Page 1

!

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 26

ಜೂನ್ 20, 2019

ಕೊೆಂಕಣೆಂತ್ಲ ೆಂ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ತಾಲೆಂತ್ರ

ಸಂಗೀತ್ರ ವಿಶಾರದ್ ರೀಶನ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕಣೆಂತ್ಲ ೆಂ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ತಾಲೆಂತ್ರ ಸಂಗೀತ್ರ ವಿಶಾರದ್ ರೀಶನ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ತಾಣೊಂ 2002 ತೊಂ 2012 ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್ 10 ವಸ್ಥಿೊಂ ಪ್ರದ್ಯಾ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ರ್ಟಟ್ಯು ಶನ್ಿ , ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಆಡಳ್ವರ ು ಸಹಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನಾ ಕೆಲಾ.

ರೋಶನ್ ಫ್ರಾ ನ್ಸಿ ಸ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿವಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಫ್ರಮಾದ್ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋ ಮೆಸ್ತ್ರ ಿ, ದಿಗ್ದ ಶಿಕ್ ಆನ್ಸ ಸಂಗೋತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಿ. ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ ತೊ ಆಳ್ವಾ ಸ್ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ರ್ಟಟ್ಯು ಶನ್ಿ , ಮೂಡ್‍ಿದಿಾ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಇೊಂಗೊ ಷ್ಟ ಭಾಸ್ ಆನ್ಸ ಸ್ಥಹತ್ು ಪ್ರಾ ಧ್ಯು ಪ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ಥ. 1996 ಇಸ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ’ಸ್ತರ್-ರಂಗ್’ ಸಂಗೋತ್ ವಿದ್ಯು ಮಂದಿರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನ್ಸ ಭಾರತೋಯ ವಿದ್ಯು ಭವನ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕಯ್ತರ , ದಿಗ್ದ ಶಿನ್ ದಿತಾ ಆನ್ಸ ಏಕ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಿ ತೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ.

ರೋಶನಾಚೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ೊ ೊಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಫ್ರಮಾದ್ ಸೊಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜೊಂತ್. ತಾಣೊಂ ಥಂಯಿ ರ್ ಿ.ಕಮ್. ಡಿಗಾ ಆಪ್ರಾ ಯ್ಸೊ . ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ತಾಣೊಂ ಇೊಂಗೊ ಷೊಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಕೆಲ್ೊಂ. ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೋಯ ಗಾೊಂಧವಿ ಮಹವಿದ್ಯು ಲಯ್, ಮೊಂಬಯ್, ಮಹರಾಷ್ಟ್ ಿ ಹೊಂಗಾಸರ್ ರೋಶನಾಕ್ ಸಂಗೋತ್ ವಿಶಾರದ್ ಪ್ದಿಾ ಮೆಳಿು ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತ್ ತಾಳ್ವು ೊಂತ್ ಆನ್ಸ ವಾಾ ಜಾೊಂತಾಾ ೊಂರ್ಚ್ು ಸಂಗೋತಾೊಂತ್.

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೋವಾಚಿ ಗಾೊಂಟ್ ಕಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಫ (1950-1970) ಚಿೊಂ ಹೊಂದಿ ಪ್ದ್ಯೊಂ ತಾರ್ಚ್ು ಮೊಗಾಚಿೊಂ ಜಾಲ್ಫೊಂ ಅಸ್ವೊಂ ತೊ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಭಾರತೋಯ ವಿದ್ಯು ಭವನಾಕ್ ತಾಚಿ ತ್ರ್ಭಿತ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ತಾಳ್ವು ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ ಜೊಡೊಂಕ್ ಗೆಲ. ಥಂಯಿ ರ್ ತಾಣೊಂ ವಿದ್ಯಾ ನ್ ಕೆ. ಎಮ್. ದ್ಯಸ್ಿ ಥಾವ್ನ್ ತ್ರ್ಭಿತ ಜೊಡಿೊ . ತಾಣೊಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಫ್ ಫೈನ್ ಆಟ್ಿ ಿ, ಜೂನ್ 6, 1994 ಇಸ್ವಾ ೊಂತ್ ಸ್ವರ್ವಿನ್ 12 ವಸ್ಥಿೊಂಭರ್ ವಿದ್ಯಾ ನ್ ಕೆ. ಎಮ್. ದ್ಯಸ್ಿ ಹಚು ಥಾವ್ನ್ ತ್ರ್ಭಿತ ಜೊಡಿೊ . ಆಜ್ ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಮಾಜಾೊಂತ್ ಏಕೊ ಚ್ ಸಂಗೋತ್ ವಿಶಾರದ್ (ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೋಯ್ ಮಟ್ಟ್ ರ್) ಡಿಗಾ ಮೆಳ್‍ಲಲೊ ಏಕ್ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ತಾಳ್ವು ಸಂಗೋತಾಾ ರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ. ತೊ ವಿದ್ಯಾ ನ್ ಎನ್. ವಿ. ಮೂತಿ ಹಚು ಖಾಲ್ 9 ವಸ್ಥಿೊಂ ತ್ಬ್ಲೊ ಖೆಳೊಂಕ್ಲೋ ಶಿಕಾೊ .

1994 ಇಸ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ರೋಶನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಸ್ವೊಂ ಠೋಕಾತ್ಮ ಕ್ ಬರವಾಪ ೊಂತ್ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆತೊೊ . ಸಂಗೋತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಿ ತ್ಸ್ವೊಂ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಶನಾಕ್ ಬರೋ ಅನುಭವ್ನ ಆಸ್ಥ. ರೋಶನಾನ್ ತಾಚೊಂಚ್ ’ಸ್ತರ್’ರಂಗ್’ ಸಂಗೋತ್ ವಿದ್ಯು ಮಂದಿದ್ಾ (ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಫ್ ಫೈನ್ ಆಟ್ಿ ಿ), ಕದಿಾ , ಮಂಗ್ಳು ರಾೊಂತ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನ್ ಕೆಲಾೊಂ. ರೋಶನ್ ಫ್ರಾ ನ್ಸಿ ಸ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ದೇವಾಧೋನ್ ಕ್ಲೊ ಫಡ್‍ಿ ಆನ್ಸ ಸ್ವವಿಾ ನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹೊಂಕಾೊಂ 1970 ವೆರ್ ಕದಿಾ , ಮಂಗ್ಳು ರಾೊಂತ್ ಜಲಾಮ ಲ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಮಿಲಾಗಾ ಸ್ ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾೊಂತ್ ಆಪ್ೊ ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಯರ ಚ್ ಇೊಂಗೊ ಷ್ಟ ಭಾಷೊಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಕರುೊಂಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಫ್ರಮಾದ್ ಸೊಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಕ್ ಭತಿ ಜಾಲ ಆನ್ಸ ಆಪ್ಲೊ ಡಿಗಾ ಜೊಡಿೊ . ತಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿ -ಮಿೋನಾ ರೆಿೊಂಬಸ್ಥಚೊಂ ಕೊಂಕ್ಲಾ ಸಂಗೋತ್ ಮಾ ಳ್ವು ರ್

ತಾಣೊಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತ್ ಮೇಳ್‍ಲ ಮಾೊಂಡನ್ ಹಡ್‍ಲ್ೊ ಆಸ್ಥತ್ ತ್ಸ್ವಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಮಾಜೊಂತಾೊ ು ೊಂಕ್ ತೊ ಆಪ್ರಾ ಕ್ ವೇಳ್‍ಲ ಮೆಳ್ವ್ ನಾ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತ್ ತಾಳ್ವು ೊಂತ್ ಆನ್ಸ ವಾಾ ಜಾೊಂತ್ಾ ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ ತೊ ತ್ರ್ಭಿತ ದಿತಾ. ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ ತೊ 30 ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಆಪ್ರೊ ು ’ಏಕ್ ಕಾೊ ಸ್ೂಮ್’

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥೊಂದ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ. ತಾಚಿ ಗಾೊಂವಿಿ ರೋತ್ ಖಯ್ತಲ್ ಆನ್ಸ ತ್ರಣ ಥರಾಚೊಂ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತ್. ಸಗ್ಿೊಂ ಮಾದರಚೊಂ ಗಾಯನ್ ತಾಚಿ

ಶಾಲಾೊಂತ್ - ’ಸ್ತರ್-ರಂಗ್’ ಸಗೋತ್ ವಿದ್ಯು ಮಂದಿರ್, ಕದಿಾ , ಮಂಗ್ಳು ರಾೊಂತ್ ತ್ರ್ಭಿತ ದಿೋವ್ನ್ ಆಸ್ಥ. ಥೊಡಿೊಂ ತಾಚಿೊಂ ಸಂಗೋತ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥತ್ - ರೋಜರ್ ರೆಿೊಂಬಸ್, ಶಾಲನ್ ಪ್ಲೊಂಟೊ, ಕೆೊ ಮೆೊಂಟ್ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್, ಎಲ್ ನ್ ಪ್ಲೊಂಟೊ, ವೆಲ್ಫೋಟ್ಟ ಲೋಬೊ, ಸ್ಥು ಮಿ ನ್ ಕುವೆಲ ಆನ್ಸ ಲ್ಫಶಾ ಡಿ’ಸ್ತ್ಲಾಾ . ರೋಶನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಇೊಂದೋರ್ರ್ಚ್ು ಉಸ್ಥರ ದ್ ಅಮಿರ್ ಖಾನಾರ್ಚ್ು ಸಂಗೋತ್ ಕುಟ್ಟಮ ಚೊ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನ್ು ೋಕ್ ವಿಶೇಷ್ಟತಾ. ಸಂಗೋತ್ಶಾಸ್ರ ಿ ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಚ್ ಆಪುಭಾಿಯ್. ಸಂಗೋತಾವಯ್ಾ ಲೇಖನಾೊಂ ಬರಂವಾಿ ು ೊಂತ್ ರೋಶನ್ ಬರಚ್

ನಾೊಂವಾಡ್ಲೊ ಆನ್ಸ ತೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೋಯ್ ರೇಡಿಯ್ಲರ್ ತೊ ಉಲಯ್ತರ . ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ ತೊ ಏಕ್ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೂಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಥ - ವಿೋಸ್ಥವಾು ಶಸರ ಮಾನಾಚ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ತಾಳ್ವು ಸಂಗೋತಾಾ ರ್, ಆನ್ಸ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಸ್ಥರ ದ್ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್, ಇೊಂದೋರ್ ಹಚಿ ಜಣು ಚರತಾಾ .

ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಇೊಂಗೊ ಷ್ಟ ಪ್ರಾ ಧ್ಯು ಪ್ಕ್ ತ್ರೋ, ಸಂಗೋತ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ತಾಚೊ ಪ್ಾ ಥಮ್ ಮೊೋಗ್.

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕೆಿ ೊಂ ಆನ್ಸೊಂ ಶಿಕಂವೆಿ ೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವಾೊ ತಾಚೊ ಜಣು ಶೆವಟ್. ತೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲಲೊ ಸ್ತಟೊ ವೇಳ್‍ಲ ಶ್, ಶಿಕೊಂಕ್, ಶಿಕಂವ್ನಕ ಆನ್ಸ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತ್ ಆಯ್ಲಕ ೊಂಕ್ ಖಚಿಿತಾ. ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ 25 ವಸ್ಥಿೊಂ ಸಂಪ್ಯ್ಸಲೊ ರೋಶನ್ ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತಾೊ ು ಸವ್ನಿ ಸಂಗೋತ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಋಣಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಮಾ ಣ್ಟ್ . ವಿೋಜ್ ಹು ಸಂದರ್ಿೊಂ ರೋಶನಾಕ್ ಉಲಾೊ ಸ್ತ್ತಾ ಆನ್ಸ ಫುಡ್ಲೊ ು ಜೋವನಾೊಂತ್ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ. ವಿಲ್ಫಿ ಆನ್ಸ ಮಿೋನಾ ರೆಿೊಂಬಸ್ಥೊಂಚೊ ಕಟ್ಟ್ ಮೊೋಗ ರೋಶನ್, ಆಪ್ರಾ ಕ್ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಕುಟ್ಟಮ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲಲಾೊ ು ಬೆಸ್ಥೊಂವಾೊಂಕ್ ಉಪ್ರಕ ರ್ ಆಟಯ್ತರ . ತಾಕಾ ಕ್ಲತೊಂಯ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ವು ತ್ರ್ ತೊ ವಿಲ್ಫಿ -ಮಿೋನಾ ರೆಿೊಂಬಸ್ಥೊಂರ್ಚ್ು ಉತರ ೋಜನಾನ್ ಮಾ ಣೊನ್ ತೊ ಸ್ಥೊಂಗಾರ ತ್ಸ್ವೊಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ -ಮಿೋನಾ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಹೊಂಚೊ ನಾತು ರೋಜರಾಕ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕಂವ್ನಕ ಆಪ್ರಾ ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲಲ್ೊ ೊಂ ಏಕ್ ಭಾಗ್ಚ್ ಮಾ ಣ್ ತೊ ಸ್ಥೊಂಗಾರ . ತಾು ಚ್ ಪಂಗಾಡ ೊಂತೊೊ ಜೊಸ್ತ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೊಂಟೊ (ಜೊೋವಿ - ದೋನ್ ಹಫ್ರರ ು ೊಂ ಆದ್ಯೊ ು ವಿೋಜ್ ಫೊರಾಚೊ ವು ಕ್ಲರ ) ಆಪ್ರಾ ಕ್ ಭೋವ್ನ ಪ್ಸಂದ್ ಜಾಲೊ ಏಕ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ರೋಶನ್. ತಾಚಿ ಧುವ್ನ ಶಾಲನ್ ಪ್ಲೊಂಟೊಕ್ಲೋ ರೋಶನ್ ಸಂಗೋತ್ ತ್ರ್ಭಿತ ದಿತಾ. ಆಪ್ರೊ ು ಸಂಗೋತ್ ಪ್ಯ್ತಾ ಕ್ ಸದ್ಯೊಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿೊಂವಾಿ ು ವಿಶಾಾ ಸ್ ಆನ್ಸ ವಿೋನಾ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಹಣಿೊಂ ತಾಚರ್ ದ್ಯಖಯ್ಸಲಾೊ ು ಮೊಗಾಕ್ ಆನ್ಸ ಸಹಕಾರಾಕ್ ತೊ ದೇವ್ನ ಬರೆೊಂ ಕರುೊಂ ಮಾ ಣ್ಟ್ . ಶೆವಿ್ ೊಂ ವಿೋಜ್ ಪ್ತಾಾ ರ್ಚ್ು ಮಖ್‍ಪ್ರನಾಚೊ ವು ಕ್ಲರ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪ್ರಚಯ್ ಸಂಸ್ಥರಾಕ್ ದಿಲಾೊ ು ’ವಿೋಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಸಂಪ್ರದಕ್ ಡ್ಲ| ಆಸ್ತ್್ ನ್ ಪ್ಾ ಭುಕ್ಲೋ ತೊ ಧನ್ು ಜಾವಾ್ ಸ್ಥೊಂ ಮಾ ಣ್ಟ್ . ರೋಶನಾಚೊಂ ವಸ್ವರ ಘರ್ ಆಸ್ಥ ’ಸ್ತರ್-ರಂಗ್’ ಸಂಗೋತ್ ವಿದ್ಯು ಮಂದಿರ್, ಕದಿಾ ಟ್ಟಲ್ೇಟ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್. ತಾಚೊ ಸಂಪ್ಕ್ಿ: 0824-2221654 (R); 9480741654 (P); 9480201654 (O) Email ID: rfmartis1979@gmail.com -------------------------

ಮ್ಹ ಜಿ ಸಂಗೀತ್ರ ಕಾಣ: ಹೊಂವ್ನ ಲಾಾ ನ್ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಮಾ ಜಾು ಭೊಂವಾರಲಾು ಹರ್ ಸಂಗರ ೊಂಕ್ ಸ್ತಲಭಾಯೇನ್ ಉಮಾಳ್ವು ೊಂಕ್ ಬಲ್ಫ ಜಾತಾಲೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ಪ್ರಾ ಯ್ ಭತಾಿನಾ ಪ್ನಾು ಿ ಹೊಂದಿ ಪ್ದ್ಯೊಂಕ್ ಆನ್ಸ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಿೊಂಬಸ್ಥರ್ಚ್ು ಪ್ದ್ಯೊಂಕ್ ಭುಲ್ಲೊ ೊಂ. ಮಾ ಜಾು ಸವ್ನಿ ಕುಟ್ಟಮ ಸ್ಥೊಂದ್ಯು ೊಂಕ್ ಚಿತ್ಾ ಕಲಾ ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ಕಾಳ್ವಾ ಲಾಗೊಂ, ಚಡ್ಲ್ ವ್ನ ಬರೆೊಂ ಸಂಗೋತ್. ಹೊಂವ್ನ ಬ್ಲರಾ ವಸ್ಥಿೊಂಚೊ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಸದ್ಯೊಂ ರಾತೊಂ ಹೊಂವ್ನ ರೇಡಿಯ್ಲ ಸಂಗೋತ್ ಆಯ್ತಕ ತಾಲೊಂ. ಸವಾಕ ಸ್ ಮಾ ಜ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್ಲಿ ಆಶಾ ಬಳ್ಾ ೊಂತ್ ಜಾವಾ್ ಯ್ಸೊ . ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಲತಾ ಮಂೇಶಕ ರ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ್ೊಂ ಕ್ಲೋ ತಾಕಾ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ (ಕಾೊ ಸ್ತ್ಕಲ್) ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲಲ್ಫೊ ತ್ರ್ಭಿತ ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಖಳ್ವನಾಸ್ಥರ ೊಂ ಹೊಂದಿ ಪ್ಲೊಂತುರಾೊಂನ್ಸ ಗಾೊಂವ್ನಕ ಉಪ್ರಕ ರಾಕ್ ಪ್ಡಿೊ ಮಾ ಣ್. ಹೊಂವೆ ಪಂಡಿತ್ ರ್ೋಮ್ೇನ್ ಜೊೋಶಿಚೊಂ ಸಂದಶಿನ್ ಪ್ಳೆಲ್ೊಂ, ಜೊ ಮಾ ಣ್ಟಲ ಹರ್ ವು ಕ್ಲರ ಥಂಯ್ ಸಂಗೋತ್ ಆಸ್ಥ ಮಾ ಣ್. ತ್ಸ್ವೊಂ ವಾ ತಾು ಿ ಶಾ ಮಾನ್ ಆನ್ಸ ಅಭಾು ಸ್ ಕನ್ಿ ತೊಂ ಸಂಗೋತ್ ಆಮಿೊಂ ಭಾಯ್ಾ ಹಡೆು ತಾ ಮಾ ಣ್. ಹೊಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕ್ಲಿ ಆಶಾ ಲಾಗೊ . ಪುಣ್ ಮಾಾ ಕಾ ಕಣ್ಟಕ್ ಮೆಳೆಿ ೊಂ ಆನ್ಸೊಂ ಕಸ್ವೊಂ ಸಂಗೋತ್ ಖೆಳೆಿ ೊಂ ತ ಖಬ್ಲರ್ ನಾಸ್ತ್ೊ . ಹೊಂವ್ನ ಮಖಾರುನ್ ಗೆಲೊಂ ’ಬೇಳ್ವ ಕೇ ಫೂಲ್’ ಸಂಗೋತ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ರಾತೊಂ 11:00 ಥಾವ್ನ್ 11:30 ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್. ಹೊಂವ್ನ ತ್ರುಣ್ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಕೂಡಿನ್ ಭಾರೋಕ್ ಆಸ್ೊ ೊಂ. ಮಾಾ ಕಾ ತೋವ್ನಾ ಉಸ್ಮ ಡ್‍ ಆಸ್ತ್ೊ . ಮಾ ಜೊಂ ಗಾವಾಪ ದೆಣೊಂ ಅರ್ವೃದಿಿ ಕರುೊಂಕ್ ಸಮಾ ಉಸ್ಥಾ ಸ್ ಯೇನಾಸ್ೊ . ಪುಣ್ ಹೊಂವ್ನ ಹಚೊಂ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ಳಮಾನ್ ಕತಾಿಲೊಂ. ಮಾ ಜಾು ಪ್ರಪ್ರಪ ನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಪ್ರೊಂಡೇಶಾ ರ್, ಮಂಗ್ಳು ರಾೊಂತಾೊ ು ಭಾರತೋಯ್ ವಿದ್ಯು ಭವನಾಕ್ ಯ್ಲೋಗಾಸನಾ ಆನ್ಸ ಪ್ಾ ಣ್ಟಯಮ ತಂತಾಾ ೊಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವೆಾ ಲ. ಹೊಂವೆ ದೋನ್ ಮಹನಾು ೊಂಚೊ ಕೋಸ್ಿ ಸಂಪ್ಯ್ಲೊ ಆನ್ಸ ಥೊಡೆ ಆಸನ ತ್ಸ್ವೊಂ ಪ್ಾ ಣ್ಟಯಮ ಶಿಕೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಹು ವವಿಿೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ಬರೆೊಂಪ್ಣ್ ದಿಸ್ವೊ ೊಂ. ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಹೊಂವ್ನ ಭಾರತೋಯ ವಿದ್ಯು ಭವನಾಕ್ ವೆಗಾ ೊಂ ವಚೊನ್ ಪ್ರರ್ವೊ ೊಂ. ಹೊಂವೆ ಹೊ ಸಂಸ್ಾ ವಿಸ್ಥರ ರ್ ರೋತನ್ ಪ್ಳೆೊಂವ್ನಕ ಧಲ್ಿೊಂ. ಹೊಂವೆ ಏಕ್ ಕೂಡ್‍ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗೋತ್ ವಾಾ ಜಾೊಂತಾಾ ೊಂನ್ಸ ಭರ್ಲ್ೊ ೊಂ ಪ್ಳೆಲ್ೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ರ್ತ್ರ್ ವಚೊನ್ ಹಮೊೋಿನ್ಸಯಮ್ ಖೆಳ್ವಲಾಗ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಭಾಯ್ಾ ವಚೊನ್ ವಾಾ ಜಾೊಂತಾಾ ೊಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ತ್ರ್ಭಿತವಿಶಿೊಂ ವಿರ್ಚ್ಲ್ಿೊಂ. ತನಾ್ ೊಂ ತಾು ವು ಕ್ಲರ ನ್ ಸ್ಥೊಂಗ್ಲ್ೊ ೊಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ೊಂ. ತೊ ಮಾ ಣ್ಟಲ ಭಾರತೋಯ್ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ್ ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸ್ಥತ್ - ಕನಾಿರ್ಟಕ್ ಆನ್ಸ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ. ಹೊಂವೆ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖಂಚೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ೂಚಿಚೊಂ ಮಾ ಣ್. ಹೊಂವೆ ಚಿೊಂತೊ ೊಂ, ಕನಾಿರ್ಟಕ್ ಜಾಲಾು ರ್ ಫಕತ್ ಕನಾಿಟಕಾೊಂತ್ ಮಾತ್ಾ ಖೆಳೆು ತ್; ಪುಣ್ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಜಾಲಾು ರ್ ಅಖಾು ಭಾರತಾೊಂತ್ ಖೆಳೆು ತ್. ಮಾಾ ಕಾ ವಾ ಡೆೊ ೊಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ೊ ೊಂ! ಹೊಂವ್ನ ೬ ಮಹನ್ ತ್ರ್ಭಿತ ಜೊಡೊಂಕ್ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತಾಕ್ ರಗ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಕೋಸ್ಿ ಸಂಪ್ರ ಚ್ ಏಕ್ ಬರೋ ಗಾವಿಪ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ಲೊ ೊಂ. ಅಸ್ವೊಂ ಹೊಂವೆ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಧರ್ಲ್ೊ ೊಂ. ಸ್ತವಾಿತರ್ ಮಾಾ ಕಾ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತಾಚಿ ಕ್ಲತೊಂಚ್ ೂಚ್ ನಾಸ್ತ್ೊ . ಪುಣ್ ಮಾ ಜೊ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕೆ.

ಎಮ್. ದ್ಯಸ್ಥಿ ನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಉತರ ೋಜನ್ ದಿಲ್ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮಖಾರುೊಂಕ್. ತಾಚಿ ಚರಿಷಮ ಮಾಾ ಕಾ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಫ ಆನ್ಸ ಹೊಂವ್ನ ಆನ್ಸ ಏಕ್ ೬ ಮಹನ್ ತ್ರ್ಭಿತ ಜೊಡೊಂಕ್ ಭತಿ ಜಾಲೊಂ. ಮಾ ಜೊಂ ಪ್ಯ್ೊ ೊಂ ಪುಸರ ಕ್ ಸಂಪ್ರರ ನಾ ಮಾ ಕಾ ಮಾತಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಫ, ಹೊಂವ್ನ ಚಡಿೋತ್ ರಾಗ್ ಶಿಕೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಮಾ ಜ ಅರ್ರುಚಿ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತಾೊಂತ್ ವಾಡ್ಲತ್ರ ಗೆಲ್ಫ. ಹೊಂವೆ ಮಖಿೊ ೊಂ ೧೨ ವಸ್ಥಿೊಂ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತ್ ಶಿಕಾಿ ು ೊಂತ್ ಖಚಿಿಲ್ಫೊಂ ಭಾರಚ್ ಉರ್ಭಿನ್ ಆನ್ಸ ಮೊೋಗಾನ್. ಇತೊ ೊಂಚ್ ನಂಯ್, ಹೊಂವೆ ಸ್ತವಾಿತಲಾು ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಗಾೊಂವ್ನಕ ಆನ್ಸ ಹಮೊೋಿನ್ಸಯಮ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ೊ ೊಂ. ಮಾ ಜ ಥಂಯ್ ಗ್ಳಪ್ಲತ್ ಲ್ಫಪೊನ್ ಆಸ್ಲ್ೊ ೊಂ ತಾಲ್ೊಂತ್ ಮಾ ಜಾು ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಸ್ಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ೊ ೊಂ. ಬ್ಲರಾ ವಸ್ಥಿೊಂ ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ತಾಣೊಂ ಮಾ ಜು ವಿಶಿೊಂ ಕೆಲ್ೊ ಪೊಾ ಫೆಸ್ತ್ ಖರ ಜಾವಾ್ ಯ್ಸೊ . ಮಾ ಜೊ ಪ್ರಪ್ರಪ ಏಕ್ ರುಕಾಡ್‍ ವಾು ಪ್ರರ. ತೊ ಆಮಾಿ ು ಶೆಡ್ಲಡ ೊಂತ್ ರುಕಾಡ್‍ ದ್ಯಸ್ಥರ ನ್ ಕತಾಿಲ. ಜನಾ್ ೊಂ ತಾಣೊಂ ತಾಚೊ ವಾು ಪ್ರರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ, ಹೊಂವೆ ಮಾ ಜೊಂಚ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಾಲ್ ಕ್ಲತಾು ಕ್ ಕರುೊಂಕ್ ನಜೊ ಮಾ ಳೆು ೊಂ ಚಿೊಂತಾಪ್ ಮಾ ಜು ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ೊಂ. ಹೊಂವೆ ರೋಣ್ ಕಾಡ್‍್ ಹೊಂ ಶೆಡ್‍ಡ ಮಾ ಜೊಂಚ್ ಸಂಗೋತ್ ಶಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಿೊ ಲ್ೊಂ - ತಾಕಾ ’ಸ್ತರ್’ರಂಗ್’ ಸಂಗೋತ್ ವಿದ್ಯು ಮಂದಿರ್ ಮಾ ಣ್ 2008 ಇಸ್ವಾ ೊಂತ್ ರ್ವಲಾಯ್ೊ ೊಂ. ಸ್ತವಾಿತಕ್ ಏಕಾಚ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿಕ್ ಹೊಂವೆ ಶಿಕಯ್ೊ ೊಂ, ಆನ್ಸ ಆತಾೊಂ 11 ಲಾೊಂಬ್ ವಸ್ಥಿೊಂ ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಮಾ ಜು ಲಾಗೊಂ 30 ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಆಸ್ಥತ್.

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಸ್ ಜಾಲೊ . ಪುಣ್ ಚಡಿೋತ್ ಜಾಣ್ಟ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಆಸ್ಲ್ಫೊ ತ ಮಾ ಜ ತಾನ್ ನ್ಸೊಂವಾನಾಸ್ತ್ೊ . ಹೊಂವೆ ಮಾ ಜು ತಾೊ ು ಕ್ಚ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸ್ತವಾಿತಲ್ೊಂ. ಸ್ಥೊಂಗಾತಾಚ್ ಹೊಂವ್ನ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತರ ನಾೊಂಯ್ ಮೊಸ್ತರ ಶಿಕೊ ೊಂ.

ಮಾ ಜೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವಿದ್ಯಾ ನ್ ಕೆ. ಎಮ್. ದ್ಯಸ್ಿ ಏಕ್ ಖಡಕ್ಕ ಜವಾಬ್ಲದ ರೆಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರ ಿ. ಆಮೆಿ ು ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಕ್ಲತೊಂಚ್ ಮೂಖ್‍ಿಪ್ಣ್ ಸ್ಸ್ತನ್ ವಾ ನಾಿತೊೊ . ತೊ ಏಕ್ ಭಾರಚ್ ಶಿಸ್ವರ ಚೊ ಆನ್ಸ ಏಕ್ ಖಾು ತ್ ಮೆಸ್ತ್ರ ಿ. ತಾಕಾ ಮಸ್ಥಕ ಮಾನ್ಿ ತಾಚು ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಜೊಡೊಂಕ್ ಪ್ಳೆೊಂವೆಿ ೊಂ ಏಕ್ ಆಸ್ಥಧ್ು ಕಾಮ್. ಮಾಾ ಕಾ ತಾಚು ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗಾು ಪ್ ಮೆಳ್ವಜಾಯ್ ತ್ರ್ 9 ವಸ್ಥಿೊಂ ಲಾಗೊ ೊಂ. ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಹೊಂವ್ನ ತಾರ್ಚ್ು ಘರಾ ತಂಪುರ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಯ್ತರ ನಾ, ಕ್ಲತೊಂಗ ಮಾ ಜು ಥಂಯ್ ಘಡೆೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಹೊಂವ್ನ ಹು ಆದಿೊಂ ಗಾೊಂವ್ನಕ ನಾಸ್ವಿ ು ಪ್ರೊಂ ಗಾೊಂವ್ನಕ ಲಾಗ್ೊ ೊಂ. ಕ್ಲತೊಂಗ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಮಾ ಜು ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ತರ ಲ್ಫ. ಹೊಂ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಮಾ ಜಾು ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ೊಂ ಆನ್ಸ ಮಾ ಜೊಂ ಗಾಯನ್ ಜಾತ್ಚ್ ತಾಣೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ತಾರ್ಚ್ು ಕೂಡ್ಲ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಾ ಆಪ್ಯ್ಲೊ ಆನ್ಸ ಭಾರಚ್ ಮೊೋಗಾನ್ ತೊ ಮಾ ಜು ಲಾಗೊಂ ಉಲಯ್ಲೊ ದಳ್ವು ೊಂನ್ಸ ದುುಃಖಾೊಂ ಭರುನ್. ತೊ ಮಾ ಣ್ಟಲ, "ಹೊಂವ್ನ ತುಕಾ ಆನ್ಸ ಮಖಾರ್ ಜೊೋರ್ ಕರಸ್ನಾೊಂ. ತುೊಂ ಮಾ ಜೊಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಕೊ ಯ್." ಉಪ್ರಾ ೊಂತೊ ೊಂ 9 ವಸ್ಥಿೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ತಾಣೊಂ ಸ್ಥೊಂಗೆೊ ೊಂ ಹೊಂವೆೊಂ ಮಾ ಜು ತಾೊ ು ಕ್ ಶಿಕಾಿ ು ಕ್ ಆನ್ಸ ತಾಚು ಮಖಾರ್ ಪ್ಾ ದಶಿನ್ ಕರ್ಚ್ು ಿಕ್. ತೊ ಆವಿಿ ತ್ ಸವಾಲಾೊಂ ಮಾ ಜು ಥಂಯ್ ಉಡಯ್ತರ ಲ ಆನ್ಸ ಹೊಂವ್ನ ತಾು ಸವಾಲಾೊಂಲ್ ಜವಾಿ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಕಷ್ ತಾಲೊಂ ತೊು ಸ್ಧುನ್ ಕಾಡೊಂಕ್. ಸಭಾರ್ ಶಾ ಮಾನ್ ಹೊಂವ್ನ ರೇಡಿಯ್ಲ ರೆಕಡಿಿೊಂಗ್ ಆಯ್ತಕ ತಾಲ ವಿೊಂರ್ಚ್ಾ ರ್ ಉಸ್ಥರ ದ್ಯೊಂಚೊಂ ಹಯ್ಿಕಾ ರಾತೊಂ 10:30 ಥಾವ್ನ್ 12:00 ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್. ಸಂಗೋತ್ ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತೊ ವಿೊಂರ್ಚ್ಾ ರ್ ಬೂಕ್ ಹೊಂವ್ನ ವಾರ್ಚ್ರ ಲೊಂ ಆನ್ಸ ಸಂಗೋತ್ಚ್ ಮಾ ಜೊ ಮೆೊಂದು

ಜನಾ್ ೊಂ ಹೊಂವ್ನ ಮಾ ಜಾು ತ್ಬ್ಲೊ ಗ್ಳರುಕ್ ರ್ಭಟೊೊ ೊಂ ವಿದ್ಯಾ ನ್ ಎನ್. ವಿ. ಮೂತಿಕ್, ಹೊಂವ್ನ ಫಕತ್ 12 ವಸ್ಥಿೊಂಚೊ. ತೊ ಮಾಾ ಕಾ ತ್ಬ್ಲೊ ಶಿಕಂವ್ನಕ ರ್ವಪೊೊ . ಪುಣ್ ತಾಕಾ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಮಾ ಜು ಲಾಗೊಂ ಪ್ಯ್ೆ ನಾಸ್ವೊ . ಪುಣ್ ಮಾ ಜೊ ಭಮ್ಿ ಹೊಂ ತಾಕಾ ಸ್ಥೊಂಗ್ೊಂಕ್ ಆಯ್ತಕ ನಾ ಜಾಲ. ತೊ ಮಾ ಜು ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಯ್ೆ ಆಶೆನಾಸ್ೊ , ಪುಣ್ ಹೊಂವ್ನ ತಾಚು ಥಾವ್ನ್ ಫುೊಂಕಾು ಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತ್ಯ್ತರ್ ನಾಸ್ೊ ೊಂ. ಮಾ ಜೊ ಸಂಗೋತ್ ಮೆಸ್ತ್ರ ಿನ್ ತ್ಬ್ಲೊ ವಿಶಾು ೊಂತ್ ತ್ಬ್ಲೊ ಚ ಮೂಳ್ವವೆ ತಾಳ್‍ಲ ಆನ್ಸ ಮೇಳ್‍ಲ ಶಿಕಯ್ತೊ ಗ್ೊ . ಜನಾ್ ೊಂ ಹೊಂವ್ನ ಮಾ ಜಾು ತ್ಬ್ಲೊ ಮೆಸ್ತ್ರ ಿಕ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಯ್ೆ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ತ್ಯ್ತರ್ ಜಾಲೊಂ ತನಾ್ ೊಂ ಹೊಂವ್ನ ಚಡಿೋತ್ ಶಿಕೊ ೊಂ. ಸ್ತಮಾರ್ 9 ವಸ್ಥಿೊಂ ಹೊಂವ್ನ ತ್ಬ್ಲೊ ಶಿಕೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ತಾಚಿೊಂ ಆಶಿೋವಾಿದ್ಯೊಂ ಜೊಡೊಂಕ್ ಪ್ರರ್ವೊ ೊಂ. ತೊ ಆತಾೊಂ ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತ್ ನಾ ತ್ರೋ, ಹೊಂವ್ನ ತೊ ಮಾ ಜು ಭೊಂವಾರೊಂಚ್ ಆಸ್ಥ ತ್ಸ್ವೊಂ ಭಗಾರ ೊಂ. ಹೊಂವೆೊಂ ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ತ್ಬ್ಲೊ ಯ್ ಶಿಕಂವ್ನಕ ಧಲಾಿೊಂ. ಸಭಾರ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಮಾ ಜು ಭೊಂವಾರ ಆಸ್ಥರ ತ್ ಆನ್ಸ ಹೊಂವ್ನ ತಾೊಂಕಾೊಂ ತಾೊಂಕಾರ ತೊಂ ಶಿಕಂವ್ನಕ ತ್ಯ್ತರ್ ಆಸ್ಥೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ತ್ನಾಿಟೊ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಹೊಂವೆೊಂ ಸಭಾರ್ ಜಲಾೊ ಆನ್ಸ ರಾಜ್ು ಮಟ್ಟ್ ರ್ಚ್ು ಸಪ ಧ್ಯು ಿೊಂನ್ಸ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾೊಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಫೊ ೊಂ ಆಸ್ಥತ್. ಹೊಂವ್ನ ಗಾಯ್ತರ ನಾ ಹೊಂವೆೊಂ ಮಿಸ್ವರ ರಾಭರತ್ ಸಂಗರ ೊಂಚೊ ಅನುಭವ್ನ ಜೊಡ್ಲೊ . ಹೊಂವೆೊಂ ಮಾ ಜೊ ಉಸ್ಥರ ದ್ ಮಾ ಜು ಖಾತರ್ ಗಾೊಂವೆಿ ೊಂ ಆಯ್ತಕ ಲಾೊಂ ಮಾ ಜಾು ಸಾ ಪ್ರಾ ೊಂನ್ಸ. ಆತಾೊಂ ಮಾ ಜು ಲಾಗೊಂ ಆಸ್ಥತ್ ಜವಾಿ ತಾು ಸವಾಲಾೊಂಕ್ ಜೊಂ ಮಾ ಜಾು ಮತೊಂತ್ ಸದ್ಯೊಂ ಮಾ ಳ್ವು ು ಪ್ರೊಂ ಆಡ್ದದ ಸ್ ಮಾಗಾರ ಲ್ಫೊಂ, ಥೊಡ್ಲು ಚ್ ಸ್ವಕುೊಂದ್ಯೊಂನ್ಸ. ಹೊಂವ್ನ ಮಾಾ ಕಾಚ್ ಮಾ ಣೊನ್ ಗಾಯ್ತರ ನಾ ತೊ ವಿಶೇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಭಗಾರ ೊಂ ಆನ್ಸ ತೊಂ ಭಗಾಾ ೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ಆನ್ು ೋಕಾ ಸಂಸ್ಥರಾಕ್ ವಾ ನ್ಿ ಪ್ರವಯ್ತರ ತ್ ಸಮಾಧ್ಯನ್ರ್ಚ್ು ಆನ್ಸ ಮನಾರ್ಚ್ು ಶಾೊಂತ್ತಾಯ್ಕ್. ಮಾ ಜೊಂ ಸಂಗೋತ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾ ಜಾು ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಹೊಂವ್ನ ದಿತಾನಾ ಮಾಾ ಕಾ ವಿಶೇಷ್ಟ ಸಂತೊಸ್ ಭಗಾರ . ಸಂಗೋತ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವಾೊ ೊಂ ಮಾ ಜಾು ಜೋವನಾಚೊ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಅತೊಮ . ಮಾ ಜಾು ಸಂಗೋತಾ ಥಾವ್ನ್ ವ ಸದ್ಯೊಂ ಗಾೊಂವೆಿ ೊಂ ಜರ್ ಹೊಂವ್ನ ರಾವಯ್್ , ಮಾ ಜೊಂ ಜೋವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪೂಣ್ಿ ಜಾತಲ್ೊಂ. ಮಾಾ ಕಾ ಗ್ಲಾಿ ಕ್ ವಚೊನ್ ಅತ್ು ಧಕ್ ಸ್ಥೊಂಬ್ಲಳ್ವಕ್ ಕಾಮ್ ಕಚಿ ಸಭಾರ್ ಅವಾಕ ಸ್ ಆಸ್ಲ್ೊ . ಪುಣ್ ಹೊಂವೆ ಹರ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಿ್ ನಾಕಾ ಮಾ ಳೆೊಂ. ಮಾಾ ಕಾ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ಚ್ ಅಸ್ಥಧ್ು ಮಾಾ ಕಾ ಮಾ ಜಾು ಮಾೊಂಯ್ಗಾೊಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಸ ಸಂಗೋತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಯ್ಿ ರಾೊಂವೆಿ ೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ಚಡಿೋತ್ ಜೊಡಿನಾ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪುರ, ಪುಣ್ ಮಾಾ ಕಾ ಭಗಾರ ಹೊಂವ್ನ ಹು ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತೊೊ ಏಕ್ ಸಂತೊೋಸಭ ರತ್ ಅತೊಮ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥೊಂ. ಸಭಾರ್ ಪ್ರೋಪ್ಕಾರ ವು ಕ್ಲರ ೊಂನ್ಸ ಮಾ ಜೊಂ ಕಾಮಾಕ್ ಉಲಾೊ ಸ್ತ್ಲಾೊಂ, ಮಾ ಜಾು ತಾಲ್ೊಂತಾೊಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಿ ಲಾೊಂ. ಜೊಸ್ತ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೊಂಟೊ (ಜೊೋವಿ)

ತ್ಸಲಾು ವು ಕ್ಲರ ೊಂನ್ಸ ಗ್ಳಪ್ಲರ ೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಾು ಮಾ ಜ ವಳ್ಕ್ ಹರಾೊಂಕ್ ಕಳ್ವಿ ು ಕ್ ಹು ಸಂಗೋತ್

ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತ್. ತೊಚ್ ಮಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಹೊಂವ್ನ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಕುಟ್ಟಮ ಕ್ ಲಾಗೆ ಲ ಜಾೊಂವಾಿ ು ಕ್. ಆಮೆಿ ೊಂ ಮಿತೃತ್ಾ ಆದ್ಯೊ ು ವಸ್ಥಿೊಂನ್ಸ ವಾಡ್ದನ್ೊಂಚ್ ಆಯ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಹೊಂವ್ನ ಆತಾೊಂ ವಿಸ್ಥರ ರ್ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಕುಟ್ಟಮ ಚೊ ಸ್ಥೊಂದ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ. ಹೊಂವ್ನ ರೋಜರ್ ರೆಿೊಂಬಸ್ಥಕ್ ಶಿಕಯ್ತರ ೊಂ, ತೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಏಕ್ ಖಾು ತ್, ಫ್ರಮಾದ್ ಸಂಗೋತ್ ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತೊೊ ಕುೊಂವರ್ ವಿಲ್ಫಿ -ಮಿೋನಾ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಹೊಂಚೊ ನಾತು. ಮಾ ಜಾು ಜೋವನ್ ಪ್ಯ್ತಾ ೊಂತ್ ವಿಶಾಾ ಸ್ ಆನ್ಸ ವಿೋನಾ ವಿಶೇಷ್ಟ ಥರಾನ್ ಕುಮೆಕ ದ್ಯರಾೊಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥತ್. ಹೊಂವೆೊಂ ಸಭಾರ್ ಗೋಮಾ ಶಿಿರಾ ಚಲಯ್ತೊ ು ೊಂತ್ ಸೊಂಟ್ ಜೊೋಸ್ವಫ್ ನಗ್ರಾರ್ಚ್ು ಭುಗಾು ಿೊಂಕ್. ದೋನ್ ದಿಸ್ಥೊಂಚೊಂ ತಾಳ್ವು ಕಾಮಾ ಸ್ಥಲ್ ಹೊಂವೆ ಚಲಯ್ತೊ ೊಂ, ಮಾು ೊಂಗ್ಳೋರ್ ಕಲ್ಚಿ ರಲ್ ಎಸ್ೋಸ್ತ್ಯೇಶನ್, ದೋಹ, ಖಟ್ಟರ್ ಹೊಂಚೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ಸಭಾರ್ ಸಂಗೋತ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮಾೊಂಕ್ ವಾ ರಯ್ತಾ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಥೊ ೊಂ ಜಲಾೊ ಆನ್ಸ ರಾಜ್ು ಮಟ್ಟ್ ರ್. ಮಾಾ ಕಾ ಹರ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಿ ಮಾ ಜೊಂ ತಾಲ್ೊಂತ್ ದ್ಯಖಂವ್ನಕ ಮೆಳ್‍ಲಲ್ೊ ಆಸ್ಥತ್. ಹು ಸವಾಿೊಂಕ್ ಹೊಂವ್ನ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಕುಟ್ಟಮ್ ಕಾರಣ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಸದ್ಯೊಂ ಋಣಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥೊಂ. ಮಾಾ ಕಾ ನ್ಸಜಾಕ್ಲೋ ಬೆಸ್ಥೊಂವಾೊಂ ಪ್ಡ್ಲೊ ು ೊಂತ್ ತಾೊಂಚಿೊಂ ಬೆಸ್ಥೊಂವಾೊಂ ಆನ್ಸ ಮೊೋಗ್ ಮಿೋನಾಬ್ಲಯ್, ವಿಶಾಾ ಸ್ ಆನ್ಸ ವಿೋನಾಬ್ಲಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ವಿ ು ಕ್. ಹೊಂವ್ನ ತ್ನಾಿಟೊ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಹೊಂವ್ನ ಹರ್ ಸಂಗರ ೊಂಕ್ ಸ್ತಲಭಾಯೇನ್ ಉಮಾಳ್ವು ೊಂಕ್ ಬಲ್ಫ ಜಾತಾಲೊಂ ಆನ್ಸ ವಿರಾು ರ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ಹಚೊ ಪ್ರಣ್ಟಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಂವ್ನ ೧೯ ವಸ್ಥಿೊಂ ಪ್ರಾ ಯ್ರ್ ಮಾ ಜು ಥಂಯ್ ಉದ್ಯಸಪ ಣ್ (ಡಿಪ್ಾ ಶನ್) ರಾಜ್ ಕರಲಾಗೆೊ ೊಂ. ಘಡೆು ಘಡೆು ಹೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ಲಾಗಾರ ಲ್ೊಂ ಆನ್ಸ ಮಾ ಜರ್ ಪ್ರಣ್ಟಮ್ ಹಡ್ಲ್ ಲ್ೊಂ. ಪುಣ್ ಉದ್ಯಸಪ ಣ್ಟನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಪ್ರರ್ಟೊಂ ರಾವಯ್ೊ ೊಂ ನಾ, ಕ್ಲತಾು ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ಮಾ ಜೊಂ ಸಂಗೋತ್ ಆನ್ಸ ಮಾ ಜೊಂ ಗಾಯನ್, ತ್ಸ್ವೊಂ ಮಾ ಜಾು ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂಚಿೊಂ ಬೆಸ್ಥೊಂವಾೊಂ ಜಾಣಿೊಂ ಮಾಾ ಕಾ ಶಿಕಯ್ಸಲ್ೊ ೊಂ ಸಂಗೋತ್ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಮಾ ಜು ಥಂಯ್ ಆಸ್ಥ.

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿರಾೊಂ ಶಿರಾೊಂನ್ಸ ಸಂಗೋತಾಚ ಖಣ್ ತಾೊಂರ್ಚ್ು ರಾಗಾರ ೊಂತ್ ವಾಾ ಳ್ವ್ ತ್. ಮಾ ಜಾು ಜೋವನಾಚೊ ಧ್ು ೋಯ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಮಾ ಜು ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ೊ ೊಂ ಹರಾೊಂಕ್ ವಾೊಂಟ್ಿ ೊಂ, ಮಾ ಜಾು ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಆನ್ಸ ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಗ್ಳಪ್ಲತ್ತ್ಪ್ಣಿೊಂ ಭಾರಚ್ ತೃಪ್ರ ನ್ ವೆಚೊಂ. ಮಾ ಜಾು ಹೊಂದುಸ್ಥಾ ನ್ಸ ಸಂಗೋತಾಚೊ ವಾಾ ಳ ಆಮಾಿ ು ಕೊಂಕ್ಲಾ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ೇವಾ ಜಾವ್ನ್ ವೆತ್ಲ ಹು ಸಂಸ್ಥರಾೊಂತ್ ಮಾ ಜಾು ಜೋವನಾರ್ಚ್ು ಅೊಂತ್ು ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್.

ಮಾ ಜೊ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಪ್ಯ್ಲೊ ಮೊೋಗ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಶಿಕಿ ಆನ್ಸ ಶಿಕಂರ್ವಿ . ಹೊಂವೆೊಂ ಕೆದಿೊಂಚ್ ಗಾವ್ನ್ ವ ಖೆಳನ್ ಹರಾೊಂಚೊಂ ಹೊಗಾು ಪ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ಚಿೊಂತ್ಲ್ೊ ೊಂಚ್ ನಾ, ತೊಂ ಚಿೊಂತಾಪ್ಚ್ ಆಯ್ಸಲ್ೊ ೊಂ ನಾ. ಮಾಾ ಕಾ ಶಿಕನ್ ಜಾತಾ ತತಾೊ ು ಜಣ್ಟೊಂಕ್ ಶಿಕಂವಿಿ ಆಶಾ. ಆಜ್ ಮಾ ಜೊಂ ಶಿಕಂವೆಿ ೊಂ ತಾಲ್ೊಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಗೆಾ ೋಸ್ತ್ಕಾ ಯೇನ್ ಭಲಾಿೊಂ. ಹೊಂವ್ನ ಸದ್ಯೊಂಚ್

ಮಾ ಜಾು ಆವಯ್-ಬ್ಲಪ್ರಯ್ಕ , ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂಕ್, ಜೊೋವಿ ತ್ಸಲಾು ಬರಾು ಮನಾರ್ಚ್ು ೊಂಕ್, ತ್ಸ್ವೊಂಚ್ ರೆಿೊಂಬಸ್ ಕುಟ್ಟಮ ಕ್ ಸದ್ಯೊಂ ಋಣಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥೊಂ. ರೋಜರ್ ರೆಿೊಂಬಸ್ಥಕ್ ಆನ್ಸ ಶಾಲನ್ ಪ್ಲೊಂಟೊಕ್ (ಜೊೋವಿಚಿ ಧುವ್ನ) ಶಿಕಂವೆಿ ೊಂ ಏಕ್ ಭಾಗ್ಚ್ ಮಾ ಜೊಂ, ಮಾಾ ಕಾ ಖರೆೊಂ ದಿಸ್ಥರ ಹು ಭುಗಾು ಿೊಂರ್ಚ್ು

-ರೋಶನ್ ಫ್ರಾ ನ್ಸಿ ಸ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸಂಗೋತ್ ವಿಶಾಾ ದ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಭಾರತ್. ----------------------------------------------------

ಕಲೆಂಗಣಕ್ ಉಡುಪಿ ಝಳಕ್ ಶಿಬಿರಾರ್್ೆಂ ಥಾರ್ವ್ ಶಿಕಾಾ ಭೆಟ್

ಉಡಪ್ಲ ದಿಯ್ಸ್ವಜರ್ಚ್ು ಯುವ ಆಯ್ಲೋಗಾರ್ಚ್ು ಮಕೇಲಪ ಣ್ಟರ್ ಐಸ್ತ್ವೈಎಮ್ ಆನ್ಸ ವೈಸ್ತ್ಎಸ್ ಥಾವ್ನ್ 25 ಜಣ್ಟೊಂರ್ಚ್ು ಪಂಗಾಡ ನ್ 09.06.19 ಆಯ್ತರ ರಾ ದನಪ ರಾೊಂ 3.00 ರ್ವರಾರ್, ಕೊಂಕ್ಲಾ ಭಾಷ ಸಂಸಕ ೃತಚಿ ಮಾಹತ್ ಜೊಡೊಂಕ್ ಕಲಾೊಂಗ್ಣ್ಟಕ್ ಶಿಕಾಪ ರ್ಭಟ್ ದಿಲ್ಫ.

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾೊಂಡ್‍ ಸ್ಭಾಣ್ ಲೋಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಅಧಕಾರ ವಿತೊರ ಕಾಕಿಳ್‍ಲ ಹಣೊಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸಕ ೃತ ವಿಶಾು ೊಂತ್ ತ್ಶೆೊಂಚ್ ಕಲಾೊಂಗ್ಣ್ಟೊಂತ್ 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಲಾಿ ು ವಾವಾಾ ವಿಶಾು ೊಂತ್ ಆನ್ಸ ರ್ವಣಿದ ಶಿಲಾಪ ೊಂ, ಸ್ತ್ಮೆೊಂಟ್ ಶಿಲಾಪ ೊಂ ಆನ್ಸ ವಸ್ತರ ಸಂಗ್ಾ ಹಲಯ್ತೊಂತ್ ಆಸ್ಥಿ ು ವಸ್ತರ ೊಂ ವಿಶಾು ೊಂತ್ ಮಾಹತ್ ದಿಲ್ಫ. ತ್ಶೆೊಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಲಾ ಆೊಂಕೆಡ ಆನ್ಸ ಮನಾೆ ಸಂಬಂಧ್ ಹು ವಿಶಿೊಂ ವಿವರ್ ದಿಲ. ಗ್ಳಕಾಿರ್ ಎರಕ್ ಒಝೇರಯ್ಲ ಆನ್ಸ ಪಂಗಾಡ ನ್ ಥೊಡಿೊಂ ದೆಕ್ಲಾ ೊಂ ಪ್ದ್ಯೊಂ ಗಾವುನ್ ವಿವರ್ ದಿಲ. ಪಂಗಾಡ ೊಂತ್ ನ್ಸದೇಿಶಕ್ ಬ್ಲಪ್ ಎಡಿಾ ನ್ ಡಿಸ್ೋಜ, ಸಚೇತ್ಕ್ಲ ಲ್ಫಡಿಾ ನ್ ಆರಾನಾಾ , ಆಯ್ೊ ವಾರ್ಚ್ ವೈಸ್ತ್ಎಸ್ ರಾರ್ಷ್ ಿೋಯ್ ಅಧು ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿೊಂಚುನ್ ಆಯ್ಸಲೊ ಡೆರಲ್ ಡೆಸ್ಥ ಆಸ್ಲ್ೊ . ಯುವಜಣ್ಟೊಂರ್ಚ್ು ವರಾಿ ಖಾತರ್ ಉಡಪ್ಲ ದಿಯ್ಸ್ವಜರ್ಚ್ು ಯುವ ಆಯ್ಲೋಗಾನ್, ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಸ್ಥೊಂ ಜ್ಯಜ ಇಗ್ಜಿ ವಠಾರಾೊಂತ್ ಚಲೊಂವೆಿ ೊಂ ಕೊಂಕ್ಲಾ ಭಾಶೆ ಸಂಸಕ ೃತಾಯ್ ಶಿಿರ್ `ಝಳ್ಕ್' ಜೂನ್ 09 ಥಾವ್ನ್ 12 ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್ ಚಲಾರ . ----------------------------------------------------

ವಿಶಾಾ ಸ್ ಘಾತ್ರ

ಆಪ್ರಾ ಚೊಂ ಸ್ತಖ್‍ ಸಂತೊೋಸ್ ಸ್ಥಕ್ಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಕರನ್ ವಾಡಯ್ಸಲಾು ಅವಯ್ಕ ಕೆದಿೊಂಚ್ ದುಖಾಯ್ತ್ ಕಾ... ಕನಿ ರ್ ಪ್ಡಲಾು ತುಕಾ ಉಕು ನ್ ಮಾನಚೊ ಉದದ ತುಕಾ ದಿರ್ವನ್ ಅಜ್ ಸಂಸ್ಥರ್ ಬರ್ ನಾವಾಡಿಕ್ ಕೆಲಾು ತುಜಾು ಮೊಗಾರ್ಚ್ು ೊಂಕ್ ಕೆದಿೊಂಚ್ ಘಾತ್ ಕರನಾಕಾ ಗ್ವಾಿಕ್ ಹಂಕಾರಾಕ್ ಮೊಸಾ ಕ್ ಲಬೊಡ ನ್ ಕಣ್ಟಯ್ತಿ ು ಉತಾಾ ೊಂಕ್ ಮಾನೊಾ ನ್ ಸತ್ ಕ್ಲತೊಂ ಮಾ ಣ್ ಜಾಣ್ಟ ಜಾಯ್ತ್ ಸ್ಥರ ನಾ ಜವುಲಾು ಬೊಶೆೊಂತ್ ಕೆದಿೊಂಚ್ ಘಾಣ್ ಕರನಾಕಾ ತುೊಂ ಕಷ್ ರ್ ಅಸ್ಥ ಮಾ ಣ್ ಕಳಿತ್ ದುಸ್ಥಮ ನ್ ತುಜೊ ಯತೊಲ ದ್ಯವತ್ ಮಾಣ್ಟಚೊ ಉದದ ತುಕಾ ದಿರ್ವನ್ ಪ್ರಯ್ಲಡ ತುಜೊ ಜೊಡ್ದರ ಲ ಮಾ ಳೆು ೊಂ ಕೆದಿೊಂಚ್ ವಿಸನಾಿಕಾ.....

-ಸುರೇಶ್ ಸಲಾ ನ್,

ನೊವ್ನ ಮಾ ಹನ್ ಪೊಟ್ಟೊಂತ್ ವಾರ್ವನ್ ಆಪ್ರಾ ಚೊಂ ರಗ್ತ್ ಚಿವೆ ರುಪ್ರರ್ ದಿರ್ವನ್

(ಪ್ಲೊಂತುರಾೊಂತ್ ವಿಶಾಾ ಸ್ ಘಾತ್ ಕಣ್ ಕಶೆೊಂ ಕತಾಿ ಮಾ ಳೆು ೊಂ ಸಾ ಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ನ್ ಯ್ತಾ. ಹೊಂ ಪ್ಲೊಂತುರ್ ಸ್ಡಯ್ಸಲಾು ಚಿತ್ಾ ಕಾರಕ್ ಮಾ ಜೊ ಏಕ್ ಸಲಾಮ್)

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರಾೆಂಚೆ ವೊತಾಯ ಯೆಕ್ ಲಗೊನ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಧುರ್ವ ಅತೀನಾ

ಆನಿ ಅಶಿೀಷ್ ಆಬ್ರ್ ಹಾಮ್ ಹಾೆಂಚ್ಯಾ , ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಒಫ್ ವರ್್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್್ೆಂತ್ರ ಮೇಯ್ 26 ವೆರ್ ಜಾಲಲ ಾ ಲಗ್ನ್ ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತಸ್ಾ ೀರಾ ಹಾೆಂಗ್ನಸರ್ ದಿಲಾ ತ್ರ. -ಸಂ 22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಝುಜಾ ಸ್ಮಾ ರಕಾಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಷತಾ –

ಅಫ್ತ್ಾ ನ್ ಇಗರ್ಜ್ -ಡ್ಲ ಯೂಜೋನ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ, ಮೂಡ್‍ಬೆಳೆು

ಸಂಸ್ಥರಾರ್ಚ್ು ವಿವಿಧ್ ಸ್ತವಾತಾು ೊಂನ್ಸ ಝುಜಾ ಉಗಾಡ ಸ್ಥಚೊಂ ಪ್ಳೆೊಂವ್ನಕ ಮೆಳೆಿ ೊಂ ವಾಜಿ . ತಾು ೊಂವವಿಿೊಂ ನಹೊಂಚ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಸಮ ರಣ್ ಬಗಾರ್ ಮಿಲ್ಫರ್ಟಾ ಚಿ ಚರತಾಾ , ಸಮಾಜಕ್ ಆನ್ಸ ಕಲ್ಚಿ ಚರತಾಾ . ಸಂಸ್ಥರಾದು ೊಂತ್ ದೇಶ್ ಸದ್ಯೊಂಚ್ ಉರಯ್ತರ ತ್ ಉಗಾಡ ಸ್ ತಾೊಂರ್ಚ್ು ಸ್ಜರಾೊಂಚೊ, ಒಫಿಸರಾೊಂಚೊ ಜಾಣಿೊಂ ವಿಶೇಷ್ಟ ಸ್ಥಕ್ಲಾ ಫಿಸ್ ಕನ್ಿ ತಾು ಝುಜಾ ಥಳ್ವರ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ಉಗಾಡ ಸ್ ದವಲಾು ಿತ್. ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪುರ ಝುಜಾ ಉಗಾಡ ಸ್ ಪ್ಟವ್ನ್ ನ್ಸರಂತ್ರ್ ಉಜೊ, ಸ್ಥಮ ರಕಾಚ ಕುೊಂದೆ, ಇಮಾಜೊು , ಬ್ಲೊಂದ್ಯಪ್, ಇತಾು ದಿ. ತ್ರೋಪುಣ್, ಬ್ಲರತಾೊಂತೊ ೊಂ ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ರಾಜ್ ಹಣಿೊಂ ಏಕ್

ವಿಶೇಷ್ಟ ಝುಜಾ ಸ್ಥಮ ರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಾ ಥಮ್ ಆೊಂಗ್ೊ ಅಫ್ರಾ ನ್ ಝುಜಾೊಂತ್ (1838-43) ಮರಣ್ ಪ್ರವ್ನಲಾೊ ು ಒಫಿಸರ್ ಆನ್ಸ ಸ್ಜರಾೊಂಕ್ ದಕ್ಲಿ ಣ್ ಮೊಂಬಂಯ್ತರ ೊ ು ಕಲಾಬ್ಲೊಂತ್ ಏಕ್ ಇಗ್ಜ್ಿ ಬ್ಲೊಂದಿೊ , ಜ ನಾೊಂವಾಡಿದ ಕ್ ಜಾಲ್ಫ ’ಅಫ್ರಾ ನ್ ಇಗ್ಜ್ಿ’ ಮಾ ಣ್. ಹ ಇಗ್ಜ್ಿ ಸಮಪ್ಲಿಲಾು ಸ್ಥೊಂತ್ ಜ್ಯವಾೊಂವ್ನ, ಎವಾೊಂಜಲ್ಫಸ್ಥರ ಕ್, ಜಜ್ಯರ್ಚ್ು ಬ್ಲರಾ ಆಪ್ಸರ ಲಾೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಏಕೊ , ಬರಯ್ತಾ ರ್ ರ್ಚ್ು ರ್ ವಾೊಂಜಲಾೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಏಕ್ ಆನ್ಸ ಅಪೊಕಲ್ಫಪ್ಿ . ಿಾ ರ್ಟಷೊಂನ್ಸ ತನಾ್ ೊಂ ರಶಾು ಸಂಗೊಂ ಆಸ್ಥಿ ು ಅಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ನ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತಾ ರ್ ದೋಸ್ರ ಮಹಮಮ ದ್ ಹಕಾ ಪ್ರಟ್ಟವಯ್ಲೊ ಉಸ್ಥು ವ್ನ್ ಆದೊ ಅಫ್ರಾ ನ್ಸ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತಾ ರ್ ಶಾ ಶುಜಾಕ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರರ್ಟೊಂ ಪ್ರಟ್ಟರ್ ಬಸಂವ್ನಕ ಪ್ಾ ಯತ್್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ. ಶಾ ಶುಜಾ ಗ್ಡಿಪ್ರರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾೊಂತ್ ಿಾ ರ್ಟಷೊಂಚು ಸಹಯ್ನ್ ಜಯ್ವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ . ಿಾ ರ್ಟಷೊಂನ್ಸ ಹಕಾ ದಿಲ್ಫೊ ಕುಮಕ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವೆೊ ೊಂ ಏಕ್ ಮಿಲ್ಫರ್ಟಾ ಸ್ಥಹಸ್ ಜೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವೆೊ ೊಂ ಿಾ ರ್ಟಷೊಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಿಾ ರ್ಟಷೊಂನ್ಸ ಕುಮೆಕ ಕ್ ಪಂಜಾಬ್ಲಚೊ ಮಹರಾಜ್ ರಂಜತ್ ಸ್ತ್ೊಂಘಾಚಿ ಕುಮಕ್ ವಿರ್ಚ್ಲ್ಫಿ, ಪುಣ್ ತಾಣೊಂ ಮಹತಾಾ ಚೊ ಪೊಾ ೋತಾಿ ಹ್ ದಿಲ ನಾ ಿಾ ರ್ಟಷೊಂಕ್.

ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ತುಥಾಿರ್ಚ್ು ಪೊವೆಾ ೊಂತಾೊ ು ೧೬,೦೦೦ ಸ್ಜರಾೊಂಕ್ ಅಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ನಾಕ್ ಧ್ಯಡೆೊ ೊಂ ಸ್ತ್ೊಂಧ್ ಮಖಾೊಂತ್ಾ ಪುಣ್ ತ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಕಷ್ ೊಂತ್ ಸ್ಥೊಂಪ್ಡೆೊ , ಪ್ಲಡ್ಲ, ಪುರಾಸ್ಥಣ್ ಆನ್ಸ ಝುಜಾನ್ಸಮಿರ ೊಂ ಮಣ್ಟಿೊಂ. ಿಾ ರ್ಟಷೊಂಕ್ ತೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವೆೊ ೊಂ ಭಾರಚ್ ರಸ್ವಕ ಚೊಂ ತುರ್ಥಿ ಝುಜ್ ತಾಣಿೊಂ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ಾ ಹತೊಂ ಧರ್ಲ್ೊ ೊಂ. ತಾತಾಕ ಲ್ಫಕ್ ತುಥಾಿಚ ಸ್ಜರ್ ದೋಸ್ರ ಮಹಮಮ ದ್ಯಕ್ ಗಾದೆು ವಯ್ೊ ೊಂ ದೆೊಂವವ್ನ್

ಶಾ ಶುಜಾಕ್ ಗಾದಿಯ್ರ್ ಬಸ್ೊಂಕ್ ಸಕೆೊ ತ್ರೋ, ಶಾ ಕಾಬೂಲಾರ್ಚ್ು ಗಾದಿಯ್ರ್ ರಾರ್ವೊಂಕ್ ಸಕೊ ನಾ ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ಸ್ಜರಾೊಂಚೊ ಆಧ್ಯರ್ ನಾಸ್ಥರ ೊಂ. ಆಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ನ್ ಝುಜಾೊಂತ್ ಆಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ೊಂನ್ಸ ಿಾ ರ್ಟಷೊಂಚೊಂ ಸತಾರ ು ನಾಶ್ ಕನ್ಿ ಸ್ಡ್‍ಲ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಭಾರತಾೊಂತಾೊ ು ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ಸಕಾಿರಾನ್ ಉರ್ಲಾೊ ು ಸ್ಜರಾೊಂಕ್ ಅಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಾ ಹಡೆಿ ೊಂ ಪ್ಾ ಯತ್್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಥಂಯಿ ರ್ ಉರ್ಲಾೊ ು ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ಒಫಿಸರಾೊಂಕ್ ಆನ್ಸ ಸ್ಜರಾೊಂಕ್ ಆಫ್ರಾ ನಾೊಂನ್ಸ ಝಗಾಡ ು ಕ್ ದೆೊಂರ್ವನ್ ಸಭಾರಾೊಂಚ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್‍ಲ್ೊ .

ಅಸ್ವೊಂ, ಪ್ಾ ಥಮ್ ಆೊಂಗ್ೊ -ಅಫ್ರಾ ನ್ ಝುಜ್ (1838-43) ಏಕಾ ಅನಾಹುತ್ ಪ್ರಸ್ತ್ಾ ತಕ್ ತ್ಸ್ವೊಂ ಿಾ ರ್ಟಷೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಫೊ ಏಕ್ ಅವಾಮ ನಾಚಿ ಸಲಾ ಣಿ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವಿೊ . ಶಾ ಸ್ತಜಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಫ ಆನ್ಸ ದೋಸ್ರ ಮಹಮಮ ದ್ ಪ್ರರ್ಟೊಂ ಪ್ರಟ್ಟಕ್ ಕಾಬೂಲಾೊಂತ್ ಆಯ್ಲೊ . ಅೊಂಕಾು -ಸಂಖಾು ೊಂ ಪ್ಾ ಕಾರ್ 16,000 ಸ್ಜರಾೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಏಕೊ 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘಾಯ್ಲೊ ಆನ್ಸ ಪುರಾಸ್ಥಣನ್ ಭರ್ಲೊ ವೈದು ಕ್ಲೋಯ್ ಒಫಿಸರ್, ಸಜಿನ್ ವಿಲ್ಫಯಮ್ ಬೆಾ ೈಡನ್ ಪ್ರರ್ಟೊಂ ಜಲಾಲಬ್ಲದ್ಯಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಶಿಾ ನ್ಸ ಸ್ಥೊಂಗಾಿ ು ಪ್ಾ ಕಾರ್.

ಹು ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ಸ್ಜರಾೊಂಚೊ ಉಗಾಡ ಸ್ಥಕ್ ತ್ಸ್ವೊಂ ಸಾ ಳಿೋಯ್ ಸ್ಜರ್ ಜಕೆೊ ಲಾು ಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಮ ರಕ್ ತಾತಾಕ ಲ್ಫಕ್ ಕಪ್ಲ್ ಬ್ಲೊಂದುೊಂಕ್ ಕಲಾಬ್ಲೊಂತಾೊ ು ದಕ್ಲಿ ಣ್ ಪೊೊಂತಾರ್, ಜಾು ಜಾಗಾು ಕ್ ಸ್ತ್ಕ್ ಬಂಗ್ಲಸ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ತ್ ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ ಹೊಂಗಾಸರ್ ನೇವಲ್ ಆಸಪ ತ್ಾ ಆಸ್ಲಾೊ ು ಕಡೆನ್. 31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಫ್ರಾ ನ್ ಝುಜಾ ವಿೋರಾೊಂರ್ಚ್ು ಸಮ ರಣ್ಟರ್ಥಿ ಏಕ್ ಶಾಸ್ತ್ಾ ತ್ ಕಟೊ್ ೋಣ್ ಬ್ಲೊಂದುೊಂಕ್ ಆನ್ಸ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಮಾನ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ , ಸಕಾಿರಾನ್ ಏಕ್ ಇಗ್ಜ್ಿ ಬ್ಲೊಂದುೊಂಕ್ ಜಾಗ್ ದಿಲ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಏಕ್ ಸ್ಥಮ ರಕ್ ತ್ಸ್ವೊಂಚ್ ಭಾಯ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊೊಂಬಯ್ ಬಂದ್ಯಾ ಕ್ ಯ್ೊಂವಾಿ ು ತಾವಾಿೊಂಕ್ ಏಕ್ ಆಧ್ಯರ್ ಜಾೊಂವ್ನಕ . ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ಒಫಿಸರ್ ಆನ್ಸ ಸ್ಜರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಭಾರತಾರ್ಚ್ು ವಿವಿಧ್ ಪೊವೆಾ ರ್ಚ್ು ಪಂಗಾಡ ೊಂಕ್, ಬೊೊಂಬಯ್ ಆಮಿಿ, ಮದ್ಯಾ ಸ್ ಆಮಿಿ ಆನ್ಸ ಲಾಹೊೋಚಿಿ ರಂಜತ್ ಸ್ತ್ೊಂಘಾಚಿ ಆಮಿಿ. ಅಫ್ರಾ ನ್ ಇಗ್ಜ್ಿ, ಸ್ಥೊಂತ್ ಜೊನ್ ದ ಎವಾೊಂಜಲ್ಫಸ್ಥರ ಕ್ ಸಮಪ್ಲಿಲ್ಫೊ ನಗ್ರಾೊಂತೊೊ ಇೊಂಜನ್ಸಯರ್ ಹನ್ಸಾ ಕಾನ್ಬೆಯ್ತರಾನ್ ಚಿತಾ ತ್ ಕೆಲ್ಫೊ ಆನ್ಸ ವಿಲ್ಫಯಮ್ ಬಟ್ ರ್ಫಿೋಲ್ಡ ಹಣೊಂ ೧೮೪೭ ಇಸ್ವಾ ೊಂತ್ ಬ್ಲೊಂದಯ್ಸಲ್ಫೊ . ಬ್ಲೊಂದ್ಯಪ ಚೊಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ರೊ ು ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್, ಜನ್ರ್ ೭, ೧೮೫೮

ವೆರ್ ಿಸ್ಪ ಹಡಿಿೊಂಗಾನ್ ಕನ್ಿ ಕಾಾ ರ್ ಕರುನ್ "ದಿೋವ್ನಕ ಮಾನ್ ಪ್ಲಡೆಕ್ ಲಾಗ್ನ್ ಆನ್ಸ ತಾಲಾಾ ರಕ್ ಮರನ್ ಪ್ರವ್ನಲಾೊ ು ೊಂಕ್" ಸ್ತ್ೊಂಧ್ ಆನ್ಸ ಅಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ನ್ ಝುಜಾೊಂತ್. ಸಾ ಳಿೋಯ್ ಮೆಳ್ವಿ ು ಕಾಲರಾರ್ಚ್ು ಬ್ಲಸ್ಥಲಾ್ ನ್ ಹೊಂ ಕಟೊ್ ೋಣ್ ಬ್ಲೊಂದ್ಲ್ೊ ೊಂ. ಟವರ್ ಬ್ಲೊಂದುೊಂಕ್ ಚುನಾು ಫ್ರತ್ರ್ ವಾಪ್ರ್ಲ್ೊ ಜೊಂ 198 ಫಿೋಟ್ ವ 60 ಮಿೋಟ್ಟರ್ ಉಭಾರಾಯ್ಚೊಂ. ಅಫ್ರಾ ನ್ ಇಗ್ಜ್ಿ ಬ್ಲೊಂದುೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಖಚ್ಿ ರು. 5,65,000. ಸರ್ ಕವಾಸ್ತ್ಾ ಜಹೊಂಗರ್ ಸವಾಿೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಪ್ಾ ಮಖ್‍ ಪೊೋಷ್ಟಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ೊ ಹ ಇಗ್ಜ್ಿ ಬ್ಲೊಂದುೊಂಕ್ ಜಾಣೊಂ ರು. 7,500 ದ್ಯನ್ ದಿಲ್ೊ . ತಾಣೊಂ ಟವರಾ ವಯ್ಾ ದಿವಾು ಚೊಂ ಘಡ್ಲು ಲ್ಯ್ಸೋ ದ್ಯನ್ ದಿಲ್ೊ ೊಂ. ಅಫ್ರಾ ನ್ ಇಗ್ಜಿ ರ್ತ್ಲ್ಫಿ ಸ್ಭಾಯ್ ವಾ ತಿ ಏಕ್ ಕಲಾತ್ಮ ಕ್ ಬ್ಲೊಂದ್ಯಪ ಚೊ ಸ್ಥಾ ದ್. ವಾ ಡ್‍

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಫ್ರಾ ನ್ ಇಗ್ಜ್ಿ ಸ್ಥಕ್ಲಿ ದುರುಸ್ತ್ರ ಕರನಾಸ್ಥರ ೊಂ ಸಭಾರ್ ವಸ್ಥಿೊಂ ತ್ಸ್ತ್ಚ್ ಉಲ್ಫಿ ತ ಬೆಜಾರಾಯ್ಚಿ ಗ್ಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಪುರಾನ್ ಕಟೊ್ ೋಣ್ಟೊಂರ್ಚ್ು ಮೊೋಗೊಂರ್ಚ್ು ಶಾ ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರಾನ್ ಹು ಕಟೊ್ ೋಣ್ಟಕ್ ’ಗೆಾ ೋಡ್‍ ಈ ಹರಟೇಜ್ ಸ್ ಿಕಿ ರ್’ ಮಾ ಣ್ ರ್ವಲಾಯ್ೊ ೊಂ. ಸಭಾರ್ ರುಪ್ಯ್ ಹು ಅಫ್ರಾ ತ್ ಇಗ್ಜಿಚಿ ಸ್ಭಾಯ್ ಉರಂವ್ನಕ ಖಚಿಿಲಾು ತ್.

ಗ್ೋತಕ್ ಆಕಾಿೊಂ ಆನ್ಸ ಸ್ವ್ ೋಯ್್ ಡ ಗಾೊ ಸ್ ಜನ್ಲಾೊಂ ವಿಶೇಷ್ಟ ಕಲಾಕಾರಾೊಂನ್ಸ ಖತಾಯ್ಸಲ್ಫೊ ೊಂ, ಭಾರಚ್ ಪ್ಾ ೋರಣ್ಭರತ್ ಈಶಾನ್ು ಆನ್ಸ ಪ್ಶಿಿ ಮ್ ಜನ್ಲಾೊಂ. ಹ ಇಟ್ ಹಡ್‍ಲ್ೊ ಇೊಂಗೆೊ ೊಂಡ್ಲ ಥಾವ್ನ್ ಜಯ್ಲಮೆರ್ಟಾ ಕ್ ಪ್ರು ಟನ್ಿ ಕರುೊಂಕ್. ಇಗ್ಜಿ ರ್ತ್ರ್ ಛಾನ್ಿ ಲಾೊಂತ್, ಥಂಯಿ ರ್ ಆಸ್ಥ ಸ್ಥಮ ರಕ್ ಫ್ರತ್ರ್ ಜಾಚರ್ ಅಸ್ವೊಂ ಬರಯ್ಸಲ್ೊ ೊಂ ಆಸ್ಥ: "ಹ ಇಗ್ಜ್ಿ ಬ್ಲೊಂದ್ಲ್ಫೊ ಸ್ತ್ೊಂಧ್ ಆನ್ಸ ಅಫ್ರಾ ನ್ಸಸ್ಥರ ನ್ ಝುಜಾೊಂತ್ (1838-43) ಮರಣ್ ಪ್ರವ್ನಲಾೊ ು ಒಫಿಸಸ್ಿ ಆನ್ಸ ಸ್ಜರಾೊಂರ್ಚ್ು ಉಗಾಡ ಸ್ಥಕ್. ಆಪುಣ್ ಮಿಸ್ಥೊಂವಾೊಂತ್ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಸಭಾರ್ ಮರಣ್ ಪ್ರವೆೊ ಜಾಲಾೊ ು ನ್ ಸವಾಿೊಂಚಿೊಂ ನಾೊಂವಾೊಂ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಕಾೊಂತಂವ್ನಕ ಅಸ್ಥಧ್ು ಜಾಲಾೊಂ." ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಲು ಮಾಬಿಲ್ ಫ್ರತಾಾ ೊಂಚರ್ ವಿವಿಧ್ ಮಖ್‍ು ಿಾ ರ್ಟಷ್ಟ ಒಫಿಸರಾೊಂಚಿೊಂ ನಾೊಂವಾೊಂ ಕಾೊಂತ್ಯ್ಸಲ್ಫೊ ೊಂ ಪ್ಳೆವೆು ತಾ ಅಘಾಾ ನ್ ಝುಜಾ ವೆಳ್ವರ್ ಮರಣ್ ಪ್ರವ್ನಲಾೊ ು ೊಂಚಿೊಂ.

ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ ಅಫ್ರಾ ನ್ ಇಗ್ಜ್ಿ ಚಚ್ಿ ಒಫ್ ನೊತ್ಿ ಇೊಂಡಿಯ್ತಖಾಲ್ ಆಸ್ಥ. ಹರ್ ಆಯ್ತರ ರಾ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಮಾಗಾ ೊಂ ಚಲಾರ ತ್. ಹಫ್ರರ ು ಮಧ್ೊಂ ಕಣ್ಟಕ್ಲೋ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾು ರ್ ಹ ಇಗ್ಜ್ಿ ಉಗರ ದವತಾಿತ್. ಮೊಂಬಯ್ ಯ್ತಲಾು ೊಂ ಪ್ಾ ವಾಸ್ತ್ೊಂಕ್ ತ್ಸ್ವೊಂ ಏಕ್ ತುಥಾಿಚಿ ರ್ಭಟ್ ಹ ಇಗ್ಜ್ಿ ಪ್ಳೆೊಂವ್ನಕ ಯ್ತಲಾು ೊಂಕ್ ದಿಸ್ಥರ ರ್ತ್ರ್ ಏಕ್ ವಿೊಂಗ್ಡ್‍ಚ್ ಸಂಸ್ಥರ್ ಸಗಾು ು ನ್ ಮೌನ್ ಪ್ರಸರ್ ಆನ್ಸ ಪ್ಾ ೋರಣ್ಟಚೊಂ ಟವರ್ ಭಾಯ್ಾ ಆನ್ಸ ಸ್ತಶೆಗಾಯೇಚೊಂ ಆನ್ಸ ಸಮ ರಣ್ಟರ್ಥಿ ದಿಷ್ ರ್ವ ರ್ತ್ರ್ ಕಾಲರಾೊಂರ್ಚ್ು ಸ್ವ್ ೋಯ್್ ಡ ಗಾೊ ಸ್ಥೊಂನ್ಸ ಆನ್ಸ ಗ್ೋತಕ್ ಆಕಾಿೊಂನ್ಸ ಭರ್ಲೊ . ಜಾು ಕಣ್ಟಕ್ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ರ್ಭಟ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಜಾಯ್ ತಾಣಿೊಂ ಏಕ್ಚ್ ಟ್ಟು ಕ್ಲಿ ಭಾಡ್ಲು ಕ್ ಧಚಿಿ ವ ಬಸ್ಿ ಆರ್.ಸ್ತ್. ಚಚ್ಿ ಒಫ್ ನೇವಿ ನಗ್ರ್ ಚಚ್ಿೇರ್ಟ ಥಾವ್ನ್ ವ ಸ್ತ್ಎಸ್ರ್ಟ ರೈಲ್ಫಾ ೋ ಸ್ವ್ ೋಶನಾೊಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಅಫ್ರಾ ನ್ ಚಚ್ಿ’ ಬಸ್ಿ ನ್ಸಲಾದ ಣ್ಟಕ್ ವೆಚೊಂ. ----------------------------------------------------

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


PÀ¯ÁPÀįï xÁªïß zsÀªiÀ Áðxïð ªÉÃ¸ï ¦AvÁæ«Ú PÁè²

PÉÆAPÉÚa ªÀÈwÛ¥Àgï £ÁlPï gÉ¥Àlðj PÀ¯ÁPÀįï xÁªïß ªÉÃ¸ï ¦AvÁæ«Ú PÁè² (make up) ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèöåvï. dÆ£ï 17 xÁªïß 19, ¸ÀzÁA ¸ÁAeÉgï 6.00 xÁªïß 8.30 ¥ÀAiÀiÁðAvï ±ÀQÛ£ÀUÀgÁZÁå PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ºÉÆå PÁè² ZÀ®Û¯ÉÆå. £ÁlPï D¤ ZÀ¯ï avïæ £Àmï, gÁ¶ÖçÃAiÀiï £ÁlPï ±Á¼Á (NSD) vÀ±ÉAZï gÀAUÁAiÀÄuÁAvï vÀ¨ÉðvïzÁgï D¤ ªÀiÁí®ÎqÉÆ ªÉÄÃPÀ¥ï PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀ®ªÁl » vÀ¨Éðw ZÀ¯Éƪïß ªÀvÀð¯ÉÆ. D¸ÀPïÛªÀAvÁAPï zsÀªÀiÁðxïð ¥Àª æ Éñï D¸ÀÄ£ï, £ÁAªÁA zÁR¯ï PÀgÀÄAPï ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï zÀ¥sÀÛgÁPï (0824 2230489/ 2232239) ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÉÆ.Ñ ---------------------------------------------------------------------------

ಕೆಂದಾಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗರ್್ಕ್ ರ್ವೊ ಸಹಾಯಕ್ ಫ್ತ್| ವಿಜಯ್ ಮೇಯ್ 31 ವೆರ್ ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗ್ಜಿಕ್ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ ಜೊಯಿ ನ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ಸಹಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಗ್ಮನ್ ಜಾಲ. ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ಸ್ಥ್ ು ನ್ಸ ತಾರ್ವಾ ನ್ ತಾಕಾ ಫುಲಾೊಂ ಝೆಲ ಘಾಲ್್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ ಆನ್ಸ ’ಆಮಿೊಂ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ತಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕನ್ಿ ಹೊಂಗಾಸರ್ ೇವಾ ಕರುೊಂಕ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ತಾಕಾ ಸಕೆರ ನ್ ಭರುೊಂ’ ಮಾ ಳೆೊಂ.

ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ ಫ್ರ| ಪ್ಾ ವಿೋಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ಥನ್ ಧ್ಯಮಿಿಕ್ ವಿಧ ಚಲಯ್ಸೊ . ಇಗ್ಜಿ ಪ್ರಲನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪ್ರಧು ಕ್ಷ್ ಜೋಕಬ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡಿ’ಸ್ೋಜಾನ್ ಸವಾಿೊಂಕ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ. ಉಡಪ್ಲ ಮದರ್ ಒಫ್ ಸ್ೋರಿಸ್ ಇಗ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ತಕ್ ಸ್ಡೊಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಯ್ತಜಕ್ ಆನ್ಸ ಲೋಕ್ ಆಯ್ಸಲ್ೊ . ಥಂಯ್ಲಿ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ವಾಲ್ರಯನ್ ಮೆೊಂಡ್ದೋನಾಿ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ತವಿಶಿೊಂ ಹೊಗ್ಳ್ಸಿ ನ್ ಉಲವ್ನ್ ತೊ ಭಾರಚ್ ಉತರ ೋಮ್ ವು ಕ್ಲರ ತಾಾ ಚೊ, ಮಾಯ್ತಮೊಗಾಚೊ ಯ್ತಜಕ್ ಮಾ ಳೆೊಂ.

ಹು ವೆಳ್ವರ್ ಸಹಯಕ್ ಫ್ರ| ರೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ ಫ್ರ| ಅಮೃತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ನರ್ವ ಸಹಯಕ್ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ಆನ್ಸ ಪ್ರಲನ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪ್ರಧು ಕ್ಷ್ ಜೇಕಬ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ಆನ್ಸ ಯ್ವಾಕ ರ್ ಮಾಗ್ೊ . ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಿಸ್ಥಪ ಕ್ ಪುಶಾಿೊಂವಾರ್ ಇಗ್ಜಿಕ್ ವೆಾ ಲ.

ಫ್ರ| ವಿಜಯ್, "ಯ್ತಜಕ್ ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ೇವಾ ಕರುೊಂಕ್ ಆಸ್ಿ , ಜಂಯಿ ರ್ ತುಮಾಕ ೊಂ ೇವಾ ಜಾಯ್ ಥಂಯಿ ರ್ ಹೊಂವ್ನ ವಾವುತ್ಿಲೊಂ, ಮಾಾ ಕಾ ತುಮಿಿ ೇವಾ ಕರುೊಂಕ್ ತುಮೆಿ ೊಂ ಆಶಿೋವಾಿದ್ ಅತೋ ಗ್ಜಿಚೊಂ ಮಾ ಳೆೊಂ. ತಾಕಾ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕರುೊಂಕ್ ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ಫಿಗ್ಿಜಚ ಗ್ಳಕಾಿರ್, ಪ್ರಲನ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥೊಂದೆ, ಆರ್ಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥೊಂದೆ, ಸಭಾರ್ ಭಕ್ರ ಆಯ್ಸಲ್ೊ . ವೇದಿರ್ ಫ್ರ| ಅಮೃತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಫ್ರ| ರೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಕೊಂವೆತಾಚಿ ಮಖೇಲ್ಾ ಭ| ವಾಯ್ೊ ಟ್ ತಾರ್ವಾ ಆನ್ಸ 18 ಆಯ್ಲೋಗಾೊಂಚಿ ಸಂರ್ಚ್ಲಕ್ಲ ಪ್ಾ ೋಮಾ ಡಿ’ಕುನಾಾ ಹಜರ್ ಆಸ್ತ್ೊ ೊಂ. ಆಶಾ ಕವಾಿಲನ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಾ ಲ್ೊಂ. -ಬನಾ್ರ್ಡ್ ರ್. ಕೊಸ್ಮಯ ----------------------------------------------------

ಕೆಂದಾಪುರ್ ಇಗರ್್ಕ್ ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ಮಾ ಚಿ

ಇಗ್ಜಿ ರ್ತ್ರ್ ಿಸ್ಥಪ ನ್ ಪ್ಲನ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥೊಂಧ್ಯು ೊಂಕ್ ಮೇಣ್ಟಚೊು ಪ್ಟ್ಲೊ ು ವಾತ ದಿೋವ್ನ್ ತಾೊಂಚ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಸಸ್ಥಾ ರ್ಿ ೇವಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಾ ಥಿನ್ ರ್ಭಟಯ್ೊ ೊಂ. ’ಜಜ್ಯ ಕ್ಲಾ ೋಸ್ಥರ ರ್ಚ್ು ಪ್ರಟ್ಟೊ ವಾದ ರಾೊಂಕ್ ಮರಣ್ ಆಯ್ತೊ ು ರೋ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಸಾ ಗಾಿರಾಜಾೊಂತ್ ಪುನಜೋಿವನ್ ಆಸ್ಥ’ ಮಾ ಣೊನ್ ಿಸ್ಥಪ ನ್ ಆಪೊೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ. ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಮರಣ್ ಪ್ರವ್ನಲಾೊ ು ೊಂಚೊ ಉಗಾಡ ಸ್ ಕಾಡ್‍್ ಿಸ್ಥಪ ನ್ ಆಗೆಮ ೊಂತ್ ಶೆಣ್ಟೊಂವ್ನ್ ಸ್ವಮಿತ್ಾ ಬೆೊಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಫ. ಹು ಅಧಕೃತ್ ರ್ಭಟ್ೊಂತ್ ಭುಗಾು ಿೊಂಕ್ ಕ್ಲಾ ೋಜ್ಮ , ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥಾ ು ೊಂ ಬರಾಬರ್ ಉಲಣೊಂ, ಪ್ಲಡೆಸ್ಥರ ೊಂಚಿ ರ್ಭಟ್, ಲಾಾ ನ್ ಸಮದ್ಯಯ್ತೊಂತ್ ಪ್ರತ್ಾ ಅಸ್ವೊಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮಾೊಂನ್ಸ ಧಮಾಿಧು ಕಾಿ ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೊೊ . ಹು ಮಾಗಾಾ ು ವಿಧೊಂತ್ ಸಭಾರ್ ಯ್ತಜಕ್ ಆನ್ಸ ಫಿಗ್ಿಜಾಾ ರಾೊಂನ್ಸ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆತೊೊ . -ಬನಾ್ರ್ಡ್ ರ್. ಕೊಸ್ಮಯ ----------------------------------------------------

’ಹೆರಾೆಂಚಿ ಜತನ್ ಕಚಿ್,

ಅಧಿಕೃತ್ರ ಭೆಟ್

ಹೆರಾೆಂಕ್ ಕಮ್ಕ್ ಕಚಿ್ ಹೆ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮತ್ರ ರಸ್ತಯ ಸಗ್ನ್ಚೆ’ ಬಿಸ್ಾ ರ್ರಾಲ್ಡಾ

ಜೂನ್ 2 ವೆರ್ ಉಡಪ್ಲ ದಿಯ್ಸ್ವಜಚೊ ಿಸ್ಪ ಡ್ಲ| ಜರಾಲ್ಡ ಐಸ್ಥಕ್ ಲೋಬೊನ್ ತೋನ್ ದಿಸ್ಥೊಂಚಿ ಅಧಕೃತ್ ರ್ಭಟ್ ಕೆಲ್ಫ. ಸನಾಾ ರಾ ಸ್ಥೊಂಜರ್ ಿಸ್ಥಪ ಚೊಂ ಆಗ್ಮನ್ ಜಾಲ್ೊಂ. ಇಗ್ಜಿ ವಾಠಾರಾೊಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ಸ್ಥ್ ು ನ್ಸ ತಾರ್ವಾ ನ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ, ಭುಗಾು ಿೊಂನ್ಸ ಆರತ ರ್ಭಟಯ್ಸೊ .

"ನ್ಸತ್ಳ್‍ಲ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ೊ , ಹರಾೊಂರ್ಚ್ು ಕಷ್ ೊಂನ್ಸ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರತ್ಾ ಘೆೊಂವೆಿ , ಅನ್ಸೋತ್ ಅನಾು ಯ್ ಶೋಷ್ಟಣ್ ಸತಾಕ್ ಝಗ್ಡೆಿ , ಅವಾಮ ನ್ ನ್ಸೊಂದ್ಯ ಅಮಿೊಂ ಸ್ಸ್ತನ್ ವೆಾ ಲಾು ರ್, ಭುಕೆಲಾೊ ು ೊಂಕ್ ಜವಾಣ್, ಅನಾಥಾೊಂಕ್ ಆಸ್ಾ , ಪ್ಲಡೆಸ್ಥರ ೊಂಕ್ ಜತ್ನ್, ತಾಣಲಾೊ ು ೊಂಕ್ ಉದ್ಯಕ್, ನ್ಾ ಸ್ೊಂಕ್ ನಾಸ್ವೊ ಲಾು ೊಂಕ್ ವಸ್ತರ ರ್, ಶಿಕಾಪ್ ನಾಸ್ವೊ ಲಾು ೊಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ಆಸಲ್ಫೊಂ ಬರೊಂ ಕಾಮಾೊಂ ಆಮಿೊಂ ಕೆಲಾು ರ್ ಆಮಿೊಂ ಆಮಾಕ ೊಂ ಸಗಾಿಕ್ ವಚೊೊಂಕ್ ರಸ್ರ ತ್ಯ್ತರ್ ಕೆಲಾೊ ು ಪ್ರೊಂ" ಮಾ ಳೆೊಂ ಿಸ್ಪ ಡ್ಲ| ಜರಾಲ್ಡ ಐಸ್ಥಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಕುೊಂದ್ಯಪುರಾೊಂತ್ ಕ್ಲಾ ೋಜಾಮ ರ್ಚ್ು ಭುಗಾು ಿೊಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿೋವ್ನ್ ಜೂನ್ 2 ವೆರ್. ಿಸ್ಥಪ ನ್ ಆಪ್ರೊ ು ಅಧಕೃತ್ ರ್ಭಟ್ ವೆಳ್ವರ್ 33 ಭುಗಾು ಿಮ್ಕ ಕ್ಲಾ ೋಜ್ಮ ದಿಲ "ಆಮಿೊಂ ಸದ್ಯೊಂ ಲಾಾ ಲಾಾ ನ್ ದಯ್ತಳ್‍ಲ ಉಪ್ರಕ ರಾಚಿೊಂ ಕಾಮಾೊಂ ಕೆಲಾು ರ್ ಆಮಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾತಾೊಂವ್ನ" ಮಾ ಣೊನ್ ಭುಗಾು ಿೊಂಕ್ ಶುಭಾಷ್ಟಯ್ ಪ್ರಠವ್ನ್ "ತುಮಿೊಂ ಜಜ್ಯ ಕ್ಲಾ ಸ್ಥರ ಚಿೊಂ ತ್ತಾಾ ೊಂ ಪ್ರಳ್ವ ಆನ್ಸ ತಾಚಿ ಕೃಪ್ರ ಜೊಡ್ಲ" ಮಾ ಳೆೊಂ ಿಸ್ಥಪ ನ್. ಹು ಸಂದಭಾಿರ್ ಿಸ್ಥಪ ನ್ ಪ್ವಿತ್ಾ ಬಲ್ಫದ್ಯನ್ ಅಪ್ಲಿಲ್ೊಂ ಆನ್ಸ ಹೊಂತುೊಂ ಫಿಗ್ಿಜ ಯ್ತಜಕಾೊಂನ್ಸ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆತೊೊ . ತ್ಸ್ವೊಂಚ್ ಹು ವೆಳ್ವರ್ ನವೆೊಂಚ್ ಪ್ಗ್ಿಟ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ ಫಿಗ್ಿಜ್ ಪ್ತ್ಾ ’ರಜಾರಯುಮ್’ ಸಂಪ್ರದಕ್ ಬನಾಿಡ್‍ಿ ಜ ಕಸ್ಥರ ನ್ ಿಸ್ಥಪ ಕ್ ಸಮಪ್ಲಿಲ್ೊಂ. ಸಭಾರ್ ಭಕಾರ ೊಂನ್ಸ ಹು ಕಾಯಿಕಾ ಮಾೊಂತ್ ಪ್ರತ್ಾ ಘೆತೊೊ . -ಬನಾ್ರ್ಡ್ ರ್. ಕೊಸ್ಮಯ ----------------------------------------------------

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ಯ ್ ೀ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರ್ವಿ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷಿ ಣ್ ಶಾೆಂತ ಕವ್ನ್ಲೊ ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗ್ಜಿರ್ಚ್ು ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸ್ತ್ರ ಿೋ ಸಂಘಟನಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಭಾ ಮೇಯ್ 26 ವೆ ಇಗ್ಜಿ ಸಭಾಭವನಾೊಂತ್ ಚಲ್ಫೊ . ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್ ವಿಕ್ ೋರಯ್ತ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾನ್ ವಧಿ ವಾಚಿೊ . ಪ್ರಟ್ಟೊ ು ವಸ್ಥಿಚಿ ಅಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ ಶಾೊಂತ ರಾಣಿ ಬ್ಲರೆಟೊ್ ನ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಶಾೊಂತ ಕವಾಿಲನ್ ಲೇಖ್‍-ಪ್ರಕ್ ಸರ್ಭ ಮಖಾರ್

ದವಲ್ಿೊಂ. ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಮಖಾೊ ು ವಸ್ಥಿಕ್ ಅಧಕಾರಣಿೊಂಚಿ ವಿೊಂಚವ್ನಾ ಹು ಪ್ರೊಂ ಜಾಲ್ಫ:

ಶಾೊಂತ ಕವಾಿಲ ಅಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ ವಿನಯ್ತ ಡಿ’ಕಸ್ಥರ ಉಪ್ರಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ ಸಂಗೋತ್ ಪ್ರಯ್ಿ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್ ವಿೋಣ್ಟ ಡಿ’ಅಲ್ಮ ೋಡ್ಲ ಖಜಾೊಂಚಿಣ್ ವಿಕ್ ೋರಯ್ತ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ವಾರಾಡ್ದ ಪ್ಾ ತನ್ಸಧ ವಾಯ್ೊ ಟ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ’ಮೊತಯ್ತೊಂ, ಪ್ತಾಾ ಚಿ ಪ್ಾ ತನ್ಸಧ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಭಾ ವಲಯ್ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್ ಸ್ತನ್ಸೋತಾ ಮೆೊಂಡ್ದೋನಾಿ ನ್ ಚುನಾವ್ನ ಚಲವ್ನ್ ವೆಾ ಲ್ಫ. ಹು ಆನ್ಸ ಪ್ರಟ್ಟೊ ು ವಸ್ಥಿರ್ಚ್ು ಅಧು ಕಾಿ ೊಂನ್ಸ ತಾೊಂಚ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್. ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ಸ್ಥ್ ು ನ್ಸ ತಾರ್ವಾ ನ್ ಆಪೊೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಠಯ್ಲೊ . ವಿಕ್ ೋರಯ್ತ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾನ್ ಧನು ವಾದ್ ಅಪ್ಲಿಲ್ ಆನ್ಸ ಸಂಗೋತ್ ಪ್ರಯ್ತಿ ನ್ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಾ ಲ್ೊಂ. -ಬನಾ್ರ್ಡ್ ರ್. ಕೊಸ್ಮಯ ----------------------------------------------------

ಖ್ಯಾ ತ್ರ ಕಲಕಾರ್, ಸ್ಮಹಿತ ಗರಿೀಶ್ ಕಾನಾ್ರ್ಡ ಆನಿ ನಾ 81 ವಸ್ಥಿೊಂ ಪ್ರಾ ಯ್ಚೊ ಜಾಾ ನ್ಪ್ಲೋಠ್ ಪ್ಾ ಶಸ್ತ್ರ ವಿಜೇತ್ ಬಹುಭಾಷ ನಟ್ ಗರೋಶ್ ಕಾನಾಿಡ್‍ ಮೇಯ್ 30 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿo 8:30 ವರಾರ್ ದೇವಾಧೋನ್ ಜಾಲ. ಉತ್ರ್ ಪ್ರಾ ಯ್ರ್ಚ್ು ಪ್ಲಡೆನ್ ತಾಚ ಆೊಂಗಾಚ ಭಾಗ್ ಸ್ಥಕೆಿ ಕಾಮ್ ಕರನಾಸ್ವೊ ಖಂಯ್. ಹ ಖಬ್ಲರ್ ಕನಾಿಟಕ ಮಖೆಲ್ ಮಂತಾ ರ್ಚ್ು ದಫರ ರಾನ್ ದಿಲ್ಫ. ತೊ ಆಪೊೊ ಪೂತ್ ರಘುಕ್ - ಏಕ್ ಪ್ತ್ಾ ಕತ್ಿ ಆನ್ಸ ಲೇಖಕ್ ಹಕಾ ಸ್ಥೊಂಡನ್ ಗೆಲ.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಟ್ಟೊ ು 60 ವಸ್ಥಿೊಂನ್ಸ ಕಾನಾಿಡ್ಲನ್ ಕನ್ ಡ ಆನ್ಸ ಹೊಂದಿ ಪ್ಲೊಂತುರಾೊಂನ್ಸ ನಟನ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ. ಹೊಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಸಭಾರ್ ರ್ಟೋವಿ ಸ್ತ್ೋರಯಲಾೊಂ ನ್ಸೊಂಯ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ. ತಾು ೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಫ್ರಮಾದ್ ಜಾಲ್ೊ ೊಂ, "ಮಾಲ್ಚಾ ಡಿಚ ದಿೋಸ್", ಭಾರತೋಯ್ ಇೊಂಗೊ ಷ್ಟ ಲೇಖಕ್ ಖಾು ತ್ ಆರ್. ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಹಣೊಂ ಬರಯ್ಸಲ್ೊ ೊಂ. ಮೇಯ್ ೧೯, ೨೦೧೯ ವೆರ್ ಮೊಂಬಯ್ ಲಾಗಾಿ ರ್ಚ್ು ಿ ಮಾಥೆರನಾೊಂತ್ ತೊ ಜಲಾಮ ಲೊ ಆನ್ಸ ಶಿಸ್ತ್ಿೊಂತ್ ತಾಚೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ೊ ೊಂ. ಕಾನಾಿಡ್ಲನ್ ಸಭಾರ್ ನಾಟಕಾೊಂ ಬರಯ್ಸಲ್ಫೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಥೊಡ್ಲು ೊಂನ್ಸ ತಾಣೊಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ, ದ್ಯಖಾೊ ು ಕ್ ತುಘೊ ಖ್‍ ಆನ್ಸ ಹಯ್ತವದನ. ಗೆಲಾು ವಸ್ಥಿಚ್ ತಾಚೊಂ ಏಕ್ ನಾಟಕ್, ’ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗ್ಡಿ’ ಪ್ಾ ಕಟ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ. ಸಭಾರ್ ಮಹನ್ ವು ಕ್ಲರ ೊಂನ್ಸ,

ಭಾರತಾಚೊ ಅಧು ಕ್ಷ್ ಕೋವಿೊಂದ್, ಪ್ಾ ಧ್ಯನ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂತಾ ಮೊೋಡಿಕ್ ಧನ್ಿ ತಾರ್ಚ್ು ಕುಟ್ಟಮ ಕ್ ಶೃದ್ಯಿ ೊಂಜಲ್ಫ ಧ್ಯಡಿೊ . ಮೊೋಡಿಚೊ ತೊ ಏಕ್ ತೋವ್ನಾ ಠೋಕೆಗಾರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ೊ ಆನ್ಸ ಚುನಾವೆ ಪ್ಯ್ೊ ೊಂ "ಿಜಪ್ಲ ಆನ್ಸ ತಾರ್ಚ್ು ಸ್ಥೊಂಗಾತಾು ೊಂಕ್ ಪ್ದೆಾ ವಯ್ೊ ೊಂ ಉಸ್ಥು ಯ್ತ" ಮಾ ಣ್ ೬೦೦ ಕಲಾಕಾರಾೊಂ ಬರಾಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಸಹ ಘಾಲ್್ ಪ್ತ್ಾ ಧ್ಯಡ್‍ಲ್ೊ ೊಂ. ಗೌರ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಖುನ್ಸ ಜಾತ್ಚ್ ತಾಣೊಂ ಮಷ್ಟಕ ರ್ ಹತೊಂ ಧರ್ಲ್ೊ ೊಂ. ಆಪ್ಲೊ ಅರ್ಪ್ರಾ ಯ್ ದಿಲ್ಫೊ ಕ್ಲೋ ಜರ್ ರ್ಟಪುಪ ಸ್ತಲಾರ ನ್ ಏಕ್ ಹೊಂದು ಜಾಲೊ ತ್ರ್

ತಾಕಾ ಮರಾಠ ರಾಯ್ ಚತ್ಾ ಪ್ತ ಶಿವಾಜಪ್ರೊಂ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ ಮಾ ಣ್. ತಾಚೊ ಅೊಂತಮ್ ಸಂಸ್ಥಕ ರ್ ತಾಚು ಖುಶೆ ಪ್ಾ ಕಾರ್ ಕ್ಲತೊಂಚ್ ಧ್ಯಮಿಿಕ್ ವಿಧ ನಾಸ್ಥರ ೊಂ ವಿೋಜ್ ಉಲಾಪ ವೆಾ ಮಖಾೊಂತ್ಾ ಚಲ್ಫೊ . ----------------------------------------------------

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಮಿ ಆನಿ ಪಾರ್ವ್ (ಜೈಸನ್ ಸ್ಕ್ಾ ೀರಾ, ಗುಪು್ರ್)

ಭುಮಿ ಭಿಜಿಲ ತಚೆೆಂ ಪಾಚೆಾ ೆಂ ವದನ್ ಪಾರ್ವ್ ಪೊಶೆತಾನಾ ಥಂರ್ಡ ಮುದೊ ತಚ್ಯ ಪಮ್್ಳ್ ಉಬಯ ಚ್ ಹರ್ ದಿಶೆೆಂನಿ ವಿಣ್ಗ್ಯ ಾ ಜಾಲೊಾ ವ್ನಟೊ ಭಲಿ್ೆಂ ಘರಾೆಂ, ಗೊಟೆ, ಘೆಂಟೆರಾೆಂ ತಾೆಂತಾಲ ಾ ನ್ ತಳೆಂಕ್ ಲಗ್ಲಲ ದೊಳ ಚ್ಯರಿಯೆಂ ಹೊ ಸಂಭೀಗ್ ಪಳೆಂರ್ವ್ ತೊ ಭಿಜಯ್ ಯ ಗ್ಲಲೊ ತ ಭಿಜತ್ರ ಯ ಗ್ಲಲಿ ತೆಂ ಶಿಜತ್ರ ಯ ಗ್ಲಲಿೆಂ, ಶಿಜತ್ರ ಯ ಗ್ಲಲಿೆಂ... ವ್ನ ಹೆೆಂ ಮ್ಹ ರ್ೆಂ ಕಲಾ ನ್ ಜಾೆಂರ್ವ್ ಪುರ ತ ಮೊರೆಂಕ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹೊ ಪಾರ್ವ್ ತಚ್ಯ ಪ್್ ೀಮಿ ಉಸ್ಮಾ ಸ್ ಫೆಂಕೆಂಕ್ ವೊದಾಾ ಡುನ್ ಆಸ್ಮ. 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಟೆಕ್ಷ್ ಕಲ್ಡ ಎೆಂರ್ಡ ಎಜ್ಯಾ ಕೇಶರ್ಲ್ಡ ಕಾಾ ೆಂಪಸ್ ಪಾಲಾ ರ್ಡ - 11 ವಸ್ಮ್ೆಂ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


’ಶೆಾ ೋಷ್ಟಠ ತಾಯ್ಚಿ ೇವಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಆನ್ಸ ಶಿಕಂವೆಿ ೊಂ ೇವಾ ಕರುೊಂಕ್’ ಹು ಧ್ು ೋಯ್ ವಾಕಾು ಖಾಲ್ ಸ್ತವಾಿತಲ್ೊ ೊಂ ಸೊಂಟ್ ಜಾನ್ ಟ್ಕ್ಲ್ ಕಲ್ ಎೊಂಡ್‍ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನಲ್ ಕಾು ೊಂಪ್ಸ್ ಏಕಾ 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾವಯ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ರೊ ು ಧ್ು ೋಯ್ತೊಂತ್ ಪ್ರತು ವ್ನ್ ಆಯ್ತೊ ೊಂ. ಸವ್ನಿ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ, ಆವಯ್-ಬ್ಲಪ್ಯ್, ಶಿಕೆ ಕಾೊಂ, ಸ್ತ್ಬಂದಿ, ಆದೆೊ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಆನ್ಸ ಆಡಳ್ವರ ು ಸಮಿತನ್ ಮೊಂಬಯ್ತಿ ು ಆಲ್ಡ ಲ್ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನ್ ಟಾ ಸ್ಥ್ ಮೊಂಕಾೊಂತ್ಾ ಹೊ ಧ್ು ೋಯ್ ಸ್ತಫಳ್‍ಲ ಕೆಲಾ. ಆಲ್ಡ ಲ್ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನ್ ಟಾ ಸ್್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಏಕ್ ಕ್ಲಾ ೋಸ್ಥರ ೊಂವ್ನ ಧ್ಯಮಿಿಕ್ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಾು ತಾೊಂಚೊಂ ಟಾ ಸ್್ 2007 ಇಸ್ವಾ ೊಂತ್ ಬುನಾು ಧ್ ಘಾಲ್ೊ ೊಂ, ದಿೋೊಂವ್ನಕ ವೃತರ ಪ್ರ್ ಜಾಣ್ಟಾ ಯ್, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾಣ್ಟಾ ಯ್ಚಿ ವಾಡ್ಲವಳ್‍ಲ ಆನ್ಸ ಯುವಜಣ್ಟೊಂರ್ಚ್ು ಕ್ಲಾ ಯ್ತಳ್‍ಲ ಸಂಗರ ೊಂಕ್ ಕುಮಕ್. ಆಲಿ ಟ್ಿ ಡಬುೊ ು . ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ, ಸ್ಥಾ ಪ್ಕ್ ಆನ್ಸ ಚೇರ್ಮಾು ನ್ ಏಕ್ ದೂರ್ದೃರ್ಷ್ ಚೊ, ಪ್ರೋಪ್ಕಾರ ಆನ್ಸ ಸವಾಿೊಂಕ್ ವಳಿಕ ಚೊ ಉದು ಮಿ. ತಾಕಾ ’ಆೊಂಟರ್ಪ್ಾ ನ್ಯು ರ್ ಒಫ್ ದ ಇಯರ್’ ಪ್ಾ ಶಸ್ತ್ರ ಲಾಬ್ಲೊ ು ಆನ್ಸ ತೊ ಅೊಂತ್ರಾಿರ್ಷ್ ಿೋಯ್ ಫ್ರಮಾದೆಚೊಂ ಛಾಪ್ರಾ ಣೊ ಆನ್ಸ ಪ್ಗ್ಿಟ್ಾ ಸಂಸ್ಾ ಚಲಯ್ತರ . ಹೊಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ವೊ ೊಂ ತಾಚೊಂ ಸಾ ಪ್ರಣ್ ಆಮಾಿ ು ಸಮಾಜೊಂತಾೊ ು ಯುವಜಣ್ಟೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟಠ ಶಿಕಾಪ ಸಂಸ್ಾ ಆಸ್ಥ ಕರುನ್ ತಾೊಂಚೊಂ ಜೋವನಾೊಂತ್ ಬರೆೊಂಪ್ಣ್ ಪ್ಳೆೊಂವೆಿ ೊಂ. ಅಸ್ವೊಂ ತಾಣೊಂ ಸಭಾರ್ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಾು ತಾೊಂಚೊಂ ಟ್ಕ್ಲ್ ಕಲ್ ಸಂಸ್ವಾ ಬ್ಲೊಂದೆೊ ಆನ್ಸ ಅರ್ವೃದಿಿ ಕೆಲ್. ತೊ ತಾರ್ಚ್ು ಹರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥಾ ು ೊಂನ್ಸ ಗ್ವನ್ಸಿೊಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿ ಲಾಚೊ ಸ್ಥೊಂದ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುತಾಿ. ಆಪ್ರೊ ು ಆಲ್ಡ ಲ್ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನ್ ಟಾ ಸ್ಥ್ ಕ್ ವು ಕ್ಲರ ಗ್ತ್ ತೊ ವಾವುನ್ಿ ಆಸ್ಥ. 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಜಿೀವನಾೆಂತ್ರ ಜಯ್ ಯ ಜೊಡುೆಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶ್ ಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್ ದುಸ್್ ವ್ನಟ್ ನಾ" - ಬಿಸ್ಾ ರ್ರಾಲ್ಡಾ ಶಿಸ್ರ ಪ್ರಳ್ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತ್ಸ್ವೊಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ಟ ಬರಾಬರ್ ಉತರ ೋಮ್ ಸಂಸಕ ೃತ ಜೊಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮಾ ಳೆೊಂ.

’ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ ಆಪುಣ್ ಕ್ಲತೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಜಾಯ್ ಮಾ ಳು ಶೆವಟ್ ದವುಾ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಜೋವನಾೊಂತ್ ಜಯ್ರ ಜೊಡೊಂಕ್ ಕಠೋಣ್ ಶಾ ಮ್ ಸ್ಡ್ಲೊ ು ರ್ ದುಸ್ತ್ಾ ವಾಟ್ ನಾ. ಅಸ್ಥಧ್ು ಆನ್ಸ ಅನುತರ ೋಣ್ಿ ಸಬ್ಿ ತುಮಾಿ ು ವಾಕಿ ರೊಂತ್ ಆಸ್ೊಂಕ್ ಫ್ರರ್ವ ನಾ.’ ಮಾ ಣೊನ್ ಉಡಪ್ಲ ದಿಯ್ಸ್ವಜಚೊ ಿಸ್ಪ ಡ್ಲ| ಜರಾಲ್ಡ ಐಸ್ಥಕ್ ಲೋಬೊನ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಜೂನ್ 3 ವೆರ್ ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ಸೊಂಟ್ ಮೇರಸ್ ಪ್ಲ. ಯು. ಕಾಲೇಜೊಂತ್ ದಿಲ. ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ು ಪ್ರಾ ರಂಭೋತ್ಿ ವಾಚೊಂ ಅಧು ಕ್ಷ್ಸ್ಥಾ ನ್ ವಹುಿ ನ್ ದಿವಿ್ ಪ್ಟವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ . ’ಜೋವನಾೊಂತ್ ಪ್ಾ ಯತ್್ ಕರುನ್ೊಂಚ್ ಆಸ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಥೊೋಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ಾ ಯ್ಲೋಗಾೊಂನ್ಸ ಸಲಾಾ ಲೊ , ಹಠಾನ್ ಪ್ಾ ಯತ್್ ಕನ್ಿ ನ್ಸಮಣೊಂ ಜಯ್ರ ಲಾಬೊನ್ ಅಖಾು ಸಂಸ್ಥರಾಕ್ಚ್ ಉಜಾಾ ಡ್‍ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಪ್ರರ್ವೊ ; ಆಮಿ ತಾರ್ಚ್ು ಪ್ರೊಂಚ್ ಜಯ್ರ ಜೊಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್" ಮಾ ಣ್ ತಾಣೊಂ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಯಶ್ ಮಾಗೆೊ ೊಂ. ಮಖೆಲ್ ಸರ ದಖೆರ ನ್ಿ ರೆನ್ಸ್ ವಿಲಿ ನ್, "ಪ್ಾ ಪಂರ್ಚ್ೊಂತ್ ಜಯ್ರ ಜೊಡ್‍ಲಾೊ ು ೊಂ ವಿಷು ೊಂತ್ ವಾಚುೊಂಕ್ ಗೆಲಾು , ತೊಂ ಪ್ಯ್ೊ ೊಂ ಶಾ ಮಾನ್ ಪ್ರಶಾ ಮಾನ್ ಜಯ್ರ ಜೊಡೊಂಕ್ ಸಕಾೊ ು ೊಂತ್. ತುಮಿೊಂ ಕ್ಲತೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಆಶೇತಾತ್ ತೊಂ ಪ್ಯ್ೊ ೊಂ ಸಾ ಪ್ಾ ಯ್ತ, ತೊಂ ಘಡ್ಲಿ ು ಪ್ರೊಂ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಕಠೋಣ್ ಶಾ ಮಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರಾ. ತನಾ್ ೊಂ ತುಮಾಕ ೊಂ ಯಶ್ ಮೆಳೆ್ ಲ್ೊಂ" ಮಾ ಣ್ ಸ್ಥೊಂಗೆೊ ೊಂ. ಕಾಲೇಜಚೊ ಸಹ ಕಾಯಿದಶಿಿ ಫ್ರ| ಸ್ಥ್ ು ನ್ಸ ತಾರ್ವಾ , ’ನವೆೊಂಚ್ ಕಾಲೇಜಕ್ ರಗ್ಲಾೊ ು ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ, ಕಾಲೇಜಚಿ

ಿಸ್ಥಪ ನ್ ಕಾಲೇಜಚೊಂ ಮಾು ಗ್ಝೋನ್ ’ಬೊೊ ಸಮ್’ ಉದ್ಯಾ ಟನ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ದಿಾ ತೋಯ್ ಪ್ಲಯುಸ್ತ್, ಪ್ಾ ಥಮ್ ಪ್ಲಯುಸ್ತ್ ಆನ್ಸ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ತ್.ಂೊಂತ್ ಉತರ ೋಮ್ ಅೊಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲಾೊ ು ೊಂಕ್ ಗೌರವ್ನ ದಿಲ ಹೊಂಕಾೊಂ ಫ್ರ| ರೋಯ್ ಲೋಬೊನ್ ಕಾಣಿಕ ದಿೋವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ ಫ್ರ| ಪ್ಾ ವಿೋಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ಥನ್ ನ್ಸೋತ್ ನ್ಸಯಮಾೊಂ ವಿಷು ೊಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಲ. ಸಹ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾನ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಚೊ ಪೊೋಷ್ಟಕ್ ಪ್ಾ ತನ್ಸಧ ಜಾವ್ನ್ ವೇಲಾ ಬಾ ಗಾೊಂಜಾ, ದೇವದ್ಯಸ್ ವಿ.ಜ. ವೇದಿರ್ ಆಸ್ತ್ೊ ೊಂ. ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ ಸ್ಥೊಂಸಕ ೃತಕ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ಪ್ಾ ದಶಿಿಲ್ೊಂ. ಸಹ ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ಫಣ್ ಮಂಜ್ಯಳ್ವ ನಾಯರಾನ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ. ಪ್ರಾ ಧ್ಯು ಪ್ಕ್ಲೊಂ ಅಸ್ತ್ಮ ತಾ ಕರೆಯ್ತ, ಸ್ಥಾ ತ, ನ್ಸಶಾ ಸ್ತವಾರಸ್ ಆನ್ಸ ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣ್ ಮೆಲ್ಫೋಟ್ಟ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾನ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ನ್ಸವಿಹಸ್ತ್ಲ್ೊಂ. ಮೇಲ್ಫಾ ಯ್ತ ಕಾಾ ಸ್ಥರ ನ್ ಧನು ವಾದ್ ಅಪ್ಲಿಲ್. -ಬನಾ್ರ್ಡ್ ರ್. ಕೊಸ್ಮಯ ----------------------------------------------------

ತಂದೂರಿ

ಪಾೆಂಪ್ಲ ಟ್ 1 ವಾ ಡ್‍ ಪ್ರೊಂಪ್ೊ ಟ್ ಪ್ರವ್ನ ಕುಲ್ರ್ ಹಳಿದ ಪ್ಲಟೊ 1 ಕುಲ್ರ್ ಮಿಸ್ಥಿೊಂಗೆ ಪ್ಲಟೊ2೨ ಕುಲ್ರಾೊಂ ತಂದೂರ ಮಸ್ಥಲಾ ಪ್ಲಟೊ 1 ಕುಲ್ರ್ ತಲ್ 1 ಲ್ಫೊಂಬ್ಲು ಚೊ ರೋಸ್ ರುಚಿ ಪ್ಮಾಿಣೊಂ ಮಿೋಟ್

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ಯರ್. ಆವನ್ ನಾಸ್ಲಾೊ ು ೊಂನ್ಸ ಪ್ಾ ಶರ್ ಕುಕಾಕ ರಾಚೊಂ ರಬಿ ರ್ ಕಾಡ್‍್ ಬೇಕ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ನಾ ಜಾಲಾು ರ್ ಕಾಯ್ಸೊ ರ್ ತಲ್ ಸ್ಥರವ್ನ್ ಬೇಕ್ ಕಯ್ಿತ್. ಪ್ರಾ ಯ್ ಜಾಲಾೊ ು ೊಂಕ್ ಮೊಸ್ತರ ತಲಾೊಂತ್ ಭಾಜ್ಲ್ಫೊ ಮಾಸ್ತ್ು ಭಲಾಯ್ಕ ದಿರ್ಷ್ ನ್ ಬರೆೊಂ ನಹೊಂ. ಅಸ್ವೊಂ ಖೆಲಾೊ ು ೊಂತ್ ಕಾೊಂಯ್ ಬ್ಲಧಕ್ ಜಾೊಂವೆಿ ೊಂ ನಾ. ----------------------------------------------------

ಕವೇಯ್್ ಎಮ್.ಪಿ. 2

ತಯರ್ ಕಚಿ್ ರಿೀತ್ರ: ಪ್ರೊಂಪ್ೊ ಟ್ಟಚೊಂ ಪೊೋಟ್ ಖಾಲ್ಫ ಚಿೋನ್ಿ ರ್ತ್ಲ್ಿೊಂ ಕಾಡ್‍್ ಧುೊಂವ್ನ್ ದವರ್. ಮಾೊಂಡ್ದಡ ಆಸ್ೊಂದಿ, ರ್ತ್ಲ್ಿೊಂ ಫುಲ್ ಕಾಡ್‍್ ನ್ಸತ್ಳ್‍ಲ ಕರ್, ರ್ಚ್ು ರ್ಪ್ರೊಂಚ್ ಚಿೋರ್ ಮಾರ್. (ದೋನ್ಸೋ ಕೂಸ್ತ್ೊಂನ್ಸ.)

ಮಿಲಿಯ ಪರ್ದ್ಶಾೆಂಕ್ ಧೆಂವ್ನಾ ೆಂರ್ವ್ ಪಳತಾ

ವಯ್ಾ ಸ್ಥೊಂಗ್ಲೊ ಮಸ್ಥಲ ಏಕಾ ಕಪ್ರೊಂತ್ ಭಸ್ತಿನ್ ಪ್ರೊಂಪ್ೊ ಟ್ಟಕ್ ದೋನ್ಸೋ ಕೂಸ್ತ್ೊಂನ್ಸ ಸ್ಥರವ್ನ್ ದೋನ್ ವರಾೊಂ ದವರ್. ಆವನ್ ಪ್ಲಾ ೋ ಹೋಟ್ ಕನ್ಿ 220 ಡಿಗಾ ರ್ ದವರ್. ಎಲ್ಯು ಮಿನ್ಸಯಮ್ ಟ್ಾ ೋಕ್ ತಲ್ ಸ್ಥರವ್ನ್ ಪಂದ್ಯಾ ಮಿನುಟ್ಟೊಂ ಆವನಾೊಂತ್ ಬೇಕ್ ಕರುೊಂಕ್ ದವರ್. ಆವನ್ ಬಂಧ್ ಕನ್ಿ ಪ್ರೊಂಪ್ೊ ಟ್ ಪ್ತುಿನ್ ಘಾಲ್್ ತಾಚು ವಯ್ಾ ಥೊಡೆ ಥೆೊಂಬೆ ತೊೋಲ್ ರ್ವತುನ್, ಪ್ರತ್ ಧ್ಯ ಮಿನುಟ್ಟೊಂ ಆವನಾೊಂತ್ ಬೇಕ್ ಕರುೊಂಕ್ ದವರ್.

ಕುವೇಯ್ಟ್ ನಾು ಶನಲ್ ಎಸ್ವೊಂಿೊ ಸ್ಥೊಂದ ಸಫ್ರ ಆಲ್ ಹಶಿಮ್ ಕುವೇಯ್ತ್ ೊಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ು ಿ ಭಾಯ್ತೊ ು ದೇಶಾೊಂತಾೊ ು ದೋನ್ ಮಿಲ್ಫಯ್ತ ಕಾಮೆಲಾು ೊಂಕ್ ಕುವೇಯ್್ ಥಾವ್ನ್ ಧ್ಯೊಂವಾಡ ೊಂವ್ನಕ ಪ್ಳೆತಾ. ತಾು ದೇಶಾೊಂತ್ ಕುವೇಯ್ಸ್ ೋಸ್ ಚಡಿೋತ್ ಸಂಖಾು ನ್ ಆಸ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ತಚೊ ವಾದ್ ಆಸ್ಥ. ಕುವೇಯ್ತ್ ೊಂತ್ ನವೆೊಂಸ್ಥೊಂವ್ನ ಹಡೆಿ ೊಂ ಅತೋ ಗ್ಜಿಚೊಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಕ್ಲತಾು ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ಕುವೇಯ್ತ್ ೊಂತ್ ಕುವೇಯ್ಸ್ ೋಸ್ಚ್ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಾು ತ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥತ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ಎಮ್.ಪ್ಲ. ಸಫ್ರ ಆಲ್ ಹಶಿೋಮ್.

ಏಕಾ ಬೊಶೆು ೊಂತ್ ಬೇಕ್ ಕೆಲಾೊ ು ಪ್ರೊಂಪ್ೊ ಟ್ಟ ಸ್ಥೊಂಗಾತಾ ಕಾತ್ಲ್ಿಲಾು ಲ್ಫೊಂಬ್ಲು ಚಿೊಂ ಕಾಪ್ರೊಂ ಆನ್ಸ ಪ್ಲಯ್ತವಾಚಿ ಕಾಪ್ರೊಂ ಮಾೊಂಡನ್ ಮೆಜಾರ್

ಪ್ರಟ್ಟೊ ು ಸಭಾರ್ ವಸ್ಥಿೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ ಎಮ್.ಪ್ಲ., ವಿದೇಶಿ ಲೋಕಾ ವಿರೋಧ್ ಝಗ್ಡ್‍್ ೊಂಚ್ ಆಸ್ಥ. ಪ್ದೇಿಶಾೊಂಕ್ ಉಣೊಂ ಕನ್ಿ ಕುವೇಯ್ಸ್ ೋಸ್ಥೊಂಕ್ ಉಣ್ಟು ರ್ 50% ತ್ರೋ ಕರಜಾಯ್ ಮಾ ಳು ತಚೊ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾದ್. ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ ಕುವೇಯ್ಸ್ ೋಸ್ ಫಕತ್ ೩೦% ಆಸ್ಥತ್. ಜ್ಯಮಾೊ ಜನಸಂಖೊ 4.7 ಮಿಲ್ಫಯ್ತ ತ್ರ್, ಕುವೇಯ್ತ್ ೊಂತ್ 3.3 ಮಿಲ್ಫಯ್ತ ಪ್ದೇಿಶಿ ಆಸ್ಥತ್ ಆನ್ಸ ಕುವೇಯ್ಸ್ ೋಸ್ ಫಕತ್ 1.4 ಮಿಲ್ಫಯ್ತ ಆಸ್ಥತ್. ಹಕಾ ಸಮತೊೋಲನ್ ಹಡೊಂಕ್ ಉಣ್ಟು ರ್ 2 ಮಿಲ್ಫಯ್ತ ವಿದೇಶಿಯ್ತೊಂಕ್ ಕುವೇಯ್್ ಥಾವ್ನ್ ಧ್ಯೊಂವಾಡ ೊಂವ್ನಕ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ತ. "ಹೊಂವ್ನ ಭಾಯ್ತೊ ು ದೇಶಾೊಂತ್ೊ ು ವಿೊಂರ್ಚ್ಾ ರ್ ಕಾಮಾರ್ಚ್ು ಲೋಕಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಭಾಯ್ತೊ ು ದೇಶಾೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲತೊಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುೊಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ಿ ಲೋಕ್ ಭರನ್ ಗೆಲಾ ಆನ್ಸ ತೊ ಲೋಕ್ ಕುವೇಯ್ಸ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸಮಾ ಉಸ್ಥಾ ಸ್ ಸ್ಡೊಂಕ್ ದಿೋನಾೊಂತ್" ಮಾ ಣ್ಟಲ್ಫ ಹಶಿೋಮ್.

ಆಯೆಲ ವ್ನರ್ ಶಿ್ ೀಲಂಕಾೆಂತ್ರ ಮುಸ್ಲ ಮ್ ಅಕಾೆಂತ್ರವ್ನದಿೆಂನಿ ಬ್ರೆಂಬ್ ಫಟರ್ವ್ ದೆಸ್ಮಾ ಟಾಯಿಲಿಲ ಇಗರ್ಜ್ ರ್ವಿೀಕೃತ್ರ ಕ್ಲಿ:

ಈದ್ ಪ್ಬೆಿ ವೆಳ್ವರ್ ಹು ವಿದೆಶಾೊಂನ್ಸ ಿೋರ್ಚ್ೊಂನ್ಸ ಕಸ್ಥರಳ್‍ಲ ರಾಸ್ ಕನ್ಿ ಉಡವ್ನ್ ದೇಶಾಚಿ ಸ್ಭಾಯ್ ಭುಶಿಿ ಕೆಲಾು ಮಾ ಣ್ ಹಶಿೋಮ್ ಧುಸ್ಥಿಲ್ಫ. ----------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊೀಡಿ ಶಿ್ ೀಲಂಕಾ ಬ್ರೆಂಬ್ ಸೊಫ ೀಟನ್ ಜಾಲಲ ಾ ಇಗರ್್ಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ ಹು ವಸ್ಥಿರ್ಚ್ು ಪ್ರಸ್ಥಾ ೊಂ ಫೆಸ್ಥರ ದಿಸ್ಥ ಶಿಾ ೋಲಂಕಾೊಂತಾೊ ು ಇಗ್ಜಿಚರ್ ಮಸ್ತ್ೊ ಮ್ ಅಕಾೊಂತ್ವಾದಿೊಂನ್ಸ ಬ್ಲೊಂಬ್ ಸ್ಿ ೋಟನ್ ಕನ್ಿ ಸಭಾರ್ ಲೋಕಾಚೊ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್‍ಲೊ ಆನ್ಸ ಇಗ್ಜಿ ರ್ತ್ರ್ ದೆಸ್ಥಾ ಟ್ ಕೆಲ್ಫೊ . ಹ ಇಗ್ಜ್ಿ ಆತಾೊಂ ಸಂಪೂಣ್ಿ ನವಿೋಕೃತ್ ಕೆಲಾು . ಹು ಇಗ್ಜಿಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ಾ ಧ್ಯನ್ ಮಂತಾ ನರೇೊಂದಾ ಮೊೋಡಿನ್ ರ್ಭಟ್ ದಿಲ್ಫ. 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕಾಚ್ ಏಕಾ ಲೌಕ್ಲಕ್ ಭಾರತೋಯ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಿ ನ್ ಹು ವಿರೋಧ್ ಆಪೊೊ ವಿರೋಧ್ ಉರ್ಚ್ರ್ಲೊ ಚ್ ನಾ. ಶಿಾ ೋಲಂಕಾೊಂತಾೊ ು ಕ್ಲಾ ೋಸ್ಥರ ೊಂವ್ನ ಸಂಘಟನಾೊಂನ್ಸ ತ್ರೋ ಆಪೊೊ ವಿರೋಧ್ ದ್ಯಖಯ್ಸಲೊ ನ್, ಕಣೊಂಚ್ ಏಕಾೊ ು ನ್ ಸಯ್ರ .

09.06.2019 ವೆರ್ ಪಾೆಂಗ್ನಾ ಫಿಗ್ರ್ೆಂತ್ರ

ಉದಾಾ ಟನ್ ಕ್ಲೆಂ:

ಪುಣ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ಾ ಧ್ಯನ್ ಮಂತಾ ಮೊೋಡಿ ತಾು ಇಗ್ಜಿಕ್ ರ್ಭಟ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಗೆಲ ----------------------------------------------------

ಅಖಿಲ್ಡ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ಮಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯ ಪುರಸ್ಮ್ ರ್ ಹೇಮಂತ್ ಆಯ್ತು (ಲೋಲ್ಫಯ್ಮ್, ಕಾನಕೋನ) ಹಕಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೋಯ್ ಸ್ಥಹತ್ು ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಥಕ ರ್ ತಾಣೊಂ ಬರಯ್ಸಲಾೊ ು ಮಟ್ಟಾ ು ಕಾಣಿಯ್ತೊಂರ್ಚ್ು ಸಂಗ್ಾ ಹಕ್ ಮೆಳ್ವು . ತ್ಸ್ವೊಂಚ್ ರಾಜಶಿಾ ೋ ಬಂದೋಡಕ ರ್ ಕರಾಪುಕಿರ್ (ಮಡ್ಲಾ ೊಂವ್ನ) ಹಕಾ ಸ್ಥಹತ್ು ಅಕಾಡೆಮಿಚೊಂ ಬ್ಲಳ್‍ಲ ಪುರಸ್ಥಕ ರ್ ತಾಣೊಂ ಬರಯ್ಸಲಾೊ ು ಕಾಣಿೊಂಯ್ತೊಂ ಸಂಹಾ ಹಕ್ ’ಚಿಟ್ಕಕ ಲಾು ಚಿನ್ಸಕ ಚು ವಿಶಾಲ್ ವಿಶಾ ’ ಪುಸರ ಕಾಕ್

ಲಾಬ್ಲೊ ೊಂ. ವಿೋಜ್ ದಗಾೊಂಕ್ಲೋ ಉಲಾೊ ಸ್ ಪ್ರಠಯ್ತರ ಆನ್ಸ ಫುಡ್ಲರಾೊಂತ್ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ. ----------------------------------------------------

ಭಲಯೆ್ ಅಯೀಗ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಇತರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಮ್ ಾ ೆಂಚ್ಯ ಜೊೀರ್ಡ ಆಸ್ ಯಖ್ಯಲ್ಡ ದೊಳ್ಾ ೆಂಚಿ ತಪಾಸ್ಿ ಅನಿ ಚಿಕ್ಷತಾ್ ಶಿಬಿರ್ ತಾರಿೀಕ್ 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜರ್ನುಡಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ನಾ ಚ್ಯ ಸಾ ರ್ಧ್ - ತಾ್ ಸ್ ಐಸ್ವೈಎಮಾಕ್ ಪ್ ಥಮ್

ಜನನುಡಿ ಅೊಂತ್ಜಾಿಳ್‍ಲ ವಾತಾಿ ಸಂಸ್ಥಾ ು ನ್ ಆಸ್ಥ ಕೆಲಾೊ ು 2018-19 ಗ್ಧಿನಾರ್ಚ್ು ಗ್ಟ್ಟು ಸಪ ಧ್ಯು ಿೊಂತ್ ತಾಾ ಸ್ತ್ ಭಾರತೋಯ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಾಕ್ ಪ್ಾ ಥಮ್ ಸ್ಥಾ ನ್ ಲಾರ್ಭಲ್ೊ ೊಂ. ತಾಚೊಂ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತ್ರಣ್ ತಾಾ ಸ್ತ್ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ರ್ಚ್ಲ್ಿ ಿ ಲ್ಚವಿಸ್ ಆನ್ಸ ಸಪ ಧ್ಯು ಿಚೊ ಮಕ್ು ಪ್ರಾ ಯ್ಲೋಜಕ್ ವಸಂತ್ ಬೇಕರಚೊ ಮಾಾ ಲಕ್ ಶಿಾ ೋಷ್ಟನ್ ಕೆ. ಪ್ಲ. ಹಣಿೊಂ ತಾಾ ಸ್ತ್ ಇಗ್ಜಿ ವಠಾರಾೊಂತ್ ಜೂನ್ ೯ ವೆರ್ ಜಾಲಾೊ ು ಸರ್ಭರ್ ಯ್ತದಿಸ್ತ್ರ ಕಾ, ಪ್ಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ತ್ಾ ಆನ್ಸ ನಗದ ಪ್ಯ್ೆ ಐಸ್ತ್ವೈಎಮ್ ಅಧು ಕ್ಷ್ ಲಯಿ ್ ನ್ ಕಾಾ ಸ್ಥರ ಆನ್ಸ ಸ್ಥೊಂದ್ಯು ೊಂಕ್ ದಿೋವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಸಪ ಧ್ಯು ಿೊಂತ್ ಬೊಂದೂರ್ ಐಸ್ತ್ವೈಎಮ್ ದಿಾ ತೋಯ್, ಕೋಟ್ಟ ಚಚ್ಿ ಫೆಾ ೊಂಡ್‍ಿ ತೃತೋಯ್ ಆನ್ಸ ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ಐಸ್ತ್ವೈಎಮ್ ಸಮಾಧ್ಯನಾಚೊಂ ತ್ಸ್ವೊಂ ಪ್ಲಯುಸ್ ನಗ್ರ್ ಐಸ್ತ್ವೈಎಮ್ ದುಸ್ವಾ ೊಂ ಸಮಾಧ್ಯನಾಚೊಂ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್‍ಲಲ್ೊ ೊಂ. ’ಅಸಲಾು ಸಪ ಧ್ಯು ಿೊಂನ್ಸ ಸಂರ್ಚ್ಲನಾೊಂಕ್ ಪ್ಾ ೋರಣ್ ಮೆಳ್ವ್ . ಸಾ ೊಂತ್ ಪ್ಾ ೋರಣ್ಟನ್ ಜನನುಡಿ ಸಂಸ್ಾ ಬನಾಿಡ್‍ಿ ಜ. ಕಸ್ಥರ ನ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನ್ ಕರುನ್ ಚಲವ್ನ್ ವಾ ತಾಿನಾ ತಾಕಾ ಲೋಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಾ ೋರಣ್ ಮೆಳೊಂದಿ, ಮಿತೃತಾಾ ಚೊ ಹತ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಆನ್ಸ ಹೊಂ ಕಾಮ್ ಮಖಾರುನ್ -------------------------------------------------------------------------50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಚೊೊಂದಿ’ ಮಾಾ ಣ್ಟಲ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ರ್ಚ್ಲ್ಿ ಿ ಲ್ಚವಿಸ್. ವಸಂತ್ ಬೇಕರರ್ಚ್ು ಶಿಾ ೋಷನ್ ಪ್ಲ. ಕೆ.ನ್ ತಾಕಾ ಉಗಾಡ ಸ್ಥಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಫ. ಜನನುಡಿ ಸಂಸ್ಥಾ ು ಚೊ ನ್ಸದೇಿಶಕ್ ಆನ್ಸ ಸಂಪ್ರದಕ್ ಬನಾಿಡ್‍ಿ ಜ. ಕೋಸ್ಥರ , ಪ್ಾ ಸ್ಥರ ವಿಕ್ ಉತಾಾ ೊಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ಚಲಯ್ತೊ ಗ್ೊ . ಸಪ ಧ್ಯು ಿಚಿ ಸಂಘಟಕ್ಲ ವಿನಯ್ತ ಡಿ’ಕೋಸ್ಥರ ನ್ ಹರ್ ಪ್ರಾ ಯ್ಲೋಜಕಾೊಂ ವಿಶಿೊಂ ಉಲವ್ನ್ ಸಮ ರಣ್ಟಪ್ಿಣ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಏಕ್ ಮೌನ್ ಕಾಮೆಲ್ಫ ಆನ್ಸ ಮೃಧು ಹೃದಯ್ತಚೊ ವು ಕ್ಲರ ಕ್ ಅಖಾು ಗ್ೊಂಯ್ತಿ ು ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಶೃದ್ಯಿ ೊಂಜಲ್ಫ ಅಪ್ಲಿಲ್ಫ. ಹು ನ್ಸಮಿರ ೊಂ ಕೊಂಕ್ಲಾ ಕ್ ಜಾಲೊ ನಷ್ಟ್ ಅಪ್ರರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ. ವಿೋಜ್ ತಾಕಾ ಸ್ಥಸ್ಥಾ ಚಿ ಶಾೊಂತ ಆಶೇತಾ. ----------------------------------------------------

21 ಅಭಾ ರ್್ ರ್ಪುಾ ಸ್ತಮಿರ್ರಿಕ್ ಭತ್ ಜಾಲ

ರವಿೀೆಂದ್ ನಾಯ್್ (57) ಜೂನ್ 12 ವೆರ್ ರ್ದವ್ನಧಿೀನ್ ಜಾಲೊ.

ತೊ ನಹೊಂಚ್ ಏಕ್ ವಾತಾಿ ಸ್ಥೊಂಗಪ , ಬಗಾರ್ ಗ್ೋವಾ ೩೬೫ ಕೊಂಕಣಿ ವಾತಾಿ ಹಚೊ ಏಕ್ ಖಾೊಂಬೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ೊ . ಸ್ಥಾ ಪ್ನ್ ಕನ್ಿ ಮೊತಾಿ ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್ ಹೊ ವಾವ್ನಾ ತಾಣೊಂ ರಾವಯ್ಸಲೊ ನಾ. ತಾಣೊಂ ಏಕಾ ನವಿೋನ್ ಮಾದರಚೊ ವಾತಾಿ ಪ್ಾ ಸ್ಥರ್ ಆರಂರ್ಭ ಕೆಲೊ ಸ್ಥೊಂಗಾತಾಚ್ ತ ಜಾವಾ್ ಸ್ೊ ಶಾ ಮದ್ಯರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನ್ಸ ಅಪ್ಾ ತಮ್ ನಟ್. ತಾಕಾ ತಾರ್ಚ್ು ತಾಳ್ವು ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಫೊ ಗಂರ್ೋರಾಯ್ ಆನ್ಸ ತಾಳ ಬದಿೊ ಕಚಿಿ ಪ್ಾ ಕ್ಲಾ ಯ್ತ ವಿಶೇಷ್ಟ ಥರಾಚಿ. ಕೊಂಕಣಿ ವಾು ಪ್ರರಕ್ ರ್ಯೇಟರಾೊಂತ್ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಚರತಾಾ ತಾಣೊಂ ಆಸ್ಥ ಕೆಲ್ಫೊ ಮಖ್‍ು ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರತ್ಾ ’ಶಿರ ರೆ ಶಿರ’ ಕಲಾ ಚೇತ್ನಾ, ರ್ವಲಾ ಯ್, ತಯ್ತತಾಾ ೊಂತ್ ಜೊಂ ತಾಣಿೊಂಚ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ. 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಯ್ಸ್ವಜೊಂ ಥಾವ್ನ್ 9 ಮೆಳ್ವೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಸಲ್ೊ ಆಪ್ೊ ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ ತ್. ಸ್ವಮಿನರೊಂತ್ 19 ಸ್ತ್ಬಂದಿ ಆನ್ಸ 25 ರ್ಭಟ್ ದಿೊಂವೆಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಸ್ಥತ್. ----------------------------------------------------

ಮಂಗುಾ ರ್ ಸೆಂಟ್ ರೇಯಾ ೆಂರ್ಡ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ "ಜಸ್ವೊಂ ಇಗ್ಜ್ಿಮಾತಾ ಪ್ೊಂತಕಸ್ಥರ ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಳಿಿ ತಾ ಆನ್ಸ ಸ್ತ್ಪ ರತ್ ಸ್ಥೊಂತಾಚೊ ಸ್ತ್ಪ ೋರತ್ ವಾಖಣ್ಟರ , ತಾಕಾ ವಾ ತೊಿ ಸಂತೊಸ್ ಭಗಾರ , ದೇವಾನ್ ತಕಾ 21 ನವೆ ಅಭು ರ್ಿ ಸ್ವಮಿನರಕ್ ಭತಿ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಮಖಾರ್ ಆಯ್ತೊ ು ತ್ ಮಾ ಣ್." ಅಸ್ವೊಂ ಮಾ ಣ್ಟಲ ಫ್ರ| ರನಾಲ್ಡ ಸ್ವರಾರ್ವ, ರೆಕ್ ರ್, ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕರುನ್ ನವಾು ಪಂಗಾಡ ರ್ಚ್ು ಸ್ವಮಿನರಸ್ಥರ ೊಂಕ್. ತಾಣೊಂ ಅಭು ರ್ಿಕ್ ಸ್ಥೊಂಗೆೊ ೊಂ ಕ್ಲೋ ತಾಣಿೊಂ ತಾೊಂರ್ಚ್ು ತ್ರ್ಭಿತಾಾ ರಾೊಂಕ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಆಕಾರ್ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಸ್ಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮಿಯ್ತಚಿೊಂ ಹತರಾೊಂ ತಾಚಿ ಶುರ್ಭ ವಾತಾಿ ಸಂಸ್ಥರಾರಾ ಪ್ಾ ಸ್ಥರುೊಂಕ್. ಸೊಂಟ್ ಜೊೋಸ್ವಫ್ ಸ್ವಮಿನರ ಜೂನ್ 1 ತಾರೋಕೆರ್ ಉಗಾರ ಯ್ತರ ತ್ ತ್ರೋ ನರ್ವ ಪಂಗ್ಡ್‍ ಪ್ಯ್ತೊ ು ವಸ್ಥಿರ್ಚ್ು ದೇವ್ನಶಾಸ್ಥರ ಿಕ್ ಜೂನಾರ್ಚ್ು ದುಸ್ಥಾ ು ಆಯ್ತರ ರಾ ಸ್ತರು ಜಾತಾ. ಹು ವಸ್ಥಿ ಪ್ಾ ಕಾರ್ ಜೂನ್ 10 ವೆರ್ ೨೦ ಅಭು ರ್ಿ ದಕ್ಲಿ ಣ್ ಭಾರತಾೊಂತಾೊ ು ಬ್ಲರಾ ದಿಯ್ಸ್ವಜೊಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರವೆೊ .

ಜಾಗತಕ್ ಪರಿಸರ್ ದಿವಸ್

ಜೂನ್ 8 ವೆರ್ ಸೊಂಟ್ ರೇಯಮ ೊಂಡ್‍ ಪ್ಲಯು ಕಾಲೇಜನ್ ಜಾಗ್ತಕ್ ಪ್ರಸರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಲ. ದುಸ್ಥಾ ು ಪ್ಲಯು ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ ಏಕ್ ನಾಟ್ಕಕ ಳ ಪ್ಾ ದಶಿಿಲ. ಭುೊಂಯ್ ಮಾ ಳ್ವು ು ಆವಯ್ಕ ಜಾಗ್ಳಾ ತಾಕ ಯೇನ್ ಸ್ಥೊಂಬ್ಲಳ್ಸೊಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ಸ್ಥೊಂಗಾತಾ ತಾಣಿೊಂ ನವಿೊಂ ಝಾಡ್ಲೊಂ ಲಾಯ್ಸೊ ೊಂ. ವಿನ್ಸತಾ ಲೇಖಾೊಂ ಪ್ರಾ ದ್ಯು ಪ್ಕ್ಲಣ್ ಹತ್ ದಿಲ ಆನ್ಸ ಲ್ಫಕ್ಲತಾ ಬಯ್ಲೋಲಜ ಪ್ರಾ ದ್ಯು ಪ್ಕ್ಲಣ್ ಸ್ಥೊಂಗಾತ್ ದಿಲ. ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಆನ್್ ್ ಕಾಲೇರ್ಜ ಒಫ್

ಧ್ಯಮಿಿಕ್ ದಿರೆಕರ ರ್ ಫ್ರ| ಬೊನ್ಸಫ್ರಸ್ ಪ್ಲೊಂಟೊ, ಪ್ಯ್ತೊ ು ವಸ್ಥಿರ್ಚ್ು ದೈವಿಕ್ ಶಾಸ್ಥರ ಿಚೊ ದಿರೆಕರ ರಾನ್ ೩:೦೦ ವರಾರ್ ಮಾಗಾಾ ು ವಿಧ ಚಲಯ್ಸೊ . ತಾಣೊಂ ಸ್ತ್ಪ ರತ್ ಸ್ಥೊಂತಾಲಾಗೊಂ ತಾೊಂಚರ್ ದೇವಾಚಿೊಂ ಆಶಿೋವಾಿದ್ಯೊಂ ಮಾಗೊ ೊಂ ಪ್ೊಂತಕಸ್ಥರ ರ್ಚ್ು ದಿಸ್ಥ ತಾೊಂಕಾೊಂ ತಾಚ ಆಪೊಸರ ಲ್ೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದುೊ ೊಂಕ್.

ಎಜ್ಯಾ ಕೇಶನಾೆಂತ್ರ ಜಾಗತಕ್ ಪರಿಸರ್ ದಿವಸ್

ನವೆಚ್ ಅಭು ರ್ಿ ತಾೊಂಚೊಂ ದೈವ್ನಶಾಸ್ರ ಿ ಶಿಕಾಪ್, ತೋನ್ ವಸ್ಥಿೊಂಚೊಂ ಸ್ತವಾಿತತಲ್. ಸೊಂಟ್ ಜೊೋಸ್ವಫ್ ಅೊಂತ್ರ್ ದಿಯ್ಸ್ವಜ್ ಸ್ವಮಿನರ, ಭಾರತಾೊಂತೊ ಏಕ್ ಭಾರಚ್ ಫ್ರಮಾದ್ ಸ್ವಮಿನರ. ಪ್ಾ ಸ್ತರ ತ್ 190 ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಅನ್ಸ 28 ವಿದ್ಯಾ ನ್ 30

ಜಾಗ್ತಕ್ ಪ್ರಸರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಸೊಂಟ್ ಆನ್್ ಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಎಜ್ಯು ಕೇಶನ್ ಹೊಂಗಾಸರ್ ಜೂನ್ 8 ವೆರ್ ಚಲಯ್ಲೊ . ಮಾಗಾಾ ು ಬರಾಬರ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಯ್ರ ಜೊಡೊಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ. ಉದ್ಯಾ ಟನಾಕ್ ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ಫನ್ ಡ್ಲ| ಭ| ಕೆೊ ೋರಾನ್ ಏಕ್ ಝಡ್‍ ಲಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಉದ್ಯಕ್ ರ್ವತೊ ೊಂ. ಭುೊಂಯ್ ಮಾ ಳ್ವು ು ಆವಯ್ಸಿ ಆಮಿ ರ್ಚ್ಕ್ಲಾ ಕರುೊಂಕ್ ತಣೊಂ ಉಲ ದಿಲ. ತಾು ದಿಸ್ಥಚೊಂ ಧ್ು ೋಯ್ ವಾಕ್ು ಜಾವಾ್ ಸ್ವೊ ೊಂ, "ಪ್ರಸರ್ ಮೆಾ ಳ್ವಪ್ ಧ್ಯೊಂವಾಡ ೊಂವಾು ೊಂ" ಹಚರ್ ಹೊೊಂದಾ ನ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ ಸ್ಥೊಂಸಕ ೃತಕ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ಮಾೊಂಡನ್ ಹಡ್‍ಲ್ೊ ೊಂ. ಕಾಯ್ಿೊಂ, ’ಯೇ ಧತಿ, ಯೇ ನದಿಯ್ತೊಂ’ ಪ್ದ್ಯ ಬರಾಬರ್ ಸ್ತವಾಿತಲ್ೊಂ. ಹು ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಭುಮಿಚಿ ಸ್ಭಾಯ್ ದ್ಯಖಂವ್ನಕ ನಾಚ್ ಪ್ಾ ದಶಿನ್ ಆಸ್ವೊ ೊಂ. ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ ಡ್ಲ| ಭ| ಕೆೊ ೋರಾನ್ ಆಪ್ರೊ ು ಸಂದೇಶಾೊಂತ್ ಆಮಿೊಂ ಸವಾಿೊಂ ಸ್ಥೊಂಗಾತ ರರ್ಚ್ಾ ರಾೊಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥೊಂವ್ನ, ಅಸ್ವೊಂ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಆಮಾಕ ೊಂ ಜವಾಬ್ಲದ ರ ಆಸ್ಥ ಆಮಿಿ ಭುೊಂಯ್ ಸ್ಥೊಂಬ್ಲಳ್ಸೊಂಕ್, ನ್ಸತ್ಳ್‍ಲ ದವುಾ ೊಂಕ್, ವಾಗಂವ್ನಕ ಆನ್ಸ ತಚೊ ಪೊೋಸ್ ಕರುೊಂಕ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ್ಫ ತ. ಭ| ಝೋನಾ, ಸಂಯ್ಲೋಜಕ್ಲ ಜಾವಾ್ ಸ್ತ್ೊ . ಿಎಡ್‍ ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣ್ ಲಾವಣ್ಟು ನ್ ಸಗೆು ೊಂ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ನ್ಸವಿಹಣ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ----------------------------------------------------

ಹು ಪ್ರಸರ್ ವಾೊಂಚಂವಾಿ ು ಮಿಸ್ಥೊಂವಾೊಂತ್

ಮಸ್ತ್ೊ ಮ್ ಈದ್ ಫೆಸ್ಥರ ಸಂದರ್ಿೊಂ ಕುವೇಯ್ತ್ ೊಂ ತಾೊ ು ಕನಾಿಟ್ಟಕ ಸ್ೋಸ್ತ್ಯಲ್ ಕೊ ಬ್ ಬ್ಲಹಾ ೋಯ್ನ್ರ್ಚ್ು ಸ್ಥೊಂದ್ಯು ೊಂನ್ಸ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ವಿವಿಧ್ ಕೆಿ ೋತಾಾ ೊಂ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯ್ತರ್ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ ಖಾಣ್ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಾ ದಶಿಿತ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಒಟ್ಕ್ ಕ್ 20 ತೊಂ 25 ಖಾಣ್ಟೊಂ ಆಸ್ತ್ೊ ೊಂ. ಲಾಾ ನ್ೆ ೊಂ ವೇದಿ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಜಾತ್ಚ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ರ್ಚ್ು ತಾಲ್ೊಂತ್ಾ ೊಂತ್ ಗ್ಲ್ಿ ರ್ವೋಯ್ಿ

ಒಫ್ ಮಾು ೊಂಗ್ಳೋರ್ ಗಾವಿಪ ಸ್ತ್ಡಿ್ ಕರೆಯ್ತ, ಫಿಾ ೋಡ್ಲ ಸ್ತ್ಕೆಾ ೋರಾ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ಆನ್ಸ ಅರುಣ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ಪ್ದ್ಯೊಂ ಗಾಯ್ಸೊ ೊಂ. 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


----------------------------------------------------

ಕ್ರೆಕಟೆ್ ೆಂತ್ರ ಸ್ಮೆಂತ್ರ ಆೆಂತೊನಿಚೆೆಂ ವ್ನರ್ಷ್ಕ್ ಫೆಸ್ ಯ

ಜೂನ್ 13 ವೆರ್ ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ಕೆರೆಕಟ್್ ೊಂತಾೊ ು ಸ್ಥೊಂತ್ ಆೊಂತೊನ್ಸರ್ಚ್ು ಪುಣ್ು ಕೆಿ ೋತಾಾ ೊಂತ್ ತಾಚೊಂ

ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸರ ಆಚರಲ್ೊಂ. ಉಡಪ್ಲಚೊ ಿಸ್ಪ ಡ್ಲ| ಜರಾಲ್ಡ ಐಸ್ಥಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಪ್ವಿತ್ಾ ಬಲ್ಫದ್ಯನ್ ರ್ಭಟಯ್ೊ ೊಂ.

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್ರೊ ು ಶೆಮಾಿೊಂವಾೊಂತ್ ಫ್ರ| ಸ್ತನ್ಸಲ್ ಡಿ’ಸ್ತ್ಲಾಾ ಮಾ ಣ್ಟಲ, "ಸ್ಥೊಂತ್ ಆೊಂತೊನ್ಸನ್ ಆಪ್ಾ ೊಂ ಸ್ಥರ್ಲ್ೊ ೊಂ ಜೋವನ್ ಸವಾಿೊಂಕ್ ಏಕ್ ಆದಶ್ಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ. ಆಮಾಕ ೊಂ ದುಬ್ಲು ು ೊಂ ಥಂಯ್ ದಯ್ತಳ್ವಯ್ ಆಸ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತ್ಸ್ವೊಂಚ್

ನ್ಸರಾಶಿಾ ತ್ ಆನ್ಸ ಸಮಾಜೊಂತ್ ಕ್ಲೋಳ್‍ಲ ಮಾ ಣ್ ಲ್ಖಾಿ ು 58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಗಾಿಚರ್. ಸ್ಥಕ್ಲಾ ಫಿಸ್, ಮೊೋಗ್ ಆನ್ಸ ನ್ಸಸ್ಥಾ ರ್ಿ ೇವಾ ಕೆಲಾು ರ್ ಸವಾಿೊಂಕ್ ದೇವಾಚಿೊಂ ಆಶಿೋವಾಿದ್ಯೊಂ ಮೆಳ್ವ್ ತ್. ದೇವಾಸ್ಥೊಂವ್ನ ಆಮೆಿ ೊಂ ಚಡ್ದೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತನಾ್ ೊಂ ಮಾತ್ಾ ಆಮಾಕ ೊಂ ತಾಚೊಂ ಬೆಸ್ಥೊಂವ್ನ ಮೆಳ್ವ್ . ಅಸ್ವೊಂ ಆಮಿ ಸಮಾಜಾೊಂತ್ ಮಾದರಚಿೊಂ ಕುಟ್ಟಮ ೊಂ ಆಸ್ಥ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್." ಉಡಪ್ಲ ದಿಯ್ಸ್ವಜಚೊ ಛಾನಿ ಲರ್ ಫ್ರ| ಸ್ಥ್ ು ನ್ಸ ಲೋಬೊ, ಕುೊಂದ್ಯಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಲು ಚೊ ಡಿೋನ್ ಫ್ರ| ಸ್ಥ್ ು ನ್ಸ ತಾರ್ವಾ , ಉಡಪ್ಲ ವಾರಾಡ್ಲು ಚೊ ಡಿೋನ್ ಫ್ರ| ವಾಲ್ರಯನ್ ಮೆೊಂಡ್ದೋನಾಿ , ಕೆಾ ಕೆಟ್್ ಪುಣ್ು ಕೆಿ ೋತಾಾ ಚೊ ಧ್ಯಮಿಿಕ್ ದಿರೆಕರ ರ್ ಫ್ರ ಕೆಿ ೋವಿಯರ್ ಪ್ಲೊಂಟೊ ಹಣಿೊಂ ಪ್ವಿತ್ಾ ಬಲ್ಫದ್ಯನಾೊಂತ್ ವಾೊಂಟೊ ಘೆತೊೊ . ಫೆಸ್ಥರ ಮಡ್ದದ ಮಾೊಂಕ್ ವಾತ ದಿೋವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಪ್ಲಡೆಸ್ಥರ ೊಂ ಖಾತರ್ಚ್ ಏಕ್ ಮಿೋಸ್ ಆಸ್ಥ ಕೆಲ್ೊ ೊಂ. ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ ವಿದಾಾ ರ್್ ಮಂಡಳಿ ಅಸ್್ ತಾಾ ಕ್

ಜೂನ್ 13 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಫ್ರಮಾದ್ ಸೊಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜೊಂತ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣಿೊಂಚಿ ಮಂಡಳಿ ಅಸ್ತ್ಾ ತಾಾ ಕ್ ಹಡಿೊ . 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ್ೊಂ, ಅಯಮ ನ್ ಹುಸ್ವಿ ೋನಾನ್ ಸವಾಿೊಂಚೊ ಉಪ್ರಕ ರ್ ಭಾವುಡ್ದೊ . ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ ಚೆಡುೆಂ ಭುಗ್ನಾ ್ಚ್ಯ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಮಾಗೆಾ ೊಂ ಮಾ ಣೊನ್ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಸ್ತವಾಿತಲ್ೊಂ. ಮಂಡಳೆ ಸದಸ್ಥು ೊಂನ್ಸ ಪ್ಾ ತಜಾಾ ಸ್ತ್ಾ ೋಕಾರ್ ಕೆಲ್ಫ, ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ ಭ| ನೊರನ್ ಫೊೊ ರನ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾನ್ ಹೊಂ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಚಲಯ್ೊ ೊಂ. ಡ್ಲ| ಭ| ಮರಯ್ತ ೂಪ್ರ, ಸಹ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್, ಸೊಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಸಂಸ್ವಾ , ಹ ಮಖೆಲ್ ಸರಣ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತ್ೊ . ಆಪ್ರೊ ು ಸಂದೇಶಾೊಂತ್ ಮಖೆಲ್ ಸರಣ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ್ಫ, ಊೊಂರ್ಚ್ಯ್ಕ್ ಪ್ರವಾನಾಸ್ತ್ಿ ೊಂ ಜಾೊಂವಾಿ ು ಬದ್ಯೊ ಕ್ ಉತರ ೋಮ್ ಸ್ಥಾ ನಾರ್ ಪ್ರರ್ವೊಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ನವಿೊಂ ಚಿೊಂತಾ್ ೊಂ ನವಿೊಂ ಕಾಯ್ಸಿೊಂ ಆನ್ಸ ನವಿೊಂ ಸಾ ಪ್ರಾ ತುಮಾಿ ು ಜಣು ೊಂತ್ ತುಮಾಿ ು ಯಶಸ್ವಾ ೋಕ್ ಗ್ಜಿಚಿೊಂ ಮಾ ಳೆೊಂ ತಣೊಂ. ನವಾು ಮಂಡಳಿಕ್ ಚುನಾಯ್ಸತ್ ಜಾಲೊ ು ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣಿ ಅಸ್ತ್ೊಂ ಆಸ್ಥತ್: ಸ್ಕಜನ್ ಆೊಂಡಿಾ ಯ್ತ ಮೆೊಂಡ್ದೋನಾಿ - ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಅಧಕ್ಲಿ ಣ್, ಸಮಾಾ ಅಸ್ತ್ಿ ಯ್ತ ಅಬ್ಲಿ ಸ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಉಪ್ರಧು ಕ್ಲಿ ಣ್, ರಶಿಟ್ಟ ಪ್ಲಕಾಡ್ದಿ ವಿಜಾಾ ನ್ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್, ನಯ್ಲಮಿ ಫ್ರೊ ವಿಯ್ತ ಪ್ಲರೇರಾ ವಾಣಿಜ್ು ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್, ಫ್ರತಮಾ ಸಮಿಾ ೋನ್ ಕಲಾ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್, ರ್ಟಾ ಶಾ ಕೆ. ಶೆರ್ಟ್ ಸ್ಥೊಂಸಕ ೃತಕ್ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್, ಿ. ರಸ್ತ್ಿ ಕಾ ತಮಮ ಯು ಖೆಳ್ವ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್ ಆನ್ಸ ಸಫಿೋಸ ಸಫ ಸ್ತಲಾರ ನಾ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಸಂಪ್ರದಕ್ಲಣ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾು ಗ್ಝೋನ್. ಕಾಯ್ತಿಚೊಂ ನ್ಸವಾಿಹಣ್ ಕಲ್ಫಸ್ಥರ ಮಥಾಯಸ್ಥನ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ಆಗೆ್ ಸ್ ಸಮಾೊಂತಾನ್

ಜೂನ್ 11 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಸೊಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಪ್ಲಯು ಕಾಲೇಜೊಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಮೆನ್ಿ ಫೊೋರಮ್ ’ಅಭಯ’ ಹಣಿೊಂ ಚಡೊಂ ಭುಗಾು ಿಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ. ಡ್ಲ| ಹಲಾಡ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್, ಪ್ರಾ ಧ್ಯು ಪ್ಕ್ಲ ಪ್ರು ಥೊೋಲಜ ಆನ್ಸ ಲಾು ಬ್

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಡೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಸ್ವೊಂ ವಿಶೇಷ್ಟ ಕಾಮಾೊಂ ಕಯ್ಿತ್, ಜಯ್ರ ಜೊಡೆು ತ್ ಮಾ ಳೆು ೊಂ ತಣೊಂ ಸ್ಥೊಂಗೆೊ ೊಂ. ಥೊಡಿೊಂ ಚಡೊಂ ಭುಗೆಿೊಂ ಮಾ ಣ್ ಚ್ ಲಾಾ ನ್ ಕನ್ಿ ಪ್ಳೆತಾತ್ ಆನ್ಸ ತಾೊಂಚು ವವಿಿೊಂ ಕುಟ್ಟಮ ಕ್ ಕ್ಲತೊಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮಾ ಣ್ ಹಳ್‍ಲಕ ಕತಾಿತ್. ಸ್ತ್ರ ಿೋಯ್ಲ ಆಪ್ರೊ ು ಚ್ ಜೋವಾಚೊಂ ಗ್ಣಾ ೊಂ ಕರನಾಸ್ಥರ ೊಂ ಹತೊಂ ಧರ್ಲ್ೊ ೊಂ ಕಾಮ್ ಮಖಾರುನ್ ವಾ ತಾಿತ್. ಡ್ಲ| ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ಥನ್ ಸ್ತ್ರ ಿೋಯ್ತೊಂಕ್ ಸಾ ನಾೊಂ ಆನ್ಸ ಗ್ಭಾಿಪೊತಯ್ರ್ಚ್ು ಕಾು ನಿ ರಾ ವಿಶಾು ೊಂತ್ ಜಾಗ್ಾ ಣ್ ದಿಲ್ಫ, ಹು ವಿಶಾು ೊಂತ್ ಜಾಗ್ಳಾ ತಾಕ ಯ್ ಸ್ಥೊಂಬ್ಲಳ್‍ಲ್ ಸ್ತವಾಿತರ್ಚ್ ಫ್ರರ್ವತ ಚಿಕ್ಲತಾಿ ಕರುೊಂಕ್ ತಣೊಂ ಉಲ ದಿಲ. ಶಾ ಮಾನ್ ಶಿಕನ್, ಜೋವನಾೊಂತ್ ಜಯ್ರ ಜೊಡನ್ ಆಪುಣ್ ದ್ಯದ್ಯೊ ು ೊಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸ್ಥೊಂವ್ನ ಮಾ ಣ್ ದ್ಯಖಂವಿಿ ಗ್ಜ್ಿ ಆಸ್ಥ ಮಾ ಳೆೊಂ ತಣೊಂ. ಭ| ಜಾು ನ್ಟ್ ಸ್ತ್ಕೆಾ ೋರಾನ್ ಧನು ವಾದ್ ಅಪ್ಲಿಲ್. ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ು ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣಿೊಂನ್ಸ ನಾರ್ಚ್ಪ ಪ್ಾ ದಶಿನ್ ಕೆಲ್ೊಂ. ’ಚಡೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಲಮ ೊಂಚೊಂ ನಾಲ್ಫಸ್ಥಯ್ಚೊಂ ನಂಯ್, ಪುಣ್ ತೊಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಏಕ್ ಹಮೆಮ ೊಂ’ ಮಾ ಳ್ವು ು ಚರ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣಿೊಂನ್ಸ ಏಕ್ ನಾಟ್ಕಕ ಳೆೊಂ ಖೆಳ್ವ್ನ್ ದ್ಯಖಯ್ೊ ೊಂ.

ದಿರೆಕರ ನ್ಿ, ಪ್ರ| ಮಲೊ ರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕಾಯ್ತಿಚಿ ಮಖೆಲ್ ಸರಣ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ತ್ೊ . ದಿರ್ವ ಪ್ಟವ್ನ್ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಸ್ತವಾಿತಲ್ೊಂ. ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಮಖೆಲ್ ಸರಣನ್ ಸ್ಥಕ ಲಶಿಿಪ್ರೊಂ ವಾೊಂರ್ಟೊ ೊಂ. ಸೊಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ು ’ಅಭಯ್ತನ್’ ಸಭಾರ್ ವಿೊಂರ್ಚ್ಾ ರ್ ಕಾಮಾೊಂ ಹತೊಂ ಧಲಾು ಿೊಂತ್; ತಾು ೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಗ್ಜಿವಂತ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿಣಿೊಂಕ್ ಸ್ಥಕ ಲಶಿಿಪ್ ದಿೋವ್ನ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಫುಡೆೊಂ ಊೊಂಚೊ ೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಉತರ ೋಜನ್ ದಿಲಾೊಂ. ಅಭಯ್ತಚಿ ಸಂಯ್ಲೋಜಕ್ಲ ಡ್ಲ| ಟ್ಾ ಸ್ತ್ಿ ಮಿನೇಜಸ್ಥನ್ ಸ್ಥಕ ಲಶಿಿಪ್ ವಾೊಂಟ್ಟಪ್ ಹತೊಂ ಧಲ್ಿೊಂ.

ಸ್ಕಜನ್ ಆೊಂಡಿಾ ಯ್ತ ಮೆೊಂಡ್ದೋನಾಿ ನ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ ಆನ್ಸ ವಿಧುಲ ಕಡಿರ ಲೋಕೇಶಾನ್ ಕಾಯಿಕಾ ಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಾ ಲ್ೊಂ. ----------------------------------------------------

ಹಾೆಂರ್ವ ನೆಣೆಂ ಪುತಾ..... ಪೂತ್: ವಾತ ಪ್ಟಂರ್ವಿ ು ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ಕ್ಲತೊಂ ಪ್ರಪ್ರಪ ಬ್ಲಪ್ಯ್: ಪ್ಯ್ತೆ ು ೊಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾೊಂರ್ವಿ ಪುತಾ ಪೂತ್: ತ್ರ್ ವಾತೊಂಕ್ ದಿೊಂವೆಿ ಪ್ಯ್ೆ

ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್, ಮಖೆಲ್ ಸರಣ್ ಡ್ಲ| ಹಲಾಡ ಫೆನಾಿೊಂಡಿಸ್ ಸರ್ಕಾೊಂಲಾಗೊಂ ಉಲವ್ನ್ , ತರ್ಚ್ು ಚ್ ಜೋವನಾೊಂತೊ ದ್ಯಖೆೊ ದಿೋವ್ನ್ , ತಾೊಂರ್ಚ್ು ಕುಟ್ಟಮ ೊಂತ್ ಏಕ್ ಚಡೊಂ ಭುಗೆಿೊಂ ಮಾ ಳ್ವು ರ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಅರ್ಮಾನ್, ಗೌರವ್ನ ಆಸ್ೊ , ಸಂಸ್ಥರಾಕ್ ಏಕ್

ದುಬ್ಲು ು ೊಂಕ್ ದಿಲಾು ರ್ ಜಾಯ್ತ್ ೊಂಗ ಪ್ರಪ್ರಪ ? ಬ್ಲಪ್ಯ್: ಹೊಂವ್ನ ನ್ಣ್ಟೊಂ ಪುತಾ!

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಕಾ ಶಿೋದ್ಯ ನಾಕಾಲ್ಿೊಂ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿೊಂ ತಾಣೊಂ ತಚು ರ್ ಗ್ಳಳ ಮಾಲಿ ಆನ್ಸ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್ದೊ ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ತಾಣೊಂಚ್ ತಾಕಾ ಗ್ಳಳ ಮಾನ್ಿ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್ದೊ . ----------------------------------------------------

60 ವಸ್ಮ್ೆಂಚ್ಯ ಮಾಹ ತಾರ 50 ವಸ್ಮ್ೆಂಚ್ಯಾ ರ್ಟಚೆರಿಚಿ ಖುನ್ ಕತಾ್

ಸೆಂಟ್ ಎಲೊೀಯಿ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇರ್ಜ (ಸ್ಮಾ ಯತ್ರ ಯ ) ‘ದ ವಿೀಕ್’, ‘ಇೆಂಡಿಯ ಟುಡೇ’ ಪಟೆ್ ರ್ ಊೆಂಚ್

ಜೂನ್ 14 ವೆರ್ ಸ್ತಕಾಾ ರಾ ಸಕಾಳಿೊಂರ್ಚ್ು 8:15 ವರಾರ್ 60 ವಸ್ಥಿೊಂರ್ಚ್ು ಜಗ್ದಿೋಶಾನ್ 50 ವಸ್ಥಿೊಂ ಪ್ರಾ ಯ್ರ್ಚ್ು ಆಶಾ ಕಾವೇರಮಾಮ ಚೊ ಜೋವ್ನ ಕಾಡ್‍್ ಆಪ್ರಾ ಕ್ಚ್ ಲಾಗಾಡ್‍ ಕಾಡ್‍್ ಮೆಲ. ಹ ಘಡಿತ್ ಘಡೆೊ ೊಂ ಕಡಗ್ಳ ಜಲಾೊ ು ರ್ಚ್ು ವಿರಾಜ್ಪ್ಟ್ ತಾಲ್ಯಕಾೊಂತಾೊ ು ಬ್ಲಳೆಲ್ ಹಳೆು ೊಂತ್. ಆಶಾ ಏಕುಿ ರ ಗ್ೋಣಿಕಪ್ಪ ಲಾೊಂತಾೊ ು ಲಯನ್ಿ ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾೊಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ಲ ಜಾವಾ್ ಸ್ತ್ೊ . ಜಗ್ದಿೋಶ್ ಆಶಾರ್ಚ್ು ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೇಲೊ ಕ್ಲತಾು ತೊೋಯ್ ಏಕುಿ ರ ಆಸ್ೊ . ತಾಣೊಂ ಕೆನಾ್ ೊಂ ಕೆನಾ್ ೊಂ ಆಶಾಕ್ ಕಾಮಖಿ ಉಪ್ದ್ಾ ದಿೋೊಂವ್ನಕ ಸ್ತರು ಕೆಲ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಹಕಾ ಆಶಾನ್ ಪ್ಾ ತಭಟನ್ ಕನ್ಿ ತೊ ತಚರ್ ಅತಾರ ು ರ್ಚ್ರ್ ಆಧ್ಯರುೊಂಕ್ ಪ್ಳೆತಾ ಮಾ ಣ್ ಪೊಲ್ಫಸ್ಥೊಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಜಗ್ದಿೋಶಾಕ್ ಜೈಲಾೊಂತ್ ಘಾಲೊ . ವಾು ಜ್ ಆಜೂನ್ ಕೋಡಿರ ೊಂತ್ ವಿರ್ಚ್ರಣರ್ ಆಸ್ೊ . ತಾು ದಿಸ್ಥ ತೊ ತಚರ್ ಬಲಾತಾಕ ರ್ ಕರುೊಂಕ್ ಪ್ಳೆತಾನಾ ತಣೊಂ

ಭಾರತಾಚಿೊಂ ಊೊಂಚಿೊ ೊಂ ಇೊಂಗೊ ಷ್ಟ ಪ್ತಾಾ ೊಂ ’ದ ವಿೋಕ್’ ಆನ್ಸ ’ಇೊಂಡಿಯ್ತ ಟ್ಕಡೇ’ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ಸೊಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ (ಸ್ಥಾ ಯತ್ರ ) ಹಕಾ ಊೊಂಚೊ ೊಂ ಸ್ಥಾ ನ್ ದಿತಾತ್. ಭಾರತಾೊಂತಾೊ ು 40,000 ಕಾಲೇಜೊಂ ಪ್ಯ್ಸಕ ಸೊಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಸಿ ಯ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ 22 ವಾು ಸ್ಥಾ ನಾರ್ ಆಸ್ಥ. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ು ಮಟ್ಟ್ ರ್ ಹ ಕಾಲೇಜ್ 4 ವಾು ಸ್ಥಾ ನಾರ್ ಆಸ್ಥ ಮಾ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾೊಂ. ಹ ಸಂಗ್ತ್ ಮಂಗ್ಳು ಗಾಿರಾೊಂಕ್ ಭಾರಚ್ ಹಮಾಮ ು ಚಿ ಜಾೊಂವ್ನಕ ಪ್ರವಾೊ ು . ----------------------------------------------------

ಭಾರತಾೆಂತ್ರ 15,000 ದಾಖ್ತಯ ರ್ರ್ಸ್ಮ್ೆಂಚ್ಯ ಮುಷ್ ರ್, ಔಟ್ ಪೇಶೆೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ್ ಬಂಧ್ ಜೂನ್ 14 ವೆರ್ ಭಾರತಾೊಂತಾೊ ು 15,000 ದ್ಯಖೆರ ರ್ ಆನ್ಸ ನಸ್ಥಿೊಂನ್ಸ ಕಲಕ ತಾರ ೊಂತ್ ತಾೊಂಚರ್ ಏಕಾ ಪ್ಲಡೆಸ್ಥರ ರ್ಚ್ು ಕುಟ್ಟಮ ಸ್ಥೊಂದ್ಯು ೊಂನ್ಸ ಕೆಲೊ ಹಲೊ ಮಖಾರ್ ದವನ್ಿ ಮಷ್ಟಕ ರ್ ಹತೊಂ ಧಲ್ಿೊಂ.

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹು ನ್ಸಮಿರ ೊಂ ಸಭಾರ್ ಔಟ್ ಪೇಶಂತ್ ವಿಭಾರ್ ಬಂಧ್ ಪ್ಡಿೊ ಆನ್ಸ ಪ್ಲಡೆಸ್ಥರ ೊಂಚೊ ಹಲ್-ಹವಾಲ್ ಜಾಲ. ದ್ಯಖೆರ ರ್ ಆನ್ಸ ನಸ್ಥಿೊಂ, ಪೊಲ್ಫಸ್, ಉಜಾು ದಳ್‍ಲ, ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ, ಸನ್ಸಕ್ ಹೊಂರ್ಚ್ು ಸ್ಥಾ ನಾರ್ ಯ್ತಾತ್ ಸ್ಥವಿಜನ್ಸಕಾೊಂಚಿ ೇವಾ ಕರುೊಂಕ್. ತ್ಸ್ವೊಂಚ್ ಹು ೊಂ ಸವಾಿೊಂರ್ಚ್ು ೇವೆಕ್ ತಾೊಂಕಾ ಫ್ರರ್ವತೊ ಸ್ಥೊಂಬ್ಲಳ್‍ಲ ಮೆಳ್ವ್ . ಗ್ಜಾಲ್ ಅಸ್ತ್ ಆಸ್ಥರ ೊಂ ಹು ವಗಾಿೊಂತಾೊ ು ೇವೆದ್ಯರೊಂನ್ಸ ರ್ಲ್ಚಕ ಲ್ ಮಷ್ಟಕ ರ್ ಕರುನ್ ಸ್ಥವಿಜನ್ಸಕಾೊಂಚೊಂ ಸತಾರ ು ನಾಶ್ ಕರುೊಂಕ್ ಫ್ರರ್ವ ನಾ ಆನ್ಸ ಅಸ್ವೊಂ ಕರುೊಂಕ್ಚ್ ರ್ಲ್ಚಕ ಲ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಸ್ಡೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹಣಿೊಂ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಮಷ್ಟಕ ರ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾು ರ್ ತಾೊಂಚೊಂ ಕಾಮ್ ಜಾತ್ಚ್ ಸ್ತಟ್ ವೆಳ್ವರ್ ಮಷ್ಟಕ ರ್ ಕಯ್ಿತ್, ನಹೊಂ ತ್ರ್ ಹಣಿೊಂ ಮಷ್ಟಕ ರ್ ಕನ್ಿ ಸ್ಥವಿಜನ್ಸಕಾೊಂರ್ಚ್ು ಮಸ್ಥಕ ರಾಕ್ ಮಾರ್ಲಾೊ ು ಪ್ರೊಂ ಜಾತಾ. ----------------------------------------------------

ಪುತ್ತಯ ರ್ ಫಿಲೊಮಿೀನಾ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ ವಿದಾಾ ರ್್ ಮಂಡಳಿ, ಕಲ ಬ್, ಸಂಸ್ತ್ ಉದಾಾ ಟನ್ ಜೂನ್ 15 ವೆರ್ ಪುತುರ ರ್ಚ್ು ಿ ಸೊಂತ್ ಫಿಲಮಿೋನಾ ಕಾಲೇಜೊಂತ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಮಂಡಳಿ, 63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡ್ಲ| ಪ್ಲಾ ೋತ್ಮ್ ಫಿಲ್ಫಪ್ ತಾರ್ವಾ , ಭುಗಾು ಿೊಂಚೊ ದ್ಯಖೆರ ರ್, ಫ್ರ| ಮಲೊ ರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸಪ ತ್ಾ , ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನ್ಸ ಆದೊ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಮಾ ಣ್ಟಲ, ’ಕಾಲೇಜ್ ದಿವಸ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಜೋವನಾೊಂತೊ ಮಖ್‍ು ದಿವಸ್, ಹು ದಿಸ್ಥೊಂನ್ಸ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ ತಾೊಂರ್ಚ್ು ಶಿಕಾಪ ಕ್ ಗ್ಮನ್ ದಿೋಜಾಯ್ ಆನ್ಸ ತಾೊಂಚೊಂ ವು ಕ್ಲರ ತ್ಾ ಅರ್ವೃದಿಿ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್." ಮಖೆಲ್ ಸರ ಫ್ರ| ಡ್ಲ| ಆೊಂತೊನ್ ಪ್ಾ ಕಾಶ್ ಮೊೊಂತರ, ಕಾು ೊಂಪ್ಸ್ ದಿರೆಕರ ರಾನ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಕ್ ಬೂದ್ಬ್ಲಳ್‍ಲ ಸ್ಥೊಂಗ್ನ್ ತಾಣಿೊಂ ಚುರುಕಾಯೇನ್ ರಾರ್ವನ್ ಜೋವನಾೊಂತೊ ಹರ್ ಘಡಿ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರರ್ವೊಂಕ್ ಸ್ಥೊಂಗೆೊ ೊಂ. ತಾಣಿೊಂ ತಾೊಂಚಿ ಜವಾಬ್ಲದ ರ ಬರಾು ಥರಾನ್ ಪ್ರಳ್ಸೊಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ಗೌರವ್ನ ಸರ ಪೊಾ ಫೆಸರ್ ಲ್ಫೋಯ್ಲ ನೊರನಾಾ , ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್, ಸೊಂಟ್ ಪ್ಲಲಮಿೋನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ, "ಹರ್ ಏಕಾೊ ು ಕ್ ಆಪ್ರೊ ು ಜೋವಿತಾೊಂತ್ ಉದೆಿ ೋಶ್ ಆಸ್ಥರ . ದೇವಾನ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ಜೋವ್ನ ದಿಲಾ ಆನ್ಸ ತೊ ಆಮಿೊಂ ಬರಾು ನ್ ವಾಪ್ರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್." ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂನ್ಸ ಶಾಲಾೊಂತ್ ಬರೇ ಮಾಕ್ಿ ಿ ಜೊಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಾೊಂಚಿ ಜೋವನಾಚಿ ವಾಟ್ ಸಂಪ್ಲ ಕರುೊಂಕ್. ಪ್ರಾ ೊಂಶುಪ್ರಲ್ ಫ್ರ| ವಿಜಯ್ ಲೋಬೊನ್ ಪ್ಾ ತಜಾಾ ಸ್ತ್ಾ ೋಕಾರ್ ಕೆಲ್ಫ ಸವ್ನಿ ಚುನಾಯ್ಸತ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥೊಂದ್ಯು ೊಂ ಥಾವ್ನ್ .

ಕೊ ಬ್ಲೊಂ ಆನ್ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ು ೊಂಚೊಂ ಉದ್ಯಾ ಟನ್ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಚಲ್ೊ ೊಂ. ಅಧು ಕ್ಷ್ ಫ್ರ| ಆಲ್ಿ ಿಡ್‍ ಪ್ಲೊಂಟೊ, ಕರೆಸ್ಪ ೋೊಂಡೆೊಂಟ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ, "ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಜೋವನ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಏಕ್ ಸ್ರ್ೋತ್ ಸಂಗ್ತ್. ದೇವಾನ್ ಆಮಾಕ ೊಂ ರರ್ಚ್ೊ ೊಂ ಆನ್ಸ ಆಮಾಕ ೊಂ ತಾಚರ್ ಭಾವಾಡ್‍ರ ಆಸ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಲಾ ಣಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥ ಜಯ್ತರರ್ಚ್ು ಜೋವನಾಚೊಂ ಪ್ಾ ಥಮ್ ಮೇಟ್". ಮೆಳ್‍ಲಲ್ೊ ಸಂದರ್ಭಿ ಬರಾು ನ್ ವಾಪ್ನ್ಿ ಜೋವನಾೊಂತ್ ಯಶ್ ಜೊಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಳೆೊಂ ತಾಣೊಂ.

ಡ್ಲ| ಪ್ಲಾ ೋತ್ಮ್ ಫಿಲ್ಫಪ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ನ್ಸವೃತ್ ಆಡಳೆರ ದ್ಯರ್, ನವೆಿ ಚುನಾಯ್ಸತ್ ಅಧು ಕ್ಷ್, ಕಾಯಿದಶಿಿ ಆನ್ಸ ಸಹ ಕಾಯಿದಶಿಿ ಹೊಂಕಾೊಂ ಸನಾಮ ನ್ ಕೆಲ. ಜಗ್ಜೋವನ್ದ್ಯಸ್ ರೈ, ಅಧು ಕ್ಷ್, ಪ್ನಾು ಿ ವಿದ್ಯು ರ್ಿೊಂಚೊ ಸಂಘ್, ಯಶಾ ೊಂತ್ ಎಮ್. ಡಿ., ಉಶಾ ಎ., ಆನ್ಸ ಲವಿೋನಾ ಎಲ್.ಸ್ಥೊಂತುಮಾಯರ್, ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಮಂಡಳಿಚ ದಿರೆಕರ ರ್. ಶೋಿತ್ ರೈ ಎಮ್. ಅಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ ವಿದ್ಯು ರ್ಿ ಮಂಡಳಿನ್ ಸ್ಥಾ ಗ್ತ್ ಕೆಲ. ಕಾಲ್ಫನ್ ಡಿ’ಸ್ೋಜಾ ಕಾಯಿದಶಿಿಣ್ಟನ್ ಧನು ವಾದ್ ಅಪ್ಲಿಲ್, ರಯ್ಲನಾ್ ನ್ ಕಾಯ್ಿೊಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಾ ಲ್ೊಂ.

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನ್ಸೋನಾಸಮ್, ರಂಗಾಯಣ* ಅಸಲಾು ನಾಟಕ್ ಶಾಳ್ವೊಂನ್ಸ ತ್ರ್ಭಿತ ಜೊಡೆೊ ಲ್ ಪ್ದೆಾ ದ್ಯರ್, ತ್ಶೆೊಂಚ್ ಹವಾು ಸ್ತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮೆಳ್ಸನ್ ಸ್ತಮಾರ್ 20 ಜಣ್ ಸಕ್ಲಾ ೋಯ್ ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ಚ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಂಪ್ನ್ಯಮ ಲ್ ವು ಕ್ಲರ ಜಾವ್ನ್ ಹು ಕಾಮಾಸ್ಥಳ್ವೊಂತ್ ಹಜರ್ ಜಾತ್ಲ್.

*ಮಂಗುಾ ರಾೆಂತ್ರ 100 ದಿಸ್ಮೆಂಚೆೆಂ ರಂಗ್ ತಭೆ್ತ ಶಿಬಿರ್*

ತ್ರ್ಭಿತ ಹು ಚ್ *ಜ್ಯಲೈ 1 ಥಾವ್ನ್ ಹಯ್ಿಕಾ ಸ್ಥೊಂಜರ್ 6 ರ್ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 8.30 ಪ್ಯ್ತಿೊಂತ್ ಚಲ್ರ ಲ್ಫ.* ಸ್ತವೆಿಚ ದೋನ್ ಮಹನ್ ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ಚ ವಿಷ್ಟಯ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ವಿ ನಟನ್, ರಂಗ್ ಸಂಗೋತ್, ವೆದಿ ವಿನಾು ಸ್, ವೇಸ್ ಪ್ಲೊಂತಾಾ ವಿಾ , ವಿೋಜ್ ದಿವೆ ಸಜವಿಾ , ಆವಾಜ್ ನ್ಸಯಂತ್ಾ ಣ್, ಹಚ ವಿಶಿೊಂ ಪ್ರಣತಾೊಂ ಥಾವ್ನ್ ತ್ರ್ಭಿತ ಚಲ್ರ ಲ್ಫ. ಅಖೆಾ ೋರ್ಚ್ು 40 ದಿಸ್ಥೊಂನ್ಸ ಏಕ್ ಕಾನಡಿ ನಾಟಕ್ ಸ್ಥದಪ್ಿಣ್ಟ ಖಾತರ್ ತ್ಯ್ತರ್ ಜಾತ್ಲ, ಹೊ *ಕೇರಳ್ವರ್ಚ್ು ಲ್ಫಟ್ೊ ಸ್ಕಕ ಲ್ ಆಫ್ ರ್ಯೇಟರ್ ಆಟ್ಿ ಹೊಂಗಾಚೊ ನ್ಸದೇಿಶಕ್, ತ್ಶೆೊಂಚ್ ರಾರ್ಷ್ ಿೋಯ್ ನಾಟಕ್ ಸಪ ದ್ಯು ಿೊಂತ್ (META) ಉತರ ೋಮ್ ನ್ಸದೇಿಶಕ್ ಮಾ ಣುನ್ ವಿೊಂಚುನ್ ಆಯೊ ಲ ಶಿಾ ೋ. ಅರುಣ್ ಲಾಲ್* ದಿಗ್ದ ಶಿನ್ ಕತ್ಿಲ. ಉಪ್ರಾ ೊಂತ್ ಹೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕೆಾ ೊಂತ್ ಗಾೊಂವಾನ್ ಗಾೊಂವ್ನ ಪ್ಾ ದಶಿನಾೊಂ ದೆಖರ ಲ.

ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ರ್ ತ್ರ್ಭಿತ ಜೊಡೊಂಕ್, ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ರ್ಚ್ು ವಿವಿಧ್ ಆಯ್ತಮಾ ವಿಶಿೊಂ ಜಾಣ್ಟಾ ಯ್ ಜೊಡೊಂಕ್, ಸಂಸ್ಥರಾರ್ಚ್ು ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ಚಿ ಮಾಹತ್ ಆಪ್ರಾ ೊಂವ್ನಕ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾೊಂಗಾಾ ಳ ಆವಾಕ ಸ್. *ಪ್ರದುವ ಕಲ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಮಸ್ಿ ಆು ೊಂಡ್‍ ಮಾು ನೇಜಮ ೊಂಟ್* ಹಣಿೊಂ 100 ದಿಸ್ಥೊಂಚೊಂ ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ ವಿಶಿೊಂ ಕಾಮಾಸ್ಥಳ್‍ಲ ಮಾೊಂಡನ್ ಹಡ್ಲೊ ೊಂ ಅಸ್ಥರ ೊಂ, ಹೊಂತುನ್ *ರಾರ್ಷ್ ಿೋಯ್ ನಾಟಕ್ ಶಾಳ್ವ (NSD),

ತತೊ ೊಂ ಮಾತ್ಾ ನಂಯ್ ಅಸ್ಥರ ೊಂ ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ಚ ವೆವೆಗೆು ಪ್ಾ ಕಾರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ವಿ ರಸ್ಥರ ು ನಾಟಕ್, ಪ್ಾ ಹಸನ್, ನಾಟ್ಕಕ ಳೆ, ಮೂಕ್ಲ ನಾಟಕ್, ಕಾವ್ನು ಕಥಾರಂಗ್, ಆನ್ಸ ಜನಪ್ದ್ ಪ್ಾ ಕಾರ್ ಹಚೊಂ ವಿಶಿೊಂ ಪ್ರಾ ಯ್ಲೋಗಕ್ ಪ್ರಾ ತ್ು ಕ್ಲಿ ಕಾ ಚಲ್ರ ಲ್ಫ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ು ಿ ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯ್ೊಂತ್ ಪ್ಾ ದಶಿನಾೊಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡನ್ ಯ್ೊಂವಾಿ ು ಹು ವಗಾರ , ವೆದಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸಕ್ರ ಆಸ್ವೊ ಲಾು ೊಂಕ್ ಅಸಲ ಏಕ್ ಆವಾಕ ಸ್ ಪ್ರಟ್ಟೊ ು 3-4 ವಸ್ಥಿೊಂ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಸರಂತ್ರ್ ರಂಗ್ ಪ್ಾ ದಶಿನಾೊಂ ದಿೋವ್ನ್ , ರಾರ್ಷ್ ಿೋಯ್ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ಥರ ೊಂನ್ಸ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಲಾ ತ್ಶೆೊಂಚ್ ಕಾನಡಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾೊಂತ್ ಜಾಯ್ತರ ು ಬದ್ಯೊ ವಣಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾೊ ು ಪ್ರದುವಾ ಕಲ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಿ ಆು ೊಂಡ್‍ ಮಾು ನೇಜಮ ೊಂಟ್ ಹಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡ್‍ ಜಾವಾ್ ಸ್ಥಿ ು *ಪ್ರದುವ ರಂಗ್ ಅಧು ಯನ್ ಕೇೊಂದ್ಯಾ ನ್* ಮಾೊಂಡನ್ ಹಡ್ಲೊ ೊಂ. ಫಕತ್ 15 ಜಣ್ಟೊಂಕ್ ಮಾತ್ಾ ಆವಾಕ ಸ್ ಆಸ್ಥಿ ು ಹು ಶಿಿರಾಕ್ *ಜೂನ್ 23 ತಾರಕೆರ್, ಆಯ್ತರ ರಾ

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


---------------------------------------------------ಸಕಾಳಿೊಂ 10 ರ್ವರಾರ್ ಪ್ರದುವಾ ಕಾಲೇಜೊಂತ್ ವಿೊಂಚೊವೆಾ ಚಿ ಪ್ಾ ಕ್ಲಾ ಯ್ತ ಚಲ್ರ ಲ್ಫ.* ಜರ್ ತ್ರ್ ತುಮಾಕ ೊಂ ನಾಟಕಾೊಂತ್ ಆಸಕ್ರ ಅಸ್ಥ, ಕಾೊಂಯ್ ಥೊಡಿ ತ್ರ್ಭಿತ ಘೆೊಂವೆಿ ೊಂ ಮನ್ ಅಸ್ಥ, ತ್ರ್ ಆಜ್-ಚ್ ತುಮೆಿ ೊಂ ನಾೊಂವ್ನ ದ್ಯಖಲ್ ಕರಾ. ಚಡಿರ ಕ್ ಮಾಹತ ಖಾತರ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಕರಾ *ಕ್ಲಾ ಸ್ತ್್ 9964141143* *ಕಾೊ ು ನ್ಸಾ ನ್ 9964440776* ----------------------------------------------------

ಅಬು ಧ್ಯಿರ್ಚ್ು ವಿದೇಶಾ ಆನ್ಸ ವಯ್ಲೋಲಾ ನೊರನಾಾ ಹೊಂಕಾೊಂ ಭರತ್ನಾಟು ಮ್ ದುಸ್ಥಾ ು ಥಳ್ವರ್ಚ್ು ಪ್ರೋಕೆಿ ೊಂತ್ ಡಿಸ್ತ್್ ೊಂಕೆ ನ್ ಮೆಳ್ವು ೊಂ. ವಿೋಜ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಫುಡ್ಲರಾೊಂತ್ ಸವ್ನಿ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ. 66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago, USA. Edited & Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers.

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago, USA. Edited & Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers.