Page 1

Mwynhewch hwyl i’r teulu yr hanner tymor yma ym mis Chwefror gydag Ymddiriedolaeth Awen! Ymunwch â’r hwyl ar draws lleoliadau Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yr hanner tymor yma ym mis Chwefror gyda digwyddiadau arbennig a gweithgareddau am ddim ar gyfer yr holl deulu.

Enjoy family fun this February half-term with Awen Cultural Trust! Join the fun across Awen Cultural Trust’s venues this February half-term with special events and free activities for the whole family.

www.awen-wales.com


Llyfrgell Pencoed Pencoed Library

Neuadd y Dref Maesteg Maesteg Town Hall

Pafiliwn y Grand Grand Pavilion

Achlysur Codio Arbennig - Dylunio Graffeg Coding Special - Graphic Design

‘Three Little Pigs’

Fiddler on the Roof

Niki McCretton & Stuff and Nonsense Theatre Company

Dysgwch sut i greu’r clawr llyfr gorau erioed! Learn how to create the best book cover ever!

Dydd Mawrth 21 Chwefror 2pm Tuesday 21 February

Dydd Sadwrn 18 Chwefror 11am Saturday 18 February

Oedolyn - £9.50, Plentyn - £8.50* Adult - £9.50, Child - £8.50* * yn cynnwys ffi archebu *includes booking fee

Am ddim | Free 01656 754840 pencoed.library@awen-wales.com .........................................................................................

01656 815995 www.maestegtownhall.com ......................................................................................... Llyfrgell Pîl Pyle Library

Amser Straeon a Chrefftau Storytime and Crafts Dydd Mawrth 21 Chwefror 2.30pm Tuesday 21 February Am ddim | Free 01656 754850 ......................................................................................... Llyfrgell Porthcawl Porthcawl Library

Llyfrgell Porthcawl Porthcawl Library

Amser Straeon a Chrefftau Storytime and Craft Dydd Sadwrn 18 Chwefror 2.30pm Saturday 18 February

Amser Straeon a Chrefftau Storytime and Craft Dydd Mawrth 21 Chwefror 2.30pm Tuesday 21 February Am ddim | Free 01656 754845

Bridgend Youth Theatre (Seniors) Parc Gwledig Bryngarw Bryngarw Country Park

Creu Blwch Nythu i Adar Bird Nest Box Building Ymunwch â’r parcmyn i wneud eich blwch nythu eich hunan ar gyfer yr adar yn eich gardd, yn barod am y gwanwyn! Cyflenwir yr holl ddeunyddiau. Join the rangers to make your very own nest box for the birds in your garden, ready for spring! All materials supplied. Dydd Mercher 22 Chwefror 10am - 3pm Wednesday 22 February £5 am bob blwch nythu | £5 per nest box 01656 815995 | www.grandpavilion.co.uk ......................................................................................... Llyfrgell Pîl Pyle Library

Clwb Garddio Gardening Club Dydd Iau 23 Chwefror Thursday 23 February

4.30pm

Am ddim | Free 01656 754850 .........................................................................................

Wedi’i lleoli yn Rwsia Ymerodrol ym 1905, mae’r sioe gerdd hon, sydd wedi ennill y wobr Tony, yn adrodd hanes Tevye, dyn llaeth Iddewig, ei ferched sydd ag ewyllys gref a’i ymdrechion i gynnal traddodiadau ei deulu. Set in Imperial Russia in 1905, this Tony awardwinning musical tells the story of Tevye, a Jewish milkman, his strong-willed daughters and his attempts to maintain his family’s traditions. Dydd Iau 23 - Dydd Sadwrn 25 Chwefror 7.30pm a Sioe gynnar 2.30pm ar ddydd Sadwrn 25 Thursday 23 - Saturday 25 February 7.30pm & 2.30pm matinee on Saturday 25 £8 - £12 |  £5 - Dydd Iau (gwisg agored) £8 - £12 | £5 - Thursday (open dress) 01656 815995 | www.grandpavilion.co.uk ......................................................................................... Llyfrgell Pencoed Pencoed Library

Amser straeon a Chrefftau Storytime and Crafts Dydd Iau 23 Chwefror Thursday 23 February

2.30pm

Am ddim | Free 01656 754840

Am ddim | Free 01656 754845 ......................................................................................... Llyfrgell Maesteg Maesteg Library

Amser Straeon a Chrefftau Storytime and Craft Dydd Sadwrn 18 Chwefror 3pm Saturday 18 February

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr Bridgend Library

Amser stori Storytime Dydd Iau 23 Chwefror Thursday 23 February

Am ddim | Free

Am ddim | Free

01656 754835

01656 754830

2.15pm

www.awen-wales.com


Neuadd y Dref Maesteg Maesteg Town Hall

Parc Gwledig Bryngarw Bryngarw Country Park

Gweithdy’r Iaith Gymraeg Welsh Language Workshop

Gwehyddu helygen ar gyfer plant gydag Out to Learn Willow Willow weaving for children with Out to Learn Willow

Dewch i ymarfer y Gymraeg gyda’ch teulu, gyda gweithgareddau difyr wedi’u seilio o gwmpas y thema Billy Goats Gruff. Come and practice Welsh with your family, with fun activities based around the Billy Goats Gruff theme. Dydd Iau 23 Chwefror Thursday 23 February

2pm

£2.50 y plentyn | £2.50 per child Canllaw oed 4-10 |  Age guide 4-10 01656 815995 www.maestegtownhall.com .........................................................................................

Galwch heibio i’r ganolfan ymwelwyr a gwneud eich campwaith helygen eich hunan...mae eitemau’n cynnwys ffon seren, bwydydd adar, cleddyf, pili pala, daliwr breuddwydion a mwy! Drop into the visitor centre and make your own willow masterpiece…items include a star wand, birdfeeder, sword, butterfly, dream catcher and more! Dydd Gwener 24 Chwefror 11am - 3pm Friday 24 February Mae eitemau’n costio rhwng £1 a £3 yr un. Cynhwysir yr holl ddeunyddiau Items cost between £1 and £3 each. All materials included. 01656 725155 Dim angen archebu o flaen llaw 01656 725155 No advance booking required ......................................................................................... Llyfrgell Porthcawl Porthcawl Library

Amser Straeon a Chrefftau Storytime and Craft Llyfrgell Pencoed Pencoed Library

Clwb Ffilm / Film Club: How To Train Your Dragon 2 Dydd Gwener 24 Chwefror 4.30pm Friday 24 February Am ddim | Free 01656 754840 Er mwyn osgoi siomedigaeth, rydyn ni’n argymell eich bod yn ffonio cyn eich taith i wneud yn siŵr bod y digwydd yn dal i fynd ymlaen fel y’i cynlluniwyd. To avoid disappointment, we recommend that you phone in advance of your journey to make sure the event is still going ahead as planned. Cofrestrir Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yng Nghymru fel cwmni a gyfyngir gan warant. Rhif elusen gofrestredig: 1166908. Rhif cofrestru TAW: 224 3341 44. Rhif cwmni: 99610991. Awen Cultural Trust is registered in Wales as a company limited by guarantee. Registered charity number: 1166908. VAT registration number: 224 3341 44. Company number: 99610991.

www.awen-wales.com

Dydd Sadwrn 25 Chwefror 2.30pm Saturday 25 February Am ddim | Free 01656 754845 ......................................................................................... Llyfrgell Maesteg Maesteg Library

Cystadleuaeth Dyfalwch y Cymeriad Llyfr Guess the Book Character Competition Casglwch ffurflen gystadlu. Bydd enillydd a ddewisir o’r atebion cywir yn cael gwobr. Collect an entry form. A winner picked from the correct entries will receive a prize. Dydd Sadwrn 18 - 25 Chwefror Yn ystod oriau agor Saturday 18 - 25 February During opening hours Am ddim | Free 01656 754840

February half-term events at Awen  

There are lots to do over the February half-term at our libraries, theatres and other venues run by Awen Cultural Trust.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you