Page 1

AYÞEGÜL KARAMAN PORTFOLYO

2008-2014


Ýçindekiler Özgeçmiþ

01

OKUL PROJELERÝ Sanat Okulu Kampüsü Öðrenci Yurdu

03 11

YARIÞMA PROJELERÝ Ýzmir B.B. Opera Binasý Mimari Proje Yarýþmasý Çankaya B. Hizmet Binasý & Ulvi C.E. Konser Salonu Mimari Proje Yarýþmasý Ytong Stand Tasarýmý

19 27 33

PROFESYONEL PROJELER Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi Tek Jeton Bab Group Vox Brasserie Utku Koleji Güven Evi Ramada Plaza Hotel - Oda Andrew Jacobs Apartments Eken Otel

37 43 47 53 57 59 61 63 65

ÜRÜNLER Atomic Lamp Pipe Bookcase Mirror Mirror Cube Octahedron Lamp Geometrik Ayna Table Big Boss Foot Lamp Rusy Shelf Helix Coffee Table Sideboard Octagon Meteor

67 69 71 73 75 77 79 81 83 84 85 86


AYÞ EGÜ L KARA M A N e-posta // aysegulkaraman@gmail.com gsm // 535 402 88 36 ev // 212 243 56 02 Pürtelaþ Hasan Efendi Mahallesi, Salý Pazarý Yokuþu Sokak, No : 4/4 Beyoðlu Ýstanbul

// 01 Özgeçmiþ


DENEYÝM 2011 //

KÝÞÝSEL BÝLGÝLER APOLLO

Uyruk

TC

YTONG STAND TASARIM YARIÞMASI // Ýstanbul

Doðum Tarihi

03.06.1984

Doðum Yeri

Kayseri

Medeni Hal

Bekar

Sürücü Belgesi

B Sýnýfý

VOX BRASSERIE // Etiler Ýstanbul Etiler Hillside Club giriþinde bulunan mekanýn Brasserie ye dönüþtürülmesi, konsept ve uygulama projeleri hazýrlýklarý ve þantiye, uygulama yönetimi BAB GROUP OFÝS // Sütlüce Ýstanbul BAB Group firmasýnýn Türkiye Genel Merkez Ofisi’nin konsept ve uygulama projeleri hazýrlýklarý ve þantiye, uygulama yönetimi iþidir.

2010 // 2011

M-OFIS ÝZMÝR OPERA BÝNASI MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI // Karþýyaka Ýzmir ÇANKAYA BELEDÝYESÝ BAÞKANLIK HÝZMET BÝNASI, SANAT MERKEZÝ VE ULVÝ CEMAL ERKÝN KONSER SALONU BÝNASI MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI // Çankaya Ankara RAMADA PLAZA OTEL // Esenler Ýstanbul Esenler Tekstil Kent’ de 2846m2lik parsel üzerinde tasarlanan kapalý inþaat alaný 30.000m2 olan 5 yýldýzlý otelin uygulama projelerinin hazýrlanmasý, iç mekan projelerinin hazýrlanmasý, mobilya tasarým ve uygulamalarý, þantiye takip ve koordinasyonu

2007 // 2008

ID DESIGN

2007 // 2008

KIBRID DESIGN

2006 // 2007

AUTOBAN 212 AFM // Ýstinye Park Ýstanbul AFM CEPA // Ankara VAKKO // Ýstinye Park Ýstanbul BERK EKÞÝOÐLU EVÝ // Alaçatý Ýzmir

2006 // 2007

EMRAH ÞAHÝN DESIGNWORKS AJA RESIDENCE // Gümüþsuyu Ýstanbul Gümüþsuyundaki Deco tarz bir binanýn renovasyon projesi, yedi ayrý özel suite dönüþtürülmesi, konsept ve uygulama projeleri hazýrlýklarý ve þantiye, uygulama yönetimi GÜLÝZ ÖZBEK EVÝ // Ulus Ýstanbul Ulus’ta site içindeki 195 m2’lik dairenin iç mekan projelerinin hazýrlanmasý, mobilya tasarým ve uygulamalarý, þantiye takip ve koordinasyonu ROBERT – TERÝ PROFETA EVÝ // Ulus Ýstanbul Ulus’ta site içindeki 220 m2’lik dairenin iç mekan projelerinin hazýrlanmasý, mobilya tasarým ve uygulamalarý, þantiye takip ve koordinasyonu

2005 // 2006

REEL MÝMARLIK FOR YOU MAÐAZALARI // Ýstanbul Çeþitli semtlerdeki For You Maðazalarýnýn konsept ve uygulama projeleri, þantiye takip ve organizasyonu

// 02 Özgeçmiþ

EÐÝTÝM 2002 // 2009

MÝMAR SÝNAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ýstanbul Mimarlýk Fakültesi // Mimarlýk

1995 // 2002

KDZ. EREÐLÝ ANADOLU LÝSESÝ

1990 // 1995

KDZ. EREÐLÝ TED KOLEJÝ

YABANCI DÝL & BÝLGÝSAYAR BECERÝLERÝ Ýngilizce // Ýleri düzey AutoCAD SketchUp 3D Studio Max Photoshop Illustrator Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)


OKUL PROJELERÝ Sanat Okul Kampüsü Öðrenci Yurdu

03 11


Sanat Okulu Kampüsü Üsküdar // Paþa Limaný // Ýstanbul Mimari Proje 3 Bahar 2008 Doç. Dr. Oðuz Özer

Üsküdar Paþalimaný’nda bulunan proje alaný, çevresinde bulunan tarihi binalar ile özel bir kimliðe sahiptir. Tasarýmýn çýkýþ noktasýný bu tarihi kimlik belirlemiþtir. Yol boyunca devam eden tarihi duvarda projenin kabuðunu belirleyen önemli bir etkendir. Duvar boyunca devam eden kütüphane binasýnýn duvara bazý noktalarda deðmesi tasarýmýn tarih ile iliþkiye geçmesini saðlarken duvarý vurgulayan bir etki de yaratmaktadýr. Projenin 3 ana iþlevi vardýr; bunlar Sanat Okulu Kampüsü, kamu hizmeti veren Kurs Yapýlarý ve Kütüphanedir. Ortak alan oluþturularak öðrenci ve halkýn etkileþimine olanak saðlayan bir meydan oluþturulmuþ, Böylelikle bölgenin kamusal alan ihtiyacýný gidermeyi amaçlamýþtýr. Tarihi Tekel Tütün Deposu’nun yanýndaki eski un deðirmenin de projenin 3 farklý iþlevinden biri olan atölyelere ev sahipliði yapmasý sayesinde tarih ile kurulmaya çalýþýlan iliþki güçlendirilmiþtir.

// 03 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kampüsü

Eski un deðirmeni binasýnýn tasarýmýndaki öncelikli ilke tarihi cepheyi korumaktýr. Cepheye dokunmadan binanýn dönüþtürülmesi saðlanmýþ, böylelikle þu an kullanýlmayan yapý devamlý kullanýlan bir mekana dönüþmüþtür. Kütüphane binasý ile atölye binasý arasýnda kalan meydan ise projenin karakteristik özelliklerinden biridir. Meydan sayesinde zemin kötü efektif bir þekilde kullanýlýrken, þehre baðlanan yol sayesinde þehir kullanýcýlarýný proje alanýna çekmektedir. Topoðrafyaya uyum saðlayan ve en az müdehaleyle bölgenin verilerini azami derecede kullanarak yaratýlan kamusal alanlar yeniliði getirirken halkýn sosyal geliþimine olanak saðlamýþtýr. Farklý kotlarý birbirine baðlayan rampalar kullanýcýlara hareketli bir yaþam alaný sunmaktadýr.


// 04 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kamp端s端


sokak duvar

meydan

seyir teraslarý

// 05 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kampüsü


// 06 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kamp端s端


Tekel Tütün Deposu’nun yanýndaki eski un deðirmenin de projenin 3 farklý iþlevinden biri olan atölyelere ev sahipliði yapmasý sayesinde tarih ile kurulmaya çalýþýlan iliþki güçlendirilmiþtir. Eski un deðirmeni binasýnýn tasarýmýndaki öncelikli ilke tarihi cepheyi korumaktýr. Cepheye dokunmadan binanýn dönüþtürülmesi saðlanmýþ, böylelikle þu an kullanýlmayan yapý devamlý kullanýlan bir mekana dönüþmüþtür.

// 07 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kampüsü

VIDEO ART MÜZÝK STÜDYO ART VIDEO GÖSTERÝM ASANSÖR


// 08 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kamp端s端


// 09 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kamp端s端


// 10 Okul Projeleri // Sanat Okulu Kamp端s端


Öðrenci Yurdu Etiler // Ýstanbul Diploma Projesi Güz 2009

Yurt sadece bir araya getirilmiþ yatak odalarý olarak ele alýnmamýþ, öðrencilerin sosyalleþmesi ve birlikte vakit geçirmesi için iç avlularla beraber kurgulanmýþtýr. Ortak mekanlar açýk koridorlarla birleþtirilmiþ, kapalý mekan kurgusundan açýk mekan kurgusuna yöneltilmiþtir.

// 11 Okul Projeleri // Öðrenci Yurdu

Oluþturulan yaya aksý ile öðrencilerin fakülte - uçak savar yurdu - stadyum - etüd birimi - cafeleri birleþtirilmiþ, yeþil bant kurgusuyla bütünlük içinde oluþturulmuþtur. Kendi içine dönük yerleþimi, dýþ çevresiyle olan dikkat daðýtýcý baðlantýyý önleyerek rahat ve güvenli bir çalýþma-barýnma-yaþama birimi sunar.


// 12 Okul Projeleri // ร–รฐrenci Yurdu


// 13 Okul Projeleri // ร–รฐrenci Yurdu


// 14 Okul Projeleri // ร–รฐrenci Yurdu


HACÝMLER

// 15 Okul Projeleri // Öðrenci Yurdu


BAÐLANTI

Oluþturulan yaya aksý ile öðrencilerin kuzey kampüsü - spor birimi ve yurt arasýnda bütünlük saðlanmasý düþünülmüþtür.

VADÝYE BAKAN ODA TÝPÝ

// 16 Okul Projeleri // Öðrenci Yurdu

AVLUYA BAKAN ODA TÝPÝ


YERLEÞÝM

// 17 Okul Projeleri // Öðrenci Yurdu


// 18 Okul Projeleri // ร–รฐrenci Yurdu


YARIÞMA PROJELERÝ Ýzmir B.B. Opera Binasý Mimari Proje Yarýþmasý Çankaya B. Hizmet Binasý & Ulvi C.E. Konser Salonu Mimari Proje Yarýþmasý Ytong Stand Tasarýmý

19 27 33


Opera Binasý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Proje Tarihi : 2010 Ýnþaat Alaný : 32.539 m2 Tipoloji : Kültürel Statü : Yarýþma Tasarým Ekibi : M-Ofis Mimarlýk

Türkiye’de toplumlumuzla bütünleþememiþ, geniþ kitlelere ulaþamamýþ olan opera ve bale sanatlarýný toplum yaþamýna daha çok sokmak, halk ile bütünleþmesini saðlayabilmek, buradan hareketle sadece temsil ve etkinlik günlerinde insanlar ile buluþan bir bina yerine, dýþarýda günlük hayatýný yaþamakta olan insanlara ulaþabilmek için çabalayan, opera ve balenin insanlardan uzak sadece belli bir ekonomik sýnýfa mensup insanlara deðil tüm topluma yakýn olduðunu hissettiren bir bina ve yakýn çevre yaratmak tasarýmýn ana ilkesini oluþturmuþtur. Kente dolayýsýyla topluma olabildiðince þeffaf bir yapý kabuðu örtüsü içinde kalarak dýþarýdan algýnýn maksimumda tutulmasý amaçlanmýþtýr. Toplumun bu sanatlar hakkýndaki ilgi ve bilgisinin artmasý amaçlý opera ve bale prova salonlarýný gizli saklý tutulmak yerine fuaye gibi çevredeki insanlarýn görsel algýsýna açýk olacak þekilde kontrollü olmak kaydýyla olabildiðince dýþa dönük olarak tasarlanmýþtýr. Binanýn kent ölçeðinde bir merkez ve simge yapý olarak projede ele alýnmasý ve bu proje ölçeðinde yapýlabilmesi muhtemel tüm toplu taþýma birimlerinin bu merkeze ulaþmasý ve merkezinde bu binayý bulmalarý amaçlanmýþtýr. Bu baðlamda deniz yönünde binanýn giriþ aksýna þehir hatlarý vapur iskelesi önerilmiþ, bu þekilde hem binaya kentin diðer bölgelerinden direk ulaþýmýn saðlanmasý amaçlanýrken bir yandan da Karþýyaka ve Bostanlý iskelelerinin yükünü hafifletecek, opera binasý ulaþýmýnýn yaný sýra çevredeki konut yerleþimi için de kullanýlacak bir tasarým hazýrlanmýþtýr. Bu þekilde opera binasýnýn yakýn çevresinin hareketli bir yaya trafiðine sahip olmasý ve binanýn kent belleðinde daha belirgin þekilde yer almasý amaçlanmýþtýr.

// 19 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý

VIP giriþ aksýnýn yer aldýðý güney-batý aksýnda helikopter ile ulaþan Vip personelini direkt olarak binaya almak amacýyla bir helikopter pisti tasarlanmýþtýr. Açýk alan düzenlemesinde bina ile deniz arasýndaki kýsým, güney-batý yönündeki Maviþehir toplu konutlarý yönünden Karþýyaka’ya kadar uzanan yeþil alan ve kordon boyu aksý güçlendirilmiþ, bu aksa dik olarak bina yönünden denize doðru akan sert zeminlerin denize taþan kýsýmlarýnda yarý-açýk ve açýk serbest oturma ve yeme-içme alanlarý düþünülmüþtür. Opera binasýnýn bu deniz tarafýndaki rekreasyon alanýna bakan cephesindeki sanatýn kente yayýlýmýný ifade eden düþey su etkisi binanýn cephedeki simetri görüntüsünü yansýtmak amacý ile mevcuttaki 2040 sokaðýn denize doðru kaydýrýlmasý ile geniþletilerek oluþturulan geniþ havuz alaný ile açýk rekreasyon alanýna taþýnmýþtýr. Rekreasyon alanýndaki ayný yöndeki açýk alan yönlenmesi ile bu güçlü akslar denize kadar devam ettirilmiþ bu þekilde hem açýk alanda bulunan hem de vapur iskelesinden inen insanlarýn tüm algýsýnýn kesintisiz olarak opera binasýna yönelmesi saðlanmýþtýr. Mevcutta yer alan balýkçý barýnaðý fonksiyon olarak korunmuþ, yeni t asarým alan sýnýrýnýn güney-batý bölümüne alýnmýþtýr. Þehitler anýtý mevcutta bulunduðu yerden alýnarak kent merkezi yönünden (Alsancak-Karþýyaka aksý) gelen hem yayalar hem de araçla gelen insanlarýn direkt görsel algýlarýna yönlenmiþ ve bu þekilde çevresinde tasarlanan sert zemin tören alaný ile opera binasýndan sonra ikincil bir nirengi noktasý olarak tasarýmda yer almýþtýr. Bu ana arter opera binasýnýn ana giriþini boydan boya geçerek kentin diðer tarafýna direkt olarak baðlanmaktadýr.


// 20 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý


Bina genel anlamda deniz tarafýndan baþlayarak giderek alçalan ve insan ölçeðine inen, bu þekilde hem deniz yönünden kente açýlan hem de aksi istikametteki (iç kesimler) yerleþim alanlarýndan insanlarý kendine çeken arsanýn arka noktasýnda tamamen zemine bir rampa olarak inip bu yönden yaklaþýmda insanlarý çatýsýna davet edip çýkaran, zeminle bütünleþen bir kütle olarak tasarlanmýþtýr. Yerden yýrtýlarak kalkan ve körfezden ileriye kente doðru yüzünü dönerek açýlan yapý kabuðunun rampa çatýsýný taþýyan unsurlarýn ana salon ve küçük salon kütleleri olduðu izlenimini yaratmak ve bina içinden ve dýþýndan ilk algýnýn saðýr kabuklarý ile bu eðrisel olarak tasarlanan salon kabuklarý ahþap malzeme ile kaplanmýþ, diðer bütün iç dekorasyon malzemeleri ve dýþ alan kaplamalarý tek bir renk ve dokuda nötr etkide býrakýlarak bütün algýnýn bu iki salon kütlesine çekilmesi amaçlanmýþtýr. Fuaye önü meydaný insanlarýn toplanma alaný olarak düþünülmüþtür. Binanýn kütlesel olarak zeminden yýrtýlarak Ýzmir körfezi ve kent merkezine tüm kenti kucaklar mantýðýnda kalkmasý ve tüm çatýnýn saçak olarak yapý kabuðundan öne çýkmasý, bu saçak ucundan boylu boyunca bir þelale etkisi ile yarý açýk hale gelen açýk toplanma alaný (giriþ) sanki bir þeffaf tül ile insanlarý içine çaðýrmasý fikrini vermekte, sanata ulaþmanýn aslýnda çok kolay olduðu sadece aradaki ince bir tülden baþka bir þey olmadýðý hissi uyandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yapý arsasýnda boylu boyunca deniz tarafýndan kara tarafýna doðru %11 ‘lik insan rampa sirkülasyon eðiminde inerek zemine baðlanan çatý örtüsü arsanýn arka bölümünde tamamen açýk rekreasyon alanýna dönüþmesi, buraya hem çevre sakinlerinin hem de prova salonlarý gibi günlük çalýþma ve kullaným birimlerinin yoðunlukta olduðu mekanlarýn direkt açýldýðý bir yeþil çatý oluþturularak birbirinden farklý bu iki insan grubunun buluþmalarý saðlanmýþtýr. Binanýn fuayesinin sadece temsil ve etkinlik günlerinde deðil her zaman yaþayan ve atýl kalmayan bir sanat merkezi olmasý amaçlanmýþtýr. Yine ayný amaçla, çatýnýn insan rampasý eðim deðerinde deniz yönüne/manzaraya doðru yükselmesi ile çatýnýn bitiminde Ýzmir körfezini yüksekten boylu boyunca algýlayan seyir terasýna, açýk hava konser salonuna ve toplumsal kültürümüzde ve belleklerimizde kalmýþ, geçmiþ zamanlardan bugünlere ulaþamamýþ, Ýzmir gibi ýlýman ikliminden dolayý yýlýn yarýsýndan uzun bir döneminde insanlarýn açýk alanda olmayý tercih ettiði bir bölgede var olmasýnýn çok doðru olduðunu düþündüðümüz yazlýk sinema (açýk hava sinemasý) tasarlanarak rekreasyon alaný olarak çevre insaný tarafýndan kullanýlan yeþil çatýnýn daha da yaþayan bir açýk mekan olmasý hedeflenmiþtir.

// 21 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý


Ana atölyeler olan marangoz atölyesi, boya atölyesi ve montaj atölyesi zemin katta binanýn servis avlusuna açýlan bölümünde tasarlanarak dekorlarla ilgili gelen malzemelerin ulaþým mesafesi minimumda tutulmuþtur. Bu atölyeler sahne kotunda tasarlanmakla beraber yükleme alanýnda 10 metre geniþliðindeki hol yardýmýyla hazýr dekorlar dekor deposu veya baþka bir mekana girip çýkma gereði duymadan direkt olarak sahne bölümüne taþýnabilmektedir. Bu atölyelerin hem cephesinden hem çatýsýndan ýþýklýklar vasýtasýyla maksimumda doðal ýþýk alýnmasý ve doðal olarak ta havalandýrýlabilmesi atölyelerdeki çalýþma koþullarýný çok olumlu yönde etkileyecektir. Ayrýca yine týrlarýn boþaltým yerinde direkt sahne kotuna hizmet eden yükleme rampasýnýn hemen yanýnda tasarlanan ve týrlarýn direkt arka bölümlerini yanaþtýrarak malzemelerini aþaðý kattaki dekor deposu ve diðer tüm küçük ve büyük çaplý atölyelere indirebildikleri 10mt x 3,5mt ebadýnda yük asansörü yer almaktadýr.Ýkinci bodrum katta yer alan dekor deposuna buradan indirilen dekor malzemeleri veya hazýr dekorlar yine bu depoya direkt baðlý olan ve ana salon arka sahne ve küçük salon ana sahnesi arasýnda konumlandýrýlan 10mt x 5mt ebadýndaki prospekt asansörü ile sahnelere direkt olarak indirilip çýkarýlabilmektedir. Bu tasarým mantýðý ile 800m² olarak istenen dekor deposu prospekt asansörüne ulaþým holünü de depo olarak kullanabilme olanaðý bulduðu için ilave olarak 400m² lik arka sahne altýný da kullanarak 1200m² lik bir dekor deposu olarak kullanýlabilmektedir. Ýzmir’in iklimi gereði güneþ kontrol etkisi tasarýmda ele alýnmýþ ve bu baðlamda özellikle bina çatýsý geniþ bir saçak oluþturacak þekilde uzatýlmýþ, cam kabuk olabildiðince içte çözülmüþtür. Güneye açýk yönlerde bu yatay eleman büyük ölçüde yapý cam kabuðunda ýsýnýn birikmesini ve görsel kamaþmayý engellemekte olmasýna karþýn, daha dar açýda gelen ýþýnlar dikkate alýnarak daha çok görsel algýya izin verecek þekilde ince metal borulara takýlan farklý ebatlarda ve güneþin geliþ yönüne göre tasarlanmýþ yarým elips formunda metal paneller kullanýlmýþtýr. Bu metal panellerin farklý açýlarda yerleþtirilmeleri sebebi ile ýþýðý farklý yansýtmalarý amaçlanmýþ, her ayrý bakýþ açýsýna göre deðiþen, bazý panellerin daha parlak, dominant ve göze çarpan, bazýlarýnýn daha silik ve mat görülmeleri saðlanarak cephenin derinlik hissi ve ana karakteri oluþturulmuþtur.

// 22 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý


BÜYÜK SALON

// 23 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý

BÜYÜK SALON

KÜÇÜK SALON


KONSER ALANI

// 24 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý

GECE GÖRÜNÜÞ

GECE GÖRÜNÜÞ


// 25 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý


// 26 Yarýþma Projeleri // Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Opera Binasý


Çankaya B. Hizmet Binasý &

Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Çankaya // Ankara Proje Tarihi : 2010 Ýnþaat Alaný : 55.955 m2 Tipoloji : Karma Kullaným (Konser Salonu + Sanat Merkezi + Belediye Binasý) Statü : Yarýþma Tasarým Ekibi : M-Ofis Mimarlýk

Bir resmi devlet yapýsý tüm disiplini, duraðan yapýsý, çoðu zaman sýkýcý yapýsý ile kabýna sýðmaz, yaratýcýlýkta ve eleþtiride sýnýr tanýmayan özgür bir ruha sahip olan sanat kavramýna ev sahipliði eden ve kendi öz mantýðýnýn dýþa yansýdýðý bir sanat yapýsý ile bir uyum saðlayabilir mi? Bu soruya cevap aramak ve çözüm önerisi üretmek projemizin ana tasarým felsefesi olmuþtur. Genelde sýkýcý, kasvetli, tekdüze, insanlarýn içine girmekten kaçýndýklarý devlet hizmet binalarýnýn aksine disipli-nini rasyonel bir ifade ile ortaya koyan, olabildiðince halka þeffaf yaklaþan bir devlet yapýsý yarata-rak bu kütleyi sanatýn kendine özgü, özgür, yaratýcý, eleþtirel ayný zamanda da rasyonel mantýðýný sanat yapýsý kabuðuna yansýtarak bu iki kütle arasýndaki kontrasttan bir uyum ve denge yaratmaya çalýþtýk. Yapý kabuðunun bir köprü þeklinde birleþmesi Ulvi Cemal Erkin'in müziðinin Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini Batý'nýn tekniði ile çaðdaþ kalýplar içine ustaca dökmesi ve bu iki kültür arasýnda bir köprü oluþturmasýna da atýfta bulunur. Bu eksende vurgulanmasý gereken iki kütle ortaya koyduk. Bunlardan biri konser salonlarý ve sanat merkezinin bir bölümünü içinde bulunduran konser salonu kütlesi, diðeri belediye baþkanlýk hizmet mekanlarýnýn bulunduðu belediye binasýdýr. Bu iki kütlenin yapý arsasýndaki yerleþimlerinde ve genel bütünleþik kütle formunun ortaya çýkýþýnda ana felsefe tasarým alanýmýzýn yakýn çevresinde bir toplanma alaný ve yaya trafiðini maksimumda tutarak yaþayan bir açýk mekan kurgusu hedefi tasarýmýmýza þekil vermiþtir. // 27 Yarýþma Projeleri // Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu

Yapý arsasý bir yanda batý yönünde ana arter olan Turan Güneþ bulvarý, diðer yönde (doðu) yine geniþ bir yol olan ikinci l nitelikteki Tiflis Caddesi ile sýnýrlý iken güney bölümünde tasarlanacak bir park alaný ile yakýn iliþkilidir. Bu veriler ýþýðýnda yapý kabuklarý yapý arsasýný bir meydan/pasaj gibi bir yaya geçiþ aksý olacak þekilde Turan Güneþ bulvarý ve Tiflis caddesini yolun karþý tarafýndaki hem yaya hem de araç trafiði olarak güçlü bir aks olan Cezayir caddesi ekseninde güçlü bir yaya aksý olarak baðlayarak ve alaný güneydeki tasarladýðýmýz açýk park ve Ulvi Cemal Erkin açýk müzesi ile bütünleþtirmeyi amaçladýðýmýz dinamik bir açýk çevreyi, canlý ve hareketli yaya trafiðini saðlayacaðý ve bu þekilde tasarlanan binanýn yakýn çevre ve tüm Ankara için bir simge toplanma noktasý ve çekim merkezi olacaðý düþünülmüþtür. Bu mantýkta bina formu þekillenirken belediye baþkanlýðý bloðu yükseldikten sonra ayný karakterde yatayda uzayarak konser bloðunun üzerine basmakta, bu oluþan köprü hacmine içinde sanat merkezinin derslik ve atölyeleri gibi eðitim birim-lerinin yeraldýðý bölümü koyarak iki bina arasýndaki iliþki kurulmuþtur. Her iki bloktaki idari personel ve sanat merkezi çalýþanlarý ile eðitim gören insanlarýn bir buluþma noktasý olmasý saðlanmýþtýr. Bu köprü yapý ayný zamanda geçiþ meydanýna boylu boyunca bir saçak etkisi yaparak yaz aylarýnda güneþten, kýþ aylarýnda yaðýþlardan korunaklý bir açýk alan yaratmaktadýr.


// 28 Yarýþma Projeleri // Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu


Belediye baþkanlýðý kamu giriþi, karþýsýnda sanat merkezi giriþi ve bir sergi alaný olarak ta kullanýlan büyük salon 1. balkon kat fuayesinin bu alana açýlan kontrollü kapýsý ve içeriden meydana akan sergi alaný ile tasarlanan kafe bu meydanýn dinamizmi ve canlýlýðýný artýrýlmýþtýr. Binaya yaklaþýmda yaya aksýna çok önem verilmiþtir. Turan Güneþ bulvarý ve Tiflis caddesi arasý meydana rahat bir merdiven ve özürlü rampasýyla çýkýlýrken, her iki cadde arasýndaki yaklaþýk 7 metrelik kot farký dengelenmiþ ve bu meydanýn altýna küçük konser salonu yerleþtirilmiþtir. Bu meydan ayný kottan Turan Güneþ bulvarýný boydan boya aþan ve Cezayir caddesi aksýna direk baðlanan yaya köprüsü ile yapýya yaya yaklaþýmý kesintisiz olarak saðlanmýþtýr. Yapýya araç yaklaþýmýnda Turan Güneþ Bulvarý ana arterinden yapýya hiçbir araç giriþi (servis, otopark, Vip v.b.) verilmeyerek önündeki açýk alanda cadde boyunca da kesintisiz yaya aksý oluþturulmuþ, iki cadde arasýndaki kot farký sebebiyle Tiflis Caddesinden bodrum kat seviyelerine inmek daha uzun rampa mesafeleri gerektirmesine raðmen ana arterdeki yaya aksýnýn kesilmemesi daha önemli olarak yo-rumlanarak tasarým kararý bu yönde verilmiþtir. Bu baðlamda, kapalý otopark giriþi, sanatçý ve idare araç ve yaya giriþleri Tiflis caddesi tarafýndan verilmiþ ve yaya aksýyla kesiþmesi engellenmiþtir. Yapýdaki alt kat ve üst kat fuayelerinde bulunan restoranlarýn mutfaklarý, personel yemek salonu mutfaðý, her katta yer alan depolar (sergi, malzeme vs), dekor yapým bölümü ve depolarýna tüm servis giriþleri -7.20 kotuna inen týr rampasýnýn ucunda yer alan yükleme alanýndan yapýlmaktadýr. Arsanýn güneyindeki park alaný þeffaf belediye kütlesinin meydan kotunda kopartýlarak sadece çekirdek ve belediye giriþ lobisinin býrakýlmasý ile kat döþemesi boþaltýlmasýyla oluþturulan meydanýn park alaný ile görsel ve ulaþým iliþkisi güçlendirilmiþtir. Bu açýk park alaný, zemin altýnda tasarlanan fuayelerin yeme içme birimlerinin bu alanla iliþkisinin kurulmasý mantýðý ile kurgulanmýþtýr. -12.47 kotunda tasarlanan sahne bu vadi boyunca yükselen ve park kotunda Ulvi Cemal Erkin'in betimlendiði bir figür heykelin yeraldýðý açýk müze alanýna kadar uzanan açýk konser alaný ve yanlarýnda teras/rampa bahçeler þeklinde kurgulanmýþ ve bina içi ile iletiþimi esas alýnmýþtýr. Burada yapýlacak açýk konser ve gösteri etkinlikleri hem halký bina açýk alaný ve fuaye ile bütünleþtirecek hem de yeme içme mekanlarýna dýþarýdan baðlantý olmasý sebebiyle canlýlýk yaratacaðý düþünülmüþtür. Bu þekilde açýk konser etkinlikleri açýk hava anfisinden izlenebildiði gibi restoranýn içinden ve terasýndan da takip edilebilebilecektir. // 29 Yarýþma Projeleri // Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu


Belediye binasý, sanat merkezi ve konser salonu sanatçý giriþi, meydan kotu (-0.40) ndan yapýlýrken, konser salonu kamu giriþi Turan Güneþ bulvarý kotundan (-7.20) baðýmsýz olarak yapýlmaktadýr. Büyük salon 1. balkon kotu, meydan kotu olan -0.40 meydan kotunda tasarlandýðý için, etkinlik günleri hariç insanlar bu kottan da açýk alanla bütünleþmiþ olan sergi fuayesini ziyaret edebilmekte, ayný zamanda üst kattaki ana sergi salonuna da buradan ulaþabilmektelerdir. Konser etkinlikleri günlerinde buradaki kapý güvenlik sebebiyle kapatýlarak tek bir kontrol noktasý olmasý amaçlanmýþtýr. Binada biri 2057 kiþilik büyük konser salonu, diðeri 501 kiþilik konser ve tiyatro organizasyonlarý için tasarlanmýþ küçük salon ile birlikte iki adet 300 kiþilik büyük toplantý salonu ve dört adet 100 kiþilik toplantý salonu bulunmaktadýr. Günümüzde fosil yakýtlarýn kullanýmýnýn verdiði zararlar ve alternatif enerji kaynaklarýnýn hýzla üretildiði bu günlerde binamýzýn yapýsý göz önünde tutulduðunda kendi enerjisini üretmeye çalýþan bir yapý olmasý tasarýmda göz önünde tuttuðumuz bir baþka etkendir. Yapý kabuðunun 3846 m2 lik teras çatý alaný fotovoltaik çatý panelleri için uygun bir zemin oluþturmaktadýr. Bu þekilde binanýn aydýnlatma ihtiyacýnýn önemli bir bölümü karþýlanmakta ve iþletme giderlerine ciddi miktarda katkýda bulunmaktadýr. Ýlk yatýrým maliyetini yaklaþýk 11 ila 12 yýl içinde amorte edebilmektedir. Enerji kazancý amaçlý olarak, þeffaf olarak tasarladýðýmýz "L" þeklindeki belediye ve genel tes-islerden oluþan blok cephesinde çift cam cephe sistemi önermekteyiz. Bu uygulama da ilk yatýrým maliyetine olumsuz etki etse de iþletme giderlerinde çok ciddi kazançlar saðlamaktadýr. Bu þekilde hem enerji tasarrufu saðlanacak hem de cephede refleksiyon deðeri daha düþük ve þeffaf etkisi maksimum olan bir cam tipi kullanarak istediðimiz þeffaf algýyý elde etmeyi amaçlamaktayýz. // 30 Yarýþma Projeleri // Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu


// 31 Yarýþma Projeleri // Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu


// 32 Yarýþma Projeleri // Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu


Ytong Stand Tasarýmý //Ýstanbul Proje Tarihi : 2012 Proje Yeri : Ýstanbul Ýþveren : Ytong Tipoloji : Fuar / Sergi Statü : Yarýþma Tasarým Ekibi : Eda Yunusoðlu , Ayþegül Karaman

Stand tasarýmý konseptini oluþturan ilk fikir ziyaretçilerin dikkatini çekebilecek bir tasarým olmasýydý. Ytong’un güçlü bir yapý elemaný olma özelliði endüstriyel mekan oluþturma fikrini oluþturdu. Ziyaretçiler Ytong’u kimliðine yabancý olmayan bir ortamda deneyimleyebilmeliydiler. Bu düþünceler ýþýðýnda endüstriyel malzeme kullanýmýna yoðunlaþýldý. Fuarlar yaya akýþýnýn yoðun olduðu, kalabalýk ve yorucu ortamlardýr. Bu akýþ Ytong standýnda bir mola ile sekteye uðramalýydý. Mekan kurgusu olarak ziyaretçileri içine çekebilecek bir plan þemasý oluþturulmasý amaçlandý. Bunun için yarý kapalý mekanlar oluþturuldu. Bu mekanlara sergi, demo gibi fonksiyonlar atandý, executive toplantý mekanlarý yaratýldý. Keyifli, uzun vakit geçirmeye müsait alanlar olmasý için çok sayýda oturma elemaný yerleþtirildi. Giriþte ziyaretçiler bar ve banko ile karþýlanýr. Ziyaretçileri içeri alýrken sirkülasyonun zemin katta daha hýzlý olmasý amaçlanarak ayakta toplantý mekanlarý olarak yüksek masalar konumlandýrýldý. Arka bölüm demo alanlarý için 3 ayrý oda þeklinde bölündü. Bu alanlarda Ytong malzemelerinin yangýna karþý dayanýklýlýk, kolay kesilebilme özelliklerinin ve donatýlý Ytong elemanlarýnýn el ile yapýmýnýn deneyimlenmesine olanak saðlandý. Üst katta ise konut sistemi için yarý kapalý bir sergi mekaný ve iki adet executive toplantý odasý tasarlandý. Konut sistemi sergi alanýnda, konutlarýn 8 haftada nasýl yapýldýðý ile ilgili video gösterimi ve hazýr konutlarýn maketlerinin sergilenmesi düþünüldü. Bu sistem için baðýmsýz, özel bir mekan yaratýldý. Alt katta depo ve servis alaný olarak kullanýlan üst katta ise konut sistemi sergi alanýna dönüþen mekanlar topluluðu tüm kütleden baðýmsýz bir kütle olarak tasarlandý. Bu kütlenin duvarlarýna yerleþtirilecek lcd ekranlar ile dolaþýrken de ziyaretçilerle etkileþim halinde olunmasý amaçlandý. Alt katta iki sergi alaný arasýnda sokak konsepti oluþturulmaya çalýþýlýrken, bu alanýn üstü ve iki executive toplantý odasý arasýnda açýklýklar býrakýldý. Bu yýrtýklar ile alt kat ile üst katýn iliþki halinde olmasý hedeflendi. Ön tarafta lounge olarak ayrýlan alan ile arka taraftaki toplantý odalarý iki köprü ile birleþtirildi. Malzeme olarak Ytong elemanlarýnýn yaný sýra Ytong’un saðlamlýk konseptini destekleyecek çelik elemanlar seçildi. Çelik elemanlar ile ayný zamanda endüstriyel mekan konseptine yaklaþýldý. Taþýyýcý olarak 100*100 kare profiller ve NPI 220 kullanýldý. Döþeme olarak çelik ýzgaralar köþebentler yardýmý ile NPI’lara ankre edildi. Depo, servis alaný ve konut sistemi sergi mekaný olarak kullanýlan kule þeklindeki yapý Ytong’un duvar ve döþeme elemanlarý ile yapýldý. Komþu sergi mekanýndan Ytong’un sergi mekanýný ayýran 6 mlik yüksek duvar ise Ytong’un donatýlý duvar elemanlarý ile düþünülerek prestij duvarý olarak tasarlandý.

// 33 Yarýþma Projeleri // Ytong Stand Tasarýmý


// 34 Yarýþma Projeleri // Ytong Stand Tasarýmý


// 35 Yarýþma Projeleri // Ytong Stand Tasarýmý


// 36 Yarýþma Projeleri // Ytong Stand Tasarýmý


PROFESYONEL PROJELER Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi Tek Jeton Bab Group Vox Brasserie Utku Koleji Güven Evi Ramada Plaza Hotel - Oda Andrew Jacobs Apartments Eken Otel

37 43 47 53 57 59 61 63 65


Köyüm Kýrtasiye &Kitabevi Ereðli // Zonguldak Proje Tarihi : 2010 Proje Yeri : Ereðli / Zonguldak Ýþveren : Köyüm Kýrtasiye Tipoloji : Ticari Statü : Gerçekleþmemiþ Öneri / Konsept Proje

Zonguldak ilindeki Ereðli ilçesinin en eski ve ilk kýrtasiyesi olarak bilinen KÖYÜM’ün 2005 yýlýnda geçirdiði yangýndan sonra yenilenmesi projesidir. KÖYÜM, orijinal haliyle ahþap malzemenin öne çýktýðý, gösteriþsiz, yalýn bir kýrtasiyedir. Yenilenirken bu durum ana fikir olarak alýnmýþ, iç mekan kurgu ve senaryosu düzenlenerek, modernize edilmiþtir. Þuanda depo olarak kullanýlan alanda düzenlemeler yapýlýp ‘kitap satýþ’ olarak iþlevlendirilmiþtir. Konsept olarak satýþ fonksiyonuyla sýnýrlandýrýlmamýþ, içinde zaman geçirmeye elveriþli bir atmosfer yaratýlmak istenilmiþtir.

// 37 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi


// 38 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi


// 39 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi


// 40 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi


BOX TEZGAH TASARIMINA ÝLHAM VEREN

MUSIC INSTRUMENT CASE MODELÝ

// 41 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi

BOX TEZGAH

KAÐIT RAFI


VÝTRÝN RAFI

// 42 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Köyüm Kýrtasiye & Kitabevi

KÝTAP RAFI

KIRTASÝYE RAFI


Tek Jeton // Ýstanbul Proje Tarihi : 2011 Proje Yeri : Ýstanbul Ýþveren : Tek Jeton Tipoloji : Tv / Dekor Statü : Konsept Proje Tasarým Ekibi : Can Sübiler , Ayþegül Karaman

Konusu video oyunlarý olan tek jeton programýnýn dekor konseptinde yine video oyunlarý olmasý gerektiðine inanýyoruz. Ýzleyiciye video oyunlarýnýn ortaya çýkýþýný anýmsatan ve her oyun görselinin yapý taþý olan pixellerden yola çýkarak, seti dinamik bir pixeller dünyasýna çevirmenin izlenecek en uygun yol olduðunu düþündük. Tasarýmýnda deðiþik oyunlara göndermeler yapýlan bu pixeller dünyasýnýn tam merkezinde sunucular pixellerin arasýndaki raflarda oyun dvd lerini bulabilecek, deðiþik oyun aksesuarlarýný yerleþtirebilecek ve konuklarýna nostaljik oyun makinalarýný anýmsatan özel tasarým koltuklarýnda aðýrlayabilecekler.

// 43 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Tek Jeton


// 44 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Tek Jeton


Programa video oyunu havasýný katmakta en basarýlý olan ögelerden biri, atari makinasý seklinden esinlenerek tasarlanmýs olan koltuklardýr. Yan yüzeylerine yapýstýralacak farklý görseller ve koltuk kollarýndaki konsollar ile bu duygu daha da pekisecektir.

Genel planlarýmýzda da görüldügü gibi setin kurulu oldugu dairenin duvarlarý, üzerinde pixel girintiler ve çýkýntýlardan olusan yüzeyler ile kaplanmýstýr. Sol duvarýmýz özellikle oyun dvdlerini yerlestirdigimiz ve iç kenarlarý ýsýk kaynakalarý olan raflara sahip. Sol duvarla arka duvarýn birlesimleri, pixel kabartýlarý ve girintileri ile devamlýlýðý saglýyor. Pixel küplerin özellikle bu kösede yere dökülmeleri, pixel dünyasý ile setimizin baglarýný kuvvetlendirmekte olan tek jeton programýnýn dekor konseptinde yine video oyunlarý olmasý gerektiðine inanýyoruz. Ýzleyiciye video oyunlarýnýn ortaya çýkýþýný anýmsatan ve her oyun görselinin yapý taþý olan pixellerden yola çýkarak, seti dinamik bir pixeller dünyasýna çevirmenin izlenecek en uygun yol olduðu düþündük. Tasarýmýnda deðiþik oyunlara göndermeler yapýlan bu pixeller dünyasýnýn tam merkezinde sunucular pixellerin arasýndaki raflarda oyun dvd lerini bulabilecek, deðiþik oyun aksesuarlarýný yerleþtirebilecek ve konuklarýna nostaljik oyun makinalarýný anýmsatan özel tasarým koltuklarýnda aðýrlayabilecekler.

// 45 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Tek Jeton


Arka duvarýmýzda görülen Tek Jeton Programý’nýn logosundan alýnan uzay gemisi karakteri, arkasýnda gizli ýsýklar ile aydýnlatýlacak sekilde konumlandýrýlmaktadýr. Programýn kimligini olusturan bu ana görsel, genel sahnelerde sunucularýn arasýndan arka duvarda bulunmaktadýr.

// 46 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Tek Jeton

Sunucularýn önlerinde bulunan sehpalar, “Super Mario” oyunundan esinlenilerek tasarlanmýs küplerden olusmaktadýr. Tahmini sahne planlarýnda, duvar diplerinde, klasik platform oyunlarýnda sýkça karsýlastýgýmýz toprak ve çim dokusunu görülmektedir. Ana duvarla bu çim doku arasýnda býrakýlan bosluk, duvarý aydýnlatacak gizli ýsýklandýrma için bir olanak saglamaktadýr.


BAB Group // Ýstanbul Proje Tarihi : 2013 Proje Yeri : Ýstanbul Ýþveren : BAB Group Tipoloji : Ýdari Statü : Tamamlanmýþ / Konsept Proje / Uygulama Projesi / Uygulama Tasarým Ekibi : Doðan Yýldýz , Ayþegül Karaman

BAB Group firmasýnýn Türkiye Genel Merkez Ofisi’nin konsept ve uygulama projeleri hazýrlýklarý ve þantiye, uygulama yönetimi iþidir.

// 47 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // BAB Group


// 48 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // BAB Group


// 49 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // BAB Group


// 50 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // BAB Group


// 51 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // BAB Group


// 52 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // BAB Group


VOX Brasserie Etiler // Ýstanbul Proje Tarihi : 2011 Proje Yeri : Ýstanbul Ýþveren : Galata Taþýmacýlýk / Vittorio Zagaia Tipoloji : Restaurant Statü : Tamamlanmýþ / Konsept Proje / Uygulama Projesi / Uygulama

Etiler Hillside Club giriþinde bulunan mekanýn Brasserie ye dönüþtürülmesi, konsept ve uygulama projeleri hazýrlýklarý ve þantiye, uygulama yönetimi iþidir.

// 53 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // VOX Brasserie


// 54 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // VOX Brasserie


// 55 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // VOX Brasserie


// 56 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // VOX Brasserie


Utku Koleji Ereðli // Zonguldak Proje Tarihi : 2012 Proje Yeri : Ereðli / Zonguldak Ýþveren : Utku Koleji Tipoloji : Eðitim Statü : Gerçekleþmemiþ Öneri / Konsept Proje Tasarým Ekibi : Hasan Yaren, Eda Yunusoðlu, Ayþegül Karaman

Zonguldak ilinin Ereðli ilçesinde bulunan Utku Koleji için düþünülen yeni kampüs alaný için master plan ve konsept proje hazýrlama iþidir. Mevcut okul yapýsýnýn hemen bitiþiðindeki yaklaþýk 7000 m2 lik araziye ek fonksiyonlar eklenmiþ ve bu fonksiyonlar iliþkilendirilmiþtir. Arazinin alt kotuyla üst kotu arasýndaki 40 metrelik fark, vaziyet planý yerleþimdeki tasarým kriterlerini belirleyen en önemli etkilerden biri olmuþtur. Topoðrafyanýn doðal yapýsýna minimum müdehale ile ana fonksiyonlar için teraslama yapýlmýþtýr.

// 57 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Utku Koleji


10/07/2012

MASTER PLAN

SCALE: 1 / 1000

Okulun iki ana giriþi vardýr. Bunlardan biri Ýlköðretim diðeri de Lise giriþidir. Mevcut yapýsýnda sadece ilköðretim olarak hizmet veren okul binasý lise eðitim binasý eklenmiþ ve senaryo olarak mevcut ilköðretim binasýný lise binasý olarak dönüþtürülüp yeni ilköðretim binasý eklenmesi düþünülmüþtür. Eklenen fonksiyonlarýn programý þöyledir ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Yönetim Sekreter ve Yönetim Odalarý Müdür Müdür Yardýmcýsý Odalarý Öðretmen Odasý Veli Görüþme Odasý Toplantý Odalarý Kafe ve Dinlenme Odasý Rekreasyon Alanlarý Açýk-Yarý Açýk-Kapalý Teneffüs Alanlarý Piknik Alaný, Yürüme Parkurlarý, Oturma Gruplarý Oyun Alanlarý / Yaþ gruplarýna göre… Doðal Alanlar / Meyve, Sebze Bahçeleri, Budama Alanlarý, Hayvan Çiftlikleri Serbest Bölge / Özgür Alan Geleneksel Öðeler Sergi Alaný Ticaret Alaný / Alýþveriþ Merkezi Eðitim/Öðretim Sýnýflar / Kreþ – Ýlköðretim – Ortaöðretim – Lise Kütüphane Laboratuarlar Fen – Fizik – Kimya – Biyoloji Matematik Dil Bilgisayar Resim ve El iþi Müzik ve Radyo Ýstasyonu Malzeme – Aðaç, plastik, metal, seramik Fotoðraf ve Karanlýk Oda Astronomi Gözetmen Odalarý Revir ve Medikal Oda Yemekhane Teknik Alanlar, Depolar Oditoryum Havuz/Spor Kompleksi Açýk Spor Alanlarý / Basketbol, Voleybol, Mini Futbol, Tenis, Mini Golf, Binicilik, Fiziksel Aktivite Alanlarý (Atlama, Sürünme, Týrmanma) Yarý Açýk-Kapalý Spor Alanlarý / Yüzme Havuzu, Buz Pateni, Spor Salonu, Dans ve Drama Salonu Otopark Yurt

// 58 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Utku Koleji

10/07/2012

MASTER PLAN

SCALE: 1 / 1000

10/07/2012

MASTER PLAN

SCALE: 1 / 1000


Güven Evi // Ýstanbul Proje Tarihi : 2014 Proje Yeri : Ýstanbul Ýþveren : Güven Ailesi Tipoloji : Konut Statü : Tamamlanmýþ / Konsept Proje / Uygulama Projesi / Uygulama Tasarým Ekibi : Merve Demir , Ayþegül Karaman

// 59 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Güven Evi


// 60 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Güven Evi


Ramada Plaza Hotel - Oda Esenler // Ýstanbul Proje Tarihi : 2010 Proje Yeri : Ýstanbul Tipoloji : Otel Statü : Konsept Proje

Esenler Tekstil Kent’ de 2846m²lik parsel üzerinde tasarlanan kapalý inþaat alaný 30.000 m2 olan 5 yýldýzlý oteldeki standart odalar için önerilen konsept projedir.

// 61 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Ramada Plaza Hotel - Oda


// 62 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Ramada Plaza Hotel - Oda


Andrew Jacobs Apartments Gümüþsuyu // Ýstanbul Proje Tarihi : 2007 Proje Yeri : Ýstanbul Ýþveren : Andrew Jacobs Tipoloji : Konut Statü : Tamamlanmýþ / Konsept Proje / Uygulama Tasarým Ekibi : Emrah Þahin , Ayþegül Karaman

Ýstanbul Gümüþsuyu’ndaki Deco tarz bir binanýn renovasyon projesi, yedi ayrý özel suite dönüþtürülmesi, konsept ve uygulama projeleri hazýrlýklarý ve þantiye, uygulama yönetimi iþidir.

// 63 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Andrew Jacobs Apartments


// 64 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Andrew Jacobs Apartments


Eken Otel Ereðli // Zonguldak Proje Tarihi : 2012 Proje Yeri : Ereðli / Zonguldak Ýþveren : Eken Otel Tipoloji : Otel Statü : Gerçekleþmemiþ Öneri / Konsept Proje

Zonguldak ilinin Ereðli ilçesinde çarþý içinde bulunan ve ilçenin ilk kent otellerinden olan Eken Oteli’nin renovasyonu için önerilen konsept projesidir.

// 65 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Eken Otel


// 66 Profesyonel Ýþ Tecrübeleri // Eken Otel


ÜRÜNLER Atomic Lamp Pipe Bookcase Mirror Mirror Cube Octahedron Lamp Geometric Mirror Table Big Boss Floki Lamp Rusty Shelf Helix Coffee Table Sideboard Octagon Meteor

67 69 71 73 75 77 79 81 83 84 85 86


Atomic Lamp Malzeme: Pirinç üzeri eskitme + cila Boyutlar: Yükseklik : 500mm / Çap : 500mm Yýl: 2013

Geometrik sarkýt aydýnlatma. Ernest Rutherford tarafýndan 1911 yýlýnda ortaya konan atom modelinden esinlenilmiþtir.

// 67 Ürünler // Atomic Lamp


// 68 Ürünler // Atomic Lamp


Pipe Bookcase Malzeme : Kestane aðacý + mdf üzeri lake kaplama + demir boru Boyutlar : Yerine göre ayarlanabilir ölçüler. Yýl : 2012

Endüstriyel demir borularla yapýlan kitaplýk. DIY (kendin yap) kitaplýðýnýn baþka bir yorumu.

// 69 Ürünler // Pipe Bookcase


// 70 Ürünler // Pipe Bookcase


Mirror Mirror Malzeme : Antik kestane aðacý + pirinç detaylar Boyutlar : Yükseklik : 1060mm / Geniþlik : 690mm / Derinlik : 20mm Yýl : 2013

// 71 Ürünler // Mirror Mirror


// 72 ĂœrĂźnler // Mirror Mirror


Cube Octahedron Lamp Malzeme : 2mm demir sac üzeri boya Boyutlar : Yükseklik : 500mm / Çap : 500mm Yýl : 2013

Geometrik tavan aydýnlatmasý.

// 73 Ürünler // Cube Octahedron Lamp


// 74 Ürünler // Cube Octahedron Lamp


Geometric Mirror Malzeme : Antik kestane aðacý + antik ayna Boyutlar :

Yükseklik : 1320mm / Geniþlik : 960mm / Derinlik : 20mm

Yýl : 2013

// 75 Ürünler // Geometric Mirror


// 76 Ürünler // Geometric Mirror


Table Malzeme : Meþe masif pan tabla + mat lake boyalý torna ayak Boyutlar :

Yükseklik : 750mm / Geniþlik : 2200mm / Derinlik : 1000mm

Yýl : 2013

Torna ayaklý masif tablalý masa.

// 77 Ürünler // Table


// 78 Ürünler // Table


Big Boss Malzeme : Alüminyum gövdeli endüstriyel armatür Dökme demir taban ve alüminyum enjeksiyon Boyutlar : Yükseklik : 500mm / Çap : 750mm Yýl : 2013

Endüstriyel masa lambasý

// 79 Ürünler // Big Boss


// 80 Ürünler // Big Boss


Floki Lamp Malzeme : Metal gövdeli endüstriyel armatür Dökme demir ayak üzeri boya Boyutlar : Yükseklik : 1850mm / Çap : 650mm Yýl : 2015

Endüstriyel lambaderin farklý bir yorumu. Lambaderin kafa kýsmýnda Fransýz tasarýmý Jielde Lamp kullanýlmýþtýr. Ayak kýsmý ise terzi mankeni ayaðý olarak kullanýlan tekerlekli dökme demir bir ayaktýr.

// 81 Ürünler // Floki Lamp


// 82 Ürünler // Floki Lamp


Rusty Shelf Malzeme : Paslandýrýlmýþ 2mm bükülmüþ sac Boyutlar :

Yükseklik : 50mm / Geniþlik : 2260mm / Derinlik : 350mm

Yýl : 2014

Ofis mekaný için tasarlanmýþ kahve tezgahýdýr. Tezgahýn alt kýsmýndaki petekler için metal mesh kullanýlarak kaj tasarlanmýþtýr.

// 83 Ürünler // Rusty Shelf


Helix Coffee Table Malzeme : Demir ayak + mermer tabla Boyutlar :

Yükseklik : 500mm / Çap : 600mm

Yýl : 2013

Tetrahedral helix geometrik formdan esinlenilmiþtir. Demir ayaklar üzerine yuvarlak mermer tabla monte edilmiþtir. Prototiptir. Kahve sehpasý ya da yan sehpa olarak kullanýlabilir.

// 84 Ürünler // Helix Coffee Table


Sideboard Malzeme : Amerikan ceviz papel kaplama Boyutlar :

Yükseklik : 500mm / Geniþlik : 1500mm / Derinlik : 400mm

Yýl : 2013

// 85 Ürünler // Sideboard


Octagon Meteor Malzeme : Kestane aðacý + vernik Boyutlar :

Yükseklik : 480mm / Derinlik : 440mm / Geniþlik : 700mm

Yýl : 2013

Yan sehpa ya da oturak olarak kullanabilen sekizgen formlu geometrik þekil.

// 86 Ürünler // Octagon Meteor


Profile for aysegul karaman

Mimari Portfolyo 2008 - 2014  

Portfolio architectural / interior / product

Mimari Portfolyo 2008 - 2014  

Portfolio architectural / interior / product

Advertisement