Transnational Series Catalogue

Page 1

///// transnational series ///// ///// ///// ////////// transnational series ///// ///// ///// /////5

Vorwort — Als Kurator bin ich stets bemüht, die innere Logik

Voorwoord — Als conservator streef ik er altijd naar de inner-

der zeitgenössischen Kultur zu entdecken, neue Trends aufzu­

lijke logica van de hedendaagse cultuur te ontdekken, ben ik

spüren und aktuelle gesellschaftliche Phänomene zu erforschen.

op zoek naar nieuwe trends en onderzoek de maatschappelijke

Ein überaus komplexes Thema ist der Transnationalismus, ​

ontwikkelingen. Transnationalisme is een zeer complex thema,

der Kulturen, die politische Diskussion und die soziologische

dat een stempel drukt op culturen, het politieke debat en socio-

Forschung prägt. Die Komplexität des Themas verlangte nach

logisch onderzoek. Om recht te doen aan de complexiteit van

einem langfristig angelegten Projekt, mit dem verschiedene

het onderwerp, was een langlopend project nodig, dat helder–

Aspekte dieses unscharfen Ganzen thematisiert werden konnten.

heid kan scheppen in een aantal onderwerpen op dit relevante, maar vaak nog niet-uitgekristalliseerde gebied.

Die Ausstellungen in der euregio rhein-maas-nord wollen die Vielschichtigkeit dieses Konzepts aufzeigen, indem sie die

De tentoonstellingen in de euregio rijn-maas-noord zullen de

verschiedenen Teile, Aspekte und Bewegungen des komplexen

veelzijdigheid van dit begrip belichten, waarbij de verschillende

transnationalen Puzzles zusammenfügen. Die Ausstellungsreihe

elementen, aspecten en bewegingen van de complexe trans-

besteht aus fünf Teilen, die das Thema zusammen umfassend

nationale puzzel in elkaar vallen. De serie tentoonstellingen

aufarbeiten. Ausgehend von dieser ersten Ausstellung werden

bestaat uit vijf onderdelen die tezamen een integrale benade-

sich die Reihe und das Motiv entfalten und ein Kontinuum

ring vormen. Met deze eerste tentoonstelling als uitgangspunt

– das übergreifende Thema – entstehen lassen. Das Programm

moet de serie uitgroeien en moet het thema zich langzamer­

erforscht die vielfältigen Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirt­

hand ­ontvouwen, waardoor er een continuüm ontstaat dat het

schaft und Identität und vergisst jeweils auch die Gegenseite in

hele onderwerp omvat. In het programma worden de diverse

den Herkunfts- bzw. Zielländern nicht, um so die Verbindungen

effecten op de samenleving, economie en identiteit onder­

zu gesellschaftlichen Bewegungen und Themen wie Migration,

zocht, waarbij echter ook steeds oog is voor de andere kant

Diaspora oder wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu

in het land van herkomst c.q. bestemming, om zo het verband

beleuchten.

te ­leggen met maatschappelijke bewegingen en thema's als ­migratie, diaspora of economische en culturele verhoudingen.

Die euregio rhein-maas-nord hatte großes Interesse an diesem Konzept. Die Organisation möchte auch in Zukunft sich als Ort

De euregio rijn-maas-noord was uitermate geïnteresseerd

der Begegnung und als Plattform zur Förderung sowohl wirts­

in dit concept. De euregio wil zichzelf ook in de toekomst

chaftlicher als auch kultureller Beziehungen zwischen Deuts­

profileren als gebied waar ontmoeting centraal staat en waar

chland und den Niederlanden profilieren. In dieser Hinsicht

economische­en culturele relaties tussen Duitsland en Neder-

ist Transnationalismus ein vertrautes Konzept. Das Projekt

land worden gestimuleerd. In dat opzicht is transnationalisme

Trans­national Series verdankt sich komplexen Verflechtungen,

dus een bekend concept. Het project Transnational Series is

ist Ergebnis der multikulturellen Gesellschaft und ist vor allem

voortgekomen uit complexe verbanden, wordt gevoed door

geprägt von einem Ort, an dem grenzüberschreitende Beziehun­

een multiculturele samenleving en is opgezet voor een gebied

gen fester Bestandteil des Alltags sind. Die euregio rhein-maas-

waar de relaties ­tussen landen inherent deel uitmaken van het

nord wird diesen Geist weiter pflegen, wobei die Ausstellungen

dagelijkse leven. De euregio rijn-maas-noord zal voortgaan in

eine neue Ebene schaffen, die die öffentliche Aufmerksamkeit

die geest, maar deze tentoonstellingen moeten een nieuwe

verstärkt auf die zeitgenössische Kunstszene lenkt und der

fase inluiden ­waarin het publiek meer oog krijgt voor de

internationalen kulturellen Zusammenarbeit Auftrieb gibt. Ich

­hedendaagse kunst en waarin internationale samenwerking op

bedanke mich für die Unterstützung und das Vertrauen vonseiten

cultureel gebied een stimulans krijgt. Ik wil de euregio bedan-

der euregio. Bedanken möchte ich mich auch bei den beteiligten

ken voor alle steun en vertrouwen. Ook wil ik de deelnemende

Künstlern, bei Ardi Poels für ihren Rat und ihre Ermutigung und

kunstenaars­bedanken­, Ardi Poels voor haar raad en steun, en

bei allen anderen Helfern, ohne die das Projekt nicht zustande

alle ­andere mensen die hebben geholpen – zonder hen was dit

gekommen wäre. Barbara Cueto •

­project niet mogelijk geweest. Barbara Cueto •


6

Einleitung — „Transnationalismus ist eine neue Art des

Inleiding — „Transnationalisme is een nieuwe manier

Nachdenkens über die Beziehungen zwischen den Kulturen“

van denken over relaties tussen culturen”

• Randolph Bourne, 1917

• Randolph Bourne, 1917

Grenzen können als bloße Linien auf einer Karte, als will­

Grenzen kunnen worden beschouwd als lijnen op een kaart,

kürliche Markierungen eines bestimmten Territoriums

willekeurige begrenzingen van een bepaald gebied. Grenzen

aufgefasst werden. Grenzen sind nicht mehr als künstliche

zijn slechts menselijke creaties, politieke afbakeningen in ons

Gebilde, sind politische Demarkationslinien in unserem

dagelijkse leven. Toch vormen deze lijnen ook een geografische,

Alltag. Und dennoch definieren diese Linien geographische,

politieke, maatschappelijke, culturele en talige werkelijkheid.

politische, soziale, kulturelle und sprachliche Realitäten.

Zij vormen ons en wij maken hen.

Sie prägen uns und wir konstruieren sie. Grenzen zijn een essentieel onderdeel geworden van de manier Grenzen sind zu einem wesentlichen Aspekt unseres Ver­

waarop wij tegen de werkelijkheid aankijken; zowel in politiek

ständnisses der Wirklichkeit geworden. Sowohl politisch als

als in sociologisch opzicht hebben zij een enorme invloed op

auch soziologisch hat der Begriff enormen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Es ist nahezu unmöglich, sich eine Welt ohne Grenzen oder eine Politik, die sich nicht über Grenzen definiert, vorzustellen. Der Soziologe Malcolm Anderson 1 versteht Grenzen als Institutionen und Prozesse zugleich: „Als Institutionen markieren und begrenzen sie staatliche Souveränität und die Bürgerrechte des Einzelnen. Als Pro­ zesse sind Grenzen Instrumente nationalstaatlicher Politik.“ Zudem betont er ihren Einfluss auf unsere Individualität und

onze perceptie van de werkelijkheid. Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van een wereld zonder grenzen, of van een politieke kwestie waarbij grenzen geen rol spelen. Volgens socioloog Malcolm Anderson1 zijn grenzen zowel een institutie als een proces: “Als institutie markeren en begrenzen zij de soevereiniteit van een staat en de rechten van individuele burgers. Als proces vormen grenzen een instrument van staatsbeleid”. Daarnaast benadrukt Anderson de invloed die grenzen hebben op onze individualiteit en het wereldwijde belang ervan voor de nationale en politieke identiteit van moderne staten

ihre enorme Bedeutung für die Konstruktion der nationalen

in de vorige eeuw. Hun starheid, onbeweeglijkheid of streng­

und politischen Identität moderner Staaten im vergangenen

heid zou gemakkelijk kunnen worden geassocieerd met een

Jahrhundert überall auf der Welt. Ihre Rigidität, Festigkeit

onveranderlijke voorstelling van een voorbije werkelijkheid.

und Strenge ließe sich leicht als unveränderliche Konzeption

Maar dat hebben we reeds ver achter ons gelaten. Grenzen zijn

einer vergangenen Realität auffassen. Doch davon sind wir

vloeiend geworden en de politiek bevordert mobiliteit: Europa

inzwischen weit entfernt. Grenzen sind heute fließend und

wil een mozaïek van culturen worden, en migratie staat bij veel

die Politik fördert Mobilität. Europa möchte ein kulturel­

­politieke partijen hoog op de agenda.

les Mosaik werden und das Thema Migration steht auf der Agenda vieler politischer Parteien.

Het zijn niet langer zeeën, bergen en rivieren die de natuurlijke grenzen van een gemeenschap of land aangeven; in onze tijd

Heute sind es nicht länger Meere, Gebirge und Flüsse, die

zijn grenzen permeabel, net als onze culturen.

eine Gemeinschaft oder die natürlichen Grenzen von Ländern

Volgens Stuart Hall2, een van de bekendste sociologen van de

definieren. Die Grenzen der Gegenwart sind durchlässig

tweede helft van de vorige eeuw, is identiteit geen vaststaand

– genau wie unsere Kulturen.

eindpunt van de geschiedenis van een volk, maar een constant

Laut Stuart Hall , einem der bekanntesten Soziologen der

wordingsproces. Identiteit is nooit af, maar is altijd tijdgebon-

letzten Jahrzehnte, ist „Identität nicht die Vollendung,

den, binnen een bepaalde context die met verbeeldingskracht

der Abschluss der Geschichte eines Volkes, sondern ein

moet worden geïnterpreteerd afhankelijk van de situatie.

1. Anderson, M. (1996). Frontiers: Territory and state formation in the modern world. Wiley. 2. Hall. S. (1990), „Cultural identity and diaspora“, in J. Rutherford (Hg.), Identity: Community, Culture and Difference, London: Lawrence & Wishart.

1. Anderson, M. (1996). Frontiers: Territory and state formation in the modern world. Wiley. 2. Hall. S. (1990), „Cultural identity and diaspora”, in J. Rutherford (ed.), Identity: Community, Culture and Difference, London: Lawrence & Wishart.

2


7

konstanter Prozess des Werdens. Sie ist zu keiner Zeit fertig,

Grenzen zijn niet langer gesloten linies die autonoom functio-

sondern immer temporär und in einem bestimmten Kontext

neren. De grenzen tussen landen zijn ingebed in een ingewik-

verortet, der schöpferisch und adaptiv immer neu interpre­

keld samenspel van beleid, politiek en macht. En datzelfde geldt

tiert werden muss.“

voor de stroom mensen. Zoals Foucault en Bourdieu3 hebben aangegeven, gaat het hierbij om een complexere en subtielere

Grenzen trennen heute nicht mehr geschlossene, autonome

macht dan de traditionele macht binnen de politieke analyse,

Einheiten. Vielmehr sind zwischenstaatliche Grenzen in

maar toch is hij nog altijd een wezenlijk onderdeel van alle

einem komplexen Gefüge von Strategien, Politik und Macht

sociale interacties. Om die reden fungeert een staat niet als

miteinander verwoben. Das Gleiche gilt für die grenzüber­

instrument of kader voor belangrijke sociale verhoudingen. De

schreitenden Bewegungen der Menschen. Foucault und

huidige bewegingspatronen en stromen van mensen, culturen,

Bourdieu 3 bezeichnen in ihren politischen Analysen diese

goederen en informatie hebben een veel grotere impact dan alle

Form der Machtausübung als eine komplexere und subtilere

fysieke grenzen of geografische afstanden.

Form konventioneller Macht. Dennoch sei sie nach wie vor zentraler Bestandteil aller sozialen Interaktion. Aus diesem

Op dit moment beleven we het transnationale moment, een

Grund sei kein Staat Träger oder Rahmen der wesentlichen

kritiek punt in de geschiedenis, een bijzondere tijd die wordt

sozialen Beziehungen. Die gegenwärtigen Muster der Bewe­

bepaald door nauwere relaties tussen mensen en economieën,

gungen und Ströme von Menschen, Kulturen, Waren und

culturen en identiteiten. Transnationalisme beschrijft een

Informationen haben eine viel größere Wirkungskraft als alle

maatschappelijk fenomeen dat invloed heeft op identiteit en

physischen Grenzen oder die geographischen Entfernungen.

culturele processen, en daardoor op migratiebewegingen en handelsbetrekkingen. Het concept werd in eerste instantie met

Wir leben den transnationalen Moment, einen kritischen

name in verband gebracht met immigrantencohorten uit het

Augenblick der Geschichte, eine besondere Zeit, geprägt von

recente verleden, maar het omvat inmiddels niet alleen ook

einer engeren Verflechtung zwischen Menschen, Volks­

andere groepen mensen, maar ook andere grensoverschrijdende

wirtschaften, Kulturen und ihren Identitäten. Transnationa­

activiteiten. Wat deze gemeen hebben is, dat zij niet worden

lismus beschreibt ein gesellschaftliches Phänomen,

gedefinieerd aan de hand van politieke of geografische kenmer­

das Identität und kulturelle Prozesse beeinflusst und dadurch

ken, maar als sociale netwerken. De actoren van dit proces

auf Migrationsströme und Handelsbeziehungen einwirkt.

­onderhouden sociale, economische, culturele en politieke

Bezog sich das Konzept zunächst auf die Einwanderungs­

contacten met diverse landen: zij zijn transmigranten.

wellen der jüngeren Vergangenheit, schließt es inzwischen auch andere Menschengruppen sowie eine Vielzahl grenz­

In deze context is ruimte niet langer een objectief gegeven,

überschreitender Aktivitäten ein. Sie alle verbindet,

maar iets wat ontstaat in het proces van migratie. De gemeen­

dass sie nicht im politischen oder geographischen Sinne

schappen, samenlevingen, culturen en mensen uit de klassieke

definiert werden, sondern als soziale Netzwerke.

antropologie zijn vervangen door 'denkbeeldige gemeenschap-

Die Akteure dieses Prozesses pflegen soziale, wirtschaftliche,

pen', die zijn ontstaan door het migreren. Hierdoor wordt de

kulturelle und politische Kontakte zu mehreren Ländern:

identiteit van de natie en staat aangetast en ontstaat het para-

Sie sind Transmigranten.

doxale concept van een gedeterritorialiseerde staat, of eigenlijk een gedeterritorialiseerde ruimte, waardoor een 'sociale ruimte'

In diesem Kontext ist Raum keine objektive Tatsache mehr,

ontstaat waar we in leven.4

sondern etwas, das im Migrationsprozess konstruiert wird. Die Gemeinschaften, Gesellschaften, Kulturen und 3. Foucaults Theorie der Disziplinarmacht und Bourdieus Theorie der symbolischen Macht gehören zu den elaboriertesten Versuchen der modernen Sozialwissenschaft, den immer schwerer zu fassenden Charakter von Macht in der modernen Gesellschaft zu beschreiben. Beide Theorien grün­ den auf der Kritik subjektzentrierter Analysen von Macht und bieten grundlegende Darstellungen der modernen gesellschaftlichen Institutionen.

3. Foucaults theorie over disciplinaire macht en Bourdieus theorie over symbolische macht zijn twee zeer vernieuwende pogingen in het recente sociologische denken om grip te krijgen op het steeds ongrijpbaardere karakter van macht in onze moderne samenleving. Beide theorieën zijn gebaseerd op kritiek op de subjectgerichte machtsanalyses en werpen een origineel licht op moderne maatschappelijke instituties. 4. De idee van sociale ruimte is afkomstig van sociaal-cultureel antropoloog Arjum Appardurai, die dit nieuwe fenomeen van transmigratie heeft onderzocht.


8

Menschen, von denen die klassische Anthropologie sprach,

Het theoretisch en kritisch het theoretisch en kritisch kader­

wurden durch „vorgestellte Gemeinschaften“ ersetzt, die

krijgt niet volledig grip op deze beweging. Het kan haar

durch den Migrationsvorgang entstanden. Mit dem Ansatz

wel beschrijven, maar altijd vanaf een afstand. Kunst kan

wird die Identifikation als Nation und Staat überwunden.

die ­af­stand echter verkleinen en een relatie aangaan met de

Er führt zu dem paradoxen Konzept des ent-territorialisierten

­toe­schouwer. De Transnational Series benadert dit fenomeen

Staats – bzw. richtiger – des ent-territorialisierten Raums und

vanuit de beeldende kunst, waardoor nieuwe wegen worden

schafft um uns herum einen „sozialen Raum 4 “.

geopend die meer inzicht geven in dit culturele proces en de uitingsvormen hiervan. De eerste tentoonstelling is gewijd aan

Diese Bewegung lässt sich weder mit theoretischen noch

de reacties op ruimte en het gebruik ervan. De bedoeling van

kritischen Diskursen richtig erfassen. Sie eigenen sich zur

deze tentoonstelling is om de invloed van transnationalisme

Beschreibung, beschreiben aber immer aus der Distanz.

beter te begrijpen nu ons gevoel van ruimte en plaats zeer sterk

Anders die Kunst, die die Distanz verringern und eine

aan het veranderen is.

Beziehung zum Betrachter herstellen kann. Die Transna­

Door middel van verschillende mediums maken de kunstenaars

tional Series nähern sich dem Phänomen über die visuellen

de bezoeker bewust van de indrukwekkende rol die het trans-

Künste an und öffnen dadurch neue Wege hin zum Verständ­

nationalisme heeft gespeeld. Wij reageren op hun uitnodiging,

nis dieses kulturellen Prozesses und seiner Ausdrucksformen.

geboeid of vervreemd, maar altijd als passieve toeschouwer van

Die erste Ausstellung befasst sich mit Reaktionen auf den

een onverwachte situatie, ons bewust van de effecten van deze

Raum und wie man diese nutzen kann, um den Einfluss des

enorme beweging. Deze ruimtes worden unieke constellaties die

Transnationalismus zu verstehen; und zwar in einer Zeit,

de grens tussen het verwachte en onverwachte doen vervagen.

in der sich unsere Vorstellungen von Raum und Ort von

Soms is het de onbeweeglijke stilte van gebeurtenissen uit het

Grund auf wandeln.

verleden, zoals in de foto's van Martin Effert; in andere gevallen

Die Künstler machen mit sehr unterschiedlichen Medien auf

gaat het om de spontane reactie op een levendige werkelijkheid,

die eindrucksvolle Rolle des Transnationalismus aufmerk­

zoals in de video van Wouter Osterholt & Elke Uitentuis.

sam. Wir reagieren auf ihre Einladung, lassen uns entweder

De tentoonstelling richt zich tegelijkertijd op drie verschillende

fesseln oder sind befremdet, aber immer als passive Beobach­

landschappen: het harmonieuze coëxistentie, de beroering van

ter einer bisher nicht wahrgenommenen Situation und im

de verlatenheid en de onaangetaste restanten. Transnationa-

Bewusstsein der Auswirkungen dieser gewaltigen Bewegung.

lisme dringt hierin door. Hier wordt deze bijzondere verbinding

Die Räume werden zu einzigartigen Konstellationen, die

manifest. De kunstwerken vertellen verhalen uit het (recente

die Grenzen zwischen Erwartetem und Unerwartetem ver­

of minder recente) verleden, onlosmakelijke verbonden met

schwimmen lassen. Manchmal ist es die unbewegte Stille

een verscheurde identiteit. Door deze werken naast elkaar te

vergangenen Geschehens, etwa auf den Fotografien von

zetten, ontstaat er een diep gevoel van onrust, waarmee het

Martin Effert; an anderer Stelle sind es die spontanen Reak­

­onuit­ge­sprokene op dramatische wijze wordt verbonden.

tionen einer pulsierenden Realität wie im Video von Wouter

Transnationalisme leeft in de werken van Stephan Mörsch en

Osterholt & Elke Uitentuis.

de video van Wouter Osterholt & Elke Uitentuis. Ze geven een

Die Ausstellung widmet sich zeitgleich drei verschiedenen

diep gevoel van gemeenschap, een bijzonder gevoel ergens bij

Landschaften: der harmonischen Koexistenz, dem Aufruhr

te horen. De geschiedenis van Europa is onlosmakelijk verbon-

der Verlassenheit und den unberührten Resten. Transnatio­

den met de migrantenstromen die door deze werken worden

nalismus durchdringt alle diese Landschaften. In der Ausstel­

weergegeven. Zoals Baudrillard zegt: Je kunt Europa niet

lung wird diese außergewöhnliche Verbindung sichtbar.

meer begrijpen door uit te gaan van Europa zelf. De 'anderen'

Die hier gezeigte Kunst erzählt Geschichten aus der jüngeren

vertegenwoordigen niet meer het verhaal van een land of van

4. Die Idee des sozialen Raums stammt vom Sozial- und Kulturanthropologen Arjum Appardurai, der sich in seiner Forschungsarbeit mit dem neuen Phänomen der Transmigration befasst.


9

oder älteren Vergangenheit und ist grundsätzlich mit zerrisse­

een gemigreerd collectief, maar zij zijn de ware actoren van het

nen Identitäten verknüpft. Aus der Gegenüberstellung der Werke

moment waarin we leven: het transnationale tijdsgewricht.

erwächst ein Gefühl tiefer Unruhe, mit der sich das Nichtgesagte

Daarentegen geven de foto's van Martin Effert een bepaalde

in dramatischer Weise verbindet.

desolaatheid weer. Onze ogen zijn eenzame jagers die de

Der Transnationalismus lebt in den Werken von Stephan Mörsch

omgeving koortsachtig afspeuren naar een teken van leven i­ n

und im Video von Wouter Osterholt & Elke Uitentuis. Das tiefe

het kale, indrukwekkende landschap. De onheilspellendheid van

Gemeinschaftsgefühl, ein besonderes Gefühl der Zugehörigkeit,

deze beelden contrasteert met de levendige momentopnames

wird hier spürbar. Die Geschichte Europas ist zwingend mit den

in de straten van Eindhoven. Zij zijn twee kanten van dezelfde

von den Künstlern dargestellten Migrantenströmen verbunden.

medaille: bijna intacte locaties tegenover de dynamiek van

Nach Baudrillard kann „Europa heute nicht mehr verstanden

­sociale ruimtes. Zijn foto's zijn over de hele wereld genomen, ­

werden, wenn man von Europa ausgeht.“ Die „Anderen“ stehen

op vergeten plekken waar het leven langzaam verdwijnt.

nicht länger für die Geschichte eines Landes oder ein grenzüber–

­Transnationalisme komt impliciet tot uitdrukking in zijn ­

schreitendes Kollektiv; sie sind reale Akteure des Moments,

werk doordat hij werkelijkheden weergeeft die in onderling

in dem wir leben: am transnationalen Schnittpunkt. Im Gegen­

verband met elkaar staan, en de stilte en eenzaamheid van

satz dazu sind die Fotografien von Martin Effert öde Wüsteneien.

verlaten plekken.

Unsere Augen sind einsame Jäger, die in den nackten, eindrucksvollen Szenerien fieberhaft nach Zeichen von Leben

In dit eerste deel van de Transnational Series vloeien de afzon-

suchen. Die Unheimlichkeit der Abbildungen steht im Kontrast

derlijke werken in elkaar over, waardoor er een ritme ontstaat

zu den pulsierenden Momentaufnahmen aus den Straßen Eind­

van contrapunten en hoogtepunten. De bezoeker wordt voort­

hovens. Dieser Kontrast zeigt zwei Seiten der­selben Medaille:

durend geconfronteerd met deze (on)gewone situatie. Sterke

beinahe intakte Orte gegenüber der Dynamik sozialer Räume.

tegenstellingen die samenvloeien in één ruimte, euregio rijn-

Seine Bilder zeigen Szenen dahin­schwindenden Lebens auf der

maas-noord. Dit is slechts de eerste steen van een toren van

ganzen Welt. Transnationalismus ist impliziter Bestandteil sei­

Babel – slechts beelden van een ontluikend fenomeen. ­

ner Arbeiten, die die in Wechselbeziehung stehenden Realitäten,

De complexe uitingsvormen gedijen dankzij nieuwe systemen

die die Stille und Einsamkeit verlassener Orte wiedergeben.

van macht, verbondenheid en beleid. Zij nemen een steeds belangrijkere plaats in door de paradigmaverandering waarmee

In diesem ersten Teil der Transnational Series gehen die ein­

we allemaal te maken hebben. Deze ontwikkeling is onmogelijk

zelnen Werke ineinander über und lassen einen Rhythmus aus

te stoppen. En wij zijn zowel acteur, toeschouwer als rekwisiet

Gegensätzen und Höhepunkten entstehen. Überall in der Aus–

in dit proces. Transnationalisme dat zijn wij. B. C. •

stellung wird der Besucher mit dieser (un)gewohnten Situation konfrontiert. Starke Gegensätze fließen in unserem hier Raum zusammen, in der euregio rhein-maas-nord. Sie bilden nur den Grundstein des Turms zu Babel, sind bloße Bilder eines sich ausbreitenden Phänomens der Gegenwart. Dessen verwobene Ausdrucksformen gedeihen dank neuer Systeme der Macht, der Verflechtung und der Politik. Ihr Gedeihen ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels, der uns alle betrifft. Wir werden zu Akteuren, Beobachtern und Vehikeln dieses unaufhaltsamen Prozesses. Wir sind Transnationalismus. B. C. •»«•»« Stephan Mörsch — „Ich habe auch erst nach der Räumung von dem Dorf gehört, obwohl ich häufig dort in Nordfrankreich bin. Die Informationen von der Entwicklung dieses Dorfes und seiner Bewohner habe ich fast ausschließlich über Internet­ recherche erhalten. Nach 1,5 Jahren Bildersuchen und Verglei­ chen habe ich mittlerweile auch die abgelegeneren Gebäude verstanden, wo nur wenige Journalisten hingekommen sind, also wenige Bilder oder Videos zu finden sind.“

Stephan Mörsch — „Ik hoorde ook pas na de ontruiming van het dorp, hoewel ik vaak daar in Noord-Frankrijk ben. ­ De informatie over de ontwikkeling van dit dorp en zijn ­inwoners heb ik eigenlijk uitsluitend gevonden door op internet te zoeken. Na 1,5 jaar beelden zoeken en vergelijken kende ik inmiddels ook de meer afgelegen gebouwen, waar maar weinig journalisten kwamen, en waar dus ook weinig foto's of video's van te vinden zijn.”


12

Stephan Mörsch hat sich einer mühsamen Mission verschrie­

Stephan Mörsch heeft zich een moeilijke missie op de hals

ben, die sich in seiner Kunst als Reflexion einer der größten

gehaald. In zijn kunstwerken wordt een van de grootste uitda-

Herausforderungen „unserer Zeit“ zeigt. Er erforscht die

gingen van 'onze tijd' afgebeeld. Hij onderzoekt het uitgestrekte

riesige Landschaft kultureller und politischer Differenzierung

landschap van culturele en politieke differentiatie door mid-

durch Konfrontation von Mobilität und Immobilität in Form

del van de confrontatie tussen mobiliteit en immobiliteit, in

des staatenlosen Flüchtlings, des illegalen Arbeiters, des ver­

de vorm van de statenloze vluchteling, de werknemer zonder

folgten Exilanten, des Obdachlosen oder des Armen. Auf die­

papieren, de vervolgde banneling, de dakloze en de arme. De

se Weise wird der Migrant zum Symbol für das grundlegende

immigrant wordt op deze manier het symbool van het essen-

Problem der menschlichen Koexistenz und gleichzeitig zum

tiële probleem van de menselijke coëxistentie, en tegelijkertijd

Repräsentanten der radikalsten Herausforderungen für die

is hij representatief voor de meest radicale bedreigingen van de

gelebten Realitäten am Boden der multikulturellen Gesell–

realiteit van de multiculturele samenleving. De bitterste kant

schaft. Es ist die bitterste Seite des Transnationalismus,

van transnationalisme, de beangstigende ervaring van migratie.

die ängstigende Erfahrung der Migration. In 2009 ontstond de Jungle van Calais. Een groep Afghaanse 2009 war das Jahr des „Dschungels von Calais“. Eine Gruppe

vluchtelingen, droomde ervan om het Kanaal over te steken.

afghanischer Einwanderer, vertrieben von ihrem Land,

Deze droom was te sterk om op te geven, maar het geld ont-

träumte davon, den Ärmelkanal zu überqueren. Dieser Traum

brak. Op weg naar Groot-Brittannië strandden de vluchtelingen

war zu stark, um ihn aufzugeben, aber das Geld fehlte,

in het Franse Calais. De enige ontsnapping was om van de ene

um ihn realisieren zu können. Auf ihrem Weg nach Groß­

vrachtwagen op de andere te springen. De Franse politie kwam

britannien strandeten sie im französischen Calais. Der

hier echter snel achter en de controles werden verscherpt.

einzige Ausweg war, auf LKWs aufzuspringen. Doch die

Daarmee groeide ook het aantal immigranten die hun kans

französische Polizei kam bald dahinter. Die Grenzkontrollen

afwachtten. In deze rechteloze situatie begonnen zij hutten te

wurden verschärft und dadurch stieg schnell die Zahl der

bouwen in een nabijgelegen bos. Uiteindelijk woonden er bijna

Immigranten, die auf eine Chance lauerten. In dieser rechts­

3500 Afghanen tussen de 12 en 18 jaar in deze zogeheten Jungle

losen Situation begannen sie, Hütten im nahegelegenen Wald

of Calais. In het midden ervan bouwden de vluchtelingen een

zu bauen. Fast 3500 Afghanen im Alter zwischen 12 und 18

moskee. Stephan Mörsch bouwde deze moskee als maquette

Jahren lebten in diesem sogenannten „Dschungel von Calais“.

(1:10) na voor de tentoonstelling.

Dort bauten sie sogar eine Moschee, die Stephan Mörsch im Maßstab 1:10 für die Ausstellung nachgebildet hat.

Het artistieke project van Stephan Mörsch valt onder zogenaamd artistiek onderzoek, of beter gezegd, militant onde-

Die Mission von Stephan Mörsch ist der sogenannten

rzoek. Met uiterste precisie onderzoekt hij de relatie tussen

künstler­ischen Forschung oder – treffender – der militanten

ruimte, het gebruik ervan en cultuur. In zijn werk ontmoeten

Investigation zuzuordnen. Anhand seines außerordentlich

wetenschap en activisme elkaar, op zoek naar nieuwe manier­

präzisen Œuvres untersucht er die Beziehungen zwischen

van handelen en denken. Zijn werk roept ongemakkelijke

dem Raum, seiner Nutzung und der Kultur. In seinen Werken

vragen op, die ons blootstellen aan sociaal-culturele dilemma's,

treffen – auf der Suche nach neuen Formen des Handelns und

waardoor we opnieuw moeten nadenken over de gevolgen

Denkens – Wissenschaft und Aktivismus aufeinander,

van migrantenstromen, transnationalisme, en met name over

und wir stoßen auf jene unangenehmen Fragen, die uns

diegenen die vergeten worden als gevolg van de niet-aflatende

soziokulturellen Dilemmas aussetzen. Konsequenz dessen ist

stroom goederen, mensen en informatie. In het werk van de

die Re-Evaluierung der Auswirkungen der Migrantenströme

kunstenaar is migratie echter geen centraal thema waar 'over'

und des Transnationalismus sowie insbesondere die Annähe­

gesproken wordt, maar het is het werk zelf dat spreekt in, ­


13

rung an die Vergessenen inmitten eines unaufhaltsamen

door en vanuit migratie. Zijn werk is ondergedompeld in

Stroms von Waren, Menschen und Informationen. Doch in

de 'migratie-esthetica', waardoor het werkt als een dubbele

den Arbeiten dieses Künstlers ist Migration nicht das Kern­

­beweging, een dubbele metafoor: voor transport (en dus in­

thema, nichts „worüber“ gesprochen wird; seine Arbeiten

stabiliteit) en – als gevolg daarvan – productieve spanningen.

sprechen über, durch und von Migration. Sein Werk taucht in die „migratorische Ästhetik“ ein, fungiert als Doppel­

Door de precisie waarmee de moskee is nagebouwd en

bewegung, als doppelte Metapher: für Ortswechsel und

onder­zocht, wordt de fragiele sculptuur het onweerstaanbare

damit Instabilität und – in der Konsequenz – für produktive

middelpunt van de tentoonstelling. Het is eigenlijk gewoon een

Spannungen.

reproductie van een niet meer bestaand bouwwerk, maar door het blauw van het plastic in het stof ontstaat een diep gevoel

Die zerbrechlich wirkende Skulptur der Moschee wird als

van mystiek, een bijna transcendent perspectief dat oprijst uit

naturgetreue und fundiert recherchierte Nachbildung des

het puin van een sublunarische werkelijkheid. Als dak fungeert

Originals zum unwiderstehlichen Zentrum der Ausstellung.

een enorme foto van fotograaf Henk Wildschut5. Het zonder-

Sie ist nichts anderes als eine Reproduktion eines nicht mehr

linge karakter van deze plastic moskee wordt geflankeerd door

existenten Bauwerks, doch das Blau des Kunststoffs, gefun­

mistige snapshots van silhouetten die de sprong willen wagen

den im Staub, erzeugt ein tiefes Gefühl von Mystik, ja von

naar een beter leven. In een scherpe bocht in de enige weg die

beinahe Transzendenz, erschaffen aus den Trümmern einer

naar de vrijheid voert, liggen de migranten verborgen onder

sublunaren Realität. Als Dach fungiert eine riesige Aufnahme

een hoop bladeren, aarde en takken. Zij wachten tot de grote

des Fotografen Henk Wildschut 5. Der Eigentümlichkeit dieser

vrachtwagens vaart minderen, zodat zij de wagen open kunnen

Kunststoffmoschee werden nebulöse Schnappschüsse von

maken om erin te springen.

Silhouetten, die in ein besseres Leben zu springen versuchen,

Samen met de tekeningen creëert de sculptuur een krachtige

gegenübergestellt. In einer engen Kurve auf der Straße, die zu

sfeer van dramatische spanning en harmonische consensus –

ihrem einzigen Fluchtweg Richtung Großbritannien führt,

als leven en ontsnapping. B. C. •

verstecken sich die Immigranten unter einer Schicht aus Erde, Blättern und Ästen. Dort warten sie, bis die LKWs langsamer werden, um sich hineinschmuggeln zu können. Zusammen mit den Zeichnungen vermittelt die Skulptur eindrucksvoll die dramatische Spannung und den harmoni– schen Konsens zwischen Leben und Ausbruch. B. C. • 5. Der Fotograf war einer der ersten Besucher des „Dschungels von Calais“. Seine Fotografien wurden in öffentlichen Räumen in Breda (NL) ausgestellt. Nach Ende der Ausstellung wurde diese großformatige Aufnahme den Bewohnern des „Dschungels“ überreicht, die das Foto, im Wissen um die konstante Überwachung per Helikopter, zum Dach ihres wichtigsten Gebäudes, der Moschee, umfunktionierten.

5. De fotograaf was een van de eerste bezoekers van de Jungle van Calais. Hij maakte foto's die later in Breda (NL) werden tentoongesteld in de openbare ruimte. Na de tentoonstelling werd deze foto in groot formaat gegeven aan de bewoners van de Jungle, die – omdat zij zich bewust waren van de voortdurende helikoptercontroles – besloten de foto te gebruiken als dak van hun belangrijkste gebouw: de moskee.


14

///// Stephan Mörsch The Jungle Mosque, Calais [F] 2010/2011 Holz, Metall, Plastik, Farbe, diverse Materialien 25 x 170 x 92 cm ///// Stephan Mörsch The Jungle Mosque, Calais [F] 2010/2011 Hout, metaal, kunststof, verf, diverse materialen 25 x 170 x 92 cm

— courtesy of the artist


///// Stephan Mörsch Jungle Camp, Calais [F] 2009 Im Internet gefundene oder via Bildschirmfoto gesammelte Nachrichtenbilder ///// Stephan Mörsch Jungle Camp, Calais [F] 2009 Via het internet verspreide ­nieuwsbeelden of screenshots


16


17

///// Stephan Mörsch Calais, 2013 Graphit auf Papier 21 x 29,7 cm ///// Stephan Mörsch Calais, 2013 Graphite on Papier 21 x 29,7 cm

— courtesy of the artist»«•»« Martin Effert — „2010 und 2011 unternahm ich mehre­ re Reisen an entlegene Orte in Island, im Oman und auf Lanzarote, um dort zu fotografieren. Mich fasziniert, dass „Landschaft“ als physisches Produkt von Naturgewalten und menschlichen Aktivitäten verstanden werden kann. Weil das alles Spuren hinterlässt, ist die Vergangenheit in die Landschaft eingeschrieben. Diese Spuren möchte ich finden, um so vielleicht verloren gegangene Geschichten verstehen zu können. Werden reale Orte beschrieben oder sind es nur Beschreibungen innerer Welten?“

Martin Effert — „In 2010 en 2011 heb ik diverse reizen gemaakt naar afgelegen oorden in IJsland, Oman en Lanzarote om daar foto's te maken. Ik ben gefascineerd door het feit dat 'landschap' kan worden opgevat als het fysieke resultaat van natuurkrachten en menselijke activiteiten die het land hebben vormgegeven. Alles laat zijn sporen na. Het verleden is dus i­ ngekerfd in het materiaal van het gebied. Ik wil deze sporen vinden om misschien een aantal van de verloren gegane ­verhalen te kunnen begrijpen. Geven zij feitelijke plaatsen weer of zijn zij slechts de beschrijving van innerlijke werelden?”


20

Der deutsche Fotograf Martin Effert lebt in den Niederlanden.

Martin Effert is een in Nederland woonachtige Duitse fotograaf.

Er hat sowohl in Deutschland als auch in den Niederlan­

Hij heeft in beide landen gestudeerd en heeft de hele wereld

den studiert und die Welt bereist. Sein Werk untersucht die

afgereisd. In zijn werk onderzoekt hij de werkelijkheid op buco-

Realität auf bukolische Art und Weise. Mit seinem großen

lische wijze. Met zijn grote technisch vernuft lukt het hem om,

technischen Wissen gelingt es ihm, Landschaften zu trans­

door de zogenaamd eerlijke lens van de onpartijdige camera,

figurieren, vom Banalen zum Aufregenden – durch die ver­

het landschap te transformeren van het alledaagse naar het

meintlich ehrliche Linse der objektiven Kamera. Sein Œuvre

bijzondere. Zijn werk kan zowel esthetisch als documentarisch

wechselt zwischen dem Modus des Ästhetischen und des

van aard zijn, waarbij hij bij de kadering van het landschap

Dokumentarischen, wobei sich in der Rahmung von Land­

vaak het conceptuele en het traditionele combineert, en de

schaften das Konzeptuelle und Traditionelle oftmals verbinden

­verbinding legt met ideeën over tijd, geheugen en geschiedenis.

und die Landschaft mit Vorstellungen von Zeit, Erinnerung und Geschichte verknüpfen.

De kunstenaar vat de omgeving op als het resultaat van de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden, of dit nu

Der Künstler versteht die Umwelt als Produkt der in ihr

natuurlijke processen of menselijke activiteiten zijn. Alles laat

stattgefundenen Ereignisse, als Produkt des Zusammen­

zijn sporen na. Wij bevinden ons in de aanwezigheid van een

spiels natürlicher Prozesse und menschlicher Aktivitäten.

gebeurtenis uit het verleden, nadenkend over een situatie die

Alles hinterlässt Spuren. Wir leben inmitten der Spuren der

voorbij is. Zijn foto's zijn poëtische evocaties van onbeperkte

Vergangenheit und denken über eine gewesene Zeit nach.

vrijheid en rust. Vulkanisch gebergte, wilde rivieren en rots-

Seine Bilder sind poetische Evokationen grenzenloser Freiheit

paden kenmerken zijn universum, waar de wildernis iedere

und Ruhe. Vulkanisches Gestein, wilde Flüsse und felsige

­getuige betovert. Deze majestueuze foto's tonen ­maanachtige

Wege prägen dieses Universum, wo der Zauber der Wildnis

landschappen over de hele wereld. In deze ­onaangetaste

jeden Zeugen in seinen Bann zieht. Diese majestätischen

ruimtes fascineert de natuur ons door haar kracht en

Fotos zeigen mondähnliche Szenerien aus aller Welt. In den

­onmetelijkheid. Door de stilte van de beelden komt een

unberührten Räumen fasziniert uns die Natur mit ihrer Kraft

­diepere waarheid aan het licht: de afwezigheid van menselijke

und Grenzenlosigkeit. In der Stille der Bilder liegt eine tiefere

­activiteit. Dan transformeert eenzaamheid onze perceptie. ­

Wahrheit: die Abwesenheit menschlicher Aktivität. Die Tris­

Met een uitgestreken gezicht geeft hij scènes weer waarop

tesse verändert unsere Wahrnehmung. Mit ausdruckslosem,

slechts een minimum aan menselijke sporen zijn te zien.

starrem Blick fängt der Künstler Bilder ein, die von menschli­

De afwezigheid van leven is zo sterk, zo echt, dat het nu de

chen Spuren fast unversehrt sind. Das Fehlen von Leben ist so

­dorheid, de bewegingloosheid van een onaangetaste natuur is

extrem, so aufrichtig, dass uns das Ausgetrocknete, die Bewe­

die ons niet meer loslaat.

gungslosigkeit der unberührten Natur nicht mehr loslässt. Transnationalisme staat voor beweging, vloeibaarheid, overTransnationalismus ist Bewegung, Fluss, Transfer. Auf den

gang. Maar in de foto's van Martin Effert worden we juist

Bildern von Martin Effert erregt jedoch gerade die Bewegungs­

gegrepen door onbeweeglijkheid. Het maakt echter weinig

losigkeit unsere Aufmerksamkeit. Gleich ob im Libanon oder

verschil of het foto's van Oman of IJsland zijn, zij worden

in Island aufgenommen, sie alle werden zu mentalen Zustän­

allemaal tot een bepaalde gemoedstoestand die ons aan het

den, die uns zum Nachdenken über die konstante Bewegung

denken zet over de voortdurende beweging. Zij zijn de tegen-

anregen. Sie sind die Gegenstücke des Transnationalismus. ­

hanger van transnationalisme. De stroom mensen, het verkeer

Die Migration der Menschen und der Transfer von Waren

van goederen, het integratiebeleid zijn hier ver te zoeken. Ze

­stehen heute nicht mehr im Zentrum der Integrationspolitik.

zijn op weg naar een andere werkelijkheid, hun ontwikkeling is


21

Sie hat sich anderen Realitäten zugewandt, hat diese

overschaduwd, ze zijn verlaten door de mens. De eerste van de

Themen zugunsten anderer hinter sich gelassen und ihnen

transnationale serie onderzoekt de effecten van dit fenomeen,

ihre Aufmerksamkeit entzogen. Der erste Teil der transna­

en in de foto's van Effert kunnen we de bittere reactie ontdek-

tionalen Ausstellungsreihe widmet sich den Auswirkungen

ken op deze niet meer te stoppen beweging – de overblijfselen.

dieses Phänomens. In den Bildern von Effert entdecken wir bittere Antworten auf diese unaufhaltsame Bewegung unter

Efferts fotografie is niet analytisch, maar beschrijft op zorg­

Ausblendung der Spuren.

vuldige wijze alledaagse plaatsen die transcenderen tot iets ­bovenaards. Zijn zeer esthetische beelden lijken vaak

Martin Efferts Fotokunst ist nicht analytisch, sondern eine

bezwangerd­met romantische noties van het sublieme, wat tot

tiefgründige Beschreibung alltäglicher Orte, die ins Überir­

uitdrukking komt in de verheven, geïdealiseerde landschaps-

dische transzendieren. Seine hochästhetischen Bilder erin­

gezichten. Deze niet te lokaliseren ruimtes zonder identiteit

nern oft stark an romantische Vorstellungen des Erhabenen,

kunnen worden aangemerkt als zogenaamde 'non-plaatsen':

versinnbildlicht in überhöhten, idealisierten Landschaftsan­

"... net als de plaats bestaat de non-plaats niet in zuivere vorm.

sichten. Die nicht zu lokalisierenden Räume ohne Identität

Plaats en non-plaats zijn tegenpolen; de plaats verdwijnt nooit

können als sogenannte „Nicht-Orte“ gelten: „Wie der Ort

helemaal en de non-plaats komt nooit helemaal volledig tot

existiert der Nicht-Ort niemals in reiner Form. Ort und Nicht-

stand – het zijn palimpsesten waarop het verwarrende spel van

Ort sind gegensätzliche Pole; der Ort verschwindet nie voll­

identiteit en relatie steeds opnieuw wordt afgebeeld 6 ". B. C. •

ständig und der Nicht-Ort kommt nie zu voller Entfaltung ­– sie­ sind Palimpseste, an denen das Verwirrspiel aus Identität­und Relation immer wieder neu gespiegelt wird 6 “. B. C. • 6. Augé, M. (1995). Non-lieux. Verso.

6. Augé, M. (1995). Non-lieux. Verso.


22

///// Martin Effert Ohne Title (L1000084) Lanzarote, 2010 Piezography auf Barytpaper 70 x 47 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1000084) Lanzarote, 2010 Piezography on Barietpaper 70 x 47 cm

///// ///// Martin Effert Ohne Title (L1003958), 2010 Piezography auf Barytpaper 70 x 47 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1003958), 2010 Piezography on Barietpaper 70 x 47 cm

—c ourtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam / Rotterdam


23

///// Martin Effert Ohne Title (L1004114-2), 2010 Piezography auf Barytpapier 95 x 63 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1004114-2), 2010 Piezography on Barietpapier 95 x 63 cm

—c ourtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam / Rotterdam

///// Martin Effert Ohne Title (L1001194) Iceland, 2010 Piezography auf Barytpaper 100 x 150 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1001194) Iceland, 2010 Piezography on Barietpaper 100 x 150 cm

—c ourtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam / Rotterdam


24

///// Martin Effert Ohne Title (L1004120-3) Oman, 2010 Piezography auf Barytpaper 53 x 35 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1004120-3) Oman, 2010 Piezography on Barietpaper 53 x 35 cm

—c ourtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam / Rotterdam

///// Martin Effert Ohne Title (L1004294), 2010 Piezography auf Barytpaper 70 x 47 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1004294), 2010 Piezography on Barietpaper 70 x 47 cm

—c ourtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam / Rotterdam


25

///// Martin Effert Ohne Title (L1002387), 2010 Piezography auf Barytpaper 70 x 47 cm ///// Martin Effert Zonder titel (L1002387), 2010 Piezography on Barietpaper 70 x 47 cm

—c ourtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam / Rotterdam»«•»« Wouter Osterholt & Elke Uitentuis — „Wir realisieren ortsgebundene Projekte, in denen wir den öffent­ lichen Raum als Ort, an dem verschiedene Gemeinschaften aufeinanderprallen, erforschen. Mit einem dem investigati­ ven Journalismus ähnlichen Forschungsansatz entdecken und entwirren wir im Konflikt stehende Interessen, die die Politik vor Ort und die Struktur des Öffentlichen prägen. Durch direkte Interaktion mit Menschen – sowohl Beobachtern als auch unmittelbar Beteiligten – versuchen wir, schwierige und politisch sensible Diskussionsthemen anzusprechen. Deshalb nehmen unsere Projekte oftmals die Form einer öffentlichen Plattform an, die den Einzelnen anregt, seine persönliche Haltung zum Politischen zum Ausdruck zu bringen.“

Wouter Osterholt & Elke Uitentuis — „Wij ontwikkelen locatie-specifieke projecten, met de openbare ruimte als domein waar gemeenschappen botsen. Door een onderzoeksmethode te gebruiken die lijkt op onderzoeksjournalistiek, leggen wij conflicterende belangen bloot die bepalend zijn voor de lokale politiek en de inrichting van de openbare ruimte. ­ Door directe interactie met mensen (zowel omstanders als ­direct betrokkenen) proberen we het debat los te maken over heikele en politiek gevoelige onderwerpen. Dat impliceert dat onze projecten vaak de vorm krijgen van een politiek platform­ dat mensen uitdaagt om uiting te geven aan hoe zij zich ­persoonlijk verhouden tot het politieke.”


28

Wouter Osterholt & Elke Uitentuis arbeiten mit verschie­

Wouter Osterholt & Elke Uitentuis werken met diverse me-

densten Medien, von Skulpturen über Fotografie und Per­

diums, van beeldende kunst tot video en van fotografie tot

formances bis hin zu Videos. Trotz ihres Alters ist ihr Œuvre

performance. Ondanks hun leeftijd is hun oeuvre uitermate

überaus überzeugend. Die Ideen für ihre Arbeiten beziehen

solide. Hun werk is geïnspireerd door concrete ervaringen,

sie aus ihren Erfahrungen mit dem Thema, der sorgfältigen

zorgvuldig onderzoek van de tegenstellingen tussen de ruimte

Ergründung der Gegensätzlichkeiten zwischen dem Raum

en het gebruik ervan en een grondige kennis van sociologische

und seiner Nutzung und aus einem profunden Wissen über

conflicten. Deze achtergrond stelt hen in staat om de relaties

soziologische Konflikte. Dank dieses Hintergrunds sind sie

tussen mensen en hun omgeving te ontrafelen.

in der Lage, die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrem Umfeld sichtbar zu machen.

Celebrating Diversity is gloedvol, intens, betekenisvol. In zijn beknoptheid en eenvoud weet het werk het transnationalisme

Celebrating Diversity (Vielfalt feiern) ist leidenschaftlich,

te verdichten. De kunstenaars rijden met vlaggen op de auto

intensiv und bedeutungsreich. Mit Verknappung und Verein­

rond in Eindhoven, kijkend hoe de mensen reageren. De stad

fachung gelingt es den Künstlern, Transnationalismus zu

heeft 220.000 inwoners en de bevolking is zeer divers: Turken,

verdichten. Die Künstler fuhren mit Flaggen am Auto durch

Marokkanen, Indische Nederlanders, Surinamers, Antillianen/

Eindhoven und warteten auf die Reaktionen der Menschen.

Arubanen, Duitsers, Britten en Belgen zijn allemaal grote min-

In der Stadt leben 220.000 Menschen unterschiedlichster

derheidsgroepen in Eindhoven.

Herkunft: die größten Minderheiten bilden Türken, Marok­ kaner, Indonesier, Surinamer, Arubaner, Deutsche, Briten

Wat vinden zij van multiculturalisme? De reacties laten niet

und Belgier.

lang op zich wachten: boze blikken naar de Duitse vlaggen of spontane reacties op de Marokkaanse en Turkse vlaggen. De

Wie stehen sie zum Thema Multikulturalität? Die Antworten

mensen reageren nooit hetzelfde, transnationalisme is overal.

lassen nicht lange auf sich warten: düstere Blicke auf die

De actoren van dit fenomeen kijken naar de voorbijkomende

deutsche Fahne oder spontane Reaktionen auf die Flaggen

vlaggen, die een werkelijkheid begrenzen die niet meer gebon-

Marokkos oder der Türkei. Die Menschen reagieren niemals

den is aan een concrete plaats en een bepaald gebied.

in gleicher Weise, Transnationalismus ist allgegenwärtig.

Twee kleine meisjes houden de auto staande:

Die für dieses Phänomen verantwortlichen Akteure beobach­

- Komen jullie uit Marokko?

ten, wie die Flaggen wandern und damit eine Realität be­

- Nee.

grenzen, die nicht mehr mit einem konkreten Ort und einem

De meisjes glimlachen, zonder te begrijpen wat er precies aan

bestimmten Territorium verknüpft ist.

de hand is. De vlaggen onthullen hun enorme macht. De reac-

Zwei kleine Mädchen halten das Auto an:

ties van de Eindhovenaren laten een nieuw begrip van migratie

- Seid ihr aus Marokko?

zien, mijlenver verwijderd van het concept van de diaspora als

- Nein.

verlangen naar een verloren gegaan vaderland en de terugkeer

Die Mädchen lächeln, ohne wirklich zu wissen, was gerade

daarnaar toe. Zij onderstrepen de positieve dimensies van het

geschieht. Die Flaggen offenbaren ihre gewaltige Macht. Die

transnationale bestaan en kosmopolitisch bewustzijn, een min-

Reaktionen der Bewohner Eindhovens lassen ein neues Ver­

der gepolariseerde manier om interculturaliteit te belichten.

ständnis von Migration erkennen. Weit entfernt vom Konzept der Diaspora als Ort der Sehnsucht nach einer verlorenen

Wouter Osterholt & Elke Uitentuis dagen de toeschouwer uit

Heimat und der Rückkehr dorthin, betonen sie die positiven

om met hen mee te gaan. Zij zijn met name geïnteresseerd

Dimensionen transnationalen Lebens und kosmopolitischen

in mensen die niets met kunst hebben, en in randgroepen.


29

Bewusstseins und damit eine weniger polarisierte Art und

­Daarom zijn hun interventies in de praktijk zo belangrijk: d ­ eze

Weise, Interkulturalität zu beleuchten.

geven betekenis aan het werk en vormen de context ervan. ­Zij zijn op zoek naar synergieën en tegenstellingen, om zo

Wouter Osterholt & Elke Uitentuis fordern den Betrachter

culturele, politieke en maatschappelijke onderwerpen in beeld

heraus, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ihr Interesse

te ­brengen. Door hun speelse uitkomsten onthullen deze wer-

gilt vornehmlich Menschen ohne Bezug zur Kunst und den

ken een bepaalde latent aanwezige realiteit. Hun interventies

sozialen Randgruppen. Deshalb verleihen die Eingriffe in die­

hebben hetzelfde doel als een Wagner-opera, een futuristisch

sen Bereich ihren Werken die Bedeutung und bilden den Kon­

schandaal, een fluxus-happening of een situationistisch event:

text ihrer Arbeit. Die Künstler suchen nach Synergien und

kunstenaars en publiek op een bepaalde locatie bij elkaar

Spannungen, um kulturelle, politische und gesellschaftliche

brengen en een krachtige koppeling tot stand te brengen met

Themen darzustellen. Die spielerischen Ergebnisse dieser

de maatschappelijke en historische achtergrond van die locatie.

Suche offenbaren eine spezifische, latente Realität. Mit ihren

Dit stelt hen in staat om zowel inwoners als het publiek te be-

Eingriffen verfolgen sie dieselbe Absicht wie etwa Wagners

trekken en kritisch te laten reageren op en mee te gaan in hun

Opern, ein Skandal der Futuristen, ein Fluxus-Happening

werk. Er is sprake van echte interactie omdat de kunstenaars

oder ein situationistisches Event: Künstler und Publikum

voorwaarden, locaties en deelnemers kiezen die actief bijdragen

werden an einem bestimmten Ort zusammengebracht und

aan de realisatie van een participerend kunstwerk. Ondanks de

eine feste Verbindung mit dem sozialen und historischen

door Roland Barthes verkondigde dood van de auteur komen

Hintergrund dieses Orts wird hergestellt. Dadurch gelingt es

we maar niet van hem af: hoe harder we het proberen, hoe

ihnen, sowohl die Einwohner als auch die Öffentlichkeit zu

sterker de mythe terugkeert. Wouter Osterholt & Elke Uitentuis

kritischen Reaktionen und zur Auseinandersetzung mit ihren

maken zogenaamde relationele kunst, kunst waarbij de theo-

Arbeiten anzuregen. Es entsteht echte Interaktion, indem

retische horizon eerder op het gebied van menselijke interac-

sie Umstände, Orte und Teilnehmer dazu bewegen, aktiv zur

ties en de sociale context ligt, dan in de vaststelling van een

Realisierung eines partizipatorischen Kunstwerks beizutra­

onafhankelijke en particuliere symbolische ruimte 7. B. C. •

gen. Der von Roland Barthes postulierte Tod des Autors tritt augenscheinlich nicht ein. Je mehr wir uns bemühen, desto stärker kehrt der Mythos zurück. Die Werke von Wouter Osterholt & Elke Uitentuis sind der sogenannten relationalen Kunst zuzuordnen, „einer Kunst, die ihren theoretischen Horizont eher im Bereich menschlicher Interaktionen und ihres sozialen Umfelds findet als in einem unabhängigen und privaten symbolischen Raum 7 “. B. C. • 7. Nicolas Bourriaud. Relational Aesthetics (Relationale Ästhetik) S. 14

7. Nicolas Bourriaud-Relational Aesthetics p. 14


30


31

– Are you Morrocan?///// Wouter Osterholt & Elke Uitentuis Celebrate Diversity, 2008 Videoprojektion, Film, 11:47 min ///// Wouter Osterholt & Elke Uitentuis Celebrate Diversity, 2008 Videoprojectie, Film, 11:47 min

— courtesy of the artists


34

— Stephan Mörsch (1974, Aachen, DE)

2011

lebt und arbeitet in Berlin, DE

MÄRKLIN WORLD, Kade Amersfoort Niederlande

woont en werkt in Berlijn, DE

Videopanel, Museum Altona, Hamburg AUCH DABEI, Galerie Adamski, Berlin

• Ausbildung / Opleinding

2010

1998-04

HfbK-Hamburg bei Bogomir Ecker / Alexander

Ayran und Yoga, 1st Berlin Kreuzberg Biennale

Roob / Gunnar Reski. Diplom bei Pia Stadtbäumer

The Cassini Cruise II, Maastricht Niederlande

1996-98

Akademie Beeldende Kunsten - Maastricht

2009

1994-96

Kunstgeschichte / Neuere Deutsche Literatur /

Defending our Values, CCA, Andratx Spanien

­Vergl. Religionswissenschaften - Uni Bonn

screening 09, Galerie Sfeir-Semler, Hamburg

• Lehre / Onderwijzend

Narcotica, The Forgotten Bar Project, Basel Schweiz

WS 12/13 Gastprofessur Masterstudiengang Raumstrategien - SS 13 KHB Weissensee

Tauchfahrten Bremerhaven - New York, Galerie Ursula Walbröl,

seit 2011 Lehrbeauftragter Masterstudiengang Raumstra­

YES WE CAN, Galerie Adamski, Berlin

Düsseldorf / Kunsthalle Bremerhaven

tegien KHB Weissensee

2008

2006

Gastprofessur AdBK Nürnberg

The Forgotten Bar Project, Studio Lucca Maffey, Mailand Italien

2005

Transfer05, Workshopleitung mit a42.org / Klasse

Zeichnen, Kultur Bahnhof Eller, Düsseldorf

Arno Brandelhuber, AdBK Nürnberg

2007

• Solo Austellungen / Exposities Solo

Imaging the Distance, Arlington Arts Centers, USA / Ludwig

(Auswahl / Selectie)

Forum, Aachen

2010

Architektur-Kunst?, Galerie Reckermann Köln

Landnahme, Marta Herford

Transfer Türkei - NRW, Ludwig Forum Aachen / Museum

The House in the Middle, Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden

Bochum / Ausstellungshalle für moderne Kunst Münster /

2009

santralistanbul, Istanbul Türkei

The House in the Middle, Galerie Adamski, Berlin

Fish and Ships, Kunsthaus Hamburg

2008

Arbeitsstipendium für Bildende Kunst, Kunsthaus Hamburg

screening 08, Galerie Adamski, Aachen

2006

Quedlinburg, Lyonel-Feininger-Galerie, Quedlinburg

site samples # 1 & 2, Galerie für Landschaftskunst, Hamburg

2007

Rattus Norvegicus, Sammlung Dahlmann, Leopold-Hoesch-

otopark, Galerie Sfeir-Semler, Hamburg

Museum Düren

2005

moving home(s), Galerie Sfeir-Semler, Beirut Libanon

New Talents, Art Cologne, Galerie Sfeir-Semler

2005

screening 05, Galerie Sfeir-Semler, Hamburg

Modellräume, Städtische Galerie Nordhorn

• Austellungen-Projekten / Exposities-Projekten

Tegn, Martin Asbaek Projects, Kopenhagen Dänemark

(Auswahl / Selectie)

TAUCHFAHRTEN, Kunsthalle Düsseldorf

2014

2004

Macht/Wahn/Vision, Hans Arp Museum Rolandseck

Sammlung Taubenstrasse, Kunsthaus Hamburg

2013

Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. ­Galerie

Macht/Wahn/Vision, Städtische Museen Heilbronn

Adamski, Aachen

Heimsuchung, Kunstmuseum, Bonn

TAUCHFAHRTEN, Kunstverein Hannover

CAMERA OBSKUR, Kunstraum Düsseldorf


35

• Förderungen / Subsidies

2005

Stiftung Kunstfonds 2009

A Hidden Plot, Centre Ceramique, Maastricht, NL

Projektförderung des Landes Sachsen-Anhalt 2008

• Austellungen-Projekten / Exposities-Projekten

Reisestipendium Transfer Türkei - NRW 2006/07

2012

Hamburger Arbeitstipendium für bildende Kunst 2006

When The Night Falls…, KiK (Kunst in Kolderveen), Kolderveen

New Talents, Art Cologne 2005

Turbulence, Van der Steenhoven advocaten, Amsterdam, NL

Karl H. Ditze-Diplom-Sonderpreis 2003/04

2011

Begabtenstipendium der Karl H. Ditze Stiftung 2003

Pop-up expositie curated by Ardi Poels, Schinveld

• Veröffentlichungen / Publications

Art Basel, Basel, SW

Macht/Wahn/Vision, Der Turm und urbane Giganten, Städtische

Bound By History, duo-expo met Renato Nicolodi, Galerie Ron

Museen Heilbronn

Mandos, Amsterdam, NL

Heimsuchung, Kunstmuseum, Bonn

Werkreisen nach Oman und India / Werkreizen Oman en India

Een gouvernement met kunst, Sammlung der Provinz

2010

Limburg/NL, 2011

You Are Here, NL-pop-up space, London, UK

MÄRKLIN WORLD, Kunsthal KAde Amersfoort

Notes To Self, 8 foto’s in netwerkgids, Daphne Thissen

Fonds zur guten Aussicht, Stiftung Kunstfonds

Werkreisen-Werkreizen naar Lanzarote, Sicilië, IJsland

Landnahme, Ausstellungsbroschüre, Marta Herford, 2010

Bound By History Pictura, Doordrecht, DE

Portable Medien, Hrsg. Martin Stingelin, Matthias Thiele.

2009

Andrea Sabisch: Expedition und Ozeanographie, Von Appa­

Grenzgänger, Goethe Instituut, Rotterdam, NL

raturen zum Zeichnen unter Wasser bei Stephan Mörsch

Night Walkers, 2x2 Projects, Amsterdam, NL

Quedlinburg, Ausstellungskatalog, Lyonel-Feininger-Galerie,

2008

Quedlinburg

Werkverblijf in Dubai

Imaging the Distance, Ludwig Forum Aachen, Arlington

Crime and Punishment, Contemporary Arts, London, UK

Arts Centers USA

Werkreisen nach Ukrain und Russland / Werkreis naar Oekraïne en

Transfer türkiye-nrw, journal

Rusland: Proj.'Tsjernobyl Gardens'

Zustand 2006, Hamburger Arbeitstipendium für bildende

2007

Kunst 2006

Projektstipendium für Werkreisen nach Polen und Deutschland /

Modellräume, Städtische Galerie Nordhorn

Projectsubsidie voor werkreis door Polen en Duitsland

TAUCHFAHRTEN, Kunstverein Hannover / Kunsthalle Düsseldorf

UnBound, Contemporary Art Platform, London, UK Crimes and Splendors, Galerie Ron Mandos, Amsterdam, NL

— Martin Effert (Düsseldorf, 1965)

Bound, diverse locaties Liverpool, UK

Lebt und arbeitet in Amsterdam, NL

Tranposed and Iluminated, Pictura, Doordrecht

woont en werkt in Amsterdam,NL

Art Rotterdam, Rotterdam, NL Gala of the year, Galerie Ron Mandos, Amsterdam, NL

• Ausbildung / Opleinding

Paranoia, Freud Museum, The Arts Club, Swiss Cottage,

1990-95

­London, UK

Academie Beeldende Kunsten Maastricht

• Solo Austellungen / Exposities Solo

2006

2012

Paranoia, Leeds, City Arts Gallery, UK

Solo Expositie, Van der Steenhoven advocaten, Amsterdam, NL

Paranoia, Southend, Focal Point Gallery, UK Gala of the year, Galerie Ron Mandos, NL


36

2002

• Austellungen-Projekten / Exposities-Projekten

Not I (bedtime), Arti et Amicitiae, Amsterdam,NL

2013

Rotterdam Photo, Galerie Ron Mandos,NL

Monument to Humanity – Helping Hands, 13th Istanbul Biennial, TR

Not I, NICC, Antwerpen, BE

Be not a Servant of Men, Fries Museum, Leeuwarden, NL

2001

Your Home is in our Hands, Kunstfort bij Vijfhuizen, NL

Tracing my white horse, Consortium, Amsterdam,NL

Procession, Makershuis, Boxtel, NL

1998

Privacy Statement, ‘Zoetermeer Utopia’, Stadsmuseum

De nacht van de stoel, Culemborg, Performance

­Zoetermeer, NL

1997

Tegengeluid, ‘Social Sound’, VHDG, Leeuwarden, NL

Nieuw Heimweh, Heda, Maastricht,NL

Open to the Public, In Certain Places, Preston, UK

1995

2012

Endexamexpositie, Ludwigforum, Aachen / Aken, DE

Paraíso Ocupado, Showroom Centro da Barra, Rio de Janeiro,

1994

BR; The Ideal Place, NEST, Den Haag, NL

Galerie Kijkdijk, Culemborg

De Meent – Het vrijkopen van ruimte, De inkijk, SKOR, Amsterdam, NL

1993

Occupy Campaign, Smart projectspace, Amsterdam, NL

Biënale Expositie Maastricht, Maastricht, NL

To the other end, ‘Spaced, art out of place’, IASKA, Fremantle, AUS

• Förderungen / Subsidies

2011

Projectsubsidie, fonds BKVB 2007

Model Citizens, ‘CityCult’, The Centre for Independent Social

Basisstipendium, fonds BKVB 2006

Research, Saint Petersbourg, RU

Basisstipendium, fonds BKVB 2001

Social Experiment, Police training, ArtEZ Institute of the Arts, ­Enschede, NL

— Wouter Osterholt (1979, Leiden, NL)

Monument to Humanity – Helping Hands, PiST///, Istanbul/Kars, TR

lebt und arbeitet in Warns, NL

To the other end, ‘Global villaging’, Onomatopee, Eindhoven, NL

woont en werkt in Warns, NL

2010 Model Citizens, Heinrich Böll Stiftung, Berlin, DE;

• Ausbildung / Opleinding

Where opinions meet, ‘Dutch design week’, Wei, Eindhoven, NL

1997-2001 Rietveld Art Academy, Amsterdam, NL

Paraíso Ocupado-research, 29a Bienal de SP & Teatro Arena & CA­

Free media department

PACETE, Sao Paulo, BR Model Citizens-Continuum, ‘Made in mirrors’, Schunck, Heerlen, NL

— Elke Uitentuis (1977, Sneek, NL)

Model Citizens, ‘Afropolis. City, media, art’, Rautenstrauch-

lebt und arbeitet in Maastricht, NL

Joest Museum, Cologne, DE

woont en werkt in Maastricht, NL

My country is the world, ‘I hear a new world’, RC de ruimte, IJmuiden, NL

• Ausbildung / Opleinding

Imagine Anything, ‘I_wanna_see_YOU’, de Overslag, Eindhoven, NL

2013-14

Jan van Eyck Academy, Maastricht, NL

2009

1999-01

AKI Art Academy, Enschede, NL

Uitspraakronde, ‘YourSpace/MySpace #1’, VHDG, Leeuwarden, NL

1995-99

AHK, teachersdegree visual art and art history,

Your home is in our hands, ‘Group XXVIII’, Schindler House, Mak­

­Amsterdam, NL

center, Los Angeles, US Model Citizens, ‘Toekenning 042’, Fonds BKVB, Amsterdam, NL Model Citizens, The Townhouse Gallery, Cairo, EG


37

2008

2009

My Nation’s Star, ‘Nieuw cultureel burgerschap’, Stichting

IASKA, ‘Spaced – art out of place’, Lake Grace, AUS

Interart, Utrecht, NL

Mak Artists and Architects in residence program at the Mac­

Die weltmeisterschaft ist ganz vorbei, ‘Radius of art’, Iltisbunker,

key apartments, Los Angeles, US

Kiel, DE

2008

Celebrate Diversity, ‘I_wanna_see_YOU #2’, De Overslag,

The Townhouse Gallery, Fonds BKVB, Cairo, EG

­Eindhoven, NL

2007

Imagine Anything, ‘I_wanna_see_YOU #1’, YYZ, Toronto, CA

Sim House, Reykjavik, IS

Iceland best place to live, ‘de Overslag 2006-2007’, De Overslag,

• Förderungen / Subsidies

Eindhoven, NL

Basisstipendium, Fonds BKVB 2011

2007

Travelgrant, Dutch Embassy, EG 2010

In memory of protest, ‘Conlang’, Performancelab & Extrapool,

Project grant ‘Model Citizens’, Dutch Embassy, EG 2008

Nijmegen, NL

Project grant ‘Model Citizens’, Fonds BKVB, NL 2008

Signlanguage, informatiecentrum Noord-Zuidlijn, Amsterdam, NL

Project grant ‘Model Citizens’, Hivos, NL 2008

Signlanguage, Spui 1, AFK, Amsterdam, NL

Basisstipendium, Fonds BKVB 2007

Iceland best place to live, Sim House, Reykjavik, IS

Project grant ‘Signlanguage’, AFK, Amsterdam, NL 2006

Sell and Cash, ‘Hitchhiking to transylvania’, Morisena, Targu

Project grant ‘Sign to Eutopia’, VSB-fonds, NL 2006

Mures, RO

Project grant ‘Sign to Eutopia’, Kunstraad Groningen, NL 2006

100 % Natrual, Triangle workshop, Shatana, JO

Project grant ‘Sign to Eutopia’, Embassy of Austria, AU 2006

2006

• Veröffentlichungen / Publications

My home is your castle, neighborhood ‘De Held’, Sign, Groningen, NL

‘Spaced: art out of place’, IASKA, Perth, AUS, 2012

Interfacing space, De Overslag, Eindhoven, NL

‘Monument to Humanity – Helping Hands’, Noordkaap Times

Sum of Countless Dialogues, ‘Hello world’, CBK ’s Hertogenbosch, NL

II, Dordrecht, NL, 2011

Cell No.2, Amsterdam Underground Festival i.s.m. De Appel,

Global Villaging, ‘Stories of Cosmopolite Anthropologists’,

Amsterdam, NL

Onomatopee, Eindhoven, NL, 2011

Sign to Eutopia, Sign, Groningen, NL

Grid#02, ‘Bouwstrijd’, het Instituut, Amsterdam, NL, 2010

• Artist-in-residence

hOUTSKOOL, ‘Atelier#2’, artzine, Utrecht, NL, 2010

2013

Afropolis, City, media, art, Rautenstrauch-Joest Museum,

Jan van Eyck Academy, Maastricht, NL

Cologne, DE, 2010

Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow, DE

MIM Report 2010, ‘Model Citizens’, Maastricht, NL, 2010

2012

Model Citizens – Continuum, Schunck, Heerlen, NL, 2010

Air-laboratory, Centre for Contemporary Art Ujazdowski

Artist Residences Around the World, Someone’s Garden,

Castle, Warsaw, PL

Tokyo, JP, 2009

Capacete, Central da Cultura, Rio de Janeiro, BR

On Residencies, Cairo Residency Symposium, Townhouse

2011

Gallery, EG, 2009

PiST///, Fonds BKVB, Istanbul, TR

I_wanna_see_you, Overslag, NL, YYZ, CA, 2008

2010

Shatana Workshop 2007, Shatana, JO, 2008

Capacete, Fonds BKVB, Rio de Janeiro, BR

De Overslag 2006-2007, Eindhoven, NL, 2008

IASKA, ‘Spaced – art out of place’, Manama, BH

Hello world, CBK ’s Hertogenbosch, NL, 2007


Der vorliegende Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung Deze catalogus verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling Transnational Series Kurator curator Barbara Cueto Für den vorliegenden Katalog / voor deze catalogus Herausgeber / uitgever euregio open house Text / tekst Barbara Cueto, Berlin Gestaltung / ontwerp Lucie Coron © 2013 Die Rechte an den abgedruckten Kunstwerken liegen bei den Künstlern, Abdruck und Vervielfältigung nur mit ausdrückli­ cher Genemigung / De rechten van de afgebeelde kunstwerken liggen bij de kunstenaars. Print en reproduktiewerk slechts met uitdrukkelijke toestemming. mit freundlicher Unterstützung / mede mogelijk gemaakt door

www.deutschland-nederlands.eueuregio rhein-maas nord / euregio rijn-maas-noord Konrad-Zuse-Ring 6 41179 Mรถnchengladbach Telefon / telefoon +49-(0) 21 61-69 85-0 Fax +49-(0) 21 61-69 85-555 info@euregio-rmn.de www.euregio-rmn.eu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.