Page 1

!

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2ಸಂಖೊ: 29

ಜುಲಾಯ್ 11, 2019

ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾೆಂನಿ ಭರಲ್ಲೊ

eÉÆøɥsï ªÉÄÃjAiÀÄ£ï ¦AmÉÆ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾೆಂನಿ ಭರಲ್ಲೊ

eÉÆøɥsï ªÉÄÃjAiÀÄ£ï ¦AmÉÆ aPÀÌzÁzÀgÀÆ QÃwð zÉÆqÀØzÀÄ” ªÀÄí¼Áî÷å PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁµÉZÁ ¸ÁAUÉPÚ ï eÉÆPÉÆÛ ªÀåQÛ eÁªÁ߸Á eÉÆøɥïs ¦AmÉÆ.

¸É¥ÛÉA§gï ªÀÄ»£ÉÆ ªÀÄíuÁÛ£Á DªÀiÁÑ ªÀÄwPï AiÉÄAªÉA Ñ ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtÂZÉA ¥s¸ É ïÛ. ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtÂZÁ ¥s¸ É ÁÛa vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß ZÀ¯ÁÑ £ÉƪɣÁPï ¨sÄÀ UÁðåA¤ UÉÆæmÁÖ÷å ªÀÄÄPÁgï ¥sÅÀ ¯ÁA GqÀA«Ñ jªÁeï. vÁAZÁ vÁå zÁ°AiÉÄAvï D¹ÑA xÀgÁªÀ¼ï gÀAUÁAaA ¥sÀůÁA ¥À¼ÀA«ÑZïÑ KPï ¸ÉƨsÁAiÀiï. C¸À¯ÁåZïÑ gÀAUÁ¼ï zÉuÁåA¤ ¨sÀgï¯ÉÆè, “ªÀÄÆwð

29 £ÀªA É §gï 1960 ªÉgï C®AUÁgÁAvï d¯Áä¯ÉÆè eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ zɪÁ¢ü£ï ¤PÉÆ®¸ï ¦AmÉÆ D¤ dÄ°AiÀiÁ£Á ¦AmÉÆ ºÁAZÉÆ JPÉÆèZïÑ ¥ÀÇvï eÁªÁ߸Á. ªÀÄÆqÀ©¢æZÁ C®AUÁgÁAvï D¥ÉèA ªÀÄļÁªÉA ²PÁ¥ï eÉÆqï¯ÉÆè eÉÆøɥïs G¥ÁæAvï C®AUÁgï xÁªïß ªÀÄAUÀÄîgÁPï AiÉÄêïß ¥Àæ¸ÀÄÛvï D¦è DªÀAiÀiï, ¥Àwuï D¤ ¨sÀÄUÁðåA ¸ÀªA É DAeɯÉÆgï ¦üUð À eÉAvï ªÀ¹Û PÀgïß D¸Á. C®AUÁgÁAvï ¥ÁæxÀ«ÄPï E¸ÉÆ̯ÁZÉA ²PÁ¥ï eÉÆqÁÛ£Á vÁZÉÆ ¸ÁAUÁw eÁªÁ߸ï¯ÉÆè ¥sÁæ¤ì¸ï

¸ÉgÁªÉÇ Deï ²ªÀªÆ É UÀÎ ¢AiÉĸÉfZÉÆ ©¸ïà eÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯Á. 1966 E¸ÉéAvï eÉÆøɥïs D¥Áè÷å 6 ªÀ¸ÁðA ¥ÁæAiÉÄgï C®AUÁgï ¦üUð À eÉZÁ UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ¼ÉPï ¨sw À ð eÁ¯ÉÆè. wÃ£ï ªÀ¸ÁðA G¥ÁæAvï ªÀÄAUÀÄîgÁPï D¬Ä¯Áè÷å vÁPÁ xÉÆrA ªÀ¸ÁðA UÁAiÀiÁ£Á xÁªïß ¥ÀAiÀiïì gÁAªÉA Ñ ¥ÀqèÉA. zÀÄ©îPÁAiÉÄa vÁ¯Áégï ªÀiÁvÁå 2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ªÀAiÀiïæ GªÀiÁ̼ÁÛ° eÁ¯Áè÷å£ï ¸ÁvÁé÷å PÁè¹ G¥ÁæAvï D¥ÉèA ²PÁ¥ï ªÀÄÄPÁ¸ÀÄðAPï eÁAiÀiÁ߸ÁÛ£Á vÁuÉA PÁªÀiÁPï ¨sw À ð eÁAªÉA Ñ ¥ÀqèÉA. 1977 E¸ÉéAvï vÉÆ eÉ¥ÅÀ öà ¸ÁA dÄeÉ ¸É«Ä£ÀjAvï PÁªÀiÁPï ¨sw À ð eÁ¯ÉÆ. xÀAAiÀÄìgï vÉÆ E¯ÉQÖçPÀ¯ï D¤ ¥ÀèA©AUï PÁªÀiÁA ²PÉÆè. vÁZÉ ¸ÀªA É ¸É«Ä£ÀjPï UÀeïð D¹Ñ SÁuÁªÉÇ«ð ºÁqÉÑA PÁªÀiï¬Äà vÉÆ PÀvÁð¯ÉÆ. ºÁZÉ §gÁ§gï «ÄgÉÆuï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢ÃAªï̬Äà vÁuÉA ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. 1986 E¸ÉéAvï PÉÆnÖUº É ÁgÁAvï ªÀ¹Û PÀgïß D¸ï¯Áè÷å ¥sÇÉ èÃj£ï r’¸ÉÆÃeÁ¯ÁVA ®Uïß eÁ¯Áè÷å eÉÆøɥïs ¦AmÉÆPï zÉÆUÁA ¨sÀÄVðA. ¥ÀÇvï fÃvÀ£ï JA. ©. J. ²PÁ¥ï ¸ÀA¥ÀÇuïð PÀgïß

EyAiÉÆæAiÀiÁAvï ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ vÀAiÀiÁgï ¸ÀA¸ÁÜ÷åAvï ªÀiÁPÉðnAUï ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÁªÀÅgÁÛ. zsÀÄªï ¥sÁè«AiÀiÁ JA. PÉƪÀiï. PÁ¨Ágï PÀgïß ©. Jqï. ²PÁ¥ï ªÀÄÄAzÀgÄÀ £ï

PÀZÁð eÁªïß ²PÁ¥ï D¸Á.

eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ ¸À¨Ágï zÉuÁåAZÉÆ ¥ÀÅAeÉÆ ªÀÄíuÉåvï. vÉÆ KPï £ÁAªÁrÝPï £Àmï, ¸ÀAVÃvïUÁgï, UÁ«à D¤ PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀPï eÁªÁ߸Á. ¸ÀAVÃvï D¤ UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄ£Áê÷åZÁ fuÉåa ¢±Á RAAiÀiÁÑ ªÉ¼Ágï PÀ² §zÀ¯ÁÛ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆAPï C¸Ázsïå. D¥ÉèA UÁAiÀiÁ£ÁZÉA zÉuÉA Hfðvï PÀgÀÄAPï D¤ D¥Áè÷å ªÀÄÄPÁè÷å ªÀÈwÛ fêÀ£ÁPï WÀmï §Ä£Áåzï WÁ®ÄAPï eÉÆøɥsÁPï

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


eÉÆøɥsÁPï zsg À ïß 42 ¸Àà¢ð ü Pï D¸ï¯Éè D¤ vÁAPÁA

¸ÀªÁðAPï ¥ÁnA WÁ¯ïß vÁuÉA ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁڬįÉèA. 1983 E¸ÉéAvï vÁuÉA DAeɯÉÆgï ¦üUð À eÉPï D¦è ªÀ¹Û §¢è° D¤ vÁåZïÑ ªÀ¸Áð ¦üUð À eï UÁAiÀiÁ£ï

eÉ¥ÀÅöàAvï CªÁÌ¸ï ªÉļÉÆî. eÉÆøɥïs ¦AmÉÆZÁ ¸ÀAVÃvï D¤ UÁAiÀiÁ£ÁZÁ vÁ¯ÉAvÁPï GzÁPï ªÉÇvÀÄ£ï vÁZÉÆ ¥ÉÇøï PÉ°è ªÀåQÛ eÁªÁ߸Á eÉ¥ÀÅöà ¦üUð À eÉa vÀª½ À Ñ PÉÆAiÀÄgï ªÉĹÛuï𠹸ÀÖgï Lj£ï r¸ÉÆÃeÁ, ¹¸ÀÖgïì D¥sï ZÁjn. wZÁå ¥ÉÇæÃvÁìªÁ£ï vÉÆ vÁå ¢Ã¸ï xÁªïß Deï ¥ÀAiÀiÁðAvï PÉƪÁî÷åA¤ UÁªïß D¸Á. D¥Áè÷å PÀ¯ÁPÁgÁZÁ fuÉåZÉA ªÉÄÃmï ªÀÄÄPÁgï zÀªg À ï¯Áè÷å eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ£ï G¥ÁæAvï ¥ÁnA ¥À¼ÉAªïÌ £Á. ¨ÉÆPÀÌ¥ÀlÖuÁAvï ¥ÉÇæmɸÉÖAmï, ¹jAiÀÄ£ï D¤ gÉÆêÀÄ£ï PÁåxÉÆ°Pï CAvÀgï ¦üUð À eï UÁAiÀiÁ£ï ¸ÀàzÁs ðåAvï 1983Avï ¥À¬Ä¯Éè ¥Á«ÖA eÉÆøɥïs ¦AmÉÆ£ï ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. JPÉÆqÁå UÁAiÀiÁ£ÁAvï

ªÀÄAqÀ¼ÉZÉÆ ¸ÁAzÉÆ eÁ¯ÉÆ. 36 ªÀ¸ÁðAZÁ ¯ÁA¨ï DªÉÝAvï ¦üUð À eïUÁgÁAPï CxÁð¨sÀjvï jÃw£ï D¤ ¨sÀQÛ¥ÀuÁ£ï °vÀÄeÉðAvï ¨sÁUï WÉAªïÌ UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ¼É zÁéjA vÁuÉA CªÁ̸ï PÀgïß

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¢¯ÉÆ. ªÀÄzsA É xÉÆqÉÆ vÉÃA¥ï ªÉÊAiÀÄQÛPï PÁgÁuÁA ¤«ÄÛA UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ¼É xÁªïß ¥ÀAiÀiïì D¸Áè÷åjà DvÁA ¥ÀgÀvï D¦è ¸ÉªÁ vÉÆ ¢Ãªïß D¸Á.

¨sÁUï WÉvï¯Áè÷å DAeɯÉÆgïZÁ UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ¼É£ï 1998, 1999 D¤ 2000 E¸ÉéAvï ¥Àx æ ÀªiÀ ï ¥s® À Pï D¥ÁÚAiÀiÁèA D¤ ±Á±Àévï ¥sÀ®Pï eÉÆqÁèA.

PÉÆAQÚ £ÁlPï ¸À¨sÉ£ï ZÀ®¬Ä¯Áè÷å UÁAiÀiÁ£ï ¸ÀàzÁs ðåA¤ eÉÆøɥsï ¦AmÉÆZÁ ªÀÄÄSÉ®àuÁ SÁ¯ï

¥À¸ æ ÀÄÛvï vÉÆ ¸ÀAVÃvï UÀÄgÀÄ eÉÆÃAiÉÄ¯ï ¦gÉÃjZÁ “¥ÁzÉæ ¦AiÉÆ” UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ¼ÉAvï UÁªï߬ÄÃ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D¸Á. ªÀÄAUÀÄîgï ¸À¨Ágï £ÁAªÁrÝPï UÁªÁà÷åAZÉA D¤ vÁAZÁ ¸ÀAVÃvï ¸ÁAeÁAZÉA PÀļÁgï ªÀÄí¼Áî÷åAvï zÀĨsÁªï £Á. 1989 E¸ÉéAvï ¸ÀAVÃvï

¸ÁAeÁA¤

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

UÁAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯÁè÷å eÉÆøɥsï


¦AmÉÆ£ï ªÉÄ°é£ï ¥Éj¸ï, ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁªÀÄÄA§AiÀiï, ¥ÀvÁæªÇÉ §æzg À ïì, ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï, MjhÄ ªÁ¯É¤ìAiÀiÁ, eÉÆAiÉÄ¯ï ¦gÉjaå ‘¦AiÉÄUÁ ¦AiÉÄUÁ’, PÉègÉ£ïì ¦AmÉÆ, ¯ÉÆgÉ£ïì-eÉ¥ÅÀ öà, ««-eÉ¥ÀÅöà, ªÀiÁåQìA ¦gÉÃgÁ, eÉj-¨ÉÆAzÉ¯ï ºÁAZÁ ¸ÀAVÃvï ¸ÁAeÁA¤ UÁAiÀiÁèA. vÀ±A É ZïÑ ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁZÁ ¸À¨Ágï PÁAiÀÄðPÀæªiÀ ÁA¤ UÁAiÀiÁ£ï PɯÁ. ¸ÀAVÃvï 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¦gÉÃgï ºÁAZÉ ¸ÀAVA £ÁlPÁA¤A UÀĪÀiÁÖA §qÀªïß UÁAiÀiÁ£ï PɯÁA.

UÀÄgÀÄ eÉÆAiÉÄ¯ï ¦gÉÃgï D¤ zɪÁ¢ü£ï eÉÆQªÀiï

¨sQÀ ÛPï VvÁA D¤ ¥ÀzÁAZÁ ®UÀãUï 400 PÉƪÁî÷åA¤ UÁAiÀiÁ£ï PɯÁA. vÀ±A É ZïÑ zɪÁ¢üÃ£ï «°á gÉ©A§¸ÁZÁ ‘DAPÁégï ªÀÄgÉåa PÀxÁ’ ªÀÄí¼Áî÷å PÉƪÉîAvï UÁAiÀiÁèA D¤ ¸À¨Ágï £ÁlPÁA¤ ¥ÀzÁA UÁAiÀiÁè÷åAvï. ºÁå ²ªÁAiÀiï ‘ZÀ°AiÉÄ ZÀvÁæAiÀiï’ n«

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¥sÉÇPÁuÁA

zsÁgÁªÁ»ZÉA mÉÊl¯ï ¥Àzï UÁAiÀiÁèA. ¸ÀAVÃvï ¥ÀAUÀqï £Á¸ÁÛ£Á D«ÄÑA PÁeÁgÁA CzsÀÄjA. eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ£ï KAd¯ïì, mÉÆ¥ï gÁåAPÀgïì, jzÀ«ÄPïì D¤ ºÁªÀÄ𤠩Ãmï UÀÆæ¥ÁAvï ¥ÀzÁA UÁªïß ªÉǪÁî÷åAaA ªÀÄ£Á zsÀ®AiÀiÁè÷åAvï. Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªiÀ ÁeÉAvï UÁAiÀiÁ£ÁAaA ¸À¨Ágï °¦ÛA vÁ¯ÉAvÁA D¸Ávï. eÉÆQÛ vÀ¨Éðw ªÉļÁî÷ågï wA GUÁÛqÁPï AiÉÄvÁvï. ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÁ ¸À¨Ágï ¦üUð À eÁA¤ vÁuÉA ¨sÀÄUÁðåAPï vÀ±A É ZïÑ ªÀíqÁAPï UÁAiÀiÁ£ï UÀ¨Éðw ¢Ãªïß vÁAaA vÁ¯ÉAvÁA GUÁÛqÁPï ºÁqÁè÷åAvï ªÀiÁvïæ £ÉÊA ºÁAZÉ ¥ÉÊQ ¸À¨ÁgÁA¤ UÁAiÀiÁ£ï ¸ÀàzÁs ðåA¤ E£ÁªÀiÁA¬Äà eÉÆqÁè÷åAvï. £Àl£ï £Àl£Áa G¨sÁðeÉÆøɥsï ¦AmÉÆ xÉÊA ¨sÄÀ UÁðå¥ÀuÁ xÁªïßAZïÑ D¸ï°è. E¸ÉÆ̯ÁZÁ ¸ÀÆ̯ï qÉà ªÉ¼Ágï vÁuÉA PÉÆA¨ÁåPï zsÀ£ïð £Àl£ï PÀ£ïð ¥Àzï UÁ¬Ä¯ÉèA. DAeɯÉÆgï ¦üUð À eÉAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å ¸À¨Ágï £ÁlPÁA¤ vÁuÉA ¨sÁUï WÉvÁè ªÀiÁvïæ £ÉÊA PÀ¯Á ¸ÀA¥ÀvÁ£ï ZÀ®¬Ä¯Áè÷å ¸ÀàzÁs ðåA¤ ‘DAPÁégï DªÀAiÀiï’, ‘eÉƪÉî £ÁvÀÄ’, ‘D«ÄA £Ávï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï’ D¤ ‘vÀÄA ¦¸ÉÆ’ £ÁlPÁA¤ £Àl£ï PɯÁA. PÉÆAQÚ £ÁlPï ¸À¨sÁ, ªÀÄAUÀÄîgï, ºÁZÁ ‘eÉÆãï D¥sï DPïð’, ‘vÉÆ©AiÀiÁ¸ï’, ‘WÀgï PÀÄmÁªÀiï’, ‘vÉA ¥ÁnA DAiÀiÁèA’, ‘ZÀ°AiÉÄ ZÀvÁæAiÀiï’ D¤ ‘eÁuÁA ¸ÀUÉÆî UÁAªï’ £ÁlPÁA¤ £Àl£ï PɯÁA. ‘eÉÆãï D¥sï DPïð’ £ÁlPÁAvï ZÁgï ¥Ávïæ Sɼï°è «±ÉõÀvÁ eÉÆøɥsï ¦AmÉÆa eÁªÁ߸Á.

¥sÇÉ PÁuÁA ¥À¸ æ ÀÄÛvï PÁ¼ÁZÁ PÉÆAQÚ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPï PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁAZÉÆ ªÁAmÉÆ eÁªÁ߸Ávï. PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁAPï fÃªï ¨sÀgÁÑ ¸ÀªA É wA ¯ÉÆPÁPï ¥ÉÇmï¨sÀgï ºÁ¸ÀAiÀiÁÛvï. ‘eÉj D¤ dÄeÉ’ ªÀÄí¯Áî÷å ¥sÇÉ PÁuÁAZÁ ¥ÀAUÁØ ªÀÄÄSÁAvïæ eÉÆøɥïs ¦AmÉÆ£ï ªÀÄAUÀÄîgï ªÀiÁvïæ £ÉÊA, ªÀÄÄA§AiÀiï, ¨ÉAUÀÄîgï, ªÉÄʸÀÆgï, zÀĨÁAiÀiï, PÀvÁgï D¤ PÀĪÉÊmÁAvï ¥sÉÇPÁuÁA ¸ÁzÀgï PɯÁåAvï. eÁAªï vÉÆ ¥Ávïæ ZÉqÁéZÆ É , ªÀírèªÀiÁAAiÉÆÑ, D¨ÁZÉÆ ©üPÁgÁåZÉÆ ªÀ ¥ÁzÁæ÷å¨ÁZÉÆ, RAZÉƬÄà ¥Ávïæ SɼÁÑAvï eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ ºÉ¼ï¯ÉÆè. ¥Àæ¸ÀÄÛvï vÁZÉÆ ‘ªÀĹÌj ªÀÄAUÀÄîgï’ ¥sÉÇPÁuÁAZÉÆ ¥ÀAUÀqï ¸ÁA¸ÀÌöÈwPï PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁA¤ DªÀiÁÌA ªÉǪÉÄÛA GzÁgÉA ¥ÀqÆ É £ï ºÁ¸ÉÆAPï PÀvÁð. vÁZÁ ¥sÇÉ PÁuÁAPï PÀvÁgï, PÀĪÉÊmï D¤ zÀĨÁAAiÀiïÛ ¸À£Áä£ï ¯Á¨sÁè. ¦üUÀðeÉAvï ¸ÉªÁ ºÀAiÉÄðPï PÉÆAQÚ PÀ¯ÁPÁgï D¥Áè÷å ¦üUð À eÉPï QvÉA £Á QvÉA ¸ÉªÁ ¢Ãªïß ¦üUð À eÉZA É vÀ±ÉAZïÑ PÉÆAQÚ ¸ÀªiÀ ÁeÉZA É IÄuï ¥sÁjPï PÀvÁð. ¦üUð À eï UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ¼É ªÀÄÄSÁAvïæ eÉ¥ÀÅöàAvï DgÀA¨sï eÁ°è eÉÆøɥsï ¦AmÉÆa ¦üUð À eï ¸ÉªÁ DAeɯÉÆgÁAvï ªÀÄÄAzÀgÄÀ £ï D¸Á. ¦üUð À eÉZÁ D¤ ªÁqÁåUÁgÁAZÁ UÀeÁðAPï ¸ÀzÁAZïÑ ¥ÁAªÁÑ eÉÆøɥïs ¦AmÉÆ£ï UÀÄPÁðgï eÁªïß 9 ªÀ¸ÁðA D¤ ªÁqÁå ¥Àæw¤¢ü eÁªïß 13 ªÀ¸ÁðA ¸ÉªÁ ¢¯Áå. DvÁA ªÁqÁåAvï PÀ¸À¯ÉÆZïÑ ºÀÄzÉÆÝ vÁPÁ £ÁA vÀjà D¥Áè÷å ¸ÉªÉZÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÁ£ï vÉÆ ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï eÁ¯Á. PÁAiÉÄðA ¤ªÀðºÀuï eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ ¥ÁmÁè÷å 29 ªÀ¸ÁðA xÁªïß PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀPï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Á. eÁ¬ÄvÁÛ÷å ®UÁßAPï D¤ ºÉgï PÁAiÀiÁðAPï ¨sÀ¯Á¬ÄÌ ªÀiÁUï¯ÉÆè ¸ÀÄqsÁ¼ï G¯ÉÆ«à vÉÆ eÁªÁ߸Á. PÁAiÀiÁðAPï ¥sÉÇmÉÆÃUÀæ¦ü PÀ£ïð¬Äà vÁPÁ C£ÉÆãÃUï D¸Á. -----------------------------------

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಂಬಯ್ಚೊ ಖ್ಯಾ ತ್ರ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ವಾಲ್ಟ ರ ಲ್ಸ್ರ್ ದೊ ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ

ವಾಲ್ಟ ರ್ ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಭಾಷುಂತ್ಾ ಕತ್್. ರ್ತಣುಂ ಸಭಾರ್ ಕ್ಯಣುಂಯ್ಚ ಇುಂಗ್ಲೊ ಷ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಕ್ಿ ಕ್ ತಸುಂ ಕನ್್ ಡಾಕ್ ತರ್ಜ್ಮೊ ಕ್ಲೊೊ ಾ ಆನಿ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊೊ . ಜೇಮ್ಸಸ ಹ್ಯಡಿೊ ಚೇಜ್ ಹ್ಯಚುಂ ಪುಸತ ಕ್ ’ಗೊೀಡ್‍ಫಾದರ್’ ರ್ತಣುಂ ಇುಂಗ್ಲೊ ಷ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಕ್ಿ ಕ್ ಭಾಷುಂತರ್ ಕ್ಲ್ೊ ುಂ.

ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಖ್ಯಾ ತ್ ಕುಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ವಾಲ್ಟ ರ್ ಲ್ಸ್ರಾ ದೊ ಹ್ಯಾ ಚ್ ಜೂನ್ ೩೦ ವೆರ್ ಕ್ಯಾ ನ್ಸ ರ್ ಪಿಡೆನಿಮ್ತ ುಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ವಳ್ವ ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ತೊ ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ಜಲ್ಮಾ ಲೊೊ ತೊ ನ್ಕ್ಾ ುಂತ್ ಆನಿ ಕ್ಯಮಾಕ್ ಲ್ಮಗೊನ್ ತೊ ಮುಂಬಯ್ ವಸ್ತತ ಕರುನ್ ವಾರ್ಸಲೊೊ . ಇುಂಡಿಯನ್ ಎಶ್ಯಾ ರೆನ್ಸ ಕಂಪೆನಿುಂತ್ ಬರ‍್ಾ ಹುದ್ದ್ಯ ಾ ರ್ ತೊ ಆಸ್ಲೊ . ಮೊರ್ತ್ನಾ ರ್ತಕ್ಯ 71 ವಸ್ರ್ುಂ ಪ್ರಾ ಯ್.

ಭಾಷುಂತರ್ ಮಾತ್ಾ ನಂಯ್ ಆಸ್ರತ ುಂ ರ್ತಣುಂ ರ್ತಚುಂಚ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ುಂ ಸ್ರಹಿತ್ಯೀ ರಚ್ಲ್ೊ ುಂ. ರ್ತಚ್ಯಾ ಕ್ಯದಂಬರಿ ನೇಮಾಳ್ಾ ುಂನಿ ಶುಂಖ್ಳಳ ರುಪ್ರರ್ ಪರ್್ಟ್ ಜಾಲೊೊ ಾ . 2017 ಇಸವ ುಂತ್ ರ್ತಣುಂ ಬರಯಲ್ಮೊ ಾ ಮ್ಟ್ವ್ವ ಾ ಕ್ಯಣುಂಯುಂಚುಂ ಪುಸತ ಕ್ ಪರ್್ಟ್ ಕ್ಲ್ೊ ುಂ ಆನಿ 2018 ಇಸವ ುಂತ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ತರ್ಜ್ಮೊ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ಮ್ಟ್ವ್ವ ಾ ಕ್ಯಣುಂಯುಂಚುಂ ಪುಸತ ಕ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಲ್ೊ ುಂ. ಗೆಲ್ಮಾ ವಸ್ರ್ ಪಯ್ುಂತ್ ತೊ ಕುಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯುಂನಿ ಕ್ಣಾ ಯಳ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲೊ . ವೀಜ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತಕ್ಯ ಶೃದ್ದ್ಧ ುಂಜಲಿ ಅಪಿ್ರ್ತ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯಾ ಕುಟ್ವ್ಾ ಕ್ ಶುಂತಿ ಆಶೇರ್ತುಂ. ----------------------------------------------------

ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ೆಜೆಂತ್ರ ’ಲಾವಾಾ ತೊ ಸಿ’

ಘಟಕ್ಯನ್ ಪರಿಸರ‍್ಚ್ಯ ಮೊೀಗ್ ವಾಡಂವ್ನ್ ’ಲ್ಮವಾಯ ತೊ ಸ್ತ’ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ಜೂನ್ 30 ವೆರ್ ಕಡೆ್ಲ್ ಕತೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಲ್ನಾಚ್ಯಾ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಲ್ಯ್ೊ ುಂ. ಇರ್ರ್ಜ್ ಸುತ್ತತ ರ‍್ುಂತ್ ಯುವಜಣುಂನಿ ಝಾಡಾುಂ ಲ್ಮಯೊ ುಂ. ಫಾ| ವಕಟ ರ್ ಮ್ಚ್ಯದೊ, ವಗಾರ್, ಫಾ| ಲ್ಮರೆನಿಸ ಕುಟಿನಾಹ , ಖ್ಯಜಿತೊರ್, ಫಾ| ಆಶವ ನ್ ಕ್ಯರ್ೀ್ಜಾ, ಇರ್ರ್ಜ್ುಂತ್ ರ‍್ವಿ ಪ್ರದ್ದ್ಾ ಾ ಬ್ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ಮೆಳೊನ್ ಯುವಜಣುಂ ಬರ‍್ಬರ್ ಝಡಾುಂ ಲ್ಮುಂವ್ನ್ ಲ್ಮಗೆೊ , ಇರ್ರ್ಜ್ ಸುತ್ತತ ರ‍್ುಂತ್.

ವಗಾರ್ ಫಾ| ವಕಟ ರ್ ಮ್ಚ್ಯದೊ ಉಲ್ವ್ನ್ ಫಿರ್್ಜಾಾ ರ‍್ುಂ ಲ್ಮಗ್ಲುಂ ವನಂತಿ ಕರಿಲ್ಮಗೊೊ , ಪರಿಸರ್ ವಾುಂಚಂವ್ನ್ ಸವಾ್ುಂನಿ ಬೃಹತ್ ವಾುಂಟೊ ಘುಂವ್ನ್ ಜಾಯ್್ ಮ್ಹ ಣ್. ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ುಂಕ್ ೫೦೦ ಝಡಾುಂ ವಾುಂಟಿೊ ುಂ, ರ್ತುಂರ್ತುಂಚ್ಯಾ ಘಚ್ಯಾ ್ ತೊೀಟ್ವ್ುಂನಿ ಲ್ಮುಂವ್ನ್ . ವಾಲ್ುಂಟಿನೊ ಲೊೀಬೊನ್ ಕ್ಯಯ್ಚುಂ ಝುಂ ಧಲ್್ುಂ. ಐಸ್ತವೈಎಮ್ಸ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ರ‍್ಹುಲ್ ಸ್ತಕ್ವ ೀರ‍್ನ್ ಕ್ಯಯ್್ುಂ ಲೊೀಕ್ಯ ಹುಜಿರ್ ದವಲ್್ುಂ. ----------------------------------------------------

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಯ್ 5-ವೆರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ಹಾ ಪರಿಕ್ಶ ುಂತ್, ಸಲ್ನಾಕ್ 470/700 ಅುಂಕ್ ಲ್ಮಬ್ಳ್ೊ ಾ ತ್. ರ್ತಚ್ಯ ವಗ್್ ರ್ಜರ‍್ಲ್, ಕನ್್ ಡಡ ಮಾದಾ ಮ್ಸ ಆನಿ ಗಾಾ ಮ್ೀಣ್; ಹ್ಯಾ ವಗಾ್ುಂತ್ ರ್ತಕ್ಯ 7ವೆುಂ ಸ್ರಾ ನ್ ಲ್ಮಬ್ಳ್ೊ ುಂ; ಅನಿ ಚಲಿಯುಂ ಪಯ್ ತಿಸಾ ುಂ ಸ್ರಾ ನ್. ದೆಕುನ್, ರ್ತಚ್ಯಾ ವಗಾ್ಕ್ ಸಕ್ಯ್ರ‍್ನ್ ಅರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ ್ ದವಲ್್ಲ್ಮಾ ವಾುಂಟ್ವ್ಾ ುಂತ್, ರ್ತಕ್ಯ merit seat ನ್ಕ್ಣ್ ಜಾಲ್ಮಾ . ಹ್ಯಾ ಚ್ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 10 ರ್ತರಿಕ್ ಭಿತರ್ ರ್ತಚಿ ಸ್ತೀಟ್ ನ್ಕ್ಣ್ ಜಾತ್ಲಿ ಆನಿುಂ ನೆಮೆೊ ಲ್ಮಾ ರ್ತರಿಕ್ ಭಿತರ್ ರ್ತಣುಂ ಫಿೀ ಭರಿರ್ಜ. ಸಕ್ಯ್ರಿ ಕಲ್ಜಿುಂತ್ ಸ್ತೀಟ್ ಲ್ಮಬ್ಲೊ , ತರ್ ಹಯ್್ಕ್ಯ ವಸ್ರ್ಚಿ tuition fee 55,000 ರುಪಯ್ ಆಸ್ರ. Private ಕಲ್ಜಿುಂತ್ ಸ್ತೀಟ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್, tuition fee 1,25,000 ರುಪಯ್ ಆಸ್ರ. ಅಶುಂ ಫಿೀ ಭರುನ್, ಪಾ ವೇಶ್ ರ್ಥರ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್, ಏಕ್ ಹಫಾತ ಾ ಭಿತರ್, ಮ್ಹ ಣೆ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ ತಿಸ್ರಾ ಾ ಹಪ್ರತ ಾ ುಂತ್ ಕ್ಯೊ ಸ್ತುಂತ್ ಹ್ಯಜಿರ್ ಜಾಯ್ೆ .

ಪಾನಿೀರ-ಚ್ಯಾ ಮಾಣಿಕ್ ಸೆಲನ್ ಪ್್ ೀತಿ ಪ್ೆಂತಾ ಖ್ಯತಿರ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಫಿಲಿಪ್ ಮದಾರ್ಥೆ

ಪ್ರಟ್ವ್ೊ ಾ 69 ಅುಂಕ್ಯಾ ುಂತ್ ಸಲ್ನ್ ಪಿಾ ೀತಿ ಪಿುಂರ್ತ ವಷುಂತ್ ತ್ತಮ್ುಂ ವಾಚ್ಯೊ ುಂ. ಏಕ್ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ಕುಟ್ವ್ಾ ಚುಂ ಆನಿ ಹಳ್ಳ ುಂತ್ೊ ುಂ ಹುಂ ಭುಗೆ್ುಂ ಕುುಂಪ್ರಲ್ಮಚ್ಯಾ ಸಕ್ಯ್ರಿ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ಮುಂತ್ ಕನ್್ ಡ ಮಾದ್ದ್ಾ ಮಾುಂತ್ ಧಾವ ಪಯ್ುಂತ್ ಶಕ್ೊ ುಂ. ಉಪ್ರಾ ುಂತ್, ರ್ತಣುಂ ಕಡಿಯಳ್ ಪೆುಂಟುಂತ್ ಅಸ್ರೊ ಾ ಸಕ್ಯ್ರಿ ರ್ಜನಿಯರ್ ಕಲ್ಜಿುಂತ್ ದೊೀನ್ ವಸ್ರ್ುಂ ಶಕನ್ ಆಪಿೊ ಬ್ಳ್ರ‍್ವ ಕ್ಲಿ. ಧಾವೆುಂತ್ ತಶುಂ ಬ್ಳ್ರ‍್ವೆುಂತ್ ಜಿಲ್ಮೊ ಾ ುಂತ್ ಪಯ್ೊ ುಂ ಸ್ರಾ ನ್ಮಾನ್ ರ್ತಕ್ಯ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ುಂ. ದ್ದ್ಕ್ತ ರ್ ಜಾುಂವೆೊ ುಂ ರ್ತಚುಂ ಸಪೊಣ್; ಪೂಣ್, ಕನ್್ ಡ ಮಾದಾ ಮಾುಂತ್ ಶಕ್ೊ ಲ್ಮಾ ರ್ತಕ್ಯ CBSE syllabus ಪ್ರಾ ಮಾಣುಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವಚ್ಯಾ ್ NEET-2018 ಪರಿಕ್ಶ ುಂತ್ ಸಕ್ಯ್ರಿ ಹಿಸ್ಲಸ ಆಪ್ರಿ ುಂವ್ನ್ ಜಾಲ್ುಂನಾುಂ. ಖ್ಯಸ್ತಾ ಕಲ್ಜಿುಂಚಿ ಫಿೀ ಭರುುಂಕ್ ರ್ತಕ್ಯ ಸ್ರದ್ಾ ನಾುಂ; ರ್ತಚ್ಯಾ ಕುಟ್ವ್ಾ ಚಿ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸ್ತಾ ತಿ ತಶ. ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಘರ‍್ ತ್ುಂ ಬಸೊ ುಂ. ಆನಿ NEET-2019 ಪರಿಕ್ಶ ಚಿ ತಯರಿ ಚಡ್‍ ಬಯ್ನ್ ಕ್ಲಿ.

ಆದ್ದ್ಳ ಾ ಅುಂಕ್ಯಾ ುಂತ್ ವವರಿಲ್ಮೊ ಾ ಪಾ ಮಾಣುಂ, ಸಲ್ನಾಚಿ ಫಿೀ ಭರುುಂಕ್ ಆನಿ ಶಕ್ಯಿ ಸಂಭoದಿತ್ ಖಚ್್ ಕರುುಂಕ್ ಸಲ್ನಾಕ್ ತ್ತಮ್ೊ ಮ್ಜತ್ ಜಾಯ್. ತ್ತಮಾೊ ಾ ಉದ್ದ್ರ್ ಮ್ನಾನ್, ಫುಲ್ ವ ಪ್ರಕ್ಣಳ ದಿೀವ್ನ್ ರ್ತಚುಂ ದ್ದ್ಕ್ತ ರ್ ಜಾುಂವೆೊ ಸ್ಲಪೊಣ್ ಸ್ರಕ್ಯರ್ ಕರಿಯ್ರ್ತ. ಬದೆೊ ಕ್, ದ್ದ್ಕ್ತ ನ್್ ಜಾತಚ್, ರ್ತಣ ಅಮಾೊ ಾ ಸಮಾರ್ಜಚಿ ಸವಾ, ಪಾ ತ್ಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂಚಿ, ಕರುುಂಕ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಮ್ಸ್ರುಂವಾುಂತ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಿಯ್ತ್. ದಯ ಕರುನ್, ತ್ತಮೆೊ ುಂ ದ್ದ್ನ್ ಸಲ್ನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಳ್ಾ ುಂಕ್ ಎಕಂವಾಟ ಕ್ ಧಾಡ್‍್ ದಿಯ: Bank Name: Syndicate bank Address of the Branch : KOTEKAR NH 17 MAIN ROAD KOTEKAR , 575022 A/c No. : 01472200131829 Name: Selen Pinto IFSC Code: SYNB0000147 SWIFT Code: SYNBINBB008 ಆಮೊೊ ದೇವ್ನ ತ್ತಮಾ್ ುಂ ರ್ತಚಿo ಧಾರ‍್ಳ್ ಬೆಸ್ರುಂವಾುಂ ಘಾಲ್ತ ಲೊ. ದೇವ್ನ ಬರೆುಂ ಕರುುಂ. ****

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೆಥನಿ ಕೆಂಪ್ಲೊ ಕಸ ೆಂತ್ರ ’ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾಕ್ೆ’ ಉದಾಾ ಟನ್ ಮಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯಾ ್ ಸ್ರಮ್ರ್ಥ್ವಂತ್ ಮಖ್ಯರಿುಂ ಜಾುಂವ್ನ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇರ್ರ್ಜ್ಚ್ಯ ಸ್ರುಂತ್ ತಸುಂಚ್ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ಚ್ಯ ಸ್ರಾ ಪಕ್ - ದೇವಾಚ್ಯ ಚ್ಯಕರ್ ರೇಯಾ ುಂಡ್‍ ಎಫ್. ಸ್ತ. ಮ್ಸ್ ರೇನ್ಹ ರ್ಸ ಹ್ಯಕ್ಯ ಸಮ್ಪು್ನ್ ಏಕ್ ’ಹರಿಟೇಜ್ ಪ್ರಕ್್’, ಬೆುಂದುಚ್ಯಾ ್ ಬೆಥನಿ ಕ್ಯುಂಪೆೊ ಕ್ಯಸ ುಂತ್, ಜೂನ್ ೨೮ ವೆರ್ ಉಗಾತ ವಣ್ ಕ್ಲ್ುಂ. ಹಿ ಉಗಾತ ವಣ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಿಯ್ಸಜಿಚ್ಯ ವಗಾರ್ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಮೊನಿಸ ುಂಞೊರ್ ಮಾಾ ಕ್ಣಿ ಮ್ಸ ನೊರೊನಾಹ ನ್ ಕ್ಲಿ, ಬೆಸ್ರುಂವ್ನ ಘಾಲ್್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚರ್ ಆನಿ ಸ್ರುಂಗೊನ್ ಜಾಯ ತ್ತಮ್ುಂ ಸ್ರಕ್ಣಿ ಮೊೀಗ್, ಶುಂತಿ ಆನಿ ಭಾವ್ನಬ್ಳ್ದವಿ ಣ್ ತ್ತಮಾೊ ಾ ಶುದ್ಧ ಕ್ಯಳ್ೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾ ಸ್ರಚ್.

ಭ| ರೊೀಜ್ ಸಲಿನ್, ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನ್ರಲ್ ಹಿಣುಂ ಹರಿಟೇಜ್ ಪ್ರಕ್್ ಉದ್ದ್ಾ ಟನ್ ಕ್ಲ್ುಂ ಉಗಾಡ ಸ್ರಕ್ ಹ್ಯಡುನ್ ವಾ ಕ್ಣತ ರ್ತ್ ಮೌಲ್ಮಾ ುಂ ಆನಿ

ಉಗಾಡ ಸ್ರಚಿುಂ. ತಿಣುಂ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತಚ್ ರ್ಜತ್ಸ ಮ್ನಿ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೊೀಟ್ವ್ುಂತ್ ರ್ಜರ್ಜಚಿುಂ ಇಮಾಜ್ ಉಗಾತ ಯೊ . ಭ| ಲಿಲಿರ್ಸ, ಸಹ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನ್ರಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸವ ಗ್ಲೀ್ಯ್ ಪ್ರಕ್ಯ್ಚಿ ಮಖ್ಳಲಿಣ್ ಆಪ್ರೊ ಾ ಪಾ ಸ್ರತ ವಕ್ ಭಾಷಣುಂತ್ ಹರಿಟೇಜ್ ಪ್ರಕ್ಯ್ಚಿ ದೂರ್ದೃಷ್ಟಟ , ದೇವಾಚ್ಯ ಚ್ಯಕರ್ ರೇಯಾ ುಂಡ್‍ ಎಫ್. ಸ್ತ. ಮ್ಸ್ ರೇನ್ಹ ಸ್ರಚಿ ವಷಾ ುಂತ್ ಉಲ್ಯೊ . ರ್ತಾ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ವವಧ್ ಮಖ್ಳಲಿ ಭಯಿ ುಂನಿ

ವವಧ್ ಇಮಾಜ್ಯಾ ಆನಿ ಕಲ್ಮ ರ್ತಾ ಪ್ರಕ್ಯ್ುಂತ್ ಉಗಾತ ವಣ್ ಕ್ಲೊಾ . ರ್ಜರ್ಜ ಭುಗಾಾ ್ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ಉಗಾತ ಯತ ನಾ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ಭುಗಾಾ ್ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊೊ ಸಂತೊೀರ್ಸ ಆಪರಿಮ್ತ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲೊ . ರ್ತಣುಂ ರ್ತಚಾ ಮಖ್ಯರ್ ರ‍್ವೊನ್ ಫೊಟೊ ಕ್ಯರ್ೊ ಾ .

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಗಾತ ಯೊ . ಭ| ಮಾರಿಯ್ಟ್, ರ್ಜನೆರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ರ್ ಹಿಣುಂ ಬೆಥನಿಚ್ಯಾ ಸ್ರುಂದ್ದ್ಾ ುಂಚ್ಯಾ ಉಗಾಡ ಸ್ರಚುಂ ಸಾ ರಣ್ ಉಗಾತ ಯ್ೊ ುಂ. ಕೇರಳ್ಚ್ಯಾ ಶವಾನಂದ್ದ್ನ್ ತಯರ್ ಕ್ಲಿೊ ಹಿ ಕಲ್ಮ, ಭ| ಶುಂತಿ ಪಿಾ ಯ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ರ್

ಭ| ಸ್ತಸ್ತೀಲಿಯ ಮೆುಂರ್ೀನಾಸ , ಮಂಗ್ಳಳ ಚಿ್ ಪೊಾ ವನಿಶ ಯಲ್ಮನ್ ರ‍್ಕಣ್ ಭೊಡಾವ ಾ ಚಿ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇಮಾಜ್ ಉಗಾತ ಯೊ . ಸ್ರುಂತ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಕುಂವರ್ತಚಿ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಭ| ಮ್ರಿೀಯ

ರೂಪ್ರ ಏ. ಸ್ತ. ನ್ ಹಬ್ಲ್ ಗಾಡ್ನ್ ಉಗಾತ ಯ್ೊ ುಂ. ಸ್ತಟ ೀವನ್ ಪಿುಂಟೊ, ಬೆುಂದು ಫಿರ್್ಜ್ ಸಲ್ಹ್ಯ ಮಂಡಳ್ಚ್ಯ ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಷ್, ಆನಿ ಮೇವರ್ಸ 18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರೊಡಿಾ ರ್ರ್ಸ, ಕ್ಯಯ್ದಶ್ಣ್ ತಸುಂ ಭ| ವಜಿೀ್ನಿ ಯ ಹ್ಯಣುಂ ಪ್ರಕ್್, ಫುಂಟನ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ರಳ ಾ ುಂ ತಳ್ುಂ ಉಗಾತ ಯ್ೊ ುಂ. ಸೈಮ್ನ್, ವಾಡಾಾ ಚ್ಯ ಮಖ್ಳಲಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ವ್ಮ್ಸ ಕ್ಯಮಾರ್ ಆಸೊ ುಂ ಪಿುಂತ್ತರ್

ಉಗಾತ ಯ್ೊ ುಂ. ಭ| ಲಿಲಿೊ ೀಟ್ವ್ ಜನ್ರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ರ್, ಭ| ಕ್ಣಾ ಸ್ತತ ನ್ ಬ್ಲ.ಎರ್ಸ., ಪೊಾ ೀಕುಾ ರೇಟರ್ ಜನ್ರಲ್ ನ್ವ ಗೇಟ್ ಉಗಾತ ಯೊ . ನೊೀಯ್ಲ್ ಪಿುಂಟೊ ಆನಿ ಆಶವ ತ್ ರಸ್ತ್ ೀನಾಹ ಸೈಮ್ನ್ ಎುಂಡ್‍ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಲ್ಕ್ ಹ್ಯುಂಕ್ಯುಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ಸನಾಾ ನಿಲ್ುಂ. ಭ| ಲಿಲಿೊ ರ್ಸ ಬ್ಲ.ಎರ್ಸ. ಹ್ಯಾ ಯ್ಚೀಜನಾ ಪ್ರಟಿೊ ನಿಮಾ್ಪಕ್ಣ, ಜಿಣುಂ ಸವ್ನ್ ಕ್ಯಮಾುಂ ನಾಜೂಕ್ಯಯೇನ್ ಸಂಪಯೊ ುಂ ಹಿಚ್ಯ ಸವಾ್ುಂನಿ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಬ್ಳ್ವುರ್ೊ . ಶುಂತಿ ಆನಿ ಸಂತೊರ್ಸ ಪ್ರವೊುಂಕ್ ಹ ಜಾಗೆ ಸಭಾರ್ ಪ್ರವಟ ುಂ ಭೆಟೊುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ುಂ - ಪಾ ಥಮ್ತ್ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್, ಲೂದ್್ ಮಾಯ್ಚ್ಯ ಗೊಾ ಟೊಟ , ನ್ವೀಕೃತ್ ಕಪೆಲ್ ರ್ಜುಂ ಮೊನಿಸ ುಂಞೊರ್ ರೇಯಾ ುಂಡಾನ್ ನಿಮ್್ಲ್ೊ ುಂ ಧಾಮ್್ಕ್ ಚಿತಾ ಣುಂ ಆಸೊ ುಂ ಆನಿ ಧಣ್ಪಂದೆೊ ುಂ ಟನೆ್ ಲ್. ದೇವಾಚೊ ಚ್ಯಕೊರ ಮೊನಿಸ ೆಂಞೊರ ರೇಯ್ಮ ೆಂಡ್ ಎಫ್. ಸಿ. ಮಸಕ ರೇನ್ಹ ಸ್: ರ್ತಚುಂ ಜನ್ನ್ ಜಾಲ್ೊ ುಂ ಜನೆರ್ 23, 1875 ಇಸವ ುಂತ್. ಲ್ಮಜರರ್ಸ ಆನಿ ಜ್ಯಹ್ಯನಾ್ ಹ್ಯುಂಚ್ಯಾ 13 ಭುಗಾಾ ್ುಂ ಪಯ್ ತೊ ಸ್ರತೊವ , ಭುಗಾಾ ್ುಂ ಪಯ್ ತೊ ವಹ ತೊ್ ರ್ತಲ್ುಂತವ ುಂತ್. ರ್ತಚ್ಯಾ ಶಕ್ಯಿ ುಂತ್ ಆನಿ ಸಮ್ನ್ರಿುಂತ್ ಜ್ಯ ರಿಗೊೊ 16 ವಸ್ರ್ುಂ ಪ್ರಾ ಯ್ರ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಬುದವ ುಂರ್ತ್ ಯ್ಚಾ ಶರ್ಥನ್. 25 ವಸ್ರ್ುಂ ಪ್ರಾ ಯ್ರ್ ತೊ ದಿೀಕ್ಯಿ ಮೆಳ್ಲೊೊ ಯಜಕ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಿಯ್ಸಜಿಚ್ಯ, ಮಾಚ್್ 1900 ಇಸವ ುಂತ್ ರೊಜಾರಿಯ್ಚ ಕ್ಯರ್ಥದ್ದ್ಾ ಲ್ಮುಂತ್. ದೂರ್ದೃಷ್ಟಟ ಚ್ಯ ತಸುಂಚ್ ಭಾಗೆವಂತಿ ಣ್, ರ್ತಾ ಕ್ಯಳ್ಚ್ಯಾ ರ್ಜಾ್ುಂ ವಶಾ ುಂತ್ ತೊ ಜಾಣುಂ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಪರಿಹ್ಯರ್ ಸ್ಲಧುನ್ ಕ್ಯಮಾಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ರ್ತಣುಂ ಸಗ್ಳಳ ನ್ವೊ ತ್ಸ್ರತ ಮೆುಂತ್ ಕುಂಕ್ಿ ಕ್ ತರ್ಜ್ಮೊ ಕ್ಲೊೊ , ಸ್ರಧಾಾ ಲೊೀಕ್ಯಕ್ ವಾಚ್ಯಿ ಕ್ ಮೆಳೊುಂಕ್. ರ್ತಣುಂ ಸಭಾರ್ ಹರ್ ಪುಸತ ಕ್ಯುಂ ಬರಯಲಿೊ ುಂ. ಉದ್ದ್ಾ ವರ್ ಇರ್ರ್ಜ್ಕ್ ವಗ್್ 1903 ಥಾವ್ನ್ 1910, ಆಗಾಾ ಕ್ 1910 ತ್ುಂ 1914, ಆನಿ ನ್ವಚ್ ಉದೆಲ್ಮೊ ಾ ಬೆುಂದುರ್ ಇರ್ರ್ಜ್ಕ್ ಸರ್ತಾ ವಸ್ರ್ುಂ 1914 ತ್ುಂ 1931 ಪಯ್ುಂತ್. ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಿಯ್ಸಜಿಚ್ಯ ವಗಾರ್ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ತಸುಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವದ್ದ್ಾ ಬೊೀಡಾ್ಚ್ಯ ಪಾ ಥಮ್ಸ ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಶ ಜಾಲೊ.

ರ್ತಣುಂ ಕ್ಲಿೊ ುಂ ವಶೇಷ್ ಕ್ಯಮಾುಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ 1921 ಇಸವ ುಂತ್ ’ಮಾಾ ರ್್ ರ್ಸ ಓಪುರ್ಸ’, ಬೆಥನಿಚ್ಯಾ ಲ್ಮಹ ನ್ ಫುಲ್ಮಚ್ಯಾ ಭಯಿ ುಂಚ್ಯ ಮೇಳ್, ಕರುುಂಕ್ ಸೇವಾ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ತಸುಂ ರ್ತಿಹಿೀನ್ ಲೊೀಕ್ಯಚಿ ಜಾಚಾ ವವ್ುಂ ರ್ತಕ್ಯ ವಶೇಷ್ ಮಾನ್ ಲ್ಮಬೊೊ ಮಾತ್ಾ ನಂಯ್ ರ್ತಚುಂ ಸಾ ರಣ್ ಅಮ್ರ್ ಜಾಲ್ುಂ. ಬೆಥನಿ ಭಯಿ ತಿೀನ್ ಸುವಾರ್ತಾ ುಂನಿ - ಏಶಯ, ಯೂರೊೀಪ್ ಆನಿ ಆಫಿಾ ಕ್ಯುಂತ್ ವವಧ್ ಕೇುಂದ್ದ್ಾ ುಂನಿ, ರ್ರ್ಜ್ವಂರ್ತುಂಕ್ ವಯ್ಾ ಹ್ಯಡುುಂಕ್ ವಾವುಾ ನ್ ಆಸ್ರತ್. ರ್ತಣುಂ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಿಣ ಜಿಯ್ವ್ನ್ , ಶ್ಾ ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಮಾ ನಿಮ್ತ ುಂ, ಕಷ್ಟ ಭೊಗ್ಳನ್ ದೇವಾಕ್ ಆಪೊೊ ಸ್ರಕ್ಣಾ ಫಿರ್ಸ ಭೆಟವ್ನ್ , ಸವಾ್ುಂ ಪ್ರಾ ರ್ಸ ವಹ ತ್್ುಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ರ್ತಣುಂ ದವರ್ಲೊೊ ದೈವಕ್ ಆಧಾರ‍್ಚರ್ ತಸುಂಚ್ ರ್ತಚಿ ಪ್ರತ್ಾ ಣ ಆನಿ ಭವಾ್ಸ್ಲ. ದಸುಂಬರ್ 23, 1960 ಇಸವ ುಂತ್ ರ್ತಣುಂ ಆಪೊೊ ಅತೊಾ ಬೆುಂದುರ‍್ುಂತ್ ದೇವಾಕ್ ಸಮ್ಪಿ್ಲೊ, ಜಂಯ್ ರ್ತಚಿ ಮ್ರಣ್ ಪ್ರವ್ನಲಿೊ ಕೂಡ್‍ ನಿಕ್ಪಿಲ್ಮಾ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯ ಉಗಾಡ ರ್ಸ ಅಮ್ರ್ ಜಾಲ್ಮ. ದಿಯ್ಸಜಿಚಿ ಸ್ಲಧ್ ವ ತಪ್ರಸ್ತಿ ಸಂಪ್ರೊ ಾ ಜಮ್ಯಲಿೊ ುಂ ದಸ್ರತ ವೇಜಾುಂ ಸಮ್ಪು್ುಂಕ್ ಥೊಡಿ ಘಳ್ಯ್ ಜಾಲ್ಮಾ . ನಿಮಾಣುಂ ಆರ್ತುಂಚ್ಯ ಮಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯ್ ಬ್ಲರ್ಸಿ ಡಾ| ಪಿೀಟರ್ ಪ್ರವ್ನೊ ಸಲ್ಮಡ ನಾಹ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 17 ವೆರ್ ಬೆುಂದುರ್ ಇರ್ರ್ಜ್ುಂತ್ ಆಸ್ರ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ವಶೇಷ್ ಸಂಭಾ ಮಾ ವೆಳ್ರ್ ತಿುಂ ದಸ್ರತ ವೇಜಾುಂ ರೊೀಮಾಕ್ ಪ್ರಪ್ರ ಫಾಾ ನಿಸ ಸ್ರಕ್ ಮಖ್ಯೊ ಾ ರಿೀತಿ ವಧಾನಾಕ್ ಧಾಡಟ ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಖ್ಯುಂತ್ಾ ಹ್ಯಾ ಧೀರ್ ವೀರ‍್ಕ್ ಸ್ರುಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ರಚ್ಯರುುಂಕ್ ಪಾ ಥಮ್ಸ ಮೇಟ್ ಹ್ಯತಿುಂ ಧತ್್ಲ್. ರ್ಜ ಜಾುಂವ್ನ್ ಪ್ರವತ ಲೊ ಮಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯ್ ಪಾ ಪಾ ಥಮ್ಸ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ರುಂತ್. ----------------------------------------------------

ಡಾ| ಸಂತೊೀಷಾಕ್ ‘ಐಎಮ್ಎ ರಾಷ್ಟಟ ್ ೀಯ್ ಡಾಕ್ಟ ಸ್ೆ ಡೇ ಪ್್ ಶಸಿಯ 2019’ ಡಾ| ಸಂತೊೀಷ್ ಟಿ. ಸ್ಲೀನ್ಸ , ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ‍್ುಂತೊೊ ಭುಗಾಾ ್ುಂಚ್ಯ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ್, ಹ್ಯಕ್ಯ ಪಾ ತಿಷ್ಟಿ ತ್ 2019 ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂಚ್ಯಾ ದಿಸ್ರಚಿ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ ಫಾವೊ ಕ್ಲ್ಮಾ . ಹಿ ರ‍್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಮ್ಟ್ವ್ಟ ಚಿ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡಾ| ಸ್ಲೀನಾಸ ಕ್ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 1 ವೆರ್. ಐಎಮ್ಸಎ ಚ್ಯಾ ವಶೇಷ್ ಸಂಭಾ ಮಾ ವೆಳ್ರ್ ಪ್ರಾ ಪ್ತ ಕ್ಲಿ. ಪರ್ತಾ ಕ್ ಸಹಿ ಘಾಲ್್ ರ‍್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಡಾ| ಸಂರ್ತನು ಸೇನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ನ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಕ್ಯಯ್ದಶ್ ಡಾ| ಆರ್. ವ. ಆಸ್ಲೀಕನ್ ಹ್ಯಣುಂ ಸ್ರುಂಗ್ಲ್ೊ ುಂ ಕ್ಣೀ ಹ್ಯಾ ವಸ್ರ್ಚಿ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ ಆಮ್ ತ್ತಕ್ಯ ಪ್ರಾ ಪ್ತ ಕತ್್ಲ್ಮಾ ುಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್.

ಇಸವ ುಂತ್, ಆನಿ ಕನಾ್ಟಕ ರ‍್ಜ್ಾ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ೨೦೧೫ ಇಸವ ುಂತ್. ಗೆಲ್ಮಾ ವಸ್ರ್ ರ್ತಕ್ಯ ಔಟ್ಸ್ರಟ ಾ ುಂಡಿುಂಕ್ ಏಶಯನ್ ಪಿೀಡಿಯಟಿಾ ೀಶಯನ್ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ , ಏಶಯನ್ ಫೆಸ್ತಪಿಕ್ ಪಿೀಡಿಯಟಿಾ ಕ್ ಎಸ್ಲೀಸ್ತಯೇಶ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಲಿೊ . ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತತ ರ‍್ುಂತ್ ಪಿೀಡಿಯಟಿಾ ಕ್ ಇುಂಟನಿಸ ವ್ನ ಕೇರ‍್ುಂತ್ ತೊ ಪಯ್ಚೊ ಹ್ಯತ್. ರ‍್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ತಸುಂ ಅುಂತರ‍್್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಮಾಧಾ ಮ್ಸ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನಾುಂಕ್ ತೊ ಪಾ ಮಖ್ ಭಾಷಣಾ ರ್. ರ್ತಣುಂ ದೊೀನ್ ಪುಸತ ಕ್ಯುಂ ಬರಯಲಿೊ ುಂ ಆಸ್ರತ್, ಕುುಂದ್ದ್ಪುರ‍್ುಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಲೊೊ ಡಾ| ಸಂತೊೀಷ್ ಸ್ಲೀನ್ಸ ಕಸುತ ಬ್ಳ್್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಆನಿ ಮ್ಣಪ್ರಲ್ಚ್ಯ ಆದೊೊ ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್. ಪಾ ಸುತ ತ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳಳ ರ‍್ುಂರ್ತೊ ಾ ಏ. ರ್ಜ. ಹ್ಯಸ್ತಿ ಟಲ್ಮುಂತ್ ಪೊಾ ಫೆಸರ್ ಆಮ್ ವಭಾಗ್ ಮಖ್ಳಲಿ ಭುಗಾಾ ್ುಂಚ್ಯ ವಭಾಗ್ ತಸುಂಚ್ ಮಖ್ಳಲಿ ಎನ್.ಐ.ಸ್ತ.ಯು/ಪಿ.ಐ.ಸ್ತ ಯು ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತ್. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ’ದಿುಂ ಮಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯಾ ್ ಫಾ| ಮಲ್ೊ ರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಲೇಜಿುಂತ್ ಶಖವ್ನ್ ಆರ್ಸಲೊೊ . ----------------------------------------------------

ಫ್ತ್| ಮಲ್ೊ ರಾೆಂತ್ರ ರ‍್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂಚ್ಯ ದಿವರ್ಸ, ಡಾ| ಬ್ಲ.ಸ್ತ. ರೊೀಯ್ ಏಕ್ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ್ ಆನಿ ಸ್ರವ ತಂತ್ಾ ಝುಜಾರಿ, ಜಾಕ್ಯ ಭಾರತ ರತ್್ ಬ್ಲದುದ್ ಮೆಳ್ಳ ುಂ ರ್ತಕ್ಯ ಮಾನ್ ದಿೀುಂವ್ನ್ ಆಸ್ರ ಕ್ಲ್ಮ.

ದಾಖ್ತಯ ರಾೆಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಹ್ಯಾ ಚ್ ವೆಳ್ರ್, ಕನಾ್ಟಕ್ ರ‍್ಜ್ಾ ಘಟಕ್ಯನ್ ’ಇುಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಲೀಸ್ತಯೇಶ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂಚ್ಯ ದಿವರ್ಸ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ , ಡಾ| ಸಂತೊೀಷ್ ಟಿ. ಸ್ಲೀನ್ಸ ಹ್ಯಕ್ಯ ರ್ತಣುಂ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ಅಪರಿಮ್ತ್ ಸವೆಕ್ ಇುಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಲೀಸ್ತಯೇಶ್ನಾಕ್ ತಸುಂಚ್ ಸ್ರವ್ಜನಿಕ್ಯುಂಕ್ ಹಿ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ ಪ್ರಾ ಪ್ತ ಕ್ಲ್ಮಾ . ಡಾ| ಸಂತೊೀಷ್ ಟಿ. ಸ್ಲೀನ್ಸ ಇುಂಡಿಯನ್ ಅಕ್ಯಡೆಮ್ ಒಫ್ ಪಿೀಡಿಯಟಿಾ ೀಶಯನ್ಸ ಹ್ಯಚ್ಯ ಆದೊೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್. ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾುಂತ್ ಪ್ರಟ್ವ್ೊ ಾ ತಿೀರ್ಸ ವಸ್ರ್ುಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಣಾ ಯಳ್ ಆಸ್ರ ೨೦೧೦ ಇಸವ ುಂತ್ ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಷ್, ಇುಂಟನಿಸ ವ್ನ ಕೇರ್ ಛಾಪಟ ರ‍್ಚ್ಯ ರ‍್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಚೇರ್ಮಾಾ ನ್ ೨೦೧೩

"ತ್ತುಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ರಯ್ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ್, ಲೊೀಕ್ಯಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತ್ಯ್ ತ್ತಜಾಾ ಏಕ್ಯ ಸಿ ಶ್ನ್. ತ್ತುಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ರಯ್ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ಮ್ನಿರ್ಸ, ಹ್ಯಡುನ್ ಸಂತೊರ್ಸ ಆನಿ ಉಮಾಳ್ ಆಮಾೊ ಾ ಕ್ಯಳ್ೆ ುಂಕ್. ತ್ತುಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ರಯ್ ಮಾನ್ವ್ನ ಅವರ್ತರ್ ದೇವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ನಾಶ ುಂಕ್.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಯ್ಚ್ಯ ಮಖ್ಳಲ್ ಸೈರೊ ಆಸ್ಲೊ ಫಾ| ರಿಚ್ಯಡ್‍್ ಎಲೊೀಯಸ ಯರ್ಸ ಕುವೆಲೊ, ದಿರೆಕತ ರ್ ಫಾ| ಮಲ್ೊ ರ್ ಚ್ಯಾ ರಿಟೇಬ್ಲ್ ಇನ್ರ್ಸಟಿಟ್ಯಾ ಶ್ನ್ಸ , ಮಂಗ್ಳಳ ರ್. ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ಮಾಗಾಿ ಾ ಸಂಗ್ಲುಂ ಸುವಾ್ತಿಲ್ುಂ ಗಾವ್ನ್ ಗಾಯನ್ ಡಾ| ವಯ್ಚಲ್ಮ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾ ಆನಿ ಡಾ| ಶರಿೀನ್ ಹೊಮ್ಯ್ಚಪೆರ್ಥಕ್ ವಭಾಗಾಚಿುಂ. ಫಾ| ಸ್ತಲ್ವ ಸಟ ರ್ ವನೆಸ ುಂಟ್ ಲೊೀಬೊನ್ ಸ್ರವ ರ್ತ್ ಕ್ಲೊ, ತ್ತುಂಬೆಚ್ಯ ಆಡಳ್ತ ದ್ದ್ರ್. ಕೇಕ್ ಕ್ಯತ್ತಾ ುಂಕ್ ಹ್ಯುಂಚಾ ಬರ‍್ಬರ್ ಡಾ| ಕ್ಣರಣ್ ಶಟಿಟ ಆನಿ ಡಾ| ಪ್. ವ. ಕ್ಯಮ್ತ್ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ಮೆಳ್ಳ .

ದೇವ್ನ ಬರೆುಂ ಕರುುಂ ತ್ತಜಾಾ ಶ್ಾ ಮಾವೀನ್ ಪ್ರಶುಂವಕ್ ಸೇವೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಫಾ| ಮಲ್ೊ ರ್ ಸಂಸ್ರಾ ಾ ುಂಕ್" ಹಿ ಜಾವಾ್ ರ್ಸಲೊೊ ಸಂದೇಶ್ ಸವ್ನ್ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂಚ್ಯಾ ದಿಸ್ರ.

ಫಾ| ರಿಚ್ಯಡ್‍್ ಕುವೆಲೊ, ದಿರೆಕತ ರ್ ಮ್ಹ ಣಲೊ, "ಆರ್ತುಂಚ್ಯಾ ದಿೀಸ್ರುಂನಿ ಆಮಾೊ ಾ ಸಂಸ್ರಾ ಾ ುಂತ್ ಸಭಾರ್ ವಸ್ರ್ುಂ ಆಪೊೊ ಸೇವಾ ದಿುಂವೆೊ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ್ ಮೆಳ್ನಾುಂತ್. ತ್ ರ್ತುಂಚುಂ ಕ್ಯಮ್ಸ ಚಡಿೀತ್ ಸ್ರುಂಬ್ಳ್ಳ್ ಖ್ಯತಿರ್ ವ ಚಡಿೀತ್ ಅವಾ್ ಸ್ರುಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಸ್ಲಡ್‍್ ವೆರ್ತತ್. ಪುಣ್ ರ್ಜ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ್ ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ಚಡಿೀತ್ ತುಂಪ್ ಸೇವಾ ದಿರ್ತತ್, ತ್ತಮ್ೊ ಸೇವಾ ಆಮ್ುಂ ವಾಖಣತ ುಂವ್ನ. ಪಿಡೆಸ್ರತ ುಂನಿ ತಸುಂಚ್ ರ್ತುಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ವ್ಾ ಸ್ರುಂದ್ದ್ಾ ುಂನಿ ಜಾಣುಂ ಜಾುಂವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಕ್ಣೀ ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ್ ಕ್ಯುಂಯ್ ದೇವ್ನ ನಂಯ್, ತಯ್ ಮ್ನಿರ್ಸ ಆನಿ ಮ್ನಿರ್ಸ ಮ್ಹ ಣ್ಟ ಚ್ ಥೊಡೆ ಪ್ರವಟ ುಂ ಚೂಕ್ಣ ಜಾುಂವಾೊ ಾ ಆಸ್ರತ ತ್. ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂಚುಂ ಕ್ಯಮ್ಸ ಜಾವಾ್ ಸ್ರ ಏಕ್ ಮ್ಸ್ರುಂವ್ನ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾ ರ್ಸ. ದ್ದ್ಖ್ಳತ ರ‍್ುಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಶುಂ ಸ್ಲುಂತೊರ್ಸ ಪ್ರವೊುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ರ್ತುಂಚಾ ಮ್ಧುಂ ತಸುಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ರತ ುಂ ಥಂಯ್ ರ್ಮ್ನ್ ದವನ್್ ಬರೊ ಸಂಪಕ್್ ದವರುುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಾ| ಮಲ್ೊ ರ‍್ುಂತ್ ತ್ತಮ್ುಂ ಸವ್ನ್ ಆಮಾೊ ಾ ಕುಟ್ವ್ಾ ಚ ಸ್ರುಂದೆ. ಅಸುಂ ಆಸ್ರತ ುಂ ಹಿ ಆಸಿ ತ್ಾ ತ್ತಮ್ುಂ ತ್ತಮೆೊ ುಂ ಘರ್ ಕಸುಂ ಪಳ್ುಂವ್ನ್ ಜಾಯ್." ಡಾ| ಕ್ಣರಣ್ ಶಟಿಟ ನ್ ಧನ್ಾ ವಾದ್ ಅಪಿ್ಲ್. ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ಡಾ| ಆಶೀಕ್ಯ ರ‍್ಣ್ವತ್ ಆನಿ ಡಾ|

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅುಂಬರಿೀಶ್, ಹೊೀಮ್ಯ್ಚೀಪೆರ್ಥ ಹ್ಯಣುಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲ್ುಂ. ಫಾ| ರಿಚ್ಯಡ್‍್ ಕುವೆಲೊನ್ ’ಹೊರಿಜ್ಯೀುಂಟಲ್ ಸ್ತಟ ೀಮ್ಸ ಸಟ ರಿಲೈಜರ್ ಒಟೊಕ್ೊ ೀವ್ನ’ ಆಶೀವ್ದಿತ್ ಕ್ಲ್ುಂ.

ಬುಡ್ಕಕ ಲ್ಲ ಇ-ಪ್ತ್ರ್ * ಆನಿ ತಸಿಿ ರ‍್ಾ : ಸಿಜಾ ಸ್ ತಾಕೊರ್ಡ

---------------------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ಸ್ರಹಿತ್ರಾ ಆನಿ ವಿಮರ‍್ಸ ವಿಚ್ಯರ ಸ್ರತೆಂ

*ವದಿೆ: ಡೊನಾಲ್್ ಪ್ರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್,

*ಮಂಗ್ಳಳ ರ್:* “ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲನ್ ವಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ರತ ನಾ ಸಬ್ಳ್ರ್ ವಮ್ಶಾ ್ುಂನಿ ರ‍್ಜಕ್ಣೀಯ್ ಮ್ಸ್ಲಳ ನ್ ಆಸ್ರತ . ಹುಂ ಬರೆುಂ ನ್ಹ ಯ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ‍್ುಂತ್ಯೀ ಆಮ್ ರ‍್ಜಕ್ಣೀಯ ಥಾವ್ನ್ 23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಕ್ಣತ ಜ್ಯಡೆೊ ುಂ ಭೊೀವ್ನ ಕಷಟ ುಂಚುಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಥೊಡೆ ಪ್ರವಟ ುಂ ಮಾಹ ಕ್ಯ ಭೊಗಾತ . ಜರ್ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚ್ಯಾ ವಾ ಕಲ್ಚ್ಯಾ ವಮ್ಶಾ ್ುಂತ್

ರ‍್ಜಕ್ಣೀಯ್ ಮ್ಸಳ ತ್, ತ್ದ್ದ್್ ುಂ ರ್ತಾ ವಮ್ಶಾ ್ಚಿ ದಿಶಚ್ ಚುಕ್ಯತ , ಆನಿ ಥಂಯಸ ರ್ ಬರೆುಂಪಣಚ್ಯಾ ಕ್ಣೀ ಚಡ್‍ ದೆಸ್ರವ ಟ್ ಜಾರ್ತ. ನಿಷ್ಠಿ ರ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚರ್ ಆಸರ್ಜ ಶವಾಯ್ ಸ್ರಹಿತಿ ವಾ ಬರವಾಿ ಾ ಚರ್ ನ್ಹ ಯ್. ಸ್ರಹಿತಿಚ್ಯಾ ಖ್ಯಸ್ತಾ ರ್ಜಾಲಿುಂಚರ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಕಚ್ಯ್ ನ್ಹ ಯ್, ಬಗಾರ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚರ್ ಮಾತ್ಾ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಕರಿರ್ಜ. ಆನಿ ತಸಲೊ ನಿಷ್ಠಿ ರ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಒಪುನ್ ಘುಂವೆೊ ುಂ ವಹ ಡ್‍ ಆನಿ ಉದ್ದ್ರ್ ಮ್ನ್ಯೀ ಸ್ರಹಿತಿುಂಕ್, ಬರವಾಿ ಾ ುಂಕ್ ಆಸ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ಾ ಸ್ರಹಿತ್ಾ ವಾಡಾತ ಆನಿ ತ್ುಂ ಮೊಲ್ಮಧಕ್ ಜಾರ್ತ” ಮ್ಹ ಣಲೊ ಕುಂಕ್ಣಿ 24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ರಹಿತಿ, ಫಾಮಾದ್ ವಮ್ಶ್್ಕ್ ಆನಿ ಸ್ರುಂ ಲುವರ್ಸ ಕಲ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ರಾ ಾ ಚ್ಯ ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ಮಾ.ಬ್ಳ್. ದೊತೊರ್ ಮೆಲಿವ ನ್ ಪಿುಂಟೊ. ಕುಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ರ್ನ್ ಬೊಸ್ಲ್ ಹೊಲ್ಮುಂತ್ ಆಜ್, ಆಯತ ರ‍್, ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ಮೊ ಾ ‘ಸ್ರಹಿತ್ಾ ಆನಿ ವಮ್ಸ್ಲ್’ ಸ್ರಹಿತಾ ಗೊೀಷ್ಟಿ ುಂತ್ ವಚ್ಯರ್ ಮಂಡನ್ ಕನ್್ ತೊ ಉಲ್ಯತ ಲೊ. “ಆಯೊ ಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ಯಳ್ರ್ ವಮ್ಶಾ ್ಚಿ ಚಡ್‍ ರ್ಜ್್ ಆಸ್ರ. ಆಯ್ಚೊ , ಸ್ರಮಾಜಿಕ್ ಅುಂತರ್’ಜಾಳಿುಂಚ್ಯ ಕ್ಯಳ್. ಸ್ಲೀಶಯಲ್ ಮ್ೀಡಿಯ – ವಾಟ್ವ್ಸ ಪ್ ಆನಿ ಫೇರ್ಸಬುಕ್ಯಚ್ಯ ಕ್ಯಳ್. ಆಜ್ ಫಟ್ ರ್ಜಾಲ್ಯೀ ಸತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಪರಿುಂ ಮಾಧಾ ಮಾುಂನಿ ಫಾಯ್ಸ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ರತ . ಏಕ್ ಫಟ್ ಧಾ ಪ್ರವಟ ುಂ ಸ್ರುಂಗಾೊ ಾ ರ್ ಸತ್ ಜಾರ್ತ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾ ಸ್ರುಂಗೆಿ ತಸಲಿ ಪರಿರ್ತ್ ಆಮೆೊ ಮಖ್ಯರ್ ಆಸ್ರ. ರ್ತಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಹಯ್್ಕ್ಯೊ ಾ ನ್ ಆಪಿೊ ವಮ್ಶ್ತಾ ಕ್ ದಿೀಶ್ಟ ಆನಿಕ್ಣೀ ಚಡ್‍ ವೃದಿಧ ಕಚಿ್ ರ್ಜ್್ ಆಸ್ರ. ಪಳ್ಲ್ೊ ುಂ ಸಕ್ ಡ್‍, ವಾಚ್ಲ್ೊ ುಂ ಸಕ್ ಡ್‍ ಎಕ್ಯಚ್ ಉಸ್ರವ ಸ್ರನ್ ಒಪುನ್ ಘುಂವಾೊ ಾ ಕ್ಣೀ ತ್ುಂ ಸಕ್ ಡ್‍ ತಜಿವ ೀಜ್ ಕರಿರ್ಜ. ತ್ುಂ ಆಯೊ ಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ಫಾಯಯ ಾ ಚುಂ ಮಾತ್ಾ ನ್ಹ ಯ್, ಅನಿವಾಯ್್ಯೀ ವಹ ಯ್. ರ್ತಾ ವವ್ುಂ ಆಜ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಚಡ್‍ ಆನಿ ಚಡ್‍ ರ್ರ್ಜ್ಚ್ಯ. ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚ್ಯಾ ವಮ್ಶಾ ್ುಂತ್ಯೀ ಅಸಲಿ ತಿೀಕ್ಷ್ಿ ದಿೀಶ್ಟ ನಾ ತರ್, ವಮ್ಸ್ಲ್ ಪೊಾ ಪಗಾುಂಡಾ ಜಾುಂವೊ ಸ್ರಧಾ ರ್ತ ಆಸ್ರ” ಮ್ಹ ಳ್ುಂ ರ್ತಣುಂ ಮುಂದರುನ್, ವಮ್ರ್ಶ್ ಆಯೊ ಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ಕ್ಣತೊೊ ಪಾ ಸುತ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾ ವಚ್ಯರ‍್ಚರ್ ಉಲ್ವ್ನ್ . ಕುಂಕ್ಣಿ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ುಂತ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಕ್ಣತೊೊ ರ್ಜ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾ ವಶುಂ ಪಾ ಸ್ರತ ಪ್ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ರ್ತಣುಂ, “ಕುಂಕ್ಣಿ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ುಂತ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ಪಾ ಬೇಧ್ ಆನಿಕ್ಣೀ ವಾಡಿೊ ರ್ಜ್್ ಆಸ್ರ. ವಮ್ಸ್ಲ್ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚ್ಯ, ಎಕ್ಯ ರಿತಿಚ್ಯ, ಸಂಭಾ ಮ್ಸಯೀ ವಹ ಯ್. ವಮ್ಸ್ಲ್ ಫಕತ್ ಠಿಕ್ಯ ನ್ಹ ಯ್, ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚ್ಯ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ ತೊ. ಏಕ್ ಸ್ರಹಿತ್ಾ (ಕೃತಿ) ವಮ್ಸ್ಲ್ ಕರುುಂಕ್ ಎಕ್ಯೊ ಾ ನ್ ಪರಿರ್ಣ್ನ್ ಕ್ಲ್ುಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ರ್ತುಂತ್ತುಂ ಬರೆುಂ ಸ್ರಹಿತ್ಾ ಆಸ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಒಪ್ಲ್ೊ ಪರಿುಂಚ್ ಜಾರ್ತ. ವಾ ಕ್ಣತ ರ್ತ್ ಠಿಕ್ಯ ಕಚ್ಯಾ ್ ರ್ತಳ್ಿ ುಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ ಸರರ್ಜ. ಇುಂಗೆೊ ುಂಡಾಚ್ಯ

ಪಾ ಧಾನಿ ಜಾವಾ್ ರ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ವನ್ಸಟ ನ್ ಚಚಿ್ಲ್ಮನ್, “Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things…” ಮ್ಹ ಳ್ುಂ. ದೂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ರ್ ಮಾತ್ಾ ಭಲ್ಮಯ್್ ಚ ಸಮ್ಸಸ ಕಳ್ತ ತ್, ರ್ತಾ ದೆಕುನ್, ಚಿಕ್ಣರ್ತಸ ಘವ್ನ್ ಆಮ್ ಭಲ್ಮಯ್ ಬರಿ ಕರ್ತ್ುಂವ್ನ. ಅಸಲಿಚ್ ಜವಾಬ್ಳ್ಯ ರಿ ವಮ್ಶಾ ್ಚಿ. ದೂಕ್ ಸ್ಲಧುನ್ ಕ್ಯಡಿೊ ಆನಿ ರ್ತಾ ದುಕ್ಣಕ್ ವಕತ್ ದಿುಂವೆೊ ತಸಲ್ುಂ ಕ್ಯಮ್ಸ ವಮ್ಶಾ ್ಚುಂ. ವಮ್ಸ್ಲ್ ಎಕ್ಯ ರಿತಿನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಹ್ಯಡಾತ ಜಾುಂವ್ನ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್, ಕುಡಿುಂತ್ ದೂಕ್ ಆಸೊ ಪರಿುಂ, ವಮ್ಸ್ಲ್, ಸ್ರಹಿತ್ಾ ತಶುಂ ಕಲ್ಮ ಊುಂಚ್ ಜಾುಂವಾೊ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಕ್ಯಮ್ಸ ಕರ್ತ್” ಮ್ಹ ಣ್ ವವರ್ ದಿಲೊ. ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ುಂತ್ ವಮ್ಸ್ಲ್ ವಾರ್ನ್ ಆಯಲಿೊ ರಿೀತ್, ಸಂಸ್ರರ‍್ುಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಮೊ ಾ ಸ್ರಮಾಜಿಕ್/ರ‍್ಜಕ್ಣೀಯ್ ಕ್ಯಾ ುಂತಿುಂನಿ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ಚ್ಯ ಪಾ ಭಾವ್ನ/ಪ್ರತ್ಾ , ಸ್ರಹಿತ್ಾ ಆನಿ ಸ್ರಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ಳ್ಯ ರಿ ತಸಲ್ಮಾ ರ್ಜಾಲಿುಂಚರ್ ರ್ತಣುಂ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ದಿಲಿ. ವಮ್ಶಾ ್ಕ್ ಲ್ಗ್ಲತ ಜಾವ್ನ್ , ಕನ್್ ಡ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಣಿ ಸ್ರಹಿರ್ತಾ ುಂರ್ತೊ ಾ ಥೊಡಾಾ ಪಾ ಮಖ್ ರ್ಜಾಲಿುಂಚ್ಯ, ಕೃತಿಯ್ುಂಚ್ಯ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಬರವಾಿ ಾ ುಂಚ್ಯ ಉಲ್ೊ ೀಖ್ ರ್ತಣುಂ ಕ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಾ ರ್ ಸ್ರಹಿತಿ ವಲಿೊ ವಗಾಾ ನ್ ಹಿ ವಚ್ಯರ್’ಗೊೀಷ್ಟಿ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲಿ. ವಚ್ಯರ್ ಮಂಡನಾ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ಭಾಸ್ರಭಾರ್ಸ ರ್ತಣುಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲಿ. ಹ್ಯಜರ್ ಆರ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ಸಬ್ಳ್ರ್ ಬರವಾಿ ಾ ುಂನಿ ಆಪೆೊ ವಚ್ಯರ್ ವಾ ಕ್ತ ಕ್ಲ್ ಆನಿ ರ್ತುಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲ್ಮುಂಕ್ ದೊ. ಮೆಲಿವ ನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಿ್ುಂ, ಆಯ್ೊ ವಾರ್’ಚ್ ದ್ದ್ಯೆ ದುಬ್ಳ್ಯ್ ಸ್ರಹಿತ್ಾ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ ಆಪ್ರಿ ಯಲ್ಮೊ ಾ ವಲಿೊ ವಗಾಾ ಕ್ ಕುಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ತಫೆ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕ್ಲೊ. ಎಡಿ ನೆಟೊಟ ನ್ ಸಂಘಾ ತಫೆ್ನ್ ವಲಿೊ ವಗಾಾ ಕ್ ಶಲ್ ಪ್ರುಂಗ್ಳಲ್್ುಂ ಆನಿ ರ್ಜ.ಎಫ್. ಡಿಸ್ಲೀಜಾನ್ ಫುಲ್ಮುಂ ತ್ತರೊ ದಿಲೊ. ದ್ದ್ಯೆ ದುಬ್ಳ್ಯ್ ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ ವನಿಸ ಪಿುಂಟೊನ್ ಪಾ ಶ್ಸತ ಚಿ ಸಾ ರಣಕ್ಯ ವಲಿೊ ವಗಾಾ ಕ್ ಅಪಿ್ಲಿ.

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚ್ಯ ಮಖ್ಳಲಿ ರಿಚಡ್‍್ ಮೊರ‍್ಸ್ರನ್ ಮಖ್ಾ ಉಲ್ವಾಿ ಾ ಕ್, ದೊ. ಮೆಲಿವ ನಾಕ್, ಉಗಾಡ ಸ್ರಚಿ ಕ್ಯಣಕ್ ದಿಲಿ. ರ್. ಎಡವ ಡ್‍್ ನ್ರ್ಜಾ ರ್ತನ್ ಸ್ರವ ರ್ತ್ ಕನ್್, ಪ್ರಾ ಸ್ರತ ವಕ್ ಉರ್ತಾ ುಂ ಉಲ್ವ್ನ್ ಪಾ ಮಖ್ ಉಲ್ವಾಿ ಾ ಚಿ ಆನಿ ಸಭಾ ಚಲ್ಯಿ ರ‍್ಚಿ ವಳ್ಕ್ ಕನ್್ ದಿಲಿ. ಬುಡು್ ಲೊ ಇ-ಪರ್ತಾ ಚ್ಯ ಸಂಪ್ರದಕ್ ರ್ನಾಲ್ಡ ಪಿರೇರ‍್ನ್ ಕ್ಯಯ್್ುಂ ಚಲ್ಯ್ೊ ುಂ. ಲ್ವ ಗಂಜಿಮ್ಠಾನ್ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಬ್ಳ್ವುರ್ೊ . ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ಸಭಾರ

ಎಮಾ್ಲ್, ದಯನಂದ ಪಯಾ ರ್ಜ ಆನಿ ರ‍್ಮ್ಚಂದಾ ಭಟ್ ಹ ಜಾವಾ್ ಸೊ ಸನಾಾ ನಿತ್ ಪತ್ಾ ಕತ್್. ಸಮೆಾ ೀಳ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಮಾಹ ಲ್ಾ ರ್ ಪತ್ಾ ಕತ್್ ಈಶ್ವ ರ್ ದೈದೊೀಟ, ನಿವೃತ್ ಛಾನ್ಸ ಲ್ರ್ ಆನಿ ಬರವಿ , ಡಾ| ಬ್ಲ. ಎ. ವವೇಕ್ ರೈ, ಮಂರ್ಳೂರು ಯುನಿವಸ್ತ್ಟಿ ಛಾನ್ಸ ಲ್ರ್, ಪೊಾ ಫೆಸರ್ ಪಿ. ಎರ್ಸ. ಯಡಪಡಿರ್ತತ ಯ, ಮಂರ್ಳೂರು ಪೊಲಿೀರ್ಸ ಕಮ್ಶ್ನ್ರ್ ಇರ್ತಾ ದಿ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸೊ . ----------------------------------------------------

ಎಲಾಾ ಸ್ ಸ್ರೆಂಕ್ಣಯ ಸ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್,

ಪ್ತ್ರ್ ಕ್ತಾೆೆಂಕ್ ಸನಾಮ ನ್

ಕೊೀವಾೆಚೊ

ಮಂಗ್ಳಳ ರ‍್ುಂರ್ತೊ ಾ ಪತ್ಾ ಕರ್ತ್ುಂಚ್ಯಾ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನಾವೆಳ್ರ್ ಕುಡುಾ ಲ್ ರಂರ್ರ‍್ವ್ನ ಆಡಿಟೊೀರಿಯಮಾುಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪತ್ಾ ಕರ್ತ್ುಂಕ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕ್ಲೊ. ಮ್ಲ್ಮರ್ ಜಯರ‍್ಮ್ ರೈ, ಮ್ನೊೀಹರ್ ಪಾ ಸ್ರದ್, ಚಿದಂಬರ್ ಬೈಕಂಪ್ರಡಿ, ಕ್. ಆನಂದ್ ಶಟಿಟ , ಗಂಗಾಧರ್ ಮ್ಟಿಟ , ಹಿಲ್ರಿ ಕ್ಯಾ ಸ್ರತ , ವರ್ಜ ಪೂಣ್ಚೊ , ಜರ್ನಾ್ ಥ್ ಶಟಿಟ ಬ್ಳ್ಲ್ಮ, ಪಿ. ಬ್ಲ. ಹರಿಪಾ ಶದ್ ರೈ, ಬ್ಳ್ಲ್ಕೃಷಿ ಪುತಿತ ಗೆ, ಸುರೇಶ್ ಬೇಳ್ರ್ರ್ಜ, ಯು. ಕ್. ಕುಮಾರ್ನಾಥ್, ಕೇಶ್ವ ಕುುಂದರ್, ಐ. ಬ್ಲ. ಸಂದಿೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ನಾ ಉಜಿರೆ, ಆರ್. ಎನ್. ಪೂವಣ, ದ್ದ್ಮೊೀಧರ್ ಶಟಿಟ ಗಾರ್, ಶಾ ೀ ವಲ್ೊ ಬ್ಲ, ಗಂಗಾಧರ್ ಪಿಲಿಯೂರ್, ರೇಯಾ ುಂಡ್‍ ಡಿ’ಕುನಾಹ , ಧನಂಜಯ್ ಮೂಡ್‍ಬ್ಲದಿಾ , ಬ್ಲ. ಎರ್ಸ. ಕುಲ್ಮಲ್, ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ರೈ, ಫೊಟೊಗಾಾ ಫರ್ ಚಂದಾ ಹ್ಯರ್ಸ ಕೀಟಕ್ಯರ್, ಅನು್ ಮಂರ್ಳೂರು, ಸುಧಾಕರ್

ದಿ ಕುಂಕಣ್ ಓವಸ್ತೀ್ಜ್ ರಿಟನಿೀ್ರ್ಸ ವೆಲ್ಫ ೀರ್ ಎಸ್ಲೀಸ್ತಯೇಶ್ನ್ (ಕೀವಾ್) ಹ್ಯುಂಚ್ಯಾ ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ಜಮಾತ್ ವೆಳ್ರ್ ಜೂನ್ 30 ವೆರ್ ಕದಿಾ ಓಲಿವ್ನಸ ಬ್ಲೊ ರ್ಸಸ ರೂಫ್ ಟ್ವ್ಪ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ಚುನಾವನೆುಂತ್ ಎಲ್ಮಾ ರ್ಸ ಸ್ರುಂಕ್ಣತ ಸ್ರಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವುಂಚುನ್ ಕ್ಯಡಾೊ . ಪಯ್ೊ ುಂಚಿ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ಣ್ ರ್ಜಸ್ತಸ ಪಿುಂಟೊನ್ ಸವಾ್ುಂಕ್ ಸ್ರವ ರ್ತ್ ಕ್ಲ್ುಂ ಆನಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯುಂಚಿ ಮಾಹ ಹತ್ ದಿಲಿ. ತಿಣುಂ ಸ್ರುಂಗೆೊ ುಂ ಕ್ಣೀ, ಭಲ್ಮಯ್್ ಕ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯ್ಶ , ಭಲ್ಮಯ್್ ಶಬ್ಲರ‍್ುಂ, ಆಸಿ ರ್ತಾ ಾ ುಂಚಿ ಭೆಟ್, ೮೦೦ ಲೊೀಕ್ಯ ಬರ‍್ಬರ್ ನ್ರ್ತಲ್ಮುಂ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ ಆಶ್ಾ ಮಾುಂರ್ತೊ ಾ ನಿರ್್ತಿಕ್ ಭುಗಾಾ ್ುಂಚಿ ಭೆಟ್, ರ್ತುಂಕ್ಯುಂ ದ್ದ್ನ್ ಆನಿ ಶಲ್ಮುಂಚ ಶುಲ್್ , ಇರ್ತಾ ದಿ ಸ್ರುಂದ್ದ್ಾ ುಂಚ್ಯಾ ಹೊಗಾಳ ಪ್ರಕ್ ಪ್ರತ್ಾ ಜಾಲ್.

ರು. 13079642.67 ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾೆಂಗಾರ ಮೆಳ್‍ಲೊ ೆಂ ಕ್ಣೊ ೀನ್ರ ಪಾಟೆಂ ದಿತಾ

ಖಜಾನಾಯ ರ್ ಎಲ್ಮಾ ರ್ಸ ಸ್ರುಂಕ್ಣತ ಸ್ರನ್ ಸಭೆ ಮಖ್ಯರ್ ದವರ್ಲ್ೊ ುಂ ಲೇಖ್-ಪ್ರಕ್ ಸವಾ್ನುಮ್ತ್ನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕ್ಲ್ುಂ. ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ಚುನಾವಾುಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯೊ ುಂ ವುಂಚುನ್ ಆಯೊ ುಂ: ಅಧಾ ಕ್ಷ್: ಎಲ್ಮಾ ರ್ಸ ಸ್ರುಂಕ್ಣತ ರ್ಸ ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಷ್: ಲ್ಮಾ ನಿಸ ಮ್ನೇಜರ್ಸ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಕ್ಯಯ್ದಶ್: ಲ್ಮಾ ನಿಸ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾ ಖಜಾನಾಯ ರ್: ಜಾನ್ ಕೂಾ ಜ್ ಮೊರ‍್ರ್ಸ ಸಹ ಕ್ಯಯ್ದಶ್ಣ್: ಗೆಾ ಟ್ವ್ಟ ಮೊರ‍್ರ್ಸ ಸಂಪಕ್ಯ್ಧಕ್ಯರಿ: ಹನಿಾ ಕ್ಯಾ ಸತ ಲಿನೊ ಸ್ರುಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಕ್ಯಯ್ದಶ್: ಲೂವರ್ಸ ಲೊೀಬೊ ಆಚಿ್ ಮ್ನೇಜರ್ಸ, ಮಾಹ ಲ್ಾ ರ್ ಸ್ರುಂದ್ದ್ಾ ನ್ ಚುನಾವ್ನ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲಿ. ಸಭೆನ್ ಅವರೊೀಧ್ ಎಲ್ಮಾ ರ್ಸ ಸ್ರುಂಕ್ಣತ ಸ್ರಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವುಂಚ್ಯೊ . ಆದಿೊ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ಣ್ ರ್ಜಸ್ತಸ ಪಿುಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಮಾ ವಸ್ರ್ ವವಧ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯುಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ಸವಾ್ುಂಚ್ಯ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಆಟಯ್ಚೊ . ಎಲ್ಮಾ ರ್ಸ ಸ್ರುಂಕ್ಣತ ಸ್ರನ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಹುದೊಯ ಸ್ತವ ೀಕ್ಯರ್ ಕ್ಲೊ ಆನಿ ಸವಾ್ುಂಕ್ ರ್ತಕ್ಯ ವುಂಚ್ಲ್ಮೊ ಾ ಕ್ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಆಟಯ್ಚೊ . ವುಂಚುನ್ ಕ್ಯಡ್‍ಲ್ಮೊ ಾ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಕ್ಯಯ್ದಶ್ ಲ್ಮಾ ನಿಸ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾನ್ ಸವಾ್ುಂಚ್ಯ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಭಾವುರ್ೊ . ----------------------------------------------------

ದುಬ್ಳ್ಯ್ುಂರ್ತೊ ಾ ಏಕ್ಯ ಕ್ಣೊ ೀನ್ರ‍್ಕ್ ಏಕ್ಯ ಬ್ಳ್ಾ ಗಾುಂತ್ ಮೆಳ್ಲ್ೊ ರು. 13079642.67 (25.6 ಮ್ಲಿಯ ಧರ‍್ಮ್ಸ ವ ಡಾ. 698339) ಮೊೀಲ್ಮಚ ಭಾುಂಗಾಾ ಚ ಘಟ ರ್ತಣುಂ ಅಧಕ್ಯರಿುಂಕ್ ಪ್ರಟಿುಂ ದಿಲ್. ಹ ಘಟ ಏಕ್ಯ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ತುಂತ್ ತೊ ಕ್ಯಮ್ಸ ಕಚ್ಯಾ ್ ಕ್ಯರ್ ಪ್ರಕ್ಯ್ುಂತ್ ಧಣ್ರ್ ಏಕ್ಯ ಕನಾಶ ರ್ ಆರ್ಸಲ್ೊ . ಗೆಲ್ಮಾ ಹಫಾತ ಾ ುಂತ್ ತೊ ಧಣ್್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತ್ನಾ ರ್ತಣುಂ ಹಿ ಸೂಟ್ಕೇರ್ಸ ಪಳ್ಲಿ. ತಿ ಜಡ್‍ ಆರ್ಸಲ್ೊ ರ್ತಣುಂ ಚಿುಂತ್ೊ ುಂ ಕ್ಣೀ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆ ಸ್ ಕಲೇಜೆಂತ್ರ ವನ್ಮಹೀತಸ ವ

ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಕ್ಯಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಬೊಟನಿ ಆನಿ ಇಕನೊೀಮ್ಕ್ಸ ವಭಾಗಾನ್ ’ವನ್ಮ್ಹೊೀ ತಸ ವ - ಲೊೀಕ್ಯಚುಂ ಆನಿ ಪಾ ಕೃತಿಚುಂ ಮ್ಲ್ಮಪ್’ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 1 ವೆರ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡೆೊ ುಂ. ಕ್ಯಯ್ಕ್ ಮಖ್ಳಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ. ಶಾ ೀಧರ್, ರೇುಂಜ್ ಫಾರೆರ್ಸಟ ಒಫಿಸರ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಡಿವಜನ್

ಆಯಲೊೊ . ತೊ ಮ್ಹ ಣಲೊ ಕ್ಣೀ, ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ುಂನಿ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ‍್ನ್ ಉರಂವೆೊ ುಂ ಪಾ ಯತ್್ ಕರುುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ರ್ತುಂಕ್ಯುಂ ಮೊೀಗ್ ಕರುುಂಕ್ ಪೆಾ ೀರಣ್ ದಿಲ್ುಂ. ರೇುಂಜ್ ಫಾರೆರ್ಸಟ ಒಫಿಸರ್ ಪಿ. ಶಾ ೀಧರ್, ಭ| ಡಾ| ಮ್ರಿಯ ರೂಪ್ರ, ಎ.ಸ್ತ., ಸಹ ಕ್ಯಯ್ದಶ್ಣ್

ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಸಂಸಾ , ಭ| ಡಾ| ಕ್ಯಮೆ್ಲ್ ರಿೀಟ್ವ್ ಎ.ಸ್ತ, ಆಡಳ್ತ ದ್ದ್ನ್್, ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಕ್ಯಲೇಜ್, ಭ| ಡಾ| ಎಮ್ಸ. ವೆನಿಸ್ರಸ ಎ.ಸ್ತ, ಸಹ ಪ್ರಾ ುಂಶುಪ್ರಲ್ ಆನಿ ವಭಾಗ್ ಮಖ್ಳಲಿನ್ ಇಕನೊೀಮ್ಕ್ಸ , ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಕ್ಯಲೇಜ್, ಶುಭರೇಖ, ಡಿೀನ್ ಆಡಳ್ತ ುಂದ್ದ್ನ್್, ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಕ್ಯಲೇಜ್, 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತಾ ಝಡಾುಂಚ್ಯ ಬರೊೀ ಪೊೀರ್ಸ ಕರುುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. "ವಾರ‍್ಾ ಅನಿತಳ್ಯ್ ಮಾನ್್ ಉಡಯುಂ" ಜಾವಾ್ ಸ್ಲೊ 2019 ವನ್ಮ್ಹೊೀತಸ ವಾಚ್ಯ ಹೇತ್ತ. ಹೊ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ 160 ದೇಶುಂನಿ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸ್ರರ‍್ ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ರ. ----------------------------------------------------

ಮದರ ಮೇರಿ ಅಲಿಿ ೀಶಾಚೊ ಪಾೆಂಚೊಿ ನೇಮಿ ಕೆ ಉಪ್ನಾಾ ಸ್

ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ ಪಾ ತಿನಿಧ ಹ್ಯಣುಂ ಫಳ್ುಂ ಆನಿ ಹಬ್ಲ್ ಝಡಾುಂ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಮೈದ್ದ್ನಾರ್ ಲ್ಮಯೊ ುಂ. ಶುಂಬೊರ್ ವಸ್ರ್ುಂಚಿ ಅಖಂಡ್‍ ಸೇವಾ, ಮಖಾ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತತ ರೀಯುಂಕ್ ದಿೀವ್ನ್ ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಬರ‍್ಾ ಭದಾ ತ್ರ್ ಆಸ್ರ, 2020 ಇಸವ ುಂತ್ ಹಿ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಶುಂಬೊರ್ ವಸ್ರ್ುಂಚ್ಯ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ ಚಲಂವಾೊ ಾ ರ್ ಆಸ್ರ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭಾ ಮಾಚ್ಯ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಯ್ಚೀಜಕ್ಯುಂನಿ 100 ಝಡಾುಂ ಮ್ನ್ ಆರ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ುಂಕ್ ವಾುಂಟಿೊ ುಂ ಆನಿ

ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ (ಸ್ರವ ಯತ್ತ ) ಕ್ಯಲೇಜಿುಂತ್ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 3 ವೆರ್ "ಮ್ದರ್ ಮೇರಿ ಅಲಿವ ೀಶ ನೇಮಿ ಕ್ ಉಪನಾಾ ರ್ಸ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ಚಲ್ೊ ುಂ. ನಿೀತಿ ಕನ್ಸ ಲಿಟ ುಂಗ್ಚಿ ಸ್ರಾ ಪಕ್ಣ ತಸುಂ ಸ್ತ.ಇ.ಒ. ಜಾವಾ್ ಸ್ತೊ ಮ್ೀನಾ ವೈದಾ ನಾಥನ್ ಹಿಣುಂ "ಸ್ರಟ ಟ್್ ಅಪ್ಸ , ಇನೊ್ ೀವೇಶ್ನ್, ಟಕ್ಯ್ ಲ್ಜಿ ಫ್ಯಾ ಚರ್ ಒಫ್ ಥ ಮ್ಲ್ೊ ನಿ್ ಯಲ್ಸ " ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಾ ವಷಯರ್ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ ಉಪನಾಾ ರ್ಸ ದಿಲೊ.

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹಿಳ್ ಯುವಸಕತ್ ಆನಿ ಉದಾ ಮ್ಸಶೀಲ್ರ್ತ ತಸುಂ ಸ್ತತ ರೀಯುಂಚುಂ ಸಬಲಿೀಕರನ್ ವಷಾ ುಂತ್

ಉಲ್ಯಲ್ಮೊ ಾ ತಿಣುಂ ಸಭಾರ್ ಮ್ಹಿಳ್ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ರಧಕ್ಯುಂಚುಂ ಯರ್ಶೀಗಾಥಾ ಪ್ರನಾುಂ ಪ್ರನಾುಂ ಕಸ್ತುಂ ಉಗ್ಲತ ುಂ ಕ್ಲಿುಂ. ಮಖ್ಯರುನ್ ಉಲ್ಯಲ್ಮೊ ಾ ಮ್ೀನಾ ವೈಧಾ ನಾಥನಾನ್ ಸೇನಾಧಕ್ಯರಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವೃತಿತ ಆನಿ ಪಾ ವೃತಿತ ಚರ್ ಹೊುಂದೊನ್ ಆಪಿೊ ುಂ ಸ್ರಧನಾುಂ ವವರಿಲ್ಮಗ್ಲೊ . ಆಸಕ್ತ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಡಾ, ಸಕೆರಿ ಚಿಕ್ಣತಾಸ ಆನಿ ಪ್್ ಯ್ವಿ ಟ್ ಅಸಪ ತ್ರ್ ಅನ್ಭೊ ಗ್ -ಫಿಲಿಪ್ ಮದಾರ್ಥೆ

ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ುಂನಿ ಬರ‍್ಬರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಯ್ಚೊ . ಹ್ಯಾ ಚ್ ಸಂದಭಾ್ರ್ "ಮ್ದರ್ ಮೇರಿ ಎಲೊೀಶ ಯ ಎ.ಸ್ತ." ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ ಕ್ಯಲೇಜಿಚ್ಯಾ ದೊೀನ್ ಪನಾಾ ್ ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ಣುಂ ಸ್ರಧಕ್ಯುಂಕ್, ರೆನಿಟ್ವ್ ಲೊೀಬೊ ಆನಿ ಶ್ಮ್ರ್ತ ರ‍್ವ್ನ ಹ್ಯುಂಕ್ಯುಂ ಪಾ ದ್ದ್ನ್ ಕ್ಲೊಾ . ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಮೊ ಾ ಚ್ಯಾ ಕುುಂದ್ದ್ಪುರ್ ರ್ತಲೂಕ್ಯಚ್ಯಾ ಶಂಕರನಾರ‍್ಯಣುಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ’ಮ್ದರ್ ತ್ರೆಜಾ ಮೆಮೊೀರಿಯಲ್ ಸೂ್ ಲ್’ ಸ್ರಾ ಪನ್ ಕ್ಲಿೊ ಹೊಗ್ಲಳ ಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾುಂ ಸ್ರಧಕ್ಯುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾರ್ತ. ಕ್ಯಲೇಜಿಚಿ ಸಹ ಕ್ಯಯ್ದಶ್ಣ್ ಭ| ಡಾ| ಮ್ರಿಯ ರೂಪ್ರ ಎ.ಸ್ತ., ಆಡಳ್ತ ಾ ಧಕ್ಯರಿಣ್ ಸ್ತ. ಕ್ಯಮೆ್ಲ್ ರಿೀಟ್ವ್ ಎ.ಸ್ತ., ಮಾಜಿ ಪ್ರಾ ುಂಶುಪ್ರಲ್ ಭ| ಡಾ| ಎಮ್ಸ. ವೆನಿಸ್ರಸ ಎ.ಸ್ತ., ಕ್ಯಲೇಜಿಚಿ ಆುಂತರಿಕ್ ಗೂಣ್ಮ್ಟ್ಟ ಖ್ಯತಿಾ ಘಟಕ್ಯಚಿ ಮಖ್ಳಲಿಣ್ ಡಾ| ಈಟ್ವ್ ಎಮ್ಸ. ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾ ತಸುಂ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮಾಚಿ ಸಂಯ್ಚೀಜಕ್ಣ ಪೊಾ | ಮ್ರಿಯ್ಚೀಲ್ಮ ಸ್ತ. ಪಿುಂಟೊ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ತೊ ುಂ. ಪೊಾ | ವನುರ್ತನ್ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ನಿರೂಪಣ್ ಕ್ಲ್ುಂ, ಡಾ| ವದ್ದ್ಾ ಸರಸವ ತಿನ್ ಧನ್ಾ ವಾದ್ ಅಪಿ್ಲ್. ಡಾ| ದೇವ ಪಾ ಭಾ ಆಳ್ವ ನ್ ಸ್ರಧಕ್ಯುಂಚಿ ವಳ್ಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ಚ್ಯಾ 20 ರ್ತರಿಕ್ರ್ ಮಾಹ ಕ್ಯ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಇರ್ರ್ಜ್ ವಾಡಾಾ ುಂರ್ತೊ ಾ ಎಕ್ಯ ಕ್ಯಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಂಭಾ ಮಾಕ್ ಆಪವೆಿ ುಂ ಆಸೊ ುಂ. ವಹ ಡಿೊ ಅನಿುಂ ಫ಼ಾಮಾದ್ ಪ್ರಡ್‍ತ . ಸಾ ಳಿೀಕ್ ಏಕ್ಯ ಸ್ರವ್ಜನಿಕ್ ಉಗಾತ ಾ ಮೈದ್ದ್ನಾಚರ್ ಸಯಾ ಾ ುಂಕ್ ಸ್ರುಂರ್ಜಚ್ಯಾ ಸ ವಹ ರ‍್ರ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾುಂವ್ನ್ ಹಿಶರೊ ದಿಲೊೊ . ಆಮಾೊ ಾ ದಸುತ ರೆ ಪಾ ಮಾಣುಂ, ಹೊಕ್ಯಲ್-ನ್ವೊಾ ರ್ಜರ್ಸತ ಸವಾಯ್ಆಟ್ ವಹ ರ‍್ರ್ ವೆದಿಕ್ ಪ್ರವೊ ುಂ. ಬಹುಶ, ಬೊಲ್ಾ ಸ್ರುಂಗೆತ ಲ್ಮಾ ುಂನಿ ಹಿ ಘಡಿ ಅದೃಷಟ ಚಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಬೂಧ್-ಬ್ಳ್ಳ್ ದಿಲಿೊ ಆಸ್ಲುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಮ್ುಂ ವೆಳ್ಚಿ ಶರ್ಸತ ಪ್ರಳ್ೊ ಾ ುಂತ್ ಕ್ಣತ್ೊ ುಂ ನಾುಂವಾಡಿತ ಕ್ ತ್ುಂ ಸಂಸ್ರರ್ ಜಾಣುಂ. ತ್ುಂ ತಶುಂ ಆಸ್ಲುಂ. ಭಪೂ್ರ್ ಚ್ಯಕ್ಣಿ ುಂ ಆನಿುಂ mocktail ಬಸೊ ಲ್ಮಾ ಕಢುಂ ಚ್ಯಕರ್ ಘವ್ನ್ ಭಂವಾತ ಲ್, ಸಂಭಾ ಮಾಚಿ ಪಯೊ ಪಂರ್ತ್ ಸಂಪ್ರತ ಪಯ್ುಂತ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ೊ ಕ್ ಸ್ರರ್ ನೆಸಂವ್ನ್ ವರ್ತ್ ಪಯ್ುಂತ್.

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ ಎಕ್-ದೇಡ್‍ ವಹ ರ‍್ಚ್ಯಾ ಆವೆಯ ುಂತ್, ಹ್ಯುಂವೆುಂಯ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ೊ ುಂ ಮಾಸ್ತೊ ಆನಿುಂ ಸುುಂಕ್ಯಟ ುಂಚ ಪಕ್ಯವ ನ್ ಚ್ಯಕ್ೊ ುಂ. ಸ್ಲರೊ ನಾತ್ೊ ಲ್ುಂ virgin mojito ಮ್ಹ ರ್ಜುಂ ಮ್ನ್ಜ್ಯಕ್ೊ ುಂ ಪಿವನ್, ದೆಕುನ್ 3-4 ಗಾೊ ರ್ಸ ಹ್ಯುಂವೆ ಮಾಲ್್. ಹೊಕ್ಯಲ್ ಸ್ರಡಾಾ ರ್ ಪ್ರಟಿುಂ ಪ್ರವತ ಚ್, ರ್ಜವಾಿ ಕ್ ಆಪವೆಿ ುಂ ಆಯ್ೊ ುಂ. ಸುಮಾರ್ 1500 ಮ್ಕವ ನ್ ಸಯ್ಾ ಆಸ್ರೊ ಾ ರಿೀ, ಎದ್ದ್ಾ ವಹ ಡ್‍ ಮೈದ್ದ್ನಾರ್ ಸುಮಾರ್ 50 ರ್ಜವಾ್ ುಂ- ಕೌುಂಟರ‍್ುಂ ಆರ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ವವ್ುಂ, ಲ್ಮಯ್ ರ್ ರ‍್ುಂವೊ ರ್ತ್ ಕಣಕ್ಣೀ ಯ್ುಂವಾ್ . ಹ್ಯುಂವೆುಂ, ಆಮಾೊ ಾ ಮಾುಂಯ್ ಗಾುಂವಾೊ ಾ ಬೊುಂಟ್ವ್ುಂನಿ ರ‍್ುಂದ್ದ್ೊ ಾ ಶೈಲ್ರ್ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ಬ್ಳ್ುಂಗೆಡ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಆನಿುಂ ಗಾುಂಲಿಿ ಗಾುಂಜಿ ಮ್ಹ ಳಿಳ ುಂ ದೊೀನ್ ಬಗಾ ಪಕ್ಯವ ನಾುಂ ಉಕ್ಯಡ ಾ ರ್ತುಂದ್ದ್ಳ ಚ್ಯಾ ಶರ್ತ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ಘತಿೊ ುಂ. ಆುಂಬೊಟ್-ತಿೀಕ್ ರ್ಜವಾಣ್ ಭಾರಿಚ್ ರುಚೊ ುಂ. ಪ್ರಟಿುಂ ಯ್ವ್ನ್ , ನಿದ್ದ್ತ ನಾ ವಹ ರ‍್ುಂ ಬ್ಳ್ರ‍್-ಸ್ರಡೆ ಬ್ಳ್ರ‍್ ಜಾಲಿುಂ. ಸಕ್ಯಳಿುಂ ಉಟ್ವ್ಟ ನಾ, ಪೊಟ್ವ್ುಂತ್ ಗ್ಳಳೂ ಗ್ಳಳು ಮ್ಹ ಣ್ ಆವಾಜ್. ಪ್ರತಳ್ ಉದ್ದ್್ ಡೆ, ಅದ್ದ್ಾ ್ ವಹ ರ‍್ಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಟ ುಂ. ಸ್ರಮಾನ್ಾ food poisoning ಆನಿುಂ ಚಡ್‍ಡ ತಕ್ಣೊ ಪಿರ‍್ುಂವೊ ನಾಕ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿುಂತ್ತನ್ ತೊ ಏಕ್ ದಿೀರ್ಸ ಪ್ರಶರ್ ಕ್ಲೊ. ರ‍್ತಿುಂ ನಿೀದ್ ಪಡಿೊ ನಾುಂ; ಘಡಿಯ್ ಘಡಿಯ್ ಟೊಯ್ೊ ಟ್ವ್ಕ್ ವಚ್ಯನ್, ವಚ್ಯನ್, ಸಕ್ಯಳ್ ಜಾರ್ತನ್ ಬೆಡಾಡ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್, ಲ್ಮಗೊನ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ಕ್ಯಕ್ಯಸ ಕ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಪ್ರುಂಯುಂನಿ ವಚ್ಯುಂಕ್ ಪಡೆೊ ುಂ.

ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕುಟ್ವ್ಾ ನ್ ಮಾಹ ಕ್ಯ ಲ್ಮರ್ಸ ರ್ಚ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ತ್ನಾ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಜ್ ಆನಿ ಹೊಸ್ತಿ ಟಲ್ಮಕ್ ಎಮ್ರ್ಜ್ನಿಸ ಲ್ಕ್ಯರ್ ಭತಿ್ ಕ್ಲ್ುಂ. ಹುಂ ನೆರುಲ್ಮುಂತ್ ಅಸ್ರೊ ಾ ತಿೀನ್ ಪಾ ಯ್ವ ಟ್ ಹೊಸ್ತಿ ಟಲ್ಮುಂ ಪಯ್ ಏಕ್, ಆನಿುಂ ಫಿೀ ಉಣ ತಶುಂ ರ‍್ಜಾುಂವಕ್. ತರಿಪುಣ್, ಏಕಯ ುಂ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂಕ್

ಸ್ರುಂಗ್ಲ್ೊ ುಂ ನ್ಹಿುಂ. ದೊನ್ ರ‍್ತ್ ಆನಿುಂ ತಿೀನ್ ದಿಸ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹ ರ್ಜುಂ ಬ್ಲಲ್ೊ 21,000 ರುಪಯ್ ಆಯ್ೊ ುಂ: ದೊೀಗಾುಂಕ್ ರ‍್ುಂವಾೊ ಾ air-conditioned, atached toilet ಆನಿುಂ shower room ಆಸ್ರೊ ಾ ಏಕ್ಯ ರೂಮಾಕ್, ವಕ್ಯತ ುಂಕ್, ದ್ದ್ಕ್ತ ರ್-ನ್ಸ್ುಂ-ಪ್ರರ‍್ಮೆಡಿಕ್ ಸ್ರಟ ಫಾುಂಚಿ ಸವಾ, ವೆವೆಗೊೊ ಾ ತಪಸ್ಲಿ ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹುಂ ಬ್ಲಲ್ೊ ಹ್ಯುಂವೆುಂಚ್ ಭಲ್್ುಂ: ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್, ಆಮಾೊ ಾ ದೆಶುಂತ್ ಜಾುಂವ್ನ ರ‍್ಜಾಾ ುಂನಿ, ಲೊಕ್ಯಕ್ ಭವ್ಸ್ಲ ಆಸ್ತೊ ತಸಲಿ ಆಸಿ ತ್ಾ ಚಿ ಸವೊ ತ್ ನಾುಂ.

ತಶುಂ, ನಾುಂವಾಕ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಘರ‍್ ಥಾವ್ನ್ 300 ಮ್ೀಟರ್ ಪಯ್ಸ ನ್ವ ಮುಂಬಯ್ ಮನಿಸ್ತಪಲ್ ಕ್ಯಪೊ್ರೆಶ್ನ್ ಪ್ರುಂಚ್ ವಸ್ರ್ುಂ ಪಯ್ೊ ುಂ ಉಗಾತ ವಣ್ ಕ್ಲಿೊ ವಹ ಡಿೊ ಏಕ್ ಸಕ್ಯ್ರಿ ಆಸಿ ತ್ಾ ಆಸ್ರ. ಸ್ರತ್ ಮಾಳಿಯುಂಚುಂ ಆಪುಬ್ಳ್್ಯ್ಚುಂ ಆನಿ ಸ್ಲಭಿತ್ ಕಟೊಟ ಣ್; ಸಗಾಳ ಾ ನ್ air-condition ಆಸ್ರ. ರಿಸಪಶ ನ್ ಆನಿುಂ ದುಸ್ತಾ ುಂ ಕ್ೊ ರಿಕಲ್ ಕಂವಟ ರ‍್ುಂ ಆಸ್ರತ್. ಸದ್ದ್ುಂ ಜಾಡು ಆನಿುಂ ಚಿುಂದಿ ಮಾನ್್ ಸ್ರಫ್ ಸಫಾಯ್ ಕಚಿ್ುಂ, ಕ್ಯಕುರ್ಸನಾಣುಂ ನಿತಳ್ ಕಚಿ್ outsourced housekeeping ಆಸ್ರ. ಸಕ್ಯ್ರಿ ಮೆನೆರ್ಜಾ ುಂಟ್ ಆನಿ ಎಡಿಾ ನಿಸಟ ರಶ್ನ್ ಆಸ್ರ. ಮಕ್ಯೊ ಾ ಆುಂಗಾಿ ುಂತ್ ರ್ಜರಲ್ ವಾಹನಾುಂ ಆನಿ ಎುಂಬುಲ್ನ್ಸ ಉಬ್ಲುಂ ಆಸ್ರತ್. ಪುಣ್ ನಾುಂತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ದ್ದ್ಕ್ತ ರ್ ಆನಿ ನ್ಸ್ರ್ುಂ. ಹ್ಯಾ ಆಸಿ ತ್ಾ ಚುಂ ಎುಂಬುಲ್ನ್ಸ ಸವಾ ದಿುಂವ್ನ್ ಗೆಲ್ೊ ುಂ ನಾುಂ ಹ್ಯುಂವೆ ಪಳ್ಲ್ಮುಂ ವ ಆಯ್ ಲ್ಮುಂ. ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂತಿೊ ುಂ ದುಬ್ಲಳ ುಂ ರಿಕ್ಯಶ ವಾ ಟಕ್ಣಸ ಕನ್್ ಪಿಡೆಸ್ರತ ುಂಕ್ ಭಿತರ್ ವರ್ತ್ತ್. OPD-ಂುಂತ್ ಫಾವೊತ್ ದ್ದ್ಕ್ತ ರ್ ಡುಾ ಟರ್ ನಾುಂತ್ ತರ್, ಚಿಕ್ಣರ್ತಸ ದಿೀನಾಸ್ರತ ನಾ ಪ್ರಟಿುಂ ಧಾಡೆೊ ುಂ, ಪಯಸ ಲ್ಮಾ ಸಕ್ರಿ ಅಸಿ ತ್ಾ ಕ್ ವಚ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ರುಂಗೆೊ ುಂ ವ ಪಾ ಯ್ವ ಟ್ ಕ್ಣೊ ನಿಕ್ಯುಂಕ್ ರೆಫರ್ ಕ್ಚ್ುಂ ಸದ್ದ್ುಂಚಿ ರ್ಜಾಲ್.

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಬೊಳ ಲೊಕ್ ಪಾ ಯ್ವ ಟ್ ಆಸಿ ತ್ಾ ವ ಕ್ಣೊ ನಿಕ್ಯಕ್ ವಚ್ಯನ್, ರಿೀಣ್ ಕ್ಯಡ್‍್ ವಕ್ಯತ ುಂ ಘುಂವೆೊ ುಂ ಮಾದಾ ಮಾುಂನಿ ಆಯ್ಚ್ ುಂಕ್ ಮೆಳ್ತ . ಮ್ಹ ರ್ಜುಂಚ್ ಏಕ್ೊ ುಂ ಪ್ರಟ್್ ಟ್ವ್ಯ್ಾ ಕ್ಯಮಾಚುಂ 2,000 ರುಪಯ್ ಎಡಾವ ನ್ಸ ಘವ್ನ್ ಗೆಲ್ೊ ುಂ, ಮಾಗ್ಲರ್ ಪ್ರಟಿುಂಚ್ ಯ್ವಾ್ ುಂ. ಖಬರ್ ಮೆಳಿಳ ಗ್ಲ ತ್ುಂ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಯ್ರಿ ಅಸಿ ತ್ಾ ುಂತ್ ಮೊನ್್ ಫಾವೆೊ ುಂ. ಫಾವೊತಿತ ಚಿಕ್ಣತಸ ರ್ತಕ್ಯ ಮೆಳೊುಂಕ್ ನಾುಂ, ಕ್ಣರ್ತಾ ಕ್ gynocologist ಚ್ ಡುಾ ಟರ್ ನಾತಿೊ !

ಸ್ತ್ ೀಮಾುಂಕ್ ಆಪ್ರಿ ವ್ನ್ , left of center welfare schemes ಕ್ಯಡ್‍್ ಉಡಂವಾೊ ಾ ಪರಿಸ್ತಾ ುಂತ್ ನಾುಂವ್ನ. ----------------------------------------------------

’ಆಗ್ನೆ ೀಶಿಯ್ನ್ ಮಹ ಣ್ ಆಪಂವ್ಕಕ ಮಾಹ ಕ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗಾಯ ’ - ಜಸಿಿ ೀಟಾ ಕಿ ಡ್್ ಸ್

ನ್ವ ಮುಂಬಯ್ ಮನಿಸ್ತಪಲ್ ಕ್ಯಪೊ್ರಶ್ನಾ ಕಢುಂ, ದ್ದ್ಕ್ತ ರ‍್ುಂಕ್ ಆನಿ ನ್ಸ್ರ್ುಂಕ್ ಬರೊ ಸ್ರುಂಬಳ್ ದಿುಂವ್ನ್ ಸ್ರದ್ಾ ನಾುಂ ಮ್ಹ ಳಿಳ ೀ ರ್ಜಾಲ್ ಪ್ರತಿಯ್ುಂವ್ನ್ ಭಂಗ್ ಪಡಾತ . ಹ್ಯಾ ಶರ‍್ುಂತ್, municipal property tax ಭಾರಿಚ್ ಚಡ್‍ಡ ಆಸ್ರ: ಮ್ಹ ಜಾಾ 1,000 ಚದರ್ ಫ಼ುಟ್ ಫೆೊ ಟ್ವ್ಕ್, ಹ್ಯುಂವ್ನ 9752 ರುಪಯ್ ಭರ್ತ್ುಂ. ಕ್ಣತಿೊ ಚದರ್ ಫುಟ್ ವಸ್ತತ ಚಿುಂ ಘರ‍್ುಂ ಆಸತ್, ಕ್ಣತಿೊ ದುಕ್ಯನಾುಂ ಆಸ್ರತ್, ಆನಿುಂ ಒಫಿಸ್ರುಂ ಆಸ್ರತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಮಾ ರ್, ವ RTI Enquiry ಕ್ಲ್ಮಾ ರ್, ಕ್ಯಪೊ್ರೆಶಚ್ಯ ಆದ್ದ್ಯ್ ಕಳ್ತ . ಮಾಧಾ ಮಾುಂನಿ ಖಬರ್ ಛಾಪೆೊ ಲ್ಾ ಪಾ ಮಾಣುಂ, ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ನ್ವ ಮುಂಬಯ್ ಚಡ್‍ಡ ಗೆಾ ರ್ಸತ ಕ್ಯಪೊ್ರೆ್ಶ್ನಾುಂ. ತರ್ ರ್ಜ್್ ಆಸ್ರ ಪಯಶ ುಂಚಿ ನ್ಹಿುಂ, ಸಕ್ಯ್ರಿ ನಿಯಂತಾ ಣಚಿ!

ಅಸಲ್ಮಾ ಪರಿಸ್ತತ ುಂತ್, ಮೊದಿ ಸಕ್ಯ್ರ‍್ಚುಂ ಆಯುಶ್ಾ ನ್ ಭಾರತ್ ಯ್ಚಜನಾ೦ ಕ್ಣತ್ೊ ುಂ ಯಶ್ಸ್ತವ ಜಾರ್ತ ಪಳ್ರ್ಜ. ಆಮಾೊ ಾ ಮ್ದಾ ಮ್ಸ ವಗಾ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂಚಿ ಪರಿಸ್ತಾ ತಿ ಪಳ್ನಾಸ್ರತ ನ್, ಮೊದಿಕ್ ಪರತ್ ಜಿಕಯೊ ುಂ. ಆಮ್ುಂ right of center ಸಕ್ಯ್ರಿ 40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅುಂತರ‍್್ಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಸ್ತನೊದ್ ಸಭೆಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲ್ೊ ುಂ. ರ್ಜಸ್ತವ ೀಟ್ವ್ ಕ್ಯವ ಡಾ ರ್ಸ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸ್ರುಂಗಾತ , ಆಪ್ರಿ ಚರ್ ಆಪೊಸತ ಲಿಕ್ ಕ್ಯಮೆ್ಲ್ ಭಯಿ ುಂನಿ ಘಾಲ್ಮೊ ಾ ವಶೀಲ್ಮಯ್ಕ್, ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ ವೆಳ್ರ್. ಯಂಗ್ ಕ್ಣಾ ಶ್ೊ ನ್ ಸೂಟ ಡೆುಂಟ್ವ್ಸ ನ್ ಆಪ್ರಿ ಕ್ ಆಪಿೊ ವಾಟ್ ಮಖ್ಯರುುಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯುಂವ್ನ ಹರ‍್ುಂ ಪ್ರಾ ರ್ಸ ಉಭಾರ‍್ಯ್ಕ್ ಪ್ರವೊ ುಂ ಮ್ಹ ಣಲ್ುಂ ರ್ಜಸ್ತವ ೀಟ್ವ್. ವೈಸ್ತಎರ್ಸ ಕ್ಯಾ ುಂಪ್ರ ಮಖ್ಯುಂತ್ಾ ವವುಂರ್ಡ್‍ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನಾುಂನಿ ಪ್ರತ್ಾ ಘವ್ನ್ ಹ್ಯುಂವ್ನ ಪ್ರಪ್ರ ಫಾಾ ನಿಸ ಸ್ರಕ್ ಸಯ್ತ ಮೆಳೊುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿುಂ ಮ್ಹ ಣಲ್ುಂ ರ್ಜಸ್ತವ ೀಟ್ವ್. ಒಲಿೀವಯ ಪರ್ತಾ ವೊನ್ ರ್ಜಸ್ತವ ೀಟ್ವ್ಚಿ ವಳ್ಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕ್ಯಲೇಜಿಚುಂ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ಣ್ ಸೂಜನಾನ್ ಧನ್ಾ ವಾದ್ ಅಪಿ್ಲ್. ----------------------------------------------------

ಕೆಂದಾಪುರ ರ‍್ೀಜರಿ ಕೆ್ ಡಿಟ್ ಕೊಒಪ್ರೇಟವ್ಕ ಸೊಸ್ರಯ್ಟಟ

ರ್ಥವ್ಕೆ ಸಹಕರಿ ಕೆಷ ೀತಾ್ ೆಂತ್ರ ಸ್ರಧ್ನ್ ಕೆಲಾೊ ಾ ೆಂಕ್ ಸನಾಮ ನ್

ರ್ಜಸ್ತವ ೀಟ್ವ್ ಕ್ಯವ ಡಾ ರ್ಸ, ಸೈುಂಟ್ ಆಗೆ್ ರ್ಸ ಪಿಯು ಕ್ಯಲೇಜಿಚುಂ ಆದೆೊ ುಂ ವದ್ದ್ಾ ರ್ಥ್ಣ್ ಹ್ಯಕ್ಯ ಕ್ಯಲೇಜಿುಂತ್ ಮಾನ್ ಕರುುಂಕ್ ಆಪಯಲ್ೊ ುಂ. ಹ್ಯಾ ಚ್ ವಸ್ರ್ ಜೂನಾುಂತ್ ತ್ುಂ

ಭಿವೃದೆಧ ಚ್ಯಾ ವಾಟರ್ ಚಲೊನ್ ಆರ್ಸಲ್ಮೊ ಾ ಸಹಕ್ಯರಿ ಕ್ಿ ೀರ್ತಾ ುಂತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ದ್ದ್ಖಂವ್ನ್ ಜಯತಚಿುಂ ಮೆಟ್ವ್ುಂ ಚಮ್ ನ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ಕುುಂದ್ದ್ಪುರ್ ರೊೀಜರಿ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ಕಒಪರೇಟಿವ್ನ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ , ಲಿಮ್ಟಡ್‍ ಹ್ಯಣುಂ ಸಹಕ್ಯರಿ ಕ್ಿ ೀರ್ತಾ ುಂತ್ ಸಭಾರ್ ವಸ್ರ್ುಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿೀ ವ್ನ್ ಸಹಕ್ಯರಿ ಕ್ಿ ೀರ್ತಾ ುಂತ್ ಸ್ರಧನ್ ದ್ದ್ಖವ್ನ್ ಆಯ್ೊ ವಾರ್ ಸಹಕ್ಯರಿ ಕ್ಿ ೀರ್ತಾ ುಂತ್ ಆಪೊೊ ಚ್ ಛಾಪೊ ಆಸ್ರ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ಅವಭಾಜ್ಾ ದಕ್ಣಿ ಣ್ ಕನ್್ ಡ ಜಿಲ್ಮೊ ಕೇುಂದ್ಾ ಸಹಕ್ಯರಿ ಬ್ಳ್ಾ ುಂಕ್ಯಚ್ಯಾ ಆಡಳಿತ್ 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾುಂತ್ ಜಿಕನ್ ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವುಂಚುನ್ ಆಯಲ್ಮೊ ಾ ಸ್ರಧಕ್ ಎರ್ಸ. ರ‍್ಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ ಕ್. ಜಯರ‍್ಜ್ ಬ್ಲ. ರೈ ತಸುಂ ಮ್ಹೇಷ್ ಹಗೆಡ ಹ್ಯುಂಕ್ಯುಂ ಕುುಂದ್ದ್ಪುರ್ ರೊೀಜರಿ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ ಚ ಆಧಾಾ ತಿಾ ಕ್ ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ಜಾವಾ್ ಸೊ ಕುುಂದ್ದ್ಪುಚ್ ವಲ್ಯ್ ಪಾ ಧಾನ್ ಫಾ| ಸ್ರಟ ಾ ನಿ ರ್ತವೊಾ , ರೊೀಜರಿ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ ಚ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜ್ಯೀನ್ಸ ನ್ ಡಿ’ಅಲ್ಾ ೀಡಾ ಆನಿ ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ಯುಂನಿ ಫುಲ್-ಫಳ್ುಂ ದಿೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ನ ದಿೀವ್ನ್ ಸನಾಾ ನ್ ಕ್ಲೊ. ಸ್ರಧಕ್ ಎರ್ಸ. ರ‍್ಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾ ಸುತ ರ್ ಹೊ ಮ್ರವಂತ್ ಬಡಾಕ್ರೆ ವಾ ವಸ್ರಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹ್ಯಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್, ೧೯೯೫ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಯ್ುಂತ್ ನಿರಂತರಿುಂ ೧೪ ವಸ್ರ್ುಂ ಅಪಿೊ ಸೇವಾ ದಿೀವ್ನ್ ಆಯೊ . ಆನಿ ಕ್. ಜಯರ‍್ಜ್ ಬ್ಲ. ರೈ ವಜಯ ಬ್ಳ್ಾ ುಂಕ್ಯುಂತ್ ೧೯೭೧ ಇಸವ ಥಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಹಕ್ಯರಿ ಕಒಪರೇಟಿವ್ನ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ ುಂನಿ ನಿದೇ್ಶ್ಕ್, ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಮಾ . ಸನಾಾ ನ್ ಕ್ಲೊೊ ಫಾ| ಸ್ರಟ ಾ ನಿ ರ್ತವೊಾ ಮ್ಹ ಣಲೊ, ’ಸೇವಾ ದಿುಂವೆೊ ತ್ತಮ್ ಏಕ್ಯಮೆಕ್ಯಕ್ ಸಹಕ್ಯರ್ ದಿೀವ್ನ್ , ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಾ ಪಣಕ್ ವಾವ್ನಾ ಕರ‍್’ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಬರೆುಂ ಮಾಗೊನ್ ರೊೀಜರಿ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ ಚ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜ್ಯನ್ಸ ನ್ ಡಿ’ಅಲ್ಾ ೀಡಾ, ’ಸ್ರಧಕ್ಯುಂನೊ ತ್ತಮ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಸಹಕ್ಯರಿ ಕ್ಿ ೀರ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಬರೆುಂಪಣ್ ಕರುನ್ ಆಯೊ ಾ ತ್, ಆಮಾೊ ಾ ಸಹಕ್ಯರಿ ಮ್ನೊೀಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ , ಆಮ್ುಂ ಬರೆುಂ ಕಚ್ುಂ ಪಾ ಯತ್್ ಕಯ್ುಂ’ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ದೊಗಾುಂಯ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ುಂಕ್ ಆಪಿೊ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಕಳ್ವ್ನ್ ಕೃತಜಞ ರ್ತ ಅಪಿ್ಲಿ. ರೊೀಜರಿ ಕ್ಾ ಡಿತ್ ಕಒಪರೇಟಿವ್ನ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ ಚ್ಯ ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ರ್ಜರ‍್ಲ್ಡ ಕ್ಯಾ ಸ್ರತ ಆನಿ ಕ್ಣರಣ್ ಲೊೀಬೊನ್ ಸ್ರಧಕ್ಯುಂಚಿ ವಳ್ಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾನ್ ಮ್ನೇಜರ್ಸ, ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ಸ್ರಟ ಾ ನಿ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾ, ವನೊೀದ್ ಕ್ಯಾ ಸ್ಲಟ , ಶುಂತಿ ಕವಾ್ಲೊ, ಕುುಂದ್ದ್ಪುರ್ ಶಖ್ಯಾ ಚಿ ವಾ ವಸ್ರಾ ಪಕ್ಣ ಮೇಬ್ಲ್ ಡಿ’ಅಲ್ಾ ೀಡಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ತೊ ುಂ. ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ಜೇಕಬ್ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾನ್ ಸ್ರವ ರ್ತ್ ಕ್ಲೊ, ನಿದೇ್ಶ್ಕ್ ಡಯನಾ

ಡಿ’ಅಲ್ಾ ೀಡಾನ್ ವಂದನಾಪ್ಣ್ ಕ್ಲ್ುಂ ರೊೀಜರಿ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ಸ್ಲಸ್ರಯಟ ಚ್ಯ ನಿವ್ಹಣ್ ಅಧಕ್ಯರಿ ಪ್ರಸಖ ಲ್ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾನ್ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ನಿರೂಪಣ್ ಕ್ಲ್ುಂ. ----------------------------------------------------

ನಿರಾಪಾ್ ಧ ಮೇರಿ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಜನೆರ 2018 ರ್ಥವ್ಕೆ ಜೈಲಾೆಂತ್ರ ರಾಕಯ

ಆಪೆಿ ುಂ ಕ್ಣತ್ುಂಚ್ ಅಪ್ರಾ ಧ್ ಕರುುಂಕ್ ನಾ ತರಿೀ ಗೆಲ್ಮಾ ಜನೆರ್ 2018 ಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯ್ ಜೈಲ್ಮುಂತ್ ಆಪೆೊ ಾ ಸುಟ್ ಕ್ ರ‍್ಕನ್ ರ‍್ವಾೊ ಾ . ಮೇರಿಚ್ಯ ನೊವೊಾ ಹರ‍್ಲ್ಡ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾನ್ ಏಕ್ಯೊ ಾ ಬರ‍್ಬರ್ ರಬ್ಳ್ಹಿ ಇುಂಟರ್ನಾಾ ಶ್ನ್ಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಚಲ್ವ್ನ್ ಆರ್ಸಲೊೊ . ತೊ ಕ್ಯಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ರ್ತಚುಂ ನಾುಂವ್ನ ದಿೀುಂವ್ನ್ ಅಸ್ರಧ್ಾ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ನ್ ರ್ತಣುಂ ಆಪೆೊ ಾ ಪತಿಣಚುಂ ನಾುಂವ್ನ ಮಾಹ ಲ್ಕ್ಣಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಿಲ್ೊ ುಂ. ರ್ತುಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಡ್‍ ನ್ಶೀಬ್ಳ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯ ಭಾಗ್ಲದ್ದ್ರ‍್ನ್ ಪಯ್ಶ ಗ್ಳಳುುಂ ಕರುನ್ ಕಂಪೆನಿ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಅಚ್ಯನ್ಕ್ ತಿಣುಂ ಬರಯಲೊೊ ಾ ಚಕ್ಸ ಪ್ರಟಿುಂ ಆಯಲ್ಮೊ ಾ ನ್ ತಿಕ್ಯ ಜವಾಬ್ಳ್ಯ ನ್್ ಕನ್್ ತಿಚರ್ ವಾಾ ಜ್ ಮಾುಂರ್ೊ ಅಸುಂ ತಿಕ್ಯ ಜೈಲ್ಮುಂತ್ ಘಾಲ್ುಂ ತಿಚಿ ಕ್ಣತ್ುಂಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ ತರಿೀ. ಆರ್ತುಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ತಾ ರ್ ೭೦ ಮ್ಲಿಯ ಧರ‍್ಮ್ಸ ಫಟಿ್ ರಿ ಚಕ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಅಪ್ರಾ ಧ್ ಥಾಪ್ರೊ . ರ‍್ಧಾ ಸಟ ಲಿ್ುಂಕ್ ಡಿಟೇುಂಯ್್ ಡ ಇನ್ ದುಬ್ಳ್ಯ್ ಸಂಸ್ರಾ ಾ ಚಿ ಮಾಹ ಲ್ಕ್ಣಣ್ ತಿಚಿ ಪಾ ತಿನಿಧ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯಮ್ಸ ಕರ್ತ್. ಫುಡೆುಂ ಕ್ಣತ್ುಂ ಘಡಾತ್ ತ್ುಂ ಪಳ್ುಂವ್ನ್ ಆಸ್ರ. ----------------------------------------------------

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ ದಿಯ್ವಸೆಜ್ ’ವೃಕ್ಷವಂದನ್’ ಪ್ರಿಸರ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಸಂಭ್ ಮ್

ಪರಿಸರ‍್ಚ್ಯ ಮೊೀಗ್ ಕತ್್ಲ್ಮಾ ುಂಕ್ ’ವೃಕ್ಷವಂದನ್ 2019’ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ ಕ್ಲ್ುಂ. ದಿಯ್ಸಜಿುಂರ್ತೊ ಾ 124 ಫಿರ್್ಜಾುಂಕ್ ಝಡಾುಂ ವಾುಂಟಿೊ ುಂ.

ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 4 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಿಯ್ಸಜಿನ್

ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಯ್ಕ್ ಬ್ಲರ್ಸಿ ಡಾ| ಪಿೀಟರ್ ಪ್ರವ್ನೊ ಸಲ್ಮಡ ನಾಹ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸ್ರಾ ನಾರ್ ಬರ್ಸಲೊೊ , ಮೊನಿಸ ುಂಞೊರ್ ಮಾಾ ಕ್ಣಿ ಮ್ಸ ನೊರೊನಾಹ , ಫಾ| 43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಿಚ್ಯಡ್‍್ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾ, ಲೌದ್ದ್ತೊ ಸ್ತ ಸಮ್ತಿಚ್ಯ ಸಂಯ್ಚೀಜಕ್, ಲುವ ರ್ಜ. ಪಿುಂಟೊ ವೃಕ್ಷವಂದನಾ ಚ್ಯ ಸಂಯ್ಚೀಜಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸೊ . ಆಪ್ರೊ ಾ ಅಧಾ ಕ್ಣಿ ೀಯ್ ಭಾಷಣುಂತ್ ಬ್ಲರ್ಸಿ ಫಾರೆರ್ಸಟ ಒಫಿಸರ್ಸ್, ಪಂಗಾಡ ಮಖ್ಳಲಿ ಆನಿ ಸವ ಯಂ

ಸೇವಕ್ಯುಂಕ್ ರ್ತಣುಂ ಉಲ್ಮೊ ಸ್ತಲ್ುಂ ರ್ತಣುಂ ದಿಲ್ಮೊ ಾ ಸಹಕ್ಯರ‍್ಕ್ ಆನಿ ರ್ತಾ ವವ್ುಂ ರ್ತುಂಕ್ಯುಂ ಸಲಿೀರ್ಸ ಜಾಲ್ುಂ ದಿಯ್ಸಜಿುಂರ್ತೊ ಾ 124 ಫಿರ್್ಜಾುಂಕ್ ಫಕತ್ 20 ದಿಸ್ರುಂನಿ ಝಡಾುಂ ವಾುಂಟುುಂಕ್. "ರೂಕ್ಝಡಾುಂುಂಕ್ ಸವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾರ್ತ, ರ್ತುಂಕ್ಯುಂ ಜಿೀವ್ನ ಆಸ್ರ ಆನಿ ತಿುಂ ಪಾ ತಿಕ್ಣಾ ಯ ದ್ದ್ಖಯತ ತ್.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪದ್ಾ ದಿೀನಾುಂತ್, ರ್ಜನಾ್ ುಂ ಆಮ್ುಂ ಆಮೊೊ ಮೊೀಗ್ ರ್ತುಂಕ್ಯುಂ ದ್ದ್ಖಯತ ುಂವ್ನ ತ್ನಾ್ ುಂ." ರ್ತಣ ಸ್ರುಂತ್ ಫಾಾ ನಿಸ ರ್ಸ ಆಸ್ತಸ ಸ್ತಚ್ಯ ದ್ದ್ಖ್ಲೊ ದಿಲೊ, ಜ್ಯ ಪಾ ಕೃತಿಚ್ಯ ಸ್ರುಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾುಂವಾಡಾೊ . ಬ್ಲಸ್ರಿ ನ್ ಶಾ ೀಧರ್, ಆರ್.ಎಫ್.ಒ. ಮಂಗ್ಳಳ ರ್, ಕ್ಣೊ ಫಡ್‍್ ಲೊೀಬೊ, ಅರ್.ಎಫ್.ಒ. ಉಡುಪಿ, ಜಿೀತ್ ಮ್ಲ್ನ್, ಸಲ್ಮಾ ರೊೀಚ್, ಪಾ ಜವ ಲ್ ಸುವಾರಿರ್ಸ, ಡಾ| ಕ್ಯೊ ಾ ರೆನ್ಸ ಮ್ರ‍್ುಂದ್ದ್, ಸ್ರಟ ಾ ನಿ ರ್ತವೊಾ , ರ‍್ರ್ಜ ಕ್ಣದೂರ್, ಬನು್ ಫೆನಾ್ುಂಡಿರ್ಸ ಆನಿ ಜೇಮ್ಸಸ ಡಿ’ಸ್ಲೀಜಾ ಹ್ಯುಂಕ್ಯುಂ ಸನಾಾ ನ್ ಕ್ಲೊ. ಆರ್.ಎಫ್.ಒ. ಶಾ ೀಧರ‍್ನ್ ಸ್ರಗೊಣಚಿುಂ ಝಡಾುಂ ಲ್ಮಯಲ್ಮೊ ಾ ುಂತ್ ಕ್ಣತ್ುಂ ಉಪ್ರ್ ರ್ ಜಾರ್ತ ತ್ುಂ ವವರಿಲ್ುಂ. ಲುವ ರ್ಜ. ಪಿುಂಟೊ ಮ್ಹ ಣಲೊ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ದಿಯ್ಸಜಿುಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ರ್22,996 ಝಡಾ ವಾುಂಟಿೊ ುಂ. ಸವ್ನ್ ಝಡಾುಂ ದಿಯ್ಸಜಿುಂರ್ತೊ ಾ 124 ಫಿರ್್ರ್ಜುಂರ್ತೊ ಾ ಲೊೀಕ್ಯಕ್ ಪ್ರವಾೊ ಾ ುಂತ್. ರ್ತಣುಂ ತಿುಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಲ್ಮಯೊ ಾ ುಂತ್ ರ್ತುಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ುಂನಿ, ಹ್ಯಚ್ಯ ದ್ದ್ಖ್ಲೊ ದಿಯ್ಸಜಿುಂತ್ ಸ್ರುಂಬ್ಳ್ಳ್್ ದವಲ್ಮ್. ಝಡ್‍ ಲ್ಮಯ್ತ ಲ್ಮಾ ಚಿ ತಸ್ತವ ೀರ್ ಸಮ್ತಿಕ್ ಧಾಡುುಂಕ್ ಆಸ್ರ. ದಿಯ್ಸಜ್ ಝಡಾುಂಚ್ಯ ಪೊೀರ್ಸ ಬರ‍್ಾ ನ್ ಜಾುಂವೊೊ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಸ್ರ.

ಮ್ನಾೆ ತಿ, ರ‍್ನ್ ಮ್ನಾೆ ತಿ ಸಯ್ತ ಆಮಾ್ ುಂ

ಹ್ಯಾ ಯ್ಚೀಜನಾ ವೆಳ್ರ್ ಸಭಾರ್ ಪಂಥಾಹ್ಯವ ನಾುಂ ಮೆಳಿಳ ುಂ ತಿುಂ ಝಡಾುಂ ಸವ್ನ್ ಇರ್ಜಾ್ುಂಕ್ ವಾುಂಟ್ವ್ಟ ನಾ. ಪಂದ್ದ್ಾ ದಿಸ್ರುಂ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ಉರ್ಲಿೊ ುಂ ಝಡಾುಂ, ಕಣಕ್ ಮ್ನ್ ಆಸ್ರ ರ್ತುಂಕ್ಯುಂ ಆಮ್ ವಾುಂಟಟ ಲ್ಮಾ ುಂವ್ನ ತಿುಂ ಲ್ಮುಂವಾೊ ಾ ಕ್. 45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಲಸ್ರಿ ನ್ ಜಾಹಿೀರ್ ಕ್ಲ್ಮೊ ಾ ಪಾ ಥಮ್ಸ ವಾಷ್ಟ್ಕೀ ತಸ ವಾಚ್ಯ ಉಗಾಡ ರ್ಸ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ಲಸ್ರಿ ನ್ ಏಕ್ ಝಡ್‍ ಲ್ಮಯ್ೊ ುಂ ತಸುಂಚ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ಸೈರ‍್ಾ ುಂನಿ.

ಜುಲಾಯ್ 28 ವೆರ

ಫಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಸರ‍್ವೊ, ಪ್ರಾ ುಂಶುಪ್ರಲ್ ಪ್ರದ್ದ್ವ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮ್ಸ ನಿವಾ್ಹಣ್ ಕ್ಲ್ುಂ. ----------------------------------------------------

ಸಂಗೀತ್ರ ರಾತ್ರ

ಕೆವಿನ್ ಮಿಸಿಕ ತ್ರ 50 ವಿ

ಕೆಂದ್ರ್ ಬಜಟ್ ಘೀಷಣ್, ತೇಲ್-ಭಾೆಂಗಾರಾಚಿೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ಆಕಸ್ರಕ್

ರಿಯದ್ದ್ುಂತ್ೊ ುಂ ಫಾಮಾದ್ ಕುಂಕಣ ಸಂಘಟನ್, ’ಆುಂಗಾಣ್ ಕುಂಕ್ಿ ಚುಂ’ ಆನಿ ’ಮೈಲ್ಸ್ಲಟ ೀನ್ಸ ಇವೆುಂಟ್ಸ ’ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ಮೆಳೊನ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡಾಟ ತ್, ’50 ವ ಕ್ವನ್ ಮ್ಸ್ತ್ ತ್ ಜಿೀವಾಳ್ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ’ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 28 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯಾ ್ ಟೌನ್ ಹೊಲ್ಮುಂತ್ ಸ್ರುಂರ್ಜಚ್ಯಾ 5:30 ವರ‍್ರ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ರ‍್ತಿುಂತ್ ಸಭಾರ್ ಫಾುಂಖಿವಂತ್ ರ್ತಲ್ುಂರ್ತುಂ ಪ್ರತ್ಾ ಘತ್ಲಿುಂ, ಜಾುಂಚಿುಂ ನಾುಂವಾುಂ ವೆಗ್ಲುಂಚ್ ಕಳ್ಯ್ತ ಲ್. ಹೊ ಸಂಭಾ ಮ್ಸ ಧಮಾ್ಥ್್ ಆಸತ ಲೊ.

ಭಾರರ್ತಚಿ ಪಾ ಪಾ ಥಮ್ಸ ಸ್ತತ ರೀ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಮಂತಿಾ ಣ್ ನಿಮ್್ಲ್ಮ ಸ್ತೀರ್ತರ‍್ಮ್ನಾನ್ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 5 ವೆರ್ ಕೇುಂದ್ದ್ಾ ಚಿ ಬರ್ಜಟ್ ಘೀಷ್ಟತ್ ಕ್ಲಿ. ಹ್ಯುಂತ್ತುಂ ತಲ್ಮಕ್ ಲಿೀಟರ‍್ಕ್ ರು. ಏಕ್ ವಾಡಯೊ (ಡಿೀಜಲ್ ಆನಿ ಪೆಟೊಾ ೀಲ್) ತಸುಂಚ್ ಭಾುಂಗಾರ‍್ಚರ್ ಚಡಿೀತ್ ಸುುಂಕ್ ಘಾಲ್ಮ, ಅಸುಂ ಮ್ಹ ಣಟ ನಾ ಭಾರರ್ತುಂರ್ತೊ ಾ ಮ್ಧಾ ಮ್ಸ ವಗಾ್ಚ್ಯಾ ುಂಕ್ ಬ್ಳ್ಾ ಟ್ವ್ನ್ ಮಾಲ್ಮ್ುಂ. ಅಡೇಜ್ ಕರೊಡ್‍ ಸುುಂಕ್ ದಿುಂವಾೊ ಾ ಹುಟವ ಳ್ಚರ್ ೩ % ಚಡಿೀತ್ ಸುುಂಕ್ ಭರುುಂಕ್ ಆಸ್ಲನ್, ಪ್ರುಂಚ್ ಕರೊಡ್‍ ಉತಿ ನಾ್ ಚರ್ ೭ % ಚಡಿೀತ್ ಸುುಂಕ್ ಭರುುಂಕ್ ಪಡಟ ಲೊ. ಭಾರರ್ತಚ ಅಚಛ ೀ ದಿನ್ ಧಣ್ಕ್ ಶವಾಟ ಲ್ಮಾ ತ್ ಆನಿ ಸವ್ನ್ ಸವ ಪ್ರಿ ುಂ ನಿರ‍್ಶ ಜಾಲ್ಮಾ ುಂತ್. ಕೀಣ್ ಕ್ಣತ್ುಂ ಬರವ್ನ್ ತಯರ್ ಕರ್ತ್ ಆನಿ ಹ ಮಂತಿಾ ವೇದಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಕ್ಯಡಾಟ ತ್! ಸರ್ತತ ಾ ನಾಶ್ ಲೊೀಕ್ಯಚುಂ!! ----------------------------------------------------

ಕ್ವನ್ ಮ್ಸ್ತ್ ತ್ ಕುಂಕಣ ಕಲ್ಮಕ್ಯರ‍್ುಂ ಪಯ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ತನೊ್, ಏಕ್ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ರ‍್ತ್ ೫೦ ವಕ್ ಪ್ರುಂವೊೊ ಆಸ್ರ ಕರುನ್ ಆಪೊೊ ಚ್ ಏಕ್ ನ್ವೊ ಮೈಲ್ಮಫಾತರ್. ’ರುಪೆಿ ುಂ’ ಆಲ್ಿ ಮಾ ಮಖ್ಯುಂತ್ಾ ತೊ ಕುಂಕಣ್ ಮೊೀಗ್ಲುಂಕ್ ವಳ್್ ಚ್ಯ ಜಾಲೊೊ ರ್ತಣುಂ ೨೦೦೮ ಇಸವ ುಂತ್ ಆಪಿೊ ಪಾ ಪಾ ಥಮ್ಸ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ರ‍್ತ್ ಸಂಭಾ ಮ್ಲಿೊ . ರ್ತಾ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ತೊ ಭಿಲು್ ಲ್ ಪ್ರಟಿುಂ ಪಳ್ನಾಸ್ರತ ುಂ ಆಜ್ ಇಕ್ಯಾ ವಸ್ರ್ುಂ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್ ಆಪಿೊ ೫೦ ವ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ರ‍್ತ್ ಪಾ ದಶು್ುಂಕ್ ಆಯ್ಚತ ಜಾಲ್ಮ. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಕೇವನ್ ಸಭಾರ್ ದೇಶ್ ಭೊುಂವಾೊ , ಕ್ಯಾ ನ್ಡಾ, ಇುಂಗೆೊ ುಂಡ್‍, ಅಯಲ್್ುಂಡ್‍,

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಲಯುಂತ್ ದ್ದ್ಖಯಲೊೊ ಪಾ ಥಮ್ಸ ಕುಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳಳ ರಿ ಕಲ್ಮಕ್ಯರ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ುಂ ವಸ್ಲಾ ುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಕೇವನ್ ಆಯ್ೊ ವಾಚ್ಯಾ ್ ಕುಂಕ್ಣಿ ಕಲ್ಮಕ್ಯರ‍್ುಂ ಪಯ್ ಏಕೊ ಕುಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್ಲೀರ್ತಕ್ ಆಪೊೊ ಚ್ ಆಕ್ಯರ್ ದಿೀವ್ನ್ ಪೆಾ ೀಕ್ಷಕ್ಯುಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಲಳ ಕ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಾ ಜಾಲೊೊ . ನ್ವೆುಂಚ್ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ರ್ತಚುಂ ಯುವಜಣುಂಕ್ ಆಕಷ್ಟ್ತ್ ಕರ್ತ್ ಆನಿ ಹ್ಯುಂತ್ತುಂ ಕೇವನ್ ಜಿಕ್ಯೊ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್.

ಯುನಾಯ್ಟ ಡ್‍ ಅರಬ್ ಎಮ್ರೇಟ್ಸ , ಒಮಾನ್, ಬ್ಳ್ಹಾ ೀಯ್್ , ಕುವೇಯ್ಟ ಆನಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಲಯ.ಲ್ ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ಉಗಾಡ ಸ್ರಕ್ ಹ್ಯಡೆಾ ತ್ ಕ್ಣೀ, ಕ್ವನ್ ಆಪಿೊ ುಂಚ್ ಪಾ ದಶ್್ನಾುಂ ಅಯಲ್್ುಂಡಾುಂತ್ ಆನಿ

ರ್ತಚಿುಂ ಲೊೀಕ್ಯಕ್ ಮೆಚ್ಯವ ಲಿೊ ುಂ ಪದ್ದ್ುಂ ಆಬೊಲ್ುಂ, ರ್ಥುಂಬೆ ರ್ಥುಂಬೆ, ತ್ತುಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್, ಖ್ಯನ್ ಖ್ಯನ್, ತೊವೆೊ ುಂ ಕ್ಯಳಿಜ್ ಸಂಸ್ರರ‍್ದಾ ುಂತ್ ಕುಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಮೊೀಗ್ಲುಂಕ್ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ಹ್ಯಡುುಂಕ್ ಸಕ್ಯೊ ಾ ುಂತ್. ಕೇವನ್ುಂಚ್ ತನೊ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲ್ಮಕ್ಯರ್ ತರಿೀ, ಕೇವನಾನ್ ಹರ್ ಕಲ್ಮಕ್ಯರ‍್ುಂಕ್ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದಿೀವ್ನ್ ರ್ತಚಾ ಬರ‍್ಬರ್ ವೇದಿ ಚಡಾೊ ಾ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ಜಾುಂವ್ನ ವೇದಿರ್ ವ ರ್ತಚ್ಯಾ ಆಲ್ಿ ಮಾುಂನಿ. ಕೇವನಾಕ್ ನ್ಹಿುಂಚ್ ಪ್ರಶುಂವ್ನ ರ್ತಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ಲೀರ್ತುಂತ್, ಬಗಾರ್ ಸಭಾರ್ ಯುವ ಸಂಘಟನಾುಂನಿ ಸ್ರುಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವವಧ್ ಹುದೆಯ ಸ್ರುಂಬ್ಳ್ಳ್್ ಯುವಜಣುಂಚ್ಯ ಮೊೀಗ್ ರ್ತಣುಂ ಸವಾ್ುಂಕ್ ದ್ದ್ಖಯೊ . ----------------------------------------------------

ಆೆಂಟಟ ಲ್ೊ , ಮಕಶ್ ಅೆಂಬಾನಿ ಆನಿ ನ್ವಾಾ ಮದಾ ಮ್ ವಗಾೆಚೆಂ ಡೊೀ೦ಗಪ್ಣ್ -ಫಿಲಿಪ್ ಮದಾರ್ಥೆ

ವವಾದ್ ಸದ್ದ್ುಂಚ್ಯ. ಆಮಾ್ ುಂ, ರ್ಜವಾಿ ಕ್ ಮಕ್ಯ್ ಲ್ ವಹ ರ್; ತರಿೀ, ಆಮ್ುಂ ಏಕ್ ವಹ ರ್ ಪುಣೀ ಬಸತ ಲ್ಮಾ ುಂವ್ನ ಆನಿುಂ ತಕ್್ ಅಖ್ಳರ್ ಕನಾ್ಸ್ರತ ನಾ, ಉಟ್ವ್ನಾರ್ತೊ ಾ ುಂವ್ನ.

ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ವಹ ಸ್ರ್ುಂ ಆದಿೊ ರ್ಜಾಲ್. ತ್ದ್ದ್್ ುಂ, ಹ್ಯುಂವ್ನ ಖರ್ತರ‍್ುಂತ್ ಸಕ್ಯ್ರಿ ಸ್ತಟ ೀಲ್ ಕಂಪನಿುಂತ್ ಕ್ಯಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ುಂ. ಸದ್ದ್ಯ ುಂ, ದನಾಿ ರ‍್ುಂ ರ್ಜವಾಿ ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್, ಆಮ್ 5-6 ಜಣ್ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತ ಮೆಳ್ತ ಲ್ಮಾ ುಂವ್ನ. ರ್ಜವಾತ ುಂ, ರ್ಜವಾತ ುಂ ರ್ಪೆಿ ಮಾತ್್ಲ್ಮಾ ುಂವ್ನ. ಚಡಾತ ವ್ನ, ಚ್ಯಲೊತ ವಷಯ್, ಹುನ್-ಹುನ್ ಖಬೊಾ . ಇುಂಡಿಯಚುಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ ವ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಷಯ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಳ್ಬ್ಲತ ುಂ ವಾದ್

ಏಕ್ ದಿೀರ್ಸ, ಮಕೇಶ್ ಅುಂಬ್ಳ್ನಿ ಆನಿುಂ ರ್ತಚಿ ಗ್ಲರೆಸ್ರತ ್ ಯ್ ಆಮೊೊ ವಷಯ್. ರ್ತಣುಂ ಬೊುಂಬ೦ಯ್ತ ಪೆಡರ್ ರಸ್ರತ ಾ ರ್ ಆಸ್ತೊ 1.12 ಎಕ್ಯಾ ಾ ಚಿ ಆರ್ಸತ ಆಪಿೊ ವಶಲ್ಮಯ್ ವಾಪುಾ ನ್ ಎಕ್ಯ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ನಾುಂವಾರ್ ಮೊಲ್ಮಕ್ ಘತಿೊ . ಹಿ ಆರ್ಸತ ವಖ್ಫ ಬೊಡಾ್ಚಿ. ಥುಂಸರ್ ಖ್ಲಜಾ ಮಸ್ತೊ ಮಾುಂನಿ ಚಲಂವೊೊ ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಆಸ್ಲಾ ಆಸ್ಲೊ ಲೊ. 2002 ಇಸವ ುಂತ್, ಹೊ ಜಾಗೊ ಅ೦ಬ್ಳ್ನಿನ್ 210.5 ಮ್ಲಿೊ ಯನ್ ರುಪಿಯುಂಕ್ ಬ್ಲತರ್ ಘಾಲ್ಮತ ನಾ, ರ್ತಚುಂ ಬಜಾರಿ ಮೊೀಲ್ ಸ್ರತ್ ವಾುಂಟ ಚಡ್‍ ಆಸೊ ುಂ. ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್, 1500 ಮ್ಲಿೊ ಯನ್. ಆಮೆೊ ಸವ್ನ್ ಸಕ್ಯ್ರ್, ತವಳೊೊ ಬ್ಲರ್ಜಪಿಚ್ಯ, ವಾಜ್-ಪೇಯ ಸುಂಟಾ ಲ್ ಸಕ್ಯ್ರ್ ವ ಮ್ಹ್ಯರ‍್ಷಟ ರಚ್ಯ ಕ೦ಗೆಾ ಸ್ರಚ್ಯ ವಲ್ಮರ್ಸ ರ‍್ವ್ನ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೆಶ್ ಮಖ್ಯಚ್ಯ ರ‍್ಜ್ಾ ಸಕ್ಯ್ರ್, ಆನಿುಂ ಶವ್ನ ಸನಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತಾ ಣಚರ್ ಆಸ್ತೊ ಬಾ ಹತ್ ಮುಂಬೈ ಮನಿಸ್ತಪಲ್ ಕಪೊ್ರೇಶ್ನ್ ಅುಂಬ್ಳ್ನಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಮಸ ುಂತ್ೊ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ನ್, ಮಕೇಶ್ ಆುಂಬ್ಳ್ನಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗಾಾ ಚರ್ ಆಪೆೊ ುಂ ಕಟೊಟ ಣ್ ಭಾುಂದುುಂಕ್ ಕಸಸ ಲಿ ಅಡ್ ಳ್ ಆಯೊ ನಾುಂ. ಕ್ಣತ್ುಂ ಸಕ್ ಡ್‍ ಅಡ್ ಳೊಾ ಆಯ್ಚೊ ಾ , ತೊಾ ನಿಣ್್ಯ್ ಕರವ್ನ್ , No Objection Certificate ಘವ್ನ್ , ಕಟೊಟ ಣಚುಂ ಬ್ಳ್ುಂದಪ್ ಸುರು ಕರುುಂಕ್, ಕೇವಲ್ 16 ಲ್ಮಕ್ ರುಪಯ್ ಲ್ಮಗೆೊ . ಹ ರ್ತಕ್ಯ ಚಿಲ್ೊ ರ್ ಪಯ್ಶ ! ಅುಂಟಿಲ್ಮೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ುಂ ಘರ್ ಬ್ಳ್ುಂದೆೊ ಲ್ುಂ ತ್ುಂ 27 ಮಾಳಿಯುಂಚುಂ ತರಿೀ, ಹಯ್್ಕ್ ಮಾಳಿಯ್ಚಿ ಉುಂಚ್ಯಯ್ ದೊೀನ್ ವಾುಂಟ್ವ್ಾ ುಂ ಪ್ರಾ ರ್ಸ ಚಡ್‍ ಆಸ್ರೊ ಾ ನ್, 60 ಮಾಳಿಯುಂ ಬರ‍್ಬರ್. ಹುಂ ಬ್ಳ್ುಂದ೦ವ್ನ್ ಕ್ಣತೊೊ ಖಚ್್ ಲ್ಮಗಾೊ ತ್ುಂ ಕಣಕ್ಣೀ ಕಳಿತ್ ನಾುಂ. ಆುಂದ್ದ್ಜ್ 2 ಬ್ಲಲಿೊ ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರ್ಲ್ೊ ರ್. ಫೊಬ್ಸ ್ ಪಮಾ್ಣುಂ 2011 ಇಸವ ುಂತ್ ಹ್ಯಹ ಚುಂ ಬ್ಳ್ಜಾರಿ ಮೊೀಲ್ 3 ಬ್ಲಲಿೊ ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರ್ಲ್ರ್. ಸಗಾಳ ಾ ಸಂಸ್ರರ‍್ುಂತ್ೊ ಹುಂ ಚಡ್‍ ಮಾಗ್ಲ್ ಘರ್. ಹ್ಯುಂತ್ತ ರ‍್ವೊುಂಕ್ ರ್ತಚುಂ 6 ಜಣುಂಚುಂ ಕುಟ್ವ್ಮ್ಸ: ತೊ, ಆವಯ್, ಬ್ಳ್ಯ್ೊ ಆನಿ ತ್ಗಾುಂ ಭುಗ್ಲ್ುಂ! ರ್ಜವಾಿ ಮೆಜಾರ್ ಬಸೊ ಲ್ಮಾ ಆಮಾ್ ುಂ ವಯೊ ರ್ಜಾಲ್ ಜಿವ ಜಿವ ಖಬರ್ ದೆಕುನ್ ವಾದ್

ವೆಗೊಳ ಚ್. ಏಕ್ಯೊ ಾ ನ್, ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ಘರಣಾ ುಂತ್ ಜಲೊಾ ನ್, ಸಕ್ಯ್ರಿ ಸ್ಲ್ ಲ್ಶ್ಪ್ ಘವ್ನ್ , ಆಪಿೊ ಎುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್ ಪದಿವ ಜ್ಯಡೆೊ ಲ್ಮಾ ನ್ ತಕ್್ ಅಶುಂ ಮಾುಂದೆೊ ುಂ: ಹಿ ಲ್ರ್ಜಚಿ ರ್ಜಾಲ್. ಮುಂಬಯ್ತ ಕ್ಣತಿೊ ುಂ ಜ್ಯಪಿಡ ಆಸ್ರತ್, ಪೆಡರ್ ರಸ್ರತ ಾ ಕ್ ಲ್ಮಗೊನ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ಸವ್ನ್ ರಸ್ರತ ಾ ುಂಚಾ ರ್ ಕ್ಣತೊೊ ಲೊೀಕ್ ಫುಟ್ ಪ್ರತಿಚರ್ ನಿದ್ದ್ತ . ಹುಂ ಏಕ್ status symbol ಮಾತ್ಾ . ರತನ್ ಟ್ವ್ಟ್ವ್ನ್ ಲ್ಗ್ಳನ್ ಅ೦ಬ್ಳ್ನಿಚ್ಯಾ ಮ್ನೊಸ್ತತ ತಿಚಾ ರ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯೊ ುಂ. ಆಮಾೊ ಾ ಗ್ಲರೆಸ್ರತ ುಂಕ್ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂಚಿ ಸಹ್ಯನುಭೂತಿ ನಾುಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹುಂ ಘರ್ ಏಕ್ ಸ್ರಕ್ಸ . ರ್ತುಂತ್ತುಂ ರ‍್ವೆತ ಲ್ಮಾ ನ್, ಸಕಯ್ೊ ಕ್ಣತ್ುಂ ದಿಸ್ರತ ತ್ುಂ ಗ್ಳಮಾನ್ ಕ್ಲ್ಮಾ ರ್, ಲ್ಜ್ ಭಗಾರ್ಜ. ಹಿ ಸ್ತತ ತಿ ಬದಿೊ ಕರುುಂಕ್ ಆಪೆಿ ುಂ ಕ್ಣತ್ುಂ ಕರಿಯ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿುಂತಿರ್ಜ. ಹೊ ಪೆಲ್ಮಾ ಹಿರ್ತ ವಾದ್ (altruism) ರ್ತಣುಂ ವಸ್ರತ ರುನ್, ಏಕ್ ಭಾಶ್ಣ್ ದಿಲ್ುಂ.

ಹ್ಯಾ ಮ್ನಾಶ ಾ ಕ್ ಕಂಪೆನಿ ತಪೆ್ನ್ interview ಕನ್್ recruit ಕರ್ತ್ನಾ ರ್ತಚಿ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಪರಿಸ್ತತ ತಿ ಮಾಹ ಕ್ಯ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿೊ . ದೆಕುನ್ುಂಚ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್, ಹ್ಯುಂವೆುಂ ರ್ತಕ್ಯ hire ಕ್ಲ್ೊ ುಂ. ತಿ ತವಳ್ 5-6 ವಹ ಸ್ರ್ುಂ ಪನಿ್ ರ್ಜಾಲ್. ಬರೊ ಸಂಬ್ಳ್ಳ್ ಆಸೊ ಲ್ಮಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತಾ ುಂಕ್ ಏಕ್ ಉಲೊಟ ವಾದ್ ಹ್ಯುಂವೆುಂ ಮಖ್ಯರ್ ದವಲೊ್: ಅುಂಟಿಲ್ಮೊ ತಸಲ್ುಂ ಘರ್ ಮಕೇಶ್ ಅುಂಬ್ಳ್ನಿನ್ ಆಪ್ರೊ ಾ ಚ್ ಪಯಶ ುಂನಿ ಬ್ಳ್ುಂದ್ದ್ೊ ೦, ರ್ತಣುಂ ಆಪಿೊ ಸಂಪತಿತ ಕ್ಣತ್ುಂ ಕಚಿ್? ಪುುಂಜಾವ್ನ್ ದವಲ್ಮಾ ್ರ್ ಕಣಕ್ ಫಾಯ್ಚಯ ? 21 ಕರೊಡ್‍ ಪ್ರಾ ರ್ಸ ಚಡ್‍ ಪಯ್ಶ ಘವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಅಶ್ಾ ಮ್ಸ ಚಲ್ಯ್ತ ಲ್, ಸವಾಯ್ಚ್ಯಾ suburb-ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾ ತ್ ಆಸತ ಲ್. ಕಟೊಟ ೀಣ್ ಬ್ಳ್ುಂದುುಂಕ್ ಕ್ಯಮೆಲಿ ಇುಂಡಿಯಚಚ್. 5-6 ಕ್ಣರ್ತೊ ಾ ರ್ರಿಬ್ ಕ್ಯಮೆಲ್ಮಾ ುಂಕ್ ಕ್ಯಮ್ಸ ಮೆಳ್ಳ ುಂ ಕಣಿ ? 6

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಳಿಯುಂನಿ ದವಲ್್ಲಿುಂ ರ್ತಚಿುಂ ಕ್ಯರ‍್ುಂ ಉರ್ತಿ ದನ್ ಕತ್್ಲ್ಮಾ ುಂಕ್ ಕ್ಣತಿೊ ಜ್ಯೀಡ್‍ ಜಾಲ್ಮಾ ಆಸತ ಲಿ? ವಯೊ ಾ ನ್, 600 ಮ್ನಿರ್ಸ ಅಮ್ಟ ಲ್ಮೊ ುಂತ್ ಕ್ಯಮ್ಸ ಕರ್ತ್ತ್: ಹ ಸಗೆಳ ದುಬೆಳ ವ ಮ್ದಾ ಮ್ಸ ವಗಾ್ಚ. ರ್ತುಂಕ್ಯ೦ ಕ್ಣತೊೊ ಸ್ರುಂಬ್ಳ್ಳ್ ತೊ (ವ ರ್ತಚಿ ಕಂಪನಿ) ದಿರ್ತ ಆಸತ ಲಿ? ಮನಿಸ್ತಪ್ರಲಿಟಿಕ್, ಕ್ಣತ್ೊ ಲ್ಮಖ್ ವಾಷ್ಟ್ಕ್ ತಿವೊ್ (Property Tax) ಭರ್ತ್ತ್? ವಹ ಯೊ ಾ ನ್, ಕ್ಣತಿೊ ವೀಜ್ ಆನಿ ಉದ್ದ್ಕ್ ವಾಪರ್ತ್ತ್? ಕರೊಡಾುಂನಿ ವೀಜ್ ಬ್ಲಲ್ೊ ಆನಿ ಲ್ಮಕ್ಯುಂಚುಂ ಉದ್ದ್್ ಬ್ಲಲ್ೊ . ರ್ತಚ್ಯಾ ತಿೀನ್ ಹಲಿಕಪಟ ರ‍್ುಂಕ್, ಜಾುಂವೊೊ ಸವ್ನ್ ಖಚ್್ ಥೊಡೆ ಕರೊಡ್‍! ಕ್ಣರ್ತೊ ಾ ಕರೊಡಾುಂನಿ ತೊ ಸಕ್ಯ್ರ‍್ುಂಕ್ ಟಕ್ಸ ಭರ್ತ್ ಕಣಕ್ ಕಳಿತ್? ಪಯಶ ಾ ುಂಕ್ ಇುಂಗೆೊ ಜಾುಂತ್ currency ಮ್ಹ ಣತ ತ್. ಕರೆುಂಟ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ವಾಹ ಳ್ೊ ುಂ. ಪಯ್ಶ ಏಕ್ಯ ಬೊಲ್ಮಸ ುಂತ್ೊ ುಂ ವಾಹ ಳೊನ್ ಆನೆಾ ಕ್ಯೊ ಾ ಕ್ ಗೆಲ್ಮಾ ರ್ ಮಾತ್ಾ ಸಮಾರ್ಜಚಿ economy ಸುದ್ದ್ರ್ತ್. ಪಯ್ಶ ಖಚ್್ ಕನಾ್ರ್ತೊ ಾ ವಾ ಪೆಲ್ಮಾ ಕ್ ದಿನಾಸ್ರತ ನಾ ರ‍್ುಂವಾೊ ಾ ಮ್ನಾಶ ವವ್ುಂ ಸಮಾಜ್ ಪ್ರಟಿುಂ ಉರ್ತ್.

ದೊೀನ್ ವಾುಂಟ ಜಾಲೊ. ಹೊ ಪೆಗೊ್ ಲ್ಮಬತ ಚ್, ರ್ತಣುಂ ಆಪೆೊ ುಂ ಹೊುಂಡಾ ಸ್ತವಕ್ ಕ್ಯರ್ ಬದುೊ ನ್, ತವಳ್ ಟೊಯ್ಚಟ್ವ್ ರ್ಶರೂಮಾುಂತ್ೊ ುಂ ಭಾರಿಚ್ ಮಾಹ ಗ್ಲ್ 4 WD SUV 150 ಹಜಾರ್ ರಿಯಲ್ ರಖಮ್ಸ ದಿೀವ್ನ್ ಘತ್ೊ ುಂ. ತವಳ್, 45 ಹಜಾರ್ ರಿಯಲ್ಮಕ್ ಸ್ರಧುಂ ಸಲೂನ್ ಕ್ಯರ್ ಮೆಳ್ತ ಲ್ುಂ. 100 ಹಜಾರ್ ರಿಯಲ್ ಕೇವಲ್ status symbol ಜಾವ್ನ್ ತ್ತುಂವೆುಂ ಖಚ್್ ಕ್ಲೊಯ್. ತ್ 100 ಹಜಾರ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ ಲ್ರ್ಿ ಗ್ 15 ಲ್ಮಕ್ ರುಪಯ್ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂ ಭುಗಾಾ ್ುಂಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ ಶಕುಂಕ್ ಉಪ್ ತ್್ ಆಸೊ . ವಾ ಖುಂಚ್ಯಯೀ ಅನಾಥ್ ಆರ್ಶಾ ಮಾಕ್ ದ್ದ್ನ್ ದಿಲ್ಮಾ ರ್ 100 ಭುಗಾಾ ್ುಂಚ್ಯ ಖಚ್್ ವೆತೊ ಮಕೇಶ್ ಅುಂಬ್ಳ್ನಿನ್ ರ್ತಚ ಪಯ್ಶ ಕಶ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂಕ್ ದಿವೆಾ ತ್ ಮ್ಹ ಣತ ಲ್ಮಾ ತ್ತವೆುಂ ಕ್ಣತ್ುಂ ಕ್ಲ್ುಂ-ಯ್? ತ್ತರ್ಜುಂ ಢುಂಗ್ಲಪಣ್ ಚಿುಂತ್ತನ್ ಪಳ್. ರ್ತಾ ದಿಸ್ರ ಉಪ್ರಾ ುಂತ್, ಹೊ ಗೆಾ ರ್ಸತ ಜಾಲೊೊ ದುಬೊಳ ಮ್ನಿರ್ಸ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮೆಜಾರ್ ರ್ಜುಂವ್ನ್ ಆಯ್ಚೊ ನಾುಂ! ಹುಂ ಮ್ಹ ಕ್ಯ ಕ್ಯುಂಯ್ ನ್ವೆುಂ ನ್ಹಿುಂ. ಮ್ಹ ಜಾಾ ಜಿೀವನಾುಂತ್ ಪೆಲ್ಮಾ ಚಿ ಮ್ಜತ್ ಆನಿ ದ್ದ್ನ್ ಘವ್ನ್ , ಆರ್ತುಂ ಮ್ದಾ ಮ್ಸ ವಗಾ್ಕ್ ಸವ್ಲಿೊ ುಂ ಹ್ಯುಂವ್ನ ಪಳ್ರ್ತುಂ. ಆಪೆೊ ಪ್ರಟೊ ದಿೀರ್ಸ ವಸ್ಲಾ ನ್, ರ್ೀ೦ಗ್ಲಪಣ್ ಆಪ್ರಿ ಯ್ತ ಲ್ ಆಸ್ರತ್, ದೆಕುನ್, ಆಮಾೊ ಾ ಭಾರರ್ತುಂತ್, left liberal ಸ್ತದ್ದ್ಧ ುಂರ್ತಕ್ ಖ್ಯಯ್ಸ ನಾುಂ! ----------------------------------------------------

“«±Àé PÉÆAPÀt ¹Ûçà ±ÀQÛ «Ä±À£ï” 5 ªÉà ¥ÀAUÀqÀ ²ªÀt vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀ

ಮ್ಹ ಜಾಾ ವವಾದ್ದ್ಕ್ ಮಾುಂದುುಂಕ್ ಕಣ ತಯರ್ ನಾತ್ೊ : ಮಕೇಶ್ ಅುಂಬ್ಳ್ನಿನ್ ಹುಂ ಘರ್ ಬ್ಳ್ುಂದ್ದ್ೊ ತ್ುಂ conspicuous consumption. ತ್ ಪಯ್ಶ ದುಬ್ಳ್ಳ ಾ ುಂಕ್ ವಾುಂಟಿರ್ಜಚ್ ಆಸೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಹುಮ್ತ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಗೆಲ್ುಂ, ಮ್ಹ ಜಾಾ ಸ್ರುಂಗಾರ್ತಾ ುಂ ಮ್ದ್ದ್ೊ ಾ ಬರಿ ದುಬೊಳ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ರೊ ಾ ಕ್ ವಹ ಡೆೊ ುಂ ಏಕ್ ಪಾ ಮೊಶ್ನ್ ದಿಲ್ುಂ; ರ್ತಚ್ಯ ಸ್ರುಂಬ್ಳ್ಳ್ 50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀĪÁ¼ÉÆ


¸ÀvÀàçAiÉÆÃd£À WɪÀZÉ DªÀÄUÉ¯É ºÁvÁAvÀ D¸Á. C²A ²©gÁZÉÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ «ªÀj¹¯É. zÀĨÉÊZÉ ²æêÀÄw «ÃuÁ ¸ÀĨsÁ±ï ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ ºÁ¤ß PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÉ CzsÀåPÀëvÁ WÉvÀ¯ÉA. ºÀgÀ JPÀ¯Á¤ ±ÀÈzÉÞãÀ ²PÀÄ£À ¸Àé GzÉÆåÃUÀ PÀgÀ£ÀÄ fêÀ£ÁAvÀ AiÀıÀ¹é eÁªÀPÁ C²A ¸ÁAUÀÄ£ÀÄ «AUÀqÀ «AUÀqÀ ²ªÀuÉ «µÀAiÀiÁ §zÀÝ® w¼ÀĪÀ½PÁ ¢ÃªÀ£À ±ÀĨsÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ²©gÁyðA¤ vÁAUÉ¯É C£ÀĨsÀªÀ ªÁAlÄ£À WÉvÀ¯ÉA. ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉA¤ ²©gÁAvÀ ZÀ¯É¯É ªÉªÉUÀ¼É ¸ÀázsÉðAvÀ fPÀé¯É¯ÉAPÀ E£ÁªÀÄ ªÁAl¯ÉA. D¤ ¸ÀªÀ𠲩gÁyðAPÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¢ÃªÀ£ÀÄ C©ü£ÀAzÀ£À PɯÉA. «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë ²æà §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ G¯ÉƪÀ£ÀÄ ²©gÁyðA¤ ²ªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃwAvÀ ²Q¯É «zÉå gÁ§AiÀÄ£Á² ªÀÄÄPÁgÀ¸ÀÄ£À ºÉÆgÀPÁ D¤ ¸ÀévÀB ¸Àé GzÉÆåÃUÀ ¥ÁægÀA¨sÀ PÀgÀ£À ¸À§® eÁªÀPÁ C²A ¸ÁAUÀ¯ÉA..

PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À D¤ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥ÀæwµÁ×£À, «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀwãÀ “«±Àé PÉÆAPÀt ¹Ûçà ±ÀQÛ «Ä±À£ï” 5 ªÉà ¥ÀAUÀqÀ “²ªÀt vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀ’ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀĪÁ¼ÉÆ ¢. 29-062019 vÁPÉðgÀ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ ºÁAUÁ ZÀ¯ÉèA. ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉ eÁªÀ£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ CqÉÆéPÉÃl ²æêÀÄw C¤vÁ QtÂ, ºÁ¤ß G¯ÉƪÀ£ÀÄ Df ¨ÁAiÀÄ® ªÀÄ£À±ÁAPÀ dUÀvÁåAvÀ ªÉªÉUÀ¼É PÉëÃvÁæAvÀ £ËPÀj AiÀiÁ GzÉÆåÃUÁZÉ ªÀĸÀÛ EvÀ¯É CªÀPÁ±À D¸Á. ºÁeÉ

‘«±Àé PÉÆAPÀt ¹Ûçà ±ÀQÛ «Ä±À£ï’ ¸ÀAZÁ®Q ²æêÀÄw VÃvÁ ¹. Qt£À ¸ÁéUÀvÀ PɯÉA D¤ PÁgÁåUÁgÁZÉ §zÀÝ® ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¢ÃªÀ£À ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ GvÀæ G®¬Ä°Aa. «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á Dgï. Qt £À ²ªÀuÉ «µÀAiÀiÁgÀ vÁAUÉ¯É C©ü¥ÁæAiÀÄ ¢ªÀ£ÀÄ ²ªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃw DAiÀÄZÉ PÁ¯ÁgÀ ªÀĸÀÛ CUÀvÀå eÁªÀ£À D¸Á C²A ²©gÁyðAPÀ «ªÀgÀt ¢¯ÉA D¤ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¥Àðt PɯÉA. ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉAPÀ AiÀiÁzÀ¹ÛPÁ ¢ÃªÀ£À ªÀiÁ£À ¢¯ÉA. -------------------------------------

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಜಟ್ ಟವಿರ ಪ್ಳವ್ಕೆ ಘಂಟೆಭರ ದಿೀವ್ಕೆ ಧ್ಯಾ ನ್ ಆಕೆ್ ೀಕ್ ಸ್ರೆಂಗ್ನೊ ೆಂ ಇತೊ ೆಂಚ್ ಬಡಾೊ ಟ್ ದುಬಾು ಾ ಮನಾಾ ನ್ ವಿಡಂಬನ್ ಕೊರ‍್ಡಾೆಂಚೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ೆ ವಾಯ್ದಾ ಾ ೆಂಚೆಂ ಸಕೆರಾಚ್ಯಾ ಕಯ್ದಾ ಾ ೆಂಚೆಂ ವಹ ಡಾೆಂಚ್ಯಾ ಫ್ತ್ಯ್ದಾ ಾ ೆಂಚೆಂ ನಾ ಆಮಿೊ ಭುಕ್ ಬದಲಾಯ ನಾ ಕೆದಿೆಂಚ್ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಯ ಅಪ್ರ್ ಪ್ ಅಸಿೊ ಕೊಮಿಡಿ ಪ್ಳೆಂವ್ಕಕ ಖುಶಿ ಜಾತಾ *ರಿಚಿೊ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ 55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಕ್ಣಷ ಣ್ ಕೆಂದಾಪುರ ರ‍್ೀಟರಿ ಪ್ದರ್್ ಹಣ್ ಸಮಾರಂಭ್

ಸಂಭಾ ಮಾುಂತ್ ಉಲ್ಯತ ಲೊ. ಜಿಲ್ಮೊ ರೊೀಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಶಲ್ಮ ಇ-ಲ್ನಿ್ುಂಗ್ ಆನಿ ಸಕ್ಯ್ರಿ ಮೊರ್ಚರಿ ಸೌಲ್ಭಾ ರ್ತ ಕ್ಯಣಕ್ ಕ್ಯಯ್ಕಾ ಮಾಕ್ ತೊ ಮಖ್ಳಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವಾ್ ಯಲೊೊ . ರೊೀಟರಿುಂತ್ ಆನಿಕ್ಣೀ ಸ್ರುಂದ್ದ್ಾ ುಂಕ್ ಭತಿ್ ಕರುನ್ ಜಾಯ್, ಸಮಾಜಾುಂತ್ ಆಮ್ುಂ ಕಣಕ್ಣೀ ಪ್ರಟಿುಂ ದವುಾ ುಂಕ್ ನ್ಜ್ಯ. ಕಣಕ್ಣೀ ಹಲ್್ ಕನ್್ ಪಳ್ನಾಸ್ರತ ರೊೀಟರಿುಂ ಸ್ರುಂದೆಪಣ್ ವಾಡಂವ್ನ್ ಜಾಯ್. ಕ್ಯಳಿಜ್ ನಿತಳ್ ದವನ್್ ನಿತಳ್ ಮ್ನಾನ್ ಬರೆುಂ ಕರುನ್ ರೊೀಟರಿ ಸ್ರಾ ಪಕ್ ಪ್ರವ್ನೊ ಹ್ಯಾ ರಿಸ್ರಚ್ಯಾ ತರ್ತವ ುಂನಿ ಜಿಯ್ವ್ನ್ ಸವ್ನ್ ಸಫಲ್ ಕರುುಂಕ್ ಜಾಯ್" ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ತಣುಂ ರೊೀಟರಿ ಸ್ರುಂದ್ದ್ಾ ುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

"ಹ್ಯುಂವ್ನ ರೊೀಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೀವಾ್ದಿತ್ ಜಾಲ್ಮುಂ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ಆಮ್ುಂ ಸಮ್ರ್ಜಕ್ ಬರೆುಂ ಕಯ್ುಂ. ತ್ನಾ್ ುಂ ಆಮ್ ಸವಾ್ುಂ ಆಶೀವ್ದಿತ್ ಜಾರ್ತುಂವ್ನ. ಸಮಾಜಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಿೊ ುಂ ಉತಿತ ೀಮ್ಸ ಯ್ಚೀಜನಾುಂ ಆಸ್ರ ಕರುನ್, ರ್ತಕ್ಯ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲಿೊ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸಹ್ಯತ್ ದೇವಾಚಾ ದಯ್ನ್ ಆಮ್ೊ ಕಯ್್ತ್" ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಡಾ| ವನ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೈ ಆದೊೊ ರ್ವನ್್ರ್ ಈಷ್ಟ -ವೆರ್ಸಟ ಕಂಟಿಾ ಕೊ ಬ್ಳ್ುಂತ್ ರ್ಜಲ್ಮಯ್ 4 ವೆರ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ನ್ವಾಾ ಅಧಕ್ಯರಿುಂಚಿ ಬಸ್ರ್ ಸ್ತವ ೀಕ್ಯರ್

ರೊೀಟರಿ ದಕ್ಣಿ ಣ್ ಹ್ಯಚ್ಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜ್ಯನ್ಸ ನ್ ಡಿ’ಅಲ್ಾ ೀಡಾ, ಡಾ| ವನ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೈ ರ‍್ಯ್ಕರ್ ಹ್ಯಣುಂ ನ್ವೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯತ್ ಜಾಲ್ಮೊ ಾ ದೇವರ‍್ಜ ಕ್.ಕ್ ಆಪೊೊ ಹುದೊಯ ಹಸ್ರತ ುಂತರ್ ಕರುನ್ ರ್ತಣುಂ ಹುದೊಯ ಸ್ತವ ೀಕ್ಯರ್ ಕ್ಲೊ. ಗೆಲ್ಮಾ ವಸ್ರ್ಪರಿುಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ರ್ಯ್ ಸಮಾರ್ಜುಂತ್ ಬರೆಪಣ್ ಕತ್್ಲ್ಮಾ ುಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಬರೆುಂ ಮಾಗೆೊ ುಂ. ----------------------------------------------------

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine, Published from Milay, Italy. Eidted and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkan...

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine, Published from Milay, Italy. Eidted and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkan...