oktober 2018

Page 1

Erdélyi keresztény családok lapja

IX. évfolyam 10. szám

2018. október


Hogy ne győzhessen a gonosz!

Tartalom

2. oldal: Hogy ne győzhessen a gonosz! - főszerkesztő 3. oldal: Kárpátalja vértanú püspöke - Sárközi Sándor 4. oldal: Elhunyt Kállay Emil piarista, Oltárcsók – Bács Béla János fordítása 5. oldal: Barátaimnak mondalak titeket... – Dr. Oláh Zoltán 6. oldal: A rózsafüzér imádkozása 7. oldal: Ne veszítsétek el bizalmatokat! - Dr. Darvas-Kozma József 8-9. oldal: Vajdasági Értéktár 5. - Sárközi Sándor SP 10. oldal: Feladatunk a megértés – Koncz Mária Magdolna 11 oldal: Ég és föld között Istennel - Dr. Bakó Mária Hajnalka 12. oldal: Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért 13. oldal: Mosolyországban – Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Az ősz dalol - Sík Sándor

Október a rózsafüzér hónapja. Minden este rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Mindnyájunkat megérint az októberi ájtatosság úgy a valóságban, mint az emlékek útján. Emlékezetünkben mint „múlt ifjúság tündér taván” megelevenednek a gyermekkor hangulatos vecsernyéi, aminek „zsivaj introitusát” a nagy harang öblös hangja kezdte, s a templom körül gyülekező, hirtelen játékba átmenő, önfeledt gyermekek hangja örömteli lármává fokozta. A beharangozáskor már a „templom csendes mélyén” rózsafüzér imádkozásba kezdett az addig tomboló sereg. A Mária-harangszó után pedig ki-ki fáklyával, töklámpással indult hazafelé, megpendítve a nap egy-egy akkordját. Ferenc szentatyánk úgy határozott, minden hívőt az egész világon a rózsafüzér imádkozására hív, hogy októberben, Mária hónapjában imádkozzák el minden nap a rózsafüzért; így kapcsolódjunk össze egy közösségben és bűnbánatban mint Isten népe, amely Isten Szent Anyját és Szent Mihály arkangyalt arra kéri, hogy óvja meg az Egyházat az ördögtől, akinek célja mindig az, hogy elszakítson bennünket Istentől és egymástól. A Szentatya kérése, hogy a rózsafüzér imát az ősi Oltalmad alá futunk invokációval kezdjük és a Szent Mihály arkangyalhoz intézett imádsággal zárjuk, mivel Szent Mihály az, aki megvéd minket és segít a gonosszal folytatott harcunk során (vö. Jel 12,7–12). A bevezetőt tehát így kezdjük: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!” A rózsafüzér imádkozását pedig XIII. Leó pápa imájával zárjuk: „Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.” A világ minden hívőjéhez intézett kérésével a Szentatyának az a célja, hogy kérjük Istennek Szent Anyját, vegye az Egyházat óvó palástja alá, így őrizze meg a gonosznak, a nagy vádlónak a támadásaitól, és egyben tegye egyre tudatosabbá a jelenben és a múltban elkövetett vétkeket, hibákat, visszaéléseket illetően, és buzdítsa arra, hogy ezek ellen habozás nélkül harcoljon, hogy a gonosz felül ne kerekedhessen. Ferenc pápa felhíváshoz nagyon is talál az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” – elnevezésű Caracas-i kezdeményezés (Venezuela), hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Kedves Olvasó! Imádkozó nép vagyunk. A rózsafüzér imádkozásával a Boldogságos Szűz Mária vezesen – aki különös hivatást kapott megváltásunkban – Krisztus titkainak megértésére, hogy eljöjjön Isten országa! Dr. Darvas-Kozma József

Az imaapostolkodás szándéka októberre: 2

Hogy az Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.


Romzsa Tódor György 1911. április 14-én született a Kárpátalján található Nagybocskó községben (Máramaros megye). Édesapja vasúti tisztviselő volt; a görög katolikus vallású család, ahová Tódor kilencedik gyermekként érkezett, szerény körülmények között élt. A huszti reálgimnáziumban megszerzett jeles érettségi (1930) után filozófiai és teológiai tanulmányait Rómában végezte, 1936 karácsonyán itt szentelték pappá. Jelmondata: „Szeretlek téged, Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem és oltalmam.” 1937 nyarán hazatért, behívták katonai szolgálatra, ősztől pedig Prágában, a tiszti iskolán kapott tábori lelkészi kiképzést. 1938 tavaszától a máramarosi Berezova és Alsóbisztra nevű hegyi falvak lelkésze. Szeretett volna visszatérni Rómába, hogy tovább folytassa tanulmányait, de ehelyett újabb katonai szolgálatra kellett bevonulnia, utána pedig visszatért a hegyi falvakba, ahol „a nép babonás a végtelenségig, milliószor jobban hisz minden butaságban, mint az Egyház dogmáiban. Mindenütt igyekszem világosságot gyújtani...” – írta egy levelében. 1939 őszén a munkácsi egyházmegye püspöke, Sztojka Sándor kinevezte az ungvári szeminárium lelki vezetőjévé és filozófiatanárává.

1944. szeptember 24-én a munkácsi egyházmegye segédpüspökévé szentelték, így a szovjet hadsereg bevonulásakor már ő volt az egyházmegye vezetője. A katonai megszállást a közigazgatás átszervezése és Kárpátalja területének a Szovjetunióhoz csatolása követte. Ezzel együtt járt, hogy az orosz ortodox egyház erőteljes támadást indított a kárpátaljai (görög) katolikus templomok és papjaik ellen, felszólítva őket, hogy fogadják el a moszkvai ortodox partiarchátus joghatóságát. Erre akarták rávenni Romzsa püspököt is, ő azonban ezt megtagadta, egyházmegyéjének falvait sorra látogatta, személyes hűségével bátorította kitartásra papjait és híveit. A rá nehezedő nyomás egyre súlyosbodott: betiltották az iskolai hitoktatást, feloszlatták az ifjúsági egyesületeket, problémát jelentett az imakönyvek, hittankönyvek hiánya, mindezek mellett nagyon sok papot bebörtönöztek és sok templomot bezártak vagy átadtak az ortodoxoknak. Egy templom felszenteléséről kísérőivel együtt hazafelé tartó püspök lovaskocsiját katonai teherautóval legázolták, a sebesülteket vasdorongokkal (autókurblival) agyba-főbe verték. A sebesültek bekerültek a munkácsi kórházba. Itt a KGB-vel együttműködő főorvos Romzsáék beszállítása napján kórházi takarítónőként alkalmazott egy ügynököt. Az ügynök a főorvossal végzett éjszakai orvosi ellenőrzés alatt egy kuráre-injekcióval megmérgezte a főpapot. Romzsa Tódor halála 1947. november 1-jére virradó éjszaka állt be. Tisztelete szinte vértanúhalála napjától megmutatkozott. Voltak papjai, akik már a munkatáborokban is érte ajánlották fel a Szent Liturgiát, és sok családban az esti közös ima végén felhangzott: „Tódor püspök vértanú, könyörögj érettünk!” Romzsa Tódort 28 görög katolikus vértanú társával együtt 2001. június 27-én avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa. Hivatalos emléknapja: október 31. 3


Christ in der Gegenwart, 2018. 26. szám

Robert Vorholt

Oltárcsók Elhunyt

Kállay Emil piarista, egykori tartományfőnök

1929. január 19-én született Kisújszálláson. A debreceni piarista gimnáziumban érettségizett, majd 1947-ben öltözött be novíciusnak. 1950 nyarán a szerzetesrendek feloszlatásakor az állam által előírt létszámkorlát miatt a kereten kívüli szerzetesnövendékek közé került, így tanulmányait az esztergomi főegyházmegye növendékeként a Központi Szemináriumban folytatta. 1953. június 14-én szentelték pappá. 1960-ban kapcsolatba lépett a Regnum Marianum mozgalommal, melynek vezetőit később a diktatúra meghurcolta, őt magát pedig 1962-ben három évre eltiltották papi hivatásának gyakorlásától. Ekkor tanulta ki a rádió- és TV-műszerész szakmát, mivel úgy gondolta, hogy szerelőként föltűnés nélkül járhat a katolikus családokhoz. 1965-től kezdhette meg újra egyházi szolgálatát. 12 éven át fiatalokat oktatott a Rókus-kápolnában. 1977-ben a budai Szent Imre (ciszterci) plébániára került segédlelkésznek. 1991-ben beköltözött a budapesti piarista rendházba, ahol a rendi növendékeket oktatta és a gimnáziumban is tanított. 1995-ben, majd 1999-ben újra négy évre a Piarista Rend Magyar Tartománya vezetőjévé választották. Idős kora ellenére 2007-ben, 78 évesen is aktív részt vállalt a piaristák székelyföldi missziójának újraindításában, aminek köszönhetően Csíkszeredában megnyitották a Piarista Tanulmányi Házat. Isten irgalma és szeretete legyen vele! 4

A szentmise előtt, az oltártérbe érve, a pap és kísérete térdet hajtanak a tabernákulum irányába. Ez a tiszteletadás az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztusnak szól. Ez a jel ősrégi, és az ókorban nem örvendett túlságosan jó hírnévnek. Szabad polgár számára méltatlan volt a térdelés, a rabszolgák megalázkodását kifejező gesztus volt. Annál is inkább figyelemreméltó a megállapítás, hogy az Újszövetség gyakran használja a „térdelni” igét az Isten iránti hódolat kifejezésére. A kezdeti időkben a keresztények számára a letérdelés nem az önfeladás gesztusát jelentette, hanem az Isten iránti ősbizalmat fejezte ki, és jele volt Isten dicsőítésének. Máté evangéliumában azt olvassuk a tanítványokról, hogy Jézus előtt leborultak és úgy vallották meg hitüket: „Valóban Isten fia vagy!” (Mt 14,33) A katolikus szentmise liturgiája következő lépésében a pap, a koncelebrálók és a diakónus azáltal fejezik ki az oltár iránti tiszteletüket, hogy meghajolnak és ajkukkal megérintik azt. Az ókorban is szokásban volt, hogy csókkal illették a templom küszöbét vagy a különböző istenségek képeit és az oltárt. Azonban a keresztények esetén az oltárköszöntés már a kezdetektől fogva Jézus Krisztusra vonatkozott, akit Péter első levele „élő kő”-nek nevez, „amelyet – bár az emberek elvetettek – Isten kiválasztott és megbecsült”. (1 Pt 2,4) A középkorban ez a tisztelet az oltár lapjában elhelyezett ereklyéknek is szólt. Az ókori bibliai értelmezésben a csók nem annyira a gyöngédség kifejezésének számított, sokkal inkább a hódolat jele volt. Emiatt is annyira drámai, hogy Jézust csók által árulják el. Az oltárcsók, az eucharisztia ünneplésének kezdetén, kifejezi a hívők kötődését Krisztushoz – a kötődést, mely legyőzi a bűnt, és egy új kezdetet tesz lehetővé. Fordította, Bács Béla János


Krisztus és Abba Mena (285-307), 8. századi kopt ikon, a Louvre múzeum tulajdona.

Barátaimnak mondalak titeket… (Jn 15,15)

A barátság minden civilizációban nagy érték volt és marad. Erről nem vélekedik másképp a Biblia sem. Ezt olvassuk a Példabeszédek könyvében: A barát állandóan szeretetet tanúsít, és szükség idején testvérnek bizonyul! (17,17) János evangélista tanúsága szerint Jézus búcsúbeszédében barátainak nevezi tizenkét tanítványát. Az első gondolat a barátért adott élet. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. (Jn15,13) Jézus egy általános elvet frissít fel a barátságról. Ám az általános elv mögött azt is láthatjuk, hogy Jézus az, aki életét adja barátaiért.A Mesternek ezt a mondását egyben meghívásként értelmezhetjük a jézusi barátságba. Jézus nemcsak a tizenkettőért, hanem minden ember üdvösségéért vállalta a kereszthalált. Tehát mindenkit meghív barátságára.Jézus megadja annak okát is, hogy apostolai miért kapják ezt a kitüntető és fennkölt kapcsolatot. Először feltételesen fogalmaz: Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, barátaim vagytok. (Jn 15,14) Ebbe a mondatba - mondhatni - nem is talál a barát szó. Inkább érezhető benne az úr és a szolga közötti kapcsolat, hiszen Jézus nem csak barát, nem egy szinten áll azokkal, akiket barátainak nevez. A parancs és annak kivitelezése egy úr és szolgái közötti kapcsolatot tükröz. Egy barát nem parancsol, hanem kifejezi szándékát, óhaját. Ebből is láthatjuk, hogy a Jézus és tanítványai közötti kapcsolatban nem oldódik fel maradéktalanul Jézusnak istenem-

beri és Úr volta. Jézus azonban hozzáfűz még egy nagyon fontos vonást, ami csak a barátok kapcsolatában található meg. A barátok között nincs titok. Jézus mindent közöl a tizenkettővel, amit az Atyától hallott. Kapcsolatát övéivel csupán a parancs és annak teljesítése szintén nem fejezi ki teljesen. Kapcsolata mélyebb ennél, hiszen mindent közöl barátaival, azaz betekintést enged nekik mindabba, amit az Atyánál hallott és látott. Amikor Jézus és tanítványai kapcsolatáról beszél, az evangélista szem előtt tarthatta azt, amit a nagy ókori gondolkodók vallottak a barátságról. Arisztotelész szerint csak a jó ember tud barátságot kötni. A tökéletes barátság abban áll, hogy igazodunk a barát értékeihez és erényeihez. Sok más ókori szerző egyetértene Seneca mondásával: Miért szerezzek barátot? Hogy legyen, akiért meg tudjak halni. (In quid amicum paro. Uthabeam pro quo moripossim. Ep. 9,1o) Jézus Urunk kitüntet bennünket barátságával. A hozzá fűződő baráti kapcsolatunk pedig azáltal tökéletesedik, ha értékeit és erényeit törekszünk a magunk életében is megvalósítani. A fenti kopt ikonon Jézus a kezdeményező, hiszen ő öleli át Abbu Menász szerzetest és barátját. Ketten mintegy ugyanazon a szinten, ugyanazon a trónon ülnek. Jézus barátsága felemel arra a szintre, ahol a megdicsőült Úr trónol. Fogadjuk be Jézus barátságát, és ez a barátság megnemesít, vagy teológiai nyelvezetben ’megszentel’ minket. Dr. Oláh Zoltán 5


A rózsafüzér (szentolvasó, latinul rosarium) kb. a 15. század óta, a katolikusok egyik legkedvesebb imádsága. Szent II. János Pál pápa egy apostoli levélében (Rosarium Virginis Mariae) a rózsafüzérről írta: „A maga egyszerűségében és mélységében most, a harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje...

A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása.” A rózsafüzért sok kritika éri nemkatolikus körökből: imamalomnak csúfolják, kárhoztatják mechanikus volta miatt. Akik gyakorlottak a rózsafüzér imádkozásában, azt válaszolják erre: valójában ez egy meditatív imádság, amelyben a lényeg nem a kimondott szavakon van, hanem azokon keresztül a Máriával együtt imádkozó hívő bekapcsolódik Jézus (és így a Szentháromság) titkainak szemlélésébe.

Az ima keresztvetéssel kezdődik és zárul. A keresztre egy Hiszekegyet mondunk. A szürkére festett szemekre egy-egy Miatyánkot. A zöldre festett szemekre egy-egy Üdvözlégyet, Jézus neve után betoldásokkal. A rózsaszínre színezett szemeknél szintén Üdvözlégyet mondunk és (Jézus neve után betoldva) a kiválasztott sorozat titkát. Azoknál a részeknél, amelyek kékre és lilára vannak színezve, a Dicsőség-et mondjuk, amit a Fatimai fohásszal zárunk le.

Fatimai fohász: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a men�nybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A rózsafüzér titkai Az örvendetes olvasó titkai 1. akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál, 2. akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál, 3. akit Te, Szent Szűz, a világra szültél, 4. akit Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál, 5. akit Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. A fájdalmas olvasó titkai 1. aki érettünk vérrel verejtékezett, 2. akit érettünk megostoroztak, 3. akit érettünk tövissel megkoronáztak, 4. aki érettünk a keresztet hordozta, 5. akit érettünk keresztre feszítettek.

6

A dicsőséges olvasó titkai 1. aki a halálból feltámadt, 2. aki a mennybe fölment, 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte, 4. aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett, 5. aki Téged, Szent Szűz, a mennyben mekoronázott.

A világosság olvasó titkai 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, A titkok napok szerinti sorrendje ( a Rosarium Virginis Mariae apostoli levél alapján): hétfő és 2. aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét, szombat: örvendetes titkok, kedd és péntek: fájdal3. aki meghirdette Isten országát, mas titkok, szerda és vasárnap: dicsőséges titkok, 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét, csütörtök: világosság titkai. 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.


2001. február közepén indítottuk a Millenniumi templom építési programját. Két héten át utcánként csoportos megbeszélésre hívtam híveket. Ismertettem a Makovecz úr tervezte templomtervet és kikértem a véleményüket. Mindenkinek tetszett a látványterv, csak miből építjük fel, vagyis a pénz volt a nagy kérdés. Akkor azt mondtam, hogy a templomot nemcsak betonból, kőből, téglából és malterből építik, hanem imádságból és áldozatból. Akkor alapítottuk meg a Mária Légiót és az Isteni Irgalom Társulatát, amelynek tagjai azóta is naponta délkor és az esti szentmise előtt imádkozzák a rózsafüzért. 2001 májusában a Millenniumi templom építésének ügye begyűrűzött a bukaresti minisztériumokba. Reménytelennek tűnt helyzetünk, de mi imádkoztunk. Június 17-én déltájban telefonon hívtam a Marosvásárhelyen lakó Gáspár Mária Petronella ferences nővért, hogy ha elmegy a szőkefalvi Mária-jelenésre, akkor legyen szíves mondja meg Marián Rózsikának, hogy kérésemet terjessze Szűzanyánk elé. Nem mondtam meg, hogy mi az én kérésem. Jeleztem, hogy én is készülök menni, csak nem lesz alkalmam a látnoknővel szót váltani a szentmise előtt. A szentmise kezdetére megérkeztem és koncelebráltam. A mise végén térdelve imádkoztuk a rózsafüzért. Az 5. titok imádkozásánál megkezdődött a jelenés. A Szűzanya üzenete végén Rózsika hangosan mondta: Szűzanyám testvéreim kérését is el szeretném mondani... Utána csend következett. Közben egy-egy igent mondott a látnoknő. A jelenés végén Rózsika bent a plébánián először a papoknak szóló üzenetet mondta el. Majd engem szólított, hogy menjek oda. Ekkor elmondta a Szűzanya válaszát: „Mondd meg az én pap fiamnak, hogy ne aggódjon! Minden gondját bízza reám. A templom fel fog épülni.” Leírhatatlan öröm töltött el, és híveimmel vártuk helyzetünk jó irányát. Július 3-án Csíkszeredába látogatott Razvan Teodorescu kulturális és vallásügyi miniszter. Személyesen a templomhoz jött és jóváhagyta az új templom építését. A kormány nevében a költségvetés 1/3-át is megígérte. Az alapkövet 2001. augusztus 4-én letettük, szeptember végén a templomépítéshez fogtunk, amit 2003. október 18-án felszentelt Jakubinyi érsek atya és Tamás József püspök úr, Nagyboldogasszony és a magyar szentek tiszteletére. Napjainkban sok támadás éri nemzetünket. Éppen ezért szívleljük meg Istenszolgája Mindszenty József hercegprímás intését: „Legyünk most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni. Én is a milliók imahadjáratában, édesanyám mostantól még szorosabbra fogott rózsafüzérében bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat!” ( 1945. október 7-én) Dr. Darvas-Kozma József 7


A vajdasági magyarok jellegzetes szokásaiból ki kell emelnünk a lakodalmat, amelyben több népszokás együttesen jelentkezik, írja Silling Léda néprajzkutató. Itt mutatkozik meg a tánchagyomány – a ropogós, a friss csárdás, néha a tüsköm- és a csirajtánc, a népzenei örökség, a híres tamburazene, avagy a fúvós zenekari hagyomány, a még itt-ott (Kupuszinán, Doroszlón, Gomboson) meglévő népviselet elemei. Ezenkívül gasztronómiánk több jellegzetessége is jelen van itt, hiszen a lakodalmi ebéd, vacsora kínálja a legfinomabb leveseket csigatésztával vagy finommetélttel, a birkapörköltet, a pecsenyéket, a szármát, a különleges tortákat, a grillázsból készült süteményeket, kalácsokat, a kupuszinai mákos rétest stb.

Vajdasági Értéktár 5. Lakodalom van a mi utcánkban! A bácskai vőfélyhagyomány A vőfély a lakodalom szokásrendjének lelke. Ez a vőfélyhagyomány a magyarság évszázados hagyományait tartja fenn: a vőfélynek a házasságra lépő/lépett ifjú párnak elmondott versei, rigmusai, köszöntői, kurjantásai a mulattatás és a szokásrend elemeinek megtartása mellett a magyar nép erkölcsiségéről, a hagyományok és szokások tiszteletéről, a becsületességről, a családi élet megszervezéséről vallott életfelfogását tárja egy-egy pár elé. A XIX–XX. században a bácskai vőfélyek többsége földműveléssel foglalkozott. Elmondásaik alapján tudjuk, hogy sokan közülük hetvenéves korukig hivatásszerűen foglalkoztak vőfélykedéssel. Verseik, köszöntőik nagy részét a nép ajkáról vagy más vőfélyektől ellesve tanulták el. Akkoriban két jó napszámért szolgálták ki a lakodalmat, de a juttatás mértéke növekedhetett is attól függően, hány házat hívtak meg a lakodalomba, és hogy milyen módos volt a család. Persze a vőfély számára (mind a mai napig) igazán az számított, hogy sikert arasson, és ha szavai tetszést arattak, kacagást fakasztottak, hónapokig beszéltek róla. A vőfélyversek, a lakodalom költészete ma is élő hagyomány majd minden vajdasági magyarlakta, különösképpen a bácskai településeken. 8


Csigatészta készítés A csigatészta tojásból és lisztből készített levesbetét. Elengedhetetlen hozzávalója a magyaros tyúkhúslevesnek (csigalevesnek), lakodalmakon és ünnepi alkalmakkor. A csigatészta – más régiókban lúdgége, bordáslaska, gégetészta – elnevezését formájáról kapta. A Palócföldon és az Alföld keleti peremén, a határon túli régióban pedig az Erdélyben, Vajdaságban, illetve az Egyesült Államokban élő magyarság körében népszerű. A Vajdaság újratelepítésekor a déli megyékbe települő reformátusok saját, családi tudásként éltették tovább a csigatésztát.

„Bort iszik a magyar, spanyol, sört a porosz és német, Dán, portugál, cseh és bajor szinte hódol e lének, Kávét hörpöl görög, török; puncsot, groggot az angol. Orosz, lengyel, szerb, tót, oláh csak vutkiért lángol. A francia, svéd és holland con a more teázik, Olasz, tirol, narancs és citrom levével is elázik. Valahány ház, annyi szokás, ezerféle a gusztus, Még az eledeleknél is kisebb-nagyobb a luxus. A magyar jó szeret élni, konyhájára sokat ád, Kedveli a vendégséget, mulatságot és traktát. Kedvenc étke a gulyáshús, a pörkölt és csusza, Pompás töltött káposztája a grófnak is lecsúszna. Rózsa-piros ropogósra sült friss malacpecsenye, Búzalisztből tojással gyúrt kapros, túrós dereglye; Madárlátta fehér cipó, friss töpörtős pogácsa, Százrétű béles és lepény, diós, mákos kalácsa. Mind finom és ízléses étkek, mit haszontalan keresnél, Hadd egyék hát a francia büftököt a la mondot, Büftök-budingot az angol, német spárgát, spenótot. Répát, krumplit a sváb és cseh, de a magyar istók uccse. Mindenkinél jobb, pipát eggyel sem cserélni Éljen!” (Huszár Mihály Vőfélykönyvéből) Lakodalom van a mi utcánkban, férjhez megy a falu legszebb lánya, hivatalos vagyok oda én is, nem mennék el, százszor üzennék is.

A tésztának valót már otthon meggyúrják – egy kilogramm lisztbe tíz tojást kell belegyúrni –, amit aztán pihentetnek, majd a kézi gyúrást követően gépi tésztanyújtóval nyújtanak egyenletes vastagságúra, majd nagyobb – kb. 15 × 15 cm-es négyzetekben – adják tovább a csigatészta-készítő asszonyok elé. Ők egyegy darab úgynevezett „bordát” hoznak, a bordára rátesznek egy kocka tésztát, és azt a szegletnél kezdve sodorják a fapálcika végére, jól a bordához nyomva a tésztás pálcikát, mert csak így lesz a tészta szép recés, csak így ragad össze és alakul kis kürtő formába. Közösségteremtő alkalom is ez: a készítés során megvitatják a település, a magánélet és a tévéműsorok aktuális témáit. A munka végeztével összegyűjtik a csigatésztát, amit nyáron szabad levegőn, télen a fűtőtestre helyezett lapon szárítanak. A vajdasági magyar tamburazene A tambura a hosszúnyakú lantok családjába tartozó pengetős hangszer. Európában leginkább a magyarok, horvátok és a szerbek használják mint népi hangszert. A ma használatos, közép-és dél-európai tamburák Magyarországon alakultak ki a 19. század végén, budapesti hangszerkészítők munkája nyomán. Az 1950-es években szinte minden magyarlakta vajdasági településen működött tamburazenekar. Az Újvidéki Rádió számos archív felvétele őrzi muzsikájukat. A tamburazenekarnak kialakult egy hagyományos „ülésrendje” is, ami hasonlít a fúvós- és cigányzenekarokéhoz is. A zenekar előtt áll a prímás. Mögötte a többi prímtamburás, jobb szélen a tercesek, baloldalt vagy mögöttük a basszprímek vagy szárnytamburások, mögöttük a csellósok és szorosan egymás mellett a kontrás és a bőgős. Minden zenekarnak van karnagya, aki általában a prímtamburások közül a legjobb. Összeállította: Sárközi Sándor piarista

9


Feladatunk a megértés Minden emberben megvan az a képesség, hogy a másik lelkiállapotába – érzelmeibe, gondolkodásmódjába, beállítódásaiba – beleélje magát. Ezáltal érthetjük meg igazán egymást, így tudjuk meg, hogy a másik mit érez, mire vágyik, mi nyugtalanítja. A pszichológusok empátiának (beleélésnek) nevezik ezt a képességet. Azért érdemes ezzel a témával foglalkozni, mert az emberi érintkezés gyakorlatából nagyon sokszor kimarad. Alfred Adler individuálpszichológus egy régebbi angol írást idézve írja:

„Empatizálni annyit jelent, mint látni a másik ember szemeivel, hallani a másik ember fülével, és érezni a másik szíve szerint”. A gyermeki viselkedésben – minél fiatalabb a gyermek – még szabályozatlanok az érzelmek, nagy a befolyása az indulatoknak és indítékoknak. Megértésükben a felnőtti logikai sémák, a különböző értelmi műveletek nem mindig elegendők, ezért fontos feladat az érzelmek egyre finomabb szabályozásának kialakítása. A gyermekek fokozatosan válnak társadalmi lénnyé, sokáig nem lehet őket megérteni a felnőttekre alkalmazható szempontok szerint. A gyer10

mekkel való kapcsolatban nagyobb empátiára van szükség, mint a felnőttekkel való interakciókban. Minden gyermeki életszakasznak sajátos viszonya van az empátiához, mindegyik különböző mértékben és módon igényli a felnőtt empátiás közeledését. Ez attól is függ, hogy mi a felnőtt célja a gyermekkel és milyen a vele való kapcsolata. Az empátia kialakulásában jelentős szerepe van a szülői nevelésnek. Ugyanis a szülői támogatás és a gyermek empátiára való képessége kapcsolatban van egymással: a segítőkész, támogató szülők példaképként szolgálnak gyermekeik számára, akik így empatikusabbá válnak. De ugyanez fordítva is igaz. Az empátiás képesség személyiségfüggő is: vannak jó és kevésbé jó empátiás készségű emberek. A jó anya–csecsemő kapcsolat érzékeny jelzéshálózat, és a nem verbális kommunikáció nagyszerű gyakorlótere. Már egészen kicsi kortól kezdve az anya öntudatlanul is él az érzelmi viszonyulás kifejezésének változtatásával, mint nevelési eszközzel (jutalmaz: fokozott odafigyeléssel, meleg mosollyal, simogatással, csókkal, helyeslő hangadással, s büntet, ha kell). A növekvő kisgyermek megtanul beszélni, és ettől kezdve a beszéd válik az anya–gyermek kapcsolat legfontosabb szabályozó elemévé. A jó lélektani fejlődést szem előtt tartó ingerek megadása a növekvő, több mozgásra képes és érdeklődő (kis)gyermekkorban válik nehezebbé. Ekkor van a leginkább szükség arra, hogy a gyermek érzelmi állapotait az anya pontosan felismerje. Az anyák többsége észrevétlenül és természetesen nyújtja a szeretetkifejezés kommunikációs feltételeit. Az anyán kívül más emberi kapcsolatok is forrássá válnak, és gazdagítják a gyermek empátiás kommuniká-


feszítésünk bátorítani fogja gondolatainak közlésére. Nagyon sok szorongást, mozgásos nyugtalanságot, értelmetlennek látszó mozdulatot vagy szokást, esetleg tünetszerű viselkedésformát is meg lehet érteni, ha sikerül a beleélés a gyermek lelkiállapotába. A megértést elősegítő kommunikációban a gyermek szükségAz okosan szemlélő és odafigyelő szülők – a felnőtleteit kell kielégíteni elsősorban. Minden interakciós tes gondolkodási sémák mellőzésével – könnyebben epizódra gondosan odafigyelve tudunk ráhangolódni észrevehetik, mikor igényli gyermekük a biztatást, az ő vágyaikra, kívánságaikra, félelmeikre, és megálempatikus „beavatkozást”, mikor pedig a várakozó lapítani ezeknek az igazi jelentőségét az ő életükben. tartózkodást. A gyermek gondolkodásmódjába való belehelyezkedés szükséges ahhoz is, hogy tévedéseit A gyermekre irányuló figyelmünk, igényeinek és fejmegérthessük. Ha rossz válaszadása, választása esetén lődésének szem előtt tartása, saját szülői szerepünk egyszerűen leintjük, akkor vagy elmegy a kedve, vagy és szereplésünk kellő önismereti kontrollja jó alapja hajlamos lesz értelem nélkül szajkózni, amit a felnőt- és megbízható irányítója lesz beleélő, helyzetmegértől hall. Viszont ha ehelyett megpróbáljuk tévedésé- tő képességeik kibontakozásának. nek „logikáját” kikövetkeztetni, részint beleláthatunk Koncz Mária Magdolna a gondolkodásmódjába, részint a megértésre tett erőciós rendszerét. A gyermeki viselkedésben meg kell érteni a különféle szükségletekből fakadó késztetéseket, indítékokat és reakciókat. Minél pontosabb a gyermek valódi érzelmi állapotának, lelkivilágának a megértése, annál gyorsabban és biztosabban lehet hatni rá.

Kapisztrán Szent János

(1386-1456)

Kapisztrán Szent János annyira beleivódott a magyar köztudatba, hogy a magyarság saját szentjeként tiszteli őt. 1. Kik tisztelik őt védőszentjükként? A Dél-olaszországi Capestrano városában született. Jogot tanult, fiatalon Perugia bírája lett, sőt kormányzója, s minden jel arra mutatott, hogy szép világi karriert fog befutni, amikor egy zavargásban fogságba esett. A börtönben értelmetlennek tartotta egész addigi életét, s ezért kiszabadulása után a ferences rend szigorúbb irányzatához csatlakozott.

Úgy gondolta, hogy Istennek tervei vannak vele, s ezen tervek megvalósítását elsősorban a tanításban, prédikálásban látta. Ifjúkora a pápaság avignoni időszakának nehéz korszakára esett (1378-1417), amikor szükség volt a józan, bölcs gondolkodásra egész Európában, valamint a keresztény világot egyre jobban fenyegető török veszedelem térhódítása miatt is. 2. Mikor lépett be a ferences rendbe? Már javakorabeli férfi, amikor kapcsolatba került Magyarországgal, amelynek védelmezője és szószólója lett. 3. Mikor és hol emelte fel szavát Magyarországért először? Az 1456-ban induló keresztes hadjáratban Hunyadi János seregéhez kapcsolódik, amikor kivívják Nándorfehérvárnál a török fölötti diadalt. 4. Kinek a nevét tűzték pajzsukra a harc ideje alatt? 5. Milyen máig tartó vallásos cselekmény fűződik a nándorfehérvári ütközethez? 6. Melyik jeles ünnepünket vezette be a pápa a győzelem elmékére? 7. Hol áll Kapisztrán Szent János híres szobra? Jó testvérként, a halálban sem hagyják el egymást, Hunyadi János megbetegedik pestisben a győzelem után, Kapisztrán Szent János ápolja, majd maga is megbetegszik és életét veszti. 8. Mikor és hol halt meg? 9. Ötszáz év múlva milyen évszám beszél magáról ezen a napon? Bakó Mária Hajnalka 11


Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 18-án, magyarországi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Számos helyen ezért akár a tanítást is felfüggesztik erre az időre. A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: amikor 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük lévő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt ez a kezdeményezés. Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó gondolat, hogy

„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket – és ezért kéri a hitoktatókat, szülőket, pedagógusokat –, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért a világ békéjéért október 18-án 9 órától. Ez az alkalom ebben a formájában kiemelt hangsúlyt adhat októbernek mint a rózsafüzér hónapjának. Forrás: Magyar Kurír

16, 6, 23, 25,

27, 9, 33 __ 24, 31, 6, 23, 6, 25, 25, 6 __ 11, 24, 25, 6, 17 __ 1 __30, 11, 15, 2, 9, 18, 25 __

10, 18, 9, 33 __ 6, 9, 33, 24, 31,28,15, 20,25, 25 __ 8, 11, 2, 25 __ 1, 5, 25, 1 __ 10, 18, 9, 33 __ 16, 11, 17, 5, 1, 31 __ 1, 14, 11 __ 21, 3, 6, 17, 17, 6 __ 10, 11, 24, 31 __ 6, 15 __ 17, 6 __ 30, 6, 24, 24, 31, 6, 17 __ 10, 1, 17, 6, 16 __ 20, 23,20, 14 __ 7, 15, 6, 25, 6 __ 15, 6, 9, 33, 6, 17.

12

Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80 sz., 530211, Csíkszereda, Hargita megye


Nagyon örültünk annak, hogy Szívország királyának három fia, Alázat, Türelem és Jóság, a hármas ikrek rátaláltak életük párjára, és annak is, hogy meghívtak bennünket a lakodalmukra, ugyanakkor nagyon kíváncsiak voltunk, milyen lányokra, kikre esett a hercegek választása. Elindultunk tehát Szívország felé. Mire odaértünk, már az egész ország ünneplőben volt, de különösen a királyi palota volt csodálatosan feldíszítve. A palota előtt indulásra készen várakozott egy sor hintó (melyből négy tiszta aranyból volt), hogy elhozza a lányokat. Amint megérkeztünk, minket is beültettek egy hintóba, és a hosszú hintósor elindult. - Hová megyünk? Hol laknak és kik a menyasszonyok?- kérdezte Mekegő hintónk kocsisától. - Mosolyország királyának palotájába megyünk -felelte a kocsis-, mert a király leányai a menyasszonyok: Szelídség, Kedvesség és Gyöngédség. Ők szintén hármas ikrek, náluk szebb és csodálatosabb feleséget nem is találhattak a királyfiak. - Milyen jó, hogy a hármas iker királyfi hármas iker királylányra talált! - lelkendezett Mekegő, de mi is örültünk. Mosolyország tudvalevően nagyon messze fekszik Szívországtól (azért is találtak rá olyan nehezen a királyfiak), de mivel mindegyik hintó elé 12 aranyszőrű paripa volt befogva, szempillantás alatt megérkeztünk Mosolyország királyi palotája elé. Mondanom sem kell, Mosolyország egésze is csodálatosan ki volt díszítve, főleg a királyi palota és udvar. Már vártak ránk. - Isten hozta mindannyiukat!- mondta Mosolyország mosolygós királya- A királykisasszonyok azonnal készen vannak, de addig is érezzék jól magukat minálunk! - S még be sem fejezte, a szolgák sokasága máris finomabbnál finomabb süteményeket és üdítő italokat hordozott körül. 1. A szeptemberi feladat megoldásai: a.) Biblia, magyarul: Szentírás (vagy Könyvek); Jézus, nevének jelentése: Szabadító, Üdvözítő, Megváltó; b.) Jézus élete a Bibliában olvasható. 2. Az októberi feladatok: a.) A Bibliának 2 nagy része van, s mindkét rész több, úgynevezett könyvet tartalmaz. A második részben, melyet Újszövetségnek nevezünk, olvashatunk Jézus Krisztus életéről, főként az első 4 könyvben, melyek az evangélium elnevezést kapták. Az evangélium szó görög eredetű, és az alábbi kis rejtvény első oszlopá-

Újabb kalandok a Mese Birodalmában 10.

Koccintottunk hát az új párok egészségére és boldogságára, és a palota külső lépcsőjének aljánál félkörbe állva vártuk a menyasszonyokat, amikor egyszer csak a királylányok szolgálója szaladt ki a palotából ezt kiabálva: - A királylányok eltűntek! (folytatás a következő számban)

ból megtudhatjátok, mi annak a magyar megfelelője (a versenybeli értéke 2 pont). b.) A betű-számkód segítségével pedig megtudhatjátok, hogy Jézus tanításából melyik az a mondat, amely sokak a szerint az evangéliumok legfontosabb üzenetét, lényegét fogalmazza meg. Nem kell mást tennetek, mint a számok helyett beírni a megfelelő betűket. A helyesen írt jézusi mondat 2 pontot ér. (Ha egyedül nem megy, kérjetek segítséget testvéretektől, szüleitektől!) Várom leveleitek! Katóca 13


Kisgyerek a repülőn a stewardessnek: - Néni kérem, nem fogunk belezuhanni az óceánba? - Dehogyis kisfiam, nem fogunk! - De ha mégis, akkor nem fogunk megfulladni a vízben? - Ugyan dehogy, van minden ülés alatt mentőmellény! - És a cápák nem fognak minket bántani? - Az ülés alatt van egy speciális kenőcs, azzal bekenünk téged! - És így nem fog megenni a cápa? - De igen, de remélhetőleg annyira elmegy tőle az étvágya, hogy minket már békén hagy.

Cigány betelefonál a bankba: -Tezzsík mondani, meggyütt má’ a segíly a kártyámra??? Mire a ügyfélszolgálatos kisasszony: -Azt nem tudom, de az adómból már levonták! Zsidó kisfiú kérdi az apját: -Apu! Igaz, hogy a pénz nem boldogít? -Igaz, Nathan! -Hát akkor mi boldogít? -Hát a kamat!!! Egyszer egy ember a következő levelet írta az adóhivatalnak: „Képtelen voltam aludni annak tudatában, hogy csaltam a jövedelemadómon. Kisebb adóköteles jövedelmet tüntettem fel. Ezért ezzel a levéllel mellékelek egy 30 lejes, a hivataluk javára kiállított csekket. Ha még mindig nem tudnék aludni, akkor majd küldök többet.” Egy eladó arra próbált rábeszélni egy házias�szonyt, hogy vegyen hűtőt. Azt mondta neki, hogy ezzel rengeteg pénzt takarítana meg, mert a hűtő nagyon korszerű és energiatakarékos, és kevesebb időbe és benzinbe kerülne a bevásárlás is az élelmiszerboltban. A háziasszony így válaszolt: „Hadd mondjam el Önnek az igazságot. Már eddig is túl sokat ‚takarítottunk meg’. Pénzt takarítottunk meg az új autónkra felvett kölcsönön. Pénzt spóroltunk meg a házra felvett kölcsönön, amiben lakunk. Spóroltunk a gyerekeink főiskolai oktatásának költségein. Spóroltunk a következő karácsonyi ünnepeken, és azon is spóroltunk, hogy új mosogatógépet vettünk. Már nincs több pénzünk, amit meg tudnánk 14 spórolni!”

A repülő az Atlanti-óceán fölött száll, amikor megszólal a kapitány: - Kedves Utasaink, szélcsendes időben utazunk, az út felét már megtettük. Ha kitekintenek a jobb oldali ablakon, láthatják, mindkét motor működik. Ha balra néznek, láthatják: a bal oldali két motor lángokban áll. Kérem, ne essenek pánikba! Nézzenek le, s az óceán mozdulatlan tükre felett egy kis fehér foltot láthatnak. Az egy ejtőernyő. Én innen beszélek... Volt egyszer egy hölgy, aki elment az orvoshoz, az pedig így szólt: „Foglaljon helyet, hölgyem. Mi baja van? Meg tudná mondani, mi a gondja?” Erre a hölgy kurtán azt mondta: „Erre önnek kell rájönnie, tudja?” Az orvos erre azt mondta: „Rendben van! Felhívom a barátomat, aki állatorvos, ő az egyetlen, akiről tudom, hogy meg tud állapítani diagnózist anélkül, hogy bármilyen kérdést feltenne.”

A csiga vérző fejjel ül az ambulancián. Az orvos kérdezi: - Hát magával mi történt? - Rohantam haza, mint állat, és hirtelen kinőtt előttem egy gomba!


Keresztrejtvény

„Állhatatosan kitartottak … tanításában és közösségében, ...“ (ApCsel 2,42). Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 14. számú soraiban van elrejtve.

46 Vízszintes: 12. Felelő. 13. Észak-európai pénzegység. 14. Könnyedén hozzáérni. 15. Eme a valóság egy mozzanata, az ami van, megtörtént, amit megtettek. 16. Az első független televíziós csatorna Romániában és Kelet-Európában (Independent Television Society). 17. Fajtája. 19.

A szeptemberi keresztrejtvény

Vízszintes 1. Az Isten, aki ura mindeneknek Függőleges 1. A mi tulajdonunk lesz. Helyes megfejtők: András Erzsébet – Lövéte, Balázs Ferenc – Csíkszereda, Boros Klára – Csíkszentkirály, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ilona – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Halmi Ibolya – Marosludas, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda, Schlocht Károly – Erdőszentgyörgy, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva.

Az ön tulajdona. 20. Lenti helyre, vörhenyes! 22. Eme rádiólokátor. 24. Kölcsön biztosítékául a hitelezőnek átadott vagy lekötött vagyontárgy. 25. Eső és nap ellen használjuk. 26. Így … jó - Petőfi Sándor verse. 27. Izomzat része! 29. Olasz, jemeni és ománi gkj. 30. Kemény, törhető, nem nyújtható, nem égethető ásványi anyag. 31. Nehezen rágható. 32. Eme csillag, angol kifejezéssel. 34. Földforgató kéziszerszám által hagyott egyfajta nyom. 36. Erre a helyre érkeze (ék cs.) 37. Mássalhangzó. 38. Becézett Lajos. 40. A morzsa azonos hangzói. 41. Kétszer: szintén ne. 42. Peru fővárosából származó, állat testén tajtékká verődött izzadság. 44. Lábszár része! 45. Érzelmet kifejező pillantása, nézése. 46. „Esik eső …, lepereg az ereszen, az ereszen …“- lassú csárdás (Lengyel Mihály). Függőleges: 1. Savó összetevője! 2. Zár alá vevés. 3. Alumíniumos hőkezelést végez. 4. Húsnak sütés előtt zsírban, lisztben, tojásban, zsemlemorzsában való megforgatása. 5. Kelet - németül. 6. A legfőbb vallási tiszteletet érdemlő. 7. Hangszín, tónus. 8. Becézett Olivér, folyékony vagy szemes anyagból kiemeli valamennyit. 9. Paci. 10. Tréfálkozva bosszantó. 11. A római amfiteátrum küzdőtere. 18. Fárad, lankad. 21. A harmadik személy egy orosz író, aki a „Holt lelkek“ című művet alkotta. 23. Nemzeti Park, az Amerikai Egyesült Államok második legnagyobb parkja, amely Kaliforniában van. 28. Bolívia elnöke 2006-tól napjainkig (Evo). 30. Nyilvános teremben, templomban erkélyszerű belső emeleti rész-e. 31. „Én vagyok a falu … egyedül“ – magyar nóta. 33. Gyereket váró hölgy. 35. „ … a páva mint a pulyka. Mert a páva aranyos. A pulyka meg toprongyos“ – magyar szólás-mondás. 36. Két szó: … maximus ardet Ucalegon (már a szomszédos Ucalegon ég) – a veszély közvetlen közel van, latinul, és az izmot a csonthoz rögzítő rostos képződmény. 39. Szeret, kedvel – angolul. 43. És – angolul. 45. Tisztelt cím, röviden. Készítette: Korodi Zoltán, Tusnádfürdő

Ég és föld között Istennel

Helyes válaszok 1. Hét: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony, Havas Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony, Magyarok Nagyasszonya. 2. Babba, babbás. 3. Kis, vagy őszi búcsú. Kiszámítása: a Kisboldogasszony (szeptember 8.) napját követő vasárnapon van. 4. Ötszáz évesre. 5. 2,27 m. 6. A gyógyulásokat. 7. Máriazell, a mai Ausztriában. Megfejtők: György Ferenc – Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda. *** A megfejtéseket október 20-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Halmi Ibolya – Marosludas.

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény családok lapja. Kiadja: Salus

Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

15


Sík Sándor

Az ősz dalol

Síró fuvalmak Zörgőn kavarnak Hűs éjszakára Port az avarnak Hantja alól. Halovány árnyak Zokogni járnak Ravatalára Az ifjú nyárnak. Az ősz dalol. Sápadtra sárgul S a szürke ágrul A lomb lezördül S egy volt világrul. Mesét mesél. Bús esti pírba Bámulok sírva S a könny úgy gördül Szemembül, mint a Halott levél.

Mert minden sír ma. Holt szegfű szirma, Halott szerelmek, S mely dalaimra Borul, a dér. És sír a fény is, A nap szemén is Könny könnyre dermed És sírok én is. Mert minden él, És minden elmegy.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.