Page 1

HISTORISCHE RUBRIEK

2008, nr. 6 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING

Presentatie oude foto’s Op woensdag 22 oktober j.l. heeft de Soos van Bakkeveen haar gehele middagprogramma ingeruimd voor “foto’s van historisch Bakkeveen” door de historische Vereniging. Ook niet-leden van de Soos waren welkom. Er kwamen ruim 50 personen op de presentatie af. Siebren Roelsma had de foto’s geselecteerd; ook waren de meeste foto’s van zijn familie. In het eerste deel werd in de tijd van toen (vaak tussen de jaren 20 en 50) via de verschillende invalswegen Bakkeveen binnengereden. Op sommige punten zijn de invalswegen sterk gewijzigd; andere plaatsen zijn ook nu nog erg herkenbaar. Veel reactie leverden de foto’s van de Duurswâldmerwei op. Van oorsprong zand en smal; langs het deel nabij de brug in het centrum woonde een aantal neringdoenden en stond de school. De beweegbare brug en vele activiteiten rond de sluis kwamen op vele foto’s voor. Ook bleek een aantal aanwezigen familieleden te herkennen op de foto. Zo herkende Johannes Roelsma zijn broer op een wals tijdens de aanleg van de Mjûmsterwei. Foto’s met daarop personen leverden ook veel reacties op. Onze indruk is dat het wel goed moet komen om alle namen van personen op de foto’s te achterhalen. Alleen in de zaal ging het verzamelen van de namen helaas niet: daarvoor waren er teveel mensen aanwezig en gingen de namen in de discussies verloren. In totaal zijn ongeveer 150 foto’s de revue gepasseerd; op de meeste foto’s kwamen blijken van herkenning en ook nadere informatie. Helaas was het niet mogelijk al deze wetenswaardigheden op dat moment vast te leggen. Dat was ook niet echt de bedoeling. Het ging erom de historische vereniging bij de 50-plussers nog beter bekend te maken en personen enthousiast te maken om te helpen bij het verder vastleggen van de historie van Bakkeveen in tekst en beeld. Afgesproken is dat iedereen thuis nog eens in schoenendozen (waarvan sommige op zolder

schijnen te staan) etc. gaat kijken om oude dorpsfoto’s op te scharrelen. De historische vereniging wil deze foto’s graag digitaliseren (scannen) om zo voor later te bewaren en ook deze op www.bakkeveen.nl te plaatsen. Hierdoor komen er weer reacties van anderen. Uiteindelijk gaat iedereen samenwerken om de historie van Bakkeveen in beeld vast te leggen. Zoals al tijdens de bijeenkomst meegedeeld: we gaan in kleinere groepjes een categorie historische foto’s bekijken en proberen erachter te komen welke personen erop staan, waar het is, en in welk jaar de foto is gemaakt. We stellen ons voor een groep van maximaal 8 à 10 personen voor, omdat we dan onderling goed kunnen overleggen en tot de juiste besluiten komen. Zo mogelijk worden de resultaten meteen digitaal vastgelegd. Met dank aan de Soos voor de gelegenheid de historie te mogen presenteren.

Uitnodiging

Wie herkent deze foto ? Woensdagavond 26 november en/of dinsdag 16 december in Dunhoeke (naast Dundelle): Wie wil komen helpen om de beschrijvingen bij historische foto’s van Bakkeveen compleet te maken? Het gaat om het herkennen van personen, maar ook het beschrijven van wat je op foto’s ziet. Je hoeft alleen maar te vertellen, anderen schrijven of typen. We gaan uit van een groep van ongeveer 8 à 10 personen die met een groot scherm door de foto’s lopen. Wel even aanmelden om tijd af te spreken en te zorgen dat de groep de juiste grote krijgt. Bel Jan van Dalen (06 1100 5893, spreek de voicemail gewoon in met naam) of stuur een e-mail naar janvd@bakkeveen.nl

Lezing over de geschiedenis van Bakkeveen Op woensdag 19 november a.s. wordt in de Dúnhoeke (adres: Mjûmsterwei 16) de tweede lezing gehouden in de lezingencyclus over de geschiedenis van Bakkeveen. Jan Slofstra behandelt deze keer (opnieuw aan de hand van lichtbeelden) het onderwerp Kolonisten en kloosterlingen. Bakkeveen in de Middeleeuwen. De toegang voor leden van de historische vereniging is gratis, van niet-leden wordt een bescheiden toegangsprijs gevraagd van € 3,00. Aanvang van de lezing: 20.00 uur.


Ledenaantal Het ledenaantal groeit gestaag. De teller staat per 1 november op 110. Verenigingstijdschrift We hebben de tijd die het kost een tijdschrift voor de eerste keer technisch helemaal goed in elkaar te (laten) zetten toch een beetje onderschat. Nog een haneschree… Reacties van lezers In het vorige nummer vroegen wij de lezers om meer informatie over het huis dat tot in de jaren ’30 heeft gestaan tussen de Slotpleats en de huidige camping De Wâldsang. Hier is een aantal reacties op gekomen. Luitzen Haisma heeft nog een hoogbejaarde tante die vroeger in Bakkeveen gewoond heeft en in de omgeving van destijds nog bekend. Hij en Willem Dolstra zijn inmiddels bij haar in Marum op bezoek geweest en haar geïnterviewd. Waarschijnlijk in het volgende nummer het verhaal. Ook op de vraag wie van de lezers graag nog eens geïnterviewd zou willen worden over het Bakkeveen van vroeger, kwamen reacties binnen, o.a. van Wietze Postma uit Amsterdam. We gaan hem de volgende week opzoeken. Wietze Postma is de jongste zoon van de vroegere smid Johannes Postma en Moeke. Zijn broers zijn de latere Gebr. Postma: Jan, Job, Wiep en last but not least zuster Mine, die heel lang in de winkel heeft gestaan. Ze zijn in de zomer van 1929 in Bakkeveen komen wonen. Wietze heeft ons alvast een verhaal gestuurd over de voorganger, smid Jansma. Voor de nieuwkomers in Bakkeveen: de smederij van Postma was waar nu de zaak is van Antiquair Hogeveen (in het centrum). Ook heeft Wietze informatie over de woning nabij de Slotplaats. Hij schrijft “het huisje werd bewoond door Haaie Hoving en Lieske. Hun zoon Jan (bijnaam Salie) zat in die tijd op school bij meester Jouwsma of Albeda. Over de telefoongids van vorige maand. Volgens Wietze Postma ontbreken daar bij de A nog de namen van Aardema en Adema. Op het eind horen daar nog Van der Velde en Van der Wal bij. De Schoolstraat 26 in Bakkeveen; waar was die dan? Dit was het oorspronkelijke huis voor de hoofdonderwijzer. In 1929 toen fam. Postma in Bakkeveen kwam wonen, woonde er de gepensioneerde hoofdonderwijzer De Jong. Het toenmalige hoofd, meester Albeda woonde 100 meter verderop aan de rechterkant van wat nu Duurswouderweg heet. Ik weet niet of Anneke Sikkema van Siert en Roelke er nog woont. Zij was getrouwd met de, helaas te vroeg overleden, garagehouder Jelmer de Jong. De lijst die hij opstuurde over de ambachtslieden en neringdoenden, die in de dertiger jaren in Bakkeveen woonden, plaatsen wij hieronder. De beroepen bosboer of landbouwer zijn niet vermeld. Meer reacties graag naar de redactie van de Historische Rubriek: jan.slofstra@tele2.nl of tel.0516542738.


LIJST VAN AMBACHTSLIEDEN EN NERINGDOENDEN IN DE DERTIGER JAREN IN BAKKEVEEN Bakkers

Jannes Terpstra, Johannes Terpstra, Libbe Wiering

Boerenleenbank

Foppe de Haan (kassier)

Boswachters

Van der Heide (of Hendriks), Hinke Huitema

Brugwachters

Laffra, Kees Tellinga (slotsdraai), Jouke Spoelstra (of Fedde Dupont) draai Mandewijk “Spoelstra’s draai”

Dominee

ds. Bakker

Fietsenmakers

Jan Postma (op de Brink), Jan Postma (van de smederij)

Garage

Siebren Valk

Groenteboer

Vissia (uit de gemeentebuurt)

Horeca

Libbe van der Meer (herberg), Hendrik Wiering (café bij de sluis), Jan van Bergen (café de Bult), Hendrik Huizing (café Allardsoog), Pieter Houkema (café Voorwerk)

Huish. artikelen

Postma (smederij), Hans Meinsma (deze had een soort winkel van Sinkel)

Imker

Johannes Terpstra (boer naast de kerk)

Kapper

Hielke Kastje

Klompenmaker

Willem van der Ploeg

Lapjeskoopman Melkrijders

Tiemen de Vries (Mandewijk; bijgenaamd Tiemen Kwattien, omdat hij als Drent van ‘kwattien’ en ‘dubbeltien’ sprak). Kees Tellinga of Rinze Jongstra, Siebren Roelsma, Egbert de Haan (van het Allardsoog)

Onderwijzers

meester Albeda, meester Jouwsma, juffrouw Wiering

Postkantoor

Foppe de Haan of Pier Wijkstra

Postbode

Jacob Teenstra

Schilder

Harm Nijboer

Schoenmaker

Uiltje de Zee

Slagers

Bertus Sikkema, Gerrit Sikkema

Smid Timmerlieden Venters Veldwachter

Johannes Postma Roel van Dekken, Jan van Dijk (tevens meubelmaker), Barteld de Jong, Sierd Sikkema Evert Jongstra (met brood van Wiering), Teun van der Meulen (idem), Jitze Postma (met petroleum), Sjoerd van der Veer (met ijs), Edsge Smid (met melk van de fabriek Haulerwijk-Beneden) Hylko Prak (veldwachter Ellen was net weg naar Beetsterzwaag)

Visser

Jacob Valk

Vrachtrijders & Vrachtvaarders

Pieter Betten, Wolter Beitsma, Hilbert van der Schaaf, Douwe Valk, gebroeders van der Wal (tevens kolenhandel)

Wagenmaker

Hjelmer Hovinga (tevens kuiper voor de melkfabriek)

Wegwerkers

Roel van der Veer, Minne Smid

Winkeliers (in levensmiddelen)

Jouke Bethlehem, Fie Engbers, Evert (‘Tiktak’) Jongstra, Jongstra (op de Mandewijk; deed in garen en band), Ale IJbema (Mandewijk), Johannes van der Ploeg (vooral tabak en klompen)

Ik zou deze lijst willen besluiten met de Huisbediende: Bote de Haan en echtgenote, in dienst bij de Hoogedelwelgeboren Heer Jhr. A.van der Goes. Al deze mensen verdienden hun boterham in Bakkeveen, terwijl er ook nog venters uit de omringende dorpen kwamen. Bakkeveen was toen een welvarend dorp. Helaas kwam ook hier na enige jaren de verandering. Daarover graag een volgende keer. Wietze Postma

2008 11  
Advertisement