliry


--i

-p{

"oqshUo-ruusssu BOUUSSSUINUIA Litn rsw-ruu-r

D IJUJ.D IUCIU

n ralu-U 2552"


6. ri!

in rfl nm

l.t

. . Ltd:1 rr r

ttll

.

ra6&nmq-a*risu{r.rtrui'!nrl(acnr: r?ouios lIXtill a'1f,nlf a!lExtltuarg-[dfl 6o Xuit-mAnnLi-I: !Ulntnn lnn'11!E

tl.rrJ

d'l it "rrluJla

mx.t 1

lr: dtl

XUit-mE in1,rU'::

U

in1,r

itJl "rv'l

!

1..1r n.1 t rln 'l1': n

n."[]!.1ao,nglLi.oIn:rr11tfi t-Yli,tl'::

fi

mnn

ll

"r

t14

7. t{.lt,llltn1t!lly1lqofl 1t!'lon11&61tts -1l6fiq1on!r6ll1a o1! . n-r a!iM1an-o n1:fi n 1r rlo o: ar o d': tL vtal1,l,]l ian:r!!n n:auttdrfa:x.t1i1l-rfl ' tl::trtufin r ri-fial{n_un r':!in'r': 611f-r:lllt

.

!q.1 tn':i-Fi-':lnlrr'

'lunuqi

tlr1.t.r\rorr


.a nt.::rt:u\,,,1

I Lrri:t

t-,1!

-, :.

inta(iit,!!S:r;i"tur,/JS5t_,- r//5iu.lraL_ICD\.itj:tiiia)tjli) ,i

-'xsll

0

i;dl""

rl

I

r lr

ilQ-'b,'


/

nt5U5:quntu:n55unt5U5:atuIWUw-cuutn-oDriu s:al taltflatItar) )t r) hL I


--,,r"dn

2553

nlSUs:qu DDUnuAnrsRru:oqnssunlsduRr-onsoDUruhEonrws:oluh[iu-ru r


-,-,

,.,i ir

2irirll

EEE$

lap*rt

)

,s-

taQ

-':t.

t1 ,a, I


--,.bdn

,a/

2553

nDnssuSuton hDDto tnflutaotLraatrlw


/

nrsrrtiuoTudwrourinrsUnnsouei:un-oudu eirrnor0oor6solhU


*,,r"dn

2553


n"-.1 n"p",r 20 1 0 Sufiep Suhdisrict MunicipoliV

Bn6fl,laosai

1

rirrairnrtyr-murnrunrniionorrJ:vgrtuuav6{61sh11x!i$lrd.!,!ortrtulfiriluarnmlfi

ulugn$nh6nfl'ru

4,27S,500.O0

t!ugnfitnwtfl1':

495,OOO.OO 132,OOO.O0

iileurrira-nrl':rnileirnrvr 1n:tnr:o_ofirn::&sirt

dro-l,n:mir

:

350,OOO.OO

,r,i1il

ioi

79,697.O0

f,vlo.

1ru1 qutirninnnr6nr6n lufl-{n"ff ryr6r'rsri'rlrnErlrn

296,537.O2

riraru-r:rofu (uu) I:.i6sdunorylfi !-rfl rilLnq!mn

T,072,631.6S

drornr:narril qldninrlrFnr6nlun"l'r"o!r6!'rnd'r!Bqrlrr a1.iil{ I:.i 6s1r1uo

a

ov1l1la1M1:n

B

n111r1rlo':imfl"6rdmfl

ff

o

rylfi1l-la

742,23o.OO

d-lLoorylll

1,67S,600.OO

n1rnonr"fl !5su

tnt{n'l':Fr l!nuuain1rt':Froooar6l

tn

200,ooo.oo 120,433.O0

lLmEnnL

1o':rn-r':nfi fi ndrn:arernirffiinun:urr

auvl{ll afl

56,570.OO

150,000.oo

aalu.

?l1lr r

oflu.o.6ltllltrn Tn':imrf,1"!fi1l1lfi

lnrru af,

'100,ooo_oo

.

In:tnr:nirrlanronr:fi rlwilloinulin-r: To:rnr:r

95,2aO.OO

l:;tr iirrrutu

48,500.OO

In:tnr:ol:rnr:urmdrrtr6an

4S,350.O0

l6':{n1rf,Brusuun'lr!finan:':irrrisrf,iufiilialrxrliuuirurinoir,iera

rtiurun

28,500.OO

In:tnr:al:rd_uuu-r nioudnurq,rrr.r

35S,704.O0

Ia:rnr:rirrofu o_nsarrtull

334,'140.OO

aovrlr

61r.i.rialt1$x.ri1l a.rfiai

In:rnr':o_nfi

In:.in'lafiri1lf,uuf-r:rilri1l.ilr.riudoidlna

rn::rrrrfi wlro{ri'l!nf, irlvr

30,ooo.o0 344,174_OO

In:tnr:ritrofu nr:o-otruiurfin uvi.rio

50,000.o0

n1a-orioloiuo;ur4 BnrI

12,OOO.OO


Bn6Rrao5ri 2

ci.rrairnrrouin{ ciruvoofl n r-oruottr qr6o rlrvrlrd eirraBli66io

ni

oru, ria.r6r.r

rnvntlw"ruutatusmlt q?asrflr lta.rrltctrtu In:rnr:ritioiunr:o-otru ::rvrriiuo:inrr::u In:r nr:orr:nsr

nr

ru:nn:r

lalin t':filrfi"rt"1ltr,14 oor1r.r.r B.!iioi

EoMr"r.frii rf

t

lnl.in'r':

rr

32,659.OO

Ldrali{"e

tuun':t

i-

3S6,443.OO

tLa i t1r. t"ft

6l

iE

tt

244,501.OO

nn:: trioonllirl::oi!

30,ooo.oo

'rr nn':E{{iv.olir{'lvriq rulnlin r':i-un:r*fuioonl*r]'::6u

ormuunru:swirirrnerrfl (Inrln1lfi un r': un'r:M

r

10,o00.o0 '120,OOO.OO

sf,"a}1.:)

{f] u (if,ruIi':x])

50,o00.oo

Bn6n,laftiri 3

dlra6rnrtuiorurrarulinorrur itqrraa

e

ot9tg I Ll]do,),ltJd Ig

In:tnr:rirrofu on_roqunr: ::nolarivr qnmpriiirnraJno:or arfi or In:rnr:nrirnlun-uoonirliir::qnr: uncn-r:l"n,i'-r.r.i-rsRu6'-rrfi nn"ruritumrua:ri'aldl lotoD lr!1rn'u1ff un:rruqqru-r: r.rdaflmi

19,954.00

5,OOO.OO

qon$.riirirnraJnn:at a.*r'at tn:rnr:ofiioquniafl anil1rira:f, n'l:

Ln:

r6'eri-r.lt r,fL6' r.r6orin t'{unqLdrfiainr (oToP)

lururvn::ulrioanlfr

l::o_r r sl

Liadv

5,000.00

an6R'laclsn 4 risra?lnrso 9fl rir{rirvurranturfr Ltltuo:ri-ro-oas:

14,650,652.00

1o':rntriruriro{ qrnuirao,r

722,421.OO

qonpn{uarirtalr65orutn:rmrufir1rpluorinornnr:rrr65

150,OO0.00


n"-.1

n"p",r

Sufi ep Suhdistrict

20 1 0

MunicipdiV

Bn6n',laosri 5 iu:la{*aciYErurt4rsnlarlflrfio!43r.J661.!nrurl il6oro.!:lrviliulucr'1!a

lfitin t':' Ef,t tn1.at:t ttt-'

fiFn. 1^lauuEfin Y{Yl 6 !'1,rtuit-Eg

1,524,O00.O0

tnrinlt.toflr'tnflat:!'tuBl

nfln. 1rraMloltn 11{Yl 10

uluol&in

2,307,OOO.OO

lfitin t':n8fiI tnt ti'::111g1r'l

n61.1.

ylrYl

l3

1r'tt-fiLni-aEg

26a,OOO.O0

In:rn r':ionirr irrltreirruiwr ::'irdrranrrr 1urrftir1 tn:rn r:rioni n{1 r"nloftfl I

r,rr

la

4,450,OOO_OO

rr-rlirrlliorlluEn$ldli6nnaqnior rl rr.nfitri vrifi tz

Mx.tlt 1

4,6SO,O00.O0

1

In:rnr':riorumrl:,"rrl:roio!fr r0161':fl miiar'r "sri11raf, tytrr

2,849,OOO_OO

Bn6n',laosfi 6 ai.rra? nr:ioscrfig tn:r nr:iln{a

26,642_00

uofu rn 6r ua : {'n-er

In:inr:tfi 1':;:"l t?ofl

o nr.a1fl

rlnvnrsinurner a.rririgriaa

rrora"g un;o!"nn"gr1nouun

on

fl er'rfi n

f, &_omr't1':uaso'1':'11

20,140_OO

tn:rn r':tlotfrulc:.roai6,Mslr hrnr,rr,rlr,rd Ji!m6n'r.lillul[arrrfif1ad,:na']ug{ ::,i"1 fl 255s oor1l.rufl n.nlino"r Inr.in'r':fl

ff

51,484.O0

ouh!?n!wl'a.io1r1r

uac.i.irdi J:crr!fleln':-ruei fl zsss our"unn.4fir,ir tn:rn

r':aa

o

10,ooo_oo

qdfi,uqtrlia rnuurinrv

o

rafllur u

TO,O00.O0

qn6n'laosfi 7 ai{rd,l_ nrl!_:urec*onrsrfi anrT

rrirriqorrlr'usicra.rrvar'rn

tn:inr:rfi fl-nsn-lrnrur{rim: eurinonr

nn_nmurrf,rrarro:nq_ntru6'rl

97,520.00

qorl-p-r o!n.flilft r6'0 Inr.in'rr!i11iri"on1':qud':'r i'a4nrirrnr:o-ni'ol-nih,r

'10,ooo.oo

tn:inr:o-ori-ructrtllimur rmnritltl_6 ua:nr:6oorl.trl::rfi uoraualrtvriorur

20,350.OO

In:lnrnl:clrl"nf -ruarrinr.rlnlrt!1a

54,828.OO

o'1!nfl

lrfl


uouas tttlotto:n rlui tuucutnnu taci ruadtnw tJsdi']-UDUUs:u']ru 2553

nr6ornr

16,364,144.93

riro:: lfla:l riri ir

*n

rh

o

qrgr

or

3,295,176.60

;ra t6'orn nin aiRu

173,400.05

'rratdlliqrfl6n

163,750.00

nrrii'oa::

28,681,235.86

riuqeniqu 1ri'r}11

15,912,149.00

r.,! 1,(Fl

otluur. t{'tr nn

ri trn otltruYl r h

l lrlirontlrrdnu

5,242,506.20

8,768,800.00

h:UoAliUUnln'|iU1tl\:1Uo1{

1

\:ilndl\1

7,104,375.35

liul6ou

,447 ,200.OO

10,068,436.93 515,220.00

n'ln1{{lnltl

5,696,369.00

rilooit*ttu

4

ri{daoa

23,598,123.80

ririaq

2,757,900.37

rirnrnr.rrurllno r.,! 1,(Fl

,393.7 46.7 5

695,714.16

otluu

2,609,600.00

n'lftlnaxll

260,290.00

llEnlAO

843,362.00

r.,i

ufl

ol,tuurafllr

r,! flotluu'tlr

h

n5l

I lrilrofirllrf,no

[,iuoaruunlnru1d,i11{ou

5,242.506.20

8,768,800.00 1,447.200.OO


a"*l

n"p",r

20 1 0

Sufi ep SuMi3rict MunicipoliY

hu]utaulnsflwn-lnsFrwri 0 5381 l56l 'lnsar.s O 5327 74)Q 0o 106 hu''la ladlnsf iwrin''Eiu

Lnrunr:lnsnLrfl iruni{irraaLrr

lra

:carni {a ara

ro.:uldnrr6'ruridrrindL a.a.

105

Yl

rft rrwri vra"'rnarno'r

ro.:uldnrr6irueidrrindrlrYl

109

13.-rudnrrfl flxm{i,lx3fi l1rr

tl6'nLnarrn

rirlrirdrrin

110

,rrunanir

111

112 114

,rru

rilri

1,rirrimyri,rLat}rnlriarLiisr

115


Suthep Subdistrict Municipoliiy

IIMI;IEIEIFJIflI IGIIIEIruIEIH!IE MIEIEI@IHIHIffiI

ItrIEIIIEIEIEItr IErfltir IEIq'2

T.IEIEITI IIEIBI ITITIEI@ IffIEIE EIEI[IBI HI&IrI tnflutacituaatnw raUii ea

n{ii s

JTus'1rUr nuuniunaaruaUs:nT u 6i1uadrnu

drnariarirrr?mj 1r-,rhliorisr?n! 5o2oo

Tnsrrlud o 5ls1 1561, Tns61s o 5127 7429 da 106

websrte: httpJ/rrr.suthep.go.th E mert: rnfo@suthep.go.tn

@!rnauram'ruaqrnur

รายงานประจำปี 2553 เทศบาลตำบลสุเทพ  

รายงานประจำปี 2553 เทศบาลตำบลสุเทพ