Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg

Цена 0,30 лв.

06.ІХ.2012 -12.ІХ.2012г.

Брой

33 (2016)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Ñîíäèðàò ìíåíèÿ çà ðàçâèòèåòî íà Îáùèíàòà В момента тече анкетно проучване по европейски проект “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”. Желаещите да се включат могат да попълнят въпросниците обявени на адрес http://balchik.gateway.bg. Там са поместени три въпросника – единият е за служителите в администрацията, вторият е за бизнес сектора, а третият е за граждани и други организации. Анкетирането като цяло е свързано с въпроси за соци ал но -и кономичес ко то развитие на общината. Кое е най-важното, за да бъде общината привлекателно място за живеене и бизнес, кой е приоритетният инфраструктурен обект за изпълнение, кои са фактори-

те – двигател за развитието на общината – това са част от въпросите, отправени към всички жители на общината. Анкетата включва и питания за приоритетите за развитие и основните проблеми за разрешаване за периода 2014-2020 г. Анкетираните ще могат да дадат оценка за публичните услуги в общината и дали отговарят на нуждите на гражданите, както и да кажат дали връзката с неправителствения сектор е добра. Трябва ли да се повиши административният капацитет и кои са найсериозните недостатъци в прилагането на отделните политики, са още сред въпросите, включени в проучването по европейския проект. Освен мнение за социално-икономическото развитие на Общината, във въпросника за граждани местните хора могат да дадат данни и за доходите си – ус-

пяват ли да спестят, каква част от парите използват за неотложни нужди – храна, облекло, битови разходи. Питания са поставени за загубата на работа и дали лесно се намира препитание. Най много, общо 29, са въпросите към бизнеса, част от които касаят факторите за развитие и инвестиционните намерения. Кое подпомага и пречи на бизнеса, колко от продукцията се изнася, обем на инвестициите през последните 3 години, инвестиции в енергийна ефективност, разширение на дейността и персонала, са все въпроси, на които местните бизнес структури могат да отговорят. Срокът за попълване на въпросниците е 9 септември на адрес: http:// balchik.gateway.bg. Проектът “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в общи-

ЗА ДА СПРАТ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА

Æèòåëè íà Îáðî÷èùå îêóïèðàõà ìåæäóíàðîäíèÿ ïúò íà 30 àâãóñò

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Близки и приятели на загиналите при зверската катастрофа младежи от Оброчище са непримирими със загубата им

на Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” има за цел подпомагане на стратегическото планиране в общината чрез подготвителни дейности за разработването на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и изпълняван от Общинска администрация – Балчик. Всички въпросници са анонимни и ще бъдат обработвани обобщено. Цялата събрана информация ще бъде използвана само за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Балчик. Около 150 души – роднини и приятели на Пламен Райков и Димитър Георгиев от Оброчище, затвориха за близо два часа главен път Е82 Варна – Дуранкулак на 30 август. Митингът беше проведен на мястото на катастрофата – 300 м западно от разклона за кариера “Момчил”, при която на 22 август загинаха двамата братовчеди. Протестиращите носеха плакати със снимки на Пламен и Димитър. С искане за правосъдие те издигнаха лозунги: “Да спрем войната по пътищата”, “Затвор”. Опечалени жени насядаха на асфалта и останаха там почти два часа, като по този начин затвориха международния път. Уведомление за времето и мястото на протеста е подадено в община Балчик в законоустановения срок от името на единия почернен баща. Митингът е разрешен, при условие провеждането му да бъде извън платното за движение, информираха от Общината.

„ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ - ВАРНА” ООД ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ГР. БАЛЧИК

СДРУЖЕНИЕ ЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО VIA PONTICA ГР. БАЛЧИК- 02.09.12- 14.09.12 Още за фестивала на стр.6, 7 и 8

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ *На 6 септември 2012 г. България празнува 127-мата годишнина от обявяването на Съединението на Княжество България с Източна Румелия (6 септември 1885 г.) *На 7 септември 2012 се навършват 72 години от подписването на Крайовския договор (7 септември 1940 г.), в резултат на който България си възвръща Южна Добруджа от Румъния

Ó÷åáíè çàâåäåíèÿ íÿìà äà ñå ñëèâàò â îáùèíàòà ïðåç òàçè ãîäèíà

За тази учебна година учебни заведения няма да се сливат в община Балчик. Това заяви началникът на отдел “Хуманитарни дейности” Галина Неделчева в отговор на понеслите се слухове из града, че ПГ за КОС “Алеко Константинов” и СОУ “Христо Ботев” ще се обединят в едно училище. Ако бъде предприета такава процедура, това трябва да се случи според законовите срокове до март месец на годината. Общински съвет взима решение, прави предложение до просветното министерство и нещата се случват със заповед на министъра, уточни Неделчева, без да изключи вероятността това да бъде направено през следващите години. Има и предпоставки. В ПГ за КОС “Алеко Константинов” не са успели да извършат изисквания от

нормативите план прием за 9-и клас. Затова на вниманието на местния парламент ще бъде направено предложение да одобри съществуването на маломерна паралелка от 10 ученици за учебната 2012/2013 г., по специалността “Сътрудник в малък и среден бизнес”. Според справка на директора, в училището от 15 септември ще се обучават общо 81 ученици от 9-и до 12-и клас. Учебното заведение, което отскоро стана общинско, не влезе в ремонтите по европейския проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в образователната инфраструктура. Причината е прехвърлянето на собствеността на сградата от държавата на общината по време на изготвяне на документацията.

Äåöàòà âëèçàò â íîâè ó÷èëèùà íà 15 ñåïòåìâðè На финала е изпълнението на европроекта за енергийна ефективност в образователната инфраструктура Четете на стр.3

Ãëàñóâàéòå çà íàøàòà Íåâåíà! НЕВЕНА ГАЛИНОВА ДИМИТРОВА ОТ БАЛЧИК ЩЕ УЧАСТВА В КОНКУРСА “ПИРИН ФОЛК 2012”, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 9 СЕПТЕМВРИ В САНДАНСКИ. Младата певица вече е лауреат на награда за млад изпълнител на конкурса за поп и джаз музика “Варна – 2012”. На 9 септември от 18,00 часа по БНТ ще има гласуване. Песента на Невена е “Майки ангели” и е №5 поред.

òúðñè äà íàçíà÷è ñòîêîâåä, ìàòåðèàëè

Изисквания: средно образование, компютърна грамотност и опит на подобна длъжност Подаване на документи: (автобиография и документ за правоспособност) всеки делничен ден от 13.00 до 15.00 ч. на ул. “Камчия” № 8, гр. Балчик. За контакт: 0579/7-10-15

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА

Èíâåñòèòîðè ùå óäúëæàâàò ñåçîíà â Êðàíåâî ñ áàëíåîëîãèÿ

Варненското дружество “Стройтранс 2011” ЕООД е обявило намерение да строи балнеоложки хотел в землището на курортното селище, в североизточна посока. Имотът от 2222 кв.м е със сменено предназначение за жилищни нужди и се намира в зона “Б” според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Предвижданията на инвес-

тиционния проект са за изграждане на целогодишна база за почивка и възстановяване на организирани групи. Очаква се хотелът да е четириетажен, с 40 стаи и около 80 души капацитет. В сутеренната част ще бъдат разположени СПА – център, калолечение, възстановителни процедури с масаж и различни терапии. Покрит и открит басейн, фитнес, боу-

линг зала, детски кът, подземен паркинг, дневен бар и ресторант предвижда още инвеститорът, за да се развива целогодишно туризмът в Кранево. Според изискванията за застрояване с курортни цели, озеленяването в имота ще бъде минимално - 50 процента, плътността на застрояване - до 30 процента и височина до 15 метра.

Кметът на Кранево Румен Николов съобщи, че друг руски инвеститор, само че в имот от южната страна на селото, също има намерение да удължи туристическия сезон от март до октомври. Направен е сондаж с минерална топла вода, която е с много добри показатели. Така Кранево ще привлича и по-платежоспособни гости, убеден е Николов.

Òàçãîäèøíàòà ðåêîëòà îò ñëúí÷îãëåä è öàðåâèöà å ïîñëàáà Царевица върза 13 кочана на едно стъбло в двора на балчиклията Веско Вълков. Много висока е, до всеки лист излиза царевичка, такова чудо досега не съм виждал, похвали се той. До плодоносния корен израснали два помалки стръка, които вързали по девет мамула. Преди няколко дни богатата реколта е прибрана.

Над 50% от слънчогледа в община Балчик е прибран, информираха от Областната служба по земеделие. До момента в складовете са влезли 11 408 тона зърно при среден добив 195 кг/дка. В Балчишко са ожънати 58 500 дка от засетите 107 500 дка. С три килограма повече е регистрираният до момента среден добив за областта, където от маслодайното семе са събрани почти 62 000 т. Обработени в Добричко са почти 312 000 дка (около 32%) от всички площи, които са 981 229 дка. Най-добри са резултатите в Ген. Тошево – 230 кг/дка, а най-ниски в Крушари – само 150 кг/дка. Миналата година в региона са били засети 913 865 дка слънчоглед, а в нашата община - 99 500 дка. Средният добив от декар е бил еднакъв, по 220 кг. С 40 до 60 кг от декар помалко царевица в сравне-

ние с 2011 г. се събира в региона, сочат данните от областната служба. Ожъната е една десета от нивите, които са малко над 1 милион декара при среден добив 467 кг/дка срещу 528 кг за м.г. В Балчишко разликата в минус е 40 кг/дка. По 450 кг/дка са прибрани от обработените до момента 35 200 дка, което е общо 15 840 тона. Ожънати са 37 % от всичките 95 000 дка с тази култура. Най-високи добиви – по 500 кг от единица площ регистрират земеделските производители от Тервел и Ген. Тошево, а най-ниски в Крушари – по 370 кг/дка. Успоредно с жътвата на пролетниците в община Балчик е направена предсеитбена подготовка на 15 000 дка и дълбока оран на 24 200 дка. В областта подготвените площи са 65 900 дка, а дълбоко са изораните 440 500 дка.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТНОСНО ВИЗИЯТА, ПОЛИТИКИТЕ, ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проучвания, изследвания и анализи по Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с изпълнението на Проект № А10-13-17/ 21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Балчик възложи на Агенция СТРАТЕГМА ООД извършването на „Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г.” Съгласно заданието на проекта екипът на Агенция СТРАТЕГМА ООД провежда проучване сред служителите в общинска

администрация Балчик, представители на бизнеса и представители на гражданското общество. Агенция СТРАТЕГМА се обръща към Вас с покана за участие в провежданото анкетно проучване сред представители на бизнеса. Характерът на изследването определя като целева група за анкетното проучване сред бизнеса служители на ръководна позиция в съответната фирма. Времето за попълване на въпросника е не повече от 15 минути. В тази връзка, с оглед максимално улеснение и оптимизиране на процеса на провеждане на проучването, молим за Вашето съдействие да попълните въпросника в електронен вариант на интернет адрес: до 09 септември 2012 г. (неделя) Ще ви бъдем благодарни, ако вземете участие в това анкетно проучване! Данните от въпросниците ще бъдат обработвани обобщено. Това ще гарантира анонимността на анкетите, като екипът ни се задължава да спазва етичните и професионални стандарти при провеждане на проучвания. В случай че имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, екипът на Агенция СТРАТЕГМА ООД ще бъде на Ваше разположение. За контакт: Тел.: 0884 958 173 E-mail: ng erg ishano va@ strategm a.b g (Надежд а Гергишанова); ptsoneva@strategma.bg (Полина Цонева); 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 18, етаж 4.

Планови прекъсвания на електрозахранването в община Балчик

част от в.з. “Сборно място”, хотел “Париж”, бензиностанция “Калипсо”, база на “Овчаровски плаж” – запад, част от в.з. “Овчаровски плаж”. На 12.09.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., част от ул.”Стара планина”, част от ул. “Струма”, част от ул. “Волга”, част от ул. “Тунджа”, част от ул. “Средна гора”, ул. “Арда”, р-т “Акапулко”, строителна борса “Колорит”, завод “Елпром”, цех за ремонт на гуми, магазини и жилища на част от ул. “Дунав”, резервно захранване на ЗИВ. На 13.09.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., база на ВВС, м-ст “Сухите лозя”, част от ул. “Тунджа”, част от ул. “Средна гора”, ул. “Осъм”, ул. “Вит”. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес: http://www.eon-bulgaria-grid.com/ bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm

Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването: На 10.09.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., база на “Скални материали – Русе”, гараж на “Автотранс – 70”, ППС на морска администрация, част от в.з. “Бели скали”, част от в.з. “Сборно място”, част от в.з. “Кулака”, МТП на В и К. На 11.09.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., част от к-с “Двореца” – бивши бази на ЗАВН и ОПСО, ПГ за КОС “А.Константинов”, в.з. “Бели скали”, к-с “Тихият кът”, спа център “Реджина Мария”,

06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

Íà 12 ñåïòåìâðè ùå çàïî÷íå ðàçäàâàíåòî íà õðàíèòåëíèòå ïîìîùè îò Á×Ê

На 12 септември ще започне раздаването на хранителните продукти от Интервенционните запаси на ЕС на правоимащите в Балчик, които са 367 души. Получаването на храните ще става лично, след представяне на лична карта, в пенсионерския клуб на ул. “Средна гора” в кв. “Левски”. Всеки работен ден, с изключение на 17 септември, пунктът ще работи от 8,30-16,30 ч., а в съ-

бота от 10.00 до 16.00 ч. За 336-те социално слаби от селата в общината началната датата е 17 септември. Храните за тях ще бъдат доставени в съответното кметство. Крайният срок за получаване на помощите е 28 септември. Първият транш съдържа девет храни с общо тегло 12,140 кг, на стойност 16,92 лв.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ “ Васил Левски”, обл. Добрич, общ. Балчик, с. Соколово, Йорданка Матеева, 9640, Тел.: 0579 69334, Място за контакт: ОУ “ Васил Левски” ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на обедно хранене за учениците от Основно училище “ Васил Левски” - с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, в една обособена позиция: Ежедневно обедно хранене на учениците от I до VIII клас, включени в целодневна организация на учебния процес в ОУ “ Васил Левски” - с. Соколово. КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (СРV): 55524000 Описание: Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Ежедневно обедно хранене на учениците от I до VIII клас, включени в целодневна организация на учебния процес в ОУ “Васил Левски” - с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, за учебната 2012/ 2013 г. Максимална единична цена 2,40 лв. с ДДС. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30000 BGN МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ОУ “Васил Левски” - с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич NUTS; ВG332 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок за изпълнение на поръчката: учебна 2012/2013г. 2. Място на изпълнение на поръчката:Основно училище “Васил Левски” - с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич. 3. За доказване икономически и финансови възможности на кандидата, участникът следва да приложи копие на ГФО за последната финансова година с цел удостоверяване на положителен финансов резултат от дейността. 4. За доказване на техническите възможности кандидатът представя: - Декларация за транспортните средства, с които разполага участникът, необходими за изпълнение на поръчката, с приложени заверени копия от следните документи: удостоверения от ОДБХ за регистрацията им за транспортиране на храна и за собствените МПС свидетелства за регистрация, а за предоставените МПС от трети лица - свидетелства за регистрация и договори, доказващи основанието и срока за предоставяне им (наем, лизинг и др.). 5. Декларация за обекта (обектите) за приготвяне на храна, с който разполага участникът, необходим за изпълнение на поръчката, с приложено заверено копие на удостоверение за регистрация на обекта от ОДБХ по чл.12 от Закона за храните. 6. Заверени копия на документи, доказващи основанието и срока за ползване на обекта — документ за собственост, договор за наем и др. 7. Заверени копия на документи, доказващи въведените в обекта добри практики за производство и търговия с храни, система за анализ на опасностите и критични контролни точки /НАССР/ или процедури в съответствие с принципите на системата и система за управление на безопасността на храните въведени в обекта. 8. Удостоверение за регистриране на участника в ОДБХ за търговия с храни -заверено копие. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 12/09/201215:00 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: От участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, който не отговаря на поставените изисквания от Възложителя за изпълнение на поръчката от т. З до т. 8 вкл.при сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана и друга информация по процедурата са публикувани на официалната интернет страница на Община Балчик www.balchik.bg и общински вестник “Балчик”. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 11/ 09/2012


06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

ÎÓ “Àíòèì I” ñúñ çàâúðøåí ïðîåêò îò ÿïîíñêà ïîìîù

На 3 август 2012 г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на материалната база и училищния двор на ОУ „Антим І” със средства от безвъзмездната помощ от Японското правителство в подкрепа на структурните реформи в България. Проектът стартира на 08.09.2011г. с подписване на договор с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. С този проект ръководството на училището продължава своя ангажимент да осигурява добри условия за обучение и образование на нашите деца. Чрез реализирането му успяхме да ремонтираме санитарните

възли в старата сграда на училището и физкултурния салон, да освежим и обзаведем актовата зала и учителската стая. Направихме съвременна готварска работилница, обзаведохме ученическия стол и библиотеката, освежихме коридорите и фоайетата и поставихме индивидуални шкафчета за учениците. Монтирахме катерушки и беседки в двора на училището. С този проект предоставяме възможност на децата да прекрачват прага на училището с удоволствие и да растат в среда с отлични условия. Румяна Петрова – директор на ОУ “Антим”

Êîíêóðñ çà äèðåêòîð íà ÖÄÃ â Êðàíåâî

Конкурс за директор на ЦДГ “Веселите делфинчета” в село Кранево е обявен с кметска заповед от месец август. Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност. Изискване към кандидатите е да не им е налагано дисциплинарно наказание “уволнение” за последната година, да са с висше образование и специалност от професионално направление “педагогика”. Друго условие е тригодишният стаж. Конкурсът ще премине в три етапа – прием на докумен-

ти, писмен изпит и интервю. Препитването ще включва решаване на тестови задачи и казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета. Конкурсна комисия ще оценява кандидатите и ще определи кой преминава в следващия етап. Срокът за подаване на нужните документи е 10 септември в отдел “Хуманитарни дейности” при Община Балчик. Повече информация е поместена в “обяви” на общинския сайт www.balchik.bg. Неотдавна родители на деца в забавачницата изразиха в писмо до национална телевизия недоволство от работата и отношението на досегашния директор.

Àêàäåìèÿ çà äîáðîâîëöè â Àëáåíà От 2 до 9 септември Албена е домакин на Академия за доброволци, организирана от Българския младежки Червен кръст. По време на проявата младите хора придобиват умения за всеотдайната им работа в полза на българското общество. БМЧК е една от най-големите доброволни младежки организации с повече от 4000 членове и 2000 доброволци, която се стреми да утвърждава хуманитaрните ценности сред децата и

младежите и работи за намаляване на социалната и здравната уязвимост. Създаден през 1921 г., Българският младежки Червен кръст вече 91 години следва своята мисия да помага на децата и младежите в България чрез дейността си в областта на ХИВ/СПИН превенцията, здравната просвета, социалните проекти и работата с деца от специализирани институции, както и чрез много други кампании и проекти.

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Äåöàòà âëèçàò â íîâè ó÷èëèùà íà 15 ñåïòåìâðè

На финала е изпълнението на европроекта за енергийна ефективност в образователната инфраструктура

Ремонтите по проекта вървят усилено и въпреки многото обекти, учебната година ще бъде успешно открита навсякъде, увери началникът на просветния отдел в общината Галина Неделчева. Обхванати са общинските учебни заведения – училища, детски градини, физкултурни салони, в които не са извършвани подобни дейности. 2,627 млн.лв. се инвестират, за да бъде на децата по-топло и уютно. Подмяната на дограма, осветителни тела, саниране, топлоизолация на покриви се изпълнява от пазарджишката фирма “Термикс ЕС”, които вече са изпълнили два обекта в Балчик. Там, където се налага, се подменят котли и радиатори. По европейския проект са обхванати общо 16 обекта: ЦДГ 1 “Здравец”; ЦДГ 3 “Чайка”; ЦДГ, с. Пряспа; ЦДГ “Пролет”, с Безводица; ЦДГ “Радост”, с. Стражица; ЦДГ “Звънче”, с. Църква; ЦДГ “Първи юни”, с Оброчище; ОДЗ 2 “Знаме на мира”; ОУ “Г.С. Раковски” и физ. салон, с. Сенокос; СОУ “Хр. Ботев” и физ. салон, гр. Балчик; ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и стара сграда; ОУ “В.Левски”, с. Соколово; СОУ ‘Христо Смирненски”, с. Оброчище. В училищата и детските градини, където се налага, Общината финансира допълнително, извън проекта, със собствени средства ремонта на покривите. Както вече в. “Балчик” писа, найзначителни ще бъдат подо-

бренията в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – нови прозорци и врати, саниране, топлоизолация на покрива и подобрено отопление. В СОУ “Христо Ботев” се прави и преустройство на кухнята към ученическия стол, за да може храната да се

тази учебна година. За децата от начален курс (1-4 клас) се осигурява и безплатна закуска. Заради ремонтите в детските градини родителите ще бъдат още не дълго затруднени в помощта за отглеждане на децата. Малчугани-

Подмяната на покрива в СОУ-то в Оброчище

приготвя на място. Досега учениците са се хранили чрез доставка. Освен големия физкултурен салон, на който се прави основен ремонт, училището ще разполага и с втора спортна зала. Обмисля се вариант в учебното заведение да бъдат направени и открити спортни площадки, тъй като е единственото, което няма такива. В школото в Оброчище освен подмяната на покрива и санирането, се прави съ-

Ñåäåì çðåëîñòíèöè ñå ÿâèõà íà ïîïðàâèòåëåí ïî áúëãàðñêè åçèê Общо 28 заявления за явяване на поправителните матури са подали зрелостници от Балчик и Оброчище. Изпитите се проведоха в ПГ за КОС “Алеко Константинов” в Балчик и СОУ “Хр. Смирненски” в Оброчище. На държавния изпит по български език и литература, състоял се на 30 август, се явиха общо седем младежи от общината. Документи за препитването в Балчик бяха подали седем зрелостници – петима от СОУ “Хр. Ботев” и двама от професионалната гимназия, но се явиха общо четирима. В Оброчище на изпит дойдоха три-

що ремонт на столовата и на медицинския кабинет. Усилията са насочени към училищата заради 15 септември, а в някои от детските градини ремонтите може да продължат и след тази дата, коментира още Г. Неделчева.

ма от седем изявили желание. Младежите размишляваха и писаха за слепотата и прозрението в разказа на Иван Вазов “Дядо Йоцо гледа”. На следващия ден беше поправката по втория избираем предмет. Желаещите да се явят в Балчик бяха петима, четирима по биология от СОУ “Христо Ботев” и един по химия от ПГ за КОС. Един от кандидатите по биология не дойде на изпит. В Оброчище изпит по география държаха шест от девет изявили желание. До 14 септември се очаква резултатите да бъдат ясни.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 5 септември За ОУ “Антим I” учител начален етап, учител БЕЛ и АЕ За ПГ за КОС учител по АЕ и информатика За ОУ “К. и Методий” възпитател начална степен, лектор ИКТ За ВиК отчетник измервателни уреди За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За КК Албена лекар-педиатър За Карвуна лекар

Вътрешните зали ще се освежават от училищата със собствени средства, добави тя. Освен това всички школа в общината са средищни и работят по проекта на Министерство на образованието и науката за целодневна организация на учебния процес. Така е получена възможност и финансиране за подмяна на подовете в занималните. Столовото хранене навсякъде продължава и през

те се приемат в забавачниците, които работят: ЦДГ №3 “Чайка” в кв. “Гемиджи” и ЦДГ “Братя Мормареви” в кв. “Балик”, където вече бяха извършени основни ремонти. В трета градина очакват ново обзавеждане. Приемат се децата, за които наистина няма кой да се грижи, уточни още началникът на общинския отдел “Хуманитарни дейности” Галина Неделчева.

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” - БАЛЧИК

Çàïî÷íà ïðèåì íà ìîëáèäåêëàðàöèè çà ïîëó÷àâàíå íà åäíîêðàòíà ïîìîù çà ïúðâîëàöè çà ó÷åáíàòà 2012/13ã. С Постановление на Министерски съвет № 110 от 11.06.2012 г. е определена еднократната помощ за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012-2013 г. Целевата помощ за първокласници ще се предоставя в пари. По 150 лв. еднократна финансова помощ ще получат учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище през новата учебна 2012/2013 г. Средствата са за покриване на част от разходите в началото на учебния период. Целевата помощ за ученици се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Молбите се подават в дирекции «Социално подпомагане» по постоянен адрес до КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ. Към тях се прилагат: 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията. 2. Удостоверение от учебно заведение, че детето/децата е записано в първи клас. 3. За справка: Удостоверение за раждане и лични карти. Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък непрекъснато в Приемната на първи етаж стая № 110 в Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Балчик, на ул. “Стара планина” №2, с работно време непрекъснато от 09.00ч. до 17.00ч. и по населените места на територията на община Балчик по предварително утвърден ежемесечен график.


4

ИНЦИДЕНТИ

Êúùà ïîä Äàðàêà èçãîðÿ íà 1 ñåïòåìâðè Неизправна електрическа инсталация подпали къща в Балчик през уикенда, съобщи началникът на районната противопожарна служба Антон Антонов. Огневият инцидент е станал на 1 септември сутринта, в местността Дарака. Съобщението за пожара е получено в 8:35 ч. Изпратените екипи успяват около 12:00 часа да потушат огъня. По първоначална информация, късо съединение в ел. инсталацията е причината за възникване на пожара. Вследствие на огнената стихия е унищожена 100 м2 покривна конструкция и покъщнина. Тримата обитатели – възрастна жена и двама младежи, не са пострадали, но напълно е изгорял покривът на дома им. Две коли на пожарната са гасили пламъците, които е имало вероятност да обхна къщата е била стара и не Стелиян Железов. Хората строителни материали, с кованат и съседна постройка. е била направена според са потърсили съдействие за ито да извършат ремонт. По думите на шефа на понормативните изисквания. жарната ел.инсталацията Мрежата е подпалила покрива при включването на микровълнова печка. Оказва се, че къщата е незаконна, каза зам.кметът по строителството инж.

Âÿòúðúò, æåãèòå è íåáðåæíîñòòà óâåëè÷èõà ïîæàðèòå НОВА МОДА: ОБИРАТ ЦАРЕВИЦАТА С ОГЪН

Началникът на районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Балчик, Антон Антонов обобщи, че вятърът, жегите и небрежността са увеличили пожарите. Много повече са и запалванията в сухи треви и отпадъци. Балчишките огнеборци два пъти са оказвали помощ на съседите си от Каварна. “В село Челопечене имаше много сериозен пожар. От миналата година е на мода нова практика в

тараша на царевицата. Там, където е минал комбайнът, стърнището се пали, за да се събират по-лесно останалите кочани царевица”, обясни началникът на балчишката пожарна. Палят, заминават, а с вятъра и жегите се създават големи проблеми, добави той. Другият пожар е станал близо до единия голф комплекс край Балчик. Сухи треви, минаващи коли и изхвърлени цигари, това е веригата на нежелания огън, подпален от небрежността. Статистиката подкрепя думите на огнеборците. Само за август пожарите в сухи треви са над 30-ет, докато през юли са били 15-ет. Над

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БАЛЧИК НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ Необходими документи за кандидатстване • Заявление; ( по образец) • Копие от документ за самоличност; • Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права; • Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от Закона за закрила на детето. • Медицинско удостоверение, че не страдат от болести по чл. 32, т.8 от Закона за закрила на детето; (HIV и WASS) • Медицинско удостоверение за психично здраве от лекар психиатър. • Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане, освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство; • Свидетелство за съдимост; • Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; (От Окръжна следствена служба) • Две препоръки за кандидат за приемно семейство. Не могат да бъдат препоръчители роднини на кандидатите. (по образец). Кандидатите за приемно семейство прилагат документи и

120 са излизанията на пожарникарите от Балчик, а на колегите им от участък Албена - 80. Общо над 200 реагирания за осемте месеца на годината, колкото са били през цялата 2011.

СМЕТИЩЕТО ПАК ТЛЕЕ Жители от местността “Кулака” за пореден път алармираха миналата седмица за задимяване на вилната зона в резултат на горящо сметище. “Четири пъти сме реагирали на обаждания на телефон 112”, съобщи началникът на Пожарната Антон Антонов. Проблемът обаче е, че боклуците

тлеят в дълбочина над метър. От еколога на Община Балчик е изпратено предупреждение до оператора на депото да предприеме нужните мерки, за да се спре горенето – запръстяване с багери. Според шефа на пожарната причината е в хората, които сепарират боклуците, подпалвайки ги. Той обаче не изключи и възможността жегите да са фактор. Заради силния вятър миналата седмица служителите на аварийната безопасност са отстранявали паднали дървета по пътя за Тузлата. Там работата ще продължи, каза Антонов.

за двамата съпрузи, както при доброволна, така и при професионална приемна грижа. Това важи и за кандидати, които съжителстват на семейни начала. Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални. Средства за възнаграждения на професионалните приемни родители: • Работната заплата на приемен родител с едно дете е определена като 130 % от минималната работна заплата; • Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 140 % от минималната работна заплата; • Работната заплата на приемен родител с три деца е определена като 150 % от минималната работна заплата. Разходи за дете, настанено в приемно семейство Община Балчик изплаща месечен бюджет за издръжка за деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва: • за дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД = 260.00 лв.; • за дете от 3 до 14 г.– 3,5 х ГМД = 227.50 лв.; • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20г. – 4 х ГМД = 260.00 лв.; • За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 X ГМД – 78.00 лв. *ГМД – Гарантиран минимален доход. Кандидатите за приемни родители могат да подават заявленията си на адрес гр. Балчик ул. “Дионисополис” № 2, (в сградата на старата община). Телефон: 0579/ 7 22 09 – Дария Малева и Ирина Петрова - екип “Приемна грижа”

06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

Крими ДОБРИЧЛИЯ С ТРИ ПРОМИЛА АЛКОХОЛ ЗАД ВОЛАНА В С. ЦЪРКВА На 30 август в с.Църква от полицейски автопатрул на РУП Албена е спрян за проверка л.а. “Ауди”, управляван от 23-годишен водач от Добрич. При извършената проверка за алкохол, техническото средство е отчело 2.97 промила. На 3 септември около 00:30 часа в село Кранево, по улица “Черно море”, автопатрул на РУП Албена спира за проверка лек автомобил “Форд” с варненска регистрация. Водачът на МПС, Н.С. на 46 г. от Попово, не представя документи за самоличност и шофьорска книжка. Извършената справка от служителите установява, че същият не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. При проверка за употреба на алкохол цифровата индикация отчита 1,46 промила. По случаите са образувани бързи полицейски производство по описа на РУП Албена. — СИЛИСТРЕНЕЦ БЛЪСНА РУМЪНСКО БМВ В РАЙОНА НА АЛБЕНА На 1 септември в РУП Албена е получено съобщение за възникнало ПТП в района на Албена. Установено е, че по главен път в посока Оброчище, към курорта, на около 400 метра преди кръговото движение, е възникнало ПТП. Г.К. (62г.), управляващ лек автомобил “Пежо” със силистренска регистрация, губи контрол над колата и се блъска в движещия се пред него лек автомобил

“БМВ” с румънска регистрация. Вследствие на произшествието са нанесени значителни материални щети по двете коли. Водачите на двете МПС-та са изпробвани за алкохол с техническо средство, резултатите и на двамата са отрицателни. Участниците в ПТП-то са прегледани в МБАЛ - Добрич, и са изписани без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУП Албена. Работата по случая продължава. — ВАРНЕНЕЦ ПОДХВЪРЛЯ ПАРИ В БАГАЖНИКА НА ПАТРУЛКА На 3 септември около 04:00 ч. пред хотел “Добруджа” в Албена е спрян за проверка лек автомобил “Рено” с варненска регистрация. В хода на проверката за употреба на алкохол, 37-годишният водач от Варна, с инициали И.И., подхвърля сумата от 112 лева и 20 евро в багажника на патрулен автомобил на РУП Албена. И.И. е задържан в полицията за срок от 24 часа. Същия ден вечерта малко преди полунощ в Оброчище автопатрул от РУП Албена спира за проверка мотопед “Ямаха” – без регистрационна табела, управляван от 40-годишния Н.Н. от селото. Органите на реда са установили, че той не притежава и свидетелство за управление на МПС. Проверката за алкохол отчита 1.7 промила алкохол в издишания от водача въздух. Н.Н. е задържан със заповед за 24 часа в РУП Албена. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

Ðàéîííèÿò ñúä ïðåäîñòàâÿ óñëóãà ïðîñëóøâàíå íà äîêóìåíò çà õîðà ñúñ çðèòåëíè óâðåæäàíèÿ Районен съд – Балчик, предоставя на потребители на съдебни услуги със зрителни увреждания запознаване със съдебен документ в звуков формат. Това стана възможно благодарение на получения от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” софтуер за синтез на реч „Speechlab 2.0”. Продуктът е разработен за незрящи хора. Той преобразува текстове от присъди, съдебни решения и определения, протоколи от съдебни заседания в аудио сигнал. Услугата е предназначена също за хора със слухови проблеми, възрастни и неграмотни. Прослушването на съдебни книжа става в деловодст-

вото на Районен съд – Балчик, на третия етаж на съдебната сграда. Софтуерът е инсталиран на компютър, предназначен за граждани, и оборудван с тонколони. Потребителите на „Speechlab 2.0” могат да се обърнат за ползване на услугата към работещите в деловодството четири съдебни служители. Те имат ангажимент да намерят търсения документ в деловодната програма на Районен съд – Балчик, и да го предоставят за ползване в звуков формат. Всеки потребител на услугата и прослушаният от него документ ще бъдат вписвани в „Регистър”, за да се проследи ефекта и проблемите при употребата на „Speechlab 2.0”.

На основание чл.62а, ал.3 във вр.с чл.121, ал.1 от Закона за устройство на територията, Петко Петров Петков, гр. Балчик, ул. “Христо Смирненски” №26, като възложител на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, оповестявам, че на 24 септември 2012 г. в 13,00 ч. в залата на НЧ “П. Хилендарски” в гр. Балчик, на втория етаж, ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ, кв.1 по ПУП ПРЗ на КЗ “Двореца”, гр. Балчик, имот с идентификатор №02508.7.143 по КК на гр. Балчик, във връзка с промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот от “за озеленяване и обществен паркинг” на “за комплексно обществено обслужване”. Скицата предложение за изменението ще бъде на разположение на заинтересовани от обсъждането лица на 20 септември 2012 г. от 14,00 до 16,00 ч. в НЧ “П. Хилендарски”, на втория етаж, както и по време на провеждане на общественото обсъждане.


06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

42 ïëàòíà ïðåäñòàâÿ Ãåíàäè Ãàâðàèëîâ íà âòîðàòà ñè ñàìîñòîÿòåëíà èçëîæáà “Áàë÷èê â ïåéçàæè”

Изложба – живопис “Балчик в пейзажи” бе открита на 1 септември в Художествената галерия на Белия град. Това е втората самостоятелна изложба на младия художник. Генади Гавраилов излага 42 свои произведения, рисувани в родния Балчик. Истинските ценители на пейзажите му могат да закупят, харесани от тях творби. Откриването уважиха около 30 души, някои от които станаха притежатели на част от картините с балчишки пейзажи. Експозицията е организирана от Историческия музей и Художествената галерия на Балчик и ще продължи до края на месец септември.

Õóäîæíèê Генадий – нашият художник,

Докосваме се до пейзажа

рисува всичко със замах,

и радваме се всички днес,

с бои и четки, с точен мерник

че младото момче Генадий

създава образи във цвят.

Балчик ще запечата с чест.

Морето най му е любимо,

Рисувай в своята пътека,

че раснал в детството на бряг, твори, оставяй образци, от там го гледал надалеко,

след време съдникът –

вълните мамили го в бяг.

човека за тебе разказ ще реди.

Улавя в цветовата гама скали, треви, небе в едно

Благодарим ти! Не изменяй

и детската мечта голяма

на себе си. Успех!

споделя с нас върху платно.

1 септември 2012 г. Пенка Димитрова

Кратки РУСКИ ЖУРНАЛИСТИ ПОСЕТИХА БАЛЧИК във вторник по покана на Асоциацията на Българските Черноморски Общини. На среща с представители на балчишкото ръководство те са поставили въпроси, свързани с местното самоуправление и разпределението на средствата по пера. Предвижда се журналистите, които са отседнали във Варна, да посетят и други градове по Българското Черноморие. М А Ж О Р Е Т К И ДЕФИЛИРАТ В АЛБЕНА Международен фестивал на мажоретките “Златен Помпон” 2012 започва този месец. Той се организира ежегодно, като част от празненствата, посветени на Деня на Добрич - 25 септември. Фестивалът има конкурсен характер. Провежда се в курортен комплекс Албе-

на и в Добрич. Целта е популяризиране и творческа изява на децата, занимаващи се с мажоретни танци и стимулиране на педагозите - автори и хореографи на тези танци. Във фестивала могат да участват деца и младежи от танцови школи, клубове, ЦРД, ОДК, читалища, училища, младежки домове и др. Съставите ще се състезават за приз “Златен помпон”, който се присъжда за цялостно представяне. Задължително е участието на съставите в общо дефиле в Албена. — ФОТОИЗЛОЖБА “ДУНАВ – ИСТИНСКАТА РЕКА” ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ОТ 11.00 ЧАСА НА 10 СЕПТЕМВРИ в Университетска ботаническа градина. Изложбата се организира съвместно с Народно събрание на България, Посолство на Румъния в София и W W F – България и ще продължи до 22 септември.

ОБЩЕСТВО

5

ЗАРАДИ КРАЖБА НА ЕЛЕМЕНТ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА

Òóðèñòèòå îòíîâî âëèçàò ñ äâà áèëåòà â Äâîðåöà è Áîòàíè÷åñêàòà ãðàäèíà Държавен културен институт “Двореца” и Университетска ботаническа градина в Балчик отново работят с две каси. Заради повреда в софтуера туристите се редят на две опашки, за да влязат в един комплекс, управляван от две ведомства. На охранители и касиери непрестанно им се налага да обясняват на българи и чужденци, че трябва да платят за два туристически обекта, въпреки че територията е една. Като резултат работещите събират цялата негативна енергия на туристите. Не е ясно докога ще продължи техническият проблем. Оказва се, че причина за него е кражба на елемент от електронната система, станала тази неделя. Ръководителят на Университетска ботаническа градина Ина Манчева заяви, че за случая е сезирана полицията. Нарушени са правата на градината, отсече тя и отказа повече коментар. Има опасения, че сривът в системата е предизвикан съвсем злонамерено и умишлено. Така комплексът се връща да работи по старата система отпреди близо четири години – с продажба на ръчни билети от две каси, което налага охраната на входа стриктно да следи кой се е сдобил с два пропуска и да връща тези с един. Граждани сигнализираха в понеделник за напрежение между двете ведомства на горния вход към разсадника. Според работещи в културния център, университетската каса там отказвала да допуска касиер на “Двореца” и да продава билетите и на културния институт, както това ставало досега. Затова охранител на “Двореца” упътвал туристите към централния вход, което провокирало недоволството на ботаниците. Директорът на “Двореца” Ивелина Радилова заяви, че също ще поиска разрешение от Общината за поставяне на тяхна каса на това място, което е общински тротоар. По думите и се правят опити да се промени трасето на туристите през касата на ботаническата градина и там да се прода-

ват най-голямо количество билети. Според Радилова туристите били въвеждани в заблуждение с обяснението, че “Двореца” бил само една сграда и нямало нужда да се купува билет. Ръководителят на културния център съобщи, че след два месеца изтича договорът с фирмата, която поддържа софтуерната система. Припомняме, че до преди

повече от три години на входа на комплекса ставаха чести скандали, заради неуредици в делението на приходите между Министерство на културата и Софийския университет, които стопанисват държавния имот. Проблемът с двете каси се реши с въвеждането на единен електронен билет. От април м.г. с разпореждане на Министерски съвет

Ìåêñèêàíñêè äóõ âèòàå â ãàëåðèÿ “Òèõîòî ãíåçäî” Излож бата “Изкуство без граници. Духът на Мексико” се откри в “Тихото гнездо” на 1 септември. Платната, включени в експозицията, са на мексиканския художник Хосе Анайа и са напоени с духа на родната му страна. Експозицията включва рисунки

и картини на художника, който е представял творчеството си в най-добрите галерии на САЩ и Мексико. Хосе Анайа е носител на престижни награди. Твори в различни посоки - видео, театър, инсталации. Интересува се главно от археология и се вдъхновява от изкуството на маите и древните култури на Мексико. Творбите му са рисунки, картини, пастели и отпечатъци.

паркът и алеите в комплекса се стопанисват от Софийския университет, респективно УБГ, а сградите – от Министерство на културата, съответно ДКИ КЦ “Двореца”. В момента приходите от вход се делят поравно, като се очаква подписването на ново споразумение между двете ведомства.


6

ФЕСТИВАЛ

06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

ÏÅÒÈ ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ Â ÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ ÂÈÀ ÏÎÍÒÈÊÀ ÁÀË×ÈÊ, 2 – 14 ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ 2012 ÏÐÎÃÐÀÌÀ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ДИЗАЙН НА СУВЕНИРИ ЗА БАЛЧИК (ателие - презентация) участници Захари Ганчев, Виолина Христова (студенти от НХА, специалност “Индустриален дизайн”, ръководител доц. Мирян Мирянов) Концепции за официални сувенири на региона, които да бъдат разпространявани чрез туристическите обекти в града, представяйки ключови обекти, събития, паметници, обичаи и етнографски белези от региона. Ателието е част от творческата работилница по Дизайн. 6 септември, начало 15:30 и 17:30ч. ДКИ “Двореца”, пред Каменна зала -СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ НА КИНО И ТЕЛЕВИЗИ ОННИТЕ УЧИЛИЩА - CILECT ПРОЖЕКЦИЯ НА СТУДЕНТСКО КЪСОМ ЕТРАЖНО КИНО (международна селекция от компилациите CILECT PRIZE – втора част) 6 септември, 16:00ч. - 17:30ч., ДКИ КЦ “Двореца”, Каменна зала -НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ FAME (мюзикъл) музика Стив Маргоушис; либрето Хосе Фернандес; стихове Жак Леви; постановка проф. Андрей Аврамов; хореограф Радослав Радев; асистент и вокална подготовка Весела Делчева; балетен консултант Маша Илиева, със специалното участие на Нора Караиванова, Весела Делчева, Ясен Зердев и студенти от НМА “Проф. Панчо Владигеров” През 1980 г. режисьорът Алън Паркър създава филмa “Fame” (едноименната песен от филма е отличена с “Оскар” и “Златен глобус” за най-добра оригинална песен). Осем години по-късно върху същия сюжет се появява мюзикълът и оттогава той е един от най-играните по света. Действието на мюзикъла “FAME” (“Слава”) се развива в един американски колеж за изпълнителски изкуства: музика, танц, театър. Както е присъщо на младостта, студентите горят от желание колкото се може по-скоро да се докоснат до славата, да станат звезди. Разбира се, желанията са едно, а реалностите са други. Именно за трудния път към върховете на славата разказва този мюзикъл. 06 септември, начало 19:00 ч., НЧ “П. Хилендарски” -НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – БУКУРЕЩ - UNARTE ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС (втора част) автори: Victor Constantin, Ioana Codita, Adrian Dica, Daniel Rosca (студенти от UNARTE, специалност „Живопис”, ръководител проф. George Moscal) Изложбата е част от работното ателие по Живопис. Включва платна, изработени по време на фестивала. 7 септември, 17:00ч., Художествена галерия — НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” И ГИЛДИЯТА ЗА СЪВРЕМЕННИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА КЪМ САБ ПРЕДСТАВЯ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА (НЕ)ЗАВИСИМ ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ (театрално – танцов спектакъл) хореография и текст Петя Попова и танцьорите, фотограф Станислав Димитров, художник костюми Петя Петрова, дизайн осветление Йосиф Аструков Участват: Маргарита Христова, София Владева, Радослав Йорданов, Ина Гергинова, Златина Димитрова, Яница Атанас ова, Кирил Асенов (с туденти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театър на движението – Танцов театър”, ръководител доц. Ясен Вълчанов), Таня Денева (студент от НАТФИЗ „Кръсть о Сарафов”, специалност „Актьорс тво за драматичен театър”, ръководител проф. Здравко Митков) Теорията за паралел ните светове твъ рди, че те съществуват като независими един от друг сапунени мехури, реещи се във въздуха. Тези мехури могат да се съединят с други или да се разделят и дори да изскачат от нищото и да изчезват в него. Ако приемем твърдението, че всеки човек е вселена, то тогава приемаме, че той е сапунен мехур и се носи из пространството паралелно с чуждите състояния и зависимости. Общуват ли вселените и как? Смисълът на дебатите за паралелните светове е самата реалност... 07 септември, 19:00ч., Двореца, Каменна зала — СВЕТОВНА АСОЦИАЦИЯ НА КИНО И ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ УЧИЛИЩА - CILECT ПРОЖЕКЦИЯ НА СТУДЕНТСКО КЪСОМ ЕТРАЖНО КИНО (международна селекция от компилациите CILECT PRIZE – трета част) 07 септември, 20:00ч.-21:30ч., ДКИ КЦ Двореца, Каменна зала — НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННИ (театрален спектакъл) от Здрава Каменова, режисьор Калин Ангелов, сценография и костюми Елена Ямантиева (студент от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност “Сценичен и екранен дизайн”), ръководител доц. Невяна Кавалджиева, музика Мартин Каров Участват: Александра Иванова, Алиса Атанасова, Антония Търпова, Весела Бабинова, Гергана Арнаудова, Жанета Дончева, Камелия Хатиб, Лили Сучева, Милена Милчева, Радина Думанян, Цветина Петрова, Илия Виделинов, Стефан Додуров (студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител проф. Пламен Марков) Четири бременни жени, полудели от бушуващи хормони, се запознават в курс за бременни. Четири ужасяващо различни жени, с несъвместими характери, с големи кореми и с едно и също име - Мария: актриса, философка, домакиня, отнесена тийнейджърка - и четирите не знаят дали са готови за това, което им предстои и четирите не са сигурни в чувствата, които изпитват към мъжете в живота си. О, ужас! Дали мъжете им са виновни, дали вината не е в тях самите или ... в хормоните?! 8 септември, 18:00ч., НЧ “П. Хилендарски”

— НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” И ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА ГЛЕНГАРИ ГЛЕН РОС (театрален спектакъл) от Дейвид Мамет превод и сценична редакция проф. Пламен Марков, постановка проф. Пламен Марков, сценография и костюми Мира Каланова, музика Мира Искърова, тренинг акть орска кондиция Пенко Господинов, асистент - режисьори Маргарита Мачева и Тамара Янков Участват: Александър Узунов, Илия Виделинов, Камелия Хатиб, Леарт Докле, Лили Сучева, Нено Койнарски, Николай Кенаров, Слави Минков, Стефан Додуров, Яким Неделчев (студенти от НАТФИЗ „Кръсть о Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител проф. Пламен Марков)

сценична среда и костюми Кристина Янева, музикално оформление Иван Радоев

Четирима брокери на недвижими имоти. Продажбите в офиса са като по време на криза. Защото е криза. Кой от тях ще продаде за определено време повече парцели? Поставеният срок е месец. Първите трима остават. Четвъртият ще бъде уволнен. А ако междувременно дойде вестител за да съобщи, че срокът се намалява на седмица и че може да бъде уволнен повече от един. Или даже да остане само един. Кой? Ако си значим толкова, колкото пари носиш на фирмата, тогава липсата на продажби означава ли, че си нищо? Ще можеш ли да продадеш непродаваемото? В подобна ситуация позволено ли е всичко, което ще те задържи „над водата”? А моралът? На кого му пука! На кого му пука? 9 септември, 18:00ч., НЧ “П. Хилендарски” — НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ДИЗАЙН ЗА ХОРАТА (проекти – предложения за подобряване на обществената среда в града) участници: Антон Иванов, Виолина Христова, Яна Младенова, Захари Ганчев, Рангел Чипев (студенти от НХА, специалности „Индус триален дизайн” и „Дизайн на детската с реда”, ръководител доц. Мирян Мирянов) и Николина Иванова (Исторически музей - Художествена галерия Балчик) Тазгодишната концепция на творческата работилница по дизайн е продължена в духа на миналогодишната изява, когато петима млади български дизайнери се опитваха да намерят инфарктните места в градското пространство и туристическата зона и да дадат предложения за подобряване на жизнената среда на хората. Тази година към това ще се включат и „преработят - рециклират” нови, интересни места от съвременната част на града! 10 септември, 17:00 ч., Художествена галерия — НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В БАЛЧИК (предложение за идентифик ационна и навигационна система, предназначена за гостите на града) участници: Антон Иванов, Виолина Христова, Яна Младенова, Захари Ганчев, Рангел Чипев (студенти от НХА, специалности „Индус триален дизайн” и „Дизайн на детската с реда”, ръководител доц. Мирян Мирянов) и Николина Иванова (Исторически музей - Градска художествена галерия Балчик) Презентация на система за улеснено ориентиране на гостите на града, туристи и ценители на културата, чрез отбелязване на ключови обекти с информационни пунктове, табели и пътепоказатели. 10 септември, 17:30ч., Художествена галерия — НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС (трета част) автори: Медея Янкова, Елина Христова, Даниела Бодурова, Албена Цонева, Панчо Ангелов (студенти от НХА, специалност „Живопис”, ръководител проф.Вихрони Попнеделев) Изложбата е част от работното ателие по Живопис. Включва платна, изработени по време на фестивала. 11 септември, 17:00 ч., Художествена галерия — НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ (презентация на проектни предложения за театрален плакат на спектакъла „Кървава сватба”) участници: Ребека Оссес, Антон Иванов, Виолина Христова, Яна Младенова, Захари Ганчев, Рангел Чипев (студенти от НХА, специалнос ти “Индустриален дизайн”, “Дизайн за детската среда” и “Рекламен дизайн”, ръководител доц. Мирян Мирянов) 12 септември, 17:00ч., Художествена галерия — НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ (театрален спектакъл) от Александър Вампилов постановка доц. Ивайло Христов, сценична среда и костюми Кристина Янева, музикално оформление Иван Радоев

“Кървава сватба” е спектакъл, който обединява изразни средства и млади творци от различни сценични изкуства. В спектакъла е включена авторска музика, част от която се изпълнява на живо. Средствата на традиционния театър се използват едновременно с импровизационни, танцови и движенческ и ак тьорски техники. В изграждането на сценичната среда присъстват дигитални технологии и светлинни ефекти. Желанието и невъзможността на човека за постигане на лично щастие, безсилието да се освободи от социалните и семейните догми, които го въвличат в безизходен кръг, са основните теми, с които се занимава представлението. Логичното следствие от собствените му предразсъдъци и лична глупост са обречеността, в която се е озовал. Безсмислието, вредата от човешката гордост и у порс тво са с ъщо част от тематичния ф окус . С комбинация та от сценични техники и практики спектакълът има амбицията да е иновативно и стойностно театрално събитие. 13 септември, 20:00ч., Художествена галерия — СВЕТЛА СЯНКА (прожекция) филм на Борис Зафиров и Симеон Мерджанов

участват: Виктория Ангелова, Даниела Стамова, Екатерина Георгиева, Розалия Абгарян, Светла Рангелова, Снежана Мак авеева, София Рухова, Георги Гоцин, Дарий Чавдаров, Драгомир Драганов, Ивайло Драганов, Иван Панайотов, Илиан Илков, Никола Орешков, Николай Йовин, Юлиан Петров (студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорство за драматичен театър”, ръководител доц. Ивайло Христов) „Да можеш да чакаш, това е любов” „Провинциални анекдоти” от Александър Вампилов събира в себе си двете едноактни пиеси „История с метранпаж” и „Двадесет минути с ангел”. Авторът използва формата на анекдота, за да посочи и изобличи абсурда в света и човека. Написани през 1968г., диалозите и посланията звучат изключително актуално тук и сега. Постановката е отчетлив отговор на използвания като епиграф на текста Гоголев цитат – „Кой каквото ще да казва, но такива неща се случват по света – рядко, но се случват”. Остава ни единствено смехът – гръмкият, всепомитащ, притъпяващ абсурда, пречистващ... до ново начало, до истина. Нека само почакаме! Текст: Теодора Мартинова и Илко Ганев (студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театрознание и театрален мениджмънт”) 12 септември, 18:00ч., НЧ “Паисии Хилендарски” — НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” AMERICAN BEAUTY (театрален спектакъл) от Алън Бол превод Матей Тодоров, постановка доц. Ивайло Христов,

Участват Виктория Ангелова, Даниела Стамова, Ева Данаилова, Екатерина Георгиева, Елена Телбис, Кристиана Ценкова, Милена Ерменкова, Розалия Абгарян, Светла Рангелова, Светос лава Ивановa, Снежана Макавеева, София Рухова, Пламен Димов (студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалнос т „Актьорство за драматичен театър”, р-л доц. Ивайло Христов) „American beauty” е комедия, в която обичайните приготовления по време на една сватбена церемония остават на заден план и отвъд прасковените рокли на шаферките не цари единствено неземно щастие, а стоят няколко крайно различни, но обединени от презрението си към младоженката, жени. 13 септември, 18:00ч., НЧ “Паисии Хилендарски” — ИНСТИТУТ СЕРВАНТЕС-СОФИЯ И VIA PONTICA КЪРВАВА СВАТБА – ПРЕМИЕРА (театрален спектакъл) от Ф.Г. Лорка постановка Николай Младенов, хореография Петя Попова (студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театър на движението – Танцов театър”, ръководител доц. Яс ен Вълчанов), сценография, костюми и видео Евгения Сърбева (студент от НХА , специалност „Дигитални изкуства” – Магистър), музика Мира Искърова Участват: Златина Димитрова, Ивелина Михайлова, Ина Гергинова, Кирил Ас енов, Маргарита Хрис това, Радослав Йорданов, Яница Шопова (студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Театър на движението – Танцов театър”, ръководител доц. Ясен Вълчанов), Таня Денева (студент от НАТФИЗ „Кръсть о Сарафов”, специалност „Актьорс тво за драматичен театър”, ръководител проф. Здравко Митков), със специалното участие на Стойка Стоянова, Йонко Димитров, Теодор Папазов

Когато сетивата се откъснат от регулативната си честотност, се отключва една друга, нова енергия. Тази енергия се превръща в информационен поток, с нови, различни кодове. Откъснати от ежедневното общуване, търсещи комуникация отвъд телата. Някъде там или някъде тук, сред наситени, невидими цветове, където се докосват светлите сенки. 14 септември, 17:00ч., Художествена галерия — НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” ВИА ПОНТИКА – ПРЕМ ИЕРА (прожекция на филм и фотографска изложба за петото издание на Фестивал на младите в изкуствата „Виа Понтика” 2012) екип: Орлин Милчев – монтаж и режисьор, Константин Антонов – оператор, Милена Петрова, Владислав Попов – фотографи По време на фестивала студените от факултет „Екранни изкуства” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” ще отразяват документално и художествено творческите ателиета, репетициите, проявите и живота на младите творци в извънфестивалното време. Като резултат от това ще се появи кратък документален филм и фотографска изложба. 14 септември, 17:30 ч., Художествена галерия — АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ КОНЦЕРТ НА АКАДЕМИЧЕН НАРОДЕН ХОР Главен диригент доц. д-р Костадин Бураджиев Помощник диригенти Данка Цветкова и Радка Стефанова Участват: Миропка Хаджийска, Айлин Ибрям, Румина Андреева, Гергана Киримова, Андреана Андонова, Даниела Пенелова, Анита Миленова, Маринела Димова, Николета Дойчева, Деяна Николова, Десислава Митева, Анна Николова, Теодора Добрева, Жени Николова, Радослава Владимирова, Жасмина Живкова, Божена Тошева, Стефана Недялкова, Стела Тонева, Диляна Иванова, Кристияна Динкова, Невена Вранчева, Мария Генова, Десислава Дерибеева, Алиа Хансе, Нели Александрова, Дияна Димитрова Програма 1. Стефан Мутафчиев - Петкано, моме хубава 2. Кирил Стефанов – Я ти постилам шарени черги 3. Николай Кауфман – Седянка 4. Стефан Мутафчиев – Дено са бяло белее 5. Стефан Чапкънов – Колко са, мале 6. Кирил Стефанов – Вила се’й гора 7. Стефан Мутафчиев – Леле, Яно 8. Красимир Кюркчийски – Рано ми е, мори 9. Атанас Илиев – Я изгрей, слънце 10. Николай Кауфман – Калугерине 11. Николай Стойков - Мадригал 12. Стефан Мутафчиев – Пролетни песни 13. Стефан Мутафчиев – Ой, шопе, шопе 14 септември, начало 18:30 ч., НЧ “Паисии Хилендарски” ВХОД СВОБОДЕН


06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

ФЕСТИВАЛ

7

В рамките на фестивала на младите в изкуството “Виа Понтика” (2-14 септември)

Àêàäåìèè ðàáîòÿò ñúâìåñòíî, çà äà ñúçäàäàò åäèí îáù ïðîäóêò ...

(Продължение от стр.8) Входът за всички постановки е свободен, подчерта той. В последния момент като партньор се е включил и курортът Албена. Идеята е догодина почти цялата фестивална програма да бъде представена и пред туристите на комплекса, съобщи Ранков и добави, че през 2013 г. “Виа Понтика” ще бъде по същото време – 2-14 септември. Доц. Мирян Мирянов, р-л катедра “Индустриален дизайн” при НХА, информира, че съвместно с представители от художествената гале-

рия в Балчик студенти изработват туристическа карта на града. По време на фестивала млади театрали ще подготвят пиесата “Кървава сватба”, а техни колеги ще правят плаката за нея. Така учащите от различни академии ще работят съвместно, за да създадат един общ продукт. “За младите хора това е едно начало и след години те ще се сещат за Балчик. Когато работят заедно, те виждат бъдещето си тук, в България”, сподели Мирянов и подчерта, че това, което се случва в Балчик, е много ценно не само за

младите, но и за местната общественост. На откритата сцена пред Общината фестивалът беше официлно открит от Красимир Ранков, който благодари на Община Балчик – основен двигател на младежкия форум. Той представи участниците – четирите национални академии по изкуствата в България, Националните университети по изящни изкуства и театрално и кино изкуство в Букурещ, Румъния, Испанския културен институт Сервантес – София и Световната асоциация на кино и телевизион-

Ñàìîäåéöèòå îò ÷èòàëèùåòî â Ñåíîêîñ ñå çàâúðíàõà ñ âèñîêî ïðèçíàíèå îò Ñâåòîâåí øàìïèîíàò ïî ôîëêëîð

От 23 август до 2 септември в Несебър се проведе Вторият Световен шампионат по фолклор “World Folk 2012”, в който участваха над 70 колектива от 41 държави.

Самодейците при НЧ “Христо Смирненски – 1941 г.” от село Сенокос взеха участие на 26 и 27 август в Поморие и Бургас, където завоюваха много отличия. Групата за фолклорни песни стана Ви-

Îòêðèòè ñà òðè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà åâðîïåéñêèÿ ïðîåêò “Áàë÷èê – ñöåíà íà èçêóñòâàòà” Открити са три обществени поръчки, касаещи спечеления от Община Балчик европейски проект “Балчик – сцена на изкуствата”. Финансирането се осигурява по Оперативна програма “Регионално развитие”. До 15 октомври ще се приемат оферти от кандидати да организират културни събития в община Балчик. Втората процедура е за доставка на оборудване за прожекции на открито. Срокът е същият, като до 5 октомври ще се продава документация и ще се приемат искания за разяснения. По проекта е обявена процедура и за извърш-

ване на финансов одит. Припомняме, че “Балчик – сцена на изкуствата” обхваща четири събития, случващи се през лятото – международният хоров фестивал “Черноморски звуци”, фестивалът за късометражни филми “В Двореца”, Дните на класиката в Балчик и фестивалът на младите в изкуството “Виа понтика”. Още това лято проявите трябваше да бъдат представени по иновативен начин с новата техника. Сред причините за забавянето е фирмата, която е трябвало да подготви обществените процедури.

цешампион, получи Званието Лауреат, Сребърен медал и Препоръка за участие в телевизионен шампионат по фолклор “Евро фолк”. Групата за стари градски песни “Ехо от младостта” получи звание “Лауреат” и бронзов медал. Званието “Лауреат” получи и музикалният ръководител Костадин Иванов. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския и Световния телевизионен ефир. Световният шампионат по фолклор “W orld Folk 2012” се организира от Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF, Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF, WorldFolklore Academy и други организации, с подкрепата на ЮНЕСКО. Домакини на фестивала са Несебър, курорта Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас.

ните училища СИЛЕКТ. Началото на феста бе белязано с голям поп концерт на финалистите от “Мюзик Айдъл” Нора Караивнова и

фестивала: “Страхотно е, когато всички видове изкуства се съберат на едно място. Тогава ние – артистите, се чувстваме живи.”

Директорът на фестивала Красимир Ранков представя участниците по време на откриването на пл. “21 септември”. На сцената са преподаватели от академиите по изкуствата на България и Румъния.

Äîö. Ìèðÿí Ìèðÿíîâ: “Áàë÷èê òðÿáâà äà èçëåçå îò êàïñóëàòà íà Äâîðåöà”

Балчик трябва да излезе от капсулата на Двореца и да изведе други културни и знакови белези. Това заяви доц. Мирян Мирянов, р-л катедра “Индустриален дизайн” при Националната художествена академия. Той подчерта, че Балчик заслужава това, защото в миналото е бил голям град на Черноморието, втори след Варна. В рамките на фестивала на младите в изкуството “Виа Понтика”, в който участват студенти от четирите национални академии, младежите представят концепции за развитие на градската среда и за изработването на регионални сувенири. Доц. Мирянов посочи за пример, че преди време Белият град е бил център за производство на мед. На тази база студент е използвал шестоъгълната форма на пчелната Живка Канева клетка за форма на сувеничиталищен секретар ри на града. Мирянов посоДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ чи като основен проблем реВСЕКИ БЪЛГАРИН МОЖЕ ДА лефното разделение на ИЗБЕРЕ ТОП 10 МЕЖДУ 30 града. По думите му идеята ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ МАТЕРИ- за изграждане на лифт не АЛНОТО И 30 ОТ НЕМАТЕРИ- бива да се пренебрегва, заАЛНОТО БОГАТСТВО на щото освен че ще бъде туристраната ни, които ще бъдат стическа атракция, значипредложени на ЮНЕСКО. Гла- телно ще ускори пътуването суването може да стане на между двете части на града. адрес в Интернет: Пари за това могат да се наbgchudesa.com. Проектът „Певиците на Соколово” представя Област Добрич в националната селекция „Живи човешки съкровища, България 2012”. Соколовските певици са включени в кампанията „Чудесата на България 2012”. Основен критерий в избора им е бил те да са достойни да влязат в списъка на ЮНЕСКО и да отговарят на условията за това. Песните на Соколово са на повече от 150 години. Пеещите жени на най-дългото балчишко село винаги са се завръщали с награди от всички певчески конкурси, в които са участвали.

Ясен Зердев и талантливия китарист Бисер Иванов. От сцената в центъра на Балчик Нора Караивнова благодари на хората, организатори на

мерят от европейските фондове. Той препоръча още на местното ръководство да насочи вниманието си към усвояване на покрайнините на града, където по нормативи се разполагат шумните обекти и спортни съоръжения. “Ние сме обърнати към проблемите на хората, да подобрим техния бит”, подчерта Мирянов. “Стадионът в горната част на града е в разбито състояние, пред него една равна хубава площ, която е осеяна с боклуци. Това може да се поправи, да бъде станция за лифта и да се свърже с античната крепостна стена”, предложи доцентът. По думите му междублоковата площ не е добре устроена и липсват достатъчно хубави детски площадки. В крайбрежната зона също има какво да се подобри, между мелницата и пристанището може да се оформи зона за разходка, а

паметникът на българската брегова артилерия с оръдието на пл. “Кап. Георги Радков” да се премести. Там трябва да има детски кът, смята доц. Мирянов. Той не пропусна да отбележи, че “мутробарокът” не е прескочил и Балчик. Примерите – застрояването край морето и ненавременната намеса срещу излетия бетон в храма на Кибела. Във фоайето на НЧ “Паисий Хилендарски” български студенти от специалността “Индустриален дизайн” при НХА представят съвременни концепции за градинска мебел, както и за превозни средства, които могат да бъдат използвани и за спортни преживявания. На снимката: мобилно временно жилище Останалите проекти могат да бъдат видени във фоайето на читалището.


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 АГРОМ АРК НЕДВИЖИМ И ИМОТИ ул. “Дионисополис”1 0884/781046; 0579/7-31-64 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22 - партер, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик

06.ІХ.2012 - 12.ІХ.2012г. Брой 33 (2016)

В рамките на фестивала на младите в изкуството “Виа Понтика” (2-14 септември)

Àêàäåìèè ðàáîòÿò ñúâìåñòíî, çà äà ñúçäàäàò åäèí îáù ïðîäóêò â Áàë÷èê Петото юбилейно издание на фестивала на младите в изкуството “Виа Понтика” започна на 2 септември в Балчик. Участват около 100 студенти и преподаватели по актьорско майсторство, режисура, музикална певческа и инструментална класика, живопис и фотография от Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, Националната музикална академия “Проф.Панчо Владигеров”, Национална художествена академия, Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, както и млади таланти от две румънски висши училища. На вниманието на публиката в

Балчик ще бъдат поднесени пиеси, изложби, филми, мюзикъл, както и представени дизайнерски проекти “Градска среда”, които ще останат дарение за Балчик. Идеята е да се даде шанс на младежите за изява на професионална сцена, да се свържат с колегите си от другите академии и заедно с тях да направят един продукт. На проведената преди официалното откриване пресконференция ръководителят на фестивала Красимир Ранков информира, че тази година програмата е много по-богата от други години, повече са и гостите от чужбина. (Продължава на стр.7)

Концертът на мюзик айдълите на 2 септември за откриването на фестивала

“×åðíîìîðåö” îòâÿ ñ 3:1 “Áåëèöà”

С два гола на Румен Александров и един на Атанас Стефанов балчиклии категорично победиха отбора на силистренското село Белица. Мачът от трети кръг на Североизточната “В” футболна група се игра на 2 септември в Албена. В десетата минута Александров откри резултата за домакините, а 20 минути след това го удвои. Минута преди почивката гостите реализираха единственото си положение за мача. След пряк свобо-

ден удар футболистите от Белица успяха да намалят на 2:1. Крайният резултат 3:1 за отбора от Белия град оформи Стефанов в 85-ата минута. След паузата балчиклии на два пъти уцелиха греда – късметът изневери на Георги Костадинов и Румен Александров. “Надиграхме ги по всички показатели, но направихме много пропуски. Пропуснахме да запишем по-изразителен резултат. Най-важното е, че по време на мача няма контузени”, каза треньорът на “Черноморец” Тони

Златков. Със спечелените три точки балчиклии вече са на осмо място в таблицата. На 9 септември в Русе футболистите от Белия град ще гостуват на “Аристон”. Съперникът е млад отбор от частна школа, който за пръв път играе във “В” група и по думите на балчишкия треньор има големи амбиции. Домакините са на шесто място с четири точки. Толкова имат в актива си и балчиклии, които са играли мач повече. Началото на срещата е от 17.00 ч.

Ñòîè÷êîâ è Ãèáîíà îòêðèõà òóðíèðà “Ïåòúð Áîÿíîâ”

Легендите на ЦСКА и Левски Христо Стоичков и Божидар Искренов откриха седмото издание на детския турнир по футбол „Петър Боянов”, който се провежда в Албена, съобщават от пресцентъра на курортния комплекс. Проявата продължава до 6 септември, като в нея участват над 500 деца от 25 клуба. Първенци ще бъдат излъчени в три възрастови групи - ’97, ’99 и ’00. За отличията спорят ЦСКА, Левски, Локо (Сф), Септември (Сф),

Славия, Литекс, Берое, Изида, Шумен, Черно море, Спартак (Вн) и др. Организатори на футболния турнир са братята Боян и Радослав Боянов, които ежегодно събират топ отборите в памет на своя баща Петър Боянов - спортен деятел и човек с голям принос за реализирането на спортната база в Албена, д ал а в ъ з мо ж но с т през последното десетил ет ие к ур о рт ни я т ко мп лекс да бъде важен фактор в спортния живот на България.

60 âîçèëà íà ñòàðò çà Ãðàíä ïðè â Çìååâî Второто издание на Гранд при по мотокрос се

провежда на 5 и 6 септември в село Змеево. Първия ден са свободните тренировки. Официалното откриване е на 6 септември. Веднага след него са стартовете на отделните класове, съобщи бизнесменът Петър Петров, който е част от организационния екип. Състезателите ще мерят сили в седем класа – 65 куб.см, 85 куб.см, 125 куб.см, 250 куб.см, свободен, ветерани и АТВ. Очакват се около 60 водачи. Участие в надпреварата са заявили едни от най-голе-

мите ни асове в този спорт. На старт в клас 85 куб. см ще застане европейският шампион Иван Петров, който е четвърти в света. В по-големия клас 125 куб. см мераклиите ще мерят сили с Георги Гочев, който е републикански и Източноевропейски шампион и носител на Европейската купа по Supermoto в клас S3 250. При ветераните ще се състезава з.м.с. Георги Янакиев. Най-добрите ще си поделят награден фонд. Призьорите ще получат и красиви купи.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ ПРОДАВАМ/ЗАМЕНЯМ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ апартаменти ново строителство на ул. “Хр. Смирненски” 22 в Балчик, тел. 0888704808, www.balchikapartment.com

ПРОДАВАМ масивни гаражи - 3 клетки, 81 кв.м, ул. “Хаджи Димитър”, 22 хил.лв. Тел. 0888/710989 4-2 ПРОДАВАМ апартамент в ЖК “Балик”, 70 кв.м, тухла, ново строителство, акт 16. Тел. 088/7802874 10-2 ПРОДАВАМ изгодно парцел 640 кв.м, ул. “Ст. планина”, лице асфалтов път, собственик. Тел. 088/9614762 5-2 ПРОДАВАМ фуражомелачка. Тел. 0876/184542 3-1 КУПУВАМ

КУПУВАМ земеделска земя в Балчик, Каварна, Добрич, Ген. Тошево. Тел. 0579/ 7-70-11; 0885/838354 7-1

КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Сенокос, Пряспа, Балчик, Кремена. Тел. 088/8593699; 089/ 5718383 3-2 КУПУВАМ зем.земя в община Каварна, Ген.Тошево, Шабла, Балчик, Добрич. Изготвям документи. Тел. 088/ 8593699; 089/5718383 3-2 КУПУВАМ зем.земя в Царичино, Гурково, Тригорци, Соколово, Сенокос, Змеево, Храброво. Тел. 087/ 8462784; 088/6462784 2-2 КУПУВАМ зем.земя в Балчик, Каварна, Шабла, Добрич, Тутракан, Силистра, Ген.Тошево. Тел. 088/ 6462784; 087/8462784 2-2 КУПУВАМ зем.земя в общините Балчик, Ген.Тошево, Добрич, Силистра. Тел. 088/ 5331296 2-2 ПОД НАЕМ

ДАВАМ под наем апартамент в София, наематели от Балчик и региона. Тел. 0877/157387 1-1 ДАВАМ под наем две стаи с кухненски бокс и баня. Тел. 0896/741345 1-1 РАБОТА

ТЪРСЯ работа като охрана или поддръжка, валидни документи. Тел. 0894/672282 2-1 АВТОМИВКА набира работници, ТД, СО, % от оборота. Тел. 089/9925902; 089/ 6617800 4-2

Äåòñêî-þíîøåñêàòà øêîëà ïðè ÔÊ “×åðíîìîðåö” – Áàë÷èê, îáÿâÿâà ïðèåì íà äåöà, íàáîð îò 1994 äî 2004 ã. âêëþ÷èòåëíî За записване: всеки делничен ден от 16.00 до 17.00 ч. на новата спортна площадка в ЖК “Балик”.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА

УСЛУГИ ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР

Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публику-

Продажба на електронни цигари и течности Адрес: магазин за кафе срещу автогарата, ул. “Черно море” 38, тел. 089/7868153

www.electrosmoke.bg

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

ва или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.33  

06.09-12.09.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you