Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 48

ನವಂಬರ್ 14, 2019

ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಚಿ ರಾಣಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೊೀಡ್ಕ ರ್ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಚಿ ರಾಣಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೊೀಡ್ಕ ರ್ ಮೀನಾ ಕಾಕೀಡ್ಿ ರನ್ಸ ಸಭಾರ್ ಮ್ಟ್ವ್ಯ ಾ ಕಾಣಿಯೊ, ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ಯ ೊಂ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಬಹುಮಾನಾೊಂ-ಪರ ಶಸ್ತ್್ ಾ ಜೊಡ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್. ಮಟ್ವ್ಯ ಾ ಕಾಣಿಯೆಂಚೊ ಸಂಗ್್ ಹ್: 1. ದೊಂಗರ್ ಚನಾಯ ಲಾ 2. ಸಪಣ್ ಫುಲಾಯ ೊಂ 3. ಆಮ

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯ ಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಬರಯ್ಚ್ಿ ರೊಂ ಪಯ್ಕಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೀಡ್ಿ ರ್ ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಬರವ್ಪಿ ಣ್ ವ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ತಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಮ್ಡ್ಯಗ ೊಂವೊಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಿಚೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೊಂಬಯ್ ಯುನಿವಸ್ತಿಟೊಂತ್ ತಿಣ್ಯೊಂ ಸಂಪಯೆಯ ೊಂ. ಆಪ್ಲಯ ವೃತಿ್ ಗ್ತ್ ಣ್ಯೊಂ ಸಹ ದಿರೆಕ್ ರ್ ಒಫ್ ಎಕೊಂಟ್ಸ್ (ಪಬ್ಲಯ ಕೇಶನ್ಸ್ ) ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್್ ಜಾಲಿ.

ಪ್್ ಬಂದೆಂಚೊ ಸಂಗ್್ ಹ್: 1. ಶಬಾಾ ಸುರ್ ಕಾದಂಬರಿ:

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ರಾ : 1. ಕಾಣಿಯೊ ಖೊಸ್ತಿ ನ್ಯಾ (ದೆಖೊಿ ಾ ) 1. ವಸು್ 2. ಸನ್ಯ ಲ್ಾ ರೇಗ (ಶ್ಯಾ ಡೊ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಚೊಂ ಭಾಷೊಂತರ್)

ತೀನ್ ದೃಶ್ಾ ೆಂಚೆಂ ನಾಟಕ್: ಸಾಳ್ಿ ೊಂತ್ಲಯ ಜಾದುಗಾರ್ 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೀನ್ ದೃಶ್ಾ ೆಂಚೆಂ ನಾಟಕ್: 1. ಟೊಂಗ್ ಟೊಂಗ್ ಟೈಟೊಂಗ್ 2. ನಾದ್‍ುರ್ಚಿ ನಾದ್‍ಕಥಾ 12 ಕಾಣಿೆಂಯೆಂಚೆಂ ಕಥಾ ಪುಸಯ ಕ್ ಪ್್ ಶಸ್ತ್ಯ ಾ ಪ್್ ದನ್: 4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷ ಮಂಡ್ಳ್, ಗೀವ ಎನ್ಸ. ಡಿ. ನಾಯ್ಿ ಪರ ಶಸ್ತ್

ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಕುಲ್ಗರ್ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮ ಪರ ಶಸ್ತ್ (ಸಾಹಿತ್ಾ ) 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ಲೊಂತುರಕ್ ಉತಿ್ ೀಮ್ ಸಂವದ್‍ ಪರ ಶಸ್ತ್ ... ಸವರಿಯ.ಕಾಮ್ ವ್ಪಮ್ಲ್ ಪೈ ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಾ ುರಸಾಿ ರ್ ಭಾಷೊಂತರ್ ವವರ ಕ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಕಲಾವಿದ್: ಭಾರತ್ಲ್ೊಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಾ ೀಳನಾೊಂನಿ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಿಯೊ ಸಭಾರ್ ಇತರ್ ಭಾಸಾೊಂನಿ ಭಾಷೊಂತರ್ ಕೆಲಾಾ ತ್, ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ಹಿೊಂದಿ, ಮ್ರಠಿ, ಕನ್್ ಡ್, ಒರಿಯ್ಚ್, ಮ್ಳಯ್ಚ್ಳಮ್, ತಮಳ್, ತೆಲುಗು, ಇೊಂಗ್ತಯ ಷ್, ಪೀರ್ಚಿಗ್ತೀಸ್, ಜಮ್ಿನ್ಸ, ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ. ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಝುಜಾರಿ: ಗೀವ ಏನಿಮ್ಲ್ ವೆಲ್ಫ ೀರ್ ಟ್ರ ಸಾಾ ರ್ಚ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ----------------------------------------------------

*ಥೊಡೆ ದಿೀಸ್ ಫುಡೆ* *ಸದಯ್ ಸಾೆಂಜ ಜಾತಲಿ* ಡ್ಯ| ಟ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಕಥಾ ಪರ ಶಸ್ತ್ 1993 ಕಥಾ ಪರ ಶಸ್ತ್ 2003 ಸಾೊಂಸಿ ೃತಿಕ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ತೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯ ಾ ಸಕಾಿರ ಥಾವ್ನ್ ರಜ್ಯಾ ಪರ ಶಸ್ತ್ ರಂಗ್ ಸನಾಾ ನ್ಸ ುರಸಾಿ ರ್ ರಜ್ಯಾ ುರಸಾಿ ರ್ ರಜ್ಯಾ ಪರ ಶಸ್ತ್ ಪದ್ಾ ಬ್ಲನಾನಿ ವತ್ ಲ್ಾ ುರಸಾಿ ರ್ ಜನ್ ಗಂಗ ುರಸಾಿ ರ್ ಶ್ಯಸಯ ತಿ ಪರ ಶಸ್ತ್ (ಶಿರ ೀಮ್ತಿ ನಂಜನ್ಗೂಡು ತಿರುಮ್ಲಾೊಂಬ ಪರ ಶಸ್ತ್ ) ಸರಸಯ ತಿಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ುರಸಾಿ ರ್

ಸಾೊಂಜೇರಿ ಏಕ್ ಗೀಟ್ಸ ಕಾಫಿ ಪ್ಲೀವ್ನ್ ತ್ಲೀೊಂಡ್ ಧೂವ್ನ್ , ಕೇಸ್ ಒಳೀವ್ನ್ , ಆೊಂಗಾಿ ಏಕು ಕೀಯುರ ಕಾಡೊಯ . ಮ್ಟ್ಟಾ ವಯ್ಕಯ ಸಪೂರ್ ಧೂಳಿ, ವಹ ರೆಕ ಉಬ್ಬೂ ನ್ಸ ಆಯ್ಕಲೊ ಕೇಸಾ ಆಗೀಳ್, ಮಾಕ್ಣಿ ಪಾಕಾಿೊಂತುಲ್ನ್ ಯೇವ್ನನ್ಸ ಪಳ್ಳೆ ಲ್ ಸುಕ್ಣಿ ಲ್ ಪಾನ್್ , ದಿವಳಿ ಪರ್ಬಿಕ ರಸ್್ ೀರಿ ಚಡುಿೊಂವನಿ ಮಾಲ್ಿಲ್ ಪಟ್ಟಕ್ಣರ್ಚ ಉಸ್ತ್ಳ್ನ್ ಪಳ್ಳೆ ಲಿ ತ್ಲ್ೊಂಬ್ಲಿ ಸಾಲಿ. ಭೀರ್ನಿ ಉಡೊೀವ್ನ್ . ಯೇವ್ನ್ . 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಫೆಸ್ ಯ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ

ಮುಖೆಂತ್ರ್ ಪ್್ ಕೃತಚಿ ಭಕ್ ಯ ವ್ಪವ್ಪೊಂಗಡ್ ಸಂಸಿ ೃತೆರ್ಚೊಂ ಆನಿ ಭಕೆ್ರ್ಚೊಂ ಆಯೆಯ ವರ್ಚಿೊಂ ಫೆಸಾ್ ೊಂ, ಆಮೊಂ ಪಳ್ಳಲಾೊಂ ಕ್ಣೀ ಪರ ಕೃತೆಕ್ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಬರೊಚ್ ಮಾನ್ಸ ದಿಲಾ.....ಅಕಾ ೀಬರ್ ಜಾವ್ ಸಾ ಅಸಲಾಾ ಸಾಮಾನ್ಸಾ ಫೆಸಾ್ ೊಂ ಆಚರಣೊಂಚೊ. ಹಾಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ರ್ ಧಮ್ಿ ಆನಿ ಪಾಟೊಂಥಳ್ೊಂತ್ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಸಾ ಫೆಸಾ್ ೊಂ ದಿಸ್ತ್ನ್ಸ ಯೆತ್ಲ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲ್ವ್ಪಿ ಸಾರಸಯ ತ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಬ್ಲ. ಸಮಾಜ್ಯ, ಚಲ್ವ್ನ್ ವಹ ತ್ಲ್ಿ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಪಾರಂಪಯಿ ಆನಿ ಸಂಪರ ದಾಯ್. ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆುಭಾಿಯೆಚೊ ಸಂಪರ ದಾಯ್ ಜಾವ್ ಸಾ ಹಿೊಂದು ’ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ’ ಶರ ವಣ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ೊಂತ್ ಭೆಟಂವ್ಪಯ , ಹಾಕಾ ಸಾಮಾನ್ಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್ ಕಥೊಲಿಕಾೊಂಚೊಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್್ , ದೀನಿೀ ಫೆಸಾ್ ೊಂ ಆಚರಣ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್ ಪರ ಕೃತಿ ಸ್ತ್ಭಾಯೆನ್ಸ ಪಾರ್ಚಯ ಜಾಲಾಯ ಾ 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತವಳ್ ಆಪಯ ಪಾವ್ ಳ್ ಸಂಪಂವ್ನ್ . ತುಳಸ್ತ ಝಡ್, ಏಕ್ ಪವ್ಪತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾನಾ್ ತ್, ಹೊಂ ಝಡ್ ಜಾವ್ ಸಾ ಕೇೊಂದ್‍ರ ಹಾಾ ’ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಚೊಂ’. ಸಾಮಾನ್ಸಾ ಜಾವ್ನ್ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ ಭಾರತ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಚಡ್ಯಾ ವ್ನ ಘರೊಂನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಾ ಘರ ಮಖ್ಯರ್ ತುಳಸ್ತ ಝಡ್ ಏಕಾ ಉಭಾರ್ಲಾಯ ಾ ಕಾಟ್ಟಾ ರ್ ಲಾಯ್ಚ್್ ತ್ ಹಾಕಾ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ "ತುಳಸ್ತ ಕಾಟೊಂ".

ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಹಿ ಪೂಜಾ ಹರ್ ಸುಕಾರ ರ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್್ ರ ಶರ ವಣ ಮ್ಹಿನಾಾ ೊಂತ್ ಚಲ್ಯ್ಚ್್ ತ್, ಜೊ ಮ್ಹಿನ್ಯ ಸಪ್್ ೊಂಬರೊಂತ್ ಸುವಿತಿತ್ಲ್. ಸಾೊಂಪರ ದಾಯ್ಕಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಕಾರ ನಿರ್ಧಿಷ್ಾ ಫುಲಾೊಂ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ದುವಿ ಗಾಯ ಸ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ಸ ಫುಲಾ ಘೊಂಚ್ೊಂತ್ ಬಾೊಂದಾ್ ತ್; ತ್ಲ್ಕಾ ದೀರನ್ಸ ಹಾಕಾ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್’ಚೂಡಿ’. ತರಿುಣ್ ಜಂಯ್ ರ್ ಗಜೆಿರ್ಚೊಂ ಫುಲಾೊಂ ಮ್ಳ್ನಾಸಾಯ ಾ ಸುವತ್ಲ್ಾ ೊಂನಿ, ಲೊೀಕ್ ಸಥ ಳಿೀಯ್ ಲಾಯ್ಕಲಿಯ ೊಂ ಫುಲಾೊಂ ವಪತ್ಲ್ಿತ್. ವ್ಪವ್ಪಧ್ ಕಾಲೊರೊಂಚೊಂ ಸಂಯೊೀಜನ್ಸ ಆನಿ ಬಾೊಂದಾಪ್ ಜಾೊಂವ್ನಿ ಪಾವ್ ಚೂಡಿಚೊ ಏಕ್ 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರಮಾನಂದ್‍. ಏಕಾಚ್ ರಿೀತಿರ್ಚೊಂ ನಂಯ್

ಆಸ್ಲಿಯ ೊಂ ಚೂಡಿ, (ಹಾಾ ಚ್ಪರಿೊಂ ಕಥೊಲಿಕಾೊಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸಾ್ ದಿೀಸಾ 5, 7, 9, 11 ಹಾಾ ಥರರ್ಚ ರೊಂದ್ಯ ಯ್ ರೊಂದಾ್ ತ್, ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ತುಮೊಂ ಸರಿಸಮಾನ್ಸ ರಿೀತಿ ಪಳ್ಳವೆಾ ತ್ಲ್) ಹಳದ್‍, ಕುೊಂಕುಮ್, ಗಂಧಾಚೊ ರೂಕ್ ಪೇಸ್ಾ , ಆರತಿ, ತೇಲಾ ದಿವೊ, ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಗಡೆಶ ೊಂ ಪರ ಸಾದ್‍ ಜಾವ್ನ್ , ಏಕಾ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆೊಂಳ್ೂ ಾ ಖೊಲಾಾ ರ್/ಬೊಶ್ಾ ೊಂತ್ ಮಾೊಂಡುನ್ಸ ತುಳಿ್ ಝಡ್ಯ ಮಖ್ಯರ್ ದ್ವತ್ಲ್ಿತ್. ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಪಾಯ ಾ ಸ್ತಲ್ಿ ಕಾಪಾಿ ರ್ ಸ್ತ್ಭಯ ಾ ತಸ್ೊಂ ವ್ಪವ್ಪಧ್ ಭಾೊಂಗಾರನ್ಸ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಾ ಮಂಗಳಸೂತ್ಲ್ರ ೊಂತ್ ಸ್ತ್ಭಯ ಾ ಆನಿ ಕಾಳಿ ಕರಿಯಮ್ಣಿ, ತುಳಸ್ತ ಝಡ್ಯಕ್ ಉದಾಕ್ ಶಿೊಂಪಾಿ ಯ್ಚ್್ ತ್ ಆನಿ ಸೂಯ್ಚ್ಿ ದೇವಕ್ ಮಾಗ್ಿ ೊಂ ಅಪ್ಲಿತ್ಲ್ತ್. ತುಳಸ್ತ

ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಮೂತಿಿೊಂಕ್ ಅಪ್ಲಿತ್ಲ್ತ್ ಸದಾೊಂ ಪೂಜಾ ಕರುೊಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಏಕ್ ಚೂಡಿ ಮಾಳ್ಾ ತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಕೇಸಾೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಆನಿ ಪರ ಸಾದ್ ಕುಟ್ಟಾ ಸಾೊಂದಾಾ ೊಂಕ್ ವೊಂಟ್ಟಾ ತ್. ಹೊ ಆಚ್ರ್ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ಚ್್ . ತರುಣ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಪಾರ ಯೆಸ್ಥ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚ್ೊಂಕ್ ಭೆಟ್ಸ ದಿತ್ಲ್ತ್, ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಚೂಡಿ ದಿತ್ಲ್ತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಂ ಆಶಿೀವಿದ್‍ ಘೆತ್ಲ್ತ್. ಪಾರ ಯೆಸ್ಥ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚ್ೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಡಿ ಘೆೊಂವೆಯ ೊಂ ಏಕ್ ಪವ್ಪತ್ರ ಪಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿೊಂ ಮಾೊಂದಾ್ ತ್. ವಾ ಕ್ಣ್ ಗತ್ ಚೂಡಿ ದಿೀೊಂವ್ನಿ ಜಾಯ್ಚ್್ ತರ್, ಚೂಡಿ ಪೀಸಾಾ ರ್ ಧಾಡ್ಯಾ ತ್ (ಕಥೊಲಿಕಾೊಂ ನ್ವೆೊಂ ಪೀಸಾಾ ರ್ ಕುಟ್ಟಾ ಸಾೊಂದಾಾ ೊಂಕ್ ಧಾಡೆಯ ಾ ಪರಿೊಂ) ಆನಿ ಮಾಹ ಲ್ಘ ಡ್ಯಾ ೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಶಿೀವಿದ್‍ ಆಶ್ತ್ಲ್ತ್. ಸರಸಯ ತಿ ಸಂಪರ ದಾಯ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ೊಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಸಿ ೃತೆೊಂನಿ ಪಳ್ಳವೆಾ ತ್ಲ್ ಆನಿ ಹೊಂ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಸಾ ಸಂಗ್ತ್ ಚೊಂ ಜಾವ್ ಸಾ ಜೆೊಂ ದಾಖಯ್ಚ್್ ರ್ಚೊಂತ್ಲ್ಪ್ ಆವಯ್ ಭುಮಕ್ ಆಶಿೀವಿದಿತ್ ಕರುೊಂಕ್.

-ಐವನ್ ಜೆ. ಸಲಾಾ ನಾಾ ಶೇಟ್ ----------------------------------------------------

ಶಿರ್ವೆಂತ್ರ ಉಚೆಂಬಳ್ ಲೀಕ್: ಝಡ್ಯ ಪಂದಾ ತೇಲಾ ದಿವೊ ದ್ವತ್ಲ್ಿತ್. ಹಳಿಾ , ಕುೊಂಕುಮ್, ಗಂಧಾ ರೂಕಾಚೊ ಪೇಸ್ಾ ತುಳಸ್ತ ಝಡ್ಯಕ್ ಆನಿ ಉರ್ಲೊಯ ಚೂಡಿಚರ್ ಮಾಗಾಿ ಾ ಸವೆೊಂ ುಸಾ್ ತ್. ಹೊ ಚೂಡಿ ತುಳಸ್ತ ಝಡ್ಯರ್ ತಸ್ೊಂ ಕಾಟ್ಟಾ ರ್ ದ್ವತ್ಲ್ಿತ್. ಆರತಿ ತುಳಸ್ತ ಝಡ್ಯಕ್ ದಾಖಯ್ಚ್್ ತ್. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತುಳಸ್ತ ಝಡ್ಯಚೊಂ ಪರ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ಯ ಕರುನ್ಸ, ತುಳಸ್ತಕ್ ನ್ಮಾಸಾಿ ರ್ ಕನ್ಸಿ, ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಪೂಜಾ ಕರುೊಂಕ್ ಫುಡೆೊಂ ಸತ್ಲ್ಿತ್ ಘಚ್ಾ ಿ ಮಖ್ಯಯ ಾ ದಾವಿಟ್ಟಾ ರ್ ತ್ಲ್ಾ ಚ್ ಪಮಾಿಣ್ಯ. ಚೂಡಿ ತ್ಲ್ಾ

ಆಮಾಕ ೆಂ ಸತ್ರ ಜಾಯ್!

ಲಾಗ್ತೊಂ ಲಾಗ್ತೊಂ ಏಕಾ ಮ್ಹಿನಾಾ ಆದಿೊಂ ಅಕಾ ೀಬರ್ 11 ವೆರ್ ಶಿವಿೊಂ ಫಿಗಿಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವ್ಪಗಾರ್ ತಸ್ೊಂಚ್ ಸಥ ಳಿೀಯ್ ಡೊನ್ಸ 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊಸ್ತ್ಿ ಶ್ಯಲಾಚೊ ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್ ಫಾ| ಮ್ಹೇಷ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾನ್ಸ ಫಾಾ ನಾಕ್ ಉಮಿ ಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿೀವಘ ತ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಲ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಮ್ರಣ್ ಪಾವೊಯ , ಕಸ್ತ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವೊಯ ಹಾಾ

ಸವಲಾೊಂಕ್ ಆಜೂನ್ಸ ವರೇಗ್ ಸಾಕ್ಣಿ ಜವಬ್ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಳ್ಲಿಯ ನಾ. ಇತಿಯ ಘಳ್ಯ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ , ಕಣಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಹೊಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ ನಾ. ಆನಿ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಥೊಡೊಾ ಸಕ್ಣ್ ಫುಡೆೊಂ ಯೇವ್ನ್ ಲೊೀಕಾಕ್

ಚ್ಳಯ ಯ್ಚ್್ ತ್, ಧಾಮಿಕ್ ವಹ ಡಿಲಾೊಂಕ್ ಬಹಿಷಿ ರ್ ಘಾಲಾ್ ತ್, ಕಾನೂನ್ಸ ಅರ್ಧಕಾರಿೊಂಕ್

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವಲಾೊಂ ಘಾಲಾ್ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ಆರೊೀಪ್ ಯೇವ್ನ್ ೊಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಾ ಸವ್ನಿ ಘಳ್ಯೆ ಮ್ಧೊಂ ಉಚ್ೊಂಬಳ್ ಜಾಲೊಯ ವ ಉಚ್ೊಂಬಳ್ ಕೆಲೊಯ ಲೊೀಕ್

ನ್ವಂಬರ್ 3 ವೆರ್ ತಸ್ೊಂಚ್ 5 ವೆರ್ ಸಥ ಳಿೀಯ್ ಮಖೇಲಾೊಂಚ್ಾ ಉತೆ್ ೀಜನಾನ್ಸ ರಸಾ್ ಾ ಕ್ ದೆೊಂವೊಯ ಆನಿ ಆಪ್ಲಯ ಉಚ್ೊಂಬಳ್ಯ್ ಸಾವಿಜನಿಕಾೊಂಕ್ ದಾಖಯ್ಚ್ಯ ಗಯ . ತ್ಲ್ಣಿೊಂ ಬ್ಲಸಾಿ ಕ್ ಆಪಯೆಯ ೊಂ ಸತ್ ಉಲಂವ್ನಿ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಾ ಸವಲಾೊಂಕ್ ತುಥಾಿ ಚೊಾ ಜವಬ್ಲ ದಿೀೊಂವ್ನಿ . ತ್ಲ ಉಲ್ವ್ನ್ ೊಂಚ್ ಆಸಾ್ ನಾ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ರವಯ್ಕಲಾಯ ಾ ಕಾರರ್ಚೊಂ ರೊದಾೊಂ ಚಟಾ ಕೆಲಿೊಂ ವರೆೊಂ ಕಾಡ್್ ಆನಿ ಬ್ಲಸಾಿ ನ್ಸ ತುಥಾಿನ್ಸ ಪಾಟ್ಟಯ ಾ ವಟನ್ಸ ಉಡುಪ್ಲ ವಚ್ಜಾಯ್ ಪಡೆಯ ೊಂ ಆಪಾಯ ಾ ಜಿೀವಚಾ ಭದ್ರ ತೆ ಖ್ಯತಿರ್. ಲೊೀಕ್ ತ್ಲ್ಚ್ಾ ಉಲ್ವಿ ಾ ಕ್ ಕ್ಣತೆೊಂಚ್ ಗುಮಾನ್ಸ ಕರಿನಾ ಜಾಲೊ. 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ಚ್ ಸುಪರಿೊಂಟೊಂಡೆೊಂಟ್ಸ ಒಫ್ ಪಲಿಸ್ ನಿೀಶ್ಯ ಜೇಮ್್ ಸಯ್್ ಹಾಾ ಲೊೀಕಾಚ್ಾ ಪಾೊಂಯ್ಚ್ಥಳ್ ಆಯ್ಕಯ ಆನಿ ವರ್ಧಿ ದಿಲಿ. ಲೊೀಕಾಚೊಾ ಕುಕಾರೊಾ ತಿಕಾಯ್ ಲಾಬೊಯ ಾ ುಣ್ ತಿ ಸಾೊಂಗ್ಯ ೊಂ ಆಸ್ಲ್ಯ ೊಂ ಸಾೊಂಗನ್ಸೊಂಚ್ ಗ್ಲಿ. ಬ್ಲಸ್ಿ ಡ್ಯ| ಜೆರಲ್ಿ ಐಸಾಕ್ ಲೊೀಬೊ ಆನಿ ಎಸ್ತಿ ನಿೀಶ್ಯ ಜೇಮ್್ ಮ್ಹ ಣಲಿೊಂ ಕ್ಣೀ ಫಾ| ಮ್ಹೇಷಚ್ಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾನ್ಸ ಆಮಾಿ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾಯ ೊಂ ಹೊ ವಾ ಜ್ಯ/ಝಡಿ್ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವೆರ್ಚ ನಾಕಾ, ಇತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ಚ್ ರವಯ್ಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ಸಾೊಂಗಾಯ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಯುವಜಣೊಂನಿ ಇಗಜೆಿಚೊಾ ಘಾೊಂಟ ಮಾಲೊಾ ಿ; ಇಗಜೆಿ ಘಾೊಂಟ ಮಾಚಿೊಂ ಫಕತ್ ಸಂರ್ಧಗ್್ ಘಡೆಾ ನ್ಸ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್ಸ ಲೊೀಕ್ ಹಾರಿೊಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಇಗಜೆಿಕ್ ಪಾವೊಯ . ಹೊಂ ಪಳ್ಳವ್ನ್ ತುಥಾಿನ್ಸ ವ್ಪಶೇಷ್ ಪಲಿಸ್ ಇಗಜೆಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೆಯ , ಲೊೀಕಾರ್ಚ ಬೊಬಾಟ್ಸ ಆಮಾಿ ೊಂ ನಿೀತ್ ಜಾಯ್, ಆಮಾಿ ೊಂ ಸತ್ ಜಾಯ್, ತ್ಲ್ಚೊ ಜಿೀವ್ನ ಕಾಡ್ಲಾಯ ಾ ೊಂಕ್ ಧರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಫಾ| ಮ್ಹೇಷಕ್ ಮಾನ್ಸಿ ಉಮಾಿ ಳ್ಯೆಯ ೊಂ ಕಣ್ಯೊಂ, ತ್ಲ್ಚ ಹಾತ್ ತ್ಲ್ೊಂಬ್ಡಿ ಕಸ್ ಜಾಲಾಾ ತ್, ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ, ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ಸವಲಾೊಂ ಸವಲಾೊಂಚ್ ಸವಲಾೊಂ ಲೊೀಕಾಚ್ಾ ಮ್ತಿೊಂ ಆಸ್ತಯ ೊಂ ತಿೊಂ ಬಹಿರಂಗ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಕಯ ೊಂ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮಾಿ ೊಂ ಜಾಯ್, ಆಮಯ ನಿೀತ್ ಆಮಾಿ ೊಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣಾ ಲೊ ಶಿವಿೊಂ ಜಮ್ಲೊಯ ಲೊೀಕ್ ಧಮಾಿರ್ಧಕಾರಿ ಲಾಗ್ತೊಂ ತಸ್ೊಂ ಪಲಿಸಾರ್ಧಕಾರಿ ಲಾಗ್ತೊಂ. ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಮ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲ್ಖಿನಾಸಾ್ ೊಂ ಲೊೀಕಾಚೊ ಜಮ ಹರ್ ಫಿಗಿಜಾೊಂ ಥಾವ್ಪ್ ೀ ಹಾಾ ಸಂದ್ಭಾಿ ರ್ ಶಿವಿೊಂತ್ ಜಮ್ಲೊಯ . ಲೊೀಕಾ ಮ್ಧ್ಲಯ ುಸುಿ ಸ್ತ್, ಗುಜ್ಗಗ ಜೊ ರವಜಾಯ್ ಜಾಲಾಾ ರ್, ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಾ ಮ್ತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ಸ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಪಲಿಸ್ ಖ್ಯತ್ಲ್ಾ ನ್ಸ ತುಥಾಿ ಚೊಂ ಪರ ಯತ್್ ಕಚಿೊಂ ಅತಿೀ ಗಜೆಿಚೊಂ ಆಸಾ. ಏಕಾ ಫಿಗಿಜೆೊಂತ್ ಕೆನಾ್ ೊಂಚ್ ಅಸ್ತ್ಯ್ ಲೊೀಕ್ ಜಮ ಜಾಲೊಯ ನಾ, ರಸಾ್ ಾ ರ್ ದೆೊಂವೊನ್ಸ ಬೊಬಾಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಯ ನಾ, ಬ್ಲಸಾಿ ಕ್ ಯ್ಚ್ಜಕಾಕ್ ಉಳ್ಳಾ ೊಂ ಸವಿೊಂ ಮಖ್ಯರ್ ಉಲ್ಯ್ಕಲೊಯ ನಾ. ಶಿವಿೊಂಗಾರೊಂನಿ ಏಕ್ ಚರಿತ್ಲ್ರ ಲಿಖ್ಯಯ ಾ ಆನಿ ಹಾಾ ತ್ಲ್ೊಂಚಾ ಚರಿತೆರ ಕ್ ಜಿೀಕ್ ಮ್ಳ್ಜಾಯ್ ತರ್, ಫಕತ್ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇೊಂವ್ನಿ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಾ ಸವಲಾೊಂಕ್ ನಿೀತ್ ಮ್ಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಸ್ೊಂಚ್ ಜಾೊಂವ್ನ.

ಜೀಯ್ಲ ಸ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ಕ್ಣ್ ಶಚ ನ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೀರ್ಡವಚೊ ಚೇರ್ಮಾಾ ನ್

ಮೈನಾರಿಟ ಡೆವೆಲ್ಪ್ಮ್ೊಂಟ್ಸ, ಹಜ್ಯ ಆನಿ ವಕ್ಫ ವ್ಪಭಾಗಾಖ್ಯಲ್ ಆಸಾಯ ಾ ಕ್ಣರ ಶಯ ನ್ಸ ಡೆವೆಲ್ಪ್ಮ್ೊಂಟ್ಟ ಚೊ ಚೇರ್ಮಾಾ ನ್ಸ ಜಾವ್ನ್ ಜೊೀಯಯ ಸ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀ ಜಾಕ್ ನ್ಮಯ್ಚ್ಲಾಿ. ಹೊಂ ರಜ್ಯಾ ಸಕಾಿರನ್ಸ ಅಕಾ ೀಬರ್ ೬ ವೆರ್ ಜಾಹಿೀರ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಜೊೀಯಯ ಸ್ ತ್ಲ್ಕಡೆ ಮೂಡ್ಬ್ಲದಿರ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ ಕನ್್ ಡ್ ಜಿಲಾಯ ಬ್ಲಜೆಪ್ಲ ಮೈನಾರಿಟ ಮೀಚ್ಿಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ ಸ್ಲೊಯ . ಜೊೀಯಯ ಸಾನ್ಸ ಮಂಗುೆ ರ್ ದಿಯೆಸ್ಜಿಚ್ಾ ವೈಸ್ತಎಸ್ ಕೇೊಂದ್‍ರ ಸಮತಿಚೊ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ ಜಾವ್ನ್ , ತ್ಲ್ಕಡೆ ಫಿಗಿಜ್ಯ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡ್ಳಿಚೊ ಸಾೊಂದ ಜಾವ್ನ್ ತಸ್ೊಂಚ್ ಕಥೊಲಿ ಕ್ ಸಭಾ, ಮೂಡ್ಬ್ಲದಿರ ಡಿೀನ್ರಿ ರಜಕ್ಣೀಯ್ ಸಂಯೊೀಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವವ್ನರ ಕೆಲಾ. ವ್ಪೀಜ್ಯ ಜೊೀಯಯ ಸಾಕ್ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಲ್. ----------------------------------------------------

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲಲ ಕ್ 15 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಹಾತ್ಯೆಂತರ್

ದಿೀವ್ನ್ ಮಾನ್ಸ ಕೆಲಾ. ತಿಚೊಂ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಘೆವ್ನ್

ಹರೊಂನಿಯ್ ಭಾಶ್ ಖ್ಯತಿರ್ ವವ್ನರ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್'' ಮ್ಹ ಣ್ ಸಂದೇಶ ಪರ ತಿಷಾ ನಾಚೊ ನಿದೇಿಶಕ್ ಮಾ. ಫಾರ ನಿ್ ಸ್ ಆಸ್ತ್ ಸ್ತ ಆಲ್ಾ ೀಡ್ಯನ್ಸ ಸಾೊಂಗ್ಯ ೊಂ. ತ್ಲ ಕಾವಿಲ್ ಘರಣ್ಯೊಂ ಆನಿ ಮಾೊಂಡ್ ಸ್ತ್ಭಾಣನ್ಸ ದಿೊಂವೊಯ 15ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ುರಸಾಿ ರ್ ಹಾತ್ಲ್ೊಂತರ್ ಕರುನ್ಸ ಉಲ್ಯೊಯ .

``ಖಂರ್ಚಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲೊೊಂವ್ನಿ ಸುಲ್ಭ್. ಪೂಣ್ ತೆಾ ಭಾಷೆ ಖ್ಯತಿರ್ ವವ್ನರ ೊಂಕ್ ಕಶ್ಾ . ತೆ ಕಶ್ಾ ಕಾಡ್ಯ ಲಾಾ ಐರಿನ್ಸ ರೆಬ್ಡಲೊಯ ಹಿಕಾ ಆಜ್ಯ ುರಸಾಿ ರ್

ವೊವ್ಪಯೊ ವೇಸ್ಿ ಪರ ಕಾರೊಂತ್ ವವ್ನರ ದಿಲಾಯ ಾ ಐರಿನ್ಸ ರೆಬ್ಡಲೊಯ ಹಿಕಾ ಶೊಲ್, ಫುಲಾೊಂ-ಫಳ್ೊಂ,

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾನ್ಸ ಪತ್ರ ಯ್ಚ್ದ್ಸ್ತ್ ಕಾ ಆನಿ 25,000 ರುಪಯ್ ದಿೀವ್ನ್ ಮಾನ್ಸ ಕೆಲೊ. ಕಾಯ ರ ಡಿಕುನಾಹ ನ್ಸ ಮಾನ್ಸ ಪತ್ರ ವಚಯ ೊಂ. ಹಾಾ ಸಂದ್ಭಾಿರ್ ಎೊಂಸ್ತಸ್ತ ಬಾಾ ೊಂಕಾ ತಪ್ಿನ್ಸ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೊೀಬೊ ಪಂಗಾಿ ನ್ಸ ನಿದೇಿಶಕ್ಣ ಐರಿನ್ಸ ಹಿಕಾ ಫುಲಾೊಂ ದಿೀವ್ನ್ ಉಲಾಯ ಸ್ತಲ್ೊಂ. ಡೊ. ಪರ ತ್ಲ್ಪ್ ನಾಯ್ಿ ಪರ ಸಾ್ ವ್ಪಕ್ ಉತ್ಲ್ರ ೊಂ ಉಲ್ಯೊಯ . ವೆದಿರ್ ಮಾೊಂಡ್ ಸ್ತ್ಭಾಣ್ ಹುದೆಾ ದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವ್ಪ ಜೆ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್ ಆನಿ ನ್ವ್ಪೀನ್ಸ ಲೊೀಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯ . ಜಾಸ್ತಾ ನ್ಸ ಲೊೀಬೊ ಆಗಾರ ರ್ ಹಿಣ್ಯೊಂ ಸಭಾ ಕಾಯೆಿೊಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವಂದಿಲ್ೊಂ. ----------------------------------------------------

215 ವೆಾ ಮಾ ಯಯ ಾ ಳಾ ಮಾೆಂಚಿಯೆರ್ ಬೆಂದಸ್ 2.0

ನ್ವೆೊಂಬ್ರ 03,2019 ವೆರ್ ಕಲಾೊಂಗಣೊಂತ್ 215 ವ್ಪ ಮ್ಹ ಯ್ಚ್್ ಾ ಳಿ ಮಾೊಂರ್ಚ ಸಾದ್ರ್ ಜಾಲಿ. ಸುವೆಿರ್ 18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ. ಪರ ತ್ಲ್ಪ್ ನಾಯ್ಿ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಸ್ತ್ಜ್ಯ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಂಪಳಿೆ , ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿೊಂ ಘಾೊಂಟ್ಸ ವಹ ಜೊವ್ನ್ ಕಾಯ್ಚ್ಿಕ್ ಚ್ಲ್ನ್ಸ ದಿಲ್ೊಂ.

ಉಪಾರ ೊಂತ್ ದಾೊಂತಿ ಬರ ದ್ಸ್ಿ ಪಂಗಾಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬ್ಲೊಂದಾಸ್ 2.0 ಸಂಗ್ತೀತ್ ಸಾೊಂಜ್ಯ 20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾದ್ರ್ ಜಾಲಿ. ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅರುಣ್-ಆೊಂಜೆಲಿನ್ಸ ದಾೊಂತಿ, ಡ್ಯ. ವ್ಪನ್್ ೊಂಟ್ಸ ಆಳ್ಯ , ಹರಲ್ಿ ತ್ಲ್ವೊರ , ನಿಹಾಲ್ ತ್ಲ್ವೊರ ,

ಇಕಾೂ ಲ್, ನಿಶ್ಯ ದಾೊಂತಿ, ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತ್ ರ್, ವೆಲ್ೊಂಟನಾ ಕಾಾ ಸ್್ ಲಿನ್ಯ, ಕಾಾ ರಲ್ ದಾೊಂತಿ, ಫಾರ ನಿ್ ಸ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್, ಟರ ನಾಲ್ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್ ಹಾಣಿೊಂ ಪದಾೊಂ ಗಾಯ್ಕಯ ೊಂ. ಬ್ಲೊಂದಾಸ್ ಪ್ನಾಿಲ್ ಪಂಗಾಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸುಿ ಳ್ಳಸಾದ್ರ್ ಜಾಲ್. ರೊೀಶನ್ಸ ಬ್ಡಳ್, ವ್ಪಜ್ಗು , ರಜ್ಯ ಆನಿ ರಜ್ಯ ಹಾಣಿೊಂ ಸಂಗ್ತೀತ್ಲ್ೊಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಅಮ್ನ್ಸ ಕ್ಣರ ಸಾ್ ನ್ಸ ಆಭಾರ್ ಮಾೊಂದುನ್ಸ,

ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಪ್ನಾಿಲಾನ್ಸ ಕಾಯೆಿೊಂ ಚಲ್ಯೆಯ ೊಂ. ---------------------------------------------------ವಿಶಯ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್

ವಿಶಯ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸ್ತಯ ್ ೀ ಶಕ್ಣಯ ಮಶನ್ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತಯ ಪ್್ ದಶಿವನಿ ಆನಿ ಕೊೆಂಕಣಿ ಬುಕಾಚ

ಸಾೆಂತ ಉಗ್ತಯ ವಣ ಮಂಗಳೂರು ರಥಬ್ಲೀದಿ ಶಿರ ೀ ವ್ಪಠೀಬಾ ದೇವಳ್ಚ ಭಜನಾ ಸಪಾ್ ಹ ಪರ ಯುಕ್ ಶಿರ ೀನಿವಸ ಕಲಾಾ ಣ ಮಂಟ್ವೊಂತ ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಶಕ್ಣ್ ಮಶನ್ಸ ಕರಕುಶಲ್ ವಸು್ ಪರ ದ್ಶಿಿನಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಚ ಸಾಾ ಲ್ ದಿ. ೦೨-೧೧-೨೦೧೯ ತ್ಲ್ಕೆಿರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಣ ಮಾನ್ಸ್ತ್ ಣ್ ನಿವೇದಿತ್ಲ್ ಗೀಕುಲ್ನಾಥ ಪರ ಭು ಹಾನಿ್ ದಿವೊ ಲಾವನ್ ಉಗಾ್ ವಣ ಕೆಲ್ೊಂ. ಆನಿ ತ್ಲ್ನಿ್ “ಕರಕುಶಲ್ ವಸು್ ಪರ ದ್ಶಿನಾ ನಿಮತ್ ಮ್ಸ್ ದುಬಿಳ ಬಾಯಲ್

ಮ್ನ್ಶ್ಯೊಂಕ ಆನಿ ದಾರಲ್ೊಂಕ ತ್ಲ್ೊಂಗ್ಲ್ ಪರ ತಿಭಾ ಆನಿ ಕರಕುಶಲ್ ವಸು್ ಪರ ದ್ಶಿನ್ ಕರಚ್ಕ ಸಹಾಯ ಜಾಲಾೊಂ ಹೊಂ ಬರೆೊಂ ಜಾವೊ ಅಶಿೊಂ ಶುಭ ಸಾೊಂಗಲ್ೊಂ. ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಶಕ್ಣ್ ಮಶನ್ ಸಂಚ್ಲ್ಕ್ಣ ಮಾನ್ಸ್ತ್ ಣ್ ಗ್ತೀತ್ಲ್ ಸ್ತ. ಕ್ಣಣಿ ನ್ ಸಾಯ ಗತ ಕೆಲ್ೊಂ. ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮಾನ್ಸ್ ಬಸ್ತ್ ವಮ್ನ್ ಶ್ಣೈ ಉಲೊವರ್ನ “ಕೊಂಕಣಿ ಭಾರ್ಷಕ ಸ್ತ್ ರೀೊಂಕ ಮಖಾ ಜಾವರ್ನ ಬಾಯಲ್ ಮ್ನ್ಶ್ಯೊಂಕ ಕರಕುಶಲ್ ಕಲಾ, ಶಿವಣ್ಯಚ ತರರ್ಬತಿ ದಿೀವರ್ನ ತ್ಲ್ನಿ್ ಸಾಯ ವಲಂಬ್ಲ ಜಾವರ್ನ ಸಶಕ್ ಜಾವರ್ನ ಜಿೀವನಾೊಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವರ್ನ ಮಖ್ಯರ ಯೆವಚ್ಕ ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಥಾವನ್ ಶಿವಣ್ಯ ತರರ್ಬತಿ ಶಿಬ್ಲರ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಾಳ್ೊಂ. ಆನಿ ತರರ್ಬತಿ ಘೆತಿಲ್ ಮ್ಸ್ ಬಾಯಲ್ ಮ್ನ್ಶ್ಯೊಂನಿ ಸಯ ಉದಾ ೀಗ ಪಾರ ರಂಭ ಕೆಲ್ಲ್ ಭರಮ್ ದಿಸತ್ಲ್ ಅಶಿೊಂ ಸಾೊಂಗಲ್ೊಂ. ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಕೀಶ್ಯಧಾ ಕ್ಷ ಶಿರ ೀ ಬ್ಲ. ಆರ್, ಭಟ್ಸ, ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗ್ತೀತ ನಾಟ್ಕ ಅಕಾಡೆಮ ಸಾೊಂದೆ ಮಾನ್ಸ್ ಉಳ್ೆ ಲ್ ರಘವೇೊಂದ್ರ ಕ್ಣಣಿ, ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಣಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಅದ್ಲ್ ಉದಘ ೀಷ್ಕ್ಣ ಮಾನ್ಸ್ತ್ ಣ್ ಶಕುೊಂತಲಾ ಆರ್. ಕ್ಣಣಿ, ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ್ ಸಂಗ್ತೀತಗಾತಿಿ ಮಾನ್ಸ್ತ್ ಣ್ ಮಾಲ್ತಿ ಕಾಮ್ತ, ಮ್ಹಾ ದಾನಿ ಆನಿ ದುಬೈಚ ಉದ್ಾ ಮ ಮಾನ್ಸ್ ಗೀಕುಲ್ನಾಥ ಪರ ಭು, ಸ್ತೊಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಾ ೊಂಕಚ ಅದ್ಲ್ ಮಾಾ ನೇಜರ ಮಾನ್ಸ್ ಸುರೇಶ ಶ್ಣೈ ಆನಿ ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಶಕ್ಣ್ ಮಶನ್ಸ ಶಿವಣ ತರರ್ಬತಿ ಶಿಬ್ಲರಚ ಸವಿ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿೊಂನಿ ಉಪಸ್ತಥ ತ ಆಶಿಲಿೊಂರ್ಚ. ವ್ಪಶಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮತಿ ಸಾೊಂದೆ ಮಾನ್ಸ್ತ್ ಣ್ ಮೀನಾಕ್ಣಿ ಎನ್ಸ. ಪೈ ನ್ ಧನ್ಾ ವದ್ ಸಮ್ಪಿಣ ಕೆಲ್ೊಂ. -----------------------------------------------------------

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಗ್ತಕ್ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್

ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್: 1. ಕೆ. ಕೆ. ಉತ್ ರನ್ಸ - ಕೇರಳ (ಭಾರತ್) 2. ಸಾಾ ಾ ನಿ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ - ಮ್ಸಿ ಟ್ಸ (ಗಲ್ಫ ದೇಶ್ಯೊಂಕ್) 3. ಡ್ಯ| ಆಸ್ತಾ ನ್ಸ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ಪರ ಭು - ಯು.ಎಸ್.ಎ. (ಹರ್ ದೇಶ್ಯೊಂಕ್)

(ಜೆಕೆಎಸ್) ಮೈಕಲ್ ಲೀಬಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ನ್ ಕತ್ಯವ ಜೀಯ್ ಫೆನಾವೆಂಡಿಸ್ ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ಆಯೆಯ ವರ್ ಜಾಲಾಯ ಾ ಜೆರಲ್ ಸಭಾ, ೮ ವಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟ್ನಾಚ್ಾ ಗುಪ್್ ಜಮಾತಿ ವೆಳ್ರ್ ಮಂಗುೆ ರೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕಲಾೊಂಗಣೊಂತ್, ಮೈಕಲ್ ಲೊೀಬೊ, ಗೌರವನಿಯ ತ್ ಮಂತಿರ ಬಂದ್ರ್, ಘಟ್ಸ ಕಸಾ್ಳ್ ಆಡ್ಳ್ಳ್ ೊಂ ಆನಿ ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಮಖೆಲ್ ಪಾತ್ಲರ ನ್ಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೆರಲ್ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ, ಜೆಕೆಎಸ್, ಕ್ಣತೆೊಂಚ್ ಕೆಲೊಯ ಠರವ್ನ ಸವಿರ್ನಮ್ತೆನ್ಸ ಸಭೆನ್ಸ ಮಾರ್ನನ್ಸ ಘೆತ್ಲಯ .

ಜೆರಲ್ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, (ಮಂಗುೆ ರ್) ಸಹ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ: ಒಝೆ ಸಾಲಾಯ ದರ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ (ಗೊಂಯ್ಚ್ೊಂ) ಖಜಾನಿ: ಲುವ್ಪಸ್ ಜೆ. ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್ (ಮಂಗುೆ ರ್) ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಸಂಪಕಾಿರ್ಧಕಾರಿ: ಕ್ಣಶೊೀರ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ (ಮಂಗುೆ ರ್) ಸಾೊಂದೆ:

ಜೊೀಯ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಲೊೀಬೊ ಹೊ ಅರ್ಧಕಾರ್ ಅರ್ಧಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊೀಬೊಕ್ ವೆಗ್ತೊಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ೊಂತ್ ಜಾೊಂವಯ ಾ ವ್ಪಶೇಷ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಾವೆಳಿೊಂ ದಿತೆಲ್. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮತಿಚ ಸಾೊಂದೆ ನ್ವ್ಪ ಸಮತಿ 2019-2021 ವಸಾಿಕ್ ವ್ಪೊಂರ್ಚನ್ಸ ಕಾಡುೊಂಕ್ ಭೆಟಯ . ಗೊಂಯೊಯ ಜೊೀಯ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ ಅವ್ಪರೊೀಧ್ ನ್ವೊ ಜೆಕೆಎಸ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಪೊಂರ್ಚನ್ಸ ಆಯೊಯ . ಹರ್ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮತಿ ಸಾೊಂದೆ ಹಾಾ ಪರಿೊಂ ಆಸಾತ್:

1. ಶಿರ ೀಧರ್ ಮಂಜ್ಗನಾಥ್ ಖ್ಯವ್ಪಿ (ಭಟ್ಿ ಳ್) 2. ವಸಂತ್ ಶ್ಯೊಂತರಮ್ ಬಂಡೆಕರ್ (ಕಾವಿರ್) 3. ಲುಲುಯ ಸ್ ಕುಟನಾಹ (ಬ್ಡೊಂಗಳ್ನರು) 4. ವ್ಪನ್್ ೊಂಟ್ಸ ಲುವ್ಪಸ್ (ಗೊಂಯ್ಚ್ೊಂ) 5. ಆೊಂಟ್ವ್ನಿ ಮರೊಂದ್ (ಗೊಂಯ್ಚ್ೊಂ) 6. ಕೆ. ವ್ಪಶಯ ನಾಥನ್ಸ (ಕರ್ಚಯ ) 7. ಎನ್ಸ. ಪರ ಭಾಕರಣ್ (ಕರ್ಚಯ ) 8. ಕೆ. ವ್ಪಜಯನ್ಸ (ಕರ್ಚಯ ) 9. ಗ್ರ ೀಶನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸ್ (ಕಾಾ ಲಿಕಟ್ಸ) 10. ಆನಿ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ಪಾಲ್ಡ್ಿ (ಮೊಂಬಯ್) ಸಹಕರಣಚ ಸಾೊಂದೆ: 1. ಕ್ಣಯ ಫಡ್ಿ ಅರುಣ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ - ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಲಯ್ಚ್ 2. ಎಫಿಫ ಫಾನಿಯೊ ವಲ್ದ್ರೆಸ್ - ಯು. ಕೆ. 3. ಫಾ| ಮಲ್ಾ ನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸ್, ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಕ್್ . ಗೊಂಯ್ಚ್ೊಂ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟ್ನ್ಸ (ಜೆಕೆಎಸ್) ಏಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟ್ನ್ಸ, 2011 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಸಾಥ ಪನ್ಸ ಕೆಲ್ಯ ೊಂ 200 ರ್ಚಲ್ಯ ರ್ ಸಂಘಟ್ನಾೊಂಕ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಹಾಡುನ್ಸ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ವವ್ನರ ಕರುನ್ಸ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಜಗತ್ಲ್್ ದ್ಾ ೊಂತ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊೀಕಾಚ ಪರ ತಿನಿರ್ಧ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಾ ಸಮ್ಸಾಾ ಜಗತ್ಲ್್ ದಾಾ ೊಂತ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಇತಾ ಥ್ಿ ಕನ್ಸಿ, ಕೊಂಕೆಿ ರ್ಚ ಸ್ತ್ಭಾಯ್ ಉರವ್ನ್ ದ್ವ್ನರ ೊಂಕ್, ಕೊಂಕೆಿ ರ್ಚ ಪಾರಂಪಯ್ಚ್ಿ ಮಖ್ಯಯ ಾ ಜನಾೊಂಗಾಕ್ ಪರ ಸಾರಣ್ ಕನ್ಸಿ, ಮೂಳ್ವೆ ಸ್ತದಾ್ ೊಂತ್ ಮಾರ್ನನ್ಸ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಪವ್ಪಧತೆಕ್ ಮಾನ್ಸ ದಿೀವ್ನ್ , ವ್ಪವ್ಪಧತೆೊಂತ್ ಎಕಯ ಟ್ಸ ಪಳ್ಳವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಸಾ ಅಭಿನ್್ ತ್ಲ್ ಪರ ಸಾರ್ ಕರುೊಂಕ್. ಬಹುಆಯ್ಚ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ವಾ ಕ್ಣ್ ತ್ಲ್ಯ ಚ, ತ್ಲಮಾಜಿೀನ್ಯಹ ಕಾಡೊಿಜೊ ಜೆಕೆಎಸಾಚೊ ಸಾಥ ಪಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ , ತ್ಲ್ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಸ್ತದಾಾ ನಾಥ್ ಬುಯ್ಚ್ೊಂವ್ನ ಆನಿ ಹೊಝೆ ಸಾಲ್ಯ ದರ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್. ಜೆಕೆಎಸಾನ್ಸ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆರ್ಚ ನ್ಕಾಿ ದ್ಸಾ್ ವೇಜ್ಯ ಪಯೆಯ ಾ ಪಾವ್ಪಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಟ್ಟಾ ರ್ ವಾ ಕ್ಣ್ ಗತ್, ಕುಟ್ಟಾ ೊಂಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟ್ನಾೊಂಕ್ ವಲ್ಯ್ಚ್ೊಂನಿ, ರರ್ಷಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಟಾ ರ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಟ್ಟಾ ರ್ ನಿಧಾಿರನ್ಸ ಸಾೊಂಗನ್ಸ ಕೊಂಕೆಿ ಚೊಂ ಭವ್ಪಷ್ಾ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವಹ ಚ್ಾ ಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿೊಂವೊಯ . -ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾಯ್ವದಶಿವ ಜಾಗ್ತಕ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ----------------------------------------------------

’ತ್ಯಲೆಂತ್ಯೆಂಚೊ ಪ್ಮವಳ್’ ವೈಸ್ತಎಸ್ ಥಾವ್ನಯ ಮಗ್ತ

ಸಾೆಂಸಕ ೃತಕ್ ಫೆಸ್ ಯ ’ಫೆಲ ೀರ್’ (ಸಹಜಾಸಕತ್ರ) ’ಫೆಯ ೀರ್ 2019’, ದಿಯೆಸ್ಜಿ ಮ್ಟ್ಟಾ ರ್ ತ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ೊಂ ಚೊಂ ಪರ ದ್ಶಿನ್ಸ, ಆಪಾಯ ಾ ಏಕಾ ಧಾ ೀಯ್ಚ್ ಬರಬರ್ ’ತ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ೊಂಚೊ ಪಮ್ಿಳ್’, ವೈಸ್ತಎಸ್/ವೈಎಸ್ಎ ಮ್ (ಯಂಗ್ ಕಾಾ ಥಲಿಕ್ ಸೂಾ ಡೆೊಂಟ್ಸ್ ), ಮಂಗುೆ ರ್ ದಿಯೆಸ್ಜಿೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಸವ್ನಿ 124 ವೈಸ್ತಎಸ್ ಘಟ್ಕಾೊಂನಿ ನ್ವೆೊಂಬರ್ 3 ವೆರ್, ಸೊಂಟ್ಸ ಆಗ್್ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ ಕಾಾ ೊಂಪಸಾೊಂತ್ ಮಾೊಂಡುನ್ಸ ಹಾಡೆಯ ೊಂ.

ಕಾಯಿಕರ ಮ್ ಸುವಿತಿಲ್ೊಂ ಸಕಾಳಿೊಂ 9:15

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವರರ್ ಉದಾಘ ಟ್ನಾ ಬರಬರ್. ಕಾಯಿಕರ ಮಾಕ್ ಮಂಗುೆ ರ್ ದಿಯೆಸ್ಜೆಚೊ ವ್ಪಗಾರ್ ಜೆರಲ್ ಮನಿ್ ೊಂಞೊರ್ ಮಾಾ ಕ್ಣಿ ಮ್ ಮರೊನಾಹ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಥ ನಾರ್ ಬಸ್ಲೊಯ . ಗೌರವರ್ಚೊಂ ಸರಿೊಂ

ಜಾವ್ನ್ ವೆನಿ್ ಟ್ಟ ಡ್ಯಯಸ್, ಆೊಂಜೆಲೊರ್ - ಮಸ್್ ಟೀನ್ಸ ಕನಾಿಟ್ಕ 2019, ವೆಲಿೀಟ್ಟ ಲೊೀಬೊ,

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಡೆಿಲ್ - ದಾಯ್ಕು ವಲ್ಿ ಿ ಮ್ಹ ಜೊ ತ್ಲ್ಳ ಗಾಯ್ ಲೊ ವ್ಪಜೇತಿಣ್, ನಿಕ್ಣ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್, ವಲ್ನಿ್ ಯ್ಚ್ - ಡ್ಯಾ ನ್ಸ್ ಪಯ ಸ್ 3 -ೊಂತ್ ಟ್ವ್ೀಪ್ 12,

ಶ್ಯ ತ್ಲ್ ವಸ್ ಆನಿ ಮ್ವ್ಪಿನ್ಸ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್, ಕಡೆಿಲ್ -

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಾಯ್ಕು ವಲ್ಿ ಿ ನಾಚ್ ನಾರ ನಾಚ್ ನಾರಿ ವ್ಪಜೇತ್ ಆನಿ ಲಿಯೊನ್ಸ ಸಲಾಿ ನಾಹ , ಬ್ಡೊಂದುರ್ - ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಐಸ್ತವೈಎಮ್ ಕೇೊಂದ್‍ರ ಸಮತಿ, ಮಂಗುೆ ರ್

ದಿಯೆಸ್ಜ್ಯ. ದಿಯೆಸ್ಜಿೊಂತ್ ಹೊಂ ಯುವಜಣೊಂಚೊಂ ವರಸ್ ಆಸಾ್ ೊಂ ಯುವ ಪರ ತಿಮಾೊಂಕ್ ಮಾನ್ಸ ದಿೀವ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ಸ ಕೆಲೊ.

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ಕಾಯಿಕರ ಮಾಕ್ ವ್ಪಶೇಷ್ ಆಕಷ್ಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್‍ ಪ್ಲೊಂತುರೊಂ ನ್ಟ್ಸ ಕನ್್ ಡ್ ಆನಿ ತುಳ್ನ

ಉದ್ಾ ಮಾೊಂತ್ಲಯ , ಏಕ್ ಯುವ ಪರ ತಿಮಾ, ರಕ್ ಸಾಾ ರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶ್ಟಾ ಮಖೆಲ್ ಸರೊ ಸಂಪ್ಿ ಚ್ಾ ಕಾಯಿಕರ ಮಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೊಯ . ಹಾಾ ಸಂದ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಿರ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಮಾನ್ಸ ಕೆಲೊ. ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಜಿಕೆಯ ಲಾಾ ೊಂ ಇನಾಮಾೊಂ ವೊಂಟಯ ೊಂ ಆನಿ ಯುವಜಣೊಂಲಾಗ್ತೊಂ ತ್ಲ ಉಲ್ಯೊಯ . ದಿಯೆಸ್ಜಿಚೊ ದಿರೆಕ್ ರ್ ಫಾ| ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ಯ್ , ದಿಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸೂರಜ್ಯ ನ್ಯರೊನಾಹ ಸ್ತದ್ಾ ಕಟಾ , ದಿಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಣ್ ಕಾಾ ರಲ್ ಸಾೊಂತುಮಾಯರ್ ಇಜಯ್, ದಿಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಆನಿಮೇಟ್ರ್ ಪರ ಜಯ ಲ್ ಸ್ತಕೆಯ ೀರ ದೆರೆಬೈಲ್, ದಿಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಸಂಯೊೀಜಕ್ ಮ್ವ್ಪಿನ್ಸ ವಸ್ ಫೆರರ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸ್ಜಿಚ ವೈಸ್ತಎಸ್ ಕನಿ್ ಲ್ ಸಾೊಂದೆ ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಯ . ಸಮಾೊಂತ ಸಲಾಿ ನಾಹ ಆನಿ ವ್ಪೀಕ್ಣಿ ತ್ಲ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ಹಾಣಿೊಂ ನಿವಿಹಣ್ ಕೆಲ್ೊಂ.

ಥೆಮಾಟಕ್ ಗ್ರ್ ಪ್ ರ್ಡನ್್ : ಪರ ಥಮ್ ಕಡೆಿಲ್, ದಿಯ ತಿೀಯ್ ಆೊಂಜೆಲೊರ್, ತೃತಿೀಯ್ ಮಂಜೇಶಯ ರ್ ಫೊಟೊಗ್ತ್ ಫಿ: ಪರ ಥಮ್ ಕಯ್ಚ್ಾ ರ್, ದಿಯ ತಿೀಯ್ ರ್ಬಳ್, ತೃತಿೀಯ್ ಬೊೊಂದೆಲ್ ----------------------------------------------------

ಗೀತ್ಯೆಂಚೊ ಸ್ತರ್ದ್ ಆನಿ ಕೊೆಂಕೆಿ ಚೊ ಪ್ಮವಳ್ ಪ್್ ಸಾರ್ಲಲ ೆಂ ಕಾಯೆವೆಂ: ಕವಿ ಮಲಿಯ ನ್ ರೊಡಿ್ ಗ್ಸಾಚೆಂ

’ಗೀತ್ರ ಗ್ಜಾಲ್ 2.0’

ಸಾತ್ ಸಿ ಧಿ ಮಾೊಂಡುನ್ಸ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ಹಾಾ ದಿಸಾ. ಥೆಮಾಟಕ್ ಗೂರ ಪ್ ಡ್ಯನ್ಸ್ , ಕೊಂಕಣಿ ಪಂಗಡ್ ಗಾಯನ್ಸ, ಬೈಬ್ಲ್ ಡಂಬ್ ಖರೇಡ್್ , ಟೀ ಶಟ್ಸಿ ಪೇೊಂಯ್ಕಾ ೊಂಗ್, ಫೊಟ್ವ್ಗಾರ ಫಿ, ಮರ್ನಟ್ಸ ಟ ವ್ಪನ್ಸ ಇಟ್ಸ ಆನಿ ಮಾಾ ಚ್ ಸ್ತಾ ಕ್ ಆಟ್ಸಿ. ಉತಿ್ ೀಮ್ ತಿೀನ್ಸ ಇನಾಮಾೊಂ ಆಸ್ತಯ ೊಂ ಹಯೆಿಕಾ ವ್ಪಭಾಗಾೊಂತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಸ್್ ಛೊಂಪ್ಲಯನಿಶ ಪ್ ಆನಿ ರನ್್ ರ್ ಅಪ್ ಇನಾಮಾೊಂ. ಲಾಗ್ತೊಂ ಲಾಗ್ತೊಂ 1,000 ಯುವಜಣ್, ಯ್ಚ್ಜಕ್, ಧಾಮಿಕ್ ಭಯ್ಕಿ , ಆನಿಮೇಟ್ಸ್ಿ, ದಾನಿೊಂನಿ ಹೊಂ ಕಾಯಿಕರ ಮ್ ಪಳಯೆಯ ೊಂ. ಲಾನಿಯ ನ್ಸ ಲೊೀಬೊ ಉವಿ ಆನಿ ನ್ವ್ಪನ್ಸ ಡಿ’ಕುನಾಹ ನ್ಸ ಸಿ ಧಿ ಸಂ ಯೊೀಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯ . ಸಗ್ೆ ೊಂ ಕಾಯೆಿೊಂ ಯುವಜ ಣೊಂಚ್ಾ ತ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ೊಂಚೊ ಪಮ್ಿಳ್ ಪಳ್ಳೊಂವ್ನಿ ಮಾೊಂಡುನ್ಸ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ೊಂ. ಛೆಂಪಿಯ್ನ್: ವೈಸ್ತಎಸ್ ಆೊಂಜೆಲೊರ್ ರನಯ ರ್ ಅಪ್: ವೈಸ್ತಎಸ್ ಕಡೆಿಲ್ ಮನುಟ್ ಟು ವಿನ್ ಇಟ್: ಪರ ಥಮ್ ಆೊಂಜೆಲೊರ್, ದಿಯ ತಿೀಯ್ ಮ್ಡಂತ್ಲ್ಾ ರ್, ತೃತಿೀಯ್ ಉವಿ ಮಾಾ ಚ್ ಸ್ತಿ ಕ್ ಆಟ್ವ: ಪರ ಥಮ್ ಬಜೆಿ , ದಿಯ ತಿೀಯ್ ಉವಿ, ತೃತಿೀಯುಾ ಲಿಿ ಬೈಬ್‍ಲ್ ಡಂಬ್‍ ಖರೇಡ್ಸ್ : ಪರ ಥಮ್ ಕಡೆಿಲ್, ದಿಯ ತಿೀಯ್ ಕ್ಣರೆೊಂ, ತೃತಿೀಯ್ ರುಜಾಯ್ ಟೀ ಶಟ್ವ ಪೆಂಯ್ಿ ೆಂಗ್: ಪರ ಥಮ್ ಉವಿ, ದಿಯ ತಿೀಯ್ ಸ್ತದ್ಾ ಕಟಾ , ತೃತಿೀಯ್ ವಲ್ನಿ್ ಯ್ಚ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ಗ್ರ್ ಪ್ ಗ್ತಯ್ನ್: ಪರ ಥಮ್ ಆೊಂಜೆಲೊರ್, ದಿಯ ತಿೀಯ್ ಬಜೆಿ , ತೃತಿೀಯ್ ಕಡೆಿಲ್

ಗ್ತೀತ್ ಗಜಾಲ್ 2.0 ಸುವಿತಿಲ್ೊಂ ನಾರ್ನ ಮ್ರೊೀಲ್ ಹಾಚ್ಾ ಕಾಳ್ು ಕ್ ಲಾಗಾಯ ಾ ಸಾಯ ಗತ್ಲ್ ಬರಬರ್. ಸಾಯ ಗತ್ಲ್ಚೊ ಏಕ್ ವೊಂಟ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯೆಯ ಾ ಪಾವ್ಪಾ ಗ್ತೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳ್ಳೊಂವ್ನಿ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಕಲಾಯ ಾ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾೊಂಕ್ ಗ್ತೀತ್ ಗಜಾಲ್ ವ್ಪಕಾಸ್ 29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಸ್ತ್ ಸುವಿತಿಲೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ವ್ಪವರಿಲ್ೊಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವ್ಪ ಆನಿ ಕವ್ಪತೆಚೊ ಏಕ್ ಸಂಭರ ಮ್. 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಕ್ಷಣ್, ಸರ್ನ್ ಮನಿಸಾನ್ಸ ಝೊಂ ಹಾತಿೊಂ ಘೆವ್ನ್ ಗಝಾಲ್ (ಕೊಂಕೆಿ ೊಂತ್ ಸಂವದ್‍) ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸಾ ಬರಬರ್ ಸುವಿತ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಾ ಕಾಯ್ಚ್ಿಕರ ಮಾಚ್ಾ ಅೊಂತ್ ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್, ಸರ್ನ್ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸಾಚ್ಾ ಜಿೀವನಾಚ್ಾ ವ್ಪವ್ಪಧ್ ಹಂತ್ಲ್ೊಂ ವ್ಪಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಇತಾ ಥ್ಿ ಕನ್ಸಿ ಗ್ಲೊ, ತ್ಲ್ಚೊಂ ಭುಗ್ಿೊಂಪಣ್, ಶ್ಯಲ್, ಕಾಲೇಜ್ಯ ಆನಿ ಕುಟ್ಟಾ ಜಿೀವನ್ಸ, ತ್ಲ್ಚೊಂ ಚಟವಟಕಾೊಂಕ್ ಯೆಣ್ಯೊಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರ ೀಸ್್ ಕಚ್ಾ ಿಕ್, ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಕವ್ಪತ್ಲ್. ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾೊಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಪಶೇಷ್ ಮಾಹ ಹತಿಚೊಂ ಪಕಾಯ ನ್ಸ ಮ್ಳ್ಳೆ ೊಂ ಮ್ಲಿಯ ನಾರ್ಚ ಪತಿಣ್ ಆವೆರ ಲ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್ ಆನಿ ುತ್ ಗಾಾ ವ್ಪನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸ್ ತ್ಲ್ಣಿೊಂ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಾ ಜಿಣ್ಯಾ ೊಂತಿಯ ೊಂ ಪಾವಯ ೊಂ ಮ್ಲಿಯ ನಾ ಬರಬರ್ ವ್ಪವರಿತ್ಲ್ನಾ. ಕೊಂಕಣಿ ವೇದಿರ್ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ ಏಕ್ ನ್ವೆಸಾೊಂವ್ನ ಸವಿೊಂಕ್ ಅರ್ಧೀಕ್ ರುಚಯ ೊಂ. ಸರ್ನ್ ಚ ಸಂವದ್‍ ಮ್ಲಿಯ ನಾಲಾಗ್ತೊಂ ಚಲೊನ್ಸ ಆಸಾ್ ನಾ ಮ್ಧೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸಾನ್ಸ ಬರಯ್ಕಲೊಯ ಾ ಸಭಾರ್ ಕವ್ಪತ್ಲ್ ಜಾಕಾ ತ್ಲ್ಳ/ ಸಂಗ್ತೀತ್ ಬಸವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಗಾವಿ ಾ ೊಂನಿ ಗಾವ್ನ್ ಕವೆ ಾ ೊಂ ಮಖ್ಯೊಂರ್ ಪರ ಸಾರರ್ ಘಾಲೊಯ ಾ ತ್ಲಾ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯ ಾ ಫಾಮಾದ್‍ ಗಾವಿ ಾ ೊಂನಿ ಆನ್್ ನ್ಸ ಮ್ಥಾಯಸ್, ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚ ಪತಿಣ್ ಡ್ಯ| ರಶಿಾ ೀ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್, ಅನಿಲ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್, ಜಿೀವನ್ಸ ವಸ್, ಲಿಡಿಯ ನ್ಸ ಕುಟನ್ಯಹ , ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ಪ್ಲರ ೀಮಾ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ಸಬ್ಲತ್ಲ್ ಮ್ಥಾಯಸ್, ವ್ಪನ್ಯ್ ಲುವ್ಪಸ್ ಹಾಣಿೊಂ ಗಾಯೊಯ ಾ .

ಹಾಾ ಕಾಯಿಕರ ಮಾಚ ನ್ಕೆತ್ರ ಸಾೊಂಪರ ದಾಯ್ಕಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತ್ಲ್ರೊಂ ಬಾರ ಸ್ ಬಾಾ ೊಂಡ್ಯ ಮಖ್ಯೊಂತ್ರ ತಸ್ೊಂಚ್ ಪೀಷ್ಕ್ ಆನಿ ಸರಾ ೊಂ ಬರಬರ್ ವೇದಿರ್ ವ್ಪಲ್್ ನ್ಸ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್, ಜೊನ್ಸ, ರಿೀಮಾ, ಮಾಾ ಕ್ಣಿ ಮ್ ಆನಿ ಫೆನಿಟ್ಟ ಹಾಣಿೊಂ ಕವ್ಪ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸಾಕ್ ಗುಮಾಾ ನಾದಾನ್ಸ ತಸ್ೊಂ ಕೊಂಕೆಿ ಚ್ಾ ಸಾೊಂಪರ ದಾಯ್ಕಕ್ ಸಾದಾನ್ಸ ವೇದಿಕ್ ಸಾಯ ಗತ್ ಕೆಲ್ೊಂ.

ಓಪನ್ಸ ಹೈ ಬಾಾ ೊಂಡ್ ಜೊಸಾ ನ್ಸ ಪ್ಲರೇರ ಬರಬರ್ ಏಕ್ ಪರ ಖ್ಯಾ ತ್ ಕ್ಣೀಬೊೀಡ್ಿ ಖೆಳ್ಿ ರ್, ಸಾೊಂಗಾ ತ್ಲ್ಚ್ ಕೊಂಕೆಿ ಚ ಏಕ್ ಉತಿ್ ೀಮ್ ಗ್ತಟ್ಟರಿಸ್ಾ ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್, ಸಯ ರ್ ಮಾೊಂತಿರ ಕ್ ಖ್ಯಾ ತೆ ಚೊ, ಪ್ಲರ ೀಮಾ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ಗ್ತಟ್ಟರಿಸ್ಾ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಣ್, ತಸ್ೊಂ ಎಲಿಿ ರಚ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ಭವ್ಪಷಾ ಚೊ ಡ್ರ ಮ್ಾ ರ್ ಆನಿ ರಿದ್ಮ್ ಪಾಾ ಡ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಮ್ರ್ ಹಾಣಿೊಂ ಹಾಾ ಕಾಯ್ಚ್ಿಕ್ ಜಿೀವಳ್ ಸಂಗ್ತೀತ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ೊಂ. ಹಾಾ ಕಾಯಿಕರ ಮಾಚೊ ವೊಂಟ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ನಾಟ್ಕ್ ಆನಿ ನಿರೂಪಣ್ಯಚೊ ನ್ವೊಚ್ ಸ್ತ್ಧ್ ಡ್ಯಾ ರಲ್ ವಮಂಜೂರ್ ಹಾಚ್ಾ ಪಂಗಾಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ಕಲಾಕುಲಾನ್ಸ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ರೊಡಿರ ಗಸಾ ಚ್ಾ ಕವ್ಪತೆೊಂಚರ್ ಬುನಾಾ ದ್‍ ದ್ವನ್ಸಿ ಲೊೀಕಾ ಹುಜಿರ ೊಂ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಖಯೊಯ ಾ . ಹಾಾ ಪಂಗಾಿ ೊಂತ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡ್ಯಾ ರಲ್ ವಮಂಜೂರ್, ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ಕಲಾಕುಲ್, ಕವ್ಪತ್ಲ್ ನ್ತ್ಲ್ಶ್, ಮರಲ್, ರೊೀಹನ್ಸ ಕಲಾಕುಲ್, ಮಾಲ್ಿ ನ್ಸ, ಹಿಲ್್ ನ್ಸ, ಜೊಯೆಲ್, ಪರ ಶ್ಯೊಂತ್, ಶಮಿಲಾ, ವ್ಪಲ್್ ನ್ಸ, ಡಿೀನಾ, ಡೆಲಿೀಶ್ಯ, ಸ್ತಯ ೀನಿ ಆನಿ ಮಾಸಾ ರ್ ಆನ್ಯರ್ ಹಾಣಿೊಂ ಪಾತ್ರ ಘೆವ್ನ್ ಗ್ತೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಏಕಾ ನ್ವಾ ಸಂಸಾರೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕವ್ಪತ್ಲ್ ವಹ ಳ್ಾ ನ್ಸ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾೊಂ ಮಖ್ಯರ್ ಹುಜ್ಗರ್ ಕೆಲಿ. ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ ತ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ೊಂತ್ ಫಾಮಾದ್‍ ಗಾಾ ವ್ಪನ್ಸ, ಏಕ್ ಪರ ಖ್ಯಾ ತ್ ನಾರ್ಚಿ ಆನಿ ಕವ್ಪ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ ಆನಿ ಆವೆರ ಲ್ ಹಾೊಂಚೊ ುತ್, ವ್ಪನಿಲಾಿ ಬರಬರ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾೊಂಕ್ ಆಪ್ಯ ೊಂ ಊೊಂಚಯ ೊಂ ತ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಮ್ಲಿಯ ನಾಚ್ಾ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ಪದಾೊಂಕ್ ಆಪ್ಯ ೊಂ ಪರ ದ್ಶಿನ್ಸ ದಾಖಯ್ಚ್ಯ ಗ್ತಯ ೊಂ. ಹಾಾ ಸ್ತ್ಭಿತ್ ಸುೊಂದ್ರ್ ತಸ್ೊಂ ಆಪೂರ ಪ್ ಕಾಯ್ಚ್ಿವೆಳ್ರ್ ಮ್ಲಿಯ ನ್ಸ, ಆವೆರ ಲ್ ಆನಿ ಗಾಾ ವ್ಪನಾಕ್ ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಮಾನ್ಯ್ಚ್ೊಂ ನಿ ಯುಎಇ ಕೊಂಕಣ್ ಸಮಾಜಾ ತಫೆಿನ್ಸ ತ್ಲ್ಣಿೊಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಚ್ಾ ಿ ವ್ಪಶೇಷ್ ಸೇವೆಕ್ ಆನಿ ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶ್ಕ್ ಮಾನ್ಸ ದಿೀವ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ಸ ಕೆಲೊ. ----------------------------------------------------

47 ವಸಾಿೊಂ ಪಾರ ಯೆಚೊ ಅಲ್ಕ್್ ಇಜಯ್ ಮೂಾ ಜಿಯಮಾಲಾಗ್ತೊಂ ಆಸಾಯ ಾ ಆಪಾಯ ಾ ಘರ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಸರ್ಲೊಯ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಜೂನ್ಸ ಕಣ್ಯೊಂಚ್ ಪಳ್ಳಲೊಯ ನಾ. ಅಲ್ಕ್್ ಆಲಾ್ -ಒಟ್ವ್ಮ್ಟ್ಟಲಿಯ ಕಾೊಂತ್ ಮಂಗುೆ ರೊಂತ್ ಭಾಗ್ತದಾರ್ ಜಾವ್ ಸ್ತ್ಯ . ತ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್್ ಡ್, ಇೊಂಗ್ತಯ ಷ್, ತುಳ್ನ ಆನಿ ಹಿೊಂದಿ ಭಾಸ್ತ್ ಜಾಣಸ್ತ್ಯ . ಕದಿರ ಪಲಿಸಾೊಂನಿ ಹಾಾ ವ್ಪಷಾ ೊಂತ್ ಕೇಜ್ಯ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಾ . ---------------------------------------------------

ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಭುಗ್ತಾ ವೆಂಚೆಂ ಪಿೆಂತುರ್ ’ಅಪ್್ ರಾ ಧಾರ’ ಬೆೆಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ಪ್್ ಥಮ್ ಪ್್ ದಶವನ್

ಉದಾ ೀಗ ಅಲಕ್್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ನಪಂಯ್ಚ ಜಾಲಾ

ನ್ವೆೊಂಬರ್ 3 ವೆರ್ ಆಯ್ಚ್್ ರ ಉದಾ ೀಗ್ತ ಅಲ್ಕ್್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ಇಜಯ್ ಆಪಾಯ ಾ ಘರ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ಸ ಗ್ಲೊಯ ತ್ಲ ಪಾಟೊಂಚ್ ಯೇೊಂವ್ನಿ ನಾ.

’ ಅಪ್ ರ ಧಾರ’ ಕೊಂಕಣಿ ಭುಗಾಾ ಿೊಂಚೊಂ ಪ್ಲೊಂತುರ್ ಹಾಚೊ ಪರ ಥಮ್ ಪರ ದ್ಶಿನ್ಸ ಭಾರಿಚ್ ಗದಾಾ ಳ್ ಯೇನ್ಸ ಬ್ಡೊಂಗುೆ ರೊಂತ್ ಒಕಾ ಬರ್ 27 ವೆರ್ ಚೌಡ್ ಯಾ ಮ್ಮೀರಿಯಲ್ ಹೊಲಾೊಂತ್ 1,500 ಪಾರ ಸ್ ಚಡ್ಚ್ ಭರ್ಲಾಯ ಾ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾೊಂ ಹುಜಿರ್ ದಾಖ ಯೆಯ ೊಂ. ಪ್ಲೊಂತುರ್ ತಯ್ಚ್ರಕ್ ಆನಿ ದಿರೆಕ್ ರ್ ಡ್ಯ| ರಮೇಶ್ ಕಾಮ್ತ್ ಹಾಕಾ ಡ್ಯ| ದ್ಯ್ಚ್ನಂದ್ ಪೈನ್ಸ ಸನಾಾ ನ್ಸ ಕೆಲೊ. ಹೊಂ ಪರ ದ್ಶಿ ನ್ಸ ಜಿಎಸ್ಬ್ಲ ಮತರ 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೃೊಂದ್ ಹಾಣಿೊಂ ಪೀರ್ಷತ್ ಕೆಲ್ಯ ೊಂ ಆನಿ ಧಮಾಿ ಥ್ಿ ಆಪವೆಿ ೊಂ ದಿಲ್ಯ ೊಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ೀಯ್ ಭಾಷ್ಣೊಂತ್ ಡ್ಯ| ದ್ಯ್ಚ್ ನಂದ್ ಪೈ ಶಿೀದಾ ಮ್ಹ ಣಲೊ ಕ್ಣೀ ಕೊಂಕಣಿೊಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಥೊಡಿೊಂ ಪ್ಲೊಂತುರೊಂ ತುಳ್ನಕ್ ತ್ಲ್ಳ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಭಾರತ್ಲ್ೊಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯ ಾ ೊಂತ್. ತುಳ್ನ

ಪ್ಲೊಂತುರೊಂ ರ್ಥಯೇಟ್ರೊಂನಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್, 100 ದಿೀಸಾೊಂ ವಯ್ರ ಪರ ದ್ಶಿಿತ್ ಜಾತ್ಲ್ತ್, ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ಲೊಂತುರೊಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ದಿಸಾೊಂನಿ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಲೊಂತುರ್ ಅಪ್ ರ ಧಾರ ಹಾಾ ವಸಾಿಚ್ಾ 15 ವಾ ಕಲ್ಿ ತ್ಲ್ ಅೊಂತರಿರ್ಷಾ ರೀಯ್ ಪ್ಲೊಂತುರ್ ಫೆಸಾ್ ಕ್ ವ್ಪೊಂರ್ಚನ್ಸ ಆಯ್ಚ್ಯ ೊಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಆಪಯ ಸಂತ್ಲಸ್ ವಾ ಕ್್ ಕೆಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಪಶಯ ಕೇೊಂದಾರ ಚೊ ಬಸ್ತ್ ವಮ್ನ್ಸ ಶ್ಣಯ್, ಡ್ಯ| ಜಗದಿೀಶ್ ಪೈ, ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಕನಾಿಟ್ಕ್ ರಜ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮ, ಪಯಾ ರ್ನರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ, ಕನಿ್ ಲ್ ಸಾೊಂದ, ಕೇೊಂದ್‍ರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮ, ’ತಗರು’ ಕನ್್ ಡ್ ಪ್ಲೊಂತುರ್ ನಾಯಕ್ಣ ಮ್ಣಿಯ ತ್ಲ್ ಕಾಮ್ತ್, ಮೀಹಿನಿ ಡಿ. ಪೈ, ಪಾತ್ಲರ ನ್ಸ ಜಿಎಸ್ಬ್ಲ ಮ್ಹಿಳ್ ವೃೊಂದ್, ಮಾಹ ಲ್ಘ ಡಿ ಪ್ಲೊಂತುರ್ ನ್ಟ ಶರಪಂಜರ ಶಿವರಮ್, ಸುರೇಶ್ ಮ್ಲ್ಾ , ಚನಾ್ ಯೊಯ ಅಭಿಪ್ರ ೀರಕ್, ಕಾಮ್ತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ತ್ ಹಾಚೊ ಕೆ. ಜೆ. ಕಾಮ್ತ್, ಶಿರ ೀನಿವಸಪಿ , ರಿೀಜನ್ಲ್ ಫಿಲ್ಾ ಸ್ನ್್ ರ್ ಒಫಿಸರ್, ಲ್ಹರಿ ಓಡಿಯೊ ವೆಲು ಹಾಚೊ ಸ್ತಇಒ ಆನಿ ಇತರ್ ಘನೇಸ್್ ಕೊಂಕೆಿ ಕ್ ುಕಾರುನ್ಸ ವೇದಿರ್ ಉಲ್ಯೆಯ . ಸಭಾರ್ ಘನೇಸ್್ ವೆೊಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಸಂಪಾದ್ ಕ್ ಕಡ್ಯಾ ಳ್ ಖಬರ್, ಅಬುಾ ಲ್ ವಝಿದ್‍, ಸಂಪಾ ದ್ಕ್ ರರ್ಷಾ ರೀಯ್ ಹಫಾ್ ಾ ಳ್ಳೊಂ ಡೆಕಿ ನ್ಸ ಫರ ೊಂಟ್ಸ, ಎಮ್. ಜಿ. ಶಿರ ೀನಿವಸ್, ಪರ ಶಸ್ತ್ ವ್ಪಜೇತ್ ಹಿೀರೊ, ’ರಂಗನಾಯಕ್ಣ’ ಪ್ಲೊಂತುರ್ ದಿರೆಕ್ ರ್ ಸುರ್ಧೀರ್ ಶ್ಯನಾಾ ಗ್, ರೇಡಿಯೊ ಜೊೀಕ್ಣ ನಿಕ್ಣತ್ಲ್ ಕ್ಣಣಿ, ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ವೆೊಂಕಟೇಶ್ ಪೈ, ಪ್ಲೊಂತುರ್ ದಿರೆಕ್ ರ್ ರಜೇಶ್ ಮೂತಿಿ ಆನಿ ಪರ ವ್ಪೀಣ್ ನಾಯಕ್ ತಸ್ೊಂ ಸಭಾರ್ ವ್ಪವ್ಪಧ್ ಮಾನೇಸ್್ ಹಾಾ ಕಾಯ್ಚ್ಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಯ . ಸವ್ನಿ ಕಲಾಕಾರ್, ತ್ಲ್ೊಂತಿರ ಕ್ ಕುಮ್ಿ ಚ, ಪೀಷ್ಕ್ ’ಅಪ್ ರ ಧಾರ’ಚ್ಾ ೊಂ ಕ್ ಗೌರವ್ನ ಸರಾ ೊಂನಿ ಮಾನ್ಸ ಕೆಲೊ.

ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾತ್ಲ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ಲೊಂತುರೊಂ ಪಯ್ಚ್ಶ ೊಂ ಮ್ಟ್ಟಾ ಕ್ ಯಶ್ ಜೊಡಿನಾೊಂತ್ ಫಕತ್ ಆಮಾಯ ಾ ಸಾಯ ಥಾಿಕ್ ಲಾಗನ್ಸ. ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಡ್ಯ| ಕಾಮ್ತ್ಲ್ಕ್ ಹೊಗಳಿ್ ಲ್ೊಂ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್, ಯೆದಳ್ ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ಭಾಯ್ರ ಪಡ್ಲಾಯ ಾ 6 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿಎಸ್ಬ್ಲ ಪ್ಲೊಂತುರೊಂ ಪಯ್ಕಿ 3 ಕಾಡ್ಲಿಯ ೊಂ ಡ್ಯ| ಕಾಮ್ತ್ಲ್ನ್ಸ. ತ್ಲ್ಚ್ಾ ಅಪ್ ರ ಧಾರ ಪ್ಲೊಂತುರಕ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಬರೆೊಂ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಆನಿ ಹಾ ಪಾವ್ಪಾ ತ್ಲ್ಚೊಂ

ವಕ್ಣೀಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪೈನ್ಸ ನಿವಿಹಣ್ ಕೆಲ್ೊಂ, ಮತರ ವೃೊಂದ್ಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಪ್ಲ. ರೊೀಹಿದಾಸ್ ನಾಯಕಾನ್ಸ ಕಾಯೆಿೊಂ ಚಲ್ಯೆಯ ೊಂ ಆನಿ ಧನ್ಾ ವದ್‍ ಅಪ್ಲಿಲ್. ----------------------------------------------------

ಆಲಿಯ ನ್ ಫೆನಾವೆಂಡಿಸಾಚೊ ಗ್ಳ್ಪಾ ಸ್ ಘೆವ್ನಯ ಜಿೀರ್ಾ ತ್ರ ಆದಯ ಐಸ್ತವೈಎಮಾಚ್ಾ ಕೇೊಂದ್‍ರ ಸಮತಿಚೊ ಸಾೊಂದ ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಫಾರ ನಿ್ ಸ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸಾನ್ಸ ಗಳ್ಿ ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ನ್ವಂಬರ್ 8 ವೆರ್ ಜಿೀವಘ ತ್ ಕೆಲೊ. 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಣ್ಯೊಂ ಆಪ್ಲಯ ಶೂರ್ಪಣರ್ಚ ಶ್ಯರ್ಥ ಹಿಟ್ಯ ರ್ ಆನಿ ನಾಝಿ ಪವೆು ವ್ಪರೊೀಧ್ ದಾಖಯ್ಕಯ , ತೆ ಜೆನಾ್ ೊಂ ಜಮ್ಿನಿೊಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಬಳಯ ೊಂತ್ ಆಸ್ಯ ! ಆಜ್ಯ ತ್ಲ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗಜ್ಯಿಮಾತೆಚೊ ಏಕ್ ’ಭಾಗ್ವಂತ್’ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾಕಾ ಮಾ ನಿಕಾಚೊ ಆಪಸ್ ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾನಾ್ ತ್. ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಮಂಗುೆ ರ್ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ ಡಿೀನ್ರಿಚೊ ಆದಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ್. ತ್ಲ ಉಳ್ೆ ಳ್ ಉಲಿಯ್ಚ್ೊಂತ್ ಪ್ಮ್ಿರ್ನ್ ರ್ ಫಿಗಿಜೆಚ್ಾ ಸೊಂಟ್ಸ ಸ್ಬಾಸ್ತಾ ಯನ್ಸ ವಡ್ಯಿೊಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತ್ಯ . ತ್ಲ್ರ್ಚ ಮ್ಣಿವ್ಪರ್ಧ ತ್ಲ್ಾ ಚ್ ದಿೀಸ್ 3 ವರರ್ ಪ್ಮ್ಿರ್ನ್ ರ್ ಇಗಜೆಿೊಂತ್ ಚಲಿಯ . ----------------------------------------------------

ರುಪ್ಟ್ವ ಮಾಯೆರಾಕ್ ಆಮೆಂ ಏಕ್ ಮಾದರಿ

ಕರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ -*ಫ್ತ್| ಸೆಡಿ್ ಕ್ ಪ್್ ಕಾಶ್, ಎಸ್. ಜೆ. ಭಾರತ್ಲ್ೊಂತ್ ಚಡ್ಯಾ ವ್ನ ಲೊೀಕಾಕ್ (ಆನಿ ತಸ್ೊಂ ಸಾೊಂಗ್ಯ ೊಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಚ್ಾ ಖಂಚ್ಾ ಯ್ ಭಾಗಾೊಂತ್) ’ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ಆಯ್ಚ್ಿ ಲ್ಯ ೊಂ ನಾ; ಕೆನಾ್ ೊಂಯ್ ತ್ಲ್ಚೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತ್ಲ್ನಾ, ಏಕಾಚ್ಾ ಣ್ಯ ವ್ಪಚ್ಚಿೊಂ ಸವಲ್ ಜಾವ್ ಸಾ, "ರುಪಟ್ಸಿ ಕೀಣ್?" ಮ್ಟ್ಟಯ ಾ ನ್ಸ ಸಾೊಂಗ್ಯ ೊಂ ತರ್, ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ಲ್ಯ ಚೊ ಜಮ್ಿನ್ಸ ಜೆಜಿಯ ತ್,

ರುಪಟ್ಸಿ 1876 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಜಲಾಾ ಲೊಯ , ಏಕಾ ಗ್ರ ೀಸ್್ ಕುಟ್ಟಾ ೊಂತ್ ಸಾ ಟ್ಸಟ್ಸಗಾಟ್ಸಿ, ಜಮ್ಿನಿೊಂತ್. ತ್ಲ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾನ್ವ್ಪೀಯ್ ಹಕಾಿ ೊಂಚೊಂ ವ್ಪಶಯ ವಾ ಪ್ಲ ಪರ ಕಟ್ಣ್ ಜಾೊಂವಯ ಾ ಸಭಾರ್ ವಸಾಿೊಂ ಆದಿೊಂಚ್, ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರ್ ಮ್ನಾಶ ೊಂಚ್ಾ ಹಕಾಿ ೊಂ ವ್ಪಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಜೆನಾ್ ೊಂ ನಾಝಿೊಂನಿ ಸಾಧಾಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ಉಲ್ವಿ ಚೊಂ ಆನಿ ಧಮ್ಿ/ಭಾವಥಾಿಚೊಂ ಹಕ್ಿ ನಿರಕರಿಲಾಯ ಾ ವೆಳ್ರ್.

1900 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಜೆಜ್ಗಚ್ಾ ಸಭೆಕ್ ದಿಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಯ್ಚ್ಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಿಲೊ. ಸೊಂಟ್ಸ ಇಗ್್ ೀಶಿಯಸ್ ಲೊಯೊಲಾಚ್ಾ ಧಾಮಿಕ್ ಕಾಯ್ಚ್ಿೊಂನಿ ತ್ಲ್ಚಾ ರ್ ವಶಿೀಲಾಯ್ ಘಾಲಿ ವ್ಪಶೇಷ್ ರಿೀತಿನ್ಸ. ಭಾರಿಚ್ ಮಾಗ್ಿ ೊಂ ಆನಿ ವ್ಪಚ್ರ ಉಪಾರ ೊಂತ್, ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಬರಯೆಯ ೊಂ, "ಆತ್ಲ್ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ಜಾಣೊಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಉದೆ್ ೀಶ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ ೊಂ ಮೇಟ್ಸ ಜಾವ್ ಸಾ ಹಾೊಂವೆೊಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಧೃಡ್ ನಿಶಯ ಯ್ ಭಾಶ್ಯೊಂತರ್ ಕಚೊಿ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮಹ ನ್ತೆಕ್ ಆನಿ ಸವ್ನಿ ಮ್ಹ ಜೊ ವವ್ನರ ಹಾೊಂವೆ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಘಾಲೊಯ ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಣಿ ಕರುೊಂಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಯೆೊಂವಯ ಾ ಆಪವಿ ಾ ಕ್."

ತ್ಲ ಜಾವ್ ಸ್ತ್ಯ ಏಕ್ ಜೆಜಿಯ ತ್ "ಭಾರಿಚ್ ಉತಿ ೃಷ್ಾ ತೆಚೊ", ಜೆಜಿಯ ತ್ ಜಿೀವನ್ಸ ವಟರ್ ಆಪ್ಲಯ ಜಿೀಣ್ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಥರನ್ಸ ಆಪಾಿ ಕ್ ದಿಲೊಯ ಾ ಜವಬಾಾ ರಿ ಪಾಳಯ . ತ್ಲ ಸಭಾರ್ ಸಂಕಷಾ ೊಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ; ುಣ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಕೆದಿೊಂಚ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯ ೊಂ ನಾ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಸ್ತ್ಸ್ಲಾಯ ಾ ದೂಖಿ ವ್ಪಷಾ ೊಂತ್. ತ್ಲ ಜಾವ್ ಸ್ತ್ಯ ಏಕ್ ಬುದ್ಯ ೊಂತ್ ಭಾಷ್ಣಗ ರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಮೃದ್‍್ ಲೇಖಕ್, ಸತ್ ಆನಿ ನಾಾ ಯ್ ಹಾಚಾ ಲಾಗ್ತೊಂ ಲ್ಗ್್ ಜಾಲೊಯ ; ತ್ಲ ುಲಿಿ ತ್ ಆನಿ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಮಾಧಾ ಮಾೊಂನಿ ಸತ್ಲ್ಚ್ಾ ಸಾಮ್ಥೆಿ ವ್ಪಷಾ ೊಂತ್ ಉಲ್ಯ್ಚ್್ ಲೊ. ತ್ಲ ಕೆನಾ್ ೊಂಚ್ ಸಬ್್ ಆಪ್ಯ ಗುಪ್ಲತ್ ದ್ವರ್ಲೊಯ ವಾ ಕ್ಣ್ ನಂಯ್!

1923 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್, ಜಮ್ಿನಿೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಸ್ತ್ೀಶಿಯಲಿಸಾಾ ೊಂನಿ ಭಾಷ್ಣ್ ದಿೀೊಂವ್ನಿ ದಿಲಾಯ ಾ ಉಲಾಾ ಕ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೊಂ. ಉಲ್ವಿ ವ್ಪಷ್ಯ್ ಜಾವ್ ಸ್ತ್ಯ ’ಏಕಾ ಕಥೊಲಿಕಾಕ್ ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಸ್ತ್ೀಶಿಯಲಿಸ್ಾ ಜಾೊಂವ್ನಿ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ?’ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಹೊಂ ಆಮಂತರ ಣ್ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹಾಯ ನ್ಸ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತಯ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ೊಂ ಆನಿ ಸ್ತೊಂಹಾಚ್ಾ ಘುಡ್ಯ ಬ್ಲತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಮ್ನ್ಸ ಕೆಲ್ೊಂ. ತ್ಲ್ಕಾ ಆಮಂತರ ಣ್ ದಿಲಾಯ ಾ ೊಂನಿ ರ್ಚೊಂತೆಯ ೊಂ ಕ್ಣೀ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಏಕ್ ಕ್ಣತೆೊಂಚ್ ದುಬಾವ್ನ ನಾಸ್ತಯ ’ಬಲಿ’ ಸ್ತೊಂಹಾಚ್ಾ ತ್ಲೀೊಂಡ್ಯೊಂತ್ ಕುಡ್ಯಿ ಾ ನ್ಸ ಕುಡೆಿ ಜಾೊಂವ್ನಿ ಮ್ಳಿೆ ಮ್ಹ ಣ್, ಜೊ ಕೆನಾ್ ೊಂ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಉದೆ್ ೀಶುನ್ಸ ಉಲಂವ್ನಿ ಸುವಿತಿಲಾಗಯ , ತ್ಲ ಬೃಹತ್ ಲೊೀಕಾ ಜಮ ವ್ಪಶೇಷ್ ಥರನ್ಸ ತ್ಲ್ಳಿಯ್ಚ್ೊಂಚೊ ಶಿೊಂವರ್ ವೊತ್ಲ್ಲಾಗಯ . ಮಾಯೆರನ್ಸ ಆಪ್ಯ ೊಂ ಭಾಷ್ಣ್ ಸುವಿತಿಲ್ೊಂ, "ಮಾಹ ಕಾ ಭಿರೊಂತ್ ದಿಸಾ್ , ುರುಷೊಂನ್ಯ ತುಮಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಳಿಯ್ಚ್ೊಂಚೊ ಶಿೊಂವರ್ ಮಾತ್ಲ್ ವೆಗ್ತಗ ೊಂ ಆಯೊಯ . ತುಮಾಯ ಾ ಸವಲಾಕ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಜವಬ್ ಜಾವ್ ಸಾ ಏಕ್ ನಾಕಾರತಾ ಕ್: ನಾ! ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನಾಝಿ ಜಾೊಂವ್ನಿ ಫಾವೊ ನಾ. ಪಯೆಯ ೊಂ ದಿಲಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಳಿಯ್ಚ್ೊಂಚೊ ಶಿೊಂವೊರ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ ’ಬ್ಬ’ ಮ್ಹ ಳ್ೆ ಾ ಉತ್ಲ್ರ ೊಂನಿ ಬದ್ಲೊಯ ುಣ್ ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರನ್ಸ ತ್ಲ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಯ ೊಂ ಸಾೊಂಗನ್ಸ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ! ತ್ಲ್ಚಾ ಮ್ತಿಕ್ ಖಂರ್ಚತ್ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ ಕ್ಣೀ ಜೆಜ್ಗಚ್ಾ ಆಪಸ್ ಲಾನ್ಸ ಏಕ್ ನಾಝಿ ರ್ಚೊಂತ್ಲ್ಿ ಕ್ ಪಾಟೊಂಬೊ ದಿೀೊಂವ್ನಿ ಅಸಾಧ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತಸ್ೊಂಚ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಧೃಡ್ ನಿಧಾಿರನ್ಸ ಉಭ ರವೊೊಂಕ್ ಆಸ್ಯ ೊಂ ದೆಯ ೀಷ್, ಹಿೊಂಸಾಚ್ರ್, ಭೇದ್‍ಭಾವ್ನ ಆನಿ ವ್ಪೊಂಗಡ್ ಕಚ್ಾ ಿ ಕೃತ್ಲ್ಾ ೊಂ ವ್ಪರೊೀಧ್.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಯೆರ್ ಜಾವ್ ಸ್ತ್ಯ ಏಕ್ ಶಿೀದಾ, ಬಳ್ನ್ಸ, ಕಣರ್ಚಚ್ ಭಿರೊಂತ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ನಾಝಿೊಂ ವ್ಪರೊೀಧ್ ಉಲಂವೊಯ ವಾ ಕ್ಣ್ . ನಾಝಿೊಂನಿ ತ್ಲ್ಚೊ ವ್ಪಮ್ಸ್ತ್ಿ ಬಳಿಷ್ಠ ಥರನ್ಸ ಮ್ತಿೊಂ ಘೆತ್ಲಯ ಆನಿ ತ್ಲ್ಕಾ 1937 ತೆೊಂ 1945 ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ಜಯ್ಚ್ಯ ೊಂತ್ ಘಾಲೊ, ಕಾನ್್ ೊಂಟರ ೀಶನ್ಸ ಕಾಾ ೊಂಪಾೊಂತ್ ವ ಮೂಾ ನಿಕಾ ಭಾಯ್ಚ್ಯ ಾ ಬಂರ್ಧ ಖ್ಯನಾಾ ೊಂತ್. ನಿಜಿನ್ಸ ಬಂಧನ್ಸ ತ್ಲ್ಚೊ ಸ್ತಿ ೀರಿತ್ ವೊಂಟ ಕರುೊಂಕ್ ಸಕೆಯ ೊಂ ನಾ. ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಕೆಲೊ ತ್ಲ ಏಕ್ ಅವಿ ಸ್ ಆಪಾಯ ಾ ಧಾಮಿಕ್ ಸಂಗ್್ ಕ್ ಗೂೊಂಡ್ಯ ಯೆಚೊಂ ತ್ಲ್ರ ಣ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಕಚೊಿ. ತೆೊಂ ತ್ಲ ಆಪ್ಯ ಾ ಆವಯ್ಿ ಬರಯ್ಕಲಾಯ ಾ ಪತ್ಲ್ರ ೊಂತ್ ಅಸ್ೊಂ ಲಿಖ್ಯ್ "ಏಕು್ ರಯೆಚ್ಾ ಹಾಾ ನಿಮಾಣಾ ಹಫಾ್ ಾ ೊಂನಿ ಹಾೊಂವ್ನ ರ್ಚೊಂತ್ಲ್್ ೊಂ ಕ್ಣೀ ಹಾೊಂವ್ನ ಧನಾಾ ದೇವಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಗ್ತೊಂ ಆಯ್ಚ್ಯ ೊಂ ಮ್ಹ ಜೆಾ ಇತ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಚ್ ಪರಿಮಾಣನ್ಸ ಮಾಹ ಕಾ ಸಂಸಾರೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಗ್ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಚ್್ ಪಯ್್ ದ್ವರ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿೊಂ. ಆತ್ಲ್ೊಂ, ಮಾಹ ಕಾ ಕ್ಣತೆೊಂಚ್ ಭಗಾನಾ ಕ್ಣೀ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮಖ್ಯಯ ಾ ಫುಡ್ಯರ ವ್ಪಷಾ ೊಂತ್. ಹಾೊಂವ್ನ ಹೊಂ ಸವ್ನಿ ದೇವಚಾ ಹಾತಿೊಂ ಸ್ತ್ಡ್ಯಾ ೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಝಗಿ ನ್ಸ ಸಮಾಧಾನ್ೊಂತ್ ಮಸಾೆ ಲಾೊಂ."

ನಾಝಿ ಪವೆು ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರ್ ಕಠಿೀಣ್ ಸಂಕಷಾ ೊಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ತರಿೀ, ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಕ್ಣತೆೊಂ ಸ್ತ್ಡ್್ ದಿೀೊಂವ್ನಿ ನಾ. ತ್ಲ್ಕಾ, ನಾಝಿೊಂನಿ ದಿೊಂವೆಯ ಸವಿ ಸ್ ಕಷ್ಾ , ಅಮಾರ್ನಷ್ಾ ದ್ಗ್್ , ಸವ್ನಿ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಏಕಾ ವಾ ಕ್ಣ್ ಕ್ ಆಪ್ಲಯ ಜಿಣಿೊಂಚ್ ಜೆಜ್ಗಚ್ಾ ವೊಂಜೆಲಾಕ್ ಅಪ್ಲಿತ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಕ್ ಕಷಾ ೊಂರ್ಚಚ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಹೊಂ ಪಳ್ಳಲಾಯ ಾ ನಾಝಿೊಂನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ಕಾನ್್ ೊಂಟರ ೀಶನ್ಸ ಕಾಾ ೊಂಪಾೊಂತ್ ಮ್ರೊೊಂಕ್ ಸ್ತ್ಡೆಯ ೊಂ ನಾ; ಬಗಾರ್, ತ್ಲ್ಕಾ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಕಷಾ ೊಂಚರ್ ಜಯ್್ ವಹ ಚಿೊಂ ಜಯ್್ ಪಳ್ಳವ್ನ್ ವೊಂಚೊೊಂಕ್ ಸ್ತ್ಡ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಏಕಾ ಗಡಿಪಾರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಮ್ಠಾಕ್ ತ್ಲ್ಚ ನಿಮಾಣ್ಯ ದಿವಸ್ ಸಾರುೊಂಕ್ ಧಾಡೊಯ , ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ನಾಝಿೊಂಕ್ ರುಪಟ್ಟಿಕ್ ಏಕ್

ಮಾಡಿ್ ರ್ ಮ್ರೊೊಂಕ್ ತ್ಲ್ಾ ಕಾನ್್ ೊಂಟರ ೀಶನ್ಸ ಕಾಾ ೊಂಪಾೊಂತ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಯ ೊಂ. ಮಾಯೆರಚ್ಾ ಜಮ್ಿನಿಕ್ ಆನಿ ಪರ ಸು್ ತ್ ಭಾರತ್ಲ್ಕ್ ತ್ಲ್ಳ್ ಪಡೊಯ ಾ ಸಂಗ್ತ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಘಡ್ಯತ್್ ಆಸಾತ್. ಹೊಾ ಸಂಗ್ತ್ ದಳ್ಳ ಧಾೊಂುನ್ಸ ವೊಗ್ೊಂ ಬಸ್ತ್ಯ ಾ ನಂಯ್ ಜಾವ್ ಸಾತ್. ಆಜ್ಯ, ಭಾರತ್ಲ್ಚ್ಾ ಚಡ್ಯಾ ವ್ನ ವೊಂಟ್ಟಾ ಚ್ಾ ಪರ ಜೆಕ್ ಮಖ್ಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ಲ್ಾ ೊಂಕ್, ಆದಿವಸ್ತೊಂಕ್, ದ್ಲಿತ್ಲ್ೊಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಕ್್ ನಾಸಾಯ ಾ ಸಮಾಜಾೊಂಕ್, ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಫಾಸ್ತೀವದಿ ಆಡ್ಳ್್ ಾ ನ್ಸ ರೆೊಂವೊಡ್ ಘಾಲಾ. ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ರೆಜಿಸಾ ರ್ ಒಫ್ ಸ್ತಟಜನ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಶಿಾ ೀರ್ ಲೊೀಕಾಚರ್ ಆಯೆಯ ವರ್ ಕೆಲ್ಯ ೊಂ ವತಿನ್ಸ, ಮಾನ್ವ್ನ ಹಕಾಿ ೊಂಚೊಂ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಉಲ್ಯ ೊಂಘನ್ಸ ಜಾವ್ ಸಾ. ಉಲ್ವಿ ಚೊಂ ಆನಿ ಧಮಾಿಚೊಂ ಹಕ್ಿ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ಲೊಯ ಾ ಸಂಗ್ತ್ ಕಸ್ತ್ಾ ಜಾಲಾಾ ತ್. ಜೆ ಕೀಣ್ ಹಾಾ ವ್ಪರೊೀಧ್ ಉಭೆ ರವ್ ತ್, ತ್ಲ್ೊಂಚರ್ ಫಟಿ ರೆ ವಾ ಜ್ಯ ಘಾಲುನ್ಸ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಉಪದ್‍ರ ದಿೀವ್ನ್ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಂ ಜಿೀವನ್ಸ ಸತ್ಲ್್ ಾ ನಾಶ್ ಕರುೊಂಕ್ ಲಾಗಾಯ ಾ ತ್, ಸಭಾರೊಂಕ್ ಜಯ್ಚ್ಯ ೊಂತ್ ಘಾಲಾೊಂ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಸಭಾರೊಂಚೊ ಜಿೀವ್ನಚ್ ಕಾಡ್ಯಯ . ಭಾರತ್ಲ್ರ್ಚ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ತಥ ತಿ ತ್ಲೀಡ್ಯೊಂತ್ ಪಡ್ಯಯ ಾ , ದುಬ್ಲೆ ಕಾಯ್ ಆನಿ ರ್ಬಕಾಪಿಣ್ ಚಡೊನ್ಸೊಂಚ್ ಯೆತ್ಲ್; ಥೊಡೆಚ್ ಬರೊಚ್ ಲೊೀೊಂಚ್ ಖ್ಯವ್ನ್ ಗ್ರ ೀಸ್್ ಜಾವ್ನ್ ೊಂಚ್ ಯೆತ್ಲ್ತ್. ಫಟ ಆನಿ ಫಟಿ ರೊಾ ಭಾಸಾವೊಿ ಾ ರಸ್ ಪಡ್ಯಾ ತ್ ತ್ಲ್ಾ ಹಿಟ್ಯ ರನ್ಸ ತ್ಲ್ಾ ವೆಳ್ರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಪರಿೊಂ.

ಭೆಾ ೊಂ ಭಾರತ್ಲ್ೊಂತ್ ರಜಯ ಟ್ಸ ಚಲ್ಯ್ಚ್್ : ಚಡ್ಯಾ ವ್ನ ಲೊೀಕ್ ಭಿೊಂಯೆಲಾ ಭಾಯ್ರ ಯೇವ್ನ್ ನಿೀಟ್ಸ ಉಭೆ ರವೊೊಂಕ್. ಆರೆಸ್್ ಸ್ ಮಖೆಲಿ ಜೆಜ್ಗ ವ್ಪಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಖೆಳ್ನು ಳ್ೊಂ ಕರುನ್ಸ ಬೈಬಲಾೊಂತೆಯ ವ್ಪಷ್ಯ್ ಘುೊಂವಿ ಯ್ಚ್್ ನಾ, ಇಗಜ್ಯಿಮಾತ್ಲ್ ವೊಗ್ತ ರೊಂವೊಯ ನಿಧಾಿರ್ ಘೆತ್ಲ್; ಇಗಜೆಿ ಆಸ್ತ್ ಚರ್ ಆನಿ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಾಮಿಕ್ ಮ್ನಾಶ ೊಂಚರ್ ನಿಬಿೊಂಧ್ ನಾಸಾ್ ೊಂ ಆಕರ ಮ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ೊಂಚ್ ಆಸಾ. ಮಲಾಾ ೊಂತರ್ ಲೊೀಕ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ ತ್ಲ್ಳ ನಾಸ್ತ್ಯ ಜಾಲಾ, ಕ್ಣತೆೊಂಚ್ ವ್ಪರೊೀಧ್ ಕಣಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲಾ. ಭಾರತ್ಲ್ಕ್ ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರ ತಸ್ತ್ಯ ವ್ಪೀರ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತಿೀ ಗಜೆಿಚೊ ಆಸಾ, ತ್ಲ ಮ್ನಾಶ ಪಣೊಂತ್ ಬುಡೊನ್ಸ ಜೆಜ್ಗರ್ಚ ವತ್ಲ್ಿ ಪರ ಸಾರುೊಂಕ್ ಧೈರನ್ಸ ಮಖ್ಯರ್ ಸಚೊಿ ಆನಿ ಹಾಾ ಆಡ್ಳ್್ ಾ ವ್ಪರೊೀಧ್ ಉಭ ರೊಂವೊಯ .

ಮ್ಹ ಜೆೊಂ ಕಾಳಿಜ್ಯ ಭದ್ರ ತೆನ್ಸ ತುಜೆಾ ಹಾತಿೊಂ ವ್ಪಶ್ವ್ನ ಘೆತ್ಲ್!

ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರಚೊಂ ಪರಕರ ಮ್ ಆನಿ ಬದ್್ ತ್ಲ್ ಹಾಾ ಕವ್ಪತೆೊಂತ್ ಝಳ್ಿ ತ್ಲ್, ಜಿ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ 1941 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಏಕೆಾ ಧಾಮಿಕ್ ಭಯ್ಕಿ ಕ್ ಪಾಟ್ಯ್ಕಲಿಯ ಹೊಂ ಆಪಾಯ ಾ ಹಾತ್ಲ್ೊಂನಿ ಬರವ್ನ್ : "ಮ್ಹ ಜಾಾ ಅತಿೀ ಕಷಾ ೊಂಚ್ಾ ಕಾಳ್ರ್ ಹಾಾ ಮಾಗಾಿ ಾ ನ್ಸ ಮಾಹ ಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ಸ ದಿಲ್ೊಂ. ಹಾೊಂವ್ನ ಭವಿಸಾ್ ೊಂ ಕ್ಣೀ ಹೊಂ ತುಕಾಯ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ದಿತೆಲ್ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್."

ನವಂಬರ್ 3, 2019

ಹರ್ ನ್ವಂಬರ್ 3 ವೆರ್ ಆಮೊಂ ಭಾಗ್ವಂತ್ ರುಪಟ್ಸಿ ಮಾಯೆರಚೊಂ ಫೆಸ್್ ಆಚರಿತ್ಲ್ೊಂವ್ನ; ಹೊಂ ಫೆಸ್್ ಪರತ್ ಕಚ್ಾ ಿ ಸಂದ್ಭಾಿರ್ ಆಮ ಏಕಾ ಲಾಹ ನ್ಸ ರಿೀತಿರ್ ಮಾಗಾಾ ೊಂ, ತ್ಲ್ಚೊ ಭವಿಸ್ತ್ ಆಮಾಿ ೊಂ ಅತೆರ ಗ್ ದಿೀೊಂವ್ನ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಪರಿಶರ ಮ ಜಿೀವನ್ಸ ಏಕ್ ಗಜೆಿರ್ಚ ವಟ್ಸ ಜಾೊಂವ್ನ.

(*ಫಾ| ಸ್ಡಿರ ಕ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಎಸ್. ಜೆ. ಏಕ್ ಮಾನ್ವ್ಪೀ ಹಕಾಿ ೊಂಚೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್. ತ್ಲ್ಚೊ ವ್ಪಳ್ಸ್: cedricprakash@gmail.com) ---------------------------------------------------

ಇೆಂಡಿಯಚಿ ಆರ್ಥವಕ್ ದುರಯ ಾ ವಸಾಯ ಆನಿ ಟೆಫ಼್ಲಲ ನ್ ಮೀಡಿ

ಪರ ಭು, ಜರ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಾ , ಹೊಂ ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಆಸ್ತ್ೊಂದಿ; ಜರ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಾ , ಹಾೊಂವ್ನ ತ್ಲ ರಸ್ತ್್ ಚಲಾ್ ; ಕರ್ ಕುಮ್ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಮು ೊಂಕ್ ತುಜೊ ನಿಧಾಿರ್! ಪರ ಭು, ಕೆನಾ್ ೊಂಯ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಾ ತರ್, ತ್ಲ ಜಾವ್ ಸಾ ವೇಳ್; ಆನಿ ಖಂಯ್ ರಿೀ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಾ ತರ್, ತೆನಾ್ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ತಯ್ಚ್ರ್, ಆಜ್ಯ ಆನಿ ಸದಾೊಂ ಕಾಳ್. ಪರ ಭು, ಕ್ಣತೇೊಂಯ್ ತುಜೊ ನಿಧಾಿರ್, ಹಾೊಂವ್ನ ತ್ಲ ಸ್ತಯ ೀಕಾರ್ ಕತ್ಲ್ಿೊಂ, ಆನಿ ಕ್ಣತೇೊಂಯ್ ತುಜೊ ನಿಧಾಿರ್, ಮಾಹ ಕಾ ಜಾವ್ ಸಾ ಸಂಪಾದ್ನ್ಸ; ುರೊ, ಹಾೊಂವ್ನ ತುಜೊ ಜಾವ್ ಸಾೊಂ. ಪರ ಭು, ತುಜೊ ಹೊ ನಿಧಾಿರ್ ದೆಖುನ್ಸ, ತ್ಲ ಬರೊ ಜಾವ್ ಸಾ; ತುೊಂವೆ ತ್ಲ ನಿಧಾಿರ್ ಕೆಲೊಯ ಯ್ ದೆಖುನ್ಸ, ಮ್ಹ ಜೆಾ ಥಂಯ್ ತ್ಲ್ರ ಣ್ ಆಸಾ,

ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಥಾವ ಅಮ್ರಿಕಾಚೊ ಎಕಯ ಪ್ಲಜೆಿೊಂತ್ ಆಸ್ತ್ಯ : ರೊನಾಲ್ಿ ರೇಗನ್ಸ. ತ್ಲ ರಿಪಬ್ಲಯ ಕನ್ಸ ಪಾಡಿ್ ಚೊ; 1980 ನ್ವೆೊಂಬಾರ ೊಂತ್ ಚಲ್ಯ ಲಾಾ ಇಲ್ಕಶ ನಾೊಂತ್ ಚ್ಲಾ್ ಾ ಪ್ಲಜೆಿೊಂತ್ ಜಿಮಾ ಕಾಟ್ಿರಕ್ ಸಲ್ಯ ವ್ನ್ ಜಿಕನ್ಸ ಆಯ್ಕಲೊಯ ಪಯೊಯ ಹೊಲಿವ್ನಡ್ ಎಕಾ ರ್. 1977-80 ಚ್ಾ ಚ್ಾ ರ್ ವಸಾಿೊಂಚ್ಾ ಅವೆ್ ೊಂತ್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಬ್ಲಿ ಗಾೊಂವಚ್ಾ ತೆಲಾ-ನಿೀತಿವವ್ಪಿೊಂ ಆನಿ ಇರನಾೊಂತ್ ಇಸಾಯ ಮಕ್ ಕಾರ ೊಂತಿ ಜಾಲಾಯ ಾ ವವ್ಪಿೊಂ ಕಚ್ಯ ತೆಲಾಚೊಂ ಮೀಲ್ ದಡೆೊಂ-ತಿಗುಣ್ಯೊಂ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ. ದೆಕುನ್ಸ ಅಮ್ರಿಕಾೊಂತ್ ಪ್ಟ್ವ್ರ ಲಾಚೊಂ ಮೀಲ್ ದಡೆ್ ೊಂ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ. ಫ಼ೆಕ್ ರೊಾ ಚಲಂವ್ನಿ ಜಾಯ್ ಪಡೊಯ ಪ್ಟ್ವ್ರ ಲಿಯಮ್ ಗಾಾ ಸ್ ಫಾವೊತ್ಲ್ಾ ಮಾಫಾನ್ಸ ಮ್ಳ್ನಾತ್ಲಯ . ದೆಕುನ್ಸ, ಲೇ-ಒಫ಼್ ಕಚಾ ಿೊಂ ಸದಾೊಂಚಾ ಜಾಲ್ಯ ೊಂ. ದಿಸಾನ್ಸದಿೀಸ್ ವವ್ಪಿ ಮಾರಗ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹಾಾ ನಿಮ್ ೊಂ ಡೊಲ್ರ್ ಪಡೊನ್ಸ ವೆತ್ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಡೊಲ್ರ್ ಆಟ್ಸ ರುಪಯ್ ಆಸ್ತ್ಯ ಲೊ ದೆೊಂವೊನ್ಸ ಸ ರುಪ್ಲಯ್ಚ್ೊಂಕ್ ರವೊಯ ಲೊ. ವಯ್ಚ್ಯ ಾ ನ್ಸ, ಇರನಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಅಮ್ರಿಕನ್ಸ ರಜ್ಯದೂತ್ ನಿವಸಾಚಾ ರ್ ಇಸಾಯ ಮಕ್ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿೊಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್್ ಥೊಡ್ಯಾ ೊಂ ಅಮ್ರಿಕನ್ಸ ಕಾಮ್ಲಾಾ ೊಂಕ್ ಬಂಧಡೆೊಂತ್ ಘಾಲ್ಯ ೊಂ. ತಿತೆಯ ೊಂಚ್ ನ್ಹಿೊಂ, ಅಮ್ರಿಕಾೊಂತ್ ಬಾಾ ೊಂಕಾೊಂತ್ ವಡಿರ್ಚ ದ್ರ್ 21% ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಗ್ಲಿಯ . ರಿೀಣ್ ಕಾಡ್್ ಧಂದೆ ಕಚ್ಾ ಿ ಭಾಶ್ನ್ಸ ನಾತೆಯ . ಹಾಾ ಸವ್ನಿ ರಗಾಯ ಾ ೊಂಕ್ ಕಾಟ್ಟಿರಕ್ ಜವಬಾಾ ರ್ ಕೆಲೊಯ . ಶ್ಣ್ ಖಂಯ್ ಉಡ್ಯ್ ತೆೊಂ ಕಾಟ್ಟಿರಕ್ಯ ಲಾಗ್್ ಲ್ೊಂ. ಚ್ಾ ರ್ ವಸಾಿೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ ತುಮಯ ಹಾಲ್ತ್ ಬರಿ ಆಸ್ತಯ ಗ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಏಕ್ಯ ಸವಲ್ ವ್ಪಚ್ನ್ಸಿ ರೇಗನ್ಸ ಜಿಕನ್ಸ ಆಯ್ಕಲೊಯ . ತ್ಲ ಯೆತಚ್ ಪರಿಸ್ತ್ ತಿ ವಯ್ಾ ಜಾಲಿ ುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ ರೇಗನ್ಸ ಜವಬಾಾ ರ್ ನ್ಹಿೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ ಲ್ೊಂ. ಅಶ್ೊಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಟಫ಼ೆಲಯ ನ್ಸ ಪ್ಲಜೆಿೊಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಡ್ ನಾೊಂವ್ನ ಪಡೆಯ ಲ್ೊಂ.

ಅತ್ಲ್ೊಂ, ಫ಼ಾಸ್ಾ ಫ಼ೆಲವಿಡ್ಿ: 2019 ಇಸ್ತಯ ; ಆನಿ ದುಸ್ತ್ರ ಚ್ ದೇಸ್. ಆಮಯ ಇೊಂಡಿಯ್ಚ್. 2014 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಸವ್ನಿ ರಗಾೆ ಾ ೊಂಕ್ ತವಳಯ ಯುಪ್ಲಯೆ ಸಕಾಿರ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಸಕಾಿರಚೊ ಮಖೆಲಿ ಮ್ನ್ಸಮೀಹನ್ಸ ಸ್ತೊಂಘ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೊೀಕಾನ್ಸ ಠರಯೆಯ ೊಂ. ಭಾರಿಚ್ ಬಹುಮ್ತ್ಲ್ನ್ಸ ತ್ಲ್ಚೊ ವ್ಪರೊೀದಿ ನ್ರೆೊಂದ್ರ ಮೀದಿ "ಅಚಯ ದಿನ್ಸ" ಮ್ಹ ಳೆ ೀ ನಾರೊ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಕನ್ಸ ಆಯೊಯ . ಪಾೊಂಚ್ ವಸಾಿೊಂ ರಜಯ ಟಿ ಚಲ್ಯ್ ಚ್ "ಅಚಯ

ದಿನ್ಸ" ಮಾತ್ರ ಆಯೆಯ ನಾೊಂತ್. ಅಮ್ರಿಕನ್ಸ ಡೊಲ್ರಕ್ 35 ರುಪಯ್ ಕತ್ಲ್ಿೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ; ಬದಾಯ ಕ್ ರುಪಯ್ 72 ಜಾಲ್. ಬಾರ ಅೊಂತರ್ರಶಿಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಟಾ ಚೊಾ ಯುನಿವೆಸ್ತಿಟ ವ ಯುಜಿಸ್ತ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ ತಂತ್ರ ಕಲ್ಜಿ ಚ್ಲು ಕತೆಿಲಾಾ ೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ; ಕೇವಲ್ ಅೊಂಬಾನಿಚಾ ಏಕ್ ಚ್ಲು ಜಾವ್ ತೆಯ ಾ ಕಲ್ಜಿಕ್ ಅಸಲ್ೊಂ ಸಾಥ ನ್ಸ-ಮಾನ್ಸ ದಿಲ್ೊಂ. ಕಚ್ಯ ತೆಲಾಚಾ ೊಂ ಅೊಂತರ್ರಶಿಾ ರೀಯ್ ಮೀಲ್ ಅಧಾಾ ಿಕ್ ಅಧಿೊಂ ಜಾಲ್ೊಂ ುಣ್ ಪ್ಟ್ವ್ರ ಲ್, ಡಿಜೆಲ್, ಆನಿ ರೊಂದಾಿ ಚೊ ಗಾಾ ಸ್ ಮಾರಗ್ಚ್ ಜಾಲ್. ನಾೊಂ ರಿಫಾಯ್ ರಿಭಾಯ್ರ ದಿೊಂವೆಯ ಾ ೊಂ ಮೀಲ್, ನಾೊಂ ವ್ಪಕ್ಣರ -ತಿವೊಿ ದೆೊಂವಯೆಯ ೊಂ. ಬದಾಾ ಯ ಕ್ ವಡ್ವ್ನ್ ರಿಲಾಯೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಕಾಿರಿ ರಿಫಾಯ್ ರಿೊಂಚೊ ಮನಾಫೊ ವಡ್ಯೊಯ . ತಿವಾ ಿ ವವ್ಪಿೊಂ ಸಕಾಿರಿ ತಿಜೊಾ ರಿ ಭಲಿಿ ುಣ್ ಹಾಾ ವವ್ಪಿೊಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ತ್ ತಿ ಸುಧಾರ ಲಿ ನಾೊಂ. ವಸಾಿಕ್ ಕರೊಡ್ ನ್ವ್ಪೊಂ ಕಾಮಾೊಂ ಮ್ಳ್ಳ್ ಲಿೊಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ; ಬದಾಯ ಕ್ ಲಾಕಾೊಂನಿ ಕಾಮಾೊಂ ಗ್ಲಿೊಂ. ಬ್ಡಕಾಪಿಣ್ 45 ವಸಾಿೊಂನಿೊಂಚ್ ಅರ್ಧಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕಯ ಜಾಲೊ. ತುಘಯ ಕ್ ನಿೀತಿ ಭಾಶ್ನ್ಸ ಅನಾಣಾ ಕರಣ್ ಕನ್ಸಿ 1,000 ರುಪ್ಲಯ್ಚ್ಚ್ಾ ನ್ಯೀಟ್ಟಬದೆಯ ಕ್ 2,000 ರುಪ್ಲಯ್ಚ್ಚೊ ನ್ಯೀಟ್ಸ ಚ್ಲ್ವೆಿ ಕ್ ಹಾಡ್್ ಕಾಳ ದುಡು ುೊಂಜಾೊಂವ್ನಿ ಸಲಿೀಸ್ ಕೆಲ್ೊಂ ಶಿವಯ್ ದುಸ್ರ ೊಂ ಕ್ಣತೆೊಂ ಬರೆೊಂಪಣ್ ಯೆದಳ್ ದಿಸಾನಾ. ಬದೆಯ ಕ್, ಬುಧಾಯ ೊಂತ್ಲ್ೊಂರ್ಚ ಸಾೊಂಗ್ತಿ ಕ್ಣ ಹಾಾ ಎಕಾ ಮ್ಟ್ಟವವ್ಪಿೊಂ ದೆಸಾರ್ಚ ಜಿಡಿಪ್ಲ ವಡ್ಯವಳ್ ಉಣಾ ರ್ 3% ಪಡಿಯ . ಪಯೆಯ ೊಂ 6.5% ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಆಸ್ಯ ಲಿ ತಿ ಆತ್ಲ್ೊಂ 3% ಠಕಾಿ ಾ ರ್ ಆಸಾ. ದೇಸಾೊಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಎಮ್ಜೆಿನಿ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಯ್ಕತೆ್ ತಜ್ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ತರ್ ತೆ ಸಗ್ೆ "ಲ್ಫ್ಾ -ಲಿೀನಿೊಂಗ್" ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ದಾವಾ ಲಿಬ್ಡರಲ್ ರ್ಚೊಂತ್ಲ್ಿ ಚಾ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಸಕಾಿರ್ ಮಾತ್ರ ದಳ್ಳ ದಾೊಂುನ್ಸ ಆಸಾ. ಸ್ತಯ ಸ್ ಬಾಾ ೊಂಕಾನಿೊಂ ಆಸ್ತ್ಯ ಕಾಳ ದುಢು ಹಾಡ್ವ್ನ್ ಹಯೆಿಕಾಯ ಾ ಚ್ಾ ಬಾಾ ೊಂಕ್ ಎಕಂವಾ ೊಂತ್ 15 ಲಾಕ್ ಜಮ ಕರೆಾ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ತೆೊಂ ಏಕ್ "ಜ್ಗಮಾಯ " ಜಾವ್ನ್ ಉಲ್ಿೊಂ. ನಾೊಂ ದೇಶ್ಯ ಭಾಯೊಯ , ನಾೊಂ ದೆಶ್ಯ ಭಿತಲೊಿ ಏಕ್ ರುವ್ಪ ಕಾಳ ದುಢು ಭಾಯ್ರ ಆಯೊಯ . ಅನಾಣಾ ಕರನಾ ನಿಮ್ ೊಂ ಕ್ಣತೆಯ ಶ್ ಲಾಹ ನ್ಸ ಧಂದೆ ಬಂಧ್ ಪಡೆಯ . ಕ್ಣತೆಯ ಶ್ ಜಿೀವ್ನ ಬಾಾ ೊಂಕಾೊಂಚ್ಾ ಯೆಟಎಮ್ ಮಕಾರ್ ಲಾಯ್್ ಲಾಗನ್ಸ ಗ್ಲ್. ಕ್ಣತೆೊಂ ಪಾಯೊಾ ಜಾಲೊ? ಆಜ್ಗನ್ಸ, ಗ್ಲ್ಯ ತೆ ಧಂದೆ ಗ್ಲ್ಚ್!

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಸಲಾಾ ವಯ್ರ ದಿಲಾಯ ಾ ಅವಸ್್ ವವ್ಪಿೊಂ ಮೀದಿಕ್ ಕಾೊಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಯಯ ೊಂಗ್ತೀ? ನಾೊಂ. ತ್ಲ 2019 ಜೆರಲ್ ಎಲಿಸಾೊಂವೊಂತ್ ಅನಿಕ್ಣ ಚಡ್ ಬಹುಮ್ತ್ಲ್ನ್ಸ ಜಿಕನ್ಸ ಆಯ್ಚ್ಯ . ಬ್ಲಜೆಪ್ಲಕ್ 303 ಸ್ತಟ ಮ್ಳೆ ಾ . ದೆಕುನ್ಸ, ಶಿವ್ನ ಸ್ನಾ ಆನಿ ಜೆಡಿಯು ತಸಾಯ ಾ ೊಂಚ್ಾ ದ್ಬಾವ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಸುಟ್ಟಿ ಮ್ಳ್ೆ ಾ . ಬಡ್ಯಗ -ದೇಸಾೊಂತ್, ಪರ ತೆಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುಪ್ಲೊಂತ್ ಆನಿ ಪಡ್ಯಯ ೊಂತ್ ಗುಜರತ್ ತಶ್ೊಂ ಮ್ಹರಶ್ಯಾ ರೊಂತ್ ಆನಿ ತೆನಾಿ ೊಂತ್ ಕನಾಿಟ್ಕಾೊಂತ್ ವ್ಪಧಾನ್ಸ ಸಭೆಚ್ಾ ಎಲಿಸಾೊಂವೊಂನಿ ಬರಾ ಮ್ಟ್ಟಾ ರ್ ಸ್ತಟ ಮ್ಳ್ಳೆ ಲಾಾ ನ್ಸ, ರಜ್ಯಾ -ಸಭೆೊಂತ್ ಬ್ಲಜೆಪ್ಲರ್ಚೊಂ ನಂಬಾರ ೊಂ ವಡೊನ್ಸ ಆಯ್ಚ್ಯ ಾ ೊಂತ್. ಹಾಾ ವವ್ಪಿೊಂ ಟರ ಪ್ಲ್ ತಲಾಕ್, ಸಾೊಂವ್ಪಧಾನಿಕ್ ಕಲ್ಮ್ 370 ಆನಿ 35-A ಕಾಡ್್ ಉಡಂವ್ಪಯ ೊಂ ತಸಲಿೊಂ "ಮಸ್ತಯ ಮಾೊಂ-ವ್ಪರುದ್‍್ " ತಶ್ೊಂ "ಅಲ್ಿ ಸಂಕಾಾ ತ್ಲ್ೊಂಚಾ ೊಂ ತುರ್ಷಾ ಕರಣ್ ಕರಿನಾೊಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಿೊಂದಾಯ ೊಂಕ್ ಬಡ್ಯಿ ೊಂವೆಯ ತಸ್ತಯ ೊಂ ಕಾರ್ನನಾೊಂ ಸುಲ್ಭಾಯೆನ್ಸ ಜಾಾ ರಿ ಕರುೊಂಕ್ ಮೀದಿ ಆನಿ ಅಮತ್ ಶ್ಯ ಸಕಾಯ ಾ ತ್. ಆನಿ ಮಕಾರ್ ದೇಸ್ಭಾರ್ ಅಸ್ ಮಾೊಂತ್ ಲಾಗು ಕೆಲಾಯ ಾ ಭಾಶ್ನ್ಸ National Register of Citizens (NRC) ಹಾಡುೊಂಕ್ ತಶ್ೊಂ Citizens Act of India ರ್ಚ ತಿದ್ಯ ಣ್ ಕರ್ ಼್ ಮಸ್ತಯ ಮಾೊಂಕ್ ಸ್ತ್ಡ್್ ಹರ್ ಧಮಾಿೊಂಚ್ಾ ಯೆದಳ್ಚ್ ವಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕಲಾಯ ಾ ಆನಿ ಮಕಾರ್ ಯೆೊಂವಯ ಾ ೊಂಕ್ ಆಮ್ಯ ಾ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾೊಂವ್ನಿ ಹಕ್ಿ ದಿೊಂವ್ಪಯ ೊಂ ಕಾರ್ನನಾೊಂ ಹಾಡಿಯ ಮಾೊಂಡ್ವಳ್ ಚ್ಲು ಜಾಲಾಾ . ಸ್ಕುಲ್ರ್ ಮ್ಹ ಣಯ ಾ ಪಾಡಿ್ ೊಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್-ಕಣಿರೊಂಕ್ ಕನಾಶ ಾ ಕ್ ಲೊಟೊಂಕ್ ಹಿೊಂ ಕಾರ್ನನಾೊಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾತೆಲಿೊಂ. 1971 ಬಾೊಂಗಯ ಸ್ತ್ಡ್ಯ ಣ್ಯಚ್ಾ ಝುಜಾೊಂತ್ ಪಾಕ್ಣಸಾ್ ನಾಕ್ ಹಾರವ್ನ್ , ದೀನ್ಸ ಕುಡೆಿ ಕನ್ಸಿ ಸ್ತ್ಡೆಯ ಲ್ೊಂ. ತಶ್ೊಂಚ್ 1975 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಸ್ತಕ್ಣಿ ಮ್ ಆಮಾಯ ಾ ದೇಸಾಚೊ ಏಕ್ ರಜ್ಯಾ ಕರಂವೊಯ ಸ್ತ್ಲೊಯ ಚೊಗಾಾ ಲಾ ಕಡೆೊಂ ಕೆಲೊಯ . ಬಡ್ಗ ಮಡ್ಯಯ ೊಂತ್, ಚ್ಯ್ಚ್್ ಚ್ಾ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ತ್ಯ ಲೊ ಅರುಣಚಲ್ ಪರ ದೆಶ್ ಏಕ್ ರಜ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯ ೊಂ. ಹೊಂ ಸವ್ನಿ ಕರ್ ನಾ, ಇೊಂದಿರ ಗಾೊಂರ್ಧ ಪರ ಧಾನಿ ಆಸ್ತಯ . ಮೀದಿ ಭಾಶ್ನ್ಸ ತಿ-ಯ್ಕೀ ಸವಿರ್ಧಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಯ ುಣ್ ಮೀದಿ ಭಾಶ್ನ್ಸ ಟಫೊಯ ನ್ಸ ನ್ಹಿೊಂ. ಕೆದಾ್ ೊಂ-ಯ್ಕ ಪಾಕ್ಣಸಾಠ ನಾಕ್ ಸಲಾಯ ಯೆಯ ೊಂ, ಕಣ್ಯೊಂಯ್ಕ ಕನಾಿತೆಯ ೊಂ ಆಪ್ಿ ೊಂ ಕರ್ ಼್ ದಾಕಯೆಯ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಡ್ಯಯ್ ಉಲ್ಯ್ಕಲೊಯ ಮಾಹ ಕಾ ಉಗಾಿ ಸ್ ನಾೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್, 1980 ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಪರತ್ ಅರ್ಧಕಾರರ್ ಆಯ್ಕಲಾಯ ಾ ವೆಳ್, ತಿಚ್ಾ ಮಖೆಲ್ಿ ಣರ್

ಒಪ್ರೆಶನ್ಸ ಮ್ಘ್ಧೂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ತಯ್ಚ್ಚನ್ಸ ಬಪಾಿ-ಖ್ಯೊಂಡ್ಯಚಾ ರ್ (Siachen Glacier) ಆಮಯ ಮಲಿಟ್ರಿ ಧಾಡಿಯ . ಪಾಕ್ಣಸಾಠ ನಾಕ್ ಹಾರಯೆಯ ೊಂ ವ ಮಸ್ತಯ ಮಾೊಂಕ್ ಬ್ಬಧ್ ಶಿಕಯ್ಕಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಡ್ಯಯ್ ಆಯೊಿ ೊಂಕಾ್ . ಉಪಾರ ೊಂತ್, ಖ್ಯಲಿಸಾಠ ನ್ಸ ಉಪಾರ ಳ್ಳ (seccessionist revolt) ವೆಳ್ರ್, ಪಯೆಯ ೊಂ ರೆಬ್ಡರೊ ತಸಾಯ ಾ ುಲಿಸ್ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಮಖ್ಯೊಂತ್ರ ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯೊಂ ಬಾೊಂಗರ ಳ್ಾ -ತೆೊಂಪಾಯ ಚರ್ (Golden Temple) ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ವ್ನ್ ಪಾಕ್ಣಸಾಥ ನಾಚ್ಾ ಕ್ಣನಾ್ ಾ ಳಿ ಕಣಾ ಿೊಂಕ್ ಸಲಾಯ ಯೆಯ ಲ್ೊಂ. ತಿಚೊ ಜಿೀವ್ನ ಲ್ಗುನ್ಸ ದಿಲೊ ುಣ್ ಅಶ್ೊಂ ದೆಶ್ಯಚ್ಾ ಹಿೊಂದಾಯ ೊಂಕ್ ಮಸ್ತಯ ಮಾೊಂ ವ್ಪರುದ್‍್ ಬಡ್ಯಿ ೊಂವೆಯ ೊಂ ಕಾಮ್ ತಿಣ್ಯೊಂ ಕೆಲ್ನಾೊಂ. ತಿ ಮೀದಿ ಭಾಶ್ನ್ಸ ಟಫೊಯ ನ್ಸ ನ್ಹಿೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್. ಮೀದಿಕ್ ಕ್ಣತೆೊಂ-ಯ್ಕೀ ರ್ಚಡ್ಯಿ ನಾ. ಎಲಿಸಾೊಂವ ಪಾಟ್ಟಯ ಾ ನ್ಸ ಎಲಿಸಾೊಂವ ಜಿಕನ್ಸ, ತ್ಲ್ಚ್ಾ ಪಾಟ್ಟಯ ವಾ ರೊಂಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಮಟೊಂತ್ ದ್ವಲ್ಿಲ್ೊಂ ಸಾಕೆಿೊಂ ದಿಸಾ್ . ಆದಾಯ ಾ ಬ್ಲಜೆಪ್ಲಚ್ಾ ಅಟ್ಲ್ ಬ್ಲಹಾರಿ ವಜೆಿ ೀಯ್ಕ ಸಕಾಿರಚ್ಾ ಕಾಲಾರ್, ಕಾಗ್ತಿಲ್ ತಕಾರ ರ್ ಜಾಲ್. ತವಳ್ ಆಮಾಯ ಾ ಮಲಿಟ್ರಿನ್ಸ ಭಾರಿಚ್ ಭೊಂಗಾನ್ಸ ಮ್ಹ ಳ್ೆ ಾ ಪರಿೊಂ ಶಿಕರೊಂಚಾ ರ್ ಚಡೊನ್ಸ ಬಸ್ಯ ಲಾಾ ಪಾಕ್ಣಸಾಥ ನಿ ಸ್ತ್ಜೆರೊಂತ್ ಜಿವ್ಪಶ ೊಂ ಮಾಲ್ಿೊಂ ವ ಪಾಟೊಂ ಧಾೊಂವಾ ಯೆಯ ೊಂ. ವಜೆಿ ೀಯ್ಕನ್ಸ ಎಲಿಸಾೊಂವ ಖ್ಯತಿರಯ ಼್ ಬಡ್ಯಯ್ ಕೆಲಿಯ ನಾೊಂ. ಬಾವೊಿ 1999 ಎಲಿಸಾೊಂವೊಂತ್ 1998 ಸ್ತಟೊಂ ಪಾರ ಸ್ ಚಡ್ ಜಿಕಯ ನಾೊಂ. ಮೀದಿ ವಜೆಿ ೀಯ್ಕ ಭಾಶ್ನ್ಸ ನ್ಹಿೊಂ. ತ್ಲ ರೇಗನಾ ಭಾಶ್ನ್ಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಾ್ ! ತುಮ ಕ್ಣತೆೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್? ----------------------------------------------------

ಕುೆಂದಪುರ್ ಸೆಂಟ್ ಜೀಸೆಫ್ ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾೆಂತ್ರ ಕ್ಣ್ ೀಡೀತ್ ವ್ನ ಹಾೊಂಗಾಚ್ಾ ಸೊಂತ್ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಹೈಸೂಿ ಲಾಚೊ ಕ್ಣರ ೀಡೊೀತ್ ವ್ನ ನ್ವಂಬರ್ 8 ವೆರ್ ರೊೀಟ್ರಿ ಕಯ ಬ್ ರಿವರ್ ಸಡ್ ಹಾೊಂಚ್ಾ ಸಂಯೊೀಗಾೊಂತ್ ಶ್ಯಲಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲೊಯ . ಶ್ಯಲಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ರ್ಚ ಸಹಾ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಣ್ ಕ್ಣೀತಿನಾನ್ಸ ಬಾವೊಾ ಉಭವ್ನ್ ಕ್ಣರ ೀಡೊೀತ್ ವಕ್ ಉದಾಘ ಟ್ನಾಚೊಂ ಬರೆೊಂ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಖೆಲ್ ಸರೊ ರೊೀಟ್ರಿ ಕಯ ಬ್ ರಿವರ್ ಸದ್‍ ಹಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ರಜ್ಗ ಪೂಜಾರಿನ್ಸ ಕ್ಣರ ೀಡ್ಯ ಜೊಾ ೀತಿ ಪ್ಟ್ವ್ನ್ ’ಹೊಂ ಶ್ಯಲ್ ಶಿಸ್್ ಕ್ ನಾೊಂವಡ್ಯಯ ೊಂ ಹಾೊಂಗಾಚೊಾ ಚಟವಟಕ ಹಾಾ ಶ್ಯಲಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಿೀೊಂವ್ನಿ ಆಮಾಿ ೊಂ ಸೂಿ ತಿಿದಾಯಕ್ ಜಾವ್ ಸಾತ್. ಕ್ಣರ ೀಡೆೊಂತ್ ಸವಿೊಂಕ್ ಪರ ಥಮ್ ಸಾಥ ನ್ಸ ಜೊಡುೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ . ುಣ್ ಕ್ಣರ ೀಡ್ಯ ಆಮಾಿ ೊಂ ಭಲಾಯೆಿ ಭರಿತ್ ದ್ವ್ನರ ೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತ್ಲ್. ಹಾಾ ಲಾಗನ್ಸ ಆಮೊಂ ಆಮ್ಯ ಾ ಥಂಯ್ ಕ್ಣರ ೀಡ್ಯ ಪರ ವೃತಿ್ ವಡಂವ್ನಿ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹ ಣಲೊ. ಆನ್ಾ ೀಕ್ ಸರಿಣ್ ಕುೊಂದಾುರ್ ಇಗಜೆಿ ರಸಾ್ ಾ ರ್ಚ ಶ್ಯ ೀತ್ಲ್ ಸಂತ್ಲೀಶ್ ಹಿಣ್ಯೊಂ ಬಾವಾ ಾ ೊಂ ಚಲ್ವೆಿ ಚೊ ಗೌರವ್ನ ಘೆತ್ಲಯ . ಶ್ಯಲಾರ್ಚ ಮಖೆಲ್ ಮ್ಸ್ತ್ ಣ್ಿ ಭ| ವಯೆಯ ಟ್ಸ ತ್ಲ್ವೊರ ನ್ಸ ಸಾಯ ಗತ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಶ್ಯಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ರಕ್ಷಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಹರಿೀಶ್ ಭಂಡ್ಯರಿ ಆನಿ ರೊೀಟ್ರಿ ಸದ್ಸ್ಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಯ . ಶ್ಯಲಾ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮೈಕಲ್ ಫುಟ್ಟಿಡೊನ್ಸ ನಿವಿಹಣ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕೇತರೊಂನಿ ಕ್ಣರ ೀಡ್ಯ ಕೂಟ್ಟಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಣ ಶಿರ ೀಲ್ತ್ಲ್ನ್ಸ ವಂದ್ನ್ಸ ದಿಲ್ೊಂ. ----------------------------------------------------

ರ್ರ್ಷವಕ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಾ ೆಂಪ್ 2019-2020 ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ (ಸಾಯ ಯತ್್ ) ಹಾೊಂಚೊಂ ವರ್ಷಿಕ್ ಎನ್ಸ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಾ ೊಂಪ್ 2019-2020 ಅಕಾ ೀಬರ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ನ್ವಂಬರ್ 4 ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ಸೊಂಟ್ಸ ಜೊೀಸ್ಪ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಶ್ಯಲ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ, ಮೂಡ್ಬ್ಲದಾರ ಾ ೊಂತ್ ಚಲ್ಯ ೊಂ. ಹೊಂ ಕಾಾ ೊಂಪ್ ಫಾ| ನ್ವ್ಪೀನ್ಸ ಪರ ಕಾಶ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ವ್ಪಗಾರ್, ಹೊಲಿ ಕಾರ ಸ್ ಇಗಜ್ಯಿ, ತ್ಲ್ಕಡೆನ್ಸ 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉದಾಘ ಟ್ನ್ಸ ಕೆಲ್ೊಂ ಆನಿ ಫಾ| ಪರ ವ್ಪೀಣ್ ಮಾಟಿಸ್, ಎಸ್. ಜೆ., ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್, ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ (ಸಾಯ ಯತ್್ ), ಫಾ| ಡ್ಯನಿೀಸ್ತಯಸ್ ವಸ್ ಎಸ್.ಜೆ., ರೆಕಾ ರ್ ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಸಂಸ್ಥ ಕಾಯ್ಚ್ಿಚೊಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಥ ನ್ಸ ಘೆತ್ಲ್ಯ ೊಂ. ವ್ಪನಿಫೆರ ಡ್ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್, ಮಖೆಲ್ಮ್ಸ್ತ್ ಣ್ಿ, ಸೊಂಟ್ಸ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಹೈಯರ್

ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಶ್ಯಲ್ ತ್ಲ್ಕಡೆ, ಮ್ನ್ಯೀಜ್ಯ ಆಲಾಯ ರಿಸ್, ಅಧಾ ಕ್ಷ್, ಹೊಸಬ್ಡಟಾ ಗಾರ ಮ್ ಪಂಚ್ಯತ್, ರೊೀಶನ್ಸ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್, ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್, ಪಾಾ ರಿಶ್ ಕನಿ್ ಲ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ, ಫಾರ ನಿ್ ಸ್ ಮ್ೊಂಡೊೀನಾ್ , ಪಾಾ ರಿಶ್ ಕನಿ್ ಲ್, ಭ| ಎಮ್. ಲಿಡಿಯ ನ್ಸ ಜೊಾ ೀತಿ, ಮಖೆಲಿಣ್, ಜೆನ್ಝೀನ್ಯ ಬ್ಡಥನಿ ಕೊಂವೆೊಂತ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ ಮಖೆಲ್ ಸರಿೊಂ ಜಾವ್ ಸ್ತಯ ೊಂ.

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಸಜಿತ್ ನಿಕ್ಣತ್ ಡಿ’ಕೀಸಾಾ , ಈಈಈ ಬ್ಲ.ಕಮ್., ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಎನ್ಸ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿ ಮಖೆಲಿ ಸಿ ಷ್ಿ, ದ್ಶಿನ್ಸ, ಶ್ರ ೀಯ ಆನಿ ಜಿೀವ ಹಾೊಂಚ್ಾ ದಿಗಾ ಶಿನಾಖ್ಯಲ್ ಚಲ್ಯ ೊಂ.

7 ದಿೀಸಾೊಂಚ್ಾ ಕಾಾ ೊಂಪಾೊಂತ್, ಸಭಾರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿೀಯ್ ಬಸಾಿ , ಕೃರ್ಷ ಭೆಟ್ಸ, ಚಲಾಿ ಭೊಂವ್ಪಿ , ಸಾೊಂಸಿ ೃತಿಕ್ ಚಟವಟಕ, ವ್ಪಶೇಷ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಾೊಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲಿೊಂ: 1. ವಾ ಕ್ಣ್ ವ್ಪಕಾಸ್ 2. ಶರ ಮ್ದಾನಾರ್ಚ ಜಾಣಯ ಯ್ 3. ಅಖಂಡ್ ಕಸಾ್ಳ್ ಆಡ್ಳ್ಳ್ ೊಂ 4. ಪರಿಸರ್ ರಕನ್ಸ ವಹ ಚಿೊಂ ಆನಿ ನಿತಳ್ಯ್ 5. ಸಥ ಳಿೀಯ್ಚ್ೊಂಕ್ ಸಾೊಂಸಿ ೃತಿಕ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಾೊಂ 6. ರಸ್್ ದುರುಸ್ತ್ 7. ಸಾಧೊಂ ಆನಿ ಮತೃತ್ಲ್ಯ ಚೊಂ ಜಿೀವನ್ಸ 8. ಭಲಾಯೆಿ ರ್ಚ ಮಾಹ ಹತ್ 9. ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಾ ಸ್ತ್ ರೀಯ್ಚ್ೊಂರ್ಚ ಪರಿಸ್ತಥ ತಿ ಮಾಹ ಹತ್ 10. ಡೆೊಂಗುಾ ಆನಿ ಮ್ಲೇರಿಯ್ಚ್ ರವಂವಯ ಾ ಕ್ ಮಾಹ ಹತ್ 11. "ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ವ್ಪಷ್ಮ್ ಸ್ತಥ ತೆಚರ್ ಉಲ್ವ್ನಿ - ಫಾ| ಫೆಲಿಕ್್ ಲೊೀಬೊ 12. "ಸಮಾಜೆಚ್ಾ ಉದ್ಗಿತೆೊಂತ್ ಯುವಜಣೊಂಚೊ ಪಾತ್ರ " - ಜೇಸನ್ಸ ಪ್ಲರೇರ ಸಂಪವೆಿ ೊಂ ಕಾಯೆಿೊಂ ನ್ವಂಬರ್ 4 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿೊಂ 10:30 ವರೊಂಚರ್ ಡ್ಯ| ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಡೆ’ಸಾ, ಕಂಟ್ವ್ರ ೀಲ್ರ್ ಒಫ್ ಎಕಾು ಮನೇಶನ್ಸ್ , ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ (ಸಾಯ ಯತ್್ ), ವ್ಪನಿಫೆರ ಡ್ ಪ್ಲೊಂಟ್ವ್, ಮಖೆಲ್ ಮ್ಸ್ತ್ ಣ್ಿ, ಸೊಂಟ್ಸ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಶ್ಯಲ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ ಆನಿ ಭ| ಫಿಲಿಫ ೀಡ್ಯ, ಜೆನಾಝೀನ್ಯ, ಬ್ಡಥನಿ ಕೊಂವೆೊಂತ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ, ಮಖೆರ್ ಸರಿೊಂ ಜಾವ್ ಸ್ತಯ ೊಂ. ಫಾ| ಪರ ದಿೀಪ್ ಆೊಂಟ್ವ್ನಿ ಎಸ್.ಜೆ., ದಿರೆಕ್ ರ್, ಆರುಿಪ್ ಬಾಯ ಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಬಸ್ಲೊಯ . ಅಖೆು ೊಂ 7 ದಿೀಸಾೊಂಚೊಂ ಕಾಯಿಕರ ಮ್ ಎನ್ಸ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಒಫಿಸರ್ ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ಪ್ಲರ ೀಮಾ ವ್ಪ. ತ್ಲ್ವೊರ , ಅವ್ಪನಾಶ್, ವ್ಪದಾಾ ಕುಮಾರಿ

ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ (ಸಾಯ ಯತ್್ ) ಎನ್ಸ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟ್ಕಾನ್ಸ ಕಾಳ್ು ಥಾವ್ನ್ ಉಪಾಿ ರ್ ಆಟ್ಯೊಯ ಹೊಂ ಕಾಯೆಿೊಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಯ ಾ ಕ್, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾಯ ಾ ಕ್ ತಸ್ೊಂಚ್ ಬರಾ ಥರನ್ಸ ಕಾಾ ೊಂಪ್ ಚಲ್ಯ್ಕಲಾಯ ಾ ಕ್" 1. ಆಡ್ಳ್ಳ್ ೊಂ ಆನಿ ಸ್ತಬಂದಿ, ಸೊಂಟ್ಸ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಶ್ಯಲ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ 2. ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ (ಸಾಯ ಯತ್್ ) ಪನ್ಿ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿ, ಮಂಗುೆ ರ್ 3. ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾೊಂದೆ ಎಸ್.ಎ.ಸ್ತ.ಸ್ತ.ಎ., ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ (ಸಾಯ ಯತ್್ ), ಮಂಗುೆ ರ್ 4. ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾೊಂದೆ ಪಾಾ ರಿಶ್ ಕನಿ್ ಲ್, ಹೊಲಿ ಕಾರ ಸ್ ಇಗಜ್ಯಿ, ತ್ಲ್ಕಡೆ 5. ದ್ಕ್ಣಿ ಣ ಕನ್್ ಡ್ ದೂಧ್ ಉತ್ಲ್ಿ ದ್ಕಾೊಂಚೊಂ ಯೂನಿಯನ್ಸ, ತ್ಲ್ಕಡೆ 6. ಜೆನ್ಝೀನ್ಯ ಕೊಂವೆೊಂತ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ 7. ಐಸ್ತವೈಎಮ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ8೮. ಆದ್ಶ್ಿ ಹೈಸೂಿ ಲ್, ತ್ಲ್ಕಡೆ ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಎಲೀಯ್್ ಯ್ಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ ’ಪಿ್ ಯೂನಿೀಕ್’ ಇೆಂಟೆಲಕ್ಿ , ಕಲ್ಚಚ ರಲ್ ಫೆಸ್ ಯ

’ಪ್ಲರ -ಯೂನಿೀಕ್ 2019’, ಏಕ್ ಸಂಭರ ಮಾಚೊಂ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೀನ್ಸ ದಿೀಸಾೊಂಚೊಂ ಫೆಸ್್ ಆನಿ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಏಕಾ ವ್ಪಶಿಷ್ಠ ರಿೀತಿನ್ಸ ಆನಿ ಏಕಯ ಟ್ಟನ್ಸ, ನ್ವೆೊಂಬರ್ 8 ವೆರ್ ಉದಾಘ ಟ್ನ್ಸ ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಪ್ಲ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಚ್ಾ ಪ್ಲರ ಟ್ವ್ೀರಿಯಮಾೊಂತ್ ಚಲಿಯ . 40 ವ್ಪವ್ಪೊಂಗಡ್ ಸಂಸಾಥ ಾ ೊಂಚ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿ ಹಾಾ ಕಾಲೇಜ್ಯ ಫೆಸಾ್ ೊಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆೊಂವ್ನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯ .

ಹೊ ಏಕ್ ಮ್ಗಾ ಸಂಭರ ಮ್ ಆದಿಯ ತಿ ಶ್ಟಾ ಆನಿ ಆಸ್ತಯ ತಿ ಶ್ಟಾ , ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿರ್ಚೊಂ ಪನಿಿೊಂ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿಣಿೊಂ ಹಾಣಿೊಂ ಉದಾಘ ಟ್ನ್ಸ ಕೆಲ್ೊಂ. ದಗಾೊಂಯ್ ಸಾಾ ೊಂಡ್ಲ್ವ್ನಡ್ ನ್ಟ ಜಾವ್ ಸಾತ್, ಹಾಣಿೊಂ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಕಲ್ಯ ೊಂ. ತಿೊಂ ಮ್ಹ ಣಲಿೊಂ ಕ್ಣೀ ಹರ್ ವಾ ಕ್ಣ್ರ್ಚ ಜವಬಾಾ ರಿ ಜಾವ್ ಸಾ ತ್ಲ್ೊಂರ್ಚ ವ್ಪಶಿಷ್ಠ ತ್ಲ್ ಹರೊಂಕ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿೊಂವ್ಪಯ . ಉತೆ್ ೀಜಿತ್ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿoನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚೊ ಪಾಶ್ಯೊಂವ್ನ ಪಾಟ್ಟಯ ವ್ನ ಕನ್ಸಿ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಂ ಸಯ ಪಾಣ್ ಜಾಾ ರಿ ಜಾೊಂವೆಯ ಪರಿೊಂ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ಯ ೊಂ. ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಚಟವಟಕಾೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಸಮ್ತ್ಲೀಲ್ನ್ಸ ದ್ವ್ನರ ೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕಾಲೇಜಿೊಂತ್ ಜಾೊಂವ್ಪಯ ೊಂ ಕಾಯಿಕರ ಮಾೊಂ ಜಾವ್ ಸಾತ್ ತ್ಲ್ೊಂರ್ಚ ಭಿತಲಿಿ ಸಕತ್ ಉಗಾ್ ಡ್ಯಕ್ ಘಾಲಾಯ ಾ ಕ್ ಏಕ್ ವಟ್ಸ ಮ್ಹ ಳ್ಳೊಂ. ಆಪಾಯ ಾ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ೀಯ್ ಭಾಷ್ಣೊಂತ್ ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್ ಫಾ| ಡ್ಯ| ಪರ ವ್ಪೀಣ್ ಮಾಟಿಸ್ ಎಸ್. ಜೆ.ನ್ಸ ಆದಯ ಭಾರತ್ಲ್ಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಕಲಾಮ್ ಹಾರ್ಚೊಂ ಸಯ ಪಾಿ ೊಂ ವ್ಪಶ್ಯಾ ೊಂತಿಯ ಉತ್ಲ್ರ ೊಂ ಉತ್ಲ್ರ ಯ್ಕಯ ೊಂ, ರ್ಚೊಂತ್ಲ್ಪ್ ಆನಿ ಮಹ ನ್ತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚಾ ಮ್ಧ್ಲಯ ಸಂಬಂಧ್. ಕಾೊಂಪ್ಲಟನ್ಸ್ , ಕ್ಣರ ಯೆಟವ್ಪಟ ಆನಿ ಕಮಟ್ಸಮ್ೊಂಟ್ಸ - ಜೆಜಿಯ ತ್ ಶಿಕಾಿ ಚ ತಿೀನ್ಸ ಮಖ್ಯಾ ಸ್ತ ವ್ಪಷಾ ೊಂತ್ ತ್ಲ ಉಲ್ಯೊಯ .

ಕಾಲೊೀರಚೊಂ ರೊೀದ್‍ ಘುೊಂವಿ ೊಂವ್ನ್ ಸುವಿತಿಲ್ೊಂ. ಆದಿಯ ತಿ ಆನಿ ಆಶಿಯ ತಿ ದಗಾೊಂಯ್ಕ್ ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಪ್ಲ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿೊಂತ್ ಆಪ್ಯ ೊಂ

ಫಾ| ಕ್ಣಯ ಫಡ್ಿ ಸ್ತಕೆಯ ೀರ, ಎಸ್. ಜೆ., ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್ ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಪ್ಲ. ಯು. ಕಾಲೇಜ್ಯ ಹಾಣ್ಯೊಂ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿೊಂಚೊಂ ಬರೆೊಂ ಕಾಮ್ ವಖಣ್ಯಯ ೊಂ ಆನಿ ಸ್ತಬಂದಿಕ್ ಹೊಂ ಕಾಯೆಿೊಂ ಬರಾ ನ್ಸ ಮಾೊಂಡುನ್ಸ ಹಾಡ್ಲಾಯ ಾ ಕ್ ಹೊಗಳಿ್ ಲ್ೊಂ. ಸೊಂಟ್ಸ ಎಲೊೀಯ್ಕ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಯ ಸದಾೊಂಚ್ ಶಿಕಾಿ ೊಂತ್ ವಯ್ರ ಯೇೊಂವ್ನಿ ತಸ್ೊಂಚ್ ತ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ೊಂ ಪರ ದ್ಶುಿೊಂಕ್ ಸದಾೊಂಚ್ ಅವಿ ಸ್ ದಿತ್ಲ್. ಪ್ಲರ ಯುನಿೀಕ್ ದಿತ್ಲ್ ಅವಿ ಸ್ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿೊಂಕ್ ಏಕಾಮ್ಕಾ ಭಸುಿೊಂಕ್ ಪಾತ್ರ ದಾರಿೊಂ ಬರಬರ್ ಜಿೊಂ ಇತರ್ ಸಂಸಾಥ ಾ ೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯ ಾ ೊಂತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿತ್ಲ್ ತ್ಲ್ೊಂಚಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಯ ೊಂ ಬರೆೊಂ ವೃದಿ್ ಕರುೊಂಕ್. ---------------------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉದಾ ೀಗ ಆನಿ ಪ್ರೊೀಪ್ಕಾರಿ ಗಲಬ ಟ್ವ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ರಸಾಯ ಾ ೆಂವಯೆಲ ೩೦ ಫೊೆಂಡ್ಸ ಧಾೆಂಪಾಯ

ಕಂಕಾ್ ಡಿ ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ತ್ಲ ಹೊಂ ಕಾಮ್ ಕನ್ಸಿೊಂಚ್ ಪಾವೊಯ . ಗ್ತಲ್ೂ ಟ್ಟಿನ್ಸ ಹೊಂ ಕಾಮ್ ಕಚಿೊಂ ಪಳ್ಳಲಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಕಾ ಕುಮ್ಿ ದಾರ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಮ್ಳ್ಳೆ , ತ್ಲ್ಕಾ ರವಯೆಯ ೊಂ ಆನಿ ಸವಲಾೊಂ ವ್ಪಚ್ಲಿಿೊಂ. ುಣ್ ಗ್ತಲ್ೂ ಟ್ಟಿಕ್ ಹಾೊಂಚ್ಾ ಸವಲಾೊಂನಿ ರವಯೆಯ ೊಂ ನಾ, ತ್ಲ ದನಾಫ ರೊಂ ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ೩೦ ಫೊೊಂಡ್ ಭರುನ್ಸೊಂಚ್ ಗ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಸಮಾಜ್ಯ ಸೇವಕ್, ರಸಾ್ ಾ ಪಲಿಸ್ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಮಖೇಲ್ಿ ಣ್ ಪಳ್ಳವ್ನ್ ವ್ಪಜಿಾ ತ್ ಜಾಲ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿೀಲಾಗ್ಯ . ದಾಯ್ಕು ವಲಾಿ ಿಲಾಗ್ತೊಂ ಉಲ್ಯ್ಕಲೊಯ ಗ್ತಲ್ೂ ಟ್ಸಿ ಮ್ಹ ಣಲೊ ಕ್ಣೀ ತ್ಲ ಹಾಾ ರಸಾ್ ಾ ೊಂನಿ ಸರಗ್ ಪಯ್ಿ ಕನ್ಸಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆ ಫೊೊಂಡ್ ಪಳ್ಳತ್ಲ್. ಸಭಾರ್ ಅವಘ ಡ್ಯೊಂಯ್ ಹಾಾ ಫೊೊಂಡ್ಯೊಂಕ್ ಲಾಗನ್ಸ ಜಾಲಿಯ ೊಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮೊಂ ಸದಾೊಂಚ್ ಅರ್ಧಕಾರಿೊಂಕ್ಚ್ ಧುಸಾಿತ್ಲ್ೊಂವ್ನ. "ಹಾೊಂವೆ ರ್ಚೊಂತೆಯ ೊಂ ಹಾೊಂವೆೊಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಹ ಫೊೊಂಡ್ ಭರುೊಂಕ್ ನ್ಜೊ ಆನಿ ಅವಘ ಡ್ಯೊಂ ಜಾೊಂವ್ಪಯ ೊಂ ಆಡ್ಯೊಂವ್ನಿ ನ್ಜೊ? ಅಬುಾ ಲ್ ರೊಫ್ ಆನ್ಾ ೀಕ್ ಉದಾ ೀಗಸ್್ ತ್ಲ್ಕಾ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಿಲಾಗಯ ಆನಿ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸ್ತಮ್ೊಂಟ್ಸ ಆನಿ ರೇೊಂವ್ನ ದಿಲಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಖೆಲಿಯ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಯ ಆನಿ ಆಮೊಂ ೩೦ ಭಯ್ಚ್ನ್ಕ್ ಫೊೊಂಡ್ ಸಾಕೆಿ ಕೆಲ್."

ಗ್ತಲ್ೂ ಟ್ಸಿ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ದ್ಕ್ಣಿ ಣ್ ಕನ್್ ಡ್ಯಚ್ಾ ಉದಾ ೀಗಸಾ್ ೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಸವಿೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಯ ೊಂ ನಾೊಂವ್ನ. ಹಾಣ್ಯೊಂ ಆಯೆಯ ವರ್ ಮಂಗುೆ ರೊಂತ್ ರಸಾ್ ಾ ೊಂವಯೆಯ ೊಂ ೩೦ ಫೊೊಂಡ್ ಸಮಾ ಕೆಲ್ ಏಕ್ ಪರೊೀಪಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ .

"ಏಕ್ ಜವಬಾಾ ರಿಯುತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಹಾೊಂವೆೊಂ ಮ್ಹ ಜೆೊಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಆಮೊಂ ಅರ್ಧಕಾರಿೊಂಕ್ಚ್ ಹ ಫೊೊಂಡ್ ಭರುೊಂಕ್ ರಕಾಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾ ಸದಾೊಂಚ್. ಏಕ್ ಕ್ಣರ ಯ್ಚ್ಳ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಾ ಾ ಕ್ ಹ ಫೊೊಂಡ್ ಹಾೊಂವೆ ಭಲಾಾ ಿತ್; ಸಭಾರೊಂಕ್ ಹೊಂ ಕಾಮ್ ಮಖ್ಯರುನ್ಸ ವಚಾ ತ್ ಆನಿ ಸಾವಿಜನಿಕಾೊಂಕ್ ಬರೆೊಂಪಣ್ ಕಯೆಿತ್. ಹಾಾ ವವ್ಪಿೊಂ ಜಾೊಂವ್ಪಯ ಅವಘ ಡ್ಯೊಂ ರವವ್ನ್ ಜಿೀವ್ನ ಉರಂವೆಯ ೊಂ ಪರ ಯತ್್ ಆಮೊಂ ಕಯ್ಚ್ಿೊಂ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಸವಿೊಂನಿ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ವವ್ನಲಾಾ ಿರ್ ಮಂಗುೆ ರೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಸವ್ನಿ ರಸಾ್ ಾ ೊಂನಿ ಆಸ್ಯ ಫೊೊಂಡ್ ಆಮೊಂ ಸಾಕೆಿ ಕಯೆಿತ್ಲ್. ಅರ್ಧಕಾರಿೊಂನಿ ಕರಿನಾಸಾಯ ಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಮೊಂ ಸಾಕ್ಣಿ ಆನಿ ಜೊಕ್ಣ್ ಜವಬ್ ದಿವೆಾ ತ್" ಮ್ಹ ಣಲೊ ಗ್ತಲ್ೂ ಟ್ಸಿ. ---------------------------------------------------

ನ್ವಂಬರ್ 7 ವೆರ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಹೊಂ ಫೊೊಂಡ್ ಭಚಿೊಂ ಕಾಮ್ ಬ್ಡೊಂದುರ್ವೆಲ್ ಸುವಿತಿಲ್ೊಂ ಆನಿ 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನವೆೆಂಬರ್ 24 ತ್ಯರಿೀಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ವಿೀಜ್ ದಿವಸ್!


ಐಆರ್ಎಸ್ ಒಫಿಸರ್ ಮಂಗ್ಳು ಚವೆಂ ಮಶ್ಲ್ ಕ್ಣಯ ೀನಿ ಡಿ’ಕೊೀಸಾಯ ಕ್ ಕೆಂದ್್ ಮಂತ್ ಣ್ ನಿಮವಲ ಸ್ತೀತ್ಯರಾಮನ್ ಥಾವ್ನಯ ಮಾನ್

ಮಂಗುೆ ಚಿೊಂ ತಸ್ೊಂಚ್ ವ್ಪೀಜ್ಯ 6 ವಾ ಅೊಂಕಾಾ ಚ್ಾ ಮಖ್ಯಪಾನಾಚೊಂ ಮಶ್ಯಲ್ ಕ್ಣಯ ೀನಿ ಡಿ’ಕೀಸಾ್ ಕ್ ’ಟರ ೀಯ್ಕ್ ಎಕ್ ಲ್ನ್ಸ್ ಎವಡ್ಿ’ ದಿೀವ್ನ್ ಭಾರತ್ಲ್ರ್ಚ ಕೇೊಂದ್‍ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಂತಿರ ಣ್ ನಿಮ್ಿಲ್ ಸ್ತೀತ್ಲ್ರಮ್ನ್ಸ ಹಿಣ್ಯೊಂ ೬೯ ವಾ ಐಆರ್ಎಸ್ (ಕಸಾ ಮ್್ ಆನಿ ಸ್ೊಂಟ್ರ ಲ್ ಎಕೆ್ ೈಜ್ಯ) ಪಂಗಾಿ ಚ್ಾ ಪಾಸ್ತೊಂಗ್ ಔಟ್ಸ ಪರೇಡ್ ಸ್ರೆಮ್ನಿ ವೆಳ್ರ್, ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಅಕಾಡೆಮ ಒಫ್ ಕಸಾ ಮ್್ , ಇೊಂಡೈರೆಕ್ಾ ಟ್ಟಾ ಕ್ ಸ್ ಎೊಂಡ್ ನಾಕಿಟಕ್್ ಫರಿೀದಾಬಾದಾೊಂತ್, ಹರಾ ಣ ನ್ವೆೊಂಬರ್ ೮ ವೆರ್ ಮಾನ್ಸ ದಿಲೊ. ಮಶ್ಯಲ್ ಕ್ಣಯ ೀನಿ ಡಿ’ಕೀಸಾ್ ನಿೀರುಡೆಚೊಂ ನಿವಸ್ತ, ಕಲ್ಯ ಮಂಡ್ಕಿ ರ್. ತ್ಲ್ಕಾ ೨೦೧೫ ಇಸ್ಯ ೊಂತ್ ಯುಪ್ಲಎಸ್ಸ್ತ ಪರಿೀಕೆಿ ೊಂತ್ ೩೮೭ ವೆೊಂ ರಾ ೊಂಕ್ ಮ್ಳ್ಲ್ಯ ೊಂ. ಮಶ್ಯಲ್ ಏಕಾ ಕೃರ್ಷ ಕುಟ್ಟಾ ೊಂತೆಯ ೊಂ, ದುಸ್ತರ ಧುವ್ನ ಲಾಝರಸ್ ಆನಿ ನಾಾ ನಿ್ ಡಿ’ಕೀಸಾ್ ಹಾೊಂಚೊಂ. ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾತ್ಲ್ಯ ಾ ವಗಾಿ ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ಕನ್್ ಡ್ ಮೀಡಿಯಮಾೊಂತ್ ಸಂಪಯ್ಕಲ್ಯ ೊಂ. ಕ್ಣನಿ್ ಗೀಳಿ ಲಿಟ್ಸಲ್ ಫಯ ವರ್ ಶ್ಯಲಾೊಂತ್ ಇೊಂಗ್ತಯ ಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಂಪಂವ್ನ್ ಮೂಡ್ಬ್ಲದಿರ ಆಳ್ಯ ಸ್ ಕಾಲೇಜಿೊಂತ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಪ್ಲಯು ಸಂಪಯೆಯ ೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಇೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ್ ಆರ್. ವ್ಪ. ಕಾಲೇಜ್ಯ ಬ್ಡೊಂಗುೆ ರು ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ೊಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಲ್ಣ್ಯೊಂ ಐಎಎಸ್ ಒಫಿಸರ್ ಜಾೊಂವ್ಪಯ ವಟ್ಸ ಧಲಿಿ. ವ್ಪೀಜ್ಯ ತ್ಲ್ಕಾ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ ಮಾಗಾ್ ಆನಿ ಪಬ್ಲಿೊಂ ಮ್ಹ ಣಾ . ----------------------------------------------------

ಪೊಬವೆಂ ತುಕಾ ಮಶ್ಲ್! 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಟ್ ಜೀಸೆಫ್ ಇೆಂಜಿನಿಯ್ರಿೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ 14 ವೊ ಗ್ತ್ ಜ್ಯಾ ಯೇಶನ್ ದಿವಸ್

ಮಂಗುೆ ಚ್ಾ ಿ ಸೊಂಟ್ಸ ಜೊೀಸ್ಫ್ ಇೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ್ಸ ಆಪಯ 14 ವೊ ಗಾರ ಜ್ಗಾ ಯೇಶನ್ಸ ದಿವಸ್ ದ್ಭಾಿರನ್ಸ ನ್ವೆೊಂಬರ್ 9 ವೆರ್ ವಮಂಜೂರೊಂತ್ ಆಚರಿಲೊ. ಡ್ಯ| ಪ್ಲೀಟ್ರ್ ಪಾವ್ನಯ ಸಲಾಿ ನಾಹ , ಮಂಗುೆ ಚೊಿ ಬ್ಲಸ್ಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಥ ನಾರ್ ಬಸ್ಲೊಯ . ತ್ಲೀಮ್ಸ್

ಮಾಾ ಥ್ಯಾ , ಸ್ತೀನಿಯರ್ ಮಾಾ ನೇಜರ್, ಬಾಡಿ ಇೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ್, ರೆನಾಲ್ಾ ನಿಸಾ್ ನ್ಸ ಟಕಾ್ ಲ್ಜಿ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎೊಂಡ್ ಬ್ಲಜೆ್ ಸ್ ಸ್ೊಂಟ್ರ್ ಇೊಂಡಿಯ್ಚ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ಸ ಲಿಮಟಡ್, ಚನಾ್ ಯ್ ಮಖೆಲ್ ಸರೊ ಜಾವ್ ಯ್ಕಲೊಯ .

ಫಾ| ವ್ಪಲ್ಫ ರಡ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ಜಾ, ದಿರೆಕ್ ರ್ ಎಸ್.ಜೆ.ಇ.ಸ್ತ., ಫಾ| ರೊೀಹಿತ್ ಡಿ’ಕೀಸಾ್ , ಫಾ| ಆಲಿಯ ನ್ಸ ಆರ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ ಸಹ ದಿರೆಕ್ ರ್, ಡ್ಯ| 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಮ್ಯ ೊಂ ಆನಿ ತುಮಾಯ ಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂಚೊಂ ಶರ ಮ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ಚ್ ತುಮಾಯ ಾ ವಹ ಡಿಲಾೊಂಚೊ ಸಾಕ್ಣರ ಫಿಸ್. ಹೊ ಜಾವ್ ಸಾ ವೇಳ್ ತುಮೊಂ ತುಮಾಯ ಾ ವಹ ಡಿಲಾೊಂಕ್ ದೇವ್ನ ಬರೆೊಂ ಕರುೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ಚಯ . "ತುಮೊಂ ತುಮಯ ಮ್ನ್ಯೀಭಾವ್ನ ಆನಿ ತುಮಯ ಕೃತಜಞ ತ್ಲ್ ಮರ ಪಯ್ಚ್ಿೊಂತ್ ಸಾೊಂಬಾಳ್್ ವಹ ರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮೊಂ ಮಾನ್ವ್ನ ಕಂಪೂಾ ಟ್ರ, ಯಂತ್ರ ಆನಿ ಡಿಕ್ಷನ್ರಿ ಪಾರ ಸ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ಣೀ ಊೊಂಚ್. ಆಮ್ಯ ಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಯ ತಿ ಮಾನ್ವತ್ಲ್ ಆಮಾಿ ೊಂ ಹರ್ ಜಿೀವ್ಪ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಕೃತಕ್ ಸಂಗ್ತ್ ೊಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಪೊಂಗಡ್ ಕತ್ಲ್ಿತ್. ಹಾಾ ದೆಖುನ್ಸ ಆಮೊಂ ಆಮ್ಯ ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮಾನ್ವತೆನ್ಸ ಭರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಯ ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಚ್, ಆಮೊಂ ಆಮಯ ೊಂ ಮಾನ್ವತೆರ್ಚೊಂ ಮೌಲಾಾ ೊಂ ಆಮೊಂ ಖಂಯ್ ರ್ ವೆತ್ಲ್ೊಂವ್ನ ಥಂಯ್ ರ್ ವಹ ರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮೊಂ ಜಿವ್ಪತ್ಲ್ೊಂತ್ ವಡೆಾ ತ್ ಫಕತ್ ವ್ಪಶೇಷ್ ಸಂಗ್ತ್ ಕರುನ್ಸ, ಪಂಥಾಹಾಯ ನಾೊಂ ಘೆವ್ನ್ . ತುಮಾಯ ಾ ಜಿೀವ್ಪತ್ಲ್ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ವಡೆಿ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ತುಮೊಂ ತುಮಾಯ ಾ ವಹ ಡಿಲಾೊಂಚೊ ಉಗಾಿ ಸ್ ದ್ವರ, ತ್ಲ್ೊಂಚ ಸಾಕ್ಣರ ಫಿಸ್ ವ್ಪಸನಾಿಕಾತ್. ಹಾಾ ದಿೀಸಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತುಮ ಜಾವ್ ಸಾತ್ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಂ ಪರ ಸು್ ತ್ ಆನಿ ಭವ್ಪಷ್ಾ .

ರಿಯೊ ಡಿ’ಸ್ತ್ೀಜಾ, ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲ್, ರಖೇಶ್ ಲೊೀಬೊ ಎಚ್.ಆರ್. ಮಾಾ ನೇಜರ್ ಆನಿ ಸವ್ನಿ ವ್ಪಭಾಗಾೊಂಚ ವಹ ಡಿಲ್ ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಯ . ಆಪಾಯ ಾ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ೀಯ್ ಭಾಷ್ಣೊಂತ್ ಬ್ಲಸ್ಿ ಮ್ಹ ಣಲೊ, "ಗಾರ ಜ್ಗಾ ಯೇಶನ್ಸ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ ಸಾ ಏಕ್ ವ್ಪಶೇಷ್ ಮೈಲಾಫಾತರ್ ಏಕಾ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿಚ್ಾ ಜಿೀವನಾೊಂತ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಾೊಂಯ್ಿ ತ್ಲ ದಿೀಸ್ ಸಂತ್ಲಸಾಚೊ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ತ್ಲ್ೊಂರ್ಚ ಧುವ್ನ ವ ಪೂತ್ ಜಿೀವನಾೊಂತ್ ವ್ಪಶೇಷ್ ಜೊಡ್ಲೊಯ . ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ತ್ಲ ದಿವಸ್ ಏಕ್ ವಹ ತ್ಲ್ಾ ಿ ಉಲಾಯ ಸಾಚೊ. ತುಮೊಂ ಸವ್ನಿ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿೊಂನಿ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಬರೇೊಂ ಕನ್ಸಿ ಶಿಕನ್ಸ ಆಜ್ಯ ಹಾಾ ವ್ಪಶೇಷ್ ದಿಸಾಕ್ ಮಖ್ಯರ್ ಸಲಾಾ ಿತ್. ಹಾಕಾ ಮಖ್ಯಾ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ ಸಾ

ತುಮೊಂ ತುಮ್ಯ ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲೊಯ ಸಂಸ್ತ್ಥ ಯ್ ತುಮೊಂ ವ್ಪಸ್ತ್ರ ೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ ಜಾವ್ ಸಾತ್ ತುಮಾಯ ಾ ಶಿಕಾಿ ಚೊ ಆನಿ ತುಮಾಯ ಾ ಜಯ್ಚ್್ಚೊ ಏಕ್ ವೊಂಟ್ವ್. ಆತ್ಲ್ೊಂ ತುಮೊಂ ಜಾಲಾಾ ತ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಣಿ ವಾ ಕ್ಣ್ . ಹಾಾ ಸಂಸಾಥ ಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ತುಮೊಂ ವೆತ್ಲ್ನಾ ಹೊಂ ತುಮ ಉಗಾಿ ಸಾೊಂತ್ ದ್ವರ "ಹಾೊಂವ್ನ ಜಾತಲೊೊಂ ಏಕ್ ಉಪಕರಣ್ ಮೀಗಾಚೊಂ ಆನಿ ಉಲ್ವಿ ಸಂವದಾಚ್ಾ ಸಂಸಿ ೃತೆಚೊಂ" ಮ್ಹ ಳ್ಳೊಂ ಬ್ಲಸಾಿ ನ್ಸ ವ್ಪದಾಾ ರ್ಥಿೊಂಕ್ ಉದೆ್ ೀಶುನ್ಸ. ----------------------------------------------------

ಅಯೊೀಧ್ಾ ತೀಪ್ವ ವಿರ್ಧಿತ್ರ ಜಾಗೊ ಹಿೆಂದುೆಂಕ್ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


CANCAREER is affiliated with Licensed Immigration Consultant based in Edmonton, Alberta and Immigration Lawyers in Canada OUR OTHER IMMIGRATION SERVICES : VISIT VISAS PERMANENT RESIDENCY on various programs BUSINESS INVESTOR PR FOR CANADA PROFESSIONAL LICENSING (Healthcare and Trade skilled Professionals) Internship for students to USA and China Recruitment services to Canada

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...