Krisztus Világa 2018 december

Page 1

Erdélyi keresztény családok lapja

Címlapfotó: Silent Eagle Photography

IX. évfolyam 12. szám

2018. december


„Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem” E cím Erdő Péter püspöki jelmondatából való. A nyári szabadságom idején örvendtem, hogy olvashatok. Könyveim közül kiválasztottam az Erdő Péter bíboros úrral készített Csak a kegyelem című interjúkötetet, hogy megismerjem meg hivatása alakulását. Az Erdő-család nevével levéltári kutatásaim során találkoztam, főleg az udvarhelyszéki okmányokban. Erdő Péter bíboros felmenői között voltak kisnemesi származású katona-székelyek, ezért van a Nap és a Hold bíborosi címerében. Hatgyermekes értelmiségi, katolikus családban született. Édesapja jogász, édesanyja pedagógus, akik rendsze-

Tartalom

2. oldal: Kezdetben nem volt más , csak a kegyelem - Dr. Darvas-Kozma József 3. oldal: Véges a végtelenben - Haramza Kristóf, Barsi Balázs OFM, Karácsony egyszerűbben 4. oldal: Furcsa készülődés, furcsa tipp - András István 5. oldal: Szent József, Mária „legtisztább” jegyese - Dr. Oláh Zoltán 6. oldal: Napkeleti bölcsek Dr. Bakó Mária Hajnalka 8-9. oldal: Muravidéki Értéktár 1. - Sárközi Sándor 10. oldal: Reménysugár - Paul Jakobi 11-12. oldal: A szeretet működteti a világot - Koncz Mária Magdolna 13. oldal: Meseoldal - Katóca 14. oldal: Derűs oldal 15. oldal: Rejtvények és megfejtők 16. oldal: Gyermek született Ferencz Imre

resen jártak templomba. Ez a légkör jellemezte gyermekkorát. A családközösség mellett meghatározó volt a plébániai közösség életét vezető pap, aki a gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozott. Ami különös, hogy a templomi hitoktatást édesapja otthon nagyon igényes hitoktatással egészítette ki. Egy Pannonhalmán tett tanulmányi kirándulás során megragadta, hogy ott papok tanítanak, ezért egyházi iskolába készült. Így lett Budapesten piarista diák. Negyedéves gimnazistaként válaszút előtt állt: mi szeretnék lenni? Ekkor úgy érezte, papnak kell lennie. Ezért tudatosan papnak jelentkezett és nem egy oktatási intézménybe. 1975-ben szentelték pappá és különböző feladatokkal bízták meg. 1999-ben segédpüspök, 2002-ben az Esztergom– Budapesti főegyházmegye főpásztora, prímás, érsek és 2003-ban bíboros. Jelmondata: „Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem.” Ezzel azt fejezi ki, hogy „Isten kegyelme, ajándéka az életünk és annak minden lehetősége. De Ő indítja el az üdvösség történetének nagy folyamatát is. Ha tudatosan vállaljuk, hogy bekapcsolódunk e folyamatba, Övé a kezdeményezés. Minden jó történelmi változás és fejlődés is az Ő ajándéka. A vele kialakuló személyes kapcsolatunk is az Ő indítására jön létre. De magunknak is együtt kell működnünk az isteni kegyelemmel.” December a kegyelmek hónapja. A Szeplőtelen fogantatás és a Karácsony ünnepe ráirányítja figyelmünket Szűz Máriának az üdvösség gyümölcseinek kiosztásában betöltött szerepére, vagyis hogy kiemelkedő módon közvetítője üdvösségünknek. Másrészt Szűz Mária megdicsőült állapotában minden kegyelem közvetítője. Minden kegyelemben, amit bármely keresztény vagy nem-keresztény kap, Máriának is van közvetítő szerepe, mert ő általa kaptuk Jézus Krisztust az egyetlen közvetítőt, üdvözítőt. Mivel Mária a mennyben is az emberiséget képviseli, mennyei léte egészen Krisztus üdvözítő művének szolgálatában áll. Az emberiség nevében ott is állandóan a szeretet „igenjét” mondja a nekünk juttatott isteni szeretetre. A karácsonyi ünnepkör szereplői a Szűzanya példája nyomán továbbadták az örömhírt. Nekünk is tisztában kell lennünk bizonyos lehetőségeknek, hogy mi is tovább tudjuk adni keresztény családjainkban Jézus Krisztus örömhírét. Szerkesztőségünk 2010-ben önkéntes alapon, tanúságtevési lehetőséggel útra indította a Krisztus világa folyóiratot. Lapunk minden mondatán meglátszik, hogy olyan emberek írták, akik hisznek abban, hogy „kezdetben nem volt más, csak a kegyelem”. Mivel pedig a kezdet a végre utal, eszünkbe juthat az, amit Szent Pál a szeretetről írt: „A szeretet soha meg nem szűnik.” Végül nem marad más, csak a szeretet. A Jóisten segítsége mellett a Hargita Gyöngye ásványvízpalackozó támogatásával egészítettük ki lapunk nyomdai költségét, tartva a lap kezdeti számát és árát. Az evangéliumi szegény özvegy két fillérje nyomán,

az új évtől 2 lejre kell emeljük lapunk árát.

Olvasóink kitartó hűségében bízva, munkatársaim nevében is áldott karácsonyt és békés, boldog újesztendőt kíván, Dr. Darvas-Kozma József főszerkesztő

Az imaapostolkodás szándéka decemberre: Hogy azok, akik a hit továbbadásának 2

szolgálatában állnak, a kultúrákkal való párbeszédben megtalálják ehhez a megfelelő nyelvezetet.


Vé g e s a végt el enben

Szerete t , h iá ny, fü gg osé gek A híres élettan-tudós professzor, Kellermayer Mik-

lós szavaival élve: Mi alapvetően energiaszegény lények vagyunk! – fogalmazott Balázs atya. – A körülöttünk lévő anyagi világból: Növényekből és állatokból élünk. Ám van ennek a létnek egy lelki aspektusa is: Nem csak kenyérrel él az ember! – hangsúlyozza ki a Szentírás Krisztus igéjét. Ennek okán adódik az a tény is, hogy a személyünk, énünk éhes a szeretetre, mégpedig egy végtelen szeretetre! Hiszen a három-négy éves gyerek is csak akkor tud normálisan fejlődni, ha a szülei feltétel nélkül szeretik őt. Ezeknek a kisgyermekeknek még nincsen halál-tudatuk: apa és anya nem halhat meg! Ők mindig velem lesznek, és bármilyen rosszul viselem is magam, örökké szeretni fognak!

Az t mondhatjuk tehát, hogy magz atko runk tó l kezdve k apasz ko dunk egy absz o lút sz eretetbe, amely viszont messze túlhaladja a mi képességeinket! Az édesanya már az első kilenc hónapban kötődik a magzathoz: beszél hozzá, babusgatja pedig még nem is látta, nem is ismeri őt! Nem csoda, hogy a pogányoknál kialakult az ún. „anya-isten” kultusz: Mert az édesanyának úgy kell szeretnie utódját, mint az Teremtőt: Végtelenül! Ezt a végtelenséget keressük egész földi életünkben, időközben ugyanis úgy érezzük, hogy már régen elveszítettük: édesanyánk vagy édesapánk halálakor. A

szerelemben aztán újra felvillan az a határtalan öröm és szeretet, melyet korábban a szülők adtak nekünk. Sajnos azonban még e „rózsás ködben” is elő-előtűnhetnek a széthúzáshoz vezető vádaskodások és veszekedések: Miért szereti őt? Miért nem engem szeret? stb. Ezen a ponton kellene a kamasz fiúknak és lányoknak megmutatni, hogy van valaki, aki tényleg végtelenül szereti őket: az emberré lett Isten, a Jézus Krisztus! Őhozzá meneküljetek! A lány és a fiú ne pusztán egymás szeretetével törődjön. Az kevés! Lelkük Krisztusban váljon eggyé! Ekképpen legyen végtelen az ő szeretetük. Ma, ez a lépés létfontosságú, hiszen egy kultúrálatlan és civilizálatlan világban élünk, ahol az igazi értékeket kiröhögik és lenézik! A fiatalokat folyamatosan azzal próbálják áltatni, hogy ilyen szeretet nincsen. Lezüllesztik az embereket a pillanatnyi kielégülések, az egyéjszakás kalandok és a válások világába! A minőséget akarják pótolni a mennyiséggel. Ám ez nem fog menni! S ezen a ponton támadják meg az emberek életét a különböző kábítószerek is: Az egyik halomra tömi magába a csokoládét, a másik alkoholizál, a harmadik a drogokhoz nyúl, a negyedik egy beképzelt, gőgös karrierista lesz… Naponta meg kell vívnunk tehát a saját szabadságharcunkat! Mindaddig azonban sosem fogunk győzni, míg rá nem találunk egy végtelen szeretetre. 3


A témához kapcsolódik Tim Guénard, egy fantasztikus francia író, „Erősebb a gyűlöletnél” – című élettörténete, melyet a Szent István Társulat adott ki, 2015-ben. Az elbeszélés mindvégig a szeretetről szól. A mű elején mindössze három éves lehetett, amikor a tizenhat esztendős édesanyja odakötözte őt egy oszlophoz. Egyetlenegy szó nélkül otthagyta kisfiát. Nem sokkal a történtek után az apjához került, aki egész életével a szeretőjét és a családját szolgálta. S ugyan később kiderült, hogy őmaga mosta ennek a kisfiának is a pelenkáit, mégis e félig mostohagyermeket egy ólba zárva tartották el. En�nyit tud szenvedni egy ember! A fiú ezidőtájt három dolgot határozott el: 1. Minden menhelyről meg fog szökni! 2. Bandavezér lesz! 3. Megöli az apját! S amikor később az ún. Bárka közösségekben jár, sérült gyerekek dadogva, rossz kiejtéssel elsőként mondták neki: „Szeretlek!” – A csavargó kölyök addigi életében nem hallotta ezt a szót. Vágyott Krisztus felé, és három tiszta lelkű pap próbálta is a jó útra téríteni őt. Persze állandóan visszaesett, kábítószerezett. Hatalmas lelki küzdelmei voltak, s végül megkeresztelkedett: Azután már gyónni és áldozni is járt. S így megszabadult e terhek roppant súlya alól! Ekkor találkozott valakivel, akitől megtudta, hogy édesapja éppen Párizs belvárosában lakik. Mikor találkozott vele, a fiú felkiáltott: „Apám! Keresztény lettem, s megbocsátok! Kezdjünk újra mindent!” – Édesapja megdermedt és válaszul pofon vágta gyermekét. Az ifjú csak ekkor látta be, hogy rosszat tett: Lerohanta szülőjét! Ugyanis még a megbocsátást sem szabad rázúdítani a másikra, mint ahogy a mély sebet is csak fokozatosan lehet gyógyítani! A történtek után a fiú végre találkozott egy gyönyörű lánnyal, akit feleségül vett, s akitől később négy gyermeke is született. Feleségén keresztül tapasztalta meg azt a türelmes és végtelen szeretetet, mellyel azután rendezni tudta az apjával való kapcsolatát…

Csa k

akkor tudok végtelenül szeretni, ha olyan vonzásba kerülök, amely képes kiszakítani a bálványistenek karmai közül. Krisztus szavai szerint szűk úton kell tehát járnunk, s ha valóban az életet akarjuk választani, akkor óvakodnunk kell a széles letérőktől: Mert a sátán mindent elvesz, de cserébe semmit sem ad vissza! Korunk súlyos problémáiról Barsi Balázs ferences atyát kérdezte Haramza Kristóf 4

Karácsony egyszerűbben


Furcsa készülődés … furcsa tipp … „Hadd el fiam, megoldjuk itthon, helyben elintézzük, ne költsd a pénzt; ennél jobban ott sem tudják megcsinálni; meglátod jó lesz” … generációk nőttek és nőnek fel ilyen szavakkal, ilyen biztatásokkal … és a felnövő gyerekek elhiszik, elfogadják ezt, sőt kiterjesztik az élet minden oldalára, megoldanak mindent … ez az erdélyi nevelés csúcsa … miközben minden elúszik. Mégis, van ebben valami őrjítően pozitív, mert ezáltal az erdélyi ember megvalósítja önmagát. Szegény nyugatiak fizetnek ezért, fizetnek, hogy megvalósíthassák önmagukat, minket meg ingyen tanít erre a nyomor. Napjaink posztmodern társadalmának nagy sablonszövege az önmegvalósítás. Már az Alany újrafelfedezése óta (Descartes óta) előtérbe került, de mostanra már az eget veri a fontossága. Sőt az önmegvalósítást még Istenre is kiterjeszti a mai ember és azt mondja: ha jól belegondolunk, a legnagyobb önmegvalósító maga Isten. Igen, mert emberré lesz. Elküldi a Fiát, hogy kipróbálja, milyen embernek lenni. (Állítólag ezt szeretnék az angyalok is … emberré lenni … ezért irigylik az embert, ha van nekik ilyen érzésük … majd kiderül.) Isten Fia teljes ember lett, örült, boldog volt, szenvedett, elhagyatott volt, nélkülözött, őrjöngött, gyógyított, nevelt, bátorított, szeretett … egészen a kereszthalálig …, de ez még odébb van, most arra készülünk, hogy az „önmegvalósító” Isten belép emberi világunkba, gyermekké lesz, jászolba fektetik. (Micsoda önmegvalósítás, ami a halálba teljesedik ki …) Furcsa, hogy a születés ünnepére készülve a halálról beszélünk, de az isteni önmegvalósítás nekünk ezt hozta el. Pontosabban azt hozta el, hogy meg kell halnunk a bűnnek! Ez a mi önmegvalósításunk első lépése! Tegyük a bűneinket a jászolba ajándékként, és miután felegyenesedünk, elkezdődik keresztény életünk, önmegvalósításunk és boldogságunk… András István teológiai tanár 5


2

Szent József, Mária „legtisztább” jegyese Ahogyan beharangoztam a novemberi számban, a gyulafehérvári székesegyházban néhány fennmaradt, bibliai személyeket és jeleneteket felidéző dombormű apropóján bibliai jelenetekre illetve szereplőkre irányítjuk figyelmünket. A decemberi számban Szent Józsefet a székesegyházi domborművek és a róla beszélő Máté és Lukács evangéliumai alapján mutatom be. Ez első domborművön Szent József látható ülő testtartásban és talán szunyókálva. Ez a plasztikai ábrázolás az első székesegyházból származik, a mai kereszthajó külső északi oldalán, kb. tíz méter magasan kapott másodlagos helyet. A második dombormű még elrejtettebb helyen, a székesegyház gótikus szentélyének külső, dél felé néző oromzatán található. Csak szép időben látható, főleg a nyári reggeleken felkelő nap fényében. Néhány év óta ennek gipszmásolatát a toronyban berendezett múzeumban közelebbről is meg lehet nézni. A betlehemi születést ábrázolja, középen Jézus a jászolban, mellette a Szűzanya és Szent József, aki itt is mintegy álomba merülve ül a jászol mellett. A Szűzanya fekvő testtartása a szülés utáni pihenésre, vagy inkább az alvásra emlékezteti a szemlélőt. Titokzatos éjszakán jött világra az Üdvözítő. Az alvás a misztériumra emlékeztet. 6

Szent Józsefet csak Máté és Lukács említik. Főleg az előbbi evangéliumban kap Jézus nevelőapja több szerepet. József vívódik jegyese, Mária áldott állapota miatt. Megoldásokat keres, el akarja bocsátani jegyesét. Ekkor álmában egy angyaltól kap utasítást és megoldást a vívódásaira. Ezt második angyali üdvözletnek is szokás nevezni. Úgy tűnik, hogy Máté evangélista Jézus nevelőapjában felismeri Jákob fiának, Józsefnek a vonásait és üdvtörténeti szerepét. Jákob privilegizált fiát testvérei irigységből eladták, Egyiptomba került, ahol álomfejtéseinek köszönhetően a fáraó után a második ember lett az országban. Egy későbbi éhségből övéi neki köszönhetően menekülnek meg. (vö. Ter 37,45) Máté evangéliumában Józsefnek Isten négyszer ad utasítást álmában. Az első utasításra magához veszi jegyesét, Máriát (1,20). A második utasításra elmenekíti a gyermeket és anyját Egyiptomba Heródes gyermekgyilkossága elől (2,13). A harmadik utasításra visszatér Izraelbe (2,19). A negyedik utasításra pedig a galileai Názáretben telepedik le családjával együtt (2,22). A két bibliai Józsefet összeköti a tény, hogy Isten mindkettőnek álmában ad utasításokat. Mindketten idegen földön kénytelenek élni, mások megmentése függ tőlük. Az ószövetségi József megmenti apját, testvéreit és családtagjait az éhhaláltól. Az újszövetségi József pedig megmenti a rája bízott


Napkeleti bölcsek 1 Szent Családot. Józsefnek köszönhetően hívják Jézust Dávid fiának, sőt az angyal magát Józsefet is „Dávid fiának” nevezi (Mt 1,20). Az evangéliumokban általában Jézus messiási címei közé tartozik ez a megszólítás. József nevének jelentése: „(Isten) adjon még” (t.i. gyermekeket, vö. Ter 30,24). Háza urául rendelte őt az Isten, és országának fejedelmévé a nevéhez fűződő litánia szerint. Talán még érdemes tisztáznunk egy félreérthető fordítást. A Dicsérjétek az Urat főegyházmegyei énektárunk 359b számú és az Áldott legyen az Isten kezdetű engesztelő fohászunkban ez áll a 8. versben: „Áldott legyen Szent József, Mária legtisztább jegyese.” Csupán ezt a fordítást figyelve azt gondolhatná valaki nyelvi alapon, hogy még más jegyese is volt Máriának, és ezek közül József volt a legtisztább. Feltételezhetően a latin litánia ezen invokációja áll a háttérben: Joseph castissime! A latinban van összehasonlító és abszolút felsőfok. Az utóbbi szerint így kellene magyarra fordítani a DU-ban is: Mária nagyon vagy igen tiszta jegyese. Adventben legyen Szent József a példaképünk abban, hogy életünket Jézus csendes szolgálatába állítsuk, és az ő megtestesüléséből és emberségéből megérezzük, hogy Jézusban az Isten immár Immánuel, azaz velünk az Isten. Dr. Oláh Zoltán

A karácsonyi ünnepkör elengedhetetlen részei mifelénk a betlehemi jászol mellett a Napkeleti bölcsek jelenléte. Három királyoknak is nevezzük őket, akik királyi méltósággal, királyi díszben hódolnak a kisded Jézus előtt. Az évszázadok során nevet is kaptak ezek a bölcsek. 1. Hogy hívjuk őket? A Napkeleti bölcsek, amint közös megnevezésük is rámutat, keletről jöttek, érkezésük számunkra belevész a történelembe, de egyesek szerint Mezopotámia, Babilónia vagy a Pártus birodalom tudósai voltak, akik méltóságukhoz illő ajándékot hoztak az újszülöttnek. 2. Milyen ajándékot hoztak, és mit fejeznek ki ezek az ajándékok? A Bölcseknek sajátos „iránytűje” volt, amit követve érkeztek a kisdedhez. 3. Mi volt ez az „iránytű”? Az evangélium megörökíti ezt az eseményt. 4. Melyik evangélistánál találjuk meg az ún. „gyermekség-történetet”? A Napkeleti bölcsek vagy Három királyok ünnepe zárja a karácsonyi ünnepkört. Ilyenkor nálunk megszentelik a házakat. 5. Milyen jelet hagy a ház bejáratánál az ajtófélfán a házszentelő megbízottja, és mit jelent ez a jel? 6. Magyarországon kívül hogyan nevezik a Napkeleti bölcseket? Dr. Bakó Mária Hajnalka 7


Muravidéki Értéktár 1.

A Muravidék (szlovénul Prekmurje, azaz „Murántúl”) Szlovénia legészakibb történelmi régiója, amely 1920 előtt a történelmi Magyar Királyság részét képezte. A régió területe kb. 910 négyzetkilométer, székhelye Muraszombat. Szlovénia hét fő országrészének, tájegységének egyike, a többi hat a következő: Štajerska, Gorenjska, Koroška, Notranjska, Primorska, Dolenjska. (Hasonló neve miatt sokan összekeverik a Muraközzel, ami pedig Horvátországban van.) A 14-15. században a vidék jelentős fejlődésnek indult, ami a történelmi Zala vármegye legfontosabb főúri családjának, az alsólindvai Bánffy-családnak is köszönhető, akiknek Lendva (akkori nevén Alsólindva) vára volt a központjuk. A 19-20. század fordulóján Lendva és környéke ismét virágzásnak indult, a Stájerország és a magyar Alföld közötti szarvasmarha-kereskedelem, valamint a könnyűipari cikkek kereskedelme révén. Jugoszlávia szétesésével az 1991-ben megalakult Szlovénia része lett a vidék. A magyarok aránya ma a Muravidék lakosságának 7-8%-a (jóindulatú becslések 12-16 ezerre teszik számukat). A Muravidék keleti részén (Őrség és Lendva-vidék) élnek, egy kb. 50 km hosszú és 3–15 km széles sávban a szlovén-magyar határ mentén. Két csoportban vannak: az egyik az őrségi, a másik a Lendva környéki magyar tömb. Sajnos nagy az elvándorlás. Mirk László csíkszeredai újságíró és tanár ottjártakor értékes információkat szerzett: „1994-ben hoztuk létre – mondja interjúalanya – a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet, amely több mint 40 műkedvelő csoportot éltet, hetilapja van, a Népújság, a Muravidéki Magyar Rádió napi nyolcórás adást sugároz. Intézetünk évente 10 könyvet ad ki, évente kétszer jelenik meg folyóiratunk, a Muratáj, a Lendvai Füzetek sorozat...” A muravidéki magyar értékeket ismertetjük néhány számunkban! 8

Szentháromság káp


1

2

Lendvai vár A lendvai vár a Muravidék és a szlovéniai magyarság egyik legfontosabb épülete. A hófehéren ragyogó, tiszteletet parancsoló épület magasztos látványa az, amely először ejti rabul az ide érkező utazók tekintetét (1). A vár már évszázadok óta hűen őrködik a vidék és lakóinak biztonsága, jóléte és művelődése felett. Fontos végvár volt, jelentős szerepet töltött be a török elleni védekezésben a 16-17. században. Olyan jelentős magyar arisztokrata családok birtokában volt, mint a Bánffyak, Nádasdyak, Esterházyak (4). Az alsólendvai várhoz számos monda és legenda fűződik. A helyiek szerint a vár alatt alagútrendszer húzódik, és egyik ablakából vetette ki magát Bánffy Piroska, a várúr leánya, mert azt hitte, kedvese Hadik Mihály meghalt egy törökellenes párviadalban. A Bánffy Piroskáról és Hadik Mihályról szóló mondakör szerint a vár tornyát egykoron egy Fekete Mária kegykép-freskó díszítette. Ezek a történeti mondák fontos részei a nemzeti kulturális örökségnek és a nemzeti emlékezetnek. Szelíd szőlőhegyektől körülölelve, festői környezetben áll a lendvai Szentháromság kápolna (2), amely a Lendva-patak völgyére tekintve őrzi Lendva városát. Az egyhajós, nyeregtetős barokk kápolnát ötnyolcados apszis zárja. Az

polna és Hadik Mihály múmiája 3

1727 és 1728 között barokk stílusban épült kápolna őrzi Hadik Mihály természetes úton mumifikálódott holttestét (3). A legújabb kutatások – Dervarics Kálmánnak, a vidék első helytörténészének írásai nyomán – viszont más véleményen vannak. Szerintük Hadik II. Mihálynak, a híres Hadik András generális atyjának a holtteste mumifikálódott, a meszes talajnak köszönhetően természetes módon: „A fejére kapott csata-sebek folytán 1733-ban szívszélhűdésben meghalt, s a Szentháromság-kápolna sírboltjába tétetvén, a mésszel épített, magasan álló, léghuzamos száraz sírboltban a feloszlásnak ellenállt. Ez a teljesen ép, összeszáradt múmia, melyen a balzsamozásnak semmi nyoma, s épp ezért a természeti csodák

Az I. világháborút követően elég mostoha sors jutott a várépületnek, amelyben működött iskola és laktanya is. 1972-től a várkastély a Lendvai Galéria és Múzeum intézménynek nyújt méltó helyet, több ezer értékes tárgyat, művészeti alkotást, fotót és dokumentumot őriz a muravidéki magyarság történetére és néprajzára vonatkozóan. 4

közé tartozik.” Hadik Mihály, akár az 1603-as török ellenes csatározásokban halt meg, akár később 1733-ban, akkor is egy olyan katona, hadvezér, aki a nemzet védelmében ontotta vérét. Földi maradványai ennek okán megérdemlik az ezért kijáró tiszteletet és kegyeletet. A Hadik-család, így Hadik Mihály és fia, a Berlint sarcoló Hadik András, Mária Terézia hadseregparancsnoka, a magyar hadtörténet kiemelkedő alakjai. A múmiát Muravidéken a történelmi hős(ök) nek kijáró elismerés mellett évszázadok óta szinte vallásos tisztelet is övezi. Ismert az a hiedelem is, hogy gyógyító hatással bír, ha valaki megérinti az üvegkoporsót. A Szentháromság kápolna és az ott található múmia Lendva egyik legértékesebb kultúrtörténeti emléke. A leírást készítették: Kepéné dr. Bihar Mária, néprajzkutató, történész és Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus. Összeállította: Sárközi Sándor piarista 9


Christ in der Gegnwart, 40/2018

Paul Jakobi

Reménysugár Reménysugár Bármely mesemondó tudatában van annak, mily messze állnak a mesék a valóságtól. A királykisasszonyok nem csókolják meg a békát, és a békák sem képesek királyfivá válni. Ennek ellenére a mesék mégis képesek életbölcsességeket közvetíteni. Az emberi lét mindegyik folyamatában, bármely történésében és eseményében, a teremtett világ bármely dolgában – még akkor is, ha az rút, mint egy béka – ott lapul egy mélyebb, értékes valóság. Joseph von Eichendorf költő ekképpen fogalmazott: „Minden dologban egy dal van elszenderedve...” Ahhoz, hogy ezt a dalt képesek legyünk felfedezni, bátorságra van szükség a csókhoz, szemekre a látáshoz és fülekre a halláshoz. A hegy több, mint sziklatömbök halmaza, és a tengerpart hullámai nem csak a szárazföld és a víz határát jelölik. Múlékonysága ellenére minden teremtett dolog egy hasonlat, minden túlmutat saját magán, mélyebb, láthatatlan kincsre utal. A hegyek a természet nagyságáról és magasztosságáról beszélnek, de az ember parányiságáról is. A tengerparti hullámok morajlása az örökkévalóságról mesél, de a tenger mindent elnyelni képes hatalmáról, valamint annak megzabolázásáról is. A dolgokban több minden rejtőzik, mint amit mi meglátunk bennük, a példázatokhoz hasonlóan, melyek túlmutatnak magukon, valami nagyobbra utalnak. „Kenyeret eszünk, de a fény éltet”, mondta Hilde Domin. Gertrud von le Fort pedig így fogalmazott: „Minden, ami látható, csupán csak külső alak, amelybe valami láthatatlan van beburkolózva.” A Jézus színeváltozásáról szóló szentírási részben ezt olvashatjuk: „Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.” (Mt 17,2) Három tanítvány egy rövid ideig 10

bepillantást nyerhetett Jézus legbensőbb valóságába, láthatták Isten dicsőségét. Ha csak a külsőt szemléljük, nem vagyunk képesek felfogni az emberi lét titokzatosságát. Az ember is több, mint ami látható, több, mint a test. Minden emberben alszik valami magasztos, szent, valami isteni lényeg. Ha nem sejtjük meg a fényt, amely az ember lelkében világít, sosem ismerhetjük meg igazán az emberi méltóságot. Eszerint értelmezhető a felhőből elhangzó szó is: „Te vagy az én szeretett fiam (Mt 17,5), te vagy az én szeretett lányom” . Ez a szó mindenkihez szól és arról tanúskodik, hogy Isten az embert mily nagyra tartja. Életútján céljai is vannak az embernek, szüksége van rájuk. Ezek gyakran köztes célok, a szakmához kapcsolódó vagy politikai célok, a párkapcsolatra és a családra vonatkozóak. De mindegyikükben ott rejlik a kérdés a nagy életcélra vonatkozóan: Hová tartok? Az élet bősége megdicsőülésünk megnyilvánulásában teljesedik ki. Ha felcsendül bennünk az isteni dal, ha a bennünk levő láthatatlan lényeg látható alakot ölt, akkor értük el életcélunkat. Mindaddig azonban még hosszú utat kell magunk mögött hagynunk. Akárcsak az evangéliumban, hegyre föl, hegyről le. Minden ember átéli ezt a tapasztalatot. Ez az út lehet fáradságos és bátortalanná tehet minket. Az ember kételkedhet saját életcéljában és akár szem elől tévesztheti azt. Ezért van szükségünk reménysugárra, fényre, miként azt a tanítványok is átélték a hegyen, Jézus társaságában. A boldogság pillanatai ezek, és általában rövid ideig tartanak, azonban újra és újra életcélunkra irányítják tekintetünket, és továbbhaladásra hívnak meg bennünket. Fordította: Bács Béla János


A szeretet

működteti a világot… Nyelvünk egyik legfontosabb szava a szeretet. Központi helyet foglal el az életünkben, és nélkülözhetetlen az érzelmi egészségünk szempontjából. A szeretet különböző érzelmeket, állapotokat és magatartásformát jelöl. Nyelvtani szempontból főnév, de a mindennapok gyakorlatában valójában ige, ugyanis nagyon sokat kell tennünk, cselekednünk és alkotó módon tevékenykednünk szeretteinkért, mert a szeretet így ölt formát. Szeretetből képesek vagyunk lehozni a csillagokat az égről, hegyeket megmászni, tengereken átkelni, kimondhatatlan megpróbáltatásokat elviselni. A szeretet aktivitás, a lélek ereje.

igények kielégítéséről van itt szó, amelyek a szülői szeretetre, szoros kapcsolat(ok)ra, feltétel nélküli elfogadásra és törődésre épülnek. Minél jobban tele van a tank, annál pozitívabbak a gyermek érzései, annál jobb a közérzete és a magatartása.

Dr. Ross Campbell pszichiáter írja: „A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de vis�szatükrözi.Ha szeretetet kap, viszonozza azt, de ha nem kap, nincs mit visszatükröznie.” A feltétel nélküli szeretetet feltétel nélküli szeretettel viszonozza, de ha a szeretetünk feltételhez kötött, az övé is olyan lesz. Ő ír arról is, hogy minden gyermeknek (de felnőttnek is!) van egy ún., képletesen értelmezendő „szeretet-tankja”. A szeretet utáni vágy az ember alapvető emberi szükséglete. Olyan mélyről fakadó érzelmi

1. Elismerő szavak Bátorítsunk, dicsérjünk és biztassunk; tudatosan keressük ennek lehetőségét.Tartsuk szem előtt a következőket: legyünk őszinték, konkrét dolgokért dicsérjünk, és ha az eredményt nem tudjuk megdicsérni, akkor méltányoljuk az igyekezetet. Használjunk szeretetteljes szavakat, amik által őt magát, egész lényét elfogadjuk és értékeljük „Jó veled lenni!”, „Nagyon fontos vagy számomra!” ( folytatás a következő oldalon)

Decemberben több szó esik a szeretetről, mint az év többi hónapjaiban. Szülőként mi vagyunk családunk mindennapjainak építészei, ezért a szeretet ünnepének hónapjában, az adventi várakozás idején, „tematikus” hónapot tarthatunk, amikor hasznosítjuk a Gary Chapman-féle öt szeretet-nyelvet családunkban. (Ez a gyakorló-hónap majd jó alapot teremtErich Fromm pszichoanalitikus szerint a szeretet het az új év számára is...) Ennek alkalmazása azért válasz az emberi lét kérdésére. „A szeretet tevékenyis hasznos, mert szeretetünk kifejezéseként hajlamoség, nem passzív érzelem; nem beleesünk, hanem helytállunk sak vagyunk inkább a túl sok választási lehetőségbenne. Legáltalánosabban úgy írhatjuk le a szeretet cselekvő gel bíró tárgyakban, „holmikban” gondolkodni, és jellegét, hogy szeretni elsősorban annyi, mint adni, nem pedig azokkal megajándékozni családtagjainkat, önmagunkapni.” A legtöbb gyermek számára 8-10 éves koráig kat. A legfontosabb kérdés: a szeretet kizárólag azt jelenti, hogy őt szeretik: szeretik azért, mert van; ő hálásan és vidáman elfogadja, mire van szüksége hogy szeretik. A gyerek fejlődésének ezen a pontján a gyermekünknek egy új elem kerül a képbe: az az új érzés, hogy az emahhoz, hogy érezber a saját tevékenységével szeretetet tud létrehozni, teremteni. ze szeretetünket?

11


2. Testi érintés A fizikai kontaktus mind fiatal, mind idős korban érzelmi megerősítést jelent. Főleg tinédzserek esetében azonban körültekintően kell megkeresnünk az érintés alkalmas idejét és helyét, ha azt akarjuk, hogy az valóban a szeretetünket fejezze ki. Nemcsak sikerek, hanem kudarcok idején is jól jöhet az érintés. 3. Minőségi idő Általa a gyerekünknek ajándékozzuk életünk egy darabkáját – a sietős világunk ellenére, és kizárólag neki szenteljük figyelmünket. Ilyenkor semmi más nem számít. Időt kell teremtenünk a vele való együttlétre, ami által az összetartozás élményét nyújtjuk számára. Ilyen lehet egy meghitt beszélgetés, a közös tevékenységek (például ezekre épülő adventi naptár megvalósítása), érdeklődésétől függő különleges programok. 4. Szívességek Szerető szolgálatot jelent, szolgálatkészséget, hogy tegyünk valamit másokért. Szolgálatunkat ajándékként, szabadon adjuk, és nem külső nyomásra.

Szülőként példát adunk neki a szeretettel végzett szolgálatra, és ugyanakkor önállóságra is neveljük. Meg kell tanítanunk neki is, hogy saját szeretetét cselekedetek, szívességek által kifejezhesse. 5. Ajándékozás Az ajándék a szeretet kézzelfogható bizonyítéka, de nem szabad a manipuláció eszközeként használni. Az ajándéknak érzelmi töltete van, az ajándékozó törődését és szeretetét jelképezi; nem minősége vagy értéke számít, hanem az, amit kifejez. Kiválasztásánál mindig tartsuk szem előtt gyermekünk javát, kívánságát, és azt, hogy a szeretetünk jeléül adjuk. Nincs szükségük „szeretet-pótlékra”, olyan ajándékokra, amelyek az igazi szeretetet helyettesítik. Gyermekünk elsődleges szeretet-nyelvéről árulkodik az, ahogyan kimutatja a szeretetét; vagy mit kér tőlünk, illetve mire panaszkodik legtöbbször. A szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt képes befogadni, amelyre személyes hajlamai, neveltetése és közvetlen környezete hatására ráhangolódott. Az érezhető szeretet legyen a vezérelvünk. Koncz Mária Magdolna

Gondolom, minden gyerek tudja, hogy Jézus Krisztus Betlehem városában született. Az alábbi kis rejtvény első oszlopából azt is megtudhatjátok, mi a Betlehem név jelentése! (2 pont) 11-10=... Igen ellentéte Visszafele: 8-7=... Élet van benne, azaz... Csúnya, ilyen az egyik mesebeli kiskacsa Hófehérke törpéinek száma Lábain tartózkodik Lárma, a csend ellentéte Anyó társa A novemberi feladat megoldásai: az Újszövetség könyveinek a száma: 27. Email-cím: lorinczevakatalin@yahoo.com, postacím: Lőrincz Éva-Katalin, Márton Áron Főgimnázium, Márton Áron utca 80 sz., 530211, Csíkszereda, Hargita megye 12

Jó vakációt és áldott Karácsonyt!

Katóca


Kalandok a Mese Birodalmában 12. Mosolyország királyi palotájában, az elrabolt királylányok szobájában éppen azon tanakodtunk, hová tűnhettek esküvőjük napján a királykisasszonyok, mikor az ablakon berepült egy hófehér galamb, csőrében kis cetlivel, melyen az állt, hogy a lányokat Csakén ország királyának fiai rabolták el. A levélen látszott, valaki megzavarta a lányokat az írásban. Nem volt befejezve, de azt még sikerült ráírniuk a kis cetlire, hogy a hírvívő galambnak adjunk tejbe áztatott kalácsot. Amint a galamb lenyelte az első falatot a kalácsból, láss csodát, szemünk láttára egy jóságos arcú anyókává változott, kinek hónál is fehérebb volt a haja. - Csillag Anyóka a nevem - mondta alig hallhatóan. - A királykisas�szonyoktól jövök, hogy segítsek nektek kiszabadítani őket. Mostanra a lányokat már elválasztották egymástól, s Csakén király gonosz fiai mindegyike magával vitt egyet-egyet a lányok közül a saját várába. Fukarság várát egy patkányfejű szörny őrzi, oda vitte Kedvesség királykisasszonyt. Gyöngédség királylányt Irigység királyfi vitte a várába, melyet egy háromfejű szörny őriz. A szörny egyik feje farkasfej, a második krokodilfej, a harmadik pedig sasfej. Szelídség királykisasszonyt pedig egy hétfejű szörny által őrzütt palotába vitte Kevélység királyfi, hogy rávegye, legyen a felesége. (A szörny egy-egy feje medve, kígyó, cápa, gepárd, tigris, rozmár és emberi fej.) - Ajaj! - jajdult fel önkéntelenül Mekegő. - Szegény királylányok! Ki tudja-e őket szabadítani bárki is ezen a világon? - Egy életünk, egy halálunk, mi megpróbáljuk! - kiáltották egyhangon Alázat, Jóság és Türelem. - S hogy némi esélyetek is legyen legyőzni a gonosz királyfiakat - vette vissza szelíden a szót az Anyóka -, mindhármatoknak adok egy-egy gyűrűt és egy-egy hajszálat. Ha a hajszálakat tűzbe dobjátok, egy-egy táltos paripa lesz mindegyikből. Ezek a lovak a gondolatnál is gyorsabbak. De jól vigyázzatok, ha víz éri őket, azonnal visszaváltoznak hajszálakká! S míg ezt mondta, kitépett három hónál is fehérebb szálat a hajából s átnyújtotta Alázatnak, Jóságnak és Türelemnek. Majd lehúzott a kisujjáról három rozsdás gyűrűt, s e szavak kíséretében adta át: - Ezek a gyűrűk, a látszat ellenére sem közönséges vaskarikák. Ha a gyűrűt az ujjatokon jobbra fordítjátok, láthatatlanokká váltok. Ha pedig balra fordítjátok, akkor melletetek, a jobb és bal oldalatokon megjelenik egy-egy hasonmásotok. Tehát úgy fog tűnni, mintha 3 Alázat, 3 Jóság és 3 Türelem lenne. De mivel ezek csak látszatok, sem megsebezni, sem elpusztítani nem tudja senki. Csak ti, ha visszafordítjátok az eredeti helyzetbe a gyűrűt. De most már induljatok! És vigyétek magatokkal barátaitokat is! Legyetek ügyesek! (folytatás a következő lapszámban)

13


Szóviccek

Hogy teáznak a skótok? Ha esik az eső egymást löködik az eresz alá és mondják: Most teázol, most teázol... - Ki az abszolút szegény ? - Aki családfával tüzel ! - Miért került börtönbe? - kérdezi a pap a rabot. - A hitem miatt! - Hogyhogy? - Azt hittem, hogy a banknak nincs riasztóberendezése... Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat. Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: - Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!

Mondtam egy kémiai viccet. Semmi reakció! *** Hogy hívják a lovak ügyészét? -Vádló! *** Hogy keletkezett az ózonlyuk? Hát... lelőtték a nagy varázslót! *** - Mentor vagyok. - Nem vagy mentor! - Dementor vagyok! *** A gondolatátvitel egyébként olyan, mint egy jóllakott gyógyszertári dolgozó... Tele patikus... *** Melyik az a fa-fajta, amely folyton aggodalmaskodik? A parafa.. *** Egyes sofőröknél nagyon kifejlődött egy izomcsoport, és az nem, más mint a taxizom. *** Ajándék csónak ne nézd a lapát. *** Az elküdött leveleknél megtalálom a Minden S(z) ent-eket. *** A macska egy spirituális állat. Ki tudja engedni a karmát. babona

- Mit mond az egyetemista november elsején? - De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk!. Petőfi miért volt szegény? Mert sokat költött. Lejárt már a strandszezon, ballag már a fagyis, utána a testvére, a talajmenti fagy is. - A méheknek miért van királynőjük? - Mert ha kormányuk lenne, nem lenne mézük. 14

babona


Keresztrejtvény „Egy …“ ( Szalézi Szent Ferenc mondása). Az idézet befejező része a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 12. számú soraiban van elrejtve.

Vízszintes: 12. Hosszú nyakú és lábú, rózsaszín tollazatú gázlómadár. 13. Kedvtelésből tartott kis testű kutya. 14. Az Öt-tó egyike. 15. Ezen a helyen honol. 16. Lóbiztató szó. 17. Tanulással szerzett tudás. 19. A jelzett személyeknek, dolgoknak. 21. Injekciózó. 22. …- móg, dohog, dörmög. 23. Ázsiai ország. 24. A folyadékot fo-

A novemberi keresztrejtvény

Vízszintes 1. Szívünkét és főképpen Függőleges 14. A Szentlélek hangját. Helyes megfejtők: Balázs Ferenc – Csíkszereda, Fülöp Hajnal – Madéfalva, György Ilona – Csíkszereda, György Ferenc – Csíkszereda, Hajdú Gabriella – Csíkszereda, Kedves Piroska – Csíkszereda, Márton Erzsébet – Csíkszereda, Madaras Vilma – Csíkszereda, Molnár Margit – Madéfalva, Péli Szidónia – Csíkszereda, Róth Zoltán Vilmos - Csíkszereda, Szabó Gabriella – Csíkszereda, Szőcs I. József – Madéfalva.

gyasztotta. 25. Anyós indul! 26. Geometria. 28. Eme a comb és az alsó lábszár közötti ízülete. 30. „ … pur es chomuu vogymuk“- Halotti beszéd és Könyörgés. 31. Magyar színész, az „Aranysárkány“ című film főszereplője (Tóth László). 33. „Ez a vonat … van indulóban“- magyar katonadal. 34. … érints engem (Noli me tangere) – a föltámadt Krisztus figyelmeztető szavai a lábát átkarolni akaró Mária Magdolnához. 35. Harapó. 36. Paracetamol. 37. Láncfonalat erősítő anyagot felhord (pl. vászonra). 39. Részben ráken! 40. Eme Mózes öt könyve, az Ószövetség egy része. 42. Perzsa uralkodó, de török szultán is. 44. … velem akáclombos falumba – Madaras Gábor dala. 45. Tárgyról, anyagról éles szerszámmal az apró darabokat vagdald le. Függőleges: 2. Valaminek valakitől nyereményként való megszerzése. 3. Gyógyszertárra (jellemző). 4. Portugáliai, máltai és osztrák gkj. 5. Két szó: Szovjet-orosz űrállomás, amelynek hét hermetikus modulja van; és ikon fele! 6. Személyem szintén. 7. Lárma – románul. 8. Kettőzve: becézett Zoltán. 9. Tüzel a névnapját szeptember 2-án ünneplő személy. 10. Litván, trinidádi és tobagói gkj. 11. Öletés azonos hangzói. 15. Pusztíttat. 18. Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kapcsolatos (röviden). 20. Kézzel jelez. 22. A hét honfoglaló vezér egyike túlságosan soknak tekint valamit. 24. Lappföldi tó, Finnország harmadik legnagyobb tava. 25. Jellegzetes illata és zamata van, ám. 27. Chateaubriand francia író kisregénye. 29. Részben gémre jellemző! 32. Horpadás, horpasz – székely tájszólásban. 35. Keménnyé dermed. 36. Anyagot oldott állapotban tartalmazó folyadék. 37. … a bor – Móricz Zsigmond műve. 38. Angol fül – e! 41. Román TV műsorvezető, producer, színésznő (Trandafir). 43. Olasz, gaboni és thaiföldi gkj. 45. A vas vegyjele. Készítette: Korodi Zoltán, Tusnádfürdő

Ég és föld között Istennel

1. II. András magyar király és Merániai Gertrud gyermeke, testvérbátyja IV. Béla magyar király. 2. Sárospatakon született 1207-ben (de lehet Óbuda vagy Pozsony is). 3. Magyarországi Szent Erzsébetnek. 4. Négy éves volt, és Türingiába (Németország), Eisenachba, majd Wartburgba vitték. 5. Hogy Istent szeresse. 6. A lovaglást. 7. Katona József: Bánk bán. 8. Menedékhelyet árva gyerekek részére, majd 28 ágyas kórházat. 9. ,,Látjátok, mindig mondtam, hogy csak vidámmá kell tenni az embereket!’’ 10. A rózsa-csodát. 11. A jobboldali második mellékoltáron. 12. A világegyház november 17-én ünnepli égi születése napját. Magyarországon november 19-én, temetése napját. Megfejtők: György Ferenc, Kedves Piroska, Szabó Gabriella , Róth Zoltán Vilmos, mindanyian Csíkszeredából. A megfejtéseket december 20-ig*** várjuk! (Szent Kereszt Plébánia 530230 – Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Hargita megye) A megfejtők között könyveket sorsolunk ki! Szerencsés megfejtőnk: Róth Zoltán Vilmos – Csíkszereda.

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi keresztény családok lapja. Kiadja: Salus

Communis Egyesület. Nyomtatás: Tipographic nyomda. Fővédnök: Tamás József segédpüspök. Főszerkesztő: Dr. Darvas-Kozma József. Szerkesztők: Balázs Tünde, Sárközi Sándor. Lapterjesztő: Sárig Annamária, Keresztes Enikő. ISSN: 25588389, Elérhetőség: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia M-Ciuc.

15


Ferencz Imre:

Gyermek született A születés után ahova tették, ott maradt, de a föléje hajló édesanya arcában mindig a világmindenséget látja. A mosolyban a Nap ragyogását, és szemében a szép, csillagos eget. A gyermek nyugodt. Új otthonra talált, de a régit sem veszítette el, hozta magával. Azoknak adja örökségül, akik befogadják. Biztonságát megtalálta, hisz a tulajdonába, az övéi közé jött, barátokra lelni. Gyermeki bizalommal nyújtja kezét, bátran szemébe néz, aki elfogadja, s ha meglátja magát a szemek tükrében boldogan, bizalommal öleli át barátját; a fülébe súgja, – neked adom országomat –. Köszönöm, hogy elfogadtad felajánlott barátságomat. Boldoggá tettél, hogy hiszed, boldoggá tehetlek. Öröm mindkettőnknek az egymásra találás. Barátom, érted érdemes volt világra jönnöm, és tudomásodra hoznom, hogy Országomat a benned dúló csatákban, alázattal küzdve, önmagad legyőzése árán szerezheted meg. Én a Krisztus mondom neked! Ne félj barátom! Veled vagyok küzdelmedben. Barátom! Szeretettel nyújtom át védőpajzsom; és tudd, hogy Velem a veszteség is győzelem!

Fotó: Hande Bilten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.