__MAIN_TEXT__

Page 1

Csรณka Szilรกrd-Zsolt


TEREK ÉS A KÉP

Csóka Szilárd-Zsolt munkái a metafizikus festészet és az absztrakt expresszionizmus között helyezkednek el, a művek keletkezési folyamatában pedig nyomokban a gesztusfestészet hatása is érzékelhető. Az alap viszont, amely mindezeket a rétegeket hordozza, az a tájkép. Bár a tájkép fogalma nem fedi teljesen az alkotások műfaját, mégis ez a meghatározás áll a legközelebb az igazsághoz – hiszen terek megjelenítéseit tartalmazzák. Első látásra egy erős hangulatú teret látunk... közelebbi vizsgálatra viszont kiderül, hogy, bár a konstrukció erős tájképi referenciákat aktivál és egy meghatározott helyszín élményét nyújtja, részletei mégsem azonosíthatóak. Pár felismerhető elemet leszámítva (amik sokszor maguk is több olvasatot nyújtanak, mint például a négyszög-felület motívuma) az addigi „tárgyak” vagy „tájelemek” tulajdonképpen festészeti nyomoknak bizonyulnak. Különös, mitikus terek ezek, amelyek egyszerre a reprezentáció és az anyag szintjén is megvalósulnak. Olyan kompozíciók, amelyek korábbi felület-kísérletek tanulságait hordozzák, mindezt pedig megalapozott, összefogott rendszerbe foglalva, jól irányított fókusszal és koherens viszonyokkal építik fel. Az eltérő gesztusok helyükre kerülnek egy sajátos és meglepő egészben, amely különböző térelemek kompozíciója, de vele egyidőben a különböző kifejezőeszközöké is. A lazúros, oldott (vagy egyenesen folyatott) festésű felületek, a grafikus, határozott folt-játék, a festői textúrák, a pasztózus, elnagyolt vonások, pacsmagolások, elsimított festékrétegek, de még a festék anyagába való, kvázi szobrászi lenyomatok is mind megjelennek a friss képanyagban; festménytől függően ezek közül legalább két, de esetenként akár három-négy nyelvezet is keveredik. A képek terei így egyszerre folyamatosak és fragmentáltak; nem disszonánsak vagy szétesőek – ehelyett komplex harmóniákat alkotnak. Hatásuk alatt nem vesszük észre, hogy szemlélődés közben mikor váltottunk perspektívát, síkot, anyagot, vagy hol kapcsolt át a tér egy rejtett portálon át az idő dimenziójába. Az itt látható gyűjtemény anyaga akár lazán összefüggő sorozatként is felfogható, a visszatérő motívum(ok) és a látvány jellege miatt: a hely, ami ismerős, de nincs sehol, a dimenzió, amely önmagát kínálja fel, a tükröződés, amiben világok esnek darabokra. A négyszögű elem legtöbbször hirdetőtáblaként jelenik meg, de a sorozat játékában lehet deszkalap, paraván, fal, móló, híd, tutaj, sátorlap, vitorla vagy kiterített textília is. Az ismétlődés szuggesztív, ezért az elvont konnotációkra irányítja figyelmünket: a négyszög egy kijelölt, stabil hely a térben; meghatároz síkokat, amelyek áthatolnak a differenciálatlan űrön és (támasz)felületet képeznek, vagy ajtó/ablaknyílásokat, amelyek megbontják a tömeget és átjárást biztosítanak. Ha pedig a befogadói pozíciónkat tudatosan megélve tekintünk erre a beszédes elemre, felfedezzük a helyzet enyhe iróniáját: a négyzet magára a vászonra emlékeztet, aminek felületét bámuljuk – a négyzet valójában maga a kép.

UNGVÁRI-ZRÍNYI Kata


SPAȚII ȘI IMAGINEA

Lucrările lui Csóka Szilárd-Zsolt se situează între pictura metafizică și expresionismul abstract, cu urmele picturii gestuale în mecanismul creației. Dar forma de bază, care suportă toate aceste influențe este peisajul. Deși noțiunea de peisaj nu acoperă complet genul operelor, acesta este definiția cea mai apropiată realității, căci operele conțin reprezentări ale unor spații. La prima vedere ni se arată un spațiu cu o atmosferă puternică... însă o analiză mai atentă constatăm că deşi imaginea activează referințe peisagistice puternice și redă experiența unei locații bine-definite, componentele ei nu pot fi identificate. În afara câtorva elemente recognoscibile (care însuși pot oferi interpretări multiple, precum motivul suprafeței-patrulater), formele care păreau obiecte sau elemente ale peisajului se dovedesc a fi urme picturale. Avem de-a face cu spații mitice extraordinare, care se manifestă pe planul reprezentării și, simultan, pe planul materialului. Compozițiile poartă concluziile unor experimente anterioare cu suprafețe, și le îmbină în sisteme coerente și temeinice, centrate, cu raporturi controlate și nuanțate. Gesturile diferite își găsesc locul într-un întreg neobișnuit, care este o compoziție a diferitelor elemente spațiale, dar și a unor mijloace de exprimare în același timp. Suprafețele realizate cu vopsea diluată (cu transparență și luminozitate), jocul grafic puternic de pete, texturile picturale bogate cu tuşeuri generoase, dinamica straturilor groase ale vopselei, aplicările impasto brute sau netede, chiar și amprente cvasi-sculpturale în materia vopselei apar în lucrările acestei selecții recente; de la un tablou la altul se poate observa amestecul a cel puțin două, dar ocazional chiar a trei-patru limbaje diferite. Astfel, spațiile imaginilor sunt continue și fragmentate în același timp; deloc disonante sau dezmembrate, ci dimpotrivă, ele realizează armonii complexe. Sub efectul lor nu putem sesiza punctele de cotitură, momentele în care în timpul contemplației am schimbat perspectiva, planul sau materialul, sau unde s-a deschis spațiul, dezvăluind dimensiunea timpului în cadrul compoziției. Materialul colecției prezente poate fi concepută chiar ca fiind o serie suficient de coerentă, datorită motivului(/motivelor) recurent(e) și calității cadrelor: locul familiar, dar de negăsit, dimensiunea care se oferă pe sine, reflexia în care lumi întregi se dezmembrează. Elementul patrulater apare de cele mai multe ori sub forma panoului publicitar, dar în fluctuația seriei poate fi și planșetă, paravan, perete, debarcader, pod, plută, foaie de cort, velă sau chiar și material textil întins. Repetiția este sugestivă și ne atrage atenția asupra conotațiilor abstracte: patrulaterul este o zonă marcată, stabilă în spațiu; determină planuri care străbat golul nediferențiat și formează suprafețe de sprijin sau deschideri(uși/ferestre) care întrerup masa solidă și creează treceri. Iar dacă observăm acest element cu atenție, conștienți de statutul nostru de privitor, putem descoperi ironia fină a situației: patrulaterul evocă forma pânzei pe a cărei suprafaţă o examinăm. Patrulaterul este de fapt imaginea însuși. UNGVÁRI-ZRÍNYI Kata


SPACES AND THE IMAGE

The works of Csóka Szilárd-Zsolt are situated between metaphysical painting and abstract expressionism, whereas traces of Tachisme or action painting are visible in the process of their creation. But the basic structure which bears all of these influences is that of the landscape. Although the notion of landscape doesn’t completely match the genre of these works, it is still the definition closest to the truth – since they all involve representations of spaces. On the first glance, we see a space with a strong atmosphere... but a closer examination reveals that, although the image triggers strong landscape references and offers the experience of a specific location, it’s components cannot be identified. Apart from a few recognizable elements (which, themselves are often ), all that seemed “objects” and “elements of landscape” turn out to be, in fact, traces of painting. These are strange and mythical spaces which appear at the level of representation and within the material too. They are compositions which carry the developments of earlier surface-experiments, now integrated into well-founded, coherent systems built with focus and subtle relations. The different manifestations fall into place within a unique and surprising ensemble, which is the combination of different spatial elements, but at the same time, of different expressive elements as well. The wash of colours, the dynamics of graphic shapes, the painterly surfaces with strong texture, the impasto brush strokes, either smooth or more raw, emphasizing the thickness of the layers, even the quasi-sculptural impressions in paint material appear in this body of work; and depending on the painting, at least two of these visual languages are combined, but sometimes they can contain a fusion of three or four. Thus, the spaces of the paintings are continuous and fragmented at the same time; they aren’t discordant or loosely formulated – but form complex harmonies. Being drawn in by their effect, we don’t notice when, during our contemplation, has the perspective, the plane, or the material changed, or, for that matter, where, through some hidden portal, has space activated the dimension of time. The works seen in this particular collection could even be understood as a coherent series, a result of the recurrent motive(s) and the character of the scenes: the place which seems familiar but doesn’t exist in space, the dimension which presents itself to our senses, the reflection in which worlds fall apart. The rectangular entity appears, in most cases, as a billboard, but in the fluctuation of the series it can be a deck board, a panel, a wall, a pier, a bridge, a raft, a fly (from a tent), a sail or even laid out piece of textile. The repetition is suggestive, and consequently it shifts our attention to abstract connotations: the rectangle is an appointed, stable stretch in space; it defines planes which pervade the undifferentiated space and form a steady surface; or door/window openings which interrupt mass and provide free pass through it. And if we consider this evocative entity from our conscious position as viewers, we will discover the gentle irony of the situation: the rectangle calls to mind the very canvas, the surface of which we are watching – the rectangle is, in fact, the image itself. UNGVÁRI-ZRÍNYI Kata


Menedék2 / Adăpost / Shelter

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x40 cm, 2017


Süllyedés / Scufundare / Prolapse

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 60x90 cm, 2017


Négy fal között / Între patru pereți / Between four walls olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas,100x120 cm, 2017


Fészek / Ciub / Nest

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas,100x100 cm, 2017


Nyugalom / Tihnă / Stillness

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas,100x100 cm, 2017


Személytelen / Impersonal

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x30 cm, 2017


Nélkülözők / Nevoiași / Poupers

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 25x35 cm, 2017


Éjjeli pillanat / Moment nocturn / Night moment olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 40,5x50 cm, 2017


Légbőlkapott / Spontan / Spontaneous

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 25x35 cm, 2017


Az รกldozat / Victima / The victim

olaj-fatรกbla / ulei-lemn / oil-wood, 25x19 cm, 2017


Titok? / Secret? / Secret?

olaj-fatรกbla / ulei-lemn / oil-wood, 19x25 cm, 2017


Értéktelen / Lipsit de valoare / Worthless

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 110x100 cm, 2017


No signal

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 35x25 cm, 2017


Kiégett Védelem / Protecție uzată / Spent protection olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 60x160 cm, 2017


Hamis Ăźzenet / Mesaj fals / False message olaj-fatĂĄbla / ulei-lemn / oil-wood, 16x46 cm, 2017


Rejtekhely / Ascunziș / Hiding

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x30 cm, 2017


Kiszolgáltatott / Vulnerabil / Vulnerable

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 100x100 cm, 2017


Kiszolgáltatott / Vulnerabil / Vulnerable

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x30 cm, 2017


Jel / Semn / Signal

olaj-fatรกbla / ulei-lemn / oil-wood, 16x23 cm, 2017


Jelenlét / Prezență / Presence

olaj-fatábla / ulei-lemn / oil-wood, 16x23 cm, 2017


Kölcsönlét / Simbioză / Symbiosis

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 70x100 cm, 2017


Végtelenek / Infinite / Endless

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 40x100 cm, 2017


Portál / Poartă / Portal

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x40 cm, 2017


Mulandó / Efemer / Transient

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 100x110 cm, 2017


Kezdet / Origin / Inception

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 40x50 cm, 2017


Bábel tornya / Turnul lui Babel / Babel’s tower olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x80 cm, 2017


Integráció / Integrare / Integration

olaj-vászon / ulei-pânză / oil-canvas, 30x40 cm, 2017


Csóka Szilárd-Zsolt Tanulmányok: 2011‐2013: Kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem Festészet Szak, mesterképzés 2010‐2011 Erasmus csereprogram: Cuenca Universidad de Castilla‐La Mancha, Spanyolország 2008‐2011: Kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem (U.A.D.), Festészet Szak, alapképzés 2004‐2008: Marosvásárhelyi Művészeti Líceum, festészet szak Egyéni Kiállítások: 2017- Camera K’ARTE Galéria, Marosvásárhely 2017- Művészetek Háza, Gödöllő, Magyarország 2016- Megyeháza Galéria, Csíkszereda 2015- Camera K’ARTE Galéria, Marosvásárhely 2014- Korunk Stúdiógaléria,”Face in Space” , Kolozsvár Csoportos Kiállítások: 2017- Kereszteződések, Kultúrpalota, Marosvásárhely 2016- Téli Tárlat, Vármúzeum, Marosvásárhely 2016- Vármúzeum, Marosvásárhely 2015- EMKA, Zürich, Svájc 2015- Műcsarnok, Itt és Most, Budapest 2014- Szilágy Megyei és Művészeti Központ, Zilah 2013- Téli Tárlat, Kultúrpalota, Marosvásárhely 2013- Minerva Galéria, Kolozsvár 2013- Magyar Festészet Napja, Levendula Galéria, Gödöllő,Magyarország 2013- Pál Galéria és Aukciosház, Csíkszereda Díjak: 2017- Communitas ösztöndíj 2017- Rezidens ösztöndíj, Budapest Galéria 2014- Második díj a Iuventus Pro Arte Transszylvaniae pályázaton 2010- Erasmus ösztöndíj, Spanyolország, Cuenca Universidad de Castilla‐La Mancha Alkotótáborok, Művésztelepek: 2017: Kastélypark Nemzetközi Művésztelep, Teleki-kastély Gernyeszeg 2017: Gyergyószárhegyi Művésztelep 2016: Varsági Alkotótábor, EMKA


Csóka Szilárd-Zsolt Studii: 2011‐2013: Universitatea de Artă și Desgn Cluj-Napoca, Master, Departamentul de Pictură 2010‐2011 Bursă Erasmus: Universidad de Castilla‐La Mancha, Cuenca, Spania 2008‐2011: Universitatea de Artă și Desgn Cluj-Napoca, Licență, Departamentul de Pictură 2004‐2008: Liceul de Artă Târgu-Mureș, Arte Plastice, Pictură Expoziții personale: 2017- Galeria Camera K’ARTE ,Târgu Mureș 2017- Művészetek Háza, Gödöllő, Ungaria 2016- Megyeháza Galéria, Miercurea Ciuc 2015- Galeria Camera K’ARTE ,Târgu Mureș 2014- Expoziție personală, Galeria Korunk, Face in Space ,Cluj-Napoca Expoziții de grup: 2017- Confluențe, Palatul Culturii, Târgu Mureș 2016- Salonul de Iarnă, Muzeul Cetății, Târgu Mureș 2016- Muzeul Cetății, Târgu Mureș 2015- Expoziție de grup, EMKA, Zürich, Elveția 2015- Műcsarnok, Itt és Most, Budapesta 2014- Centrul de Cultură și Artă Sălaj, Zalău 2013- Salonul de Iarnă, Palatul Cultruri, Târgu Mureș 2013- Galeria Asociației Culturale Minerva, Cluj- Napoca 2013- Zilele Picturii Maghiare, Galeria Levendula, Gödöllő, Ungaria 2013- Galeria Pál, Miercurea Ciuc Premii: 2017- Bursă Communitas 2017- Bursă de rezidență, Galeria Budapesta 2014- Concursul Iuventus Pro Arte Transszylvaniae Premiul al 2 –lea 2010- Bursă Erasmus, Universidad de la Castiila- La Mancha, Cuenca, Spania Tabere de creație: 2017: Tabără de creație Gornești 2017: Tabără de creație Lăzarea 2016: Tabără de creație Vărșag, EMKA


Csóka Szilárd-Zsolt Studies: 2011‐2013: Cluj-Napoca, University of Art and Design, Department of Fine Arts and Painting, master studies 2010‐2011 Erasmus exchange program: Universidad de Castilla‐La Mancha, Cuenca, Spain 2008‐2011: Cluj-Napoca, University of Art and Design, Department of Fine Arts and Painting, undergraduate studies 2004‐2008: Târgu Mureș, Art High School, painting class Solo exhibitions: 2017- Camera K’ARTE Gallery,Târgu Mureș 2017- House of Arts Gödöllő, Hungary 2016- County Hall Gallery, Miercurea Ciuc 2015- Camera K’ARTE Gallery,Târgu Mureș 2014- Korunk Studiogallery, Face in Space, Cluj-Napoca Group exhibition: 2017- Crossings Culture Palace, Târgu Mureș 2016- Winter show Castle Museum, Târgu Mureș 2016- Castle Museum, Târgu Mureș 2015- EMKA, Zürich, Switzerland 2015- Műcsarnok, Itt és Most, Budapest 2014- Sălaj County and Art Centre, Zalău 2013- Winter show Culture Palace, Târgu Mureș 2013- Minerva Gallery, Cluj-Napoca 2013- The Day of Hungarian Painting, Levendula Gallery, Gödöllő, Hungary 2013- Pál Gallery and Auction House, Miercurea Ciuc Awards: 2017- Communitas scholarship 2017- Rezident scholarship, Budapest Gallery 2014- Second prize: Iuventus Pro ArteTranssylvaniae competition 2010- Erasmus scholarship, Universidad de Castilla‐La Mancha, Cuenca, Spain Art Camps: 2017: Castle Art Port, International Art Camp, Teleki castle, Gornești 2017: Art Camp Lăzarea 2016: Art Camp in Varság, EMKA


Csóka Szilárd-Zsolt Tel.: +40‐743‐831‐298 E-mail : csoka.sz.zsolt@gmail.com Blog: http://csokaszilardzsolt.blogspot.ro/


© Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet

© Csóka Szilárd-Zsolt

www.bukarest.balassiintezet.hu 2017 Editor: Kósa András László Foto: Csóka Szilárd-Zsolt Grafică: Mircea Tancău

A borítón / Pe copertă / On the cover: Hamis üzenet / Mesaj fals / False message olaj-fatábla / ulei-lemn / oil-wood, 16x46 cm, 2017


© Csóka Szilárd-Zsolt 2017

Profile for Hungarian Cultural Institute - Bucharest

Catalogul expoziției Csóka Szilárd Zsolt | Csóka Szilárd Zsolt kiállítás katalógusa  

Catalogul expoziției Csóka Szilárd Zsolt | Csóka Szilárd Zsolt kiállítás katalógusa  

Advertisement