Page 1

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ

ÍÝá Åðï÷Þ ãéá Åðé÷åéñÞóåéò & ×ñÞìá

HMEPHÓIA OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

Ãåíéêüò Äåßêôçò 6/8 – 27/ 9

Ïé Äåßêôåò ôçò çìÝñáò Ã.Ä. 1.030,95

0,23%

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

Ãåíéêüò Äåßêôçò FTSE/×.Á. Large Cap

1.030,95

ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

55

0,23 %

348,13

0,21%

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.084,28

-0,46%

FTSE/×.Á.Mid-Small Cap

1.262,48

0,92%

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Plus1

1.477,82

1,61%

Äåßêôçò Ì - Ì. ×.Á.

2.700,75

-0,88%

ÌÅ ÊÁÈÏÄÏ

74

ÌÅ ÁÍÏÄÏ

24

ÓÔÁÈÅÑÅÓ

ÊÉÍÇÓÇ ÌÅÔÏ×ÙÍ

ÕØÇËÏ 4 ÌÇÍÙÍ ÌÅ 5 ÁÍÏÄÉÊÅÓ ÓÔÉÓ 4 ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÅÉÓ

ÊÅÑÄÉÆÅÉ ÄÉÁÑÊÙÓ ÔÏ ×.Á. ôå÷íéêÜ «êÜóôñá» âåëôéþíïíôáò ôçí åéêüíá ôïõ

ÓçìáíôéêÞ ðôþóç ÷èåò óôï spread ôïõ åëëçíéêïý 10åôïýò, êÜôù áðü ôéò 800 ì.â. ðïëéôéêÞ áâåâáéüôçôá ðïõ ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ëüãù ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò óå óõíäõáóìü ìå ôç í êüðùóç ôùí long ðïõ åðé÷åßñçóáí åíäïóõíåäñéáêÜ íá õðåñâïýí ôéò 1.040 ìïíÜäåò ìå óôü÷ï ôéò 1.050 ìïíÜäåò, áëëÜ êáé ïé ñåõóôïðïéÞóåéò ðïõ óçìåéþèçêáí óôéò ôñÜðåæåò êáé óå ìåôï÷Ýò ôïõ FTSE 25 áíÝêñïõóáí ðñýìíáí ôçí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò Þôáí ìéá áêüìç áíïäéêÞ åâäïìÜäá ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï ðïõ áñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ, ÷ùñßò ìåãÜëïõò ôæßñïõò êáé ÷ùñßò íá... ðñïêáëåß, "êåñäßæåé" äéáñêþò ôå÷íéêÜ "êÜóôñá" âåëôéþíïíôáò ôçí åéêüíá. ÌåôÜ ôçí áíÜêôçóç ôùí 1.000 ìïíÜäùí, õðÞñîå ï Ýëåã÷ïò ôùí 1.020 ìïíÜäùí áñ÷éêÜ, åíþ ôï êëåßóéìï óôéò 1.030,95 ìïíÜäåò Ý÷åé åíäéáöÝñïí êáé ìÝíåé íá åðéâåâáéùèåß ôçí ðñïóå÷Þ åâäïìÜäá, Ýóôù êáé áí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå áíá-

Ç

Ðñïôåñáéüôçôá óôçí ïéêïíïìéêÞ ðñïïðôéêÞ ãéá ôç ÅëëÜäá, óôéò åðåíäýóåéò êáé ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ äÜíåéá, äßíåé ï Ì. Óïõëôò áðïöåýãïíôáò óõæçôÞóåéò ãéá «êïýñåìá» Þ åëÜöñõíóç ôïõ ÷ñÝïõò

ëïãéêÜ ÷áìçëü ôæßñï. ÌÜëéóôá, ôï ×.Á. åðéäüèçêå ìüíï óå åíäïóõíåäñéáêÝò äéïñèþóåéò óôï 5Þìåñï êëåßíïíôáò ìÜëéóôá êáé óôéò 5 óõíåäñéÜóåéò áíïäéêÜ, ìå óõíïëéêÞ áðüäïóç ãéá ôïí Ãåíéêü Äåßêôç 4,8%. Åí ôù ìåôáîý, óçìáíôéêÞ ðôþóç êáôÝãñáöå ÷èåò ôï spread ôïõ åëëçíéêïý äåêáåôïýò, õðï÷ùñþíôáò êÜôù áðü ôéò 800 ì.â. Åéäéêüôåñá, ç äéáöïñÜ ôçò áðüäïóçò ôùí äåêáåôþí åëëçíéêþí ïìïëüãùí Ýíáíôé áõôÞò ôïõ äåêáåôïýò ãåñìáíéêïý ïìïëüãïõ âÜóçò bund, õðï÷ùñïýóå êáôÜ 30 ì.â. äéáìïñöïýìåíç óôéò 770 ì.â. Óçìåéþíåôáé üôé ÷èåò ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí åß÷å óõíÜíôçóç ìå áñìüäéá óôåëÝ÷ç ôçò Moody's, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åðáíáîéïëüãçóç ôçò ðéóôïëçðôéêÞò éêáíüôçôáò ôçò ÷þñáò, åîÝëéîç ðïõ ïé áíáëõôÝò óõíäÝïõí ìå ôçí ôÜóç áðïêëéìÜêùóçò óôéò áðïäüóåéò ôùí åëëçíéêþí ôßôëùí. Óåë. 32 êáé 11

Óåë. 16-21 ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4924 ÔÉÌÇ 1,5 €

ÅðéóôñÝöåé 599 åêáô. ç Ãåñìáíßá Áöïñïýí óôá êÝñäç áðü ôéò áãïñÝò åëëçíéêþí Óåë. 3 ïìïëüãùí ôçò ÅÊÔ

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

Ìåßùóç æçìéþí êáé ðùëÞóåùí ãéá CPI Áýîçóç EBITDA - ÐñïóâëÝðåé Óåë. 9 óå âåëôßùóç öÝôïò

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

ÅðÝíäõóç ôçò ARABSAT óôçí Hellas Sat ¾øïõò 700 åêáô. äïë. ãéá ôïí äïñõöüñï

Óåë. 9

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

ÌåãÜëåò IPOs óôï õðüëïéðï ôïõ 2013 ÊáôÜ 16,3% áõîçìÝíç äéåèíþò ç Üíôëçóç êåöáëáßùí Óåë. 34

ÄÉÅÈÍÇ

Ðáñáßôçóç ×ñ. Óôáúêïýñáò: Ðñáãìáôéêü Óôá Üêñá ç êüíôñá ìå ÂÝâáéç ÷áëÜñùóç üñùí ôïõ õðÝâáëå ï ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá ôçí «×ñõóÞ ÁõãÞ»… ìíçìïíßïõ «âëÝðåé» ï C. Fuest Ð. ÓôÜéíìðñïõê Ãéá ìßæåñåò êáé Ýùëåò ðñïóåããßóåéò Ýêáíå Óåë. 3 ëüãï ï áíáðëçñùôÞò ÕÐÏÉÊ O

ÊáôÝèåóå ìÞíõóç ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÐÏËÉÔÉÊÇ 3-5

O

Óåë. 4

Óå ðåñßðôùóç óõììá÷ßáò Óïóéáëäçìïêñáôþí ÐñïêáôáñêôéêÝò óõíïìéëßåò êáé ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí óôç Ãåñìáíßá Óåë. 7 SPD ìå Á. ÌÝñêåë Óåë. 6

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 10-15 - 22-33

O

XAKEÑ

Óåë. 40


2

ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ

×ñçìáôáãïñÜ - ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí

Oéêïíïìßá - ÐïëéôéêÞ Óõíå÷ßæåôáé ç óõæÞôçóç ðåñß íÝïõ «êïõñÝìáôïò» óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ìå ôéò áðüøåéò íá óõãêëßíïõí üôé áêüìá åßíáé íùñßò ãéá ôÝôïéá óõæÞôçóç. "ÕðÜñ÷ïõí óçìáíôéêüôåñá ðñÜãìáôá ãéá ôçí ÅëëÜäá áðü ôï "êïýñåìá" ôïõ ÷ñÝïõò" äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, êáé óôÝëå÷ïò ôùí Ãåñìáíþí Óïóéáëäçìïêñáôþí (SPD) ÌÜñôéí Óïõëôò, êáé áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç íá äïèåß óôç ÷þñá ïéêïíïìéêÞ ðñïïðôéêÞ, íá åíéó÷õèïýí Ýîõðíá ïé åðåíäýóåéò êáé íá äïèïýí óôéò åðé÷åéñÞóåéò äÜíåéá ìå åõíïúêïýò üñïõò. Óåë. 3 Ïé êáôçãïñßåò ðåñß "äõóáñìïíßáò ôùí óôïé÷åßùí ôïõ êñáôéêïý ðñïû-

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ðïëïãéóìïý ôïõ 2013 ìåôáîý ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí âñßóêïíôáé åêôüò ðñáãìáôéêïý ðåäßïõ", ôüíéóå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ïìéëßáò ôïõ óôç ÂïõëÞ, êëçèåßò íá ôïðïèåôçèåß ãéá ôçí êñéôéêÞ ðïõ Ý÷åé äå÷èåß ç êõâÝñíçóç ãéá ôçí áðüêëéóç óôá óôïé÷åßá ãéá ôï Ýëëåéììá. Óåë. 3

öáëÞò ôçò ôñüéêáò, åß÷å áíôéêåßìåíï ôï äçìïóéïíïìéêü ðñüãñáììá ôçò ÷þñáò. Óåë. 3 Óôïí ¢ñåéï ÐÜãï ìåôÝâçóáí ÷èåò ïé âïõëåõôÝò ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», Çë. ÊáóéäéÜñçò, ×ñ. ÐáððÜò, Ð. Çëéüðïõëïò êáé Åë. Æáñïýëéá ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáèÝóïõí ìçíõôÞñéá áíáöïñÜ êáôÜ ðáíôüò õðåõèýíïõ ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ. Óåë. 4

Óå ðëÞñç åîÝëéîç âñßóêïíôáé ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ìåôáîý ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò êáé ôçò ôñüéêáò. ×èåò óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ç äéáðñáãìÜôåõóç ôçò çãåóßáò ôïõ õðïõñãåßïõ êáé ôùí åðéêå-

Åíéó÷õüôáí, ÷èåò, åëáöñþò ôï åõñþ Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ïé äýóêïëåò äéáðñáãìáôåýóåéò óôçí ÏõÜóéãêôïí ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôùí ÇÐÁ, áëëÜ êáé ç Ýëëåéøç äéáöÜíåéáò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðüôå ç Federal Reserve èá áñ÷ßóåé íá ðåñéïñßæåé ôéò áãïñÝò ïìïëüãùí, Üóêçóáí ðéÝóåéò óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Óåë. 10

¢íïäï ÷áìçëïý êüóôïõò óôá åðßðåäá ôùí 1.030 ìïíÜäùí óçìåßùóå ÷èåò ç åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, óå ìéá óõíåäñßáóç ðïõ ÷áñáêôçñßóôçêå ðåñéóóüôåñï áðü Þðéåò êéíÞóåéò êáé áðü ìéá åõñýôåñç äéÜèåóç ãéá óôáèåñïðïßçóç ðÜíù áðü ôéò 1.000 ìïíÜäåò. Åßíáé åíäåéêôéêü üôé, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò êéíÞèçêå êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí óå Ýíá óôåíü åýñïò ìüëéò 15 ìïíÜäùí ìåôáîý ôùí 1.025,651.040,91 ìïíÜäùí, ãéá íá ðåôý÷åé óôï "öéíÜëå", ÷Üñéò ôùí ãíùóôþí óôï÷åõìÝíùí åíôïëþí, ôçí 5ç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç, ìå çìåñÞóéá üìùò êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,23%. Óåë. 11

Eðé÷åéñÞóåéò Åìðüäéá èÝôåé áêüìç ç ôñüéêá óôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ôï ïðïßï Ý÷åé ùò óôü÷ï ôçí áðï÷þñçóç Ýùò 2.000 åñãáæïìÝíùí. Ïé áíôéññÞóåéò ôçò ôñüéêáò ðáñáìÝíïõí ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò íá îåðåñáóôïýí ôá ðñïâëÞìáôá, ìå ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá íá áíôéðñïôåßíåé åíáëëáêôéêü ó÷Ýäéï. Ç ðñüôáóç ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò áöïñÜ Ýíá ìåßãìá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åèåëïõóßáò åîüäïõ, ôï ïðïßï ðñïâëÝðåé êáé áýîçóç ôùí åñãïäïôéêþí åéóöïñþí ðñïò ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò, áëëÜ êáé áýîçóç

XPHMATIÓTHPIO HMEPHÓIA OIKONOMIKH EÖHMEPIÄA

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ MOTOR PRESS HELLAS A.E. Eêäüôçò Êùíóôáíôßíá Ôñéáíôáöýëëç ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Êáôåñßíá ÐáðáíéêïëÜïõ Áñ÷éóõíôÜêôçò Óïößá ÍÜêïõ ÁñèñïãñÜöïé ÄçìÞôñçò ÊáìðïõñÜêçò ÐÝôñïò Ôñïõðéþôçò Åìðïñéêü ÔìÞìá e-mail:adv@motorpress.gr

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ AUTO TPITH A.E. ÃÑÁÖÅÉÁ Ëåýêçò 132, ÊñõïíÝñé, Ô.Ê. 145 68 Tçë. 210 6262000-3 Fax: 210 6262149 e-mail:hrimatistirio@motorpress.gr web site: www.xrimatistirio.gr ISSN 1792-8885 Êùäéêüò: 3715

ôïõ ðïóïý, äçëáäÞ ðÜíù áðü 40 åêáô. åõñþ, ðïõ ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß þóôå íá âåëôéùèåß ç ñåõóôüôçôá ôïõ Ôáìåßïõ. Óåë. 7 XáëÜñùóç ôùí äõóìåíþí üñùí ôïõ ðáêÝôïõ äéÜóùóçò ôçò ÅëëÜäáò ðñïâëÝðåé ï åðéêåöáëÞò ôïõ ãåñìáíéêïý ïéêïíïìéêïý Éíóôéôïýôïõ ZEW, Clemens Fuest, óôçí ðåñßðôùóç ó÷çìáôéóìïý åíüò ìåãÜëïõ êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý óôç Ãåñìáíßá, ìåôáîý ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí (CDU) êáé Óïóéáëäçìïêñáôþí (SPD). Óåë. 7 Ôá äéêáéþìáôá õðÝñ ôçò ÄÅÇ ãéá ôçí áíáæÞôçóç êáé ôçí åêìåôÜëëåõóç êïéôáóìÜôùí ëéãíßôç, èá âñåèïýí åê íÝïõ óôçí åðéêáéñüôçôá ìÝóá óôçí åðüìåíç åâäïìÜäá. ÁöïñìÞ ôï áßôçìá ôçò Êïìéóéüí ðñïò ôï ÄéêáóôÞñéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (ÄÅÅ) íá áíáéñÝóåé ôï ôåëåõôáßï äýï áðïöÜóåéò ôïõ Ãåíéêïý Äéêáóôçñßïõ ðïõ áêýñùóáí áíôßóôïé÷åò áðïöÜóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò ó÷åôéêÜ ìå ôá äéêáéþìáôá õðÝñ ôçò ÄÅÇ ãéá ôçí áíá-

æÞôçóç êáé ôçí åêìåôÜëëåõóç êïéôáóìÜôùí ëéãíßôç. Óåë. 8 Óå óõíïìéëßåò êáé ìå ôç äéïßêçóç ôïõ ÓÂÂÅ, þóôå êáé äéêÜ ôïõ ìÝëç íá "ðñïó÷ùñÞóïõí" óôç óõìöùíßá óõíåñãáóßáò ãéá ôç äñïìïëüãçóç êáèçìåñéíÞò åìðïñåõìáôéêÞò áìáîïóôïé÷ßáò áðü Éêüíéï (ÐåéñáéÜ)- ÈñéÜóéï -Óßíäï- Ðáëéü Óéäçñïäñïìéêü Óôáèìü Èåóóáëïíßêçò êáé ôï ëéìÜíé ôçò Èåóóáëïíßêçò âñßóêåôáé ç ÔÑÁÉÍÏÓÅ. Óåë. 8 ÅðÝíäõóç ýøïõò 700 åêáô. äïëáñßùí äñïìïëïãåß ç ARABSAT ðñïêåéìÝíïõ íá åðåêôáèïýí ïé äñáóôçñéüôçôåò ôçò Hellas Sat, óôçí ïðïßá áíÞêåé ï äïñõöüñïò ðïõ åîáãüñáóå ç ARABSAT ðñüóöáôá áðü ôïí üìéëï ôïõ ÏÔÅ. Óåë. 9 Óõññßêíùóç æçìéþí áëëÜ êáé óçìáíôéêÞ õðï÷þñçóç ôùí ðùëÞóåþí ôçò åìöÜíéóå óôç ÷ñÞóç ðïõ ïëïêëçñþèçêå óôá ôÝëç Éïõíßïõ ç CPI. Óåë. 9 ÓÞìåñá

ÔÑÁÐÅÆÅÓ ........................................7 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ...............................8, 9

ÐáñáéôÞèçêå ï Ð. ÓôÜéíìðñïõê

Ô

çí ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü üëåò ôéò èÝóåéò ðïõ êáôÝ÷åé óôç ÓïóéáëäçìïêñáôéêÞ ðáñÜôáîç öåñüôáí íá õðÝâáëå ï õðïøÞöéïò ôïõ êüììáôïò ãéá ôçí êáãêåëáñßá, Ðååñ ÓôÜéíìðñïõê, üðùò ìåôÝäéäå ôï Ãåñìáíéêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí, åðéêáëïýìåíï ðçãÝò áðü ôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ SPD. "Ç êáñéÝñá ìïõ èá Ý÷åé Ýíá ïìáëü ôÝëïò", öÝñåôáé íá äÞëùóå ï ÓôÜéíìðñïõê óôïõò õðïóôçñéêôÝò ôïõ. Ôï SPD óõíåäñßáæå, êåêëåéóìÝíùí ôùí èõñþí, ãéá ôçí óôÜóç ðïõ èá ôçñÞóåé óôï åíäå÷üìåíï óõãêñüôçóçò êõâÝñíçóçò ìå ôïõò ×ñéóôéáíïäçìïêñÜôåò ôçò êáãêåëáñßïõ. Óåë. 6

Ïé åðþíõìåò áðüøåéò äåí åêöñÜæïõí áðáñáßôçôá ôçí åöçìåñßäá

ÎÝíåò áãïñÝò Åëáöñþò ÷áìçëüôåñá Ýêëåéóáí, ÷èåò, ïé åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, êáèþò äÝ÷ôçêáí ðéÝóåéò áöåíüò áðü ôçí éôáëéêÞ ðïëéôéêÞ êñßóç, áöåôÝñïõ áðü ôéò áíçóõ÷ßåò ãéá ôï ÷ñÝïò ôùí ÇÐÁ. Ç êñßóç óôç Ñþìç, ç ïðïßá áðåéëåß ôéò ïéêïíïìéêÝò ìåôáññõèìßóåéò óôç ÷þñá êáé èá ìðïñïýóå íá èÝóåé óå êßíäõíï ôçí åýèñáõóôç áíÜêáìøç ôçò Åõñùæþíçò, ïäÞãçóå, ÷èåò, ôï éôáëéêü äçìüóéï íá ðëçñþóåé ôçí õøçëüôåñç áðüäïóç áðü ôïí Éïýíéï ðñïêåéìÝíïõ íá äáíåéóôåß, óôï ðëáßóéï äçìïðñáóßáò 10åôþí ïìïëüãùí, ìéá Üíïäïò ðïõ "Ýóôåéëå" ôéò éôáëéêÝò ìåôï÷Ýò êáôÜ 0,9% ÷áìçëüôåñá. Óåë. 34


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

«Ç ÅëëÜäá äåí êéíäõíåýåé áðü ðñáîéêüðçìá»…

«Ôï íáæéóôéêü èçñßï üôáí ðáãéäåýåôáé Ýôóé âñõ÷Üôáé»…

Êëåßíåé ôï… ìÜôé óôéò åêëïãÝò ï Ð. ÊáììÝíïò

«ÅÜí ç ×ñõóÞ ÁõãÞ ðéóôåýåé üôé ìðïñåß íá ðáßîåé ìå ôïõò èåóìïýò, áðáôÜôáé», äÞëùóå ç Íô. ÌðáêïãéÜííç

«Äåí ðñüêåéôáé íá ðáñáéôçèïýí ïé âïõëåõôÝò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò"», åêôßìçóå ï Ä. Êïõôóïýìðáò.

«Óôç Äçìïêñáôßá äåí õðÜñ÷ïõí áäéÝîïäá. Ç ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá ìðïñåß ìüíï ìå åêëïãÝò íá åðéâÜëåé ôçí åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá», ôüíéóå ï Ð. ÊáììÝíïò.

ÍÝåò óõæçôÞóåéò ãéá ôï åëëçíéêü «êïýñåìá»

Óå ðëÞñç åîÝëéîç ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ôñüéêá Óå ðëÞñç åîÝëéîç âñßóêïíôáé ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ìåôáîý ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò êáé ôçò ôñüéêáò. ×èåò óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ç äéáðñáãìÜôåõóç ôçò çãåóßáò ôïõ õðïõñãåßïõ êáé ôùí åðéêåöáëÞò ôçò ôñüéêáò, åß÷å áíôéêåßìåíï ôï äçìïóéïíïìéêü ðñüãñáììá ôçò ÷þñáò. Åéäéêüôåñá, óôï ôñáðÝæé ôùí óõæçôÞóåùí ôÝèçêå ç åêôßìçóç ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ üôé èá åðéôåõ÷èåß åöÝôïò "ìéêñü, ñåáëéóôéêü êáé âéþóéìï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá", ÷ùñßò ôç ëÞøç íÝùí ìÝôñùí. Óýìöùíá ìå ïéêïíïìéêïýò ðáñÜãïíôåò, ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá äåí áíáìÝíåôáé íá õðåñâåß ôï 0,3% ôïõ ÁÅÐ, êéíïýìåíï ìåôáîý 300- 500 åêáô. åõñþ. ÐáñÜëëçëá, ïé äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí äáíåéóôþí áöïñïýí êáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2014 (ôï ðñïó÷Ýäéï, âÜóåé óõíôáãìáôéêÞò õðï÷ñÝùóçò, èá êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ Ýùò ôçí 1ç ÄåõôÝñá ôïõ Ïêôùâñßïõ), ìå êïéíïôéêïýò ðáñÜãïíôåò, ðÜíôùò, íá åðéóçìáßíïõí üôé "äýóêïëá èá êëåßóåé ïñéóôéêÜ óå áõôü ôï óôÜäéï ôï 2014", êáèþò ç ôñüéêá öÝñåôáé íá æçôåß ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé äéáóöáëßóåéò, åéäéêÜ óôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá êáé óôï óêÝëïò ôùí åóüäùí. ÅîÜëëïõ, óôçí åðüìåíç åðßóêåøÞ ôïõò óôçí ÅëëÜäá, èá áðáíôÞóïõí ïé åêðñüóùðïé ôçò ôñüéêáò ãéá ôï áí èá õðÜñîåé ðáñÜôáóç ó÷åôéêÜ ìå ôï "äåýôåñï êýìá" ôçò äéáèåóéìüôçôáò ôùí 12.500 õðáëëÞëùí, üðùò êáé óôá õðüëïéðá æçôÞìáôá ðïõ Ýèåóå ï õðïõñãüò ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, óôç óçìåñéíÞ äßùñç óõíÜíôçóç ôùí äýï ðëåõñþí. ÓõíåñãÜôåò ôïõ õðïõñãïý ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò áñêÝóôçêáí íá ðïõí, ìåôÜ ôç óçìåñéíÞ óõíÜíôçóç, üôé "óçìåéþèçêå ðñüïäïò" óôéò óõíïìéëßåò ìåôáîý ôùí äýï ðëåõñþí êáé ðùò ïé åêðñüóùðïé ôçò ôñüéêáò áíáãíþñéóáí ôçí áîéïðéóôßá êáé ôç âïýëçóç ôïõ õðïõñãåßïõ íá ðñïùèÞóåé ôéò ìíçìïíéáêÝò äåóìåýóåéò êáé ðáñÜëëçëá íá "ôñÝîåé" ôéò ìåôáññõèìßóåéò ãéá Ýíá êáëýôåñï êáé ðéï áðïôåëåóìáôéêü äçìüóéï. Åí ôù ìåôáîý áêõñþèçêå ÷èåò ç ðñïãñáììáôéóìÝíç, óõíÜíôçóç ôçò ôñüéêáò ìå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, êáèþò ôá ðåñéóóüôåñá èÝìáôá åß÷áí "êëåßóåé" êáôÜ ôéò ðñïçãïýìåíåò óõíáíôÞóåéò õðçñåóéáêþí óôåëå÷þí ìå ôá ôå÷íéêÜ êëéìÜêéá. ÓôåëÝ÷ç ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò äéáâåâáéþíïõí, óýìöùíá ìå ôï ÁÐÅ-ÌÐÅ, üôé ç êõâÝñíçóç äåí åîåôÜæåé ôï åíäå÷üìåíï åðéâïëÞò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò åðß ôïõ ôæßñïõ ôùí åðé÷åéñÞóåùí Þ åðß ôùí êåñäþí ðñïêåéìÝíïõ íá êáëõöèåß ç "ìáýñç ôñýðá" ôùí åëëåéììÜôùí ôïõ Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí (ÏÁÅÅ).

ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÔÏÕÑÍÁÑÁÓ

3

OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

Ì. Óïõëôò: Ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá âïçèçèåß ìå Üëëïõò ôñüðïõò

Ó

õíå÷ßæåôáé ç óõæÞôçóç ðåñß íÝïõ «êïõñÝìáôïò» óôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ìå ôéò áðüøåéò íá óõãêëßíïõí üôé áêüìá åßíáé íùñßò ãéá ôÝôïéá óõæÞôçóç. "ÕðÜñ÷ïõí óçìáíôéêüôåñá ðñÜãìáôá ãéá ôçí ÅëëÜäá áðü ôï "êïýñåìá" ôïõ ÷ñÝïõò" äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, êáé óôÝëå÷ïò ôùí Ãåñìáíþí Óïóéáëäçìïêñáôþí (SPD) ÌÜñôéí Óïõëôò, êáé áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç íá äïèåß óôç ÷þñá ïéêïíïìéêÞ ðñïïðôéêÞ, íá åíéó÷õèïýí Ýîõðíá ïé åðåíäýóåéò êáé íá äïèïýí óôéò åðé÷åéñÞóåéò äÜíåéá ìå åõíïúêïýò üñïõò. Óå óõíÝíôåõîç ðïõ ðáñá÷ùñåß óôç ãåñìáíéêÞ ïéêïíïìéêÞ åöçìåñßäá "Der Handelsblatt" åíüøåé ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ãéá ôïí ó÷çìáôéóìü êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý, ï ê. Óïõëôò áðïöåýãåé íá áðáíôÞóåé åÜí ôï êüììá ôïõ èá åãåßñåé ôï èÝìá ôçò åëÜöñõíóçò Þ ôçò ðáñáãñáöÞò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò óôéò óõæçôÞóåéò ìå ôï CDU êáé åðéóçìáßíåé üôé ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá âïçèçèåß ìå Üëëïõò ôñüðïõò, ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåß íá äéáèÝóåé ç Åõñùæþíç åðéðëÝïí ÷ñÞìáôá, áëëÜ áîéïðïéþíôáò ôá ÷ñÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôá äéáñèñùôéêÜ ôáìåßá ôçò Å.Å. êáé óôçí Åõñù-

ðáúêÞ ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá. "Åßíáé íùñßò ãéá íá áðïöáóßóåé êáíåßò åÜí ç ÅëëÜäá èá ÷ñåéáóôåß ôñßôï ðáêÝôï óôÞñéîç"ò, äçëþíåé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï åðéêåöáëÞò ôïõ Åõñùðáúêïý Ìç÷áíéóìïý Óôáèåñïðïßçóçò (ÅÌÓ) ÊëÜïõò ÑÝãêëéíãê êáé åðéóçìáßíåé üôé ç ÷þñá Ý÷åé ðåôý÷åé ðïëëÜ, êÜíïíôáò ëüãï ãéá ôçí ðéï óçìáíôéêÞ ïéêïíïìéêÞ åîõãßáíóç ðïõ Ýãéíå ðïôÝ. "Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé êïíôÜ óôï íá áíôéìåôùðßóåé ôéò áíéóïññïðßåò, ïé ïðïßåò ðñïêÜëåóáí ôçí êñßóç. Áí ëÜâåé êáíåßò õð' üøç ôçí êáôÜóôáóç óôçí áñ÷Þ, ðñÝðåé íá ðåé üôé ç ÅëëÜäá Ý÷åé åðéôý÷åé ðïëëÜ. Óôá ðñïçãïýìåíá ôñßá ÷ñüíéá, ç ÷þñá Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí ðéï óçìáíôéêÞ ïéêïíïìéêÞ åîõãßáíóç, ç ïðïßá Ý÷åé õðÜñîåé ðïôÝ", äçëþíåé ï ê. ÑÝãêëéíãê óôïí åéäçóåïãñáöéêü éóôüôïðï "Finanzen, Markt & Meinungen" êáé åðéóçìáßíåé üôé "áí êáíåßò ðáñáâëÝøåé ôéò ðëçñùìÝò ôüêùí, ç ÷þñá Þäç óÞìåñá åðéôõã÷Üíåé ðëåüíáóìá óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò, ç áíôáãùíéóôéêüôçôá Ý÷åé âåëôéùèåß êáé ðïëëÝò äéáñèñùôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò Ý÷ïõí õëïðïéçèåß", ùóôüóï ôïíßæåé üôé ðñÝðåé áêüìç íá ãßíïõí ðïëëÜ.

Ðïóü ýøïõò 599 åêáô. åðéóôñÝöåé óôçí ÅëëÜäá ç Ãåñìáíßá Åí ôù ìåôáîý, ðïóü ýøïõò 599 åêáô. åõñþ åðÝóôñåøå óôçí ÅëëÜäá ç Ãåñìáíßá. Ðñüêåéôáé ãéá ôá êÝñäç ðïõ Ýäñåøå ç Ãåñìáíßá áðü ôéò áãïñÝò åëëçíéêþí ïìïëüãùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò. Ôá áíùôÝñù áðïêáëýðôåé Ýããñáöï ôçò ãåñìáíéêÞò ÊÜôù ÂïõëÞò ðïõ äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá ÷èåò. Ç áíùôÝñù êßíçóç åíôÜóóåôáé óôçí åõñýôåñç óõìöùíßá ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß óôçí Åõñùæþíç êáé ç ïðïßá áöïñÜ óôçí ðáñáßôçóç - áðü ðëåõñÜò åèíéêþí êåíôñéêþí ôñáðåæþí - ôùí êåñäþí áðü ôéò áãïñÝò êñáôéêþí ïìïëüãùí. ¼ðùò Üëëùóôå Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé áðü ôïí Éïýëéï ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ôçò ÅëëÜäáò, ôá Ýóïäá áðü ôç ìåôáöïñÜ ôùí áðïäüóåùí ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí áðü ôéò ÊåíôñéêÝò ÔñÜðåæåò ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò (Securities Market Programme - SMPs), áíÝñ÷ïíôáé óôá 1,5 äéó. åõñþ. Ôá Ýóïäá ôùí SMPs êáôáãñÜöïíôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü êáé èá áíÝëèïõí óôá 10 äéó. åõñþ ðåñßðïõ óõíïëéêÜ ìÝ÷ñé ôï 2025, óýìöùíá ìå ôï ÕÐÏÉÊ.

Ïîåßá áðÜíôçóç ×ñ. Óôáúêïýñá óå åðéêñéôÝò «Ðñáãìáôéêü ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá», ôïíßæåé êáé êÜíåé ëüãï ãéá «ìßæåñåò êáé Ýùëåò ðñïóåããßóåéò» êáôçãïñßåò ðåñß "äõóáñìïíßáò ôùí óôïéÏ é÷åßùí ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ

2013 ìåôáîý ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí âñßóêïíôáé åêôüò ðñáãìáôéêïý ðåäßïõ", ôüíéóå ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ïìéëßáò ôïõ óôç ÂïõëÞ, êëçèåßò íá ôïðïèåôçèåß ãéá ôçí êñéôéêÞ ðïõ Ý÷åé äå÷èåß ç êõâÝñíçóç ãéá ôçí áðüêëéóç óôá óôïé÷åßá ãéá ôï Ýëëåéììá. Åíçìåñþíïíôáò ï ê. Óôáúêïýñáò ôç ÂïõëÞ ãéá ôçí ðïñåßá åêôÝëåóçò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, åîÞãçóå ìåôáîý Üëëùí: • Ôï ðñùôïãåíÝò áðïôÝëåóìá åßíáé ðëåïíáóìáôéêü. Ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá äéáìïñöþèçêå óôá 2,9 äéó. åõñþ Þ óôï 1,6% ôïõ ÁÅÐ êáôÜ ôï åöåôéíü ïêôÜìçíï. Ìüíï ôï ìÞíá Áýãïõóôï ôï ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá Þôáí 306 åêáô. Ôï ïêôÜìçíï ôïõ 2012 õðÞñîå ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá 1,4 äéó. Þ 0,7% ôïõ ÁÅÐ. Ï óôü÷ïò ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý, óýìöùíá ìå ôï åðéêáéñïðïéçìÝíï Ìåóïðñüèåóìï Ðëáßóéï ÄçìïóéïíïìéêÞò ÓôñáôçãéêÞò, Þôáí ãéá ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá 2,5 äéó. åõñþ.

• Ôï Ýëëåéììá ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ìåéþèçêå. Äéáìïñöþèçêå óôá 2,5 äéó. Ï óôü÷ïò Þôáí ãéá Ýëëåéììá 7,8 äéó. Õðåíèõìßæåôáé üôé ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012 ôï Ýëëåéììá Þôáí 12,5 äéó., äçëáäÞ Þôáí õðÝñ-ðåíôáðëÜóéï. Ôï Ýëëåéììá, óõíåðþò, êáôÜ ôï ïêôÜìçíï ôïõ 2013, ìåéþèçêå óôï 1,4% ôïõ ÁÅÐ, áðü 6,5% ðïõ Þôáí ôï áíôßóôïé÷ï äéÜóôçìá ôïõ 2012. • Ôá êáèáñÜ Ýóïäá, ôüóï ôïõ Êñáôéêïý üóï êáé ôïõ Ôáêôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, åßíáé áõîçìÝíá ôüóï óå ó÷Ýóç ìå ôï 2012 üóï êáé Ýíáíôé ôùí óôü÷ùí ðïõ åß÷áí ôåèåß. ¼ðùò ôüíéóå ï ê. Óôáúêïýñáò, åðéâåâáéþíïíôáé Ýôóé ïé áñ÷éêÝò åêôéìÞóåéò, óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ïé õóôåñÞóåéò ðïõ ðáñáôçñÞèçêáí êáôÜ ôï 1ï åîÜìçíï ôïõ Ýôïõò èá Þôáí áíôéìåôùðßóéìåò ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá êáèáñÜ Ýóïäá ôïõ Ôáêôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý áíÞëèáí óå 30,9 äéó., ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç êáôÜ ðåñßðïõ 1% Ýíáíôé ôçò áíôßóôïé÷çò ðåñõóéíÞò ðåñéüäïõ êáé 3,7% Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ ðïõ åß÷å ôåèåß ãéá ôï ïêôÜìçíï ôïõ Ýôïõò. Åéäéêüôåñá, ãéá ôï ìÞíá Áýãïõóôï, ôá Ýóïäá ðñï åðéóôñïöþí ôïõ Ôáêôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý áíÞëèáí óå 4,3

äéó. åõñþ, áõîçìÝíá êáôÜ 400 åêáô. åõñþ Þ êáôÜ 10,0% Ýíáíôé ôïõ ìçíéáßïõ óôü÷ïõ. Áîßæåé íá óçìåéùèåß, áíáöïñéêÜ ìå ôïõò Ýììåóïõò öüñïõò, üôé óùñåõôéêÜ óôï ïêôÜìçíï ôïõ Ýôïõò ï Ö.Ð.Á. ëïéðþí êáôçãïñéþí, ï ïðïßïò ðåñéëáìâÜíåé êáé ôçí åóôßáóç, õðåñâáßíåé ôï óôü÷ï êáôÜ 257 åêáô. åõñþ Þ 3,6%. • Ïé ðñùôïãåíåßò äáðÜíåò ìåéþèçêáí ôüóï Ýíáíôé ôïõ óôü÷ïõ üóï êáé Ýíáíôé ôçò áíôßóôïé÷çò ðåñéüäïõ ôïõ 2012. Äéáìïñöþèçêáí óôá 28,4 äéó. åõñþ, 2,8 äéó. Þ 9,1% ÷áìçëüôåñá áðü ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2012, êáé 1,9 äéó. Þ 6,4% ÷áìçëüôåñá áðü ôïí óôü÷ï ðïõ åß÷å ôåèåß ãéá ôï ïêôÜìçíï ôïõ Ýôïõò. Óõíåðþò, óýìöùíá ìå ôïí ê. Óôáúêïýñá, Ý÷åé åëåã÷èåß ç äéá÷åßñéóç êáé Ý÷åé ðñïùèçèåß ç ðåéèáñ÷ßá óôï óêÝëïò ôùí äçìïóßùí äáðáíþí. "Ç äçìïóéïðïßçóç ôùí óôïé÷åßùí åêôÝëåóçò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, áíôß íá ðñïêáëÝóåé äçìéïõñãéêÝò óõæçôÞóåéò êáé ãüíéìç áíôéðáñÜèåóç ðõñïäüôçóå, óå ïñéóìÝíïõò êýêëïõò, ùò óõíÞèùò, óêéáìá÷ßåò, ìßæåñåò êáé Ýùëåò êñéôéêÝò ðñïóåããßóåéò", áíÝöåñå ï ê. Óôáúêïýñáò.


OIKONOMIA - ÐÏËÉÔÉÊÇ

ÊáôÝèåóå ìÞíõóç ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ

Ó

ôïí ¢ñåéï ÐÜãï ìåôÝâçóáí ÷èåò ïé âïõëåõôÝò ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», Çë. ÊáóéäéÜñçò, ×ñ. ÐáððÜò, Ð. Çëéüðïõëïò êáé Åë. Æáñïýëéá ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáèÝóïõí ìçíõôÞñéá áíáöïñÜ êáôÜ ðáíôüò õðåõèýíïõ ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ. ÓõãêåêñéìÝíá ïé âïõëåõôÝò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" êáôÝèåóáí ìÞíõóç êáôÜ ðáíôüò õðåõèýíïõ ãéá ôç äéá÷åßñéóç åðé÷ïñçãÞóåùí êáé Üëëùí êïíäõëßùí áðü ôï ÐÁÓÏÊ ôçí ðåñßïäï 2007-2010. "ÊáôáèÝóáìå öÜêåëï ðïõ óôÝëíåé óôç öõëáêÞ óôåëÝ÷ç êáé âïõëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ, åíüò êüììáôïò äéåöèáñìÝíïõ ðïõ êáôáëÞóôåøå ôç ÷þñá. Åßíáé Ýíáò öÜêåëïò ðïõ Þôáí êáôá÷ùíéáóìÝíïò óôá óõñôÜñéá ôçò Äéêáéïóýíçò ìå Üíùèåí åíôïëÝò. Ï ÓáìáñÜò êáëýðôåé ôï ÐÁÓÏÊ ãéá íá ðáñáìåßíåé óôçí åîïõóßá" äÞëùóå ï âïõëåõôÞò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" ×ñÞóôïò ÐáððÜò, ï ïðïßïò åñùôçèåßò áí ðáñáéôçèåß, åßðå: "Èá êÜíù ôï êáèÞêïí ìïõ". Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï Çëßáò ÊáóéäéÜñçò áíÝöåñå óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ìå åéñùíéêü ýöïò ðùò "Þñèáìå ãéá íá ðáñáäïèïýìå". Íùñßôåñá êáé óå ðáñÝìâáóç ôïõ óôç "Âåñãßíá ÔV" ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò", Í. Ìé÷áëïëéÜêïò ôüíéóå üôé "ìðïñïýìå íá ðçãáßíïõìå ôç ÷þñá êÜèå ìÞíá óå åêëïãÝò", õðïóôçñßæïíôáò üôé Ýôóé èá ðñïóôáôåýóåé ôï êüììá ôïõ. O áñ÷çãüò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" áðÝöõãå íá áðáíôÞóåé áí èá ðáñáéôçèïýí ïé âïõëåõôÝò ôïõ êüììáôïò ôïõ, åíþ äéáâåâáßùóå üôé "ôÜãìáôá åöüäïõ" äåí õðÞñ÷áí ðïôÝ óôç "×ñõóÞ ÁõãÞ".

Áêïëïýèùò áíÝöåñå üôé ïé äçìïóêïðÞóåéò ðïõ ãßíïíôáé ýóôåñá áðü ôçí åðßèåóç óôï Êåñáôóßíé äåí åßíáé áîéüðéóôåò êáé ôï ðïóïóôü ôïõ êüììáôïò ôïõ åßíáé ðÜíù áðü 20%. Ï ê. Ìé÷áëïëéÜêïò äå äßóôáóå ìÜëéóôá íá æçôÞóåé ôçí ðáñÝìâáóç ôçò äéêáéïóýíçò ãéáôß ðïëåìïýí ôï êüììá, ôá éó÷õñÜ êáé áõôáñ÷éêÜ ÌÌÅ êáèþò êáé ïé áíôßðáëïé ôïõ óôç ÂïõëÞ ãéá ëßãåò øÞöïõò óõìðëçñþíïíôáò "Ç áäéêßá äåí èá ðåñÜóåé. Èá ðïëåìÞóïõìå ìå êÜèå ìÝóï".

Ó. Êåäßêïãëïõ: Ç Äçìïêñáôßá äåí åêâéÜæåôáé Ôçí Üðïøç üôé ç Äçìïêñáôßá äåí åêâéÜæåôáé êáé üôé ç Äéêáéïóýíç èá ïëïêëçñþóåé ôï Ýñãï ôçò áíáöïñéêÜ ìå ôçí Ýêíïìç äñÜóç ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" åîÝöñáóå ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò, Óßìïò Êåäßêïãëïõ. Óå äçëþóåéò ôïõ ï ê. Êåäßêïãëïõ êáé åñùôçèåßò ãéá ôï åíäå÷üìåíï ðáñáßôçóçò ôùí âïõëåõôþí ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò", åìöáíßóôçêå áíôßèåôïò ìå ôç äéåíÝñãåéá ðñüùñùí åêëïãþí, ôïíßæïíôáò üôé "åÜí ÷ñåéáóôåß íá ãßíïõí óõìðëçñùìáôéêÝò å-

Áéöíßäéá ðáñáßôçóç ôïõ åðéêåöáëÞò ôçò Ã' Äéåýèõíóçò ôçò áíôéêáôáóêïðåßáò ôçò ÅÕÐ Tçí ðáñáßôçóç ôïõ õðÝâáëëå áéöíéäßùò ï åðéêåöáëÞò ôçò Ã' Äéåýèõíóçò ôçò áíôéêáôáóêïðåßáò ôçò ÅÕÐ, õðåýèõíïò ãéá ôçí äéåñåýíçóç ôçò äñÜóçò ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" ìå ôçí õðïâïÞèçóç êáé ôïõ óõóôÞìáôïò ðáñáêïëïýèçóçò ôçëåöþíùí, ìå ôéò áíáôáñÜîåéò óôá óþìáôá Áóöáëåßáò íá óõíå÷ßæïíôáé. ÓõãêåêñéìÝíá, óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç ðïõ åîÝäùóå ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ ôïõ õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Äçìüóéáò ÔÜîçò, ÁèáíÜóéïò ÁíäñåïõëÜêïò Ýêáíå äåêôÝò ôéò ðáñáéôÞóåéò ôïõ ãåíéêïý åðéèåùñçôÞ Áóôõíïìßáò Íïôßïõ ÅëëÜäáò, áíôéóôñÜôçãïõ ÉùÜííç Äéêüðïõëïõ êáé ôïõ ãåíéêïý áóôõíïìéêïý äéåõèõíôÞ ÐåñéöÝñåéáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, õðïóôñÜôçãïõ Áðüóôïëïõ ÊáóêÜíç, ïé ïðïßåò ôïõ õðïâëÞèçêáí ÷èåò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï, ïé ðáñáéôÞóåéò õðïâëÞèçêáí ãéá ðñïóùðéêïýò ëüãïõò, áëëÜ ç áíáêïßíùóç áíáöÝñåôáé ôáõôü÷ñïíá êáé óôá ãåãïíüôá óôç ×áëêßäá, êÜôé ðïõ äåí áöÞíåé áìöéâïëßåò üôé äåí åßíáé Üó÷åôá ìåôáîý ôïõò.

êëïãÝò, èá ãßíïõí óôéò ðåñéöÝñåéåò ðïõ èá åßíáé áðáñáßôçôï íá óõìðëçñùèåß ï áñéèìüò ôùí âïõëåõôþí". ÅðéðëÝïí, ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò óçìåßùóå ðùò óýíôïìá (áðü ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá êáé ìåôÜ) èá ïëïêëçñùèåß ç äéêáóôéêÞ Ýñåõíá ãéá ôçí ðáñÜíïìç äñáóôçñéüôçôá ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò", õðïãñáììßæïíôáò ðùò åßíáé äõíáôü íá óõëëçöèåß âïõëåõôÞò, üôáí ðñüêåéôáé ãéá áõôüöùñá áäéêÞìáôá. Åí ôù ìåôáîý, ôï èÝìá ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" êõñéÜñ÷çóå êáé óôç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí ÷èåò ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò, ×. Áèáíáóßïõ ìå áíôéðñïóùðåßá ôïõ ÐÁÓÏÊ. Ïé åêðñüóùðïé ôïõ ÐÁÓÏÊ æÞôçóáí áðü ôïí õðïõñãü Äéêáéïóýíçò íá äéáêïðåß ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞ"ò êáé íá åðéôá÷õíèïýí ïé äéáäéêáóßåò, åÜí õðÜñ÷ïõí óôïé÷åßá ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé ðñüêåéôáé ãéá åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç. Ï ê. Áèáíáóßïõ óõíáíôÞèçêå ÷èåò êáé ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ðñïêåéìÝíïõ íá ôïí åíçìåñþóåé ãéá ôéò åîåëßîåéò ìå ôç "×ñõóÞ ÁõãÞ". "ÌåãÜëç óôéãìÞ ãéá ôçí åëëçíéêÞ äéêáéïóýíç" ôüíéóå ï ê. Ðáðïýëéáò óå äçëþóåéò ôïõ õðïäå÷üìåíïò ôïí ê. Áèáíáóßïõ, ï ïðïßïò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ õðïóôÞñéîå üôé "ç Äéêáéïóýíç èá áíôáðïêñéèåß óôï êáèÞêïí ôçò". "Ç Äçìïêñáôßá ìáò åßíáé éó÷õñÞ" åßðå ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ðñïóèÝôïíôáò üôé äéáèÝôåé ïëüêëçñï ïðëïóôÜóéï, ôï ïðïßï åßíáé åðáñêÝò ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ü÷é ìüíï ôç íáæéóôéêÞ, áëëÜ êáé êÜèå ìïñöÞ âßáò "Ôéò áðïöÜóåéò ôçò åëëçíéêÞò Äéêáéïóýíçò ôéò ðåñéìÝíåé üëïò ï åëëçíéêüò ëáüò" óçìåßùóå áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ï ê. Ðáðïýëéáò. Ìå ôç óõíÜíôçóç áõôÞ êëåßíåé ï êýêëïò ôùí åðáöþí ôïõ ê. Ðáðïýëéá ìå õðïõñãïýò êáé ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò ìåôÜ ôç äïëïöïíßá ôïõ Ð. Öýóóá.

Öëáò óôá ãåãïíüôá ÓôÅ: Áíôéóõíôáãìáôéêü ôï ìÝôñï ôçò «åöåäñåßáò» óôï Äçìüóéï Ùò "ðáñÜíïìç" êáé "áíôéóõíôáãìáôéêÞ" Ýêñéíå ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ôçí ðñþôç "åöåäñåßá" óôï äçìüóéï, üðùò áõôÞ åöáñìüóôçêå ôï 2011 ìå ôï Ìíçìüíéï É. Åéäéêüôåñá, ôï ÓôÅ Ýêñéíå áíôéóõíôáãìáôéêü ôçí äéÜôáîç ôçò ðñïóõíôáîéïäïôéêÞò äéáèåóéìüôçôáò, ç ïðïßá ïíïìÜóôçêå "åöåäñåßá". Ç åöåäñåßá óýìöùíá ìå ôïõò äéêáóôÝò, áíôßêåéôáé óôï Üñèñï 103 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò áëëÜ êáé óôçí óõíôáãìáôéêÞ áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò. "Äåí åßíáé óõíôáãìáôéêÜ áíåêôÞ ç ðñüâëåøç óôïí íüìï ôçò õðï÷ñåùôéêÞò, êáé ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç êñßóç ôïõ õðáëëÞëïõ áðü õðçñåóéáêü óõìâïýëéï, áðï÷ùñÞóåþò ôïõ" ìå ìüíï êñéôÞñéï ôç óõìðëÞñùóç ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ðñáãìáôéêÞò õðçñåóßáò, Ýóôù êáé áí áõôüò åßíáé ìåãÜëïò, üðùò åßíáé ç 35åôÞò õðçñåóßá, áíáöÝñåé ôï óêåðôéêü ôïõ ÓôÅ. "Äåí åßíáé óõíôáãìáôéêÜ åðéôñåðôü, ðñïêåéìÝíïõ íá åîõðçñåôçèåß ï èåìéôüò óêïðüò ôçò áíáäéïñãáíþóåùò ôùí äçìïóßùí õðçñåóéþí êáé ôçò ïñèïëïãéêÞò äéá÷åéñßóåùò ôçò áíôßóôïé÷çò äçìüóéáò äáðÜíçò, íá êáèïñßæïíôáé üñïé õðï÷ñåùôéêÞò áðïìáêñýíóåùò õðáëëÞëùí áðü ôçí õðçñåóßá ìå âÜóç êñéôÞñéá ìç óõíäåüìåíá ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò êáé ïñãáíùôéêÝò áíÜãêåò ôçò äéïéêÞóåùò, áëëÜ êáé ìå ôá ðñïóüíôá, ôéò éêáíüôçôåò êáé ôçí åí ãÝíåé õðçñåóéáêÞ ôïõò áðüäïóç êáé ç êáôÜñãçóç ôùí ïñãáíéêþí èÝóåùí, ôéò ïðïßåò êáôåß÷áí ïé áðïêñéíüìåíïé, íá åðÝñ÷åôáé ùò áõôüèñïç óõíÝðåéá ôçò áðïìáêñýíóåùò" õðïãñáììßæåé.

«Ðüëåìïò» áíáêïéíþóåùí ìåôáîý êõâÝñíçóçò êáé ÓÕÑÉÆÁ Óå "ðüëåìï" áíáêïéíþóåùí åðéäüèçêáí ÷èåò êõâÝñíçóç êáé ÓÕÑÉÆÁ. "¼óï êáé áí åðéäéþêåé ôçí áðïóôáèåñïðïßçóç êáé ôçí åêôñïðÞ ï ÓÕÑÉÆÁ, äåí èá ôá êáôáöÝñåé. Áðëþò åêôßèåôáé óôá ìÜôéá ôùí ÅëëÞíùí" ôüíéóå ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò Óßìïò Êåäßêïãëïõ áðáíôþíôáò óôçí áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç ðïõ Ýêáíå ëüãï ãéá åììïíÞ ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôïõ Á. ÓáìáñÜ óôçí èåùñßá ôùí äýï Üêñùí. ÓÉÌÏÓ ÊÅÄÉÊÏÃËÏÕ

Óôá Üêñá ç êüíôñá ìå ôçí «×ñõóÞ ÁõãÞ»…

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

"Ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò áíáëþèçêå óÞìåñá óå Ýíá ðáñáëÞñçìá, ãéá íá åðéâåâáéùèåß áðü ôá ðéï åðßóçìá ÷åßëç, üôé ç êõâÝñíçóç êáé ï ðñùèõðïõñãüò ðñïóùðéêÜ åðéìÝíïõí êáé ìåôÜ áðü üëá üóá Ý÷ïõí ãßíåé, óôçí áíéóôüñçôç êáé åðéêßíäõíç èåùñßá ôùí äýï Üêñùí"áíÝöåñå ï ÓÕÑÉÆÁ, áíôáðáíôþíôáò óôïí Ó. Êåäßêïãëïõ, ï ïðïßïò êáôáêåñáýíùóå íùñßôåñá, ôçí áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç, ôïíßæïíôáò üôé "ç "×ñõóÞ ÁõãÞ" õðçñåôåß ôçí ðïëéôéêÞ áíùìáëßá áëëÜ êáé ÓÕÑÉÆÁ ðõñïäïôåß ìå ôç óåéñÜ ôïõ ôçí ðïëéôéêÞ áíùìáëßá, ôþñá ðéá ÷ùñßò ðñïó÷Þìáôá". "Áõôü ôï êáëïêáßñé, ï ÓÕÑÉÆÁ ðñïóðáèïýóå íá áíáôñÝøåé ôçí êõâÝñíçóç, ôï äéáêÞñõóóå ìå êÜèå ôñüðï, ðñïåôïßìáæå áíïéêôÜ åîÝãåñóç ãéá ôï öèéíüðùñï, åîÞããåéëå áðü ôç Èåóóáëïíßêç üôé ç êõâÝñíçóç èá áíáôñáðåß óôïõò äñüìïõò åíþ ðñïóðÜèçóå íá åìðëÝîåé óå áõôü êáé ôá ó÷ïëåßá" åðéóÞìáíå ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò. "Ç ðëåéïøçößá ôçò êïéíùíßáò Ý÷åé óõíåéäçôïðïéÞóåé üôé ï áãþíáò åíÜíôéá óôï öáóéóìü åßíáé Üññçêôá óõíäåäåìÝíïò ìå ôïí áãþíá åíÜíôéá óôï ìíçìüíéï. Áãþíá ãéá äçìïêñáôßá, êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç êáé áîéïðñÝðåéá" óçìåßùóå ùóôüóï ï ÓÕÑÉÆÁ.

ÐáñÜôáóç ãéá ôéò åããñáöÝò ôùí ðñùôïåôþí óôá ÐáíåðéóôÞìéá… Ôçí ðáñÜôáóç ôçò ðåñéüäïõ åããñáöÞò ôùí ðñùôïåôþí öïéôçôþí óôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá ðñïáíÞããåéëáí ïé ðñõôáíéêÝò áñ÷Ýò. Åéäéêüôåñá, óôïí áðüç÷ï ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ôùí õðáëëÞëùí óôá ÁÅÉ ôçò ÷þñáò, ç Óýíïäïò ôùí ÐñõôÜíåùí, åéóáêïýïíôáò ôçí åéóÞãçóç ôïõ áñìüäéïõ õðïõñãïý, Ê. Áñâáíéôüðïõëïõ, áðåöÜíèç ðùò "áíáãíùñßæåôáé ç ýðáñîç äõó÷åñåéþí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôùí åããñáöþí ôùí ðñùôïåôþí öïéôçôþí, ïé ïðïßåò ïöåßëïíôáé óôçí áíáêïßíùóç ôïõ ìÝôñïõ ôçò äéáèåóéìüôçôáò 1.349 äéïéêçôéêþí õðÜëëçëùí áðü 8 ÁÅÉ ôçò ÷þñáò êáé óôçí Ýêäïóç ôçò ó÷åôéêÞò ÊÕÁ […] Ôá ðáíåðéóôÞìéá ðñÜãìáôé, óôï ðëáßóéï ôçò áõôïäéïßêçóÞò ôïõò êáé ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêïëýíïõí ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï ôçí åããñáöÞ ôùí ðñùôïåôþí öïéôçôþí, èá ìåñéìíÞóïõí ãéá ôçí ðáñÜôáóç ôçò ðåñéüäïõ ôùí åããñáöþí êáé ãéá ôïí ïñéóìü íÝùí çìåñïìçíéþí".

ÊÙÍ. ÁÑÂÁÍÉÔÏÐÏÕËÏÓ

4


5

ÐÏËÉÔÉÊÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Óôéò ÇÐÁ áðü óÞìåñá ï Áíô. ÓáìáñÜò… Ðïëéôéêüò ðëÝïí ï êßíäõíïò åêôñï÷éáóìïý... Ôoõ ÄÇÌÇÔÑÇ KÁÌÐOÕÑÁÊÇ

ôüôå ç Üíïäïò ôïõ ôåëåõôáßïõ êáéñïý êÜôé ðñïåîïöëåß. ÁõôÞ ç ãåíéêÞ áñ÷Þ éó÷ýåé êáé èá éó÷ýåé ðÜíôá, áêüìá êáé óôç äéêÞ ìáò êïõôóÞ ÷ñçìáôáãïñÜ. ÊáôÜ ôç ãíþìç ìïõ ëïéðüí, âñá÷õðñüèåóìá ç Üíïäïò áõôÞ ïöåßëåôáé åí' ðïëëïßò óôçí áíáìïíÞ áíáâáèìßóåùí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò áðü äéåèíåßò ïßêïõò. Ç áíáìïíÞ áõôÞ äåí Ýñ÷åôáé ùò áðïôÝëåóìá êñõöþí ðëçñïöïñéþí Þ êáôáóêïðåõôéêÞò äñÜóçò, åßíáé áõôïíüçôç. Åö' üóïí ïé ìáêñïïéêïíïìéêïß äåßêôåò ôçò ÷þñáò äåß÷íïõí ó÷åôéêÞ âåëôßùóç, ïé äéåèíåßò ïßêïé áîéïëüãçÄßðëá óôá ó÷åôéêÜ óçò äåí ðñüêåéôáé íá ðáñáìåßíïõí óôéò ðáëéÝò áîéïëïãÞóåéò áéóéüäïîá óåíÜñéá ôïõò. Ç ÅëëÜäá ïõóéáóôéêÜ ðáðåñß ôçò ïéêïíïìßáò, ñáìÝíåé áêüìá óôïõò âõèïýò ôùí åíõðÜñ÷åé ðÜíôá äéåèíþí áîéïëïãÞóåùí, åíþ åßíáé ï ðïëéôéêüò êßíäõíïò. ðáíèïìïëïãïýìåíï üôé ç ïéêïíïÅõôõ÷þò ìßá ôçò Ý÷åé îåêïëëÞóåé áðü ôá Þ äõóôõ÷þò, ôÜñôáñá ðïõ âñéóêüôáí ðáëéüôåñá. Ìðïñåß íá ìç âãÞêå áêüìá ç ðéèáíüôçôá óôçí åðéöÜíåéá, ìðïñåß ç ðñáãïéêïíïìéêïý ìáôéêÞ ïéêïíïìßá íá áóöõêôéÜ, áôõ÷Þìáôïò ìðïñåß ï áðëüò êüóìïò íá åßíáé óôç ÷þñá óôï ÷åéñüôåñï óçìåßï ôïõ, üìùò Ý÷åé áðïìáêñõíèåß, ïé äåßêôåò åßíáé âåëôéùìÝíïé. Áõôü áëëÜ ï êßíäõíïò äå ìðïñåß íá ìçí áíôéêáôïðôñéóôåß óôéò åêôéìÞóåéò ôùí äéåèíþí ðïëéôéêïý ïßêùí. áôõ÷Þìáôïò Äßðëá ó' áõôÜ, áîßæåé íá åðéðáñáìÝíåé ìåãÜëïò óçìáíèåß üôé üóåò åðé÷åéñÞóåéò êáôÜöåñáí íá åðéâéþóïõí ùò óÞìåñá, ü÷é ìüíï Ý÷ïõí ðéá áõîçìÝíç áíèåêôéêüôçôá, áëëÜ åê' ôùí ðñáãìÜôùí äéáèÝôïõí ðëÝïí êáé ìåãáëýôåñï ðåäßï ìåëëïíôéêÞò äñÜóçò. Ï ëüãïò åßíáé ïöèáëìïöáíÞò. Óå êÜèå ôïìÝá, ôï ðåäßï îåêáèáñßóôçêå, óõ÷íÜ ìå äñáìáôéêü ôñüðï. ÐïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò Ýêëåéóáí, Üñá Üöçóáí ìåãáëýôåñï ÷þñï ó' áõôÝò ðïõ Üíôåîáí. Áí õðÜñîåé êÜðïéá áíÜêáìøç êáé íÝá áíÜðôõîç ôçò áãïñÜò, ôüôå ïé óçìåñéíïß ôáëáéðùñçìÝíïé ðáß÷ôåò ðïõ êáôÜöåñáí íá ìåßíïõí óôï ðáé÷íßäé, áýñéï èá Ý÷ïõí ìåãÜëåò åõêáéñßåò. Åßíáé êé áõôüò Ýíáò ëüãïò íá áôåíßæåé êáíåßò ìå ó÷åôéêÞ áéóéïäïîßá ôï ôáìðëü üðïõ áõôÝò óÞìåñá âïëïäÝñíïõí. Ïöåßëù, üìùò, íá ðù êáé êÜôé áíôßèåôï. Äßðëá óôá ó÷åôéêÜ áéóéüäïîá óåíÜñéá ðåñß ôçò ïéêïíïìßáò, åíõðÜñ÷åé ðÜíôá ï ðïëéôéêüò êßíäõíïò. Åõôõ÷þò Þ äõóôõ÷þò, ç ðéèáíüôçôá ïéêïíïìéêïý áôõ÷Þìáôïò óôç ÷þñá Ý÷åé áðïìáêñõíèåß, áëëÜ ï êßíäõíïò ðïëéôéêïý áôõ÷Þìáôïò ðáñáìÝíåé ìåãÜëïò. Êáé êÜôé ôÝôïéï èá óõìðáñáóýñåé ôçí ïéêïíïìßá, ðïõ áêüìá åßíáé ðïëý éó÷íÞ ãéá íá áíôáðåîÝëèåé óå êëõäùíéóìïýò. Áêüìá ðéï åðéêßíäõíç êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ åßíáé ç ìáêáñéüôçôá êáé ñç÷üôçôá ôùí ðïëéôéêþí ìáò, ðïõ áíôß íá âëÝðïõí ôï äÜóïò ôóáêþíïíôáé ãéá ôï êëáäß ôïõ äÝíôñïõ. Ëåò êáé ôï ðÜíå öéñß-öéñß íá ôï öôéÜîïõí ôï áôý÷çìá. • Öïõóêüðïõëå, êáëü Óáââáôïêýñéáêï êáé ìáêñéÜ áðü íïóïêïìåßá. ÅéêïóéðÝíôå åõñþ ãéá íïóçëåßá èá æçôïýí êáé ðïõ íá ôá âñåéò ôüóá...

ÖÙÔÏ. ÁÑ×ÅÉÏÕ

ò õðïèÝóïõìå -äéüôé ðåñß áõôïý õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò áíôéññÞóåéò- üôé ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï áêïëïõèåß Á óôïé÷åéùäþò ôïõò êáíüíåò ôùí äéåèíþí ÷ñçìáôéóôçñßùí,

Ãéá ôéò ÇÐÁ áíá÷ùñåß, óÞìåñá óôéò 2:00 ìåôÜ ôï ìåóçìÝñé, ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò, üðïõ èá Ý÷åé ìáñáèþíéï óõíáíôÞóåùí óôç ÍÝá Õüñêç êáé ôçí ÏõÜóéãêôïí Ýùò ôçí åðüìåíç ÐÝìðôç, ìå ðïëéôéêïýò êáé ïéêïíïìéêïýò ðáñÜãïíôåò, ôçí ÏìïãÝíåéá êáèþò êáé åêðñïóþðïõò åðé÷åéñçìáôéêþí öïñÝùí êáé áìåñéêáíéêþí ÌÌÅ. Ðñéí ôçí áíá÷þñçóÞ ôïõ, ï ðñùèõðïõñãüò èá äå÷èåß óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ôçí ôñüéêá. Ôçí Ôñßôç, ï ê. ÓáìáñÜò èá âñßóêåôáé óôçí ÏõÜóéíãêôïí, üðïõ óôéò 3:00 ôï ìåóçìÝñé èá Ý÷åé óõíÜíôçóç ìå ôçí åðéêåöáëÞò ôïõ ÄÍÔ, Êñéóôßí ËáãêÜñíô, åíþ óôéò 5:30 èá ìéëÞóåé óôï Éíóôéôïýôï Ðßôåñóïí, ðïõ óõíåñãÜæåôáé ìå ôï ºäñõìá ÍéÜñ÷ïõ. Ãéá ôçí ÔåôÜñôç, åßíáé ðñïãñáììáôéóìÝíç ç óõíÜíôçóç ìå ôïí áíôéðñüåäñï ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí, Ôæï ÌðÜéíôåí êáé, óôç óõíÝ÷åéá, èá äåé ìÝëç ôçò Ãåñïõóßáò êáé ôïõ ÊïãêñÝóïõ. Ìåôáîý Üëëùí, èá Ý÷åé óõíÜíôçóç ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò åðéôñïðÞò Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí ôçò Ãåñïõóßáò, Ñüìðåñô ÌåíÝíôåæ, ãíùóôü ãéá ôéò öéëéêÝò áðÝíáíôé óôçí ÅëëÜäá èÝóåéò ôïõ.

Ô ç ò

ç ì Ý ñ á ò

Ïé áðåéëÝò ãéá ðáñáßôçóç âïõëåõôþí êáé ç ðñáãìáôéêüôçôá

Ï

ïé äéÜöïñåò óðáóìùäéêÝò åíÝñãåéåò, üé åîåëßîåéò óôï èÝìá ôùí åñåõðùò ç ìÞíõóç ðïõ êáôÝèåóáí âïõëåõíþí ãéá ôçí åãêëçìáôéêÞ äñÜôÝò ôçò êáôÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ, áëëÜ êáé ç óç óôåëå÷þí ôçò ×ñõóÞò ÁõäéáññïÞ üôé óêÝöôïíôáé ôçí ðáñáßôçóç ãÞò åßíáé êáôáéãéóôéêÝò. ÔñÝ÷ïõí ìå ôùí âïõëåõôþí ôçò, ãéá íá ðñïêáëÝðïëý ìåãÜëåò ôá÷ýôçôåò êáé êáíåßò óïõí áíáóôÜôùóç óôï óýóôçìá. äåí ãíùñßæåé ôé èá óõìâåß ôéò åðüìåíåò Ãéá íá ìçí ìåßíïõìå óôá Üëëá ãñáþñåò. Ôé áíáôñïðÝò ìðïñåß íá õðÜñöéêÜ, áò óôáìáôÞóïõìå óôçí ðéèáíüîïõí. ôçôá ðáñáßôçóçò ôùí âïõëåõôþí ôçò ÐÜíôùò, áðü ôá üóá, ôïõëÜ÷éóôïí ×ñõóÞò ÁõãÞò. ùò ôþñá, äéáññÝïíôáé áðü Åßíáé êÜôé ðïõ Ý÷åé ôï äéôéò äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò, öáßêáßùìá íá êÜíåé áõôü ôï íåôáé üôé õðÜñ÷åé ðïëý êáé êüììá, Ýóôù êáé áí êéíåßôáé óïâáñü õëéêü, ìå âÜóç ôï óôá üñéá ôçò óõíôáãìáôéïðïßï ìðïñåß íá óôïé÷åéïêüôçôáò. èåôçèåß ç "óõãêñüôçóç å¼ìùò áðü ôï íá ôï ãêëçìáôéêÞò ïñãÜíùóçò", óêåöôåßò êáé íá ôï äéáññÝç óõììåôï÷Þ óå áõôÞí áêüåéò, ìÝ÷ñé íá ôï ðñáãìáôïìá êáé âïõëåõôþí, áëëÜ Ôoõ ÐETÑÏÕ ðïéÞóåéò Ý÷åé ðïëý ìåãÜëç êáé ç åìðëïêÞ óå ìéá óåéñÜ ÔÑÏÕÐÉÙÔÇ äéáöïñÜ. "ðåñßåñãùí" êõêëùìÜôùí, ptroupiotis@yahoo.gr üðùò ìáóôñïðåßá, ðñïéáôß, ãéá ðáñÜäåéãìá, óôáóßá, åêâéáóìïß… ãéá íá ðñïêáëÝóåéò å¼ëá áõôÜ âÝâáéá ìÝíåé íá áðïäåéêëï.ãÝò óå ìéá ðåñéöÝ÷èïýí, áí êáé íïìßæù üôé åëÜ÷éóôïé ¸ëñåéá, äåí áñêåß íá ðáñáéôçèåß ï óçìåëçíåò ðïëßôåò Ý÷ïõí áìöéâïëßá ðåñß ñéíüò âïõëåõôÞò, áëëÜ êáé üëïé ïé õáõôïý. ðïøÞöéïé, þóôå íá ìçí õðÜñ÷åé êáõôü åîÜëëïõ ãßíåôáé óáöÝò êáé áíåßò ãéá íá êáôáëÜâåé ôçí Ýäñá. ðü ôç óôÜóç ðïõ ôçñïýí ôá ôåÊáé äåí îÝñù áí áõôü åßíáé åöéêôü ëåõôáßá åéêïóéôåôñÜùñá ôá óôåêáé åýêïëï, óå üëåò ôïõëÜ÷éóôïí ôéò ëÝ÷ç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò. ðåñéöÝñåéåò. Áí, ìÜëéóôá óõìâåß ÜñÁìõíôéêÞ êáé ìå ÷áìçëïýò ôüíïõò. íçóç õðïøçößïõ íá ðáñáéôçèåß óå Èá Ýëåãå êáíåßò ÷ùñßò óõãêåêñéìÝíï êÜðïéá áðü ôéò ðåñéöÝñåéåò ðïõ ç óôü÷ï êáé ó÷Ýäéï, üðùò áðïäåéêíýïõí ×.Á. Ý÷åé åêëÝîåé âïõëåõôÞ, ôüôå, üðùò

Ã

Á

êáôáëáâáßíåôå, äçìéïõñãåßôáé ìåãÜëï æÞôçìá êáé åðéêïéíùíéáêü… ÐáñÜëëçëá, ç ðáñáßôçóç êÜèå ìÞíá åíüò âïõëåõôÞ, Ýôóé þóôå íá ïäçãåßôáé êÜèå ëßãï êáé ëéãÜêé ìéá åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá óå åêëïãÝò, üðùò áöÞíïõí êáé ðÜëé íá åííïçèåß áðü ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ, ãéá íá åîåõôåëéóôåß ôï óýóôçìá, ðñþôá áðü üëá èá åîåõôåëßóåé ôçí ßäéá ôç ×.Á. êáé èá ôçí åìöáíßóåé íá ðáßæåé ðïëéôéêÜíôéêá ðáé÷íéäÜêéá ôïõ óõóôÞìáôïò ðïõ õðïôßèåôáé üôé áíôéðáëåýåé. áé ôÝëïò, âÝâáéá, ôï ìåãÜëï æÞôçìá ãéá ôçí ßäéá ôç ×.Á. åßíáé ôï üôé óå ðåñßðôùóç ðïõ ïäçãÞóåé ôá ðñÜãìáôá óå åðáíáëçðôéêÝò åêëïãÝò, èá âñåèåß ü÷é ìüíïí åêôüò ÂïõëÞò áëëÜ êáé ðéèáíüí ìå êáôáãñáöÞ åêëïãéêÞò åðéññïÞò áñêåôÜ ìéêñüôåñçò áðü ü,ôé óÞìåñá. Êáé áõôü âÝâáéá ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå åóùôåñéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò, áëëÜ êáé óå áðáîßùóç áðü ôïí êüóìï. Ìðïñåß íá ïäçãÞóåé ôç ×.Á. åêåß ðïõ Þôáí ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá. Óôï ðåñéèþñéï. Ãé' áõôü, ëïéðüí, ßóùò åäþ Ý÷ïõìå íá êÜíïõìå ìå ìåãÜëá ëüãéá ëüãù ðáíéêïý. Åêôüò êáé áí Ý÷ïõìå íá êÜíïõìå ìå áõôïêáôáóôñïöéêïýò ôýðïõò, êÜôé ðïõ âåâáßùò êáèüëïõ äåí áðïêëåßåôáé…

Ê


6

ÄÉÅÈÍÇ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ì. ÊÜñíåú: Äåí «âëÝðåé» ðåñéóóüôåñï QE

¸íôáëìá óýëëçøçò êáôÜ ôïõ Á. Ïñöáíßäç

Éóðáíßá: Õøçëüôåñá ç áíÜðôõîç

Äåí âëÝðåé ôçí áíÜãêç ãéá íÝåò áãïñÝò ïìïëüãùí áðü ôçí ÂïÅ ï Ìáñê ÊÜñíåú, åêôéìþíôáò üôé ç ïéêïíïìßá áíáêÜìðôåé.

¸íôáëìá óýëëçøçò êáôÜ ôïõ ÁèáíÜóéïõ Ïñöáíßäç åîÝäùóå ôï åðáñ÷éáêü ÄéêáóôÞñéï Ëåìåóïý.

Óôçí áíáèåþñçóç ôùí ðñïâëÝøåùí ãéá ôçí áíÜðôõîç ôï 2014 ðñïÝâç ç Éóðáíßá, áíáêïßíùóå ç ÓïñÜãéá ÓÜåíè íôå Óáíôáìáñßá.

ÐáñáéôÞèçêå ï Ð. ÓôÜéíìðñïõê

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr Êýðñïò: Óôçí åêôáìßåõóç 1,5 äéó. åõñþ ðñïò ôçí Êýðñï, ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôïõ óõíåñãáôéêïý ôñáðåæéêïý ôïìÝá, ðñïÝâç, ÷èåò, ï Åõñùðáúêüò Ìç÷áíéóìüò Óôáèåñüôçôáò (ESM). Ôï ðïóü åêôáìéåýèçêå óå ïìüëïãá ðïõ åîÝäùóå ï ESM, äéÜñêåéáò 18 ìçíþí ìå êõìáéíüìåíï åðéôüêéï. Ôï äÜíåéï èá áðïðëçñùèåß áðü ôçí Êýðñï óå äýï äüóåéò ôùí 750 åêáô. åõñþ, ôï 2029 êáé ôï 2030 áíôßóôïé÷á. Óôï ìåôáîý, ôï åðáñ÷éáêü ÄéêáóôÞñéï Ëåìåóïý åîÝäùóå Ýíôáëìá óýëëçøçò êáôÜ ôïõ ôÝùò äéïéêçôÞ ôçò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò Êýðñïõ (ÊÔÊ), ÁèáíÜóéïõ Ïñöáíßäç. Ðïëßôçò áðü ôç Ëåìåóü õðÝâáëå ìÞíõóç åíáíôßïí ôçò ôÝùò ËáúêÞò ÔñÜðåæáò, ôùí ìåëþí ôïõ ä.ó. ôçò êáé ôïõ Ýùò ôüôå äéïéêçôÞ ôçò ÊÔÊ, õðïóôçñßæïíôáò üôé "ìå äüëéï ôñüðï ôïí åîáðÜôçóáí íá åðåíäýóåé óå áîéüãñáöá, ìå áðïôÝëåóìá íá ÷Üóåé 400.000 åõñþ". Âñåôáíßá: Ôçí åêôßìçóç üôé ç âñåôáíéêÞ ïéêïíïìßá áíáêÜìðôåé åîÝöñáóå ï äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Áããëßáò (ÂïÅ), Ìáñê ÊÜñíåú, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí "Yorkshire Post", ôïíßæïíôáò üôé äåí âëÝðåé ôçí áíÜãêç ãéá ðåñáéôÝñù áãïñÝò ïìïëüãùí áðü ôçí ôñÜðåæá. Óôï ìåôáîý, óôïé÷åßá ãéá ôçí êáôáíáëùôéêÞ åìðéóôïóýíç óôç Âñåôáíßá Ýäåéîáí Üíïäü ôçò ôïí ÓåðôÝìâñéï óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áðü ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2007. Åéäéêüôåñá, ï äåßêôçò åìðéóôïóýíçò ôçò GfK áíÞëèå áðü -13 ôïí Áýãïõóôï óå -10 ôïí ÓåðôÝìâñéï. Éóðáíßá: Óôçí áíáèåþñçóç ôùí åêôéìÞóåþí ôçò ãéá ôçí áíÜðôõîç óôçí Éóðáíßá ôï 2014 ðñïÝâç ç éóðáíéêÞ êõâÝñíçóç, áíáìÝíïíôáò ðëÝïí íá äéáìïñöùèåß óôï 0,7%, Ýíáíôé ôçò ðñïçãïýìåíçò åêôßìçóçò ãéá 0,5%, üðùò áíáêïßíùóå ç áíôéðñüåäñïò ôçò êõâÝñíçóçò, ÓïñÜãéá ÓÜåíè íôå Óáíôáìáñßá. ÐáñÜëëçëá, ç áíåñãßá áíáìÝíåôáé íá äéáìïñöùèåß ÷áìçëüôåñá, óôï 26,6% ôï 2013, áðü 26,7% ðñïçãïõìÝíùò, êáé óôï 25,9% ôï 2014. ¼óïí áöïñÜ óôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá, ç Éóðáíßá èá ðñïóðáèÞóåé íá ôï ìåéþóåé óôï 5,8% ôïõ ÁÅÐ ôï 2014, Ýíáíôé ôïõ 6,5% ðïõ áíáìÝíåôáé ãéá ôï 2013. Ç íôå Óáíôáìáñßá áíáêïßíùóå, åðßóçò, üôé ç êõâÝñíçóç õéïèÝôçóå ìåôáññýèìéóç åðß ôïõ óõíôáîéïäïôéêïý óõóôÞìáôïò.

ÓõíÝóôçóå ðñïêáôáñêôéêÝò óõíïìéëßåò ìå ôçí Á. ÌÝñêåë ôï SPD

Ô

çí ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü üëåò ôéò èÝóåéò ðïõ êáôÝ÷åé óôç ÓïóéáëäçìïêñáôéêÞ ðáñÜôáîç öåñüôáí íá õðÝâáëå ï õðïøÞöéïò ôïõ êüììáôïò ãéá ôçí êáãêåëáñßá, Ðååñ ÓôÜéíìðñïõê, üðùò ìåôÝäéäå ôï Ãåñìáíéêü Ðñáêôïñåßï ÅéäÞóåùí, åðéêáëïýìåíï ðçãÝò áðü ôç ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ SPD. "Ç êáñéÝñá ìïõ èá Ý÷åé Ýíá ïìáëü ôÝëïò", öÝñåôáé íá äÞëùóå ï ÓôÜéíìðñïõê óôïõò õðïóôçñéêôÝò ôïõ. Ôï SPD óõíåäñßáæå, êåêëåéóìÝíùí ôùí èõñþí, ãéá ôçí óôÜóç ðïõ èá ôçñÞóåé óôï åíäå÷üìåíï óõãêñüôçóçò êõâÝñíçóçò ìå ôïõò ×ñéóôéáíïäçìïêñÜôåò ôçò êáãêåëáñßïõ. Ç "Wall Street Journal" ìåôÝäéäå üôé ôï åêôåëåóôéêü óõìâïýëéï ôùí Óïóéáëäçìïêñáôþí óõíÝóôçóå óôï êüììá íá åéóÝëèåé óå ðñïêáôáñêôéêÝò óõíïìéëßåò ìå ôçí êáãêåëÜñéï ÌÝñêåë, ãéá ôïí ó÷çìáôéóìü êõâÝñíçóçò óõíáóðéóìïý. Íùñßôåñá, äçìïóßåõìá ôçò "Suddeutsche Zeitung" áíÝöåñå üôé ï ðñüåäñïò ôïõ SPD, Æßãêìáñ ÃêÜìðñéåë åðéèõìåß íá ðñï÷ùñÞóåé óôç äéåîáãùãÞ åóùêïììáôéêïý äçìïøçößóìáôïò, ðñéí áðü ôï ôáêôéêü óõíÝäñéï ôïõ SPD, ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá óôéò 14 Íïåìâñßïõ. Áí áõôü ðñï÷ùñÞóåé, èá êëçèïýí ôá 470.000 ìÝëç ôïõ SPD íá åãêñßíïõí Þ íá áðïññßøïõí ôï áðïôÝëåóìá ôùí åðéêåßìåíùí äéáðñáãìáôåýóå-

ÕðÝñ ôçò äéåîáãùãÞò åóùêïììáôéêïý äçìïøçößóìáôïò ãéá ôï áí ôï SPD èá óõæçôÞóåé ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôçí êõâÝñíçóç, öåñüôáí íá ôÜóóåôáé ï Æßãêìáñ ÃêÜìðñéåë ùí ìåôáîý ôùí ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí (CDU/CSU) êáé ôïõ êüììáôüò ôïõò. Ðñéí áðü ôç óõíåäñßáóç, äçìïóêüðçóç ôïõ éíóôéôïýôïõ Forsa Ýäåéîå üôé ôá äýï ôñßôá ôùí ìåëþí ôïõ SPD áíôéôßèåíôáé óôç óõììåôï÷Þ ôïõ êüììáôüò ôïõò óå Ýíáí "ìåãÜëï óõíáóðéóìü" ìå ôïõò óõíôçñçôéêïýò ôçò ¢íãêåëá ÌÝñêåë, õðïãñáììßæïíôáò ôï äßëçììá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç êåíôñï-áñéóôåñÜ ðáñÜôáîç. Åéäéêüôåñá, ôï 65% ôùí ìåëþí ôïõ SPD äåí åðéèõìïýí ìéá óõíåñãáóßá ìå ôç ÌÝñêåë, åíèõìïýìåíïé ôéò ìåãÜëåò áðþëåéåò ðïõ åß÷å ôï êüììá ôïõò ìåôÜ ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí êõâÝñíçóç ôçò ðñþôçò èçôåßáò ôçò êáãêåëáñßïõ, ôçí ðåñßïäï 2005-09. Áíôßèåôá, ðÜíù áðü ôïõò ìéóïýò ðïõ øÞöéóáí õðÝñ ôùí Óïóéáëäçìïêñáôþí

óôéò åêëïãÝò äÞëùóáí õðÝñ åíüò "ìåãÜëïõ óõíáóðéóìïý" êáé Ýíá 40% êáôÜ. ÅîÜëëïõ, åõñýôåñç äçìïóêüðçóç ôçò Infratest dimap Ýäåéîå üôé ç ðëåéïíüôçôá ôùí Ãåñìáíþí ôÜóóåôáé õðÝñ ìéáò êõâÝñíçóçò "ìåãÜëïõ óõíáóðéóìïý". Åéäéêüôåñá, ôï 48% èÝëåé ìéá êõâÝñíçóç ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí êáé Óïóéáëäçìïêñáôþí, ôï 18% êëßíåé ðåñéóóüôåñï ðñïò Ýíá êõâåñíçôéêü ó÷Þìá ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí êáé Ðñáóßíùí, åíþ ôï 16% õðïóôçñßæåé êõâÝñíçóç Óïóéáëäçìïêñáôþí, Ðñáóßíùí êáé ÁñéóôåñÜò. Ìåôáîý ôùí øçöïöüñùí ôçò CDU/CSU, ôï 62% èÝëåé ôç óõãêõâÝñíçóç ìå ôï SPD, åíþ õðÝñ ìéáò ôÝôïéáò óõíåñãáóßáò ôÜóóåôáé ôï 58% ìåôáîý ôùí øçöïöüñùí ôùí Óïóéáëäçìïêñáôþí.

ÅÆ: ÁíÜðôõîç äåß÷íåé ï Eurocoin äåß÷íåé óôçí ÅõñùæþÁ íÜðôõîç íç (EZ) ï äåßêôçò Eurocoin ãéá

ôïí ÓåðôÝìâñéï, Ý÷ïíôáò äéáìïñöùèåß óå èåôéêü Ýäáöïò, ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü äýï ÷ñüíéá. Åéäéêüôåñá, ï äåßêôçò åíéó÷ýèçêå óôï 0,12 ôïí ÓåðôÝìâñéï, áðü 0,04 ôïí Áýãïõóôï êáé -0,09 ôïí Éïýëéï, üðùò ðñïêýðôåé áðü Ýêèåóç ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Éôáëßáò êáé ôïõ ÊÝíôñïõ ÏéêïíïìéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò ¸ñåõíáò (CERP). Ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôïõ ã' ôñéìÞíïõ èá áíáêïéíùèïýí óôéò

14 Íïåìâñßïõ, ùóôüóï ï äåßêôçò Eurocoin ìéëÜ áðü ôþñá ãéá áíÜðôõîç ôçò äñáóôçñéüôçôáò óôçí Åõñùæþíç óôá ôÝëç ôçò ðåñéüäïõ. Åí ôù ìåôáîý, éäéáßôåñá åíèáññõíôéêÜ Þôáí ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôï ïéêïíïìéêü êëßìá óôçí Åõñùæþíç. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ï äåßêôçò ïéêïíïìéêÞò åìðéóôïóýíçò âåëôéþèçêå ôïí ÓåðôÝìâñéï ãéá ðÝìðôï äéáäï÷éêü ìÞíá, Ý÷ïíôáò áíÝëèåé ìÜëéóôá óôï õøçëüôåñï åðßðåäï ôùí äýï ôåëåõôáßùí åôþí. Ï äåß-

êôçò åíéó÷ýèçêå ðåñéóóüôåñï áðü ü,ôé áíáìåíüôáí, óôéò 96,9 ìïíÜäåò, áðü 95,3 ôïí Áýãïõóôï. Óôï óýíïëï ôçò Å.Å., ï äåßêôçò ïéêïíïìéêÞò åìðéóôïóýíçò áõîÞèçêå êáôÜ 2,4 ìïíÜäåò, óôéò 100,6. Ãéá ôç íïìéóìáôéêÞ Ýíùóç, ç èåôéêÞ ôÜóç êáôÝóôç éäéáßôåñá åìöáíÞò óôéò ôñåéò áðü ôéò ðÝíôå ìåãáëýôåñåò ïéêïíïìßåò ôçò, ìå ôïí äåßêôç íá áõîÜíåôáé êáôÜ 2,5 ìïíÜäåò óôçí Éóðáíßá êáé ôçí Éôáëßá êáé êáôÜ 1,6 ìïíÜäá óôç Ãáëëßá, åíþ óôç Ãåñìáíßá Ýìåéíå ó÷åäüí áìåôÜâëçôïò.

Ãáëëßá: ÅðÝóôñåøå óôçí áíÜðôõîç êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ç ãáëëéêÞ ïéêïíïìßá, êáèþò Ýëáâå þèçóç áðü ôçí éó÷õñüôåñç åã÷þñéá æÞôçóç êáé ôçí åðáíáäçìéïõñãßá áðïèåìÜôùí, üðùò áíáêïßíùóå ç óôáôéóôéêÞ õðçñåóßá ôçò ÷þñáò. Åéäéêüôåñá, óýìöùíá ìå ôçí Insee, ç ãáëëéêÞ ïéêïíïìßá áíáðôý÷èçêå êáôÜ 0,5% óå ó÷Ýóç ìå ôï á' ôñßìçíï. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôçò Ãáëëßáò áõîÞèçêå êáôÜ 41,9 äéó. åõñþ, áíåñ÷üìåíï óå 1,912 ôñéó. åõñþ, Þ óôï 93,4% ôïõ ÁÅÐ, üðùò áíáêïßíùóå ç Insee. ÏÇÅ: Óå óõìöùíßá ãéá ìéá áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé íá ôåèåß õðü äéåèíÞ Ýëåã÷ï êáé íá êáôáóôñáöåß ôï ÷çìéêü ïðëïóôÜóéï ôçò Óõñßáò, êáôÝëçîáí, áñãÜ ôçí ÐÝìðôç, ÇÐÁ êáé Ñùóßá. Ôï êåßìåíï ðñïâëÝðåé ôç äõíáôüôçôá íá áðïöáóßóåé ôï Ó.Á. ãéá êõñþóåéò óå âÜñïò ôïõ ¢óáíô. Áîéùìáôïý÷ïé ôùí äýï ÷ùñþí åîÝöñáóáí ôçí åëðßäá üôé ôï Ó.Á. èá Þôáí óå èÝóç íá øçößóåé ÷èåò ìßá áðüöáóç. ×èåò áíáìåíüôáí íá óõíÝëèåé êáé ï Ïñãáíéóìüò ãéá ôçí Áðáãüñåõóç ôùí ×çìéêþí ¼ðëùí (ÏÉAC). Óýìöùíá ìå ôï êåßìåíï ôïõ ó÷åäßïõ áðüöáóçò ôïõ Ïñãáíéóìïý, ïé åðéèåùñÞóåéò óôç Óõñßá èá ðñÝðåé íá áñ÷ßóïõí ôï áñãüôåñï ôçí åñ÷üìåíç Ôñßôç. Åí ôù ìåôáîý, åîåëßîåéò õðÞñîáí óôï ðåñéèþñéï ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÏÇÅ êáé áíáöïñéêÜ ìå ôï ðõñçíéêü ðñüãñáììá ôïõ ÉñÜí, ôï ïðïßï ðñüôåéíå ôçí ðëÞñç åöáñìïãÞ ìéáò óõìöùíßáò åíôüò åíüò Ýôïõò. ÇÐÁ: ÅíÝêñéíå, ÷èåò, ç Ãåñïõóßá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí Ýêôáêôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí ÇÐÁ, ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå íá áðïôñÝøåé ôï êõâåñíçôéêü "ìðëáê-Üïõô", ÷ñçìáôïäïôþíôáò ïìïóðïíäéáêÝò õðçñåóßåò êáé ìåôÜ ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ. ¼ðùò ìåôÝäéäå ôï "Reuters", ç åëåã÷üìåíç áðü ôïõò Äçìïêñáôéêïýò Ãåñïõóßá Ýëáâå ôéò áðáñáßôçôåò åëÜ÷éóôåò åîÞíôá øÞöïõò ðïõ ÷ñåéáæüôáí ãéá íá ðåñÜóåé ôï íïìïó÷Ýäéï. Ôï ìÝôñï èá óôáëåß ôþñá óôç ÂïõëÞ ôùí Áíôéðñïóþðùí, ç ïðïßá åëÝã÷åôáé áðü ôïõò ÑåðïõìðëéêÜíïõò. Ïé ôåëåõôáßïé åðéìÝíïõí óôçí åéóáãùãÞ ðñïôÜóåùí ðïõ åßíáé ó÷åäüí óßãïõñï üôé èá áðïóõñèïýí áðü ôç Ãåñïõóßá êáé ôïí ðñüåäñï ÌðáñÜê ÏìðÜìá.


ÐáñáìÝíåé ç åìðëïêÞ ãéá ôçí åèåëïõóßá ôçò ÅèíéêÞò

ôïõ ÐÅÔÑÏÕ ËÅÙÔÓÁÊÏÕ p_leotsakos@motorpress.gr

Fuest (Éíóôéôïýôï ZEW): ÂÝâáéç ç ÷áëÜñùóç ôùí üñùí ôïõ åëëçíéêïý ìíçìïíßïõ, óôçí ðåñßðôùóç óõììá÷ßáò ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí êáé Óïóéáëäçìïêñáôþí óôç Ãåñìáíßá XáëÜñùóç ôùí äõóìåíþí üñùí ôïõ ðáêÝôïõ äéÜóùóçò ôçò ÅëëÜäáò ðñïâëÝðåé ï åðéêåöáëÞò ôïõ ãåñìáíéêïý ïéêïíïìéêïý Éíóôéôïýôïõ ZEW, Clemens Fuest, óôçí ðåñßðôùóç ó÷çìáôéóìïý åíüò ìåãÜëïõ êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý óôç Ãåñìáíßá, ìåôáîý ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí (CDU) êáé Óïóéáëäçìïêñáôþí (SPD). Êüíôñá óå üëïõò åêåßíïõò ðïõ õðïóôçñßæïõí ðùò äåí èá áëëÜîåé ç ãåñìáíéêÞ ðñïóÝããéóç óôçí åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ, üðïéá êé áí åßíáé ç óýíèåóç ôçò íÝáò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò, ï Fuest äçëþíåé: ÅÜí ôåëéêÜ ïé ×ñéóôéáíïäçìïêñÜôåò ôçò Merkel óõìöùíÞóïõí ìå ôï SPD ãéá ôï ó÷çìáôéóìü åíüò ìåãÜëïõ êõâåñíçôéêïý óõíáóðéóìïý, ôüôå ßóùò Ýñ÷ïíôáé êáëýôåñåò ìÝñåò ãéá ôçí ÅëëÜäá... "ÅÜí CDU êáé SPD óõìöùíÞóïõí ãéá ôï ó÷çìáôéóìü êõâÝñíçóçò, ôüôå åßíáé ðéèáíÞ ç ÷áëÜñùóç ôùí üñùí ôùí äáíåßùí ðïõ ëáìâÜíåé ç ÅëëÜäá", äÞëùóå ï Fuest, ï ïðïßïò Ý÷åé äéáôåëÝóåé êáé ïéêïíïìéêüò óýìâïõëïò ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò. Ôé ìïñöÞ ìðïñåß íá ëÜâåé ç ÷áëÜñùóç ôùí üñùí ôïõ ðáêÝôïõ äéÜóùóçò ôçò ÅëëÜäáò; "Ôï Âåñïëßíï ìðïñåß íá óõíáéíÝóåé óôç ìåßùóç ôùí åðéôïêßùí áëëÜ êáé óôçí åðÝêôáóç ôïõ ÷ñüíïõ áðïðëçñùìÞò ôùí äáíåßùí ðïõ Ý÷åé ëÜâåé ç ÅëëÜäá", ðñïâëÝðåé ï Fuest. Ôáõôü÷ñïíá ï åðéêåöáëÞò ôïõ ZEW åêôéìÜ ðùò Ýíáò åõñýò êõâåñíçôéêüò óõíáóðéóìüò ìåôáîý ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí (CDU) êáé Óïóéáëäçìïêñáôþí (SPD) åíäå÷ïìÝíùò íá åðéôá÷ýíåé ôéò äéáäéêáóßåò ãéá ôç óýóôáóç ìéáò ðñáãìáôéêÞò ôñáðåæéêÞò Ýíùóçò óôçí Åõñùæþíç.

Alpha Bank: Åðéôüêéá ëïãáñéáóìïý ÷ïñçãÞóåùí Alpha 605 óå óõíÜëëáãìá Ç Alpha Bank áíáêïßíùóå üôé áðü ôç ìåèáýñéï ÄåõôÝñá, 30 Óåðôåìâñßïõ, ôï ÅëÜ÷éóôï Äáíåéóôéêü Åðéôüêéï (ÅÄÅ) áíÜ íüìéóìá, óôïí ëïãáñéáóìü Alpha 605 óå óõíÜëëáãìá êáèïñßæåôáé ãéá äïëÜñéï ÇÐÁ (USD) óå 3,00%, ãéá ãéÝí Éáðùíßáò (JPY) óå 3,20%, ãéá öñÜãêï Åëâåôßáò (CHF) óå 3,20% êáé ãéá ëßñá Áããëßáò (GBP) óå 3,55%.

7

ÔÑÁÐÅÆÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Ãéáôß áíôéäñÜ ç ôñüéêá óôçí Ýîïäï 2.000 åñãáæïìÝíùí - Ôé áíôéðñïôåßíåé ç ôñÜðåæá

Å

ìðüäéá èÝôåé áêüìç ç ôñüéêá óôï ðñüãñáììá åèåëïõóßáò åîüäïõ ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ôï ïðïßï Ý÷åé ùò óôü÷ï ôçí áðï÷þñçóç Ýùò 2.000 åñãáæïìÝíùí. Ïé áíôéññÞóåéò ôçò ôñüéêáò ðáñáìÝíïõí ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò íá îåðåñáóôïýí ôá ðñïâëÞìáôá, ìå ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá íá áíôéðñïôåßíåé åíáëëáêôéêü ó÷Ýäéï. Ç ðñüôáóç ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò áöïñÜ Ýíá ìåßãìá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åèåëïõóßáò åîüäïõ, ôï ïðïßï ðñïâëÝðåé êáé áýîçóç ôùí åñãïäïôéêþí åéóöïñþí ðñïò ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò, áëëÜ êáé áýîçóç ôïõ ðïóïý, äçëáäÞ ðÜíù áðü 40 åêáô. åõñþ, ðïõ ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß þóôå íá âåëôéùèåß ç ñåõóôüôçôá ôïõ Ôáìåßïõ. Ìå âÜóç ðëçñïöïñßåò, óôü÷ïò åßíáé íá âñåèåß ìéá öüñìïõëá þóôå Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2013 íá Ý÷åé ðñáãìáôïðïéçèåß ç åèåëïõóßá Ýîïäïò Ýùò 2.000 áôüìùí óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá îåðåñáóôïýí êáé ôá áíôéêåéìåíéêÜ ðñïâëÞìáôá ìå ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò. ¼ðùò Ý÷åé Þäç áíáöåñèåß, ç ôñüéêá ü÷é ìüíï "ìðëïêÜñåé" ôá ó÷Ýäéá ôçò åèåëïõóßáò åîüäïõ, áëëÜ ðñïôåßíåé êáé ôçí åêêáèÜñéóç ôïõ Ôáìåßïõ ÁõôáóöÜëéóçò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò. Ç ðáñïõóßá ôçò ôñüéêáò óôçí ÅëëÜäá, ôùí åðéêåöáëÞò óõãêåêñéìÝíá ìáæß ìå âáóéêÜ ôå÷íéêÜ êëéìÜêéá, ßóùò íá äþóåé ëýóç óôï ðñüâëçìá ðïõ Ý÷åé áíáêýøåé, êáèþò ç âáóéêÞ èÝóç ôçò ôñüéêáò åßíáé üôé ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò Ý÷åé ÷ñåïêïðÞóåé, êáèþò äåí ìðïñåß íá áðïðëçñþóåé ôï äÜíåéï ôùí 75 åêáô. åõñþ ðïõ Ý÷åé ÷ïñçãÞóåé ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá. Íá óçìåéùèåß ðÜíôùò üôé, ç åèåëïõóßá Ýîïäïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ðïõ äõíçôéêÜ ìðïñåß íá öèÜóåé Ýùò ôá 2.000 Üôïìá, äåí ìðïñåß íá ðñï÷ùñÞóåé áí äåí âñåèåß ëýóç óôï æÞôçìá áõôü êáé ðñïöáíþò ôõ÷üí áäõíáìßá õëïðïßçóçò ìéáò ãåíéêåõìÝíçò åèåëïõóßáò åîüäïõ ìðïñåß íá äçìéïõñãÞóåé ðñïâëÞìáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Ýíáíôé ôïõ áíôáãùíéóìïý, ðïõ ìåéþíåé ðñïóùðéêü êáé åîïñèïëïãßæåé ôï êüóôïò. Ç ôñüéêá Ý÷åé èÝóåé ðïëëÜ æçôÞìáôá üóïí áöïñÜ ôç âéùóéìü-

ôçôá ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò. ÌÜëéóôá, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ç ôñüéêá Ý÷åé åíçìåñþóåé êáé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, ôïíßæïíôáò üôé ðñÝðåé íá ðáñÝìâåé êáé íá âñåé ìéá äéåîïäéêÞ ëýóç ãéá ôï ðñüâëçìá ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí ôçò ÅèíéêÞò êáé åéäéêÜ ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò. Ç ðñüôáóç ôçò ôñüéêáò ðñïâëÝðåé íá ìðåé óå êáèåóôþò åêêáèÜñéóçò ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò êáé íá õðÜñîåé ìåñéêÞ áðïæçìßùóç ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò óå ðïóïóôü 25% Þ 40% Þ 60%, áíÜëïãá êáé ìå çëéêéáêÜ êñéôÞñéá. Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá èá êáôáâÜëëåé ðñüóèåôá êåöÜëáéá ýøïõò 40 åêáô. åõñþ óôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò, áëëÜ õðÜñ÷ïõí óïâáñÝò åíóôÜóåéò ãéá ôï êáôÜ ðüóï ìðïñåß íá áðïðëçñùèåß ôï äÜíåéï ôùí 75 åêáô. åõñþ ðïõ Ýëáâå ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò áðü ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá. Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, ìå âÜóç ðëçñïöïñßåò, Ý÷åé ðñïôåßíåé íá êáôáâÜëëåé ôï 2% ôùí åñãïäïôéêþí åéóöïñþí óýìöùíá ìå íÝá ðñüôáóç ðïõ ìåëåôÜ, áëëÜ ôï åñþôçìá ðïõ åãåßñåôáé åßíáé áí ìðïñåß ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá íá äéá÷åéñéóôåß ôï ðñüâëçìá ôïõ Ôáìåßïõ. Ç ðëåõñÜ ôçò Ôñüéêáò õðïóôçñßæåé üôé ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ðñÝðåé íá ðñïóôáôÝøåé ôá óõìöÝñïíôÜ ôçò êáé íá åëá÷éóôïðïéÞóåé ôá êåöÜëáéá ðïõ êáôáâÜëëåé óôá Ôáìåßá. ¸íá áðü ôá åñùôÞìáôá ðïõ èÝôåé åßíáé áí ìðïñåß íá áðïðëçñùèåß áðü ôï Ôáìåßï ôï äÜíåéï ôùí 75 åêáô. åõñþ ðïõ ôïõ Ý÷åé ÷ïñçãçèåß. ¼ðùò åðßóçò, áí ïé åìðñÜãìáôåò åîáóöáëßóåéò ôïõ äáíåßïõ åßíáé ôÝôïéåò ðïõ íá äéáóöáëßæïõí ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá êáé áí õðÜñîåé åêêáèÜñéóç ôïõ Ôáìåßïõ ÁõôáóöÜëéóçò ðïéá èá åßíáé ç æçìßá ðïõ èá õðïóôåß ç ôñÜðåæá. Ç ðëåõñÜ ôçò ôñüéêáò èÝôåé èÝìá âéùóéìüôçôáò ôïõ Ôáìåßïõ ÁõôáóöÜëéóçò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, èÝìá æçìéþí ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ðéèáíÞ åêêáèÜñéóç ôïõ Ôáìåßïõ êáé èÝìá áðïðëçñùìÞò ôïõ äáíåßùí ôùí 75 åêáô. åõñþ. Ç ôñüéêá ðñÝðåé íá äþóåé ôç äõíáôüôçôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

íá õëïðïéÞóåé ôçí åèåëïõóßá Ýîïäï, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá æçôÜ íá âñåèåß êáé ìéá îåêÜèáñç ëýóç ãéá ôï Ôáìåßï ÁõôáóöÜëéóçò. Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá, ëüãù ôçò ôñÝ÷ïõóáò êåöáëáéáêÞò ôçò êáôÜóôáóçò, äåí ìðïñåß íá äéá÷åéñéóôåß ðïëëÜ áíïéêôÜ ìÝôùðá. ×ñåéÜæåôáé, ëïéðüí, íá ôéò äïèåß "ðñÜóéíï öùò" ãéá ôçí åèåëïõóßá Ýîïäï, ãéáôß óôï ôÝëïò èá êëçèåß ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò íá ðëçñþóåé ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôçí êåöáëáéáêÞ áíåðÜñêåéá ïñéóìÝíùí ôñáðåæþí. Ç ëýóç ôçò åêêáèÜñéóçò ôïõ Ôáìåßïõ åßíáé èåùñçôéêÜ ìéá ëýóç, áëëÜ áí üíôùò äåí ìðïñåß íá åîõðçñåôçèåß ôï äÜíåéï ôùí 75 åêáô. åõñþ, ôüôå ðñïöáíþò ðñÝðåé íá åöáñìïóôåß êÜðïéá ñéæïóðáóôéêÞ ëýóç. Ùóôüóï, åßíáé ëÜèïò íá ìðáßíïõí ðñïóêüììáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá êáé íá ìçí ôçò åðéôñÝðåôáé íá õëïðïéÞóåé ôçí áðáñáßôçôç åèåëïõóßá Ýîïäï åñãáæïìÝíùí, üôáí ïé áíôáãùíßóôñéÝò ôçò ôñÜðåæåò ðñï÷ùñïýí áíÜëïãåò ëýóåéò ìå ôá÷åßò ñõèìïýò.

Ðüóá íÝá êåöÜëáéá èá ÷ñåéáóôåß ç ÅèíéêÞ ôñÜðåæá Åí ôù ìåôáîý, ìå âÜóç óõãêëßíïõóåò åêôéìÞóåéò, ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá õðïëïãßæåôáé üôé èá ÷ñåéáóôåß åðéðëÝïí 2,5 äéó. åõñþ. Ôá 2,5 äéó. åõñþ èá ðñïÝëèïõí ðñïöáíþò áðü ðùëÞóåéò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí êáé áðü ôç óõññßêíùóç ôïõ éóïëïãéóìïý ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ðïõ ìðïñåß íá áõîÞèçêå ëüãù ôçò åîáãïñÜò ôçò FBBank êáé ôçò Probank, áëëÜ óôá-

äéáêÜ èá ìåéþíåôáé. ¢ñá, ç ÅèíéêÞ åêôéìÜôáé üôé èá ÷ñåéáóôåß 2,5 äéó. åõñþ ãéá íá âåëôéþóåé äåßêôåò êåöáëáéáêÞò åðÜñêåéáò êáé íá êáëýøåé ìÝñïò ôçò áñíçôéêÞò êáèáñÞò èÝóçò ðïõ êÜëõøå ôï Ôáìåßï ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá èá ðñïâåß óå ðþëçóç èõãáôñéêþí êáé óõììåôï÷þí. Ìåôáîý áõôþí èá åßíáé êáé ç Ðáíãáßá, ç åôáéñßá äéá÷åßñéóçò áêéíÞôùí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò. Ç áîßá ôùí 242 áêéíÞôùí ôçò ÅèíéêÞò ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ç Ðáíãáßá Ý÷ïõí áîßá êôÞóçò 595 åêáô. åõñþ êáé ôñÝ÷ïõóá áðïôßìçóç 755 åêáô., äçëáäÞ õðåñáîßá 160 åêáô. åõñþ. Ùóôüóï, èá ðñÝðåé íá áíáöåñèåß üôé ç ðëåéïøçößá ôùí áêéíÞôùí ôçò Ðáíãáßá åßíáé ôá éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá áêßíçôá - êáôáóôÞìáôá. Åðßóçò ðñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé åó÷Üôùò åðÝíäõóå ðñüóèåôá êåöÜëáéá óå áãïñÜ áêéíÞôùí, ç ïðïßá ìðïñåß èåùñçôéêÜ íá ôéò áðïöÝñåé õðåñáîßåò, áëëÜ áêüìç ç êáôÜóôáóç åßíáé ñåõóôÞ óôçí áãïñÜ áêéíÞôùí. ÐÜíôùò, ç ÅèíéêÞ êáôÜöåñå íá êåñäßóåé ÷ñüíï ùò ðñïò ôç äéáäéêáóßá ðþëçóçò ôçò Finansbank, áëëÜ ôï êõñéüôåñï êáôÜöåñå íá áðïôñÝøåé ôçí ðëÞñç ðþëçóç ôçò èõãáôñéêÞò ôçò óôçí Ôïõñêßá. ÌåôÜ ôéò Ýó÷áôåò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí DGComp, ç ÅèíéêÞ êáôÜöåñå íá ðÜñåé ðáñÜôáóç Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ 2014 þóôå íá ðïõëÞóåé áðü 40% Ýùò 51% ôçò Finansbank. Ç ÅèíéêÞ èá êñáôÞóåé Ýíá óôñáôçãéêü ðïóïóôü óôçí ôïõñêéêÞ èõãáôñéêÞ ôçò.

Áíáíåþèçêáí ïé óõìâÜóåéò ôùí ãåíéêþí äéåõèõíôþí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò Ôéò óõìâÜóåéò ôùí ãåíéêþí äéåõèõíôþí ôçò ôñÜðåæáò áíáíÝùóå ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, êáôÜ ôç óõíåäñßáóÞ ôïõ ôçò 26/9/2013. Åðßóçò, áíáâÜèìéóå óå ãåíéêïýò äéåõèõíôÝò ôïõò âïçèïýò ãåíéêïýò äéåõèõíôÝò Ðáíáãéþôç ÃïõôÜêç, ÔçëÝìá÷ï Ðáëáéïëüãï, ÈåïöÜíç Ðáíáãéùôüðïõëï, ÐÝôñï Öïõñôïýíç êáé Íéêüëáï ×ñéóôïäïýëïõ. ÐáñÜëëçëá ïíüìáóå, ùò âïçèü ãåíéêü äéåõèõíôÞ ÊáíïíéóôéêÞò Óõììüñöùóçò ôçò ôñÜðåæáò êáé ôïõ ïìßëïõ ôïí Ðáíáãéþôç ÄáóìÜíïãëïõ êáé ùò âïçèü ãåíéêü äéåõèõíôÞ Äéá÷åßñéóçò Êéíäýíùí ôçò ôñÜðåæáò êáé ôïõ ïìßëïõ ôïí ÁëÝîáíäñï ÌðÝíï. Ôï ä.ó. åîïõóéïäüôçóå ôïí äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò ÅèíéêÞò, ÁëÝîáíäñï ÔïõñêïëéÜ, ìå ðñÜîåéò ôïõ, íá êáèïñßæåé êáé íá ôñïðïðïéåß ôá åðéìÝñïõò êáèÞêïíôá êáé ôéò åéäéêüôåñåò áñìïäéüôçôåò êáé ôïìåßò åõèýíçò åíüò åêÜóôïõ ôùí âïçèþí êáé ãåíéêþí äéåõèõíôþí.


8

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Óôéò 3/10 ç óõæÞôçóç óôï ÄÅÅ ãéá ÄÅÇ

Óôï «Golden Hall» ôï 35ï êáôÜóôçìá Public Óõíå÷ßæåôáé ìå åíôáôéêïýò ñõèìïýò ç áíÜðôõîç ôùí êáôáóôçìÜôùí Public óõìöåñüíôùí Ð. Ãåñìáíïý, ðïõ åãêáéíéÜæïõí ôï íÝï ôïõò êáôÜóôçìá, ôï 35ï êáôÜ óåéñÜ, óôï "Golden Hall". Ôï íÝï Public, óõíïëéêÞò Ýêôáóçò 1.000 ô.ì., âñßóêåôáé óôï éóüãåéï ôïõ åìðïñéêïý êÝíôñïõ êáé óõóôåãÜæåôáé ìå ôï ðïëõêáôÜóôçìá åéäþí óðéôéïý êáé äéáêüóìçóçò notoshome. Ç óõíåñãáóßá ìå ôï notoshome èá åðéôñÝðåé óôïõò êáôáíáëùôÝò íá óõíäõÜæïõí ôéò áãïñÝò áëëÜ êáé ôéò áëëáãÝò ôïõò ìå ôï óýíïëï ôùí ðñïúüíôùí ôùí äõï åôáéñåéþí êé åðßóçò íá áãïñÜæïõí ðñïúüíôá êáé áðü ôá Public ìå ëßóôá ãÜìïõ áðü ôá notoshome.

Óôéò 14 Äåêåìâñßïõ ç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò Åðßëåêôïò Óôéò 14 Äåêåìâñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç åôÞóéá ôáêôéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò Åðßëåêôïò. Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï èá ðñïôåßíåé óôç óõíÝëåõóç ôç ìç äéáíïìÞ ìåñßóìáôïò. Óçìåéþíåôáé ôÝëïò üôé ç åôÞóéá Ýêèåóç êáé ôá ìåãÝèç ôçò ÷ñÞóçò 01.07.2012 -30.06.2013 èá åßíáé äéáèÝóéìá ìåèáýñéï, ÄåõôÝñá 30 Óåðôåìâñßïõ.

Ìáñáèþíéïò ôçò «Navarino Challenge» ìå ôçí The Huffington Post Media Ï ðñþôïò ìáñáèþíéïò "Navarino Challenge" ìå ôïí Åëëçíïáìåñéêáíü õðåñìáñáèùíïäñüìï Dean Karnazes, ðïõ Ý÷åé ùò óêïðü ôïõ íá åíçìåñþóåé ôïí êüóìï ãéá ôá ïöÝëç ôçò ÌåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò êáé íá ôïí åõáéóèçôïðïéÞóåé ãýñù áðü ôá èÝìáôá ôçò ðáéäéêÞò ðá÷õóáñêßáò, âñßóêåôáé ìüëéò ëßãåò åâäïìÜäåò ðñéí ôçí ðñáãìáôïðïßçóÞ ôïõ. Ç ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé ìÝóù ôïõ "Navarino Challenge" äéåõñýíåôáé ðáãêïóìßùò ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò The Huffington Post Media Group, óôéò ÇÐÁ. Ç No.1 åíçìåñùôéêÞ éóôïóåëßäá ôùí ÇÐÁ, ç ïðïßá Ý÷åé äéáêñéèåß ìå âñáâåßï Pulitzer ãéá ôá ñåðïñôÜæ ôçò, åíäõíáìþíåé ôï äéåèíÞ ÷áñáêôÞñá ôïõ ìáñáèùíßïõ êáé åíéó÷ýåé ôçí ðñïâïëÞ ôïõ.

Åðß áéôÞìáôïò Êïìéóéüí ãéá áíáßñåóç áðïöÜóåùí ãéá äéêáéþìáôá ëéãíßôç

Ô

á äéêáéþìáôá õðÝñ ôçò ÄÅÇ ãéá ôçí áíáæÞôçóç êáé ôçí åêìåôÜëëåõóç êïéôáóìÜôùí ëéãíßôç, èá âñåèïýí åê íÝïõ óôçí åðéêáéñüôçôá ìÝóá óôçí åðüìåíç åâäïìÜäá. ÁöïñìÞ ôï áßôçìá ôçò Êïìéóéüí ðñïò ôï ÄéêáóôÞñéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (ÄÅÅ) íá áíáéñÝóåé ôï ôåëåõôáßï äýï áðïöÜóåéò ôïõ Ãåíéêïý Äéêáóôçñßïõ ðïõ áêýñùóáí áíôßóôïé÷åò áðïöÜóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò ó÷åôéêÜ ìå ôá äéêáéþìáôá õðÝñ ôçò ÄÅÇ ãéá ôçí áíáæÞôçóç êáé ôçí åêìåôÜëëåõóç êïéôáóìÜôùí ëéãíßôç. Ôï áßôçìá èá óõæçôçèåß óôï ÄÅÅ ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá êáé óõãêåêñéìÝíá óôéò 3 Ïêôùâñßïõ. Õðåíèõìßæåôáé üôé, ôï 2008, ç ÅðéôñïðÞ Ýêñéíå üôé ç ÅëëÜäá ðáñáâéÜæåé ôïõò êáíüíåò ôïõ åëåýèåñïõ áíôáãùíéóìïý êáé ôùí êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí, äéáôçñþíôáò óå éó÷ý ðñïíïìéáêÜ äéêáéþìáôá õðÝñ ôçò ÄÅÇ, ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç ëéãíßôç óôçí ÅëëÜäá, äçìéïõñãþíôáò áíéóüôçôá åõêáéñéþí ìåôáîý åðé÷åéñÞóåùí üóïí áöïñÜ óôçí ðñüóâáóç óå ëéãíßôç ãéá ôçí ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, êáé ðáñÝ÷ïíôáò óôç ÄÅÇ ôç äõíáôüôçôá íá äéáôçñåß Þ íá åíéó÷ýåé ôç äåóðüæïõóá èÝóç ôçò óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ ÷ïíäñéêÞò ðñïìÞèåéáò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé åîÝäùóå ôçí áðüöáóç C (2008) 824. Óôç óõíÝ÷åéá, ç ÅëëÜäá êïéíïðïßçóå ôá ìÝôñá ðïõ ðñïôßèåôï íá ëÜâåé. ¸íá ÷ñüíï ìåôÜ êáé óõãêåêñéìÝ-

íá ôï 2009, ç ÅðéôñïðÞ êÞñõîå ôá ìÝôñá áõôÜ äåóìåõôéêÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá ìÝóá óôï ÷ñïíéêü ðëáßóéï ðïõ ôÝèçêå óôç íÝá áðüöáóç [C(2009) 6244]. Ùóôüóï, ìå îå÷ùñéóôÝò ðñïóöõãÝò åíþðéïí ôïõ Ãåíéêïý Äéêáóôçñßïõ, ç ÄÅÇ æÞôçóå ôçí áêýñùóç ôüóï ôçò áðüöáóçò ôïõ 2008 üóï êáé ôçò áðüöáóçò ôïõ 2009. ¼ðåñ êáé åãÝíåôï. Ìå áðïöÜóåéò ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ ôïõ 2012 ôï Ãåíéêü ÄéêáóôÞñéï Ýêáíå äåêôÜ ôá áéôÞìáôá ôçò ÄÅÇ êáé áêýñùóå ôéò äýï áðïöÜóåéò ôçò ÅðéôñïðÞò. Ç ÅðéôñïðÞ, ðÜíôùò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò æçôåß áðü ôï ÄÅÅ ôçí áíáßñåóç ôùí äýï áðïöÜóåùí ôïõ Ãåíéêïý Äéêáóôçñßïõ ðñïâÜëëïíôáò, ìåôáîý Üëëùí, üôé ïé åêôéìÞóåéò ôïõ óôñåâëþíïõí êáé ðáñåñìçíåýïõí ôá áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá êáé áëëïéþíïõí ôç âÜóç ôùí áðïöÜóåþí ôçò. Ï ëéãíßôçò åßíáé ïñõêôü ìå êý-

ñéï óôïé÷åßï ôïí Üíèñáêá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé êõñßùò ãéá ôçí ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò. Ç ÅëëÜäá åßíáé ï ðÝìðôïò ðáñáãùãüò ëéãíßôç óôïí êüóìï êáé ï äåýôåñïò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ìåôÜ ôç Ãåñìáíßá. Ôá ðñþôá äéêáéþìáôá áíáæçôÞóåùò êáé åêìåôáëëåýóåùò ôïõ ëéãíßôç óå äçìüóéá êïéôÜóìáôá ÷ïñçãÞèçêáí óôç ÄÅÇ ìå íïìïèåôéêü äéÜôáãìá ôï 1959 êáé ìå ôïí ìåôáëëåõôéêü êþäéêá ôïõ 1973. Ôï óýíïëï ôùí áðïèåìÜôùí ôùí åêìåôáëëåýóéìùí êïéôáóìÜôùí ëéãíßôç óôçí ÅëëÜäá åêôéìÜôáé óå 3.255 ðåñßðïõ åêáôïììýñéá ôüíïõò. Óôç ÄÅÇ ðáñá÷ùñÞèçêáí äéêáéþìáôá ãéá 2.000 åêáôïììýñéá ôüíïõò áðïèåìÜôùí ðåñßðïõ. Ïé óôáèìïß ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü åëëçíéêü ëéãíßôç áíÞêïõí üëïé óôç ÄÅÇ.

ÅðáöÝò ÔÑÁÉÍÏÓÅ ìå ÓÂÂÅ Ãéá ôï åìðïñåõìáôéêü êÝíôñï óôç Èåóóáëïíßêç êáé ìå ôç äéïßêçóç Ó åôïõóõíïìéëßåò ÓÂÂÅ, þóôå êáé äéêÜ ôïõ ìÝ-

ëç íá "ðñïó÷ùñÞóïõí" óôç óõìöùíßá óõíåñãáóßáò ãéá ôç äñïìïëüãçóç êáèçìåñéíÞò åìðïñåõìáôéêÞò áìáîïóôïé÷ßáò áðü Éêüíéï (ÐåéñáéÜ)- ÈñéÜóéï -Óßíäï- Ðáëéü Óéäçñïäñïìéêü Óôáèìü Èåóóáëïíßêçò êáé ôï ëéìÜíé ôçò Èåóóáëïíßêçò âñßóêåôáé ç ÔÑÁÉÍÏÓÅ. Óôçí åí ëüãù óõíåñãáóßá, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé "ïìáäïðïéçìÝíåò" ìåôáöïñÝò ðñïúüíôùí ôùí óõììåôå÷ïõóþí åôáéñåéþí, óõììåôÝ÷ïõí Þäç ðåñßðïõ 25 ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò-ìÝëç ôïõ ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Âéïìç÷áíéþí êáé Åðé÷åéñÞóåùí (ÓÅÂÅ). Óçìåéþíåôáé üôé ï åìðïñåõìá-

ôéêüò êüìâïò (hub) óôç Èåóóáëïíßêç, èá áîéïðïéåßôáé ãéá ôç óéäçñïäñïìéêÞ ìåôáöïñÜ öïñôßùí óôç Âüñåéá ÅëëÜäá, ôá ÂáëêÜíéá êáé ôçí Ôïõñêßá, êáé ìåëëïíôéêÞò äéåßóäõóçò óôéò áãïñÝò ôçò ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò, ôéò ÷þñåò ôçò ÂáëôéêÞò êáé ôç Ñùóßá. Ç ëåéôïõñãßá ôïõ hub -ôï ïðïßï ïõóéáóôéêÜ èá áîéïðïéåß, óå ðñþôç öÜóç õöéóôÜìåíåò õðïäïìÝò- óõíäÝåôáé êáé ìå ôéò óõìöùíßåò óõíôïíéóìÝíçò ìåôáöïñÜò "ïìáäïðïéçìÝíùí" öïñôßùí âéïìç÷áíéþí ìå ôñÝíá ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ. ÁõôÜ åéðþèçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ 39ïõ IATTO Forum - Export Summit II, ôï ïðïßï äéïñãÜíùóå ï Óýíäåóìïò ÅîáãùãÝùí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò (ÓÅÂÅ), õðü ôçí áéãßäá ôùí

õðïõñãåßùí Åîùôåñéêþí, ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, ìå ìÝãá ÷ïñçãü ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ öüñïõì, ï ðñüåäñïò êáé äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ, ÁèáíÜóéïò Æçëéáóêüðïõëïò, óçìåßùóå "åìåßò äçìéïõñãïýìå ôï hub ãéá åìðïñåýìáôá óôç Èåóóáëïíßêç êáé ï åðåíäõôÞò, áöïý ï äéáãùíéóìüò ðþëçóçò ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, èåùñþ üôé ìðïñåß íá åêìåôáëëåõôåß ôéò ìåãÜëåò åõêáéñßåò, ðïõ õðÜñ÷ïõí ãéá íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá áêüìç hub óôçí ÊåíôñéêÞ Åõñþðç, åíþ áêüìç Ýíá êÝíôñï èá ìðïñïýóå íá äçìéïõñãçèåß óôá ÂáëêÜíéá".

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

«Ïéíïðïéåßï ôçò ×ñïíéÜò» áíáäåß÷èçêå áðü ôï «Wine & Spirits» ç ÌðïõôÜñçò Ùò "Ïéíïðïéåßï ôçò ×ñïíéÜò" âñáâåýåôáé áðü ôï áìåñéêÜíéêï ðåñéïäéêü óôï ÷þñï ôïõ êñáóéïý êáé ôùí ðïôþí, "Wine & Spirits", ç ÌðïõôÜñçò. Óýìöùíá ìå ôçí áíáêïßíùóç ôçò åôáéñåßáò, ç êáôï÷Þ ôïõ ôßôëïõ áõôïý ãéá 17 ÷ñüíéá, äçëþíåé ôçí áîßá êáé óõíÝðåéá ìéáò ïéíïðïéçôéêÞò åôáéñßáò óôï áõîáíüìåíá áíôáãùíéóôéêü ðåñéâÜëëïí ôçò ðáãêüóìéáò áãïñÜò ôïõ êñáóéïý. Ç åôáéñåßá ÌðïõôÜñç åßíáé ç ìïíáäéêÞ åëëçíéêÞ åôáéñßá ðïõ êáôÝ÷åé ôïí ôßôëï áõôü ãéá 17 Ýôç êáé êáôáôÜóóåôáé áíÜìåóá óôéò ðÝíôå êáëýôåñåò ôïõ êüóìïõ.

¸ñåõíá óôï ÷þñï ôùí åðé÷åéñÞóåùí èá ðáñïõóéáóôåß óôï ÓåìéíÜñéï Çãåóßáò ôçò Sargia Partners Óôï 2ï ÓåìéíÜñéï Çãåóßáò ôçò Sargia Partners, ôï ïðïßï èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôéò 24 Ïêôùâñßïõ èá ðáñïõóéáóôïýí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ìïíáäéêÞò ãéá ôá åëëçíéêÜ äåäïìÝíá Ýñåõíáò "Your Vision Quest". Ç Sargia Partners óå óõíåñãáóßá ìå ôçí åôáéñåßá åñåõíþí Alternative Research Solutions äéåîÞãáãáí ôçí Ýñåõíá "Your Vision Quest" ìå óôü÷ï ôçí áíß÷íåõóç ôçò óçìáóßáò êáé ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõ ðñïóùðéêïý êáé åôáéñéêïý ïñÜìáôïò óôç óçìåñéíÞ åðï÷Þ. Ç Ýñåõíá äéåíåñãÞèçêå ôïí Éïýëéï êáé ôï åñùôçìáôïëüãéï óõìðëçñþèçêå online. Óõììåôåß÷áí óõíïëéêÜ 200 óôåëÝ÷ç åðé÷åéñÞóåùí, áðü äéÜöïñá åðßðåäá äéïßêçóçò êáé äéáöïñåôéêïýò ôïìåßò ïéêïíïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò.

Óôç Vodafone ôï âñáâåßï «Gold Social Environmental Ethical Governance» Ç Vodafone ôéìÞèçêå, ãéá 4ç öïñÜ, ìå ôï âñáâåßï "Gold Social Environmental Ethical Governance Award", êáôÜ ôç äéÜñêåéá åêäÞëùóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôï Åëëçíéêü Éíóôéôïýôï Åðé÷åéñçìáôéêÞò ÇèéêÞò (European Business Ethics Network - EBEN GR), óôéò 18/9. Ôï âñáâåßï áöïñÜ óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áîéïëüãçóçò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ÌïíôÝëïõ Social Environmental Ethical Governance (SEE.G.).


ÁëëáãÝò óôç óýíèåóç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò Äßáò É÷èõïêáëëéÝñãåéåò ìåôÜ ôçí ðáñáßôçóç ôïõ AèáíÜóéïõ Ðñá÷Üëç. ÓõãêåêñéìÝíá, ôo ìÝëïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ AèáíÜóéïò Ðñá÷Üëçò ðáñáéôÞèçêå áðü ôç èÝóç ôïõ ùò äéåõèýíùí óýìâïõëïò - åêôåëåóôéêü ìÝëïò, ðñïêåéìÝíïõ íá èÝóåé õðïøçöéüôçôá åðáíåêëïãÞò ùò åêôåëåóôéêü ìÝëïò êáé ç Anita Hamilton ðáñáéôÞèçêå áðü ôçí èÝóç ôçò ùò åêôåëåóôéêü ìÝëïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ðñïêåéìÝíïõ íá èÝóåé õðïøçöéüôçôá åðáíåêëïãÞò ôçò ùò äéåõèýíïõóá óýìâïõëïò êáé åêôåëåóôéêü ìÝëïò. Åí üøåé ôùí ùò Üíù ðáñáéôÞóåùí ôï ä.ó. ôçò åôáéñåßáò åðáíáóõãêñïôÞèçêå óå óþìá, ùò åîÞò: ÓôÝöáíïò ÌáíÝëëçò (ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò - ðñüåäñïò), Anita Hamilton (åêôåëåóôéêü ìÝëïò äéåõèýíùí óýìâïõëïò), ÈáíÜóçò Ðñá÷Üëçò (åêôåëåóôéêü ìÝëïò), Vadim Doubrovin (åêôåëåóôéêü ìÝëïò), Oleg Karpushev (åêôåëåóôéêü ìÝëïò) êáé Yuri Vinokurov (áíåîÜñôçôï ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò). Ïé áíùôÝñù áíôéêáôáóôÜóåéò êáé ç íÝá óýíèåóç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ èá ãíùóôïðïéçèïýí óôçí ðñþôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá. Ï ðñïóùñéíüò äéïñéóìüò ôùí ùò Üíù áíáöåñüìåíùí áíåîÜñôçôùí ìåëþí èá ôåèåß ðñïò Ýãêñéóç êáé åðéêýñùóç áðü ôçí ðñþôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ðïõ èá ëÜâåé ÷þñá.

Óõíåñãáóßá Aegean ìå ÄÁÁ ãéá online õðçñåóßá êñÜôçóçò èÝóçò parking Ç Aegean óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÄéåèíÞ ÁåñïëéìÝíá Áèçíþí, ðñïóöÝñïõí ìéá íÝá õðçñåóßá ãéá online êñÜôçóç èÝóçò parking, óôï áåñïäñüìéï "ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò" ìáæß ìå ôçí êñÜôçóç åéóéôçñßïõ. Ïé åðéâÜôåò ôçò Aegean Ý÷ïõí ðëÝïí ôç äõíáôüôçôá íá êëåßóïõí áðëÜ êáé åýêïëá ìáæß ìå ôï åéóéôÞñéü ôïõò êáé èÝóç óôÜèìåõóçò óôï áåñïäñüìéï. Ãéá üóïõò áãïñÜæïõí ôo åéóéôÞñéü ôïõò ìÝóù ôïõ website ôçò Aegean, ðáñÝ÷åôáé ç äõíáôüôçôá óôï âÞìá ôçò ðëçñùìÞò íá åðéëÝîïõí êáé ôçí êñÜôçóç ôçò èÝóçò óôÜèìåõóçò. ¸ôóé ìå Ýíá click ðñïóôßèåôáé ôï parking óôï óýíïëï ôçò áãïñÜò ôïõò åíþ åðùöåëïýíôáé ïéêïíïìéêÜ êáèþò ôïõò ðáñÝ÷åôáé Ýêðôùóç Ýùò êáé 50%.

ÅðÝíäõóç ôçò ARABSAT óôçí Hellas Sat ¾øïõò 700 åêáô. äïë., ãéá åðÝêôáóç ôùí åñãáóéþí ôïõ äïñõöüñïõ

Å

ðÝíäõóç ýøïõò 700 åêáô. äïëáñßùí äñïìïëïãåß ç ARABSAT ðñïêåéìÝíïõ íá åðåêôáèïýí ïé äñáóôçñéüôçôåò ôçò Hellas Sat, óôçí ïðïßá áíÞêåé ï äïñõöüñïò ðïõ åîáãüñáóå ç ARABSAT ðñüóöáôá áðü ôïí üìéëï ôïõ ÏÔÅ. ÓõãêåêñéìÝíá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóéþí ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý ARABSAT, ï ðñüåäñïò ôçò Hellas Sat êáé CEO ôïõ ARABSAT, Khalid Balkheyour, åîÞããåéëå åðåíäõôéêü ðñüãñáììá ýøïõò 700 åêáô. äïë. ãéá ôçí åðÝêôáóç ôùí åñãáóéþí ôçò Hellas Sat óôçí ôñï÷éáêÞ èÝóç ôùí 39 ìïéñþí ÁíáôïëéêÜ. Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ ARABSAT, óôï ïðïßï óõììåôåß÷áí áíôéðñïóùðåßåò áðü åííÝá ÷þñåò ôïõ Áñáâéêïý ÓõíäÝóìïõ êáé óõãêåêñéìÝíá ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá, ôï ÊïõâÝúô, ôç Ëéâýç, ôï ÊáôÜñ, ôá ÇíùìÝíá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá, ôï ÏìÜí, ôï ÓïõäÜí, ôçí Éïñäáíßá êáé ôç Ìáõñéôáíßá, ðñï÷þñçóå óôçí áíáâÜèìéóç ôçò óýíèåóçò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò Hellas Sat ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ õðïõñãïý Ñáäéïôçëåïðôéêþí ÌÝóùí ôçò ÓáïõäéêÞò, dr. Riyadh Najm, ôïõ ðñïÝäñïõ êáé

Ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ äéáóôçìéêïý êÝíôñïõ ôçò Hellas Sat åðéóêÝöèçêáí ïé áíôéðñïóùðåßåò ôùí åííÝá ÷ùñþí ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò åñãáóßåò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ CEO ôçò åôáéñåßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ôïõ ÊáôÜñ, Ooredoo, Óåà÷ç Saud bin Nasser AL- Thany, ï ïðïßïò åßíáé êáé ìÝëïò ôçò âáóéëéêÞò ïéêïãÝíåéáò ôïõ ÊáôÜñ- êáé ôïõ Said AlBahhar áðü ôçí åôáéñåßá ETISALAT ôùí ÇíùìÝíùí Áñáâéêþí ÅìéñÜôùí. Óçìåéþíåôáé üôé ôç äåýôåñç ìÝñá ôùí åñãáóéþí ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå åðßóêåøç üëùí ôùí áíôéðñïóùðåéþí óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ äéáóôçìéêïý êÝíôñïõ ôçò Hellas Sat óôçí Êïößíïõ. Õðåíèõìßæåôáé üôé, ïé ¢ñáâåò áðÝêôçóáí ôçí Hellas Sat ôïí ðåñáóìÝíï ÷åéìþíá áðü ôïí Ï-

ÔÅ áíôß ôéìÞìáôïò 208 åêáô. åõñþ. Ç ArabSat åßíáé ìßá áðü ôéò êïñõöáßåò åôáéñåßåò ðáñï÷Þò äïñõöïñéêþí õðçñåóéþí óå ðáãêüóìéï åðßðåäï.¸÷ïíôáò åêôïîåýóåé óôçí éóôïñßá ôçò 15 äïñõöüñïõò ç åôáéñåßá ðñïóöÝñåé ôçí ðéï åõñåßá äïñõöïñéêÞ êÜëõøç óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò êáé ôçò ÁöñéêÞò. Áîßæåé åðßóçò íá óçìåéþóïõìå üôé ç åôáéñåßá, ðïõ ôï 2011 Þôáí ï ôá÷ýôåñá áíáðôõóóüìåíïò ðÜñï÷ïò äïñõöïñéêþí õðçñåóéþí, ó÷åäéÜæåé ôçí åðÝêôáóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ìå ôçí åêôüîåõóç ôñéþí äïñõöüñùí "6çò ãåíéÜ".

Ìåßùóç æçìéþí êáé ðùëÞóåùí ãéá CPÉ ÁõîÞèçêáí ôá EBITDA - ÐñïóâëÝðåé óå âåëôßùóç ôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç õññßêíùóç æçìéþí áëëÜ êáé óçÓ ìáíôéêÞ õðï÷þñçóç ôùí ðùëÞóåþí ôçò åìöÜíéóå óôç ÷ñÞóç ðïõ ïëïêëçñþèçêå óôá ôÝëç Éïõíßïõ ç CPI. ÓõãêåêñéìÝíá, ôá êáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ìåôÜ áðü öüñïõò äéáìïñöþèçêáí óå æçìßåò 205 ÷éë. åõñþ Ýíáíôé æçìéþí 818 ÷éë. åõñþ ðïõ Þôáí ôçí ðñïçãïýìåíç ïéêïíïìéêÞ ÷ñÞóç, åíþ ïé óõíïëéêÝò ðùëÞóåéò ìåéþèçêáí êáôÜ 18,6%, õðï÷ùñþíôáò óôá 14,261 åêáô. åõñþ áðü 17,524 åêáô. åõñþ. Óçìåéþíåôáé üôé, óôï áíùôÝñù ðïóü ôùí ðùëÞóåùí ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ðùëÞóåéò õðçñåóéþí 4,535 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 4,505 ÷éë. åõñþ ôçò ÷ñÞóçò 1/7/2011- 30/06/2012. Óå üôé áöïñÜ óôá ìåéêôÜ êÝñäç, áõôÜ äéáìïñöþèçêáí óå 3,354 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 3,838 åêáô. åõñþ ðáñïõóéÜæïíôáò ìåßùóç 12,6%, åíþ ôá EBITDA áíÞëèáí óå 514 ÷éë. åõñþ Ýíáíôé 14 ÷éë. åõñþ ôçò ÷ñÞóçò 1/7/2011-30/06/2012. Ç áýîçóç

Á.Æ.: ÅðÝêôáóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÓõìâïëáéáêÞò ÊáëëéÝñãåéáò Êñéèáñéïý óôç ÈñÜêç Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÈñÜêçò, åðåêôåßíåé ôï Ðñüãñáììá ÓõìâïëáéáêÞò ÊáëëéÝñãåéáò Êñéèáñéïý ç ÁèçíáúêÞ Æõèïðïéßá, ôï ïðïßï ôï îåêßíçóå ôï 2008. Óôü÷ïò ôçò åôáéñåßáò åßíáé íá êáëýøåé ìÝóá óôçí åðüìåíç ôñéåôßá åî' ïëïêëÞñïõ ôéò áíÜãêåò ðáñáãùãÞò ôùí ðñïúüíôùí ôçò áðü åëëçíéêü êñéèÜñé. Ãéá ôï óêïðü áõôü äéïñãÜíùóå åêäÞëùóç óôçí ÊïìïôçíÞ, ãéá ôïõò ôïðéêïýò ðáñáãùãïýò êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôçò áðü ôïõò íïìïýò ¸âñïõ, ÎÜíèçò êáé Ñïäüðçò. Ç åôáéñåßá, Ý÷åé ðñïìçèåõôåß óõíïëéêÜ ðåñßðïõ 108.600 ôüíïõò õøçëÞò ðïéüôçôáò åëëçíéêïý êñéèáñéïý áðü åã÷þñéïõò ðáñáãùãïýò. Ç áîßá ôçò ðïóüôçôáò áõôÞò áíÝñ÷åôáé óôá 22 åêáô. åõñþ, åíþ ç ðñïóôéèÝìåíç áîßá ãéá ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá îåðåñíÜåé ôá 20 åêáô. åõñþ. ÅðéðëÝïí, ç âõíïðïßçóç ôïõ êñéèáñéïý ðñáãìáôïðïéåßôáé óôá äýï éäéüêôçôá âõíïðïéåßá ôçò åôáéñßáò óôç Èåóóáëïíßêç êáé ôçí ÐÜôñá, ôá ïðïßá åßíáé ôá ìïíáäéêÜ âõíïðïéåßá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí ÅëëÜäá. Ìüíï åöÝôïò ç åôáéñåßá ðñïìçèåýôçêå 38.100 ôüíïõò åëëçíéêü êñéèÜñé áðü åã÷þñéïõò ðáñáãùãïýò ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ôçò ìðßñáò Amstel, ÁËÖÁ êáé ÂÉÏÓ 5. Åðßóçò, äéðëáóßáóå ôïí áñéèìü ôùí ðáñáãùãþí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï Ðñüãñáììá êáé Ýôóé óÞìåñá óõíåñãÜæåôáé ìå 2.100 åã÷þñéïõò ðáñáãùãïýò, áñéèìüò äéðëÜóéïò áðü ôï 2012, ìÝóù 23 óõíåôáéñéóìþí êáé óõíåñãáôþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá.

ÆÙÏÕËËÇÓ ÌÇÍÁ

ÍÝåò áëëáãÝò óôï ä.ó. ôçò Äßáò É÷è.

9

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ôùí EBITDA áðïäßäåôáé áðü ôç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò, óôá ìÝôñá áíáäéÜñèñùóçò, ç åöáñìïãÞ ôùí ïðïßùí Üñ÷éóå áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï. ÁíáöïñéêÜ ìå ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò, ìáêñïðñüèåóìåò êáé âñá÷õðñüèåóìåò, áõôÝò äéáìïñöþèçêáí óôá 6,608 åêáô. åõñþ áðü 6,866 åêáô. åõñþ, ìåéùìÝíåò êáôÜ 258 ÷éë. åõñþ. ÔÝëïò, ïé áðáéôÞóåéò ôçò óôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò áíÝñ÷ïíôáí óå 4,851 åêáô. åõñþ áðü 4,730 åêáô. åõñþ, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç 2,56%. Ç áýîçóç ôùí áðáéôÞóåùí ïöåßëåôáé êõñßùò óôéò áõîçìÝíåò ðùëÞóåéò ôïõ ôÝôáñôïõ ôñéìÞíïõ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åîåôáæüìåíçò ïéêïíïìéêÞò ðåñéüäïõ ç åôáéñåßá åðéêÝíôñùóå, ôéò ðñïóðÜèåéÝò ôçò óôç äéáôÞñçóç ôùí åóüäùí áðü ôçí ðþëçóç ôùí ðñïúüíôùí ðïõ èåùñåß óôñáôçãéêÜ êáé áðü ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ìåéþíïíôáò êáôÜ ôï ìÝãéóôï äõíáôüí ôïí ðé-

óôùôéêü êßíäõíï, åíþ óõíÝ÷éóå ôéò åðåíäýóåéò ôçò ãéá ôçí áíÜðôõîç ðñïúüíôùí êáé óõóôçìÜôùí Äéá÷åßñéóçò ÅããñÜöùí. Ãéá ôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò, óôï÷åýåé óôç óõíÝ÷éóç ôùí ðñïóðáèåéþí ôçò óôçí ßäéá êáôåýèõíóç êáé ôçí åóôßáóÞ ôçò ðñïò ôéò ßäéåò áãïñÝò, åðéäéþêïíôáò áýîçóç ôïõ ìåñéäßïõ ôçò óå áõôÝò, åíþ èá óõíå÷ßóåé ôéò ëåëïãéóìÝíåò åðåíäýóåéò ôçò óôçí áíÜðôõîç ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí óôïõò ôïìåßò ôçò Øçöéïðïßçóçò êáé Äéá÷åßñéóçò ÅããñÜöùí êáé ôùí Äéáäñáóôéêþí ÓõóôçìÜôùí. Óå üôé áöïñÜ óôçí ðïñåßá ôùí ïéêïíïìéêþí ôçò ìåãåèþí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôñÝ÷ïõóáò ÷ñÞóçò ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò óôçí åèíéêÞ ïéêïíïìßá äåí ìðïñïýí íá ãßíïõí áîéüðéóôåò êáé áíôéêåéìåíéêÝò ðñïâëÝøåéò, åêôéìÜ üôé ôï áðïôÝëåóìá èá åßíáé áñêåôÜ âåëôéùìÝíï óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç.

Ðáñïõóßáóç Palo Pro óôï GSCL 2013 óôç Ãåñìáíßá Ç ðëáôöüñìá ôïõ Palo Pro ðáñïõóéÜóôçêå óôéò 23/9 óôï workshop Pathos 2013, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôïõ International Conference of the German Society for Computational Linguistics and Language Technology (GSCL 2013) óôï Darmstadt ôçò Ãåñìáíßáò. Ôï Palo Pro áðïôåëåß 1 áðü ôá 6 åñãáëåßá ðïõ äéáêñßèçêáí ìåôáîý 30 ðñïôÜóåùí êáé ðáñïõóéÜóôçêáí æùíôáíÜ óå start-ups, åñåõíçôÝò êáé áêáäçìáúêïýò. Ï éäñõôÞò ôïõ, Ð. Ôóáíôßëáò ðáñïõóßáóå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ Palo Pro óôçí áíÜëõóç åôáéñéêÞò êáé áôïìéêÞò öÞìçò.


10

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

Äåßê ôåò

27/9/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí ×.Á.

1.030,95

0,23

13,55

ÁËÖÁ

6.638.241

ÐÅÉÑ

4.433.247

ÌÉÃ

2.745.494

ÁÔÔ

2.458.014

ÅÕÑÙÂ

1.860.998

ÅÔÅ

1.171.881

FTSE/×.Á. Large Cap

348,13

0,21

12,42

FTSE/×.Á.-×.Á.Ê. Ôñáðåæéêüò Äåßêôçò

114,59

-2,58

-32,14

Äåßêôçò Ôéìþí Ìåóáßáò - ÌéêñÞò Êåöáëáéïð. ×.Á. 2.700,75

-0,88

-13,85

FTSE/×.Á. Mid Cap

1.084,28

-0,46

-4,32

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò Plus

1.477,82

1,61

18,48

FTSE/×.Á. Äéåèíïýò Äñáóôçñéïðïßçóçò

1.572,88

0,91

FTSE/×.Á. Mid - Small Cap Èåìåëéùäþí Ìåãåèþí

1.262,48

0,92

Ìåôï÷Þ

ÔåìÜ÷éá

ÏÐÁÐ

957.276

26,62

ÏÔÅ

842.704

1,90

ÉÍËÏÔ

585.515 457.635

837,24

0,18

13,53

Å×ÁÅ

Åëëçíéêüò Äåßêôçò Mid - Small Cap

1.047,34

1,17

19,46

Ìåôï÷Þ

Äåßêôçò ¼ëùí ôùí Måôï÷þí ×.Á.

211,77

-0,62

-10,52

ÏÐÁÐ

8.024.096

ÏÔÅ

6.872.064

FTSE/×.Á. Äåßêôçò ÁãïñÜò

Êëáäéêïß Äåßêôåò 27/9/2013

Ä%

% áðü 31.12.2012

FTSE/×.Á. ÔñÜðåæåò

151,40

-2,58

-33,09

FTSE/×.Á. ÁóöÜëåéåò

1.306,55

-0,80

-13,89

FTSE/×.Á. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò

1.544,59

0,38

17,11

FTSE/×.Á. Âéïìç÷áíéêÜ Ðñïúüíôá - Õðçñåóßåò

3.742,66

3,68

15,13

FTSE/×.Á. Åìðüñéï

2.756,94

2,84

50,69

FTSE/×.Á. Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò

2.037,16

0,89

36,63

FTSE/×.Á. ÐñïóùðéêÜ - ÏéêéáêÜ Ðñïúüíôá

4.827,77

2,45

54,62

FTSE/×.Á. Ôñüöéìá - ÐïôÜ

8.195,94

0,84

23,10

Äåßê ôåò

FTSE/×.Á. Ðñþôåò ¾ëåò

2.458,66

-1,13

5,82

FTSE/×.Á. ÊáôáóêåõÝò - ÕëéêÜ

2.361,34

1,48

28,61

FTSE/×.Á. ÐåôñÝëáéï - ÁÝñéï

2.866,53

-0,29

1,89

FTSE/×.Á. ×çìéêÜ

6.569,73

0,44

9,14

FTSE/×.Á. ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò

1.617,79

-9,88

123,47

FTSE/×.Á. Ôáîßäéá - Áíáøõ÷Þ

1.454,32

0,08

731,74

-1,21

FTSE/×.Á. Ôçëåðéêïéíùíßåò

2.229,58

FTSE/×.Á. Õðçñåóßåò ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò

FTSE/×.Á. Ôå÷íïëïãßá

FTSE/×.Á. Õãåßá

ÐéÝóåéò áðü ÏõÜóéãêôïí óôï äïëÜñéï

Måãáëýôåñåò ÓõíáëëáãÝò

Äåßêôåò X.A.

Áîßá

ÐÅÉÑ

5.692.079

ÁËÖÁ

3.865.636

ÄÅÇ

3.718.526

ÅÔÅ

3.590.417

Å×ÁÅ

2.939.965

ÌÐÅËÁ

2.684.471

ÅÕÄÁÐ

1.602.245

ÌÕÔÉË

1.439.232

÷èåò, åëáöñþò ôï åõñþ Ýíáíôé Å íéó÷õüôáí, ôïõ äïëáñßïõ, êáèþò ïé äýóêïëåò äéá-

ðñáãìáôåýóåéò óôçí ÏõÜóéãêôïí ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôùí ÇÐÁ, áëëÜ êáé ç Ýëëåéøç äéáöÜíåéáò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðüôå ç Federal Reserve èá áñ÷ßóåé íá ðåñéïñßæåé ôéò áãïñÝò ïìïëüãùí, Üóêçóáí ðéÝóåéò óôï áìåñéêáíéêü íüìéóìá. Ç ðñïóï÷Þ ôùí åðåíäõôþí áíáìÝíåôáé íá ðáñáìåßíåé óôñáììÝíç óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò Fed ôïõ Ïêôùâñßïõ êáé ôïõ Äåêåìâñßïõ, ìå êÜðïéïõò íá åêôéìïýí üôé ç áìåñéêáíéêÞ êåíôñéêÞ ôñÜðåæá èá ðñïôéìÞóåé íá ðåñéìÝíåé ìÝ÷ñé ôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014, Ýôóé þóôå íá óéãïõñåõôåß ðñþôá üôé ç áíÜêáìøç ôçò áìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò âñßóêåôáé óôáèåñÜ óå ôñï÷éÜ. ¸ôóé, ôï åõñþ êáôÝãñáöå êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,24% Ýíáíôé ôïõ äïëáñßïõ, ìå ôç ìåôáîý ôïõò éóïôéìßá íá äéáìïñöþíåôáé óôï 1,3521 äïë. Áðü ôçí Üëëç, ôï êïéíü åõñùðáúêü íüìéóìá õðï÷ùñïýóå Ýíáíôé ôïõ ãéåí, óôïí áðüç÷ï ó÷ïëßùí ôïõ éÜðùíá õðïõñãïý Ïéêïíï-

Måãáëýôåñåò ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷Þ

TéìÞ

Äéáêýìáíóç

ÌÏÔÏ

0,38

36,39

ÄÑÏÕÊ

1,90

29,73

ÁÅÃÅÊ

0,09

18,95

ÉÍÔÅÔ

0,30

15,45

ÁËÔÅÊ

0,04

15,00

44,08

ÐÁÑÍ

0,06

15,00

-1,41

ÓÁÉÊË

0,50

11,00

-0,49

58,82

ÅÕÑÙÂ

0,57

10,00

3.213,30

0,29

40,45

ÅÐÉËÊ

0,30

9,60

249,81

-0,33

-10,97

ÊËÌ

0,65

9,47

×ñ/êÞ áîßá

Êëåßóéìï Ìåô. % ÔéìÞ

ìéêþí, ÔÜñï ¢óï, ï ïðïßïò äÞëùóå üôé äåí óêÝöôåôáé ðñïò ôï ðáñüí íá áõîÞóåé ôïí åôáéñéêü öïñïëïãéêü óõíôåëåóôÞ, ðñïóöÝñïíôáò þèçóç óôï éáðùíéêü íüìéóìá. Ôï åõñþ õðï÷ùñïýóå êáôÜ 0,39% Ýíáíôé ôïõ ãéåí, óôá 133 ãéåí. Áðþëåéåò óçìåßùíå ôï åõñþ Ýíáíôé êáé ôçò ëßñáò Áããëßáò, êáèþò ôá ó÷üëéá ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Áããëßáò, Ìáñê ÊÜñíåú, ï ïðïßïò äÞëùóå üôé äåí âëÝðåé ôçí áíÜãêç ãéá íÝåò áãïñÝò ïìïëüãùí áðü ôçí êåíôñéêÞ ôñÜðåæá, ðñïóÝöåñáí óôÞñéîç óôç ëßñá, ç ïðïßá åíéó÷õüôáí êáôÜ 0,24% Ýíáíôé ôïõ åõñþ, óôéò 83,88 ðÝíåò.

Éóïôéìßåò Åõñþ NOMIÓÌÁ

ÁÃÏÑÁ (ÅÕÑÙ)

ÐÙËÇÓÇ (ÅÕÑÙ)

ÄïëÜñéï ÇÐÁ - USD Ëßñá Áããëßáò/Óêùô./Âüñ. Éñëáíäßáò - GBP Êïñþíá Äáíßáò - DKK Êïñþíá Óïõçäßáò - SEK ÖñÜããï Åëâåôéêü - CHF ÄïëÜñéï ÊáíáäÜ - CAD ÄïëÜñéï Áõóôñáëßáò - AUD Ãéåí Éáðùíßáò (100 ìïí.) (100 Units) - JPY Êïñþíá Íïñâçãßáò - NOK

1,38077 0,8568 7,60645 8,86003 1,2493 1,42463 1,48328 135,9456 8,26506

1,32663 0,8232 7,30815 8,51257 1,2003 1,36877 1,42512 130,6144 7,94094 ÐçãÞ: ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá

Ôop 10 Áðüäïóçò

Ìåãáëýôåñç ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Áîßá Måôï÷Þ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Áîßá óõí/ãþí

ÔåìÜ÷éá

ÐñÜîåéò

×áì. ôéìÞ Ýôïõò

Õø. ôéìÞ Ýôïõò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

Bottom 10 Áðüäïóçò

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

Måôï÷Þ

ÔéìÞ

Ä%

ÔåìÜ÷éá Añéèì. ÐñÜî. Ôæßñïò

ÌÏÔÏ

0,38 23,93

40

5

13

ÓÅËÌÊ

0,08 -19,19

1.500

1

1. ÅÔÅ

7.190.357.982

-2,60

3,00

3.590.417

1.171.881

1.248

1,83

9,87

ÐÇÃÁÓ

0,11 19,78

233

6

25

ÌÐÏÊÁ

0,06 -18,06

200

2

12

2. ÐÅÉÑ

6.391.435.618

-2,33

1,26

5.692.079

4.433.247

1.280

0,83

6,30

ÁÔÅÊ

1,00 19,05

50

1

50

ÍÁÊÁÓ

0,88 -9,93

119

2

105

3. ÁËÖÁ

6.280.670.957

-2,21

0,58

3.865.636

6.638.241

2.071

0,16

0,70

ÁÔÔÉÊ

0,03 15,38

20

1

0,6

ÁÂÅ

0,22 -9,88

2.555

7

560

4. ÏÔÅ

3.970.218.151

-0,49

8,10

6.872.064

842.704

1.285

4,26

8,25

ÕÁËÊÏ

0,16 10,07

100

2

16

ÅËÉÍ

1,08 -9,24

490

3

531

5. ÏÐÁÐ

2.647.700.000

0,00

8,30

8.024.096

957.276

1.053

5,49

8,50

ÁÊÑÉÔ

0,15

9,35

30

3

5

ÉÍÔÅÔ

0,30 -9,09

1.817

17

589

6. ÅËÐÅ

2.423.687.017

-0,50

7,93

290.603

36.623

285

6,20

9,30

ËÅÂÊ

0,26

9,17

10

1

3

ÊÑÅÊÁ

0,18 -9,09

20.000

2

3.600

7. ÅÕÑÙÂ

2.292.535.946

-5,67

0,57

1.073.281

1.860.998

1.164

0,54

6,25

ÌÅÑÊÏ

4,24

8,72

3

1

13

ÓÅËÏ

0,12 -7,63

75

2

9

8. ÄÅÇ

1.969.680.000

0,12

8,49

3.718.526

441.737

1.225

4,55

8,50

ÅËÂÅ

0,58

8,27

10

1

6

ÔÆÊÁ

2,00 -6,98

5

1

10

9. ÔÉÔÊ

1.441.088.722

1,52

18,70

1.012.528

54.712

294

11,31

19,00

ÂÉÏ×Ê

4,65

7,39 232.546

720

1.044.303

ÁÓÊÏ

0,33 -6,88

9.715

25

3.133

10. ÌÐÅËÁ

1.208.950.487

2,76

9,30

2.684.471

292.868

614

4,85

9,35

11. ÂÉÏ×Ê

927.554.523

7,39

4,65

1.044.303

232.546

720

3,06

5,70

12. ÅÕÄÁÐ

905.250.000

1,67

8,50

1.602.245

190.365

594

4,65

8,53

13. ÌÏÇ

869.646.393

0,00

7,85

448.034

56.926

406

6,80

9,37

14. ÌÅÔÊ

642.628.922

1,39

12,37

616.370

50.126

478

9,00

12,78

15. ÌÕÔÉË

579.902.676

-1,59

4,96

1.439.232

287.289

874

3,38

5,65

16. ÊÁÑÅË

559.866.000

-1,05 202,85

21.300

105

4

110,00

210,00

17. ÅÕÐÑÏ

455.670.000

0,95

7,47

143.849

19.365

145

4,87

18. ÏËÐ

455.000.000

2,82

18,20

445.547

24.729

364

19. ÅËËÁÊÔÙÑ

440.733.269

1,63

2,49

917.840

371.456

20. Å×ÁÅ

422.934.603

1,89

6,47

2.939.965

457.635

ÐáêÝôá Måôï÷Þ ÌËÓ

ÔéìÞ

¼ãêïò

Ôæßñïò

2,79

183.458

511.847,82

19,545

177.109

3.461.595,41

ÏÐÁÐ

8,40

100.000

840.000,00

ÏÐÁÐ

8,38

100.000

838.000,00

7,75

ÖÖÃÊÑÐ

19,30

33.000

636.900,00

14,59

21,68

ÖÖÃÊÑÐ

19,32

58.113

1.122.743,16

565

1,36

2,50

ÏÐÁÐ

8,425

90.448

762.024,40

1.323

3,73

6,94

ÔÉÔÊ

18,50

24.403

451.455,50

ÖÖÃÊÑÐ

120


Ã.Ä. 1.030,95

0,23% ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÌÅÔÁÂÏËÇ

XÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

¢íïäïò… ÷áìçëïý êüóôïõò óôï ×.Á.

in ÂÉÏ×Ê: ÐÝñáóå êáé ðÜëé óôá ÷Ýñéá ôùí áãïñáóôþí ìåôÜ êáé ôéò ôåëåõôáßåò åîåëßîåéò ðïõ äåß÷íïõí íá äéåõêïëýíïõí ôéò áðïöÜóåéò ôçò äéïßêçóçò, äßíïíôáò ãåñÞ êßíçóç ÷èåò óôá ôåñìáôéêÜ êáôÜ 7,39%. •¸êëåéóå óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,65 åõñþ… åí ìÝóù áõîçìÝíùí óõíáëëáãþí ýøïõò 233.000 ôåì. ÌÐÅËÁ: Åðéâåâáéþíåé ôéò Üìõíåò ôçò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 9 åõñþ… áõîÜíïíôáò ôçí üñåîç äõíáôþí ðáé÷ôþí ðïõ öáßíåôáé íá åéóÝñ÷ïíôáé óôï ÷áñôß. •Ó÷åäüí 293.000 ôåì. Üëëáîáí ÷Ýñéá, ìå ôçí ìåôï÷Þ íá öèÜíåé åíäïóõíåäñéáêÜ Ýùò ôá 9,35 åõñþ… ãéá íá êëåßóåé óôá 9,30 åõñþ. •Õøçëüôåñá êáôÜ 2,76%. ÅËËÁÊÔÙÑ: Ìå ôÝóóåñéò óôéò ôÝóóåñéò Þäç áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò… êáé ìå êßíçóç áðü ôá 2,27 åõñþ óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 2,50 åõñþ, ìå ôïõò üãêïõò íá ðáñáìÝíïõí áõîçìÝíïé. •¸êëåéóå èåôéêÜ êáôÜ 1,63% ìå ôéò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò íá öèÜíïõí ôá 371.500 ôåì. ÏËÐ: Áðü ôá ðñï 6çìÝñïõ åðßðåäá ôùí 17 åõñþ, ðÝñáóå ìå Üíåóç ÷èåò êáé ôá 18 åõñþ… ìå ôï êëåßóéìü ôçò ìÜëéóôá óôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 18,20 åõñþ… •…íá éêáíïðïéåß ðëÞñùò áêüìá êáé ôïõò âñá÷õðñüèåóìïõò ðáß÷ôåò. ÖÖÃÊÑÐ: ÁóõãêñÜôçôç… ãñÜöïíôáò ìå åõêïëßá êáé ôá 19,5 åõñþ åðßðåäá óôá ïðïßá Ýãéíå êáé ôï ìåãáëýôåñï ðáêÝôï ÷èåò ýøïõò 177.109 ôåì. •ÁðïôéìÜôáé ðëÝïí óôá 455 åêáô. åõñþ.

Õøçëü 4 ìçíþí ìå åâäïìáäéáßá êÝñäç 4,77% êáé 5 áíïäéêÝò óôéò 5 óõíåäñéÜóåéò ãéá ôïí Ã.Ä

¢

íïäï ÷áìçëïý êüóôïõò óôá åðßðåäá ôùí 1.030 ìïíÜäùí óçìåßùóå ÷èåò ç åëëçíéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, óå ìéá óõíåäñßáóç ðïõ ÷áñáêôçñßóôçêå ðåñéóóüôåñï áðü Þðéåò êéíÞóåéò êáé áðü ìéá åõñýôåñç äéÜèåóç ãéá óôáèåñïðïßçóç ðÜíù áðü ôéò 1.000 ìïíÜäåò.

Tçò Ì. ÔÆÉÂÅËÅÊÁ m_tziveleka@motorpress.gr Åßíáé åíäåéêôéêü üôé, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò êéíÞèçêå êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôùí óõíáëëáãþí óå Ýíá óôåíü åýñïò ìüëéò 15 ìïíÜäùí ìåôáîý ôùí 1.025,651.040,91 ìïíÜäùí, ãéá íá ðåôý÷åé óôï "öéíÜëå", ÷Üñéò ôùí ãíùóôþí óôï÷åõìÝíùí åíôïëþí, ôçí 5ç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç, ìå çìåñÞóéá üìùò êÝñäç ôçò ôÜîåùò ôïõ 0,23%. ÓõãêåêñéìÝíá, ôåñìÜôéóå óôéò 1.030,95 ìïíÜäåò áíåâÜæïíôáò ôá åâäïìáäéáßá êÝñäç óôï 4,77%, ìå ôïí óõíïëéêü ôæßñï íá ðáñïõóéÜæåé

ÓÁÑ: Óõíå÷ßæåôáé ç ôïðïèÝôçóç éó÷õñþí ðáé÷ôþí óôçí ìåôï÷Þ ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé äéáðñáãìáôåýåôáé óôá õøçëÜ ôçò ÷ùñßò ìÜëéóôá íá Ý÷åé äþóåé ôçí ðáñáìéêñÞ ïõóéáóôéêÞ äéüñèùóç. •Ìå ìßá ìüëéò ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç óôéò ôåëåõôáßåò 5… êáé ìå ìüíéìç èåôéêÞ êßíçóç ÷èåò Ýöèáóå åíäïóõíåäñéáêÜ Ýùò ôá 5,83 åõñþ åí ìÝóù áõîçìÝíùí óõíáëëáãþí. •Ãýñéóå âÝâáéá áðü ôá õøçëÜ áëëÜ ôï +2,54% ôï êñÜôçóå ôåñìáôßæïíôáò óôá 5,65 åõñþ. •¢ëëáîáí ÷Ýñéá ó÷åäüí 22.000 ôåì.

ouT

ÅËÉÍ: ÓêÝôç ðßêñá êáé ç ÷èåóéíÞ ôçò êßíçóç. Ìå ìüëéò 490 ôåì…. "âõèßóôçêå" óôï -9,24% êáé óôï 1,08 åõñþ ìåôÜ áðü áñêåôÝò çìÝñåò áðñáîßáò. ÊÑÅÊÁ: Óõíå÷Þò ç äéïëßóèçóÞ ôçò… ìå áõîçìÝíç ìÜëéóôá ðñïóöïñÜ. •ÐÜíù áðü 9% Ý÷áóå ÷èåò êëåßíïíôáò óôï 0,18 åõñþ êáé óå áðüóôáóç áíáðíïÞò áðü ôá ÷áìçëÜ ôçò.

ÐÜôçóå êáé ôéò 1.030 ìïíÜäåò ìéêñÞ åíßó÷õóç óôá åðßðåäá ôùí 66,7 åêáô. åõñþ. Óå éêáíïðïéçôéêÜ, ôçñïõìÝíùí ôùí áíáëïãéþí, åðßðåäá êáé ç óõíïëéêüôåñç åéêüíá ôçò áãïñÜò ìå 74 ìåôï÷Ýò íá êëåßíïõí áíïäéêÜ Ýíáíôé 56 ðïõ õðï÷þñçóáí. Ôçí 5ç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ðÝôõ÷å êáé ï äåßêôçò FTSE Large Cap áí êáé áðïìáêñýíèçêå áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 351,78 ìïíÜäùí ìå êëåßóéìï óôéò 348,13 ìïíÜäåò õøçëüôåñá êáôÜ 0,21%, êáèþò äåí Ýëåéøáí ìéêñÞò Ýêôáóçò êáôï÷õñþóåéò êåñäþí óôá

ÌåôñÜ 5 áíïäéêÝò óôéò 5 óõíåäñéÜóåéò

Ó

åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ. ÌåãÜëïò êåñäéóìÝíïò êáé ìå äéáöïñÜ, áíáäåß÷èçêå ï ôßôëïò ôçò Âéï÷Üëêï ðïõ óõãêÝíôñùóå ôá âëÝììáôá ôùí áãïñáóôþí ìåôÜ êáé ôéò íåüôåñåò åîåëßîåéò ðïõ äåß÷íïõí íá áíïßãïõí êáé ðÜëé ôïí äñüìï óôéò áðïöÜóåéò ôçò äéïßêçóçò. ÁíåâÜæïíôáò ôéò óõíáëëáãÝò óôá 233.000 ôåì. êéíÞèçêå èåôéêÜ Ýùò ôçí ëÞîç ìå ôéò äçìïðñáóßåò ìÜëéóôá íá ôçí åêôïîåýïõí óôï +7,39% êáé óôá õøçëÜ çìÝñáò ôùí 4,65 åõñþ ðñïóåããßæïíôáò ôçí êåöáëáéïðïßçóç ôùí 930 åêáô. åõñþ. ÁíåâáóìÝíåò

ÄéïñèùôéêÞ êßíçóç ðñïò ôéò 150 ìïíÜäåò ìå -2,58%

Åíßó÷õóç ôæßñïõ óôï ×ÁÊ

ôáèåñïðïéçôéêÝò ôÜóåéò åðéêñÜôçóáí óôçí ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá ðáñïõóéÜæåé óçìáíôéêÞ áýîçóç óôéò 235 ÷éë. åõñþ. Åéäéêüôåñá, ï Ãåíéêüò Äåßêôçò ôåñìÜôéóå óôéò 92,61 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 0,13% ìå ôçí áîßá ôùí óõíáëëáãþí íá äéáìïñöþíåôáé óôéò 234,2 ÷éë. åõñù, åíþ áðü ôï óýíïëï ôùí ìåôï÷þí ðïõ äéáêéíÞèçêáí 5 Ýêëåéóáí óå õøçëüôåñá åðßðåäá, 1 õðï÷þñçóå êáé 1 ðáñÝìåéíå áìåôÜâëçôç. ÁíïäéêÜ ôåñìÜôéóå ï ôßôëïò ôçò Dimco ìå ðïóïóôü 8,70%, ôçò Louis ìå ðïóïóôü 6,25% êáé ôçò ÄÞìç-

ôñá ÅðåíäõôéêÞò ìå ðïóïóôü 4,17%, åíþ ðôþóç óçìåßùóå ï ôßôëïò ôçò Áßáíôáò ÅðåíäõôéêÞ ìå ðïóïóôü 25%. Óôïõò åðéìÝñïõò êëáäéêïýò äåßêôåò ç åéêüíá Þôáí ìåéêôÞ. ÈåôéêÜ Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôùí åðåíäõôéêþí åôáéñåéþí ìå ðïóïóôü 3,44%, ôçò åíáëëáêôéêÞò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,76%, ôçò êýñéáò áãïñÜò ìå ðïóïóôü 0,13% êáé ôùí ôñáðåæþí ìå ðïóïóôü 0,11%. ÁìåôÜâëçôïò Ýêëåéóå ï äåßêôçò ôçò ðáñÜëëçëçò áãïñÜò êáé ôùí îåíïäï÷åßùí. ÔÝëïò, ï äåßêôçò FTSE/CySE 20 Ýêëåéóå óôéò 34,80 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò Üíïäï êáôÜ 1,93%.

ôá÷ýôçôåò ãéá ìéá áêüìç óõíåäñßáóç åðÝäåéîå êáé ç ìåôï÷Þ ôçò ÅÕÄÁÐ ìå ôá ðñïåîïöëçôéêÜ ðïíôáñßóìáôá åí üøåé ôçò åîüöëçóçò ôùí ïöåéëþí ôïõ Äçìïóßïõ íá ôçí ïäçãïýí óå íÝá õøçëÜ, óôá åðßðåäá ôùí 8,50 åõñþ, ìå êÝñäç 1,67% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ýøïõò 191.000 ôåì. Áðü åêåß êáé ðÝñá, äéáôÞñçóç ôïõ áãïñáóôéêïý åíäéáöÝñïíôïò ðáñáôçñÞèçêå óôçí ìåôï÷Þ ôïõ ÅëëÜêôùñá ðïõ êéíÞèçêå ðñïò ôá 2,50 åõñþ óõìðëçñþíïíôáò ôçí ôÝôáñôç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç êáé çìåñÞóéá êÝñäç 1,63% ìå ôïí óõíïëéêü ôæßñï íá äéáìïñöþíåôáé ÷èåò óôá 372.000 ôåì. Óôï õðüëïéðï ôáìðëü ç åéêüíá Þôáí ðåñßðïõ ìÝôñéá ìå ìéêñÝò èåôéêÝò áðïäüóåéò ãéá ôá ðåñéóóüôåñá âéïìç÷áíéêÜ blue chips, êáé äéïñèùôéêÞ êßíçóç ãéá ôïí ôñáðåæéêü êëÜäï, áöïý êáé óôéò ôÝóóåñéò óõóôçìéêÝò ôñÜðåæåò ç õðåñï÷Þ ôùí ðùëçôþí ðáñÝìåéíå áìåßùôç Ýùò êáé ôçí ëÞîç. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ï ôñáðåæéêüò äåßêôçò ôåñìÜôéóå ìå áðþëåéåò 2,58% óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 151,4 ìïíÜäùí "øáëéäßæïíôáò" óôï +1,44% ôéò åâäïìáäéáßåò ôïõ åðéäüóåéò. Ç ìåôï÷Þ ôçò ÅèíéêÞò åìöáíßóôçêå áäýíáìç ãéá ìéá áêüìç öïñÜ íá âáäßóåé óå ìïíïðÜôéá Üíù ôùí 3,10 åõñþ ìå ôéò ðùëÞóåéò óôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 3,12 åõñþ íá ðåñéïñßæïõí áéóèçôÜ ôéò äéáèÝóåéò ôçò êáé íá ôçí ïäçãïýí óôï "öéíÜëå" óôï -2,60% êáé óôá åðßðåäá ôùí 3 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêü üãêïõ 6,63 åêáô.ôåì. Áíáìåíüìåíåò êáôï÷õñþóåéò êåñäþí ìåôÜ ôçí áíôßäñáóç ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí Ýùò ôï 0,59 åõñþ ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò Alpha Bank ðïõ ãýñéóå óôï -2,21% êáé óôï 0,57 åõñþ, üðùò êáé ãéá ôçí Ðåéñáéþò ðïõ åðÝóôñåøå óôï 1,26 åõñþ ìå -2,33%. Ìåãáëýôåñåò ôÝëïò ïé ðéÝóåéò ãéá ôçí Eurobank ðïõ "âõèßóôçêå" óôï -5,67% êáé óôï 0,57 åõñþ åí ìÝóù óõíïëéêþí óõíáëëáãþí 1,86 åêáô. ôåì.


12

IÍ & OUT ÔéìÞ: 5,57 €

FRIGOGLASS

Áìå ôéò ãíùóôÝò åíôïëÝò ÃÏÑÁ: Åß÷å äåí åß÷å…

áãïñÜò óôï "ðáñÜ Ýíá" êáôÜöåñå íá óçìåéþóåé ôçí 5ç êáôÜ óåéñÜ áíïäéêÞ óõíåäñßáóç êáé íá ãñÜøåé íÝá õøçëÜ 4ìÞíïõ óôá åðßðåäá ôùí 1.030,95 ìïíÜäùí… • …óå ìéá óõíåäñßáóç ðïõ áðïäåß÷èçêå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ðëÞñùò åëåã÷üìåíç.

íôÞñçóçò óôá õøçëÜ 3ìçíïõ-4ìçíïõ êáé ç áðïõóßá ïõóéáóôéêþí ðùëÞóåùí, áðïôåëåß óå áõôÞ öÜóç (üðïõ áíáìÝíïíôáé óçìáíôéêÝò åîåëßîåéò äçìïóéïíïìéêü, ôñáðåæéêü êáé åðé÷åéñçìáôéêü åðßðåäï)… • …ìéá åíèáññõíôéêÞ Ýíäåéîç ðïõ ìðïñåß ìå ðñïûðïèÝóåéò íá äþóåé õðïó÷Ýóåéò ãéá ôçí óõíÝ÷åéá.

üðùò ¼óåéò ïõóéáóôéêÝò äåí ÓõãêåêñéìÝíá, ôïíßæåôáé, óôïí âáèìü âãÞêáí êáé Ýôóé äüèçêå ç ðùò öÜíçêå, ðùëÞ-

åõêáéñßá óôá ëéãïóôïýò áãïñáóôÝò íá óôçñßîïõí ôçí áãïñÜ êáé íá åðéôåõ÷èåß ï óôü÷ïò óõíôÞñçóçò óôï ãíùóôü åýñïò ëßãï ðÜíù áðü ôéò 1.000 ìïíÜäåò… • …÷ùñßò âÝâáéá íá äßíåôáé Ýíá ðéï îåêÜèáñï ìÞíõìá.

Áìùò, üðùò åðéóçìáß-

ÃÏÑÁ(ÉÉ): Êáé ðÜëé ü-

íïõí ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ, ç äéÜèåóç óõ-

ðïõ ïé äéáðñáãìáôåýóåéò êõâÝñíçóçò-ôñüéêáò äåí âãÜëïõí êÜðïéåò íÝåò åðþäõíåò áðïöÜóåéò ãéá ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé ôá áðïôåëÝóìáôá åëÝã÷ïõ ôçò BlackRock áðïäåé÷èïýí ôá êáëýôåñá äõíáôÜ ãéá ôï åã÷þñéï óýóôçìá… • …ôï óåíÜñéï ðåñáéôÝñù áíïäéêÞò êßíçóçò ìå áõîçìÝíåò áãïñÝò áðü ôï åîùôåñéêü äåß÷íåé íá óõãêåíôñþíåé ðéèáíüôçôåò.

áé áõôü äéüôé ïé îÝíïé

ËË(ÉÉ): Ìå áõîçìÝíá

æïõí óôï ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí, óôçí äçìïóéïíïìéêÞ åéêüíá ôçò ÷þñáò üðùò êáé óôçí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ðïëý ðåñéóóüôåñï áð' üôé óôéò áðïôéìÞóåéò êáé óôá ïéêïíïìéêÜ ìåãÝèç ôùí åôáéñåéþí.

ôçò êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ÷èåò Ýöèáóå Ýùò ôá 15,98 åõñþ… êáé êñÜôçóå êáëÜ Ýùò ôçí ëÞîç, äßíïíôáò êëåßóéìï óôï +4,11% êáé óôá 15,94 åõñþ.

Åñáò ãéá íá ìçí ðïýìå ËË: Ôï ÷áñôß ôçò çìÝ-

ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí áðü ôïí êëÜäï óõíïëéêüôåñï. ¼÷é ìüíï Ý÷åé êáôáöÝñåé íá óõìðëçñþóåé ôÝóóåñéò óåñß áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò…

• …áëëÜ Ý÷åé âåëôéþóåé áñêåôÜ ôïõò çìåñÞóéïõò ôçò üãêïõò, áëëÜ êáé ôç äõíáìéêÞ ôçò ìå êáôåýèõíóç ôá 16 åõñþ.

Eurobank Equities: Ìåßùóå ôçí ôéìÞ-óôü÷ï ãéá ÅëëÜêôùñ óôá 3,30 åõñþ å ìéêñÞ ìåßùóç ôçò ôéìÞò-óôü÷ïõ Ó óôá 3,30 åõñþ áðü 3,40 åõñþ ðñéí, ðñï÷þñçóå ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôçò ÅëëÜêôùñ ç Eurobank Equities óå ÝêèåóÞ ôçò, üðïõ äéáôÞñçóå ôç óýóôáóç "áãïñÜ". Óçìåéþíåôáé üôé ïé áíáëõôÝò ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò áíáèåùñïýí ðñïò ôá êÜôù ôéò åêôéìÞóåéò ôïõò ãéá ôéò ðùëÞóåéò êáé ôá EBITDA ôïõ ïìßëïõ ôï äéÜóôçìá 2013 ìå 2015, êáôÜ 2,6% êáé 9,5% áíôßóôïé÷á. ÔÝëïò, üóïí áöïñÜ ôá áðïôåëÝóìáôá â' ôñéìÞíïõ ðïõ á-

íáêïßíùóå ç åéóçãìÝíç, ç Eurobank åðéóçìáßíåé ôçí ìåßùóç ôïõ êáèáñïý ÷ñÝïõò êáôÜ 32,1 åêáô. åõñþ, óôá 975,9 åêáô. åõñþ.

ÔéìÞ: 6,40 €

ÅÕÁÈ

Êóõíå÷ßæïõí íá åóôéÜ- Åô á á í ô á í á ê ë á ó ô é ê Ü

• ¸ôóé, ç óõíôÞñçóç ðïõ ðáñáôçñåßôáé ãéá ôçí þñá äåí öáßíåôáé íá áðïôåëåß áñíçôéêÞ åîÝëéîç.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

• Ìå ôéò óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò óôá 16.215 ôåì.

ÌäéÜèåóç íá äçìéïõñÐÅËÁ: ÅìöáíÞò ç

ãÞóåé ôéò íÝåò ôçò âÜóåéò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 9 åõñþ. Áðïññüöçóå ðëÞñùò ôçí ðñïóöïñÜ ðïõ âãÞêå Ýùò ôá åíäïóõíåäñéáêÜ ÷áìçëÜ ôùí 8,93 åõñþ. • Êáé áíáññé÷Þèçêå åýêïëá ðñïò ôá 9,35 åõñþ, ìå áõîçìÝíåò ôéò óõíáëëáãÝò óôá 293.000 ôåì. ÔåñìÜôéóå óôá 9,30 åõñþ äßíïíôáò êÝñäç 2,76% êáé ôçí ôÝôáñôç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç óôéò ôåëåõôáßåò 5.

Ê

ÑÅÔÁ: Ôå÷íéêÞò ðåñéóóüôåñï öýóåùò ç ÷èåóéíÞ áíôßäñáóç óôï +4,89% êáé óôá åðßðåäá ôïõ 0,69 åõñþ… ìåôÜ ôï ðñüóöáôï 4Þìåñï ðôùôéêü óåñß, ðïõ ôçò óôïß÷éóå ôçí äéïëßóèçóç ôçò áðü ôï 0,69 åõñþ óôï 0,65 åõñþ. • Ïé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò ðáñÝìåéíáí éó÷íÝò ãéá ìéá áêüìç çìÝñá óôá åðßðåäá ôùí 8.179 ôåì.

ÃðùëÞóåéò ùóôüóï ôï

ÅÊÔÅÑÍÁ: Âãáßíïõí

óçìáíôéêü åßíáé üôé óôï ÷áñôß Ý÷ïõí êÜíåé ôçí å-

ðáíåìöÜíéóç ôïõò èåñìïß ïðáäïß… • …ðïõ ôéò áðïññïöïýí Þñåìá êáé åðéôõã÷Üíïõí ôç äéáôÞñçóç ôïõ áíïäéêïý âçìáôéóìïý ôçò.

×

èåò êéíÞèçêå óôï åýñïò ôùí 2.37-2,45 åõñþ êáé áí êáé äåí áðÝöõãå ôçí äéïëßóèçóç áðü ôá õøçëÜ åí ôïýôïéò êñÜôçóå ôï "óõí" Ýùò ôçí ëÞîç.

Ã

ÅÊÔÅÑÍÁ(ÉÉ): ÔåñìÜôéóå óôá 2,40 åõñþ ìå ìéêñÞ Üíïäï êáôÜ 0,84%....êáé åíéó÷õìÝíåò óõíáëëáãÝò ýøïõò 335.000 ôåì.

Ôêáôï÷õñþóåéò êåñäþí ÅÍÅÑÃ: ÁõîçìÝíåò ïé

óôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ êáé åäþ, êÜôé ðïõ åðÝâáëå ôçí ðñïóãåßùóç ôçò óôï -2,11% êáé óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 3,25 åõñþ ìåôÜ áðü Ýíá éêáíïðïéçôéêü 3ìåñï áíüäïõ.

• Ïé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò äéáìïñöþèçêáí óôá 145.000 ôåì.

ÅôÞìáôá ôçò êáé ôïõò á-

ÕÁÐÓ: ¸÷åé âñåé ôá ðá-

ðáñáßôçôïõò áãïñáóôÝò ðïõ ôçí êñáôïýí óå óôáèåñÞ áíïäéêÞ ôñï÷éÜ ðÜíù áðü ôá 6 åõñþ… êáé ìå êáôåýèõíóç ðñïò ôá 6,50 åõñþ.

Åäç áíïäéêÝò óõíåäñéÜ-

ÕÁÐÓ(ÉÉ): Ìå 5 óåñß Þ-

óåéò êáé ìå ôçí áðïôßìçóç ôçò ðÜíù áðü ôá 230 åêáô. åõñþ.

Éêáôï÷õñþóåéò êåñäþí ÍÔÊÁ: Áíáìåíüìåíåò ïé

óôá åíäïóõíåäñéáêÜ õøçëÜ ôùí 0,53 åõñþ ìåôÜ ôéò ôÝóóåñéò óåñß áíïäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ðïõ ôçò ðñüóöåñáí êÝñäç Üíù ôïõ 9%. • Äéáêéíþíôáò óõíïëéêü üãêï ýøïõò 216.000 ôåì. ãýñéóå óôï 2,67%... äßíïíôáò ìÜëéóôá êëåßóéìï óôá ÷áìçëÜ çìÝñáò ôùí 0,51 åõñþ.

Öêáé Üó÷çìá ÷èåò áí ÑÉÃÏ: Äåí ôá ðÞãå

êñßíïõìå áðü ôï óõíïëéêüôåñï ìïõäéáóìÝíï êëßìá… áöïý, üðùò öáßíåôáé, Ý÷åé áðïêôÞóåé êáé ñõèìü áëëÜ êáé íÝïõò óôáèåñïýò áãïñáóôÝò.

• Áðü ôá åíäïóõíåäñéáêÜ ÷áìçëÜ ôùí 5,16 åõñþ… Ýäùóå êëåßóéìï óôá 5,57 åõñþ êáé åíþ åß÷å ðåñÜóåé êáé áðü ôá 5,59 åõñþ. ÔåñìÜôéóå èåôéêÜ êáôÜ 1,46% áðïññïöþíôáò óõíïëéêÞ ðñïóöïñÜ ýøïõò 56.225 ôåì.

ÖóÞ ôçò äéáìïñöþíåÑÉÃÏ(ÉÉ): Ç áðïôßìç-

• ×èåò Ýäùóå ìüíéìç èåôéêÞ êßíçóç, öèÜíïíôáò åíäïóõíåäñéáêÜ Ýùò ôá 6,57 åõñþ…ãéá íá ôåñìáôßóåé óôá 6,40 åõñþ ìå +1,27% êáé óõíïëéêÝò óõíáëëáãÝò áõîçìÝíåò ó÷åäüí óôá 136.000 ôåì.

ôáé óôá 282 åêáô. åõñþ êáé áðÝ÷åé ðëÝïí åëÜ÷éóôá áðü ôá õøçëÜ ôçò. ÊáëÞ óáò çìÝñá Ì. ÔæéâåëÝêá m_tziveleka@motorpress.gr


ÅÐÉËÏÃÅÓ

Ã

ÑÁÖÁÌÅ ðñéí ëßãåò çìÝñåò, óôéò 18 Óåðôåìâñßïõ óõãêåêñéìÝíá... ***

!

ÂÉÏ×ÁËÊÏ: Ôï ðïëý ãáñ ôçò èëßøåùò ãåííÜ ðáñáöñïóýíç. Ç ìåôï÷Þ ôçò åßíáé õðåñðïõëçìÝíç êáé èá áíôéäñÜóåé. ¢ëëùóôå ðñïò ôï êáëü ôïõ ïìßëïõ äñïìïëïãåßôáé ç üëç êßíçóç... • Ç ìåôï÷Þ Ýêëåéóå óôï 0,50% óôá 3,9500 åõñþ êáé óôï ÷áìçëü ôçò çìÝñáò ðéåæüìåíç ðñïò ôï ôÝëïò... ¢ëëáîáí ÷Ýñéá 196.000 êïìÜôéá ìå ìÝóï üñï ôá 4,0200 åõñþ (+1,50%...) åíþ ìå áñíçôéêü ðñüóçìï äüèçêáí ìüëéò 21.500 ôì÷. ***

!

ÂÉÏ×Ê: Óôï +7,4% ÷èåò êáé óôá 4,6500 åõñþ ìå óõíáëëáãÝò ìÜëéóôá ðïõ ç áîßá ôïõò îåðåñíïýóå ôá 1 åêáô. åõñþ. ÐÜíôá ôï ôáìðëü èá ÷áñßæåé åýêïëá ÷ñÞìáôá, áñêåß êáíåßò íá åíåñãåß ìå óýíåóç êáé ÷ùñßò íá åðçñåÜæåôáé áðü ôéò ÷éëéÜäåò ãíþìåò ôùí ôñßôùí... • Áí äåí ìðïñåß íá ôï êÜíåé, ôüôå êáëýôåñá íá åãêáôáëåßøåé ôï Üèëçìá. Èá ôï ðëçñþóåé áêñéâÜ êáé äåí ôï áîßæåé êÜôé ôÝôïéï. ***

!

ÅËËÁÄÏÓ: ÊáëÜ êáé åäþ ''êñáýãáæå'' ç óôÞëç ìå ôçí ôéìÞ ôçò êÜôù êáé áðü ôá 13,00 åõñþ... Êáé ôé äåí ãñÜöáìå. ÁëëÜ êáé ôþñá åðéìÝíïõìå... Åßíáé íôñïðÞ ãéá ôçí ÔôÅ íá áðïôéìÜôáé óå ôÝôïéá ''åîáèëéùôéêÜ'' åðßðåäá ôéìþí... • ÂÝâáéá, Ýäéíå êáé äßíåé ôñïìåñÝò äõíáôüôçôåò áðïäüóåùí óå ðñáãìáôéêïýò åðåíäõôÝò êáé ü÷é óå ''áñðáêïëëáôæÞäåò''... Êáé ó÷üëéá ôçò óôÞëçò ôùí In & Out óôç óåë. 14 êáé óôç óåë. 32. ***

!íåäñßáóç ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõ êáé óêïñ 6-

ÏËÐ: Äåýôåñç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõ-

2 óôéò ôåëåõôáßåò 8 çìÝñåò ìå ôçí ôéìÞ íá

13

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

îåêéíÜåé ôçí ÄåõôÝñá áðü ôá 18,20 åõñþ. Ëüãù ôïõ ÷èåóéíïý +2,82%, ìå óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 25.000 ôì÷. • Ìå ôçí õðÝñâáóç ôùí 17,75 åõñþ åîÞëèå áðü ôï âñá÷õðñüèåóìï ðôùôéêü êáíÜëé, ìå ôçí åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç óôá 18,90 åõñþ. ÐáñáìÝíåé ìßá áðü ôéò ëéãïóôÝò ìåôï÷Ýò ðïõ åßíáé óå èÝóç íá îåðåñÜóïõí ôá éóôïñéêÜ ñåêüñ ôéìþí ôïõò... ***

!114,15 åêáô. åõñþ, ìå ôçí ôéìÞ ôçò ìå-

ÁÂÁÎ: .. 4 Óåðô. 2013.. ''ÁðïôéìÜôáé óå

ôï÷Þò ôçò óôá 1,4700 åõñþ. Ç ôåëåõôáßá Ý÷åé êéíçèåß åöÝôïò óôï åýñïò ôïõ 1,0500 åõñþ ìå 1,9000 åõñþ Ý÷ïíôáò ðñáãìáôïðïéÞóåé óõíáëëáãÝò 4,48 åêáô. ôì÷, Þôïé ôï 6% ôïõ óõíüëïõ ìå ìÝóï üñï ôá 1,5300 åõñþ''.

• Óôï +2,9% ÷èåò ( 2,3% ðñï÷èÝò êáé 1,2% ôçí ÔåôÜñôç) óôç ôéìÞ ôïõ 1,7900 åíþ åíäïóõíåäñéáêÜ åß÷å âñåèåß êáé óôï 1,8700 áðåéëþíôáò ôï õøçëü 3,5 åôþí óôï 1,9000 åõñþ... ***

!áíÞëèå óå 170 åêáô. åõñþ, ìå ôá ëåéÁBAÎ(II): Óôï 6ìçíï ï êýêëïò åñãáóéþí

ôïõñãéêÜ êÝñäç óôá 28,5 åêáô. åõñþ, ìå åêñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ýøïõò 36 åêáô. êáé ìå ôçí êåñäïöïñßá óôá 1,64 åêáô. åõñþ. • Ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò áíÞëèå óôá 580 åêáô. åõñþ, ôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìÜ ôçò óå 54,5 åêáô. åõñþ êáé ç êáèáñÞ èÝóç - ßäéá êåöÜëáéÜ ôçò óôá 307,8 åêáô. åõñþ áðü ôá 297,4 åêáô. åõñþ ôçò 31.12.2012. Âïïk value óôá 3,9600 åõñþ. ***

!

ÅÕÁÐÓ: ÁõôÜ ðïõ êÜíåé íá ðáßñíåé áðü ôïõò ÏÔÁ åßíáé... 13 åêáô. åõñþ. ×èåò ôçí ôñÜâçîáí øçëÜ êáé ìÝ÷ñé óôï +4% óôç ôéìÞ ôùí 6,5700 åõñþ. Äüèçêáí 135.000 ôì÷... ÁðïôéìÜôáé óå 232 åêáô., ìå ôçí book value óôá 3,8500 åõñþ. ÐÜñôå êÝñäç...

Óspread ôïõ åëëçíéêïý äåêáåôïýò, õðï- Ôêáèþò åðßêåéôáé áýîçóç êåöáëáßïõ çìáíôéêÞ ðôþóç êáôÝãñáöå ÷èåò ôï

÷ùñþíôáò êÜôù áðü ôéò 800 ì.â..

þñá, üìùò, ôá äåäïìÝíá áëëÜæïõí,

êáé ÷ñåéÜæåôáé ðñïóï÷Þ, êáèþò ï ôßôëïò ìðïñåß íá äå÷ôåß ðéÝóåéò.

áêñéâþò óôÜóç êñáôÞóáìå êáé Åôùí äåêáåôþí åëëçíéêþí ïìïëüãùí Ý- Ôçíãéáßäéá ôéò ðåñéðôþóåéò ôùí ôñéþí Üëëùí íáíôé áõôÞò ôïõ äåêáåôïýò ãåñìáíéêïý ïéäéêüôåñá, ç äéáöïñÜ ôçò áðüäïóçò

ìïëüãïõ âÜóçò bund, õðï÷ùñïýóå êáôÜ 30 ì.â. äéáìïñöïýìåíç óôéò 770 ì.â.

ìåãÜëùí ôñáðåæþí, ôùí Ðåéñáéþò, ÅèíéêÞ êáé Alpha Bank êáé ïõóéáóôéêÜ åðéâåâáéùèÞêáìå.

ôçí áýîçóç, âåâáßùò êáé èá Ý÷åé Óêïíïìéêþí åß÷å óõíÜíôçóç ìå áñìüäéá ÌåôÜ ç ìåôï÷Þ ôçò ôñÜðåæáò éäéáßôåñï åíóôåëÝ÷ç ôçò Moody's, ìå áíôéêåßìåíï ôçí çìåéþíåôáé üôé ÷èåò ï õðïõñãüò Ïé-

åðáíáîéïëüãçóç ôçò ðéóôïëçðôéêÞò éêáíüôçôáò ôçò ÷þñáò, åîÝëéîç ðïõ ïé áíáëõôÝò óõíäÝïõí ìå ôçí ôÜóç áðïêëéìÜêùóçò óôéò áðïäüóåéò ôùí åëëçíéêþí ôßôëùí.

Ïêáôïììõñßùí åõñþ ãéá ôï çëåêôñïíé-

ÉÊÏÍÏÌÉÁ: Ôçí óõìöùíßá ôùí 94 å-

êü åéóéôÞñéï óôá ìÝóá ìåôáöïñÜò äéåêäéêïýí ôñåéò éó÷õñïß üìéëïé:

äéáöÝñïí êáé ãéá ôï ëüãï áõôü èá ôçí ðáñáêïëïõèïýìå óå ìüíéìç âÜóç, üðùò êáé ôéò Üëëåò ôñåßò ìåôï÷Ýò, ôùí Üëëùí ìåãÜëùí ôñáðåæþí.

ÁãñÜöåé êáíåßò ôçí Üðïøç ôïõ - åêôßÐÏØÇ (Áðü ôïí Ð.Ë..): Ôï íá êáôá-

ìçóç ãéá ôï ôé ìðïñåß íá óõìâåß óôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï åßíáé ñßóêï. Êáé ôï ñßóêï åßíáé ãéá ôïõò ôïëìçñïýò.

Ïï Ãåíéêüò Äåßêôçò èá ðÝóåé ìáò áöÞ-

é áíáöïñÝò ôïõ ôýðïõ áí äåí áíÝâåé

• Ï åðé÷åéñçìáôßáò ÓùêñÜôçò Êüêêáëçò ìÝóù ôïõ ó÷Þìáôïò INTRASOFT INTERNATIONAL - ÉÍÔRÁÊÁÔ.. • Ï üìéëïò Ìõôéëçíáßïõ ìÝóù ôçò ÁÔÅÓÅ - ÌÅÔÊÁ êáé ç êïéíïðñáîßá ôïõ Ãéþñãïõ ÐåñéóôÝñç ìå ôï ó÷Þìá ôçò ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ - LG CNS.

Óíçóç ãéá íá åîáëåßøåé ìéá ãéá ðÜíôá ôï Ýñãï ðïíôÜñåé ðïëëÜ êáé ç êõâÝñ-

ôá åêôåôáìÝíá öáéíüìåíá ôùí ëáèñåðéâáôþí ðïõ óôåñïýí áðü ôéò åôáéñåßåò ìåôáöïñÜò Ýóïäá ðåñßðïõ 25 åêáôïììõñßùí åõñþ.

Áçëåêôñïíéêü åéóéôÞñéï, åßíáé ðñï ôùí

íåé ðáãåñÜ áäéÜöïñïõò.

Ïóôçñßæïíôáé óå ïñéóìÝíåò ðáñáäïé åêôéìÞóåéò ðïõ èá ðáñïõóéÜæïõìå

÷Ýò, áëëÜ ðñïöáíþò äåí ìðïñïýí íá èåùñçèïýí ùò äåäïìÝíåò, êáèþò ïõäåßò ìðïñåß íá ðñïâëÝøåé ôï áâÝâáéï ìÝëëïí êáé íá ãíùñßæåé åê ôùí ðñïôÝñùí üôé èá åðéâåâáéùèåß.

Ç

Üðïøç ìáò åßíáé ç åîÞò: Åß÷áìå áíáöÝñåé üôé óôü÷ïò ôçò áãïñÜò åßíáé ïé 1.050 ìå 1.080 ìïíÜäåò. ÕðÞñîáí äýï áðüðåéñåò äéÜóðáóçò ôùí 1.020 ìå 1.030 ìïíÜäùí, áëëÜ ç áãïñÜ Üñ÷éóå íá åìöáíßæåé óçìÜäéá êüðùóçò.

í õðÜñîïõí íÝåò êáèõóôåñÞóåéò óôï

ðõëþí ìåãÜëç áýîçóç, ðåñß ôï 25% óôéò ôéìÝò ôùí åéóéôçñßùí. Ôï 50% ôùí êåöáëáßùí ôïõ Ýñãïõ èá ðñïÝëèåé áðü ôï ÅÓÐÁ êáé ôï õðüëïéðï èá åßíáé ç óõììåôï÷Þ éäéùôéêþí êåöáëáßùí.

ÌöÝñåé íá öèÜóåé óôá åðßðåäá ôùí å âÜóç ôçí ëïãéêÞ, ôï ×.Á. èá êáôá-

1.050 ìå 1.080 ìïíÜäùí, åêôéìïýìå üôé ìåôÜ èá õðï÷ùñÞóåé óôï ðëáßóéï ìéáò ëïãéêÞò äéüñèùóçò ãéá íá ôïðïèåôçèïýí ïñéóìÝíïé îÝíïé êáé åí óõíå÷åßá íá êéíçèåß ðñïò ôéò 1.150 ìïíÜäåò.

üôé óôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ Êêïëïõèåß óõíôçñçôéêÞ ðïëéôéêÞ, ó÷å- Èåùñïýìå ìéá íÝá äéüñèùóç ëüãù ôçò Ýêèåóçò ôéêÜ ìå ôçí óõììåôï÷Þ óôéò áõîÞóåéò êåáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ, ôï ''In & Out'', á-

ÂÉÏ×ÁËÊÏ

ÔéìÞ: 4,65 €

öáëáßïõ, ü÷é ìüíï ôùí ôñáðåæþí, áëëÜ üëùí ôùí åéóçãìÝíùí åôáéñåéþí êáôÜ ôï óõãêåêñéìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ìå äåäïìÝíç ôçí äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá.

Ï

õóéáóôéêÜ ''áðÝ÷åé'' áðü üëåò ôéò áõîÞóåéò, áíáìÝíïíôáò ôçí åîÝëéîÞ ôïõò, þóôå íá ðñïêýðôïõí áóöáëÝóôåñá óõìðåñÜóìáôá. Ôï ßäéï áêñéâþò ðñÜôôåé êáé ôþñá ìå ôçí ìåôï÷Þ ôçò Eurobank, ôçí ïðïßá èá èõìÜóôå, üôé óáò ôçí åß÷áìå åðéóçìÜíåé óôá åðßðåäá ôùí 0,55 - 0,60 åõñþ êáé Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá 0,68 åõñþ.

ðñïüäïõ ôçò Ôñüéêá, èá êÜíåé ôçí åìöÜíéóç ôçò, þóôå áðü ÍïÝìâñéï íá îåêéíÞóåé Ýíá íÝï êýìá áíüäïõ ëüãù MSCI.

ÁìÜôåõóç êáé ôï ìåßæïí æÞôçìá ôçò áí ôïí ÍïÝìâñéï ôåèåß ðñïò äéáðñáã-

íáäéÜñèñùóçò ôïõ ÷ñÝïõò, ôüôå ôï êýìá ôçò áíüäïõ èá åßíáé éó÷õñü.

Ùüôé áí ç ÅëëÜäá äåí êáôáóôåß

óôüóï ðñïêáôáâïëéêÜ áíáöÝñïõìå

investment grade äçëáäÞ áí äåí ëÜâåé âáèìïëïãßá ðÜíù áðü ÂÂÂ- äåí èá óçìåéùèåß ôï ìåãÜëï ñÜëé. Á.Ô.

•Ôá áíáãñáöüìåíá óôéò óåëßäåò ÉÍ & OUT äåí áðïôåëïýí ðñïôñïðÞ ðñïò ðþëçóç Þ áãïñÜ ìåôï÷þí. Áðïôåëïýí ðñïúüíôá ìåëÝôçò êáé åêôßìçóçò ôùí óõíôáêôþí ôùí óåëßäùí áõôþí.


14

IÍ & OUT

JUMBO

ÉÊÏÍÏÌÉÁ: Óôï 4% åÏ êôéìÜ ôçí ýöåóç ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò öÝôïò ç Fitch, åíþ ãéá ôï 2014 ðñïâëÝðåé áíÜðôõîç 0,5% êáé 2% ôï 2015. äéåèíÞò ïßêïò áíáöÝÏ ñåé ôñåéò áéôßåò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ïäçãÞóïõí óå èåôéêÝò åîåëßîåéò óôï ìÝôùðï ôùí áíáâáèìßóåùí: • Ôçí äéáôçñÞóéìç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ðïõ èá óôçñßæåôáé óôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò ôñüéêáò êáé ôùí äéáñèñùôéêþí ìåôáññõèìßóåùí.

ÔéìÞ: 9,30 €

• Ôçí óõíå÷Þ êáôáãñáöÞ ðñùôïãåíþí ðëåïíáóìÜôùí

êÜìøåé êáé ç äçìéïõñãßá íÝùí ÷ñçìáôïäïôéêþí êåíþí

• Ôçí óôáèåñïðïßçóç êáé ôçí áíÜðôõîç ôïõ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïý ôïìÝá

• Ç ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áðïóôáèåñïðïßçóç

áíôßðïäá îå÷ùñßæåé Ï Óôïí ôñåéò ëüãïõò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá åðçñåÜóïõí áñíçôéêÜ ôá ratings:

• Íá ìçí êáôáóôïýí åöéêôïß ïé óôü÷ïé ðïõ Ý÷åé èÝóåé ç ôñüéêá • Ç áðïôõ÷ßá ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò íá áíá-

äéåèíÞò ïßêïò ðñïâëÝðåé üôé ôï ÷ñÝïò ùò ðïóïóôü ôïõ ÁÅÐ èá äéáìïñöùèåß óôï 175,2% öÝôïò êáé óôï 176,1% ôï 2014. Ìå Üíïäï 2,7% ÌÐÅËÁ: êáé óå íÝá õøçëÜ 4åôß-

áò êáé âÜëå Ýêëåéóå ï ôßôëïò ôçò åí ìÝóù öçìþí ãéá ðéèáíÞ åîáãïñÜ ôçò Praktiker Hellas.

ÏËÐ

çãÝò ðñïóêåßìåíåò Ð óôçí äéïßêçóç ôïõ ïìßëïõ äÞëùóáí êáôçãïñçìáôéêÜ üôé ï üìéëïò åíäéáöÝñåôáé ãéá ïñãáíùôéêÞ áíÜðôõîç êáé ü÷é ãéá åîáãïñÝò.

Ï

ËÐ: Äåýôåñç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõ êáé óêïñ 6-2 óôéò ôåëåõôáßåò 8 çìÝñåò ìå ôçí ôéìÞ íá îåêéíÜåé ôçí ÄåõôÝñá áðü ôá 18,20 åõñþ. Ëüãù ôïõ ÷èåóéíïý +2,82% êáé ìå óõíáëëáãÝò ó÷åäüí 25.000 ôì÷. • Ìå ôçí õðÝñâáóç ôùí

J

UMBO: Ç åôáéñåßá Ýâãáëå áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóçò 2012-2013 êáé ìå âÜóç áõôÜ óõìðåñáßíïõìå üôé, óôçí áðïôßìçóç ôùí 1,21 äéó. åõñþ, äåí åßíáé êáé ôüóï öôçíÞ.

Ô

ï ìåéêôü ðåñéèþñéï êÝñäïõò ìåéþèçêå óå 52,3%, áðü 53,2% êáé ç áðïäïôéêüôçôá ôùí éäßùí êå-

Å

ËËÁÄÏÓ: Ï... ÷Üñáêáò ôçò óôÞëçò ôçò åß÷å õðáãïñåýóåé êáé ãñÜöáìå ÷èåò... ''Ôå÷íéêÜ, ç ìåôï÷Þ åßíáé "Üäåéá", êáèþò ç åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç åíôïðßæåôáé óçìáíôéêÜ õøçëüôåñá êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôçí æþíç 17,06 17,35 åõñþ''... • Ìå 16.200 ôì÷ íá áðïññïöþíôáé êáé íá êëåßíåé ÷èåò 6 cents ÷áìçëüôåñá ôùí 16,00 åõñþ.

áðïêëéìÜêù«ÇôÜóç óçò ôùí spreads ôùí

ïìïëüãùí ôçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò öáßíåôáé ðùò ôåßíåé ðñïò ôï ôÝëïò ôçò», õðïóôçñßæåé ç Capital Economics

Ó

Ï

17,75 åõñþ åîÞëèå áðü ôï âñá÷õðñüèåóìï ðôùôéêü êáíÜëé, ìå ôçí åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç óôá 18,90 åõñþ.

Å

ðïõìå ôéò ôáìåéáêÝò ñïÝò ôùí åôáéñåéþí êáé óôçí ðåñßðôùóç ôçò Jumbo, áõôÝò ìåéþèçêáí óå 59,8 åêáô. åõñþ, áðü 95,9 åêáô. åõñþ êáôÜ ôçí áìÝóùò ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç (-37,6%).

êáèáñüò äáíåéóìüò ôçò åôáéñåßáò (ìåôñçôÜ, ìåßïí ôá óõíïëéêÜ äÜíåéá) êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç Þôáí +30,7 åêáô. êáé åöÝôïò +20,7 åêáô. åõñþ.

ÔéìÞ: 18,20 €

ÕÑÙÆÙÍÇ: Äåí áíáìÝíåé ðåñáéôÝñù âåëôßùóç ôçò åõñùðáúêÞò áãïñÜò ïìïëüãùí óôï ðñïóå÷Ýò äéÜóôçìá ç Capital Economics, áðïôéìþíôáò ôçí åðßäñáóç ôïõ åêëïãéêïý áðïôåëÝóìáôïò ôçò Ãåñìáíßáò óôçí áãïñÜ ïìïëüãùí.

ôáêôéêüôåñïé áðü åóÜò, ãíùÏéñßæåôå üôé ìáò áñÝóåé íá âëÝ-

ôéò åëåýèåñåò ôáìåéáêÝò ñïÝò ðÝñõóé, ç åôáéñåßá ðáñÞãáãå 56 åêáô. êáé óôçí åîåôáæüìåíç ÷ñÞóç ìüëéò 16 åêáô. åõñþ, êáôáãñÜöïíôáò ìßá ðôþóç êáôÜ 71,3%! Ç äå áðüäïóç ôùí åëåýèåñùí ôáìåéáêþí ñïþí, Þôáí ìüëéò 1,36%.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

öáëáßùí ìåéþèçêå óå 12%, áðü 17,4%.

Ó

ôçí áðïôßìçóç ôþñá ôïõ 1,21 äéó. åõñþ, ðáßæåé ìå P/E 16,5, ìå P/BV 1,9, ìå P/Sales 2,4 êáé ìå EV/EBITDA 8,9 - ÷ùñßò ðñïóìÝôñçóç ôçò æçìßáò óôçí Êýðñï.

èá åõíïçèåß ôå÷íçôÜ ÖõóéêÜ, áðü ôçí ÝíôáîÞ ôçò óôïí MSCI, êáèþò ïé ìßíéìïõì áãïñÝò áíÝñ÷ïíôáé óå 1 åêáô. ôåìÜ÷éá êáé ãéá ôïí ëüãï áõôü Üëëùóôå Ý÷åé áõôÞ ôçí åîáéñåôéêÞ óõìðåñéöïñÜ óôï ôáìðëü.

ôá ðáñáôéèÝìåíá óôïé÷åßá Å Áðü ðñïêýðôåé, êáôÜ ôçí ôáðåéíÞ

ìáò Üðïøç, üôé ç ìåôï÷Þ ôçò Jumbo, äåí åßíáé êáé ç öèçíüôåñç óôï ×Á.

í êáôáêëåßäé, üðùò óôá 2-3 åõñþ åðéìÝíáìå üôé åßíáé "ôæÜìðá ç Jumbo", Ýôóé êáé ôþñá ðéóôåýïõìå üôé, ìüíï... ôæÜìðá äåí åßíáé!

• Óå íÝá ÝêèåóÞ ôçò "Narrowing in euro-zone bond spreads may have run its course", ôçí ïðïßá åîáóöÜëéóå êáé ðáñïõóéÜæåé ôï ''×''.

ôá êñÜôç ôçò áäýíáìçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò. ðñßóìá áõôü, Õðäåíü èáô ï óõíå÷éóôåß ç ìåß-

ùóç ôùí spreads ôùí åõñùðáúêþí ïìïëüãùí", åðéóçìáßíåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç Capital Economics, áíáëýïíôáò ôéò áðüøåéò ôçò ãéá ôçí åðüìåíç ìÝñá ôçò Åõñùæþíçò êáé ôçò åõñùðáúêÞò áãïñÜò ïìïëüãùí.

Ìå ôáêôéêÞ ðáÂÉÏÓÊ: ñáðëÞóéá áõôÞò ðïõ á-

êïëïõèïýóáí ïé market makers ôçò Paparpack ìÝ÷ñé ðñüôéíïò.

Êáé ðïõ äåí KARATZH: êÜíåé êïììÜôé, ôé ì' áõôü; ¼ðïéïò èÝëåé íá ôïõ ðïõëÞóåé, ôá âãÜæåé êáé ôïõ ôá ðáßñíïõí ÷ùñßò ðïëëÝò êïõâÝíôåò...

Ìßá åôáéñåßá ÊÁÑÔÆ: ðïõ äåí ôçí Þîåñå êáíåßò ðñéí ìåñéêÜ ÷ñüíéá êáé üëïé ìáò äïýëåõáí øéëü ãáæß üôáí åðéìÝíáìå - öïñôéêÜ ìÜëéóôá - ãéá ôçí ðåñßðôùóÞ ôçò...

Ðñéí ëßãåò åâäïìÜÔÉÔÊ: äåò... ôéìÞ 12,6000 åõñþ

êáé óýóôáóç ðþëçóç áðü ôïõò áíáëõôÝò ôçò IBG, óýóôáóç ðþëçóç êáé ôéìÞ óôü÷ï óôá 11,46000 åõñþ áðü ôçí Eurobank Sec. êïê. Ôüôå äéáðñáãìáôåõüôáí óôá 15,50 ìå 15,80 åõñþ... ×èåò Ýêëåéóå óôá 18,70 åõñþ.

êõâÝñíçóç ðïõ ôï ôáìðëü ÇíÝá èá ðñïêýøåé óôç ÃåñÄÅÍößëïéðáßæåôáé ìáò. Åßíáé ðïëý ìáíßá åßíáé áðßèáíï íá ìåôáâÜëëåé ôçí ðñïóÝããéóÞ ôçò óôçí åõñùðáúêÞ êñßóç ÷ñÝïõò. Êáìßá éäéáßôåñç áëëáãÞ äåí áíáìÝíåôáé óôç óôÜóç ôïõ Âåñïëßíïõ ðñïò

ðéï ìåãÜëç áðü üëïõò ìáò ç áãïñÜ êáé ðÜíôá èá êÜíåé ôï äéêü ôçò... Á.Ô.


áíáöïñÝò áõôÝò ôçò ÏÉóôÞëçò óå ìåôï÷Ýò ôçò

UNIBIOS

ÔéìÞ: 0,28 €

êáôçãïñßáò ÐÐÁÊ, Unibios, Moxëüò êáé ìåñéêÝò áêüìç ''ìéêñïýëåò'' ãßíïíôáé ãéá ôïí áðëü ìéêñïåðåíäõôÞ, ðïõ Ý÷åé Ýíá ìéêñü êåöÜëáéï...

íá åìöáíéóèåß êÜðïéïò äõíáôüò äéá÷åéñéóôÞò ðïõ èá ìðïñåß íá áðïãåéþóåé ôéò ôéìÝò ôïõò, áí ðåéóèåß ãéá ôçí áîßá ôçò õðüèåóçò...

Ô

Ï ÊÁËÏ ðïõ Ý÷ïõí êáé ç óôÞëç áó÷ïëåßôáé ìáæß ôïõò åßíáé üôé ãíùñßæåé ðïëý êáëÜ üôé åßíáé 100% õðïôéìçìÝíåò ðåñéðôþóåéò. íá áã÷þíåÊáéôáéäåíãéá Ý÷åé üóïõò åíäå÷ïìÝíùò äéáâÜæïíôÜò ôåò ôïðïèåôçèïýí óôá ÷áñôéÜ ôïõò. Ãéáôß êñáôÜíå ìßá real value óôá ÷Ýñéá ôïõò...

Ì

çí îå÷íÜìå üôé ìå ôçí ÐÐÁÊ Ýãéíå áíáöïñÜ óôï 0,13-0,14 åõñþ äçë. óå óçìåñéíÝò ôéìÝò óôï 0,390,42 åõñþ, ãéá ôçí ÂÉÏÓÊ êÜôù áðü ôï 0,2000 êáé ãéá ôçí Ìï÷ëüò óôï 1,2000 êáé 1,4000 åõñþ.

U

NIBIOS: ËïãéóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôï 0,7800 åõñþ êáé óôï ôáìðëü... 0,2770 åõñþ. Óôéò 14 Éáíïõáñßïõ 2013 äéáðñáãìáôåõüôáí óôï 0,4140 åõñþ êáé ëïãéêÜ - áñãÜ Þ ãñÞãïñá - áõôü ôï íïýìåñï èá áðïôåëÝóåé ðáñåëèüí... (ðÜíôùò ü÷é óå êÜôé ôÝñìéíá)... óôá êÝñäç óôï ÐÝñáóå 2ï ôñßìçíï -ùò ãíù-

óôüí óôïõò ößëïõò ôçò óôÞëçò - ìå ôï áíôéêåßìåíï ôçò äñáóôçñéüôçôáò íá õðüó÷åôáé Üëëåò äéáóôÜóåéò óôçí ìÝ÷ñé ôþñá êáôáôáëáéðùñçìÝíç åôáéñåßá... (êáìßá ðëÝïí ó÷Ýóç ìå ôéò óêáëùóéÝò ê.ëð. ôçò ÂÉÏÓÙË)... óå 4,05 åêáô. ÁðïôéìÜôáé åõñþ, åíþ ôçí ßäéá óôéã-

ìÞ ðáñáôçñåß êáíåßò åôáéñåßåò ìå ðïëëÝò äåêÜäåò åêáô. åõñþ áñíçôéêÝò êáèáñÝò èÝóåéò íá áðïôéìþíôáé óå äéðëÜ, ôåôñáðëÜ êáé õ-

óìåò äáíåéáêÝò 1,94 åêáô. åõñþ êáé ëïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò 5,8 åêáô. åõñþ.

ÃÑÁÖÁÌÅ ôçí 1ç ÖåÔÉâñïõáñßïõ 2013 áðáíôþíôáò óå åñþôçìá áíáãíþóôç ìáò...

éäßùí êåöáëáßNIBIOS(áðÜíôçóç): Ç Óýíïëïí ùí 11,35 åêáô. åõñþ áU êáèáñÞ èÝóç ôùí ìåôüðü 11,11 åêáô. åõñþ óôéò

• Êáé o ïðïßïò áíáæçôÜ ìßá êáëÞ - üóï ôï äõíáôü ìåãáëýôåñç - áðüäïóç ãéá ôï ñßóêï ðïõ áíáëáìâÜíåé êáé ôïðïèåôåßôáé óå ìßá ìåôï÷Þ ìå Ýíá ìéêñü êåöÜëáéï... âÝâáéá íá áðï×ÙÑÉÓ êëåéóèåß ôï åíäå÷üìåíï

15

IÍ & OUT

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ðåñðåíôáðëÜóéá åðßðåäá!!! • Åíþ ïöåßëïõí óôéò ôñÜðåæåò ðÜñá ðïëëÝò äåêÜäåò åêáô. åõñþ óõìðïóïýìåíåò óôá 630 åêáô. åõñþ... Êáé ìéëÜìå ãéá 3 áðü ôéò 32 ôùí åôáéñåéþí(!)... Õðáßôéïé, öõóéêÜ ðïéïé Üëëïé ðëçí ôùí êáôáóôñïöÝùí ôçò áãïñÜò... Ý÷ïõí êáôáëÜâåé ôï Ëßãïé ðüóï ðïëý ìðïñåß íá

áëëÜîåé ôçí åôáéñåßá ï ñïõò ôçò éóôïñßáò ìå ôï ''áöáëáôùìÝíï íåñü'' óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ëÝíå ôï íåñü íåñÜêé..

Ê

áèüôé ðëÝïí äñáóôçñéïðïéåßôáé ìÝóù ôçò èõãáôñéêÞò ôçò Culligan ÅëëÜò ãéá íá ðñïóöÝñåé ëýóåéò óôá ðñïâëÞìáôá ôçò Ýëëåéøçò íåñïý. Êáé åßíáé ç ðñþôç óôçí ÅëëÜäá óôïí ôïìÝá ôçò åðåîåñãáóßáò íåñïý.

Ê

áôÝ÷åé ôçí çãåôéêÞ èÝóç óôçí áãïñÜ áöáëáôþóåùí êáé óõóôçìÜôùí ößëôñáíóçò íåñïý (ôá÷õäéõëéóôçñßùí) ãéá äÞìïõò êáé êïéíüôçôåò êáé åßíáé ðáñïýóá óå üëï ôï åýñïò ôçò áãïñÜò åðåîåñãáóßáò íåñïý.

Á

ðü ôïí ôïìÝá ôçò ýäñåõóçò Ýùò ôéò ðéï áðáéôçôéêÝò âéïìç÷áíéêÝò åöáñìïãÝò, óôá óõóôÞìáôá ïéêéáêÞò ÷ñÞóçò, óôéò ðéóßíåò áëëÜ êáé óå åðáããåëìáôéêÝò ÷ñÞóåéò üðùò óå îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò, êáëëéÝñãåéåò ëïõëïõäéþí, ðëõíôÞñéá áõôïêéíÞôùí êïê...

ó÷ïëåßôï ìå ôç èÝñìáíóç êáé ôïí êëéìáôéóìü, óå Ýíáí ¼ìéëï ðïõ êáëýðôåé ôéò ôå÷íïëïãßåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí õðåýèõíç ÷ñÞóç ôçò åíÝñãåéáò êáé ôïõ íåñïý. ôçò åðåîåñãáÅéäéêüôåñá óßáò, ößëôñáíóçò êáé

äéá÷åßñéóçò ôïõ íåñïý, ôçò èÝñìáíóçò êáé ôïõ êëéìáôéóìïý óå óõíäõáóìü ìå ôçí åîïéêïíüìçóç óôçò åíÝñãåéáò, ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò...

óå ëåéôïõñãéêü üóï êáé åðßðåäï êáèáñþí êåñäþí, êõñßùò ëüãù ôçò ìåßùóçò ôùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí åîüäùí (832.000 åõñþ ðÝñõóé).

åéêüíá óå ôæßñï êáé ÊáëÞ ëåéôïõñãéêÜ êáé ôï

turnaround - êáé ü÷é ìüíïí åßíáé ðëÝïí ìÝóá óôéò äõíáôüôçôÝò ôçò...

Ä åìðïñßá ÇêáôáóêåõÞ, êáé åãêáôÜóôáóç ìç÷á-

íçìÜôùí ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ýäáôïò áðïôåëåß ôï êýñéï áíôéêåßìåíï ëåéôïõñãßáò ôùí èõãáôñéêþí ôçò åôáéñéþí "ÊÜëëéãêáí ÅëëÜò Á.Å.", "Áêïõáôñüíéêò Á.Å." êáèþò êáé ôùí èõãáôñéêþí óôçí Óëïâáêßá êáé ôçí Ôóå÷ßá. • Ç ÊÜëëéãêáí ÅëëÜò åðéêåíôñþíåé ôçí äñáóôçñéüôçôá ôçò óå ìåãáëýôåñá Ýñãá ðïõ áöïñïýí åöáñìïãÝò åðåîåñãáóßáò ýäáôïò óå äçìïôéêÜ äßêôõá, ôçí âéïìç÷áíßá, ôá íïóïêïìåßá êáé ôá îåíïäï÷åßá. Ç åôáéñßá åßíáé éäéáßôåñá ãíùóôÞ êáèþò Ý÷åé åãêáôáóôÞóåé ïñéóìÝíá áðü ôá ìåãáëýôåñá óõóôÞìáôá áöáëÜôùóçò ðïõ ëåéôïõñãïýí óÞìåñá óôçí EëëÜäá. • Ç WATERA HELLAS Áêïõáôñüíéêò Á.Å. áíôßèåôá áó÷ïëåßôáé ìå ïéêéáêïý ÷áñáêôÞñá åöáñìïãÝò åðåîåñãáóßáò íåñïý, üðùò êïëõìâçôéêÝò äåîáìåíÝò, ößëôñá ðïóßìïõ ýäáôïò, óðá êëð

Ê üíïìá ôçò åôáéñßÔïáòíÝïåêöñÜæåé ðëçñÝóôå-

ñá ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Ïìßëïõ ðïõ ìåôáëëÜóóåôáé áðü ìéá åôáéñßá ðïõ á-

óôï â' ôñßìçíï ÌÜëéóôá ðÝñáóå óå êÝñäç ôüóï

ÁÉ Å×ÅÉ öèÜóåé ðëÝïí ðïëý êïíôÜ óôï turnaround êáôåâÜæïíôáò ôéò æçìßåò ôçò óôá 65.000 åõñþ, áðü 1 åêáô. åõñþ ðÝñõóé.

åí õðÜñ÷ïõí åìðñÜãìáôá âÜñç ãéá ôçí ÌçôñéêÞ êáé ôéò èõãáôñéêÝò åôáéñßåò ÊÁËËÉÃÊÁÍ ÅËËÁÓ ÁÅÂÅ, WATERA HELLAS êáé ÂÉÏÓÙË ÄÏÌÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÁÅ., WATER INVESTEMENT, CULLIGAN ÓËÏÂÁÊÉÁÓ, CULLIGAN ÔÓÅ×ÉÁÓ, CULLIGAN ÂÏÕËÃÁÑÉÁÓ, UNIBIOS WATER TECHNOLOGIES SA, êáèþò êáé ãéá ôçí óõããåíÞ åôáéñßá ÇÖÁÉÓÔÏÓ ÁÂÅÅÌ.

- 6ìçíï: ÉäéïUNIBIOS ÷ñçóéìïðïéïýìåíá åí-

óþìáôá ðÜãéá 6,2 åêáô. åõñþ, Üõëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 8 åêáô. åõñþ, ëïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 0,77 åêáô. åõñþ êáé áðïèÝìáôá 1,73 åêáô. åõñþ. Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá 1,26 åêáô. åõñþ. åõñþ áíÞëÓÅèáí5,32ïé åêáô. áðáéôÞóåéò áðü

ðåëÜôåò êáé ôá ëïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá óôá 0,2 åêáô. åõñþ (ôáìåßï 0,25 åêáô.). Óýíïëï åíåñãçôéêïý óôç ëÞîç ôïõ á´6ìÞíïõ ôçò óôá 23,9 åêáô. åõñþ. 12,27 åêáô. åõñþ ôï Óôáóýíïëï ôùí õðï÷ñåþ-

óåþí ôïõ. Äáíåéóìüò ìáêñïðñüèåóìïò 0,2 åêáô. åõñþ - ðñïâëÝøåéò êáé ëïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò 4,33 åêáô. åõñþ, Âñá÷õðñüèå-

31.12.2012. Æçìßåò 6ìÞíïõ 65.000 åõñþ (ðÝñáóå óå êÝñäç ãéá 1ç öïñÜ óôç óýã÷ñïíç éóôïñßá ôçò óôï 2ï ôñßìçíï), ðùëÞóåéò 4,08 åêáô. åõñþ, ìå ôá EBITDA èåôéêÜ êáôÜ 0,27 åêáô. áðü ôá -0,55 åêáô. åõñþ ðÝñõóé.

÷ùí ôçò åßíáé 10,77 åêáô. åõñþ. Äéáñêþò óå æçìßåò ðïõ óôï 9ìçíï ôïõ 2012 áíÞëèáí óôá 1,4 åêáô. åõñþ. Ôá ebitda áñíçôéêÜ óôéò 618.000 åõñþ. Äåí ðéóôåýïõìå íá Ý÷åé åìöáíßóåé èåôéêü áðïôÝëåóìá óôç ôåëåõôáßá 10åôßá ôïõëÜ÷éóôïí...

• Ìå ôïí äåßêôç P/BV 0,35 êáé ìå ôïí äåßêôç äáíåéáêÞò ìü÷ëåõóçò óôï 0,17(åîáéñåôéêÜ õãéÞò).

äéáèÝóéìá ÔáóôáôáìåéáêÜ 0.25 åêáô. åõñþ,

- õøçëü 12ìÞ×áìçëü íïõ: 0,1200 - 0,4700 åõ-

ñþ êáé ôéìÞ 31.12.2012 óôï 0,1800 åõñþ. Ãéá íá âñåèåß ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ðÜíù áðü ôï 0,4000 åõñþ ìå ôïí Ã.Ä. óôéò 980 ìïíÜäåò... Êáé ç ôüôå ÂÉÏÓÊ äåí åß÷å êáìßá ó÷Ýóç ìå áõôÞ ðïõ Ý÷ïõìå ôþñá ìðñïóôÜ ìáò...

áñíçôéêÝò ïé ôáìåéáêÝò ñïÝò áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáôÜ 0,47 åêáô. åõñþ. Åíþ ï ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò óôá 2,1 åêáô. åõñþ.

äáíåéáêÞò ìüÏäåßêôçò ÷ëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí

ôçò áíÝñ÷åôáé óôï 0,17. Ï êýêëïò åñãáóéþí áíÞëèå óå 5,6 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôùí 8 åêáô. ðÝñõóé.

áðü ðåëÜáðïöáóßóåé ôçí ÝêÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ ôåò 5,75 åêáô. åõñþ, åÅ×ÅÉ äïóç ÌÏÄ ýøïõò 0,6 åíþ ôá Üõëá ðåñéïõóéáêÜ

êáô. åõñþ ìå ðáñáßôçóç ôùí... õöéóôáìÝíùí ìåôü÷ùí ôçò. ÅëÜ÷éóôç ôéìÞ ìåôáôñïðÞò 0,3000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ.

ìç îå÷íÜìå, üôé ïé ìåÍáãáëïìÝôï÷ïé Ýâãáëáí

áðü ôçí ôóÝðç ôïõò ðñüóöáôá 0,3000 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé êáôÝâáëáí óõíïëéêÜ 1,6 åêáô. åõñþ åíéó÷ýïíôáò óçìáíôéêÜ ôá ðïóïóôÜ ôïõò óôï ìåôï÷ïëüãéü ôçò.

Ì

å ôçí ôñÝ÷ïõóá ê/öóç óôá 4,05 åêáô. åõñþ êáé ìå ôï óýíïëï ôïõ ôñáðåæéêïý äáíåéóìïý ôçò óå 2,15 åêáô. åõñþ. Ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôçò óôï 0,3000 åõñþ êáé ôçí ëïãéóôéêÞ áîßá ôçò óôï 0,7800.

óôïé÷åßá ôïõ áðïôéìþíôáé óå 8 åêáô. åõñþ, ìå ôá áðïèÝìáôá óå 2,3 åêáô. åõñþ. • Ôá éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá ôïõ ïìßëïõ Ý÷ïõí áðïôéìçèåß óå 6,4 åêáô. åõñþ. ÁðïôéìÜôáé óå 5,9 åêáô. åõñþ ðåñßðïõ ìå ôçí ó÷Ýóç P/BV íá äéáìïñöþíåôáé óôï 0,55. ÄéáðñáãìáôåýåÂÉÏÓÊ: ôáé ôþñá (äçë. 1.2.2013)

óôï 0,3230 ìå åëÜ÷éóôï ìÝãéóôï 12ìÞíïõ óôï 0,1200 åõñþ êáé 0,9200 åõñþ. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ìåôï÷Þò óôï 0,30 åõñþ êáé ç ëïãéóôéêÞ ôçò óôï 0,5900 åõñþ. Ê.Ð.


22

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÓÉÄÅÍÏÑ Á.Å. (ÐÑÙÇÍ ÅÑËÉÊÏÍ) Ç ÓÉÄÅÍÏÑ ÁÅ ãíùóôïðïéåß óôï åðåíäõôéêü êïéíü üôé êáôüðéí ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí ôïõ áñìïäßùí ïñãÜíùí ôçò ðñï÷þñçóå óå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óôçí êáôÜ 100% èõãáôñéêÞ ôçò ÓÉÄÅÍÏÑ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ×ÁËÕÂÁ Á.Å., ìå óêïðü ôçí åíßó÷õóç ôçò êåöáëáéáêÞò ôçò äïìÞò, êáôÜ 5.018.750 Åõñþ, ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí. Óõíåðåßá ôçò áíùôÝñù áýîçóçò êåöáëáßïõ, ôï íÝï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò ÓÉÄÅÍÏÑ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ×ÁËÕÂÁ Á.Å. èá áíÝñ÷åôáé óå 3.757.995 åõñþ, äéáéñïýìåíï óå 556.740 ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò ïíïìáóôéêÞò áîßáò 6,75 åõñþ Ýêáóôç, åíþ ôï íÝï áðïèåìáôéêü áðü Ýêäïóç ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï èá äéáìïñöùèåß óå 10.089.807,78 åõñþ. Óçìåéþíåôáé ôÝëïò ü-

ôé ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôçò ÓÉÄÅÍÏÑ ÁÅ óôçí åí ëüãù èõãáôñéêÞ èá ðáñáìåßíåé óôï 100%. ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ - ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌ. ÔÕÑÍÁÂÏÕ Á.Å. Ç åôáéñåßá ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ áíáêïéíþíåé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.3556/2007 üôé o ìÝôï÷ïò êïò ÆáñïãéÜííçò Ãåþñãéïò ôïõ ÍéêïëÜïõ, ìå ôçí áðü 26.09. 2013 åðéóôïëÞ ôïõ åíçìÝñùóå ôçí Åôáéñåßá üôé ðñïÝâåé ôçí 23.09.2013 óå ðþëçóç 10.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò ÕÉÏÉ Å.×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔOY-ÁËÅÕÑÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÔÕÑÍÁÂÏÕ ÁÅ êáé éóÜñéèìùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ. ÌåôÜ ôçí áíùôÝñù óõíáëëáãÞ ôï ðïóïóôü ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ðïõ êáôÝ÷åé ï ìÝôï÷ïò ÆáñïãéÜííçò Ãåþñãéïò ôïõ ÍéêïëÜïõ óôçí Åôáéñåßá áíÝñ÷åôáé óå 10,69% (á-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÅÍÉÁÉÏ ÔÁÌÅÉÏ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÌÉÓÈÙÔÙÍ

ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÃÅÍ. Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍ/ÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ & ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÌÇÌÁ ÃÅÍÉÊÏÕ ÕËÉÊÏÕ ×ÑÇÓÅÙÓ & ÁÍÁË. Ôá÷. Ä/íóç: Áã. Êùí/íïõ 16 Ðëçñïöïñßåò: Â. Âáóéëáêïðïýëïõ Ôçë.: 210-5213645 Fax: 210-5222456

ÁèÞíá, 25/09/2013 Áñ. Ä/îçò: Ë31/Ã/7/4928

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÉÄÑÕÌÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ - Åíéáßï Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Ìéóèùôþí ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÏÉÊÏÍÏÌÏÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ä/ÍÓÇ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ & ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Áñéèì. ÄéáêÞñõîçò: Ë31/Ã/7/4928/25.09.13 (ÖÃ16ÅÅ/12) Ôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí - Åíéáßï Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Ìéóèùôþí - Ä/íóç Ðñïìçèåéþí & ×çìéêþí Õðçñåóéþí äéåíåñãåß ðñü÷åéñï åðáíáëçðôéêü äéáãùíéóìü ãéá ôçí ðñïìÞèåéá çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý ãéá ïêôþ öáñìáêåßá ôïõ ÅÏÐÕÕ þóôå íá åßíáé äõáíôÞ ç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôï äßêôõï ÉÊÁÍÅÔ, ìå ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ êáé öïñÝá åêôÝëåóçò ôï ÉÊÁ-ÅÔÁÌ. Ï ðñïûðïëïãéóìüò áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 60.000,00 åõñþ ðëÝïí ÖÐÁ. Çìåñïìçíßá ëÞîçò õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé ç 16/107/13 êáé þñá 10:00 óôï ãñáö. 7 ôïõ 3ïõ ïñüöïõ ôçò Ä/íóçò Ðñïìçèåéþí êáé ×çìéêþí Õðçñåóéþí Áã. Êùíóôáíôßíïõ 16. Çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý åßíáé ç 16/107/13 êáé þñá 10:15. Ãëþóóá: ÅëëçíéêÞ. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò óôïí çìåñÞóéï ôýðï: 27/09/13 & 28/09/13. Çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò óôï ôåý÷ïò äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâåñíÞóåùò: 27/09/13. Åéäéêïß ðåñéïñéóìïß óõììåôï÷Þò äåí õðÜñ÷ïõí. ÕðÜñ÷ïõí åéäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò. Ï ðáñÜäïóç ôïõ åîïðëéóìïý èá ãßíåé óå ÷þñï ðïõ èá õðïäåßîåé ï ÅÏÐÕÕ. Ôï Ýñãï èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ïëïêëçñùèåß åíôüò åíüò (1) ìÞíá áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò Óýìâáóçò. Ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝóìåõóçò áðü ôçí ðñïóöïñÜ åßíáé ìÝ÷ñé 16/02/14. Ãßíåôáé äåêôÞ ìéá åíáëëáêôéêÞ ðñïóöïñÜ. Ç äáðÜíç âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÅÏÐÕÕ. Ç ðëçñùìÞ èá ãßíåé ìåôÜ ôçí ïñéóôéêÞ ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ ðáñáëáâÞ ôùí åéäþí. Ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáêÞñõîç äßäïíôáé óôï ôçë.:210.5213645, Fax: 210.5213645, áñìüäéïò õðÜëëçëïò: Âáóéëáêïðïýëïõ ÂáóéëéêÞ óôï ÔìÞìá Ãåíéêïý Õëéêïý ×ñÞóåùò & Áíáëùóßìïõ, 3ïò üñïöïò - ãñáöåßï 7, Áã. Êùíóôáíôßíïõ 16, Ô.Ê. 10431 - ÁÈÇÍÁ. Ç ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÇ ÔÇÓ Ä/ÍÓÇÓ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ & ×ÇÌ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ã. ÂÏÕÔÓÉÍÁ

ðü 10,94% ðïõ êáôåß÷å ðñéí ôçí óõíáëëáãÞ), åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöùí åðß êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò. Åðéóçìáßíåôáé üôé ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ åðß êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò áíÝñ÷åôáé óå 4.034.950. CPI Á.Å ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ Óôá ðëáßóéá ïñèÞò, Ýãêáéñçò êáé Ýãêõñçò åíçìÝñùóçò ôïõ åðåíäõôéêïý êïéíïý, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4.1.4.3.1. ôïõ éó÷ýïíôïò Êáíïíéóìïý ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí, ãíùóôïðïéåßôáé ôï Ïéêïíïìéêü Çìåñïëüãéï ôçò CPI ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí áðáéôïýìåíùí åãêñßóåùí áðü ôéò áñìüäéåò áíÜ ðåñßðôùóç õðçñåóßåò, Þôïé: Çìåñïìçíßá áíáêïßíùóçò ôçò ÅôÞóéáò ÏéêïíïìéêÞò ¸êèåóçò 2012/2013 âÜóåé ôïõ Í. 3556/2007: ÐáñáóêåõÞ 27.9.2013 ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí. Çìåñïìçíßá ÅôÞóéáò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ×ñÞóçò 2012/2013: 30.12.2013. Äåí èá ãßíåé ðñüôáóç äéáíïìÞò ìåñßóìáôïò áðü ôçí åôáéñåßá óôçí ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñåßá áðïöáóßóåé áëëáãÞ ôçò ðáñáðÜíù çìåñïìçíßáò ãéá ôçí ÅôÞóéá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, èá åíçìåñþóåé Ýãêáéñá ôï åðåíäõôéêü êïéíü.

ATTICA BANK Á.Ô.Å. Ç Attica Bank Áíþíõìç ÔñáðåæéêÞ Åôáéñåßá áíáêïéíþíåé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ðñüôáóçò ÐñïóöïñÜò ãéá 100.000.000 ÅããõçìÝíïõò Ôßôëïõò ÌåéùìÝíçò ÅîáóöÜëéóçò, Êõìáéíüìåíïõ Åðéôïêßïõ, ëÞîåùò ôï 2015 ôçò Attica Funds plc. ÔÏ ÐÁÑÏÍ ÄÅÍ ÐÑÏÏÑÉÆÅÔÁÉ ÃÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇ ÓÅ ¹ ÅÍÔÏÓ ¹ ÐÑÏÓ ÏÐÏÉÏÄÇÐÏÔÅ ÐÑÏÓÙÐÏ ÅÉÍÁÉ ÅÃÊÁÔÅÓÔÇÌÅÍÏ ¹ ÄÉÁÌÅÍÅÉ ÓÔÉÓ ÇÍÙÌÅÍÅÓ ÐÏËÉÔÅÉÅÓ ÔÇÓ ÁÌÅÑÉÊÇÓ, ÓÅ ÅÄÁÖÇ ÔÇÓ ÊÁÉ ÓÅ ÊÁÔÅ×ÏÌÅÍÁ ÔÇÓ (ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÌÅÍÏÕ ÔÏÕ ÐÏÕÅÑÔÏ ÑÉÊÏ, ÔÙÍ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÙÍ ÐÁÑÈÅÍÙÍ ÍÇÓÙÍ, ÔÏÕ ÃÊÏÕÁÌ, ÔÇÓ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇÓ ÓÁÌÏÁ, ÔÇÓ ÍÇÓÏÕ ÏÕÅÚÊ ÊÁÉ ÔÙÍ ÂÏÑÅÉÙÍ ÍÇÓÙÍ ÌÁÑÉÁÍÁ), ÓÅ ÏÐÏÉÁÄÇÐÏÔÅ ÐÏËÉÔÅÉÁ ÔÙÍ Ç.Ð.Á. ¹ ÓÅ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÔÇÓ ÊÏËÏÕÌÐÉÁ ¹ ÓÅ ÏÐÏÉÏÄÇÐÏÔÅ ÐÑÏÓÙÐÏ ÔÙÍ Ç.Ð.Á. ¹ ÓÅ ÏÐÏÉÁÄÇÐÏÔÅ ÁËËÇ ÄÉÊÁÉÏÄÏÓÉÁ ÏÐÏÕ Ç ÅÍ ËÏÃÙ ÄÉÁÈÅÓÇ ÅÉÍÁÉ ÐÁÑÁÍÏÌÇ. 26 Óåðôåìâñßïõ 2013. Ç Attica Bank S.A. (ç ÔñÜðåæá) áíáêïéíþíåé óÞìåñá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðñüôáóÞò ôçò ðñïò êáôü÷ïõò ôùí 100.000.000 ÅããõçìÝíùí Ôßôëùí ÌåéùìÝíçò ÅîáóöÜëéóçò Êõìáéíüìåíïõ Åðéôïêßïõ ëÞîåùò ôï 2015 (åê ôùí ïðïßùí 94.689.000 åßíáé óÞìåñá óå åêêñåìüôçôá) (ISIN: XS0215582148) (ïé Ôßôëïé), åêäüóåùò ôçò Attica Funds plc êáé åããõç-

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ìÝíåò áðü ôçí ÔñÜðåæá, íá ðñïóöÝñïõí ôïõò Ôßôëïõò ôïõò ðñïò áãïñÜ áðü ôçí ÔñÜðåæá Ýíáíôé ìåôñçôþí (ç Ðñüôáóç). Ç Ðñüôáóç áíáêïéíþèçêå óôéò 11 Óåðôåìâñßïõ 2013 êáé Ýãéíå ìå ôïõò üñïõò êáé õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï Ðëçñïöïñéáêü Äåëôßï ìå çìåñïìçíßá 11 Óåðôåìâñßïõ 2013 (ôï Ðëçñïöïñéáêü Äåëôßï) ðïõ åôïßìáóå ç ÔñÜðåæá. ¼ñïé ìå êåöáëáßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôçí ðáñïýóá áíáêïßíùóç ÷ùñßò íá ðñïóäéïñßæïíôáé Ý÷ïõí ôçí Ýííïéá ðïõ ôïõò äßíåôáé óôï Ðëçñïöïñéáêü Äåëôßï. Ç Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò Ðñüôáóçò Þôáí ç 25ç Óåðôåìâñßïõ 2013, 5:00 ì.ì. (CET). ÊáôÜ ôçí Çìåñïìçíßá ËÞîåùò, óýíïëï åõñþ 15.433.000 ïíïìáóôéêïý ðïóïý ôùí Ôßôëùí åß÷áí åãêýñùò ðñïóöåñèåß óýìöùíá ìå ôçí Ðñüôáóç. Ç ÔñÜðåæá áðïöÜóéóå íá áðïäå÷èåß ôçí áãïñÜ üëùí ôùí åãêýñùò ðñïóöåñèÝíôùí óôçí Ðñüôáóç Ôßôëùí óôï óýíïëü ôïõò. Ôï ÷ñçìáôéêü ôßìçìá áãïñÜò ðïõ èá ðëçñþóåé ç ÔñÜðåæá ãéá åãêýñùò ðñïóöåñèÝíôåò Ôßôëïõò óôçí Ðñüôáóç êáé áðïäå÷èÝíôåò ãéá áãïñÜ, èá áíÝëèåé óôï 60 ôïéò åêáôü ôïõ ïíïìáóôéêïý ðïóïý ôùí ó÷åôéêþí Ôßôëùí êáé ç ÔñÜðåæá èá ðëçñþóåé åðßóçò ôïõò ÄåäïõëåõìÝíïõò Ôüêïõò óå ó÷Ýóç ìå ôïõò Ôßôëïõò áõôïýò. Ç Çìåñïìçíßá Äéáêáíïíéóìïý óå ó÷Ýóç ìå ôïõò áðïäå÷èÝíôåò ðñïò áãïñÜ

Ôßôëïõò óýìöùíá ìå ôçí Ðñüôáóç áíáìÝíåôáé íá åßíáé ç 30ç Óåðôåìâñßïõ 2013. Óå óõíÝ÷åéá ôïõ äéáêáíïíéóìïý ôçò Ðñüôáóçò êáôÜ ôçí Çìåñïìçíßá Äéáêáíïíéóìïý, óýíïëï åõñþ 79.256.000 ïíïìáóôéêïý ðïóïý ôùí Ôßôëùí èá ðáñáìåßíåé óå åêêñåìüôçôá. Ç UBS Limited (ÔçëÝöùíï: +44 20 7567 0525, Õð' üøç: Liability Management Group, Email: mark-t.watkins@ubs.com / mahmoud.abdelaal@ubs.com) åíåñãåß ùò Äéá÷åéñéóôÞò Ðñüôáóçò. Ç Lucid Issuer Services Limited (ÔçëÝöùíï: +44 20 7704 0880, Õð' üøç: Sunjeeve Patel / Victor Parzyjagla, Email: attica@ lucid-is.com) åíåñãåß ùò Åêðñüóùðïò Ðñïóöïñþí. ÄÇËÙÓÇ ÁÐÏÐÏÉÇÓÇÓ ÅÕÈÕÍÇÓ Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç ðñÝðåé íá äéáâáóèåß óå óõíäõáóìü ìå ôï Ðëçñïöïñéáêü Äåëôßï. Ïõäåìßá ðñüôáóç Þ ðñüóêëçóç áðüêôçóçò ïéùíäÞðïôå ôßôëùí ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôçí ðáñïýóá áíáêïßíùóç. Ç äéÜèåóç ôçò ðáñïýóáò áíáêïßíùóçò êáé ôïõ Ðëçñïöïñéáêïý Äåëôßïõ óå ïñéóìÝíåò äéêáéïäïóßåò äýíáôáé íá ðåñéïñßæåôáé ìå íüìï. Ðñüóùðá óôçí êáôï÷Þ ôùí ïðïßùí ðåñéÝñ÷åôáé ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç êáé/Þôï Ðëçñïöïñéáêü Äåëôßï õðï÷ñåïýíôáé áðü ôçí ÔñÜðåæá, ôïí Äéá÷åéñéóôÞ Ðñüôáóçò êáé ôïí Åêðñüóùðï Ðñïóöïñþí íá åíçìåñþíïíôáé ãéá êáé íá ðáñáêïëïõèïýí êÜèå ôÝôïéï ðåñéïñéóìü.


24 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ATTICA BANK Á.Ô.Å. Ç ATTICA BANK ANÙÍÕÌÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ áíáêïéíþíåé üôé ôçí 1/10/2013 áñ÷ßæåé ç äéáðñáãìÜôåõóç óôï ×.Á. ôùí 333.333.333 íÝùí êïéíþí, ïíïìáóôéêþí, ìåôÜ äéêáéþìáôïò øÞöïõ ìåôï÷þí ôçò, ðïõ ðñïÝêõøáí áðü ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ êáôÜ 99.999.999,90 Åõñþ, ëüãù ìåôáôñïðÞò 333.333.333 ïìïëïãéþí óå 333.333.333 ìåôï÷Ýò, áðü ôï õöéóôÜìåíï ÌåôáôñÝøéìï Ïìïëïãéáêü ÄÜíåéï (ÌÏÄ) ôçò åôáéñßáò, Ýêäïóçò ôçò 2/7/2013, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò 199.406.822,10 Åõñþ, ìå ó÷Ýóç ìåôáôñïðÞò ìéá ïìïëïãßá óå ìßá íÝá êïéíÞ ïíïìáóôéêÞ ìåôÜ øÞöïõ ìåôï÷Þ ôçò ÔñÜðåæáò ïíïìáóôéêÞò áîßáò 0,30 åõñþ (ôéìÞ ìåôáôñïðÞò), óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç ôçò Á' ÅðáíáëçðôéêÞò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí ôçò 18/2/2013, ôï áðü 3/6/2013 åãêåêñéìÝíï áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ÊåöáëáéáãïñÜò Åíçìåñùôéêü Äåëôßï êáé

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ôçí áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ ôçò 30.8.2013. Ç áíùôÝñù áýîçóç, ðïõ äåí áðïôåëåß ôñïðïðïßçóç ôïõ êáôáóôáôéêïý (Üñèñï 3á, ðáñ. 5, Í.2190/1920), ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò ÔñÜðåæáò óôéò 3/9/2013, êáé Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß óôï Ã.Å.ÌÇ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò. Ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí ôçí 26/9/2013 åíÝêñéíå ôçí åéóáãùãÞ ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç ôùí ùò Üíù 333.333.333 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôÜ äéêáéþìáôïò øÞöïõ ìåôï÷þí ôçò ÔñÜðåæáò. Ïé íÝåò ìåôï÷Ýò èá åßíáé ðéóôùìÝíåò êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáðñáãìÜôåõóçò óôéò ìåñßäåò êáé ôïõò ëïãáñéáóìïýò áîßùí ôùí Ìåôü÷ùí óôï Óýóôçìá Áûëùí Ôßôëùí (Ó.Á.Ô). Ç ôéìÞ åêêßíçóçò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí ìåôï÷þí ôçò ÔñÜðåæáò óôï ×.Á. ôçí 1/10/2013 èá äéáìïñöùèåß óýìöùíá ìå ôïí êáíïíéóìü ôïõ ×.Á. óå óõíäõáóìü ìå ôçí õð. áñéèì. 26 áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ×.Á. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé

ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ÔìÞìá Ìåôï÷ïëïãßïõ ôçò Äéåýèõíóçò ÈåìáôïöõëáêÞò êáé ÕðïóôÞñéîçò ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí ÄñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÔñÜðåæáò óôá ôçë. 210 3669261, 210 3669271, 210 3669266 (êá. ÁããåëéêÞ Íôïýóêïõ, êïò ÓôÝöáíïò ÌðáúñáêôÜñçò). ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç Åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å. (Å×ÁÅ) áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï í. 3556/ 2007 êáé ôï í. 3606/2007 üôé ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ôçí åíçìÝñùóå óôéò 24/09/2013 üôé: Óôéò 20/09/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 408 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 259.008,00 åõñþ. Óôéò 20/09/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 475 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 299.260,00 åõñþ. Óôéò 20/09/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 62.087 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 384.001,69 åõñþ. Óôéò 20/09/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 2.935 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 18.257,32 åõñþ. Ïé ðáñáðÜíù óõíáë-

ëáãÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ëüãù ôçò éäéüôçôáò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ùò åéäéêïý äéáðñáãìáôåõôÞ ðáñáãþãùí. Ç ãíùóôïðïßçóç åê ìÝñïõò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ðñïò ôçí Å×ÁÅ êáé áêïëïýèùò áðü ôçí Å×ÁÅ ðñïò ôéò áñ÷Ýò ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, ãßíåôáé åðåéäÞ ï ê. Êùíóôáíôßíïò Âïõóâïýíçò áóêåß äéåõèõíôéêÜ êáèÞêïíôá ùò Ìç Åêôåëåóôéêüò Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ., åíþ êáôÝ÷åé ôáõôü÷ñïíá ôç èÝóç ôïõ Ìç Åêôåëåóôéêïý ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó. ôçò Å×ÁÅ (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Í.3340/2005). ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ Á.Å. Ç Åôáéñåßá ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å. (Å×ÁÅ) áíáêïéíþíåé ìå âÜóç ôï í. 3556/ 2007 êáé ôï í. 3606/2007 üôé ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ôçí åíçìÝñùóå óôéò 24/09/2013 üôé: 1. Óôéò 23/09/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 2.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 12.460,00 åõñþ. 2. Óôéò 23/09/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 20 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 12.460,00 åõñþ. Åðßóçò, ç Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. åíçìÝñùóå ôçí Åôáéñåßá óôéò 25/09/2013 üôé: 3. Óôéò 24/09/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 13.244 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëé-

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

êÞò áîßáò 83.068,59 åõñþ. 4. Óôéò 24/09/2013 ðñïÝâç óå áãïñÜ 871 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 5.400,20 åõñþ. 5. Óôéò 24/09/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 871 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 5.417,62 åõñþ. 6.Óôéò 24/09/2013 ðñïÝâç óå ðþëçóç 70 ÓÌÅ Å×ÁÅ, óõíïëéêÞò áîßáò 44.257,00 åõñþ. Ïé ðáñáðÜíù óõíáëëáãÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ëüãù ôçò éäéüôçôáò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ùò åéäéêïý äéáðñáãìáôåõôÞ ðáñáãþãùí. Ç ãíùóôïðïßçóç åê ìÝñïõò ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ. ðñïò ôçí Å×ÁÅ êáé áêïëïýèùò áðü ôçí Å×ÁÅ ðñïò ôéò áñ÷Ýò ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, ãßíåôáé åðåéäÞ ï ê. Öùêßùí Êáñáâßáò áóêåß äéåõèõíôéêÜ êáèÞêïíôá ùò Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Eurobank Equities Á.Å.Ð.Å.Õ., åíþ êáôÝ÷åé ôáõôü÷ñïíá ôç èÝóç ôïõ Ìç Åêôåëåóôéêïý ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó. ôçò Å×ÁÅ (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Í.3340/2005). ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ A.N.E. Ïé ÌéíùéêÝò ÃñáììÝò Á.Í.Å. áíáêïéíþíïõí üôé ç åôáéñåßá (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) óõíäåüìåíï íïìéêü ðñüóùðï ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Åôáé-

ñåßáò Emanuele G. Grimaldi (õðü÷ñåï ðñüóùðï ìå âÜóç ôï Üñèñï 13 ôïõ Í.3340/ 2005), ðñïÝâç óôéò 24/09/ 2013 óå áãïñÜ 2.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôùí Ìéíùéêþí Ãñáììþí óõíïëéêÞò Üîéáò åõñþ 4.000,00. H ðáñïýóá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôï Í.3556/ 2007 (Üñèñï 3, (éóô), (ââ), êáé Üñèñï 21) êáé óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 11 ôçò áðüöáóçò 1/434/3.7.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. Óå åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì.2273/2003 Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, ç åôáéñåßá ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å. áíáêïéíþíåé üôé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 21/06/2012 êáé ôçò Á' ÅðáíáëçðôéêÞò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 09/10/2012, ðñïÝâç êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò 26/09/ 2013, ìÝóù ôçò "ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å.», óå áãïñÜ 423 éäßùí ìåôï÷þí ìå ôéìÞ êôÞóçò 5,51 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ êáé óõíïëéêÞ áîßá óõíáëëáãÞò 2.331,73 åõñþ. ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ Å.Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 24, ðáñÜãñáöïò 2(á) ôïõ Í. 3461/2006, ï ê. Ãåþñãéïò Â. Áðïóôïëüðïõëïò êáé ç åëåã÷üìåíç áðü áõôüí åôáéñåßá ìå ôçí åðùíõìßá «ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ» (óôï åîÞò ï «Ðñïôåßíùí») äçëþíïõí üôé, óôéò 26.09. 2013, ï Ðñïôåßíùí áðÝêôçóå óõíïëéêÜ 44.403 êïéíÝò ïíïìáóôéêÝò ìåôï÷Ýò ôçò åôáéñåßáò «ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» Ýíáíôé 0,80 Åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ ìÝóù ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí, ïé ïðïßåò èá åêêáèáñéóôïýí ôçí 01.10.2013. ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ Å.Á.Å. Óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 13 ôïõ Í. 3340/2005, ôï Üñèñï 6, ðáñ. 1 ôçò õðü óôïé÷åßá 3/347/2005 áðüöáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé ôïí Êáíïíéóìü ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí, ç åôáéñåßá «ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» (óôï åîÞò ç «Åôáéñåßá») ãíùóôïðïéåß, êáôüðéí Ýããñáöçò åíçìÝñùóçò ðïõ Ýëáâå óôéò 27.09.2013, üôé ç åôáéñåßá «ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÁ», ç ïðïßá åßíáé íïìéêü ðñüóùðï óôåíÜ óõíäåüìåíï ìå ôïõò ê.ê. Ãåþñãéï Â.

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

Áðïóôïëüðïõëï, ×ñÞóôï Ã. Áðïóôïëüðïõëï êáé Âáóßëç Ã. Áðïóôïëüðïõëï, áãüñáóå óôéò 26.09.2013 óõíïëéêÜ 44.403 ìåôï÷Ýò ôçò Åôáéñåßáò Ýíáíôé óõíïëéêïý ôéìÞìáôïò 35.522,40 åõñþ.

ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË Á.Â.Å.Å.Ä.Å. Ï ÏÌÉËÏÓ ÉÍÔÅÁË ÁÂÅÅÄÅÓ åíçìåñþíåé ôï åðåíäõôéêü êïéíü, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4 ðáñ. 4 ôïõ õð' áñéèì. 2273/2003

Êáíïíéóìïý ôçò ÅðéôñïðÞò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí, üôé óå åêôÝëåóç ôçò áðü 27/06/2012 áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò êáé ôçò áðü

09/07/2012 áðüöáóçò ôïõ Äéïéêçôéêïý ôçò Óõìâïõëßïõ êáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/ 1920, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò ÐÝìðôçò 26çò Óåðôåìâñßïõ 2013

25 ðñïÝâç, ìÝóù ôçò «ÅèíéêÞò Ð & Ê ×ñçìáôéóôçñéáêÞò Á.Å.Ð.Å.Õ.», óå áãïñÜ 8 éäßùí ìåôï÷þí ìå ìÝóç ôéìÞ êôÞóçò 0,6325 åõñþ áíÜ ìåôï÷Þ, óõíïëéêÞò áîßáò 5,06 åõñþ.


26 H ATZENTA TOY EÐÅÍÄÕÔÇ ÔÅÔÁÑÔH 2/10

ÁÑÔÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ Á.Å.

¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôéò 02/10/2013, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 12:00 óôçí Ýäñá ôçò åôáéñåßáò óôç ÈÝóç ÔæÞìá óôï Êïñùðß ÁôôéêÞò, ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí áêïëïýèùí èåìÜôùí ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ • ¸êäïóç Êïéíïý Åíõðüèçêïõ Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ ðïóïý ìÝ÷ñé Åõñþ äýï åêáôïììõñßùí ôñéáêïóßùí ÷éëéÜäùí (2.300.000,00), åìðñáãìÜôùò åîáóöáëéóìÝíïõ ìå åããñáöÞ ðñïóçìåéþóåùí õðïèÞêçò åðß áêéíÞôùí ôçò Åôáéñåßáò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3156/2003, ìå óêïðü ôçí êÜëõøç åðåíäõôéêþí áíáãêþí ôçò Åôáéñßáò êáé ôçí áíá÷ñçìáôïäüôçóç õöéóôÜìåíïõ äáíåéóìïý ôçò. • Ðáñï÷Þ åîïõóéïäüôçóçò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò åôáéñåßáò ãéá ôïí êáèïñéóìü ôùí åéäéêüôåñùí üñùí ôïõ åí ëüãù Êïéíïý Ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ. • ÅíçìÝñùóç ãéá áðïöÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. • ËïéðÜ èÝìáôá êáé áíáêïéíþóåéò. ÅÔÅÌ Á.Å. ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 02/10/2013, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 9.00 ð.ì. óôï îåíïäï÷åßï PRESIDENT, Ëåùö. Êçöéóßáò 43, ÁèÞíá. ÈÅÌÁÔÁ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÇÓ: • Åðéêýñùóç åêëïãÞò ðñïóùñéíþí Óõìâïýëùí óå áíôéêáôÜóôáóç ðáñáéôçèÝíôùí. • ÅêëïãÞ íÝùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 37 ôïõ Í. 3693/2008. • ÄÉÊÁÉÙÌÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ - Óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç äéêáéïýôáé íá óõììåôÝ÷åé üðïéïò åìöáíßæåôáé ùò ìÝôï÷ïò óôï áñ÷åßï ôïõ ÓõóôÞìáôïò ?õëùí Ôßôëùí ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ç "ÅëëçíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá Á.Å." (ðñþçí Êåíôñéêü ÁðïèåôÞñéï Áîéþí), óôï ïðïßï ôçñïýíôáé

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ïé êéíçôÝò áîßåò ôçò Åôáéñßáò. Ç áðüäåéîç ôçò ìåôï÷éêÞò éäéüôçôáò ãßíåôáé ìå ôçí ðñïóêüìéóç ó÷åôéêÞò Ýããñáöçò âåâáßùóçò ôïõ ùò Üíù öïñÝá, Þ åíáëëáêôéêÜ, ìå áðåõèåßáò çëåêôñïíéêÞ óýíäåóç ôçò Åôáéñåßáò ìå ôá áñ÷åßá áõôïý Ç éäéüôçôá ôïõ ìåôü÷ïõ ðñÝðåé íá õößóôáôáé êáôÜ ôçí 27/9/2013 (Çìåñïìçíßá ÊáôáãñáöÞò), Þôïé êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò ðÝìðôçò (5çò) çìÝñáò ðñéí áðü ôçí çìÝñá óõíåäñßáóçò ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò êáé ç ó÷åôéêÞ Ýããñáöç âåâáßùóç ó÷åôéêÜ ìå ôç ìåôï÷éêÞ éäéüôçôá ðñÝðåé íá ðåñéÝëèåé óôçí Åôáéñßá ôï áñãüôåñï ôçí 29/9/2013, Þôïé ôçí ôñßôç (3ç) çìÝñá ðñéí áðü ôç óõíåäñßáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. ¸íáíôé ôçò Åôáéñßáò èåùñåßôáé üôé Ý÷åé äéêáßùìá óõììåôï÷Þò êáé øÞöïõ óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ìüíïí üðïéïò öÝñåé ôçí éäéüôçôá ôïõ ìåôü÷ïõ êáôÜ ôçí áíôßóôïé÷ç Çìåñïìçíßá ÊáôáãñáöÞò. Óå ðåñßðôùóç ìç óõììüñöùóçò ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 28á ôïõ Ê.Í.2190/1920, ï åí ëüãù ìÝôï÷ïò ìåôÝ÷åé óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ìüíï ìåôÜ áðü ÜäåéÜ ôçò. Ç Üóêçóç ôùí åí ëüãù äéêáéùìÜôùí äåí ðñïûðïèÝôåé ôç äÝóìåõóç ôùí ìåôï÷þí ôïõ äéêáéïý÷ïõ ïýôå ôçí ôÞñçóç Üëëçò áíÜëïãçò äéáäéêáóßáò, ç ïðïßá ðåñéïñßæåé ôç äõíáôüôçôá ðþëçóçò êáé ìåôáâßâáóçò áõôþí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ ìåóïëáâåß áíÜìåóá óôçí Çìåñïìçíßá ÊáôáãñáöÞò êáé óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4/10

ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÌÉÊÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ Á.Å. ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 4/10/2013, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 2.30 ì.ì. óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò åôáéñåßáò óôï ÄÞìï Áìáñïõóßïõ ÁôôéêÞò (ïäüò Â. Çðåßñïõ áñ. 74-76) ãéá óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí áêüëïõèùí èåìÜôùí ôçò çìåñçóßáò äéÜôáîçò: • Ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ êáôáóôáôéêïý ôçò åôáéñåßáò. • ÅíóùìÜôùóç ôçò ôñïðïðïßçóçò ôïõ êáôáóôáôéêïý óôï åí éó÷ýåé êáôáóôáôéêü, þóôå íá áðïôåëåß íÝï åíéáßï êåßìåíï. • ÅêëïãÞ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ïñéóìüò ôùí áíåîÜñôçôùí ìåëþí áõôïý óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3016/2002, ùò éó÷ýåé óÞìåñá.

• ÄéÜöïñåò áíáêïéíþóåéòËïéðÜ èÝìáôá. • Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéôåõ÷èåß ç áðáéôïýìåíç óýìöùíá ìå ôï Íüìï êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôçò Åôáéñßáò áðáñôßá êáé åî áõôïý ôïõ ëüãïõ äåí êáôáóôåß äõíáôÞ ç ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ïñéóìÝíùí èåìÜôùí ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá óõíÝëèåé óå Á' åðáíáëçðôéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 15/10/2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 2.30 óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí åðéôåõ÷èåß áðáñôßá êáôÜ ôçí Á' åðáíáëçðôéêÞ ÓõíÝëåõóç èá áêïëïõèÞóåé Â' ÅðáíáëçðôéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 29/10/2013, çìÝñá Ôñßôç êáé þñá 2.30 ïìïßùò óôá ãñáöåßá ôçò Ýäñáò ôçò. Ïé Çìåñïìçíßåò ÊáôáãñáöÞò åßíáé ç 11ç/10/2013 ãéá ôçí Á´ ÅðáíáëçðôéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé ç 25ç/10/2013 ãéá ôç Â' ÅðáíáëçðôéêÞ ÓõíÝëåõóç.

ÃÅÊ ÔÝñíá: Óôá 800 åêáô. ôï áíåêôÝëåóôï õðüëïéðï åëëçíéêüò üìéëïò ÃÅÊ ÔÝñíá áíáëáìâÜíåé ïO ëüêëçñï ôï êáôáóêåõáóôéêü áíôéêåßìåíï ðïõ åß÷áí ïé äýï éóðáíïß óõíåôáßñïé ôïõ, ìå

ÃÅÊÔÅÑÍÁ ÐÅÌÐÔÇ 10/10

ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ Á.Å. ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí 10/10/2013, çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 10.00 ð.ì. óôçí Ýäñá ôçò Åôáéñßáò Ä.Ä. ÓôåíçìÜ÷ïõ Íáïýóçò. ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÄÉÁÔÁÎÇ: • Ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñßáò êáé ðñïóáñìïãÞ áõôïý óôçí åðéôåõ÷èåßóá êÜëõøç. • ×ñÞóç áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí. • Óå ðåñßðôùóç ìç åðßôåõîçò ôçò åê ôïõ íüìïõ áðáéôïýìåíçò áðáñôßáò ãéá ôç ëÞøç áðïöÜóåùí áðü ôçí êáëïýìåíç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åðß üëùí Þ ìåñéêþí áðü ôá áíùôÝñù èÝìáôá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò, êáëïýíôáé ïé ê.ê. ìÝôï÷ïé óå Á' åðáíáëçðôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óôéò 30 Ïêôùâñßïõ 2013, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 10.00 ð.ì., óôïí ßäéï ôüðï ùò Üíù ãéá ëÞøç áðïöÜóåùí åðß ôùí åí ëüãù èåìÜôùí. Ôá èÝìáôá ôçò ÇìåñÞóéáò ÄéÜôáîçò ôùí ôõ÷üí åðáíáëçðôéêþí óõíåäñéÜóåùí ôçò áíùôÝñù ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò èá åßíáé ôá ùò Üíù áíáöåñüìåíá, ìå åîáßñåóç ôá èÝìáôá åðß ôùí ïðïßùí èá Ý÷åé êáôáóôåß äõíáôÞ ç ëÞøç áðüöáóçò.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

áðïôÝëåóìá íá ðñïóôßèåíôáé óôï áíåêôÝëåóôï õðüëïéðï ôùí õðïãåãñáììÝíùí óõìâÜóåùí ðåñß ôá 800 åêáô. åõñþ.

ÔéìÞ: 2,40 €


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ Ê

6,79

Êëåßóéìï

Õ

Ñ

É

Á

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

Á

Ã

302,09

71.417

1,98

13.000

9,25

25.000

11,69

22.016

ÁËÏÕÌÕË ÌÕËÙÍÁÓ (ÊÏ)

0,531

-1,67%

7,94

418

ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ ÁÅÅ× (ÊÏ)

19,000

-4,04%

5,34

18.810

ÂÁÑÂÅÑÇÓ Í. - MODA BAGNO (ÊÏ)

0,284

11,62

Ï

Ñ

27

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

Á

ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ ÁÉÃÁÉÏÕ(ÊÏ)

4,230

-0,47%

4,180

4,240

111,5%

12.650

53.361

27.915

1,440

4,270

7,77%

ÁÊÑÉÔÁÓ (ÊÏ)

0,152

9,35%

0,152

0,152

-48,5%

30

5

67

0,134

0,520

-17,59%

ÁËÊÏ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,370

-5,13%

0,370

0,385

-29,9%

6.888

2.569

28.411

0,159

0,661

-8,29%

0,520

0,552

-21,7%

2.193

1.144

2.732

0,240

0,740

-4,57%

18,300

19,000

-3,9%

22

404

38

13,200

25,410

-1,29%

0,00%

-21,8%

0

0

263

0,242

0,519

3,20%

3,82

20.122

ÂÁËÊÁÍ ÁÊÉÍÇÔÁ (ÊÏ)

0,190

0,00%

-44,9%

0

0

0

0,162

0,438

0,00%

14,37

23.987

ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ (ÊÏ)

0,599

0,00%

14,3%

0

0

237

0,285

0,845

-6,99%

927,55

199.474

ÂÉÏ×ÁËÊÏ (ÊÁ)

4,650

7,39%

18,6%

232.546

1.044.303

191.057

2,900

5,700

10,31%

3,80

4.969

ÂÉÓ (ÊÏ)

0,764

0,00%

9,1%

0

0

565

0,388

1,010

-2,68%

5,96

6.325

0,160

16,99%

ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ SYSTEMS (ÊÏ)

0,942

0,00%

4,7%

0

0

212

0,781

1,210

-1,66%

2,48

77.376

Ã.Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ (ÊÏ)

0,032

0,00%

0,032

0,032

-57,3%

450

14

3.333

0,028

0,118

-16,78%

4,36

14.076

ÃÁËÁÎÉÄÉ (ÊÏ)

0,310

6,90%

0,310

0,310

-37,5%

5

2

1.551

0,271

0,638

2,38%

206,12

85.883

ÃÅÊÔÅÑÍÁ (ÊÏ)

2,400

0,84%

2,370

2,450

20,0%

334.836

805.079

220.441

1,230

2,800

9,02%

0,358

0,378

0,00%

4,270

9,09

24.060

ÃÅÍÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÏÕ (ÊÁ)

0,378

-0,26%

55,05

15.000

ÄÁÉÏÓ ÐËÁÓÔÉÊÁ (ÊÏ)

3,670

0,00%

1.969,68

232.000

ÄÅÇ (ÊÏ)

8,490

0,12%

8,300

13,09

34.720

ÄÑÏÌÅÁÓ (ÊÏ)

0,377

0,80%

0,370

4,10

13.673

ÅÂÑÏÖÁÑÌÁ (ÊÏ)

0,300

0,00%

7.190,36

2.396.786

4,95

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO)

3,000

-2,60%

3,000

6,02

11.250

3,34

ÅÊÔÅÑ (ÊÏ)

0,535

-0,37%

0,520

33,88

36.749

ÅË. ÂÉÏÌ. ÆÁ×ÁÑÇÓ (ÊÁ)

0,922

-2,12%

0,915

12,29

18.648

ÅËÁÓÔÑÏÍ (ÊÏ)

0,659

0,00%

0,624

243,24

124.101

32,34

ÅËÂÁË (ÊÁ)

1,960

0,51%

12,08

0,00%

14,15

7,62

13.230

0,020

3,47%

ÅËÂÅ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ (ÊÁ)

0,576

8,27%

14,92

31.735

ÅËÃÅÊÁ (ÊÏ)

0,470

0,00%

25,73

23.828

ÅËÉÍÏÉË (ÊÏ)

1,080

-9,24%

440,73

177.001

316,65

19.865

0,670

4,20%

0,00% 0,99

49,34

29.546

2.423,69

305.635

0,450

5,67%

422,93

65.369

0,190

2,94%

10,78

32,88

26.730

8,45

24,99

15.146

15,83

52.067

0,00% …

4,650

-6,0%

2.109

797

4.081

0,251

0,545

3,75%

-23,9%

0

0

6

3,340

5,500

-0,33%

8,500

44,1%

441.737

3.718.526

355.122

3,500

8,500

8,60%

0,379

32,7%

2.775

1.028

16.475

0,129

0,634

-1,33%

-16,7%

0

0

897

0,209

0,539

-2,41%

3,120

-53,8%

1.171.881

3.590.418

1.650.103

1,832

12,684

-2,93%

0,535

-2,6%

1.800

939

25.056

0,400

0,700

7,88%

0,939

-32,2%

29.900

27.651

7.194

0,750

1,740

1,41%

0,666

-20,9%

10.083

6.570

8.059

0,442

0,969

-2,22%

1,910

1,990

4,3%

38.992

76.503

21.161

1,080

2,380

2,40%

0,576

0,576

1,080

1,090

-5,6%

10

6

1.627

0,407

0,689

9,12%

-21,7%

0

0

1.623

0,225

0,780

-3,91%

-35,7%

490

531

19

0,740

1,890

-8,24%

ÅËËÁÊÔÙÑ (ÊÏ)

2,490

1,63%

2,420

2,500

29,7%

371.456

917.840

243.682

1,290

2,500

11,53%

ÅËËÁÄÏÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

15,940

4,11%

15,210

15,980

19,8%

16.215

252.636

11.274

11,260

19,190

14,89%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÁËÙÄÉÁ (ÊÏ)

1,670

-1,76%

1,640

1,700

-10,2%

10.720

18.014

19.237

1,120

2,320

5,66%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ (ÊÏ)

7,930

-0,50%

7,820

7,990

7,2%

36.623

290.603

92.749

5,800

9,300

5,53%

ÅËËÇÍÉÊÁ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁ (ÊÏ)

6,470

1,89%

6,320

6,510

49,5%

457.635

2.939.965

212.650

3,105

6,937

7,09%

1,200

1,240

35,2%

8.517

10.344

8.866

0,510

1,250

6,26%

0,6%

0

0

447

1,080

1,900

-2,91%

0,304

-31,8%

6.650

1.882

6.034

0,232

0,587

11,89%

ÅËÔÏÍ (KÏ)

1,230

0,00%

ÅËÔÑÁÊ (ÊÏ)

1,650

0,00%

ÅÐÉËÅÊÔÏÓ (ÊÏ)

0,304

0,66%

ÅÔÅÌ (ÊÁ)

0,375

-4,58%

0,370

0,395

-28,8%

7.980

3.034

6.032

0,217

0,828

-5,08%

ÅÕÁÈ (ÊÏ)

6,400

1,27%

6,320

6,570

5,8%

135.442

875.494

29.467

3,900

6,820

9,23%

0,275

11,25

30.009

232,32

36.300

0,188

2,94%

14,99

905,25

106.500

0,170

2,00%

13,24

ÅÕÄÁÐ (ÊÏ)

8,500

1,67%

8,150

8,530

64,9%

190.365

1.602.245

286.796

3,778

8,530

18,03%

34,10

27.504

0,050

4,03%

3,74

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (ÊÏ)

1,240

-0,80%

1,200

1,240

27,0%

9.450

11.513

11.029

0,480

1,620

4,95%

62,19

53.155

25,32

ÉÁÓÙ (ÊÏ)

1,170

0,86%

1,160

1,200

-13,3%

12.450

14.795

11.295

0,651

1,580

8,09%

69,39

86.736

ÉÁÔÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,800

-0,12%

0,800

0,802

-0,7%

53.123

42.512

73.126

0,400

0,994

-0,62%

43,44

28.580

0,020

1,32%

ÉÊÔÉÍÏÓ ÅËËÁÓ (ÊÏ)

1,520

0,00%

1,470

1,520

17,8%

3.104

4.659

14.849

0,719

1,800

-1,27%

4,54

9.000

ÉËÕÄÁ (ÊÏ)

0,504

0,00%

-22,5%

0

0

5

0,269

0,680

-8,03%

5,24

8.298

3,37

11.233

1.305,49

66.948

18,93

4,32

13,75

ÉÍÔÅÁË ÏÌÉËÏÓ (ÊÁ)

0,632

0,00%

49,9%

0

0

172

0,157

1,289

-7,99%

ÉÍÔÅÑÔÅÊ (ÊÏ)

0,300

-9,09%

0,299

0,350

-31,2%

1.817

589

495

0,223

0,600

-1,93%

FOLLI-FOLLIE GROUP (ÊÏ)

19,500

2,90%

18,950

19,600

50,9%

302.369

5.884.823

84.050

8,650

19,600

9,01%

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÍÂG Securities Ôçë.: 210.77.20.000 www.nationalsec.gr Ç NBG Securities áðïôåëåß ôïí ðåñéöåñåéáêü çãÝôç ôçò ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò, ðñïóöÝñïíôáò ìßá åõñýôáôç ãêÜìá åðåíäõôéêþí êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðñïúüíôùí óôçí ðåëáôåßá ôçò êáé Ý÷ïíôáò ðñüóâáóç óå üëåò ïõóéáóôéêÜ ôéò ìå-

ãÜëåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ. ÄéáèÝôåé áõôüíïìï äßêôõï 5 õðïêáôáóôçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ðáñïõóßá óôï Ëïíäßíï, ôçí Ëåõêùóßá êáé ôï ÂïõêïõñÝóôé, áðü üðïõ êáé ðáñÝ÷åé êïñõöáßåò åðåíäõôéêÝò ëýóåéò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôçò, ìå óôü÷ï ôçí åðßôåõîç üóï ôï äõíáôüí õøçëüôåñùí áðïäüóåùí.

ÁèçíáúêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.32.54.764 www.athinaiki-securities.gr

ÄõíáìéêÞ ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.77.700 www.dynamicsec.gr

ÅðåíäõôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò Ôçë.: 210.81.73.000 www.ibg.gr

Alphatrust Ôçë.: 210.62.89.100 www.alphatrust.gr

Euroxx Ôçë.: 210.68.79.400 www.euroxx.gr

Nuntius ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.33.50.599 www.nuntius.gr

Alpha Finance Ôçë.: 210.37.05.700 www.alphafinance.gr

EFG Eurobank Securities Ôçë.: 210.37.20.000 www.eurobankequities.gr

ÐÞãáóïò ×ñçìáôéóôçñéáêÞ Ôçë.: 210.36.70.700 www.pegsec.gr

Ðåéñáéþò ÁÅÐÅÕ Ôçë.: 210.33.54.000 www.piraeus-sec.gr Ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ åôáéñåßá "Ðåéñáéþò ÁÅÐEÕ" Ý÷åé ùò êýñéåò äñáóôçñéüôçôåò ôç äéáìåóïëÜâçóç ãéá áãïñÜ åëëçíéêþí êáé îÝíùí ìåôï÷þí, åëëçíéêþí êáé îÝíùí ðáñáãþãùí ðñïúüíôùí, êñáôéêþí êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí, ãéá ëïãáñéáóìïýò

ðåñéèùñßïõ (margin accounts), êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí ÷ñçìáôéóôçñéáêþí óõíáëëáãþí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôïõ äéêôýïõ ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò, ôùí 2 õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò (Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñáò) áëëÜ êáé ôùí 18 óõíåñãáæüìåíùí Áíþíõìùí Åôáéñåéþí ÅðåíäõôéêÞò ÄéáìåóïëÜâçóçò.


28 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

14,40

7.500

12,50

ÊÁÍÁÊÇÓ Ó. (ÊÏ)

1,920

-1,03%

12,67

9.743

0,008

0,58%

24,03

ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ (ÊÏ)

1,300

0,00%

68,85

14.680

0,00%

11,69

ÊÁÑÁÔÆÇ (ÊÏ)

4,690

1,08%

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

1,920

4,550

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

1,940

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

64,9%

203

393

7.649

0,864

2,090

6,46%

-24,4%

0

0

848

0,900

2,000

3,79%

4,750

84,6%

1.225

5.678

1.490

1,780

4,900

2,44%

6,21

3.301

ÊÅÊÑÏØ (ÊÏ)

1,880

2,17%

1,840

1,880

-29,6%

404

746

959

1,540

3,790

-0,21%

26,26

40.219

ÊËÏÕÊÉÍÁÓ - ËÁÐÐÁÓ (ÊÏ)

0,653

-3,40%

0,626

0,690

7,5%

31.120

20.941

14.961

0,397

0,875

4,16%

4,13

11.510

ÊËÙÓ/ÃÉÁ ÍÁÕÐÁÊÔÏÕ (ÊÁ)

0,359

0,00%

-28,2%

0

0

347

0,232

0,679

-8,73%

4,18

21.224

ÊÏÑÄÅËËÏÕ ×. ÁÖÏÉ (ÊÁ)

0,197

0,00%

-44,4%

0

0

501

0,195

0,428

-7,97%

40,35

13.450

ÊÏÑÑÅÓ (ÊÏ)

3,000

-1,64%

-25,0%

1.400

4.198

1.705

2,660

4,870

-3,47%

20,25

29.480

69,11

33.065

0,050

2,39%

5,94

15.805

371,59

1.795.141

ÊÕÐÑÏÕ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,207

0,00%

19,04

22.945

0,100

12,05%

7,88

ÊÕÑÉÁÊÉÄÇÓ Ç.- F.H.L. (ÊÏ)

0,830

-0,36%

7,09

7.595

24,88

ÊÕÑÉÁÊÏÕËÇÓ (ÊÏ)

0,934

3,80

5.939

ËÁÍÁÊÁÌ (ÊÏ)

0,639

2,18

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÊA)

0,262

9,17%

4,49

8.322

ËÅÂÅÍÔÅÑÇÓ Í. (ÐA)

0,540

0,00%

68,2%

1,77

7.734

ËÉÂÁÍÇ ÅÊÄÏÔ. ÏÑÃ. (ÊÏ)

0,229

0,00%

-3,0%

42,62

15.222

2,70

9.819

642,63

51.951

13,17

0,00%

0,00% …

211,54

0,00%

8,42

2,950

3,050

ÊÑÅÔÁ ÖÁÑÌ (ÊÏ)

0,687

4,89%

0,655

0,687

6,5%

8.179

5.453

19.739

0,307

0,800

11,76%

ÊÑÉ - ÊÑÉ (ÊÏ)

2,090

2,96%

2,030

2,110

40,6%

77.237

158.112

24.747

0,844

2,170

1,65%

ÊÔÇÌÁ Ê. ËÁÆÁÑÉÄÇ (ÊÏ)

0,376

0,00%

-6,0%

0

0

1

0,185

0,488

17,02%

-18,8%

0

0

0

0,180

0,397

0,00%

-0,9%

1.500

1.246

1.718

0,574

0,947

-0,08%

0,00%

16,8%

0

0

158

0,433

1,490

0,26%

0,00%

3,6%

0

0

0

0,503

0,869

0,00%

-18,1%

10

3

504

0,198

0,658

-5,16%

0

0

10

0,307

0,798

15,85%

0

0

0

0,144

0,363

0,00%

0,830

0,262

2,800

0,834

0,262

ËÏÕËÇ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

2,800

0,00%

ÌÁÈÉÏÓ ÐÕÑÉÌÁ×Á (ÊÏ)

0,275

0,00%

4,9%

1.100

3.080

2.469

1,130

3,760

1,08%

-46,1%

0

0

3.123

0,152

0,510

3,58%

ÌÅÔÊÁ (ÊÏ)

12,370

1,39%

12,400

26,4%

50.126

616.370

40.185

6,400

12,780

8,40%

ÌÏÔÏÄÕÍÁÌÉÊÇ (ÊÏ)

0,378

23,93%

ÌÏÔÏÑ ÏÚË (ÊÏ)

7,850

0,00%

0,285

0,396

-35,3%

40

13

1.512

0,211

0,640

1,86%

7,760

7,950

-5,4%

56.926

448.034

100.044

5,752

9,370

3,95%

1,830

1,960

12,050

2,800

4,42

11.700

869,65

110.783

0,500

6,37%

4,41

32.188

ÌÏÕÆÁÊÇÓ (ÊÁ)

0,137

0,00%

8,72

4.588

ÌÏ×ËÏÓ (ÊÏ)

1,900

0,00%

9,84

15.842

ÌÐÇÔÑÏÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÉÊÇ (KO)

0,621

0,00%

579,90

116.916

ÌÕÔÉËÇÍÁÉÏÓ (ÊÏ)

4,960

-1,59%

4,930

5,58

6.340

ÍÁÊÁÓ ÌÏÕÓÉÊÇ (ÊÏ)

0,880

-9,93%

0,880

4,62

23.935

ÍÁÕÔÅÌÐÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

0,193

0,00%

28,66

63.697

ÍÇÑÅÕÓ (ÊO)

0,450

0,67%

0,432

7,36

3.873

ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ (ÊÏ)

1,900

2,70%

1,350

3,95

34.986

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÊÏ)

0,113

2,73%

0,113

0,113

0,56

2.567

ÎÕËÅÌÐÏÑÉÁ (ÐÏ)

0,220

0,00%

245,95

10.080

0,400

1,64%

14,02

ÏËÈ (ÊÏ)

24,400

1,20%

24,200

24,500

46,18

20,33

-39,6%

0

0

1.354

0,114

0,330

-3,49%

72,7%

214

400

3.097

0,565

2,600

9,89%

2,0%

0

0

0

0,336

0,745

0,00%

5,090

11,0%

287.289

1.439.232

254.751

3,010

5,650

6,41%

0,880

119,5%

119

105

131

0,300

1,040

1,89%

-40,4%

0

0

131

0,149

0,360

4,58%

0,457

-34,9%

41.922

18.688

30.324

0,380

0,839

7,90%

1,900

-21,5%

56

87

1.011

0,805

2,640

28,64%

-27,6%

10.000

1.130

936

0,101

0,188

2,77%

-6,8%

0

0

0

0,200

0,315

0,00%

7,0%

6.676

163.399

2.036

13,640

25,200

1,86%

455,00

25.000

0,010

0,05%

62,39

ÏËÐ (ÊÏ)

18,200

2,82%

17,500

18,200

7,6%

24.729

445.547

8.369

11,500

21,680

6,45%

2.647,70

319.000

0,720

8,67%

8,41

ÏÐÁÐ (ÊÏ)

8,300

0,00%

8,300

8,500

53,7%

957.276

8.024.096

808.957

3,970

8,500

5,87%

3.970,22

490.150

0,00%

13,69

1,52

4.971

31,29

50.797

1,27

20.210

6.391,44

5.072.568

ÏÔÅ (ÊÏ)

8,100

-0,49%

8,030

8,250

58,8%

842.704

6.872.065

1.087.158

2,890

8,250

7,63%

ÐÁÚÑÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ (ÊÏ)

0,305

5,17%

0,305

0,305

-7,6%

790

241

624

0,193

0,605

3,25%

ÐÁÐÏÕÔÓÁÍÇÓ (ÊÁ)

0,616

9,22%

0,616

0,616

23,9%

10

6

674

0,196

0,750

0,22%

ÐÁÑÍÁÓÓÏÓ (ÊÏ)

0,063

5,00%

0,062

0,071

-89,4%

5.951

372

30.234

0,055

0,698

-16,00%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

1,260

-2,33%

1,260

1,310

-57,5%

4.433.247

5.692.080

7.484.012

0,832

6,296

0,52%

63,51

11,52

7.070

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,630

0,00%

1,630

1,630

17,3%

31

51

815

1,200

1,740

5,71%

114,82

22.080

0,080

1,54%

9,18

ÐËÁÉÓÉÏ COMPUTERS (ÊÏ)

5,200

2,36%

5,070

5,220

42,5%

1.250

6.400

828

2,410

6,250

1,59%

60,88

45.095

0,00%

11,29

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏ)

1,350

0,75%

1,320

1,360

8,9%

35.225

47.009

42.453

0,730

1,640

8,17%

146,20

27.379

10,11

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÁ)

5,340

0,75%

5,120

5,340

6,5%

195

1.037

3.607

3,865

5,554

6,46%

3,53

24.319

7,36

ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ (ÊÏ)

0,145

-0,68%

0,144

0,145

12,4%

6.440

933

6.308

0,053

0,223

2,80%

18,74

22.280

ÑÅÂÏÚË (ÊÏ)

0,841

0,00%

0,820

0,848

34,8%

8.264

6.928

28.024

0,345

1,200

0,23%

196,46

34.771

22,95

ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÃÑ. (ÊÏ)

5,650

2,54%

5,530

5,830

30,2%

21.924

123.093

197.169

2,410

5,830

8,36%

3,76

4.181

48,39

ÓÁÑÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÊÕË/ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

0,900

0,00%

15,4%

0

0

66

0,626

1,020

0,00%

158,80

96.244

ÓÉÄÅÍÏÑ (ÊÁ)

1,650

-0,60%

1,640

1,700

-5,7%

69.470

116.095

81.640

0,970

2,390

4,30%

8,67

28.438

ÓÐÕÑÏÕ ÁÃÑ. ÏÉÊ. (ÊÏ)

0,305

0,66%

0,305

0,305

-40,2%

500

153

360

0,252

0,557

-2,23%

257,03

124.170

492,86

ÓÙË/ÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏY (ÊÏ)

2,070

0,49%

2,050

2,120

-3,7%

164.727

344.866

102.806

1,130

2,590

1,52%

355,29

109.319

0,050

1,54%

31,53

ÔÅÑÍÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

3,250

-2,11%

3,250

3,360

1,7%

144.717

473.683

109.132

1,739

3,624

5,93%

53,66

33.125

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ

1,620

-1,22%

1,590

1,670

12,5%

47.109

77.213

16.899

1,130

2,710

18,33%

2,54

1.270

1.441,09

77.064

56,77

7.569

131,16

305.732

ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÔÆÉÑÁÊÉÁÍ ÐÑÏÖÉË

2,000

-6,98%

2,000

2,000

-39,9%

5

10

24

0,900

3,330

-11,89%

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÊÏ)

18,700

1,52%

18,060

19,000

34,0%

54.712

1.012.528

66.959

11,310

19,000

14,37%

0,00%

ÔÉÔÁÍ (ÐÏ)

7,500

3,16%

7,260

7,550

14,0%

2.310

17.030

1.534

5,600

7,550

10,29%

ÕÃÅÉÁ (ÊÏ)

0,429

-0,46%

0,420

0,434

-30,8%

179.445

76.834

156.503

0,245

0,795

6,56%


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

0,117

-31,8%

1.400

163

1.812

0,070

0,400

-10,22%

36,3%

0

0

2

0,350

0,918

24,75%

1,18

10.204

ÖÉÅÑÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,116

0,00%

6,89

8.341

×ÁÚÄÅÌÅÍÏÓ (ÊÏ)

0,826

0,00%

88,01

101.280

×ÁËÊÏÑ (ÊÁ)

0,869

2,24%

0,48

4.035

×ÁÔÆÇÊÑÁÍÉÙÔÇ Å. ÕÉÏÉ (ÊÏ)

0,120

0,00%

7,11

21.877

70,96

A.S. COMPANY (ÊÏ)

0,325

-6,88%

0,311

0,330

6.280,67

10.922.906

0,43

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,575

-2,21%

0,575

172,82

699.673

ATTICA BANK (ÊÏ)

0,247

-5,00%

0,244

9,96

45.457

AUDIOVISUAL (ÊÏ)

0,219

-9,88%

88,72

36.360

7,51

15.816

23,16

101.124

13,65

7,39

0,116

0,840

29

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

0,870

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

-0,3%

67.320

57.969

52.425

0,460

1,420

-1,39%

-76,0%

0

0

5.533

0,120

0,713

-6,83%

-17,7%

9.715

3.133

7.053

0,247

0,488

-1,75%

0,591

12,0%

6.638.241

3.865.636

7.933.074

0,161

0,863

3,26%

0,259

-69,6%

2.458.014

616.714

1.165.905

0,173

1,074

-5,64%

0,219

0,228

123,5%

2.555

560

2.705

0,034

0,482

-5,89%

AUTOHELLAS (ÊÏ)

2,440

0,41%

2,340

2,450

35,6%

11.275

27.179

11.257

1,130

2,450

5,65%

BYTE COMPUTER (ÊÏ)

0,475

0,00%

0,475

0,475

-7,9%

50

24

245

0,334

0,620

1,72%

CENTRIC ÐÏËÕÌÅÓÁ (ÊÏ)

0,229

6,51%

0,220

0,240

-29,5%

94.034

21.672

37.991

0,142

0,440

1,87%

1,58

9.908

CPI (ÊÏ)

0,159

0,00%

-38,6%

0

0

248

0,133

0,400

-3,17%

7.969,58

363.742

COCA -COLA HBC

21,910

0,83%

21,700

22,200

81.650

1.787.375

97.436

16,790

23,800

-1,72%

13,33

26.665

CYCLON ÅËËÁÓ (ÊO)

0,500

0,00%

0,485

0,540

-7,1%

1.192

579

3.819

0,289

0,700

-0,72%

2,42

31.370

DIONIC (ÊÏ)

0,077

0,00%

0,075

0,080

-65,0%

52.599

4.028

91.196

0,066

0,263

-4,29%

2.292,54

4.050.417

EUROBANK EFG (ÊÏ)

0,566

-5,67%

0,540

0,600

-91,2%

1.860.998

1.073.281

802.611

0,540

13,700

-8,69%

455,67

61.000

EUROBANK PROPERTIES ÁÅÅÁÐ (ÊÏ)

7,470

0,95%

7,160

7,490

52,4%

19.365

143.849

34.135

4,110

7,750

6,65%

27,46

52.800

5,90

F.G. EUROPE (ÊO)

0,520

-1,89%

0,520

0,520

-23,5%

300

156

1.752

0,441

0,950

-0,36%

19,87

4.687

0,850

20,05%

6,52

FHL MERMEREN

4,240

8,72%

4,240

4,240

-18,1%

3

13

123

3,730

5,190

2,28%

173,37

50.992

FOURLIS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KÏ)

3,400

0,59%

3,320

3,440

72,6%

94.845

322.796

174.648

1,410

3,510

22,54%

281,80

50.592

58,16

48.069

0,200

16,53%

24,49

20.578

67,98

133.026

18,22

23.154

276,59

158.962

0,004

0,20%

J & P - ÁÂÁÎ (ÊÏ)

1,790

2,87%

1,710

1,870

25,2%

62.436

112.182

19.780

0,970

1,900

9,58%

0,210

2,26%

16,36

JUMBO (ÊÏ)

9,300

2,76%

8,930

9,350

55,8%

292.868

2.684.471

127.548

4,100

9,350

8,72%

0,00%

20,42

KLEEMAN HELLAS (KO)

1,650

2,48%

1,610

1,660

7,1%

5.739

9.443

5.883

0,820

1,880

2,80%

LAMDA DEVELOPMENT(ÊÏ)

3,950

0,51%

3,880

4,020

-1,7%

15.755

62.393

4.146

2,500

6,480

1,62%

LOGISMOS (ÊÏ)

0,550

0,00%

-9,8%

0

0

22

0,330

1,230

5,26%

MARFIN INVESTMENT GROUP

0,399

-2,68%

-7,0%

2.745.494

1.116.124

1.864.886

0,175

0,564

17,89%

FRIGOGLASS (KO)

5,570

1,46%

5,460

5,590

5,7%

59.225

328.916

82.385

3,840

6,260

9,66%

QUEST ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

1,210

0,00%

1,190

1,230

6,1%

17.082

20.541

9.517

0,738

1,390

4,94%

INFORM ËÕÊÏÓ Ð. (ÊÏ)

1,190

0,85%

1,190

1,250

-11,2%

20.912

25.395

11.727

0,900

1,750

-0,83%

ÉÍTÑAKOM (ÊÏ)

0,511

-2,67%

0,510

0,530

-17,2%

215.637

111.550

271.513

0,240

0,754

10,58%

INTRAKAT (KO)

0,787

3,69%

0,752

0,790

-25,8%

9.011

6.973

8.256

0,580

1,220

8,90%

INTRALOT (ÊÏ)

1,740

0,58%

1,710

1,760

-8,9%

585.515

1.015.260

290.101

1,240

2,410

6,13%

0,00%

1.322,22

86,14

139,00

77.655

1.208,95

129.995

0,00%

39,02

23.649

174,86

44.268

2,61

4.740

307,36

770.329

14,39

10.500

21,81

14.074

0,250

16,13%

4,81

6.200

38,00

12.417

0,00%

34,62

13,80

6.133

0,00%

10,80

10,03

27.848

3,61%

0,013

35,95

21,66

0,395

0,415

MEVACO (ÊÏ)

1,370

2,24%

1,360

1,370

0,0%

273

374

623

0,880

1,580

1,93%

MIG REAL ESTATE (KO)

1,550

6,90%

1,460

1,550

1,3%

595

896

355

1,080

1,920

-8,20%

MINERBA (KO)

0,776

0,00%

4,0%

0

0

0

0,234

0,948

0,00%

MLS ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ (ÊÏ)

3,060

-0,65%

14,6%

210.113

593.133

18.307

2,030

3,130

-0,05%

NEXANS ÅËËÁÓ (ÊÏ)

2,250

0,00%

-7,0%

0

0

579

1,600

3,110

0,49%

67,92

NEWSPHONE HELLAS

0,360

3,45%

0,360

0,360

-29,8%

3.301

1.188

5.152

0,241

0,592

9,84%

3,020

3,100

3,91

3.953

14,83

PAPERPACK ÔÓÏÕÊÁÑÉÄÇÓ É. (ÊÏ)

0,989

1,96%

0,960

0,999

26,0%

17.723

17.531

7.909

0,255

1,060

24,50%

11,62

11.812

18,09

PROFILE (ÊÏ)

0,984

-1,20%

0,968

1,000

25,0%

20.192

19.985

4.405

0,510

1,260

-1,59%

12,65

6.836

QUALITY & RELIABILITY (KO)

1,850

0,00%

302,2%

0

0

8.269

0,236

1,970

0,74%

30,67

57.435

-19,2%

5.109

2.697

3.439

0,450

0,949

5,37%

14,14

6.457

69,8%

0

0

0

1,000

2,200

0,00%

43,36

54.888

4,05

14.627

REDS (ÊO)

0,534

4,30%

SPACE HELLAS (ÊÏ)

2,190

0,00%

TRASTOR ÁÅÅÁÐ

0,790

-0,38%

0,777

0,790

26,4%

9.763

7.682

9.762

0,430

0,829

3,36%

UNIBIOS ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,277

-1,07%

0,270

0,284

53,9%

82.618

22.777

50.548

0,116

0,414

5,99%

Ê

124,43

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ð

Á

Ñ

Á

Ó

Ô

0,518

Á

Ô

É

0,534

Ê

Ù

Í

Ô

É

Ô

Ë

Ù

Í

ALPHA ÂÁÍÊ (ÊÏ) - ÔÐ

1,120

0,90%

1,090

1,130

1.902.770

2.120.549

2.318.324

0,241

1,170

5,61%

ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ) - ÔÐ

0,771

-0,90%

0,760

0,794

1.662.831

1.294.489

1.908.408

0,290

0,889

5,23%

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (KO) -ÔÐ

0,871

-1,36%

0,866

0,908

650.326

577.586

729.295

0,420

2,000

-6,85%

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ä

19,94

5.746

3,38

295

3,07

389

É

Á

Ð

Ñ

Á

Ã

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

ALPHA ETF FTSE20

3,470

NBGAM ETF Ã.Ä.×.Á.

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

×

É

Ì

Ù

Í

Á

Ì

Ï

0,29%

3,470

3,520

11,460

0,35%

11,460

7,890

-1,50%

7,890

Á

Ì

Ç

Ë

7,03

49.153

ÁÈÇÍÁ (ÊÏ)

0,143

0,00%

226,21

63.900

ÁÓÔÇÑ ÐÁËÁÓ (ÊÏ)

3,540

0,85%

Ç

Ó

3,500

Ä

É

Â

Á

É

Ù

Í

Ê

609

2.123

11,640

105

1.217

7,890

-6,2%

2

16

É

Á

3,550

Ó

Ð

Ï

Ñ

Á

Å

Ö

Á

Ë

Á

É

Ù

Í … …

7

6,880

10,110

2,25%

Ó

-24,7%

0

0

172

0,094

0,340

-47,14%

1,4%

5.977

21.147

4.238

3,170

4,950

-0,72%


30 Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

1,000

42,9%

50

50

76

1,4%

0

0

48

52 ÅâäïìÜäùí Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

0,480

1,450

71,97%

6,590

8,320

0,00%

Êáôþôáôç

15,30

15.300

32,65

ÁÔÔÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

1,000

19,05%

56,24

8.419

1,460

21,86%

215,23

ÃÅÊÅ (ÊÁ)

6,680

0,00%

147,58

68.322

ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

2,160

0,00%

-66,3%

0

0

6

1,510

8,850

11,34%

98,80

71.083

ÇÑÁÊËÇÓ ÁÃÅÔ (ÊÏ)

1,390

0,00%

1,390

1,390

11,2%

900

1.251

1.228

1,010

1,800

0,91%

119,97

13.404

ÉÏÍÉÊÇ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÇ (ÊÏ)

8,950

0,00%

-31,2%

0

0

6

8,400

14,000

0,00%

298,33

13,60

17.000

559,87

2.760

7,600

3,75%

13,10

ÊÁÑÅËÉÁ (ÊÁ)

9,72

6.700

0,165

11,38%

14,38

410,19

21.364

172,51

141,85

70.926

3,84

17.241

4,49 10,83

91,00

14.000

59,41

191.660

36,45

11.720

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (ÊÏ)

Á

0,800

-1,23%

0,800

0,810

45,5%

1.020

816

780

0,321

1,430

-0,73%

202,850

-1,05%

200,000

203,000

69,2%

105

21.300

46

90,000

210,000

-0,41%

ÊÅÐÅÍÏÕ ÌÕËÏÉ (ÊÏ)

1,450

-1,36%

1,450

1,450

5,8%

850

1.233

107

0,670

1,690

16,09%

ËÁÌØÁ (ÊÏ)

19,200

0,00%

19,200

19,200

6,7%

150

2.880

329

15,000

19,600

0,07%

ÌÉÍÙÉÊÅÓ ÃÑÁÌÌÅÓ (ÊÏ)

2,000

0,00%

2,000

2,000

0,0%

1.200

2.400

1.827

1,520

2,100

0,18%

ÐÅÑÓÅÕÓ (ÊÏ)

0,223

0,00%

575,8%

0

0

23

0,028

0,325

0,00%

ALPHA ÁÓÔÉÊÁ ÁÊÉÍÇÔÁ

6,500

0,00%

6,500

6,500

3,0%

230

1.495

148

3,560

7,200

-0,78%

ATTICA ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (KA)

0,310

0,00%

0,310

0,310

1,6%

361

112

1.613

0,115

0,588

-0,94%

FLEXOPACK (ÊÏ)

3,110

-2,20%

3,110

3,390

3,0%

23.100

73.627

3.985

2,390

5,000

-16,93%

12,40

Ê

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

3,10

33.302

ÁÅÃÅÊ (ÊÏ)

0,093

-2,11%

3,35

14.870

ÁËÖÁ ÃÊÑÉÓÉÍ (ÊÏ)

0,225

2,57

21.382

ALMA -ÁÔÅÑÌÙÍ (ÊÏ)

2,01

49.030

ALAPIS (ÊÏ)

15,94

185.373

0,92

2.970

2,45

81.645

ATTI-KAT (KO)

2,26

3.230

0,74

17.175

2,72

17.580

1,000

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Å

Ð 0,077

É

Ô

Ç

Ç

Ó

Ç

-27,9%

9.109

847

7.765

0,066

0,192

7,89%

0,00%

11,4%

0

0

0

0,080

0,328

0,00%

0,120

0,00%

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

0,041

0,00%

0,0%

0

0

0

ÁÍÅÊ (ÊÏ)

0,086

2,38%

-52,2%

18.000

1.550

27.018

0,054

0,270

1,06%

ÁÍÅÊ (ÐÏ `96)

0,310

0,00%

1,3%

0

0

85

0,300

0,770

1,47%

0,030

15,38%

20

1

21.631

0,016

0,088

-4,91%

0,085

0,095

Ñ

0,087

0,030

0,030

50,0%

0,00%

ÂÁÑÁÃÊÇÓ (ÊÏ)

0,700

0,00%

45,2%

0

0

141

0,206

0,840

-5,79%

ÂÁÑÂÁÑÅÓÏÓ (ÊÁ)

0,043

0,00%

0,043

0,043

-76,2%

2.200

95

319

0,027

0,181

14,82%

ÂÉÏÔÅÑ (ÊÏ)

0,155

4,03%

0,155

0,155

3,3%

4.500

698

16.347

0,059

0,194

-8,50%

0,04

0,31

6.000

ÃÉÏÕÑÏÌÐÑÏÊÅÑÓ (ÊÏ)

0,052

0,00%

-77,3%

0

0

102

0,039

0,333

0,00%

25,30

30.160

ÄÉÁÓ É×È/ÃÅÉÅÓ (ÊÁ)

0,839

0,00%

49,8%

0

0

23

0,420

0,845

0,00%

8,54

15.879

ÄÏÌÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ (ÊÏ)

0,538

0,00%

-3,4%

0

0

0

0,310

0,800

0,00%

1,58

3.961

ÄÏÕÑÏÓ (ÊÏ)

0,400

0,00%

-37,7%

0

0

205

0,120

0,970

-47,50%

1,18

7.848

ÅÄÑÁÓÇ - ØÁËËÉÄÁÓ ×. (ÊÏ)

0,150

0,00%

0,0%

0

0

0

0,080

0,150

0,00%

21,26

7.086

ÅËÂÉÅÌÅÊ (ÊÏ)

3,000

0,00%

2,43

30.390

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×È/ÃÅÉÁÉ (ÊÏ)

0,080

-2,44%

4,08

13.692

ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,298

0,00%

22,63

7.348

ÅÕÑÙÓÕÌÂÏÕËÏÉ (ÊÏ)

3,080

0,00%

1,28

7.125

ÊÑÅÊÁ (ÊÁ)

0,180

-9,09%

0,83

20.663

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÊÏ)

0,040

0,00%

54,90

0,080

0,180

0,080

0,180

-16,2%

0

0

0

3,000

3,580

0,00%

1,3%

4.020

322

400

0,039

0,137

-24,06%

10,4%

0

0

16

0,180

0,354

-0,10%

16,7%

0

0

22

2,120

3,080

4,69%

-59,1%

20.000

3.600

303

0,144

0,580

-27,32%

0,0%

0

0

0

0,040

0,040

0,00%

0,63

7.840

ÊËÙÍÁÔÅÎ (ÐO)

0,080

0,00%

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,00%

4,63

92.617

ÅÍÙÌÅÍÇ ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ (ÊÏ)

0,050

0,00%

0,0%

0

0

0

0,050

0,050

0,00%

21,96

322.925

ÌÁÚËËÇÓ Ì.É.(ÊÏ)

0,068

-2,86%

6,2%

10.130

689

14.747

0,053

0,150

-0,51%

6,69

66.938

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,100

0,00%

-69,9%

0

0

0

0,085

0,370

0,00%

2,49

25.969

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ (ÐÏ)

0,096

0,00%

-50,5%

0

0

0

0,065

0,268

0,00%

1,49

25.180

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÊÁ)

0,059

-18,06%

200

12

1.562

0,037

0,132

3,78%

0,04

1.540

ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ É. & ÕÉÏÓ (ÐÁ)

0,026

0,00%

6,64

255.460

ÍÅË (ÊÏ)

0,026

4,00%

0,067

0,070

0,059

0,059

-18,1% -84,5%

0

0

150

0,024

0,201

5,26%

0,025

0,026

-76,8%

1.284

33

5.368

0,012

0,180

-14,05%

4,86

20.231

ÍÉÊÁÓ (ÊÏ)

0,240

0,00%

-54,7%

0

0

238

0,230

0,598

-7,90%

18,75

18.750

ÐÇÃÁÓÏÓ ÅÊÄÏÔÉÊÇ Á.Å. (KO)

1,000

0,00%

0,109

0,109

-82,1%

233

25

30

0,044

0,610

953,74%

4,38

36.235

ÓÅËÏÍÔÁ (ÊÏ)

0,121

-7,63%

0,121

0,121

-74,0%

75

9

6.359

0,119

0,600

-11,23%

4,82

60.221

ÓÅËÌÁÍ (ÊO)

0,080

-19,19%

0,080

0,080

-71,4%

1.500

120

118

0,080

0,349

-33,05%

4,40

10.000

ÓÉÄÌÁ (ÊÏ)

0,440

0,00%

-40,5%

0

0

1.810

0,311

1,000

10,48%

5,01

7.914

ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ (ÊÏ)

0,633

0,00%

58,3%

0

0

188

0,351

0,912

14,97%

0,04

6.524

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ (ÊÏ)

0,006

0,00%

-98,3%

0

0

0

0,006

0,278

0,00%

15,42

100.793

ÔÇËÅÔÕÐÏÓ (ÊÏ)

0,153

0,00%

19,8%

0

0

627

0,076

0,516

-26,50%

2,40

7.327

ÖÉÍÔÅÎÐÏÑÔ (ÊÏ)

0,328

0,00%

0,0%

0

0

0

1,86

71.684

×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ (ÊÏ)

0,026

0,00%

9,04

215.246

ALTEC (ÊÏ)

0,042

5,00%

1,62

20.256

AXON ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,080

0,93

12.432

COMPUCON (ÊO)

0,075

0,00%

-31,6%

0

0

0

0,020

0,085

0,00%

23,5%

9.794

407

28.083

0,021

0,062

6,33%

0,00%

-42,0%

0

0

2.828

0,050

0,192

10,73%

0,00%

-20,2%

0

0

9

0,024

0,100

-7,41%

0,036

0,042


ÌÅÔÏ×ÅÓ

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

Êåöáëáéïðïßçóç (åêáô. €)

Áñéèìüò ìåôï÷þí (÷éë. ôåìÜ÷éá)

ÌÝñéóìá 2011

ÌåñéóìáôéêÞ Áðüäïóç 2012

P/Å ôñÝ÷ùí

ÌÅÔÏ×ÅÓ

Êëåßóéìï

ÅëÜ÷éóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

31

Ãåùñãßïõ ÓïõñÞ 3, 105 57 ÁÈÇÍÁ ÔÇË: 210 3671800, FAX: 210 3671830 http://www.merit.gr e-mail: analysis@merit.gr

ÌÝãéóôç ÔéìÞ ÇìÝñáò

%Ä ÔéìÞò ìåôï÷Þò áðü 31/12/2012

¼ãêïò Óõíáë.

Áîßá Óõíáëëáãþí

Ìåó. Çìåñ. ¼ãêïò 20 çìåñþí

52 ÅâäïìÜäùí Êáôþôáôç

Áíþôáôç

% Ä áðü ÊÌÏ 20 çìåñþí

7,42

21.820

EUROMEDICA (KO)

0,340

0,00%

0,340

0,340

-33,3%

100

34

75

0,270

0,613

3,69%

16,32

12.953

FORTHNET (ÊÏ)

1,260

1,61%

1,240

1,270

38,6%

4.414

5.581

20.919

0,350

1,430

22,12%

77,27

179.708

HELLAS ONLINE (KO)

0,430

0,00%

-30,9%

0

0

1.103

0,271

0,800

6,97%

6,64

51.081

LAVIPHARM (ÊÏ)

0,130

0,00%

-25,7%

12.635

1.639

3.587

0,090

0,268

-5,11%

2,91

9.567

ÌÁÑÁÊ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ (ÊÏ)

0,304

0,00%

-25,7%

0

0

13

0,068

0,409

41,92%

3,51

4.179

MEDICON ÅËËÁÓ (ÊÏ)

0,841

0,00%

2,25

14.968

0,00% …

11,29

PASAL DEVELOPMENT

0,150

1,35%

2,17

41.034

PC SYSTEMS (KO)

0,053

0,00%

2,78

28.057

SATO AE (ÊÏ)

0,099

0,00%

0,81

26.263

SPRIDER STORES (KO)

0,031

0,00%

1,89

29.061

SPIDER - ÐÅÔÓÉÏÓ Í.& ÕÉÏÉ (KÏ)

0,065

0,00%

2,16

13.192

YALCO - ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ (ÊÁ)

0,164

10,07%

Ê 2,15

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Ð

Ñ

Ï

0,127

0,130

0,150

0,099

0,099

0,164

Ó

-8,7%

0

0

46

0,446

1,180

28,47%

-47,2%

2.000

300

1.173

0,120

0,414

-15,97%

-62,1%

0

0

3.441

0,049

0,180

-24,98%

230,0%

10.000

990

1.456

0,021

0,123

2,11%

-22,5%

0

0

0

0,025

0,074

0,00%

-20,7%

0

0

878

0,022

0,099

21,61%

6,5%

100

16

1.448

0,089

0,210

28,48%

-40,2%

0

0

0

1,300

4,700

0,00%

0,150

0,164

Ä

É

Á

Ã

Ñ

Á

Ö

Ç

766

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÊÏ)

2,810

0,00%

0,19

245

ÔÑÉÁ ÁËÖÁ (ÐÏ)

0,762

0,00%

19,4%

0

0

4

0,501

2,240

-4,57%

0,11

5.025

ALSINCO (KO)

0,022

0,00%

-88,1%

0

0

0

0,006

0,288

16,71%

Ê

Á

Ô

Ç

Ã

Ï

Ñ

É

Á

Õ

Ð

Ï

Á

Í

Á

Ó

Ô

Ï

Ë

Ç

Ä

É

Á

Ð

Ñ

Á

Ã

Ì

Á

Ô

Å

Õ

Ó

Ç

Ó

4,85

105.423

ÁÂÅÍÉÑ (ÊÏ)

0,046

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

271,40

1.750.956

ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ (ÊÏ)

0,155

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

10,31

33.930

ÂÙÂÏÓ ÌÐÁÌÐÇÓ (ÊÏ)

0,304

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

1,50

20.860

ÅÉÊÏÍÁ - Ç×ÏÓ (ÊÏ)

0,072

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

1,97

24.605

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,0%

0

0

0

0,080

0,080

0,17

1.183

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÐÏ)

0,140

0,00%

0,0%

0

0

0

0,140

0,140

2,76

5.750

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÈÇÍÙÍ (ÊÏ)

0,480

0,00%

0,0%

0

0

0

0,96

36.766

ÉÌÐÅÑÉÏ (ÊÏ)

0,026

0,00%

0,0%

0

0

0

3,07

21.921

ÊÁÑÄÁÓÉËÁÑÇÓ (ÊÏ)

0,140

0,00%

0,0%

0

0

0

2,17

24.620

ÊÅÑÁÌÅÉÁ ÁËËÁÔÉÍÇ (ÊÏ)

0,088

0,00%

0,0%

0

0

0

2,32

17.545

ÊÏÕÌÐÁÓ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÙÍ (ÊÏ)

0,132

0,00%

0,0%

0

0

0

1,50

15.015

ÌÁÎÉÌ ÐÅÑÔÓÉÍÉÄÇÓ (ÊÁ)

0,100

0,00%

0,0%

0

0

0

2,93

23.464

ÍÅÙÑÉÏÍ (ÊÏ)

0,125

0,00%

0,0%

0

0

0

3,72

9.550

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÊÏ)

0,390

0,00%

0,0%

0

0

0

0,390

0,390

0,00%

0,71

1.306

ÐÑÁÎÉÔÅËÅÉÏ (ÐÏ)

0,540

0,00%

0,0%

0

0

0

0,540

0,540

0,00%

6,65

25.583

ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ Á. (ÊÏ)

0,260

0,00%

0,0%

0

0

0

0,260

0,260

0,00%

1,02

51.084

ÓÁÍÕÏ ÅËËÁÓ (ÊÁ)

0,020

0,00%

0,0%

0

0

0

40,04

51.334

ÓÁÏÓ (ÊÏ)

0,780

0,00%

0,0%

0

0

0

2,07

54.548

ÔÅÃÏÐÏÕËÏÓ ×.Ê. (ÊÏ)

0,038

0,00%

0,0%

0

0

0

1,11

13.920

ÔÅÎÁÐÑÅÔ (ÊÏ)

0,080

0,00%

0,0%

0

0

0

3,17

26.408

×ÁËÕÂÄÏÖÕËËÙÍ (ÊÏ)

0,120

0,00%

0,0%

0

0

0

0,120

0,120

0,00%

8,68

13.555

MICROLAND COMPUTERS (ÊÏ)

0,640

0,00%

0,0%

0

0

0

0,640

0,640

0,00%

2,08

42.501

NUTRIART (ÊÏ)

0,049

0,00%

-50,0%

0

0

0

0,038

0,114

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,140

0,140

0,00% 0,00% 0,00%

0,100

0,100

0,00% 0,00%

0,00% 0,780

0,780

0,080

0,080

0,00% 0,00% 0,00%

11,28

62.684

PROTON ÔÑÁÐÅÆÁ Á.Å. (KO)

0,180

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

0,74

23.060

RIDENCO (ÊÁ)

0,032

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

6,95

144.688

Ô ÂÁÍÊ (ÊÏ)

0,048

0,00%

0,0%

0

0

0

0,00%

0,0%

0

0

0

Å 9,72

5.400

… 607,17

Í

Á

Ë

Ë

Á

Ê

Ô

É

Ê

ÂÉÏÉÁÔÑÉÊÇ & ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ (ÊÏ)

1,800

0,00%

5,53

5.321

ÊÑÇÔÙÍ ÁÑÔÏÓ (ÊÏ)

1,040

0,00%

14,42

10.600

ÍÔÏÐËÅÑ (ÊÏ)

1,360

0,00%

4,47

3.334

ÏÐÔÏÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ (ÊÏ)

1,340

0,00%

22,77

3.110

ALPHA TRUST (ÊÏ)

7,320

14,88

9.920

ENVITEC (ÊÏ)

1,500

3,13

5.588

EPSILON NET (ÊÏ)

30,33

9.784

6,35

7.300

5,44

Ç

Á

Ã

Ï

Ñ

Á 1,800

1,800

0,00%

3,0%

0

0

113

0,880

1,050

0,00%

-9,9%

100

136

0

1,350

1,360

0,00%

0,0%

0

0

0

1,330

1,340

0,00%

0,00%

39,4%

0

0

1

4,500

10,700

0,00%

0,00%

-21,1%

0

0

0

0,975

1,710

0,00%

0,560

0,00%

1,3%

0

0

0

0,490

0,560

0,00%

EUROXX (ÊÏ)

3,100

0,00%

-12,7%

0

0

5

2,840

3,800

2,99%

MEDITERRA (ÊÏ)

0,870

0,00%

17,1%

0

0

917

0,669

0,898

-0,51%

9,85

3.909

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ÊÏ)

2,520

0,00%

13,83

9.281

ÖÏÕÍÔËÉÍÊ (ÊÏ)

1,490

-0,67%

3,14

857

VIDAVO (KO)

3,660

0,00

DIVERSA (KO)

2,290

1,360

1,360

0,0%

0

0

0

2,520

2,520

0,00%

-67,0%

400

596

350

1,324

5,323

-0,63%

0,00%

0,3%

0

0

8

3,010

3,660

4,84%

0,00%

0,0%

0

0

0

2,290

2,290

0,00%

1,490

1,490


32

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

Ìå premium 0,54% äéáðñáãìáôåýåôáé ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Ïêôùâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap ôá 20,589 åêáô. åõñþ áíÞëèå ç áîßá ôùí óõíáëëáãþí óôçí áãïñÜ ðáñáãþãùí. Ôï óõìâüëáéï ëÞîçò Ïêôùâñßïõ 2013 óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáðñáãìáôåýåôáé ìå premium 0,54%. Ï äåßêôçò FTSE/XA Large Cap Ýêëåéóå óôéò 348,13 ìïíÜäåò, ìå Üíïäï óå ðïóïóôü 0,21%. Óôá Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò (ÓÌÅ) óôï äåßêôç FTSE/XA Large Cap äéáêéíÞèçêáí

Ó

8.384 óõìâüëáéá, áîßáò 14,742 åêáô. åõñþ, ìå 50.827 áíïéêôÝò èÝóåéò. Óôá ÓÌÅ åðß ìåôï÷þí äéáêéíÞèçêáí 13.370 óõìâüëáéá, áîßáò 5,847 åêáô. åõñþ, åíþ ôï ìåãáëýôåñï åðåíäõôéêü åíäéáöÝñïí åðéêåÓÕÌÂOËÁÉÁ

Ä É Ê Á É Ù Ì Á Ô Á

íôñþèçêå óôï ÓÌÅ åðß ôùí ìåôï÷þí ôçò Alpha Bank äéáêéíþíôáò 2.372 óõìâüëáéá. Óôá ÓÌÅ åðß ôçò ÅèíéêÞò äéáêéíÞèçêáí 1.778 óõìâüëáéá, óôçí Ðåéñáéþò 1.869, óôçí Eurobank 60, óôçí Marfin Investment Group 634,

ÌÅËËOÍÔÉÊÇÓ

Ð Ñ Ï Á É Ñ Å Ó Ç Ó

Ó Å

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 óôïí ÏÔÅ Ýãéíáí 2.038 óõìâüëáéá, óôç ÄÅÇ Ýãéíáí 1.578, óôïí ÏÐÁÐ Ýãéíáí 300, óôçí Coca Cola HBC 50, óôçí Å×ÁÅ Ýãéíáí 225 óõìâüëáéá, óôçí ÔéôÜí Ýãéíáí 102 óõìâüëáéá, óôç Âéï÷Üëêï 208, óôçí Ìõôéëçíáßïò 704, óôá ÅËÐÅ 56, óôçí Motor

ÅÊÐËÇÑÙÓÇÓ

Ä Å É Ê Ô Å Ó

-

ÓÅ

ÄÅÉÊÔÅÓ

F U T U R E S

-

O N

Oil 36, óôç Óéäåíüñ 39, óôç ÌÝôêá 67 óõìâüëáéá, óôç ÃÅÊ 342, óôçí ÅëëÜêôùñ 296, óôçí Éntralot 100, óôç Folli Follie 8, óôç Jumbo 113, óôç Frigoglass 32, óôïí ÏËÐ 25, óôç Eurobank Properties 56 êáé óôçí ÔÝñíá ÅíåñãåéáêÞ 63 óõìâüëáéá.

FUTURES

ON

INDICES

I N D I C E S

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÔÏÍ FTSE/XAA-20 (ÌïíÜäá ÄéáðñáãìÜôåõóçò: 1 ìïíÜäá äåßêôç x 5 ÅÕÑÙ - Ôñüðïò ÅîÜóêçóçò: Åõñùðáúêüò, ×ñçìáôéêüò Äéáêáíïíéóìüò)

O áãoñáóôÞò åíüò call option áãoñÜæåé oõóéáóôéêÜ áðü ôoí ðùëçôÞ ôo äéêáßùìá íá áðáéôÞóåé ðáñÜäoóç ôoõ õðoêåßìåíoõ ðñoéüíôoò óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ (ôéìÞ åîÜóêçóçò) êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá (Çìåñ. ËÞîçò). O ðùëçôÞò åíüò call option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá ðáñáäþóåé ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óå óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ call áðoöáóßóåé íá åîáóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ(option).Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò (option premium). O áãoñáóôÞò åíüò

put option áãoñÜæåé ôo äéêáßùìá íá ðáñáäþóåé (ðoõëÞóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôoí ðùëçôÞ ôoõ put óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá. O ðùëçôÞò åíüò put option áíáëáìâÜíåé ôçí õðo÷ñÝùóç íá áðoäå÷èåß (áãoñÜóåé) ôo õðoêåßìåío ðñoéüí óôçí ðñoêáèoñéóìÝíç ôéìÞ êáé óôçí óõãêåêñéìÝíç çìåñoìçíßá åöüóoí o áãoñáóôÞò ôoõ put áðoöáóßóåé íá áóêÞóåé ôo äéêáßùìÜ ôoõ. Óå áíôÜëëáãìá åéóðñÜôôåé Üìåóá ôçí áîßá ôoõ äéêáéþìáôoò.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÐÁÑÁÃÙÃÁ

33


34

ÎÅÍÅÓ ÁÃÏÑÅÓ

ÌåãÜëåò IPOs óôï õðüëïéðï ôïõ 2013

ôçò ÅËÅÕÈ. ÐÉÐÅÑÏÐÏÕËÏÕ e_piperopoulou@motorpress.gr

ÂáèéÝò æçìßåò, ðôþóç åóüäùí ãéá BlackBerry Ó÷åäüí óôï 1 äéó. äïë. áíÞëèáí ïé æçìßåò ôçò BlackBerry Ltd êáôÜ ôï â' ôñßìçíï ÷ñÞóçò, óå áíôéóôïé÷ßá ìå ôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò ðïõ åîÝäùóå ç åôáéñåßá ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá. ÓõãêåêñéìÝíá, ç åôáéñåßá áíáêïßíùóå ãéá ôï ôñßìçíï ðïõ Ýëçîå óôéò 31 Áõãïýóôïõ, æçìßåò ýøïõò 965 åêáô. äïë., Þ 1,84 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ. Ôá ÝóïäÜ ôçò êáôÝãñáøáí "âïõôéÜ" ôçò ôÜîåùò ôïõ 45% êáé äéáìïñöþèçêáí óôï 1,6 äéó. äïë. Ç æçìßá ðåñéëáìâÜíåé áðïìåßùóç ýøïõò ðåñßðïõ 934 åêáô. äïë. ãéá áðïýëçôåò ôçëåöùíéêÝò óõóêåõÝò Z10. ÅîáéñïõìÝíçò ôçò áðïìåßùóçò, ïé æçìßåò ôçò åôáéñåßáò äéáìïñöþèçêáí óå 248 åêáô. äïë., Þ 47 óåíôò áíÜ ìåôï÷Þ. Ç åôáéñåßá ó÷åäéÜæåé íá ðåñéêüøåé 4.500 èÝóåéò åñãáóßáò, Þôïé ðåñéóóüôåñï áðü ôï Ýíá ôñßôï ôïõ äõíáìéêïý ôçò.

Ô. ¸âáíò: Åöéêôü êáé ìåôÜ ôïí Ïêôþâñéï ôï «tapering» Ôïí Ïêôþâñéï Þ êáé áñãüôåñá èá ìðïñïýóå íá áñ÷ßóåé íá ðåñéïñßæåé ôï ðñüãñáììá áãïñþí ïìïëüãùí ç Federal Reserve, üðùò äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò Fed ÓéêÜãïõ, Ôóáñëò ¸âáíò. "Èá ìðïñïýóáìå íá ðÜñïõìå ìéá áðüöáóç ôïí Ïêôþâñéï", äÞëùóå ï ¸âáíò. "Åßíáé áíáãêáßï íá äïýìå ðåñáéôÝñù èåôéêÝò åîåëßîåéò óôçí ïéêïíïìßá ãéá íá Ý÷ïõìå áõôÞ ôçí ðñüóèåôç åìðéóôïóýíç. Äåí èá ìïõ ðñïêáëïýóå Ýêðëçîç áí ðåñéìÝíáìå ëßãï ðåñéóóüôåñï", ðñüóèåóå. "Ðéóôåýù üôé áðü åäþ êáé ðÝñá, óå êÜèå óõíåäñßáóç èá ðñÝðåé íá êÜíïõìå ìéá êñßóç. Äåí áêïëïõèïýìå ìéá ðñïêáèïñéóìÝíç ðïñåßá", äÞëùóå ï ¸âáíò, ðñïóèÝôïíôáò üôé ôï ëåãüìåíï "tapering" èá ìðïñïýóå íá óõìâåß ôïí Ïêôþâñéï, ôïí ÄåêÝìâñéï, Þ áêüìá êáé ôïí ÉáíïõÜñéï.

G.M.: ÅîåôÜæåé áðü êïéíïý ðáñáãùãÞ ìå Peugeot Ôçí åìâÜèõíóç ôçò óõììá÷ßáò ôïõò, ìå ôçí áðü êïéíïý ðáñáãùãÞ ç ìßá óôá åñãïóôÜóéá ôçò Üëëçò, öÝñåôáé íá åîåôÜæïõí ç General Motors Co. êáé ç PSA Peugeot Citroen, üðùò ìåôÝäéäå ôï "Bloomberg". Óôï ðëáßóéï ôçò óõìöùíßáò, ç ìïíÜäá Opel ôçò G.M. ßóùò êáôáóêåõÜæåé ôï Citroen C3 Picasso óå åñãïóôÜóéï óôç Óáñáãüóá ôçò Éóðáíßáò. ÐáñÜëëçëá, ïé äýï åôáéñåßåò óõæçôïýí ôï åíäå÷üìåíï ðáñáãùãÞò ôçò íÝáò ãåíéÜò ôïõ âáí Zafira ôçò Opel óôï åñãïóôÜóéï ôçò Peugeot óôç Óïóü ôçò Ãáëëßáò.

ÊáôÜ 16,3% áõîçìÝíç ç ðáãêüóìéá Üíôëçóç êåöáëáßùí öÝôïò

Ì

éá óåéñÜ áðü ìåãÜëåò, õøçëïý ðñïößë áñ÷éêÝò äçìüóéåò åããñáöÝò áíáìÝíïõí íá äïõí êáôÜ ôï õðüëïéðï ôïõ Ýôïõò ôñáðåæßôåò áðü üëï ôïí êüóìï, êáèþò ðñïóâëÝðïõí óå óôÞñéîç áðü ôéò éó÷õñÝò áãïñÝò ìåôï÷þí, áëëÜ êáé áðü ôéò ðïëéôéêÝò ôçò Federal Reserve ôùí ÇÐÁ ðïõ Ý÷ïõí "ïäçãÞóåé" ìéá Üíïäï óôç äñáóôçñéüôçôá IPO. ¼ðùò ìåôÝäéäå ôï "Reuters", ç ðáãêüóìéá Üíôëçóç êåöáëáßùí áðü ìåôï÷éêÜ êåöÜëáéá êáôáãñÜöåé Üíïäï ôçò ôÜîåùò ôïõ 16,3% áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ Ýôïõò, Ý÷ïíôáò ëÜâåé þèçóç áðü ôç ÷áìçëÞ ìåôáâëçôüôçôá, ôá õøçëÜ åðßðåäá - ñåêüñ óôçí áãïñÜ ôùí ÇÐÁ êáé ôçí áíáæùðýñùóç ôùí êåöáëáéáãïñþí óôçí Åõñþðç êáé ôçí Áóßá. Ïé ðñïóå÷åßò ìÞíåò èá ìðïñïýóáí íá äïõí, åðßóçò, áñêåôÝò áîéüëïãåò áñ÷éêÝò äçìüóéåò ðñïóöïñÝò áðü åôáéñåßåò ìå ðáãêüóìéá áðÞ÷çóç, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò óåëßäáò êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò Twitter, ôïõ êéíåæéêïý êïëïóóïý çëåêôñïíéêïý åìðïñßïõ Alibaba, ôçò áëõóßäáò îåíïäï÷åßùí Hilton Worldwide êáé ôïõ ôñáóô åðåíäýóåùí real estate Empire State Realty Trust. "Ðéóôåýïõìå üôé ôï ä' ôñßìçíï ðéèáíüôáôá èá ìåßíåé óôçí éóôïñßá, êáèþò õðÜñ÷åé ìéá óåéñÜ áðü ìåãÜëåò IPOs äéóåêáôïììõñßùí äïëáñßùí, óå äéÜöïñïõò ôïìåßò", äÞëùóå ï Phil Drury, óõí-åðéêåöáëÞò êåöáëáéáãïñþí ãéá ôçí ÁìåñéêÞ óôç Citigroup. "Ôï 2013 áðïôåëåß ðñáãìáôéêÜ ôçí áíáóýóôáóç ôùí "jumbo" IPO", ðñüóèåóå ï ßäéïò.

Ïé ðáãêüóìéïé üãêïé Üíôëçóçò êåöáëáßùí áðü ìåôï÷éêÜ êåöÜëáéá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí IPOs êáé äåõôåñïãåíþí ðñïóöïñþí, áíÝñ÷ïíôáé óå 524,4 äéó. äïë. ìÝ÷ñé óôéãìÞò öÝôïò, áðü 450,9 äéó. äïë. ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï, üðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ôçò Thomson Reuters. Ç áýîçóç áõôÞ ðñïÞëèå áðü ìéá Üíïäï êáôÜ 29% óôéò ðáãêüóìéåò äéáäéêáóßåò ÉÑÏ, åîáéñïõìÝíçò åêåßíçò ôïõ Facebook. ¸íá óýíïëï áðü 467 åôáéñåßåò óå üëï ôïí êüóìï Ý÷ïõí ðñï÷ùñÞóåé óå áñ÷éêÞ äçìüóéá ðñïóöïñÜ ìÝ÷ñé óôéãìÞò öÝôïò, Ý÷ïíôáò áíôëÞóåé 85,3 äéó. äïë., åíþ Ýíá ÷ñüíï íùñßôåñá, 540 åôáéñåßåò åß÷áí áíôëÞóåé 66,1 äéó. äïë. ìÝóù IPOs, åîáéñïõìÝíïõ ôïõ Facebook. Ïé ôñáðåæßôåò åíèáññýíïõí ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óêÝöôïíôáé íá ðñï÷ùñÞóïõí óå äçìüóéåò ðñïóöïñÝò, íá áîéïðïéÞóïõí ôéò áãïñÝò ôþñá, üóï ôá ðñÜãìáôá åßíáé áêüìá êáëÜ. Ìéá ÉÑÏ ýøïõò 3,9 äéó. äïë. ãéá ôçí éáðùíéêÞ åôáéñåßá ðïôþí Suntory Beverage & Food óõíÝâáëå óôçí áýîçóç ôùí üãêùí ôùí deals öÝôïò, üðùò êáé ç 2,6 äéó. äïë. IPO ãéá ôï ôìÞìá õãåßáò æþùí Zoetis ôçò Pfizer Inc. Åôáéñåßåò private equity óõíÝ÷éóáí åðßóçò íá ðïõëïýí åðé÷åéñÞóåéò áðü ôá ÷áñôïöõëÜêéÜ ôïõò, êáèþò Ýäåé÷íáí íá èÝëïõí íá îåöïñôùèïýí åðåíäýóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Üíèçóçò ôùí åîáãïñþí. Ïé åôáéñåßåò ðïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü private equity áíôéóôïé÷ïýí óôï

40,2% ôùí áìåñéêáíéêþí äéáäéêáóéþí ÉÑÏ ìÝ÷ñé óôéãìÞò öÝôïò, áðü 20,9% êáôÜ ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñóéíÞ ðåñßïäï. ÌåãÜëåò IPOs áðü ôÝôïéåò åôáéñåßåò ðåñéëáìâÜíïõí ôçí åôáéñåßá âéïìç÷áíéêÞò äéáìïíÞò HD Supply Holdings Inc, ôçí åôáéñåßá öáñìáêåõôéêþí åñåõíþí Quintiles Transnational Holdings Inc êáé ôçí åôáéñåßá áñùìÜôùí Coty Inc. ¢ëëåò ðïõ áíáìÝíïíôáé áñãüôåñá áõôü ôï Ýôïò ðåñéëáìâÜíïõí ôéò åôáéñåßåò ëéáíéêþí ðùëÞóåùí Burlington Coat Factory êáé Container Store. Ç Åõñþðç Ý÷åé äåé ìéá Üíïäï óôéò ðñïóöïñÝò ìåôï÷þí ôï 2013 , êáèþò ç åìðéóôïóýíç ôçò áãïñÜò Ý÷åé âåëôéùèåß êáé ïé ôñáðåæßôåò ðïõ åñãÜæïíôáé óôïí êëÜäï áíáìÝíïõí üôé ôï õðüëïéðï ôïõ Ýôïõò èá óõíå÷ßóåé íá åßíáé ðáñáãùãéêü. Óôçí Åõñþðç, áêüìç êáé êáôÜ ôç óõíÞèùò õðïôïíéêÞ ðåñßïäï ôùí äéáêïðþí ôïõ Áõãïýóôïõ, õðÞñîå ìéá óåéñÜ áðü åõêáéñßåò áãïñÜò éäßùí êåöáëáßùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ìéáò áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ýøïõò 348 åêáô. ëéñþí áðü ôçí åôáéñåßá õðçñåóéþí áóöáëåßáò G4S, áëëÜ êáé ôçò ðþëçóçò ôïõ 10% óôç ãáëëéêÞ åôáéñåßá ðñïìÞèåéáò çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý Rexel áðü ôïí ìÝôï÷ï ðëåéïøçößáò ôçò. Ôïí ÓåðôÝìâñéï, Þäç ç âñåôáíéêÞ êõâÝñíçóç Üíôëçóå 3,2 äéó. ëßñåò ìåéþíïíôáò ôï ìåñßäéü ôçò óôç Lloyds, åíþ ìåôáîý ôùí ìåãÜëùí óõìöùíéþí ðïõ åðßêåéíôáé, ðåñéëáìâÜíïíôáé ç ÉÑÏ ôçò âñåôáíéêÞò Royal Mail êáé ç Ýêäïóç ìåôï÷þí ýøïõò 5,95 äéó. ëéñþí áðü ôçí Barclays.

ÐéÝóåéò áðü Éôáëßá óôçí Åõñþðç ëáöñþò ÷áìçëüôåñá Ýêëåéóáí, ÷èåò, ïé åõñùðáúêÝò ìåôï÷Ýò, êáèþò äÝ÷ôçêáí ðéÝóåéò áöåíüò áðü ôçí éôáëéêÞ ðïëéôéêÞ êñßóç, áöåôÝñïõ áðü ôéò áíçóõ÷ßåò ãéá ôï ÷ñÝïò ôùí ÇÐÁ. Ç êñßóç óôç Ñþìç, ç ïðïßá áðåéëåß ôéò ïéêïíïìéêÝò ìåôáññõèìßóåéò óôç ÷þñá êáé èá ìðïñïýóå íá èÝóåé óå êßíäõíï ôçí åýèñáõóôç áíÜêáìøç ôçò Åõñùæþíçò, ïäÞãçóå, ÷èåò, ôï éôáëéêü äçìüóéï íá ðëçñþóåé ôçí õøçëüôåñç áðüäïóç áðü ôïí Éïýíéï ðñïêåéìÝíïõ íá äáíåéóôåß, óôï ðëáßóéï äçìïðñáóßáò 10åôþí ïìïëüãùí, ìéá Üíïäïò ðïõ "Ýóôåéëå" ôéò éôáëéêÝò ìåôï÷Ýò êáôÜ 0,9% ÷áìçëüôåñá. Ï ðáíåõñùðáúêüò äåßêôçò

Å

FTSEurofirst 300 ôùí êïñõöáßùí ìåôï÷þí õðï÷ùñïýóå êáôÜ 0,5%, ùóôüóï ðáñÝìåíå óå ôñï÷éÜ ãéá ôï êáëýôåñï ôñßìçíï áðü ôï 2009. Ï äåßêôçò Ý÷åé åíéó÷õèåß ðåñßðïõ êáôÜ 8,7% óôïõò ôñåéò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò. Ï äåßêôçò FTSE 100 óôï Ëïíäßíï êáôÝãñáøå áðþëåéåò 0,81%, êëåßíïíôáò óôéò 6.512,66 ìïíÜäåò, ï DAX óôç Öñáíêöïýñôç Ýêëåéóå ìå ïñéáêÞ ðôþóç êáôÜ 0,03%, óôéò 8.661,51 ìïíÜäåò, åíþ ï CAC 40 óôï Ðáñßóé Ýìåéíå áìåôÜâëçôïò, óôéò 4.186,77 ìïíÜäåò. Áðþëåéåò êáôÝãñáöáí êáé ïé áìåñéêáíéêÝò ìåôï÷Ýò óôç Wall Street, ìå ôïõò äåßêôåò S&P 500 êáé Dow Jones íá åßíáé Ýôïéìïé íá óçìåéþóïõí

ôçí ðñþôç åâäïìáäéáßá ôïõò ðôþóç óå äéÜóôçìá ôåóóÜñùí åâäïìÜäùí, åí ìÝóù ôçò áýîçóçò ôùí áíçóõ÷éþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ýëëåéøç äéÜèåóçò óõìâéâáóìïý óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá ôï ÷ñÝïò êáé ôïí ðñïûðïëïãéóìü óôçí ÏõÜóéãêôïí. ¸ôóé, ï äåßêôçò Dow Jones óçìåßùíå ðôþóç êáôÜ 0,54% êáé êéíïýôáí óôéò 15.245,94 ìïíÜäåò, ï S&P 500 êáôÝãñáöå áðþëåéåò 0,43%, êéíïýìåíïò óôéò 1.691,34 ìïíÜäåò, åíþ ï Nasdaq õðï÷ùñïýóå åëáöñþò êáôÜ 0,07%, óôéò 3.784,70 ìïíÜäåò. Óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ôüêéï, Ï äåßêôçò Nikkei õðï÷þñçóå êáôÜ 0,26% êáé Ýêëåéóå óôéò 14.760,07 ìïíÜäåò.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

ÅîáãïñÜæåé ôçí Panasonic Healthcare ç KKR Óå óõìöùíßá ãéá ôçí åîáãïñÜ ôçò ìïíÜäáò éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò ôçò Panasonic, Ýíáíôé ôïõ ðïóïý ôùí 165 äéó. ãéåí ðåñßðïõ, êáôÝëçîå ç KKR & Co. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí êïéíÞ áíáêïßíùóç ôùí äýï åôáéñåéþí, ìéá èõãáôñéêÞ ôçò áìåñéêáíéêÞò åôáéñåßáò private equity èá áãïñÜóåé üëåò ôéò ìåôï÷Ýò êáé ôá assets ôçò Panasonic Healthcare. Ç KKR èá åðéìåñßóåé êáôüðéí ôï 20% ôùí ìåôï÷þí ôçò èõãáôñéêÞò óôçí Panasonic. Ç éáðùíéêÞ åôáéñåßá êáôáóêåõÞò çëåêôñïíéêþí åéäþí áíáìÝíåé üôé ç óõíáëëáãÞ èá ðñïóèÝóåé 75 äéó. ãéåí óå êÝñäç, åíþ áíáêïßíùóå ðùò ìåëåôÜ ôéò åðéðôþóåéò ôçò ðþëçóçò óôéò åôÞóéåò ôçò ðñïâëÝøåéò. Ç Panasonic Healthcare èá áðïôåëÝóåé ôç ìåãáëýôåñç åîáãïñÜ ôçò KKR óôçí Éáðùíßá, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ "Bloomberg".

Ìåßùóç åêôéìÞóåùí ãéá ÷ñõóü áðü BofA Óôçí õðïâÜèìéóç ôùí åêôéìÞóåþí ôçò ãéá ôçí ôéìÞ ôïõ ÷ñõóïý ôï 2014 ðñïÝâç ç Bank of America Merrill Lynch. Åéäéêüôåñá, ç BofA ìåßùóå ôçí åêôßìçóÞ ôçò êáôÜ 17,2%, óôá 1.294 äïë. áíÜ ïõããéÜ. "Ïé ôéìÝò ôïõ ÷ñõóïý Ý÷ïõí óôáèåñïðïéçèåß êáé èá ìðïñïýóáí íá óõíå÷ßóïõí íá õðïóôçñßæïíôáé êáèþò ïé ÇÐÁ öôÜíïõí ôï "ôáâÜíé" ÷ñÝïõò. Ùóôüóï, ðéóôåýïõìå ðùò ôï åðßêåíôñï ôçò ðñïóï÷Þò ôùí åðåíäõôþí ðáñáìÝíåé óôç óôáäéáêÞ ïìáëïðïßçóç ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôùí ÇÐÁ. Ãé' áõôüí ôïí ëüãï, ç âáóéêÞ ìáò õðüèåóç ðñïâëÝðåé ðåñéïñéóìÝíåò äõóìåíåßò åîåëßîåéò ãéá ôéò ôéìÝò ôïõ ÷ñõóïý", áíáöÝñåé ï Daniel Lian, áíáëõôÞò ôçò ôñÜðåæáò.

Ðñïò ðþëçóç ìåôï÷þí ç J.C. Penney Ôï ðïóü ôùí 932 åêáô. äïë. áíáìÝíåé ç J.C. Penney Co íá áíôëÞóåé áðü ìéá ðþëçóç ìåôï÷þí, áöÞíïíôáò ôçí ìå ðåñßðïõ 2,2 äéó. äïë. óå ìåôñçôÜ óôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò. Ç J.C. Penney, ïé ìåôï÷Ýò ôçò ïðïßáò åðëÞãçóáí áðü ôéò áíçóõ÷ßåò üôé äåí äéáèÝôåé áñêåôÜ ìåôñçôÜ ãéá íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôçò Ýùò ôçí åïñôáóôéêÞ ðåñßïäï, áíáêïßíùóå, ÷èåò, üôé èá ðïõëÞóåé 84 åêáô. ìåôï÷Ýò, óå ìéá äçìüóéá ðñïóöïñÜ óôá 9,65 äïë. áíÜ ìåôï÷Þ. Ï ÌÜèéïõ Ìðïò, áíáëõôÞò ôçò J.P. Morgan äÞëùóå ðùò ç ðñïóöïñÜ èá ìðïñïýóå íá áðïäõíáìþóåé ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ êáôÜ 28%.


XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013 ÁÌOÉÂÁÉÁ

ÏËÁ ÔÁ ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÔÇÓ ÁÃÏÑÁÓ ÊÁÈÁÑÇ Ä% TIMH TIMH TIMH áðü ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÅÎÁÃÏÑÁÓ 26/9 1/1/13

ALLIANZ Á.Å.Ä.Á.Ê. ALLIANZ Á/Ê Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí 6,4403 ALLIANZ ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý 2,6187 ALLIANZ Ìåôï÷þí Áíáðôõóóüìåíùí Áãïñþí EMEA 6,4226 ALLIANZ Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý 4,6232 ALLIANZ Ìéêôü Åóùô. (Unit Linked) 4,3604 ALLIANZ Ìéêôü Åóùôåñéêïý 8,665 ALLIANZ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 5,1946 ALPHA ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA Bancassurance EE100 Óýíèåôï ÁÊ 9,8473 ALPHA Bancassurance EE101 Óýíèåôï ÁÊ 9,6371 ALPHA Best of Strategies Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï 9,9402 ALPHA Blue Chips A/K Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 9,0811 ALPHA Energy Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 10,5929 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Ìåôï÷éêü 3,4638 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 5,7825 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 8,3896 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 11,8089 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 17,1609 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 10,1933 ALPHA Global Allocation Ìéêôü 12,7966 ALPHA Global Blue Chips Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 11,5538 ALPHA Global ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí Ïìïëïãéáêü Åîùô. 8,2539 ALPHA Select Íïôéï-ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 9,7679 ALPHA ÁÍÙ Óýíèåôï ÁÊ 9,8766 ALPHA Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 12,8129 ALPHA ÅðéèåôéêÞò ÓôñáôçãéêÞò Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 10,5864 ALPHA Åõñ/êþí Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë.Åîùôåñéêïý 5,3163 ALPHA Åõñ/êþí Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Ïìïë. Åîùôåñéêïý 7,8352 ALPHA Ìéêôü Åóùôåñéêïý 6,8841 ALPHA Íáõôéëßá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 4,974 ALPHA Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý 6,6278 ALPHA TRUST Á.Å.Ä.Á.Ê. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 5,2508 ALPHA TRUST EUROSTAR Ìéêôü Åóùôåñéêïý 10,658 Alpha Trust Global Leaders Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 2,8017 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 12,5131 ALPHA TRUST New Strategy Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 5,6679 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,5932 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,69 GENIKI Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 7,2518 INTERLIFE Ìéêôü Åóùôåñéêïý 10,2142 S&B ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÏ Global Fund of Funds Ìåôï÷éêü 12,2535 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 10,1337 Åðáããåëìáôéêü Ôáìåßï Ïéêïíïìïëüãùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 12,0215 AMUNDI ÅËËÁÓ Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÑÌÇÓ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 3,4081 ÅÑÌÇÓ ÄÕÍÁÌÉÊÏ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 9,4906 ÅÑÌÇÓ Ïìïëïãéáêü ÄéåèíÝò (Åõñþ) 3,3623 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Méêôü 2,5076 Attica Real Estate Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 9,0368 Attica Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý 3,6235 Attica Ìéêôü Åîùôåñéêïý 2,7429 Attica Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 2,8815 ÁÔÔÉÊÇÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 0,8304 ÁÔÔÉÊÇÓ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 3,6952 CPB ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. MARFIN Emerging EMEA Ìåôï÷éêü 2,5251 MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 3,3037 MARFIN Global Strategy Fund of Funds Ìéêôü 0,1875 MARFIN Global Ìåôï÷éêü 1,6178 MARFIN Premium Selection Fund of Funds Ìåôï÷éêü 3,2206 MARFIN Smart Cash Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 4,3874 MARFIN Universal Strategy Fund of Funds Ìéêôü 0,175 MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 3,3511 MARFIN Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü 1,9306 MARFIN Èåóìéêþí ×áñôïöõëáêßùí Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 3,7468 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Å.Ä.Á.Ê. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,5123 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2634 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,3843 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND 1,5648 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 1,3768 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,47 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 12,8369 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 13,1644 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,9169 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,8592 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,3103 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 0,3299 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 11,4839 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,1699 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,7393 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 12,2284 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 12,2135 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 12,2252 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 10,0321 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,0252 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 10,0228 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 0,956 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 10,3985 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 10,6481 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 13,1859 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 0,8869 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0426 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,4392 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,4826 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,3369 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund 8,0044 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula Fund 10,9826 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,3207 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,1605 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I 9,9861 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 10,0402 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 0,86 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,1696 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,7393 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 0,956

6,4403 2,7104 6,6474 4,785 4,5784 8,9683 5,2725

6,3759 2,5925 6,3584 4,577 4,3168 8,5784 5,1556

2,83 17,98 -6,04 21,68 15,01 19,34 11,07

10,1427 9,9262 10,2384 9,1719 10,6988 3,4673 5,8403 8,4735 11,927 17,3325 10,2952 12,9246 11,6693 8,2952 9,8656 10,3704 12,8129 10,6923 5,3429 7,8744 6,9529 5,0237 6,6609

9,7981 9,4444 9,8408 8,9903 10,487 3,4569 5,7247 8,3057 11,6908 16,9893 10,0914 12,6686 11,4383 8,192 9,6702 9,6791 12,8129 10,4805 5,2764 7,7764 6,8153 4,9243 6,5781

17,8 21,43 10,6 26,67 6,43 12,06 -9,25 -5,02 13,65 -2,49 17,12 5,91 3,38 -4,89 -6,94 8,04 3,14 28,39 1,9 1,78 28,76 18,17 24,36

5,3558 10,7912 2,8577 12,7634 5,7813 4,6506 5,69 7,3062 10,3419 12,4986 10,1337 12,1718

5,1983 10,5514 2,7737 12,388 5,6112 4,5473 5,6331 7,1793 10,1121 12,131 10,1337 11,9013

-5,87 19,77 5,14 18,79 18,81 3,56 0,92 25,13 22,86 8,89 0 19,67

3,4081 9,7753 3,3959

3,4081 9,3957 3,3455

0,98 16,69 8,79

2,5452 9,1724 3,6271 2,784 2,8988 0,8429 3,7174

2,4825 8,9464 3,609 2,7155 2,8584 0,8221 3,6656

0,8 0,76 2,56 2,87 -0,63 15,61 22,84

2,6009 3,4028 0,1931 1,6663 3,3172 4,4093 0,1803 3,4516 1,9885 3,8592

2,4493 3,2046 0,1819 1,5693 3,124 4,3655 0,1698 3,2506 1,8727 3,6344

-9,54 3,58 -0,21 3,06 9,18 2,32 -2,83 -4,41 21,84 3,28

2,5123 1,2634 1,3843 1,5648 1,3768 1,47 12,8369 13,1644 0,9169 0,8592 0,3103 0,3299 11,4839 1,1699 0,7393 12,2284 12,2135 12,2252 10,0321 10,0252 10,0228 0,956 10,3985 10,6481 13,1859 0,8869 10,0928 9,4392 9,4826 9,3369 8,0044 10,9826 11,3207 9,1605 9,9861 10,0402 0,86 1,1696 0,7393 0,956

2,5123 1,2539 1,3843 1,5492 1,363 1,4553 12,7085 13,0327 0,9077 0,8506 0,3072 0,3266 11,2542 1,1582 0,7245 11,9838 12,0303 12,0419 9,9318 9,9249 9,9226 0,9464 10,3205 10,5682 13,087 0,8869 10,0426 9,2504 9,3878 9,1502 7,8444 10,7629 11,0943 8,9773 9,7864 9,8394 0,8428 1,1521 0,7245 0,9416

7,88 3,86 5,66 2,93 9,26 23,57 -16,71 -16,7 -4,62 11,28 20,65 24,68 14,16 5,48 -6,17 9,13 -0,45 -0,45 0 0 0 13,53 1,56 0 25,32 -0,78 -0,05 3,5 4,56 2,5 1,7 4,78 4,44 5,58 5,09 -0,21 11,28 5,47 -6,17 13,51

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 12,223 EUROBANK All Weather Óýíèåôï 11,3092 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Ìéêôü 3,7705 EUROBANK Click Óýíèåôï 4,0562 EUROBANK Dollar Plus Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí 9,382 EUROBANK Double Click Óýíèåôï 13,028 EUROBANK Emerging Europe Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 14,7438 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Ìåôï÷éêü 3,3812 EUROBANK Global Bond Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 3,684 EUROBANK Global Equities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 1,629 EUROBANK Greek Equities Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 6,6666 EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND 1,4663 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,354 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2682 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,5216 EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 12,7891 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,9393 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9065 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,3137 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 11,3717 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 9,9389 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,2004 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,7857 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,012 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 10,6638 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 13,3019 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0426 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 10,8453 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,1508 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,4695 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,0789 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,9894 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,2138 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 10,6701 EUROBANK Win-Win Óýíèåôï 11,8394 EUROBANK ÈÅÓÌÉÊÙÍ ×ÁÑÔÏÖÕËÁÊÉÙÍ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 2,2293 INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC 0,7394 Interamerican ÁíáðôõãìÝíùí Áãïñþí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 16,6579 INTERAMERICAN Áíáðôõó. Åôáéñéþí Ìåôï÷. Åóùôåñéêïý 4,1344 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,9168 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 0,859 INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund 12,7115 INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers 12,2316 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 12,2131 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0431 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 10,0418 INTERAMERICAN Double Click Óýíèåôï 12,3508 INTERAMERICAN Äéá÷åéñßóåùò Äéáèåóßìùí 9,2578 INTERAMERICAN Äïëáñßïõ (USD) Ïìïëïãéáêü 29,6459 INTERAMERICAN Äõíáìéêü Ìåôï÷éêü Åóùô. 14,9931 INTERAMERICAN Åëëçíéêü Ìéêôü 14,048 Interamerican ÍÝá Åõñþðç Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 10,8679 INTERAMERICAN Óôáèåñü Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý 17,4654 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 8,9264 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 9,1524 ING Á.Å.Ä.Á.Ê. ING Á/Ê Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí 5,3642 ING Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 7,0241 ING Á/Ê Ìéêôü 2,492 INTERNATIONAL Á.Å.Ä.Á.Ê. INTERNATIONAL Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 6,8926 INTERNATIONAL Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü 1,7992 INTERNATIONAL Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí 4,8179 INTERNATIONAL Ìéêôü 2,1841 MetLife Alico Á.Å.Ä.Á.Ê. ALICO Fund of Funds Åìðïñåõìáôéêþí Áîéþí 11,4599 ALICO Fund of Funds Ìåôï÷éêü 4,0297 ALICO Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 13,7044 ALICO Åôáéñéêþí Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý 13,8449 Alico Åõñùðáúêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 3,5143 ALICO Êñáôéêþí Ïìïëüãùí Åîùôåñéêïý 17,4147 ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 15,2412 ALICO Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý ÁíáäõïìÝíùí Áãïñþí 3,6333 ALICO Ìåôï÷éêü Ìåóáßáò & ÌéêñÞò Êåöáëáéïðïßçóçò 8,0663 ALICO Ìéêôü Åîùôåñéêïý 17,8954 ALICO Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëáñéáêü 11,1794 BETA GLOBAL Ìéêôü Åîùôåñéêïý 6,6355 CitiFund Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 7,7403 MetLife Alico Ìåôï÷éêü Äåßêôç ÕøçëÞò Êåöáëáéïðïßçóçò ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí 2,0742 PROTON Greek Recovery Fund Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 5,6624 PROTON Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 10,1787 ÁËËÇËÏÂÏÇÈÅÉÁÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý 12,4727 Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü ÌåãÜëçò & Ìåóáßáò Êåöáëáéïðïßçóçò 1,2518 ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÊÑÇÔÇÓ ÁÊ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 1,5559 ÅÐÉÊÏÕÑÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ Ìéêôü Åîùôåñéêïý 12,5786 MILLENNIUM Á.Å.Ä.Á.Ê. Millennium America US Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 2,6593 Millennium Blue Chips Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü 1,0292 Millennium China Growth Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,0422 Millennium Euro Plus Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 8,9147 Millennium Eurozone Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 2,0206 Millennium Fund of Funds Ìéêôü 2,544 Millennium Mid Cap Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü 1,6793 Millennium Value Plus Åëëçíéêü Ïìïëïãéáêü 2,6883 Millennium Áíáäõüìåíùí Áãïñþí Fund of Funds Ìåôï÷éêü 2,181 PROBANK Á.Å.Ä.Á.Ê. N.P. Insurance, ÍÝïò Ðïóåéäþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 1,9124 PROBANK ÅËËÁÓ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 2,1614 PROBANK Ïìïëïãéáêü Åóùôåñéêïý 4,4103 PROBANK ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 4,1506 TRITON ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. Triton American Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,3774 Triton Áíáäõüìåíùí Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 4,4674 Triton Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷þí Åóùôåñéêïý 28,0455 Triton Äéáèåóßìùí Åõñþ Âñá÷õ÷ñüíéáò ÄéÜñêåéáò 2,0588 Triton ÅéóïäÞìáôïò Ïìïëïãéþí Åõñþ ÁíáðôõãìÝíùí Xùñþí 5,9443 Triton Ìéêôü 7,2869 Triton Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý Äïëëáñßïõ 4,1511 Triton Ðáíåõñùðáúêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,6355 Á.Å.Ä.Á.Ê. ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Åõñùðáúêþí Ïìïëüãùí 1,6753 Á/Ê Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 3,7392

12,223 11,3092 3,7705 4,1576 9,382 13,2886 14,7438 3,3812 3,684 1,629 6,6666 1,4663 9,354 1,2682 1,5216 12,7891 0,9393 0,9065 0,3137 11,3717 9,9389 1,2004 0,7857 1,012 10,6638 13,3019 10,0426 10,8453 9,1508 9,4695 10,0789 11,9894 9,2138 10,6701 12,0762 2,2293 0,7468 16,8245 4,1757 0,926 0,8676 12,8386 12,3539 12,3352 10,0431 10,2426 12,5978 9,2671 29,7941 15,143 14,1885 10,9766 17,5527 8,9264 9,1524

11,9785 11,083 3,7328 3,9751 9,382 12,7674 14,5964 3,3474 3,6564 1,6127 6,5999 1,4663 9,2605 1,2682 1,5216 12,7891 0,9393 0,9065 0,3137 11,3717 9,9389 1,2004 0,7857 1,012 10,6638 13,3019 10,0426 10,6284 9,0593 9,3748 10,0789 11,9894 9,1217 10,6701 11,6026 2,207 0,732 16,4913 4,0931 0,9168 0,859 12,7115 12,2316 12,091 10,0431 9,841 12,1038 9,2115 29,4236 14,8432 13,9075 10,7592 17,3344 8,9264 9,1524

9,13 4,39 6,55 6,41 -0,55 4,02 -5,73 13,27 2,14 12,13 22,09 10,11 3,93 4,03 24,11 0 -3,89 12,26 21,59 13,5 -0,55 5,86 -5,46 14,29 0 26,21 0 8,61 0,87 4,58 3,8 4,5 1,45 0,86 5,94 26,06 -6,17 11,88 21,15 -4,62 11,28 -16,74 9,13 -0,45 -0,05 -0,21 2,91 3,38 -3,18 19,45 24,84 -5,14 25,66 0,54 1,27

5,3642 7,1646 2,5294

5,3642 7,0241 2,492

-0,49 25,58 19,98

6,8926 1,8892 4,9143 2,2933

6,8926 1,7812 4,7697 2,1623

1,64 -0,44 -10,67 -2,43

12,0329 4,2312 13,8414 14,1218 3,5494 17,763 16,0033 3,815 8,4696 18,7902 11,403 6,7682 7,8951 2,1779 5,8889 10,3314 13,0963 1,3144 1,6181 13,2075

11,3453 3,9894 13,5674 13,7065 3,4792 17,2406 15,0888 3,597 7,9856 17,7164 11,0676 6,5691 7,6242 2,0535 5,6058 10,0769 12,2232 1,1892 1,5403 12,327

-8,42 14,18 2,49 0,41 -0,05 -1,48 13,9 -9,86 23,79 3,81 -4,77 7,74 22,3 17,58 21,95 24,76 4,06 22,87 20,21 2,51

2,7923 1,0807 3,1943 9,093 2,1216 2,6712 1,7633 2,7421 2,2901

2,6061 1,0189 2,9814 8,7364 1,9802 2,4931 1,6457 2,6345 2,1374

12,91 22,49 -9,13 2,48 10,4 15,53 19,63 24,94 -8,74

1,922 2,1614 4,4103 4,1506

1,9048 2,1398 4,3772 4,1298

29,64 22,82 23,07 2,72

3,4703 4,5903 28,8168 2,0691 6,0186 7,4326 4,203 3,7355

3,3774 4,4674 28,0455 2,0588 5,9443 7,2869 4,1511 3,6355

23 -10,02 14,79 1,98 1,95 9,23 -3,33 20,96

1,6753 3,7392

1,6753 3,7392

9,47 26,01

ÅÈÍÉÊÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1129,91 1129,91 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1132,83 1132,83 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1407,37 1407,37 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1432,61 1432,61 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1217,3 1217,3 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1250,38 1250,38 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Ìåôï÷éêü 7,9649 7,9649 NBGAM ETF Ãåíéêüò Äåßêôçò ×.Á. - Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 11,4111 11,4111 ÄÇËÏÓ Small Cap (Ìåôï÷éêü Åóùô.) 1,3884 1,3884 ÄÇËÏÓ (Blue Chips Ìåôï÷éêü Åóùô.) 5,1397 5,1397 ÄÇËÏÓ (ÅéóïäÞìáôïò Ïìïë. Åóùô.) 10,6983 10,6983 ÄÇËÏÓ (Ìéêôü Åóùô.) 10,534 10,534 ÄÇËÏÓ DELTA Bonus - Óýíèåôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï 9,1635 9,6217 ÄÇËÏÓ Eurobond - Ïìïëïãéáêü 6,8501 6,8501 ÄÇËÏÓ GLOBAL TITANS (Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý) 3,0243 3,0243 ÄÇËÏÓ MONEY PLUS - Äéá÷.Äéáèåóßìùí 12,4964 12,4964 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 10,9123 10,9123 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Ìéêôü 9,9815 9,9815 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Ìåôï÷éêü 10,3399 10,3399 ÄÇËÏÓ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Ìéêôü 9,7948 9,7948 ÄÇËÏÓ USD Bond (Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý) 5,7266 5,7266 ÄÇËÏÓ Äïëáñéáêü (USD) Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 8,8243 8,8243 ÄÇËÏÓ ÅðéêïõñéêÞò Óýíôáîçò-Ìéêôü Åóùô. 11,7954 11,7954 ÄÇËÏÓ ÐÅÔ ÏÔÅ Ìéêôü Åóùôåñéêïý 3,0779 3,0779 ÄÇËÏÓ ÐñÜóéíç ÅíÝñãåéá Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 6,0777 6,0777 ÄÇËÏÓ Óôñáôçãéêþí ÔïðïèåôÞóåùí- Ìéêôü Åîùôåñéêïý 11,894 11,894 ÄÇËÏÓ Óõëëïãéêü (Ìéêôü Åóùôåñéêïý) 6,1586 6,1586 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ (Áíáðôõîéáêü Ìåôï÷éêü Åóùô.) 5,1831 5,3386 ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç Eurobond Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíáðôõãìÝíùí ×ùñþí óå EUR 1,4061 1,5186 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ EUROINVEST Ìéêôü Åóùôåñéêïý 1,4713 1,589 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ European Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 2,0164 2,0769 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Global Opportunities Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 3,437 3,5229 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ High Yield Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí óå EUR 3,7133 3,769 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Åôáéñéêþí Ïìïëüãùí Investment Grade óå EUR 4,0974 4,1589 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÉÓÔÇ Êñáôéêþí Ïìïëüãùí ÁíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí óå EUR 8,3967 8,5227 ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. ÊÕÐÑÏÕ Euro Balanced Premium Ìéêôü 1,584 1,584 ÊÕÐÑÏÕ Euro Bond Premium Ïìïëïãéáêü 2,0401 2,0401 ÊÕÐÑÏÕ Euro Equity Premium Ìåôï÷éêü 3,5589 3,5589 ÊÕÐÑÏÕ Fund of Funds Ìéêôü 3,5255 3,5255 ÊÕÐÑÏÕ USD Bond Premium Ïìïëïãéáêü 3,8139 3,8139 ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí 5,2 5,2 ÊÕÐÑÏÕ Åëëçíéêü Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 1,8511 1,8511 ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT Á.Å.Ä.Á.Ê. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 199,69 200,6885 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 313,46 316,5946 ÁÔÅ EUROZONE Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 2,369 2,4104 ÁÔÅ US ÌÅÔÏ×ÉÊÏ Åîùôåñéêïý 6,6223 6,7382 ÁÔÅ Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí Euro 7,6489 7,6489 ÁÔÅ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ 4,288 4,3309 ÁÔÅ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ & ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ 3,1044 3,1354 ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ (ÌÅÓÁÉÁÓ & ÌÉÊÑÇÓ ÊÅÖÁË.) ÅÓÙÔ. 1,0287 1,0467 ÁÔÅ Ìåôï÷éêü Global Fund of Funds 4,0113 4,0715 ÁÔÅ ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ 3,4786 3,5395 ÁÔÅ ÌÉÊÔÏ Åîùôåñéêïý 6,9014 6,9704 ÁÔÅ Ìéêôü Åõñùðáúêü 2,3784 2,4022 ÁÔÅ ÏÌÏËÏÃÉÙÍ Åîùôåñéêïý 7,4006 7,4746 ÐÅÉÑÁÉÙÓ A/K Ïìïëüãùí Åóùôåñéêïý 6,5751 6,6409 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìåôï÷éêü 11,1385 11,3056 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ìéêôü 11,2754 11,4163 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Fund of Funds Ïìïëïãéáêü 11,1087 11,2198 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á.Ê Äéá÷åßñéóçò Âñá÷õðñüèåóìùí Äéáèåóßìùí (ÅÕÑÙ) 10,8076 10,8076 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Áóöáëéóôéêþí ÖïñÝùí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 4,3913 4,4352 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí Åóùôåñéêïý 4,821 4,821 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Äõíáìéêþí Åðé÷åéñÞóåùí Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 0,6324 0,6435 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 4,4246 4,4688 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 5,1762 5,2668 ÐÅÉÑÁÉÙÓ Á/Ê Ìéêôü Åóùôåñéêïý 1,9848 2,0046 Ô.Ô. ÅËÔÁ Á.Å.Ä.Á.Ê. Ô.Ô. - ÅËÔÁ Europlus Ïìïëïãéáêü Åîùôåñéêïý 3,7382 3,7475 Ô.Ô. - ÅËÔÁ High Yield Ïìïëïãéþí Åîùôåñéêïý 3,7332 3,7463 Ô.Ô. - ÅËÔÁ Äïëáñßïõ Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (USD) 5,4576 5,4576 Ô.Ô. - ÅËÔÁ Èåóìéêþí Åðåíäõôþí Ìéêôü Åóùôåñéêïý 7,5628 7,5628 Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìåôï÷éêü Åóùôåñéêïý 0,6788 0,6822 Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ìéêôü Åóùôåñéêïý 2,1534 2,1588 Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïéêïëïãéêü Ìåôï÷éêü Åîùôåñéêïý 4,6805 4,7039 Ô.Ô. - ÅËÔÁ Ïìïëïãéþí Åóùôåñéêïý 2,6761 2,6761 Ô.Ô. - ÅËÔÁ ×ñçìáôáãïñÜò Äéá÷åßñéóçò Äéáèåóßìùí (EUR) 2,8501 2,8501

35 1129,91 1132,83 1407,37 1432,61 1217,3 1250,38 7,9649 11,4111 1,3745 5,0883 10,6983 10,4287 9,1635 6,8501 2,9941 12,4964 10,8032 9,8817 10,2365 9,6969 5,7266 8,8243 11,6774 3,0471 6,0169 11,8345 6,097

13,35 13,38 14,97 14,99 2,06 2,08 -5,13 21,15 15,55 19,44 26,16 21,32 7,56 6,07 7,42 2,62 1,23 5,26 15,27 7,63 -1,65 -1,08 14,96 13,95 33,28 8,4 16,13

5,1313 1,4061 1,4713 1,9962 3,4026 3,7133 4,0974 8,3967

29,1 -0,71 28,94 14,48 15,44 4,88 1,57 0,17

1,5761 2,0299 3,5411 3,5079 3,7948 5,174 1,8418

5,18 1,34 10,37 5,42 -2,13 2,52 22,79

199,69 313,46 2,3215 6,4899 7,6489 4,2451 3,0734 1,0081 3,9812 3,409 6,8324 2,3546 7,3266 6,5093 11,055 11,1908 11,0254 10,8076 4,3474 4,821 0,6198 4,3804 5,0727 1,965

-1,83 9,08 9,11 9,17 2,22 2,06 1,09 3,75 8,28 21,31 5,33 7,71 0,45 17,37 15,14 6,74 0,27 2,67 15,41 2,39 16,68 16,06 21,42 18,94

3,7289 3,7239 5,4576 7,5628 0,6754 2,148 4,6571 2,6694 2,8501

1,28 8,96 0 20,51 12,27 16,08 25,86 18,16 4,07

Î Å Í Å Ó Ê Å Ö Á Ë Á É Á Ã Ï Ñ Å Ó ALLIANZ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT 7,7200 8,0288 7,7200 ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT 11,0200 11,4608 11,0200 ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A 16,5000 17,1600 16,5000 ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 21,7500 22,6200 21,7500 ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A 10,7100 10,9242 10,7100 ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT 14,1400 14,4228 14,1400 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A 144,1300 149,8952 144,1300 ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A 18,6800 19,4272 18,6800 ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 16,9800 17,6592 16,9800 ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT 149,8600 155,8544 149,8600 ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT 73,5500 76,4920 73,5500 ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT 5,7600 5,9904 5,7600 ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A 12,3000 12,7920 12,3000 ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A 124,8900 129,8856 124,8900 ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 71,7200 74,5888 71,7200 ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT 204,6300 212,8152 204,6300 ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A 101,8200 104,8746 101,8200 ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) 43,2000 45,6840 43,2000 MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) 20,0900 21,2452 20,0900

16,27% 19,14% 14,42% 17,12% -0,93% 0,21% 12,72% -0,74% 1,74% 9,58% -5,79% -3,52% 16,15% -0,26% 19,79% 15,40% -0,52% 0,61% 6,47%


MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) MORGAN ST. EURO BOND(EUR) MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) MORGAN ST. US PROPERTY(USD) B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD BGF EURO BOND FUND A2 EUR BGF EURO BOND FUND A2 USD BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD BGF EUROPEAN FUND A2 EUR BGF EUROPEAN FUND A2 USD BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 JPY BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY FUND A2 USD BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD

44,6100 47,1751 64,3400 68,0396 75,2900 78,3016 38,4200 40,6292 14,1100 14,6744 43,2000 44,9280 12,8862 12,8862 19,6100 20,3944 23,7500 25,1156 37,4400 39,5928 39,1300 40,6952 85,3700 90,2788 63,8600 67,5320 39,7900 42,0779 20,2000 21,0080 13,0291 13,0291 53,5400 56,6186 54,5600 57,6972 353,8100 371,5005 843,4500 885,6225 204,5900 214,8195 380,1100 399,1155 118,0900 123,9945 114,0105 119,7110 196,1000 205,9050 336,3700 353,1885 172,6800 181,3140 121,8000 127,8900 118,6700 124,6035 161,3000 169,3650 80,3700 84,3885 535,7600 562,5480 138,2000 145,1100 145,1300 152,3865 123,7700 129,9585 4.165,0000 4.373,2500 9.702,0000 10.187,1000 6.064,0000 6.367,2000 21.549,0000 22.626,4500 713,1500 748,8075 204,1926 214,4022 209,5436 220,0208 438,2800 460,1940 212,3400 222,9570 190,7100 200,2455 182,1800 191,2890 180,6400 189,6720 104,3000 109,5150 48,5600 50,9880 128,0300 134,4315 21,2300 22,2915 17,8900 18,7845 28,6700 30,1035 32,3800 33,9990 15,4700 16,2435 93,0900 97,7445 125,7000 131,9850 10,7500 11,2875 14,5100 15,2355 21,6700 22,7535 29,2600 30,7230 24,0100 25,2105 32,4200 34,0410 14,1000 14,8050 15,2300 15,9915 21,1800 22,2390 28,6000 30,0300 25,8700 27,1635 94,0300 98,7315 126,9600 133,3080 27,1600 28,5180 36,6700 38,5035 97,4400 102,3120 131,5700 138,1485 50,8000 53,3400 42,8000 44,9400 68,6000 72,0300 12,4900 13,1145 35,2100 36,9705 47,5400 49,9170 11,5600 12,1380 11,3900 11,9595 11,0900 11,6445 14,9800 15,7290 10,7500 11,2875 5,2900 5,5545 7,1500 7,5075 24,9400 26,1870 23,5100 24,6855 20,3400 21,3570 14,5500 15,2775 29,8600 31,3530 40,3200 42,3360 59,4600 62,4330 80,2800 84,2940 13,7100 14,3955 18,5200 19,4460 13,0400 13,6920 1.742,0000 1.829,1000 17,6100 18,4905 37,2800 39,1440 4.979,0000 5.227,9500 50,3300 52,8465 8,4200 8,8410 1.125,0000 1.181,2500 11,3700 11,9385 54,5900 57,3195 45,9900 48,2895 73,7100 77,3955 18,8500 19,7925 25,4600 26,7330 5,6800 5,9640 7,6700 8,0535 23,7300 24,9165 19,9900 20,9895 32,0400 33,6420

44,6100 64,3400 75,2900 38,4200 14,1100 43,2000 12,8862 19,6100 23,7500 37,4400 39,1300 85,3700 63,8600 39,7900 20,2000 13,0291 53,5400 54,5600 353,8100 843,4500 204,5900 380,1100 118,0900 114,0105 196,1000 336,3700 172,6800 121,8000 118,6700 161,3000 80,3700 535,7600 138,2000 145,1300 123,7700 4.165,0000 9.702,0000 6.064,0000 21.549,0000 713,1500 204,1926 209,5436 438,2800 212,3400 190,7100 182,1800 180,6400 104,3000 48,5600 128,0300 21,2300 17,8900 28,6700 32,3800 15,4700 93,0900 125,7000 10,7500 14,5100 21,6700 29,2600 24,0100 32,4200 14,1000 15,2300 21,1800 28,6000 25,8700 94,0300 126,9600 27,1600 36,6700 97,4400 131,5700 50,8000 42,8000 68,6000 12,4900 35,2100 47,5400 11,5600 11,3900 11,0900 14,9800 10,7500 5,2900 7,1500 24,9400 23,5100 20,3400 14,5500 29,8600 40,3200 59,4600 80,2800 13,7100 18,5200 13,0400 1.742,0000 17,6100 37,2800 4.979,0000 50,3300 8,4200 1.125,0000 11,3700 54,5900 45,9900 73,7100 18,8500 25,4600 5,6800 7,6700 23,7300 19,9900 32,0400

22,39% 7,02% -8,84% -0,36% 0,36% 2,27% 0,01% 5,54% 5,88% 15,20% -3,31% 13,58% -7,18% 10,56% 0,70% 0,01% 32,49% 2,85% 1,91% 21,60% 2,92% -7,95% 0,12% 0,01% 1,03% 0,84% 0,99% 0,79% 1,01% 1,29% 8,55% 14,18% 10,74% 6,78% -3,49% 48,01% 69,88% 46,37% 0,66% -10,52% 0,05% 0,01% -3,29% 2,90% 5,17% 30,34% 33,13% 21,87% -2,35% -6,37% 1,24% 4,87% 3,43% -4,37% 14,68% -0,29% 1,86% -7,41% -5,47% -6,47% -4,47% 1,09% 3,28% 1,08% 0,99% 18,06% 20,57% 17,75% 16,12% 18,61% 12,79% 15,21% 18,76% 21,31% 21,04% 25,37% 23,65% 0,24% 7,31% 9,64% -1,11% -1,39% 14,68% 17,21% 8,04% 14,75% 17,21% 0,20% -0,04% 4,68% 4,30% 16,87% 19,40% 21,55% 24,16% -16,71% -14,89% 24,43% 45,65% 26,69% 32,48% 54,96% 34,82% 29,74% 51,82% 32,06% -11,55% -8,39% -9,65% -6,41% -4,36% 18,33% 20,79% 15,36% 19,49% 17,84%

BGF RESERVE FUND A2 USD 150,7700 158,3085 150,7700 BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP 189,7900 199,2795 189,7900 BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR 12,0900 12,6945 12,0900 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR 88,1300 92,5365 88,1300 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP 74,2400 77,9520 74,2400 BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD 119,0000 124,9500 119,0000 BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR 47,2500 49,6125 47,2500 BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP 39,8100 41,8005 39,8100 BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD 63,8000 66,9900 63,8000 BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD 28,5300 29,9565 28,5300 BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD 26,7800 28,1190 26,7800 BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD 12,5400 13,1670 12,5400 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR 15,5400 16,3170 15,5400 BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 20,9800 22,0290 20,9800 BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD 17,4500 18,3225 17,4500 BGF US GROWTH FUND A2 EUR 8,7500 9,1875 8,7500 BGF US GROWTH FUND A2 USD 10,8900 11,4345 10,8900 BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 115,0300 120,7815 115,0300 BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD 155,3200 163,0860 155,3200 BGF WORLD BOND FUND A2 USD 66,0000 69,3000 66,0000 BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR 17,7800 18,6690 17,7800 BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD 24,0100 25,2105 24,0100 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR 14,9500 15,6975 14,9500 BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD 20,1900 21,1995 20,1900 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR 23,0000 24,1500 23,0000 BGF WORLD GOLD FUND A2 USD 31,0500 32,6025 31,0500 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR 18,7200 19,6560 18,7200 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD 25,2800 26,5440 25,2800 BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR 10,9900 11,5395 10,9900 BGF WORLD INCOME FUND A2 USD 14,8300 15,5715 14,8300 BGF WORLD MINING FUND A2 EUR 35,0500 36,8025 35,0500 BGF WORLD MINING FUND A2 USD 47,3300 49,6965 47,3300 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR 11,3600 11,9280 11,3600 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP 9,5700 10,0485 9,5700 BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD 15,2100 15,9705 15,2100 PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR 98,6000 103,5300 98,6000 PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR 106,9200 112,2660 106,9200 PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 120,4900 126,5145 120,4900 PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 119,2600 125,2230 119,2600 PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD 160,9000 168,9450 160,9000 PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 102,8500 107,9925 102,8500 PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 138,7600 145,6980 138,7600 PICTET-BIOTECH-HR EUR 357,9300 375,8265 357,9300 PICTET-BIOTECH-R USD 483,5200 507,6960 483,5200 PICTET-CHF BONDS-R CHF 445,9400 468,2370 445,9400 PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR 54,5000 57,2250 54,5000 PICTET-CLEAN ENERGY-R USD 73,5200 77,1960 73,5200 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR 128,5700 134,9985 128,5700 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD 173,4600 182,1330 173,4600 PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR 330,9500 347,4975 330,9500 PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 130,8200 137,3610 130,8200 PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 176,7100 185,5455 176,7100 PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD 237,4900 249,3645 237,4900 PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR 359,8900 377,8845 359,8900 PICTET-EMERGING MARKETS-R USD 485,5700 509,8485 485,5700 PICTET-EUR BONDS-R EUR 444,4500 466,6725 444,4500 PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR 169,1100 177,5655 169,1100 PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR 132,5300 139,1565 132,5300 PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR 199,5800 209,5590 199,5800 PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR 114,7700 120,5085 114,7700 PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR 128,3400 134,7570 128,3400 PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR 104,7900 110,0295 104,7900 PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 134,3200 141,0360 134,3200 PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 169,8400 178,3320 169,8400 PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR 504,0900 529,2945 504,0900 PICTET-GENERICS-HR EUR 127,5500 133,9275 127,5500 PICTET-GENERICS-R EUR 121,5000 127,5750 121,5000 PICTET-GENERICS-R USD 163,9300 172,1265 163,9300 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR 291,8300 306,4215 291,8300 PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR 220,7100 231,7455 220,7100 PICTET-GREATER CHINA-R EUR 267,7500 281,1375 267,7500 PICTET-GREATER CHINA-R USD 361,2400 379,3020 361,2400 PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR 190,9300 200,4765 190,9300 PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD 257,6000 270,4800 257,6000 PICTET-JAPAN INDEX-R JPY 12.374,1400 12.992,8470 12.374,1400 PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 49,7100 52,1955 49,7100 PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY 6.616,3200 6.947,1360 6.616,3200 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR 69,4900 72,9645 69,4900 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 77,3100 81,1755 77,3100 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY 10.291,9800 10.806,5790 10.291,9800 PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 354,5300 372,2565 354,5300 PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR 112,4500 118,0725 112,4500 PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 151,7200 159,3060 151,7200 PICTET-SECURITY-R EUR 110,6400 116,1720 110,6400 PICTET-SECURITY-R USD 149,2800 156,7440 149,2800 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R 123,4600 129,6330 123,4600 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R 134,1200 140,8260 134,1200 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 129,0700 135,5235 129,0700 PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR 710,2200 745,7310 710,2200 PICTET-TIMBER-R EUR 104,1000 109,3050 104,1000 PICTET-TIMBER-R USD 140,4500 147,4725 140,4500 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR 107,3000 112,6650 107,3000 PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD 145,9600 153,2580 145,9600 PICTET-USA INDEX-R USD 140,1500 147,1575 140,1500 PICTET-USD BONDS-R USD 557,9200 585,8160 557,9200 PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD 123,4300 129,6015 123,4300 PICTET-WATER-R EUR 170,8500 179,3925 170,8500 PICTET-WATER-R USD 230,5200 242,0460 230,5200 PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR 129,2100 135,6705 129,2100 PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 174,0600 182,7630 174,0600 AMUNDI ÅËËÁÓ ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI GLOBAL MACRO 2 (EUR)(1) 3.312,3000 3.312,3000 3.312,3000 AMUNDI GLOBAL MACRO 4 (EUR)(1) 6.529,5100 6.529,5100 6.529,5100 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2-AE (EUR)(1) 115,4100 120,6035 115,4100 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4-AE (EUR)(1) 107,8500 112,7033 107,8500 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) 25,9100 27,0760 25,9100 AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) 135,7500 141,8588 135,7500 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) 18,0900 18,9041 18,0900 AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) 11,8500 12,3833 11,8500 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) 28,6600 29,9497 28,6600 AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) 556,2700 581,3022 556,2700 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) 9,0000 9,4050 9,0000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) 116,2400 121,4708 116,2400 AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) 17,1200 17,8904 17,1200 AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 20,7200 21,6524 20,7200 AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) 128,7100 134,5020 128,7100

-0,01% 0,07% 5,31% 7,84% 11,67% 10,16% 24,05% 28,46% 26,71% -1,62% 3,92% 0,08% 18,45% 20,92% -1,47% 17,61% 10,78% 25,77% 28,47% -0,51% 10,50% 12,94% 17,16% 19,68% -40,21% -38,94% 30,45% 33,33% -1,87% 0,20% -22,68% -21,01% 18,70% 23,01% 20,24% -4,75% -7,89% -0,79% -2,69% -0,46% -9,30% -7,21% 44,25% 47,37% -0,38% 19,33% 22,07% 26,61% 29,52% -2,86% -10,87% -8,94% -4,02% -4,83% -2,65% -0,12% 0,65% 0,37% 5,44% -4,38% 1,09% 15,65% 13,94% 12,04% 9,55% 14,00% 11,80% 14,36% -6,93% -7,17% -2,21% 0,04% -13,54% -11,55% 44,28% 25,12% 46,67% 40,98% 22,38% 43,48% 5,79% 17,06% 19,77% 16,48% 19,16% -0,06% -0,24% 0,02% 21,86% 8,52% 11,00% 22,00% 22,47% 21,75% -3,12% 0,03% 11,13% 13,69% -6,51% -4,48% 1,31% 2,01% 0,47% 1,50% 2,05% -2,18% 4,45% 11,69% -5,47% 6,91% 11,52% -1,64% 0,18% 2,73% -11,70%

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) 559,9500 585,1478 559,9500 AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) 25,6200 26,7729 25,6200 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) 100,3800 103,3914 95,3610 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) 103,8000 107,4330 98,6100 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) 89,7700 93,8097 89,7700 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) 69,7500 72,8888 69,7500 INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 117,6900 121,2207 117,1016 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) 114,6500 119,8093 114,6500 ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) 10,6200 10,6200 10,6200 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) 161,3500 168,6108 161,3500 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) 27,2400 28,4658 27,2400 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) 107,7400 112,5883 107,7400 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) 140,6000 146,9270 140,6000 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 116,1300 121,3559 116,1300 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) 127,1700 132,8927 127,1700 AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) 109,8700 114,8142 109,8700 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 139,0900 145,3491 139,0900 EMPORIKI MINOAS(3) 116,5700 120,6500 110,7415 AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) 121,8900 127,3751 121,8900 AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) 101,0300 105,5764 101,0300 AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) 114,0600 119,1927 114,0600 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) 123,7700 129,3397 123,7700 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) 163,8300 171,2024 163,8300 AMUNDI FUNDS CASH USD(1) 100,8300 105,3674 100,8300 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) 148,5400 155,2243 148,5400 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) 68,1000 71,1645 68,1000 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) 43,5000 45,4575 43,5000 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) 131,3700 137,2817 131,3700 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) 171,5800 179,3011 171,5800 MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) 103,6400 107,2674 98,4580 AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) 5.628,0900 5.909,4945 5.628,0900 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 102,8700 107,4992 102,8700 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) 106,4000 111,1880 106,4000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) 82,8800 86,6096 82,8800 AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) 92,5800 96,7461 92,5800 AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) 163,1300 170,4709 163,1300 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) 199,7200 208,7074 199,7200 AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) 108,5900 113,4766 108,5900 AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) 112,1200 117,1654 112,1200 AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) 101,7300 106,3079 101,7300 AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) 88,4300 92,4094 88,4300 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) 92,9800 97,1641 92,9800 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 107,0800 111,8986 107,0800 AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 78,5700 82,1057 78,5700 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) 94,5400 98,7943 94,5400 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) 125,4800 131,1266 125,4800 AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 35,7500 37,3588 35,7500 AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) 14.297,5500 14.940,9398 14.297,5500 AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) 8.845,0000 9.243,0250 8.845,0000 AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 131,6900 137,6161 131,6900 AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) 133,0800 139,0686 133,0800 AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) 132,5300 138,4939 132,5300 AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) 133,5100 139,5180 133,5100 AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1) 104,1000 108,7845 104,1000 CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A 131,3400 135,2802 131,3400 LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 130,3900 134,3017 130,3900 LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A 137,4600 142,6148 137,4600 LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A 130,9200 135,8295 130,9200 LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A 142,0600 147,3873 142,0600 LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 133,5300 138,5374 133,5300 LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC 141,3700 144,1974 141,3700 LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC 77,1600 80,5550 77,1600 LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC 72,6100 75,8048 72,6100 LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC 115,6200 117,9324 115,6200 LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC 133,8500 136,5270 133,8500 LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC 134,4500 140,3658 134,4500 LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC 130,6900 136,4404 130,6900 LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC 143,6700 146,5434 143,6700 LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC 108,4600 113,2322 108,4600 LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC 81,6100 85,2008 81,6100 LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC 108,8700 111,0474 108,8700 LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC 132,5300 138,3613 132,5300 LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC 140,4000 146,5776 140,4000 LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC 176,1300 183,8797 176,1300 LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC 145,0800 151,4635 145,0800 LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC 111,9200 114,1584 111,9200 LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC 143,9000 150,2316 143,9000 LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC 154,4800 161,2771 154,4800 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC 162,4800 169,6291 162,4800 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC 171,8200 179,3801 171,8200 LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC 102,3800 106,8847 102,3800 LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC 108,6000 113,3784 108,6000 LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC 81,3500 84,9294 81,3500 LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC 131,4000 137,1816 131,4000 LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC 170,9600 178,4822 170,9600 LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC 142,3100 148,5716 142,3100 LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC 124,6800 130,1659 124,6800 LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC 109,5600 114,3806 109,5600 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC 168,1600 175,5590 168,1600 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC 140,8100 147,0056 140,8100 LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED 99,0300 103,3873 99,0300 LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING 143,7000 150,0228 143,7000 LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING 134,8800 140,8147 134,8800 LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD 103,4300 107,9809 103,4300 LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO 141,3500 147,5694 141,3500 LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD 130,1300 135,8557 130,1300 LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A 135,2300 135,2300 135,2300 LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR 99,1800 101,6595 99,1800 LEGG MASON WESTERN ASSET GL. MULTI STRATEGY CL A DISTRIBUTING HDG EUR 98,2000 100,1640 98,2000 LEGG MASON BRANDYWINE GL. FIXED INCOME CL A EUR ACCUM HDG EUR 138,1200 144,1973 138,1200 JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD 17,2700 18,0299 17,2700 JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD 30,4700 31,8107 30,4700 JP MORGAN US VALUE FUND USD 19,7500 20,6190 19,7500 JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD 13,6100 14,2088 13,6100 JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR 38,2200 39,9017 38,2200 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR 12,7300 13,2901 12,7300 JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD 74,8700 78,1643 74,8700 JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD 25,7900 26,9248 25,7900 JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD(4) 46,6500 48,7026 46,6500 JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD 59,2600 61,8674 59,2600 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR 10,0300 10,4713 10,0300 JP MORGAN CHINA FUND USD 45,9800 48,0031 45,9800 JP MORGAN INDIA FUND USD 61,9200 64,6445 61,9200 JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR 9,1300 9,3126 9,1300 JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR 46,3300 48,3685 46,3300

-9,79% 2,19% -0,02% -0,28% 3,94% -6,17% 2,13% -4,70% 0,19% 15,72% -6,81% 8,71% -7,03% 16,26% -8,60% 1,28% 0,04% 8,47% -0,79% 0,07% 1,09% 18,28% 14,99% 0,22% 15,82% -6,04% -41,38% 14,14% 14,65% -1,24% 8,20% 2,35% 0,87% -5,69% -8,64% 0,56% 3,76% -1,65% 7,09% -3,62% -10,59% -1,31% 13,83% 16,69% 10,34% 15,95% -26,18% 37,22% 36,37% 24,06% 3,19% 16,73% 22,33% -13,91% 3,91% 2,91% 6,25% 6,45% 7,95% 9,37% 3,65% 25,02% 21,95% -2,73% -3,88% 28,81% 25,97% -3,56% -0,86% -3,06% -0,36% 12,29% 14,86% 26,86% 29,86% -2,64% 18,62% 21,39% 20,14% 22,88% -2,98% -0,77% 14,69% 12,07% 26,74% 29,54% 18,62% 21,28% 19,79% 22,76% 1,09% 15,08% 17,69% 1,50% 14,91% 17,54% -0,59% 12,45% -6,38% -0,57% 17,32% -4,18% 21,46% 20,23% 15,33% 15,20% 15,54% 34,32% -1,62% 0,19% 19,83% 6,58% -12,55% -10,75% 26,58%


JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR JP MORGAN US BOND FUND USD JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A EUR JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A USD JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD JP MORGAN RUSSIA FUND USD JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR JP MORGAN INCOME OPPORTUNITIES FUND A CAP EUR JP MORGAN EURO LIQUID MARKET FUND A CAP EUR JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FD A CAP USD JP MORGAN EMERGING MARKETS INFRASTRUCT EQ A C USD JPM US EQUITY PLUS A ACC EUR JPM US EQUITY PLUS A ACC USD JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES HEDGED EUR JP MORGAN FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND USD JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - HEDGED EUR SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD SCHRODER GREATER CHINA FUND USD SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD SCHRODER EURO EQUITY FUND USD SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR SCHRODER US DOLLAR BOND USD SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC. SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC. SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC. SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC. SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD

36,6100 20,2500 43,7400 19,3500 7,1700 54,7200 11,1300 12,7800 13,7600 12,9200 10,6300 144,4100 131,9100 162,4100 204,0900 123,9900 1.052,1700 115,1500 192,3400 143,0300 20,1900 17,7400 12,6100 8,3300 1.006,3000 18,1400 101,5600 137,0400 145,0300 13,9300 7,5100 19,6000 133,9900 1.010,1100 21,8700 7,5100 75,5300 12,3500 6,7400 10,0300 96,4500 25,7000 12,3700 825,5900 24,3600 24,3200 34,2400 9,5100 38,2000 26,3300 46,5100 32,8000 7,6300 48,2100 12,6700 18,3300 102,5600 18,1400 7,0700 20,2400 186,0100 137,7100 133,9200 140,6600 168,2900 123,5500 117,9200 106,1400 102,2600 96,2700 148,8900 152,5400 152,9900 121,0000 117,1300 109,8100 11,0200 11,0700 10,6600 10,2900 26,6300 28,4900 199,9700 129,0400 122,2400 104,7800 123,3900 121,0600 112,3600 112,1100 140,7800 139,8100 125,1600 125,7300 57,7500 10,9800 5,4300 15,5000 1.638,2300 301,9700 19,8100 21,1800 28,6000 126,9600 94,0300 17,6100 13,0400 73,7100 54,5900 20,9800 15,5400 74,2400 119,0000 131,5700 97,4400 50,3300

38,2208 21,1410 45,6646 20,2014 7,4855 57,1277 11,6197 13,0356 14,3654 13,4885 11,0977 147,2982 134,5482 165,6582 208,1718 126,4698 1.083,7351 118,6045 196,1868 147,3209 21,0784 18,5206 13,1648 8,6965 1.050,5772 18,9382 103,5912 139,7808 147,9306 14,5429 7,8404 20,4624 0,0000 1.040,4133 22,5261 7,7353 77,7959 12,5970 6,8748 10,3309 99,3435 26,8308 12,9143 861,9160 25,4318 25,3901 35,7466 9,7002 39,8808 26,8566 48,5564 34,2432 7,9657 50,3312 12,9234 18,6966 107,0726 18,5028 7,2114 20,6448 194,1944 143,7692 136,5984 143,4732 175,6948 128,9862 123,1085 110,8102 106,7594 100,5059 151,8678 157,1162 158,7271 123,4200 120,6439 113,9279 11,5049 11,5571 11,1290 10,7428 27,1626 29,0598 208,7687 134,7178 122,2400 104,7800 125,8578 123,4812 114,6072 114,3522 143,5956 142,6062 127,6632 128,2446 60,2910 11,4631 5,6689 16,1820 1.710,3121 315,2567 20,6816 22,1119 29,8584 132,5462 98,1673 18,3848 13,6138 76,9532 56,9920 21,9031 16,2238 77,5066 124,2360 137,3591 101,7274 52,5445

36,6100 20,2500 43,7400 19,3500 7,1700 54,7200 11,1300 12,7800 13,7600 12,9200 10,6300 144,4100 131,9100 162,4100 204,0900 123,9900 1.052,1700 115,1500 192,3400 143,0300 20,1900 17,7400 12,6100 8,3300 1.006,3000 18,1400 101,5600 137,0400 145,0300 13,9300 7,5100 19,6000 133,9900 1.010,1100 21,8700 7,5100 75,5300 12,3500 6,7400 10,0300 96,4500 25,7000 12,3700 825,5900 24,3600 24,3200 34,2400 9,5100 38,2000 26,3300 46,5100 32,8000 7,6300 48,2100 12,6700 18,3300 102,5600 18,1400 7,0700 20,2400 186,0100 137,7100 133,9200 140,6600 168,2900 123,5500 117,9200 106,1400 102,2600 96,2700 148,8900 152,5400 152,9900 121,0000 117,1300 109,8100 11,0200 11,0700 10,6600 10,2900 26,6300 28,4900 199,9700 129,0400 122,2400 104,7800 123,3900 121,0600 112,3600 112,1100 140,7800 139,8100 125,1600 125,7300 57,7500 10,9800 5,4300 15,5000 1.638,2300 301,9700 19,8100 21,1800 28,6000 126,9600 94,0300 17,6100 13,0400 73,7100 54,5900 20,9800 15,5400 74,2400 119,0000 131,5700 97,4400 50,3300

16,11% 37,10% -2,69% -11,24% 19,90% -6,94% 9,55% -5,68% -19,39% -6,04% 13,69% -0,67% -2,32% 0,27% 3,25% -1,75% 4,87% 6,13% 3,49% 7,11% 27,87% 4,17% 1,78% -12,59% 17,55% 14,09% -4,94% -2,91% -4,81% -7,93% -5,89% 16,32% 0,99% 0,00% -4,08% -5,89% -2,01% 21,32% 6,14% 3,83% 18,49% 17,62% -1,12% 41,99% 2,92% 17,32% 19,22% -1,35% 1,73% -5,46% 1,04% 19,84% 23,46% 18,69% -3,94% 1,16% 25,90% 2,20% 1,00% -2,97% -0,88% -3,02% 0,43% 0,61% 17,66% 15,12% -7,67% -8,00% -9,13% -9,33% 2,13% 7,55% 9,76% 0,55% 3,02% 7,29% 15,15% 12,61% 20,72% 20,21% -1,15% -1,45% 24,27% 23,89% -0,26% -0,10% 13,31% 13,05% 3,09% 2,86% -1,57% 14,35% 14,67% 14,55% 7,94% 1,76% 2,07% 4,52% 28,84% 17,87% 16,74% 18,06% 20,57% 18,61% 16,12% 26,69% 24,43% -9,65% -11,55% 20,92% 18,45% 11,67% 10,16% 21,31% 18,76% 34,82%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A2 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD BLACK ROCK GLOBAL FUNDS CHINA AH CAP EUR MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A INVESCO BOND FUND USD INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR INVESCO ENERGY USD CL.A INVESCO ENERGY EUR CL.E INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL E CAP EUR INVESCO FUNDS RESERVE FUND CL A CAP USD JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) FRANKLIN INCOME FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND USD(1) FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) TEMPLETON BRIC FUND USD(1) TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) TEMPLETON CHINA FUND USD(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1)

37,2800 38,9203 37,2800 155,3200 162,1541 155,3200 115,0300 120,0913 115,0300 32,4200 33,0684 32,4200 24,0100 24,4902 24,0100 24,9400 25,4388 24,9400 31,0500 32,4162 31,0500 23,0000 24,0120 23,0000 47,3300 49,4125 47,3300 35,0500 36,5922 35,0500 24,0100 25,0664 24,0100 17,7800 18,5623 17,7800 93,0900 97,1860 93,0900 125,7000 131,2308 125,7000 14,9500 15,6078 14,9500 20,1900 21,0784 20,1900 18,7200 19,5437 18,7200 25,2800 26,3923 25,2800 11,3600 11,8598 11,3600 15,3400 16,0150 15,3400 5,6800 5,9299 5,6800 7,6700 8,0075 7,6700 59,4600 62,0762 59,4600 80,2800 83,8123 80,2800 29,8600 31,1738 29,8600 40,3200 42,0941 40,3200 7,1500 7,4646 7,1500 5,2900 5,5228 5,2900 47,5400 48,9662 47,5400 32,7200 33,7016 32,7200 21,2300 22,1641 21,2300 28,6700 29,9315 28,6700 12,4400 12,9874 12,4400 11,8800 12,4027 11,8800 14,5500 14,8410 14,5500 10,7500 10,9650 10,7500 35,2100 36,2663 35,2100 12,1100 12,6428 12,1100 11,3400 11,8390 11,3400 12,0600 12,5906 12,0600 32,3800 33,0276 32,3800 11,3500 11,8494 11,3500 25,7300 26,8621 25,7300 19,4600 20,3162 19,4600 13,0600 13,6346 13,0600 16,9400 17,2788 16,9400 18,7300 19,5541 18,7300 15,8600 16,1772 15,8600 31,7500 32,3850 31,7500 12,8800 13,4467 12,8800 18,5500 19,3662 18,5500 26,9800 28,1671 26,9800 14,1700 14,4534 14,1700 16,1300 16,8397 16,1300 27,6500 28,2030 27,6500 13,0700 13,3314 13,0700 11,1300 11,4639 11,1300 19,4500 20,3058 19,4500 933,0000 974,0520 933,0000 6,3400 6,5302 6,3400 42,7600 44,6414 42,7600 28,7600 29,6228 28,7600 14,7679 15,0633 14,7679 27,6200 28,8353 27,6200 18,5600 19,1168 18,5600 2,7632 2,8185 2,7632 13,6700 14,2715 13,6700 3.032,0000 3.165,4080 3.032,0000 8,4400 8,6932 8,4400 10,9500 11,4318 10,9500 20,1100 20,7133 20,1100 29,9700 31,2887 29,9700 4,5000 4,6350 4,5000 6,2500 6,5250 6,2500 9,5500 9,8365 9,5500 13,6100 14,2088 13,6100 48,2400 50,3626 48,2400 18,0400 18,8338 18,0400 15,7164 16,0307 15,7164 13,4300 14,0209 13,4300 9,5500 9,8365 9,5500 14,4500 14,8835 14,4500 19,2100 19,7863 19,2100 319,3600 325,7472 319,3600 87,0200 88,7604 87,0200 21,8400 22,2768 21,8400 19,8000 20,3940 19,8000 9,7100 10,0013 9,7100 27,4600 28,2838 27,4600 17,0800 17,4216 17,0800 14,8000 15,0960 14,8000 19,8800 20,4764 19,8800 19,2200 19,7966 19,2200 17,2500 17,7675 17,2500 7,6200 7,8486 7,6200 5,6400 5,8092 5,6400 13,9000 14,1780 13,9000 27,8900 28,7267 27,8900 31,1700 32,1051 31,1700 23,0000 23,6900 23,0000 6,9600 7,2662 6,9600 4,6300 4,7689 4,6300 46,0500 47,4315 46,0500 34,0500 35,0715 34,0500 13,8100 14,2243 13,8100 12,3500 12,7205 12,3500 22,4700 23,1441 22,4700 20,2300 20,8369 20,2300 29,4100 30,7040 29,4100 19,5400 20,1262 19,5400 14,4600 14,8938 14,4600 32,6900 33,3438 32,6900 10,0000 10,3000 10,0000 17,2600 17,7778 17,2600 11,9300 12,1686 11,9300 27,8900 28,4478 27,8900

32,48% 28,47% 25,77% 3,28% 1,09% 0,20% -38,94% -40,21% -21,01% -22,68% 12,94% 10,50% -0,29% 1,86% 17,16% 19,68% 30,45% 33,33% 18,70% 21,26% 18,33% 20,79% 21,55% 24,16% 16,87% 19,40% 17,21% 14,75% 9,64% 9,39% 1,24% 3,43% 4,36% 4,12% 4,30% -7,41% 7,31% 11,72% 11,29% 14,75% -4,37% -0,53% 15,38% 15,90% 17,24% -2,64% 21,78% -8,38% -6,67% 0,23% 16,81% 14,71% -7,57% 25,53% -5,63% -5,08% 1,18% 13,74% 77,71% 50,59% 17,76% 14,31% -3,84% 19,83% 16,36% -1,70% 24,05% 46,19% 0,84% 3,01% 33,00% 36,97% 4,17% 6,84% -7,46% -4,63% 20,84% 20,91% 1,38% 5,50% 2,36% 1,26% 1,48% 0,00% 0,00% -2,19% 54,69% 2,00% 23,08% 2,77% 3,71% 6,31% -14,27% -16,38% 16,51% 13,71% -2,25% 26,66% 18,65% 15,69% 22,75% 19,02% -5,67% -7,97% -8,60% -10,89% -6,10% -2,22% 0,55% -3,22% -5,55% -3,03% 19,47% 20,45% 0,51% -0,89%

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A H1 C EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A H1 CAP EUR(1) TEMPLETON FRONTIER MARKETS A CAP EUR(1) TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) H1 - AUD(1) GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD OTHER HGD CAP EUR PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PICTET-SECURITY-R USD PICTET-BIOTECH-R USD PICTET-BIOTECH-HR EUR PICTET-GENERICS-R USD PICTET-GENERICS-HR EUR PICTET-WATER-R EUR PICTET-CLEAN ENERGY-R USD PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR PICTET-EUROPE INDEX-R EUR PICTET-USA INDEX-R USD PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD PICTET-AGRICULTURE-R-USD PICTET-AGRICULTURE-R-EUR PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD PICTET RUSSIAN EQUITIES R EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD EUR PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD USD HEDGED PICTET EUR SHORT MID - TERM BOND ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S-2 ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A-2 ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A-2 ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A-2 ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A-2 ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR MET BALANCED EUR(2) MET GROWTH EUR(2) MET DYNAMIC EUR(2) MET DEFENSIVE EUR – SERIES 3(2) MET BALANCED EUR – SERIES 3(2) MET GROWTH EUR – SERIES 3(2) PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD

13,6300 13,9026 13,6300 12,1900 12,7264 12,1900 24,4600 25,1938 24,4600 26,6300 27,1626 26,6300 19,6700 20,0634 19,6700 38,3600 39,5108 38,3600 24,8700 25,6161 24,8700 18,2300 19,0321 18,2300 17,9400 18,4782 17,9400 16,8900 17,3967 16,8900 13,1100 13,6868 13,1100 14,5300 14,8206 14,5300 4,8700 5,0161 4,8700 4,7900 4,9337 4,7900 9,5600 9,9806 9,5600 6,7400 6,9422 6,7400 13,0200 13,2804 13,0200 13,2100 13,6063 13,2100 20,4800 20,8896 20,4800 20,4700 20,8794 20,4700 18,3900 19,1992 18,3900 11,5000 11,7300 11,5000 16,8700 17,2074 16,8700 17,3600 17,7072 17,3600 15,3600 15,9744 15,3600 12,2400 12,7296 12,2400 8,6600 9,0064 8,6600 13,7900 14,3416 13,7900 16,9700 17,7167 16,9700 16,2100 16,9232 16,2100 13,5800 14,1232 13,5800 12,0900 12,5736 12,0900 7,4800 7,6296 7,4800 10,3900 10,5978 10,3900 13,0100 13,2702 13,0100 6,1700 6,2934 6,1700 10,4000 10,6080 10,4000 21,0500 21,4710 21,0500 122,5900 125,0418 122,5900 121,8200 124,2564 121,8200 13,1600 13,6864 13,1600 15,6800 16,3699 15,6800 12,3600 12,8544 12,3600 8,5600 8,9024 8,5600 10,1700 10,6175 10,1700 10,1100 10,5144 10,1100 10,2700 10,7219 10,2700 23,0000 23,4600 23,0000 112,4500 115,8235 112,4500 149,2800 153,7584 149,2800 483,5200 498,0256 483,5200 357,1200 367,8336 357,1200 163,9300 168,8479 163,9300 127,5500 131,3765 127,5500 170,8500 175,9755 170,8500 73,5200 75,7256 73,5200 106,9200 109,5930 106,9200 330,9500 340,8785 330,9500 134,3200 138,3496 134,3200 140,1500 144,3545 140,1500 354,5300 365,1659 354,5300 237,4900 244,6147 237,4900 173,4600 178,6638 173,4600 128,5700 132,4271 128,5700 220,7100 224,0207 220,7100 291,8300 296,2075 291,8300 710,2200 731,5266 710,2200 107,3000 110,5190 107,3000 145,9600 150,3388 145,9600 193,3100 199,1093 193,3100 143,2900 147,5887 143,2900 182,2300 187,6969 182,2300 135,0700 139,1221 135,0700 122,0600 125,7218 122,0600 164,8700 169,8161 164,8700 75,6800 76,8152 75,6800 102,7900 104,3319 102,7900 130,8200 132,7823 130,8200 176,7100 179,3607 176,7100 106,5900 109,7877 106,5900 143,9800 148,2994 143,9800 101,9600 101,9600 101,9600 101,4900 101,4900 101,4900 47,5800 49,0074 47,5800 111,7800 113,4567 111,7800 147,0600 149,2659 147,0600 128,3400 130,2651 128,3400 19.529,6034 20.388,9059 19.529,6034 97,0124 101,2809 97,0124 17,5570 18,3295 17,5570 19,2990 20,1482 19,2990 99,7951 104,1861 99,7951 13,1555 13,7343 13,1555 174,7073 182,3944 174,7073 9,0833 9,4830 9,0833 448,9698 457,9492 448,9698 3.468,7882 3.538,1640 3.468,7882 230,2724 234,8778 230,2724 2.117,8214 2.160,1778 2.117,8214 15,4318 15,7404 15,4318 123,2151 125,6794 123,2151 1,2630 1,2630 1,2630 1,2707 1,2707 1,2707 1,1847 1,1847 1,1847 1,1879 1,1879 1,1879 1,2232 1,2232 1,2232 1,2358 1,2358 1,2358 24,2800 25,3483 24,2800 18,0100 18,8024 18,0100 7,7100 8,0492 7,7100 5,7200 5,9717 5,7200 74,5400 77,8198 74,5400 56,9900 59,4976 56,9900 52,1400 54,4342 52,1400 34,7100 36,2372 34,7100 260,0000 271,4400 260,0000

-2,22% 16,10% 17,94% 0,23% -2,24% -13,62% -2,51% 10,89% 7,75% 10,03% 18,97% -9,41% -39,80% -41,30% 6,94% 3,69% -0,99% 2,01% 0,69% -0,05% 9,20% -41,92% -6,69% -8,82% 18,43% 15,69% 15,78% 13,40% 21,91% 19,10% -5,63% -7,64% -1,71% -1,33% -2,69% -4,78% 3,90% 1,49% 3,45% 3,32% 19,64% 22,88% 27,03% 24,42% -1,36% -3,99% -3,48% 3,88% 17,06% 19,16% 47,37% 46,81% 14,36% 14,00% 11,13% 22,07% -7,89% -2,86% 13,94% 21,75% 5,79% -4,02% 29,52% 26,61% -7,17% -6,93% 21,86% 22,00% 22,47% 3,12% 0,81% 19,37% 16,69% 13,20% 15,65% -4,72% -2,63% -10,87% -8,94% 9,88% 12,26% -0,23% 0,02% -0,79% 3,11% 3,22% 1,06% 33,49% 9,37% 10,10% 0,04% 1,62% -1,25% 11,64% 0,17% 0,23% -3,11% -5,63% -2,59% 6,39% 5,48% 6,31% 8,04% 9,80% 5,29% 7,59% 9,86% -0,33% -2,54% 21,80% 19,17% 17,96% -10,01% -9,95% -10,05% 21,56%


PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR 192,8600 201,3458 192,8600 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF 236,8600 247,2818 236,8600 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD 10,2300 10,4346 10,2300 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR 7,5900 7,7418 7,5900 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED 79,3400 80,9268 79,3400 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR 5,1900 5,4184 5,1900 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD 7,0000 7,3080 7,0000 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD 62,8100 65,5736 62,8100 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR 46,6000 48,6504 46,6000 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR 55,0100 57,4304 55,0100 PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR 87,3200 89,0664 87,3200 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD 11,4000 11,6280 11,4000 PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR 83,5000 85,1700 83,5000 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR 6,0100 6,2744 6,0100 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD 8,1000 8,4564 8,1000 PIONEER FUNDS NORTH AMERICAN BASIC A HEDGE EUR 53,3300 55,6765 53,3300 PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 63,6400 66,4402 63,6400 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND EUR 54,7900 57,2008 54,7900 PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME FUND USD 73,8700 77,1203 73,8700 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD 24,1200 24,6024 24,1200 PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR 18,6800 19,0536 18,6800 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD 11,0400 11,2608 11,0400 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD 17,4900 17,8398 17,4900 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR 19,5100 19,9002 19,5100 PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP 12,9900 13,2498 12,9900 PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD 23,3900 23,8578 23,3900 PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR 21,4100 21,8382 21,4100 PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR 18,4000 18,7680 18,4000 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD 12,9600 13,2192 12,9600 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR 10,4700 10,6794 10,4700 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP 13,3000 13,5660 13,3000 PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD 12,8600 13,2458 12,8600 PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR 12,5200 12,8956 12,5200 PIMCO GLOBAL REAL RETURN E HGD CAP EUR 15,2400 15,5448 15,2400 PIMCO UNCONSTRAINED BOND E HGD CAP EUR 11,6300 11,8626 11,6300 CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A(1) 100,9800 105,4231 100,9800 CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A(1) 93,9900 98,1256 93,9900 CITI 80% PROTECTED DYNAMIC ALLOCATION FUND GBP A(1) 95,3600 99,5558 95,3600 GENIKI BANK (ôçë.: 801-11-600300), URL: www.sgam.com AGILEO P2 (EUR)(2) 111,1200 113,0646 111,1200 CALYPSO FUND (EUR) 95,9300 97,6088 95,9300 HSBC BANK PLC (ôçë.: 801-11-72000), URL: www.hsbc.gr BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR 35,2100 36,0726 35,2100 BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD 47,5400 48,7047 47,5400 BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR 23,0000 23,6900 23,0000 BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD 31,0500 31,9815 31,0500 BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR 23,5100 23,9214 23,5100 BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR 24,0100 24,4302 24,0100 BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD 32,4200 32,9874 32,4200 BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR 50,8000 52,3240 50,8000 BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD 68,6000 70,6580 68,6000 BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP 42,8000 44,0840 42,8000 BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR 5,2900 5,4487 5,2900 BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD 7,1500 7,3645 7,1500 BGF JAPAN CLASS A2 EUR 13,0400 13,4312 13,0400 BGF JAPAN CLASS A2 USD 17,6100 18,1383 17,6100 BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD 24,9400 25,6882 24,9400 BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR 93,0900 95,8827 93,0900 BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD 125,7000 129,4710 125,7000 BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD 20,9800 21,6094 20,9800 BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR 15,5400 16,0062 15,5400 BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD 29,2600 30,1378 29,2600 BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR 21,6700 22,3201 21,6700 BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD 24,0100 24,7303 24,0100 BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR 17,7800 18,3134 17,7800 BGF WORLD MINING CLASS A2 USD 47,3300 48,7499 47,3300 BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR 35,0500 36,1015 35,0500 BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR 32,7200 33,5216 32,7200 BGF NEW ENERGY FUND A2 USD 7,6700 7,9001 7,6700 BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR 5,6800 5,8504 5,6800 BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD 10,7500 11,0725 10,7500 BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR 7,3000 7,5190 7,3000 BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A 14,1000 14,3468 14,1000 BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR 14,9500 15,3985 14,9500 BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD 20,1900 20,7957 20,1900 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR 18,7200 19,2816 18,7200 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD 25,2800 26,0384 25,2800 BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD 12,4400 12,8132 12,4400 BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR 11,8800 12,2364 11,8800 BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 54,5900 56,2277 54,5900 BGF LATIN AMERICAN A2 GBP 45,9900 47,3697 45,9900 BGF LATIN AMERICAN A2 USD 73,7100 75,9213 73,7100 BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR 23,7300 24,4419 23,7300 BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP 19,9900 20,5897 19,9900 BGF PACIFIC EQUITY A2 USD 32,0400 33,0012 32,0400 BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR 15,4700 15,9341 15,4700 BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP 12,7200 13,1016 12,7200 BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) 13,3300 13,7299 13,3300 BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) 12,1900 12,5557 12,1900 BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) 14,6300 15,0689 14,6300 BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD 12,4100 12,7823 12,4100 BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR 13,8000 14,2140 13,8000 BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD 8,5600 8,8168 8,5600 SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) 12,6700 12,8917 12,6700 SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) 48,2100 49,6563 48,2100 SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) 45,2600 46,6178 45,2600 SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) 12,3700 12,5865 12,3700 SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) 38,2000 38,8685 38,2000 SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) 18,3300 18,6508 18,3300 SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD 11,0200 11,3506 11,0200 SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR 11,0700 11,4021 11,0700 SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) 199,9700 205,9691 199,9700 SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED 28,4900 28,9886 28,4900 SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD 26,6300 27,0960 26,6300 SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR 18,1400 18,4575 18,1400 SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) 102,2600 105,3278 102,2600 SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) 96,2700 99,1581 96,2700 SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) 117,9200 121,4576 117,9200 SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) 106,1400 109,3242 106,1400 SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR 7,9200 8,1576 7,9200 SCHRODERS AS GOLD & METALS USD 8,3900 8,6417 8,3900 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR 1.052,1700 1.077,9482 1.052,1700 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) 115,1500 117,9712 115,1500 JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR 137,2600 140,6229 137,2600 JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP 12,7300 12,9528 12,7300 JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR 12,6000 12,8205 12,6000

18,88% 20,98% -0,20% -2,32% -0,34% 0,58% 2,79% 4,61% 2,33% 0,92% 1,85% 5,95% 6,56% 15,80% 18,42% 17,39% 9,01% 9,73% 12,23% -2,74% -3,01% 0,18% 2,64% 2,25% 0,31% -2,01% -2,24% 0,00% -3,50% -3,86% -3,48% -7,55% -7,87% -5,93% -2,10% 6,65% 5,20% 5,76% 3,81% -3,36% 7,31% 9,64% -40,21% -38,94% -0,04% 1,09% 3,28% 21,04% 23,65% 25,37% 14,75% 17,21% 24,43% 26,69% 0,20% -0,29% 1,86% 20,92% 18,45% -4,47% -6,47% 12,94% 10,50% -21,01% -22,68% 9,39% 20,79% 18,33% 8,04% 7,83% 1,08% 17,16% 19,68% 30,45% 33,33% 4,36% 4,12% -11,55% -8,39% -9,65% 15,36% 19,49% 17,84% 14,68% 18,66% 14,32% 14,03% 5,94% 1,06% 19,07% -0,47% -3,94% 18,69% -12,10% -1,12% 1,73% 1,16% 15,15% 12,61% 21,33% -1,45% -1,15% 2,20% -9,13% -9,33% -7,67% -8,00% -26,05% -25,69% 4,87% 6,13% 11,26% -2,10% -6,53%

JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR 18,4900 19,0447 JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD 14,7400 15,1822 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR 13,7600 14,1728 JF GREATER CHINA A (ACC) - USD 24,2300 24,9569 JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) 10,0300 10,3309 JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) 6,7400 6,9422 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD 143,0300 146,5342 JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR 11,3600 11,7008 JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD 16,7500 17,2525 JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD 11,3900 11,7317 JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD 17,7400 18,2722 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR 101,5600 104,6068 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD 137,0400 141,1512 JP MORGAN BRAZIL ALPHA PLUS A (ACC) USD 8,3300 8,5799 JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL USD HEDGED 145,0300 149,3809 JPM AFRICA EQUITY A (ACC) - USD 11,7900 12,1437 JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY A USD 7,5100 7,7353 JF ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR 14,2200 14,6466 JF ASEAN EQUITY A (ACC) - USD 19,2000 19,7760 JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - EUR (HEDGED) 44,9400 46,2882 JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES A (ACC) - USD 63,6800 65,5904 JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD 15,6000 16,0680 JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED) 9,5600 9,8468 ING ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING (L) INVEST WORLD X CAP (EUR) 176,4200 179,9484 ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP(EUR) 696,9100 710,8482 ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) 855,6800 872,7936 ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) 1.152,7000 1.175,7540 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) 1.560,5700 1.591,7814 ING (L) INVEST CONSUMER GOODS X CAP (USD) 1.354,2300 1.381,3146 ING (L) INVEST BANKING&INSURANCE X CAP (USD) 545,2700 556,1754 ING (L) INVEST ENERGY X CAP (USD) 1.290,0400 1.315,8408 ING (L) INVEST MATERIALS X CAP(USD) 906,0700 924,1914 ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP(USD) 837,5400 854,2908 ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) 608,9100 621,0882 ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) 790,9900 806,8098 ING (L) INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP(EUR) 193,6600 197,5332 ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND X CAP (USD) 55,0700 56,1714 ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) 2.075,4200 2.116,9284 ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN XCAP(USD) 887,0200 904,7604 ING (L) INVEST EMERGING EUROPE X CAP (EUR) 55,4400 56,5488 ING (L) INVEST US(ENH. CORE CONC.)X CAP(USD) 79,6000 81,1920 ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) 3.395,0000 3.462,9000 ING (L) INVEST EURO EQUITY X CAP(EUR) 111,7200 113,9544 ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) 42,9300 43,7886 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDENT X CAP(EUR) 295,1800 301,0836 ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP(EUR) 441,7600 450,5952 ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) 328,1300 334,6926 ING (L) INVEST EURO INCOME XCAP (EUR) 1.027,0100 1.047,5502 ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY X CAP (EUR) 2.135,5100 2.178,2202 ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP (EUR) 289,0000 294,7800 ING (L) INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA X CAP (EUR) 432,9700 441,6294 ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) 1.053,1300 1.074,1926 ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP(EUR) 297,0100 302,9502 ING (L) RENTA FUND WORLD X HEDGED CAP (EUR) 214,0400 216,1804 ING (L) RENTA FUND DOLLAR X CAP (USD) 1.068,3500 1.079,0335 ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP (USD) 978,3700 988,1537 ING (L) RENTA FUND WORLD X CAP(EUR) 758,7400 766,3274 ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP(USD) 1.511,9000 1.527,0190 ING (L) RENTA FUND EURO X CAP(EUR) 472,2400 476,9624 ING (L) RENTA FUND US CREDIT X CAP(USD) 1.076,0300 1.086,7903 ING (L) RENTA FUND GL.HIGH YIELD X HEDGED CAP(EUR) 444,2000 448,6420 ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP(EUR) 163,7300 165,3673 ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) 152,0200 153,5402 ING (L) RENTA FUND EMD HC X HEDGED CAP(EUR) 4.124,8500 4.166,0985 ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY X CAP(USD) 56,3200 56,8832 ING (L) RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) 277,8700 280,6487 ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY XCAP (EUR) 258,2200 258,2200 ING (L) PATRIMONIAL BALANCED X CAP (EUR) 1.031,1400 1.046,6071 ING (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE X CAP (EUR) 479,4900 486,6824 ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE X CAP (EUR) 538,9500 547,0343 ING (L) PATRIMONIAL EURO X CAP (EUR) 520,8700 528,6831 ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND X CAP(EUR) 258,8400 261,4284 ING (L) INVEST FIRST CLASS PROTECTION (EUR) 30,2900 30,4415 ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY X CAP(EUR) 238,2300 242,9946 ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) 627,3800 639,9276 ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES XCAP 283,9800 289,6596 ING (L) PATRIMONIAL FIRST CLASS MULTI ASSET XCE 251,1300 254,8970 INVESCO FUNDS SICAV INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A (USD) 96,1200 101,1800 INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E (EUR) 64,4600 66,4500 INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (USD) 13,6100 14,3300 INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A-DIST (USD) 12,8500 13,5300 INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (EUR) 9,5500 9,8500 INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND R ACC (USD) 8,2200 8,2200 INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND A (EUR) 2,7632 2,9085 INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND E (EUR) 2,7028 2,7800 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND A 11,7300 12,3500 INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND E (EUR) 11,1300 11,4700 INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - A (EUR) 17,1800 18,0800 INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND - E (EUR) 16,5200 17,0300 INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND - A(USD) 14,9036 15,6875 INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT FUND -E(EUR) 10,7422 11,0700 INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A (USD) 11,4100 12,0100 INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND E (EUR) 7,9700 8,2200 INVESCO ENERGY FUND A (USD) 27,6200 29,0700 INVESCO ENERGY FUND A ACC (EUR HGD) 14,2700 15,0206 INVESCO ENERGY FUND E (EUR) 18,5600 19,1300 INVESCO ENERGY FUND R ACC (USD) 8,5300 8,5300 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A (EUR) 15,7164 16,5431 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - E (EUR) 15,4452 15,9300 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R ACC (EUR) 11,5849 11,5800 INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND A (EUR) 14,7680 15,5450 INVESCO EURO INFLATION LINKED BOND FUND E (EUR) 14,4889 14,9400 INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND FUND R ACC (EUR) 10,0495 10,0500 INVESCO EURO RESERVE FUND A (EUR) 322,7100 322,7100 INVESCO EURO RESERVE FUND E (EUR) 319,3600 319,3600 INVESCO EUROPEAN BOND FUND - A (EUR) 5,9033 6,2138 INVESCO EUROPEAN BOND FUND - E (EUR) 5,7899 5,9700 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - A (EUR) 19,4500 20,4700 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND - E (EUR) 18,1900 18,7500 INVESCO GLOBAL BOND FUND - A ACC (USD) 8,5142 8,9620 INVESCO GLOBAL BOND FUND - E (EUR) 6,0697 6,2600 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A (USD) 29,9700 31,5500 INVESCO GLOBAL LEISURE FUND E (EUR) 20,1100 20,7300 INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND-A DIST(USD) 37,5200 39,4900

18,4900 14,7400 13,7600 24,2300 10,0300 6,7400 143,0300 11,3600 16,7500 11,3900 17,7400 101,5600 137,0400 8,3300 145,0300 11,7900 7,5100 14,2200 19,2000 44,9400 63,6800 15,6000 9,5600

-1,28% 17,73% -19,39% 8,22% 3,83% 6,14% 7,11% 19,70% 22,26% -17,58% 4,17% -4,94% -2,91% -12,59% -4,81% 1,99% -5,89% 0,57% 2,67% -12,82% -12,71% 27,76% 27,98%

176,4200 696,9100 855,6800 1.152,7000 1.560,5700 1.354,2300 545,2700 1.290,0400 906,0700 837,5400 608,9100 790,9900 193,6600 55,0700 2.075,4200 887,0200 55,4400 79,6000 3.395,0000 111,7200 42,9300 295,1800 441,7600 328,1300 1.027,0100 2.135,5100 289,0000 432,9700 1.053,1300 297,0100 214,0400 1.068,3500 978,3700 758,7400 1.511,9000 472,2400 1.076,0300 444,2000 163,7300 152,0200 4.124,8500 56,3200 277,8700 258,2200 1.031,1400 479,4900 538,9500 520,8700 258,8400 30,2900 238,2300 627,3800 283,9800 251,1300

11,67% 2,89% 26,79% 25,84% 11,47% 19,59% 17,74% 8,71% -1,03% 18,82% 10,13% 2,22% 11,21% -4,54% -13,62% -5,02% -2,75% 19,39% 40,17% 15,43% 12,97% 12,50% 20,31% 16,04% 10,36% 16,20% 0,62% 31,55% 0,42% 8,43% -2,48% -3,12% -4,36% -6,47% -2,86% 0,45% -2,41% 2,91% -1,64% 1,57% -6,32% -2,81% -6,17% -0,10% 7,57% 3,41% 11,18% 7,72% 0,33% 3,38% -3,74% 12,86% 10,87% 0,67%

96,1200 64,4600 13,6100 12,8500 9,5500 8,2200 2,7632 2,7028 11,7300 11,1300 17,1800 16,5200 14,9036 10,7422 11,4100 7,9700 27,6200 14,2700 18,5600 8,5300 15,7164 15,4452 11,5849 14,7680 14,4889 10,0495 322,7100 319,3600 5,9033 5,7899 19,4500 18,1900 8,5142 6,0697 29,9700 20,1100 37,5200

1,36% -1,60% -4,63% -5,93% -7,46% -5,19% -1,70% -1,89% 1,56% 1,18% 8,32% 7,90% -8,22% -10,73% 1,69% -1,36% 19,83% 19,51% 16,36% 19,30% 1,38% 1,19% 0,85% -3,84% -3,95% -4,33% 0,02% 0,00% 0,00% -0,11% 13,74% 13,12% 0,22% -2,27% 36,97% 33,00% 16,52%

INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND - E (EUR) 29,1500 30,0500 29,1500 14,58% INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A (USD) 42,7600 45,0100 42,7600 17,76% INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND E (EUR) 28,7600 29,6500 28,7600 14,31% INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND R ACC (USD) 10,9000 10,9000 10,9000 17,08% INVESCO INDIA EQUITY FUND - A DIST (USD) 33,2600 35,0100 33,2600 -12,27% INVESCO INDIA EQUITY FUND - E (EUR) 23,4500 24,1700 23,4500 -14,85% INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (JPY) 933,0000 982,0000 933,0000 77,71% INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND E (EUR) 6,3400 6,0000 6,3400 50,59% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (EUR) 16,1300 16,9800 16,1300 25,53% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND E (EUR) 15,1000 15,5700 15,1000 25,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACC (EUR) 13,1400 13,1400 13,1400 24,90% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A (EUR) 11,3600 11,9600 11,3600 21,24% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - E (EUR) 10,9100 11,2500 10,9100 20,82% INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-A(EUR) 16,6700 17,5500 16,6700 23,12% INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND-E (EUR) 15,0900 15,5600 15,0900 22,48% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A(EUR) 12,5900 13,2500 12,5900 14,87% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E(EUR) 11,1800 11,5300 11,1800 14,08% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND R ACC (EUR) 12,8900 12,8900 12,8900 14,37% INVESCO USD RESERVE FUND - A (USD) 87,0200 87,0200 87,0200 0,00% INVESCO USD RESERVE FUND - E (EUR) 64,2800 64,2800 64,2800 -2,40% INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A (USD) 18,4900 19,4600 18,4900 22,86% INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND E (EUR) 12,6800 13,0700 12,6800 19,51% INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND A (EUR) 10,5100 11,0628 10,5100 -1,41% INVESCO GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND E (EUR) 10,1900 10,5000 10,1900 -1,92% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (EUR HGD) 9,5500 10,0500 9,5500 5,18% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A (USD) 13,4300 14,1400 13,4300 5,50% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND E (EUR) 9,5500 9,8500 9,5500 2,36% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND R ACC (USD) 10,1700 10,1700 10,1700 4,95% INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (EUR HGD) 13,6700 14,3900 13,6700 2,94% INVESCO ASIA BALANCED FUND - A (USD) 23,8400 25,0900 23,8400 3,16% INVESCO ASIA BALANCED FUND - E (EUR) 14,1400 14,5800 14,1400 0,35% INVESCO ASIA BALANCED FUND R ACC (USD) 11,0200 11,0200 11,0200 2,61% INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -A(USD) 11,1300 11,7200 11,1300 0,45% INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES -E(EUR) 7,3500 7,5800 7,3500 -2,26% INVESCO EMER LOC CURR DEBT FUND A DIST-MD-FIXED(USD) 9,8411 10,3587 9,8411 -11,94% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND A DIST-MD (EUR) 12,1712 12,8114 12,1712 -0,68% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A (USD HGD) 19,2100 20,2200 19,2100 1,48% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ACC (EUR) 14,4500 15,2100 14,4500 1,26% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E ACC (EUR) 14,1500 14,5900 14,1500 0,86% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND R ACC (EUR) 11,7900 11,7900 11,7900 0,68% INVESCO EMER LOCAL CURR DEBT FUND R MONTHLY DIST (USD) 8,7429 8,7400 8,7429 -11,92% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND R MONTHLY DIST (EUR) 10,9180 10,9200 10,9180 -0,67% INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD) 55,4800 58,4000 55,4800 19,88% INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACC (USD) 47,3700 47,3700 47,3700 19,20% INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD A ACC (USD) 51,2000 53,8900 51,2000 31,76% INVESCO GLOBAL SMALLER COMP EQTY FD R ACC (USD) 44,6200 44,6200 44,6200 31,08% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD A ACC (JPY) 3.032,0000 3.192,0000 3.032,0000 46,19% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD E ACC (EUR) 13,6700 14,0000 13,6700 24,05% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FD R ACC (JPY) 2.832,0000 2.832,0000 2.832,0000 45,38% INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND A ACC (JPY) 974,0000 1.026,0000 974,0000 39,74% INVESCO JAPANESE VALUE EQY FD R ACC (JPY) 824,0000 824,0000 824,0000 38,95% INVESCO US VALUE EQUITY FUND A ACC (USD) 28,1500 29,6300 28,1500 22,93% INVESCO US VALUE EQUITY FUND R ACC (USD) 24,0700 24,0700 24,0700 22,24% ÊÕÐÑÏÕ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-77.65.441), URL: www.bankofcyprus.gr UBS (LUX) EQUITY FUND–ASIAN CONSUMPTION(USD) P-ACC(1) 107,4300 109,5786 107,4300 -1,08% UBS (LUX) EQUITY FUND-AUSTRALIA (AUD) P-ACC(1) 876,0500 893,5710 876,0500 23,30% UBS (LUX) EQUITY FUND-BIOTECH (USD) P-ACC(1) 384,1700 391,8534 384,1700 50,17% UBS (LUX) EQUITY FUND-CANADA (CAD) P-ACC(1) 762,8800 778,1376 762,8800 5,90% UBS (LUX) EQUITY FUND-CENTRAL EUROPE (EUR) P-ACC(1) 165,6900 169,0038 165,6900 -5,22% UBS (LUX) EQUITY SICAV-US OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) 220,8300 225,2466 220,8300 22,15% UBS (LUX) EQUITY FUND-ECO PERFORMANCE (CHF) P-ACC(1) 626,0800 638,6016 626,0800 21,42% UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(EUR) P-ACC(1) 21,7700 22,2054 21,7700 -11,43% UBS (LUX) EQUITY FUND-EMERGING MARKETS(USD) P-ACC(1) 25,5500 26,0610 25,5500 -9,27% UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNTRIES (EUR) P-ACC(1) 119,2400 121,6248 119,2400 10,48% UBS (LUX) EQUITY FUND-EURO COUNT.OPPORT(EUR)P-ACC(1) 68,4000 69,7680 68,4000 12,63% UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 ADV.(EUR) P-ACC(1) 109,7300 111,9246 109,7300 13,12% UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROSTOXX50 (EUR) P-ACC(1) 154,3200 157,4064 154,3200 11,49% UBS (LUX) EQUITY FUND-EUROPEAN OPPORT (EUR) P-ACC(1) 594,2600 606,1452 594,2600 14,29% UBS (LUX) EQUITY FUND-FINANCIAL SERVICE(EUR)P-ACC(1) 80,0700 81,6714 80,0700 18,52% UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL INNOVATORS(EUR)P-ACC(1) 53,8500 54,9270 53,8500 13,56% UBS (LUX) EQUITY FUND-GREAT BRITAIN (GBP) P-ACC(1) 130,5800 133,1916 130,5800 19,63% UBS (LUX) EQUITY FUND-GREATER CHINA (USD) P-ACC(1) 221,2400 225,6648 221,2400 10,90% UBS (LUX) EQUITY FUND-HEALTH CARE (USD) P-ACC(1) 171,1000 174,5220 171,1000 25,21% UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) 676,8600 690,3972 676,8600 17,94% UBS (LUX) EQUITY FUND-JAPAN (JPY) P-ACC(1) 6.553,0000 6.684,0600 6.553,0000 41,90% UBS (LUX) EQUITY FUND-ASIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC(1) 676,9100 690,4482 676,9100 -7,88% UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC(1) 679,4200 693,0084 679,4200 17,84% UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA (USD) P-ACC(1) 1.198,3300 1.222,2966 1.198,3300 25,52% UBS (LUX) EQUITY FUND-SINGAPORE (USD) P-ACC(1) 1.142,8600 1.165,7172 1.142,8600 1,30% UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL&MIDCAP JAPAN(JPY)P-ACC(1) 14.765,0000 15.060,3000 14.765,0000 38,87% UBS (LUX) EQUITY FUND-SMALL CAPS USA (USD) P-ACC(1) 647,7500 660,7050 647,7500 30,97% UBS (LUX) EQUITY FUND-TAIWAN (USD) P-ACC(1) 140,6600 143,4732 140,6600 2,55% UBS (LUX) EQUITY FUND–GLOBAL MULTI TECH(USD) P-ACC(1) 184,7400 188,4348 184,7400 14,06% UBS (LUX) EQUITY FUND-GLOBAL MULTI TECH (EUR HEDGED) P-ACC(1) 108,8400 111,0168 108,8400 13,59% UBS (LUX) EQUITY FUND-USA MULTI STRATEGY(USD)P-ACC(1) 123,5400 126,0108 123,5400 21,13% UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (CHF) P-ACC(1) 595,1200 607,0224 595,1200 15,97% UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (EUR) P-ACC(1) 351,2600 358,2852 351,2600 12,95% UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY (USD) P-ACC(1) 809,7500 825,9450 809,7500 16,04% UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (CHF) P-ACC(1) 2.013,2500 2.053,5150 2.013,2500 10,21% UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (EUR) P-ACC(1) 2.683,6300 2.737,3026 2.683,6300 7,89% UBS (LUX) STRATEGY FUND-GROWTH (USD) P-ACC(1) 2.883,3600 2.941,0272 2.883,3600 10,29% UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (CHF) P-ACC(1) 1.754,4800 1.780,7972 1.754,4800 6,83% UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (EUR) P-ACC(1) 2.210,8900 2.244,0534 2.210,8900 5,25% UBS (LUX) STRATEGY FUND-BALANCED (USD) P-ACC(1) 2.544,5100 2.582,6777 2.544,5100 6,59% UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (CHF) P-ACC(1) 1.953,0300 1.972,5603 1.953,0300 3,45% UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (EUR) P-ACC(1) 2.931,1500 2.960,4615 2.931,1500 2,18% UBS (LUX) STRATEGY FUND-YIELD (USD) P-ACC(1) 2.811,9400 2.840,0594 2.811,9400 3,11% UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (CHF) P-ACC(1) 1.729,9400 1.747,2394 1.729,9400 -0,85% UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (EUR) P-ACC(1) 2.445,4200 2.469,8742 2.445,4200 -1,55% UBS (LUX) STRATEGY FUND-FIXED INCOME (USD) P-ACC(1) 2.355,0300 2.378,5803 2.355,0300 -1,45% UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-acc(1) 425,5600 429,8156 425,5600 1,10% UBS (LUX) BOND FUND-CAD P-acc(1) 376,2100 379,9721 376,2100 -2,70% UBS (LUX) BOND FUND-CHF P-acc(1) 2.488,3000 2.513,1830 2.488,3000 0,20% UBS (LUX) BOND FUND-EUR P-acc(1) 350,2900 353,7929 350,2900 0,29% UBS (LUX) BOND FUND-GBP P-acc(1) 195,9700 197,9297 195,9700 -2,06% UBS (LUX) BOND FUND-JPY P-acc(1) 164.645,0000 166.291,4500 164.645,0000 1,75% UBS (LUX) BOND FUND-USD P-acc(1) 284,6000 287,4460 284,6000 -1,03% UBS (LUX) BOND FUND-CONVERT EUROPE (EUR) P-acc(1) 144,6700 146,1167 144,6700 6,33% UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) P-acc(1) 166,0200 167,6802 166,0200 5,93% UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL (CHF) P-acc(1) 728,7200 736,0072 728,7200 -1,74% UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (CHF) (EUR HEDGED) P-acc(1) 109,1100 110,2011 109,1100 -1,59% UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (EUR) P-acc(1) 836,1800 836,1800 836,1800 0,01% UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (USD) P-acc(1) 1.729,2500 1.729,2500 1.729,2500 0,08% UBS (Lux) MONEY MARKET FUND (GBP) P-acc(1) 823,5400 823,5400 823,5400 0,06% UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(EUR)P-acc(1) 103,6900 104,7269 103,6900 3,57% UBS(LUX) KEY SELECTION SICAV-ACTIVE DEFENCE 5(USD)P-acc(1) 101,5500 102,5655 101,5500 3,78%


UBS (Lux) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME (EUR) P-acc(1) 211,0500 213,1605 211,0500 -1,72% MARFIN EGNATIA BANK - PRIVATE BANKING (ôçë.: 210-32.79.460) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) EUR 7,4000 7,8300 7,4000 24,37% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND- A(acc) USD 9,9600 10,5300 9,9600 26,88% FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND- A (acc) USD 13,5500 14,3290 13,5500 -0,81% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND- A(acc) USD 22,4800 23,7700 22,4800 58,42% FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND- A(acc) EUR 14,3600 15,1860 14,3600 23,58% FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) EUR 29,3900 31,0800 29,3900 27,28% FR'IN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND-A(acc) USD 39,6500 41,9300 39,6500 30,04% FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND- A(acc) USD 13,1400 13,8956 13,1400 9,96% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (acc) EUR H1 13,5400 14,3200 13,5400 2,81% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND- A(acc) USD 10,3000 10,8900 10,3000 2,59% FR'IN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD 30,1100 31,8400 30,1100 23,45% FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND- A(acc) EUR 16,0200 16,7400 16,0200 4,23% FRANKLIN HIGH YIELD FUND- A(acc) USD 16,1300 16,8600 16,1300 3,20% FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) EUR 18,4800 19,5400 18,4800 -14,76% FRANKLIN INDIA FUND- A(acc) USD 20,6000 21,7800 20,6000 -12,90% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) EUR 45,9700 48,6133 45,9700 16,85% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND- A(acc) USD 61,9100 65,4700 61,9100 19,38% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) EUR 21,3500 22,5800 21,3500 16,54% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND- A(acc) USD 28,7800 30,4300 28,7800 19,07% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) EUR 15,1800 16,0500 15,1800 16,14% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND- A(acc) USD 16,9200 17,8930 16,9200 18,65% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) EUR 6,5200 6,8900 6,5200 15,19% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND- A(acc) USD 8,7700 9,2700 8,7700 17,88% FR'IN T'TON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND- A(acc) USD 23,1600 24,4900 23,1600 14,77% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) EUR 5,2100 5,5100 5,2100 21,45% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) JPY 695,4600 735,4500 695,4600 41,41% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND- A(acc) USD 7,0400 7,4400 7,0400 24,16% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR 14,8200 15,6700 14,8200 15,96% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) EUR Hedged 14,0600 14,8700 14,0600 18,45% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND- A(acc) USD 19,9900 21,1400 19,9900 18,49% FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND- A(acc) USD 16,8000 17,7700 16,8000 26,22% FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD 15,1500 15,8300 15,1500 -1,75% TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) EUR 15,8700 16,5800 15,8700 -6,26% TEMPLETON ASIAN BOND FUND- A(acc) USD 17,6900 18,4900 17,6900 -4,22% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) EUR 24,6900 26,1100 24,6900 -7,49% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND- A(acc) USD 33,3500 35,2680 33,3500 -5,50% TEMPLETON ASIAN GROWTH A(acc)EURHDG 22,6400 23,9400 22,6400 -5,59% TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) EUR 12,8700 13,6100 12,8700 -10,38% TEMPLETON BRIC FUND- A(acc) USD 14,3400 15,1600 14,3400 -8,43% TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EURHDG 9,4000 9,9410 9,4000 -8,74% TEMPLETON CHINA FUND- A(acc) USD 22,5600 23,8600 22,5600 -6,20% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) EUR 21,7500 23,0000 21,7500 -1,89% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND- A(acc) USD 29,3100 30,9950 29,3100 0,21% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND- A(acc) USD 36,1300 38,2100 36,1300 -2,98% TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND- A(acc) EUR 5,6200 5,6200 5,6200 -0,18% TEMPLETON EUROLAND FUND- A(acc) EUR 16,6700 17,6300 16,6700 19,93% TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) EUR 18,7500 19,8280 18,7500 21,12% TEMPLETON EUROPEAN FUND- A(acc) USD 25,2400 26,6900 25,2400 23,79% TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR 12,7800 13,3551 12,7800 0,87% TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND- A(acc) EUR 16,2400 17,1700 16,2400 20,21% TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) EUR 20,2300 21,3900 20,2300 10,79% TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND- A(acc) USD 27,2700 28,8400 27,2700 13,20% TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND- A(acc) EUR 14,6300 15,2900 14,6300 -1,61% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) EUR 20,9500 21,8900 20,9500 -2,47% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND- A(acc) USD 28,2500 29,5200 28,2500 -0,35% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND - A(acc) EUR HDG 20,4700 21,3900 20,4700 -0,49% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) EUR 12,2100 12,9120 12,2100 16,29% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND- A(acc) USD 13,0900 13,8427 13,0900 18,78% TEMPLETON GLOBAL FUND- A(acc) USD 35,8000 37,8600 35,8000 22,81% TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) EUR 16,7300 17,4800 16,7300 8,64% TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND- A(acc) USD 17,9300 18,7370 17,9300 11,02% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND- A(acc) USD 36,6600 38,7700 36,6600 19,69% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR 21,1700 22,1200 21,1700 -1,44% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) EUR HDG 20,4700 21,3900 20,4700 0,34% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND- A(acc) USD 28,5500 29,8300 28,5500 0,67% TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND- A(acc) EUR 13,0100 13,7580 13,0100 17,95% TEMPLETON KOREA FUND- A(acc) USD 6,0500 6,4000 6,0500 4,31% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND- A(acc) USD 73,5000 77,7300 73,5000 -13,37% TEMPLETON THAILAND FUND- A(acc) USD 19,5000 20,6200 19,5000 -3,27% TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND- A(acc) USD 11,5900 11,5900 11,5900 -0,09% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) USD 9,5700 10,1200 9,5700 7,05% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (acc) EUR 7,1100 7,5200 7,1100 4,87% FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) USD 14,2800 14,9200 14,2800 0,92% FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (acc) EUR 10,6100 11,0900 10,6100 -1,21% T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)USD 8,3800 8,8600 8,3800 0,84% T'TON EMERGING MRKTS SMALLER COMPANIES-A(acc)EUR 8,8900 9,4000 8,8900 -1,22% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) USD 14,1200 14,7600 14,1200 1,58% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND - A (acc) EUR 10,4800 10,9520 10,4800 -0,57% FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) USD 5,5700 5,8900 5,5700 22,96% FRANKLIN MENA FUND Cl A (acc) EUR 4,1000 4,3400 4,1000 20,24% FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) USD 4,9100 5,1923 4,9100 -40,49% FRANKLIN GOLD PREC METALS A(acc) EUR 4,8500 5,1300 4,8500 -41,78% FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) USD 12,8100 13,5500 12,8100 21,19% FRANKLIN U.S. FOCUS FUND Cl A (acc) EUR-H1 7,5900 8,0300 7,5900 21,05% FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)USD 11,1800 11,8200 11,1800 10,80% FR'IN T'TON GLBL EQUITY STRTGS FUND Cl A(acc)EUR 8,2900 8,7700 8,2900 8,37% FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) USD 12,6700 13,4000 12,6700 11,53% FR'IN T'TON GLBL FUND STRTGS FUND Cl A(acc) EUR 9,4100 9,9511 9,4100 9,29% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) EUR 16,0300 16,9517 16,0300 14,42% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A(acc) USD 17,0100 17,9881 17,0100 16,91% FRANKLIN MUTUAL EUROLAND A(acc) EUR 15,0800 15,9471 15,0800 19,02% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) USD 17,5600 18,5697 17,5600 18,17% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A(acc) EUR 17,7700 18,7918 17,7700 15,61% TEMPLETON ASIAN SMALL COMPANIES A(acc) USD 32,8000 34,6860 32,8000 -2,18% TEMPLETON ASIAN SMALLC OMPANIES A(acc) EUR 33,2000 35,1090 33,2000 -4,24% TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) USD 18,2600 19,3100 18,2600 11,07% TEMPLETON FRONTIER MARKETS A(acc) EUR 18,4800 19,5426 18,4800 8,64% TEMPLETON FRONTIER MRKTS AaccEURHDG 11,0300 11,6642 11,0300 10,74% ÐÅÉÑÁÉÙÓ ASSET MANAGEMENT ÁÅÄÁÊ (ÁÍÔÉÐÑ.) (ôçë.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS BASE (USD) 30,3600 30,9672 30,3600 20,86% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS BASE (JPY) 1.096,3100 1.118,2362 1.096,3100 46,80% GS ASIA PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 18,8400 19,2168 18,8400 -0,95% GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 16,7100 16,7936 16,7100 -2,51% GS US CORE EQUITY CLASS BASE (USD) 23,7300 24,2046 23,7300 23,98% GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS EUR-HEDGED (EUR) 7,3400 7,3767 7,3400 3,82% GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 14,2800 14,3514 14,2800 -6,54% GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 17,3600 17,4468 17,3600 -8,82% GS EUROPE PORTFOLIO CLASS BASE (EUR) 121,6500 124,0830 121,6500 16,36% GS EUROPE CORE EQUITY CLASS BASE (EUR) 11,3600 11,5872 11,3600 13,83% GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 8,5800 8,6229 8,5800 4,00% GS EUROPE PORTFOLIO CLASS NON-BASE (USD) 15,4200 15,7284 15,4200 18,89% GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 28,0500 28,6110 28,0500 -5,59% GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO E SHARES (EUR) 21,6300 22,0626 21,6300 -7,88% GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 10,8400 10,8942 10,8400 -1,99%

GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 11,8300 12,0666 11,8300 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 6,1700 6,2009 6,1700 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,5300 8,5727 8,5300 GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 8,5600 8,7312 8,5600 GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 16,3000 16,6260 16,3000 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS E SHARES (EUR) 9,2800 9,4656 9,2800 GS US CORE EQUITY CLASS E SHARES (EUR) 9,7500 9,9450 9,7500 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS BASE (USD) 2,2600 2,2713 2,2600 GS BRICS PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 13,5800 13,8516 13,5800 GS BRICS PORTFOLIO CLASS E SHARES (EUR) 12,0900 12,3318 12,0900 GS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A SHARES (USD) 13,3200 13,5864 13,3200 GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHARES (EUR) 10,1600 10,3632 10,1600 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 9,5500 9,7410 9,5500 GS EUROPE PORTFOLIO CLASS USD A SHARES (USD) 15,3600 15,6672 15,3600 GS US CORE EQUITY CLASS A SHARES (USD) 14,1800 14,4636 14,1800 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 11,8100 12,0462 11,8100 GS GROWTH & EMERGING MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO CLASS A (USD) 29,4400 30,0288 29,4400 GS ASIA PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 23,2000 23,6640 23,2000 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 12,5300 12,5927 12,5300 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 13,0100 13,0751 13,0100 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 10,4000 10,4520 10,4000 GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (USD) 16,8700 16,9544 16,8700 GS EURO FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO CL.A SHARES (EUR) 10,9100 10,9646 10,9100 GS GLOBAL CURRENCY PLUS A SHARES EURO-HEDGED (EUR) 94,3000 94,7715 94,3000 GS GLOBAL CURRENCY PLUS CLASS A (USD) 93,8900 94,3595 93,8900 GS US MORTGAGE BACK SECURITIES CLASS A SHARES (USD) 7,4800 7,5174 7,4800 GS US FOCUSED GROWTH EQUITY PORTFOLIO CLASS E (EUR) 13,7000 13,9740 13,7000 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 91,9800 92,4399 91,9800 GS GLOBAL LIBOR + 1 PORTFOLIO EURO HEDGED (EUR) 96,8400 97,3242 96,8400 GS GLOBAL LIBOR + 2 PORTFOLIO CLASS BASE (USD) 107,1200 107,6556 107,1200 GS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) 12.118,9300 12.118,9300 12.118,9300 GS US$ LIQUID RESERVE (USD) 11.944,1600 11.944,1600 11.944,1600 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO A DISTRIBUTION (USD) 16,9700 17,3094 16,9700 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO BASE DISTRIB (USD) 10,6400 10,8528 10,6400 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO E ACCUMULATION (EUR) 16,2100 16,5342 16,2100 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY (EUR) 55,0100 55,2851 55,0100 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (EUR) 6,6400 6,7728 6,6400 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) 6,7700 6,9054 6,7700 PIONEER FUNDS - EMERG.EUROPE&MEDITER.EQUITY (EUR) 18,0100 18,3702 18,0100 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (EUR) 4,8600 4,9572 4,8600 PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY (EUR) 9,2400 9,4248 9,2400 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (EUR) 55,3000 56,4060 55,3000 PIONEER FUNDS - ASIA (EX JAPAN) EQUITY (EUR) 6,1200 6,2424 6,1200 PIONEER FUNDS - US MID CAP VALUE (EUR) 7,3300 7,4766 7,3300 PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND (EUR) 5,3100 5,4162 5,3100 PIONEER FUNDS - US RESEARCH (EUR) 6,0100 6,1302 6,0100 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (EUR) 192,8600 196,7172 192,8600 PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY (USD) 260,0000 265,2000 260,0000 PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT (EUR) 63,6100 64,8822 63,6100 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (EUR) 11,2100 11,2661 11,2100 PIONEER FUNDS - EURO BOND (EUR) 8,9000 8,9445 8,9000 PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (EUR) 85,8600 86,2893 85,8600 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (EUR) 8,4600 8,5023 8,4600 PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE SHORT TERM (EUR) 60,3500 60,6518 60,3500 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (EUR) 7,5900 7,6280 7,5900 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (EUR) 5,1900 5,2160 5,1900 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) 54,6100 54,8831 54,6100 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (USD) 10,2300 10,2812 10,2300 PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (USD) 7,1600 7,3032 7,1600 PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (EUR) 115,0900 117,3918 115,0900 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY (EUR) 102,6000 104,6520 102,6000 PIONEER FUNDS - EURO LIQUIDITY (EUR) 51,4800 51,4800 51,4800 PICTET -BIOTECH-R-USD 483,5200 483,5200 483,5200 PICTET -BIOTECH-HR-EUR 357,1200 357,1200 357,1200 PICTET -CLEAN ENERGY-R-USD 73,5200 74,9904 73,5200 PICTET -CLEAN ENERGY-R-EUR 54,5000 55,5900 54,5000 PICTET -GENERICS-R-USD 163,9300 163,9300 163,9300 PICTET -GENERICS-HR-EUR 127,5500 127,5500 127,5500 PICTET -PREMIUM BRANDS-R-EUR 112,4500 112,4500 112,4500 PICTET -SECURITY-R-USD 149,2800 149,2800 149,2800 PICTET -SECURITY-R-EUR 110,6400 110,6400 110,6400 PICTET -WATER-R-EUR 170,8500 174,2670 170,8500 PICTET -RUSSIAN EQUITIES-R EUR 47,5800 48,5316 47,5800 PICTET -HIGH DIVIDEND SELECTION-R EUR 122,0600 124,5012 122,0600 PICTET -GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR 135,0700 137,7714 135,0700 PICTET -EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 130,8200 131,4741 130,8200 PICTET -GLOBAL EMERGING CURRENCIES-R EUR 75,6800 76,0584 75,6800 PICTET -SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET-R EUR 101,9600 101,9600 101,9600 PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R 123,4600 123,4600 123,4600 PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 129,0700 129,0700 129,0700 WIOF EASTERN MEDITER. PERFORM. FUND CLASS A - EUR 0,6458 0,6587 0,6458 WIOF RUSSIA AND CIS PERFORM. FUND CLASS A - EUR 2,2894 2,3352 2,2894 WIOF GL. EMERG. MARKETS BOND FUND CLASS A - EUR 2,4604 2,4703 2,4604 WIOF - INDIA PERFORMANCE FUND - EUR 2,3415 2,3883 2,3415 WIOF - CHINA PERFORMANCE FUND - EUR 3,5153 3,5856 3,5153 WIOF - MIDDLE EAST PERFORMANCE FUND - EUR 1,6830 1,7167 1,6830 U N I T L I N K E D ALLIANZ ÅËËÁÓ Á.Å. (ôçë.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ÅÎÁÓÖÁËÉÓÇÓ 2,7459 2,7734 2,7184 HSBC EY ZHN ÌÉÊÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ 2,9545 2,9840 2,9250 HSBC EY ZHN ÕÐÅÑÁÎÉÁÓ 3,1635 3,1951 3,1319 AXA ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) 101,0400 104,0700 101,0400 AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) 160,7900 169,6335 160,7900 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) 196,7000 207,5185 196,7000 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) 184,0200 194,1411 184,0200 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) 97,4700 102,8309 97,4700 AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) 144,2900 148,6187 144,2900 AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) 172,7500 177,9325 172,7500 AÃÑÏÔÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 1 4,9755 5,2740 4,8760 ASSET LINKED ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÆÙÇÓ 2 5,2854 5,6025 5,1797 CITIBANK (ôçë.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 2,5613 2,5613 2,5613 CITIFUTURE 2 2,6661 2,6661 2,6661 CITIFUTURE 3 2,5314 2,5314 2,5314 CITIGOLD FUTURE 5,7330 5,7330 5,7330 CREDIT AGRICOLE ÁÁÅÆ (ôçë.: 210-32.83.545) EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ 102,0500 104,0910 102,0500 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 2) 71,7000 73,1340 71,7000 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 3) 67,4200 68,7684 67,4200 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 4) 69,4200 70,8084 69,4200 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 5) 72,4900 73,9398 72,4900 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 6) 85,9989 87,7189 85,9989 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 7) 85,4747 87,1842 85,4747 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 8) 83,9021 85,5801 83,9021 EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 9) 82,6905 84,3443 82,6905

17,59% -4,78% -4,26% 24,42% -3,55% 17,62% 20,97% -1,74% -5,63% -7,64% 20,33% 13,52% 15,90% 18,43% 23,52% 17,28% -5,82% -1,32% -2,19% -2,69% 3,90% -6,69% 1,49% -0,68% -0,59% -1,71% 14,55% 2,22% 2,11% 3,43% 0,00% 0,00% 21,91% 22,30% 19,10% 0,92% 15,68% -6,75% -2,54% 14,35% 1,99% 15,38% 0,99% 19,77% 18,00% 15,80% 18,88% 21,56% 14,61% -3,53% 1,02% 4,03% 2,55% 1,60% -2,32% 0,58% 1,34% -0,20% 20,54% 20,48% 2,29% 0,10% 47,37% 46,81% 22,07% 19,33% 14,36% 14,00% 17,06% 19,16% 16,48% 11,13% -0,79% 13,20% 16,69% -10,87% -4,72% -0,23% -0,06% 0,02% -27,54% -4,42% -11,20% -17,71% 1,01% -3,88%

3,71% 4,94% 6,15% 0,48% 7,10% 11,95% 15,18% -5,50% 0,71% 5,06% 6,16% 4,46% -0,46% 1,10% 2,54% 6,68% 4,18% -22,27% -25,09% -28,89% -28,95% -6,03% -6,70% -8,84% -9,72%

EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 10) 80,5226 82,1331 80,5226 -13,44% EMPORIKI ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÕÍ (ÅÊÄÏÓÇ 11) 70,9101 72,3283 70,9101 -22,64% EUROLIFE ERB ÁÅÁÆ (ôçë.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 12,4413 12,4413 12,1925 -9,84% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 11,3097 11,3097 11,0835 -7,21% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) 11,0083 11,0083 10,7881 -6,63% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) 10,2610 10,2610 10,0558 -3,71% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 11,3014 11,3014 11,0754 -1,62% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 10,1652 10,1652 9,9619 -2,13% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 0,9838 0,9838 0,9838 5,66% ÅÈÍÉÊÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ (ôçë.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ 3,7639 3,9898 3,7639 3,77% UNIT LINKED-ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÏÌÏËÏÃÏ 5,6461 5,9284 5,6461 5,31% UNIT LINKED-ÅÈÍÉÊÇ & ÐÁÉÄÉ 4,1764 4,3852 4,1764 3,51% UNIT LINKED-ÅÕÅËÉÊÔÇ ÅÈÍÉÊÇ ÓÕÍÔÁÎÇ 5,7434 5,8583 5,7434 2,65% UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 1 100,0000 100,0000 100,0000 0,00% UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 2 100,0000 100,0000 100,0000 0,00% UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 3 100,0000 100,0000 100,0000 0,00% UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 4 100,0000 100,0000 100,0000 0,00% UNIT LINKED-ÅÖÁÐÁÎ ÅÈÍÉÊÇÓ 10 ÓÅÉÑÁ 5 100,0000 100,0000 100,0000 0,00% ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ Á.Å.Ã.Á (ôçë.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÐÉÓÔÇ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÌÅÔÁÂËÇÔÏ ÊÅÖ. 2,6446 2,7768 2,6182 8,45% GENERALI HELLAS (ôçë.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) 3,1457 3,2086 3,1142 24,73% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 2,8013 2,8573 2,7733 20,20% GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 1,7851 1,8386 1,7672 10,38% HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ(1) 2,7629 2,7906 2,7629 3,36% HSBC ÅY ÆHN ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) 2,7169 2,7441 2,7169 3,72% HSBC ÅY ÆHN ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ(1) 2,6862 2,7130 2,6862 4,72% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ Á.Å.Á.Å. (ôçë.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 7,5787 7,8945 7,4271 7,17% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 10,6459 11,0320 10,5394 1,84% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 12,2052 12,6479 12,0221 5,02% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 9,7601 10,0620 9,6625 0,65% METROLIFE-STAR LIFE VII(1) 8,7021 8,9252 8,6151 -0,80% METROLIFE-VALUE PLUS I(1) 1,1138 1,1482 1,1138 9,77% METROLIFE-VALUE PLUS II(1) 0,8805 0,9124 0,8805 9,69% METROLIFE-VALUE PLUS III(1) 0,7812 0,8138 0,7812 10,76% METROLIFE-ÓÕÍÔÁÎÇ ÅÃÃ. 3%(1) 10,0510 10,0510 10,0510 -1,72% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 5.776,5629 - 5.776,5629 4,12% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) 9,4639 9,7478 9,4166 -7,85% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ DYNAMISME(1) 102,5600 103,8420 102,5600 12,22% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ EQUILIBRE(1) 142,9300 144,7166 142,9300 5,73% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ PRUDENCE(1) 137,8500 139,5731 137,8500 1,61% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ MONETAIRE(1) 566,1500 567,5654 566,1500 0,00% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ×Á 20(1) 3,6103 3,6645 3,6103 9,87% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN(1) 695,65 695,65 686,96 6,38% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE(1) 119,1703 119,1703 117,6807 4,41% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ OBSIDIENNE II(1) 115,4117 115,4117 113,9691 15,38% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013(1) 100,1062 100,1062 98,8549 0,11% GROUPAMA ÖÏÉÍÉÎ ZEN ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2014(1) 100,0078 100,0078 98,7577 0,01% ING ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-95.06.000), URL: www.ing.gr ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) 109,3600 - 109,3600 -2,10% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) 108,8400 - 108,8400 -2,43% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) 184,3300 - 184,3300 6,99% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) 104,7200 - 104,7200 -2,78% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) 101,6100 - 101,6100 -3,06% ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) 101,8800 - 101,8800 -0,99% ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 1) 10,2434 10,1409 1,69% ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 2) 9,6851 9,5883 -0,28% ING ÐÅÉÑÁÉÙÓ 10 (ÅÊÄÏÓÇ 3) 9,7160 9,6187 1,62% INTERAMERICAN ÅÁÅÆ (ôçë.: 210-94.61.111), URL: www.interamerican.gr MAXIMUM INCOME 2018 I 9,0650 9,0650 -0,31% MAXIMUM INCOME 2018 II 9,8290 9,8290 5,28% INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2013 9,5636 9,7549 9,5636 5,62% INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2016 9,9504 10,1494 9,9504 2,56% INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2021 8,6692 8,8426 8,6692 3,49% INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ ÏÌÏËÏÃÉÁÊÏ 10,6152 10,8275 10,6152 -0,38% INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2026 9,5815 9,7731 9,5815 -0,06% INTERAMERICAN ÊÅÖÁËÁÉÏ ÆÙÇÓ 2031 8,7180 8,8924 8,7180 -0,15% INTERNATIONAL LIFE ÁÅÁZ (ôçë.: 210-81.19.172) INTERNATIONAL LIFE-ÅÃÃÕÇÌÅÍÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ 4,3873 4,3873 4,3873 17,19% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 1,4129 1,5031 1,4129 1,31% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 3,1397 3,2706 3,1397 8,52% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 2,4808 2,6114 2,4808 0,43% CNP LAIKI ÆÙÇÓ (ôçë.: 210-32.79.420), URL: www.cnplaiki.com MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US01 8,9071 8,7290 0,93% MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US02 4,3977 4,3097 3,08% MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03 4,3131 4,2268 3,07% MARFIN ÅÖÁÐÁÎ US03B 4,2537 4,1686 2,71% MARFIN SMART CAPITAL US04 3,5263 3,4558 -65,62% MARFIN CAPITAL PLUS US05 11,7908 11,5550 10,79% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 9,7859 9,5902 1,70% MARFIN WEALTH US07 9,5220 9,3316 2,99% METLIFE ALICO ÁÅÄÁÊ (ôçë.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr METLIFE ALICO INVEST 1 4,5897 4,6815 4,5438 1,88% METLIFE ALICO INVEST 2 4,6367 4,7294 4,5903 3,76% METLIFE ALICO INVEST 3 4,0496 4,1306 4,0091 8,02% METLIFE ALICO CLASSIC 17,8231 18,1796 17,6449 8,21% METLIFE ALICO LINK 8,8091 8,9853 8,7210 12,64% METLIFE ALICO PENSION FUND I 4,0126 4,0929 3,9725 4,11% METLIFE ALICO PENSION FUND II 3,2867 3,3524 3,2538 7,94% METLIFE ALICO PENSION FUND III 2,8941 2,9520 2,8652 9,77% METLIFE ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 3,3756 3,3756 3,3756 -1,33% METLIFE ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 0,5878 0,5878 0,5878 15,89% METLIFE ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III 3,5376 3,5376 3,5376 14,25% METLIFE ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 3,1950 3,1950 3,1950 -1,20% METLIFE ALICO COMMODITY MULTIFUND V 2,2611 2,2611 2,2611 -6,69% METLIFE ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 2,5111 2,5111 2,5111 -9,88% METLIFE ALICO MONEY MARKET 3,1854 3,1854 3,1854 0,01% METLIFE ALICO DOLLAR BOND MULTIFUND VII 2,7312 2,7312 2,7312 -3,87% METLIFE ALICO DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII 3,4102 3,4102 3,4102 15,49% METLIFE ALICO EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX 2,8550 2,8550 2,8550 -4,83% METLIFE ALICO GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X 2,9263 2,9263 2,9263 -2,46% METLIFE ALICO GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI 2,8146 2,8146 2,8146 -6,18% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 5,3442 5,3442 5,3442 1,86% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 5,0971 5,0971 5,0971 6,71% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 4,4143 4,4143 4,4143 11,98% Óçì.: Çìåñïìçíßá Áðïôßìçóçò:(1) 25/09/13,(2) 24/09/13,(3) 23/09/13,(4) 13/09/13


40

×ÁÊÅÑ «Êåñäßæåé» äéáñêþò ôå÷íéêÜ «êÜóôñá» Ç ðïëéôéêÞ áâåâáéüôçôá ðïõ ìðïñåß íá ðñïêëçèåß... ëüãù ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò, óå óõíäõáóìü ìå ôçí êüðùóç ôùí long ðïõ åðé÷åßñçóáí åíäïóõíåäñéáêÜ íá õðåñâïýí ôéò 1.040 ìïíÜäåò ìå óôü÷ï ôéò 1.050 ìïíÜäåò, áëëÜ êáé ïé ñåõóôïðïéÞóåéò ðïõ óçìåéþèçêáí óôéò ôñÜðåæåò êáé óå ìåôï÷Ýò ôïõ FTSE 25, áíÝêñïõóáí ðñýìíáí... ôçí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ.

X Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, Þôáí ìéá áêüìç áíïäéêÞ åâäïìÜäá ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôéóôÞñéï ðïõ áñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ, ÷ùñßò ìåãÜëïõò ôæßñïõò êáé ÷ùñßò íá... ðñïêáëåß, "êåñäßæåé" äéáñêþò ôå÷íéêÜ "êÜóôñá" âåëôéþíïíôáò ôçí åéêüíá. X ÌåôÜ ôçí áíÜêôçóç ôùí 1.000 ìïíÜäùí, õðÞñîå ï Ýëåã÷ïò ôùí 1.020 áñ÷éêÜ, åíþ ôï êëåßóéìï óôéò 1.030,95 ìïíÜäåò Ý÷åé åíäéáöÝñïí êáé ìÝíåé íá åðéâåâáéùèåß ôçí ðñïóå÷Þ åâäïìÜäá. X ÌÜëéóôá, ôï ×.Á. åðéäüèçêå ìüíï óå åíäïóõíåäñéáêÝò äéïñèþóåéò óôï 5Þìåñï êëåßíïíôáò ìÜëéóôá êáé óôéò 5 óõíåäñéÜóåéò áíïäéêÜ, ìå óõíïëéêÞ áðüäïóç ãéá ôïí Ã.Ä. 4,8%. X ÅÕÑÙÂ: Êáé íÝåò áóöõêôéêÝò ðéÝóåéò ìå óçìáíôéêÞ áýîçóç ôùí óõíáëëáãþí ãéá ôïí ôßôëï ôçò åíþ äåýôåñç óõíå÷üìåíç ðôùôéêÞ óõíåäñßáóç ìå óçìáíôéêüôáôç áýîçóç ôùí óõíáëëáãþí, óõìðëÞñùóå êáé ï áðïãïçôåõôéêüò ôßôëïò ôçò Ôñ. ÁôôéêÞò.

X Ïöåßëïõìå íá áíáãíùñßóïõìå üôé áõôÞ ôçí öïñÜ Ý÷åé ãßíåé ðïëý êáëÞ ìåëÝôç ðÜíù óôï ôñüðï äéáìüñöùóçò ôïõ Ã.Ä. X ÊÁËÏÓ êáé ï ôæßñïò óôá 58 åêáô. åõñþ óõí ôá 8,6 åêáô. ôùí ðáêÝôùí... Ó÷åäüí 20 ôßôëïé åìöáíßæïõí áîßá óõíáëëáãþí ìßíéìïõì 1 åêáô. åõñþ êáé áíþôáôï ôá 8 åêáô. åõñþ...

÷áìçëÞ áðïôßìçóÞ ôçò.

óýìöùíá ìå ôï ÕÐÏÉÊ.

•Ç ïðïßá ðáñÜ ôçí ðñüóöáôá Üíïäü ôçò êáôÜ 25% ðáñáìÝíåé óå åðßðåäá åîáèëßùóçò êáé óôá 316,6 åêáô. åõñþ.

X Ç ÁÐÏØÇ (Ìáí. ×áôæ.): Ç áãïñÜ ðÞñå êáé ìå ôï ðáñáðÜíù üôé Ý÷áóå ÷ùñßò íá öïñôóÜñåé éäéáßôåñá ìå êýñéïõò åêöñáóôÝò ôçò áíüäïõ ôïõò åìðïñïâéïìç÷áíéêïýò ôßôëïõò. Ç åóôßáóç óå áõôÝò ôéò ìåôï÷Ýò äåí åßíáé ôõ÷áßá.

X Äåýôåñç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôçí ìåôï÷Þ ôïõ ÏËÐ, ðïõ ìå ôçí õðÝñâáóç ôùí 17,75 åõñþ åîÞëèå áðü ôï âñá÷õðñüèåóìï ðôùôéêü êáíÜëé, ìå ôçí åðüìåíç óçìáíôéêÞ áíôßóôáóç íá åíôïðßæåôáé óôá 18,90 åõñþ.

X Áöåíüò Ý÷ïõí áðïäåßîåé üôé åßíáé åðéæþíôåò ôçò ðëÝïí äõóìåíïýò åðé÷åéñçìáôéêÞò óõãêõñßáò ôçò ÷þñáò, áöåôÝñïõ åöüóïí åðáëçèåõôïýí ôá óåíÜñéá áíáâáèìßóåùí ôçò ðéóôïëçðôéêÞò äéáâÜèìéóçò ôçò ÷þñáò èá Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá áíáæçôÞóïõí êåöÜëáéá Þ íá áíá÷ñçìáôïäïôÞóïõí ôéò äáíåéáêÝò ôïõò áíÜãêåò ìå êáëýôåñïõò üñïõò.

X ×áìçëüôåñá ôïõ 25Üñç, óõíå÷ßæåé íá Ý÷åé ðùëçôÞ ç Flexopack, óôï Êñé Êñé êáé óôá 2,03 åõñþ Üëëáîáí ÷Ýñéá 50000 ôåì. (ü÷é "ðáêÝôï"), åíþ ðñïóðÜèåéá áíôßäñáóçò, ìåôÜ áðü ôÝóóåñéò óõíå÷üìåíåò ðôùôéêÝò óõíåäñéÜóåéò, óçìåéþèçêå óôçí Creta Farm.

X Ç ÅÉÄÇÓÇ: Ðïóü ýøïõò 599 åêáô. åõñþ åðÝóôñåøå óôçí ÅëëÜäá ç Ãåñìáíßá. Ðñüêåéôáé ãéá ôá êÝñäç ðïõ Ýäñåøå ç Ãåñìáíßá áðü ôéò áãïñÝò åëëçíéêþí ïìïëüãùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò.

«Ç áñ÷Þ åßíáé ðÜíôá óÞìåñá» Mary Shelley Áããëßäá óõããñáöÝáò (1797 - 1851)

X Ôá áíùôÝñù áðïêáëýðôåé Ýããñáöï ôçò ãåñìáíéêÞò ÊÜôù ÂïõëÞò ðïõ äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ. Ç áíùôÝñù êßíçóç åíôÜóóåôáé óôçí åõñýôåñç óõìöùíßá ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß óôçí Åõñùæþíç...

•Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí íÝùí ìåôï÷þí ïñßóôçêå ç 1ç Ïêôùâñßïõ 2013.

•…êáé ç ïðïßá áöïñÜ óôçí ðáñáßôçóç - áðü ðëåõñÜò åèíéêþí êåíôñéêþí ôñáðåæþí - ôùí êåñäþí áðü ôéò áãïñÝò êñáôéêþí ïìïëüãùí.

X ÅËË: Ìßá ìåôï÷Þ óôçí ïðïßá êáèçìåñéíÜ áíáöåñüôáí êáé èá áíáöÝñåôáé ôï ''×'', óôçëéôåýïíôáò ðÜíù áðü üëá ôçí áðáñÜäåêôá

ðñïóùðåõôéêüò ðÜëé óôï óõí, Ýóôù ïñéáêÜ...

X Óôá 2,9 åêáô. ï ôæßñïò ãéá ôá Å×ÁÅ, ðïõ ìÜëëïí ôá (ðñï) åôïéìÜæïõí ãéá ôï åðüìåíï äñïìïëüãéü ôïõò...

X Ç ÁÑÌÏÄÉÁ õðçñåóßá ôïõ ×.Á. åíÝêñéíå ôçí åéóáãùãÞ ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç ôùí 333.3 åêáô. íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Attica Bank ïé ïðïßåò ðñïÝêõøáí áðü ìåôáôñïðÞ 333.3 åêáô. ïìïëïãéþí.

X ÅËËÁÄÏÓ: ÖõóéêÜ êáé äåí ìðïñåß íá ðåñÜóåé áó÷ïëßáóôç ç ôÝôáñôç óåñß èåôéêÞ åìöÜíéóç ôçò ÅËË ç ïðïßá Ýêëåéóå êáé ðïëý êïíôÜ óôï åíäïóõíåäñéáêü õøçëü ôçò ìå Üíïäï 4,11%.

XPHMATIÓTHPIO ÓÁÂÂÁÔÏ 28 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2013

X ¼ðùò Üëëùóôå Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé áðü ôïí Éïýëéï ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ôçò ÅëëÜäáò, ôá Ýóïäá áðü ôç ìåôáöïñÜ ôùí áðïäüóåùí ôùí Åëëçíéêþí ïìïëüãùí áðü ôéò ÊåíôñéêÝò ÔñÜðåæåò ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò áíÝñ÷ïíôáé óôï 1,5 äéó. åõñþ. X Ôá Ýóïäá ôùí SMPs êáôáãñÜöïíôáé óôïí ðñïûðïëïãéóìü êáé èá áíÝëèïõí óôá 10 äéó. åõñþ ðåñßðïõ óõíïëéêÜ ìÝ÷ñé ôï 2025,

X ÅðéðëÝïí ìéá áíáâÜèìéóç èá Ýèåôå ÷áìçëüôåñá ôïí ðÞ÷ç ôïõ áóöÜëéóôñïõ ñßóêïõ áðïôéìþíôáò õøçëüôåñá ðÜãéá êáé ôáìåéáêÝò ñïÝò. X Áí êáé ç ðáñáðÜíù ðñïóÝããéóç áðïôåëåß ìéá ðïëý óïöéóôéêÝ åñìçíåßá ôçò óõìðåñéöïñÜò áãïñÜò åîçãåß óå éêáíïðïéçôéêü âáèìü ðùò óå Ýíá êëßìá ìÝôñéùí Þ õðïôïíéêþí íÝùí ïé åìðëåêüìåíïé óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ Ý÷ïõí áõîÞóåé ôçí áéóéïäïîßá ôïõò…

X ÐÝìðôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ãéá ôçí ÅÕÁÈ, ðïõ üìùò õðï÷þñçóå óçìáíôéêÜ áðü ôï õøçëü çìÝñáò ôùí 6,57 åõñþ. X ÁñãÜ, áëëÜ óôáèåñÜ, óõìðëÞñùóáí ôÝôáñôç óõíå÷üìåíç áíïäéêÞ óõíåäñßáóç ôá Ðë. ÈñÜêçò, åíþ óå íÝá õøçëÜ 59 ìçíþí êéíåßôáé ï ÓáñÜíôçò. X Ìå 1 åêáô. ôæßñï ç åíôõðùóéáêÞ ÷èåò ÂÉÏ×Ê ìå êëåßóéìï óôá

4,6500 åõñþ êáé Üíïäï 7,4%. Ôïõò ôñþãáíå ôá ÷áñôéÜ êÜôù áðü ôá 4,0000 áëëÜ ðïôÝ ï ðáíéêüò äåí õðÞñîå êáëüò óýìâïõëïò...

X ÌÉÁ áíÜóá áðü ôá 20,0000 ç ÖÖÃÊÑÐ. Äéáøåýäåé ç Jumbo ôá ðåñß Praktiker, ðïëý êáëüò ï ÏËÐ, åîáéñåôéêÞ ç ÅëëÜäïò êáé ç ðïéüôçôá ðÜíôá èá ðëçñþíåé óôï ôáìðëü... X ÁÐËÁ Ý÷åé îåêéíÞóåé áðü ôá ØçëÜ êáé óéãÜ óéãÜ èá äéá÷Ýåôáé óôá ×áìçëüôåñá óôñþìáôá. X ÔÑÁÃÉÊÅÓ öéãïýñåò óôï ðßíáêá ôïõ ×.Á. ïé Eurobank êáé ç ÁôôéêÞò... Ìáýñá ÷Üëéá ðïõ ëÝìå... X ÅÌÖÁÍÇÓ ç áäõíáìßá ôùí ôñáðåæþí, ðïõ ÷ôýðçóáí ïñïöÞ ôçí óôéãìÞ ðïõ ôï ãñÜøáìå, ü÷é ìüíïí åìåßò áëëÜ êáé ïé êáëïß ÷áñáêüâéïé... X Öáéíüìåíï ï ÓÁÑ, ðëçóéÜæåé ôï õøçëü ôïõ ï ÁÂÁÊÁÓ, ôï ïðïßï Þäç ôï Ýöèáóå ï ÅëëÜêôùñ, äéïñèþíïõí êáé äéêáéïëïãçìÝíá ïé ÔÅÍÅÑÃ, ÌÉà êáé ÉÍÔÊÁ... X ÊÏÑÏÚÄÅÕÏÕÍ óôïí ÐÁÐ, ìå 10 ôì÷ êáé 6 åõñþ óôï +9,2% êáé óôï 0,6160 áëëÜ ï áãïñáóôÞò ï ðñþôïò Þôáí óôçìÝíïò óôï -2% êáé ìå ëßãá ôåìÜ÷éá... X ÊáëÞ, õðïó÷üìåíç êßíçóç áðü ôçí ÓÅÍÔÑ, êÜðùò ðñïóðÜèçóå ç ÉÍÊÁÔ åíþ ôá ''ÐðÜêéá'' åêåß ðïõ ðáñßóôáíáí ôá ''ðåèáìÝíá'' óôï 0,7000 êáé 0,6500 ôþñá ü÷é ìüíïí îýðíçóáí áëëÜ êáé åðéôßèåíôáé.. •Ìå 18.000 êïììÜôéá íá áðïññïöþíôáé óôï 0,9900 ðåñßðïõ. Êáé ç ê/öóç óôá 3,9 åêáô. Êáëü Óáââáôïêýñéáêï

«¸óâçóå»ç Ðüëõ ÐÜíïõ

•…êáé ìÜëéóôá óå óçìåßï ðïõ êÜðïéåò áðïôéìÞóåéò íá ðñïåîïöëïýí ðïëý ðåñéóóüôåñá áðü üóá åíäå÷ïìÝíùò íá ìðïñïýí íá äéêáéïëïãÞóïõí ìå âÜóç ôçí åðüìåíç Þ êáé ôçí ìåèåðüìåíç ÷ñÞóç.

X Ôï ãåãïíüò áõôü äçìéïõñãåß Ýíá óêåðôéêéóìü ùò ðñïò ôéò äõíáôüôçôåò óõíÝ÷éóçò ôïõ ñÜëé áðü üëïõò. Åíäå÷ïìÝíùò ìéá ðéï åðéëåêôéêÞ óôÜóç ìåôÜ áðü ôï ãåãïíüò ðïõ ðñïåîïöëåßôáé áðü ôçí áãïñÜ íá áðïêáôáóôÞóåé êÜðïéåò óôñåâëþóåéò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé. X ×.Á. - ÁÃÏÑÁ: ÊÁÔÙ ïé ÏÔÅ, ÅÔÅ, ÁËÖÁ, ÐÅÉÑ, ÅËÐÅ, ï ÌÕÔÉË, ÷ùñßò ìåôáâïëÞ ï ÏÐÁÐ áëëÜ ï áíôé-

Ìéá áðü ôéò êïñõöáßåò öùíÝò ôïõ åëëçíéêïý ðåíôáãñÜììïõ, ç Ðüëõ ÐÜíïõ, äåí âñßóêåôáé ðéá áíÜìåóÜ ìáò, êáèþò Ý÷áóå ÷èåò ôç æùÞ ôçò óôá 73 ôçò ÷ñüíéá, Ýðåéôá áðü ðïëõÞìåñç íïóçëåßá ôçò óå íïóïêïìåßï ôçò ÁèÞíáò, ìå óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá õãåßáò. Ç Ðïëõôßìç ÊïëéïðÜíïõ (üðùò åßíáé ôï ðñáãìáôéêü ôçò üíïìá) Ýãñáøå ôç äéêÞ ôçò éóôïñßá óôï ëáúêü ôñáãïýäé êáôÜ ôéò äåêáåôßåò -êõñßùò- ôïõ '50 êáé ôïõ '60, åñìçíåýïíôáò ôñáãïýäéá ôùí êïñõöáßùí óõíèåôþí ôçò ÷þñáò, üðùò ï ÔóéôóÜíçò, ï ×áôæéäÜêçò, ï ÊáëäÜñáò êáé ï ÌçôóÜêçò.

Lowxrimatistirio 28 09 2013  

Lowxrimatistirio 28 09 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you