Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg ÀÊÂÀÌÅÒÀË ÅÎÎÄ Ñ. ÁÚËÃÀÐÅÂÎ * Êà÷åñòâåí ðåìîíò íà ïîêðèâè * Õèäðîèçîëàöèÿ * Ïðîèçâîäñòâî è ìîíòàæ íà áåçøåâíè àìåðèêàíñêè óëóöè îò ìåòàë ÏÅÒ ÃÎÄÈÍÈ ÃÀÐÀÍÖÈß!!! Тел.: 0570/42262; 088/7401405

www.aquametal-bg.com

ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ À Ã Ð Î Ì À Ð Ê – ÁÀË×ÈÊ Цена 0,30 лв.

05.IV.2012 - 11.IV.2012г.

Брой

14 (1997)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

КУЛТУРЕН АФИШ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БАЛЧИК, ВИ КАНИ НА

Възстановка на Лазаровден с участието на ученици от 5 “б” клас при ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – Балчик, клуб “Хинап” и ансамбъл “Балик” при НЧ “В. Левски”. ЗАПОВЯДАЙТЕ! 6 април (петък), 10.30 ч., Етнографска къща

ЗА ДА НИ Е ПО-ЧИСТО

Íà 12 ìàé çàïðÿòàìå ðúêàâè Община Балчик ще се приДенят за общонационалсъедини към мащабната об- но почистване е 12 май. За ществена инициатива “Да осъществяване на екопроеизчистим България”. В про- кта е нужно обединяване

ята на 12 май, отношението на хората към екологията да бъде на нужната висота, коментират от администраци-

Общински фестивал на любителските състави (Лазаровден)

9.00 ч. Света божествена литургия, раздаване на осветени върбови клонки, храмове “Св. Георги” и “Св. Петка” Райони в ромския квартал “Изток” в Балчик са превърнати в сметища. екта на бТВ ще се включат всички общини от областта, обобщават от Областна управа – Добрич. Предложените за почистване в Балчик места са ромският квартал “Изток”, пътят за “Тузлата” и гористата местност между градски линии номер 1 и 3.

потенциала на гражданите, институциите и бизнеса, за да станат градовете и населените места в нашия край по-чисти, да запазим красотата на природата и да се възпитава чувство на отговорност у всеки, така че и след провеждането на акци-

ята. Ще бъде осигурена подкрепа и координиране на действията от местните институции и всички заинтересовани страни, за да бъде постигната максимална ефективност на кампанията. (Продължава на стр.6)

Благотворителна Великденска кулинарна изложба – базар 14 април, 10.00 ч., общински пазар “Балик” Желаещите да участват с ястия, украси и изделия могат да ги предоставят от 9:30 ч. на пазара.

Тел. 0884 781046; 0888 752365; 0888 283781; 0579 74405 ул. “Дионисополис” 1 (срещу старото кметство)

7 април - Международен ден на здравето и здравния работник ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК! Поздравявам целия колектив на Вътрешно отделение в МБАЛ – Балчик. Благодаря найсърдечно на д-р Калинова, която със загриженост и компетентност ме лекува вече 20 години. Благодарна съм и на личния ми лекар д-р Бекиров, който винаги с отзивчивост и внимание седем години лекува мен и семейството ми. Пожелавам Ви здраве, успех в благородната професия и в отстояването на интересите ни в местния парламент! Стефка Танова

За пръв път в живота ми се наложи да вляза в болница. Бях много притеснена и постъпих със страх в Неврологично отделение на болницата в Балчик. Възхитена съм от персонала и лекарите д-р Дочева и д-р Войчев, от техния професионализъм и човешко отношение. Бъдете живи и здрави, за да се грижите все така добре за нас, болните! Галя Топчиева

8 април ЦВЕТНИЦА

На 11 април от 16.30 ч. в Художествената галерия ще бъде открита изложбата “Яйца за Великден”. Тя е вдъхновена от гостуването на “Писани яйца за Великден” от музея във Велинград, което се състоя в галерията преди година. Тогава много от посетителите проявиха интерес и желание да участват в такава изложба. До 9 април всички, които искат да се включат, могат да донесат боядисани, рисувани яйца и украса. Идеята е да бъдат съпоставени старите традиционни похвати за боядисване с новите нетрадиционни методи.

Î×ÀÊÂÀ ÂÀØÈÒÅ ÎÔÅÐÒÈ ÇÀ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ ÇÅÌÈ, ÃÐÀÄÑÊÈ, ÑÅËÑÊÈ È ÂÈËÍÈ ÈÌÎÒÈ

Честит празник, скъпи лекари и медицински работници!

7 април (събота), 9.30 ч., НЧ “Васил Левски”

Покана за участие в изложба

ÃÅÎÑÈÒÈÌÀÐÊ - ÃÅÎÄÅÇÈß

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - 7 АПРИЛ! На хората, които даряват, спасяват и лекуват – на екипа на Многопрофилната болница за активно лечение в Балчик – пожелаваме да се радват на лично здраве, много успехи и пролетно настроение. Певческите групи „Бяло цвете” и „Неспокойни вълни” днес ще пеем за Вас и жителите на общината в пролетния фестивал на самодейните състави. НАШИТЕ ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ С БУКЕТ ОТ ПЕСНИ! Членовете на клуб „Хинап”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС По случай 7 април – Празник на здравните работници, от името на Дружеството на военноинвалидите в Балчик, поздравявам всички здравни работници в общинската болница. Желая им много здраве и все така да бъдат отговорни към професията си. Изказваме им дълбока благодарност и им пожелаваме все така да бъдат внимателни към пациентите, които са на лечение при тях. Стойка Георгиева - председател на Дружеството на военноинвалидите в Балчик

„ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ - ВАРНА” ЕООД ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ГР. БАЛЧИК

òúðñè äà íàçíà÷è: ðàáîòíèê ïðîèçâîäñòâî çà ðàáîòà íà òðè ñìåíè; ðàáîòíèê îçåëåíÿâàíå ðåäîâíà ñìÿíà, æèòåë íà ãð . Áàë÷èê

Подаване на документи: всеки делничен ден от 13.00 до 15.00 ч. на ул. “Камчия” № 8, гр. Балчик. Тел. 0579/7-10-15

Прекрасна изложба, с великденски сюжет, представят децата от помощното училище в Кранево. Още за техния празник четете на стр.8

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Организацията на жените към ПП ГЕРБ - гр. Балчик, Ви кани да посетите БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ВЕЛИКДЕНСКА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА – БАЗАР, която ще се проведе от 10:00 ч. на 14.04.2012г. на общински пазар “Балик”. Желаещите да участват с ястия, украси, изделия да ги носят в 9:30 часа на пазара. Набраните средства ще бъдат предоставени за подобряване на материално-техническата база на ЦДГ “Здравец” - гр. Балчик.

ÍÎÂÎ!!!

ÍÎÂÎ!!!

Äðîãåðèÿ ÁÎÐÈÑÚ кв. Хоризонт (Гемиджи)

ïðåäëàãà áîãàò àñîðòèìåíò îò áèëêè è ëåêàðñòâà

Работно време: 9-20.00 ч. Тел. 0887682100

ÀÊÖÈß ËÅÒÍÈ ÃÓÌÈ

МНОГО ПОДАРЪЦИ â IVOAUTO ЗАСВАШИЯ АВТОМОБИЛ к-с “Трафик”, гр. Балчик, ул. “Дунав” №34 Тел. 0579/ 7-69-69; 089/9460970

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА

Ðóìúíèÿ îñâîáîäè çàäúðæàíèÿ áúëãàðñêè êîðàá Румъния ще освободи задържания кораб, това заяви министърът на земеделието Мирослав Найденов след срещата си миналата седмица с еврокомисаря по морско дело и рибарство Мария Даманаки, предаде Радио Варна. Найденов се надява този месец да се проведе тристранна среща между България, Румъния и Турция, в която да бъдат обсъдени въпросите, свързани с Черно море. Сред останалите теми, обсъдени от

министър Найденов и еврокомисар Даманаки, са реформата в риболовната политика на България, както и предложенията на Европейската комисия за подобряване на морската инфраструктура на България и Румъния, към които министър Найденов изрази своята подкрепа. Еврокомисар Даманаки определи свръхулова и незаконния риболов за основните проблеми в черноморския басейн. Няма териториални диспути между

България и Румъния, допълни още Даманаки. Тя отбеляза също, че е постигнат напредък в решав анет о на проблемите в Черно море благодарение на сътрудничеството между страните - членки на ЕС. Надявам се, че българският кораб ще се прибере още в п о нед елни к , к аза Д аманаки. Министър Найденов одобри работата на новия мениджмънт на агенцията по рибарство и аквакулт ур и . П о и нфо р мац и я ,

представена от Найденов, вече са били сключени дог о во р и з а ус в о яв ане на стойност около 10 милиона лева. В условията на криза отпуснатите средства от европейски фондове трябва да бъдат усвоени по най-добрия начин, допълни еврокомисар Даманаки. Във вторник корабът на балчишкия рибар Христо Спасов, след близо година престой в Румъния, се завърна и към дата 4 април бе на варненското пристанище.

Äî 1 ìàé âñè÷êè ïîòðåáèòåëè òðÿáâà äà ñå ñâúðæàò êúì íîâàòà êàíàëèçàöèîííà ìðåæà

До 1 май всички потребители трябва да се свържат към новата канализационна мрежа, изградена по програма ИСПА в Балчик. Отпадъчните води от имотите се отвеждат, като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение, посредством ревизионна шахта – со-

бственост на потребителите. Ако срещнете затруднения, може да позвъните в работно време на телефон 0579/7-21-65 или на мобилен телефон: 0884 399 080, съобщават от ВиК Балчик. Всеки потребител сам трябва да изгради шахтата и да се свърже към канализационната мрежа. Няма определена процедура, но има краен срок. Не е нужно да се подава молба или да

се иска разрешително от Общината или ВиК, обяснява в отговор на питания от граждани началникът на ВиК инж. Стилиян Касабов. Задължително е ликвидирането на съществуващите до момента септични ями. В противен случай те ще бъдат третирани като незаконно строителство. От Общината ще се следи дали всички потребители са свързани към мрежата. Възможни са

проверки и от Министерството на околната среда и водите как е осъществено включването, предупреди зам.-кметът по строителството инж. Стелиян Железов. Припомняме, че в края на миналата година бе назначена Държавна приемателна комисия за обект “Интегриран воден проект Балчик ИСПА Мярка 2002/BG/16/P/PE/017“, членовете на която подписаха Протокол образец 16.

Кратки АГЕНЦИИТЕ ПО РИБАРСТВО НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЩЕ РЕАЛИЗИРАТ СЪВМЕСТНИ ГРУПИ ЗА КОНТРОЛ В ГРАНИЧНИТЕ ВОДИ ПО РЕКА ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ България и Румъния се договориха за реализирането на съвместни групи за контрол в гранични води по река Дунав и Черно море. Това стана на срещата на директора на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов и директора на Агенцията по рибарство на Румъния Мариан Манаила, състояла се на 28 март в Русе. Основен акцент в разговорите между двамата директори и представители на ръководните им екипи беше трансграничното сътрудничество. Българската и Румънската агенция по рибарство се споразумяха и за уеднаквяване на забраната за риболов през размножителния период по река Дунав. Така в двете страни забраната ще влезе в сила от 15 април до 30 май. По инициатива на министър Найденов през април във Варна ще се проведе тристранна среща на земеделските министри на Румъния, Турция и България, на която ще бъдат обсъдени проблемите с управлението на рибните ресурси в Черно море и по-специално уловът на калкан. — РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ УВЕДОМЯВА, че е променен телефонният номер, използван за съобщаване на нарушения в област Добрич по Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити

обществени места и в сградите с обособени работни места, обн. ДВ. бр.90/2010г., обявен във всички закрити обществени места и сгради с обособени работни места в областта. Телефонният номер е: 0878611045. — ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКСПОРТНО ОРИЕНТИРАНИ ФИРМИ ПРЕДСТАВИ АГЕНЦИЯТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия представиха в Добрич стартиралия Национален експортен портал www.export.government.bg. Той дава възможност на българските фирми да получат необходимата им маркетингова информация и да осъществят връзка с потенциални партньори. Регистрацията в сайта е безплатна. Интересни са и други дейности по представения проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, чрез които бизнесът получава безвъзмездна помощ за излизане на международния пазар - организиране на търговски мисии, бизнес форуми и др., както и участие в международни панаири и специализирани изложения. Фирмите могат да се възползват от проекта, който ще приключи през април 2013 г., като следят актуалната информация на Националния експортен портал и на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия www.sme.government.bg. — СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 90 СЛУЧАЙНО ИЗБРАНИ

ДОМАКИНСТВА ЩЕ БЪДАТ НАБЛЮДАВАНИ ОТ ТОЗИ МЕСЕЦ. Избрани са селата Ляхово, Овчарово, Зърнево, Дуранкулак, Дебрене. Също така ще бъдат наблюдавани домакинства от Добрич, Каварна, Шабла, Генерал Тошево. Методологията и периодичността на изследването на домакинствата са унифицирани в рамките на Европейския съюз, информират от териториалното бюро в Добрич на Националния статистически институт. — ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ДОБРИЧ, ЗАПОЧНА РЕМОНТИ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА пътна мрежа. Приоритетно се работи по Околовръстен път II-97. Въвежда се временна организация, като движението ще се контролира от Пътна полиция. От пътното управление призовават водачите да спазват въведените ограничения, при извършване на ремонтите дейности. Информация за текущите ремонти се публикува на сайта www.opu-dobrich.bg. Директорът на ОПУ-Добрич инж. Иван Светославов разпореди да се извърши обследване на републиканската пътна мрежа в областта за образували се микросметища в сервитута на пътя. Районните пътни служби ще подготвят актуална справка и при наличие на такива ще се предприемат конкретни действия за премахването им. Крайният срок за приключване на обследването е 20.04.2012г. Кампанията е свързана с националната инициатива “Да изчистим България за един ден”. По традиция служителите на ОПУ-Добрич, в

цялата област ще се включат в кампанията. — 10 % УВЕЛИЧЕНИЕ НА РУСКИТЕ ТУРИСТИ В АЛБЕНА ОЧАКВАТ ОТ КУРОРТНИЯ КОМПЛЕКС, който през последните седмици се представи в двете престижни московски изложения Intourmarket и МIТТ. Тази година Перлата на родното Черноморие, която миналата година бе посетена от 30 000 руснаци, презентира своите възможности за почивка в два региона. На 26 март делегация от Албена представи офертите си в Търговско-промишлената палата в Уфа, а на 27 март – в Търговско-промишлената палата в град Самара. “В рамките на четири дни, от 21 до 24 март, туристическо изложение MITT се превърна в епицентър на оживени разговори, срещи, обмяна на мнения и предложения. Изложението бе посетено от близо 80 000 души. Мога да кажа, че веднага след откриването на туристическата борса, както и преди това в изложението Intourmarket, руснаците окупираха българския щанд, за да се запознаят с интересните оферти за лятото в Албена. Спечелихме техните сърца с релаксираща качествена почивка на разумни цени, участия в спортни мероприятия, балнео и СПАпроцедури, опознавателни маршрути из България и др. Интересът към разнообразните предложения на Албена и ранните записвания дават основание за позитивни очаквания за повече руски туристи през предстоящия сезон”, заяви Красимира Стоянова – старши мениджър в отдел “Маркетинг и продажби” в Албена.

05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

Крими

“Ëåêàð” è “ñàíèòàð” èçìàìèõà äâå æåíè â Áàë÷èê За по-малко от седмица две жени от града се довериха на непознат “лекар” по телефона и дадоха пари, за да оперира счупен крак на дъщерите им. Схемата, по която са измамени, е една и съща. Неизвестно лице позвънява на домашния телефон и след като се представя за лекар, съобщава на жената, че дъщеря й си е счупила крака. Налагало се спешна операция, която струвала в единия случай 8300 лв., а в другия - 6000 евро. След това мъжът питал за адреса и обяснявал, че ще дойде санитар да вземе исканите пари. По-късно жените предавали суми малко над 1000 лв. на непознат мъж. Така на 27 март баба на 71 години от Балчик дала 1000 лева, златен синджир

и златна халка на непознат. С 1100 лв. се простила 61годишна жена четири дни по-късно. По случаите се работи в условията на досъдебно производство. От Областната дирекция на МВР отново апелират към гражданите да не се доверяват на непознати хора и да не им предоставят пари, преди да са се свързали със своите близки. При такива обаждания да се обръщат към органите на МВР за съдействие. — ЗЛАТНИ БИЖУТА И 150 ЕВРО ОТКРАДНАЛ НЕИЗВЕСТЕН от частен дом в Балчик. Съобщение за кражбата е подадено в полицията на 2 април. По случая се работи в условията на досъдебно производство.

Íÿìà äàííè çà ïðîïàäíàëè ïëîùè ñ åñåííèöè â îáùèíàòà Няма данни за пропаднали площи с есенници в Балчишкия регион, съобщават от Областната служба по земеделие. Площите с пшеница в областта са над 1 100 000 дка, а с ечемик – 62 200 дка. В община Балчик има 138 600 дка с пшеница и близо 24 800 хиляди декара с ечемик. От двете есенни култури най-много пропаднали площи има в Шабленско, съответно 710 и 1049 дка. От над 330 000 дка, засети в областта с маслодайна рапица, до мо-

мента има данни за пропаднали почти 60 000 дка, като очакванията са цифрата да се увеличи. Причина за провалените площи са ниските температури през зимата. По-късната сеитба на места и по-хладната есен не дадоха възможност на посевите да влязат във фаза за презимуване, коментираха още от Областната служба. Започна и пролетната сеитба. В Балчишкия район вече са засети 25 хиляди декара с царевица.

Ðàçâàëÿò äîãîâîðà íà íàåìàòåëÿ íà ïëàæ Ðîáèíçîí-2 Ще бъде развален договорът за наем на плаж Робинзон -2, заради неплащане отстрана на наемателя, това съобщава Веселин Димитров - експерт в областна администрация, пред в. Нова добруджанска трибуна. В навечерието на активния летен сезон областна администрация провежда в момента процедура по отдаване на плаж Русалка, а министерството на регионалното развитие отдава плажове Каварна и Иканталък - 2. Общо на територията на областта има 34 плажа, като 15

от тях са неохраняеми, основно това са плажове на територията на община Шабла, 2 се отдават от МРРБ, 1 от областна администрация, а един - този в Болата е резерват, каза още Димитров. 5 от плажовете са дадени на концесии, а други 10 имат наематели за пет години. В администрацията се очакват указания от МРРБ за подготовката на процедура за отдаване на три от плажовете в Шабленско - на къмпингите “Космос” и “Дружба” и този на Шабленската тузла.

СЪОБЩЕНИЕ Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Съвет по туризъм – Кранево, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 27 април от 15,00 часа в сградата на пенсионерския клуб в Кранево, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Съвета по туризъм – Кранево, за периода 2008-2011 г.; 2. Избор на Управителен съвет; 3. Избор на Контролен съвет; 4. Избор на председател; 5. Разни. При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден от 16,00 часа, на същото място , при същия дневен ред.


05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

Обществено обсъждане на вятърен енергиен парк “Дъбрава”

Ïåðêèòå ùå ïðåäïàçâàò ïòèöèòå 14 вида птици – реещи се и хищни, могат да бъдат засегнати в по-висока степен от инвестиционното предложение в община Балчик на софийското дружество “Див Уинд”, което има намерение да гради вятърен енергиен парк “Дъбрава” със 73 перки. Това стана ясно на обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), провело се на 2 април. Паркът ще обхваща землищата на шест балчишки села - Дропла, Дъбрава, Кремена, Царичино, Сенокос и Соколово. Заради миграцията на птиците в разрешителните за проекта ще се заложи условие, някои от ветрогенераторите временно да бъдат спирани, обясни орнитологът Николай Караиванов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките. Близките до инвестиционното намерение защитени зони са “Белите скали”, “Батова”,” Балчик” и “Крайморска Добруджа”. В продължение на една година са наблюдавани 68 вида птици, предмет на опазване, които прелитат над общата височина на ветрегонераторите, или над 200 метра. Въпреки това, в разрешителното от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите ще бъде включено условие да се оставят свободни коридори за движение. Като цяло според екоспециалистите вдигането на парка няма да окаже влияние върху местообитанията, върху прилепите, земноводните, влечугите. Орнитологът Караиванов сподели данни от мониторинга на пуснатите в експлоатация каварненски паркове – случаите на мъртви птици са единични. Там са монтирани и системи за ранно оповестяване за приближаващи големи ята, за които се

съобщава в командния център на парка. Така максимум до 3 минути перките са спрени и птиците преминават. Такъв е миналогодишният случай с многохилядно ято щъркели, което е прелетяло без нито една жертва. Специалистът от БАН сподели, че щъркелите вече са дошли в Добруджа, а жеравите възстановяват миграционния си път над нашите райони. Инвеститорът “Див Уинд” е една от водещите немски компании, с реализирани намерения в Германия, Франция и Полша. Инвестиционното предложение за община Балчик е стартирано преди 3 години и е преминало дългия път на екологичното законодателство. Един от ръководителите на проекта по изготвянето на ДОВОС инж. Красимир Маринов разясни, че общата височина на генераторите ще бъде до 145 метра, с диаметър на ротора до 90 метра. Това ще бъдат съвременни нови генератори, с включени всички усъвършенствани системи. Ще се управляват дистанционно, ще бъдат бавнооборотни, за да пазят птиците, а при скорост на вятъра над 25 метра в секунда ще се самоизключват, каза още той. Инвестицията не попада в защитени зони и обхваща общо 4262 декара, от които ще бъдат засегнати само 4,6 % (около 200 дка). След поставянето на фундаментите за ветрогенераторите, крановите площадки ще бъдат възстановени за земеделски нужди, а пътищата за достъп се предвижда да бъдат очакълени, добави инж. Маринов. До момента няма подадени възражения. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с недопустими въздействия върху околната среда, заключи той.

ЩЪРКЕЛИТЕ В ДОБРУДЖА ВЕЧЕ СА ПРИСТИГНАЛИ, СЪОБЩИХА НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 44 щъркелови двойки ще намерят през тази пролет своите гнезда, поставени върху платформи. Чрез тях Е.ОН България Мрежи АД обезопасява гнездата, разположени върху стълбовете от електроразпределителната мрежа. Компанията стартира инициативата през 2008 г. съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Често клоните на гнездата, разположени върху стълбовете, докосват проводниците на електроразпределителна-

та мрежа и предизвикват късо съединение, в резултат на което гнездата изгарят. Това често става причина за възникване на аварии и прекъсване на електрозахранването на клиентите на компанията. Досега на територията на Североизточна България са монтирани над 100 платформи. Всяка година Е.ОН България Мрежи АД стартира първия етап от кампанията преди пролетната миграция на птиците и продължава с втория етап след есенната миграция, за да не се наруши естественият процес на гнездене на щъркеловите двойки и отглеждането на малките птици.

ВИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че всеки месец до 25-о число ще бъде публикуван график за засичане на блоковете на сайта на ВиК Балчик - www. vodabalchik.blogspot.com Стилиян Касабов, Началник ВиК - Балчик

ОБЩИНА

3

Инвеститори на вятърни паркове настояват

Äà áúäå ïîäîáðåí ìîäåëúò çà ðàáîòà ñ áèçíåñà Да бъде подобрен моделът за работа с бизнеса в община Балчик със създаването на работна група, която да оказва съдействие на крупните инвеститори. Това препоръча на среща в понеделник Христослав Павлов – представител на водещата немска компания WPD, която ще гради 30 ветрогенератора в землищата на балчишките села Соколово и Тригорци. Българското законодателство е разбит път с много кръпки и не е пригодено за тази нова индустрия, поясни той пред събралите се общински съветници, местни бизнесмени и кметове на села. Срещата се проведе по инициатива на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология към местния парламент, за да се даде от-

публично-частното партньорство законово, за да могат инвеститорите безпрепятствено да ремонтират публичната собственост, в случая пътищата. Въпреки трудностите, той

Христослав Павлов

говор на въпроса какво инвеститорите са готови да вложат в подобряване на инфраструктурата, каква работна сила могат да наемат и доколко местният бизнес ще усети инвестицията в Балчишкия регион. Опасенията са, че ще бъдат вложени милиони във ветрогенераторите, ще бъде внесена еднократна техническа такса, а ще бъдат разбити пътища за милиони. Христослав Павлов коментира, че не е уредено

изрази благодарност към кмета и общинския съвет за подкрепата и съдействието за бързото решаване на възникналите проблеми вследствие на честите законодателни промени. Този месец се предвижда фирмата да плати на Общината 900 000 лева такси за издаване на разрешение за строеж. Документацията е нужна преди 3 май т.г., за да бъдат спазени сроковете според Закона за енергия от възобновяеми източници,

ОБЩИНА БАЛЧИК СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Община Балчик Ви уведомява, че : 1. От 01 март 2012 г. до 30 юни 2012 г. тече срокът, в който се : • плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и такса за битови отпадъци (ТБО) и данък върху превозните средства (ДПС) за 2012 г. 2. От 01 март 2012 г. до 30 април 2012 изтича срокът за: • плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за цялата 2012г. с 5 на сто отстъпка. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане: • касово - в касата на отдел “Общинска данъчна служба” към Община Балчик на адрес: пл. “21 Септември” № 6, етаж 2, с работно време 8.00 до 16.30 часа; • безкасово - с пощенски запис или с платежно

по-който са поети значителни финансови гаранции. Немската компания, която вече е изградила три парка в Хърватия, има и втори проект, който смята да реализира в община Балчик. “На-

администрацията, за да бъдат подпомогнати инвеститорите при своевременното изпълнение на законовите изисквания. — На 9 април в 10,30 ч. в

шият опит в Германия показва, че фермери и ветрогенератори работят добре. Ние не сме собственици на земята, 35 години ще плащаме наем на стопаните, така ползите за населението ще бъдат по-големи. Намерението ни е да използваме, доколкото е възможно, местният бизнес и да не влизаме в конфликти с останалите социални групи”, увери Павлов. Фирмата смята да вложи във вятърен парк “Добруджа” около 110 милиона евро. Строителството на генераторите ще започне през 2013 г., след като Националната електрическа компания изгради 48-километровата въздушна линия (110 киловолта) от подстанция Добрич до Каварна. Очаква се проектът да бъде завършен до две години. На срещата в понеделник инвестиционните си намерения представи и компанията “Енерджи Инвест”, която ще прави 17 вятърни генератора в село Гурково, с подстанция и две кабелни трасета. Проектът е на финалната фаза. По думите на присъстващите в залата съветници е редно да бъде инициирана среща с ресорните служби в

заседателната зала на Общината е насрочено общественото обсъждане на варненското дружество “Перинея – Балчик”, чието първо инвестиционно предложение (за 23 вятърни генератора) не срещна одобрението на балчишкия парламент. То обхваща землищата на селата Гурково, Дъбрава, Соколово, Тригорци, Царичино. Припомняме, че компанията с китайско участие е заявила намерение да инвестира в района на Добруджа 1,5 млрд. евро. На този етап се спират около 700 хиляди лева приходи от технически такси в балчишката хазна. Председателят на строителната комисия към ОбС Веселин Николов коментира, че намерението на компанията не е срещнало одобрението на местния парламент, защото на заседанията на комисиите не е имало представител, който да разясни какъв е мащабът на проекта. Ще настояваме за повторно разглеждане, каза представителят на фирмата “Перинея – Балчик” Пламен Георгиев.

нареждане (вносна бележка) чрез банка по: IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15 банков код - UNCR BGSF “Уникредит Булбанк” АД код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00 код за вид плащане - такса за битови отпадъци 44 24 00 код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00 код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00 3. Сроковете за плащане на патентен данък за 2012г. са: I вноска – 31 януари 2012г. II вноска – 30 април 2012г. III вноска – 31 юли 2012г. IV вноска – 31 октомври 2012г. Справки могат да се правят на място в отдел “Общинска данъчна служба” към Община Балчик и на телефони: 0579/ 7-28-49; 0579/7-10-88.


4

ИСТОРИЯ

05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

ÍÅÏÎÇÍÀÒÀÒÀ ÌÅËÍÈÖÀ

Балчик е град, който с право се гордее с хилядолетната си история и богатото си културно наследство. Но точно тази хилядолетна история не ни позволява да оценим важните събития от недалечното ни минало. Запленени от загадките на античността, мистиката на средновековието и величието на Възраждането, ние несправедливо пренебрегваме един кратък, но твърде значим период за развитието на младата българска държава, известен в стопанската ни история под името “златното десетилетие”. Периодът обхваща първите години на XX век, преди Балканската война, когато България се утвърждава като водеща икономическа сила на полуострова. Балчик заема достойно място между градове, активно участвали в този процес. А изграждането на мелницата на Анонимното акционерно дружество е безспорен връх на индустриалния подем от началото на миналия век в нашия град.

пя в банята, окъпва го, грижливо и моментално го отдръпва в сушилнята, като че ли пред страх да не настине, и веднага след това го предава на валците за млево. Никаква човешка ръка не дава съдействие тук. Житото си пропътува по силозите и етажите своя дълъг път от кладенците до валците с пълно презрение от необходимостта от човешка помощ...” (Зърното и брашното са се придвижвали нагоре по

че да дишаш не би могъл спокойно, с пълна гръд... ...И в този шум и трясък на машини ще трябва непременно да крещиш, да могат думите разбрано да преминат пространството, което те дели...” Но ето какво пише К. Попов за нивото на шума и хигиената в мелницата в Балчик: “...И в цялата тая процедура при производството на брашната 3 неща особено силно поразяват посетителя: идеалната чистота, малкия шум и отсъствието на хора. Подът в четиритях етажа е намазан и полиран, като за бал и въздухът е съвсем чист; в най-шумните отдели силният говор се чува, а при валеците свободно се говори; а в четиртях етажа с голяма мъка може да се забележи поставения едничък работник да надзирава движението. Що се отнася до майстора-брашнар, той е тайнствен, невидим фантом – ние поне не го видяхме…” “...В източната страна на зданието (там където преди

Лопаткови елеватори за зърно и брашно от мелницата Рогенмюле в град Брауншвайг Снимка: http://www.stuecksicht.de/html/roggenmuhle.html Мелницата 1910 г. Снимка от архива на Исторически музей - Балчик Днес изоставената сграда на мелницата, мълчалив свидетел на една славна епоха, с монументалния си силует ни напомня за философията на българските предприемачи от преди повече от сто години, а именно, че е много по-изгодно да изнасяш готова продукция (брашно), отколкото суровина (зърно). Сега балчишкото пристанище изнася пшеница. За технологичното чудо на мелницата научаваме от възторжения разказ на Кирил Г. Попов, публикуван под заглавието “Културна България в Балчик”, в два поредни броя на “Варненски търговски вестник” от месец август 1911 г.: “...В 6 часа сутринта, параходът пусна котва в пристанището. Пред амфитеатрално разположения град с двуетажни здания, на самия бряг се издига бялата четириетажна мелница – обект на нашата екскурзия. (Четири етажа плюс приземен и тавански етаж – общо етажите са шест, б.а.) Влязохме през северния вход на мелницата скептици към чутите похвали за тая мелница и излязохме през южния, удивени, горди, възхитени. Ние бяхме зрители на една чужда, висша за България култура. В тоя краен ъгъл на нашето отечество, в тоя пустинен край на едновремешните диви сармати, неволни съседи през последните дни на стареца Овидий, ние видяхме нова, културна България. Балчишката мелница е една от най-модерните мелници не само в България, не само на Балканския полуостров, но даже и в Европа. Инсталирана в най-новата мелничарска техника, тая мелница представлява едно образцово модерно индустриално заведение. В нея са приспособени най-усъвършенстваните производствени машини и двигатели. Човек се поразява пред онова великолепно зрелище, което представлява машината в мелничарското производство. В това 4-етажно просторно здание, обитава и пълновластно царува машината, пренебрегнала и изключила почти напълно човешкия труд и помощ. Двама хамали изсипват долу, при входа от север, в два кладенеца чували с жито и други двама хамали поемат от другата страна, при южния вход, самодвижещите се по един улей от втория етаж на мелницата чували с брашно!...” Проф. Кирил Г. Попов (1870-1927) е виден български икономист и статистик, дописен член на БАН, един от създателите на държавното статистическо учреждение. В продължение на 14 години е Председател на Българското икономическо дружество. Мелницата в Балчик е проектирана от “Maschinenfabrik und Muhlenbauanstalt G. Luther” AG, Braunschweig (превод от немски - “Фабрика за машини и строителство на мелници Г. Лутер” АД, гр. Брауншвайг). Същата фирма е проектирала и построила някои от най-големите мелници в Европа от епохата. Една от тях е мелницата Рогенмюле (Roggenmuhle Lehndorf) в гр. Брауншвайг, Германия построена през 1912 г. като експериментална мелница на предприятието. Днес тази мелница е запазена във вид, близък до автентичния и ни дава възможност да придобием ясна представа за технологичното оборудване, използвано в мелницата в Балчик, построена две години по-рано. К. Попов продължава разказа си: “...Изсипваното в кладенците жито автоматично се поема от силозите, изкачва се в етажа за първото пречистване, минава след това в последующите етажи за пречистване и отделяне, пропътува по такъв начин в това чистилище няколкостотин метра и пристига пречистено и асортирано в умивалника, където невидимата ръка от силоза го пота-

етажите с помощта на лопаткови елеватори. Частично запазен 100-годишен елеватор като тези на горната снимката все още може да бъде видян в мелницата в Балчик, б.а.) “...Но не е само това. Машината е узурпирала не само механическите атрибуции, но и психическите. Пресметливата машина, като образцов стопанин, грижливо и внимателно прибира всички остатъци, отделяни при странствуването на житото до окъпването му, и като добър стопанин ги събира пак автоматично, чрез силозите в нарочни резервоари за използване. Ала горда в своята мощ машината, като че ли е искала да удиви човека в своите икономически и санитарни приеми и се погрижила да събира автоматично и да използва всичкия прах, който се отделя при чистенето на житото. В западната страна (частта на сградата, където днес са асансьорите, б.а.) в двата етажа за пречистване на житото се мъдрят две грамадни машини, два грамадни чакръка, по периферията на които бавно се движат месести попивателки, които автоматично попиват и поглъщат всичкия прах от въздуха при отделянето на житото и като изпълнят тая хигиенна функция, мъдро съединяват полезното с доходното, като препращат – автоматически, разбира се, събрания прах, в който има хранителни частици, в масата на остатъците. И всичко това сравнително тихо! Чародей-машина!... ...Но що стана с окъпаното жито? Види се, мъдрата машина на балчишката мелница е имала аудиенция при управителя на БНБ или директора на статистиката и е чела надписа “времето е пари”, защото моментално след окъпването и изсушаването на житото, го поема и чрез силозите, като го разходи на няколкостотин метра по разните етажи и като го снеме и качи по няколко пъти от етаж на етаж и го прекара през наредените валци в I, III и IV етаж, докара го в III етаж в ситата...” “...Тук окото се любува на беПланзихтер (мелнично лите платнени планзихтери, сито) от епохата наредени един до друг в просИлюстрация: http:// торния, светлия и идеално ensmic.scola.ac-paris.fr/ чист салон с полиран под, кой813.htm то планзихтерите, като грациозни дами с подути малакови, изпълняват своите еволюционни движения на танеца минует. Тия сита са едни от най-новите усъвършенствувания в мелничарската техника. От ситата брашното автоматично протича в разни улеи, според номерата във II етаж, където готовият чувал, сложен над автоматичния кантар, подлага се под улея и мигновенно напълнен и премерен се отместя - едва най-сетне, за гордост на човешкия род – от човек! Оттук чувалът зашит, се хлъзга по улея, за да отиде долу в склада...” (Из статията на К. Попов) Съвременната ни представа за производствено предприятие от първата половина на миналия век е пресъздадена в безсмъртното стихотворение на Никола Вапцаров -“Завод”. Така звучи поетичното описание на индустриалния шум в предприятието: “...Във залите плющят каиши, трансмисии скриптят от всеки кът. И става толкоз душно,

Мелницата в началото на XX в. Снимка от архива на Исторически музей - Балчик се помещаваше военноморското поделение, б.а.) е отделението за макарони. И тук цялото производство е машинно, само че сътрудничеството на човешкия труд тук възвръща гордостта на царя на земята, като без него нищо не може. В отделен казан брашното (грисът) по известна рецепта се забърква автоматично с вода и макаронена есенция, под наблюдение на специален майстор, откъдето тестото се прехвърля в машината за месене. Последната, като внимателен масажист, грижливо и систематично омесва тестото, за да го предаде на специална преса-валяк, където то се издърпва на дебели красиво-жълти широки ивици и се навива на Ѕ метрови дълги рула с 20-30 сантиметра диаметър. Готово рулото (крусно) се туря в един калъп, под специална машина, откъдето чрез автоматическо натискане от долната страна през 20 – 30 дупки се проточват жилави и еластични макарони и се източват на една дължина до 15-20 метра. Обтегнати, тия дълги върви – макарони върху една маса се нарязват от 4 момичета работнички, на определена дължина, нареждат се на особени дъски и поставят в сушилнята (със сух въздух), която е в същото отделение към север. Сухите макарони в долния етаж се нареждат в сандъци и свалят в склада...” “...Стопанин на мелницата е анонимно акционерно дру-

Мелницата в началото на XX в. Снимка от архива на Исторически музей - Балчик жество, главни и почти изключителни участници, в което са трите местни кредитни дружества “Добруджа”, “Орач” и “Съединение”. Стойността на мелницата възлиза на 1100000 лв., половината в сгради и половината в машини. Построена е през 1910-1911 г. (1909-1910 г., б.а.) и е почнала да произвежда брашно от 1 септември 1910 г., грис - от януари 1911г., а макарони и фиде – от 1 февруари 1911 г. Зданието е солидно, масивно четириетажно. Пред него, на два метра разстояние, е построен на самия бряг складът на фабриката. При евентуален кей в гр. Балчик, фабриката и склада ще бъдат на самия кей и товаренето ще става непосредствено от улея на фабриката в парахода...” (Из статията на К. Попов) (СЛЕДВА) арх. Велин Нейчев


ОТБЛИЗО

05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

7 април – Международен ден на здравето

Ä-ð Èðåíà Èãíàòîâà-Çëàòåâà: “Ìíîãî äðåáíè óäîâîëñòâèÿ âñåêè äåí – òîâà å ïðîôèëàêòèêàòà íà ñòðåñà” Решихме тази година да последваме сентенцията “Здрав дух, здраво тяло” и да разговаряме за Деня на здравето – 7 април, с лекар, грижещ се за психичното ни здраве – толкова разклатено напоследък – от грижи, проблеми, безпаричие, несигурност за идните дни. В същото време много хора не признават проблемите си, кътат ги дълбоко в себе си и като че ли още повече затъват в блатото на мрачните, натрапчиви и налудничави мисли, довеждащи някои до фатален край. За съжаление последният такъв трагичен случай в Балчик бе с едно младо момче, на което, видимо, нищо не му липсваше.

- Д-р Игнатова-Златева, защо малцина си признават, че са посетили или че желаят да потърсят помощта на лекар – психиатър? Защо психичните заболявания са тема табу? - Защото повечето хора се срамуват от психичната болест, а тя е като всяка друга. По-приемливо е да си болен от телесно заболяване, отколкото от психично. Това е свързано със стигмата на психичното заболяване. В древна Гърция телесни знаци (стигмати) са били изгаряни по телата на хора, които е трябвало да бъдат белязани като различни, така са ги отличавали от другите. Психичната болест стигматизира в голяма степен пациента, прави го различен от другите. - Ако визираме хомеопатията, която се базира на позитивния подход към болестта, и утвърдената сентенция “Здрав дух, здраво тяло”, наистина на първо място трябва да обърнем внимание на психиката си. - Да, психиката може да помага много, но първо тя трябва да е здрава, за да излекува физическото страдание. Много често психическото разстройство се появява с физически симптоми. Затова човек тръгва да търси съвет от други специалисти и минава много време преди да стигне до психиатър и психическото разстройство, което трябва да лекува. Съществуват ред негативни представи за хората с психично-здравни проблеми, които дават основание на стигматизиращото отношение. Най-популярните са, че хората са опасни, склонни към насилие, че тези болести не се поддават на лечение и зависят от наследствени фактори, над които нямаме контрол. Други разпространени стигматизиращи представи са, че хората с психични заболявания сами си ги причиняват, защото нямат воля и характер, за да се справят с проблемите си, че не могат да носят отговорност за поведението си, че не могат да работят, че всички болни са еднакви. На повечето хора не би им хрумнало да се присмиват на някой с рак на гърдата, например. Но психичните разстройства продължават да са обект на подигравка и грубост! Ще се опитам да обясня защо продължава стигмата към психичните болести. Преди всичко самата дума “психично” предполага, че състоянието не е същото като телесната болест, а според някои дори не е “истин-

ско” медицинско състояние, а проблем, предизвикан от собственото ви поведение. Хората могат да ви обвиняват, че “всичко е само във фантазиите ви”, да смятат, че всъщност сте слаб или мързелив и да ви приканват да “се стегнете”. В крайна сметка, под тяхно влияние вие също може да започнете да мислите за състоянието си по този начин: че не е болест, че сам сте си виновен и че преодоляването му е въпрос на воля. - Казват, че депресията е болестта на 21 век, че самоубийствата все повече ще се увеличават. Можем ли сами да разпознаем навреме симптомите или близките ни трябва да помогнат? - Това е често заболяване и има тенденция за нарастване. В световен мащаб всеки трети човек е боледувал. Оставена нелекувана, може да доведе до самоубийство. Не винаги болестта се свързва с конкретен повод, стрес или лошо преживяване. Понякога депресията идва от само себе си. И ако не се разпознае и се задълбочи, може да се стигне до фатален край. Симптомите са понижено настроение, липса на радост, загуба на интерес към обичайните неща, понижена волева активност и липса на желание за ежедневните дейности, трудност при вземане на елементарни решения, нарушения на съня, ранно събуждане, липсата на апетит и отслабване на теглото. Разбира се, човек може да изпадне винаги в подтиснато настроение, но ако тези симптоми продължат повече от две седмици, тогава трябва да се вземат мерки. Пролетта е много критичен период по отношение на депресиите и тревожните разстройства. Причината е пониженото ниво на серотонин – това е невромедиатор в мозъка, който предава импулсите в междумозъчните клетки, а той се образува под влияние на слънчевата светлина. Тъй като през зимата слънчевото греене не е толкова силно, през пролетта започват да се появяват симптомите. Поради тази причина в скандинавските страни има по-голям процент хора с депресии. Обикновено човек си мисли, че е станал мързелив и търси причината в себе си. По-често близките забелязват промяната, трябва да обърнат внимание и да помогнат. Нужно е да се спазват няколко простички правила, сред които адекватното ле-

чение, обграждането с хора, поддържането на връзки с близки и приятели, споделянето на желанията и преживяванията. - Как да вземем своя душ на душата и да направим хигиена на психиката си? - Дребни удоволствия всеки ден. Човек трябва да обръща внимание не само на задълженията си и на това което трябва и е длъжен да върши. А да обръща повече внимание на потребностите си, на желанията си. Много дребни удоволствия всеки ден – това е профилактиката на стреса. Няма обща рецепта, но човек трябва да се научи да оценява дребните неща около себе си. Много е важна ценностната система, какво човек е определил като свой приоритет. И ако семейството му е добре, децата му са здрави – проблемите около работата и парите остават на по-заден план. - Има ли значение за какво си говорим, какво работим, какви предавания слушаме и гледаме, какви книги четем и т.н.? - Има значение, въпросът е как човек ги приема. Трябва да гледаме позитивно на нещата. Позитивното мислене е много важно, а не да приемаме всяко негативно нещо като много отрицателно. Трябва да си даваме сметка, че това е реалността, че не се случват само прекрасни неща, но въпреки това трябва да продължим да гледаме позитивно. - Бихте ли могли да ни просветите повече за децата аутисти и децата индиго? Според статистиката броят им расте, а според някои това е началото на новата еволюция в човешкото съзнание. - Аутизмът представлява усамотяване, самоизолиране. Това е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човек. Аутистите изглеждат като хора, които живеят в свой свят. Това е генерализирано разстройство на развитието. Трите основни симптома според класификациите на психичните заболявания са: нарушение на социалните взаимоотношения; нарушения на речта и езика; стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси.

5 Âèñîêà îöåíêà çà ðàáîòàòà íà Äðóæåñòâîòî íà âîåííîèíâàëèäèòå â Áàë÷èê По случай празника на военноинвалидите и военнопострадалите в България, на 28 и 29 март в София се проведе годишно отчетно събрание и отбелязване на 97-годишнината от основаването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП). Като председател на дружеството в Балчик присъствах на събранието. Сред официалните гости бяха вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова и зам.-министърът на отбраната Августина Цветкова. В изнесения доклад майор Петър Велчев – председател на СВВП, подчерта, че дружеството в Балчик е постигнало много добри резултати по отношение на организационната работа с общините и може да служи за пример сред останалите дружества в България. Изказвам дълбока благодарност на кметствата на общините Балчик, Каварна и Шабла за това, че откликват на нашите проблеми и винаги ни оказват съдействие. Стойка Георгиева, председател на Дружеството на военноинвалидите, гр. Балчик

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 5 април електроинженер, озеленител, охранител, сладкар, баничар, работници в строителството, работници за поддръжка на пътищата За хотел “Елит” сервитьори, бармани, козметик, маникюрист, камериерка, масажист За Ботаническа градина градинари За хотел “Марина сити” камериерка За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Много често аутизмът е свързан с епилепсия или олигофрения, но има и така наречените високо функциониращи аутисти, при които интелектът е нормален. Общо взето симптомите се разпознават до третата година на децата, но ранното диагностициране е трудно. Честота на аутизма се изчислява на 20-60 случая на 10 000 деца. Навремето по-рядко се е слагала тази диагноза, но това е свързано със съвременните методи за диагностициране. Децата индиго не са обект на психиатрията. Това определение се дава на деца, на които им се приписва да притежават свръхестествени способности. Някои изследователи, които се занимават с това, казват, че тяхната аура е виолетова, което не е характерно за децата, а за зрелите хора. Псевдонаучни изследвания им приписват да са представители на следващия етап от човешката еволюция, да имат богат опит и знания за Космоса и притежават паранормални способности, като телепатия, телекинеза и пр. Децата индиго се описват като некомуникативни, с богата интуиция. Те работят с дясната половина на мозъка си. Съгласно поддръжниците на тезата за децата индиго, те помнят и възприемат информация много побързо от децата с развита лява половина на мозъка, от което следва отегчеността им от материала в училище. Често са смятани за разсеяни и несериозни, но били изпреварвали връстниците си и били хиперактивни и поподготвени от учителите си. Мозъкът е една много сложна система. В последните години има възможност за по-специализирани изследвания чрез специална техника и вероятно тепърва ще се изненадваме на много неща. Разговаря: Албена Иванова

За Балчик лекар, камериери, бармани, сервитьори, масажист, маникюрист, козметик За КК Албена фризьор, маникюрист, продавачконсултант, работник плаж (английски), сладк ар, шофьор кат. Д За КК Зл. пясъци маникюрист, масажист, фризьор, продавач-консултант Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ: поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването: На 05.04.2012 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Кранево - к-с “Белвю”, к-с “Рак 13”, к-с “Слънце и любов”, хотел “София пласт”, хотел “Интрансмаш”, хотел “ДСК”, хотел “Фрегата”, хотел ”Зора”, хотел “Сердика”, хотел “Кристал парк”, “Северен плаж”, почивна база “АЕЦ”, хотел “Маргарита”, хотел “Албатрос”, рибарско селище Кранево, част от ул. “Приморска”, хотел “Албена стил”, почивна база “МОН”, ул. “Черноморска”, ул. “Васил Левски”, кметство Кранево, р-т “Извора”, лагер “Търговище”. На 05.04.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., гр.Балчик - м-ст “Двете чешми”, двор на бивше ТКЗС, ул. “Славянска”, ул. “Шипка”, ул. “Иречек”, ул. “Теменуга”, ул. “Дебър”, ул. “Бузлуджа”, ул. “Етър”. Временни смущения са възможни от 08.00 ч. до 17.00 ч. в част от блокове на ВВС (Авиоград), част от ул. “Стара планина”, част от ул. “Варненска”, част от ул. “Тунджа”, кооперация “Изобилие”, строителна борса “Кедър”, автосервиз “Лемакар”, част от ул. “Средна гора”, част от ул. “Ком”, ул. “Странджа”, ул. “Родопи”, ул. “Ропотамо”, част от ул. “Черни връх”. На 06.04.2012 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Кранево - ул. “Приморска”, хотел “Албена стил”, почивна база “МОН”, ул.”Черноморска”, ул. “Васил Левски”, кметство Кранево, р-т “Извора”, лагер “Търговище”, ул. “Добруджа”,ул. “Черно море”. На 09.04.2012 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Кранево - Почивна база “АЕЦ”, х-л “Маргарита”, х-л “Албатрос”, х-л “Фрегата”, х-л “Палма”, комплекс “Пионерски лагер”, рибарско селище , ул. “Приморска”. На 09.04.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч., гр.Балчик - кооперация “Черно море”, ЗП “Васил Григоров”, ЗП “Атанас Жечев”, бетонов възел “Стимекс”, дърводелски цех “Навибул холдинг”, бензиностанция “Доджи комерс”, част от блокове на ВВС, част от ул. “Ком”, ул. “Огоста”, част от ул. “Родопи”, част от ул. “Ропотамо”, част от ул. “Ст.планина”, борса “Колорит”, казан за изваряване на ракия. На 10.04.2012 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Кранево - комплекс “София пласт”, х-л “Интрансмаш”, х-л “ДСК”, х-л “Зора”, х-л “Сердика”, Северен плаж – Кранево. На 10.04.2012 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., гр.Балчик – “Скални материали – Русе”, “Автотранс – 70”, част от в.з. “Бели скали”, в.з. “Кулака”, част от в.з. “Сборно място”, склад на ВМС, голяма и малка ПС на В и К, ППС на морска администрация. На 11.04.2012 г., от 08.00 ч. до 17.00 ч. гр.Балчик – хотел “Алекс”, к-с “Нижкаб”, част от в.з. “Бели скали”, част от в.з. “Сборно място”, к-с “Съни дрийм” и района. На 11.04.2012 г. 09.00 ч. до 13.00 ч., с.Кранево - комплекс “Белвю”, комплекс “РАК 13”, комплекс “Слънце и любов” (Варна капитал). Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес: http://www.eon-bulgaria-grid.com/ bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm


6

ОБЩЕСТВО ЗА ДА НИ Е ПО-ЧИСТО

Íà 12 ìàé çàïðÿòàìå ... (Продължение от стр.1) Предвижда се да бъде направена организация за безпроблемно извозване и депониране на отпадъците на регламентирани места. Припомняме, че миналата година на 9 април – когато много хора излязоха да почистят около домовете си,

община Балчик и общинското предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство” оказаха съдействие на всички с предоставяне на чували и ръкавици. Тази година това ще продължи. Масовото почистване в Балчик започна през март. Общинските служители се обединиха в акция, почиствайки пътя

Балчик – Албена и околовръстния за товарното пристанище. Инициативата “Да изчистим България за един ден”, подета от bTV през пролетта на 2011 г., е част от световното движение Let’s Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония. Оттогава опитът “Чистене на ед-

на държава за един ден” се предава от страна в страна. През 2012 г. акцията ще бъде глобална - стотици милиони доброволци ще чистят държавите си. Старт на световната кампания даде Словения, която на 23 март проведе националното почистване.

×åòèðèäíåâåí ñúñòåçàòåëåí ÈÒ ìàðàòîí çà êëóá “Êîìïþòúð”- Áàë÷èê

Добрата подготовка, старанието и най-вече участието са гаранция за настоящи и бъдещи успехи. Това доказа клуб „Компютър” при Общински детски комплекс - Балчик, в две поредни национални състезания – „Водата – извор на живот” в Бургас и ІV Национално състезание по информационни технологии в Благоевград. Там учениците имаха възможност да премерят силите и способностите си със свои връстници от цяла България. Екологията и информационните технологии „си подадоха ръка” в поредното издание на националния конкурс „Водата – извор на живот” като отделно състезание по ИТ. Идеята на мероприятието бе да провокира познанията, свежите идеи и мисълта за иновативни практики на учениците. Клуб „Компютър” подготви и изпрати осем проекта-презентации за предварително класиране. Включиха се Карина Димова – 11 клас, Ерсин Исмаил – 10 клас, Жоро Иванов – 9 клас, Живко Донев – 8 клас, Иван Иванов – 5 клас, Александър Стоилов – 5 клас, Ангел Димитров – 5 клас, Ирина Димитрова – 5 клас, Александра Русева – 5 клас. Състезателите бяха разделени на 2 възрастови групи – 6-8 клас и 9-12 клас. Журито оцени най-добрите проекти и определи най-добрите 20 във всяка категория. Попадналите в Топ 20 ученици имаха възможност в рамките на 10 минути да представят своите презентации пред комисия. Три от проектите – на Карина, Ерсин и Живко, влязоха в класирането. Защитата се проведе в Бургас на 22 март. И тримата състезатели се представиха достойно. Случайност или не, в челните места преобладаваха имената на ученици от град Бургас. Всички участници получиха грамоти за отлично представяне, а Ерсин Исмаил - и поощрителна награда за своя проект. Със смесени чувства, но все пак екологично по-обогатени, учениците се завърнаха в Балчик, за да могат на следващия ден да отпътуват за ІV Националното състезание по ИТ в Благоевград. Откриването на състезанието и техническата конференция се състоя в зала „П. Яворов“ в Благоевград. Ор-

ганизаторите разясниха подробно как ще протече състезанието в различните категории. Но преди това гостите се насладиха на невероятна патриотична програма, подготвена от ученици на Община Благоевград. Специален гост на откриването бе и известният ансамбъл „Пирин”, който впечатли присъстващите със сложността и техниката си на танцуване. На 24 март, в 7 СОУ „Кузман Шапкарев”, в конкуренция на над 230 ученици, състезателите от клуб „Компю-

състезание бе изработката на месечен хороскоп. Освен съвкупността от компютърни умения, това задание имаше за цел да открои факторът „представяне”, който е ключов за презентирането. Авторитетно жури, председател на което бе ст. н.с. при БАН Ивайло Иванов, оцени предварително проектите и определи Топ 20 на най-добрите презентации, които бяха защитени по-късно през деня. За съжаление, поради големия интерес и конкуренция, учениците в това направление не на-

вие отговаряха на въпроси от журито. Така завърши и състезателният ден. Журито обеща да работи до късно, за да класира проектите максимално обективно. На следващия ден – 25 март в една от залите на Югозападния университет се състоя награждаването. То бе изненада за всички, защото класирането не бе публикувано все още на официалния сайт на състезанието (http:// w w w.sastezan ie.7 so u blagoevgrad.com). Ерсин Исмаилов (84 т.) стана трети в

тър” се включиха в две от категориите по регламент. Този значим национален форум има традицията да обединява талантливите деца на България в областта на ИТ, като им дава възможност да покажат възможностите си, да доразвият таланта си и да се поучат от своите грешки, от критики, които получават от компетентното жури, и разбира се, да сравнят възможностите си с тези на свои връстници. Категорията „Компютърни презентации”, въпреки че бе ограничена само за ученици в 5-8 клас, предизвика най-голямо внимание и обедини под една обща цел повече от 100 деца. Тази година четирима участници от клуба се регистрираха в найпопулярното направление. Това бяха седмокласникът Павел Петров и петокласниците Александър Стоилов, Ангел Димитров и Иван Иванов. Тема на тазгодишното

мериха място сред двадесетте. Карина Димова, Ерсин Исмаилов и Жоро Иванов участваха в новата категория за това състезание – „Мултимедийни клипове” – 513 кл. В надпревара с още 48 ученици, и тримата намериха място сред най-добрите 20 на състезанието. Темата, определена за клиповете, бе доста интересна и провокира креативността на участниците, а именно – да изработят клип, който да подпомогне ученици от начален курс да научат основните цветове на английски език върху песента „Color Song”. Задачата задължи състезателите да вложат повече мисъл в клиповете, а по-този начин да демонстрират нещо, различно от възможностите на софтуера. И тримата участници от Балчик се класираха в Топ 20. Малко по-късно, всички заредиха своите клипове в отделна зала , а в последст-

категория „Мултимедийни клипове” в оспорвано класиране, където от третия до шестия разликата е едва по 1 точка. Той получи грамота, купа и предметна награда, осигурена от кмета на Община Благоевград. След публикуване на останалите резултати, Карина Димова зае 6о място с актив от 81 точки, а Жоро Иванов – 11-о място с актив от 75 точки. Това състезание се оказа успешен дебют както за малките петокласници, така и за учениците от горен курс, за които категорията „Мултимедийни клипове” е нова и непозната до момента. Но опита, който придобиха всички с подготовката и участието си в този ИТ маратон, вещае нови успехи за в бъдеще, заяви старши учителят Пламен Иванов - ръководител на клуб „Компютър“ при ОДК. Клуб „Компютър“ при ОДК - Балчик

05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

Ãåíåðèðàëè ñìå áëèçî 45 õèëÿäè òîíà îòïàäúöè çà ìèíàëàòà ãîäèíà Близо 16 500 тона смет са генерираните и депонирани на депото за твърди битови отпадъци (ТБО) в Балчик за 2011 г. Събраните строителни отпадъци и земни маси до депото в “Момчил” са 28 174 тона, за които са издадени 79 разрешителни и пропуски. Това се обобщава в отчета за м.г. на Програмата за управление на дейностите по отпадъците, която бе утвърдена от местния парламент. Всички населени места са обхванати в организирано сметоизвозване. Близо 10 000 тона са генерираните отпадъци от Балчик, вилните зони и селата Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна и Кремена, които се обслужват от общинското предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство”. Фирмата ЕТ “Нуши” събира отпадъците от селата Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево (почти 2400 тона за м.г.). Единствено курортът Албена сам трнаспортира отпадъците си, общо 4300 т. за 2011г., се обобщава в отчетния документ. От 2010 г., съгласно договор със столичното дружество “ЕКОКОЛЕКТ”, са поставени съдове за разделно събиране на пластмаса, стъкло, хартия и метали – в Балчик, Соколово и Оброчище. Отпадъците се транспортират от подизпълнителя “Кресметал” ЕООД. ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ТБО (15 дка), находяща се до строителното депо. Мястото ще обслужва трите общини Балчик, Каварна и Шабла. Съоръжението ще бъде с капацитет до 70 т/денонощие, на него ще се сепарират и временно ще се съхраняват битови отпадъци, генерирани от трите морски общини. То е част от проекта за израждане на регионалното депо в с. Стожер, Добричка. На площадката е предвидено да се изгради хале, в което ще бъде монтирана сепарираща инсталация. Седем са фирмите, които са подали информация за дейности по отпадъците: “Ескана” АД – Варна, “Аякс 2002” ООД - Варна (оператор на депата), както и “Албена” АД, ОбП “БКС”, ВиК – Добрич, “Кресметал” – Варна, ЕТ “Диела – Златко Димитров”. ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА СА СЪСТАВЕНИ 43 КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛА, 20 са входираните жалби, издадените актове за административно нарушение са 3, а заповедите за премахване и окастряне на дървета и храсти са 49. И двете балчишки депа се управляват от варненското дружество “АЯКС – 2002”. Общината ще ги използва до въвеждане на регионал-

ното депо в експлоатация. След преустановяване на дейността депото за ТБО, ще бъде закрито и рекултивирано. В тази връзка е подаден проект за над 4,1 млн.лв. Сметищата в населените места ще останат единствено за депониране на растителни и животински отпадъци. Операторът на депата извърша постоянен контрол, води отчет на входящия поток, запръстява и почиства, поддържа постоянно вътрешните пътища. Не се допуска разпиляване на отпадъци в съседни райони, а при наличие на такива – своевременно ги почиства, се посочва в Програмата за управление на отпадъците. За нуждите на общината през 2011 г. са купени 100 броя контейнери тип “бобър” и 100 броя преносими кофи тип “мева”, с които са подменени съществуващите. За оползотворяване на излезли от употреба батерии и акумулатори е сключен договор с фирмата “Екобатери”, като за миналата година са предадени 20 килограма такива продукти. Според Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства и Наредбата за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, третиране и транспортиране на такива отпадъци е сключен договор с “ТРАНСИС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД – Варна. Подизпълнител на компанията в община Балчик е “Кресметал” ЕООД – Варна. ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ С ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТБО Във връзка с Деня на Земята – 22 април, бе организирано пролетно почистване в общината, което продължи от 22 до 26 април. В него участваха ученици, общинска администрация, служители на ОП “БКС”, служители на предприятия, учрежденията и фирми от града. В населените места също организираха почистване, се съобщава в отчетния документ. НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК За периода 2009-2011г. са регистрирани 418 кучета. През изтеклата 2011 г. е извършена дезакаризация на 32 декара тревни площи в град Балчик и 19 декара в селата. Дератизация се извършва два пъти в годината в Балчик и селата, като обектите са детските градини, социалният патронаж, музеи и склад към “Гражданска защита”. Дезинсекции се правят при необходимост, при подаване на сигнали от общинските обекти – 4 против мравки, 3 против бълхи, 2 против мухи и 2 против оси. При необходимост се прилага допълнителна обработка на тревни площи и канални шахти, отчитат съставителите на Програмата за управление на отпадъците.


05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

Åõî îò ìèíàëîòî â çàëèòå íà ãàëåðèÿòà

През целия април в Художествената галерия може да бъде видяна изложбата “Ехо от миналото”. С различни материали, съпътстващи мероприятията, е показана дейността на галерия-

Тодор Цонев, дърворезбите “Калевала” на Николай Савов, керамиката на Цветан Донковски. Периодът обхваща 77 събития, от които преобладават тези от жанровете живо-

ОБЩЕСТВО

7

Âîëåéáîëèñòêèòå íà ÎÓ “Àíòèì I” ñòàíàõà îáëàñòåí ïúðâåíåö

Отборът на ОУ “Антим І” момичета V-VІІ клас с ръководител Иван Стоянов се класира на първо място в областното първенство по волейбол . Надпреварата бе част програмата на “Ученически игри 2012”. Срещите се играха в зала “Добротица” в гр. Добрич. Волейболистките на училището надиграха

с 3:2 своите връстнички от град Добрич и с 3:0 състезателките на Каварна и заслужено се поздравиха с крайния успех. Втори остана тимът на ОУ “Христо Ботев“ от Добрич. Трети се наредиха волейболистките на ОУ “Йордан Йовков” – Каварна. Мая Иванова

Ñåäìèöà íà ãîðàòà

та от 1981 г. до днес. Представянето започва с афиши за самостоятелните живописни изложби на Николай Даскалов и Румен Гашаров, минава през карикатурите на Карандаш и Теню Пиндарев, театралния плакат на Галина Генчева, илюстрациите на Стоимен Стоилов. Ретроспекцията продължава с плакат от изложбата по случай 85-я юбилей на Бенчо Обрешков. През годините ни водят годишниците с политически карикатури на

пис, графика и скулптура. Особен интерес предизвикват плакатите от представените през годините фотографии, текстил, икони, пощенски марки, дърворезба. В една от залите е проследена хронологията на ежегодните пленери и фестивали, провеждани в Белия град – “Процес-Пространство”, “Художници, Балчик, Любов”, “Бялата лястовица”, културните празници “Албена”, Пленер на карикатурата и “Европейски хоризонти”.

Òðè ôèíàëíè íîìèíàöèè çà èíôîðìàòèöè îò ôîíäàöèÿ “Äèìèòúð Áåðáàòîâ”

За втора поредна година ученици от клуб “Компютър” при Общинския детски комплекс - Балчик, бяха номинирани от ръководителя на клуба Пламен Иванов и одобрени от фондация “Д и мит ъ р Бер б ато в ” за “Награди за успелите деца на България” 2011. Тази година сред номинираните и одобрени в категория “Наука”, конкретна сфера “Ин-

формационни технологии”, са трима ученици: Карина Димова - XI клас, Павел Петров - VII клас и Ерсин Исмаил - X клас. За всички нас е голяма чест, радост и вълнение, че трудът и амбицията им в тази област е ув аж ена и о ц енена о т фондация “Димитър Бербатов”, за което благодарим, съобщават на сайта си от детския комплекс.

Ó÷åíèöè îò Áàë÷èê ó÷àñòâàò â ïðàçíèêà “Çà õëÿáà íàø” С два проекта възпитаници на Общински детски комплекс - Балчик, участват в националния ученически празник “За хляба наш...”. Есета на тема „Хлябът – ж ив от, тр ад иц ии , бъ деще…” написаха и изпратиха Диляна Димитрова – 9 кл. от клуб “Журналисти ка”, и Жоро Ивелинов Иванов – 9 кл. от клуб “Ком-

пютър”. И двата проекта ще се борят за участие във финалния етап от националния празник, който ще се проведе в Благоевград и е посветен на Деня на земята - 22 април. Участието в конкурса за есе е индивидуално и включва ученици от всички училища и извънучилищни звена.

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КЛУБА ПО ТЕНИС НА МАСА “БАЛЧИК” кани своите членове на годишно събрание, което ще се проведе на 18 май 2012 г. от 16,00 ч. във физкултурния салон на ОУ “Св.св. Кирил и Методий” - Балчик, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността през 2011 г. 2. Приемане на спортен календар за 2012 г. 3. Приемане на нови членове; 4. Разни. При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред. От Управителния съвет на СКТМ “Балчик”

Поредната инициатива на Ротари клуб – Балчик, свързана със Седмицата на гората, ще се проведе на 9 април от 16.00 часа. По алея “Ехо” ротарианците ще засадят 12 туи. Те са пригодени да издържат на нашите климатични условия, обясни председателят на Ротари клуб Димитър Феодотов. Миналата година по алеята бяха засети 10 дървета от същия вид. За съжаление едно е откраднато, а друго е изсъхнало. На местата им т.г.

ще бъдат посадени нови, а в редицата ще бъдат добавени други десет. Идеята е да се направи един хубав парк, сподели Феодотов. Грижите за дърветата ще бъдат поети от общинската фирма “Благоустрояване и комунално стопанство”. Тази година традиционната Седмица на гората се провежда от 2 до 8 април. Мотото й е “Гората за децата”, тъй като опазването й трябва да бъде сравнено с грижата за децата.

Ñàìîäåéöè îò ñ.Òîïîëè èçíåñîõà êîíöåðò â Ñîêîëîâî

С настъпването на пролетта се активизират и разнообразяват изявите на читалище “Просвета-1900” - с. Соколово. След конкурса от миналата седмица, в навечерието на Деня на хумора и шегата, тук се проведе съвместен пролетен концерт с гости от НЧ “Св. Св. Кирил и Методий - 1927” - с.Тополи. Запознахме се преди година и половина, когато настоятелството на читалището от варненското село присъства на честване на Деня на народните будители при нас. Тогава се роди идеята за разширяване на приятелството и обмен на опит и информация за колективите и дейностите ни. През 2011 г. ние – соколовци, изнесохме

цоневци, облечени в характерните за този край красиви носии. Част от програмата беше посветени на 1-ви април и включваше народен хумор. Много ни впечатли бай Минко Димов, единствен в България изпълнител на двугласна гайда. Авторът на химна на Тополи, Иван Демиров – варненски поет и изявен читалищен деец, поздрави присъстващите със свои стихотворения за Добруджа. Домакините от народен хор “Добруджански гласове” и танцов състав “Стари добруджанци” допринесоха за веселото настроение със своите емоционални песни и хора. Сред публиката на концерта, както винаги при-

БОГОСЛУЖЕНИЯ за Лазаровден, Цветница и през Страстната (Великата) седмица в храмове “Св. Георги”, “Св. преп. Петка Търновска” - гр. Балчик 7 април ЛАЗАРОВА СЪБОТА – 8.00 Утреня, 9.00 ч. Света божествена литургия 8 април ЦВЕТНИЦА – 8.00 Утреня, 9.00 ч. Света божествена литургия, раздаване на осветени върбови клонки 9 април ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК, 17,00 ч. в храм “Св.преп.Петка Търновска” – Последование на Жениха. Св. мъченик Евпсихий († 362) 10 април ВЕЛИКИ ВТОРНИК, 17,00 ч. в храм, “Св.преп.Петка Търновска” – Последование на Жениха. Св. мъченици Терентий и Помпий 11 април ВЕЛИКА СРЯДА, 17.00 ч. в храм “Св.преп.Петка Търновска” – Малко повечерие. Св. свещеномъченик Антипа, епископ на Пергам Асийски (I-II век) 12 април ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК, 8.00ч. в храм “Св.преп.Петка Търновска” – Утреня: Велик (общ) маслосвет, Св. Василиева литургия. 19.00 ч. в храм “Св.преп.Петка Търновска” Последование на 12-те Евангелия. Св. преподобни Василий Изповедник, епископ Парийски. Св. преподобна Анастасия игумения. Св. свещеномъченик епископ Зинон Веронски († 380)

Вдъхновение

×åñòèò ïðàçíèê – 7 àïðèë! На всички в бяло даряваме цяло богатство от здраве, сполука и мир, с добро да лекуват и младо, и старо, и нека помагат с усмивка и чар.

ßíà

Име благозвучно на момиче, полетяло като волно птиче, добрината му в очи прозира и на всеки със съвет позира. Дето си се в Хипократ заклела да лекуваш, ти си се заела, да ни служиш вярно и достойно, виждам, че ти ходи най-пристойно. Все така усмихната и ведра дай на пациентите надежда, че във тебе виждат те опора, бедните и болни хора.

голям концерт в Тополи по повод Деня на Тракия, който тук се чества като родов празник за значителна част от населението, чиито корени са от тракийските села. Между двете читалища има много сходни неща в работата и основното е съхраняването на изворния фолклор и предаването му на младите. Ансамбълът за автентичен фолклор на Тополи е известен в цялата ни страна, а имат и много участия и награди от международни фестивали - във Франция, Грузия, Македония, Полша. На нашата сцена гостите изпълниха песни, танци и обичаи на двете основни групи жители на селото – тракийци и

състваха представители на “новите жители” на Соколово – руснаци, англичани, украинци, холандци. Беше връчен акт за дарение на Пол Бълок, който предостави паричната си награда от своето участие в Богоявленското плуване на местната библиотека за купуване на детска художествена литература. Празникът продължи с обща трапеза, общи песни, танци и веселба на читалищните колективи, с пожелание и убеденост за бъдещо развиване на сътрудничеството в изпълнение на важната мисия – да пазим българския дух и народните традиции. Кина Липованска

Името ти звучно Яна да краси те, да пребъде, туй що можеш дай на всеки, да те помнят чак до веки. Пенка Димитрова

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39


8

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН к-с Марина Сити, 088/8942523 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

05.IV.2012 - 11.IV.2012г. Брой 14 (1997)

Äåöàòà â Êðàíåâî ïðàçíóâàõà

На 29 март децата от помощното училище - интернат “Академик Тодор Самодумов” в Кранево отбелязаха патронния си празник. В специално подготвена пиеса те представиха по забавен начин детските сънища и мечти, без които никой не може. В учебното заведение, което е за деца с умствена изостаналост, се обучават общо 107 възпитаници, една част от които имат особен афинитет към приложното изку-

ство. Затова подаръците за патронния им празник от Ротари клуб – Балчик, бяха точно такива – боички и други материали, които малките ръчички да превърнат в картини и пана. “Надявам се, че това няма да бъде последната ни

среща. Вратите на училище- трудово, местният клуб пода- от повече любов, внимание то са винаги отворени за все- ри за училището и голям хла- и търпение. Хубаво е, когато ки. Всички деца танцуваха дилник. “Ще е нужен за уче- могат да покажат нещо, да много хубаво и бяха красиви кукли на сцената. Надяваме се искрено да сме ви зарадвали”, сподели директорът на учебното заведение Мима Сапунджиева пред публиката на детското тържество. Тя благодари на всички ръководители, които полагат много труд, за да постигнат учениците тези резултати. “Пожелаваме ви топла и

красива пролет, продължавайте да се учите на театрално майсторство и на хубави песни, за да стопляте сърцата на хората”, каза в отговор президентът на Ротари клуб Димитър Феодотов. Освен материали, необходими на децата за часовете по

ниците от 10 клас, които завършват готварство и правят кулинарна изложба, предшестваща техния изпит”, благодари още веднъж М. Сапунджиева и призова за ангажираност към по-различните: “Освен от подаръци, нашите деца се нуждаят

участват в тържества. Няма разлика, децата са си деца, усмивките им са усмивки, а любовта и желанието за нежност – съвсем естествени.” За вестник “Балчик” тя сподели, че възпитателите са изправени пред голяма трудност. Все още просветното

министерство не е подготвило учебни материали и пособия, адаптирани за деца с умствени затруднения. Много е трудно материалът от редовния учебник да бъде преработен за тях, уточни тя. Отскоро учебното заведение е общинско. Ръководството е по-близо, по-бързо се решават проблемите и не се налага да се пишат дълги писма до София, разясни преимуществата директорът Мима Сапунджиева.

Произведенията на изкуството, направени от възпитаницето на ПУИ “Акад. Тодор Самодумов” в Кранвео, срещат одобрението на ценителите още от пръв поглед. Техни неща успешно са реализират на благотворителни инициативи. Последната проява бе балът на Ротари клуб. Използват се материали от природата – миди, камъни, кожа, растителност и други подобни. Изработени са в извънкласната дейност, с основна задача - децата да опознаят природата и да творят чрез нея.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

АГРОМАРК продава: двор 2 дка с къща в с. Храброво 10 000 лв., двор 1 дка с. Гурково - 10 000 лв. Тел. 088/4781046 2-1 ПРОДАВАМ парцел 500 кв.м зад бившето АПК, 5000 лв. Тел. 089/9887277 3-1 ПРОДАВАМ апартамент НС зад Общински пазар и напълно обзаведен панелен - 60 кв.м, бл. 15. Тел. 088/ 5011694; 088/9921187 5-1 ПРОДАВАМ гараж с ток и вода, до бл. 39. Тел. 088/5908609 3-1 ПРОДАВАМ гараж срещу блок 19, ЖК “Балик”. Тел. 0895554062 4-2 ПРОДАВАМ апартамент, бл. 17, вх. А, ет. 8, ап. 22, 30 000 лв. Тел. 088/7249824 3-2 ПРОДАВАМ гарсониера в Балчик. Тел. 088/7521783 ПРОДАВАМ вилно място, 1062 кв.м, застроена площ 55 кв.м, Белите скали. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 ПРОДАВАМ гаражсрещу бл. 24. Тел. 088/7713961 7-4 ПРОДАВАМ къща с дворно място в с. Ляхово, може замяна с апартамент в Бал-

чик. Тел. 088/2694146 5-5 ПРОДАВАМ ремарке за 40 кошера. Тел. 088/9336135 2-1 РАЗПРОДАЖБА на обзавеждане. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 4-4 ПРОДАВАМ оборудване за баня, фазерни врати за баня втора употреба. Тел. 088/8883622; 087/ 7775803 2-1 КУПУВАМ

“АЛФА ИМОТИ ГРУП” изкупува земеделска земя, област Добрич и Силистра. Тел. 088/7273880 5-2 КУПУВАМ зем.земя в Каварна, Шабла,Ген.Тошево, Добрич, Тервел, Тутракан, Силистра. Тел. 088/6462784 087/8462784; 2-2 КУПУВАМ зем.земя в Балчик, Царичино, Гурково, Тригорци, Соколово, Сенокос, Храброво. Тел. 087/8462784 088/6462784; 2-2 КУПУВАМ земя в Балчик 1500 лв./дка;Гурково, Соколово, Пряспа - 1300 лв./дка; Дъбрава, Сенокос. Тел. 088/ 8593699 2-2 КУПУВАМ земя в общините Балчик, Каварна, Шабла.

Тел. 087/8263071 15-12 КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, Соколово, Дропла, Пряспа, Сенокос, Балчик, Кремена. Тел. 088/8427288; 089/ 5718383 4-4 КУПУВАМ зем.земя в община Балчик, Каварна, Ген. Тошево, Шабла, Добрич, изготвям документи. Тел. 088/ 8427288; 089/5718383 4-4 РАБОТА

РЕСТОРАНТ “Бяла къща” търси сервитьори Тел. 089/ 9336630 2-1 РЕСТОРАНТ “Бяла къща” търси готвач студена кухня, мъж до 27 г. Тел. 089/ 9336630 2-1 ХОТЕЛ “Бисер” търси момче за поддръжка на басейн. Тел. 088/8613024 5-1 РЕСТОРАНТ в Балчик набира за туристическия сезон сервитьори, готвачи, камериерка. Тел. 088/8510530; 088/5869167 4-2 ЗАВЕДЕНИЕ “Червените камъни” търси сервитьор/ ка, целогодишно. Тел. 089/5700568 5-3 АВТОМИВКА търси работници, ТД, СО, % от оборота.

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

Тел. 089/9925902

4-3

УСЛУГИ

ПРЕГЛЕДИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ, кабинет срещу бл. 34, домашни посещения. Тел. 089/4632436; 089/ 9292930 10-5 СОНДАЖИ ЗА ВОДА, инженерна геология, изливни пилоти. Тел. 087/8901155 10-6

Ãîëÿìî íàìàëåíèå íàìàëåíèå Ãîëÿìî

в магазин за дрехи втора употреба ИТАЛИЯ ул. “Черно море” №31

Âñè÷êî ïî 1 è 2 ëåâà/áð.

ñàìî íà 5 è 6 àïðèë

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – БАЛЧИК СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на делегатите, членове на съюза, на 20 април 2012 г. от 10.00 ч. в сградата на НЧ “П. Хилендарски-1870” при следния дневен ред: 1. Промяна в Устава на Общински читалищен съюз – Балчик 2. Избор на Управителен съвет

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.14  

05.04-11.04.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you