Page 1

Verschijnt 10x per jaar, no.

4

april

Zondag 20 april: Lammetjesdag Heide van Allardsoog (Fryske Gea), van 12 tot 16 uur.

2008


April 2008

Klupblad commissie Functie Administratie Drukwerk Advertenties Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Mandewijk 15

Kopij inleveren: Tsjerkewâl 6

Telefoon 542073 541828 541223 541789

Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

Klupblad:

Advertentie tarief:

Internet:

Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

A4(voll.blz.) €245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

Gratis vermelding met links naar eigen website via: “www.bakkeveen.nl.”

G.H.A.M.Vermeulen Weverswal 6

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112

Bakkeveen. 0516–541350 0516–541465 spoed

Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120 Merskekamp 32,9243 JD. avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 (zie ook advertentie op blad 47)

Activiteiten agenda Bakkeveen

Bibliobus: Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. De uitleentermijn is 6 weken. Alleen als elke seconde telt: 112 Geen mensenleven in gevaar:

09008844

Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2008 vind je op www.bakkeveen.nl -> agenda Datum Ma 14 apr Di 15 apr Wo 16 apr Wo 16 apr Wo 16 apr Do 17 apr Do 17 apr Za 19 apr Za 19 apr Zo 20 apr Wo 23 apr Do 24 apr Za 26 apr Za 26 apr Wo 30 apr Wo 30 apr Do 1 mei Za 3 mei Wo 7 mei Vr 9-ma 12 Za 10 mei Za 10 mei

Activiteit Meer info: zie pagina Plaatselijk Belang: Algemene ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur. 2 Fr.C.P.B.: Schilder en kunstenaar Klaas Koopmans, 19:30 uur De Mande 21 Dúndelle: inschrijven voor zwemlessen 16 Soos 55+ : Midwinter hoornblazers, 14 uur Dúndelle 20 Himmeldag B.H.P. samen met de scholen --Inzameling Oud Papier in bebouwde kom --Speel-o-theek bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur 41 Dúnrock in Dúndelle, 21 uur 11 Gym. ver. Kwiek: Uitvoering in gymzaal, 10 uur 19 Fryske Gea: Lammetjesdag Heide van Allardsoog. 12-16 uur 12 Natuur- & Vogelwacht: excursie Duurswouderheide, 19 uur 35 BvPF: Adri de Boer (Fryske Sjonger). 19:45 uur, Dúndelle 38 Opening zwembad seizoen 2008 16 Eetcafé “De Brink”: Feestduo “Die Twa” 22 uur 53 Koninginnedag festiviteiten rond Bospaviljoen “De Dwaler” 15 Natuur- & Vogelwacht: excursie gebied rond Freulevijver, 19 uur 35 Laatste dag inleveren kopij Klupblad (maand mei) --Vlooienmarkt 7-13 uur --Bundelen Klupblad in voetbalkantine 19 uur --mei Pinksterfeest Wijnjewoude (tent aan weg Bakkeveen-Wijnjewoude) 44 Bloemenmarkt gezamenlijke sportverenigingen. Poiesz-terrein (8-13 uur) 54 Dúndelle 40 jaar, vanaf 13:30 uur 16

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Vereniging Johan Sieswerda Annie de Heij Sjirk van Gorkum

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Plaatselijk 541134 541816

Lucienne Pruisen Jos Leautaud Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

Belang Lid Lid Vice-voorzitter Lid

542211 541770 541836

Ledenvergadering op 14 april 2008 in het MFC “Dúndelle” Aanvang 20.00 uur Agenda 1. Opening 2.

Mededelingen

3.

Verslag ledenvergadering 16 april 2007

4.

Jaarverslag

5.

Verslag Penningmeester

6.

Verslag van de Kascommissie en benoeming nieuw lid (aftredend dhr. J. Jongstra).

7.

Bestuursverkiezing:

8.

Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Leautaud en Annie de Heij. We hebben de heer T. Visser en mevrouw N. Haisma bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Tegenkandidaten kunnen min. 1 uur voor de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang. Vrijwilliger(s) van het jaar

9.

Rondvraag

10. Presentatie website - Jan van Dalen 11. Pauze 12. Presentatie NATURA 2000 P.S. • De notulen van de vorige ALV zijn in 2007 gepubliceerd in het Klupblad van 2007. N.a.v. van deze notulen kunnen wij u meedelen, dat de geconstateerde problemen met betrekking tot de overstort (in geval van overmatige neerslag) zijn inmiddels verholpen door de gemeente. De gemeente heeft vorig jaar de riolering doorgemeten en de knelpunten opgelost. De gemeente blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden. • Leden van Plaatselijk Belang kunnen bepaalde voorrechten krijgen. Men kan inloggen op www.bakkeveeen.nl via een toegangscode, dat te vinden is op het bankrekeningafschrift van de contributie incasso (oktober 2007). “Inloggen” staat rechtsboven op het openingsscherm van www.bakkeveen.nl . Probeer maar eens. Meer hierover tijdens de A.L.V.

Fam. Dekker Nije Drintsewei 6 , tel: 0516-541245


Aangesproken (serie over dorpsgenoten)

Bakkeveen – Het is donderdag voor Pasen en ik ben op weg naar Tsjerkewâl 17, waar de familie Zwaga woont. Onder een typisch Hollands wolkendek rijd ik naar hen toe. Elk moment kan er regen of hagel vallen en ik neem voor de veiligheid maar de auto. Bij aankomst zie ik Henk Zwaga achter in de tuin bezig. Zijn vrouw Marijke doet na mijn aanbellen de deur gauw open. Met haar heb ik een afspraak. Binnen is het aangenaam en al gauw zitten we tegenover elkaar aan de eettafel in de kamer. Mijn blocnote en pen krijgen het druk, want ons gesprek gaat al snel van start onder het genot van een kopje koffie. Marijke Veenstra is in 1936 geboren in Donkerbroek en heeft met name het laatste deel van de oorlog bewust meegemaakt. Tot haar 21e bleef ze thuis bij haar ouders. “Ja, ik was vier toen de oorlog uitbrak. Ik weet nog van de spanning en ook angst. Emotionele dingen blijven je bij.” Ook herinnert ze zich nog de strenge winter in het laatst van de oorlog met hoge sneeuwduinen. Er is een goed gevoel als het over vroeger gaat thuis. “We hadden een gezin van zeven kinderen, drie zussen en drie broers, ik was de jongste. Ik had een lieve mem en een strenge heit. We hadden een klein boerenbedrijf, heit werkte ook bij anderen. We moesten meehelpen, rogge binden, aardappels poten, melken. Ook mem meehelpen in de huishouding, alle voorkomende werkzaamheden. We hadden heel veel plezier met elkaar. Mijn ouders gingen niet naar de kerk. Mem bracht bij ons wel wat over van het geloof, want haar ouders hadden wel wat met de kerk. Ik heb nog het bijbeltje van beppe.” In april 1943 gaat Marijke naar de openbare lagere school in Donkerbroek, waar ze het heel leuk vindt. “Ze noemden me altijd Marietje, ik wist niet hoe dat kwam. Later hoorde ik van mijn oudste zus dat het te maken had met de naam van mijn oerbeppe Maria.” Bij de bevrijding in 1945 krijgen ze beschuit met kaas en witte brood. Marijke schaatst, speelt blikspuit, kaatsebalt en speelt ‘lange rige’. Op school kan ze heel goed meekomen. Dromen van scripties Ging je ook verder leren? “Ja, mijn ouders vonden het goed dat ik verder ging leren. Mijn broers en

zussen gingen bijna allemaal direct aan het werk. Ik mocht naar de Mulo in Oosterwolde. Alle vakken vond ik mooi, maar geschiedenis was mijn lievelingsvak. In die tijd zonder tv en radio was het wel heel bijzonder dat je talen leerde en ‘I love you’ kon zeggen.” Dagelijks op de fiets naar Oosterwolde vijf kilometer. “Nog steeds is die afstand een soort meetinstrument voor mij. In die tijd kon je zwemmen in het natuurbad bij de Tjonger. Daar haalde ik mijn aspirant zwem diploma.” Ook doet ze aan toneelspelen op de Mulo. “Op een gegeven moment was de hoofdrolspeler ziek en moest ik het overnemen. Ik kreeg drie dagen vrij om de tekst te leren.” Na vier jaar doet ze schriftelijk examen in ‘Duinenzathe’ te Appelscha en mondeling examen in hotel Bellevue te Assen. Ze slaagt glansrijk. Maar hoe verder? “Ik was leergierig en heit hoorde van iemand die naar de kweekschool ging. Dat leek wel een goede keuze en ik ging naar de rijkskweekschool in Drachten. Vier jongens van de Mulo gingen ook.” Een prachtige tijd volgt, een tijd waar ze weer Marijke genoemd wordt. Vier jaar studeren en vooral scripties schrijven. “Dat was in die tijd zo, overal moest je een scriptie over schrijven. Ik droomde soms dat ik ze niet af kreeg.” In die periode doet ze ook mee aan ‘foardrachtkriich’ en wint tweemaal een prijs. Na vier jaar haalt ze haar onderwijsakte. “Nee geen hoofdakte, dat was voor de jongens. Later in 1980 heb ik via een applicatiecursus de hoofdakte gehaald.”Hoe vonden je ouders het toen je voor de klas mocht? “Zij leefden in een andere wereld en begrepen lang niet alles, maar ze zullen best trots geweest zijn. Ik zie terug op een uitzonderlijk mooie tijd. Mijn jaargenoten zijn overal naar toe uitgevlogen. We hadden pas nog reünie van de kweek. Het was weer heel vertrouwd. Ik heb er hele goede vrienden en vriendinnen aan over gehouden. Net broers en zussen.” Het is inmiddels augustus 1957 als Marijke na haar opleiding een tijdelijke baan krijgt in Havelte. “Mijn eerste salaris voor tien dagen kreeg ik in een zakje op het gemeentehuis. Het was ƒ 120,=. Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Ik had een rode rok aan met een geborduurde zak, waarin mijn geld een veilige plaats kreeg. Onderweg telde


ik het nog eens na. Een volledig salaris was toen ƒ 249,= per maand.” Per 1 november krijgt ze een vaste baan in Wapserveen. “Bij mijn jongste broer achter op de brommer gingen we daar naar toe, om een kosthuis te zoeken.” In datzelfde jaar verloven Marijke en Henk Zwaga. Henk, afkomstig uit Wijnjeterp, heeft ze in 1954 leren kennen op de kweekschool. “Henk moest na de kweek eerst in dienst. Hij mocht er na een jaar vervroegd uit en werd in 1955 onderwijzer in Balk. In maart 1959 verruilt hij Balk voor Bakkeveen. Toen zijn we ook getrouwd.” Ze vonden een huisje dat stond op de huidige oprit van ‘It Brechje ‘, daar hadden de ouders van Fokke van der Velde gewoond. “Toen we aan het behangen waren, kwam Fokke een keer kijken. Ik liep op blote voeten. Toen zei Fokke: ‘Je hebt goedkope schoenen.’ We moesten vooral eens langs komen om te ‘jûnprate’.” Na haar trouwen was het voor Marijke niet meer mogelijk om te werken. Dat was toen zo. Maar door krapte aan personeel in het onderwijs krijgt ze toch een tijdelijke baan in Oosterwolde en later in Haulerwijk en ze belandt uiteindelijk in Waskemeer voor twee jaar. “Ik kreeg geen vaste benoeming, met als reden dat ik geen afgerond gezin had.” Vervolgens wordt ze tijdelijk aangesteld in Ureterp aan de school waar Anne Tuinman (de vader van Peter Tuinman) hoofd is. “Anne Tuinman was een heel leuke man en ook toneelregisseur, daar heb ik veel van geleerd.” Na nog een korte periode in Ulesprong (achter Tijnje) voor de klas, stopt ze in 1963 met werken. “Het jaar daarop wordt zoon Arend geboren. Toen was het goed om thuis te zijn. In 1968 wordt onze Marjelleke geboren.” Als haar naam wordt uitgesproken is er emotie. Ze vertelt mij van het noodlottige ongeluk van Marjelleke en haar vriend op de Afsluitdijk in 1989 met dodelijke afloop voor haar. “Het heeft een geweldige impact op mijn leven gehad, het werd allemaal anders.” Marjelleke

had een Franse vriend, die ze had leren kennen in Zwitserland, waar ze werkte na haar opleiding op de horecavakschool. “We hebben toen heel veel steun gehad van dominee Aukje Elsinga.” Olympisch spel De periode van 1963 tot 1970 is Marijke thuis en die jaren koestert ze. “Ik heb mijn kinderen heel veel liefde kunnen geven.”Toch komt ze weer voor de klas in Frieschepalen in 1970. “Toen paste ‘skoanmem’ op de kinderen.” Later stond ze zestien jaar in Wijnjeterp voor de klas en uiteindelijk vult ze in 1988 een vacature op aan de ‘De Oanrin’ in Bakkeveen. “Ik heb hier negen jaar gewerkt tot mijn pensioen in 1997. Dat was ook de mooiste tijd.” Was het eerst juf Veenstra en vervolgens juf Zwaga, hier was het juf Marijke. “Wat mij dreef om onderwijzeres te zijn? De contacten met de kinderen, de collega’s en de ouders. Ik hield echt van vertellen maar ook om de kinderen veel te leren. We hebben een keer een project gedaan van de olympische spelen. Geweldig mooi was dat, inclusief het statige ‘vlaghijsen’. De kinderen vonden het prachtig. Maar ook het spelletjes doen met mijn verjaardag was voor hen en voor mij een feest. Ik werkte het liefst in groep 5 en 6, maar ook het leren lezen aan groep 3 leerlingen vond ik heel mooi.” Dat lezen is een echte hobby van haar. Altijd geweest en zal het ook altijd blijven. “Als kind lag ik onder de dekens met een zaklamp al te lezen, bij gebrek aan electriciteit.” Nu hebben ze in het verbouwde huis een soort bibliotheekhoek in de kamer. “Ik lees heel veel, van historie tot avontuur, van Bijbel tot Koran, een heel brede belangstelling.” Dat lezen bracht haar er ook toe mee te helpen om een bibliotheek op poten te zetten destijds nog in ‘It Beaken’’. Later ging de bieb naar Gorredijk. Niet alleen met de bibliotheek hield ze zich bezig, maar ook zat ze in de feestcommissie van


Bakkeveen en het bestuur dat zorgde voor de opening van het zwembad op 11 mei 1968. “Ja, zwemmen heb ik altijd graag gedaan en nu nog.” Marijke is iemand die niet altijd thuis kan zitten. “Ik houd van contact met andere mensen, dat is gezellig. Bovendien mag ik graag wat regelen, dat zit in mijn vingers en in mijn genen.” Ze speelt jaren bij de toneelvereniging en was 16 jaar secretaresse. Ze werkt in het bestuur van de vereniging ‘t Hout en draagt bij aan de realisatie van een kantine met podium. Werkt in de gemeentelijke schoolraad van Opsterland, de latere medezeggenschapsraad. “In de hervormde gemeente Opsterland Noord ben ik nog actief geweest voor zending en werelddiakonaat, bezoekwerk, gespreksgroepen. De laatste jaren is dat wat minder geworden.“ Ook het plaatselijk belang wordt door haar gediend. “Ik heb zes jaar (1993 – 1999) in het bestuur gezeten, waarvan een poos als secretaresse. Een prachtige tijd, heel anders dan het onderwijs. Contacten met de gemeente en in 1997 samen met Jelly Hoekstra en een aantal muzikanten het plaatselijke muziekkorps ‘De Wâldklank’ heropgericht. Daardoor nog in het bestuur van de Federatie van Opsterlandse Muziekverenigingen gezeten. De muziek was wel mijn laatste wapenfeit!” Vanaf 2000 werkt Marijke nog als inval vrijwilligster bij het plaatselijke VVV.

Gesteld op Frysk Een echte duizendpoot dus, die nog steeds niet stil zit, in haar geriefelijke huis. “Hier zijn we in 1968 komen wonen na vijf jaar Tsjerkewâl en drieëneenhalf jaar Nije Buorren. Het is een prachtig plekje.” Dat weerhoudt hen er niet van om zo nu en dan weg te gaan. Net nog hebben ze opgepast op de drie kleinkinderen bij Arend en zijn vrouw in Arnhem. “Het zijn schatten van kinderen, wijzend naar de foto’s aan de wand. Wat Arend doet? Hij ging na het atheneum naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij diende later als officier bij de landmacht onder meer in Bosnië. Studeerde vervolgens sociaal recht in Groningen en is via een aantal banen nu projectmanager bij een bedrijf.“ Verder is Marijke nog druk met tuinieren. “Dat vind ik heel leuk. We fietsen veel, het laatste jaar 6000 kilometer. Bewegen is goed, maar autorijden is ook leuk.” Puzzelen en lezen doet ze nog heel veel. Ook veel Friese boeken. “Wij zijn heel gesteld op het Frysk.” Ook op de PC is ze thuis. “Ik moet nog wel op internet en ik heb ook geen email-adres. Er zonder kan haast niet meer, dus dat moet nog geregeld worden.” 20 maart 2008 Theun Zwart (de volgende aflevering verschijnt in september)


It âldershûs yn’e bosk door Rieke Engelmoer-van der Heide (1910 – 1999) Aflevering 4 De vorige keer vertelde Rieke tenslotte over haar slechte handwerkresultaten op de lagere school. Nu gaat ze verder met de bosbrand die ze als klein meisje meemaakte. Heit kwam thuis en vertelde aan Mem dat de bossen om ons heen in brand stonden. Het was nog vroeg in de morgen, dus allemaal gauw van bed en iedereen uit het dorp kwam opdagen om te helpen. Ze sloegen met grote takken, maar om er water bij te krijgen was een hele toer. Iede lag met malaria en longontsteking, dus pakte Mem hem in een dikke deken, want misschien kon het zo dichtbij komen dat wij moesten vluchten. Ons huisje bleef staan, maar buiten was het allemaal zo zwart. Het werd snel weer ingepland, maar eerst was het een triest aanzien, de sparren en dennen waren allemaal verbrand. Aan de Duurswouder kant was niets gebeurd en wij kregen een best eikeljaar. De boeren zaten in de eerste wereldoorlog krap met het voer voor de varkens en toen hoorde Heit dat de eikels zo duur waren, want de boeren kochten de eikels op. De varkens groeiden ervan als kool. Wij aan het werk, Heit zijn zuster kwam ook helpen en we zochten voor f. 100.- op. Mem zei: “Nog wat meer sparen en dan kunnen wij een folkachel kopen.” Wanneer wij die kregen, wil me niet zo goed meer te binnen schieten, maar het heeft nogal wat geduurd. Wij waren ook op de oude klomkachel gesteld, bij het schemeren zaten wij er allemaal omheen, de voeten op de tromp, lekker warm en dan met elkaar zingen. Piet zat meestentijds onder de tafel vlak voor de koperen aslade, om rare gezichten te trekken. Wij moesten dan grijnzen om Piet’s grimassen, maar Heit zei dan: “Do ek op ‘e stoel en meisjonge.” Het was soms wel eens wat lang, Heit had er liederen bij met wel tien coupletten, bijvoorbeeld over de Transvaalse oorlog en “Het stille klooster”, wat Mem ook altijd meezong. Wij kwamen een keer in het Klokkenmuseum in Utrecht en daar hingen die versjes allemaal. Ik zal er één van opschrijven die Heit altijd onder het werk zong. Dat ging over een pijp waar ze mee begonnen te roken, dan is hij nog blank, maar er kwamen mooie taferelen op en aan het mondstuk zat een heel lekkere rook, het zal wel apart hout zijn geweest. Dat versje ging zo: 1.

Dag oudje smaakt je pijpje goed Wat rookt die kop mooi door Het is echt meerschuim naar het schijnt Zeg dan, wat vraag je er voor.

2.

Mijnheer, die pijp is niet te koop Ik kreeg hem als cadeau Op het slagveld van mijn kapitein Die stierf bij Waterloo enzovoort, enzovoort.

Hij had ook wel vrolijker versjes: “Sara, je rok zakt af” en “Naatje van de Dam”, maar dat kon er niet altijd bij door. Dan zei Mem; “Zo kan het wel weer niet?” Maar wij konden later allemaal wel knap zingen. Iede kreeg een mondharmonica en dan het hele pad naar school zingen en spelen. Heit maakte ook klepperhoutjes voor ons, nou en dan gaven wij mooie deuntjes weg. Hij leerde ons ook fluitjes maken. Niet ver van ons huis, misschien een kwartier lopen, werd een vijver aangelegd met een prieel. In de vijver kwamen mooie waterlelies en als de adellijke dames moe van het wandelen waren, konden zij in dat prieel uitrusten. Zondags maakten zij daar eigenlijk nooit gebruik van en dan wij er heen met Heit en Mem, dan gingen er nog een paar famkes mee en dan zong de ene helft bij het prieel en de andere helft er tegenover. Dat klonk wel zo mooi! Dit gebeurde niet alle zondagen want om de twee of drie weken gingen wij naar het kerkhof om het graf van Minne te bezoeken. Toen wij, de jongens en ik, wat meer naar andere kinderen gingen om te spelen, gingen Heit en Mem alleen. Dat begrepen ze wel, dat wij graag omgang met de kinderen uit het dorp hadden. Ik wou ook wel eens met meisjes spelen, ik was meestal bij de meisjes van vd.Meer en dan kwamen die ook wel weer bij ons. Het was wel een grote boer, maar hij en zijn vrouw kwamen altijd bij ons op nieuwjaarsvisite. Daar werd de kachel voor gestookt, Iede en ik vonden het fijn want dan konden wij in de bedstee alles horen. Mem zag nog wel eens achter de bedsteedeurtjes en dan: de ogen dicht of de dekens over het hoofd! Dan kwamen de verhalen los, wij begrepen er niet zo veel van, maar ze waren prachtig. De familie Zijlstra kwam ook altijd, vd. Meer en Zijlstra waren onze naaste buren, die hielpen ook met ziekte en sterfgeval. Dat heette burenplicht. Iede en ik kregen zo nu en dan keelontsteking en de dokter zei dat de amandelen eruit moesten. Er werd overlegd dat Iede maar eerst met Mem naar Groningen moest. Het was een reis; eerst op de fiets en later met de tram. Een kussentje voor op de stang, zo bracht Heit ús Mem en Iede naar het tramstation van Marum. Ze waren laat thuis en Iede’s matrozenpakje zat onder het bloed. “Och,” zei Mem, “wat hat dy jonge gûld!” Hij had van Mem een okkerine gekregen en die had hij nog in


Een fraai gazon ?

Bij ons volop keuze in gazonmaaiers ! Onze “kleintjes� moet je heel breed zien. De succesvolle lijn motormaaiers is uitgebreid tot maar liefst 21 modellen. In de maaibreedtes 40-53 cm vindt u motoraangedreven, electrische en accumodellen. Allemaal in het bekende John Deere groen & geel, uw garantie voor betrouwbare topkwaliteit.

Laat u leiden door de natuur De LT tuintrekkers hebben een geheel eigen styling. Modern, comfortabel en natuurlijk in de bekende John Deere kwaliteit. Leverbaar met 5 versnellingen of als automaat. Het speciale mulch-dek kan zelfs nat gras aan. BETROUWBAARHEID IS ONZE KRACHT

Mandewijk 1a Tel. 0516-541741 Bakkeveen admin@veenstrabakkeveen.nl www.veenstrabakkeveen.nl


zijn handje toen hij al op bed lag. Toen hij weer prachtig en het rook zo lekker naar kaarsen en beter was blies hij er op en alle vogelgeluiden kon groen, het was echt kerstfeest op 25 december. hij nadoen en ook een deuntje wat hij op school De sinasappel bewaarde ik zo lang en dan zei Mem: had geleerd. Hij was zo muzikaal en zong als een “No moast him ek opite.” De schillen deed ik in lijster, net als Minne. Toen moest Sukke (=Rieke) een flesje met water en suiker. geholpen worden en nu zou Heit maar mee. Hij Wij kregen zelf ook kerstversiering: dat kwam zo: onderhield me in de tram: “Als je niet huilt, mag je Iede was ziek en kon niet mee naar het kerstfeest. een mooi presentje uitzoeken in de Franse bazaar.” Mijnheer van der Goes en Heit waren op jacht Ik kon het Heit niet beloven want ik was zo bang geweest en na afloop dronk hij vaak een kopje geworden toen ik Iede had koffie bij ons. Toen ook Rieke op schoolreisje: zien thuis komen. Enfin, en hij hoorde dat Iede 2e van links met stok. we kwamen bij de ziek was, dat was nu polikliniek en dat ging zo spijtig dat hij niet naar snel, “aan de lopende het kerstfeest kon. Een band” zeggen we nu. Ik paar dagen later bracht zat bij Heit op schoot en er Tiemstra, de postbode, kwam een non met zo’n een groot pak. Daar zat grote kap op, ik schrok zo, prachtige versiering in, maar veel tijd was er niet, ook kaarsen en wij want ze rukte me zo bij konden wel raden waar Heit weg. Ze had zeker dat vandaan kwam. Een lange benen, want ik kon briefje erbij: “Toch nog zo vlug niet lopen, ze een fijn kerstfeest Iede, plaatste me op een grote een mooie boom vindt je stoel, een leren schort vader wel!” Dat was voor en een napje onder vanzelf van v.d. Goes. de hals. “Mond open,” zei Wij kregen met de dokter, hij knipte twee Sinterklaas ook altijd een keer en daar lagen de pakje van hem, daar was amandelen in het napje. ook altijd een mooi boek De zuster waste me wat af bij. en bracht me weer bij Heit, een tijdje bij Heit op Heit had voor mij een schoot en er uit! paar planken tegen de bedstee aangetimmerd in Wij kwamen bij de Franse bazaar aan en oh, wat de gang; daar lagen al mijn rijkdommen. Een mooi allemaal. Ik was de pijn en de schrik even gordijn ervoor, een kamertje had je niet. Maar ons kwijt. Even de grote non en de dokter vergeten. hondje heeft alles van mij verscheurd, hij was toen Een beetje aardig geruststellen was er niet bij nog zo klein, later kwam hij er niet meer aan. Heit geweest. Ik zag in de bazaar een mooie pop staan, en ik haalden hem uit Groningen, ik zat bij Heit ja die wou ik wel maar Heit zei; “Je ziet haast nooit voorop de fiets en op de terugreis hing er een tasje naar je andere pop om, maar wat denk je van dat aan het stuur en daar stak hij met zijn kleine kopje mooie kralentasje met dat gouden beugeltje en er bovenuit. Hij kwam Argus te heten en later was hij zit ook nog een mooi kettinkje aan.” Dat het goud Heit zijn beste kameraad. Heit had hem zo was dat er blonk, zullen we maar in het midden gedresseerd dat hij niet van Heit afweek en stijf laten en zo zal het ook wel met Heit zijn beurs zijn naast hem liep als er onraad was. Toen ik later geweest: die pop, dat kon bruine niet trekken. groter was, nam ik Argus ook mee door het Dat wij nog zo’n mooi presentje kregen, kwam donkere bos. Hij wachtte bij de fiets op mij totdat opdat hij altijd wel wat zakcenten had omdat hij ik in het dorp klaar was. Hij ging mee naar de een premie kreeg voor het afschieten van avondschool en de zangvereniging. Ik zei thuis dat schadelijk wild, zoals katten (wilde dan), bunzings, ik wel wat bang was om daar heen te gaan, maar eksters en roeken. Het was niet veel, maar hij Heit zei: “Je bent in het bos veel veiliger dan in de spaarde altijd. stad. En je hebt de hond toch?” Heit ging ’s nachts ook altijd alleen, want op de Als wij zondags met Heit en Men gingen wandelen, hond, daar kon hij op rekenen. Zo heeft hij een dan had ik het kralentasje oh zo mooi in de hand. keer zes nachten op een stroper liggen wachten. De Naar zondagschool mocht het ook mee en naar het beruchte Helmhout, ja hij kreeg hem te pakken. kerstfeest, dat was in Weinterp. Heit zei toen: “Soa jonge dêr haw ik dy dan en Wij moesten dan zo’n anderhalf uur lopen. De ik haw dy earlik bekeurd.” Hij zou ús Heit te lijf, Hervormde kerk stond op een terp. Dat kerstfeest hij zette hem de revolver op de borst, maar de gebeurde dan in één keer met de kinderen uit hond sprong hem van achteren in de rug, hij viel Duurswoude en Weinterp vanwege het stoken van achterover, de revolver stoof een eind weg. Hij had de kachel. Wij zagen dan de koster en zijn vrouw niet veel kleren meer heel toen hij weer overeind wel met de kerkstoven vliegen. Die waren voor de kwam. boeren en het kerkbestuur. Wij kregen chocolademelk en een sinasappel. Het was zo (wordt vervolgd)


Bakkeveenster schakers geen ronde verder in de bekerstrijd Schaakclub Bakkeveen speelt net als de voetballers, volleyballers, tennissers etc mee aan een externe competitie. Vorig jaar werd er gepromoveerd naar de derde klasse van de Friese schaakbond, in deze klasse zal het achttal zich wel weten te handhaven. Eind april wordt de laatste strijd geleverd tegen Knudde uit Leeuwarden. Al een paar jaar doet de schaakclub ook mee aan de bekerstrijd van Friesland. Hier kunnen alle verenigingen van hoog tot laag aan meedoen. Vorige jaren werd Bakkeveen al in de voorronde uitgeschakeld. Dit jaar kwam de schaakclub glansrijk door deze voorronde heen en wist eveneens een aantal hoger spelende clubs uit te schakelen. Deze bekerstrijd wordt door vier spelers gespeeld. Voor de volgende bekerronde moest het eerste viertal aantreden tegen Emmeloord, die promotieklasse speelt. Drie klassen hoger dan Bakkeveen. Hos van der Mark speelde om tactische redenen aan het eerste bord tegen Rob Kamminga, die een rating had van 2046. Na een taaie strijd

kwam een kwaliteitsverlies Hos toch duur te staan en had Emmeloord het eerste punt binnen. Milan Heller bezorgde zijn tegenstander Henk Valkema een zeer moeilijk begin. Hij kwam al snel enige pionnen voor en kon toen zelfs zijn loper inruilen voor een toren. Zijn tegenstander wilde al bijna opgeven toen Milan plotsklaps een paard weggaf . Daarna viel de hele stelling in duigen en werd ook deze wedstrijd verloren. Omdat de eerste twee borden hadden verloren had Emmeloord zich verzekerd van het halen van de volgende ronde. Dirk M端ller aan bord drie tegen Nico Lemson speelden net als Ben de Vries tegen Frank Frankema daarna remise. Er stond toen niets meer op het spel en na enige analyse bleek er ook niet meer in te zitten. Voor het eerst werden er door Bakkeveen een aantal rondes gehaald in deze bekerstrijd tegen geduchte tegenstanders en kon men toch tevreden zijn met het resultaat. S. Hazenberg


Dúnrock in Dúndelle Op zaterdag 19 april 2008 wordt in het MFC Dúndelle te Bakkeveen de tweede editie van ''Dúnrock'' gehouden. Een stampende avond vol classic-, blues- en prog-rock. Vanaf 21.00 uur zullen Synergus, Bad-Shave en The-5th garant staan voor een stevige avond dampende rock-muziek. Tijdens het wisselen van de bands is er gezorgd voor een verrassend intermezzo zodat de continuïteit in de muziek is gewaarborgd. Elke band heeft ten minste één bandlid die afkomstig is uit Bakkeveen. Kaartverkoop à € 5,-- vanaf 20.30 uur aan de zaal. De 3e editie van ''Dúnrock'' is gepland op zaterdag 11 oktober.


Lammetjesdag op de Heide fan Allardseach De lammetjes dartelen in de wei en ... op de Heide fan Allardseach bij Bakkeveen. Voor wie het kroost wil bewonderen houdt It Fryske Gea op zondag 20 april een speciale Lammetjesdag bij de schaapskooi. Prachtige heidevelden De Heide fan Allardseach bij Bakkeveen wordt al eeuwenlang begraasd door vee. De zandgrond was te arm voor akkerbouw of grasland. De boeren lieten er daarom hun schapen grazen. Zo ontstonden de heidevelden, destijds een onmisbaar onderdeel van het landbouwbedrijf. De akkers werden bemest met een mengsel van heideplagsel en schapenmest uit het nachtverblijf van de schapen. Na de komst van kunstmest was deze vorm van bemesting overbodig en werd de heide ontgonnen tot landbouwgrond of bebost. De overgebleven heideterreinen worden nu weer beweid door een kudde Drentse heideschapen die daarbij gezelschap hebben gekregen van Schotse Hooglanders en Exmoorpony’s. Op de lammetjesdag is er tijdens de diverse excursies en andere activiteiten volop de gelegenheid om te genieten van deze dieren, de heide, de vogels en de bijzondere plantengroei. Demonstraties en activiteiten Gedurende de lammetjesdag op zondag 20 april is er speciaal aandacht voor de schapen en hun pasgeboren lammetjes. Ook zijn er demonstraties schapenscheren, vilten, spinnen en schapendrijven met bordercollies en doorlopend prachtige wandelexcursies. Voor de jeugd zijn er speciale activiteiten, zoals schminken en maskers maken, jeugdexcursies en ponyrijden. En om natuurlijk het hoogtepunt niet te vergeten: er zijn genoeg lammetjes om te bewonderen en te aaien! Tussen de activiteiten door is er de hele dag sfeervolle live muziek, zijn er heerlijke versnaperingen verkrijgbaar en is de ijscoman aanwezig. Kortom, een dag voor het hele gezin om niet te missen! Nieuwsgierig naar de lammetjesdag? Kom dan zondag 20 april naar de schaapskooi om niets te missen van alle leuke activiteiten….. 12-16 uur. Demonstraties Kinderactiviteiten Excursies • Schaapscheren • Schminken • Wandelexcursies onder • Wedstrijd schapendrijven • Maskers en schaapjes maken begeleiding van een • Ploegen • Knutselen en kleuren deskundige gids • Vilten • Ponyrijden • Cultuurhistorische route over • Spinnen • Lammetjes aaien de geschiedenis van de streek


Voortgang SOP (Sport Ontmoeting Plek) Bakkeveen De afgelopen periode is er weer van alles gebeurd. Op woensdag 6 februari hebben wij, de jongeren, een presentatie gehouden over de SOP aan de wethouder Klaas de Boer en ambtenaar jeugdbeleid Rob van der Holst. Voor foto’s zie www.bakkeveen.nl. De wethouder was erg positief en inmiddels heeft de gemeente € 7500,- toegezegd. Bij de presentatie waren ongeveer 25 jongeren aanwezig. Op zaterdag 16 februari was er weer een autowasactie t.b.v de SOP. Dit heeft € 250 ,- opgeleverd. Alle mensen die hun auto hebben laten wassen bedankt! Daarnaast willen we wederom de Poiesz bedanken voor de levering van water en garage Veenstra voor de shampoo en de waterslang. In april ( week 15/16) komen wij huis aan huis tegels verkopen (ondergrond van de SOP), waardoor iedereen in Bakkeveen zijn steentje (tegel) kan bij dragen aan de realisatie van de SOP. Op 3 mei staan we op de rommelmarkt, om spullen te verkopen. Wij rekenen op uw steun! Oproep Welke ouders/volwassenen willen ons helpen de SOP te realiseren. Het gaat met name om hulp bij de verschillende acties (1 keer per maand). Meld je aan bij: Tineke Luinenburg 541770. Namens de werkgroep: Tineke luinenburg, Plaatselijk belang Jeen Bouma, SCW Rinske Kootstra, Timpaan Welzijn en de jongeren uit Bakkeveen.


Waar de koe schijt Toen wij in mei 1999 precies één dag in Bakkeveen woonden, kwam er iemand aan de deur die ons vroeg of ik wilde voorspellen waar de koe zou schijten. Ik had natuurlijk eerst geen flauw benul waar de man het over had, maar na enige uitleg bleek het om een actie te gaan ten bate van de voetbalclub. Ik had als welkomstgeschenk van Bakkeveen natuurlijk veel liever een echte vlaai gekregen, maar vooruit het was voor de voetbaljeugd en daar is niets mis mee. ‘s Middags gingen we natuurlijk naar het betreffende veld om te kijken of de koe zijn best ging doen om ons aan een prijs te helpen. Het arme beest rende onder luide aanmoedigingen wanhopig rond om te doen wat er van hem verwacht werd. Nou zij deed niks en dat was logisch natuurlijk, want zou u onder veel gejuich zo’n karweitje willen opknappen? Bakkeveen is een echt actiedorp. Ik koop jaarlijks plantjes voor een goed doel, die ik dan weer ga planten in potaarde voor een ander goed doel en ik eet aardappelen, oliebollen en nog niet zo lang geleden erwtensoep allemaal voor een goed doel. Wij begrepen dat we in een actiedorp woonden en dat vonden we iets heel bijzonders. Na 7 jaar heb ik mijn werk voor de schaakclub beëindigd. Het waren tropenjaren, maar wel heel bijzondere en vaak heb ik veel gelachen. Ik hoop dat u er begrip voor hebt dat ik geen jeugd- of andere verhalen meer voor de schaakclub kan schrijven. Voor de schaakclub niet, maar ik ben ook nog correspondent voor het Klupblad en de Dorpswebsite en ik wil u graag iets laten zien uit een andere wereld. Daar bedoel ik mee dat er dingen bestaan waar je nu bepaald niet dagelijks mee te maken hebt, maar waar iedereen ooit wel van gehoord heeft, deze keer het onderwerp gedichten. Vroeger hield ik niet van gedichten. Er zat geen spanning in en dus waren ze vervelend, dacht ik………… Totdat ik kennis nam van de gorgelrijmen van Cees Buddingh. Naar men zegt was hij een van de grootste Nederlandse dichters in zijn soort van de twintigste eeuw. Buddingh liet blijken dat humor en ernst heel dicht tegen elkaar aanliggen en zelfs door elkaar heen lopen. Probeer net zoals ik het onderstaande gedicht eens. Het lijkt onzin, maar daardoor is het nu juist leuk om te lezen. Frans Briedé De blauwbilgorgel Ik ben de blauwbilgorgel, Mijn vader was een porgel, Mijn moeder was een porulan, Daar komen vreemde kind'ren van. Raban! Raban! Raban!

Ik ben de blauwbilgorgel, Als ik niet wok of worgel, Dan lig ik languit in de zon En knoester met mijn knezidon. Rabon! Rabon! Rabon!

Ik ben de blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel, Behalve als de nachtuil krijst, Dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst! Rabijst! Rabijst!

Ik ben de blauwbilgorgel, Eens sterf ik aan de schorgel, En schrompel als een kriks ineen En word een blauwe kiezelsteen. Ga heen! Ga heen! Ga heen! C. Buddingh'


Koninginnefeest Voor alle kinderen van Bakkeveen   

Woensdagochtend 30 april 9.30 – 12.00 uur Parkeerterrein Doolhofpark de Dwaler

Versierde Optocht en Kindervrijmarkt verkoop-ruilen-kleding-speelgoed-spelletjes 8.30 – 9.30 uur 9.30 – 10.00 uur 10.00 – 10.15 uur 10.15 – 11.45 uur

opbouwen van de vrijmarkt versierde optocht door de “Kampen” (toezicht vrijmarkt) vlag ontvouwen met de klanken van het Wilhelmus. kindervrijmarkt met verkoop-ruilen-kleding-speelgoed-spelletjes.o.a: • pony rijden • snoepjes heks • stoep krijten • air hockey • luchtkussen • schminken • vier op een rij • gratis ijs

Versier jezelf, je fiets, je step, je skelter, trapkar, kinderwagen of driewieler en win één van de drie prijzen voor de mooiste creatie, na afloop van een korte optocht door de ‘Kampen’ van Bakkeveen. Informatie voor de ouders: tijdens de optocht blijft er ‘bewaking’ achter op de vrijmarkt en zorgen wij voor een beveiligde oversteek bij de Mjumsterwei. Wij vragen de ouders om tijdens de optocht als begeleiding mee te lopen voor het nog jonge kind. 11.45 – 12.00 uur

Ballonnen-op-laat-festijn

georganiseerd door Werkgroep Koninginnefeest contactpersoon: Annie de Heij. tel. 541134 Jeen Bouma. tel. 541189


Zwembad DĂşndelle 1968 - 2008 10 mei 2008 Open dag vanaf 13.30 uur Iedereen is van harte welkom Programma in het Klupblad van mei en op www.bakkeveen.nl


Openluchtzwembad Dúndelle Open vanaf zaterdag 26 april 13.00 uur. In april kunt u op zaterdag, dinsdag en donderdag van 13.00 -17.00 uur een zwemabonnement kopen aan de kassa van het zwembad voor de voorverkoop prijs. Abonnementen Individueel Gezinsabonnement

Voorverkoop € 57.00 € 130.00

Seizoen € 61.00 € 151.00

NB Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 1992 vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen.

Zwemlessen Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen A diploma Dinsdag 17.15 – 17.40 3 x per week Donderdag 17.40 – 18.05 Vrijdag 18.05 – 18.30 B diploma Maandag 17.15 – 17.40 Woensdag 17.40 – 18.05 C diploma Maandag 18.05 – 18.30 Woensdag 18.05 – 18.30 Zwemvaardigheid I Zwemvaardigheid II Zwemvaardigheid III Trimmen voor volwassenen

Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag

Leskaart A € 75.00 Leskaart B – C € 55.00 Zwemvaardigheid € 55.00

19.00 19.30 19.30 20.00

– – – –

19.30 20.00 20.00 20.30

voor de volgende diploma’s: 3 groepen per Inschrijven voor de avond. zwemlessen kan op Woensdag 16 april van 2 groepen per 13.00 – 19.00 uur. De avond minimum leeftijd voor Op woensdag is deelname aan de de groep in zwemlessen is 5 jaar voor 1 tweeën verdeeld mei 2008. De houder van Op maandag of een leskaart moet tevens in donderdag extra het bezit zijn van een geldig les (conditie) abonnement.

Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle telefoonnummer 0516 541493 en vragen naar Engel Nijholt


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11

542381

Secretaris: Margot Feenstra Boskkamp 44  Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 541411 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16 542635 Vacature

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com ================================================================================== Maandags LESTIJDEN Dinsdags: Kleuters (3-5 jr) 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. Jeugd (6-8 jr) 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. Streetdance (9-16) 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn Gineke (40+) 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Sonja Hoenders  542444, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Femmie Lagerwerf  515958, Gineke Kamminga  541701 ================================================================================== Hallo Allemaal,

Uitvoering 19 april 2008 Alle kinderen zijn heel enthousiast aan het oefenen voor de uitvoering. Tijdens de oefeningen wordt veel aandacht besteed aan de mat, de balk en de trampoline. Ze zien er erg naar uit om te laten zien wat ze kunnen. Wij nodigen iedereen daarom van harte uit om in de gymnastiekzaal van Bakkeveen te komen. We beginnen om 9.30 uur met koffie en in die tijd gaan de kinderen zich voorbereiden voor de uitvoering, welke om ongeveer 10.00 uur begint. Poiesz muntjesactie De muntjesactie is nu afgelopen. De leden en het bestuur van de gymnastiekvereniging wil iedereen bedanken voor de muntjes die geschonken zijn aan ons. Op vrijdag 18 april is er een Gala-avond. Tijdens deze feestelijke avond wordt de opbrengst per club bekend gemaakt. Bloemenmarkt Tijdens de bloemenmarkt op zaterdag 10 mei staat Gymnastiekvereniging ‘Kwiek’weer met een kadotafel. Meer informatie in het volgende klupblad, maar we hopen in ieder geval op beter weer dan vorig jaar. Vakantie De meivakantie is dit jaar van 28 april tot en met 12 mei. Tijdens deze periode vervallen de lessen. Het Bestuur


Soosverslag De Keuningsbaarger Muziekaanten die deze middag voor ons verzorgden hebben dat een paar jaar geleden ook al eens gedaan. Toen nog onder leiding van de heer Dubling die nu gezien zijn leeftijd door een jongere dirigent was vervangen. Ook onder deze leiding bracht het gezelschap ons een gevarieerde gezellige middag met muziek en zang, bovendien legde de dirigent ons uit hoe ze aan de naam Keuningsbaarger kwamen. In ons vlakke land valt een heuvel daarin al snel op, nu ligt er bij Oldeholtpade een heuvel die door de bewoners al snel berg genoemd werd, berg is in het Oostellingswarfs een baarg en zo kwamen ze op de naam, ze heten dus vrij vertaald, de Koningsberg muziekanten, je moet er maar op komen. Als er in een andere taal werd gezongen vertelde de zangeres in het kort iets over de inhoud daarvan, ook hadden ze een paar Friese liedjes ingestudeerd. Wat we mee konden zingen zongen we mee maar bij de Friese liedjes werd de zangeres spontaan tot twee keer toe bijgestaan door enkele (goed van de tongriem gesneden) commissieleden; zie foto’s op www.bakkeveen.nl . Behalve door de zangeres werd er ook opgetreden door een zanger en een echtpaar, allemaal begeleid door de muziekaanten. Het gezelschap bestaat uit 18 personen en men bespeelt allemaal een instrument zoals daar zijn: accordeons, mandolines, gitaren, banjo's, keybord's en ukele. Ze treden zowel voor grote als kleine gezelschappen op met als motto 'Met muziek door het leven'. Ze spelen met overgave en plezier en zijn een aanrader voor andere verenigingen of bijeenkomsten. Het was een zeer geslaagde middag en het dank woord van onze voorzitter “navenant”……… . Op 16 april komen we weer bijeen dan treden de Midwinterhoom blazers uit Diever voor ons op. Tot ziens, de commissie


Fr.C.P.B………Altijd actueel De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken. April De jonge boom, zo kaal nog, met knoppen en vertwijgd, ik ken zijn naam, zijn taal niet, weet niet wat hij verzwijgt. Hij staat zo opgetogen, Zo breekbaar, hij ontvouwt zijn zomer nog, al wat hij aan blad ons toevertrouwt. Jaap Zijlstra Programma tot en met mei Woensdag 2 april 2008: Provinciale Jaarvergadering in de Lawei. Entree € 12,50. De spreekster is Mevr. Else Marie van den Eerenbeemt. Verder loopt het thema “In beweging” door het programma heen. Dinsdag 15 april 2008: De dames Koopmans uit Garijp. Zij vertellen over het leven en het werk van de schilder en kunstenaar Klaas Koopmans. Aanvang 19.30 uur in “de Mande” Mei 2008: Reisje van de Fr.C.P.B. Datum nog onbekend. 30 Mei 2008: Fietstocht, startpunt Veenklooster (40 km), duur van 10.00 uur tot en met 16.00 uur. De tocht gaat door de Fryske Wâlden. Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto’s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel het Klupblad als op de dorpswebsite. Tel:0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29. Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en dan op Fr.C.B. Altijd actueel.


HISTORISCHE RUBRIEK 2008, nr.1 VERENIGINGSNIEUWS Van de voorzitter, Op 20 februari 2008 is de Historische Vereniging Bakkeveen van start gegaan. De oprichtingsvergadering in de Dúndelle was uiterst plezierig en werd bijgewoond door ongeveer 35 personen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit Fred Hoogenboom (voorzitter), Jan Slofstra (secretaris), Jelly Hoekstra (penningmeester), Jan van Dalen, Willem Dolstra, Johan Sieswerda en Jaap de Zee. In de weken na de oprichtingsvergadering heeft het bestuur (laat ik nu maar wij zeggen) in de eerste plaats een aantal huishoudelijke zaken geregeld: het opmaken van de statuten van de vereniging bij de notaris, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het openen van een bankrekening. Voorts hebben we een aantal historische verenigingen in de regio op de hoogte gebracht van ons bestaan. We hebben leden geworven en een drukker gevonden voor het tijdschrift dat we willen uitgeven. Op de eerstvolgende bestuursvergadering in maart hebben we een lijstje gemaakt van de activiteiten, die we dit jaar willen uitvoeren. En we hebben besproken hoe we die activiteiten kunnen financieren. In het eerste jaar van het bestaan van de vereniging willen we de volgende activiteiten realiseren:

Namen bestuursleden Dalen, Jan van Dolstra, Willem Hoekstra-Boersma, Jelly Hoogenboom, Fred Sieswerda, Johan Slofstra, Jan Zee, Jaap de

• We gaan een eigen verenigingstijdschrift uitbrengen. Er is inmiddels een redactie gevormd, bestaande uit Jan Slofstra (eindredacteur), Jan van Dalen, Willem Dolstra en Jaap de Zee. • We leveren een bijdrage aan het jubileum van het zwembad Dúndelle dat veertig jaar bestaat. • We organiseren in het najaar de eerste twee lezingen over de geschiedenis van Bakkeveen uit een serie van acht. • We willen samen met de scholen graag een activiteit organiseren die betrekking heeft op de historie van Bakkeveen. • We organiseren in de tweede helft van het jaar een excursie. • We bevorderen de verdere ontwikkeling van het digitaal historisch archief. • We zoeken een plaats waar we documenten en andere waardevolle objecten veilig kunnen opslaan. Het eerste jaar zullen we er niet in slagen om al deze activiteiten uit eigen middelen te financieren. Dat is de reden waarom we besloten hebben om de gemeente een startsubsidie te vragen. Daartoe hebben we een aanvraagformulier met een toelichting ingediend. Als de groei van het ledental zich doorzet, zoals in de afgelopen weken, dan zullen we het volgend jaar in financieel opzicht op eigen benen kunnen staan ! Fred Hoogenboom

Adres Mandewyk 15 Nije Buorren 6 Blauhûs 25 Weverswal 13 Lange Singel 9 Stoukamp 2 Alde Drintse Wei 5

Telefoon 541789 541355 541836 541446 542300 542738 541884

e-mailadres janvd@bakkeveen.nl w.dolstra@planet.nl jellyhb@home.nl Hoogenboom.f@home.nl friesies@hotmail.com jan.slofstra@tele2.nl -


Ledenbestand Het ledenaantal van de Historische Vereniging Bakkeveen bedraagt inmiddels 66 (per 28 maart). Dat is, pas anderhalve maand na de oprichtingsvergadering, zeker geen slechte score. Maar we hopen natuurlijk op meer. De dorpsgeschiedenis van Bakkeveen is immers van ons allemaal! Wanneer u ook lid wilt worden, verzoeken wij U het ledenaanmeldingsformulier dat U in deze Klupkrant aantreft (pagina 42), in te vullen en op te sturen naar onze penningmeester Jelly Hoekstra-Boersma, Blauhûs 25, 9243 KM te Bakkeveen. Even in de brievenbus gooien kan natuurlijk ook. En zelfs mailen is een mogelijkheid, want U vindt het formulier ook op de website van Bakkeveen: www.bakkeveen.nl

Over de historische rubriek Het bestuur van de Historische Vereniging zit dus vol met plannen. Een daarvan is het uitgeven van een eigen tijdschrift, dat twee maal per jaar gaat verschijnen. Er wordt intussen al hard aan gewerkt, want het eerste nummer moet er in september zijn. Een definitieve beslissing over de naam van het historische tijdschrift moet overigens nog worden genomen. Hoe gaat het nu verder met de historische bijdragen in het Klupblad? Dat heeft immers een lange traditie in het plaatsen van grotere en kleinere stukken over de geschiedenis van Bakkeveen. Komt daar een eind aan? Gelukkig niet. De redacties van het Klupblad en het historisch tijdschrift hebben een formule bedacht, waar iedereen voordeel bij heeft.

De redactie van het tijdschrift krijgt de ruimte om vanaf nu een nieuwe historische rubriek in het Klupblad te gaan verzorgen. Deze rubriek wordt in de eerste plaats gebruikt om verenigingsnieuws te presenteren. Zo blijft iedereen voortdurend op de hoogte van de activiteiten van de Historische Vereniging. Het spaart een aparte Nieuwsbrief uit. In de tweede plaats zullen we ook kleinere historische bijdragen plaatsen. Of mooie foto’s uit het digitale archief. Daarbij vragen we heel nadrukkelijk om een inbreng van de lezer. Ook willen we graag de jeugd aan bod laten komen. Tenslotte presenteren we, als vast onderdeel van de historische rubriek, berichten betreffende Bakkeveen uit de Leeuwarder Courant van vroeger. We gaan meteen maar van start.

Uit het archief van de Leeuwarder Courant Sinds eind vorig jaar is op de website www.archiefleeuwardercourant.nl de totale krantencollectie van de Leeuwarder Courant van 1752 tot heden beschikbaar gekomen. Iedereen kan onbeperkt zoeken in het archief, artikelen op het scherm lezen, downloaden en printen. Het archief is een fantastische bron van informatie. Ook over Bakkeveen is heel veel te vinden. Hieronder volgt, bij wijze van voorbeeld, een advertentie uit de Leeuwarder Courant van 7 april 1773:

(afdruk niet goed leesbaar? Kijk op www.bakkeveen.nl in de rubriek “historie”). Uit dit krantenbericht (dat begint met Wort gepraesenteert - misschien moeilijk leesbaar) kunnen we verschillende soorten historische gegevens halen: 1. De advertentie noemt een aantal landerijen en huizen te Bakkeveen, die de Erven van de in 1772 overleden jhr. Edzard Hobbe van Burmania, bewoner van het herenhuis te Bakkeveen, ter verhuur aanbieden. Dat attendeert ons op het verschijnsel van het adellijke grootgrondbezit in de achttiende eeuw rond Bakkeveen. Dat is meteen al een prachtig onderwerp voor een historisch onderzoek. Wie waren die adellijke heren, welke bezittingen hadden ze hier precies, hoe was hun relatie met de dorpsbewoners van Bakkeveen ?


2.

3.

4. 5.

Behalve een aantal arbeidershuizen langs de vaart en bij het verlaat (de sluis) wordt onder no.1 een ‘zathe’ (een boerderij) met een boerenbehuizing, een schuur en een groot schapenhok genoemd. Daar hoort 22 morgen of 66 pondematen aan weide-en bouwlanden bij, plus het recht in de ‘gemeene heide’ rond het dorp een 300 schapen te laten weiden. Het betreft dus een grote boerderij. Het gaat waarschijnlijk om het ‘Boere-Huis agter het Heerehuis’, dat verderop in de advertentie genoemd wordt. Van die boerderij zijn overigens nog foto’s bekend. Zou de digitaliseerploeg die al op de website gezet hebben? Voor de zekerheid beelden we een van die foto’s hier af. Er is sprake van de verhuur van een stuk ‘mieden’ (hooiland) ter grootte van 11 mat (=11x720 vierkante roeden). Mat en roede zijn oude oppervlaktematen, net als morgen en pondemaat. Welke grootte moet je je daarbij voorstellen ? Er wordt een aantal veldnamen (toponiemen) genoemd: de Knyppe, de Weever, de Feije Wyk ofte de Meuwmeerswyk en de Gemeenschar. Waar moeten we die namen zoeken? Tenslotte maken we ook nog kennis met een aantal namen van Bakkeveensters van toen: Frouk Jans (landgebruikster), Hendrik Cornelis (boerenknecht), Lammert Jochums (herbergier?) en Johannes Fokker (veenbaas). Via de genealogische sites www.tresoar.nl en www.genlias.nl kunnen we misschien alvast meer over hen te weten komen. Maar er moeten ook andere manieren zijn om hun levensloop en hun familiegeschiedenis te achterhalen.

Het blijkt dus dat we uit een simpele advertentie uit een krant van meer dan 200 jaar geleden heel veel kunnen leren. In ieder geval nodigt zo’n advertentie ons uit om een heleboel vragen te stellen. Wellicht dat we door nader onderzoek die vragen ook kunnen beantwoorden. Dat kan ertoe bijdragen dat het verleden van Bakkeveen weer wat verder zichtbaar wordt gemaakt. Hierbij willen we graag de lezers uitnodigen zelf op zoek te gaan naar bijzondere berichten uit het digitale archief van de Leeuwarder Courant en die (het liefst voorzien van commentaar) aan te bieden voor plaatsing in de nieuwe Historische Rubriek van Het Klupblad. Teksten s.v.p. opsturen naar de Historische Vereniging, p/a Jan Slofstra, Stoukamp 2, 9243 JN of mailen naar jan.slofstra@tele2.nl

Een bijzondere foto van de achterkant van het ‘Boere-huis achter het Heerenhuis’, dat in de advertentie van 1773 wordt genoemd. De foto is van omstreeks 1910. De boerderij zal dan wel niet meer dezelfde zijn als in de tijd van de Burmania’s en een of meer verbouwingen hebben ondergaan. In 1920 wordt hij deels afgebroken en deels verbouwd tot de huidige Slotplaats. De laatste die hier een bedrijf uitgeoefend heeft is Bonne Wiering. De foto is afkomstig uit de fotocollectie van Anna Stoker-Wiering, wier vader Jan Wiering in 1912 op deze boerderij geboren werd.


VELDNAMEN In de hierboven besproken advertentie uit de Leeuwarder Courant wordt een viertal veldnamen genoemd. In lokaal historisch onderzoek is het verzamelen en op een kaart aantekenen van oude veldnamen van groot belang. Het gaat om namen van akker-, weide en bospercelen, van paden en wegen, vaarten en veenwijken, dobben, bosjes, grafheuvels, hoogten en laagten in het veld, enz. Waar vind je deze namen? Een klein aantal kom je tegen op oude en nieuwe kaarten. Veel perceelsnamen worden genoemd in advertenties, oude verkoopboekjes en officiële akten. En nog meer namen zitten van oudsher in het collectieve geheugen van het dorp. Iedereen wist vroeger waar it Goaitsenshout was, of it Hege Dún en de Hannewyk. Die kennis is voor een deel verloren gegaan, maar ouderen weten zich vaak nog veel namen te herinneren. En om terug te komen op de advertentie van 1773, ouderen weten ook nog wel waar de Knyppe (de Knippen) zijn: dat is het laaggelegen perceel weiland tegenover het begin

van de vroegere Miumerswyk. Links van de weg richting het Voorwerk. Daar ligt ook nog altijd it Knippegat, een restant van de waterinlaat vanuit de vaart. Onder de weg door bevond zich hier vroeger een afsluitbare waterdoorlaat, een zg. knip(pe). Richting het bos ligt hier trouwens ook nog de Knippesingel. Sommigen weten ook nog wel waar we de Gemeenschar (deftig Nederlands voor de Mersken) moeten zoeken. Dat was een groot stuk gemeenschappelijk hooiland langs it Âlddjip, ter hoogte van de Kromme singel. Verderop in het dal van it Âlddjip/ de Boarne of het Koningsdiep kom je ook nu nog de naam de Mersken tegen. Wat we binnen de Historische Vereniging graag willen, is alle veldnamen binnen het dorpsgebied van Bakkeveen verzamelen, ze lokaliseren en vervolgens op een kaart aantekenen. We zouden dan ook iedereen die nog veldnamen (toponiemen) kent, willen vragen die aan ons te melden. Wij van onze kant nemen daarna graag contact met U op.


Historische Vereniging Bakkeveen Penningmeester en ledenadministratie: Jelly Hoekstra Blauhûs 25 9243 KM BAKKEVEEN 0516 – 541836 jellyhb@home.nl

LEDENAANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Historische Vereniging Bakkeveen.

Welkom

!!

Enkele belangrijke mededelingen:

 Het lidmaatschap gaat in bij ondertekening van dit formulier en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand. Alleen schriftelijke afmeldingen bij het secretariaat worden geaccepteerd.

 Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit van de ledenvergadering om de contributie te verhogen

 De contributiebetaling gaat via automatische incasso. Dit geldt in principe ook voor alle eventuele andere aan de vereniging verschuldigde bedragen, tenzij anders met de penningmeester overeen gekomen.

 Incasso vindt plaats aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar. Eventueel kan het lid de geïncasseerde gelden binnen 30 dagen na incasso terug laten boeken via de eigen bank. Maar beter is het in geval van niet akkoord gaan met de incasso contact op te nemen met de penningmeester.

 Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn bij de bestuursleden ter inzage en worden via de website toegankelijk gemaakt.

Contributie Historische Vereniging Bakkeveen geldend voor 2008:

€15,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vul hieronder je persoonlijke gegevens in. (Ondertekening houdt in dat akkoord wordt gegaan met bovenstaande regels).

Naam:

……………………………………………………………..

Straat + huisnummer:

……………………………………………………………..

Geslacht: M / V

Postcode + woonplaats: …………………………………………………………….. Telefoon:

………………………………

Geboortedatum: …………………………..

Bank-/gironummer:

………………………………

E-mail: …………………………………………

…………………………..

Handtekening: ……………………..…….

Datum:


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter R. Haisma 541318 / 06-25011727 Secretaris J. van der Vaart 541780 / 06-15365494 Penningmeester B. v/d Meulen 541838 / 06- 15204364 Wedstrijdsecretaris M. Kootstra / 06-29086046 Bouwzaken J. Nieuwdam 541619 / 06-55346969 Wedstrijdzaken Jeugd W. Nieuwland 542193 / 06-13558441 Bestuurslid / algemeen G. Haisma 541960 / 06-15527199 Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord Jeugdcoördinator / voorzitter R. Melles 541981 Wedstrijdsecretaris jeugd W. Nieuwland 542193/0613558441 jeugdcommissielid / activiteiten J. Kootstra 541165 jeugdcommissielid / activiteiten P. Folkersma 542023 jeugdcom’lid / penningmeester M. van der Meulen 542098

Oproep vrijwilligers KNVB voetbalweken Ook voor de komende jaargang van de KNVB voetbalweken te Bakkeveen zijn wij als v.v. Bakkeveen afhankelijk van de inzet van talloze vrijwilligers. De werkzaamheden die verricht moeten worden zijn o.a. op- en afbouw van het tentencomplex, schoonmaakwerkzaamheden, hulp bij de koude/ warme maaltijden en bardiensten. De voetbalweken 2008 te Bakkeveen worden dit jaar gehouden van 30 juni t/m 4 juli en 7 t/m 11 juli. Naast onze “vaste” vrijwilligers zijn wij uiteraard altijd blij als wij ook dit jaar weer nieuwe vrijwilligers zouden mogen verwelkomen. Lijkt dit jou/ u ook wat? Neem dan contact op met Rennie Melles (541981) of stuur een e-mail naar vvbakkeveen@wanadoo.nl. Wordt ook lid van de club van 50 euro Wat is de 'Club van 50'? De 'Club van 50' is een groep mensen die v.v. Bakkeveen een warm hart toedraagt en dat met een financiële bijdrage ondersteunt. Doel van de 'Club van 50' Het doel van de 'Club van 50' is de voetbalvereniging financieel te ondersteunen. Het geld wordt aan projecten besteed die niet uit de normale begroting van v.v. Bakkeveen betaald kunnen worden. Op dit moment is de 'Club van 50' bezig met de verlichting rond het veld. Wie kunnen er lid worden van de 'Club van 50'? Iedereen die v.v. Bakkeveen een warm hart toedraagt kan lid worden van de 'Club van 50'. Ook is het mogelijk om als bedrijf of als groep (bijvoorbeeld als team) lid te worden. Wat ziet u er voor terug? • Een verdere ontwikkeling van v.v. Bakkeveen • U mag uw naam op het 'Club van 50'-bord in de voetbalkantine laten vermelden • U mag uw naam op de website laten vermelden • U wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de zaken en/of activiteiten welke door de Club van 50' geheel of gedeeltelijk zijn bekostigd Draagt u v.v. Bakkeveen ook een warm hart toe? Aarzel dan niet en word voor € 50,- lid van de 'Club van 50'! Hartelijk dank.


UIT HET NIEUWS GEGREPEN: “Gevoelige tik voor het voetbal” (14 feb 2008) GRONINGEN - Een 36-jarige voetballer van VV Glimmen is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een boete van 750 euro wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De man maakte tijdens de wedstrijd Veendam 1894 2 tegen VVV Glimmen 2 op 10 maart vorig jaar een zware overtreding. Daarbij liep de tegenstander een dubbele beenbreuk op. De scheidsrechter stuurde de speler van Glimmen met een rode kaart van het veld. Hoewel opzet niet bewezen kan worden is er volgens de rechter wel sprake van grof en risicovol spelgedrag. Dit werd volgens de rechter bevestigd door de rode kaart. De voetballer van VV Glimmen werd bijgestaan door advocatenkantoor Anker & Anker. In een reactie op hun website lieten zij weten de uitspraak 'gevoelige tik voor het voetbal' te vinden. De uitspraak zou impliceren dat elke speler die een ongelukkige actie begaat, automatisch schuld heeft aan het gevolg.

Bakkeveen 4 – ONB 5 (16 maart) En zo was het al weer zondag. Opstaan… douchen… aankleden… haar in de kuif en haastig richting vertrekplaats de Brink. Aldaar aangekomen moesten we opstellen in rijen van vier, en na drie keer koppen tellen door interim teammanager Melles moest de conclusie getrokken worden dat er slechts 10 in het blauw gestoken rakkers van het 4e aanwezig waren. Gelukkig voegde ‘die lange van Tillema’ zich al snel bij ons, de spanning om met het 3e mee te gaan was hem namelijk te groot geworden. Na enige organisatorisch problemen werd dan uiteindelijk om 9.23 het verlossende woord door pater familas Melles van het 4e gegeven: “Jonges, Gean!”. En zo geschiedde het... Ietwat ontmoedigd door de lage opkomst van enkele mede 4e broeders en het resultaat van de thuiswedstrijd (1-7) reden we dan toch maar richting Drachten. De tegenstander heden ochtend was het geslepen en bloeddorstige ONB 5. Eenmaal daar aangekomen werd in hoog tempo onze vrijetijdskleding verruild voor het wit met blauw fris door Trienke gewassen clubtenue. Met het geluid van klakkende noppen over het terrein van ONB haasten we ons naar een niet al te beschut gelegen achteraf-veld. En na een korte (individuele) warming-up konden we dan eindelijk los. Iets dat we 40 minuten eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Na nog wat laatste instructies van de interim teammanager waren we er klaar voor. De scheidsrechter begon met het aftrapritueel: Bakkeveen klaar? ONB klaar? FFFF hey… “waar is m’n fluit… ”. Het was werkelijk niet te geloven, waren we eindelijk scherp en tot op het bot gemotiveerd, had de scheids de spullen weer niet voor elkaar. We hadden de eerste extra tijd al weer te pakken dus. Maar de scheids maakte ons zeer duidelijk dat hij om 12.00 uur weg moest en dat we naar die extra tijd konden fluiten. Bakkeveen klaar? ONB klaar? FUUUUUT! En daar gingen we. Als ware krijgers lieten we ONB gelijk merken dat wij ons door wat organisatorische problemen niet uit het veld lieten slaan. Na de

eerste 10 minuten te hebben overleefd zonder tegendoelpunten, werd al snel duidelijk dat er die dag meer in zat dan sterke verhalen over gemiste kansen en gemaakte blunders. Bakkeveen 4 ging voor een punt, of misschien wel voor de natte droom van elke 4e speler; 3 hele punten. De achterhoede stond als een huis; met Rennie (de grijze panter) tussen de palen en een meedogenloze achterhoede. Ook hadden we conditioneel sterk middenveld. Maar het geheim van deze bewuste zondag zat verborgen in de voorhoede, om precies te zijn; onze centrum spits, genaamd Wouter Noordman (de blanke Henny Meijer). Met zijn brede torso wist hij de bal goed af te schermen van de beulen achterin bij ONB. Wouter wist goed gaten in te lopen, en werd dan door de rest van het team in stelling gebracht. Helaas voor ons had Wouter besloten het deze zondag bij een punt te laten. Naast Wouter heeft ook de grijze panter een zeer verdienstelijke bijdrage geleverd. Gewapend met bidon en “Simmer 2000 pet” wist hij met katachtige bewegingen het doel schoon te houden. Met nog 5 minuten op de klok wisten we het zeker, “dit geven we niet meer weg”. Martijn probeerde de boel nog te rekken met een gesimuleerde krampaanval, deze had helaas het tegenoverstelde effect. De scheidsrechter had zo’n medelij met onze Martijn dat er in goed overleg besloten werd de wedstrijd te beëindigen. Dit tot grote ontsteltenis van ONB. Conclusie: de brilstand met als gevolg een toename van 20% van ons puntentotaal. Mieters, wat een vreugde maakte zich van ons meester! We hadden 0-0 gespeeld met 11 Bakkeveense strijders tegen 14 man van ONB (incl. grensrechters en scheids). Bewijs voor de partijdigheid: de dampende gehaktbal die de scheids en z’n vlagmakkers zich meester maakten na de wedstrijd. Mannen, broeders, het was weer een memorabele ochtend! Op naar het 7e punt! PS; wilt u ook eens uw naam positief in een stukje verwerkt zien? Dat kan! kosten: €3,50. JB te B


Losse Flodders • Norg: Gomos-Bakkeveen 2-1. Arend… Drent tussen de Drenten. • Belgische commentator: “De Duitse coach Berti Vogts heeft de volgende ploeg in het terrein gebracht…” • Tim de Cler (Feijenoord) “Ik ben geblesseerd… maar speel. Dan de spuit er maar in!” Héél verstandig. Tim speelde. Sprak commentator: “Tim speelde slap…” • Bij autoraces ga je toch niet starten met een auto die elk moment stuk kan gaan… Veel trainers jagen geblesseerden het veld in. Pure kapitaalsvernietiging en zeer ongezond! Helaas ook bij amateur-clubs worden geblesseerden er aan gewaagd. We kennen 10-tallen spelers die op latere leeftijd tobben met de gevolgen. • Spraken we gezellig met Koert Scholten langs de lijn. Koert vertelt over ACV… vroeger. Ik luister. Zegt Koert plots: “Daar zingt “de groene telelijstervink” Maar dat hoor jij natuurlijk niet…” Nee Koert… ik luisterde naar jouw verhaal over ACV – Hoogeveen. • Barry Hughes (Sparta vroeger) zet opstelling op het bord met transfer-waarde: Lengkeek 2 miljoen, v.d. Berg 2½ miljoen, Van Gaal 25 cent. Louis van Gaal woest. Toen al. • Sietse van Gaal… vroeger woest. Nu niet meer. • Geweldig knokkend: Bakkeveen in de Blesse. Op de valreep 2-2 Goal Jaap Ekkels. 1e goal van David Gegundez Perez. Man in Norg: “Hebben jullie een Perez?” Ja… en een goeie. • Trainer Dennis Stuiver: “Yoep over ’t hek”. • 2-1 winst op Steenwijkerwold. Dennis Kamminga: Mooie afdraaiende voorzetten. En scoort de winner! Dat deed-ie o.a. ook in Zuidhorn. Onverwoestbare inzet! Prachtig! • Echtpaar Boerée in Ureterp bij Oerterp-LEO 1-2. Sprak mevrouw Boerée : “Ja… ik moest Henk meesleuren. Want wát is het wat Henk wíl? Meer

Winterstóp(-perspil…)…” • Gerrit Sikkema moest toegeven dat het 3e klasnivo van Bakkeveen toch echt wat anders is dan dat geworstel in de 4e klas. Toen wij tegen Gerrit zeiden dat de Oerterp-parkeerplaats zo klein is… sprak hij: “Dat lijkt zo. Dat komt omdat er zoveel publiek is…”. • Mooi… de lichtwedstrijd tegen Griffioen. 2-1 winst. Goals Dennis Kamminga. • Gerrit Sikkema bezocht ook WaskemeerBoornbergum. “Grote parkeerplaats Gerrit?...” “Dat lijkt zo (net als in Bakkeveen) omdat er zo weinig publiek is.” • Bij Waskemeer2 de Grooten. De ene verbaal aanwezig. De andere scoorde de winner. • Boornbergum me-taal aangeslagen.” • Prachtige wedstrijd Bakkeveen2 – Velocitas3. • Ron Krohne… werelds! Wat een positiespel, kopen traptechniek. Is dat iets? Ron pinch-hitter in het 1e? Nu Bert in het 5e speelt… Uitblinkers tegen Velocitas verder o.a. scheids Arend (de trotse broer van Franke), Jan Nuwolt, Henri, Piet Melles, Folkert. Hoogtepunt: “Het juichen van Kees na zijn goal!” • En weer knokte Bakkeveen zich naar punt 1-1 tegen Emmeloord. Magistrale pass Mark Bakker… grandioos, snel, dapper, beheerst benut door Johnny van Veen. En die knal op de lat van Bas Homan mocht gezien worden! Zijn vriendin trouwens ook. • En onze Arend in de rust: Hier volgen de eindstanden in 3B: Groningen-VVV zóveel (Groningen hóórt ook in 3B. Ja hè Uulco…), Bakkeveen-Emmeloord 0-0, enz. enz.. Arend… geweldig! We luisteren graag… vooral als je zegt: “Sáppige rollade”… • Bijna rollator… maar toen we nog draafden… Hei Duurswoude… stopten even gezellig bij Koert Scholten: Hij zei “Jij ziet natuurlijk niks… maar IK


zag een tureluur-kanarie…” Die Koert toch: “Ik hóór niks… Ik zié niks…” Nu nog: Ruiken, tasten… Dan is de cirkel rond. Wij zacht tegen Piet Melles (in groep van 5): “Hier heb je 3 snoepjes. Meer heb ik niet… Deel maar uit… Dat is een rotstreek van mij… want straks hebben er 2 een hekel aan jou.” Piet for President (intelligent!) Hij sprak: “Ik doe het wel ongemerkt…” Waarom wij altijd snoepjes uitdelen? a. Dat moest vroeger van een toenmalige VOORZITTER b. We geven nooit rondjes in de kantine. Als je ouder wordt valt de drank verkeerd. Oerterp3 knalt 2 ballen het zwembad in. En wie klimt er over het hek? De jonge Wierda… want trainer Dennis Stuiver was er niet. Wolter ook niet. Terug valt onze Wierda als een plank… Gestrekt… tussen de scherpe punten (afgehakte struiken). Bezorgd keken wij. Gelukkig nog steeds 1 kontje… Dat scheelt in het papier… Niet weer doen Wierda… zo’n punt in je nieren of wervelkolom. Germ de Zee: Geen hondenlul! Oké… hij fluit… en heeft honden. Maar: zonder geslapen te hebben fluit hij Bakkeveen4-Boornbergum2 0-3 (9 maart). Ate Bootsma (toptrainer… hij bracht o.a.

ONT naar de eerste klas) sprak: “Wat een goeie scheids. Rustig. Hij ziet alles. De wedstrijd loopt. Fluit in de geest van de wedstrijd.” Vader en moeder de Zee… compliment voor het “fabriceren” van deze man!!! • Goeie nieuwe spelers: Noek, Douwe, Sander. Héle goeien!!! • De “slag”in Zuidhorn…. We leken in de boot te gaan… Maar alweer op de valreep: 1-2!!! Net na de rust (terwijl wij allen dachten “We verliezen”) was daar de profeet Rinze! Smiling sprak hij: “we winnen met 2-1” Thuis gekomen legden we een briefje in ons zakbijbeltje bij de profeten: “Rinze Haisma 2008” • O ja… hij loopt op krukken (nieuwe kruisbanden). Een blij, fris gezicht. Een face-lift hoefde niet! Aljen Haisma!

Fijn Voorjaar verder! GA te B PS:

Altijd blije verhalen in de flodders. Maar 1 dieptepunt: De wedstrijd Bakkeveen-Amicitia VMC Dit moet niét weer.… Vergeefs wachtten de Groningers… En de supporters…..


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Martha Melles

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Merskekamp 22

541003 541789 541189 541392 542249

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com Karst-janmartha@hetnet.nl

competitie verloop Heren-1 heeft afgelopen maand 4 wedstrijden gespeeld. Nog steeds op de 1 na onderste plaats. Wat frustrerend is dat het in veel sets “net niet” is. Tegen Hujades-1 bijvoorbeeld waren de setstanden 2826, 25-22, 27-25, 25-20. Steeds zeer Trainingstijden 2007-2008 spannende sets die op het nippetje worden Dag Tijdstip Groep verloren. Maandag 20:30-22:00 Recreanten 19:30-21:00 Dames (Marum) Heren-2 staat ook nog steeds op de 1 na 20:30-22:00 Heren-2 (Marum) onderste plaats. De achterstand tot het 21:00-22:30 Heren-1 (Marum) eerstvolgende team is met 2 wedstrijden te Dinsdag 15:30-19:30 4 groepen mini’s gaan nog steeds 5 punten. Tegenstanders zijn 19:30-20:30 Jeugdteam RSO en Turfstekers-Drachten. Schatting: er worden nog 4 punten gehaald. Dat is te weinig voor een hogere notering op de ranglijst. Donderdag 6 maart uitslag Het is onafwendbaar dat beide Heren-teams na de Jeugd DFS 3-0 promotie van vorig jaar, dit jaar weer degraderen. Dames ODS 1-2 Heren-2 DWS-1 1-2 De Dames hebben ook afgelopen maand punten Heren-1 ODS 3-1 laten liggen. Ze zijn daardoor naar de 4e plaats Donderdag 13 maart gezakt. Er moeten nog 2 wedstrijden worden Jeugd Boornbergum 3-0 gespeeld: tegen de nummer 2 en de nummer laatst. Dames Suameer 1-2 Eigenlijk moeten er 4 punten worden gehaald om Heren-2 Hujades-5 0-3 zeker van de 4e plaats te blijven. De 3e plaats zit er Heren-1 Hujades-1 0-4 niet meer in. Donderdag 27 maart Jeugd Vrij ----Jeugd. In 2 wedstrijden Dames Vrij ----zijn er 6 punten gehaald: Heren-2 Vrij ----stevig op de 3e plaats. Er Heren-1 Hujades-2 0-4 is nog 1 wedstrijd te gaan. Donderdag 3 april De 2e plaats zit erin als Jeugd Inhaal ----met 3-0 wordt gewonnen Dames Inhaal ----van de kampioen en de nr Heren-2 Inhaal ----2 moet met 3-0 verliezen Heren-1 Doska 1-3 van de hekkensluiter. Reken dus maar op een uiteindelijk 3e plaats.

Oproep: misschien komen we volgend jaar een speler of speelster te kort in het jeugdteam. Wie wil er meespelen? Leeftijd 13 tot 15 jaar. Bel of mail Jeen Bouma. Leden kunnen nog tot 1 mei zich afmelden, anders is men weer een seizoen lid (tot 1 juli 2009).


Jeugdtoernooien Zaterdag 8 maart hadden we weer een volleybal toernooi voor de mini’s en midi’s; deze keer in sporthal De Westermar in Bergum. We moeten erg vroeg weg want we hebben de eerste wedstrijden al om 8.30 uur, dus om dik half 8 vertrekken we uit Bakkeveen. Er hoeven maar 3 teams zo heel erg vroeg, de rest mag uit slapen en komt in de loop van de ochtend richting Bergum. Ook staan er al weer heel wat ouders om mee te gaan naar Bergum. Dit is ons 1 na laatste toernooi van het seizoen, dus hier moesten we punten gaan halen. Dat is ons ook weer heel goed gelukt en dat maakt het voor het slot toernooi extra spannend. We staan nu op dit moment met 3 teams bij de eerste 3. Dit lijkt misschien weinig vergeleken met vorig jaar, maar we hebben nog een kans dat er op het slottoernooi nog iets uit te halen valt. Maar dan moet er wel bijna een wonder gebeuren maar zo

Bakkeveen 1 Oerterp1 32-19 ODS1 32-16 Hujades3 35-21 RSO1 24-35 2e plaats van 5 Bakkeveen 6 2 gewonnen en 1 verloren (wedstrijden

Bakkeveen 2 DFS2 34-42 Oerterp3 40-27 ODS-2 39-30 4e plaats van 15 Bakkeveen 7 Oerterp6 8-0 HVC-5 5-5 Tijnje 3 7-1 2e plaats van 12

heeft Bakkeveen wel vaker gepresteerd en zou me niks verbazen dat we dat dit keer weer flikken. Maar dan zullen de teams waar het om gaat wel heel erg serieus in het veld moeten staan en voor 200 % inzet tonen. De teams waar het om gaat krijgen dit op de training te horen en dan weten ze wat ze moeten doen op het slottoernooi. Ik schrijf vaak het is nog nooit zo spannend geweest maar ik heb nu de uitslagen hier voor me die zijn bijgewerkt tot en met het laatste toernooi in Bergum. Dus ik hoop dat we gaan knallen het laatste toernooi. We moesten 26 wedstrijden spelen en daarvan hebben we 18 gewonnen 3 gelijk en 5 verloren, dus dat is uitstekend. Dus jongens en meisjes het volgende toernooi in Ureterp gaan we er voor 200 % tegen aan. Doe het voor je zelf maar ook een beetje voor mij. Dan kan McDonalds maar ruimte vrij maken voor ons. Hieronder de uitslagen van het toernooi in Bergum.

Bakkeveen 3 Hujades1 27-34 DFS-3 33-25 Bui’post 37-37 Suameer1 36-20 7e plaats van 15

Bakkeveen HVC1 Tijnje 2 RSO-4

4 25-18 26-24 34-11

2e plaats van 13

Bakkeveen TurfstDr4 TurfstDr5 HVC2

5 21-26 35-20 30-24

5e plaats van 13

Bakkeveen 8 TurfstDr8 3-3 RSO-6 10-0 DFS-7 0-2 4e plaats van 12

Om te kunnen knallen hebben we echt heel veel publiek nodig en dan bedoel ik niet alleen de ouders, maar ook broers en niet bekend) zussen, ooms en tantes, pake’s en 7e plaats van 13 beppe’s. Iedereen moet ons het laatste toernooi komen aan moedigen. We hoeven niet ver weg we hebben ons laatste toernooi in Ureterp dus een thuiswedstrijd voor ons. Dus zorg dat je er bij bent !! Tot zaterdag 12 april in Ureterp. groetjes Jeen Uitje volleybal Vrijdag 14 maart was het dan weer zover: ons jaarlijks uitje met de jeugd en mini’s. Vrijdagavond zijn we met de oudere kinderen naar het zwembad de Welle geweest in Drachten. We vertrokken om kwart voor 7 van af de Sjoerdlan met 4 auto’s vol met kinderen. We hebben daar heerlijk tot half 10 gezwommen met tussendoor patat met wat erbij. We hebben echt weer een super mooie avond gehad met elkaar. Ik kan dit ook denk ik zeggen namens Rob Bor die dit jaar voor het eerst met me mee is geweest en er de hele avond is gebleven. Verder wil ik ook de ouders bedanken die hebben gereden om de jeugd er heen te brengen en weer op te halen dit waren Marcel Broeders, Connie Pool, Sietske Kiers en Annie Wijnalda. Zaterdag 15 maart ons volgende uitje die gaat na speelstad Oranje hier gaan we met de jongeren heen. s’Ochtends om half 10 is het een drukte van belang bij de gymzaal vanwaar we vertrekken. We

vertrekken iets na half 10 met 28 kinderen en 8 auto’s richting Oranje. We hebben daar met elkaar een hele mooie en zeer gezellige dag gehad met tussen de middag patat met iets lekkers erbij en na afloop een ijsje. Ook deze dag was een zeer gezellige dag om niet snel te vergeten. Alle twee uitjes zijn weer zonder ongelukjes verlopen dus dat is altijd al heel mooi. Verder wil ik ook hier natuurlijk alle ouders heel erg bedanken die de hele dag mee zijn geweest. Dit zijn Kiertje Flapper, Wiebe Marinus, Huub Bouma, Nienke Veenstra, Sieta Modderman, Folkert Pool, Kitty Veenstra en ik zelf. We waren om 17.00 uur weer bij de gymzaal na een vermoeiende maar zeer leuke dag. We kunnen met zijn allen terug zien op 2 zeer leuke uitjes tenminste jullie hebben mij weer een zeer mooi weekend gegeven iets om nog lang over na te denken. Kijk voor foto’s op www.bakkeveen.nl bij volleybal. Groet, Jeen


NIJSGJIRRICH NATOER NIJS (maart 2008) Vorige keer schreef ik dat de winter niets heeft voorgesteld. Het lijkt erop dat de weergoden zich dat hebben aangetrokken. Tweede Paasdag ligt er zowaar wat sneeuw, wat snel verdwijnt als sneeuw voor de zon…, maar toch… . De temperatuur is niet aangenaam. Dit betekent dat de natuur even op zich laat wachten. Toch valt een aantal dingen op: In de vroege ochtend al veel zang van Merel, Zanglijster, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees, Vink en de eerste Tjiftjaffen. Ik kreeg diverse meldingen door, hiervan een aantal nader belicht: • Een Kraanvogel bevond zich sedert 21 maart op een maisstoppelveld langs de Beakendyk/ Mersken. Er zijn foto’s gemaakt. Zie de website van waarneming.nl. Op dit moment (24 maart) zit de vogel er nog. • Op 1 maart meldt Hinke Hummel een overvliegende Rode Wouw over Hemrik. Weliswaar niet ons dorp, maar wel een prachtige waarneming. • Op 2 maart zag zij een Ooievaar in de buurt van het moerasje bij de Freulevijver. • Zelf zag ik op 1 maart een mannetje Blauwe Kiekendief over ons dorp vliegen. Nu is de vogel op meerdere locaties om ons dorp gezien, maar over het dorp is toch leuk. • Ook op 1 maart een zingende Zwarte Roodstaart aanwezig bij de Boskamp. Hierna niet meer gehoord. Vermoedelijk een doortrekker. • Op 11 maart zag ik liefst 23 Kraanvogels redelijk laag over het dorp vliegen in noord/oostelijke richting. Een geweldig gezicht. Wie heeft zo ook gezien, Het was tegen 13.30 uur. • Oene Roelsma meldt op 24 maart een mannetje

Zomertaling ook in de buurt van het moerasje Freulevijver. • Op 20 maart de eerste Tjiftjaf zingend langs het fietspad Slotleane. • Een vrouwtje Rouwkwikstaart zat op 22 maart met 6 `gewone`Witte Kwikken op het Wijnjeterper Schar. De Rouw is veel donkerder, bijna zwart op de rug, heeft donkere flanken en zwarte bovenstaart en stuit. Het wit op de vleugel is daarentegen uitgebreider. De Rouwkwikstaart is vrijwel geen broedvogel maar doortrekker en broedt vooral in Engeland. Kijk eens tussen groepen Witte Kwikstaarten. Vooral tijdens de voorjaarstrek heb je best kans er eentje te zien. Meer nieuws? Laat het even weten: Koert Scholten (tel. 0516-542017) en E-mail: kokoscho@xs4all.nl

De natuurwandelingen onder begeleiding van Koert Scholten vinden dit jaar plaats op de volgende woensdagavonden. Start steeds om 19.00 uur vanaf de Brink. • • • •

23 april: 30 april: 7 mei: 14 mei:

Duurswoudster Heide. (of aanwezig bij parkeerplaats kerk Duurswoude). Oude Bos en Freulevijver; Merskenheide (Start begin fietspad de Mersken) Jan Durkspolder (Oudega) Fochteloerveen.


Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden Voorzitter Secretaris Penningmeester Instructeur Internet Correspondentieadres

John Verwey Peter Crom Hans te Loo Annemarie Bongers www.nwvdefriesewouden.nl Lange Singel 14 9243 KJ Bakkeveen

Tel Tel Tel Tel

431331 480555 542022 541510

De nwv is aangesloten bij INWA.

Ledenvergadering De eerste ledenvergadering van de Nordic Walking Vereniging was een succes. Er werd vergaderd in de jachtlocatie van de Slotplaats. Een mooie plek voor deze buitensport. Na afloop ging iedereen op stap om een Nordic Walking tocht te lopen, die was uitgezet door Hans te Loo en Frans Mulder (foto’s via www.bakkeveen.nl). Ervaringen van een Nordic Walker Mijn naam is Yvonne van Loon en ik ben 50 jaar. Mij is gevraagd om mijn ervaring met Nordic Walking op papier te zetten en mijn vorderingen te verwoorden. Ik ben nu vier week bezig op medisch advies. Mijn lichamelijke klachten zijn astma, copd en ik heb soms te weinig lucht om iets te doen. Mijn energie is zeer laag. Na een bezoek aan de huisarts is mij deze tak van sport geadviseerd. De eerste keer was voor mij dan ook heel spannend en niet gemakkelijk. Nu ben ik blij dat ik heb doorgezet en ik ervaar hoeveel energie dit mij oplevert. De eerste keer ging ik met Annemarie Bongers (die mij begeleidt) van de Slotplaats in Bakkeveen het pad op de bossen in, je krijgt naar ..... meter een bankje waar ik toch echt moest rusten, omdat er niet te veel lucht meer in zat. Na de rust weer het zelfde pad terug. Nu moet U niet denken dat dit in een keer ging, ik heb toch een paar keer moeten stoppen om even op adem te komen, maar het deed me goed om mij zo in te spannen, het gaf mij toch een kik. s'Avonds en de twee dagen erna nog zeer veel spierpijn gehad. Ik ontdekte spieren in mijn lichaam die ik al jaren niet meer had gevoeld. Maar het is super. Week 2 weer dezelfde route tot aan het bankje, daarna een zijpad uitblazen en weer terug naar het bankje 5 min pauze en weer terug met enkele nieuwe houdingen en stops naar de parkeerplaats. Deze keer minder spierpijn gehad dus was dit voor Annemarie een teken om er een schepje bovenop te doen, rollen met je voeten van hak naar teen, ik kan u vertellen dat ik dit heb geweten, wederom spierpijn, maar dan van mijn kuiten, maar ook dit gaat weer over. Week 3 zelfde route maar dan tot aan de regenmeter die aan het pad staat en nu meer mijn bovenlichaam gebruiken en mijn armen lang maken, gaat goed alleen moet ik er nog wel veel bij nadenken, maar ja daarvoor ben ik ook op les. Thuis gekomen kreeg ik enorm veel energie en kun je merken dat er vooruitgang in zit, ik merk ook door de houding die je leert aan te nemen, ik meer lucht naar binnen kan krijgen en lekkerder beweeg. Week 4 weer een stukje verder en nu alle beginselen geleerd. Nu is het een zaak van conditie opbouwen en daar ga ik voor. Ik vind dit een tak van sport waar je je heerlijk bij voelt en dan bedoel ik niet alleen de bewegingen maar ook de frisse lucht en de mooie natuur doen je goed en mij zeker. Ik zal proberen om mijn journaals te vervolgen en U op de hoogte te houden van mijn vooruitgang. Deze sport kan ik iedereen aanraden vooral mensen met te weinig lucht is dit een openbaring. Je hoeft je niet te schamen dat je nog geen kilometers kunt lopen dit komt vanzelf neem ik aan. Groetjes Yvonne

ingeslagen tot kruising, even Kennismakingslessen Woensdag 9 april 14.00-15.30 uur Zaterdag 12 april 15.00-16.30 uur Zaterdag 17 mei 13.30-15.00 uur Bij strippenkaart gaat u onder leiding van een Nordic Walking begeleider een uur lang Nordic Walken. Strippenkaart is geschikt voor iedereen die een techniekcursus heeft gevolgd en de conditie onder leiding van een deskundige wil verbeteren. Elke vrijdagmiddag 13.30 -14.30 uur en op maandagavond 19.00-20.00 uur Opfriscursus: Is de techniek wat weggezakt dan kunt u zich opgeven voor een opfrisles waarin alle techniekstappen met u worden doorgenomen. Vrijdag 25 april 19.00 20.30 uur Start locatie van alle activiteiten : parkeerplaats bij “De Slotplaats” Aanmelden: tel. 0516-541510 (na 18.00 uur) E-mail: info@nordicwalkingfriesewouden.nl www.nordicwalkingfriesewouden.nl


Maartse viooltjes in april? Ja natuurlijk! De vrolijke en olijke viooltjes blijven ons een hele lente lang verrassen. Wij verkopen deze spontane bloeiers in allerlei kleurige soorten en maten. Moederdag in april? Welnéé…! Moederdag valt immers op 11 mei a.s. We zijn er alleen vroeg bij om U te vertellen, dat U uitstekend voor moederdag bij ons terecht kunt. Dit geldt ook voor kleine kinderbeursjes! Naast onze bekende mooie boeketten en bloemstukjes vindt U in onze winkel een ruime keuze in allerlei geschikte cadeauartikelen. Nieuw: lint met persoonlijke tekst! Stel uw eigen tekst samen en dan drukken wij deze op een mooi (ook door U zelf gekozen) lint!


Afdeling BAKKEVEEN

Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling Bakkeveen van de BvPF, Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz. Verslag over de bijeenkomst van donderdag 20 maart. Fokje Hoogeveen verwelkomt Notaris mr. A. de Vries die een lezing zal geven over het ERFRECHT. Ook mochten we vier gasten verwelkomen. Mededelingen: • Op 12 maart werd er een paasstuk gemaakt o.l.v. Sietske v.d Heiden. Het was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. • Philip Kooke een sportverslaggever schreef een persoonlijk boek. Het gaat over zijn vader die aan Alzheimer leed en zijn kinderen onterfde. Het is een zeer aangrijpend en waar-gebeurd verhaal. Titel van het boek is: Ik laat je nooit in de steek. Erfrecht De lezing ging vooral over het erfrecht; ook kwamen schenkingen en de successierechten ter sprake. Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende financieel beter verzorgd achterblijft. Het hoofdsysteem van het in 2003 ingevoerde erfrecht is als volgt: De echtgenoot die overblijft, wordt de eigenaar van de hele nalatenschap, van alle goederen. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldsbedrag. Zij krijgen voor dit bedrag een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Tot 2003 konden de kinderen bij overlijden hun erfdeel altijd opeisen, niet alleen in geld, maar ook in goederen. Niet alleen kinderen konden het erfdeel opeisen, maar ook waren er anderen soms bij de erfenis betrokken, namelijk de aangetrouwde van de kinderen, hun eventuele curator, de bijstand, de kantonrechter. Ter bescherming van de langstlevende werd daarom vaak een zogenaamd "langstlevende" testament bij de notaris opgesteld. Grofweg waren er in Nederland twee soorten testamenten. Een zogenaamd

"vruchtgebruiktestament" en een zogenaamd "ouderlijke boedelverdelingtestament". Door het vruchtgebruiktestament worden kinderen mede-eigenaar van alle goederen van de erfenis, en de langstlevende krijgt het gebruik van deze goederen. Dit betekend dat voor bepaalde situaties de medewerking van de kinderen (als eigenaren) nodig is; vaak is dit vlak na het overlijden, bij verkoop en hypotheekvestiging van de woning. Door dit testament worden de kinderen getroffen door een bijtelling in box 3 van een gedeelte van de ouderlijke woning. Wel is het zo dat men door het vruchtgebruik testament nog een woning zonder overdrachtsbelasting op naam van de kinderen kunt zetten. Veel testamenten van voor 1995 bevatten een zogenaamde vruchtgebruikconstructie. Het testament blijft gewoon geldig onder het nieuwe erfrecht.


Ook was het mogelijk dat een zogenaamd "ouderlijke boedelverdelingtestament "werd gemaakt. Dit was voor de langstlevende een "sterk" testament. De langstlevende wordt eigenaar van alle goederen behorende tot de nalatenschap, de langstlevende moet dan ook maar alle schulden voor zijn/haar rekening nemen. De kinderen zijn niet onterfd maar krijgen hun erfdeel als vordering op de langstlevende. De vordering is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende, en een aantal andere in het testament genoemde gevallen. Door rente op de erfdelen van de kinderen te zetten, kan men successierechten besparen. Omdat de langstlevende eigenaar wordt van alle goederen, is medewerking van de kinderen niet nodig bij verkoop van de woning of hypotheekvestiging. Wel moeten de kinderen erin gekend worden, op welke hoogte hun vordering wordt vastgesteld. Het testament blijft gewoon geldig onder het nieuwe erfrecht. Het erfrecht dat in 2003 is ingevoerd, lijkt qua vorm op deze "ouderlijke boedelverdeling "constructie, maar heet dan "wettelijke verdeling". Wel zijn er in het nieuwe erfrecht zogenaamde "wilsrechten" ten behoeve van de kinderen gemaakt. Een kind hoeft volgens het in 2003 ingevoerde erfrecht van een stiefouder niet te tolereren dat deze alle eigendommen verkrijgt. Een kind kan dan eisen dat hij/zij zelf eigenaar van de goederen wordt, en dat de stiefouder het kan gebruiken (vruchtgebruik). Ofwel de eigendomssituatie wordt ingewikkelder als de overgebleven ouder opnieuw trouwt, danwel als er kinderen zijn uit verschillende huwelijken. In het erfrecht dat in 2003 is ingevoerd, is niet bepaald dat de erfenis alleen bij de eigen kinderen terecht komt. Vaak is en wordt dit wel in testamenten opgenomen. Tegenwoordig maakt men ook wel combinatietestamenten. Dit houdt in dat de langstlevende eigenaar wordt van alle goederen (wettelijke verdeling), tenzij de langstlevende in overleg met de kinderen besluit dat het vruchtgebruiktestament van toepassing is. Het voordeel van een zogenaamd combinatietestament is, dat op het moment van overlijden wordt gekeken welk testament het beste uitpakt. Het combinatietestament ziet dus op meerdere situaties, en geeft voor de langstlevende een grote keuze ten aanzien van de afwikkeling van de nalatenschap, zowel voor wat betreft een

keuze ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid als ten aanzien van de successierechten. Natuurlijk wordt dan ook meegenomen dat alleen de eigen kinderen erven. Voorts werd verteld dat samenlevers nogal veel moeten regelen, met name als er kinderen zijn. Zo zijn er dan grofweg 4 zaken welke geregeld dienen te worden: • Testamenten (vanaf 2003 kunnen samenlevers ook testamenten opstellen dat de langstlevende eigenaar wordt van alle goederen; voor samenlevers is het dus noodzakelijk hun testament te laten checken, herzien) • Een samenlevingscontract (vooral vanwege lagere successierechten, recht op nabestaandenpensioen, en als eis voor een goed langstlevende testament). Vaak moeten samenlevers nog wel een afschrift van hun samenlevingscontract opsturen naar de pensioenverstrekker. • Erkenning van een kind; (bij de gemeente te regelen, voor de bevalling); door de erkenning staat het in Notariskantoor Kooi & De Vries familieband mw. mr. A. de Vries tot de vader. De Telle 1 Het kind erft 9247 BH Ureterp van vader en tel 0512-303403 heeft recht op www.mevrouwdenotaris.nl eventuele ureterp@mevrouwdenotaris.nl alimentatie. • Gezag (bij de kantonrechter te regelen, na de geboorte; de formulieren zijn te downloaden, bij gemeente of notaris te verkrijgen); de vader krijgt zeggenschap ten aanzien van zijn kind, evenveel als de moeder. Als het stel uit elkaar gaat, heeft vader recht op omgangsregeling/mede-gezag, en bij overlijden van de moeder, zit een kind niet onder jeugdzorg, maar heeft vader het gezag. Vaak vergeten samenlevers het gezag te regelen. bij de gemeente, het gezag regelen ten aanzien van het kind (kantonrechter). Voorts werd nog ingegaan op overdrachten van de woning van ouders naar kinderen, schenkingen op papier, vrijgestelde bedragen voor schenkingsrecht, successierechten en besparing hiervan; de positie van ex-echtgenoten, het verlenen van een algehele notariële volmacht. Een testament kan altijd worden herzien. U kunt een kopie van uw testament altijd kosteloos en vrijblijvend opsturen naar notariskantoor Kooi & De Vries. In "normaal" Nederlands krijgt u dan een brief welke constructie uw testament bevat.

Donderdag 24 april : Adri de Boer, de Fryske sjonger. De laatste avond van het seizoen willen wij bijzonder afsluiten. En hoe zou dat beter kunnen dan met de bekende Friestalige zanger Adri de Boer. Als u nog geen lid bent, maar wel een keer een bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. De avondbijeenkomsten vinden plaats in Dúndelle en beginnen om 19.45 uur. Odette Kamminga.


Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in WMO-vervoer. WMO regelt een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen.


Nieuws vanuit Speel-o-theek “de Speelbak“. ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ zegt het spreekwoord. Bij ons is het ook lente en dat is te merken aan een leuke, frisse collectie nieuw speelgoed. We hopen dat alle kinderen hier weer veel plezier aan zullen beleven. De grootste aanwinst is misschien wel de Wii spelcomputer inmiddels bij iedereen wel bekend, maar te duur om zomaar even zelf aan te schaffen. Daar is gelukkig de speel-o-theek voor. Wij hebben er één gekocht en samen met extra controllers en spellen is het een mooie set, die zonder bijbetaling bij ons geleend kan worden. Veel gezinnen hebben hem al uitgeprobeerd (hij is niet alleen voor kinderen) en iedereen is erg enthousiast ! Niet met de controller in de hand op de bank zitten, maar actief spelen en sporten. Tennis, honkbal, bowlen, golf, boksen en dat allemaal in de huiskamer. Verder kochten wij: • De ark van Noach van Playmobil • Een digitale kindercamera • Dora TV globe • Winkel van Duplo • Speel en leer winkel van F. Price • Het Nijntje vliegtuig • De Aqua Doodle XXL. • Een tekenmat voor de kleintjes met water. • De zgn. brainkraker spellen zoals : Hide and seek, Safari, Airport. • 2 Weykicks: een tafel-ijshockey- en voetbalveld met magnetische spelers. Veel plezier ! • Kinder Catan van 999 games • Jakkiebak kippenkak ! Van 999 games. • Up and Down, een spannend mollen raad spel. • Make Seven: een soort uitgebreide 4 op een rij. • Diverse spellen gericht op het samenwerken om een doel te bereiken: Zandkastelen, Max de kat, Prinses, De Kracht van 8. Binnenkort wordt er nog meer nieuw speelgoed door ons aangekocht zoals: • 2 éénwielers. Wie wil de kunst onder de knie krijgen ? • Een buitenspeelkist met veel materiaal er in zoals: honkbalknuppel, handschoen en bal, tennisrackets met bal, touwtrektouw, Spirograph op straat, Jeu de boule, Reuzenbelleblaas, touwladder, enz.

Genoeg nieuws voor iedereen dus ! Ben je geen lid maar lijkt ‘t je wel leuk ? Kom bij ons kijken. Voor een klein bedrag kun je een jaar lang kiezen uit al ons speelgoed. Voor openingsdagen en plaats zie voorin dit blad bij de agenda of de agenda van www.bakkeveen.nl . In verband met de meivakantie vervalt de uitleen van 8 mei a.s. !! Wij vragen hiervoor uw begrip. Dus: uitleen op 17 april en de volgende op 22 mei. Om ruimte te maken voor ons nieuwe speelgoed in de kasten zullen wij oud speelgoed opruimen. Dit speelgoed wordt te koop aangeboden in de speelo-theek tijdens de uitleen van 5 en 19 juni a.s. Dus kom op deze dagen en kijk of er iets voor u bij zit !!

En dan nog een laatste dringende oproep. We zoeken nog steeds extra hulp, zowel tijdens de uitleen als in de werkgroep. Vele handen maken licht werk. Wij vragen iedereen dringend, man, vrouw, jong en oud om nog eens serieus na te denken welke mogelijkheden ieder heeft om een paar uurtjes per maand de speel-o-theek in Bakkeveen te willen helpen. Binnen ieders mogelijkheden en talenten is er iets te doen !!! Ook zoeken we iemand die onze site up to date wil maken en bijhouden. Als dank ontvangt iedereen die ons helpt een gratis lidmaatschap. Aarzel niet en kom naar de speel-o-theek voor informatie of bel ons; . Tel:

54 13 35 Adja Hoogvorst 54 24 52 Josien Meulenhoff 54 14 34 Franca v. Schutterhoef

De speel-o-theekwerkgroep.


Stichting Dorpsfeest Bakkeveen Secretariaat: Gert Noord Boskleane 31 a 9243 JA Bakkeveen Emailadres: sdbakkeveen@home.nl Beste Dorpsgenoten, Nog 2 maanden en dan gaan we alweer los met het Dorpsfeest.

Buurtversiering: Er is inmiddels van één buurt/straat vernomen dat zij van plan zijn om hun straat te versieren, mits er meerdere buurten/straten aan meewerken. Vandaar deze oproep aan alle buurten/straten van Bakkeveen! Beste buurten/straten geef het s.v.p. aan ons door!! via email sdbakkeveen@home.nl of bel 06-46130848 . Versier ook je buurt of straat!! Want wat is er mooier dan een versierd Dorp tijdens het Dorpsfeest. Het programma ziet er als volgt uit: Donderdag 5 Juni Avond Boerenzeskamp Opgave via: sdbakkeveen@home.nl. Hiervoor zoeken wij teams van 6 personen ( mogen niet meer op de Basisschool zitten ) bestaand uit 4 mannen en 2 vrouwen. Dit mogen teams zijn van een buurt, vereniging of een vriendenploeg enz. Dit zal plaats vinden in en om de tent van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur Vrijdag 6 Juni Ochtend Activiteit voor peuters en kleuters in de tent. Verdere info via de scholen. Middag Activiteit voor de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen. Verdere info via de scholen. Avond De B Factor met afsluitend een disco show ( Bonte avond). In plaats van de bekende X Factor organiseren wij de B Factor. Hiervoor zijn we op zoek naar dorpsgenoten van 0 t/m 100 jaar die op het podium iets willen doen: bijv. een playbackact, moppen tappen, een goocheltruc, een dansje of iets anders. Bijna alles kan! Geef je op en laat zien dat we meer talenten in het dorp hebben dan we tot nu toe gezien hebben. Opgave via: sdbakkeveen@home.nl Zaterdag 7 Juni Ochtend Vlooienmarkt Middag Oldtimerrit vertrek van ’t Ankerplak. Nadere info volgt nog. Boerenmarkt met diverse activiteiten (hiervoor hoeft geen standgeld betaald te worden maar er worden door ons ook geen kramen beschikbaar gesteld). Hiervoor zoeken we mensen of bedrijven die iets doen met ambachtelijke producten, die dit willen laten zien of willen verkopen. Verder zoeken we mensen met bijv. oude tractoren of boerengereedschap. Ook zal er die dag een trekker behendigheids wedstrijd zijn. Er is ons al toegezegd dat er Oude trekkers komen en dat er enkele boeren bedrijven zijn die hun medewerking gaan geven. Voor info over de markt of opgave: sdbakkeveen@home.nl of via telefoonnummer 06-20175590 avond Waar Schijt de Koe (hoofdprijs € 400,-- ). Voor deze verloting zullen er loten worden verkocht. Deze zullen vanaf april te koop zijn voor € 3,50 per lot. Afsluitende Feestavond met medewerking van: Top 50 band K.TOWN en DE GEBROEDERS KO (van o.a. ik heb een toeter op mijn waterscooter en ik heb een boot ) Zondag 8 juni Ochtend Kerkdienst in de Tent Avond Ballonvaart Tot zover het programma van dit jaar. We hopen dat er voor iedereen wat bij is zodat we echt een feest hebben voor iedereen in Bakkeveen. Verder informatie wat betreft tijden zal worden gepubliceerd in onze Feestkrant die Huis aan Huis wordt verspreid. Indien er vragen of opmerkingen zijn over bovenstaand programma kunt u dit altijd kwijt op onze emailadres sdbakkeveen@home.nl of via een van onderstaande bestuursleden. We zullen u de komende maanden op de hoogte houden Stichting Dorpsfeest Bakkeveen Rinske Kootstra voorzitter Gert Noord secretaris Anja van der Wal penningmeester

Chris Fokkema Luuk Smit Jan Anne Verbeek

lid lid lid

Jannes van de Veer Evert de Jong

lid lid


Pinksterfeest Wijnjewoude “Vier feest met mij” 9 t/m 12 mei 2008 Vrijdag 9 mei 20.00 – 23.00 uur: Programma voor en door jongeren samen met Meeting en Message uit Waskemeer e.o. Zaterdag 10 mei 10.00 – 16.00 uur: Hobbybeurs met goede doelenstands 09.30 – 10.30 uur: Start wandeltocht 25 km Start kinderwandeltocht 09.30 – 11.30 uur: Start wandeltochten 10, 15 km 09.30 – 13.00 uur: Start fietstochten 30, 50 km 19.30 uur: Massale koor- en samenzang met medewerking van: • Lemster Mannenkoor • Koperblazers Wagteveld • Leiding: ds. Lolkema uit Buitenpost

Zondag 11 mei 14.00 uur: Gezinsdienst m.m.v. Simon en Zo: ‘Ergens in de verte’ 16.00 uur: Cabaretier Ruud Wallinga met De DoeHet-Zelver 19.30 uur: Praise- en Gospelavond: Euphonionsingers uit Wilsum Maandag 12 mei 09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 09.45 uur: Samenzang met Combo Wine uit Wijnjewoude 10.00 uur: Openluchtdienst met medewerking van: • Combo Wine uit Wijnjewoude • Ds. Van Deventer uit Mijdrecht 10.00 uur: Start kinderdienst: ‘Wegwijzer in je hart’ 12.00 uur: Afsluiting van het 30e Pinksterfeest met de traditionele broodmaaltijd.


Hallo Allemaal, Hier weer een berichtje van ons. We zijn alweer een maand dichterbij onze reis naar de Dominicaanse Republiek. Afgelopen maand zijn we druk bezig geweest met de potgrondactie, puddingbroodjesactie, catering trouwerij, garage schoongemaakt en de voorbereidingen van de 24 uurs actie. De potgrondactie heeft zo’n € 1500,-- opgeleverd. We hebben nog een aantal zakken potgrond over, heeft u nog belangstelling? Laat het ons dan even weten. De 2e puddingbroodjesactie die we hebben gehouden op onze school was weer geslaagd. Niet alle broodjes zijn verkocht maar zijn we toch nog kwijt geraakt bij familie en vrienden. We hebben met deze actie €108,- verdiend. Een aantal van ons heeft geholpen bij een trouwerij waar we moesten zorgen voor de catering. We hebben een leuke avond gehad. Hiermee hebben we €100,- verdiend. Ook zijn we een middag druk aan het poetsen en schoonmaken geweest om de garage weer om te toveren tot een blinkende garage. We hebben veel lol gehad en daar ook nog € 75,-- mee verdiend voor ons goede doel. Wat u misschien al heeft meegekregen hebben we op 2 & 3 Mei een nieuwe spetterende actie waarbij wij 24 uur lang op een paal in een krot gaan zitten. Dit zal plaatsvinden op het terrein van Jodel Lowina en zal om 16.00 worden geopend. Ook wordt om deze tijd onze eigen singel gepresenteerd!! We hebben namelijk met behulp van Douwe een eigen singel gemaakt over ons World Servants project. Op deze spetterende actie zal ook een veiling worden gehouden. Misschien kunt u zich nog herinneren dat de groep van vorig jaar dit ook heeft gedaan. Het idee is dat u van ons €5,- krijgt en uw talenten gebruikt om dit voor ons te gaan vermeerderen. Voorbeeld: U talent is dat u goed cake kunt bakken, u krijgt van ons €5,- en kunt voor dit geld de ingrediënten kopen voor de cake. Op de veiling wordt de cake dan verkocht en de opbrengst gaat naar de Dominicaanse Republiek. Heeft u zin om u talenten voor ons te gebruiken. Laat het ons weten! We kunnen tijdens deze 24 uurs actie nog wel wat hulp gebruiken met de activiteiten die er omheen worden georganiseerd. Heeft u hier belangstelling voor neem dan contact op met Wieke Stoker (0614669297). Groetjes, Lisanne, Jikke, Elina, Nynke, Djanet


Kerkdiensten

Ned. Hervormde Kerk Zondag 13 april Zondag 13 april Zondag 13 april Donderdag 1 mei

Bakkeveen Ureterp Bakkeveen Bakkeveen

9.30 9.30 9.30 9.30

uur uur uur uur

Zondag 4 mei Zondag 11 mei

Siegerswoude Ureterp

9.30 uur 9.30 uur

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

M. Eekels M. Eekels K. Visbeek M. Eekels / Kajim M. Eekels M. Eekels

Dienst met catechisanten Fryske tsjinst Hemelvaart (SOW) in geref. Kerk Bakkeveen HA + zangdienst Pinksteren ( bev. Ambtsdr.) koffiedrinken

Gereformeerde Kerk “De Mande”, Tsjerkewâl 20 Zondag 13 april Zondag 20 april Zondag 27 april Donderdag 1 mei Zondag 4 mei Zondag 11 mei

09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30

uur uur uur uur uur uur

Hr. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

H.E. van Halsema, Kampen G. Kajim G. Kajim G. Kajim / Ds. M. Eekels G. Kajim G. Kajim

SOW-dienst in Geref. Kerk

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Opbrengst van de collecte De collecte voor Amnesty International 2008, die in de dorpen Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp en Siegerswoude werd gehouden heeft opnieuw meer opgebracht dan vorig jaar: € 1.516,24 (Ureterp: € 635,38; Siegerswoude: € 293,14; Bakkeveen en Wijnjewoude: € 587,72) Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers, die hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet. Amnesty is volstrekt onafhankelijk en daarom voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren. Heeft u de collectant gemist? U kunt een gift overmaken op gironummer 454.000 t.n.v. Amnesty International Amsterdam. Scholenwerk De afgelopen weken hebben leden van de werkgroep gastlessen gegeven aan de hoogste groepen van de basisscholen in Ureterp en Frieschepalen. De kinderen wordt verteld van het werk van Amnesty en ze versturen zelfgemaakte groeten naar gevangenen. Heeft uw of jullie school, vereniging of club hiervoor ook belangstelling, dan vernemen we dat graag. Namens de werkgroep Amnesty International, Hendrik Jan Haanstra (0594-664305).


Tennisvereniging 'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Jeugdzaken Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken Bereikbaarheid

Ad interim Jan de Haan Judith Schaepman (judith@aparta.nl) J. v.d. Wielenwei 19 B’veen Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) Mandewyk 15 B’veen Willie v.d. Meulen(f.vangils@hetnet.nl) Stoukamp 25 B’veen Anneke Kort(annekekort@hotmail.com) Noardkamp 12 B’veen Appie Kamminga (kammi256@planet.nl) Boskleane 23 B’veen Roy Witte (roypwitte@gmail.com) Weverswal 19 B’veen Tennisbaan Dúndelle (mobiel) : 06 182 60 383

LTC Dundelle

74 a rt 19 6 ma

541804 541789 542132 541164 541440 541223

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Bouwbedrijf Van der Veer / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Jodel Lowina Restaurant / Cafétaria De Kolk / KijfWitte

Van de Jeugdcommissie

2e hands!!!!! Ben je gestopt met tennis of ben je uit je racket of schoenen gegroeid, dan kun je die wel verkopen en is een ander er weer blij mee. Ga je op tennis, maar je wilt niet al direct een nieuw racket kopen, dan kun je misschien een 2e hands kopen. Zowel voor de verkoop of het kopen kunt U dat bij mij opgeven en dan speel ik het tel. weer door. Opgeven bij Willie vd Meulen 0516 542132. Dorpencompetitie. Ook dit jaar heb je weer de kans om toch wat wedstrijden te spelen in de dorpen om ons heen. Dit is leuk om dat er ook geen competitie is, kun je op zo’n manier wat ervaring opdoen. Hier alvast wat data, dan kun je dat in je agenda zetten en je kunt je bij Willie vd Meulen opgeven. Voor de Basisschool jeugd die op groot veld spelen is het 16 april om 13.30 in Wijnjewoude, 14 mei in Haulerwijk, 11 juni in Bakkeveen en 25 juni is de afsluiting in Haulerwijk. De wedstrijden beginnen om half 2 dus zorg dat je er 10 min. van te voren bent. Als je uit speelt dan is het vertrek om 13.05 bij de tennisbaan. Je moet je 1 week van te voren bij Willie opgeven. Voor de Oudere Jeugd hebben we weer hetzelfde concept als vorig jaar. Als dorpen tegen elkaar. Ik geef jullie de data vast zodat je er rekening mee kunt houden. Vrijdag 18 april om 19 in Bakkeveen, zaterdag 17 mei in Haulerwijk, vrijdag 30 juni 19 uur in Bakkeveen en de afsluiting is op zaterdag 14 juni in Haulerwijk. OUDERS GEVRAAGD!!! Mochten er ouder(s) zijn die denken;”wat leuk om activiteiten voor de jeugd te organiseren”, meld dit dan bij Willie vd Meulen. Er is altijd ruimte om een activiteit op te zetten. Mocht U zin hebben om in de jeugdcommissie te komen , ook dan moet U het niet na laten om dit te melden. Nieuwe mensen zijn altijd van harte welkom! Ineke, Marje, Tiny en Willie


SATERDAY NIGHT FEVER We nodigen jullie uit voor een gezellig avondje tennis en wel op zaterdag 17 mei. Dit feest is i.p.v. de BBQ. We hopen op veel belangstelling. Er komt nog meer informatie over deze speciale avond, maar noteer hem vast in je agenda! De Kantinecommissie

LETS PLAY BALLS Het seizoen 2008 opent met nieuwe belijning, zonder openingstoernooi maar wel met een volle kalender. De competitieteams Dúndelle 1 en 2 en de herendubbel 35+ hebben er inmiddels alweer een wedstrijdje opzitten, de jeugd alweer tennislessen gehad. Gaan we er vanuit dat het water –boven- nu wel op is, de banen op de vaste maandagavond TOSSAVOND (20.00 uur) er prima bij komen te liggen, omlijnt met de nieuwe belijning. Dus alles is aanwezig voor een flitsende seizoensstart. Noteert u toch maar alvast in uw agenda, zondag 1 juni krystyna hoogeveen toernooi (junior/senior), opgave tot woensdag 28 mei. Door de vroege zomervakantie is het verstandig om half mei al met de voorrondes van de Enkelkampioenschappen te beginnen, (finales 22 juni) opgaven tot 15 mei. (opgave formulieren hangen in het clubhuis). Namens de VCL, Lets Play Balls.

Hierbij de Speeldata's voor de competities Dúndelle 1 Dúndelle 2 Heren Dubbel 35+ 5 april Surhuisterveen 1 uit 13.30 uur 5 april Bildtse TC 3 thuis 09.00 uur 9 april Buitenpost 3 thuis 18.00 uur 12 april Vliegende Bal 2 thuis 09.00 hr 12 april Ready Again1 uit ?uur 16 april Augustina 1 uit ? uur 19 april Cream creakers 7 uit ? 19 april Gorredijk 2 thuis 09.00 uur 22 of 23 april Surh’veen thuis 18.00hr 26 april DLTC 2 thuis 09.00 uur 26 april Oerterp 2 uit 09.00 uur uur 7 mei Beampiepers 5 uit ? 17 mei West End1 thuis 09.00 uur 17 mei Ten Woude 5 uit ? uur 14 mei Kollum 4 uit 18.00 uur 24 mei Dokkum 1 uit ? 24 mei Bontekoe 2 thuis 09.00 uur 20 of 21 mei De Delte 1 thuis 18.00hr 31 mei Damwald uit 13.30 uur 31 mei OPINOO 1 thuis 09.00 uur 28 mei Ready Again thuis 18.00 uur

Groetjes Roy,VCL

GEBRUIK VAN DE BANEN!!! We willen iedereen ook dit jaar weer verzoeken om op de banen het juiste schoeisel en de juiste kleding te dragen. Op gravel mogen geen gewone sportschoenen gedragen worden, maar dienen er speciale tennisschoenen, geschikt voor gravel, gebruikt te worden. Sportschoenen beschadigen namelijk de toplaag waardoor meer onderhoud noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de kleding: géén spijkerbroeken e.d. Bij tennis hoort nu eenmaal een trainingspak of een korte broek/rokje met een t-shirt. ALVAST BEDANKT!

Alle vrijwilligers: weer bedankt voor het speelklaar maken van de velden en het schoonmaken van de kantine!


Nieuws van de kantinecommissie Het tennisseizoen is inmiddels weer gestart. Zondag 30 maart is het openingstoernooi geweest.(helaas, dat kon niet doorgaan wegens de vele regen van de dagen ervoor). De eerste kantinedienst en schoonmaakbeurt is al wel weer achter de rug. We hebben weer geprobeerd om de taken zoveel mogelijk te verdelen. Bij voorbaat dank voor jullie hulp. Als het je leuk lijkt om tijdens toernooien een gedeelte bardienst mee te draaien, schroom dan niet en bel één van de leden van de kantinecommissie. De kantinecommissie bestaat uit de volgende personen: Sjors Zwarts Kleasterkamp 6 tel 541993 Akke Maring J.v.d. Wielenwei 2 tel 542120 Annamarie Boskleane 50 tel 541899 Anneke Kort Noardkamp 12 tel 541164 Westerkamp Wij wensen jullie een sportief en zonnig tennisseizoen toe en alvast bedankt voor jullie inzet. Kantinediensten kantinediensten 2008 Datum Naam Maart 31 Andries v. d Velde April 7 Bart Bouma 14 Onne van Veen 21 Laura Vondeling 28 Christien Buisman Mei 5 Sake Bergsma 12 Pinksteren 19 Sjoerd Travaille 26 Alexander Lamprou Juni 2 Sanne Vondeling 9 Ria de Vries 16 Gjalt Veenstra 23 Christien Buisman 30 Henk Jan van Eik Juli 7 Appie Kamminga 14 Johan Stuiver 21 Sietze Alma 28 Henk Mekkes Aug 4 Bart Bouma 11 Andries vd Velde 18 Ria de Vries 25 Sjors Zwarts Sep 1 Henk Jan v. Eik 8 Jitte Huitema 15 Rolf Stuiver 22 Theun Zwart 29 Pieter Bouma Okt 6 Laura Vondeling 13 Ronald Kuik 20 Jan Douwsma 27 Tim Offringa

Telefoon 06-21228240 541939 541218 06-13052711 541841 421537 Geen toss 0594-631175 06-24243586 06-12790133 06-22692638 541980 541841 541348 541440 542740 541860 541575 541939 06-21228240 06-22692638 541993 541348 542784 422200 542044 541058 541087 542167 541646 542311

Naam Ronald Kuik Theun Zwart Evert Wilstra Eelke de Groot Henk Vriesema Sietze Alma Pinksteren Geert Wierda Klaas Jan Vondeling Jacob Drent Katja de Bruin Sjoerd Hoekstra Klaas Torensma Jolanda v.d. Meulen Peter Westerkamp Sicco van der Mei Eelke de Groot Ale Douma Sieb Louwsma Menno v.d. Meulen Cecile Lanting Elisabeth Veenstra Geert Wierda Sjoerd Hoekstra Hans Witte Peter v. Zwol Maurice Tognini Katja de Bruin Sicco v.d. Mei Bert Zijlstra Evert Wilstra

Telefoon 542167 542044 542061 541574 0594-644545 541860 Geen toss 541087 541164 481746 542302 542018 541837 542098 541899 542007 541574 541384 541078 542098 54 1837 06-11054805 541087 542018 541021 542348 542663 542302 542007 543869 542061

Hieronder volgen enkele belangrijke punten en het rooster voor de tossavonden. De Tossavond is op maandagavond van 20.00 tot 23.00 uur. Past de datum je niet, dan graag onderling ruilen. Dit rooster hangt ook op het prikbord in de kantine. Als iemand zijn dienst vergeten is kun je hem of haar nog even bellen. De sleutels en het kasformulier kun je tussen 19.30 en 20.00 uur halen en na afloop weer terugbrengen bij Anneke Kort. (Noardkamp 12, Bakkeveen, 541164). Lees voor je begint de instructies voor de kantinediensten. Deze hangen op het prikbord in de kantine. Het is erg belangrijk dat het kasformulier ingevuld wordt. Na afloop moet een “controlelijst” ingevuld worden. Deze hangt op het prikbord.


Schoonmaakdiensten Datum april 4 11 18 25 Mei 2 9 16 23 30 Juni 6 13 20 27 Juli 11 25 Aug 8 15 22 29 sept. 5 12 19 16 okt 3 10 17 24

Schoonmaakrooster 2008 Naam Telefoon Naam Telefoon Baukje Zwart 542044 Tineke Jagersma 541961 Gea Haan 541258 Marieke Breuker 542050 Alie Popkema 541021 Karen Vollebregt 542784 Johanna v Wijngaarden 481643 Klaske Mekkes 541575 Emy Hoogenboom 541446 Sietske vd Heiden 541992 Jellie Veenstra 541980 Angelique Kok 422781 Tineke Luinenburg 541770 Iena Pol 541875 Henco Nijland 541400 Ann Nijland 541400 Evert de Jong 541019 Tineke Hoekstra 541892 Wilma Kolk 542073 Helma Hoving 050-3137730 Frieda Boonstra 542329 Tineke Koopmans 542653 Hanneke v.d. Voort 542026 Alie Popkema 541021 Monika Stoffels 06-52631763 Tiny v.d. Velde 541517 Hilly Zandberg 577437 Zus Hoekstra 541669 Willy Rosema 0594-643123 Jellie Veenstra 541980 Ann Nijland 541400 Henco Nijland 541400 Marjorie Kroeze 542777 Gea Haan 541258 Meriam den Ouden 541060 Tineke Hoekstra 542653 Karen Vollebregt 542784 Marieke Breuker 542050 Marga van Veen 542286 Emy Hoogenboom 541446 Sybrand Bosma 541770 Michel Boere 541060 Stephanie Vermeulen 541350 Sietske Veenstra 541253 Wilma Kolk 542073 Nynke Postma 541760 Baukje Zwart 542044 Tineke Jagersma 541961 Marjorie Kroeze 542777 Hanneke v.d. Voort 542026 Tineke Koopmans 542653 Froukje Hazenberg 541912 Angelique Kok 542781 Iena Pol 541875

Hieronder volgen enkele belangrijke punten en het rooster voor de schoonmaakdiensten. • De beste dag is vrijdag, evt. zaterdag (m.u.v. data heren competitie). • Past de datum je niet, dan graag onderling ruilen. • Dit rooster hangt ook op het prikbord in de kantine. Als iemand zijn dienst is vergeten, dan kun je hem of haar nog even bellen. • De sleutels kun je halen en weer terugbrengen bij Anneke Kort, Noardkamp 12. • Lees voor je begint de gebruiksaanwijzing voor de schoonmaakdiensten. Deze hangt in de kantine. • Na afloop moet een “controlelijst” ingevuld worden. Deze hangt op het prikbord.


TENNISKALENDER 2008 - APRIL dat 1 2

dag di wo

3 4 5 6 7 8 9

do vr za zo ma di wo wo

10 11 12 13 14 15 16

do vr za zo ma di wo

17 18 19 20 21 22 23

do vr za zo ma di wo

24 25 26 27 28

do vr za zo ma

29 30

di wo

tijd

Activiteit

10.45 tennislessen 17.00 tennislessen 15.30 tennislessen 09.00 Gemengd 2 za; thuis tossavond senioren 10.45 17.00 18.00 15.30

tennislessen tennislessen heren 35+ wo-avond; thuis tennislessen

TENNISKALENDER 2008 - MEI dat 1

dag

2 3 4 5 6 7

vr za zo ma di wo

8 9 10 11 12

do vr za zo ma

13 14

di wo

15 16 17

do vr za

18 19 20 21

zo ma di wo

22 23 24 25 26 28

do vr za zo ma wo

29 30

do vr

31

za

09.00 Gemengd 1 za; thuis 20.00 tossavond senioren 10.45 17.00 15.30 19.00 09.00

tennislessen tennislessen tennislessen Dorpencomp. O.J. gemengd 2 za; thuis

20.00 18.00 10.45 17.00 15.30

tossavond senioren Heren 35+ thuis tennislessen tennislessen tennislessen

09.00 Gemengd 1 za; thuis Meivakantie 20.00 tossavond senioren Meivakantie Koninginnedag Meivakantie 18.00 heren 35+ wo-avond; inhaaldag

tijd

Activiteit Hemelvaartsdag inhaaldag alle competitiesoorten Meivakantie gemengd za; inhaaldag

20.00 tossavond senioren 10.45 tennislessen 17.00 tennislessen 15.30 tennislessen gemengd za; inhaaldag 1e Pinksterdag/Moederdag 2e Pinksterdag gĂŠĂŠn tossavond senioren inhaaldag alle competitiesoorten 10.45 tennislessen 17.00 tennislessen 15.30 tennislessen 09.00 Gemengd 1 za; thuis 19.00 Saterday night fever 20.00 tossavond senioren 18.00 Heren 35+ thuis 10.45 tennislessen 17.00 tennislessen 15.30 tennislessen 17.00 Clubkamp. O.J. 09.00 gemengd 2 za; thuis 10.00 Clubkamp. O.J. 20.00 tossavond senioren 10.45 tennislessen 17.00 tennislessen 18.00 heren 35+ wo-avond; thuis 15.30 tennislessen einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen gemengd senior/ junior 19.00 Dorpencomp. O.J. einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen enkel senioren 09.00 gemengd 2 za; thuis


Nieuwe historische wandelroute In de loop van april is er bij het VVV kantoor een dorpswandeling te koop met historische wetenswaardigheden. De wandeling is 7,5 km lang en niet alleen interessant voor gasten, maar ook voor dorpsgenoten. Wat is het leuk als je iets weet van de geschiedenis van je eigen dorp! Verder maken wij u er op attent dat de openingstijden van het V.V.V.-kantoor vanaf heden weer ‘s morgens van 10 - 12 uur en ’s middags van 14 – 16 uur zijn. Tijdens de vakantieperiode, de maanden juli en augustus, zijn we ook tussen de middag open, dus van 10 – 16 uur. De medewerkers van het V.V.V.-kantoor

Digitaliseringproject Momenteel staan er ongeveer 300 foto's, krantenartikelen en prentbriefkaarten online in de rubriek historie van www.bakkeveen.nl (in maart zijn er ongeveer 100 toegevoegd). Tot nu toe hebben we materiaal ontvangen van een klein aantal personen (ongeveer 10). We hopen dat ook andere bewoners van Bakkeveen en wellicht ook mensen van “verre” materiaal aan gaan leveren. Vele gebeurtenissen van de 20e eeuw zijn ook in Bakkeveen vastgelegd op de (papieren) foto. Het papieren materiaal heeft geen oneindig leven. Een digitale versie wel (al gaat dat niet helemaal vanzelf). Dus moet er wel gescand worden om de oude beelden voor later te bewaren. Het gescande materiaal op www.bakkeveen.nl is voorzien van een toelichting. Trouwe bezoekers zullen ongetwijfeld hierin fouten hebben gemerkt. Ook is de inhoud van de toelichting niet uniform. Daarom gaan de scanners eind april rond de tafel om wat nadere afspraken te maken. Als de toelichtingen uniform worden ingevuld dan wordt ook het zoeken veel gemakkelijker. Denk maar eens aan een straatnaam; wat vullen we in: Voorwerkersweg of Foarwurkerswei? Mandeveld of Mandefjild? Als dit goed gebeurt, wordt het zoeken sterk vergemakkelijkt. Daarnaast is de informatie niet altijd compleet. Waarschijnlijk gaan we daar in de herfst van 2008 in groepsverband mee aan de slag. Natuurlijk kun je nu al reageren via de link

onder de foto als je een fout ontdekt of als er informatie ontbreekt. Alle Klupbladen (vanaf het begin, 1984) zijn bijna gescand; alleen de jaargangen 2003, 2004 en 2005 moeten nog. Momenteel wordt gewerkt aan het digitaliseren van de HMS-prikkels: het voetbal-blad wat al vanaf de jaren 60 uitkwam (wel wat onregelmatig) en tot 1984 heeft bestaan. Ook hierin staat veel historie over Bakkeveen. Naast de hoofdmoot (het voetbal) is het al leuk om de advertenties van de jaren 60 te bekijken. We verwachten eind april alles gedigitaliseerd te hebben. En komt dat alles ook via www.bakkeveen.nl beschikbaar? Helaas niet. Alle informatie uit onze "dorpsbladen" beslaat enkele gigabytes (dat hebben we met z'n allen volgeschreven). De kosten bij onze provider zouden dan de pan uitrijzen. Daarom is ons doel een DVD uit te geven waarin alle informatie uit HMS-prikkels en Klupbladen is opgeslagen. Hopelijk past alles net op 1 DVD. Ook foto's en andere documenten over Bakkeveen? Lever ze in bij onze scanners. Een paar dagen later heb je de documenten terug en staan ze ook op internet. Voor iederen ter inzage. Maak even een afspraak met Jan van der Vaart (Aylvalan, tel 541780) of Sybrand Bosma (Kleasterkamp, tel 541770) of mail naar info@bakkeveen.nl


Eetcafé “De Brink” presenteert:

‘Feestduo Die Twa’ Met repertoire van Guus Meeuwis tot de Beatles en van CCR tot de Sjonnies Datum: zaterdag 26 april a.s., aanvang: 22:00 uur Locatie: Eetcafé de Brink, entree: € 5,00 Voor inlichtingen 0516 541388


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van het Klupblad kunnen worden geplaatst. Ze komen ook op www.bakkeveen.nl

Per ongeluk geen Klupblad ontvangen ? Bij slagerij Van Eik liggen de resterende Klupbladen !! Gratis mee te nemen.

Doolhofpark Bakkeveen / Bospaviljoen “De Dwaler” / Eetcafé “De Brink”

Vacatures

Tennis

2e hands Ben je gestopt met tennis of ben je uit je racket of schoenen gegroeid, dan kun je die wel verkopen en is een ander er weer blij mee. Ga je op tennis, maar je wilt niet al direct een nieuw racket kopen, dan kun je misschien een 2e hands kopen. Zowel voor de verkoop of het kopen kunt U dat bij mij opgeven en dan speel ik het telefonisch weer door. Opgeven bij Willie vd Meulen 0516-542132.

Dorcas De jaarlijkse Dorcas collecte gehouden van 17 tot 22 maart 2008 heeft in ons dorp € 871,51 opgebracht. Ook deze keer was het voor Tsjemobyl slachtoffers Oekraïne. Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt. De Dorcas werkgroep Riemke Roelsma.

OUD IJZER ACTIE Tot en met 12 april a.s. is er weer een oud ijzeren andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude.(openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Bloemenmarkt Zaterdag 10 mei van 8 tot 13 uur wordt de traditionele bloemenmarkt gehouden op het voorterrein van Poeisz-supermarkt. Organisatie is in handen van voetbal-, gymnastiek- en volleybalvereniging.

Bar/ bediening en keuken medewerkers 2008 Ben je: Spontaan, leergierig, gastvrij en actief ? Minimaal 20 jaar. Bel dan 0516-542328! Af te halen: Campingbedje ( paraplu-model ) met toebehoren, Houten kinderstoel, ook te gebruiken als tafeltje en stoeltje. Huitema, Stoukamp 6, Bakkeveen Tel: 541061

Speel-o-theek Om ruimte te maken voor ons nieuwe speelgoed in de kasten zullen wij oud speelgoed opruimen. Dit speelgoed wordt te koop aangeboden in de speel-otheek tijdens de uitleen van 5 en 19 juni a.s. Dus kom op deze dagen en kijk of er iets voor u bij zit !!

Ballonvaren

Alweer voor het 10e jaar ballonvaarten vanuit en over Bakkeveen. De datum is al bekend: zondagavond 8 juni 2008. We verzamelen om 19:30 bij eetcafé “De Brink”. Van daaruit vertrekken we naar de opstijglocatie. Waar deze lokatie is, weten we pas op het laatste moment. Het hangt van de windrichting af. We willen over het dorp Bakkeveen varen. Kosten: € 135,-- pp. Aanmelden bij: Jan van Dalen janvd@bakkeveen.nl of 06-11005893. Let op: er zijn al 23 aanmeldingen en dat betekent bijna alles vol (er kan nog een stuk of 4 bij).

Trainen voor Slachtemarathon (14 juni 2008). Op zaterdagochtend tussen de 15 en 20 km lopen, met Bakkeveen als start- en eindlocatie. Iedereen is welkom om gezellig mee te doen ook als je de Slachtemarathon niet meeloopt. Je hoeft je van tevoren niet aan te melden. Verzamelplaats: Bospaviljoen De Dwaler Starttijd: 9.00 uur elke zaterdagochtend Eindtijd: tussen 12 en 13 uur afhankelijk van de route. Voor vragen bel 06-52383227 (Roel Hoekstra).


Food Planet “De Kolk” Voorwerkersweg 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905 Fax: 0516-542681 Openingstijden: Elke dag van 12 - 23 uur. Vrijdag, Zaterdag tot 24:00 uur Zondag tot 22:00 uur.

Klupblad Bakkeveen april 2008  

Klupblad Bakkeveen april 2008