Page 1

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 2010 - 51. årgang

Høsten er tiden t il at årets fireåringer får sin kirkebok: En barnebibel. Her har Ada, Ive og Nikolai fått sine bibler i Kv inesdal kirke. Ved enkle tekster og frodige bilder formidles bibelhistorien til nye generasjoner. Mange familier bruker barnebibelen ved samlingsstunda når barna skal legge seg. Tradisjonen med kveldsbønn står sterkt i Kvinesdal, og mye tr y gghet formidles til de nye s lekter. Ved t rosopplæring i hjem og menighet formes fremtidens kirke i bygda vår.


Barn søkes Leiv Gunnar Skiftun ”Det er barna som er framtiden!” sies det ofte. Det er en halv sannhet. Bar na er også nåtiden! Både i samfunn og kirke. Den som er døpt er fullverdig medlem av menigheten, og har rett til å bruke kirken på egne premisser. Det innebærer også at de både høres og sees. Opp gjennom tiden har det vært en uskrevet regel at når barna kommer til gudstjenesten, så skal de være stille som mus. ”Hysj-hysj” har mange mødre sagt, mens de har sett strengt på den lille. Eller endog gitt et klyp i armen. Mon tro noen barn ønsker å komme til et sted hvor de blir så begrenset i sin livsutfoldelse? Det formidles en negativ holdning til kirke og gudstjeneste. Når det gjelder barn i gudstjenesten er mye blitt for andret. Ingen får sure blikk om det høres barnepludring. Eller om noen rusler bak i kirken for å hente tegnesaker. I stedet for å holde barnet fast til hylende protester kan en heller ta av skorne, så bråker det lite om det rusler litt rundt. Nå er det i kirken som i andre sosiale sammenhenger: Et barn må læres opp til hva som er rett oppførsel – noe som også kan innebære en tur ut. Men en femåring som er like stille som en voksen er ikke helt frisk. Det må høres at det er barn i kirken, og dette er livets lyder! Det finnes familiegudstjenester og egne gudstjenester hvor barna står i fokus. Det er bra. Likevel står det fast: Bar na hører hjemme i alle gudstjenestene. Som full2

FRA

PR ESTENS PEN N

verdige kirke-medlemmer har de krav på å bli tatt på alvor i alle gudstjenester. Målet er at det ved hver eneste gudstjeneste er så mange barn til stede at prester og menighetsråd må gi barna et fullverdig tilbud på deres egne premisser. For barna er dagens kirke. I Kvinesdal kirke blir det egne bar neopplegg ved hver eneste gudstjeneste det neste året. Menighetsrådet har vedtatt dette som et satsingsområde, og barna vil sette sitt preg på alle samlinger. Skal dette lykkes, så trengs det at alle generasjoner samler seg i kirken. Barnefamiliene må sette sitt preg på samlingen. Barn ønskes til alle gudstjenester – og det ønskes at de blir mange. Her er småbarnsforeldrene våre viktigste samarbeidspartnere! Vi ber: Ta med dere barna til kirken! Jesus sa: Uten at dere vender om og blir som barn kan dere ikke komme inn i Guds rike. Vi må ikke snu Jesu ord på hodet og si at barna må bli som voksne. For barna har mye å lære oss.

Tr e k l a n g Menighetsbladet for Kvinesdal, Fjotland og Feda utgis av menighetsrådene. Ansvarlig for dette nummer av Treklang er Leiv Gunnar Skiftun (red), Torhild Meland, Arnold Omland og Merete Breimoen. Frivillige gaver gis over bankgiro: 3080.20.86314


Min tro Denne gang ved Siv Gullestad Jeg er heldig og har vokst opp i en kris ten heim. Jeg gikk på søndagsskole, jentelaget og yngres på Øy a. Vi var en stor ungdomsgjeng som gikk på skolelaget og det betydde veldig mye for meg i ungdomsårene. Takk til alle ungdomslederne, både de som var da og de som er nå!!!! Jeg husker at jeg sy ntes sy nd på alle de voksne som ikke reiste på leir. Leir var fantastisk både sosialt og åndelig. «For av nåde er dere Frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk men Guds gave». Ef.2.8. Jeg er glad at dette er sant. Jeg feiler ofte, men Jesus tar imot meg likevel. På Hald Bibelskole lærte jeg at selv om vi faller, så faller vi som vil være Guds barn «oppi båten» og ikke ut av den. Altså, selv om jeg ikke klarer å gjøre alt slik jeg ønsker og burde, så kan jeg være Guds barn slik jeg er. Jeg er s å takknemlig for det Jesus har gjort for meg. Han gav sitt liv for min sky ld. Min kristne tro gir meg tr y gghet i hverdagen. Det vil ikke si at kris tne er lovet et liv uten problemer, men vi har en som går med oss.

For tellingen «Fotsporene i s anden» beskriver en vandring med Jesus på en strand. Det er to par fotspor å s e. Men i en periode er det bare ett par. Vedkommende s om skriver denne fortellingen sier at i denne perioden var det at han hadde det vanskeligst. Og hvorfor er da ikke Jesus med.? Det er da Jesus svarer med å si: «Det var da jeg bar deg». Når vi har det vanskelig kan vi hvile hos Han. Han er der allt id, selv om v i ikke alltid merker det. Til slutt en sang av Lina Sandell:

Ja g ka n icke rä kna dem a lla , de prov på Guds godhet ja g rönt likt morgonens dropper de fa lla och glimma likt dessa så skönt. Ja g ka n icke rä kna dem a lla , de prov på Guds godhet ja g rönt. Siv Gullestad 3


Småplukk fra vårt fuglebrett Takk fra Menighetssenteret Kvinesdal Menighetssenter vil si takk til alle som besvarte vårens giro-utsendelse med en gave til senteret. I alt kom det inn rundt 50.000 kroner til årets prosjekter. Dette er et kjempesterkt håndslag til arbeidet ved menighetens nye storstue. Ved sauesjå kom det inn 20.400 på loppemarkedet. I tillegg innbrakte matsalg og loddsalg over 19.000. Tusen takk!!!! Bedehusbasaren på Feda Årets bedehusbasar på Feda innbrakte nesten 60.000. Av dette går 20.000 til driftsutgifter ved det gamle bedehuset, og 40.000 til nytt bygg. Det ligger en kjempeinnsats bak dette resultatet, hvor Mary Hellestøl med mange hjelpere har gjort en formidabel innsats. Ny pastor i Kirken i Dalen Sven Ugland fra Feda er tilsatt som ny pastor i Kirken i Dalen. Vi ønsker ham Guds velsignelse over tjenesten. Vi er glade for å stå i et fortrolig samarbeid med vår søstermenighet. I høst utvides samarbeidet med at det inviteres til ALPHA-kurs. Årets fellesmøter Kirken i Dalen og Kvinesdal menighet inviterer sammen med bedehusa på Liknes,

Øya og Storekvina til fellesmøter i tiden 26.-31. oktober. Taler blir Steinar Harestad, som til vanlig er forkynner i Misjonssambandet. Ulike sangkrefter deltar hver kveld. De fleste samlingene blir i Kvinesdal kirke, men torsdagen blir det sang- og musikkmøte på Kulturhuset, mens lørdagen blir ungdommens kveld. Radio-overføringene fortsetter Saniteten har vedtatt å dekke utgiftene til overføring av gudstjenestene i Kvinesdal kirke fram til neste sommer. Dermed kan den som ikke får anledning til selv å komme til kirken lytte til direkte overføring på Radio Kvinesdal. TV-aksjonen Årets TV-aksjon på NRK blir søndag 24.oktober. I år samles det inn til Flyktningehjelpen. I dag er om lag 42 millioner mennesker på flukt på grunn av krig og konflikt. De midlene som samles inn skal gå til hjelp og beskyttelse for noen av disse. Ta godt imot bøssebærerne 24. oktober. Minnekort selges i banken I stedet for blomster kan de som ønsker det kjøpe et minnekort. De selges i Kvinesdal Sparebank, og koster kr. 100. Midlene som kommer inn går til byggende tiltak i menigheten.

SalmeKlang Kvinesdal kirke får søndag 7.november besøk av gruppa SalmeKlang. Sammen med ungdomskoret KEFAS og Sirdal Ungdomskor har de hatt work-shop og konsert på Tonstad dagen før – og fortsetter med konsert i Kvinesdal. SalmeKlang kombinerer folketoner fra hele Europa med norske religiøse tekster, og prøver å bygge bro mellom gammelt og nytt. Musikk og budskap presenteres på en ærlig, åpen og inkluderende måte. Sammen med ungdomskora vil SalmeKlang gi folk i Kvinesdal et innblikk i vår ufattelig rike salmetradisjon. 4


En sang jeg er glad i DENNE GANGEN VED KIRSTEN KNUTSEN EGELAND Kirsten Knutsen Egeland kjenner mange folk i bygda etter mange år som helsesøster i kommunen. Nå har hun vært pensjonist i mange år, men er fremdeles sterkt engasjert både i kirke – og bedehus. Når jeg spør henne om hun vil velge en sang til Treklangs spalte ”En sang jeg er glad i”, svarer hun straks at det gjør hun gjerne. Hun forteller at den sangen hun umiddelbart tenkte på da hun ble spurt, er sangen ”Kor stort min Gud”. Teksta er skrevet av Jesper Krogedal, og melodien har Oskar Stakkeland laget. Det er en fin melodi som er lett å synge. ”Og teksta gir meg mye” sier Kirsten. ”Tenk for en glede og trygghet det gir at jeg får være Guds barn og kan hvile i det Gud har sagt.” Kirsten sier at hele sangen har et innhold og gir uttrykk for noe hun identifiserer seg med og kan gjøre til en del av seg selv.

Arnold Omla nd Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera, Og leva i din frie nådepakt! Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt.

Men visst eg veit: Du maktar fast meg halda. Det har du lova i ditt eige ord! Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord.

Eg bed deg: Lei du meg igjennom verda. Eg er så veik og er i framandt land! Det mange var som gjekk seg vill på ferda og slepte taket i di frelsarhand.

Lat meg få sjå på deg når synda dårar. Lat meg som barn ditt faderauga sjå! Då veit eg visst at gjennom tvil og fårar, eg ved din nåde skal til himlen nå.

5


Nytt ALPHA-kurs om livsviktige spørsmål Mange har i senere år hatt stor glede av å delta ved et ALPHA-kurs. Gjennom 5 kurskvelder i høst og 5 kvelder til våren vil vi med senkede skuldre utforske den kristen tro. Første kveld var 30. september, men det er ennå ikke for sent å bli med på fortsettelsen. Kvinesdal Menighet og Kirken i Dalen står sammen om opplegget. De som underviser i høst blir Sten Sørensen, Espen Gya, Sven Ugland, Ingjerd Sindland og Leiv Gunnar Skiftun. Påmelding til Kirkekontoret, tlf. 38357830. E-post: tnedland@kvinesdal.kirken.no eller post@kirkenidalen.no

Nytt misjonsprosjekt på Feda I høst inngår Feda menighet ny menighet- og misjonsavtale, denne gangen med Det Norske Misjonsselskap. Avtalen handler om deres virksomhet blant barn og unge i Kamerun. Prosjektet skal skaffe midler til søndagsskolearbeid, ungdomsarbeid, alphakurs for studenter samt annen trosopplæring for barn og unge. Prosjektet støtter JEELC, som er en egen ungdomsvirksomhet i den kamerunesiske samarbeidskirken. Ungdommene er svært aktive i menighetene. Spesielt korsang engasjerer, men det arrangeres også bibel-

grupper og ungdomsmøter, leirer og kurs. Feda menighet tar på seg ansvar for å be for prosjektet, informere om nytt fra Kamerun, samle inn penger til prosjektet ved kirkeofringer og utfordre til givertjeneste samt prøve å integrere prosjektet i barne- og ungdomsarbeid i menigheten. NMS forplikter seg på sin side til å sørge for jevnlig informasjon om prosjektet og prioriteter besøk av egne folk i menigheten. Ved gudstjenesten 10. oktober kommer Sverre Jakobsen fra NMS og avtalen skal undertegnes. Avtalen varer i 3 år. Den etterfølger tidligere avtaler om virksomhet i Thailand og Mali som Feda menighet har hatt i noen år hver. Hensikten med misjonsavtalene er å få hele menigheten informert om og engasjert i misjon. Det gir også mulighet for informasjon og impulser fra kristne søsken i helt andre samfunn enn våre norske. Ove Larsen Foto Leif Arne Kalleland, NMS

6


Feda menighet på tur Siste helga i august reiste nesten 60 barn, unge og voksne fra Feda menighet på tur til Gautestad kurs- og misjonssenter ved Evje. Vi kjørte fra regnet på veien. Da vi kom fram klokka sju fredagskvelden var vertskapet klare med varm kveldsmat. Mottoet for turen var RETREAT. Komiteen, som besto av Anita Egeland, Torbjørg Eikeland og Cecilie Pedersen, hadde laget klart pynt med perler, hjerter og gull. Programmet var variert og passe tett. Lørdag var det strålende vær og ulike uteaktiviteter som tur, kanopadling, fisking, fotball, volleyball og sporlek. Om ettermiddagen ble to badestamper fyrt opp. De siste badende steg opp fra stampene nær midnatt! På kveldsmøtene fredag og lørdag samt den avsluttende gudstjenesten ble det forkynt om nådegaver. Mange brukte sine gaver i løpet av de tre dagene og bidro til at det ble en fin leir for alle. Takk til

Karen Marie Eikeland og Hans Fjellstad rasper løk om kapp. Alexander Michelsen til venstre ledet dette innsalget på lørdagsunderholdningen. komiteen for et godt opplegg og til alle som var med for at de på hver sine måter bidro til at det ble en flott helg. Tekst og bilder: Ove Larsen

Deltakerne samlet utenfor Gautestad i det fine været søndag. 7


105 og glad i livet Det er formi dda g på Fjotla ndheimen. 105 å r ga mle Jenny Severine Lindefjell sitter på rommet sitt og en pleier ta r ut de siste hå rrullene. Jenny ha r sa gt ja til å ta imot «Trekla ng» og med blomstret kjole, perlebå nd og velfrisert hå r ta r hun seg godt ut. Tenk å få møte ei så flott da me på 150 å r det er stort. Det første Jenny forteller er at hun har det fint og har hatt det fint fram til denne tid. På bordet og hyller står det masse blomster, og en vakker hvit orkide har fått plass på nattbordet. Da jeg besøkte henne var det ikke så lenge siden hun feiret 105 års dagen. Hun forteller at ordføreren besøkte henne og spurte interessert om livet hennes. Det satte hun pris på. Et godt liv Det som ofte går igjen når man snakker med eldre mennesker er at arbeidet har

vært en velsignelse. Hun bodde hos bestemoren en periode da hun var liten, da gjette hun kyrne i skogen. – ”I stakk og tresko,” legger hun til. Hun trivdes med arbeidet, sjøl om det var lange dager. Som voksen bodde hun med familien på Lindefjell. Hadde syv barn. Sjøl om det var travelt med både gårdsarbeide og små barn så var det godt å leve, fint å bo på Lindefjell, gode naboer og arbeidet gikk liksom av seg sjøl. Det er fantastisk å høre henne si disse ordene – ar beidet var en velsignelse.... Det er ikke alle som ville sagt det i dag om de drev gård, hadde syv barn og uten alle de hjelpemidlene man har i dag, både i fjøs og ellers i hjemmet. Glad i å synge Jenny forteller at hun likte å gå på møter og likte å synge. Sangen har betydd mye for henne, det har også troen. Jeg spør henne om en sang hun setter spesielt pris på. Jeg aner liksom et glimt i øyet da hun humoristisk svarer « Eg gjette Tulla», Hun ante nok at jeg forventet at hun skulle svare en eller annen kjent salme. Det er tydelig at humoren fortsatt ligger på lur. Jenny setter pris på å få besøk, og personalet forteller at de som besøker Jenny trives sammen med henne. - Jenny lyser opp dagene på Fjotlandheimen, forteller de. Snar t middag Det nærmer seg tid for middag. Inne i spisesalen er det fint dekket, med lys på bordet. Flere av beboerne er allerede på plass da Jenny setter seg til bords. Det siste hun sier før jeg forlater henne er at hun har hatt et godt liv i fred med sine medmennesker. Hun har hatt snille folk rundt. Tenk å være 105 år og så glad i livet. Tekst og foto: Torhild Mela nd


Lokalbanken tok tak i taket Sommerens store prosjekt på Menighetssenteret var å by tte den gamle skiferen med ny takstein. Nå er det slutt på alle lekkasjer, og den glaserte taksteinen og nye pipehatter har gitt det prektige bygget et nytt løft! Et glimrende arbeid ble utfør t av Holter Byggtjenester. Den gamle skiferen ble tatt ned på dugnad for å redusere kostnaden, samtidig som gamle lekkasjer og skifting av en del kledning gav ekstrakostnader. Kostnaden på i overkant av kr. 300.000 var som budsjettert, men var likevel et tungt løft. En stor gave på kr. 150.000 fra Kvinesdal Sparebank gjorde det mulig å ta dette løftet nå. Ba nksjef Svein Herma nsen ble en dag med opp på taket, og kunne ved selvsyn bekrefte at det ble gjort grundig arbeid. ”Det er viktig for banken å delta i lokal-

samfunnet og støtte byggende krefter. Ved å støtte tiltak der det skjer mye på dugnad på fritida, ønsker banken å få en ”mereffekt” ved å bidra med midler,” sier banksjefen. Kvinesdal Sparebank støtter hvert år mange tiltak med mindre beløp. Noen utvalgte prosjekter kan bli tildelt større beløp av gavefondet. Blant disse er balløkker, flygel i kirken – og nå: Støtte til nytt tak på Menighetssenteret ”Vi hå per a t vå r støtte ha r bidra dd til a t Menighetssenteret ka n bli et godt møtested for befolkningen. Vi trenger møtepla sser, og senteret er et sted hvor ma nge synes å trives.” Banksjefen legger til: Nå er det viktig å få til trygghet rundt det økonomiske. Da blir det mulig å videreutvikle tilbudene som gis.” Sammen med mange bidrag fra enkeltpersoner i bygda har støtten fra banken bidradd til at Menighetssenteret – til tross for store utlegg - har god kontroll over økonomien. Dermed har en kunnet fullføre mange prosjekter i det flotte bygget, samtidig som en før nyttår kan betale ned første avdrag på lånet. Takk til Kvinesdal Sparebank for raus støtte – og til Holter Byggtjenester for godt arbeid. Leiv Gunna r Skiftun 9


Kvinesdal Sanitetsforening:

Omtanke i nærmiljøet Kv inesdal Sanitetsforening har vedtatt å dekke kostnadene for å overføre gudstjenestene fra Kvinesdal kir ke på Radio Kv inesdal fram til sommeren neste år. Tur id Omland, som er leder i Kvinesdal Sanitetsforening. for teller til Treklang at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk. Hun sier at det tydeligvis er mange som hører gudstjenesten på radioen. Og det er ikke bare eldre mennesker, men folk i alle aldre. Tur id sier at hun har blitt ganske over rasket over at så mange var opptatt av å høre på gudstjenesten på lokalradioen. Da det ble kjent at over før inga av gudstjenesten stod i fare, bestemte sanitetsforeninga seg for å dekke utgiftene for sendinga. ”Det er i tråd med vårt motto,” forteller Turid. Mottoet er: Omtanke i nærmiljøet. Det betyr at Sanitetsforeninga er opptatt av å gi en hjelpende hånd på ulike områder i bygda. Derfor er Sanitetsforeninga engasjert i ulike prosjekter. Hovedprinsippet er å arbeide til det beste for nærmiljøet, Men foreninga er også engasjert i nasjonale prosjekt som å bidra med midler til kreftforskning og annen forskning som vil komme folk i bygda til gode. Sanitetsforeninga var også en av drivkreftene bak innsamlinga av penger til den nye mammografen ved Flekkefjord sykehus. Lang tradisjon Turid Omland forteller at Kvinesdal Sanitetsforening er en del av den landsomfattende organisasjonen som heter Norske Kvinners Sanitetsforening. Sanitetsforeningene i Norge har vært pionerer innen veldedig arbeid og helsefremmende tiltak 10

i Norge. Det har også vært tilfelle med Kvinesdal Sanitetsforening. Foreninga i bygda har tatt initiativ til å starte opp mange tiltak før det offentlige engasjerte seg og har vært en pådriver for mange tiltak som stat og kommune etter hvert tok opp som sine oppgaver. Hun nevner tiltak som helsekontroll for barn, barneparkering som forløper for barnehagene og trygghetsalarmer for eldre. Sanitetsforeninga var også en pådriver for å styrke folkehelsa og hadde i sin tid egne folkebad både på Øye og på Feda. Stor t engasjement Kvinesdal Sanitetsforening har ca. 300 medlemmer. Mange er veldig aktive og er engasjert i ulike tiltak Sanitetsforeninga driver. Turid nevner at de hver mandag har formiddagstreff for barn under skolealder. Det er for barn som ikke er i barnehagen, eller de er ikke i barnehagen den dagen. Tiltaket er åpent for alle etter ”komme og gå” prinsippet. Det vil si at foreldre og barn kan stikke innom uten noen form for påmelding. Det er hyggelig også for de voksne som møter opp. Det er veldig sosialt, og det knyttes god kontakt de voksne i mellom. ”Det er jo viktig at barn og foreldre kan gjøre noe sammen i lag med andre barn og voksne”, sier Turid. Annenhver uke er Sanitetsforeninga på Kvinesdal Omsorgssenter med handlevogna si. Da kan de eldre få mulighet til å handle litt og ellers få anledning til å ta en prat med den som kommer. Det setter beboerne pris på. Sanitetsforeninga arbeider også sammen med Frivillighetssentralen når det gjelder ulike tiltak for eldre. Medlem-


mene gjør mye frivillig arbeid. Frivillig arbeid forutsetter et sterkt personlig engasjement, og det ligger mye idealisme og positiv interesse for andre mennesker hos medlemmene av Sanitetsforeninga. Dette engasjementet blir synlig for mange når Sanitetsforeninga før jul går på besøk og deler ut blomster til alle over 80 år i kommunen. I fjor delte de ut 236 blomster og er med dette med på å spre mye glede i bygda. For å drive dette arbeidet må sanitetsforeninga ha inn penger. Alle i bygda veit om den store gevinsten som hvert år loddes ut. Det er et spisebord fullt dekket til 12 personer. Men ellers har de den årlige sanitetsbasaren med en rekke gevinster som loddes ut. Mange av disse gevinstene er håndlaget og gitt til basaren. At folk lager gevinster til basaren er i seg selv viktig ved at de holder seg i aktivitet med noe de er interessert i. Det gir livskvalitet og bidrar samtidig til å hjelpe andre som trenger en støttende hånd. Eget hus Kvinesdal Sanitetsforening bygde for en del år siden to hus med fire omsorgsleiligheter. Også her Sanitetsforeninga banebrytende, for husene ble bygd på en tid da kommunen enda ikke hadde dette tilbudet til eldre og funksjonshemmede. Sanitetsforeningas engasjement bidro derfor sterkt til å avhjelpe et stort behov og var også et godt forbilde på hvordan slike boliger kunne fungere. I kjelleren på en av boligene har Sanitetsforeninga sitt møtelokale. Det er et stort og godt møterom. Der har de medlemsmøte en gang i måneden med ulike former for program. Ofte inviterer de noen til å holde et innlegg om aktuelle emner, eller de inviterer noen til å underholde. Av og til har de ikke noe spesielt program. Da møtes de og har en hyggelig kveld der de prater sammen.

Turid har vært leder for Kvinesdal sanitetsforening i mange år. Hun er meget klar på at det ikke hadde vært mulig uten den store innsatsen medlemmer og styre utfører. Det er styremøte hver måned. Og det er den felles innsatsen i en organisasjon som gir resultater, understreker Turid. En veldedig organisasjon. Norske Kvinners Sanitetsforening er en veldedig organisasjon med formål å engasjere frivillige kvinner til hjelp i nærmiljøet. Derfor er den også en del den frivillige innsatsen som kommunene kan regne med i eventuelle krisesituasjoner. Kvinesdal Sanitetsforening er regnet med i kommunens beredskapsplaner og har inngått avtale med kommunen om å stille opp når det kreves. Politisk – og livssynsnøy tral Sanitetsforeninga er en selvstendig organisasjon uten tilknytning til politiske partier. Den er også livssynsnøytral. Det er likevel ikke til hinder for at foreninga kan støtte ulike tiltak, som for eksempel å gi økonomisk bistand til overføringer av gudstjenester på Radio Kvinesdal. ”Mottoet er omtanke i nær miljøet, og vår støtte til overføringene handler om å vise omtanke overfor alle dem som har glede og nytte av å høre på gudstjenesten,” avslutter Turid Omland Arnold Omla nd 11


Søndagsmorgen med hatt og dress Relasjonen mellom Kvinesdal og Amerika er sterk! Like opp t il nyere tid dro kv indøler i hopetall over Atlanteren. I Brookly n kunne du høre mange snakke Kv inesdaldialekt. En av de som dro over var Erling Dugan, som nå bor i California. Treklang bad ham fortelle om sitt møte med Amerika og med det kirkelivet som møtte ham der.

Året va r 1959. Vi skulle flytte fra Kvinesdal til Brooklyn. Vi bodde midt i Neset med utedo bak huset og der lørdagsvasken fant sted i en balje på kjøkkenet med oppvarma vann. I Fjotlandsgata på bedehuset, var det søndagsskole. Jeg husker lite fra det, men har den dag i dag et lite kort med engel som holder armene rundt en liten gutt og jente. Bak på kortet står det: Liknes søndagsskule 1958. Pappa hadde allerede vært flere år i Amerika og nå skulle mamma, Kirsten og jeg også dra. Litt skremmende for en femåring. Vi budde i 49. street de første åra i Brooklyn og Frelsesarmeen var rett rundt kårneren (hjørnet). Det var det norske korpset der møtene var på en blanding av norsk, svensk og engelsk. Dit dro jeg for gå på søndagsskole. Minnet som har klistra seg fast fra Frelsesarmeen, er flanellografen som jeg så for første gang der Jesus med den lange hvite kjolen, blei flytta 12

BIOGRAFI OM ERLING DUGAN Pappa, Johannes Dugan (Johannes i Bakkan) fra Melkebakkan på Gjemlestad. Sønn av Elias Dugan og Kristine (Stokkeland) Eldst av 9 søsken. 7 av søsknene har bodd i USA. Mamma Astrid (Netland) fra Risnes. Datter av Ole Andreas Netland og Bolette (Ovedal) (fra Sirdal) Jeg er født på Rafoss i 1953. Pappa jobbet da på Trælandsfos (på Træland) og de forpaktet gård på Rafoss. Pappa dro først til Amerika og vi flyttet til Åmot og så Liknes. Mamma, søstera mi Kirsten og jeg dro til Brooklyn i 1959. Foreldrene mine kom tilbake til Hamrebakkane i 1974 på sine gamle dager. Pappa døde i 1994. Mamma er på aldersheimen i Faret. Søster mi, Kirsten Byremo bor i Lyngdal og er kjent i Kvinesdal pga. sitt engasjement for å hjelpe barn i Ukraina. Jeg bor i California utenfor Los Angeles. Jeg jobber som oversetter og tolk. Har ei datter, Hannah-Karina. Hun går på California Lutheran University (CLU). Hun holder på med “Study Abroad” ved Høgskolen i Østfold, Halden.


rundt på den grønne tavla sammen med andre bibelskikkelser. Alma og Jonas Oudalstøl med familie og Alfa og Ola Stokkeland med familie kom til Brooklyn litt etter oss og da blei det bestemt at det skulle arrangeres fedretransport for å sende oss på søndagsskole i 59. street kjørkja. Her var det store forhold med ca. 350 barn i søndagsskolen delt inn i 8 avdelinger: Førskole, 1.–4. klasse, 5.–8. klasse, 9.–12. klasse, college og voksne. 1.–8. klasse besto av to klasser på hvert klassetrinn med en gutteklasse og en jenteklasse. Jeg skulle begynne i 1. klasse og heldigvis var de to klassene på det trinnet blanda. Jeg skulle få gå i klasse med noen jeg kjente, Torhild (Hobbesland) Egeland. Hver uke måtte jeg lese søndagsskoleleksa og besvare spørsmålene. På søndagsmorgen var det å ha på meg hvit skjorte, slips, dress og hatt. Pugging var en viktig del av opplegget. Vi pugga ikke salmevers. De eneste salmeversene vi måtte lære utenat var to salmer som vi skulle synge som konfirmanter. Det gikk helst på bibelvers. Jeg var svært stolt da jeg gikk i 4. klasse og vant konkurransen om hvem som kunne mest bibelvers. Heldigvis hadde jeg pugga Salme 23 og dermed hadde jeg allerede 6 vers. Årets store begivenhet var søndagsskolefesten før jul. Kirka var fylt med stolte foreldre og besteforeldre. Hver klasse skulle stå fram og si noe utenat. Jeg glømmer ikke året da jeg ikke

17.mai feires i Brooklyn 1959. huska noe av det jeg hadde pugga, og læreren måtte hjelpe med anna hvert ord. Det var verre enn noen skoleeksamen og svært flaut. Årets andre høydepunkt var søndagsskolepikniken. Det skjedde på slutten av skoleåret med konkurranser og god grillmat. Det er fra en slik piknik at følgende blir sitert fra en kvindøl som skulle snakka “pent”. “Må‘ke falle lille gutt. Der datt han den kjoren.” Er glad for minnene og barnelærdommen som søndagsskolelærerne formidla og s om jeg har livet ut. Erling Duga n 13


PETTER DASS – fascinerende prest og dikter Petter Dass (1647-1707) blev født på Nord-Herøy. Faren var forretningsmann, men han dødde da Petter var 6 år. Petter og de fem søsken blev sendt bort til slektninger, og Petter vokset opp som gjetergutt og skoleelev hos Nærøy-presten. Senere studerer han i København, men lever i stor fattigdom og ensomhet. Etter hvert vender han tilbake til Norge og begynner som huslærer i Vefsn. Han forelsker seg i Margrethe Andersdatter, og hun blir gravid uten at de er gift. Petter drar til København for å få kongens tilgivelse, og får den i 1672. I 1689 blir han sokneprest i Alstahaug, og han bor der til sin død. Det er ikke mye norsk litteratur fra 1600-tallet som er kjent for folk flest. Men alle har vi nok et forhold til salmen: Herre Gud, ditt dyre navn og ære, med den kjente setning: Gud er Gud om a lle ma nn lå døde!

14

Petter Dass levde i en spesiell rik tid, fordi latinen i stor grad blev avløst av morsmålet. Han hadde en stor nød på hjertet for at vanlige folk skulle både kunne forstå og huske Luthers Katekismus men også viktige fortellinger og tekster fra Bibelen. Derfor diktet han på dansk, satte Luthers Katekismus på vers, samt viktige fortellinger fra Bibelen. Dengang spilte utenatlæring en stor rolle, for bøker var både dyre og sjeldne, og det var også mange som ikke kunne lese. Refor masjonen før te salmesangen inn i norsk kultur. Den første autoriserte salmebok kom i 1569: Hans Thomissøns Salmebok, men det var vanskelig å folk til å begynne å synge. Etter hvert blev salmebøker trykt opp i stadig større opplag, og samvittighetsfulle prester følte et stort oppdrageransvar! Det var prestens oppgave å hjelpe folk til å gjøre seg kjent med budskapet og derved finne veien til frelse. Petter Dass hadde et stort varmt hjerte og var utrolig godt likt – og han ønsket å hjelpe folk til å huske og ikke minst forstå Bibelen og Katekismen. Men han skrev også et litteraturhistorisk verk: Nordlands Trompet der han skildrer folket og landsdelen med stor kjærlighet og innlevelse. Som nevnt skrev han på dansk, men brukte norva gismer når han ville beskrive norske fenomener som det ikke var danske ord for. Her er altså et menneske som kom til å bety mye for mange! Han gjorde det mulig for mange generasjoner å forstå og huske viktige ord, som det gikk an å leve på – som også var sterke nok til å møte døden på. Merete Breimoen


Fra misjonsprosjektet Treklang har fått rapport fra våre kontaktmisjonærer på Filippinene. Der er vi med på et skoleprosjekt i Mariduque. Etter nokre månadar med konstruksjonsarbeid står Bagtingon ungdomsskule no ferdig, fin og rosa. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Misjonsalliansen, lokalbefolkninga og skulemyndigheitene. Misjonsalliansen har kjøpt mesteparten av materiala, lokalbefolkninga har stått for arbeidet, og skulemyndigheitene skal utstyre og drive skulen. Mykje av arbeidet har vore gjort av fagfolk, men også frivillige har vore med. Mellom anna har det vore arrangert dugnad for å sette opp gjerde rundt eigedommen. (For dei med sans for språk så heiter dugnad bayanihan på tagalog, mens det interessant nok ikkje fins noko ord for dette fenomenet på engelsk.) Men sjølv om skulebygningen er ferdig og skuleåret har starta, har dessverre skul-

Nyhets-mailar Om du har lyst til å få små nyheitsmailar frå misjonsprosjektet på Mar induque, send meg eit hint på trestokken@online.no, så tar eg deg med på adresselista! Du kan også skrive direkte til anders.myrene@gmail.com eller lese nytt på familen sin blogg http://my renesinmar induque. blogspot.com/. Solveig Stokkela nd, misjonskonta kt

Salmekveld 14.oktober Det foregår et stort arbeid med fornyelse av salmeboka, og i løpet av få år har vi ny salmebok. Det er viktig at nye sanger synges inn i menighetene. Torsdag 14.oktober blir det en salmekveld i Kvinesdal kirke, hvor en øver på en del nye salmer. Gjest utenfra er Marianne Sødal Misje, som har vært med i salmebok-komiteen. Scola Vocalis og gospelkoret Shimmer blir med som forsangere – i tillegg til flere solister.

Endringer for ansatte

en enno ikkje blitt tatt i bruk. Dei lokale skulemyndigheitene har ikkje fått tak i kvalifisert arbeidskraft, det manglar noko enkelt utstyr og også eit dokument som gir formelt løyve til å drive skulen. Dette er ei typisk utfordring Misjonsalliansen står overfor i måten vi jobbar på. Vi kunne sjølvsagt ha betalt for eit par lærarar, og ha kjøpt inn alt nødvendig utstyr sjølve. Men då ville vi ha mista mykje av den lokale eigarskapen, noko som er viktig å ha på plass for at prosjekta våre skal vere berekraftige. Vi satsar på at alt har ordna seg til neste nummer av Treklang! Karen, Anders, Johannes og Ma thias Myrene

Stilling som kirkegårdsarbeider i Kvinesdal er utvidet til 85%. Det medfører at den ikke lenger kan kombineres med 30% stilling som kirketjener i Kvinesdal. I stedet kombineres den med 15% kirketjener i Feda kirke. Dermed er Djoerd van Kammen flyttet fra å være kirketjener i Kvinesdal til samme jobb på Feda. I Fjotland er Brigitte Køhler tilsatt som ny kirketjener.

Tilsettinger i Hokus-Pokus Det har vært flere endringer i staben for trosopplæringen. Tilsettingene er midlertidige – til dels ut året – og til dels fram til mai. Øystein Opsahl og Inger Olsen er tilsatt i delstillinger i Kvinesdal, Ingrid Hegland Lund i Feda, mens Fjotland får Lene Norås og Siri Homme Lindland som nye medarbeidere. 15


Salmedryss 19. november I sommer lot Torhild Larsen Nygård sammen med sine venner Ingrid og Espen et flott utvalg salmer dr ysse ned over en stor forsamling i Feda kirke. Nå blir det anledning til å møte trekløveret også i Kv inesdal. Fredag 19.november kl. 19 inv iterer de sammen med Menighetsrådet til ”Salmedr yss” i kir ken. Torhild Nygård kommer fra Feda. Sammen med musikk-venner har hun arrangert gamle salmer på en ny måte – dermed fornyes opplevelsen av de gamle tekster og melodier. Ved sommerens ”Salmedryss” i Feda kirke åpnet de veien inn i Salmebokens skatter, noe som fikk flere til å komme med oppfordringen: Dette må vi få muligheten til å oppleve på

L an de s B e g r a v e l s e b y rå a s Vi ordner alt vedrørende begravelse Vår erfaring – Din trygghet Elvegt. 15 - 4400 Flekkefjord Va k tt e l e f o n h el e d ø g n e t Tlf 38321122 E i li f G a l d a l Mob 91880109 Ja n A r v e T j ø r s v å g Mob 91834477

Vår samarbeidspartner

S ø r la n d sS T E IN A S Hestehaven industriomr. 4520 Sør Audnedal Tlf 38256400 Fax 38257860 E-post: post@sorlandsstein.no Hjemmeside: www.sorlandsstein.no

G r a vm o n u m en ter :

Nye steiner • Omslipte Navnetilføyelse • Oppussing • Bolting 16

nytt – og invitere flere med. Vi er derfor glade for at folk på nytt kan få høre de tre ungdommene. Nå gis muligheten til at de gamle salmene kan drysse ned over en forhåpentligvis fullsatt kirke. Vi gleder oss. Leiv Gunnar Skiftun

Sang- og musikkmøter I Kvinesdal kulturhus arrangerer Kvinesdal Menighet og Kirken i Dalen sang- og musikkmøter inviterer jevnlig til felles sang- og musikkmøter i Kvinesdal Kulturhus. Dette er et tverrkirkelig lavterskeltilbud der det i stor grad er variasjon på sang- og musikkstilen slik at det er noe for enhver smak. Det serveres mat i foajen etter hvert møte. Følgende datoer og “krefter” er klar for denne høsten: 28.10: Fellesmøtene starter i Kulturhuset som et sang- og musikkmøte. Sang ved Karo Lou Gullestad og datteren Rebekka – og søstrene Kristin Dahlstrøm og Oddbjørg Røssland fra Lyngdal synger duett. 25.11: Sanggruppa ADELPHOS fra Flekkefjord, Lorentz Kjenes fra Lyngdal. Andakt av Robert Madsen som er pastor i Metodistkirken i Flekkefjord. La Kultur huset fylles av glad sang og musikk disse kveldene. Sang gir glede og felleskap.


Annonse

K vinesdal Gjestehus

Foto: Johan Egeland

www.kvinesdalgjestehus.no post@menighetssenteret.no

Full hotelldrift året rundt Ti hotellrom står klar til å ta imot gjester i sentrum. Gjestehuset tilbyr overnatting i stilfulle rom i et særpreget miljø. Det er TV og gratis trådløst internett på alle rom. Gjestehuset samarbeider med restauranten Riverside. Der kan våre gjester kjøpe mat med 10% rabatt – og om de ønsker det ha tilgang til stedets bar. Velkommen som gjest!

Priser 2010 Enkeltrom: Dobbeltrom: Frokost:

Kr. 650 Kr. 795 Kr. 60 pr person

Med forbehold om endring

Dåp, bryllup, minnesamvær, bursdag m.m. Kvinesdal gjestehus tilbyr stilfulle festlokaler for alle anledninger. Ta kontakt for tilbud. Stikk innom Stikk innom vår koselige lille kafe hver torsdag, fredag og lørdag kl 11-14. På menyen står det vafler, smørbrød, kaffe, te, og kake samt en hyggelig prat med de andre.

Catering Nå kan du bestille mat fra gjestehuset: Smørbrød - Koldtbord Middag – Lapskaus m.m Telefon 38355882 Velkommen.

Rimelig – og midt i sentrum Tlf. 38 35 58 82 – 975 28 902


Konfirmanter våren 2011

Et ny tt konfir manter har begynt. Til neste vår står 37 unge konfirmant i Kv inesdal kirke, 8 i Feda kirke og 6 i Fjotland. I Kvines dal er det to ulike konfirmantopplegg: De som deltok på Konf-action, en sommerleir for konfirmanter fra hele landet, er KRIK-konfirmanter (16 stk) i et opplegg med mye idrett. Her er Espen Gya konfirmantlærer. Den andre gruppen har i hovedsak samling i kirken og på Menighetssenteret (21 stk) med Åse og Leiv Gunnar Skiftun som konfirmantlærere. Gunnar Trægde Pedersen leder konfir mantar beidet i Feda og Fjotland. Mens KRIK-konfirmantene hadde s in leir i sommer, så skal de andre delta ved en week-end i Sirdal i januar. KVINESDAL Iselin Aamot Oddveig Kvinlog Beckstrøm Kristina Eftestøl Bjelland Morten Breimoen Andreas Helle Egeland Cecilie Eriksen Kim Rudi Dyrstad Fossdal May Hilde Gullestad Joar Gusevik Georg Daniel Haddeland Espen Johnsen Alex van Kammen Stian Birkeland Kjellesvik Odd Inge Knabenes Marius Jakobsen Nilsen Rikke Olsen Dag Arne Omland Tom Kristian Omland Håkon Andre Pedersen

Henning Pettersen Amalie Rafoss Katrine Rafoss Daniel Risøen Janne Solås Rob Arnold Gulliksen Rosseland Karianne Rosseland Malin Rossevatn Lene Rørvik Janne Røynestad Julie Røynestad Camilla Skaar Markus Hobbesland Solberg Asbjørn Stakkeland Christer Strømland Odd Moen Svege Ruben Vinningland

FEDA: Erik Hellestøl Malene Hellestøl Remi-Andre’ Kvanvik Miriam Rygh Kvinlaug Oliver Michelsen Kristian Røynestad Snorre Arne Skorstad Gabriel André Willumsen FJOTLAND: Ailin Lindefjell Siri Homme Lindeland Håvard Marstad Alf Morten Harbakk Mygland Ole Kristian Mygland André Madland Røyseland


Gullkonfirmantene i Kvinesdal 2010 Den 25. september 1960 stod 58 ungdommer til konfirmasjon i Kvinesdal kirke. Søndag 12.september samlet 33 50 jubilanter seg til fest i kirken og på Menighetssenteret. De kom fra Herøy i nord til Fredrikstad i øst. Gjensynsgleden var stor, og flere hadde ikke sett hverandre siden konfirmasjonsdagene. Forreste rekke fra venst re: Gunhild Kjellaug Fjeld Stordrange, Halldis Moi Reppen, Anne Grethe Rob Årli, Liv Rege Engan. Rad 2 fra venstre: Anna Versland Rege, Anny Svindland Stakkeland, Torlaug Marion Larsen Åmodt Simonsen, Irene Haugland Hjemlestad, Else Torlaug Eftestøl Berger, Liv Reidun Aamodt Kvinlaug, Ågot Vatland Vold, Marit Johanne Heldal Vareberg, Solveig Magnhild Lie Wikene, sokneprest Leiv Gunnar Skiftun. Rad 3 fra venstre: Sigurd Vatland, Karl Johan Hakvåg, Kjell Helge Aamodt, Arvid Leon Hunsbedt, Per Hompland, Mardon Trælandshei, Arild Åsland, Gunnar Nordhelle, Olav Åse. Bakerste rekke fra venstre: Kristian Senland, Kristoffer Ingebret Rob, Arvid Træland, Jan Åge Nilsen, Arnfinn Røynestad, Alf Einar Jerstad, Tom Toralf Røynestad, Arild Axelsen, Kjell Noralf Nilsen, Ragnvald Johansen og Arne Andreas Haugland. 19
Tanker fra stabburstrappa....

Sannheten må fram, vert det sagt - og mange nikkar. Bruk evnene og gåvene du har fått, seiest det og – og vi nikkar ein gong til. Ei gåve meinar eg likevel at vi skal vere forsiktig med: Gåva til å fortelje kvarandre sannheter. Det er stor skildnad på å meine å ha funne sannheten og å bruke denne til å fortelje kvarandre sannheter. Endå verre blir det dersom vi meiner oss å handle på Guds vegne. Ikkje noko menneske kan gjere krav på å kjenne heile sannheten. Her har nok Paulus rett, når han minner oss på at vi forstår stykkevis og delt. Eg synes alt eg høyrer protestane: Ja men, vi må jo kunne seie at noko er rett og noko er galt? Å skilje mellom rett og galt er viktig for alle menneske, men slett ikkje alle område i samfunnet kan delast inn slik. Vi har ofte med meiningar og overtydingar å gjere, der vi kan vere dundrande usamde i sak. Like vel har vi ikkje mandat til å felle dom over kvarandre sine meiningar og motiver, aller minst om vi tek Herren med på laget. Den oppgåva høyrer større makter til. Vårt mandat er derimot av eit heilt anna slag. Ver gode mot kvarandre, heiter det i skrifta. Blir det for lettvint, seier du? Prøv! Ha ein god haust. Helsing Åse

Se hva som skjer…

Det blir stor aktivitet på Menighetssenteret utover høsten. Det blir konfirmantundervisning, babysang og miniklubb. Hver torsdag, fredag og lørdag er det åpen kafe hvor alle kan stikke innom og få seg en matbit og en prat. Dessuten blir det ulike kurs og andre samlinger. Fredag 22. oktober kl. 19 blir det senterbasar. Her trekkes også Marta- og Marialotteriet. Tirsdag 2. november og onsdag 3.november holder Mai Hvid Jørgensen fra Danmark kurs i pilefletting. Ingen forkunnskaper er nødvendig. 16. november : Bibelquis. Test dine kunnskaper. Sang, underholdning og et bibelportrett. 24. november : Adventskrans og dørpynt. Stine Nilsen og Raymond Olsen og sørger for julestemning. 20

4. desember : Finn Aagedal har kurs i å lage brente mandler. 5. desember : Finn Aagedal har kurs i å lage kar ameller. Kontakt Menighetssenteret og Ray mond Olsen for å melde deg på kursene, som alle har begrenset antall. Tlf. 38 35 58 82.


Menighetsbladet Treklang blir støttet økonomisk av: Aeston AS

38 35 88 35

Reiersen Transport ANS

38 35 03 12

Apotek 1 Kvinesdal

38 35 83 80

Salong Fix

38 35 15 55

Berntsen Engros

38 35 01 45

Smula Bakeriutsalg

38 35 09 10

Coop Market og Coop Prix

38 00 66 00

Sofie's Salong

38 35 01 10

COOP Storekvina

38 35 45 73

Statoil Service Kvinesdal

38 35 70 40

Einar E. Egeland AS

38 35 01 40

Stolt Sea Farm AS, avd Øye

38 35 74 00

Tinfos Jernverk AS

38 35 72 00

Fargerike Kvinesdal Teppesenter

38 35 02 80

Tonning & Egeland Kvinesdal AS

38 35 08 66

Floriss Kvinesdal

38 35 03 40

Hunsbedt Bil AS

38 35 70 00

USA Experten OK Reiser

38 35 02 04

Hunsbedt Rør AS

38 35 16 01

Utsikten Hotell AS

38 35 88 00

Hus & Hobby AS

38 35 18 32

Åge Breimoen AS

47 89 16 61

Ivars Dekkservice AS

38 35 70 42

Åmot Bil AS

38 35 09 00

Konsmo’s Fargehandel

38 35 02 34

Åmot Klær AS

38 35 08 77

Kvina Fotosenter

38 35 01 47

Kvinesdal Auto AS

38 35 89 00

Kvinesdal Blomster & Hagesenter

38 35 05 55

Kvinesdal Ferdigbetong AS

38 35 02 62

Kvinesdal Legesenter

38 35 70 80

Kvinesdal Libris

38 35 01 00

Kvinesdal Optikk AS

38 35 17 35

Kvinesdal Sparebank

38 35 88 60

Kvinesdal Sykkelservice

38 35 17 00

Merkantil Service AS

38 35 88 20

Møbelringen

38 35 71 00

Netland & Sønner AS

38 35 02 72

Nico Mat

38 35 01 20

Nils Kloster AS

38 35 88 40

O Teistedal Sagbruk

38 35 23 15

OTB Lyd

90 19 18 48

* Gravmonomenter * Skrifthugging * Skiferplater / Bedplater * Oppussing av gravmonomenter Utføres hvert år i mars/april

Henvendelse Johan Egeland Telefon: 90 10 76 49 21


Kom til kirke 1 0 .1 1 0 : F e d a k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Pedersen. Nattverd. Utdeling av NT til 5.klasse. Ofring til Menighetskassen. Net la nds nes kapel l kl. 16.0 0. Pedersen. Nattverd. Ofring til IMF Sør. 1 7 .1 1 0 : F j o t l a n d k y r k j e k l . 1 1 .0 0 . Pedersen. Ofring til Kirkens Fengselsarbeid. K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 7 .0 0 . Pedersen. Nattverd. Ofring til KEFAS. 2 4 .1 1 0 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Barnas Supergudstjeneste. Skiftun og Gya og HPF. Ofring til Menighetssenteret. F e d a k i r k e k l . 1 7 .0 0 . Skiftun. Nattverd. Ofring til NMS. 3 1 .1 1 0 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Felleskirkelig gudstjeneste. Skiftun og Steinar Harestad. . Nattverd. Ofring til Ofring til Fellesmøtene. F j o t l a n d k y r k j e k l . 1 1 .0 0 . Pedersen. Nattverd. Ofring til Rusfri. 0 7 .1 1 1 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Gya. Nattverd. Ofring til IKO. F e d a k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Pedersen. Nattverd. Vi minnes de døde siste år. Ofring til Nytt hus. 1 2 .1 1 1 : F e d a k i r k e k l . 1 9 .0 0 . Pedersen. Ungdomsgudstjeneste. 1 4 .1 1 1 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Skiftun. Nattverd. Ofring til Misjon i Øst. F j o t l a n d k y r k j e k l . 1 1 .0 0 . Pedersen. Vi minnes de døde siste år. Ofring til Modum. 2 1 .1 1 1 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 1 .0 0 . Ly s -v å k e n - g u d s t j e n e s t e . Skiftun og HPF. Nattverd. Ofring til Menighetens arbeid. F e d a k i r k e k l . 1 7 .0 0 . Skiftun og HPF. Utdeling av

22

CD til 6-åringene. Ofring til Normisjon. 2 8.1 1 1 : F j ot la nd k y r k je k l . 1 1 .0 0 . Familiegudstjeneste. Skiftun og HPF. Nattverd. Utdeling av CD til 6-åringene. Ofring til Vest-Agder Søndagsskolekrets. Julegrana tennes etter gudstjenesten. Åpent hus med grøtsalg på Menighetssenteret. K v i n e s d a l ki r k e k l . 1 6 . 0 0 . Familiegudstjeneste. Skiftun. Utdeling av CD til 6-åringene. Ofring til Menighetssenteret. 0 3 .1 2 ( f r e d a g ) : N e t l a n d s n e s k a p e l l k l . 1 9 . 0 0 . Pedersen. Lysmesse. Konfirmantene deltar. Ofring til Fjotland IUF. 0 5 .1 2 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 6 . 0 0 . Skiftun. Lysmesse. Konfirmantene deltar. Ofring til Relax. F e d a k i rk e k l . 1 7 .0 0 . Pedersen. Lysmesse. Konfirmantene deltar. Ofring til Kristent Interkulturelt arbeid. 1 2 .1 2 : F j o t l a n d k y r k j e k l . 1 1 . 0 0 . Pedersen. Ofring til nye kirketekstiler. 1 2.1 1 2 : K v i n e s d a l k i r k e k l . 1 6 .0 0 . Skiftun. Vi synger julen inn. Ofring til søndagsskolene i bygda. F e d a k i r k e k l . 1 7 . 0 0 . Vi synger julen inn. Ofring til NMS. 1 9.1 1 2 : K v i n e s d a l ki r k e k l . 1 1 . 0 0 . Skiftun. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjektet på Filippinene. F j ot la nd k y r k je k l . 1 9 .0 0 . Vi synger julen inn. Ofring til Kvinlog Skulekorps.


VIGDE

DØPTE KVINESDAL Matea Dugan Noah Vatland Tomine Førland Vidringstad Emliy Pilgaard-Egenes Ida-Madeleine Svindland Linnea Hunsbedt Solhaug (på Rikshospitalet) Sebastian Egenes Mathias Martinsen Ylva Moen Omland Even Emilian Bjelland Egeland William Omland Magnus Helle Solås Håkon Jessy Breiland Omland Elias Sindland Røynestad FJ OTLAND Eline Kvinlaug Martin Rob Vilde Bjørnevåg Eftestøl (Knaben kapell) Mali Linette Ravnevand Skretting FEDA Ina Sofie Larsen Sofie Charlotte Teistedal Emy Alise Dåtland Emrik Orre Svindland Ane Emilie Liland

DØDE

KVINESDAL Steven Bjelland og Kristin Senland Knut Økland og Solfrid Oddny Svindland Tom Høiland og Anette Eftestøl Ruben Røyland Omland og Unni Moen Erik Hovden og Charlotte Finkenhagen F EDA Rolf Arne Ditlefsen og Silje Seland Sjur Henrik Brynjulvsen og Anette Bjørneli Knut Ivar Lauritsen og Monica Lindland F JOTLAND Harald Kvinlaug og Lene Berntsen Ragnar Løsnesløkken og Lena Gallatin Odd Åge Stakkeland og Elise Orre Andreas Haddeland og Judith Netlandsnes (Netlandsnes kapell) Trond Eftestøl og Tone Bjørnevåg (Knaben kapell)

KVINESDAL Torleif Jensen Gerd Signy Moland Olav Veraas Agnes Benny Mathilde B. Gullestad Ingebjørg Oudalstøl Lindefjell Magnhild Sofie Skjerli Sander Træland Mardon Arthur Dugan Bernt Martin Gullestad Marie Johanne Rafoss Einar Solås FEDA Bergljot Marie Eikeland FJOTLAND Torbjørn Eikeland Ragnvald Øksendal Johannes Førlandsås Erling Egeland

Kontakt oss: Vi ordner alt i forbindelse med gravferd Ta kontakt om gravmonument

TRELAND BEGRAVELSESBYRÅ 4480 Kvinesdal Tlf. 38 35 07 00 / 950 50 700

Kirkekontoret, Ves terdalsveien 5, 4480 Kv inesdal tlf 38357830 – fax 38357831 post@kvinesdal.kirken.no Kontort id: Tirsdag, onsdag og torsdag 10-14. Treklang: lgskiftun@kvinesdal.kirken.no Hjemmeside: www.kvinesdal.kirken.no Menighets senteret: post@menighetssenteret.no Hjemmeside: www.menighetssenteret.no


Til fulldistribusjon

Nye kirketjenere ”Vi ønsker å legge til rette for at alt som skjer i kirken kan fungere best mulig!” understreker Inger og Øystein til Treklang. Begge har gjennom mange år vært levende engasjert i menighetens arbeid og kjenner det fra innsiden. ”Jeg er glad i kirka og i gudstjenesten, og da Øystein utfordret meg til å søke jobben sammen med ham – så syntes jeg det ville være en spennende utfordring,” sier Inger. Begge understreker de at det er en givende oppgave å tjene fellesskapet, men at de samtidig ble overrasket over hvor mange detaljer som må på plass for at en gudstjeneste skal fungere best mulig. Ved å dele stillingen bindes de bare opp til arbeid hver andre søndag. Minuset med dette er at hver bare har 15% stilling som kirketjener. ”Men dette går fint sammen med at jeg også arbeider i 30% stilling ved menighetssenteret rett over veien,” sier Inger –

som også har engasjert seg i 40% stilling i trosopplæringen fram til jul. Der skal hun arbeide i Turboklubben og med ny barnesatsing rundt gudstjenestene. Øystein har 40% stilling i trosopplæringen fram til mai med tiltak i Turboklubb og ungdomsklubben Relax. Begge ønsker de et frodig menighetsliv hvor både barn og voksne kan finne seg til rette. ”Uansett hvilken oppgave vi utfører, så er oppdraget å bygge fellesskap i en menighet som skal gi tro og håp! Både det praktiske arbeidet og undervisningen har dette formålet!” understreker de. ”For også det praktiske gjøremål er en gudstjeneste og noe du gjør for å tjene Gud.” De forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger på jobben de gjør. Vi ønsker dem lykke til med et viktig arbeid i møte med mennesker både i glede og sorg. Leiv Gunna r Skiftun

www.heglandtrykk.no

Kv inesdal kirke har i høst fått to nye kirketjenere: Inger Olsen og Øy stein Opsahl. De over tok ansvaret i Kvines dal kirke da Djoerd van Kammen forfly ttet s eg til Feda kirke. Begge to er samtidig engasjert til ar beid innen trosopplæringen.

Treklang nr.4/10.  

MenighetsbladforFeda,KvinesdalogFjotland-Nr.42010-51.årgang Menighetsbladet for Kvinesdal, Fjotland og Feda utgis av menighetsrådene. Ansvar...