Page 1

27 ЯНУАРИ 2013 Г. НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50%

Цена 0,30

Четете и в Интернет www.balchik.bg лв. 24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой

3 (2034)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Според проекта за бъдещ общински план (2014-2020)

Ñëåä ñåäåì ãîäèíè Áàë÷èê ñå ïðåâðúùà â êóðîðò ñúñ ñïåöèôè÷åí êóëòóðåí îáëèê è àëòåðíàòèâà íà ìàñîâèÿ ìîðñêè òóðèçúì Предложения за визията на общината се събират онлайн на www.forum.balchik.bg

Каква трябва да бъде визията за развитие на община Балчик до 2020 година? Отговорът на този въпрос представи на кръгла маса на 18 януари екипът от специалисти, работещ по проекта “Оптимизиране процеса

ната спечели, за да подпомогне изготвянето на бъдещия общински план за развитие. Утвърждаване на Балчик като курорт със специфичен културен облик и алтернатива на масовия морски тури-

тави пред пълната заседателна зала в хотел “Мистрал”. И още – динамично развиваща се индустрия и експортен център на българското селско стопанство, привлекателно място за живеене с чиста природа, съвременна

на формиране на качествени политики чрез широко прилагане принципа на партньорство”, който Общи-

зъм е една от желаните визии след 7 години, които доц.д-р Стелиян Димитров от “Географика” ООД предс-

инфраструктура, достъпна градска среда и социални услуги, както и община със запазен демографски потен-

циал и съществено подобрени качествени характеристики. Това е бъдещото, което са начертали експертите на база проведени проучвания сред около 1500 местни жители – от Балчик и селата. За тази цел общинското ръководство трябва да насочи усилията си в общо пет приоритета – удължаване на сезона чрез повече туристически продукти, високопродуктивна и екологично чиста индустрия със съответната бизнес инфраструктура, както качествена жизнена среда, развитие на социалните и човешки ресурси, а също и на административния капацитет. “Приоритетите са широко формулирани и могат да обхванат всички цели на местното ръководство”, каза в заключение доц. Димитров. (Продължава на стр.3)

За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39 РАЗРЕШЕНИЕ НА „РУСГЕОКОМ БГ”АД ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ СЪОБЩЕНИЕ Община Балчик съобщава на всички граждани, че с решение №1081 от 21 декември 2012 г. на Министерски съвет е издадено разрешение за промяна в размера на площ блок „Добрич” за търсене и проучване на нефт и природен газ, съгласно чл. 2, ал. 1, т.3 от Закона за подземните богатства на територията на област Добрич. - Разрешението е издадено на „Русгеоком БГ”АД - София. - Размерът на проучваните площи се променя на 750,4км и се определя с координати на точките, съгласно приложения картен материал. - На територията, определена с разрешителното, издадено на “Русгеоком БГ” АД - София, са посочени задълженията за извършване на проучвателни работи по видове и обем, съгласно работна програма - неразделна част от допълнителното споразумение към Договора за търсене и проучване. - Контрол по изпълнение на решението и сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. - Решението е обнародвано в ДВ, бр. 1 от 04.01.2013 г. и обхваща общините - Генерал Тошево, Добрич, Шабла, Каварна и Балчик. - Същото може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на обнародването му в “Държавен вестник”.

 Áàë÷èê àãèòàöèîííà êàìïàíèÿ çà ðåôåðåíäóìà íÿìà

На обичайните за афиши места стоят съобщения за изкупуване на земеделска земя, отпускането на кредити и концерти.

Обучение на секционните избирателни комисии в община Балчик във връзка с предстоящия референдум на 27 януари се проведе във вторник в централното читалище. За провеждането на първото национално допитване ще бъдат ангажирани 223-ма души в общо 36 комисии. Общо избирателите в общината са около 18 500, толкова са и доставените бюлетини. По време на обучението, водено от Районната избирателна комисия - Добрич, членовете на СИК-овете получиха методически указания за основните неща, на които трябва да обърнат внимание в деня на референдума. Избирателите могат да получат втора бюлетина само в случаите, когато при излизане от стаичката за гласуване, сгрешената бюлетина е сгъната и вотът им не може да се види. Ако гласоподавателят излезе с разгъната бюлетина или покаже по някакъв начин как е гласувал, той няма право на нова и губи правото си на глас. В този случай той не се разписва в избирателния списък, а бюлетината не участва при броенето на гла-

совете. Изборният ден на 27 януари ще започне в 6,00 часа и ще продължи до 19,00 ч. На въпроса “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” ще избираме между “да” и “не”, валидният знак за отбелязване ще е Х. В изборния ден ще бъдат поставени платформи за хора с увреждания, които да могат да упражнят правото си на глас в секции №1, №9 и №12. Във връзка с информационно-разяснителната кампания бяха определени местата в Балчик за поставяне на агитационни материали – витрините на централното читалище и автогарата, в клубовете и на таблата за афиши в града. През месеца, обявен за агитация, в Балчик активна разяснителна кампания не се състоя. Няма афиши, не са се провеждали срещи по темата в заседателната общинска зала, която се предоставяше за целта. Всичко това е знак, че избирателната активност няма да е сред най-високите.

Повече картен материал на balchik.bg в раздел “Обяви”

ОБЩИНА БАЛЧИК СЪОБЩЕ НИ Е Община Балчик уведомява гражданите на гр.Балчик , че на територията на града ще са поставени три платформи в избирателните секции № 1 (ул. “Черно море” 18), № 9 (детска ясла кв. “Балик”) и №12 (пенсионерски клуб срещу школата, кв. Левски), позволяващи на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват на националния референдум на 27.01.2013г.

Èçìèé ìå ñàì

ПЪРВАТА ДЕНОНОЩНА АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ

в Балчик на бензиностанция “Лафи – Балик” (срещу “Аквилон”)

ВЕЧЕ РАБОТИ Това е най-евтиният вариант за миене на кола – пестиш време и пари, вършиш си сам най-добре работата, не се цапаш, не се мокриш, пък и малко “фитнес” е винаги полезно.

ЧИСТО И ПРОСТО, И ДЕНОНОЩНО

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА

Àëáåíà ÀÄ – ïîáåäèòåë â íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà îòãîâîðíî óïðàâëåíèå íà åíåðãèÿòà â òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø Албена АД е победител в националния конкурс “RELACS – алтернативна енергия в туризма 2013г.” за отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси в туристическия

бранш. Конкурсът се координира от Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ) и се проведе в рамките на проект “RELACS – Aлтернативна енергия в туризма”, фи-

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0129 “ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Във връзка с одобрено проектно предложение по проект “ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 екипът на проекта уведомява жителите на община Балчик, че от 01.02.2013 г. до 15.02.2013г ще се проведе процедура по приемане на документи по дейността “ПОМОЩ В ДОМА” в сградата на Община Балчик ет. 1 – Информационен център на пл. “21- септември” №6 КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГАТА: - лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване. - възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец, лично или чрез законния си представител, или изрично упълномощено лице, (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината бенефициент по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях кандидат за предоставяне на услуга в домашна среда “Домашна помощничка”, “Домашен санитар” и “Сътрудник социални дейности”. Кандидатите за предоставяне на услуга в домашна среда за длъжностите “Домашна помощничка”, “Домашен санитар” и “Сътрудник социални дейности” по проекта трябва да са безработни лица в трудоспособна възраст. Заявление по образец се подава лично от кандидата (Приложение № 4), по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта. Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитаното от тях лице с увреждане (или повече), на което желае да предоставя услуга в домашна среда. На лицата, подали заявления в Община Балчик, за ползване на услуга в домашна среда се изготвя оценка на потребностите от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Балчик, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите от социалната услуга. Ще бъдат класирани 50 потребители на почасови социални услуги , които ще заплащат потребителска такса в размер 0,20 лв. на час за периода 01.04.2013г. – 31.03.2014г. С подалите заявления за работа ще се проведе интервю, след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор 1 сътрудник социални дейности, 9 домашни помощници и 10 домашни санитари, които трябва да полагат грижи за най-малко двама потребители. Очакваните резултати от реализацията на проекта са: · Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно · Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена реинтеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица, изведени от специализирана институция. За контакти: тел. 0579/7-36-98 Ръководител на проекта за Община Балчик – Нели Иванова Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

нансиран по Програма Интелигентна Енергия Европа. Голяма част от хотелите в курорта Албена са част от новосъздадената в рамките на проекта европейска мрежа на “Зелени хотели”, в която вече членуват 27 туристически обекта за настаняване (хотели, мотели, къмпинги, т.н.) от България и над 110 хотела от цяла Европа. На специална церемония тази сряда кметът на Община Балчик Николай Ангелов връчи сертификати и награди на мениджърите на отличените на първите три места в националния конкурс туристически обекти за настаняване. Комисията, която разгледа кандидатурите на 27-те хотела от мрежата на „Зелени хотели”, оценяваше туристическите обекти за настаняване по следните критерии за енергийна ефективност: • % на спестената енергия; • Тонове спестени емисии въглероден двуокис; • Предприети мерки за ВЕИ/РЕС в рамките на реализиране на проектните

дейности; • Водена политика за опазване на околната среда (обучение на персонала, информиране на гостите, мониторинг на енергийните потоци, използване на устойчив транспорт, т.н.). За победител в националния конкурс “RELACS – алтернативна енергия в туризма 2013” за най-отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси бе единодушно избрана Албена АД, на второ място е хотел mOdus от Варна, а на трето – Хотелски комплекс “Родопа”, разположен в с. Баните, Смолянска област. С това Албена АД си осигурява участие на европейско ниво измежду 11 европейски хотела, спечелили приз на национално ниво. На специална церемония в Берлин, в рамките на международното туристическо изложение ITB, в периода 68 март 2013 г. ще бъде обявен и награден европейският победител за най-зелен хотел, съобщиха от Община Балчик.

Îáÿâèõà ñâîáîäíèòå îáåêòè çà îòäàâàíå ïîä íàåì â êóðîðòà Àëáåíà çà 2013 ã. Своите наематели очакват ресторантите “Нов Кардам”, “Славянски кът”, “Старият дъб”. Исканите за тях наеми са съответно 22 000, 35 000 и 90 000 лв. Чайна “Наташа” се дава за 95 хиляди лева, а барът във фоайето на “Амелия” – за 65 хиляди лева. В списъка на свободните обекти, са и лоби баровете в хотелите “Добруджа” и “Лагуна маре”. Търговски обекти с различна големина, намиращи се в хотелите, също се дават под наем. Най-малките са около 4 кв. м, а най-големият надхвърля 80 кв. м. Наемната цена е определена според площта и стоките или услугите, които трябва да се предлагат там, и варира между 1900 и 30 000 лв. В горната граница са двата големи магазина за конфекция, спортни и кожени стоки в перголите на хотел “Добруджа” и големият павилион в “Славянка”. От 11 до 32 хиляди се искат за всеки от осемте обекта в базар “Нептун”. По договаряне е само наемът за най-големия магазин, който е 105 кв. метра. От шест до 10 хиляди лв. е годишната цена за откритите щандове, на които се предлагат шапки, очила, плажни стоки и сувенири, сладолед. Желаещите да продават плетива трябва да платят по седем хиляди лв. Местата за художници са с наем между малко под четири и малко над шест хиляди лева. По-скъпи са обектите по алеята на художниците, в ко-

ито ще се предлагат сувенири, карнавални шапки, тениски, слънчеви очила и др. 28 350 лв. се искат за ретро фотото, а за щанда за кукли и детски играчки - 19 350 лв. Меястото, където се правят плитки и татуировки, се дава за над 21 000 лв. Под наем за около 4 000 лв. се дават и училищата за рисуване в хотелите “Ком” и “Нона”. Рап плитки на площ от 6 кв. м могат да се правят и в пет хотела – желаещите за това трябва да платят от 4500 до над 7000 лв. Фризьорските салони, предлагащи маникюр и педикюр, намиращи се в пет хотела, също се отдават под наем за цени от около 4000 до почти 16 000 лв. Наемът за вендинг автоматите за 2013 г. в Албена е 6350 лв., а на билярдните маси – 35 500 лв. Обектите за продажба на цветя са по 3 300 лв., а кафе автоматите по 6000. Атракциите в басейните започват от 4000 лв. и стигат до 15 000 лв. Под наем се отдават девет масажни кабини и 10 кушетки за масаж в различни хотели на курорта. В списъка на свободните обекти има различни атракции: стрелба с въздушна пушка, мини голф, колички, тенис на корт, водни паркове. Под наем за 7600 лв. се дава и Батовският плаж. Списъкът на всички свободни обекти за отдаване под наем е обявен на сайта www.albena.bg.

24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

Êàáåëè ñúáîðèõà êîìèí, çà ùàñòèå íÿìà ïîñòðàäàëè

Снимки на съборен комин от кабели на различни оператори ни изпрати балчиклията Иван Иванов. Коминът се е катурнал през почивните дни от покрива на секция от Албенската кооперация, която е висока седем етажа и се е спрял на сантиметри от стряхата, която е над входа, където почти винаги има хора и играят малки деца. Всички в блока са имали страхотно голям късмет, коментира Иванов. Кабеларките да огледат добре къде си връзват кабелите, докато не е станала някаква злополука!, категоричен е балчиклията.

ОБЩИНА БАЛЧИК ЗАПОВЕД №6 гр.Балчик,17.01.2013г. На основание чл.44, ал.1т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Решение №78-НР от 11.12.2013 г. на ЦИК, във връзка с чл.16 и &2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната вл аст и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл.134, ал.3,4,5,6,7,9, и чл.128 от Изборния кодекс, З А П О В Я Д В А М: 1. ОПРЕДЕЛЯМ места на територията на гр. Балчик за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения) по време на информационно-разяснителната кампания за насрочения на 27 януари 2013 г. национален референдум, както следва: - витрините на читалище “П.Хилендарски” - витрините на клуб кв. “Изток”, клуб ул. “Арда” и клуб ул. “Средна гора” - таблата за афиши в града - сградата на ул. “Черно море” (“Темелковия хан”) - витрините на автогарата 2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери. 3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота. 4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация. 5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението. 6. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места. 7. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали до края на изборния ден. 8. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедта, да се счита за нарушение и да се санкционират. 9.В срок от три дни след деня на референду ма (27.01.2013г.) инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилия референдум. II. При заявяване от страна на инициативните комитети, да се предоставя безвъзмездно помещение за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума. Предоставянето на помещението и на времето за ползването да е при спазване принципа на равнопоставеност. Ползването на помещението се отнася за информационно-разяснителната кампания до 25.01.2013 г. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно, съгласно ЗАНН. Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Жителите на гр. Балчик да бъдат запознати с реда и начина на поставяне на предизборните материали чрез интернет страницата на общината и средствата за масово осведомяване. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова, секретар на община Балчик. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Кмет на Община Балчик


24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

ОБЩИНА

Според проекта за бъдещ общински план (2014-2020)

Ñëåä ñåäåì ãîäèíè Áàë÷èê ñå ïðåâðúùà â êóðîðò ñúñ ñïåöèôè÷åí êóëòóðåí îáëèê ... (Продължение от стр.1) На кръглата маса участваха около 50 представители на администрацията, общински съветници, кметове по селата, които бяха включени и в двудневно обучение по стратегическо планиране. Стана ясно, че предложенията за развитието на Балчик продължават онлайн в дискусионния форум на адрес forum.balchik.bg. За подготвителните стратегически документи са използвани добрите практики на шест европейски държави – Германия, Италия, Швеция, Полша, Румъния и Чехия, където много от плановете се изготвят, развиват и осъществяват с активното участие на местните общности. На

място е проучен опитът на регион Фриули - Венеция Джулия (Италия) и в Чехия – община Ческе Будейовице. Опитът на Балчик, който е пилотен за страната, ще бъде предаден и на други администрации чрез Националното сдружение на общините в България, съобщи ръководителят на проекта Боряна Зангова. Резултатите от дейностите са обобщени в Наръчник “Добри практики в Европа в сферата на разработване и изпълнение на местни политики с участие на гражданското общество”, който е предоставен на общините в област Добрич (По-

вече за добрите европейски практики четете на стр.4). Експертите от екипа са извършили и междинна оценка на изпълнението на действащия общински план, която е задължителна за бъдещото стратегическо планиране. На вниманието на местната власт са предоставени вътрешни правила за мониторинг на конкретните политики. Особено важно е да се вземе предвид желанието на хората, подчерта Зангова. Резултатите от проучването категорично посочват основните болни въпроси

на местните граждани, бизнеса, администрацията и неправителствения сектор – повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес, опазване на околната среда, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, на социалните услуги и здравеопазването, подкрепа за образование на всички нива и обучение през целия живот. Договорът за изпълнение на проекта по програма „Административен капацитет” е сключен на 21.12.2011 г. и е с продължителност 14 месеца – до 21 февруари 2013 г. Предстои провеждането на заключителна пресконференция.

След повече от половин година забавяне

Ñâåòëèíà îò ôîòîâîëòàèöè íà êðàéìîðñêàòà àëåÿ äî íîâèÿ ñåçîí “В края на лятото дамбата светва с фотоволтаици. Наесен Балчик ще има модерно осветление на крайбрежната алея.”

Тази информация публикува в средата на миналото лято вестник “Балчик”, за съжаление все още останала неосъществена. Причината е отново забавен проект – “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление”, финансиран от Програмата за малки проекти на

Глобален екологичен фонд и Общината. Дейностите са проточени вече пет месеца, защото ще се извършват на държавни територии, попа-

преди туристическия сезон до старата мелница, няма да дамбата ще светне чрез но- се използва конвенционалвовъведенията. на енергия. Телата, които ще Предвижда се настоящи- бъдат на височина 6 метра, те амортизирани и корози- за разлика от сегашните 4,5 рали 73 лампи да бъдат по- м, ще са устойчиви на морсдменени с около 70 нови. кото и ветрово влияние. Те Периодът на експлоатация ще се захранват с фотоволще бъде 20 години и за това таичен панел и ще имат дивреме ще бъдат спестени станционен контрол, като в около 600 тона вредни еми- малките часове интензитесии – около 30 тона годиш- тът на лампите ще се намано. Стойността на проекта е лява. Осветлението ще бъ140 хиляди лева, като съфи- де достатъчно силно и ще отнансирането от страна на говаря на българския дърместната хазна е 50 на сто. жавен стандарт, уверяват Балчишкият проект е пило- специалистите. тен и ще бъде като демонстЗа подобряване състоярация за останалите черно- нието на уличното осветлеморски администрации за ние през тази година се поприсъединяване към екои- дготвя друг проект, чрез нициативата. който Общината ще търси дащи под управлението на За осветлението по дам- финансиране по норвежМинистерство на регионал- бата, в участъка от Двореца ка програма. ното развитие и благоустройБЮРО ПО ТРУДА ството и Министерство на ОБЯВЯВА културата, обясни техническият експерт по проекта свободни работни места към 24 януари инж. Тодор Тонев от Чернокалолечител морския енергиен клъстер. Балчик - лекар В момента тече съгласуваКарвуна - лекар (2) нето на проектните дейносЗа справки 0579/7-21-47 ти. Инженер Тонев увери, че

3 БОРЯНА ЗАНГОВА – ръководител на проекта:

Õîðàòà òóê ñà ìàëêî ïåñèìèñòè÷íî íàñòðîåíè, íî ñ î÷àêâàíå çà åäíî ïîäîáðî áúäåùå По този проект бяха и з въ р ш е н и всички подготвителни дейности, които са необходими за разработването на новия общински план за новия отчетен период 2014-2020 г. Тези подготвителни дейности включват социално-икономически профил на община Балчик, SWOT анализ със силните и слабите страни, определяне на приоритети и мерки за бъдещия период. Това, което е ново и важно, че при разработването на тези приоритети бе взето предвид мнението на населението, на заинтересованите страни, гражданите, бизнеса. Това, което хората основно искат, е развитие на малкия и средния бизнес, социално-икономическо развитие, насочено към гражданите, опазването на околната среда. Това са основните акценти, които поставят хората като визия на общината. Този проект е пилотен, защото за първи път се разработва общински план за развитие с такова широко участие на хората. От изключителна важност е този документ да бъде жив и да включва реалните желания на хората, за да се осъществява съвместно с тях. Важно е те да определят визията на една община. Опитът, който сме натрупали, а проучихме и европейския (вътрешни документи, правила), сме го обединили в един наръчник, който сме предоставили на НСОРБ, за да може да бъде разпространен и сред останалите общини, за да бъде мултиплициран. Хората тук са малко песимистично настроени, но с очакване за едно по-добро бъдеще, както е нормално за всеки един човек.

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА БАЛЧИК ЕНЕРГО-ПРО УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването В периода до 31.01.2013 г, от 09.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването ежедневно на: в.з Овчаровски лагер, ул. 8, ул. 7, ул. 5. На 24.01.2013 г. от 09.00 ч. до 10.00ч и от 16.00 ч. до 17.00 ч. са възможни временни смущения в електрозахранването в: с. Рогачево, с. Оброчище, кв. Младост, п/с Оброчище, с. Църква, с. Ляхово, магазин за строителни материали – “Добрич строй”, бетонов възел с. Рогачево. На 28.01.2013 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., бившата Овцеферма, кариера “Момчил”, с. Момчил, част от в/з Изгрев, ул. 15, ул. 14, ул. 13, ул. 12, УОС София – почивна база, Кремиковци – почивна база, в/з Фиш-Фиш. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09.00 ч. до 10.00 ч. и от 16.00 ч. до 17.00 ч. в районите на: в.з. Овчаровски плаж, в.з. Момчил, в.з. Изгрев, част от в.з. Фиш-Фиш. На 30.01.2013 г. и 31.01.2013 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., ПГ за КОС “Алеко Константинов”, хотел “Париж”, бензиностанция “Калипсо”, база на АПК – запад, “Еврометал”, част от в.з. “Сборно място”, част от в.з. “Овчаровски плаж”, бунгала на комплекс “Двореца”. Повече информация на http://www.energo-pro.bg/

ОФИС БАЛЧИК тел. 0882007576


4

ЕВРОПА

24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

Îïèòúò íà åâðîïåéñêèòå äúðæàâè â ðåãèîíàëíàòà ïîëèòèêà Наръчника “Добри практики в Европа в сферата на разработване и изпълнение на местни политики с участието на гражданското общество” представи на 18 януари в Балчик екипът от специалисти, работещ по проекта за бъдещата визия на Община Балчик. Изданието е изготвено в рамките на проект “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”. В книжката са изложени резултатите от проучване на регионалната политика на европейско и национално ниво. Представени са добри практики на държави – членки на Европейския съюз, в областта на разработване и изпълнение на регионални политики и планови документи с участието на гражданското общество. Разгледани са шест държави. Три от тях – Германия, Италия и Швеция, са приети преди 2004 г., а Полша, Чехия и Румъния са новоприети.

ПРИ ПЛАНИРАНЕТО В ГЕРМАНИЯ СЕ ТЪРСИ СПЕЦИФИЧНОТО НА ВСЕКИ ЕДИН РАЙОН През 1998 г. Германия внася принципите на устойчиво развитие от Рио де Жанейро в своята правна рамка. Териториалноустройствената политика на страната е свързана в децентрализирана, стъпаловидна система. Търси се специфичното за всеки един регион и стремежът е да се запазят естествените условия за общо съжителство на бъдещите поколения. Друга цел е достигане на еднакво качество на живота в различните райони. В Германия се стремят към засилване на собствения потенциал на всяка област. Регионите имат различни слаби и силни страни. Те най-добре се познават от местните жители и следва да бъдат рационално използвани. Във всичките нива на германската система на планиране е включено участието на жителите, които ще бъдат засегнати от съдържащите се в плана мерки. Целта е да се избегнат бъдещи конфликти. Обществеността играе важна роля при съставянето на мащабни инфраструктурни проекти, които биха оказали голямо въздействие върху населението. Организират се обществени обсъждания, гражданите са активни, имат позиция и участието им в обсъждането има реални резултати. С цел подпомагане на социално-икономическото планиране и развитие в Берлин са създадени местни съюзи за бизнес развитие и заетост.

В ИТАЛИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ КООРДИНИРА ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В рамките на проекта е направено работно посещение от представители на Община Балчик в италианския регион Фриули – Венеция Джулия. Участниците в проучването се запознават със структурата и практиката на управление в Италия, където общината е най-малката административна единица. На всеки пет години гражданите избират кмет на общината и общински съвет, който контролира дейността на общинското правителство. В наръчника е споделен опитът на регион Флоренция, където през 2005 г. 11 общини подписват споразумение за съвместно планиране и управление на местния транспорт. Основната цел на спогодбата е да се разработи стратегически план и да се сподели общо виждане за развитие на обществения транспорт, като освен градовете се включат и крайградските територии. Сдружението на общините обхваща няколко нива на управление. Сред функциите му са също издаване на разрешение за строеж, местни публични транспортни лицензи, административни задачи по панаири и пазари, туризъм и др., включително и местна полиция. Процесът на стратегическо планиране е ръководен от неправителствена организация Firenze Futura, която привлича Търговската камара, местни синдикални организации, асоциации на работодателите, търговски съюзи, научни организации. Вземането на решения се основава на метода на сдружаване и партньорство. Приоритетите в стратегическия план са организирани под формата на проектни идеи. За всяка от тях е сформиран т. нар. консултативен съвет, в който са включени всички заинтересовани страни. Например има консултативен комитет за изграждане на научно-технологичен парк, за развитие на мобилността, за развитието на Сдружението на общините. Организацията Firenze Futura е създадена само и единствено да координира процеса на стратегическо планиране, да обединява и координира действията и да извършва наблюдение върху изпълнението на плана. Финансирането й се осъществява под формата на членски внос. Всяка община, участваща в сдружението, има ангажимент да изпълни и финансира проекта, който е заложен в стратегическия план и се отнася за нейната територия.

НОВА ЕРА В ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПОЛША

В Полша управителните органи на областите и общините не са длъжни да изготвят местни стратегии или програми за развитие. Въпреки това, повечето области и общини имат свои стратегии, които предимно са изготвени на принципа на широкото участие. Предложенията за стратегии, изготвени по този начин, обикновено се утвърждават от управителните органи на областта или общината. В повечето случаи окончателният вариант на документите не се различава много от предложенията, особено когато членовете на законодателните органи на областите или общините са участвали активно в подготвителния процес. Поради това Полша може да претендира, че е натрупала богат опит в изготвянето на местни стратегии с участието на всички местни играчи на ниво общини и сдружение от общини. В страната е създадена платформа за официалното представителство и взаимните консултации между гражданското общество и публичния сектор, която се нарича Съвет за дейности в публична полза. Това се окачествява като “нова ера в партньорството между правителството и гражданското общество”. В Полша има много примери за междуобщинско коопериране с цел подпомагане на социално-икономическото сътрудничество на местно и регионално ниво от една страна и улесняване на достъпа до Структурните и Кохезионните фондове от друга. Обединяването е два вида – в дългосрочни или временни организации. Първите кооперират звена на териториалната администрация, а вторите се създават с цел реализиране на конкретни проекти и получаване на достъп до външно финансиране. Пример за сътрудничество между три общини е съвместното им кандидатстване по Програмата за регионално развитие - за средства за изграждане на канализационна система на тяхната територия. На друго място по SAPARD съвместно се изгражда завод за третиране на отпадъчни води.

РУМЪНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАНЕ Е РАЗРАБОТЕНА В ХАРВАРД В Румъния се разработва стратегическата концепция на териториалното развитие Румъния 2030. За да преодолеят наследството от миналото, румънците използват Програма за устройствено планиране и развитие на местните икономики, разработена в Харвард. Тя се прилага пилотно в три града на северната ни съседка – Яси, Орада и Фоскани. Програмата обхваща няколко основни дейности. Сред тях са плановите стратегии, фокусирани върху икономическото развитие и подобряване ефективността на местното управление. Румъния предвижда финансиране на интегрирани планове за градско развитие (ИПГР) за малки градове или за части от средни и големи градове. Предимство на този подход е, че той може да бъде насочен едновременно към много взаимно свързани проблеми. Целта е повишаване качеството на живот и създаване на нови работни места в градовете, както и стимулиране на предприемачеството и бизнеса. ИПГР се прилага чрез индивидуални проекти и може да бъде финансиран изцяло или частично по линия на оперативната програма. В наръчника е представен опитът в областта на стратегическото планиране на регион Клуж – Напока. Основните методически стъпки, които са направени там в период от 14 месеца са няколко. Първо е изготвен предварителен анализ на текущото състояние, в който са включени гражданите. След това е създадена визия за стратегическото развитие на града. В нея са включени елементи, установени по време на предварителния анализ. Следват секторни анализи на основните стратегически области. За всеки сектор е сформирана работна група, която изготвя работен документ. Работните документи са представени за широко обсъждане от всички заинтересовани страни, като предложенията и коментарите са включени в предварителните документи. Изработеният след това стратегически план е обсъден и приет от тамошния общински съвет.

ЧЕХИЯ ВПЕЧАТЛЯВА С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ Република Чехия е една от най-стабилните и проспериращи пост-комунистически държави от Централна и Източна Европа, но публичната администрация в страната претърпява реформи на доста късен

етап – ключови промени са предприети през 2001 г. В селските общини общинският съвет се избира на местни избори, провеждани по пропорционалната система на всеки четири години. В Чехия няма преки избори за кметове – те се избират на първото заседание на общинския съвет. В общините с население под 500 души няма щатни общински длъжности, кметът и съветниците изпълняват задълженията си в свободното си време, извън редовната си работа. Само в общините с над 500 жители кметовете са на пълен работен ден в общината като щатни служители. Държавата не може да се намесва при вземането на решенията в общините, които са независими. Общините действат от свое име и носят отговорност за своите действия, включително във финансовата област. Като ключов документ на местното планиране, териториалният план представлява споразумение за използването на дадена териториална област. При изготвянето му отделните групи защитават своите интереси и се борят да си осигурят условия, които най-добре съответстват на техните интереси. В процеса на публичното изслушване участват не само преките заинтересовани, но и широката общественост и органите на държавната администрация. Съседните общини също имат право да изразят мненията си под формата на коментари по плана. Обикновено приемането на териториалния план отнема 3-4 години, а окончателният документ често се използва в продължение на 10 и повече години. В рамките на проекта експерти от Община Балчик посетиха община Ческе Будейовице с цел да се обмени опит между двете общини за процеса на изготвяне на политики на местно ниво. Балчиклии са впечатлени от типа на организация на администрацията и от участието на гражданското общество. Населението на Ческе Будейовице е около 95 000 жители. Управлението на общината се осъществява от общински съвет, състоящ се от 45 членове. От тях се избират 11 членове на градския съвет, кмет и четирима зам.-кметове. Заместниците на кмета отговарят за икономиката и общинската собственост, инвестициите и управлението на публичната собственост, стратегическото планиране и развитие, образованието и социалните дейности. В общинския съвет са сформирани експертни комисии, които отговарят за управлението на различни въпроси. Цялостната организация и координация на дейността на общинската администрация се осъществява от главния секретар на общината. Администрацията е организирана в 17 отдела, сред които са “Култура”, “Одит”, “Благоустройство и туризъм”, “Административен”, “Образование и физическо възпитание”. Има служби “Опазване на историческите паметници”, “Вътрешни работи”, “Собственост”, “Спортни съоръжения”, “Техническа и компютърна поддръжка”. Обособени са отдели “Транспорт”, “Опазване на околната среда”, “Финансов”, “Инвестиционен”, “Планиране и архитектура”, “Гражданско състояние”, “Социални дейности”. В структурата на общината е създаден и информационен туристически център, който не само предоставя информация за туристите, но и подпомага развитието на туризма в района.

КЛЪСТЕРИ ПОДПОМАГАТ СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ В ШВЕЦИЯ В Швеция местното самоуправление е с дългогодишна традиция. То се осъществява на местно и регионално ниво, съответно от общини и областни съвети. В общинските отговорности са включени образованието, създаването на удобства и грижи за деца и осигуряване на социални услуги за възрастните хора, развлечение, култура и обществен ред. От гледна точка на инфраструктурата общината отговаря за дейностите по водоснабдяване и канализация, почистване, сметоизвозване и сметосъбиране. Окръжните съвети отговарят за общественото здраве и медицинските услуги, обществения транспорт, регионалните културни институции. В наръчника е споделена практиката, приложена при изпълнението на проект “Лидерство и иновативно управление” в района на Даларна. Проектът има за цел да подпомогне социалноикономическото развитие на региона чрез насърчаване на партньорството и клъстерния подход в икономическото развитие на региона. (В икономиката понятието клъстер се отнася до група от взаимосвързани фирми с еднаква стратегическа цел). Територията в Даларна е рядко населена. Идеята е да се обединят усилията на всички заинтересовани страни, за да се предложат нови услуги в региона и да се повиши заетостта. Причина за започване на проекта е икономическата криза в района, последвана от закриване на някои от основните икономически дейности. Именно обединяването около една обща идея, ускорява развитието на партнь орство между развиващия се клъстер, университетите и органите на местно и регионално ниво. В клъстера участват бизнеси от различни сектори. В резултат от реализацията на проекта се създават и поддържат нови контакти, повишава се взаимното доверие, развиват се нови идеи за съвместни междусекторни дейности. Проектът в Даларна е реализиран в периода 20092010 г., като за него е ползван опитът на реализиран в друг регион подобен проект. Проучването, направено в рамките на проекта “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” показва, че всяка държава сама за себе си е намерила оптимален вариант на партньорство и сътрудничество в зависимост от действащото законодателство и административно-териториалното си деление. Източник: Наръчник “Добри практики в Европа в сферата на разработване и изпълнение на местни политики с участието на гражданското общество”


24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

Кратки ДО КРАЯ НА МАРТ Е УДЪЛЖЕН СРОКЪТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА КАСОВИ АПАРАТИ за издаване на билети по междуселищните линии. Причина за това е, че софтуерът още не е готов. Първоначално определената за това дата беше краят на 2012 г., информира Таня Шопска от “Пътнически превози” в Балчик. Тя добави, че още не е ясно каква ще бъде процедурата за издаването на билети от касов апарат в автобусите, дали това ще става от шофьора на автобуса или ще има друг човек, който ще прави това. Всичко ще зависи от софтуера и мястото, където ще бъде поставено устройството. Трябва да се изясни и как ще става отстраняването на евентуална грешка при маркирането. Автобусите по градските линии трябва да се свържат с НАП до края на 2013 г. — ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - БАЛЧИК, РАБОТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ПОЯСИ, финансиран от Глобалния Екологичен фонд във Вашингтон, съобщи пред радио “Добруджа” изпълнителният директор инж. Калинка Тодорова. Това е вторият проект, който реализира ловното стопанство. Все още продължават дейностите по възстановяването на дъбовите гори по Черноморието, в рамките на който ще има 1150 дка нови дъбови гори по Черноморското крайбрежие. Краят на дейностите по този проект е предвиден за 2014 г. Той се финансира по Европейска програма “Лайф+”. През изтеклата година са залесени 485 0000 дка нови церови гори. 70 села в областта са снабдени с 9 000 кубика дърва. От миналата година фирмата стопанисва още 1 200 дка. гора, като по този начин Батовската гора вече има един стопанин – ДЛС - Балчик, допълва инж. Калинка Тодорова. Турски ловци откриха района на Балчик като привлекателна дестинация за ловен туризъм. В района те отстрелват муфлони и фазани. Балчик е традиционна дестинация за ловци от Италия и Русия, които стрелят по бекаси и муфлони. Българите предпочитат да ловуват диви свине. — НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ ЦЕЛИ УКРЕПВАНЕ НА ВИК СЕКТОРА ЧРЕЗ ОКРУПНЯВАНЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ. Практиката, при която водоснабдяването на общината се извършва от местно самостоятелно дружество, не е добра, смята новият управител на ВиК - Добрич, Радослав Русев. Той счита, че цената на водата в цялата област ще започне да намалява след реализацията на водните цикли, които започват да се изпълняват. “При сега действащото законодателство не е възможно жителите на община Шабла да плащат цена на водата, различна от тази в останалите общини на областта”, е обяснил управителят на среща в Шабла. В нея са участвали кметът на крайморската община проф. Райна Бърдарева и екипът й. Присъствали

са и членове на Инициативния комитет на учредената местна гражданска инициатива – подписка за намаляване цената на водата. На въпрос как ще се отрази върху стабилността на ВиК дружеството намаляването на клиентите му, вследствие умножаващите се в последно време собствени водоизточници, Русев е посочил, че не е анализирал този казус, но не смята, че биха се отразили чувствително върху икономическото състояние на дружеството. На срещата е съобщено, че промените в Закона за водите предвиждат създаване на ВиК асоциации с участието на областните управители и кметовете на общини, които ще могат да контролират оператора и в случаи че не го одобряват в правата им ще бъде да възлагат дейността на друг, информира вестник “Нова добруджанска трибуна”. — РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОБОБЩ АВА РЕГИСТРИРАНАТА ЗАРАЗНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ЗА 2012Г. За изтеклата година в област Добрич са регистрирани 1393 остри заразни болести (ОЗБ). Въздушно-капковите инфекции са били 608. От тях най-голям дял заема варицелата (489), следвана от скарлатината (61). Регистрирани са 38 болни от туберкулоза и 18 случая на менингит и менингоенцефалит. Картотекираните през 2012 г. чревни инфекции са 712. Има 518 заведени болни от ентероколит и 112 от ротавирусен гастроентерит. В регистрите са влезли по 14 случая на салмонелоза и дизентерия. В областта заболелите от хепатит А са 18, а от хепатит В – шест. През миналата година трансмисивните инфекции са 66. От тях 58 са лаймска болест и осем от марсилска треска. Регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) през периода са 2615. Най-засегнати от тези заболявания са децата от 1 до 4 г. – 38,12% от заболелите. През 2012 г. са регистрирани по-малко заразни заболявания в сравнение с 2011г., когато са били общо 1409. Тогава въздушно-капковите инфекции са били 605, чревните - 720, а трансмисивните - 71. Регистрираните през 2011 г. ОРЗ са 2589. В структурата на заразната заболяемост за 2012 г. превес имат чревните инфекции (относителен дял 51,11%) над дихателните инфекции (43,65%), като подчертано заболяемостта се оформя от заболелите от ентероколит, ротавирусен гастроентерит и варицела. С най-голям относ ителен дял сред дихателните инфекции са заболяванията от варицела и скарлатина, като в сравнение с 2011г. заболяемостта от варицела се задържа на сравнително постоянно ниво, а тази от скарлатина е понижена. През първата седмица на януари 2013 г. в областта са регистрирани четири заболели от остри респираторни заболявания. Във втората седмица броят им се увеличава на 33, обобщават от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция – Добрич.

Крими ЗА ДЪРЖАХА ДВАМА ПРИ КРАЖБА. При обход, извършван от автопатрул на 19 януари, около 00:30 часа в района на автогарата в Балчик е засечен С.Р. (42г.), слизащ от стълба, поставена на южната страна на сградата. В близост до

поставената стълба e открит чувал с медни елементи. В хода на работа е установен и съучастникът на 42-годишния мъж, това е М.И. (44г.) по прякор Камбоджанеца. Двамата са задържани в РУП - Балчик. По случая е образувано досъдебно производство.

РЕГИОНА

5

Ïîðò Áàë÷èê îò÷èòà ïî-ãîëÿì òîâàðîîáîðîò îò 2011 ã. Товарооборотът на балчишкото пристанище за 2012 г. е 260 000 т. Обработените товари през 2011 г. са били с 50-60 000 тона по-малко. През миналата година са нат о в ар ени 6 2 кораба, предимно с пшеница и зърнени култури. Сред изнасяните стоки има още шрот и

малко количество сурово олио. Корабите са отпътували предимно за държави от Е в р о п ей с к ат а о б щно с т. Първият плавателен съд за 2013 г. е натоварен през първата половина на януари с царевица за Гърция, информираха от порт Балчик.

В инвестиционната програма за 2013 г. са предвидени ремонтни дейности за поддръжка на терминала. Той разполага с две товарни места с обща дължина 164 м, където се обработват едновременно два плавателни съда.

Ñðåùà íà çàïàñíîòî âîéíñòâî íà 18 ÿíóàðè Годишно отчетно събрание на войните от резерва в община Балчик се проведе на 18 януари в салона на ресторант “Красина”. На събранието присъстваха над 80 членове от съюза. За да почетат събитието, гости бяха представители на областните съюзи от Варна и Добрич. В краткия си доклад – отчет председателят полковник от резерва Иван Апостолов направи анализ на работата на съюза, изразяваща се в екскурзии до обекти с национално значение, отдаване на подобаваща почит на падналите българи в Балканската война и грандиозната победа на българското оръжие в тази война. Резервистите с бурни ръкопляскания и овации посрещнаха поздравлението на 98-годишния въздушен ас полковник от резерва Петър Манолев от София. Той активно е участвал в отбраната на столицата от англо-американските бомбардировачи през 1943-44 г. и е последният жив пилот на боен самолет, свалил самолет – крепост над София. В отчета си полк. Апосто-

лов с болка сподели, че почти от 10-годишното си съществуване съюзът все още няма клубна сграда, за да се развива активна организационна и клубна дейност. “В тази връзка обещанията са много, лъжите и демагогията – също. Единствената реална помощ сме получи-

смисления живот, който водят в клубните си домове. След последвалите изказвания, благодарности и пожелания, вечерта продължи до късно под вещото ръководство на майора от резерва Стефан Янчев. С едноминутно мълчание почетохме паметта на

ли и получаваме от Община Балчик и лично от кмета г-н Ангелов. Не сме пропуснали нито една инстанция, която да не сме занимавали. Куп обещания - реалност никаква”, сподели той. Членовете на съюза бяха поздравени от гостуващите представители от Варна и Добрич, които разказаха за

починалите си другари през 2012 г. С увереност, че въпросът с клуба ще бъде решен, си пожелахме живот и здраве през новата 2013 г., за да водим богат и смислен организационен живот.

Темида

49-ГОДИШЕН Е ПОДСЪДИМ ЗА ПОРЕДНО ШОФИРАНЕ БЕЗ ПРАВОСПОСОБНОСТ Срещу 49-годишния Ив. Хр. Ив. от гр. Бяла Слатина е повдигнато наказателно дело. На 20.08.2011 г. около 22 часа в с. Кранево е управлявал лек автомобил, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление на Началника на Районно управление „Полиция” - гр. Бяла Слатина, влязло в сила от 08.07.2011 г., за същото деяние. Според обвинителния акт на 20.08.2011 г. полицейски патрул спрял за проверка в с. Кранево лек автомобил „Опел”, шофиран от Ив. Ив. Той не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство, затова служител на реда направил справка в оперативната дежурна част. Оттам му съобщили, че обвиняемият не е правоспособен водач. Приложена по делото справка от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Враца, показва, че свидетелството за управление на МПС на Ив. Ив. е било отнето на 23.09.2007 г. Обвиняемият не направил постъпки за възстановяване на правата му като водач и от 23.09.2007 г. той не е правоспос обен. Въпреки това той шофирал автомобил и бил наказан за това с глоба 300 лв. Санкцията влязла в сила на 08.07.2011 г. Към 20.08.2011 г. обаче отново е установено,

че управлява кола в едногодишния срок от наказването му. В досъдебното производство Ив. Ив. се е признал за виновен. Той има средно образование, не е семеен, безработен е, осъждан. — 36-ГОДИШНА БАЛЧИКЛИЙКА Е ПОДСЪДИМА ЗА ДЪРЖАНЕ НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ Тази седмица балчишките магистрати разглеждат предложено от прокуратурата споразумение за решаване в досъдебното производство на наказателно дело срещу 36годишната В. Ив. Н. от Балчик. Тя се признава за виновна, че на 08.01.2013 г. в къща в Балчик е държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква според Законът за акцизните и данъчните складове. Тя е държала 100 броя кутии с 2 000 къса цигари с марка „BOHEMI nouveau”– 80 мм, на обща стойност 750 лв., като случаят е немаловажен. За прес тъплението обвинението иска да й бъде наложено наказание 5 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Предлага се също предметът на престъплението – 100 броя кутии с цигари „BOHEMI nouveau”, да се отнемат в полза на държавата. В. Н. декларира, че е съгласна с постигнатото споразумение и се отказва от понататъшно разглеждане на делото по общия ред. Тя има начално образование, не е семейна, безработна е, неосъждана.

33-ГОДИШЕН БАЛЧИКЛИЯ ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ПОРЕДНО ШОФИРАНЕ БЕЗ КНИЖКА Наказателно дело е повдигнато срещу 33-годишния Н. Н. Й. от Балчик. Районна прокуратура е предявила срещу него наказателно постановление, с което предлага да бъде признат за виновен, че на 25.08.2012 г. и на 12.09.2012 г. в Балчик е управлявал лек автомобил при условие на продължавано престъпление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление, влязло в сила на 15.09.2011 г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Добрич, за управление на МПС без съответното свидетелство. Държавното обвинение иска той да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран с глоба заради чистото си съдебно минало и обстоятелството, че не са причинени материални щети. В единия от случаите той е управлявал автомобил в града, загубил контрол върху него и допуснал пътнотранспортно произшествие, при което се самонаранил и нанесъл щети по колата. Взетата му кръвна проба показала наличие на алкохол в кръвта му 1,12 промила. В досъдебното производство Н. Й. се е признал за виновен, съобщават от пресцентъра на Балчишкия районен съд. -

Георги Христов, член на съюза

РЕПЛИКА ДКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “ДВОРЕЦА” – гр. Балчик По повод разпространено от Университетска ботаническа градина – Балчик прессъобщение, касаещо заключенията на Агенцията за държавна финансова инспекция относно липсата на нарушения в дейността на УБГ (публ.бр.2, стр.3 на в. БАЛЧИК): Ръководството на Културен Център „Двореца” изразява изненадата си от факта, че подобна проверка е била извършена. КЦ „Двореца” не е подавал сигнал за нарушение, поради което АДФИ вероятно се е самосезирала за нарушенията. Видно от прессъобщението на УБГ обаче, отдел „Извънпланова инспекционна дейност” на АДФИ действа само по сигнали и е имал съвсем конкретни задачи, което повдига въпроса дали Университетът сам не е инициирал проверката. Без да сме запознати в детайли с констатациите на Агенцията, не подлагаме на съмнение тяхната точност и достоверност по отношение въпросите, по които Агенцията е компетентна да се произнася. В тревожещия УБГ текст обаче, публикуван на сайта на КЦ „Двореца”, са изложени факти, по-голямата част от които не са от компетенциите на АДФИ да тълкува като законоили незаконосъобразни. По тази причина твърденията на УБГ, че доклада на АДФИ опровергава наличието на нарушения, не е нищо друго освен манипулативен опит за замазване на очите. С т. 4 на Решение № 218/2011 г. Министерският съвет задължи Софийския университет да инвестира всички приходи от имота на „Двореца” в дейности по поддържането, опазването и развитието му. Как УБГ определя размера на приходите от имота, при положение че входната такса за него се събира общо с таксата за съседните два имота, остава загадка. Как УБГ преценява колко от приходите са именно от този имот и колко са от съседните два имота не е ясно, а от там не е ясно и дали реалните средства, които имотът генерира, се инвестират именно в него, а не в съседните. Точно това АДФИ изглежда не е имала за задача да изясни. Припомняме, че СУ направи опит да наруши и т. 1 от Решението на МС, а именно – сградите в имота на „Двореца” да са под управлението на Министерство на културата. Чрез въвеждане в заблуждение на длъжностно лице от служба по геодезия и картография, СУ издейства заповед за промяна в границите на имота. В резултат на промяната, една от сградите, която трябваше да бъде предадена за управление на Министерство на културата, временно попадна в съседен имот, който е изцяло под управлението на СУ, ведно с ъс сградите. В края на септември 2012 г. решение на Върховния административен с ъд окончателно отхвърли като незаконна инициираната от СУ промяна в границите на двата имота, с което опитът му за присвояване на сградата се оказа неуспешен. Въпреки че материалът със заглавие „СУ системно нарушава решение на Министерския съвет” беше публикуван на сайта на КЦ „Двореца” на 15 май м.г. и едва ли някой наскоро го е чел, текстът очевидно продължава да тревожи „ботаниците”. Той стана и повод УБГ официално да преустановят кореспонденцията си с КЦ „Двореца” в средата на октомври 2012 г. След седем месеца, голяма част от изнесените в материала факти продължават да са актуални.


6

КУЛТУРА ÁÎÆÀ ÍÀÃÐÀÄÀ

Предстоеше ми важна среща и често поглеждах часовника си. Оставаха ми тридесетина минути. Сетне имах да върша куп други неща, но тази беше първата по важност. Като минавах край гимназията, училищният звънец оповестяваше голямото междучасие. Само за няколко минути улицата се изпълни с ученици, които на групи бързаха към най-близките лавки и сладкарница. Мислех си за моите задачи, когато носът ми долови миризма на прясно изпечен хляб. Погледнах вляво и видях, че бях доближил до фурната. Миризмата излизаше през отворената й врата, а на витрината се кипреше тава с току-що изпечени банички и гевреци. “Имам още време - помислих си аз. - Я да си взема един топъл геврек, че му забравих вкуса вече...” Пресякох главната улица и влязох в късъчето. Ароматът на пресен хляб и банички стана неудържим, та чак устата ми се наля. Край вратата на фурната едно осем-деветгодишно момче беше опряло гръб на стената и разперило ръцете си леко встрани се притискаше до нея, сякаш искаше да се скрие от някого. То ту надничаше вътре, ту гледаше навън и често преглъщаше. Спрях пред него, а то се стъписа. Очите му ме гледаха молещо, сякаш искаха да кажат: “... Моля те бе, чичо, не ме гони оттук! Нека постоя още малко!” - Гладен ли си? - попитах го аз. Вместо “Да”, то преглътна още веднъж и заклати бързо глава надолу и нагоре. - Какво ти се яде? Геврек, хляб или баничка? - Баничка - отговори ми полугласно детето и пак погледна към хлебаря, сякаш се страхуваше от него. - Ела при мен! - повиках го аз и двамата се озовахме пред продавача. - Дай една баничка на това дете! Аз ще я платя! Облеченият в бели дрехи търговец сложи в хартия баничката и я подаде на детето. То, като гладно животинче, я сграбчи с две ръце и побягна навън. Застана в края на късъчето и лакомо задъвка. Аз си взех геврека, разплатих се и излязох. Тази случка ме върна назад във времето. В ония години, когато бях на възрастта на това дете. Растяхме в немотия. Така бяхме свикнали с лишенията, че приемахме това за нормално. Веднъж от училището ни организираха безплатна екскурзия. С малко багаж и храна за из път ние се събрахме пред селския хоремаг. Стоях до мама и чакахме автобуса, който щеше да ни вози. Гледах как децата едно през друго тичат до хоремага и си купуват кое вафли, кое лимонада, кое бонбони. По едно време мама бръкна в джоба на роклята си и извади оттам кой знае за какво друго скътани двадесет стотинки. Подаде ми ги и рече: “... Иди и ти да си купиш една вафла!” Погледнах я учудено и отказах. Тя пак настоя, но аз бях категоричен. За мен това беше несериозно, глезотия. Чувствах се над тия неща. Видях как очите на мама овлажняха. Горката ми майчица, какво ли е чувствала тогава, когато е виждала как децата й, притиснати от лишенията, надрастват възрастта си. Пристигнах навреме за срещата. Като приключих с нея тръгнах да решавам другите служебни задачи. Около обяд бях изпълнил всичко. Под лъчите на вече силното пролетно слънце изкачвах стъпалата зад църквата на път за службата. Край очуканите каменни плочи на стъпалата, в тревата зърнах шарена хартийка, която привлече вниманието ми. Разгърнах тревата и... чудо. Там се кипреше банкнота. Взех я и се огледах. Наоколо нямаше никой. По пътя си също не бях срещнал човек. Стойността й не беше голяма, но все пак достатъчно, за да се купят три-четири хляба. Държах банкнотата в ръка и честно казано се чувствах объркан. Изкачих още няколко стъпала и видях още една такава банкнота. Взех и нея, и се подпрях на каменния парапет. Тогава се сетих за сутрешната случка и неволно в съзнанието ми се яви библейската мъдрост: “Направи добро и Бог ще ти го върне многократно.” Сигурно точно това се случваше в момента! Хем ми беше радостно, хем тъжно. Радостно, защото приемах, че всевишният ме награждава за стореното сутринта добро. Бях дал едно, а сега получих десет. Тъжно ми беше, защото се питах: “... Кой ли беше изгубил тези пари?” В това време от близкото дърво се разнесе песента на синигерче: “Чичо пей, чичо пей... “, която не знам защо, но в ушите ми звучеше като: “Прави добро, прави добро!” ИЗ “ГЛАСЪТ НА КРЪВТА” 2012 Енчо Димитров

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС Педагогическият колектив на ЦДГ №1 “Здравец” – гр. Балчик, изразява своята сърдечна благодарност и признателност към “Аквилон” ЕООД с управител Иван Тодоров Добрев, за подкрепата и съпричастността към проблема за обогатяване на материално-техническата база на детската градина – поставянето на комарници и щори за децата от подготвителна група 5. ВАШИЯТ БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ Е ДОСТОЕН ЗА ПРИМЕР И ПОДРАЖАНИЕ. БЛАГОДАРИМ ВИ! От колектва на ЦДГ №1 “Здравец”

24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

“Ãëàñúò íà êðúâòà” îò Åí÷î Äèìèòðîâ - ñáîðíèê ñ ðàçêàçè çà áàë÷èêëèè Първият сборник с разкази “Гласът на кръвта” на нашия съгражданин Енчо Димитров излезе от печат, със съдействието на издателство “Мартине” и литературния клуб “Йордан Кръчмаров” при НЧ “П. Хилендарски”. В тях той разказва за истински лица и събития на балчишката сцена, с драматично действие и поука. “Гласът на кръвта” е живата истина за човека в труден момент”, казва самият автор. Сборникът с разкази е неговата втора книга. Първата, която излиза в две части, се нарича “Във времето на вековете” – проучване за родовете на неговите майка и баща. Хората, които се докоснат до разказите на Енчо Димитров, ще се потопят в атмосферата на различни времена – от румънско, социализма, та чак до демокрацията днес. Някои от историите в книгата тлеят у автора повече от 25 години. “Всеки човек в живота си има случки, които впоследствие се превръщат в спомени, а ако са с по-голям обществен резонанс, с годините се превръщат в легенди. Случките, спомените и легендите са създадени от хора. За такива именно хора, живели своя обикновен живот между

нас, искам да ви разкажа. Всичко, написано тук, е по действителни случаи. Били са част от живот ни, но след кончината на постарото поколение постепенно започват да избледняват и се забравят. Това са житейски съдби, изиграли съществена роля в живота на други хора, чиято орисия също не е била за завиждане. В действителност познавах лично по-голямата част от моите герои. Техните разкази за онези времена, когато все още не съм бил роден, ми послужиха за сюжети на моите малки разкази. … Слушал съм какви ли не версии и не дотам почтени изказвания за описаните случки с моите герои. Това ли заслужават те? По свой начин искам “да извикам” пред всички: “… Слушайте! Ето какви хора живяха някога между нас. Хора със сърца от пламък. В душите на някои от тях гори яростният огън на бунта и негодуванието, а в други – пламъкът на любовта и милосърдието. Вярвам, че всеки един от тях може да намери място в сърцата ви.”, пише авторът. Самият той споделя, че най-силният му разказ е

Енчо Димитров: В ТРУДЕН МОМЕНТ ПРОЛИЧАВА КАКЪВ СИ - Как се вдъхновихте за разказите, м ож е би от времето, когато сте били милиционер? - Точно в този период започнах да пиша активно. - Провокиран сте били от историите и случките покрай работата? - От много неща, от житейските съдби. Свидетел съм бил на събития и случки в съдилищата и това ме провокира. - Справедлива ли беше тогава системата спрямо провинените? - Да, определено. - Имало ли е обратни случаи? - Не мога да кажа. - Как да тълкувам е “Гласът на кръвта”? - Това е живата истина в човека, това което човек представлява. Както казват, каквото направиш в труден момент, тогава проличава какъв си. Има тежки разкази, съдбини най-различни. Написал съм го точно във “Вместо увод”. - За хората, които ще отворят тази книга, какво да очакват? Роден сте на 1-ви ноември – Денят на народните будители. Белязала ли Ви е тази дата по някакъв начин? - Напълно нормален човек съм си. Благодарен съм на моите родители. Имах много будна майка. Като малки, бяхме три деца, вечер, особено зимата, не ни оставяше - четеше ни много, разясняваше ни много. В единия от разказите “Гласът

на кръвта” е посочен този епизод от моя живот. - Кръвта вода не става, аз така го тълкувам заглавието? - Много правилно. - Какви са разказите и колко години са узрявали във Вас? - Имам и на 25 години, имам и на една година, имам и написани три разказа за месец. В тях се усеща атмосферата на различни времена – през румънско, на социализма, на демокрацията ... - Кой Ви е разказвал за през румънско? - Аз си познавах героите преди всичко. От майка си знам, завършила е румънско основно образование с отличие, но не е могла да продължи. Съседи, баща ми, познати, близки – също са ми разказвали. Докоснал съм се почти до всичките си герои. Това ми е първата книга специално с разкази. - Ще представите ли книгата пред съгражданите си и сега над какво работите? - Когато му дойде времето. Труден въпрос, то не става да седнеш и пишеш, когато кажеш. Когато дойде музата ... - Къде работите в момента? - Работник съм в една детска градина. - Вдъхновяват ли Ви децата? - Много!!! Разговаря: Албена ИВАНОВА

“Съдба”. А вие, уважаеми читатели, може да се срещнете всеки вторник от 17 часа с автора в шахклуба на ул. “Дионисопо-

лис” №3, където се провеждат сбирките на литературен клуб “Йордан Кръчмаров”, и да получите книга с автограф.

Енчо Димитров е роден на 1 ноември 1953 г. в село Телериг, област Добрич. Завършва Техникума по механизация на селското стопанство в Добрич. Работи на Курската магнитна аномалия в бившия Съветски съюз. От 1976 г. живее и работи в Балчик. През 2011 г. подготвя и издава книгата “Във времето на вековете” – първа част, родоведско проучване. През 2012 г. излиза от печат и втора част.

ÇÀ ÏÎÂÅ×Å ×ÎÂÅÙÈÍÀ È ×ÎÂÅÖÈ Писането не може да бъде самоцел, но в същото време е възможност на всеки автор да сподели с повече и различни по характер хора свои мисли по един или друг проблем, събитие… Да отпуши душата си, да извика силно, за да бъде чут. Увлечени в забързаното ни ежедневие, много често пропускаме да видим, че зад сивотата на деня се е случило нещо, което е в състояние, ако не да ни разтърси, поне да ни накара да спрем за миг, да се огледаме и да усетим, че живеем - каквото и да означава това. Точно за подобно вглеждане в деня и в себе си ни приканва Енчо Димитров, автор на малкия сборник с разкази, озаглавен “Гласът на кръвта”. Той няма претенциите на човек, който открива пред нас нещо невиждано, нечувано и непознато. Поскоро в някаква степен иска да станем съпричастни на неговите вълнения и терзания от една дузина човешки съдби, които всеки ден срещаме, разминаваме се с тях или ги отминаваме. В случая няма значение дали събитията се развиват преди десет, петдесет или повече години. Авторът иска да ни убеди, че ако имаме очи и сърце, ще разберем неговите герои и със сигурност ще получим необходимите уроци от живота чрез тях. В една или друга степен ще можем по-добре да опознаем хората около нас, ще се вгледаме в себе си, за да успеем да хванем живота, истинския живот “за ръка”… Енчо Димитров разказва простичко. Не допуска допълнително усложняване на ситуации, доизграждане на отделни образи… По-скоро разказите му носят оня приятен привкус на документалното четиво, което ни дава възможност да седнем на една маса с героите му, да разговаряме с тях. Дори можем да вземем нечия страна, да оценим една или друга постъпка. В “Гласът на кръвта” авторът не раздава присъди, не е морален съдник, но читателят може да разбере позицията му. И най-главното - с всеки разказ Енчо Димитров прави опит да ни напомни, че животът не започва с нас и от днес. Според него съзнанието за това би трябвало да ни направи по-добри, повече хора, повече човеци. Определено първата книга с разкази на Енчо Димитров показва, че в този жанр той може да работи и има какво да каже чрез своите герои. А чувствителността и емоционалността, с която ни ги поднася, говори само за един добър избор и перо. На добър път! Николай Мирчев


24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

ОБЩЕСТВО

7

Òúæíàòà êîìåäèÿ “Äåöà íà ñâåòà” – Ìîìè÷åíöåòî Ìåëåê å äðàìàòà íà äâà ìèëèîíà áúëãàðè ГОДИНАТА ВЕЩАЕ НИСКА РАЖДАЕМОСТ В ОБЩИНАТА

áåáå 2013 â Áàë÷èê

2013-а вещае ниска раждаемост в община Балчик. Първото бебе за годината се появи на бял свят само два дни преди Бабинден по стар стил и Деня на родилната помощ – 21 януари. Тази събота – 19 януари в 14.04 мин., след секцио, в ръцете на завеждащия акушеро-гинекологичното отделение д-р Емилия Димова проплака бебе - 2013. Момчешката традиция е отменена, защото то е момиченце – 3 100 грама, 49 сантиметра и носи името Мелек. Тя е първата рожба на 29-годишната Гюнюл Мустафова Алиева от Балчик. Припомняме, че бебето на 2012 г. също закъсня, но се появи по-рано, на 14 януари. От началото на годината в общинския отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” са записани имената на четири деца – две момчета и две момичета, родени в чужбина, но с издаден акт за раждане у нас. Три от тях са проплакали в Полша – Емир Валентинов, Алисия Демирова и Мерлин Челикова, а четвъртото дето – Ерен Гюрай, се е появило на бял свят в съседна Турция. Всички те не носят типични български имена. Както вече в. “Балчик” писа последното бебе за 2012 г. е момиченцето Теодора, родено на 27 декември. Регистрите показват спад на раждаемостта в балчишкото Акушеро-гинекологично отделение – новородените там са 91 за м.г., а за пред-

ходната – 113. В отдел ГРАО са записани имената на 116 бебета за 2012-а и 136 за 2011 г. От 2009 г. всички новородени получават знак от името на Общината с надпис “Роден в Балчик”. Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на “бабите” – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са “бабували” на родилките. Според обичая всяка жена, която се е ползвала от услугите на бабата, при раждането на рожбата си е отивала в дома й, поливала й е ритуално вода, за да си измие ръцете, дарявала я е със сапун и нова кърпа. Бабата е приемала даровете, изтръсквала е ръцете си и е пожелавала челядта да се множи както се разпръскват капките от ръцете й. Закичвала е жените с китки за здраве и ги е канела на обяд в дома си. Всяка благодарна майка е носела варена кокошка, баница, вино и ракия. Вечерта на селския мегдан всички се залавят на общо хоро, с което празничният ден завършва. На празника не се допускат мъже. На случайно срещнат мъж се подхвърлят закачки. В АГ отделението в Балчик днес “бабуват” трима лекари, седем акушерки и пет санитарки. Тази седмица се очакват още две бебета.

Äà ïîìîãíåì íà Íèêîëà! ЕДИН МЛАД ЧОВЕК ОТ НАШИЯ ГРАД ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩ! НЕКА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ И ПОМОГНЕМ ! ВСЕКИ МОЖЕ ... СТИГА ДА ИСКА! Никола страда от тежко бъбречно заболяване и са му нужни сериозни средства, за да пребори болестта. Вярваме и знаем, че той ще успее с ваша помощ. Всяка сума, била тя и символична, е от значение и може да помогне. Благодарим на всички, които ни помагат !!! Нека докажем, че заедно сме по-силни !!! За контакти: еmail: Nikola_Dikov@mail.bg GSM: 0895040206 GSM: 0885124928

Дарителска сметка: IBAN BG12 TTBB 9400 5525 9223 60 BIC TTBBBG22 SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK Титуляр: Никола Диков Симеонов Набирателна сметка за средства за престоя в Германия: BG26TTBB94001523115064 SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK Титуляр: Никола Диков Симеонов

Драматургът Стефан Цанев: “България губи децата си… Нашата икономика е мъртва, щом не може да осигури работни места за една четвърт от населението”

Това каза почетният гражданин на Балчик в предаването “Нека говорят” тази неделя по повод премиерата на пиесата му “Деца на света”. Представлението се състоя в събота на сцената на Младежкия театър. Последната пиеса на Стефан Цанев “Деца на света” е напълно съвременна и мно-

го жестока. Действието й се развива в Добруджа, а актьорите са кръвно свързани с този регион – Доротея Тончева (съпругата на Ст.Цанев) и Стефан Мавродиев. Разказва за живота на двама самотни родители, чиято единствена връзка с децата им, отдавна намерили пътя си в чужбина, е един стар лаптоп. Възрастната двойка в спектакъла живее от Коледа до Великден с надеждата, че поне за празника ще види децата си, но това така и не се случва.

Преди около половин година Община Балчик финансира постановката с 10 000 лева. Очаква се в скоро време спектакълът да гостува и на балчишка сцена. Два милиона българи напуснаха страната ни. Сега сме дали повече жертви, отколкото от всички войни. Това е историческата драма на цял един народ, каза живият ни класик в телевизионния ефир на бТВ. “Аз не разбирам защо Народното събрание и правителството се правят на ударени, че това не съществува. Наказание е, че децата ни си отиват, много млади хора си търсят късмета в чужбина. Аз не съм икономист,

но си представете, че тези два милиона души не бяха заминали – безработицата щеше да е 50 процента от населението, или около два милиона и половина. Това спаси всички правителства от 1989 г. насам да не бъдат изритани. Нашата икономика е мъртва, щом не може да осигури работни места за една четвърт от населението, което няма изгледи да се върне. А така се пречупват душите на хората – човек, който няма родина, не може да бъде щастлив и с пълноценна душа”, каза още Стефан Цанев, чиито дъщери също са избрали живот в чужбина.

Áàë÷èê ñúùî ãóáè ìëàäèòå ñè è îáðàçîâàíè õîðà та, но са спокойни, че имат работа. Ако не е тази, ще намерят друга. - Какво ги накара да заминат – синът Ви през 2005 г. и дъщеря Ви през 2009 г.? - Липсата на реализация ги накара да заминат. И двамата завършиха Института по международен туризъм във Варна, тук нямаше какво друго да работят, ос вен сезонно четири – пет месеца като администратори. Нямаше друга възможност. - Все пак с новите технологии, които ни превърнаха в глобално село, имате възможност да ги чувате, да ги виждате. - Добре се чувстваме като ги видим, но когато затворим компютъра, ни става още по-мъчно. - Какво Ви впечатСред снимките на трите си внучета Калинка Бъчварова е ли най-много по време на визитата ежедневно с мисълта за най-милите си същества. при тях? вете си, че управляващите и ние като гражданско - Знаете ли кое най-много ми общество ще се променим фундаментално и ще хареса там? Правилата! Прависпрем негативните демографски процеси у нас. 40- лата, установени в държавагодишният им син Христо пребивава от 2005 г. в Ир- та, които се спазват от всичландия като електроинженер в американска компа- ки. Моите деца си намериха рания, а 33-годишната им дъщеря Зорница – като тър- бота, независимо от това кои говски представител в козметична компания в Анг- са, кои са родителите им или лия от 2009 г. Няма да се върнат – доволни са от на кого са човек. работата си и от това, че са успели да се впишат - А кои са родителите им? успешно в тамошното общество, където има прави- Ние сме едни обикновени ла и се спазват от всички, независимо кой си. хора без връзки – аз цял живот съм била счетоводителка, а ба- Как се чувствате като ро- Спомням си, когато дъщеря ми ща им е военен пенсионер. - Какво бъдеще чертаехте дители на емигранти? посети работното си място с - Ограбени се чувстваме и бебе на 15 дни и когато видях на децата, когато бяха малне виждаме никакъв изход, че реакцията на колегите й – ос- к и? - Никога не съм се замислянещо може да се промени… танах изумена. Всички дойдо- В крайна сметка децата Ви ха да я видят, надничаха в ко- ла … Никога не съм мислила за са избрали това за по-добър личката, а бебето Борис пре- миг, че тази къща ще остане празна… живот, а Вие като майка би минаваше от ръце на ръце. - М оже врем ената да се трябвало да искате децата Ви Абсолютно всичко, необхода са добре? димо за бебето, бе купено от променят и да се върнат. - Не, нямат такова намере- С това с е примиряваме. нейните колеги и колегите на Първо синът ни замина и мно- съпруга й. Същото се случи и ние. Имат си безсрочни разрешения за работа. Зорница ми го лесно се вписа в живота на при сина ми. ирландците. И англичаните са - Имате три внучета, деца- беше надежда, но и тя се устасъщите, макар и малко по-ре- та Ви са относително добре, нови трайно там. - Писателят Стефан Цанев зервирани. Ирландците са ед- уредени са, имат сравнителказа след премиерата на пино по-затворено общество, но но хубава работа? помежду си много се уважават, - Работата им е относителна есата си “Деца на света”: това важи и за англичаните. добра, макар че уцелиха криза- “Когато един човек напусне

Балчик е град, който също губи, заради липса на реализация, немалка част от младите си и образовани хора. Калинка и Йордан Бъчварови са едно от семействата в Белия град, които всеки ден тъгуват за децата си. И за трите си внучета, чиито първи думи не са български. “Ние сме ограбени!”, така се чувстват родителите на двама емигранти, отчаяни в бляно-

родината си, неговата душа се пречупва”… - Да, така е… - Какво според Вас трябва да се промени в държавата по отношение на демографските процеси? - Нужно ни е едно силно гражданско общество. Политиците ни на първо място трябва да се променят. Да оставят това високомерие, да променят поведението си – и навън, и в парламента. Как да се задържат младите специалисти, като сме бандитска държава?! Трябва самите ние да се обединим, да не сме разделени на турци, българи и на цигани, да не сме разделени на партии, на млади и на пенсионери. Много сме разделени. Трябва да се загърби този тон на разговор. И да се спрат тези държавни субсидии за партиите, защото се нароиха не знам колко партии, които да ни разделят. - Май остана само лозунгът на Народното събрание “Съединението прави силата”. - Нямаме съединение, имаме само лозунг. Аз нямам куража, че ще видим българската държавност обединена! Преди време, когато ирландците си изгониха правителството, виновно за кризата, много набързо си направиха извънредни избори. За 20 дни им беше агитацията, не видях налепени плакати с различни физиономии. Никъде не видях конфронтирани. Минаха през всяка къща да агитират за тяхната си партия, независимо че може избирателите да не споделят техните възгледи. Разговаряха много възпитано. Забележете, участват само пет партии! Получават някакви незначителни суми и не са чували за такива държавни субсидии като нашите. Ето сега, първият ни национален референдум, той е излишен. Аз съм против АЕЦ Белене, за какво бедната ни държава да строи нова централа, като затворихме действащи и безопасни блокове на АЕЦ Козлодуй?! Разговаря: Албена ИВАНОВА


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.30 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-32, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-33, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 0700 111 22 РЗИ ДОБРИЧ 058/600 614 НАП 070018700 АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 0700 122 99 АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 АГРОМ АРК НЕДВИЖИМ И ИМОТИ ул. Дионисополис1 0884/781046; 0579/7-31-64 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22, 088/8942523,тел.ф.72304

24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034)

Òðèìà áàë÷èøêè ëåêîàòëåòè ñà îäîáðåíè çà “Íàãðàäè çà óñïåëèòå äåöà íà Áúëãàðèÿ – 2012” Номинациите на трима балчишки лекоатлети са одобрени за петото издание на “Награди за успелите деца на България – 2012” на фондация “Димитър Бербатов” и качени на сайта й. За успехите си през миналата година Екатерина Димова (14 г.), Вилимир Караиванов (17 г.) и Светослав Борисов (19 г.) са номинирани в област “Спорт” от председателя на спортния клуб “Черно море – 2005” Десислава Андреева. През февруари жури, което включва експерти и представители на фондацията на базата на точкова система ще прецени кой от

всички номинирани наймного заслужава да получи наградата в съответната област и в съответната възрастова група. Всички деца, които ще попаднат в Клуб 2012, независимо дали ще бъдат наградени, ще бъдат включени в алманаха “Успелите деца на България”, който Фондация “Димитър Бербатов” ще издаде за 2012 г. До момента са разгледани почти 550 номинации в областите “Спорт”, “Изкуства” и “Наука”. Одобрените и качени на сайта на фондацията са малко над 100. Крайният срок за номиниране е 10 февруари. Очаква се дотогава да бъдат подадени документите на над 4000 талантливи български деца. За всяко от предишните издания са правени между 3000

и 4200 номинации, от които за валидни са одобрявани между 600 и 800. Спортният клуб по лека атлетика “Черно море 2005” в Балчик ще бъде домакин през тази година на три състезания от календара на Българската федерация по лека атлетика. На 6 април улиците на града ще бъдат трасе на републиканското първенство по спортно ходене. За първи път на 18 май ще се проведе турнир по хвърляния “Дионисополис”, а на 1 ноември ще се проведе за втори път мемориалът в памет на треньора “Огнян Илиев”. Тази година лекоатлетическият клуб в Балчик картотекира рекорден брой състезатели – общо 32-ма, с осем повече от миналата година.

Òðè íàøè ðåãàòè î÷àêâàò óòâúðæäàâàíå îò Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî âåòðîõîäñòâî Заявки за организирането на три регати през 2013 г. са подадени от Морски клуб Балчик, в Националната федерация по ветроходство, потвърди председателят на клуба Атанас Атанасов. Провеждането на тези състезания в Балчишкия залив е вече традиционно. Първо платна ще вдигнат малките класове Оптимист, Кадет, 420, Лазер 4.7. Това ще стане на Международната детска регата “24 май”, която е с продължителност два дни (23 и 24 май). В началото на юни за участие в регата “Калиакриа” ветрила край Балчик ще разперят килови яхти от IRC класовете и от свободния клас “Рали”. Третото състезание, с която кандидатства балчишкият морски клуб – регата “Добруджа къп”, е с домакинство на ротационен принцип и тази година ще се проведе в румънския град Ефория Норд. Надпреварата за класове Оптимист, Кадет, 420, Лазер 4.7, Лазер Стандарт, Лазер Радиал и 470 е планирана за дните

от 12 до 15 септември. След утвърждаване на подадените заявки от Управителния съвет на федерацията, регатите ще бъдат добавени в спортния й календар за 2013 г. И тази година Белият град е включен в XIII Международна регата “Кор Кароли – Бавария яхтс”. Официалният старт на състезанието ще бъде на 14 август във Варна. Флотилията ще мине през Несебър, Балчик и ще се завърне в морската столица на 18 август. 2800 лв. е субсидията за 2012 г., разпределена от Българската федерация по ветроходство, информираха от МК Балчик. Тези дни ще стане ясно ще получи ли и през 2013 г. клубът финансиране от федерацията и колко. Всеки спечелен в състезание медал се оценява по точкова система. Разпределянето на субсидията става на база спечелените през предходната година от клубовете точки.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ апартамент НС зад общински пазар в ЖК “Балчик”, цена по договаряне. Тел. 0894/433329; 0889/5685559 5-1 ПРОДАВАМ 1 дка земеделска земя в местност Летището, Балчик. Тел. 0894/014019 1-1 ПРОДАВАМ парцел от 1 дка с 200 кв.м лозе в района на пожарната, Балчик. Тел. 0897/956817 2-1 ПРОДАВАМ къща 70 кв. м с двор 500 кв. м в Балчик, кв. “Левски”, 45 хил. лв. Тел. 0877/866180 3-3 КУПУВАМ

КУПУВАМ зем.земя в Ка-

варна, Шабла, Ген.Тошево, Добрич, Тервел, Тутракан, Силистра, Варна. Тел. 0886/ 462784; 0878/462784; 2-1 КУПУВАМ зем.земя в Балчик, Царичино, Соколово, Сенокос, Тригорци, Гурково, Храброво. Тел. 0878/462784; 0886/462784 2-1 КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Сенокос, Пряспа, Балчик, Кремена.Тел.0895/718383;0888/ 593699 6-5 КУПУВАМ зем.земя в общини Каварна, Балчик, Ген. Тошево, Шабла, Добрич. Цена 1200-1500 лв. Тел. 0888/

ФУТБОЛ

Тренировките на “Черноморец” Балчик се очаква да бъдат възобновени в края на януари.

Ðèñóíêà íà äåòå îò ÎÓ “Àíòèì I” ùå êðàñè ñòðàíèöà íà êàëåíäàð Изложба на детски рисунки “Страница от живота на червеногушата гъска” бе открита на 19 януари в Зеления образователен център на Шабла. В конкурса, обявен от екипа на Българско дружество за защита на птиците по проект “Си-

бри ще украсят страниците на календар-хармоника за 2013 г. Една от избраните 13 рисунки е на Асен Петьов от 3 “б” клас на ОУ “Антим І” с ръководител Ана Георгиева. На церемонията по награждаване на победители-

гурни зимовища за червеногушата гъска”, участваха 327 деца от различни училища и школи по рисуване в градовете Добрич, Балчик, Каварна, Тервел, Силистра, както и в много села от областите Добрич и Силистра. Всички получени рисунки са показани в изложбената зала на Зеления център, където ще останат до края на месеца, а 13-те най-до-

те организаторите благодариха на децата, техните учители и ръководители за чудесните цветни рисунки, комикси и плакати, разкриващи красотата и уязвимостта на този застрашен вид птица с надеждата, че всички ние, които живеем в красивия добруджански край осъзнаваме отговорността си към опазването на неговата природа. Румяна Петрова

Øàõìàòèñòèòå íè ãîíÿò ìåæäóíàðîäíè îòëè÷èÿ òàçè ãîäèíà

Причина за забавянето е липсата на средства. От ръководството на клуба информираха, че за 2012 г. са останали неусвоени около 40 000 лв., заложени в общинския бюджет. Футболистите не са взели възстановителните си за месеците септември, октомври и ноември. Ръководството на клуба и треньорите ще инициират тази седмица среща с общинското ръководство, на която ще поискат пари за поемане на транспортните разходи на футболистите.

Шахматният клуб в Балчик свиква своите членове на Общо събрание на 24 февруари в 17.00 часа в залата на ул. “Дионисополис” 3. Четири точки ще се обсъждат в дневния ред – отчет за дейността за 2012 г. и приемане на Спортен календар за 2013-а. Предвижда се приемането на нови членове и задаване на въпроси и предложения в точка разни. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, съобщава председателят на клуба Красимир Кирчев. През миналата година нашите шахматисти са участвали на две международни състезания в Пловдив и Албе593699, 0895/718383 6-5 на, както и във верига нациПОД НАЕМ онални турнири във Варна и ДАВАМ магазин под наем, Шумен. През 2012 г. балчиоборудван, ул. “Кирил и Ме- шкият шахматен клуб е ортодий” №1, наем 190 лв. Тел. 0895/645453 4-1 УСЛУГИ

ФИРМА ПОЧИСТВА И ОТПУШВА битова и промишлена канализация, машинно със спирали. Тел. 0886/905 981 и 0570/8-25-56 10-1

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 0579/7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

ганизирал три местни турнира за всички възрасти и още един детски, за шахматисти до 10 години. От създаването на клуба през 2008 г. досега са взети участия на 36 първенства, а на други 14-ет Балчик е бил организатор – домакин, обобщи председателят Красимир Кирчев. През 2012 г. майсторът на спорта към клуба и републикански и балкански шампион на блиц Найден Добрев записа забележително представяне в Пловдив и Албена и бе на крачка да стане международен майстор. Заедно с колегата си Пламен Петров – трикратен победител в областни турнири за юноши, те ще гонят първото място на тазгодишните международни турнири в Пловдив през месец февруари, сподели още Красимир Кирчев.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 0579/7-23-39 bkpress@abv.bg

Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; “ДИ ПРЕС”ООД; РПК “ЧЕРНО МОРЕ”; АГЕНЦИЯ “СТРЕЛА” ЕООД

2013 бр.03  

24.01-30.01. 2013 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you