{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


LevÊl a miniszterelnÜknek Az Ünkormånyzat december vÊgi testßleti ßlÊsÊn úgy dÜntÜtt, hogy Balassagyarmat a fővåros, tÜbb fővårosi kerßlet Ês nÊhåny megyeszÊkhely åltal felmondott kormånyzati tåmogatåssal tervezett nagyberuhåzåsok åltal esetlegesen felszabaduló kÜzponti forråsokra igÊnyt nyújt be.

Csach Gåbor polgårmester januår elejÊn megírta levelÊt Orbån Viktor miniszterelnÜknek, az alåbbiakban ebből idÊzßnk. „Balassagyarmat Våros Önkormånyzata a csatolt hatårozatåban kÜtelezett arra, hogy igÊnyßnket jelentsßk be azon forråsok felhasznålåsåra, amelyet az őszi Ünkormånyzati vålasztåsok utån győztes ellenzÊki telepßlÊsek ostoba mód visszamondanak (Våc sportcsarnoka, a Fővåros szuperkórhåza, Ligetprojekt elemei stb.) Ês ezåltal e telepßlÊsfejlesztÊsi vagy szakågazati forråsok szabaddå vålnak. Balassagyarmat vårosa lÊnyegÊben bårmely felszabaduló szakågazati forråshoz tud meglÊvő Ês Êrtelmes projektÜtletet produkålni. Legyen az a Dr. Kenessey Albert Kórhåz fejlesztÊse, a szåz Êve vågyott színhåztermßnk meglÊvő terveinek megvalósítåsa, a tÜrtÊnelmi Vårmegyehåzånk hasznosítåsa, csapadÊkvízrendszerßnk vagy úthålózatunk felújítåsa, kÜrnyezetvÊdelmi ållami kårelhårítås elmaradåsa, turisztikai vagy sportfejlesztÊs‌ ‌Balassagyarmat tÜrtÊnelme sorån håromszor nÊptelenedett el, de mindig kÊt Êvtized alatt újratelepßlt Ês rendre a megye vezető vårosåvå vålt. A huszadik szåzad csapåsai

aktuĂĄlis

Gyarmati HĂ­rek

3

(Trianon, holokauszt, vilåghåborúk, kommunista megyeszÊkhelyvåltås) Üt Êvtizeddel vetettÊk vissza fejlődÊsßnket, melyet a visszakapott szabadsåg utån az itt Êlő Civis Polgårok kÊt Êvtized alatt kompenzåltak. Ma Balassagyarmat Ês tÊrsÊge Nógråd megye gazdasågi kÜzpontja, itt a legnagyobb a szociålis biztonsåg Ês a kulturålis sokszínŹsÊg‌ ‌Balassagyarmat huszadik szåzadi megpróbåltatåsai, tÜbb Êvtized kommunista elnyomåsa utån a 2020-as esztendő pÊldås alkalom lenne e tÜrtÊnelmi fejlesztÊsek bejelentÊsÊnek. EgyrÊszt Trianon 100. Êvfordulója, måsrÊszt a Balassagyarmatot Êvtizedekkel visszavető kommunista tanåcsrendszer, vagyis de facto tÜbb Êvszåzados megyeszÊkhelyi ståtuszånak 70. Êves megszŹnÊse. Legyen ez az Êv a XXI. szåzad boldog gyógyírja a kegyetlen XX. szåzad szenvedÊseire‌ ‌E levÊl szomorú Êvfordulón kÊszßlt: 70 esztendővel a gyåszos 1949. december 14-i Minisztertanåcsi rendelet kihirdetÊse utån, amikor Magyarorszåg sztålinista alkotmånya szerint lÊtrehoztåk az új szocialista megyerendszert, 11 polgårvårost megfosztva tÜrtÊnelmi rangjåtól, Üt telepßlÊst (Baja, Balassagyarmat, Esztergom, Gyula Ês Szentes) kifejezett politikai bosszú keretÊben. „

Munkavållalókat keres‌

$™HOLB[BVU¢JQBS JMMIBT[POH™QK‘SNíJQBSQS™NJVNT[FHNFOT™CF W™HF[CFT[‘MM�U¢JUFW™LFOZT™HFU

UNGARN Kft.

.íT[BLJWF[FUç

4[BLNBJFMW‘S‘TPLÅ'FMTçGPLŠNíT[BLJW™H[FUUT™H  Å/™NFUOZFMWUVE‘T  Å7F[FUçJUBQBT[UBMBU K¢LPNNVOJL‘DJ¢TL™T[T™H  ʼnO‘MM¢ GFMFMçTT™HUVEBUPTNVOLBW™H[™T

OperĂĄtor

4[BLNBJFMW‘S‘TPLÅ)‘SPNNíT[BLPTNVOLBSFOEW‘MMBM‘TB  ʼnO‘MM¢ GFMFMçTT™HUVEBUPTNVOLBW™H[™T  Å5¼CC™WFTNVOLBUBQBT[UBMBUFMçOZ

Legyen Ă–n is a

+FMFOULF[™T DMBOUPT!QBSBUFV 35/505-700

+FMFOULF[™T MT[VDT!QBSBUFV 35/505-710

munkatĂĄrsa!

+FMFOULF[™TT[FN™MZFTFO FMçSFFHZF[UFUFUUJEçQPOUCBOÂť¢S‘JH 4[ÂŤHZ (ZBSNBUJŠU 2020. januĂĄr


4

Gyarmati Hírek

aktuális

Hősökre emlékeztek A második magyar hadsereg Don kanyarnál elszenvedett vereségének évfordulóján ismét em­lék­túrát szervezett a Tizen­hatos Honvéd Katonai Hagyo­mány­őrző Csoport.

- A második magyar hadsereg Donnál elszenvedett veresége a legnagyobb veszteségek közé tartozik. Szinte minden család talál doni hőst a felmenői közt. Ám míg az első világháború hősei bátran viselhették kitüntetéseiket, az országban sorra létesültek az emlékművek, és mél-

Nógrád élén

Balalassagyarmat és térsége továbbra is megyénk élén áll a gazdasági mutatók alapján. Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nógrád Megyei Hírlap és a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOP50 kiadványa.

tóképp meg tudtak emlékezni az elesettekre, addig a második világháború után, a szocialista berendezkedésben majdhogy nem bűnbakként kezelték a honvédeket. A második világháborús emlékművek zöme csak a rendszerváltás után került felállításra, ezért az emlékek is jócskán megkoptak az emberek tudatában. Ezért az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar királyi honvédek bátor és becsületes helytállására – összegezte a megemlékezés üzenetét vitéz Bakos Gyula, a Csoport vezetője. A Szécsényből induló egyenruhás és civil résztvevők 22 kilométert tettek meg. A megemlékezésbe – a doni veszteséget felidéző koszorúA NAV által készített 2018 évi gazdasági összefoglalóból kiderül, hogy továbbra is majd minden gazdasági mutatóban Balassagyarmat és térsége vezeti a megyét. Bár 450-nel kevesebb termelő cég működik térségünkben, mégis mindegyik gazdasági mutatóban (árbevétel, export, hozzáadott érték, bér, adózott eredmény stb.) előzzük a megyeszékhely és környékét.

Megépül a Honvédelmi Sportközpont

Bizonyossá vált, hogy az állam Honvédelmi Sportközpontot épít a TESCO mögötti területen. A kormány már 2018-ban döntött arról, hogy Honvédelmi Sportközpontokat hoz létre az ország több részén: az állam 17,5 milliárd forintot szán a programra, amellyel 40 új lőteret hoznak létre az országban. A napokban felgyorsultak az események, megszületett a döntés az első ütemről. Öt városban kezdődtek meg az előkészületek: Baján (860 millió forint), Szarvason (876 millió forint), Szigetváron (863 millió forint) és Újfehértón (883 millió forint), míg városunkban 874 millió forintból valósul meg a beruházás. A Honvédelmi Sportközpontok olyan, lőterekkel is rendelkező multifunkcionális szabadidős sportlétesítmények lesznek majd, amelyek közösségi programok, sportlövész, küzdősport, általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartására lesznek alkalmasak. Az eljárás hasonló a Révész László Tanuszoda létrehozásához, az önkormányzatnak az államra átruházott telek értékével, illetve a közművesítés költségeivel kell beszállnia a megvalósításba, a működtetést az állam finanszírozza. Az építési munkálatok a tervek szerint nyár elején kezdődhetnek a TESCO mögötti területen.  (szilágyi) 2020. január

zással és vendéglátással - bekapcsolódtak az érintett települések is. A városi megemlékezésen a Főplébánia Templomnál Csach Gábor polgármester mondott köszöntőt, majd megkoszorúzták vitéz Málnássy Ferenc repülőfőhadnagy emléktábláját. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központban folytatódott a program Kvitek Marián előadásával, de a résztvevők egy kiállítást is megtekinthettek a túravezető vitéz Bakos Gyula gyűjteményéből. A túra ideje alatt egy második világháborús gép emlékrepülése volt látható a város felett. (kanyó) Fotó: Sümegi Tamás

Rekord adóbevétel

A város vállalkozása által fizetendő Iparűzési Adó bevétele sosem látott mértékű.

A több mint 990 millió forintos bevétel rekord összegnek számít, az 25 százalékkal magasabb mint a tavalyi évben. Csach Gábor polgármester elmondta a helyi televízió Balassagyarmati Krónika című műsorában, hogy a növekedés nemcsak azért örvendetes, mert az országos átlagnál jóval magasabb helyi gazdasági növekedésre utal, hanem mert az nem csak a top adózókat érinti, általánosságban szinte mindegyik típusú vállalkozásnál érzékelhető volt. Ugyanakkor óvatosságra intett a városvezető, hiszen majd a májusi adóbevallások után lehet a források elköltéséről dönteni. Az év végi úgynevezett „feltöltés” ugyanis elérte a százmillió forintot, és a tapasztalatok alapján ezek egy részét a vállalkozások vissza szokták igényelni a bevallások során. De ezen összeg nélkül is 10 százalék feletti a növekedés, amely stabil pénzügyi alapot jelent az önkormányzatnak az idei évre nézve.


A Civitas Fortissima üzenete

1919. január 29. - a dátum, melyet minden balassagyarmati ismer. A városunkat megszálló csehszlovák erők ellen felkelő polgárok és katonák felkelésének köszönhetően Balassagyarmat Magyarország része maradt. 2005-ben az Országgyűlés elismerte ennek az eseménynek a fontosságát és emlékben tartását, azóta viselheti Balassagyarmat a megtisztelő Civitas Fortissima, Legbátrabb Város címet. A centenáriumi emlékév egy évvel ezelőtt vette kezdetét. A hivatalos fórumok mellé az ünnepi programsorozatba számos helyi intézmény, civil szervezetek és közösségek is bekacsolódtak. A Balassagyarmati Tankerületi Központ minden városi oktatási-nevelési intézményre kiterjedően alkotópályázatokkal, művészeti és sportversenyekkel, közösségi programokkal vonta be a legfiatalabb korosztályt az emlékidézésbe. Nagy László és dr. Kapa Mátyás könyvei, a gyarmati sportbarátok 1600 km-es kerékpártúrája vagy a Civitas Fortissima-dal szintén az emlékben tartás hagyományát éltetik. A Legbátrabb Város cím mögött álló szellemiség mára áthatja az épített városi környezetet is. Matúz Gábor azonos című dokumentum-játékfilmjének bemutatója után (2009) egyre élénkebb érdeklődés mutatkozott az

időszak tárgyi emlékei után, azonban ezeket sajnos egyetlen gyűjtemény sem tartalmazta. Elsősorban ez motiválta a filmrendezőt abban, hogy létrehozza a Civitas Fortissima Emlékmúzeumot (2011). A könyveket, dokumentumokat, ruhákat, maketteket, digitális anyagokat felvonultató kiállítási anyag külön érdekessége, hogy néhány a filmben használt kelléket is tartalmaz.

Dózsa 50: bajnokok ünnepe

Méltóképp emlékezett meg a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola közössége az intézményalapítás 50. évfordulójáról. Faültetéssel kezdődött az ünnepségsorozat, majd városi sportvetélkedők, végül nagyünnepély következett képzőművészeti és iskolatörténeti kiállítással. Minden régi és jelenlegi dózsás magáénak érezhette az alapítás ünnepét. Nyugdíjas pedagógusok, távolra szakadt vagy már szülőként visszatérő egykori diákok mind részesei voltak az emlékidézésnek, a Dózsa iránti tisztelet és kötődés kifejezésének. Általános emberi tapasztalat, hogy a gyerekkor idővel egyre melegebb színű képekben él tovább, de a Dózsában tölteni a gyerekkort, a sors különösen szép ajándékának számított, ezt idézi fel az évkönyv, a január végéig megtekinthető kiállítás és a YouTube csatornára feltöltött kisfilm is.50 éven átívelő életérzést kaptak az emlékezők mozaikokból felépítve. A montázs kötőanyaga a sport, ez képezi a szellemiség magját. Az évtizedek alatt százszámra gyűltek érmek, kupák, kis harcosok életre szóló, lázas küzdelmeinek mementójául. A 80-as évektől a Dózsa messze felülmúlta a városi és legtöbb megyei oktatási intézményt korszerűségben, felszereltségben. Ezért a dózsás természetes élménye: a van. Van fonyódligeti táborozás, erdei iskola és korcsolyázás saját jégpályán. Van szaktanterem, szertárak, sportcsar-

aktuális

Gyarmati Hírek

5

2015-ben a gyűjtemény véglegesen a Huszár-villában került elhelyezésre, az esemény idején városparancsnoki posztot betöltő Huszár Aladár otthonában. A kor további emlékét őrzi a Palóc Múzeum egy vitrinje, továbbá Párkányi Raab Péter szobra a Civitas Fortissima téren. A városháza falán egy táblán olvashatjuk azok nevét, akik a csehkiverés ideje alatt az életüket vesztették. „Vér nélkül nincs háború”, s bár számszerűen nem sok emberáldozatot követeltek a harcok – 10 magyar és 9 cseh a halottak száma – mégis ezek az emberek férjek, apák, gyermekek, testvérek voltak, halálukkal fájdalmat hagyva maguk után. Az élet – valódi érték, felbecsülhetetlen. Ha elvész, semmilyen eszközzel vissza nem szerezhetjük. Az élet természetes állapota pedig a béke, ebben tud kiteljesedni a család, a szeretet, az egymással megélt öröm. Ez maradjon a Civitas Fortissima üzenete! (Fotónkon a tavalyi Suliderbi látható, amikor a 100 éves évfordulóra emlékező térformációt alakítottak ki a diákok – Sümegi Tamás felvétele. A címlapkép Torjay Attila munkája, a tavalyi hadijátékon készült) Veres Anna Balassi Bálint Gimnázium

nok, minden teremben televízió, mindent megörökítő videókamera... Az intézmény ezt az előnyét hosszú ideig megtartotta. A sporttagozatos osztály tette egyedivé az iskolát, de a sportszellem az oktatási-nevelési munka egészét markánsan áthatotta. Az intézmény vezetőségét, tantestületének legnagyobb részét sportemberek vagy sport iránt elkötelezett tanárok alkották, így a Dózsa azt a nemes értékrendet adta át diákjainak, amit maga a sport jelent. A sport folyamatosan a belső határok tágítására indít. Gyakorlattá teszi az önmeghaladást. Hozzászoktat a kudarchoz, de elvonja negatív előjelét is. Megérteti, hogy ha ma nem, akkor holnap sikerülhet; bukni lehet, de fekve maradni soha. Az elvek és a szabályok a Dózsában épp úgy vonatkoznak szekrényugrásra, mint fizika dolgozatra. A dózsás tanár épp oly kitűnő és emberséges edző énekkaron, mint matematika órán. A legnagyobb nívót magától követeli meg, dicséretet csak tisztes helytállásért ad, de azért biztosan. A kiemelkedőket állítja példaképül. Ezáltal lett az edzésben tartott dózsás diák felismerhető öntudatáról, magabiztosságáról, tartásáról. Elismerés és köszönet illeti Polyák Ferencet és Urbán Árpádot, hogy mindezt létre emelték, ugyanígy az összes valaha a Dózsában tanító pedagógust, akik tovább szőve az alapító atyák álmát, átélhetővé tették és teszik ma is a nemes küzdelmek tanításait. Az intézményt jelenleg is sportember vezeti Szabó Csaba személyében. Kiváló előjel a következő évekre, évtizedekre nézve. Kanyó Kinga 2020. január


6

Gyarmati Hírek

aktuális

Parkolók kerestetnek Mint azt Huszár Péter alpolgármestertől megtudtuk, a polgárok kérésének megfelelően parkoló-ügyben is akcióba lendültek a Városházán.

Régi gond a parkolás, annak ellenére, hogy az elmúlt években az önkormányzat több fontos lépést is tett a probléma enyhítése érdekében. Ismeretes a főutcai, egykori Canada Üzletház mögötti, legutóbb pedig a Városháza mögötti, egykori

buszpályaudvaron történt, összesen közel száz várakozóhely kialakítása. Mint az alpolgármester lapunknak elmondta, az elmúlt hetekben folyamatosan jelzéseket kaptak az autósoktól, hogy a parkolási gondok Gyarmat más részein is napi nehézséget jelentenek. Huszár Péter a Hivatal illetékes munkatársaival közösen ezekben a napokban méri fel a lehetőségeket. A város második embere annyit már elárult,

Ez történt a decemberi önkormányzati ülésen

Szobor, Nyírjes és médiatanács

Napirend előtt Csach Gábor polgármester bejelentette, hogy 10 millió forintot nyert a város Pál István, az utolsó palóc dudás szobrának elkészítésére. Tájékoztatta a testületet a Nyírjesi turisztikai beruházás kényszerű műszaki tartalom csökkentéséről, miszerint nem épül meg a skybike pálya a két toronyépítménnyel és kilátóval, illetve az indító hídra vezető függőhíddal. Görög Őrs agrármérnök személyében környezetvédelmi tanácsadót foglalkoztat a város, akinek első feladata a Nyírjesi üdülő és természetvédelmi terület fejlesztési koncepciójának koordinálása lesz. Mindkét döntést üdvözölte az ellenzék is. Elfogadta a testület Lombos István javaslatára a panelfelújítási támogatás néven ismert rendelet kiegészítését az 1950 után épített társasházak kéményeinek felújítási lehetőségével. Támogatta a testület Hajnal Sándor indítványát is a Szontagh utcai kórház által elkerített parkolórész közforgalom előtti megnyitására. Heves vita bontakozott ki Gyenes Szilárd helyi Médiatanács megalakításának tervéről szóló előterjesztésről. Az ellenzék szerint a helyi média elfogultsága okozta választási vereségüket, a Fidesz képviselői szerint a nem megfelelő jelöltek indítása. Szedlák Sándor és Lombos István képviselők hangsúlyozták, hogy a helyi TV és a helyi újság is etikátlanul elfogult a jobboldal irányába, ezért változásra van szükség. Csach Gábor polgármester ezután szembesítette őket azzal, ha ennyire elfogult a média, akkor 2019 tavaszán a képviselők miért fogadták el a Gyarmati Híreket kiadó alapítványi beszámolót,

hogy a Móricz Zsigmond lakótelepen közel járnak a megoldáshoz, a Kórházba igyekvőknek is lesz segítség és vizsgálják a város más részeit érintő további lehetőséget. Huszár Péter arról is tájékoztatott, a konkrét elképzeléseket fórumon vitatják meg a polgárokkal, méghozzá a közeljövőben.

miért szavazták meg mindketten 2019. júniusában Házy Attila ügyvezető igazgató újbóli ötéves megbízását a Gyarmati Média NKft. élére. A vitában Bárányné dr. Balázs Mária képviselő asszony jogilag tette helyre az előterjesztés hiányosságait, miszerint az sem a működését, sem a hatáskörét nem fejti ki a Médiatanácsnak, ezért a legnagyobb baj az, hogy konkrétan nincs miről dönteni. Az előterjesztést, végül Gyenes Szilárd maga vonta vissza, így azt a testület levette napirendjéről. Szedlák Sándor rendelet tervezetet terjesztett a testület elé, amelyet okafogyottság miatt a testület elutasított, már csak azért is, mert az formailag és tartalmilag sem felelt meg a rendeleti előírásoknak, ráadásul jogszabály csak kezdeményezést, de rendeletalkotást nem enged képviselői hatáskörbe. Ugyanakkor Bárányné dr. Balázs Mária képviselő jelezte, hogy a Fidesz befogadja a képviselő kisgyermekeknek adandó oltás támogatási javaslatát, melyet a szociális rendelet részeként januárban tárgyalnak majd Szedlák Sándor klímavészhelyzetről szóló napirendi javaslata is okafogyottá vált, hiszen az önkormányzat még 2018 év végén nyert pályázatot klímastratégia megalkotására, amely idén elkészül, ez lesz minden klímavédelmi lépés alapja Balassagyarmaton. Zárt ülésen tárgyalt napirendben a Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságába delegált ellenzéki jelölt mindössze 3 igen szavazatot kapott, de a polgármester jelezte, nyitott az ellenzék által megjelölt alkalmas tag delegálására. Huszár Péter városüzemeltetésért felelős alpolgármester és Gaál Dénes GAMESZ igazgató lapunknak megerősítette, elismerve a lakossági panaszokat, jelentősen szeretnének előrelépni a közterületek gondozása területén.

Elrajtolt az új sportcsarnok

Elindult a Nádor úti sportcsarnok közbeszerzési eljárása. A Nemzeti Sportközpontok kiírta a Nádor úti új kézilabda csarnok közbeszerzési eljárását. Január 6-án bejárást is tartottak a pályázó kivitelezők részvételével a területen. A 300 fős sportcsarnok típustervei alapján a nyertes kivitelező feladata lesz az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése és a beruházás megvalósítása. Mivel a Honvédelmi Sportközpont esetében is ugyanez volt az eljárás, kijelenthető, hogy papírforma szerint ősszel a Nádor úton is megkezdődik az építkezés az új kézilabda központ és a Szondi iskola tornaóráinak színhelye tárgyában. 2020. január


aktuális

Kulcsszerepben a tehetség A kiemelkedően tehetséges fiatalok kibontakoztatása nemzetstratégiai feladat, ezért a tehetségsegítést szolgáló programok hatékonysága érdekében a Kormány létrehozta a Nemzeti Tehetségügyi Koordiná­ciós Fórumot. Ember Csaba közel tíz éve, a Magyar Zeneiskolák Szövetségének elnökeként kapcsolódott be a munkába. A szakmai vezetést végző Koordinációs Fórum tagjaként részt vesz az éves stratégiai célok kidolgozásában, a pályázati előkészítő munkában. A tehetséggondozás alapvetően határozza meg szakmai pályafutását. - A zeneiskola eleve tehetséggondozó intézmény – mondja Ember Csaba. – Az A osztályosok zenei befogadók lesznek, a B osztályosok azok, akik zenei pályára készülnek. A Zene Határok Nélkül kurzusai is a tehetséggondozásról szólnak, s bár eredetileg fiatal amatőr zenészeknek indítottuk, ez már a második alkalommal megváltozott. Ha sikerül ös�szeírni, hogy a nálunk táborozók közül hányan lettek országos, világhírű művészek, a lista nagyon hosszú lesz. Remélem, lesz alkalmam publikussá tenni a névsort. - A zenetanulás már önmagában segíti a képességkibontakoztatást. Mi ennek a magyarázata? - Kodály abból a felismerésből indult ki, hogy a zenei tevékenység egy teljesebb agytevékenységet eredményez, vagyis az élet minden területén megmutatja fejlesztő hatását. Így a Kodály-módszer komplex nevelési rendszer. An­ gliában a ze-

Gyarmati Hírek

7

nei képzésben való részvétel plusz pontként számítódik be a felsőoktatási felvételi rendszerben, és számos munkahely is előnyként kezeli a zenei képzettséget az állásra jelentkezők esetén, mert bizonyított, hogy aki zenét tanult, komplexebb a gondolkodása, jobban tud csapatban dolgozni… - Kitágítva a témakört, miért kulcsfontosságú a tehetségeket segíteni? - Mert a tehetségek adják azt a pluszt, amitől a gazdaság is fejlődik. Ha nem támogatjuk őket, a világban jutunk kevesebbre. Az élet minden területén meg kell találni őket, mert azzal az egész társadalom életminősége lesz jobb. Az Országgyűlés 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére azon az alapelven, hogy a kiemelt tehetségek támogatása erőforrást je-

lent a társadalom egészére vonatkozóan. Ezzel összhangban törvény írja elő, hogy minden gyereknek joga van felismertetni a tehetségét. A tehetségsegítő programok ezt a kulcsfontosságú célt komplexen támogatják. Nemcsak magát a tehetséges fiatalt segítik, aki például a világ 66 legnevesebb egyetemére kaphat ösztöndíj támogatást, de az is fontos, hogy legyen fóruma tapasztalataik megosztásának. Az intézményeknek, a pedagógusoknak is együtt kell működni abban, hogy akinek a tehetsége egy bizonyos területen már megmutatkozott, megkapja a lehetőséget, hogy az idejét azzal az elfoglaltsággal töltse, amire a jövője épül. És a szülőnek is segítségre van szüksége, hogy tudja, miben kell több lehetőséget, támogatást nyújtania tehetséges gyermeke számára. - Mindez a tehetség A Nemzeti Tehetség Program a Kárpát-medence mafelismerésével kezdőgyarlakta területeire kiterjesztve támogatja a tehetségdik. segítő intézmények, szervezetek munkáját, átfogva a - A komplex tehetségseképességterületek teljes spektrumát. A Program évente gítésnek az is része, hogy 300-350 ezer fiatal előrejutását segíti. 2019-ben 3.3 miltanulmányok szülessek a témában. Alapvető, hogy a liárd forintos keret állt rendelkezésre, az adófizetők közel pedagógus fel tudja ismer1.5 milliárd Forinttal támogatták egy százalékos felajánni a tehetséget. Aki tehetlásaikkal a Nemzeti Tehetség Programot. A támogatás séges, az általában több ösztöndíjakban, eszközvásárlásban, a kutatómunka dologban is kimagaslik, de anyagi finanszírozásában, a tehetségek és tehetségsenagyon sokszor előfordul, gítők közötti együttműködésekben stb. valósul meg. A hogy bizonyos területeken Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823 alulteljesít. Ilyenkor a felzárkózást kell segíteni, hogy az energia abban a tevékenységben összpontosuljon, amiben igazán kimagasló. - Ennyi pedagógiai sikerrel a háta mögött, mi a titok, ön hogyan ismeri fel a kiemelkedőket? - Nagyon nehéz. Lehet, hogy egy szemkontaktusban vagy egy gesztusban is benne van, de nincs erre recept. Aki tehetséges, annál látszik az elköteleződés. De az a fontos, hogy a születési hely ne döntse el, ki tud e futni a tehetség. Ezért jött létre országos hálózat. Kanyó Kinga 2020. január


8

Gyarmati Hírek

aktuális

Élni azért, hogy más is éljen Tiszteljük, szeressük egymást és ne a hibáinkat vessük egymás szemére, hanem a jó cselekedeteinket: dr. Czelenk Ferenc városunk köztiszteletnek örvendő polgára, negyven éve dolgozik a Dr. Kenessey Albert Kórházban.

Hol látta meg a napvilágot? 1952-ben születtem Csáb községben, úgy szeretem mondani, hogy Magyarország szlovákiai területén. Ott jártam magyar általános iskolába. Szüleim dolgos emberek voltak, édesapám bányász, édesanyám háztartásbeli. Mezőgazdasággal foglalkoztunk. Volt két ikertestvérem, de őket nem ismertem, még csecsemőkorukban elhunytak. Édesapám és a rokonság igen szerette a magyar nemzetiségét, amikor összejöttünk családi ünnepek vagy munkavégzés alkalmából, mindig szóba kerültek a magyar történelmi események. Ez erős nemzeti érzelmet adott nekem és végig segített az utamon. Az érettségi után azonnal sikerült az orvosi egyetem? 1969-ben megjelent egy felhívás, hogy lehetőséget ad a csehszlovák kormány külföldi egyetemi tanulmányok végzésére. Akkor másodéves voltam a füleki magyar nyelvű általános középiskolában, a biológiát és az embereket nagyon szerettem, úgy gondoltam, nekem orvosnak kellene lennem. Jelentkeztem az orvosi egyetemre, Magyarországra. A határon túlról érkezők Szegeden felvételiztek, de 2020. január

Pestre akartam kerülni, hiszen közel laktam hozzá. Nem felejtem el, 1970. július 17-én és 18-án volt a felvételi vizsgánk. Mondták, majd értesítenek. Elmúlt július és semmi, augusztus és semmi. Volt egy Jawa 250-es motorkerékpárom, felmentem megkérdezni, mi a helyzet. Elmentem a Művelődésügyi Minisztériumba, akkor voltam másodszor Pesten, térképen megnéztem, hogy kell oda eljutnom. A felvételnél úgy kaptunk engedélyt, hogy Magyarországra jöjjünk, hogy a Csehszlovákiai Iskolaügyi Minisztériumnak engedélyeznie kellett azt, hogy beadhassam a felvételi kérelmemet Magyarországra. Az engedélyt megkaptam, azzal a feltétellel, hogy kollégiumot nem fogok kapni, albérletben kell laknom és önellátónak kell lennem. Szóval felmentem a Művelődésügyi Minisztériumba, ahol megtudtam, felvettek. Nagy boldogság volt, felültem a motorra és nyomás hazafelé. Milyenek voltak az egyetemi évek? Az Orvostudományi Egyetem jelentős színvonalú volt az akkori szocialista táboron belül. Nagyon szerettem ide járni. A kellemetlen meglepetésem rögtön az első nap volt, több csoporttársam megkérdezte, csehszlovák létemre hogyan tanultam meg ilyen jól magyarul. Engem ez bántott, hiszen mi magyarok vagyunk Csehszlovákiában, a szüleim nem is tudnak szlovákul, én is idegen nyelvként tanultam a szlovákot… Végül sikeresen megszereztem a diplomát, a kötelező gyakorlatokat a nagykürtösi és a balassagyarmati kórházban végeztem. Az egyetem elvégzése után dolgozni kezdtem Nagykürtösön. A Kádár-rendszerben külföldi csak úgy telepedhetett le Magyarországon, ha családegyesítésről volt szó, én akkor még nem gondoltam erre. Mekkora kórház volt Nagykürtösön? Járási, kisebb, mint a gyarmati. A nőgyógyászaton kezdtem el dolgozni, ott ismerkedtem meg a későbbi, nőgyógy-

ász feleségemmel. Ott erősen éreztették velünk, az nagyon nem jó, hogy mi együtt vagyunk és egymásnak segítünk. Közben volt egy megüresedés a sebészeten és átmentem oda, mivel mindig is sebész akartam lenni. Teltek-múltak az évek, le kell szakvizsgáznom. Arra jöttem rá, a sebészeti szakvizsgát Magyarországon kell megcsinálnom. Nagyon nehéz ügy volt ez akkoriban, csehszlovák állampolgárként, csehszlovák munkahelyről magyar szakvizsgát szerezni. Nagyon bonyolult eljárás után sikerült a gyarmati kórházba kerülnöm, ma már elképzelhetetlenül nehéz volt. Elkezdtem dolgozni 1980. július 1-én a gyarmati sebészeten, Nagykürtösről jártam be dolgozni, ám váratlanul, a korábbi ígéretük ellenére behívtak katonának, Csehországba kerültem. Egy év múlva leszereltem, ismét munkába álltam, és sikerült a feleségemnek a gyarmati kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán elhelyezkednie ugyanekkor. A nővérszállón volt egy szobánk, ha úgy adódik, legyen hol aludnunk. Újabb nehézséggel kellett szembenéznünk, mert csak úgy lehetett Magyarországon dolgozni, ha volt bejelentett lakhelyünk. A felejthetetlen Kamarás Józsi bácsi, aki nagyapám régi barátja volt, megadta a lakcímét, mintha ott laknánk, örökké hálásak vagyunk neki. Évekig Kürtösről jártak be dolgozni. Reggel jöttünk, délután mentünk, amikor ügyeletesek voltunk, a kislányunk bent aludt az ügyeletes szobában. Végeztük a munkánkat. Az itt tartózkodásunk alatt, az első években sikerült olyan kapcsolatokat teremteni, hogy hozzájutottunk olyan információkhoz, hogyan lehet áttelepedni Magyarországra. Mikor lettek magyar állampolgárok? 1997. május 27-én, nagyon lélekemelő volt, hogy megkaptuk. A mai napig azon az osztályon dolgozik, ahol kezdett. Így van, Ján Huba, majd Tiba Imre és most Szrenka János a főnököm. Három főorvos volt fölöttem, ez olyan, mintha az ember három munkahelyen dolgozott volna, mert minden osztályvezetőnek megvan a maga technikája, szokása és ezekhez alkalmazkodni kell. Nem csodálkozom, hogy a triano-


aktuális ni tragédia különösen fontos az ön számára. Azért vagyok jó helyzetben ebből a szempontból, mert olyan családi környezetben nőttem fel, hogy ez minden disznóvágáskor, szüretkor szóba került. Hála Istennek középiskolában is olyan történelem tanárom volt, aki beszélt erről. Időnként belenézek a gimnáziumi történelemkönyvekbe, három oldal van róla. Aki a lényegét nem tudja, az nem tudja a szövegből megérteni, hogy miről is van szó valójában a mai napig. Sajnos, ezek alapján nem tudom, egyáltalán elvárhatjuk-e a fiataljainktól, hogy tudják. Szerintem ez óriási mulasztás a társadalmunkban. Trianon századik évfordulója jön, meghozták azt a döntést, hogy június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nevezzük ki. Nem értem ennek a logikáját sem. Lehetett volna sokkal értelmesebb, mindent megmondó kifejezést adni, például Nemzeti Gyásznap, már az is egy mindent megmagyarázó kijelentés lenne. Mit jelent az ön számára magyarnak lenni? Az én tudatomban ez fel sem merül kérdésként. Nekünk, akik a maradék ország határain kívül születtünk, ott tanultuk meg a nyelvet, ott tartottuk meg az anyanyelvünket, erősebb érzést adott az Isten ahhoz, hogy erről, mint kérdésről, nem is kell beszélnünk. Ez természetes velejárónk. Úgy szoktam mondani kissé cinikusan, a maradék ország határain kívül vannak a magyarok, az ország határain belül pedig a magyarul beszélők. Persze kivételek vannak és tisztelet nekik. Mit tart orvosként a legfontosabbnak? Szerintem orvos csak az legyen, aki a

saját dolgait félretéve a betegeiért mindent megtesz. 1980-tól dolgozom Gyarmaton, 40 éve, de még mindig minden betegemet hazahozom magammal. Itt vannak mellettem a betegeim és rájuk gondolok, hogy az ügyeletes kolléga észreveszi-e, amit észre kell venni, nem lesz-e abból baj, hogy én most nem vagyok bent. Az embernek kitölti az életét a betegei élete. Nem azt mondom, hogy fárasztó, de rendkívüli odafigyelést igényel az, hogy az ember naprakészen, pihenten és minden áldozatot meghozzon azért, hogy a betegei szerencsésen kerüljenek ki az ellátásból. Nem könnyű, hiszen megviseli az embert lelkileg és testileg is. Az én koromban talán már itt lenne az ideje, tudjam azokat a dolgokat, hogy ezzel a beteggel nem lesz semmi probléma, a másikkal lehet, a harmadikkal pedig biztosan lesz, de még mindig nem tudtam levetkőzni azt az érzést, hogy a betegeim itt vannak mellettem, én pedig mellettük vagyok. A rendszerváltozás után, 19982002 között, a millenium önkormányzatának független tagjaként is tevékenykedett, hogyan emlékszik ezekre az évekre?

Gyarmati Hírek

9

Juhász Péter volt a polgármester. A politikába ott nyertem igazán betekintést, hogy az egy pártban ülő képviselőtársak mindig egy felé szavaztak, mert az volt a pártérdek. Független képviselőként megengedhettem magamnak azt, hogy a lelkiismeretem szerint voksoljak. Az embernek a képviselői pályafutását is megpecsételte persze, mert ha az ember nem köteleződik el a többség mellett, akkor már nem rúg labdába. De összességében kellemes emlékeim vannak, nem bántam meg. Ha még egyszer indulnék, akkor is csak függetlenként tenném azt. Mivel piheni ki a fáradalmait? Szeretem a természetet, a mai napig aktív vadász vagyok, nagyon jó kikapcsolódást, szép élményeket ad. Nagyon kedvelem az olvasást, főként nemzeti történelemmel kapcsolatos irodalmat forgatok. Szívesen foglalatoskodom a ház körül. Utazni is szeretek, bár régebben nagyobb gondot fordítottam erre. Történelmi helyekre szeretek főleg járni, megfordultam többek között a Vereckei-szorosnál, Doberdónál, a Donkanyarban, Székelyföldön, Izraelban és szülőföldem, a Felvidék összes történelmi helyén. Elégedett embernek vallja magát? Igen. Nagyobb, több mindenre már nem vágyom, mint amit eddig teljesíteni tudtam. Nem vagyok biztos abban, hogy másképpen csinálnám, ha újrakezdeném. Milyen értékek mentén éli az életét? Élni azért, hogy más is éljen. Tiszteljük, szeressük egymást és ne a hibáinkat vessük egymás szemére, hanem a jó cselekedeteinket. Szilágyi Norbert

Vers és próza harmincadszor

Lezajlott a XXX. Madách Imre-Mikszáth Kálmán vers és prózamondó verseny a SSZC Mikszáth Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szervezésében. A jubileum alkalmából idén kétnapos rendezvénnyel tisztelgett az intézmény Madách és Mikszáth emlékének. Az első napon került sor az elmúlt évtizedek emlékeinek felidézésére nosztalgiaest keretében, a második napon mérték össze tudásukat a szavalóverseny résztvevői a Vármegyeháza dísztermében.

Kötelező alkotásként, a 120 évvel ezelőtt született Szabó Lőrinc tiszteletére a költő valamely művével kellett készülniük a versenyzőknek. A szabadon választott alkotásnál semmilyen megkötést nem hirdettek a szervezők. A helyi intézmények diákjain kívül pécsi, kisvárdai és zilahi szavalók is színpadra álltak. A balassagyarmati indulók szépen szerepeltek, a verseny győztese Matus Laura (BBBG), harmadik helyezést ért el Oláh Kevin (SSZC Mikszáth), különdíjban részesült Matus Laura, Szunyogh Balázs (BBBG) és Lajtos Virág Vanessza (Szent Imre). 2020. január


10

Gyarmati Hírek

publicisztika

Tárgyak, vágyak

kétezer éves józan bölcsesség

KÖTÉSZET BÉLYEGZÕ

NYOMTATVÁNYOK GYÁRTÁSA

info@cserhatprint.hu

2020. január

ITALLAP

REKLÁMTÁRGY

TERMÉKFOTÓZÁS

TRANSZFERNYOMÁS SPIRÁLFÜZET BORÍTÉK NÉVJEGY JELVÉNY

FESTÕVÁSZON NYOMTATÁS

MATRICA

FOTÓ

EGYEDI PÓLÓK

EGYEDI DÍSZTASAKOK

KIADVÁNYTERVEZÉS

EGYEDI SZÖVETTÁSKÁK

POSZTER

BELÉPÕKÁRTYÁK KIRAKATI MATRICÁK

ARANYOZÁS

EGYEDI PAPÍR TÁSKÁK

EGYEDI BEVÁSÁRLÓTÁSKÁK AJÁNDÉKSZELVÉNY

HÍMZÉS MAPPÁK BELÉPÕ KARSZALAGOK ÁTÍRÓTÖMBÖK GYÁRTÁSA SPIRÁLOZÁS TERMÉKKÍSÉRÕK REKLÁMTÁBLA

TAMPONNYOMÁS

KENYÉRCIMKE

FÜZET

NAPTÁR

KATALÓGUS

KÖTÉSZET KÁRTYATARTÓK

OFSZET & DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA

ÚJSÁG ARCULATTERVEZÉS BÉLYEGZÕ MÛGYANTÁS MATRICÁK

MEGHÍVÓ

ÓRIÁSPLAKÁT

OKLEVELEK

cserhatprint.hu

PROJEKT TÁBLÁK

30/ 160 - 9400

NAPLÓK

SZÓRÓLAP PLAKÁT GÉPÍRÁS

KÖNYVRESTAURÁLÁS FELIRATOS NYAKPÁNTOK PVC BORÍTÓK LEVÉLPAPÍR EGYEDI TÁSKÁK ROLL-UP JEGYZETFÜZET

EXPRESS

BELÉPÕK

SZÓRÓLAP - MATRICA - NYOMTATVÁNY - ÚJSÁG - MOLINO - TÁBLA

VÁGÁS

szabott későbbi költészetének. Motívumai még húsz év után is tisztán ragyogtatják ezt a gyermeki megigézettséget, szellemilelki ajándékot. A teljesség felé című művében a költői képek sokszínű variánsaiból akár napi lelki küzdelmeink villanásaira ismerhetünk. „Oldani vágyom és oldódni vágyom. / Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyom. / Nemzeni vágyom és megfoganni vágyom. / Dalolni vágyom és dallá válni vágyom.” Mert belátható az is, hogy a vágytalanság állapota elérésének vágya gyakran csábító szirénhang kényelem-kínálatával, a teljesség felé vezető utunkon küldetésünk méltósága azonban más harmóniáért kiált. Feszültségteremtő paradoxonsora úgy vezet el válaszaihoz, hogy kérdését is egyértelműsíti: Hogyan idomíthatod a vágyaidat, hogy ne legyenek azok a szörnyeid? „Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. […] Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.” Erről vallanak a tanítvány hála-szavai: „Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát. E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. Az itt következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem keletkezett és nem múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyanez virágokból szedi csokrát.” A lélek természetrajzát jól ismerő költő nagy beteg jelenünkben időszerűbb, segítőbb életigazságot aligha adhatna a vágyait késleltetni képtelenség kórjától szenvedő világunknak. Még azért lehet, hogy hozzátenné egy sziporkázó, aranykeretes komplex kép nyomatékával: „És ez már nagyon nem gyermekbetegség!” Veres József Ferenc

EMBLÉMÁZÁS

(Köszönettel Jámbor Zsuzsinak és Vida Palinak - rá emlékezettel, A teljesség felé című kötet ajándékáért) A szobámban két, inkább apróságnak mondható tárgy sok éve égeti a szemem, s ha elmélázom rajtuk, megszúrja a lelkem, s szégyellem is magam egykori kis ostoba önzésemért, mert két kedves barátom kérését akkor megtagadva, magamnak tartottam meg őket. Ránehezít még az is, hogy ők már nem élnek, és mert hogy közben ezek a tárgyak emlék-kopott, szinte-értékvesztett, neutrális kacatokká silányultak is szememben. Más minőségükben, mint corpus delicti, tartom mégis helyükön őket, s mementónak, amely éppen most; advent, karácsony, a hálaadás, újév és vízkereszt szent idejében úgy kaphat hangsúlyt, ahogyan Jókai Anna vallotta pár éve karácsonyi interjújában: „Ha értelmesen akarunk élni, meg kell tanulnunk különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen között. Mindenkivel mindenféle dolog történik – legalábbis történhet. Magunk döntünk, és döntésünkben szabadabbak vagyunk, mint gondolnánk. Kevés dolog számít túl sokat, és még kevesebb számít egyáltalán.” Ezt az idő-ajándékot persze bizonyos életkor alatt éppúgy reménytelen ajánlani, mint egy mai virtigli konzumidiótának Senecát idézni, hogy „Először legyen meg a szükséges, azután az elégséges”. A kétezer éves józan bölcsesség az erényes élet békéjét azért talán úgy kínálhatja ma is, ahogy tudatosul, hogy a mértékek személyre szabása igazában jellemkérdés. A filozófiai igazságot nem véletlenül kapta szárnyra Babits költői zsenialitása. „Két nővér megy, ó Lélek, örökkön, az egyik előtted, a másik utánad: az egyik a fekete Bánat, a másik a vérszínű Vágy. S szól néha könnyezve a Vágy: „Én vagyok a Bánat.” S szól néha nevetve a Bánat: „Én vagyok a Vágy.” Az sem lehet véletlen, hogy ez a Babits-vers olyan hatással volt a tizenhárom éves Weöres Sándorra, hogy szinte irányt

EMBLÉMÁZOTT TOLLAK

CÉGES TÖRÖLKÖZÕK

AJÁNDÉKTÁRGY LOGO TERVEZÉS KÖNYV ÉTLAP

MÁGNESES MATRICÁK

SORSZÁMOZÁS

SZÜLINAPI RENDEZVÉNY KELLÉKEK GYEREKEKNEK

DÁTUMBÉLYEGZÕ GRAFIKAI SZERKESZTÉS ÉRMÉK

Balassagyarmat, Deák Ferenc u.6.

(rendõrségi kapubejáróval szemben)


aktuális

Állatbarátság extrákkal

Gyarmati Hírek

11

Az állatok iránti rajongás az egész gyerekkort meghatározó élmény volt Heffter Viktória számára. Mindent gyűjtött, ami állatokkal kapcsolatos, falta a róluk szóló könyveket, dokumentumfilmeket, járta a közeli kiserdőt, hátha sikerül megpillantani őket. Ezért is választotta a Balassi után a Debreceni Egyetem biológus szakát. Ugyanezzel a lelkesedéssel rajzolt, gyöngyöt fűzött, szobrászkodott, még ma is készít agyagból állat- és fantáziaszobrokat. Ezt a két szenvedélyt egyesítette, amikor preparálással kezdett foglalkozni. A tanulmányokat tekintve az ökológia áll hozzá a legközelebb, mélyebben érdekelné az etológia is, de pályakezdésre készülvén mégis az az álma, hogy a hobbiját megélhetéssé alakítsa. Ha kiderül, hogy van realitása, akkor főfoglalkozású preparátorként szeretne majd dolgozni. A sokak számára bizarr, de mindenképpen ritka elfoglaltság csontok gyűjtésével indult. Eközben merült fel Viktóriában, hogy van módszer, amellyel az elhullott állatokat teljesen élethű valójukban is meg lehet őrizni. Így talált rá a preparálásra két évvel ezelőtt. Az internet segítéségével megkereste azokat a külföldi társakat, akik szintén e különös szenvedély rabjai, tanácsokat kapott, és belefogott a kísérletezésbe. Hamar belejött a munkába, és tavaly már részt vett a hazánkban rendezett nemzetközi preparátor versenyen, ahol kezdő emlős kategóriában harmadik helyezést ért el, és elnyerte a zsűri különdíját is. - Magyar preparátor társam javaslatára szálltam be a versenybe egy mosómedvével. Eleinte aggódtam, hogy az általam használt, Magyarországon egyedül álló módszert hogyan fogadják majd. De végül nem csak az eredmény miatt voltam boldog. A verseny alkalmával személyesen is találkoztam hazai preparátorokkal, csatlakoztam a Preparátorok Baráti Társaságához, akik rendszeresen találkozókat szerveznek, átadják a tapasztalataikat. Valójában autodidakta módon sajátítottam el az alapokat, de most már tovább is tudok lépni. A sikeren felbuzdulva, az idén is benevezek a versenyre, és elképzelhető, hogy Európa-, illetve világbajnokságon is szeretném megméretni magam. Külföldön elterjedtebb szokás, hogy valaki csak azért vásároljon prepa-

rátumot, hogy mint egy plüss állatot, kitegye a lakásában. A rókát, mivel vadállat, nem tudná gondozni a gazda, de egy preparátum semmilyen gondot nem okoz, mégis becsempészi a „rókaságot” az élettérbe. Hazánkban inkább trófeaként ismerjük, láthatjuk múzeumokban, oktatási eszközként. - A széles körben ismert preparátumok merev szobrok, talapzatra rögzítve, de az általam készítettek mozgathatók, ezért előszeretettel alkalmazzák az efféle termékeket fotósok és filmesek is – mondja Viktória. - Az eljárás leginkább a szobrászathoz hasonlítható. Drót váz az alapja, a fejformát magam faragom ki egyedileg, a testét pedig puha anyaggal töltöm

készítettem már ezzel a módszerrel. Mellette gyakorlom a hagyományos preparálást is madarakon, melyek vékony bőre nem teszi lehetővé a mozgatható módszer alkalmazását. Az állatvilág és a természet bűvöletében élve gyönyörű fotók is készülnek, melyek a természet harmóniáját, színeit, csodáit örökítik meg. Az erdő felfedezése ugyanazt a csendes koncentrációt igényli, mint a műhelymunka. Így valósul meg alkat és elfoglaltság szerencsés találkozása. - Engem mindig lenyűgöztek az állatok. A változatosságuk, a képességeik. A természet, amelyben élnek, nekünk épp úgy otthonunk, ők hozzánk tartoznak. Ezért hat mindenkire megnyug-

ki. Ahhoz, hogy az állat teljesen élethű legyen, sok anatómiai ismeret és türelem szükséges. A hagyományos módszert követve a nedves bőrt húzzák rá a testre, mely azon megszárad, végül kemény lesz. De ennél az eljárásnál a nyersbőrt, mint a ruhaanyagot, puhára készítem ki. Így lesz mozgatható a kész forma. Ez az utolsó lépés a legnehezebb, ezért sokan tímárhoz küldik a bőrt. Nyulat, rókát, nyestet, sakált is

tatóan az erdei séta, és törődünk szívesen kedvenceinkkel a szobában is. Az állatkáimmal azt is szeretném elérni, hogy közelebb kerüljenek ismét az emberekhez. Például egy rókát nagyon ritkán látunk, közelről talán soha nem csodálhatjuk meg, de ha az emberek meg tudják nézni, meg tudják érinteni a bundáját, akkor talán egyre inkább átérzik az összetartozásunkat. Kanyó Kinga 2020. január


12

Gyarmati Hírek

magazin

Bolond világ és 2024 Bolond világ címmel megjelent Soós Géza könyve és hamarosan jönnek a következő regények is.

A termékeny író kitett magáért, több mint 1300 oldalas, két kötetes a regény. - Három és fél évig dolgoztam rajta – meséli a szerző -,a hazai kiadók szkeptikusak voltak a terjedelem miatt. Nem így az osztrák United P.C., akik felvállalták a kézirat gondozását. A kiadó a világ öt földrészén terjeszti kiadványait, például Japán, USA, Kanada, Brazília, Ausztrália, ahol magyarok élnek. A Bolond világ két hányatott sorsú fiatal egymásra találásáról, majd elválásáról szól a rendszerváltás éveiben, mindez beágyazódik abba a politikai helyzetbe, melyet a saját nemzeti szemszögemből láttatok. A könyv megjelenése óta két hónap telt el, és úgy tűnik, sikerre van ítélve. Tavaly tavasszal jött ki előző könyve a Hungarovox gondozásában a Légyminimum – Palóc mesék címmel. - Tavaly kezdtem írni a 2024 című, jövőben játszódó regényt is. A témája egy képzeletbeli európai ország, melyet ultra liberálisok vezetnek, és tömegével érkeznek iszlámvallású bevándorlók, akik ott megtelepednek. A liberálisokkal karöltve a hatalom megtartásáért a választási korhatárt 16 évre leszállítják, és egy totális iszlám ideológián alapuló hatalmat igyekeznek létre hozni, amely véres polgárháborúhoz vezet. Politikai aktualitása miatt a megjelentetést előrehozza idén tavaszra a kiadó. Soós Géza időközben elkészült az Arcnélküli emberrel is, az ősszel jön ki. - Csak akkor fogok hozzá egy könyv írásához, ha már a fejemben kész van. Ilyenkor viszont nagy elánnal, néha túlfeszítve dolgozom. Képes vagyok órákon keresztül megállás nélkül írni. Néha úgy érzem, írásfüggő lettem, mert ha eltelik pár nap úgy, hogy nem veszek tollat a kezembe, némi öniróniával, apró kiütések jelennek meg a kezemen. (szilágyi)

2020. január

Változott a tanuló bérletek igénylése!

Tanulók közlekedési támogatása (tanuló bérlet) állapítható meg az általános iskolában vagy középiskolába nappali tagozatán / 23 éves korig/ tanulók számára, valamint az az óvodai nevelésben részesülő 6. életévét betöltő gyermek, - legkésőbb annak a naptári évnek augusztus 30. napjáig - aki iskolai tanulmányait nem kezdte meg. - A tanuló bérlet megállapítása iránti kérelem formanyomtatványokat a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal B. épület 14-es irodájában lehet beszerezni, illetve itt is kell leadni, kitöltés és jövedelemigazolásokkal (fizetési papír/okkal) történő felszerelés után. Egy kérelmen több gyermek részére is kérelmezhető a tanuló bérletre való jogosultság megállapítása. - A támogatás időtartama: a, Amennyiben a kérelem az adott hónap 15. napjáig beérkezik, abban az esetben a következő hónap 1. napjától, az aktuális év december 31. napjáig, b, Amennyiben a hónap 15. napja után érkezik a kérelem, úgy a beadást követő második hónap 1. napjától az aktuális év december 31. napjáig. - A kérelem beadásakor nyilatkozni kell arról, hogy a gyermek a, június 30. napját követően Balassagyarmaton folytat-e iskolai tanulmányokat? b,a nyári szünet (július és augusztus ) hónapjaiban vagy azok valamelyikén kéri-e a gyermek a bérletet? b, A gyermek szeptember 1. napjától változtat-e iskolát? Amennyiben igen, meg kell nevezni az új intézményt, hogy a tanuló bérletek átadása zavartalan lehessen. - A bérleteket havonta kapják meg a tanulók, ennek ellenére - A tanuló bérlet iránti kérelmet egy évben csak egy alkalommal kell benyújtani. A jogosultság megállapítását követően - rendszeres ellátásként - minden hónap 20. napjáig összesítő lista alapján a Volánbusz Zrt. elkészíti a bérleteket, amelyeket az aktuális hónap első munkanapján a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában átadja az iskolák / óvodák képviselőinek, akik eljuttatják a gyermekekhez. Csach Gábor polgármester


sport

Gyarmati Hírek

13

Három évtized a háromtusa szolgálatában Hány éve is már? Harmincnégy, gyakorlatilag a kezdetétől! Aktív alakítója voltam a szövetség megalapításának, a sportág népszerűsítésének, de mi írtuk az első szabálykönyvet és tettünk bírói vizsgát, aztán három évtizeden át bíráskodtunk számos nemzetközi versenyen és magyar bajnokságon, diákolimpián, az ország minden részén. Mindenképpen ezt lehetett nevesíteni életműként, hiszen a bíráskodást 2 éve befejeztem, a versenyrendezésben még van pár évem, kb. 30, de erről nincsen hivatalos papírom… Hogyan fogadta? Igazából nem is értettem! Azután végig gondoltam, hogy mi minden van a hátunk mögött, valóban többes számban, mert a sors ugyan nekem adta a lehetőséget, hogy a folyamatosságot képviseljem ez ügyben, de igazából tényleg sok partnerrel, segítővel húztuk le ezt a 34 évet! Sikerült olyan törzsgárdát

Nem mindennapi elismerés: a Magyar Triatlon Szövetség Élet­ mű Díját vehette át Sztancsik József, a nép­ szerű Dodó.

kialakítani, ebben benne van a szűkebben-tágabban értelmezett család is, amire támaszkodhattam. Akik a város életében is képviselik azt az általam kedvelt mentalitást, hogy ne csak dumáljunk, csináljuk is meg! Ennyi idősen az emberben persze ott motoszkál, hogy előbbutóbb csak abba kell hagyni, életmű díjat is olyankor adnak, mikor már... Igen ám, de ez rám nem vonatkozik! Úgy gondolom, ez kötelez a továbbiakban is. Másrészt nagyon megtisztelő, hogy olyan emberek, akik jószerivel „csak” a munkámat ismerik, így jutalmazzák. Nagy megtiszteltetés!

Mezítláb és rövidnadrág mínuszban is

Negyed évszázada kezdődtek az őrült futamok a Szaharában, ahol 240 kilométeres önellátó futással tette le a névjegyét, innentől pedig nem volt megállás: sífutás Alaszkában, futás a Yukon mentén, kerékpározás a marokkói sivatagban, jéghideg túra Lapföldön, expedíció a malajziai esőerdőben és a bolíviai sósivatagban. Kovács Laci, a népszerű extrém sportoló most újabb nagy dobásra készül. A Bátrak Úszása harmadik felvonásán ismét Palóc Rozmár lesz a hónap végén, de már október óta készül az új kihívásra. Ezúttal Norvégia északi részére utazik, ahol 7 nap alatt 7 fjordban illetve glec�csertóban merül vízbe. A jégtáblák közötti karcsapások hozzá méltó feladatot jelentenek majd. Az időpont még kérdéses, március vége vagy április eleje, de az már eldőlt, ezúttal nem egyedül, hanem két kísérővel kel útra. További érdekesség, hogy az élő vizek védelmének jelszavával doku-

A legnagyobb siker? A Magyar Triatlon élet alakítása valóban nagy sikertörténet. 30 év alatt a semmiből eljutni idáig,az nagyon komoly dolog. Hogy folyamatosan a 34. évben fogjuk megrendezni a Palóc Triatlont, amely már régóta része a város életének. Hogy edzőként és sportolóként sikerült olyan mentalitást adni sok-sok embernek, hogy a kemény és folyamatos munka az alapja minden eredménynek és a sok fogösszeszorítás adhat alapot a mosolygásra is. Nem akarok senki kiemelni, Musszer Roni EB-eredményei, Kovács Laci elindítása, Fenyvesi Peti olimpiai szereplése, Rózsa Balázs eredményei, Schucmann Eszter diákolimpiai győzelme, mind nagy siker. Idei célok? A már „bejáratott” rendezvények (Triatlon, Mozdulj Gyarmat,Duatlon) színvonalának permanens javítása. Az új lehetőségekkel való gazdálkodás, a vízitúra „bejáratása”. Az idénre tervezett Nagy Túránk pedig Versaillesbe, a Trianon emlékszobához lesz, méghozzá bicajjal! (Fotónkon: Sztancsik József a családjával a díjátadó után) (szilágyi)

mentumfilm is készül a szokás szerint elképesztő kalandról. Az edzések a szükséges nyíltvízi úszások mellett napi 1-1,5 órás futással telnek, többnyire mezítláb, szigorúan rövidnadrágban és pólóban, természetesen mínusz 5 fokban is, így aztán életre szóló élményt jelent azoknak a gyanútlan civileknek, akik épp arra járnak. A norvég küldetés már csak azért sem veszélytelen kirándulás, mert arrafelé ilyenkor ébredeznek téli álmukból a medvék, ezért pedig felettébb morcosak és fenemód éhesek. Ez sem lesz rossz móka! – summázta a rá jellemző csibészes mosollyal az újabb őrült futamot Laci. - szilágyi -

2020. január


ajánló

Jerome R. Corsi: A Deep State legyőzése

Háború az árnyékállam ellen Trump elnök védelmében – szól a könyv alcíme, de ennél sokkal töbről van szó: a Deep State, vagyis a liberális-globalista háttérhatalom hogyan próbálja meg az USA első emberét kicsinálni és a módszerekben még véletlenül sem válogatnak. Egy különleges ügyész kíméletlen harcot folytatott az elnök ellen, egyoldalú, pártos, de eredménytelen vizsgálat folyt annak bizonyítására, hogy a Trump-kampány összejátszott Oroszországgal. A rendkívül alapos kötetből többek között kiderülnek a Clinton család alapítványának piszkos üzelmei, hogy George Soros miként finanszírozta a Trump-ellenes baloldali csoportokat, hogy a Facebook, a Twitter, a Google milyen egyoldalúan tevékenykedett a kampányban, de rávilágít a Trump elleni demokrata-hálózat kíméletlenségére is a hatalom ellen, a hatalom megszerzéséért. Félelmetes olvasmány arról, mi zajlik a háttérben, amelyet biztosan nem látni a híradókban. (szilágyi)

Megszületett a három évvel ezelőtt, Mindenki című kisjátékfilmjével Oscar-díjat nyert fiatal rendező, Deák Kristóf nagyjátékfilmes bemutatkozása. A történet ’51-ben, a Rákosi-féle terror idején játszódik a fővárosban, egy reggel két ÁVO-s tiszt kopogtat egy családnál és szerencsére nem elhurcolják az apát, hanem, mivel keresnek valakit, beköltöznek a lakásba. A família éppen úgy foglyul esik saját otthonában, mint akik napközben bekopogtatnak hozzájuk. A kényszerű összezártság érdekes és szürrelista szituációkat szül. Dráma és helyzetkomikum. Kiválóan megírt forgatókönyv, nagyszerű fényképezés, és a tündöklő színészek – többek között Molnár Levente, Sodró Eliza, Fekete Ernő, Szamosi Zsófia, Jászberényi Gábor és Lengyel Ferenc – az utóbbi idők egy legjobb honi filmjével ajándékozták meg a nézőt. A fiataloknak különösen ajánlható, hogy fogalmuk legyen arról a borzalmas korról, amelyről nem sokat tudnak. Ugyanis megtörtént események ihlették a produkciót. (szilágyi) tos vissza-visszatérő képi szimbolika jellemző. A vegyes technika és az előre el nem tervezett, automatikus alkotási folyamat általános a Horváth Endre-díjas festőművész esetén, de a figurák és grafikai jelek tömeges megjelenése a korábbi absztrakt művekhez képest újdonságnak számít. A világnézeti sémákat, gondolkodási irányokat összekócoló tárlat meghökkent, felkavar, végül megnevettet. (kanyó)

Február 20-ig tekinthető meg a Horváth Endre Galériában Tornyos Márton festőművész (F)elmerülés - Inverz búvárkodás párhuzamos univerzumokban című tárlata. Az őskori barlangrajzok, szobrok, primitív természeti népek művészete és a sci-fi hatására született meg a hüllőszerű, rovarszerű, robotszerű lények alternatív valósága. A képek dimenziókapuk, átjárók párhuzamos univerzumokba, melyekre az elképzelt űrfolklór és sajá-

John McLaughlin, az egyik legnagyobb hatású jazzgitáros, Zakir Hussain, a tabla királyaként ismert indiai ütős és Shankar Mahadevan indiai énekes új albuma semmilyen jazz, folk, world produkcióra nem hasonlít, annyira különleges és egyedi – talán csak McLaughlin mester 1974 –ben (!) alapított, a nyugati és az indiai zenét összekötő Shakti legendás megmozdulásaira. Éteri tisztaság, finom erő, gyógyító nyugalom. Amikor elfogynak a szavak és csak a magával ragadó érzés marad. 6 dal 51 percben – utazás a végtelenbe, a tökéletesség felé. Korszakos alkotás. (szilágyi)

15

Foglyok

(F)elmerülés

Is That So?

Gyarmati Hírek

Fergeteges

Ugyan hét éve volt a premierje, de még mindig mindenhol tomboló siker az ExperiDance Produkció Sissiről szóló legendája. Román Sándor koreográfiájában a királynő és Andrássy Gyula gróf titkos románca bomlik ki, melybe beleszól egy cigánylány is. Magyar virtus, szenvedély és lelkesedés – ezt kínálja a Fergeteges. A magyar kultúra nagykövetei egy színpadon foglalnak helyet: a 100 Tagú Cigányzenekar 40 fős sztárzenekara játssza repertoárjuk legnépszerűbb és legismertebb dallamait - Brahms, Strauss, Liszt stb. -, s ez a zene kíséri a világ egyik legjobb tánctársulatának produkcióját, a tőlük megszokott profizmussal, erőteljes látványelemekkel. A Fergetegest bemutatták Kínában, Németországban, Görögországban, országosan több helyszínen is előadták, a RaM Colosseumban havonta két alkalommal játsszák, mindig mindenhol vastaps kíséri. (kanyó) 2020. január


Profile for Balassagyarmati Hírek

GYARMATI HÍREK - január - 2020  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK című kiadvány 2020. januári számának digitális kiadásába. Mobilon töltse le az ISSUU alkalmazást a tökéletes...

GYARMATI HÍREK - január - 2020  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK című kiadvány 2020. januári számának digitális kiadásába. Mobilon töltse le az ISSUU alkalmazást a tökéletes...

Profile for b.gyarmat
Advertisement