Page 1

ช่อบุนนาค

*

Interview ศาสตราจารย์วุฒิคุณ

ด.ร.เทพ พงษ์พานิช the

BUDA

muaklek

คุณอยากให้มี

ขนส่งสาธารณะ ประเภทใดมากที่สุด ? เพราะเหตุใด ?

ช่อบุนนาค | 1


ช่อบุนนาค EDITOR TALK

ดอกบุนนาคมีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด หมดจด คุณงามความดี ดอกบุนนาคมีกลิ่นหอมท�ำให้เกิดความ พึงพอใจเป็นสัญลักษณ์ของการขจายขจรชื่อเสียง ดอกบุนนาคมีลักษณะเป็นรูปฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติศักดิ์ อันสูงส่ง คือคุณค่าแห่งชีวิต ต้นบุนนาคมีสรรพคุณด้านรักษาโรคเป็นสัญลักษณ์การรักษา ความเจ็บปวดทัง้ ทางกายและทางใจ ซึง่ หมายถึงความรูแ้ ละสัจจะ ที่บัณฑิตของหมาวิทยาลัยพายัพได้รับควรจะเป็นยาที่สามารถ รักษาความเจ็บป่วยของสังคมหรือผู้อื่น สามารถสมานน�้ำใจของ ผู้ที่มีความทุกข์ยาก ต้นบุนนาคเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงยากที่สุดต้องทะนุถนอมเป็นอย่างดี ถึงจะเจริญเติบโตได้เป็นสัญลักษณ์ของการท้าชวนและท้าทาย ช่ อ บุ น นาคเล่ ม นี้ จึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ มี สาระและความบันเทิงให้กับผู้อ่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบท สัมภาษณ์ของผู้ทรงเกียรติ ดร.เทพ พงษ์พานิช ผู้สร้างต�ำนาน แห่งคาวบอย ทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุดในชีวติ ของการงานและ ครอบครัว มีสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับชีวติ ของเด็กทีเ่ รียนต่อในต่างแดน เกร็ดเล็ก ๆ น้อยส�ำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวเกาะฮ่องกง รวมไปถึง ร้านอาหารที่มีสไตล์ดูหรู ท่ามกลางบรรยากาศของแฟชั่น และ งาน Decorate อย่างเช่นร้าน Ginger Kafe ที่ดูดีไม่ซ�้ำใคร พร้อมกับไปพักผ่อนในวันสบายที่ เดอะ บูดา มวกเหล็ก รีสอร์ท พบกับต�ำนานอาหารประเภทเส้น “ข้าวซอย” อาหารเหนือที่ เราคุน้ เคยเป็นอย่างดี คราวนีจ้ ะได้รทู้ มี่ าทีไ่ ปของข้าวซอย พร้อมกับ สูตรวิธีท�ำง่าย ๆ คิดตามเรื่องต่าง ๆ ได้ในฉบับนี้นะคะ 02 | ช่อบุนนาค


EDITOR TEAM

น.ส. ภคชา ศรวณียวงศ์ 5201120844 เลขที่ 15

น.ส. ศิริกาญจน์ วิชัยศิริ 5201121209 เลขที่ 18

น.ส. สโรชา ไคร้วงษ์ 5201121551 เลขที่ 23

น.ส. วรดา ศรีประสิทธิ์ 5201121599 เลขที่ 24

น.ส. เมธาวี ไชยแว่น 5201121612 เลขที่ 26

นายณัฐพล หวังงาม 5201122121 เลขที่ 30

CHAIRMAN EDITOR IN CHIEF MARKETING DIRECTOR ADVERTISTING DIRECTOR CREATIVE DIRECTOR COORDINATOR PHOTOGRAPHER COLUMNIST GRAPHIC DESIGN STUDIO PRODUCTION

ช่อบุนนาค | 03


06 เที่ยวไหว้พระรับชัยที่.......

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ

08

วัดชัยมงคล เชียงใหม่

บุหรี่

10

ประสบการณ์ต่างแดน

04 | ช่อบุนนาค

Ginger &Kafe @The House

12


CONTENTS

14

Tsunami

ซูชิท�ำโชว์โดยฝีมือเชฟคนไทย

16

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ

เทพ พงษ์พานิช

ดร. ผู้สร้างต�ำนานแห่งคาวบอย

แม้จะหมดวาระงาน แต่สิ่งที่ท่านสร้างจะคงอยู่ตลอดไป

23

เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนเที่ยว...

ฮ่องกง

the

Buda muaklek คุณอยากให้มี

ขนส่งสาธารณะ

34

26

ประเภทใดมากที่สุด ? เพราะเหตุใด ?

ช่อบุนนาค | 05


เที่ยวไหว้พระรับชัยที่.......

เรียบเรียงโดย ฉัฐม์บพิธธ์

วัดชัยมงคล เชียงใหม่

เชียงใหม่ มีวดั วาอารามทีส่ วยงามสไตล์ลา้ นนา ซึง่ มีคณ ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์มากมาย มาถึงเชียงใหม่ ลองหาเวลา 1 วันไหว้พระให้ครบ 9 วัด เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ในแต่ละวัดที่มีชื่อ เสียงในเมืองเชียงใหม่ หนึ่งใน 9 วัดที่ต้องไปสักการบูชา คือ วัดชัยมงคล ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวของย่าน ถนนเจริญประเทศ จากเอกสารประวัติวัดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์เชียงใหม่ เดิมเป็น วัดมอญ (เม็ง) ชื่อวัดมะเล่อ หรือ มะเลิ่ง (แปลว่า รุ่งแจ้ง หรือ รุ่งอรุณ) ช่วงที่พม่าปกครองเชียงใหม่วัด แห่งนี้ถูกเรียกว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปานอก ภายหลังได้เป็นย่านการค้าของชาวต่างชาติ ซึ่งได้แก่ ชาวตะวันตก จีน และพม่าที่ท�ำการค้าไม้ เป็นวัดศิลปะมอญผสมล้านนา โดดเด่นด้วยพระเจดีย์ศิลปะ มอญ ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตสวยงาม เป็นหนึ่งในเก้าวัดของเชียงใหม่ ที่มักมีผู้มาสักการะขอพร ตามเส้นทางท�ำบุญไหว้พระเก้าวัด อันเนื่องด้วยนามมงคลของวัด เพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัด บุพพาราม (วัดอุปาใน) ถนนท่าแพ ต่อมาพระราชชายาดารารัศมีได้เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็นวัดชัยมงคล (ริมปิง) เดิมทีเนื้อที่ของวัดชัยมงคลเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยยาวไปในแนวเหนือใต้ พื้นที่ติดแม่น�้ำปิง ไม่มพี นื้ ทีต่ ดิ ถนนเจริญประเทศ ส่วนกงสุลฝรัง่ เศสทีอ่ ยูต่ ดิ กันก็ไม่มพี น้ื ทีต่ ดิ แม่นำ้� ปิง สมัยทีค่ รูบาดวงแก้ว คันธิยะ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสเห็นว่าต่อไปคนจะมาท�ำบุญจะหาทางเข้าวัดล�ำบาก ครูบาดวงแก้ว จึงเจรจากับรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขอแลกที่ดิน ด้านทิศเหนือแลกกับทิศตะวันตกเพื่อให้ที่ดินของวัดและ 06 | ช่อบุนนาค


กงสุลเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งจะท�ำให้พื้นที่วัดติด ถนนเจริญประเทศ และพื้นที่ของกงสุลฝรั่งเศสติด แม่น�้ำปิง รัฐบาลฝรั่งเศสได้ตกลงตามข้อเสนอ ครูบา ดวงแก้วจึงได้ด�ำเนินการย้ายเจดีย์หลังเก่าซึ่งติดกับ รั้วของกงสุลฝรั่งเศส มาสร้างใหม่เป็นทรงมอญใน ที่ดินใหม่ อุโบสถหลังเดิมของวัดตั้งอยู่ในล�ำน�้ำริมปิงติด กับก�ำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พอถึงฤดูน�้ำ หลากมีซุงไหลมาชนโบสถ์เสียท�ำให้สังฆกรรมไม่ได้ ในปี พ.ศ.2478 ครูบาดวงแก้วจึงขอพระราชทาน วิสุงคามสีมา และปลูกสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2479 จึงท�ำให้อุโบสถซ้อนวิหารเป็น หลังเดียวกันในปัจจุบันนี้

พระเจดีย์ทรงมอญ สร้างขึ้นอย่างบรรจงสวยงาม ในแบบศิลปะมอญ ตั้งอยู่บนฐานย่อเก็จ องค์ระฆัง ประดับปูนปั้นรูปยักษ์และกระจกสี ส่วนยอดประดับ ด้วยฉัตร ภายนอกล้อมรอบด้วยก�ำแพงแก้ว โดยมี ซุ้มประดิษฐานองค์พระทั้งสี่ด้าน เชิงบันไดประดับ มกรปูนปั้น มีเจดีย์ประจ�ำมุมทั้งสี่ และสิงห์ปูนปั้นที่ สวยงามแตกต่างจากวัดอื่น โดยเป็นรูปนางสิงห์เลี้ยง ราชธิดา ที่สร้างตามนิทานพื้น ภายในวัดมีพระพุทธชัยมงคล รูปปางมารวิชัยก่อ อิฐหรือลงรักปิดทอง เป็นพระประธานภายในวิหาร ซึ่งจ�ำลองแบบมาจากฝาผนังหลังด้านพระประธาน มีธรรมมาสน์ไม้สักแกะสลักรูปนาค ๗ เศียร สร้างใน ปี พ.ศ.๒๔๗๖ มีพระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลกมีอายุ ประมาณ ๕๐๐ ปีซึ่งได้มาจากวัดกิตติ ในอดีตเล่ากันว่าขบวนเรือหางแมงป่องที่จะเดิน ทางไปซื้อขายสินค้าที่กรุงเทพฯมักจะแวะมาขอพรที่ วัดนี้ก่อนล่องเรือไปค้าขายเสมอ เพราะถือกันว่าจะ มีชัย มีโชคลาภ และมีความปลอดภัยกลับมาตามชื่อ วัด ถ้าใครอยากมีโชคมีชัยก็ลองมาไหว้สาบูชาพระที่ วัดนี้กันดูนะคะ

พระวิหาร เป็นพระวิหารศิลปะมอญผสมล้านนา ซึ่งทั้งใช้เป็นพระอุโบสถ อันเนื่องจากพระอุโบสถ เดิมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น�้ำปิง ได้เสียหายลงไป จากการ ถูกซุงที่ไหลมาในช่วงน�้ำหลาก จึงได้ใช้พระวิหาร ร่วมกับพระอุโบสถในที่เดียวกัน ภายในพระวิหาร ประดิษฐานด้วย พระพุทธชัยมงคล พระพุทธรูป ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน ผนังตกแต่งด้วยงาน จิตรกรรม นอกจากนี้ยังมีธรรมมาสน์ไม้สักรูปนาค 7 เศียร และพระพุทธรูปไม้สกั เก่าแก่ปางเปิดโลกอีกด้วย ช่อบุนนาค | 07


08 | ช่อบุนนาค


บุหรี่

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ ก้นกรองบุหรี่ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ได้

แท้จริงแล้วก้นกรองบุหรี่ไม่ได้ช่วยท�ำให้ร่างกายปลอดภัยขึ้น เพราะส่วนที่เป็นก้นกรองไม่สามารถสกัดสาร นิโคตินหรือสารไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในบุหรี่ออกได้ทั้งหมด บุหรี่รสอ่อนมีอันตรายน้อยกว่า บุหรี่ชนิดที่เรียกว่า “ไลท์” และ “ไมลด์” โดยระบุว่าเป็นบุหรี่ชนิดรสอ่อนที่มีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า บุหรี่ธรรมดา แต่จากผลการวิจัยพบว่า บุหรี่ทั้งสองชนิดมิได้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่อย่างใด เพียงแต่ต่างกันที่รสชาติเท่านั้น สูบบุหรี่ท�ำให้หายเครียด แท้จริงความเครียดดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ร่างกายต้องการได้รับสารนิโคติน เมื่อใดที่ระดับของสารลด ลง จะท�ำให้เกิดอาการขาดสารนิโคติน คือกระวนกระวาย หงุดหงิด ขาดสมาธิ มึนศีรษะ เหม่อลอย บางคน นอนไม่หลับ และปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ครั่นเนื้อครั่นตัว ยาเส้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ซอง ยาเส้น แม้ว่าราคาถูกกว่าบุหรี่ซองหลายเท่า แต่ผลที่เกิดขึ้น พบว่ามีอันตรายเหมือนกันทุกอย่าง ซึ่งบุหรี่ทั้ง 2 ชนิดมีโทษและพิษภัยต่อระบบทางเดินหายใจไม่ต่างกัน สูบซิการ์ปลอดภัยกว่าบุหรี่ น้อยคนที่จะรู้ว่าการสูบซิการ์เป็นอันตรายยิ่งกว่าการสูบบุหรี่เสียอีก เพราะในซิการ์มาตรฐานหนึ่งออนซ์ให้ สารทาร์มากกว่าบุหรี่ 1 มวนถึง 7 เท่า ให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่า 11 เท่า และให้สารนิโคติน มากกว่าถึง 4 เท่า การสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นความจริงที่ว่าการสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่เนื่องจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากมาย ทั้งต่อผู้ สูบเองและผู้ใกล้ชิด รวมถึงเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตที่ป้องกันได้ องค์การอนามัยโลกจึงขอให้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องของโทษและพิษภัยบุหรี่ให้มากขึ้นเพื่อ ท�ำให้ประชาชนสูบบุหรี่น้องลง ช่อบุนนาค | 09


ประสบการณ์ต่างแดน Work & Study ที่ประเทศแคนาดา by ปูน

ก่อนอื่นก็ต้องขอ สวัสดีทุกคนนะค่ะ และขอ แนะน�ำตัวเอง พี่ชื่อปูนค่ะ มีโอกาสได้ไปเรียนภาษา ในโปรแกรม Work and Study ที่ประเทศแคนาดา ช่วงปี พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาระดับภาษาของ ตัวเองและได้ท�ำงานที่ดีในอนาคต เหตุผลที่เลือก แคนาดานั้น เพราะเป็นเมืองที่เงียบสงบ ปลอดภัย และภาษาก็น่าจะส�ำเนียงใกล้เคียงกับอังกฤษ และ เหตุผล ส่วนตัวก็คือ ปูนเป็นคนที่ชอบอากาศหนาว และอยากเดินทางไกลจากประเทศไทย หลังจากได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่แคนาดาที่เมือง โตรอนโต้ (Toronto) ในโปรแกรม WEP (Work Experience Program) ที่โรงเรียน ILSC ระยะ เวลา 1 ปี (เรียน 6 เดือน ท�ำงาน 6 เดือน) แล้ว ซึ่งในโปรแกรมมีให้เลือก 3 เมือง คือ Vancouver, Toronto and Montreal ก็ไม่ผิดหวังเลยที่ได้ เลือกไปเรียนภาษาที่นั่น สัญลักษณ์ของโตรอนโต้ก็ 10 | ช่อบุนนาค

คือ CN Tower อยู่ทางตอนใต้ของโตรอนโต้ ถ้าใคร หลงทางก็ให้สังเกตง่ายๆ จาก CN Tower นั่นเอง อีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันคือน�้ำตกใน แองการ่า (Niagara Falls) เป็นน�้ำตกที่มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศแคนนาดาเลยค่ะ ใครได้ไปสัมผัสก็จะรู้ว่า น�้ำตกในแองการ่านั้น เป็น น�้ำตกที่ใหญ่และสวยมาก ๆ เท่าที่เคยเห็นมาเลยค่ะ ส่วนการใช้จ่ายที่นี่ใช้ สกุลเงินคือ ดอลลาร์แคนาดา และมีรถไฟใต้ดนิ (Subway) และรถราง (Street car)

น�้ำตกในแองการ่า


เป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและง่ายในการเดินทาง ไปทุกที่ทั่วทั้งโตรอนโต้เลยค่ะ การใช้ชีวิตที่โตรอนโต้เป็นการไปใช้ชีวิตต่างบ้าน ต่างเมืองครั้งแรก เลือกอยู่กับโฮมสเตย์เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นครอบครัวชาวศรีลังกาเพื่อเป็นการ ฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่นั่น ว่าเรา ต้องปรับตัวเรื่องการกิน การอยู่ร่วมกับครอบครัว ยังไง ให้เราได้ฝึกความอดทน การเป็นระเบียบ และ ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด

CN Tower

การเรียนที่ ILSC เป็นประสบการณ์การเรียนใน International Language School Canada (ILSC) ที่สนุกใน อีกแบบหนึ่ง เพราะได้ เจอเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ มากมายในห้องเรียน และต้องพูดภาษาอังกฤษเพื่อ สื่อสารกันเป็นหลัก ช่วงแรกก็รู้สึกกลัวและไม่มั่นใจ เพราะต้องปรับตัวในการเข้าใจค่อนข้างมากค่ะ ส่วน ระดับของภาษามีทั้งหมด 11 Levels มีการเปลี่ยน คอร์สเรียนทุกเดือน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนคอร์ส ขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์และตัวผู้เรียนว่า สามารถปรับ ตัวได้มากน้อยขนาดไหน

อีกช่วงหนึ่งที่เรียนอยู่ที่โตรอนโต้ ปูน ก็ได้มีประสบการณ์ท�ำงานที่ร้านอาหารไทย และ เป็น อาสาสมัครไปช่วยออกงานอีเวนท์ หรือเป็น เจ้าหน้าที่อาสาสมัครในเทศกาลประจ�ำฤดูซึ่งเป็น ประสบการณ์ที่ดีอีกช่วงหนึ่งที่สนุก ที่เราต้องปรับ ตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนไทยที่เพิ่งรู้จัก และ เพื่อนต่างชาติต่างภาษา และวัฒนธรรม ที่โตรอน โต้ ท�ำให้เรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การท�ำงานบรรลุ ความส�ำเร็จ

นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียน เป็นชาวญี่ปุ่น เกาหลี บราซิล ซาอุดิอาระเบีย เพื่อนเป็นกันเอง นิสัยดี แต่แปลกที่ไม่ค่อยมีฝรั่ง (ก็คงจะเพราะเรา มาเรียนแค่ภาษา ไม่ได้เรียนใน University or College นั่นเองค่ะ) มีทั้งเรียนในห้องเรียนและเรียนใน นอกสถานที่จริง เช่น ออกไปห้างสรรพสินค้า ไป ทาน breakfast ที่ร้านอาหาร หรือ Coffee shop ท�ำให้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน และมีกิจกรรมในโรงเรียนทุกเดือน มีหลักสูตรให้ เลือกมากมาย

แม้ จ ะเป็ น ประสบการณ์ ค รั้ ง แรกในการไปใช้ ชีวิตที่ต่างแดน แต่ก็ประทับใจและได้เห็นอะไร ใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในอีกแง่มุมหนึ่งให้เรา ได้เรียนรู้การอะไรหลายอย่างจากทั้งที่โรงเรียนและ การท�ำงานค่ะ

http://www.learningcurve-th.com ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริษัท Learning Curve

ช่อบุนนาค | 11


มา Ginger &Kafe @The House 12 | ช่อบุนนาค

เชียงใหม่อยากทานอหารอร่อยๆ ควบคู่กับ บรรยากาศดีๆ ท่ามกลางงานศิลปะ และ สินค้าแฟชั่น Ginger & Kafe เป็นห้อง อาหารที่ดัดแปลงพื้นที่มาจากบ้านโบราณซึ่งเคยเป็นต�ำหนัก ของเจ้าหญิงแห่งเมืองพม่ามาก่อน บรรยากาศทั้งภายในและ ภายนอกถูกตกแต่งอย่างสวยงาม หรูหรา และโรแมนติก จากตัวเมืองเชียงใหม่ ตรงเข้าสู่ถนนมูลเมือง ตรงไปจนถึง ตลาดสมเพชร จะเห็นอาคาร The House ลักษณะเป็นบ้าน เก่าตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือใกล้กับตลาด ร้าน Ginger & Kafe จะอยู่ภายในอาคาร The House แห่งนี้ ธุรกิจในรูปของร้าน อาหารที่แฝงตัวอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ฟังดูไม่เข้าท่าเลยสักนิด แต่จินเจอร์คาเฟ่นั้นได้น�ำเอาอัตลักษณ์แบบตะวันตกร่วมสมัย (Oriental Contemporary) ถ่ายทอดลงบนทุกอณูของร้าน อย่างเลอเทอะแต่มีจังหวะ เผยความเป็นนักคิดนักออกแบบ รุ่นใหม่ที่กล้าน�ำเสนอสิ่งที่ดูรกหูรกตาในร้านส�ำหรับการผ่อน คลาย คุณจะเห็นลวดลายนั่นโน่นนี่ในเฟอร์นิเจอร์ ชุดโต๊ะ อาหารที่สูงบ้างต�่ำบ้าง หรือโซฟาที่คุณจะนอนกลิ้งเกลือกได้ เลยก็มีอาจจะด้วยความที่เล่นกับ ทุกสิ่ง รูปเล่ม เมนูอาหารก็เลยพิลกึ พิลนั่ ไปหน่อยตรงทีม่ นั ใหญ่จนบังหน้าเรา เกือบหมดเมื่อยกขึ้นอ่าน จินเจอร์คาเฟ่เสิร์ฟได้ทั้งอาหารไทยและนานาชาติแบบผสม ผสาน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของหวานจ�ำพวกเค้ก หรือ กาแฟ ที่นี่ไม่ใช่เพียงมีอาหารที่เลิศรส แต่ยังงานแฟชั่นจัด จ�ำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสตรี รวมไปถึง พวกเครื่องประดับ กระเป๋า ร้องเท้าต่าง ๆ งาน Decorate จ�ำพวกของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์สีสัน มีสไตล์ เฉพาะตัวในแบรนด์ของ Ginger สามารถเข้ามาเยี่ยมชมซื้อ สินค้า รวมถึงนั่งรับประทานอาหารในบรรยากาศที่แสนสบาย


เมนูแนะน�ำ สเต็กฟิลเลต์ซอสเห็ดไวน์แดงกับสลัดมันฝรั่งมะเขือเทศ

(Grilled Fillet Steak with Red Wine Mushroom Balsamic Reduction and Jacket New Potato and Tomatoes Salad)” เนื้อนุ่มมาก รสชาติดี แบบมีเดียมแรร์ให้สัมผัสที่ไร้ข้อติติง รสชาติไม่กลบความ เป็นเนื้อออกไปเลย ดึงความโดดเด่นของวัตถุดิบออกมาได้ดีดูฉลาด มีความนุ่ม ของเนื้อมาก หอมเครื่องเทศที่หมักเนื้อมัน ซอสรีดักชั่นรสชาติเข้มข้น กลิ่นหอม เข้ากันดีกับเนื้อสเต็ก

จินเจอร์คาเฟ่ (Ginger Kafe) เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 23.00 น. เป็นต้นไป โทร 0 5341 9011

ช่อบุนนาค | 13


Tsunami

ซูชิท�ำโชว์โดยฝีมือเชฟคนไทย

อาหารญี่ปุ่นระบาดหนัก ร้านซูชิ-ราเม็ง แห่ผุดทั่ว เชียงใหม่ มองไปทางไหนในเมืองเชียงใหม่ ก็เห็น แต่ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีจ�ำนวนถี่ไม่แพ้ร้านกาแฟ เพราะนอกจากรสชาติจะถูกปากแล้ว ราคาก็ยัง เป็นมิตรไม่แพ้อาหารพื้นเมือง นอกเหนือจาก อาหารประจ�ำถิ่นที่ถูกลิ้นคนภาคเหนือ วันนี้ 'อาหารญี่ปุ่น' ยังกลายเป็นเมนูถูกปากถูกใจคน เชียงใหม่ จนเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดอยู่ทั่วเมือง จากที่เคยมีแต่ในห้องอาหารโรงแรมหรูเท่านั้น หากวั น นี้ ใ ครมาเชี ย งใหม่ ก็ ส ามารถชิ ม อาหาร ญี่ปุ่นรสชาติดีได้ในราคาสบายกระเป๋า เอ่ยถึงร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอยู่ระดับ แถวหน้าของเมืองเชียงใหม่ หนึ่งในนั้นต้องมี ร้านสึนามิ ซูชิ บาร์ย่านถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่มีลูกค้าเข้าคิวแน่นทุกวัน โดยมีเชฟ 14 | ช่อบุนนาค

และเจ้าของเป็นคนเดียวกัน อดีตเซฟอาหารญี่ปุ่น ประจ�ำโรงแรมแชงกรีล่า ในกรุงเทพฯ และได้ไป ฝึกฝีมือเป็นเซฟอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศอิสราเอล อยู่นานถึง 6 ปี ก่อนกลับมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น ที่บ้านเกิดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์กว่า 4 ปี ที่พี่พล (เจ้าของ ร้าน) อารมณ์ดีได้เลือกท�ำในสิ่งที่ตนรักกับอาหาร ญี่ปุ่นที่ตนพิถีพิถันในการท�ำ คัดเลือกวัตถุดิบทีมี คุณภาพ สดใหม่วันต่อวันโดยพี่เค้าจะท�ำเองเกือบ ทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การจ่ายตลาดจนถึงการปรุง แต่งอาหาร จนออกมามีหน้าตาน่ารับประทาน อย่างที่เห็นกันซึ่ง ก็เป็นที่รู้กันดีของคนที่มาทาน ที่นี่ว่ารสชาติอาหารญี่ปุ่นร้านนี้นั้นที่มีความ เข้ม ข้น อร่อยกลมกล่อมพูดได้ว่าได้รสชาติต้นต�ำรับ อาหารญี่ปุ่นแท้ๆ เลยทีเดียว


ข้าวหน้าหมูทอด หรือ ทงคัตสึ

หมูทอดชิ้นใหญ่มาก ทอดกรอบนอกด้วยแป้ง ขนมปัง และหมูขา้ งในนุม่ มาก แถมยังมีเห็ดเข็ม ทอง หอมหัวใหญ่ และที่ส�ำคัญน�้ำซอสที่ผสมอยู่ ซึมเข้าสู่เนื้อข้าวท�ำให้ข้าวมีรสชาติหวาน และ มันสุดๆ ข้าวปั้นหน้าปูนิ่ม ข้าวญี่ปุ่นที่หุงนิ่มห่อใส่ด้วยสาหร่าย ปูนิ่มทอด กรอบและแตงกวา รสชาติอร่อยกลมกล่อม หอมเนื้อปูทอดทานกับซอสญี่ปุ่น ติดใจจนต้อง สั่งจานที่สอง

ร้ า นนี้ ตั้ ง อยู ่ ที่ สี่ แ ยกภู ค� ำ ฝั ่ ง ตรงข้ า มโรงแรม เชียงใหม่ภูค�ำด้านถนนห้วยแก้ว ร้านสึนามิฯ เปิด มานานหลายปี เป็นร้านที่ได้รับความนิยมจาก ผู้คนและนักศึกษาย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น จ�ำนวนมาก ถ้าจะมาทานที่ร้านนี้ช่วง 18:0020:00 น. ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ควรหลีกเลี่ยงเพราะ ช่วงเวลานี้ผู้คนจะเยอะมาก อาจจะได้รอกันนาน เลยทีเดียว ที่ร้านก็มีบริการที่นั่งอยู่ 2 แบบนะ ครับคือเป็นโต๊ะธรรมดา และหน้าบาร์ญี่ปุ่น

sunami Sushi Bar

ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิด-ปิด : 17:30 - 23:30 โทร 08 7189 9338

ช่อบุนนาค | 15


ศาสตราจารย์วุฒิคุณ

เทพ พงษ์พานิช

ดร. ผู้สร้างต�ำนานแห่งคาวบอย

แม้จะหมดวาระงาน แต่สิ่งที่ท่านสร้างจะคงอยู่ตลอดไป 16 | ช่อบุนนาค


ศาสตราจารย์วุฒิคุณ

ดร.เทพ พงษ์พานิช ท่านผ่านประสบการณ์ทั้งการเรียนและการ ท�ำงานมามากมายจนกระทั่งถึงเวลาเกษียณ ท่าน ก็ยังเป็นที่นับถือ คอยให้ค�ำปรึกษาให้กับผู้คน มากมาย ท่านจบการศึกษาชั้น ปวช. ที่วิทยาลัย เกษตรกรรมแม่โจ้ ในปี พ.ศ.2512 แต่ด้วยความ คิดที่แน่วแน่และความมุ่งมั่นในการศึกษา ท่าน ประสบความส�ำเร็จทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอกจากต่างประเทศ โดยใช้เวลา 6 ปี ใน การเรียนรู้และด�ำเนินชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น และความเป็ น นั ก บริหารที่มีอยู่ในตัว จึงสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ใน ต่างประเทศจนเรียนจบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีต้นทุน

ทางการศึกษา 30,000 บาท ที่ได้จากครอบครัว เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่หลังจากนั้นมา จากความสามารถ ความมุ่งมั่น จนท�ำให้ประสบ ความส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาสู ง สุ ด จากต่ า งประเทศ แล้ ว จึ ง กลั บ มาท� ำ งานด้ า นบริ ห ารที่ ตั ว เองถนั ด จนประสบความส�ำเร็จ จากประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ศึกษา รวมไปถึงการท�ำงานของท่าน ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นับถือ ท่านมีการด�ำเนินชีวิตที่อิสระ มุม มองความคิดที่กว้าง ไม่ปิดกั้นตัวเอง ท�ำให้ท่าน ประสบความส�ำเร็จในวันนี้ได้ ช่อบุนนาค | 17


Q. ภูมิล�ำเนาเดิมของท่านอยู่ที่ไหนคะ

ภูมิล�ำเนาเดิมผมเป็นคนอ�ำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี แต่จริง ๆ แล้วคุณพ่อคุณแม่มี ภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี แต่ลูกทุกคน คลอดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณพ่อคุณแม่ท�ำ ธุรกิจทางการประมงทุกประเภท รวมทั้งรับซื้อ ปลาของชาวทะเลทั่วไปด้วย และท�ำธุรกิจห้องเย็น ด้วย

Q. อยากให้เล่าเรื่องการศึกษาของท่านให้ฟัง หน่อยค่ะ

ผมเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่โรงเรียน สุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนประจ�ำจังหวัด แล้วจบ มศ.3 ก็ย้ายมาเรียนต่อระดับ ปวช.(เกษตรกรรม) จากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ (รุ่นที่ 32) เมื่อ พ.ศ. 2512 ซึ่งสมัยนั้นเป็นวิทยาลัยเกษตร สังกัด กรมอาชีวะ พอเรียนจบก็เรียนต่อปริญญาตรี (BSA) จาก Central Luzon State University, Philippines เมื่อพ.ศ.2515 ระดับปริญญาโท (MS) จาก Mississippi State University, U.S.A พ.ศ.2517 และในระดับปริญญาเอก (Ed.D.) จาก Oklahoma State University, U.S.A. เมื่อพ.ศ. 2521

Q. ในวัยเด็ก ท่านเคยมีความฝันอย่างไรบ้างคะ

ตอนเด็กอยากจะมีฟาร์มปศุสัตว์ หรือ ฟาร์มต้นไม้ อยากจะเป็นคนมีหน้ามีตาที่มีคน นับถือ เป็นผู้น�ำ เป็นนักบริหาร เพราะว่าคุณพ่อ เป็นเถ้าแก่ ในขณะเดียวกันท่านเป็นก�ำนัน ซึ่งทาง ภาคใต้เรียกนายหัว ทางเหนือเรียกพ่อเลี้ยง เพราะ อยากให้มีคนยอมรับในตัวเรา 18 | ช่อบุนนาค

Q. ท�ำไมท่านถึงตัดสินใจเลือกเรียนที่ วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ในตอนนั้นอยากเรียนด้านการเกษตร และอยาก มาเชียงใหม่ เพราะมีความรู้สึกว่าเชียงใหม่อากาศ ดี ผู้คนก็ท่าทางเรียบร้อย เป็นผู้ชายก็อยากจะ เจอผู้หญิงที่หน้าตาดีๆ ที่เชียงใหม่ และบังเอิญ เราก็อยากจะเรียนเกษตรอยู่แล้ว ก็เลยเลือก เรียนที่วิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของ ประเทศไทย และดีที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น

Q. ท่านมีแรงบันดาลใจอะไรที่ท�ำให้ตัดสินใจ ไปเรียนต่อต่างประเทศ และการเรียนที่นั่น ท่านต้องปรับตัวอย่างไรบ้างคะ

แรงบั น ดาลใจเกิ ด ขึ้ น ตอนเรี ย นที่ วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรมแม่โจ้ ในช่วงที่เรียนอยู่ จะมีอาจารย์ ที่จบจากเมืองนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จบจาก ประเทศฟิลิบปินส์และอเมริกาหลายท่าน เราก็มี ความอยากที่จะไปเรียนในประเทศแบบนั้นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกา อาจารย์มักจะพูด ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกัน ความเป็น คาวบอย ในขณะทีเ่ ราอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ อายุ 16-17 ปี ก็เป็นวัยที่อยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน อีกอย่าง หนึง่ เราคิดว่าถ้ามีโอกาส ไปเรียนต่างประเทศ จะท�ำให้ เรามีประสบการณ์ชวี ติ ทีต่ า่ งไปจากเมืองไทย ถ้าเรา มีประสบการณ์ในต่างประเทศ เราน่าจะใช้ความ แตกต่างของสิ่งที่เราเป็นอยู่มาใช้ประโยชน์ในการ ท�ำงาน การไปอยู่ในต่างประเทศ เราก็จะมีความ ต่างจากเพื่อน และความต่างนั่นจะกลายเป็นก�ำไร ของชีวิต เป็นข้อได้เปรียบในหลายๆ เรื่อง เพราะ ว่าเราจะพบเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เคยพบ เรื่องการตัดสินใจ ก็ไม่ยาก เพราะว่ามีความอยาก ไปอยู่แล้ว ที่ยากก็คือ เราต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะ


ใช้เงินตรงไหน เราคิดอยู่ว่าจะต้องรบกวนทางบ้าน ให้น้อยที่สุด ต้องคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลัง ต้องไม่เอา เปรียบคนเดียว ต้องเอาตัวเองให้รอด ดูแลชีวิตตัว เองให้ได้ เรื่องการปรับตัว เป็นเรื่องธรรมดา เพราะ วัฒนธรรมประเพณีมนั ไม่เหมือนกัน แต่เนือ่ งจาก เคยมี ป ระสบการณ์ จ ากการเรี ย นปริ ญ ญาตรี ที่ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นอยู่ในทวีปเอเชียเหมือน กัน วัฒนธรรมจึงไม่ต่างจากประเทศไทย ท�ำให้เรา ปรับตัวได้ง่าย พอไปเรียนต่อที่อเมริกา เราก็มีพื้น ฐานภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ จึงปรับตัว ได้เร็วขึ้น

Q. อยากให้ท่านเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิต ในต่างประเทศให้ฟังหน่อยค่ะ

เราจะต้องเป็นคนอดทนในการท�ำงาน อดทนต่อ การคิดถึงบ้าน คิดถึงเป็นเรื่องธรรมดา ต้องอดทน ให้ได้ ต้องดูแล บริหารเวลาให้ดี เรียนก็ต้องเรียน งานก็ต้องท�ำ จะใช้เวลาปิดภาคฤดูร้อนท�ำงาน ระหว่างเรียนก็ท�ำงาน เช่นเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใน งานวิจัย ช่วยอาจารย์เก็บตัวเลข นับต้นไม้ เก็บ แมลง ช่วยผสมพันธุ์เกสรดอกไม้ เขาก็จ่ายให้เรา เป็นรายชั่วโมง ซึ่งอาทิตย์หนึ่งท�ำงานประมาณ 20 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับตารางเรียน ว่างตอนไหนก็ไปท�ำ ตอนนั้น เงินที่ได้ก็จะเพียงพอส�ำหรับค่าที่พักกับ ค่ากินค่าอยู่ แต่ส�ำหรับค่าเทอม บางทีก็ได้ทุนจาก ทางมหาวิทยาลัย

กันว่า แล้วต่อไปเราจะไปท�ำงานอะไรต่อ เพราะ ชีวิตนี้เรียนมาตลอด ไม่เคยท�ำงานที่มันเป็นอาชีพ จริงๆ ที่เคยท�ำงานก็เป็นเพียงงาน Part time มัน ไม่ใช่อาชีพที่แท้จริง จะท�ำอะไรต่อไป ก็ต้องคิด เหมือนกัน

Q. หลังจากท่านเรียนจบจากต่างประเทศสิ่ง แรกที่อยากท�ำคืออะไรคะ

อยากกลับบ้าน เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ เมืองไทย และอยากกลับไปท�ำงานเกี่ยวกับการ บริหาร เพราะชอบงานเชิงบริหารและถนัดในด้านนี้

Q. ท่านเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานอย่างไรบ้างคะ

อาจารย์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ท ่ า นขอให้ ไ ปช่ ว ย จริง ๆ แล้วไม่ได้คิดจะมาเป็นอาจารย์ เพราะว่า เป็นอาชีพที่ไม่อยากเป็น และคิดว่าตัวเองยังไม่ ถนัดเรื่องการสอน แต่ตอนนั้นด้วยความที่อยาก จะกลับบ้าน ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น สถาบันเก่า เราก็คิดว่าลองไปท�ำสัก 1 - 2ปี แล้ว ค่อยเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งในที่สุดก็ได้กลับมาเป็น ข้าราชการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พอท�ำงานได้สัก ระยะหนึง่ รูส้ กึ ชอบ ก็ได้ทำ� งานตัง้ แต่ตำ� แหน่งเล็ก ๆ เริ่มจาก หัวหน้าฝ่าย ถัดมาก็ได้เป็นรองอธิการบดี จนสุดท้ายได้รับต�ำแหน่งอธิการบดี เรื่องการสอน ก็มีบ้างแต่ไม่มาก เทอมละหนึ่งวิชา บางเทอมสอง วิชา

Q. สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการประสบความส�ำเร็จ สูงสุดในการศึกษา

ดีใจที่เรียนถึงขั้นสูงสุด โดยที่ท�ำได้บนพื้นฐานของ ตัวเอง ไม่ได้พึ่งพาเงินทองจากทางบ้าน การที่ได้ เรียนระดับสูงสุดในการศึกษา รู้สึกใจตกใจเหมือน ช่อบุนนาค | 19


Q. การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ๆ ท่านมีวิธี การจัดการอย่างไรบ้างคะ มีความยุ่งยากซับ ซ้อนไหมคะ

ส� ำ หรั บ การบริ ห ารงานในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ก็ถือว่าใหญ่ เพราะนักศึกษาประมาณเกือบหมื่น คนบวกกับบุคลากรอีกหนึ่งพันสองร้อยคน จริงๆ ต้องบอกว่ายาก แต่เป็นคนที่ไม่ชอบท�ำอะไรให้ ยาก คือเราจริงใจ จริงจังในการท�ำงาน แต่ว่าเรา อย่าไปเอามาเป็นสิ่งบั่นทอนจิตใจ แต่มันคือหน้าที่ ที่จะต้องท�ำ ส�ำหรับวิธีการจัดการ หนึ่งคือเราต้อง เข้าใจว่างานคืออะไร สองเราต้องศึกษาวัฒนธรรม ของคนอื่นและความเป็นอยู่ขององค์กรนั้น ๆ เมื่อ เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็จะง่ายต่อการท�ำงาน

Q. จากประสบการณ์การท�ำงาน ท่านเคย ประสบปัญหาที่ท�ำให้รู้สึกท้อแท้บ้างไหมคะ แล้วท่านมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคะ

อย่าไปท้อครับ เพราะว่าเราเป็นผู้บริหารท�ำหน้าที่ เหมือนกัปตัน ถ้ากัปตันท้อหรือสละพวงมาลัยแล้ว คนโดยสารในเรือจะเป็นอย่างไร คนทีเป็นผู้บริหาร สูงสุดในองค์กรจะต้องไม่แสดงอาการท้อ อุปสรรค มันเป็นเรื่องปกติ เราต้องเข้าใจว่าทุกคนไม่เหมือน กัน ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเมื่อทุกคนไม่เหมือน กัน เราต้องบริหารคนไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถ จะใช้สูตรเดียว อย่างเดียว ท�ำกับคนทุกคนได้ อัน ที่สองพยายามใช้สติในการท�ำงาน ใช้ปัญญาคิด ตั้งสติให้ดี อย่าใช้ความเป็นอคติ ก็คือคิดในทางลบ เพราะจะท�ำให้เราไม่มีความสุขในการท�ำงาน เรา ต้องพยายามไม่ยึดถือเอาอคติเข้ามาครับ

20 | ช่อบุนนาค

Q. อยากให้ทา่ นเล่าถึงเรือ่ งของครอบครัว หน่อยค่ะ

ผมเริ่มต้นสร้างครอบครัวเมื่อ อายุ 36 ปี เจอ กับภรรยาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพราะท�ำงานที่ เดียวกันครับ ซึ่งวัยก็ต่างกันพอสมควรประมาณ 8 - 9 ปี อย่างแรกเลยเขาเป็นคนที่น่าดู สวย และ อย่างที่สองผมชอบคบคนที่ไม่เรื่องมาก ไม่ว่าผู้ หญิงหรือผู้ชาย คือผมเป็นคนง่ายๆ เพราะฉะนั้นก็ ไม่ชอบที่จะไปท�ำอะไรยากๆกับการที่จะอยู่กับคน อื่น ความจริงผมก็ละเอียดอ่อน แต่ว่าไม่ชอบที่จะ ต้องไปเอาใจคนมากๆ รู้สึกว่ามันเสียเวลาเกินไป และมันเหมือนกับถูกเอาเปรียบ เพราะภรรยาผม ไม่เคยเป็นคนอย่างนั้น คบกันแค่ 2 ปีก็แต่งงานกัน เมื่อมีครอบครัวแล้ว สิ่งที่ผมคิดก็คือ ต้องรีบสร้าง บ้าน เพราะบ้านจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง ครอบครัว ซึ่งในขณะนั้นก็อาศัยบ้านหลวงอยู่ แต่ ทางคุณพ่อคุณแม่ท่าน ท่านว่ายังไม่จ�ำเป็นต้องรีบ สร้างบ้าน ผมแต่งงานงานได้ปเี ดียวก็สร้างบ้านหลัง แรกเลย ในขณะที่ทางบ้านก็ไม่ได้ให้เงิน ต้องแอบ ไปกู้เงินธนาคารมา เพราะทางบ้านยังไม่อยากให้ สร้าง พอ 1-2 ปีก็มีลูกชายคนแรก และลูกชายคน ที่ 2 มีอายุห่างกัน 2-3ปี รู้สึกว่าครอบครัว ต้องมี บ้านเป็นจุดเริ่มต้น เหมือนกับถ้าเป็นนกมันก็มีรัง ให้อยู่ เวลามีทายาทก็มีที่อยู่อาศัยที่พร้อมรองรับ ครอบครัวได้


พอเราเริ่มจะไปกู้เงินมาสร้างบ้าน มันก็จะท�ำให้ เรากลายเป็นคนประหยัด เอาเงินใช้หนี้ แต่ถ้าเรา จะรอเก็บเงินไปเรื่อย ได้สักล้านหนึ่งจะมาสร้าง บ้าน เก็บไม่ได้ เหตุผลที่เก็บไม่ได้เพราะเราจะใช้ ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่อดทนพอที่จะเก็บเงินพวก นั้นไว้ เพราะเก็บไปเก็บมาก็คิดถึงรถยนต์ อยาก จะไปเที่ยวเมืองนอก ก็จะน�ำเงินส่วนนี้ไปใช้ก่อน เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาเงินในอนาคตมาใช้ ก่อน กู้เงินมาสร้างบ้านแล้วเอาเงินแต่ละเดือนไป ใช้ก็เหมือนเราเอาเงินไปฝากที่ธนาคารเพียงแต่ว่า เราไปเอาเงินก้อนมาก่อนแล้วเราเก็บเงินประจ�ำ เดือนไปคืนให้เขา

Q. มีเคล็ดลับอะไรในการบริหารแบ่งเวลาให้ กับครอบครัวบ้างคะ

เราต้องแบ่งเวลาให้ดี ถ้าเราจะต้องออกจากบ้าน เพื่อจะไปท�ำงาน หรือไปที่ไกลๆ จะต้องมีความ เชื่อมั่นว่า สมาชิกในครอบครัวมีความปลอดภัย อยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีบ้านดี เราก็จะลดตรง นี้ไป ส่วนที่สองคือ ผมกับภรรยามีงานท�ำทั้งคู่ ซึ่ง ใครคนหนึ่งคนใดไม่ว่าสามี ภรรยา จะต้องอยู่ที่ บ้านตลอดไม่ทิ้งลูกเอาไว้ โชคดีที่ไม่ได้มีปัญหาตรง นั้น สิ่งส�ำคัญเราต้องหาโอกาสอยู่กับครอบครัว ต้องใช้เวลาที่เหลือนอกจากเวลางาน เช่น วันหยุด ราชการ หรือไม่ก็ตอนเย็น ถ้าพร้อมหน้าพร้อมตา

ก็พาไปกินข้าวนอกบ้าน เพราะการไปท�ำงานนอก บ้านบางครั้งถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัว

Q. สังเกตจากการตกแต่งบ้านและการแต่งกาย จะออกแนวคาวบอย ท�ำไมถึงชอบแนวนี้

เรื่องการแต่งกาย การแต่งบ้าน ถือเป็นความ ชอบเฉพาะตัวที่มาคือได้รับอิทธิพลจากตอนไป เรียนที่อเมริกา แล้วก็ไปเห็นบ้านแบบคาวบอย แบบตะวันตก หรือบ้านของเกษตรกร ฟาร์ม ปศุสัตว์ที่อยู่ในรัฐทางใต้ของอเมริกา เรียกว่ารัฐ โอกาโฮม่า หรือรัฐเท็กซัส อีกอย่างเรียนในสาย เกษตรมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสมัย เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อ ปี 2510 ก็ถือว่าได้ รับอิทธิพลการแต่งตัวเป็นคาวบอย มันแสดงถึง ความเป็นสุภาพบุรุษ ซึ่งไปเข้ากับบรรยากาศของ นักศึกษาเกษตรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสมัยนั้น พอดี นักศึกษามหาลัยแม่โจ้นี่ถือว่าเป็นคนไทย กลุ่มแรกๆของประเทศไทยที่ใส่กางเกงบลูยีนส์ แรงเลอร์ ยุคแรกๆ ของประเทศไทยประมาณ 60 - 70 ปี ส�ำหรับบ้านคาวบอยก็เช่นเดียวกัน รู้สึก ว่า มันก็เป็นความแปลกและไม่เหมือนใคร เวลา เราท�ำอะไรที่ไม่เหมือนใคร ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ ประจ�ำตัวหรือจุดเด่น คนก็จะให้ความสนใจ เพราะต่างจากคนอื่นๆ

Q. สิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไรคะ

ประการแรก คือ การได้เรียนปริญญาขัน้ สูงสุด ประการทีส่ องคือ การเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ส�ำหรั บต� ำ แหน่ ง อธิ ก ารบดี ก็ เ ป็ น ต� ำ แหน่ ง สูงสุด และได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ที่ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ช่อบุนนาค | 21


Q. มีอะไรที่ท่านยังไม่ได้ท�ำ และอยากจะท�ำ ที่สุดคะ

จริง ๆ ก็ท�ำหมดแล้ว แต่สิ่งที่อยากท�ำก็คือ อยาก เห็นลูก ๆ ได้มีโอกาสเรียน อย่างน้อยได้เรียนใน ระดับปริญญาโททั้งสองคน จะเรียนที่ไทยหรือ ต่างประเทศก็ได้แล้วแต่ลูก ๆ ทั้งสองคน แต่ถ้า มีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยจะยิ่งท�ำให้มี ประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้น

Q. อยากให้ท่านช่วยฝากข้อคิดให้กับเยาวชน รุ่นใหม่ด้วยค่ะ

สิ่งที่อยากเห็นคือความรับผิดชอบ ถ้าเราไม่มี ความรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ที่เลวร้ายก็จะตามมา เยอะ เราต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนก่อนเพื่ออนาคต จะไม่ล�ำบาก เพราะความรู้มันเป็นเครื่องมือเป็น อุปกรณ์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะน�ำพาชีวิตใน อนาคต ฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ดี ส�ำคัญ ที่สุด สุดท้ายก็คือเยาวชนรุ่นใหม่ขอให้มีจิตใจที่ ดีเอื้ออารีหรือเรียกว่าเอื้ออาทรด้วยก็ได้ต่อสังคม และก็คนรอบข้าง หมายถึงคนในครอบครัว คน ที่เป็นเพื่อน คนรอบๆข้างตัวเรา เราจะได้รับการ เอื้ออารีเอื้ออาทรเอ็นดูจากคนรอบข้าง จะรู้สึกว่า เราถูกเอาเปรียบบ้างแต่เราก็เลือกปฎิบัติได้ ถ้าใคร ก็ตามที่มีจิตใจที่เอื้ออารี เอื้ออาทรมันจะท�ำให้เรา เป็นคนไม่มีอคติตั้งแต่เริ่มต้น เพราะถ้าเรามีอคติ จิตใจเราจะหม่นหมองไม่มีความสุข ท่านมีการด�ำเนินชีวิตที่น่าสนใจ และมีวิธีคิดที่เป็นตัวของตัวเอง ท�ำให้ท่านประสบความส�ำเร็จและสามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ไม่ยากเลย เพียงแค่เราต้องมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจในทุกสิ่งที่ ตัวเองลงมือท�ำ ไม่รอเวลา กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองแล้ว ความส�ำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อม แม้ว่าทุกวันนี้ท่านจะ สามารถมีทุกอย่างในชีวิตและท�ำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง แต่ท่านไม่เคยหยุดที่จะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และ สิ่งดี ๆ ให้ตัวเองเสมอ 22 | ช่อบุนนาค


the

Buda muaklek อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยูใ่ กล้กรุงเทพฯ แค่ปลายจมูก เดินทางไปก็ง่าย แค่ชั่วโมงกว่า ๆ ก็สามารถสัมผัส ถึงความสวยงามของธรรมชาติและผืนป่าที่โอบล้อมด้วยขุนเขา สุดสัปดาห์นี้หากใครไม่อยากเดินทางไปเที่ยวไหนไกล ๆ มวกเหล็ก เปิดประตูต้อนรับรอทุกคนไปเยือน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สไตล์รีสอร์ทที่อยากแนะน�ำให้ลองไป แวะเที่ยวแวะพักผ่อนกันดู “เดอะ บูดา รีสอร์ท” สร้างสรรค์บ้าน ทุกหลังด้วยจินตนาการ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน... ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ละวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามสามารถมองเห็นผืนน�้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ รายล้อม ด้วยสัตว์นานาชนิด และสวนเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการเรียนรู้ ของ ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง พร้อมมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน...

ช่อบุนนาค | 23


เดอะ บูดา มวกเหล็ก รีสอร์ท ได้รับการสร้างขึ้นในปี 2012 และเป็นดั่งเครื่อง ประดับที่โดดเด่นแต่งแต้มแนวอาคาร ของเมือง จาก ที่นี้ ผู้เข้าพักสามารถไปยังทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวานี้ ได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังอยู่ใกล้อ�ำเภอ มวกเหล็กอีก ด้วย การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ เหนือกว่าของ เดอะ บูดา มวกเหล็ก รีสอร์ทท�ำให้การ เข้าพักที่นี่เป็น ประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม เป็นสถานที่ ดีเยี่ยมในการพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากวันที่ วุ่นวาย

เดอะ บูดา รีสอร์ท 122 หมู่ 8 บ้านหลังเขา กม. 10.5 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทร 08 2233 2355 http://www.thebuda-resort.com

24 | ช่อบุนนาค


เดอะ บูดา มวกเหล็ก รีสอร์ท มีบ้านพักอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ The Hat สร้างมาจากรูปทรงของหมวก ของประเทศเวียดนาม เรียกว่า Non La ( น๊อนล้า ) ผสมผสาน รูปแบบใหม่ เข้าด้วยกันจนเป็น The Hat The Curve เป็นรูปลักษณะหลังคาโค้งตกแต่งให้แตกต่างโดยใช้ ประตูเพนท์ลาย ลักษณะตัวบ้านมาจากกรีซ จึงได้ ความโล่งโปร่งเป็นพิเศษ ส�ำหรับ The Curve The Star รังสรรค์ขนึ้ เพือ่ บ่งบอกว่า ณ.ทีแ่ ห่งนีย้ ามค�ำ่ คืนดวงดาว บนท้ อ งฟ้ า จะมี ค วามงดงามดั่ ง ภาพวาดมองเห็ น ดวงดาวเป็นจ�ำนวนมาก ภายในบ้านพักกว้างขวาง โปร่งโล่ง สบาย เหมาะแก่การพักผ่อนในบรรยากาศ ที่ โอบล้อมด้วยขุนเขา สนามหญ้าที่เขียวขจี ระเบียงด้าน บนรับลมเย็นตลอดเวลา จึงท�ำให้รู้สึกถึงความผ่อน คลาย อย่างหาที่ใดมิได้ The Wall บ้านพักแห่งนี้น�ำเสนอในรูปแบบที่น่ารัก กะทัดรัด ตกแต่งด้วยแนวตะวันออกกลาง ทางเข้าประตู เน้น ความแปลก ด้วยบานประตูที่เพ้นท์ลวดลายเป็นจุด ถ่ายภาพได้ดี ด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น ได้กว้างไกล The Rainbow บ้านพักที่มีขนาดใหญ่แต่แฝงไปด้วยความอ่อนหวาน กับการเล่นเส้นสายท�ำให้บ้านมีชีวิต ภายในบ้านมี ดาดฟ้าที่กว้างสามารถนอนนับดาว ได้ทั้งครอบครัว เป็นประสบการณ์ทนี่ า่ จดจ�ำเป็นอย่างยิง่

The Crown บ้ า นพั ก รู ป ทรงที่ แ ปลกตาโดยใช้ วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ ตามลักษณะรูปทรงคล้ายมงกุฎเจ้าหญิง จึงมีความ อ่อนหวานภายในบ้าน มีความรู้สึกถึงความโปร่งสบาย บริเวณด้านหลังสัมผัสธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ The Cave บ้านพักหลังนีม้ ลี กั ษณะคล้ายอุโมงค์ ลึกลับ น่าค้นหา เพิ่มความท้าทายในการพักผ่อน ในบรรยากาศที่แปลก ใหม่ พร้อมรับความสดชื่นจากสายลมของเขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ และสระว่ายน�้ำที่มีความเป็นส่วนตัว ให้ความ รู้สึกเหมือนมนุษย์ถ�้ำที่น่าค้นหาสัมผัสอย่างหาจากที่อื่น มิได้ The Airplane บ้านพักรูปทรงเครือ่ งบิน จากบ้านพักหลังนีส้ ามารถ มองเห็นผืนน�้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิได้อย่างชัดเจน ยามค�่ำคืนหมู่ดวงดาวจะมาเยือนท่านถึงห้องนอน และ ที่ส�ำคัญท่านได้รับความเป็นส่วนตัว ในสระว่ายน�้ำ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ The Windmill บ้านพักรูปทรงกังหัน จากแนวคิดกังหัน kato my hoi ณ เกาะมิโครนอส ประเทศ กรีซ น�ำท่านสัมผัสสายลม เย็นสบาย ผ่านระเบียงรอบอาคารกังหันลม 180 องศา สัมผัสได้ถึงความสงบ ความสะดวกสบาย จากบ้าน กังหันลมแห่งนี้ The Sky เป็นบ้านพักที่แยกโซนออกมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และได้เห็นการด�ำเนินชีวติ ของน้องแกะ อย่างใกล้ชดิ เมื่อ ยามดอกทานตะวันบานบ้านพักหลังนี้จะอยู่ท่ามกลาง ทุ่งดอกทานตะวันประกอบกับ ด้านหลัง เป็นทิวเขา จึง ท�ำให้ the Sky โดดเด่น ยามค�่ำคืนชักชวนคนรู้ใจมอง ดูดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับทั่วท้องฟ้าจากด้านบน ของบ้านพักกับอากาศที่เย็นสบาย

ช่อบุนนาค | 25


เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนเที่ยว...

ฮ่องกง

ากการท่องเที่ยวต่างประเทศในรูปแบบที่ คุณต้องการคือ การท่องเที่ยวต่างประเทศ ด้วยตัวเองแบบไม่ง้อทัวร์ และก�ำลังคิดว่า จะวางแผนไปเที่ยวเอง ลองเริ่มต้นเที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียด้วยตัวเองอย่างเที่ยว ฮ่องกง ในแต่ ล ะประเทศแต่ ล ะเมื อ งก็ มี ข นบธรรมเนี ย ม ประเพณีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป เมื่อคนเดินทาง ไปที่ไหน ๆ ที่ความเป็นอยู่แตกต่างไปจากบ้านเรา ดั ง นั้ น ก่ อ นจะเดิ น ทางไปต่ า งประเทศได้ รั บ รู ้ เรื่ อ ง ราวของประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับ ข้อควร ปฏิบัติหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่ารู้ของการใช้ชีวิต การ เดินทาง การกินอยู่ นับได้ว่าเป็นเรื่องอันมีประโยชน์ มหาศาลเพราะจะช่ ว ยให้ คุ ณ ได้ รู ้ ว ่ า ควรจะเตรี ย ม รับมืออย่างไรหากเกิดปัญหา 26 | ช่อบุนนาค

1

การเดิ น ทางของที่ นี่ มี ห ลากหลายบริ ก าร ให้เลือกไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถราง แท็กซี่ หรือเรือข้ามฟาก เพราะฉะนั้นคุณ ต้องศึกษาสถานที่ และเส้นทางการเดินรถให้ดีก่อน ตัดสินใจว่า จะเลือกใช้บริการระบบขนส่งชนิดใด เรื่องราวน่ารู้ของการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ของที่นี่มากมายอย่างรถเมล์ของที่นี่จะไม่มีการทอน เงิน ควรเตรียมค่ารถให้พอดี และอย่าตกใจถ้าเห็น คนยืนต่อกันหลายแถวบริเวณป้ายรถเมล์ เพราะ รถเมล์ที่นี่เขาจะจอดตรงป้ายที่ระบุไว้เท่านั้น โดย จะแยกป้ายรถเมล์ออกเป็นแต่ละเบอร์ คุณต้องรอ คิวที่ป้ายหมายเลขรถของคุณ และมีหลายสายที่ไม่ ได้ท�ำการเดินรถตลอดคืน เพราะฉะนั้นสอบถามให้ ละเอียดเสียก่อน จะได้ไม่ต้องยืนรอเก้อ


2

รถไฟใต้ดินของที่นี่ปิดบริการตอนเที่ยงคืน ดังนั้นยามค�่ำคืนแท็กซี่จึงดูเป็นทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุดแต่อย่าตกใจถ้าคนขับแท็กซี่คิดค่า บริการสูงกว่าราคาบนมิเตอร์ เพราะเขาจะต้องท�ำการ ชาร์ตเงินเพิ่ม กรณีที่คุณเดินทางข้ามระหว่างฝั่งเกา ลูนและเกาะฮ่องกง เพราะที่นี่รถทุกคันต้องจ่ายค่า บริการใช้อุโมงค์ข้ามฟากและอีกอย่างที่ควรรู้ไว้ คือ เขามีการจ�ำกัดจ�ำนวนคนนั่งบนรถแท็กซี่ด้วยโดยจะมี ป้ายบอกไว้บนตัวรถ โดยปกติแล้ว จะอนุญาตให้นั่งได้ ไม่เกิน 5 คน

3

ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีระเบียบวินัยเข้มงวด พอสมควร อย่างการเข้าแถวขึ้นลง บันได ให้ทุกคนยืนชิดด้านซ้ายของทางตัวเองไว้ เพราะทาง ขวาไว้ส�ำหรับคนที่รีบเร่งเท่านั้น หรือการเดินรถ ทุก คนก็จะขับในเลนใครเลนมัน ไม่ค่อยมีการปาดหน้า หรือเปลี่ยนเลนอย่างปุ๊บปั๊บ การข้ามถนนก็ต้องรอ สัญญาณไฟเสมอ และข้ามตรงทางม้าลายเท่านั้น หรือการเรียกรถแท็กซี่ ก็ต้องมีการเข้าคิว ต่อแถวตรง จุดที่ก�ำหนด การขึ้นรถ ลงรถท�ำได้บริเวณที่ทางการ อนุญาตเท่านั้น หรือเพียงแค่การทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือ การถ่มน�้ำลายในพื้นที่สาธารณะก็อาจท�ำให้คุณถูก ปรับเป็นเงินหลายพันบาทได้

5

เวลาเช็ ก อิ น -เช็ ก เอาท์ ข องโรงแรมที่ นี่ ไ ม่ เหมือนกับที่บ้านเรา บางทีเขาก็ให้เข้าพัก ได้ตอนเที่ยงหรือบางทีก็อาจเป็นช่วงบ่าย เพราะเขา ให้เวลาเช็คเอาท์เลตได้ถึงบ่ายสองเลยทีเดียว เพราะ ฉะนั้นควรเช็กก่อนล่วงหน้า เพื่อความชัวร์ จะได้ไม่ ต้องไปเสียเวลารอห้อง หรือรีบร้อนหอบข้าวหอบของ ออกมาแต่หัววัน

6

น�้ำจืดราคาแพง ในห้องส้วมที่นี่ เครื่อง ชักโครกทุกอันใช้น�้ำทะเลเพราะด้วยความ หากว่าเจอฝนตก คนต้องกางร่มบังฝน เมื่อ ที่เป็นเกาะ น�้ำจืดมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการ จะก้าวขึ้นตึกใด ๆ ก็แล้วแต่ คุณต้องน�ำร่ม วางท่อน�้ำทะเล เพื่อใช้ส�ำหรับน�้ำชักโครกโดยเฉพาะ เก็บในถุงเก็บร่มที่เขาจะมีบริการแขวนไว้ให้ที่บริเวณ เจ้าพ่อฮวงจุ๊ย ตึกรามบ้านช่อง ที่เราเห็นว่า ทางเข้า ป้องกันไม่ให้คุณหิ้วร่มเปียกๆ ไปสร้างความ มีรูปทรงแปลกตา สวยงามไม่ซ�้ำใคร เป็น เลอะเทอะกับพื้นทางเดินอาคารของเขา ถ้าฝ่าฝืน หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจได้รับค�ำกล่าวตักเตือนจาก เพราะความเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ย ที่คนฮ่องกงเขาเชื่อถือ กันอย่างเคร่งครัด ถึงขนาดที่เวลาขึ้นปีใหม่ของทุกปี บรรดาพี่ยาม เขาจะมีรายการโทรทัศน์คอยบอกรายละเอียดเลยว่า ปีนี้ราศีนี้ควรจัดบ้านอย่างไร ต้องเอาอะไรประดับตรง ไหน ช่อบุนนาค | 27

4

7


น�้ำผัก-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

คุณผู้หญิงท่านไหนที่ก�ำลังกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะประจ�ำเดือนมาไม่ปกติอยู่ล่ะก็ วันนี้เราขอหยิบสูตรวิธีแก้ ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติมาฝากคุณหญิงให้ได้ลองน�ำสูตรนี้ไปใช้ดูค่ะกันค่ะ เป็นสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มากจากธรรมชาติแบบล้วน ๆ ด้วยสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

องุ่น

ผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความเร็วให้แก่กระบวนการเผาผลาญอาหาร ดีต่อเลือดลม ช่วยขับปัสสาวะ และอุดมไปด้วยฟอสฟอรัส ก�ำมะถัน แคลเซียม เหล็ก วิ ตามินบี1 บี2 วิตามินซี กรดไฟโตเคมิคอลเอลลาจิก (หรือสารต่อต้านริ้ว รอยพบมากในองุ่น บลูเบอร์รี แครนเบอร์รี) และกรดทาร์ทาริก ตัวช่วย ชะล้างของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกาย

บีทรูต

มีสรรพคุณในการท�ำความสะอาดตับและล�ำไส้ตอนล่าง ดีต่อตับและ ไตช่วยบ�ำรุงรักษาเซลล์เม็ดเลือดแดงและเสริมความสามารถในการรับ ออกซิเจนให้แก่เม็ดเลือดแดงถึง 400 เปอร์เซ็นต์ จึงช่วยท�ำให้ประจ�ำเดือนมาเป็นปกติ อีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน บี1 บี2 บี6 กรดโฟลิก แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม และสังกะสี

ลูกพลัม ลูกพรุน ลูกไหน

ผลไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้ จริง ๆ แล้วเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน เพียงแต่ลูกพรุนคือ ผลจากการน�ำลูกพลัมมาตากแห้ง ส่วนลูกไหนก็เป็นชื่อที่คนจีนเรียก ขานลูกพลัมนั่นเอง ในลูกพรุนมีคุณค่าอาหารสูงมากอุดมไปด้วยไฟเบอร์ (เส้นใย) แมกนีเซียม เหล็ก โปแตสเซียม และวิตามินบี ส�ำหรับสาว ๆ ที่อยากลดน�้ำหนักกินลูกพรุนเยอะ ๆ จะดีมากเพราะลูกพรุนมีไขมันต�่ำ แคลอรี่น้อย และยังเป็นยาระบายอ่อน ๆ ได้ดีชะงัด

28 | ช่อบุนนาค


ส่วนผสมเมนูสุขภาพ แก้ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ ประกอบด้วย บีทรูต 1 ถ้วย องุ่นม่วง 1 ถ้วย ลูกพลัม 1 ถ้วย น�้ำแข็งป่น 1 ถ้วย น�ำองุ่นม่วงผ่าครึ่งไม่ต้องเอาเมล็ดออกหั่นบีทรูตเป็นสี่เหลี่ยม ลูกเต๋า หั่นลูกพลัมเป็นชิ้นเล็ก ๆ น�ำส่วนผสมทั้งหมดไปสกัด รวมกันด้วยเครื่องสกัดน�้ำผักผลไม้ (เป็นเครื่องมือที่ท�ำงานโดย การขูดผักและผลไม้ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ อย่างรวดเร็ว แล้วท�ำการ หมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อแยกส่วนที่เป็นน�้ำออกจาก "กาก" โดย ส่วนที่เป็นน�้ำจะถูกแยกออกไปทางช่องที่ไหลไปสู่แก้วรองรับ ในขณะที่ส่วนของกากจะถูกเก็บไว้ในช่องส�ำหรับรอการก�ำจัด ทิ้งในภายหลัง) แล้วเสิร์ฟพร้อมน�้ำแข็งป่นคล้ายเกร็ดหิมะเพื่อ เพิ่มความเย็นสดชื่นให้มากยิ่งขึ้น ฝากไว้! ส�ำหรับผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวหากไม่มั่นใจว่าเมนูนี้จะเหมาะ สมหรือไม่หรือมีข้อ จ�ำกัดทางด้านร่างกายที่ต้องระมัดระวังเป็น พิเศษ การเข้ารับค�ำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งที่ไม่ ควรละเลยเพื่อการมี สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

อ้างอิง 108health ที่มา : เดลินิวส์

ช่อบุนนาค | 29


ข้าวซอย

อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูจากภาคเหนือ เส้นบะหมี่ที่ลวกก�ำลังดีในน�้ำซุปเครื่องแกง ที่รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศ ที่ยาก จะอดใจไหว ทานกับเครื่องเคียงต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น ผักกาดดอง หอมแดง มะนาว รับรอง ว่าเมนูนี้ถูกปากทุกคน

30 | ช่อบุนนาค


ข้าวซอย มีที่จากอาหารของชาวมุสลิม โดยชาวจีนฮ่อ มุสลิม ซึ่งบางแห่งเรียกชื่อเต็มว่า ข้าวซอยฮ่อ หรือ ข้าวซอยอิสลาม ดังนั้น ข้าวซอยจึงใช้เนื้อ ไก่และเนื้อวัวเป็นส่วนผสม ชาวจี น ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามที่ มี ถิ่ น อาศั ย อยู่ในมณฑลยูนนาน ชิงไห่ และก่านซู ของ ประเทศจีนหรือที่เรียกว่า จีนฮ่อ หรือ แข่ฮ่อ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 คนจีนจากยูนนานที่ เดินทางไปมาในถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม ทิเบต อัสสัม และจีน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนจี น ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ทั้งนั้น เนื่องจากพวกเขามีอาชีพ ค้าขายและ ล�ำเลียงขนส่งสินค้าด้วยสัตว์ต่าง ในภูมิภาค นี้มานานหลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ หยวน (กุบไลข่าน) ซึ่งตรงกับสมัยอาณาจักร โยนก (เชียงแสน) ของไทย ราวปี พ.ศ.2420 มีชาวฮ่อกลุ่มหนึ่งจ�ำนวนหลายร้อยครอบครัว อพยพหนีการปราบปรามของรัฐบาลจีนมาที่ มณฑลพายัพ พอตั้งหลักแหล่งได้ก็ประกอบ อาชีพที่ตนถนัด คือท�ำการค้าขาย ส่วนหนึ่ง ก็ ข ายอาหารเชี ย งใหม่ เ วลานั้ น มี ค นจี น ยั ง ไม่มากนัก ร้านอาหารจีนซึ่งตอนนั้นจะเป็น ร้านข้าวต้ม และร้านก๋วยเตี๋ยว ก็ยังมีไม่มาก นัก ส่วนชาวฮ่อจึงเปิดร้านขายข้าวซอย

ข้าวซอยมีความแตกต่างจากบะหมี่หลาย ประการด้วยกันที่ส�ำคัญคือ “เส้น” เส้นข้าวซอยเป็นบะหมี่ชนิดหนึ่ง แต่มีขนาด ใหญ่กว่าเส้นบะหมี่ของกวางตุ้ง ส่วนมาก มักมีลักษณะเป็นเส้นแบน เวลาลวกแล้วจะ มีความนุ่มมากกว่าเส้นบะหมี่กวางตุ้ง เมื่อ ลวกเส้นแล้วจะต้องเอาไปพักในน�้ำเย็นไม่ เช่ น นั้ น จะท� ำ ให้ เ สี ย ควา มนุ ่ ม แล ะเห นี ย ว ของเส้นลงไป แล้วจึงน�ำเส้นมาใส่ลงในชาม ที่ใส่กะทิข้น ใส่พริกป่น เจียวน�้ำมัน และ เหยาะซิอิ้วด�ำลงไปเล็กน้อย ราดด้วยน�้ำซุบ ต้ ม กระ ดู ก หมู ล งไป เล็ ก น้ อ ยพ อข ลุ ก ขลิ ก หรือจะราดด้วยแกงกะหรี่ไก่หรือเนื้อลงไป พอมีน�้ำขลุกขลิกก็ได้เช่นเดียวกัน แกงกะหรี่ ไก่หรือเนื้อจะเป็นแกงชนิดที่ไม่ใส่กะทิใน แกงกะหรี่ไก่จะใส่ขิง ซึ่งเข้าใจว่าแกงกะหรี่ ไก่ใส่ขิงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่า ส่วนแกงเนื้อนั้นนิยมใช้เนื้อติดมันกับเอ็น หั่นเป็นชิ้นพอประมาณน�ำไปเคี่ยวใส่เครื่อง แกงเนื้อแบบอิสลามเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยเอ็น ใสฟู ทั้งแกงไก่ และ แกงเนื้อ ที่ไม่ใส่กะทิ เพราะจะท�ำให้แกงบูดได้ง่าย อีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกกันว่าข้าวซอยเพราะในสมัยก่อนไม่มี เครื่องจักรจึงท�ำเส้นบะหมี่กันสด ๆ แล้วลง หม้อต้มเลย ด้วยกระบวนการเอา แป้งข้าว สาลี ไข่ เกลือ น�้ำ มาผสมกันแล้วนวด จน เข้ากันดี แล้วกดรีดให้เป็นแผ่น แล้วเอามีด มาซอยแผ่นแป้งให้เป็นเส้น นี่แหละเขาจึง เรียกว่า “ข้าวซอย” ช่อบุนนาค | 31


ส่วนประกอบและเครื่องปรุงข้าวซอย

1. เนื้อสัตว์ 1/2 กิโลกรัม 2. บะหมี่ (เขย่าแป้งนวลออกให้หมด) 5 ก้อน 3. ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ 4. เกลือป่น 2 ช้อนชา 5. ซีอิ๊วด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ 6. กะทิ (หัว 2 ถ้วย หาง 4 ถ้วย) 500 กิโลกรัม 7. น�้ำตาล 2-3 ช้อนชา ส่วนประกอบและเครื่องปรุงเครื่องแกงข้าวซอย 8. ชะโก – ลูกเฉาก๊วย (แกะเปลือกคั่ว) 3 ลูกใหญ่ 9. ขิง (ซอย-คั่ว) 1 ช้อนโต๊ะ 10. พริกแห้งเม็ดใหญ่ (แกะเม็ด-หั่นชิ้นเล็ก-คั่ว) 2 เม็ด 11. เกลือป่น 1 ช้อนชา 12. ลูกผักชี (คั่ว) 2 ช้อนโต๊ะ 13. หอมแดง (หั่น-คั่ว) 1/2 ถ้วย 14. ขมิ้นชัน (ซอย-คั่ว) 1 ช้อนโต๊ะ

ส่วนประกอบและเครื่องปรุงเครื่องเคียงข้าวซอย

15. ผักกาดดอง (ล้าง-ใช้ส่วนก้านกันเป็นชิ้นเล็กๆ) 1 ถ้วย 16. หอมแดง (ผ่าสี่ ถ้าหัวใหญ่ตัดครึ่ง) 1 ถ้วย 17. พริกป่นผัดน�้ำมัน 4 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนและวิธีทําข้าวซอย

1. น�ำส่วนประกอบของเครื่องแกงคั่วรวมกัน (ชะโก คั่วลูกผักชี ขิง พริกแห้ง หอม ขมิ้นคั่วรวมกัน) 2. จากนั้นโขลกเครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียด 3. น�ำหม้อใส่หางกะทิตั้งไฟ หมั่นคนเสมอ พอเดือด ใส่เกลือ และเนื้อลงไป รอให้เดือด จากนั้นหรี่ไฟเคี่ยวต่อให้นุ่ม 4. จากขั้นตอนที่ 3 ให้ช้อนกะทิลอยหน้าออก 1/4 ถ้วย ใส่ลงในกะทะตั้งไฟ ใส่เครื่องแกงที่โขลกลงไป ผัดจนหอม 5. เทเครื่องแกงที่ผัดจนหอมใส่หม้อต้มเนื้อ รอดูให้เนื้อเปื่อย จึงเติมหัวกะทิ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วด�ำ (ชิมรสถ้าอ่อนให้เติมด้วยเกลือ) 6. ลวกเส้นบะหมี่ 4 ก้อน ในน�้ำเดือดให้นุ่ม น�ำไปผ่านน�้ำเย็น ยกขึ้นสะเด็ดน�้ำ จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มขึ้น 7. อีก 1 ก้อน น�ำไปทอดในน�้ำมัน ให้เหลืองกรอบ ประมาณ 3-5 วินาที ตักขึ้นสะเด็ดน�้ำมัน พอเย็นแล้วใส่เก็บใส่หม้อปิดฝาเพื่อให้กรอบ ไม่เหนียว 8. สุดท้ายน�ำบะหมี่ลวกใส่ชามแกง วางหมี่กรอบข้างบน ตักน�้ำแกงใส่ถ้วยแยกวางบนจานรอง เสิร์ฟพร้อม หอมแดง ผักกาดดอง พริกผัดน�้ำมัน เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาน อ้างอิง http://library.cmu.ac.th รัตนา พรหมพิชัย. เข้าซอย. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เล่ม 2, หน้า 811). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

32 | ช่อบุนนาค


คุณอยากให้มี

ขนส่งสาธารณะ ประเภทใดมากที่สุด ? เพราะเหตุใด ?

ช่อบุนนาค | 33


อยากให้มีขนส่งสาธารณะประเภท รถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ เพราะว่าในปัจจุบัน บนถนนรถติดมาก จึงอยากให้มีการ หลีกเลี่ยงการใช้รถบนท้องถนน เพราะ คิดว่ารถไฟฟ้าใต้ดินจะช่วยให้สะดวกและ รวดเร็วขึ้นค่ะ อยากให้มีขนส่งสาธารณะทุกประเภท ทั้งบนบกและใต้ดิน และอยากให้มีการ วางแผน ระบบคน ระบบงานให้ดี การขนส่งจะได้พัฒนาเหมือน ในต่างประเทศค่ะ

ชัชกานต์ พงษ์ศิวัตม์ นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

อยากให้มีรถแท็กซี่ส่วนบุคคล เพราะว่าใน เชียงใหม่ถนนเล็ก ควรจะเป็นแท็กซี่ส่วน บุคคลมากกว่า แต่อยากให้มีแท๊กซี่ มากกว่าเดิมและอยากให้มีจุดรับ-ส่ง แยกเป็นสถานีอย่างชัดเจน

ปรัญญิณี พงษ์พาณิช ข้าราชการฝ่ายบริหาร ซี8 ม.แม่โจ้

อยากให้มีรถบัสครับ เพราะว่ารถบัส เป็นการขนส่งขนาดกลางที่สามารถบรรจุ ประชากรได้มาก เหมาะกับประชากรที่อาศัย อยู่ในเชียงใหม่ ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก สบาย ทั้งภายในตัวเมืองและนอกตัวเมือง และ งบประมาณก็ถูกกว่าการขนส่งในระบบอื่นๆ

คิดว่าน่าจะมีรถเมล์หรือว่ารถรับจ้าง ประจ�ำทาง เพราะปัญหาคือรถสี่ล้อแดง เยอะเกินไป และวิ่งไม่เป็นทิศ เป็นทาง รถเมล์ฟังดูจะเป็นไปได้ และสมเหตุสมผลที่สุด

กฤตภาส โตไพบูลย์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

วิริทธิ์พล ดิลกธรรมวงศา เจ้าของร้านไดซึกิ สุกี้ญี่ปุ่น รัชชา พันธ์นานิช ครูสอนภาษาอังกฤษ

34 | ช่อบุนนาค


ผมคิดว่าการขนส่งสาธารณะใต้ดินจะท�ำให้ การเดินทางคล่องตัวยิ่งขึ้น เพราะเชียงใหม่ รถติดครับ คนย้ายมาอยู่เชียงใหม่เยอะ ท�ำให้จ�ำนวนรถมีมากขึ้น การขนส่งใต้ดิน จะท�ำให้จ�ำนวนรถน้อยลง และท�ำให้สะดวก สบายมากขึ้นครับ

ผมอยากให้มีการขนส่งสาธารณะทางเรือ เพราะเชียงใหม่ยังไม่เคยมีการขนส่งทางเรือ ทั้งๆ ที่เรามีแม่น�้ำสายหลักอยู่แล้วนั้นคือ แม่น�้ำปิง และบางทีการขนส่งสิ่งของน่าจะเร็ว กว่าการขนส่งบนถนนบางประเภท เป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ด้วยครับ

นวพล ปัญญา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ‫‏‬ปี4 มหาวิทยาลัยพายัพ

อยากให้มีขนส่งสาธารณะประเภทรถเมล์ครับ มีทั้งขาไป-ขากลับ ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่วิ่ง สายเดียว มีแต่ขาไป อยากให้มีรถเมล์ออก ตลอด 15 นาที วิ่งรอบเมืองเชียงใหม่ มีสถานีรับและส่งผู้โดยสารอย่างทั่วถึง

ธารดา ศิริธวนากุล นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

อยากให้มีขนส่งสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าค่ะ เพราะว่าการเดินทางไปสถานีต่างๆเดินทางได้ สะดวก และเชียงใหม่เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก น่าจะเหมาะกับการที่มี BTS รอบตัวเมืองมาก ที่สุดค่ะ

อยากให้มีการขนส่งสาธารณ BTS ค่ะ เพราะ ตอนนี้เชียงใหม่รถเยอะมาก การจราจรติดขัด อีก อย่างคือตอนนี้เชียงใหม่ก�ำลังจะมีห้างสรรพสินค้า เกิดขึ้นหลายแห่ง น่าจะเป็นการดีถ้ามี BTS คนจะ หันมาใช้ BTS กันมากขึ้น ท�ำให้สะดวกสบายและ ลดจ�ำนวนรถบนท้องถนนไปในตัวด้วยค่ะ

สมพิต โยคี ค้าขาย

ภควรรณ จ�ำปามณี พนักงานธนาคาร ณัฐนิช ฌาน เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาNES

ช่อบุนนาค | 35


กว่าจะมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ

ถ่ายทอดประสบการณ์โดย...ณรงค์วิทย์ แสนทอง ภายในหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กว่าจะมาเป็น ณรงค์วิทย์ แสนทอง (ผู้เขียน) ซึ่งเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ ส่วนที่ 2 แนะน�ำอาชีพ วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียนอิสระ ส่วนที่ 3 ข้อคิดและประสบการณ์ของคนที่ท�ำอาชีพ วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียนอิสระส�ำหรับเคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จของคนที่อยาก เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียน ผู้เขียนแนะน�ำว่า 1.อย่าหวงความรู้ แต่ต้องหวงความไม่รู้ 2.จงเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ ไม่ใช่เริ่มต้นจากการเป็นผู้รับ 3.เขียนให้หมดเท่าที่รู้ แต่อย่ารู้น้อยกว่าที่เขียน

มองมุมกลับ ลับคมความคิด

เป็นเรื่องของการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ภายในตัวเรา นั่นคือหนังสือ “มองมุมกลับ ลับคมความคิด” ที่อาสยา ฐกัตกุล แปลมาจากหนังสือ Ignore Everybody and 39 Other Keys to Creativity โดย Hugh MacLeod ควรจะค่อย ๆ ละเอียด นิดนึง เพราะ Hugh เขาจะมีความ “ระหว่างบรรทัด” แทรกอยู่ พอสมควร ในปกหลังของหนังสือ ในหนังสือเล่มนี้ Hugh จะแนะน�ำ 40 วิธีมองโลกแบบมุมกลับ เพื่อปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ใน ตัวคุณให้พรั่งพรูออกมา เช่น - อย่าฟังความเห็นของคนอื่น - ไม่ต้องเป็นไอเดียใหญ่โต ขอแค่เป็นไอเดียของคุณก็พอ - ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตัวให้โดดเด่นกว่าคนอื่นในกลุ่ม อย่าไปอยู่ในกลุ่มเสียเลยก็หมดเรื่อง - วิธีการท�ำให้งานของคุณได้รับการอนุมัติที่ดีที่สุดคือ อย่าไปรอใครอนุมัติ - ถ้าแผนธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับการรอให้คนใหญ่คนโตมา “ค้นพบ” ล่ะก็ แผนของคุณอาจล้มเหลวก็ได้

36 | ช่อบุนนาค


สื่อมวลชนบนวิถีศีลธรรม ตามทัศนะของพุทธทาส

จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธ ทาส อินทปัญโญ กับส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดท�ำหนังสือที่รวบรวมค�ำ สอนในประเด็นที่ท่านพุทธทาสได้แสดงปาถกฐา แสดง ธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวมทั้งจากบันทึกของท่านพุทธ ทาสอีกด้วย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวงการสื่อสาร มวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เหมาะสมส�ำหรับผู้ท�ำงานใน วงการสื่อสารมวลชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถ น�ำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต ด้วย เป็นหลักธรรม หลักปฏิบัติที่ไม่ล้าสมัย และเหมาะ ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกอาชีพ

Go giver ยิ่งให้ยิ่งได้

เรื่องราวเล็ก ๆ เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจอันทรงพลัง บ๊อบ เบิรก และจอห์น เดวิด มานน์ : เขียน ศิขริน : แปล หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจแต่มันเป็นสิ่ง หนึ่งที่สามารถน�ำมาด�ำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้ ค� ำ บางค� ำ สามารถน� ำ มาปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ เข้ า กั บ เราได้ สามารถเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ จากประโยคบางประโยค " โชคลาภก้อนใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้ล้วนสร้างขึ้นโดยชายหญิงที่มีความ ใหลหลงในสิ่งที่พวกเขา ก�ำลังมอบให้ - ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด - มากยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขา ก�ำลังได้รับ และโชคลาภก้อน ใหญ่เหล่านั้นจ�ำนวนมากที่เดียวถูกล้างผลาญไปโดยคนอื่นที่มีความใหล หลงในสิ่งที่พวกเขาก�ำลังได้รับมากกว่าสิ่งที่พวกเขา ก�ำลังมอบให้ " - น.30 –

ช่อบุนนาค | 37


y t i v i t ac รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Dr. Dee Nesius , Dr. Elise Alverson และนักศึกษาจาก Valparaiso University ในโอกาสที่มา เยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ ส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเสวนา "นักอ่านพบนักเขียน" เรื่อง "แอ่งน�้ำกลางทะเลทราย" ของ "นิ้วกลม" (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 38 | ช่อบุนนาค


ช่อบุนนาค | 39


40 | ช่อบุนนาค

นิตยสารช่อบุญนาค  

นิตยสารช่อบุญนาค

นิตยสารช่อบุญนาค  

นิตยสารช่อบุญนาค

Advertisement