Krisztus vilaga júl aug 2019

Page 1

Erdélyi keresztény családok lapja

X. évfolyam 7-8. szám

2019. július-augusztus


Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt! Korán keltünk június 1-jén, esőben indultunk el, hogy ott legyünk a csíksomlyói Hármashalom-oltárnál, ahová Ferenc pápa Isten iránti örömmel és hálával jött, e történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyre, ahová évszázadok óta gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk. Jól esett hallani, amint az ’élő Péter’ kijelölte jövőnk útját: „Ti minden évben, pünkösd szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti áhítatban, akit ez a fából készült csodálatos szobor jelenít meg... Az idei zarándoklat Erdély öröksége, ... és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. Ugyanakkor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizonyosságának helyreállítására... Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk... Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni... Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot. Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. Ez pedig a jövő szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt.. Ez a zarándoklat tekintetünket Máriára és az Isten általi kiválasztottság titkára irányítja... Az Isten általi kiválasztottság titka ez, amely tekintetét a gyenge felé fordítja, hogy összezavarja az erőseket, és arra ösztönöz, bátorít minket, hogy mi is hozzá hasonlóan mondjuk ki az igenünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés ösvényeit. Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, amely képes áthatni mindent és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével.”

2

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény családok lapja. Kiadja: Salus Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 2558-8389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

Merjünk kockáztatni az Úrért, az Úr nem okoz csalódást. Egy történet szerint a hajótörés egyetlen túlélője egy kicsi és lakatlan szigetre vetődött. Buzgón imádkozott Istenhez, hogy mentse meg. Naponta fürkészte a horizontot, vajon jön-e valami segítség, de semmit sem észlelt. Mégis, hogy magát megóvja a különböző veszélyektől, egy kis kunyhót épített a vízből kimentett fadarabokból, rönkökből, mindabból, amit a szigeten talált. Egy nap ennivaló után nézett, amikor nagyerejű vihar csapott a szigetre. Villám villámot ért, mintha a világvége kezdődne. Amilyen hirtelen támadt a vihar, nemsokára olyan hamar el is vonult. A napsütésben nyugodtan indult kunyhója felé, de azt leégve találta, melynek füstje az égig gomolygott. A látvány miatt keserűség öntötte el szívét, és mérgében ezt kiáltotta: „Mindenem elveszett! Istenem, hogy tehetted ezt velem?” Este reménytelenül rogyott a földre. Hajnalban viszont hajó tülkölése ébresztette fel, mely a sziget felé közeledett, hogy megmentse őt. „Honnan tudtátok, hogy itt vagyok?” – kérdezte megmentőitől. „Láttuk a füstjelzésedet” – válaszolták. Kedves Olvasó! Könnyű elcsüggedni, amikor a dolgok rosszul mennek, de nem szabad elveszítenünk a reményt, mert Isten mindig dolgozik életünkben, még akkor is, ha szenvedünk. Emlékezzünk erre a történetre, ha legközelebb porig ég a „kunyhónk”, hogy ez talán egy füstjelzés lehet, amely Isten megmentése után kiált! Mert minden negatív dologra, amit mi mondunk, Istennek arra van egy pozitív válasza. Kedves Olvasók! Kívánom, hogy e lap által is hallják meg Isten pozitív válaszát, amikor zarándokolnak, ha betegek vagy ápolók, ha boldogságot kereső fiatalok, ha nyári programok résztvevői, ha szülők és gyerekek, ha humorkedvelők vagy rejtvényfejtők. Tapasztalják meg, hogy az Úrért vállalt kockázatban nem fognak csalódni, főszerkesztő Imaszándék: júliusra és augusztusra Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó! Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén még jobban az „igazi emberi növekedés iskolájává” váljanak!


Személyesen megismerhettem egyházatok valóságát Ferenc pápa Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek címzett levelében köszönte meg a látogatásakor Csíksomlyón tapasztalt szívélyes fogadtatást. A levélben a Szentatya kifejezi örömét is afelett, hogy apostoli útja lehetőséget biztosított a helyi egyház valóságának megismerésére. Az alábbiakban teljes egészében közöljük a levél magyar nyelvű fordítását.

Főtisztelendő Jakubinyi György-Miklós gyulafehérvári érseknek: Újból meg szeretném erősíteni Főtisztelendőségednek, a püspököknek, a papoknak, a megszentelt személyeknek és a híveknek mélységes köszönetemet azért a szívélyes fogadtatásért és figyelemért, mellyel előkészítettétek apostoli látogatásomat a csíksomlyói Mária-kegyhelyre. Örvendtem, hogy személyesen megismerhettem egyházatok valóságát, mely oly gazdag a hagyományokban, olyan élő és elkötelezett a hit örömének megvallásában. Az Úr tartson meg benneteket a hitben és az apostoli buzgóságban, a Szűzanya pedig oltalmazzon és támogassa az Egyház iránti szolgálatotokat! Imáimmal kísérlek, azért, hogy a helyi egyház növekedjen és bátran tegyen tanúságot mindenki előtt Isten irgalmas szeretetéről. Imádkozzatok ti is értem! A jó Isten áldjon meg mindannyiatokat! Testvéri szeretettel Krisztusban, Ferenc Vatikán, 2019. június 8.

3


1

A hercegorvos nyomában – II. rész Boldog Batthyány-Strattmann László (Dunakiliti, Moson vármegye, 1870 – Bécs, 1931) a régi főnemesi, németújvári Batthyány-család sarja. Ősi fészkük a délnyugati védvonalba illeszkedő Németújvár (ma: Güssing). Címerük jelmondata: Hűségesen és bátran! 1915-ben, távoli unokabátyja halálakor megörökölte a hercegi címet és a Strattmann nevet, herceg lett (4). 1920ban, Trianon következtében, magyarnak tudva magát, köpcsényi kórházát 2 (kettő!) schillingért átadta az osztrák államnak, kastélyát bérlőre bízta, és családjával Körmendre, a Batthyány-kastélyba költözött (2,3). Mivel birtokai nagy részét elvesztette, itt már nem tudott kórházat építeni, hanem a körmendi vár egy szárnyában rendezett be szemészeti klinikát, de kora legmodernebb gyógyászati eszközeivel felszerelve. Reggelenként a várudvar megtelt csizmás, fejkendős, nyáron mezítlábas férfiakkal, nőkkel, gyerekekkel. „Minthogy évi vásár van, az ambulancia 4

is roppant nagy volt, vagy 70 ember jött. A végén egyeseket már be sem vezettünk a könyvbe. – Egy beteg azt kérdezi Misltől: Kérem, a doktor úr azt mondta, csöpögtessem a szemembe a cseppeket, kérem, meddig hagyjam benn? És arra a kérdésre: mivel tartozom, Misl, mint rendesen, ezt felelte: Egy Miatyánkkal. – Kérem, mindjárt el kell mondanom, érdeklődött a beteg. – Ha az ember így egyedül és gyorsan, hogy mindenkit ellásson – itt egy szilánkot szed ki valakinek a szeméből, ott cseppeket ad, szemet tükröz, üveget rendel, és így tovább egészen 1 óráig, akkor a rendelés végére egészen megbambul. Az esze és az ereje cserben hagyja. – Uzsonnára egy sereg vendég jött, először is a schwarzenbergi apátnő, Eszterházy nővére, Széchényi Jenő a lányával, Haupt Stummer báró a feleségével, és Zsiga sógorom Lilike lányommal… – Zsiga sokkal szelídebb és kedvesebb, mint a kezdet kezdetén volt. Az ember sejti a házasság és a családi élet jó befolyását, ahol éppen az övéiről való gondoskodással sokat nyerhet valaki… Este még nefelejcset is szedtem.” (Napló, 1926. május) Három vármegye betegei keresték

föl, naponta 60-100 beteg érkezett. 1921-től évenként általában ötezer beteget látott el a körmendi kórházban; életében mintegy 30.000 szemműtétet végzett. A saját költségén segítőtársakat, orvosokat, ápolónőket fogadott föl. Mindez fölemésztette vagyona nagy részét. A szegényeket ingyen kezelte, látta el orvossággal, a nincsteleneket pedig ruhával és pénzzel is támogatta, felesége, Misl révén (5). Európa-szerte ismert és elismert szemsebész immár, egyetemi katedrára hívják, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, főrendi-házi tag, de mindenhonnan orvosi kötelmeire hivatkozva menti ki magát. Sokat olvas, szaklapokat is és teológiai műveket is, ferences és jezsuita atyákkal folytat mély beszélgetéseket (ő maga is harmadrendi ferences). „Milyen különös lehet Istennek,


2

hogy az ember azt az egyetlen ajándékot, melyet Tőle kapott az Ő megismerésére, vagyis értelmét, Isten tagadására használja. Mi lesz ennek az eredménye? Harc, gyűlölet, igazságtalanság, létbizonytalanság, nyomor – mert mindenütt hiányzik az Istent félők ismertetőjele, a szeretet. És egy szeretet nélküli világ, az a pokol… Ez Európa pusztulását jelenti! De az Egyházat soha nem fog sikerülni kiirtani a világból. Ezt nagyobb Úr mondta, mint minden ember együttvéve.” Egy szerzetesnővérnek írja: „Nem zavartatom magam, hogy nagy koldus legyek, s arra kérjem Önöket, kedves Nővérek: legyenek igen nagylelkűek imáikban családom s jómagam iránt. Minden betegemnek, aki az életben volt s még lesz, akár él, akár meghalt, sok áldást szeretnék… Oly sok mindent szeretnék koldulni és megint csak koldulni – kérem, imádkozzanak mindezekért, s minden gyermekemért, rokonaimért és ismerőseimért, mindazokért, akikkel az életben találkoztam, – s mindez csak kis része kéréseimnek! Hát van még egy ilyen szerénytelen koldus, mint én?”

59 éves korában hólyagrákot állapítottak meg, és beutalták Bécsben a Löw-szanatóriumba (6,7). Felesége, Misl a nagyobb lányokkal a köpcsényi kastélyba költözik, hogy közelebb legyen hozzá. Rendszeresen látogatják, s mindig kerítenek neki nefelejcset, kedvenc virágát...

5 5


Dr. Batthyány-Strattmann László 6 „11 hónap óta sokat, bizony nagyon sokat szenvedek. Sokkal könnyebb volt az Úristenért betegeket gyógyítani, mint éjjel-nappal szenvedni. De Isten elsősorban jó Atya, aki annyira sok örömet és békességet ad nekem, hogy csak nagy hálával lehetek iránta, aki még a temérdek fájdalmat is szeretetből küldi.” A szanatóriumban halt meg 14 havi betegség után. Ezután a holttestét Körmendre szállították, ahol a kastély kápolnájában ravatalozták fel. Gyógyult betegei és szegényei három napon át végeláthatatlan sorokban vonultak el koporsója előtt. Imádkoznak érte, és imádkoznak hozzá. Három nap múlva a koporsót Németújvárra (ma: Güssing) szállítják át (1). Itt helyezik el a ferences templom hatalmas Batthyány-sírboltjában, Ödön fia mellé. A szertartást lelki barátja, gróf zabolai Mikes János szombathelyi püspök végezte. A gyászmisén, mint mindig, az egész család szentáldozáshoz járult…

Levél sógornőmnek, Magdalena de Coreth OSB-nek

a betegápolásról (Részletek)

7 Egy csoda Sokan már életében szentként tisztelték. A boldoggá avatási eljárás 1944ben kezdődött meg, de elakadt. 1989-ben Batthyány-Strattmann László közbenjárására csoda történt. Egy előrehaladott, áttételes rákbetegségben szenvedő beteg, orvosilag megmagyarázhatatlan módon, hirtelen meggyógyult, igen gyorsan, teljesen és tartósan. Ezt a csodás gyógyulást 12 év után a római Orvosi és Teológiai Bizottság hitelesnek fogadta el. II. János Pál pápa így 2003-ban boldoggá avatta a „szegények orvosát”.

Források: Puskely Mária: Nyisd fel szemedet és láss, Budapest, 2003; A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László, Eisenstadt, 1978 Összeállította: Sárközi Sándor piarista 6

Mikor Laci fiam visszajött St. Gabrielből, meghozta üzenetedet: írjak le Neked néhány gondolatot a betegápolásról, ahogy Körmenden olyan sokszor próbáltuk együtt csinálni. A tárgy túl nagy és túl nehéz ahhoz, hogy gyenge kis fejemmel a betegágyról jól ki tudnám fejteni. – Csak összefüggéstelen gondolatokat küldök Neked itt, ahogy 7 hónapi súlyos szenvedés után éppen az eszembe jutnak... Emlékszel-e még, hogy mondtam Neked gyakran a rendelés elején, a sok várakozó betegtől körülvéve, tele azzal a nagynagy örömmel, amelyet Isten kegyelme mindig megadott nekem a hivatásomban: „Lilly, adjuk oda a szívünket teljesen, egészen a kedves betegeknek!” ... Minél jobban szereti a szív a jó Istent, annál jobban szereti felebarátait is. De sajnos minden emberi cselekedetbe belevegyül az emberi tökéletlenség. Sokat nyerünk vele, ha megfigyeljük, mi minden lehet segítségünkre, hogy jobban szeressük embertársainkat, és mi minden akadályoz benne. Itt van mindenekelőtt a gőg, amely feltolakszik bennünk tudásunk miatt, például egy sikerült kúra vagy kezelés után. Milyen jó, ha a híres Haydnnal mondjuk: „Non mihi, sed Deo sit gloria” (Ne nekem, hanem Istennek legyen dicsőség). Akkor kiáltott így fel, mikor nagyon ünnepelték egyik híres szimfóniájának bemutatása alkalmából. – Különben elég egy kis pillantás ismereteinkre, és világosan látjuk, hogy csak a felületen tapogatózunk, alaposan nem értünk meg semmit.


Nagy veszedelem a felebaráti szeretetre, ha engedünk a rokonszenv és ellenszenv indulatainak, túlságosan a külső után ítélünk. Egyszóval nem vagyunk eléggé urai az embertárssal szemben saját érzelmeinknek. Mindjárt el is mondom itt egy ilyen hibámat: Igazán nagyon fáradtan jöttem vissza a kórházból a lakásomba. Ehhez át kellett mennem az udvaron. – Nagyon siettem, mert tudtam, hogy nagyszámú családom már igen vár az elkésett ebédre. – Egy pillantás a kórház nyitott ablakán át megmutatta, hogy egy külsőleg (pardon: éppen itt van a hiba) roppant ellenszenves valaki vár rám. Mikor az udvart átszelve találkoztam ezzel a férfival, igazán kevéssé szeretetteljes hangon kérdeztem: „Mit akar tőlem?” – Ő megcsókolta a kezemet és ezt mondta: „Csak meg akartam köszönni, hogy visszaadta öreg édesanyám szeme világát. Éppen azért jövök, hogy kihozzam a kórházból.” Elfogott a szégyenkezés: ő rózsákat hozott nekem, én meg szúrós kaktusz voltam… Igen gyakran vagyunk roppant igazságtalanok az ideges, hisztérikus, szellemileg fogyatékos betegek nagy serege iránt is. Pedig éppen nekik van igen-igen sok szeretetre szükségük… Milyen sokszor visszük magunkkal a betegágyhoz nagy érzékenységünket is! Ez semmi más, mint aggódó gőg saját énünk miatt. Sohase nehezteljünk a betegre, észre se vegyük, ha talán egyszer egy kellemetlen szót mond nekünk –, ellenkezőleg: ha látjuk, hogy nehézségei vannak velünk szemben, az csak arra ok, hogy – tolakodás nélkül – megkettőzzük szeretetünket iránta. Csakhogy ehhez sok tapintatra van szükség. Egyszer olvastam a tapintatnak egy jó meghatározását: „A tapintat azt jelenti, hogy egészen bele tudjuk gondolni magunkat a másik helyzetébe.” – Aztán meg, mint Néri Szent Fülöp mondja, ne gondoljunk mindig az embertárs hibáira, fogjuk fel azokat emberi gyöngeségnek. –Törjük a fejünket mindig új eszközökön, hogy mindent megkönnyítsünk a betegnek, akkor látja, hogy érdeklődünk iránta, és ez sok örömet okoz neki. Sokat hibázunk türelmetlenséggel is. Úgy kellene, hogy minden beteghez alapos adag türelmet vigyünk magunkkal, és minden rossz hangulatot a betegszoba ajtaja előtt hagyjunk. Sose éreztessük a beteggel, hogy kevés időnk van számára, hallgassuk meg nagyon figyelmesen szenvedéseit, és jegyezzük meg magunknak, amit mond, hogy mindenekelőtt nagy

részvétünket lássa. Kezünk minden mozdulata a betegágynál csupa türelem, szelídség és kímélet legyen, és minden csak szeretetet leheljen; soha ne legyünk sietősek, felületesek, mintha csak minél előbb készen akarnánk lenni, se lármásak és hevesek. Hiszen olyan jól esik a betegnek, ha gyöngeségében, fájdalmaiban látja iránta való figyelmünket, amely mindenben megnyilvánul, a halk járásban, halk beszédben és cselekvésben is. Szép szokás, ha a betegnek nyújtott orvosságot, ételt-italt előzőleg megáldjuk. Drága Magdolna nővér, milyen sokat mondhatnék még itt Neked a felebaráti szeretet tökéletesítésének lehetőségeiről. Mesteri írás erről Pál korintusi levele. Különösen ezek a szavak csengenek belőle felém mindig: „A szeretet mindent elvisel.” – Boruljunk hát térdre lélekben minden teremtménnyel együtt, és kiáltsuk Szent Benedekkel: „ut in omnibus glorificetur Deus!” Készséges sógorod Laci Sanatorium Löw, 1930. június 7


5 Izabellát hazájában a Béke angyalaként ismerték türelme és csendes szenvedése alapján. Két kimagasló béketörekvése ismert a történelemben. Egyiket sikerre vitte, a másik felemésztette maradék erejét. Melyek ezek? 6 Ő is, mint szent asszony elődei, kolostort alapított, ahová visszavonult özvegységében. Hol és melyik kolostort alapította?

1 Olyan gazdag a magyar királyi vérből származó hit-erkölcs-kultúrahordozó lányok hagyatéka Európában és Bizáncban, hogy a kereső ember csak rácsodálkozni tud erre a közkinccsé lett vérvonalra. Újabb „gyöngyszemünk” európai nevén Portugáliai Szent Erzsébet, portugál nevén Izabella. Hol és mikor született Erzsébet, melyik magyar királyunk vérvonalából, és kiről kapta a nevét? 2 A fiatal hercegnőt korán férjhez adták, ahogy abban a korban a politikai házasságokkal történni szokott. Hány éves volt Erzsébet ekkor, ki volt a férje, hány közös gyermekük volt?

7 Gyalog zarándokolt el Szent Jakab sírjához Compostellába, magára öltve a ferences harmadik rend ruháját. Mikor tette le örök fogadalmát és miért akkor? 8 Mindkét Erzsébetünket, az Árpád-házit és a Portugáliait is egyaránt ábrázolják azonos módon, mert mindkettőjük életében előfordult ugyanazon „csoda”. Melyik az? 9 A megfáradt asszony már nem térhetett haza lánya országából, ahová békíteni ment. Mikor és hol halt meg, hol helyezték örök nyugalomra, mikor avatták szentté, mikor van az ünnepe? 10 Coimbra város Izabellát védőszentjeként tiszteli, felvette címerébe és mindmáig fennmaradt a hagyománya. Milyen hagyományt őriz Coimbra Erzsébet/Izabella tiszteletére?

3 Fiuk, Alfonz és lányuk, Konstanza tovább vitték a királyi vérvonalat. Hol és hogyan töltötték be Személyes megjegyzés: 2011-ben lelkigyakorlatot tartottam uralkodói küldetésüket? autóbuszon Fatimáig. Amikor megtudták a Magyarok 4 Erzsébet már nem tudott magyarul, de példaképe keresztútja végén található Szent István kápolnában, Árpád-házi Szent Erzsébetünk maradt mindvégig. hogy magyarok vagyunk, sírva vettek körül és öleltek Szüksége is lehetett erre a családi példaképre, mert magukhoz a portugál asszonyok, felkiáltva: „Magyar? házassága Dénes királlyal egyáltalán nem volt felhőtlen. Mekkora kegyelem!!!” – Még most is megtelik a szemem Mi volt házasélete legnagyobb próbatétele, és könnyel… Talán Erzsébetünknek köszönhető… meddig ment el ez a próbatétel? Dr. Bakó M. Hajnalka

8

A júniusi kérdések válaszai: 1. Écsy László a Vajdahunyad melletti Rákosdon született 1919 jún. 9-én. 2. Középiskolába Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában járt, a teológiát Vajdahunyadon végezte. Kolozsváron a Bolyai Tudományegyetemen román-francia tanári oklevelet szerzett. 3. Vajdahunyad, Kolozsvár, Déva, Székelyudvarhely, Dés. 4. 1951 aug. 20-án a máriaradnai gyűjtőtáborba hurcolták. Désen

volt kényszerlakhelyen 1952-61 közt. 5. A töltött káposzta töltelékét felragasztotta a börtöncella ajtó sarkához. 6. 1970-ben. 1979-ben az erdélyi Ferences Rend Tartományfőnöke lesz. Nem lett Jakab Antal püspök utódja. 7. „Építő János.” 8. Geréd Péter. 9. 1982. ápr. 19-én Medgyes közelében autóbalesetben hunyt, el és a csíksomlyói kegytemplom kriptájában helyezték nyugalomra. Megfejtő: Kovács Emőke – Szárhegy.


“Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság.” “Legyen a lelked annyira szabad, hogy mindig meg tudd tenni az ellenkezőjét is.” “Úgy bízzál Istenben, mintha a cselekvés sikere teljesen tőled függne, és egyáltalán nem Istentől; mégis úgy vesd latba minden erőfeszítésedet, mintha te semmit sem tennél, hanem mindent egyedül Isten.” “Mikor az elöljáró parancsol valamit neked, nem tiltja meg, hogy az eszed is használd.”

Vakációra

“Az legyen az elved, hogy a beszéd kezdetét szívesen engedd át másoknak, kik földiesen gondolkodnak, de a beszéd végét mindig magadnak tartsd fenn, hogy így bármily fémet kaptál is, a beszédben törekedjél azt bearanyozni.” Loyolai Szent Ignác

Christ in der Gegenwart, 13/2019

Ahogyan Isten szól Meghallgatni és válaszolni – ez az a forma, amelyben alapvető vallásos törekvéseinket, azaz a beteljesedett élet, a boldogság és az élet értelme iránti törekvésünket a szentírás megrajzolja. Boldogságunk nem a boldog pillanatok átélésén nyugszik, hanem a belső békén, szívünk békéjén. Még a balszerencsék sorozata közben is, a szenvedés és a fájdalom közepette is megtalálhatjuk belső békénket, ha „meghalljuk” azok értelmét. A szentírás azáltal mutatja meg számunkra a megfelelő utat, hogy hirdeti, Isten a legnagyobb szükségben, sőt éppen ezen szükségállapot útján szól hozzánk. Amennyiben akkor teljesen megnyílok a jelen üzenetének, eljuthatok a forrásig, ahol értelmet nyer minden és felismerhetem az élet értelmét. Részlet: David Steindl-Rast: Oltani a lélek szomját (Den Durst der Seele stillen), Herder, Freiburg 2019 Fordította: Bács Béla János „Világunkban szinte szükségletünkké válik, hogy testben és lélekben felfrissüljünk. Különösen is igaz ez azokra, akik városokban élnek, ahol a rohanás gyakran kevés teret enged a csendnek, az elmélkedésnek és a természet megnyugtató közelségének. A vakáció olyan idő, amikor több időt szentelhetünk az imádságnak, az olvasásnak, az élet fontos dolgairól szóló elmélkedésnek, családtagjainktól, szeretteinktől körülvéve. A vakáció egyedülálló alkalmat kínál arra is, hogy elidőzzünk a természet lenyűgöző látványa előtt: csodálatos könyv ez, amely karnyújtásnyira van mindenkitől, kicsinyektől és nagyoktól. A természet közelében az ember felismeri igazi mértékét: felfedezi, hogy ő is teremtmény, kicsiny, ugyanakkor egyetlen, fogékony Istenre, mert belül nyitva áll a végtelen előtt. A szívében élő kérdéstől, az értelem keresésétől sürgetve az őt körülvevő világban felismeri Isten jóságának, szépségének és gondviselésének nyomát, és szinte természetszerűleg nyílik ajka dicsőítésre, imádságra, a Teremtő szépségének és jóságának tükröződését látva... Kérjük a Szűzanyát: tanítson meg minket a csend titkára, amely dicsőítéssé válik, az összeszedettség titkára, amely képessé tesz az elmélkedésre, a természetszeretet titkára, amely Isten iránti hálánkból virágzik. Így könnyebben fogadjuk majd szívünkbe az igazság fényét, s valóra válthatjuk szabadon és szeretetben élve. Így imádkozzunk...” – kezdte az Úrangyala imádságát a Szentatya. XVI. Benedek pápa 9


Egy kínai közmondás szerint: „Aki boldog akar lenni egy órára, szundítson egyet. Aki boldog akar lenni egy napig, menjen horgászni. Aki boldog akar lenni egy évig, örököljön vagyont. Aki viszont egy egész életen át boldog szeretne lenni, az segítsen másokon!” A hála mindannyiunk számára legtöbbször azt jelenti, hogy köszönetet mondunk valamiért, amit kapunk. Azonban tudnunk kell, hogy ennél sokkal többet jelent ez a szó. A különböző boldogságkutató tanulmányokból az derül ki, hogy a hála az egyik leghatásosabb boldogságfokozó technika. Olyan eszköz, ami mindig kézügyben van, mégis nagyon keveset tudunk jótékony hatásáról, és alig alkalmazzuk a mindennapi életünkben. Ugye, milyen remek érzés tölt el, ha jót teszünk egy vadidegennel, kizárólag azzal a szándékkal, hogy segítsünk egy embertársunkon? Emberbarátnak lenni annyit tesz, mint törődni mások jóllétével. Martin Seligman amerikai pszichológus azt állítja, hogy saját boldogságunk növelése érdekében érdemes rávenni magunkat, hogy ne mindig csak önmagunkra gondoljunk. Így fogalmaz: „A másokkal többet törődő emberek boldogabbak azoknál, akik csak önmagukkal foglalkoznak.” Vagyis: tegyünk másokat is boldoggá, és ez minket is boldogabbá tesz! Ezt számos kutatás is alátámasztja. Jonathan Haidt pszichológus rámutatott, hogy azok az emberek, 10


akik legalább hetente egyszer végrehajtottak egy-egy jó cselekedetet, tartósan megemelkedett boldogságszintről, „emelkedettség-érzetről” számoltak be. A másoknak való segítségnyújtás boldogabbá tesz, mint a másoktól elfogadott segítség. Ennek egyik oka az, hogy a segítségnyújtáskor szorosabb kapcsolatba kerülünk másokkal. Haidt az egyik kutatásában arra kérte résztvevőit, hogy írjanak egy háromszáz szavas köszönőlevelet egy olyan személynek, aki a múltban nagy segítséget nyújtott nekik. Egy találkozón felolvasták ezeket egymásnak, melyek kezdetben furcsának tűntek, de a hálaélmény végül mindenkinek bearanyozta még a következő napját is. Sonja Lyubomirsky amerikai pszichológusnő széles körű pszichológiai kutatómunkát folytatott az ember boldogságérzetéről. Bebizonyította, hogy már attól jobb kedvünk lesz, ha összegyűjtünk öt olyan dolgot, amiért hálásak lehetünk az életben. Az is elősegíti boldogságunkat, ha hálánkat ki is mutatjuk az illetőnek.

Szintén kimutatták, hogy ha az ember elalvás előtt hálát érez, vagy akár pozitív gondolatokra figyel, könnyebben és mélyebben alszik. A boldog emberek általában hálásabbak életük pozitív eseményeiért. Ha mi is próbáljuk követni ezt az életelvet, érzelmi jóllétünk szintje emelkedni fog. Ha hálásak vagyunk, egyszerűen nem lehetünk szomorúak, és más negatív érzés sem keríthet hatalmába. A hálás gondolkodásból nagyon sok előny származik: képes semlegesíteni az olyan negatív hangulatokat és érzéseket, mint a szorongás, depresszió, irigység, bosszankodás, kapzsiság, aggodalmaskodás, ros�szkedv, ellenségesség, magány. Segít felismerni és értékelni a jót az életben, megélni az élet pozitív élményeit, feloldani a feszültségeket. Megerősíti az önbecsülésünket; elismernek bennünket, és mások is nagyobb eséllyel fognak cserébe jót tenni velünk. Segítőkésszé tesz, ezáltal növeli a hasznosság érzését, és általa nem összehasonlítgatjuk magunkat másokkal, hanem megtanít örülni annak, ami van.

Legalább hetente öt-öt jó cselekedetet végrehajtani! Például: vért adunk; segítünk a házi feladatban; meglátogatunk egy idős rokont; köszönőlevelet küldünk valakinek; apró ajándékot hagyunk valakinek az ajtaja előtt, szóba elegyedünk magányos, elhúzódó emberekkel; mondjunk valakinek egy szívből jövő bókot; készítsünk két adag ebédet, és az egyiket adjuk oda valakinek. Hetente egyszer keressünk három-öt olyan dolgot, amelyekért hálásak vagyunk, és ezeket írjuk is le. Ha valaki segítséget nyújtott nekünk, mutassuk ki a hálánkat iránta. Ha sokat teszünk másokért, meg kell találnunk a megfelelő mennyiségű jó cselekedetet, ne essünk túlzásokba, mert az esetleg épp ellenkező hatást fog kiváltani, és boldogtalanná válunk tőle. Valahányszor embert próbáló helyzetbe kerülünk, figyelmünket egy olyan dologra kell irányítani, amiért őszintén hálát érzünk. Ez a körülmény megváltoztatja az adott helyzetben való érzékelésünket. A hála olyan híd, amin keresztül eljuthatunk a negatív érzésektől a szeretet, a megelégedettség, az öröm világába.

Ünnepeljük meg a Jóság Világnapját (november 13.): üljünk össze a barátainkkal, és tartsunk ötletbörzét arról, miként ünnepeljük meg a jóságot, és tegyük is meg azokat! Áldozzunk az időnkből: végezzünk önkéntes jótékonysági munkát (nem csak jótékonysági szervezeteknél)! Azért ódzkodunk az önkéntes munkától, mert azt gondoljuk, hogy csak másoknak származik haszna belőle, nekünk nem. Ennek ellenére pozitív hatásai is vannak: társadalmi kapcsolatok és barátságok hálózata szövődhet általa, ritkábban szorongunk, úgy érezzünk, hogy több értelme lesz az életünknek. Az Amélie csodálatos élete című film (2001) főhősnője küldetésének érzi, hogy életét mások boldogításának szentelje. Pl. szerelmespárt összeboronál; meggyőzi édesapját, hogy váltsa valóra régi álmát, és utazza körül a világot; elkísér egy vak férfit a metróállomásra és közben érzékletes leírást ad az utca látványosságairól, eseményeiről… A világnak több Amélie-re van szüksége – mi lenne, ha valamennyien a jóság titkos szuperhőseivé válnánk? Koncz Mária Magdolna 11


Mi segít? - az intimitásról A szexualitás nagyon fontos része az emberi életnek. Központi kérdés, különösen a fiatalok számára. Bár feltételezzük, hogy a fiatalok ismerik az Egyház tanítását ezen a téren, azért a tapasztalataim szerint ez nem is olyan egyértelmű. Sokszor van, hogy csak a tilalmakig jut ez az ismeret: „no sex before marriage”, viszont az értékek és a miértek már gyakran a ködbe vesznek.

A szexualitás helye

A szexualitásunk minden élethelyzetben jelen van, hiszen mindig mint férfiak vagy nők vagyunk jelen, élünk és szeretünk. A szexualitás olyan energia, amely áthatja minden emberi kapcsolatunkat, és ösztönöz bennünket, hogy lépjünk ki önmagunkból, induljunk el a másik felé. A szexualitás tehát átfogó valóság. Akiben nincs szexuális energia, az nem tud emberként szeretni, nem tud igazán együttérezni, abból valami nagyon fontos hiányzik. Most viszont arra nézzünk rá, hogy hol a helye a szűkebb értelemben vett szexualitásnak, azaz mint férfi és nő szerelme kifejezésformájának. Mik az előfeltételei a férfi és nő közötti szexuális kapcsolatnak? Alapvetően kettő: felelősség egymás iránt és felelősség az új élet iránt. 12

Felelősség egymás iránt

Ahhoz, hogy a szex valóban emberi legyen és igazán boldogító, szükséges, hogy mély bizalmon alapuló szeretetkapcsolaton belül valósuljon meg. Egy kapcsolat építéséhez sok időre van szükség, elmélyült beszélgetésekre, figyelemre, közös élményekre – barátság születésére és növekedésére. Barátság ott lehet, ahol vannak közös értékek, eszmények, célok. A barátok tudnak őszinték lenni egymással, nem kell szerepet játszaniuk, elfogadják egymást. Egy mély kapcsolatban tudnak vitatkozni is, konstruktív módon konfliktust kezelni, és ami nagyon fontos: megbocsájtani. A szerelmi kapcsolatban az elköteleződés fokozatosan alakul ki egymás iránt, amíg megszületik a nagy döntés, hogy életszövetséget akar kötni egy pár.


A szexualitás testbeszédében a szexuális egyesülés mondja ki azt, hogy „szeretlek, egészen és véglegesen tiéd akarok lenni, elfogadlak olyannak, amilyen vagy. Adom önmagam, elfogadlak téged és az új életet, ami általad jön”. A lelki oldalon ennek az egymás iránti végleges elköteleződés felel meg. Amikor egy szerelmespár a testi kapcsolatában előreszalad, miközben köztük még nem született meg a mély barátság és elköteleződés, a kapcsolat minősége és az egymás iránti felelősség vonatkozásában két érték sérül. Az egyik a szexuális aktus igazsága, hiszen ilyenkor az ember a testével többet mond, többet ígér, mint amit valóban gondol és akar. Amíg nem született meg a végleges elköteleződés, addig a szexuális egyesülésben mindig ott lesz valami hiány, valami igaztalanság. A másik szempont, hogy ha korán jön a szex egy pár életében, az olyan erős köteléket hoz létre, ami komoly mértékben akadályozhatja a belátásukat és józanságukat abban, hogy el tudják dönteni, valóban egymáshoz illenek-e. Hogy egy hasonlatot mondjak, olyan ez, mint amikor egy cserépedény széttört darabjait akarjuk ös�szeilleszteni: előbb ki kell próbálni, hogy passzolnak-e, és csak utána jöhet a ragasztó. A korai szex olyan, mintha bekennéd pillanatragasztóval a felületeket, és utána kezdenél keresni, hogy tényleg összeillenek-e. Könnyen lehet, hogy nem a megfelelő darabokat ragasztod így össze, és aztán amikor rájössz, hogy nem illenek egymáshoz, a szétszedéskor újabb törések következhetnek be. Hasonló jelenség játszódik le gyakran fiatalok között: viszonylag felületes még a kapcsolatuk, jön a szex, összetapadnak, egy ideig eufória uralkodik, de aztán ez mégiscsak elmúlik, rájönnek, hogy nem illenek össze, és ilyenkor a szakítás sok sebet okoz. Azzal engedd, hogy összeragasszon a szex, akivel komolyan gondolod, hogy egy életre együtt tudtok élni.

Felelősség az élet iránt

Ha valakibe igazán szerelmes vagy, akkor valahol a legtermészetesebb az a vágy, hogy együtt akarsz lenni vele örökre, és arra vágysz, hogy ő legyen gyermekeid anyja, illetve apja. A teljes szexuális kapcsolat nyilvánvaló feltétele a felelősség az új élet iránt. Minden szexuális kapcsolatban benne van annak esélye, hogy új élet fogan belőle, bármilyen fogamzásgátló eszközt használjanak is. A szexuális aktus belső logikája, amit a Teremtő írt bele, igényli a felelősségtudatot: felelős vagy a lehetséges gyermekedért és annak jövőjéért. Minden normális ember a legjobbat

akarja a saját gyermekének. Egy gyermek felnevelésének normális feltétele pedig az, hogy egy férfi és nő szeretetközösségében születhessen meg, legyen mellette az édesanyja és édesapja, akik képesek róla gondoskodni, felnevelni. Amikor nincsenek még meg a feltételei, hogy gondosodni tudjatok, akkor felelőtlenség szexuális kapcsolatot létesíteni. Főleg a nők érzékenyebbek erre, és őket terheli meg jobban az idő előtti szexuális kapcsolattal gyakran együtt járó szorongás: „Csak nehogy gyerekem legyen”. Aztán évek múlva már házasként épp ellenkezőleg: „Bárcsak végre gyerekem lehetne tőle”. Az emberi test nem olyan könnyen programozódik. Nem olyan könnyen vált abból, hogy ne foganjon, afelé, hogy végre foganjon, főleg, ha a nő csomó, a hormonháztartást megborító kemikáliát szedett hosszú évekig. Összefoglalva: Isten álma, hogy férfi és nő hűséges és végleges szeretetközösségben adja önmagát egymásnak, szerelmüket testükkel is kifejezzék, és szerelmük új élet forrásává legyen, amely életet várnak és örülnek neki, és akiről képesek felelősen gondoskodni. Az egymás iránti elkötelezettség és az életre való nyitottság tulajdonképpen nem más, mint a házasság.

Mi segít a szexualitásunk jó megélésében?

Szép elvek ezek, de nem könnyen követhetők egy olyan világban, ami abszolút nem erről szól, ahol olykor még keresztények között is marslakónak tűnik az, aki ilyesformán gondolkodik a szexualitásról. Aztán ott az egyik legnagyobb kihívás, hogy akik szerelmesek egymásba, nagyon intenzíven tapasztalják a szexuális vonzódást egymás iránt – ami teljesen normális egészséges fiataloknál. Mégis mi segíthet?

Hála

Adj hálát a szexualitásod ajándékáért. Érték, jó, az élet ereje benned. Bár meg kell olykor küzdeni vele, hogy a benned lévő tűz ne váljék erdőtűzzé, mégis ez a tűz a szeretet melege, és szenvedélyessége benned kreatív ösztönző, ami nagyon széppé teheti az életet. Nagyon hasznos, ha átgondoltad már ezeket a dolgokat, mielőtt fülig szerelmes lettél. Áldás, ha a gondolatvilágodban rend van. Érdemes utánaolvasni ezeknek a kérdéseknek alaposabban (pl. Youcat, 400-425, https://www. testteo.hu/, Papp Miklós előadása) és átgondolni ezeket, 13


még akkor, amikor józan vagy, és nem fülig szerelmes. Ha párkapcsolatban vagy, akkor érdemes arra törekedni, ami egymás mélyebb megismerését segíti, energiáitokat arra fordítani, ami építi a kapcsolatot. John M. Gottman: A jól működő házasság 7 alapelve, vagy Nemes Ödön: Párbeszélgetés című könyveit nagyon tudom ajánlani, rengeteg gyakorlat van bennük, ami ahhoz segít, hogy a barátságotok elmélyüljön, döntést tudjatok hozni akár egymás mellett elköteleződve, akár hogy külön menjen az utatok, mert az egymás iránti felelősség ilyen elhatározáshoz is vezethet.

Józan távolságok

Ha két ellentétes pólusú mágnest egymás közelébe tolsz, akkor azok bizonyos közelségbe érve hirtelen összetapadnak, illetve csak erősen tartva lehet őket távolságban tartani. A szerelmesek közti szexuális vonzalom is ilyen magnetikus erőtér. Szükségesek a józan távolságok. Az egyik alapvető: olyan kontextusban találkozzatok, ahol tudtok megfelelő távolságot tartani. Ebben a fázisban együtt aludni a szerelmeddel olyan, mint benzinkútnál gyufával játszani.

A kapcsolatot tedd próbára, ne az együttélést!

Sokan úgy gondolják, hogy biztosabb lesz a házasságuk, ha előtte összeköltöznek. Mégis furcsa, hogy a statisztikák szerint az ilyen párok gyakrabban válnak el később, mint azok, akik házasság előtt nem költöztek össze. Valószínűleg ez azért van így, mert másképp szállunk be egy csónakba, másként viselkedünk, másképp építjük a közös életet, ha tudjuk, hogy ez nem pusztán kísérlet, hanem életre szóló, közös kaland. A végleges elköteleződés előtt viszont tényleg meg kell ismerni egymást, megtapasztalni, hogy valóban számíthatunk-e a másikra, mennyire közös az értékrendünk stb. – az, hogy nem költözünk össze, épp lehetőséget teremt a szabadabb és felelősebb mérlegelésre.

egyfajta drog. Rendszeres pornófogyasztóként aligha lehet tisztelettel tekinteni a másik nemre és integrálni a szexualitásunkat. Ha képessé akarsz válni a szerelemre, majd házasságra, akkor le kell jönni a szerről. Ehhez forrás: https://www.tisztasor.com/

Gyónás

Isten ajándéka ahhoz, hogy tudjunk növekedni a szeretetben. Megvalljuk Jézusnak eleséseinket, és kérjük a segítségét. Őszinteség, hit és bátorság kell hozzá. Fontos azt is tisztázni, hogy mit gyónunk meg, mit is bánunk. Együttjáró és aktív szexuális életet élő párok mondják olykor, hogy „nem bánom”. Tényleg mit is kéne megbánni? Talán azt, hogy élvezitek a szexet? Könnyen kialakul az a tudat, ami az élvezetet és a bűnt összeköti a fejünkben, és ez nem jó. Inkább azt kellene megvallani, ami hiányzik vagy töredékes a kapcsolatotokból: türelem, teljes felelősség egymás, az új élet és jövendőbeli házastársatok iránt – hisz egyáltalán nem biztos, hogy egymás mellett fogtok elköteleződni. Érdemes megvizsgálni, hogy mennyire van harmóniában az egymás iránti elköteleződésetek szintje, a felelősségvállalási képességetek és szeretetetek testi kifejeződésének intenzitása. A szerelem olyan, mint egy rózsabokor, szükség van metszésre, művelésre, megtisztításra is. Ennek egyik eszköze a gyónás.

Eucharisztia

Ha hittel veszel részt a misén, akkor Jézus példája inspirál. Ő mutatja meg, hogy mi is a szeretet teljessége. Ő a barát, aki értünk adta önmagát. Szeretete végleges, ő nem vonja vissza, amit kimondott: „ez az én testem”, vegyétek és egyétek. Ő kész volt a kereszten szenvedni is értünk, áldozatot hozni. Ő a szerelmes ember modellje is: szenvedélyesen élni, akár mindhalálig is szeretni. Jézus szeretete nem olcsó romantika. Rá nézve lelepleződik az önzésünk – de kimondva a valóságunkat (bűnbánat imái, gyónás) és Őt befogadva (szentáldozás) erőt kapunk arra, hogy önzetlenebbül szeressünk, szexualitásunk Lemondani pótszerekről helyes irányba vezessen minket, életünk valóban Ma az internetes pornográfia rendkívül elterjedt, gyümölcsöt hozzon, és bőségeset. mondhatni, népbetegség. Főleg a férfiakat érinti, de egyre több nőt is. A pornó olyan, mint a drog, sőt, Forrás: jezsuita.blog. hu–Koronkai Zoltán SJ és az Inigo-csoport 14


FIF programok

júliusban

Keresztény Nyári Szabadegyetem: július10–13., Gyergyószentmiklós Szabad döntés, hogy mibe kapcsolódsz be, azaz van napi program, de te választod ki, hogy min veszel részt. Téged érdeklő és érintő témák. Színes programok, azaz sportolás, művészkedés, túrázás, pihenés, tábortűz, zene, ima, csend és még sok más. Hozzád hasonló fiatalok, azaz lehetőség mély és laza beszélgetésekre egyaránt. Egy hely, ahol nemcsak élményekben, de lelkiekben is gazdagodhatsz. Információk és jelentkezés a FIF Facebook oldalán.

augusztusban

Katolikus fiatalok a mindennapokban

Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó: augusztus 13–17. Az idei CSIT egyszerre szeretne segíteni nekünk, fiataloknak abban, hogy találkozzunk Istennel a közösségben, az egymással töltött időben, valamint egyen-egyenként, személyesen, a szívünk csendjében. Fiatalokként és fiatalosan keressük Istent, hogy ki Ő és kik vagyunk mi Őbenne. Meg akarjuk hallani hangját, ami bensőnkben szól és követni azt bárhova és bármire is hív. Információk és jelentkezés: www.csit.fif.ma

Mózes Andrea (21 éves matematika hallgató) Mit szeretsz a dicsőítésben? A dicsőítés lényege, hogy Istent dicsérem, mert Ő Isten. Ez a kedvenc imaformám, nagyon erős. Józsue a választott néppel úgy hódította meg Jerikót, hogy dicsőítette Istent (Józs 6,2-5), és a város falai leomlottak. Megvallották Isten győzelmét a helyzet fölött, még mielőtt győztek volna. Sokszor kihívás, kockázat, mivel ha Istent dicsőítem, akkor a kezébe teszem a helyzetet, teljesen bízok benne, még akkor is, ha nem látom a végét. Volt már olyan helyzet az életemben, ahol magam alatt voltam, de a dicsőítésben megvallottam Istent fölötte, és teljesen más lett a hozzáállásom, Ő győzött. Ahogy Ferenc pápa is mondta, ha kockáztatsz, nem csalódsz Istenben. Mi segít neked a nehezebb helyzetekben? A nehezebb helyzetekben nagyon sokat segítenek a barátaim. Fontos, hogy ők ugyanazt az értékrendet képviseljék, mint én, így amikor elcsüggedek, akkor sem esek nagyon távol Istentől. Ilyenkor segít a dicsőítés, vagy egyszerűen az, hogy kimondom Istennek, ami bennem van. Fel tudsz idézni egy olyan részt a Bibliából, amit különösen szeretsz? Most az államvizsga-írás időszakában vagyok. Isten szólt az igén keresztül, megtanított helyesen jelen lenni, ezért most ezt emelem ki: „Aki szánt, reménységben szántson, és aki csépel, abban a reményben csépeljen, hogy része lesz a termésben” (1Kor 9,10b). Tetszik, mert Isten felhívta a figyelmem: ahelyett, hogy panaszkodjak és tartsak attól, hogy egy vizsga vagy a licenszvizsga nem sikerül, a következő legyen a hozzáállásom: azért tanulok, hogy meglegyen. Arra bátorítalak (Téged, Olvasót), hogy engedd Istent, tanítson meg remélni és elhinni, ha dolgozol valamin, akkor annak gyümölcse is lesz! Kérdezett: Péter Loránd

15


A júniusi feladat megoldása: Az ünnep neve, melyen a zsidók az Istennel való szövetségkötésre emlékeztek: Pünkösd. Mi, keresztények Pünkösd napján a harmadik isteni személy, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A július-augusztusi feladat: Ha kitöltitek az alábbi rejtvényt, annak első oszlopából megtudhatjátok, mi a neve augusztus 15.-ének, amikor azt ünnepeljük, hogy Jézus édesanyját, Szűz Máriát testestől-lelkestől felvette a men�nyországba. Írjátok meg nekem is az ünnep nevét! (2 pont) a kicsi ellentéte visszafele: nem kicsi nem erre, hanem... üzem, más szóval a rák fegyvere nagyobb doboz Budapest folyója eszes, más szóval „Arany … ág hegyen” érzékszervünk, amivel látunk nem szoroz, hanem... tapsifüles vissza: nem kemény Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80., 530211, Csíkszereda, Hargita megye 16


Amikor megtudtuk, hogy Mosolyország királyának 3 gyönyörű lányát (Kedvességet, Gyöngédséget és Szelídséget), barátaink (Jóság, Türelem és Alázat királyfiak) menyasszonyait Csakén ország királyának önző fiai (Fukarság, Irigység és Kevélység) rabolták el, arra gondoltunk, sosem sikerül majd megtalálni és kiszabadítani a királylányokat. Azonban a hófehér hajú Csillag Anyóka ajándékai (a táltos paripákká változó 3 hajszál és a varázserővel bíró 3 vasgyűrű) segítségével barátaink kön�nyen megtalálták az elrabolt királylányokat, és nehézség nélkül ártalmatlanokká tették a Fukarság, Irigység és Kevélység palotáit őrző szörnyeket. Bár a maguknak való királyfiakból teljesen hiányzott a bátorság minden fajtája, s így akármennyire is szerették volna megtartani maguknak a királylányokat, ellenállás nélkül engedték át őket Jóság, Türelem és Alázat királyfiaknak. Kevélység palotáját elhagyva útba ejtettük Fukarság palotáját, ahol Kedvesség már várt bennünket. Nem tudom mit vagy mit nem tett Kedvesség, amíg mi Gyöngédség és Szelídség kiszabadításán fáradoztunk, de az önző Fukarság búcsúzáskor gazdag nászajándékot nyújtott át a királylányoknak: „Sok boldogságot!” - mondta, majd Kedvesség fele fordult: „Köszönöm neked bizalmadat, kedvességedet és barátságodat. Ígérem, elgondolkodom mindazon, amit mondtál nekem. Isten veletek!” Tovább folytatva utunkat csakhamar elértük Mosolyország határát. Nagy megdöbbenésünkre az egész ország FEKETÉbe volt öltözve: nemcsak az emberek ruhája volt fekete, a házak ablakain fekete függönyök, de koromfekete felhők takarták el az eget s így még a fű, a fák levelei és a virágok szirmai is feketének látszottak. Vajon mi történhetett, míg mi odavoltunk? Borzasztóbbnál borzasztóbb gondolatok cikáztak át fejünkön, és senki sem merte kimondani balsejtelmeit. De amint átléptük, pontosabban mondva, a királylányok átlépték Mosolyország határát (láss csodát!): a fekete felhők gyors sebességgel szétnyíltak, és a mosolygó nap sugarai beragyogták az egész világot. Megszűnt a sötétség, és a természet visszakapta eredeti pompáját. Ezt látva megértettük, Mosolyországban minden és mindenki a királylányok eltűntét gyászolta. Nagy volt hát az öröm, amikor a királylányok hazaértek. A királyi palotában azon nyomban nekiláttak az esküvő és lakodalom előkészületeinek. Percek alatt minden feketéből FEHÉR lett, és minden szomorúság vidámsággá változott. Legfehérebben a 3 királykisasszony menyasszonyi ruhája és csokra tündökölt, és miután Jóság és Kedvesség, Türelem és Gyöngédség, Alázat és Szelídség egymásnak kimondták a boldogító IGEN-t a legnagyobb öröm és boldogság a fiatal házasok szívét töltötte be. De lassan elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzam Mosolyországtól, Szívországtól, Tündérországtól, Rózsaországtól, az Erdei Iskolától és barátaimtól: Mekegőtől, Nyolctól, Doktortól, Hercegtől és Pötyikétől, (azaz Rózsácska királykisasszonytól). Bármennyire szerettem volna még velük maradni, NEM tehettem. Meghatározhatatlan időre elhagytam a Mese Birodalmát... Katóca 17


Régi székely anekdoták

18

Álljon kend félre az útból! – kiált a szekeres székely a szász atyafira, - mert ha nem, úgy jár, mint a másik. A szász megijed, s kitér az útból; de midőn a székely elhaladt, bátorságot vesz magának s utána kiált: - Hát a másik hogyan járt, hallja, szomszéd!? - Hát csak úgy, bolond, hogy nem akart kitérni az útból, s én tértem ki. *** Egy úri család utazik Borszék felé. Amint egy falun mennek keresztül, látják, hogy az utcza vége el van zárva sorompóval. Megszólítanak egy arra őgyelgő embert: - Merre kell mennünk, bátyám? - Hát arra, ni, a hol a sorompó van. - Hiszen ott el van zárva az út! - Azért mehetnek bátran, mert azt úgyis csak a marhák számára csinálták. *** Nagypéntek volt. A pap oly szépen prédikált Jézus szenvedéseiről, hogy az egész templom népsége sírva fakadt. Csak egy ember akadt, akin nem fogott az elégikus hangulat, aki nemcsak hogy nem sírt, sőt nevetgélt a többiek kesergése fölött - ez is idegen volt. Amint kijönnek a templomból, megszólítja az idegent egy még akkor is könnyező hívő: - Hát kendnek hol volt a lelke, hogy kaczagni mert kend, mikor a többi kesergett? - Csak ott, hogy hát ha én sírni akarok, otthon sírok, a mi templomunkban. *** Tiszta magyar városba küldték a német szülők fiokat tanulni, célozván egyszersmind a magyar nyelv elsajátítására is; megkérték e célból a tanítót, hogy ne engedjen neki másképp, mint magyarul beszélni. Törje, ahogy tudja. A tanító nagy buzgóságában nemcsak a fiúnak adta ki az erős tilalmat, hogy németül egy szót se szóljon, hanem a tanulótársait is felkérte, hogy mihelyst egy szót szól is németül, adják azt föl neki. Kevés idő múlva rohan be hozzá egy fiú – Tanító uram, Rudolf németül szólt. – Mit mondott? – kérdi a tanító. – Azt mondta, hogy „áhá!” – Hát hogy kellett volna azt magyarul mondani? – Úgy, hogy „ühüm”.

Tényleges munkaidő A dolgozók fizetésemelést akarnak, erre így válaszol a munkaadó: - Nem szégyellik magukat? Tudják Önök tulajdonképpen, hogy hány napot dolgoznak egy évben? Nem? Akkor olvassák el a következőt: Az év 365 napból áll. Naponta 8 órát alszanak, ez 122 napot tesz ki. Marad 243 nap. Naponta 7 órát szabadok, ez 106 napot tesz ki. Marad 137 nap. Egy évben 52 vasárnap van, akkor szabadok. Marad 85 nap. Szombaton is szabadok, ez + 52 nap, azon kivül van 3 hét szabadság. Marad 12 nap. Egy évben van még 11 szabadnap valami ünnep miatt. Mi marad akkor? 1 NAP! Igen, és az május 1-je. És maguk akkor is szabadnaposak! - Hallom, összevesztél a feleségeddel. Mi történt? - Nem tudtunk megegyezni a nyaralással kapcsolatban. - Hogyhogy? - Én mindenképpen a Kanári-szigetekre akartam menni, ő meg mindenáron velem akart jönni. A skót gyerek pénzt kunyerál az apjától: - Apu, adjál légy szíves négy pengőt, mert moziba szeretnék menni. Az öreg kotorászik a zsebében... - Mit mondtál, fiam, mennyi kell? Három? Tessék itt van kettő, válassz, melyiket kéred!


Keresztrejtvény Az a keresztény, aki látja saját testvérét szenvedni, és „nem szenved vele együtt, nincs vele …“ (Páli Szent Vince). Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 17. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 12. Fölfelé mozgatja, arra a helyre. 13. Fen. 14. „Szerelem tüze ég fiatal szívében,/ Ugy ... a nyájt a falu végén“- Petőfi Sándor: János vitéz. 16. Új fok, a kört 400 egységre osztó, új keletű mértékegység a geodéziában. 17. Az atomenergiával kapcsolatos. 18. A Rocky filmek főszereplője (Sylvester, ll=l). 20. Zeke elő! 21. … homo, Munkácsy Mihály festménye. 23. Angol ember! 24. Kubai és argentin gkj. 26. Egyensúlyát veszítve térdre zuhanni – e. 28. … Manibus, az ókori római sír-

kövek felirata, az elhunytaknak a halotti istenségek jóindulatába való ajánlása. 30. Sakkban olyan helyzet, hogy a vezér üthető. 31. Piszok, szenny. 32. … késik, nem múlik – mondás. 33. Írásban elrendel, utasítást ad rá – népiesen (ék h.). 36. A végén beperelte! 37. Szárazföld tengerbe nyúló kiszögellése. 39. Látszik – angolul. 41. Árunak pénzben kifejezett értéke. 42. Vajon konok, makacs? 45. Galambféle, de kisebb, szürkésbarna tollazatú madár. 47. Fül, angolul (ék h.). 48. Ezen a helyen meghatározott időre, és érte bért fizetve használatba vett valamit. 50. … Rădescu – román színész. 52. Árusok. Függőleges: 1. Kórházi osztály. 2. E tágas helyiség. 3. Egyfajta préselt falemez. 4. Minden atom magjában azonos tulajdonságú és vegyileg tovább nem bontható anyaga. 5. Gerlice – népiesen. 6. Egyféle ételízesítőt. 7. Tetszést keltően, kedvesen. 8. Általános Tarifa és Kereskedelmi Egyezmény angol rövidítése (GATT). 9. Valamely hangnak félhanggal való mélyítésére utasító jel. 10. Eltervez. 11. A nemesgázok közé tartozó elem. 15. Villamos alkatrészeket gyártó gyár volt Sepsiszentgyörgyön (IAME). 19. … Paz, Bolívia tényleges fővárosa. 22. Mások rászedésére kieszelt ravasz ötlet. 25. Amely személy tárgyról, anyagról éles szerszámmal apró darabokat vagdal le. 27. Román válogatott labdarugó (Dumitrescu). 29. Gazdaságban nagyobb állatok tartására használt épületen. 33. Régi orosz rádiómárkával kapcsolatos. 34. Jelentős változást nem hozó, gyakran csak személyes vonatkozású eseményre. 35. Régészettel foglalkozó. Készítette: Korodi Zoltán

A júniusi keresztrejtvény Vízszintes 1. Test vagyunk, mivel mindnyájan. Függőleges 12. Egy kenyérből részesülünk. Megfejtők: Boros Klára – Csíkszentkirály, András Erzsébet – Lövéte, Kovács Emőke – Szárhegy, Fülöp Hajnal – Madéfalva, Darvas Veronka – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Balázs Ferenc – Csíkszereda, György Ilona – Csíkszereda, Tamás Ágnes – Szentegyháza, Szőcs I. József – Madéfalva. A megfejtéseket augusztus 15-ig várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Har-gita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Kovács Emőke – Szárhegy. 19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.