Page 1


BÜrtÜn a våros szÊlÊn? Új bÜrtÜn ÊpítÊsÊt kezdemÊnyezte DNRUPiQ\]DWQiODNpSYLVHOŊ testßlet. Hosszú tåvú munkahely teremtÊst Ês a vilågszerte egyedßl iOOyPŤHPOpNHJ\ WWHVKDV]QRVt tåsåt eredmÊnyeznÊ a beruhåzås. $]DNWXDOLWiVWD]~ME QWHWpVYpJ UHKDMWiVLNyGH[pVD as Európai Uniós fejlesztÊsi program adja.

A kormånyzat idÊn júliusban szßletett új bßntetÊs-vÊgrehajtåsi kódexe rÜgzíti, hogy a bv-intÊzmÊnyek zsúfoltsågånak csÜkkentÊse ÊrdekÊben 4 H]HU ~M IRJYDWDUWRWWL IpUĞKHO\HW NHOO NLDODNtWDQL KD]iQNEDQ H] UpJLHN EĞvítÊsÊt Ês egy új ÊpítÊsÊt jelenti. A kormånyhatårozat ÊrtelmÊben az új, IĞV LQWp]HWHW eV]DNPDJ\DURU szågon tervezik megÊpíteni. $] |QNRUPiQ\]DW HOĞWHUMHV]WpVH szerint a TÜrtÊnelmi EmlÊkhely ranggal bíró 1835-Üs egykori Vårmegyehåza Ês a hozzå kapcsolódó, 1845-ben Êpßlt egyedßlålló bÜrtÜn egyßttes hasznoVtWiViWNp]HQIHNYĞQHP]HWL|VV]HI JgÊsbe helyezni, nemcsak jó ållapotú Ês hasznos lÊgkÜbmÊterei, hanem tÜrWpQHOPLMHOHQWĞVpJHpVPďYpV]HWW|UWpQHWL QtYyMD RNiQ LV ( NpW |VV]HI JJĞ klasszicista Êpßlet tÜbb tízezer nÊgyzetmÊteres ingatlantÜmegÊnek kÜzÜs fejlesztÊse nemzetkÜzileg is kiemelkeGĞMHOHQWĞVpJďOHKHWQHiPHQQHNHOĞfeltÊtele a zårt funkció, a BÜrtÜn Ês gyårkomplexum kßlterßletre – a Szßgyi útra - kÜltÜztetÊse. $ W|UYpQ\L HOĞtUiVRN V]HULQW D

Balassagyarmati BÜrtÜn Ês Fegyhåz NDSDFLWiVD IĞ iP OpQ\HJpEHQ megÊpítÊse óta túlzsúfolt, Êvtizedek yWDIRJYDWDUWRWWDOPďN|GQHN ami 140-170 %-os feltÜltÜttsÊget jelent. Helyben immår nemcsak a bÜrW|Q GH D YHOH HJ\ WHONHQ PďN|GĞ ,SRO\&LSĞJ\iUPHO\DYiURVKDUPDGLNOHJQDJ\REEWHUPHOĞ ]HPHVHP WXGIHMOĞGQLPHJIHOHOQLDNRUHPEHUL jogi, illetve gazdasågi-piaci elvåråsainak. $E|UW|QpVDFLSĞJ\iUEĞYtWpVpYHO Ês új helyre kÜltÜztetÊsÊvel megnyílik az út a tÜrtÊnelmi Magyarorszåg legnagyobb vidÊki klasszicista vårmegyehåza Ês a kontinensen egyedßlålOyV]LQWpQNODVV]LFLVWDPďHPOpNLE|UtÜnÊpßlet pompås egyßttesÊnek 21. V]i]DGKR] PpOWy KDV]QRVtWiVD HOĞWW Ezåltal korona kerßlhet az ezredfordulón indult belvåros megújítåsra. $]~MMiV] OHWĞYiUPHJ\HKi]D²E|UtÜn komplexum a hatåron åtnyúló, WpUVpJLJD]GDViJLNXOWXUiOLVPďYpV]HWLpOHWIĞV]HUYH]ĞN|]SRQWMDOHKHW $ONDOPDV PHJIHOHOĞ PHQQ\LVpJď pV PLQĞVpJďUiDGiVXOHJpV]HQH[NOX]tY szållåsigÊny kiszolgålåsåra, hiszen igazi kuriózum egy európai rangú bÜrtÜnmúzeumi funkció mellett az egyedßlålló vÊdjegyet akår luxus bÜrtÜnhotelkÊnt hasznosítani. Vårosunk Ünkormånyzata felterjesztÊsÊben arra kÊri a miniszterelnÜkÜt, hogy tåmogassa a bßntetÊs-vÊgrehajtåsi szakPiYDOpVDPďHPOpNYpGHOHPPHON|zÜs kezdemÊnyezÊst, Ês azt segítse sikerre vinni a foglalkoztatås nÜvelÊse, a zsúfoltsåg csÜkkentÊse Ês a våros NXOWXUiOLV pV JD]GDViJL MHOOHJď V]ROJiOWDWiVDLQDNEĞYtWpVHpUGHNpEHQ A beruhåzås legfontosabb Êrve a foglalkoztatås nÜvelÊse, hiszen egy új IĞV E|UW|Q LOOHWYH D] ,SRO\ &LSĞJ\iU ~M WHOHSKHO\H pV EĞYtWpVH ÜsszessÊgÊben 500 új munkahelyet teremtene, melyek az Êpßlet funkciója miatt Êvszåzadokra biztosítanånak biztos megÊlhetÊst a helyi csalådok szåmåra. (szilågyi)

149 milliĂłt nyert a vĂĄros

.JOUBSS¢M#BMMB.JI‘MZ U™ST™HÂŤOLPST[‘HHZĂ&#x;M™TJL™QWJTFMĂ›KFTBKU¢U‘K™LP[UBU¢OCFT[‘NPMU NJMMJ¢GPSJOU4W‘KDJ‰OFSĂ›BMBQU‘NPHBU‘TU OZFSUW‘SPTVOLÂĽOLPSN‘OZ[BUBBKÂĽWĂ›™WCFOJOEVM¢%FKU‘S #BMBTTBHZBSNBUJW¢WÂ?[U‘WWF[FU™L™TBCFMUFSÂŤMFUJJW¢WÂ?[I‘M¢[BUNFHŠKÂ?U‘T‘SB"[ NJMMJ‘SEGPSJOUPTCFSVI‘[‘TUFMKFTÂĽOFSFK™UÂ?HZ‘MMBNJ GPSS‘TC¢MTJLFSÂŤMGJOBOT[Â?SP[OJ"GFKMFT[U™TLJMPN™UFSJW¢WÂ?[WF[FU™L ™TGFMFUUFM™WĂ›ŠU JMMFUWFBK‘SEBI‘M¢[BUNFHŠKÂ?U‘T‘UUBSUBMNB[[B

3 HĂĄromszĂĄzan a tĂŠli kĂśzmunkaprogramban Az ĂśnkormĂĄnyzat 332 embert foglalkoztat a tĂŠli kĂśzmunka-programban, az ĂŠrintettek kĂŠpzĂŠsben is rĂŠszesĂźlnek. "QSPHSBNCBOS™T[UWFWĂ›LLÂĽ[UFSÂŤMFUFO™TÂĽOLPSN‘OZ[BUJJOU™[N™OZFLCFOEPMHP[OBLOPWFNCFSUĂ›M BL™Q[™TFLEFDFNCFSCFOLF[EĂ›EOFL "NVOL‘UB7‘SPTHPOEOPLT‘HJS‘OZÂ?UKB BNJMMJ¢GPSJOUPTQSPHSBNPUUFMKFTN™SU™LCFOB/¢HS‘E.FHZFJ ,PSN‘OZIJWBUBM.VOLBÂŤHZJ,ÂĽ[QPOUKB GJOBOT[Â?SP[[B "LÂĽ[NVOL‘WBMQ‘SIV[BNPTBO[BKM¢ UBOGPMZBNPLPOUÂĽCCFLLÂĽ[ÂĽUUUFMFQÂŤM™TLBSCBOUBSU¢J LJTH™QLF[FMĂ›J NPUPSGĂ&#x;S™T[LF[FMĂ›J CÂĽSUÂĽOĂ›SJ™TCJ[UPOT‘HJ Ă›SJL™Q[™TULBQOBLBQSPHSBNCB CFWPOU‘MM‘TLFSFTĂ›L "GĂ›GPHMBMLP[UBU‘TB™TBL™Q[™TFL‘QSJMJTJHUBSUBOBL

Ăšj PĂĄrkĂĄnyi-szobor

"GFMŠKÂ?UPUU;FOFBLBE™NJBFMĂ›UUGFMBWBUU‘LBWJM‘HIÂ?SĂ&#x;LBSNFTUFS 4PMUJ (ZÂĽSHZOFLFNM™LFU‘MMÂ?U¢T[PCSPU BNFMZFU1‘SL‘OZJ3BBC1™UFS HZBSNBUJT[‘SNB[‘TŠT[PCS‘T[NĂ&#x;W™T[ L™T[Â?UFUU3FOELÂ?WÂŤMNFHMFQĂ›WPMUB GFML™S™T ™TNFHUJT[UFMĂ›BLJW‘MBT[U‘T N¢EKB-BEZ7BMFSJF4PMUJOBL 4PMUJ (ZÂĽSHZÂĽ[WFHZ™OFLCFNVUBUU‘LUÂĽCC T[PCS‘T[NVOL‘TT‘H‘U NJVU‘OF[FLFU‘UUFLJOUFUUF NFMMFUUFNEÂĽOUÂĽUUÂś OZJMBULP[UBB[BMLPU¢

2013. november

GYARMATI HĂ?REK

aktuĂĄlis


4

belfรถld

GYARMATI HรREK

Egy szรกzalรฉk alatt az inflรกciรณ 2NWoEHUEHQV]g]DOkNRVYROWD]kYHVLQI OgFLoPmJD]HOร‹]ร‹KoQDSKR]NkSHVWgWODJR VDQ V]g]DOkNNDO FVqNNHQWHN gUDN Nq ]qOWH D .q]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO /HJXWoEEIHEUXgUMgEDQYROWHQQkODOD FVRQ\DEED]kYHVLQIOgFLoDPXWDWokUWkNH DNNRUV]g]DOkNYROW(OHP]ร‹NHWLVPHJ OHSWHD]DODFVRQ\V]gPkVSURJQo]LVXNEDQ D]LGHLkYUHV]g]DOkNRVkUWkNNHOV]gPRO QDN Eร‹YHQ D V]g]DOkNRV LQIOgFLoV FkO DODWWmJ\PDUDGWHUHD]DODSNDPDWFVqNNHQ WkVkQHN 2NWoEHUEHQ D] kOHOPLV]HUHN gUD NLV PkUWkN EHQV]g]DOkNNDOQรŒWW(PHONHGHWWDWRMgV V]g]DOkN DVDMW V]g]DOkN DWHM V]g]D OkN kV D V]gUD]WkV]WD V]g]DOkN gUD &VqNNHQWD]RQEDQDOLV]Wk V]g]DOkN DFX NRUk V]g]DOkN YDODPLQW D SgUL]VLk kV D

Bajnai ismรฉt fรกjdalmat รญgรฉr )gMGDOPDV JD]GDVgJL PHJV]RUmWo LQ Wk]NHGkVHNHWKHO\H]HWWNLOgWgVED%DMQDL *RUGRQDUUDD]HVHWUHKDD](J\sWWย†30 J\ร‹]DMqYร‹kYLYgODV]WgVRQ(]]HOD]RQ QHP]HWNq]L FkJHNQHN s]HQKHWHWW DPH O\HNNHONRUgEEDQLVMoYROWDNDSFVRODWD D SROLWLNXVQDN 8J\DQH]W mJkUWH EHQLVDPLNRUPLQLV]WHUHOQqNOHWW $)LGHV]V]HULQW%DMQDLIgMGDOPDVLQWk] NHGkVHLPLDWWDFVDOgGRNDQ\XJGmMDVRND EkUEรŒOkVIL]HWkVEรŒOkOรŒNKr]QgNDUqYLGHE EHW ย’0LQGLJNkV]HNYDJ\XQNPHJWHQQLDPLW DQHP]HWMqYรŒMHkUGHNkEHQPHJNHOOWHQQL $NNRULVKDNLNHOOPRQGD QXQN KRJ\ H] IgMQL IRJ )gMQL IRJ GH D]kUW KRJ\ XWgQD OkQ\HJHVHQ MREE OH J\HQย‰ย†H]WPRQGWDQkKgQ\ QDSMD %DMQDL D JD]GDVgJL SURJUDPMgUoO DPLW D] (J\sWWย†30 YgODV]WgVL V]q YHWVkJWHUYH]YkJUHKDMWDQL KDJ\รŒ]QHNDMqYรŒkYLYgODV]WgVRQ%DMQDL V]LQWHV]oV]HULQWXJ\DQH]WPRQGWD EHQLVPLXWgQรŒOHWWD]06=3kVD]6='6= PLQLV]WHUHOQqNMHOqOWMH $NNRUD],0)GLNWgWXPRNDWJRQGRONRGgV QkONsO YkJUHKDMWYD PHJV]sQWHWWkN D KDYL IL]HWkVW D Nq]V]IkUgEDQ QHP IL]HWWkN WRYgEEDKDYLQ\XJGmMDWFVqNNHQWHWWkN D Jg]gUNRPSHQ]gFLoW D WgSSkQ] D J\HV kV D J\HG SHGLJ OHJIHOMHEE NkW kYLJ MgUW ,VPHUW*\XUFVgQ\)HUHQFSgUWMDNRUgEEDQ D WDQGmM EHYH]HWkVkYHO MHOHQWNH]HWW EH D QHP]HWNq]L SkQ]sJ\L NqUqNQkO KDVRQOo NoGROWs]HQHWQHNYHKHWรŒDQDJ\QHP]HWNq ]LFkJHNNHOMoYLV]RQ\WgSROo%DMQDLPRVWD QLIHOV]oODOgVDLV

2013. november

NROEgV]k V]g]DOkN $ V]H]RQYgOWgV NqYHW NH]WkEHQDOHJQDJ\REEPkUWkNEHQDUXKg]NRGg VLFLNNHNGUgJXOWDN V]g]DOkN $V]HV]HVLWD ORNGRKgQ\gUXNkVDKg]WDUWgVLHQHUJLDgUDNLV PkUWkNEHQ QรŒWW HJ\ KoQDS DODWW V]g]D OkN PLDODWWDV]ROJgOWDWgVRNgUDQHPYgOWR]RWW

$ WDUWoV IRJ\DV]WgVL FLNNHN NqUkEHQNLVHEEgUFVqNNHQkVYROW PHJILJ\HOKHWรŒ V]g]DOkN $] HJ\kEFLNNHNgUDODNgVKg]WDU WgVkVWHVWgSROgVLFLNNHNJ\oJ\ V]HUHNMgUPรšs]HPDQ\DJRNYD ODPLQW NXOWXUgOLV FLNNHN gWODJR VDQ V]g]DOkNNDO FVqNNHQW (]HQEHOsODMgUPรšs]HPDQ\DJR NkUWV]g]DOkNNDONHOOHWWNHYH VHEEHWIL]HWQL $] gWODJRVQgO QDJ\REE PkU WkNEHQV]g]DOkNNDOHPHONHGHWWDV]HV]HV LWDORN GRKgQ\gUXN gUD LV $ V]ROJgOWDWgVRN HVHWkEHQV]LQWkQgWODJIHOHWWLYROWD]gUQqYHNH GkV V]g]DOkN H]HQEHOsODYm]DFVDWRU QD kV D V]HPkWV]gOOmWgV GmMD gWODJRVDQ PLQW HJ\V]g]DOkNNDOFVqNNHQW

Az Eurรณpai Bizottsรกg is elismeri a magyar gazdasรกg teljesรญtmรฉnyรฉt $ NqOWVkJYHWkVL KLgQ\ D] (XUoSDL 8QLo (8 V]DNkUWร‹L V]HULQW VHP HPHONHGLN V]g]DOkNIqOkD]HONqYHWNH]HQGร‹kYHNEHQ 0DJ\DURUV]gJ PLQGHQ JD]GDVgJL PXWDWoMD MDYXODNqYHWNH]รŒkYHNEHQย†HUรŒVmWHWWHPHJD] (XUoSDL%L]RWWVgJรŒV]LMHOHQWkVH$ WDYDO\LUHFHVV]LoXWgQH]kYHOHMkQ PHJIRUGXOW D WHQGHQFLD QรŒ D IRJ ODONR]WDWRWWVgJFVqNNHQDPXQND QkONsOLVkJ kV D] gOODPDGoVVgJ D NqOWVkJYHWkVL KLgQ\ SHGLJ QHP HPHONHGLNV]g]DOkNIqOk $ NRUPgQ\YgOWgV oWD HOWHOW KgURP kYEHQ 0DJ\DURUV]gJ WDOSUD gOOW$ EUsVV]HOL HOรŒUHMHO ]kV LV YLVV]DLJD]ROWD KRJ\ D PDJ\DURUV]gJL IRO\DPDWRNPLQGSkQ]sJ\LOHJPLQGJD]GDVgJL ODJMoLUgQ\EDWDUWDQDNkVWRYgEEUDLVWDUWKDWo DPDDVWULFKWLKLgQ\FkO

$EUXWWoKD]DLWHUPkN *'3 MqYรŒUHV]g ]DOkNRVPmJUHV]g]DOkNRVQqYHNHGk VkW MoVROMD 0DJ\DURUV]gJ YRQDWNR]gVgEDQ D] (%$]gOODPDGoVVgJV]LQWMHD](8HOรŒUHMHO]kVH V]HULQWLVFVqNNHQEDQD*'3MqYรŒ UH EHQ SHGLJ V]g]DOkNQDNIHOHOPDMGPHJ $] (XUoSDL %L]RWWVgJ YgUD NR]gVDLQDN PHJIHOHOรŒHQ WR YgEEUDLVDOHJIRQWRVDEEJD] GDVgJSROLWLNDL FkO KRJ\ 0DJ\DURUV]gJ NLNHUsOMqQ D] DGoVVgJFVDSGg EoO $ NRUPgQ\ H]HQ WqUHNYkVH ย† LPPgU D] (XUoSDL8QLoV]HULQWLVย†PHJYDOoVXOQLOgWV]LN $ %L]RWWVgJ รŒV]L kUWkNHOkVH LV PHJHUรŒVmWL KRJ\ D PDJ\DU JD]GDVgJ Mo SgO\gQ KDODG D NRUPgQ\ LQWk]NHGkVHLQHN HUHGPkQ\HL NH]GH QHNEHkUQL

Ingyenes kรฉszpรฉnzfelvรฉtel $] HOPrOW HJ\ kYEHQ MHOHQWร‹VHQ GUgJXOWDN KD ]gQNEDQDEDQNLV]ROJgOWDWgVRNHQQHNFVqNNHQWk VHkUGHNkEHQD]2UV]gJJ\ร™OkVHOIRJDGWDD]LQJ\H QHVNkV]SkQ]IHOYkWHOUร‹OV]oOoWqUYkQ\PoGRVmWgVW $ SkQ]sJ\L UH]VLFVqNNHQWkVUรŒO V]oOo PoGRVmWgV IRJ\DV]WoLMRJNkQWNmYgQMDEL]WRVmWDQLIRULQWqVV]HJKDWgULJDMqYHGHOHPKH]NkV]SkQ] EHQWqUWkQรŒKR]]gIkUkVWH]]HOLVPkUVkNHOYHDFVDOgGRNUDQHKH]HGรŒSkQ]sJ\LWHUKHNHW $WqUYkQ\MDYDVODWkUWHOPkEHQIHEUXgUWรŒOLQJ\HQHVOHV]D]DGRWWQDSWgULKoQDSEDQ EgUPHO\ DXWRPDWD EDQNMHJ\NLDGo JkSQkO YkJUHKDMWRWW HOVรŒ NkW NkV]SkQ]IHOYkWHO DPLQHN HJ\sWWHVqVV]HJHQHPKDODGMDPHJDV]g]qWYHQH]HUIRULQWRW$QQDNDIRJ\DV]WoQDNDNLD MDYDVODWKDWgO\EDOkSkVkWPHJHOรŒ]รŒHQQHPUHQGHONH]HWWDIL]HWkVLV]gPOgMgKR]WDUWR]oEDQN NgUW\gYDO D SkQ]IRUJDOPL V]ROJgOWDWo KHO\LVkJHLEHQ GHFHPEHU LJ LQJ\HQHV NkV] SkQ]IHOYkWHOUHOHV]OHKHWรŒVkJH $] LQJ\HQHV NkV]SkQ]IHOYkWHOUH D 0DJ\DURUV]gJRQ ODNoKHOO\HO YDJ\ WDUWo]NRGgVL KHOO\HO UHQGHONH]รŒkOHWkYkWEHWqOWqWWsJ\IkOMRJRVXOWD]WNqYHWรŒHQKRJ\PHJMHOqOLD]WDWXODMGRQg EDQOkYรŒIL]HWkVLV]gPOgWDPHO\HVHWkEHQD]LQJ\HQHVNkV]SkQ]IHOYkWHOLOHKHWรŒVkJHWkUYk Q\HVmWHQLNmYgQMD


aktuĂĄlis

5

Delphi

TĂĄnciskola

SzĂŠpkorĂş szavalĂłk

A Heti VilĂĄggazdasĂĄg szokĂĄsĂĄhoz hĂ­ven ezŠUUBMJTLÂĽ[[™UFUUFB.BHZBSPST[‘HPONĂ&#x;LÂĽEĂ› legjobb fĂŠlezer gazdasĂĄgi tĂĄrsasĂĄg listĂĄjĂĄt. A Top 500 kĂśzĂśtt ezĂşttal is ott talĂĄljuk az autĂłalkatrĂŠsz gyĂĄrtĂĄssal foglalkozĂł Delphi MagyarorszĂĄg Kft-t. Mint ismeretes, a cĂŠgDTPQPSUOBLI‘SPNHZ‘SBNĂ&#x;LÂĽEJL MagyarorszĂĄgon, kĂśzĂźlĂźk a legnagyobb Balassagyarmaton. A Delphi a 2011-es 70. IFMZSĂ›MBIFMZSFM™QFUUFMĂ›SF NJOUFHZ szĂĄzalĂŠkkal javĂ­tva ĂĄrbevĂŠtelĂŠt.

Tånciskolåt, vagyis rendhagyó tånctÜrtÊneti óråt tartott kÊt iskolåban a Mikszåth Tåncegyßttes. A balassagyarmati Ês kÜrnyÊkbeli fiatalokból ‘MM¢O™QU‘ODPTPLTBK‘UJTLPMBU‘STBJLFMÛUU U‘ODPMUBL ™TNVUBUUBLCFLM¼OC¼[ÛU‘ODPkat. A Balassi Gimnåziumban Ês Szabó -ÛSJOD*TLPM‘CBOGFMTÛT¼LOFLJMMFUWFL¼[™QJTkolåsoknak tartottak bemutatót. TÜbbek kÜ[¼UUNF[ÛG¼MEJ LFN™OZUFMLJ DJH‘OZ EPNBI‘[J ÛSIBMNJU‘ODPLBUM‘UIBUUBLBEJ‘LPL A programot a Zobonka NÊptånc kÜzhasznú egyesßlet nyertes kulturålis pålyåzatåból vaM¢T�UPUUBNFH EFDFNCFSCFOMFT[N™HFMÛadås, akkor a tavalyihoz hasonlóan az óvodåsoknak Ês a kisiskolåsoknak tartanak rendhagyó tåncóråt.

Immåron harmadik alkalommal kerßlt sor a OZVHE�KBTPL™TJEÛTFL½}MFUFUB[}WFLOFLŸ Nógråd megyei szavaló versenyÊre, melyet a Napsugår Nyugdíjas Klub rendezett.

Otthonos szĂźret Nem unatkoztak oktĂłberben sem a Szent &S[T™CFU*EĂ›TFL0UUIPOBMBL¢J"[JOU™[N™OZ ,J.JU5VEWFU™MLFEĂ›UUBSUPUU BIPMTPLLBUFH¢SJ‘CBONVUBUU‘LCFNĂ&#x;TPST[‘NBJLBUBS™T[UWFWĂ›L BLÂĽ[ÂĽOT™HOBHZUFUT[™TFLÂĽ[FQFUUF "OBHZIBHZPN‘OZPLLBMSFOEFMLF[Ă›4[ÂŤSFUJ BĂĄlt talĂĄn minden eddiginĂŠl nagyobb sikert

aratott. Az otthonlakĂłk ezĂşton is kĂśszĂśnik a T[Â?OWPOBMBTNĂ&#x;TPSU™TBTPLGJOPNT‘HPU Csesztve, TerĂŠny ĂŠs Érsekvadkert asszonykĂłrusainak, valamint a Zobonka nĂŠptĂĄncegyĂźttesnek.

Ăšj honlap Ipoly-menti PanorĂĄma elnevezĂŠssel Ăşj internetes honlap indult be a MikszĂĄth KĂĄlmĂĄn SzakkĂśzĂŠpiskola tanĂĄra, BellĂŠr AnnamĂĄria szerkesztĂŠsĂŠben. "OBQPLCBOSBKUPMUQPSU‘MLÂĽT[ÂĽOUĂ›K™CFOPMvashatĂł hitvallĂĄsuk: „Az Ipoly-menti 1BOPS‘NBD™MKBÂĽTT[FLÂĽUOJT[Ă&#x;LFCCS™HJ¢OL az Ipoly-vidĂŠk magyarsĂĄgĂĄt, dacolvaTrianon tĂŠnyĂŠvel, hĂ­rt adni egymĂĄsrĂłl-egymĂĄsnak, az *QPMZPOJOOFO™TUŠM FSĂ›TÂ?UWFF[[FMBNBgyar-magyar kapcsolatokat. A magazin az egĂŠsz Ipoly-menti rĂŠgiĂł ĂŠs FelvidĂŠk dĂŠli rĂŠT[™OFLFTFN™OZFJSĂ›M LÂĽ[JTNFSUT[FN™MZJT™HFJSĂ›M BWJE™LÂŤOLSĂ›MFMT[‘SNB[PUU™TIÂ?SFTT™ W‘MUFNCFSFLSĂ›MJHZFLT[JLUVE¢TÂ?UBOJ LJFNFMten kezelve Balassagyarmatot, mint a kistĂŠrsĂŠg tĂśrtĂŠnelmi kĂśzpontjĂĄt, ahovĂĄ ezer szĂĄllal LÂĽUĂ›EOFLB[*QPMZWJE™LMBL¢JÂź "LÂĽOOZFO‘UUFLJOUIFUĂ› N‘SB[JOEVM‘TO‘M CĂ›T™HFTJOGPSN‘DJ¢LLBMGFMUÂĽMUÂĽUUIPOMBQJUU UFLJOUIFUĂ›NFHJQPMZNFOUJIV

Év fĂĄja Év fĂĄja tanĂśsvĂŠnyt alakĂ­tottak ki a NyĂ­rjesi FĂźvĂŠszkertben. "[*QPMZ&SEĂ›;SUNVOLBU‘STBJB[UUBM‘MU‘L ki, hogy az idelĂĄtogatĂłknak mĂŠg egy kĂźlĂśnleges ĂśsvĂŠnnyel kedveskednek: mostantĂłl lĂĄthatĂł minden eddigi ĂŠv fĂĄja, Ăśsszesen tizennĂŠgy. Ă?gy talĂĄlkozhatunk sĂŠtĂĄnk sorĂĄn pĂŠldĂĄul a zselnicemeggyel, a mĂŠzgĂĄs ĂŠgerrel, a szelĂ­d gesztenyĂŠvel, a tiszafĂĄval, ĂŠs a UÂĽS™LFOZGĂ&#x;[[FMJTCBOFHZ™CL™OUB szintĂŠn kĂźlĂśnleges hĂĄzi berkenye lett az ĂŠv fĂĄja, amely 12 ĂŠve vĂŠdett hazĂĄnkban.

KĂśnyvbemutatĂł /BHZ™SEFLMĂ›E™TNFMMFUUUBSUPUU‘LNFHB MadĂĄch Imre VĂĄrosi KĂśnyvtĂĄrban az egykori balassis diĂĄk, Nagy LĂĄszlĂł kĂśzelmĂşltban megjelent PortrĂŠk Balassagyarmaton innen ™TUŠMDÂ?NĂ&#x;LÂĽUFU™OFLCFNVUBU¢K‘U NFMZSF FMKÂĽUUFLUBO‘SBJ PT[U‘MZU‘STBJ JTNFSĂ›TÂĽL™T BIFMZJÂŤHZFLJS‘OU™SEFLMĂ›EĂ›TPLTPLLÂĽOZWbarĂĄt. "LÂĽUFUU‘STT[FS[Ă›KF™TU‘STT[FSLFT[UĂ›KF Varga MĂĄria volt. A kĂśnyvet ismertette ĂŠs a T[FS[Ă›WFMCFT[™MHFUFUU5BSO¢D[J-‘T[M¢ŠK-

T‘HÂ?S¢ LÂĽ[SFNĂ&#x;LÂĽEÂĽUUBCBMBTTJTPT[U‘MZU‘ST ES4[BC¢"OES‘T .BE‘DIEÂ?KBTFMĂ›BE¢NĂ&#x;W™T["NĂ&#x;TPSWF[FUĂ›,PTJL4[JMWJBWPMUB 7‘SPTJ,ÂĽOZWU‘SS™T[™SĂ›M A kĂśnyv kaphatĂł a VĂĄrosi KĂśnyvtĂĄrban ĂŠs a KincsestĂĄr KĂśnyvesboltban.

".JLT[‘UI,‘MN‘O.Ă&#x;WFMĂ›E™TJ,ÂĽ[QPOU helyet biztosĂ­tottak a lebonyolĂ­tĂĄsra, Csemniczky ZoltĂĄn igazgatĂł rĂŠszt vett a [TĂ&#x;SJ[™TCFOJT )ŠT[WFSTFOZ[Ă›LÂĽ[ÂŤMLFMMFUULJW‘MBT[UBOJB legjobbakat, ami nehĂŠz feladatot adott a [TĂ&#x;SJUBHKBJOBL IJT[FONJOEFOT[BWBM¢B legjobb tudĂĄsĂĄt adta, Ă­gy nagyon kellemeTFOUFMUFMF[BE™MFMĂ›UU/FNDTBLBWFSTFOZ[Ă›L EFB[Ă›LFUFMLÂ?T™SUOZVHEÂ?KBTU‘Ssak is olyan boldogsĂĄgot ĂŠs szeretetet adtak ĂŠs kaptak, amit egyhamar nem felejteOFLFM"NÂ?HB[TĂ&#x;SJW™HF[UFBOFI™[NVOkĂĄt, addig a karancsaljai Rozmaring /™QEBMLÂĽSGPO¢KFMFOFUFUBEPUUFMĂ› BNJ nagy sikert aratott. Grozman PĂĄlnĂŠ, a NapsugĂĄr NyugdĂ­jas Klub elnĂśke kĂśszĂśnetet mond minden egyes tagnak, akik finom sĂźtemĂŠnyekkel ĂŠs szeretettel fogadtĂĄk a vendĂŠgeket.

%DOODDNŒSYLVHOÉMHO³OW

A FIDESZ a 2014-es vĂĄlasztĂĄsok nyugatO¢HS‘EJFHZ™OJL™QWJTFMĂ›KFMÂĽMUK™OFLB helyi szervezet egyhangĂş dĂśntĂŠse alapjĂĄn #BMMB.JI‘MZPST[‘HHZĂ&#x;M™TJL™QWJTFMĂ›UKFMÂĽMUF A jelĂślĂŠst a pĂĄrt orszĂĄgos vĂĄlasztmĂĄnya december elejĂŠn hagyja jĂłvĂĄ. Balla MihĂĄly megtiszteltetĂŠsnek tartja a jelĂślĂŠst, mint elmondta, 1998 Ăłta rendkĂ­vĂźl jĂł csapattal dolgozik Nyugat-NĂłgrĂĄd felemelkedĂŠsĂŠĂŠrt. Balla arrĂłl is tĂĄjĂŠkoztatott, hogy felĂĄllt a kampĂĄnycsapata, mind a 84 telepĂźlĂŠsen PUUWBOOBLB'JEFT[BLUJWJTU‘J EFDFNCFSUĂ›M a rendszervĂĄltĂĄs Ăłta legnagyobb lĂŠtszĂĄmban mĂĄr 52 helyi szervezetben indul a kampĂĄny. A vĂĄrmegyehĂĄzi Fidesz irodĂĄn tĂşl legkĂśnnyebben a Facebook kĂśzĂśssĂŠgi PMEBMPOJTFM™SIFUĂ›BL™QWJTFMĂ› "[0SC‘OLPSN‘OZOBLLÂĽT[ÂĽOIFUĂ›FO UĂ›MGFM™SFDTÂĽLLFOB1BSMBNFOUM™UszĂĄma, Ă­gy NĂłgrĂĄd megyĂŠben a korĂĄbbi 4 FHZ™OJLÂĽS[FU™TT[BWB[BUT[‘NU¢MGÂŤHHĂ›FO 2-4 listĂĄs hely helyett mindĂśssze 2 egyĂŠni kĂśrzetre szĂĄmĂ­thatnak a nĂłgrĂĄdi politikuTPL&CCĂ›MBLPS‘CCJT[™DT™OZJCBMBTTBgyarmati kĂśrzet jelĂśltje lett Balla MihĂĄly. 2013. november


6

aktuรกlis

GYARMATI HรREK

Hogyan lรกtjรกk a pรกrtok? $HVHV]WHQGลŠDIRQWRVG|QWpVHNpYH OHV]WDYDVV]DORUV]iJJ\ลคOpVLPtJลŠVV]HO |QNRUPiQ\]DWLYiODV]WiVRNUDNHUยOVRU$ NDPSiQ\PiUPHJNH]GลŠG|WWDYiURVXQNEDQPลคN|GลŠSiUWRNYH]HWลŠLKH]LQWp]WยN N|UNpUGpVHLQNHW Demokratikus Koalรญciรณ Szedlรกk Sรกndor 1. A Demokratikus Koalรญciรณ orV]iJJ\ฤฌOpVL NpSYLVHOฤž MHO|OWMH Szedlรกk Sรกndor.  %DMQDL *RU GRQ QHP MHOHQWHWW EH PHJV]RUtWy LQWp]NHGpVHNHW $QQ\LW PRQGRWW KRJ\ HJ\ IHOHOฤžV YH]HWฤžQHD]WPRQGMDDPLWKDOODQLV]HUHWQpQHNKDQHPDYDOyViJRWpVH] IiMQLIRJ(J\pENpQWD]2UEiQNRUmรกny 2010-รณta 2600 milliรกrdos PHJV]RUtWiVW KDMWRWW YpJUH pV QHP D]W PRQGWD KRJ\ IiMQL IRJ VฤžW HQQHN D] HOOHQNH]ฤžMpW KD]XGWD KRJ\ MREEDQ pOยQN PLQW KiURP pYH 3. A magyar kormรกny โ€žszaEDGViJKDUFRWยต IRO\WDW D] (XUySDL 8QLy HOOHQ 7HV]L H]W EHFVWHOHQ HUN|OFVWHOHQ PyGRQ ร…J\DUPDWRVtWyQDNยต QHYH]L D]RNDW DNLN QpONยO HJ\ NDSDYiJiV VHP OHKHWne Magyarorszรกgon. A korPiQ\ NRPPXQLNiFLyMiEDQ KDUVRJMD KRJ\ D] 8QLy NHGYH]ฤžQHN tWpOL PHJ D PDJ\DU IRO\DPDWRNDW KRORWW SRQWRVDQ D] HOOHQNH]ฤžMH OiVGDM|YฤžpYLWHUYH]HWWN|OWVpJYHWpVV]iPDLQDNUHDOLWiVDD]LJD] Fidesz Csach Gรกbor (J\pUWHOPฤฌ G|QWpVYROW%DOOD Mihรกly 1998 รณta N p S Y L V H O L N y u g a t 1yJUiGRW PXQNiMiQDN N|V]|QKHWฤžHQ Wt]PLOOLiUGRN pUNH]WHN D WpUVpJEHVPDPiUDPHJ\HQ\XJDWLUpV]HK~]]DPDJDXWiQD]HJ\NRri szocialista fellegvรกrat. (]LVHJ\V]pSร…LJD]ViJEHV]pG YROW PLQW D] ฤžV]|GL E|V]Ppp +D HGGLJ QHP LV PRVW PiU PLQGHQNL WXGKDWMDPLO\HQHUฤžNiOOQDNDPD2013. november

,JB[PST[ย‘HHZรŸMย™TJLย™QWJTFMร›KFMยฅMUKยซL 'ย‘KEBMNBTHB[EBTย‘HJNFHT[PSยUยขJOUย™[LFEย™TFLFUIFMZF[FUULJMย‘Uย‘TCB #BKOBJ(PSEPOBSSBB[FTFUSF IBB[&HZยซUU1.HZร›[BKยฅWร›ย™WJ Wย‘MBT[Uย‘TPO.JUT[ยขMFIIF[ "[&VSยขQBJ#J[PUUTย‘HFMJTNFSJ.BHZBSPST[ย‘HUFMKFTยUNย™OZย™U BCSยซTT[FMJ FMร›SFKFM[ย™TJTWJTT[BJHB[PMUB IPHZBNBHZBSPST[ย‘HJGPMZBNBUPLNJOE Qย™O[ยซHZJMFH NJOEHB[EBTย‘HJMBHKยขJSย‘OZCBUBSUBOBL.JFSSร›MBWย™MFNย™OZF

JXNDW EDOROGDOLQDN QHYH]ฤž KD]DL SiUWRN P|J|WW 1HP YpOHWOHQยO XWDVtWMD HO H V]DYDN XWiQ D PDJ\DURN V]i]DOpND %DMQDLW D PLQLV]WHUHOQ|NLV]pNEฤžOKLV]HQDEDURPILXGYDUฤžU]pVpWVHPV]RNiVUyNiNUD Et]QL (QQHN IpQ\pEHQ SHGLJ NLIHMH]HWWHQWDQXOViJRVDKRJ\PRVGDWQL SUyEiOMiN V]|YHWVpJHVHL PpJ D J\XUFViQ\LVWiN LV KRJ\ WXODMGRQNpSSHQ QHP LV PHJV]RUtWiVRNUyO EHV]pOWKDQHPDGHPRNUiFLDKHO\UHiOOtWiViUyO  %DOROGDORQ HJ\HGยO D N|]JD]GiV] .pUL /iV]Oy UDJDGWD PHJ H EHV]pG OpQ\HJpW DPLNRU D WฤžOH PHJV]RNRWW WUiJiUViJJDO PRQGWDร…KDDPDJ\DUWiUVDGDORP D]HOOHQ]pNUHV]DYD]DNNRUEDURPL KDPDUM|QDFVDOyGiVKRJ\PHJLQW QLQFV Q|YHNHGpV PHJLQW QLQFVHQHNEpUHNDNNRUPHJLQWQpJ\pYLJ OyV]VHPOHV] EHQ D YLOiJYiOViJ N|]HSpQ 0DJ\DURUV]iJRW D FVฤžG V]pOpUฤžOD],0)PDUNiEyOpVD](XUySDL 8QLyV]RUtWiViEyONHOOHWWNLPHQHNtWHQL 3pOGDpUWpNฤฌ HUHGPpQ\W pUW HO D] 2UEiQNRUPiQ\ KLV]HQ NLV]DEDGXOYDD],0)KLWHOHNEฤžOVD]pYWL]HGHVW~O]RWWGHILFLWHOMiUiVEyOPD KD]iQN HPHONHGฤž SiO\iUD OpSHWW HJ\HGยOiOOyDQ VWDELO D JD]GDViJD pV H]W PiU OHJQDJ\REE NยOI|OGL ร…NULWLNXVXQNยตD](XUySDL%L]RWWViJ LVHOLVPHUWHpVยGY|]|OWH0LQGH]W NpQ\WHOHQ YROW PHJWHQQL DQQDN HOOHQpUHKRJ\DKD]DLV]RFLDOLVWiNpV HXUySDL NpSYLVHOฤžLN D Q\XJDWL W|UWpQHOHPEHQ SpOGiWODQ PyGRQ IRO\DPDWRVDQ IHOMHOHQWLN PyV]HUROMiN pV HOiUXOMiN 0DJ\DURUV]iJRW PLQGHQHXUySDLIyUXPRQ Jobbik Palotai Szilรกrd .LVV /iV]Oy pYHV FVDOiGRV 9DUViQ\EDQ pO DJUiUPpUQ|N FVDOiGLPH]ฤžJD]dasรกgi vรกllalko-

]iVXNEDQ GROJR]LN 3URJUDPMiQDN Iฤž LUiQ\YRQDOD Q\XJDWL UpJLyQN DGRWWViJD PLDWW PH]ฤžJD]GDViJL V]|YHWNH]HWHNJD]GDViJRNV]HUYH]pVHNLpStWpVHPHO\DODFVRQ\NpS]HWWVpJฤฌHNQHN LV PXQNDKHO\HNHW EL]WRVtWKDWW|PHJHVHQpVSLDFV]HU]pV D My PLQฤžVpJฤฌ KD]DL WHUPpNHinknek. 2. Az elmaradt rendszervรกltรกs yWD V]RURQJDW PLQGHQ NRUPiQ\ D EDM KRJ\ HKKH] KR]]iV]RNWDN D] HPEHUHN $] LPPXQLWiV D KLW |QPDJXQNEDQDEEDQKRJ\D]HPEHUHNN|]|VDNDUDWNLIHMH]pVpYHOH]HQ YiOWR]WDWKDWQDN NLYHV]ฤž IpOEHQ YDQN|V]|QKHWฤžHQDPpGLDpVSROLWLNXVL PDQLSXOiFLyQDN $ ),'(6= tJpUHWpKH]KtYHQDPLDNNRUMyOM|WW D KR] KD HOV]iPROWDW DNNRU PRVW %DMQDL *\XUFViQ\ 0HVWHU Ki]\ QHP ULRJDWQD D NDSXN HOฤžWW 9LV]RQWDPDIiMGDOPiYDOLVNย]GHQHN EHFVยOHWHV GROJR]y HPEHUHN )iM D] DODFVRQ\ NHUHVHWฤฌHNQHN D] HJ\NXOFVRV DGy LV GH PHQQ\LUH QLQFV ~M D QDS DODWW D] HGGLJL KDWDOPDN HQQ\LW WXGQDN WXGWDN M|MM|QD-REELN $ EDOOLEHUiOLV NRUPiQ\RN Q\ROFpYDODWWDPpO\EHWDV]tWRWWiN az orszรกgot. Az รกllamadรณssรกg ilyen PpUWpNฤฌ NH]HOpVpKH] QpJ\ pY NHOOHWW $ IL]HWฤž NpSHVVpJKH] $]pUW DJJyGRWW%UยVV]HOKRJ\D]X]VRUDNDPDWRNDW WXGMXNH PDMG IL]HWQL PRVW PHJQ\XJRGWDN WXGMXN $] DGyVViJPDUDGW1HP%UยVV]HOYpOHPpQ\H D PpUYDGy KDQHP D]RNp D FVDOiGRNp DNLN GROJR]QDN NLV]ROJiOWDWYD KDYL QHWWy  )WRW YLV]QHN KD]D QHYHOQHN NpW J\HUPHNHW pV IL]HWLN D KLWHOHLNHWฤNHWNHOONpUGH]QLVKDฤžN LV D]W PRQGMiN PLQW %UยVV]HO DNNRU M|KHW D] RSWLPL]PXV (OHQ JHGKHWHWOHQ D PiU W|EEV]|U|VHQ NLIL]HWHWW X]VRUD DGyVViJRN ~MUD WiUJ\DOiVD PHUW D PHJV]RUtWiVRNQDN VRKD QHP OHV] YpJH pV DNNRU PDMGMXWSpQ]DPLNURJD]GDViJED ~MUD


MSZP Lombos Istvรกn 1. 2013. novemEHU iQ PHJDODNXOW D] 06=3 Nรณgrรกd megyei ,, V]iP~ YiODV]Wy NHUยOHWL WiUVXlรกsa %DODVVDJ\DUPDW6]pFVpQ\5pWViJ DODSV]HUYH]HWHLQHN|VV]HYRQWWDJ\J\ฤฌOpVpQ(QQHNNHUHWpEHQPHJYiODV]WiVUD NHUยOW D] 06=3 RUV]iJ\J\ฤฌOpVL NpSYLVHOฤžMHO|OWMH D WpUVpJ V]HUYH]HWL pV PฤฌN|GpVL V]DEiO\]DWDpVDpYLPHJ\HLN|]J\ฤฌOpVL MHO|OWMHO|OWLOLVWD $ YiODV]WiV %RUHQV]NL (UYLQUH HVHWW DNL pV N|]|WW D 1yJUiG0HJ\HL.|]J\ฤฌOpVDOHOQ|NHpVN|]|WWRUV]iJJ\ฤฌOpVLNpSYLVHOฤžYROW6]pFVpQ\pVN|U]HWHYiODV]WyNHUยOHWpQHN HGGLJ V]iP~ 9. HOQ|NH D] 06=3 V]pFVpQ\LV]HUYH]HWpQHNHOQ|NHYROWpV D]PRVWLV$](J\ยWW30NpSYLVHOฤžL LV MHOHQ YROWDN D] |VV]HYRQW WDJJ\ฤฌOpVHQ DNLN WiPRJDWiVXNUyO EL]WRVtWRWWiN%RUHQV]NL(UYLQWPLQW DEDOROGDON|]|VMHO|OWMpW %DMQDL *RUGRQ VHPPLO\HQ PHJV]RUtWyLQWp]NHGpVHNHWQHPKHO\H]HWW NLOiWiVED 6]DYDLQDN IpOUH

magyarรกzรกsรกval folytatรณdik a korPiQ\ pV D] iOWDOD YH]pUHOW PpGLD KHFFNDPSiQ\D D EDOROGDO HOOHQ D vรกlasztรณk riogatรกsa a vรกltozรกsok HVHWpUH %DMQDL *RUGRQ D]W YL]LRQiOWD D EDOROGDO J\ฤž]HOPH HVHWpQIiMQLIRJQDND]RNDYiOWR]iVRN PHO\HNHW D ),'(6=.'13 NRUPiQ\DUDKLYDWNR]YDpVD]]DO YLVV]DpOYH UiHUฤžV]DNROWDN D] RUszรกgra. A most regnรกlรณ hatalom NLV]ROJiOyL pV YpJUHKDMWyL V]HPEHVยOQLIRJQDNDYiOWR]iVRNNDODPL QHNLN IiMQL IRJ 0HJV]RUtWiVRNUyO V]yVHPYROW 0DJ\DURUV]iJ VHP SpQ]ยJ\LOHJ VHP JD]GDViJLODJ VHP SROLWLNDLODJ GH V]RFLiOLVDQ pV NXOWXUiOLVDQ VHP WDUW My LUiQ\ED (]W D] (XUySDL%L]RWWViJD](XUySDLร”QLy VHP PRQGMD $]W LVPHULN HO KRJ\ 0DJ\DURUV]iJ D DODWWL N|OWVpJYHWpVLKLiQ\N|WHOH]HWWVpJpWEHWDUWMD PLO\HQ iURQ" KRJ\ NLIHOp HOLVPHULD](8GLUHNWtYiLW$EUยVV]HOL HOฤžUHMHO]pVD]KRJ\DUHWHUYH]HWW N|OWVpJYHWpVL HOฤžLUiQ\]DWRN YiUKDWyDQPHJIHOHOQHNDEUยVV]HOL HOYiUiVRNQDN D N|OWVpJYHWpV KLiQ\DDODWWPDUDGD]iOODPDGyVViJ FV|NNHQ D JD]GDViJL Q|YHNHGpVHOLQGXO5HPpQ\NHGLN%UยVV]HO hogy visszaszorul az antiszemitiz-

7

PXV D UDVV]L]PXV KRJ\ PHJiOOtWKDWyDV]pOVฤžMREEROGDOWRYiEELHOฤžUHW|UpVH pV KRJ\ D 0DJ\DU 3DUODPHQW YLVV]DQ\HUL HUHGHWL W|UYpQ\DONRWiVLV]HUHSpW Munkรกspรกrt Frankfurter Zsuzsanna $ 0XQNiVSiUW MHO|OWMH MyPDJDP vagyok. 1978 รณta pOHN pV GROJR]RP DPHJ\pEHQDEDlassagyarmati NyUKi] RUYRVD YDJ\RN pYH Mohorรกn lakom. 1HP ฤžUยOQpN QHNL +D %DMQDL *RUGRQJ\ฤž]QHPWHKHWPiVWPHUWD OLEHUiOLVSROLWLNDPiVNpSSQHPWXGMD DQDJ\WฤžNpWNLV]ROJiOQL$PHJV]RUtWiVRNLVPpWQHPDNLVOpWV]iP~ยดJD]GDJยต UpWHJHNUH YRQDWNR]QiQDN 0HJLQW D V]HJpQ\HEE HPEHUHN VRUVD OHQQHPpJQHKH]HEE -y OHQQH KD YDOyEDQ LJD] OHQQH 6DMQRVHEEฤžOLWWPLPpJVHPPLWQHP pU]ยQN9DQQDNMyDPLQGHQQDSLpOHWHWPHJN|QQ\tWฤžLQWp]NHGpVHNGH|V]V]HVVpJpEHQPpJVHPPLYHOVHPpOยQN MREEDQPDPLQWWHJQDS9iUMXNKRJ\ D ยดMy LUiQ\ยต PLQGHQNL V]iPiUD pU]pNHOKHWฤžOHJ\HQSzilรกgyi Norbert

Suzan.hu "SFHย™OZT[FS[ร›KF&NNBOVFM3PTTJ BMJBT7FSFT&Nย‘OVFM

Patikus talรกlkozรณ "[FHZLPSJ ยฉHZOFWF[FUUยฝ/BHZHZยขHZT[FSUย‘SยผLยฅ[FMEPM

1ย™UFS ย™WFT Iย‘[BTTย‘HCBOย™Mร› Iย‘SPNHZFSNFLFTย™EFTBQB FHZLPSWPMU#BMBTTJTEJย‘L"DJWJMย™MFUCFOLPDLย‘[BULF[FMร›Lย™OU EPMHP[JLBQย™O[ยซHZJT[FLUPSCBO

HP[ยขKBOPT[UBMHJBUBMย‘MLP[ยขSBHZรŸMUยฅTT[FB4WFKL 7FOEย™HMร›CFO5ยขUIOย™#FLF.BSHJUT[FSWF[ย™Tย™OFLLยฅT[ยฅO IFUร›FO

Regรฉnyรฉben megprรณbรกlt a mai kor stรญlusรกnak NFHGFMFMร› GPSEVMBUPLCBOHB[EBHUยฅSUย™OFUCFO FHZGFMT[ยOFTWJMย‘HPUMFCPOUBOJ ย™TBIFMZย™SF FHZย™SUย™LBMBQยฉWJMย‘HPUGFMย™QยUFOJ"T[FS[ร› Nย™MZFNQย‘UJย‘WBMLยฅ[FMยUJNFHBGJBUBM GยซHHFUMFOWJEย™LJ;TV[TBOOย‘CยขM4V[BOOย‘Wย‘BWBO[Tย‘MU JGKยฉIยฅMHZTBKย‘UPTย™MFUIFMZ[FUย™U "[ย™MFUย™CFO felbukkanรณ fรฉrfi karakterek testesรญtik meg a OPSNย‘MJTQย‘SLBQDTPMBUSFNย™OZย™U ย‘NQSยขCย‘MLP[ย‘TBJSFOESFLVEBSDCBGVMMBEOBL."LยฅOOZFMNรŸ ย™MFUWJUFMMย‘UT[BUย‘WBMT[FNCFOBTJLFSFLNยฅHยฅUU ย‘MMยขFSร›GFT[ยUย™TFLFU BMFIFUร›Tย™HFLLFMKย‘SยขGFMFMร›TTย™HFUJTย™S[ย™LFMUFUJ4V[BO LPSPT[Uย‘MZBUยฅCCJUBHKย‘IP[IBTPOMยขBO ยฉKLJIยWย‘TPL FMร›UUย‘MM OFN[FULยฅ[JLยฅSOZF[FUCFO NFHMB[VMUUย‘STBEBMNJ Lยฅ[FHCFOLFMMCPMEPHVMOJBยŒUKย‘UNBHBKย‘SKB LยฅOOZFEFMFHBODJย‘WBM VHSJLย‘ULJTTUยMรŸHย‘ODTWFUย™TFLFO TBKย‘UยฅTWย™OZย™ULย™OZUFMFO NBHBLJUBQPTOJ"HZBSNBUJT[ย‘SNB[ย‘TยฉT[FS[ร›SFNย™OZFJT[FSJOULยฅOZWFT[ย™MFTLยฅSรŸCFGPHBEย‘TSBUBMย‘M ย™Tย™MWF[FUFTLJLBQDTPMยขEย‘TUOZยฉKUB[PMWBTยขLยฅ[ยฅOTย™HT[ย‘Nย‘SB7ย‘SPTVOLCBOB ,JODTFTUย‘Sย™T"MFYBOESBLยฅOZWFTCPMUCBONย‘SLBQIBUยข"[JOUFSOFUFOBXXXTV[BOIVPMEBMPOMFIFUCFMFPMWBTOJBSFHย™OZCF

5ยขUIOย™(ย‘M}WB FHZLPSJWF[FUร›LยฅT[ยฅOUยฅUUFBKFMFOMย™Wร›LFUย™T 1ยขTGBJ'FSFODOย™U B8JOLMFS-BKPT(ZยขHZT[FSUย‘SFHZLPSJWF[FUร›Kย™U Lย™QยซOLยฅO BLJNย‘SFMNยฉMUย™WFT ย™TCย‘Sย™WFLยขUBBMJH IBHZKBFMMBLย‘Tย‘U NPTUOBHZยฅSยฅNNFMGPHBEUBBLPMMย™Hย‘Lย™T "OUBMGJ;TV[TBOOBLFEWFTNFHIยWย‘Tย‘U "LยฅT[ยฅOUร›VUย‘Oย‘UBEUย‘LBSยขT[BDTPLSPUBยฝGร›OยฅLOร›OFLยผ BNJUร› WJTT[BFNMย™LF[ย™TTFMLยฅT[ยฅOUNFHUร›MJHWPMUB HZยขHZT[FSUย‘S WF[FUร›KF ย™T OZVHEยKCBWPOVlรกsa utรกn is egy ย™WUJ[FEJHKย‘SUEPMHP[OJ.PIPSย‘SB BHZยขHZT[FSUย‘SCB /BHZ;PMUย‘OOย™ FHZLPSBGร›OยฅLOร›OFLย™TSยขMBยSUWFSTย™UOBHZEFSรŸWFMGPHBEUย‘LBKFMFOMย™Wร›L &[ULยฅWFUUFB[FHZย™OJCFT[ย‘NPMยขLTPSB NBKEB[ยซOOFQJ WBDTPSB.JOEFOSย™T[UWFWร›ยฅSยซMUBUBMย‘MLP[ย‘T CFT[ย™MHFUย™TFL MFIFUร›Tย™Hย™OFL 2013. november

GYARMATI HรREK

aktuรกlis


8

magazin

GYARMATI HรREK

Elismertรฉk a vรกros kivรกlรณsรกgait &MNรŸ}Nย‘T[UFSยซMFUGFMFMร›TF BLJT[BLNBJUVEย‘Tย‘Oย™TIJWBUย‘TT[FSFUFUย™OUยฉMWFT[Sย™T[UBWย‘SPTGFKMร›Eย™Tย™CFO BSDVMBUย‘OBLBMBLยUย‘Tย‘ban, a rendezvรฉnyek sikeres lebonyolรญtรกsรกban. Szintรฉn #BMBTTBHZBSNBU,ยฅ[ยฅTTย™Hย™ย™SU%ยKCBOSย™T[FTยซMUB)ร›TยฅLUFSFLยฅSOZย™Lย™UHPOEP[ยขLยฅ[ยฅTTย™HUBHKBJES4[BLย‘DT;PMUย‘O ,PWย‘DT Balassagyarmat Kivรกlรณ Pedagรณgusa dรญjat hรกrman vehettek รกt. Lรกszlรณ, Benkรณ Gyula, Hugyecz Jรกnosnรฉ, a Kรถzponti ร“voda Jรกtรฉkvรกr Tagรณvodรกjรกnak รณvo- ES$[JNCBMNPT*TUWย‘O ,BMPDTBZ'SJHZFT )SVCFDT4ย‘OEPS EBQFEBHยขHVTB UBHยขWPEBWF[FUร›KFDTBLOFNย™WFTQFEBHยขHJBJ Kagyerjรกk Pรกl รฉs csalรกdjaik, akik munkรกjukat รถnzetlenรผl, รฉs Qย‘MZBGVUย‘TBBMBUUNJOEJHBHZFSNFLFLย™SEFLFJUUBSUPUUBT[FNFMร›UU Kยข รถnkรฉnt vรฉgzik annak รฉrdekรฉben, hogy Balassagyarmat kรถzterei, LBQDTPMBUPUย‘QPMBT[ยซMร›LLFM NVOLBUย‘STBJWBM%S#BMย‘[T+ย‘OPTOย™ utcรกi szebbek legyenek, ezzel is pรฉldรกt mutatva arra, hogy egy B,JTTuSQย‘EuMUBMย‘OPT*TLPMB4[BCยข-ร›SJOD5BHJTLPMย‘Kย‘OBLย‘MUBMย‘aprรณ kรถzรถssรฉg is tehet nagy dolgokat. OPTJTLPMBJUBOย‘SB BLJLFEWFTFHZย™OJTย™Hย™WFM TFHยUร›Lย™T[Tย™Hย™WFM Balassagyarmat Jรณ Tanulรณi รฉs Jรณ Sportolรณi elismerรฉsben sokan FSร›TยUJBUBOUFTUยซMFUยฅTT[FUBSUย‘Tย‘Uย™TKยขNVOLBT[FMMFNย™OFLNFHUBS- rรฉszesรผltek. tรกsรกt. Fรผlรถp Istvรกnnรฉ, a Szent-Gyรถrgyi Albert Gimnรกzium รฉs Komjรกti Kornรฉl orszรกgรบti kerรฉkpรกros, a Szent-Gyรถrgyi Albert Szakkรถzรฉpiskola, kรถzรฉpiskolai tanรกra, egรฉszsรฉgรผgyi szakoktatรณja, (JNOย‘[JVNย™T4[BLLยฅ[ย™QJTLPMBEJย‘LKB FHZFTยซMFUFB#"%*4; Gย‘SBEUTย‘HPUOFNLยNย™Mร›PEBBEย‘Tย‘ย™SU LJUBSUย‘Tย‘ย™SU MFMLJJTNFSFUFT 74& FE[ร›KF4[UBODTJL+ยข[TFGย™T,PNKย‘UJ-ย‘T[Mยข hozzรกรกllรกsรกรฉrt. 1ย‘SJTuDIJNBT[UBMJUFOJT[F[ร› 4[FOU(ZยฅSHZJ"MCFSU(JNOย‘[JVN #BMBTTBHZBSNBU,VMUยฉSย‘Kย‘ย™SU%ยKBULBQPUUB$TBMPHBUยข&HZยซUUFT BLJL #"%*4;74& FE[ร›KF1ย‘SJT;TPMU ยขUBTPLBUUFUUFLB[ย™SU IPHZHZFSNFLFLFUย™TGFMOร›UUFLFUFHZB.VIBSJ#ย‘MJOULBSBUย™LB ,JTTuSQย‘EuMUBMย‘OPT*TLPMB4[BCยข-ร›SJOD rรกnt kรถzelebb vigyenek az รฉneklรฉs รฉs a zenรฉlรฉs vilรกgรกhoz. 5BHJTLPMย‘KB #BMBTTBHZBSNBUJ,BSBUF4& FE[ร›KF,FNQG1ย™UFSLย™U#BMBTTBHZBSNBU&Hย™T[Tย™HยซHZย™ย™SU%ยKCBOSย™T[FTยซMU$IJLย‘O danos mester. 5BNย‘TOย™ B%S,FOFTTFZ"MCFSU,ยขSIย‘[3FOEFMร›JOUย™[FU4FCย™T[FU ,BLBT4[JMWJBFSร›FNFMร› ,JTTuSQย‘EuMUBMย‘OPT*TLPMB4[BCยข-ร›SJOD 5SBVNBUPMยขHJBJ0T[Uย‘MZย‘OBLGร›Oร›Wย™SF BLJOFLT[BLNBJGFMLย™T[ยซMUTย™5BHJTLPMย‘KB 7JUBMJUย‘T4QFSUFHZFTยซMFU FE[ร›KF6MWFD[LJ&EJOB ge, emberi รฉrtรฉkei, lelkiismeretessรฉge, munkabรญrรกsa pรฉldakรฉnt รกllรญt4JLFU"OOB ,JTTuSQย‘EuMUBMย‘OPT*TLPMB #"%*4;74& FE[ร›KF hatรณ a kรถzรถssรฉg elรฉ. Sztancsik Jรณzsef. #BMBTTBHZBSNBU4QPSUKย‘ย™SU%ยKBULFUUFOWFIFUUFLย‘U%S'BSLBTOย™ 4JNPO&T[UFS,JODTร› #BMBTTJ#ย‘MJOU(JNOย‘[JVN #"%*4; Bors รgota hosszรบtรกvfutรณ, aki aktรญv sportรฉlete mellett gyakran 74& FE[ร›KF4[UBODTJL+ยข[TFG TFHยUTQPSUSFOEF[Wย™OZFLNFHWBMยขTยUย‘Tย‘CBO LPNPMZDTBQBUย™QยUร› -ย‘T[Mยข-VDBBT[UBMJUFOJT[F[ร› #BMBTTJ#ย‘MJOU(JNOย‘[JVN NVOLย‘WBMBWย‘SPTย™TB#"%*4;74&Qย™MEBย™SUย™LรŸUBHKB5SFTยข #"%*4;74& FE[ร›KF+ยขOB"OESย‘T Gรกbor ultrafutรณ, aki legutรณbb kรถrbefutotta a megyรฉt, alรกzatosan รฉs 3ยข[TB#BMย‘[TEVBUMPOWFSTFOZ[ร›ย™TLFSย™LQย‘SPT MFMLFTFOUFMKFTยUJBLJUรŸ[ยฅUUDย™MKBJU #BMBTTJ#ย‘MJOU(JNOย‘[JVN ,4*$TFQFM #"%*4; #BMBTTBHZBSNBU,ยฅ[CJ[UPOTย‘Hย‘ย™SU%ยKCBOSย™T[FTยซMU4JNPO*NSF 74& FE[ร›KF4PNPHZJ.JLMยขT 4[UBODTJL+ยข[TFG BMF[SFEFT B/ยขHSย‘E.FHZFJ3FOEร›SGร›LBQJUย‘OZTย‘H 4DIVDINBOO&T[UFSEVBUMPOย™TUSJBUMPOWFS#BMBTTBHZBSNBUJ3FOEร›SLBQJUย‘OZTย‘Hย‘OBLSFOEย™T[FUJPT[Uย‘MZWF[FTFOZ[ร› ,JTTuSQย‘EuMUBMย‘OPT*TLPMB%ยข[TB Uร›KF BLJNVOLย‘Kย‘UT[BLT[FSรŸFO OBHZPEBBEย‘TTBMWย™H[J (ZยฅSHZ5BHJTLPMย‘KB #"%*4;74& FE[ร›KF #BMBTTBHZBSNBU4[PDJย‘MQPMJUJLย‘Kย‘ย™SU%ยKBUWFIFUFUUย‘U#BSOย‘Oย™ Szuhรกn Attila. 0DTPWBJ.ย‘SJB B4[FOU&S[Tย™CFU*Eร›TFL0UUIPOBT[PDJย‘MJTHPOEPSzvetlik Anna, Kiss รrpรกd รltalรก[ยขKBย™Tย‘QPMยขKB BLJOFLFNCFSTย™HF BMย‘[BUPTTย‘HBNFHร›SJ[FOEร› OPT*TLPMB%ยข[TB(ZยฅSHZ pรฉlda a mai fiatalsรกg szรกmรกra. 5BHJTLPMย‘KB #"%*4;74& #BMBTTBHZBSNBU,ยฅ[ยฅTTย™Hย™ย™SU%ยKBULBQPUU,Mย‘UZJL'FSFOD B[ FE[ร›KF4[UBODTJL+ยข[TFG Vรกrosunk รถnkormรกnyzata az 1956-os forradalom รฉs szabadsรกgharc รฉvfordulรณjรกn, a Magyar Kรถztรกrsasรกg Nemzeti ยŽOOFQย™O ยซOOFQJLย™QWJTFMร›UFTUยซMFUJยซMย™TFOLยฅT[ยฅOUยฅUUF Balassagyarmat szakmai kitรผntetettjeit.

Foglalj helyet, fogadj รถrรถkbe! 30 milliรกrd fejlesztรฉsre A vรกrosrekonstrukciรณ keretรฉn belรผl tรกrsadalmi akciรณt indรญtott az "BT NFHZย™OLFUย™SJOUร›GFKMFT[Uย™TFLLFMLBQDTPMBUPTBWย‘MUP[ย‘ร–nkormรกnyzat โ€žA mi vรกrosunk, magunknak รฉpรญtjรผkโ€ cรญmmel. "QSPHSBNFMTร›Sย™T[ย™CFODJWJMยฅTT[FGPHย‘TCBOLย™T[ยซMUKย‘UT[ยขUFSFU BWBUUBLB4[FSCUFNQMPNFMร›UUJQBSLCBO"LยฅWFULF[ร›BLDJยขUB 7ย‘SPTHPOEOPLTย‘HJOEยUPUUB NFMZCFOCย‘SLJยฅSยฅLCFGPHBEIBUFHZ fรกt a vรกrosrekonstrukciรณ keretรฉben, illetve helyet foglalhat egy Gร›Uย™SJQBEPO"CFSVIย‘[ย‘TLFSFUย™CFOBGร›Uย™SQBEKBJONJOUFHZ ยซMร›IFMZMFT[ TGBLFSยซMFMยซMUFUย™TSF"QBEGPHMBMย‘TEยKBT[FNย™MZFOLย™OUF[FSGPSJOU BGBยฅSยฅLCFGPHBEย‘TEยKBF[FSGPSJOU &[ย™SUBEยKย™SUB[BEPNย‘OZP[ยขOFWFGFMLFSยซMFHZLJTSย™[Uย‘CMย‘SBB Gร›Uย™SFHZJLQBEKย‘OJMMFUWFB[ยฅSยฅLCFGPHBEPUUGBWย™Eร›Sย‘DTย‘SB "[BEPNย‘OZPLBUNVOLBOBQPOB7ย‘SPTHPOEOPLTย‘Hย†Wย‘SPTUย™SJ irodรกjรกban lehet megtenni. A kรถltsรฉgek a padok รฉs zรถldterรผletek karbantartรกsรกt รบj nรถvรฉnyek beszerzรฉsรฉt segรญtik. 2013. november

sokrรณl, a balassagyarmatiak รถtletรฉt vรกrva tartott a Nรณgrรกd Fejlesztรฉsi รœgynรถksรฉg tรกjรฉkoztatรณt a Projektek Hรกzรกban. 4ย‘OEPS*MEJLยขJHB[HBUยขFMNPOEUB KPCCBOFMร›Lย™T[ยUFUUย™TNVOLBIFMZUFSFNUร›ยฅUMFUFLFUWย‘SOBLBWย‘MMBMLP[ยขLUยขMBBTJEร›T[BLCBO 6HZBONย™HOFNUVEOJ NJMZFOJOUFO[JUย‘TยฉGJOBOT[ยSP[ย‘TTBMOZJUKย‘LNFHB (B[EBTย‘HJย™T*OOPWย‘DJยขT0QFSBUยW1SPHSBNQย‘MZย‘[BUJMFIFUร›Tย™HFJU EF B[CJ[UPT IPHZBNVOLBIFMZUFSFNUร›ยฅUMFUFLTJLFSUBSBUOBLNBKEยŒKGPSSย‘TPLWย‘SIBUยขBODTBLCFOOZยMOBLNFHBWย‘MMBMLP[ยขLFMร›UU "UFSยซMFUGFKMFT[Uร›LNย™HNJOEJHWย‘SKย‘LBDJWJMFL Wย‘MMBMLP[ยขL NBHย‘OT[FNย™MZFLยฅUMFUFJU IPHZB[FMLยฅWFULF[FOEร›JEร›T[BLCBONJMZFODย™MPLNFHvalรณsรญtรกsรกval lehetne fellendรญteni megyรฉnket. Az biztos, hogy nem regionรกlis szinten, hanem megyei szinten osztjรกk el az uniรณs forrรกsokat, NFHZย™OLCFOOFNLFWFTFCC NJOUNJMMJย‘SEGPSJOUPU


ร–rรถmhangok (]DYLOiJJ\|Q\|UลคยฒKLUGHWLN *D]GDJ(U]VLV]DYDLYDOD.LVVร‰USiG ร‰OWDOiQRV,VNRODWDQiUDLDNLN LPPiURQQ\ROFDGLNpYH]HQpOQHNpV pQHNHOQHNQHPFVXSiQHJ\PiV KDQHPVRNDN|U|PpUHDPHO\UลŠOD YDVWDSVRNPHOOHWWV]iPWDODQHOLVPHUpVWDQ~VNRGLNPRVWpSSHQD YiURVWyONDSRWW%DODVVDJ\DUPDW .XOW~UiMipUW'tM 1pKDQDS HOฤžIRUGXOW KRJ\ D .LVV ร‰USiG WDQWHVWยOHWH NยO|QE|]ฤž UHQGH]YpQ\HNHQpQHNHOWVPLYHODSHGDJyJXVRN MyO pUH]WpN PDJXNDW V]LQWH PDJiWyOpUWHWฤžG|WWKRJ\J\DNUDEEDQ GDOROMDQDNHJ\ยWWEDQPpJPHJ VHP IRUGXOW D IHMยNEHQ KRJ\ ฤžN HJ\ HJ\ยWWHV OHQQpQHN H]pUW LOOHQH QHYHW YiODV]WDQLXN iP Eฤž HJ\ HV]WHQGฤžYHO NpVฤžEE PiU PHJKR]WiN D G|QWpVW *D]GDJ(U]VLYHUVHQ\RPiQ (]DYLOiJ RO\DQ NHUHN$NiUFVDN D ViUL EHUHN.HUHNLVPHJJ|PE|O\ฤฌ(]DYLOiJ J\|Q\|Uฤฌ &VDORJDWyUD NHUHV]WHOWpN D ]HQHNDUW $ GDOW D PDL QDSLJ PฤฌVRURQWDUWMiN $ WiUVDViJQDN QLQFV PDJDVDEE ]HQHL NpS]HWWVpJH J\HUPHNNRUXNEDQ MiUWDN ]HQHLVNROiED pQHNHOWHN NyUXVEDQ $ NH]GHWHNEHQ OHJLQNiEE D] pQHNKDQJMXNUD WiPDV]NRGWDN HJ\V]HUฤฌ JLWiUNtVpUHWHNNHO SUyEiONR]WDN NpVฤžEE KRJ\ V]tQHVHEEp YiOWR]DWRVDEEi WHJ\pN PฤฌVRUDLNDW HOฤžYHWWpN UpJL KDQJV]HUHLNHW )XUXO\iYDO pV KHJHGฤฌYHODGWiNHOฤžDN|]MiWpNRNDW(OVฤž ULWPXVKDQJV]HUยN D GpGLPDPD IOLWWHUUHO W|OW|WW V]LYDURVGRER]D YROW iP OHJQDJ\REEPHJOHSHWpVยQNUHDNROOpJiN EDUiWRN NยO|QE|]ฤž KDQJV]HUHNNHOOHSWpNPHJฤžNHW.DSWDNWHQRUIXUXO\iW DPLW QHKH]HQ WXGWDN PHJV]yODOWDWQLXJ\DQLVNLGHUยOWKRJ\ODNyMD YDQDKRVV]~Q\XJDOPLLGฤžV]DNDODWW

CBOCFOFWF[UFLBHZร›SJ *OUFSOFU7FST'FT[UJWย‘MSB BIPOOBO Hangraforgรณ-dรญjjal tรฉrtek haza. Azรณta minden รฉvben meghรญvรกst nyernek az PST[ย‘HPTT[JOUรŸSFOEF[Wย™OZSFยHZ CFO.ย‘Uย™T[BMLย‘OLย™QWJTFMUย™L Wย‘SPTVOLBU CFO1BLTPO BIPM +PCCย‘HZ,ย‘SPMZ#BMBTTBHZBSNBUDยNรŸ versรฉnek megzenรฉsรญtรฉsรฉvel elnyertรฉk a legjobb hangszerelรฉs dรญjรกt, รฉs az egyรผtUFTCFOSFOET[FSFTFOLยฅ[SFNรŸLยฅEร› %FNFUFS%FMJ,SJTUยขGIFHFEรŸKย‘Uย™LBJT FMJTNFSย™TCFOSย™T[FTยซMU"FT budapesti fesztivรกlon ismรฉt kiรฉrdemeltรฉk a Hangraforgรณ-dรญjat รฉs a legjobb NFH[FOย™TยUFUUWFSTEยKย‘UCFO rรฉszt vettek a Misztrรกl Fesztivรกlon, CFOB%VOB57Wย‘SPTVOLBUCFNVUBUยขNรŸTPSย‘CBOย™OFLFMUFL*Eย™O&HFS

vรกros รฉs a Kalรกka egyรผttes รกltal megIJSEFUFUU(ย‘SEPOZJ%BMOPLWFSTFOZFOB kรถzรถnsรฉg szavazatai alapjรกn elnyertรฉk a Kalรกka egyรผttes dรญjรกt, mely egy konDFSUNFHIยWย‘TUKFMFOUBFT,BMย‘LB Fesztivรกlra. HJ\SyNN|OW|]|WWEHOH(J\UpJLGRPUiW D]]DO D NpUGpVVHO NDSWDN KRJ\ WXGMiNHKDV]QiOQLYDODPLUH$GRPUD *\ฤžULJ YiQGRUROW DKRO HJ\ NHGYHV ]HQpV] EDUiW IHO~MtWRWWD $] HJ\ยWWHV KDPDURVDQYiViUROWEDVV]XVJLWiUWยฒH] WHOMHVHQ ~M KDQJV]HU YROW V]iPXNUD PDMG IXUXO\iNDW PHORGLNiW ULWPXVKDQJV]HUHNHW $ IDQWi]LiMXN JD]GDJ

DPLW FVDN OHKHW IHOKDV]QiOQDN KDQJV]HUNpQW PHJV]yODO D NH]ยNEHQ D] ยYHJSRKiUD]DSUySpQ]DNHUHSOฤžGH PpJDJ\|QJ\|NLV 5HSHUWRiUMXNRQ N|]HO KHWYHQ GDO V]HUHSHOPHO\HNEฤžOpYV]DNWyOpVDONDORPWyOIยJJฤžHQYiORJDWQDNIHOOpSpVHLNHQ .H]GHWEHQ NยO|QE|]ฤž V]HU]ฤžN GDODLW pQHNHOWpN GH PD PiU QpKiQ\ QpSGDOPHOOHWWNL]iUyODJ.HFVNHPpWK\ /LOOD iOWDO PHJ]HQpVtWHWW YHUVHNHW DGQDN HOฤž (]HN J\DNUDQ HJ\HJ\ DONDORPUD V]ยOHWQHN HVNยYฤžUH MHOHV QDSRNUDSiO\i]DWRNUD6DKRJ\D]PiU FVDNOHQQLV]RNRWWQpKDDYHUVWDOiOMD PHJD]HQHV]HU]ฤžW GHFHPEHUpEHQ ยฒ D] |QNRUPiQ\]DW pV D -REEiJ\ .iURO\ $ODStWYiQ\ WiPRJDWiViYDO MHOHQW PHJ9L]HNIHOHWWFtPฤฌDOEXPXN 0RVWDQiEDQPiUVRNIHONpUpVWNDSQDNpVEiUD]LVNRODWiPRJDWMD ฤžNHW D PXQND QHP HQJHGL PHJ KRJ\ PLQGHW WHOMHVtWVpN $UUD YLV]RQW RGDILJ\HOQHN KRJ\D]yYRGiVRNQDNpVD]LVNROiVRNQDNPLQpOW|EEHW]HQpOMHQHN D IHOQฤžWWHN SHGLJ D NpWKDYRQWDPHJUHQGH]pVUHNHUยOฤž NOXENRQFHUWHNHQ KDOOKDWMiN ฤžNHW ,J\HNH]QHNKHWHQWHHJ\DONDORPPDO|VV]HM|QQLDMyKDQJXODW~ SUyEiN D] LVNROiEDQ YDJ\ YDODPHO\LNยN RWWKRQiEDQ WHOQHN.H]GHWEHQPpJQHPYROWDNHJ\PiVVDOV]RURVDEENDSFVRODWEDQD]HQHV]HUHWHWHYROWEHQQยNN|]|VKRJ\ MyO pUH]WpN PDJXNDW HJ\PiV WiUVDViJiEDQ0iUDDNDSFVRODWQHPFVXSiQ N|]|WWยN GH FVDOiGWDJMDLN N|]|WW LV EDUiWLYiYiOW $ &VDORJDWy HJ\ยWWHV 3HUF]H .DWDOLQ .LVV 0iUWD .HFVNHPpWK\ /LOOD +RUYiWK 0HOLQGD /HONy ,OGLNy 'HPHWHU'HOL.ULVWyIยฒDUiMXNMHOOHP]ฤžHJ\V]HUฤฌNHGYHVVpJJHOIHOHODM|YฤžW ILUWDWyNpUGpVUHDGGLJIRO\WDWMiNWHYpNHQ\VpJยNHW DPtJ |U|PยNHW OHOLN D N|]|V]HQpOpVEHQ (szilรกgyi)

Lehetetlen blues Aki lรกtta รฉs hallotta, az tudja, aki nem volt ott, az szegรฉnyebb lett egy รฉlmรฉnnyel. )PSWย‘UIuEย‘Nย™T#BSย‘UBJยถWย‘SPTVOLFMTร›T[ย‘NยฉEPCPTBKยขT[PLย‘Tย‘IP[IยWFOJNNย‘SPOOFHZFET[FSMย™QFUUT[ยOQBESBDJNCPSย‘JWBM IPHZFMT[ยขSBLP[UBTTย‘LBNJOร›Tย™HJNV[TJLย‘SBย™IF[ร›OBHZย™SEFNรŸU TQFST[FยฅONBHVLBU NJOUIJWBUย‘TPT[FOFSBKPOHยขLBU"T[ย‘[Gร›TQVCMJLVNOBLOFNMFIFUFUUQBOBT[BBNรŸTPSSB)FOESJYCMPLLBMLF[EUFLBTSย‘DPL Sย™HJย™TยฉKTBKย‘UT[FS[FNย™OZFLLยฅWFULF[UFL NBKEGJOPNCMVFTPLHยฅSEยซMUFL+PIO.BZFSUร›M B'MFUXPPE.BDUร›M (BSZ .PPSFUยขM NJOร›NFHMFQFUย™Tย™TEยฅHยฅTWPMUB-JWJOยน#MVFTOยขUB EFWPMUQFST[FEPCT[ยขMยข TFTPSPLLยฅSNยฅMร›Kย™OFL OBHZยฅSยฅNย™SFFMOZPNUย‘LB.JTTJPO*NQPTTJCMFยฅSยฅL[ยฅMEIPSWย‘UIย‘Eย‘Nย™TCBSย‘UBJTWFS[JยขKย‘U PEBQBLPMUBLSFOEFTFO "IBOHVMBUPTLย™UยขSย‘TFTUFT[ยOUWJUUBT[ยซSLFLย™Tร›ร›T[CF KยขWPMUMย‘UOJย™TIBMMBOJFOOZJUFIFUTย™HFTGJBUBMU*GK.BIยขU -BKPTUOFNIJย‘CBIยWKย‘LยฝHZBSNBUJ)FOESJYOFLยผ 0MJDTFLuEย‘NTPLSBIJWBUPUUHJUย‘SPT BGร›T[FSFQMร›QFEJHNFHFSร›Tยtette ezรบttal is, bรกtran nyomhatnรก bรกrmelyik honi rockbandรกban. Kitartรกst รฉs szerencsรฉt kรญvรกnunk nekik, hogy nagyobb szรญnpaEPLPO T[ย™MFTFCCLยฅ[ยฅOTย™HFMร›UUWย‘MUIBTTย‘LWBMยขSBย‘MNBJLBU(eszen) 2013. november

GYARMATI HรREK

9

magazin


GYARMATI HĂ?REK

10

publicisztika

lehet az ilyesmi mås is, mint az åtkos reflexeit be-bevillantó, csalogatós-pressziós, pÊnzzel utaztató kampånyfelvonulås, amiben nincs semmi sandasåg, semmi agreszszió, s hogy nem valami ellen, hanem valami mellett is ki lehet ållni, s amire ÜnkÊnt, ÜrÜmmel mennek emberek, mert Êrtik, Êrzik, hogy Êrtßk tÜrtÊnik mindez. Bencsik Andrås pontos jellemzÊsÊvel azonosulva: „Egy szabad nÊplÊlek megnyilvånulåsa kormånyunk, a FIDESZ Ês Orbån Viktor tisztelete Ês szeretete mellett.� S persze az EU-parlament „vÜrÜsre-dagadt-nyakú, vÊrtolulåsos� indulat-produkcióinak vitusWiQFD XWiQ D WpQ\V]HUďVpJ NHPpQ\VpJpYHO tudomåsåra adni ez uraknak s az európai mainstream ÜnjelÜlt ÊrtelmisÊgÊnek Ês mÊdiåjånak; Magyarorszågba nem tÜrÜlhetik såros låbukat. $ VYpG WY PďVRUNpV]tWĞL VHP D PDJ\DU kÜz- Ês politikai Êletet meghamisító filmjßkkel, sem a nÊmet tv-csatorna, mely a bÊkemenetet a rendszer elleni tßntetÊsnek hazudta, vagy hogy a hazai frusztråció csúcsbeszólåsåt idÊzzem: „Ennek a tÜmegnek nincs semmifÊle ethosza.„- ahogy MÊszåros Tamås, az intellektuålissal próbålkozó feKpUMHKDOPD] EtUWD PRQGDQL $ UpV]WYHYĞN OpWV]iPiWKDPLVtWyNDNLNQpKiQ\Wt]H]HUUĞO beszÊlnek, a hivatalossal, Ês a sajåt magunk szemÊvel megtapasztalt szåzezrekkel szemben csak gyermekdeden åtlåtszó Ês megmosolyogtató gonoszkodó-irigykedÊs ehhez a kitÊtelhez kÊpest, ugyanis a fent mår egyszer megnevezett tårsasåg botcsinålta szabadsåg-szajkójånak leleplezÊse. A sokat hangoztatott måssåg tiszteletÊnek hatåra nåluk ugyanis addig húzódik, amíg sajåt maguk Êrdekeit nem sÊrti. Amint sÊrti, kidurrant lufijuk mÊrges gåza hervasztja a vilågot; fasisztåz, antiszemitåz, rassziståz, UiJDOPD]J\ďO|OHWHWpVDJUHVV]LyWWHUMHV]W

S a hĂĄttĂŠrben a lĂĄthatatlan keresztapa „gloEiOKDWDOPiYDOPiUHOLVpUWDQHP]HWV]LQWÄŹ lokalitĂĄs-ĂŠrtĂŠkekâ€? (BogĂĄr LĂĄszlĂł) pusztĂ­tĂĄViLJ 0HJG|EEHQWÄžHN )UDQFRLV +ROODQGH francia kĂśztĂĄrsasĂĄgi elnĂśk vĂĄlasztĂĄsi kampĂĄnybeszĂŠdĂŠben elhangzott szavai: „Az ĂŠn ellensĂŠgemnek nincs arca, nincs neve, nem HPEHUD]pQHOOHQVpJHPDQHP]HWN|]LWÄžNHÂľ /LEHUDWLRQ ([SUHVV]tYHUHMÄŹSROLWLNDL DUV SRHWLFD GH QHP HOÄž]PpQ\ QpON OL Ă…+DDV]RFLDOLVWiNDODNtWDQiQDNNRUPiQ\W akkor valĂłjĂĄban MagyarorszĂĄgon a nagyWÄžNHpVDSpQ]WÄžNHDODNtWNRUPiQ\W²PRQGta OrbĂĄn Viktor a TestnevelĂŠsi Egyetem HOÄžWWL EHV]pGpEHQ iSULOLVpQ D NpW vĂĄlasztĂĄs kĂśzĂśtt. ,J\ QHP HOÄž]PpQ\ QpON OL D] RUV]iJRN QpSHNVRUViWHOG|QWÄžJOREiOKDWDOPL|QNpQ\ sem. A napokban emeltek szobrot II. Lajos kirĂĄlynak TĂśkĂślĂśn. KĂśvĂŠr LĂĄszlĂł, a parlament elnĂśke a mohĂĄcsi vĂŠsz tĂśrtĂŠnelmi HOÄž]PpQ\HLUÄžO V]yOYD IHOLGp]WH D NRUDEHOL magyar nemessĂŠg az 1505-Ăśs rĂĄkosi vĂŠgzĂŠs alapjĂĄn Ăşgy hatĂĄrozott, hogy azontĂşl csak magyar embert vĂĄlasztanak meg kirĂĄlynak. A JagellĂł hĂĄzbĂłl szĂĄrmazĂł UlĂĄszlĂł fia, Lajos mĂŠgis megĂśrĂśkĂślhette a trĂłnt, mert a korabeli eurĂłpai pĂŠnzĂźgyi hatalmassĂĄg, a Fugger-bankhĂĄz kĂŠpes volt felĂźlĂ­rni az 2UV]iJJ\ÄŹOpV DNDUDWiW ĂŒJ\ OHWW D W|U|N|N ĂĄltal vĂŠszesen fenyegetett orszĂĄgnak egy Wt]HV]WHQGÄžVJ\HUHNDNLUiO\D$]RUV]iJRW valĂłjĂĄban nem a magyar kirĂĄly, a magyar nemesek, hanem a bĂŠcsi Fugger-bankhĂĄz irĂĄnyĂ­totta, amelynek kiszolgĂĄlĂĄsĂĄĂŠrt a hazaĂĄrulĂĄsban jĂł nĂŠhĂĄnyan versengtek a QDJ\KDWDOP~ XUDN N|] O ² PRQGWD D] 2UV]iJJ\ÄŹOpVHOQ|NH Nos, ĂśtszĂĄzĂŠves utĂłdaiknak is Ăźzent nemzeti zarĂĄndoklatunk. S ha nem ĂŠrtenĂŠk mit, olvassanak kicsit, nĂŠzzĂŠk mĂĄr meg kĂ­vĂĄncsisĂĄgbĂłl; Dante Isteni szĂ­njĂĄtĂŠkĂĄban kiket tart az emberisĂŠg legnagyobb gonoszWHYÄžLQHN V ,QIHUQyMiQDN PHO\LN EXJ\UiED NRQ]HUYiOMDÄžNHWHOÄž]HWHVKi]LÄžUt]HWyYDdĂŠk-, mentelmijog-, Emberjogi-, Amnesty-, ombudsman, kizĂĄrĂĄsĂĄval, s csak Ăşgy az LGÄžNYpJWHOHQMpLJ Ezt mĂĄr rĂŠgen jelenteni kellett volna Strassburgnak! Veres JĂłzsef

kik elĂŠg erre pĂĄr nap vagy Ăłra. De mit is vĂĄsĂĄroljunk? Mert ugyebĂĄr elvĂĄrĂĄssĂĄ fajult az ajĂĄndĂŠkozĂĄs boldogsĂĄga. Magunkat adjuk! A gyermeknek, tĂĄrsunknak nem kĂźtyĂźre, hanem rĂĄnk van szĂźksĂŠge, aki adja az ajĂĄndĂŠkot. TĂĄrgyakbĂłl, kacatbĂłl hegynyi leledzik RGDKD]D GH HJ\Â WWOpWEÄžO NHYpV 0ir

csupĂĄn perceket tĂśltĂźnk a csalĂĄddal, az LGÄžQNMyUpV]pWDWHOHYt]LyQDNDYDJ\D] internetnek adomĂĄnyozzuk. Adjunk olyan jĂĄtĂŠkokat a gyermeknek, melyeket egyĂźtt jĂĄtszhatunk vele. GazdĂĄlkodjunk okosan, tĂĄrsasozzunk okosan, kĂĄrtyĂĄzzunk, gombfocizzunk, s a kĂśzĂśs ĂŠlmĂŠny lesz a legjobb ajĂĄndĂŠk, mit adhatunk egymĂĄsnak. Felejthetetlen percek lesznek, mert magunkat adtuk a kĂśzĂśs jĂĄtszĂĄssal. Dr. Ă dĂĄm GyĂśrgy Ferenc

ĂˆV]L]DUžQGRNODWXQN „Ez irĂĄnyzat lapjaibĂłl egy idegen vilĂĄg hideg lehelete csap arcunkba, oly vilĂĄgĂŠ, mely egyĂĄltalĂĄban nem ĂŠrti a keresztĂŠnysĂŠg eszmĂŠnyeit, - nem ĂŠrti azĂŠrt, mert mĂĄs a gondolkodĂĄsa, mĂĄs az ĂŠrzĂŠke, Ă­zlĂŠse, s Ă­gy szinte szĂźksĂŠgkĂŠppen mĂĄs ideĂĄlok alakultak ki benne. AmiĂŠrt mi lelkesedĂźnk, az nekik semmit nem jelent; ami minket gyĂşjt, tĂź]HO DWWyO ÄžN PHJIDJ\QDN V DPL QHN QN korlĂĄtokat von, s lelkiismereti kĂśtelessĂŠgeket diktĂĄl, az nekik Ăźres szĂł, semmi.â€? A majd’ szĂĄz ĂŠves sorok (ĂŠs ugyanazokrĂłl szĂłlĂłak) akĂĄr ha ma szĂźlettek volna. ProhĂĄszka OttokĂĄr szavai mĂŠg vilĂĄgosabbak, ha meggondoljuk, hogy a „nemzeti eszmĂŠnyâ€? is tĂśkĂŠletesen beleillik szĂśvegĂŠbe, kiegĂŠszĂźl, s ĂśrĂśk igazsĂĄgĂĄtĂłl gazdagabban, egy modern vilĂĄgnĂŠzet kifeje]ÄžGpVpYpPDQLIHV]WiOyGLN A nemzet, nemzetek ugyanis Isten alkotĂĄsa, WHUHPWÄžL YLOiJiQDN V]HQW kĂśzĂśssĂŠg-keretei. BĂślcs rendelĂŠsĂŠhez kĂśzelĂ­teni ezĂŠrt is csak lĂŠlekkel, megĂŠrtĂŠsĂŠhez is csak alĂĄzattal lehet. A neoliberĂĄlis-zĂśld-barnarĂłzsaszĂ­n-bal szĂĄmĂĄra ez azonban ĂŠppĂşgy lehetetlen, mint mondjuk a hiĂŠnĂĄt ĂśnbecsĂźlĂŠsre idomĂ­tani. A tudĂłs pĂźspĂśk jellemzĂŠse ezĂŠrt is vall rĂĄ tĂśkĂŠletesen arra a fogadtatĂĄsra, a tehetetlenVpJ G KpWÄžO DFVDUJy YLVV]KDQJUD DPHO\ kĂŠptelen volt mit kezdeni kĂśzelmĂşltunk kĂŠt emblematikus esemĂŠnyĂŠvel; a budapesti ĂŠs DV]pNHO\EpNHPHQHWWHO$]HOÄžEELQLPPiron harmadszor, magam is rĂŠszt vettem csalĂĄdommal, s nemzeti zarĂĄndoklatkĂŠnt ĂŠltĂźk azt meg (talĂĄn mint az ottani szĂŠkelyek ErdĂŠlyben a magukĂŠt), s boldogok voltunk, mint tĂśbb szĂĄzezer honfitĂĄrsunk, sok barĂĄtunk, kedves fĂśldijeim; mert a tisztessĂŠg bĂŠkĂŠs arcĂĄval tĂźkre volt mindahĂĄnyuk ennek. Az emberek hatalmas tĂśmege, szeOtGVpJH MyDNDUDW~ GHUÄŹMH FVDN RODM YROW D WÄŹ]UHD]RNQDNDNLNNpSWHOHQHNEHOiWQLKRJ\

“

hazaĂĄrulĂĄsban versengtek

“

$MžQGŒN Óriåsi lÊptekkel nyargal felÊnk az Êv vÊge, s mår a Mikulås is trÊningezni kezdi nyåron ellustult rÊnszarvasait, hogy bírjåk az egy Êjszakås kalandos, vilåg kÜrßli utazåst. Egy gondos anya, nagymama is nÊzegetni kezdi, mi kerßljÜn a csemetÊk kezÊbe Karåcsonykor. A IpUILDNNLFVLWPiVNpSSHQPďN|GQHNQH2013. november


(Uร‰VยชWLND]HXUยฐSDLNDSFVRODWRNDW 1pJ\QDSRVNLUiQGXOiVHOVลŠiOORPiVDYROWD]DEDODVVDJ\DUPDWL WDOiONR]yDPHO\HQV]ORYiNFVHKOHQJ\HOURPiQQpPHWRODV]pVVSDQ\ROGHOHJiFLyNYHWWHNUpV]WD]]DODV]iQGpNNDOKRJ\D](XUySDL8QLy FVDOiGMiEDQpOลŠQHP]HWHNN|]HOHGpVpWVHJtWVHHOลŠ'U&]XGDU 6iQGRUUDOD+DWiUPHQWL5pJLy)HMOHV]WpVppUW$ODStWYiQ\NXUDWyULXPiQDNHOQ|NpYHOEHV]pOJHWWยQN Balassagyarmat nem akkora vรกros, hogy ekkora nemzetkรถzi kapcsolatrendszere legyen. Miรฉrt tartja fonWRVQDNHQQHNHUฤžVtWpVpW" $ODStWYiQ\XQNDW HJ\UpV]W FLYLO NDSFVRODWHUฤžVtWpVL PiVUpV]W JD]GDViJpOpQNtWpVLFpOODOKR]WXNOpWUHH]HQ NtYยODWXULV]WLNDLpVNXOWXUiOLVHJ\ยWWPฤฌN|GpV OHKHWฤžVpJHLW LV NHUHVVยN PLQG D KDWiU PHQWpQ PLQG (XUySiEDQ(KKH]MyOLOOHV]NHGLND]D Q\HUWHV SiO\i]DWXQN LV DPHO\EHQ UHQGH]YpQ\ PHJV]HUYH]pVpW YiOODOWXN0pJHPOpNV]HPDUUDDPLNRU pYYHOH]HOฤžWW|VV]HUiQGXOWJ\RPRUUDO iOOWXQNDKDWiURQVWฤฌUWยNDYiPWLV]WYLVHOฤž OHFNp]WHWpVpW HOYLVHOWยN KRJ\ ILQWRURJYD UDNRVJDWMD D EฤžU|QGยQNEHQDOHJV]HPpO\HVHEEKROPLQNDWpV NpQ\V]HUฤฌHQ YiODV]ROJDWWXQN D]RNUD DNpUGpVHNUHDPHO\HNHWFLYLOL]iOWN|UยOPpQ\HN N|]|WW IHOWHQQL VHP LOOLN +iOยท ,VWHQQHN PHJYiOWR]RWW D YLOiJ KDWiURN QpONยO PHKHWยQN EiUKRYi gUยOQL NHOO HQQHN pV PLQGHQW PHJ NHOO WHQQL DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D J\HUHNHLQN PLQpO W|EEHW LVPHUKHVVHQHN PHJ D EHQQยQNHW N|UยOYHYฤž YLOiJEyO (]pUW GROJR]XQN H]pUW pStWยQNHXUySDLNDSFVRODWUHQGV]HUW Mondana nรฉhรกny szรณt a kirรกnduOiVUyO" $]HOVฤžHVWpWDJ\DUPDWL9iURVKi]iQ W|OW|WWยN DKRO D SROJiUPHVWHU WDUWRWW HJ\ SUH]HQWiFLyW YiURVXQN W|UWpQHOPpUฤžO NXOW~UiMiUyO QHYH]HWHVVpJHLUฤžOWHUYHLUฤžOPHJSHUV]HEHPXWDWWDD PRVW Jฤž]HUฤžYHO ]DMOy IฤžWpU UHNRQVWUXNFLyWLVHQQpOIRJYDDNยOI|OGLYHQGpJHLQNDร…VDMiWEฤžUยN|QยตLVpUH]KHWWpN D] iWDODNXOiVW (]W N|YHWWH D NยOI|OGLHNKDVRQOyEHPXWDWNR]iVDPDMG HJ\ iOOyIRJDGiVRQ V]HPpO\HV EHV]pOJHWpVHNUH NHUยOW VRU 0iVQDS %XGDSHVWUH XWD]WXQN DKRO PHJFVRGiOWXND3DUODPHQWHWDEXGDLYiUDWD ]VLGyQHJ\HGHWD0iW\iV7HPSORPRW D+ฤžV|N7HUpW(VWH3R]VRQ\EDXWD]WXQN DKRO D V]iOOiVXQN HJ\ KDMyQ YROW ,WW tUWXN DOi ยQQHSpO\HV NHUHWHN

N|]|WW D Q\ROF Q\HOYUH OHIRUGtWRWW HJ\ยWWPฤฌN|GpVL PHJiOODSRGiVW 0iVQDSPHJQp]WยN3R]VRQ\QHYH]HWHVVpJHLW PDMG &VHKRUV]iJED XWD]WXQN &HVN\ .UXPORY NยO|QOHJHVVpJHLQHNPHJWHNLQWpVHXWiQVWtOXVRVDQD UHPHNV|UJ\iUPHJOiWRJDWiViYDO]iUWXN D] HVWpW .ยO|QOHJHV pU]pV YROW DPLNRUPLQGHQGHOHJiFLyDVDMiWQ\HOYpQpQHNHOYDODPLO\HQV]pSGDOWDVDMiW NXOW~UiMiEyO PDMG HJ\ยWW D] (XUySDL 8QLy KLPQXV]iYDO IHMH]]ยN EHDPLWHJ\V]HUUHQ\ROFQ\HOYHQpQHNHOยQN $ QpJ\ QDSRW HJ\pENpQW D YiURVL WHOHYt]Ly NDPHUiMD LV YpJLJNtVpUWHD]DUUyONpV]ยOWILOPD<RX7XEH RQLVPHJWHNLQWKHWฤž-yYROWWDOiONR]QL D NยOI|OGL ODSRN IpQ\NpSHV WXGyVtWiVDLYDO LV DPHO\HNHW D SDUWQHUHLQN D NLUiQGXOiVW N|YHWฤžHQ NยOGWHN PHJ D UpV]ยQNUH DPHO\HNEHQ HOLVPHUฤžHQ V]iPROWDNEHDUUyOKRJ\ร…PLWFVLQiOWDNH]HNDPDJ\DURNยต Mi minden lehet a program hatรกsa DM|YฤžEHQ" (J\ KyQDS WHOW HO PpJ FVDN GH D] RODV]RUV]iJL %HOOXQR YiURVYH]HWpVH PiU PHJNHUHVHWW EHQQยQNHW D]]DO KRJ\ V]HUHWQp D NDSFVRODWRW WRYiEE HUฤžVtWHQL8J\DQH]WWHWWHDOHQJ\HORUV]iJL 2VWUROHMND D FVHKRUV]iJL 9DORFKRYD /KRWD pV D QpPHWRUV]iJL +HLPHQNLUFKGHPiUYLVV]DMHOH]WHND VSDQ\RORN LV (]W QHP V]ยNVpJHV kommentรกlni. Ez a kirรกndulรกs egy kรฉtรฉves projekt rรฉsze. Mi minden talรกlhatรณ ebEHQDSURJUDPVRUR]DWEDQ" $ SURJUDPXQN UHQGH]YpQ\EฤžO iOO D] HPOtWHWW NLUiQGXOiV HEEฤžO YROW D]HJ\LN(]HQNtYยOW|EESURJUDPRW UHQGH]WยQN 6]ORYiNLiEDQ &VHKRU V]iJEDQGH*\DUPDWRQLV(EEฤžOYROW az egyik a tavaly megrendezett .DUiFVRQ\L9iViUDPHO\HWLGpQPHJLVPpWOยQN OiVG D KLUGHWpVW D KiWVy ERUtWyQ 'H V]HUYH]WยQN PpJ QHP]HWN|]L LIM~ViJL Q\HOYL WiERUW KtGL YiViUW KDJ\RPiQ\ฤžU]ฤž pV JDV]WURQyPLDLSURJUDPRNDWVKHO\HWNDSQDN

D 3URMHNWHN +i]iEDQ NXOWXUiOLV ]HQHL J\HUPHN pV VSRUWUHQGH]YpQ\HN LV $ QDSRNEDQ pSSHQ D] (XUySDL +i] WDUW HJ\ NRQIHUHQFLiW QiOXQN D KDWiURQ iWQ\~Oy HJ\ยWWPฤฌN|GpVUฤžO DKRO D UpV]YHYฤžNQHN D PL $OD StWYiQ\XQNDWPXWDWMiNEH Azt รฉrzem, รถnnek nagyon fontos, hogy a kรผlfรถldiek tรถbbet megtudjanak rรณlunkโ€ฆ 6]iPRPUDH]V]HPpO\HVยJ\LV$ OHJNLVHEELN OiQ\RP $QJOLiEDQ MiUW HJ\ pYLJ N|]pSLVNROiED DKRQQDQ HJ\V]HU VtUYD KtYRWW IHO ร…$SD NpS]HOG PHJNpUGH]WpN WฤžOHP KRJ\ Magyarorszรกgon hasznรกlnak-e moVyJpSHW D] HPEHUHN"ยต (OฤžV]|U HONpSHGWHP H]HQ KLV]HQ QHP WXGWDP PLUH YpOQL YDMRQ PLW JRQGROKDW UyOXQNDYLOiJWpQ\OHJD]WKLV]LNKRJ\ PL HJ\ V]HJpQ\ HOPDUDGRWW RUV]iJ YDJ\XQN" $]W PRQGWDP D OiQ\RPQDN KRJ\ PHVpOMHQ UyOXQN VRNDW pV OHJ\HQ D]RQ KRJ\ PLQpOW|EEHW WXGMDQDN D] orszรกgunkUyO (QQHN az lett az HUHGPpQ\H hogy egyre NtYiQFVLEEDN OHWWHN YpJยO D]WiQ PHJKtYWDP D] HJpV] FVDOiGRW Magyarorszรกgra. Megmutattuk neNLNKRJ\DQpOยQNEHPXWDWWXNQHNLN DV]ยOHLQNHWDURNRQDLQNDWDEDUiWDLQNDW VRNDW V]WRUL]WXQN pV SHUV]H QDJ\RNDW Iฤž]WยQN 1DJ\RQ VRNDW XWD]WXQN YHOยN 0DJ\DURUV]iJRQ D YpJHSHGLJD]OHWWKRJ\KD]DVHDNDUWDN PHQQL $]yWD W|EEV]|U YROWDN QiOXQNpVD]WLVWXGRPKRJ\EiUNLYHOEHV]pOQHNiUDGR]QDNUyOXQNPDJ\DURNUyO+LV]HPD]WKRJ\VRNV]RU D] LQIRUPiFLyKLiQ\ D] DPL WpY~WUD YLV] H]pUW PLQGDQQ\LXQN IHODGDWiQDNWDUWRPKRJ\PLQGHQNLDOHKHWฤžVpJHL V]HULQW WHJ\HQ PHJ PLQGHQW DQQDNpUGHNpEHQKRJ\RUV]iJXQNDW D YDOyViJQDN PHJIHOHOฤžHQ tWpOMH PHJ D NยOI|OG (] D] DPL HQJHP KDMW pV H]D]DPLpUWDMHOHQOHJLSURJUDPRWLV FVLQiORP $ YLVV]DMHO]pVHN DODSMiQ D]WUHPpOHPKRJ\My~WRQMiURN Klagyivik Klaudia 2013. november

GYARMATI HรREK

11

magazin


GYARMATI HĂ?REK

12 HatĂĄron ĂĄtnyĂşlĂł HJ\šWWPĂ&#x2018;NÂłGÂŚV "#BMBTTBHZBSNBUPONĂ&#x;LÂĽEĂ&#x203A; }'0}4;&MGPHBEÂ&#x2018;TÂ&#x2122;SU Â&#x2030;OÂ&#x2122;SWÂ&#x2122;OZFTÂ?UĂ&#x203A;&HZFTÂŤMFU ĂŠvben sikerrel pĂĄlyĂĄzott a /FN[FULÂĽ[J7JTFHSÂ&#x2018;EJ"MBQOÂ&#x2018;M A â&#x20AC;&#x17E;HatĂĄron ĂĄtnyĂşlĂł szakmai egyĂźttNĂ&#x;LÂĽEÂ&#x2122;TBUÂ&#x2018;STBEBMNJFMGPHBEÂ&#x2018;TÂ&#x2122;SUÂź FMOFWF[Â&#x2122;TĂ&#x;QSPKFLUFUB[FHZFTÂŤMFU szlovĂĄk partnerĂŠvel, a PĂĄrkĂĄnyban NĂ&#x;LÂĽEĂ&#x203A;.FOUÂ&#x2018;MJTBO4Â&#x2122;SÂŤMUFLÂ&#x2122;SU &HZFTÂŤMFUUFMLÂĽ[ÂĽTFOWBM¢TÂ?UKBNFH "IBUÂ&#x2018;SPOÂ&#x2018;UOZŠM¢DJWJMFHZÂŤUUNĂ&#x;LÂĽdĂŠs rĂŠvĂŠn cĂŠlunk a fogyatĂŠkossĂĄgokLBMÂ&#x2122;MĂ&#x203A;FNCFSFLÂ&#x2122;TDTBMÂ&#x2018;EKBJLUÂ&#x2018;STBdalmi elfogadĂĄsĂĄnak ĂŠs befogadĂĄsĂĄOBLFSĂ&#x203A;TÂ?UÂ&#x2122;TF B[Â&#x2122;SEFLÂ&#x2122;SWÂ&#x2122;OZFTÂ?UĂ&#x203A; kĂŠpessĂŠgek fokozĂĄsa, a diszkriminĂĄciĂł csĂśkkentĂŠse, a kĂŠt egyesĂźleten LFSFT[UÂŤMBUBSU¢TT[BLNBJFHZÂŤUUNĂ&#x;LÂĽEÂ&#x2122;TFSĂ&#x203A;TÂĽEÂ&#x2122;TÂ&#x2122;OFLCFNVUBUÂ&#x2018;TB T[FNÂ&#x2122;MZFTLBQDTPMBUPLCĂ&#x203A;WÂ?UÂ&#x2122;TF B T[BCBEJEĂ&#x203A;IBT[OPTFMUÂĽMUÂ&#x2122;TF FHZNÂ&#x2018;T munkĂĄjĂĄnak ĂŠs kultĂşrĂĄjĂĄnak mĂŠlyebb megismerĂŠse, az egĂŠszsĂŠges tĂĄrsaEBMPNGPSNÂ&#x2018;MÂ&#x2018;TB B[FMIBOH[PUUFMĂ&#x203A;adĂĄsok ĂŠs tapasztalatok kĂśzreadĂĄsa. "QSPKFLUIPOMBQKBXXXFMGPHBEBTFV 'Â&#x2018;CSJ-Â&#x2018;T[M¢OÂ&#x2122;QSPKFLUGFMFMĂ&#x203A;T Balassagyarmat

Honszerelem ")BUWBOOÂ&#x2122;HZ7Â&#x2018;SNFHZF*GKŠTÂ&#x2018;HJ Mozgalom gyarmati tagszervezete JEÂ&#x2122;OFMĂ&#x203A;T[ÂĽSWÂ&#x2018;SPTVOLCBOJTNFHT[FSWF[UFB)POT[FSFMFN7FSTÂ&#x2122;T PrĂłzaĂ­rĂł PĂĄlyĂĄzatot. ")7*.T[FSWF[Â&#x2122;TÂ&#x2122;CFOBQÂ&#x2018;MZÂ&#x2018;[BU ĂŠve indult ĂştjĂĄra orszĂĄgszerte. IdĂŠn Balassagyarmaton is meghirdettĂŠk ĂĄltalĂĄnos- ĂŠs kĂśzĂŠpiskolĂĄs tanulĂłk SÂ&#x2122;T[Â&#x2122;SF.Ă&#x;WFLFUWÂ&#x2018;SUBLNJOEFO tĂŠmĂĄban, ami a fiatalok eszĂŠbe jut a Honszerelem szĂłrĂłl. }SLF[UFLÂ?SÂ&#x2018;TPLBIB[BT[FSFUFUUFM B[ Ipoly folyĂłval, Szondy GyĂśrgy vĂĄrkaQJUÂ&#x2018;OOZBMÂ&#x2122;TBDTFILJWFSÂ&#x2122;TIĂ&#x203A;TFJWFM kapcsolatban is. HelyezĂŠsek nem voltak, mindenki nyert, aki elkĂźldte NĂ&#x;WÂ&#x2122;U*EÂ&#x2122;OIÂ&#x2018;SPNCFLÂŤMEĂ&#x203A;WPMU 3BEWÂ&#x2018;OZJ#Â?CPSLB 1FUSPWJDT3PYÂ&#x2018;OB Â&#x2122;T3Â&#x2018;D[4Â&#x2018;SB WBMBNFOOZJFOB Balassi BĂĄlint GimnĂĄzium diĂĄkjai -, SFNÂ&#x2122;MIFUĂ&#x203A;MFHB[Â&#x2122;SUÂ&#x2122;LFTLÂĽOZWKVUBMNBLKÂĽWĂ&#x203A;SFUÂĽCCFLFUGPHNPUJWÂ&#x2018;MOJ

2013. november

magazin

Trendek ĂŠs rendek Â&#x2122;WQFEBH¢HVTJQÂ&#x2018;MZÂ&#x2018;ONFHÂ&#x2122;MUUBQBT[UBMBUBJNJHB[PMKÂ&#x2018;L IPHZOFNB[ÂĽSÂĽLÂ&#x2122;SWÂ&#x2122;OZĂ&#x; erkĂślcsi ĂŠrtĂŠkek vĂĄltoznak, hanem az ahhoz valĂł viszonyulĂĄs. A diĂĄk rĂŠgen ĂŠs ma is diĂĄk, szemĂŠlyisĂŠgĂŠben benn van a hajlam jĂłra ĂŠs kevĂŠsbĂŠ jĂłra egyarĂĄnt. A pedagĂłgusok a kĂśzĂŠpiskolĂĄban mĂŠg nem kiforrott egyĂŠnisĂŠgeket kapnak, de magukban hordozzĂĄk a csalĂĄd, a kĂśrnyezet ĂĄltal kialakĂ­tott szemĂŠlyisĂŠget. A kĂśzĂŠpiskolĂĄsok jĂłl tudjĂĄk, hogy mi a â&#x20AC;&#x17E;trendâ&#x20AC;?, ĂĄltalĂĄban ismerik a â&#x20AC;&#x17E;rendetâ&#x20AC;? is, EFÂ&#x2122;SUÂ&#x2122;LSFOEKÂŤLCFOFLFUUĂ&#x203A; SJULBLJWÂ&#x2122;UFMUĂ&#x203A;M eltekintve, eltĂŠr egymĂĄstĂłl. Az ĂŠrtĂŠkrend LJBMBLVMÂ&#x2018;TÂ&#x2018;Â&#x2122;SUNJ T[ÂŤMĂ&#x203A;LÂ&#x2122;TB[JGKŠTÂ&#x2018;HPU OFWFMĂ&#x203A;QFEBH¢HVTPLWBHZVOLBGFMFMĂ&#x203A;TFL Az alapot a csalĂĄdbĂłl hozza magĂĄval a HZFSNFL TĂ&#x203A;UBT[ÂŤMĂ&#x203A;LÂ&#x2018;MUBMLJBMBLÂ?UPUU QÂ&#x2122;MEBNFHIBUÂ&#x2018;SP[¢BGFKMĂ&#x203A;EÂ&#x2122;TCFO NJ pedagĂłgusok ehhez asszisztensek lehetĂźnk. Mit tehetĂźnk mĂŠgis? Az Ăşj KĂśznevelĂŠsi TĂśrvĂŠny bevezeti az FSLÂĽMDTUBOPLUBUÂ&#x2018;TÂ&#x2018;U7BOOBL BLJLÂŤEWÂĽ[MJL WBOOBL BLJL¢E[LPEOBLFMMFOF}O pozitĂ­van ĂŠrtĂŠkelem, hiszen kĂźlĂśn tanĂłrĂĄCBOJTWBOJEĂ&#x203A;Â&#x2122;TN¢EBSSBBGPOUPTT[FmĂŠlyisĂŠgformĂĄlĂĄsra, amelynek sorĂĄn az elmĂŠlet mellett jĂłl kimunkĂĄlt szemĂŠlyisĂŠgGFKMFT[UĂ&#x203A;KÂ&#x2018;UÂ&#x2122;LPTGPHMBMLP[Â&#x2018;TPLTPSÂ&#x2018;OB gyakorlatban is mĂłdjuk lesz megtapasztalni, hogy az ember egymĂĄsra utalt tĂĄrsas lĂŠny, akinek egyĂŠni erkĂślcsi normĂĄiban alkalmazkodnia, igazodnia kell a tĂĄrsadaMPNBMBQWFUĂ&#x203A;FSLÂĽMDTJSFOEKÂ&#x2122;IF[ IJT[FOB tĂĄrsadalom kĂśzĂśssĂŠgĂŠben ĂŠl, tanul ĂŠs dolgozik. A hitĂŠletbe bevezetett, esetleg azt a minEFOOBQKBJLCBONFHÂ&#x2122;MĂ&#x203A;GJBUBMPLOBLTFN LÂĽOOZĂ&#x;FMT[BLBEOJBÂźUSFOEUĂ&#x203A;MÂźÂ&#x2122;TB½SFOEFUÂźB[½JSÂ&#x2018;OZUĂ&#x;IÂĽ[ÂźJHB[Â?UBOJ BNJFTFUMFH

nem olyan kĂŠnyelmes ĂŠs divatos. "OZÂ&#x2018;SJT[ÂŤOFUCFOSÂ&#x2122;T[UWFUUFNB3Â&#x2018;L¢D[J SzĂśvetsĂŠg szakmai tovĂĄbbkĂŠpzĂŠsĂŠn, az FMĂ&#x203A;BE¢LUÂĽCCFLLÂĽ[ÂĽUU$[BL¢(Â&#x2018;CPS +¢LBJ"OOB 5BLBS¢.JIÂ&#x2018;MZÂ&#x2122;T$TÂ&#x2018;LZ KĂĄroly - is rĂĄirĂĄnyĂ­tottĂĄk mindezekre a figyelmet: nagy igazsĂĄg van abban, hogy amĂ­g a hitoktatĂĄs az iskolai tananyag SÂ&#x2122;T[FWPMU BEEJHOBHZPCCMFIFUĂ&#x203A;TÂ&#x2122;HÂŤLWPMU megismerni a diĂĄkoknak az egyetemes erkĂślcsi ĂŠrtĂŠkrendet. Mai fiataljainkat sokkal tĂśbb inger ĂŠri, az informĂĄciĂłs tĂĄrsadalom valĂłdi cĂŠlja mĂĄrmĂĄr visszĂĄjĂĄra fordul. Az informĂĄciĂłhalmazban â&#x20AC;&#x17E;sok bĂĄba kĂśzt elvĂŠsz a gyerekâ&#x20AC;? effektus lĂŠp fel. Nem biztos tehĂĄt, hogy minden fiatal megkapja az egĂŠszsĂŠges MFMLJ Â&#x2122;S[FMNJOFWFMÂ&#x2122;TBMBQKBJU&[Â&#x2122;SUWBO OBHZGFMFMĂ&#x203A;TTÂ&#x2122;HFB[JTLPMÂ&#x2018;OBLJT Â&#x2122;T nekĂźnk, pedagĂłgusoknak. KeresztĂŠny pedagĂłguskĂŠnt aggĂłdom a vitĂĄk miatt, miszerint felmerĂźlt a kĂŠrdĂŠs, hogy az erkĂślcstan oktatĂĄs ideolĂłgia-e. /FNÂ&#x2122;SUFN IPHZBLFUUĂ&#x203A;IPHZBOLFSÂŤM Ăśssze, hiszen mĂŠg a vallĂĄst sem elengedhetetlenĂźl kell belevinnĂźnk az erkĂślcstanCB CÂ&#x2018;SB[[BMLÂĽOOZFCC EFFNCFSTÂ&#x2122;HSF UBOÂ?UBOVOLLFMM"KÂĽWĂ&#x203A;[Â&#x2018;MPHBB[JGKŠTÂ&#x2018;H GFMFMĂ&#x203A;TFLWBHZVOLÂ&#x2122;SUÂŤL MagyartanĂĄrkĂŠnt a magyar irodalmi tananyag rĂŠszekĂŠnt a BibliĂĄt is tanĂ­tjuk. Az erkĂślcsi nevelĂŠs rĂŠszekĂŠnt csak rĂĄ kell irĂĄnyĂ­tanunk a figyelmet a tĂ­zparancsolatra, BOOBLBSÂ&#x2122;T[Â&#x2122;SF BNJIÂ?WĂ&#x203A;Â&#x2122;TOFN IÂ?WĂ&#x203A;T[Â&#x2018;NÂ&#x2018;SBBMBQWFUĂ&#x203A;FSLÂĽMDTJOPSNÂ&#x2018;L megtartĂĄsĂĄra szĂłlĂ­t fel. Sokszor mondjĂĄk a tanulĂłim, hogy manapsĂĄg mĂĄr nem ez a trendi, de â&#x20AC;&#x17E;rend BMFMLFNJOEFOOFLÂź HevĂŠrnĂŠ TĂĄcsik KlĂĄra

Testbe zĂĄrva "5FTUCF[Â&#x2018;SWBDÂ?NĂ&#x;LÂĽOZWFUB[B[BMBQHPOEPMBULFMUFUUFÂ&#x2122;MFUSF NFMZFUNÂ&#x2018;SPMZTPLT[PS Â&#x2122;SF[UFNÂ&#x2122;MFUFNTPSÂ&#x2018;OÂśNFTÂ&#x2122;MJ+¢[TB;TBOFUU LÂ&#x2122;QÂŤOLÂĽO &[BHPOEPMBU OFNNÂ&#x2018;TWPMU NJOUBLPSMÂ&#x2018;UPMUTÂ&#x2018;HÂ&#x152;HZÂ&#x2122;SF[UFN LÂĽOOZFCCFOMFIFUNFHGPgalmazni regĂŠny formĂĄjĂĄban, melyben hĂŠtkĂśznapi emberek szerepelnek. .JOUIBGJMP[PGJLVTBOFMLF[EFOÂ&#x2122;OLCPODPMHBUOJF[UB[Â&#x2122;S[Â&#x2122;TU}TUVEKVL IPHZBNFHPMEÂ&#x2018;TÂ&#x2122;TBWÂ&#x2018;MBT[B[FMGPHBEÂ&#x2018;TMFOOF6HZBOBLLPSUÂĽSUÂ&#x2122;OFUCF foglalva sokkal izgalmasabb, hiszen kiderĂźl, mi bukkan mĂŠg felszĂ­nre. &HZGJBUBMGÂ&#x2122;SGJHPOEPMBUBJCBOZFSIFUÂŤOLCFUFLJOUÂ&#x2122;TU BLJB[FMTĂ&#x203A;GFKF[FUCFO K¢MUÂŤLSÂĽ[JBUÂ&#x2018;SHZJUVEBUPTTÂ&#x2018;HHBMSFOEFMLF[Ă&#x203A;FNCFSNJOEFOOBQPTT[FOWFEÂ&#x2122;TFJU-FMLJGFKMĂ&#x203A;EÂ&#x2122;TFB½NPTUÂźWBHZKFMFONFHUBMÂ&#x2018;MÂ&#x2018;TÂ&#x2018;CBOCPOUBLP[JL LJ"T[FS[Ă&#x203A;B#VEEIJ[NVTFT[NÂ&#x2122;JUIÂ?WUBFMĂ&#x203A;$IIFJLVNFTUFST[FNÂ&#x2122;MZÂ&#x2122;CFO BLJTFHÂ?UĂ&#x203A;KF MFT[BGĂ&#x203A;T[FSFQMĂ&#x203A;OFL "5FTUCF[Â&#x2018;SWBJ[HBMNBTÂ&#x2122;TFMHPOEPMLPEUBU¢SFHÂ&#x2122;OZ}QQFOBOOZJJOGPSNÂ&#x2018;DJ¢UUBSUBMNB[ hogy ne legyen tĂşl szĂĄraz ĂŠs unalmas. Aki szeretnĂŠ elolvasni, az megveheti a gyarmati .Ă&#x;WFMĂ&#x203A;EÂ&#x2122;TJ,ÂĽ[QPOUCBO WBHZNFHSFOEFMIFUJBLPOZWFL!GSFFNBJMIVFNBJMDÂ?NFO


13

sport

Letettรฉk nรฉvjegyรผket a BADISZ kerรฉkpรกrosai A kerรฉkpรกros tรกrsadalomban (is) idรฉn bemutatkozรณ Balassagyarmati Diรกk 6]DEDGLGลŠVpV9HUVHQ\6SRUW(J\HVยOHW %$',6=96( SURILKR]]iiOOiVVDOGROJR]WDYpJLJHOVลŠWHOMHVV]H]RQMiW$] $PDWลŠU.XSiQDNVHPYROWRO\DQIXWDPDDKROOHJDOiEEHJ\YHUVHQ\]ลŠMยNQH mรฉrette volna meg magรกt, de amint az eredmรฉnylistรกkbรณl is lรกtszik, tรถbb verVHQ\]ลŠMยNWHOMHVtWHWWHV]LQWHD]HJpV] VRUR]DWRW $ %$',6= 96( XWiQSyWOiVQHYHOฤž HJ\HVยOHWQHN WHNLQWKHWฤž KLV]HQ PHJKDWiUR]yUpV]EHQpYDODWWLILDWDORNDW YHUVHQ\H]WHWQHNPHJWHUHPWYHDOHKHWฤžVpJHW pV D] DODSRW D] RUV]iJ~WL NHUpNSiUVSRUWEDQ YDOy HUHGPpQ\HVVpJKH]DPHJ\HQ\XJDWLUpV]pEHQLV(]]HO D] HOVฤž V]H]RQEDQ OHJMREEDQ .RPMiWL .RUQpO WXGRWW pOQL DNL D] 8HV NRURV]WiO\WQ\HUWHPHJD]XWROVyIXWDPRW

DYLOiJEDMQRNViJPLDWWNLKDJ\yยฒV]LQWpQ EDODVVDJ\DUPDWL ยฒ 5y]VD %DOi]V .6, &VHSHO 6( HOฤžWW $ %$',6=96( V]DNRV]WiO\YH]HWฤžMpYHO .RPMiWL /iV]OyYDOEHV]pOJHWWยQNDV]H]RQUyO - Mit emelne ki a szezonbรณl? 1HKp]YROWDNH]GHWGHILDWDODEEpV LGฤžVHEE YHUVHQ\]ฤžLQN HJ\DUiQW QDJ\ OHONHVHGpVVHO YiJWDN EHOH D PXQNiED KLV]HQ V]ยOฤžYiURVXN %DODVVDJ\DUPDW V]tQHLEHQ PpUHWKHWWpN PHJ PDJXNDW $ YHUVHQ\HN DODWW IRO\DPDWRVDQ IHMOฤž-

GฤžWHQGHQFLiWPXWDWRWWD FVDSDWpVDILDWDORNLVVRN WDSDV]WDODWRW V]HUH]WHN PHO\HNDV]H]RQN|]EHQ PiUD]HOpUWGRERJyVKHO\H]pVHNEHQ LV PHJPXWDWNR]WDN &VDSDWXQN iOODQGy UpV]WYHYฤžMH YROW D0DJ\DU$PDWฤžU.XSD LOOHWYHD]HJ\pE1yJUiG PHJ\pEHQPHJUHQGH]HWW YHUVHQ\HNQHN (] D IRO\DPDWRV IHMOฤžGpV pV D V]H]RQED IHNWHWHWW PXQND PHJKR]WD D J\ยP|OFVpW D IL~N MyO V]HUHSHOWHN pV PLQGH] RSWLPLVWiYi WHV] D M|YฤžW LOOHWฤžHQ - Mit tart a legnagyobb eredmรฉnynek? 6]H]RQ N|]EHQ V]iPRV GRERJyV KHO\H]pVW pUWHN HO D IL~N LGฤžIXWDPRNRQ pV PH]ฤžQ\YHUVHQ\HNHQ HJ\DUiQW /HJQDJ\REE HUHGPpQ\QHN WHUPpV]HWHVHQ D] $PDWฤžU 2UV]iJRV %DMQRNL FtPHW WDUWRP DPHO\HW 8HV NRUFVRSRUWEDQ .RPMiWL .RUQpO V]HU]HWW PHJ 8HV NRUFVRSRUWEDQ'RYLFVLQ3pWHUHJ\KDMV]iO KtMiQ FV~V]RWW OH D GRERJyUyO pY YpJpQ D KHO\HQ YpJ]HWW PtJ8EUDQNRYLFV'iQLHOD KHO\UH M|WW EH $] (OLW HV 0ROQiU'iYLGDKHO\HWV]HUH]WH PHJ |VV]HWHWWEHQ 0LQGHQYHUVHQ\]ฤžQHNV]tYEฤžO JUDWXOiORNPHUWQDJ\NHPpQ\ pVV]tQYRQDODVYROWDPH]ฤžQ\ 1DJ\RQVRNQHYHVFVDSDWWDOLV IHO WXGWXN YHQQL D YHUVHQ\W LJD]iQ QDJ\ V]SRQ]RUL WiPRJDWiVQpONยO 0LO\HQ WHUยOHWHNHQ IHMOฤžG|WW D szakosztรกly รฉs a fiatalok? $ V]DNRV]WiO\ YDODPHO\HVW IHMOฤžG|WWWHFKQLNDLODJDOHKHWฤžVpJHNKH]NpSHVWH]|QHUฤžEฤžOLOOHWYHDV]ยOฤžLKiWWpU WiPRJDWiViYDO YDOyVXOW PHJ $ YHUVHQ\]ฤžN IRO\DPDWRVDQ IHMOฤžGWHN HUฤžQOpWLOHJD]iOODQGyHG]pVHNQHNN|V]|QKHWฤžHQ N|]HO NLORPpWHUW WHWWHN PHJ IHMHQNpQW D PHJ\HNยO|QE|]ฤž ~WYRQDODLQ J\DNUDQ 6]ORYiNLiW LV pULQWYH $ VRN YHUVHQ\NLORPpWHUQHN N|-

V]|QKHWฤžHQ D IL~N VRNDWIHMOฤžGWHNRO\DQ DSUy GH D VLNHUHV YHUVHQ\]pVKH] QpONยO|]KHWHWOHQ GROJRNEDQPLQWDPHJIHOHOฤžKHO\H]NHGpVD KHO\HV WiSOiONR]iV IRO\DGpN XWiQSyWOiV pV PDJDEL]WRVDNNi YiOWDN D NHUpNSiURNRQ $N|YHWNH]ฤžHV]WHQGฤžFpOMDL" 6]HUHWQpP KD D FVDSDW WRYiEEUD LV H]]HO D OHQGยOHWWHO LQGXOQDDN|YHWNH]ฤž EDMQRNL V]H]RQEDQ &pOXQN HPHOOHWW KRJ\ PHJIHOHOฤž WiPRJDWiVW V]HUH]]ยQN D FVDSDWQDN PHO\ QDJ\EDQ PHJN|QQ\tWHQp YHUVHQ\]ฤžLQNHOMXWiViWDNยO|QE|]ฤžKHO\V]tQHNUH$FVDSDWNHUHWpWILDWDODPELFLy]XV LOOHWYH WDSDV]WDOW NHUpNSiURVRNNDO LV EฤžYtWHQL NtYiQRP +LV]HP KRJ\ D NHUpNSiURV XWiQSyWOiVQDN QHPFVDN 0DJ\DURUV]iJRQ KDQHP 1yJUiG PHJ\pEHQ pV D]RQ EHOยO *\DUPDWRQ LV M|YฤžMH YDQ +D EiUNL NHGYHW pUH] KRJ\ EHOHNyVWROMRQ D NHUpNSiUVSRUWPDJiYDOUDJDGyYLOiJiED EiWUDQMHOHQWNH]]HQDZZZEDGLV]YVH KX ZHEROGDORQ WDOiOKDWy HOpUKHWฤžVpJHNHJ\LNpQ

$UDQ\RVHUร‰HPHOร‰ Prรกgรกban kerรผlt megrendezรฉsre a WPC (World Powerlifting Congress) Vilรกgszervezet ย‘MUBM B[ &Sร›FNFMร› ย™T 'FLWF nyomรณ Vilรกgbajnoksรกg. Szeptemberben egy mรกsik vilรกgszervezet รกltal rendezett versenyen a gyarmati Vitalitรกs 4&Lย™UFSร›FNFMร›IยฅMHZFLJWย‘Mยข eredmรฉnyt รฉrt el. A prรกgai megmรฉrettetรฉsen mรกr csak #BMPHI (ZยฅOHZJ UVEPUU Sย™T[U WFOOJ BLJ GFMIยฉ[ย‘TCBO B LHPT NF[ร›OZCFO LHPT UFMKFTยUNย™OZOZFM IFMZFO Wย™H[FUU (ZยฅOHZJ FSFENย™OZย™WFM B Oร›J NF[ร›OZ BCT[PMยฉU IFMZย™U JT kiรฉrdemelte.


Gyarmati Hírek november 2013  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2013 novemberi számának digitális kiadásába.

Gyarmati Hírek november 2013  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2013 novemberi számának digitális kiadásába.

Advertisement