Page 1

Ar c hi t ec t ur e+des i gni nt ér i eur

PORTFOLI O Fai z aAYARI


Apr oposdemoi " L ' a r c hi t ec t ur e, c ’ es tl amus i quefig ée"Goe t he. Da nsmav i ec ommeda nsmest r a v a ux , l amus i quees tmapl usg r a nde s our c ed' i ns pi r a on. Pourmoi , l a r c hi t ec t ur edoi te t r ec onc uet el une c ompos ionmus i c a l e. L ' a r c hi t ec t ees tdoncunc ompos i t eurqui f a i t di a l og uerl ' es pa c e, l ess onse tl al umi èr eda nss onœuv r ea r c hi t ec t ur a l e.


COMPETENCES E l a bor a ondepr oj e t sa r c hi t ec t ur a ux E x éc ut ui ondesdos s i er sg r a phi ques ;deper mi sde c ons t r ui r e. . Coor di na one ts ui v i dest r a v a ux Modél i s a one ti ma g esdes y nt hès es

FORMATI ON

F AI Z A AY ARI

ARCHI T E CT E

Ar c hi t ec t ur e:E c ol ena ona l ed’ a r hi t ec t ur ee t d’ ur ba ni s medeT uni s ;20062015 E t udess ec onda i r es:Ba c c a l a ur éa t ma t héma quel y c éeMa r s aS a a da ;L ama r s a ;T uni s

EXPERI ENCESPERSONNEL L ES AOUT 2014/ AVRI L 2015:Ag enc eba s éeàPa r i s / Ma r cI f r a h Ar c hi t ec t ur e + 21625725661 a y a r i f a i z a 11@g ma i l . c om 26, r uepôl es ud, l ama r s a2070

J ANVI E R2016/ MARRS 2017:Ag enc ena ona l eba s éea u c ent r eur ba i nnor d/ F a k herT ur k i a ndpa r t ner s AVRI L / S E PT E MBRE 2017:Ag enc ena ona l eba s éeà E nna s er / KCa r c hi t ec t ur e OCT OBRE 2017/ MAI 2018:F r eel a nc e MAI / DE CE MBRE 2018:Ag enc ena ona l eba s éeàl a ma r s a / T Ns t udi oa r c hi t ec t ur e J ANVI E R2018/ AUJ OURD’ HUI :F r eel a nc e


L OGI CI EL S AUT OCAD2D 3dsMAX CORONA ARCHI CAD S KE T S HUP ART L ANT I S PHOT OPHOP I NDE S I GN

PROJ ETS VI L L AS

1 VillaHA 2 VillaHM 3 VillaBN 4 VillaBNA

QUAL I TES COMMUNI CAT I VE CRE AT I VE RE S PONS ABL E PONCT UE L L E

I NTI L AQ Es pac edec owor ki ng( Des i gni nt ér i eur )

AUTRESTRAVAUX Chambr esRadi s s on

L ANGUES

Cl i ni quePi s am Cabi netmedi c al

ARABE

F RANCAI S

ANGL AI S

Reamenagementd’ unappar t ement


01 VI LLA HA T y pe:

Vi l l apr i v é e

L oc a l i s a on: L aS ouk r a

S ur f a c e: 435m²

Mi s s i on:

Ar c hi t e c t ur e De s i g ni nt e r i e ur I ma g e sdes y nt hé s e s ( 3dsma x / c or ona )


1

3 2

Sal on

Mat ér i aux 1Mar br ebl anc 2Gr esc er am 3Gr eseffetboi s

L ogi c i el s 3dsMax Cor ona

Séj our+Cui s i ne


Sui t epar ent al e


02 VI LLA HM T y pe:

Vi l l apr i v é e

L oc a l i s a on: Ha mma me t

S ur f a c e: 245m²

Mi s s i on:

Ar c hi t e c t ur e De s i g ni nt e r i e ur I ma g e sdes y nt hé s e s ( 3dsma x / c or ona )


Séj our


1 3

2

Ent r ée

Mat ér i aux 1Gr eseffetbet on 2L a esenMDF 3Gr eseffetboi s

L ogi c i el s 3dsMax Cor ona

Ki t c hene e-SAM


Ent r ée

SDEvue01


SDEvue02


Sui t epar ent al e


03 VI LLA BN T y pe:

Vi l l apr i v é e

L oc a l i s a on: J a r di nsd’ e l Me nz a h

S ur f a c e: 450m²

Mi s s i on:

Ar c hi t e c t ur e De s i g ni nt e r i e ur I ma g e sdes y nt hé s e s ( 3dsma x / c or ona )


SDE

Cui s i ne


04 VI LLA BNA T y pe:

Vi l l apr i v é e

L oc a l i s a on: Me nz a h9

S ur f a c e: 690m²

Mi s s i on:

De s i g ni nt e r i e ur I ma g e sdes y nt hé s e s ( 3dsma x / c or ona )


Sal on/SAM


SDE

Cui s i


s i ne


Sui t epar ent al e


Sui t eenf ant


I NTI L AQ T y pe:

E s pa c edec owor k i ng

L oc a l i s a on: L a c2, T uni s

Mi s s i on:

-De s i g ni nt e r i e ur -I ma g e sdes y nt hĂŠ s e s ( 3dsma x / c or ona )


Sal l edej euxvi dĂŠos


Coul oi r s


As c ens s eur s


Sal l ed’ enr egi s t r ement


Sal l edec onf ér enc e


WCvue01

WCvue02


WCvue03


WCvue01

WCvue02


WCvue03


Opens pac e


Bur eaudi r ec t eur01


Bur eaudi r ec t eur02


SDE


1 2 3

Mat ér i aux 1Chevr onboi s 2Mar br enoi r 3L ai t onpol i

Mobi l i er Chai s eVI TRA T abl ePol t r onaFr au

Sal l eder éuni on


AUTRES TRAVAUX


CHAMBRERADI SSON Type:Hot el er i e

L oc al i s a on:Dj er ba


Mi s s i on:Des i gni nt er i eur


CL I NI QUEPI SAM Type:Medi c al

Ac c uei l

L oc al i s a on:Abi dj an


Mi s s i on:Des i gni nt er i eur

Admi ni s t r a on


CABI NETMEDI CAL Type:Medi c al

Ac c uei l

L oc al i s a on:Bi z er t e


Mi s s i on:Des i gni nt er i eur

Bur eaududoc t eur


APRES

REAMENAGEMENT D’ UN APPARTEMENT

Type:Appar t ement

L oc al i s

Cui s i ne

AVANT

Séj our

Séj our+


l i s a on:Par i s

r+ki t c hene e

Mi s s i on:Des i gni nt er i eur


AVANT

SDB

APRES

SDB


1 3 2

Mat ér i aux 1Gr éseffetboi s 2Car r eaumét r oCér am bl anc / noi r 3Car r eauxdec i ment s


AVANT

WC

APRES

WC


2 1

Mat ér i aux 1Car r eaumét r oCér am bl anc 2Car r eauxdec i ment s


THANK YOU

Profile for faiza.ayari

PORTFOLIO Faiza Ayari 2019  

PORTFOLIO Faiza Ayari 2019  

Advertisement