Page 1

2 സചിത്ര് ഹഫ്്രയാള െം

അളകാ: 2

സെംള

ാ: 43

ഒക്്ടാബർ 17, 2019

ദായ്ജിവർൽഡ് ടിവിളചർ എളത്വൽ ള ാത്ഡിഗസ് നിർമാണാളചാ '് ാ്

ാ' 200 എപി്സാഡാഞ്ച്യാ ഹ െംത്ബാർ വീജ് ക

ൊങ്കണി 1


ദായ്ജിവർൽഡ് ടിവിളചർ എളത്വൽ ള ാത്ഡിഗസ് നിർമാണാളചാ

'് ാ്

ാ' 200 എപി്സാഡാഞ്ച്യാ ഹ െംത്ബാർ

വീജ് ക

ൊങ്കണി 2


ധരുൻ പർത ചപ ണ പർയ ന്ത് സഗ്ചളാം ചജവൺ ചര ശ്യ ന്ത് തയ ർ ജ ത ച ാം. ജ യ്തയ ച ക ക് ഘർ യ കുജ്ന ന്ത് ര ന്ദുങ്ക് ജ യ്ന തചലാം ജ ലയ ൻ ആാംഗ ് ന്ത് വ ശശ്സ് ര ന്ദചണയ ഘ ൽത ച . ച്യ ത ത്ക ക് ര ന്ദചണയ . ് ക ചര ചസ മ്്ൺത ച . ചര ചസ മ്്ചള സബ്ദ് 'രശസ ഈ' മ്്ളയ പർസ യൻ സബ്ദ ഥ വ്ന് ചക ങ്കണ ക് ആയ്ല . ആജ്ക ൽ ക ജ ര യ ര ന്ദ്പ സഗ്ള ജവ ബ്ദ ര ശകടര ാംഗ് ചക മ്ചണയ വയ്സുൻ ചഘത ത് ജ ലയ ൻ 'ചര ചസ ' സബ്ദ് ആമ്ച യ ഉഭ്ത വള ന്ത്ച മ യ ഗ് ജ .

ക ാംയ് വീസ് പഞ്ച്വീസ് വർസ ാം ആദ ാം പർയ ന്ത് ക ജ ര ച സാംഭ്രാം ഘർ യ ് ആാംഗ ാംന ൽത ച . ചര സ ഥ വ്ന് വീജ് ക

പ ട്ല്യ ൊങ്കണി 3

യ ർ വർസ ാം ഥ വ്ന്


ചക ങ്കണ യ ്യ ഉഭ്ത ക് ജീവന്ത് ദവർച ാം ക ാം ദ യ്ജ വർൽഡ് ചട വ ശ്ൻ വീജ് ക

്ർചയക ആയ്ത ര സക ള ാം സ ചഡഇഭ്ക ചവ ര ചഞ്ച്ർ 'ചര ചശ് ' ന ാംവ ച ാം, ഖ ൺ-ചജവൺ-പീവന ചഞ്ച്ാം സീര യൽ ഭ്പസ ർ കരീത് ആയ്ല ാം. എചഭ്വൽ ചര ഭ്ഡ ഗസ് ് കുജ്ന ക രയ വൾ ച വ്ന് വർത . 2015 ഇചസവന്ത് സുരു ജ ചലയ ച്യ ക രയ വള ച 200-ചവ എപ ശസ ഡ് (ആങ്ക്ചഡ ) ്യ ് ഒക്ശട ബർ 13, 2019 ത ര ചകർ ദ യ്ജ വർൽഡ് ചട വ ശ്ന ച ർ ഭ്പസ ർ ജ ത . ്ർചയക ്ഫ്്തയ ന്ത് ് ര ന്ദ്പ ക രയ വൾ അർധയ ചവ ര ഞ്ച് ആസ് ത . പുൺ ച് വ ശശ്സ് എപ ശസ ഡ് എക ചവ ര ച ത ആസ്ച . ്ർചയക എപ ശസ ഡ ചവള ർ എചഭ്വൽ ചര ഭ്ഡ ഗസ് ശദ ൻ ചരസ പ സവത കരുൻ ദ കയ്ത . ച്ാം ര ന്ദപ് ഘർ യ പ ഞ്ച്്-സ ജണ ങ്ക് പ ാംവ്ച ത ത്ച ാം ആസ് ത . പുൺ ്യ വ ശശ്സ് ആങ്ക്ഡയ ന്ത് ര ചയ്ല കുജ്ചനർ ശയവ്ന് ര ന്ദ്തച മ ഭ്ത് ൻ്യ്, ക ാംയ് പന്ന സ് ജണ ങ്ക് ജ ാംവ്ച ത ത്ച ാം ര ന്ദപ് ഏക ് പ വ്ട ാം ര ന്ദ്ച ാം കചശ്ാം മ്്ണുൻ ദ കയ്തച . ്യ ആങ്ക്ഡയ ൊങ്കണി 4


വ ശശ്ശ്ത ക ചതാംഗീ മ്്ളയ ർ ച്ാം ര ന്ദപ് ജ ത ാം ജ ത ന വ ശശ്സ് ചവ വ്ള ഗ് രല ാം വീസ് പഞ്ച്വീസ് ജണ ാം ് ജർ ആസുൻ ത ചഞ്ച് ഖ തീർ ചഖൾ, ഇന മ ഞ്ച് ര സ് ആസ് ത . ചര ചശ് മ്്ളയ ർ ഗ്ന മ ടവ ന്ത്ച ാം ത ത്ക ക് കൂജ്്ന മ്്ണുൻ അർഥ് ജ ത ജ യ രീ, ചര . ചശ് . മ്്ളയ ർ 'ചര ഭ്ഡ ഗസ് ശശ് ' മ്്ചള അർഥയ് ജ ത .

ചരസ പ ദ ത ന , ച ക ക് ര ന്ദുങ്ക് സ ീസ് ജ ാംവ്ച ബര , ര യ്ചകച ർ ഡ ത് ധയ ൻ ദീവ്ന് ത ചണാം പർഗട് ചക യ ത്. ത ആത ാം പ ട്ല്യ ചസ ള വർസ ാം ്യ വ ര ഗ സാംപ ദക ജ വ്ന് മ്്യ്നയ ക് തീൻ- യ ർ ചരസ പ ദ ത . ച്യ ചരസ പ ദ യ്ജ വർൽഡ് വ ച് പ ത ക ധ ഡുൻ ദ ത ത്. ക ാംയ് ചഥ ചഡപ വ്ട ാം മ്് ൽഗഡയ ങ്ക് ചമളുൻ, ത ചഞ്ച് ഗ ാം വ ർൻ ത ചഘത .

ദ യ്ജ വർൽഡ് ജ ള ജ ഗയ ർ 2003 ഇചസവന്ത് ചരസ പ വ ര ഗ് സുരു ജ ചല . തയ ക രൻ്സ് ്യ സന്ദർര ർ ആന്ന മസ്ശ വ ര ഗ സാംപ ദക ആസല . എക വർസ ഉഭ്പ ന്ത് മ്്ളയ ർ 2004 ഇചസവന്ത് എചഭ്വൽ ചര ഭ്ഡ ഗസ ൻ ് പ സാംപ ദക്ണ ജവ ബ്ദ ര ചഘത് . ആജ് ദ യ്ജ വർൽഡ ച ർ സ ചഡപ ാംയ്ശ ങ്ക് മ കവുൻ ചരസ പ ആസ ത്. ആന ് ന്ത്ച യ പ ാംയ്ശ ങ്ക് മ കവുൻ ചരസ പ എചഭ്വൽ ചര ഭ്ഡ ഗസ ൻ സവത പചയ്ലാം ര ന്ദപ് കരുൻ, ത ഞ്ച് രൂ ് കുൻ, ചതയ സ ർചകയ ആസ ത് മ്്ൺ ചര ഗ്ല്യ ഉഭ്പ ന്ത് മ ഭ്ത് ച ക ക് ദ യ ത്. ച്യ

ദ യ്ജ വർൽഡ് ചട വ ശ്ന ച ർ 2015 ഇചസവന്ത് ച് ര ന്ദ്പ ച ശശ് 'ശര ശശ് '

വീജ് ക

ൊങ്കണി 5


ത ചണാം ഭ്പ രാംര് ചകചല . 2019 ഒക്ശട ബർ 13 ത ര ചകർ ചദ ൻശ് ാംചവ എപ ശസ ഡ് ഭ്പസ ർ ജ ത ന ത ചണാം ർശ് ാം ചരസ പ ച ക ക് ദ ചലബര ജ ത ത്. വീജ് ക

ൊങ്കണി 6


്യ ചട വ ശ്ൻ ശശ് -ക് ചയചദ ൾ പ സുൻ ഖുശ് , സവ ത ആന ഗീത ൻ എചഭ്വ ക് സ ാംഗ ത് ദ .് ക രയ വൾ ഇാംഗ്ല് ഷ് തചശ്ാം കന്നഡ ര ചശ്ന്ത് ൽത . ക ാംയ് ചഥ ഡയ സന്ദർര ാംന മ്്ളയ ർ നത ഞ്ച്യ ക ള ർ ച് എപ ശസ ഡ് ചക ങ്കണ ര ചശ്ന്ത് ഭ്പസ ർ ജ യ ത്. ച് സഗ്ചള എപ ശസ ഡ് 'ദ ശര ശശ് - ദ യ്ജ ക ൻ' മ്്ളയ യൂടയൂബ് യ ചന ച ർ പചളാംവ്ക് ചമൾത ത്. ്യ യ ചന ക് ചയചദ ള ് ഇഭ്ക ്ജ ര ങ്ക് മ കവുൻ വർഗണ ദ ർ ആസ ത്. ആഭ്ട ഖ ാം ഭ്പ സ് ഡ ത് ച ക ാംന ത ച യ ചരസ പ പചള യ ത്. ഫ് ശ്് മസ ഫ്ഭ്ഫ് - തസ ചരസ പ ചയചദ ൾ ശദഡ് ഖ് ച ക ാംന പചള യ . ക ാംയ് 37 ചരസ പ ധ ്ജ ര ങ്ക് മ കവുൻ ച ക ാംന പചള യ മ്്ൺത ന ദീസ് ചവത ാം ചവത ന ച്ാം യ ചനൽ ച ക ചമ ഗ ൾ ജ ശത ആസ . എചഭ്വൽ ചര ഭ്ഡ ഗസ് ക ാംയ് ര ന്ദപ് ശ് ചക ാംവ് യ ശ് ചളങ്ക് ചഗല ൻ്യ്. ആപ് ് ക് ര ന്ദ്പ ന്ത് അര രൂ ് ആസലയ ൻ സവത യ ശഭ്പതന ൻ ് ഏക് കുചശ് ത ത ചണാം ആപ് ് കർൻ പ ധയ ാംന ചഘത് യ . ര ന്ദ്പ യ സ്ർ ത ചണാം ഇന മ ാംയ് ചജ ഡ്ല്യ ന്ത്. തയ പയ്ക 2015 ഇചസവന്ത് കയ ശ്യൂ ശഭ്ഗ വർസ് എശസ സ ശയശ്ൻ മാംഗ്ളുർ ് ാംണ മ ണ്ഡുൻ ് ഡലയ 'സവ ദ് ക ജു ക ' പ ധയ ന്ത് ത ക പചയ്ലാം ഇന ാം ചമളചലാം. സ്ർ 2016 ഒക്ശട ഭ്ബ ന്ത് നയൂചഡല യ ത ജ് പയ ച സ ന്ത് ഫ് മ ദ് ച ഫ്് വ ക സ് ഖന്ന ൻ ചവ രവ്ണ ചകലയ 'ഭ്ബ ാംഗ് പ ധയ ന്ത് യുവർ ശടസ് ട യസ്് ട ചബൌൽ' സ്ർ ത വ ഞ്ച്വ്ണ ജ ല . ചക ങ്കണ കവ ചമ വ ൻ ചര ഭ്ഡ ഗസ് ത ച പത ആന ്യ ചജ ഡയ ച പൂത് ഗയ വ ൻ ചര ഭ്ഡ ഗസ് മണ പ ൽ വീജ് ക

വ ശ്വവ ദയ യ യ ചവൽകാം ഭ്ഗൂപ് സ്ൂക ന്ത് ച് ശടൽ മയ ചനജ്ചമണ്ട ന്ത് സനദ് ചജ ഡുൻ ച ഫ്ന്ന യ മയ ര ചയട് ച് ചട ന്ത് വ ഭ്വ് കർത . ചത എചല ഉത്ീാം ന ച് ീപ യ് വ്്യ്. -വീജ് വർളദഗാർ, മെംഗ്

---------------------------------------------------------------

മി ാ് ാഡാന്ത് ളകാകണി കവിരാസാദർ സർര് -2

ചമ വ ൻ ചര ഭ്ഡ ഗസ യ മുശഖൽപണ ഖ ൽ കവ ത ഭ്ടസ് ട ൻ ാംവ് യ ചക ങ്കണ കവ ത സ ദർ സർചത മുാംബയ്ച ദുഭ്സ സർത് ആശ് വ ദ ഭ്പക ശ്ന യ മുശഖൽപണ ഖ ൽ, ഫ്സണ്ട് ശജ ൻസ് ചക ങ്കണ എശസ സ ശയശ്ൻ മ ര ശര ഡ് അന വസയ് ചക ങ്കണ ചവൽശഫ്ർ ൊങ്കണി 7


29 ത ര ചക യ ആയ്ത ര ദൻപ ര ാം 3 ഥ വ്ന് 5 പർയ ന്ത് ല . സാംഘടന ച ക രയദർശ് ചജര ൽഡ് ഡ ’ശസ ജ ൻ മ ഗ്ണയ മുഖ ഭ്ന്ത് ചകലയ ക ത ക് സുർവ ചത ഉഭ്പ ന്ത് സ ാംസ്ൃ ഭ്പത ന്ധ ് ര ഡ സ വ ൻ സർവ ങ്ക് ചയവ്ക ർ മ ഗുൻ സർത വ്ന് ചവ . രുർഗയ ഞ്ച്യ വർഗ ന്ത് പചയ്ലാം തീൻ സ്ഥ ൻ ആപ് ് യ ല ാം; പചയ്ലാം ഇന ാം: ചവശ ര കുട ൻച് മ ര ശര ഡ് ദുചഭ്സാം ഇന ാം: നശവ മ മ ർട സ് ക ന്ദ വ ക രൻ്സ് ത ചഭ്സാം ഇന ാം: ഒശ് ൻ മസ്ശ വ്്ഡ ഞ്ച്യ വ ര ഗ ന്ത് പചയ്ലാം ഇന ാം: ശര ൽ ഡ ’ശസ ജ് വസയ് ദുചഭ്സാം ഇന ാം: ശജയ ത ആ വ ര സ് ന യ്ഗ ാംവ് [പചയ്ലാം തചശ്ഞ്ച്് ദുചഭ്സാം ഇന ാം ചജ ചഡ്ല് ാം, 2020 ഇചസവ യ ജചനര ന്ത് ചഗ യ ന്ത് ുങ്ക് ആസ് യ അഖ ൽ പ ധയ ന്ത് വ ചണ്ട ര രതീയ് ്ന്ത യ സ്ർ ചഘത ാം]

എശസ സ ശയശ്ൻ ് ഞ്ച്യ സ്ശയ ഗ ഖ ൽ മ ര ശര ഡ് ഇഗർചജ യ സര സ ന്ത് സപ്ചതാംബർ വീജ് ക

മ ര ശര ഡ് ഫ് ർഗചജച മ |ബ |വ ൽടർ പ ധ ക ങ്ക് ബചരാം ഡ ’ശസ ജ ൻ സശമസ്് ത സ്ർ മ ചഗ്ല്ാം തചശ്ഞ്ച്് ഇനമ ാം ചജ ചഡ്ല് യ ങ്ക് ഇന മ ാം വ ണ്ട് ാം. ചവദ ച ർ സാംഘടന ച അധയക്് ശ ശജ ൻ ഭ്ക സ് ത , ക രയദർശ് ചജര ൽഡ് ഡ ’ശസ ജ്, ൊങ്കണി 8


ട മസ്ശ ക രൻ്സ് തചശ്ഞ്ച്് ഖജ ഞ്ച് വ ക്ർ ച്ർ ്ുശേദ ര ാം ര ർഡ് മഥ യസ്, ശല ര ൻ മഥ യസ് ആന ച്ര ാം ് ജർ ആസ് ാം.

അശത ബർ 6 ത ര ചക യ ആയ്ത ര ദൻപ ര ാം 3 ഥ വ്ന് 5 പർയ ന്ത് ല .

---------------------------------------------------------------

ളജ ിളമ ിന്ത് ളകാകണി കവിരാസാദർ സർര് -3 ചക ങ്കൺ ത ര ചഞ്ച് മുചഖ ശയ ചഫ്ർന ണ്ഡ സ ൻ കവ ത സ ദർ സർചത യ ചവ രയ്്ര ങ്ക് തചശ്ഞ്ച്് പ ധ ക ങ്ക് ചഘവ്ന് നവ മുാംബയ് ഥ വ്ന് സ്ർ ആയ ലയ ചക ങ്ക ണ സാംഘടന യ മുചഖ ക് ര ർഡ് ഡ ’ശസ ജ ക് സവ ഗത് കർത ് ബ യ് ശല ര ഡ ’ശസ ജ കൽമ ഡ യ മുശഖൽപണ ഖ ൽ രുർഗ ാം (15 വർസ ാം സകയ്ല ാം) തചശ്ഞ്ച്് യുവജണ ാം (15 ഥ വ്ന് 30 പരയ ന്ത് ) അചശ്ാം ശദ ൻ വ ര ഗ ാംന കവ ത സ ദർ സർത് വ്ന് വ്ച് . രുർഗയ ഞ്ച്യ വർഗ ന്ത് പചയ്ലാം തീൻ സ്ഥ ൻ ആപ് ് യ ല ാം; പചയ്ലാം ഇന ാം: സവീഡൽ ചര ഭ്ഡ ഗസ് (കവ ത : എക ര തയ തുചപാം, കവ : ബ ബ് .ഭ്ഫ് .ചദ’ശക സ് ത ) ദുചഭ്സാം ഇന ാം: അ ട പ ശരര (കവ ത : അചബ യ തുചജ രാംഗ് ഉചജ ചഗ , കവ : ബ ബ് .ഭ്ഫ് .ചദ’ശക സ് ത ) ത ചഭ്സാം ഇന ാം: ചമ ശ് ഡ ’ശസ ജ (കവ ത : ശദവ് കചസ ദ സ് ത , കവ : ബ ബ് ഭ്പസന്ന് ന ശഡ ഡ ) ചമ വ ൻ ചര ഭ്ഡ ഗസ യ മുശഖൽപണ ഖ ൽ കവ ത ഭ്ടസ് ട ൻ ാംവ് യ ചക ങ്കണ കവ ത സ ദർ സർചത മുാംബയ്ച ത ഭ്സ സർത് ആശ് വ ദ ഭ്പക ശ്ന യ മുശഖൽപണ ഖ ൽ, ചക ങ്കൺ ത ര ാം ചജര ചമര ് ഞ്ച്യ സ്ശയ ഗ ഖ ൽ ചജര ചമര യ ഇഗർചജ യ സര സ ന്ത് വീജ് ക

വ്്ഡ ഞ്ച്യ വ ര ഗ ന്ത് പചയ്ലാം ഇന ാം: ഭ്പ ൻസ യ ചഫ്ർന ണ്ഡ സ് (കവ ത : മൻശ് ച ാം മടൻ, കവ : ബ ബ് ദീപ്ര ജ് ചഗ ാംചയ) ദുചഭ്സാം ഇന ാം: ച വ ൻ ചഫ്ർന ന്ദ സ് (കവ ത : ൻച്സ് ച ഡവ ആാംഗ്രർ, കവ : ബ ബ് ശയ ചഫ്ർന ണ്ഡ സ്) ൊങ്കണി 9


ത ചഭ്സാം ഇന ാം: ശര യ്ഡൻ മ ശനജസ് (കവ ത : മ്്ജ ചക ങ്കണ , കവ : ഉർജ ത ചര ചബ ചഗ ാംചയ) ചവ രയ്് ർ ബ യ് ഫ് ശ ചമന സ ാംഭ്ഫ് ൻസ സ്ചക ൻ ആചെ വ ർ പർഗടുൻ രുർഗയ ങ്ക് ഉല സ് പ ടവ്ന്, ചക ങ്കണ ര ചസഥാംയ് രുർഗയ ഞ്ച് ശവ ഡ് അശ് ് മുക രുൻ വ്്രുങ്ക് വ്്ഡ ങ്ക് ഉച ദ ച . ദുചഭ്സ ചവ രയ്് ർ വല കവ ഭ്ഡസ ൻ ഇന മ ാം ചജ ചഡ്ല് യ ഞ്ച് ാം ന ാംവ ാം വ ുൻ സ ാംഗ്ല് ാം. [പചയ്ലാം തചശ്ഞ്ച്് ദുചഭ്സാം ഇന ാം ചജ ചഡ്ല് ാം, 2020 ഇചസവ യ ജചനര ന്ത് ചഗ യ ന്ത് ുങ്ക് ആസ് യ അഖ ൽ പ ധയ ന്ത് വ ചണ്ട ര രതീയ് ്ന്ത യ സ്ർ ചഘത ാം] ക ചരയാം ന ർവ ്ൺ ചകലയ ീചയ ചഫ്ർന ണ്ഡ സ ൻ ധ നവ സ് പ ടചയ്ല. ---------------------------------------------------------------

ളഗൌഡ് സാ സവരാളഞ്ച്ർ ഏക് ചാ ിത്രിക് നദർ സവ്ക സ് ് മ യ ചഞ്ച്ർ ആസ്ച ാം ബരഫ്് കർഗലയ ച പര ണ ാം, ബളവന്ത് ല നാംയ് സുചക ൻ ആയ് ആന സ രസവത്, ചക ങ്കണ ഉ വ്പ , ത യ കര വള ർ ജ ചയവ്ന് ആസ്ചല, പ വ സുവ ത് ചസ ധുൻ ച് ജ ഗയ ങ്ക് ചഗച . ചഥ ചഡ ചഗച ക ശ്ീമ ര ക് തർ ച്ർ ചഗച പൂർവ് ര രത ക്. ചഥ ചഡ പ വ്ച ചക ങ്കൺ ആന ശഗ വ ന്ത്. ് ങ്ക ാം ആപാംവ്‍ ചഗ്ല് ചഗൌഡ് സ രസവത് വ ദക്ഷ ണ തയ സ രസവത്, ് ങ്ക ാം അചസാം ആപചയ്ലാം ഉത്ർ ര രത ന്ത് യ സ രസവത് പാംഗ ഡ ാം ഥ വ്ന് വ ാംഗഡ് കരുങ്ക്. ്യ സമ ചജക് ആപയ്ത ച മ്്ചണ ൻ ’ചഗൌഡ്’ ക തയ മ്്ളയ ർ ചത ജ വ്ന ചസ് വീജ് ക

ചമ ൻസ ാം വ ആഫ്ദവത ഭ്ശ്ീ ചഗൌഡപ ദ രയ യ ശ് കവ്ചണച പ ട്ല് വ്ദ ർ ചദഖുൻ, ചജ ജ വ്ന ചസ് ഗുരു ഭ്ശ്ീ ശഗ വ ന്ദ പ ദ രയ ജ ച ശ്ീദ ദ സ െ് ജ വ്ന ചസ് ഖയ ത് ഭ്ശ്ീ ശ്ങ്കര രയ, ജ ചണാം ് ന്ദുവ ദ് വ ശവദ ക് ധർംാം പുനർ ജ വന്ത് ചകച ര രത ന്ത്. ഭ്ശ്ീ ചഗൌഡപ ദ രയ മഠ്, പചയ്ലാം മഠ് സ രസവത ചഞ്ച്ാം ചഗൌഡപ ദ രയ ക് സമർപ ചലാം ചഗ ാംയ് യ ചകശ ശ് ന്ത് സ്ഥ പൻ ചകചലാം ചജജു മരൺ പ വ്ലയ 8 വയ ശ്തമ ന ന്ത്. ചത ഉഭ്പ ന്ത് ചഗ ാംയ് യ ാം ഫ്കവ യ പുര വ കവ ച ക് പ വ്ച . 1564 ഇചസവന്ത് ചതാം മഠ് ചദസവ ട്ചലാം. ആജ് പരയ ന്ത്, കവ ച മഠ ച സവ മീജ ങ്ക് ചഗൌഡപ ദ രയ മ്്ൺ ആപയ്ത ത്. കവ ച മഠ് ചഗൌഡ് സ രസവത് സമ ചജച ാം ആദ മഠ് (ഭ്പഥാം മഠ്) ആന തീൻ മുഖയ് പാംഗഡ് ദക്ഷ ണ തയ സ രസവത ചഞ്ച് - സശ് ത ക ർ, ചശ്ണവ സ് (ക ർബ ര ), ആന ഭ്ത പുർ സ രസവത് (രനപ്) ചജ സർവ ങ്ക് കള ത് ആസ്ച യ ഭ്പക ർ ചഗൌഡ് സ രസവത് വ ചക ങ്കണ ഭ്ബ ഹ്മൺ പ ട്ല്യ 300 വർസ ാം പരയ ന്ത്. ഇതർ സ രസവത് ജ വ്ന സ ത് ചപഡ്ശനകർ, ര ജപുർ സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ ബ വ ക ർസ് ആന കുഡൽശദശ്്ക ർസ്. ൊങ്കണി 10


ശ് ക് പ ന്ത് ’സ രസവത്’ മ്്ൺ ആപയ്ത ത്. ത ണ ാം ഡ് ട വ് ആചൊം ശ് ക പ് ശജയ ത ഷയ് ശ് സ്ഭ്ത്, ആധയ ത്മ ക് സ േ ന്ത്, വത ാം ആന സാംബന്ധ ത് ശ് ക പ് ആന ഭ്പ ർ ജ ണവ യ് ആെ ചകല . ക ശ്ീമ ർ ഥ വ്ന് ശഗ വ പരയ ന്ത് ചഗൌഡ് സ രസവത ഞ്ച് കൂള ചസ ധ്ന് ക ഡുങ്ക്, ’സ രസവത’ മ്്ള ഏക് ഖയ ത് ക ണ ഗമന ക് ് ഡുങ്ക് ജ യ്; ചജന്ന ാം ഉത്ർ ര രത ന്ത് ദുചക ൾ പഡ്ചല , ചതന്ന ാം ത ചണാം ശവദ ക് സബ്ദ് മ സ്ള ഖ ാംവ്ന് ശഘ ശ് ത് ചകചല.

് ) 13 വയ ശ്തമ ന ന്ത്, ഫ്ദവത (ഫ്വശ്വ ശവദ ന്ത് മധവ രയ ൻ ഭ്പസ ർല ര ര ് ശ ക ചമ ഗ ൾ ജ വ്ന് സര ർ ് ്വ ദ് ആചെ സ രസവത ാംന ഫ്വശ്വ ചകച . ത ണ ാം ഉത്ർ ര രത ഥ വ്ന് ് ഡ്ലയ ശദവചതഞ്ച് പൂജ ചക . ച് ജ വ്ന ചസ് ’മ് ൻ ഗ ര ശ്്’ വ മാംശഗശ് , ശ്ത വ ശ് ന്ത ദുർഗ, വ ശ്ു് , ഗശണശ്് ആന സൂരയ. ചത ജ വ്ന ചസ് ’പഞ്ച് യതന ’ച വ പ ഞ്ച്് ശദവചത, പവ ഭ്ത് സർവ് സ രസവത ങ്ക്. സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ ് ങ്ക ാം ശവദ ന്ത്, ര മ യണ, മ് ര രത, രഗവത ആന രവ ശഷയ ത്ര പുര ണ ന്തീ ക ൺസ ാം. ജ ാംവ്ക് പുചര ചത ആയ ചല ര രത ക് ചസഭ്ണ്ടൽ ഏശ് യ ഥ വ്ന് ് ന്ദു-ഖുശ്് പർവത് ആന ഫ്ഖബർ പ സ് ഥ വ്ന് ദക്ഷ ണ ക് ക ാംയ് 2,000-1,500 ചജജു ചമ ർ യ പചയ്ലാം വ ചത ശദശ്ീയ് ശ ക്. ’സ രസവത്’ മ്്ളയ ച അർഥ് ഏക ഭ്പ ഡീത് മൂൾ. ഏചല മ്്ണ്ട കീ ചത മ്്ൺ ’സരസവത ച ാം സന്ത ൻ ശ് ക് പ ചദവത മുഖയ് ജ വ്ന് ശ് ക്പ യ ആന പ ണ്ഡ തയ് വർഗ ക്. തചസഞ്ച്് ആചസയത് കീ ചത സ രസവത നാംയ് യ തഡ വചയ്ല ശ ക്. ്യ ഭ്പശദശ് ന്ത്ച ഭ്ബ ഹ്മൺ മ് ര രത ആന പുര ണ ന്ത് തചസഞ്ച്് ശവദ ക് വീജ് ക

ചഗൌഡ് സ രസവത് ആമ്ക ാം സർവ് ര ജ ാംന ചമൾട ത് പശ് ാം കര വള വയ്ലയ വ വ ാംഗഡ് ര ജയ് കുട മ ാംന 6വയ ശ്തമ ന ന്ത് കദാംബ, ര ഷ്ഭ്ടകൂട, ച് യ്സള, ുകയ ശ് ്ര ആന വ ജയനഗർ ര യ ാംന സ രസവത ങ്ക് ഗർചജച ാം സ്ഥ ൻ ദ ചലാം. ഥാംയ് ആസ്ചല ത ർവ ശസന ധ പത , ഖജ ന്ദ ർ, ര യ്ര ര , ൊങ്കണി 11


ശസന ധ പത ആന വ ശദശ് ര ചസ തർജൺദ ർ. ചത ജ വ്ന ചസ് ഫ് മ ദ് വയ പ ര , ജ ണ ാം ദരയ വയ പ ർ ത ചഞ്ച് ചകചല ഈശ് നയ് ആന പശ് ാം ശദശ് ഞ്ച്യ വയ പ ര ാം ഥ വ്ന്. ത ചഞ്ച്ർ ര ജ ങ്ക് ര ര ് പ ചതയണ ആന അര മ ൻ ആചസ് . സ രസവത ഞ്ച് മ ാംയ് ര സ് ജ വ്ന സ് ചക ങ്കണ .

ശപ ർ ുഗീസ് വയ പ ര ാം പ ട്ല്യ ൻ ആയ്ല ശപ ർ ുഗീസ് ഭ്കീസ് ത ാംവ് മ ചശ്യ നര . 1500 സുർവ ചതക് ശപ ർ ുഗീസ ാംന ട കർച ാം ക ാം സുർവ ത ച ാം. കചനവഡ്ർ ഡ് ട വ് സ രസവത് കുട മ ാം ശഗ വ ചസ ഡ്് ന ചഗ ാം ത ഞ്ച്യ് കുട മ ശദവചതാം ബര ബർ, അചെ ജീവ് ര സ്ചകർ ഘ ൽൻ. ദക്ഷ ൺ ശഗ യ ന്ത് നവ ാം ചതാംെ ാം ഉചദ ാം ത ഞ്ച്യ ശദവചതങ്ക്. ശവൾ പ ശ് ർ ജ ത ാം ഇമ ജ നവയ ചതാംെ ങ്ക് വ്ച്ച യ ചഗ ാംയ ന്ത് ബ ന്ദ്ലയ നവയ ചതാംെ ങ്ക് (ദ വ്ള ങ്ക്) ത ാം ദ വ്ള ാം ആദ്ല്യ ഭ്പ ീൻ ജ ഗയ ർ നാംയ് തരീ. ചഥ ചഡ ശ ക് ശകരള ക് വസ് ത കരുങ്ക് ചഗച ആന ഥാംയ്സർ ദ വ്ള ാം ബ ന്ദ് ാം ഡ് ട വ് വ ശ്ു് ആന ത യ അവത ര ങ്ക് സമർപുൻ. ് സ രസവത് മഠ് ശഗ കർണ ഭ്പഥാം ഫ്വശ്വ മഠ ച ാം 1475 വയ വർസ വ രണ സ ന്ത് ആസ ചകച ാം. ശഗ കർണ മഠ സുർവ ത് ഭ്ശ്ീ പ മ ർ മഠ ബര ബർ, ഉഡുപ ഭ്ശ്ീപ ദ് മധവ രയ യ ആട് ക മഠ ാം പയ് ഏക്. ചക ച്ച ന്ത്ച ാം ക ശ് മഠ് വ ശഗ കർണ മഠ് 1560 ഇചസവന്ത്ച . സർവ് ് ് സ രസവത് (മധവ ) ജ വ്ന സ ത് ഫ്വശ്വ കു വ (പ ട്ല് വ ) ഏ‍ ് ക ശ് മഠ് വ ശഗ കർൺ മഠ ച . ’സ് മ ർഥ്’ സ രസവത് വീജ് ക

ഏ‍ ് കവ ച മഠ് വ ന ഷ്ഠ ദവർത ത്.

ഭ്ത പുർ മഠ ക്

സ രസവത ാംന മുചഖൽ ്ുചേ ശക ഡ വ നഗർ അധ ക ര ാംഖ ൽ ആചെ ചകചല. സര ർ കുട മ ാം ശഗ വ ഥ വ്ന് ര ഭ്യ് ശയവ്ന് സല ൽ് ൻ നഗര ാംന ആന ്ളയ ാംന ജ ചയാംവ്ക് ആയ്ല ാം ശ് ചമ ഗ , ദക്ഷ ൺ ആന ഉത്ർ കന്നഡ ജ ലയ ാംന . സ രസവത് ജ വ്ന ചസ് 1840 ഇചസവന്ത് ഇാംഗ്ല് ഷ് ശ് ാംന ശ് ഖാംവ്ക് സുർവ ത ത ന ത ച ഫ് യ്ചദ ചജ ഡ്ചല. തചസാം ജ ലയ ൻ ത ഞ്ച് സമ ജ് മുഖ ർ ചഗ ആന ബചര പയ്ചശ് ഖ മ ാംവ്ക് ഗ്ല് . സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ ങ്ക് ത ഞ്ച്യ ആൽകുാംഞ ഭ്പക ർ വ ാംഗഡ് ചക ാം (വൃത് ദ ഖവ്ന്), ശഗ ഭ്ത (പ ൾഗ ) വ മഠ് (ഫ്ദവ ക് ഗുരു).

സാ സവര്

ാൺ ആനി

ാന്ദാപ്:

ഡ് ട വ് ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ ഭ്ത പുർ സ രസവത് ആന ചഥ ചഡ ര ജപുർ സ രസവത് ധർൻ ര ന്ദവയ് ഖ ാംവ്ച . ത ചഞ്ച്ാം ഖ ൺ ഡ് ട വ് ൊങ്കണി 12


ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ ഞ്ച് ാം ചഥ ഡ ാം വ ശശ്ഷ് ര ന്ദ്പ ാം ജ വ്ന സ ത് ദ ശത യ് (ചക ങ്കണ ദ ൽ. ര ര ് ക ഫ് മ ദ് ര ന്ദ പ് ത ങ്ക ാം), ബീചബ ഉപ്ര (ക ജു ശമ യ് ഘ ൽൻ), വൽ വൽ (രർഷ ക് ര ന്ദവചയച സ്ൂട , ചഭ്ഫ്ഞ്ച് ാം ഥ വ്ന് ആചെ ചകചല ), പ ചഭ്ത ചഡ (ആളവ ാം പ ന ാം മസ ച ഘ ൽൻ ര ന്ദ് ാം), ണ ഘശ് ( ചണ ന ർ കചഡയന്ത്), കഡ് ഗ ചക (ഉകഡ് ന ചസ് ചപ ചണ സ് ബചഗ്ല്

പ യ വ് ആന ച സുൺ ന സ് ത ാം. തര പുൺ ചഥ ചഡ ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ ഉത്ത് ചകന ര , ശഗ വ ആന മ് ര ഷ്ഭ്ട ന്ത്ച ജ വ്ന സ ത് പ സ്ചക ചവജ ശടര യൻ (മ സ്ള ഖ ാംവ്ച ). ഖ ണ വള ന്ത് മ സ്ള ചസർവുഞ്ച് മ്്ളയ ർ ചത ന ൻചവജ ശടര യൻ മ്്ൺ നാംയ് മ്്ൺ ന്ത്ത ത്. ചജന്ന ാം സ രസവത നാംയ് സുചക ൻ ആയ്ല , സ രസവത് ചജ കൃഷ കരുങ്ക് ജ യ്ന ചസ്, ത ങ്ക ാം മ സ്ള ഖ ാംവ്ക് പർവൺഗ ദ ല ഖ ൺ ജ വ്ന്. മ സ്ചളക് ത ണ ാം ഉദ് ക ര ന്ദവയ് മ്്ൺ ആപാംവ്ച ാം ആചസ്ാം (ജൽ ക യ്). പുൺ ശതയ് ഫ്കത് ര ന്ദവയ് മ ഭ്ത് ഖ ത ത് പ യ വ് ആന ച സുൺ ന സ് ത ാം സർവ് പർചബാം ചവള ർ ആന ചസ മ ര ച ാം, മ്്ളയ ർ ചത ദീസ് ഭ്പരു ശ് വ ക് ഏക് ശ്ുര് ദ വസ്. ര ന്ദ്പ ക് ത ാം ചമ സ്ുത ന ർൽ ആന മസ വ പർത ത്. സർവ് ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ ങ്ക് ത ന്ദുൾ മുഖയ് ഖ ൺ.

ഖ ൺ), അവ്ന സ് ആാംചബ സ സ ാം (ആന സ്, ആാംബയ ാം കഡ ), പ ചത ള (്ൾദ ചഖ യ ാംന ന ർൽ ആന ശഗ ഡ ൂൺ), മൂഗ ചമ ചള ര ന്ദയ് (പ ള ാം ആയ ചല മൂഗ് ബചഗ്ല് ഖ ൺ), പ യസു (ഖീർ ദൂധ് ആന സുഖ ാം ഫ്ള ാം ഘ ൽൻ ചകചല ). ളഗാഡ് സാ സവര് ത്ബാഹ്മണാളഞ്ച് മ ള ൽ ആചാർ: ച്ർ ഡ് ട വ് സമ ജ ാംപര ാം ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ ങ്ക് ത ചഞ്ച് മ്്ചള ആ ർ ത ഞ്ച്യ ജ ചണയന്ത് ആസ ത്.

വീജ് ക

ൊങ്കണി 13


ബാർളസാ: ആടവയ മ് നയ ന്ത് ഗർചരസ്് ത ആവയ് ആെയ ആവയ് യ ഘര (കുള ര ) ചവത ആെയ ബ ള യ ഭ്പസൂത്പണ ക്. ഭ്പസൂത്പണ യ ഇഭ്ക വയ ദ സ ബ ർചസ ദവർത ത്. ബ ൾശ്യ യ ക ന ങ്ക് ചത പ് ത ത്, ്യ ദ സ

ബ ൾശ്യ ക് ന ാംവ് ദവർൻ പ ൾണയ ന്ത് ദവർത ത്. ആജ ബ ൾശ്യ ച ാം ന ാംവ് ത യ ക ന ന്ത് പുസ്ുപ സ് ത ആന ജ തക് സ ാംഗ ത ത്. രുർഗയ ക് തീൻ മ് ചന രർത ന , ദ വ്ള ക് ചരട് ദ ത ത് ആന തയ ഉഭ്പ ന്ത്, രുർചഗാം ബ പ യ് ബര ബർ ചവത .

ഉപനയന) കർത ത്. ്യ ചസചരമന ന്ത്, ജ ചണവാം വ പവ ഭ്ത് സുത് രുർഗയ യ ദ വയ ഖ ന്ദയ ർ ദവർത ത്. ്യ ദീസ ഥ വ്ന് ചത ത യ ജ ത ച അധ കൃത് സ ചന്ദ ജ ത , ആന ത ക ദവ ജ മ്്ൺ ആപയ്ത ത് (മ്്ളയ ർ ’ദുചഭ്സ പ വ്ട ജൽമ ചല ’ മ്്ൺ അർഥ്) ആന ത ചണാം ്യ ദ സ ഥ വ്ന് തീഭ്വ് ശ് സ്് ത പ ളുങ്ക് ആസ ്യ ആവ്ചദക് ത ക ഭ്ബഹ്മ രയ മ്്ൺ ആപയ്ത ത്. ച്ാം ജ ചണവാം വർസ ക് ഏക് പ വ്ട ബദ്ല് ത ത് ചഫ്സ് ത സന്ദർര ർ. ചഗൌഡ് സ രവ്വത് ഭ്ബ ഹ്മൺ മുഞ്ചജച യ ആ ർ ജ വ്ന സ ത് ശദവത ഭ്പ ർഥന , ഗണപത പൂജ , ഉദദ മൂർതു, മ തൃശര ജന, യജ്ശന പവ ത ധരന, ഭ്ബഹ്മ ര അഗ്ന ക രയ, സ വ ഭ്ത ഉപശദശ്, ദണ്ഡ ധരണ, മ ഭ്ത ര ക്ഷ ഇതയ ദ . ലഗൻ:

ചാവ്ലാ: ബ ൾശ്യ ക് ശദ ൻ വർസ ാം ജ ത ന , ത ചഭ്സാം വരസ് രർ യ പചയ്ലാം " വ് (രുർഗയ ച ാം പചയ്ല ശകസ് ക ഭ്ത പ്) ദവർത ത്.

"

മ ഞ്ജി:

ഏക് ച ർചക 8 വർസ ാം ഭ്പ ചയച ജ ത ന , ത ക മുഞ്ജ (ചക ങ്കണ സബ്ദ് വീജ് ക

ഏക് ആചെഞ്ച്് മ്്ചളാം ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ ഗ്ന ന്ത് ് ാം സർവ് ക രയ ാം ആസ് ത ത് - വരൻ ആചപ ച ാം, ൊങ്കണി 14


നന്ദ , ന ഫ്ശ്ത ാംബുൽ, ചയദുർ കൻസ്ന ന , ഉർധ മുർഥു, ക ശ് യ ഭ്ത, ഗ്ന, ് വൻ പൂർണ വത , ച ൌത ന ൻ, തുൾസ പൂജ ആന മണ്ഡൾ വ രജൻ. മർണാചി ീര്: ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ ാം ദുചഭ്സ അതീ മുഖയ് ആ ർ മ്്ളയ ർ മർണ

ചസചരമന . സർവ് ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ ത ഞ്ച്യ ശവദ ക് രീത ഭ്പക ർ ചമല കൂഡ് സ് ത ത്, മുഖയ് ജ വ്ന് മർണ യ ഏക ദീസ ര തർ. മർണ രീത് 13 ദ സ ഞ്ച് ചസചരമന ആട പ് ത . ജൾലയ കൂഡ ച ചഗ ചബ ർ ശദ ൻ നാംചയ ാം സ ാംഗ ത ചമൾ യ ജ ഗയ ർ (സാംഗാം) വ ദരയ ന്ത് ശ് ാംപ് ഡ യ്ത ത്. ച്ർ സർവ് ് ന്ദവ ാംപര ാം, ഗാംഗ , ശഗ ദ വര നാംയ് വ ക ശവര നാംയ്. ്ർ വർസ ത ങ്ക ാം ശ് രദ ാംവ്ക് ആസ . ച് ആ ർ സന്ത ന ന്ത് യ ാംന (മുഖയ് ജ വ്ന് സർലയ ച വ്്ചഡ്ല് പൂത്) വ്ന് വ്്ർത .

ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ സർവ് ് ന്ദു ചഫ്സ് ത ാം ആ ര ത ത്. ത ാം ് ന്ദു ഭ്ന്ദമ ന കയ ച ണ്ഡർ പ ൾട ത്. പഞ്ച് ാംഗ് സ ർകയ ൻ പ ൾട ത്, തയ ഭ്പക ർ ത ങ്ക ാം ഉപവ സ് ആന ചഫ്സ് ത ാം ആ രണ ങ്ക് കളയ്ത . ര രത ന്ത് ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മൺ സമ ജ് ക ചതഞ്ച്് ദുബ വ് ന സ് ത ാം ഏക് പുര ൺ ചക ങ്കണ ഉ ാംവ് സമ ജ്. തുാംചവാം ന്തുങ്ക് സക് യ ്ർ ഏക വർതു ാംന ത ണ ാം ഭ്പമുഖ് പ ഭ്ത് ചഘത് ആഖയ ര രത ന്ത് ് നാംയ്, സഗ്ളയ ജഗത് ക് ത ണ ാം ദ ല ശസവ വ്്ർത . സാംസ ർരർ ചഗൌഡ് സ രസവത് ഭ്ബ ഹ്മണ ങ്ക് ആമ ാം പചളചവയത ്ർ ശദശ് ാംന , ആജ് ആമ ആമ് ാം ര രതീയ് ചഫ്സ് ത ാം സാംസ ര ദയന്ത് സാംഭ്രമുചഞ്ച്ാം ആമ ചദഖ ത ാംവ്. ചക ങ്കണ വീജ് ആത ാം യ ർ പ ാംന ആചസ ൻ ഡീത് ശ ക ക് ചമ ഗ ൾ ജ ത . -വിവിധ് മൂ ാെം ഥാവ്ന് ആ ായിളലെം ഐവൻ സൽഡാൻഹാ ള ടാൻ. ---------------------------------------------------------------

214 വയാ മഹിനയാ യാ മാഞ്ച്ിളയർ

സാധകാക് സന്മാൻ ആനി സെംഗീര്

് െം: ളഫ്സാ

സെംസാർ

വീജ് ക

06.10.19 ചവർ ക ാംഗണ ന്ത് 214 വ മ്്യ്നയ ള മ ഞ്ച് ജ വ്ന് അന്തര ഷ്ഭ്ടീയ് സാംഗീത് ദ വസ് ആ ചകച . സുർചവർ ആചയ്ലവ ര് യ ദ സ ാംന ചദവ ധ ൻ ജ ലയ ചജര ബശജ ഡ , ശഗ പ ചഗൌഡ ആന ച്ര ചബ യ് ് ങ്ക ാം ഭ്ശ്ദ്ധ ഞ്ജ അർപ . ൊങ്കണി 15

രൺ


്യ ചവദ ർ ചജ യ്ഫ്ുൽ ബീട് സ ് ണ ാം തയ ർ ചകല , ചജര ബശജ ഡ ് വീജ് ക

ശയ ഘര കുള ര സ ഡ , എര ക് ഒശേര ചയ ൻ ച ക ർപൺ ചക ൊങ്കണി 16

.


ഏക് ഖ് വീന ഡ ശസ ജ ് ക , സശമൾ സമനവയ സുനീൽ ചമ ശന്തചര ൻ ് ത ന്തർ ചകച .

്യ ് ചവള ാം സുശമള ൻ, മ ണ്ഡ് ചസ ര ൺ, 214 ചവയ മ്്യ്നയ ചളയ മ ഞ്ച് ചയച ക ക ർ ആന സാംഗീത്ഗ ർ തചശ്ഞ്ച്് ച്ർ അര മ ന ഞ്ച്യ സ്ക ര ൻ, ചജര മ ണ ർഥ് ജമയ ചല രു. ബചജ ഡ യ സ്ര വീജ് ക

സാംഗീത് വ്് ജ ഭ്ന്ത ാം ദുരസ് ത ന്ത് ന പുൺ ചര ന ൽഡ് ആന ചഡ ന ൽഡ് ഡ സ വ ര വ ങ്ക് ‘വ ദയ വ ശ് രദ’ ബ രുദ് ദീവ്ന്, ജ ഗത ക് ചക ങ്ക്ണ സാംഘടന ച നചവ അധയക്ഷ് ചജ യ് ചഫ്ർന ണ്ഡ സ്, ചഗ ാംയ് ് ചണാം സന്മ ൻ ചകച . ചവദ ർ ുവ പ ചണ്ട , ഐര ൻ ചരചബചല , കവ ത ചജ ർജ് ് ജർ ആസ്ല ാം. ൊങ്കണി 17


* ഉഭ്പ ന്ത് രുർഗ ാം, യുവജണ ാം ആന മ്് ൽഗഡയ ക ക ര ചഞ്ച്യ ചമള ന്ത് ‘സാംഗീത് സാംസ ർ’ ക ചരയാം സ ദർ ജ ച ാം. ആചമ ര ചമ ശന്തചര ൻ ക ചരയാം ചയ്ലാം. ---------------------------------------------------------

ഉഡുപ ജ ലയ ന്ത് അതയന്ത് പുര തൻ ഇഗർജ്, കുന്ദ പുര പവ ഭ്ത് ചര ജ ർ മ ചയ ഇഗർജ് ആെയ 450വയ മശ് ത്സവ ച ാം ആ രൺ ആരാംശര ത്സവ് ചര ജ ർ മ ചയ യ ത ര ചക ചഫ്സ് ത ദ സ ഒക്ശട ബർ 7 ചവർ ഉഡുപ

ഉഡ പി ജിലയാന്ത്ലി അരീ പ

ാരൻ ഇഗർജ്

ക ന്ദാപ ർ ള ാജാർ

മാളയചയാ ഇഗർളജളചാ 450 വർസാളഞ്ച്ാ ഉത്സവ്

ദ ചയചസജ ച ഛ ൻസ ർ ഉദയ വർ ഇഗർചജച വ ഗ ർ ഫ് | സ്ടയ ന ശ ചബ ആന കുന്ദ പുർ ഇഗർചജച വ ഗ ർ ഫ് | സ്ടയ ന ത ചഭ്വ മശ് ത്സവ ച ാം ഞ്ഛൻ ഉഗ ത വൺ കർച യ ബര ബർ ൻ ദ ച ാം. വീജ് ക

ൊങ്കണി 18


മശ് ത്സവ ച ാം ഭ്പ ർഥൻ പഭ്ത് ഉഗ ത വ്ന് ഭ്പ ർഥൻ ചകച ാം.

ഉഭ്പ ന്ത് ൽലയ സാംഭ്രമ ച ാം പവ ഭ്ത് ബ ദ ൻ ഭ്പധ ൻ യ ജക് ജ വ്ന് ഫ് | സ്ടയ ന ശ ചബ ൻ അർപുൻ ’് ചര ജ ർ മ ചയ ഇഗർജ് ര ര ് പുര തൻ ജ വ്ന്, ് ധർംാംസര ധർംാം യ ജക്, സ് യക് ധർംാം യ ജക്, ധർംാം രയ്് വ ശ്വ സ ാം ബര ബർ 450 വർസ ചര ജ ർ മ ാംയ് സ ാംബ ൾൻ ആയ്ലയ . അചസാം 450 വർസ ാം ഥ വ്ന് ആമ്ക ാം ചര ജ ർ മ ചയൻ സ ാംബ ൾൻ ് ഡ്ല് ാം. അസച ദീസ് ഫ് ചവ ജ ചല ആമ്ച ാം ര ഗ് ചര ജ ർ മ ാംയ് ത യ പുഭ്ത മുഖ ഭ്ന്ത് ആമ്ക ാം ആശ്ീർവ ദ ാം ദീാംവ്നഞ്ച് ് ് ആയ്ലയ ’ മ്്ണ ച . ’അസ യ മശ് ത്സവ ചവള ർ ആമ ാം ഇതയർഥ് കർച ാം അവശ്യ് ജ വ്ന സ . ആമ ാം ആമ് ാം കുട മ കസ ാം ആസ ത് മ്്ൺ വ മർചസ കരുങ്ക് ജ യ്, ആമ് ാം കുട മ ാം ര യ്ലയ ൻ ചസ രീത് ദ സ് ത ത്, പുൺ ര തർ ചപ ചക ൾ ജ വ്ന സ ത്. കുട ാം മ്്ളയ ർ ശ്ുദ്ധ് ദൂധ പര ാം ആചസ ങ്ക് ജ യ്, ദൂധ ക് ദൂധ് രർശ് യ ർ കചസാം ചതാം പ ഡ് ജ യ്ന തചസാം ആമ് കുട മ ാം ആചസ ങ്ക് ജ യ്. ആമ ാം ര ഷണ ാം കർൻ രചഡ ൻ ധർംാം ഭ്പ ർ കർ ഗർജ് ൻ ആ. ് ന്ദു, മുസ് ാം ത ചഞ്ച് ധർംാം ചത ബരയ ൻ ാംവ് യ പര ാം ത ങ്ക ാം സ്ക ർ ദ യ ാം, ചതഞ്ച്് അമ്ച ാം ആദർശ്് ജ ാംവ്ദ .’ മ്്ചണ ൻ ത ചണാം ആചൊം ഭ്പവ ൻ ദ ച ാം. ചകചരകചെ സ ന്ത് ആചന്ത ന യ പുണയ് ശക്ഷഭ്ത ച ട ഫ് | ശക്ഷവ യർ പ ചണ്ട ൻ ചരക്ർ

വീജ് ക

പവ ഭ്ത് ബ ദ ന ഉഭ്പ ന്ത് ചപ സ് ക ടയ ാംന ചകചലാം ശക ന്ത് വ രയ ർ ഉരചയ്ലാം. ഉഭ്പ ന്ത് പവ ഭ്ത് ചര ജ ർ മ ചയച ാം വ്്ചഡ്ല്ാം പ ന്തുർ കുന്ദ പുർ ഇഗർചജ വ ഗ ർ ഫ് | സ്ടയ ന ത ചഭ്വ ൻ ഖ ാംബയ വഭ്യ് ഉരവ്ന് സ ശങ്കത ക് രീത ൻ ഉദ്ഘ ടൻ ചകച ാം ആന സർവ ങ്ക് വന്ദൻ ചകച ാം. ്യ മശ് ത്സവ യ പവ ഭ്ത് ബ ദ ന ന്ത് സർവ് ഫ് | വ ജയ് ഡ ’ശസ ജ , ഭ്പ ാംശ്ുപ ൽ ഭ്പവീൻ അമൃത് മ ർട സ്, ഭ്ത സ ചഡ ൻ ചബ സ്ചക സാംസ്ഥയ ച യ ജക്, ആന ഇതർ യ ജക് ര ഗ ദ ർ ജ ച . സര ർ ധർംാം രയ്് ാം സ ് മണ്ഡള ഉപ ധയക്ഷ് ശജകബ് ഡ ’ശസ ജ , ക രയദർശ് ചഫ്ൽസ യ ൻ ഡ ’ശസ ജ , 18 ആശയ ഗ ഞ്ച് സഞ്ച് ക ശഭ്പമ ഡ ’കുൻ് , വ ഡയ ചഞ്ച് ഗുർക ർ, പ ൻ മണ്ഡള സദസയ്, ഇഗർചജ രത് തചസഞ്ച്് ഗ ാംവ്ച രത്യീ ശര ജര മ ചയ യ ്യ 450 വർസ ഞ്ച്യ ആശര ാംരത്സവ ന്ത് പ ഭ്ത് ചഘാംവ്ക് ആയ ചല. --------------------------------------------------------------

മെംഗ്

ി സ്ത്രീ

ആസ്്ത്ടലിയാന്ത് ഭാ രീയ്

ാന്ദ്പാളചെം

് ് ഉഗ്ാ ് യ്്ാ പ സക -ഐവൻ സൽഡാൻഹാ ള ട് ആസ്ശഭ്ട യ ന്ത് വസ്ത കരുൻ ആസ്ച മാംഗ്ളുര സ്ഭ്തീ, ര രതീയ് ര ന്ദ്പ ക് ആെ ജ ണ സമർപ ല , വീന ചമശണ്ഡ ൻസ , പചയ്ല ാം കുചവച , ചഥ ഡയ ് ദ സ ാംന ആചൊം ര രതീയ് തചസാം മാംഗ്ളുര ര ന്ദ്പ ച ാം പുസ്തക് സര ർ ശതാംപ ഥ വ്ന് ര ചക ൻ ആചസ്ാം ഉഗത ാംവ്ക് തയ ർ ജ യ . ആെയ വ ശ് ഷ്ഠ ് ന്ത്പ ൻ, ശയ ജന ൻ ആന വയവസ്ഥ ത് സ ധന ൻ, ര രതീയ് ര ന്ദ്പ ച ാം സാംശശ് ധൻ കർൻ, മാംഗ്ളുര സ ാംഭ്പ ദ യ ക്

ൊങ്കണി 19


സവപ ൺ ജയ ര കരുങ്ക് മ്് ക ശഭ്പരൺ ചമചളാം.

ഖ ണ ച ർ ആെ ന ഗ ദവർൻ ത ച ാം പുസ്തക്, "ഡ ീശ്സ് ഇണ്ഡ യൻ" പുസ്തക് തയ ർ ചക ാം. 1980 ഇചസവ ഥ വ്ന് ത ചണാം ര ാംവ് യ ആസ്ശഭ്ട യ ന്ത് ത ക ത ച മ ഭ്ത് കയ ഥര ൻ മ്്ചണ ൻ വൾക ത ത്, ത ത ച പത ഐവൻ ആന ച ർചക നീൽ ബര ബർ ജ ചയത .

ത ച വ ഭ്വ് വ ശ് ഷ്ഠ ് മാംഗ്ളുര ര ന്ദ പ് തചസാം ര രതീയ് ര ന്ദ പ്, ത യ സമ ജ ക് ഡ പാംഗ ഥ വ്ന് ചമൾലയ ഉശത്ജന ൻ, ത ക ച്ാം 230 പ ന ചഞ്ച്ാം പുസ്തക് ഉജവ ഡ ാംവ്ക് ്ുചമദ് ചമള . "ഡ ീശ്സ് ഇണ്ഡ യൻ", സർവ് ര ന്ദ്പ ശമ ഗ ങ്ക് ത ഞ്ച്യ സ ാംഭ്പദ യ ക് ര ന്ദ്പ ങ്ക് തചസഞ്ച്് ഫ്ുഡ ര യ ജന ാംഗ ക് ഏക് സ ാംഗ്ചലാം. ത മ്്ണ്ട ആപുൺ ഋണ ജ വ്ന സ മ്്ജയ പത ക് ആന പുത ക് ത ണ ാം മ്്ചജയ ഥാംയ് ദ ഖയ ലയ ഖള ന സ് യ ശമ ഗ ക് ആന സ്ക ര ക്, ജയ വർവ ാം ് ാംവ് മ്്ചജാം

വീജ് ക

വീന ചമശണ്ഡ ൻസ ത ച ാം ഭ്പ ർഥമ ക് ര ന്ദ്പ ചദചണാം ത യ ആവയ് ഥ വ്ന് ശ് ല സദ ചഞ്ച്യ ഭ്പക ർ. ആചദ്ല് ഉഗഡ സ് ക ഡുൻ ത മ്്ണ്ട , "മ്്ചജാം ചവഗ ഞ്ച്് ചയാംവ്ച ാം ര ന്ദ്പ പുസ്തക് "ഡ ീശ്സ് ഇണ്ഡ യൻ" ഏക് ര ന്ദ്പ ജചമ സ ാംഭ്പദ യ ക് ജ വ്ന് മാംഗ്ളുര ഖ ണ ാംവള ചഞ്ച് , ര ന്ദ്പ ാം ര രത യ ച്ർ ര ഗ ഞ്ച് ാം ് ാംചവാം ് ാംഗ ആസ്ശഭ്ട യ ന്ത് ര ന്ദുൻ പചളല ാം ക്ചണാം ഥ വ്ന് സൂപ്, സഗ്ള ാം ഖ ണ ാം മ സ്ള , മ സ് ആന ര ന്ദവചയ ാം. ്യ പുസ്തക ന്ത് ആസ ത് ര ന്ദ്പ വ ദ ന ാം, ത ന്ദുൾ, ഉചണ്ഡ , സ ദ്, ച ൺ ാം, ചഗ ഡ്ചശ്ാം തചസഞ്ച്് ചഥ ചഡ മസ പ ചട കചസ തയ ർ കർച മ്്ചളാം സയ്ത ്. ് ാം ര ന്ദ്പ വ ദ ന ാം കുചവച ആന ചമശണ്ഡ ൻസ കുടമ ാം ഥ വ്ന് പക ജ ാംവ്ച യപര ാം മ ണ്ഡുൻ ് ഡ്ല ാം ജ വ്ന സ ത്. ഡീത് വ വർ പുസ്തക് ഉഗത യ്ല യ ഉഭ്പ ന്ത് ചമൾടച . ഫ്ുഡ ര ന്ത് ച്ാം ര ന്ദ്പ വ ദ ൻ ബ ചളവ ങ്ക് ജ യ് മ്്ള ് മ്്ജ അര ഷ . ത മ്്ണ്ട ’ "മ്് ക ച്ാം "ഡ ീശ്സ് ഇണ്ഡ യൻ സര ർ ക ള പരയ ന്ത് ജീവ ൾ ഉചര ങ്ക് ജ യ് മ്്ള ് ആശ് മുഖ്ല്യ ജന ാംഗ യ ഫ് യ്ദയ ക്. തരുൺ ജന ാംഗ ക്

ൊങ്കണി 20


വീജ് ക

ൊങ്കണി 21


ആന ച്ാം ര ന്ദ്പ പുസ്തക് ര ന്ദുങ്ക് ശ് ഖയ്ത രു ീക് ര രതീയ് ര ന്ദ പ്-ഖ ണ ാംവൾ -

ര രതീയ് ഖ ണ ാം. തുാംചവാം ്യ പുസ്തക ന്ത് ാം ര ന്ദ്പ വ ദ ന ാം തുചവഞ്ച്് ര ന്ദുങ്ക് സുർവ തുൻ ജീവൻരർ ഏക് ബശര ര ന്ദ്പ ജ ചവയത്. ര രതീയ് ഖ ണ ാം ര ന്ദ്ച സചന്ത സ്. ഒക്ശട ബർ 19 ചവർ ച്ാം പുസ്തക് ഏമ ചേ ൻ.ക മ ർ വ ഭ്കയ ക് പഡ് ട , ഡീത് വ വർ തുർഥ ൻ ചയതച .

ബചരാം ര ന്ദ പ് ര ന്ദുൻ കചസാം ര യ്ചകരര ത് ര ചവ ങ്ക് ജ യ് മ്്ചളാം ഗർചജച ാം. ച്ാം ജ വ്ന സ മ്്ചജാം സവപ ൺ തുാം സാംസ ര യ ഖഞ്ച്യ ര ഗ ന്ത് ആസ്യ രീ, തുക ്യ പുസ്തക ന്ത്ച ാം ര ന്ദ പ് ര ന്ദ്ത ന അചസാം ചര ഗ്ചതച ാം കീ തുക തുചജ ഗ ാംവ് യ ഘർച ഉഗഡ സ് തുചജാം ജീവൻ ഭ്പഫ്ുല ത് കർതച . മ്്ജയ ആവയ്ന ് ഏക് പ വ്ട ാം സ ാംഗ്ചലാം ആസ കീ മൻശ് യ ക ൾജ ക് ചവ വ ട് ജ വ്ന സ ത ഞ്ച്യ ശപ ട ഥ വ്ന്, തുചജ പത വ പത ൺ തുജയ ര ന്ദ്പ വസ്ഭ്ത ച ന ചഡ ബ ന്ദ്ചത ാം തുാംചവാം ര ന്ദുൻ ദ ാംവ് യ ര ന്ദ്പ ച ർ ച് ചന്ദവ ൻ...." വീന ൻ വീജ് പഭ്ത ക് സ ാംചഗ്ല്ാം "പ ട്ല്യ ചഥ ഡയ വർസ ാംന , ര രതീയ് ര ന്ദപ് സാംസ ര ന്ത് യ ര ന്ദ്പ ന്ത് അതീ മുഖ രുൻ ആയ്ല ാം ആസ്ശഭ്ട യ ന്ത് സയ്ത ് തയ ര ന്ദ്പ ച പർമൾ സഗ്ളയ ന ത് യ ൻ രചര ൻ തചസഞ്ച്് തയ രു ക്-ത ക്ശ്യ കചഡയക് ചഗ ൻ! ദക്ഷ ൺ ര രത ന്ത് ് ാം സര ർ ര ന്ദ്പ വ ദ ന ാം സ മ നയ് ജ വ്ന സ ത്,

വീജ് ക

പചയ്ല ഞ്ച് യ ദ സ ാം വ ഷയ ന്ത് ത മ്്ണ , "ഉഡുപ ഫ്സണ്ട് സ സ യ ഞ്ച്യ ഫ്്സ്കൂ ന്ത് മ്്ചജാം ശ് ക പ് സാംപ്ത ,് ് ാംചവ ഊഞ്ച്് ശ് ക പ് ബയ ർ ഒഫ്് ബ സ്ചനസ് മയ ശനജ്ചമണ്ട ന്ത് ഡ ഭ്ഗ ചജ ഡ്ല് ആന യശ്സവീ ഭ്പയത്ന് ചകച ാം. തയ ഉഭ്പ ന്ത് ് ാംവ് മുാംബയ് ചഗ ാം ആന ചഥ ഡ ാം വർസ ാം ക ാം ചകച ാം, ആസ്ശഭ്ട യ ചയാംവ് യ പചയ്ല ാം. മുാംബാംയ്ത ്, മ്് ക സര ർ വ വ ധ് സാംസ്കൃചതച ആന ത ഞ്ച്യ ഖ ണ ാം ക്ച അവ്ക സ് ചല . ് ാംഗ സർ ് ാംചവാം ചസ ധുൻ ക ചഡ്ല്ാം കീ ഉത്ർ ര രത ച ാം ഖ ൺ ആന ദക്ഷ ൺ ര രത യ ഖ ണ മചധാം ബചര ് വയതയ സ് ആസ മ്്ൺ തചസഞ്ച്് ഇതർ ഭ്പശദശ് ഞ്ച്യ ഖ ണ ന്ത്.

ഫ് മ ദ് ചക ഡയ ൾ ര ന്ദ്പ പുസ്തക് ഇാംഗ്ല് ഷ ന്ത് "ദ ചശ്ഫ്്" - "ര ന്ദ്പ " ചക ങ്ക്ചണന്ത് - ആമ് യ കുടമ ക് സാംബന്ധ ത് പ ട്ല് വ

ൊങ്കണി 22


വീജ് ക

ൊങ്കണി 23


ജ വ്ന സ , വീന കയ ഥര ൻ കുചവച ക്. ത ജ വ്ന സ ഫ്വരവ ധുവ്ഡ ഇജ ചദ ർ ജ ൻ കുചവച (1878-1968), മാംഗ്ളുർ യ ഖയ ത് ര ന്ദ്പ പുസ്തക ചഞ്ച് , ആന ര വ് വീന യ ബ പ യ്ച ആചജ ശമര യൻ കുചവച ച , ച് ശദ ഗീ ചഥ ചഡ ശതാംപ് മുാംബാംയ്ത ് വസ്ത കരുൻ ആചസ്. ത ആവയ് ആന ആജ ത ഞ്ച്യ ഗ്ന ക് ക ണ ക് ജ വ്ന്

സാർവജനിക് സെംപർക് കാ യാഗാർ

സശന്ദശ് ഭ്പത ഷ്ഠ ന മാംഗ്ളുർ ആന കർന ടക രീജൻ കമ ഷൻ ചഫ് ർ ശസ ശ് യൽ കമയൂന ശകശ്ൻ ് ചഞ്ച്യ ബര ബർ ’പര ണ ാംക ര സാംവ്ൻ തചസാം സ ർവജന ക് സാംപർക്’ മ്്ളയ വ ഷയ ർ തീൻ ദ സ ചഞ്ച്ാം ക രയ ഗ ർ ഒക്ശട ബർ 6 ചവർ സശന്ദശ് ഭ്പത ന ന്ത് ആരാംര് ജ ച ാം. ചമൾലയ മൂൾ ഭ്പത ചയന്ത്ച ാം ര ന്ദ്പ വ ദ ൻ വ പ ർത ാം. ത ദർര ര ൻ ആത ാംയ്ല ് സ ാംഗത കീ "തയ പുസ്തക മൂള വ ഭ്പത മ്്ചജയ ഗ ാം ആസ , മ്്ജയ ആവയ്ന ് മ്് ക ദ ല ് ാംവ് ആസ്ശഭ്ട യ ആയ ലയ ചതന്ന ാം; ത ാം ക ഗദ ആത ാം കുാംബു ജ യ ന്ത് തരീ മ്്ജയ ഘര ന്ത് തയ പുസ്തക ക് ഏക് വ ശശ്ഷ് സ്ഥ ൻ ആസ ചജാം പുസ്തക് 75 വർസ ാം ആചദ്ല്ാം ജ വ്ന സ ." തയ പർനയ പുസ്തക ന്ത് ാം വ ദ ന ാം വീന യ നവയ പുസ്തക ന്ത് ന ന്ത് - ക തയ ആത ചഞ്ച്ാം ആധുന ക് ര ന്ദ പ് ര ര ് സുധ രുൻ ആയ്ല ാം. ര രത യ ഖ ണ ഞ്ച് വ്്ഡ് ര വന ങ്ക് ചഭ്ഫ്ഞ്ച്്, ഭ്ബ ട ഷ്, ഡ ്, ശപ ർ ുഗീസ്, അരബ്, ഫ് നീസ് ആന പർശ് യൻ വയ പ ര ഞ്ച്യ ആഗമന ന മ്ത ാം ത ഞ്ച്യ ഖ ണ ാംന ആമ്ച ർ വശ്ീ യ് ഘ യ . ചജ ശഗ ാംയ് 400 വർസ ാം ര ജവട് കരുൻ ്യ ചവള ർ ത ണ ാം ആമ്ച യ സാംസ്കൃചതച യർ, ഖ ണ ച ർ വശ്ീ യ് ഘ ൽൻ സുധ രൺ ജ ചലാം ച്ഞ്ച്് മുഖ രുൻ പർനയ മുാംബയ്‍യീ പ വ്ചലാം. ഖണ്ഡ ത് ജ വ്ന് ച്ാം പുസ്തക് "ഡ ീശ്സ് ഇണ്ഡ യൻ", സര ർ ജന ാംഗ ാം സവപ്് ാം നീജ് ജീവന ക് ് ഡുൻ മ യ ന്തർ ശ ക ക് ത ഞ്ച് ജീബ് ്യ ഖ ണ ങ്ക് ആാംവ്ചഡാംവ്ക് പ വ്ചതച ാം ചതാം ഖണ്ഡ ത്. ---------------------------------------------------------------

വീജ് ക

ക രയ ഗ ർ ഉദ്ഘ ടൻ ചകചല മാംഗ്ളുർച ദ ഖ്ചതർ, സമ ജ ക് ന്ത്പ , ശ ഖക് ആന സ ് ത ഡ | എഡവർഡ് എൽ. നചഭ്ജത്, പര ണ ാംക ര സാംവ്ൻ തചസാം സ ർവജന ക് സാംപർക യ മ്് ച്ത യ ഉണയ പണ ൻ ഭ്പസ്തുത് ദ സ ാംന ബ്ുത് സ മ ജ ക് ആന ഇതർ സമസയ സാംരവ്ത ത്. ച്യ ദ ചശ്ൻ കർന ടക ര ജയ യ വ വ ധ് സുവ ചതയാംന വ ഞ്ച്്ലയ ഭ്പത ന ധ ഖ ത എർ ക രയ ഗ ർ ആസ കരുൻ ഭ്പഗത പർ സമ ജ് ന ർമ ൺ കരുങ്ക് സശന്ദശ് സാംസ്ഥയ ച ഭ്ശ്ാം ശ്ല ഘനീയ് മ്്ണ ച . സശന്ദശ് ഭ്പത ഷ്ഠ ന ച ന ർശദശ്ക്, ശസ ശ് യൽ കമയുന ശകശ്ൻച ക രയദർശ് ഫ് | ഭ്ഫ് ൻസ സ് അസ്സ സ അൽശമഡ , അക്ശട ബർ 6 ഥ വ്ന് 8 പരയ ന്ത് ൽ യ ക രയ ഗ ര ച ശധയശയ ശദ്ധശ്്, മുചഖ്ല്യ ടുവട ചക , ക രയ ശയ ജന ാം വ ശ്യ ന്ത് മ ർഗ്ദർശ്ൻ ദ ച ാം. സശന്ദശ് സാംസ്ഥയ യ ശയ ജന സമ ത സദസയ് ജ വ്ന സ് യ എ യ സ് ചഫ്ർന ണ്ഡ സ ൻ ബചരാം മ ചഗ്ല്ാം. സാംസ്ഥയ സഞ്ച് ക , സ ർവജന ക് സാംപർക് അധ ക ര ൺ സവ ത ഡ ’ശസ ജ ൻ ന രൂപൻ ചകച ാം.

ൊങ്കണി 24


---------------------------------------------------------------

"്ദ

് ഉ െംവ്ക് ഏക്

ളജട്, ലിെംളബ, നാർൽ,

മ ർച , മ ർസ ാംഗ് ഉമ്ക ള ാംവ് , ഇതയ ദ , ഇതയ ദ ര രതീയ് സാംഭ്പ ദ യ ഭ്പക ർ. പുൺ സർവ ങ്ക് ്യ ര ഫ് ചയൽ േഗ്ഡയ വ മ ന ക് അസ ് പൂജ കർത ന മ ഭ്ത് സാംസ ർരർ സ മ ജ ക് മ ധയമ ാംന തമ ചസ ജ ച .

മിർസാെംഗ് ളരെം ളജട് ഉ െംവ്ക്"

ാഫ്ാളയൽ പൂജാ

വചയ്ല ാം ശ് ശര ന ാംവ് സമ ജ ക് ജ ള ജ ഗയ ർ ഏക ച്ഛ ചണാം ഉചദവ്ന് ആചയ്ല ാം ചജന്ന ാം ര രത ച രക്ഷൺ മഭ്ന്ത ര ജ്ന ഥ് സ ാംഘ് ര ഫ് ചയൽ ചജട് പൂജ കർത ന . ച്ാം ഘചഡ്ല്ാം ഒക്ശട ബർ 8 ത ര ചകർ ഭ്ഫ് ൻസ ന്ത് യ ദശസ്സ ൽട് ഏവ ശയശ്ൻ സുവ ചതർ ര രത ച ാം ഭ്പഥാം ര ഫ് ചയൽ

േഗ്ഡയ വ മ ൻ ചമൾട ദസര ദീസ .

് വ ജയ് ദശ്മ വ

ശക ൺ മ്്ണ ച ച്ാം ഏക് ഫ് ത സ്പൺ ആന ശക ൺ ചപച മ്്ണ ച ചത ആമ്ച സാംഭ്പ ദ യ് മ്്ൺ. ഖശഞ്ച്ാംയ് വ ്ൻ, യഭ്ന്ത് പൂജ കർത ന ച്ാം സർവ് സദ ചഞ്ച്ാം ാംചബ പ ൾച , ന ർൽ

വീജ് ക

ച്ാം സർവ് ഫ് ത സ്പൺ സാംസ ര യ മൂ യൻ മു യ ു ് ആസ . പ ശ് തയ് ശദശ് ാംന ാംയ് നചവാം വ ്ൻ, ത രുാം, വ മ ൻ വ ഇതർ ഉദ്ഘ ടൻ കർത ന ത ച ർ വ യ്ന ് ചവ ത് ത്; കചഥ ക് അസ യ ് സന്ദർര ാംന ആചെന്ത് ചശ്ണ യ്ത ത് തർ ചഥ ഡയ ക ാംചഭ്ഗസ് മുചഖ യ ങ്ക് ക തയ േുജ വ മ ന ക് ാംചബ പ ൾട ന ’തമ ചസ ’ ജ ച ? ച്ാം ഏക് വ ജ്ബ സവ ൽ ് മ്്ണ ജ യ്. ് ാംചവ ച്ാം ് ാംഗ സർ പർഗട്ല് ാം ചക ണ യ്ച തമ ചസ കരുങ്ക് നാംയ്; ബഗ ർ, ക ചതാം ഘചഡ്ല്ാം ചതാം സ ാംഗ് യ ക്. ത ന്തുാംയ് ച് ാംചബ, ന ർൽ ആന മ ർസ ാംഗ് ്യ ഘടന ന്ത് വ പർല ഖഞ്ച് ര രത വ ഭ്ഫ് ൻസ വ ഖാംയ് ഥ വ്ൻഗീ ആയ ല മ ർചകട ന്ത് ? മ്്ചളാംയ് സവ ൽ വ ർച ാം. ച്ാം മ്്ണ്ട ന മ്് ക ഉഡ സ് ചയത - അശമര ക ന്ത് ചഥ ചഡ ് ന്ദു ബീഫ്് ഖ ത ത് ആന വ ർ യ ർ ത ഗ യ് ര രത നാംയ് മ്്ൺ സശന്ത സ ൻ സ ാംഗത ത്!

ൊങ്കണി 25


്യ ശ ഖന ബര ബർ ആസ ത് ചഥ ഡ ാം പ ന്തുര ാം, ക ർടൂൻ, ഇതയ ദ ഫ്കത് തുമ്ക ാം പചളാംവ് യ ക്.

സര ർ ശ ക് സുധ ർ , ത ങ്ക ാം ചഥ ഡ ാം സ ർചക അർഥ് ന സ്ച കൃതയ ാം ’തമ ചസ ’ കചസാം ദ സ്ത ത്; സാംഭ്പ ദ യ ങ്ക് ഫ് ചത ഘ ൽച ശവൾ ഗ ാം ആയ്ല !

--------------------------------------------------------------------------

’ക ൊബിൻ ഹുഡ്’ കെ. എഫ്. ഡി’സ

ൊെൊക

െം

കെി വമല്വിൻ വര്ാത്ഡിഗസ് ഹ്ാവണം ഉദ്ഘാടൻ വകവല്ം. ്െദിർ മാർവസൽ ഡി’്സാജാ (മാച്ചാ മില്ാർ), ആവപാല്ിനാര്ിസ് ഡി’്സാജാ (മിവവണാ), വത്ടസ്സി പിവടാ (പതിൺ) ആസ്ിം.

നകവെം പുസ്തക്

--------------------------------------------നിവൃത് ബിസ്് ഡൊ| െൊൻ ബയൊ്ടിസ്് ിസ ഹ്യാച് ഒക്ടാബർ 9 വെർ മംഗ്ളുർ ഉർൊന്ത്ല്യാ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്്ാ കാര്യനിര്ത പത്തകർതര് സംഘച്യാ ദഫ്തര്ാന്ത്ല് മംഗ്ളുർവച്ാ ഖ്യാത് സാഹ്ിതി വജ. എഫ്. ഡി’്സാജാ അത്താെർ ഹ്ാവച്ം ്തര്ാവെം കാവണയ പുസ്തക ’വര്ാബിൻ ഹ്ുഡ്’ സാഹ്സിക മിനി കാദംബര്ി വകാങ്ക്ണിവച്ാ ഫാമാദ് വീജ് ക

േ ൊ ആനി നൊ

അ.മാ.വദാ. ്ജാൻ ബയാപിസ്് സി്കവര്ാ (ച്ികമഗളൂർ ദിവെസിജിവച് നിെൃത്ത് വഗാവളിബാപ്) ബുദവാര്ാച്യാ ര്ാതിം 11.20 വൊര്ാർ (അക്ടാബർ 9, 2019) വൊര്ാർ വബംഗ്ളുര്ാന്ത്ല് വദൊദിൻ ജാവല്. ജുല്ായ് 23, 1930 വെർ ജൽമാവല്് ൊങ്കണി 26


താകാ ഥികാപര്ിം വസാഭ്താ. വബൾമാൺ ്പവടല്ാഗിം ഫാമാദ് വെനീൈിൊ ഫർനിച്ർ സംവസ്ഥാ ച്ല്ംവച്യാ ഹ്ാവണം ആപുൺ ഏക ഉത്തീം ഉദയമിം മ്ഹ്വണാനീ സമാവജക ദാഖ്വ് ദില്ാം.

ഫകത് ഏക ഉദയമി

ജാവ് പയ്വൈ മാത്ത് ജമംവക വപച്ാഡിനാസ്താം സഭാർ ദു്ളയാ കു്മാങ്ക് കാം ദീവ് സമാജ് ്സൊ വകവല്്ാ െയക്തി വഹ്ാ.

വത 1987 ഇവസവന്ത്ല് ച്ികമഗളൂർ ദിവെസിജിവച് ദുവത്സ വഗാവളി ജാവ് 56 െർസാം ത്പാവെർ ്നമക ജാവല്്. സുമാർ 32 െർസാം ബിസ്പ് ജാവ് വഗാവളിക വസൊ ദിവല്് വത ദവസംത്് 2, 2006 വെർ നിെൃത്ത് ജാവ് വബംഗ്ളുര്ാന്ത്ല് െസ്തി കര്ുൻ ആവസ്. സർതാനാ താങ്കാ 89 െർസാം ത്പായ്. --------------------------------------------------------------------------

കരെെ ി മിസനെൊക്

ർമാവച്ാ തര്ീ ഹ്ാച്യാ

സംസ്ഥയാന്ത്ല് ഹ്ിന്ദുച് കാം കർതാത്. ജാത്-മത് മ്ഹ്ളയാ സംത്പദാൊച്ി ഗഡ് ഉവത്താൻ സർൊങ്ക് ഏകാച്ച് ര്ീതിൻ പവളംവച്യാ ജാതയാതീത് ര്ൂൊര്ിപര്ിം ആവലാ ൊത്വ ച്ല്യ്താ വത്ഗഗര്ി മി്നജ്. സുമാർ ച്യാർ ദൈകാം ഥാവ് ആലയാ വെനീൈിൊ ഫർനിച്ർ സംസ്ഥയാന്ത്ല്

ദിവ്ളൊന്ത് നവ ൊരതി ന്ദർഭൊർ

ത്കീസ്താംവ

്ൈംവബാര്ാം െത്യ് കാവമല്യാങ്ക് കാം ദില്ാം മാത്ത് നംയ് സ്ഥളീയ് സംഘ്-

ന്മൊൻ

സംസ്ഥയാംനിംയ് സത്കീയ് പാത്ത് വഘവ്

താവച്ം നാംവ വത്ഗഗര്ി മി്നജസ് തര്ീ വബൾമാണാന്ത്ല് താച്ി െളക

പക്ഷാതീത്,

ർമാതീത് ജാവ് സ്ഥളീൊം

സാംഗാതാ ഭർസുൻ, ല്െൻസ് ഇതയാദി ്സൊ സംസ്ഥയാംനി വതാ സർൊങ്ക്

ആസ്ല്്യാംനി താകാ ആപംവവച്ം

െൾവകവച്ാ െയക്തി ജാല്ാ.

’അഡ്ഡി വപാർബുല്ു’ മ്ഹ്വണാ്ച്.

ക്ലിഷ്ട് സന്ദർഭാംനി

ഭാര്ിച് സാവ ം ജീെൻ ജിവെവ് ത്പാവെസ്ഥ് െ ഭുർഗയാംല്ാഗിം ഭാര്ിച് ്മാഗാൻ ഉല്വ് സർൊചിം കാൾജാം ജിക്‍ലല്്ി താച്ി ശൈല്ി ്ല്ാകാമവ ം അഡ്ഡി വപാർബുല്ു മ്ഹ്വളം നാംവ വീജ് ക

കസല്യായ്

ാർമിക ്മാഗാക

വകാ ജായ്നാസ്വച്യപര്ിം െർതൻ കർച്യാ ഹ്ാവച്ം സാവ ം നഡ്വതം സർൊങ്ക് ഏക മാദര്ിവച്ം ജാല്ാം. ജാതയാതീത് കാൾജാച്യാ ഹ്യാ സ്ഥളീയ് ൊങ്കണി 27


െീര്ാക നെര്ാത്തി സന്ദർഭാർ ദിവളാന്ത്ല്

ത്പാംൈുപാൽ ഫാ| ത്പെീൺ അമൃത്

ച്ൽവല്്ം സന്മാൻ കാവര്യം സർൊങ്ക്

മാർടിസാൻ െഹ്സുൻ സർൊം ൈുഭ്

വഹ്മ്മ്യാക പാെെ്ാം.

മാവെം.

ഭാെ്യാ

ജഗത്താക കളിത് നാസ്ച്ി െി്ൈഷതാ ഹ്ാവച്യഥംയ് ആസാ. വതാ ഗാൊവചാ മിത്ത്.

തി മ്ഹ്ളയാർ ഉദയമാച്യാ

കാമാ അഡ്ച്വണന്ത്ലീ വതാ ആലയാ

ഉത്പാന്ത്ല് ഫളാം, ര്ാന്ദവയ് ൊപർൻ കല്ാകൃതി, ഫുല്ാവച വഘാസ് ര്ച്ൻ, ഉവജാ നാസ്താം ര്ാന്ദാപ്, ര്ം്ഗാല്ി, പർവനയാ പാര്ംപര്ിക സദാം

മതിക സവന്ത്ലാസ് ഹ്ാഡുങ്ക് സഭാർ വഗാർൊം വപാസുൻ താങ്കാം ്മാഗാൻ പവളവ് ഏകാ ്ഗാപാല്പര്ിം

ൊപർവച്യാ െസ്തു, നാണിം ത്പദർൈൻ ഇതയാദി സ്പർവ

ച്വല്്.

ഹ്യാ

വഹ്ര്ാങ്ക് ദിസ്താ.

സ്പർ യാന്ത്ല് ഹ്ാവനസ്ടി ത്പഥം, െികടര്ി

സമാവജന്ത്ല് അസല്യാ െയക്തിങ്ക് മാൻ

വച്ൌതീയ് സ്ഥാനാർ ജിക്ലിം.

ദവിതീയ്, ്ത്ബെര്ി തൃതീയ് ആനി െിജ്ഡം

വമൾല്്ി സംഗത് സാമാനയ് ്ല്ാകാകീ വഹ്വമ്മ്ം ആസാ, അഭിമാൻ ആസാ.

മുവഖ്ൽ ശസവര്ാ കിവൊനികസ് െുെ

െീജ് വത്ഗഗര്ി മി്നജാക നമാൻ

കാം, സ്്പാകൻ ഇംെിഷ് ഹ്ാവച്ാ

മ്ഹ്ടാ. --------------------------------------------------------------------------

ത്പാംൈുപാൽ അംഭികാ

െിദയാർഥിങ്ക് ത്പതിഭാ െിഷയാന്ത്ല് ശ്ലാഘൻ

െയക്ത് വകവല്ം.

ണ്ട് സമ ിസ് പി.യു.

ീര്ജ്

ആ്നയക ശസവര്ാ

ഫിർഗവജവച്ാ സഹ്ാെക െിഗാർ ഫാ| െിജയ് ഡി’്സാജാ, "ഏകവ് ആസ്യാർ

ൊസേെിന്ത് ദളൊകചെം

കി്തംയ് സാ ൻ കവര്യത്’ മ്ഹ്ൺ സാംഗാല്ാവൊ.

ഉദ്ഘൊടൻ

്െദിർ ്ര്ാജര്ി

കിണ്ഡർഗാർടൻ ൈാല്ാച്ി മുവഖ്ൽ വമസ്തിർൺ ശൈല്ാ ഡി’അൽ്മഡാ, ശസട് ്മര്ിസ് പി.െു. കാ്ല്ജിച്ി ഉപത്പാംൈുപാല്ിൺ മഞ്ജുളാ നാെർ, ദളാചി ്മല്വിച്ാര്കി ബിനൂ ജെച്ത്ന്ദൻ ഹ്ാജർ ആസ്ിം.

വജാസ്ിൻ

ആൽവഫാൻവസാൻ സവാഗത് വകവല്ം. ഏല്വീൈാ ഡി’സില്വാൻ കാവര്യം നിര്ൂപൺ വകവല്ം.

ആല്ിൈാൻ

െന്ദനാർപൺ വകവല്ം. --------------------------------------------------------------------------

ഏ കുന്ദാപുർ ശസട് ്മര്ിസ് പദെി പൂർവ കാ്ല്ജിന്ത്ല് ഒക്ടാബർ 5 വെർ െിദയാർഥി ദളാം ഹ്ാവനസ്ടി, െികടര്ി, ്ത്ബെര്ി ആനി െിജ്ഡം ഹ്ാവചാ

ൊ മഹൊത്മൊക് ആനി

ൊന്തൊക് ആസപക്ഷുകചെം -*ഫൊ| ക

രഡിക് രപ

ൊശ്, കെ.

.

ആയ്താര്ാ ഒക്ടാബർ 13 വെർ, പാപാ ത്ഫാൻസിസ് ശസട് പീടർസ് സ്്കവര്ാർ,

ഉദ്ഘാടൻ സമാര്ംഭ് ജാവല്ാ. കാര്യത്കമാവച്ം അ യക്ഷ്സ്ഥാൻ കാ്ല്ജ് വീജ് ക

്ര്ാമാന്ത്ല്, ജാൻ വഹ്ത്നി നയൂമനാക (1801ൊങ്കണി 28


സ്മ്മ്ൾ ച്ല്വ് വഹ്ർതാവല്ാ, ആലയാ ഗൂണ്ഡാവെച്യാ ജാണവാവെൻ ആനി വതയച്പര്ിം സംപർക ച്ല്ാവകൻ.

വതാ

ജാവനാവസ്ാ ഏക സ്പിര്ിതാവച്ാ ആനി ബുദവന്ത്ല്കാവെവച്ാ

ീർ; ഏക

തത്വൈാസ്ത്തി ആനി കെി, ഏക ്ല്ഖ്ക ആനി ഭാഷൺഗാർ സർവ താവല്ന്ത്ലാവചാ പുഞ്വജാ വതാ; വതാ ഏക സമൃദ്ധ് ്ല്ഖ്ക, ആനി താച്ിം ്ല്ഖ്നാം ജാവനാസ്ിം വഭൌ ിക ജാവ് സൂക്ഷ്ം ത്പഭാവ ഘാൽച്ിം.

വതാ

സർൊചയാ ഗമനാക ആവെ്ാ വതാ മ്ഹ്ൺ ഏക മുവഖ്ല്ി ആനി ’ഒകസ്വഫാർഡ് സചല്നാക വതാ ആവസ്ാ െിൊദാത്മക െയക്തി, ഇംവെണ്ഡാച്യാ ഇഗർവജന്ത്ല് ഏക െൈീല്ാവെവച്ാ തവസച് തർകാസ്പ വദവച്ാ ച്ിന്ത്ല്പി.

താച്യാ ഇഗർവജൻ

താകാ പന്ഥാഹ്വാൻ ഘാവല്ം താവണം 90) കവഥാല്ിക ഇഗർവജവച്ാ സാന്ത്ല് മ്ഹ്ൺ പാച്ാർതവല്ാ.

ഹ്യാ

മഹ്ിനയാവച്യ സുർൊവതക ഒക്ടാബർ 2 വെർ, ആമി ്മാഹ്ൻദാസ് കര്ംച്ന്ദ് ഗാന്ധി (1869-1948) വച്ാ 150 ജനൻ ദിെസ് ആച്ര്ൺ വകവല്ാ.

ഖ്ചയായ് ്ല്ഖ്ാർ

്ദാനീ െിൈിഷ്് ര്ീതിവച് സംത്ഭം. ആമ്കാം കിവതം ഭാര്ിച് ഉവണം കളിത് ആസാ മ്ഹ്ളയാർ, മഹ്ാത്മാ ഗാന്ധി ആനി കാർഡിനൽ നയൂമനാ മവ ്ാ സംബന്ധ്, ആനി െി്ൈഷ് ഏകതവാ ഉകൽൻ ദിസ്വച്യാ താചയാ ജീെനാന്ത്ല്!

നംയ്

ആസ്താം, ഭാര്ിച് കുതൂഹ്ല്ാച്ി സംഗത് കീ, ഗാന്ധിച്യാ ജീെനാവച്ർ നയൂമനാൻ തീത്വ പര്ിണാം ഘാവല്്ാ. ഒകസ്വഫാർഡ് െുനിെർസിടിവച്ാ വത്പാവഫസർ ജാവ്, നയൂമനാൻ ഋജു വകവല്്ം കീ വതാ മ്ഹ്ൺ ഏക ത്പഖ്യാത് ൈികപി ആനി ച്ിന്ത്ല്പി താച്യാ ജീെൻ കാളാവച്ാ.

വതാ ത്ബഹ്ത്

െിദയാർഥിവചാ ആനി ൈികപയാവചാ വീജ് ക

അഭയാസ് കർച്യാ സംഗ്തിങ്ക് ആനി ജഗവ് ദെര്ുങ്ക് താച്ി ല്ിതുർജി ജി കവഥാല്ിക ഇഗർവജന്ത്ല് ആസ്ി.

നയൂമൻ

സദാച് സത് വസാ ുൻ ആസ്വല്്ാ ഏക ൊങ്കണി 29


ഘര്ാ ്െംവക ശസര്ാൺ നാവസ്ം, പുൺ വതാ പിവഡസ്ത് ജാവല്്ാ, താകാ പാടിം ഇംവെണ്ഡാക വഹ്ര്ുങ്ക് ഥംയ്സർ താര്ും നാവസ്ം.

നയൂമൻ ബര്യ്താ,

"ഹ്ാംവെം സുർൊതിവല്ം ഇഗർജാചി വഭ് കര്ുങ്ക്, താണിം മ്ഹ്വജം ശസര്ാൺ നിംെവെ്ം, ഹ്ാം ഏകായ് സിർെിസാക ഹ്ാജർ ജാവല്ാം നാന്ത്ലര്ീ.

നിമാവണം

ഹ്ാംവ ഏകാ ്കസര്ി ്ബാടി ഥാവ് ഭാത്യ് ആവെ്ാം, മാർസീവല്്സാക െവച്ാ ങ്ക്.

വബാനിഫാസാച്ാ അഭിഭൊൻ ഏക

സഗ്വളാ ഹ്ഫ്വതാ ആമിം ആമ്വച്ം ശസര്ാൺ സാംബാവളം, ആനി ഥംയ്സർ ഹ്ാംവെ വഹ്യാ പങ്ക്തി ബര്വെ്യാ, ’ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്’, വജയാ ഉത്പാന്ത്ല് ജാംവക പാവെ്യാ ഭാര്ിച് ജാണാ ആസ്വച്യാ." വഥാഡയാച് ്െളാ ഉത്പാന്ത്ല്, ഹ്ി കെിതാ (ത്പഥം പർഗ് ജാല്്ി 1834 ഇവസവന്ത്ല്) ജാംവക പാെ്ി ഏക ഫാമാദ് െയക്തി ജാവനാവസ്ാ.

െിക്ടാര്ിെൻ

സ്ഥാപകാങ്ക് ഏക െി്ൈഷ് ആജാപ് ജാവ് തവസം ആവസാൻ െി്ൈഷ് ജാണവായ് തയാ കാളാർ, നിമാവണ വതാ ച്ർച് ഒഫ് ഇംവെണ്ഡ് വസാഡ്് കവഥാല്ിസിസമാക വെംഗുങ്ക് പാവെ്ാ. വതാ ഒക്ടാബർ 9, 1845 വെർ കവഥാല്ിക ജാവ് കവനവഡ്ടർ ജാവല്ാ; െി്ൈഷ് ജാവ്, (പാര്ംപര്യാ ഥാവ് പയ്സ് സവര്ാൻ സാന്ത്ലാച്യാ മർണാവച്ാ ദീസ് വഫസ്താവച്ാ ദീസ് മ്ഹ്ൺ ആച്ര്ൺ കർൻ), കവഥാല്ിക ഇഗർജ് നയൂമനാവച്ാ വഫസ്താ ദീസ് ഒക്ടാബർ 9 വെർ

അ്മര്ികാച്യാ സംെുക്ത് സംസ്ഥാനാന്ത്ല് ആനി തയാ വെളാച്യാ ത്ബിടിഷ് ര്ാജവ്കാവെച്യാ വഹ്ർ ഭാഗാംനി. ഗാന്ധി, വജാ ആൽവത്ഫഡ് ശഹ്സ്കൂൽ, ര്ാജ്്കാടാന്ത്ല് ൈിഖ്വല്്ാ, ൈാല്ാ ഭുർവഗാ ജാവ് ഹ്യാ കെിവത െിൈിം ജാണാം ജാവല്്ാ ആവസയത്.

വതാ വതയ കെിവതക

ച്ഡീത് വമാഗാവച്ാ ജാംവക പാവെ്ാ വജന്നാം വതാ ല്ണ്ഡനാന്ത്ല് 1888-1891 എൽ.എൽ.ബി. ൈിക്താനാ, വതന്നാച് ല്ാംബാവെവച്ാ അന്ത്ലർ വതന്നാചയാ

നയൂമനാവച്ം ഭാര്ിച് ര്ൂച്വല്്ം കെിതാ മാഗ്വണം ’ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്’, (ജൂൻ 16, 1833 വച്ം) താവണം ബര്െിവല്്ം ആലയാ ജീെനാന്ത്ല് ആപ്വണം കിവതം സാർവകം കര്ുങ്ക് ജായ് മ്ഹ്ളയാ തീൻ ഹ്ഫ്വത

വതാ പാവല്വത്മാ ഇവടല്ിന്ത്ല് ൈിർവകാൻ ആസ്താനാ ബര്െിവല്്ം.

ഇംവെംആന്ത്ല്യാ ഇഗർവജ സുത്തുര്ാംനി,

നയൂമൻ മര്ൺ പാവവല്്ാ, വസാഡ്് ഏക

സംത്ഭമിതാ.

വസാധ്വനർ ആസ്താനാ.

സാഹ്ിതിക െർതുല്ാംനി ആനി

താകാ പാടിം വീജ് ക

ജാണാര്ി-ൈികപി ഇംവെണ്ഡ് സുത്തുര്ാംനി.

ഉത്പാന്ത്ല്, വസൌത്

ആത്ഫികാ, ഗാന്ധിവച്ർ ഹ്യാ കെിവതൻ െി്ൈഷ് ര്ീതിവച്ാ ത്പഭാവ ഘാവല്്ാ, ഹ്യാച് ത്പഭാൊവച്ാ ൈിഖ്ർ ജാവ് ഗാന്ധിൻ ’ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്’ ആലയാ സതയാത്ഗഹ്ാച്യാ ജികവണവച്ാ ് യയ് കർൻ വസാഡ്വല്്ാ താച്യാ സചല്നാന്ത്ല്. ൊങ്കണി 30


സപ്ടംബർ 11, 1906 വെർ, ഗാന്ധിൻ ത്പഥം

ആവസ്ാ ആത്ൈമാന്ത്ല്യാ താച്യാ സദാചയാ

’സതയാത്ഗഹ്’ മാണ്ഡുൻ ഹ്ാവലം ജാവ്

മാഗ്ണയാന്ത്ല്.

ച്ല്ാെൺ െി്ര്ാധ് ജാവ് ത്ടാൻസ്ൊൽ ഏൈിൊടിക ഓർഡിവനൻസ് സ്ഥളീയ് ഭാര്തീൊം െി്ര്ാധ് ത്ബിടിഷാംനി ഥാപ്വല്്ം. പര്ത്, ജൂൻ 1907 ഇവസവന്ത്ല് കാളയാ ആ ിനിെമാ െി്ര്ാധ് താവണം സതയാത്ഗഹ് മാവണ്ഡ്ം. ്ദാനാംയ്തി ദിസ്ച്ി ഏകതാ ഗൂണ്ഡാവെച്ി

ാർമികതാ വര്ാംവബാൻ

ആസ്ി നയൂമൻ ആനി ഗാന്ധി തയാ കെിവതച്യാ പെ്യാ പംഗ്തിന്ത്ല്യാ ത്പതിഫല്നാച്ി: "ദൊമവെൻ ദാഖ്യ് ൊ് ദിെയാ’,

അന്ധ്കാർ വഭാംൊര്ിം ആസ്യാര്ീ, മ്ഹ്ാകാ ൊ് ദാഖ്വ് ര്ാവ! ര്ാതിവച്ാ അന്ധ്കാർ, ആസാം ഘര്ാ ഥാവ് പയ്സ്മ്ഹ്ാകാ ൊ് ദാഖ്വ് ര്ാവ! ദെർ മ്ഹ്വജ പാംയ് നീ്; ഹ്ാവ െിച്ാര്ിനാം പവളംവക പയ്ൈില്ി ദിൈാ-ഏക ്മ് പുവര്ാ മ്ഹ്ാകാ.!"

ഗാന്ധിൻ വഹ്ം കെിതാ മാഗ്വണം ഗുജര്ാഥിന്ത്ല് നര്സിംഹ്ര്ാവ

്ദാഗീ നയൂമൻ ആനി ഗാന്ധി ല്ാംബാവെവച്ം ആനി ദൂഖ്ിവച്ം പയ്് വസാ ുങ്ക് വഗവല്,

ാർമിക

െി്െച്നാത്മക െിച്ാർൻ ഉജവാഡാക ആനി കവനവഡ്ടർപണാക, വത താചയാ സങ്കഷ്ടാചയാ ജീെനാന്ത്ല് സംപൂർണവെച്യാ ഫുലയാ ജീെനാന്ത്ല്. ഹ്ിം ’ത്പ്ഭാദവനച്ിം വമടാം’ നിജാകീ ഘുംവവഡച്ിം: താചയാ ജീെനാന്ത്ല് ഹ് ൊം െർെിം ല്ാവഖ്ാം ്ല്ാകാവച്ർ ത്പഭാവ ഫാംഖ്ച്ിം.

196 ഇവസവന്ത്ല്

ദി്െതിൊല്ാഗിം തുർജുവമാ കര്ുങ്ക് സാംവെം; പവെ്ചിം ഉത്താം ൊച്താത് "്ത്പമാൾ ്ജയാതി (ഉജവാഡാവച്ാ ദിവൊ) താവര്ാ ദാഖ്െി മുജ് ജീെൻ പന്ഥ് ഉജാൽ.

ദുർ പവദയാ നിജ്

ാംമ്ഥി ഹ്ും

വന വഘവര് ഘാൻ അന്ധാർ." തീസ് െർസാം ത്പാസ് ച്ഡീത്, ഗാന്ധിച്ിം സഭാർ ബർപാം ആനി ഭാഷണാം ആസ്വല്്ാ ഉ്ല്്ഖ് ഹ്യാ ച്ാടുക്തിങ്ക് ’ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്’ െ തയാ ’െൻ സ്വടപ് ഇനഫ് വഫാർ മി’.

ഏക

പാവടി ഗാന്ധിക െിച്ാർവല്്ം തും

മഹ്ാത്മാ ഗാന്ധിൻ താവച്ാ ആത്ൈം

കിതയാക നയൂമനാച്യാ ബർപാങ്ക്

അഹ്മദാബാദാന്ത്ല് സബർമതി നംയ് ല്ാഗിം, ’ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്’ ഹ്ാകാ ഏക െി്ൈഷ് മഹ്തവാവച്ാ ജാവഗാ വീജ് ക

ദാഖ്യ്തായ് മ്ഹ്ളയാക താവണം തുർഥാൻ സാംഗ്വല്്ം "വതാ ജാവനാസാ ൊങ്കണി 31


ഏക മാത്ത് സത്തി ഇംെിഷ് െയക്തി,

--------------------------------------------------------------------------

മ്ഹ്ജയാ ജീെനാന്ത്ല് പാൈാർ ജാവല്്ാ!"

ളബാെംവ്രിെം ഏക് നദർ - 4

മാർച് 10, 1947 വെർ ഗാന്ധിൻ ബര്വെ്ം െി്നാഭാ ഭാവെക, താവച്ാ ഭാര്ിച് ല്ാഗ്ൈിവല്ാ ൈിസ്, "മ്ഹ്ജയാ മാഗ്ണയാംനി, ഹ്ാംവ മാഗ്താം ്ദൊല്ാഗിം മ്ഹ്ാകാ െവച്ാങ്ക് അസതാ ഥാവ് സതാക വതച് നംയ്ഗീ സാംൊം ’ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്’ കെിവതന്ത്ല്?" ഭാര്താന്ത്ല്, ആമിം ആജ് ജിവെതാംവ, ഏകാ നാഝി െി്ര്ാ ി കെി ആനി നാടക്‍ലകാർ ബർവടാൽ് വത്ബച്് മ്ഹ്ടാ "കാളകാച്യാ വെളാർ."

്ദൈാക

കിവതച് ദുഭാവ നാസ്താം ജായ് ആതാം, നിസവാർഥി ആനി ബദ്ധ്

ആനി

ര്ാജ്കാര്ണി - നയൂമൻ ആനി ഗാന്ധിച്ി ആവച്ചവന്ത്ല് - ജാങ്കാം ആസാ ശ ത്യ്, ദൂർ ദീഷ്ട് ആനി ഘ് ദത്െുങ്ക് താചിം വമൌല്യാം ആനി ബൾ.

സാന്ത്ല് നയൂമൻ

ആനി മഹ്ാത്മാ ഗാന്ധിക മാൻ ദില്ാ പവളവ് താവചം ൈാവണംപൺ, സത്തിപൺ, ൈാന്ത്ലിപൺ, ആനി വഹ്ര്ാം ഖ്ാതിർ വഭടെിവല്്ം ആവലം ജീെൻ. ആമിം മഹ്ത്മാ ആനി സാന്ത്ലാവച്ം വഫസ്ത് ആച്ര്ിതാനാ, താവചയ ഥാവ് ൈിവകാങ്ക് വപച്ാഡയാം: ഗൂണ്ഡാവെവച്ം മാഗ്വണം "ല്ീഡ് ശകണ്ഡ്ി ശല്്". ആമ്വച്ാ ്ദശ് ആജ് മഹ്ാത്മാങ്ക് ആ്പക്ഷിതാ ആനി സാന്ത്ലാങ്ക്- ജാണിം ഖ്വചം സാർവകം വതം ഉഗ്തയാൻ വസാ ുൻ, കിവതച്

ാംപുൻ

ദെര്ിനാസ്താം കഷ്ട്-സങ്കഷ്ട് മ്ഹ്വളം പവളനാസ്താം ആവലാച് ജീവ ര്ിസ്വകർ ഘാൽൻ സതാ-നീതി ഖ്ാതിർ ഉവഭ ര്ാവൊങ്ക് ആവലം പുര്ുഷതവ് ദാഖ്വ്! *(ഫാ| വസത്ഡിക ത്പകാശ് ഏക മാനെീയ് ഹ്കാവചാ ഝുജാര്ി ആനി ്ല്ഖ്ക ഹ്ാവനാസാ. സംപർകാക:

cedricprakash@gmail.com ഒക്ടാബർ 9, 2019 വീജ് ക

-ഡാ| വിൻളസണ്ട് ബി. ഡി’ളമളലാ ്ർ ഏക് മന സ് ചഖൾത ത്. ്ർ എലയ ക് ആചെ ് പസചന്ദച ചഖൾ മ്്ചള ഏക് ആസ് ത ; ഏ‍ ് ക തയ ? ചഥ ഡയ ങ്ക് എക വർന ഡ്യീ. ചഖള ച മുഖയ ഉശേസ് ജ വ്ന സ മശന രഞ്ജൻ. ക ത്ച ാം ഡ് ൊങ്കണി 32


മശന രഞ്ജൻ എക ചഖള ഥ വ്ന് ചമൾത , ത ത്ച ഡ് പസചന്ദച ചത ജ ത .

ഭ്പയത്ന് കർ ത ബര സവയ് ജ ത . ആപ്ചണഞ്ച്് ചകലയ ഭ്പയത്ന ൻ ജ ലയ ർ മത തം പ് ത യീ ചര ഗ ത .

ചഖള ാംന , ചത ചഖൾ യ സുവ ചത ഭ്പമ ചണ, ശദ ൻ ഥർ ആസ ത് മ്്ചണയത്; ഇൻശഡ ർ ആന ഔട്ശഡ ർ; ഖാംയ് ര തർ ബചസ ൻ ചഖൾ യ തസച ആന ര ഭ്യ് ഉഗ്തയ മയ്ദ ന ർ ചഖൾ യ തസച ; ചഖൾ ൽ് ന ചഞ്ച് രുർഗയ ചഞ്ച്, ചഖൾ വ്്ഡ ചഞ്ച്. ്ശരയക് ചഖള ക് ത ാം’ത ചഞ്ച് രൂ ആന ചരചഭ്ഗ ആസ് ത ത്; ്ശരയക് ചഖൾഗ ഡയ ൻ ചത പ ള ജയ് ്; ചത പ ള ന ജ യ ർ ചഖള ന്ത് മജ ന . തചശ്ാം മ്്ൺ ്ശരയക് ചഖൾഗ ഡ ചഖള ച ്ശരയക് ന യാം പ ൾത മ്്ൺ ൻ്യ്. ആപ് ് ൻ ജ ക ജയ് ് മ്്ൺ ഏ‍ ് ഉശേശ്് ദവരുൻ ചഖൾചത ാം ചഥ ചഡ പ വ്ട ാം പവ്ന് മ്്ളയ പര ാം ന യാം ചമ ഡ് ത ത് തർ, ചഥ ചഡ പ വ്ട ാം ഉഗ്തയ ൻ. പവ്ന് ചമ ഡ്ലയ ന യമ വർവ ാം മുഖ്ല്യ ചഖൾഗ ഡയ ക് ശമ സ് ചകലയ പര ാം ജ ത തർ ന യാം ഉഗ്തയ ൻ ചമ ഡ്ലയ വർവ ാം േഗ്ചഡഞ്ച്് ജ ാംവ് സാംര വന ഡ് ആസ് ത ത്. രുർഗ ാം ചഖൾത ന ആപ് ് ക് ശമ സ് ചക മ്്ൺ കചളാം തർ " ീട ാംഗ്, ീട ാംഗ്" മ്്ൺ ശബ ബ് മ ർത ന ഥാംയ് ആസ്ല ാം വ്്ഡ ാം "ചന ീട ാംഗ്" മ്്ൺ ശബ ബ് മ ർചത യ രുർഗയ ങ്ക് സമ ധ ൻ കർത ത്. ഡ വത് ജ വ്ന് ്ചരയല ാം ചഖള യ ന യമ ഭ്പമ ചണഞ്ച്് ചഖചള ങ്ക് ആശപക്ഷ ത ത് തർ, ജ ക്ച ഏ‍ ് ഉശേശ്് ദവരുൻ ചഖൾചത ാം ഥാംയ് ് ാംഗ ഇചല ശമ സ് കരുങ്ക് ക ാംയ് പ ട ാം സര ന ന്ത്; ്ശരയക് ചഖള ാംന ആജ്ക ൽ ച്ാം സദ ചഞ്ച്ാം ജ വ്ന് ചഗ ാം മ്്ചണയത്.

"ചബക ചഗ ആട, ഇ ചഗ ഭ്പ ണ സങ്കട" മ്്ൺ ക നഡ ന്ത് ഏക് സ ാംഗ ് ആസ . ച് ഏക് ദുഭ്സയ ് ക സ് ത ച ചഖൾ! ശദ ഗ്യീ ധ ാംവ്ത ത് സക ള ാംഫ്ുചഡാം; വ ഗ് ആെയ ചമ ഡുപ സ ഖ ത ർ തർ, ചസ ചസ ആചെ ജീവ് വ ഞ്ച്ാംവ് യ ഖ ത ർ! എലയ ക് ചഖൾ തർ ദുഭ്സയ ക് ആപ് ് ച ജീവ ഖന്ത്! അസച ചഖൾ ആമ് സ മ ജ ക്, ര ജകീയ് ആന ധ ർമ ക് രാംഗ ാംന യീ ദ ചസ ൻ ചയത ത്. അസച ചഖൾ ആദ ാം ഥ വ്ൻയീ ച ൻ ആയ്ലയ ത്, ആത ാംയീ ച ൻ ആസ ത് ആന മുഖ ർയീ ക ാംയ് ബന്ധ് പഡ്ച ന ന്ത്! മൻശ് ഥാംയ് സവ ർഥ് ആന ്ങ്ക ർ ആസ് ത ാംവശരഗ് അസ യ ചഖള ചഞ്ച്ാം ന ർമൂ ൻ അസ ധയ്. പൂൺ വ വ ധ് രാംഗ ാംന ചഥ ഡയ ാംന ചഖൾ അസ യ ചഖള ാം വ ശ് ാം ജ ഗരൂക് ജ ാംവ് ഗർജ്. പ ട്ല്യ ചഥ ഡയ വർസ ാംന ജ ലയ അസ യ ചഥ ഡയ ചഖള ാം വ ശ് ാം ആമ ആമ്ച ാം ഇചലാം ധയ ൻ ദ യ ർ മുലയ ദ സ ാംന ആമ്ക ാം ക ാംയ് ഫ് യ്ദയ ക് പഡ ത്.

ചഖള ചഞ്ച് ഉശേശ്് ശകവൽ ജ ക്ച വ സ വ ാംവ്ച ൻ്യ്. ജ ചക ാം വ സച വ ാം, പ ഭ്ത് ചഘാംവ്ച ാം ഗർചജചഞ്ച്ാം, ന യമ പ ളുൻ ചഖൾച ാം ഗർചജച ാം. തചശ്ാം ചകലയ ൻ ചഖൾഗ ഡയ ഞ്ച് അര വം ദ്ധ ജ ത ; മശന ബൽ വ ഡ് ത ;

ത്ഭഷ്ടാചാ ാ വി് ാധി ള ൾ : ഏക് സമ ജ് ചസവക ൻ എക ഇഞ്ജ ന യർ ആന ത യ സ ാംഗ ത ചമചള ൻ ഭ്രുഷ്ട ര വ ശര ധ് വ്്ഡ് ഏക് ആശന്ധ ൻ സുരു ചകചലാം; ചതാം ന ർഫ്ൾ കരുങ്ക് ്ർ ഏക് ഭ്പയത്ന് ചലാം.

വീജ് ക

ച് ചഥ ചഡ ര ജകീയ ന്ത് ജ ാംവ്ച ചഖൾ പചളയ ! ച് സർവ് ച ക ക് സു ര ചയൻ സമ്ചജ ഞ്ച്യ തസച ൻ്യ്; ആന ദുബ്ള ക ചയ യ സ ചഗ ര ന്ത് ബുചഡ ൻ ചഗലയ ങ്ക് ച്ാം സർവ് സമ്ചജ ങ്ക് ശവൾ തരീ ഖാംയ് ആസ ? ചദകുൻ ശക ൺ എചല ജ ഗരൂകത ് ഡ്ച ാം ഭ്പയത്ന് കർത തർ ചതാം ഡ വത് ജ വ്ന് വയർഥ് ് ജ ത മ്്ചണയത്.

ൊങ്കണി 33


ഭ്രഷ്ട ർ ് ആെ ഭ്വത് കരുൻ ചഘത്ലയ ര ജക രണ ഞ്ച് ാം ചപ ട ാം തരീ കചശ്ാം രർ ാം? ഇത് യ ർ ഉചദച ഗുജര ത ന്ത്ച ാം ചമ ചഡ ൽ ചഘവ്ന് എക് യ്വ ; തയ ചമ ചഡ ച ഇർ ക ഡുൻ ആപുൺ സ ചര ൺ കർതച ാം ആന സർവ് ഭ്രഷ്ട ര ച ശക ഭ്യ് ത േ ഡുൻ ക ഡ്ച ാം മ്്ൺ ച ക ക് (ഫ്ട ക ചരാം) ആശ്വ സൻ ദ ച ാം. പൂൺ ചതാം ഗുജര ത ച ാം ചമ ചഡ ൽ ് ക ചഡചരാം മ്്ചളാം ച ക ക് സമ്ജ ന സ് ത ാം ച ക ൻ ത ക അധ ക ര ക് ് ചഡ്ല്ാം ആന അധ ക ര ക് ആയ ചലഞ്ച്് ആചെ ഭ്രഷ്ട ർ ് ശ് ഷ്ട ർ മ്്ൺ സ ദ്ധ് ചകച ാം. ചദകുൻ ആജ് ആപുൺ സൂട്-ബൂട് ഘ ുൻ ദ ന ഞ്ച്യ വ മ ന ർ ചര ാംവ്ത തരീ, ശകവൽ യ്വ ച ് ൻ്യ് ്ർ ഏക് ഭ്വത് കരുൻ ആസ്ചലയീ ന രുശദയ ഗ ജ വ്ന്, ക ത്ച ശ് ാംന ആത്മ്തയ കരുൻ ക ത് ശ് ാം കുട മ ാം അന ഥ് ജ യ ന്ത്! ഭ്രഷ്ട ർ ഭ്രഷ്ട ര ാം ഥ വ്ന് ന ർമൂ ൻ കരുങ്ക് അസ ധയ്! ഖാംയ് പുണീ ഏക് ശ ർ ദുഭ്സയ ച ര ക് ധരുൻ ദീത്ഗ ? ്നാട്ബന്ദിളചാ ള ൾ : ശന ട്ബചന്ദ വർവ ാം ചതാം ജ ചതച ാം ച് ജ ചതച ാം മ്്ൺ വ്്ചഡ്ല് ചദ ാംചഭ്ഗ ചഫ്ര വ്ന് ജ ചലാം ക ചതാം? ഭ്രഷ്ട ർ വ ഡ്ല് , അതയ ർ ഡ്ല് , ആതങ്ക്‍വ ദ് ആന ‍യീ വ സ് ത ർ ! ക ത്ച ശ് ന ജണ ാംന യ് ർ ര ചവ ൻ ആചെ ജീവ് ഡ ല ച് ഗ യ് ! ബചരാം ജ ാം ക ചതാംഗ മ്്ളയ ർ ആെയ ചഞ്ച് ക ചള പയ്ചസ ധചവ ജ , വയ്ലയ ്ുദയ ർ ആസ്ലയ ചഥ ഡയ ാംന നല ശന ട് ദീവ്ന് അസ് വീജ് ക

ശന ട് ചഘവ്ന് അരബ്പത ജ യ ത്; ര രത ന്ത് വ ശര ധ പ ഡ്ത് ് ന ാം ജ ് ട്ല്ർ ൻ്യ് തരീ വ്്ഡ മ പ ൻ ് ട്ല്ർഗ ര ൽചത ് ആസ !

യ ;

സെംവിധാനിക് സെംസ്ഥാനാളഞ്ച്ാ ള ൾ : ഖാംയ് ആസ ത് ആജ് ത ാം സാംവ ധ ന ക് സാംസ്ഥ ന ാം? ജ ാംവ്ദ ചത നയ യ യ്, ുന വ് ആശയ ഗ്! സഗ്ചളാം ആചെ മൂട ര തർ; ശന ട്ബന്ദ ഥ വ്ന് ചമൾലയ പയ്ശ ഞ്ച്യ ബള ർ സക് ഡ ങ്ക് ചക ാം ർ! പൂൺ ച്ൌഡ ശമ ഡ

സ ാംഗ ത ര രത ന്ത് സഗ്ചള ഏക് ബര ബർ, സഗ്ചളാം ബരയ ൻ ആസ , ബരയ ഥര ൻ ൽത മ്്ൺ. എ സ ാംവ് ജ വ്ന് മ് ചന ർജ യ രീ ന ർവ ൻ ആശയ ഗ ൻ ചയചദ ൾ പരയ ന്ത് അധ കൃത് ഫ് ത ാംശ്് ഭ്പഗട് കരുങ്ക്‍ന മ്്ൺ കചള ൻ ചയത ; എ സ ാംവ് ജ ലയ എക മ് നയ ര തർ ചത ഭ്പഗട് ജ യ്ജയ് ആസ്ചല; ർ മ് ചന ജ യ രീ അധ കൃത് ഫ് ത ാംചശ് പചത് ന ; ആന അധ കൃത് ഫ് ത ാംശ്് ഭ്പഗട് ൊങ്കണി 34


കര ന സ് ത ന ചമള ആന ഭ്പജ ഭ്പരുതവ ചഖൾ ദുചഭ്സ

ാം ആമ്ക ാം ഏക് സർക ർ ഏക് ഭ്പധ ന ! ന്ത് ് യ വർന വ്്ഡ് ആസ ഗ ?

മരാളഞ്ച്ാ ള

ൾ : ആദ ാം എ

സ വ ാം

ചവള ാം ക ാം കര ന ത്ലയ ര ജക രണ ങ്ക് ആപുൺ സ വ തച ാം മ്്ചളാം ഏക് ചരയാം ആസ്ചലാം; ആത ാം ര ജ് ാംവ് പ ഡ് ത ക് ചതാം ബ ൽകുൽ ന ഞ്ച്് ജ ാം; ച ക ൻ മത് ദീന തർ ക ചതാം ജ ച ാം! പ ഡ് ത യ ഫ്്കമ ണ്ഡ ഗ ാം ചക ചണ്ടക്് ട സ ർചക ആസ്യ ർ ജ ച ാം. EVM തഭ്ന്ത്ജ്ഞ ൻ ആസ ൻ്ാംയ്ഗ ? ശക ൺ ജ യ് ത ക ജ കചവയത് ആന ശക ൺ ന ക ത ക സ വചവയത്! ഇചലാം ചസെ ാംഗ് ചക യ ർ ജ ച ാം! ശ ‍തഭ്ന്ത്, ഭ്പജ തഭ്ന്ത് ശകവൽ സാംസ ര ക് ദ ഖാംവ് യ ഖ ത ർ മ ഭ്ത്; ൽത ശകവൽ ൂട്തഭ്ന്ത്, ശമ സ്തഭ്ന്ത്! സ മ ജ ക് രാംഗ ന്ത് ജ ാംവ് യ ചഖള ചഞ്ച് രാംഗ് ് ദുചഭ്സ . ര സ് ആന ശദസ യ (ഭ്പശദസ യ ) ചക ണ ക് മുക ർ ് ചഡ്ല്ാം തർ ആന ചക ണ ക് പ ട ഞ്ച്് ച ചട്ല്ാം! ആപ് ് ാം പചയ്ലാം ആന ച്ര ഞ്ച് ാം ഉഭ്പ ന്ത് മ്്ൺ ചക യ ർ ഖാംയ്ച ാംയ് സാംഘടൻ ന , ക തയ ക് ്ശരയക് ത ച ന്ത് എക ് കുട മ ന്ത് വീജ് ക

ആസ ന ; തചശ്ാം ആസ്ച ാം ശബ വ് അപൂർവ്; ആന ആസ്യ രീ എക ് കുട മ വർവ ാം ഏക് സാംഘ്-സാംചസ്ഥ ന ; ആന ാംവ്ച ാം ഭ്പയത്ന് ചക യ രീ ക ാംയ് ഡ് ശതാംപ് ഠ ക ന . ചക ൺ ഏക് വയത ബചരാം ക ാം കർത തർ ചതാം ഫ്ള രര ത് ജ ാംവ് യ ക് ഇതര ചഞ്ച് സ്ക ർ അത ഗർജ്. എലയ ൻ സുരു ചകചലാം ക ാം ന ർഫ്ൾ കർ ക് ചഥ ചഡ പ വ്ട ാം ചഥ ഡയ ാംന ചഖൾച ചഖൾ ന ജ യ്യീ വ പരീത് ആന ന ന്ദനീയ്. ഏക് ക രയഭ്കാം ആശയ ജ ത് കർത ന വ്്ഡ് മ്് നത് ക ഡ ജയ് പഡ് ത . ചഖൾ ചഖൾ ാം ചഥ ഡ ാം ജമ ചതചവള ാം സർവ് സ്ക ർ ആന ര ഗ ദ ർപൺ ര സ യ്ത ത് തരീ ഉഭ്പ ന്ത് ക ചതാം തമ ചസ ജ ത ചതാം പചളാംവ്ച ാം മ ഭ്ത് ശ് വ യ് കർച ാം ക ാംയ് ന ; അശകര യ ഘഡ ചയക് ശദ ന്ഞ്ച്് ഘണ്ടയ ചഞ്ച്ാം ക രയഭ്കാം ചകലയ ആശയ ജക ങ്ക് കൾത കീ പുർചതാം അർധയ ഘണ്ടയ ച ാം ക രയഭ്കാം വ്ന് വർച ാംയീ ശബ വ് കഷ്ട ചഞ്ച്ാം മ്്ൺ. ചദകുൻ ചക ങ്ക്ണ ക രയഭ്കാം മ്്ചണ ൻ ഖാംയ്ച യ് എക ര ചഷച ാം ഏക് ഡുക്ഡുക് ഘ ുൻ മഞ്ച് ർ വച ൻ ടുക്-ടുക് കരുൻ ഇചലാം ചപങ്ക ട് ് യ്ലയ ർ ജ ച ാം; ൻ്യ് തർ ഖാംയ് ഥ വ്ൻഗീ ഏക് ബ ജ ര ന ടുക ചള ് ഡുൻ, മൻജ ത ഞ്ച്യ ന ാംവ ർ മൻശ് ച ാം അപ് സയ് കർത ന ശ ക് ഇചലാം ് സ്യ ർ മ് മചന രഞ്ജൻ മ്്ൺ ദുഭ്സയ ്ദ സ ശപപര ാംന ആന വ വ ധ് മ ധയമ ാംന ഗ ജ്ത . ച ക ക് ് സ ന സ് ത ാം ദുചഭ്സ ന ർചവ ഗ് ന . മചന രഞ്ജന ഖ ത ർ ഭ്പശവശ്് പഭ്ത് ചഘവുൻ ആയ ല ാം സ ന്ത് ആസ് ത ന മത ന്ത് ് ുർ ുർത ത് തരീ മഞ്ച് ർ ആസ്ലയ ക ക ര ഞ്ച്യ ദുബ്ള ക ചയക് പചളവ്ന് ജ്ത ത്. പ ചധ വ ഡ്ല്യ ത്; ആജ് ക ൽ ത ച ന്ത ാം സ്ർ ട വ ച ർ ച് സദ ാം പചളാംവ്ക് ചമൾത . ചപ ൻ ആസ്ലയ ത ച ന്ത ങ്ക് ച് പ ചഥ ഉഗ ത ഡ ക് ് ഡ് ത ത്. ചഥ ചഡ സ്ർ പ ചധ പചയ്ലഞ്ച്് പ വ്ട ാം അസച സ്ർ ൊങ്കണി 35


ന ശ് ത് മചണ ൻ ഇചലാം പുസുപുസു ആയ്ചക ങ്ക് ചമൾത . അന്തർശദശ് യ് യ

കസച ? അസ യ ൻ്യ് തർ ആന ദുഭ്സയ കസ യ പുണീ അതയ ര ചഖള ന്ത് ബചര ് ച്ൾചല. ചദകുൻ അതയ ര ക് വളഗ് ജ ലയ ങ്ക് ക ാംയ് ഇചല നയ യ് ചമൾച ശബ വ് കശ് ട ചഞ്ച്ാം ജ ാം മ ഭ്ത് ൻ്യ് നയ യ ഖ ത ർ േുജ്ച ാംയീ ര സ്ചകച ാം ജ ാം; ആചൊം മ ഭ്ത് ൻ്യ് ആെയ കുട മ സ ന്ധയ ഞ്ച്യ ജീവ യീ ക ാംയ് ഗയ രണ്ട ന ജ യ .

ശദശ്് മെ ർ ജ ത ന ച്ാം ഖ ത് സ ാംചഗ ങ്ക് ഇചലാം കഷ്ട് മ ർത തരീ സബ ർ പ വ്ട ാം സ്ഥളീയ് മെ ർ ജ ാംവ് പ ധയ ാംന ആശയ ജക ാംന പർദയ സ്ർ പ ട്ല്യ ൻ ചഖൾച ചഖൾ ധർ-ധർ മ്്ൺ ദ സ് ത . ര ഗ ദ ർപൺ ഗർചജച ാം മ്്ൺ പ ധ ക ങ്ക് ജചമ കർച ാം. ഗ ജവ്ന് സ്ർ വ്്യ് ര ഗ ദ ർപൺ ഗർചജച ാം പൂൺ ത യ സചവാം ര ഗ് ചഘത്ലയ സർവ് പ സ്ർധ ക ങ്ക് എക ് ച ക ൻ സമ്മ ൻ കർച ാംയീ ഗർചജച ാം; ആശയ ജക ചഞ്ച്ാം ക ാം ചതാം. വരയ്് ർ ആസ്യ ർ പ വ ന തയ പ വരയ്് ര ാംന വരയ ചലാം ന ഷ്ക്ഷ ്പണ പ ഏകഭ്ത ത് കരുൻ ഏക് ന ഷ്ക്ഷ ് ഫ് ത ാംശ്് ദ ാംവ് ജവ ബ്ദ ര ജ വ്ന സ ആശയ ജക ഞ്ച് . ൻ്യ് തർ പ ധ ക ാം ഥാംയ് ഖണ്ഡ ത് ജ വ്ന് ഏക് സ്ർ ശഘ ർ അനയ യ് ജ ത ആന തസ യ ചഖള വർവ ാം ത ച ന്ത ാം ചകദ ഞ്ച്് ഊർജ ത് ജ ാംവ് ാം ന ന്ത്!

ചഖൾ ശകവൽ ജ ക് ച എക ് ഇര ദയ ൻ ചഖൾ ച വ പരീത് പര ണ ാം ജ വ്ന് അര ജകത വ ഡ് ത അന അതയ ർ ആന ‍യീ ഡ് ത . പർദയ പ ചട്ല് ചഥ ഡയ ചഖള ാം വ ശ് ാം ആമ് സമ്ജ ക യ് ശബ വ് ഉചണ തരീ തയ വ ശ്യ ന്ത് ഇല ജ ണവ യ് ആപ് ് യ ലയ വർവ ാം ആമ ത ന്തുാം സ ാംപ ഡ് ന ചശ്ാം ആന ച്ര ങ്ക് ത ന്തുാം സ ാംപ്ചഡ ൻ പഡ ന ചശ്ാം ജ ഗരൂക് കരുങ്ക് സ ധയ് ജ യ്ത്! ---------------------------------------------------------

ധ ർമ ക് ക രയഭ്കമ ഞ്ച് ന ാംവ ൻ ആന ധ ർമ ക് ക രയഭ്കമ ാം ചവള ാംയീ ക ചതാം സർവ് ഘഡ് ത ! ധർമ യ ന ാംവ ൻ, ചദവ യ ന ാംവ ൻ ചര ാംവ്ച ക ത്ച ചശ് വയര ര മ് ൻ ുട ത ത് ക ത്ച ശ് ച യ ചഞ്ച്ാം ചതാം ആങ്കവ ർപൺ, ജ ത ത് ക ത്ച ചത അതയ ർ സ്ഭ്തീയ ചഞ്ച്ർ ് ൻ്യ് ൽ് ൻ ൽ് ൻ രുർഗയ ചഞ്ച്ർ സയ്ത്. ഗുപ ത് ദവരുങ്ക് സർവ് ഭ്പയത്ന ാം ന ർഫ്ൾ ജ ത ന , ദൂർ ചപ സ ാം ഗ ാം പ വ്ത ന മചധാം പഡ് ത ത് ചഥ ചഡ ര ജക രണ . ആന ചത ര ജക രണ യീ വീജ് ക

ഹ ിഹർ ഭലായ്ളക മാളരചി ഇഗർജ് ’മമനർ ബാസിലികാ’

പ പ ഭ്ഫ് ൻസ സ ൻ അവർ ശ ഡ ഒഫ്് ച്ൽത് ഇഗർജ് ്ര ്ര ന്ത് ആസ് ച ഏക് ഫ്മനർ ബ സ ക മ്്ൺ ജ ്ീർ ചക .

ൊങ്കണി 36


ച്ാം ര ഭ്ത ക് പുണ്യ്ശക്ഷഭ്ത് സര ർ വ ഭ്ത ങ്ക് ന ാംവ ഡ്ല് ാം. കർന ടക ന്ത് ശദ ന്ഞ്ച്് ഇഗർചജ എചദ ൾ പരയ ന്ത് ഫ്മനർ ബ സ ക ജ വ്ന് പർഗട്ല്യ ത്. മദർ ഒഫ്് ശമര ഇഗർജ് ശ് വ ജ നഗർ ചബാംഗ്ളുർ ആന ഫ്സണ്ട് ചരൻസ് പുണയ് ശക്ഷഭ്ത് ആത്ുർ, ക ർകൾ ഫ്മനർ ബ സ ക മ്്ൺ 1973 ആന 2016 ഇചസവാംന ജ ്ീർ ചകച യ . ആത ാം ത ഭ്സ ഇഗർജ് ജ വ്ന് ഫ് മ ദ് ശ ഡ ഒഫ്് ച്ൽത് ഇഗർജ്, ്ര ്ർ ്യ സ്ഥ ന ക് ഡ്ചട .

വീജ് ക

പ പ ൻ പർഗട് ചകലയ പര ാം ബ സ ക ക് ചഥ ചഡയ വ ശശ്ഷ് സാംഗ ത ചമൾട ത്. പുര തൻ ദസ് ത ശവജ ാം, ശ്തക ാം ഥ വ്ന് മ ഗ്ണയ വ ധ ാംവ്ക് ജ യ് ചത ജ ചഗ ആന ര ഭ്ത ക് പ ട ന്ഥൾ ആചസ ങ്ക് ജ യ് ഏക ഇഗർചജക് ഫ്മനർ ബ സ ക ജ വ്ന് പർഗട് കരുങ്ക്. ആൽ ഇണ്ഡ യ ശബ ർഡ് ഒഫ്് ബ ശ്പ്് സ ് ങ്ക ാം ൊങ്കണി 37


പുര ചവ ധ ഡുങ്ക് ജ യ്. സർവ് ഗർചജച യ സാംഗ ത സാംപൂർൺ ചകലയ ്ര ്ർ ഇഗർചജക് പ പ ഭ്ഫ് ൻസ സ ൻ ട ബർ 18 ചവർ ഫ്മനർ ബ സ സപ്ാം ക മ്്ൺ പർഗചട്ല്ാം. ജചനർ 15, 2020 ചവർ ്ര ്ർ ഇഗർചജന്ത് ത ് ച ദബ ജ ക് സാംഭ്രാം ആസ്ച , ക ർഡ നൽ, ബ സ്് പ വ വ ാംഗഡ് ദ ചയചസജ ാം ഥ വ്ന് ചയചതച , കർന ടക ച മുചഖൽ മഭ്ന്ത , മഭ്ന്ത , എചമ്മച യ, എചമ്മൽസ , എാം.പ . ആന ുന യ ത് ശ ക ഭ്പത ന ധ ് ജർ ജ ചതച . ്ജ ര ാംന ശ ക് ്യ ക രയഭ്കമ ക് ് ജർ ജ തച . ശ് വചമ ഗ്ഗ ച ബ സ്് പ ഡ | ഭ്ഫ് ൻസ സ് ചസര ചവ (ആചയ്ലവ ർ ശകസര ശ ബ്, ശ് ൽ ഘ ൽൻ മീസ് സ ാംചഗ ൻ വ ർത പഭ്ത ാംന ഖയ ത് ജ ചല ), ഇഗർചജ വ ഗ ർ ഫ് | ആചന്ത ന പീടർ ശ് വചമ ഗ്ഗ ദ ചയചസജ ച യ ജക്, ധർംാം രയ്് , ്ര ്ർ ഇഗർചജ ശ ക് സർവ് സ ാംഗ ത ചമചള ൻ ച് സാംഭ്രാം യ്ചത ാം. ്യ പര ാം ്ര ്ർ പുണയ് ശക്ഷഭ്ത് വ ചഡ്ല്ാം:

ശബ ർഡ് ഒഫ്് ബ ശ്പ്് സ ഒഫ്് കർന ടക ് ചഞ്ച് മുഖ ഭ്ന്ത് ദസ് ത ശവജ ാം ആന വീജ് ക

്ര ്ർ, കർന ടക യ മധ്ഗ ത് ആസ ആന ് ക ദക്ഷ ണ ച ാം ക ശ് മ്്ചണ ന്ഞ്ച്് ന ാംവ ഡ്ല് ാം. 1800 ഇചസവാം ഇത് യ ക്, ഏക് അകചഥ ക് ശദചവ ത ൊങ്കണി 38


ര ര ് കഷ്ട ാംന ജ ചയത ച . ഏക് പ വ്ട ാം ചത തുാംഗരഭ്ദ നാംയ്ത് ചദാംവ്ച ആന ദ സ ചളാം മ ഗ്ചണാം മ്്ണ്ട ന ന ചഭ്സ ൻ ഉദ് ക ന്ത് പചഡ ൻ ഉദ് ക വ്് യ ക് ചഗച . ചത കഠീണ ശയൻ രഡ ചഗ്ല് പുൺ സക ള ഞ്ച് സുർവ ത് ജ ലയ ൻ ചക ചണഞ്ച്് ത ക കുമക് ചകച ാം ന . പുൺ ഥാംയ്സർ ത ക ചമൾലയ ആങ്കവ ർ മ ചയ യ ഇമ ചജൻ ത ക വ ഞ്ച്ചയ്ല . ത ചണാം ത ഇമ ജ് ഘര ് ഡ്ല് ആന ത ക മ ചഗ ങ്ക് സുർവ ത ച ാം. ്യ വർവ ാം ത ഞ്ച്യ കുട മ ന്ത് ബചര ് സചന്ത സ് ര ജ് കര ചഗ്ല് . ടീബ ജ വ്ന് വളവൾ ത പത ൺ ആന ത ച ാം ആർ മ ർചലാം രുർചഗാം ത ച യ ഗ ാം മ ഗ ത ് ഗൂൺ ജ ാം ക ത ഇമ ജ് ആപഡ്ലയ ക്ഷൺ. ഉപ് ർ മ ണ ർത്, ചത മര യച സ്ര രത് ജ ച , ത ച ാം കുട ാം ആന ത ച ാം ച്ര ങ്ക് ശസവ ദ ാംവ്ച ാം ഘർ മദർ ഒഫ്് ച്ൽത്. ത ചണാം അപചയ്ലാം മര മ ചയക് സതയമ്മ മ്്ചണ ൻ ആന ത ചണാം ത ച ാം അഖ്ചഖാം ജീവൻ ത ക രത് ജ വ്ന് സമർപ ച ാം.

മസണ്ട് ആളെസാന്ത് ാജയ് മട്ടാളചാ ്ലാർബാൽ പന്ദയാട്

ത യ ഘര ന്ത് 1962 പരയ ന്ത് മ ഗ ് ൽശതച്ച് ആസ് ാം. ഏക് ചഭ്ഫ്ഞ്ച്് യ ജക് ഥാംയ്സർ മ ഗ ് ാം ആന പവ ഭ്ത് ബ ദ ഏക ൽ് ൻശ്യ ഗുഡ്ുസ ന്ത് വ്ന് ആസ്ചല . തയ ജ ഗയ ക് ആത ന്ത് ൽ് ൻശ് ഇഗർജ് മ്്ചണ ന്ഞ്ച്് ആപയ്ത ത്. രത ച ചഫ് ണ്ഡ് ആന ത ൽ് ൻശ് ഇഗർജ് ആത ാംയ് ആസ ത്. തയ ഘചഡയ സുർവ ത ചലാം മര മ ചയച ാം ചദവ സ ാംവ് ആജൂൻ ച ന്ഞ്ച്് ആസ . ദീസ ഉഭ്പ ന്ത് ദീസ് മ്്ളയ പര ാം ശദവ സ ാംവ് വ ഡ ത്് ആചയ്ലാം. മര ചയത് ത ചഞ്ച് ഉപ് ക ർ ത ങ്ക ാം ദ ച . ഇഗർജ് ര ര ് ഫ് മ ദ് ജ അവർ ശ ഡ ഒഫ്് ച്ൽത് ഇഗർജ് മ്്ൺ. ---------------------------------------------------------

VEEZ EDITOR E-MAIL: Veezkonkani@gmail.com ര ജയ് മെ വീജ് ക

ൊങ്കണി 39

യ ശല ർബ ൽ പന്ദയ ട ചഞ്ച്ാം


---------------------------------------------------------

കയാനഡാ സിസിവിഐ ഹാഞ്ച്ി പ സാഞ്ജ് പാഞ്ച്വി നാച്ാ ചശ്വട്ച ാം ക രയഭ്കാം ഒക്ശട ബർ 6 ചവർ സ ന്ത് ആചഗ്നസ് പ . യു. ക ശ ജ ന്ത് സാംചൊം. യു. ട . ഖ ദർ ആചദ്ല് മഭ്ന്ത ചഗൌരവ ച ഫ്സചര ജ വ്ന യ ചല . സ ഞ്ചജർ ചത ഇതർ ര ട വള ർ ആസ്ലയ ൻ സക ള ാം ശയവ്ന് ചത വ ദയ ർഥ ങ്ക് സശന്ദശ്് ദീവ്ന് ചഗച . ജ ക്ച ാം വ സ വുചഞ്ച്ാം, തുമ്ച ചഖൾ അതയുന്നത് രീത ൻ ചഖള മ്്ണ ച ചത വ ദയ ർഥ ങ്ക്. നവീൻ ച്ഗ്ചഡ, ഫ് ജ കൽ ദ ചരചത ർ, ഫ്ജൻ പ .യു. ക ശ ജ്, ് ചണാം ന ർവ്ൺ ചകച ാം. ര| ജയ ചനട് സ ശകവര , എ.സ . സ് ഭ്പ ാംശ്ുപ ൻ സർവ ങ്ക് സവ ഗത് ചകച ാം. വ സുശദവ് ക മത്, ഏക് ട ാംഗ് ഡ ഡ പ യു, മാംഗ്ളുർ മുചഖൽ ഫ്സചര ജ വ്ന ചസ് . ത ചണാം പാംഗ ഡ ഞ്ച്യ മുചഖ യ ങ്ക് ശ് ര സ് ക ദ . ത ചണാം സ ാംചഗ്ല്ാം, തുമ്ച ാം പയ്് സർവ ത ാം മ ഭ്ത്, ഫ്ുഡ ര ന്ത് ആന കീ ബചരാം കര മ്്ൺ. ഉശമശ്് കർശകര , അധയക്ഷ്, ദക്ഷ ൺ കന്നഡ പ . യു. ക ശ ജ് ഭ്പ ാംശ്ുപ ചഞ്ച്ാം സാംഘടൻ, സുശ തൻ ഫ്ജൻ, ദക്ഷ ൺ കന്നഡ ട സ് സാംഘടൻ ഇതർ ഫ് ജ കൽ ഫ്ഡചരക്ർ ഫ്സചര ജ വ്ന ചസ്. ര| ശന രീൻ ഡ ’ശസ ജ , ഭ്പ ാംശ്ുപ ൽ, ശഭ്പമന ഥ് ചശ്െ , ദക്ഷ ൺ കന്നഡ പന്ദയ ട് സാംശയ ജക്, ഭ്പ ചജ ജ ൻ, ചജര ൽ ക രയദർശ് , കർന ടക ശല ർബ ൽ സാംഘടൻ, ജയഭ്ശ്ീ, ഫ് ജ കൽ ന ർശദശ്ക , ചര ന ൽഡ് ഡ ’ശസ ജ , പ ട എ ഉപ ധയക്ഷ് ് ണ ാം ക ചരയാം ചസ രചയ്ലാം. വീജ് ക

2015 ഇചസവന്ത് ഏക ബള ധ ക് പാംഗ ഡ ൻ, ഫ് യ്ചദ ന സ്ച ാം സാംഘടൻ ആസ ചകച ാം ആന കയ ശനഡ യൻ കയ നര വ ജൻ ഇൻക് മ്്ൺ ചവ ചയ്ലാം. കയ ശനഡ യൻ കചഥ ക ങ്ക് മരൺ പ വ്ലയ ങ്ക് ഫ് ചവ ത സ ചമസ്ഭ്ത ൊങ്കണി 40


ചസൌ രയത ദ ാംവ് ത ഞ്ച് ഭ്പഥാം ഗർജ് ജ വ്ന സ് . ആജ് ചത സചന്ത സ് പ വ്ത ത് കീ ത ഞ്ച് ആശ് ജയ ര ജ യ . ്യ ത ഞ്ച്യ മ സ ാംവ ക് സ് യ് ജ വ്ന് ചത വർസ വ ർ ന ച് പ സ ഞ്ജ് മ ണ്ഡുൻ ് ഡ് ട ത് ആന പയ്ചശ് ത ബർ 28 ചവർ ജമയ്ത ത്. ്യ ് സപ്ാം ത ണ ാം ത ഞ്ച് പ ഞ്ച്വ ന ച് പ സ ഞ്ജ് ര ര ് സാംഭ്രമ ൻ ആ രൺ ചക കയ നഡ ന്ത് യ പ യൽ ബയ ചങ്കവട് ് ൽ, മ സ്സ സ്സ ഗ ന്ത്. 400 വഭ്യ് ശ ക് ്യ ക രയ ക് ് ജർ അചസ് , സ ാംഗ ത ര ജ്ക രണ ആന സമ ജ ക് മുചഖ . ശ യർമയ ൻ ഗ ൽബർട് ഡ ’ശസ ജ ൻ സർവ ങ്ക് സവ ഗത് ചകച ാം ആന ത ഞ്ച്യ മ സ ാംവ വ ശ്യ ന്ത് സങ്ക്ക്ഷ പ്് ത സ ാംചഗ്ല്ാം. ശപ ഷക ങ്ക്, ന ർവ ്ക്, സാംഗീത്, ഡീചജ ആന ദ ചരചത ര ങ്ക് ആന ത ഞ്ച്യ പത -പത്ന ചഞ്ച് ഉപ് ക ർ ആടചയ്ല . ഐവൻ ഡ ’ ീമ സ ഞ്ചജച ന ർവ ്ക് ജ വ്ന ചസ് . ’ശഗ വ അമീശഗ സ്’ ബയ ണ്ഡ് ആന ഡീചജ ജ വ്ന് ജ ൻ ചസ വൻ ആചസ് . ് ണ ാം ജാംലയ ശ ക ക് കചദ ർ ബചസ ങ്ക്‍ ് ചസ ചഡ്ല്ാം ന ത ഞ്ച്യ സുമധുർ സാംഗീത ൻ. തർചന ആന പർചന സർവ് ഉചട ൻ ന ചഗ്ല്. മുചഖൽ ശപ ഷക ങ്ക് - ചശ്ചരഫ്് സബ വ മ സ്സ സ്സ ഗ ച എാം.പ .പ . ആന എര ൻ മ ൽ ് സ് ഫ്രഡ ാംഗ്, ചമരീഡ യൻ ചഭ്കഡ ട് യൂന യൻ ത ങ്ക ാം ഫ്ു ാം തുചരാം ദീവ്ന് ത ഞ്ച്യ സ്ക ര ച ഉപ് ക ർ ബ വുചഡ്ല് . വ ശശ്ഷ് ആകർഷൺ ജ വ്ന് ദീപ് ധ മ ൻ ് ന്ദ ആന പഞ്ജ ബ പദ ാം ദ ാം, ആമ്ച ഞ്ച്് മാംഗ്ളുർച ാം വന സ്സ സൽഡ ൻ് ആെയ മധുർ ത ളയ ൻ വീജ് ക

ൊങ്കണി 41


ചക ങ്ക്ണ പദ ാം ഗ ാംവ്ക് ചഗ്ല്ാം. ചദ ഗ ാംയ്ന ബസ്ലയ ശ ക ക് ധർണ ർ ന ചയ്ലാം. ഫ് | രഞ്ജൻ ചഡ’സ , ഫ്സണ്ട് ചഡ മ ന ക് ഇഗർചജച വ ഗ ർ, ഓ‍വ ൽ സാംഘടന ൻ ദ ലയ ശസചവക് വ ഖണ ചഗ്ല് , ശദവ ൻ ആമ്ക ാം സാംസ ര ാം ധ ഡ്ല് ാം ചതഞ്ച്് കരുങ്ക്, തയ ഉഭ്പ ന്ത് ത ചണാം ചജവ്ണ പുർവ ച ാം മ ഗ്ചണാം ചകച ാം. ---------------------------------------------------------

കലയാൺപ ർ ഐസിമവഎമാക് ’യൂലിെംപിക്് സ 2019’ ്ത്ടാഫ്ി

ര രതീയ് കചഥ ക് യുവ സഞ്ച് ൻ, ഉഡുപ ദ ചയചസജ ൻ യൂ ാംപ ക്് സ 2019

വീജ് ക

ദ ചയചസജ മെ ർ ചഖൾ-പന്ദയ ട് മ

ൊങ്കണി 42


പ ചധ ഉഡുപ ബ സ്് പ ഡ | ചജര ൽഡ് ച് സ്ർ ഐസ ക് ശ ചബ ൻ ഉദ്ഘ ടൻ ചകച . "ചഖൾ പന്ദയ ട് ഏലയ യ ജീവന ന്ത് അതയഗതയ് ജ വ്ന സ ത്. ശ് ക് പ ബര ബർ, ഏലയ ൻ ചഖൾ പന്ദയ ട ചഞ്ച്ർ ആചെ ഭ്പക ശ്് ഫ് ാംഖാംവ്ക് ഫ് ചവ . ചഖൾ പന്ദയ ട് കൂഡ ക് ഉർര ് ഡ് ട ത്, ര യ്ക ് ഡ് ട ത് ആന സചന്ത സ് ് ഡ് ട ത്. ജ ക് യ വ ് ർ യ ഭ്പ സ് പ ഭ്ത് ചഘാംവ്ച ാം മ് ൻ ജ വ്ന സ ." ആചദ്ല് മഭ്ന്ത ഭ്പശമ ദ് മധവര ജ് ഉ വ്ന് മ്്ണ ച , "ജർ ആമ്ച വ ദയ ർഥ ത ഞ്ച്യ ശ് ക് പ ക് ദ ലയ പര ഞ്ച്് ചഖൾപന്ദയ ട ങ്കീ ഭ്പ ധ നയത ദീത ത് തർ ത ചഞ്ച്ാം ത ങ്ക ാം മത ക് ശ് ന്ത ബ് ത , കൂഡ ക് ്ുരുപ് രർത ആന കസച യ യ് സമസയ പര പൂർണചതക് ചയത ത് ത ഞ്ച്യ ജീവന ന്ത്."

ക ശ ജ് ഫ്മദ ന ർ ഒക്ശട ബർ 6 ചവർ മ ണ്ഡുൻ ് ഡ്ചല. വീജ് ക

ട ജയ ക്ൻ സ അന്തർര ഷ്ഭ്ടീയ് പവർ ഫ്ർ ഡ ’ശസ ജ ൻ ദ വ്ട ചപടവ്ന് ചഖൾപന്ദയ ട ങ്ക് സവ ഗത് ദ ച . ഡ | വ ൻചസണ്ട് ആളവ , ഭ്പ ാംശ്ുപ ൽ ൊങ്കണി 43


മ ഭ്ഗ സ് ക ശ ജ്, ഫ് | എഡവ ൻ ഡ ’ശസ ജ , ദ ചരചത ർ, ഐസ ഫ്വഎാം, ഉഡുപ ദ ചയചസജ് ് ജർ ആചസ്. ഡ ചയ ൻ ഡ ’ശസ ജ അധയക്ഷ് ഐസ ഫ്വഎാം, ഉഡുപ ദ ചയചസജ് സർവ ങ്ക് സവ ഗത് ചകച ാം. ആശ് ശ്് മ ശനജസ ൻ ധനയവ ദ് അർപ ച ആന ചമ ശ് ഡ ’ശസ ജ ൻ ക രയഭ്കാം വ്ന് വ്ച്ച ാം. --------------------------------------------------------വി

ത്

വ് ളകാക്ണി ളകത്ന്ദ്

ീമരി വിമ്ലാ വി മപ

വി

വ് ളകാക്ണി

ക ർ– സാഹിരയ് പ ർസാ ജാഹീർ

മണ പ ൽ ചഗ്ല് ബൽ എജുചകശ്ൻ സർവ സസ് മുചഖൽ ഭ്ശ് ട . വ . ചമ ഹ്നദ സ് ഫ്പ ് ാംചഗച ഭ്പ ചയ ജതവ ര ഭ്ശ്ീമത വ മ്ല വ ഫ്പ വീജ് ക

വ ശ്വ് ചക ങ്ക്ണ അതയുത്ാം ചക ങ്ക്ണ ത ് പുർസ് ക ർ -2019” ക ചഗ ാംയ്ച പുസ്ക ന ന ചനച ചക ങ്ക്ണ ച ഖക് ഭ്ശ് ചദവീദ സ് കദാം ് ാംചഗച “ജ ണവയ്” ക ദാംബര വ ഞ്ച്ുൻ ആയ്ല ാം. ് ചജ പചയ്ല ് ാംചഗച “ദ ക ” ചക ങ്ക്ണ ക ദാംബരീക് ചകഭ്ന്ദ് സ ് തയ് അക ചഡമ പുർസ് ക ർ പ വ ച ാം. തശ്ീഞ്ച് ഭ്ശ്ീമത വ മ്ല വ ഫ്പ വ ശ്വ് ചക ങ്ക്ണ അതയുത്ാം ചക ങ്ക്ണ കവ ത കൃത പുർസ് ക ർ -2019 ക മാംഗ്ളൂർ ആക ശ്വ ണ ചകഭ്ന്ദ ച ആചദ്ല് ഉദ്ചഘ ശ്ക ഭ്ശ്ീമത ശ്കുന്ത ആർ ക ണ ് ാംചഗച “ചഥ ചഡ എക ന്ത് “കവ ത സാംഭ്ഗ്് വ ഞ്ച്ുൻ ആയ്ല ാം. ് ന്ന മ ൽഗചഡ ചക ങ്ക്ണ കവ ബ ക ബ ബ് ചബ ർക ർ ് ാംചഗച ചക ങ്ക്ണ കവ്ന് കന്നഡ ക് അനുവ ദ് ചക ാം. ആന സവപ്് ന സ ർസവത് ന ടക് ചക ങ്ക്ണീക് അനുവ ദ് കർനു മസ്് ത ചക ങ്ക്ണ സ ് തയ് കൃത കന്നഡ ക് അനുവ ദ് കർച വ ഭ്വ് ചക ാം. ന തശ്ീഞ്ച് മ്് ൽഗചഡ ന ചനച ചക ങ്ക്ണ സ ് തയക ർ, സാംചശ് ധക് ൊങ്കണി 44


ഫ്മസൂരച ഭ്ശ് ചര ക വ . മ ര ണ്ഡ ് ന്ന ഭ്ശ്ീമത വ മ്ല വ . ഫ്പ വ ശ്വ് ചക ങ്ക്ണ ജീവ്ന് സ ദ്ധ പുർസ് ക ർ-2019” ക വ ഞ്ച്ുൻ ആയ്ല ന്ത .

കാംചപൻ മ ചടഡ് ആന എ ്.ഡ .എഫ്്.സ . മ ചടഡ് കാംപ്ണയ ാംന സാംബന്ധ ത് വ ഭ്വ ർ ആസ് .

ച്ാം തീന ഭ്പശ്്സച ് തയ ത രു. 1.00 മ ണ ക , ഖ് ഇന ാം ആന മ ൻ പഭ്ത്, സ്ർ ശ് ൽ ആന ഭ്ശ്ീഫ്ൽ ജ വ്ന് ആസ . ---------------------------------------------------------

അന ത ഫ്പ മാംഗ്ളുർ ഗശ യ മഞ്ശജശ്വര ന്ത് ജൽമ ല . ത ചണാം 29 വർസ ാം ബയ ങ്ക ാംഗ് ആന ഫ്ഫ്ന ൻസ യൽ സർവ സ് വർതു ാംന തചസാം ക ർചപ ശരട് ഒപശരശ്ന ാംന , ട ർ സർവ സ് ആന സർവ സ് കസ്മ കവ ട , തചസാം ഏട എാം, ഭ്ബയ ഞ്ച്് ബയ ങ്ക ാംഗ് സർവ സ്, ഒപശരശ്ൻസ് എണ്ഡ് സർവ സ് ചഡ വര തചസാം ഇൻശഫ് ർശമശ്ൻ ക രയ ാംന ്യ നവയ ്ുേയ ർ ചമചതർ ജ വ്ന സ്ചത . വീജ് അന ത ഫ്പക് ത യ മുഖ്ല്യ ജീവന ന്ത് സർവ് യശ്് ആശശ്ത ആന ബചരാം മ ഗ ത . ---------------------------------------------------------

യസ് ബയാക് വ്ഹഡിൽൻ ജാവ്ന് മെംഗ്

ർചി അനിരാ

മപ

ഡാ|

ാന്ത ാെം

ബാ ിഗാക് ജീവാവ്ദി

സാധക് ത്പ

യസ് ബയ ങ്ക ീഫ്് ഒപശരട ാംഗ് ഒഫ് സർ ജ വ്ന് മാംഗ്ളുർ അന ത ഫ്പ വ ഞ്ച്ുൻ ആയ്ലയ . അന ത ഫ്പ സീന യർ ജനരൽ മയ ശനജർ ജ വ്ന് ഏട എാം വയ പ ര , ഭ്ബ ഞ്ച്് ബയ ങ്ക ാംഗ് സർവ സ് ആന ശഫ് ൻ ബയ ങ്ക ാംഗ് വ്്ഡ ൽൻ ജ വ്ന സ് പചയ്ലാം ഐസ ഐസ ഐ ബയ ങ്ക ന്ത്. തചസഞ്ച്് ത ഐസ ഐസ ഐ ഭ്പുചഡൻശ് യൽ ഫ് ഫ്് ഇൻശ്ൂചരൻസ് വീജ് ക

സി്

മാംഗ്ളുർ നഗര ന്ത്ച ഖയ ത് രുർഗയ ചഞ്ച് ദ ഖ്ചതർ ഡ | ശ് ന്തര ാം ബ ള ഗ ക് ഇണ്ഡ യൻ അക ചഡമ ഒഫ്് ട ൻ പീഡ യ ഭ്ട ക്് സ ന ചയ നത ജ പ്ര ’ഫ് ഫ്്ട യ്ാം എ ീവ്ചമണ്ട് എവ ർഡ്’ ഭ്പദ ൻ ചകച ാം. ് ഭ്പശ്സ് ത ത ക ട ബർ 28 ചവർ ത ഞ്ച്യ ബ ര വയ സപ്ാം വ ർഷ ക് സാംഭ്രമ ചവള ർ ഛ ൻസര ചപവ ല യൻ ച് ചടൽ ചബാംഗ്ളുര ന്ത് ഭ്പദ ൻ ചക . ൊങ്കണി 45


് ഭ്പശ്സ് ത ഡ | ബ ള ഗ ക് ത ചണാം ചകലയ അഭ്പത ാം വ ഭ്വ ക് ആന ത യ സ ധന ാം മുഖ ന്ത് സാംഘടന ക് ദ ലയ കുമ്ചകക് ഫ് ചവ ജ യ . ഡ |ബ ള ഗ

കസ്ുത ർബ ചമഡ കൽ ക ശ ജ ന്ത് ചഭ്പ ചഫ്സർ ഒഫ്് പീഡ യ ഭ്ട ക്് സ അന വ ര ഗ് വ്്ഡ ൽ ജ വ്ന് ക ാം ചക ാം. ശദശ് ന്ത് യ രുർഗയ ഞ്ച് ര യ്ക വൃദ്ധ കർ യ ക് ഡ | ബ ള ഗ ൻ മ്തവ ച പ ഭ്ത് ചഖള . ഡ | ശ് ന്തര ാം ബ ള ഗ ൻ മാംഗ്ളുർ നഗർ ക ർചപ ശരശ്ന ന്ത് മശ ര യ കശഭ്ണ്ട ൽ ക രയഭ്കാം മ ണ്ഡുൻ ് ഡ്ല് ാം ആന ്യ പ ചഡന്ത് സര ർ ബചരപണ ാം ചകല ാം ആസ ത്. സർക ര യ ര യ്ചക വ ര ഗ ൻ ര ജയ ന്ത് യ 19 ജ ല ആസ്ഭ്പ തയ ാംന വ ശശ്ഷ് നവ ഞ്ച്് ജൽമ ലയ രുർഗയ ഞ്ച് ജതൻ ചഘാംവ് ശകഭ്ന്ദ ാം സ്ഥ പൻ കർ ജവ ബ്ദ ര ചഘത് യ ആന ്യ ശകഭ്ന്ദ ാംന 5000 ചതാം 6000 രുർഗയ ങ്ക് പര ശ്ീ ൻ കർചതച മ്്ള ാം.

ളത്ഫ്ണ്ഡ്സ് ബള്ളാൾബാഗ് വീജ് ക

ബി

ളവർ ക ഡ്ല

ഹാളഞ്ച്ാ നവയാ മാദ ിളചാ വാഗാെം ്വസ്

ഉദയ് പൂജ ര ആന ര ശഖശ്് പൂജ ര ് ഞ്ച്യ മുശഖൽപണ ർ ചഭ്ഫ്ണ്ഡ്സ് ബള ൾബ ഗ് ബ രുചവർ കുഡ്ല് ് ചഞ്ച് നവയ മ ദര ച വ ഗ ാം ശവസ് ്യ ൊങ്കണി 46


ദസര ചവള ർ മാംഗ്ളുര ന്ത് ന ച ങ്ക് ചഗ്ല് . ശതഗ ാം വ ഗ ാം ്ർധയ ർ ഏ‍ ് ജ ത്, ഏ‍ ് മത്, ഏ‍ ് ശദവ് ഉഭ്ത ാം ബരവ്ന് ആചയ്ലവ ർ ര രത ന്ത് യ ജ തീവ ദ ാംന കർ ാം ് ന്ദു ശഘ ഷണ ാം ്യ മുഖ ഭ്ന്ത് ബ് രാംഗ് ദ സ് ത ാം. ്യ വ ഗ ചഞ്ച് പുർശ് ാംവ് ബള ൾബ ഗ് ഥ വ്ന് കുശഭ്ദ ള ദ വ്ള പരയ ന്ത് സാംഭ്രമ ൻ വ്ച്ച . ---------------------------------------------------------

മെംഗ്

ർചയാ ദസ ാ

്ത്പമിക് ആകർഷിളലാ ദസ ാ പ ർ

ാെംവ്

ച് പുർശ് ാംവ് സുർവ ത ച കുശഭ്ദ ള ദ വ്ള ഥ വ്ന് ഒക്ശട ബര 8 ചവർ. ് ന്തുാം ആസ്ലയ 12 ഇമ ജ ാം പയ്ക 9 ദുർഗ ശദവ ാം, ശ് ഭ്ദദ ശദവ ആന ആധ ശ്ത ഗണപത ചജയ ഇമ ജ ബുദവ ര സക ള ാം ദ വ്ള യ തളയ ന്ത് ആശഖർ ചകച യ . വീജ് ക

ൊങ്കണി 47


ശന വ് ക ച

മീടർ രസ്തയ ർ ശ

് ൽ, പ വ എസ് സർകൽ, ്ാംപൻകെ ആന ക ർസ്ഭ്ടീട് ജ വ്ന് ഭ്പരു

ഡ വീജ് ക

ൊങ്കണി 48


ശഗ കർണന ശഥശ്വര ദീവ്ള് കുശഭ്ദ ള ക് ബുദവ ര സക ള ാം ശയവ്ന് പ വ്ച . ---------------------------------------------------------

’്യ ഘ ാ ക

ാ ാ’ ദി|

ളജ ി ബ്ജാഡിചി ് വൺ സീഡി ഉഗ്ാ

ഒക്ശട ബർ 6 ചവർ ശദ ൻ സുവ തയ ാംന ദ വാംഗത് ചജര ബശജ ഡ സീഡ ’ശയ ഘര കുള ര ’ ഉഗ ത വൺ ചക . ദ വാംഗത് ചജര ൽഡ് ഓസവൽഡ് ഡ ’ശസ ജ , സർവ ങ്ക് ചജര ബശജ ഡ വീജ് ക

മ്്ളയ ന ാംവ ന്ഞ്ച്് വൾക ച , ത ബർ 3 ചവർ ഇജാംയ്ത് സപ്ാം ഗശണശശ് ത്സവ ക് ശവദ ർ ഗ വ്ന് ൊങ്കണി 49


ആസ് ത ന ഞ്ച്് ചക സ്ചള ൻ പചഡ ൻ ശദവ ധീൻ ജ ചല .

ക ഡ്് ന മരൺ പ വ്ലയ ചജര യ ്ർധയ ർ തുമ്ച ഖ ചള മ ര ന ക ത്! ---------------------------------------------------------

ചത ജ വന്ത് ആസ് ത ാം ത ച യ ഥാംയ് ചക ങ്ക്ചണ വ ഷയ ന്ത് സര ർ സവപ് ് ാം ആസ് ാം. ്യ വ ശ് ാം ത ചണാം ത ച ാം സന്ദർശ്ൻ ടീവ ർ വ ശരഡ ചയ ർ ചഘത ന ഉഗ്തയ ൻ സ ാംഗ്ചലാം.

ക ന്ദാപ

തയ സവപ് ് ാം പയ്ക ത ച ആൽബാം ഉഗ ത വൺ ഏക് ്യ വർസ ശഖര ര തർ. പുൺ ചത ജ വന്ത് ആസ് ത ന നാംയ് തരീ ത യ മർണ ഉഭ്പ ന്ത് ച്ാം ത ച ാം സവപ ൺ ജയ ര ജ ച ാം. ത ച ആൽബാം ക ാംഗണ ന്ത് ജ ലയ മ ണ്ഡ് ചസ ര ണ യ 214 മ് നയ ളയ മ ഞ്ച് ചവള ർ വ്ന് വ്ച്ച ാം.

ത്പദർ

ാന്ത്

നിർമിളലെം നിർളമാളണ ദബാജാൻ നാക്

വ ശ്വ ചക ങ്കണ ക രത്ന്, മ ണ്ഡ് ചസ ര ൺ ഗുർക ർ എര ക് ഒശേര ചയ ൻ ് സീഡ ഉഗ ത യ്ല . ചജര ബശജ ഡ പത ൺ വീന ഡ ’ശസ ജ , രുർഗ ാം ചജസ്ീട , ശജ യ്സ്ടൻ ആന ച േീട തചസാം ശജ യ്ഫ്ുൽ ബീട് സ ബയ ണ്ഡ ച സ ചന്ദ ശവദ ർ ആസ് . വീന ക് ഏക് ഖ് രുപയ ഞ്ച് ച ക് ്യ ചവള ർ അർപ . തയ ് ചവള ർ മാംഗ്ളുർ യ ചഡ ൻ ചബ സ്ചക സ ന്ത് ഫ് | ഒന ൽ ഡ ’ചസ ജ , ദ ചരചത ർ, സ ന്ത് ആചന്ത ന ച ആചഭ്സ , ചജപു ആന ഫ് | പ വ് ് ചമ വ ൻ ഡ ’ശസ ജ , അധയക്ഷ് ചക ങ്ക്ണ ന ടക് സര (ര ) ത ഞ്ച്യ 76 വയ വ ർഷ ക് ചക ങ്ക്ണ ന ടക് സചര യ ദ സ ഉഗ ത യ്ല . ശല യ്ഡ് ഡ ’ചമചല ത ച ആപ്് ത മ ഭ്ത്, ആന ശജ യ്ഫ്ുൽ ബീട് സ ് ചഞ്ച് സ ചന്ദ മ ഞ്ച് ചയർ ് ജർ ആചസ്. ധ പദ ാംന രർലയ ്യ സീഡ ന്ത്ച ാം ഏക് പദ്, ’സാംഗീത് ഉർത , ് ാംവ് ഉർച ന ’ത യ ജീവന ന്ത് തുർഥ ൻ ഖചരാം ജ ച ാം. ് സീഡ ആത ാം വ ഭ്കയ ക് പഡ്ല്യ ; ദയ കരുൻ ് ഭ്പത നകൽ വീജ് ക

ര ര ൊങ്കണി 50

് ശതാംപ ഥ വ്ന് ര ചക ൻ ര വ്ലയ


കുന്ദ പുർ ശ ക ക് ചക ങ്ക്ണ പ ന്തുർ ’ന ർമ ചലാം ന ർചമ ചണ’ ഭ്ത സ ഖ ർവ രവന ന്ത് ഒക്ശട ബർ 2, ഗ ന്ധ ജയന്ത ദീസ പചളാംവ്ച ാം ര ഗ് ചമചളാം. കുന്ദ പുർ വ ഗ ർ ഫ് | സ്ടയ ന ത ചഭ്വ ൻ ച്ാം പ ന്തുർ ഉഗ ത ചയ്ലാം ദ ചവ ചപടവ്ന്. സ ാംഗ ത ഫ് | ർൽസ് ുവ സ് ആന ഫ് | ആൽബർട് ഭ്ക സ് ത യ് ആചസ്.

സ ് ത ക് ഭ്പശ്സ്ചതക് ശ ഖക ാംന ത ഞ്ച് ാം ന ാംവ ധ ഡുങ്ക് ഉച ദ .

പ ന്തുര യ മുചഖൽ പ ഭ്ത ച ാം സീമ ബുചതചല , ന ർമ പക് ച്ഭ്ന ഡ ’സ വ സുരത്കൽ, ന ർബർട് ജ ൻ, നട് ഗ ഡവ ൻ, ദ ചരചത ർസ്, ആർ. ചജ. എർരൽ, ഭ്പീതാം ചന ചര ൻ് ആന ശഗ ൽഡ്മയ ൻ ജ ൻ ക രയ ന്ത് ആചസ്. ചബ ര മ ർ യ ന സ ക് ബയ ണ്ഡ ൻ ് ജർ ജ ലയ ങ്ക് ഖുശ്് ചകച ാം. പ ന്തുർ ് ജർ ജ ലയ ങ്ക് ഖുശ്് കര ചഗ്ല്ാം.! ---------------------------------------------------------

വ സ് ത ർ വളക്, വ ള സ്, വീജ്തപ ൽ വ ള സ്, ചടച ശഫ് ൻ നാംബർ ആന ശ ഖക ൻ ചകചല സ ് ത ക് വ ഭ്വ് കളാംവ്ക് സ ാംഗ്ല് ാം.

2020 ദായ്ജി ദ ബായ്

പ ട്ല്യ 20 വർസ ാം ഥ വ്ന് ദ യ്ജ ദുബ യ് ് ഖയ ത് ഭ്പശ്സ് ത ദീവ്ന് ആയ്ലയ ത്. ശ ഖക ഞ്ച് ാം ന ാംവ ാം നവാംബർ 15 ത രീചക ര തർ ത ങ്ക ാം പ ചവ ങ്ക് ജ യ് മ്്ള ാം.

ദ യ്ജ ദുബ യ്ന് ആസ ചകല സമ ത ന മ ണ വ ഞ്ച്വ്ണ് കർചത ആന ദചസാംഭ്ബ ന്ത് ജ ചല യ ക് ഭ്പശ്സ് ത ബ്ചത . ഭ്പശ്സ്ചത ബര ബർ നഗ ദ രു. 75,000, യ ദ സ് ത ക ആന ഭ്പശ്സ് ത പഭ്ത് ചമൾചടച ാം. ധ ഡുങ്ക് വ ള സ്:

ത്പ

സ്ളരക്

Convener, Daiji-Dubai P.O.Box: 84772, Dubai, UAE Email: dubai@daijiworld.com ---------------------------------------------------------

നാെംവാെം ദിയാര്

ഉഡ പി ദിളയളസജിന്ത് ദൂ

ിചി ഗജാൽ:

ിർവാളഞ്ച്ാ സഹായക് വിഗാർ ഫ്ാ| മ്ഹ

് ഡി’്സാജാ

ഗൾപാസ് ളഘവ്ന് ജീവ്ഘാര് കർരാ

ദ യ്ജ ദുബ യ് വർചധ ഭ്പക ർ 2020 വർസ യ വ ർഷ ക് ദ യ്ജ ദുബ യ്

36 വർസ ാം ഭ്പ ചയച ഫ് | മശ്ശ്് ഡ ’ശസ ജ , മൂഡ്ചബചള ഫ് ർഗചജന്ത് വീജ് ക

ൊങ്കണി 51


ചത ജ വ്ന ചസ് . ചഡ ൻ ചബ സ്ചക ശ് യ രുർഗയ ങ്ക് ചത ര ര ് ചമ ഗ ച ....." ബ്ുഷ ത ച ാം മരൺ ര ത ാം 8:30 ചതാം 9:00 വര ാം ര തർ ജ ാം മ്്ണ്ട ത്. ഫ് | മശ്ഷ് ആെയ കൂഡ ക് ചവ യ പചയ്ലാം ഇഗർചജന്ത് ഏക് ജമ ത് ജ വ്ന് ആസ് . തയ പചയ്ലാം ചത ശ് ക്ഷക ഞ്ച്യ തർചരത യ ജമ ത ക് ് ജർ ആചസ് .

ജൽമ ചല ആചയ്ലവ ർ സ് യക് വ ഗ ർ ജ വ്ന് ശ് ർവ ാം തചസഞ്ച്് ഭ്പ ാംശ്ുപ ൽ ജ വ്ന് ശ് ർവ ാം ചഡ ൻ ചബ സ്ചക ശ് ന്ത് ആചെ വ ഭ്വ് കരുൻ ആസ്ചല ഗളയ ക് പ സ് ഘ ൽൻ ഫ്യ ന ക് ഉമ്ക ചള ൻ ആചെ ് ജീവ് ച് ഗ ഡ ാംവ്ക് പ വ്ച . ് അക ന്ത സാംഗത് സുഭ്ക ര ര ത് സുർവ ത ന ഘഡ്ല് . ് ചണാം ക തയ ഖ ത ർ അചസാം കൻ ആചെ ് ജീവ് ച് ഗ ഡ ചയ്ല മ്്ള സാംഗത് ആജൂൻ ച്ാം ബരയ്ത ന കള ത് ജ ാംവ്ക് ന . സനവ ര സക ള ാം ് സാംഗത് ആയ്ചക ൻ ന് ഞ്ച്് ശ് ർവ ചഞ്ച് ശ ക് ബഗ ർ അഖയ ഉഡുപ ദ ചയചസജ ന്ത് തചസഞ്ച്് സാംസ ര ദയന്ത് അക ന്ത് ഉബ് ജ ച . സര ര ങ്ക് അചസാം ഘചഡ്ല്ാം ചതാം പ ചതയാംവ്‍ ് അസ ധയ് കചസാം ജ ച ാം. സർവ ഞ്ച്യ ശത ണ്ഡ ർ ആചസ്ാം ഇത്ച ഞ്ച്്, "ഇത്ച ചമ ഗ ൾ, ചമ വ ൾ, മയ്പ സ , സര ർ ത ച ന്ത ാംന രർചല പ ഭ്ദയ ബ് ജ വ്ന ചസ് ഫ് | മശ്ശ്്. ശ ക ാം ക ൾജ ാം ആന മന ാം ത ചണാം ആെയ നഡ്തയ ൻ ആന ശ് കവ്ചണൻ ആകർഷ ല ാം. സദ ാം ഗർജ ങ്ക് പ ാംവ്ച ഏക് ഘനയ് വയത വീജ് ക

ചപ സ ാംന ക ചതഞ്ച്് ജീവ്ഘ ത ീട് ത യ കൂഡ ന്ത് പചളാംവ്ക് ന . ത ച ാം ചമ ബ യ്ല് ച ക് ചകചലാം ഖാംയ്. ചപ സ് സ സ ട വ തപ സ് ് കരുൻ ആസ ത്. പ ഭ്ദയ ബ കൂഡ് കസ്ൂത ർബ ചമഡ കൽ പ ഭ്തന്ത് ദവർ യ . ക ശ ജ് ആസ്ച ഫ് | മശ്ശ്് ഡ ’ശസ ജ മൂഡ്ചബചള ഫ് ർഗചജച . ജൽമ ചല മ ർ ് 30, 1983 ഇചസവന്ത് ജ വ്ന് ദുചഭ്സ പൂത് ചഭ്ഫ്ഭ്ഡ ക് ആന മ ട ൽഡ ഡ ’ശസ ജ ് ങ്ക ാം, എഭ്പ ൽ 15, 2013 ചവർ നവ ് ആസ ചകലയ ഉഡുപ ദ ചയചസജ ക് യ ജക് ജ വ്ന് ത ക ദീക്ഷ ചമൾല . 2013 ഇചസവന്ത്, ത ക സ് യക് വ ഗ ർ ജ വ്ന് മ ഭ്ഗ സ് ക ചഥഭ്ദ ൽ, ക യ ൺപുർ ആന ചമൌണ്ട് ശര ജര ഇഗർജ് സചന്തകചെ വ ഭ്വ് കരുങ്ക് ധ ഡ്ചല . തയ ് ചവള ർ ചത മ ഭ്ഗ സ് ട ഇാംഗ്ല് ഷ് മീഡ യാം ശ് ച ച്ഡ്മ സ്ർ ഇൻർജ് ജ വ്ന് ക ാം കർത ച . 2016 ഥ വ്ന്, ത ക ൽ ശ് ർവ ാം ഫ് ർഗചജച സ് യക് വ ഗ ർ ജ വ്ന് ശനമക് ശ് ർവ ങ്ക് വർഗ് ചകച ആന ചത ഥാംയ്സർ യ ചഡ ൻ ചബ സ്ചക സ ബ എസ്ഇ ശ് ച ഭ്പ ാംശ്യുപ ൽ ജ ച . ത യ സ ധയ പണ ക് ആന ദയ ള ചയക് ശ് ാം രുർഗ ാം ത ക ര ര ് ചമ ഗ ാം ജ ല ാം. ൊങ്കണി 52


ഒക്ശട ബർ 15 ചവർ ത അന്ത ാം വ ധ ശ് ർവ ാം ഇഗർചജന്ത് സ ഞ്ചജ യ 3:00 വര ർ ൽചത മ്്ൺ കചള ൻ ചയത . ഉഡുപ ദ ചയചസജ ച ബ സ്് പ ഡ | ചജര ൽഡ് ഐസ ക് ശ ചബ , ആന സർവ് ദ ചയചസജ ച യ ജക് ഫ് | മശ്ശ്് ഡ ’ശസ ജ യ മർണ ക് ആെ ശ്ൃദ്ധ ഞ്ജ അർപ ത ത്.

അളസെം കളസെം ജാളലെം? ഹാകാ കാ ൺ ്കാൺ?

ഉഡുപ ദ ചയചസജ ച ഏക് ബളവന്ത് ഖ ാംചബ , ശ ക ചമ ഗ ൾ യ ജക് ജ വ്ന ചസ് ഫ് | മശ്ശ്് ഡ ’ശസ ജ . ചത ജ വ്ന ചസ് ഭ്പഭ്പഥാം യ ജക് ഉഡുപ ദ ചയചസജ ച ചജന്ന ാം ദ ചയചസജ് നവ ര ്ല മ ഭ്ത്. ശ് ർവ ാം ഇഗർചജച ശ ക്, ചഡ ൻ ചബ സ്ചക ശ് ച വ ദയ ർഥ ആന ത ഭ്കീസ് ാംവ് സമ ജ് ച് കര ൾ ഖബ ർ ആയ്ചക ൻ തടസ്ഥ് ജ യ , ക തയ ക് ഫ് | മശ്ശ് ൻ ആചെ ് ജീവ് ക ചഡ്ല് മ്്ൺ ന്തുങ്ക് സയ്ത് സക ന സ് ത ാം. ഫ് | മശ്ശ് ൻ ഉഡുപ ദ ചയചസജ ന്ത് സര ർ സാംസ്ഥയ ങ്ക് ത ശസവ ദ ല ചമൌണ്ട് ശര ജര ഇഗർജ് ക യ ൺപുർ, മ ഭ്ഗ സ് ഇാംഗ്ല് ഷ് മീഡ യാം ശ് , ക യ ൺപുർ ആന ചഡ ൻ ചബ സ്ചക സ ബ എസ്ഇ ശ് ൽ, ശ് ർവ ാം. ശ് സ ബന്ദ ആന വീജ് ക

രുർഗ ാം ത ക ചത ഏക് ബള ഷ്ഠ് വയത മ്്ൺ ചവ യ്ത ത്. ഫ് | മശ്ശ് ാം വ ദയ ർഥ സമ ജ ക് ജ ള ച ർ ത ച യവ ശ് ാം ച് ഗ്ള പ് ഉ ർൻ ബരവ്ന് ആസ ത്. ആചയ്ലവ ർ ് ത ചണാം ശ് ർവ ാം ഫ് ർഗചജന്ത് ജീവൻ ശജയ ത കയ ാംപ് വ ദയ ർഥ ങ്ക് ആസ ചകചലാം. ചഥ ഡയ ് ദീസ ാം ആദ ാം ച്ാം കയ ാംപ് ആശഖർ ജ ചലാം. മ ഭ്ഗ സ് ക ചഥഭ്ദ ന്ത് ത ചണാം സ് യക് വ ഗ ർ ജ വ്ന് വ ഭ്വ് ചകചല ആന ചത ഐസ ഫ്വഎമ ച ധ ർമ ക് ദ ചരചത ർ ജ വ്ന ചസ് . ശ് ർവ ന്ത് ത ചണാം ചത വ ഭ്വ് സ് യക് ദ ചരചത ർ ജ വ്ന് മുഖ ർസ ചല . ദ യ്ജ വർൽഡ് ഗ ാം ഉ വ്ന് ആചദ്ല് ഐസ ഫ്വഎാം ശ് ർവ ാം ക രയക ര സ ചന്ദ മ്്ണ ച "് ാംവ് ഫ് | മശ്ശ് ഗ ാം ആചയ്ലവ ര് ് മ്്ളയ ഒക്ശട ബർ 11 ചവർ സ ഞ്ചജർ ഉ യ ചല ാം. ആമ ാം ഏക് തർചരത ശ് ബ ർ മ ണ്ഡുൻ ് ഡ്ചലാം ൽ് ൻ ഭ്കീസ് ത ാംവ് സമുദ യ യ സ ന്ദയ ങ്ക്. ഐസ ഫ്വഎമ യ സർവയ് ടുവട ക ങ്ക് ത ച സദ ാം സ്ക ർ ആചസ് . ചഡ ൻ ചബ സ്ചക ശ് യ വ ദയ ർഥ ാം ഖ ത ർ ത ച യ ഗ ാം സര ർ സവപ് ് ാം ആസ് ാം. ശ് ൽ വ ചഡ ങ്ക് സർവയ് രീത ാംന ചത വ ഭ്വ് കരുൻ ആചസ് ."

ചഡ ൻ ചബ സ്ചക സ സ ബന്ദ ത യ മർണ ഖബ ർ ആയ്ചക ങ്ക് ഭ്ത ണ്ഞ്ച്് ന സ്ച യപര ാം ആസ് . ശദ ൻ ദ സ ചഞ്ച്ാം ഇാംഗ്ല് ഷ് ഉ ാംവ് തർചരത ചഡ ൻ ചബ സ്ചക ശ് യ ശ് ക്ഷക ന്ത് ത ചണാം ആസ ചകല . ൊങ്കണി 53


ഒക്ശട ബർ 11 ചവർ ഇഗർചജന്ത് തർചരത കയ ാംപ് മ ണ്ഡുൻ ് ഡ്ചലാം. ശ് ക്ഷക ാം തചസാം ശ് യ ച്ർ സ ബന്ദ ബര ബർ ചത ബശര സാംബന്ധ് ദവർൻ ആചസ് . ഫ് | മശ്ശ്് ഡ ’ശസ ജ ജ വ്ന ചസ് സര ർ ത ച ന്ത ചഞ്ച് പുഞ്ചജ . ചത ഏക് ബശര സാംശയ ജക്, സാംപന്മൂൾ വയത , ധ ർമ ക് സ ് ഗ ർ ആന സാംഗീത്ഗ ർ. സുത്ുര ന്ത് ചഡ ൻ ചബ സ്ചക ശ് ൽ ഏക് ഊഞ്ച്് ശ് ക്ഷൺ സാംചസ്ഥ കർ യ ക് ചത ആചശ്ചല . ചവഗ ഞ്ച്് വ ദയ ർഥ ങ്ക് പ .യു.സ . ആസ കർ ത ആശ ൻ ആസ് . ചത ഏക് ബശര വയത . ചത സദ ഞ്ച്് ച്ര ഞ്ച്് സചന്ത സ് പചളത ച . ചത സദ ഞ്ച്് ഭ്പ ചയസ്ഥ ങ്ക് മ ൻ ദ ത ച തചസഞ്ച്് രുർഗയ ാം ഗ ാം മൻശ് പണ ൻ ഉ യ്ത ച . ത യ മർണ ഉഭ്പ ന്ത് സര ർ ദുബ വ് ഭ്പസ ർ ജ ാംവ്ക് സുരു ജ യ ത് മ്്ണ ച ഏചല പ ഭ്ദയ ബ ക് ഗശ ച . ശ ക് മ്്ണ്ട കീ ഫ് | മശ്ശ്് ഡ ’ശസ ജ ക് തക്ഷൺ കണജ ർ ഫ് ർഗചജക് വർഗ് ജ ാംവ്ക് പർമ ൺ ആയ ചലാം. ച്ാം പർമ ൺ തക്ഷൺ വർഗ് ജ ാംവ്ക് ബരയ ചലാം. ്യ വ ശ്യ ന്ത് ഫ് | മശ്ശ്് വ ര ർ ജ ചല . സുഭ്ക ര സ ഞ്ചജർ ്യ വ ശ് ാം ത ചഞ്ച്യ ഗ ാം ഉ ാംവ്ക് ജ യ് മ്്ൺ ചദ ഗ ാം സ് യക ാം ഗ ാം ത ചണാം സ ാംഗ്ചലാം, തയ ചദ ഗ ാം പയ്ക ഏചല യ ജക് ആചസ് . പുൺ തയ യ ജക ൻ 8:30 വര ർ ത ക ആപയ്ത ന , ഫ് | മശ്ശ് ൻ ആപ് ് ക് ത ന്ത് ശയാംവ്ക് ജ യ്ന ആപുൺ ശ് ദഫ്ര ആസ ാം മ്്ൺ സ ാംചഗ്ല്ാം. തയ ് ചവള ത് ത ചണാം ത യ മ ഭ്ത ക് സ ാംചഗ്ല്ാം ശക ണ്ഞ്ച്് ത ച ാം ക ാം ആന ത ക സമ്ജ ന ന്ത് മ്്ൺ. ഫ് | മശ്ശ് ച ജീവ്ഘ ത് കള ത് ജ ച സ് യക് വ ഗ ർ ഫ് | ആശ്വ ൻ വീജ് ക

ആര ൻ് ചത ക തയ ര ത് യ ചജവ്ണ ക് ശയാംവ്ക് ന ാംഗ മ്്ൺ ചസ ധുങ്ക് ചവത ന . സഗ്ളയ ന ത് യ ൻ ചസ ധ് യ ഉഭ്പ ന്ത് യ ജക ചഞ്ച്ാം ഘർ ത ന്ത് ഫ് ട് ആന ഇഗർജ്, ശ് ദഫ്ര ചപട്ചല ത ക ദ ചസ്. ഫ് | ആശ്വ ൻ ആര ൻ് ച്ാം പചളാംവ്ക് ചവത ന , ത ക കള ത് ജ ച ാം കീ ഫ് | മശ്ശ് ൻ ത ച ാം ജീവൻ ആശഖർ ചകചലാം. ഫ് | മശ്ശ്് ര ര ് സൂക്ഷ്ാം സവര വ ച വയത . ചഥ ചഡ ശ ക്, ത ഞ്ച്യ ഫ്വയത ക് ര ഗ ഖ ത ർ ത ച യ വ ശര ധ് ന ക ര വ ർത ഭ്പസ ർ കരുൻ ആചസ് . ചത ഏക് ബശര യ ജക് ജ വ്ന ചസ് . ആചയ്ലവ ർ ത ചണാം സര ർ പ വ്ട ാം ചബാംഗ്ളുര ക് ചരട് ദ ല ഏക് വ ശശ്ഷ് ഗർചജ യ വ ദയ ർഥ ക് പരീചക്ഷക് ബചസ ങ്ക് കുമക് കരുങ്ക്. ചത സദ ഞ്ച്് സ ാംഗ ത ച ശക ണ്ഞ്ച്് ത ക ആന ത ച ാം ക ാം സമ്ജ ന ന്ത് മ്്ൺ. ചത ഖള ന സ് ത ാം ത ച സാംസ്ചത അര വൃദ്ധ കരുങ്ക് ചപ ഡ് ട ച ," മ്്ണ ച ഏക് യ ജക് ഫ് | മശ്ശ് ക് ശര വ് ഗശ ച . ആജ്, ഉഡുപ ദ ചയചസജ് ഏക് ബചര യ ജക് സര ർ ത ച ന്ത ാംന രർചല സ ണ്ഡുൻ ചഗച മ്്ൺ ദുഖ ന്ത് രർ യ . ക രണ ാം ആചസയത് സര ർ, ത ാം ച്ര ാം ഗ ാം സ ാംചഗ ൻ ഇതയർഥ് കർൻ സ ർചകാം കചരയചതാം. പുൺ ഫ് | മശ്ശ്് ക തയ ആാംവ്സർച ആന ആചെ ് ജീവ് ക ഡുങ്ക് പ വ്ച ? ഏളലാ അനാമിക് അളസെം മ്ഹണ്ടാ:

സ "ച ക ചമ ഗ ൾ, സുഡ്ുഡ ത് ആന ഉത്സ ്് തചശ്ാം ഉർചബൻ രർചല ഫ് ദർ മശ്ശ്് ഡ ശസ ജ് ആെയ ചമ ഗ യ കുട മ ക് ആന തയ ഭ്പ സ് ഡ് വ്്ഡ് സമുദയ ക് സ ണ്ഡുൻ ചഗ . ത യ മർണ ഥാംയ് ത ക വ്്ൾകുചഞ്ച് ്ർഎചല ദുശകസ്് ത ജ യ ത്. ശ് ർവ ാം, ക യ ൻപുർ പര സര ച ശ ക് ജ ത് ൊങ്കണി 54


ധർമ ച ശരദ് ന സ് ത ാം ത മർണ ഥാംയ് ദൂക് പ വ്ത .

ചക ചണഞ്ച്് ന രീക്ഷൺ കരുങ്ക് സ ധയ് ന ത്ചലാം മരൺ ത ചണാം സവഖുശശ്ൻ ആപ് ് ചയ്ലാം.

ളഹെം കിരയാക് ജാളലെം?

(ചത മ്്ചജ ശഫ്സ്ബുക് മ ഭ്ത് ജ വ്ന ചസ് ആന വീജ് വ ച് പ ; ത യ അത്മയ ക് സ സ് ് ക് ശ് ന്ത് ് ാംവ് മ ഗത ാം - ഡ | ആസ് ട ൻ ഭ്പരു) ---------------------------------------------------------

ഫ് ദർ മശ്ശ് ൻ ച ക ചമ ഗ ൾ ജ വ്ന സ്ച ാം ചസ സുങ്ക് ജ യ്ന ത്ലയ ാംന ത ക ചധ സ്ചലാം? ത തുർജ , ത ാം മ സ ാം, ത ച യ ചശ്ർമ ാംവ് ച ക ൻ ഡ് പസന്ദ് കര്ച ാം ചക ണ ക് ബചരാം ദ സുങ്ക് ന ? ത ചണാം ന സവ ർഥ് വ ഭ്വ ൻ ബ ന്ധുൻ ് ഡ്ലയ ചഡ ൻചബ സ്ചക പ ഇസ്ചക യ വ്്ഡ്ണ ഖയ ത ത ക ചമൾച ാം ചക ണ ക് ചമ ഭ്സ ക് ക രൺ ജ ച ാം? ത യ ബരയ പണ ക് ഇന ാം ജ വ്ന് ത ക ശ് ർവ ന്ഥ വ്ന് തീൻഞ്ച്് വർസ ാംന , ചവഗ ഞ്ച്് വർഗ വ്ചണ ചരഷ്ട വ്ണ ത ക അധീർ കരുങ്ക് സല ? ച്ാം ’ശ് ക് ശ ഭ്ട ൻസ്ഫ്ർ’ യ അവ്മരയ ചദ ഭ്പ സ് ചദവ ്ുജ ർ ചവച ാം ബചരാം മ്്ൺ ത ക ചര ചഗ്ല്ാം? ്യ ഖഞ്ച്യ യ് സവ ങ്ക് ജ പ് തുമ ഞ്ച്് ചസ ധ മ്്ൺ സ ാംഗുൻ, ആപ് ് ച ാം ബചരാംപൺ വൾകുങ്ക് സകന സ് യ ഞ്ച്യ ചമള ന്ത്ച ാം സ സ് ് ക് പയ്സ് വ ുങ്ക് ഫ് ദർ മശ്ശ്് മുക ർ സരച ് ? ് ാം സവ ാം സവ ഉരച ് ത ാം.

ഞ്ച്് ജ വ്ന്

ആമ്ച ാം, ത യ ചമ ഗ യ ആന ഗ ശ യ ചഞ്ച്ാം ദൂക്, ദൂക് ് ജ വ്ന് ഉരച ് തച ാം."

വീജ് ക

ൊങ്കണി 55


വീജ് ക

ൊങ്കണി 56


വീജ് ക

ൊങ്കണി 57


വീജ് ക

ൊങ്കണി 58


വീജ് ക

ൊങ്കണി 59


വീജ് ക

ൊങ്കണി 60


വീജ് ക

ൊങ്കണി 61


വീജ് ക

ൊങ്കണി 62


വീജ് ക

ൊങ്കണി 63


വീജ് ക

ൊങ്കണി 64


വീജ് ക

ൊങ്കണി 65


വീജ് ക

ൊങ്കണി 66


വീജ് ക

ൊങ്കണി 67


വീജ് ക

ൊങ്കണി 68


വീജ് ക

ൊങ്കണി 69


വീജ് ക

ൊങ്കണി 70


വീജ് ക

ൊങ്കണി 71


വീജ് ക

ൊങ്കണി 72


വീജ് ക

ൊങ്കണി 73


വീജ് ക

ൊങ്കണി 74

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Weekly e-Magazine in Malayalam Script  

Veez Konkani Global Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago, USA in 4 Scripts. Edited & Published by Dr. Austin Prabhu for Worl...

Veez Konkani Global Illustrated Weekly e-Magazine in Malayalam Script  

Veez Konkani Global Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago, USA in 4 Scripts. Edited & Published by Dr. Austin Prabhu for Worl...