Page 1

Vålermenighetsblad Nr. 6 • høsten 2009 • 51. årgang

INFORMASJON


Vålermenighetsblad

Kjære leser

Nr. 6 2009 51. årgang

Kirkekontoret, 2436 Våler i Solør Utgiver: Våler menighetsråd Opplag: 2150 Redaksjonskomité: Gunhild Grønvold Tlf. 62 42 06 98 e-mail: gunhgron@online.no Kari Helene Sæther, Lene Vaaler Torkildsby, August Embretsen Annonseredaktør: Steinar H. Sandnæs Tlf: 62 42 35 57 Profileringsannonse: Kr. 300,– pr. gang. Annonse (Grunntakst kr. 300,-) Kontigent 2008: Kr. 150,– pr. år. Utenbygds abonnementer: Kr. 200,– pr. år. Bank: 1913.28.04489 Org. nr. 971 018 178 Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS, 2270 Flisa Stoffrist neste nr: 26.11.09 Kirkekontoret (i kulturhuset): Tlf 62 42 40 90 Faks 62 42 40 71 Kontortid: Man. – torsd. kl. 10 – 14 Direkte telefoner: Menighetsekretær Heidi Gottenborg Kirkeverge Harald J. Aandstad Sokneprest Reidun Rakotonirainy Kontortid: onsd. og torsd. 10 – 12 Diakon (vikar) Rannveig Østertun Homlong Kontortid: onsd. 10 – 12 Kantor Arne Moseng Kontortid: tirsd. og onsd. 10 – 12 Ellers trefftid etter avtale.

62 42 40 91 62 42 40 95 62 42 40 94 62 42 40 92 62 42 40 93

E-postadresser ved Våler kirkekontor: Kirkekontoret: kirken@vaaler-he.kommune.no Kirkeverge Harald J. Aandstad: kirkevergen@vaaler-he.kommune.no Sokneprest Reidun Rakotonirainy sokneprest@vaaler-he.kommune.no Soknediakon (vikar) Rannveig Østertun Homlong diakon@vaaler-he.kommune.no. Organist Arne Moseng organist@vaaler-he.kommune.no Kirkene: Våler kirke Gravberget kirke

62 42 09 68 62 42 17 80

Privat-telefoner: Sokneprest, Reidun Rakotonirainy Mobil: Kirkeverge, Harald J. Aandstad Mobil: Organist, Arne Moseng Mobil: Soknediakon (vikar) Rannveig Østertun Homlong, mobil: Menighetssekretær, Heidi Gottenborg

62 42 02 60 977 64 646 62 95 31 03 992 71 925 62 42 03 08 907 86 771 957 98 480 62 42 32 15

Kirketjenere: Kirketjener i Våler, Geir Rivenes 62 42 04 16 Mobil: 977 64 647 Kirketjener i Gravberget, Rune Kørra 62 42 00 78 Mobil: 950 38 737 Vikar kirketjener i Risberget, Rune Kørra 62 42 00 78 mob: 950 38 738 Ledere i menighetsråd/fellesråd: Våler kirkelige fellesråd: Berit Skulstad 62 42 03 25 Våler menighetsråd: August Embretsen 62 42 37 92 Gravberget menighetsråd: Eva Olastuen 62 42 17 30

2

Jeg sitter her og ser ut av mitt vindu, det er veldig mye tåke ute. Nå skjønner vi for alvor at det er høst. Det har lett for å være tåke på høsten, noen kuldegrader og at vi må fyre for å ha det godt og varmt inne. Vi har sett litt til snøen, men ikke fått de store mengdene ennå. Det er nok de fleste glade for, men de som vil ut å gå på ski savner nok snøen. At vi får snø til jul synes vi er helt ok. Det er nesten ikke noe som er koseligere.

PS. Skal en gi seg i kast med Bibelen, bør man starte i den andre hoveddelen, Det nye testamentet, – for eksempel med 1. Johannes-brev

Over vårt distrikt er vel jegerne glade for at de ikke må tråkke i snøen på jakt. Mange elger har måttet bøte med livet og gitt god mat til mange mennesker. Det er nå november og tiden frem til jul går fort. Mange har allerede tenkt på julegaver og hva som skal kjøpes samt at det er spørsmål om vaksing og baking. Det er det samme hvert år, hvor mange kakeslag skal vi ha?? Vi må vel si at vi har hatt en fin høst med mange fine soldager og lite regn. Noen kuldegrader har det vært om morgenen, men har blitt fort borte når sola kommer. Det sitter igjen mye løv på trærne, fargene er etter hvert blitt brune og ikke så fine i rødt, gult og grønt. De fleste er vel kanskje ferdig ute nå med det som skal gjøres. Det er å håpe at bøndene har fått inn sin avling og at den var god til tross for en del regn. Det er denne maten vi lever av og håpet er at det skal være mat nok til alle i vårt land og i hele verden. Det er dessverre mange som sulter og har det vondt Håpet er som det står i en salme ”Herre, din jord bærer mat nok for alle” Tekst av Vidar Kristensen(1978) og melodi av Kristin Solli Schøn (1978). Denne benyttes som bordvers før maten. Slik lyder den: Herre din jord bærer mat nok for alle. Takk for den delen du vil vi skal ha. Lær oss å dekke et langbord i verden, Som alle kan reise seg mette fra. Amen. Mange fine opplevelser har vi hatt i Våler, konfirmasjonen, gullkonfirmantene, innvielse av kirketårn og klokke i Risberget for å nevne noen. Nå er det tid for å se på hvordan den nye kirken i Våler skal bli. Noen fra menigheten i Våler har vært på befaring av kirker andre steder. Det blir spennende å se hva dette fører til. Vi skal i allefall ha en nye kirke. Gunhild Grønvold, redaktør

”Han som er…” Det finnes en samling gamle skrifter, som er blitt til gjennom flere hundre år for lenge siden, av forskjellige skribenter, på forskjellige måter, i forskjellige sammenhenger. Skriftsamlingen bærer selvfølgelig preg av dette. Men likevel: – Den eier en slags skjult fellesnevner. Den har noe som gjør den helt unik! Den inneholder ord om ”Han som er” på en måte som har fascinert mennesker til alle tider. Derfor er det ikke tilfeldig at den er verdens mest oversatte bok. Den har stor grad av historikk – til hjelp for oss så vi kan kjenne fortiden. Den har kapitler av etisk-juridisk karakter, for uten grunnleggende lover og bud kan ikke noe samfunn bestå. Den har profetier om nær og fjern fremtid, som viser oss viktige begivenheter som har skjedd eller vil skje. Den er meget realistisk – så vi kan kjenne oss igjen, vi som snubler og strever med livet. Den har spennende fortellinger, så vi kan få lyst til å lese mer. Den inneholder sannhetens ord – til næring for våre hjerter.

Forside: Klokketårnet i Risberget. Foto: Gunhild Grønvold

Mange av skriftene er poetiske – for poesien er en del av livet! Mange inneholder livsvisdom – for livsvisdom

Vålermenighetsblad

Vålermenighetsblad

blir aldri avleggs. Mange lovsalmer og klagesanger finnes også – for begge deler hører livet til. Det står mye om medmenneskelighet – for uten medmenneskelighet blir livet hardt og samfunnet kaldt. Det står også om den erotiske kjærligheten mellom kvinne og mann – for den er basis for at barn blir født. Skriftsamlingen er ikke bare enkel, men full av tilsynelatende motsigelser og paradokser – akkurat som livet selv er det! Nettopp derfor har den noe å gi til alle – enten en er syk eller frisk, ung eller gammel, eller noe midt i mellom. Framfor alt omhandles ”Han som er den som er” – og som ikke begrenses av våre begrensninger. Ja, framfor alt formidles nådefulle ord – i den første hoveddelen som et løfte om noe som skal komme. I den andre hovedbolken åpenbares budskapet om glede og fred i Han som er Lyset og Livet – Jesus Kristus! Kan hende det er vel verdt å lese litt i bøkenes bok – Bibelen?! Solveig Tostrup Bråten 3


Kirkevergen informerer:

Ny kirke i Våler – prosess og saksgang

Det beste i livet er gratis Innlegg til gruppesamtale på konfirmant weekend Fåberg oktober 2009 En gruppe forskere har de to siste årene jobbet mye med en undersøkelse blant ungdom om hva som gjør livet verdt å leve. Flere tusen ungdommer har vært intervjuet om hva som gir livet mening og om hva som gjør dem lykkelige. Alle er opptatt av bli eller å være lykkelig, men hva er oppskriften på et lykkelig liv? De fleste svarer at nære venner og familie er med på gi dem et lykkelig liv. Alle fikk også spørsmål om troen på Gud. De fleste svarer at de er lykkelige uten Gud. De lever et bra liv! De har alt. Undersøkelsen viser også en annen side. Aldri før har så mange sagt at de er ensomme i lange perioder, de strever med selvmordstanker og dype depresjoner og aldri har så mange søkt hjelp for sine psykiske problemer.

Hva er et godt liv? Hvordan blir vi lykkelige? Hva er oppskriften? Hvor mye betyr de materielle tingene, penger, klær, mobil og lignende, for at vi har et lykkelig liv? Er vi med på å gjøre andre lykkelige eller er vi helst opptatt av at en selv skal være lykkelig? Først meg selv, eller…? Hvorfor er flere ungdommer ensomme og sliter med seg selv i dag? Er det de unge det er noe i veien med, at de kommer inn i feil miljø og får dårlige venner, foreldrenes travelhet, samfunnet vi lever i, tiden vi lever i…eller hva er det? Meld deg på til konfirmasjonsundervisning og hør og lær om at det beste i livet er gratis. Gratis og det beste i livet, heldigvis blir det tilbudt oss alle, uansett alder.

Kirkevergen informerer:

Etter kirkebrannen Kirkevergen har brukt mye tid på å lage en dokumentasjon av kirken som brant, takket være mye bilder og god hjelp fra de som kjente kirken godt, har det blitt en god dokumentasjon som har fått ros fra både skjønnsmenn og forsikringsselskap. Etter at skjønnsmenn og politi friga brannruinene ble tomten ryddet og planert. Vi lot ”fotavtrykket av kirken” stå igjen. Nå skal det stå slik til det blir avgjort om det gå an å bygge på samme tomt eller ikke. Kan vi bruke tomten vil alt bli fjernet i prosessen, men må vi velge en annen tomt, har vi mulighet for å lage et minnested. Tomten vil i alle fall bli stående slik over vinteren. Når det gjelder de kirkelige handlingene, foregår det meste i kapellet, som med de tiltak som er, fungerer meget bra. Når kapellet er for lite, har vi avtale om å 4

Lovgrunnlaget: I Kirkelovens § 14 står det at ”Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene” videre at ”Fellesrådet er ansvarlig for a) bygging, drift og vedlikehold av kirker.” og i § 15 at ”Kommune utreder utgifter til a) bygging, drift og vedlikehold av kirker.” Det er fellesrådet som gjør vedtak, men prosessen på forhånd må være i nært samarbeid med menighetsråd, kommunen og folket for øvrig ved for eksempel folkemøter.. Våler kirke som bygg var fullverdiforsikret. Dvs at vi i utgangspunket får hva det ville ha kostet å bygge Våler kirke slik den sto før brannen. Det er nedsatt et skjønn som består av en skjønnsmann oppnevnt av fellesrådet/kommunen og en oppnevnt av forsikringsselskapet. De skal verdsette bygget slik det sto før det brant. Det de kommer fram til må både vi og forsikringsselskapet godta hvis det ikke er gjort formelle feil.

Vi hadde også en innbo/løsøreforsikring som dekker opp alt inventar og løsøre som er tapt. I tillegg får vi dekket opp merkostnader ved fortsatt drift uten kirken som brant. Vi kan ikke gjøre noe vedtak om hvordan en ny kirke skal være før vi vet hva vi får i forsikringssum, men vi kan starte prosessen mot en ny kirke. Så langt er det klart at vi skal satse på den tomten vi har og utrede den. For å komme videre må vi ha en prosjektgruppe/planutvalg som ser på utfordringer og muligheter for å legge til rette for en ny kirke i Våler. Gruppen må bestå av representanter fra fellesråd, menighetsråd, ansatte, kommunen, bygningskyndige folk og andre interesserte. Denne gruppen skal rapportere til fellesrådet, legge fram planer, skisser, ideer og legge premisser for gode vedtak i fellesrådet.

alle formaliteter, lover, regler og vedtak blir fulgt opp. Det jobbes med å få disse tingene på plass så snart som mulig. Det må videre vurderes om det skal lyses ut en arkitektkonkurranse. Etter en lang og omfattende prosses der vi vil prøve å inkludere de fleste interesser, skal fellesrådet gjøre sitt vedtak. Dette vedtaket skal så behandles av menighetsrådet og menighetsmøte før det sendes til biskopen og departementet til godkjenning. Hvis vi må bygge på ny tomt, vil denne prosedyren først gjelde for tomt og så bygg. Vi ser fram mot en god prosess for å få til en ny flott kirke i Våler. Harald J. Aandstad

Det må engasjeres en prosjektleder som skal dra lasset og sørge for at

Kirketurer Vi skal gjøre en del turer for å se på kirker som har brent og blitt bygget opp igjen, både på samme tomt og på ny tomt ved siden av. Da inviterer vi gamle og nye råd, ansatte representanter fra kommunen og så får alle være med så langt det er plass. Første turen var 24.10.09 til Veldre kirke, Segård kirke og Grymyr kirke. Når vi først var på Gran kunne vi ikke la være så se på Søsterkirkene også. Alle synes det var en meget nyttig tur der vi fikk se løsninger som vi likte godt og løsninger som vi likte mindre godt. Inntrykkene skal vi ta med oss i arbeidet fram mot en ny kirke i Våler.

bruke kirker i Åsnes. I noen grad kan vi også bruke Gravberget kirke. Vi har totalt møtt mye velvilje og forståelse etter brannen. Alle stiller opp og mange viser en omsorg som varmer stort. Harald J. Aandstad

Vålermenighetsblad

21. november 2009 går neste tur til Oslo-området. Vi planlegger å se på Holmenkollen kapell, Hauketo-Prinsdal kirke, Mortensrud kirke og Såner kirke. De tre har brent og er bygget opp igjen, mens Mortensrud er helt ny. Detaljene er ikke helt klare i skrivende stund, men ta kontakt med Kirkekontoret hvis du har lyst til å være med. Harald J. Aandstad

Avskjedsgaven Høstens fargespill er sommerens avskjedsgave, om du bare vil se – Steinar Bråten

Vålermenighetsblad

5


Ny kirke i Våler Kirkeloven fra 1997 sier at ny kirke skal bygges når kirken er tilintetgjort, og den skal ha plass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. (Det kreves uansett minst 200, men ikke mer enn 500 sitteplasser). Videre sier samme paragraf at oppføring av ny kirke skal godkjennes av Kirkedepartementet. Det samme gjelder tomt til oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan (Kirkelovens § 21). Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring av kirke (KL § 11). Kirken er soknets eiendom (KL § 17), og forvaltes av kirkelig fellesråd (KL § 18), som også er ansvarlig for bygging av kirker (KL § 14). Etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utreder kommunen utgifter til bygging av kirke (KL § 15). Bispedømmerådet skal gi tillatelse til bygning på kirkegård (Gravferdsloven § 4). Våler kirke var oppført på Riksantikvarens liste over fredete, vernete og listeførte kirker. Den er nå tapt som kulturminne, og Riksantikvarens rolle ved oppføring av ny kirke, blir i forhold til omkringliggende kulturminner (Kirkelund som fredet, Kommunelokalets bygningsmiljø eller kirkegården/gravminner). Riksantikvaren er også i formell posisjon i forhold til en reguleringssak (for eksempel ved plassering av ny kirke utenfor kirkegården).

brannvesenet. Det er ikke noe regelverk som i utgangspunktet krever sikkerhetssone/kjørbar sone rundt kirkebygg. Så langt de juridiske forhold rundt bygging av ny kirke. Dere i Våler menighet har en stor oppgave foran dere. Som jeg også fremholdt i visitasforedraget 7. juni, er det nødvendig å sikre gode prosesser både i forhold til bevaring av minnene fra den nedbrente kirken og i forhold til bygging av ny kirke. Det er gledelig å registrere både kirkelige og kommunale myndigheters engasjement for en best mulig fremtidig løsning. I nåværende fase er det nødvendig med god involvering fra både tillitsvalgte, ansatte og ”folk flest”. Alle ideer og meninger er viktige for behovsanalyse, valg av tomt, forprosjekt og utarbeidelse av de endelige planer. Selv om Kirkedepartementet er den godkjennende myndighet, skal Biskopen i alle ledd av saksbehandlingen gi sin anbefaling overfor departementet. Jeg ser frem til å samarbeide med dere om dette som er en så stor og viktige sak for alle i Våler Med vennlig hilsen Solveig Fiske biskop

Byggeforskriftene sier bl.a. at det skal legges til rette for brannvesenets innsats. Hvilke krav som stilles avgjøres i hvert enkelt tilfelle og i samråd med

Søndagsskolebursdag på Tusenfryd

DEN NORSKE KIRKE Hamar biskop Våler menighetsblad Dato: 20.10.2009

Søndagsskolen i Norge fyller 120 år i år. Dette ble markert med stor bursdagsfeiring på Tusenfryd og i Kongeparken lørdag 5.september. Alle søndagsskolebarn ble invitert til å være med. Fra Lørdagsklubben i Våler dro 60 personer! Kirkens Julemesse, som alltid ser barne- og ungdomsarbeidet som en viktig sak, slo på stortromma og sponset nesten hele bussturen for den glade gjengen! Dermed var det duket for en glad dag med karuseller og konserter for både store og små!

Fra venstre Kine Åslie Jonsson, Hanna og Nora Kjeldsen, Kim Åslie Jonsson, Erling Vestby og Ingrid Vestby. 6

Vår ref: 09/411-3 IKL

Deres ref:

Jeg håper at følgende tekst kan tas inn i første nummer av menighetsbladet.

Ny kirke i Våler Kirkeloven fra 1997 sier at ny kirke skal bygges når kirken er tilintetgjort, og den skal ha plass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. (Det kreves uansett minst 200, men ikke mer enn 500 sitteplasser). Videre sier samme paragraf at oppføring av ny kirke skal godkjennes av Kirkedepartementet. Det samme gjelder tomt til oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan (Kirkelovens § 21). Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring av kirke (KL § 11). Kirken er soknets eiendom (KL § 17), og forvaltes av kirkelig fellesråd (KL § 18), som også er ansvarlig for bygging av kirker (KL § 14). Etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utreder kommunen utgifter til bygging av kirke (KL § 15). Bispedømmerådet skal gi tillatelse til bygning på kirkegård (Gravferdsloven § 4). Våler kirke var oppført på Riksantikvarens liste over fredete, vernete og listeførte kirker. Den er nå tapt som kulturminne, og Riksantikvarens rolle ved oppføring av ny kirke, blir i forhold til omkringliggende kulturminner (Kirkelund som fredet, Kommunelokalets bygningsmiljø eller kirkegården/gravminner). Riksantikvaren er også i formell posisjon i forhold til en reguleringssak (for eksempel ved plassering av ny kirke utenfor kirkegården). Byggeforskriftene sier bl.a. at det skal legges til rette for brannvesenets innsats. Hvilke krav som stilles avgjøres i hvert enkelt tilfelle og i samråd med brannvesenet. Det er ikkeMarthe noe regelverk som i utgangspunktet og Martin Anseth. krever sikkerhetssone/kjørbar sone rundt kirkebygg. Så langt de juridiske forhold rundt bygging av ny kirke. Dere i Våler menighet har en stor oppgave foran dere. Som jeg også fremholdt i visitasforedraget 7. juni, er det nødvendigVålermenighetsblad å sikre gode prosesser både i forhold til bevaring av minneneVålermenighetsblad fra den nedbrente kirken og i forhold til bygging av ny kirke. Det er gledelig å registrere både kirkelige og kommunale myndigheters engasjement for en best mulig fremtidig løsning. I nåværende fase er det nødvendig med god involvering fra både tillitsvalgte, ansatte og

7


en liten pause Sara Isabella synes det var godt med barnevakt. innimellom. Marthe er god å ha som

Signe Helene Lund skal lage seg kjede i macrame og lurer på hvilke farger hun skal ha på perlene.

Besøk i lørdagsklubben

Sandra i dyp konsentrasjon med blo msterklipping.

Familiegudstjeneste i Våler kommunelokale 17.oktober –09 ble det holdt familiegudstjeneste i Våler kommunelokale med utdeling av bibler til 5 klassingene. Mange møtte frem. Under gudstjenesten medvirket prest Reidun og Tore Thomassen. Han får alltid barna med seg ved den måten han leder sang og tale på. Dette er veldig populært. Han deltok også ved Lørdagsklubbens arrangement tidligere på dagen. Etter gudstjenesten inviterte menighetsrådet til kirkekaffe.

or, Nora Midtsundstad hadde med seg farm Else. De laget fine blomster.

Jubileum for Dåpsklubben:

Tripp Trapp 10 år besøk av 17. oktober hadde lørdagsklubben fornøyde barn, var Det . gjøgleren Thore Thomassen ivrig med på g som lyttet til hans fortellinger og san utten dei.. referenget: Sudelidutten dua - sudelid

8

Etterpå var det aktiviteter. Her lage r Kim Åslie Jonson og mamma, Heidi Åslie, blo mster som aldri visner.

Vålermenighetsblad

Tripp Trapp fyller 10 år og vokser stadig, klubben har nå 8000 medlemmer. Klubben vil bruke tiden til å vise frem klubben sin, slik at flere foreldre oppdager den. Det vil si at et medlemsskap kan gjøre kristentroen levende i hjemmet. Fortellinger, musikk, samtale og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende er små aktiviteter som vil kunne styrke fellesskapet i familien og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag, sier daglig leder i klubben Cecilie Holdø. Det kan leses mer om dette på www.iko.no Vålermenighetsblad

“Vi synger sammen” Søndag 11.oktober 2009 var det igjen duket for ”Vi synger sammen” i Våler Kapell. Denne gangen var det Maria Holtet som skulle presentere salmer og sanger som har betydd mye for henne. Hun hadde valgt flere salmer fra Norsk salmebok. De fleste av salmene var kjente, men for noen kanskje noen ukjente. Det ble sunget av full hals. Maria hadde også fått med seg Gunnar Gjevre som sang et par av salmene. Ellers medvirket Arne Moseng på orgel. Mange møtte frem denne kvelden og vi følte alle at dette hadde vært en fin og koselig stund med fin sang og musikk. Vi ser frem til den neste ”Salmer og sanger som betyr mye ” 9


Denne høsten har vi startet opp med juniorklubb, ”etter skoletid” for barn fra 4. til 7. klasse. Tilbudet er som navnet sier lagt til etter skoletid og barna kommer rett fra skolen. De som går på Nordhagen og Hasla har tilbud om å bli hentet. Første gangen kom det 36 barn! Det var langt flere enn vi hadde regnet med! Gjett om vi var fornøyd? Etter hvert, når nyhetens intresse har lagt seg, har antallet gått noe ned, men fortsatt er det rundt 25 barn som møter opp. En blid og kjempehyggelig gjeng! Barna får mat da de kommer, en liten bibelfortelling og leksehjelp før vi tar fram lego og spill. Vi har fått både spill og bøker som blir mye brukt, det er morsomt å være til stede å oppleve hvor greit det går å ha 25 barn i et rom! Etter hvert har vi noen tanker om å få til noe organisert aktivitet som for eksempel teatergruppe og kor. Foreløpig har vi hatt nok med å komme i gang og vi må også knytte til oss flere voksne for å få dette skikkelig til, men det ordner seg. Hver gang barna er på etter skoletid betaler de 20 kroner. Fordi vi får brød og egg betaler de mer enn vi bruker. Dette gjør at vi ettehvert kan kjøpe inn flere spill og lego og at vi av og til kan gjøre andre ting enn det vanlige. Neste uke skal vi for eksempel ha en variant av halloween som kalles HalloVenn. Da skal vi kle oss ut, spise boller og godteri og leke. Jeg må nevne de frivillige som er med på dette. De er i aldersgruppen 14 til 79 år! Noen av de kommer hver gang, noen så ofte de kan, noen av og til. Fantastiske mennesker som smiler når de kommer og smiler når de går, og igjen og igjen gir uttrykk for hvor morsomt, og slitsomt, dette er. Mitt inntrykk er at både barna og de voksne koser seg og vi har hatt veldig lite konflikter og uro. Foreldrene som henter gir også uttrykk for at dette er et godt tilbud til deres barn.

erø g a r K l i t r stu n o j s a m r i Konf i august 2009

Hvis du som leser dette har lyst til å være med eller har en god ide, så ta kontakt med meg. Rannveig Østertun Homlong Diakoniarbeider

ngdomsaktiv u g o itet ne r a er B LØRDAGSKLUBB Lørdagsklubben er ment som en oppfølging etter utdeling av ”Kirkebok” for 4-åringene. I gjennomsnitt deltar 30-40 barn hver gang. Her synger vi, har andakt, holder på med formingsaktiviteter og leker. I tillegg inviterer vi foreldre og barn til fellesskap rundt bordet der det serveres saft/kaffe og kaker. Møtested og tid: Våler kommunelokale 5. desember kl 11.00-13.00

10

”ETTER SKOLETID” ”Etter skoletid” er en juniorklubb for 4. –7. klassinger. Her samles fra 20 til 35 barn hver tirsdag. Det er enkelt opplegg med mat, bibelfortelling, leksehjelp for de som ønsker det og aktivitet i form av lek og spill. Møtested og tid: Stallen. Hver tirsdag i skoleåret. Fra etter skoletid (ca kl 14.00) til kl 17.00

Vålermenighetsblad

Vålermenighetsblad

11


Konfirmasjon i Våler I år ble gudstjenestene fordelt over flere steder. Som alle vet har ikke Våler noen kirke for tiden. Den brente ned 29.mai i år. Til tross for dette fikk konfirmantene selv bestemme hvor de ville konfirmeres. Noen ville til Mariakirken i Våler, noen til Gravberget og noen få til Gjesåsen kirke. Konfirmasjonen ble delt på 2 dager, både lørdag og søndag, og med to gudstjenester begge dager. Konfirmasjonen kunne dessverre ikke avvikles ved Mariakirken fordi det hadde regnet så mye og det var mye søle der. Disse konfirmantene ble da konfirmert i Våler Kapell. Dette ble allikevel en koselig høytidsstund for konfirmantene.

Det ble det også for de som ble konfirmert i Gravberget og Gjesåsen kirke. Til tross for at det hadde regnet så mye, var det opphold begge dager. Vi fikk til og med oppleve sola som satte en ekstra spiss på dagene. Innholdet i gudstjenesten var tradisjonell og det ble sunget sanger som appelerte til de unge. Talene som ble holdt var rettet mot de unge og deres ferd ut i de voksnes liv. Farene som lurer ble også nevnt. Gudstjenesten sto Reidun prest for og ved orgelet satt Arne Moseng.

Årets konfirmanter

Konfirmantene i Våler gikk Finnskogleden fra Haldammen til Gravberget søndag 30.08. Så var det servering av motti og flesk, på Gravberget skole, før de gikk til gudstjeneste i Gravberget kirke. Der deltok de både med sang og lesning.

Rosemarie Køhn fyller 70 år Vi i Våler Menighetsblad vil få gratulere Rosemarie Køhn så mye med 70-års dagen og ønsker henne alt godt. Rose har betydd mye for mange og hun var en veldig fin og god biskop som alle så opp til. Hun fikk uttrettet mye i sin tid som biskop og mange har mye å takke henne for. Bildet viser Rose sammen med biskop Solveig Fiske under feiringen av Roses 70- årsdag. Bilde er tatt av Elanor Brenna. 12

Vålermenighetsblad

Vålermenighetsblad

13


Besøkstjenesten ”Alle trenger noen å prate med- og ei hånd å holde i!” Dette er mottoet for menighetens besøkstjeneste som nå har vært et tilbud i to år. Sakte, men sikkert vokser det fram en tjeneste som har vist seg å være et bra tilbud til de som benytter seg av det. Det er 18 besøkere, menn og kvinner, som alle tar noen besøk hver måned, noen privat og andre på omsorgssenteret. De vil gjerne være til støtte og oppmuntring for den som er ensom. Vi driver ikke med oppsøkende virksomhet, den som har behov for oss, må derfor ta kontakt. Ofte er det også slik at vi får melding via hjemmesykepleien, en datter eller sønn som bor langt unna eller en nabo. Det koster ingenting og besøksvennene har taushetsplikt.

Det er søndag 23.8.09. Det er strålende sol, og det er gullkonfirmantfeiring for oss som ble konfirmert i 1959. 16. august 1959 var det to konfirmanter på Våler prestegård. Her står de to, Kari Helene Sørlundsengen t.v. og Ingeborg Michelsen Moe, femti år senere foran restene av den nedbrendte kirken, hvor de ble konfirmert.

Blide gullkonfirmanter av året er Rigmor Hagen, Rolf Signe Røsbak Konterud, Steinar Nordermoen og Kjell Konterud.

14

Hvis du ønsker besøk eller om du ønsker å bli besøksvenn, ta kontakt med: Rannveig Østertun Homlong, Kirkekontoret Tlf. 62 42 40 92 Mobil 957 98 480 diakon@vaaler-he.kommune.no

Eksempler på hva du kan gjøre sammen med en besøksvenn er: • ta en prat og en kopp kaffe • gå en tur

Gullkonfirmantene

Vi møtte i kapellet i Våler. Vi var 42 stykker, så mot de vel så 100 som ble konfirmert det året, kunne vi vært mange flere. Men for oss som var der, var det veldig hyggelig. Reidun prest holdt prekenen denne dagen. En av årets konfirmanter, Ine Kari Helgestad, var medhjelper under gudstjenesten. Arne Moseng spilte. Det var fire salmer vi sang, men for min egen del hadde jeg nok håpet at vår konfirmasjonssalme ” Hold fast hva du har” hadde vært en av dem vi skulle synge. Den salmen betydde mye for meg som konfirmant. Så var det fotografering ute før vi gikk til Kommunelokalet, hvor det var bespisning og meget hyggelig samvær. Arne Moseng leste morsomme dikt av Egil Rognerud og leste Vålerhyllest av Jon Norr. Vil bare nevne at vi i Våler er veldig heldige som har et diakoniutvalg som vårt Det ligger en god del jobb bak et slikt arrangement. Vi fikk høre at en av nabokommune ikke arrangerer gullkonfirmasjon, men at det er opp til jubilantene selv å gjøre det. Så vi takker for et meget hyggelig gullkonfirmantjubileum på en fin augustsøndag i Våler.

• lese avisen • dele en hobby

Vålermenighetsblad

er ikke vanskelig å ramse opp utfordringer i fleng, så er det ikke mye hjelp i kun litt fjernt stjernelys.

Novembermoll

Men vi har en mulighet. En stille mulighet som ikke krever mer enn hver enkelt kan klare. Vi kan sukke opp til vår himmelske Far. Som er i det høye og mektige. Og hos den som er liten i seg selv og nedbøyd eller fortvilet… Han er hos dem som lider. Han har selv lidd. Han ble torturert og døde for all synd på jorden.

November – bløt og mollstemt. Likevel med skumringens lyslilla skjær. Har du sett svake perlemorsskyer på vesthimmelen? De viser seg gjerne nettopp i november.

Han hører våre sukk. Han lytter til vår bønn. Han vil gi oss en ny ånd inni oss. Sin egen Hellige Ånd. Den som bringer kjærlighet, glede, fred…

Eller gå ut en klar senhøstkveld og bli overveldet av stjernenes myriader. Millioner av lysår unna. Umulig å fatte. Men en kilde til undring. Mennesker har vel til alle tider undret seg over himmelens nattelys. Men når sant skal sies: Stjernenes lys er uendelig langt borte. Stundom føles Gud like langt unna. For her vi strever med våre liv og alle krav, med sorg og sykdom og …, ja, det

Så kan vi tenne et lys i novembermørket. I stillhet og tillit kan vi finne ny styrke. Nytt livsmot til å gå videre. Om det enn skjer til mollstemte, melankolske toner.

Vålermenighetsblad

Hans kjærlighet skal en gang lyse sterkere enn stjerneskinn noen gang vil gjøre. Solveig Tostrup Bråten

15


Opprydding på kirkegården

Om menighetsråd, utvalg og fellesråd Menighetsrådet er soknets juridiske offentlige organ. I kommuner hvor det er flere menighetsråd, krever kirkeloven av 1997 at det skal være et fellesråd. Fellesrådet består av to valgte representanter fra hvert av soknene (Våler og Gravberget), én representant fra kommunen og én representant oppnevnt av biskopen (prost/prest). Fellesrådet har ansvaret for: • drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder • personell, unntatt prest • drift av kirkekontoret • overordnet økonomisk ansvar

bladet. Menighetsrådet har mange interessante oppgaver som råd og utvalg. De skal ha sitt blikk rettet mot de praktiske oppgavene i forbindelse med kirken og gudstjenesten og har ansvar for blant annet tekstleserog kirkeverttjenesten og kirkekaffen. En stor takk til det avtroppende menighetsråd for innsatsen som er gjort i deres 4 års periode og ønsker de nyvalgte og gjenvalgte lykke til med mange viktig oppgaver i kirken vår de neste to årene! Kirkekontoret

Menighetsrådets oppgaver er: ”å gjøre alt for å fremme det kristne livet i menigheten”. Menighetsrådet har ansvar for de forskjellige utvalg som: gudstjenesteutvalg, trosopplæringsutvalg 0-18 år, diakoniutvalg og redaksjonskomitè for menighets-

Uke 39 startet oppryddingen etter kirkebrannen. Kirkeverge Harald Aandstad har hatt travle dager.

Restene av gravsteinene ble samlet og merket.

Entreprenør Lindkjølen igang med rydding av tomta.

Gjenstående panel på østveggen av kirken er nå merket, fotografert, tatt ned og tatt vare på.

Tusen takk Tusen takk for Bibelen og den koselige oppmerksomheten på vår bryllupsdag den 20.6.09. Mange gode hilsninger fra Per Mårten og Janne Merethe Bekkemoen.

Høstfest

3 kirker som ble besøkt på kirketur

Søndag 18.10.09 ble det holdt høstfest i Risberget kirkesal. Dette er egentlig en jaktmesse, men det er ikke så mange jegere som kan møte opp på en slik dag, så derfor ble det valgt å kalle denne gudstjenesten for høstfest. Det var ikke så altfor mange som møtte opp, men de som var tilstede syntes dette var en koselig søndag ettermiddag. Damene i arbeidsutvalget i Risberget sørget som alltid for god mat

Lørdag 24.10.09 dro 24 personer fra Våler avsted for å se på kirker som hadde brent ned og var bygget opp igjen enten på den gamle kirketomta eller blitt flyttet. Kirkene vi besøkte var: Veldre kirke, Segård kirke og Grønmyr kike. Dette var en fin tur og vi fikk mye nyttig informasjon til å ta med oss når den den nye kirken i Våler skal bygges. Her ser dere bilder av de tre kirkene vi besøkte.

16

Vålermenighetsblad

Vålermenighetsblad

17


Det nye menighetsrådet for 2009 – 2011 i Våler

Det går mot jul! Kormatiné i Gravberget kirke Søndag 13. desember kl. 14.00 VAALER SANGFORENING. DIRIGENT: ARNE MOSENG TOM HÅKON SMITH,orgel. KRISTIN JENSSVEEN, sopran Vaaler Sangforening er inne i et svært aktivt år. Koret feirer 110 års-jubileum med mange forskjellige arrangementer – og til dels store sanglige utfordringer. Turen til Svalbard i månedsskiftet mai-juni var en storslått opplevelse. Konsert i verdens nordligste kirke og sang ved pinsedagens gudstjeneste samme sted. Longyearbyen i vårlige temperaturer med mye interessant å ta del i. Vårfest sammen med ungdomslag og Store Norske Mandskor. Jubileumsmiddag på vårt hotell. Utflukt til Barentsburg og mye mer. Etter hjemkomst var det Sangerstevne i Elverum – og når dette skrives forberedes Jubileumskonserten i Rådhuskinoen, Flisa med Evert Taube program sammen med bl.a. Lars Klevstrand og Kjetil Skaslien. Før jul i fjor hadde koret et opplegg i Gravberget kirke. Det var så vellykket at vi nå satser på å lage en tradisjon – og inviterer også i år. Sammen med koret deltar organisten i Åsnes: Tom Håkon Smith og Kristin Jenssveen som sopransolist. Hun er aktiv både som Kantorisanger og dirigent for Åsneskoret m.m. Sammen blir dette et program som handler mest om julehøytiden vi går i møte. Hjertelig velkommen til Gravberget kirke. !

På bilde over sees: August Embretsen, Kjersti Svartholt, Marit Eriksmoen, Per Ragnar Risberget, Ågot Bergh Skjerve og Kari Helene Sæther. Ikke tilstede: Merethe Astrup og Bjørn Roald Karlstad

Kollekt ved utgangen til dekning av utgifter.

Varamedlemmer: Arman Henriksen, Randi Nerby, Sylvia Narbuvoll, Gunhild Grønvold tok bildet. Ikke tilstede: Jan Erik Gaup.

Arr.: Gravberget menighetsråd/Kirkemusikalsk arbeid

Regnbue over prestegården

August Embretsen er valgt til menighetsrådsleder og Kari Helene Sæther er valgt til nestleder. På bilde til høyre ses: avtroppende menighetsråd for 2005 til 2009 i det de takkes av med en liten gave.

Her ses to av de som hjalp til under valget til menighetsråd, Sokneprest Reidun og Bjørg Magnå.

18

Vålermenighetsblad

Vålermenighetsblad

19


Klokkemesse i Risberget kirke 27. september fikk Risberget sitt eget klokketårn og klokke på Gravlunden i Risberget. Dette var et stort øyeblikk for alle. Riktig mange møtte frem for å være med på denne innvielsen av tårnet og klokka. Leder i Våler kirkelige fellesråd Berit Skulstad ønsket velkommen. Arne Moseng leste prolog skrevet av Bjørn C. Risberg.(s. 21), her medvirket Våler Sangforening under sin dirigent Arne Moseng. Biskop Solveig Fiske deltok også. Hun foresto innvielsen. Klokkeklangen fra Savolax sto Klokkestøper Eljas Juutilainen og klokkegiver Øivind Jørgen Risberg for. Klokka har inskripsjonen: Savolax-Risberget 2009. Historien – vår stolthet og styrke. Til stede var også Klokkestøper Eljas Juutilainen og klokkegiver Øivind Jørgen Risberg. Etter innvielsen var det klokkemesse i Risberget Kirkesal og her medvirket Biskop Solveig Fiske,

Prost Ragnar Petersson og Arne Moseng, orgel. Ranveig Helene Nordbryhn på fløyte. Etter klokkemessa var det festsamvær i Samfunnshuset med underholdning og god mat. Det var også mange som ville si noen ord samt at det ble delt ut gaver både til gjestene fra Savolax og til de som har gjort en jobb her i Risberget. Underholdningen ble besørget av Våler Sangforening og Ranveig Helene Nordbryhn på naturenes instrumenter, saulegg bl .a. og Seppo Kononen fra Savolax spilte munnspill. Dette var en historisk dag , først og fremst for de som bor i Risberget, men også for hele Våler kommune. En stor takk til alle som har bidratt til at dette prosjektet ble så vellykket og fint.

Prolog til innvielse av klokketårn på Risberget gravlund 2009 Lest av Arne Moseng Skogfinnens natur var egen og sterk med sjølberging som deres mål. Grenda ble bygd og de elsket sitt verk, og så frem til sin alderdoms kår.

Tårnet står traust som på dommedagsvis med stil som minner om kirkens; Det ønsker velkommen på verdig vis Ny-Klokka; nå kan det ringes.

Bygget ble Kirken i pakt med sin tro av skogens og egne krefter; Kirkesalen stemte sinnet til ro til kvelden de lengtet etter.

La klokka på Risberget Gravlund få kime og vise sin ære, for alle de som til graven skal gå. Slik må det heretter være.

Den gamle gravskikk var knapt nok verdig; Vigslet gravsted med sjelefred var folkets ønske, om å bli ferdig til Vandringsstaven legges ned.

Klokken skal kime og mane til sang. Sin moll-stemte Soumi-klang; Til alle som følger til kvilen lang. Får hilsen fra Røttenes land.

Så grenda våknet til dåd og til løft for egen gravplass i skogen; Her skulle nå slektene finne trøst og minnes bureiserplogen.

Og nok en gang skal vi minnes den gang. Våre aner brøt opp fra sitt land; Fra Savolaxe de kom i sin nød. Og slo rot i Risbergets skjød.

En vigslet gravlund har Risberget fått En milepel til har de nådd, her kviler de nå – slitne skogens folk og sømmelig gravferd er holdt.

For Klokken er støpt i Suomis land. Med kunnskap om kultur og klang. Og med inskripsjon om de sterke bånd. Om tid og sted. Hvorfra vi kom.

Kirken og Gravlunden skilte nå lag Om datidens avstander små, vegen ble tankens velbehag over gårdstun kjerrevegen lå.

Vi takker for arven, vi takker for gaven; Vår kultur er preget av kraft. Med røtter så sterke; intet går tapt. Over tiden fra fødsel til graven.

Da Kirkesalen sitt klokketårn fikk og klokken kalle til kirke, men også når folket i gravferd gikk sku’ klokken ærefullt virke.

Beviset er her, sett gravlund så pen, i skogen med luften så ren; Nå gjenstår et siste sted å være, et kapell den siste ære.

Slik hente det nok at lastebils ferd vekket klokkeren til sin dåd; I dag er et nytt vakkert gravlundstårn reist, med stedets krefter og råd.

Og takk våre aner og takk til de som helhjertet vektla sin tarv; Nå bør vårt motto for Risberget bli vern og vekst om vår arv.

Prologen er skrevet av Bjørn C. Risberg i takknemlighet til de som har muliggjort realiseringen av tanken om egen spesiell klokke med passende tårn på Risberget Gravlund. En særlig takk til Bjørn Bergjordet, Arne Moseng og Øivind Risberg som akselererte ideen frem til en klangfull realitet.

20

Vålermenighetsblad

Vålermenighetsblad

21


pĂĽ n r etĂĽ lund k k klo t grav t t Ny berge Ris ĂĽ     

     

Torsdag 26. nov. kl 11.00 – 18.00

Korset mitt Korset mitt er ikke gammelt, det ble kjøpt for 4 ür siden. Jeg var da pü en øy i Adriaterhavet som heter Lopud, der er det ingen veier og ingen biler. Her mü man stort sett transporteres med egne bein og man har god tid til ü tenke. Her er det 220 hyggelige innbyggere, en fantastisk kirke. Rusleturen i havna brakte meg i kontakt med en gullsmed med de mest fantastiske arbeider. Etter noen dager i disse omgivelsene visste jeg, at jeg mütte eie et kors. Dette er i sølv med blü stener og er daglig i bruk.

Det flagges for nytt klokketĂĽrn pĂĽ Risberget gravlund.

Kl 11.00 Kl 18.00

Ă…pning Aftentrekning

Gratis kaffe og vafler for alle besøkende

Fredag 27. nov. kl 11.00 – 19.30 Kl 11.00 Kl 19.30

Vi üpner dørene igjen ! Aftentrekning

Gratis utlodning av weekend-opphold for to pü Venabu Fjellhotell for alle besøkende

Lørdag 28. nov. kl 10.00 – 16.00 Kl 10.00 Kl 16.00

Vi üpner dørene – siste dag ! Hovedtrekning og avslutning

Gratis utlodning av matkurv for alle besøkende

Velkommen !

Wivianne Heggbrenna

Julemessa Nü er det julemesse igjen og de driftige damene som har stütt pü i hele ür, skal fü selge det de har laget. Det skal ogsü selges lodd til de fine gevinstene de har til basarbordet. Julemessa ser folk i Vüler frem til. Dette har blitt en tradisjon og som har gitt mye penger. Disse pengene har gütt til mange gode formül innen kirken i hele Vüler., bl. annet til konfirmantene og lørdagsklubben og andre kirkelige arrangement for ü nevne noen. Vi ønsker lykke til med julemessa og hüper pü et bra resultat i ür ogsü.Det stür respekt av arbeidet til julemessedamene. Se annonse over.

Folk strømmet til for ü overvÌre innvielsen. 22

VĂĽlermenighetsblad

VĂĽlermenighetsblad

23


kjenner seg litt rikere. mini pris

Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Åpent hver dag 9-21 Derfor gir det en god følelse å Tlf. 62 42 02 89 spare penger.

Julegrankonsert Våler Skolekorps m/ solister har sin årlige Julegrankonsert, 27.11.09 kl 19.00. Denne gangen foregår dette ved Våler Ungdomsskole.

Rochelle’s Mobilfrisering Tlf. 62 42 09 19 Mobil 412 08 498

Spar litt hver måned VÅlER – opprett spareavtale i dag!

Oppfordring til alle : Kom og hør på Våler Skolekoprs. De er flinke til å spille. Hvorfor ikke avslutte kvelden med julegrantenningen og høre på god korpsmusikk. Dere kommer garantert i litt julestemning selv om det er noen dager igjen til jul.

Off. godkj.

Våler Fotklinikk

Henny bekkevold brodtkorb

se www.sparebanken-hedmark.no

Arr. Våler Skolekorps/ Kirkemusikalsk arbeid.

Tlf. 99 64 57 09

Autorisert

Bank. Forsikring. Og deg. www.sparebanken-hedmark.no

Salong Monica 2436 Våler Tlf. 62 42 10 07

dagligvarer • tipping • post

FOTTERAPEUT

kOMMUNElOkAlE Al utleie av møte- festlokale Taring kontakt med 62 42 40 oss 00 eller

Våler Skolekorps fortsetter sin fine tradisjon med konsert etter tenningen av julegrana i sentrum.

Braskereidfoss

forretning

Tlf. 62 42 99 00 Fax. 62 42 99 01 Mobil 950 80 800

FRISØR Kristins Salong

Kristin Gullord

Tlf. 62 42 03 10

Våler Taxi tlf. 62 42 09 50

62 42 99 99

Trekning i Våler revmatikerforeningens lotteri 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Brodert juleduk Elgkjøtt 2.5 kg Elgkjøtt 2.5 kg Gavekort kr 500.- Spar Gavekort kr 500.- Spar Gavekort kr 500.- Spar Gavekort kr 500.- Kiwi Gavekort kr 500,- Kiwi Gavekort kr 500.- Kiwi Gavekort kr 250.- Karin og Eva

Randi og Joar Jenstad, Våler Petra Smedstuen, Våler Arne og Edna Bakken, Molde Sofie Øverby, Braskereidsfoss Birger Rønning, Våler Normann Skjerpen, Våler Gunnar Flaten, Våler Reidun Onsrud,Oslo Berthe Knudsen, Braskereidsfoss Helene Strand, Våler

Telefon 62 41 05 78 • www.tory.no

Våler Blomsterforretning

Karin & Eva

Blomster, gaver og dametøy 2436 Våler • Tlf. 62 42 01 25

Rett trekning 5.10.-2009: Finn Kristmoen, Marit Dahl, Audfinn Skjæret.

2436 Våler – 62 42 10 80 2270 Flisa – 62 95 27 00

Brukskunst • gaver • gardinstoff Vålernåla Telefon 62 42 05 55

Finne blomster

Kåre Gottenborg Bakeri & Gatekjøkken

Innehaver Jorunn Finne Skara 2436 Våler i Solør – Tlf. 62 42 03 21

2436 Våler i Solør – Telefon 62 42 02 78

Briller • kontaktlinser • synsprøver

Tannlege V. Rundberget Sentrumsbygget – Våler

Vinnerere av høstens elglotteri i Våler Skolekorps:

Oversikt over tildelingen av offer/kollekt i Våler menighet 28. juni - 1. november 2009

Kirkens Bymisjon KFUK/KFUM, Hedm./Oppl. Stræte Vel Institutt for sjelesorg Redd barna Risberget menighet TV-aksjonen ”Care” Menighetsarbeidet

1. 2. 3. 4. 5.

Lappeduk Kalkun Kalkun ½ elg ½ elg

Annar Mobakk Anne Sandbakk Anne Thobru Hilde Håkonsmoen Anita Libekk

Kr ” ” ” ” ” ” ”

875,00 652,00 750,00 880,50 7.426,50 664,00 664,00 6.683,00

(Barn, unge, kirkemusikalsk og diakonalt arbeid) 24

Vålermenighetsblad

Elverum avd. Flisa, tlf. 62 43 18 00

GJESÅSEN STENHUGGERI OG GRAVMONUMENTFORRETNING

Flisa Stormarked - Tlf. 62 95 15 43

Tlf. 62 42 08 40

STATOIL Statoil FliSa

Telefon 62 95 29 40 Åpent: Man-fre. 6–23, søn 9–23

Vår kontaktperson i Våler: Geir Rivenes Telefon 62 95 15 86 Vi har stor utstilling av ferdige gravmonumenter. Vålermenighetsblad

2265 Namnå • Telefon: 62 94 44 80

13 25


Takk

BrAsKereiDfoss Bensin og serViCe

FLISA FARVEHANDEL AS

Tlf: 62 42 32 66 Fax: 62 42 39 32

tlf. 62 95 13 37

Kom innom, det vil lønne seg. Egen serviceavdeling. God parkering. telefon: 62 95 72 00

Telefon 62 42 98 00 www.vaalerbanen.no

Varm takk for blomster og all vennlig deltagelse ved vår kjære mor, Gerd Arnesens bortgang. Familien Hjertelig takk for omtanke, blomster og deltagelse ved vår kjære Alf Gunnar Engebretsen´s bortgang. Takk for pengegaven til Kreftforeningen. Rune og Bente m/familier

STRANDLI HANDEL dagligvarer Tlf. 62 42 31 51

Mobil Jon: 952 00 555 • Mobil Odd: 951 00 555 Telefon kontor: 62 95 04 40

Våler Omsorgssenter , avdeling G takker hjerteligst for minnegaven vi fikk i forbindelse med Margot Stenstøens bortgang. For avd G Torunn Syversen Virksomhetsleder Våler Omsorgssenter

HHR

m

HEIDIS HUSHJELP OG RENGJØRINGSBYRÅ Mob: 91 84 18 30 hmfram@online.no www.heidishushjelp.no

Heidi Marie Framvik

Elverum 624 13770 • Flisa 629 52385 Kirkenær 629 47445 • Trysil 624 13770

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved vår kjære Åsmund Fjelds bortgang. Takk for gaven på kr 16.050,- til Våler LHL. Tordis, Marit, Åse, Bjørn Ole og Anita.

VÅlER Mat

v/ Anne Randi Edvardsen tlf 62 42 02 72/62 42 08 16 2436 Våler Tlf: 62 42 96 80 • Fax: 62 42 96 81 • Mob: 917 91 625 E-post: firmapost@attre.no • www.attre.no

leverer god gammeldags mat

Tlf: 62 42 35 64

Nygård og Mælum AS Skogkontor – 2266 Arneberg – Tlf 62 95 53 00

DIN BUTIKK Kaffegata 46, 2270 Flisa Tlf.: 62 95 11 33 • d-buas@online.no

Totalleverandør av dekk - felger - batteri

Ta kontakt med John W. Sørlie: 99 25 15 33

BORG REGNSKAP Kaffegt. 92 • Tlf. 62 95 50 50

* Tømmeromsetning * Driftsassistanse *Skogfaglig bistand

LUND LUND LUND ELEKTRISKE A/S

ELEKTRISKE A/S

2270 FLISA ELEKTRISKE A/S - TLF 62 95 41 00 2270 FLISA 41 00 00 2270 FLISA- -TLF TLF 62 62 95 95 41 Mob Thomas Engebakken: 959 80 098

ŒKONOMI 2INGEN!3 HEIA HOTELL AS 2436 Våler i Solør Telefon 62 42 02 00 • post@heiahotell.no

KNUT FLEISCHER 2435 Braskereidfoss 62 42 97 • 97 99 63• 05 62 4231 31 9946 63 05 46

• Veg, vann, kloakk • Tomter

• Sprengning • Massetransport

maskinentreprenør

Gravstein, peisplater, benkeplater. Knappum, 2270 Flisa, tlf: 62 95 23 44 faks: 62 95 19 80, www.nbmgruppen.com

FLISA

2435 Braskereidfoss

62 42 31 97 • 99 63 05 46

• Veg, vann, kloakk • Tomter

• Sprengning • Massetransport

Tlf. 03000 • Fax 62 95 04 05

tlf 62 41 98 60 BREDT UTVALG I GARN, BRODERI, HOBBYARTIKLER, PERLER, DIDEL, ME TOO YOU, LEKER, PAPIR-OG-KORTVARER, KLÆR BARN/UNGDOM 0-16 ÅR. STIKK INNOM!

HÅNDVERKSENTERET Framvik Svartbekkvn. 1, Heidi 2411 Marie Elverum Mobil: 918 41 830

26 14

E-post: hmfram@online.no

Vi takker hjerteligst for pengegaven vi mottok i forbindelse med Bjørn Eriksmoens begravelse. Våler LHL Vi takker hjerteligst for pengegaven vi mottok i forbindelse med Åsmund Fjelds begravelse. Våler LHL Kirkens Julemesse takker hjerteligst for pengegaven vi fikk i forbindelse med Helene Fengsruds bortgang For Kirkens Julemesse Marit Berg

maskinentreprenør

LOKALBANKEN MED STORBANKENS FORDELER KNUT FLEISCHER

tlf 62 41 93 70

Vi takker hjerteligst for pengegaven vi fikk ved Odd Nordby’s bortgang. Støtteforeningen ved Våler omsorgsenter v/ Haldis Magnes

Gullsmed Janne-Mari as

Gullsmedmester Janne-Mari Negård Heidis Hushjelp og Organisasjon Kaffegata 74, 2270 Flisa, telefon 62 95 00 36 Tøraasenbygget, 2436 Våler i Solør, Tlf 624 20631 Rengjøringsbyrå Spulsåsen, 2436 Våler i Solør Statsrådvn. 109, 2070 Råholt Vålermenighetsblad Fax nr: 624 37 902 NO 991 004 017 MVA

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min konfirmasjonsdag. Hilsen Hege Rusten Hjertelig takk for oppmerksomheten på min konfirmasjonsdag. Hilsen Simen Jansrud Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min konfirmasjon. Hilsen Thea Nordermoen Takk for oppmerksomheten i anledning min konfirmasjon 5/9-09 Hilsen Guro Tøraasen.

Vålermenighetsblad

Slekters gang Døpte

Gjesåsen kirke 16. august Eirik Aleksander Gundersen Elias Nordermoen Gjesåsen kirke 20. september Johannes Arnesen Strand Linnea Emilie Arnemo Hof kirke 20. september Ingeborg Pedersen Gravberget kirke 20. september Oline Kristiane Tilley Gjesåsen kirke 11. oktober Samuel Strand Rendalen Gravberget kirke 11. oktober Even Nilsen

Vielse

Gravberget kirke 20. juni Janne-Merete Riseng og Per Mårten Bekkemoen

Våler kapell 28. juni Kine Renaté Wester og Erik Skulstad Gravberget kirke 11. juli Linda Kørra og Freddy Østby Gravberget kirke 1. august Elin Beathe Kalsveen og Tommy Sømo Mariakirken minnelund 8. august Elisabeth Sandbakk og Terje Skjæret Åsnes Finnskog kirke 29. august Linn Anett Braskerud og Kent Idar G. Vermundsberget Gravberget kirke 12. september Kari Krogh og Tor Petter Roland

Døde

1. aug. Laila Masserud f 1940 13. aug. Knut Sverre Rokkerud f 1925 16. aug. Tore Haug f 1957 23. aug. Gerd Arnesen f 1920 28. aug. Gunhild Braskerud Græsmo f 1919 31. aug. Åsmund Fjeld f 1926 8. sept. Helene Fengsrud f 1913 9. sept. Bjørg Beate Øverby f 1929 14. sept. Marie Melsnes f 1911 18. sept. Alf Gunnar Engebretsen f 1952 23. sept. Per Skjærbakken f 1924 24. sept. Aage Ruud f 1928 13. okt. Margot Bryhn f 1921 17. okt. Erling Bru f 1921 24. okt. Else Rikenberg f 1922 24. okt. Ingrid Kullerud f 1921 27


Gudstjenester SØNDAG 15. NOVEMBER 24. s.e.pinse (1 Tim 2,1-6a) Hasla skole kl 11.00. Familiegudstjeneste. Takkoffer: Hasla skolekor. Kirkekaffe. ONSDAG 18. NOVEMBER Våler kapell åpent kl 14-16. Stallen 19.30 – 21.00. Kvinnegruppe FREDAG 20. NOVEMBER Stallen 16.30. Familiemiddag. (Påmelding diakoniarbeider innen 19.11.) SØNDAG 22. NOVEMBER Siste søndag i kirkeåret (Matt 25,31-46) Våler kapell kl 11.00. Takkoffer: Menighetsarbeidet

ONSDAG 25. NOVEMBER Våler kapell åpent kl 14-16. SØNDAG 29. NOVEMBER 1. advent (Luk 4,16-22a) Våler kommunelokale kl 18.00. Adventsstund for hele menigheten. Gløgg og pepperkaker. Takkoffer: Kirkemusikalsk arbeid. ONSDAG 2. DESEMBER Våler kapell åpent kl 14-16. TORSDAG 3. DESEMBER Våler Omsorgssenter kl 14.00. LØRDAG 5. DESEMBER Lørdagsklubb i Kommunelokalet 11-13

SØNDAG 13. DESEMBER Gravberget kirke kl 14.00 ”Det går mot jul” Kormatiné. Vaaler Sangforening. Dir. Arne Moseng. Sopransolist: Kristin Jenssveen. Orgel: Tom Håkon Smith SØNDAG 13. DESEMBER 2. søndag i advent (Matt 11,11-19) Våler kommunelokale kl 18.00. Luciagudstj. ONSDAG 16. DESEMBER Våler kapell åpent kl 14-16. SØNDAG 20. DESEMBER Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 6. DESEMBER Ingen gudstjeneste. ONSDAG 9. DESEMBER Våler kapell åpent kl 14-16.

Med forbehold om forandringer, se avisene. Kirkeskyss til Våler kirke - Tlf 62 42 09 50 (Taxi). Prisen er kr 30.- tur /retur for drosje

28

Vålermenighetsblad

Våler menighetsblad nr.6-09.  
Våler menighetsblad nr.6-09.  

Vålermenighetsblad Nr. 6 • høsten 2009 • 51. årgang INFORMASJON

Advertisement