British Academy Cymru Awards in 2021 programme

Page 1

2021CROESO WELCOME


CYNNWYS / CONTENTS

6

NEGES GAN GADEIRYDD BAFTA CYMRU /

MESSAGE FROM BAFTA CYMRU CHAIR

10

NEGES GAN GADEIRYDD YR ACADEMI /

MESSAGE FROM THE CHAIR OF THE ACADEMY

14

NODDWR ALLWEDDOL Y DIGWYDDIAD /

KEY EVENT SPONSOR

15

YR ENWEBIADAU / THE NOMINATIONS

55

Y RHEITHGOR AU / THE JURIES

60

PARTNERIAID SWYDDOGOL / OFFICIAL PARTNERS

62

NODDWYR / SPONSORS

64

DIOLCHIADAU / THANKS

72

ER COF A M / IN MEMORIA M

4"MAE'R ENWEBIADAU'N DANGOS PA MOR WYDN, DYFEISGAR A DISGLAIR YW EIN DIWYDIANNAU." "THE NOMINATIONS SHOW JUST HOW RESILIENT, RESOURCEFUL AND BRILLIANT OUR INDUSTRIES ARE."


PEN-BLWYDD HAPUS YN 30! Croeso i Wobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru. Mae’n fraint i mi fod yn gadeirydd BAFTA Cymru ar gyfer yr achlysur arbennig hwn, sef 30ain mlynedd o ddathlu’r gorau oll ymhlith talent o Gymru a chynyrchiadau ffilm a theledu a wnaed yng Nghymru. Mae’r f lwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un heriol, wrth i’r pandemig byd-eang effeithio ar fywydau a bywoliaeth pawb. Teimlodd y diwydiannau sgrin yr effaith i’r byw. Ac eto, mae safon uchel yr enwebiadau heno yn dangos pa mor wydn, dyfeisgar ac, ie, disglair y gall ein diwydiannau fod. Mae’n rhestr ryfeddol ac yn dangos yn union beth sydd gan Gymru i’w gynnig. Mae talent o Gymru yn cael ei pharchu’n rhyngwladol, ac mae pobl ledled y byd yn caru ein ffilmiau, ein gemau a’n sioeau teledu. Ond mae’r Gwobrau arbennig hyn bob amser yn wych am gydnabod y cyf lawniad hwn heb anwybyddu’r cynnwys cyfoethog sydd wedi’i fwriadu ar gyfer cynulleidfaoedd mwy lleol. P’un ai ar-lein neu mewn digwyddiadau wyneb yn wyneb unwaith eto (cyn hir, gobeithio), bydd BAFTA Cymru yn parhau i amlygu a dathlu talent a chelfyddydau sgrin Cymru trwy ein rhaglen o ddigwyddiadau a mentrau ar hyd y f lwyddyn. Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth y Gwobrau hyn yn bosibl, yn enwedig ein noddwyr a’n partneriaid sydd heb eu hail. Llongyfarchiadau i bawb a enwebwyd heno – diolch i chi am eich cariad at y celfyddydau a’ch ymroddiad iddynt, chi yw’r rhai sy’n gwneud ein diwydiannau’n wych. Mwynhewch y noson!

ANGHARAD MAIR, CADEIRYDD BAFTA CYMRU 7


HAPPY 3OTH! Welcome to the British Academy Cymru Awards. I am honoured to be BAFTA Cymru chair for this special occasion, the 30th anniversary of our celebration of the very best Welsh talent and film and television productions made in Wales. The past year has been a challenging one, with all lives and livelihoods impacted by the global pandemic. The screen industries were hit hard. Yet, the high quality of this evening’s nominations demonstrates just how resilient, resourceful and, yes, brilliant our industries can be. It’s an extraordinary list and shows just what Wales has to offer. Welsh talent is respected internationally, with our films, games and television shows adored throughout the world. What’s always wonderful about these particular Awards is that they recognise this feat without neglecting the rich content aimed at more local audiences. Whether hosted online or at in-person events once again (hopefully soon), BAFTA Cymru will continue to highlight and celebrate Welsh talent and screen arts through our year-round programme of events and initiatives. I’d like to thank all those who have made these Awards possible, especially our unrivalled sponsors and partners. My congratulations go to all those nominated this evening – I thank you for your love and devotion to the arts, you are what makes our industries great. Enjoy the night!

ANGHARAD MAIR, CHAIR OF BAFTA CYMRU 8


NETFLIX PROUDLY CONGRATULATES OUR MAE NETFLIX YN FALCH O LONGYFARCH EIN

2021 BRITISH ACADEMY CYMRU AWARDS NOMINEES ENWEBEION GWOBRAU YR ACADEMI BRYDEINIG YNG NGHYMRU 2021

DIRECTOR: FICTION ASHLEY WAY

EDITING ELEN PIERCE LEWIS


"GALL EICH GWAITH EITHRIADOL FOD YN SBARDUN I YSBRYDOLI'R GENHEDLAETH NESAF." "YOUR EXCEPTIONAL WORK CAN BE THE CATALYST TO INSPIRE THE NEXT GENERATION." 10


CROESO CYNNES Mae’n bleser mawr i mi eich croesawu i Wobrau eleni, sef y 30ain mlynedd y mae BAFTA Cymru wedi dathlu’r gorau oll ymhlith talent a chynyrchiadau o Gymru. Fe’m ganwyd yng Nghymru ac rydw i bob amser wedi bod yn falch o’m gwreiddiau. Mae’r Gwobrau hyn, a’r dalent ryfeddol o Gymru maen nhw’n ei hamlygu, yn agos i’m calon o hyd. Gall eich gwaith eithriadol fod yn sbardun i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf. Mae cefnogi talent newydd a thalent sy’n dod i’r amlwg – gan eu helpu i gael hyd i’w ffordd a mynegi eu hunain yn greadigol – beth bynnag fo’u cefndir, yn ganolog i ethos arweiniol BAFTA. Mae’n hollbwysig ein bod yn arwain y ffordd wrth helpu i greu diwydiant cynhwysol ac amrywiol o bobl dalentog. Gan ddefnyddio canfyddiadau allweddol Adolygiad BAFTA 2020, rydym wedi datblygu cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol ein rhaglen datblygu talent a dysgu. Bwriadwn ymgysylltu â mwy na 10 miliwn o bobl ar-lein a rhoi’r sgiliau i 80,000 o bobl i ddatblygu gyrfa yng nghelfyddydau’r sgrin. Bydd ailddatblygu ein pencadlys yn ganolog i’r rhaglen ehangach hon, gan ganiatáu i ni gynnal amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau y gellir eu ffrydio’n fyw er mwyn i bawb gael atynt a’u mwynhau. Bydd BAFTA 195, a fydd yn ailagor yn swyddogol yn gynnar yn 2022, yn ganolfan ar gyfer ein gweithgareddau byd-eang, gan roi’r cyfleusterau i ni i helpu i ddylanwadu ar fywydau mwy o dalent bosibl ac ymgysylltu â’r cyhoedd, ble bynnag maent yn byw. Does dim byd tebyg i’n diwydiannau ni. Pan fyddant ar eu gorau, maen nhw’n rym pwerus a phositif. Mae’r Gwobrau hyn yn dathlu hynny, a llongyfarchaf holl enwebeion eleni.

KRISHNENDU MAJUMDAR, CADEIRYDD YR ACADEMI 11


A WARM WELCOME It’s with great pleasure that I welcome you to this year’s Awards, marking the 30th year BAFTA Cymru has celebrated the very best talent and productions in Wales. I was born in Wales and have always been proud of my roots. These Awards, and the incredible Welsh talent they spotlight, remain close to my heart. Your exceptional work can be the catalyst to inspire the next generation. Supporting new and emerging talent – helping them find their way and express themselves creatively – whatever their background, is central to BAFTA’s guiding ethos. It is vital that we take a leading role in helping build an inclusive and diverse industry of talented people. Informed by the crucial findings of our 2020 BAFTA Review, we have developed ambitious plans for the future of our learning and talent development programme. We aim to engage more than 10m people online and equip 80,000 with the tools to develop a career in the screen arts. The redevelopment of our headquarters will play a key part in this enhanced programme, allowing us to host a greater variety of events that can be streamed live for everyone to access and enjoy. BAFTA 195, which officially reopens in early 2022, will be the central hub for our global activities, providing us with the facilities to help impact the lives of more potential talent and engage the public, wherever they may live. There’s nothing quite like our industries. When at their best, they are a powerful and positive force. These Awards celebrate that and I congratulate all of this year’s nominees.

KRISHNENDU MAJUMDAR, CHAIR OF THE ACADEMY 12


We don’t make winning moments, just the wine to go with them.

Made for the moment MADE FROM NEW ZEALAND

Our iconic wines are born of the unique terroir of Aotearoa New Zealand. Grown sustainably in wind cooled valleys, between shifting mountains and crashing seas, and bottled at our winery in the crater of a volcano. Passionately crafted without compromise, we proudly share them with the world, to inspire, delight and to elevate the moment. PROU D PARTNER TO BAFTA SINCE 2009


Ar ôl blwyddyn anodd arall, mae’n hyfryd gweld yr holl waith anhygoel a gynhyrchwyd yn ystod y pandemig. Mae’n destament go iawn i’r dalent yma yng Nghymru bod gwaith o ansawdd mor uchel wedi cyrraedd y sgrin yn ystod cyfnod mor anodd. Llongyfarchiadau i’r holl enwebeion a phawb yng Nghymru a helpodd ein diwydiant, nid yn unig i oroesi, ond ffynnu eleni. Ac wrth i ni ddathlu, rydym yn cofio pawb a gollodd eu bywydau ac yn diolch i’r GIG a’r holl weithwyr allweddol yng Nghymru, a fu’n glodwiw ac yn ysbrydoliaeth i bob un ohonom. After another difficult year, it’s amazing to see all the incredible work that’s been produced throughout the pandemic. It’s a real testament to the talent here in Wales that work of such a high quality made it to our screens during such a difficult time. Congratulations to all the nominees and everyone in Wales who helped our industry not only survive but thrive this year. And while we celebrate, we also remember all the people who lost their lives and give our thanks to the NHS and key workers of Wales who have been a credit and inspiration to us all.

RICH MOSS RHEOLWR GYFARWYDDWR, GORILLA MANAGING DIRECTOR, GORILLA 14


YR ENWEBIADAU THE NOMINATIONS


ACTOR

Callum Scott Howells as Colin Morris-Jones in It’s a Sin Red Production Company / Channel 4 Keith Allen as John Cooper in The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV Mark Lewis Jones as Kinney Edwards in Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic

Michael Sheen as Chris Tarrant in Quiz Left Bank Pictures / ITV

16ACTORES ACTRESS Noddwyd gan / Sponsored by

Alexandria Riley as DI Ella Richards in The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV Andria Doherty as Eileen Morris-Jones in It’s a Sin Red Production Company / Channel 4 Judi Dench as Miss Rocholl in Six Minutes to Midnight Mad as Birds / Reliance Entertainment Productions 6 / Ella Communications / Lionsgate / Sky Cinema Morfydd Clark as Maud in Saint Maud Escape Plan Productions / Film4 / BFI Film Fund 18


Urban Myth Films is a globally renowned production company that makes bold, ambitious drama series for the international market. Based in London and Newport, Urban Myth Films was set up by International Emmy Award-winning producers Johnny Capps, Julian Murphy and BAFTA Award-winning writer Howard Overman. PRODUCTIONS INCLUDE:

COMING SOON... WAR OF THE WORLDS SERIES 3 Written by Howard Overman and directed by Indra Siera & Jonas Alexander Arnby. SKY DRAMA A time travel thriller for Sky starring BAFTA & Emmy nominee Paapa Essiedu, written by BAFTA nominee Joe Barton and directed by Marco Kreuzpaintner.


GWOBR TORRI DRWODD BREAKTHROUGH AWARD Noddwyd gan / Sponsored by

Enlli Fychan Owain (Producer) The Welshman Ebb in Joy Pictures James Pontin (Director) The Merthyr Mermaid BBC Cymru Wales / BBC One Wales Michael Kendrick Williams (Producer) Britannia’s Burning: Fire on the Bridge / Britannia: Tân ar y Bont Rondo Media / BBC One Wales / S4C

20


Mae’n bleser gan Cymru Greadigol gefnogi Gwobrau BAFTA Cymru 2021 Creative Wales is delighted to support BAFTA Cymru Awards 2021

Dyma yw Creadigol. Dyma yw Cymru. This is Creative. This is Wales. His Dark Materials Bad Wolf / BBC / HBO

Rydym yn falch iawn o’r ffaith ein bod wedi cefnogi cynifer o gynyrchiadau arbennig heno. Llongyfarchiadau i’r holl enwebeion a’r enillwyr. We are proud to have supported many of tonight’s fantastic productions. Congratulations to all nominees and winners.


RHAGLEN BLANT CHILDREN ’ S PROGRAMME Noddwyd gan / Sponsored by

Deian a Loli Cwmni Da / S4C

Jamie Johnson Outside the Box Short Form Film Company / iPlayer

Mabinogi-ogi a Mwy Boom Cymru / S4C

22


Congratulations to all the British Academy Cymru Awards nominees and winners. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi’u henwebu, ac i enillwyr Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.

WE’LL BE YOUR SUPPORTING CAST NI FYDD EICH CAST CYNORTHWYOL Let our talent handle your legal matters, so you can focus on directing yours. Creative legal solutions for the media industry.

Gadewch i’n talent ni ddelio â’ch materion cyfreithiol, er mwyn i chi allu canolbwyntio ar gyfarwyddo eich talent chi. Atebion cyfreithiol creadigol ar gyfer byd y cyfryngau.

| hughjames.com/media 23


DYLUNIO GWISGOEDD COSTUME DESIGN

Caroline McCall His Dark Materials Bad Wolf / BBC Studios / HBO / BBC ONE Dawn Thomas-Mondo The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV Lucinda Wright Six Minutes to Midnight Mad as Birds / Reliance Entertainment Productions 6 / Ella Communications / Lionsgate / Sky Cinema

Sarah Arthur A Discovery of Witches Bad Wolf / Sky One

24


Mae S4C yn falch o gefnogi’r diwydiant creadigol ac i ddatblygu talent yng Nghymru. Llongyfarchiadau gwresog i bawb sydd wedi’u henwebu ac i enillwyr BAFTA Cymru. S4C is proud to support the creative industries and developing talent in Wales. Warmest congratulations to all BAFTA Cymru nominees and winners.


CYFARWYDDWR: FFEITHIOL DIRECTOR: FACTUAL Noddwyd gan / Sponsored by

Hannah Berryman Rockfield: The Studio on the Farm ie ie productions / BBC Four Liana Stewart Black and Welsh ie ie productions / BBC One Wales Luke Pavey Critical: Coronavirus in Intensive Care Frank Films / BBC One Wales Nia Dryhurst DRYCH: Chwaer Fach Chwaer Fawr Dogma / S4C 26


INVEST IN CARDIFF

CYFOETHOGI CAERDYDD Proud to support BAFTA Cymru Yn falch o gefnogi BAFTA Cymru CULTURE DIWYLLIANT

CREATIVITY CREADIGEDD

INNOVATION ARLOESEDD

Contact/Cyswllt: Ruth Cayford Creative Industries and Culture Manager/Rheolwr Ddiwydiannau Creadigol a Ddiwylliant rcayford@cardiff.gov.uk

27


CYFARWYDDWR: FFUGLEN DIRECTOR: FICTION Noddwyd gan / Sponsored by

Ashley Way White Lines Left Bank Pictures / Vancouver Media / Netflix Gareth Evans Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic Jon Jones We Hunt Together BBC Studios / Alibi Marc Evans The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV

28


TA I T T I N G E R

TIME TO S H A R E Champagne Officiel de BAFTA depuis 2003 #TaittingerTime @TaittingerUK

taittinger_uk

Champagne Taittinger 29

www.taittinger.com


GOLYGU EDITING Noddwyd gan / Sponsored by

Al Edwards Critical: Coronavirus in Intensive Care Frank Films / BBC One Wales Elen Pierce Lewis White Lines Left Bank Pictures / Vancouver Media / Netflix Sara Jones Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic Sara Jones His Dark Materials Bad Wolf / BBC Studios / HBO / BBC ONE

30


31


RHAGLEN ADLONIANT ENTERTAINMENT PROGRAMME Noddwyd gan / Sponsored by

Am Dro! Cardiff Productions / S4C

Dolig Ysgol Ni: Maesincla Darlun / S4C

Priodas Pum Mil Boom Cymru / S4C

Sgwrs Dan y Lloer – Kristoffer Hughes Teledu Tinopolis / S4C

32


Tyfu busnes trwy gydweithio Growing business through collaboration

Dathlu talent Cymru gyda chynnyrch Cymru Fel BAFTA, mae Cywain yn frwd dros gefnogi creadigrwydd a thalent Cymru ac yn falch o gyd-ddathlu rhagoriaeth.

Mae Cywain yn cefnogi busnesau bwyd a diod yng Nghymru ac yn credu’n gryf fod safon y cynnyrch yn werth ei ddathlu. Ewch i ddarganfod pwy yw’r sêr ar eich stepen drws chi… cywain.cymru

Celebrating Welsh talent with Welsh produce Like BAFTA, Cywain is passionate about supporting Wales’ creativity and talent and we are proud to be celebrating excellence together. Cywain supports food and drink producers in Wales and strongly believe that the high quality of the produce is a cause for celebration. Have a look on our map to discover the stars on your doorstep… cywain.cymru

t @Cywain_mab | if @Cywain Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas

33


CYFRES FFEITHIOL FACTUAL SERIES Noddwyd gan / Sponsored by

A Special School Slam Media / BBC One Wales

Cornwall: This Fishing Life Frank Films / BBC Two

Critical: Inside Intensive Care Frank Films / BBC One Wales

Rhod Gilbert’s Work Experience Zipline Media Limited / BBC One Wales

34FFILM NODWEDD/DELEDU FEATURE/TELEVISION FILM

Eternal Beauty Cliff Edge Pictures / British Film Institute / Welsh Government / Ffilm Cymru Wales / The Wellcome Trust

Nuclear Yellow Nuclear

Rockfield: The Studio on the Farm ie ie productions / BBC Four

36


COLUR A GWALLT MAKE UP AND HAIR

Claire Pritchard-Jones Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse Hartswood Films / Sky One

Claire Williams Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic

Jacqueline Fowler His Dark Materials Bad Wolf / BBC Studios / HBO / BBC ONE

37


NEWYDDION A MATERION CYFOES NEWS & CURRENT AFFAIRS Noddwyd gan / Sponsored by

Channel 4 News – Wales and the Covid-19 Pandemic ITN Channel 4 News Wales Bureau / Channel 4

Llofruddiaeth Mike O’Leary ITV Cymru Wales / S4C

Pawb a’i Farn – Black Lives Matter Teledu Tinopolis / S4C

38


Proud sponsors of the News and Current Affairs Award Noddwyr balch y Wobr Newyddion a Materion Cyfoes Congratulations to all the nominees Llongyfarchiadau i'r holl enwebai

Publicity / Social / Digital

www.ijpr.co.uk / @ij_pr


FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN PHOTOGRAPHY & LIGHTING: FICTION

Baz Irvine The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV John Conroy Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse Hartswood Films / Sky One Matt Flannery Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic

Milos Moore Industry Bad Wolf / HBO / BBC Studios / BBC Two

40


FFOTOGRAFFIAETH: FFEITHIOL PHOTOGRAPHY: FACTUAL

Camera Team Critical: Coronavirus in Intensive Care Frank Films / BBC One Wales Emily Almond Barr Black and Welsh ie ie productions / BBC One Wales

Nathan Mackintosh Hidden Wales with Will Millard Lazerbeam / Frank Films / BBC One Wales Tudor Evans The Story of Welsh Art Wildflame Productions / BBC Two Wales

41


CYFLWYNYDD PRESENTER Noddwyd gan / Sponsored by

Elin Fflur in Sgwrs Dan y Lloer – Kristoffer Hughes Teledu Tinopolis / S4C Nathan Blake in Wales’ Black Miners Cardiff Productions / BBC One Wales Rhod Gilbert in Rhod Gilbert’s Work Experience Zipline Media Limited / BBC One Wales Richard Parks in Richard Parks: Can I Be Welsh & Black? Hello Deer Productions / Silver Star Productions / ITV Cymru Wales 42


Working behind the scenes with BAFTA As official scrutineers, when BAFTA needs our help, we act. Providing them with confidence in the results during the awards season. www.deloitte.co.uk/TMT © 2021 Deloitte LLP. All rights reserved.

43


DYLUNIO CYNHYRCHIAD PRODUCTION DESIGN Noddwyd gan / Sponsored by

James North A Discovery of Witches Bad Wolf / Sky One Tom Pearce Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic

Tom Pearce Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse Hartswood Films / Sky One

44


Image: © Aardman Animations Ltd. & Fictioneers Ltd.

Delivering Wonder Creative individuals, using innovation-led strategy, to design collective experiences, by making technological advances.

CARDIFF | BRISTOL | LONDON info@sugarcs.com | www.sugarcs.com Scenes from the award winning Wallace & Gromit: The Big Fix Up, the award nominated Dr. Seuss’s Amazing AR Alphabet, Kingspan Testing the Facts, Doorway to History and CogNeuro designed and developed by Sugar Creative.


FFILM FER SHORT FILM

Father of the Bride Deivos Films

I Choose ie ie productions / BBC Two Wales

The Nest It’s My Shout / BBC Two Wales

The Welshman Ebb in Joy Pictures

46


RHAGLEN DDOGFEN SENGL SINGLE DOCUMENTARY

Black and Welsh ie ie productions / BBC One Wales

Critical: Coronavirus in Intensive Care Frank Films / BBC One Wales

Rhod Gilbert: Stand Up to Infertility Wales & Co Media / Llanbobl Vision / BBC One Wales

Strictly Amy: Crohn’s and Me Wildflame Productions / BBC One Wales

47


SAIN SOUND

Production Team Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic

Production Team His Dark Materials Bad Wolf / BBC Studios / HBO / BBC ONE Production Team The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV Production Team Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse Hartswood Films / Sky One

48DRAMA DELEDU TELEVISION DRAMA Noddwyd gan / Sponsored by

His Dark Materials Bad Wolf / BBC Studios / HBO / BBC ONE

Industry Bad Wolf / HBO / BBC Studios / BBC TWO The Pembrokeshire Murders World Productions in association with Severn Screen / ITV

Un Bore Mercher/Keeping Faith Vox Pictures / S4C / BBC One Wales

50


Luxury Location

Facilities Vehicles Facilities by ADF provides premium-quality serviced vehicle hire for TV and Film productions, specialising in support for high end TV and major feature films for the highly competitive video on demand market led by the major streaming giants.

ARTISTE TRAILERS COSTUME TRAILERS MAKE-UP TRAILERS PRODUCTION OFFICES DINING TRAILERS HONEYWAGONS TECHNICAL VEHICLES SUPPORT VEHICLES

TO FIN D OU T M O R E V I S I T

www.facilitiesbyadf.com

BRIDGEND I PINEWOOD STUDIOS I THE SHARP PROJECT MANCHESTER GREAT POINT SEREN STIWDIOS I FOREST STUDIOS BORDON


AWDUR WRITER Noddwyd gan / Sponsored by

Barry Jones Rybish Cwmni Da / S4C

Gareth Evans, Matt Flannery Gangs of London Pulse Films / SISTER / Sky Atlantic

Russell T Davies It’s a Sin Red Production Company / Channel 4

Mae’r enwebiadau yn gywir wrth fynd i brint. Nominations correct at time of press. 52


BAFTA Cymru Design Partner since 2010 Good luck to all of this year’s nominees

Branding. Digital. Marketing. decade10.com


CONGRATULATIONS TO THE 2021 BRITISH ACADEMY CYMRU AWARDS NOMINEES LLONGYFARCHIADAU MAWR I ENWEBEION 2021

A DISCOV ERY OF W I TCHES

BAD-WOLF.COM

INDUST RY

H IS DARK M AT ER I A L S


Y RHEITHGORAU THE JURIES

55


ACTOR

CHILDREN'S PROGRAMME / RHAGLEN BLANT

Cadeirydd/Chair: Allison Dowzell Florence Ordesh Gabrielle Creevy Hannah Marie Williams Ndidi John Phil John Ronw Protheroe

Cadeirydd/Chair: Angharad Mair Aneirin Karadog Elain Lloyd Iestyn Garlick Seren Jones Siân Eirian Steffan Watkins

ACTRESS / ACTORES

COSTUME DESIGN / DYLUNIO GWISGOEDD

Cadeirydd/Chair: Nia Dryhurst Arwel Gruffydd Ffion Dafis Leona Vaughan Lloyd Everitt Morfudd Hughes Nanw Rowlands

Cadeirydd/Chair: Sian Harris Adam Knopf Ffion Elinor Jany Temine Lauren Miller Sarah-Jane Perez Susannah Buxton Tracey Ewen

BREAKTHROUGH AWARD / GWOBR TORRI DRWODD

DIRECTOR: FACTUAL / CYFARWYDDWR: FFEITHIOL

Cadeirydd/Chair: Elen Rhys Brett Robinson Dionne Bennett Gaynor Davies Guto Rhun Luned Whelan Siwan Haf Tammy Kennedy

Cadeirydd/Chair: Allison Dowzell Angela Clarke Berwyn Rowlands Garo Berberian Sara Allen Sarah Broughton Stewart Sugg Veronica Mckenzie

DIRECTOR: FICTION / CYFARWYDDWR: FFUGLEN Cadeirydd/Chair: Sam Rosie Christine Lalla Dafydd Llewelyn Erika Hossington Joseph Bullman Lisa Davies Mared Swain Mark Tonderai 56


EDITING / GOLYGU

Cadeirydd/Chair: Ralph Ferneyhough Kate Spankie Madoc Roberts Nick Kershaw Nikki McChristie Phyllis Ironside Rebecca Trotman Scott Given

ENTERTAINMENT PROGRAMME / RHAGLEN ADLONIANT Cadeirydd/Chair: Catrin Lewis Defis Beca Lyn-Pirkis Dafydd Emyr Eleri Morgan Emyr Jenkins Gareth Roberts Gillane Seaborne Tudur Phillips

FACTUAL SERIES / CYFRES FFEITHIOL

Cadeirydd/Chair: Angharad Mair Catrin Evans Celyn Williams Jenny Casterton Nadine Kurton Natalie Jones Sean Fletcher Steffan Morgan

MAKE UP AND HAIR / COLUR A GWALLT

Cadeirydd/Chair: Sian Harris Anne (Nosh) Oldham Fiona Chaffey Kamanza Amihyia Kirstie Stanway Magi Vaughan Nora Robertson Roger Williams

NEWS & CURRENT AFFAIRS / NEWYDDION A MATERION CYFOES Cadeirydd/Chair: Elen Rhys Claire Hudson Elis Owen Garmen Ceiro Mark O'Callaghan Nia Edwards-Behi Sian Morgan Lloyd Steffan Powell

PHOTOGRAPHY & LIGHTING: FICTION / FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN Cadeirydd/Chair: Nick Shearman Elliot Weaver Huw Talfryn Walters Llyr Moruss Nicole Northridge Nina Kellgren Richard Greatrex Samantha Price

FEATURE/TELEVISION FILM / FFILM NODWEDD/DELEDU

Cadeirydd/Chair: Rebecca Hardy Amy Smart Chris Jones Claire Peate Jack Parry-Jones Judith Winnan Katherine Lannon Suri Krishnamma 57


PHOTOGRAPHY FACTUAL / FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL

SINGLE DOCUMENTARY / RHAGLEN DDOGFEN SENGL Cadeirydd/Chair: Sacha Mirzoeff Dale Templar Harry Anscombe Kate Vines Leo Burley Michael Jenkins Nia Thomas Rosemary Baker

Cadeirydd/Chair: Rich Moss Annie Davies Anouk Marie Curry David Barnes Gail Jenkins James Orton Josh Williams Lucy Harris

PRESENTER / CYFLWYNYDD

SOUND / SAIN

PRODUCTION DESIGN / DYLUNIO CYNHYRCHIAD

TELEVISION DRAMA / DRAMA DELEDU

SHORT FILM / FFILM FER

WRITER / AWDUR

Cadeirydd/Chair: Catrin Lewis Defis Carys Eleri Elizabeth Clements Jamie Balment Matt Johnson Nia Roberts Trystan Ellis Morris

Cadeirydd/Chair: Rich Moss Charlotte Pearson Chris Evans-Wilson Dan Potra Holly Morpeth Keith Kopp Paul Islwyn Thomas Penny Harvey

Cadeirydd/Chair: Jane Dauncey Adele Fletcher Alex Ashcroft Brollyman Ellie Russell Laura Lovejoy Ruth Caleb Terry Lewis

Cadeirydd/Chair: Joedi Langley Aysha Rafaele Brian Minchin Elwen Rowlands Hanna Jarman Peter Watkins-Hughes Sean Marley

Cadeirydd/Chair: Rebecca Hardy Anthony Davies Emily Lawrence Greg Mothersdale Harmeet Chagger-Khan Megan Mitchell Nicko Vaughan Zain Ilyas

Cadeirydd/Chair: Nia Dryhurst Angharad Elen Cath Tregenna Dana Fainaru David P Davis Gwenno Hughes Helen Raynor Roland Moore 58PARTNERIAID SWYDDOGOL OFFICIAL PARTNERS

60


LLONGYFARCHIADAU

I’R RHAI SYDD WEDI’U HENWEBU ELENI, GAN GYNNWYS: CONGRATULATIONS TO THIS YEAR’S NOMINEES INCLUDING:

ETERNAL BEAUTY Dir. Craig Roberts

FATHER OF THE BRIDE Dir. Rhys Marc Jones

Rydym yn falch o gefnogi’r arfer o adrodd storïau beiddgar a gwreiddiol, a chyda’n partner Ffilm Cymru Wales, meithrin talent, ar y sgrin ac oddi ar y sgrin – ac i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol y mae’r diolch.

I CHOOSE Dir. Tina Pasotra

We’re proud to support bold and original storytelling, and with our partner Ffilm Cymru Wales, nurture Welsh talent, on and off screen - all thanks to National Lottery players. Eternal Beauty Dir. Craig Roberts


NODDWYR SPONSORS

62


film & tv transport specialists • expert local chauffeurs • on location hire • transport captains • local & national travel • low emission & hybrid high specification fleet 01656 644331 reservations@ericjamesgroup.co.uk

www.ericjamesgroup.co.uk


DIOLCHIADAU ARBENNIG SPECIAL THANKS


CYFLWYNYDD / HOST

Alex Jones

CYNHYRCHYDD-CYFARWYDDWR Y SEREMONI / CEREMONY DIRECTOR-PRODUCER

Rebecca Hardy

DYLUNIO LLWYFAN / STAGE DESIGN

Dave Marson

TELEPROMPTYDD / TELEPROMPTER

Louise Jones

GOLYGYDD / EDITOR

Matthew Dentus

TROSLAIS / VOICEOVER

Hanna Jarman

SGRIPT / SCRIPT

Rebecca Hardy & Nicko Vaughan GYDA DIOLCH / WITH THANKS

BBC Cymru Wales Central Square Gorilla IJPR Trosol Ein holl noddwyr a phartneriaid / All our sponsors and partners Ein holl hysbysebwyr / All our advertisers

6565


Ein holl aelodau rheithgor / All our jury members Ein gwesteion arbennig a’n darllenwyr cyhoeddiadau / All our special guests and citation readers DYLUNIAD TLWS / TROPHY DESIGN

Toby Petersen (based on original BAFTA design by Mitzi Cunliffe) DYLUNIO'R LLYFRYN AC ELFENNAU PRINT / PRINT AND BROCHURE DESIGN

Ross Hutchins, Decade 10

DYLUNIO GRAFFEG A SYMUDOL / MOVING AND GRAPHIC DESIGN

Sugar Creative

CYLLIDWYR CRAIDD BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU CORE FUNDERS

BBC Cymru Wales Channel 4 ITV Cymru Wales S4C Welsh Government

Pawb yn yr Academi / All staff at the Academy

66


DIOLCHIADAU BAFTA BAFTA ACKNOWLEDGEMENTS PWYLLGOR RHEOLI BAFTA CYMRU / BAFTA CYMRU MANAGEMENT COMMITTEE CADEIRYDD / CHAIR

Angharad Mair

DIRPRWY GADEIRYDD / DEPUTY CHAIR

Jane Dauncey Allison Dowzell Carole Green Catrin Lewis Defis Elen Rhys Joedi Langley Nia Dryhurst Nick Shearman Ralph Ferneyhough Rebecca Hardy Rich Moss Sacha Mirzoeff Samantha Rosie Sian Harris Stifyn Parri

67


YN BAFTA / AT BAFTA PENNAETH Y GWOBRAU / HEAD OF AWARDS

Kelly Smith

CYNHYRCHYDD GWEITHREDOL / EXECUTIVE PRODUCER

Cassandra Hybel

SWYDDOG GWOBRAU / AWARDS OFFICER

Maxine Dedominicis

CYDLYNYDD DIGWYDDIADAU A GWOBRAU / AWARDS AND EVENTS COORDINATOR

Sonia Dempster

CYDLYNYDD AELODAETH / MEMBERSHIP COORDINATOR

Emma Price

CYDLYNYDD CYFATHREBU / COMMUNICATIONS COORDINATOR

Rosie Jones

CYDLYNYDD CYNHYRCHU / PRODUCTION COORDINATOR

Ella Coveney

YMGYNGHORYDD / CONSULTANT

Stifyn Parri

CYFRANNWR LLYFRYN / BROCHURE CONTRIBUTOR

Toby Weidmann

68


All nominees imagery used with kind permission from the nominees, production companies and broadcasters. Executive portraits: Harry Richards Photography (Krishnendu Majumdar), BAFTA/Polly Thomas (Angharad Mair). Although every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this publication, the publishers cannot accept liability for errors or omissions. No part of this publication may be reproduced without the written permission of BAFTA. ©BAFTA 2021

Tyfu busnes trwy gydweithio Growing business through collaboration

Dathlu talent Cymru gyda chynnyrch Cymru Mae Cywain yn falch o noddi’r categori Adloniant yn y gwobrau eleni. Pob lwc i bawb!

Celebrating Welsh talent with Welsh produce Cywain are proud to sponsor the Entertainment category in this year’s awards. Good luck to you all!

www.cywain.cymru |

t @Cywain_mab | if @Cywain

69


T R A I N I N G A N D E X P E R I E N C E F O R T H E N E X T G E N E R AT I O N R U N B Y T H E I N D U S T R Y, F O R T H E I N D U S T R Y

W W W. S C R E E N A L L I A N C E W A L E S . C O M

S O N A R A 4:4 SOFT LIGHT. PRECISE WHITE.

COLOUR SCIENCE With its innovative light engine, the Panalux Sonara 4:4 produces a broad, even spectrum of variable white light from 1600K-20,000K.

CONTROL Connect via DMX, LumenRadio CRMX, or EtherCON, or take command with the removable, ergonomic controller with custom UI. LEARN MORE AT WWW.PANALUXSONARA.COM

FORM FACTOR With a low weight for its size, the Panalux Sonara 4:4 offers a slim profile that hides its integrated ballast.ER COF A M IN MEMORIA M BEN ROBERTS

Actor

BUDDUG WILLIAMS

Actress / Actores

DON LLEWELLYN

Television Producer / Cynhyrchydd Teledu EMYR MORGAN EVANS

Actor, Producer / Actor, Chynhyrchydd EURYN OGWEN WILLIAMS

Television Producer / Cynhyrchydd Teledu IDRIS CHARLES

Entertainer, Television Producer / Diddanwr, Cynhyrchydd Teledu KEVIN STAPLES

Boom Operator / Gweithredwr Boom

72


MAGI DODD

Radio Presenter / Cyflwynydd Radio MARION C JENKINS

Programme Executive / Gweithredwr Rhaglen MIRAIN LLWYD OWEN

Actress, Screenwriter / Actores, Sgriptiwr OWAIN WILLIAMS

Production Designer / Dylunydd Cynhyrchu SERA BEYNON JONES

Production Manager / Rheolwr Cynhyrchu TELERI BEVAN

Head of Programmes / Pennaeth Rhaglenni

7375


© 2021 76