__MAIN_TEXT__

Page 1

Les om Julemessa ........................................side 6 Natteravnene ...............................side 11 Familiearbeidet......................... ....side 13 Babysang ............. ............. ............side 13 m.m.

Nr. 4 - 56. 책rg - oktober - novemer 2010 - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 tor.torbjørnsen@getmail.no Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no Diakon Trygve Nordby Bergland 50% stilling. Faste dager tirsdag og onsdag Suhms gt. 6, 0362 Oslo Tlf. 23 62 99 08 trygve.nordby.bergland@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Organisasjonsnummer menighetspleien 974 471 892.

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

Menighetspleien e-post:

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd

Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00

E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no

Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019

Redaksjon Øystein Endal

Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

2

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Design: Mediekunstnerne.com

Ansvarlig redaktør: Bjørnar Nome

Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Ormøybakken 12, 0198 Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsformann Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 1. november.

Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Forsidebildet er tatt av Bjørnar Nome. Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

Sårbarhet og styrke Et lokalsamfunn pulserer alltid. Noen flytter sin vei; andre kommer flyttende. Mange barnevogner i strøket forteller om gledelige fødsler. Den jevne strømmen av telefoner til menighetens kontor der vi bes om å forette gravferd, forteller at våre gamle lambertsetringer går ut av tiden. Slike – og mange andre hendelser skaper pulsen i et lokalsamfunn.

S

om det er i kroppen vår, er også lokalmiljøets feriepuls noe lavere. Nå, når disse linjer skrives, er den for lengst på topp igjen. Det er alltid en spesiell spenning ved det å sette i gang et høstsemester. Hva har endret seg i løpet av sommeren? Hvem har kommet til og hvem er borte? Har det skjedd noen fysiske endringer i lokalmiljøet? For de som stresser med ferdigstillingen av det nye Lambertseter Senter, er nok pulsen langt over normal; vi andre følger spent med. For oss som kjører bil, er nylagt asfalt og en flott rundkjøring i senterkrysset til glede både for bil og fører. Endringenes puls slår.

E

rfaring har vist meg at spenningene som oppstår mellom endringer som gjerne vil uniformere oss, og vårt, etter mitt skjønn, nødvendige og gudgitte mangfold, avslører to sider av vår virkelighet: Et mangfold i endring er både vår styrke og vår sårbarhet. Samme erfaring har lært meg at den beste måten å møte de løpende endringer på, enten de er gode eller problematiske, det er å framelske styrken i nettopp mangfoldet.

P

aulus tar opp dette når han prøver å veilede menneskene i menigheten i Korint i nettopp det å være menighet. Da bruker han menneskekroppen som bilde: For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var

B

hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere.» 1 Kor 12

ildet er bort imot selvinnlysende. Like fullt konstaterer jeg at alt for mange av oss har en iboende skepsis til andre som ikke ligner en selv mest mulig. Til det vil jeg si: På samme måte som jeg lever med et privilegium så lenge kroppen min er hel og frisk, på samme måte trenger vi i lokalsamfunnet hverandres forskjellighet. Vårt menneskelige fellesskap har bruk for at vi slik utfyller hverandre til et stadig helere og sunnere samfunn. Ved å se hverandres unike og nødvendige plass i helheten, ser vi samtidig klarere det naturgitte ved at mennesket er grunnleggende sosialt anlagt.

M

en skal dette fungere og pulsere, trenger vi å ta på alvor at mangfoldet både er styrke og sårbarhet. Derfor skriver også Paulus følgende viktige setninger inn i sammenhengen: For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Ikke minst løpende endringsprosesser skaper både glede og sorg. Da er det etter mitt skjønn styrke å vise ekte empati, det være seg i gleden eller i smerten. På den andre siden avsløres fatale sykdomstrekk i samfunnet hvis vi velger å lukke oss inne i egoboblens følelseskulde.

D

ette er ikke lettvinte ord på et trygt tastatur, for Paulus spisser disse ordene til det fellesskapet jeg på en særlig måte er satt til å tjene i, menigheten: Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. Med all vår styrke og sårbarhet er Lambertseter menighet en synliggjøring midt i hverdagen av at Jesus vil ha noe med menneskene å gjøre - han vil

mennesker det beste, nemlig å leve forsont med Gud. Litt av et ansvar og en utfordring! Alle representerer vi imidlertid noen grunnverdier ved måten vi lever sammen på. Da blir spørsmålet: Hvilke?

Vi takker

- for det gode samarbeidet med Frivillighetssentralen - for alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid i tjeneste for menigheten. - for menighetspleien og alle besøkerne, for deres frivillige tjeneste overfor sørgende, eldre, ensomme og syke. - det gode arbeidet med Sprell levende og søndagsskolen

Vi ber

- om at alle må oppleve å SE JESUS og BLI SETT AV HAM slik visjonen for Lambertseter menighet sier, og at alle som kommer til kirken, føler seg sett og ivaretatt av menigheten. - for alle syke i menigheten, for lindring, og om at Gud er dem nær. - for alle som er døpt at de må få vokse opp nær Jesus. - for barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet rundt trosopplæringen, og om at yngre mennesker kan oppleve et eierskap til menigheten. - for årets konfirmanter, at de må oppleve konfirmanttiden som fin og meningsfull. - for kapellet som er nyoppusset og at mange vil finne veien dit når de trenger ro og mulighet til bønn, stillhet og meditasjon. - for julemessa. At vi kan få medarbeidere både til forberedelse og gjennomføring og at mange finner veien til julemessa. - om at tekstleserkurset må bli til glede og inspirasjon for deltagerne. - for alle høstens aktiviteter, og at mange vil finne en plass som passer for dem

Husk

at kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager i kontortiden.

3


Aktuelt Visste du at………

· Hittil i år har vi fått 7 nye givere · Totalt har vi nå 45 faste givere · Givertjenesten er en av menighetens aller viktigste inntekstkilder · Det er noen få givere som bærer mye av vår aktivitet. · Statlige og kommunale til skudd til trosopplæring og drift krymper for hvert år. · Trofaste givere faller bort.

Hei alle glade givere, og dere som har tenkt på å bli det

Dette betyr

at fremover vil givertjenesten bli enda viktigere for at vi skal kunne gi gode tilbud til barn, unge, voksne, eldre, samt innfri våre forpliktelser til menighetens misjons-

prosjekt ”Anastasia” – et utdanningssenter for unge kristne i Egypt. Tenk hva vi kunne fått til hvis vi hadde vært enda flere som ga et fast

Allehelgensdag Allehelgensdag faller i år på 7. november. Denne dagen er på mange måter helt spesiell i vår kirkeårsflora. Både virker det nok litt uvant for oss lutheranere å snakke om helgener, og så ser vi at vår måte å bruke dagen på egentlig omfatter innholdet i to forskjellige dager. Blar vi litt i historiebøkene ser vi at den kristne kirke ganske tidlig begynte å feire minnet om martyrene, de som ofret livet for sin tros skyld. Dødsdagen deres ble minnet som deres fødselsdag i himmelen. I vårt kirkeår har vi bare minnedagen om den hellige Stefanus (26. desember – 2. juledag) og Oslok, 29. juli, minnedagen for Olav den hellige, vår nasjonalhelgen. I Oslo har vi for øvrig de senere år tatt opp igjen feiring av St. Hallvard. På 300-tallet hadde man en periode med store kristendomsforfølgelser. Da begynte man å feire en Alle martyrers dag. På 800 tallet var denne blitt til Alle Helgeners dag. Dette var en feiring av de helgener som ikke hadde fått noen egen minnedag, og datoen ble 1. november. Omkring år 1000 ble denne dagen fulgt av nok en minnedag, Alle sjelers dag, til minne om alle døde, altså på 2. november. I dag opplever vi nok at disse to dagene hos oss har smeltet sammen. Samti-

4

beløp hver måned. Eller til deg som allerede gir: Kanskje du har mulighet til å endre ditt faste beløp?

Brosjyrer om givertjenesten

til Lambertseter menighet, inkludert blankett for å registrere deg som giver, finner du: · I våpenhuset · I menighetssalen · På oppslagstavle ved inngangen til underetasjen · På kontoret · …eller du kan laste den ned fra vår hjemmeside: http://www.lambertseterkirke.no.

Kontakt oss

gjerne hvis du har noen spørsmål.

Et stille rom dig ønsker vi i Lambertseter å sondre mellom disse to minnetemaene – uten helt å skille dem. Derfor inviterer vi til to forskjellige møtepunkter denne Allehelgensdag: Høymessen kl. 11.00 og en minnegudstjeneste og -konsert kl. 18.00. Til den siste går det ut en særlig invitasjon til alle som det siste året har mistet noen av sine. Men selvsagt er alle som bærer på minner og sorg over noen som gikk bort, hjertelig velkommen!

Kapellet har gjennomgått en ganske omfattende oppjustering i sommer.

Høymessen forrettes av vår vikar denne høsten, Øyvind Mæland. Ved samlingen kl. 18.00 er flere av menighetens prester med, diakon Trygve samt vår gode kollega Jostein Vist. Han taler denne kvelden. Vi ønsker å gi denne spesielle kvelden et musikalsk innhold og utrykk. Derfor har vår utmerkede organist Johan Wallace invitert hit Gamle Aker kirkekor, som ledes av vår gamle organist Colin Smith. De framfører bl.a. John Rutters ”Requiem”.

Kapellet har inngang fra våpenhuset. Det er vigslet for gudstjenstlig bruk og det er meningen det skal være det stille rom der vi kan komme og be, meditere, - eller bare sitte og tenke på ingenting mens vi nyter det vakre rommet med en unik altertavle laget av kunstneren Thor Lindrup, han som også har utformet motivene i det store vinduet framme i kirkerommet. I kapellet vil det også være mulighet for samtaler, felles bibellesning og felles bønn. Og selvsagt vil vi kunne samles der til andakter, gudstjenester, m.m.

Vi henter også inn igjen den kjente tradisjonen med å lese navnene på de som har gått bort siste år. En minnetavle med navnene vil stå i det vakre kapellet vårt hele søndagen. Vi håper og tror at denne dagen i Lambertseter kirke vil gi mange håp, trøst og livsmot under vandringen i sorgens landskap.

Det er lagt nytt golv, alteret har fått ny duk med antependier i friske farger, stolene er pusset opp, og rommet har vært gjenstand for en nokså grundig reingjøring, det meste ved hjelp av gaver og frivillig arbeidsinnsats.

Hva er dette for slags rom?

Hvem kan bruke kapellet?

Det vil være åpent i kontortiden, ellers etter avtale. Vi ønsker at terskelen til kapellet skal være lav. ALLE ER VELKOMMEN. Stor takk til alle som har bidratt med penger og arbeidsinnsats!


Frivillighet

Tekstleserkurs

At den enkelte skal C og bli Z! Frivillighet i Lambertseter menighet AV ØYSTEIN ENDAL Lambertseter menighet har mange mennesker som stiller opp i ulike sammenhenger, og vi trenger flere. Vi har fokus på frivillighet i Lambertseter menighet. Frivilligheten handler mest om mennesker som sier ja til innsats i fellesskap. Denne gangen har vi samtale med Helen Fjeld Langrud og Leif-Andre Sander. De var forrige uke å treffe på KIKK. Kan dere si hva dere driver med? Helen (bildet): Jeg er leder i (A)larm som er et aktivitetslag i lokalmiljøet. Vi arrangerer alt fra konserter, filmkvelder og hytteturer, slike happenings som er en viktig del av det sosiale og kulturelle i et ungdomsmiljø. Leif-Andre (bildet): Jeg driver med alt mulig rart som for eksempel å ta bilder under spesielle arrangementer. Jeg er styreleder for KIKK, og jeg får tildelt mange praktiske oppgaver. Når og hvor har dere samlinger? Helen: Styret har et mål å få til noe hver måned, og først og fremst i helger, med tanke på at det skjer mye annet i ukedagene. Leif-Andre: Vi har møte en stund før arrangementene, der vi planlegger og fordeler oppgaver, ellers har vi ingen faste møter. Hva liker du best av det du gjør? Leif-Andre: Jeg liker best de oppgavene hvor man ser en forskjell, hvor det er fremdrift og store resultater. Helen: Selve konseptet med at vi har et lavterskeltilbud. Det gjør at det er lettere å få med flere, også de utenfor kirken. Det handler tross alt om ”å se og bli sett” her i Lambertseter kirke. Og er det noe som er viktig, så er det å inkludere, noe jeg tror vi er flinke på alle sammen. I tillegg til dette står (A)larm ganske fritt til å arrangere

akkurat det vi ungdommer selv ønsker. Og det er ikke noe som er bedre enn et vellykket arrangement. Kort oppsummert vil jeg si: Inkludere og oppfylle ønsker slik at vi opprettholder det ekstremt gode ungdomsmiljøet i kirka vår. Hva får du igjen for å gjøre en frivillig innsats ? Leif-Andre: Som frivillig i Lambertseter menighet får jeg muligheten til å bli kjent med mange nye ungdommer hvert år. Det er alltid folk som bryr seg og hører på deg der og som frivillig får jeg muligheten til å bli kjent med dem. Helen: En fantastisk omgangskrets, trygghet, lærdom, (mye tørr) humor! Og livsvarige minner!, opplevelser, styrke i hverdagen, flere hjelpende hender og et sted jeg alltid føler meg hjemme. Hva er din drøm, ditt ønske eller din visjon for Lambertseter menighet? Leif-Andre: Jeg håper at Lambertseter menighet skal fortsette å være et sted for alle i alle aldre, at KIKK skal bli et sted der folk kommer for å møte venner og bli venn med andre. Kirken er åpen for alle og det er altfor få som benytter seg av de mulighetene Lambertseter menighet tilbyr. Og til slutt legger Helen til: At den enkelte skal C og bli Z!

Oscarsborg festning Vi takker Helen og Leif-Andre for praten, og ikke minst takker vi dem for den innsatsen de gjør. Det Helen og Leif-Andre gjør i Lambertseter menighet, gjør at de unge blir sett, og det utgjør en forskjell!

Levende tekster Skuespiller Ola B. Johannessen leder tekstleserkurs Når Den norske kirke om litt innfører ny ordning for hovedgudstjeneste på søndager, innebærer det også nye tekstrekker, dvs. ordningen for hvilke bibeltekster det skal leses fra og prekes over i gudstjenesten. Og enda mer: En revidert bibeloversettelse kommer også! Vår gudstjeneste er gjennomvevd av bibeltekster i de liturgiske leddene. Her er det opp til liturg og organist å gjøre dem levende. Særlig viktige blir de tekstene som leses – de gir hver søndag dens spesielle innholdsprofil. Desto viktigere blir det at disse tekstene gis liv gjennom lesningen! Som et ledd i fornyelsen av gudstjenesten inviterer Lambertseter menighet til et særlig tekstleserkurs. Det strekker seg over tre kvelder, tirsdagene 2., 9. og 16. november. Naturlig nok finner det sted i kirkerommet. Det blir enkel bevertning. Vi har vært særdeles heldige når den kjente og erfarne skuespilleren Ola B. Johannessen har sagt ja til å lede dette kurset. Det kan knapt tenkes noen bedre fagmann til å gi oss praktisk innføring og øvelse i tekstlesningens kunst. Kurset er gratis, men det forutsettes at de som følger kurset, blir med som tekstlesere ved gudstjenestene våre for en periode framover. Dette avtales nærmere. Vi har kun plass til 10 deltakere, så her gjelder det å melde seg på raskt. Seneste påmeldingsfrist er 22. oktober. Påmelding skjer til kontoret på tlf. 23 62 99 00 eller e-post: post.lambertseter@oslo. kirken.no. Vi kan også friste med at alle påmeldte får fri entre til Svein Tindbergs forestilling i Lambertseter kirke søndag 31. oktober.

Ta utfordringene – gi liv til tekstene!

Svein Tindbergs forestilling ”Som skrevet står” kommer til Lambertseter kirke 31. oktober kl. 19.00. Billetter ved inngangen. “Som skrevet står” er en fortelling, ikke en forestilling, som er knyttet opp til kirken. Men for meg fungerer den uavhengig av sted, da i tradisjonen til den muntlige overlevering av historien. Det bor en historie i disse tekstene, en det virkelig er verdt å fortelle.”

55


Menighetspleien Ønskeliste til julemessa I år er julemessa kun én dag, lørdag 4. desember. Det blir julemessestand på det nye senteret til og med fredagen. Den vil vare lenger ut over ettermiddagen enn tidligere med tanke på de som handler etter jobb. Av den grunn trenger vi flere frivillige til å selge lodd ved vår stand. Vi håper da at forhåndssalget skal øke, og at loddark skal være mer tilgjengelige for folk som ønsker å selge. Menighetspleien og julemessekomiteen har en del ønsker til årets julemesse: ✔ Frivillige som har kontakter med aktuelle bedrifter med tanke på gevinster, eller som kan tenke seg å dra fra bedrift til bedrift på Lambertseter med et informasjonsbrev om ønske om gevinster.

Videre ønsker vi oss flere hjemmestrikkede produkter i babystørrelse og i voksen størrelse. For de voksne er det gjerne ullsokker, luer, votter og andre små strikkeprodukter som blir solgt. I fjor ble det også solgt en del hjemmebakst av småkaker til jul. Det ønsker vi oss enda mer av.

Diakonen i pappapermisjon

Takk for sommergaven Menighetspleien ønsker å takke alle som benyttet seg av giroen i forrige menighetsblad. Beløpet ble på drøye 17.000 kr.

AV DIAKON TRYGVE N. BERGLAND

Med bakgrunn i min datter Hannahs fødsel er det heldigvis i dag naturlig at fedrene skal ut i pappapermisjon. Jeg begynte permisjonen 23. juli og er tilbake 1. november. Jeg håper at disse ti ukene vil føre til at Hannah og jeg får et unikt far-datter forhold. Jeg gleder meg i alle fall til å bruke mye tid med henne.

Det vi ønsker oss minst er lopper. Det er fordi vi har mange lopper igjen fra de foregående årene. Vi tar likevel i mot fine lopper.

Bjørn Willoch (bildet) vil være diakonvikar til 1. november. Willoch er egentlig pensjonert prest og tidligere

LAMBERTSETER LEGESENTER

ØNSKER VELKOMMEN I NYE LOKALER! Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic . og Charlotte Widerøe Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

6

Det går også an å støtte oss gjennom grasrotandelen til Norsk tipping. Kontonummeret er 6062.05.12691. Der er også mulig å bli fast giver til menighetspleien. Kontakt menighetsforvalter Bjørnar Nome for mer informasjon om ordningen. Til slutt, takk for alt dere gir året igjennom!

misjonær i Ecuador og Brasil. Nå bor han i Oppsal med sin brasilianske kone. Ordet pensjonist er visstnok et ukjent begrep for ham, og til tross for at han er godt oppe i 70-årene er han en person som kan kalles et arbeidsjern. Han har vært vikar en rekke ganger før i Lambertseter.

Vi er avhengig av og svært takknemlig for all den hjelp vi kan få i år også.

Vi setter pris på alle som verdsetter det diakonale arbeidet vi gjør. Vi ønsker at Lambertseter kirkes diakonale arbeid skal nå ut til alle som ønsker det, enten det er gjennom hjemmebesøk, sorggrupper eller besøk på torsdagstreff. Vi bruker også mye tid på å besøke jubilanter over 80 år med kort eller blomster. Alt arbeidet vi gjør er gratis, men vi har likevel en del utgifter og er avhengig av økonomisk hjelp.

Bjørn Willoch kommer til å arbeide tirsdager, onsdager og torsdager. Vi ønsker ham velkommen og lykke til i tjenesten!

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG


p Op tv er on sj

ill ko

r te

Spinnv

nsert Når: 1 2. nov Kl: 19 :0 Sted: 0 Lamb . kirke

da

HØST 2010

Juleme

sse

Når: 4 . Sted: des Lamb . kirk

e

Samling for 4åringer

Minneg

Når: 23. nov Kl: 17:00 Sted: Lambertseter

(I forbin

udstjen

este

delse m

ed

allehelg Når: 7 en) . nov Kl: 18 :0 Sted: 0 Lamb . kirke

Idemyldring for familiearbeidet Når: 12. okt Kl: 19:30 Sted: Menighetssalen

Lys våken Når: 27-28. nov Sted: Lamb. kirke

Mer info; egen artikkel i menighetsbladet

Temadag med overnatting i kirken for 10- og 11åringer

Guds

tje

nest Når: eteam 10 Kl: 1 . nov 8:00 Sted : Lam b. kir ke Orien tering s guds tjene kveld om stete am

16+ w

eeken

d

Når: 22-2

4. okt

Helgetu rm aktivitete ed festlige r og god e samtale r.

Tekstleser kurs Når: 2, 9 og 16. nov Kl: 19:00 - 21:30 Sted: Lamb. kirke Skuespiller Ola B. Johannessen holder kurset. Det er kun plass til 10 stk, kurset er gratis, men forplikter til å være med tekstlesertjeneste ved gudstjenestene våre.

Høstfes

tival

Når: 29-3 1. okt Sted: Ho lmlia

KFUK-K FU og Akers M Oslo hus kreft s inviterer til Høstfe stival for ungd om

Svein Tindb

erg

Når: 31. okt Kl: 19:00 Sted: Lamb. kirke

Svein Tindbe rg kommer med sin forest illing “Som skreve t står” Billetter ved in ngangen

Hele t synge

prostie

Når: 14 r .n Kl: 18:0 ov 0 Sted: L amb. kir ke Alle san gg til stor s lade samles angfest.

PREP

Når: 3 0 Sted: . okt Nords trand kirke Sama rbeids prosje mellom kt Nords Lambertse ter, trand & Bek menig kelage het t

ing inn androg 1.tr Julernveh ager For ba

48 og 49 Når: Uke mb. kirke Hvor: La jennom vandre g Barna får et som eli juleevang like roller iu re deltage

7


GUDSTJENESTEPLAN

Januar Januar

Desember Desember

November November

Oktober Oktober

September September

Dato Dato

8

Kl Kl

05.09.10 05.09.10

11.00 11.00

12.09.10 12.09.10

11.00 11.00

19.09.10 19.09.10

11.00 11.00

26.09.10 26.09.10

11.00 11.00

26.09.10 26.09.10

13.30 13.30

03.10.10 03.10.10

11.00 11.00

10.10.10 10.10.10

11.00 11.00

17.10.10 17.10.10

11.00 11.00

24.10.10 24.10.10

11.00 11.00

31.10.10 31.10.10

11.00 11.00

07.11.10 07.11.10

11.00 11.00 18.00 18.00

14.11.10 14.11.10

11.00 11.00

21.11.10 21.11.10

11.00 11.00

28.11.10 28.11.10

11.00 11.00

05.12.10 05.12.10

11.00 11.00

12.12.10 12.12.10

12.30 12.30

19.12.10 19.12.10

11.00 11.00

19.12.10 19.12.10

18.00 18.00

24.12.10 24.12.10

14.00 14.00

25.12.10 25.12.10

12.00 12.00

26.12.10 26.12.10

11.00 11.00

01.01.11 01.01.11

11.00 11.00

02.01.11 02.01.11

16.00 16.00

09.01.11 09.01.11

11.00 11.00

Beskrivelse Beskrivelse

Konfirmasjonsgudstjeneste. Lars Kristian Gjone Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til ungdomsarbeidet. Lars Kristian Gjone Joh 5,1-15; Sal 103,1-6; Ef 5,15-20 Offer til ungdomsarbeidet. Joh 5,1-15; Sal 103,1-6; Ef 5,15-20 Gudstjeneste med nattverd. Jostein Vist. Søndagsskole kl 11.15 Gudstjeneste med nattverd. Jostein Vist. Søndagsskole kl 11.15 Luk 10,38-42; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13 Luk 10,38-42; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13 SPRELL LEVENDE Gudstjeneste med nattverd. Lars Kristian Gjone SPRELL LEVENDE Gudstjeneste med nattverd. Lars Kristian Gjone Offer til KFUK/KFUM Dagens ord: Jesus er den gode gjeter. Matt.11,12-14 Offer til KFUK/KFUM Dagens ord: Jesus er den gode gjeter. Matt.11,12-14 Lambertsetergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Foreninger og lag fra Lambertseter deltar. Lambertsetergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Foreninger og lag fra Lambertseter deltar. Søndagsskole kl 11.15 Søndagsskole kl 11.15 Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth. Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth. Gudstjeneste med nattverd. Øyvind Mæland. Gudstjeneste med nattverd. Øyvind Mæland. Mark 10,17-27; 2Mos 20,18.12-17; Fil 1,20-26 Offer til MF Mark 10,17-27; 2Mos 20,18.12-17; Fil 1,20-26 Offer til MF Gudstjeneste Tro og Lys med nattverd. Lars Kristian Gjone Gudstjeneste Tro og Lys med nattverd. Lars Kristian Gjone 1 Mos 9,8-17; Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-38 Offer til Tro og Lys 1 Mos 9,8-17; Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-38 Offer til Tro og Lys SPRELL LEVENDE - Gudstjeneste med nattverd. Lars Kristian Gjone. Høsttakkefest. SPRELL LEVENDE Gudstjeneste med nattverd. Lars Kristian Gjone. Høsttakkefest. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet Dagens ord: Jesus er verdens lys. Joh 9,1-38 Offer til Barne- og ungdomsarbeidet Dagens ord: Jesus er verdens lys. Joh 9,1-38 Gudstjeneste med dåp. Øyvind Mæland. Søndagsskole kl 11.15. Gudstjeneste med dåp. Øyvind Mæland. Søndagsskole kl 11.15. Offer til TV-aksjonen Matt 11,25-30; Sal 100; Rom 8,31-39 Offer til TV-aksjonen Matt 11,25-30; Sal 100; Rom 8,31-39 Gudstjeneste med Skriftemål og Nattverd. Fredrik Ulseth. Søndagsskole kl 11.15 Gudstjeneste med Skriftemål og Nattverd. Fredrik Ulseth. Søndagsskole kl 11.15 Luk 13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10 Luk 13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10

Allehelgensgudstjeneste. Nattverd. Øyvind Mæland og diakon Trygve Bergland. Allehelgensgudstjeneste. Nattverd. Øyvind Mæland og diakon Trygve Bergland. Søndagsskole kl 11.15. Offer til menighetens sorgarbeid Matt 5, 13-16; Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3 Søndagsskole kl 11.15. Offer til menighetens sorgarbeid Matt 5, 13-16; Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3 Minnegudstjeneste og konsert ved Gamle Aker kirkekor. Menighetens prester/diakon og Minnegudstjeneste og konsert ved Gamle Aker kirkekor. Menighetens prester/diakon og Jostein Vist Jostein Vist Gudstjeneste med dåp og nattverd. Fredrik Ulseth. Søndagsskole 11.15 Gudstjeneste dåp og nattverd. Fredrik Ulseth. Søndagsskole 11.15 Offer til barne- med og ungdomsarbeidet Joh 6, 37-40; Dan 12, 1-3; 1.Kor 15, 42-49 Offer til barne- og ungdomsarbeidet Joh 6, 37-40; Dan 12, 1-3; 1.Kor 15, 42-49 Misjonsgudstjeneste med nattverd. Ola Rypdal fra NMS og Fredrik Ulseth. Misjonsgudstjeneste med nattverd. Ola Rypdal fra NMS og Fredrik Ulseth. Søndagsskole kl 11.15. Offer til NMS Hebr 3, 12-14; Jes 51, 11-15; Matt 25, 1-13 Søndagsskole kl 11.15. Offer til NMS Hebr 3, 12-14; Jes 51, 11-15; Matt 25, 1-13 SPRELL LEVENDE - Gudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Lars Kristian Gjone SPRELL LEVENDE Gudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Lars Kristian Gjone Offer barne- og ungdomsarbeidet Dagens ord: Jesus er verdens lys. Matt 7,24-27 Offer barne- og ungdomsarbeidet Dagens ord: Jesus er verdens lys. Matt 7,24-27 Gudstjeneste med nattverd. Øyvind Mæland. Søndagsskole 11.15 Gudstjeneste med nattverd. Øyvind Mæland. Søndagsskole 11.15 Offer til Israelmisjonen Luk 21,25-33; Mal 3,17-4,2a; Rom 15,4-7 Offer til Israelmisjonen Luk 21,25-33; Mal 3,17-4,2a; Rom 15,4-7 Kjøpesentergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Gospelkoret Reflex. Eget opplegg for barna. Kjøpesentergudstjeneste. Fredrik Ulseth. Gospelkoret Reflex. Eget opplegg for barna. Kirkekaffe! Offer til barne- og ungdomsarbeidet Jes 35, 3-10; 1 Kor 4,1-5; Matt 11,2-10 Kirkekaffe! Offer til barne- og ungdomsarbeidet Jes 35, 3-10; 1 Kor 4,1-5; Matt 11,2-10 Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth Gudstjeneste med dåp. Fredrik Ulseth Julesanggudstjeneste. Ni lesninger. Fredrik Ulseth Julesanggudstjeneste. Ni lesninger. Fredrik Ulseth Gudstjeneste for store og små. Fredrik Ulseth. Lambertseterskolenes kor. Gudstjeneste store og små. Fredrik Ulseth. Lambertseterskolenes kor. Offer til Kirkensfor Nødhjelp Luk 2,1-14, Mi 5,1-4a Offer til Kirkens Nødhjelp Luk 2,1-14, Mi 5,1-4a Høytidsgudstjeneste. Kl 12.00-mrk tiden. Fredrik Ulseth. Nattverd. Høytidsgudstjeneste. Kl 12.00-mrk tiden. Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Joh, 1,1-14; Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a Offer til menighetsarbeidet. Joh, 1,1-14; Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a Gudstjeneste. Øyvind Mæland. Dåp og nattverd. Gang rundt juletreet etter Gudstjeneste. Øyvind Mæland. Dåp og nattverd. Gang rundt juletreet etter gudstjenesten. Offer til Norsk misjon i Øst Matt 10,17-22; Jer 1,17-19; Apg 6,8-15 gudstjenesten. Offer til Norsk misjon i Øst Matt 10,17-22; Jer 1,17-19; Apg 6,8-15 Prostigudstjeneste. Nattverd. Prost Tore Kopperud, Fredrik Ulseth og andre prester og Prostigudstjeneste. Prost Tore Kopperud, Fredrik Ulseth og andre prester og diakoner deltar. OfferNattverd. til Østmarkskapellet Luk 2,21; Jes 43,1-3a; Apg 4,8-12 diakoner deltar. Offer til Østmarkskapellet Luk 2,21; Jes 43,1-3a; Apg 4,8-12 Gudstjeneste for store og små. Hellige tre kongers dag med juletrefest etterpå. Gudstjeneste for store og små. Hellige tre kongers dag med juletrefest etterpå. Dagens ord: Jesus er konge. Matt. 2,1-5.19-23 Lars Kristian Gjone Dagens ord: Jesus er konge. Matt. 2,1-5.19-23 Lars Kristian Gjone Misjonsgudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth Misjonsgudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth Offer til Misjonsprosjektet Offer til Misjonsprosjektet


FOR HØSTEN 2010 Morgengudstjenester Morgengudstjenester høsten høsten 2010 2010 Alle morgengudstjenester begynner 08.45 og holdes i kapellet. Alle morgengudstjenester begynner 08.45 og holdes i kapellet.

Onsdag 1. september Onsdag 1. september

Onsdag 29. september Onsdag 29. september

Onsdag 2. november Onsdag 2. november

Onsdag 1. desember Onsdag 1. desember

Onsdag 5. januar Onsdag 5. januar

Østmarkskapellet Østmarkskapellet høsten høsten 2010 2010

Gudstjeneste hver søndag kl 12.00. Kafeen er åpen fra kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten). Gudstjeneste hver søndag kl 12.00. Kafeen er åpen fra kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten). 22.08.: Sportsgudstjeneste ved Inge Lønning 22.08.: Sportsgudstjeneste ved Inge Lønning

24.10.: Sportsgudstjeneste med nattverd: Dag Høyem 24.10.: Sportsgudstjeneste med nattverd: Dag Høyem

29.08.: Sportsgudstjeneste ved Tore Laugerud 29.08.: Sportsgudstjeneste ved Tore Laugerud

31.10.: Sportsgudstjeneste ved Marit Halvorsen Hougsnæs 31.10.: Sportsgudstjeneste ved Marit Halvorsen Hougsnæs

05.09.: Sportsgudstjeneste ved Per Olav Vangen 05.09.: Sportsgudstjeneste ved Per Olav Vangen

07.11.: Sportsgudstjeneste ved Pål Erling Torkildsen 07.11.: Sportsgudstjeneste ved Pål Erling Torkildsen

12.09.: Sportsgudstjeneste ved Bjørn Mathiesen 12.09.: Familiedag Sportsgudstjeneste vedog Bjørn med grilling lekerMathiesen (ta med grillmat) Familiedag med grilling og leker (ta med grillmat)

14.11.: Sportsgudstjeneste ved Sverre Bang 14.11.: Sportsgudstjeneste ved Sverre Bang

19.09.: Sportsgudstjeneste ved Per Anders Nordengen 19.09.: Sportsgudstjeneste ved Per Anders Nordengen 26.09.: Sportsgudstjeneste ved Elisabeth Torp 26.09.: Sportsgudstjeneste ved Elisabeth Torp 03.10.: Sportsgudstjeneste ved Trond Skard Dokka 03.10.: Sportsgudstjeneste ved Trond Skard Dokka 10.10.: Sportsgudstjeneste ved Ragna Dahlen 10.10.: Sportsgudstjeneste ved Ragna Dahlen

21.11.: Sportsgudstjeneste ved Kjell Nordstokke 21.11.: Sportsgudstjeneste ved Kjell Nordstokke 28.11.: Sportsgudstjeneste ved Gunleik Seierstad 28.11.: Sportsgudstjeneste ved Gunleik Seierstad 05.12.: Sportsgudstjeneste ved Torleiv Austad 05.12.: Sportsgudstjeneste ved Torleiv Austad 12.12.: Adventsgudstjeneste kl. 17.00 ved Liv Sjøflot 12.12.: Fakkeltog Adventsgudstjeneste 17.00 ved Liv Sjøflot fra Grønmo kl. kl 16.00. Servering av grøt. Fakkeltog fra Grønmo kl 16.00. Servering av grøt.

17.10.: Sportsgudstjeneste ved Dag Auli 17.10.: Sportsgudstjeneste ved Dag Auli

Sammen om gudstjenesten

Den norske kirke står foran en betydelig nysatsing knyttet til gudstjenestefeiringen. Rett rundt hjørnet kommer innføringen av vår nye hovedgudstjeneste på søndag. Ganske sikkert vil det gi oss et inspirerende løft!

Hva innebærer det? Vi tenker oss anslagsvis seks grupper som på skift har ansvaret for de mange praktiske sider ved gudstjenesten: Vertskap i døren, dåpsverter, tekstleser, i noen sammenhenger klokkertjenesten, vertskap ved kirkekaffen (ikke dermed Selvsagt blir dette en utfordring for baking!). Konfirmantenes oppgaver prester, organister og andre ansatte. knyttet til gudstjenesten kobles også på Men det store løftet kommer ikke disse gruppene. hvis vi ikke tar på alvor at vi som Dette har mange gode sider ved seg – menighet er sammen om gudstjenes- blant annet at det skaper ro rundt selve ten, og det på mange felt. gudstjenestefeiringen. Men faktisk I Lamberseter ønsker vi nå å ta tak aller mest: Gjennom slike i en av flere sider ved dette: Vi vil praktiske oppgaver vil både utfordre dere til å bli med på å danne gudstjenesteteamene og menigheten oppdage gudstjeneste-team. at ansvaret for gudstjenesten er noe vi bærer sammen!

Dette ønsker menighetsrådet å få i gang så fort råd er. Og vi venter ikke til alle seks grupper er fylt opp – vi starter med det mannskapet vi har. Alle som vil være med på å løfte dette felles ansvaret, inviteres til en orienteringskveld i kirken onsdag 10. november kl. 18.00. Velkommen til godt ansvarsfellesskap!

9


Nytt bibliotek Natteravnene Nye Lambertseter bibliotek åpner snart! Den 12. oktober er det åpningsfest for det nye biblioteket. I brakkene som har fungert som midlertidig bibliotek i to og et halvt år har det i det siste vært hektisk aktivitet. Alt materiale må klargjøres for flytting til ny tilværelse i et flott og moderne bibliotek.

assistanse i bruken av disse. Ettersom automatene letter pågangen i skranken, vil vi som jobber her ha mye mer tid til å hjelpe folk med veiledning og andre spørsmål. Maskinene erstatter ikke oss, men vil bli et moderne og effektivt supplement i jobben vår”, sier Martin Kristoffer Bråthen som er ansatt som konsulent på det nye biblioteket.

D

en 31. august 2005 behandlet og godkjente Oslo bystyre en sak som inneholdt planene for nytt ressursbibliotek på Lambertseter. Fem år etter er planene blitt virkelighet, og den 12. oktober åpner biblioteket dørene med en seremoni i det nye miljøsenteret på Lambertseter. Veien dit har vært lang. På vårparten i 2008 flyttet biblioteket inn i midlertidige brakker. Selv med begrenset plass og provisoriske løsninger har driften foregått tilnærmet normalt, med jevnlige arrangementer og stabile besøkstall. Bibliotekar Wenche Hagelid forteller at hun har ”trivdes godt i paviljongen, men at det samtidig skal bli spennende å flytte til større og mer moderne omgivelser.” Det nye biblioteket har fått en flott beliggenhet, og bak en

Han avslutter samtidig med en oppfordring til å komme på åpningen: ”alle er velkommen til å feire den store dagen med oss!”

Med flott glassfasade blir det nye biblioteket et skikkelig blikkfang imponerende glassfasade vil bøker, tidsskrifter og spillkonsoller friste besøkende i alle aldre. Det vil også være mulig å levere lånt materiale tilbake via en innleveringsautomat som er åpen hele døgnet. Utlån av materiale vil i all hovedsak foregå på utlånsautomater. ”Automatene er meget enkle i bruk og vi vil selvsagt til enhver tid være tilgjengelige hvis noen skulle ha bruk for

Martin Kristoffer Bråthen pakker bøkene ned i esker som skal sendes videre til det nye biblioteket.

Natteravnene ber om å bli brukt av flere Mange er klar over at det er mange som går natteravn på Lambertseter, men ikke like mange er klar over hva de kan brukes til. Natteravnene går tirsdager og onsdager mellom 19 og 21. I det tidsrommet er det mulig å bli med og gå en tur (uten at man er natteravner av den grunn), eller man kan bli fulgt hjem fra t-banen eller fra det nye senteret. Mona Thorbjørnsen, leder for natteravnene på Lambertseter, har i flere år jobbet for at flere kan benytte seg av natteravnene. «Når høstmørket kommer er det mange, særlig eldre, som er engstelige for å gå ut om kvelden og som derfor blir sittende mye inne alene. Natteravnene vil gjerne ha dere med på tur» sier Mona. Hvis man vil bli med og gå en tur for eksempel en halvtime mellom 19 og 21, så ring natteravnene på mobil 913 31 612. Man kan også bli fulgt hjem fra t-

banen eller det nye senteret. Tilbudet gjelder også for barn og unge. Hvis man er ute i dette tidsrommet og føler seg utrygg så er det bare å ringe, så følger natteravnene deg hjem. Det er i år 105 voksne som går natteravn på Lambertseter. Det vil si at det som oftest er 4 voksne ute og går samtidig. Det gjør at natteravnene har kapasitet til å følge hjem. Natterav-

nerne bryr seg. Vi varsler dersom noe galt er på ferde og hjelper alle som trenger hjelp. Natteravnene samarbeider med Lambertseter kirke og frivilligsentralen om å skape et trygt nærmiljø, og håper at man gjennom menighetsbladet kan få flere til å benytte seg av dem.

11


Konfirmantleir Årets konfirmantkull satte ny rekord Konfirmantleir Oksøya 16. - 21. august 2010 Fellesskapet og opplevelsene som en vellykket leir skaper, er utrolig verdifull. Her kommer noen glimt som forhåpentligvis gir et visst inntrykk. I år som i fjor ankom hjelpelederne en dag i forveien på «preleir». Eirik (Kvalsvik) fant seg raskt til rette i traktoren, som brukes til vare- og bagasjetransport. Fra første stund gikk både maskineri og oppgavefordeling som på skinner. Men sola var mindre trofast enn vanlig. Det var alle enige om, også de som var her for første gang. Solbrenthet var altså ikke noe problem. Da skapte alle de små, ekle brennmanetene adskillig mer uro, men langt fra nok til å la være å bade. Og det var helt skjønt! For konfirmantene bestod leirdagene av måltider, undervisning, leker, aktiviteter, underholdning, kveldssamling og litt søvn. Årets kull må ha satt ny rekord i å møte presis til alle disse tingene. Det bidrog sterkt til å skape en stort sett bekymringsløs stemning. Til alle som enten selv var tilstede, eller hadde oss i tankene den tiden vi var der: Mange takk for i år!

Lek hører med!

Utenfor internatet til konfirmantene, i en av de mange pausene.

Avreise fra kirken. Her er i hvert fall Mia klar for å legge ut på tur!

12

En av mange aktivitetsmuligheter var rappellering ned en fjellskrent.

Det er nesten ikke grenser for hva en konfirmant kan utsettes for. Erik var sporty som få, her gir han ordet «pålegg» en svært så original mening...


Familiearbeid

Styrking av familiearbeidet

Gunnlaug Himle er nytilsatt i en 20% stilling med tirsdag som arbeidsdag. Fra før av har hun ledet gode sangstunder i både babysang og knøttekor.

AV LARS KRISTIAN GJONE For å skape rom tll å tenke nytt om hva slags tiltak som gagner småbarnsfamiliene best, tar knøttekoret en pause. Det spennende er å se hva som blir utfallet av idemyldringen som er planlagt 12. oktober. Der håper Tirsdager vi å samle skal fra i høst så mange utvides som familiefolk menighetens som mufamiliedag. lig, nettopp for å dele tanker og ideer om hvordan en ukentlig ”familiedag” kan bli en god håndsrekning i en travel hverdag.

Noen viktige spørsmål å få innspill om:

❑ hadde det ikke vært fint

bare å ha litt tid sammen, uten å skulle gjøre så mye program? ❑ er det interesse for en type ”åpent hus”, der man kan komme rett fra barnehage/ jobb, få servert noe å spise, gjerne et ord for dagen, og ellers ha ”fritid” mens barna aktiviseres? ❑ skal vi variere barneaktivitetene mer, eller holde oss til sang? ❑ eller noe ganske annet?

Er du opptatt av familie og menighet, så møt opp i menighetssalen tirsdag 12. oktober kl 1930!

industri lambertseter

Mennesker i utvikling

Velkommen til Babysang Slik foregår en samling på babysang-kurs:

Tirsdag kl 1130: Oppmøte rundt et hyggelig lunsjbord i menighetssalen. Babyene deles i to aldersgrupper. De eldste har den første sangøkten i kapellet fra kl 1130 til 12. Etter en liten pause fortsetter så de yngste babyene. Lunsjbordet står fremme hele tiden, for alle som vil ha. Enkelt og greit!

B B

abysang skal være mest mulig prestasjonsfritt. Det er ingen krav om musikalske ferdigheter. Målet er å oppleve hvor kjekt det er å synge med sitt barn. abysang er en del av trosopplæringen. Vi synger sanger både med og uten kristelig innhold, med forskjellige sjangre og det legges til rette for sang, dans, bevegelse og spilling på rytmeinstrument.

Hvem er så jeg?

Navn: Gunnlaug Himle (bildet) Jobb: Ragnas Hage (80%) og 20% i Lambertseter kirke som menighetspedagog. Utdanning: Førskolelærer, med fordypning i musikk fra livets begynnelse. Videreutdanning innen barnesang og musikkpedagogikk. Erfaring: Jobb i barnehage hvor jeg har sunget og drevet mye med musikk. Jeg har i tillegg hatt en del barnekor, foreldre-barn grupper, musikkgrupper for barn og babysang.

K

urset startet 7. sept. og går frem til 9. nov. Er du interessert i å vite mer, eller når neste kurs starter? Ta kontakt på: babysang@lambertseterkirke.no

mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

STEINAR BAREID SPESIALIST

Lege

I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg. 1162 Oslo Timebestilling på tlf. 22 28 63 64 Tlf. tid hverdager: 10.00-11.00 og 13.00- 14.00 * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter Knut Madsen

f ys i ot e r a p i - a k u p u n k t u r Solli-klinikken, Sommerogt. 17, Oslo, tlf. 97955606

13 13


Kurs

INGEN SELGER FLERE OBOS-BOLIGER PÅ LAMBERTSETER ENN OSS! OBOS eiendomsmeglere på Lambertseter selger alle typer boliger og er spesialister på salg av borettslagsleiligheter. Vi er ubeskjedne nok til å påstå at vår erfaring har gitt oss førsteklasses lokalkunnskap over hele byen. Så, uansett hva slags bolig du skal selge, kommer vi gjerne hjem til deg for en gratis og uforpliktende prisvurdering.

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

Nils Tore Gjone, Tlf: 951 11 941

14

Camilla Mobakk Tlf: 915 98 457

Jon Andreas Sørensen Tlf: 415 27 327

Torstein Bruvik Tlf: 99 64 03 39

Vibeke Pedersen Tlf: 477 05 090


Slekters gang

Annonser

Slekters gang Døpte

Isabell Solheim, Sofia Flått, Lovise Haug Løvli, Mina Nilsen Helene Lund Dalby, Linnea Lykke Landvik, Maria Sofie Hansen-Daniel, Emma Bjørseth-Krantz. Iver Frivåg, Henrik Skjellevik Heger, Øystein Ritter-Johansen, Johannes Andresen, Håvard Schøien Seberg, Noah Grimsrud Reyes, Lucas Grimsrud Reyes, Herman Lauvås, Isak Matteo Liljebakk Mikkelborg, Oscar Mathias Prøven, Ludvik Flått, Theodor Elgvin, Max Herman Melbye, Marcus Borge Børresen, Sander Seland Moe, Christoffer Tveter Moen, Åsmund Gjone-Sandnes, Matheus Leverås, Samuel Wiig.

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT

Døde

Anne Hagenes, Tordis Gøtrik, Martha Gunnhild Larsen, Solveig Syvertsen, Bjørg Irene Borghøy, Anne Marie Skjønhaug, Bjørg Andersen, Ragnhild Hermundsgård, Kari Laila Hotvedt, Else Ovidie Johnsen, Aasbjørg Groth, Julie Valborg Gornitza, Inger Emilie Lind, Erna Margrethe Hoel, Else Sofie Kristiansen, Inger Eugnie Johansen, Aasbjørg Groth. Tore Høgberg, Knut Magnus Torgersen, Stig Vavik.

AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag Høsten 2010 møtes Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag andre onsdag hver måned i menighetssalen i Lambertseter kirke.

Dørene åpnes fra kl. 18.30. Programmet starter kl. 19.00 og vi pleier å avslutte nærmere kl. 22.00. Vi ønsker deg hjertelig velkommen på våre lagsmøter, som gjest eller som medlem. Våre møter er åpne for alle som er interessert i eller nysgjerrige på hva quilting er og hva vi driver med. Vi stiller ingen krav til kunnskaper eller erfaring innen quilting. Vårt mål er å spre interesse og kunnskap om dette til flest mulig. Vi arrangerer og formidler informasjon om kurs i quilting for medlemmer og gjester, både for nybegynnere og dem med mer erfaring.

Vår årskontingent er 300 kr i år. På møtene våre betaler vi inngangspenger: 25 kr for medlemmer og 40 kr for gjester. Ønsker du å bli medlem kan du få en giro når du kommer på et møte. På lagsmøtene pleier vi å være mellom 20 og 35. Laget har drøyt 50 medlemmer og en egen nettside: www.nbql.no

Jubileumsutstilling Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag er 20 år i 2010. Vi feirer det med en jubileumsutstilling i menighetssalen i Lambertseter kirke lørdag 13.11.2010 kl. 11-16 og søndag 14.11.2010 kl. 12-15.

Kom og se hva vi driver med! Vi vil ha quiltede arbeider både på utstilling og til salgs. Legg gjerne kirkekaffen til vår kafe søndag!

15


Fra bomberommet Miniatyr Bomberommet minner på mange måter om en miniatyrutgave av Lambertseter. Men, her inne ligger nok utviklingen noen år foran resten av bydelen. Det er leeeenge siden kiosken, vårt «kjøpesenter», ble ombygget. Vi bør nok snart begynne å tenke på neste facelift. Til bomberommet har det i mange år vært en jevn tilstrømning av den nye generasjonen Lambertseter-beboere. Blant aldersgruppen 0-20 år ser vi faktisk at det meste innen alder, kjønn, religion,

etnisitet og interesser dukker opp. Akkurat slik vi vil ha det! Så håper vi selvfølgelig at mange blir nysgjerrig på hva den store kirken er bygd på, eller rettere sagt - hvem. I høst er det en viktig endring. Junior-KIKK, som er for deg i 5.-8. trinn, blir på tirsdager. Onsdagene er det altså ikke noe klubb, mens KIKK fortsetter på torsdager som før. Så da vil jeg bare si: Velkommen inn! Hilsen Lars Kristian (barne- og ungdomsprest) PS! Kom gjerne innom kontoret og si hei.

Oppslagstavle Svein Tindbergs forestilling ”Som skrevet står” kommer til Lambertseter kirke 31. oktober kl. 19.00.

Er du opptatt av familie og menighet, så møt opp i menighetssalen tirsdag 12. oktober kl 1930

Se mer side 13

Hei alle 10 og 11åringer!

Sett av datoen 27. - 28. nov.

Mer info deles ut på skolene, på Junior-KIKK og web. Ansvarlig leder: Lars Kristian Gjone Vil du være med som voksenleder/ TØFF-leder? Ta kontakt, og bli med på planleggingsmøte(r) fremover.

PREP-KURS Side 14

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.5/10.  

Nr. 4 - 56. årg - oktober - novemer 2010 - informasjon Julemessa ........................................side 6 Natteravnene ..................

Lambertseter menighetsblad nr.5/10.  

Nr. 4 - 56. årg - oktober - novemer 2010 - informasjon Julemessa ........................................side 6 Natteravnene ..................

Advertisement