Page 1

HISTORISCHE RUBRIEK November 2010, nr. 9 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING

De wapendropping bij het Allardsoog. Sinds 1990 heeft Jan Slofstra onderzoek gedaan naar de wapendropping die in september 1944 bij het Allardsoog plaatsvond. Hij heeft daarvoor tientallen betrokkenen en familieleden van betrokkenen geĂŻnterviewd, en in veel archieven onderzoek gedaan. Daardoor heeft hij een bijna compleet beeld gekregen over wat de aanleiding was voor de geallieerde strijdkrachten om aan het eind van de oorlog wapens te droppen ten behoeve van het Nederlands verzet, hoe locaties voor droppings werden uitgekozen en hoe die droppings werden uitgevoerd en welke gevolgen de wapendropping bij Allardsoog heeft gehad voor degenen die erbij betrokkenen waren of werden. Dat verhaal heeft Jan op 27 oktober j.l. in een gezelschap van leden van de Historische Vereniging Bakkeveen en andere belangstellenden, waaronder veel familieleden van betrokkenen, uit de doeken gedaan. Het was een indrukwekkend verhaal, dat het verdient om in een goede vorm gepubliceerd te worden. Ik geef hierbij de grote lijn van het verhaal weer en de punten die op mij de meeste indruk gemaakt hebben, en onthoudt me daarbij van het vermelden van concrete details, persoons- en plaatsnamen en data. Het droppen van wapens ten behoeve van het verzet was een strategie die in Frankrijk aan het eind van de oorlog goed gewerkt had, maar die in het veel dichter bevolkte Nederland met veel grotere risicoâ€&#x;s op ontdekking door de Duitsers gepaard ging. De dropping bij Allardsoog was bedoeld om het Groningse verzet van wapens te voorzien, en was de eerste van een reeks geplande wapendroppings op hetzelfde terrein, die echter geen verdere doorgang vonden, omdat degenen die zich over de wapens moesten ontfermen daarvan niet op de hoogte waren, en na de eerste dropping niet meer op hun post waren om

lichtsignalen te geven. De Groningse verzetsmensen hadden nauwelijks een voorstelling van wat hen bij het Allardsoog te wachten stond en waren ook onvoldoende voorbereid op de wapendropping. Omdat niet alle containers op de beoogde plaats terecht kwamen, konden niet alle containers die wapens bevatten door de Groningse verzetsmensen worden gevonden en raakten meer mensen dan goed was op de hoogte van de wapendropping. Een aantal mensen rondom het Allardsoog en in Bakkeveen hebben desgevraagd op een of andere manier hulp geboden in de vorm van onderdak aan de Gronings verzetsmensen, opslag en transport van de gedropte wapens, en hebben het risico gelopen dat ze daarbij ontdekt en betrapt zouden worden. Bij die hele operatie zijn uiteindelijk enkele tientallen mensen uit deze streek betrokken geraakt. De wapens zijn uiteindelijk in Groningen beschikbaar gekomen voor het Groningse verzet, maar hebben nauwelijks een functie gehad bij het beĂŤindigen van de oorlogssituatie of het verslaan van de Duitsers. De verbeten jacht die in de maanden na de dropping vanuit het Scholtenhuis in Groningen door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) met hulp van Nederlandse landwachters gehouden is op de leden van het Groningse verzet, heeft ertoe geleid dat zeventien mensen die op een of andere wijze bij de wapendropping betrokken zijn geweest zijn omgekomen, waaronder ook enkele bewoners uit deze omgeving. De door de Duitsers en hun handlangers bij hun speurtocht gehanteerde methoden waren schaamteloos en onvoorstelbaar gruwelijk. Fred Hoogenboom


Excursie naar de Duurswouder heide De in de Slûswachter van oktober aangekondigde excursie naar de Duurswouder heide op zaterdagochtend 30 oktober 2010 heeft niet plaatsgevonden. Op woensdag 27 oktober besloten we de excursie niet door te zetten, omdat er geen enkele aanmelding was van leden die wel wilden en konden deelnemen. We steken de hand in eigen boezem, we hadden u opgeroepen om u zo snel mogelijk aan te melden, maar u niet voldoende geïnformeerd over wat de excursie zou inhouden. We doen daarom nog een poging: op zaterdag 20 november gaan we van 10.00 uur tot 12.30 uur op stap, als zich op maandag 15 november meer dan

tien leden telefonisch (0516- 541446) of via de mail (hoogenboom.f@home.nl) hebben aangemeld. Onder deskundige leiding gaan we de heide in en zullen uit de sporen in het landschap ons een beeld kunnen vormen over de geschiedenis van het gebied. We kijken o.a. naar pingo‟s, karrensporen, naar de restanten van het geheimzinnige Ald Leger en van de bekende schans Breeberg. Mochten de weersomstandigheden zodanig zijn dat de excursie geen doorgang kan vinden, dan wordt u geïnformeerd.

Fred Hoogenboom

Ging het in de Lange Jammer om zg. armenkamers ? In de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 oktober j.l. stond een verhaal van Peter Karstkarel over armenkamers in Dronrijp. De zeer vermogende Wytze van Cammingha had deze in 1608 laten bouwen. Drie kamers voor arme weduwen en drie kamers voor arme weduwnaars. Hij stelde als voorwaarde dat zijn uitgediende personeel voorrang zou krijgen. Een soort levensverzekering voor bedienden dus.

Zou de Lange Jammer voorbij de Slotsdraai van Bakkeveen ook zoiets geweest zijn? Dan zou die als een serie armenkamers gebouwd kunnen zijn door de bewoners van het Blauhûs. Een Lange Jammer was er overigens niet alleen in Bakkeveen. Ook in het boek Bartje van Anne de Vries komt er een voor. In Lippenhuizen was er een die de Hôle werd genoemd. J.J.de Zee

Fotoherkenning Er zijn afgelopen periode weer veel “nieuwe oude”foto‟s geplaatst in het digitale archief. Om een goede beschrijving van de foto te kunnen maken is ieders hulp welkom. Daartoe zijn er maandelijks bijeenkomsten in Dûnhoeke. Net als voorgaande jaren is iedereen met enige kennis van “oud Bakkeveen” van harte welkom om mee te praten over de antwoorden op de vragen van foto‟s. En, heb je nauwelijks kennis van “oud

Bakkeveen”, dan ben je natuurlijk ook welkom. Toegang is gratis. De bijeenkomsten tot einde van 2010 zijn als volgt gepland: woensdagen 13 oktober, 3 november en 1 december. Dus dit jaar is er alleen nog woensdag 1 december. Ook in 2011 zullen naar alle waarschijnlijkheid 3 bijeenkomsten plaatsvinden. Locatie Dûnhoeke (bij zwembad). De avonden beginnen om 19:30 uur en duren tot ca 21:30 uur. JanvD

2010 11  
Advertisement