Page 1

2020 1


CROESO WELCOME

2


CYNNWYS / CONTENTS PARTNERIAID SWYDDOGOL / OFFICIAL PARTNERS

4

NODDWYR / SPONSORS NEGES GAN GADEIRYDD BAFTA CYMRU

5

MESSAGE FROM BAFTA CYMRU CHAIR NEGES GAN GADEIRYDD YR ACADEMI

9

MESSAGE FROM THE CHAIR OF THE ACADEMY UCHAFBWYNTIAU GWOBR AU 2019

12

HIGHLIGHTS OF 2019 AWARDS NODDWR ALLWEDDOL Y DIGWYDDIAD

13

KEY EVENT SPONSOR CYFLWYNYDD Y SEREMONI / CEREMONY HOST

15

GWOBR ARBENNIG BAFTA A M

17

GYFR ANIAD RHAGOROL I FFIL M A THELEDU BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO FIL M AND TELEVISION ENWEBIADAU / NOMINATIONS

23

Y RHEITHGOR AU / THE JURIES

63

DIOLCHIADAU / THANKS

71

ER COF A M / IN MEMORIA M

76


PARTNERIAID SWYDDOGOL / OFFICIAL PARTNERS

NODDWYR / SPONSORS

4


"CROESO I NOSON WOBRWYO BAFTA YNG NGHYMRU, UCHAFBWYNT BLWYDDYN WYCH ARALL".

"WELCOME TO THE BAFTA CYMRU AWARDS CEREMONY, THE PINNACLE OF ANOTHER FANTASTIC YEAR ". 5


Croeso i seremoni wobrwyo BAFTA yng Nghymru. Ydi, mae’n seremoni wahanol iawn, ond o ran y gwaith creadigol a glodforir, dyma uchaf bwynt blwyddyn wych arall. Nid yw’r cyfnod diweddar wedi bod yn hawdd i’r byd teledu a ffilm, ond mae BAFTA Cymru wedi parhau i fod yn gefnogaeth arbennig i’r rheiny sy’n gweithio yn ein diwydiant. Crëwyd nifer o gysylltiadau rhwng newyddddyfodiaid â rhai o enwau mawr y diwydiant, yn ogystal â chynnig dosbarthiadau meistr a sgyrsiau amrywiol ar-lein digwyddiadau sydd yn tanlinellu ein rôl bwysig fel elusen. Diolch i Hannah Raybould a’i thîm am eu hymroddiad arbennig, yn enwedig yn ystod y cyfnod heriol hwn. Diolch i’r noddwyr ac i S4C, BBC Cymru Wales, Channel 4, Llywodraeth Cymru ac ITV Cymru Wales am eu cefnogaeth graidd. Diolch i Krishnendu Majumdar, Cadeirydd BAFTA UK, Amanda Berry, Prif Weithredwr yr Academi, a Kevin Price, y Prif Swyddog Gweithredu, am eu cefnogaeth hwythau. Yn bwysicach na dim, mae ein rhestr enwebeion heno yn cynrychioli’r gorau yng Nghymru. Ar ran BAFTA Cymru, llongyfarchiadau i chi gyd. Mwynhewch y noson!

ANGHARAD MAIR CADEIRYDD BAFTA CYMRU 6


Welcome to the BAFTA Cymru Awards ceremony. Yes, it’s a very different ceremony, but in terms of the creative work celebrated tonight, this is the pinnacle of another fantastic year. This year has not been easy for the television and film industry, but BAFTA Cymru has continued to offer great support for those working in our industry. We have created many collaborations between newcomers and some of the industry’s biggest names, as well as offering various masterclasses and online discussions - events that underline our important work as a charity. Thank you to Hannah Raybould and her team for their fantastic commitment, especially given the challenging circumstances. Thanks to our sponsors and to BBC Cymru Wales, S4C, Channel 4, Welsh Government and ITV Cymru Wales for their core support. Thanks to Krishnendu Majumdar, Chair of BAFTA UK, Amanda Berry, Chief Executive of the Academy, and Kevin Price, the Chief Operating Officer, for their support. Most importantly of all, our list of nominees tonight represents the best in Wales. On behalf of BAFTA Cymru, congratulations to you all. Enjoy the night! ANGHARAD MAIR CHAIR BAFTA CYMRU 7


NEGES GAN KRISHNENDU MAJUMDAR, CADEIRYDD YR ACADEMI MESSAGE FROM KRISHNENDU MAJUMDAR, CHAIR OF THE ACADEMY 9


Croeso i Wobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru, dathliad BAFTA o’r ffilm a theledu rhagorol a wnaed yng Nghymru a chan y Cymry yn 2019 a dechrau 2020. Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith enfawr ar ein bywydau i gyd; mae wedi bod yn argyfwng gwahanol i unrhyw un yr ydym wedi'i wynebu yn ddiweddar ac wedi achosi niwed aruthrol i'n gweithlu a'n ffordd o fyw. Yn ystod yr amseroedd hyn, mae BAFTA wedi helpu i ddod â'r diwydiant ynghyd, gan gadw pobl yn gysylltiedig ac wedi'u hysbrydoli'n greadigol; oherwydd nawr, yn fwy nag erioed, mae angen ffilm a theledu yn ein bywydau, i’n codi, i’n difyrru, i’n hysbysu ac i gadw’r sgwrs genedlaethol yn fyw. Gobeithio eich bod wedi cael cyfle i gymryd rhan yn y rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddus a symudodd yn gyfan gwbl ar-lein, gan sicrhau bod mewnwelediadau a sgiliau ar gael yn rhwydd. Mae'n galonogol gweld bod 20 o enwebiadau Gwobrau Cymru eleni ar gyfer enwebeion am y tro cyntaf, oherwydd bod dathlu a thaflu goleuni ar dalent newydd wrth wraidd yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn BAFTA. Wrth i'r diwydiant ddechrau cymryd ein camau cyntaf tuag at adferiad, byddwn yn parhau i gynnig cefnogaeth a helpu talent greadigol i fynd yn ôl at yr hyn maen nhw'n ei wneud orau: creu ffilm a theledu gwych. Felly diolch a phob lwc i'n holl enwebeion.

KRISHNENDU MAJUMDAR CADEIRYDD BAFTA 10


Welcome to the British Academy Cymru Awards, BAFTA’s celebration of the outstanding film and television made in Wales and by the Welsh in 2019 and early 2020. The Covid-19 pandemic has had a huge impact on all our lives; it’s been a crisis unlike any we've faced in recent times and caused untold damage to our workforce and way of life. During these times, BAFTA has helped bring the industry together, keeping people connected and creatively inspired; because now, more than ever, we need film and television in our lives, to uplift us, to entertain, to inform us, to keep the national conversation alive. We hope you’ve had the chance to dip into our programme of public events that moved entirely online, making insights and skills freely available and accessible. I’m heartened to see that 20 of this year’s Cymru Awards nominations are for first-time nominees, because celebrating and shining a light on new talent is at the heart of what we do at BAFTA. As the industry starts to take our first steps to recovery, we will continue to offer support and help creative talent get back to what they do best: making great film and television. So thank you and best of luck to all our nominees.

KRISHNENDU MAJUMDAR BAFTA CHAIR 11


UCHAFBWYNTIAU GWOBRAU 2019 / HIGHLIGHTS OF 2019 AWARDS A Very English Scandal - Writer Russell T Davies

Anorac - Editor Madoc Roberts with Edward Bluemel and Gwyneth Keyworth

Apostle - Make Up and Hair Claire Williams with Nia Roberts

Girl - Short Film Lowri Roberts

Black Mirror: Bandersnatch Production Design Catrin Meredydd

Gwen - Costume Design Dinah Collins with Dulcie Scott, Suzanne Packer and Cath Ayers

In My Skin - TV Drama

Manhunt - Actor Celyn Jones with Ruth Jones

Manhunt - Director Marc Evans with Trystan Gravelle and Gwilym Lee

Outstanding Contributon Award Lynwen Brennan Lucasfilm with Anthony Daniels

Presenter winner Huw Stephens with Rakie Ayola

Siân Phillips Award - Bethan Jones with Iwan Rheon

The Incurable Optimist - Director Mei Williams with Amy-Claire Davies and Jade King

12


Yn yr hyn y gellid ei ddisgrifio fel y flwyddyn fwyaf heriol erioed i’n diwydiant creadigol, mae’n wych cael y cyfle hwn o hyd i ddathlu cyflawniadau ac allbwn talent o Gymru. Mae’r adferiad yn mynd i fod yn fwy heriol fyth, felly mae hyrwyddo Cymru a’n cyfraniad i’r byd yn bwysicach nag erioed. Llongyfarchiadau i’r holl enwebeion a gobeithiaf y bydd y dathliad hwn yn helpu i ddod â ni i gyd at ein gilydd a helpu ein gilydd trwy’r cyfnod anodd hwn.

In probably the most challenging year ever for our creative industry, it’s fantastic to still have this opportunity to celebrate the achievements and output of Welsh talent. Recovery is going to be an even greater challenge, so promoting Wales and our contribution to the world is more important than ever. Congratulations to all the nominees and I hope that this celebration will help bring us all together and help one another through these difficult times.

RICH MOSS RHEOLWR GYFARWYDDWR, GORILLA MANAGING DIRECTOR, GORILLA 14


ALEX JONES EIN CYFLWYNYDD OUR HOST 15


Alex yw un o’r cyflwynwyr teledu mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig ac mae wedi cydgyflwyno prif sioe gylchgrawn BBC One, The One Show, am 10 mlynedd. Dechreuodd Alex ei gyrfa fel ymchwilydd teledu yng Nghymru, ei gwlad enedigol, cyn symud i ochr arall y camera gyda’i swydd gyflwyno gyntaf ar BBC Choice.Yna, ymunodd Alex ag S4C fel cyflwynydd ar y rhaglen ganu Cân i Gymru ac aeth ymlaen i gyflwyno amrywiaeth o raglenni plant, chwaraeon a theithio. Yn 2010, enwyd Alex yn gydgyflwynydd benywaidd newydd The One Show, wrth ochr Matt Baker. Yn ogystal â’r rôl hon gyda’r BBC, mae Alex hefyd wedi cyflwyno nifer o raglenni eraill i’r sianel, gan gynnwys Shop Well For Less gyda Steph McGovern, cyd-angori’r Gemau Invictus yn 2018, cydgyflwyno Let's Dance For Comic Relief, bu’n rhan o dîm y BBC ar gyfer priodas Frenhinol y Tywysog William a Kate Middleton, a’i rhaglen ddogfen unigol ei hun a gafodd glod gan feirniaid, Alex Jones - Fertility and Me.

Alex is one of the UK's best loved TV presenters and has co-hosted The One Show, BBC One's flagship magazine show, for 10 years. Alex began her career as a television researcher in her native Wales before moving to the other side of the camera with her first presenting job on BBC Choice. Alex then joined S4C as a presenter on the singing programme Can i Gymru (A Song for Wales) and went on to front a variety of children's, sports and travel programmes. In 2010, Alex was announced as the new female co-host on The One Show, alongside Matt Baker. In addition to this BBC role, Alex has also fronted numerous other programmes for the channel, including Shop Well For Less alongside Steph McGovern, co-anchoring the Invictus Games in 2018, co-presenting Let's Dance For Comic Relief, was part of the BBC team for the Royal Wedding of Prince William and Kate Middleton and her own critically acclaimed one-off documentary, Alex Jones - Fertility and Me.

1616


GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD RHAGOROL I FFILM A THELEDU

BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO FILM AND TELEVISION

IVOR LESLIE DILLEY CYFARWYDDWR CELF / DYLUNYDD CYNHYRCHU ART DIRECTOR / PRODUCTION DESIGNER

17


Les Dilley on location on Teacup Travels in Scotland.

18


Ganed Les Dilley yn ystod yr Ail Ryfel Byd yng nghartref plentyndod ei fam, yn nhref Pontygwaith, yn Nyffryn Rhondda. Yn ddiweddarach yn ei arddegau ifanc yn byw yn ardal Wembley yn Lloegr, yn dilyn ei addysg gynnar yng Ngholeg Technegol Willesden, llwyddodd i gael prentisiaeth gyfrwymol, yr oedd cystadleuaeth frwd amdani, fel plastrwr ffeibrog gyda’r Associated British Picture Corporation yn Elstree. Yn dilyn y profiad cynnar hwn o’r diwydiant ffilm, aeth Les i Stiwdios Pinewood, lle’r oedd sawl Cyfarwyddwr Celf wedi meithrin ei ddiddordeb cynyddol mewn lluniadu technegol trwy ei anfon adref gyda’r lluniadau gweithio a oedd yn cael eu gwneud gan rai o ddrafftsmyn dawnus y diwydiant o’r cyfnod. Rhoddodd ei ddechreuad fel Drafftsmon Iau llawrydd ym 1966 gyfle i Les symud ymlaen yn yr Adran Gelf ac, yn y diwedd, cafodd swydd ei freuddwydion fel Cyfarwyddwr Celf ar y set yn gweithio gyda llawer o wneuthurwyr ffilmiau gorau ein cyfnod ar rai ffilmiau eiconig iawn.

Are Set / On the set of Caspar. Gyda diolch i / Courtesy of Universal Studios Licensing, LLC.

19


Gyda diolch i / Courtesy of Lucasfilm Ltd.

Yng nghanol y 1980au, symudodd Les i America, gan lanio yng nghalon Hollywood.Yn fuan, daeth yn aelod o Urdd y Cyfarwyddwyr Celf, ac fe’i gwahoddwyd i ddod yn aelod o Gangen Cyfarwyddwyr Celf yr Academi Celfyddydau a Gwyddorau Ffilm.Yn ogystal â pharhau â’i waith fel Dylunydd Cynhyrchu ym maes ffilm, teledu, a hysbysebion, ehangodd Les ei sgiliau i gynnwys Cyfarwyddo 2il Uned, gan ymuno ag Urdd Cyfarwyddwyr America wedi hynny. Enillodd aelodaeth ag Urdd yr Actorion Sgrîn hefyd ar y ffordd, trwy gameos achlysurol drwy gydol y 90au a thu hwnt. Enillodd Les wobrau Oscar am Gyfarwyddo Celf ar Star Wars George Lucas a Raiders of the Lost Ark Steven Spielberg.Yn ogystal, cafodd ei enwebu am Wobr yr Academi ar gyfer Alien Ridley Scott, The Empire Strikes Back Irvin Kershner, a The Abyss James Cameron.

20


The Raiders of the Lost Ark Gyda diolch i / Courtesy of Lucasfilm Ltd.

21


Les Dilley was born during WWII in his mother’s childhood home, in the town of Pontygwaith, in the Rhondda Valley. Later as a young teen living in the Wembley area of England, Les’ early education at Willesden Technical College earned him a coveted bound apprenticeship as a fibrous plasterer at The Associated British Picture Corporation in Elstree. This early foray into the film industry led him to Pinewood Studios, where several Art Directors nurtured his budding interest in technical drawing by sending him home with the working drawings being done by some of the industry's talented draughtsmen of the period. His start as a freelance Junior Draughtsman in 1966 gave Les the opportunity to advance in the Art Department, eventually achieving his dream job as on-set Art Director working with many of the greatest filmmakers of our time on some very iconic films. In the mid-1980’s Les crossed the pond, landing in the heart of Hollywood, where he soon became a member of the Art Directors Guild, and he was invited to become a member of the Art Directors Branch of the Academy of Motion Picture Arts & Sciences. While continuing his work as a Production Designer in film, television, and commercials, Les expanded his skills to include 2nd Unit Directing, subsequently joining the Directors Guild of America. He also earned his Screen Actors Guild membership along the way, with his occasional cameos throughout the 90’s and beyond. Les won Oscars for Art Direction on George Lucas’ Star Wars and Steven Spielberg’s Raiders of the Lost Ark. He also received Academy Award nominations for Ridley Scott’s Alien, Irvin Kershner’s The Empire Strikes Back, and James Cameron’s The Abyss.

22


YR ENWEBIADAU THE NOMINATIONS

23


RHAGLEN DDOGFEN SENGL SINGLE DOCUMENTARY

Gareth Thomas: HIV and Me Wales and Co Media / BBC One Wales

The Murder of Jill Dando BBC Studios / BBC One

The Prince and the Bomber Telesgop / BBC One Wales

Tudur Owen: O Fôn i’r Lleuad Kailash Films Ltd / S4C

24


CYFARWYDDWR: FFEITHIOL DIRECTOR: FACTUAL

Siôn Aaron & Timothy Lyn Eirlys, Dementia a Tim Cwmni Da / S4C Marc Evans The Prince and the Bomber Telesgop / BBC One Wales Mei Williams Tudur Owen: O Fôn i’r Lleuad Kailash Films Ltd / S4C Laura Martin Robinson Warriors: Our Homeless World Cup ie ie Productions Ltd / BBC One Wales

25


DYLUNIO CYNHYRCHIAD PRODUCTION DESIGN

Arwel Wyn Jones Dracula Hartswood Films / BBC One Joel Collins His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO Tim Dickel Eternal Beauty Cliff Edge Pictures / British Film Institute / Welsh Government / Ffilm Cymru Wales / The Wellcome Trust

26


RHAGLEN BLANT CHILDREN ’ S PROGRAMME

Cic Boom Cymru / S4C

Deian a Loli Cwmni Da / S4C

Project Z Boom Kids / CITV

27


AWDUR WRITER

Alan Harris The Left Behind BBC Studios / BBC One Hanna Jarman & Mari Beard Merched Parchus ie ie Productions Ltd / S4C Kayleigh Llewellyn In My Skin Expectation TV / BBC Three Russell T Davies Years and Years Red Production Company / BBC One

Noddwyd gan / Sponsored by

29


PROUD TO HAVE BEEN WORKING WITH BAFTA CYMRU SINCE 2009

decade10.com


For making us laugh, cry, think and wonder – Thank you Congratulations to all the British Academy Cymru Awards nominees and winners.

Am wneud i ni chwerthin, llefain, meddwl a rhyfeddu – Diolch Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi’u henwebu, ac i enillwyr Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.


COLUR A GWALLT MAKE UP & HAIR

Jill Conway The Left Behind BBC Studios / BBC One Melanie Lenihan War of the Worlds Urban Myth Films / FOX Pamela Haddock His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO

32


FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN PHOTOGRAPHY & LIGHTING: FICTION

Bjorn Bratberg FNF Bang Joio / S4C David Higgs His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO David Williamson War of the Worlds Urban Myth Films / FOX Suzie Lavelle His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO

Noddwyd gan / Sponsored by

33


Eisteddfod Genedlaethol Cymru

LIGHTING

RIGGING

POWER

delighted to support BAFTA Cymru and Proud sponsor of the ‘Photography and Lighting’ Award. Pob lwc i bawb sydd wedi derbyn enwebiad!

Tel: 016341300 2922


ACTORES ACTRESS

Dafne Keen as Lyra Belacqua IN His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO Gabrielle Creevy as Bethan Gwyndaf IN In My Skin Expectation TV / BBC Three Ruth Wilson as Mrs Coulter IN His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO Sally Hawkins as Jane IN Eternal Beauty Cliff Edge Pictures / British Film Institute / Welsh Government / Ffilm Cymru Wales / The Wellcome Trust

Noddwyd gan / Sponsored by

35


36


CYFRES FFEITHIOL FACTUAL SERIES

Cornwall: This Fishing Life Folk Films / BBC Two

Wales: Land of the Wild / Cymru Wyllt Plimsoll Productions for BBC One Wales / S4C Warriors: Our Homeless World Cup ie ie Productions Ltd / BBC One Wales

Ysgol Ni: Maesincla Darlun / S4C

37


NEWYDDION A MATERION CYFOES NEWS & CURRENT AFFAIRS

Channel 4 News - Flooding Strikes the South Wales Valleys ITN Channel 4 News Wales Bureau Wales Investigates Inside the UK’s Puppy Farm Capital BBC Cymru Wales / BBC One Wales Y Byd ar Bedwar ITV Cymru / S4C

Noddwyd gan / Sponsored by

38


SAIN SOUND

Alex Ashcroft The Last Tree Prodigal Film and TV / British Film Institute / Privateer Pictures / Hartley Media Production Team Good Omens Amazon Studios / BBC Studios / Amazon Prime Video Production Team Sex Education Eleven Film for Netflix

3939


CERDDORIAETH WREIDDIOL ORIGINAL MUSIC

Mark Thomas Last Summer Flickerbook Film Productions Jonathan Hill The Long Song Heyday Television / NBC Universal International Studios / BBC One John Hardy Music Steel Country Bedlam Productions / Bulldog Film Distribution Karl Jenkins & Jody Jenkins Wales: Land of the Wild / Cymru Wyllt Plimsoll Productions for BBC One Wales/ S4C Noddwyd gan / Sponsored by

40


GWOBR TORRI DRWODD BREAKTHROUGH AWARD

Hanna Jarman & Mari Beard Merched Parchus ie ie Productions Ltd / S4C Lisa Walters On the Edge: Adulting BlackLight Television / Channel 4 Martin Read The Insomniacs Renegade Pictures / BBC One Wales Sebastian Bruno & David Barnes The Dynamic Duo Birdhouse Films / Wales & Co / BBC Two Wales

Noddwyd gan / Sponsored by

41


H IS DARK M AT ER I A L S

PROUD SPONSORS OF THE BREAKTHROUGH AWARD NODDWYR BALCH O’R WOBR TORRI DRWODD CONGRATULATIONS TO ALL THE NOMINEES LLONGFARCHIADAU I BOB ENWEBAI

BAD-WOLF.COM

I H AT E SUZIE

INDUST RY

42

A DISCOVERY OF WI TCHES


FFILM FER SHORT FILM

The Arborist Like an Egg Productions

Creepy Pasta Salad Winding Snake Productions

Pale Saint NYU Tisch School of the Arts / Deivos Films / Dark Matter Productions Salam Ffilm Cymru Wales

Noddwyd gan / Sponsored by

43


RHAGLEN ADLONIANT ENTERTAINMENT PROGRAMME

Cyrn Ar Y Mississippi Dearheart Productions / S4C

Heno Teledu Tinopolis / S4C

Priodas Pum Mil Boom Cymru / S4C

The Tuckers BBC Studios / BBC One Wales

44


CYFLWYNYDD PRESENTER

Carys Eleri IN Carys Eleri’n Caru Captain Jac / S4C Elis James IN Elis James - Funny Nation Cynyrchiadau Alpha / BBC One Wales Emma Walford & Trystan Ellis-Morris IN Prosiect Pum Mil Boom Cymru / S4C Hayley Pearce IN Hayley Goes… Sober Little Bird Films / BBC Three

Noddwyd gan / Sponsored by

45


Working behind the scenes with BAFTA As official scrutineers, when BAFTA needs our help, we act. Providing them with confidence in the results during the awards season. www.deloitte.co.uk/TMT Š 2020 Deloitte LLP. All rights reserved.

46


GOLYGU EDITING

Geraint Huw Reynolds The Prince and the Bomber Telesgop / BBC One Wales Niven Howie & Stephen Haren His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO Rebecca Trotman Doctor Who - Ascension of the Cybermen BBC Studios / BBC One Stephen Haren Eternal Beauty Cliff Edge Pictures / British Film Institute / Welsh Government / Ffilm Cymru Wales / The Wellcome Trust Noddwyd gan / Sponsored by

47


GWOBR ARBENNIG BAFTA AM GYFRANIAD RHAGOROL I FFILM A THELEDU BAFTA SPECIAL AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO FILM AND TELEVISION Leslie Dilley Dylunydd Cynhyrchiad / Cyfarwyddwr Celf Production Designer / Art Director GWELER TUDALEN 18 AM WYBODAETH BELLACH / SEE PAGE 18 FOR FURTHER DETAILS

Star Wars: A New Hope L to R: Roger Christian, Leslie Dilley, John Barry, Bill Welch, Norman Reynolds. Gyda diolch i / Courtesy of Lucasfilm Ltd.

48


CYFARWYDDWR: FFUGLEN DIRECTOR: FICTION

Craig Roberts Eternal Beauty Cliff Edge Pictures / British Film Institute / Welsh Government / Ffilm Cymru Wales / The Wellcome Trust Joseph Bullman The Left Behind BBC Studios / BBC One Lee Haven Jones Doctor Who - Spyfall Part 2 BBC Studios / BBC One Lucy Forbes In My Skin Expectation TV / BBC Three

50


ACTOR

Anthony Hopkins as Pope Benedict XVI IN The Two Popes Netflix Presents in association with Rideback Jonathan Pryce as Cardinal Jorge Mario Bergoglio/Pope Francis IN The Two Popes Netflix Presents in association with Rideback Rob Brydon as Rob IN The Trip to Greece Revolution / Baby Cow / Small Man / Sky1 SiĂ´n Daniel Young as Gethin IN The Left Behind BBC Studios / BBC One

Noddwyd gan / Sponsored by

51


DYLUNIO GWISGOEDD COSTUME DESIGN

Caroline McCall His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO Ray Holman Fleabag BBC/ Two Brothers / Amazon / BBC Three Sian Jenkins Eternal Beauty Cliff Edge Pictures / British Film Institute / Welsh Government / Ffilm Cymru Wales / The Wellcome Trust

53


MAGAZINE

DIGITAL CONTENT www.buzzmag.co.uk

Buzz_Magazine

buzzmagwales

5454

TRAINING

buzzmagwales


DRAMA DELEDU TELEVISION DRAMA

His Dark Materials Bad Wolf / BBC One / HBO

In My Skin Expectation TV / BBC Three The Left Behind BBC Studios / BBC One

Un Bore Mercher / Keeping Faith Vox Pictures for S4C/BBC Cymru Wales

5555


BLWYDDYN BAFTA CYMRU / A YEAR AT BAFTA CYMRU An Audience with Taron Egerton

Sex Education 2 Preview

An Evening with Ruth Jones and Rob Brydon

Cmon Wales Celebration

Cmon Wales Celebration

The Crown Caernarfon Preview

Eternal Beauty Preview

His Dark Materials Premiere

Nuclear Preview

In My Skin Q&A on Zoom

Lime Pics and Channel 4 at Wicked Rhyl

Nuclear Caernarfon Preview

56


INVEST IN CARDIFF

CYFOETHOGI CAERDYDD Proud to support BAFTA Cymru Yn falch o gefnogi BAFTA Cymru CULTURE CREATIVITY INNOVATION DIWYLLIANT CREADIGEDD ARLOESEDD Contact/Cyswllt: Ruth Cayford Creative Industries and Culture Manager/Rheolwr Ddiwydiannau Creadigol a Ddiwylliant rcayford@cardiff.gov.uk

57


59


60


Good Luck and Stay Safe Pob Lwc a Chadwch yn Saf We supply prompting kit and operators for TV & CORPORATE EVENTS Operators in Cardiff, London, Bristol & Manchester


62


RHESTR REITHGORAU JURIES LISTINGS

Caiff ein holl reithgorau eu cadeirio gan aelod o Bwyllgor BAFTA Cymru ac maent yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant sydd ag arbenigedd yn y maes a heb unrhyw wrthdaro o ran buddiannau. All juries are chaired by a BAFTA Cymru Committee member and are made up of non-conflicted industry professionals with expertise in the field.

6363


ACTORES ACTRESS

ACTOR Cadeirydd / Chair

Sian Harris

Cadeirydd / Chair:

Robert Evans

Lauren Evans Rakie Ayola Trystan Gravelle

Owen Teale Tom Cullen

Aled Pugh Lona Llewelyn Davies Will Thomas

Kelsey Richards Sharon Morgan

GWOBR TORRI DRWODD BREAKTHROUGH AWARD

RHAGLEN BLANT CHILDREN'S PROGRAMME

Cadeirydd / Chair:

Sam Rosie

Carrie Smith Marc Evans Paul Hawkins

Louise Elliott Mo Jannah

Cadeirydd / Chair: Elen Rhys Alex Humphreys Elgan Rhys Elin Llwyd Iwan England Rowena Griffin

DYLUNIO GWISGOEDD COSTUME DESIGN

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL DIRECTOR: FACTUAL

Cadeirydd / Chair:

Jane Dauncey

Cadeirydd / Chair:

Heledd Wyn Hardy

Darragh Mortell Linda Haysman Morgan Hopkins

Kate Crowther Lindsay Bonaccorsi

Dave Peate Mali Rees Rachel Evans

Jacci Parry Paul Owen

CYFARWYDDWR: FFUGLEN DIRECTOR: FICTION

GOLYGU EDITING

Cadeirydd / Chair:

Cadeirydd / Chair:

Nia Dryhurst

Aled Jenkins Daniel Lloyd Pauline Williams Rhian Mair Rhys Powys

Elen Lewis Mali Evans Roy Parkinson

Ceri Rowlands Rahim Mastafa

RHAGLEN ADLONIANT ENTERTAINMENT PROGRAMME

CYFRES FFEITHIOL FACTUAL SERIES

Cadeirydd / Chair:

Ifty Khan

Cadeirydd / Chair:

Ceren Roberts Iain Tweedale Yassmine Najime

Ffion Rees Sioned Wyn

Griff Lynch Jones Hannah Hamad Narinder Minhas Sarah Dickins Tom Ware

Angharad Mair

NEWYDDION A MATERION CYFOES NEWS AND CURRENT AFFAIRS

COLUR A GWALLT MAKE UP AND HAIR Cadeirydd / Chair:

Jane Dauncey

Allison Dowzell

Catherine Scoble Daniel Phillips John Giwa-Amu Linda A Morton Suzanne Phillips

64 64

Cadeirydd / Chair:

Catrin Lewis Defis

Richard Wyn Jones Fozia Khan Nest Jenkins

Deborah Davies Mark Hutchings


CERDDORIAETH WREIDDIOL ORIGINAL MUSIC

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN PHOTOGRAPHY AND LIGHTING: FICTION

Cadeirydd / Chair:

Rich Moss

Cadeirydd / Chair:

Claire Batchelor John Rea Ruth Jones

Jeremy Lott Rhian Williams

Chloë Thomson Kate McCullough Paul Andrew Stuart Bentley Svetlana Miko

CYFLWYNYDD PRESENTER

Rebecca Hardy

DYLUNIO CYNHYRCHIAD PRODUCTION DESIGN

Cadeirydd / Chair:

Allison Dowzell

Cadeirydd / Chair:

Andy Collinson

Bethan Roberts Pat Griffiths Stifyn Parry

Chris Worwood Pat Younge

Adeola Dewis Graham Wyn Jones Siwan Phillips

Catrin Meredydd Sid Scott

FFILM FER SHORT FILM

RHAGLEN DDOGFEN SENGL SINGLE DOCUMENTARY

Cadeirydd / Chair: Elen Rhys Cian Marc Ella Mair Roberts Geraint Morgan Gwawr Martha Lloyd Mali Ann Rees

Cadeirydd / Chair:

Catrin Lewis Defis

Aled Glynne Meinir Siencyn Sarah Broughton

Lowri Morgan Richard Parks

SAIN SOUND

DRAMA DELEDU TELEVISION DRAMA

Cadeirydd / Chair: Joedi Langley Ifan Tomos Kate Davis Marie Tueje Steven Phillips Tom Williams

Cadeirydd / Chair:

Rebecca Hardy

Bali Sidhu Deborah Aston Philippa Collie Cousins

Bethan Jones Owain Rhys Davies

AWDUR WRITER Cadeirydd / Chair:

Andy Collinson

Basi Akpabio Kath Chandler Siwan Jones

Ed Talfan Kit Lambert

65


Llongyfarchiadau gwresog i bawb sydd wedi’u henwebu ac i enillwyr BAFTA Cymru. Warmest congratulations to all BAFTA Cymru nominees and winners.


68


MEMBERSHIP

MEMBERSHIP TYPES RANGE FROM STUDENT & CAREER STARTER TO PROFESSIONAL

EV EN T S

B R I T I S H A C A D EM Y CYM RU V OTI N G R I G H TS

N E T W O R K IN G

FREE CINEMA

DIS COUN TED B R ITIS H A CA DEMY CYM R U A WA R DS TICKETS

P A R TN E R O F F E R S

For more information, fees and to join go to www.bafta.org/wales T: 029 2022 3898

Core funders

E: emmap@bafta.org

Supported by


AELODAETH

MAE MATHAU O AELODAETH YN AMRYWIO O RHAI MYFYRWYR & CYCHWYN GYRFA I RHAI PROFFESIYNOL

DIG WY DDIADAU

H A WLIAU PLEIDLEISIO

R HWYD W E IT HIO

S I N E M A A M DDI M

TOCYN N A U A M BR IS GOS TYN GIEDIG I’R GWOBRAU

C Y N I G I O N P A R TN E R I A I D

Am wybodaeth pellach, ffioedd ac i ymuno ewch i www.bafta.org/wales T: 029 2022 3898

E: emmap@bafta.org

Partneiriad craidd

Cefnogwyd gan

70


DIOLCHIADAU / THANKS PWYLLGOR RHEOLI BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU MANAGEMENT COMMITTEE

AELODAU ETHOLEDIG / ELECTED MEMBERS

Allison Dowzell Catrin Lewis Defis Heledd Wyn Hardy Ifty Khan Jane Dauncey Rebecca Hardy Richard Moss Robert Evans Samantha Rosie

CADEIRYDD / CHAIR

Angharad Mair IS-GADEIRYDD / VICE CHAIR

Rich Moss CYNRYCHIOLYDD BBC CYMRU / BBC WALES REPRESENTATIVE

Sian Harris AELODAU CYFETHOLEDIG / CO-OPTED MEMBERS

CYNRYCHIOLYDD ITV CYMRU WALES / ITV CYMRU WALES REPRESENTATIVE

Nia Dryhurst

Andy Collinson

Hoffem ddiolch hefyd i aelodau cyfetholedig ein his-bwyllgorau sy’n rhoi cyngor ar Wobrau, Digwyddiadau, Cyllid a Phartneriaethau a’n gweithgarwch yng ngogledd Cymru.

CYNRYCHIOLYDD S4C / S4C REPRESENTATIVE

Elen Rhys CYNRYCHIOLYDD CHANNEL 4 / CHANNEL 4 REPRESENTATIVE

We would also like to thank our co-opted members of our sub committees who advise on Awards, Events, Finance and Partnerships and our North Wales activity.

Sacha Mirzoeff CYNRYCHIOLYDD LLYWODRAETH CYMRU / WELSH GOVERNMENT REPRESENTATIVE

Joedi Langley 71


STAFF BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU STAFF

CYNHYRCHYDD / CYFARWYDDWR / DIRECTOR / PRODUCER

CYFARWYDDWRAIG / DIRECTOR

Rebecca Hardy DYLUNIO'R LLYFRYN AC ELFENNAU PRINT / PRINT AND BROCHURE DESIGN

Hannah Raybould SWYDDOG GWOBRAU / AWARDS OFFICER

Ross Hutchins, Decade 10

Maxine Dedominicis

DYLUNIO GRAFFEG A SYMUDOL / MOVING AND GRAPHIC DESIGN

CYDLYNYDD DIGWYDDIADAU A GWOBRAU / AWARDS AND EVENTS COORDINATOR

Bomper DYLUNIO SET / SET DESIGN

Sonia Dempster CYDLYNYDD AELODAETH / MEMBERSHIPS COORDINATOR

Sid Scott ADEILADWR SET/RIGIWR / SCENERY CONSTRUCTION / RIGGER

Emma Price CYDLYNYDD CYFATHREBU / COMMUNICATIONS COORDINATOR

Kevin Richmond DYLUNIO GOLEUO / LIGHTING DESIGN รถ Kevin Rudge

Rosie Jones CYDLYNYDD DIGWYDDIADAU / EVENTS COORDINATOR

SAIN FYW / LIVE SOUND

Shaun Farbon

Ella Maxwell

CAMERAU / CAMERAS

CYFLWYNYDD / PRESENTER

Kevin Rudge Daniel George

Alex Jones

72


RHEOLWR STIWDIO / PEIRIANNYDD / STUDIO MANAGER AND ENGINEER

SGRIPT / SCRIPT

Ben Partridge / Rebecca Hardy

Craig Ryan

DANGOSIR CLIPIAU GYDA DIOLCH I / CLIPS SHOWN THANKS TO

PEIRIANNYDD A GWEITHREDWR SKYPE / ENGINEER AND SKYPE OPERATOR

Lucasfilm, Paramount, Universal Studios, Plum Films, Disney and Regency Enterprises

Andrew Young VT

Scott Daviess

73


DIOLCHIADAU ARBENNIG / SPECIAL THANKS EIN HOLL NODDWYR A PHARTNERIAID / ALL OUR SPONSORS AND PARTNERS

I GYLLIDWYR CRAIDD BAFTA CYMRU / TO BAFTA CYMRU CORE FUNDERS

S4C, BBC Cymru Wales, Llywodraeth Cymru / Welsh Government, Channel 4, ITV Cymru Wales

EIN HOLL HYSBYSEBWYR / ALL OUR ADVERTISERS EIN HOLL AELODAU RHEITHGOR / ALL OUR JURY MEMBERS

EIN GWESTEION ARBENNIG A'N CYFLWYNWYR / OUR SPECIAL GUESTS AND PRESENTERS

PAWB YN / ALL AT AUDI AM GREU GWOBRAU ELENI / FOR CREATING THIS YEAR'S AWARDS

PAWB YN YR ACADEMI BRYDEINIG CELFYDDYDAU FFILM A THELEDU YN LLUNDAIN, GLASGOW, EFROG NEWYDD A LOS ANGELES / ALL AT THE BRITISH ACADEMY OF FILM AND TELEVISION ARTS IN LONDON, GLASGOW, NEW YORK AND LOS ANGELES

Toby Petersen, mae Gwobr yr Academi Brydeinig yn seiliedig ar ddyluniad gan Mitzi Cunliffe / Toby Petersen, the British Academy Award is based on a design by Mitzi Cunliffe

74


ö / RICHARD MOSS A'R TIM AND ALL AT Ð GORILLA

I BAWB O'N HAELODAU / TO ALL OUR MEMBERS

SIWAN PHILLIPS A PHAWB / AND ALL AT Ð BOOM CYMRU

I HANNAH, MAXINE, EMMA, ROSIE, SONIA AC ELLA AM EU HYMRWYMIAD A'U BRWDFRYDEDD DI-BAID / TO HANNAH, MAXINE, EMMA, ROSIE, SONIA AND ELLA FOR THEIR COMMITMENT AND RELENTLESS ENTHUSIASM

DAN TYTE, LYDIA JONES ö / AND ALL AT Ð A'R TIM WORKING WORD ö / RHODRI EVANS A'R TIM AND ALL AT TROSOL I BAWB SY'N CEFNOGI EIN RHAGLEN DDIGWYDDIADAU GYDOL Y FLWYDDYN / TO ALL WHO SUPPORT OUR YEAR-ROUND EVENTS PROGRAMME

75


ER COF A M IN MEMORIA M CHRIS NEEDS Presenter / Cyflwynydd DAFYDD HUWS Writer / Awdur ENA THOMAS TV Chef / Cogydd Teledu FRAN WILLIAMS Personal Assistant / Cynorthwy-ydd Personol IOAN ROBERTS Journalist & Editor / Newyddiadurwr a Golygydd JAMES CELLAN JONES Director / Cyfarwyddwr JOHN STEVENSON Journalist / Newyddiadurwr JONATHAN HILL Composer / Cyfansoddwr

76 76


LINDA HOWE Production Assistant / Cynorthwy-ydd Cynhyrchu MEINIR REES Events Co-ordinator / Cydlynydd Digwyddiadau NIA HARRI Broadcast Journalist / Newyddiadurwraig Ddarlledu OTHNIEL SMITH Writer / Awdur PAUL TURNER Director / Cyfarwyddwr RHYS LEWIS Producer / Cynhyrchydd RUTH TAYLOR Production Accountant / Cyfrifydd Cynhyrchu SION EIRIAN Writer / Awdur TERRY JONES Actor, Writer, Comedian / Actor, Awdur, Digrifwr

Rydym wedi cynnwys aelodau ein cymuned greadigol sydd wedi ein gadael cyn 28 Medi, 2020. We have paid our respects above to members of our creative community who have died before 28 September, 2020. 77


Dylunio'r Llyfryn / Brochure Design

Darluniad Clawr / Cover Illustration

Profile for BAFTA

British Academy Cymru Awards in 2020 programme  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded