Page 1

!

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 11

ಮಾರ್ಚ್ 21, 2019

ಆಲ್ಝಾ ಯ್ಮ ರ್ಸ್ ಪಿಡೆಸ್ಯ ೆಂಚೊ ಸ್ೆಂಗಾತಿ ಜೆರಾರ್ಡ್ನ್ ರ್ಡ’ಸೋಜಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಲ್ಝಾ ಯ್ಮ ರ್ಸ್ ಪಿಡೆಸ್ಯ ೆಂಚೊ ಸ್ೆಂಗಾತಿ ಜೆರಾರ್ಡ್ನ್ ರ್ಡ’ಸೋಜಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಜೆರಾಡಿೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಬಿ.ಇ., ಎಮ್.ಐ.ಇ., ರ್ಚ್್ೊರ್ಡೊ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಹಕಾ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ 35 ವಸಾೊಾಂ ಕಾಮ್ ಕನ್ೊ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ಜಾ‍್ ನಿವೃತ್ ಜಾ‍್ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತ್ ಜಯ್ಾಂ‍ಕ ಸುವಾೊತಿಲಾಿ ಾ ರಿರ್ಚ್ಡೊ ಶ್ರರ ಡರ್ ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. 1962 ಜುಲಾಯ್ 7 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ಚೊ ಖ್ಯಾ ತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ಎಲ್. ಸಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಎವ್ಲಿ ನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಕಾೊರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ಹಾಂಕಾಾಂ ಜೆರಾಡಿೊನ್ ಜಲಾಾ ಲೊ. ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ಚ್ಾ ೊ ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಪಿ. ಯು. ಸಿ. ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪತ ಚ್ ತೊ ಮೈಸೂರ್ ವ್ಲಶ್ವ್‍ವ್ಲದ್ಯಾ ಲ ಯಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಮೆಕಾಾ ನಿಕಲ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಕ್ ಸಂಪಯ್ಿ ಾಂ. ಹಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಜೆರಾರ್ಡೊನ್ ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಕನ್ಸ್್ರ ಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತಾಣಾಂ ಆಡಳ್ತತ ಾ ಾಂತ್ ಡಿಪೊಿ ಮ್ಯ ಜೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ರ್ಚ್್ೊರ್ಡೊ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಜಾಲೊ. ಎಮ್.ಐ.ಇ. ಆನಿ ರ್ಚ್್ೊರ್ಡೊ ಇಾಂಜನಿಯರ್, ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಇಾಂಜನಿಯಸ್ೊ, ಕಲಕ ತಾ. ಜೆರಾರ್ಡೊಚಾಂ ಲಗ್ನ್ ಸವ್ಲತಾಲಾಗಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಸವ್ಲತಾ ಮೈಸೂರಾಾಂತ್ ಲೇಖ್ಯಾಂ ಶಾಸಾತ ಾತ್ ಪ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಕಿ ಜಾ‍್ ವಾವುನ್ೊ ಆಸಾ.

ವಳಕ್ ಮಿತೃತಾವ ಾಂತ್ ಬದ್ಯಿ ತಾನ್ಯ ಏಕಾಮೆಕಾ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಲ‍್ ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊನ್ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲಿ ಾಂ ಆಸಾತ ಾಂ ತಾಾ ಮ್ಯರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಜೆರಾರ್ಡೊನ್ ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊಲಾಗಾಂ ಉಲ‍್ ಬರಿಚ್ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ಘೆತಿಿ ಆನಿ ಆರ್ಚ್ನಕ್ ಜೆರಾರ್ಡೊಕ್ ಹಾ ಪಿಡೆನ್ ವಳವ ಳ್ತಯ ಾ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಚರ್ ತೊ ಮೊಗಾರ್

’ಮ್ಯಾ ಾಂಗಳೋರಿಯನ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಎಸೋಸಿ ಯ್ಶನ್’ ಮ್ಾ ಣ್.

2014 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸಾಾ ಪಿತ್ ಜಾಲೊಿ ಹೊ ನವೊ ಸಂಸಾ , ಫಕತ್ 4 ವಸಾೊಾಂ ಭಿತರ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮ್ಯದ್ ಜಾಲಾ, ಹಕಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಾ ಣಾಜಾಯ್ ಜೆರಾರ್ಡೊ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಾಂ ಕಷ್ಟಿ ಕಾಮ್, ಆನಿ ತಾಚಿ ತಿ ಆಭಿಲಾಷಾ ತಾಣಾಂ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಕರ್ಚ್ಾ ೊ ವಾವಾರ ಚರ್. ಹಯ್ೊಕಾ ವಸಾೊ ಸಪ್ತ ಾಂಬರ್ ಮ್ಹಿನೊ ಸಂಸಾರಾದ್ಾ ಾಂತ್ ’ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ದಿವಸ್’ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಂಭ್ರ ಮ್ಯತ ತ್. ಹೊ ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಜೆರಾರ್ಡೊ ಡಿ’ಸೋಜಾರ್ಚ್ಾ ಮುಖೇಲಪ ಣಾರ್ ಆತಾಾಂ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತಿೋ ಜಾತಾ. ಸಪಿ ಾಂಬರ್ 21 ಜಾವಾ್ ಸಾ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ದಿವಸ್’.

ಪಡ್ಲಿ . ಹಿ ಪಿರ್ಡ ಇತಿಿ ಕಠೋಣ್ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕ್ತಣಾಂಯ್ ಹಾ ವ್ಲಶಿಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಕಿತಾಾ ಹಡಾಂಕ್ ನ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಲಾಗಾತ ನ್ಯ, ಮ್ತಿಾಂತ್ ತೊ ಚಿಾಂತಿಲಾಗ್ಲಿ , "ಹಾಂವೆ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಮ್ಯಜಾರ ಕ್ ಘಾಂಟ್ ಬಾಂದಿಯ ಕ್ತಣಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ವ್ಲರ್ಚ್ರಿನ್ಯಸಾತ ಾಂ, ಹಾಂವೆಾಂಚ್ ತಾಾ ಮ್ಯಜಾರ ಕ್ ಘಾಂಟ್ ಬಾಂದ್ಯಿ ಾ ರ್ ಕಸಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ೂ ಾಂ ಪಂಥಾಹವ ನ್ ಘೆ‍್ ಜೆರಾರ್ಡೊನ್ ತಾರ್ಚ್ಾ ಚ್ ನವಾಾ ಸಂಘ್ನ್ಯಕ್ ಬುನ್ಯಧ್ ಘಲಿ ಆನಿ ತಾಂ ಸಂಘ್ನ್ ವೊಲಾಯ್ಿ ಾಂ, "ಮ್ಯ" -

ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊವ್ಲಶಿಾಂ ಲೊೋಕಾಕ್ ಗಜೆೊಚಿ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿಾಂವೊಯ ಚ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಮುಖ್ಯಾ ಧ್ಾ ೋಯ್ ಹಾ ’ಮ್ಯ’ ಸಂಸಾಾ ಾ ರ್ಚ. ಜೆರಾರ್ಡೊ ಭಾರಿಚ್ ಉಮ್ಯಳ್ತಾ ಾಂನಿ ಸಾಾಂಗಾತ ಕಿೋ, ಭಿಮ್ೊತ್ ಹಾ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ನ ಜಾಲಾಿ ಾ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಚಿ - ಕಿತಾಾ , ತಾಾಂಕಾಾಂ ತಿ ಕಿತಾಂ ದೆಖ್ಯತ ತ್, ಕಿತಾಂ ಉಲಯತ ತ್, ಕಿತಾಂ ಖ್ಯತಾತ್/ಪಿಯ್ತಾತ್ ಮ್ಾ ಳ್ತೂ ಾ ಚಿ ಖಬರ್ಚ್ ಆಸಾನ್ಯ. ಅಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ಸಭಾರಾಾಂ ತಾಾಂಚಿ ರ್ಚ್ಕಿರ ಕರಿನ್ಯಸಾತ ಾಂ, ಗ್ಳಮ್ಯನ್ ಕರಿನ್ಯಸಾತ ಾಂ ಬೇಪವಾೊ ಕತಾೊತ್. ಪಳ್ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಜೊೋಜ್ೊ ಫೆನ್ಯೊಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಂ. ತೊ ಮ್ರಣ್ ಪ್ಾಂವಾಯ ಾ 8 ವಸಾೊಾಂ ಆದಿಾಂ ತಾಕಾ ಹಾ ಮ್ಯರೆಕಾರ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆನ್ ಗಾರ ಸಿಲಾಂ ಆನಿ ತೊ ತಾರ್ಚ್ಾ ಜೋವನ್ಯಚಿಾಂ ನಿಮ್ಯಣಾಂ 8 ವಸಾೊಾಂ ಹಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ಚ್ ತೊ ನ್ಯಸಿ ಮ್ಾ ಳ್ತೂ ಾ ಪರಿಾಂ ಜಯ್ಲೊ. ಇತೊಿ ಘನ್ಯಧಿೋಕ್, ಮ್ಯನ್ಯಧಿೋಕ್.

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಂಭಿೋರ್, ಗಜೊಾಂವೊಯ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿ .

ಫುರ್ಡರಿ ತೊ, ಏಕಾರ್ಚ್ಾ ಣ

ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆವ್ಲಶಿಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ಖಬರ್ ನ್ಯ, ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ನ್ಯ. ಹಾ ಚ್ಲಾಗ್ಲನ್ ತಾಾಂಚಿಾಂ ಮೊಗಾಚಿಾಂ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತನ್ಯ ಮ್ಾ ಣಾಿ ನ್ಯ, ತಿ ವ ತೊ ಸರ್ಭೈರ್ ಜಾಲಾಾ /ಜಾಲಾ ಮ್ಾ ಣಾಿ ತ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಾಂ ಪಿಶಾಾ ಾಂಕ್ ದ್ಯಖಲ್ ಕತಾೊತ್. ಹಾ ಚ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಜೆರಾರ್ಡೊ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಕಿೋ, ಹಾ ಪಿಡೆವ್ಲಶಿಾಂ ಆಮಿಾಂ ಸಾವೊಜನಿಕಾಾಂಕ್ ಸಾಕಿೊ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್, ಗಮ್ನ್ಯಕ್ ಹಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಾಂ ತಾಣಾಂ ತಾಾಂರ್ಚ್ಾ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊಗಾರ್ಚ್ಾ ಾಂಕ್ ಕಾಾಂಠಾಳ್ತಾ ನ್ ಪಳ್ನ್ಯಸಾತ ಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಪಳ್‍್ ಸಾಕಿರ ಫಿಸ್ ಕನ್ೊ ತಾಾಂಚಿ ರ್ಚ್ಕಿರ ಕರ್ಚ್ಾ ೊಕ್.

ಆಮ್ಯಯ ಾ ಸ‍ೊ ಆಸಪ ತಾರ ಾ ಾಂನಿ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ತಾಾಂರ್ಚಚ್ ಮ್ಾ ಳೂ ಬಿ ಕ್ ವ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾರ್ಡೊ ನ್ಯ ತಿ ಸಂಗತ್ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ಚಿ

ಮ್ಾ ಣಾಿ ಜೆರಾಡಿೊನ್ ದುಃಖೇಸ್ತ ತಾಳ್ತಾ ನ್. ತೊ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಕಿೋ, ತಾಚಾಂ ಮುಖ್ಿ ಾಂ ಸವ ಪ್ಣ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಹರ್ ಆಸಪ ತಾರ ಾ ಾಂನಿ ಏಕ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ವಾರ್ಡೊ ಆಸಾ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಹಾ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ಬರಿ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೌಲಭ್ಾ ತಾ ಒದ್ಯಾ ‍್ ದಿಾಂವ್ಲಯ . ಖಂರ್ಚ್ಾ ಯ್ ನಿವೃತ್ ನಸಾೊಾಂರ್ಚ್ಾ ಮುಖೇಲಪ ಣಾರ್ ವಾಾಂಟುನ್ ದಿಾಂವೊಯ ; ಅಸಾಂ ಜರ್

ಜಾಲಾಂ, ಮ್ಾ ಜ ಆಶಾ ಜಾಾ ರಿ ಜಾಲಾಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಅಸಲಾಾ ಸಮ್ಯಜ್ ಸೇವೆಕ್ ಮ್ಾ ಜೊ ವಾ ರ್ಡ ಸಲಾಮ್ ಆಸತ ಲೊ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ತೊ.

ಗ್ಳರ ಪ್ ಅಸಾಂ ಸಭಾರ್ ಸಮ್ಯಜಕ್ ಸಂಘ್ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಆಪೊಿ ವಾ‍ರ ದಿೋ‍್ ಆಸಾ.

’ಮ್ಯ’ ರ್ಚ ಸಾಾ ಪಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವಾ್ ಸಯ ಜೆರಾಡಿೊನ್ ಪ್ರ ಯ್ಸಾಾ ಾಂರ್ಚ ನ್ಯಗರಿಕ್ ಸಂಸಾ , ಪ್ರ ಯ್ಸಾಾ ಾಂರ್ಚ ’ಕಿರ ಯ ಸಂಘ್’, ’ಏಜ್ ಸೂಪ ತಿೊ’, ್ರ ಸ್ಿ , ವ್ಲಶಾವ ಸ್ ್ರ ಸ್ಿ , ಕೆಎ.ಮ್.ಸಿ. ನವ ಚೈತನಾ

ಜೆರಾರ್ಡೊನ್ ಮಂಗ್ಳೂ ಚಿೊ ಫಾಮ್ಯದ್ ಸಮ್ಯಜ್ ಸೇವಕ್ ರ್ಡ| ಒಲಿಾಂರ್ಡ ಪಿರೇರಾ ಬರಾಬರ್ ಕಮ್ರ್ ಬಾಂದಿಿ ಆನಿ ಪಂಗರ್ಡ ಚರ್ಚ್ೊ ಆಸಾ ಕೆಲಿ ಸಾವೊಜನಿಕಾಾಂಕ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ರಾ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಚಡಿೋತ್ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ . 2011 ಆಗ್ಲೋಸ್ತ 8 ವೆರ್ ತಾಕಾ ತನ್ಯ್ ಾಂರ್ಚ ಕನ್ಯೊ್ಕಾರ್ಚ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾೊರಾನ್ ಕನ್ಯೊ್ಕ ಸಿ ೋಟ್ ಕಿರ ಶಯ ನ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಚಾ ಖ್ಯಲ್ ಸಕಾೊರಾ ಥಾ‍್ ಮೆಳ್ಲಾಿ ಾ ಪಯ್ ಾ ಾಂನಿ ತಾಣಾಂ ಕನ್ಯೊ್ಕಾಾಂತ್ ಬರಿೋಾಂ ಕಾಮ್ಯಾಂ ಕೆಲಾಾ ಾಂತ್. ಮೈನ್ಯರಿಿ

ಕೌನಿಿ ಲಾರ್ಚ

ಮುಖ್ಲಿ

ಕೆಲೊ.

ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಜೆರಾರ್ಡೊನ್ ಇತಿ ಾಂ ಸ‍ೊ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಾಂ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಖ್ಯಲತ ಪಣಾಂ

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಾ ಣಾಿ , ಹಾಂವೆ ಕೆಲಿ ಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ನ್ಯ; ತಾಂ ಸ‍ೊ ಕೆಲಾಾಂ ತಮಿ, ಮ್ಾ ಜಾಾ ಮೊಗಾರ್ಚ್ಾ ಲೊೋಕಾಾಂನಿ. ಜೆರಾರ್ಡೊರ್ಚ್ಾ ಸೇವೆಕ್ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಮ್ತ್ ಮ್ಾ ಳೂ ಭೇದ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ನ್ಯ. ತಸಾಂಚ್ ತೊ

ಖಂರ್ಚ್ಾ ಯ್ ರಾಜಕಿೋಯ್ ಪ್ಡಿತ ಕ್ ಸವೊೊಾಂಕ್ ನ್ಯ. ತಾಚಾಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಪ್ಲಾಾ ಚಿ ಸೇವಾ ಆನಿ ಮ್ನ್ಯ್ ಪಣ್. ಜೆರಾರ್ಡೊಕ್ ತಾಣಾಂ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಸೇವೆಕ್ ಸಭಾರ್ ವೇದಿಾಂನಿ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ತಾರ್ಚ್ಾ ವಾವಾರ ಕ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಳ್ತೂ ಾ ಹಳ್ತೂ ಾ ಾಂನಿ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆವ್ಲಶಿಾಂ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ವಾಾಂಿಯ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಡಿಯ . ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಜೆರಾಡಿೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನ್ಾ ೋಕ್ ಸವ ಪ್ಣ್ ವ ಆಶಾ ಆಸಾ - ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚಾಂಚ್ ಮ್ಾ ಳ್ೂ ಾಂ ಘರ್ ಬಾಂದಾಂಕ್, ಜಾಾಂಕಾಾಂ ಘರಾಾಂನಿ ತಾಾಂಚಿ ರ್ಚ್ಕಿರ ಕರಾಂಕ್ ಕ್ತಣೋ ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ. ತಸಾಂಚ್ ಸಕಾೊರಾಚಿ ಮ್ಜತ್ ಘೆ‍್ ಹೆಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಶರಾನ್ ಶರಾ ವ್ಲಸಾತ ರಾಾಂ‍ಕ ಆನಿ 24 ವರಾಾಂ ಗಜೆೊವಂತಾಾಂಖ್ಯತಿರ್ ’ಹೆಲ್್ ಲಾಯ್್ ’ ಆಸಾ ಕರಾಂಕ್.

ಉತತ ೋಜನ್ ದಿಲಾಾಂ.

ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವಾ್ ಸಾ

ಸಮ್ಯಜಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸಾ - ಲಯನ್ಿ ಕಿ ಬ್ಸಿ , ರೋ್ರಿ ಕಿ ಬ್ಸಿ , ಜೇಯ್ಸಿ ಸ್, ಸಾಾಂ. ವ್ಲಶ್ರಾಂತ್ ಪ್‍ಿ ಸಭಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಐಸಿವೈಎಮ್, ಇತಾಾ ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಾಾಂ ಮ್ಯಾಂಡನ್

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಡೆಯ ಾಂ. ಸಲಹ ಆನಿ ಕುಮ್ಕ್ ಸಮ್ಯಜಕ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ - ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಿವ ್ಿ ರ್, ವಾ್ಿ ಪ್, ಇನ್ಯಿ ಿ ಗಾರ ಮ್, ಿಕ್ ಟೊಕ್ ಇತಾಾ ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಜಾಗವ ಣ ಹಡಿಯ ಖಬರ್ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್. ಪರಿಹಾರಾಕ್ ಅನುದಾನ್ ದೋೆಂವ್ಕ್ ಮನವಿ: ವ್ಲಶವ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಸಮ್ಸಾಾ ಪರಿಹರ್ ಕರಾಂಕ್ ವೈದ್ಾ ಕಿೋಯ್ ಕುಮ್ಕ್ ಸಕಾೊರಾನ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ಪೇಜ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ನ್ ಜಲಾಿ ಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಕನ್ಯೊ್ಕ ಸಕಾೊರಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ನವ್ಲ ಕೆಲಿ. ಕೇರಳ್ತಾಂತ್ ಅಸಲಾಾ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ಸಕಾೊರಾ ಥಾ‍್ ಕುಮ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಿ . ತಾಾ ಚ್ ಪಮ್ಯೊಣ ಕನ್ಯೊ್ಕಾಾಂತಿೋ ಸಹಯ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಸಕಾೊರಾನ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಯಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್ ರ್ಡ ಪೇಜ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ರ್ಚ ಕಾಯೊದ್ಶಿೊ ಜೆರಾಡಿೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಜಲಾಿ ಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಾಂತ್ ಸಾಂಥಿಲ್ ಹಕಾ ನಗರಾಾಂತಾಿ ಾ ಪುರಭ್ವನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ವ್ಲಶವ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಾಂತ್ ಮ್ನವ್ಲ ದಿಲಿ. ಪೇಜ್ ಸಂಘ್ನ್ಯಚಿ ಅಧ್ಾ ಕಿಿ ಣ್ ರ್ಡ| ಒಲಿಾಂರ್ಡ ಪಿರೇರಾನ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ಸಾಾ ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಾಂ. ರ್ಡ| ಎನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಾ‍, ಮ್ಹಿಳ್ತ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ೊಾಂರ್ಚ್ಾ ಕಲಾಾ ನ್ ಇಲಾಖ್ರ್ಚ ಉಪ ನಿರ್ದೊಶಕ್ ಸುಾಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಮ್ಯಜ ಎಮೆಾ ಲಾ ಜೆ. ಆರ್. ಲೊೋಬೊ, ಮ್ಯಾ ಲಘ ಡ್ಲ ನ್ಯಾ ಯ್ದಿೋಶ್ವ್ ಮ್ಲಿ ಣ್ ಗೌಡ, ಯ್ನಿಪೊಯ ವ್ಲಶ್ವ್‍ವ್ಲದ್ಯಾ ಲಯ್ ಕುಲಸಚಿ‍ ಶಿರ ೋಕುಮ್ಯರ್ ಮೆನನ್, ಪೇಜ್ ಉಪ್ಧ್ಾ ಕಿಿ ಣ್ ರ್ಡ| ಪರ ಭಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾ ಸಭೆಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿಿ ಾಂ. A Letter to MAA from Ms. Roopa Iyer ON JULY 9, 2016 BY D'SOUZAIN AWARENESS COMMENT Dear Friends of MAA,

JERARDIN LEAVE A

A few months ago, we at MAA received a letter of appreciation from one of our close

and strong supporters, the multi-talented and highly acclaimed movie maker Ms. Roopa Iyer. We consider her appreciation and endorsement to be an honor and this inspires us to work even harder in our chosen direction. This is worth a read: “I am among the keen followers of MAA and am deeply moved by the way it has progressed. The tagline says it all for the organization: “When Cure Ends, Care Begins”. It is heartening to see senior and experienced psychiatrists, social scientists, neurologists and behavior specialists from across the globe join hands with family members, care givers, volunteers and eminent concerned citizens in support of MAA and the families of the Alzheimer’s affected. All of us cherish the beautiful moments in our life – memories of childhood, care of our parents and support of colleagues. All of us value people who are responsible for our achievements. It’s heartbreaking to see these memories tragically disrupted and snatched away by Alzheimer’s disease and resulting in folks failing to recognize their own people. The way we can relate to it is by trying to be empathetic to the feelings of persons suffering from the disease and by reaching out to those people, trying to be gentle with them and trying to treat them normally. That would indeed be great service towards our elders and our society in general. I am really moved by the yeomen efforts of MAA under the able leadership of the founder-director Mr. Jerardin D’souza and

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


his team and feel proud of the organization and everyone involved in this mission. Keep up the good work. I, for my part, would co-operate with you and do whatever I can by enlightening people around me. Many thanks and regards to Team MAA. Roopa Iyer Movie Director” ಜೆರಾಡಿೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಮಿಸಾಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತ್ ಇತಿ ಾಂ ಪರ ಸಾಲಾೊಾಂ ಕಿೋ, ತಾಕಾ ಸಕಾಯಿರ ಸ್ಿ ಿ , ನ್ಯಾ ರೋಲಜಸ್ಿ ಿ , ಸೋಶಿಯಲ್ ಸಾಯಂಿಸ್ಿ ಿ , ಉದೊಾ ೋಗ್ನ ಮುಖ್ಲಿ, ಲಯನ್ಿ ಕಿ ಬ್ಸ, ರೋ್ರಿ ಕಿ ಬ್ಸ ಆನಿ ಸಮ್ಯಜೆಾಂತಾಿ ಾ ವ್ಲವ್ಲಧ್ ಪರಿಸರಾಾಂತಾಿ ಾ ಮುಖ್ಲಾಾ ಾಂನಿ ಆನಿ ನಗರಾರ್ಚ್ಾ ಫಾಮ್ಯದ್ ನ್ಯಗರಿಕಾಾಂನಿ ಕುಮ್ಕ್ ದಿಲಾಾ . ’ಮ್ಯ’ ಸಂಸಾ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಆನಿ ಡಿಮೆನಿಿ ಯವ್ಲಶಿಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ೊ ಜಕಾಿ ಾಂ. ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಂಗರ್ಡ ಸಂವಾದ್ ರ್ಡ| ಪರ ಭಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಸಾಂಚ್ ಫಾಮ್ಯದ್ ಮುಖ್ಲಾಾ ಾಂ ಬರಾಬರ್ ಚಲ‍್ ಹರ್ಡಿ ತೊ. ಜೆರಾಡಿೊನ್ಯಕ್ ಆಸಿ ಾೋಲಿಯರ್ಚ್ಾ ್ಸಾಾ ನಿಯ ವ್ಲಶ್ವ್‍ವ್ಲದ್ಯಾ ಲಯ ಥಾ‍್ "ಅಾಂಡರ್ಸಾಿ ಾ ಾಂಡಿಾಂಗ್ನ ಡಿಮೆನಿಿ ಯ ಹಾಂತ ಸಿೊಫಿಕೇಟ್ ಮೆಳ್ತೂ ಾ ತಸಾಂಚ್ ಮೆಡಿಏಶನ್, ಜಮ್ೊನಿ ಆನಿ ಮ್ಣಪ್ಲ್ ವ್ಲಶ್ವ್‍ವ್ಲದ್ಾ ಲಯ ಥಾ‍್ ಪೇಲಿಿ ಏಿ‍ ಕೇರ್ ಕ್ತೋಸ್ೊ ಹಾಂತ ಸಿೊಫಿಕೇಟ್ ಮೆಳ್ತೂ ಾ . ಜೆರಾರ್ಡೊನ್ ಹಾ ಪಿಡೆಾಂ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂನಿ ಜಾಗರಣ್ ಹರ್ಡಿ ಾ . ದ್ಯಯ್ಸಿ ವಲ್ಡ ೊ ಿೋವ್ಲ 24 X 7 ಸಪ ಾಂದ್ನ್ಯ ಿೋವ್ಲ ತಸಾಂ ಹೆರ್ ಿೋವ್ಲ ರ್ಚ್ಾ ನ್ಲಾಾಂನಿ ಸಂವಾದ್ ಪರ ದ್ಶೊನ್ಯಾಂ ಜಾಲಿಿ ಾಂ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ಚ್ಾ ೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಾಂದ್ಯರ ಥಾ‍್ ತಾಚಾಂ ಸಂದ್ಶೊನ್ ಜಾಲಾಾಂ. ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗಾರ್ ಏಕಾ ವರಾಚಾಂ ಫೋನ್ಯರ್ ಸಂದ್ಶೊನ್ ಕೆಲಾಾಂ. ತಾಣಾಂ ಹಿ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ತಾಂಕಿಣ , ಕನ್ ಡ, ತಳು, ಆನಿ ಇಾಂಗಿ ಷ್ ಭಾಷಾಾಂನಿ ಕೆಲಾಾ .

ತಾಚಿ ಸೇವೆಕ್ ಸವಾೊಾಂನಿ ಮ್ಯನ್ ದಿಲ ಆನಿ ವ್ಲಶ್ವ್ವ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ದಿವಸ್ ರ್ಡ| ಎ.ವ್ಲ. ಬಳಿಗಾ ಆಸಪ ತ್ರ , ಉಡಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾ. ಲಯನ್ಿ ಕಿ ಬಾಂ, ರೋ್ರಿ ಕಿ ಬಾಂ, ಸೂಪ ಥಿೊ ್ರ ಸ್ಿ , ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ನವ ಚೈತನಾ , ಸಾಂಟ್ ಡ್ಲಮಿನಿಕ್ ಇಗಜ್ೊ ಏಕಿಿ ‍ ಏಜoಗ್ನ ಗ್ಳರ ಪ್, ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಇಾಂಜನಿಯಸ್ೊ, ಸಿೋನಿಯರ್ ಸಿಿಜನ್ಿ ಸಿಎಸ್ಐ ಫೋರಮ್, ಯ್ನ್ಪೊೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್. ಸಮ್ಯಜೆಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂರ್ಚ್ಾ ಕುಟ್ಾ ಾಂಕ್ ಸಮ್ಯಜಕ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಿವ ್ಿ ರ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ದ್ಯಖ್ತ ರಾಾಂ ಥಾ‍್ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿಲಾಾ . ಕನ್ಯೊ್ಕ ಸಕಾೊರ್ ಆನಿ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಮಂತಿರ ಯು. ಿ. ಖ್ಯದ್ರಾಲಾಗಾಂ ಉಲ‍್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಆನಿ ಡಿಮೆನಿಿ ಯ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ಸಕಾೊರಿ ಕುಮ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಯ ಾ ಕ್ ಮ್ನವೊಾ ಕೆಲಾಾ ತ್. ಛಾಪೊ, ಅಾಂತಜಾೊಳ್ ಆನಿ ಡಿವ್ಲಡಿ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಗಜೆೊವಂತಾಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿಲಾಾ . ಸಭಾರ್ ಯುವಜಣಾಾಂರ್ಚ್ಾ ಸಂಘ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಾಂ ಹಡನ್ ತಾಾಂಚಾ ಥಾ‍್ ಹಿ ಜಾಗೃತಿ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಘೆತಾಿ ಾ ಆನಿ ಸಬರ್ ಪಂಗರ್ಡ ಸವ ಯಂಸೇವಕ್ ಜಾ‍್ ವಾವುನ್ೊ ಆಸಾತ್. ತ ಪಂಗರ್ಡ ಆಸಾತ್ - ಸಾಂ್ರ್ ಫರ್ ಇಾಂ್ಗ್ರ ೋ್ರ್ಡ ಲನಿೊಾಂಗ್ನ, ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ., ಸಹಾ ದಿರ , ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್, ಸಾಂಟ್ ಆಗ್್ ಸ್, ನಿಟ್ಟಿ , ಯ್ನ್ಪೊೋಯ, ಬೆಸಾಂಟ್, ಕಾಾ ನರಾ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂಚ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊ ಹತ್ ದಿೋ‍್ ಆಸಾತ್. ಡಿಮೆನಿಿ ಯ ವ್ಲಲೇಜ್ ಬಾಂದಿಯ ಜಾವಾ್ ಸಾ ತಾಚಾಂ ಏಕ್ ಸವ ಪ್ಣ್, ಜಂಯ್ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ಪಿರ್ಡ ವ್ಲಶೇಷ್ ಮೆಟ್ಕ್ ಪ್‍ಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾಂಕ್. ಹೆಾಂ ತಾಚಾಂ ಸವ ಪ್ಣ್ ಜಾಾ ರಿ ಜಾಾಂ‍ ಆನಿ ಆಲಾಾ ಯಾ ಸ್ೊ ತಸಾಂ ಡಿಮೆನಿಿ ಯ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಚಾಂ ನಂದ್ನ್

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಾಂ‍ ಮ್ಾ ಣ್ ವ್ಲೋಜ್ ಆಶೇತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸ‍ೊ ಬರೆಾಂ ಮ್ಯಗಾತ . -------------------------------------------------

ಬಾ ಾಂರ್ಡರ -ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಫಾತ ಾ ಳ್ಾಂ ರೈಲ್ ಬಾ ಾಂರ್ಡರ ಥಾ‍್ ಮ್ಯಚ್ೊ 19 ವೆರ್ ಮಂಗಾೂ ರಾ ರಾತಿಾಂ 11:55 ಕ್ ಸುಟೊನ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಯಕ್ ರಾತಿಾಂ 7:55 ಕ್ ಪ್ಾಂವಾಯ ಾ ರ್ ಆಸಾ. ನಂಬರ್ 09010 ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಬಾ ಾಂರ್ಡರ ರೈಲ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಥಾ‍್ ಮ್ಯಚ್ೊ 20 ವೆರ್ ಬುಧ್ಯವ ರಾ ರಾತಿಾಂ 11:00 ವರಾರ್ ಸುಟೊನ್ ದಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಬಾ ಾಂರ್ಡರ ಕ್ ರಾತಿಾಂ 7:30 ಕ್ ಪ್ವಾತ .

ಬೊರಿವಲಿ, ವಸಾಯ್ ರೋರ್ಡ, ಪನ್ವ ಲ್, ರೋಹ, ಖೇರ್ಡ, ಚಿಪೂೂ ಣ್, ಸಂಗಮೇಶವ ರ ರೋರ್ಡ, ರತ್ ಗರಿ, ಕಂಕಾವಳಿ, ಕುರ್ಡಳ್, ಸಾವಂತವಾಡಿ ರೋರ್ಡ, ತಿವ್ಲಾಂ, ಮ್ರ್ಡಾ ಾಂ‍, ಕಾವಾೊರ್, ಕುಮ್ಯಿ , ಭ್್ಕ ಳ್, ಬಾಂದೂರ್, ಕುಾಂದ್ಯಪುರ್, ಉಡಪಿ, ಮುಲಿಕ ಆನಿ ಸುರತಕ ಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಯಾಂನಿ ಹೆಾಂ ರೈಲ್ ರಾವೆತ ಲಾಂ. --------------------------------------------------

ಹೋರಾ ಆಳ್ವಾ ಕ್ ಭಾಷಣ್ ಸಪ ರ್ಧಾ ್ೆಂತ್ರ ಪ್ ಥಮ್ ಸ್ಾ ನ್

ಬಾ ಾಂರ್ಡರ -ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಬಾ ಾಂರ್ಡರ (09009/09010) ಮ್ಧ್ಾಂ ವ್ಲಶೇಷ್ ದ್ರಿಚಾಂ ವ್ಲಶೇಷ್ ರೈಲ್ ಚಲಾಯ ಾ ರ್ ಆಸಾ. ನಂಬರ್ 09009

ಮಂಗ್ಳೂ ಚೊಾಂ ಹಿೋರಾ ಆಳ್ತವ (ಧು‍ ಎಚ್. ಆರ್. ಆನಿ ಕನ್ಿ ಪ್ಿ ಆಳ್ತವ ಾಂಚಾಂ) ಗ್ಲಾಾ ಹಫಾತ ಾ ಾಂತ್ ಮುಾಂಬಂಯ್ತ್ಲಾಾ ಸಾಂಟ್ ಫಾರ ನಿಿ ಸ್ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಎಾಂರ್ಡ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭ್ರ್ಚ್ಾ ೊ ಕಲಾಕಾರಾಾಂಕ್ ಗೌರ‍ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಆಮೆಯ ಾಂ ಕತೊ‍ಾ . ಪರ ಶಸಿತ ಸಿವ ೋಕಾರ್ ಕೆಲೊಿ ರವ್ಲ ಕಾರಂತ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, ಹಾ ಪುರಸಾಕ ರಾವವ್ಲೊಾಂ ಜವಾಬಾ ರಿ ಚರ್ಡಿ ಾ . ಆಲಿವ ನ್ ಅಾಂದ್ಯರ ದೆ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ರಂಗ್ನಭುಾಂಯ್ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಜೋವನ್ಯಚಾಂ ರಸಾತ ಾ ದಿವೆ, ತಾಾಂತ ಪ್ರ ಮ್ಯಣಕಪ ಣಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಉನ್ ತಕ್ ಸಾಧ್ಾ ತಾ ಆಸಾ. --------------------------------------------------

ಸನ್ಯಾ ರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಸ್ಧಕ್ ರಿೋಸಚ್ೊ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂತ್ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಊಾಂಚಿ ಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊರ್ಡಿ ತಾಕಾ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂರ್ಚ್ ದಿಸಾ ಆಸಾ ಕೆಲಾಿ ಾ ಭಾಷ್ಣ್ ಸಪ ಧ್ಯಾ ೊಾಂತ್ ಪರ ಥಮ್ ಸಾಾ ನ್ ಲಾಬಿ ಾಂ. ವ್ಲೋಜ್ ತಾಕಾ ಪಬಿೊಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಿ . --------------------------------------------------

ಸ್ತಯ ್ ೋಯೆಂಕ್ ’ಸೂಪರ್ ವುಮನ್-2019’ ಪ್ ಶಸಯ ಾ

ಆಲ್ವಾ ನ್ ಅೆಂದಾ್ ದೆ ಆನಿ ರವಿ ಕಾರಂತಾಕ್ ಪ್ ಶಸ್ತಯ

ರ್ಡ| ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಪರ ತಿಷಾಾ ನ್ ಕ್ತೋ್, ಕಾರಂತ ್ರ ಸ್ಿ ಉಡಪಿ, ಕ್ತೋ್ತಟುಿ ಗಾರ ಮ್ ಪಂರ್ಚ್ಯತ್ ಹಾಂರ್ಚ್ಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶರ ಯರ್ ರಂಗನ್ ರ್ದವಾಧಿೋನ್ ಕ್ತೋ್ ಮಂಜುನ್ಯಥ ಸಾಾ ರಕ್ ಪರ ಶಸಿತ , ನಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೊಶಕ್ ಆಲಿವ ನ್ ಅಾಂದ್ಯರ ದೆ ಆನಿ ಗಾವ್ಲಪ ಆನಿ ಸಂಗೋತ್ ನಿರ್ದೊಶಕ್ ರವ್ಲ ಕಾರಂತ್ ಹಾಂಕಾಾಂ ಕಾರಂತ ಥಿೋಮ್ ಪ್ಕ್ೊ ಕ್ತೋ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ ಶಸತ ಾ ದಿೋ‍್ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ಪರ ತಿಷಾಾ ನ್ ್ರ ಸಿಿ ಸುಬರ ಯ ಆರ್ಚ್ಯೊ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕನ್ೊ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, ಕಲಾ ಹಾ ಮ್ಯತಾ ರ್ಚ ಜೋವಾಳ್. ತಾ ಚ್ಪರಿಾಂ ಕಲಕ್ ಜೋ‍

ಸನ್ಪೂರ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಥಾ‍್ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂರ್ಚ ದಿವಸ್ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಸನ್ಯವ ರಾ ಮ್ಯಚ್ೊ 9 ವೆರ್ ಸಮ್ಯಜ್ಸೇವೆಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ವ್ಲವ್ಲಾಂಗರ್ಡ ಸಾಧ್ನ್ ಜೊರ್ಡಲಾಿ ಾ 11 ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ’ಸನ್ಪೂಾ ರ್ ಸೂಪರ್ ವುಮ್ನ್2019’ ಪರ ಶಸಿತ ದಿೋ‍್ ಗೌರ‍ ದಿಲೊ. ಪರ ಶಸತ ಖ್ಯತಿರ್ ಮೈಸೂರ್, ಶಿವಮೊಗಾ , ಪಿರಿಯಪ್ಿ ಣ, ದ್ಯವಣಗ್ರೆ ತಸಾಂ ಕನ್ಯೊ್ಕ್ ರಾಜಾಾ ರ್ಚ್ಾ ಸ‍ೊ ಜಲಾಿ ಾ ಾಂ ಥಾ‍್ ಸುಮ್ಯರ್ 350 ಅಜೊಾ ೊ ಆಯ್ಸಲೊಿ ಾ , ತಾಾಂತಾಂ 11 ಅಜೊಾ ೊ ಪರ ಶಸತ ಕ್ ವ್ಲಾಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಾ . ತಾಾ ಪರ ಕಾರ್

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರತಾೆಂತ್ರ ಚುನಾವಣ್ 2019

ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ನಲಾಿ ಾ ಮೊೋಡಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಲಿಲಾಗ್ಲಿ . ಭಾರತಾಚಿ ಮುಖ್ಲ್ ವ್ಲರೋಧ್ ಪ್ರ್ಡತ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಹಾ ಚ್ ಮಂಗಾೂ ರಾ ಗ್ಳಜರಾತಾಾಂತ್ ಏಕ್ ಯೊೋಜನ್ ಜಮ್ಯತ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹಡಿಲಾಗಿ . ಮೊೋಡಿಚಾಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ವ್ಲನ್ಯಶ್ವ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಹಾ ಲಾಗ್ಲನ್ ತಾರ್ಚ್ಾ ಧೋರಣಾಾಂ ವವ್ಲೊಾಂ ’ಮಿಲಿಯಾಂತರ್ ಕಾಮ್ಯಾಂ’ ಉಣಾಂ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್, ಆನಂದ್ ಶಮ್ೊ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಪ್ಡಿತ ರ್ಚ ಉಲವ್ಲಪ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಕಿೋ ಮೊೋಡಿರ್ಚ್ಾ ಜನತಾ ಪ್ರ್ಡತ ಸಕಾೊರಾನ್ ಕೆಲಿಿ ಹಿ ಲ್ಕಕಾಿ ಣ್ ಆನಿ ಭಾರತಿೋಯ್ ಪರ ಜೆಾಂಚರ್ ಪರ್ಡಲೊಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮಿ ನ್ಯಸ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮುಖ್ಿ ಾಂ ಚುನ್ಯವಣ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ರ್ದಶಾ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್, ತಾರ್ಚ್ಾ ಪರ ಜೆ ಆನಿ ಸಮ್ಸಾಾ ಾಂ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್.... ಜೆಾಂ ಕಿತಾಂ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಪ್ರ್ಡತ ಸಾಾಂಗಾತ ಆನಿ ಕತಾೊ ತಾಕಾ ಮ್ಯೊದ್ ಆಸಾ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಶಮ್ಯೊ. ಮೊೋಡಿರ್ಚ್ಾ ಘರ್ ರಾಜಾಾ ಾಂತ್ ಕೆಲಿಿ ಹಿ ಯೊೋಜನ್ ಜಮ್ಯತ್ ಸಭಾರ್ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯ್ರ್ಚ್ಾ ಮುಖ್ಲಾಾ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಹಡಿಲಾಗಿ . ಜೆನ್ಯ್ ಾಂ ಸಕಾೊರಾನ್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ ಕಿೋ ಮೇ ೨೩ ವೆರ್ ಸ‍ೊ ಚುನ್ಯವಣಾಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಲಿಾಂ ಮ್ಾ ಣ್. ಶಮ್ಯೊನ್ ಫೆಬೆರ ವರಿಾಂತ್ ಕಾಶಿಾ ೋರಾಾಂತ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಸಜೆರಾಾಂಚರ್ ಆಕಾಾಂತ್ವಾದಿನ್ ಸಪ ೋ್ನ್ ಕನ್ೊ ೪೫ ಜೋ‍ ಕಾರ್ಡಲಾಿ ಾ ವ್ಲಶಿಾಂ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಮುಖ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಾಂಧಿನ್ ಉಲಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಕ್ ರಾಹುಲಾಕ್ ರ್ದಶ್ವ್ಭ್ಕ್ತ ನ್ಯ

"ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಸದ್ಯಾಂಚ್ ಆಕಾಾಂತ್ವಾದಿಾಂ ವ್ಲರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮ್ಯಾಂಡಾಂಕ್ ತಯರ್ ಆಸಾ ಕ್ತಣಾಂಯ್ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಮ್ಯಾಂಯ್ ರ್ದಶಾಚರ್ ಅಕರ ಮ್ಣ್ ಕೆಲಾಾ ರ್" ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ ಶಮ್ಯೊನ್ ಮುಖ್ಯರನ್. "ಆಮಿಾಂ ಏಕಾಚ್ಯ ತಾಳ್ತಾ ನ್ ಉಲಯಿ ಾ ಾಂ‍ ಆನಿ ಆಮಿ ಹೊ ರ್ದಶ್ವ್ ಅಸಲಾಾ ಸಂಗತ ಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾ‍್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಆಶ್ರತಾಾಂ‍. ಮೊೋಡಿನ್ ಸಾಾಂಗ್ನಲಿ ಾಂ ಸಾಕೆೊಾಂ ನಂಯ್ ಆನಿ ತೊ ರ್ದಶ್ವ್ ವಾಾಂಟ್ಟ ಕರಾಂಕ್ ಪಳ್‍್ ಆಸಾ." ಗಾೆಂಧೋಜಿಚಿ ದಾೆಂರ್ಡ ಯತ್್ : ಗಾಾಂಧಿೋಜನ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ದ್ಯಾಂಡಿ ಯತರ ದಿಸಾ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಪ್ರ್ಡತ ಗ್ಳಜರಾತ್ ರಾಜಾಾ ಾಂತಾಿ ಾ ಅಹಾ ದ್ಯಬದ್ಯಾಂತ್ ವ್ಲಶೇಷ್ ಯೊೋಜನ್ಯಾಂಚಿ ಸಭಾ ಆಪಯಿ ಗಿ . ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಕಾಯೊಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್ ಏಪಿರ ಲ್-ಮೇ ಜೆರಾಲ್ ಚುನ್ಯವಣರ್ಚ್ಾ ಪಯ್ಿ ಾಂ ಪ್ಡಿತ ಚಿಾಂ ಯೊೋಜಮ್ಯಾಂ ಸಂಪೂಣ್ೊ ಕರಾಂಕ್ ಜಮಿಿ . ದ್ಯಾಂಡಿ ಯತರ ರ್ಚ 89 ವೊ ವಾಷ್ಟೊಕ್ತೋತಿ ‍ ಆಚರಣ್ ಸಂದ್ಭಿೊಾಂ, ಜಸಾಂ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ್ಾ ಮುಖೇಲಪ ಣಾರ್ ಅಹಿಾಂಸಾ ಚಳವ ಳ್ ಬಿರ ಿಷಾಾಂ ವ್ಲರೋಧ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲಿಿ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಟ್ಕ್ ರಿ ವಾತಾ್ ಮಾಧಾ ಮಾೆಂನಿ: ಖ್ಯಾ ತ್ ಪತ್ರ ಕತ್ೊ ರಿಶಿ ಅಯಾ ಾಂಗಾರ್ ವ್ಲವರಿತಾ ಕಿತಾಾ ಮಿಲಿಯಾಂತರ್ ಲೊೋಕ್ ಫಿಕ ರಾಾ ವಾತೊಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಾ ಣ್: ಸಮ್ಯಜಕ್ ಪರ ಸಾರ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಚುನ್ಯವಣಾಾಂ ಬೃಹತ್ ಪಂಥಾಹವ ನ್ ಹರ್ಡಿ ತ್. 2014 ಇಸವ ಾಂತ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ 250 ಮಿಲಿಯ ಅಾಂತಜಾೊಳ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಲೊೋಕ್ ಆಸಿ . ಆತಾಾಂ 560 ಮಿಲಿಯಕಿೋ ಚರ್ಡ ಲೊೋಕ್ ಅಾಂತಜಾೊಳ್ತರ್ ಆಸಾ. ಪ್ಟ್ಿ ಾ ದೊೋನ್ ವಸಾೊಾಂನಿ ಅಾಂತಜಾೊಳ್ ರ್ಡಟ್ಚಾಂ ಮೊೋಲ್ 2,000% ದೆಾಂವಾಿ ಾಂ ಆನಿ ಉಣಾಾ ಮೊಲಾರ್ ಮೆಳ್ತಯ ಾ ಮೊಬಯ್ಿ ಫೋನ್ಯಾಂ ವವ್ಲೊಾಂ ಭಾರತಾಚಾಂ ಅಾಂತಜಾೊಳ್ ಅಾಂತರ ಳ್ತಕ್ ಚರ್ಡಿ ಾಂ. ಶ್ರಾಂಬರಾಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಾಂತಜಾೊಳ್ ವಾಪರ್ಚೊ ಲೊೋಕ್ ಅಶಿಕಿಪ ಜಾಾಂಕಾಾಂ ಹೊಾ ಫಿಕ ರಾ ವಾತಾೊ ನಿಜಾಕಿೋ ಸ‍ೊ ಪ್ತಾ ಾಂವೆಯ ಾಂ ಕತಾೊ. ಚರ್ಡಿ ‍ ಫಿಕ ರಾ ಖಬೊರ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆನಿ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಪ್ಡಿತ ಾಂ ಥಾ‍್ ವಾರಾಾ ರ್ ವೆತಾತ್. ಭಾರತಿೋಯಾಂಚರ್ ತಾಣಾಂ ಘಲೊಿ ಮಿಟ್ರ್ಚ ಸುಾಂಕ್ ಭ್ಚೊನ್ಯಾಂ‍ ಮ್ಾ ಣೊನ್. ಆಪ್ಿ ಾ ಿವ ೋಟ್ಾಂತ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಾಂಧಿ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಆಮಿಾಂ ಹಾ ವಾಷ್ಟೊಕ್ತೋತಿ ವಾ ದಿಸಾ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಕಾಯೊಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್./ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ವ್ಲರ್ಚ್ರ್ವಾದ್ ರಾಗಾಚ, ದೆವ ೋಷಾಚ ತಸಾಂ ಹೊ ರ್ದಶ್ವ್ ಜಾತಿವಾದ್ಯನ್ ವ್ಲಾಂಗರ್ಡ ಕಚೊ, ಹರ್ಚ್ಾ ವ್ಲರೋಧ್ ಝುಜೊನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲವ ಯ್ತ ಲಾಾ ಾಂ‍."

ಆಲ್ಿ ನ್ಯಾ ಸ್ ಹರ್ಚ ಸಾಾ ಪಕ್ ಪರ ತಿಕ್ ಸಿನ್ಯಾ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಕಿೋ ಕ್ತರರ್ಡಾಂನಿ ರಪಯ್ ಅಾಂತಜಾೊಳ್ ಇಸಿತ ಹರಾಾಂಕ್ ಖಚುೊನ್ ವೆತಾತ್. "ದೊೋನಿೋ ಪ್ಡಿತ ರ್ಚ್ಾ ಾಂನಿ ಲೊೋಕಾಕ್ ಫಿಕ ರಾ ಖಬೊರ ಪರ ಸಾರನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಸ್ಲಾಿ ಾ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಶ್ರಾಂಡಿ ಲಾಾಂ‍ಕ ಪಳ್ತಾತ್. ಮಿಲ್ವಯೆಂತ್ರ್ ಮತ್ರದಾನ್ ಕೆಂದಾ್ ೆಂ:

ಪರ ಧ್ಯನ್ ಮಂತಿರ ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೋಡಿನ್ಯ್ಸೋ ರಾಹುಲಾಕ್ ಿವ ೋಟ್ ಕನ್ೊ ಪ್ಿಾಂ ಮ್ಯರ್ ದಿಲೊ. "ಅಧ್ಯಾ ಯನ್ಯತಾ ಕ್ ಗಾಾಂಧಿ ವ್ಲರ್ಚ್ರ್ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸಾಚಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ" ಮ್ಾ ಣಾಲಾಗ್ಲಿ . "ಗಾಾಂಧಿೋಜನ್ ಸಾಾಂಗ್ನಲಿ ಾಂ ತೊ ಅಸಮ್ಯನತಾ ಆನಿ ಜಾತಿವಾದ್ ಮ್ಯಾಂದಿನ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿೋ, ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಸಮ್ಯಜ್ ವಾಾಂಟ್ಟ ಕರಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಪ್ಿಾಂ ಸರಾನ್ಯ," ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಮೊೋಡಿ.

ಶ್ರಾಂಬರಾಂ ಮಿಲಿಯಾಂತರ್ ಭಾರತಿೋಯ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರತಾಾಂತ್ ಚುನ್ಯ‍ ಆಯ್ಸಿ ಮ್ಾ ಣಾಿ ನ್ಯಾಂತ್ ಸುರ ಜಾತಾ ಜಾತಿವಾದ್ ಆನಿ ಆಕಂತ್ವಾದ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಕಂತ್ವಾದಿ ಪ್ಕಿಸಾತ ನ್ಯ ಥಾ‍್ ಯನ್ಯಾಂತ್; ತ ಹಾಂಗಾಚಚ್ ಪಕಾಕ ಭಾರತಿೋಯ್. ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮ್ಯರನ್, ಜೋ‍ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಾಂತಿ ಸಂಪೂಣ್ೊ ವ್ಲಭಾರ್ಡಿ ತ್ ಆನಿ ಸಾವೊಜನಿಾಂಕಾ oಚರ್ ಭೆಾ ಾಂ ಉ್ಯತ ತ್. ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೋಡಿರ್ಚ ಸಕಾೊರ್ ಆಯಿ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಹೆ ಉಣಾಾ ಸಂಖ್ಯಾ ತಾಾಂಚರ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಉಪದ್ರ ತಾಯುಕ ಳ ವಾರ್ಡಲಾಿ ಾ ಪರಿಾಂ ವಾಡ್ಲನ್ ಆಯಿ ಾ ತ್.

ವೆಗಾಂಚ್ ಆಪೊಿ ಮ್ತ್ ಚಲಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಾ ೊರ್ ಆಸಾತ್: ಮ್ತ್ದ್ಯರಾಾಂರ್ಚ ಸಂಖೊ 900 ಮಿಲಿಯ. ಗ್ಲಾಾ ಪ್ವ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯಾಂನಿ ನವೊ ಸಕಾೊರ್ ವ್ಲಾಂಚುನ್ ಕಾರ್ಡಿ ನ್ಯ ಭಾರತಾಾಂತ್ 830 ಮಿಲಿಯ ಜಣ್ ಮ್ತ್ ಚಲಂ‍ಕ ಅರ್ಹೊ ಆಸ್ಲಿ ...ತಸಾಂಚ್ 550 ಮಿಲಿಯ ಪ್ರ ಸ್ ಚರ್ಡ ಲೊೋಕಾನ್ ಆಪೊಿ ಮ್ತ್ ಚಲಾವಣ್ ಕೆಲೊ. ಲೊೋಕ್ ಸಭೆಕ್ ಒಟುಿ ಕ್ 545 ಬಸಾಕ ಆಸಾತ್, ಹಾಂಚಾ ಪಯ್ಸಕ ದೊೋನ್ ಆಾಂಗ್ಲಿ -ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸಮ್ಯಜಾ ಥಾ‍್ ವ್ಲಾಂಚುನ್ ಕಾರ್ಡಿ ತ್. ಹೆರ್ ಬಸಕ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ತಾಾಂರ್ಚಚ್ ಮ್ಾ ಳೂ ಜಾಗ್ಲ ಆಸಾ. ಮ್ತ್ದ್ಯನ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಸಯ ಜಾಗ್ 1 ಮಿಲಿಯ. 900 ಮಿಲಿಯ ಲೊೋಕಾಕ್ ಚುನ್ಯವಣಕ್ ತಯರ್ ಕಚೊಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಸಲಿೋಸ್ ಗಜಾಲ್ ನಂಯ್... ಹೆಾಂ ಏಕ್ ವಾ ರ್ಡ ಪಂಥಾಹವ ನ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ತಸಾಂ ರ್ದಶಾದ್ಾ ಾಂತ್ ಸ‍ೊ ಮ್ತ್ದ್ಯನ್ ಜಾಗ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹಡೆಯ ಆನಿ ಕ್ತೋಣಾಕ್ ಮ್ತ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಹಕ್ಕ ಆಸಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಳ್ಾಂವೆಯ ಾಂಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ಸಲಿೋಸ್ ನಂಯ್.

ಸಮ್ಯಜಕ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಹೊ ವಾ‍ರ ಚಲೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಉರ್ಚ್ಾಂಬ ಳ್ತಯ್ ವಾಡ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಾಂತ್ ಸಾಧ್ಯಣ್ೊ 200 ಮಿಲಿಯ ವಾ್ಿ ಪ್ ವಾಪಪಿೊ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ಚ್ ಚರ್ಡಿ ‍ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪ್ಡಿತ ನ್ಯಾಂವಾನ್ ಖಬೊರ ಕರನ್, ಯ್ಟುನ್, ಖಂರ್ಚಾ ಗ ಆದೊಿ ಾ ವ್ಲೋಡಿಯೊ ಘಲ್ಕನ್ ಮ್ಯಾಂಕಾಡ ಸಕೊಸ್ ಕರನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. "ಚುನ್ಯವಣ್ ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ ಆಯ್ಿ ಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಿ ನ್ಯ ಹಚ ವಾ‍ರ ಚಡ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಜೋ‍ ತಸಾಂಚ್ ಆಸಿತ ನಿಸಿ ಾಂತಾನ್ ಜಾತಲೊಾ " ಮ್ಾ ಣಾಿ ಪರ ತಿಕ್ ಸಿನ್ಯಾ . ಭಾರತಾರ್ಚ್ಾ ಆಶೋಕ್ ವ್ಲಶ್ವ್‍ವ್ಲದ್ಯಾ ಲಯರ್ಚ ಪೊಲಿಿಕಲ್ ಸಾಯನ್ಸ್ರ್ಚ ಪ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಕ್ ಗಲಿ ಸ್ ವನಿೋೊಯಸ್ೊ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಕಿೋ, "ಸಮ್ಯಜಕ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್ ಆತಾಾಂರ್ಚಾ ನವೊಾ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವೊಯ ಾ ತತ್ತತ ರಾ . ಮೋರ್ಡ ಕಾೆಂಟ್ಯಾ ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್:

10 ಮಿಲಿಯ ಲೊೋಕ್ ಮ್ತ್ ಚಲಾವಣ್ ಬರಾಾ ನ್ ಚಲಾತ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಳ್ಾಂ‍ಕ್ಚ್ ಆಸಾ. ಹಕಾ ಜಾಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಲೊೋಕ್. 10 ಮಿಲಿಯ ವಯ್ರ ಚುನ್ಯವಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆ ಮ್ತ್ದ್ಯನ್ ಜಾಗಾಾ ಚಾಂ ಆಡಳ್ತ ಾಂ ಪಳ್ತಲ. ಉಣ್ಯಾ ಸಂಖ್ಾ ೆಂತಾೆಂಚೆರ್ ಮಾರಾಮಾರಿ:

ಕಾಶಿಾ ೋರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಪ್ಕಿಸಾತ ನ್ಯ ವಯ್ಿ ಾಂ ಝಗ್ಡ ಾಂ, ಭಾರತಾಚಿ ಆಥಿೊಕ್ ಪರಿಸಿಾ ತಿ ಆನಿ ಭಾರತಿೋಯ್ ಜಾತಿವಾದ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಮುಖ್ಲ್ ಕಾಾಂಟ್ಟ ಮೊೋಡಿರ್ಚ್ಾ ಚಲಾಪ ಕ್ ಅಡಕ ಳ್ ಹಡೆಯ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ಚುನ್ಯವಣಾಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಜಾಣಾರಿ ಮೊೋಡಿ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಅಸಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಿ ತ್:

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಪರ ಧ್ಯನ್ ಮಂತಿರ ನ್ ಆಪಿಿ ಇಮ್ಯಜ್ ಲೊೋಕಾಕ್ ಅಶಿ ದ್ಯಖಯಿ ಾ ಕಿೋ, ತೊ ಏಕ್ ಬಳವ ಾಂತ್ ಆನಿ ಶಿಾಂತಿದ್ ವಾಪರ್ಚೊ ವಾ ಕಿತ ಮ್ಾ ಣ್....ಅಸಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಪ್ವಾನ್ಯ, ತಾಂವೆಾಂ ತಾಂ ಕಾಯೊರೂಪಿಾಂ ಕರನ್ ದ್ಯಖಂ‍ಕ ಜಾಯ್." ಸಲಾಾ ನ್ ಅನಿೋಸ್ ಸಜ್, ಭಾರತಾರ್ಚ್ಾ ವ್ಲರೋಧ್ ಪ್ರ್ಡತ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸಾರ್ಚ ಸಾಾಂದೊ ಆನಿ ನವೆಾಂ ಪುಸತ ಕ್, "ದ್ ಗ್ರ ೋಟ್ ಡಿಸಪೊೋಾಂಯ್ಟ್ಮೆಾಂಟ್-"

ರ್ದ‍ಚ್ ಜಾಣಾಸಿ . ಪುಣ್ ತಿ ಘಾಂಖಿಯ ಬೊಬಟ್ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪ ಕತಾೊಲಿ ಆನಿ ಆಮೆಯ ರ್ಚ್ಾ ರ್ ಫಾತೊರ್ ತಾಾಂಚರ್ ಪರ್ಡಿ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಮ್ಯತ್ರ ತಿಾಂ ಆಪಿಿ ಶಿಮಿಿ ಸಕಯ್ಿ ಘಲ್ಕನ್ ಧ್ಯಾಂವಾತ ಲಿಾಂ. ಆಮೆಯ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ ಕತಾೊತ್. ಫಿಕ ರಾ ಖಬೊರ , ಜಾತಿವಾದ್, ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್, ಶಬರಿಮ್ಲಯ್ ದಿೋ‍ೂ , ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ. -ಡಾ| ಆಸ್ತಿ ನ್ ಪ್ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ ---------------------------------------------------

"ಮೊೋಡಿಕ್ ಆತಾಾಂ ಪರತ್ ಜಕ್ತನ್ ಯಾಂ‍ಕ ಭಾರತಾರ್ಚ್ಾ ಆಥಿೊಕ್ ಪರಿಸಿಾ ತ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಉಲಂ‍ಕ ಅವಾಕ ಸ್ಚ್ ನ್ಯ." ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಮ್ದಿೋಹ ಅಫಾ ಲ್ ಫರಿನ್ ಪ್ಲಿಸಿ ಆನಿ ಗ್ಲಿ ೋಬಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಎಾಂರ್ಡ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯರ್ಚ ಸಾಾಂದೊ ಬ್ರರ ಕಿಾಂಗ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ಾಂತ್.

"ಆಮಿಾಂ ಪಳ್ಲಾಾಂ ಭಾರತ್ ಬದಿ ನ್ ಆಯಿ ಾಂ ಜಾಾಂ‍್ ಏಕ್ ಹಿಾಂದ ರ್ದಶ್ವ್, ನಹಿಾಂ ಜಾತಾಾ ತಿೋತ್ ರ್ದಶ್ವ್" ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ರಫಿೋಯ ಝಕಾರಿಯ, ಪ್ಕಿಸಾತ ನ್ ರ್ಡನ್ ವಾತಾೊಪತಾರ ರ್ಚ ಲೇಖಕ್. ಆತಾಾಂ ಸುರ ಜಾತಲಿ ಸುಣಾಾ ಾಂಚಿ ಲರ್ಡಯ್; ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಉಗಾಡ ಸ್ ಯ್ತಾ ಲಾಾ ನಪ ಣಾಲೊ. ನಂತ್ತರ್ ರಸಾತ ಾ ರ್ ಮ್ಧ್ಯಾ ತ್ ಕೆನ್ಯ್ ಾಂಯ್ ಸುಣಾಂ ಘಾಂಖುನ್ ಝಗರ್ಡಿ ಲಿಾಂ ತಿಾಂ ಕಿತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತಸೇಾಂಯ್ ಝಗರ್ಡಿ ಲಿಾಂ ತಾಂ 21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಾೆಂಡೇಲ್ವೆಂತ್ರ ಕೊೆಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ್ಕ ಪ್ ಶಸ್ತಯ ಪ್ ದಾನ್

ಕನ್ಯೊ್ಕ ಕ್ತಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ಚ್ಾ 2018 ವಸಾೊರ್ಚಾ ಗೌರ‍ ಪರ ಶಸತ ಾ ತಸಾಂಚ್ ಪುಸತ ಕ್ ಬಹುಮ್ಯನ್ಯಾಂ ಪರ ದ್ಯನ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 10 ವೆರ್ ದ್ಯಾಂಡೇಲಿ ರಂಗನ್ಯಥ ಸಭಾಾಂಗಾಣ ಾಂತ್ ಚಲಿ ಾಂ. ನ್ಯಡಗೋತ ಬರಾಬರ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಆರ್. ಪಿ. ನ್ಯಯ್ಕ ಪರ ಸಾತ ವ್ಲಕ್ ಸಬ್ಸ್ ಉಲ‍್ , ಅಕಾಡೆಮಿ ಜನಪದ್ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಾ , ಇತಾಾ ದಿ ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಕೆಿ ೋತಾರ ಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಆಯಿ ಾಂ. ಉತತ ತ್ ಕನ್ ರ್ಡಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯನ್, ಘರಾ ಝಾಲಾಾಂತ್ ಕ್ತಾಂಕಣ ಪಮ್ೊಳ್, ಹಳ್ೂ ಥಾ‍್ ದಿಲಿಿ ಕ್, ದಿಲಿಿ ಥಾ‍್ ದಬಯ್ಕ ಕ್ತಾಂಕಣ, ಶಿಕ್ಷಣಾಾಂತ್ ಕ್ತಾಂಕಣ, ಪುಸತ ಕಾಾಂ ಪರ ಕ್ಣ್, ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಭ್ವನ ನಿಮ್ಯೊಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ , ಇತಾಾ ದಿ ಕಾಮ್ಯಾಂ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿಲಿ. ವೇದಿರ್ ಮುಖ್ಲ್ ಸರೆ ಜಾ‍್ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ಚ ಮ್ಯಜ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ರಯ್ ಕಾಾ ಸತ ಲಿನೊ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಮೆಳ್ಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಗೌರ‍ ದಿೋ‍್ , "ಕ್ತಾಂಕಣ ಭಾಸ್ ಖಳಿಾ ತ್ ನ್ಯಸಾತ ಾಂ ತಿಚಿ ಸ‍ೊ ವೈವ್ಲಧ್ಾ ತಾ ಊಾಂರ್ಚ್ಯಕ್ ಉಭಾರ್ಲಾಿ ಾ ಕ್ ಆಜ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಮಿ ಗೌರ‍ ದಿಲಾ. ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಶಿಕಿಯ ಪಿಳಿಾ ತಯರ್

ಕಚೊಾಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಾಂ ತತಾೊಚಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಕ್ತಾಂಕಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಜ್ ಪಯೊಾಂತ್ ಶ್ರಾಂಬೊರಾಾಂನಿ ಪುಸತ ಕಾಾಂ ಪರ ಕಟ್ ಕರನ್ ಆಯಿ ಾ . ಕ್ತಾಂಕಣ ಶಿಕಾಪ್ ಮ್ಯತ್ರ ಹಕಾ ಪರಿಹರ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ. ಪುಸತ ಕಾಾಂ ಬಹುಮ್ಯನ್ ಮೆಳ್ಲಾಿ ಾ ಸಾಹಿತಿಾಂಕ್ ಯುವ ಜನತನ್ ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಕೂಸಿನ್ ಆಕಷ್ಟೊತ್ ಕಚಾ ೊ ತಸಿ ಾಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಗೌರ‍ ಪರ ಶಸಿತ ವ್ಲಭಾಗಾಾಂತ್ ಸಾಹಿತಾಾ ಕ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜನಪದ್ ವ್ಲಭಾಗಾಾಂತ್ ವಸಂತ ಬಾಂರ್ದಕರ, ಕಲಾ ವ್ಲಭಾಗಾಾಂತ್ ಕೂಡಿ ಆನಂದ್ ಶಾನಭಾಗ ಹಾಂಕಾಾಂ ತಸಾಂ ಪುಸತ ಕ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಲವ್ಲ ಗಂಜಮ್ಠ "ಚುಕ್ಲಿಿ ಾಂ ಮೆಟ್ಾಂ" ಕಾದಂಬರಿ, ರೋಶು ಬಜೆಪ "ತಿೋಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ ರಗಾತ್" ಕವ್ಲತಾ ಸಂಗರ ರ್ಹ ತಸಾಂ ಜೆಯಲ್ ಮಂಜರಪಲಕ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಯ ್ ೋಯೆಂಕ್ ಖೆಳ್ ಪಂದಾಾ ಟ್ ಆನಿ ಸಕತ್ರ ದೆಂವ್ಚ ೆಂ ಶಿಬಿರ್

ಸಾಾಂತ್ ಆಗ್್ ಸ್ ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ಾ ಭ್ವ್ಲತ ಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಲಭ್ಗಾನ್ ಮುಡಿಪು ಸಕಾೊರಿ ಫಸ್ಿ ಗ್ರ ೋರ್ಡ ಕಾಲೇಜ

ಬರಾಬರ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚಾಂ ರಾಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಮ್ಟ್ಿ ಚಾಂ ಶಿಬಿರ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 14 ವೆರ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ಖ್ಳ್ ಪಂದ್ಯಾ ಟ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹಡೆಿ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಶಿಬಿರ್ ಪೊರ | ಶಿಫಾನ್ಯ ಬೇಗಮ್, ಕಲ್ಲಿ ರ ಎಜುಾ ಕೇಶನಲ್ ್ರ ಸ್ಿ , ಪೊರ ಫೆಸರ್, ಕಂಪೂಾ ್ರ್ ಸಾಯನ್ಿ ಆನಿ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಯುನಿವಸಿೊಿ, ಮುಕಕ ಹಿಣಾಂ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ ಸರಿಣ್ ಜಾ‍್ ಮ್ಮ್ತಾ ಗಿಿ , ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಲಾಿ ಪರಿಷ್ದ್ ಸಾಾಂದೊ ಆನಿ ಮ್ಯಜ ಜಲಾಿ ಪಂರ್ಚ್ಯತ್ ಅಧ್ಾ ಕಿಿ ಣ್, ರ್ಡ| ಕಿಶೋರ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಸಿ.ಕೆ., ದಿರೆಕ್ತತ ರ್, ಫಿಜಕಲ್ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್, ಮಂಗಳೂರ ಯುನಿವಸಿೊಿ ಗೌರ‍ ಸರ ಜಾವಾ್ ಸಿಿ ಾಂ. ಭ್| ರ್ಡ| ಜೆಸಿವ ೋನ್ಯ ಎ.ಸಿ., ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್, ಸಾಂಟ್ ಆಗ್್ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆನಿ ರ್ಡ| ಗರಿಧ್ರ್ ರಾ‍ ಎಮ್.ಎಸ್., ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್, ಸಕಾೊರಿ ಫಸ್ಿ ಗ್ರ ೋರ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಯೊಚಾಂ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ಸಾಾ ನ್ ವಹಿಿ ಲಿ ಾಂ. ಮ್ಯಗಾಣ ಾ ಬರಾಬರ್ ಶಿಬಿರ್ ಸುವಾೊತಿಲಾಂ. ಶ್ರರಿಲ್ ಪಿರ ೋಥಿಕಾ, ಡಿೋನ್, ಕಾಮ್ಸ್ೊ ವ್ಲಭಾಗ್ನ ಹಿಣಾಂ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ, ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ನ್ರಿಸಿ ನೊರನ್ಯಾ . ಶುಭ್ ಕೆ. ಎಚ್. ಫಿಜಕಲ್ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್, ಗವನ್ೊಮೆಾಂಟ್ ಫಸ್ಿ ಗ್ರ ೋರ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಡಿಪುನ್ ಸರಾಾ ಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದಿಲಿ. ಪರ ಥಮ್ ತಾಾಂತಿರ ಕ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ರ್ಡ| ಅರಣ ಯಡಿವಾಲ್, ಪೊರ ಫೆಸರ್, ವ್ಲಭಾಗ್ನ ಮುಖ್ಲಿಣ್, ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಹಿಣಾಂ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ತಾಾಂಚಿ ಮ್ನೊೋಸಿಾ ತಿ ಕಸ ಖ್ಳ್ತಾಂತ್ ಬಧ್ಕ್ ಹರ್ಡಿ ತಾಾ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ. ದಸರ ಾಂ ತಾಾಂತಿರ ಕ್ ಅಧಿವೇಶನ್ ಪುಷ್ಪ ಕು್ಿ ನ್ಯ್ ನ್ ತಸಾಂ ತಿಸರ ಾಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ರ್ಡ| ಅಕ್ಷತಾ ನ್ಯಯಕ್ ಎಮ್. ಸಹ ಪ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಕ್, ಫಿಜಯೊಥೆರಪಿ ವ್ಲಭಾಗ್ನ, ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಸಪ ತ್ರ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಹಿಣಾಂ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ. ಶ್ರವಟ್ಟಯ ಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ರ್ಡ| ಪುಷ್ಪ ಕು್ಿ ನ್ ಆನಿ ಫಿಜಕಲ್ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ವಸುಧ್ಯ ಎಸ್ ಆನಿ ಶುಭ್ ಕೆ.ಎಚ್. ಹಿಾಂ ವೇದಿರ್ ಆಸನ್ ಸುವಾೊತಿಲಾಂ.

ರ್ಡ| ಪುಷ್ಪ ಕು್ಿ ನ್ಯ್ ನ್ ಅಸಲಿಾಂ ಚರ್ಡ ಆನಿ ಚರ್ಡ ಶಿಬಿರಾ ಆಸಾ ಕರನ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ಖ್ಳ್ಪಂದ್ಯಾ ಟ್ಾಂನಿ ತಸಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ನವ್ಲ ಸಕತ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ಆಸಾ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಪಿಿ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಿ ಮ್ಾ ಣಾಲಿ, "ತಮ್ಯಕ ಾಂಚ್ ತಮಿ ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಕರಾ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಕರಾ." ಶಿರ ೋ ಗ್ಲೋಕಣೊನ್ಯಥ ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ಾ ಸಾಾಂದ್ಯಾ ಾಂನಿ ಶಿಬಿರಾ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ತಾಾಂಚಿ ಬರಿ ಮ್ಯಾ ಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹಾ ಶಿಬಿರಾವವ್ಲೊಾಂ ಕಸಾಂ ಖ್ಳ್-ಪಂದ್ಯಾ ಟ್ಾಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆವೆಾ ತ್ ತಸಾಂಚ್ ಖ್ಳ್-ಪಂದ್ಯಾ ಟ್ ಕಸ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಶಿಖವೆಾ ತ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಮೆಳಿೂ ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ. ನ್ರಿಸಾಿ ನೊರನ್ಯಾ ನ್ ಧ್ನಾ ವಾದ್ ಅಪಿೊಲ, ರಾಷ್ಿ ಾ ಗೋತಾ ಬರಾಬರ್ ಸಮೆಾ ೋಳನ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ----------------------------------------------------

ರಾಷ್ಟಿ ್ ೋಯ್ ಭದ್್ ತಾ ದವರ್ಸ ಆನಿ ರಾಾ ೆಂಕ್ ವಾೆಂಟ್ಯಪ್

ಸಂಭ್ ಮ್

ಮ್ಯಚ್ೊ 12 ವೆರ್ ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾಪ್ಿ ೊ ಆನಿ ಪೊಲಿಿಕಲ್ ಸಾಯನ್ಿ ವ್ಲಭಾಗ್ನ, ಸಾಂಟ್ ಆಗ್್ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾವ ಯತ್ತ , ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಹಣಾಂ ರಾಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಭ್ದ್ರ ತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಾ ಪಿ ನ್ ಗಣಶ್ವ್ ಕಾಣೊಕ್, ಮ್ಯಜ ಎಮೆಾ ಲಿಿ ಆನಿ ವ್ಲರೋಧ್ ಪ್ಡಿತ ರ್ಚ ಮುಖ್ಲಿ, ಲ|ಕ್ತ| ಗ್ರ ೋಶನ್ ಸಿಕೆವ ೋರಾ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಮುಖ್ಲ್ ಸರೆ ಜಾವಾ್ ಸಿ . ಕಾಾ | ಗಣಶ್ವ್ ರಾಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಭ್ದ್ರ ತಿ ಆನಿ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ತ| ಸಿಕೆವ ೋರಾ ಏಕ್ ಮಿಲಿಿರ ಮ್ನಿಸ್ ತಾರ್ಚ ಮಿಲಿಿರ ಅನೊಭ ೋಗ್ನ ಆನಿ ಮೌಲಾಾ ಾಂ ಜಾಂ ಆಮಿಾಂ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಜೋವನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ಳುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಂ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ . ವ್ಲವ್ಲಾಂಗರ್ಡ ರಾಾ ಾಂಕಾಾಂ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಾ ಡೆಟ್ಾಂಕ್ ದಿತಾತ್ ತಸಾಂಚ್ ಪರ ಶಸತ ಾ ಬೆಸ್ಿ ಕೆಡೆಟ್ಾಂಕ್ ವಾಯು ತಸಾಂ ಧ್ಣೊ ಸನ್ಯಾಂತ್. ಭ್| ರ್ಡ| ಜೆಸಿವ ೋನ್ಯ ಎ.ಸಿ., ಕಾಯೊಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ಸಾಾ ನ್ಯರ್ ಬಸ್ಲಿಿ . ರ್ಡ| ನ್ಯಗೇಶ್ವ್ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸಿಬಂಧಿ, ಲ್ಕಾ | ಗಾಯತಿರ ಬಿ.ಕೆ., ಆಮಿೊ ವ್ಲಾಂಗ್ನ, ಚಂದ್ರ ಮೊೋಹನ ಮ್ರಾತ, ಪೊಲಿಿಕಲ್ ಸಾಯನ್ಿ ವ್ಲಭಾಗ್ನ ಮುಖ್ಲಿ ಆನಿ ರ್ಡ| ಹಿಥಾಕಿಿ , ಏರ್-ವ್ಲಾಂಗ್ನ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಕಾಯೊಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿಿ ಾಂ. ----------------------------------------------------

"ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಭಲ್ಝಯ್ಕ್ ಖ್ಣ್ಯಕ್ ಆಯ್ಕೆ ವಾಚಿ್ ಪ್ ಗತಿ"

ರಾಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಭ್ಕೆತ ಖ್ಯತಿರ್ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂರ್ಚ ಪ್ತ್ರ ವ್ಲಷ್ಯರ್ ಉಲಯೊಿ . ತಾಣಾಂ ರ್ದಶ್ವ್ ಭ್ದ್ರ ತ ಖ್ಯತಿರ್ ಮಿಲಿಿರ ರ್ಚ ಪ್ತ್ರ ಯ್ಸೋ ವ್ಲವರಿಲೊ. ಲ|

ಸಿ ಡಿೋಸ್ ಎಾಂರ್ಡ ರಿೋಸಚ್ೊ ಇನ್ ಫೂರ್ಡ ಸಾಯನ್ಿ ಹಾಂರ್ಚ್ಾ ಸಾ್ ತಕ್ತೋತತ ರ್ ವ್ಲಭಾಗಾನ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚಾಂ ರಾಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಸಮೆಾ ೋಳನ್ "ಫುರ್ಡರಾರ್ಚ್ಾ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಖ್ಯಣಾಕ್ ಆಯ್ಿ ವಾಚಿೊ ಪರ ಗತಿ" ವ್ಲಷ್ಯರ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 14 ವೆರ್ ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ (ಸಾವ ಯತ್ತ )

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹಡೆಿ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಭಾರತ್ ಸಕಾೊರಾರ್ಚ್ಾ ಸಾಿ ರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ ೋಮ್ ಒಫ್

ಡಿಬಿಿ ಪೊೋಷ್ಕ್ ಆಸಿ . ರ್ಡ| ಆರ್. ಅನಂತನ್, ವ್ಲಜಾಾ ನಿ D, ಐಸಿಎಮ್ಆರ್, ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ನ್ಯಾ ಿರ ಶನ್, ಹೈದ್ರಾಬದ್ ಹಾ ಕಾಯೊಕ್ ಮುಖ್ಲ್ ಸರ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೊೋನ್ ಅಧಿವೇಶನ್ಯಾಂ ಆಸ್ಲಿಿ ಾಂ, ರ್ಡ| ಆರ್. ಅನಂತನ್, ವ್ಲಜಾಾ ನಿ D ಆನಿ ರ್ಡ| ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಯಕುಮ್ಯರ್ ಸಹ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ (ವ್ಲಜಾಾ ನಿ E) ದೊೋಗೋ ಐಸಿಎಮ್ಆರ್, ರಾಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ನ್ಯಾ ಿರ ೋಶನ್, ಹೈದ್ರಾಬದ್ ಸಂಪನ್ಯಾ ಳ್ ವಾ ಕಿತ ಜಾವಾ್ ಸಿ . ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯ ವೆಳ್ತರ್ ೪೦ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಶಿಕಾಪ ಾಂತ್ ದ್ಯಖಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಹುಶಾಗಾೊಯ್ಖ್ಯತಿರ್ ಪರ ಶಸತ ಾ ದಿಲೊಾ .

ಆಸಿ . ಫಾ| ರ್ಡ| ಪರ ವ್ಲೋಣ್ ಮ್ಯಿೊಸ್ ಎಸ್.ಜೆ., ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಾ ನ್ಯರ್ ಬಸ್ಲೊಿ . ರ್ಡ| ಅನಂತನ್, ಆಪ್ಿ ಾ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, ಚರ್ಡಿ ‍ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ವ್ಲಷ್ಯ್ ಉಬಿ ತಾತ್ ಕೂಡಿಕ್ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಭ್ರಿತ್ ಖ್ಯಣ್ ಮೆಳ್ತನ್ಯಸಾತ ಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಖ್ಯಣ್ ಸಾಂವಾಯ ಾ ಸವಯ್ವವ್ಲೊಾಂ. ಹಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಮಿಾಂ ಸದ್ಯಾಂಚ್ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಭ್ರಿತ್ ಖ್ಯಣ್ ಸವುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಾಂಚ್ ನ್ಯಕಾರಿ ಖ್ಯಣ್ ಪಯ್ಿ ದ್ವುರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಯಯ ಾ ವೆಳ್ತರ್ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಭ್ರಿತ್ ಖ್ಯಣ್ ಗಜೆೊಚಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ, ಖಂಚಾಂಯ್ ಬೆಳ್ಾಂ ವೃದಿ್ ಕತಾೊನ್ಯ ಆಮೆಯ ಾಂ ಗಮ್ನ್ ಅತಾ ವಶ್ವ್ಾ ಆಸಾ" ತೊ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ. ಭಾರತಾಕ್ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಮೆಳ್ತೂ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಬೆಳ್ತಾ ಾಂಚರ್ ಪರ್ಡಲೊಿ ಮ್ಯರ್ ವ್ಲವರಿಲೊ ಆನಿ ಪ್ಚಿವ ಕಾರ ಾಂತಿ ಯ‍್ ಜಾಲಿ ಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಹೆಾಂ ಸಮೆಾ ೋಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಉಲಾಿ ಸಿಲಾಂ. ಆಪ್ಿ ಾ ಅಧ್ಾ ಕಿಿ ೋಯ್ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ಫಾ| ರ್ಡ| ಪರ ವ್ಲೋಣ್ ಮ್ಯಿೊಸ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಕಿೋ, ಆಮಿ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಭ್ರಿತ್ ಖ್ಯಣ್ ಸವ್ಲನ್ಯಸ್ಲಾಿ ಾ ನ್ ಮೊಟ್ಯ್ ಚರ್ಡಿ ಆನಿ ಥೊರ್ಡಾ ಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಭ್ಲಾಯ್ಸಕ ಪಿರ್ಡಡ ಾ ರ್ ಜಾ‍್ ಯ್ತಾ. ತಾಣಾಂ ಹಜರ್ ಜಾಲ್ಿ ಾ ಾಂಕ್ ಖ್ಯಣಾಾಂಚಿ ಬರಿ ವ್ಲಾಂಚ‍ಣ ಕರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ತಸಾಂಚ್ ಖ್ಯಣಾಾಂ ವ್ಲಜಾಾ ನ್ಯಾಂತ್ ಆಸಯ ಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ವ್ಲವರಿಲಾಂ.

ರ್ಡ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಗ್ಲನ್ಯಿ ಲಿವ ಸ್, ದಿರೆಕ್ತತ ರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ಬಿ ಕ್, ಸಂಯೊೋಜಕಿ ರ್ಡನಿಯ್ಲಾಿ ಆನ್್ ಚೈನ್, ರ್ಡ| ರನ್ಯಲ್ಡ ನಜರೆತ್, ಸಂಯೊೋಜಕ್, ಸಾಿ ರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ ೋಮ್, ರ್ಡ| ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಘವೇಾಂದ್ರ , ವ್ಲಭಾಗ್ನ ಮುಖ್ಲಿ ಫೂರ್ಡ ಎಾಂರ್ಡ ಸಾಯನ್ಿ ವ್ಲಭಾಗ್ನ, ಫಾ| ರ್ಡ| ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ಎಪ್ಿ ಯ್ಡ ಬಯೊೋಲಜ ಲಾಾ ಬ್ಸ, ಆನಿ ರ್ಡ| ಎ. ಎಮ್. ನರಹರಿ, ರೆಜಸಾತ ಾರ್ ಕಾಯೊಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿ . ರ್ಡ| ರನ್ಯಲ್ಡ ನಜರೆತ್ ಸಾಿ ರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ ೋಮ್ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಮೆಳ್ಲಾಿ ಾ ಅವಾಕ ಸಾಾಂ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಉಲಯೊಿ , ರ್ಡ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಗ್ಲನ್ಯಿ ಲಿವ ಸಾನ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಶೋಕ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಸಿ. ಪರ ಶಸಿತ ಪರ ದ್ಯನ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ ನಿವಾೊಹಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಪೊನ್ಯನ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ. ಡೇನಿಯ್ಲಾಿ ಆನ್್ ಚೈನ್ಯಕ್ ಧ್ನಾ ವಾದ್ ಅಪಿೊಲ. ----------------------------------------------------

ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ್ ಚೆ ಕೊೆಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ

ಕಾಕ್ಳ ಶಾಳ್ವಕ ಭೇಟ: ವ್ಲಶವ ಕ್ತಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ರ ಪ್ರ ಯೊೋಜಕತಾವ ರಿ ರ್ದವನ್ಯಗರಿ ಲಿಪಿನ ಕ್ತಾಂಕಣ ಭಾಸ ಶಿಕ್ತವಚ ಕಾಕೊಳಚ ಎಸ್.ವ್ಲ.ಿ ಶಾಳ್ತಕ ವ್ಲಶವ ಕ್ತಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ಯರ ಚ ಕ್ತಾಂಕಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಷಾಾ ನ ಸಮಿತಿ ರ್ಡ. ಕಸೂತ ರಿ ಮೊೋಹನ ಪೈ ನೇತೃತಾವ ರಿ ಭೇ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ 52 ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂಕ ಫುಕ್ ಶಾಳ್ತ ಬಾ ಗ ಆನಿ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊ ವೇತನ ವ್ಲತರಣ ಕೆಲಾಂ. ವ್ಲಶವ ಕ್ತಾಂಕಣ ಕೇಾಂದ್ಯರ ತರಪೇನ ದಿವಚ ಸೌಕಯೊ ಯೊೋಗಾ ರಿೋತಿನ ವಾಪರನು ಘೆವನು

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ತಾಂಕಣ ಶಿಕಪ್ಚ ಅಭಾಾ ಸ ಬಲ ಕರಕಾ ಅಶಿಾಂ ಸಮಿತಿ ಸದ್ಸಾ ಶಿರ ೋಮ್ತಿ ಉಷಾ ಪೈ ಹನಿ್ ಸಾಾಂಗಲಾಂ. ಕರಾವಳಿ ಪರ ರ್ದಶ ಸೋಣು ಕನ್ಯೊ್ಕಾಚ ಇತರ ಜಲಾಿ ಾಂತ ಲಿಖಿತ ಜಾವನ ಕ್ತಾಂಕಣ ಆನಿಕಯ್ ಜಾರಿ ಯ್ವಕಾ ತಶಿೋಾಂಚಿ ಹಕಾ ರ್ದವನ್ಯಗರಿ ಲಿಪಿ ಸೂಕತ ಜಾವನ ಆಸಾ ಅಶಿಾಂ ಶಾಲಾ ಸಂರ್ಚ್ಲಕ ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪಿ.ಶ್ರಣೈನ ಅಭಿಪ್ರ ಯ ದಿಲಾಂ. ಶಾಳ್ತ ಅಭಿವೃದಿಾ ಸಮಿತಿ ಎಚ್. ದ್ಯಮೊೋದ್ರ ಶ್ರಣೈ, ಮುಖಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಮ್. ಜಾನಕಿನ್ಯಥ ರಾ‍, ಕ್ತಾಂಕಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೋತಾ ನ್ಯಯಕ್ ಆನಿ ಹೆರ ಮ್ಯನ್ಸತ ಉಪಸಿಾ ತ ಆಶಿೋಲಿಾಂಚಿ. ----------------------------------------------------

ರೇರ್ಡಯೊ ಸರಂಗ್ 107.8 FM ದ್ಶಮಾನೋತ್ಸ ವ್ಕ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ (ಸಾವ ಯತ್ತ ) ಹಾಂರ್ಚ ಸಮ್ಯಜಕ್ ರೇಡಿಯೊ, ರೇಡಿಯೊ

ಸರಂಗ್ನ 107.8 FM, ಆಪೊಿ "ದ್ಶ ಸಂಭ್ರ ಮ್" ಮ್ಯಚ್ೊ 12 ವೆರ್ ಎರಿಕ್ ಮ್ಥಾಯಸ್ ಹೊಲಾಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಶಿರ ೋ ಶಿರ ೋ ಶಿರ ೋ ಏಕಗಮ್ಯಾ ನಂದ್ ಸಾವ ಮಿೋಜ, ಶಿರ ೋ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮಿಶನ್, ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಹಣಾಂ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಜೆ. ಆರ್. ಲೊೋಬೊ, ಆದೊಿ ಎಮೆಾ ಲಾ , ಪಿಾಂತರ್ ನಟ್ ರ್ದ‍ದ್ಯಸ್ ಕಾಪಿಕಾರ್ಡ ಸರೆ ಜಾವಾ್ ಯ್ಸಲಿ . ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂರ್ಚ ರೆಕಿ ರ್ ಫಾ| ಡಯೊನಿೋಸಿಯಸ್ ವಾಜ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಬಸ್ಲೊಿ . ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್ ಫಾ| ರ್ಡ| ಪರ ವ್ಲೋಣ್ ಮ್ಯಿೊಸ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಆನಿ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗ್ನ, ಫಾ| ರ್ಡ| ಮೆಲಿವ ನ್ ಪಿಾಂಟೊ ವೇದಿರ್ ಆಸಿ . 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ ಸಂಭ್ರ ಮ್ಯರ್ಚ್ಾ ವೆಳ್ತರ್, ಏಕ್ ಸಮೆಾ ೋಳ್ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊಿ . ಮ್ನೊೋಹರ್ ಪರ ಸಾದ್, ಉದ್ಯವಾಣ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಹರ್ಚ ಸಾ ಳಿೋಯ್ ಮುಖ್ಲಿ ಆನಿ ರ್ಡ| ನರೇಾಂದ್ರ ರೈ ರ್ದಲೊ ಸಂಪನ್ಯಾ ಳ್ ವಾ ಕಿತ ಆಸಿ . ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯವೆಳ್ತರ್, 5 ಗಜೆೊವಂತ್ ರಸಾತ ಾ ದಖ್ಯನ್ಗಾರಾಾಂಕ್ ವಾ ಡ್ಲಿ ಾ ಸತೊರ ಾ ದ್ಯನ್ ಜಾ‍್ ದಿಲೊಾ ಜೆ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗ್ನ ಆಯೊಕ ವ್ಲಪ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್. ತಿಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಿಿ ಾಂ: ಐರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ನ್ಲ್ಲಿ ರಯ, ಇಾಂದ, ಕಮ್ಲ ಎಲಾಾ ರ್ ಪದ್‍ ಆನಿ ಎಮ್.ಎಮ್. ಮ್ಯಲಗ (ಸಮೊೋಸ ಅಜಿ ). ನಹಿಾಂ ಆಸಾತ ಾಂ ಅಾಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೇಡಿಯೊ ರ್ಡರ ಮ್ ಸಪ ಧೊ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲೊಿ . ಕಾಲೇಜ್ ರೆಜಸಾತ ಾರ್ ರ್ಡ| ಎ. ಎಮ್. ನರಹರಿ, ಗಣಶ್ವ್ ಅಮಿನ್ ಸಂಕಮ್ಯರ್, ರ್ಡ| ಆಲಿವ ನ್ ಡೆ’ಸಾ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿ . ಫಾ| ರ್ಡ| ಮೆಲಿವ ನ್ ಪಿಾಂಟೊನ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲೊ, ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಸಂಯೊೋಜಕ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶ್ರಿಿ ಪಡಿಲ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ ನಿವಾೊಹಕ್ ಆಸಿ , ರೋಶನ್ ಕಾರ ಸಾತ ನ್ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಧ್ನಾ ವಾದ್ ಅಪಿೊಲ. ಏಕಗಮ್ಯಾ ನಂದ್ ಸಾವ ಮಿೋಜ ಆಪ್ಿ ಾ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಪಕ್ೊ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಆಸಯ ಫರಕ್ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ . ತೊ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ರೇಡಿಯೊ ಏಕ್ ವ್ಲಶೇಷ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ, ತೊ ದೊಳ್ತಾ ಾಂಕ್ ದಿಸಾಯ ಾ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ಯಾಂ ಥಾ‍್ ಸಂಪೂಣ್ೊ ವ್ಲಾಂಗರ್ಡ. ಅಥಾೊಭ್ರಿತ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಭಿೋತ್ ಸಂರ್ದಶ್ವ್ ರೇಡಿಯೊರ್ ಆಯೊಕ ನ್ ತ ಜೋವನ್ಯಾಂತ್ ಲಗತ ಕಚೊಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಏಕ್ ವ್ಲಶೇಷ್ ಅನೊಭ ೋಗ್ನ. ತ ಅನೊಭ ೋಗ್ನ ಏಕಾಚ್ ವ್ಲಷ್ಯಕ್ ಮಿೋಸಲ್ ಆಸಾನ್ಯಾಂತ್, ತ ಸಂರ್ದಶ್ವ್ ಸ‍ೊ ವ್ಲಷ್ಯ್ ಆರಾ‍್ ನ್ರಾ‍್ ಆಯಕ ತಾತ್. ತಾಣಾಂ ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ಾ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗಾನ್ ಕೆಲೊಿ ವ್ಲಶೇಷ್ ವಾ‍ರ ಹೊಗ್ಲಳಿಿ ಲಾಗ್ಲಿ . ಆದೊಿ ಎಮೆಾ ಲಾ ಜೆ. ಆರ್. ಲೊೋಬೊನ್ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗಾಚಾಂ ನವೆಾಂ ಲಾಾಂಛನ್ ಉಗಾತ ಯ್ಿ ಾಂ ಆನಿ

ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಹಾ ಸಮ್ಯಜಕ್ ರೇಡಿಯೊಚ ಕಾಮೆಲಿ ತಾಾಂಚಿ ವ್ಲಶೇಷ್ ಸೇವಾ ದಿೋ‍್ ಆಸಾತ್ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್ ರ್ಡರ್ಚ್ಾ ಲೊೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಿ ಸಂರ್ದಶ್ವ್ ದಿೋ‍್ . ಅಖ್ಯಾ ಸಮ್ಯಜಾಾಂತ್ ನ್ಯಕಾರಾತಾ ಕ್ ಖಬೊರ ಆನಿ ಹಿಾಂಸಾ ರಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಾ ೊ ಹಾ ಕಾಳ್ತರ್ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗ್ನ ಮೌಲಾಾ ಾಂ ಉಕುಿ ನ್ ಧ್ತಾೊ ಆನಿ ಸಮ್ಯಜೆಾಂತ್ ಸೌಹದ್ೊತಾ ಜೊಡಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಪಿಾಂತರ್ ನಟ್ ರ್ದ‍ದ್ಯಸ್ ಕಾಪಿಕಾರ್ಡ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗಾಲಾಗಾಂ ತಾಕಾ ಆಸಯ ಬಾಂದ್ತ್ವ ಆನಿ ತಾರ್ಚ ಮೊೋಗ್ನ ವ್ಲವರಿಲಾಗ್ಲಿ . ಫಾ| ಡಯೊನಿೋಸಿಯಸ್ ವಾಜ್ ರೆಕಿ ರ್ ಆಪ್ಿ ಾ ಅಧ್ಾ ಕಿ್ ೋಯ್ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ , ಪ್ಟ್ಿ ಾ 10 ವಸಾೊಾಂ ಥಾ‍್ ಖಳಿಾ ತ್ ನ್ಯಸಾತ ಾಂ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗಾರ್ಚ್ಾ ಕಾಮೆಲಾಾ ಾಂನಿ ಕೆಲಾಿ ಾ ವಾವಾರ ಕ್ ಆಪುಣ್ ಹೊಗ್ಲಳಿಿ ತಾಾಂ. ಆಮಿ ಆಮಿಯ ಸಮ್ಯಜ್ ದ್ಯಳ್ತಯನ್ ಪಳ್ಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್. ಸಾಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಮಿಿ ಕಾಯ್, ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊೋಕಾಕ್ ಪ್ವ್ಲತ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾ ದೃಷ್ಟಿ ನ್ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗ್ನ ಖಂಡಿತ್ ಜಾ‍್ ಏಕ್ ಬರೇಾಂ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಆಸಾ. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್ ಫಾ| ರ್ಡ| ಪರ ವ್ಲೋಣ್ ಮ್ಯಿೊಸ್, ಎಸ್.ಜೆ. ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗಾಚಿ ಸಾಾ ಪನ್ಯ ಥಾ‍್ ಆತಾಾಂ ಪಯೊಾಂತಿಿ ಕಾಣ ವ್ಲವಸಿೊಲಿ. ಸಮ್ಯಜ್ ಸರಂಗ್ನ ರೇಡಿಯೊ ಥಾ‍್ ಆನಿಕಿೋ ನವಾಾ ಸಾಾಂವಾಾಂಚಿಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ----------------------------------------------------

’ಸಾ ಚಛ ತಾ ಅಭಿಯನಾಕ್

ಶೃಮದಾನ್’ ಮಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ಏಕ್ ಥಿರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮಿಶನ್ ಹಾಂಚಾಂ ಸವ ಚಾ ತಾ ಅಭಿಯನ್, ಹಯ್ೊಕಾ ಆಯತ ರಾ ಥಿರ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 10 ವೆರ್ ಆಪ್ಿ ಾಂ 14 ವಾಾ ಆಯತ ರಾಚಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಜೆಪುಪ ವಾಟ್ರಾಾಂತ್ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಶೃಮ್ದ್ಯನ್

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭ್ಗನಿ ಸಮ್ಯಜ್ ಬರಾಬರ್ ಫಾ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ದಿಯ್ಸಜರ್ಚ ಏಕ್ ಯಜಕ್) ಆನಿ ಪರ ಕಾಶ್ವ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಟ್ಟಕಾ್ ಲಜ ಹಣಾಂ ಉಗಾತ ವಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಉಲ‍್ ಫಾ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ, ಪರಿಸರ್ ಸಾಾಂಬಳ್ಯ ಾಂ ಪರ ಕೃತಿ ಪಳ್‍್ ಘೆಾಂವೆಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ಸವಾೊಾಂಚಾಂ ಕತೊ‍ಾ . ಹಾ ಕತೊವಾಾ ಕ್

ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಮ್ತ್ ಪಳ್ನ್ಯಶಾತ ಾಂ ಹಯ್ೊಕಾಿ ಾ ನಿೋ ಜಾಗ್ ಜಾಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮಿಶನ್ಯನ್ ಹಾ ಲಗತ ಾಂ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲಾಿ ಾ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂ‍ ಉಲಾಿ ಸಿತಾಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಳ್ತಾನ್ಯ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಕಾಳ್ತಿ ಕ್ ಖುಶ್ವ್ ಜಾತಾ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಸಮ್ಯಜಾಾಂತಿ ಶಿಕಿಪ ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಾಂಗಾತಾ ರಸಾತ ಾ ರ್ ದೆಾಂವೊನ್ ನಿತಳ್ತಯ್ ಸಾಾಂಬಳ್್ ವಾ ಚೊಾಂ ಪಳ್ಾಂ‍ಕ . ಹಾ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಆನಿಕಿೋ ಅರ್ಥೊ ಯ್ತಲೊ ಆಮಿ ಸಮ್ಯಜೆಾಂತಾಿ ಾ ಸ‍ೊ ಲೊೋಕಾಕ್ ರಸತ ನಿತಳ್ ದ್ವರ್ಚ್ಾ ೊ ಉರ್ದಶಿಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಕಸಾತಳ್ ರಸಾತ ಾ ರ್ ಉಡಯ್ ಸಾಯ ಾ ಪರಿಮ್ ಪಳ್ಲಾಾ ರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಫಾವೊತಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿೋ‍್ . ಸಾವ ಮಿ ಏಕಾಗಮ್ಯಾ ನಂದ್ಯಜ ಅಭಿಯನ್ಯರ್ಚ ಸಂಯೊೋಜಕಾನ್ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲಾಂ. ರ್ಡ| ಸತಿೋಶ್ವ್ ರಾ‍, ಸುರೇಾಂದ್ರ ನ್ಯಯಕ್, ನಳಿನಿ ಭ್ಟ್,

ಅಭಿಲಾಶ್ವ್ ವ್ಲ., ಭಾರತ್ ಸದ್ಯನಂದ್, ಮ್ಧುಚಂದ್ರ ಅಡಾ ಾಂತಾಯ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಹಾ ಸಂದ್ಭಾೊಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿ . ಶೃಮ್ದ್ಯನ್: ಸಂಪೂಣೊತಚಾಂ ಹೆಾಂ ಶೃಮ್ದ್ಯನ್ ಜೆಪುಪ ಮ್ಯಕೆೊಿ ಭಾಂವಾರಿಾಂ ಉಣಾಾ ರ್ ೩ ವೊರಾಾಂ ತರಿೋ ಚಲಿ ಾಂ. ಅಭಿಯನ್ಯರ್ಚ ಉಪರ್ದಶಕ್ ಕಾಾ ಪಿ ನ್ ಗಣಶ್ವ್ ಕಾಣೊಕ್, ಫಾ|

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕಾಾಂನಿ ಭ್ಗನಿ ಸಮ್ಯಜಾರ್ಚ್ಾ ಮುಖೊಿ ರಸತ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊ. ಮೆಾ ಳ್ಾಂ ಆನಿ ಕಸಾತಳ್ ಸಗಾೂ ಾ ನಿತಾಿ ಾ ನ್ ಮ್ಾ ಳ್ತೂ ಾ ಪರಿಾಂ ರಸಾತ ಾ ರ್ ಉಡಯ್ಸಲಿ ಾಂ ಕಾಡೆಿ ಾಂ ಆನಿ ತೊ ಜಾಗ್ಲ ನಿಮ್ೊಳ್ ಕೆಲೊ. ಕಟೊಿ ೋಣ್ ಬಾಂದೆತ ಲಾಾ ಾಂಚಾಂ ಕಸಾತಳ್ ರಾಸ್ ಪರ್ಡಲಿ ಾಂ ಸಾರೆಾಂ ವಾಾ ವಂವಾಯ ಾ ದೊೋನ್ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಭ್ನ್ೊ ವೆಾ ಲಾಂ. ಅವ್ಲನ್ಯಶ್ವ್ ಎಸ್.ಎಚ್., ಸರಿತಾ ಶ್ರಿಿ , ಆನಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಟ್ಟಕಾ್ ಲಜರ್ಚ್ಾ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂನಿ ಹಿ ಸುವಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರಾಂಕ್ ಹತ್ ದಿಲ. ಸುಧಿೋರ್ ನೊರನ್ಯಾ , ಪುನಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ ಉಮ್ಯಕಾಾಂತ್ ಸುವಣೊ ಹಾಂರ್ಚ್ಾ ಮುಖೇಲಪ ಣಾರ್ ಆನ್ಾ ೋಕ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕಾಾಂರ್ಚ ಪಂಗರ್ಡ ಜೆಪುಪ ಮ್ಯಸೂ ಮ್ಯಕೆೊಟ್ ನಿತಳ್ ಕರಿಲಾಗ್ಿ . ಉದ್ಯಕ ನ್ ಧುಾಂ‍್ ಸಗ್ೂ ಾಂ ಮ್ಯಕೆೊಿಾಂತಿ ಾಂ ಕಸಾತಳ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿತಳ್ತಯ್ ಹಡಿಿ . ಕಂಪಾಂರ್ಡ ದೊರೆ ಜೆ ಗಲಿೋಜ್ ಆಸಿ ತಾಕಾ ತಾಣಾಂ ಪೇಾಂಯ್ಿ ಕಾಡ್ಲಿ . ಭಾಂವಾರಿಾಂ ರ್ಚ್ಟ್ಿ ಾ ಾಂನಿ ಫುಲಾ ಝರ್ಡಾಂ ದ್ವಲಿೊಾಂ. ಸವ ಯಂಸೇವಕಾಾಂನಿ ಹರ್ ಏಕ್ ದಖ್ಯನ್ ಭೆಟ್ ಕನ್ೊ, ರಸಾತ ಾ ರ್ ಸಾಮ್ಯನ್ ವ್ಲಕೆತ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ಪರಿಸರ್ ನಿತಳ್ ದ್ವುರ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ. ಭ್ಗನಿ ಸಮ್ಯರ್ಹ ಆನಿ ಜೆಪುಪ ಮ್ಯಕೆೊಿರ್ಚಾ ಮೊರಿಯೊಯ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕಾಾಂನಿ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊಾ . ವ್ಲಠಲ್ದ್ಯಸ್ ಪರ ಭು ಆನಿ ಕಮ್ಲಾಕ್ಷ ಪೈ ಹಣಾಂ ಸವ ಯಂಸೇವಕಾಾಂಕ್ ನಿರ್ದೊಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಜೆಪುಪ ಮ್ಯಕೆೊಿ ಥಾ‍್ ಮೊೋಗೊನ್ಿ ಗೇಟ್ ಪಯೊಾಂತೊಿ ಾ ಫೂಟ್ಪ್ತಿಯ್ ತಾಣಾಂ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊಾ . ರಸಾತ ಾ ಾಂನಿ ಉಮ್ಯಕ ಳ್ತಯ್ಸಲಿಿ ಾಂ ಬಾ ನರಾಾಂ ನಗರಾಚಿ ಸಭಾಯ್ ಮ್ಯನ್ೊ ಉಡಯತ ಲಿಾಂ ಆನಿ ಹಿಾಂ ಆಯ್ಿ ವಾರ್ ಉದೆ‍್ ಆಯ್ಸಲಿಿ ಾಂ ತಿಾಂ ತಾಣಾಂ ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ 500 ವಯ್ರ ಕಾಡಿಿ ಾಂ ಸಿ ೋಟ್ ಬಾ ಾಂಕಾ ಥಾ‍್ , ಹಂಪನ್ಕಟ್ಿ , ಮ್ಲಿಿ ಕಟ್ಿ , ಜೊಾ ೋತಿ, ಫಳಿ್ ೋರ್, ಮಂಗಳ್ತರ್ದವ್ಲ ರಸತ , ಬಲಾ ಠ, ಪಿವ್ಲಎಸ್ ರಸತ ಆನಿ ಇತರ್ ಜಾಗಾಾ ಾಂನಿ. ಸೌರಜ್ ಮ್ಯಾ ಾಂಗಳೋರ್, ರವ್ಲ ಕೆ. ಆರ್. ಆನಿ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊ ಗೌತಮ್, ಹಿರೇಶ್ವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಕಾ ಕುಮೆಕ ದ್ಯರ್ ಜಾಲ. ಸವ ಚ್ಾ ಸೋಚ್ ಶಿಬಿರಾಾಂ: ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ 7 ಸವ ಚ್ಾ ಸೋಚ್ ಶಿಬಿರಾಾಂ ಹಾ ಹಫಾತ ಾ ಾಂತ್ ಚಲಯ್ಸಿ ಾಂ.

ಹಿಾಂ ಶಿಬಿರಾಾಂ ವ್ಲಮೆನ್ಿ ಫಸ್ಿ ಗ್ರ ೋರ್ಡ ಕಾಲೇಜ್, ಪುತತ ರ್, ವ್ಲವ್ಲೋಕಾನಂದ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತತ ರ್, ಆಳ್ತವ ಸ್ ಪೊೋಸ್ಿ ಗಾರ ಜುಾ ಯ್ಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಮೂರ್ಡಬಿದಿರ , ವ್ಲವೇಕಾನಂದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ಪುತತ ರ್, ಶಿರ ೋರ್ದವ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ಕೆಾಂಞಾರ್, ವ್ಲವೇಕಾನಂದ್ ಆಟ್ಿ ೊ ಕಾಾ ಾಂಪಸ್, ಸಾಯನ್ಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತತ ರ್, ಆಳ್ತವ ಸ್ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಟ್ಟಕಾ್ ಲಜ ಮೂರ್ಡಬಿದಿರ . ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ನ ಮ್ಯರ್ಚ್ೊಾಂತ್ ಆಸಲಿಾಂ 41 ಶಿಬಿರಾಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಾ ಾಂತ್. ರ್ಡ| ನಿವೇದಿತಾ ಕಾಮ್ತ್, ಪೊರ | ರಾಜಮೊೋಹನ್ ರಾ‍, ಸರಿತಾ ಶ್ರಿಿ ಆನಿ ಗ್ಲೋಪಿನ್ಯರ್ಥ ರಾ‍ ಸಂಪನ್ಯಾ ಳ್ ವಾ ಕಿತ ಜಾವಾ್ ಸಿ . ರಂಜನ್ ಬೆಳ್ತೂ ಪ್ೊಡಿನ್ ಹಿಾಂ ಶಿಬಿರಾಾಂ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲಿಿ . ಗ್ಲಾಾ ಥೊರ್ಡಾ ಹಫಾತ ಾ ಾಂನಿ ಮುಖ್ಲಿ ಆನಿ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಹರ್ ನಗರಾಾಂತಾಿ ಾ ನ್ಯಗರಿಕಾಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲಖಿನ್ಯಸಾತ ಾಂ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ಲೊೋಕಾನ್ ಹಾ ಅಭಿಯನ್ಯಕ್ ತಾಾಂರ್ಚ್ಾ ತಾಾಂಕಿಚಿ ಕುಮ್ಕ್ ದಿಲಾಾ . ಎಮ್.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್. ಆನಿ ನಿಟ್ಟಿ ಸಂಸಾ ಹಚ ಪೊೋಷ್ಕ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್. ಚಡಿೋತ್ ವ್ಲವರಾಕ್ ವ ಹಾ ಅಭಿಯನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆಾಂ‍ಕ ಹಾ ನಂಬರ ಕ್ ಆಪವೆಾ ತ್: 9448353162 - ಸಾವ ಮಿ ಏಕಾಗಮ್ಯಾ ನಂದ್, ಸಂಯೊೋಜಕ್, ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮಿಶನ್ ಸವ ಚಾ ತಾ ಅಭಿಯನ್. ಏಕ್ ಉಪ್ಕ್ ರ್ ಕೋ ಹೆಂ ಅಭಿಯನ್ ಆಮಾಚ ಾ ಹರ್ ಕ್ ೋಸ್ಯ ೆಂವ್ಕ ಫಿಗ್ಜಾೆಂನಿ ತ್ಸೆಂರ್ಚ ಕ್ ೋಸ್ಯ ೆಂವ್ಕ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಾ ಾ ೆಂನಿ ಜಾತ್ರ-ಕಾತ್ರಮತ್ರ ಮಹ ಳು ಭೇದ್ ನಾಸ್ಯ ೆಂ ಜರ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಾಡೆೆ ೆಂ, ಆಮ್ಚ ೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನಿಜಾಕೋ ಖಂರ್ಡತ್ರ ಜಾವ್ಕ್ ಏಕ್ ನಿತ್ಳ್ ಶಹರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮಹ ಳ್ವು ಾ ಕ್ ಕತೆೆಂರ್ಚ ದುಬಾವ್ಕ ನಾ.

----------------------------------------------------

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಶ್ರಾಂಚ್ ಬೆಹೆರ್/ಮಿ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಾಂತಿರ ಕತವ್ಲಶಿಾಂ ಮ್ಯಹೆತ್ ದಿಲಿ. ೨೦೦೫ ಇಸವ ಾಂತ್ ಕುವೆಯಿ ಾಂತ್ ಕವ್ಲತಾಪ್ಠಾಚರ್ ಚಲ್ಲಾಿ ಾ ’ಗಝಲ್’ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಯಚಿ ಅಪಿಿ ಚ್ ಏಕ್ ಗಝಲ್ ತಶ್ರಾಂಚ್ ಮೆಲಿವ ನ್ ರಡಿರ ಗಸಾಚಿ ಏಕ್ ’ಗಝಲ್’ ಘೆ‍್ ಸವ್ಲಸಾತ ರ್ ರಿತಿನ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ. ಕ್ತಲಜಾಂತ್ ಕ್ತಾಂಕಣ ಶಿಕಿಯ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಪನ್ಯ್ ಸ್ ಭುಗೊಾಂ ಹಾ ಕಾಮ್ಯಸಾಳ್ತಾಂತ್ ಹಜರ್ ಆಸಿಿ ಾಂ.

ಶಿ್ ೋ ಮಲ್ವೆ ಕಾರ್ಜ್ನ ಕೊಲಜಿೆಂತ್ರ ’ಗಝಲ್’ಚೆರ್ ಏಕ್ ಅಧಾ ಯ್ನ್

ಕ್ತಾಂಕಣ ವ್ಲಭಾಗಾರ್ಚ ಪರ ಧ್ಯನ್ ಬಬ್ಸ ರ್ಡ|ಪೂಣಾೊನಂದ್ ರ್ಚ್ಾ ರಿ, ತಶ್ರಾಂಚ್ ಕ್ತಲಜರ್ಚ ಪಿರ ನಿಿ ಪ್ಲ್, ಸಹ-ಪಿರ ನಿಿ ಪ್ಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರ ಧ್ಯಾ ಪಿಕಾಾಂ ಉಪಸಿತ ತ್ ಆಸಿಿ ಾಂ. ಶಿರ ೋ ಮ್ಲಿಿ ಕಾಜುೊಜುನ ಕ್ತಲಜ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನ್ಯಸವೆಾಂ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕರಾರ್ ಅಾಂತರ್ಗತಚಿ ಪಯ್ಸಿ ಕಾಯೊವಳ್ ಫೆಬೆರ ರ್ ೧ ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲಿಿ . ಆನಿ ವ್ಲಶಯ್ ಜಾವಾ್ ಸಿ ’ಕ್ತಾಂಕಣ ಪತಿರ ಕ್ತೋಧ್ಾ ಮ್ ಆನಿ ಪರಿಗತ್’. ----------------------------------------------------

ಪ್ಕೆಂಯ್ ವಾಟೆಚೊ ಸ್ೆಂಖೊ ಕೊಸು ನ್ 6 ಜಿೋವ್ಕ ಗೆಲ

14 ಮ್ಯಚ್ೊ: ಆಶಾವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನ್ ಮುಾಂಬಯ್ ಹರ್ಚ ಸಂಪ್ದ್ಕ್ ವಲಿಿ ಕಾವ ಡರ ಸ್ ಹಣಾಂ ’ಗಝಲ್’ ಬರಂವೆಯ ವ್ಲಶಿಾಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ಯಸಾಳ್ (ಕರಾರ್ ಅಾಂತರ್ಗತ್ ಕಾಯೊವಳ್ -2) ಮ್ಯಚ್ೊ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಶಿರ ೋ ಮ್ಲಿಿ ಕಾಜುೊನ ಕ್ತಲಜಾಂತ್ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ. 7 ವಾಾ ಶ್ರಕರ್ಡಾ ಾಂತ್ ಪಶಿೊಯನ್ಯಾಂತ್ ’ಖಸಿಡ/ಖಸಿದ್’ ಥಾ‍್ ಫುಡೆಾಂ ’ಗಝಲ್’ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ ಅನಿ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ತಿ ದ್ಕಿ್ ಣ್ ಏಶಿಯಕ್ ಕಶಿ ಪ್ವ್ಲಿ ಮ್ಾ ಳ್ೂ ವ್ಲಶಿಾಂ ಸವ್ಲಸಾತ ರ್ ವ್ಲವರ್ ದಿೋ‍್ ಏಕ್ ಗಝಲ್ ಕಶಿ ಆಸುಾಂಕ್ ಜಾಯ್? ರಾದಿಫ್, ಕಾಫಿಯ, ಮ್ತಿ , ಮ್ಖತ

ಮ್ಯಚ್ೊ 14 ವೆರ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ಚ್ಾ 7:30 ವರಾರ್ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಮುಾಂಬಂಯತ ಿ ಾ ಚತರ ಪತಿ ಶಿವಾಜ ್ಮಿೊನಸ್ ರೈಲವ ೋ ಸಿ ೋಶನ್ಯಲಾಗಾಂ ಪ್ಾಂಯ್

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಧಿಕಾರಿಾಂನಿ ಸಾಾಂಗಾಯ ಾ ನುಸಾರ್ ಹಾ ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ರ್ ಸದ್ಯಾಂನಿೋತ್ 10,000 ವಯ್ರ ಲೊೋಕ್ ಆಶಾರ್ಪ್ಶಾರ್ ಜಾ‍್ ಾಂಚ್ ಆಸಿ . ಹೊ 50 ಮಿೋ್ರಾಾಂರ್ಚ ಸಾಾಂಖೊ ೧೯೮೦ ಇಸವ ಾಂತ್ ಬೃಹನ್ಮುಾಂಬಯ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಪೊೊರೇಶನ್ಯನ್ ಬಾಂದ್ಲೊಿ ಆನಿ ಆಯ್ಿ ವಾರ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ತಪ್ಸಣ ವೆಳ್ತರ್ ತಾಕಾ ಪ್ಸ್ ಮ್ಾ ಣ್ ವ್ಲಾಂಚ್ಲೊಿ . ಕ್ತೋಣ್ ಮ್ಾ ಣಾಿ ತ್ ಹೊ ಸಾಾಂಖೊ ಆಯ್ಿ ವಾರ್ ಪ್ಸ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ಇನ್ಸ್ಪ್ಕಿ ರಾಾಂಚರ್ ದ್ಯವೊ ಮ್ಯಾಂಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್. ಏಕ್ತಿ ಪಿಸಾಾಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಕಾರಣ ಸಂಜು ವಮ್ಯೊ ಿೋವ್ಲರ್ ಮ್ಾ ಣಾ ಹೊ ಸಾಾಂಖೊ ಕ್ತಸೂ ಾಂಕ್ ತಾಾ ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ವಯಿ ಾ ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಯ ಲೊೋಕ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಲೊೋಕಾಕ್ ದಸಾೊಲಾಗ್ಲಿ . ಹಕಾ ಹಿಮ್ಯಲಯನ್ ಸಾಾಂಖೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಪಯತ ಲ. ಹಾ ಚ್ ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ರ್ 26/11 ಆಕಂತ್ವಾದಿ ಅಜಾ ಲ್ ಕಸಬನ್ ಫಟೊ ಕಾರ್ಡಲಿಿ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾಲಾಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಥೊಡಿಾಂ ಹಕಾ ಕಸಬ್ಸ ಸಾಾಂಖೊ ಮ್ಾ ಣ್ ವೊಲಾಯತ ಲಿಾಂ ಖಂಯ್.

ವಾಟ್ಟರ್ಚ ಸಾಾಂಖೊ ಕ್ತಸುೂ ನ್ 6 ಜಣಾಾಂಚ ಜೋ‍ ಗ್ಲ ಆನಿ ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ 31 ಜಣಾಾಂ ಘಯ್ಲಿಾಂ. ಸರ್ಲಿಿ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್: ಅಪೂವೊ ಪರ ಭು (35), ರಂಜನ ತಂಬೆ (40), ಭ್ಕಿತ ಶಿಾಂದೆ (40), ಝಹಿೋದ್ ಸಿರಾಜ್ ಖ್ಯನ್ (32), ತಪೇಾಂದ್ರ ಸಿಾಂಘ್ (35) ಆನಿ ಮೊೋಹನ್ ಕಯಾಂಗ್ಳಡಿ (58). ಅಪೂವೊ ಆನಿ ಭ್ಕಿತ ಲಾಗ್ ಲಾಾ ಗ್ಲೋಕುಲ್ದ್ಯಸ್ ತಜ್ಪ್ಲ್ ಆಸಪ ತರ ಾಂತಿಿ ಾಂ ನಸಾೊಾಂ. ಮ್ರಣ್ ಪ್‍ಲಾಿ ಾ ಾಂರ್ಚ್ಾ ೬ ಕುಟ್ಾ ಾಂಕ್ ಏಏಕಾಿ ಾ ಕ್ 5 ಲಾಖ್ಯ ಪರಿಹರ್ ದ್ನ್ ಆನಿ ಘಯ್ಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ರ. 50,000 ಮುಖ್ಲ್ಮಂತಿರ ರ್ದವೇಾಂದ್ರ ಫರ್ಡ್ ವ್ಲಸ್ ಜಾಹಿೋರ್ ಕೆಲ.

ಹಾ ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ರ್ಚ್ಾ 2017 ಇಸವ ಾಂತ್ ಎಲಿ್ ನ್ಸಿ ೋನ್ ಆನಿ ಪರೆಲ್ ಸಿ ೋಶನ್ಯ ಮ್ಧಿ ಸಾಾಂಖೊ ಮೊಡ್ಲನ್ 22 ಲೊೋಕ್ ಮೆಲೊಿ ಆನಿ 35 ಘಯ್ಲಿ . ಹಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಮುಾಂಬಂಯತ ಿ ಾ ಸ‍ೊ 296 ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಾಂಚಾಂ ತಪ್ಸಣ್ ಚಲಯ್ಸಲಿ ಾಂ ಆನಿ ಹಾ ಾಂ ಪಯ್ಸಕ 18 ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಾಂಕ್ ದರಸಿತ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ನಲಿ ಾಂ ಪುಣ್ ಹೊ ಹಿಮ್ಯಲಯನ್ ಸಾಾಂಖೊ ತಾಾ ಪಟ್ಟಿ ರ್ ನ್ಯಸಿ . ಬೃಹನ್ಮುಾಂಬಯ್ ಮುನಿಿ ಪಲ್ ಕಾಪೊೊರೇಶನ್ಯನ್ ಹಾ ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಚಿ ತಪ್ಸಿಣ ಕನ್ೊ ಪ್ಸ್ ಮ್ಾ ಳ್ತೂ ಾ ಕಾಯೊಕಾರಿ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಎ.ಆರ್. ಪ್ಿೋಲ್ ಹಕಾ ತಸಮ್ 2013-14 ಇಸವ ಾಂತ್ ಹಾ ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಚಾಂ ರಿಪೇರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ಸಹ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಎಸ್.ಎಫ್. ಕಾಕುಳ್ಿ ಹಕಾ ಕಾಮ್ಯಾಂತಿ ಾಂ ತಾತಾಕ ಲಾಕ್ ರದ್್ ಕೆಲಾಾಂ ಆನಿ ಸಂಪೂಣ್ೊ ತನಿಿ ಜಾತಲಿ ಮ್ಾ ಳ್ತಾಂ. ----------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಝೆ ಸುಗಮಾ ಮಹಳ್ವ ಒಕ್ಕ್ ಟ್ಯಚೆೆಂ ಉದಾಾ ಟನ್ ಆನಿ ಅೆಂತ್ರಾ್ಷ್ಟಿ ್ ೋಯ್ ಮಹಳ್ವ ದನಾಚರಣ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 11 ವೆರ್ ಉಡಪಿ ದಿಯ್ಸಜರ್ಚ ಬಿಸ್ಪ ರ್ಡ| ಜೆರಾಲ್ಡ ಐಸಾಕ್ ಲೊೋಬೊನ್ ಅಾಂತ ರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ ಆಪೊಿ ಸಂರ್ದಶ್ವ್ ದಿಲೊ. "ಸಿತ ಾೋಯಾಂನಿ ಸಮ್ಯಜಕ್ ರಿೋತಿನ್. ಆಥಿೊಕ್ ರಿೋತಿನ್, ಭೌತಿಕ್ ರಿೋತಿನ್. ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಜಾಾಂ‍ ರಾಜಕಿೋಯಕ್ ಅಸಾಂ ಸ‍ೊ ಕೆಿ ೋತಾರ ಾಂನಿ ಸಕತ್ ದ್ಯಖ‍್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಚಾಂ ಉತಿತ ಮ್ ಸಾಾ ನ್ ದ್ಯಖಯಿ ಾ ರ್ ತಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ನಿೋಜ್ ಜಾ‍್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಚಾಂ ಸಬಲಿೋಕರಣ್. ಅಸಲಿ ಬದ್ಯಿ ವಣ್ ಹರ್ಡಯ ಾ ಮ್ತ ಸವ ಸಹಯ್ ಪಂಗರ್ಡಾಂಚಾಂ ಮ್ಹತ್ವ ಮುಖ್ಯಾ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಗಾರ ಮ್ಯಾಂಚಾಂ ಉದ್ಯ್ ರ್ಚ್ ರ್ದಶಾಚಾಂ ಉದ್ಯ್ ರ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಾ ಳ್ತೂ ಾ ಗಾಾಂಧಿೋಜಚಾಂ ಸವ ಪ್ಣ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂನಿ ಸವ ಸಹಯ್ ಪಂಗಾಡ ಾಂ ಥಾ‍್ ಕಾಯೊರೂಪ್ಕ್ ಹಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್" ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ .

ತೊ ಉಡಪಿ ಮ್ಥುರ ಕಲಾಭ್ವನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ಜಲಾಿ ಮ್ಟ್ಿ ಚಾ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಚ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಾ ೊ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಉಡಪಿ ಜಲಾಿ ಮ್ಟ್ಿ ರ್ಚ್ಾ ಸುಗಮ್ಾ ಮ್ಹಿಳ್ತ ಒಕೂಕ ಟ್ಕ್ ಕಳ್ಿ ಾಂತ್ ತಾಾಂದಳ್ ಭ್ರನ್ ಮ್ಯರ್ಡರ್ಚ್ಾ ರೂಕಾಚಾಂ ಫುಲ್ ಫುಲ‍್ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ . ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ, ’ಸವ ಸಹಯ್ ಪಂಗರ್ಡ ಜಾಾಂ‍, ತಾಲ್ಲಕ್ ಒಕೂಕ ಟ್ ಜಾಾಂ‍ ವ ಜಲಾಿ ಒಕೂಕ ಟ್ ಜಾಾಂ‍ ಹರ್ಚ ಉದೆ್ ೋಶ್ವ್ ದಬೊ ಾಂಪಣ್ ನಿವಾನ್ೊ, ತಾಾಂತಾಂಯ್ ಹಳಿೂ ಪರ ರ್ದಶಾಾಂನಿ ಪ್ಿಾಂ ಉರ್ಲಾಿ ಾ ವಗಾೊಾಂರ್ಚ್ಾಂಕ್ ಸಬಲಿೋಕರಣ್ ಕಚೊಾಂ, ಗಾರ ಮಿೋಣ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮುಖೇಲಪ ಣಾಚಾಂ ಭಿೋಾಂ ವೊಾಂಪುನ್ ತಾಂ ವಾ ರ್ಡ ಕಚೊಾಂ, ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಹಕಾರಾರ್ಚ ಹತ್ ದಿೋ‍್ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಹಡೆಯ ಾಂ, ಒಟ್ಿ ರೆ ಆನ್ಾ ೋ

ಕಾಿ ಾ ರ್ಚ್ಾ ಜೋವನ್ಯಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕಚಿೊ. ವಾ ಕಿತಚಾಂ ವಾ ಕಿತ ತ್ವ ಫುಲ‍್ ತಾಾಂಚಾಂ ಜೋವನ್ ಪರ ಕಾಶಿತ್ ಕಚೊಾಂ" ಮ್ಾ ಣ್ ಕಳಯಿ ಗ್ಲಿ . ಉಡಪಿ ಜಲಾಿ ಮ್ಟ್ಿ ಚಿ ನಿರ್ದೊಶಕಿ ಭ್| ಜಾನ್ಟ್ ಫೆನ್ಯೊಾಂಡಿಸ್ ಪರ ಸಾತ ವಣ್ ಉಲಯಿ ಗಿ . ಉಡಪಿ ವಲಯ್ ಪರ ಧ್ಯನ್ ಫಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಾಂಡ್ಲೋನ್ಯಿ ನ್ ಆಶಿೋವೊಚನ್ ಕೆಲಾಂ. ಉಪನಿರ್ದೊಶಕಿ ಮ್ಹಿಳ್ತ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ೊಾಂರ್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ ಇಲಾಖೊ, ಉಡಪಿ ಜಲೊಿ ಗ್ರ ೋಸಿ ಗ್ಲನ್ಯಿ ಲಿವ ಸ್ ಹಿಣಾಂ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಚಾಂ ಮ್ಹತ್ವ ಕಳ‍್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂನಿ ಆಪ್ಿ ಾಂ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಹಕಾಕ ಾಂ ಆಯ್ಸಿ ವಾರ್ಚ್ ಆಪಿಿ ಾಂ ಕರನ್, ಸಿತ ಾೋಯಾಂರ್ಚ್ಾ ಹರ್ ಕೆಿ ೋತಾರ ಾಂನಿ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿಕಿೋ ಅಭಿವೃದಿ್ ಸಬಲಿೋಕರಣ್ ಜಾಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್" ಮ್ಾ ಣಾಲೊ. ಭ್| ಜೋಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ರಾಜ್ಾ ಸಂಯೊೋಜಕಿ ಮ್ಹಿಳ್ತ ಸಬಲಿೋಕರನ್ ಯೊೋಜನ್ ’ಕ್ತರ ೋಸ್’ ಬೆಾಂಗಳೂರ ಹಿಣಾಂ, "ಸಿತ ಾೋಯೊ ಜಲಾಿ ಮ್ಟ್ಿ ರ್ಚ ಒಕೂಕ ಟ್ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಸಮ್ಯಧ್ಯನ್ ಘೆ‍್ ವೊಗ್ಾಂ ರಾವೊಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನ್ಯ. ಆನಿಕಿೋ ರಾಜ್ಾ ಮ್ಟ್ಿ ರ್ಚ್ಾ ಒಕೂಕ ಟ್ಚಾಂ ರಚನ್ ಜಾಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್, ಅಸಾಂ ಥೊರ್ಡಾ ಕಡೆನ್ ಆತಾ ಆಸಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಮ್ಹಿಳ್ತ ಸವ ಸಹಯ್ ಬಾ ಾಂಕ್ ಸಾಾ ಪನ್ ಕರ್ಚ್ಾ ೊಾಂತ್ ಶರ ಮ್ ಘೆಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್" ಮ್ಾ ಣಾಲಿ. ಅನುಪಮ್ಯ ಮ್ಹಿಳ್ತ ಮ್ಹಿನ್ಯಾ ಳ್ತಚಿ ಪರ ಧ್ಯನ್ ಸಂಪ್ದ್ಕಿ ಶಹನ್ಯಜ್ ಎಮ್. ಮ್ಾ ಣಾಲಿ, "ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಂಪೂಣ್ೊ ನ್ಯಾ ಯ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ನ್ಯ, ಚಡಾಂ ನ್ಾಂಟ್ಟಾಂ ಬಳ್್ಾಂ ಲಾಗಾರ್ಡ ಕಾಡೆಯ ಾಂ, ಖುನಿ, ಅತಾಾ ರ್ಚ್ರ್ ಚಲೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತ್, ಗಾಾಂಧಿೋಜನ್ ಸಾಾಂಗ್ನಲಾಿ ಾ ಪರಿಾಂ, ಅಾಂಧ್ಯಕ ರ್ ರಾತಿಾಂ ಏಕ್ ಸಿತ ಾೋ ಸುರಕಿಿ ತ್ ಜಾ‍್ ಘರಾ ಪ್ಾಂವ್ಲಯ ಪರಿಸಿಾ ತಿ ಆಯಿ ಾ ರ್ ಮ್ಯತ್ರ ನಿೋಜ್ ಜಾ‍್ ಸಬಲಿೋಕರಣ್ ಜಾತಲಾಂ." ಹಾ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಉಡಪಿ ಜಲಾಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಿತ ಾೋ ಸಂಘ್ನ್ಯಚಿ ಮ್ಯಜ ಅಧ್ಾ ಕಿಿ ಣ್, ಲಿೋನ್ಯ ರೋಚ್, ಬರ ಹಾ ವರ್, ವೈಲಟ್ ಕಾಾ ಸತ ಲಿನೊ ಪ್ಾಂಬ್ರರ್, ಜೆನಿಫರ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬರ ಹಾ ವರ್, ಸಿಾ ತಾ ರೇಾಂಜರ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಬು ರ್ಧಬಿೆಂತ್ರ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ಸಸ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕಮ್ಯಾ ನಿಟ್ಕಚೆೆಂ ಕುಟ್ಯಮ ಫೆರ್ಸ ಯ

ಗ್ಲಾಾ ಹಫಾತ ಾ ಾಂತ್ ಅಬು ಧ್ಯಬಿಾಂತಾಿ ಾ ಸಾಂಟ್ ಜೊೋಸಫ್ಿ ಕ್ತಾಂಕಣ ಕಮೂಾ ನಿಿನ್ ಯಸ್ ಪ್ಕ್ೊ ಗೇಟ್ ನೊೋತಾೊಾಂತ್ ಆಪ್ಿ ಾಂ ವಾಷ್ಟೊಕ್ ಕುಟ್ಾ ಫೆಸ್ತ ಗದ್ಯಾ ಳ್ತಯನ್ ಚಲಯ್ಿ ಾಂ. 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕಾಳಿಾಂ 10:00 ವರಾರ್ ನ್ಯಸಿ ಆಸಿ . ಫಾ| ರಡಿ ನ್ ಗ್ಲೋಸಾನ್ - ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಉಲವ್ಲಪ ಸಮ್ಯರ್ಹ ಅಬು ಧ್ಯಬಿ ಹರ್ಚ ಆತಿಾ ಕ್ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್, ಮ್ಯಗ್ಣ ಾಂ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಸುವಾೊತ್ ಕೆಲಿ. ಸಂಯೊೋಜಕ್

ಲಾಾ ನಿಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲಾಂ ತಸಾಂ ರೂಲಿ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಿ ಾ . ಹಜರ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ಸವಾೊಾಂಕ್ ತಾಣಾಂ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಕ್ ರ್ದ‍ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ.

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ ಫೆಸಾತ ಕ್ 350 ಲೊೋಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿ ಆನಿ ಹಾಂಚ 8 ವಾಾಂಟ್ಟ ಕೆಲ. ಸಭಾರ್ ಥರಾಾಂಚ ಖ್ಳ್ ಜಾತಚ್ ದೊನ್ಯ್ ರಾಾಂ 1:30 ವರಾರ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರಿ ಜೆವಾಣ್ ಆಸಿ ಾಂಕ್ ದಕಾರ ಮ್ಯಸ್ ಆನಿ ಸನ್ಯ್ ಾಂ ಆಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಸವಾೊಾಂರ್ಚ್ಾ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ದಿಸಿ ಾಂ. ರನಿ ಆನಿ ತಾರ್ಚ್ಾ ಪಂಗಾಡ ನ್ ಜೆವಾಣ ವೆಳಿಾಂ ಸಂಗೋತಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿಕಿೋ ರಚಿಕ್ ಕೆಲಾಂ. ರ್ಡಾಂಕ್ ಖುಶ್ವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಿ . ಹಯ್ೊಕಾ ಪಂಗಾಡ ಥಾ‍್ 5 ಮಿನುಟ್ಾಂಚ ಹಸ್ಾ ನ್ಯಟುಕ ಳ್ ಆಸಿ . ಸಾಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ರ್ಚ್ಯ್ ಬರಾಬರ್ ಜಕೆಿ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ಇನ್ಯಮ್ಯಾಂ ವಾಾಂಿಿ ಾಂ. ----------------------------------------------------

18 ಯಜಕಾೆಂಚೊ ರ್ಧಮಿ್ಕ್ ನಾಟಕ್ - ’ವಿೆಂಚವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಯಚಿ’

ಭಾರಿಚ್ ಅಧಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಆಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾಾಂನಿ ಯಜಕಾಾಂನಿ ದ್ಯಖೊಿ ರಚ್ಲಾಿ ಾ ’ವ್ಲಾಂಚ‍ಣ ಕ್ತಣಾಚಿ’ ನ್ಯ್ಕ್ ಪಳ್ಲಾಂ. ಹಾ ನ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ದಿಯ್ಸಜರ್ಚ್ಾ 18 ಯಜಕಾಾಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆತ್ಲೊಿ . ಹೆಾಂ ನ್ಯ್ಕ್ ಪ್ದ್ಯವ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದ್ಯನ್ಯರ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 10 ವೆರ್ ಪರ ದ್ಶಿೊತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹೆಾಂ ನ್ಯ್ಕ್ ಜಾವಾ್ ಸಿ ಾಂ ಜೆಜುಕ್ ಮ್ಣಾೊಚಾಂ ಫಮ್ಯೊಣ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಅಟ್ಿ ಾಂಗ್ನ ರ್ಚೋರ್ ಬರಬಬ ಸಾಕ್ ಜೈಲಾ ಥಾ‍್ ಸುಟ್ಕ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ. ನ್ಯ್ಕಾಾಂತ್ ತತಾವ ಾಂ ಆನಿ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ ಭ್ಸುೊನ್ ಆಸಿ ಾಂ. ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಆನಿ ಬೆಳತ ಾಂಗಡಿ ಡಿೋನರಿರ್ಚ್ಾ 18 ಯಜಕಾಾಂನಿ ಹಾಂತಾಂ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾ‍್ ಪ್ತ್ರ ಘೆತ್ಲೊಿ .

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೆಾಂ ನ್ಯ್ಕ್ ಬರಯ್ಸಲಿ ಾಂ ಫಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಸರಾವೊ, ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್, ಪ್ದ್ಯವ ಕಾಲೇಜ್ ಆನಿ ದಿಗಾ ಶೊನ್ ದಿಲಿ ಾಂ ಕಿರ ಸಿಿ ನಿೋನ್ಯಸಂ. ಕಾಿ ನಿವ ನ್ ಫೆನ್ಯೊಾಂಡಿಸ್ ಆಸಿ ಸಹ ದಿಗಾ ಶೊಕ್ ಜಾ‍್ . 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಯಣ ರ್ ಫಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಸರಾೊವೊನ್ ನ್ಯ್ಕಾ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ವ್ಲವರ್ ದಿಲೊ. ನ್ಯ್ಕಾಕ್ ಮ್ಯಾಂರ್ಡ ಸಭಾಣ್ ಗ್ಳಕಾೊರ್ ಎರಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೊೋಯ್ಿ ಹಜರ್ ಆಸಿಿ ಾಂ.

ಮ್ಯಜ ಎಮೆಾ ಲಾ ಜೆ. ಆರ್. ಲೊೋಬೊನ್ "ಫಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಏಕ್ ಹುಷಾರ್ ನ್ಯ್ಕ್ ಬರಯಣ ರ್. ಹಾಂವೆ ತಾಚ ಸಭಾರ್ ನ್ಯ್ಕ್ ಪಳ್ಲಾಾ ತ್ ಆಸನ್ ಮೌಲಾಾ ಾಂ ಜಾಂ ಹಯ್ೊಕಾಿ ಾ ಕ್ ಗಜೆೊಚಿಾಂ ಆಸಾತ್. ಭಾರಿಚ್ ತಾಲಾಂತವ ಾಂತ್ ಆನಿ ವ್ಲಶೇಷ್ ಯಜಕಾಾಂಕ್ ಪಳ್ಾಂ‍ಕ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮೆಳನ್ ಹೆಾಂ ನ್ಯ್ಕ್ ಪರ ದ್ಶೊನ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕ್. ಹಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ನೈತಿಕ್ ಶಿಕ‍ಣ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಸಮ್ಯಜಾಾಂತ್ ಚಡ್ಲಾಂದಿ. ಹಾಂ‍ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆನಿ ತಾಾಂರ್ಚ್ಾ ತಾಾಂತಿರ ಕ್ ಪಂಗಾಡ ಕ್ ಉಲಾಿ ಸಿತಾಾಂ. ಹಾಂ‍ ಭ್ವೊಸಾತ ಾಂ ಕಿೋ ಹೆಾಂ ನ್ಯ್ಕ್ ನ್ಯ್ಕ್ ರಂಗಾಾಂತ್ ನವ್ಲ ಕಾರ ಾಂತ್ ಹಡೆಿ ಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್" ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ.

ಬೆಳತ ಾಂಗಡಿರ್ಚ ವ್ಲಕಾರ್ ಫರೇನ್ ಫಾ| ಬೊನ ವೆಾಂಚರ್ ನಜರೆತಾನ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ

ಹಾ ನ್ಯ್ಕಾಚಿಾಂ ಇತರ್ ಪರ ದ್ಶೊನ್ಯಾಂ ಹಾ ಪರಿಾಂ ಆಸಾತ್. ಸ‍ೊ ಪರ ದ್ಶೊನ್ಯಾಂ ಸಾಾಂಜೆರ್ಚ್ಾ 6:30 ವರಾರ್ ಸುವಾೊತಲಿಾಂ: ಆಯತ ರ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 17 ಮ್ಡಂತಾಾ ರ್ ಇಗಜೆೊ ಮೈದ್ಯನ್ ಆಯತ ರ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 24 ಅಮೆಾ ಾಂಬಳ್ ಇಗಜೆೊ ಮೈದ್ಯನ್ ಆಯತ ರ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 31 ಮೌಾಂಟ್ ರೋಸರಿ ಇಗಜ್ೊ ಕಲಾಾ ಣುಪ ರ್ ಆಯತ ರ್ ಎಪಿರ ಲ್ 7 ಬೆಳತ ಾಂಗಡಿ ಇಗಜೆೊ ಮೈದ್ಯನ್ ಆಯತ ರ್ ಎಪಿರ ಲ್ 14 ಪುತತ ರ್ ಇಗಜೆೊ ಮೈದ್ಯನ್ ----------------------------------------------------

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


34 ವಸ್್ೆಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಣ್ಯ್ಧೋನ್

ಅತಾಾ ಚ್ಯರ್ ಅಪ್ಕ್ ಧ ಬಿರ್ಸಪ ಫ್ತ್್ ೆಂಕೊ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಝೆ ಾ ಭಯ್ಣ್ ಕ್ ಕೊೆಂವ್ೆಂತಾ ಭಾಯ್್ ?

ಬೆಳ್ತೂ ರಿ ದಿಯ್ಸಜರ್ಚ ರಾಯ್ಚಯ ರ್ ಜೆವಳ್ಾರೆರ್ಚ್ಾ ಸಾಂಟ್ ಫಾರ ನಿಿ ಸ್ ಆಸಿಿ ಸಿ ಇಗಜೆೊರ್ಚ ಫಕತ್ 34 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ಚ ವ್ಲಗಾರ್ ಫಾ| ಎ. ಪ್‍ಿ , ಮ್ಯಚ್ೊ 11 ವೆರ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ಅವಘ ರ್ಡ ಲಾಗ್ಲನ್ ರ್ದವಾಧಿೋನ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಜಲಾಾ ಲೊಿ ಎಪಿರ ಲ್ 26, 1984 ಇಸವ ಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಯಜಕಿೋಯ್ ದಿೋಕಾಿ ಮೆಳ್ಲಿಿ ಮೇ 28, 2012 ಇಸವ ಾಂತ್. ಭಾರಿಚ್ ಸಾದೊ, ಮೊಗಾಳಿ ಫಾ| ಪ್‍ಿ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಮೊಗಾರ್ಚ. ಬೆಳ್ತೂ ರಿ ದಿಯ್ಸಜಕ್ ಆನಿ ತಾರ್ಚ್ಾ ಫಿಗೊಜಾಾ ರಾಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಮ್ರಣ್ ಆಯೊಕ ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಾಂ. ತಾಣಾಂ ಫಿಗೊಜೆಾಂತಾಿ ಾ ದಬೂ ಾ ಭುಗಾಾ ೊಾಂಕ್ ಏಕ್ ಇಾಂಗಿ ಷ್ ಮ್ಯಧ್ಾ ಮ್ ಶಾಲ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ಆನಿ ಇಗಜೆೊಚ ಕಾಮ್ ಏಕಾ ವಸಾೊ ಥಾ‍್ ಸುವಾೊತಿಲಿ ಾಂ ತಾಂ ಅಾಂತಿಮ್ ಮೆಟ್ರ್ ಆಸಿ ಾಂ. ಪುಣ್ ಬವಾಡ ಾ ಕ್ ಹೆಾಂ ಸ‍ೊ ಪಳ್ಾಂವೆಯ ಾಂ ನಶಿೋಬ್ಸ ನ್ಯ ಜಾಲಾಂ. ******

ಫಾರ ನಿಿ ಸಕ ನ್ ಕಾಿ ರಿಸ್ಿ ಮೇಳ್ತರ್ಚ್ಾ ಭ್| ಕಲಪುರಾಕ್ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾಾಂತಿ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ಘಲ್ಕಾಂಕ್ ತಿಕಾ ನೊೋಿೋಸ್ ದಿಲಾಾಂ. ಜಲಂದ್ರ್ ಬಿಸ್ಪ ಫಾರ ಾಂಕ್ತ ಮುಲಕಕ ಲ್ ಜೊ ಅತಾಾ ರ್ಚ್ರ್ ಅಪ್ರ ಧ್ಯಕ್ ವಳಗ್ನ ಜಾಲೊಿ ಆನಿ ಜೈಲಾಕ್ ಗ್ಲೊಿ ಹಚಾ ವ್ಲರೋಧ್ ನಿೋತ್ ವ್ಲರ್ಚ್ನ್ೊ ಹೆರ್ ಭ್ಯ್ಸಣ ಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮುಷ್ಕ ರ್ ಕೆಲಿ ಾಂ. ಹಿಕಾ ಆತಾಾಂ ತಿರ್ಚ್ಾ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾನ್ ತಿಕಾ ಕಿತಾಾ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾ ಥಾ‍್ ಭಾಯ್ರ ಘಲ್ಕಾಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಾ ಣ್ ವ್ಲರ್ಚ್ನ್ೊ,

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್ಣ ಾಂ ಜಾಾಂ‍ ರೆಲಿಜಯೊಸ್ ಮೇಳ್ತಚಾಂ ವ ಇಗಜ್ೊಮ್ಯತಚಾಂ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಉಲಿ ಾಂಘನ್ ಕರಾಂಕ್ ನ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್. "ಹಾಂವೆ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಸಭಾರ್ ಪತಾರ ಾಂ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಹಾಂವೆ ಕಿತಾಂಚ್ ವಾಯ್ಿ ಕರಾಂಕ್ ನ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾಿ ಾಂ. ಹಾಂತಾಂ ಮ್ಹ ಅಪ್ರ ಧ್ ಮ್ಾ ಳ್ತ, ಹಾಂವೆ ಕಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಿ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್. ಹೆಾಂ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಿ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಮ್ಹಿನ್ ರಾಕ್ತನ್ ರಾವಾಿ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ಹಕಾ ಕಬಿ ತ್ ವ್ಲರ್ಚ್ಲಿೊ ತರಿೋ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾನ್ ಮ್ಯಾ ಕಾ ದಿಲಿನ್ಯ. ಅಸಾಂ ಕಿತಾಾ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಕೆಲಾಾಂ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಭ್ಯ್ಸಣ ಕಾರ್ ಘೆ‍್ ಆಸಾತ ನ್ಯ?" ತಿಚಾಂ ವಾಜಬ ಸವಾಲ್.

ಹಾ ಪತಾರ ಕ್ ಎಪಿರ ಲ್ 16 ಭಿತರ್ ಜವಾಬ್ಸ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಶೋಕ್ತೋಸ್ ನೊೋಿೋಸ್ ಧ್ಯರ್ಡಿ ಾಂ. ಭ್| ಲ್ಲಸಿಕ್ ಇಗಜ್ೊಮ್ಯತ ಥಾ‍್ ಭಾರಿಚ್ ಉಪದ್ರ ಆಯ್ಿ ವಾರ್ ಆಯಿ ಾ ತ್. ಭ್| ಲ್ಲಸಿ ಮ್ಾ ಣಾಿ ಕಿೋ, ಹಾಂವೆಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ಅಪ್ರ ಧ್ ಕರಾಂಕ್ ನ್ಯ ಆನಿ ಹಾಂ‍ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತ್ ಸಡಾಂಕ್ ತಯರ್ ನ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್. ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾನ್ ಭ್| ಲ್ಲಸಿ ವ್ಲರೋಧ್ 7 ಅಪ್ರ ಧ್ ದ್ಯಖಯಿ ಾ ತ್ ಆನಿ 18 ಪ್ನ್ಯಾಂಚಾಂ ಶೋಕ್ತೋಸ್ ನೊೋಿೋಸ್ ದಿಲಾಾಂ. ಭ್| ಲ್ಲಸಿ ಇಗಜ್ೊಮ್ಯತರ್ಚ್ಾ ತಸಾಂಚ್ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾರ್ಚ್ಾ ರೆಗಾರ ಾಂ ವ್ಲರೋಧ್ ಗ್ಲಾಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಾಂಗಾಿ ಾಂ - ಪುಸತ ಕ್, ಲೇಖನ್ಯಾಂ ಪರ ಕಾಶನ್, ಿೋವ್ಲರ್ ಉಲೊಣಾಾ ಪ್ತ್ರ , ಹೆರಾಾಂಕ್ ಸಂದ್ಶೊನ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ, ಆಪೊಿ ಮ್ಹಿನ್ಯಾ ಳ ಸಾಾಂಬಳ್ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾಕ್ ದಿೋನ್ಯಸಾತ ಾಂ ರಾಾಂವೆಯ ಾಂ, ಮೇಳ್ತರ್ಚ್ಾ ಭಾಸಾವಾಣ ಾ ಾಂ ವ್ಲರೋಧ್ ವೆಚಾಂ, ಕಾರ್ ಸಡಾಂಕ್ ಶಿಕೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ ಆಪ್ಣ ಾಂವೆಯ ಾಂ.

ಆಮೊಯ ಪ್ಪ್ ಉಲಯತ ಏಕ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘರ್ಡಿ ದಸರ ಾಂಚ್. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ನ ಸಭಾರ್ ಧ್ಮ್ೊ ಭ್ಯ್ಸಣ ಆಪ್ಿ ಾಂ ತೊೋಾಂರ್ಡ ಧ್ಯಾಂಪುನ್ ವೊಗಾಂಚ್ ಆಸಿಿ ಾಂ. ಫುಡೆಾಂ ಅಸಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಘಡೆಯ ಾಂ ನ್ಯ. ಹಾ ಫುರ್ಡ ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ಭ್ಯ್ಸಣ ಾಂಕ್ ತಿಾಂ ಕ್ತಾಂವೆಾಂತಾಚಿಾಂ ಗ್ಳಲಾಮ್ಯಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಕ್ತೋಣೋ ಚಿಾಂತಾತ ತರ್ ತಾಾಂರ್ಚ ಮೆಾಂದ ಖದ್ಯವ ಳ್ತೂ ತಾಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂ‍ ಜಾಣಾಾಂ ಸಭಾರಾಾಂನಿ ರ್ಚ್ಾ ರ್ ದೊರಾಾ ಮ್ಧ್ಾಂ ತಾಾಂಚಾಂ ಜೋವನ್ ಭ್ಕಿತ ಪಣಾನ್ ಸಾರಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಕಷ್ಿ ಕಾರ್ಡಿ ಾ ತ್ ಆನಿ ಆತಾಾಂಯ್ ಕಾಡನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಚರ್ಡಿ ವಾಾಂ ಕ್ ಕಿತಾಂಚ್ ವಾ ಕಿತ ಸಾವ ತಂತ್ರ ನ್ಯ ತಾಂ ಪಳ್ತಾನ್ಯ ಹಯ್ ಕಟ್, ಕಟ್, ಮ್ಯಾ ಕಾ ಉತಾರ ಾಂಚ್ ಮೆಳ್ತ ನ್ಯಾಂತ್. ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ಸೇವಾ

ಭ| ಲೂಸ್ತ ಕಲ್ಝಪುರ ಅಪ್ಕ್ ರ್ಧೆಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಯ

ಸಂಸ್ಾ ಾ ೆಂಚೊ ಮಹಾ

ಫಾರ ನಿಿ ಸಕ ನ್ ಕಾಿ ರಿಸ್ಿ ಮೇಳ್ತರ್ಚ್ಾ ೧೬ವಾಾ ಕಡಿತ ಲ ಪರ ಕಾರ್ "ಆಮಿಾಂ ಆಮ್ಯಯ ಾ ವಾ ಡಿಲಾಾಂಕ್ ಸದ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಯನ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್ ಹಯ್ೊಕ್ ಸಂಗತ ಾಂನಿ, ಫಕತ್ ತಾಂ ಪ್ತಾಕ್ ಜಾಲಾಾ ರ್. ಏಕಾದ್ ವೇಳ್ತ ವಾ ಡಿಲಾಾಂಕ್ ಮ್ಯನ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ಕಷ್ಿ ಮ್ಯತಾೊತ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ತಾಣಾಂ ತಾಾಂರ್ಚ್ಾ ಸುಪಿೋರಿ ಯರಾಕ್ ತಾಾಂರ್ಚ್ಾ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಆಸಾ ತಾಂ ಕಳವೆಾ ತ್ ಸವಾೊಾಂರ್ಚ್ಾ ಬರಾಾ ಪಣಾಖ್ಯತಿರ್. ಪುಣ್ ಅಾಂತಿಮ್ ಉಲಲ್ಪ ಹೊಾಂದೊನ್ ಆಸಾ ಸುಪಿೋರಿ ಯರಾಚರ್." ಪುಣ್ ಭ್| ಲ್ಲಸಿ ಮ್ಾ ಣಾಲಿ ಕಿೋ

ಸಮ್ಮ ೋಳ್ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್ ಡ, ಉಡಪಿ, ಕಾಸಗ್ಲೋೊರ್ಡ ಜಲಾಿ ಾ ಾಂನಿ ಆಸಾಯ ಾ ಸೇವಾ ಸಂಘ್ನ್ಯಚಾಂ ಏಕ್ ಮ್ಹ ಸಮೆಾ ೋಳನ್ ಕಾವೂರ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ಸಪತ ಗರಿ ಹೊಟ್ಟಲಾಾಂತ್ ಮ್ಯಚ್ೊ ೧೬ ವೆರ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹಡೆಿ ಾಂ. ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ತಾ ಣ್, ಹುಾ ಮ್ಯನಿಿ ್ರ ಸ್ಿ ಸಾಾ ಪಕ್, ಕಾಾಂತಿ ಹರಿೋಶ್ವ್, ಮ್ಯಾ ನೇಜಾಂಗ್ನ ್ರ ಸಿಿ , ಸಪ ಶನ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೂಕ ಲ್, ಪರಪುಪ ಕಾಕೊಳ ಸವ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರ, ಸಮ್ಯಜ್ ಸೇವಕ್ ಅಸಿಫ್, ವ್ಲನ್ಯಯಕ ರಾ‍, ಸೇವಾಧ್ಮ್, ಕನ್ಯಾ ಡಿ, ವ್ಲಶು ಶ್ರಿಿ , ಅಾಂಬಲಪ್ಡಿ ಸರೆ ಜಾ‍್ ಹಜರ್ ಆಸಿ . ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಾ ಪಕ್, ವ್ಲಶವ ಬಿಲಿ ವರ ರ್ಚ್ವಡಿ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಬಸಿ . ಸಮ್ಯಜ್ ಸೇವಕ್ ಕಾಾಂತಿ ಹರಿೋಶ್ವ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಹಾಂ‍ ಏಕಾ ದಬೂ ಾ ಕುಟ್ಾ ಾಂತ್ ಜಲಾಾ ಲೊಿ ಾಂ

ಆನಿ ಕಷಾಿ ಾಂನಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ತಿ ಾಂ. ತಾಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕನ್ೊ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಖ್ಯರಿಲಾಂ. ಮ್ಯಾ ಕಾ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಲಾಾ ಣಪ ಣಾ ಥಾ‍್ ಾಂಚ್ ವ್ಲಶೇಷ್ ಭುಗಾಾ ೊಾಂರ್ಚ ಮೊೋಗ್ನ ಆಸಿ . ಹಾಂ‍ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾ‍್ ಕಾಮ್ ಕತಾೊನ್ಯ ಹಾಂವೆಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಶಿಕ‍್ ತಾಾಂಚಾಂ ಜೋವನ್ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ ಕೆಲಾಂ. ಖಂಚಿೋಯ್ ಸಕಾೊರಿ ಕುಮ್ಕ್ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಮೆಳಿೂ ನ್ಯ. ಪುಣ್ ಸೇವೆರ್ಚ ಸಿಪ ರಿತ್ ಹಾಂವೆಾಂ ಸಮ್ಯಜ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೋ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಳೂ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಫುಡಿಿ ವಾಟ್ ದ್ಯಖಯಿ ಗ್ಲಿ . ತಸಾಂ ಬರಾಾ ಮ್ನ್ಯರ್ಚ್ಾ ವಾ ಕಿತ ಾಂರ್ಚ್ಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಲಶೇಷ್ ಭುಗಾಾ ೊಾಂ ಏಕ್ ಶಾಲ್ ಬಾಂದ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ಯಶ್ವ್ ಜೊಡಿಿ ." ಆಜ್ ಹಾ ಸಮೆಾ ೋಳ್ತ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಹಾಂ‍ ಹೆರ್ ಸಮ್ಯಜ್ ಸೇವಕಾಾಂಕ್ ಮೆಳನ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಅನುಭ್‍ ವಾಾಂಟುಾಂಕ್ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಏಕ್ ಅವಾಕ ಸ್ ಲಾಬೊಿ . ಹಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಮ್ಾ ಜೊ ಸೇವಾ ಮ್ನೊೋಭಾ‍ ಚಡಿೋತ್ ಊಾಂರ್ಚ್ಯ್ಕ್ ಪ್ವತ ಲೊ." ----------------------------------------------------

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಡ ಜಯಂತ ನ್ಯಯಕ್ ಕ್ತಾಂಕಣ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಿೋಠರ್ಚ ಸಂಯೊೋಜಕ್ ಹಣಾಂ ಸರಾಾ ಾಂಕ್ ಸಾವ ಗತ್ ಮ್ಯಗ್ಲಿ . ಕ್ತಾಂಕಣ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಏಕ್ ಗ್ರ ೋಸ್ತ ಭಾಸ್ ವೈವ್ಲಧ್ಾ ತನ್ ಭ್ರ್ಲಿಿ , ಜೆ ವೈವ್ಲಧ್ಾ ತಾ ಖಂರ್ಚ್ಾ ಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಾಂನಿ ಪಳ್ಾಂ‍ಕ ಮೆಳ್ತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ ತಾಣಾಂ.

ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಿಲ್ಝರ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ ಕೊೆಂಕ್ ಸ್ೆಂಸ್ ೃತಿ ಸಪ ರ್ಧ್

ರ್ಡ| ರ್ದವದ್ಯಸ್ ಪೈ ಸಂಯೊೋಜಕ್ ಎಮ್.ಎ. ಕ್ತಾಂಕಣ ವ್ಲಶ್ವ್‍ವ್ಲದ್ಯಾ ಲಯ್ ಸಾಾಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಧ್ನಾ ವಾದ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಯುವ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂನಿ ಯುನಿವಸಿೊಿ ಈವ್ಲ್ ಾಂಗ್ನ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ ಕ್ತಾಂಕಣಾಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಕರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಯುನಿವಸಿೊಿ ಕ್ತಾಂಕಣ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಿೋಠ ಆನಿ ಮಿಲಾಗರ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಣಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮೆಳನ್ ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಸಪ ಧೊ ಮ್ಯಚ್ೊ 16 ವೆರ್ ಮಿಲಾಗರ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹಡ್ಲಿ . ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಫಾ| ಮೈಕಲ್ ಸಾಾಂತಮ್ಯಯರ್, ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್, ಮಿಲಾಗರ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಣಾಂ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂಕ್ ತಾಾಂಚಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್ ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ರೋಯ್ ಕಾಾ ಸತ ಲಿನೊ, ಮ್ಯಜ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಕನ್ಯೊ್ಕ ಕ್ತಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಲ್ ಸರ ಜಾ‍್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಆಯ್ಸಲೊಿ . ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಾ ಾಂಪಸಾಾಂನಿ ಕ್ತಾಂಕಣ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಪರ ಸಾರಾಂಕ್ ಕ್ತಾಂಕಣ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಿೋಠಾನ್ ಕಚೊಾಂ ಕಾಮ್ ತಾಣಾಂ ವ್ಲವರಿಲಾಂ.

ಹಾ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಯುನಿವಸಿೊಿಕ್ ಮೆಳ್ಲಾಿ ಾ 8 ಕಾಲೇಜಾಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆತ್ಲೊಿ . ಸಮ್ಯಪ್ತ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ರ್ಡ| ಜಯವಂತ ನ್ಯಯಕ್ ಆನಿ ಪೊರ | ಅರಣ ಕಾಮ್ತ್, ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಮುಖ್ಲ್ ಸರ ಆಸಿ . ಸಮ್ಯಪ್ತ ಕಾಯೊ ವೆಳ್ತರ್ ಪ್ದ್ಯವ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ೊ ಎಾಂರ್ಡ ಮ್ಯಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ನಂತ್ತರ್, ಮಿಲಾಗರ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಆನಿ ಕಾಾ ನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಂಕಾಾಂ ಪರ ಥಮ್, ದಿವ ತಿೋಯ್ ಆನಿ ತೃತಿೋಯ್ ಇನ್ಯಮ್ಯಾಂ ಲಾಭಿಿ ಾಂ. ಪ್ರ ೋಮ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ಚಲ‍್ ವೆಾ ಲಾಂ. ----------------------------------------------------

ಫ್ತ್| ಮುಲ್ೆ ರ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ರ ಸ್ತಯ ್ ೋಯೆಂಚೊ ದವರ್ಸ ಆಚರಣ್ ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ನಸಿೊಾಂಗ್ನ ಹರ್ಚ ಒಬ್ಸಸ್ಟ್ಟಿರ ಕ್ಿ ಎಾಂರ್ಡ ಗೈನ್ಕಾಲಜಕಲ್ ನಸಿೊಾಂಗ್ನ ವ್ಲಭಾಗ್ನ ಆನಿ ಲಯನ್ಿ ಕಿ ಬ್ಸ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಆನಿ ಶಿರ ೋ ನ್ಯರಾಯಣ ಗ್ಳರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಣಾಂ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಗಾತಾ ಮೆಳನ್ ಅಾಂತರಾೊಷ್ಟಿ ಾೋಯ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂರ್ಚ ದಿವಸ್, "ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಭ್ರಿತ್ ಸಿತ ಾೋ ಸಂತಸಭ ರಿತ್ ಕುಟ್ಮ್’ ಮ್ಯಚ್ೊ 10 ವೆರ್ ಮೇರಿ

ಹಿಲಾಿ ಾಂತಾಿ ಾ ಶಿರ ೋ ನ್ಯರಾಯಣ ಗ್ಳರ ಸೇವಾ ಸಂಘಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಂ್ರ್ ಒಫ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಸಿ ಡಿೋಸ್ ಎಾಂರ್ಡ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್ ಹಚಿ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ರಿೋಟ್ ನೊರನ್ಯಾ ಮ್ಾ ಣಾಲಿ ಕಿೋ, "ಆಜ್ ಸಿತ ಾೋಯೊ ಹೆರಾಾಂರ್ಚ್ಾ ಉಪದ್ಯರ ಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ದ್ಯದ್ಯಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಫಾವೊತೊ ಮ್ಯನ್ ಮೆಳ್ತನ್ಯ. ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಆಮಿಯ ಗ್ಲಮಿಿ ಬಗಾ‍್ ದ್ವಲಾೊಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಸಮ್ಯನ್ ಹಕಾಕ ಾಂ ಮೆಳ್ತನ್ಯಾಂತ್, ಜಾಂ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಹಕಾಕ ನ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ದ್ಯದ್ಯಿ ಾ ಾಂಚಾಂ ಆನಿ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಚಾಂ ಖಂಚ್ಲಾಿ ಾ ಮ್ತಿಚ ಭೇದ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ಮ್ಯನ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್."

ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ರ್ಚ್ಾ ರಿಟೇಬ್ಸಲ್ ಇನ್ಸ್ಿಟ್ಯಾ ಶನ್ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ಫಾ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಕುವೆಲೊಾ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಆಮಿಾಂ ನ್ಯರಾಯಣ್ ಗ್ಳರರ್ಚ ಸಂರ್ದಶ್ವ್ ಪ್ಳುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ದಿೋ‍್ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಮ್ಯನ್ ಕಿತಾಂಚ್ ಭೇದ್ ನ್ಯಸಾತ ನ್ಯ. ಸಿತ ಾೋಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಯನ್ ಹಕಾಕ ಾಂ ಮೆಳಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಸಮ್ಯಜೆಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಯನ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ಆಮಿಾಂ ಧ್ಮ್ಯೊರ್ಥೊ ಭ್ಲಾಯ್ಸಕ ತಪ್ಸಣ್ ಕತಾೊಾಂ‍, ಸವಾೊಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಭ ರಿತ್ ಸಿತ ಾೋಯಾಂರ್ಚ ದಿವಸ್." ಕೃಷ್ಟಕ್ ಫಿಲೊಮಿನ್ಯಕ್ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಯೊೋಜಕ್ ಅಧ್ಾ ಕಿಿ ಣ್ ಪರ ಮಿಳ್ತ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸಂಯೊೋಜಕ್ ಕಾಯೊದ್ಶಿೊ ಫೆರ ಸಿಲಾಿ ಡಿ’ಸಿಲಾವ ನ್ ಧ್ನಾ ವಾದ್ ಅಪಿೊಲ. ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ನಸಿೊಾಂಗ್ನ ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್ ಜಸಿಾಂತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಲಯನ್ಿ ಕಿ ಬ್ಸ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ವ್ಲಜಯ್ ವ್ಲಶುಣ ಮ್ಯಾ , ಶಿರ ೋ ನ್ಯರಾಯಣ ಗ್ಳರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಗಣಶ್ವ್ ಎ. ಬಂಗೇರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಜರ್ ಆಸಿ . ----------------------------------------------------

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ಳಪು್ರಾೆಂತ್ರ ’ಚ್ಯಲ್ಸ ್ ನಾಯ್ಿ ’ ಸಂಗೋತ್ರ ಫೆರ್ಸ ಯ

ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಪೊಾಂಪೈ ಇಗಜ್ೊ ಗ್ಳಪುೊರ್ ಹಣಾಂ ಆಯ್ಿ ವಾರ್ ’ರ್ಚ್ಲ್ಿ ೊ ನ್ಯಯ್ಿ ’ ಕ್ತಾಂಕಿಣ ಸಂಗೋತ್ ಫೆಸ್ತ ಪರ ದ್ಶಿೊಲ. ಫಿಗೊಜ್ ಲೊೋಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಜಾರ್ ಫಿಗೊಜಾಾಂರ್ಚ ಲೊೋಕ್ ಹೆಾಂ ಪಳ್ಾಂ‍ಕ ಹರಿಾಂನಿ ಆಯೊಿ . ಫಿಗೊಜಾಾ ರ್ ರ್ಚ್ಲ್ಿ ೊ ಡಿ’ಕುನ್ಯಾ ಜೊ ಮುಾಂಬಂಯ್ತ ಜಯ್‍್ ಆಸಿ , ಜಾಕಾ ಫಾ| ಜೆ.ಎಸ್.ಿ. ರಡಿರ ಗಸಾನ್ ಸಂಗೋತಾಾಂತ್ ತಭೆೊತ್ ಕೆಲೊಿ ಜೆನ್ಯ್ ಾಂ ತೊ ಗ್ಳಪುೊರ್ ಫಿಗೊಜೆರ್ಚ ವ್ಲಗಾರ್ ಜಾವಾ್ ಸಿ . ರ್ಚ್ಲ್ಿ ೊ ತರಣ್ ಆಸಾತ ಾಂ ತಾಣಾಂ ಫಿಗೊಜೆಾಂತ್ ಕ್ತೋಯರ್ ಪಂಗರ್ಡ ಆಸಾ ಕರನ್ ತೊ ತಾರ್ಚ ಪಯೊಿ ಕ್ತೋಯರ್ ಮೆಸಿತ ಾ 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾ‍್ ವಾ‍ರ ದಿೋಲಾಗ್ಲಿ . ತಾಣಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಗೋತಾಾಂ ಸವ ಾಂತ್ ಘರ್ಡಲಿಿ ಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೋತ್ ದಿಲಿ ಾಂ. ತಸಾಂಚ್ ತಾಣಾಂ ಮ್ಯಾಂಚಿಯ್ರಿೋ ಸಭಾರ್ ಪದ್ಯಾಂ ಘರ್ಡ್ ತಾಳ್/ಸಂಗೋತ್ ದಿಲಿ ಾಂ. ಹಾ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಫಾ| ತಜ ಥೊೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ಭ್| ಝಾನಿಿ ೨೦೧೯ ಸಂರ್ದಶ ಪರ ಶಸತ ಾ ಮೆಳ್ಲಿಿ ಾಂ ಹಾಂಕಾಾಂ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ರ್ಚ್ಲ್ಿ ೊ ಡಿ’ಕುನ್ಯಾ ಕಿೋ ತಾಣಾಂ ಸಂಗೋತಾಕ್ ದಿಲಾಿ ಾ ರ್ದಣಾ ಕ್ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ. ರ್ಚ್ಲ್ಿ ೊ ನ್ಯಯಿ ಾಂತ್, ಮ್ಾ ಜೊ ತಾಳ ಗಾಯತ ಲೊ ಹಾಂತಾಂ ಜಕ್ಲಿಿ ಾಂ ಆಟ್ ಉದೆ‍್ ಯ್ಾಂವಾಯ ಾ ಗಾವಾಪ ಾ ಾಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆತೊಿ . ಐವನ್ ಸಿಕೆವ ೋರಾ ಆನಿ ಡೆನಿಸ್ ಗ್ಲನ್ಯಿ ಲಿವ ಸ್ ಸರೆ ಗಾವ್ಲಪ ಆಸಿ . ಕ್ತಾಂಕೆಣ ಚ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸಂಗೋತಾಾ ರ್ ಪಪಪ ನ್ ಆನಿ ಜೊಸಿವ ನ್ ಹಣಾಂ ಹಾ ನ್ಯಯಿ ಕ್ ಸಂಗೋತ್ ದಿಲಿ ಾಂ. ತಸಾಂಚ್ ಆನ್ಾ ೋಕ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ಚೊ ಖ್ಯಾ ತ್ ಧ್ವ ನಿವಧ್ೊಕಿಸ್ತ ಆನಿ ಮ್ಯಾಂಚಿ ಲೈಟ್ ಸಭ್ಯಣ ರ್ ಕಿರ ಸ್ ಇಲಕ್ತಿ ಾೋನಿಕ್ಿ ಆಸಿ . ಆರೋಮ್ಯ, ರೋಯಿ ಿ ನ್ ಆನಿ ಜೋವನ್ ಹಾಂಚಿ ಕುಸಾಳ್ತಾಂ ದಖಂವ್ಲಯ ಾಂ ಫಕಣಾಾಂ, ಆನಿ ನ್ಯಚ್ ರಶಿಾ , ಜೆನೇವ್ಲಯ ಆನಿ ಮೆಲಿೋಶಾ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ಖುಶ್ವ್ ಕರಿಲಾಗಿ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಿಸ್ ಕೈಕಂಭ್ ಹಣಾಂ ಚಲ‍್ ವೆಾ ಲಾಂ. ರ್ಚ್ಲಾಿ ೊಚ ಪ್ಟ್ಿ ವ್ಲ, ಸರಿಾಂ ಆನಿ ಮಿತಾರ ಾಂನಿ ತಸಾಂ ಫಿಗೊಜಾಾ ರಾಾಂನಿ ಜಾಂ ಪರ್ದೊಶಾಾಂತ್ ಜಯ್ತಾತ್ ತಾಣಾಂ ಹಾ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಬರಚ್ ಆಧ್ಯರ್ ದಿಲೊಿ . ----------------------------------------------------

ಫ್ತ್| ಮುಲ್ೆ ರ್ ಚ್ಯಾ ರಿಟೇಬ್‍ಲ್ ಸಂಸ್ಾ ಾ ೆಂಚೊ ದವರ್ಸ ಆಚರಣ್ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ಕಂಕಾ್ ಡಿ ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂರ್ಚ - ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಕ ಎಾಂರ್ಡ ಎಲಾಯ್ಡ ಹೆಲ್ತ ಸಾಯನಿ ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಸಿಪ ೋಚ್ ಎಾಂರ್ಡ ಹಿಯರಿಾಂಗ್ನ, ದಿವಸ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 13 ವೆರ್ ಸಂಭ್ರ ಮ್ಯನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಿೋಸಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಬಿಸಾಪ ನ್ 128 ಭಾಗಾಚಾಂ ಎಮ್.ಆರ್.ಐ. ಯಂತ್ರ ಆಸಪ ತರ ಾಂತ್ ಸಂಸಾಾ ಪನ್ ಕೆಲಾಂ, ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ನವ್ಲೋಕೃತ್ ಫಾತಿಮ್ಯ ವಾರ್ಡೊ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಬಿ ಕಾಾಂತ್ ಆಶಿೋವೊದಿತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ 108 ಮಿೋ್ರ್ ಲಾಾಂಬಯ್ಚಿ ಉದ್ಯಕ ಟ್ಾ ಾಂಕ್ ಆಶಿೋವೊದಿತ್ ಕೆಲಿ.

ರ್ಡ| ಪಿೋ್ರ್ ಪ್‍ಿ ಸಲಾಡ ನ್ಯಾ , ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ ಆನಿ ರ್ಚ್ಾ ರಿಟೇಬ್ಸಲ್ ್ರ ಸಾಿ ರ್ಚ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಹಣಾಂ ಫೆಸ್ತ ಮಿೋಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ನವ್ಲಾಂ ಯೊೋಜನ್ಯಾಂ ಸಂಪಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಇಾಂಜೆ್ ರಾಾಂಕ್ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕರನ್ ಬಿಸ್ಪ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಏಕ್ ಪ್ರ ೋರಣ್ ಅಖ್ಯಾ ಮ್ನ್ಯ್ ಕುಳ್ತಕ್. ತೊ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯೊಿ ಆಪ್ಿ ಾಂ 63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಿಸಾಾಂ‍ ಜಾಾ ರಿ ಕರಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಮ್ನ್ಯ್ ಪಣಾಚರ್ ಹೊಾಂದೊವ ನ್. ತಾಣಾಂ ದಬೂ ಾ ಾಂಕ್ ವಕಾತ್ ಧ್ಮ್ಯೊರ್ಥೊ ವಾಾಂಟ್ಟಿ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಹೊೋಮಿಯೊೋಪ್ಥಿಕ್ ವಕಾತ್ ದಬೂ ಾ ಾಂಕ್ ಧ್ಮ್ಯೊರ್ಥೊ ದಿಲಾಂ. ಫಾ| ಮುಲಿ ರ್ ರ್ಚ್ಾ ರಿಟೇಬ್ಸಲ್ ಸಂಸಾ ಆಜ್ ಚಲಾತ ತ್ ದಬೂ ಾ ಾಂಚರ್ ಆನಿ ನಿಗೊತಿಕಾಾಂಚರ್ ಲಾಗ್ ಲಿ ದಿೋಷ್ಿ ದ್ವನ್ೊ, ಹಯ್ೊಕಾ ವಸಾೊ ಆಮಿ ಗಜೆೊವಂತಾಾಂಕ್ ಕ್ತರರ್ಡಾಂನಿ ರಪಯ್ ಖಚಿೊತಾಾಂ‍. ಹೆಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ವೈಧ್ಾ ಕಿೋಯ್ ರಿಯಯ್ಸತ , ಕಾಲೇಜಕ್ ಪಯ್ ಾಂ ರಿಯಯ್ಸತ ಆನಿ ಚಿಕಿತಿ ಕ್ ದಿಾಂವ್ಲಯ ರಿಯಯ್ಸತ , ಇತಾಾ ದಿ." ನವ್ಲ ಸೌಲಭ್ಾ ತಾ ಉಗತ ಕನ್ೊ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಿಬಂದೆಕ್ ಫಾಯೊಾ ಮೆಳಿ ಲೊ. ಆಮಿಾಂ ಹಯ್ೊಕಾ ವಸಾೊ ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೋ ನವೆಾಂ ಪಿಡೆಸಾತ ಾಂಕ್ ದಿತಾಾಂ‍. ಹಾ ವವ್ಲೊಾಂ ತಾಾಂಚಿ ಪಿರ್ಡ ವೆಗಾಂ ಗ್ಳಣ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಿಾಂ ವೆಗಾಂ ಘರಾ ಪ್ಿಾಂ ವೆತಲಿಾಂ. ಹಾ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಹಾಂ‍ ಉಲಾಿ ಸಿತಾಾಂ ಆಡಳ್ತತ ಾ ಮಂಡಳಿಕ್ ಆನಿ ಅಖ್ಯಾ ಸಿಬಂದಿ ವಗಾೊಕ್. ತಾಾಂಚಿ ವಾಾಂ‍ಿ ಆನಿ ಕಷ್ಟಿ ಶರ ಮ್ ನಿಜಾಕಿೋ ಹೊಗೂ ಕೆಕ್ ಪ್ರ ಪ್ತ ಜಾವಾ್ ಸಾ" ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ ತಾಣಾಂ. ಆಪ್ಿ ಾ ಸಾವ ಗತ್ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ಫಾ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಕುವೆಲೊ, ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಹಯ್ೊಕಾ ವಸಾೊ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂರ್ಚ್ಾ ದಿಸಾ, ಆಮಿಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೋ ನವೆಾಂ ಆಸಪ ತರ ಕ್ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕತಾೊಾಂ‍. ಹೊ ದಿೋಸ್ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಫಾ| ಮುಲಿ ರಾರ್ಚ್ಾ ಮಿಸಾಾಂವಾರ್ಚ ಉಗಾಡ ಸ್ ಹರ್ಡಿ ಆನಿ ತಾರ್ಚ್ಾ ಯಶಸಿವ ೋ ಸೇವೆರ್ಚ. ಹೊ ದಿೋಸ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಸವೇೊಸವ ರಾ ರ್ದವಾಕ್ ಅಗಾೊಾಂ ದಿಾಂವೊಯ ಆಮಿಾಂ ಧ್ರ್ಲಾಿ ಾ ವಾವಾರ ಕ್, ಪರ ಶಸತ ಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಲಶೇಷ್ ಸಂಗತ ಾಂಕ್. ಹಾ ಸಂದ್ಭಾೊರ್ ಹಾಂ‍ ಉಲಾಿ ಸಿತಾಾಂ ಸ‍ೊ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಆಡಳ್ತ ದ್ಯರಾಾಂಕ್, ವೈಧ್ಾ ಕಿೋಯ್ ಪಂಗಾಡ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಿಬಂದೆಕ್. ತ ಜಾವಾ್ ಸಾತ್ ಹಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಾಂಚ ರಾಯ್ಭಾರಿ." ಮೊನಿಿ ಾಂಞೊರ್ ಮ್ಯಾ ಕಿಿ ಮ್ ನೊರನ್ಯಾ , ವ್ಲಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಾ ನ್ಯರ್ ಬಸ್ಲೊಿ , ಜೆಾಂ ಫಾದ್ರ್ ಮುಲಿ ರ್ ಕನ್ವ ನ್ ನ್ ಹೊಲಾಾಂತ್ ಚಲಿ ಾಂ. ಫಾ|

ಅಜತ್ ಬಿ. ಮಿನೇಜಸ್, ಫಾ| ರಡ್ಲೋಲ್್ ರವ್ಲ ಡೆ’ಸಾ, ಫಾ| ರೋಶನ್ ಕಾರ ಸಾತ , ಫಾ| ಸಿಲವ ಸಿ ರ್ ವ್ಲನ್ಿ ಾಂಟ್ ಲೊೋಬೊ, ಫಾ| ಫೆಲಿಕ್ಿ ಮೊಾಂತರ, ಫಾ| ನ್ಲಿ ನ್ ಧಿೋರಜ್ ಪ್ಯ್ಿ , ಫಾ| ವ್ಲನ್ಿ ಾಂಟ್ ವ್ಲನೊೋದ್ ಸಲಾಡ ನ್ಯಾ , ಫಾ| ಜೊೋಜ್ೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಆನಿ ವ್ಲವ್ಲಧ್ ವ್ಲಭಾಗಾಾಂಚ ಮುಖ್ಲಿ ಹಜರ್ ಆಸಿ . ವ್ಲವ್ಲಧ್ ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಾಂ ಸಿಬಂದಿನ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲಿಿ ಾಂ. ಖ್ಳ್ತ ಪಂದ್ಯಾ ಟ್ಾಂನಿ ಜಕ್ಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಪದ್ಕಾಾಂ ದಿೋ‍್ ಮ್ಯನ್ ಕೆಲೊ. ----------------------------------------------------

ರಾಶಿಿ ್ ೋಯ್ ಮಟ್ಯಿ ಚೆೆಂ ತಾೆಂತಿ್ ಕ್ ಫೆರ್ಸ ಯ ’ತಿಯರ’

’ತಿಯರ 2019’, ದೊೋನ್ ದಿಸಾಾಂಚಾಂ ರಾಶಿಿ ಾೋಯ್ ಮ್ಟ್ಿ ಚಣ್ ತಾಾಂತಿರ ಕ್ ಫೆಸ್ತ ಸಾಂಟ್ ಜೊೋಸಫ್ಿ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ಕಾಲೇಜ್, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬುದ್ಯವ ರಾ ಮ್ಯಚ್ೊ ೧೩ ವೆರ್ ಕಲಾಮ್ ಸಭಾಸಾಲಾಾಂತ್ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಗದಿೋಶ್ವ್ ಶೇಖರ್ ನ್ಯಯ್ಕ , ಸಹ ಸಾಾ ಪಕ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ ಕಾಯೊಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಡಿಒಐ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾಂಡೇಶನ್, ಬೆಾಂಗಳೂರ ಮುಖ್ಲ್ ಸರ ಜಾವಾ್ ಯ್ಸಲೊಿ . ರ್ಡ| ರಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ,

ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್ ಸಾಂಟ್ ಜೊೋಸಫ್ಿ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ಕಾಲೇಜ್, ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ ಸರಾಾ ಚಿ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದಿಲಿ. ಹೆಾಂ ತಾಾಂತಿರ ಕ್ ಫೆಸ್ತ ನವ್ಲೋನ್ ರಿೋತಿನ್ ಉದ್ಯಘ ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ವ್ಲೋಜ್ ವ್ಲಶೇಷ್ ಸಾಧ್ನ್ಯಚಿ ವಸ್ತ 65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ಶಾಥಿ ದ್ಯಖಂ‍ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ. ಫಾ| ವ್ಲಲ್ ಾರ್ಡ ಪರ ಕಾಶ್ವ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಾಲೇಜರ್ಚ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್ ಕಾಯೊಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ಸಾಾ ನ್ಯರ್ ಬಸ್ಲೊಿ . ಆಪ್ಿ ಾ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ, ತಿಯರ ತಸಿಿ ಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯಾಂ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಧುರ್ ಅವಾಕ ಸ್ ದಿತಾತ್ ತಾಾಂಚಿಾಂ ಗ್ಳಪಿತ್ ತಾಲಾಂತಾಾಂ ಉಗಾತ ರ್ಡಕ್ ಹಡಾಂಕ್. ತಾಣಾಂ ಮ್ದ್ರ್ ತರೆಜಾರ್ಚ ದ್ಯಖೊಿ ದಿೋ‍್ ಸಾಾಂಗ್ಿ ಾಂ ಕಿೋ ತಿಣಾಂ ಸಂಸಾರ್ಭ್ರ್ ಲೊೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಿ ಾ ಸೇವಾ ಧ್ಮ್ಯೊ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಪ್ರ ೋರಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಯ್ಯ ಾಂ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ನ ತಾ ಚ್ಪರಿಾಂ ಮುಖ್ಯರನ್ ವರ್ಚನ್ ಸಮ್ಯಜೆಚಿ ಏಳಿಾ ಕರಾಂದಿ ಮ್ಾ ಣ್. ಫಾ| ರೋಹಿತ್ ಡಿ’ಕ್ತೋಸಾತ ಸಹ ಕಾಲೇಜರ್ಚ ದಿರೆಕ್ತತ ರ್, ಆನಿ ಫೆಸ್ತ ಸಂಯೊೋಜಕ್, ಪರ ಶಾಾಂತ್ ಕುಡೇೊಕರ್ ಆನಿ ಪಿರ ೋತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವೇದಿರ್ ಆಸಿಿ ಾಂ. (ಅಾಂತರ ಳ್ತರ್ ಪೊಸಾಕ ಟ್ಟ ಉಭಂವೆಯ ಾಂ ಪರಿಸರಾಕ್ ಮ್ಯರೆಕಾರ್; ಹೆಾಂ ಫುಡೆಾಂ ಬಂಧ್ ಕರಾ. - ಸಂ) ----------------------------------------------------

ಧಮ್್ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಸಮತೋಲ್ನ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಸಂಕರಣ್ ಕಾಲೇಜರ್ಚ್ಾ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂನಿ ಸಧುನ್ ಕಾರ್ಡಲಿಿ ಲ್ ಪಯ್ಿ ಥಾ‍್ ದಿವೊ ಆಪ್ಿ ಾ ಕಿಟ್ಳ್ತಾಂನಿ ಪ್್ಯೊಿ . ಜಗದಿೋಶ್ವ್ ಶೇಖರ್ ನ್ಯಯ್ಕ , ಆಪ್ಿ ಾ ಭಾಷ್ಣಾಾಂತ್ ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂಕ್ ಉಲಾಿ ಸಿಲಾಗ್ಲಿ ಹೆಾಂ ಏಕ್ ನವ್ಲೋನ್ ರಿೋತಿಚಾಂ ಸಾಧ್ನ್ ದಿವೊ ಪ್ಟಂ‍ಕ ಸಧುನ್ ಕಾರ್ಡಲಾಿ ಾ ಕ್ ತಸಾಂಚ್ ತಾಕಾ ರಬೊಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಫುಲಾಾಂ ತರ ಹರ್ಡ್ ದಿಲಾಿ ಾ ಕ್. ವ್ಲದ್ಯಾ ಥಿೊಾಂನಿ ಆಪಿಿ ದಿೋಷ್ಿ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ಫುರ್ಡರಾರ್ಚ್ಾ ಕಾಮ್ಯಚರ್ ದ್ವುರ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಪ್ಿ ಾ ಕಾಮ್ಯ ಜಾಗಾಾ ಾಂನಿ ಪ್ರ ೋರಣ್ ಜೊಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸದ್ಯಾಂಚ್ ಬದ್ಯಿ ವಣಚರ್ ಮ್ಹತ್ವ ದಿೋ‍್ ಸಮ್ಯಜೆಚಾ ಏಳ್ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಪಿಿ

"ನವೆಾಂಚ್ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ ’ಲಾವಾಾ ತೊ ಸಿ’ ಏಕ್ ನವ್ಲಚ್ ವ್ಲರ್ಚ್ರ್ಧ್ಯರ್ ಆಮಿಯ ಪರ ಕೃತಿ ವಾಾಂಚಂ‍ಕ ಆನಿ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ಪಿಳ್ಾಕ್ ಹಸಾತ ಾಂತರ್ ಕರಾಂಕ್. ಹ ವವ್ಲೊಾಂ, ಹರ್ ಜೋವ್ಲಕ್

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಿಲಾಗರ ಸ್ ಸನ್ಟ್ ಸಾಲಾಾಂತ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲಿ ಾಂ. "ಆಮಿಾಂ ಸವಾೊಾಂ ಆಮೆಯ ಧ್ಮ್ೊ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕತಾೊಾಂ‍. ಆತಾಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ವೇಳ್ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಆಮಿಾಂ ಕಸಾಂ ಪರಿಸರ್ ಸಮ್ತೊೋಲನ್ ಕಚೊಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ೂ ಾಂ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಮೆಯ ಧ್ಮ್ೊ ಆಮಿಾಂ ಪ್ಳ್ಲಾಿ ಾ ಪರಿಾಂ. ಪರ ಕೃತ್ ಕಸಿ ಸಾಾಂಬಳಿಯ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಕಸಾಂ ಸಮ್ತೊೋಲನ್ ಕಚೊಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ತೂ ಾ ವ್ಲಷ್ಯರ್ ಉಲಂ‍ಕ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭ್, ಪುಣ್ ಸದ್ಯಾಂ ಜೋವನ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಚ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕರಾಂಕ್ ಕ್ತಣಾಕ್ಚ್ ನ್ಯಕಾ ಕಸಾಂ ದಿಸಾತ . ಕೆನ್ಯ್ ಾಂ ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ಮುಖ್ಲಿ ಆನಿ ಧ್ಮ್ೊ ಹೊ ವ್ಲಷ್ಯ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಹರ್ಡಿ , ಹೆಾಂ ಮ್ಯತಿ ಾಂ ಸಲಿೋಸ್ ಜಾತಾ. ಸವಾೊಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಯ್ತಾತ್ ಹಿ ಪರ ಕೃತಿ ವಾಾಂಚಂ‍ಕ . ಅಸಾಂ ಆಸಾತ ಾಂ ಆಮಿಯ ಾಂ ಕಾಯೊಕರ ಮ್ಯ ಹೆಾ ದಿಶೇನ್ ಆಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್." ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ ಬಿಸಾಪ ನ್.

ವಾಾಂಚಂ‍ಕ ತಸಾಂಚ್ ಮ್ಯನವ್ಲೋಯಾಂಕ್ ಹಾ ಸಭಿತ್ ಸಂಸಾರಾರ್. ಹಿ ವ್ಲರ್ಚ್ರ್ಧ್ಯರ್ ನವೊ ಉದ್ಯಾ ರ್ ಊಸಯತ , ’ಬರಾಾ ಥರಾನ್ ಜಯ್ಾಂ‍ಕ ಹೊ ಜಾಗ್ಲ ಸರ್ಡ’. ಪರ ಕೃತಿ ಸಾಾಂಬಳಿಯ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಏಕ್ ಗಜೆೊಚಿ ವಸ್ತ ಜಾಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್, ಕಿತಾಾ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಪರ ಕೃತವ್ಲೋನ್ ಆಮಿಾಂ ಹಾ ಜಗತಾತ ಾಂತ್ ಕಸಾಂ ಜಯ್ಾಂವೆಯ ಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ೂ ಾಂ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಸಯ್ತ ಅಸಾಧ್ಾ ," ಮ್ಾ ಳ್ಾಂ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ ರ್ಡ| ಪಿೋ್ರ್ ಪ್‍ಿ ಸಲಾಡ ನ್ಯಾ ನ್. ತೊ ’ಧ್ಮ್ೊ ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಸಮ್ತೊೋಲನ್’ ವ್ಲರ್ಚ್ರ್ ಸಂಕಿರಣಾಕ್ ಆಯ್ಸಲಾಿ ಾ ಲಾಗಾಂ ಉಲ‍್ ಆಸ್ಲೊಿ . ಹೆಾಂ ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ದಿಯ್ಸಜರ್ಚ್ಾ ’ಲಾವಾಾ ತೊ ಸಿ’ ಸಮಿತಿನ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 13 ವೆರ್

ಹಾ ವ್ಲಷ್ಯರ್ ಆಪಿಿ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್ ದಿೋ‍್ ಸಾವ ಮಿ ಏಕಾಗಮ್ಯಾ ನಂದ್, ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮಿಶನ್ಯರ್ಚ ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ಮುಖ್ಲಿ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಹಿಾಂದ ಮ್ಾ ಳೂ ಸಬ್ಸ್ ಸಮ್ಿ ಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್ . ತಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಭುಮಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಆವಯ್ಕ ಸಮ್ಯನ್. ಸನ್ಯತನ ಧ್ಮ್ೊ ಪ್ಳ್ಿ ಲ ಸುಯೊೊ, ರೂಕ್, ಮ್ನ್ಯಿ ತಿಾಂಕ್ ರ್ದ‍ ಕಸ ಮ್ಯನ್ ದಿತಾತ್. ಅಸಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ತ ರ್ದವಾನ್ ನಿಮಿೊಲಿ ಾಂ ದೈವತ್ಾ ಹಾ ವಸುತ ಾಂಚರ್ ಪಳ್ತಾತ್. ಸವ ಚ್ಾ ಮ್ಾ ಳೂ ಸಬ್ಸ್ ಉಪನಿಷ್ತಾ ಥಾ‍್ ಉದೆಲೊಿ ಆಸಾ, ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಹೆಾಂ ಸನ್ಯತನ ಧ್ಮ್ಯೊಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾ‍್ ಪ್ಳ್ಯ ಾಂ ತಸಿ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಹಯ್ೊಕಾ ವಾ ಕಿತ ಥಂಯ್ ಸವ ಚಾ ತಾ ಭಾಯಿ ಾ ನ್ ಆನಿ ಭಿತಲಾಾ ೊನ್ ಆಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ, ಆಮಿಾಂ ಆಮೊಯ ಧ್ಮ್ೊ ಹರ್ ಥರಾನ್ ಪ್ಳ್ತಿ ಾಂ‍, ಪುಣ್ ಮುಖ್ಯಾ ಸಂಗತ್ ವ್ಲಸತಾೊಾಂ‍ ಆನಿ ತಿ ಜಾವಾ್ ಸಾ ’ಸವ ಚಾ ತಾ.’ ಕೆನ್ಯ್ ಾಂ ಆಮಿಾಂ ಜಾತಾಾಂ‍ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ತಿ ಚ ವಾ ಕಿತ , ಸವ ಯಂರ್ಚ್ಲಿತ್ ಜಾ‍್ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಜಾತಾ ಹೆರಾಾಂಚಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್. ಅಸಾಂಚ್ ಪರ ಕೃತಿರ್ಚ್ಾ ಬರಾಾ ಪಣಾವ್ಲಶಿಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಯ ಾಂ ತರ್, ಸಾಾಂಬಳ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಬರಾಾ ಥರಾನ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾಪಚೊಾಂ ಫಾಲಾಾ ಾಂರ್ಚ್ಾ ಜನ್ಯಾಂಗಾಕ್ ಬರಾಾ ಥರಾನ್ ವೊಪುಿ ನ್ ದಿೋಾಂ‍ಕ ." ಪರಿಸರ್ ಸಮ್ತೊೋಲನ್ಯಚರ್ ಮುಸಿಿ ಮ್ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್ ದಿೋ‍್ , ಮೌಲಾನ ಯು.ಕೆ. ಅಬುಾ ಲ್ ಅಝೋಝ್ ದ್ರಿಮಿ, ಇಮ್ಯಮ್ ರ್ಚಕಕ ಬೆಟುಿ ದಿೋ‍ೂ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "ಪವ್ಲತ್ರ ಖುರಾನ್ ಧ್ಮ್ೊ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಏಕ್ ಫಳ್ತಾಂ ಭ್ರ್ಲೊಿ ರೂಕ್ ಮ್ಾ ಣಾಿ . ತೊ ಸಾಾಂಗಾತ ಕಿೋ ಆಳ್ತಿ ಯ್ ಆನಿ ಆಾಂಗಾಾ ಲಾಪ್ ಭ್ರ್ಲಿ ಮ್ನಿಸ್ ಹಾ ಭುಾಂಯ್ಕ ಮ್ಯರೆಕಾರ್ ಮ್ಾ ಣ್. ಮ್ಯನ‍ ಸದ್ಯಾಂ ಪರ ಕೃತಿ ನ್ಯಸ್ ಕತಾೊತ್. ಹೆರ್ ಸಗ್ಲೂ ಾ ಜೋವ್ಲ ಹಿ ಪರ ಕೃತಿ ಸಾಾಂಬಳುಾಂಕ್ ಪಳ್ತಾತ್. ಆಮಿಾಂ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಮ್ಯಾಂಯ್ ಭುಾಂಯ್ ವ್ಲಶಾಾ ಾಂತ್ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂ ಆಮ್ಯಯ ಾ ಧ್ಮ್ಯೊಪರಿಾಂ ಜಾಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್ ಜೆಾಂ ಆಮಿಾಂ ಸ‍ೊ ಪ್ಳ್ತಿ ಾಂ‍." ಮುನಿರಾಜ್ ರೆಾಂಜಾಳ, ಮುಖೇಲ್ ಮೆಸಿತ ಾ, ಜೈನ್ ಹೈಸೂಕ ಲ್, ಮೂರ್ಡಬಿದಿರ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ, "’ಜೋವ’ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಏಕ್ ಮುಖ್ಯಾ ಶಿಕ‍ಣ ಜೈನಿಜಮ್ಯಚಿ. ತಾಂ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಶಿಕಯತ ಕಿೋ, ಹರ್ ಏಕಾ ಜೋವ್ಲಕ್ ಆಸಾ ಜೋವನ್ ಆನಿ ತಿ ಜೋವ್ಲ ಹಾ ಭುಾಂಯ್ಯ ರ್ ಜಯ್ತಾ. ಜೈನಿಜಮ್ಯ ಪರ ಕಾರ್ ಕ್ತೋಣೋ ಪರ ಕೃತಕ್ ದಖಯತ ತರ್, ತೊ ಸತಾತ ಾ ನ್ ಧ್ಮ್ೊ ಪ್ಳಯ ವಾ ಕಿತ ನಂಯ್, ತರಿೋಪುಣ್, ಆಮೊಯ ಧ್ಾ ೋಯ್ ಜಾಾಂ‍ಕ ಜಾಯ್, ’ಜಯ್ ಆನಿ ಜಯ್ಾಂ‍ಕ ಸರ್ಡ’. ಹಾ ವವ್ಲೊಾಂ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಶಾಾಂತಿ ಅನಿ ಭಿತಲೊೊ ಸಂತೊಸ್ ಭ್ತೊಲೊ." ಬಯಬ ಲಾಾಂತಿಿ ಶಿಕ‍್ ದಿೋ‍್ ಫಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಸರಾವೊ, ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್, ಪ್ದ್ಯವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಾಂಗಾಲಾಗ್ಳಿ , "ಕೆನ್ಯ್ ಾಂ ಧ್ಮ್ೊ ಪರ ಕೃತಿ ಸಾಾಂಬಳ್ಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಫುಡೆಾಂ ಯ್ತಾ, ತನ್ಯ್ ಾಂ ತಾಂ ಜಾಾಂ‍ಕ ಪ್ವಾತ ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ಅಭಾಾ ಸ್ ಆನಿ ಹಚರ್ ಬರ ಪರ ಭಾ‍ ಪರ್ಡಿ . ಪವ್ಲತ್ರ ಪುಸತ ಕ್ ಸಾಾಂಗಾತ , ರ್ದವಾನ್ ಮ್ನ್ಯ್ ಕ್ ಪರ ಕೃತಿಚಾಂ ಮ್ಯಾ ಲತ್ವ ದಿಲಾಂ. ತಸಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಮ್ನ್ಯ್ ಕುಳ್ತಕ್ ಪರ ಕೃತಚಿ ಜವಾಬಾ ರಿ ರ್ದವಾನ್ ದಿಲಿಿ . ರ್ದವಾನ್ ತಾಕಾ ತಾರ್ಚ ಧ್ನಿ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪರಜೋವ್ಲಾಂ ಥಂಯ್ ದ್ಯಖಂ‍ಕ ಬರೆಾಂ ಮ್ನ್. ಪರ ಕೃತ ವ್ಲರೋಧ್ ಸಾಧ್ನ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಅಪ್ರ ಧ್ ಆನಿ ರ್ದವಾ ವ್ಲರೋಧ್ ಪ್ತಕ್. ಪನ್ಯಾ ೊ ತಸಾತ ಮೆಾಂತಾಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ವ್ಲಿ ಾಂ, ರ್ದವಾನ್

ಚತಾರ ಯ್ ದಿಲಿಿ ಮ್ನ್ಯ್ ಕುಳ್ತಕ್ ಪರ ಕೃತಿ ವ್ಲರೋಧ್ ಕಾಮ್ಯಾಂ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕ್. ’ನ್ಯಾ ಯ್ ಹಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್’ ಪ್ಪ್ನ್ ಧ್ಯರ್ಡಲಿ ಾಂ ಪರಿಪತ್ರ ೧೯೭೧ ಇಸವ ಾಂತ್, ಶಿೋದ್ಯ ಸಾಾಂಗಾತ ಕಿೋ, ಪವ್ಲತ್ರ ಇಗಜ್ೊಮ್ಯತನ್ ಸದ್ಯಾಂಚ್ ಹೆರ್ ಜೋವ್ಲಾಂಚರ್ ಮ್ಯನ್ ಆನಿ ಮೊೋಗ್ನ ದ್ಯಖಯಿ . ತಾಂ ಸಾಾಂಗಾತ ಕಿೋ ಭುಾಂಯ್ ಮ್ಾ ಳ್ತಾ ರ್ ಆಮ್ಯಕ ಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲಿ ಪರಿಾಂ ವಾಪಚಿೊ ಸುಿ ವಸ್ತ ನಂಯ್ ಮ್ಾ ಣ್." ಫಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಸಲಾಡ ನ್ಯಾ ವ್ಲಗಾರ್, ಸಾಂಟ್ ಸಬಸಿಿ ಯನ್ಿ ಇಗಜ್ೊ ಪ್ಮ್ೊನ್ಯ್ ರ್ ಹಣಾಂ ಸಂಕಿರಣ್ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ವೆಾ ಲಾಂ. ಫಾ| ರಿರ್ಚ್ರ್ಡೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಂಯೊೋಜಕ್, ’ಲಾವಾಾ ತೊ ಸಿ’ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳೂ ರ್ ದಿಯ್ಸಜ್, ಹಣಾಂ ಸವಾೊಾಂಕ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕೆಲೊ. ಫಾ| ಮ್ಯಾ ಥ್ಯಾ ವಾಸ್ ಕಿನಿ್ ಗ್ಲಳಿ ವ್ಲಗಾರ್, ಫಾ| ಆಾಂಡರ ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವ್ಲಗಾರ್ ಬೊಾಂದೆಲ್ ಇಗಜ್ೊ, ಫಾ| ಆಾಂಟೊನಿ ಸೇರಾೊ, ಫಾ| ವ್ಲನ್ಿ ಾಂಟ್ ವ್ಲಕಿ ರ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಲ್ಕವ್ಲಸ್ ಜೆ. ಪಿಾಂಟೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ಭಾ‍, ಭ್ಯ್ಸಣ ಾಂ ಆನಿ ಲಾಯ್ಸಕ್ ಹಜರ್ ಆಸಿಿ ಾಂ. ----------------------------------------------------

ತುಜಾಾ ವೊಡಾಯ ೆಂತ್ರ

ಎ ಚರ್ಡವ .. .. ಮ್ಾ ಜ ದಿೋಶ್ವ್ಿ ತಾಂ ಜಾಶಿ ತರ್ ತಜ ನಜರ್ ಹಾಂ‍ ಜಾತೊಲೊಾಂ.. ಮ್ಾ ಜಾಾ ಕಾಳ್ತಿ ಾಂತ್ ತಾಂ ಯ್ಶಿ ತರ್ ತಜ ಕಾಳ್ತಿ ಉಡಿ ಹಾಂ‍ ಜಾತೊಲೊಾಂ ಸದ್ಯಾಂಯ್ ದೊಳ್ತಾ ಾಂನಿಾಂ ತಜಾಾ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೌನಪ ಣ ಉಲೊಾಂವೆಯ ಾಂ ಆಜ್ ಉಲೊ‍್ ಮ್ನ್ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ಪಿಸವ ಾಂಚಾಂ.. ಹಟ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಕನ್ೊ ಆಸಾಯ್? ತಜಾಾ ಮೌನಪ ಣಾರ್ಚ್ಾ ಗ್ಳಾಂರ್ಡ ಸಾಗ್ಲರಾಾಂತ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಕಶಾಿ ಾಂನಿ ತಡಿಕ್ ಯಾಂ‍ಕ ಉಪ್ಾ ‍್ ಆಸಿ ಲಾಾ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಆಜ್ ತಜಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಆಯಕ ತಚ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ತೊಾಂರ್ಡ ಥಾ‍್ ಉತಾರ ಾಂಚ್ ಸುಿಿ ಾಂನ್ಯಾಂತ್ ಏ ಸಭಿತ್ ಸುಾಂದ್ರ್ ಸಾಳ್ತಕ ಭೋ‍ ಸುಡಿ ಡಿತ್ ತಾಳ್ತಕ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ಕಾಳಿಜ್ ರ್ಚಲೊಲಾಾ ಮ್ಯಣಾಕ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಜವ್ಲತಾಚಾಂ ಚಂದ್ರ ನ್ಕೆತ್ರ ತಾಂ ಜಾ ಗ್ಲ ತಜಾಾ ವೊರ್ಡತ ಾಂತ್ ಮ್ಯಾ ಕಾ ಸಭ್ಯ್ ಗ್ಲ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಜಣಾ ಪಯಣ ರ್ ಸಾಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾ ಗ್ಲ

ಚೆಡಾಾ ಚೆo ಪಯ್ಣ್ ಆದಿಾಂ ಬೊಟ್ ಹುಲಪ ಲಾಾ ರ್ ಘರಾಾಂತ್ ಪುರಾ ಬೊಬಟ್ ಘಲತ ಲಿಾಂ ಆತಾಾಂ ಹತ್ ಉಲಪ ಲಾಾ ರಿ ಮೌನಪ ಣ ರಾಾಂದ್ಪ್ ಕನ್ೊ ಬಸತ ಲಿಾಂ ಆದಿಾಂ ಲಾನ್ ಲಾನ್ ಸಂಗತ ಕ್ ಜೊರಾನ್ ರಡೆತ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ಮ್ಯತಾಂಬರ್ ಕಷಾಿ ಾಂಕ್ ಮ್ನ್ಯಾಂತ್ಾಂಚ್ ಮೌನ್ ರಾವೆತ ಲಾಂ ಆದಿಾಂ ಇಷಾಿ ಾಂಕಡೆ ಸದ್ಯಾಂನಿತ್ ಝಗಾಡ ಾ ಕ್ ರಾವೆತ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ಚಕಡೆ ಉಲೊಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಆಾಂವೆಡ ನ್ ರಾಕ್ತನ್ ಬಸತ ಲಾಂ ಆದಿಾಂ ಮ್ಮಿಾ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಘಭ್ೊರ್ ಧ್ಯಾಂವಾತ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ಆಪ್ಣ ಕ್ ಮ್ಮಿಾ ಮ್ಾ ಣಾತ ನ್ಯ ಮ್ನ್ಯಾಂತ್ಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ವೆತ ಲಾಂ ರಜೆರ್ಚ್ಾ ದಿಸಾಾಂನಿ ಆಟ್ಾಂಕ್ ಉಟ್ಟಿ ಾಂ ತರ್ ವೆಗಾ ಾಂ ಉಟ್ಟಿ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಪರತ್ ನಿದ್ಯತ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ಪ್ಾಂರ್ಚ್ಾಂಕ್ ಉಟ್ಟಿ ಾಂ ತರ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಧ್ಡಬ ರ್ಡತ ಲಾಂ ಆದಿಾಂ ಸಗ್ಲೂ ದಿೋಸ್ ಶಾಪಿಾಂಗ್ನ ಕೆಲಾಾ ರಿ ಮುಗಾಡ ನ್ಯತಲೊಿ ಅತಾಾಂ ಘಂಟ್ಾ ಭಿತರ್ ಹತಾಕ್ ಮೆಳುಲಿ ಾಂ ಘೆ‍್ ಯ್ತಲಾಂ

-ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಝಾ ನಾಹ , ಪನ್ವಾ ಲ್ (ಸಕಲೇಶ್ಪಪ ರ್)

ಆದಿಾಂ ವಸಭ ೊರ್ ಬಸಾಿ ಾ ರಿೋ ವೇಳ್ ನ್ಯ ಮ್ಾ ಣಾತ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ದಿೋಸಭ ರ್ ಘಳ್ತೂ ಾ ರಿೋ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಾ ಣಾತ ಲಾಂ 69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಸಾೊಕ್ ಏಕ್ ಪ್ವ್ಲಿ ಾಂ ಯ್ಾಂವಾಯ ಾ ಪರಿೋಕೆಿ ಕ್ ಮಿೋತ್ ನ್ಯಸಾತ ನ್ಯ ವಾಚತ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ಸದ್ಯಾಂನಿತ್ ಏಕೆಕ್ ಪರಿಕಾಿ ಾಂಕ್ ಫುರ್ಡ ಕತೊಲಾಂ ಚರ್ಡವ ರ್ಚ್ಾ ಹಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯಣ ರ್ ಕ್ತಣಾಚಾಂಗ ಮೊಗಾಚಾಂ ಧು‍ ಜಾ‍್ ಕ್ತಣಾರ್ಚ್ಾ ಘಚೊಾಂ ಮೊಗಾಚಾಂ ಸುನ್ ಜಾ‍್ ಆಸಾಯ ಾ ಏ ಚರ್ಡವ ಕಶ್ರಾಂ ಹಾಂ‍ ವಣುೊಾಂ ತಕಾ? *ಕ್ತಾಂಕೆಣ ಕ್ :- ಸುರೇಶ್ವ್ ಸಲಾಡ ನ್, ಪನ್ವ ಲ್* *ಮೂಳ್:- ಕನ್ ಡ ವಾಟ್ಿ ಪ್ .*. ---------------------------------------------

ಬೊಕಾ್ ಾ ಮಾಸ್ಚೆ ಪ್ಕಯ

ಆಳ್ತಾ ನ್ಯಾ ಕ್: 8 ಸುಕ್ತಾ ಮಿಸಾೊಾಂಗ್ಲ 4 ಏಳ 2 ರ್ಚ್ಯ್ ಕುಲರ್ ಕಣಪ ರ್ 6 ಕಾಳಿಾಂ ಮಿರಿಾಂಯಾಂ 6 ಬದ್ಯಾ ಾಂ 1/2 ರ್ಚ್ ಕುಲರ್ ಹಳಿಾ ಪಿಟೊ 3 ಪಿಯ‍ 2 ರ್ಚ್ಯ್ ಕುಲರಾಾಂ ಆಲಾಂ-ಲೊಸಿಣ ರ್ಚ ಪೇಸ್ಿ 2 ಕುಲರಾಾಂ ಕಸಕ ಸ 5 ಲೊಾಂಗಾಾಂ 1/2 ಇಾಂಚ್ ತಿಕೆ ಸಾಲ್ 1 ರ್ಚ್ಯ್ ಕುಲರ್ ಜರೆಾಂ 4 ಪಿಯ‍ 10 ಕಾಜು ಮೊೋಯ್ 1 ಕ್ತೋಪ್ ಕಣಪ ರ್ ಭಾಜ 10 ಪಿಸಾತ 6 ಟೊಮೆಟೊ 4 ಕುಲರಾಾಂ ತ್ತಪ್ ತಯರ್ ಕಚಿೊ ರಿೋತ್:

-ಕಾಾ ಥರಿನ್ ಬರೆಟ್ಟಿ ಬೆಂದೂರ್ ಥಂಡಿಯ್ ದಿಸಾಾಂನಿ ಖ್ಯಾಂ‍ಕ ಮ್ಝಾ 8 ಬೊಕಾರ ಾ ಚ ಪ್ಯ ಉಜಾಾ ರ್ ದ್ವನ್ೊ ಲೊೋಾಂ‍ ಜಳ‍್ ದ್ಯಟ್ ಕುರ್ಡಕ ಾ ಾಂತ್ ವ ಸುರಿಯ್ಾಂತ್ ಬರೇ ತಾಸುನ್ ಧುಾಂ‍್ ರ್ಚ್ಾ ರ್ ಕುಡೆಕ ಕರ್. ಧ್ಯ ಗಾಿ ಸ್ ಉದ್ಯಕ್ ಭ್ಸುೊನ್, ರ್ಚ್ಾ ರ್ ತಿಕೆ ಪ್ನ್ಯಾಂ, 1 ಪಿಯ‍, 4 ಲೊಾಂಗಾಾಂ ಕುಕಕ ರಾಾಂತ್ ಲಗಭ ಗ್ನ ಪ್ವೆಣ ವರ್ ಲಾಾ ನ್ ಉಜಾಾ ರ್ ಶಿಜಯ್. ಏಕ್ ವ್ಲಸಿಲ್ ಯ್ತಚ್ ಉಜೊ ಲಾಾ ನ್ ಕರ್.

ಆಳ್ನ್ಯಕ್ ಏಕೆಕ್ಚ್ ವಸುತ ಲಾಾ ನ್ ಉಜಾಾ ರ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಂಧ್ ವಾತ್. ಕಾಜು ಮೊೋಯ್, ಬದ್ಯಾ ಾಂ, ಪಿಸಾತ ಆಳ್ನ್ ವಾಟ್ಿ ನ್ಯ ಭ್ಸಿೊ. ಗ್ಳಾಂರ್ಡ ಕಾಯ್ಸಿ ಾಂತ್ ತ್ತಪ್ ತಾಪ್ಿ ಾ ಉಪ್ರ ಾಂತ್

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಿಯ‍ ತಾಾಂಬೊಿ ಕರ್. ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಆಲಾಾ ಸಸಿಣ ರ್ಚ ಪೇಸ್ಿ , ಟೊಮೆಟೊ, ಕಣಪ ರ್ ಭಾಜ ಘಲ್್ ಬರೇಾಂ ಕನ್ೊ ರ್ಚ್ಳ್್ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊೋ‍ ಜಾಾಂ‍ಕ ಸರ್ಡ. ಉಪ್ರ ಾಂತ್ ಆಳ್ನ್ ಘಲ್್ ದೊೋನ್ ಮಿನುಟ್ಾಂ ಭಾಜ್. ತಾಾಂತಾಂ ಪ್ಯ ಆನಿ ತಾಚಾಂ ಉದ್ಯಕ್ ಭ್ಶಿೊ. ರಚಿ ಪಮ್ಯೊಣಾಂ ಮಿೋಟ್ ಘಲ್. ಲಾಾ ನ್ ಉಜಾಾ ರ್ ಪಂದ್ಯರ ಮಿನುಟ್ಾಂ ಶಿಜಯ್. ಕಡೆ ಹಳ್ತ ಪ್ತಳ್ ಆಸಾಂದಿ. ಸನ್ಯ್ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಹುನೊನಿ ಮೆಜಾರ್ ಮ್ಯಾಂರ್ಡ ಆನಿ ಜೆವಾಣ ಕ್ ಆಪಯ್. ----------------------------------------------------

ಭುೆಂಯ್ ಥಳ್ವರ್

ಕಾಳೊ ದವರ್ಸ, 50 ಜಣ್ಯೆಂಚಿ ಖುನಿ

ಸಗ್ಲೂ ಸಂಸಾರ್ ಆಕಂತ್ವಾದ್ಯನ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಆಸಾತ ನ್ಯ ಭುಾಂಯ್ ಥಳ್ತರ್ ಆಸಾಯ ಾ ಆಸಿ ಾೋಲಿಯ ಆನಿ ನ್ಯಾ ಝೋಲಾಾ ಾಂರ್ಡ ಮ್ಯತಿ ಶಾಾಂತಿ ಸಮ್ಯಧ್ಯನ್ನ್ ಆಸಯ ರ್ದಶ್ವ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿ . ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಹಾಂಗಾಸರಿೋ ಕಾಳಕ್ ಪಡ್ಲಿ . ಹಾ ಚ್ ಮ್ಯಚ್ೊ 15 ವೆರ್ ನ್ಯಾ ಝೋಲಾಾ ಾಂರ್ಡರ್ಚ್ಾ ಕೆರ ೈಸ್ಿ ಚಚ್ೊಲಾಗಾಂ ಆಸಾಯ ಾ ದೊೋನ್ ಪಳ್ತೂ ಾ ಾಂನಿ ದೊನ್ಯ್ ರಾಾಂ ಮ್ಯಗ್ಲನ್ ಆಸ್ಲಾಿ ಾ ಮುಸಿಿ ಮ್ ಭಾವಾರ್ಡತ ಾ ಾಂಚರ್ ಗ್ಲರಾಾ ಆಕಂತ್ವಾದಿನ್ ಗ್ಳಳ್ ಮ್ಯನ್ೊ ೫೦ ಜಣಾಾಂಕ್ ಲಾಗಾರ್ಡ ಕಾಡೆಿ ಾಂ. ಅಸಲಾಂ ಮ್ಯರೆಕಾರ್ ಘಡಿತ್ ನ್ಯಾ ಝೋಲಾಾ ಾಂರ್ಡರ್ಚ್ಾ ಚರಿತರ ಾಂತ್ಚ್ ಹೆಾಂ ಪಯ್ಿ ಾ ಪ್ವ್ಲಿ ಾಂ ಘಡೆಯ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಹೊ ಗ್ಲರ ಆಕಾಾಂತ್ವಾದಿ ಹೆಾಂ ತಾಚಾಂ ಮಿಸಾಾಂ‍ ದೊೋನ್ ವಸಾೊಾಂ ಥಾ‍್ ತಯರ್ ಕರನ್ ಆಸ್ಲೊಿ ಮ್ಾ ಳ್ತಾಂ. ಹಣಾಂ ಸವ ಯಂರ್ಚ್ಲಿತ್ ಬಂದೂಕ್ ಘೆ‍್ ಹೊಾ ಖುನೊಾ ಆಧ್ಯಲೊಾ ೊ. ಹೊ ನಿಯೊ ನ್ಯಝ ಬೆರ ಾಂ್ನ್ ಹಾ ರಿಸನ್ ್ರಾೊಾಂಟ್, 28 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ಚ ಆಸಿ ಾೋಲಿಯನ್ ಸನ್ಯವ ರಾ ಹಕಾ ಪೊಲಿಸಾಾಂನಿ 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1929 ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನ್ಹರ, ಇಾಂಧಿರಾ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ ಬಪಯ್ 40 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. 1952 ಫಿರೋಝ್ ಗಾಾಂಧಿ, ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ ಪತಿ 40 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಥಾ‍್ ಪ್ಲಿೊಮೆಾಂಟ್ ಸಾಾಂದೊ ಜಾಲೊ. 1959 ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನ್ಹರಚಿ ಧು‍, 42 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಅಧ್ಾ ಕಿಿ ಣ್ ಜಾಲಿ. 1980 ಸಂಜಯ್ ಗಾಾಂಧಿ, ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ ಪೊಕಿರ ಪೂತ್ 33 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಉತತ ರ್ ಪರ ರ್ದಶ್ವ್ ಅಮೇತಿ ಥಾ‍್ ಪ್ಲಿೊಮೆಾಂಟ್ ಸಾಾಂದೊ ಜಾಲೊ.

ಕ್ತೋಡಿತ ಾಂತ್ ಹಜರ್ ಕೆಲೊ. ----------------------------------------------------

ನ್ವಹರು-ಗಾೆಂಧ ಕುಟ್ಯಮ ಚಿೆಂ ಕಾೆಂಗೆ್ ಸ್ೆಂತ್ರ 100 ವಸ್್ೆಂ ಭಾರತಾ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಪೂ‍ೊ ರಾಜಕಿೋಯಾಂತ್ ನ್ಹರ-ಗಾಾಂಧಿ ಕುಟ್ಾ ಚಿಾಂ 1919 ಥಾ‍್ 2019 ಪಯೊಾಂತ್ ೧೦೦ ವಸಾೊಾಂ ಜಾತತ್. ಹಾ ವಸಾೊ ಪಿರ ಯಾಂಕಾ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಜ್ಕಿೋಯಕ್ ಪರ ವೇಶ್ವ್ ಜಾತಚ್ ಹಾ ವಸಾೊ ನ್ಹರ ಆನಿ ತಾರ್ಚ್ಾ ಗಾಾಂಧಿ ಕುಟ್ಾ ಕ್ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸಾಾಂತ್ ಮೆತರ್ ಜಾ‍್ ೧೦೦ ವಸಾೊಾಂ ಸಂಪ್ತ ತ್.

1981 ರಾಜೋ‍ ಗಾಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ ಪತಿ, ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ ಪೂತ್ 37 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಅಮೇತಿ ಥಾ‍್ ಪ್ಲಿೊಮೆಾಂಟ್ ಸಾಾಂದೊ ಜಾಲೊ. ಪರ ಸುತ ತ್ ರಾಜೋ‍ ಗಾಾಂಧಿ, ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿರ್ಚ ನ್ಯತ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಪ್ಡಿತ ರ್ಚ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಭ್ಯ್ಣ ಪಿರ ಯಾಂಕಾ ಗಾಾಂಧಿ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಪ್ಡಿತ ಚಿ ಕಾಯೊದ್ಶಿೊಣ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ.

ಸುವೆೊರ್ ಮೊೋತಿಲಾಲ್ ನ್ಹರ ಥಾ‍್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಪಿರ ಯಾಂಕಾ ಗಾಾಂಧಿ - 100 ವಸಾೊಾಂ. 1919 ಮೊೋತಿಲಾಲ್ ನ್ಹರ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನ್ಹರರ್ಚ ಬಪಯ್ 58 ವಸಾೊಾಂ ಪ್ರ ಯ್ರ್ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.

-ಫ್ತ್್ ನಿಸ ರ್ಸ ಫೆನಾ್ೆಂರ್ಡರ್ಸ ಕಾಸ್ತಸ ಯ ---------------------------------------------------

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers.

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers.