Page 1

2017


CROESO / WELCOME


CYNNWYS / CONTENTS

PARTNERIAID SWYDDOGOL / OFFICIAL PARTNERS NODDWYR / SPONSORS

4

05 ,

06

NEGES GAN GADEIRYDD BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU CHAIR S MESSAGE

08

NEGES GAN GADEIRYDD YR ACADEMI / MESSAGE FROM THE CHAIR OF THE ACADEMY

09

AELODAETH BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU MEMBERSHIP

10

UCHAFBWYNTIAU DIGWYDDIADAU / EVENTS HIGHLIGHTS

12

PARTI ENWEBEION / NOMINEES PARTY

15

NODDWR ALLWEDDOL Y DIGWYDDIAD / KEY EVENT SPONSOR

21

CYFLWYNYDD Y SEREMONI / CEREMONY HOST

23

ˆ ˆ TLWS SIAN PHILLIPS / SIAN PHILLIPS AWARD

25

GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD RHAGOROL I FFILM A THELEDU / BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO FILM AND TELEVISION

27

GWOBRAU ARBENNIG / SPECIAL AWARDS

32

ENWEBIADAU / NOMINATIONS

33

Y RHEITHGORAU / THE JURIES

78

DIOLCHIADAU / THANKS

81

ER COF AM / IN MEMORIAM

83


PARTNERIAID SWYDDOGOL / OFFICIAL PARTNERS

5


NODDWYR / SPONSORS

6


Profwch noson y Gwobrau fel erioed o’r blaen! Experience the Awards night like never before! Mae BAFTA Cymru a Sugar Creative wedi dod ynghyd i roi profiad unigryw i chi – Taith Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru. Dyma gêm bos realiti estynedig ryngweithiol wedi’i hysbrydoli gan fynychu’r seremoni, sy’n dathlu cynnwys gemau yng Ngwobrau eleni. Er mwyn dechrau ar eich taith, lawrlwythwch yr ap Taith Gwobrau Academi Brydeinig yng Nghymru o siop apiau Android neu Apple, neu cliciwch ar y ddolen isod. www.sugarcs.com/baftacymru

7

BAFTA Cymru and Sugar Creative have teamed up to bring you a unique experience, The British Academy Cymru Awards Journey. An interactive augmented reality puzzle game, inspired by attending the ceremony that celebrates the inclusion of games in the British Academy Cymru Awards. To begin your journey download The British Academy Cymru Awards Journey app in the Android or Apple app stores or visit the link below. www.sugarcs.com/baftacymru Agorwch yr ap ac anelwch eich ffôn at y sbardun ar y dudalen hon i ddechrau ar eich taith.

Open the app & aim your phone at the trigger on this page to begin your journey.

Lawrlwytho / Download

Sgan / Scan

Profiad / Experience


8

NEGES GAN GADEIRYDD BAFTA CYMRU

MESSAGE FROM BAFTA CYMRU CHAIR

Croeso i Neuadd Dewi Sant i noson Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru, noson i ddathlu a chlodfori’r gwaith aruthrol o wych ym maes teledu gemau a ffilm gan unigolion a chwmnïau talentog yma yng Nghymru.

Welcome to St David's Hall and the British Academy Awards night in Wales, an evening to celebrate the tremendous work of film, games, television individuals and talented companies here in Wales.

Efallai mai noson y Gwobrau yw’r uchafbwynt, ond mae’r tîm yn BAFTA Cymru, a arweinir gan Hannah Raybould, wedi trefnu degau o nosweithiau difyr drwy gydol y flwyddyn. Diolch i Hannah a’i thîm am eu holl waith caled yn ystod blwyddyn arall gyffrous.

The Awards night may be the highlight, but the BAFTA Cymru team, led by Hannah Raybould, has organised many entertaining evenings throughout the year. Thanks to Hannah and her team for all their work during another incredible year.

Ymhlith uchafbwyntiau eleni cynhaliwyd noson wych i ddathlu cyfres newydd o Sherlock ac roedd y tocynnau i noson Gareth Edwards cyfarwyddwr Rogue One: A Star Wars Story ar ddydd G yl Dewi yn Llundain fel aur! Braf hefyd oedd croesawu Bill Nighy i’r carped coch i dddangosiad Their Finest. Diolch i’r noddwyr oll am eu cymorth amhrisiadwy. Diolch hefyd i BBC Cymru Wales, S4C, Channel 4, Llywodraeth Cymru ac ITV Cymru Wales am eu cefnogaeth gyson. Hoffwn ddiolch i Jane Lush, Cadeirydd BAFTA UK, Amanda Berry, Prif Weithredwr yr Academi, a Kevin Price, y Prif Swyddog Gweithredu, am eu cefnogaeth arbennig hwythau. Yn olaf, diolch hefyd i’n cyflwynydd, Huw Stephens, ac, fel bob amser, mae ein rhestr enwebeion yn cynrychioli’r gorau oll yng Nghymru. Yn bersonol, ac ar ran BAFTA Cymru, hoffwn eu llongyfarch i gyd yn wresog a dymuno pob llwyddiant iddynt.

Angharad Mair Cadeirydd BAFTA Cymru

Highlights of this year have included a great evening to celebrate the new series of Sherlock and the tickets to the evening of Gareth Edwards, director of Rogue One: A Star Wars Story on St David's Day in London were like gold! It was also lovely to welcome Bill Nighy to the Cardiff red carpet for the premiere of Their Finest. Thank you to all our sponsors for their invaluable help. A huge thanks also to BBC Cymru Wales, S4C, Channel 4, Welsh Government and ITV Wales for their core funder support. I would like to thank Jane Lush, Chair of BAFTA, Amanda Berry, Chief Executive, and Kevin Price, Chief Operating Officer, for their special support. Finally, thanks also to our presenter, Huw Stephens, and, as always, to our list of nominees who represent the best of production in Wales for the year to March 31. Personally, and on behalf of BAFTA Cymru, I would like to congratulate them all and wish them every success.

Angharad Mair BAFTA Cymru Chair


NEGES GAN JANE LUSH CADEIRYDD YR ACADEMI

MESSAGE FROM JANE LUSH CHAIR OF THE ACADEMY

Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu i 26ain Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru.

It gives me great pleasure to welcome you to the 26th British Academy Cymru Awards.

Llongyfarchiadau gwresog i’r gweithwyr proffesiynol ym myd ffilmiau, gemau a theledu a gynrychiolir yma heno. Llongyfarchiadau mawr i enillwyr ein Gwobrau Arbennig: yr eicon John Rhys Davies, gyda’i 248 a mwy o gydnabyddiaethau actio, a’r awdur mawr ei chlod, Abi Morgan. Fel y mae’r Gwobrau’n ei awgrymu, mae’r unigolion hyn wedi rhoi amlygrwydd i ddawn greadigol pobl Cymru ar lwyfan rhyngwladol.

Heartfelt congratulations to the film, games and television professionals represented here tonight. Congratulations in particular to our Special Award winners: the iconic John Rhys Davies, with his 248+ acting credits, and the acclaimed writer Abi Morgan. As the Awards suggest, these individuals have brought attention to the creativity of the Welsh nation on an international stage.

Mae tîm BAFTA Cymru wedi bod yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau bod ein cylch gorchwyl elusennol yn cyrraedd pob rhan o Gymru a chynifer o unigolion sydd â diddordeb yn ein diwydiant â phosibl. Mae hyn wedi arwain at 80 o ddigwyddiadau, sydd wedi cyrraedd 6,000 o bobl, a miloedd mwy trwy ein sianeli ar-lein. Rydym wedi cael cefnogaeth wych gan y diwydiant yng Nghymru, a welir trwy gynnydd 14% mewn aelodaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n galonogol gwybod bod ein haelodau yng Nghymru yn cynnwys myfyrwyr, y rhai sy’n dechrau ar eu gyrfa, gweithwyr proffesiynol o bob rhan o’r diwydiant, prif swyddogion gweithredol cwmnïau a darlledwyr. Diolch yn fawr i staff BAFTA yma yng Nghymru: y Cyfarwyddwr, Hannah Raybould, a’i thîm ymrwymedig, sef Rebecca Hardy, Vicki Sutton, Emma Price, Maxine Dedominicis, Leyla Pope a Rosie Jones, sydd oll wedi gweithio gyda chymaint o ymroddiad ar ran yr Academi drwy gydol y flwyddyn. Diolch hefyd i’r Pwyllgor, a arweinir yn fedrus gan y Cadeirydd, Angharad Mair; i’n cyflwynydd unwaith eto, Huw Stephens; ac i BBC Cymru Wales, S4C, Llywodraeth Cymru, Channel 4 ac ITV Wales am eu cefnogaeth barhaus i’n cenhadaeth.

Jane Lush Cadeirydd yr Academi

The team at BAFTA Cymru have been working diligently to ensure that our charitable remit reaches all parts of Wales and as many individuals with an interest in our industry as possible. This has resulted in 80 events, reaching 6,000 people and thousands more via our online channels. We have seen wonderful support from the industry in Wales, evidenced by a 14% increase in membership over the past year. It is heartening to know that our members in Wales include students, career starters, industry professionals from all fields, company CEOs and broadcasters. A big thank you to the BAFTA staff here in Wales: Director Hannah Raybould and her dedicated team of Rebecca Hardy,Vicki Sutton, Emma Price, Maxine Dedominicis, Leyla Pope and Rosie Jones, who have all worked with such commitment on behalf of the Academy throughout the year. Thanks also to the Committee, ably led by Chair, Angharad Mair; to our returning ceremony host, Huw Stephens; and to BBC Cymru Wales, S4C, Welsh Government, Channel 4 and ITV Wales for their continued support of our mission.

Jane Lush Chair of the Academy

9


AELODAETH BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU MEMBERSHIP

10

Mae gan BAFTA Cymru 600 o aelodau gweithgar.

BAFTA Cymru has 600 active members.

Ymunwch nawr, neu ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, i fanteisio ar y buddion canlynol:

Join now, or at any stage during the year, to take advantage of the following benefits:

• Hawliau pleidleisio yng Ngwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru (Aelodau Llawn, Cyswllt a Changen yn unig)

• Voting rights in the British Academy Cymru Awards (Full, Associate & Branch members only)

• Defnyddio bar a bwyty aelodau BAFTA yn 195 Piccadilly yn Llundain (Aelodau Llawn a Chyswllt yn unig)

• Use of the BAFTA members bar and restaurant at 195 Piccadilly in London (Full & Associate members only)

• Tocynnau am ddim o flaen llaw (yn aml ar eich cyfer chi a’ch gwesteion) ar gyfer dros 80 o ddangosiadau ymlaen llaw a sesiynau holi ac ateb bob blwyddyn

• Advanced free tickets (often for you and your guests) to 80+ preview screenings + Q&A sessions every year

• Gwahoddiadau i ddosbarthiadau meistr BAFTA Cymru a digwyddiadau arbennig ar gyfer y diwydiant

• Invitations to BAFTA Cymru masterclasses and special industry events • Networking opportunities with key industry figures in Wales and further afield

• Cyfleoedd i rwydweithio â phobl allweddol o fewn y diwydiant yng Nghymru a thu hwnt Partner offers include: Mae cynigion gan bartneriaid yn cynnwys: • Mynediad am ddim i sinemâu Cineworld,Vue ac Odeon ledled Cymru (dydd Llun i ddydd Iau) • Gostyngiad ar docynnau sinema yn Galeri, Caernarfon; Pontio, Bangor; Chapter, Caerdydd; Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth • Cynigion a gostyngiadau ar gyfer gwestai, bwytai, mannau manwerthu a gwasanaethau teithio gan gynnwys: Gwesty Radisson Blu; Gwesty Hamdden y Celtic Manor; Hotel Chocolat; Melin Tregwynt, Castlemorris; Salon Ken Picton; Lolfa Foethus Maes Awyr Caerdydd; Clwb Cameo, Tramshed a llawer mwy

• Free entry to Cineworld,Vue and Odeon cinemas across Wales (Mon-Thurs) • Discounted cinema tickets at Galeri, Caernarfon; Pontio, Bangor; Chapter, Cardiff and Aberystwyth Arts Centre •

Offers and discounts with hotels, restaurants, retail outlets and travel services including the Radisson Blu hotel; Celtic Manor Resort; Hotel Chocolat; Melin Tregwynt, Castlemorris; Ken Picton Salon; Cardiff Airport Executive Lounge; Cameo Club, Tramshed and many more


AELODAETH BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU MEMBERSHIP Prisiau aelodaeth flynyddol / Annual membership pricing: Aelodaeth Lawn / Full Membership (derbynnir ceisiadau bob mis Chwefror / applications received each February)

£300

Aelodaeth Cyswllt / Associate Membership

£188

Aelodaeth Cyswllt Gwlad / Associate Country Membership **

£150

Aelodaeth Cangen / Branch Membership

£118

Aelodaeth Cangen Gwlad / Branch Country Membership **

£75

Aelodaeth Dechreuwr Gyrfa / Career Starter Membership

£50

Aelodaeth Myfyriwr / Student Membership

£35

Cineworld Cardiff

11

Celebrating 10 years of Torchwood

* Mae cyfraddau pro-rata ar gael ar gyfer aelodaeth Cyswllt a Changen – yn dibynnu ar pryd rydych yn ymuno, bydd y pris yn gostwng wrth i flwyddyn fynd heibio / Pro-rata rates are available for Associate and Branch membership – depending on when you join the price will reduce as the year goes on ** I bobl sy’n byw ac/neu’n gweithio 50 milltir y tu allan i Gaerdydd, mae aelodaeth Gyswllt yn cynnwys mynediad i BAFTA yn 195 Piccadilly, Llundain / For those living and/or working 50 miles outside Cardiff. Associate membership includes access to BAFTA at 195 Piccadilly, London

Sinemaes Tipi at National Eisteddfod

Amma Asante Q&A


12

UCHAFBWYNTIAU DIGWYDDIADAU 2016/17

EVENTS HIGHLIGHTS 2016/17

Ers mis Hydref diwethaf, mae BAFTA Cymru wedi cynnal 81 digwyddiad gan gyrraedd dros 4,500 o westeion o’r diwydiant a’r cyhoedd. Cynhelir traean o’n digwyddiadau y tu allan i Gaerdydd, ac rydym hefyd wedi cynnal digwyddiadau arbennig yn Llundain ers ein seremoni Gwobrau ddiwethaf.Yn ogystal, rydym wedi gweithio gyda gr p newydd o bartneriaid gwyliau ledled Cymru eleni.

Since October last year BAFTA Cymru has hosted 81 events reaching over 4,500 industry and public guests. A third of our events are hosted outside Cardiff, and we have also hosted special events in London since our last Awards ceremony.We have also worked with a new group of festival partners around Wales this year.

Mae ein digwyddiadau amrywiol yn cynnig mynediad at unigolion mwyaf dawnus y diwydiannau creadigol sy’n dod o Gymru neu’n gweithio yng Nghymru, ac rydym yn ddiolchgar iawn i’n partneriaid digwyddiadau am eu cefnogaeth barhaus: Rhwydwaith y BFI, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Cineworld, Galeri, HYST, Pontio, Prifysgol Bangor, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Phrifysgol Aberystwyth, Ymddiriedolaeth Galashan, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Tramshed Tech, Prifysgol Glynd r Wrecsam, Focus Shift Films, Gorilla, Pinewood Pictures a Sgrîn Cymru.

Our different event strands offer access to the best creative industries talent from Wales or working in Wales, and we are very grateful to our event partners for their ongoing support: BFI Network, Chapter Arts Centre, Cineworld, Galeri, HYST, Pontio, Bangor University, Aberystwyth Arts Centre and Aberystwyth University, The Galashan Trust, Royal Welsh College of Music and Drama, University of South Wales, University of Wales Trinity Saint David, Tramshed Tech, Wrexham Glynd r University, Focus Shift Films, Gorilla, Pinewood Pictures and Wales Screen.

Film Commissioners Panel event

Celebrating Sherlock at 195 Piccadilly

On Producing with Hilary Bevan Jones guests in Bangor

Film Commissioners Panel event

Guests with writer Patrick Ness

Annie Atkins Design Q&A in Llandudno


Welsh Premiere: Their Finest and Q&A

Preview of Hinterland finale

13

Film Commissioner 1-2-1 sessions

Film Commissioners Panel event

Preview with Stephen McGann

Preview of Moon Dogs and Q&A

On Producing with Hilary Bevan Jones

Decline and Fall Preview

Meet the Producers at Galeri, Caernarfon

Class Preview and Q&A

XXXX Gareth Edwards (Rogue One) with Celyn Jones and guest

Queerama Premiere drinks at DocFest


Mad Dog Casting bringing life to Film, Television and Commercials

14

Congratulations to all of the BAFTA Cymru nominees for 2017 Llongyfarchiadau i bob un o’r enwebeion BAFTA Cymru yn 2017

Rydym yn falch o fod yn bartner o BAFTA Cymru a noddwyre y parti enwebeion

Mad Dog Casting has provided supporting artists for the following Productions in Wales this year:

The Collection Decline and Fall

Casualty Ordinary Lies

We are proud to be a partner of BAFTA Cymru and sponsors of the nominees party

Class

Contact us for walk-ons, supporting and featured artists 24 hour access, thousands of faces, all ethnicities, throughout the UK

02921 980 089 info@maddogcasting.com

www.maddogcasting.com


PARTI ENWEBEION / NOMINEES PARTY

Noddwyd gan / Sponsored by:

Ddydd Iau 28 Medi, cynhaliwyd parti dethol yn y Cornerstone yng Nghaerdydd i ddathlu ac anrhydeddu enwebeion dawnus Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru.

On Thursday 28 September, we hosted an exclusive party at the Cornerstone in Cardiff, to celebrate and honour the talented British Academy Cymru Awards nominees.

Bu’r gwesteion yn mwynhau derbyniad canapes a Champagne Taittinger a chyflwynwyd bag anrhegion arbennig BAFTA Cymru iddynt.

Guests were treated to a Champagne Taittinger canapé reception and the nominees took home a special BAFTA Cymru gift bag.

Diolch arbennig i’r cwmnïau canlynol a fu mor hael â darparu anrhegion:

A very special thanks to the following companies who have generously provided gifts:

200 Degrees Coffee

Keith Brymer Jones

Dr Organic

Ken Picton

Gruff Beard

The Lewis Bakery

Hilltop Honey

Penderyn Distillery

Hotel Chocolat

The Sugar Loaf Soap Company

Joganics

Cefnogwyd gan / Supported by:

15


Full-bodied, with distinct undertones of independence. When you’re independent, you get to decide your own path and follow your dreams. This is what fuels us on our journey to constantly discover amazing. See for yourself, next time you open a bottle of Villa Maria. OPEN ANOTHER WORLDTM

George Villa Maria proud partner to BAFTA since 2009

Founder & Owner


TA I T T I N G E R T I M E The House of Taittinger is headed up by Pierre-Emmanuel Taittinger, along with his daughter Vitalie, and son Clovis. Taittinger is the only Grande Marque (famous Champagne House) owned and run by its eponymous family.

TI

M

E

FO

R

FA

M

IL

Y

With 288 hectares of their own vineyards, Taittinger is the second largest grower in the region and is passionate about nature and taking care of the environment. Being ‘Green’ is in their everyday DNA, working with Mother Nature to produce the best Chardonnay (for floral elegance), Pinot Noir (for regal richness) and E Pinot Meunier (for fruity roundness). R U Pick too early, and the wines AT N would be lean; pick too late, and they R would lack structure and durability. O

T

IM

F

E

TIME FOR

TI

ME

TI

FO

ME

R

EL

Some 18 metres underground the UNESCO 4 th Century Roman cellars form Taittinger’s AGEING heart. Here, their crème de la crème cuvée – Comtes de Champagne ‘Blanc de Blancs’ (100% Chardonnay) – is left to gently mature and is only released after a minimum of 8 years.

TO

EG

AN

CE

CE LE BR AT

The blending of Taittinger Brut Reserve’s three grape varieties, from a range of vintages, is an art. The elegant balance of the Chardonnay rich Taittinger style is vital.

E

Champagne for the Independently Minded www.taittinger.com #TaittingerTime  @TaittingerUK

Champagne Taittinger

taittinger_uk

Champagne Officiel de BAFTA depuis 2003.

Official Champagne to BAFTA CYMRU


Purely Welsh

A WA R D - W I N N I N G V E N U E IN THE HEART OF C ARDIFF Finding a venue that is beautiful, functional and conveniently located can be difficult. Thankfully you can get all three at Cornerstone. This beautiful Grade II listed building features a cafe, communal spaces for local events, and rooms to suit any occasion.

Run by fine dining aficionados Spiros, Cornerstone exists for the people of Cardiff; for their weddings, their birthdays, and their big life moments.

W E D D I N G S | V I P D I N I N G E X P E R I E N C E S | C O R P O R AT E E V E N T S | M E E T I N G S PAC E S | L I V E M U S I C | A RT S P E R F O R M A N C E S | E V E N I N G B A L L S | P R I VAT E D I N I N G | A F T E R N O O N T E A | T H E PA N T RY C A F E | C O M M U N I T Y S PAC E S

GET IN TO U C H

029 2049 4 425

www.spiros.co.uk/cornerstone Cornerstone, Charles St, Cardiff, CF10 2SF

www.princesgate.com


Swyddfa Ewrop Greadigol y Deyrnas Unedig Cymru

Cyllid a chyfleoedd i’r sectorau diwylliannol, creadigol a chlyweledol Funding and opportunities for the cultural, creative and audiovisual sectors #creativeeurope @CEDUK_MEDIA www.creativeeuropeuk.eu

© Hinterland Films Ltd. Fe dderbyniodd Fiction Factory arian Ewropeaidd ar gyfer Y Gwyll drwy gronfa Darlledu Teledu a cronfa Ddatblygu sy’n eistedd o fewn adran Cefnogaeth i Gynhyrchwyr sydd yn rhan o raglen MEDIA (2007-2013) yr UE. © Hinterland Films Ltd. Fiction Factory received Single Development and TV Broadcasting funding for Hinterland from the EU’s MEDIA programme (2007-2013).


NODDWR ALLWEDDOL Y DIGWYDDIAD: GORILLA

KEY EVENT SPONSOR: GORILLA

Mae seremoni Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru yn rhoi cyfle i ddathlu a dangos popeth sy’n wych am ddiwydiant ffilm a theledu Cymru.

The British Academy Cymru Awards ceremony provides an opportunity to celebrate and showcase all that is great about Wales’ film and television industry.

Rydym ni ar drothwy rhai newidiadau mawr yma, yn sgil dyfodiad cwmnïau a stiwdios cynhyrchu newydd mawr, adleoli ein darlledwyr a’r cynnydd mewn arian ar gyfer cynyrchiadau a ‘Wnaed yng Nghymru’.

We are on the cusp of some big changes here, with the arrival of major new production companies and studios, the relocation of our broadcasters and the increase in funding in ‘Made in Wales’ productions.

Gallai’r newidiadau hyn weddnewid sector diwydiannau creadigol Cymru er gwell. Fodd bynnag, rydym ni i gyd yn gyfrifol am sicrhau bod yr amodau’n iawn – i ddarparu’r sgiliau a’r gwasanaethau sy’n angenrheidiol er mwyn cadw gwaith yng Nghymru, i ddatblygu sylfaen sgiliau gynaliadwy ac i sicrhau gwaddol parhaus cadarnhaol.

These changes have the potential to transform the Welsh creative industries sector for the good. However, we have a shared responsibility to ensure the conditions are right – to provide the skills and services needed to retain work in Wales, to grow a sustainable skills base and to secure a positive lasting legacy.

Mae angen mwy o fuddsoddi yn gyffredinol. Mae angen i ni fuddsoddi mewn doniau trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu o’r radd flaenaf er mwyn cynnig y dewis creadigol sydd ei angen ar gynhyrchwyr. Mae angen i ni fuddsoddi mewn cyfleusterau, a sicrhau gwaith parhaus er mwyn darparu swyddi cynaliadwy ar draws y sector. Mae angen i ni hefyd sicrhau ein bod yn buddsoddi mewn hyrwyddo Cymru i ddiwydiannau yn y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang. Mae gennym ni gymaint i’w gynnig yma, ac mae angen i ni ddechrau gweiddi amdano. Nawr yw’r amser i wneud hynny. Gall safon y gwaith sydd i’w weld yma heno ond godi ein proffil yn y diwydiant ac amlygu buddion gweithio yng Nghymru. Mae Gorilla’n falch iawn o noddi Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru unwaith eto. Dymunwn bob lwc i’r holl enwebeion a gobeithiwn y bydd pawb sy’n bresennol yn cael amser gwych.

Rich Moss Rheolwr Gyfarwyddwr, Gorilla

Increased investment is required across the board. We need to invest in talent by providing top quality training and development opportunities in order to offer producers the creative choice they require. We need to invest in facilities, and secure ongoing work to provide sustainable jobs across the sector. We also need to ensure that we invest in promoting Wales to the UK and global industries. We have so much to offer here, we need to start shouting about it. Now is the time to do so. The calibre of work on show here this evening can only serve to raise our industry profile and highlight the benefits of working in Wales. Gorilla is very proud to once again sponsor the British Academy Cymru Awards. We wish all the nominees the very best of luck and hope everyone attending has a wonderful time.

Rich Moss Managing Director, Gorilla

21


22


CYFLWYNIR Y SEREMONI GAN / THE CEREMONY WILL BE HOSTED BY HUW STEPHENS Ganwyd Huw Stephens yng Nghaerdydd ym 1981 a bu’n ddarlledwr ers iddo fod yn 18 oed. Mae’n darlledu ar orsafoedd Radio 1, Radio Cymru a Gwasanaeth Byd y BBC.

Huw Stephens was born in Cardiff in 1981 and has been a broadcaster since the age of 18. He is a broadcaster on BBC stations Radio 1, Radio Cymru and the World Service.

Sefydlodd Huw yr yl S n yng Nghaerdydd a’r Wobr Cerddoriaeth Gymreig fawreddog am Albwm Cymreig y Flwyddyn. Mae hefyd yn curadu a chyflwyno llwyfannau a sgyrsiau mewn llawer o wyliau, gan gynnwys Latitude a South by South West.

Founder of the Swn Festival in Cardiff and the prestigious Welsh Music Prize for Welsh album of the year, Huw also curates and hosts stages and conversations at many festivals including Latitude and South by South West.

Mae Huw wedi ymddangos ar y teledu yn cyflwyno G yl Glastonbury ar BBC2, Reading ar gyfer BBC4, cyfres CTRL ar gyfer Channel 4, Bandit ar S4C a’r gyfres gerddoriaeth Other Voices yn Iwerddon ar gyfer RTE, a ffilmiwyd yn Dingle ac Austin. Mae prosiectau diweddar Huw yn cynnwys ffilmio Anorac, sef ffilm ddogfen am y sîn gerddoriaeth Gymraeg bresennol gyda’r cyfarwyddwr Gruff Davies.

Huw’s television credits include hosting the Glastonbury Festival on BBC2, Reading for BBC4, the CTRL series for Channel 4, Bandit on S4C and the Other Voices music series in Ireland for RTE, filmed in Dingle and Austin. Huw's recent projects include filming Anorac, a documentary film on the current Welsh language music scene with director Gruff Davies.

23


ˆ PHILLIPS GWOBR SIAN ˆ PHILLIPS AWARD 2017: SIAN ABI MORGAN

Suffragette ©Pathe

24

Shame


Ganwyd Abi Morgan yng Nghaerdydd ac er ei bod hi eisiau actio i ddechrau, penderfynodd ganolbwyntio ar fod yn awdur trwy astudio drama a llenyddiaeth ym Mhrifysgol Caerwysg.Yna, dilynodd gwrs ysgrifennu ôl-raddedig yn yr Ysgol Lleferydd a Drama Ganolog.

Abi Morgan was born in Cardiff and, after initial ambitions to become an actress, she decided to become a writer while reading drama and literature at Exeter University. She then took a postgraduate writing course at the Central School of Speech and Drama.

Cafodd Abi ei chydnabyddiaeth ysgrifennu gyntaf ar y teledu ym 1998 ar gyfres ddrama ITV Peak Practice, ac yna gyda’r ddrama deledu My Fragile Heart (2000) a’r ddrama Murder ar BBC2 yn 2002, gyda Julie Walters yn chwarae’r brif ran.

Abi gained her first television writing credit in 1998 on the continuing ITV drama series Peak Practice, following that with a television play My Fragile Heart (2000) and a BBC2 drama Murder in 2002, starring Julie Walters.

Fe’i comisiynwyd i ysgrifennu’r ddrama unigol Sex Traffic ar gyfer Channel 4 yn 2004, yngl n â merch yn ei harddegau a fasnachwyd o’r Balcanau i Brydain. Enillodd y ddrama hon, a gyfarwyddwyd gan David Yates, wobr BAFTA 2005 am y Gyfres Ddrama Orau. Mae hi wedi ysgrifennu nifer o ddramâu unigol ar gyfer y teledu ers hynny, gan gynnwys Tsunami: The Aftermath (2006), White Girl, yn rhan o dymor Gwyn y BBC (2008) a Royal Wedding (2010), syn dilyn Priodas Frenhinol 1981 o safbwynt digwyddiadau a gynhaliwyd mewn pentref glofaol bach yng Nghymru.

She was then commissioned to write the single drama Sex Traffic for Channel 4 in 2004, about a teenage girl trafficked from the Balkans to Britain. This drama, directed by David Yates, won the 2005 BAFTA award for Best Drama Serial. She has since written a number of single dramas for television including Tsunami: The Aftermath (2006), won a BAFTA for White Girl, part of White (2008). Royal Wedding (2010) followed the 1981 Royal Wedding through the perspective of events held in a small Welsh mining village.

Mae ei gwaith teledu hefyd yn cynnwys ysgrifennu Birdsong, sef addasiad o nofel Sebastian Faulks o’r un teitl mewn dwy ran ar gyfer y teledu.

Her television work also includes Birdsong, a two-part television adaptation of Sebastian Faulks's novel of the same name.

Fe enillodd The Hour, a oedd wedi’i gosod mewn ystafell newyddion yn y BBC yn ystod Argyfwng Suez ym 1956, Wobr Emmy Primetime am Ysgrifennu Rhagorol ar gyfer Cyfres Fach, Ffilm, neu Raglen Ddramatig Arbennig, ar ôl cael ei henwebu yn 2012 hefyd. Cafodd River, cyfres 6 rhan ar gyfer y BBC/Netflix yn serennu Stellan Skarsgard ei ddarlledu yn 2015.

The Hour, set in a BBC newsroom during the 1956 Suez Crisis, won a Primetime Emmy Award for Outstanding Writing for a Miniseries, Movie, or Dramatic Special, having also been nominated in 2012. River, a six part series for BBC/Netflix starring Stellan Skarsgard was broadcast in 2015.

Mae Abi hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer y sinema, a chafodd ei haddasiad 2007 o’r nofel Brick Lane gan Monica Ali glod gan feirniaid. Ei ffilm nesaf oedd The Iron Lady, gyda Meryl Streep yn portreadu Margaret Thatcher, a ddilynwyd yn agos gan Shame, a ysgrifennwyd ar y cyd â Steve McQueen. Arweiniodd ei gwaith ar The Iron Lady at enwebiad ar gyfer Gwobr BAFTA am Sgript Ffilm Wreiddiol Orau, ac arweiniodd ei gwaith ar Shame at enwebiad ar gyfer Gwobr BAFTA am Ffilm Brydeinig Ragorol. Aeth Abi ymlaen i ysgrfiennu The Invisible Woman ar gyfer BBC Films, wedi ei gyfarwyddo ac yn serennu Ralph Fiennes a Suffragettes i Film4 yn 2015. Mae gan Abi nifer o ffilmiau sydd wrthi’n cael eu datblygu, gan gynnwys The Split, cyfres 6x60 munud ar gyfer BBC/Sundance sydd wrth yn ffilmio.

Abi has also written for cinema and the 2007 adaptation of Monica Ali's novel Brick Lane was critically-acclaimed. She went on to write The Iron Lady, with Meryl Streep as Margaret Thatcher and Shame, co-written with Steve McQueen. Her work on The Iron Lady earned her a BAFTA Award for Best Original Screenplay nomination, while her work on Shame earned her a BAFTA Award for Outstanding British Film nomination. She went on to write Invisible Woman for BBC Films, directed and starring Ralph Fiennes and Suffragettes for Film4 in 2015. Abi has a number of films and TV projects in development including The Split, a 6x60 min series for BBC/Sundance that is currently shooting.

25


GWOBR ARBENNIG BAFTA A M GYFRANIAD RHAGOROL I FFILM A THELEDU / BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO FILM AND TELEVISION 26


JOHN RHYS-DAVIES

Mae John Rhys-Davies yn un o actorion cymeriad mwyaf adnabyddus sinema fodern. Fe’i hadnabyddir gan amlaf fel Gimli yn Lord of the Rings, neu fel cymar comig Indiana Jones, Sallah, ond mae John wedi ymddangos mewn dros 150 o raglenni teledu a ffilmiau ers y 70au cynnar. Tyfodd John i fyny yng Nghymru, Lloegr a Dwyrain Affrica. Roedd John yn 28 oed pan wnaeth ei ymddangosiad rheolaidd cyntaf ar gyfres deledu ym 1972 fel Laughing Spam Fritter yn BUDGIE ar y BBC, cyn ymuno â John Hurt ar The Naked Civil Servant ac I, Claudius a Claudius The God. Enillodd perfformiad John enwebiad Emmy iddo, a arweiniodd at Victor / Victoria a Raiders Of The Lost Ark, y cyntaf o ffilmiau Indiana Jones. Mae John wedi gweithio ar nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu ac wedi gwneud ymddangosiadau gwadd cofiadwy ar Chips, Murder She Wrote, Perry Mason, Tales From The Crypt A Star Trek:Voyager.

John Rhys-Davies is one of modern cinema's most recognisable character actors. While best known as Gimli in Lord of the Rings, or as Indiana Jones' comic sidekick, Sallah, John has appeared in over 150 television shows and films since the early '70s. John grew up in Wales, England and East Africa. John was 28 when he made his first regular television series appearance in 1972 as Laughing Spam Fritter in the BBC's Budgie, before joining John Hurt on The Naked Civil Servant and I, Claudius and Claudius The God. John’s performance earned him an Emmy nomination, which led to Victor/Victoria and then to Raiders Of The Lost Ark, the first installment of the Indiana Jones movies. Over the years John has worked on numerous films and television shows and made memorable guest appearances on Chips, Murder She Wrote, Perry Mason, Tales From The Crypt and Star Trek:Voyager.

Ymddangosodd yn The Living Daylights A Great Expectations cyn ymuno â'r cast ar gyfer The Fellowship Of The Ring (2001), The Two Towers (2002), a Return Of The King (2003), a saethwyd ar yr un pryd dros gyfnod o 18 mis yn Seland Newydd.

He appeared in The Living Daylights and Great Expectations before joining the cast for The Fellowship Of The Ring (2001), The Two Towers (2002), and The Return Of The King (2003), which were shot simultaneously over an 18-month period in New Zealand.

Mae John hefyd wedi ymddangos mewn cyfryngau eraill, gan chwarae rhan flaenllaw mewn gemau fideo fel Wing Commander III: Heart Of The Tiger, Dune 2000, Baldur's Gate: Dark Alliance, A Quest For Glory IV. Mae hefyd yn gweithio ar gêm newydd SQUADRON 42 gyda Chris Roberts (Wing Commander).

John has also branched out to other media, starring in video games such as Wing Commander III: Heart Of The Tiger, Dune 2000, Baldur's Gate: Dark Alliance, and Quest For Glory IV. He is currently working on Chris Roberts' (Wing Commander) new game Squadron 42.

Yn fwy diweddar mae John wedi ymddangos mewn nifer o ffilmiau nodwedd gyda Jackie Chan, Gerrard Butler a Jason Statham ac ym mis Mai 2017, treuliodd ddau fis yn Ohio yn gorffen cyfnod saethu pum mis ar gyfer Starbright, wedyn dwy ffilm fer The Invader's Song a Shamira, ffilm nodwedd animeiddiedig, Beast Of Burden, mynychu tri chonfensiwn i genfogwyr, a chynhyrchu ffilm ddogfen ym Malta gyda'i ffrind Philip Glassborow.

More recently, John has appeared in numerous feature films with Jackie Chan, Gerrard Butler and Jason Statham and in 2017 he has spent two months in Ohio finishing a five-month shoot for Starbright, made two short films - The Invader’s Song and Shamira, has starred in one animated feature film, Beast Of Burden, attended three fan conventions, and co-produced a documentary in Malta with his friend Philip Glassborow.

27


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS

Os derbyniwyd llai na chwech o geisiadau mewn category penodol, yna ni ystyriwyd y ceisiadau /categorïau hynny ar gyfer gwobrau 2016 ac fe’u cariwyd nhw drosodd i‘w hystyried yng ngwobrau eleni. Gallai hyn arwain at enwebiadau lluosog ar gyfer unigolion am yr un rhaglen ond o fewn cyfres gwahanol.

If there were fewer than six entries in a particular category then those entries /categories were not considered for the 2016 awards and were carried over for consideration in 2017 awards. This may result in multiple nominations for individuals for the same programme but within a different series.


GWOBRAU ARBENNIG / SPECIAL AWARDS 2O17

32

ˆ PHILLIPS / GWOBR SIAN ˆ SIAN PHILIIPS AWARD

GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD RHAGOROL I FFILM A THELEDU / BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO FILM & TELEVISION

Fe’i cyflwynir i Gymro neu Gymraes sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol trwy naill ai ffilm fawr neu raglen deledu rwydwaith /

Ar gyfer cyfraniad rhagorol at ffilm, teledu neu gyfrwng newydd /

Presented to a Welshman or woman who has made a significant contribution through either a major feature film or network TV programme.

For outstanding contribution to film, television or new media.

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS RHAGLEN ADLONIANT / ENTERTAINMENT PROGRAMME

RHAGLEN BLANT / CHILDREN'S PROGRAMME

FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL / PHOTOGRAPHY FACTUAL

Cantata Memoria

Llond Ceg

Stephen Hart Aberfan - The Fight For Justice

Rondo Media

Green Bay Media

Cynyrchiadau Alpha Productions

City of the Unexpected

Teulu Ni

Tîm Cynhyrchu/Production Team Police 24/7

Rondo Media

Cwmni Da

BBC Wales

Taith Bryn Terfel - Gwlad y Gân

Deian a Loli

Baz Irvine The Aberfan Young Wives’ Club

Boom Cymru / Harlequin Media

Cwmni Da

Shiver Cymru

33

Y Salon

Rob Taylor Extreme Wales with Richard Parks

S4C

One Tribe TV

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS GOLYGU / EDITING

CYFRES FFEITHIOL / FACTUAL SERIES

EFFEITHIAU ARBENNIG A GWELEDOL / SPECIAL & VISUAL EFFECTS

Joe Williams The Aberfan Young Wives’ Club

#swn10

Paul Wright The Chamber

Shiver Cymru

Green Bay Media / On Par Productions

FieldSpark

Caroline Lynch-Blosse Beti and David: Lost for Words

Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

Dogs Of Annwn The Lighthouse

Silin

Rondo Media

Dogs Of Annwn

John Gillanders The Lighthouse

Coast & Country

Tîm Cynhyrchu/Production Team Sherlock

Dogs Of Annwn

ITV Cymru Wales

Hartswood Films

Will Oswald Sherlock

The Greatest Gift

Hartswood Films

BBC Wales

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

34

Noddir gan / Sponsored by


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS DRAMA DELEDU / TELEVISION DRAMA

^ GEM GAME

RHAGLEN DDOGFEN SENGL / SINGLE DOCUMENTARY Cyflwynwyd er teyrnged: Gwyn Alf Williams / Presented in honour of: Gwyn Alf Williams

Aberfan: The Green Hollow

The Bunker

Aberfan - The Fight for Justice

BBC Cymru Wales in association with VOX Pictures

Wales Interactive/Green Man Gaming

Cynyrchiadau Alpha Productions

35 Diwrnod

Coffin Dodgers

Boom Cymru

Wales Interactive

Dan Snow on Lloyd George: My Great-Great-Grandfather BBC Studios

Parch Boom Cymru

Creature Battle Lab Dojo Arcade Ltd

Hillsborough: Yr Hunllef Hir Rondo Media

Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu Antena

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

35


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS AWDUR / WRITER

SAIN / SOUND

CERDDORIAETH WREIDDIOL / ORIGINAL MUSIC

Fflur Dafydd Y Llyfrgell (The Library Suicides)

Tîm Cynhyrchu/Production Team Damilola, Our Loved Boy

James Dean Bradfield The Aberfan Young Wives’ Club

Ffilm Ffolyn Cyf

Minnow Films

Shiver Cymru

James Button The Corpse Series

Tîm Cynhyrchu/Production Team Decline and Fall

Benjamin Talbott and Victoria Ashfield GALESA

State Of Flow

Tiger Aspect Drama and Cave Bear Productions

JOIO

Owen Sheers Aberfan: The Green Hollow

Tîm Cynhyrchu/Production Team A Midsummer Night’s Dream

John Hardy Music Y Gwyll

BBC Cymru Wales in association with VOX Pictures

BBC Wales / BBC Studios

Fiction Factory / Hinterland Films

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

36


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS ACTORES / ACTRESS

FFILM FER / SHORT FILM

CYFARWYDDWR: FFUGLEN / DIRECTOR: FICTION

Carys Eleri as Myfanwy in Parch

The Corpse Series

Pip Broughton Aberfan: The Green Hollow

Boom Cymru

State Of Flow

BBC Cymru Wales in association with VOX Pictures

Eiry Thomas as Anne in Aberfan: The Green Hollow

Locked In My Body

Euros Lyn Damilola, Our Loved Boy

BBC Cymru Wales in association with VOX Pictures

Luke Pavey

Minnow Films

Kimberley Nixon as Holly in Ordinary Lies

Meat on Bones

Chris Crow The Lighthouse

Red Production Company

Joseph Ollman

Dogs Of Annwn

Mali Jones as Nia in 35 Diwrnod

This Far Up

Euros Lyn Y Llyfrgell (The Library Suicides)

Boom Cymru

Lunatica Limited

Ffilm Ffolyn Cyf

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

37


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS CYFARWYDDWR: FFEITHIOL / DIRECTOR: FACTUAL

GWOBR TORRI DRWODD / BREAKTHOUGH AWARD

NEWYDDION A MATERION CYFOES / NEWS AND CURRENT AFFAIRS

Iwan England Aberfan - The Fight for Justice

Jenna Robbins Aberfan: The Green Hollow

Cysgod Chernobyl/The Shadow of Chernobyl (Y Byd ar Bedwar)

Cynyrchiadau Alpha Productions

BBC Cymru Wales in association with VOX Pictures

ITV Cymru Wales

Marc Evans The Aberfan Young Wives’ Club

Sion Jenkins

Living with Dementia: Chris’s Story

ITV Cymru Wales

BBC Wales

Viviane Peoc’h Nain Stori Wir

Michael Sheen: The Fight For My Steel Town

Shiver Cymru 38

Jonny Owen Don’t Take Me Home

BBC Wales

Only The Best Productions

Wales at Six (21/10/2016)

Arwyn Evans lestyn Garlick: Stori Mabwysiadu

ITV Cymru Wales

ANTENA Cyf

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS DARLLEDIAD BYW / LIVE BROADCAST

CYFLWYNYDD / PRESENTER

COLUR A GWALLT / MAKE UP AND HAIR

BBC Young Musician 2016 Grand Final

Beti George Beti and David: Lost for Words

Claire Pritchard-Jones Lady Chatterley’s Lover

BBC Cymru Wales

Silin

Hartswood Films / Serena Cullen Productions

Catching the Abusers: A Crimewatch Special

Huw Edwards Aberfan - The Fight for Justice

Claire Pritchard-Jones Sherlock (The Abominable Bride)

BBC

Cynyrchiadau Alpha Productions

Hartswood Films / Masterpiece

Ffeinal Band Cymru 2016

Iestyn Garlick Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu

Claire Pritchard-Jones Sherlock (The Lying Detective)

Rondo Media

Antena Cyf

Hartswood Films

39

Richard Parks Extreme Wales with Richard Parks One Tribe TV

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS DYLUNIO CYNHYRCHIAD / PRODUCTION DESIGN

DYLUNIO GWISGOEDD / COSTUME DESIGN

ACTOR

Catrin Meredydd Damilola, Our Loved Boy

Sarah Arthur Lady Chatterley’s Lover

Dyfan Dwyfor as Dan in Y Llyfrgell (The Library Suicides)

Minnow Films

Hartswood Films / Serena Cullen Productions

Ffilm Ffolyn Cyf

Richard Campling Don’t Knock Twice

Ray Holman A Midsummer Night’s Dream

Jack Parry Jones as Michael in Moon Dogs

Red and black films

BBC Wales / BBC Studios

Up Helly Aa Films

Arwel Wyn Jones Sherlock

Dawn Thomas-Mondo Y Llyfrgell (The Library Suicides)

Mark Lewis Jones as Thomas Griffiths in The Lighthouse

Hartswood Films

Ffilm Ffolyn Cyf

Dogs Of Annwn

40

Michael Sheen as Dave Evans in Aberfan: The Green Hollow BBC Cymru Wales in association with VOX Picture

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by


YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO / PHOTOGRAPHY AND LIGHTING

FFILM NODWEDD/DELEDU / FEATURE/TELEVISION FILM

Steve Lawes Aberfan: The Green Hollow

Albi a Noa Yn Achub Yr lwnifyrs

BBC Cymru Wales in association with VOX Pictures

Boom Cymru

Alex Metcalfe The Lighthouse

Ellen

Dogs Of Annwn

Touchpaper Television 41

Richard Stoddard Yr Ymadawiad

A Midsummer Night’s Dream

Severn Screen

BBC Wales / BBC Studios

Noddir gan / Sponsored by

Noddir gan / Sponsored by


Proud sponsors of the British Academy Cymru Writer Award. We’ve been creating local, national and international brands, campaigns and digital experiences for over 20 years. Welcome to our club. www.thesocialclub.agency


PINEWOOD IS A PROUD SUPPORTER OF THE BRITISH ACADEMY CYMRU AWARDS Sponsor of the Siân Phillips Award

MAE PINEWOOD YN FALCH O GEFNOGI GWOBRAU BAFTA CYMRU 2017 Noddwyr Gwobr Siân Phillips

Pinewood Studio Wales has 70,000 sq ft of shooting space including 2 stages at 20,000 sq ft. ENQUIRIES + 44 (0)1753 656767 sales@pinewoodgroup.com www.pinewoodgroup.com


Congratulations to Regan Management’s two Actress Nominees 2017

Specialists in Media & Entertainment Law

Llongyfarchiadau i ddwy o actoresau Regan Management sydd wedi eu henwebu

Trusted advisors to the lm and television industry. Speak with us today to see how we can help you.

ar gyfer y Wobr Actores 2017

MALI JONES & CARYS ELERI Contact: Sara Grifths Tel: 029 2022 4433 Email: commercial@loosemores.co.uk www.loosemores.co.uk


Commercial Congratulations to all the 2017 British Academy Cymru Awards nominees and winners

RADIO SYSTEMS For all your Marine & Land Two-Way Radio requirements: • Sales • Service • Hire

distribution partner

Taking the paper out of production Find out more at www.digitalproductionoffice.com @DigiProdOffice | @SargentDisc

30 Bessemer Road, Cardiff. CF11 8BA Tel: 029 2038 7455 email: sales@commercial-radio.co.uk www.commercial-radio.co.uk


If only all film and TV were made in Wales…

Good service feels like coming home. We aim for more than just the best equipment and the highest level of support; we aim for warm welcomes, friendly expertise, personalized solutions and relationships built on trust. We are ARRI Rental. ARRI Rental would like to congratulate all the nominees and winners of this year’s British Academy Cymru Awards.

Your digital best friend - supporting Welsh film and TV www.spindogs.co.uk · @spindogs

New office at Pinewood Studio Wales www.arrirentalgroup.com


PROUD TO SPONSOR BAFTA CYMRU

LIGHTING • RIGGING P O W E R • S TA G I N G We are delighted to support BAFTA Cymru and proudly sponsor the ‘Photography and Lighting’ category.

Pob lwc i bawb sydd wedi derbyn enwebiad!

A F U L L SE RVICE CREATIVE AGENC Y Branding - Marketing - Web Design & Development - Print Design Augmented Reality & Virtual Reality - App Development - SEO Advertising & Engagement Brand Deployment - Animation & Video

sugarcs.com - 029 2000 6776

w w w. e l p. t v ELP Manchester Gold 60 The Sharp Project Thorp Road Manchester M40 5BJ •


Rungano Nyoni’s I Am Not a Witch out on 20th October

S H O W C A S I N G W E L S H TA L E N T Y N A R D D A N G O S TA L E N T C Y M R U THREE NEW FILMS

2018

TA I R F F I L M N E W Y D D

ES

INE OM N N IO S TO BE N E O I T W A C O N G R AT U L I EN DAU A I H RC L LO N GY FA

@FfilmCymruWales www.ffilmcymruwales.com

BA

FT

A

M CY

RU

20

17


Ffilm Factory 35 facility located in the heart of Wales

LLONGYFARCHIADAU I BOB ENWEBAI

C

M

Y

CONGRATULATIONS TO ALL THE NOMINEES O / FROM BADWOLF

CM

MY

CY

CMY

K

Filming location of The Chamber, Doctor Who, Decline and Fall, Will and Keeping Faith

Based at Sony UK Technology Centre, 30,000 sq ft. of filming space available with onsite services such as: world class post production facilities, catering, dedicated parking and 24/7 Security located along the M4 corridor, close to Cardiff. BAD-WOLF.COM

Contact: Nabila Elias

| Tel: 01656 867303 | nabila.elias@sony.com

| @SonyUKTEC


For making us laugh, cry, think and wonder – thank you Congratulations to all the British Academy Cymru Awards nominees and winners.

Am wneud i ni chwerthin, llefain, meddwl a rhyfeddu - diolch Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi’u henwebu, ac i enillwyr Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.


www.aber.ac.uk/tfts

Mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn falch o noddi Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru

The Department of Theatre, Film and Television at Aberystwyth University is proud to sponsor the British Academy Cymru Awards • BA Drama ac Astudiaethau Theatr • BA Astudiaethau Ffilm a Theledu

capital-law.co.uk

Cymreig ac yn fyd-eang ei olwg, mae tîm cyfryngau blaenllaw Capital yn gweithio ar bob agwedd o gyfraith cyfryngau ac adloniant.

• BA Film-making • BA Writing for Broadcast, Media and Performance • BA Drama and Theatre Studies • BA Film and Television Studies • BA Media and Communication Studies • BA Scenography and Theatre Design • MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol • MA Film Studies • MA Politics, Media and Performance

Welsh with a global outlook, Capital’s leading media team works on all aspects of media and entertainment law.

Sports | TV, Film & Advertising | Talent Deals | Distribution | Digital | Music | Publishing

22286-0817


Proud to support the British Academy Cymru Awards, one of the many cultural events making Cardiff an even better place to visit, meet, study and invest. Learn more about the ways Cardiff BID supports Wales’ capital city by visiting www.cardiffbid.com


Where can you find a family winter escape complete with a classic pantomime, Father Christmas and festive fun? Bluestone National Park Resort of course.

E

+ FRE

TS*

TICKE

To book your Christmas break call 01834 887 855 or visit www.bluestonewales.com/christmasland #bluestonewales

*Terms and conditions apply


CHOOSE CARDIFF A CREATIVE

LO C AT I O N Proud to support BAFTA Cymru

HOME TO PINEWOOD STUDIO WALES • HQ TO BBC CYMRU, BBC DRAMA, S4C & ITV WALES • UK’S LARGEST MEDIA CENTRE OUTSIDE OF LONDON • OVER 500 PRODUCTION & BROADCASTING COMPANIES • A CREATIVE MEDIA CLUSTER • BIRTHPLACE OF ROALD DAHL • ONE OF THE UK’S MOST DIGITALLY CONNECTED CITIES • HOME TO TRIPLE EMMY AWARD PRODUCTION SHERLOCK AS WELL AS LEADING BBC PRIME PRODUCTIONS DR WHO AND CASUALTY • CARDIFF’S CREATIVE INDUSTRIES EMPLOYS OVER 8000 PEOPLE • 5,000 CREATIVE INDUSTRIES GRADUATES EACH YEAR, IN SUBJECTS SUCH AS ANIMATION AND VISUAL EFFECTS • GROSS VALUE ADDED (GVA) FOR THE SECTOR IN WALES IS £1 BILLION

VISIT | MEET | INVEST

www.investincardiff.com

www.cardifffilmoffice.co.uk

www.visitcardiff.com


Supportin∂ the development of tµlent µnd creµtivitΩ µcross the re∂ion. ∫n cefno∂i dµtblΩ∂u doniµu µ chreµdi∂rwΩdd ledled Ω rhµnbµrth. Proud to support / Fµlch i ∂efno∂i www.cµvc.µc.uk @CAVC

commerciµl@cµvc.µc.uk

@CAVCInsta

02920 250 250

cµrdiffµndvµlecolle∂e

CAVC welcomes calls in Welsh / Mae CAVC yn croesawu galwadau ffo ˆn yn Gymraeg


SPECIALISTS IN FILM, VFX, MOTION GRAPHICS, BRANDING & COMMERCIALS.

13 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA 0292O 372757 taste@mintmotion.co.uk


UWTSD Swansea College of Art Proud to Sponsor the Special & Visual Effects Award

BA/MArts. Film & Television 3D Computer Animation Creative Computer Games Design Set Design www.uwtsd.ac.uk | 01792 481285 | artanddesign@uwtsd.ac.uk


Special Effects for Film and Television Effeithiau Arbennig ar gyfer Ffilm a Theledu

Danny Hargreaves and his Real SFX team would like to congratulate all nominees at tonight’s ceremony. Hoffai Danny Hargreaves a'i dÎm yn Real SFX llongyfarch yr enwebeion i gyd yn y seremoni heno. EMMY AWARD

WINNER

info@realsfx.com

02920 342 690

www.realsfx.com


Radisson Blu Hotel Cardiff is proud to support the British Academy Cymru Awards 2017 as the official after party venue The impressive 21 storey Radisson Blu Hotel Cardiff is located in the heart of Cardiff, Wales within walking distance of bus and train stations with sophisticated design, modern meeting facilities and delivering exceptional services. Radisson Blu is the ideal choice for meetings and events in Cardiff


Recommended by the BBC and recognised by albert, which supports an environmentally sustainable future for the TV and film industries.

SUSTAINABLE SERVICES FOR FILM & TV PRODUCTIONS

Dresd Ltd I 878 Picketson Aerospace Business Park St Athan I Cardiff I CF62 4LZ

W: www.dresd.co.uk T: 07810 567 067 E: enquiries@dresd.co.uk

• Quick, professional and efficient set clearance and storage services • 49,000 sq ft of indoor filming space, as well as a further 144,000 sq ft of outdoor • Additional facilities including unit bases and storage totalling 48,000 sq ft of space • Close to Cardiff, with only a 35 minute drive, and beautiful locations in South Wales • Creative and sustainably sourced set, event and interior builds, using recycled materials.


O un enillydd gwobr i un arall...

From one award winner to another...

Pob lwc i holl enwebeion Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.

Good luck to all the British Academy Cymru Award nominees.

Iceland...Noddwyr balch y wobr Actores 2017.

Iceland...Proud sponsors of the Actress Award 2017.

The Power of Frozen


Your event, our passion • Audio visual

• Video production

• Full event services

• Exhibition & set design

• Interactive multimedia

info@genero-productions.co.uk genero-productions.co.uk

SPORTING HOSPITALITY EXPERTS • Corporate events

• Talent management

• Event management

• Six Nations home game hospitality

• Sporting hospitality

events@genero-experiences.co.uk genero-experiences.co.uk

#EventMatters


USW Cardiff is proud to sponsor the Short Film Award Our courses have been producing award-winning film and TV graduates for over 50 years.

Mae PDC Caerdydd yn falch o noddi'r Wobr Ffilm Fer Mae ein cyrsiau wedi bod yn cynhyrchu graddedigion ffilm a theledu arobryn ers 50 mlynedd.

www.southwales.ac.uk | 03455 76 77 78 The University of South Wales is a registered charity. Registration No. 1140312 Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig. Rhif elusen 1140312

Image: Jacob Roberts, Media graduate Darlun: Jacob Roberts, gŵr gradd y Cyfryngau


Proud to support The British Academy Cymru Awards Lexon Group Rush Drive Crumlin Newport United Kingdom NP11 3AA Tel: 01495 234343 Email: info@lexongroup.com www.lexongroup.com


Mae Curzon yn falch i gefnogi Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru 2017 CURZON IS PROUD TO SUPPORT THE BRITISH ACADEMY CYMRU AWARDS 2017

Curzon is a cinema group that has put the audience experience at the heart of its business since 1934, from championing new talent, to day and date VOD releases direct to your home with our virtual venue. In 2017 Curzon was awarded a BAFTA for contribution to film and looks forward to continuing to support established independent filmmakers. We bring you the latest independent releases to stream from the comfort ofand youremerging home, the same day as they're released in cinemas nationwide. Established in 1934, Curzon is a cinema group with film in our DNA, and we’re CURZON.COM proud to support new and emerging filmmaking talent.

UNFORGETTABLE CINEMA.


Y RHEITHGORAU / THE JURIES

RHAGLEN ADLONIANT / ENTERTAINMENT PROGRAMME

RHAGLEN BLANT / CHILDREN'S PROGRAMME

FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL / PHOTOGRAPHY FACTUAL

Cadeirydd / Chair Huw Rossiter Geraint Evans, Cris Dafis, Nia Britton, Jill James, Martyn Ingram

Cadeirydd / Chair Jo Pearce Iain Tweedale, Mike Clague, Derek Ritchie, Sian Harris, Lucy Owen

Cadeirydd / Chair Jo Pearce Clare Hudson, Joe Towns, Ailsa Jenkins, Ruth Woodward, Lynfa Jenkin

GOLYGU / EDITING

CYFRES FFEITHIOL / FACTUAL SERIES

EFFEITHIAU ARBENNIG A GWELEDOL / SPECIAL AND VISUAL EFFECTS

Cadeirydd / Chair Alison Dowzell Suzanne Phillips, John Richards, Angela Clarke, Paul Stewart, Robert Light

Cadeirydd / Chair Sophie Francis Lizzie Powell, Heledd Hardy, Simon Mansfield, Laura Martin Robinson, James Hale

Cadeirydd / Chair Angharad Mair Aled Parry, Faye Boustead, Osian Evans, Katy Ord, Elin Mannion

DRAMA DELEDU / TELEVISION DRAMA

^ GEM / GAME

Cadeirydd / Chair Sophie Francis Tim Rhys, Sian Jones, Laura Cotton, Dr Jesse Schwenk, Kristy Jones

Cadeirydd / Chair Jon Rennie Ben Cawthorne, Giles Armstrong, Anton Faulconbridge, Sarah Millman, Russ Morris

RHAGLEN ADLONIANT / SINGLE DOCUMENTARY Cadeirydd / Chair Ifty Khan Val Turner, Eryl Phillips, Manon Edwards Ahir, John Geraint, Catryn Ramasut

Mae ein rheithgorau yn cael eu cadeirio gan aelod o Bwyllgor BAFTA Cymru ac mae aelodau diwydiant proffesiynol ag arbenigedd yn y maes a heb gwrthdaro yn rheithwyr / All juries are chaired by a BAFTA Cymru Committee member and are made up of non-conflicted industry professionals with expertise in the field.


Y RHEITHGORAU / THE JURIES

78

AWDUR / WRITER

SAIN / SOUND

CERDDORIAETH WREIDDIOL / ORIGINAL MUSIC

Cadeirydd / Chair Rich Moss Paul Owen, Daniel J.Harris, Justin Albert, Andrew Melvin, David Evans

Cadeirydd / Chair Angharad Garlick Eleri Tinnuche, Rhodri Browning, Andy Powell, Alison Charitos, Jonathan Thomas

Cadeirydd / Chair Angharad Garlick Steffan Rhys Williams, Glyn Roberts, Ieuan Wyn, Matthew Tune, Geraint Cynan

ACTORES / ACTRESS

FFILM FER / SHORT FILM

CYFARWYDDWR: FFUGLEN / DIRECTOR: FICTION

Cadeirydd / Chair Angharad Mair Matthew Hacket, Janet Aethwy, Liz Scourfield, Lowri Cooke, Mari Emlyn

Cadeirydd / Chair Samantha Horley Clare Sturges, Wyndham Price, Chris McGaughey, Osian Williams, Mo Ali

Cadeirydd / Chair Sam Rosie Llyr Morus, Gary Slaymaker, Di Barton, Caradog James, Judith Winnan

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL / DIRECTOR: FACTUAL

GWOBR TORRI DRWODD / BREAKTHOUGH AWARD

NEWYDDION A MATERION CYFOES / NEWS AND CURRENT AFFAIRS

Cadeirydd / Chair Samantha Horley Dewi Gregory, Florence Ayisi, Rhys John, Aled Glynne, Alice Lusher

Cadeirydd / Chair Rich Moss Craig Russell, Rhys Jones, Mike Fitchie, Carmen Roberts, Ben Jenkins

Cadeirydd / Chair Ifty Khan Adrian Davies, Mike Rattenbury, Mark John, Martin Shipton, Iain Tweedale      

Mae ein rheithgorau yn cael eu cadeirio gan aelod o Bwyllgor BAFTA Cymru ac mae aelodau diwydiant proffesiynol ag arbenigedd yn y maes a heb gwrthdaro yn rheithwyr / All juries are chaired by a BAFTA Cymru Committee member and are made up of non-conflicted industry professionals with expertise in the field.


Y RHEITHGORAU / THE JURIES

DARLLEDIAD BYW / LIVE BROADCAST

CYFLWYNYDD / PRESENTER

COLUR A GWALLT / MAKE UP AND HAIR

Cadeirydd / Chair David Peate Jon Rees, Phil Higginson, Leona Cowley, Dewi Evans, Adrian Jones

Cadeirydd / Chair Alison Dowzell John Morgan, Pat Griffiths, Sian Lloyd, Ndidi Spencer, Stifyn Parri

Cadeirydd / Chair Sam Rosie Rachel Evans, Mark Hardyman, Eirioes Elfyn, Ally Jenkins, Catherine Williams

DYLUNIO CYNHYRCHIAD / PRODUCTION DESIGN

DYLUNIO GWISGOEDD / COSTUME DESIGN

ACTOR

Cadeirydd / Chair David Peate Mark Bankhead, Helen Williams, Angela Evans, Amelia Shankland, Annie Atkins

Cadeirydd / Chair Huw Rossiter Jane Dauncey, Judith Jones, Becky Davies, Katrina Perkins-Rudge, Lindsay Bonaccorsi

Cadeirydd / Chair Sophie Francis lestyn Garlick, Tom Ware, Mali Harries, Jon Rennie, Tom Barker

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO / PHOTOGRAPHY AND LIGHTING

FFILM NODWEDD/TELEDU / FEATURE/TELEVISION FILM

Cadeirydd / Chair Glesni Parry Dylan Wyn Richards, Gwion Jones, Heledd Hardy, Alan Torjussen, Meinir Siencyn

Cadeirydd / Chair Rebekah Gilbertson Nia Roberts, Simon Fraser, Mali Evans, Joanna Evans, Maya Sanbar

79

Mae ein rheithgorau yn cael eu cadeirio gan aelod o Bwyllgor BAFTA Cymru ac mae aelodau diwydiant proffesiynol ag arbenigedd yn y maes a heb gwrthdaro yn rheithwyr / All juries are chaired by a BAFTA Cymru Committee member and are made up of non-conflicted industry professionals with expertise in the field.


DIOLCHIADAU / THANKS

PWYLLGOR RHEOLI BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU MANAGEMENT COMMITTEE Cadeirydd / Chair Angharad Mair Is-Gadeirydd / Vice Chair Jo Pearce 80

Cynrychiolydd BBC Cymru / BBC Wales Representative Jo Pearce Cynrychiolydd ITV Cymru / ITV Cymru Wales Representative Huw Rossiter Cynrychiolydd S4C / S4C Representative Glesni Parry Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Representative Allison Dowzell Aelodau Etholedig / Elected Members Angharad Garlick Angharad Mair Rebekah Gilbertson Ifty Khan Jon Rennie David Peate Samantha Rosie Richard Moss Samantha Horley Sophie Francis

Hoffem hefyd ddiolch i aelodau cyfetholedig ein his-bwyllgorau sy’n rhoi cyngor ar Wobrau, Digwyddiadau, Cyllid a Phartneriaethau a’n gweithgarwch yng Ngogledd Cymru / We would also like to thank our coopted members of our sub committees who advise on Awards, Events, Finance and Partnerships and our North Wales activity. Aelodau Is-Bwyllgorau / Sub Committee Members Aled Parry, Anton Faulconbridge, Bedwyr Rees, Berwyn Rowlands, Ceri Mears, Elena Roberts, Elin Rees, Elliw Williams, Emyr Williams, Gaynor Davies, Ifor ap Glyn, Jonathan Moody, Kate Woodward, Llyr Morus, Mari Emlyn, Paul Edwards, Penny Skuse, Ralph Ferneyhough, Rhys Bevan, Richard Hurford, Roland Wyn Evans a Sioned Morys.

STAFF / BAFTA CYMRU Cyfarwyddwraig / Director Hannah Raybould Rheolwr Gwobrau / Awards Manager Rebecca Hardy

Cynorthwy-ydd Gwobrau / Awards Assistant Maxine Dedominicis Cydlynydd Digwyddiadau / Events Coordinator Vicki Sutton Cydlynydd / Coordinator Emma Price Cydlynydd tocynnau gwobrau / Awards tickets coordinator Leyla Pope Cynorthwy-ydd Cyfathrebu Digidol / Digital Communications Assistant Rosie Jones Cyflwynydd / Presenter Huw Stephens Cynhyrchydd y Seremoni / Ceremony Producer David Mahoney Cyfarwyddwr Aml-Gamera / Multi-Cam Director Alun Rhys Jenkins Dylunio’r elfennau print / Print and Brochure Design Alex Jenkins and Ross Hutchins of The Social Club Agency

Dylunio Llwyfan / Stage Design David Marson Dylunio Goleuo / Lighting Design Nigel Catmur Sain Fyw / Live Sound Huw Evans, AB Acoustics Perfformwyr Gwadd / Guest Artists Betsy Lucie Jones Rheolaeth Lwyfan / Stage Management Rhys Bevan, Emma Bevan & Team a'r Tîm Cyfansoddiadau a Threfniannau / Compositions and Arrangements Andy K Allen Band Tyˆ / House Band Joe Atkin-Reeves Ben Smith Michael Redfern Linus Fenton Andy Allen Ted Smith Ross Lumbard Bertie Atkinson William Ireland


DIOLCHIADAU ARBENNIG / SPECIAL THANKS I gyllidwyr craidd BAFTA Cymru / To BAFTA Cymru core funders: S4C, BBC Cymru Wales, Welsh Government, Channel 4 and ITV Cymru Wales Ein gwesteion arbennig a’n darllenwyr cyhoeddiadau / Our special guests and citation readers Pawb yn yr Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yn Llundain, Glasgow, Efrog Newydd a Los Angeles / All at the British Academy of Film and Television Arts in London, Glasgow, New York and Los Angeles Ein holl noddwyr a phartneriaid / All our sponsors and partners Ein holl Hysbysebwyr / All our Advertisers Ein holl aelodau rheithgor / All our jury members Ein holl wirfoddolwyr / All our volunteers

Pawb yn Neuadd Dewi Sant / All at St David’s Hall

Dan Tyte, Lydia Jones and all at / a’r tîm - Working Word

Pawb yng Ngwesty Radisson Blu Caerdydd / All at Radisson Blu Hotel Cardiff

I bawb sy’n cefnogi ein rhaglen ddigwyddiadau gydol y flwyddyn / To all who support our year-round events programme

Pawb yn Audi / All at Audi Am greu Gwobrau eleni: / For creating this year’s Awards: Toby Petersen Mae Gwobr yr Academi Brydeinig yn seiliedig ar ddyluniad gan Mitzi Cunliffe / The British Academy Award is based on a design by Mitzi Cunliffe Sugar Creative ar gyfr gêm rhyngweithio eleri / for this years interactive game Mint Motion ar gyfer graffeg sgrîn / for our on screen graphics The Social Club Agency a / and John & Jane ar gyfer gwaith dylunio eleni / for this years design Richard Moss and all at Gorilla / a’r tîm – Gorilla

I’n holl Aelodau / To all our Members I Hannah, Rebecca,Vicki, Leyla, Maxine, Emma a Rosie am eu hymroddiad a’u brwdfrydedd di-baid / for their commitment and relentless enthusiasm

81


ER COF A M / IN MEMORIA M

82

Dafydd Dafis

Actor a Cherddor / Actor and Musician

David Parry-Jones

Darlledwr ac Awdur / Broadcaster and Writer

Elizabeth Vaughan

Awdur a Gweithredwr PR / Writer and PR Executive

Gethin Thomas

Digrifwr, Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr / Comedian, Producer and Director

Hywel Bennett

Actor

Iris Jones

Actores a Chyhoeddwraig / Actress and Announcer

Janet Lewis Jones           

Ymddiriedolwr Cenedlaethol Cymru (Ymddiriedolaeth y BBC) / National Trustee for Wales (BBC Trust)

John Jorgenson

Peiriannwr Darlledu / Broadcast Engineer, HTV

John R L Taylor

Rheolwr Cyflwyniad / Presentation Controller, HTV

Lyn James

Actores / Actress

Marjorie Smith

Cyfrifon / Accounts, HTV

Matt Parsons

Gweithredwr Darlledu / Broadcast Operative

Michael Bogdanov

Cyfarwyddwr Theatr a Ffilm, Awdur / Theatre and Film Director,Writer

Michael Lloyd-Williams

Cyflwynydd / Presenter

Norman Cunningham

Rheolwr Contractau / Contracts Manager, HTV

Richard 'Dic' lewis

Cynhyrchydd Teledu a Chyfarwyddwr / Television Producer and Director

Rob Hollier

Rheolwr Uned Darlledu Allanol / Outside Broadcast Unit Manager

Robin Griffith

Actor

Sheila Taylor

Cynorthwyydd Personol / Personal Assistant, HTV

Shirley Davies

Cyfrifon / Accounts, HTV

Terry Humphreys

Cyn-Bennaeth Camerâu / Ex-Head of Cameras, HTV

Terry James

Cyfansoddwr Ffilm / Film Composer


83


Cefnogwyd gan / Supported by

Dylunio’r elfennau print / Print and Brochure Design

Darluniad Clawr / Cover Illustration

British Academy Cymru Awards 2017 brochure  

The official brochure for the 26th annual BAFTA Cymru Awards, at St David’s Hall, Cardiff on 8 October 2017. The Cymru Awards celebrates the...