Page 1


De Slûswachter De titel van ons nieuwe dorpsblad ! Volgens een commissie van 5 onafhankelijke inwoners van Bakkeveen de beste naam uit de ruim 60 inzendingen ! “De Slûswachter”: het zal even wennen zijn na 25 jaar Klupblad. De sluiswachter was vroeger de centrale, hulpvaardige figuur in het dorp. De sluis, daar waar alle reizigers van verre langskwamen met het schip en door de sluis werden geholpen; in het centrum bij de brug. Het nieuws, handelstips en adviezen gingen hier van mond tot mond. De rol van de sluiswachter hierin ligt al weer lang achter ons. De commissie heeft waarschijnlijk geconcludeerd dat deze omissie door het dorpsblad is overgenomen. Vandaar De Slûswachter, we hopen op een snelle inburgering van deze naam en dat we weer 25 jaar verder kunnen onder deze vlag. En … de commissieleden worden nog bedankt voor hun inspanningen om gezamenlijk tot deze keuze te komen. Of de keuze meteen bij iedereen in goede smaak valt……., gelukkig smaken verschillen. Wellicht heel nieuwsgierig welke keuzes de commissie kon maken ? Hieronder staan de inzendingen vermeld; komt dezelfde naam vaker in de lijst voor, dan is deze ook vaker ingediend. Tussen () de eventueel door de inzender meegestuurde toelichting. • De Skûtelbank (Fries • Dún nijs • De Tam Tam • Doarpsnijs voor rubriek van (familie) • Bakkefeart krante • Ûtkrantsje • De Sluswachter berichten.) (Rondvertellen) • De Bakkefeanster • De Woud Echo of De • EIKEBLAD • Bakkefeanster • Bakkefeanster bledtsje Wâld Echo (In Bakkeveen staan veel doarpsboade • Doarpspraatsjes • De Bakkeveense Mail eikenbomen dus de • Bakkefeanster • Doarpsblêd • De Bakkeveense Post naam moet naar de Doarpsblêd • Het Biskeid (Tijding, • De Bakkeveense Echo eikenbomen worden • De Bakkebeamster berichten, antwoord) • De Woud Post of De • De Doarpsomropper vernoemd.) • De Hantwizer (De Wâld Post • Doarpsnys • Nijs(gjirrig) handwijzer) • De Woud Mail of De • Doarpskompas • Op 'e hichte • De ûtjower (Uitgever) Wâld Mail • Rûnom de kampen • Om 'e Brink • De Omropper • De BAKEFEANSTER • Rûnom Bakkefean • Tusen bosk, dún en • De Doarpsomropper • De Slúswachter • Doarpsnys heide • Doarpsnijs • De Bakkefeanster • Bakkefeanster • De Bakkefeanster • It Krantsje • Us Bakkefean • Op'e Hichte • Doarpsbyld • Wat Nijs • De Slûswachter • info@ • Op ‘e Hichte • De Doarspkrante • Bakkeveen Aktief BAKKEVEEN • 'Bos en Duin' • Bakkefean Nijs • Brúntsjes Nijs of Officieel • Nieuws van Bakkeveen • Doarpslûd Brúntsje Nijs (Neffens informatiemagazine • 'Bosk en Dûn' • Op ‘e Hichte in artikel fan de hear Ph. voor Bakkeveen en • Nijs fan Bakkefean Breuker yn it tydskrift • By de tiid omstreken (Titel bedekt • It Barren "Pleatslike Skiednis" fan • Oer de Hage bijna bovenste helft van • Bakkeveenster 1984 is wurde de • Het Bakkevénster voorblad. Daaronder kan Nieuwsblad ynwenners fan Bakkefean (Geeft u een kijkje in een nieuwsitem worden • Ût en thûs in "Brúntsjes" neamt) Bakkeveen) aangekondigd.) Bakkefean • Bakkeveen Bulletin • De Bakkeveenster • Ald en Nij Nijs afgekort Ba. Bu Courant • Dúnbarren • de doarpskrante Het dorpsblad is in 1984 ontstaan door de, destijds, samenwerking van 10 (sport)verenigingen. Het was het blad van de gezamenlijke clubs. De voorganger van het Klupblad was sinds 1962 het onregelmatig verschijnende blad HMS-prikkels van de voetbalvereniging. De laatste jaren is het aandeel van de verenigingen in de kopij van het Klupblad afgenomen en heeft meer algemeen nieuws over Bakkeveen in ruime zin zijn intrede gedaan. Mede daardoor is een naamswijziging na 25 jaar op zijn plaats. We zullen proberen via De Slûswachter klein en groot nieuws over Bakkeveen te brengen. Vanzelfsprekend dient een aantal inwoners van Bakkeveen hieraan bij te dragen: hoe meer, des te meer verscheidenheid. Net als met de website www.bakkeveen.nl waar steeds meer variëteit aan nieuws op verschijnt dient dit ook met De Slûswachter te gebeuren. We streven nog steeds naar de oprichting van een redactiecommissie, maar daar is de laatste weken weinig tot geen effort in gestoken (helaas). De inhoud van De Slûswachter zal zich in de loop der tijd verder ontwikkelen al naar gelang de kopij die door de inwoners van Bakkeveen wordt aangeleverd. Dit is natuurlijk weer afhankelijk van initiatieven in het dorp op welk vlak dan ook. Veel leesplezier met De Slûswachter ! De service pagina en agenda vind je achterin dit blad. JanvD


Vereniging Johan Sieswerda Lucas Olthof Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 542532 541816 511318

Jaarlijks overleg tussen Plaatselijk Belang en gemeentebestuur Jaarlijks komt het college van B&W op bezoek in Bakkeveen om te inventariseren wat er in het dorp zoal leeft en of Plaatselijk Belang vragen heeft over het beleid van de gemeente. Deze keer stonden maar liefst 14 punten op de agenda. De belangrijkste punten zullen kort worden toegelicht. Het uitgebreide verslag verschijnt later dit jaar in De Slûswachter. Ten aanzien van Dúnsân valt momenteel helaas niets te melden, want er is thans niks van bekend. Natura 2000 kan belangrijk zijn voor Bakkeveen, voor bijvoorbeeld de landbouw en de sector toerisme/recreatie. De gemeente heeft kort geleden een reactie ingediend bij het ministerie in

Jantien Mulder Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

Belang Lid Lid Vice-voorzitter

541696 541770 541836

Den Haag, maar iedereen in Nederland zit eigenlijk in spanning te wachten totdat een landelijk besluit is genomen over de Ammoniakregelgeving. De Bakkeveense vaart is door het Wetterskip opgeknapt. Deze zomer was er geen sprake van stankoverlast bij de sluis. En over enkele jaren wordt de vaart grondig gebaggerd. Over het gedeelte Bakkeveen-Waskemeer is de vraag gesteld of dit een cultuurhistorische en lichtrecreatieve bestemming kan krijgen. De gemeente zal dit gaan onderzoeken en dit afstemmen met buurgemeente Ooststellingwerf. Verder heeft de provincie nog geen N381gebiedscommissie ingericht. De verkeersdruk op de Duerswâldmerwei is de laatste 10 jaar toegenomen. Met het budget van de gebiedscommissie zou dit probleem kunnen worden opgelost.


Voor Bakkeveen is in 2011 twee miljoen euro gereserveerd door de gemeente. Voor de gedetailleerde beschrijving: zie nieuwsbericht op www.bakkeveen.nl over de gemeentelijke begroting 2010 en hieronder.

Ruimtelijke ontwikkeling centrum en Dúndelle Bakkeveen (p.36) Over ruimtelijk-recreatieve mogelijkheden wordt op dit moment een programma ontwikkeld. Dit mede aan de hand van de vastgestelde kadernotitie. Centraal staan hier het bevorderen van projecten tot kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie, themagerichte verblijfsrecreatie, vernieuwen en upgraden van Dúnsân tot recreatief voorzieningencentrum van Bakkeveen, het creëren van mogelijkheden voor (recreatief) wonen en bijzondere woonvormen. Het opwaarderen en het vernieuwen van het centrum van Bakkeveen valt hier tevens onder. Voor 2011 staat een investering gereserveerd van 2 miljoen euro. Vorig jaar was er 1 miljoen euro gereserveerd voor 2011, exclusief Dúndelle.

Dorpsvisie Bakkeveen 2020 Op het moment dat u dit nummer van De Slûswachter leest, zijn de focusgroepsgesprekken achter de rug. Opvallend en positief was het enthousiasme en de enorme betrokkenheid van de deelnemers. De datum voor de openbare bijeenkomst over de dorpsvisie staat vast: op 3 november, in Dúndelle. Deze plenaire avond is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden van Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen ! Een officiële aankondiging zal worden geplaatst op www.bakkeveen.nl en bij de ingang van supermarkt Poiesz.

Wegwerkzaamheden Foarwurkerswei: verlengd tot 4 december

Interessant is ook te melden dat op p.21 wordt gesproken over gemeentelijke prestaties m.b.t. routegebonden recreatie: "De aanleg van fietspad Duurswouderheide-Nijefeansterwei wordt gerealiseerd in de eerste uitvoeringsmodule van Dienst Landelijk Gebied." Verder staat p.24: - Aylvalân in Bakkeveen: uitbreidingslocatie - hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl: uitbreidingslocatie Het begrip “landelijk wonen” werd dit jaar opvallend veel genoemd in de verslagen van de commissie Romte van de gemeente Opsterland. Ook Bakkeveen komt in aanmerking voor landelijk wonen. Landelijk wonen betekent woningbouw in het landelijk gebied met veel groen. Wanneer, hoeveel en waar precies in Bakkeveen kon het college ons niet vertellen.

Dorpsspiegels Eén keer in de vier jaar wil de gemeente van een deel van de bewoners weten wat zij vinden van hun dorp. Ruim 250 deelnemers in Bakkeveen hebben een enquêteformulier ontvangen. De sport ontmoetingsplek (officiële opening op 17 oktober) is het concrete resultaat van de vorige dorpsspiegel.

Contributies Bij de verwerking van de automatische contributies is een klein foutje gemaakt: er staat voor dit jaar 2008, maar dit moet natuurlijk 2009 zijn. Nobody is perfect zullen we maar zeggen …

Naar aanleiding van enkele reacties op de website van Bakkeveen heeft Plaatselijk Belang de provincie opgebeld voor nadere informatie over de Foarwurkerswei. In beginsel zouden de wegwerkzaamheden duren tot medio november. Maar nu zal de klus uiterlijk op 4 december zijn voltooid. Dhr. Boorsma heeft ons toegezegd, dat de aannemer de gele omleidingsverkeersborden tijdig zal aanpassen. Voor vragen, informatie of klachten kunt u terecht bij Dhr. Boorsma (tel. 058-2925368) of Dhr. Koeleman (tel. 0582925029).

Nieuwbouw hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor de volgende bijeenkomst tussen Plaatselijk Belang, het actiecomité, de gemeente en WoonFriesland. Intussen hebben diverse gemeenteraadsleden mondelinge vragen gesteld aan B&W over de voortgang. Twee planologen uit het dorp hebben zich vrijwillig aangeboden om eventueel alternatieven uit te werken voor de geplande nieuwbouw op de hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl. Expertise uit het dorp is altijd van harte welkom.


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11

542381

Secretaris: Hilde Dijkstra Kleasterkamp 29,

541565

Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

541411 542635

Vacature

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com Maandags Kleuters Jeugd

LESTIJDEN Dinsdags: (3-5 jr) 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. (6-8 jr) 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. (9-16) 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn + 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Gineke (40 ) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Lagerwerf-Prins, Snellingerdijk 70, Oosterwolde, Geke Houwer Haulerwijk 422986, Femmie Lagerwerf 515958, Gineke Kamminga 541701 ================================================================================== In de herfstvakantie is er geen gymnastiek. Natuurlijk wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe. Denkt u aan de algemene ledenvergadering in november? In de volgende Slûswachter de definitieve datum. Het bestuur van gymnastiekvereniging “KWIEK”.


Bij ons in het dorp Theun wordt Romke Na vele jaren de rubriek "Aangesproken" te hebben verzorgd, geeft Theun Zwart nu het estafettestokje door aan Romke van der Woud. Romke? Wie is Romke... Er zal een honderdtal Bakkeveners zijn die weten wie dat is en een aantal van hen ook nog maar alleen van gezicht. Ten behoeve van de overige 1825 inwoners is het daarom wellicht verstandig om hem als eerste in deze nieuwe rubriek "Bij ons in het dorp" te interviewen. Welnu, daar gaan we dan: Wat bindt jou aan Bakkeveen? Eerst even dit: Ik ben geboren in Heerenveen, maar was nog geen half jaar toen we verhuisden naar Leeuwarden. We, dat waren mijn ouders (een bakkersknecht en zijn vrouw) met acht van hun negen kinderen. De oudste dochter trouwde in Heerenveen en bleef daar wonen. Romke is dus geboren in Heerenveen en getogen in Leeuwarden.

En zoals zovele Leeuwarders ging hij op een gegeven moment met zijn gezinnetje (vrouw Hinnie en dochters Marike en Janna) op vakantie naar Bakkeveen. De laatste twee weken van juni 1963 logeren bij meneer Portegies in 't Hout. En daar sloeg het Bakkeveen-virus toe! Zelfs de jongste van net geen jaar kon heerlijk poedelen in de speelvijver in de duinen ("water op kleuternavelhoogte" schreef een journalist in een landelijke krant) en over de fraaie en afwisselende omgeving hoef ik niet uit te weiden. ESA We hadden nog geen auto, dus het werd een retourtje ESA, de toenmalige busonderneming, en de vrachtrijder bracht onze bagage, in de kinderwagen. "Ik heb niet vaak zo'n makkelijk vrachtje", was zijn commentaar. Zodra we ons een tweedehands lelijk eendje konden veroorloven, werd veel vrije tijd vooral in de duinen doorgebracht. Ook 's winters. De achterbank uit de eend op het dak en dan binnen, op de vlakke vloer picknicken, voorafgaand aan een gezonde sneeuwwandeling. Caravan Hinnie spotte op zekere dag een advertentie in de Leeuwarder Courant waarin Hendrik Brander aan de Stripe kampeerplaatsen aanbood. Dat viel weliswaar onder Duurswoude, maar wel op een steenworp afstand van "ons" Bakkeveen, waar we inmiddels helemaal op gefocused waren qua duinen, zwembad(!) en Poi-Mar. Een dia van Marike als 12-jarige siert tegenwoordig het jubileumboekje en de folder van DĂşndelle. Eerst zetten we een toercaravan neer bij Brander maar aldra kochten we zelf een stukje Stripe en ruilden de toer- om voor een stacaravan. Dat stuitte op bezwaren bij de gemeente (uiteraard, zou ik haast zeggen) en na jarenlang touwtrekken werd de stacaravan verruild voor het huisje waar ik nu woon. - Romke -


emailadres: sdbakkeveen@home.nl Website: dorpsfeestbakkeveen.nl Cor.Adres: Boskleane 31 a 9243JA Bakkeveen

VERNIEUWDE OPROEP

Dorpsfeest nieuws

Dorpsfeest nieuws

Dorpsfeest nieuws

Dorpsfeest nieuws

Wij als bestuur van Stichting Dorpsfeest Bakkeveen zijn al weer druk bezig met het organiseren van het dorpsfeest in 2010. De eerste contacten met top Bands zijn weer gelegd en de invulling van het feest staat al weer grote deels op papier. Wij hopen dat weer een geslaagd feest kunnen organiseren net als in 2008.

We hebben voor de Zaterdagavond in ieder geval de top band VANGRAIL geboekt. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de hulp nodig van de bewoners van Bakkeveen. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste ( er hebben zich al een paar vrijwilligers gemeld )

VRIJWILLIGERS Die ons kunnen bijstaan tijdens en in de voorbereiding van het feest. Dan moet U denken aan bv: Bardiensten tijdens de evenementen Opbouw en afbreken van enkele activiteiten Assisteren bij de Kinderactiviteiten Bewaking tijdens de Zaterdagavond Enz. enz. Dus wilt U zich opgeven als vrijwilliger voor hand en Span diensten. Dit kan via sdbakkeveen@home.nl of bij 1 van onderstaand bestuursleden

Ook zouden we graag willen weten hoeveel Actieve Buurtverenigingen er nog zijn. Actieve Buurtverenigingen even doorgeven via sdbakkeveen@home.nl Aangezien dat er toch wel belangstelling is voor een optocht met versierde wagens. Willen wij toch een oproep doen aan buurten, verenigingen, vriendengroepen enz. Om je op te geven via het mailadres of via 06-20175590.

Thema is:

Muziek

Let op er zullen tenminste 10 wagens of rijdende voertuigen mee moeten doen anders is het niet de moeite. O ja we zouden het bijna nog vergeten het feest zal worden gehouden op 3-4-5 en 6 juni 2010 Rinske Kootstra, Chris Fokkema, Luuk Smid, Evert de Jong, Jan Anne Verbeek, Gert Noord


Dag van de Mantelzorg 10 november Ook dit jaar organiseert Informatiepunt Wmo in samenwerking met Timpaan Welzijn op 10 november a.s. weer De Dag van de Mantelzorg, een dag waarbij alle mantelzorgers uit de gemeente Opsterland in het zonnetje worden gezet. Deze keer wordt er een gezellige middag georganiseerd met een heerlijke "High Tea". Dat wil zeggen: Smullen van zoete en hartige hapjes, vergezeld door heerlijke koffie of thee: echt genieten dus! Daarnaast treedt theatergroep "De Heidedoosjes" op, een unieke humoristische theater/muziekact. Lachen van begin tot eind. Daarnaast zal de uitslag worden gepresenteerd van de mantelzorgenqu锚te die onlangs naar alle mantelzorgers in Opsterland, die bekend zijn bij de gemeente, is gestuurd. Natuurlijk blijft er voldoende gelegenheid om een praatje met elkaar te maken of de informatiestandjes bij langs te gaan. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden! Tijd en plaats

De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur en vindt plaats in Cultureel Centrum De Skans (Grote Zaal), Loayersstraat 2, 8401 DV te Gorredijk. Opgave en inlichtingen Mensen kunnen zich v贸贸r 1 november 2009 opgeven bij Timpaan Welzijn, t.a.v. Geertje Miedema, tel. 0512-384058/0646073968 of mailen naar Wanneer er problemen zijn met vervoer en/of oppas, neem dan ook contact met ons op, misschien dat wij dan iets kunnen regelen.


Rond het spreekuur Regelgeving is vaak ingewikkeld, vooral bij sociale wetgeving. De vrijwilligers van het dorpssteunpunt worden dan ook regelmatig bijgepraat. Ze hoeven niet alles te weten, maar wel de hoofdlijnen, zodat zij de bezoekers op een goede manier kunnen doorverwijzen en voorlichting kunnen geven. U kunt deze bijeenkomst ook bijwonen en zo over allerlei zaken kennis opdoen. Kennis die u nu of later altijd van pas komt.

Wij nodigen iedereen dan ook graag uit op 19 oktober a.s. om 14.00 uur in ’t Ankerplak, Lytse Kamp in Bakkeveen. De volgende onderwerpen worden behandeld: HALT ! U VALT.

DE HUISTEST.

Er gebeuren veel ongelukken bij ouderen door valpartijen. Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Een goede conditie geeft zowel lichamelijk als geestelijk een goed gevoel. Het is een voorwaarde om lekker te doen en laten waar je zin in hebt en bovendien verkleint het de kans op valpartijen en alle nare gevolgen van dien.

Aan de hand van deze test kunnen ouderen hun huis beoordelen op risico’s. Doel is om knelpunten in kaart te brengen, zodat die aangepakt kunnen worden en hen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. De huistest kan • inventariseren op welke punten de huidige woning in orde is • inventariseren welke zaken verbeterd kunnen worden in de woning • oplossingen voorstellen, waar de bewoner uit kan kiezen • inzage geven in de kosten om de aanpassingen te realiseren Een medewerker van woningcorporatie “Welkom” zal uitleg geven over de Huistest.

U krijgt tips om gezond en fit te blijven van Korrie Kooistra van Ouderenwerk Timpaan Welzijn.


Nieuws van de B.H.P. In de eerste 8 maanden van dit jaar vonden wij 264 kilo zwerfvuil. Omdat het een vrij droge zomer was, was het zwerfvuil ook droog en dus minder zwaar. J.J. de Zee

Rode Kruis Handwerkgroep van het Ankerplak Hallo dames uit Bakkeveen. Helpt u ons voor het breien voor de kinderen in Nepal. En sloffen voor Oekraïne? Het gaat via het Rode Kruis. Het is op de donderdagochtend om de 2 weken: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november , etc. Van 9:30 uur tot 11:30 uur. Bij voorbaat onze dank. mw. G. Eizinga, Heidkamp 7, Bakkeveen. Telefoon: 541593. Boottocht Ned. Rode Kruis. De jaarlijkse boottocht van het Ned. Rode Kruis afd. Opsterland vond plaats op donderdag 27 augustus. Met een kleine 100 deelnemers en vrijwilligers werd er gevaren vanuit Drachten richting Akkrum, Irnsum, Sneek en Eernewoude. Het was een prachtige tocht en er viel volop te genieten van de fraaie natuur. Ook aan boord was het super gezellig met muziek, zang, bingo en een verloting. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Een van de oudste deelnemers reageerde enthousiast. Zij was voor de eerste keer mee en heeft volop genoten. Jammer vond ze het dat ze niet heeft geweten dat het Ned. Rode Kruis ook dergelijke uitstapjes organiseert. “Dan was ik beslist eerder meegegaan”, aldus haar reactie. Het Rode Kruis afdeling Opsterland is op zoek naar vrijwilligers ! Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Joke Beereboom, tel 0512-300580.


Voor alle inwoners van het dorp Bakkeveen

opening

sport ontmoetingsplek door wethouder Klaas de Boer waar: naast de gymzaal wanneer: 17 okt.vanaf 14.00 uur P.S.: met speciaal optreden


De Spijkerpakkenband 20 jaar! Regionale Brassband De Spijkerpakkenband Opsterland e.o. viert in 2009 haar 20ste verjaardag! Begonnen onder de hoede van dirigent Sijtze van der Hoek in de vierde divisie, uitgegroeid tot een kampioen in de eerste divisie onder leiding van dirigent Thijs Oud. De verjaardag van De Spijkerpakkenband wordt groots gevierd met een aantal jubileumactiviteiten. Zo is er dit jaar o.a. een CD opgenomen met de titel “Essence of Time” en heeft de brassband deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Verder speelt De Spijkerpakkenband samen met beide regerende brassbands uit de kampioensdivisie Brassband Rijnmond en Belgische Festival Brass in oktober op een speciaal “Kampioensconcert” in Rotterdam. Als afsluiter van het jubileumjaar wordt door de band een kerstconcert gegeven in Bakkeveen. Jubileumconcert Op zaterdag 31 oktober 2009 is het echter tijd voor een gezellige reünie en een prachtig jubileumconcert. Op deze avond wordt de nieuwe cd gepresenteerd die dit jaar opgenomen is door De Spijkerpakkenband. Gastsolist tijdens het jubileumconcert is Stef Pillaert, solo euphonium van Brassband Willebroek uit België. Stef Pillaert Stef Pillaert heeft met Brassband Willebroek al vele nationale en internationale titels behaald. Ook als solist won hij reeds verscheidene wedstrijden in binnen- en buitenland waaronder de Nationale instrumentenwedstrijd, driemaal de solistenprijs op

het Open Nederlands Brassband Kampioenschap en de solistenprijs van het Survento Festival. Stef verzorgt regelmatig solistische optredens in binnen- en buitenland zoals tijdens de Nationale Britse Brassband Kampioenschappen in de Royal Albert Hall te Londen, op de International TubaEuphonium Conferences te Birmingham & Manchester en het Europese Brassbandkampioenschap in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Daarnaast is hij ook lid van het "Flanders Tuba Quartet ". Oftewel: De Spijkerpakkenband presenteert een solist van wereldklasse! Toegangskaarten Wij nodigen u van harte uit op ons jubileumconcert om onze verjaardag met ons te vieren. U kunt alvast uw kaarten reserveren door een e-mail met uw persoonlijke gegevens te versturen naar: voorverkoop@spijkerpakkenband.com o.v.v. “Jubileumconcert”. Ook kunt uw kaarten bestellen via het volgende telefoonnummer 0516-541289. Uw kaartjes liggen dan klaar bij de kassa op de avond van het concert. Mis het niet, verzeker u van een plaatsje in de zaal en reserveer vandaag nog! Datum : Zaterdag 31 oktober 2009 Aanvang : 20.00 uur Locatie : “De Mande”, Tsjerkewâl 20 Entree : € 7,50 p.p. Voorverkoop: voorverkoop@spijkerpakkenband.com


PINKSTERFEEST WIJNJEWOUDE -- REUNIE – 13 NOVEMBER 2009 -Aan alle (oud) medewerkers/vrijwilligers van het Pinksterfeest Wijnjewoude, Het pinksterfeest in Wijnjewoude bestaat langer dan 30 jaar. Als bestuur van het pinksterfeest willen we daarom dit jaar een reünie organiseren, waarin alle (oud) medewerkers opnieuw met elkaar kennis kunnen maken onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij willen deze reünie organiseren op 13 november aanstaande vanaf 19.30 uur in Wijnjewoude. Wij willen zoveel mogelijk vrijwilligers aanspreken om naar deze reünie te komen. Geef daarom het nieuws ook door. De commissie van de oprichting is benaderd en we hopen een mooie terugblik tentoon te kunnen stellen. Heeft u nog materiaal en/of anekdotes, dan horen wij dat graag! Aanmeldingen kunnen gedaan worden door onderstaande strook in te vullen en op te sturen, of door contact te zoeken via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Inschrijven kan tot 1 november a.s. Met een pinkstergroet, Saskia Veenstra (voorzitter) Johanna Klooster (secretaris) Arno de Vries (penningmeester) Jannie van der Vaart (PR)

06-46058598 0516-481955 0512-303064 06-42668990

E-mailadres: pinksterfeestwijnjewoude@live.nl informatie over het pinksterfeest vindt u op: www.pinksterfeest.org

ANTWOORDSTROOK

Ja, wij komen graag met ........ personen op de reünie van het Pinksterfeest te Wijnjewoude. Naam: ____________________________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________________________ Postcode en Woonplaats: _____________________________________________________________ Telefoonnummer: ___________________________________________________________________ E-mailadres: ________________________________________________________________________ De antwoordstrook kan teruggestuurd worden naar: Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude e.o., Dopheide 2, 9241 EK Wijnjewoude


Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Instructeur: Internet: Correspondentieadres

John Verwey tel: 431331 Peter Crom tel: 480555 Hans te Loo tel: 542022 Annemarie Bongers tel: 541510 www.nwvdefriesewouden.nl Lange Singel 14 9243 KJ Bakkeveen De nwv is aangesloten bij INWA.

Opfrislessen Een opfrisles van anderhalf uur om de techniek weer op orde te brengen. Datum:10 oktober

Tijd: 9.30-11.00 uur in Bakkeveen start bij het VVV-gebouw aan de Foarwurkerwei 3a Voor leden zijn de opfrislessen gratis. Niet leden betalen â‚Ź 10,00 Wilt u meedoen aan een opfrisles of een kennismakingsles meldt u aan bij www.nwvdefriesewouden.nl bij Annemarie Bongers (na 18.00 uur) 0516-541510

of


Hallo allemaal, Hier eindelijk een berichtje over de geweldige reis naar Jamaica met World Servants. Het was echt superleuk! En dat kwam natuurlijk door een superleuke groep. Het werk was zwaar, maar was gelukkig wel afwisselend en bevredigend. We hebben gemetseld, beton gemaakt, een put gegraven en nog veel meer. Omdat de Jamaicanen op hun tempo werken en bij de laatste zak cement nog eens bedenken dat ze maar eens nieuwe moeten bestellen liepen we een beetje vertraging op. De hulp van de Jamaicanen was wel erg welkom. Als we in de put weer eens een gigantische rots op ons pad naar beneden vonden hielpen ze ons weer verder, met aanwijzingen en spierkracht. We hebben alle muren opgebouwd en het dak is ook gestort. De lokale bevolking maakt het verder af en volgens recente berichten is het dak nu helemaal af en de muren zijn al gestuukt. Het is echt een grote verbetering met wat er stond. En de mensen die we gesproken hebben waren zeer positief over dit specifieke project en World Servants in het algemeen. Sommigen van ons zijn naar een school geweest waar een World Servants project in 2005 was. Het was de bedoeling door een gesprek aan te gaan met de locale bevolking op een open manier zodat bevolking niet sociaal wenselijke antwoorden zouden gaan geven. We hebben de verhalen van verschillende mensen vergeleken en daar kwam het zelfde uit. De school werd veel gebruikt maar niet alleen door kinderen. Ook werd het gebruikt door de vrouwen uit de omgeving om de positie van de vrouw te bespreken. We kunnen zeggen dat het vorige project zijn doel bereikt heeft en dat nu nog steeds doet. Dat heeft ons veel goed gedaan, vooral met de gedachte dat het niet anders zal zijn met ons project.

In het weekend gingen we het eiland verkennen. Het land is erg mooi; witte stranden, hemelsblauwe zee en de rest van het eiland is vrijwel helemaal groen. Zo zag je echt hoe de mensen daar leven en hoe de Jamaicaanse cultuur is. We hebben het laatste weekend ook op een afgehuurd strand geslapen en we zijn nog bij een beklimbare waterval geweest. Op zondag gingen we naar de kerk, wat ook een aparte ervaring was. De Jamaicanen geloven met hun hele lichaam en laten dit ook duidelijk blijken. Tijdens de liedjes en het gebed ging het er dan ook swingend en uitbundig aan toe. Hier hebben we ook lekker bij meegedaan. Dit duurde dan een uur of 3, maar het was er heel gebruikelijk om gewoon in en uit te lopen tijdens de dienst. De verblijfplaats (een primairy school) en het voedsel was erg goed geregeld door Pastor Gordon (de pastoor van dat district). Er waren gelukkig weinig zieken en ongelukken. Volgend jaar is er weer een project in Springfield, waar er verder wordt gewerkt aan 'onze' school. Het is echt een supergoede en leuke ervaring en iets wat je zeker een keer meegemaakt moet hebben. Afgelopen weekend (18,19 en 20 september) hadden we een re端nie met alle projecten op een camping in Zelhem. Dit was erg leuk en gezellig, aangezien we een fantastische groep hadden. We hopen hiermee meer mensen enthousiast te hebben gemaakt om mee te gaan, want het was echt super! Veel liefs, Chantal, Aisha, Tecla en Mendelt Ook wel: World Servants Bakkeveen 2009


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Werkgroep Amnesty weer van start Op de Willedei in Wijnjewoude hadden we dit keer een mooie start van weer een seizoen actie en aandacht voor de mensenrechten. Bijna 200 kinderen hebben door middel van blikgooien ‘het onrecht (een oneerlijk proces; doodstraf; marteling etc.) omvergegooid. Daarnaast zijn er met behulp van materialen van Firma Pool en noeste arbeid van vrijwilligers veel zelfgemaakte kaarten verkocht, waarvan de mooie opbrengst bestemd was voor Amnesty. Ook werden er door Firma Pool gedrukte kaarten uitgedeeld om als groet naar gevangenen te sturen. Tenslotte hebben we meer dan 100 handtekening verzameld voor een brief om de inmiddels beroemde Aung San Suu Kyi uit Myanmar (Birma), die wederom onder huisarrest is geplaatst, vrij te krijgen. Al met al een mooie start!

Wordt u ook enthousiast van zo’n start en wilt u dit jaar ook eens of wat vaker aandacht schenken aan de mensenrechten, dan kan dat en is de Werkgroep u graag van dienst. Bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven (de schrijftas wordt gewoon bij u thuisgebracht) of bij een groetenactie. Ook op de Willedei werd weer die logische vraag gesteld: helpt 1 zo’n briefje, 1 zo’n handtekening nou wel? Ja dat helpt! Bewijs: Op de website van Amnesty (www.amnesty.nl) staan alleen al voor de maanden juli en augustus 10 goed-nieuwsberichten. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra (0594644305).


Markante en/of bijzondere bomen in Bakkeveen gezocht! Van alle bomen die er zijn in Bakkeveen moeten er ongetwijfeld zeer markante en/of bijzondere zijn. Markant door bijvoorbeeld hun soort, vorm, leeftijd of standplaats. Maar ook markant door hun geschiedenis of bijzonder door het verhaal wat bij de boom of bomen hoort. Door de grote hoeveelheid bomen in Bakkeveen is het ook mogelijk om groepen bomen als markant te betitelen. Een voorbeeld hiervan is het Sterrenbos achter de Slotplaats. Hier staan veel oude beuken bij elkaar. De (cultuurhistorische)standplaats in combinatie met de leeftijd van de bomen is hier bepalend voor de bijzondere waarde van de bomen. Maar ook een landschappelijke standplaats kan een heel goede reden zijn om een boom als markant of bijzonder aan te merken. De Bomenstichting heeft een lijst van monumentale bomen samengesteld. Daarop staat slechts ĂŠĂŠn lindeboom in Bakkeveen. De achterliggende reden hiervoor is dat alle andere monumentale bomen door de grote hoeveelheid niet meer opvallen. Daar valt wat voor te zeggen

maar feit is dat er tussen al die andere bomen vast nog voldoende bijzondere zijn. Of een boom markant is voor Bakkeveen zou ik graag samen met u bepalen. Daarom vraag ik u om de in uw ogen markante bomen aan mij door te geven. Ik verzamel deze en probeer ze zo mooi mogelijk fotografisch vast te leggen en te omschrijven. Uiteraard worden degene die bomen aanmelden op de hoogte gehouden van de resultaten. Voor vragen, suggesties en aanmeldingen mailt u naar: famklijnstra@jklijnstra.com of belt u naar Douwe Klijnstra Tel. 0516-850665


Google weet van vroeger ! Af en toe kijk ik een beetje rond op Google naar vroegere vrienden, kennissen en oud-collega’s. Ach, je verliest na het afsluiten van een bepaalde levensfase elkaar immers meestal uit het oog! Wat later realiseer je je dan dat zo’n breuk eigenlijk ongewild is en dus wil je na verloop van tijd toch weten hoe het ze vergaan is en wat ze tegenwoordig doen. Zo vond ik na 12 jaar een oud-collega terug van het bedrijf in Rotterdam waar ik jaren gewerkt heb, Geert Koenen.

Geert Koenen (1941) werd geboren in het Friese Haulerwijk en verhuisde in 1957 naar Rotterdam. Hij doorliep in de jaren zeventig de avond MAVO, volgde later cursussen op sociaal gebied en deed vakbondswerk. Gedichten schrijft hij sinds 1970, waarbij zijn dagboek een belangrijke inspiratiebron is. Hij houdt zich tegenwoordig vooral bezig met zijn kleinkinderen en ziet in het schrijven van gedichten een aangename bezigheid. Dankzij Internet ontdekte ik dat Geert over onvermoede kwaliteiten beschikt. Kwaliteiten, die ik nooit bij hem verwacht had in de technisch/administratieve sfeer waarin wij in die tijd ons werk deden. Lees hieronder een prachtig stukje “verhalende poëzie” uit Geert’s eerste bundel “Dauwvroeg in Haulerwijk”. Verhalende poëzie is goed leesbaar. Het is n.l. méér verhaal dan gedicht. Frans Briedé

Zomerse Dag Loom keek ik de Norgerweg af, richting de Elleboog Blikkering van zengende lucht boven het hete asfalt Op de Slotemaker de Bruїneweg naderde een fietser Grijs de haren, eeuwig de sigaret, Wietse van de Mei De keuterboer die in de namiddag onze Vivo-winkel bezocht Het geijkte recept was een halve liter bokbier van Grolsch Welke ik, door Heit gestuurd, uit de vochtige kelder haalde Die schamel was verlicht, een fietslampje op een Witte Kat Op de keldervloer roodachtige poreuze stenen, klam de lucht In het vage schijnsel, de drankvoorraad van de Vivo-winkel De beugelfles, zijn plek verradend door de witte afsluitknop Parelde van het vocht, alsof hij zo uit de dauw was getrokken Proosten deed hij met Heit, op het binnen gehaalde hooi Gulzig de dronk, het klokkend geluid vulde de achterkamer Plots, alsof hij uit het niets was opgestaan, de dorpspredikant Ds. Reiling, de kalende voorganger van de Baptisten Gemeente Heit en Wietse voelden zich betrapt, geschrokken de gezichten Maar de dominee groette ons vriendelijk en schoof aan tafel “Ik kan de zon wel in het water zien schijnen” sprak hij rustig Wietse en Heit deden een poging om deze uitspraak te vertalen Het werd een soort geknepen lach, uit de opgeblazen koppen Kruising tussen een keuterboer met kiespijn en een zure appel. Geert Koenen

“Zomerse Dag” is ook op onze Dorpswebsite verschenen. Laat daar d.m.v. uw reactie weten wat u ervan vindt. U kunt de redactie of mij (Frans Briedé, 0516 542087) natuurlijk ook rechtstreeks benaderen met uw reactie. Wie weet komen er dan méér stukjes. Geert’s derde bundel “Verdronken in het gevoel” verschijnt in mei 2010.

Het “Bruine Paard”


Uitnodiging Hierbij nodigen we alle inwoners van Bakkeveen en “Klupblad” lezers en “De Slûswachter” lezers van buiten Bakkeveen uit om het

jubileum

25 jaar Klupblad en 10 jaar website mee te vieren op zaterdag 31 oktober in Dúndelle. Verschillende verenigingen zullen op een creatieve manier een bijdrage leveren aan deze avond. En natuurlijk is er muziek om op te dansen en te swingen. De avond begint om 20.30 uur Namens PB: Geert Louwes, Neeltje Haisma, Roel Hoekstra, Tineke Luinenburg


Dorpsvisie Bakkeveen 2020 In het laatste Klupblad heeft het bestuur van Plaatselijk Belang aangekondigd om in samenwerking met de bewoners een nieuwe dorpsvisie te willen maken. In dezelfde editie van het Klupblad komt Jan Slofstra met zijn reactie dat dit een slecht plan is en hoe het naar zijn mening anders moet. Ik heb een andere mening en die wil ik hier graag naar voren brengen. Bakkeveen is een redelijk groot dorp met ongeveer 2000 inwoners. De natuur- en landschappelijke waarden van het gebied rond Bakkeveen zijn groot en worden door veel mensen gewaardeerd. Dit komt tot uiting in de recreatieve functie die het dorp heeft. De natuurgebieden zijn grotendeels in eigendom van natuurbeherende organisaties en dat geeft een positieve rem op een ongebreidelde recreatiedruk. Ook cultuurhistorisch heeft Bakkeveen een pré en dat is vooral de Bakkeveense vaart. In tal van beleidsnota’s van rijk, provincie en gemeente worden deze kwaliteiten onderkend en wordt door middel van regelgeving gestuurd op een verantwoord gebruik ervan. Dit betekent niet dat alle mogelijke ontwikkelingen op slot worden gezet, maar dat deze op elkaar moeten worden afgestemd en moeten worden getoetst aan vooraf opgestelde voorwaarden. De gemeenteraad heeft hiervoor de “Kaderstellende ruimtelijke notitie recreatieve en toeristische ontwikkeling Bakkeveen” van oktober 2007 vastgesteld. Voor het opstellen van een dorpsvisie zijn deze beleidsdocumenten belangrijke basisgegevens, die niet zomaar genegeerd kunnen worden. Los van het bovenstaande wonen er in Bakkeveen net als in alle steden en dorpen mensen met elk

hun eigen wensen, behoeften, enz. Om er een gemeenschap van te maken zullen deze wensen,enz. op elkaar moeten worden afgestemd. Dit kan door hier gezamenlijk over na te denken en te discussiëren, wat dan weer kan leiden tot een gemeenschappelijke visie over de ontwikkeling van het dorp, een dorpsvisie. Dit is dus wat het bestuur van Plaatselijk Belang voor ogen heeft en hier valt volgens mij niet veel tegen in te brengen. Eén van de belangrijkste aspecten van een samenleving is hoe wordt omgegaan met de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de scholen, de sport- en de sociaal-culturele voorzieningen. In een dorpsvisie hoort dit onderdeel een prominente plaats te hebben. En juist hierover is in Bakkeveen een uitgebreide discussie geweest die heeft geleid tot het Dúnsânproject.

Voor degenen die deze discussie niet hebben meegemaakt of bij wie het wat is weggezakt volgt hier een heel beknopte weergave van het proces en het uiteindelijke resultaat. Een aantal jaren geleden is onder de sportverenigingen, de gebruikers van Dúndelle en de scholen een uitgebreide inventarisatie gehouden van de knelpunten en wensen op ieders gebied en is gezamenlijk gediscussieerd over mogelijke oplossingen en prioriteiten. Hieruit kwam naar voren dat de vorming van een brede school (in de breedste zin, dus met buitenschoolse opvang, enz.) de hoogste prioriteit kreeg, gevolgd door de bouw van een sportzaal en verbetering van de voorzieningen van Dúndelle. Om een optimale functionaliteit en een efficiënte exploitatie van het geheel mogelijk te maken zou moeten worden


gestreefd naar een zo mogelijk integraal plan. In overleg met de gemeente zijn toen een viertal ruimtelijke modellen ontwikkeld, waarbij, om de financiële haalbaarheid te vergroten, ook een vijftigtal woningen in de zorgsfeer zijn ingepland. Deze modellen zijn vervolgens weer in een aantal sessies met het dorp bediscussieerd. De uitkomst hiervan was dat er geen uitgesproken voorkeur voor één bepaald model was en dat het geheel een goede basis kan zijn voor de verdere planvorming. De discussies verliepen in een uitstekende sfeer en iedereen was vol lof over de aanpak. Vanaf het begin is over het project intensief overleg gevoerd met de gemeente. Dit heeft er toe geleid dat “Dúnsân” zowel bij het college als bij de raad een positief onthaal heeft gekregen en dat het betrokken wordt bij verdere planvorming. Het ligt m.i. dan ook voor de hand “Dúnsân” een prominente plek te geven in de dorpsvisie. De bevolking van Nederland zal in de toekomst zeker gaan krimpen. Dit betekent dat de bevolkingssamenstelling er in zijn algemeenheid anders uit zal gaan zien, meer ouderen en minder jongeren. Daardoor zal de behoefte aan verschillende voorzieningen ook veranderen. Meer zorg, minder sport en scholen, minder levendigheid. Eerlijk gezegd lijkt mij dit geen aantrekkelijke ontwikkeling. En als we deze ontwikkeling kunnen vertragen dan zou ik daar een groot voorstander van zijn. Nu is het zo dat we dat op plaatselijk niveau echt wel kunnen. De bevolkingskrimp zal zich vooral daar het meeste laten gelden, waar geen goede werkgelegenheid is, waar het niet aantrekkelijk wonen is, waar het voorzieningenniveau achterblijft, waar de infrastructuur gebrekkig is.

Als we de kaart van Friesland bekijken dan zien we dat Bakkeveen in een gunstige omgeving ligt. We liggen vlak bij de A7 zone met de meeste werkgelegenheid van Friesland, ook Groningen ligt vlakbij en de omgeving is prachtig. De infrastructuur kan beter, maar is ook weer niet zo slecht dat het een hinderlijk obstakel is. En wat het voorzieningenniveau betreft hebben we tot nu toe geen klagen. Er zijn scholen, er is een huisarts, fysiotherapeut en zelfs een tandarts, er zijn sportvoorzieningen. En doordat we een recreatiedorp zijn, hebben we een uitstekende supermarkt en zwembad. Om de krimp op te vangen hebben we dus een goede uitgangspositie. Dit betekent niet dat we tevreden achterover kunnen gaan leunen. We zullen moeten blijven investeren in een evenwichtige bevolkingsopbouw. Dit kan door te zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften, dat er woningbouwmogelijkheden voor alle geledingen in de samenleving zijn en dat er gestuurd wordt op kwalitatief hoogwaardige recreatie. Bij deze recreatie zal vooral medegebruik van en investeren in de dorpsvoorzieningen gestimuleerd geheel haalbaar en betaalbaar is. Voorwaarde bij dit alles is wel dat de woonomgeving, ook het buitengebied, niet verloedert door een te grote recreatiedruk. Door deze aspecten steeds in samenhang te beoordelen en te ontwikkelen, zal er sprake zijn van synergie, waardoor het geheel meer zal zijn dan de som der delen. Ik hoop dat de toekomstige dorpsvisie deze geest zal uitademen. Henk Hoogeveen.


LTC Dundelle

Tennisvereniging 74 rt 19 6 maa

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Lid Jeugdcomm. Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken

Ad interim Jan de Haan Judith Schaepman (judith@aparta.nl) Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) Jitte Huitema (jitte.huitema@planet.nl) Klaas Torensma (jammah@xs4all.nl) Anneke Kort(annekekort@hotmail.com) Appie Kamminga (kammi256@planet.nl) Roy Witte (roypwitte@gmail.com)

Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 34 Merskekamp 10 Noardkamp 12 Boskleane 23 Weverswal 19

B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen

541804 541789 542784 0858769650 541164 541440 541223

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte / YaBeCo Van de voorzitter Rectificatie: In het verslag van september omtrent de enkelkampioenschappen is per abuis een foutje geslopen. Bij de damesenkel wedstrijdspelers is een dame onbedoeld onrecht aangedaan. Na een spannende finale is op de tweede plaats geëindigd Monika Stoffels en derhalve volgt hieronder de juiste ranglijst. Dames (wedstrijdspeelsters) 1. Aline Ketelaar 2. Monika Stoffels 3. Meriam den Ouden Verder bereikte mij het alarmerende nieuws van de kantinecommissie dat zij ‘negatief’ draaien ofwel tegenvallende kantineopbrengsten hebben in vergelijking tot voorgaande jaren. Wellicht dat de financiële crisis die ons allen treft hier debet aan is met als gevolg een dalende consumptieomzet aan de bar van onze tenniskantine. Om deze trend af te buigen, worden hierbij alle leden verzocht aanwezig te zijn bij de laatste toernooien van dit tennisjaar 2009. Dit zijn de dubbelkampioenschappen van komende 11 oktober (damesdubbel) en 18 oktober (herendubbel). De bedoeling is om met z’n allen na afloop van de toernooien over te gaan tot comazuipen. Het mes snijdt hier aan twee kanten; enerzijds een stijgende consumptieomzet voor de kantine en anderzijds kunnen we de crisis een beetje vergeten. Ik hoop velen van u te treffen op de dames- en herendubbeltoernooien van zondag 11 en 18 oktober. Van uw voorzitter, Adje Interim


LET OP! WIJZIGING: Slottoernooi: Vrijdagavond 23 oktober 20.00 uur De ballen knallen weer Dúndelle laat weer van zich horen, een geweldig MIX-Tournooi achter de rug, de dorpencompetitie draait fantastisch, maar loopt helaas alweer op zijn einde, de Najaar Mix Competitie is net gestart, en ondertussen worden de poule wedstrijden van de Dames en Heren dubbel ook nog gespeeld. Hebben we in deze tijd nog wel tijd om dit allemaal draaiende te houden, een klein complimentje aan alle vrijwilligers en deelnemers die hiervoor zorgen. Een MIX toernooi met een overweldigende deelname en een VCL die 2 dames tot zijn beschikking had. Na de eerste poule dag kon het toernooi nog alle kanten op maar aan het begin van de 2de dag werd duidelijk dat de halve finale plekken (al ging dat soms niet even makkelijk) terecht kwamen bij de iets betere teams. De winnaars in een spannende 3 setter, werden Monica en Andries die tegen Michel en Meriam alles uit de kast moesten halen. MIX TEAM KA te A kreeg de poedelprijs uiteindelijk toegewezen (zeer leuk en attractief tennis). Al met al een geslaagde dag, die tot in de late uurtjes op de zondagmiddag werd voortgezet met als gevolg, de eerste poule dubbelwedstrijden (sommige mensen spelen met alcohol op toch op een heel ander niveau). LET OP: De tossavonden blijven tot op heden matig bezocht, vandaar dat er tot 16 oktober één baan beschikbaar moet worden gehouden voor het spelen van de poulewedstrijden Dubbel. Aankomende zondag 11 oktober zijn de finale wedstrijden van de Dames dubbel, komt allen even de dames aanmoedigen. Zondag 18 oktober bent u weer welkom op de finale dubbel bij de Heren. Al met al, Lets Play Ball


Jeugdcommissie Komt allen onze jeugd aanmoedigen, dan wel nieuw talent spotten, tijdens de clubkampioenschappen voor de jeugd op 7, 14 en 25 oktober (zie de kalender voor aanvangstijden).

TENNISKALENDER 2009 - OKTOBER datum 1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 9 10 11

do vr za zo

12 ma 13 di 14 wo 15 16 17 18

do vr za zo

19 20 21 22 23

ma di wo do vr

tijd 17.00 20.00

activiteit tennislessen (tot 22.00) tossavond senioren

19.30

Dorpencompetitie

13.00

Clubkampioenschappen jongere jeugd

20.00

tossavond senioren Finaledag clubkampioenschappen damesdubbel senioren

13.00

20.00

Clubkampioenschappen jongere jeugd tossavond senioren Finaledag clubkampioenschappen herendubbel senioren

20.00

24 t/m 31

Slottoernooi senioren! Let op, verplaatst!

TENNISKALENDER 2009 - NOVEMBER datum dag 1 t/m 16 17 za

tijd

activiteit Einde activiteiten 09.00 Najaarsopruiming tennisbanen

kantinediensten oktober 2009 Naam 9 Sicco van der Mei

Tel.

Naam

Tel.

542007

Ronald Kuik

542167

16 Jan Douwsma

541646

Roy Witte

541223

23 Sietze Alma

541860

Sake Bergsma

421537

30 Sybrand Bosma

541770

Pieter Bouma

541058

Schoonmaakrooster oktober 2009 Naam

Tel.

9 Margot Miedema 542776

Naam

Tel.

Jolanda vd Meulen

542098 542777

16 Wilma Kolk

542073

Marjorie Kroeze

23 Angelique Kok

542781

Jellie Veenstra

541980

30 Gea Haan

541258

Tineke Hoekstra

541892


Afdeling Bakkeveen

Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling Bakkeveen van de BvPF,Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz. Bijeenkomst van 24 september. Schrijfster Wieke de Haan komt ons vertellen over haar boeken Óptriuwe en ôfbliuwe” en “ophysje en debêdzje”. Wieke de Haan is geboren in Akkerwoude, een dorpje dat later is opgegaan in Damwoude. Ze werkt bij de Stichting het Fryske Boek. Een van haar taken daar is het redactiewerk voor Boekenijs, het boekenmagazine dat 2 keer per jaar uitkomt. Daarnaast verzorgt ze de boekenrubriek over nieuw verschenen boeken voor de F-side, de wekelijkse Friestalige bijlage van de beide provinciale kranten. Schrijfster: Aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius was Wieke de Haan de eerste die haar afstudeerscriptie “De Fryske Petiele hûshaldkundig besjoen”in het Fries schreef. Dat was voor de schrijver van it Simke Kloosterman, ds. A. Wumkes, aanleiding om haar te vragen it itensierdersboek van Kloosterman, De Fryske petiele en wat der op en yn leit (1938), te bewerken en het opnieuw uit te geven. Wieke de Haan heeft het boek op haar naam en in 1986 lag haar boek De Fryske Petiele in de schappen. In 1993 volgt door haar zelf geschreven boek De Nije Petiele. Beide boeken vielen zeer in smaak bij haar publiek. Een hele andere weg sloeg ze in toen in 2005 haar verhalenbundel Optriuwe en ôbliuwe voor vrouwen verscheen. De bundel bevat korte, fictieve verhalen over vrouwen die al wat ouder zijn. Haar onderwerpen krijgt ze door te luisteren naar waar vrouwen mee bezig zijn en wordt verder geïnspireerd door stukjes en voorvallen uit de krant en tijdschriften. In 2006 verscheen haar tweede verhalenbundel Ophysje en delbêdzje-verhalenboek voor vrouwen, als vervolg op Optriuwe en ôfbliuwe. Wieke beschouwt beide boekjes als een onafscheidelijk geheel. In het ‘ophysboekje’ staan naast de korte, ook wat langere verhalen. De onderwerpen zijn in veel gevallen zeer actueel. Net zoals in het populaire tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’ en datingprogramma’s. Om het schrijven te onderhouden, houdt ze alle dagen een weblog bij, daar kunnen haar lezers op

volgen wat er bij Wieke en thuis ter sprake komt. Om haar werk onder de mensen te brengen gaat de schrijfster geregeld op pad om te spreken voor vrouwen en nutsverenigingen. We hebben zeer genoten van haar korte verhalen. Ook van de mooie en bijzondere kleding die ze daarbij droeg.

Mededelingen: Túnferdivedaasje Het Open Tuinenweekend van 29 en 30 augustus heeft met ruim 500 bezoekers maar liefst € 4635,60 voor MS Research opgebracht! Zonder de Bakkeveense Vrouwen van Nu, die cake en koek hebben gebakken, die spullen voor de rommelmarkt hebben afgestaan, die hebben geholpen bij het inrichten van de locatie, het opplakken van de prijsjes, het verzorgen van de catering, de verkoop van alles wat er in de aanbieding was, het maken van bloemstukjes en andere mooie dingen… zonder de inzet en de creativiteit van die grote groep vrouwen - en niet te vergeten: enkele enthousiaste mannen! - was dit allemaal nooit gelukt! Dus: iedereen, die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan dit enorme succes: VAN HARTE BEDANKT!

Donderdag 22 oktober: Cees Haan, oftewel Cees Pompoen uit Beetsterzwaag. Cees verteld over pompoenen en sierfruit, zaaien, planten en oogsten. Er zijn pompoenzaden te koop en we kunnen proeven van door Cees zelfgemaakte pompoencake. Als u nog geen lid bent, maar wel een keer een bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. De avondbijeenkomsten vinden plaats in Dúndelle en beginne om 19.45 uur. Odette Kamminga.

Als u nog geen lid bent, maar wel een keer een bijeenkomst wilt bijwonen bent u van harte welkom. De avondbijeenkomsten vinden plaats in Dûndelle en beginnen om 19.45 uur. Namens het bestuur Odette Kamminga.


Welkom bij T.I.B. T.I.B.? Wat is dat nu weer? Nou, als het P.E.B. nu Nuon heet, de waterleiding Vitens, Essent Enexis is geworden, PTT nu TNT heet en de Postbank ING, wil V.V.V. Bakkeveen niet achterblijven. Zij heten nu Toeristen Informatie Bakkeveen. Alle gekheid op een stokje: die naamsverandering heeft een organisatorische achtergrond, maar het voert hier te ver om daar op in te gaan. Wie het naadje van de kous wil weten, stapt eens bij T.I.B. binnen. Open van maandag t/m

vrijdag 10-12 en 14-16 uur (na 25 oktober 10.30-12.30 uur) en op zondag 13.30-15.30 uur bij de Slotplaats.

.

Trouwens, het is sowieso interessant om er eens te gaan kijken. Ook, of misschien zelfs juist voor Bakkeveners valt er heel wat nieuws te ontdekken. Tal van leuke hebbedingetjes om kado te geven, maar ook informatie over het dorp en de omgeving. Als je gasten hebt, kun je die bijvoorbeeld verrassen met een historische wandeling of een speurtocht voor de kinderen. In dat verband is het woord toeristen in de naam misschien wat misleidend, maar dat was het woord vreemdelingen in VVV toch nog meer? Laat je niet misleiden en steek je licht eens op, iedereen is welkom bij T.I.B. Romke


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Zondag Zondag Zondag Zondag

11 okt 18 okt 25 okt 1 nov

Ureterp Ureterp Siegerswoude Bakkeveen

9:30 9:30 9:30 9:30

uur uur uur uur

Zondag 8 nov

Ureterp

9:30 uur

Zondag 15 nov

Siegerswoude 9:30 uur

Ds. H. Rietman Ds. M. Eekels Ds. M. Eekels Ds. M. Eekels/Ds. G. Kajim Ds. M. Eekels Ds. K. Visbeek

Herfstvakantie SOW + HA Geref. Kerk (wintertijd) Oogstdienst (4/11 dankdag), koffiedrinken Fryske tsjinst

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Zondag 11 okt Zondag 18 okt Zondag 25 okt

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Zondag 1 nov

9.30 uur

Woensdag 4 nov Zondag 8 nov Zondag 15 nov

19.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Ds. S. Runia Ds. G. Kajim Ds. F. De Jong Ds. G. Kajim/Ds. M. Eekles, Ureterp Ds. G. Kajim Ds. G. Kajim Ds. G. Kajim

Zondag werelddiakonaat/jeugddienst jeugddienst Voorbereiding H.A. SOW-dienst Viering Heilig Avondmaal Dankdag voor gewas en arbeid

Verslag Duindiensten 2009 • De eerste duindienst van dit jaar werd gehouden op 19 juli met muziek van de Bazuin uit Donkerbroek. Voorganger ds. Postma spreekt over de vele vormen van rust, de rust die de Israelieten kregen in het beloofde land , de sabbats rust, en de rust van het evangelie van Jezus Christus die gemoedsrust schenkt. Durf je tijd te nemen om te rusten, om tot je zelf te komen. • De tweede dienst werd gehouden op 26 juli. De liederen werden begeleid door Willem Zijlstra op accordeon. Pastor v/d wal heeft als thema; Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis. Zonlicht mogen we ook zien als teken van Christus in deze wereld, genieten is op zich iets goeds zegt Prediker. Veel lijkt vanzelfsprekend, goede dingen, kleine wonderen, ook daar is een mens voor geschapen. • De derde dienst werd dit keer in de Geref. Kerk “De Mande”van Bakkeveen gehouden i.v.m. het slechte weer. De muzikale begeleiding kwam van het korps van Ureterp/Frieschepalen. Dhr. Renze Westra, ook bekend als acteur had als thema; We hebben het geweten, we hebben een geweten. En begint de overdenking met te vertellen dat hij als dienstplichtig soldaat in Duitsland is geweest. Daar in het Pr.st. Militair tehuis hing een bordje met de tekst “Verdraag dat anderen anders zijn”. Westra: Jezus verdroeg de mensen rondom zich en verkondigde de vrede. Na een leven van veel afgunst en drank gebruik, komt Westra op eigen kracht weer boven en heeft God zijn hart gevonden, en eindigt met de woorden alles wat je doet, het goede zal overwinnen. • De vierde dienst was op 9 augustus. De muzikale begeleiding kwam van Excelsior. Onze voorganger ds. Kajim ging met ons wandelen, niet letterlijk maar figuurlijk. In gedachten gaan we samen met Ruth, Orpa en Naomi op reis en met de emmaus gangers. We moeten nadenken over onze keuzes, zorgen en grenzen en God wandelt met ons mee. We mogen weer terug kijken op vier mooie diensten, dankzij de predikanten, korpsen en vrijwilligers die deze diensten mogelijk maakten. Graag tot volgend jaar! De Interkerkelijke recreatie commissie van Bakkeveen.


BAKKEVEENSTER AVOND Zaterdag 14 november 2009 Aanvang 20.00 uur in M.F.C. Dúndelle Voor u treden op:

Toneelvereniging "Nij Begjin" Doarpskoor "De Dúnsjongers" o.l.v. Germ Nicolai En laat u verrassen door:

“De Sjonnies” en misschien nog een andere verassing.

De toegang is gratis

Na afloop live zang en muziek door

“Bauke en Andries”


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester 2e secretaris/notulist Bouwzaken Wedstrijdsecr. senioren Wedstrijdsecretaris jeugd Jeugdcoördinator/-voorz. Algemeen lid / jeugdzaken

R. Haisma J. van der Vaart B. v/d Meulen G. Haisma J. Nieuwdam D. Kasemier W. Nieuwland R. Melles R. de Beus

541318 541780 541838 541960 541619 541229 542193 541981 542487

/ 06-25011727 / 06-15365494 / 06-15204364 / 06-15527199 / 06-55346969 / 06-13558441 / 06-18213888

Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Consul J. van der Meulen 541736 Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord

Nieuwsbrief ”Club van € 50 ” September 2009

Het doel is bereikt ! Alweer een doel bereikt. In de maand Mei is het scorebord geplaatst en hij is ondertussen al veelvuldig gebruikt. Dit scorebord is voor 95% betaald door de onze bijdrage. En de overige 5% is door een anonieme Sponsor betaald. Het bestuur heeft wel aangegeven dat er nog wel een officiële overhandiging moet komen en dit zal dan ook z.s.m. worden georganiseerd waar wij als leden natuurlijk voor worden uitgenodigd.

En nu: Ja wat nu. We hebben natuurlijk wel weer een nieuw doel nodig om voor te sparen. Dus als er leden zijn die een goed doel hebben binnen de voetbalvereniging meld dit dan bij de Commissieleden of via famnoord@home.nl Op het bord is overigs te zien wat we ondertussen al hebben bij gedragen aan de vereniging en we denken dat we hier wel trots op mogen zijn Bijdrage 2009/2010 In de maanden oktober, november en december gaan we weer uw bijdrage voor dit voetbaljaar ophalen. Maar je mag het ook ten alle tijden overmaken op rekeningnummer 3690 70 038 onder vermelding van je naam. Ook gaan we er vanuit dat de leden die toch al jaren hebben meegespaard dit jaar wel weer mee willen doen. Maar mocht dit niet het geval zijn meld dit dan even aan iemand van de commissie. Commissieleden : Willem Siebenga, Marcel Kootstra, Arend Hofsteenge, Alex Mols, Gert Noord, Kees van de Meulen


Het mysterie rond de moord op Lord Humphry van Dune la Delle Het zou een groots huwelijksfeest worden. Maar had de Lord de ware liefde getroffen? Hij bleef twijfelen. Alle notabelen en royalty zijn al op het landgoed aangekomen. Tot een huwelijk kwam het niet............ Aan u de taak helderheid in het mysterie te scheppen. Wilt U een onvergetelijke avond, kom dan op 28 november a.s. de moord oplossen. Om 20.00 uur ontvangt “Sherlock Holmes” u met een kop koffie/thee met tekst en uitleg over het mysterie. Aanmelden voor 20 november via info@dundelle.nl of 0516 - 541493 Vol = Vol!!! de prijs is € 15.00 p.p. incl. 1x koffie/thee en 2 consumpties


Bedrijfsnieuws Geef zelf uw bedrijfsnieuws (of nieuwtjes) door en deze wordt tezamen met uw advertentie geplaatst. Als redactie zouden we het erg fijn vinden dat adverterende ondernemers vaker een redactioneel artikel insturen. (info@bakkeveen.nl of klupblad@bakkeveen.nl of sluswachter@bakkeveen.nl )

Hallo, Mijn naam is Lydia Pama. Ik heb sinds een jaar een schoonheidssalon “Balanza� in Bakkeveen aan de Boskleane 52. Als ik terug kijk op het afgelopen jaar zie ik een grote groei van mijn klantenkring. Daar ben ik heel blij mee, want ik doe mijn werk met veel plezier! Voor wie mij nog niet kent, Ik ben ook pedicure, visagiste en nagelstyliste. Dus voor iedereen wat wils. Voor de komende feestdagen zal ik leuke arrangementen tegen aantrekkelijke prijzen samenstellen. Voor meer informatie, kijk op de website: www.schoonheidssalon-balanza.nl Tot Ziens!

Zaterdag 19 september was de Open Dag van de Bosmanege Stralend weer, het terras was de hele dag vol met bezoekers. De kleintjes konden eindeloos springen op het springkussen. In de hal begonnen om 9.30 uur de eerste dressuurruiters aan hun proef, extra spannend met zoveel publiek. De carrousel, gereden door de lesgroep van zaterdag 12 uur was een groot succes. Ook super was het tweetal Friese paarden van stal de Slachtedyk gereden door Laura en Robbie. De kleintjes mochten rondjes rijden op de kleine pony's terwijl het parcours werd opgebouwd voor de zeer geslaagde springwedstrijd. Voor foto's en filmpje kunt u kijken op www.bosmanege.nl


Het weer in september De dagen worden korter. Dit was al een tijdje zo, maar je gaat het nu toch echt merken. s’Avonds moet het licht weer vroeger aan. Maar ook in de natuur zien we dat de herfst dichter bij komt. Je kunt al zien dat de bladeren aan de bomen verkleuren, en hier en daar liggen ze alweer op straat. Maar we mogen niet klagen. September heeft ons dit jaar goed na zomer weer opgeleverd. Met een maximale temperatuur overdag tussen de 17 en 27 graden en s’nachts tussen de 6,8 en 16,1 graad. In het begin van de maand hadden we nog een paar dagen last van de restanten van de tropische storm die boven Nederland langs trok en bij ons voor de nodige regen een harde wind zorgde. Dit vond plaats op 3 en 4 september. Echter verder dan windkracht 6 is het hier niet gekomen. In de cirkel (onderstaande grafiek) is de dip in de luchtdruk te zien die werd veroorzaakt door de restanten van de tropische storm. In september viel er 39 mm neerslag in Bakkeveen, normaal zou dit 82 mm moeten zijn. Overigens is het hele jaar al relatief droog. Dit wil zeggen dat er

minder neerslag is gevallen dan dat er is verdampt. Er is tot nu toe ongeveer 500 mm regen gevallen terwijl er ongeveer 600 mm is verdampt. Een te kort van 100 mm volgens Piet Paulusma. Deze maand kent 10 dagen met een temperatuur van boven de 20 graden waarvan 4 boven de 25 graden. Een mooi resultaat dus.

Wanneer begint de herfst ? September is ook de maand waarin de herfst begint. Vreemd genoeg begint de herfst voor meteorologen op 1 september. Dit is al sinds 1780 het geval. Meteorologen houden er nu eenmaal van om dingen te kunnen vergelijken en dat kan nu eenmaal het makkelijkst als je vast stelt welke maanden tot de herfst behoren. Echter wij mensen maken meer gebruik van de sterrenkundige herfst. Deze begint op het moment dat de zon recht boven de evenaar staat. Deze datum ligt rond 21 september en is een afhankelijk van de stand van de aardas. Rudolphus Wagenaar

Je kunt bovenstaande grafiek zelf op je computerscherm tonen. Op de weerpagina van www.bakkeveen.nl kun je tot ongeveer 1 jaar terug alle weergegevens opvragen en in grafiekvorm laten zien. Dit geldt voor beide weerstations: die aan Blauhûs en die aan de Mandewijk.

Stamppottocht Wandeltocht door de mooie omgeving van Waskemeer en omstreken!! Zaterdag 10 oktober 12,5 km start om 09.30 uur 25 km start om 09.00 uur Start vanaf Dorpshuis (open vanaf 08.30 uur), uiterlijke vertrektijd 10.00 uur Kosten: € 10,00 p.p. (incl. koffie/thee en cake tijdens de tocht en een heerlijke!!! stamppot na afloop). € 5,00 p.p. (incl. koffie/thee en cake tijdens de tocht). Opgave niet nodig. Organisatie: Stichting Dorpsactiviteiten Waskemeer Info: Gretha Roijinga, telefoon: 0516-491521


Paddestoelenwandeling Slotplaats Op het landgoed de Slotplaats in Bakkeveen is het heerlijk wandelen in de herfst. Genietend van de frisse najaarslucht en het geurende bos ziet u overal paddestoelen staan. U geniet daarvan maar u wilt er misschien ook wat meer over te weten komen. Dat kan! Gaat u mee? Op zaterdag 10 oktober houdt Natuurmonumenten een paddestoelenexcursie op de Slotplaats. Een gids vertelt u alles wat u wilt weten over paddestoelen. We starten om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Slotplaats, gelegen aan de foarwurkerwei in Bakkeveen. Opgave is niet nodig. De kosten zijn € 3,- p/p.

De Provaaiders komen met tweede CD:

“Zun” De Groningstalige folk-bluesband De Provaaiders promoten hun nieuwe cd tijdens een tour door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bij de presentatie van de CD in Veenhuizen was men zeer lovend over het concert. Met deze cd laten De Provaaiders horen dat ze verschillende liedjes elk een eigen karakter kunnen geven. Op “Zun” staan een aantal bijzondere nummers, bijvoorbeeld de titelsong, “Zun” (komt weer op hier in ’t stadpaark), of Albertine. Als je deze nummers hoort krijg je sterk de neiging om mee te zingen. “Zun”is een verrijking voor de streektaalmuziek en een aanrader voor de liefhebbers. Het optreden vindt plaats in “De Slotplaats” Zaterdagavond 31 oktober. Om 19.30 uur gaat de zaal open. Het optreden begint om 20.00 uur. Entree is € 5 Reserveren: info@provaaiders.nl of 0592 387016 www.provaaiders.nl

Eetcafé & Restaurant De Stripe organiseert op zaterdag 31 oktober a.s. een dansavond voor iedereen die van (stijl)dansen houdt. Live muziek wordt verzorgd door dhr. Bekema. Aanvang 20.00 uur, entree € 5,00. Bezoek ook onze website: www.destripe.nl. Contact via 0516 541215 of info@destripe.nl.


Dorcas Voedselactie Dorcas organiseert dit jaar voor de 14de keer haar jaarlijkse voedselactie. De effecten van de kredietcrisis is in Oost-Europese landen vele malen groter dan bij ons, een torenhoge inflatie en massaontslagen zijn daar aan de orde van de dag. Daarom is deze voedselactie meer dan ooit bittere noodzaak. In Bakkeveen kunt ook u een steentje bijdragen op 6 en 7 november. In de Poiesz-supermarkt worden weer voedsellijstjes uitgedeeld van houdbare producten die u in de winkel kunt kopen en bij de uitgang weer kunt afgeven aan enkele medewerkers van deze actie.

Vorig jaar zijn er landelijk 51.000 pakketten ingezameld en in Bakkeveen 65 volle dozen en in de collectebus zat € 187.95. De vrijwilligers ( 25 ) van 2008 zullen opnieuw worden benaderd en hopelijk doet iedereen weer mee. Hoe meer mensen er mee doen, hoe korter de tijd om in de winkel te staan; in 2008 was dat slechts 1,5 uur. U kunt zich opgeven bij Riemke Roelsma tel. 541367 of bij Hilly Veenstra tel. 541369. We hopen dat het weer een succes mag worden!!! H.V.G.

Laat de herfst maar komen Hebt U ook al ontdekt dat door de prachtige zomer sommige planten al weer beginnen uit te botten? De activiteitencommissie van “De Mande” wil hieraan graag een vervolg geven zodat uw tuin er ook deze herfst puik voor staat. Op zaterdag 10 oktober a.s. kunt u ons weer verwachten met een breed scala van planten om uw tuin nog meer op te fleuren. De opbrengst van deze actie zal ten goede komen aan de inventaris van ons kerkgebouw. Voor de prijs hoeft u het echt niet te laten want die is verrassend laag. Stel onze vrijwilligers niet teleur. Aktiviteitencommissie De Mande


HISTORISCHE RUBRIEK 2009, nr. 8 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING Het winterprogramma van de Historische Vereniging gaat van start: 

De dokters van Bakkeveen Rectificatie In het stukje in het vorige Klupblad over de Bakkeveenster huisartsen zat een fout. Dokter Damhuis kwam niet in 1954, maar was er al in 1951. Excuses en bedankt voor de reacties. J.J. de Zee

Op woensdag 14 oktober a.s. houdt de heer B.van der Meulen uit Leeuwarden in de Dúnhoeke een inleiding over stamboomonderzoek. Wat U daar allemaal precies kunt verwachten, wordt nader toegelicht onder het betreffende kopje. Op zaterdag 17 oktober is er voor mensen met belangstelling voor de geschiedenis van Opsterland een Historyske dei in It Damshûs in Nij Beets. Voor meer informatie zie verderop in deze rubriek. Op dinsdagavond 20 oktober worden er weer historische foto’s besproken. Siebren Roelsma en Jan van Dalen leiden je door nog onbekende foto’s. Dúnhoeke, van 19:30 tot 21:30 uur. Let op: deze avond stond eerst 1 dag later, 21 oktober, maar moest verplaatst worden. Op zaterdagmiddag 24 oktober organiseren we achter Bakkeveen een fietstocht naar de bronnen van de Boorne. Waar begint de Boorne (ons Alddjip) eigenlijk ? Jan Slofstra neemt U mee op excursie en tot uw verrassing zult U ontdekken dat op nieuwe kaarten en in het veld de bovenloop van de Boorne en de brongebiedjes van deze stroom nog goed te zien zijn. Wanneer U er een heeft: verrekijker meenemen. Start van de tocht: Dúndelle om 13.30 uur. Om het een beetje overzichtelijk te houden, beperken we het peloton tot een 14-tal deelnemers. Aanmelden bij Jaap de Zee, telefoon 0516-541884. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Is de belangstelling groter ? Geen probleem, dan doen we het een volgende zaterdag nog een keer. Op 11 november a.s. houdt Johan Frieswijk uit Beetsterzwaag, oud-medewerker van de Fryske Akademy, in de Dúnhoeke een lezing over Socialisme in en rond Bakkeveen tussen 1880 en 1940. Nadere mededelingen volgen in de Historische Rubriek van begin november. Ook voor de maanden februari en maart hebben we een tweetal sprekers uitgenodigd. Die hebben toegezegd, maar nog geen precieze titel opgegeven. Ook de datum staat nog niet vast. Dat komt dus nog. Op woensdagavonden 25 november en 16 december worden historische foto’s besproken. Siebren Roelsma en Jan van Dalen leiden je door nog onbekende foto’s. Dúnhoeke, van 19:30 tot 21:30 uur. Eind november verschijnt als alles goed gaat het volgende nummer van Ald Bakkefean.

Genealogie - stamboom onderzoek De heer B. van der Meulen uit Leeuwarden, secretaris van de afdeling Friesland van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie, zal op woensdag 14 oktober komen uitleggen hoe stamboomonderzoek plaatsvindt. Plaats: Dúnhoeke. Aanvang: 20.00 uur. Het belooft een zeer interessante presentatie te worden. Er wordt vertelt hoe het familieonderzoek werkt, hoe je aan de gegevens komt en op welke wijze je deze in heldere overzichten weer kunt geven. Als er na afloop uit het publiek een groep mensen echt enthousiast zijn geworden, dan zou er in kleinere kring later in het seizoen nog enkele malen een bijeenkomst gehouden kunnen worden om de geschiedenis van de Bakkeveensterfamilies verder uit te diepen.

Is Jaap de Zee familie van Jan van Dalen? Nee? Nou, daar zijn we niet zo zeker van ! Presentatie over Genealogie (stamboom onderzoek). Woensdag 14 oktober, Dúnhoeke, 20 uur

Voor leden van de Historische Vereniging Bakkeveen is de toegang tot de lezing gratis.


Reünie van de familie Wiering Onlangs hield de familie Wiering een reünie in café de Brink. De keuze van de plek was niet toevallig. De naam Wiering was in de eerste helft van de vorige eeuw immers nauw verbonden met het café. Het schijnt een mooie dag geweest te zijn, waarbij ook aan de geschiedenis de nodige aandacht is besteed. Jaap de Zee verzorgde een historische dorpswandeling. Café de Brink had een aardig kaartje laten maken met namen van een aantal eerdere uitbaters (afbeelding is aangepast t.o.v. origineel) en er circuleerden stambomen van de families Wiering en Minkema.

Theo Jansma & Anja van der Wal Van 2005 tot heden Suardes Douwsma & Tineke Hofstede van 1994 tot 2005 Jannes vd Weij & Jenny Monen van 1977 tot 1987 Eddy & Betty de Jong van 1965 tot 1966 Hendrik de Jong & Betje v Zanten Na 1945 Wiebe wiering & Ike Minkema van 1910 tot 1918† Ike vanaf 1921 caféhoudster

Jopie Postma & Renate de Vegt van 1987 tot 1994

Dirk Buis & Annie Potjewijd van 1966 tot 1977 Wietze Postma & mevr. Postma Van ca. 1950 tot 1965 Hendrik Wiering Van 1940 tot ca 1945 Herberg Bakkeveenster Verlaat Sikke Sikkema vanaf 1837


DE SLOOT Jan Douwsma van snackbar ‘De Kolk’ kocht van de gemeente de sloot naast zijn zaak om erop te kunnen bouwen. Die sloot was vroeger breed en diep. De kinderen van Van Gorkum, Sjirk en Jantsje, konden voor hun huis de schaatsen onderbinden, de sloot langsrijden en dan de Foarwurker Wei oversteken. Ze lieten zich daar bij de wal langs glijden en waren op de vaart. Het huis van Van Gorkum stond waar nu de kledingcontainers staan. Zelfs ging ik daar ook wel langs naar school.

Op een keer, het zal 1948 of ’49 zijn geweest, had Tjeerd Nijboer een bijt in het ijs van de sloot gekapt. Toen ik daar langs kwam lag Gerkje Postma in de bijt. Die heb ik er toen uit gehaald. In de nazomer stond de sloot soms bijna droog. Dat bood ons de gelegenheid om te hofkesjongen, dat wil zeggen in de tuin van Foppe de Haan zonder toestemming pruimen en appels te plukken. De Haan had het hele stuk tuin tot aan de pastorie. Er stond hier ook eens een ooievaarsnest. J.J.de Zee

HISTORYSKE DEI OPSTERLAN - 17 oktober a.s. in contact te brengen, organiseert de initiatiefgroep Alweer een flink aantal jaren geleden kende op 17 oktober a.s. vanaf half tien ’s morgens een Opsterland een Historische Commissie. Die Histoaryske dei Opsterlân. adviseerde de gemeente op historisch terrein en De historicus Kerst Huisman zal er aan de hand van organiseerde ieder jaar in Bakkeveen een eigen onderzoek laten zien wat het verleden nog ‘Sneupersdei’, waar inleidingen werden gehouden allemaal aan nieuwe informatie kan opleveren, als over de geschiedenis van Opsterland. Een paar jaar je maar inventief de verschillende soorten bronnen geleden verdween die commissie. zoekt en gebruikt. Zijn voorbeeld: Het leven van de Het Streekmuseum Opsterlân heeft het initiatief Joodse gemeenschap in Gorredijk. genomen om tot een nieuwe commissie te komen Vervolgens zal Jan Slofstra iets vertellen over de en alvast een voorlopige initiatiefgroep gevormd. In Historische Vereniging in Bakkeveen , wat hopelijk eerste instantie is het de bedoeling om in onze mensen stimuleert om elders soortgelijke gemeente mensen te bereiken, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het eigen dorp, de eigen initiatieven te nemen. Het programma wordt besloten met een korte streek of de eigen gemeente, die ook bereid zijn schets van het ontstaan van het Openluchtmuseum om een groep te vormen en die daarmee actief aan It Damshûs en van de manier waarop de de gang gaan. Het doel op langere termijn is het dorpsbevolking dit draaiende houdt, gevolgd door stimuleren van de belangstelling voor de een rondleiding langs de verschillende objecten van geschiedenis van Opsterland en zijn dorpen. het museum. Ook moet de nieuwe Historische Commissie de oprichting van plaatselijke historische verenigingen, De bijeenkomst vindt plaats in het zoals die op verschillende plaatsen in Friesland Openluchtmuseum It Damshûs aan de Domela bestaan, bevorderen. Ook in Opsterland zijn er Nieuwenhuiswei in Nijbeets, zaterdag 17 oktober voorbeelden. In Bakkeveen bestaat een dergelijke 2009. Half tien staat de koffie vereniging met bijna 200 leden. klaar en rond twee uur is het In Nijbeets is een flink aantal Programma Histoaryske dei programma afgelopen. De dorpsgenoten betrokken bij het Opsterlân: kosten bedragen 10 euro per Openluchtmuseum It Damshûs. 09.30 ontvangst met koffie persoon, inclusief de lunch En in Beetsterzwaag bestaat een 10.00 opening (een kop soep en enkele groep die historische 10.10 inleiding Kerst Huisman broodjes). Wij verzoeken U rondleidingen verzorgt. Maar er 10.40 vragen en discussie ter plekke de kosten af te moet meer mogelijk zijn in een 11.00 koffiepauze rekenen. gemeente met een zo rijk 11.10 inleiding Jan Slofstra verleden als Opsterland. We 11.25 discussie U kunt zich aanmelden tot denken daarbij aan het 12.00 lunch uiterlijk 9 oktober bij: interviewen van oude mensen 12.30 inleiding over It Damhûs Streekmuseum Opsterland, over vroeger, zodat historische telefonisch 0513-462930, of - museum en kennis niet verloren gaat. We per e-mail: vrijwilligers denken aan publicaties over het museumopsterland@planet.nl, verleden van Opsterland, dorpen 12.45 rondleiding of per e-mail: of streken. En we denken aan 14.00 sluiting van de johan.frieswijk@inter.nl.net. het opzetten van digitale bijeenkomst De initiatiefgroep: Johan beeldarchieven per dorp. Kosten Frieswijk, Kerst Huisman, Om de belangstelling te entree € 2,00 Tjitze Schippers en Jan stimuleren en om mensen uit 2 x koffie € 2,60 e Slofstra verschillende dorpen met elkaar 1 keer met koek € 0,50


Uit het digitale archief van de Leeuwarder Courant was ter gelegenheid van de reĂźnie van fam. Wiering ook een aantal berichten en advertenties opgediept die betrekking hebben op de herberg in vroeger dagen. Een van die berichten, een rechtbankverslag van 14 november 1896, drukken wij hierbij graag af. De beklaagde H(albe) W(ouda) werd op 19 november veroordeeld tot Ć’ 5,boete, subs. 10 dagen gevangenisstraf.


Soosverslag We gingen met eigen vervoer naar “It Griene Nest” nabij Sumar. Op deze boerderij zet men zich in voor het behoud van oude Friese rassen van dieren, planten en bomen. We werden ontvangen met koffie – thee en kregen intussen uitleg over het ontstaan en de bedoeling van het geheel. In 2005 is men gestart en dat is voor een uitgebreid project als dit nog maar kort. Het wordt nu nog gesubsidieerd, maar in de toekomst hoopt men zelfstandig te kunnen functioneren. Het is tevens een zorgboerderij en de mensen die daar verblijven helpen samen met hun begeleiders voor het verzorgen van de dieren of helpen mee in de tuinen. De opbrengst van de tuinen wordt voor een gedeelte verkocht in de bijbehorende winkel; het overige deel gaat naar de detailhandel. De uitleg over de vraag wat nu eigenlijk het echte Friese ras inhoudt, is ingewikkeld, want van oorsprong is alles import geweest en niet alle dieren, planten en bomen waren geschikt voor het klimaat en de grondsoort

hier in het noorden. Wat hier wel gedijde heeft men door de eeuwen heen ontwikkeld door kruisingen en bestuiving wat de opbrengst ten goede kwam en vooral een sterk ras heeft voortgebracht. Het Fryske hynder, de Wetterhún, de Fryske ko en het Wáldbjintsje zijn hier typische voorbeelden van. De roodbruine vleeskoe is later vervangen door de zwartbonte, omdat die meer melk produceerde. Door de veredeling van bomen en planten en door het veranderen van het klimaat is er veel meer variatie in producten ontstaan en met de komst van de glastuinbouw breidde dit zich alleen nog maar uit. Om terug te gaan naar de oorspronkelijke rassen is nog een lange weg. Van de dieren waren er krielkippen, het vleesschaap met een kale staart en witte geiten die voor de melk werden gehouden en vroeger ook wel arbeiderskoeien werden genoemd.

In de tuinen was een variatie aan bessen, groenten, zaden en peulvruchten te zien. De fruitbomen waren nog vrij klein, maar het geheel was beslist de moeite van het bezoek PROGRAMMA 50+ SOOS 2009/2010 waard. Velen gingen met een tas met 14 okt. Bingo lekkere groenten of fruit uit de winkel 18 nov. Film over “Oud Bakkeveen” - Berend Overwijk terug in de auto. En omdat het heel 23 dec. Kerstmiddag met o.a. De Dunsjongers mooi weer was gingen we via een 13 jan. Nieuwjaars ‘borrel’ met m.m.v. MuZieSen toeristische route terug naar eigen 3 febr. Toneelvereniging Nij Bigjin dorp. 17 mrt. Harlinger Huusvrouwen 14 apr. De Briljantjes Ons jaarlijkse uitstapje is in mei. U bent van harte welkom!! Aanvang: 14.00 uur, M.F.C. Dúndelle

Op 14 oktober komen we weer bijeen, dan voor een spelletje Bingo. Tot ziens, de commissie.


Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen

De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken. Startavond Op 29 september j.l. vond de startavond plaats met als thema “Kleur bekennen”. Mevr. Nijveld uit Hasselt vertelde op indrukwekkende wijze over Ester, de vrouw van Koning Ahasveros, die een door Haman beraamde aanslag op het Joodse volk wist te voorkomen. Ester bekende KLEUR. Laten wij aan haar een voorbeeld nemen!

Programma voor de maanden oktober en november • Donderdag 15 oktober 2009 Rayonvergadering Frieschepalen, aanvang 20.00 uur, plaats “de Iepen Doar”, entree € 5,=, en een modeshow “út beppes tiid". • Dinsdag 17 november 2009 Lezing over De Vogelwacht met de heer Scholten, aanvang om 19.30 uur. • Donderdag 26 november 2009 Kerststukjes maken. Meer informatie over het materiaal enz. volgt. Website Zoals bekend is, is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto’s’, enz. te voorzien betreffende de vereniging. Zij kan het niet alleen! Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel.

GEDICHT voor de maand oktober

Ik hou er van als de regen de hemel openscheurt van wolken en van bomen waar van alles mee gebeurt niet van dat hele stille dat 's mij te laconiek maar danst de regen op mijn dak hoor ik een stuk muziek een hemelhoog fortissimo een machtig krachtig lied de zon? of ik daar niet van hou? jawel-maar ik hóór haar niet. Toon Hermans

Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage voor De Slûswachter leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto’s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel het De Slûswachter als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29.


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Erik van Weert

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Burmanialaan 2

541003 06-11005893 541189 541392 06-52005218

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com

Ledenvergadering. De ledenvergadering kende een redelijke opkomst (gezien de voorgaande ledenvergaderingen). Gelukkig meldde 1 van de aanwezigen zich aan als bestuurslid. Dit werd door de overige aanwezigen met groot applaus begroet. Erik van Weert (speler Herne-2) is opvolger van Martha Melles geworden. Binnenkort worden de bestuursfuncties opnieuw verdeeld en is de kans groot dat de voorzittersfunctie weer is ingevuld. Volgende maand de uitgebreide notulen. Competitie Trainingstijden 2009-2010 Het jeugdteam heeft 2 wedstrijden gespeeld en Dag Tijdstip Groep ook beide wedstrijdengewonnen. Maandag 20:30-22:00 Recreanten Donderdag 24 september werd het uit tegen Tijnje 21:00-22:30 Heren-1 (Marum) 2-1, met als setstanden 25-19, 17-25 en 22-25. 19:30-21:00 Heren-2 (Marum) Een moeizame eerste set van het seizoen en Dinsdag 15:30-19:30 4 groepen mini’s daarna winst. e 19:30-20:30 Jeugdteam De 2 wedstrijd tegen DFS (Bergum) werd met 3-0 gewonnen. Setstanden: 15-25, 14-25 en 16-25 (zeer regelmatig dus). Heren-1 is er popnieuw in geslaagd (zij het op het nippertje) in de 1e klasse te blijven. Er zijn 2 wedstrijden gespeeld. Net zoals vorig seizoen een moeizame start. Tegen DOSKO/Acta (Franeker) werd met 1-3 verloren. Setstanden van deze thuiswedstrijd (Marum) waren: 23-25, 25-18, 13-25, 10-25. De 2e wedstrijd tegen Steggerda ging met 4-0 verloren. In de 1e set was er nog enige tegenstand, maar doorna was Steggerda echt de betere ploeg: 26-24, 25-19, 25-14 en 25-11. Heren-2 heeft beide wedstrijden ook gewonnen en niet meer dan dat. Een speler dat al dat we zouden gaan promoveren. Zou kunnen, maar zou wel eens niet het geval kunnen zijn. De eerste wedstrijd tegen VCS (Surhuisterveen) moesten we in de warming-up Gerbrand al missen: hij stapte op een bal en kreeg problemen met de enkel. Gelukkig kon hij nog 2 sets meespelen en die werden dan ook gewonnen. 2-1 Een herfst- en winterseizoen winst. De 2e wedstrijd was tegen Turfstekers-Drachten (in Drachten). lang wekelijks sporten ? In deze hal behaalde Heren-2 nooit haar beste resultaten, Dat kan: kom volleyballen. maar deze keer 2 punten. De 3e set ging verloren. Dus zeker Er zijn diverse niveaus. in het linkerrijtje. Je kunt vrijblijvend een paar Het competitierooster is te vinden op competitie.nevobo.nl

keer meedoen ! De dorpencompetitie van de recreanten begint dit jaar in oktober. Er hebben zich 4 personen aangemeld om de scheidsrechterscursus te gaan volgen. Hulde ! (nu her certificaat nog). De cursus wordt i.s.m. JMC (Marum) gegeven.


Sociaal Cultureel Werk Werk Kinder- & jeugddisco De eerstvolgende kinderdisco is op: vrijdag 6 november. Kinderen van groep 1 t/m 4 van 19-20:30 en van groep 5 t/m 8 van 20:30 – 22:30 uur.

Cursussen Programma najaar 2009

Champagne avond Start:

18 november Kosten: € 12,50 (aanmeldingen voor 20 oktober i.v.m. voorbereidingen en inkoop) Tijd: 19.45-22.00 uur Aantal lessen: 1 Zoals u weet zijn er verschillende soorten champagne op de markt. De ene wat duurder dan de andere. Op deze avond zal Sietse Hoogstins uitleggen en u laten proeven wat de verschillen zijn. Dit alles in combinatie met een lekker hapje. Met de feestdagen in het verschiet is het leuk om enkele bruikbare tips te krijgen m.b.t. het kopen van lekkere en betaalbare champagne Datum: 18 nov. om 19. 45 uur Korrie Luinenburg: 0516-542017 Email: cursus@bakkeveen.nl

Introductie genealogie (stamboom onderzoek) Start: 14 oktober Tijd: 20.00-22.00 uur In samenwerking met de Historische Vereniging zal een deskundige vertellen hoe stamboomonderzoek werkt. Welke gegevens kun je waar vinden en wat hebben anderen al over jouw familie opgespoord? Er zullen voorbeelden van families uit de omgeving worden gebruikt. Dus misschien jouw familie ook wel ! Afhankelijk van de reacties van de aanwezigen kan worden besloten het bij deze ene avond te laten, maar er kan ook een groep ontstaan die op 1

Kosten: € 3,00 Aantal lessen: 1 of andere wijze het onderzoek voor bepaalde families uit Bakkeveen of naaste omgeving voort wil zetten. De presentatie zal worden verzorgd door dhr. Bouwe van der Meulen uit Leeuwarden, secretaris van de afdeling Friesland van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie. Leden van de historische vereniging hebben gratis toegang. Aanmelden niet noodzakelijk.

Historie Bakkeveen in foto en tekst (herkennen en beschrijven van historische foto’s) Start: Dinsdag 20 okt en Kosten: € 0,00 Woensdagen 25 nov en 16 dec Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen: 3 Ook deze avonden zijn in samenwerking met de personen maandelijks in het winterseizoen bij historische vereniging. Op www.bakkeveen.nl zijn elkaar geweest om de foto’s te beoordelen. Ook ongeveer 1700 historische foto’s opgenomen. komen dan nieuwe foto’s over vroeger boven water. Echter voor een groot aantal foto’s ontbreekt nog Hiermee wordt onze geschiedenis (van de vorige een goede beschrijving. Bijvoorbeeld wanneer en eeuw) langzaam maar zeker vastgelegd in beeld en waar de foto is genomen, welke personen op de tekst. Aanmelden bij Siebren Roelsma foto staan, etc. (siebrenroelsma2@hotmail.com) of Jan van Dalen Ook vorig jaar is een groep van gemiddeld 12 (06-11005893)


Reconstructie Foarwurkerwei Plannen: kwestie van besef en balans De Foarwurkerwei is de belangrijkste uitvalsweg van Bakkeveen. Of dat met de komst van de N 381 – nieuw versie- zal veranderen valt nog te bezien. Maar dat duurt nog minstens 5 jaren. Er is bij vele gebruikers van de Foarwurkerwei in enige mate sprake van frustratie. Duidelijk is dat de “kost voor de baat” gaat, dat is nu eenmaal een gegeven. Maar de balans lijkt helemaal zoek door de traagheid. Vorig najaar is de kruising ’t Foarwurk te Siegerswoude gereconstrueerd: in de ogen van velen een verbetering. Maar tijdens dat maanden durende project was er al veel overlast voor Bakkeveenster automobilisten. Omrijden via de Mjûmsterwei, Dwarswijk en Bremerwei: straten die daar zeker niet op berekend zijn. De gemeente en provincie waren van plan van begin maart tot aan de bouwvak 2009 de Foarwurkerwei opnieuw af te sluiten en in 4 maanden tijd de “klinkers 45 graden te draaien” (in keeper verband). In het vroege voorjaar was er een bijeenkomst van gemeente, provincie en ondernemers en bewoners van Bakkeveen georganiseerd door PB. De overheidsafvaardiging begreep het belang van met name de ondernemers en binnen 24 uur was de planning helemaal omgegooid en voor een groot deel verplaatst naar het rustiger najaar. Waar toen nog nauwelijks over werd gesproken was de duur van de werkzaamheden. Dat had ook veel korter gekund als de betrokken ambtenaren met de negatieve aspecten waren geconfronteerd. De eerste keer waren ze er snel bij de balans te herstellen. Maar vanuit de burelen te Leeuwarden let je op andere zaken dan de automobilisten van Bakkeveen en maak je andere afwegingen. Wenselijk dat PB een evaluatie van de balans in de planning uit laat voeren en daarbij alle aspecten mee laat wegen. JanvD PS: Als we vergelijken met Ureterp hebben we overigens niets te klagen.


Ballonvaren: planningprobleem Sinds 1999 worden elk jaar vanuit Bakkeveen ballonvaarten georganiseerd. En er wordt elk jaar gepland op de zondagavond. En elk jaar konden de ballonvaarten ook doorgaan, ook was het door de weersomstandigheden soms “kiele kiele”. Dit jaar, 2009, waren er zoveel aanmeldingen dat we 2 avonden hadden gepland: zaterdagavond 27 juni en zondagavond 28 juni. Elke avond 21 personen in 2 ballonnen. De zondagavond vaart kon doorgaan. Het was bewolkt, maar acceptabel. Bij de landing stond er trouwens wel wat veel wind, maar alles ging goed. De landing was op de landerijen van de kaasboerderij in Tijnje. De tocht ging over het stroomgebied van het Ald Djip, Beetserzwaag, Nij Beets en dan na ruim een uur de landing in Tijnje. De zaterdagavond stond er teveel wind om de tocht door te kunnen laten gaan, hoewel het achteraf wellicht toch had gekund. Dat betekende uitstel voor 21 personen. Toen werd het lastig in de vakantieperiode. Plannen met passagiers en ballonvaarder Dijkstra uit Nietap. Eén ballon vol (10

personen) zou op vrijdag 10 juli, maar het weer was niet goed. Wederom uitstel en wonderwel kon donderdag 23 juli gepland worden. Alle 10 konden ! De donderdag begon met slecht weer, maar tegen de avond was het prachtig. Met ver uitzicht ging de vaart vanaf ’t Hout naar de hooilanden ten oosten van Peize. Een 2e groep van 5 personen kon verzameld worden, na een mislukte poging, op zondagavond 23 augustus. Hier werd opgestegen vanaf een weiland aan de Mandewijk. De vaart voerde over Bakkeveen en kwam uiteindelijk bleek de landingsplaats Roodkerk (ten noordwesten van Veenwouden) te zijn. Opnieuw prachtige weersomstandigheden met mooi vergezichten. Dan resteerde er nog een groep van 8 personen. De vakanties waren voorbij en er kon in september gepland worden. Om een lang verhaal kort te maken: 2x kon het niet doorgaan. Steeds teveel wind. Wellicht volgend jaar beter. Volgend jaar is de datum alweer vastgesteld: op de zondagavond van de feestweek en dat is 6 juni. JanvD

Aan de deur wordt niet gekocht Op 7 september verscheen van Rudolphus Wagenaar een artikel op www.bakkeveen.nl over verkoop aan de deur.

Vandaag is er een man actief geweest in een aantal straten in Bakkeveen. Hij komt van het bedrijf Zeker&Mobiel ontstoppingen. Deze man wil abonnementen verkopen voor het ontstoppen van rioleringen bij particulieren. Het gaat dan alleen om de eigen buizen in en vlak bij huis. Hij doet voorkomen dat alle problemen opgelost worden m.b.t. rioolontstoppingen, maar dit is niet zo. De buizen van de gemeente doet het bedrijf niets mee. Een rekensommetje: elke maand € 9,25. Dit komt uit op ruim € 110,-- per jaar. Er van uitgaand dat je niet ieder jaar een probleem hebt, wordt het wel erg duur. Ik raad een ieder aan om eerst goed te bedenken of je dit bedrijf nodig hebt. Ook kun je eens googlen op deze bedrijfsnaam; je komt dan verassende dingen tegen! En dat Googlen levert TROS-Radar op. Een malafide bedrijf ! Ook elders in Bakkeveen was men actief, maar hopelijk is niemand “erin” getrapt.


Service pagina Het “De Slûswachter” team Functie Administratie Drukwerk Advertenties Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Mandewijk 15

Telefoon 542073 541828 541223 06-11005893

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen voor aanleveren van kopij, bundelen en verspreiding

Kopij inleveren: per email naar klupblad@bakkeveen.nl of info@bakkeveen.nl Alleen handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand Kopij is doorgaans gratis, ook voor ondernemers die in dit blad adverteren

Oplage: 930 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. Daarnaast ruim 300 per email verzonden in pdf opmaak. De Slûswachter: Verschijnt 10x per jaar. (niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

Dokterspraktijk Weverswal 6, Bakkeveen 0516–541350 0516–541465 spoed

Advertentie tarief “De Slûswachter” : A4 (volle bladzijde) € 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. Bankrek. 36.39.32.143

Internet: www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in beide media opgenomen. De Slûswachter wordt niet publiek via www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via email naar derden gezonden. De activiteitenagenda op www.bakkeveen.nl is leidend. Noodgevallen: alleen als elke seconde telt: 112 Politie in andere gevallen: 0900 - 8844

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Tandheelkundig centrum Bakkeveen Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts Merskekamp 32,9243 JD. 0516-541120 Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat. Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 Elke maandag van 13:30 tot 14:30 uur in Bakkeveen, Ankerplak (tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden) Bibliobus: Alle oneven weken op maandag 13.30 tot 17.15 uur. Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. Uitleen-termijn 6 weken. Meer service informatie op de www.bakkeveen.nl in de categorie “voorzieningen”.


Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2009/2010 vind je op www.bakkeveen.nl > agenda Hieronder de gemelde activiteiten in Bakkeveen (en soms naaste omgeving) voor de komende weken. Tot en met de volle week na verschijnen van De Slûswachter worden alle activiteiten vermeld. Daarna alleen die activiteiten die uitzonderlijk zijn en de organisatie in een eerder stadium aanmeldingen binnen moet hebben. De cijfers achter de activiteit verwijzen naar de desbetreffende pagina in deze aflevering van De Slûswachter. Alle gemelde activiteiten tot ver in 2010 staan in de elektronische agenda van Bakkeveen vermeld. Het is jammer voor organisatie en publiek dat activiteiten waarbij ongeveer zelfde soort publiek belangstelling heeft, op hetzelfde moment worden georganiseerd. Hoewel de soort entertainment steeds iets verschilt, blijkt uit onderstaande agenda wel dat heel Bakkeveen aan zijn/haar trekken kan komen. Maar liefst uit 5 evenementen kan worden gekozen. Er was nog een 6e evenement. Deze is naar zaterdag 7 november verplaatst (is een evenement alleen voor genodigden). Organiseer je een evenement? Kijk eerst in de agenda. Datum nog vrij? “Vissen in dezelfde vijver?”. Past het, stuur email naar info@bakkeveen.nl en laat jouw activiteit in de agenda opnemen. Zo dragen we bij aan het voorkomen van teleurstelling. Datum Activiteit Meer info: zie pagina Za 10 okt ATB 3 provinciën Marathon. Div. afstanden. Start voetbalkantine. web Za 10 okt Slotplaats: paddestoelen wandeling. Vertrek 14 uur vanaf parkeerterrein. 38 Za 10 okt Waskemeer. Stamppottocht Wandelen over 12,5 of 25 km. 37 Za 10 okt Plantenactie Geref. Kerk "De Mande". Huis-aan-huis actie 39 Wo 14 okt Soos 50+: Bingo. Dúndelle, 14 uur 34 Wo 14 okt Dúnhoeke: inleiding (voorbeelden) genealogie (stamboomonderzoek). 20 uur. 40 Do 15 okt Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Do 15, 29 okt, 12nov Rode Kruis Handwerkgroep: gezamenlijke ochtend in Ankerplak. 9:30-11 hr 10 Za 17 okt SOP / Pannekooi: opening door wethouder Klaas de Boer. 14 uur, naast gymlokaal. 11 Ma 19 okt WMO: Sociale regelgeving 14 uur, Ankerplak, Bakkeveen 9 Di 20 okt Historische foto's beoordelen. Dúnhoeke, 19:30-21:30. (dus niet op woensdag) 40 Do 22 okt BvPF: Cees Haan uit Beetsterzwaag over pompoenen, sierfruit. Dúndelle, 19:45 uur 29 Za 24 okt Historische Vereniging: Fietstocht naar de bronnen van de Boorne. 40 Do 29 okt Inzameling oud papier in bebouwde kom --Do 29 okt Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Za 31 okt Jubileum Klupblad en dorpswebsite. Dundelle, 20 uur. Diverse optredens. 19 Za 31 okt Spijkerpakkenband: Concert i.v.m. 20 jarig jubileum Geref. Kerk 20 uur 12 Za 31 okt Slotplaats: CD-presentatie van de Provaaiders met de CD "Zun". 20 uur. 38 Za 31 okt De Stripe: dansavond met live muziek. 20 uur. 38 Za 31 okt Eetcafe "De Brink": After Summerparty met DJ Wilfred. 22 uur. web Di 3 nov Ontwikkeling Dorpsvisie: openbare bijeenkomst. Dúndelle, 20 uur. 2 Wo 4 nov Bundelen De Slûswachter in voetbalkantine, 19 uur --Vr 6 en za 7 nov Dorcas Voedselactie in Poiesz-supermarkt 39 Vr 6 nov Kinderdisco 47 Za 7 nov Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur Laatste van het seizoen. 52 Wo 11 nov Hist. Ver. & SCW-Dunhoeke: Lezing van Johan Frieswijk over Socialisme in en rond 40 Bakkeveen tussen 1880 en 1940. Dúnhoeke, 20 uur Wo 18 nov Bakkeveenster avond met veel Cultuur. 20 uur, Dúndelle 32 Wo 18 nov SCW-Dúnhoeke: Champagne avond (uitleg en proeven). 19:45-22:00 uur 47 Aanmelden voor 20 oktober.

okt Uitvaartvereniging “DeZa 31Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn

gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst.

Per ongeluk geen De Slûswachter ontvangen ? Bij slagerij Van Eik en Bakkerij Van der Molen liggen de resterende “Slûswachters” !! Gratis mee te nemen. Te koop

Beeldjes + Handgebreide sokken Voor heren, dames en kinderen. Uit voorraad leverbaar. Korte Singel 5, Bakkeveen (0516) 542565

Na het overlijden van mijn vrouw Mieke Adema-Blom hebben veel dorpsgenoten blijk gegeven van hun medeleven met dit verlies. We zijn jullie daarvoor heel dankbaar. Namens allen, Ernst Adema

Donderdag avond eerste uitzending van

dj Sarenko vanaf locatie Bakkeveen. Te beluisteren elke donderdagavond van 19 uur tot 23 uur op

www.radiorct.nl Het hart van dit internet station zit in Oosterwolde. Sarenko Wij zoeken een hulp in de huishouding voor 1 ochtend of een middag in de twee weken. Dag/ tijd in overleg. Reacties s’ avonds na 20:00. Fam. Hoekstra 0516-542294.

"Er zijn maar twee dingen oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit - en van het eerste ben ik niet zeker." Albert Einstein (1897-1955), Nobelprijswinnend fysicus, formuleerde de relativiteitstheorie

(gelezen in het Friesch Dagblad door - Romke -)

Te koop:

  

3 boeken Autotechniek Houten kruiwagenwiel (gaaf) Elektrisch comfort Rink van der Velde boeken

J.J. de Zee 0516-541884 Vlooienmarkt Er is dit seizoen nog 1 vlooienmarkt en wel op zaterdag 7 november. Hopelijk zijn de weersomstandigheden nog redelijk. Dan kun je je overtollige spulletjes nog proberen te verkopen of juist op deze laatste markt je slag slaan. De markt is van 7 tot 13 uur. Volgend jaar, 2010, is de eerste markt op zaterdagochtend 3 april (in Paasweekend)

Kerstwandeling Nog 2½ maand en het is weer zover. Net als voorgaande jaren nu weer de vragen: Wie weet een lokatie en wil deze bemensen om onderweg als “koek en zopie” te dienen. Afstand tot Dundelle al wandelend max 2,5 km. Tips voor de routes Graag doorgeven aan Jan van Dalen 06-11005893 of janvd@bakkeveen.nl


Plaza food for all “De Kolk� Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 12 - 23 uur

Telefoon: 0516-541905

Vrijdag, Zaterdag tot 24 uur, Zondag tot 22 uur.

De Sluiswachter  

Dorpsblad Bakkeveen De Sluiswachter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you