Page 1

1

BRITISH ACADEMY CYMRU AWARDS


2

3


CROESO WELCOME

4

NODDWYR SPONSORS

NODDWYR / SPONSORS

05

NEGES CADEIRYDD BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU CHAIRMAN’S MESSAGE

06

NEGES CADEIRYDD BAFTA (DU) / BAFTA (UK) CHAIRMAN’S MESSAGE

08

AELODAETH / MEMBERSHIP

10

PARTNERIAID SWYDDOGOL / OFFICIAL PARTNERS

14

NODDWR SWYDDOGOL Y DIGWYDDIAD / OFFICIAL EVENT SPONSOR

28

NODDWR ALLWEDDOL Y DIGWYDDIAD / KEY EVENT SPONSOR

29

CYFLWYNIR Y SEREMONI GAN / THE CEREMONY WILL BE HOSTED BY

30

ENWEBIADAU / NOMINATIONS

34

DOCTOR WHO YN 50 / DOCTOR WHO AT 50

52

TLWS SIAN PHILLIPS / SIAN PHILLIPS AWARD

56

GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD RHAGOROL I DELEDU BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO TELEVISION

58

Y RHEITHGORAU / THE JURIES

71

DIOLCH / THANKS

73

5 ourethos.co.uk


6

NEGES CADEIRYDD BAFTA CYMRU BAFTA CYMRU CHAIRMAN'S MESSAGE

NEGES CADEIRYDD BAFTA CYMRU BAFTA CYMRU CHAIRMAN'S MESSAGE

Croeso cynnes iawn i chi i Ganolfan Mileniwm Cymru, cartref Gwobrau Cymru’r Academi Brydeinig heno am y chweched flwyddyn yn olynol.

A very warm welcome to the Wales Millennium Centre, home for the sixth consecutive year of tonight’s British Academy Cymru Awards.

Y Gwobrau hyn yw safon aur ein diwydiant a, heno, byddwn yn canu clodydd y bobl hynny sydd wedi diddanu, addysgu a thanio brwdfrydedd cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt trwy roi llwyfan i’r goreuon o blith ein doniau creadigol ym myd ffilm a theledu. Mae ateb heriau newidiadau diwylliannol, cymdeithasol a thechnolegol yn golygu bod ein diwydiannau creadigol yn esblygu’n gyson ond er gwaetha pwysau a chyflymder y newid, nid oes pall ar ein doniau creadigol eithriadol ac maent wrth galon ein busnes. Heno, caiff hyn oll ei adlewyrchu yn yr amrywiaeth arbennig o enwebiadau ac yn y cyfoeth o berfformiadau unigol a gallu technegol. Yn ogystal â dathlu rhagoriaeth, un o brif amcanion yr Academi yng Nghymru yw codi lefel y gwerthfawrogiad a’r ddealltwriaeth o gelfyddyd y ddelwedd symudol, a thrwy gefnogaeth ein haelodau, noddwyr a chefnogwyr, gwnawn hyn drwy ystod lawn o ddigwyddiadau gan gynnwys dosbarthiadau meistr, darlithoedd, paneli’r diwydiant a chyfleoedd rhagwylio. Felly, diolchaf i’n darlledwyr – BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Cymru Wales

am eu cefnogaeth barhaus, ac i’n noddwyr a’r sefydliadau niferus sy’n chwarae rhan mor hanfodol i’n helpu ni i gyflwyno’n gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae NEP Cymru wedi bod yn gefnogwr pybyr a ffyddlon i Wobrau BAFTA Cymru a hoffwn ddiolch yn arbennig i Tony “TC” Cahalane, Rheolwr Gyfarwyddwr NEP Cymru, a’i dîm am eu sgiliau technegol amhrisiadwy, ac i Richard Moss, Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla, am ddarparu’r holl gyfleusterau cynhyrchu unwaith eto ar gyfer ein Gwobrau heno. Hoffwn ddiolch yn arbennig i John Willis, Cadeirydd BAFTA, Amanda Berry, Prif Weithredwr yr Academi a Kevin Price, y Prif Swyddog Gweithredol a’u timau am eu cefnogaeth ddi-ffael. Hoffwn ddiolch hefyd i Allison Dowzell, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru, ynghyd â’i thîm, aelodau Pwyllgor BAFTA Cymru a rheithgorau BAFTA. Yn olaf, diolch i bob un ohonoch sydd wedi gweithio mor ddiflino i gyflwyno Gwobrau BAFTA Cymru 2013 ac, yn benodol, i Jonathan Davies, Cynhyrchydd y Gwobrau, a’n cyflwynwyr heno, Sian Lloyd a Matt Johnson. Llongyfarchiadau i bob un ohonoch sydd wedi cael eich enwebu heno! Dewi Vaughan Owen Cadeirydd BAFTA Cymru

These Awards represent the gold standard of our industry and tonight we will shine a spotlight on those who have entertained, informed and enthused audiences throughout Wales and beyond by showcasing the very best of our creative talents in film and television. Meeting the challenges of cultural, social and technological change means that our creative industries are in a constant state of evolution but regardless of the pressures and pace of change our exceptional creative talent remains undiminished and lies at the very heart of our business. Tonight we will see this reflected in the fantastic range of nominations and a wealth of individual performances and technical ability. In addition to celebrating excellence one of the principal objectives of the Academy in Wales is to raise the level of appreciation and understanding of the art forms of the moving image and, with the support of our members, sponsors and supporters, we do this through a full range of events including masterclasses, lectures, industry panels and preview screenings. I therefore thank our broadcasters, BBC Cymru Wales, S4C

and ITV Wales for their continuing support together with our sponsors and the many organisations that play such a vital role in helping us deliver our activities throughout the year. Over recent years NEP Cymru have been a steadfast and loyal supporter of our BAFTA Cymru Awards and my particular thanks goes to Tony “TC” Cahalane, MD of NEP Cymru and his team for their invaluable technical skill and to Richard Moss, MD of Gorilla, for again providing a full range of production facilities for our Awards this evening. My particular thanks to John Willis, Chairman of BAFTA, to Amanda Berry, Chief Executive of the Academy and to Kevin Price, Chief Operating Officer and their teams for their unstinting support. My thanks also to Allison Dowzell, Director of BAFTA Cymru, together with her team, members of the BAFTA Cymru Committee and our BAFTA juries. Finally, a thank you to all who have worked so tirelessly to deliver our BAFTA Cymru Awards 2013 and in particular Jonathan Davies, our Awards Producer, and our hosts this evening Sian Lloyd and Matt Johnson. Congratulations to every individual nominated this evening! Dewi Vaughan Owen Chairman BAFTA Wales

7


8

NEGES CADEIRYDD BAFTA (DU) BAFTA (UK) CHAIRMAN'S MESSAGE

NEGES CADEIRYDD BAFTA (DU) BAFTA (UK) CHAIRMAN'S MESSAGE

Pleser o’r mwyaf yw cael dweud ychydig eiriau i’ch croesawu i Wobrau Academi Brydeinig Cymru sy’n ddwy ar hugain eleni.

It gives me great pleasure to say a few words to welcome you to the 22nd British Academy Cymru Awards.

Mae digwyddiad heno’n dynodi pen-blwydd BAFTA yng Nghymru, a thros yr ddwy flynedd ar hugain ddiwethaf, rydym wedi cydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth yn sectorau ffilm, teledu a chynnyrch y cyfryngau newydd yng Nghymru. A minnau’n gweithio i Tinopolis, sef cwmni o Gymru sydd bellach yn ymestyn o Lanelli i Los Angeles, rwy’n gwbl ymwybodol o’r creadigrwydd a’r uchelgais sydd i’w canfod yma. Sefydlwyd BAFTA yng Nghymru ym 1987 a chynhaliwyd ei seremoni wobrwyo gyntaf ym 1991. Ers hynny, mae’r Gwobrau wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad blynyddol o bwys i ddiwydiant cyfryngau’r wlad. Ar wahân i’r Gwobrau, mae BAFTA yng Nghymru hefyd yn cynnal rhaglen egnïol ac amrywiol o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ac yn cydweithio’n agos â darlledwyr teledu a’r diwydiant ffilm i hyrwyddo materion o bwys yn ein diwydiannau gyda llais annibynnol. Mae BAFTA yn deulu o ganghennau cenedlaethol a rhanbarthol sy’n cynnwys Cymru, yr Alban, Efrog Newydd a Los Angeles. Rydym yn gweithio’n ddiflino i gyflawni ein haddewid elusennol,

sef ysbrydoli’r cyhoedd. Ddiwedd 2011, lansiwyd gwefan newydd gennym, sef BAFTA Guru (www.bafta.org/guru), ar gyfer pobl ar ddechrau eu gyrfaoedd. Mae’r wefan yn cynnig cryn ysbrydoliaeth ac arni gellir gwylio llawer o’n digwyddiadau gyda hoelion wyth y diwydiant a chael eu hysbrydoli ganddynt. Gobeithiwn hefyd feithrin cysylltiadau cynyddol gryfach a byd eang gyda’n tri sector diwydiant - sef ffilm, teledu a gemau. Un o fy mhrif amcanion fel Cadeirydd yw cryfhau’r cysylltiadau gyda phrif ddarlledwyr y DU, felly hoffwn ddiolch hefyd i BBC Cymru, S4C ac ITV Wales am eu cefnogaeth barhaus. Hoffwn dalu teyrnged i’n staff yma yng Nghymru, yn enwedig Allison Dowzell, Fiona Lynch, Claire Heat, Ceri Nia Lewis ac Emily Angell sydd wedi gweithio gydag ymroddiad ar ran yr Academi drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag i’r Pwyllgor o dan arweiniad deheuig Dewi Vaughan Owen. Diolch hefyd i’n cyflwynwyr heno, Sian Lloyd a Matt Johnson. Yn olaf, llongyfarchiadau i bawb sydd wedi’u henwebu. Mae eu gwaith ardderchog yn brawf o’r rhagoriaeth barhaus yn niwydiannau’r ddelwedd symudol yng Nghymru. John Willis Cadeirydd BAFTA

Tonight’s event marks the 22nd year of BAFTA Wales’ work acknowledging and rewarding excellence in the Welsh film, television and new media production sectors. Working for Tinopolis, a Welsh company that now stretches from Llanelli to Los Angeles, I am fully aware of the creativity and ambition to be found here. BAFTA Wales was established in 1987, with its first dedicated Awards ceremony taking place in 1991 that has since grown to become a major annual event for the country’s media industry. Beyond the Awards, BAFTA Wales also hosts a dynamic and varied programme of events all year round, working closely with television broadcasters and the film industry to champion key issues in our industries with an independent voice. BAFTA is a family of national and regional branches including Wales, Scotland, New York and Los Angeles, working tirelessly to deliver on its charitable promise to inspire the public. In late 2011, we launched our new website aimed at career starters, BAFTA Guru (www.bafta.org/guru), a huge source of inspiration where

our many events with established industry practitioners are available to watch and be inspired by. We also hope to develop ever stronger, global relations with our three sector industries of film, television and games. One of the main objectives of my Chairmanship is to strengthen our relationships with the major UK broadcasters, and I would therefore like to extend my gratitude to BBC Cymru Wales, S4C and ITV Wales for their continued support. I would like to pay tribute to our staff here in Wales, in particular Allison Dowzell, Claire Heat, Fiona Lynch, Ceri Nia Lewis and Emily Angell, who have all worked with such dedication on behalf of the Academy throughout the year, and also to the Committee, led ably by Dewi Vaughan Owen. I’d also like to thank our hosts for the evening, Sian Lloyd and Matt Johnson. Finally, congratulations to all the nominees, whose fine work is testimony to the on-going excellence in the moving image industries of Wales. I hope you all enjoy your evening.

John Willis BAFTA Chairman

9


10

AELODAETH 2013/14 MEMBERSHIP 2013/14

AELODAETH 2013/14 MEMBERSHIP 2013/14

AELODAETH LAWN

AELODAETH GYSWLLT

Bydd ceisiadau am Aelodaeth Lawn yn cael eu hystyried yn flynyddol ac fe’u dyfernir yn ôl disgresiwn pwyllgorau aelodaeth BAFTA UK. Sylwer mai nifer gyfyngedig iawn o leoedd sydd ar gael.

Aelodaeth bleidleisio o BAFTA Cymru ac aelodaeth Gyswllt (heb hawl pleidleisio) o BAFTA.

Y dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau am Aelodaeth Lawn yw 31 Mawrth. Anfonwch e-bost at: membership@bafta.org am wybodaeth.

Mae gan yr aelodau hyn yr hawl i:

AELODAETH CANGEN

Aelodaeth bleidleisio o BAFTA Cymru yn unig.

Holl hawliau a buddiannau aelodaeth Cangen fel yr uchod. Defnyddio bar a bwyty aelodau BAFTA yn 195 Piccadilly yn Llundain. Mynediad am ddim i ddangosiadau a digwyddiadau BAFTA yn Lloegr a’r Alban. Hurio ystafelloedd am brisiau gostyngol yn 195 Piccadilly.

Mae gan yr aelodau hyn yr hawl i: • • • •

Fynychu dangosiadau ddwywaith y mis yng Nghaerdydd Mynychu’r holl ddigwyddiadau a dangosiadau arbennig a gynhelir yng Nghymru. Pleidleisio ar gyfer Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru. Cynigion arbennig gan bartneriaid yr Academi sy’n berthnasol i Gymru (ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys mynediad am ddim i sinemâu Cineworld, Odeon a Vue yng Nghymru, dydd Llun i ddydd Iau – gallai cyfyngiadau fod yn berthnasol i ffilmiau newydd)

Mae Aelodaeth Gyswllt ar gael ar gyfradd ostyngol i aelodau sy’n byw mwy na 50 milltir o ganol Caerdydd. www.bafta.org/wales/members/ 02920 223 898 membershipcymru@bafta.org

Aelodaeth Gyswllt (Aelodaeth Cangen gyda mynediad i 195 Piccadilly, Llundain)

£175

Aelodaeth Gyswllt (Cyfradd Wlad Ostyngol)

£140

Aelodaeth Cangen

£105

Aelodaeth Cangen (Cyfradd Wlad Ostyngol)

£70

Cychwyn Gyrfa:

£50

Aelodeath Myfyriwr

£35

11


AELODAETH 2013/14 MEMBERSHIP 2013/14

AELODAETH 2013/14 MEMBERSHIP 2013/14

FULL MEMBERSHIP

ASSOCIATE MEMBERSHIP

Full Membership applications will be considered annually and are awarded at the discretion of BAFTA UK membership committees. Please note places are very limited.

Voting membership of BAFTA Wales with Associate (non-voting) membership of BAFTA.

The annual deadline for applications for Full Membership is 31 March. Email: membership@bafta.org for information.

12

£175

These members are entitled to:

Associate Membership (Branch membership with access to 195 Piccadilly, London)

• •

Associate Membership (Reduced Country Rate)

£140

Branch Membership

£105

Branch Membership (Reduced Country Rate)

£70

Career Starter

£50

Student Membership

£35

BRANCH MEMBERSHIP

Voting membership of BAFTA Wales only.

All rights and benefits of Branch membership as above. Use of the BAFTA members bar and restaurant at 195 Piccadilly in London. Free access to BAFTA screenings and events in England and Scotland. Discounts on room hire at 195 Piccadilly.

These members are entitled to: • • • •

Attend twice monthly screenings in Cardiff Attend all events and special screenings held in Wales. Voting rights for the British Academy Cymru Awards Members offers with Academy partners which are applicable to Wales (currently include free admission to Cineworld, Odeon and Vue cinemas in Wales, Monday-Thursday - restrictions may apply regarding new releases)

Associate Membership is available at a discounted rate for members living more than 50 miles from the centre of Cardiff. www.bafta.org/wales/members/ 02920 223 898 membershipcymru@bafta.org

13


PARTNERIAID SWYDDOGOL OFFICIAL PARTNERS

14

15

ourethos.co.uk

Warm congratulations to all companies and individuals nominated for this year's British Academy Cymru Awards Llongyfarchiadau cynnes i'r holl gwmn誰au ac unigolion sydd wedi eu henwebu ar gyfer Gwobrau Academi Brydeinig Cymru eleni Integrity | Innovation | One Team | Passion Didwylledd | Creadigrwydd | Undod | Angerdd www.nep-cymru.com


Gorilla congratulates all nominees and winners of this year’s British Academy Cymru Awards Hoffai Gorilla longyfarch holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Academi Brydeinig Cymru eleni WE

L E AV E

S PACE

FOR

16

I D E A S.

17

+44(0)29-20399800 gorillagroup.tv

WWW.OU RE T H OS .CO.U K


L’Instant Champagne, with Vitalie Taittinger.

18

19

Official Champagne to BAFTA Champagne Taittinger is widely stocked in national retailers such as Majestic Wine Warehouse, Sainsbury’s, Tesco, Waitrose, as well as many independent wine merchants. www.champagnetaittinger.co.uk

Vitalie Taittinger is an active member of the family Champagne House.

Taittinger-BAFTACymru-Aug2012.indd 1

28/08/2012 16:04


Spa Treat 20

£

99

for two people

Noddwyr Gwobr  Siân  Phillips Sponsors  of  the  Siân  Phillips  Award

Our Spa Treat is an ideal opportunity for you and a friend to relax in Bluestone National Park Resort.

Llywodraeth Cymru: yn cefnogi Diwydiannau Creadigol Welsh Government: supporting Creative Industries

21

Llywodraeth Cymru Ffôn: 03000 6 03000 Twitter: @creuyngNghymru busnes.cymru.gov.uk Exclusive Bafta offer includes:

*Terms & Conditions apply

Welsh Government Tel: 03000 6 03000 Twitter: @welshgocreative business.wales.gov.uk

Overnight stay in a Studio Complimentary spa entry Full use of our spa facilities

To Book enter “bafta” online /

www.bluestonewales.com

WG19703 BAFTA Advert.indd 1

02/09/2013 14:31


22

23

The film commission for the capital city of Wales T: + 44 (0) 29 2087 1416

www.cardifffilmunit.org.uk

www.unedffilmcaerdydd.org.uk


bamboo dental T

I

M

E

F

O

R

Y

O

U

R

S

M

I

L

E

!3Ć‚',%#"%#!-1+#2'!

2 0 #  2 + # , 2   2    2 ' + #  2 -  1 3 ' 2  7- 3 We believe that everyone should be confident to share their smile We can make it happen in just 6 months

24

Diolgelu a dathlu ein hetifeddiaeth sain a delweddau symudol Safeguarding and celebrating our sound and moving image heritage

150,000 250,000 7,000,000

awr o recordiadau sain hours of sound recordings awr o ddelweddau symudol hours of moving images

25

troedfedd o ffilm feet of film

CARTREF NEWYDD i archif ITV Cymru

NEW HOME -.#,"715##)

ITV Wales archive

Aberystwyth Ceredigion SY23 3BU | 01970 632 828 free consultation

your smile is so impor tant to us, w e e v e n o p e n o n Sundays

T: 0 2 9 2 0 5 6 7 0 0 0

& Wednesdays’ 8am to 8pm

bamboodental.co.uk

www.archif.com


Relax. It’s easy when you go direct.

26

27

Finding the quickest, simplest routes, searching for the right prices and arranging itineraries, all takes time. So why not let First Great Western’s Business Direct take care of this for you? Suitable for businesses of any size, our comprehensive booking system enables you to book rail to anywhere in the UK, have 24/7 access, monitor travel spend and apply your company's travel policy. And in these cost conscious times no commission or transaction fees.

To find out more visit

firstgreatwestern.co.uk/businessdirect or e-mail fgwbusiness.direct@firstgroup.com

Business Direct Online


28

NODDWR SWYDDOGOL Y DIGWYDDIAD: OFFICIAL EVENT SPONSOR: NEP CYMRU

NODDWR ALLWEDDOL Y DIGWYDDIAD: KEY EVENT SPONSOR: GORILLA

Mae ansawdd ceisiadau eleni ar gyfer gwobrau Academi Brydeinig Cymru yn dyst i lwyddiannau diweddar ein diwydiant teledu a ffilm.

The quality of this year’s entries for the British Academy Cymru awards is testament to the recent successes of our television and film industry.

Bob blwyddyn, mae Gwobrau Academi Brydeinig Cymru yn cynnig cyfle i ni ddod at ein gilydd i ddathlu a myfyrio ar gyfoeth ein talent darlledu.

Every year the British Academy Cymru Awards offers us a chance to get together to celebrate and reflect on the wealth of our broadcast talent.

Rydym yn falch o weld ein cynyrchiadau cartref ar sgriniau ledled y Deyrnas Unedig , yn ogystal ag yng Nghymru. Mae pob rhan o’r diwydiant yn haeddu cymaint o gydnabyddiaeth â phosibl ar gyfer eu creadigrwydd a sgiliau. Mae’n codi proffil talent Cymru ond hefyd yn cynnig diben ymarferol iawn drwy gefnogi cwmnïau Cymreig yn ariannol, eu cynnal a’u helpu i dyfu drwy ddod ag incwm ychwanegol i’r diwydiant. Mae hyn yn creu mwy o waith a swyddi, gan gynnal rhaglenni cartref o ansawdd.

We are proud to see our homegrown productions on UK screens as well as in Wales. All parts of our industry deserve as wide a recognition for their creativity and skills as possible. It raises the profile of Welsh talent but also serves a very practical purpose - financially supporting many Welsh companies, sustaining and helping them grow and bringing additional income to our industry. This generates more work and jobs - supporting the quality domestic programming.

Wrth i ni addasu i dirwedd newidiol y cyfryngau, mae’n hanfodol bod yr amryw rannau, sy’n aml ar wasgar, yn gallu gweithio ochr wyn ochr â’i gilydd. Mae clystyru creadigrwydd yn dod â phobl, cwmnïau a sefydliadau o’r un anian at ei gilydd gan wella cynhyrchiant. Ond mae angen gofodau addas, fforddiadwy a chreadigol i ni allu gwneud hynny.

As we adapt to a changing media lansdcape, it’s imperative that the often fragmented parts of this industry can work alongside each other. Clustered creativity brings like-minded people, companies and organisations together, improving productivity. But we need suitable, affordable and creative spaces for us to do so.

Yn bendant, mae rhai heriau yn ein hwynebu, gan gynnwys adleoli ar raddfa fawr i rai cwmnïau, ond mae’r dyfodol yn ymddangos yn fwy gobeithiol.Yr allwedd i sicrhau diwydiant llwyddiannus yng Nghymru yw mwy o ymddiriedaeth a pharodrwydd i gydweithio gyda phartneriaethau rhwng darlledwyr a chyflenwyr, cwmnïau cyfryngau, ac yn hollbwysig, gyda llywodraeth ar bob lefel.

We are certainly facing challenges including a forced large scale relocation for some media companies, however the future seems rosier. The key to stable and successful Welsh industry is increasing trust and a willingness to work together with partnerships between broadcasters and suppliers, media companies and, crucially, with government at all levels.

Mae gennym y dalent, y sgiliau a’r uchelgais i dyfu ein diwydiant yn bwerdy cyfryngau i’w chwennych. Rydym yn gobeithio y bydd y gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac eraill yn parhau wrth i ni adeiladu ar y llwyddiant a welir yma heno gan unigolion a chwmnïau sy’n hyrwyddo ac yn arwain ein diwydiant.

We have the talent, the skill and the ambition to grow our industry into an enviable media powerhouse. We hope the support by the Welsh Government and others continues as we build on the success showcased here tonight by individuals and companies that promote and lead our industry.

Hoffai Gorilla Group longyfarch yn fawr holl enwebeion ac enillwyr heno.

The Gorilla Group warmly congratulates all of tonight’s nominees and winners.

Mae NEP Cymru yn falch o fod yn Noddwr y Digwyddiad ar gyfer Gwobrau Academi Brydeinig Cymru ac yn llongyfarch holl enwebeion ac enillwyr gwobrau heno.

NEP Cymru is proud to be the Event Sponsor for the British Academy Cymru Awards and congratulates all nominees and winners of tonight’s awards. Tony Cahalane Managing Director | Rheolwr Gyfarwyddwr NEP Cymru

Richard Moss Managing Director | Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla

29


CYFLWYNIR Y SEREMONI GAN: THE CEREMONY WILL BE HOSTED BY: MATT JOHNSON Mae Matt Johnson yn gyflwynydd ar raglen This Morning ar ITV1 ac mae’n cyflwyno The Hub bob dydd Gwener ynghyd ag eitemau amrywiol eraill, gan gynnwys digwyddiadau ar y carped coch, ar gyfer y sioe deledu hynod boblogaidd hon. Hefyd, mae’n cyflwyno The National Lottery ar BBC1 yn rheolaidd.

30

Daeth i sylw’n wreiddiol pan oedd yn cyflwyno cyfres gerddoriaeth ac adloniant ranbarthol The Wales Show ar gyfer ITV1 Wales. Mae Matt wedi cyflwyno sioe newyddion adloniant ddyddiol OK!TV ar Five, ac mae’n gydgyflwynydd y cyfresi llwyddiannus Hwb a Cariad@iaith-love4language ar S4C. Mae Matt hefyd yn dwli ar chwaraeon – unrhyw chwaraeon. Fel rhywun a fyddai wrth ei fodd yn fabolgampwr, enillodd Matt ei gap cyntaf yn chwarae Pêl-droed Awstralaidd dros Gymru yn erbyn Lloegr pan oedd yn ohebydd ar raglen BBC Cymru, Sport Wales. Mae’n focsiwr amatur brwd, wrth ei fodd gyda phêl-droed Americanaidd ac Awstralaidd, ac wedi cymryd rhan ym Marathon Llundain Virgin. Wrth reswm, fel Cymro, mae’n gefnogwr rygbi brwd hefyd. Cafodd Matt ei enwi’n ‘Ddyn Mwyaf Rhywiol Cymru’ mewn pleidlais gan bapurau newydd y Western Mail a’r Wales on Sunday ac, yn ddiweddar, fe wnaeth fwynhau cymryd rhan yn rhaglenni ITV1,Your Face Sounds Familiar a Celebrity Take Me Out.

Matt Johnson is a presenter on ITV1’s This Morning, presenting The Hub every Friday as well as various other items including red carpet events for the hugely popular daytime show. He also regularly presents The National Lottery on BBC1. Originally spotted while presenting the regional music and entertainment series The Wales Show for ITV1 Wales, Matt has also presented Five’s daily entertainment news show OK!TV and co-hosts S4C’s successful series Hwb and Cariad@iaith-love4language.

31

Matt is also mad about sport – any sport. As a ‘wannabe’ sportsman, Matt won his first international cap, playing Australian Rules Football for Wales against England while reporting for BBC Wales’ Sport Wales programme. He is a keen amateur boxer, loves American and Australian football and has taken part in the Virgin London Marathon. Matt was voted ‘The Sexiest Man in Wales’ by the Western Mail and the Wales on Sunday newspapers and recently enjoyed taking part in ITV1’s Your Face Sounds Familiar and Celebrity Take Me Out.

MATT JOHNSON


CYFLWYNIR Y SEREMONI GAN: THE CEREMONY WILL BE HOSTED BY: SIAN LLOYD Magwyd Sian Lloyd yn Wrecsam ac mae’n newyddiadurwr a darlledwr profiadol ac yn wyneb cyfarwydd ar ein sgriniau teledu, yng Nghymru a thu hwnt. Cyn dod yn newyddiadurwr, hyfforddodd Sian yn gyfreithiwr, gan weithio yn Llundain ac yn Hong Kong, ond gadawodd y gyfraith i ddilyn ei breuddwyd o fod yn newyddiadurwr. Cychwynnodd Sian ei gyrfa ar y teledu a’r radio yng Nghymru fel gohebydd a chyflwynydd ar BBC Wales Today a newyddion Radio Wales. Ar hyn o bryd, mae Sian yn ohebydd ar gyfer newyddion y BBC, ond mae i’w gweld hefyd ar y soffa goch yn cyflwyno BBC Breakfast (ar BBC One), gan fynd i’r afael â phopeth o gyfweliad gwleidyddol mawr i flasu pryd bwyd a wnaed o bryfed!

32

Yn gynharach eleni, bu’n gydgyflwynydd Crimewatch Roadshow (BBC One) a threuliodd y mis yn darlledu’n fyw o naw heddlu, gan amlygu achosion a oedd yn amrywio o ladrata treisgar i anifeiliaid anwes coll. Roedd ei rôl yn amrywiol iawn, gan gynnwys cael ei thorri allan o gar gan swyddogion tân a helpu i feirniadu sêr “pup idols” Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr!

SIAN LLOYD

Yn ogystal, mae Sian wedi cyflwyno nifer o raglenni yn y Gymraeg, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2011 a Hwb gyda Matt Johnson, sef ei chydgyflwynydd ar gyfer Gwobrau Cymru’r Academi Brydeinig.

Sian Lloyd grew up in Wrexham and is an experienced journalist, broadcaster and familiar face on our television screens both in Wales and further afield. Before becoming a journalist, Sian trained as a solicitor working in London and Hong Kong but left the law to follow her dream of becoming a journalist. Sian began her TV and Radio career in Wales as a reporter and presenter on BBC Wales Today and Radio Wales news. Currently, Sian is a correspondent for BBC news, but she can also be spotted on the red sofa presenting BBC Breakfast (BBC One) tackling everything from the big political interview to sampling a meal made from insects! Earlier this year, she co-presented Crimewatch Roadshow (BBC One) and spent the month broadcasting live from nine police forces highlighting cases from brutal robberies to missing pets. Her role was extremely varied, and included being cut free from a car by fire officers and helping to judge the stars of West Midlands Police pup idols! Sian has also presented a number of programmes in Welsh including the coverage of the 2011 National Eisteddfod and HWB with her British Academy Cymru Awards co-presenter, Matt Johnson.

33


YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

34

ENWEBIADAU NOMINATIONS

DOGFEN SENGL / SINGLE DOCUMENTARY

CYFARWYDDWR FFEITHIOL / DIRECTOR FACTUAL

FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL / PHOTOGRAPHY FACTUAL

DYLUNIO CYNHYRCHIAD / PRODUCTION DESIGN

GERALLT Angharad Elen

GERALLT Guto Williams

BRITAIN’S LOST ROUTES WITH GRIFF RHYS JONES Tudor Evans

SHERLOCK Arwel Wyn Jones

CATHERINE AND KIRSTIE: BEYOND WORDS Mei Williams

SWANSEA LIVING ON THE STREETS Chris Rushton

GERALLT Huw Talfryn Walters

WIZARDS VS ALIENS Arwel Wyn Jones

BARRY JOHN: THE KING Dylan Richards

FY CHWAER A FI Mei Williams

CATHERINE AND KIRSTIE: BEYOND WORDS Mei Williams

THE INDIAN DOCTOR Venita Gribble

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

35


YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

36

YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

DYLUNIO GWISGOEDD / COSTUME DESIGN

AWDUR / WRITER

DARLLEDIADAU’R NEWYDDION / NEWS COVERAGE

GWOBR TORRI DRWODD / BREAKTHROUGH AWARD

CYFRES FFEITHIOL / FACTUAL SERIES

RHAGLEN CHWARAEON A DARLLEDIAD ALLANOL BYW / SPORTS PROGRAMME & LIVE OUTSIDE BROADCAST

STELLA Claire Finlay

STELLA Ruth Jones

NEWYDDION: Y GEMAU OLYMPAIDD Tîm Cynhyrchu / Production Team

JUSTIN DAVIES Stella

THE STORY OF WALES John Geraint

Y SIOE 12 Tîm Cynhyrchu/ Production Team

WIZARDS VS ALIENS Ray Holman

ALYS Siwan Jones

GWION LEWIS Cymdeithas yr Laith yn 50

GREAT WELSH WRITERS Ian Michael Jones

SGORIO Tîm Sgorio

MEINIR GWILYM O’r Galon: Karen

LLEFYDD SANCTAIDD Ifor ap Glyn

Y CLWB RYGBI RHYNGWLADOL Sion Thomas

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

WALES TONIGHT: APRIL JONES Tîm Cynhyrchu / Production Team

THE MACHINE Chrissie Pegg

THE INDIAN DOCTOR Sian Naomi

WALES TODAY: THE TORCH RELAY SNOWDONIA Tîm Cynhyrchu / Production Team

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

37


YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

38

YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

CYFLWYNYDD / PRESENTER

CERDDORIAETH WREIDDIOL / ORIGINAL MUSIC

SAIN / SOUND

COLURO A GWALLT / MAKEUP AND HAIR

RHAGLEN BLANT (YN CYNNWYS ANIMEIDDIO) / CHILDREN’S PROGRAMME (INC. ANIMATION)

MATERION CYFOES / CURRENT AFFAIRS

HUW EDWARDS The Story of Wales

GERALLT Strange Village

SHERLOCK Bang Post Production

THE MACHINE Jenna Wrage

WIZARDS VS ALIENS Brian Minchin

GRIFF RHYS JONES Britain’s Lost Routes with Griff Rhys Jones

THE STORY OF WALES Karl Jenkins

DOCTOR WHO Tîm Sain Doctor Who / The Doctor Who Sound Team

Y BYD AR BEDWAR: MARWOLAETHAU CYFFURIAU MON Tîm y Byd ar Bedwar

ALED SAM Sam ar y Sgrin

THE MACHINE Tom Raybould

THE GOSPEL OF US Tîm Sain / Sound Team

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

SHERLOCK Meinir Jones-Lewis

STWNSH SADWRN Ian Cottrell

IS WALES WORKING Judith Davies

STELLA Claire Pritchard Jones

DWYLO’R ENFYS Nia Ceidiog

Y BYD AR BEDWAR: APRIL JONES Geraint Evans

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

39


YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

40

YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

FFURF BYR AC ANIMEIDDIO / SHORT FORM AND ANIMATION

EFFEITHIAU GWELEDOL A GRAFFEG / VISUAL & GRAPHIC EFFECTS

RHAGLEN CERDDORIAETH AC ADLONIANT / MUSIC & ENTERTAINMENT PROGRAMME

GOLYGU / EDITING

CYFARWYDDWR FFUGLEN / DIRECTOR FICTION

DRAMA DELEDU / TELEVISION DRAMA

THE REF Tom Green

BLA BLA BLEWOG Tîm Cynhyrchu / Production Team

COR CYMRU: CORAU PLANT Tîm Cynhyrchu / Production Team

DOCTOR WHO: THE SNOWMAN William Oswald

THE INDIAN DOCTOR Lee Haven Jones

SHERLOCK Sue Vertue

CAN I EMRYS Tîm Cynhyrchu / Production Team

CALON CENEDL Rough Collie

YOUNG MUSICIAN 2012: THE FINAL Paul Bullock

STELLA Sara Parry Jones

STELLA Sue Tully

STELLA David Peet

NO PLAYGROUND FOR LITTLE COWBOYS Carl Rock

WILD THINGS Rough Collie

THE RHINESTONE COWBOY Steve Freer

THE STORY OF WALES John Gillanders

BEING HUMAN Phil John

THE INDIAN DOCTOR Eryl Huw Phillips

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

41


YR ENWEBIADAU 2013 THE NOMINATIONS 2013

42

GWOBRAU ARBENNIG 2013 SPECIAL AWARDS 2013

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO / PHOTOGRAPHY AND LIGHTING

ACTOR

ACTORES / ACTRESS

ALYS Richard Wyn

MICHAEL SHEEN The Gospel of Us

MALI HARRIES The Indian Doctor

STELLA Tîm Cynhyrchu / Production Team

MARK LEWIS JONES Stella

GWAITH / CARTREF II Rory Taylor

Noddir Gan | Sponsored by

I’W CYHOEDDI YN Y SEREMONI / TO BE ANNOUNCED AT THE CEREMONY

RUTH JONES Stella

GWOBR CYFLAWNIAD ARBENNIG AR GYFER FFILM / SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD FOR FILM

GWOBR GWYN ALF WILLIAMS / GWYN ALF WILLIAMS AWARD

TLWS SIAN PHILLIPS SIAN PHILLIPS AWARD

GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD RHAGOROL 43 I DELEDU / BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO TELEVISION

RHODRI MEILIR Gwlad yr Astra Gwyn

SARA LLOYD-GREGORY Alys

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by

Noddir Gan | Sponsored by


Cong

         TO  ALL  THE  

BAFTA NOMINEES  

A creative future at the University of South Wales Wales’ Leading Independent Production Caterers

RED TOUCH  MEDIA  MANAGES  OVER  2  BILLION  FILES  A  MONTH.

44

OUR PARTNERS  INCLUDE  BRANDS  LIKE  

45

SONY, PARAMOUNT,  DISNEY  AND  BLUE  WAVE  MEDIA

We offer innovative undergraduate and postgraduate courses to help develop the next generation of Welsh creative talent, in areas including animation, visual effects, drama, film and television.

DISCOVER WHAT  RED  TOUCH  MEDIA  CAN  DO  FOR  YOU. WWW.  RED  TOUCH  MEDIA.COM

For more information, visit www.southwales.ac.uk or call 08455 76 77 78. The University of South Wales is a registered charity. Registration No. 1140312

RTMBAFTAADpress_REV2_090513.indd 1

9/5/2013 6:56:33 PM

1SPVEUPTVQQPSU'JMN 57QSPEVDUJPO JO8BMFT

1SFQBSFE XJUI1BTTJPO %FMJWFSFEXJUI1SJEF


SKILLSET ACADEMI+

Hartswood Films send many congratulations to:

Full or part funded short Cyrsiau byrion i bobl greadigol courses for creative broffesiynol wedi’u hariannu’n professionals. llawn neu’n rhannol.

Sue Vertue - Producer Arwel Wyn Jones - Production Design Meinir Jones-Lewis - Make Up & Hair Bang Post Production - Sound

Î Datblygu sgiliau newydd Î Rhwydweithio gyda gweithwyr

Î Grow your business

Î Datblygu eich busnes

FILM, TV, ANIMATION, INTERACTIVE

FFILM, TELEDU, ANIMEIDDIO, DYLUNIO,

MEDIA, DESIGN, GAMES, RADIO, FASHION, PUBLISHING, PHOTOGRAPHY

CYFRYNGAU RHYNGWEITHIOL, GÊMAU, RADIO, FFASIWN, CYHOEDDI, FFOTOGRAFFIAETH

Flexible, bite-sized, accredited courses for creative professionals who live and/or work in the convergence area of Wales. Find out if you’re eligible now:

Cyrsiau achrededig a hyblyg i bobl greadigol broffesiynol sy’n byw ac yn/neu’n gweithio yn ardal cydgyfeirio Cymru. I weld a ydych chi’n gymwys:

professionals

On their BAFTA Cymru nominations for 46

Î Develop new skills Î Network with industry

TALENT  EDUCATION    AUDIENCES    INNOVATION TALENT    ADDYSG    CYNULLEIDFAOEDD    NEWYDDBETH

And thank them for their valuable contribution to the success of the programme.

SKILLSETACADEMIPLUS.ORG INFO@SKILLSETACADEMIPLUS.ORG 01663 432328 Coordinated by: Cydlynwyd gan:

www ¿OPDJHQF\ZDOHV.com

@)LOP$JHQF\:DOHV

proffesiynol y diwydiant

Designed & delivered by:

This project is part of the Work B ased L earning Pr ogramme and has been made possible by the EU ’s Convergence E uropean Social F und (E SF) through the Welsh Government. / Mae’r rhaglen hon yn rhan o gynllun Dysgu yn y Gwaith

/)LOP$JHQF\:DOHV

47


Production Services

Corporate Payroll

Sargent-Disc congratulates the nominees of the British Academy CYMRU Awards in 2013.

Bring ideas to life...

Payroll & Residuals

Production Accounting

Onstage

SD Online

Onscreen

Onpage

Online

48

49 Training & Academia

Production Card

2ÇŽFLDO3DUWQHUIRUWKH$IWHU6KRZ&HOHEUDWLRQ

Movie Magic Budgeting

H info@thinkorchard.com

Movie Magic Scheduling Academy Partner

Vista Accounting

Sargent-Disc is committed to service excellence. Find out more at www.sargent-disc.com

W 02920 590 334 Z thinkorchard.com


Pre-Wedding Celebrations at Rownd a Rownd S4C

Sgorio S4C

The Indian Doctor BBC One & BBC Wales

Dudley’s Real Food Fight BBC Wales

50

The St.  David’s  Hotel  &  Spa  is  the perfect  location  to  enjoy  your pre-wedding  celebrations  in  style! Enjoy  a  relaxing  and  fun  filled  day  by  choosing   from  a  variety  of  treatments  and  packages:

Band Cymru S4C

rondo@rondomedia.co.uk rondomedia.co.uk

Tattoo Stories Channel 4

• Group  Spa  Treatments                from  £36.00  per  person

• Pizza  Making      from  £25.00  per  person

• Afternoon  Tea      from  £18.50  per  person

• Private  Dining      from  £35.00  per  person

• Mixology  Classes      from  £30.00  per  person

• Chocolate  Truffle  Making      from  £30.00  per  person

For further details contact our wedding co-ordinator on 029 2045  4045  or visit us online at www.thestdavidshotel.co.uk

51


Wel, nid yw’n gyfrinach mwyach Peter Capaldi fydd y 12fed Doctor, a bydd yn camu i esgidiau nodedig Matt Smith yn ystod rhaglen arbennig y Nadolig eleni.

MLYNEDD O DOCTOR WHO TRWY RHODRI TALFAN DAVIES

52

Roedd yn gyffrous gweld y croeso a gafodd Peter: mae’r ffaith bod Doctor Who yn dal i allu creu’r fath gynnwrf hanner canrif yn ddiweddarach yn rhyfeddol. Wrth gwrs, bydd y gyfres yn dathlu hanner canmlwyddiant mewn steil ar y 23ain o Dachwedd. Mae’r pen-blwydd arbennig sydd ar y gorwel hefyd yn gyfle i ni ystyried effaith y gyfres fytholwyrdd hon yma yng Nghymru. Roedd ail-eni Doctor Who yng Nghymru, bron i ddeng mlynedd yn ôl, yn drobwynt. Rwy’n credu bod uchelgais a safon y gyfres wedi newid pethau’n llwyr – ac wedi creu gwir ymdeimlad o bosibilrwydd ynglyn â Chymru a’n dylanwad creadigol. Bron i ddegawd ar ôl ymddangosiad cyntaf Christopher Ecclestone – o dan arweiniad Russell T Davies a Julie Gardner – oes ‘na unrhyw un yn cwestiynu gallu cynhyrchu Cymru mewn gwirionedd? Mae llwyddiannau’r dramâu rhwydwaith yng Nghymru ers 2005 yn aruthrol, gan gynnwys Doctor Who, Casualty, The Indian Doctor (Rondo), Wizards vs Aliens, The Sarah Jane Adventures, Being Human (Touchpaper), Sherlock (Hartswood), Merlin (Shine), Torchwood, Da Vinci’s Demons (Starz/BBC Worldwide) ac Upstairs Downstairs. Mae llawer mwy i ddod hefyd. Mae cyfres newydd gan BBC ONE, Atlantis (Little Monster), yn cael ei ffilmio yng

Nghas-gwent ar hyn o bryd, ac mae S4C a’r BBC yn cefnogi cynhyrchiad drama fawr newydd gan Fiction Factory, Hinterland a Y Gwyll. Mae Modern TV yng Nghaerdydd yn gweithio gyda’r awdur, Andrew Davies, ar ddrama arbennig, A Poet in New York, ar gyfer BBC TWO a BBC Cymru, i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas yn 2014. Ac mae ein tîm mewnol wrthi’n cynllunio dwy gyfres ddrama fawr newydd ar gyfer BBC ONE: cyfres am y byd ysbïo, The Game, ac addasiad epig o nofel Tolstoy, War and Peace. Mae’n bosib mai stiwdios drama’r BBC ym Mhorth y Rhath yma ym Mae Caerdydd sy’n ymgorffori’r degawd hwn o gynnydd orau – gyda 50 milltir o geblau, 38 ystafell newid, 30 o welyau ysbyty, 23 ystafell olygu, 23 babi prosthetig, 16 Dalek, 2 flwch ffôn TARDIS, dwy dafarn ac un capel. Ond ry’n ni gyd yn gwybod bod llwyddiant yn golygu llawer mwy na brics a mortar. Mae wedi bod yn ymdrech tîm, sy’n cynnwys partneriaid ar draws y sector annibynnol, S4C, Llywodraeth Cymru a’r asiantaeth hyfforddi ar gyfer y sector, Skillset. Ac yn y diwedd wrth gwrs, talentau’r unigolion sy’n gwneud y gwahaniaeth creadigol pwysig – yr awduron, y cynhyrchwyr, y dylunwyr a’r artistiaid sydd wedi achub ar y cyfleoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac sydd wedi dangos i’r byd y gall Cymru fod yn wirioneddol flaenllaw. Dyma un o’r rhesymau pam y mae nosweithiau gwobrau BAFTA Cymru mor bwysig – mae’n gyfle i ddiolch i bawb sydd wedi chwarae eu rhan wrth gyflwyno Cymru i’r byd.

53


YEARS OF DOCTOR WHO BY RHODRI TALFAN DAVIES

54

Well, the secret is well and truly out now - Peter Capaldi will be 12th Doctor, and he’ll step in to Matt Smith’s distinguished shoes during this year’s Christmas special. It was thrilling to see the fanfare that welcomed Peter: the excitement that Doctor Who can generate half a century on never fails to astonish. The series, of course, will celebrate its 50th year in style on November 23rd. The impending anniversary is also a moment to ponder the impact of this evergreen series here in Wales. Doctor Who’s rebirth in Wales, almost ten years ago, was a watershed moment. To mix my metaphors, I think its sheer ambition and quality changed the game entirely – and created a real sense of possibility about Wales and our creative clout. Nearly a decade after Christopher Eccleston’s debut – under the guiding hand of Russell T Davies and Julie Gardner – does anyone seriously question Wales’ production credentials? The roll-call of network drama success from Wales since 2005 is prodigious, including Doctor Who, Casualty, The Indian Doctor (Rondo), Wizards vs Aliens, The Sarah Jane Adventures, Being Human (Touchpaper), Sherlock (Hartswood), Merlin (Shine), Torchwood, Da Vinci’s Demons (Starz/BBC Worldwide) and Upstairs Downstairs. There is plenty more to come too. A new

BBC ONE series, Atlantis (Little Monster), is currently shooting in Chepstow, while S4C and BBC are both supporting a major new drama production by Fiction Factory, Hinterland/Y Gwyll. Modern TV in Cardiff is working with writer Andrew Davies on a special drama, A Poet in New York, for BBC TWO and BBC Wales, to mark Dylan Thomas’ centenary year in 2014. And our in-house team are planning two major new drama series for BBC ONE: a spy thriller The Game and an epic adaptation of Tolstoy’s War and Peace. The BBC’s Roath Lock drama studios here in Cardiff Bay are perhaps the most physical embodiment of this decade of progress - with their 50 miles of cabling, 38 changing rooms, 30 hospital beds, 23 edit suites, 23 prosthetic babies, 16 Daleks, 2 TARDIS phone boxes, two pubs and one chapel. But we all know that success is about so much more than bricks and mortar. It’s taken a team effort including partners across the indie sector, S4C, the Welsh Government and the sectorial training agency, Skillset. And in the end, of course, it’s the individual talents that really make the vital creative difference - the writers, producers, designers and artists who’ve grasped the opportunities of recent years and demonstrated to the world that Wales can be truly world class. It’s one of the reasons why these BAFTA Cymru awards nights are so important – a chance to thank everybody who has played their part in taking Wales to the world.

55


TLWS SIAN PHILLIPS: SIAN PHILLIPS AWARD: JULIE GARDNER

56

Mae’n bleser gan BAFTA Cymru anrhydeddu Swyddog Gweithredol BBC Worldwide Productions, Julie Gardner, gan gyflwyno TlwsSian Phillips 2013 iddi.

BAFTA Wales is delighted to honour BBC Worldwide Productions Executive, Julie Gardner with the 2013 Sian Phillips Award.

Mae Julie Gardner yn Gynhyrchydd Gweithredol cyfres STARZ Original, “Da Vinci’s Demons”, ar gyfer Adjacent Productions, yn ogystal â chyfres “Getting On” i HBO ac “US AND THEM” i Fox.

Julie Gardner is Executive Producer of the STARZ Original series “Da Vinci’s Demons” for Adjacent Productions in addition to HBO’s “Getting On” and FOX’s series “US AND THEM”.

Mae Julie Gardner yn gyfrifol am ddatblygu dramâu wedi’u sgriptio ar gyfer BBC Worldwide Productions, gan ddod â’r gorau o’r BBC i gynulleidfaoedd yr Unol Daleithiau, ac mae’n gyfrifol am Adjacent Productions, lle y mae’n meithrin cysylltiadau gydag awduron o’r radd flaenaf i greu dramâu newydd ac unigryw i rwydweithiau’r Unol Daleithiau. Ers ymuno â BBC Worldwide Productions yn 2009, bu Gardner hefyd yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfer “Torchwood: Miracle Day” (STARZ) gan BBC Worldwide Productions.

Julie Gardner is responsible for scripted drama development for BBC Worldwide Productions, bringing the best of the BBC to US audiences, as well as Adjacent Productions, where she nurtures relationships with top-level writers to create new and unique dramas for US networks. Since joining BBC Worldwide Productions in 2009, Gardner also served as executive producer for BBC Worldwide Productions’ “Torchwood: Miracle Day” (STARZ).

Cyn ymuno â busnes cynhyrchu BBC Worldwide yn Los Angeles, roedd Julie yn Bennaeth Comisiynu Drama ac yn Bennaeth Drama gyda BBC Cymru Wales.Yn y rôl hon, roedd hi’n gyfrifol am arwain y gwaith o adfywio “Doctor Who,” yn ogystal â “Torchwood” a “The Sarah Jane Adventures.” Hefyd, arweiniodd ar gynhyrchu cyfres heb ei hail o ddramâu poblogaidd gan gynnwys “Life on Mars,” “Ashes to Ashes,” “Being Human,” “Girl in a Cafe,” “Stuart: A Life Backward,” “Dad”, “Mistresses” a “Casanova,” yr enillodd amryw wobrau ar eu cyfer, gan gynnwys gwobr BAFTA ar gyfer y Gyfres Orau am “Doctor Who”.

Prior to joining BBC Worldwide’s Los Angeles-based production business, Julie was Head of Drama Commissioning and Head of Drama for BBC Wales. In this role, she was responsible for spearheading the revival of “Doctor Who,” as well as “Torchwood” and “The Sarah Jane Adventures.” She also led the production of an unparalleled string of hit dramas including “Life on Mars,” “Ashes to Ashes,” “Being Human,” “Girl in a Cafe,” “Stuart: A Life Backward,” “Dad”, “Mistresses” and “Casanova,” for which she received a multitude of awards including the BAFTA for Best Series, “Doctor Who”.

57


GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD ARBENNIG I DELEDU: BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO TELEVISION: 58

DEWI LLWYD

Ers i Dewi ymuno ag adran newyddion BBC Cymru ym 1980 mae wedi cyflwyno amrywiaeth eang o raglenni ar S4C ac ar Radio Cymru. Daeth yn ohebydd seneddol cyntaf y sianel, cyn iddo ddechrau cyflwyno ‘Newyddion’ ym 1986.

Since Dewi joined BBC Cymru Wales’s news department in 1980, he has presented a wide variety of programmes on S4C and Radio Cymru. He became the channel’s first parliamentary correspondent before starting to present ‘Newyddion’ in 1986.

Fel y prif gyflwynydd am dros chwarter canrif, bu Dewi’n gohebu ar rai o straeon mwyaf Cymru, Prydain a’r byd, o’r newyn yn Affrica yn yr wythdegau, yr uwch-gynadleddau rhwng yr arlywyddion Reagan a Gorbachev, hyd at ethol Nelson Mandela’n arlywydd du cyntaf De Affrica. Treuliodd Dewi gyfnod yn astudio newyddiaduraeth mewn prifysgol yn Washington D.C. ac mae wedi teithio’n ôl i ohebu’n gyson o’r Unol Daleithiau. Cafodd bleser aruthrol yn cyflwyno saith o raglenni etholiad cyffredinol, pedair rhaglen etholiad y Cynulliad heb anghofio dau refferendwm tyngedfennol. Cyflwynodd lawer o raglenni’r gyfres materion cyfoes, Taro 9, ac am ddeng mlynedd Dewi oedd cyflwynydd y rhaglen wleidyddol wythnosol, Maniffesto. Ers pymtheng mlynedd Dewi hefyd yw cadeirydd rhaglen drafod boblogaidd S4C, Pawb a’i Farn, ac mae’r fraint o gyfarfod â chynulleidfaoedd led led Cymru a thros Glawdd Offa yn rhoi boddhâd arbennig iddo. Cyflwynodd raglenni S4C o’r Eisteddfod Genedlaethol am flynyddoedd lawer, gan ail-ddechrau gwneud hynny eleni yn Ninbych. Enillodd wobr BAFTA Cymru i’r cyflwynydd gorau yn 1998, ac ers hynny mae tair rhaglen a gyflwynwyd ganddo wedi ennill gwobrau sef ‘Gwynfor’, ‘Dewi Llwyd ar Daith’, a ‘Newyddion 9/11’. Erbyn hyn Dewi yw cyflwynydd y ‘Post Prynhawn’ yn ddyddiol ar BBC Radio Cymru, yn ogystal â ‘Dewi Llwyd ar Fore Sul’, gan wneud hynny ddau ganllath o’i gartref ym Mangor.

As the main presenter for over a quarter of a century, Dewi reported on some of the biggest stories in Wales, Britain and the world, from the famine in Africa in the 1980s, and the summits between presidents Reagan and Gorbachev, to the election of Nelson Mandela as South Africa’s first black president. Dewi spent a period studying journalism at a university in Washington DC, and he has reported regularly from the United States. He took immense pleasure from presenting the coverage of seven general elections, four Assembly elections, as well as two crucial referendums. He presented many programmes in the current affairs series, ‘Taro 9’, and for ten years Dewi was the main presenter of the weekly political programme, ‘Maniffesto’. For the past fifteen years, Dewi has also chaired the popular S4C discussion programme, ‘Pawb a’i Farn’, and the privilege of meeting audiences from all parts of Wales and beyond Offa’s Dyke gives him particular satisfaction. He presented S4C’s coverage of the National Eisteddfod for many years, and returned this year at the Denbigh Eisteddfod. He won a BAFTA Cymru Wales award for Best Presenter in 1998, and three programmes that he has presented since then have also won prizes, namely ‘Gwynfor’, ‘Dewi Llwyd ar Daith’ and ‘Newyddion 9/11’. Dewi currently presents ‘Post Prynhawn’ every weekday on BBC Radio Cymru, as well as ‘Dewi Llwyd ar Fore Sul’, which are broadcast a mere two hundred yards from his home in Bangor.

59


CONTACT: +44 (0) 20 77 20 97 25 UK@THOMASSABO.COM

61

Poppy Delevingne

60

ST. DAVID‘S 2, 5 HAYES ARCADE C/O HOUSE OF FRASER, 14/18 ST. MARY STREET WWW.THOMASSABO.COM


© Hinterland Films Ltd © Dinamo Productions

62

63

Yn Cefnogi Diwydiannau Ffilm, Teledu a Rhyngweithiol Ewrop Cyllid

z

Cysylltiadau

z

Hyfforddiant

Supporting Europe’s Film, Television & Interactive Industries Get Funded

z

Get Connected

wales@mediadeskuk.eu

z

z

Get Trained

www.mediadeskuk.eu


WWW.SHERIDANS.CO.UK

We are a leading law firm representing some of the biggest names in film and television. Ein dymuniadau gorau i’r holl enwebeion a'r enillwyr yn y seremoni wobrwyo heno.

64

BANG POST PRODUCTION LTD

TWITTER: @SHERIDANS_NEWS

Good luck everybody and best wishes for a great night Pob lwc i bawb a dymuniadau gorau am noson wych

www.equity.org.uk

WOULD LIKE TO CONGRATULATE ALL THE NOMINEES IN TONIGHT’S AWARDS CEREMONY AND IS PROUD TO BE ASSOCIATED WITH SO MANY OUTSTANDING PRODUCTIONS Audio Post SHERLOCK DA VINCI’S DEMONS THE MACHINE LAW & ORDER UK HOUSE OF ANUBIS

Post Production

ADR DOCTOR WHO WIZARDS Vs ALIENS VIKINGS VIRGIN MEDIA THE WHITE QUEEN

65

Unit M105, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, CARDIFF CF24 5FA

02920 453344 www.bangpostproduction.com

Now also available:

wales@equity.org.uk cymru@equity.org.uk 029 2039 7971

Full Offline, Online & 4K RealTime Grading Suites Dolby® EX, Dolby® 5.1, Full Cinema Mixing, ADR, Voice Over, Re-Voicing, Dialogue Editing, Sound Design, Track Laying, Fully Equipped Foley Stage


Inspire

Cysylltu

Ysgrifennu

Create

Writing

Digidol

Communicate

Cynnwys

Cyfryngau Writing

Marketing

Ysbrydoli

Cyhoeddus

Creu 66

Content

Storytelling

Strategy

Connect Digital

Engage

Materion

Cyfathrebu Social

Publicity Media

Cymdeithasol

mela-media.com Info@mela-media.com

digital cinema

HAVE YOU HEARD

YDYCH CHI WEDI CLYWED

MOVIE NEWS?

sinema o’r byd ffilmiau? ddigidol

THE LATEST y diweddaraf

(M[LYH[YHKP[PVUVMZOV^PUNV\[Z[HUKPUNMPSTZMVYTHU` `LHYZ[OLCOLISEUM THEATREPU(ILYKHYL HUK[OLPARK & DARE THEATREPU ;YLVYJO`OH]LNVUL)HJR[V[OL-\[\YL¶[OL WYVQLJ[VYZOH]L.VUL^P[O[OL>PUKHUK[OLUL^S` SH\UJOLKKPNP[HSJPULTHMHJPSP[PLZHYLRPJRPUN\WH ;P[HUPJZ[VYT^P[OH\KPLUJLZ

>LKP[YHKKVKPHKVKKHUNVZMMPSTPH\YOHNVYVSKYVZ` IS`U`KKVLKKTHLTHEATR Y COLISËWM`U (ILYKoYHTHEATR Y PARC A’R DÂR `U 5OYLVYJP`UT`UK)HJR[V[OL-\[\YL¶.VUL^P[O[OL >PUK`THLWVI[HMS\U`KKHJTHLJ`MSL\Z[LYH\ UL^`KK`ZPULTHKKPNPKVS`UJHLSLMMHP[O;P[HUPJHY` N`U\SSLPKMH

;PJRL[ZHSLZOH]LILLU-HZ[HUK-\YPV\ZHZ 3D HUKsurround soundL_WLYPLUJLZ ILJVTLH-H[HS([[YHJ[PVU[OH[UVZLSMYLZWLJ[PUN TV]PLSV]LYPU[OL]HSSL`ZJHUYLZPZ[MYVTUL^ H[[LUKLYZ[V+PL/HYKJPULTHMHUZ

4HL[VJ`UUH\»UJHLSL\N^LY[O\»U-HZ[HUK-\YPV\Z N`KHWOYVMPHKH\3DHsain amgylchynol `U [YVP»U-H[HS([[YHJ[PVUZ`KKH[KKHU[JHYLKPNPVUMMPSTPH\ O\UHUIHYJO\Z`*`TVLKKNHUN`UU^`Z UL^`KKKK`MVKPHPKP»YZPULTHH»PZLSVNPVU+PL/HYK

6\[Z[HUKPUNKPNP[HSJPULTHH[HTHaPUNWYPJLZPU[OL PU[PTH[LH[TVZWOLYLVMHJVTT\UP[`»ZSVJHS[OLH[YL&

:PULTHKKPNPKVSYHNVYVSWYPZVLKKYO`MLKKVSHJ H^`YN`SJOJHY[YLMVSPN`K`U[OLH[YSLVS`N`T\ULK&

MISSION: POSSIBLE COME UP AND SEE US SOMETIME!

MISSION: POSSIBLE DEWCH DRAW I’N GWELD NI RYWBRYD!

67


T H E m a c h i n e costume design

ORIGINAL

the machine

MUSIC machine t h e m a c h i n e THE CONGRATULATIONS TO THE machine MACHINE THE MACHINE AND ALL OF t h E THE machine THIS YEAR’S NOMINEES THE

machine MAKEUP & HAIR machine

68

SUBSI AVAILADIES FOR C BLE O TO RE MPANIES CRUIT ! CYM

SPECIAL ACHIEVEMENT THE machine AWARD FOR FILM THE machine

LONDON

DIGITAL imaging technicians

O AR GA RTHDALIAD EL AU I RECRI GWMNÏAU IWTIO!

CALLING ALL GRADUATES! Kick start your career with GO Wales

GALW AR YR HOLL RADDEDIGION! Rhowch hwb i’ch gyrfa gyda GO Wales

Paid positions available NOW!

Swyddi â thâl ar gael NAWR!

Apply online/Gwnewch gais ar-lein ar www.gowales.co.uk

info@4KLondon.com | +44 (0)20 3176 5700 | www.4KLondon.com www.facebook.com/gowales www.twitter.com/gowales

www.gowales.co.uk

69


Y RHEITHGORAU THE JURIES CYFRES FFEITHIOL / FACTUAL SERIES CADEIRYDD / CHAIR: Mark John Tom Ware Chris Morris Louise Harris Rhys John Huw Marshall RHAGLEN CERDDORIAETH AC ADLONIANT / MUSIC & ENTERTAINMENT PROGRAMME

70

CADEIRYDD / CHAIR: Hannah Raybould

O N E O F   A   K I N D

Jonathan Davies Sion Llwyd Stifyn Parry John Rea Amanda Rees

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL / DIRECTOR: FACTUAL CADEIRYDD/CHAIR: Tony Cahalane Ashok Ahir Aled Llyr Alison John Rob Finighan Catrin M S Davies DYLUNIO CYNHYRCHIAD / PRODUCTION DESIGN CADEIRYDD / CHAIR: Sue Jeffries Rhys Miles Thomas Llyr Morus Tom Morrey Owain Williams Helen O’Leary SAIN / SOUND CADEIRYDD / CHAIR: Richard Staniforth

S T U D I O 2 ,   1 0 3   B U T E   S T R E E T ,   C A R D I F F   C F 1 0   5 A D W W W . a d v a n c e d j c . c o m   T e l : 0 2 9 2 1 3 2 8 1 1 4 B Y   A P P O I N T M E N T :   i n f o @ a d v a n c e d j c . c o . u k

Mali Evans John Gillanders Odilon Marcenaro David Evans Dafydd Weeks

GWOBR CYFLAWNIAD ARBENNIG AR GYFER FFILM / SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD FOR FILM CADEIRYDD / CHAIR: Jill James Pat Griffiths Paul Turner Jane Dauncey Peter Edwards Deborah Perkin FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO / PHOTOGRAPHY & LIGHTING CADEIRYDD / CHAIR: Aled Wyn Phillips Jon Rennie Sioned Geraint Geraint Jones Rhys Bevan Med Parri

GOLYGU / EDITING CADEIRYDD / CHAIR: Melanie Hawthorne Andy Cole Bo Channon Clare Sturges Tom Betts Mike Buckerfield CYFLWYNYDD / PRESENTER

FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL / PHOTOGRAPHY FACTUAL CADEIRYDD / CHAIR: Ian Thomas Paul Owen Michele Ryan Amanda Rees Chris Rushton Chantal Lee-Gan

DYLUNIO GWISGOEDD / COSTUME DESIGN CADEIRYDD / CHAIR: Tyrone Murphy Gary Slaymaker Sarah Perez Joe Mahoney Lindsay Bonaccorsi Ffion Elinor AWDUR / WRITER

CADEIRYDD / CHAIR: Tyrone Murphy

COLURO A GWALLT / MAKE UP & HAIR

CADEIRYDD / CHAIR: Mark John

Sheila Willicombe Sara Edwards Derek Brockway Lowri Morgan Owain Wyn Evans

CADEIRYDD / CHAIR: Gary Howe

Julian Richards Huw Marshall Erika Hossington Jonathan Hill Dan Anthony

CERDDORIAETH WREIDDIOL / ORIGINAL MUSIC CADEIRYDD / CHAIR: Bruce Steele John Quirk Al Steele Richard Dunn Huw Chiswell Amy Wadge

Sara Angharad Dawn Walters Wenda James- Rowe Barbara Southcott Stevie Parry

71


Y RHEITHGORAU THE JURIES RHAGLEN BLANT (YN CYNNWYS ANIMEIDDIO) / CHILDREN’S PROGRAMME (INCLUDING ANIMATION) CADEIRYDD / CHAIR: Tyrone Murphy

72

Fizzy Oppe Jeffery O Kelly Jon Tregenna Nigel Orilard Gareth Hutchinson GWOBR YR ACADEMI BRYDEINIG YNG NGHYMRU AR GYFER GEMAU / BRITISH ACADEMY CYMRU AWARD FOR GAMES CADEIRYDD / CHAIR: Dewi Vaughan Owen Ian Thomas Kevin Moss James Jarman Mike Reddy Clint Oldridge

BREAKTHROUGH AWARD / GWOBR TORRI DRWODD

DIOLCHIADAU THANKS DOGFEN SENGL / SINGLE DOCUMENTARY

FFURF BYR AC ANIMEIDDIO / SHORT FORM & ANIMATION

CADEIRYDD/CHAIR: Sion Hughes

CADEIRYDD/CHAIR: Richard Staniforth

CADEIRYDD / CHAIR: Sue Jeffries

Euryn Ogwen Williams Stephen J Hart Nadine Roberts Gethin Thomas Gordon Main

Inga Burrows Chris Morris Ed Talfan Mary Simmonds Colin Thomas

Anna-Lisa Jenaer Matt Redd Ryan Hooper Nia James Rhys Miles Thomas

RHAGLEN CHWARAEON A DARLLEDIAD ALLANOL BYW / SPORT & LIVE OUTSIDE BROADCAST CADEIRYDD / CHAIR: Teresa Hennessey Alan Golding Anthony Smith Russell Isaac Rich Moss Nic Howell

DARLLEDIADAU’R NEWYDDION / NEWS COVERAGE

EFFEITHIAU GWELEDOL A GRAFFEG / VISUAL AND GRAPHIC EFFECTS

CADEIRYDD / CHAIR: Jill James

CADEIRYDD / CHAIR: Ian Thomas

Sue Thexton Peter Warlock Sali Collins Justyne Jones Ioan Kidd

Louise Hillman Steve Sullivan Rachel Lund Emyr Jenkins Casey Raymond

MATERION CYFOES / CURRENT AFFAIRS CADEIRYDD / CHAIR: Bruce Steele Bryn Roberts Emlyn Penny Jones Aled Eirug Molly Woods

DRAMA DELEDU / TELEVISION DRAMA CADEIRYDD / CHAIR: Sion Clwyd Roberts Roger Burnell Fizzy Oppe Tom Ware Catherine Linstrum Ieuan Morris CYFARWYDDWR: FFUGLEN / DIRECTOR: FICTION CADEIRYDD / CHAIR: Hannah Raybould Katie Crowther James Nee Leyla Pope Kevin Moss David Pearson ACTOR / ACTOR CADEIRYDD / CHAIR: Elis Owen Sharon Morgan Ronw Protheroe Roger Burnell John Geraint Berwyn Rowlands

ACTORES / ACTRESS CADEIRYDD / CHAIR: Teresa Hennessey Patricia Logue Terry Victor Dawn Walters Roger Burnell Gethin While GWYN ALF WILLIAMS AWARD

PWYLLGOR RHEOLI BAFTA YNG NGHYMRU / BAFTA IN WALES MANAGEMENT COMMITTEE CADEIRYDD / CHAIR Dewi Vaughan Owen TRYSORYDD / TREASURER Richard Staniforth CYNRYCHIOLYDD BBC CYMRU / WALES REPRESENTATIVE Elis Owen

CADEIRYDD / CHAIR: Dewi Vaughan Owen

CYNRYCHIOLYDD ITV WALES REPRESENTATIVE Huw Rossiter

Professor William Jones Colin Thomas Rhys Evans

CYNRYCHIOLYDD S4C REPRESENTATIVE Aled Wyn Philips Bruce Steele David Ball Gary Howe Hannah Raybould Jill James Mark John Melanie Hawthorne Sion Clwyd Roberts Sion Hughes Sue Jeffries Teresa Hennessy Tony Cahalane Tyrone Murphy Ynyr Williams

BAFTA CYMRU / BAFTA WALES CYFARWYDDWRAIG / DIRECTOR Allison Dowzell CYDLYNYDD DIGWYDDIADAU A GWOBRAU DROS DRO / ACTING AWARDS AND EVENTS COORDINATOR Claire Heat

RHEOLAETH TECHNEGOL A LLWYFAN / TECHNICAL AND STAGE MANAGEMENT Rhys Bevan / Safon CYNLLUNYDD / DESIGN Dave Marson GOLEUO / LIGHTING ELP / Canolfan Mileniwm Cymru/ Wales Millennium Centre

CYNORTHWY-YDD GWEINYDDOL / ADMINISTRATION ASSISTANT Ceri Nia Lewis

CYFARWYDDWR GOLEUO / LIGHTING DIRECTOR Andrew Cottey

CYNORTHWYDD GWOBRAU / AWARDS ADMINISTRATOR Emily Angell

SAIN BYW / LIVE SOUND AB Acoustics / Canolfan Mileniwm Cymru/ Wales Millennium Centre

CYFLWYNWYR / PRESENTERS Sian Lloyd and Matt Johnson

SGRINIAU / SCREENS Production Resource Group (PRG)

CYNHYRCHYDD Y SIOE / SHOW PRODUCER Jonathan Davies

L GYNHYRCHU / POST PRODUCTION Autograffeg

SGRIPT / SCRIPT Nigel Crowle

GOLYGYDD / EDITOR Gorilla

STEILIO / STYLING Bauhaus

AM YR HOLL GYFRANIADAU GOLYGYDDOL RYDYM YN HYNOD DDIOLCHGAR / FOR ALL EDITORIAL CONTRIBUTIONS WE ARE EXTREMELY GRATEFUL

73


DIOLCHIADAU THANKS GYDA DIOLCH ARBENNIG / WITH SPECIAL THANKS BBC Cymru Wales, Itv Wales & S4C

NEP Cymru Tony Calahane

Ein Gwesteion Arbennig / Our Special Guests I´r Holl Artistiaid A Pherformwyr / All Our Performing Artists

74

Mela Media Manon Edwards Ahir

Ein Noddwyr iGyd / All Our Sponsors

Pawb yn / Everyone at St David’s Hotel & Spa

Ein Rheithgorwyr / All Our Jury Members

Ross Hutchins – Pawb yn / Everyone at Ethos Creative

Ein Gwirfoddolwyr / All Our Volunteers

Llyfrgelloedd teledu a Ffilm / Film and TV libraries BBC Cymru Wales / ITV Wales / S4C

Filmclub Cymru Toby Petersen Am Gynllunio a Gwneud y Gwobrau / For Designing and Making The Awards Pawb yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am eu cefnogaeth barhaus / Everyone at Wales Millennium Centre for their continued support

Seilir Gwobr Yr Academi ar gynllun gan Mitzi Cunliffe / The British Academy Award is based on a design by Mitzi Cunlliffe Yr Academi Brydeinig O Gelfyddydau Ffilm a Theledu / The British Academy of Film and Television Arts Allison, Claire, Ceri, Emily a Fiona am eu brwdfrydedd a’u hymroddiad di-ddiwedd / For their commitment and relentless enthusiasm

75


76

Cefnogwyd gan / Supported by

ourethos.co.uk

British Academy Cymru Awards 2013 programme  

The official programme for the British Academy Cymru Awards 2013 which took place at the Wales Millennium Centre, Cardiff on 29 September 20...

British Academy Cymru Awards 2013 programme  

The official programme for the British Academy Cymru Awards 2013 which took place at the Wales Millennium Centre, Cardiff on 29 September 20...

Advertisement