__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 23

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಮೇ 13, 2021


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೀವಡಾ ಸೊಂಗಾತಾ ಖೆಳಾನಾಕಾತ್! ಭಾರತಾಂತ್ ಕೀವಿಡಾಚಿ ಆವಸ್ಥಾ ಪಳೆತನಾ ಕತಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಾಂಚ್ ಮ್ತಿಕ್ ಯೇನಾ! ಕೀವಿಡ್-19 ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವ್ಹಹ ಳೊ ಭಾರತಾಂತ್ ಪರ ಸ್ಥತಾನಾ ಸರ್ವಾ ಸಂಗ್ತಿ ಬರ‍್ೊ ಚ್ಚ ದಿಸ್ಲ್ೊ ೊ . ಸಂಸ್ಥರಾಂತೊ ೊ ಸಭಾರ್ ರಷ್ಟ್ ರಾಂನಿ ಲೀಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಮ್ರ‍್ಾಂಕ್ ಲಾಗಾಿ ನಾ, ಭಾರತಚ್ಯೊ ಜನಸಂಖ್ಯೊ ಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲಾೊ ರ್ ಭಾರತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಥೊಡಾೊ ಚ್ಚ ಲೀಕಾಕ್ ಹೊ ವೊಸ್ಲ್ ಲಾಗೊನ್. ಸವ್ಹಾಾಂನಿ ಚಿಾಂತೊ ಾಂ ಕೀ "ಭಾರತ್ ಜಾಲಾೊ ರ್ ಜಾವ್ಯೊ ತ್" ಮ್ಹ ಣ್. ಪುಣ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತಿೊ ಾಂ ವ್ಹತಾ ಪತರ ಾಂ ವ್ಹಚ್ಯಿ ನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಕೀ ಭಾರತಾಂತ್ ಲೀಕ್ ಆಡಾಾ -ದಿಡ್ಡಾ ಭಾಂವೊನ್ ಆಸ್ಥ, ಧಾರ್ಮಾಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಾಾಂನಿ ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ಯೊ ಪರಿಾಂಚ್ ಮೆತರ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆಸ್ಥ, ಏಕಾಮೆಕಾ ಕತಾಂಚ್ ಫಿಕರ್ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ದಬಾಜೊ-ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಚಲರ್ವ್ ಆಸ್ಥ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಭೀಕರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆತಾಂ ಭಾರತಚೊ ಲೀಕ್ ಗಂಗಾಾ ಗತ್ ನಾಸ್ಚ ೊ ಪರಿಾಂ ವಳ್ವ ಳ್ಟ್ , ಕಳ್ವ ಳ್ಟ್ , ಕಷ್ಟ್ ತ, ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಹಿ ಆನಿ ಹಾೊ ಮ್ರಣ್ ಪಾರ್ವಲಾೊ ೊ ಲೀಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಇತ್ಲೊ ಚಡಾೊ ಕೀ, ತಾಂಚೊೊ ನಿಜಿೀಾರ್ವ ಕೂಡ್ಡ ರಸ್ಥಿ ೊ ದೇಗಾಾಂನಿ ಜಳ್ರ್ಿ ತ್ ಸಮ ಶಾನಾಾಂನಿ ಕತಾಂಚ್ ಜಾಗೊ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ. ಜಗತಿ ಾಂತೊ ೊ ಗ್ರ ೀಸ್ತಿ ರಷ್ಟ್ ರಾಂನಿ ಆತಾಂ ಭಾರತಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಶತಾವಿೀಣ್ ಕುಮ್ಕ್ ಧಾಡಾಂಕ್ ಸುವ್ಹಾತಿಲಾಾಂ ಹಾಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಲೀಕಾಚಿ ಗತ್ ಪಳೆರ್ವ್ . ಅಖ್ಯೊ ಸಂಸ್ಥರರ್ ಸದಾಂನಿೀತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಪರಿಾಂ ಮಾಧ್ೊ ಮಾಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚಚ ಖರಿ ಸ್ಥಾ ತಿ ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ವರ್ದಾಗಾರ್ ಜಗತಿ ಕ್ ದಿತತ್. ಹಾಂ ಪ್ಲಾಂತುರಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ವಿದೇಶಾಾಂತ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಭಾರತಿೀರ್ಾಂಕ್ ಸ್ಲ್ಸುಾಂಕ್ ಜಾರ್್ ತಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಾಲಾೊ ಾಂತ್. ಕತೊ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್ ಚಡಾ್ ರ್ವ ಖಬ್ರರ ಗಾರ್ ಖರಿ ಬರಿ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್ಚ್ೊ ಾ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಪಾಡಾಾಂತ್ಲೊ ೊ ಪಾಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮುಖ್ಯೊ ೊ ಪಾನಾರ್ ಕಳಿತ್ ಕತಾತ್, ಟೀವಿರ್ ಪಾರ ಯ್ಮ ಟಾರ್ಮ ರ್ ಕಳಿತ್ ಕತಾತ್. ದಖೊೊ ದಿಾಂವೊಚ ತರ್ ಭಾರತ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್ ಕಸ್ಥೊ ಚ್ಚ ಖಬಾರ್ ದಿೀನಾಸ್ಥೊ ಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚಿಾಂ ಛಾನೆಲಾಾಂ ಆತಾಂ ಸದಾಂನಿೀತ್ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್ ತಸ್ಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಲೀಕಾನ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಾಂ, ಆಮ್ೊ ಜನಕ್ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ವೊಳೊವ ಳೆಚ ಾಂ,

ಕೀವಿಡ್ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಕಳ್ವ ಳೆಚ ಾಂ, ಮೆಲಾೊ ೊ ಾಂಚೊೊ ಕೂಡ್ಡ ರಸ್ಥಿ ೊ ರ್ದಗ್ನ್ ಜಳಂವ್ಯಚ ಾಂ, ಸ್ಥಮೆಸ್ಥಿ ರೀಾಂನಿ ನಿಳ್ಟೊ ಪಾೊ ಸ್ಥ್ ಕಾಾಂತ್ ಗುಟಾೊ ಯ್ಚಲೊ ೊ ಕೂಡ್ಡ ನಿಕೆಪುಾಂಚೊೊ ಇತೊ ದಿ ದಖರ್ವ್ ಾಂಚ್ ಆಸ್ಥತ್. ಹಾಂ ಪಳೆತನಾ ಏಕಾ ಲೇಖ್ಯನ್ ಲೀಕಾಚಿ ಬೇಪಾವ್ಹಾ, ಭಾರತಿೀಯ್ ರಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಾೊ ಾಂಚಿ ಬೇಫಿಕರಯ್ ಪಳೆರ್ವ್ ಕತಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಾಂಚ್ ಕಳ್ಟನಾ ಜಾಲಾಾಂ. ಆತಾಂ ದೀನ್ ದಿೀಸ್ತ ಥಾಂರ್ವ್ ಭಾರತಚೊ ಪರ ದನ್ ಮಂತಿರ ನರಾಂದರ ಮೀಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥರಚ್ಯೊ ರಷ್ಟ್ ರಾಂಲಾಗ್ತಾಂ ದುಃಖ್ಯಾಂ ಗಳ್ರ್ಿ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾಂಕ್! ಆಸ್ತಲೊ ಪಯ್ೆ ಪಶ್ಚಚ ಮ್ ಬಂಗಾಳ್ಟಕ್ 17 ಪಾವಿ್ ಾಂ ವಚೊಾಂಕ್, ಪರ್ಣ ಾಂಕ್-ಖ್ಯಣಾಾಂ-ಜೆವ್ಹಣ ಾಂಪ್ಲೀವನಾಾಂಕ್, ವಿಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ಆಕಷ್ಟಾತ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾನ್ ಜಾಲ. ದಬಾಳ ೊ ಲೀಕಾಕ್ ಗಜೆಾಚಿಾಂ ವಕಾಿ ಾಂ ದಿಾಂವ್ಹಚ ೊ ಕ್, ಆಮ್ೊ ಜನಕ್ ತರ್ರ್ ಕನ್ಾ ತರ್ರ್ ರಾಂವ್ಹಚ ೊ ಕ್ ಖರ್ಚಾಾಂಚ್ಯೊ ಬದೊ ಕ್ ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ ದಖೊೊ ರರ್ಚಾಂ ದಿೀಗ್ ಇಮಾಜ್ ಕನ್ಾ ಖಚಿಾಲ. ಲೀಕಾಕ್ ಧ್ಮಾಾಚ್ಯೊ ನಾಾಂವ್ಹನ್ ಕುಾಂಭ್ ಮೇಳ್ಟಕ್ ಸ್ಲ್ಡ್ೊ ಾಂ, ರಜ್ಕಾರಣಾಂನಿ, ಪಯ್ೆ ವ್ಹಲಾೊ ಾಂನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಯ್ೆ ಖರ್ಚಾನ್ ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಆಚರಿಲ ಆನಿ ದಬಾಳ ೊ ಲೀಕಾಚಿ ಗಂಗಾಾ ಗತ್ ಕನ್ಾಾಂಚ್ ಸ್ಲ್ಡ್ಡೊ . ಆತಾಂ ತರಿೀ ಹಾೊ ಸರ್ವಾ ಕುಡಾೊ ಾಾಂರ್ಚ್ ದಳೆ ಉಗ್ಿ ಜಾತಲ? ದಳ್ಟೊ ಾಂಕ್ ಮಾಾಂಡ್ಲಿೊ ಸ್ಥಯ್ ಕಾಡ್್ ಲ? ಸಂಸ್ಥರ ಮುಖ್ಯರ್ ದೇಶಾಕ್ ನಾಲಿಸ್ಥಯ್ ಹಾಡಾಚ ೊ ಬದೊ ಕ್ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ ಕರ ಮ್ ಘೆತಲ? ಪಳೆಾಂರ್ವಕ ಆಸ್ಥ! ಹಾಾಂವ್ಯ ಸವ್ಹಾಾಂಲಾಗ್ತಾಂ ಏಕ್ ಉಪಾಕ ರ್ ಮಾಗೊಚ : ದರ್ ಕರಣ್ ತುಮಚ ಜಿೀರ್ವ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ಟ ಆನಿ ಹರಾಂಕೀ ಕುಮ್ಕ್ ಕರ. ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಭ್ರಿತ್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ ಫಾಲಾೊ ಾಂ-ಪೊವ್ಹಾಾಂ ಇಗಜೆಾಕ್ ವರ್ಚ್ೊ ತ್, ದಿವ್ಹಳ ಕ್ ವರ್ಚ್ೊ ತ್, ಘೊಟುನ್ ನಾರ್ಚ್ೊ ತ್. ಪ್ಲಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತ ಪರ್ಾಾಂತ್ ಸವ್ಹಾಾಂ ಚತರ ಯ್ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ಟ. ಮಾಗಾೊ ೊ ರ್ ದೇರ್ವ ದಿತ ವಹ ಯ್; ತೊ ಬರಬರ್, ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್ ಘೆರ್, ಮಾಸ್ತಕ ಘಾಲಾ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ಟ!! ಸಸ ರ್ವಾ ಆವರ್ಾಂಕ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಥಚೊ ಆವರ್ಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ತ ಹಾಾಂರ್ವ ಆನಿ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾಗಾಿ ಾಂರ್ವ. -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವ್ಹಲ್ ರ್ ದಾಂತಿಸ್ಚ ಾಂ ಜನನ್ ಜಾಲಾಂ ಜೂನ್ 4, 1970 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ಶಹರ ಭಾರ್ೊ ೊ ಪಾಚಿವ ಪರ ಕೃತಿ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ಹಡ್ಲಾೊ ೊ ಕನಿ್ ಗೊೀಳಿಾಂತ್. ಹಾೊ ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಸ್ಜಾಚ್ಯೊ ಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಲಾಮ ಲಾೊ ತ್ ಸಭಾರ್ ಆಮೆಚ ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತಿ, ನಾಟಕ್ಕಾರ್, ಪತ್ರ ಕತ್ಾ, ಮುಖೆಲಿ, ಇತೊ ದಿ, ಇತೊ ದಿ.

ವ್ಹಲ್ ರಚಿಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಜಾಾಂವ್ಹ್ ಸ್ಥೊ ಾಂ ದೇವ್ಹಧೀನ್ ಆವಿೊ ನ್ ದಾಂತಿಸ್ತ ಆನಿ ಲಿೀನಾ ದಾಂತ್. ವ್ಹಲ್ ರಚ್ಯೊ ಚೊವ್ಹಾ ಾಂ ಭಾವ್ಹಾಂ ಪಯ್ಚಕ ತ್ಲ ಮಾಹ ಲಘ ಡೊ ಪೂತ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಜಲಾಮ ಲ. ಹಾೊ ಾಂ ಪಯ್ಚಕ ದೀಗ್ ಇಾಂಗ್ೊ ಾಂಡಾಾಂತ್ ಜಿೀವನ್ ಸ್ಥರನ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಥತ್ ತಸ್ಾಂ ಏಕೊ ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತ್ಚ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಜಿೀವನ್ ಸ್ಥತಾ. ವ್ಹಲ್ ರರ್ಚ್ಾಂ ಜನನ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ಹಾೊ ಪಾರ್ಚ್ವ ೊ ಪರ ಕೃತಾಂತೊ ೊ ತಸ್ಾಂಚ್ ಉದಕ ಝರಿಾಂಚ್ಯೊ ಮ್ಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ತಾಂಚ್ಯೊ ಘರಾಂತ್. ತರ್ಚ್ಾಂ ಪಾರ ಥರ್ಮಕ್ ಶ್ಚಕಾಪ್ ಸಾಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ತ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಶಾಲ್, ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ ತಸ್ಾಂಚ್ ತೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಆನಿ ಪ್ಲರ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟ ಶ್ಚಕಾಪ್ ವ್ಹಲ್ ರನ್ ಪೊಾಂಪೈ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರಾಂ

ಹಾಾಂಗಾಸರ್. ಹಾೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಣಾಂ ತರ್ಚ್ಾಂ ತಾಂತಿರ ಕ್ ಶ್ಚಕಾಪ್ ಇಲಕಾ್ ರನಿಕ್ಸ ಆನಿ ಕಂಪೂೊ ಟರ್ ಸ್ಥಯನ್ಸ ಡ್ಡಪೊೊ ಮಾ ನಿಟ್ಟ್ ಎಜ್ಯೊ ಕೇಶನ್ ಟರ ಸ್ಥ್ ಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಬಿಬಿಎ (ಬಾೊ ಚಲರ್ ಒಫ್ ಬಿಸ್್ ಸ್ತ ಎಡ್ಡಮ ನಿಸ್್ ರೀಶನ್ ಮಾನರ್ವ ಭಾರತಿ ಯ್ಚ್ ವಸ್ಥಾಟಾಂತ್ ಸಂಪಯಿ ಚ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಡಾವ ನ್ಸ ಾ ಕಂಪೂೊ ಟರ್ ಎಪ್ಲೊ ಕೇಶನ್ಸ ಇನ್ಫ ೀಮೆಾಟಕ್ಸ ಇನ್ಸ್ತಟಟ್ಯೊ ಟ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಪುರಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ೊ ಾಂ. ಕೃಷೆಚೊ ನಾಾಂವ್ಹಡ್ಲಾೊ ಜಲಾಮ ಲಾೊ ೊ ಪಾರ ಯ್ರ್ಚ್ಚ

ಗಾಾಂರ್ವ

ಮ್ಹ ಣ್ ೊ ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರನ್ ಲಾಹ ನ್ ಆಪಾೊ ೊ ತಲಾಂತಾಂಚಿ

ಕೃಷ್ಟ ಪಾಲಯ್ಚೊ ಆನಿ ವೃದಿಿ ಕೆಲಿ ತಸ್ಾಂ ತಣಾಂ ಆಪುಣ್ ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾಾಂತ್ ಆಸ್ಥಿ ನಾಾಂಚ್ ಕನ್ ಡಾಾಂತ್ ಬರಂರ್ವಕ ತಣಾಂ ಸುವ್ಹಾತಿಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರ್ ಸ್ಥಹತಿಕ್ ಸಪ ಧಾೊ ಾಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆಾಂರ್ವಕ ಲಾಗೊೊ ತಣಾಂ ಶ್ಚಕಾಚ ೊ ಶಾಲಾಾಂತ್ ಆನಿ ಬಹುಮಾನಾಾಂ ಜೊಡಾಂಕ್ ಲಾಗೊೊ . ಹಾಂ ತಕಾ ಚಡ್ಡೀತ್ ಉತಿ ೀಜನ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕ್ಲಾೊ ೊ ನ್ ತಣಾಂ ಕನ್ ಡಾಾಂತೊ ಾಂ ಖ್ಯೊ ತ್ ನೇಮಾಳೆಾಂ ಮ್ಯೂರ ಆನಿ ಭುಗಾೊ ಾಾಂರ್ಚ್ಾಂಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಪತ್ರ ಚಂದಮಾಮ್ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ತಚಿಾಂ ಕಾಂಕಣ ಬಪಾಾಾಂ ರಕಣ ಆನಿ ಉರ್ದರ್ವ ಪತರ ಾಂನಿ ಯೇಾಂರ್ವಕ ಸುವ್ಹಾತಿಲಿಾಂ. ಬಾಂಬಂಯ್ಿ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ೊ ತಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆವಿೊ ನ್ ದಾಂತಿಸ್ತ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಜಾಾಂವ್ಹ್ ಸ್ಲ್ೊ . ತನಾ್ ಾಂ ತಣಾಂ 1960 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಕಾೊ ನರ ಕಾೊ ಥಲಿಕ್ಸ ಮ್ಧೆಾಂ ದೀತಿ ವಿರ‍್ೀಧ್ ಚಳ್ವ ಳ್ ಸುವ್ಹಾತಿಲಿೊ ಆನಿ ಕರ ರ್ಳ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲೊ . ಅಸ್ಾಂ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ ವ್ಹಲ್ ರ ಥಂಯ್ಯ್ಚೀ ತಿ ಬಪಾಾಚಿ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಯಚಿ ಅಭರಚ್ ವ್ಹಡಾಲಾಗ್ತೊ .

ವ್ಹಲ್ ರ್ ತನಾಾಟೊ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ ತ್ಲ ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತೊ ೊ ಐಸ್ಥವಯ್ಎಮ್ ಚೊ ಅಧ್ೊ ಕ್ಷ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ವಿಾಂರ್ಚನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಲ ಕನಿ್ ಗೊಳಿ ವ್ಹರಡಾೊ ಚೊ ಅಧ್ೊ ಕ್ಷ್ ಜಾಲ. ಹಾೊ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ತಚಿ ಅಭರಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಯ ಬರಬರ್ ನಾಟಕ್ ರಂಗಾಕ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಲಾವ ಲಿ. ತಣಾಂ ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತ್ ಫಾಸ್ತಾ ತಸ್ಾಂ ವೇದಿ ನಾಟಕ್ ಪರ ದಶಾನಾಾಂ ಆಸ್ಥ ಕೆಲಿಾಂ ತಸ್ಾಂಚ್ ತರಣಾಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ದರಿ ಜಾಾಂರ್ವಕ ತ್ಲ ಪಂಗಡ್ ಬಾಾಂದನ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಉತಿ ೀಜನ್ ದಿೀಲಾಗೊೊ . ಕನಿ್ ಗೊಳಿಚೊ ಕವಿ ಜೊಸ್ಥಸ ಪ್ಲಾಂಟೊಚ್ಯೊ

ಉತಿ ೀಜನಾನ್ ವ್ಹಲ್ ರನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಂಕಣ ಲಿಖ್ಣಣ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಚಿಾಂ ಬಪಾಾಾಂ ಕಾಂಕಣ ನೇಮಾಳ್ಟೊ ಾಂತ್ ಪಗಾಟ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆಯ್ಚೊ ಾಂ. ತಚ್ಯೊ ಬಪಾಾಾಂ ಪಾಕಾಟ್ಟ ಫುಟೊನ್ ತಿಾಂ ಸಭಾರ್ ನೇಮಾಳ್ಟೊ ಾಂನಿ ಪಗಾಟ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾತನಾ ವ್ಹಲ್ ರಕ್ ಬರ‍್ಚ್ಚ ಸಂತ್ಲಸ್ತ ಆನಿ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ತೃಪ್ಲಿ ಮೆಳಿಳ . ತಕಾ ಸಂಗ್ತೀತರ್ಚ್ಾಂ ಉತಿ ೀಜನ್ ಮೆಳೆಳ ಾಂ ಮಾಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಭಾಣ್ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯೊ ಪರಬ್ ಸಂಗ್ತೀತ್ ಫೆಸ್ಥಿ ಾಂತ್ 1994 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಪಯ್ೊ ೊ ಪಾವಿ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲಾೊ ೊ ತನಾ್ ಾಂ. ಅಸ್ಾಂ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಲಿ್ ಕ್ ಕಾಂಕಣ ಸಂಗ್ತೀತರ್ಚ್ ಪ್ಲಸ್ಥಯ್ ಲಾಗ್ತೊ ! ತಕಾ ತನಾ್ ಾಂ ಪರ ಕೃತ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್,

ಭಾಂವಿಿ ಲಾೊ ಸುತುಿ ರ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್, ಕುಟಾಮ ಸಮ್ಸ್ಥೊ ಾಂ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್, ಸ್ಜ್ಸ್ಥಾಂಬಾರ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್, ಇತೊ ದಿ ತಣಾಂ ಆಪೊೊ ೊ ಕವಿತ ಲಿಖೊೊ ೊ . ಹಾಂ ತುರ್ಮಾಂ ತಚ್ಯೊ ಹರ್ ಪದಾಂತ್ ಪಳ್ವ್ಯೊ ತ. ವ್ಹಲ್ ರಚ್ಯೊ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಆದರ್ಶಾ ವೊ ಕಿ ಜಾಾಂವ್ಹ್ ಸ್ೊ ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್ಲ ಚ್ಯ.

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಹತಿಕ್ ವ್ಹವ್ಹರ ಕ್ ಈಟ್ ಕಸ್ಾಂ ಜಾಲಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ ವ್ಹಲ್ ರ್. ಫಾರ ., ಮೆಲಿವ ನ್ ರ‍್ಡ್ಡರ ಗಸ್ತ ಆನಿ ಮೌರಿಸ್ತ ಡ್ಸ್ಥ. ಹಾಾಂಚಿ ವಶ್ಚೀಲಾಯ್ ತಚ್ಯೊ

1992 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಬ್ರಾಂಗುಳ ರಾಂತ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ಕಾಂಕಣ ಭಾಷ್ಟ ಮಂಡಳ್ ಸಮೆಮ ೀಳ್ಟ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಯಳ್ಟರ್ ವ್ಹಲ್ ರಕ್ ಮಾಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಭಾಣಾಚೊ ಗುಕಾಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ಲಚಿ ವಳ್ಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾನ್ ವ್ಹಲಿ್ ಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತ "ಸ್ಥಾಂಡನ್ ಗ್ಲಾೊ ೊ ರ್ಚ್ಡಾವ " ವಿಾಂರ್ಚನ್ ತಕಾ ಸಂಗ್ತೀತ್ ಬಸರ್ವ್ ತಾಂ ಪದ್ ಮಾಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಭಾಣ್ ನೈಟಾಾಂನಿ ಗಾಾಂರ್ವಕ ಸುವ್ಹಾತುನ್ ತಾಂ ಪದ್ ಲೀಕಾ ಮಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ. 1992 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ರಕಣ ಹಫಾಿ ೊ ಳ್ಟನ್

ವ್ಹಲ್ ರಕ್ ’ಮ್ಹನಾೊ ಚೊ ಕವಿ’ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲಾರ್ವ್ ತರ್ಚ್ಾಂ ಖ್ಯೊ ತ್ ಪದ್ "ವ್ಯಾಂಗ್ಾಂತ್ ಧ್ರನ್" ಪಯ್ೊ ೊ ಪಾವಿ್ ಪಗಾಟ್ಟೊ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಂಚ್ ಪದ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ಲನ್ ವಿಾಂರ್ಚನ್ ತಕಾ ತಳೊ ಬಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತೀತ್ ದಿೀಾಂರ್ವ್ ಖ್ಯೊ ತ್ ಕತಾನಾ ಮಾಹ ಕಾ ಲೀಕಾ ಥಾಂರ್ವ್ ಉತಿ ೀಜನ್ ಲಾಬ್ರೊ ಾಂ. ತಣಾಂ ಬರಯ್ಚಲಾೊ ೊ ಸಭಾರ್ ಪದಾಂ ಪಯ್ಚಕ , "ವ್ಯಾಂಗ್ಾಂತ್ ಧ್ರನ್", "ಕೀರಕ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೀಗ್ ಪೇರಚೊ", ಸ್ಥಾಂಡನ್ ಗ್ಲಾೊ ೊ ರ್ಚ್ಡಾವ ", "ಕೇಾಂಸ್ಥರ್ ಕಳೊ", ಇತೊ ದಿ ಆಸ್ಥತ್. 1994 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಂಬಯ್ಚಚ ವ್ಹಟ್ ಧ್ಲಿಾ ಆನಿ ಎಡಾವ ನ್ಸ ಾ ಟ್ಟಲಕಾಮ್ ಗೂರ ಪಾಾಂತ್ ಕಸ್ ಮ್ರ್ ಸವಿಾಸ್ತ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ವೃತಿಿ ಧ್ಲಿಾ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಲ 1995 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಬರೊ ಫುಡಾರಖ್ಯತಿರ್ ಸೌದಿ ಅರಬಿರ್ಕ್ ಪಾವೊನ್ ಬಿರ ಟಷ್ಠ ಹೊೀಮ್ ಸ್ಲ್್ ೀಸ್ತಾ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಕಸ್ ಮ್ರ್ ಸವಿಾಸ್ತ ಸುಪರ್ವೈಜರ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗೊೊ . ಅಸ್ಾಂ ವೃತಿ ಚಿ ನಿಸಣ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಸುವ್ಹಾತಿಲಾೊ ೊ ವ್ಹಲ್ ರಕ್ ಏಕಾಚ್ಚ ವಸ್ಥಾನ್ 1996 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಸ್ಥೀನಿಯರ್

ಸ್ಲ್್ ೀರ್ ಮಾೊ ನೆಜರ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಭ್ಡ್ಡಿ ಲಾಬಿೊ . ಹಾೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರನ್ ಸೌದಿ ಅರಬಿರ್ ಸ್ಲ್ಡನ್ ದಬಾಯ್ಚಚ ವ್ಹಟ್ ಧ್ಲಿಾ. 1999 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ತಣಾಂ ಇಾಂಟರ್ನಾೊ ಷನಲ್ ಮಾಕ್ಸ ಾ ಎಾಂಡ್ ಸ್ಪ ನಸ ರ್ ಕಂಪ್ಣ ಾಂತ್ ಕಮ್ಶ್ಚಾಯಲ್ ಮಾೊ ನೇಜರಚೊ ಹುದೊ ಧ್ಲಾ ಆನಿ ತಕಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕುವೇರ್್ ಕ್ ವಗ್ಾ ಜಾಲ. 2001 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಖಟಾರಾಂತ್ ಜವ್ಹದ್ ಬಿಜೆ್ ಸ್ತ ಗೂರ ಪ್ ಹಾಾಂಚೊ ಕಂಟರ ಒಪರಶನ್ಸ ಹಡ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ತ್ಲ ತಾಂರ್ಚ್ ಸಭಾರ್ ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಫಾೊ ಶನ್ ಬಾರ ೊ ಾಂಡಾಾಂ ಬಿಎಚ್ಎಸ್ತ, ಆಡಾಮ್ಸ ಕಡ್ಸ , ಫೆರ ಾಂಚ್ ಕನೆಕೆ ನ್, ಮ್ನ್ಸಸ ನ್, ಪಂಪ್ಲಕ ನ್ ಪಾೊ ಚ್ ಇತೊ ದಿಾಂಚೊ ವಿಕರ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳೆಲಾಗೊೊ . ಖಟಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಥಿ ನಾ ತ್ಲ ಥಂರ್ಚ ೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಸ್ಲ್ಾ ಎಮ್.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಖಟಾರ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಜಾಲ ಆನಿ ತಕಾ ಥಂಯಸ ರ್ ಉಪಾಧ್ೊ ಕ್ಷ್ ಹುದೊ ಲಾಬೊ . ಅಸ್ಾಂ ತಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತೀತ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡ್ಡೊ ಾಂ, ಸ್ಥಾಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂ, ದಬಾಜೊ, ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಿಸ್ತ ನಾಯ್್ , ವಿಲಸ ನ್ ಒಲಿವ್ಯರ ನಾಯ್್ , ಇತೊ ದಿ.

ಸುಫಾನಾ ಇಾಂಟರ್ನಾೊ ಷನಲ್ ಆನಿ ರ್ಮಾಂಟ್ ಟ್ಟರ ೀಡ್ಡಾಂಗ್ ಹಾಾಂಚ್ಯೊ ಬಾರ ೊ ಾಂಡ್ ಒಪರಶನ್ಸ ಎಸ್ಥಕ ಡಾ, ರ‍್ಬಟೊಾ ಕವಲಿ, ವ್ಹಲಾಂಟನ್ ಆನಿ ಕೆಾಂಝೊ, ಖ್ಯಣಾಾಂವಳಿ ಬಾರ ೊ ಾಂಡ್ಸ ಜಸ್ಥಾಂ ವ್ಹಫ್ಲ್ಮಾಸ್ ರ್ ಇತೊ ದಿ ವಿಕರ ಕರನ್.

ಹಾೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರ್ 2008 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಬಾಹರ ೀರ್್ ಕ್ ಪಾವೊೊ ಆಲ್ಫಫ ಟಾಯ್ಮ ಫಾೊ ಶನ್ ಗೂರ ಪಾಚೊ

ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಲ್ ರ್ ಕಾಂಕಣ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಕನಾಾಟಕ ಸ್ಲ್ೀಶ್ಚಯಲ್ ಕೊ ಬ್ಸ ಹಾಾಂಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಜಾಲ ತಸ್ಾಂಚ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡ್ಡೊ ಾಂ ತಸ್ಾಂಚ್ 2009 ತಾಂ 2018

ಮುಖೆಲಿ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ್ಾಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಂಕಣ ಪರ ದಶಾನಾಾಂನಿ ಬಾಹೇರ್್ ಾಂತ್ ಕಾರ್ಾನಿವ್ಹಾಹಕ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ವ್ಹವುಲಾ. ಬಾಹರ ೀರ್್ ಾಂತೊ ೊ ಗಲ್ಫ ವೊೀಯ್ಸ ಒಫ್ ಮಾೊ ಾಂಗಳೊೀರ್ ಹಾಾಂಚ್ಯೊ ಸಂಯ್ಲೀಜಕ್ ಸರ್ಮತಿಾಂತ್ ವ್ಹವುಲಾ ತಸ್ಾಂಚ್ 2018 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಕಾಂಕಣ ಕುಟಾಮ್ ಹಾಾಂಚ್ಯೊ

ಬಾಂರ್ದರಖ್ಯಲ್ ಜಿವಿಒಎಮ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಯಶಸ್ಥವ ೀ ಕೆಲಾಂ. 2012 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ "ಆಜ್ ಆರ್ಮಾಂ ಕಾಂಕಣ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಾಂರ್ಚನ್ ’ನಿದನ್ ಪಡ್ಲೊ ಗಾಾಂರ್ವ’ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಾಂ ಪುಸಿ ಕ್ ಪಗಾಟ್ಟೊ ಾಂ. ಉಲವ್ಹೊ ಾಂ" ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಕನಿ್ ಗೊಳಿಾಂತ್ ಆಸ್ಥ ಕೆಲಾಂ, ದಯ್ಚಿ ದಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥಾ ೊ ಬರಬರ್. ರ್ದಡಾೆ ೊ ಾಂ ಪಾರ ಸ್ತ ಚಡ್ಡೀತ್ ಭುಗಾೊ ಾಾಂನಿ ಹಾೊ ಸಂಭ್ರ ಮಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲೊ , ಕಾಂಕಣ ಭಾಸ್ತ ಶ್ಚಕಾಂಕ್, ಸಂಸಕ ೃತಿ ತಸ್ಾಂ ಜಿೀವನ್ ವ್ಹಟ್ ಶ್ಚಕಾಂಕ್. ಹಾೊ ಚ್ಚ ವಸ್ಥಾ ತಣಾಂ ತಚೊೊ ವಿಾಂಚ್ಯಣ ರ್ 40 ಕವಿತ ಬರಯ್ಚಲೊ ೊ 1992 ಥಾಂರ್ವ್ 2012 ಪರ್ಾಾಂತ್ಲೊ ೊ

2918 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರ್ ಶಾಸ್ಥವ ತ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ಮಂಗುಳ ರಕ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯ್ಲೊ . ಪರ ಸುಿ ತ್ ತ್ಲ "ಮೀಡನ್ಾ ಲೈಟ್ಸ " ಮ್ಹ ಳೊಳ ವ್ಹೊ ಪಾರ್ ಚಲಂರ್ವ್ ಆಸ್ಥ. ತಸ್ಾಂಚ್ ತ್ಲ ಪರ ಸುಿ ತ್ ಲಯನ್ಸ ಕೊ ಬ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ೊ ಕ್ಷ್ ಜಾಾಂವ್ಹ್ ಸ್ಥ. ಹಾೊ ವಸ್ಥಾ ತಣಾಂ ತಚೊ ಪರ ಥಮ್ ಆಲಬ ಮ್ "ಜಿಣೊ ರಂಗ್" ಉಗಾಿ ವಣ್ ಕೆಲ. ಹಾಾಂತುಾಂ ವ್ಹಲ್ ರಚಿಾಂ ವಿಾಂಚ್ಯಣ ರ್ 10 ಪದಾಂ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಥತ್ ಭುಗಾೊ ಾಪಣಾ ಥಾಂರ್ವ್ ತರಣ್ಪ ಣಾಕ್ ತಸ್ಾಂ ಪಾರ ಯ್ಕ್ ಪಾವ್ಹಿ ನಾ ವಿಣುನ್ ಗಾರ್ೊ ೊ ಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಸಂಗ್ತೀತ್ ಬಸರ್ೊ ಾಂ ಲೀಯ್ ವ್ಹಲಾಂಟನಾನ್ ಏಕ್ ತರಣ್ ತಲಾಂತವ ಾಂತ್ ಪದಾಂ ತಳೊ ಘಡಾಣ ರ್. "ಹಾಾಂಡ್ಡಯ್ಚಿಾಂ ಸವ ಪಾಣ ಾಂ" ಸಂಗ್ತೀತ್ ವಿೀಡ್ಡಯ್ಲ ಪದ್ ಉಗಾಿ ರ್ೊ ಾಂ. ಹಾಾಂತುಾಂ ಮಂಗುಳ ಚಿ ಖ್ಯೊ ತ್ ಕಾಯಾನಿವ್ಹಾಹಕ ಹೇರ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಆನಿ ಗಾಡ್ಡವ ನ್ ಹಾಣಾಂ ಪಾತ್ರ ಖೆಳ್ಟಳ ಹ ವಿೀಡ್ಡಯ್ಲ ಡ್ಡೀವಿಡ್ಡ ದಸ್ಾಂಬರ್ 25, 2019

ವ್ಯರ್ ಉಗಾಿ ರ್ೊ ೊ . ಹ ವಿೀಡ್ಡಯ್ಲ ಜಗತಿ ದೊ ಾಂತ್ 38 ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ ವಿೀಕ್ಷಕಾಾಂನಿ ಪಳ್ರ್ೊ ೊ . 2021 ಫೆಬ್ರರ ರ್ 7 ವ್ಯರ್, ಕಲಾಾಂಗಾಣ ಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರರ್ಚ್ಾಂ ಪರ ದಶಾನ್ ಜಿೀವ್ಹಳ್ ಪರ ದಶ್ಚಾಲಾಂ. ಹಾೊ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರಚಿಾಂ ನವಿಾಂ ಆನಿ ಪನಿಾಾಂ ವಿಾಂಚ್ಯಣ ರ್ ಪದಾಂ ಆಸ್ಥೊ ಾಂ. ಆಯ್ೊ ವ್ಹರ್ ಮಂಗುಳ ರ್ ಸಾಂಟ್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಲೀಯ್ಚೆ ಯಸ್ತ ಕಾಲೇಜಿಾಂತೊ ೊ ರಡ್ಡಯ್ಲ ತರಂಗ್ ಕಾಂಕಣ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಲ ತಚ್ಯೊ ಕಾಂಕಣ ವ್ಹವ್ಹರ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್ ಸಂಗ್ತೀತ್ ತಸ್ಾಂ ಕವಿತ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ . ಎದಳ್ ಪರ್ಾಾಂತ್ ವ್ಹಲ್ ರನ್ 30 ವಯ್ರ ಕಾಣಾಂಯ್ಲ ಲಿಖ್ಯೊ ೊ ತ್, ಸಭಾರ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಬರರ್ೊ ೊ ಾಂತ್, 240 ವಯ್ರ ಕವನಾಾಂ ಲಿಖ್ಯೊ ೊ ಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂ ವಿವಿಧ್ ನೇಮಾಳ್ಟೊ ಾಂನಿ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಿೊ ಾಂ ಆಸ್ಥತ್ ಆನಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗಾೊ ಾಂನಿ ಆರ್ೊ ೊ ಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಸ್ಥಹತ್ ಸಪ ಧಾೊ ಾಾಂನಿ ಕವಿತಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆತೊ ಆನಿ ತಿಾಂ ರಕಣ , ಝೆಲ, ಉರ್ದರ್ವ ಆನಿ ಉಜಾವ ಡ್, ಇತೊ ದಿ ನೇಮಾಳ್ಟೊ ಾಂನಿ ಪಗಾಟ್ ಜಾಲಾೊ ಾಂತ್. ಕವಿತ ಟರ ಸ್ಥ್ ನ್ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡ್ಲಾೊ ೊ ಕವಿತ ಫೆಸ್ಥಿ ಾಂಕ್ ವಹ ರರ್ಣ ರ್ ಜಾಾಂರ್ವ್ ವ್ಹರ್ವರ ದಿಲಾ

ಕವಿತ ಸಪ ಧಾೊ ಾಾಂಕ್, ವ್ಹಚನಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂಕ್.

ಕವಿತ ಸ್ಥಹತಿಕ್

ಎಪ್ಲರ ಲ್ 26, 1998 ವ್ಯರ್ ವ್ಹಲ್ ರರ್ಚ್ಾಂ ಲಗ್್ ವ್ಹಲನಿಸ ರ್ಚ್ಯೊ ಲವಿೀನಾ ಡ್ಡಅಲಮ ೀಡಾಲಾಗ್ತಾಂ ಸಂಭ್ರ ಮಾನ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಕಾಾಂ ಏಕ್ ಧುರ್ವ ರ‍್ಶೆಲ್ ವಿನ್ೀನಾ ಆಸ್ಥ ಆನಿ ತಿ ಪರ ಸುಿ ತ್ ನೆದಲಾೊ ಾಾಂಡಾಾಂತ್ ಬಯ್ಲ ಮೆಡ್ಡಕಲಾಸ ಾಂತ್ ಬಾೊ ಚಲಸ್ತಾ ಡ್ಡಗ್ತರ ಶ್ಚಕನ್ ಆಸ್ಥ. ಆನಿ ಆಮಚ ವ್ಹಲ್ ರ್ ದಾಂತಿಸ್ತ ಆಪಾೊ ೊ ನವ್ಹೊ ಕವಿತ ಪುಸಿ ಕಾರ್ಚ್ಾಂ ತಸ್ಾಂಚ್ ನವ್ಹೊ ವಿೀಡ್ಡಯ್ಲ ಪದರ್ಚ್ಾಂ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್ಥ. ವಿೀಜ್ ತಕಾ ತಚ್ಯೊ ರ್ಮಸ್ಥಾಂವ್ಹಾಂತ್ ಸರ್ವಾ ಜಯ್ಿ ಆಶೇತ ಆನಿ ಬರಾಂ ಮಾಗಾಿ .

---------------------------------------

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್: ಖಾಲುನಾಚಿ ಕೀಡ್ತ ್ (The Court of Kaloon ) ಅಖೆರ ೀಕ್ ಆರ್ಮ ಉದಕ ಥರ್ವ್ ಧ್ನಿಾರ್ ಪಾಯ್ ತಾಂಕೊ . ಎಕೊ ಅಧಕಾರಿ ಥೊಡಾೊ ಸ್ಲ್ಜೆರಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಆಮೆಚ ಾಂ ಯ್ಣಾಂ ರಕಾಿ ಲ. ಜಯ್ಿ ಗೇಟಾಂತೊ ೊ ನ್

ಶಹರ ಭತರ್ ರಿಗಾೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ಏಶ್ಚರ್ಚ್ಯ ದೇಶಾನಿ ಪಳೆಾಂರ್ವಕ ಮೆಳೆಚ ಾಂ ಘರಾಂ ದಿಸ್ಥೊ ಾಂ.ವಹ ಡ್ ಭಾಾಂದಪ ಾಂ ದಿಸ್ಥೊ ಾಂ ನಾಾಂತ್.ಆಮಾಚ ಯ್ಣಾೊ ನ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸಕ್ಿ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಬಾಿ ಯ್ಚಲಿೊ .ಲೀಕ್ ವ್ಹಟ್ಟ ರ್ದಗ್ರ್ ಉಭ ಆಸುಲೊ . ಘರಾಂತೊ ೊ ಜನೆಲಾಾಂತೊ ೊ ನ್ ಪಳೆತಲ. ಮಾಕೆಾಟ ಬರಿ ದಿಸ್ಲ್ಚ ಜಾಗೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರನ್ ಮುಖ್ಯರ್ ವ್ಯತನಾ ಆನೆೊ ಕ್ ಗೇಟ್ ದಿಸ್ಥೊ . ತಾಂತೊ ೊ ನ್ ಭತರ್ ವ್ಯತಚ್ ಆರ್ಮ ಶಹರಚ್ಯ ಆನೆೊ ಕಾ ಜಾಗಾೊ ಕ್ ಪಾವ್ಹೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ಭಂವಿಿ ಾಂ ಘರಾಂ ಆನಿ ಫುಲಾಾಂರ್ಚ್ಾಂ ವೊೀಡ್ಿ ದಿಸ್ೊ ಾಂ. ರಸ್ಲ್ಿ ಬರ‍್ಚ್ ಆಸುಲೊ . ಥೊಡಾೊ ವ್ಯಳ್ಟನ್ ಆರ್ಮ ವಹ ಡ್ ರವ್ಯಳ ರ ಬರಿ ದಿಸ್ಥಚ ಏಕಾ ಬಾಾಂದಪ ಲಾಗ್ತಾಂ ಪಾವ್ಹೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ತಾಂ ಫಾತರ ರ್ಚ್ಾಂ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಲ್ನ್ ಇಜಿಪ್ಿ ಶೈಲನ್ ಭಾಾಂರ್ದೊ ಲಾಂ ಭಾಾಂದಪ್. ಅಧಕಾರಿನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಭತರ್ ಆಪರ್ವ್ ವ್ಯಹ ಲಾಂ. ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ರವ್ಯಳ ರ ಬರಿ ದಿಸ್ಥಚ ಏಕಾ ಬಾಾಂದಪ ಲಾಗ್ತಾಂ ಪಾವ್ಹೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ತಾಂ ಫಾತರ ರ್ಚ್ಾಂ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಲ್ನ್ ಇಜಿಪ್ಿ ಶೈಲನ್ ಭಾಾಂರ್ದೊ ಲಾಂ ಭಾಾಂದಪ್. ಆನಿ ಭಂವಿಿ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಕೂಡಾಾಂ. ಆಮಾಕ ಾಂ ತಣಾಂ ಏಕಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಹಶಾರ‍್ ದಿಲ. ತಾಂ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಬಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಸಜಯ್ಚಲೊ ಾಂ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಬಗ್ೊ ಕ್ ಆನೆೊ ಕ್ ಕೂಡ್ ನಿದಾಂಕ್. ಥಂಯಸ ರ್ ದೀನ್ ಖಟೊ ಾಂ ಆಸುಲಿೊ ಾಂ. ತಲಾರ್ಚ್ ಲಾೊ ಾಂಪಾರ್ವ ಪ್ಟೊನ್ ಭಂವಿಿ ಾಂ ಬರ‍್ಚ್ ಉಜಾವ ಡ್ ಆಸುಲೊ . ಆರ್ಮ ತರ್ರ್ ಜಾತಚ್

ಅಧಕಾರಿ ಯೇರ್ವ್ ಅಪರ್ವ್ ವಹ ತ್ಲಾಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗೊನ್ ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಚಲೊ . ನವ್ಹಕ ರ್ ಆಮಾಚ ಸ್ಮೆವ ಕ್ ತರ್ರ್ ಆಸುಲೊ . ತಣಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ನವ್ಯಾಂ ವಸುಿ ರ್ ದಿಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಅಧಕಾರಿ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಸಭಾರ್ ಕೂಡಾಾಂ ಉತ್ಲರ ನ್ ವಹ ಡ್ ಏಕಾ ಸಭಾಾಂಗಾಣಾಕ್ ಆರ್ೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ಥಂಯ್ ಬರಿೀ ಊಬ್ ಅಸುಲಿೊ . ಹಾಂರ್ವ ಧಾಾಂವ್ಹಾ ಾಂರ್ವಕ ಉಜೊ ಘಾಲೊ . ಏಕಾ ಕನಾೆ ೊ ಕ್ ವಹ ಡ್ ಏಕಾ ಮೆಜಾರ್ಚ್ರ್ ಜೆವ್ಹಣ ಚಿ ವಿಲವರಿ ಕೆಲಿೊ .ಅಯೊ ನಾಾಂ ಪೂರ ರೂಪಾೊ ಚಿಾಂ. ತಿತೊ ೊ ರ್ ಥೊಡ್ ಬಾೊ ಾಂಡ್ ವ್ಹಜರ್ವ್ ಭತರ್ ಆಯ್ೊ . ತಾಂಚ್ಯ ಮ್ಧೆಾಂ ಸಭಾರ್ ಸ್ಲ್ಭೀತ್ ಚಲಿಯ್ಲ. ಥೊಡಾೊ ವ್ಯಳ್ಟನ್ ಪಡಾೊ ೊ ಪಾಟಾೊ ೊ ನ್ ಥರ್ವ್ ____ ಆವ್ಹಜ್ ಜಾಲ ಆನಿ ಹಳ್ದೊ ವ್ಯಾಂ ನೆಹ ಸ್ಲ್ನ್ ದೀಗ್ ದರ್ದೊ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಯ್ೊ . ತಾಂಚ್ಯ ಪಾಟಾೊ ೊ ನ್ ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಆನಿ ಅಖೆರ ೀಕ್ ಖ್ಯನ್ ಆನಿ ಖ್ಯನಿರ್.ಧ್ವ್ಯಾಂಚ್ ನೆಹ ಸ್ಲ್ನ್ ಆಸ್ೊ ಲಾೊ ಖ್ಯನಾಕ್ ಪಳೆತನಾ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್ ತಣಾಂಚ್ ಮಾಹ ತರ್ಾಕ್ `ಕೂರ ರ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಲಾಾಂಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾತೊ ಾಂರ್ವಕ ಜಾಲಾಂ ನಾ. ತ್ಲ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಬರ‍್ಚ್ ಸ್ಲ್ಭಾಿ ಲ. ಪೂಣ್ ತರ್ಚ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಳೆ ಪಳೆತನಾ ತಚಿ ಬುಧ್ವ ಾಂತಕ ಯ್ ಉಣಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭ್ಗ್ೊ ಾಂ. ಖ್ಯನಿರ್ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್ ಕತಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ? ಸ್ಲ್ಭಾಯ್ಚಿ ಬಾವಿೊ . ತಿ ಆಮಾಕ ಾಂ ಪಳೆರ್ವ್ ಇಲಿೊ ಲಜೆಲಿ. ತಿಣಾಂ ಹಶಾರ‍್ ಕರನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಪಯ್ೊ ಾಂ. "ಮ್ಹ ಜಾ ರರ್, ಹಚ್ ತ ದೀಗ್ ಪಕಾ ದರ್ದೊ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಲ" ತಿಣಾಂ ಖ್ಯನಾಕ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ. ತಣಾಂ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಪಳೆಲಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ವೊ ಾಂಗ್ ಹಾಸ್ಲ್ ದಿಲ. "ಕಸಲ ಮಾಹ ತರ‍್,ಮ್ನಾಿ ತ್! ತುಕಾ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಎದಳ್ ಪಳೆಾಂರ್ವಕ ನಾ ವಹ ಯೂಮ ?"

"ತುಜೆಾಂ ಭ್ರ್ನಕ್ ಉಲವ್ಯಣ ಾಂ ರವಯ್" ಖ್ಯನಿರ್ ಉಲಯ್ಚೊ . ತ್ಲ ಬಗ್ೊ ಕ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಚಲಾಿ ನಾ ಲಿಯ್ಲೀಕ್ ಆಪಾ್ ಲ. ಲಿಯ್ಲೀಕ್ ಪಳೆರ್ವ್ ತಚ್ಯ ತ್ಲೀಾಂಡಾರ್ ಆಜಾೊ ಪ್ ಉರ್ದಲ.ಪಳೆರ್ವ್ ಾಂಚ್ ರವೊೊ . "ತುಾಂಚ್ ಗ್ತೀ ಖ್ಯನಿರ್ಚೊ ಆನೆೊ ಕ್ ಈಷ್ಠ್ ? ತುಜೆರ್ ಕತೊ ಕ್ ತಿಕಾ ಹುಸ್ಲ್ಕ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಾಂ ತುಕಾ ಪಳೆತನಾ ಕಳ್ಟಿ . ಪೂಣ್ ಜಾಗೂರ ತ್! ನಾ ತರ್ ತಾಂ ಸಯ್ಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಶ್ಚಕಾರಿಚೊ ವ್ಹಾಂಟೊ ಜಾತ್ಲಲಯ್". ಲಿಯ್ಲೀಕ್ ರಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಲ ಉಲಂವ್ಹಚ ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ತಕಾ ರ್ದಗ್ಕ್ ವೊಡ್ೊ ಾಂ. "ಉಲರ್್ ಕಾ, ತ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಲ್"

"ನಾ,ಶೆರ ೀಷ್ಠ್ ಖ್ಯನ್. ಪೂಣ್ ತುಕಾ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್ ಶ್ಚಕಾರಿ ಕತಾನಾ ಪಳೆಲಾಾಂ. ಬರಿಚ್ ಶ್ಚಕಾರಿ ನಹ ಯ್?" ತಕಾ ಉಗಾಾ ಸ್ಥಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ಜಾಯಿ ಯ್. ದನಿೀ ಹಾತ್ ಘಸು್ ನ್ ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ಭೀರ್ವ ಬರಾಂ.ತಣಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮಸುಿ ಧಾಾಂವ್ಹಾ ಯ್ೊ ಾಂ.ಪೂಣ್ ಆಖೆರ ೀಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಪ್ಟಾೊ ನಿ ತಕಾ ಧ್ಲಾ ಆನಿ-"

"ತಣಾಂ ತಚ್ಯ ಪ್ಟಾೊ ಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಸ್ಲ್ಡಾೊ ೊ ರ್, ಹಾಾಂರ್ವ ತಚಿ ಗೊರ್ಮ್ ಮುಡ್ಡಾ ತ್ಲಲಾಂ." ತಿತೊ ೊ ರ್ ಖ್ಯನಿರ್ನ್ ಲಿಯ್ಲೀಕ್ ಆಪಾೊ ೊ ಬಗ್ೊ ಕ್ ಚ್ ಜೆವ್ಹಣ ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಹಶಾರ‍್ ಕೆಲ. ಹಾಾಂರ್ವ ಇಲೊ ಾಂ ಪಯ್ಸ ಬಸ್ಲ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಬಗ್ೊ ಕ್ ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಬಸ್ಲ್ೊ . ಖ್ಯನ್ ಆನೆೊ ಕಾ ಪೊಾಂತರ್ ದಗಾಾಂ ಸ್ಲ್ಭೀತ್ ರ್ಚ್ಡಾವ ಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಬಸ್ಲ್ೊ .

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಾಂ ಆಮಚ ಯ್ವ್ಹಕ ರ್ ಖ್ಯಲೂನಾಚ್ಯ ಕೀಡ್ಡಿ ಾಂತ್ ಜಾಲ. ಜೆವ್ಹಣ್ ಧಾರಳ್ ದವರಲೊ ಾಂಮಾಸ್ಥಳ , ಮ್ಟನ್, ಗೊೀಡ್ ಮಾಸ್ತ. ಪ್ಲಯ್ಾಂರ್ವಕ ಏಕಾ ಥರಚೊ ಸ್ಲ್ರ‍್ ದಿಲ. ಆಮಾಚ ಪರ್ಣ ವಿಶಾೊ ಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀನ್ ಸವಲಾಾಂ ಕತಾಚ್ ಖ್ಯನಿರ್ ಲಿಯ್ಲೀ ಲಾಗ್ತಾಂಚ್ ಉಲಂರ್ವಕ ಲಾಗ್ತೊ . ಹಾಾಂರ್ವ ಆನಿ ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಉಲಂರ್ವಕ ಲಾಗಾೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ಆಮಾಚ ಉಲವ್ಹಣ ೊ ಚೊ ಸ್ಥರಾಂರ್ಶ ಆಸ್ಲ್ ಆಸ್ಥವ್ಹೊ ಪಾರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಚ ತಸಲ ದಂದ ಗಾಾಂವ್ಹಾಂತ್ ನಾತುಲೊ . ಸ್ಥಗವ ಳಿಚ್ ಚಡಾವತ್ ಲೀಕಾಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ಖ್ಯಣ್ ದಿತಲಿ. ದಡ ನಾ. ಸಕಕ ಡ್ ರಾಂದವ ಯ್, ಮಾಸ್ತ, ತಾಂದ ಇತೊ ದಿ ದಿೀರ್ವ್ ಾಂಚ್ ವ್ಹೊ ಪಾರ್ ಕತಾಲ. ಭಂವಿಿ ಆಸ್ಚ ಪವಾತ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಜಾರ್್ ತಸಲ. ಏಕಾ ಖುಶ್ಚಚ್ಯ ರಣಾಾಂತ್ ಫಕತ್ಿ ರನವ ಟ ಲೀಕ್ ಜಿಯ್ತಲ. ಥಂಯಸ ರ್ ಕಣ್ಾಂಚ್ ವಚನಾ, ಗ್ಲಾೊ ರ್ ಮ್ರಣ್ ರಕನ್ ಅಸ್ಥಿ . ಗ್ರ ೀಸ್ತಿ ಲೀಕ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಅಲಗಾಸ ಾಂಡಾರ ಚ್ಯ ಪಾಟಾೊ ವ್ಹೊ ರಾಂ ಥರ್ವ್ ರ್ದವೊಾಂನ್ ಆಯ್ೊ ಲಿ ಸಂತತಿಚೊ.

ದೀನ್ ಥರರ್ಚ್ ಧ್ಮ್ಾ-ಏಕ್ ಲೀಕಾಚೊ.ಉಜಾೊ ಪವಾತಚೊ ಪೂಜಾ ಕತಾಲ. ದಸ್ಲ್ರ ಆಡಳೆಿ ಗಾರಾಂಚೊ, ಅಧಕಾರಿಾಂಚೊಮಾೊ ಜಿಕ್ ಆನಿ ಭುತಾಂಕ್ ಪಾತೊ ಾಂವೊಚ ಧ್ಮ್ಾ. ಲೀಕ್ ಖ್ಯನಿರ್ಕ್ ಮೆಚ್ಯವ ತ. ರರ್ಳ್ ಕುಳ್ಟಚಿ ತಿ ಅಖೆರ ೀಚಿ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥ. ತಿಚೊ ಘೊರ್ವ ರರ್ಳ್ ಸಂತತಿಚೊ ನಹ ಯ್ ಆನಿ ತಕಾ ಲೀಕ್ ರ್ದವ ೀಷ್ಟತಲ. ಖ್ಯನಿರ್ಚಿ ಸ್ಲ್ಭಾಯ್ ಲೀಕ್ ಹೊಗಳಿಸ ತಲ. ತಿ ದಬಾಳ ೊ ಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾಲಿ. ತಾಂಕಾಾಂ ಏಕ್ ಚ್ ಬ್ರಜಾರಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್ ಖ್ಯನಿರ್ಕ್ ಬುಗ್ತಾಾಂ ನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತಿಚ್ಯ ಮನಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕೀಣ್ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಾಂ ಸವ್ಹಲ್ ಸವ್ಹಾಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಥಿ ಲಾಂ. "ನಿಜಾಯ್ಚಕ ೀ" ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಉಲಯ್ಲೊ . " ಲೀಕ್ ಹಾೊ ಖ್ಯನಾಚ್ಯ ಕತುಾಬಾನಿ ವಿರರ್ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಮೆಲಾೊ ರ್ ಖ್ಯನಿರ್ ಆನೆೊ ಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾೊ ರ್ ಬರಾಂ ಆಸ್ಥ, ಪೂಣ್ ಹಾಂ ತಿಣಾಂ ತನಾಾಟ ಆಸ್ಥಿ ನಾಾಂಚ್ ಜಾಯಿ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೀಕ್ ಅಪೇಕಿ ತ. ಹಾಂ ಖ್ಯನಾಕೀ ಗೊತಿ ಸ್ಥ. ರ್ದಖುನಾಂಚ್ ಕಣೀ ಹರ್ ದರ್ದೊ ತಿಕಾ ಪಳೆಲಾೊ ರ್ ತಾಂಚೊ ತ್ಲ ರ್ದವ ೀಷ್ಠ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತಾ. ತಿ ತಚೊ ಮೀಗ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಕಣ್ಾಂಚ್ ತಕಾ ಮೆಚ್ಯವ ನಾ" ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಭಂವಿಿ ಾಂ ಪಳೆಲಾಂ. ದರ್ದೊ ಸಕಕ ಡ್ ಪ್ಲಯ್ರ್ವ್ ಬ್ರಬ್ರೊ ಜಾಲೊ . ಚಲಿಯ್ಲ ಸಯ್ಿ . ಖ್ಯನಾಚಿ ತಕೊ ಕರ್ದಲಾರ್ ಬಾಗವ ಲಿೊ ಆನಿ ತ್ಲಾಂಡಾಾಂತೊ ೊ ನ್ ಕತಾಂಗ್ತೀ ಬಡಬ ಡಾಿ ಲ. ಖ್ಯನಿರ್ ತಕಾ ರಗಾನ್ ಆನಿ ರ್ದವ ೀಷ್ಠ ಭ್ಲಾಲಾೊ ದಳ್ಟೊ ನಿ ಪಳೆತಲಿ. ತಿಣಾಂ ಹಾತ್ ಉಭಾರನ್ ಕಾಯ್ಾಾಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಶಾರ‍್ ಕೆಲ. ಆರ್ಮ ಸಕಕ ಡ್ ಉಟಾೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ತಿಕಾ ಆದೇರ್ವಸ ಮಾಗೊನ್ ಆರ್ಮ ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಚಲಾೊ ೊ ಾಂರ್ವ. ತಿ ಆಮಾಕ ಾಂಚ್ ಪಳೆತಲಿ. ಖ್ಯನ್ ಉಟೊನ್ ಕತಾಂಗ್ತೀ ಆರ್ಥಾ ಜಾಲಾೊ ೊ ಬರಿ ತಕೊ ಹಾಲಂರ್ವಕ ಲಾಗೊೊ . "ಆರ್ಮ ದರ್ದೊ " ತ್ಲ ಬಬಾಟೊೊ . "ಆರ್ಮ ಕತ್ಲೊ ತಾಂಪ್ ವ್ಹಾಂಚ್ಯಿ ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಳೆೊಾಂ ಗೊತುಿ ನಾ, ಪೂಣ್ ಹೇ ತಾಂ ಗೊರ್ಾ, ಆಯ್ಕ . ತಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಬಾಯ್ೊ . ತಿಕಾ ಪಳೆನಾಕಾ. ತುಜಿ ಶ್ಚಖ್ಯರಿ ಕರಾಂಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆವ್ಹಕ ಸ್ತ ದಿೀನಾಕಾ" ಸಕಕ ಡ್ ಜೊರನ್ ಹಾಸ್ೊ .ಸ್ಥಾಂಬಿರ ನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ವೊಡನಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಬರಿ

ಭಾಯ್ರ ಆಪರ್ವ್ ವ್ಯಲಾಂ. "ಸ್ಥಾಂಬಿರ , ಹೊ ತುಜೊ ಖ್ಯನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಧ್ರ್ಮಕ ದಿತ" ಲಿಯ್ಲೀ ಮ್ಹ ಣಾಲ. "ಭಯ್ನಾಕಾ. ಖ್ಯನಿರ್ ತುಕಾ ರಕೆಿ ಲಿ. ತಿಚ್ ಹಾಾಂಗಾಚಿ ಖರಿ ರಣ ಆನಿ ಹಾಾಂರ್ವ ತಿಕಾ ಪಾಟಾಂಬ ದಿತಾಂ." ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಕಾ ಆದೇರ್ವಸ ಮಾಗೊನ್ ಆರ್ಮ ಆಮಾಚ ಖಟಾೊ ೊ ರ್ ಬರಿಚ್ ನಿೀದ್ ಕಾಡ್ಡೊ . ಸಕಾಳಿಾಂ ಬಾೊ ಾಂಡಾಚೊ ಆವ್ಹಜ್ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಹಾೊ ಖ್ಯಲೂನ್ ಗಾಾಂವ್ಹಾಂತ್ ಮುಖೆೊ ತಿೀನ್ ಮ್ಹನೆ ಆರ್ಮ ಪಾಶಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಾಚ ಖ್ಯತಿರ್ ಖ್ಯನಿರ್ನ್ ದೀನ್ ಧ್ವ್ಯ ಘೊಡ್ ದಡ್ೊ . ದನಾಪ ರಾಂ ತಿರ್ಚ್ ಆನಿ ಥೊಡಾೊ ಸ್ಲ್ಝೆರ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಆರ್ಮ ಘೊಡಾೊ ರ್ ಸವ್ಹರಿ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ೊ ಾಂ ತಿಣಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮನಾಾಚಿ ಉಾಂಡ್ಡ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಜಾಗಾೊ ಕ್ ದಖಯ್ೊ ಾಂ. ಭ್ರ್ನಕ್ ಜಾಗೊ ತ್ಲ. ರಕಾಸ ಖ್ಯಸ್ಥಿ ರ್ಚ್ ಪ್ಟ್ಟ ಲಾಂಕಾಾ ಚ್ಯ ಗೇಟ ಭತರ್. ಹಾೊ ಪ್ಟಾೊ ಾಂಕ್ ವಿಾಂರ್ಚ್ೊ ಲಾೊ ಥೊಡಾೊ ಕುಟಾಮ ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥೀರ್ಮತ್ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಲ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮಾತ್ರ ಹ ಪ್ಟ್ಟ ಮಾಾಂದಿ ಲ. ಖ್ಯನ್ ಹಾೊ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಟಾೊ ಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಶ್ಚಕಾರಿ ಕರಾಂಕ್ ವ್ಹಪಾತಾಲ. ಗಾಾಂವೊಚ ಲೀಕ್ ಖ್ಯನಾಕ್ ಬ್ರಜಾರ್ ಕೆಲಾೊ ರ್ ರ್ ರಗ್ ಹಾಡರ್ೊ ೊ ರ್ ತ್ಲ ಹಾೊ ಪ್ಟಾೊ ಾಂಕ್ ತಾಂರ್ಚ್ರ್ ಸ್ಲ್ಡಾಿ ಲ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಶಹರಾಂತ್ ಭ್ವ್ಹೊ ೊ ಾಂರ್ವ, ನಹ ಾಂಯ್ ಪಳೆಲಿ. ಏಕ್ ಪಾಾಂಪಾಳೆಮ್ ಸಯ್ಿ ಉತ್ಲರ ನ್ ಗ್ಲಾೊ ಾಂರ್ವ. "ಹಾೊ ವಸ್ಥಾ ಪಾರ್ವಸ ಆನಿ ಬ್ರಳೆಾಂ ಬರಾಂ ಆಸ್ಥಗ್ತೀ?" ಲಿಯ್ಲೀನ್ ತಿಕಾ ವಿಚ್ಯಲಾಾಂ. "ನಾ, ನಹ ಾಂಯ್ಿ ಉದಕ್ ಉಣಾಂ ಆಸ್ಥ. ಕಾಲಾಚ ರತಿಾಂ ಪವಾತರ್ಚ್ರ್ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲ್ೊ . ಹಾಂ ಪಾಡ್ ಯ್ತ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಕ್ ಸ್ಕಚನ್. ಜಾಣಾಕ ರಿನಿ ಸ್ಥಾಂಗಾಚ ಪರ ಕಾರ್ ಪವಾತಚ್ಯ ಸ್ಥಪ ರಿತಕ್ ರಗ್ ಆರ್ೊ ಆನಿ ಅನಾವ ರ್ ಯ್ಾಂವ್ಹಚ ರ್ ಆಸ್ಥ. ಪಕಾ ಲೀಕ್ ಗಾವ್ಹಾಂತ್ ಘುಸ್ಥೊ ೊ ತ್ ಮ್ಹ ಳೆಳ ಾಂ ಅನೆೊ ಕ್ ಕಾರಣ್." "ತರ್ ಆರ್ಮ ಪವಾತಕ್ ವಚೊನ್ ಬಚ್ಯವಿ ಘೆಜಾಯ್" ಲಿಯ್ಲೀ ಹಾಸ್ಲ್ೊ . "ತುರ್ಮ ಮನಾಾಾಂತ್ ಬಚ್ಯವಿ ಘೆಾಂರ್ವಕ ಆಶೆತತ್? ತುಮಾಕ ಾಂ ಕೆದಿಾಂಚ್ ಹ ನಹ ಾಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರನ್ ವ್ಯಚ್ಯಕ್

ಆವ್ಹಕ ಸ್ತ ಮೆಳೊಚ ನಾ" "ಕತೊ ಕ್ ನಹ ಜೊ?" "ತಸ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜೊ ನಿಧಾಾರ್ ಆನಿ ನಿಣ್ಾಯ್. ಹಾಾಂರ್ವ ಹಾಾಂಗಾಚಿ ರಣ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ. ಅತಾಂ ಆರ್ಮ ಪಾಟಾಂ ಘರ ರ್". ತೊ ರತಿಾಂ ಆಮಾಚ ಕೂಡಾಕ್ ಚ್ ಜೆವ್ಹಣ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ಖ್ಯನಾ ಥರ್ವ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಅವ್ಹಮ ನ್ ಜಾಯ್ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹ ವೊ ವಸ್ಥಿ . ಹಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ದಿೀಸ್ತ ಚಲೊ ಾಂ. ಸ್ಥಾಂಬಿರ ಆನಿ ಖ್ಯನಿರ್ ಜೆವ್ಹಣ ಕ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾತ್ ದಿತಲಿ. ಆರ್ಮ ಏಕಾ ಥರನ್ ಬಂಧ್ಡ್ಾಂತ್ ಆಸ್ೊ ಲಾೊ ಬರಿ ಆಮಾಕ ಾಂ ಭ್ಗ್ೊ ಾಂ. ಆರ್ಮ ಭಾಯ್ರ ಭ್ವೊಾಂಕ್ ವ್ಯತನಾ ದರ್ದೊ ಸಕಕ ಡ್ ಭಂವಿಿ ಾಂ ಜಮಾಿ ಲ ಆನಿ ಸವ್ಹಲಾಾಂ ಕತಾಲ. ಚಲಿಯ್ಲ ಮಗಾನ್ ಉಲರ್ಿ ಲೊ . ಥೊಡಾೊ ನಿ ಲಿಯ್ಲೀಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಸ್ಥಹಸ್ತ ಸಯ್ಿ ಕೆಲಾಂ. ತಕಾ ಫುಲಾಾಂ ಆನಿ ಇನಾಮಾಾಂ ಸಯ್ಿ ಮೆಳಿಳ ಾಂ. ರ್ದಖುನ್ಾಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಆಮೆಚ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಖ್ಯನಿರ್ ಅಸ್ಥಿ ಲಿ. ಪೂಣ್ ಥೊಡಾೊ ದಿಸ್ಥಾಂ ಉಪಾರ ಾಂಯ್ ಹೇಾಂಯ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲಾಂ. ಖ್ಯನಾನ್ ಆಡವ ಲಾಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆರ್ಕ ಲಾಂ . ಮಸ್ಲ್ರ್. ಆರ್ಮ ಖ್ಯನಿರ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಗ್ಲಾೊ ರ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮನಾಾಚ್ಯ ಉಾಂಡ್ೊ ಕ್ ವತ್ಲಾಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣಾಂ ಧ್ರ್ಮಕ ದಿಲಾೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಬಿರ ನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ. ಆರ್ಮ ದಗ್ ಚ್ ವ್ಯತಲಾೊ ಾಂರ್ವ. ಪೂಣ್ ಪೊೀಳ್್ ವಚ್ಯನಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಲ್ಝೆರ್ ಸ್ಥಾಂಗಾತಚ್ ಆಸ್ಥಿ ಲ. ಆಮಾಚ ಮುಖ್ಯರ್ ದೀನ್ ವ್ಹಟೊ ಆಸುಲೊ ೊ ಆರ್ಮ ಸ್ಲ್ಧುನ್ ಆಯ್ಚಲೊ ಾಂ ರ್ಮಸ್ಥಾಂರ್ವ ಮುಾಂದರನ್ ವರ್ಚ್ಾಾಂ ರ್ ತಸ್ಾಂ ಕರನ್ ಖ್ಯನಿರ್ಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಮರ್ಚ್ಾಾಂ. ತೊ

ರತಿಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿಣಾಂ ಲಿಯ್ಲೀ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಲೈಾಂಗ್ತಕ್ ಮೀಗ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ತಸ್0 ಕರಾಂಕೀ ಜಾರ್್ ತುಲೊ ಾಂ. ಲಿಯ್ಲೀ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಕೆದ್ ಾಂಯ್ ಸ್ಲ್ಝೆರ್ ಆಸ್ಥಿ ಲ. ಪೂಣ್ ಲಿಯ್ಲೀರ್ಚ್ರ್ ತಿಕಾ ಮೀಗ್, ಆಸಕ್ಿ ಚಡಾಿ ಲ. ದಿಸ್ಥಾಂದಿೀಸ್ತ ತಿರ್ಚ್ಾಂ ವತಾನ್, ತಿಚಿಾಂ ಉತರ 0 ಆನಿ ತಿಚೊ ಉರ್ದೊ ೀರ್ಶ ಸಪ ಷ್ಠ್ ಜಾತಲ. ******** (ನವೊ ಆಧ್ಯಾ ಯ್ ಸಮಾಪ್ತ ್ )

ಮೀದಿ-ಶಾ ರಾಜ್ಾ ಚುನಾವ್ ಜಿಕಾನಾೊಂತ್!

(ಫಿಲಿಪ್ತ ಮುದಾರ್ಥ್)

ಪ್ರ ಸ್ ವನ್:

ಪಾಟಾೊ ೊ ದನ್ ಮ್ಹನಾೊ ಾಂರ್ಚ್ೊ ಅವ್ಯಿ ಾಂತ್, ಅಸಿ ರ್ಮಿ ಬ್ರಾಂಗಾಳ್ ಜಿಕಾಂಕ್ ಮೀದಿ-ಶಾನ್ ಕಾಡ್ೊ ಲಿ ರ್ಮನತ್, ವ್ಹಪ್ಲರ ಲೊ ೊ ಹಕಮ ತ್ಲೊ ಅನಿಾಂ 24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುತಂತ್ರ ಪಳೆರ್ವ್ ಮ್ಹ ಕಾ-ಯ್ಚೀ ಭ್ಗ್ೊ ಲಾಂ ಕ ಹಾೊ ಪಾವಿ್ ಾಂ ತ ಆಪಾೊ ೊ ಇರದೊ ಾಂತ್ ಜಿಕೆಚ ೊ ಾಂ ಚ್ಯನ್ಸ 50:50 ಆಸ್ಥ ಮ್ಹ ಣ್. ರ್ಚನಾವಿ ಫಲಿತಾಂರ್ಶ ಹಾೊ ದೀನ್ ತರಿಕೆರ್ ಯ್ತನಾ, ತಾಂರ್ಚ್ೊ ಗುಮ್ಟ್ ಆನಿಾಂ ಕೀಲಾಟಾ ಕೇವಲ್ ಪೊರ ಪಗಂಡಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮಿ ನ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ರ್ದಕುನ್, ತಾಂರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಪಾಟಾೊ ೊ ಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ವಹ ಸ್ಥಾಾಂರ್ಚ್ೊ ಾಂ "ಟ್ಟರ ೀಕ್ ರಕಡ್ಾ" ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಪಾಕುಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರ ೀತನ್ ಕೆಲಾಂ. ತರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಫಳ್ ಸಕಯ್ೊ ದಿತಾಂ:

(AGP) ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪ್ಲಕ್ ಸಹಾಕಾರ್ ದಿಾಂವಿಚ ಸ್ ಳಿಯ್ ಪಾಡ್ಿ ಜಾಲಾೊ ೊ ನ್, ಬಿಜೆಪ್ಲಚೊ ಸಕಾಾರ್ ಆನಿಾಂ ಮುಖ್ಯೊ ಮಂತಿರ ಸ್ಥಧ್ೊ ಜಾಲಾಾಂ. ಹೊ ರ್ಚನಾರ್ವ ಹಾೊ ಚ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಜಾಲ. 3. ಬಿಹಾರ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 74/243. ಜೆಡ್ಡಯು ಮುಕೆಲಿ ಆನಿಾಂ ಲಾಾಂಬ್ ಆವ್ಯೊ ಾಂತ್ ಹಳೆಳ ಲ ಮುಕ್ೊ ಮಂತಿರ ನಿತಿೀರ್ಶ ಕುಮಾರರ್ಚ್ೊ ಕುಮೆಕ ನ್ "ಮೇಳ್-ಜೊಲ್" ಸಕಾಾರ್ ಅಸ್ಥ. ನಿತಿೀರ್ಶ ಕುಮಾರಕ್ ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಲೀಕ್ ಬರ‍್ ಮಾಾಂದಿ .

ಬಿಜೆಪಿಚಿ ರಾಜ್ವ ಟ್ಕಿ ಚಲ್ಚ್ಯ ಾ ರಾಜ್ಾ : 1. ಆರಣಾಚಲ್ ಪರ ದೇಸ್ತ, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 48/60. ಸರ್ವಾ ಲಾಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಟರ್ ಹಳೆಳ ಲಾೊ ಲೀಕಲ್ ಟ್ಟರ ೈಬಲ್ (ST) ರಜ್ಕಾರಣಾಂಕ್ ದಡಾವ ಚ್ಯೊ ಬಳ್ಟನ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂತ್ ಘೆರ್ವ್ ಜಿಕೆೊ ಲಾಂ ಎಲಿಸ್ಥಾಂರ್ವ ಹಾಂ.

4. ಗೊೀಾಂಯ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 27/40. 15/27 ಎಮೆಮ ಲ ಕತ್ಲಲಿಕ್ ಬಾಮಣ್. ಹ ಪೈಲಾಂ ಗೊೀಾಂಯ್ ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ತ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂತ್ ಆಸ್ೊ , ಪುಸ್ಥಳ ರ್ವ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂತ್ ಘೆತೊ ಲ. ಕತ್ಲಲಿಕ್ ಆನಿಾಂ ಹಾಂದ ಬಾಮಾಣ ಾಂರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಬಹುಮ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಚ ರಜ್ೊ ಹೊ.

2. ಅಸ್ಥಸ ಾಂ, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 60/126. ಪಾಾಂಚ್ ವಹ ಸ್ಥಾಾಂ ಪೈಲಾಂ, ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ಥಚೊ ನಾಮೆಣ ಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಹೇಮಂತ ಬಿಸ್ಥವ ಸಮಾಾಕ್ ಪುಸ್ಥಳ ರ್ವ್ ಆಪಾೊ ೊ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂತ್ ಘೆತೊ ಲಾೊ ವವಿಾಾಂ ಹೊ ರಜ್ೊ ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಮಟ್ಟಕ ಾಂತ್ ಪಡೊೊ . ವರ್ೊ ೊ ನ್, 1985 Assam Accord ನಾಮೆಣ ಚಿ ಅಸಸ ಾಂ ಗಣೊ ಪರಿಶದ್

5. ಗುಜಾರ ತ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 112/182. ಲಗಬ ಗ್ ತಿೀಸ್ತ ವಹ ಸ್ಥಾಾಂ ಥರ್ವ್ ಸರಗ್ ಬಿಜೆಪ್ಲಚ್ಯೊ ಹಾತಖ್ಯಲ್ ಆಸ್ಲ್ಚ ರಜ್ೊ . ಹಾಂದ-ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಧುರ ವಿೀಕರಣಾಚಿ ಲಬೀರಟರಿ. 1990 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಎಲ್.ಕೆ ಅದವ ನಿನ್ ಹಾಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಸ್ಲ್ಮಾ್ ತ್ ದಿೀವ್ಹಳ ಥರ್ವ್ ಅಯ್ಲಧಾೊ ಕ್ ವ್ಯರ್ಚ್ೊ ಾಂ ರರ್ಥ ಪುಶಾಾಾಂವ್ಹರ್ ಘಾಲೊ ಾಂ. 2002

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಗೊದರ ಕಾಾಂಡ್ ಜಾರ್ವ್ ಹಜಾರಾಂನಿಾಂ ಮುಸ್ಥೊ ಮಾಾಂಚೊ ಜಿೀರ್ವ ಗ್ಲಿೊ ಕುಖ್ಯೊ ತಿ ಹಾೊ ರಜಾೊ ಚಿ ಆನಿಾಂ ಮೀದಿಚಿ.

ಜಾತಿಚೊ ಹಳೆಳ ಲ ರಜ್ಕಾರಣ. ಹಾೊ ರಜಾೊ ಾಂತ್ ಲಿಾಂಗಾಯತ್ ಲೀಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಥ. ಜಾತಿ-ಕಾತಿ ಪರ ಮಾಣಾಂ ಲೀಕ್ ಮ್ತ್ ದಿೀತ.

6. ಹರ್ಾಣ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 40/90. ರಜಾೊ ಾಂತ್ ಲಾಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಟ ಥರ್ವ್ ಅಧಕಾರ್ ಚಲಯ್ಚಲಾೊ ೊ ಚೌತಲಾ ಪ್ಲಳೆಾರ್ಚ್ೊ JJP ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಸ್ ಳಿೀಯ್ ರಜ್ೊ ಪಾಡ್ಡಿ ಚ್ಯೊ ಸಹಕಾರನ್ ಸಕಾಾರ್ ಚಲಾಿ .

9. ಮ್ಧ್ೊ ಪರ ದೇಸ್ತ, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 126/230. 2018ಚ್ಯೊ ಎಸ್ಾಂಬಿೊ ರ್ಚನಾವ್ಯೊ ಾಂತ್ ಕೇವಲ್ 109 ಸ್ಥೀಟ ಲಾಭ್ಲೊ ಲೊ ಬಿಜೆಪ್ಲ ಪಾಡ್ಡಿ ನ್ Operation Lotus ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ತ MP ಸ್ಥಾಂಧರ್ -ಗಾವ ಲಿಯರ್ ರಜವ ಟ್ಟಕ ಚೊ ರಯ್-ಕುಾಂವರ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ನ್ ದಡಾವ ನ್ ಅರಬ್ಪತಿ- ಕ್ ವೊಡ್್ , ತಚ್ಯೊ 22 ಎಮೆಮ ಲ ಶ್ಚಸ್ಥಾಂಕ್ ರಜಿನಾಮ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಪುಸ್ಥಳ ಯ್ೊ ಾಂ. ರವ್ಯಳ ರಾಂನಿಾಂ ವ್ಹಗೊ ಲ ಹೊ ಅಧಕಾರ್ ನಾಸಿ ನಾ, ರಾಂವೊಚ ಮ್ನಿಸ್ತ ನಹಾಂ. ರ್ದಕುನ್, ಬಿಜೆಪ್ಲಕ್ ಗ್ಲ. ಮ್ಧ್ೊ ಾಂತರ್ ರ್ಚನಾವ್ಯೊ ಾಂತ್, ತರ್ಚ್ೊ 16 ಶ್ಚಸ್ತ ಜಿಕೆೊ ಆನಿಾಂ 126 ಸ್ಥಟ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಬಿಜೆಪ್ಲಚೊ ಸಕಾಾರ್ ಆಯ್ಲೊ .

7. ಹಮಾಚಲ್ ಪರ ದೇಸ್ತ, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 44/68. ಥಕುರ್ ಪ್ಲಳೆಾಚೊ ರಜ್ೊ ಹೊ. ಆತ ಹ ಪ್ಲಳಿಾ ಬಿಜೆಪ್ಲಕ್ ವೊಾಂದವ ಲಾೊ . ಜಾತಿ-ಕಾತಿ ಲೇಕಾರ್ ಲೀಕ್ ಆಪೊೊ ಮ್ತ್ ದಿತ. 8. ಕನಾಾಟಕ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 120/224. 2018ಚ್ಯೊ ಎಸ್ಾಂಬಿೊ ರ್ಚನಾವ್ಯೊ ಾಂತ್ ಕೇವಲ್ 104 ಸ್ಥಟ ಲಾಭ್ಲೊ ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ಲ ಪಾಡ್ಿ Operation Lotus-2 ಮುಕಾಾಂತ್ರ 15 ವಿರದ್ೊ ಪಾಡ್ಡಿ ಚ್ಯೊ ಾಂ ಎಮೆಮ ಲಾಂಕ್ ದಡಾವ ನ್ ಪುಸ್ಥಳ ರ್ವ್ ರಜಿನಾಮ ದಿೀವರ್ವ್ , ಬಿಜೆಪ್ಲ ಸಕಾಾರ್ ಘಡ್ೊ ಲಿ ಕುಖ್ಯೊ ತಿ ಮುಖ್ಯೊ ಮಂತಿರ ಯ್ಡ್ಡಯುರಪಾಪ ಚಿ. 75 ವಹ ಸ್ಥಾಾಂರ್ಚ್ೊ ಪಾರ ಯ್ರ್ ನಿವರ ತ್ಿ ಜಾಯ್ಿ ಮ್ಹ ಳಿಳ ಬಿಜೆಪ್ಲಚಿ ನಿೀತ್ ಹಾಕಾ ಲಾಗು ಕರಾಂಕಾ್ ಾಂ. ಯ್ಡ್ಡಯುರಪಾಪ 78 ವಹ ಸ್ಥಾಾಂಚೊ, ಲಿಾಂಗಾಯತ್

10. ಮ್ಣಪುರ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 25/60. ಮ್ಣಪುರಿ ಬಾಮೀಣಾಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ಹರ್ ಹಾಂದವ ಾಂಕ್ ಆಪಾೊ ೊ ಗೊೀಪಾಾಂತ್ ಘೆರ್ವ್ ,ಬಿಜೆಪ್ಲ ಅಧಕ್ ಸ್ಥಟ ಜಿಕೊ . ನಾಗಾ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂಚ್ಯೊ ಖ್ಯಾಂದರ್ ಜೂಾಂ ದವನ್ಾ ಸಕಾಾರ್ ಘಡಾೊ . ಮುಕಾೊ ೊ ವಹ ಸ್ಥಾ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ಕ್ ರ್ಚನಾರ್ವ ಆಸ್ಥ.

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11. ತಿರ ಪುರ್, ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 36/60. ಲಾಾಂಬ್ ಆವಿಿ ಹಾೊ ರಜಾೊ ಾಂತ್ ಕಮುನಿಸ್ತಿ (ಮಾಕಸ ಾಸ್ತ್ ) ಪಾಡ್ಡಿ ಚೊ ಸಕಾಾರ್ ಆಸ್ಲ್ೊ . ತಿರ ಪುರಿ ಬಾಮೀಣಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಾಂಚ್ಯೊ ೊ ಜಾತಿಚ್ಯೊ ಹಾಂದವ ಾಂಕ್ ಆಪಾೊ ೊ ಗೊೀಪಾಾಂತ್ ಘೆರ್ವ್ , ಬಿಜೆಪ್ಲನ್ ಕಮುನಿಸ್ಥಿ ಾಂಕ್ ಸಲಾವ ಯ್ೊ ಾಂ. 12. ಬಡಾಾ ಚೊ ಪರ ದೇಸ್ತ (ಯು.ಪ್ಲ), ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 309/403. ಅಯ್ಲೀಧಾೊ ರಮ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಾಂದಿಚ ಆಸ್ತ ದಕರ್ವ್ ಹಾಂದತವ ಕುಶ್ಚನ್ ಲೀಕಾಕ್ ವೊಡ್ೊ ಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್, ದಲಿತಾಂಚಿ ಪಾಡ್ಿ BSP ಅಸಕ ತ್ ಜಾಲಿೊ ರ್ದಕುನ್ ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಲೀಕ್ ದಸ್ಥರ ೊ ವಿಪಕ್ಷ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂಕ್ ಮ್ತ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಲಾಗೊೊ . ಮುಕಾೊ ೊ ವಹ ಸ್ಥಾ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ಕ್ ರ್ಚನಾರ್ವ ಆಸ್ಥ. 13. ಉತಿ ರ್ ಖಂಡ್ (ಯು.ಕೆ), ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸ್ಥಟ 56/70. 2016 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ತ ಎಮೆಮ ಲಾಂ ಮ್ಧೆಾಂ ಫುಟ್ ಹಾಡರ್ವ್ ರಜ್ೊ ಸಕಾಾರ್ ಕಾಡೊೊ . 2017 ರ್ಚನಾವ್ಹಾಂತ್ ಬಿಜೆಪ್ಲ ಜಿಕೆೊ ಾಂ ಕತೊ ಕ್ ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ತ ಪಾಡ್ಿ ಆಾಂತರಿಕ್ ಝುಜಾಾಂ ವವಿಾಾಂ ಅಸಕ ತ್ ಪಡ್ಡೊ . ಮುಕಾೊ ೊ ವಹ ಸ್ಥಾ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ಕ್ ರ್ಚನಾರ್ವ ಆಸ್ಥ. ವರ್ೊ ೊ ಾಂ ಹಾೊ ಾಂ ತರ ರಜಾೊ ಾಂ

ಪೈಕಾಂ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮುಖ್ಯೊ ಮಂತಿರ ಜೆಡ್ಡಯುಚೊ. 12 ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯೊ ಮಂತಿರ ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ . ರಷ್ಟ್ ರಾಂತ್ 28 ರಜ್ೊ ಆಸ್ಥತ್. 16 ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಮ್ಹ ಣಿ ಅವ್ಹಾಸ್ತ ಪಾರ ಸ್ತ ಚಡ್ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಗೈರ್ಬಿಜೆಪ್ಲ ಸಕಾಾರ್ ಆಸ್ಥತ್. ಹಾೊ ಾಂ ಸ್ಲ್ಳ್ಟ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಜ್ಯಮಾೊ ಬಿಜೆಪ್ಲ ಎಮೆಮ ಲ ಆಸ್ಚ ೊ ಕೇವಲ್ 352. ಹಾಾಂತುಾಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ ೊ ತಿೀನ್ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ: ಮ್ಹಾರಷ್ ರ (106), ರಜಾಸ್ಥಿ ನ್ (72) ಆನಿಾಂ ಅಸಿ ರ್ಮಿ ಬ್ರಾಂಗಾಳ್ (77), ಜ್ಯಮಾೊ 255. ಉಲಾಲಾೊ 13 ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಜ್ಯಮಾೊ 97! ತರ್ ಮೀದಿ-ಶಾ ರಜ್ೊ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ಾಂಕ್ ರ್ಚನಾರ್ವ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕನ್ಾ ಬಿಜೆಪ್ಲಕ್ ಜಿಕರ್ಿ ತ್ ಮ್ಹ ಣಚ ಾಂ ಭ್ಲಸ್್ ಾಂ: ಬಿಾಂಡ್ಡ ಸ್ಲ್ಲಾಾಂ!! ಸಥ ಳೀಯ್ ಪಾಡ್್ ೊಂಚೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಆನೊಂ Operation Lotus: ಬಿಜೆಪ್ಲ ಮುಕ್ೊ ಮಂತಿರ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಾಂ ಬಾರ ರಜಾೊ ಾಂ ಪೈಕಾಂ, ತಿೀನ್ ಅಸಸ ಾಂ, ಹರ್ಾಣ್, ಆನಿಾಂ ಮ್ಣಪುರ್- ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂಚೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಆಸ್ೊ ಲಾೊ ನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಸಕಾಾರ್ ಆಸ್ಥತ್. ಆಪಾೊ ೊ ಚ್ ಬಳ್ಟನ್, ಕೇವಲ್ ನ್ೀರ್ವ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಬಿಜೆಪ್ಲ ಸಕಾಾರ್ ಚಲಾಿ . ಹಾೊ ನ್ೀರ್ವ ರಜಾೊ ಾಂ ಪೈಕಾಂ,

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೀನ್ - ಮ್ಧ್ೊ ಪರ ದೇಸ್ತ ಆನಿಾಂ ಕನಾಾಟಕ್- ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ Operation Lotus ಕನ್ಾ, ಗೈರ್-ಬಿಜೆಪ್ಲ ಸಕಾಾರ್ ರ್ದಾಂವರ್ವ್ ಆಪೊೊ ಸಕಾಾರ್ ಘಡಾಂಕ್ ತ ಸಕೆೊ . (ರಜಾಸ್ಥಿ ನಾಾಂತ್ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟಾಕ್ ವ್ಹಪುರ ನ್ Operation Lotus ಕರ್ಚ್ೊ ಾಾಂ ಪ್ರ ೀತನ್ ನಿಫಾಳ್ ಜಾಲೊ ಾಂ). ಶ್ಚೀದ ರಜ್ೊ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ರ್ಚನಾವ್ಹಾಂತ್ ಬಹುಮ್ತ್ ಜೊಡ್ೊ ಲಾಂ ಕೇವಲ್ ಸ್ಥತ್ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಮಾತ್ರ . ರ್ದಕುನ್, ಬಿಜೆಪ್ಲ ನಿಜಾಯ್ಚಕ ಏಕ್ ರಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಪಾಡ್ಿ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಾರ್್ . ಆಾಂಧಾರ ಪರ ದೇಸ್ತ ಆನಿಾಂ ಕೇರಳ್ಟ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಬಿಜೆಪ್ಲಕ್ ಎಕ್ಚ್ ಎಕ್ ಸ್ಥಟ್ ಜಿಕಾಂಕ್ ಜಾವ್ಹ್ . 29 ನಂಬರ್ ರಜ್ೊ ಜಮುಮ -ಕಾಶ್ಚಮ ೀರ್ ಸ್ಪ ಶ್ಚಯಲ್ ದಜೆೊ ಾಚೊ. ಹಾೊ ರಜಾೊ ಕ್ ಸಂವಿದನಾಾಂತ್ 370 ಅದಿಿ ಗ್ ಸಕಾೊ ಹರ್ ರಜಾೊ ಾಂ ಪಾರ ಸ್ತ ಅಧಕ್ ಅಧಕಾರ್ ಆಸ್ೊ . ಮೀದಿಶಾನ್ ಅದಿಿ ಗ್ 370 ನಿಕಾೊ ರ್ವ್ ಹಾೊ ರಜಾೊ ರ್ಚ್ೊ ದೀನ್ ಕುಡ್ಕ ಕೆಲ. ಜಮುಮ -ಕಾಶ್ಚಮ ರ್ ಕುಡಾಕ ೊ ಕ್ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ಆಸ್ಥಚ ಯುನಿಯನ್ ತರಿಟರಿ (ಯು.ಟ) ಕೆಲಾಾಂ. ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ಾಂತ್ ಸ್ ಳಿೀಯ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಬಹುಮ್ತ್ ಆಸ್ೊ ಾಂ ರ್ದಕುನ್ ಬಕಾಾಸ್ತಿ ಕನ್ಾ ರಷ್ ರಪತಿರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಆಡಳೆಿ ಾಂ ಆಸ್ಥ. ದಸ್ಲ್ರ

ಕುಡೊಕ ಲಡಕ್; ಬುದ್ಿ ಲೀಕ್ ಬಹುಮ್ತಚೊ. ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಎಸ್ಸ ಾಂಬಿೊ ದಿೀವ್ಹ್ . ದೀನ್ ಆರ್ದ್-ರಾಜ್ಾ ಆಸತ್, ಥೊಂ ಎಸ್ಸ ೊಂಬಿಿ ಆಸತ್: ದಿಲಿೊ (national capital territory-NCT) ಆನಿಾಂ ಪುದರ್ಚ್ರಿ (union territory of Puduchery). ದಿಲಿೊ NCT ಆಮ್ ಆದಿಮ ಪಾಡ್ಡಿ ಚ್ಯೊ ಸಕಾಾರಖ್ಯಲ್ ಆಸ್ಥ. ಪುದರ್ಚ್ರಿಾಂತ್ ಯು.ಪ್ಲ.ಎ (ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ತ+DMK) ಸಕಾಾರ್ ಆಸ್ಲ್ೊ . ರ್ಚನಾವ್ಹ ಪೈಲಾಂ ಕಾಂಗ್ರ ಸ್ಥಾಂತ್ ಫುಟ್ ಹಾಡಯ್ಚೊ ಆನಿಾಂ 2021 ರ್ಚನಾರ್ವ ಜಾಲ. ಬಿಜೆಪ್ಲಕ್ 6/30 ಸ್ಥಟ ಮೆಳೊಳ ೊ . ಸ್ ಳಿೀಯ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಚ್ಯೊ 10 ಎಮೆಮ ಲಾಂಚ್ಯೊ ಖ್ಯಾಂದರ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಜ್ಯಾಂ ದವನ್ಾ ಸಕಾಾರ್ ಘಡಾಚ ೊ ರ್ ಆಸ್ಥತ್. ಸಥ ಳೀಯ್ ದಾದಾ ಆನೊಂ ದಿೀದಿ ವವ್ೊಂ ಫೆಡೆರಲಿಸ್ಮ್ ಜಿೀವಾಳ್ ಆಸ: 2013 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಮದಿ ಏಕೊ ಸಾ ಳಿೀಯ್ ದದ ಆಸ್ಲ್ೊ . ತರ್ಚ್ೊ ಪರಿಾಂ, ಜಾಯ್ಚತಿ ಆಸ್ಥತ್: 1. ಆಾಂಧ್ರ ಪರ ರ್ದಸ್ಥಾಂತ್ ಜಗನ್ ಮೀಹನ್ ರಡ್ಡಾ (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಾಂಕೆೊ 9.6%) 2. ಬಿಹಾರಾಂತ್ ನಿತಿೀರ್ಶ ಕುಮಾರ್.

(ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 16.9%) 3.

ಚ್ಯತಿಿ ೀಸ್ತಘಡಾಾಂತ್

ಬೂಪ್ರ್ಶ

5. ಕಾಶ್ಚಮ ೀರಾಂತ್ ಫಾರಖ್ಯ ಆಬುೊ ಲಾೊ .

ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ 68.7% 6.

ಬಾಗ್ಲ್. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 2.0%) 4. NCT ದಿಲಿೊ ಾಂತ್ ಅರವಿಾಂದ್ ಕೇಜಿರ ವ್ಹಲ್. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 12.9%)

ಬಹು-ಸಂಕಾೊ ತ್

ಝಾಖ್ಯಾಾಂಡಾಾಂತ್

ಸ್ಲ್ರನ್. 14.5%)

(ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ

ರಜ್ೊ ,

ಹೇಮಂತ್

ಜಣ್

ಆಾಂಕೆೊ

7. ಕೇರಳ್ಟಾಂತ್ ಪ್ಲನರಯ್ಚ ವಿಜಯನ್. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 26.6%)

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಾಂಘ್. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 1.9%) 8.

ಮ್ಹಾರಷ್ಟ್ ರಾಂತ್

ಉದೊ ರ್ವ

11. ರಜಾಸ್ಥ್ ನಾಾಂತ್ ಅಶೀಕ್

ಥಕರ. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 11.5%)

ಗ್ತೀಲಟ್. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 9.1%)

9. ಓಡ್ಡಸ್ಥಾಂತ್ ನವಿೀನ್ ಪಟಾ್ ಯ್ಕ .

12. ತರ್ಮಳ್ನಾಡಾಂತ್ MK ಸ್ಥ್ ಲಿನ್.

(ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 5.9%) (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 2.2%) 10. ಪಂಜಾಬಾಾಂತ್ ಅಮ್ರಿಾಂದರ್

13. ತಲಂಗಣಾಾಂತ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರರ್ವ. (ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಜಣ್ ಆಾಂಕೆೊ 12.7 %) 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14. ಅಸಿ ರ್ಮಿ ಬ್ರಾಂಗಾಳ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಮ್ತ

ಬೇನಜಿಾ. 27.1%)

(ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ

ಜಣ್

ಆಾಂಕೆೊ

ಬಿಹಾರ್, ಕೇರಳ್ಟ ಆನಿಾಂ ಅಸಿ ರ್ಮಿ ಬ್ರಾಂಗಾಳ್ ಸ್ಲ್ಡ್್ , ಹರ್ ಇಕಾರ ರಜಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಜರ್ ಹ ಬಹುಮ್ತ್ ಜಿಕನ್ ಮುಖ್ಯೊ ಮಂತಿರ ಜಾಲಾೊ ತ್ ತರ್, ರಜ್ೊ ರ್ಚನಾವ್ಯೊ ಾಂತ್ ಹಾಂದ ಮ್ತ್ದರ್ ಹಾಂದತವ ಕ್ ವಹ ಡ್ ಮ್ಹತ್ವ ದಿೀನಾ. ಹಾಲಿೀನ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ಅಸಿ ರ್ಮಿ ಬ್ರಾಂಗಾಳ್ ರ್ಚನಾವ್ಯೊ ಾಂತ್ ಕಶೆಾಂ ಪುಣ ಜಿಕಾಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಮೀದಿ-ಶಾನ್ ಬಿಜೆಪ್ಲರ್ಚ್ೊ ಾಂ men, money, material, muscle

ವ್ಹಪುರ ನ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿೀಕಾಳ್ ಪಾರ ಚ್ಯರ್ ಕೆಲ ಆನಿಾಂ ಮ್ಮ್ತ ಬೇನಜಿಾಕ್ ದಿೀದಿ ಥರ್ವ್ ವಹ ಡ್ ’ದದ” ಕನ್ಾ ಸ್ಲ್ಡ್ೊ ಾಂ. ತಿಚ್ಯೊ ಜರ್ಿ ಪಾಟಾೊ ೊ ನ್, ಮುಸ್ಥೊ ಾಂ ಮ್ತ್ದರಚೂ ವಹ ಡ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ೊ . ತಿಕಾ ಮೆಳೆಳ ಲಾೊ 48% ಮ್ತಾಂ ಪೈಕಾಂ 22% ಮ್ತ್ ಪುಣ ಮುಸ್ಥೊ ಮಾಾಂರ್ಚ್ೊ . ಉಲಾಲ 26% ಮ್ತ್ 70% ಬಹುಮ್ತ್ ಅಸ್ಥಚ ೊ ಹಾಂದ ಸಮುದರ್ಾಂ ಥರ್ವ್ . ಮ್ಹ ಣಿ ಲಗಬ ಗ್ 40% ಹಾಂದವ ಾಂನಿಾಂ ಮ್ಮ್ತ ಬ್ರನಜಿಾರ್ಚ್ೊ ಪಾಡ್ಡಿ ಚ್ಯೊ ಉಮೇದವ ರಾಂಕ್ ಆಪೊೊ ಮ್ತ್ ದಿಲಾ. ಮೀದಿ-ಶಾ ಧ್ಮ್ಾ ವ್ಹಪುರ ನ್, ಜೈ ಶ್ಚರ ೀ ರಮ್ ನಾರ‍್ ದಿೀರ್ವ್ , ಆನಿಾಂ ಹಾಂದತವ ವ್ಹಪುರ ನ್ 60% ಹಾಂದವ ಾಂಚೊ ಮ್ತ್ ಜಿಕಾಂಕ್ ಸಕಾೊ ೊ ತ್. ರ್ದಕುನ್, ತ ಅಧಕಾರರ್ಚ್ೊ ರ್ ಯೇಾಂರ್ವಕ ಸಲಾವ ಲ ತರ್-ಯ್ಚೀ, communalism ವೊಾಂಪುಾಂಕ್ ಜಿಕೆೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ಾಂ. ಕೇಾಂದ್ರ ಮ್ಟಾ್ ರ್, ಮೀದಿಕ್ ಮ್ಮ್ತ ಬೇನಜಿಾ ಪಂತಹವ ನ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಸಕಾಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಆತಾಂ ಮಾಧ್ೊ ಮಾಾಂ ಆನಿಾಂ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಕಣಾಾರ್ ಉಲಂರ್ವಕ ಲಾಗಾೊ ೊ ತ್. 2024 ಲೀಕ್ ಸಭ್ಲಚ್ಯೊ ರ್ಚನಾವ್ಯೊ ಾಂತ್ ತಿಣಾಂ PM ಉಮೇದವ ರ್ ಜಾಯ್ಿ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೊ-ಯ್ಚೀ ಏಕ್ ತತಕ ಲಿೀನ್ ಹುರಪ್ ಮ್ಹ ಣೊ ತ್. ವಯ್ರ ದಿಲಾೊ ೊ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತರ ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಮುಕೆಲಾೊ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಿ . ಚಡ್ ಖ್ಯಲಿಿ ಜಾಯ್ಿ . ಸ್ಥಾಂಗತ ಹಾಡ್್ National Federal ಸಹಬಾಗ್ತಾಂರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಸಹಾನಭೂತಿನ್ Front ಬಾಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಡಚ ಶಾೊ ಥಿ ತಿಚಿ ಆಯ್ಲಕ ಾಂಚಿ ಬೂದ್ ತಿಕಾ ಗಜೆೊ ಾಚಿ. ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾರ್್ . ರಷ್ಠ್ ಮ್ಟಾ್ ರ್ ಪರ ತಿ-ಪಕೆೆ ಾಂಚ್ಯೊ ಸದೊ ೊ ಕ್, ಮೀದಿ-ಶಾಚ್ಯೊ ರಷ್ಠ್ ಮೇಳ್-ಜೊೀಳ್ಟಚಿ ಮುಕೆಲಿ ಜಾರ್ವ್ ಹಾಾಂತಚ್ಯೊ ಹುನ್ ರಚಿ ಸ್ಲ್ಡವ ಣ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಯೇಜೆ ತರ್, ತಿರ್ಚ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ ದಿಸ್ಥನಾಾಂ. ಹುನ್ ರ್ ಆನಿಾಂ ಘಮಂಡ್ ಉಣಾಂ ------------------------------------------------------------------------------------

೩೦. ಎಕ್ಸಸ -ಟ್ರರ ಇನನ ೊಂಗ್ಸಸ " ಕರ‍್ೀನಾ" ಆಜ್ ದೇರ್ಶ ವ್ಹೊ ಪ್ಲ ಜಾಲಾಾಂ. ಲಾಖ್ಯಾಂನಿಾಂ ಲೀಕ್ ಕವಿೀಡಾ ದವ ರಿ ಪ್ಲಡೇಸ್ತಿ ಜಾಲಾೊ ತ್. ಆಸಪ ತರ ಾಂತ್ ಬ್ರಡಾಾ ಾಂ ನಾಾಂತ್, ಬ್ರಡಾಾ ಾಂ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ ಆಕಸ ಜನ್ ನಾ, ಎಾಂಬುಲನ್ಸ ಚೊವಿೀಸ್ತ ಘಂಟ್ಟ ಎಾಂಗೇಜ್, ದಕೆಿ ರ್ ಆಸ್ಥ... ಸ್ವ್ಹ ಆಸ್ಥ... ಲೀಕ್ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ತವಿೆ ಾಂ ಗುಮಾನ್ ದಿೀನಾ..." ಪ್ಲ. ಹಚ್. ಡ್ಡ. ಟೊರ್ಮ ಅದೊ ಾ

ಆಾಂಗಾೊ ೊ ಕ್ ವಿವರನ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ನಾ ಮಾಕಾ ಆಯ್ಲಕ ಾಂವ್ಹೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ೊ ಾಂ. ಕತೊ ಕ್ ಟೊರ್ಮ ಮಾಹತ್ ಆನಿ ದಖೆೊ ನಾತೊ ೊ ಶ್ಚವ್ಹಯ್ ಉಲರ್್ . ದಖೆೊ ತ್ಲ ಜಮ್ಯ್ಿ ಆಸ್ಥಿ ... "ಮ್ನಾೆ ೊ ಕ್ ಕವಿೀಡ್ ಪ್ಲಡಾ ಯ್ತ. ಸ್ಥಧಾಣ್ಾ ತಾಂ ಆರ್ಮಾಂ ಖಂಚ್ಯಕ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸರಿ ಕಯ್ಾತ್?" ಹಾಾಂರ್ವ ಪತ್ರ ಕತಾ ಬರಿ ಸವ್ಹಲ್ ಕರಿ ಟೊರ್ಮಲಾಗ್ತಾಂ. "ತಿ ಏಕ್ ಪ್ಲಡಾ - ಟ್ಟಸ್ತ್ ಮಾೊ ಚ್ಯ ಪರಿಾಂ" ಟೊರ್ಮ ಹಾಸ್ಲ್ೊ .

ಆನೆೊ ೀಕ್ ಸ್ಾಂರ್ಚರಿ ಮಾತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಮಾಗ್ತರ್ ಕರ ೀಸ್ಥರ್ ಬಾೊ ಟಾಂಗ್ ಕತಾನಾ ನವಾಸ್ತ ಜಾತ... ಝೀರ‍್ರ್ ಆರ್ವ್ ಜಾತ" "ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್?"

"ತಿತೊ ಾಂ ಸವ್ಹಕ ಸ್ತ ಗ್ತೀ ತಿ ಪ್ಲಡಾ?" "ಸವ್ಹಕ ಸ್ತ ನಹ ಯ್... ಜಾಗುರ ತಕ ಯ್!... ವಿಕೆಟೊೊ ಉರಂರ್ವಕ ಪರ ಯತ್್ ಕರನ್ ರನ್ ಜೊಡಾಿ ತ್. ಜಿಕಾಂಕ್ ಸ್ಥಧ್ೊ ತರ್ ಸ್ಲ್ಕ ೀರ್ ಕತಾತ್... ನಾ ಜಾಲಾಂ ಮಾೊ ಚ್ ಡೊರ ೀ ಕತಾತ್... ತಕಾ ಮ್ಹ ಣಚ ಾಂ ಟ್ಟಸ್ತ್ ..." "ಮಾಕಾ ಸಮಾಿ ನಾ.." ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ತಕೊ ಆಡ್ ಘಾಲಿ. ಅಧೆಾಾಂ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲಾಂ "ತಕಾ ಚಿಕೆಕ ಸ್ಲ್ಡರ್ವ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ರ್.." "ಹ ಕಸಲಿ ಮ್ಲಾಮ್ತ್... ಕರ‍್ನಾ ಆನಿ ಕರ ಕೆಟ್ ಟ್ಟಸ್ತ್ ಮಾೊ ಚ್ಯಕ್ ಕಸಲ ಸಂಭಂದ್ ರ್?" "ಅಳೇರ್... ಆಮಾಚ ೊ ಲಕಾಕ್ ಕಾಾಂಯ್ಚ ಪಡೊನ್ ಗ್ಲೊ ಾಂ ನಾ. ಖಂಯ್ ಗ್ತೀ, ಕಣಾಕ್ ಗ್ತೀ ಪ್ಲಡಾ ಮ್ಹ ಣ್ ದಖೆೊ ತ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ತ್. ತಾಂಕಾಾಂ ಪ್ಲಡಾ ಯೇನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತತ್ - ಜಶೆಾಂ ಸ್ಾಂರ್ಚರಿ ಮಾನ್ಾ ರಕಡ್ಾ ಕೆಲೊ ಚಿಾಂತಾಂ ಆಜ್

"ಚಿಾಂತೊ ಾಂ.... ತಪ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹ ಣ್... ತಪ್ ಆಯ್ಚಲೊ ಚಿಾಂತ..."ತ್ಲ ತಪ್ - ಮೈನರ್ ತಪ್." ಹಾೊ ತಪಾಕ್ ಕವಿೀಡ್ ಯೇನಾ... ಗಾಾಂವ್ಹರ್ ಕಣಾಕೀ ಕವಿೀಡ್ ನಾ..." ಆಶೆಾಂ ತರ್ಚ್ಾಂ ಚಿಾಂತಪ್... ತದಳ್ಟ ತಚಿ ಏಕ್ ವಿಕೆಟ್ ವ್ಯತ... ರ್ದಕುನ್ ತ್ಲ ಪಾೊ ರಸ್ಥಟಮಲ್ ಗುಳಿ ಕಾಣಘ ತ. ತಪ್ ರವ್ಹಿ .. ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್ ಮಾಗ್ತರ್ ಆಯ್ಚಲೊ ರವೊನ್ ಖೆಳ್ಟಿ ಮ್ಹ ಣೊನ್..." "ತಪ್ ಉಣೊ ಜಾಾಂರ್ವಕ ನಾ ತರ್ ಹೊ ದಕೆಿ ರ ಸಶ್ಚಾಾಂ ವಹ ಚ್ಯನಾ... ಬದೊ ಕ್ ಎಾಂಟಬಯ್ಲಟಕ್ ಗುಳಿ ಕಾಣಘ ಲಾೊ ರ್ ಸಮಾ ಜಾತ ... ಭ್ಲಷೆ್ ಾಂ ದಕೆಿ ರಕ್ ಕತೊ ಕ್ ಭ್ಲಟ್ಟಚ ಾಂ? ತ್ಲ ದನಿೆ ಾಂ ರಪಯ್ ಕಾಣಘ ರ್ವ್ ಬೊ ಡ್ ಟ್ಟಸ್ತ್ ಕರಯಿ ಲ... ಆನಿ ಎಾಂಟಬಯ್ಲಟಕ್ ಬರರ್ವ್ ದಿತಲ..." "ತಶೆಾಂ ತರ್... ಪೂರ ವೇಸ್ತ್ ನೆಾಂ!" "ತ್ಲೀಾಂಡ್ ಧಾಾಂಪ್ ರ್... ತುಕಾ ಕುರ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕನ್ಾ ಸವಯ್ ಜಾಲಾೊ " ಅಧೆಾಾಂ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಸ್ಥಸ್ಥಾಂರ್ವ ಪುಟಾೊ ೊ ಭಾಶೆನ್ ಪುಟ್ಟೊ ಾಂ. "ಕರಕ್್ ಬಾಯ್... ಓಪನರ್ ಆರ್ವ್ , ವನ್ ಡೌನ್ ಯ್ಚೀ ಆರ್ವ್ . ಆಲ್ ರಾಂಡರ್ ಆರ್ೊ ... ಪುಣ್ ಬಲ್ ಸ್ಥವ ಾಂಗ್ ಜಾತ ಆಸ್ಥ.. ಬಾೊ ಟಾಕ್ ಬಲ್ ಮೆಳ್ಟನಾ... ಹಾಾಂಗಾ ಹಾಚೊ ತಪ್ ಕಳ್ಟನಾ..." ವಿರ‍್ೀದ್ ಪಕೆಿ ಚೊ ಉಲಯ್ೊ ಬರಿ. "ಇಾಂಟರಸ್ಥ್ ಾಂಗ್..." ಹಾಾಂರ್ವ ಆತಾಂ ಟೊರ್ಮಕ್ ವ್ಹಹ ರಾಂ ಘಾಲ್ಫಾಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲಾಂ. ನಾ ತರ್ ಆಧೆಾಾಂ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಮಾಕಾ ಧಾಾಂವ್ಹಾ ರ್ಿ . "ಆನಿ ಎಕೊ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಇಲೊ ಖೆಳ್ಟತ್... ಮಾಗ್ತರ್....." "ಮಾಗ್ತರ್?" ಹಾಾಂರ್ವ ಕಾಾಂಪೊಾಂಕ್ ಲಾಗೊೊ ಾಂ.

ಬಾರಿೀಕ್

"ಆನಿ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರ ಉಲಾ... ಆತಾಂ ಪಳೆ ರನ್ ರಟ್ ಉಣ ಜಾತ... ಬಲ್ ಆತಾಂ ಇಲೊ ಚಡ್ ಸ್ಥಪ ನ್ ಜಾತತ್... ಸ್ಥಕಸ ರ್ ಉಕುೊ ಾಂಕ್ ಜಾರ್್ .. ಬೌಾಂಡರಿ ಮಾರಾಂಕ್ ಜಾರ್್ .."

"ತುಾಂ ಭ್ಲಷೆ್ ಾಂ ಕರ ಕೆಟ್ ಮಾೊ ಚ್ ಜಾತಚ್ "ಎಕ್ಸ -ಟಾರ ಇನಿ್ ಾಂಗ್ಸ " ಆಸ್ಚ ಬರಿ ವಿಶೆೊ ೀಶಣ್ ಕತಾಯ್ ತುಾಂ" ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಕಾನ್ ಪಾಪುಡ್ೊ . ತಾಂ ಕಾಲಾಂ ಸ್ಥಕಸ ರ್, ಬೌಾಂಡರಿ.... ವಿಕೆಟೊೊ ಗ್ಲೊ ಗ್ತೀ..." "ನಾ...ಮಾಗ್ತರ್ ತಪ್ ಚಡಾಿ , ಉಸ್ಥವ ಸ್ತ ಭಾಾಂರ್ದೊ ಪರಿಾಂ ಜಾತ, ಆಸಪ ತ್ರ ಬ್ರಡಾಾ ಾಂ ಸ್ಲ್ದಿಜೆ, ದಕೆಿ ರ್, ರಗಾತ್ ಟ್ಟಸ್ತ್ , ಆಕಸ ಜನ್, ಜಿವ್ಹರ್ಚ್ಾಂ ಭ್ಲೊ ಾಂ, ಧ್ಮ್ಮ ಭಾಾಂಧಾಿ ನಾ ಮಾಗ್ತರ್ ನಿಮಾಣಾಂ ದಕೆಿ ರಕ್ ದಸ್ಲ್ಾಾಂರ್ಚ್ಾಂ..." "ಜಶೆಾಂ ಓಪನಿಾಂಗ್ ಬಾೊ ಟ್ಸ ಮ್ನ್ ಝೀರ‍್ ರ್ ಆರ್ವ್ ಜಾಲಾೊ ರ್ ದಸ್ಥಾತತ್ ಪಳೆ ತೊ ಪರಿಾಂ..." "ಆತಾಂ ತುಾಂ ವ್ಹಟ್ಟಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಯ್... ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಳೆಳ ಾಂ" "ಹೇಯ್ ಟೊರ್ಮ ಟ್ಟಸ್ತ್ ಮಾೊ ಚ್ಯ ಬದೊ ಕ್ ವನ್ ಡೇ ಮಾೊ ಚ್ಯ ಪರಿಾಂ ಖೆಳೆೊ ತ್ ನೆಾಂ?" ಆಧೆಾಾಂ ಆಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಸಗ್ಳ ಾಂ ಗೊತಿ ಸ್ಥೊ ೊ ಬರಿ ವಿಚ್ಯರಿ. "ವನ್ ಡೇ ಹಾಾಂಗಾ ಇಲಿೊ ಜಾಗುರ ತಕ ಯ್ ಮಾತ್ರ ಗಜ್ಾ. ಬರಾಂ ಬೌಲಿಾಂಗ್, ಬ್ರಸ್ತ್ ಫಿೀಲಿಾ ಾಂಗ್, ಬಾೊ ಟಾಂಗ್, ಆನಿ ರನ್ ರಟ್..." ಟೊರ್ಮ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ಥಿ ನಾ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಕೊ ಹಾಲಯ್ಚೊ .

ಗ್ಲ. ಥೊಡಾೊ ಚ್ ವ್ಯಳ್ಟನ್... "ಟ್ಟವ ಾಂಟ ಟ್ಟವ ಾಂಟ ಸ್ಪ ಶಲ್" ಹಾಕಾ ಹಾಾಂರ್ವ ರಕನ್ ರವೊೊ ಾಂ _ "ಎಕ್ಸ ಫಟ್ಾ ಕಮೆಾಂಟೇಟರ್ ಟೊರ್ಮ" ಯ್ಲೀಗ ಜಾತಚ್ ತುಮೆಚ ಮುಕಾರ್...

ತಿತೊ ೊ ರ್ ಟೊರ್ಮಚ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ಆನಿ ತುರ್ಮಾಂ ಟ್ಟವ ಾಂಟ - ಟ್ಟವ ಾಂಟ ವಿಶ್ಚಾಂ ವಿಚ್ಯರಿನಾಕಾತ್. ಟ್ಟವ ಾಂಟರ್ಚ್ ಕಲಾಡ್ಡ ದಸ್ರ ಚ್ಚ ಆಸ್ಥತ್. ತಾಂಚಿಾಂ ಮಾಹತ್ ಮಾಗ್ತರ್ ದಿತಾಂ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಬ್ರರ ೀಕ್" ಮ್ಹ ಣಾತ್ಿ ಟೊರ್ಮ ತಿೀನ್ (ಟ್ವ ೊಂಟ್ಕ-20 ಸ್ೆ ಶಲ್ ಯೊಂವಾಯ ಾ ಪಾಾಂರ್ಾಂನಿ ಯ್ಲೀಗ ಕರಾಂಕ್ ಅೊಂಕಾಾ ೊಂತ್) ------------------------------------------------------------------------------------

ಕೀವಡ್ತ ಆನ ಭಾರತಾೊಂತ್ಲ್ಿ ಾ ಉೊಂಚೊಿ ಾ ಕಡ್್

ಭಾರತಾಂತ್ ಕರ‍್ನಾ ಪರ ಕರಣಾಾಂ ಚಡೊನ್ಾಂಚ್ ವ್ಯತತ್. ಹಾಂ ಆಡಂವ್ಹಚ ೊ ಕ್ ಸಕಾಾರನ್ ಕೆಲಿೊ ಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಆನಿ ಘೆತಿೊ ೊ ಾಂ ಮೆಟಾಾಂ ಪಾವ್ಯೊ ಲಿನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಳಿಳ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಸಗಾಳ ೊ ನಿತೊ ೊ ನ್ ಸ್ಥವಾತಿರ ಕ್ ಆಸ್ಥ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಂವಿಾಂಧಾನಾ ಪರ ಕಾರ್ ಶಾಸಕಾಾಂಗ್, ಕಾರ್ಾಾಂಗ್ ಆನಿ ನಾೊ ರ್ಾಂಗ್ ಮ್ಹ ಳೆಳ ತಿೀನ್ ಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ್ ಅಸ್ಥತ್. ನರ್ಮರ್ಲಾಲಾೊ ಆವ್ಯೊ ಾಂನಿ (ಚಡಾವತ್ ಪಾಾಂಚ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಸ್ಥಾಾಂ) ಚಲಾಚ ೊ ರ್ಚನಾವ್ಹಾಂನಿ ಲೀಕ್ ಆಪಾೊ ೊ ಪರ ತಿನಿಧಾಂಕ್ ವಿಾಂಚ್ಯಿ . ವಿಾಂರ್ಚನ್ ಆಯ್ಚಲೊ ಲೀಕ್ಸಭಾರ್ಚ್ ವ್ಹ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಾಂರ್ಚ್ ಸ್ಥಾಂರ್ದ ಶಾಸಕಾಾಂಗ್ ಜಾತತ್. ಆಶೆಾಂ ವಿಾಂರ್ಚನ್ ಆಯ್ಚಲಾೊ ೊ ಾಂಪಯ್ಚಕ ಾಂ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಚಿ ಪಾಡ್ಿ ವ್ಹ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಸಕಾಾರ್ ಘಡಾಿ . ಹೊ ಸಕಾಾರ್ ಆಧಕಾರಿಾಂ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಆಡಳೆಿ ಾಂ ಚಲರ್ಿ (ಕಾರ್ಾಾಂಗ್). ಲಕಾಚಿಾಂ / ಸಕಾಾರ್ ವ್ಹ ಸಕಾಾರಾಂಚಿ ಸ್ಥಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹಕಾಕ ಾಂ ರಕನ್ ವರ‍್ಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಮ್ಧೆಾಂ ಯೇವ್ಯೊ ತ್ ತ ವ್ಹೊ ಜ್ ತಿೀಮಾಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ನಾೊ ರ್ಾಂಗ್ ಆಸ್ಥ. ದೇಶಾಚ್ಯ ಮ್ಟಾ್ ರ್ ನಾೊ ರ್ಾಂಗ್ ವ್ಹ ಕಾನ್ಸನಿ ಅಧಕಾರಾಂತ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕೀಡ್ಿ ಅತಿೀ

ವಹ ಡ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹೈಕಡ್ಡಿ . ಚಡಾವತ್ ರಜಾೊ ಾಂಕ್ ವ್ಹ ಥೊಡ್ಕಡ್ ದೀನ್ ರಜಾೊ ಾಂಕ್ ವ್ಹ ರಜ್ೊ / ಕೇಾಂದರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಾಾಂಕ್ ಎಎಕಾ ಲಕಾರ್ ಹೈಕೀಡ್ಿ ಆಸ್ಥ. ಹಾಣ ಆಪಾಪಾೊ ೊ ಪರಿಧೆ ಭತರ್ ದಿಲೊ ಾಂ ತಿೀಪ್ಾ ಚಡಣ ಸವ್ಹಾಾಂಕ್ ಭಾಾಂದಿ . ದೇಶಾಚ್ಯ / ರಜಾೊ ಾಂಚ್ಯ ಆಡಳ್ಟಿ ೊ ಾಂತ್ ಶಾಸಕಾಾಂಗಾಾಂನಿ ಆನಿ ಬಹುಮ್ತ್ ಪಾಡ್ಡಿ / ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂಚ್ಯ ಸಕಾಾರಾಂನಿ ಯ್ಲೀಜಿತ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ವ್ಹ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡಾಚ ೊ ಕಾಮಾಾಂನಿ ದೇಶಾಕ್ / ರಜಾೊ ಾಂಕ್ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ ನಹ ಯ್ ಆಸ್ಚ ಾಂ ಕತಾಂಯ್ಚೀ ಆಸ್ಥ ತರ್ ತಾಂ ದಕರ್ವ್ ದಿಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ಆನಿ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಫಮಾಾಾಂವೊಚ ಅಧಕಾರ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕಡ್ಡಿ ಕ್ ಆನಿ ಹೈಕಡ್ಡಿ ಾಂಕ್ ಆಸ್ಥ. ಹಾೊ ಆದಿಾಂಯ್ಚೀ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂಕಡ್ಡಿ ನ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಹೈಕಡ್ಡಿ ಾಂನಿ ಹಾಂ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಹಕ್ಕ ಚಲರ್ವ್ ದೇಶಾಕ್ / ರಜಾೊ ಾಂಕ್ ರಕನ್ ವ್ಯಲಾಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ವ್ಹ ಹೈಕಡ್ಡಿ ಸಕಾಾರಾಂನಿ ವ್ಹ ನಾಗರಿಕಾಾಂನಿ ಹಾಡ್ಲಾೊ ೊ ಫಿರ್ಾಧಾಂರ್ಚ್ರ್ ತಿೀಪ್ಾ ದಿತತ್. ಲಕಾಕ್ ಚಡ್ ಭಾದಕ್ ಜಾಾಂವ್ಯಚ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ ಉಾಂಚೊೊ ೊ ಕಡ್ಡಿ ಆಪ್ೊ ಸಿ ಕಾಂ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ್ ಜಾರ್ವ್ ತ್ಲೊ ಘೆರ್ವ್ ತಾಂರ್ಚ್ರ್ ತಿೀಪ್ಾ ಪಗಾಟಾಿ ತ್ ಆನಿ ಸಕಾಾರಾಂಕ್ ಪಮಾಾರ್ಿ ತ್.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರೊನಾ ಕಡ್್ ಚೊಂ ವಚಾರಣ್:

ಬಾಬಿ್ ನ್ ಸುಪಿರ ೀೊಂ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ್

ಆಯ್ೊ ವ್ಹರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ವೇಗಾನ್ ಪರ ಸ್ಥರನ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಕರ‍್ನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾರ್ವ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕಡ್ಡಿ ನ್ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ್ ಅಜಿಾ ದಖಲ್ ಕನ್ಾ 2021 ಎಪ್ಲರ ಲ್ 22ವ್ಯರ್ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಚಲಯ್ೊ ಾಂ. ಮುಕೆಲ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಶರದ್ ಅರವಿಾಂದ್ ಬಬ್ರಾ ಚ್ಯ ಮುಕೇಲಪ ಣಾರ್ (ಹರ್ ನಾೊ ಯ್ ಮೂತಿಾ ಎಲ್. ನಾಗೇಶವ ರ ರರ್ವ ಆನಿ ಎಸ್ತ. ರವಿೀಾಂದರ ಭ್ಟ್ ಆಸ್ತಲೊ ) ಆಪ್ೊ ವಿಚ್ಯರ್ ಪಗಾಟ್ಲಾೊ ೊ ಕಡ್ಡಿ ಚ್ಯ ನಾೊ ಯ್ಪ್ಲೀಠಾನ್ ಪರ ಸುಿ ತ್ ಪರಿಗತ್ ರಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ತುತ್ಾ ಪರಿಗತಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ಜಾರ್ಿ ೊ ರಜಾೊ ಾಂಚ್ಯ ಆಸಪ ತರ ಾಂನಿ ಖಟೊ ಾಂ, ವೊಕಾಿ ಾಂ, ಜಿವಿತಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಚ ಾಂ ಆಕಸ ಜನ್ ಮೆಳ್ಟನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಲೀಕ್ ಮ್ರ‍್ನ್ ಆಸ್ಥ ತೊ ವಿಶ್ಚಾಂ ಆಪ್ೊ ಕಳ್ವ ಳೆ ಉಚ್ಯಲಾ. ಕರ‍್ನಾಚಿ ಚ್ಯಲಿಿ ಪರಿಗತ್ ನಿವ್ಹರಾಂಕ್ ಘೆತೊ ಲಾೊ ಮೆಟಾಾಂ ವಿಷ್ಟೊ ಾಂತ್ ವಿವರ್ ದಿಾಂರ್ವಕ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ ಫಮಾಾಯ್ೊ ಾಂ. ದೇಶಾಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ ಬಾಗಾಾಂನಿ ಪರಿಗತ್ ಅತೊ ಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಾೊ . ಪ್ಲಡ್ವವಿಾಾಂ ಎಕಾಚ್ಯಫ ರ ಮ್ಣಾಾಾಂ ಚಡಾೊ ೊ ಾಂತ್. ಲೀಕ್ ಪ್ಲಡ್ಚ್ಯ ಆನಿ

ಮ್ಣಾಾಚ್ಯ ಭರಾಂತನ್ ಥಥಾರ‍್ನ್ ಗ್ಲಾ. ಪ್ಲಡ್ಸ್ಥಿ ಾಂಚ್ಯ ಚಿಕತಸ ಕ್ ವಕಾಿ ಾಂ ತಿತೊ ಾಂಚ್ ಆಕಸ ಜನ್ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ. ಪುಣ್ ವಕಾಿ ಾಂ, ಆಕಸ ಜನ್, ಆಸಪ ತರ ಖಟಾೊ ೊ ಾಂಚೊ ಅಭಾರ್ವ ದಿಸ್ಲ್ನ್ ಯ್ತ. ಕೀವಿಡ್ ಲಾಗ್ಲಾೊ ೊ ಾಂಕ್ ಗಜೆಾಚಿಾಂ ವೊಕಾಿ ಾಂ, ಚಿಕತಸ , ಆಕಸ ಜನ್ ಸಭಾಾರಯ್, ಖಟಾೊ ೊ ಾಂಚಿ ಆನಿ ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಾಂವಿಶ್ಚಾಂ ರಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಯ್ಲೀಜನ್ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ನಾೊ ಯ್ ಪ್ಲೀಠಾನ್ ಆದೇರ್ಶ ದಿಲ. (ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕಡ್ಡಿ ಚೊ 47ವೊ ಮುಕೆಲ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ತಲೊ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಬಬ್ರಾ ಎಪ್ಲರ ಲ್ 23, 2021ವ್ಯರ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲ. 48ವೊ ಮುಕೆಲ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಜಾರ್ವ್ ಎನ್.ವಿ. ರಮ್ಣಾನ್ ಎಪ್ಲರ ಲ್ 24ವ್ಯರ್ ರಷ್ ರಪತಿ ಥರ್ವ್ ಪರ ತಿಜಾಾ ಘೆತಿೊ ). ಪರತ್ 30 ಎಪ್ಲರ ಲ್ 2021ವ್ಯರ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಡ್ಡ.ವೈ. ಚಂದರ ಚೂಡ್ ಮುಕೇಲಪ ಣಾಚ್ಯ (ಹರ್ ದೀಗ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಆರ್ದೊ ಚ್) ನಾೊ ಯ್ ಪ್ಲೀಠಾನ್ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಚಲಯ್ೊ ಾಂ. ಪರ ಸುಿ ತ್ ಕೀವಿಡ್ ಪ್ಲಡ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕಚ್ಯಾಾಂತ್ ಸಕಾಾರಚಿ ಕಾಯಾವೈಖರಿರ್ಚ್ಾಂ ವಿಶೆೊ ೀಷಣ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂಕಡ್ಡಿ ನ್ ಥೊಡಾೊ ವಿಷರ್ಾಂರ್ಚ್ರ್ ಸಕಾಾರಚ್ಯ ಕರ ಮಾಾಂಚಿ ಠೀಕಾ ಕೆಲಾೊ . ಆತಾಂಚಿ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೀವಿಡ್ ಪರಿಗತ್ ತುತಾಚಿ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥ. ಹಾೊ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ಜೊಕಿ ಚಿಕತಸ ಜೊಕಾಿ ೊ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ಸರ್ವಾ ನಾಗರಿಕಾಾಂಕ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕೇಾಂದ್ರ ಆನಿ ರಜ್ೊ ಸಕಾಾರಾಂನಿ ತಶೆಾಂ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಶೆತಾಂತೊ ೊ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಜಣಾಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಮಲಾಾಂರ್ಚ್ರ್ ಕೀವಿಡ್ ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ಖರಿೀದ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ, ಆನಿ ತಕಾ ನಾಗರಿಕಾಾಂ ಥರ್ವ್ ಮೀಲ್ ಘೆಾಂವ್ಹಚ ೊ ಬದೊ ಕ್ ಸಕಾಾರನ್ಚ್ ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ರಖಂ ಮಲಾಕ್ ಘೆರ್ವ್ ನಾಗರಿಕಾಾಂಕ್ ಫುಾಂಕಾೊ ಕ್ ಕತೊ ಕ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ನಜೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂಕಡ್ಡಿ ನ್ ವಿಚ್ಯಲಾಾಾಂ. ಲಕಾಕ್ ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ಮೆಳ್ಟಶೆಾಂ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಸಕಾಾರಚಿ ಆದೊ ತ ಜಾರ್ಿ ಯ್: ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ತರ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಶೆತನ್ ತರಿೀ ವಹ ಡ್ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ತಾಂ ತರ್ರ್ ಕತಾನಾ ತಾಂತುಾಂ ಲಾಭ್ ಆಸ್ಥಚ್. ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ತರ್ರಯ್ಚ್ಯ ವಿಷರ್ಾಂತ್ ಸಕಾಾರಿ, ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಶೆತಾಂ ಆನಿ ಹರ್ ವಿಷರ್ಾಂನಿ ತಾಂತಿರ ಕ್ ಸಮ್ಸ್ಥೊ ಾಂ ಆಸ್ಿ ಲಿಾಂ ತಾಂ ನಿೀಜ್. ದೇಶಾಾಂ-ದೇಶಾಾಂ ಮ್ಧಾೊ ೊ ಝಗಾಾ ೊ ಚ್ಯ ಸಂದಭಾಾಾಂನಿ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ೊ ಆಸಪ ತ್ಲರ ೊ ಸಯ್ಿ ರ್ಮಲಿಟರಿಾಂನಿ ಆಪಾೊ ೊ ತಭ್ಲನ್ ಘೆತ್ಲಿೊ ಾಂ ದೃಷ್ಟ್ ಾಂತಾಂ ಆಸ್ಥತ್. ಆತಾಂಚ್ಯ ಹಾೊ ಕೀವಿಡ್

ಪರಿಗತಾಂತ್ ಸ್ಥಕಾ ವೈದೊ ಕೀಯ್ ಚಿಕತಸ ಲಾಭಾನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಲೀಕ್ ರಸ್ಥಿ ೊ ರ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಬರಿ ಮರ‍್ನ್ ಆಸ್ಥಿ ನಾ ಅತಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಝಗಾಾ ೊ ಚ್ಯ ಸನಿ್ ವೇಶಾತಶ್ಚ ಆಸ್ಥ. ಮೇ ಅಕೇರಿ ಭತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೀವಿಡ್ ಪರಿಗತ್ ಆನಿಕೀ ವಿಪರಿೀತ್ ಜಾಯ್ಿ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾಂ ತಜಾಾ ಾಂನಿ. ಆಸಲಾೊ ಪರಿಗತಾಂತ್ ಖಂರ್ಚ ಾಂತ್, ಕಣಾಕ್ ಕತ್ಲೊ ಲಾಭ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿಧಾಾರ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಸಕಾಾರರ್ಚ್ಾಂ ಕಾಮ್ ನಹ ಯ್. ಆನಿಕೀ ವಹ ಡ್ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ಉತಪ ದನ್ ಕರಾಂಕ್ ಗಜೆಾಚೊೊ ಸಂಗ್ತಿ ಾಂ ಒದಾ ರ್ವ್ ದಿೀರ್ವ್ ಉತಪ ದನ್ ಚಡಂವೊಚ ೊ ವ್ಹಟೊ ಸ್ಲ್ಧೊಚ ೊ ಆನಿ ಹಾೊ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದೇಶಾಚ್ಯ ಸಗಾಳ ೊ ನಾಗರಿಕಾಾಂಕ್ ಜಾತ ತಿತೊ ೊ ವ್ಯಗ್ತಾಂ ವ್ಹೊ ಕಸ ನ್ ಮೆಳ್ಟಶೆಾಂ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಸಕಾಾರಚಿ ಆದೊ ತ ಜಾರ್ಿ ಯ್. ಹಾೊ ವ್ಹಟ್ಟರ್ ವಿದೇಶಾಾಂನಿ ತರ್ರ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ವ್ಹೊ ಕಸ ನಾಾಂಕೀ ಆವ್ಹಕ ಸ್ತ ದಿೀವ್ಯೊ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾಂ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂಕಡ್ಡಿ ನ್. ಕೀವಿಡಾಚ್ಯ ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ ದೇಶಾಚ್ಯ ಸಕಾಾರಿ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಶೆತಾಂತ್ ಪರ ತಿಶತ್ 76 ತಿತೊ ಾಂ ದಕೆಿ ರಾಂರ್ಚ್ಾಂ ಉಣಪಣ್ ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ. ಹಾೊ ಶೆತಾಂತ್ ಉಣ ಪಡ್ಲಾೊ ೊ ದಕೆಿ ರಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ನಸ್ಥಾಾಂಚ್ಯ ಸಂಖ್ಯೊ ವಿಷ್ಟೊ ಾಂತ್ಯ್ಚೀ ಕಡ್ಡಿ ನ್ ಆಪ್ೊ ಕಳ್ವ ಳೆ ಉಚ್ಯಲಾೊ ಾತ್. ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಶೆತಾಂತ್ ಮೂಳ್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೌಕರ್ಾಾಂ ಆನಿ ಸ್ಥಬಂದಿ ಒದಾ ರ್ವ್ ದಿಾಂವಿಚ ಜವ್ಹಬಾೊ ರಿ ಸಕಾಾರಕ್ ಆಸ್ಥ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾಂ. ನಾಗರಿಕಾಾಂಕ್ ಭ್ಗಾಣ ಾಂ ವೊ ಕ್ಿ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಹಕ್ಕ ಆಸ್ಥ: ನಾಗರಿಕಾಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಾಂ ಭ್ಗಾಣ ಾಂ, ಭಾವನಾಾಂ ವೊ ಕ್ಿ ಕಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಗ್ತಣ ಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವಚ್ಯೊ ಾ ವಯ್ರ ಸಕಾಾರರ್ಚ್ ಕಸಲಯ್ಚೀ ನಿಭ್ಾಾಂದ್ ಆಪುಣ್ ಸ್ಲ್ಸ್ಥನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಕ್ ಹಾೊ ಚ್ ಸಂದಭಾಾರ್ ಸುಪ್ಲರ ಾಂಕಡ್ಡಿ ನ್ ಕಠಣ್ ಉತರ ಾಂ ವ್ಹಪಲಾೊ ಾಾಂತ್. ಥೊಡಾೊ ತಾಂಪಾ ಆದಿಾಂ ಉತಿ ರ್ ಪರ ದೇಶಾಾಂತ್ ಆಮ್ೊ ಜನಕ್ ಮೆಳ್ಟನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಟವ ೀಟ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ವೊ ಕಿರ್ಚ್ರ್ ಥಂರ್ಚ ೊ ರಜ್ೊ ಸಕಾಾರನ್ ಕೇಸ್ತ ದಖಲ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ವಿಶ್ಚಾಂ ಕಡ್ಡಿ ನ್ ಹಾೊ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಆಪ್ೊ ಾಂ ನಾ ಸಮ್ಧಾನ್ ಉಚ್ಯಲಾಾಾಂ. ಕೀವಿಡ್ ಪರ ಕರಣಾಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲೀಕ್ ಥಥಾರ‍್ನ್ ಗ್ಲಾ. ಹಾೊ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ೊ ಮಾಾಂ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ತಾಂಚಿ ಭ್ಗಾಣ ಾಂ – ಭಾವನಾಾಂ ತಣ ವೊ ಕ್ಿ ಕಚಿಾಾಂ, ಕುಮೆಕ ಕ್ ಹಾತ್ ವೊಡಾಾ ಾಂವೊಚ ಸಹಜ್. ಚಿಕತಸ ಕ್ ಆಸಪ ತರ ಚ್ಯ ಖಟಾೊ ೊ ಾಂವಿಶ್ಚಾಂ, ಆಕಸ ಜನಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಣೀ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ೊ ಮಾಾಂ ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಘೆತನಾ ತಾಂರ್ಚ್ರ್ ನಿಭ್ಾಾಂದ್ ಗಾಲಚ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಸಕಾಾರ್

ವ್ಹ ಹರ್ ಕಣೀ ಕರಿತ್ ತರ್ ತಾಂ ನಾೊ ರ್ಾಂಗ್ ನಿಾಂದನಾಕ್ (ಕಡ್ಡಿ ಕ್ ಅಕಾಮ ನ್ ಕಚ್ಯಾಕ್) ಸಮಾ ಜಾತಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾಂ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕಡ್ಡಿ ನ್. ಮದಾರ ಸ್ಮ ಹೈಕಡ್ತ ್ ಚುನಾವಣ್ ಆಯೀಗಾಕ್ಸ ಝಡ್ೆ ತಾ:

ರಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಾಂಕ್ ಸಭಾ, ರಲಿ, ರ‍್ೀಡ್ ಶೀ ಚಲಂರ್ವಕ ಆವ್ಹಕ ಸ್ತ ದಿಾಂವ್ಹಚ ೊ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದೇಶಾಾಂತ್ ಕರ‍್ನಾರ್ಚ್ಾಂ ದಸ್ರ ಾಂ ಲಾಹ ರ್ ವೇಗಾನ್ ಆಪೊ್ ಾಂಕ್ ರ್ಚನಾವಣ್ ಆಯ್ಲೀಗ್ ಶ್ಚೀದ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಮ್ದರ ಸ್ತ ಹೈಕಡ್ಡಿ ನ್ 26 ಎಪ್ಲರ ಲ್ 2021ವ್ಯರ್. ದೇಶಾಾಂತ್ ಕರ‍್ನಾರ್ಚ್ಾಂ ದಸ್ರ ಾಂ ಲಾಹ ರ್ ಆಸ್ಥಿ ನಾಾಂಯ್ ಕಸಲಿಾಂಯ್ ಸುರಕಾಿ ವಿಧಾನಾಾಂ ಉಪೊೊ ೀಗ್ ಕರಿನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಆವ್ಹಕ ಸ್ತ ದಿಲೊ ರ್ಚನಾವಣ್ ಆಯ್ಲೀಗ್ ಅತೊ ಾಂತ್ ಬೇಜವ್ಹಬಾೊ ರಿ ಸಂಸ್ಲ್ಾ ಮ್ಹ ಣೊ ತ. ಕರ‍್ನಾ ಅಸ್ಥಿ ಾಂಯ್

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಸ್ತಕ ವ್ಹಪರ್ಚ್ಾಾಂ, ಸ್ಥಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ಪಾಳೊಚ ಹಾೊ ವಿಶ್ಚಾಂ

ಗುಮಾನ್ ದಿೀನಾಸ್ಥಿ ನಾ ತಾಂ ವೇಗಾನ್ ಪಾಚ್ಯರಾಂಕ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೀಕ್ ಮರ‍್ಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೀಗಾರ್ಚ್ ಅಧಕಾರಿ ಶ್ಚೀದ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾೊ ತ್ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ ತಾಂಚ್ಯವಯ್ರ ಖುನೆೊ ಚೊ ಅಪಾರ ಧ್ ಮಾಾಂಡ್ೊ ತ – ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆಯ್ಲೀಗಾಚ್ಯ ಹುರ್ದೊ ದರಾಂಕ್ ಕಡ್ಡಿ ನ್ ಝಡ್ಡಪ ಲಾಂ. ಹೈಕಡ್ಡಿ ಚ್ಯ ಹಾೊ ನಾೊ ಯ್ಪ್ಲೀಠಾಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಸಂಜಿಬ್ ಬಾೊ ನಜಿಾ ಆನಿ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಸ್ಾಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಮ್ಮೂತಿಾ ಆನಿ ಹರ್ ಆಸ್ತಲೊ . ಮೇ 2 ತರಿಕೆರ್ ಚಲಾಂಕ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಮ್ತ್ಗಣ್ನಾ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ಕೀವಿಡ್ ನಿಯಮಾಾಂ ಪಾಳ್ದಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೀಗಾಕ್ ನಿದೇಾಶನ್ ದಿೀಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತರ್ಮಳ್ಟ್ ಡಚೊ ಸಂಚ್ಯರ್ ಮಂತಿರ ವಿಜಯ ಭಾಸಕ ರನ್ ಗಾಲಾೊ ೊ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ್ ಹತಸಕ್ಿ ಪ್ಲರ್ಾಧರ್ಚ್ರ್ ಕಡ್ಡಿ ರ್ಚ್ಾಂ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಚಲಾಚ ೊ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾಾಂನಿ ಆಪ್ೊ ಅಭಪಾರ ಯ್ ದಿಲೊ . ರಲಿ ಇತೊ ದಿ

ಚಲಾಿ ನಾ ಆಯ್ಲೀಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಗ್ತೀ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ್ಲಾೊ ೊ ಕಡ್ಡಿ ನ್ ಕತೊ ೊ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಜಾಗವ ಣ ದಿಲಾೊ ರಿೀ ಆಯ್ಲೀಗ್ ಆರ್ಕ ನಾತೊ ೊ ಬರಿ ಆಸ್ತಲೊ . ಜವ್ಹಬಾೊ ರಿಯುತ್ ಸಂಸ್ಥಾ ೊ ಾಂಕ್ ಆಶೆಾಂ ಜಾಗವ ಣ ದಿಾಂರ್ವಕ ಪಡ್ಲೊ ಾಂ ದರಂತಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹ ಣಾಜಾಯ್. ವ್ಹಾಂಚೊನ್ ಉಲಾೊ ಾರ್ ಮಾತ್ರ ಲಕಾನ್ ಮ್ತ್ ದಿಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಸ್ಥಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕ ಚಲವ್ಯೊ ತ. ಆತಾಂ ಜಿೀರ್ವ ಏಕ್ ಉಲಾೊ ಾರ್ ಪುರ‍್ ಹರ್ ಸಗ್ಳ ಾಂ ಮಾಗ್ತರ್ ಪಳೆವ್ಯೊ ತ ಮ್ಹ ಳಿಳ ಪರಿಗತ್ ಆಸ್ಥ. ಮ್ತ್ ಮೆಜಿಚ ಪರ ಕರ ರ್ ಕರ‍್ನಾಕ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡೊಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಿ ತರ್ ಕೀಡ್ಿ ಮೌನ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ ಜಾರ್ವ್ ಉಚಿಾನಾ. ಮ್ತ್ ಮೆಜಿಚ ಪರ ಕರ ರ್ ಕಶ್ಚೀಯ್ ಚಲರ್, ಪೂಣ್ ಲಕಾಚಿ ಭ್ಲಾಯ್ಚಕ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಜಿೀರ್ವ ರಕಾಚ ಕ್ ಪಯ್ಚೊ ಆದೊ ತ ದಿೀಜಾಯ್. ಹಾೊ ಖ್ಯತಿರ್ ತೊ ತೊ ರಜಾೊ ಾಂಚ್ಯ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಮಂತರ ಲರ್ಾಂಲಾಗ್ತಾಂ ಸಮಾ ಲೀಚನ್ ಚಲರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಡ್ಡಿ ನ್ ಆದೇರ್ಶ ದಿಲ. ಹ ಜಾಗವ ಣ ಮಾನನ್ ಘೆತ್ಲಾೊ ೊ ಆಯ್ಲೀಗಾನ್ ಮೇ 2ವ್ಯರ್ ಕಸಲಾೊ ಯ್ ವ್ಹರ್್ ಾಂಕ್ ಇಡ್ಾಂ ದಿೀನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಮ್ತ್ ಮೆಜೆಚ ಾಂ ಕಾಯ್ಾಾಂ ಚಲಯ್ಚಲೊ ಾಂ. ಆಕ್ಸಸ ಜ್ನ್ ವಷಯಾರ್ ಡೆಲಿಿ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೈಕೀಡ್ತ ್ : ಆಕಸ ಜನ್ ನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಕಷ್್ ಾಂಚ್ಯ ಥೊಡಾೊ ಆಸಪ ತರ ಾಂಚ್ಯ ಅಜೆಾಾಂರ್ಚ್ರ್ ಎಪ್ಲರ ಲ್ 24ವ್ಯರ್ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಚಲಯ್ಚಲಾೊ ೊ ಡ್ಲಿೊ ಹೈಕೀಡ್ಡಿ ನ್ ಆತಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಯ್ಚಲೊ ಾಂ ಕರ‍್ನಾರ್ಚ್ಾಂ ದಸ್ರ ಾಂ ಲಾಹ ರ್ ನಹ ಯ್. ಸುನಾರ್ಮಬರಿ ತಾಂ ಆಪೊ್ ನ್ ಆಸ್ಥ. ಅತಾಂಚ್ ಕರ‍್ನಾ

ಪ್ಲಡ್ಸ್ಥಿ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಥ. ಮೇ ಮ್ಹನಾೊ ಚ್ಯ ಮ್ಧೆಗಾತ್ ಕರ‍್ನಾ ಪ್ಲಡ್ಸ್ಥಿ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಶ್ಚಖರಕ್ ಪಾವಿ ಲ ಮ್ಹ ಣಾಿ ತ್ ತಜ್ಞ್. ಕಣಾಲಾಗ್ತಾಂ ಪ್ಲಡಾ ನಿರ‍್ೀಧ್ಕ್ ಸಕತ್ ಉಣ ಆಸ್ಥ ತಸಲ ಕರ‍್ನಾಕ್

ಸ್ಥಾಂಪಡಾೊ ೊ ರ್ ತಣ ಮಚೊಾ ಸಂಭ್ರ್ವ ಆಸ್ಥ. ತಸಲಾೊ ಾಂಕ್ ಆಕಸ ಜನ್ ಭೀರ್ವ ಗಜ್ಾ. ಆಕಸ ಜನ್ ಮೆಳ್ಟನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಪರಿಗತ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಾೊ . ಹಾೊ ಪರಿಗತಾಂತ್ ಆಕಸ ಜನ್ ಸಪಾೊ ಯ್ ಕರಾಂಕ್ ತುಮಾಕ ಾಂ (ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್) ಧೊಸ್ಥಚ ಆಡಕ ಳ್ ತರಿೀ ಕಸಲಿ? ಜರ್ ಕೇಾಂದ್ರ , ರಜ್ೊ ವ್ಹ ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಆಡಳ್ಟಿ ೊ ಚೊ ಕಣೀ ಅಧಕಾರಿ ಆಕಸ ಜನ್ ಸಪಾೊ ಯ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಡಕ ಳ್ ಕತಾ ತರ್ ತಸಲಾೊ ಾಂಕ್ ಫಾಶೆಕ್ ಚಡಯ್ಿ ಲಾೊ ಾಂರ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ವಿಪ್ಲನ್ ಸ್ಥಾಂಘಿ ಆನಿ ರಖ್ಯ ಪಳಿಳ ಚ್ಯ ನಾೊ ಯ್ ಪ್ಲೀಠಾನ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ ಧ್ರ್ಮಕ ದಿಲಿ.

ಕರ‍್ನಾ ಚಡ್ಲಾೊ ೊ ಹಾೊ ದಿಸ್ಥಾಂನಿ ಆಕಸ ಜನ್ ಅತೊ ಾಂತ್ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ. ತಾಂ ನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಡ್ಲಿೊ ಾಂತ್ಲೊ ೊ ಆನಿ ಹರಗಡ್ಚ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸಪ ತ್ಲರ ೊ ಆನಿ ಲೀಕ್ ಕಷ್ಟ್ ತ. ಆಸಪ ತರ ಾಂತ್ ನಿಗದ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ಆಕಸ ಜನ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಆಳ್ಟಸ ಯ್ ಕತೊ ಕ್? ಮ್ಹ ಣ್ ವರ್ೊ ೊ ನಾೊ ಯ್ ಪ್ಲೀಠಾನ್ ಮೇ 1 ತರಿಕೆರ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ ವಿಚ್ಯಲಾಾಂ. ʼಝುಜಾವ್ಯಳ್ಟರ್ ಶಸ್ಥಿ ರಭಾೊ ಸ್ತ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಸ್ಥಾಂಗ್ಣ ಬರಿ ಆತಾಂ ತುರ್ಮ (ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರ್) ಜಾಗ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ಬರಿ ದಿಸ್ಥಿ ತ್. ಹಾಂ ಸಗ್ಳ ಾಂ ಪಳೆರ್ವ್ ವೊಗ್ ರವೊಾಂಕ್ ಆಮಾಚ ೊ ನ್ (ಕಡ್ಡಿ ಕ್) ಸ್ಥಧ್ೊ ನಾ. ಆರ್ಚ ೊ (ಮೇ 1) ರತಿಾಂ ಭತರ್ ನರ್ಮರ್ಲಾಲಾೊ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ಆಕಸ ಜನ್ ಸಪಾೊ ಯ್ ಕರಿನಾಾಂತ್ ತರ್ ತುಮೆಚ ರ್ (ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರ್) ನಾೊ ರ್ಾಂಗ್ ನಿಾಂದನ್ ಕೇಸ್ತ ದಖಲ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡಾತ್ʼ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಗವ ಣ್ ದಿಲಿ. ಕನಾಾಟಕ ಹೈಕೀಡ್ಿ ಆನಿ ಚ್ಯಮ್ರಜನಗರ್ ಪರ ಕರಣ್: ಕನಾಾಟಕಾಚ್ಯ ಚ್ಯಮ್ರಜನಗರ್ ಜಿಲಾೊ ಆಸಪ ತರ ಾಂತ್ ಆಕಸ ಜನ್ ಉಣಪಣಾನ್ ಆನಿ ಹರ್ ಕಾರಣಾಾಂನಿ ಜಾಲಾೊ ೊ 24 ಜಣಾಾಂರ್ಚ್ಾಂ ಮ್ರಣ್

ಗಂಭೀರ್ ಜಾರ್ವ್ ಘೆತೊ ಲಾೊ ಬ್ರಾಂಗುಳ ರಾಂತೊ ೊ ಕನಾಾಟಕ ಹೈಕಡ್ಡಿ ನ್ ಹಾೊ ಬಾಬಿಿ ನ್ ನಿವೃತ್ಿ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಥರ್ವ್ ತನಿಿ ಚಲಂವ್ಹಚ ೊ ವಿಶ್ಚಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಅಭಪಾರ ಯ್ ದಿಾಂವ್ಹಚ ೊ ಕ್ ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರಕ್ ವಿಚ್ಯಲಾಾಂ. ಕರ‍್ನಾ ನಿವ್ಹರಣ್ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಚಿಕತಸ ಬಾಬಿಿ ನ್ ಆಯ್ಚಲಾೊ ೊ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಥವಾಜನಿಕ್ ಹತಸಕಿ ಾಂಚ್ಯ (ಪ್ಲಐಎಲ್) ಅಜೆಾಾಂರ್ಚ್ರ್ ಮುಕೆಲ್ ನಾೊ ಯ್ ಮೂತಿಾ ಎ. ಎಸ್ತ. ಓಕ್ ಆನಿ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಅರವಿಾಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಾಂಚ್ಯ ವಿಭಾಗ್ತೀಯ್ ಪ್ಲೀಠಾನ್ ಮೇ 4ವ್ಯರ್ ಹ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಉಚ್ಯಲಿಾ. ಹಾಚ್ಯ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರನ್ ಚ್ಯಮ್ರಜ ನಗರ್ ಪರ ಕರಣಾಚಿ ತನಿಿ ಚಲಂರ್ವಕ ಹೈಕಡ್ಡಿ ಚೊ ನಿವೃತ್ ನಾೊ ಯ್ ಮೂತಿಾ ಬಿ.ಎ .ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯ ಮುಕೇಲಪ ಣಾರ್ ಎಕಾೊ ೊ ಚೊ ನಾೊ ರ್ಾಂಗ್ ಆಯ್ಲೀಗ್ ರಚೊೊ . ಮೇ 5 ತರಿಕೆರ್ ಪರತ್ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಚಲಯ್ಚಲಾೊ ೊ ಹೈಕಡ್ಡಿ ನ್ ವಿಷಯ್ ಕಡ್ಡಿ ಾಂತ್ ಆಸ್ಥಿ ಾಂಯ್ ಹಾಂ ನೇಮ್ಕಪ ಣ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ಕ್ ಆಪೊೊ ಆಕೆಿ ೀಪ್ ಉಚ್ಯಲಾ. ನಿವೃತ್ ನಾೊ ಯ್ ಮೂತಿಾರ್ಚ್ಾಂ ನೇಮ್ಕಪ ಣ್ ಕಡ್ಡಿ ಕ್ ಸ್ಲ್ಡ್ಡಜಾಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ. ಸಕಾಾರರ್ಚ್ಾಂ ನೇಮ್ಕಪ ಣ್ ಜಾರ್ಿ ೊ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಭಾವ್ಹಾಂಕ್ ಇಡ್ಾಂ ದಿಾಂರ್ವಕ ಸಕಾಿ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಆದೊ ೊ ಚ್ ನಾೊ ಯ್ ಪ್ಲೀಠಾನ್ (ಮುಕೆಲ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಎ. ಎಸ್ತ. ಓಕ್ ಆನಿ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಅರವಿಾಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಾಂರ್ಚ್ಾಂ ವಿಭಾಗ್ತೀಯ್ ಪ್ಲೀಠ್). ಹಾೊ ಚ್ ವ್ಯಳಿಾಂ ಕನಾಾಟಕ ಕಾನ್ಸನ್ ಸೇವ್ಹ ಪಾರ ಧಕಾರಚ್ಯ ಸರ್ಮತನ್ ನಿವೃತ್ ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಎ. ಎನ್. ವೇಣು ಗೊೀಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಚ್ಯ ಮುಕೇಲಪ ಣಾರ್ ಎಕಾ ಹಫಾಿ ೊ ಭತರ್ ತನಿಿ ಚಲರ್ವ್ ಮೇ 10 ತರಿಕೆರ್ ವಧಾ ದಿಾಂರ್ವಕ ಆದೇರ್ಶ ದಿಲ. ನಾೊ ಯ್ಮೂತಿಾ ಗೌಡಾಚಿ ಸರ್ಮತಿ ಎದಳ್ಟಚ ಭತರ್ ಆಸಪ ತರ ಾಂಕ್ ಭ್ಲಟ್ ದಿೀರ್ವ್ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಚಲರ್ವ್ ಆಸ್ಥ. ಹಾೊ ಸರ್ಮತಕ್ ಸಕಾಾರನ್ ಗಜೆಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಜಪ್ಲಿ ಕೆಲೊ ದಖೆೊ ಪರಿಶ್ಚೀಲನ್ ಕರಾಂಕ್ ಆವ್ಹಕ ಸ್ತ ದಿೀಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ಹಾೊ ಚ್ ನಾೊ ಯಪ್ಲೀಠಾನ್ ಕೀವಿಡ್ ಪ್ಲಡ್ಸ್ಥಿ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸ್ಥದಿಸ್ಥಕ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಪರಿಗತಾಂತ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರನ್ ತಕ್ಷಣಾ ಥವ್ ಾಂಚ್ ಹರ್ ದಿೀಸ್ತ 1200 ಮೆಟರ ಕ್ ಟನ್ ಆಕಸ ಜನ್ ಮೆಳ್ಟಶೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಕ್ ಸ್ಕಚನ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್ ಕನಾಾಟಕಾಕ್ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥಚ ೊ

ಪರ ಮಾಣಾರ್ ರರ್ಮಾ ಸ್ಥವಿರ್ ವೊಕಾಿ ಾಂ / ಇಾಂಜಕ್ಷನಾಾಂ ದಿಾಂವ್ಹಚ ೊ ವಿಷ್ಟೊ ಾಂತ್ ಕೂಡ್ೊ ತಿೀಮಾಾನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಆಶೆಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಕರ‍್ನಾ ಚಡ್ಲಾೊ ೊ ಹಾೊ ಸಂದಭಾಾರ್ ಸಂವಿಾಂಧಾನಾನ್ ದಿಲಾೊ ೊ ಅಧಕಾರ ಖ್ಯಲ್ ಸಕಾಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ಾಂಕ್ ಜಾಗವ ರ್ವ್ ತಾಂಚ್ಯ ಥರ್ವ್ ವ್ಹರ್ವರ ಘಡೊನ್ ಯೇಶೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಸುಪ್ಲರ ೀಾಂ ಕೀಡ್ಿ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಹೈಕಡ್ಡಿ ಪ್ಚ್ಯಡನ್ ಆಸ್ಥತ್. (ಹಾಂ ಲೇಖನ್ ಮೇ 5 ತರಿಕೆ ಪರ್ಾಾಂತೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪಾಿ ).

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

----------------------------------------------------------------------------------43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೇ - 9, ಆವಯಾೊಂಚೊ ದಿೀಸ್ಮ ಆಚರಣ್...

ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್...

"ಉಪ್ಲಪ ಗ್ತಾಂತ ರಚಿಯ್ಚಲೊ , ತಯ್ಚಗ್ತಾಂತ ಬಂಧುವಿಲೊ " ಕಾಾಂರ್ದಾ ಾಂತಿೊ ಗಾದ್ ಸ್ಥವಾಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥ. ಹಾೊ ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ ಸ್ಥಿ ರೀ ಕುಳಿಯ್ಾಂತ್ ಆವಯ್ಕ ವಹ ತ್ಲಾ ಮಾನ್, ಗೌರರ್ವ, ಅಭಮಾನ್, ಆನಿ ಮ್ರ್ಾದ್. ಸವ್ಹಾಾಂ ಪಾರ ಸ್ತ ಆವಯ್ಚ ಊಾಂಚ್. ಹಾೊ ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ ಆವರ್ಚ ೊ ಗಭಾಾಥರ್ವ್ ಜಲಮ ನಾತೊ ಕಣೀ

ನಾಾಂತ್. ಆವಯ್ ಆಪಾೊ ೊ ಗಭಾಾಾಂತ್ ಭುಗಾೊ ಾಚೊ ಪೊೀಸ್ತ ಕತಾ. ನ್ೀರ್ವ ಮ್ಹನೆ ವ್ಹಹ ವರ್ಿ . ಆಪಾೊ ೊ ಚ್ ರಗಾಿರ್ಚ್ಾಂ ರಗಾತ್ ಅನಿ ಆಪಾೊ ೊ ಚ್ ಮಾಸ್ಥರ್ಚ್ ಮಾಸ್ತ ಜಾವುನ್ ಭುಗಾೊ ಾಚೊ ತಿ ಪೊೀಸ್ತ ಕತಾ. ತೊ ಖ್ಯತಿರ್ ತಿರ್ಚ್ಾಂ ವಹ ತಾಾಂ ಭಾಗ್ ಆವಯಪ ಣಾರ್ಚ್ಾಂ ಆವಯ್ ಜಾಾಂವ್ಯಚ ಾಂ.... ಆವಯ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಸ್ಥ ಮಗಾರ್ಚ್ಾಂ ಏಕ್ ಪರ ತಿೀಕ್, ತೊ ಗಾರ್ಚ್ಾಂ ಥಿಕ್, ಭುಜವ ಣಚಿ ವೇಾಂಗ್, ಧೈರಚಿ ಸ್ಥಾಂಗಾತ್. ರ್ದಕುನ್ ಆವಯ್ ಸವ್ಹಾಾಂ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾರ ಸ್ತ ಚಡ್ ಮ್ಹಾನ್ ... ಸ್ಥಿ ರೀಯ್ಚಿಾಂ ರೂಪಾಾಂ ವ್ಯವ್ಯಗ್ತಳ ಾಂ. ಭ್ಯ್ಣ , ಪತಿಣ್, ಆವಯ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ ಸಂಭಂದ ತಕತ್ ತಿಕಾ ವ್ಯವ್ಯಗ್ತಳ ಾಂ ನಾಾಂವ್ಹಾಂ. ಆವಯ್ ಅಪರಿರ್ಮತ್ ಸ್ವ್ಹ ದಿತ, ಕಷ್ಟ್ ಆಕಾಾಂತಾಂತ್ ತು ಭುಜವ ಣ್ ಜಾತ. ಧೈರ್, ಮುಕೇಲಪ ಣ್, ಸರ್ವಾ ಸ್ಥಾಂಬಾಳೆಚ ಾಂ ತಿ ಕತಾ. ಹೊಚ್ಚ ತಿಚ್ಯೊ ಆವಯಪ ಣಾಚೊ ತೊ ಗಾಚೊ, ಆನಿ ಮಗಾಚೊ ವ್ಹಾಂಟೊ. ಹೊ ವ್ಹರ್ವರ ಹರಾಂ ಥರ್ವ್ ಜಾರ್್ . ಬಾಯ್ೊ ನ್ ದಿಾಂವೊಚ ಮೀಗ್ ರ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಸಮ್ಪಾಣ್ ಆವಯ್ ಪರಿಾಂ ಜಾಾಂರ್ವಕ ಸ್ಥಧ್ೊ ನಾ. ಆವಯ್ಲಚ ಮೀಗ್ ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಸ್ಥಧ್ೊ ನಾ ತಶೆಾಂಚ್ ಬಾಯ್ೊ ಚೊ ಮೀಗ್ ಆವಯ್ಕ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಸ್ಥಧ್ೊ ನಾ... ತರಿೀ ಆವಯ್ ಬಾಯ್ೊ ಪಾರ ಸ್ತ ಚಡ್ ಕಾಳ್ಟಿ ಮ್ನಾಾಂತ್ ಸ್ಥಾಂಗಾತ್ ದಿಾಂವಿಚ ಮಗಾಳ್ ಆನಿ ಮ್ರ್ಪ ಸ್ಥ ಜಾರ್ವ್ ಆಸ್ಥಿ . ಸ್ಥಿ ರೀ ಆವಯ್ ಜಾತನಾ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸ್ಥರ್ ಘಡೊನ್ ಯ್ತ. ರ್ದಕುನ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾನ್ ಜಾತ. ಆವಯ್ಲಚ ಮೀಗ್ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗಾೊ ಾ ಪಣಾಾಂ ಥರ್ವ್ ಮೆಳ್ಳ ಲ, ರ್ ಜೊಡ್ ಲೊ ತ್ಲ ಭಾಗ್ತ. ಆವಯ್ ಲಾಹ ನ್ ಪಾರ ಯ್ರ್ ಚ್ ನಾತಿೊ ಾಂ ಭುಗ್ತಾಾಂ

ಮಾನಸ್ಥಕ್ ರಿೀತಿರ್ ಕಷ್ಟ್ ತತ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಪುಡ್ ಕರಾಂಕ್ ಭಾಂಯ್ತತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನಾಶಾಸ್ಥಿ ರ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ತ್. ಆವಯ್ಲಚ ಸಂಭಂಧ್ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಕ್ ಜಲಾಮ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಥರ್ವ್ ಯ್ತ. ಆವಯ್ಚ ಾಂ ಸಪ ರ್ಶಾ ಸುಖ್ಯ ಭುಗಾೊ ಾಕ್ ಸವ್ಹಕ ಸ್ಥಯ್ ದಿತ. ಆವಯ್ಚಚ ವೇಾಂಗ್ ಊಭ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಸಕಾಿ . ಆವಯ್ ಬರಿ ಮಗಾನ್ ವ್ಯಾಂಗುಾಂಕ್, ಮ್ರ್ಪ ಸ್ಥಚೊ ಆವೊಡ್ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಹರಾಂಕ್ ಅಸ್ಥಧ್ೊ . ಆವಯ್ಲಚ ಮೀಗ್ ಮೆಳೊಚ ತಿಚ್ಯೊ ಗಭಾಾ ಥರ್ವ್ ಜಲಾಮ ಲಾೊ ೊ ಕ್ ಮಾತ್ರ . ತಿಚೊ ಮೀಗ್ ಆನಿ ಮ್ರ್ಪ ಸ್ತ ತಿಚ್ಯೊ ಉತರ ಾಂನಿಾಂ , ಕನಾೊ ಾಾಂನಿಾಂ, ಆನಿ ಜವ್ಹಬಾೊ ರಾಂತ್ ಕಳ್ಟಿ . ಆವಯ್ ಆಪಾೊ ೊ ಭುಗಾೊ ಾಾಂ ಬಾಳ್ಟಾಂಕ್ ಆವಯ್ ಚ್ ಜಾರ್ವ್ ವಹ ತಾವ್ಹಿ . ಆವಯ್ ಮಗಾ ಸ್ಥಗೊರ್ ಜಾರ್ವ್ ದಿಕ್ ಪಡಾಿ . ಕತೊ ಕಷ್ಠ್ ಆರ್ೊ ೊ ರಿೀ, ಕತ್ಲೊ ನಷ್ಠ್ ಭಗಾೊ ೊ ರಿೀ, ಭುಗಾೊ ಾಾಂನಿ ಜರಿೀ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲಾೊ ರಿೀ ಆವಯ್ ಮಗಾಚಿ ಝರ್ ಜಾರ್ವ್ ದಿಷ್ಟ್ ಕ್ ಪಡಾಿ . ಆವರ್ಚ ೊ ಮಗಾಕ್ ಕೆದಿಾಂಚ್ ಕಣಾಯ್ಚಿ ೀ ಮಲ್ ಭಾಾಂದಾಂಕ್ ಅಸ್ಥಧ್ೊ . ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ ಆವರ್ಚ ೊ ಮಗಾಕ್ ಆವ್ಹಮ ನ್ ಕಚಿಾ ಬಾಳ್

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೂದ್ ದಿಸ್ಲ್ನ್ ಯ್ತ. ಆವಯ್ಕ ಘರ ಥರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ ಘಾಲಚ ಾಂ, ಆಸ್ಥರ ೊ ಾಂತ್ ದವರ್ಚ್ಾಾಂ, ಸಂಭಂದ್ ನಾತೊ ಭಾಶೆನ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ, ವಹ ಳ್ಕ್ ನಾತೊ ಪರಿಾಂ ಚಲಂವ್ಯಚ ಾಂ, ದಸ್ಥರ ೊ ಾಂಚ್ಯ ಖುಸ್ಥಿ ರ್ ಜಿಯ್ಾಂರ್ವಕ ಬಳ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ, ಮಾನ್ಾ ಬಡರ್ವ್ ವಿಳ್ಟಪ್ ಕರ್ಚ್ಾ ಸಬಾರ್ ದಖೆೊ ಪಳೆಾಂರ್ವಕ ಮೆಳ್ಟಿ ತ್. ಹಾೊ ಭುರ್ಮಕ್ ಯೇಾಂರ್ವಕ ಜನಮ್ ದಿಲಾೊ ೊ ಆವಯ್ಚ ರ್ ಕಚೊಾ ಜ್ಯಲ್ಫಮ್, ಅನಾೊ ಯ್, ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಅತಿ ೊ ಚ್ಯರ್ ಚ್ ಮ್ಹ ಣೊ ತ್. ಆವಯ್ ಏಕ್ ಮಾಗಾದಶಾಕ್ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥ. ಆಡ್ ವ್ಹಟ್ಟನ್ ವ್ಯತನಾ ನಿೀಟ್ ವ್ಹಟ್ ದಕರ್ಿ . ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ತಕೊ ಉಕಲ್್ ಚಲಾಂಕ್ ತಿ ನಾೊ ಯ್ ನಿೀತ್ ಶ್ಚಕರ್ಿ . ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಜಿಯ್ಾಂರ್ವಕ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಜಾತ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಎಕೊ ಊಾಂಚ್ ರ್ ಎಕೊ ಕೀಳ್ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಥರ್ ಭೇದ್ ಕರಿನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಸಮಾನತ ಶ್ಚಕರ್ಿ . ಚ್ಯಲ್ ಚಮ್ಕ ಣಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತ. ಆಡ್ ವ್ಹಟ್ಟಕ್ ವ್ಯತನಾ ತಿದಿವ ತ. ಜಿಕಾಿ ನಾ ಪಾಟ್ ಥಪುಡ್್ ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ಾಂಕ್ ಧೈರ್ ದಿತ. ಆಪಾೊ ೊ ಚ್ ಪಾಾಂರ್ರ್ಚ್ರ್ ಉಭ್ಲಾಂ ರವೊಾಂಕ್ ಶ್ಚಕರ್ಿ . ಅಪುಣ್ ತೊ ಗ್ ಕರನ್ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಕ್ ಕತಾಂ ಜಾಯ್ ತಾಂ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಪ್ಚ್ಯಡಾಿ . ಕುಟಾಮ ಾಂತ್ ತಿ ಏಕ್

ಮ್ಧ್ೊ ವತಿಾ ಜಾರ್ವ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಭಾಾಂಧ್ ಘಟ್ ಕತಾ. ಹರ್ ಲಾಹ ನ್ ವಹ ಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ರ್ಚ್ರ್ ತಿ ಗಮ್ನ್ ದಿತ. ಚಡ್ ಉಣಾಂ ಜಾತನಾ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ ಜಾಯ್ೆ ಾಂ ಪ್ರ ೀತನ್ ತಿ ಕತಾ. ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್... ತಿ ತಿಚೊ ಕಾಯ್ಲೊ ರ್ಚಕಾನಾ. ತಿರ್ಚ್ಾಂ ಸವಾಸ್ತವ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ತಿ ಸದಾಂ ತರ್ರ್ ಆಸ್ಥಿ . ಆಪಾಣ ಚ್ಯೊ ಕಾಳ್ಟಿ ಮ್ನಾಕ್ ದಖ್ಯೊ ಾಂ ಜಾಲಾೊ ರಿೀ ಆವಯ್ ಸದಾಂ ಭಗುಸ ಾಂಕ್ ತರ್ರ್ ಆಸ್ಥಿ . ಆವಯ್ ಏಕ್ ರ್ದಣಾಂ. ತಿರ್ಚ್ವಿಣ್ ನಾ ಜಿಣಾಂ. ಆವಯ್್ ದಿಲೊ ತಸಲ ಮೀಗ್ ಹರ್ ಕಣಾಯ್ಚಕ ೀ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ಸ್ಥಧ್ೊ ಯ್ಚೀ ನಾ. ಘೊವ್ಹಕ್ ಜಾಲಾೊ ರಿೀ ಬಾಯ್ೊ ಮೆಳ್ಟತ್ - ಅನೆೊ ೀಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾೊ ರ್... ಪುಣ್ ಅನೆೊ ೀಕ್ ಆವಯ್ ಕೆದಿಾಂಚ್ ಮೆಳ್ಟಶ್ಚನಾ. ಆವರ್ಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ತ ಸಂಸ್ಥರ್ ಭ್ರ್ ಆಚರಣ್ ಕಚ್ಯೊ ಾ ಹಾೊ ಭಾಗ್ತ ವಗಾಿ ಸರ್ವಾ ಆವರ್ಾಂಕ್ ಆರ್ಮಾಂ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಾಂರ್ವಕ ಫಾವೊ. ಜರ್ ಹಾೊ ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ ಆಜ್ ಆರ್ಮಾಂ ಆಸ್ಥಾಂರ್ವ ತರ್ ತಿಚೊ ತೊ ಗ್ ವಹ ತ್ಲಾ ಆಸ್ಥ. ಗಭಾಾಾಂತ್ ಚ್ ಜಿವ್ಯಶ್ಚಾಂ ಮಾರ್ಚ್ಾ ತಸಲ ದಿೀಸ್ತ ಆಜ್ ಆಮಾಚ ಿ ದಳ್ಟೊ ಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಥತ್... ತರಿೀ ಆಮಾಚ ೊ ಆವಯ್್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಜಿಯ್ಾಂರ್ವಕ ವಹ ತ್ಲಾ ತೊ ಗ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ಕ್ ಆರ್ಮಾಂ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತಿೊ ಾಂ ಆಗಾಾಾಂ ಹೊಗ್ತಳ ಕ್ ದಿಲಾೊ ರಿೀ ತಿ ಉಣಾಂಚ್. ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್ ದಳ್ಟೊ ಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲ್ಚ ದೇರ್ವ. ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವಯ್ ಮ್ಹ ಜಾ... ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವಯಪ ಣಾಾಂ.

ವೀಜ್ ಪ್ತ್ರ ಸವ್್ ಆವಯಾೊಂಕ್ಸ ಭಾಗಿ ಆವಯಾೊಂಚೊ ದಿವಸ್ಮ ಆಶೇತಾ! ತುಮಾಯ ಾ ಅಖಂಡ್ತ ಸೇವೆಕ್ಸ ದೇವಾಚಿೊಂ ಆಶೀವಾ್ದಾೊಂ ಮೆಳೊಂ!!

------------------------------------------------------------------------------------

ಡೊಲಾೊ : ಕೀಣ್ ಘರ...? ಚ್ಯಲಾ...ಯೇ ಚ್ಯಲಾ....(ಚ್ಯಲಿಾಚಿ ಬಾಯ್ೊ ಲಿೀನಾ ಭಾಯ್ರ ಯೇರ್ವ್ )

ತನ್ ಮಿಸ್ೊಂಗ್ಸ (ಡೊಲಾೊ ಅಮಸ ರನ್ ಚ್ಯಲಿಾಚ್ಯೊ ಘರ ವಚೊನ್ ಆಪರ್ಿ )

ಲಿೀನಾ : ಕೀಣ್?... ಡೊಲಾೊ ... ಆಯ್ಲೊ ೀ ಡೊಲಾೊ ... (ರಡಾಿ ) ಡೊಲಾೊ : ಅರರ... ಕತಾಂ ಜಾಲಾಂ ಲಿೀನಾ...? ತುಾಂ ಕತೊ ಕ್ ರಡಾಿ ಯ್...? ಚ್ಯಲಿಾ ನಾಯ್ ಘರ...?

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಿೀನಾ : (ಜೊೀರ್ ರಡಾಿ ) ಅಯ್ಲೊ ೀ.... ಕತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ ಡೊಲಾೊ ...! ಸಕಾಳಿಾಂ ನಾಸ್ಥ್ ೊ ಕ್ ಇಡೊೊ ೊ ಕೆಲೊ ೊ ... ಅಯ್ಲೊ ೀ...(ರಡಾಿ ) ಡೊಲಾೊ : ಅರ ರ್ದವ್ಹ... ಇಡೊೊ ೊ ಕೆಲೊ ೊ ತರ್ ಬರಾಂ ಜಾಲಾಂ... ತಕಾ ರಡೊಾಂಕ್ ಆಸ್ಥಯ್ ತರ್? ಲಿೀನಾ : ರ್ಚ್ಟಣ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ತನಿಾ ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗ್ ನಾತಿೊ ಡೊಲಾೊ ... (ರಡಾಿ ) ಡೊಲಾೊ : ಆರರರ... ತನಿಾ ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗ್ ನಾತಿೊ ತರ್ ಹಾಡ್ಡಚ ಹಾಬಾ... ತಿತೊ ೊ ಕ್ ರಡಾಿ ತ್ ಯೇ ತರ್...?

ಡೊಲಾೊ : ಆತಾಂ ಗ್ಲೊ ಪ್ಾಂಟ್ಟಕ ನೇ...? ಕಣಾಯ್ಚಕ ೀ ಕಾಣಘ ರ್ವ್ ಧಾಾಂವೊಾಂಕ್ ನಾನೇ...? ತಕಾ ರಡ್ಚ ಾಂ ತರಿೀ ಕತೊ ಕ್? ಲಿೀನಾ : ಪ್ಾಂಟ್ಟಕ್ ಗ್ಲೊ ಡೊಲಾೊ , ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗ್ ಕಾಣಘ ರ್ವ್ ಪಾಟಾಂ ಯ್ತನಾ, ಲರಿಯ್ ಪಂದ ಪಡೊೊ ಖಂಯ್... ಅಯ್ಲೊ .. ಯೇ ಮಾಾಂಯ್... ಡೊಲಾೊ : ಯೇ ಮ್ಹ ಜಾ ಸ್ಥಾಂ ಜ್ಯಜೆ... ಲರಿಯ್ ಪಂದ ಪಡೊೊ ...? ವಹ ಯೇ ತರ್...? ಮಾಗ್ತರ್ ತುವ್ಯಾಂ ಕತಾಂ ಕೆಲಾಂಯ್? ಲಿೀನಾ : ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಕತಾಂ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ...? ತನಿಾ ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗ್ ಬದೊ ಕ್ ಸುಕ ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗ್ ಘಾಲ್್ ರ್ಚ್ಟಣ ವ್ಹಟೊ ...!

ಲಿೀನಾ : ತನಿಾ ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗ್ ಹಾಡಾಿ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಚ ಸಕಲ್ ಕಾಣಘ ರ್ವ್ ಪ್ಾಂಟ್ಟಕ್ ಗ್ಲೊ ಡೊಲಾೊ (ದಳೆ ಪುಸ್ಥಿ , ನಾಕ್ ಪ್ಲಳ್ಟಿ ) ಡೊಲಾೊ : ಹಾಾಂ...! ------------------------------------------------------------------------------------

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನೀದ್

ಕಾಮೆಲಿ ಆನ ಲೊಕ್ಸ ಡೌನ್.... ಸ್ಥೊ ನಿಟೈಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಾಂ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್..." ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಹಾಂಜೆಲಾಾಂತ್ ಜೆಜ್ಯನ್ ಶ್ಚಸ್ಥಾಂಕ್ ಧಾಡ್ೊ ಪರಿಾಂ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಮಾಕಾ ಧಾಡೊೊ .

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ರವ ಳ್. ಮೇರ್ಚಿ ಪಯ್ಚೊ ತರಿಕ್ "ಕಾಮೆಲಾೊ ಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ತ" ಮ್ಹ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕತಾನಾ, ವಿೀಜ್ ಇ_ ಮಾೊ ಗಜಿನಾಚ್ಯೊ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಮ್ಹ ಜೆ ಕಾನ್ ಪುಾಂಕೆೊ . ಸಗಾಳ ೊ ಾಂನಿ ಲಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಲಾಾಂ. ದಬಳ ಕಾಮೆಲಿ ಡೌನ್ ಜಾಲಾ, ಕಾಮ್ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ತಚಿ ಆವಸ್ಥಿ , ಖ್ಯಾಂವಿಚ ಜೆಾಂವಿಚ ಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿ , ಹಾೊ ವಿಶ್ಚಾಂ ಅತಿ ರ ಥರ್ವ್ ಪುತಿ ರ ಪರ್ಾಾಂತ್ ಸುತುಿ ರ್ ಮಾರ್. ಜಾಯ್ ತರ್ ನಂತರ್ ವಹ ಚ್... ವ್ಯತನಾ ಮಾಸ್ತಕ ತ್ಲಾಂಡಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಾಂ, ಹಾತ್ ಧುಾಂರ್ವಕ

ಲಕ್ ಡೌನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಕಕ ಡ್ ಘರಚ್ ಆಸ್ಿ ಲ. ಘರಚ್ ವಹ ಚೊನ್ ಭ್ಲಟ್ ದಿೀರ್ವ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಪಾರ ಯ್ ಘೆಾಂರ್ವಕ ಚಿಾಂತುನ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ ಸ್ಜಾರ ಮಾಸ್ಥ್ ರಮಾಚ್ಯೊ ಘರ ಗ್ಲಾಂ. ತ್ಲ ಸಕಾಾರಿ ಇಸ್ಲ್ಕ ಲಾಚೊ ಮಾಸ್್ ರ್ ಮಾಮ್ ತರ್ ತಚಿ ಬಾಯ್ೊ ಇಾಂಗ್ತೊ ೀಷ್ಠ ರ್ಮೀಡ್ಡಯಂ ಹಾಚಿ ಮಾೊ ಮ್. "ಮಾಸ್ಥ್ ರಮ್... ಲಕ್ ಡೌನ್ ಜಶೆಾಂ... ತುಜೆಾಂ ರ್ಮಸ್ಥಾಂರ್ವ ಕಶೆಾಂ?" "ಆಮಾಕ ಾಂ ಇಸ್ಲ್ಕ ಲಾಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನಾ. ಸಕಾಾರನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಪರಿಾಂ ಆರ್ಕ ಜೆ ನೆಾಂ... ಆರ್ಮಾಂ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಚ್ಯೊ ಾಂ ಘರ ವಚೊನ್ ಶ್ಚಕಯ್ಿ . ಚಡ್ ಭುಗ್ತಾಾಂ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ ಲಾಗ್ತಾಂ ಕಣಾರ್ಚ ೊ ಕಡಾಕ ೊ ಾಂತ್ ನಾ ತರ್ ದಿೀರ್ವಳ , ಹೊಲ್, ರ್

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘಚ್ಯೊ ಾ ಸ್ಲ್ಪಾೊ ರ್ ಬಸ್ಲ್ನ್ ಶ್ಚಕಯ್ಿ . ಪರಿೀಕಾಿ ನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಕ್ ಪಾಸ್ತ ಕರಿಜೆ..." ಮಾೊ ಮ್ ರಾಂದಚ ೊ ಕುಡಾ ಥರ್ವ್ ಇಣುಕ ನ್ ಪಳೆರ್ವ್ ಆಸ್ಥೊ ತಿ, ಎಕಾ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ ಥರ್ವ್ ಹಾಸ್ಥೊ . ಮಾಗ್ತರ್ ತ್ಲಾಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ತಕ ಘಾಲ್್ , ಹಾತ್ ಧುರ್ವ್ , ಸ್ಥರ್ಬ ಾಂಚ್ಯೊ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ ಸ್ಥಯ್ಚಬ ಣ ಪರಿಾಂ ಮಾಹ ತೊ ಕ್ ಆನಿ ಆಾಂಗಾಕ್ ಪಾಲಂರ್ವ ರವ್ಹಾ ರ್ವ್ ಉಲಾಂರ್ವಕ ಆಯ್ಚೊ ಪುಣ್ ಬರ‍್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ತಿಣಾಂ ಸ್ಥಾಂಬಾಳೊಳ . "ಆಮೆಚ ಾಂ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಇಸ್ಲ್ಕ ಲ್ ಪಳೆ... ಆಮೆಚ ಾಂ ಪೂರ ಆನ್ ಲೈನಿರ್ ಕಾೊ ಸ್ತ. ಲಕ್ ಡೌನ್ ನಾತೊ ೊ ದಿಸ್ಥಾಂನಿಾಂ ಕಶೆಾಂಯ್ ಎಪ್ಲರ ಲ್ ಆನಿ ಮೇರ್ಚೊ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಟನಾ. ಹಾೊ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಸುವ್ಯಾರ್ಚ್ ತಿೀನ್ ಮ್ಹನೆ ಫುಲ್ೊ , ಮಾಗ್ತರ್ ತಿೀನ್ ಮ್ಹನೆ ಹಾಫ್, ಆತಾಂ ನ್ೀರ್ವ ಮ್ಹನೆ ಜಾಲ..." ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಸಟ್್ ಕನ್ಾ ತಿರ್ಚ್ಾಂ ಪೊೀಟ್ ಪಳೆಲಾಂ. "ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಟನಾಸ್ಥಿ ನಾ..." ಹಳೂ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ ತಕೊ ಪಂದ ಘಾಲ್್ ಹಾಸ್ಥಿ ನಾ, ಮ್ಹ ಜೆ ಪ್ಲಶೆೊ ತಕೆೊ ಕ್ ಕೂಟ್ ಮಾರ್ಾಾಂ ತಶೆಾಂ ಭಗ್ೊ ಾಂ ಮಾಕಾ.

"ಆತಾಂ ಮೂಸ್ತ ಘುಾಂವ್ಹನಾಾಂತ್ ಮಾಮಾ" ಹಾಾಂರ್ವ ಕಾಾಂಯ್ ವಗಾಣ ಕರಾಂಕ್ ಆರ್ೊ ಾಂ ಕಣಾಣ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಮಾಸ್ಥ್ ರಮ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ತಲಾಗೊೊ . "ಭ್ಲಾಯ್ಚಕ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ಟ" ಮ್ಹ ಣಾತ್ಿ ಹಾಾಂರ್ವ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಲೊ ಾಂ. ಗೇಟಲಾಗ್ತಾಂ ಪಾವ್ಹಿ ನಾ, ಆಮಚ ಲಕಾಮಗಾಳ್ ಕರ‍್ೀಡ್ ಪತಿ ಇನಸ ರ್ ಏಜೆಾಂಟ್ ಸ್ಥವ ಪಾ್ ರ್ ಥರ್ವ್ ರ್ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ . "ಆತಾಂ ಕರ‍್ನಾ ಮ್ಹಾ ಮಾರಕಾರ್ ಪ್ಲಡಾ ಆರ್ೊ ೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಇನಸ ರನ್ಸ ಬಿಜೆ್ ಸ್ತ ಬರಾಂ ಆಸ್ಿ ಲಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ತ್ಲ ಕುಾಂಕುಡೊಸ ಲಾಗ್ ಲಾೊ ೊ ಕಾಂಬ್ರೊ ಪರಿಾಂ ತಕೊ ಪಂದ ಘಾಲಿಲಾಗೊೊ ಆನಿ ಗಾಗ್ಲ... " ಆಮೆಚ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಬರಾಂ ನಾ ಮಾಮಾ... ಸಕಾ್ ಾಂಚ್ಯೊ ಸವ್ಹಲಾಾಂಕ್ ಜಾಪ್ಲ ದಿೀರ್ವ್ ದಿೀರ್ವ್ ಜಿೀಬ್ ವೊಳೊನ್ ವ್ಯತ ಮಾಕಾ. ತಳೊ ಸುಟಾನಾ, ಗಳೊ ಸುಕಾಿ ..." "ತಾಂ ಕಶೆಾಂ?" "ಸಕಾ್ ಾಂನಿಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ಚ್ಾಾಂ ಎಕ್ ಚ್ ಸವ್ಹಲ್. ಆರ್ಮಾಂ ಇನಸ ರ್ ಕೆಲಾಾಂ...

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕಾದವ್ಯಳ್ಟ ಹಾೊ ಮಾರಕಾರ್ ನವ್ಹೊ ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್ ಮೆಲಾೊ ರ್ ಇನಸ ರ್ ಮೆಳ್ಟಿ ಯ್?" "ಕರಕ್್ ... ತಣಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ಚ್ಾಾಂ ಸ್ಥಕೆಾಾಂ..." ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಫಡ್್ ಘಾಲಾಂ. " ತುಾಂ ಏಕ್ ಕತಾಂ ಉಲರ್ಿ ಯ್ ಮಾಮಾ... ಇನಸ ರ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಕತೊ ಕ್ ಮರ‍್ಾಂಕ್ ಗ್ತೀ?... ಕಣಾಯ್ಚಕ ೀ ಮಾರಕಾರ್ ಪ್ಲಡಾ ಕತೊ ಕ್ ಯೇಜೆ? ಮರ‍್ಾಂಕ್ ಗ್ತೀ?... ಮೆಲಾೊ ರ್ ಇನಸ ರ್ ಮೆಳ್ಟತ್... ಪೂಣ್ ಮೆಲೊ ಮ್ನಿಸ್ತ ಪಾಟಾಂ ಮೆಳ್ಟಿ ಯೇ ಮಾಮಾ?... ತಾಂಕಾಾಂ ಧೈರ್ ದಿೀರ್ವ್ ಪೊಸ್ಥಟರ್ವ ಉಲರ್ಿ ನಾ ಮಾಕಾ ಜಿವ್ಹರ್ ಯ್ತ..." "ಮಾಗ್ತರ್ ತುವ್ಯಾಂ ಇನಸ ರ್ ಕೆಲೊ ಾಂ ಕತೊ ಕ್ ಸ್ಥರ್ಬ ?" "ಇನಸ ರ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಭ್ದರ ತ ಖ್ಯತಿರ್, ಜೊಡ್ ಲೊ ಉರಂವ್ಯಚ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್, ಮರ‍್ಾಂಕ್ ನಹ ಯ್. ಎಕಾದವ್ಯಳ್ಟ ಮೆಲಾೊ ರ್ ಉರಯ್ಚಲೊ ಪಯ್ೆ ಮುಕೆೊ ಭ್ದರ ತ ಖ್ಯತಿರ್ ಮೆಳ್ಟಿ ತ್. ರ್ದಕುನ್ ಇನಸ ರ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ..." ಮ್ಹ ಣಾಿ ನಾ ಮಾಕಾ ತರ್ಚ್ರ್ ಅಭಮಾನ್ ದಡೊಿ ಜಾಲ. ಮಾಗ್ತರ್ ಹಳೂ ವಿಚ್ಯಲಾಾಂ

"ಆತಾಂ ಇನಸ ರ್..." "ಲಕಾಲಾಗ್ತಾಂ ಪಯ್ೆ ನಾಾಂತ್... " ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಕುವೊಾಾಂಕ್ ಲಾಗೊೊ . ಲಾಗ್ತಾಂಚ್ ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಆರ‍್ೀಗೊ ಕೇಾಂದರ ಥರ್ವ್ ಸಹಾಯಕೀ ದಕೆಿ ನ್ಾ ಆನಿ ಆಶಾ ಕಾಯಾ ಕತಾ ಭಾಯ್ರ ಸರ‍್ನ್ ವ್ಯತನಾ ತಾಂಕಾಾಂ ಮುಕಾರ್ ಭ್ಲಟೊೊ ಾಂ. "ಮಾಸ್ತಕ ಹಾಕ" ತಿಣಾಂ ಪೊಲಿಸ್ಥಾಂಬರಿಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ನಾ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಹಾಾಂರ್ವ ಕಾಾಂಪೊೊ ಾಂ. " ಆರ್ಮಾಂ ಆಮಚ ಜಿೀರ್ವ ಆಡರ್ವ ದವನ್ಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ.... ಕಣಾಕ್ ಕತಾಂ ಪ್ಲಡಾ ಆಸ್ಥ ತಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕಳ್ಟನಾ... ಆರ್ಮಾಂ ಮಾರಕಾರ್ ಪ್ಲಡ್ವಿಶ್ಚಾಂ ಮಾಹತ್ ದಿಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕತಾಾಂರ್ವ... ದಿಸ್ಥರ್ಚ್ ಚೊವಿೀಸ್ತ ವಹ ರಾಂಯ್ಚೀ ಮಾಸ್ತಕ ಘಾಲ್್ ಉಸ್ಥವ ಸ್ತ ಸ್ಲ್ಡಾಂಕ್ ಆರ್ಮಾಂಚ್ ಕಶೆಾಜೆ ಪಡಾಿ ..." ಹಾತಕ್ ಸ್ಥೊ ನಿಟೈಸರ್ ಘಾಲ್್ ಮುಕೊ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್್ ತಿಾಂ ಭತರ್ ಗ್ಲಿಾಂ. ತಿತೊ ೊ ರ್ ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಆರ‍್ೀಗೊ ಕೇಾಂದರ ಕ್ ಎಾಂಬುಲನ್ಸ ಸರಣ್ ಮಾರಿತ್ಿ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ಎಾಂಬುಲನಾಸ ಚೊ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧ್ನಿಚ್ಚ ಆಸ್ಲ್ೊ , ತ್ಲ ಮ್ಹ ಜಾ ವಹ ಳಿಕ ಚೊ. ತಣಾಂ ಗಾಡ್ಡ ರವಯ್ಚೊ . "ಆತಾಂ ತುರ್ಮಾಂ ಭಾರಿೀ ಜಾಲಾೊ ತ್ ನಹ ಾಂಯ್ಚಾ ೀ?"

ಬಿಝ

"ವಹ ಯ್... ವಹ ಯ್...ಬಿಝ ಆಸ್ಥಾಂ... ಆನಿ ಸಂತ್ಲಸ್ಥನ್ ಆಸ್ಥಾಂ..." "ತಾಂ ಕಶೆಾಂ?" "ಪಯ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಲಾಗ್ತಾಂ ಏಕ್ ಬ್ರಟ್ಟ್ ಎಾಂಬುಲನ್ಸ ಆಸ್ೊ ಾಂ... ಆದೊ ೊ ವಸ್ಥಾ ಥರ್ವ್ ಹ ಮಾರಕಾರ್ ಪ್ಲಡಾ ಆರ್ೊ ೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಎಾಂಬುಲನಾಸ ಕ್ ಬರಾಂ ಭಾಡ್ಾಂ... ಆಸಪ ತರ ಕ್ ವಹ ತಾನಾ ಪ್ಲಡೇಸ್ಥಿ ಾಂಕ್ ವಹ ರ್ಚ್ಾಾಂ.... ಎಕಾದವ್ಯಳ್ಟ ಮೆಲಾೊ ರ್ ಮಡ್ಡಾಂ ಹಾಡಾಂಕ್... ದಿಸ್ಥಚಿ ಚೊವಿೀಸ್ತ ವಹ ರಾಂಯ್ಚೀ ಬಿಝ... ಲೀಕ್ ಭಾಂರ್ನ್ ಮತಾ, ಮಬೈಲ್ ಬೀಬ್ ಮಾತಾ ಆಸ್ಥಿ ...." "ಲೀಕ್ ಮತಾ ಆಸ್ಥತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತುಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಿ ಯ್... ಆನಿ ತುಾಂ ಸಂತ್ಲಸ್ಥನ್ ಆಸ್ಥಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಿ ಯ್..." "ವಹ ಯ್ ಸ್ಥರ್ಬ ... ಆದಿಾಂ ಏಕ್ ಎಾಂಬುಲನ್ಸ ಆಸ್ೊ ಾಂ... ಆತಾಂ ಅಧೆಾಾಂ ಡಜನ್ ಎಾಂಬುಲನಾಸ ಾಂ ನವಿಾಂಚ್ ಆರ್ೊ ೊ ಾಂತ್..."

"ಹಾಂ ಬರಾಂ ಆಸ್ಥ... ಜಾಾಂರ್ವ ಜಾಾಂರ್ವ... ತುಮೆಚ ಾಂ ಮ್ರಣ್, ಆಮೆಚ ಾಂ ಜಿೀವನ್...ನೆಾಂ" ತ್ಲ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಸರಣ್ ಮಾರಿತ್ಿ ಮುಕಾರ್ ಗ್ಲ. ತಿತೊ ೊ ರ್ ಮುಕಾೊ ೊ ನ್ ಎಕೊ ಮಾಮ್ ಆಯ್ಲೊ . ತ್ಲ ಸಕಾಳಿಾಂ ಪುಡ್ಾಂಚ್ ಮಾಮ್ ಜಾಲೊ . ಯ್ತನಾ ಸಗೊಳ ಮಾರ‍್ಗ್ ಮೆಜ್ಯನ್ ಯ್ತಲ. ತಕಾ ಸಕಾಳಿಾಂ ಪುಡ್ಾಂಚ್ ಮಾರ‍್ಗ್ ಮೆಜೆಚ ಾಂ ಕಂತರ ಟ್ ಮೆಳೆಳ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ದಿಸ್ಥಿ . ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಮಾಮಾಕ್ ರವಯ್ೊ ಾಂ. "ಆಜ್ ಕಾಮ್ ನಾ ಯೇ ಮಾಮಾ?" "ಕಾಮ್ ಆಸ್ಥ ಹಾಬಾ... ಕಾಮ್ ಆಸ್ಥ... ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್..." "ತಾಂ ಕತಾಂ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್?" "ಪಯ್ೊ ಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಹ ಚ್ಯಜೆ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್ ಇಲೊ ಾಂ ಶೆಕುಾಂಕ್... ಆತಾಂ ಲಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಲಾೊ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟ್ಟೊ ಬರಿಚ್ ಶೆಕುಾಂಕ್, ಆನಿ ಸ್ಥಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್..." "ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚ ಾಂ ಬರಾಂ ದಿಸ್ಥಿ ?"

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಪಯ್ೊ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕನ್ಾ ಪ್ಲರಿ ಕಾಡಾಂಕ್ ರಿೀಣ್ ಕಾಡ್ಡಜೆ ಪಡಾಿ ಲ. ಆತಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ ಪ್ಲರಿ ಮೆಳ್ಟಿ ...ಆತಾಂ ರಿೀಣ್ ಕಾಡ್ಡಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾ.. ಆದೊ ೊ ದಿಸ್ಥಚೊ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್ ಆಸ್ಥಿ ..." "ಲಕ್ ಡೌನ್ ಬರಾಂಗ್ತೀ?" "ಲಕ್ ಡೌನಾ ದವ ರಿಾಂ ಬರಾಂಯ್ಚೀ ಆಸ್ಥ... ಪಾಡ್ ಯ್ಚೀ ಆಸ್ಥ... ಏಕ್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ ಏಕ್ ನಾ.."

ರ್ಮೀಸ್ತ ನಾ.... ದಿೀರ್ವಳ ಆಸ್ಥ, ರ್ದವ್ಹಳ್ ಆಸ್ಥ... ತಿೀಥಾ ನಾ... ಆಾಂಗ್ತಾ ಲಕ್, ಶಪಾಾಂ ಲಕ್, ಬಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ ಲೀಕ್, ಸ್ಲ್ರ‍್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್, ದೇರ್ವ ಸಗಾಾರ್, ಮ್ನಿಸ್ತ ಮಾಗಾಾರ್.." ತ್ಲ ಗಾಣಾಾಂ ಗುಣುಾ ಣೊಾಂಚ್ ಗ್ಲ. ಕಾಮೆಲಿ ಆಮಾಲಿ ಜಾಲೊ .

ಲಕ್ ಡೌನ್ ಕಾ ಮಾಲ್ "ಕತಾಂ ತಾಂ?" ಕರ್ ದಿರ್ "ಕಮಾಲ್". ಮ್ಹ ಣಾತ್ಿ ಹಾಾಂರ್ವ ಅನೆೊ ೀಕಾ ಮ್ನಾೆ ೊ ಕ್ "ಮಾಗ್ಣ ಾಂ ಆಸ್ಥ ರಜಾರ್ ಆಸ್ಥ..... ಸ್ಲ್ಧುನ್ ಮುಕಾರ್ ಗ್ಲಾಂ.... ------------------------------------------------------------------------------------

ಹಾಸೊ-ಪಿಸೊ? - ಟೊನ ಮೆೊಂಡೊನಾಸ , ನಡೊಡ ೀಡ್ (ದುಬಾಯ್) ದಬಾರ್ಚ ೊ ಮಾಗಾಾರ್ ರ್ದಖೊೊ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಪ್ಲಸ್ಲ್? ಹರಾಂಕ್ ರ್ದಖ್ಯಿ ನಾ ವಿಚಿತ್ರ ತಚೊೊ ಹಾಸ್ಲ್! ಲೀಕ್ಯ್ಚೀ ಹಾಸ್ಥಿ ಲ ರ್ದಖೊನ್ ತಚೊ ತಮಾಸ್ಲ್. ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಪಡೊೊ ಾಂ ಹೊ ಪ್ಲಸ್ಲ್ ಕಸ್ಲ್ ಜಾಲ? ಕಣಾಂಯ್ ಹಾಕಾ ಪ್ಲಸ್ಲ್ ಕೆಲ? ಕತೊ ಕ್ ಕುಮೆಕ ಚೊ ಹಾತ್ ನಾ ದಿಲ? 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ್ಹಾಾಂಕಡ್ ಉಲರ್ಿ ಲ ಆನಿ ಹಾಸ್ಥಿ ಲ, ಆಸ್ಲ್ರ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ರಸ್ಥಿ ೊ ರ್ದಗಾಾಂನಿ ನಿದಿ ಲ; ಭುಕೆಕ್ ಖ್ಯಾಂರ್ವಕ ಮಾಗೊನ್ ಭಾಂವ್ಹಿ ಲ. ತರಿೀ ತಚ್ಯೊ ಮುಖಮ್ಳ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಆಸ್ಲ್ೊ , ಲಕಾನ್ ಧಾಾಂವ್ಹಾ ರ್ೊ ೊ ರಿ ರಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ಪೊಟಾಕ್ ನಾ ತರಿೀ ನಿರಸ್ತ ಜಾರ್್ ತ್ಲೊ . ಆಮಾಕ ಾಂ ಸವೊ ತ್-ದವೊ ತ್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರಿೀ ನಾ ಶಾಾಂತಿ, ಪೊಟಾಕ್ ಕಕ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರಿೀ ಆಖೇರ್ ಜಾರ್್ ಾಂತ್ ಖಂತಿ ರವ್ಯಳ ರ ಘರ್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರಿೀ ಹಾಯ್ ಆಮಾಚ ೊ ಗತಿ! ಹರಾಂನಿ ಟೀಕಾ ಕೆಲಾೊ ರ್ ರಗಾನ್ ಪ್ಟಾಿ ಾಂರ್ವ ಸ್ಥಾಂಗ್ಲೊ ಾಂ ಆರ್ಕ ನಾ ತರ್ ಮಾರಾಂಕ್ ಉಟಾಿ ಾಂರ್ವ ಚಿಾಂತ್ ಾಂನಿ, ಸಬಾೊ ಾಂನಿ, ಕನಾೊ ಾಾಂನಿ ದಸ್ಥಮ ನಾಕ ಯ್ ಕಾಡಾಿ ಾಂರ್ವ. ಶ್ಚಕಪ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರಿೀ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಖಂಯ್ ಸ್ಥಾಂಡಾೊ ೊ ? ಆರ್ಮಾಂಚ್ ಊಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಸ್ಥವ ಥಾಚಿ ಬಾಾಂಯ್ ಖೊಾಂಡಾೊ ೊ ! ಸಲವ ಣಕ್ ಆರ್ಮಾಂಚ್ ಕಾರಣ್ ತರಿೀ, ರ್ದವ್ಹರ್ಚ್ರ್ ಚೂಕ್ ಮಾಾಂಡಾೊ ೊ . ಹಾಂ ನಿರ್ಳ್ಟಿ ನಾ ತೊ ಪ್ಲಶಾೊ ಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ಆಯ್ಲೊ , ತ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಲ್ ವ ಹಾಾಂರ್ವ ಪ್ಲಸ್ಲ್! ದಬಾರ್ವ ಮಾಹ ಕಾ ಜಾಲ. ತ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಲ್ ಜಾರ್ವ್ ತಸ್ಲ್, ಪುಣ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಕತೊ ಕ್ ಅಸ್ಲ್? ಜಿೀರ್ವ ಮ್ಹ ಜೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲ! ***************** 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾತನಾ್ಕಾ ಕೇಸ್ಮ -ಆಾ ನಸ

ಪಾಲಡಾಿ

ಕಾತನಾಾಕಾ ಮಾಾಂಯ್ ಕಾತನಾಾಕಾ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಕೇಸ್ತ ಮ್ಹ ಜೆ ಕಾತನಾಾಕಾ ಹಾಾಂರ್ವ ಬರಾಂ ಖ್ಯತಲಿಾಂ ವ್ಯಗ್ತಾ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಜಾತಲಿಾಂ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಕೇಸ್ತ ಮ್ಹ ಜೆ ರಬಬ ರ್ ಬಾೊ ಾಂಡಾಾಂತ್ ಬಾಾಂರ್ದಿ ಲಿಾಂ. ಹಾಾಂರ್ವ ಘಟ್್ ಜೆವ್ಯಿ ಲಿಾಂ ಲಿಸ್ಥಾಂರ್ವ ಜಾತಚ್ಚ ಖೆಳೆಿ ಲಿಾಂ ಬಾಯ್ಬಾಶೆನ್ ಕೆಸ್ಥಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜಾೊ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಪಾಾಂತಿ ವೊಳೆಿ ಲಿಾಂ ಸದಾಂ ಮಾತೊ ರ್ ನಾಹ ತಲಿಾಂ ಮಾತೊ ಕ್ ತಲ್ ಮಾಖೆಿ ಲಿಾಂ ತುಜೆ ತದಿಾಂ ಜಾತನಾ ವಹ ಡೊೊ ಶೆಾಂಡೊ ಬಾಾಂರ್ದಿ ಲಿಾಂ. 55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಹಾ ರಾೊಂ ಪಾಟ್ಕಿ ತಾನ್ ಮನೆಾಂ ರದನ್ ಸಂಸ್ಥರ್ ಭ್ರ್ ನವ್ಯಸ್ಥಾಂವ್ಹಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಾಂಕ್ ಆರರ್ವ್ ಚಲಾತ್ಿ ವ್ಯತ ಮ್ಹನೆ ವಸ್ಥಾಾಂಕ್ ತಾಂಡನ್ ಥಾಂಬಿಚ ದಿಸ್ಥನಾ ತನ್ ಲಾಹ ರಾಂರ್ಚ್ಾಂ ರೂಪ್ ಘೆರ್ವ್ ಎಕಾಚ್ಯಾ ಣಾಂ ದವಿೊ ಮಾರಿತ್ ವೊಡನ್ ವಹ ರಿತ್ ಆಸ್ಥಯ್ ಲಾಹ ನ್ ವಹ ಡ್ ದಬಳ ಗ್ತರಸ್ತಿ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಭೇದ್ ವಿಸ್ಲ್ರ ನ್ ಪರ್ೊ ೊ ಲಾಹ ರಾಂತ್ ಮಾಲಘ ಡ್ಡಾಂ ದಸ್ಥರ ೊ ಾಂತ್ ತನಿಾಾಂ ತಿಸ್ಥರ ೊ ಾಂತ್ ಬಾಳ್ಟಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ನಿಾಂವೊನ್ ವಚ್ಯನಾತಿೊ ತನ್ ಭಂವಿಿ ಭರಾಂತಚಿ ಕಾಳ್ಟಬ ಣ್ ತುಜಾೊ ತನೆಕ್ ಭಾಗಂರ್ವಕ ಆಸ್ತ ಲಾೊ ೊ ನ್ ದಡ ವೊತ್ಲೊ ನಾತ್ ಲಾೊ ೊ ನ್ ಶಾವ ಸ್ತ ಒಪ್ಲಸ ಲ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಾಂದ ಪಾಜ್ಯನ್ ಶಾಣಾೊ ನ್ ಬಾಚ್ಯವ್ಯ ಹಶಾರ‍್ ದಿಲ ಉಮಾಳೊನ್ ಎಾಂವ್ಹಚ ೊ ಲಾಹ ರಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ಹಧೆಾಾಂ ಫುಲಂವೊಚ ಮ್ನಿಸ್ತ ಲಿಪಾೊ ಧ್ನ್ ದಿವ್ಯಾಾಂ ಸಂಪತಿಿ ಸಗ್ತಳ ವೊ ರ್ಥಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಗಮಾಂಕ್ ಲಾಗಾೊ ಾಂ ಆರ್ೊ ಾಂವಿಣ್ ಝುಜ್ ಹಾಂ ಕತೊ ೊ ಲಾಹ ರಾಂನಿ ಸಂಪಾತ್? ಕ್ಷಣಕ್ ಸುಖ್ಯ ಪಾಟಾೊ ೊ ನ್ ಧಾಾಂವ್ಹಚ ೊ ಮ್ನಾೆ ೊ ಕೆನಾ್ ಾಂ ಮ್ತ್ ಉಜಾವ ಡಾತ್? ಏ ಮ್ಣಾಾ ಕಶ್ಚ ತುಜಿ ತನ್ ಭಾಗಾತ್? ----- ಫೆಲಿಸ ಲೊೀಬೊ

ಜಿವತ್ ಜಿವಿತರ್ಚ್ ದಿೀಸ್ತ ಬುಡಾಚ ೊ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಬರ್ಾ, ವ್ಹರ್್ ಚಿ ಪೊಟೊ ಘೆರ್ವ್ ಹಾಾಂವ್ಯಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿಾಂ ತೊ ಪೊಟ್ಟೊ ಾಂತ್ ಭನ್ಾ 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಜಾೊ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಉಗಾಾ ಸ್ಥಾಂಚಿ ಭುತಿ ಆಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ****************** ವ್ಹಹ ಳ್ಟಚ ೊ ವ್ಹರ್ಾಕ್ ಹಾಲಾಚ ೊ ರೂಕ್ , ಝಡಾಾಂರ್ಚ್ಾಂ ಕಂಪನ್ ವ್ಹಹ ಳ್ಟಚ ೊ ನಂಯ್ ಚ್ಯ ಮ್ಧುರ್ ಆವ್ಹಜಾ ಸಂಗ್ತಾಂ ಸ್ಥಗೊರಕ್ ಭ್ಲಟ್ ದಿಾಂವೊಚ ಉಲಾೊ ಸ್ತ ಫುಲಾಾಂ ,ವ್ಹಲಿನಿಾಂ ಪೊಟುೊ ನ್ ರವ್ಹೊ ೊ ಪಾವ್ಹಸ ಥಾಂಬಾೊ ಾಂಕ್ ಸುರ್ಾಚ್ಯೊ ಕಣಾಾಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಟನಾಸ್ಥಿ ಲಿಪ್ಚ ಾಂ ಸ್ಥಹಸ್ತ ಕಪಾಲಾರ್ ಉಮ ದಿೀಾಂರ್ವಕ ರಕನ್ ರವೊ ಲಾೊ ಘಾಮಾ ಥಾಂಬಾೊ ಾಂಕ್ ಪೊಲಾೊ ರ್ಚ್ರ್ ರ್ದಾಂವೊಾಂಕ್ ಆಮಸ ರ್ ದಳ್ಟೊ ಾಂಕ್ ಪಡಾಚ ೊ ಕೆಸ್ಥಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ಾರ್ ಉಬಿಚ ಆತುರಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮಾತ್ರ ತುಜಾೊ ಹದೊ ಾರ್ ತ್ಲಾಂಡ್ ಲಿಪರ್ವ್ ಸಪಣಾಾಂ ರ್ದಖ್ಣಚ ಆಶಾ ********************** ಮ್ತಿಾಂತ್ ಜಲಾಮ ಲೊ ಾಂ ಮಗಾ ಕವನ್ 58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಜಾೊ ದಿಷ್ಟ್ ಕ್ ಲಜೆರ್ವ್ ಕಗೊಾನ್ ಗ್ಲಾಂ ************* ವ್ಹಹ ಳೆಚ ಪಾವ್ಹಸ ಕ್ ಹಾಾಂರ್ವ ರ ಮಗಾ ತುಜಾ ಖ್ಯತಿರ್ ರಕನ್ ಆಸ್ಥಾಂ ವ್ಹಹ ಳೆಚ ದಕಾಾಂ ಥಾಂಬ್ರ ತುಜಾೊ ಮುಖ್ಯರ್ ಲಿಪರ್ವ್ ಆಸ್ಥಾಂ ಇಲೊ ಸ್ಲ್ ಜಾಗೊ ತುಜಾೊ ಕಾಳ್ಟಿ ಾಂತ್ ಮ್ಜಾೊ ಖ್ಯತಿರ್ ಜಾಗರ್ವ್ ದವರ್ ಬಿಜೊ ಲಾೊ ಮ್ಹ ಜೆ ಅಶ್ಚೀರ್ ಕುಡ್ಡಕ್ ಹದೊ ಾರ್ ತುಜಾೊ ಮಾತಾಂ ಲಿಪಂರ್ವಕ ಮಗಾಚೊ ದಿವೊ ಪ್ಟರ್ವ್ ದವರ್ ವಹ ಳೂ ಹಾಾಂರ್ವ ಯ್ತಲಿಾಂ ಕಾಳ್ಟಿ ಭತರ್ -ಅಸುೊಂತಾ ಡ್ಸೊೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ -------------------------------------------------------------------

ತಿಸ್ರ ೊಂ ಲ್ಹರ್ ಪಳೆರ್ವ್ ದರ್ಾಕ್ ಬಸ್ಥೊ ೊ ಾಂರ್ವ ತಡ್ಡರ್ ಕವುಳ ನ್ ಆಯ್ಚೊ ಾಂ ಲಾರಾಂ ತಡ್ಡಕ್ ಮಾರ್ ್ ಗ್ಲಿಾಂ ಪಾಟಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಾಂ ವರಾಂ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಾರಾಂರ್ಚ್ರ್ ಖೆಳಿಚ ಾಂ ಥೊಡ್ಡಾಂ ಪಾವಿೊ ಾಂ ಪಯ್ಸ ದರ್ಾಾಂತ್ ಲಾರಾಂ ಸಂಗ್ತಾಂ ಕವುಳ ನ್ ಆಯ್ಚೊ ಾಂ ತಡ್ಡ ಪರ್ಾಾಂತ್ ಲಾರಾಂ ಥಾಂಬಿ ಚ್ ಸಗ್ಳ ಾಂ ವಿಸುರ ನ್ ರ್ದಾಂವಿೊ ಾಂ ಪರತ್ ದರ್ಾಕ್ ಜಾಗವ ಣ್ ದಿಲಿ ತಡ್ ರಕಾಚ ನ್ ತರಿ ರಕೊ ಾಂ ಬುಡಾಚ ಸುರ್ಾಕ್ ಚಡ್ೊ ಾಂ ವ್ಹದಳ್ ಮಾರಿೊ ಾಂ ಲಾರಾಂ ಭಾಂವಿಿ ಾಂ ಕಾಳ್ಕ್ ಪಯ್ಸ ಘರಾಂ ಧಾಾಂವ್ಹಿ ಾಂ ತಡ್ಡಕ್ ಥೊಡ್ಡಾಂ ಪಡ್ಡೊ ಾಂ ಉದಕ ಲಟಾಾಂತ್ ಥೊಡ್ಡಾಂ ಬುಡ್ಡೊ ಾಂ ಪರ್ೊ ೊ ಲಾರಕ್ ಭಯ್ನಾತಿೊ ಾಂ ಜಾಲಿಾಂ ಕಂಗಾಲ್ ದಸ್ಥರ ೊ ಲಾರಕ್ ಮೆಳ್ಟ್ ಾಂತ್ ಘರಾಂ ದಕಾಾಂ ನಾತಿೊ ಾಂ ತರ್ರ್ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ದಿಲಾೊ ೊ ಮಾರಕ್ ದರ್ಾಾಂತ್ ಆಸ್ಥಚ ಾಂಕ್ ಮಾರಿತ್ ವ್ಹದಳ್ ತಡ್ಡರ್ ಬಸ್ಥಚ ಾಂಕ್ ಜಾರ್್ ಮಾರ್ ಧಾಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ ಘರಚ ಾಂ ದರ್ ಮಾರ್ ಕೆದಿಾಂಚ್ ತಿಸ್ರ ಾಂ ಲಾರ್

-ಸಿವ, ಲೊರೆಟೊೊ

----------------------------------------------------------------------------------60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೊರಚ ೊ ದಿಸ್ಥ ಖೈ೦ಗ್ತೀ ಗುಡಾೊ ವ್ಹಟ್ಟರ್ ಅಚ್ಯನಕ್ ದಿಷ್ಟ್ ಕ್ ಪಡ್ಡೊ ೦ ಬ್ರಣಾಸ ೦ ರ್ದಕಾಿ ೦ ರ್ದಕಾಿ ೦ ಮ್ನ್ ಕತೊ ಗ್ತೀ ಪಾಟ೦ ಪೊಳೆಳ ೦ ಸಭಾರ್ ವಸ್ಥಾ೦! ಭುಗಾೊ ಾ ಪಣಾರ್ ಗುಡಾೊ ನ್ ಗುಡ್ ಭಾಂವೊನ್ ಖೆಲಿೊ ೦ ತಿ೦ ರಸ್ತ ರಸ್ತ ಬ್ರಣಾಸ ೦ ವಸುಿ ರ್, ತ್ಲ೦ಡ್, ಜಿೀಬ್ ಸಗ್ಳ ೦ ರ೦ಗಾಳ್ ಆರ್ಮ ನಿಳ್ಟೆ ೊ ರ೦ಗಾಚಿ೦ ಮ್ನಾೆ ೦ ! ಕಾಳೊಕ್ ಪಡಾಿ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಭಾಂವೊನ್ ಘರ ಪಾವ್ಹಿ ನಾ ಮಾ೦ಯ್ಚಚ ಬಡ್ಡ ಉಲಾರ್ಿ ಲಿ ಕುಲಾೊ ಕ್, ಜಾ೦ಗಾಕ್ , ಪೊಟಾರ ೊ ೦ಕ್ ದಿಲಾೊ ೊ ಮಾರ೦ಚಿ ಧಾಡಾಕ ೦ ಬ್ರಣಾಸ ಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಾರ್ಿ ಲಿ೦! ಧಾವ್ಹೊ ಕಾೊ ಸ್ಥಚ್ಯೊ ಪರಿೀಕೆೆ ಕ್ ಶ್ಚಕ೦ಕ್ ಬ್ರಣಾಸ ಾಂ ಪಾಡ್ಡ೦ತ್ ಖಚಿಾಲೊ ವೇಳ್ ಸ್ಜಾಚ್ಯೊ ಾ ಚಲಿಯ್ ಸ್ಥ೦ಗಾತ ತೊ ಚ್ ಪಾಡ್ಡ೦ತ್ ಖೆಳ್ಲೊ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ ಹಜಾರ್ ಉಡಾಸ್ಥ೦ ಝರ್ ತೊ ಚ್ ಪಾಡ್ಡ ಥರ್ವ್ ವ್ಹಹ ಳ್ಟಿ ಹ೦ ಪಾವ್ಹಸ ಕ್ ಭಜ್ಲಿೊ ೦ ಬ್ರಣಾಸ ೦ ಖ್ಯತನಾ ಜಿವಿತ್ಯ್ಚೀ ಕತೊ ಕ್ಗ್ತೀ ಚ್ಯಪ್ಪ ೦ಚ್ ಲಾಗಾಿ ! - ವಾಲೊ ರ್ ದಾ೦ತಿಸ್ಮ,ಕ್ಸನನ ಗೀಳ 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಜ್್ಣಿ ಬೊಟ್ರವಯಿ ೊಂ ತಿೀೊಂತ್ ಅನಿಕೀ ಮಾಜೊವ ಾಂಕ್ ನಾ..... ಮ್ಹ ಜೆ ಹಾತ್ ಚ್ ತಶೆ ಸುಕೆಚ ಸವ್ಹಕ ಸ್ತ ಖಂಯ್ ಕೆನಾ್ ಾಂಗ್ತ ಮಾಾಂಯ್್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಲೊ ಉಡಾಸ್ತ ಜೆವ್ಹಣ ರ್ ವೊೀನ್ಾ ಖ್ಯರ್ವ್ ಬಟಾಾಂ ಲಾಂವೊನ್ ಲಾಂವೊನ್ ಬಶ್ಚಯ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಬಸ್ಲ್ನ್ ಆಸ್ಥಿ ನಾ! ತಾಂ ಪಾತೊ ರ್ವ್ ವಸ್ಥಾಾಂ ಆಧಾಂ ತುಕಾ ವೊೀಟ್ ಧಾಾಂಬಾಿ ನಾ ಸ್ಥರಯ್ಚಲೊ ಾಂ ತಿೀಾಂತ್ ಯ್ಚ ಮಾಜಾವ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಉಲಾಾಾಂ ಜಾಯ್ಿ ಪರತ್ ಲಾಂವೊಾಂಕ್ ಲಾರ್ವ್ ಖ್ಯಲಿ ಬಟಾಾಂಕ್ ಸತಿ ರಾಂಚೊ ದೀಷ್ಠ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಜೆವ್ಹಣ್ ಯ್ಚ ಪೊಟಾಕ್ ನಾತೊ ಪರಿಾಂ ಕನ್ಾ..... ಮಂದಿರಚಿ ಘಾಾಂಟ್ ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಮಗಾಚಿ ಆಸ್ಥೊ ರ್ದಕುನ್ ಚ್ ತೊ ನಿಕೆಪಾಚ್ಯೊ ಜಾಗಾೊ ತವಿೆ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ವಹ ರಿತ್ ಆಸ್ಥತ್ ಪ್ಟ್ಟಾಂತ್ ದವಿರ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಹಧಾೊ ಾ ಘುಡಾಾಂತ್ ವ್ಹರಾಂ ಶೆಹ ರಾಂತ್ ಭಂವ್ಹಾ ರ್ವ್ ರರ್ ಪರಿಾಂ 62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧ್ವ್ಯಾಂ ವಸುಿ ರ್ ಯ್ಚ ನಾ ನಿಳ್ಟೊ ಪಾೊ ಸ್ಥ್ ಕಾ ಭತರ್ ಸಗ್ಳ ಾಂ ಫುಲಾಾಂಚಿ ಖಬಾರ್ ಯ್ಚ ವಿಚ್ಯನಾಾಕಾತ್ ದಖ್ಯಾಂ ಸ್ಲ್ದಿಚ ಗಜ್ಾ ಯ್ಚ ನಾ ಹಾಂ ಸಗ್ಳ ಾಂ ಪಳೆರ್ವ್ ಧ್ವೊ ಖ್ಯಡಾಗಾರ್ ಎಕೊ ಮರಾಂಕ್ ನಾಚಯ್ಚತ್ ಚ್ಯ ಪ್ಲಯ್ತ್ ಆಸ್ಥ ಹಾತಿಾಂ ಬ್ರ(ಬ್ರರ )ಡ್ ಘೆವುನ್ ಕಣಾಂ ವಿಕ್ ಲೊ ಾಂ ಗ್ತ? ದೇರ್ಶ ಚ್ ವಿಚ್ಯತಾ ಮಾಹ ಕಾ ಕತೊ ಕ್ ಖಂತ್ ಮೆಲಲಾೊ ಕ್? ಮ್ಹ ಣಾಿ ತ್? ತಜಾಣ ಬಟಾರ್ಚ್ಾಂ ತಿೀಾಂತ್ ಅನಿಕ ಮಾಜೊವ ಾಂಕ್ ನಾ ಮೂ, ಮ್ನಿಸ್ತ ಮೆಲಾೊ ರ್ ಯ್ಚ ನಾಕಿ ವ್ಹಹ ಡತ್..... ವ್ಹಹ ಡತ್..... ಪರತ್ ವೊೀಟ್ ಘಾಲ್ಫಾಂಕ್ ರಕೆಚ ಪರಿಾಂ....!

ರಚನ್ - ಕನನ ಡ: ಕಲಿ ಚುಯ ಮಹೇಶ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ಸ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್ಸ : ಫೆಲಿಸ ಲೊೀಬೊ. 63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡೆೊಂ ಥೊಡೆೊಂ ನವೆೊಂ ನವೆೊಂ

*ಹೇಮಾಚಾಯ್ ಸಬಾರ್ ವಸ್ಥಾಾಂ ಧ್ರ್’ರ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾೊ ’Quality for Lifeʼ ನಾಾಂವ್ಹಚ್ಯೊ TQM (Total Quality Management) ತಬ್ರಾತಿ ಕಾೊ ಶ್ಚಾಂನಿ – ಜೊೊ ಹಾಾಂರ್ವ ಗ್ಲಿಾಂತೊ 30 ವಸ್ಥಾಾಂಥರ್ವ್ ವಿದೇಶಾಾಂತ್ ವರ ತಿಿ ಫರ್ ವೊ ಕಿ ಾಂಖ್ಯತಿರ್, ಧಾರ್ಮಾಕಾಾಂಖ್ಯತಿರ್, ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಾೊ ಾಂಖ್ಯತಿರ್, ಆನಿ ಯುವಜಣಾಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಚಲರ್ವ್

ಆರ್ೊ ಾಂ – ತಸಲಾೊ ತಬ್ರಾತಿ ಕಾೊ ಸ್ಥಾಂನಿ ’ಯಶಸ್ಥವ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಾೊ ಾಂಚೊ ’ ವಿಶಯ್ ಯ್ತನಾ ಹಾಾಂರ್ವ ಬಿಲ್ೊ ಆನಿ ಅಮಾಾಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ ಹಾಾಂಚೊ ಉಲೊ ೀಖ್ಯ ರ್ಚಕಾನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಕತಾಲಾಂ. “ಎಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಾಂ ಆಪಾೊ ೊ ರ್ಮನತ ಮುಖ್ಯಾಂತರ್, ಬರಿ ಜೊೀಡ್ ಜೊಡನ್, ಎಕ್ ಬರಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿೀವಿತ್ ರತ ಕರನ್ ಕಶೆಾಂ ಆಪಾೊ ೊ ಪ್ಲಾೊ ಕ್ ಮ್ಜತ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾಿ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕ್ ಆರ್ಮ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯೊ ಬಿಲ್ೊ ಆನಿ ಆಮಾಾಂಡಾ ಗೇಟಾಸ ಾಂಥರ್ವ್ ಶ್ಚಕಾಂಕ್’ಜಾಯ್ ,” – ಆಶೆಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ಲಾಂ. ಮ್ಹ ಜಿ ಪತಿಣ್’ಯ್ಚ ಮ್ಹ ಜಾೊ ಉತರ ಾಂಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲಾಿ ಲಿ ಆನಿ ಆರ್ಮ ದಗಾಾಂನಿ – ಬಿಲ್ೊ ಅಮಾಾಂಡಾ ತಿತಿೊ ಾಂ ಅಗಭ್ಾ ಶ್ಚರ ೀಮಂತಾಂ ಆರ್ಮ ನಹಾಂ ತರ್’ಯ್ಚ ತಾಂರ್ಚ್ ಪರಿಾಂಚ್ ಜಿಯ್ಾಂವೊಚ ಸುಪುತ್ ಘೆತ್ಲೊ ಲ. ಪುಣ್ ಹಾೊ ಚ್ ವಸ್ಥಾಚ್ಯೊ ಮೇಯ್ ಮ್ಹನಾೊ ಾಂತ್ ಬಿಲ್ೊ ಆನಿ ಆಮಾಾಂಡಾ ಗೇಟಾಸ ನ್ ವ್ಹಚೊೊ ಲ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಜಾರಚ್ಯೊ ಡಾಯವ ಸ್ಥಾಚೊ ಕರರ್ ಆಮೆಚ ತಸಲಾೊ ಸಬಾರ್ ಕಾಜಾರೊ ಾಂಕ್ ಚಕತ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಾವೊೊ . ಆಸ್ಲ್ ಲಿಖ್ಯೊ ತಾಂಚೊ ಡಾಯವ ಸ್ಥಾಚೊ ಖರರ್ “ಅಮೆಚ ಕಾಜಾರಿ ಸಂಬಂಧಾವಯ್ರ ಜಾರ್ಿ ೊ ತಾಂಪಾಚೊ ಸಂವ್ಹದ್ ಚಲರ್ೊ ೊ ಉಪರಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಅಮೆಚ ಕಾಜಾರಚೊ ಸ್ಥಕಾರ ಮೆಾಂತ್ ಅಖೇಯ್ರ ಕರಾಂಕ್ ನಿಧಾಾರ್ ಘೆತೊ . ಗ್ಲಿಾಂತೊ 27 ವಸ್ಥಾಾಂನಿ ಸುಖ್ಣ ಆನಿ ಸಂತ್ಲೀಸ್ತ’ಭ್ರಿತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಆರ್ಮ ಸ್ಥಲಾಾಂ. ತಗಾಾಂ ಸ್ಲ್ಭತ್ ಭುರ್’ಗಾೊ ಾಂಕ್ ವ್ಹಗರ್ವ್ ವಹ ಡ್ ಕೆಲಾಂ.

ಸಂಸ್ಥರ್ ಭ್ರ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಗರಿೀಬಾಾಂಕ್ ಕಶಾ್ ಾಂತ್ ಆಸ್ೊ ಲಾೊ ಾಂಕ್ ಪಾಾಂವ್ಯಚ ಖ್ಯತಿರ್ ಆರ್ಮ ಸುರ ಕೆಲೊ ಾಂ ಎಕ್ ಪಾಂಡೇಶನ್ ಆಜ್ ಅಖ್ಯೊ ಸಂಸ್ಥರರ್ ವಿಸ್ಥಿ ರೊ ಾಂ ಅನಿ ಲಕಾಕ್ ಎಕ್ ನಿತಳ್, ನಿಮ್ಾಳ್ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ವಂತ್ ಜಿಣ ದಿಾಂವ್ಯಚ ಖ್ಯತಿರ್ ವ್ಹವುತಾ. ಆರ್ಮ ಧೊಗಾಾಂಯ್ ಹಾೊ ಪಡೇಶನಾರ್ಚ್ ಇರರ್ದ ಸುಪಳ್ ಕಚ್ಯೊ ಾಾಂತ್ ಬದ್ಿ ಆಸ್ಿ ಲಾೊ ಾಂರ್ವ ಪುಣ್ ಹಾರ್ಚ್ ಉಪರಾಂತ್ ಅಮಾಕ ಾಂ ದಗಾಾಂಯ್ಚಕ ಘೊರ್ವ ಆನಿ ಬಾಯ್ೊ ಜಾರ್ವ್ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ಅಸ್ಥಧ್ೊ ಜಾಲಾಾಂ. ರ್ದಕುನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ದಗಾಾಂಯ್ಚಕ ಆಮೆಚ ಆಶೆ-ಖುಶೆಚಿ ಜಿಣ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ಸ್ಥವ ತಂತ್ರ ಆನಿ ಸಹಯ್ಲೀಗ್ (personal privacy) ಫಾವೊ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಶೆತಾಂರ್ವ. ಹಾಂ ಖರರ್ ವ್ಹರ್ಚನ್ ಕಾಡಿ ಚ್ ಎಕಾ ವಸ್ಥಾ ಆಧಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಆನಿ ಆಮೆಚ ಧುವ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾಂಡನ್ ರ್ದವ್ಹಲಾಗ್ತಾಂ ಚಮಾಕ ಲಾೊ ೊ ಮ್ಹ ಜಾೊ ಪತಿಣಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್ತ ಆಯ್ಲೊ . ಜಿೀವಂತ್ ಆಸ್ೊ ಲಾಂ ತರ್ ಕಶೆಾಂ ಭ್ಗ್ಿ ಾಂ ಆಸ್ೊ ಾಂ ತಕಾ, ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಚಿಾಂತಾಂ. ಆರ್ಮಾಂಯ್ ಆಮಾಚ ೊ 30 ವಸ್ಥಾಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ – ಸುಖ್ಯಚಿ, ಸಂತ್ಲಸ್ಥಚಿ ಆನಿ ಬರ್’ರ್ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಚಿ, ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಖಚಿಾಲಿೊ ಆನಿ ಅಮೆಚ ಹರಕಾ ಕಾಜಾರಿ

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಹಸುಾಗ್ಚ್ಯೊ ದಿೀಸ್ಥ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಖಂಯ್ ತರ್ ವರ್ಚನ್ (ಚಡಾಿ ರ್ವ ಜಾರ್ವ್ ಅನಾರ್ಥ ಆಶಾರ ೊ ಾಂಕ್) ತೊ ದಿೀಸ್ಥಚಿ ರತ್ ಆರ್ಮ ಧೊಗಾಾಂನಿಾಂಚ್ ಖರ್ಚಾಾಂಚಿ ಆಸ್ಥೊ . ಆತಾಂ ಬಿಲ್ೊ ಆನಿ ಆಮಾಾಂಡಾ ಮೆಕೆಳ ಾಂ ಜಾಲಾೊ ಾಂತ್ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ ಹಾಾಂರ್ವ ತಾಂಚ್ಯೊ ನಿಧ್ಾರರ್ಚ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಚೂಕ್ ಚಿಾಂತಿನಾ ಬಗಾರ್ ಥೊಡೊೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾೊ ಘಡ್ಡತಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ನಿರ್ಳ್ದಾಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ : ಖಂಡ್ಡತ್ ತಿಾಂ ಆಸ್ಥೊ ಾಂ ಬರ್’ರ್ ಮ್ನಾಚಿಾಂ, ಬರ್’ರ್ ಕಾಳ್ಟಿ ಚಿಾಂ ಮ್ನಾೆ ೊ ಾಂ, ಅತಿೀ ಗ್ರ ೀಸ್ತಿ ಜನಾಮ ನ್ ನಹಾಂ ಬಗಾರ್ ಆಪಾೊ ೊ ವ್ಹವ್ಹರ ಮುಖ್ಯಾಂತರ್, ತಣೀಾಂ ದಗಾಾಂನಿ ಆಪಾೊ ೊ ಜಿಣಯ್ಾಂತ್ ’ಪ್ಲಾೊ ಚೊ ತಾಂಯ್ ದಬಾಳ ೊ ದಕಾ್ ಾಂಚೊ ಮೀಗ್ ಕೆಲ, ಆಪಾೊ ೊ ಅದರ್ಾಂತ್ ಎಕ್ ವ್ಹಾಂಟೊ ತಾಂರ್ಚ್ಖ್ಯತಿರ್ ಬಗ್ೊ ನ್ ದವಲಾ, ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸಲವ ಣ ತಾಂಕಾಯ್ ರಕನ್ ಆಸ್ೊ ಲಿ, ಸವ ಥಚ್ಯ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಚಿ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಸಲವ ಣಕ್ ಆರ್ಮ ಕಾರಣಾಾಂ ಸ್ಲ್ದಿಚ ಾಂ ನಹಾಂ, ಕತೊ ಕ್ ಆರ್ಮ ತಾಂಚ್ಯೊ ಜಿವಿತರ್ಚ್ ನಿತಿಧಾರ್ ನಹಾಂ. ಸಂಸ್ಥರ್ ಭ್ರ್ ತಾಂರ್ಚ್ಪರಿಾಂಚ್ ನಿರಶೆಚಿ ಜಿಣ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಹಚ ೊ ಲಾಖ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಾೊ ಾಂಪರಿಾಂ

ತಾಂರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯರ್’ಯ್ಚ ಥೊಡೊೊ ವಿಾಂಚವೊಣ ೀ ಆಸ್ಲ್ೊ ೊ ಕಣಾಣ – 1. ಪ್ಲಾೊ ಸಂಸ್ಥರಚ್ಯೊ ಧಾಕೆೆ ಣೇಖ್ಯತಿರ್ ಆನಿ ಆಪಾೊ ೊ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಖ್ಯತಿರ್ – ಎಕಾಚ್ ಪಾಕಾೊ ಪಂದ ಪಕಾೊ ಾಾಂ ಪರಿಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವಿಚ ವಿಾಂಚರ್ವಣ , 2. ’ಆನಿ ಜಾಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ನಾ” ಮ್ಹ ಣ್ ಖ್ಯತಿರ ಕತಾಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಥರ್ವ್ ಮೆಕೆಳ ೀಾಂ ಜಾಾಂವಿಚ ವಿಾಂಚರ್ವಣ , ರ್ 3. ಕತಾಂ ಕರ್ಚ್ಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಟನಾಸ್ಥಿ ನಾ ಜಿೀವ್ಹಘ ತ್ ಕಚಿಾ ವಿಾಂಚರ್ವಣ . ಪುಣ್ ಬಿಲ್ೊ ಆನಿ ಅಮಾಾಂಡಾನ್ ಎಕ್ ವಿಾಂಚರ್ವಣ ಕೆಲಾೊ , ಆರ್ಮ ತಿ ಸ್ಥವ ೀಕಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಧೈರಥಂಯ್ ಮೆಚ್ಯವ ಜಾಯ್. ತಣೀಾಂ ಆಶೆಲೊ ಮೀಗ್ ಆನಿ ಮ್ತಿರ್ಚ್ಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್ ರ್ದವ್ಹ ಮ್ಣ್ ಆರ್ಮ ತಾಂರ್ಚ್ ಖ್ಯತಿರ್ ಮಾಗೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಿಣ ಡಾಯವ ಸ್ಥಾಾಂತ್ ಆಖೇಯ್ರ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾರ್್ , ತಿ ಎಕ್ ಘುಾಂವಿಾ ಮಾತ್ರ – ಬರ್’ರ್ಕ್ ರ್ ವ್ಹರ್್ ಕ್ – ಹಾಂ ಆರ್ಮ ಜಾಣಾ ಜಾಾಂವ್ಯಚ ಾಂ ಬರಾಂ. ಖರಾಂ ಸುಖ್ಯ ಆನಿ ಸಂತ್ಲೀಸ್ತ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತವವಿಾಾಂ ಮಾತ್ರ ಫಾವೊ ಜಾತ ಮ್ಹ ಣಾಚ ೊ ಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಗಾೊ ರಂಟ ನಾ. ಸಂಸ್ಥರ್’ಭ್ರ್ ಕಾಜಾರಿ ಭ್ಲಸ್ತ ಜೊಡ್ಡನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಆಾಂಕಾವ ರಿ ಜಿಣ ಸ್ಥರಚ ೊ ಲಕಾಥಂಯ್ ಪಳೆರ್ಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ಜಿಣ ರ್ದವ್ಹಕ್ ಭ್ಲಟರ್ವ್ ದಿಲಾೊ ೊ ಕರ‍್ಡಾಾಂನಿ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಧಾರ್ಮಾಕ್ ಮ್ನಾೆ ೊ ಾಂಚ್ಯ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಿೀಸ್ತ್ ಘಾಲಾೊ ಾಂ, ನಾಾಂತ್’ಯ್ಚೀ ತ ಸುಖ್ಣ ಆನಿ ಧಾಧೊಶ್ಚ?

ಮ್ಹ ಜಿ ಪತಿಣ್ ಆಜ್ ಜಿವಂತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಾಂರ್ವ ಹಧೆಾಾಂ ಬಡರ್ವ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ – “ಆಗಾಾಾಂ ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜಾೊ ರಚ್ಯ್ ರ, ಹೊಗಾಳ ಪ್ ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜಾೊ ರಚ್ಯ್ ರ, ಮ್ಹಮಾ ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜಾೊ ರಚ್ಯ್ ರ, ಮ್ಹ ಜೆ ತಸಲಾೊ ಪಾತಕ ೊ ಕ್’ಯ್ಚ 30 ವಸ್ಥಾಾಂರ್ಚ್ಾಂ ಸುಖ್ಯ – ಸಂತ್ಲೀಸ್ಥನ್ ಭ್ಲಾಲಾಂ ಆನಿ ಫಳ್ಟಭ್ರಿತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ತುವ್ಯಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂಯ್. ಅಖೇಯ್ರ

ಸ್ಥಾಂ ಅಗುಸ್ಥಿ ನಿರ್ಚ್ಾಂ ಎಕ್ ಉತರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಉಗಾಾ ಸ್ಥಕ್ ಯ್ತ – “Better to have loved and lost than to have never loved at all.” (ಜಿಣಯ್ಾಂತ್ ಪ್ಲಾೊ ಚೊ ಶ್ಚರಪ್ ಜೊಡಾಚ ೊ ಕೀ ತಾಂಚೊ ಮೀಗ್ ಜೊಡ್ಚ ಾಂ ಚಡ್ ಗಜೆಾರ್ಚ್ಾಂ.) ಹಾಂಚ್ ನಹಾಂಗ್ತೀ ಜಿಣೀಯ್ಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಸ್ಲ್ದಚ , ಧೆಖೊಚ , ಭ್ಗೊಚ ಮೀಗ್, ಜಾಕಾ ಇಾಂಗ್ತೊ ೀಶಾಾಂತ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಿ ತ್, ‘Love in *ಹೇಮಾಚಾಯ್ lifeʼ ------------------------------------------------------------------------------------

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*ಅೊಂಕೀಲ್ಹ* ಹೊ ಗಾಾಂವ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರಿ ಏಕ ಶಕಿ ಸ್ಥಾ ನ. ಶ್ಚರ ೀ ಲಕಿ ಮ ೀ ನಾರಯಣ್ ಮ್ಹಾಮಾರ್ , ಶ್ಚರ ೀ ಆರ್ಾದಗಾಾ , ಶ್ಚರ ೀ ಕುಾಂಡೊೀದರಿ , ಶ್ಚರ ೀ ಶಾಾಂತ ದಗಾಾ ... ಇತೊ ದಿ , ಹಾಾಂಗಾರ್ಚ್ ಪರ ಸ್ಥದಿ ಕುಲದೇವಸ್ಥಾ ನ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥಸ ತಿ. ಕುಳ್ಟವಿ ದೂರ ದೂರಚ್ಯೊ ನ ಯ್ತಿ ತಿ. ನವರತಿರ ಾಂತು , ಭಾಾಂಡ್ಡ ಪರಬೇಕ ಹೀ ಸಂಖ್ಯೊ ವ್ಹಢತ.

ಕಾರವ್ಹರಚ್ಯೊ ನ ದಕಿ ಣ್ ಅಾಂಕೀಲಾ ತಿೀಸ-ಬತಿಿ ೀಸ ಅಾಂತರರಿ ಆಸ್ಥಸ .

ದಿಕಾನ ಕ.ರ್ಮೀ

ಶರ ದಿ , ಭ್ಕಿ . ಸಂಘಟನಾ ಹಾಂ ತಿೀನಿ ಏಕ ಕಡ್ನ ಯೇವು್ ಹಾೊ ಗಾಾಂವ್ಹಾಂತು ಘರ ಕೀನಾ ಆಸಸ ತಿ. ಅಾಂಕೀಲಕ ಕನಾಾಟಕ ರಜಾೊ ರ್ಚ್ *ಬಾರದಲಿ* ಮ್ಹ ಣ್ತತಿ. ಹಾೊ ತಲೂಕೆಾಂತು ಆಸ್ಥಸ ಲ ತಿತೊ ಸ್ಥವ ತಂತರ ೊ ಸನಿಕ , ಉತಿ ರ ಕನ್ ಡ ಜಿಲೊ ಚ ಆನಿ ಖಂರ್ಚ್ ತಲೂಕಾಾಂತು ನಾಾಂತಿ.

ಕಾರವ್ಹರ , ಅಾಂಕೀಲಾ ಮ್ರ್ದಾಂ ಅವಸ್ಥಾ ಮ್ಹ ಳಿಲ ಸ್ಥನ ಗಾಾಂವ ಮೆಳ್ಟಿ . ಥಂರ್ಚ್ ಶ್ಚರ ೀ ಕಾತೊ ಯ್ಚನಿ ಬಾಣೇಶವ ರ ದೇವಸ್ಥಾ ನ ಭ ಏಕ ಕುಲದೇವಸ್ಥಾ ನ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥಸ . ಮ್ರಠಾ ರಜೊ ಕತಾ ಪ್ಶೆವ ೀ ಕಾಲಾಾಂತುಲ , ಶ್ಚರ ೀ ವ್ಯಾಂಕಟರಮ್ಣ್ ದೇವಸ್ಥಾ ನಾಕ ಅಜೂನಯ್ಚ ಲೀಕ *ಸ್ಥೀಮೆ ದೇವರ* ಮ್ಹ ಣ್ತತಿ. ಭ್ಯ ಭ್ಕಿೀನ ದಶಾನಾಕ ಯ್ತಿ ತಿ. ಚೈತರ ಪಣಾಮೆ ದಿಸ ಹಾಾಂಗಾ ರಥೊೀತಸ ವ ಜಾತಿ . ಸಹಸ್ಥರ ವಧ ಲೀಕ ಜಮ್ತತಿ. ತೊ ಭ್ವೊ ಬರ ಹಮ ರಥರ್ಚ್ ದೀನಿ ದಿಕಾನ ಸ್ಥಲಾನ ರಬೂನ ರಥ ತಾಂಡ್ಡತನಾ , ಆಾಂಗಾಾಂತುಲಿ ಭ್ಕಿ ಆನಿ ಶಕಿ ಏಕವಟ್ಯನ ದೇವ್ಹಲ ಚರಣಾಾಂತು ಸಮ್ಪ್ಲಾತ ಕೆಲಿಲ ತರ ಪ್ಲಿ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೀಕಾಾಂಲ ಯ್ತಿ .

ರ್ಚ್ಹರಚೇರಿ

ದಿಸ್ಕನ

ಸ್ಲ್ಳ್ಟವ್ಯ ಶತಕಾಾಂತು ಗೊರ್ೊ ಾಂತು ಪೊೀರ್ಚಾಗ್ತೀಸ್ಥಾಂಲ ರಜೊ ಸುರ ಜಾಲೊ ಾಂ. ತನಿ್ ದಬಾಾಳೆ ಲೀಕಾಾಂಕ ಮ್ತಾಂತರ ಕೆಲೊ ಾಂ. ಹಾಂದ ಧ್ಮಾಾಾಂಚ್ಯೊ ಾಂಕ ಜಾಸ್ಥಿ ಟ್ಟಕ್ಸ ಲಾವು್ ಲೂಟಚ್ಯೊ ಕ ಸುರ ಕೆಲೊ ಾಂ. ವಿರ‍್ೀಧ್ ಕೆಲಿೊ ಲಾೊ ಾಂಕ ಶ್ಚಕಾಿ ಕೆಲಿೊ . ಕಾಹಾಂ ಜನಾಾಂಕ ಜಿೀವಂತ ಲಾಸ್ೊ ಾಂ. ಫೀಾಂಡ ಕಾಣು ಪುಲಾಾಂ. ಪವಿತರ ಹಾಂದೂ ದೇವ್ಹಲಯ ಭ್ಷ್ಟ್ ಯ್ಚೊ ಾಂ. ಧ್ವ ಾಂಸ ಕೆಲಿೊ . ಥಯ್ಚಾಂ ಇಗಜಿಾ ಬಾಾಂಧೊೊ ೊ . ಸ್ಥರಸವ ತ ಸಮಾಜಾಚ ಲೀಕ ಭ್ರ್ನ , ಅಸ್ಥಯಕತನ ಪಾರ ಣ್ ರಕ್ಷಣೇಕ , ಧ್ಮ್ಾ, ಜಾತಿ ರಕ್ಷಣೇಕ ತಾಂಗ್ಲ ಕುಟುಾಂಬಾಚ ದೇವತ ವಿಗರ ಹ ಘೇವು್ ದಕಿ ಣ್ ದಿಕಾನ ಸಾ ಳ್ಟಾಂತರ ಜಾಲೊ . ಭ್ದರ ತಚ ದರ ಷ್ಟ್ ೀನ ಸುರಕಿ ತ ಮಹ ೀಣು ತಾಂಕಾ ದಿಸ್ಥಲಕಡ್ನ ತನಿ್ ದೇವ್ಹಲ ಪುನರಪರ ತಿಷ್ಟ್ ಕೆಲಿೊ . ಆನಿ ತೊ ಗಾಾಂವ್ಯಚ ಆಸಪಾಸ ವ್ಹೊ ಪಾರ ಉದೊ ೀಗ ಕೀನಾ ಥಂರ್ಚ್ ನಾಗರಿಕ ಜಾಲೊ . ದೇವಸ್ಥಾ ನ ಸಮಾಜಾಚ ಐಕೊ ತಕ

ಕೇಾಂದರ ಸ್ಥಾ ನ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥಸ ತಿ. ಐಕೊ ಆಸ್ಥಸ ಲ ಕಡ್ನ ಬಲ ಉತಾ. ಬಲ ಆಸ್ಥಸ ಲ ಕಡ್ನ ಶಾಾಂತಿ ಉತಾ, ಸಮಾಧಾನ ಉತಾ. ಅಸ್ಥಸ ಾಂ ಜಾವು್ ಅಾಂಕೀಲಾ ಆಮೆಾ ಲ ಜಿಲೊ ಾಂತುಲ ಅತಿೀ ಶಾಾಂತ ಪರ ದೇಶ ಜಾವ್ಹ್ ಸ್ಥಸ . ಫಲವಸುಿ ಾಂತ ಆಾಂಬ್ರಕ ರಜಾ ಮ್ಹ ಣ್ತತಿ. ತೊ ಆಾಂಬ್ರಾಂತು ನಾನಾ ಪರ ಕಾರ ಆಸ್ಥಸ ತಿ. *ಕಾಳೆ ಈಶಾಡ* ಆಾಂಬ್ರ ರಚಿ ಅಾಂಕೀಲ ಯೇವು್ ಪೊಳೊಕಾ. ರಸ್ಥಳ್ ಆಾಂಬ್ರ. ಪ್ಲಕೆೊ ನಂತರ ಜಾಸ್ಥಿ ದಿಸ ಊನಾಾಾಂತಿ. ಹಾೊ ಆಾಂಬ್ರ ರಸ ಕಾಣು ಆಮ್ರಸ ಕೀನಾ ಪುರಿ ಒಟ್ಯ್ ಖ್ಯವಕಾ.ತ ಯೇವಜಲಾೊ ರಿ ತ್ಲಾಂಡಾಾಂತುಲಾೊ ನ ಲಾಳ್ ಗಳ್ತ. ಅಾಂವುೊ ಲಕ್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡೌನಾನ ಆಾಂಬ್ರ ಸ್ಥೀಜನಾಾಂತು ಅಾಂಕೀಲ ವೊಚ್ಯೊ ಕ ಜಾಲಿಲ ನಾ. ಕುಲ್ಫ ಮ್ನಾಲಿ ಗ್ಲಿಲ ಏಪಪ ಲ ಗಾಡಾನ ಪೊಳೊನ ಖುಷ್ಟ ಜಾತಿ ತಿ. ಏಪ್ಲರ ಲ್ ಮೇ ಮೆಹ ೈನಾೊ ಾಂತು ಅಾಂಕೀಲ ಆಯ್ಚಲ ಹಾಾಂಗ್ಚ ರಕಾಕ ಕ ಧ್ರಿಲ ಆಾಂಬ್ರಫತಿ ಪೊಳೊನ ಪ್ಲಶೆೆ ಜಾತಿ ತಿ. ಆಮೆಾ ಲ ಚಡಾಪಣಾಾಂತು ಸ್ಕಕ ಲಾ ಪರಿೀಕಾಿ ಜಾಲೊ ಕ , ಮೇ ಮೆಹ ೈನಾೊ ಾಂತು ದೂರ ಆಸ್ಥಸ ಲ ಸಂಬಂಧಕ ಆಾಂಬ್ರ, ಕಾಜೂ ಖ್ಯವಚ್ಯೊ ಕ ಕಾರವ್ಹರ , ಅಾಂಕೀಲಾ ಯ್ತಿ ಸ್ಥಲ. ಆತಿ ಾಂ ಆಾಂಬ್ರ, ಕಾಜೂ ಪ್ಕ್ ಕೀನಾ ಭಾಯ್ೊ ಗಾಾಂವ್ಹ ಧಾಡತತಿ. ಸವ ಾಂತ ಹತೊ ಾಂತು ಆಾಂಬ್ರ ರೂಕ ಆಸ್ೊ ತಿಕ ಲೀಕ ವ್ಹೊ ಪಾರ ಕತಾಲಾೊ ಾಂಕ ಗುತಿಿ ಗೇಕ ದಿತಿ ತಿ. ಪರ ತೊ ೀಕ ವಿಷರ್ಾಂತು ದಡಾ ಕೀಚ್ಯೊ ಾಕ ಪಳೈತತಿ. ತ ನಹ ಾಂಯಸ್ಥ , ರಜೆ ದಿಸ್ಥಾಂತು ಗಾಾಂವ್ಹ ಯ್ಲೀ...ಮಹ ೀಣು ಆಪೈತಲ ಕರ್ಮಮ ಜಾಲೊ ೀತಿ. ಕಾರಣ್ ಸಂಬಂಧ್ ಸಡಢ ಳ್ ಜಾಲೊ ೀತಿ. ಆಪುಲಕ ದಿಖ್ಯವ್ಹ ಜಾಲಾೊ ೊ . ಆನಿ ಆತಿ ಾಂರ್ಚ್ ಜನರಶನಾಾಂಕ ಚ್ಯರ, ಆಠ ದಿಸ್ಥ

ರಜಾ ಮೆಳ್ಟೊ ರಿ ಬ್ರಾಂಗಳೂರ , ಮೈಸ್ಕರ ಇತೊ ಾಂ ನಹ ಯ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾಪುರ , ಥಯ್ೊ ಾಂಡ್ ಫಿಚ್ಯೊ ಾಕ ವತಿ ತಿ. ಆತಿ ಾಂ ಲೀಕಾಾಂಕ ಹಾತಿ ಾಂತು ಪೈಸ್ ಆಯ್ೊ ಕೀ...ಗಾಾಂವ ದೂರ ಜಾತಿ . ಸ್ಥಾಂಗಾಪುರ , ಥಯ್ೊ ಾಂಡ್ ಲಾಗ್ತಾ ಜಾತಿ . ಅಸ್ಥಸ ಾಂ ಜಾವು್ ಶಹರಾಂತುಲ ಲೀಕ ಚಡಾಾಕ ದಾಂತ ಯೇವ್ಯಚ ಪೈಲಾಂ ತಗ್ಲ ಪಾಸಪೊೀಟಾ ಕಾಡತತಿ. ಅಸಸ ಲ ಮ್ನ್ೀವರ ತಿಿ ಚ್ಯೊ ಾಂಕ ಕಸಸ ನೆ ಕೀಚ್ಯೊ ಾಕ ಜಾತಿ ! ಅಾಂಕೀಲ ಬಸ್ತ ನಿಲಾೊ ಣಾ ಲಾಗ್ತಾ ಸ್ಲ್ೀಾಂರ್ದ ರರ್ನ ಬಾಾಂಧಲಿ ಸ್ಥನಸ್ಥ (600 ಚದರ ಗಜ) ಕಲಾೊ ಅತೊ ಾಂತ ಭ್ಗಾ್ ವಸ್ಾ ಾಂತು ಆಸ್ಥಸ . ಇ.ಸ 1675 ತು ಛತರ ಪತಿ ಶ್ಚವ್ಹಜಿ ಮ್ಹಾರಜ ಅಾಂಕೀಲ ಆಯ್ಚಲ ತನಾ್ ಹೀ ಕಲಾೊ ತಗ್ಲ ತಬ್ರಾಂತು ಗ್ಲಿಲಿ. ನಂತರ ಇ.ಸ 1762 ತು ಹೈದರ ಅಲಿ ತಬ್ರಾಂತು ಗ್ಲಿೊ . ಆತಿ ಾಂ ಅಾಂಕೀಲ ಗ್ಲಾೊ ರಿ ಕಲೊ ೀಚ ಅವಶೇಷ ಪೊಳೊವೇತ. ಥಯ್ಚಾಂ ಏಕ ಮಾರತಿ ಮಂದಿರ ಆಸ್ಥಸ . ಅಾಂಕೀಲಚ್ಯೊ ನ 3 k.m ದೂರ " ನದಿಬಾಗ " ಬಿೀಚ್ ಆಸ್ಥಸ . ಸ್ಥನ ಬಿೀಚ್. ಚಂದ ಆಸ್ಥಸ . 8-10 k.m ದೂರ

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಾಂಕೀಲಾಂತು ಆಸ್ಥಸ .

ಬ್ರಲಕೇರಿ ಬಂದರ ಆಸ್ಥಸ . ನಾಟ ವೈದೊ ಕೀಯ ಶಾಸ್ಥಿ ರಾಂತು ನಾಾಂವ ಕಮೈಲಾಂ *ಬ್ರಳಂಬರ* ಗಾಾಂವ ಅಾಂಕೀಲಚ್ಯೊ ನ ಲಾಗ್ತಾ ಆಸ್ಥಸ . ತದಡ್ಡ ಬಂದರ ಲಾಗ್ತಾ ಆಸ್ಥಸ . ಅಾಂಕೀಲಚ್ಯೊ ನ ದರ ಅಧ್ಾ ತಸ್ಥ ಗೊೀಕಣಾಾಾಂಕ ಬಸ್ತ ವತಿ ತಿ. ಕಾಂಕಣ್ ರೈಲವ ಸ್್ ೀಷನ್ ಭ

- ಪ್ದ್್ ನಾಭ ನಾಯಕ (ಡೊೊಂಬಿವಲಿ)

-----------------------------------------------------------------------------------

ಮೂಳ್ ನಕ್ಷತರ (ಭಾಗ-2) ಅಸಸ ಲ ಪರಿಸ್ಥಾ ತಿಾಂತು ತಗ್ಲ ಪೂತ ಹೈದರಬಾದಾಂತು ತ ದಿಕಾಚಿ ರ್ಚ್ಲಿೊ ಪೊಳೊೀನ , ರಜಿಸ್ ರ ಪದಿ ತಿೀನ ಲಗ್ ಜಾತಿ . ತಾಂಗ್ಲಾೊ ಾಂತು ಮೀಗ ಸುಮಾರ ಕಾಳ್ ಚಲತ ಆಸ್ಥಸ ಲ ಖಯ್ಚಾಂ! ಹಾಂ ಜಾಲಿಲ ಕತೊ ಕೀ ದಿಸ್ಥನ ಆವಯಬಾಪಾಯಕ ಕಳೆಳ ಾಂ. ಕಾಹಾಂ ದಿಸ್ಥನಿ ರಿಸ್ಥಪೆ ನ ಭ ದವರಿಲಾಂ. ಹಾಾಂಕ ಕಳೈಲಾಂ. ಪಣ್ ಹಾಂ ಗ್ಲಿಲನಾಾಂತಿ. ಏಕ 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೀನ ಮೆಹ ೈನಾೊ ನಂತರ ಹೈರಬಾದ ವೊಚೂನ ಆಠ, ಧಾ ದಿಸ ರಬೂನ ಆಯ್ಚೊ ಾಂತಿ. ತಸ್ಥಸ ಾಂ ವಿಚ್ಯರ ಕೆಲಾೊ ರಿ ಚೂಕ ಮಾಹ ಲಾ ಡಾೊ ಲಿೀಚಿ ದಿಸ್ಕನ ಯ್ತಿ ಸ್ಥಲಿ. ಪುತಿ ಕ ಉತಿ ಮ್ ಸ್ಲ್ಯರಿಕ ಆಯ್ಚಲೊ . ಧೂವ್ಯಲ ಲಗ್ ಜಾವ್ಯಚ ಪೈಲಾಂ ಪುತಿ ಲ ಕೀರ್ಚ್ಾಾಂ ನಾ ಮಹ ೀಣು ದಿವಸ ಧುಾಂಗುಳಿಲ ಹಾಾಂಗ್ಲಿ ಚೂಕ. ಪೂತ ವರ್ನ ವ್ಹಡ್ಡಾ ಲ. ಧೂವ ವರ್ನ ಸ್ಥನ ಆಸ್ಥಸ ಲಿ. ಆನಿ ಮೂಳ್ ನಕ್ಷತರ ಸ್ಲ್ಯರಿಕ ಪಟ್ ನೆ ಜಮ್ನಾ ಮ್ಹ ಳಿಲಾಂ ಬಾಪಾಯಕ ಕಳ್ಟ್ ಸ್ಥಲಾಂ ? ಆತಿ ಾಂ ಜೆ ಘಡರ್ಚ್ಾಂ ಆಸ್ಥಸ ಲಾಂ ತಾಂ ಘಡಲಾಂ. ಹಾಾಂಕಾ ಮಾತರ ತಾಂ ಸದೊ ಾಂರ್ಚ್ ದ:ಖ ಜಾವು್ ಉಲಾಾಂ.

ಖಚ್ಯಾಕ ಪೈಸ್ ಧಾಡತಲ. ತಜಿಿ ಖ್ಯತಿರ ಕರ್ಮಮ ಜಾಲಿೊ . ಬಾಪುಯ ಪುತಿ ಲಾೊ ಗ್ತ ಪೈಸ್ ಧಾಡ ಮಹ ೀಣು ಮಾಗನಾಸ್ಥಲ. ಲಗಾ್ ಪೈಲಾಂ ಪೂತ ತ್ಲ ಜಾವು್ ಧಾಡತಲ. ಆತಿ ಾಂ ಹಳೂ...ಹಳೂ ಪತರ ವೊ ವಹಾರ ಬಂದ ಜಾಲೊ . ಬಾಪಾಯ್ ಚ್ಯರ ಪತರ ಬರೈಲಾೊ ರಿ ತ್ಲ ಏಕ ನಾ ದೀನ ಪತರ ಕ ಜವ್ಹಜ ಬರೈತಲ. ತಣ ಹೈದರಬಾದಾಂತು ಘರ ಘೆತೊ ಾಂ ತನಾ್ ಬಾಪಾಯ್ ಪೈಶೆಚಿ ಥೊೀಡ್ಡಭ ಮ್ದತ ಕೆಲಿಲಾ್ ಮ್ಹ ಳಿಲ ರಗ ತಗ್ಲ ಮ್ನಾಾಂತು ಆಸ್ಥಸ ಲ.

ತೊ ವ್ಹಟೇನ ಪುತಿ ಲ ಸಂಸ್ಥರ ವ್ಹಢಲ. ತ್ಲ ದರ ಮೆಹ ೈನಾೊ

-ಪ್ದ್್ ನಾಭ ನಾಯಕ (Continued) ------------------------------------------------------------------------------------

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Chicago Stany & Vissia’s son Shawn was conferred with MD degree at the University of Illinois, Chicago. On May 5, 2021. We are very happy for his success! Congratulations Dr. Shawn D’Souza, God bless! 73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಥಾಪಾಠ್ - 2 (ವೆಬಿನಾರ್ ಶೊಂಖಳೆಚೊಂ ಉಗಾ್ ವಣ್)

ಮಾಯ್ 1 (2021): "ವ್ಯಳ್ಟಕ್ ಸರಿ ಜಾರ್ವ್ ಮ್ನಾೆ ನ್ ಬದೊ ಾಂಚಿ ಚಡ್ ಗಜ್ಾ. ಆಮೆಚ ಾಂ ಭುಗ್ಾಾಂಪಣ್ ಟೀವಿ ಯುಗಾಾಂತೊ ಾಂ, ಆಮೆಚ ಾಂ ತರ್ ಟ್ಪಣ್ ಕಂಪೂೊ ಟರ್ ಯುಗಾಾಂತೊ ಾಂ, ಆರ್ಮಚ ಾಂ ಭುಗ್ತಾಾಂ ಅಾಂತರ್ಜಾಳ್ ಯುಗಾಾಂತಿೊ ಾಂ ತರ್ ಆತಾಂಚೊ ಯುಗ್ ವ ಕಾಳ್

ರ‍್ೀಬಟಕ್ಸ ವ ಆಟಾಫಿಶ್ಚಯಲ್ ಇಾಂಟ್ಟಲಿಜೆನಾಸ ಚೊ ಜಾಲಾೊ ೊ ನ್ ಕಾಂಕಣಕ್ ಸಯ್ಿ ಹಾೊ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಯಚ ಾಂ ಕಾಮ್ ಸಮೇಸ್ತಿ ಕಾಂಕಣ ವ್ಹವ್ಹರ ಡಾೊ ಾಂನಿ

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕಾಮ್ನಾನ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ" ಕಥಪಾಠ್ ದಸ್ಥರ ೊ ಶ್ಚಾಂಕಳೆರ್ಚ್ಾಂ ಉಗಾಿ ವಣ್ ಕರನ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉದಘ ಟನ್ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ ಅನಿವ್ಹಸ್ಥ ಉಧ್ೊ ರ್ಮ ಮಾನೆಸ್ತಿ ದ|ರ‍್ನಾಲ್ಾ ಕಲಾಸ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನ್, ಅಖ್ಣಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಾಂಕಣ ಪರಿಶದ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಉಜಾವ ಡ್ ಪಂದರ ಳೆಾಂ ಹಾಾಂಚ್ಯೊ ಜೊೀಡ್ ಪಾಲವ್ಹಾಂತ್ ಚಲ್ಫಾಂಕ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಹಾೊ ಪಾಾಂಚ್ ರಶ್ಚ್ ರೀಯ್ ಮ್ಟಾ್ ಚ್ಯೊ ವ್ಯಬಿನಾರ್ ಶ್ಚಾಂಕಳೆಾಂತ್ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥಚ್ಯೊ ವಿಾಂಚ್ಯಣ ರ್ ಕಾಣರ್ಾಂರ್ಚ್ರ್ ಚಲ್ಫಾಂಕ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಅಧ್ೊ ಯನಾರ್ಚ್ಾಂ ಉಗಾಿ ವಣ್ ಮಾಯ್ 1 ತರಿಕೆರ್, ಸನಾವ ರ ಸ್ಥಾಂಜೆಚ್ಯೊ 4:30ಕ್ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ೊ ಮಾರ್ಚ್ರ್ ಚಲೊ ಾಂ.

ಆಯ್ೊ ವ್ಹರ್ ಅಾಂತಲಾಲಾೊ ಜೊೀನ್ ಕಾರ ಸ್ಥಿ ರ್ಮರರ‍್ಡ್, ಲಾರನ್ಸ ಪ್ಲಾಂಟೊ ಕುವೇಯ್್ ತಶೆಾಂಚ್ ಪರ ಕಾರ್ಶ ಬಾಬ್ ಪಡಗಾಾಂವಕ ರ್ ಹಾಾಂಚ್ಯೊ ಅತಮ ೊ ಕ್ ಶಾಾಂತಿ ಮಾಗುನ್ ಸುರ ಕೆಲಾೊ ೊ ಹಾೊ ವ್ಯಬಿನಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್ಾಾಂ ನಿವ್ಹಾಹಣ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ಶೈಲೇಾಂದರ ಮೆಹಾಿ ನ್ "ಕಾಂಕಣ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಮುದರ್ಚಿ ಭಾಸ್ತ ನಹ ಯ್, ಬಗಾರ್ ಕಾಂಕಣ ಏಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಭಾಸ್ತ ಜಾಲಾೊ ೊ ನ್, ಆಮೆಚ ವಿಚ್ಯರ್ ವಿಸ್ಥಿ ರ್ ಕಪಾಾಚಿ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ, ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನ್ ಹಚ್ ಚಿಾಂತಪ ನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾ ರರ್ ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತೊ ಕ್ ಪಾವಂವ್ಯಚ ಾಂ ಕಾಮ್ ಪಾಟಾೊ ೊ ಕಾಾಂಯ್ ತಾಂಪಾಥರ್ವ್ ಕರನ್ ಆರ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ತೊ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂ ವ್ಯಬಿನಾರ್ ಅನೆೊ ೀಕ್ ಮ್ರ್ೊ ಫತರ್" ಮ್ಹ ಣಾಲ.

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಜಾವ ಡ್ ಪಾಕೆ ಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ರ‍್ೀಯಸ ನ್ ಫೆನಾಾಾಂಡ್ಡಸ್ಥನ್ ಸ್ಥವ ಗತ್ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತಿ ಮಾನ್ ಸರ್ರ ೊ ಾಂಕ್, ಉಲವ್ಹಪ ೊ ಾಂಕ್, ವಿಧಾೊ ಥಿಾಾಂಕ್ ಯ್ವ್ಹಕ ರ್ ಮಾಗುನ್, "ಆಧಾೊ ೊ ವಸ್ಥಾಾಂತ್ ಆರ್ಮ ಕಥಪಾಠ್ ಪಯ್ಚೊ ಶ್ಚಾಂಖಳೆಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಕಾಣ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್ ಕತಾಂ? ಕಾಣಯ್ಾಂತ್ ಕಸಲ ಅಾಂರ್ಶ ಗಜೆಾರ್ಚ್, ಕಾಣರ್ಾಂರ್ಚ್ ವ್ಯಗ್-ವ್ಯಗ್ಳ ಪರ ಕಾರ್ ಹಾೊ ಸಂಗ್ಿ ರ್ಚ್ರ್ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಚಲಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಖರಾಂಚ್ ಜಾರ್ವ್ ಭೀರ್ವ ಉಪಾಕ ರಕ್ ಪಡ್ಡಚ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಲಾಭೊ . ಆತಾಂ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥರ್ಚ್ಾಂ ಸ್ಥಹತ್ೊ , ಪರ ತೊ ೀಕ್ ಜಾರ್ವ್ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥಚ್ಯೊ ಕಾಣರ್ಾಂರ್ಚ್ರ್ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ. ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ತ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್, ರ್ದಕುನ್ ತಣಾಂ ರಚ್ಲೊ ಾಂ ಹರ್ ಪರ ಕಾರರ್ಚ್ಾಂ ಸ್ಥಹತ್ೊ ಆರ್ಮ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ" ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯೊ ವಲಿೊ ಕಾವ ಡರ ಸ್ಥನ್ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥನ್ ಬರಯ್ಚಲಾೊ ೊ ಕಾಣರ್ಾಂಚಿ ಮ್ಟವ ವಳೊಕ್ ಕರನ್ ದಿಲಿ. ಪಾಾಂಚ್ ಫಿಲಾಮ ಾಂನಿ, ಆಟ್ ನಾಟಕಾಾಂನಿ, ತಶೆಾಂಚ್ ಪಾಾಂಚ್ ಕಾಣರ್ಾಂಚೊ

ಉಲೊ ೀಕ್ ಕರನ್ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥನ್ ಸತಿ ರವ್ಹೊ ದಕಾಾ ೊ ಾಂತ್ ಬರಯ್ಚಲಾೊ ೊ ; ʼಪ್ಲಾಂತರ ಾಂ’, ʼಮೂಗುತಿ’, ತಶೆಾಂಚ್ ’ಫಾತಿಮಾರ್ಚ್ಾಂ ಕಾಜರ್’ ಕಾಣರ್ಾಂರ್ಚ್ರ್ ಮುಕಾೊ ೊ ಹಫಾಿ ೊ ಾಂನಿ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಚಲಚ ವಿಶ್ಚಾಂ ಮಾಹತ್ ದಿಲಿ. ಪರ ಸ್ಥಿ ವಿಕ್ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ ದ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ ಹಣಾಂ "ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತೊ ಾಂತ್ ಮ್ಟೊವ ೊ ಕಥ, ಕಾದಂಬರಿ ಪರ ಕಾರ್ ಆಸ್ೊ ಪರಿಾಂ ನಿೀಳ್ಾಥ ವ್ಹ ದಿೀಘ್ಾ ಕಥ ಮ್ಹ ಳೊಳ ಪರ ಕಾರ್ ಸಯ್ಿ ಮ್ಹತವ ಚೊ ಆನಿ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥಚೊೊ ಕಥ ಹಾೊ ನಿೀಳ್ಾಥ ಪರ ಕಾರಚೊೊ ಜಾಲಾೊ ೊ ನ್ ಆರ್ಮ ತೊ ಕಥಾಂರ್ಚ್ರ್ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಯುವಕಥಕಾರಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಮಾಗ್ಾದಶಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಲಾಭ್ಿ ಲಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾಲಿ. ಎರ್ಚ್ಚ ಮ್ ಪ್ನಾಾಲ್ ಹಾಣಾಂ "ರಶ್ಚ್ ರೀಯ್ ಪಾಾಂವ್ಹಾ ರ್ ಕಾಂಕಣ ಕಥಕಾರಾಂವಿಶ್ಚಾಂ ಉಲರ್ಿ ನಾ ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತೊ ಾಂತ್ ತೊ ಪಾಾಂವ್ಹಾ ರ್ ಯ್ಾಂವ್ಹಚ ೊ ಥೊಡಾೊ ಕಾಣರ್ಾಂಚೊ ಉಲೊ ೀಕ್ ಕರನ್, ಚಡಾಿ ರ್ವ ಕಾಣಯ್ಗಾರ್ ಕಾಾಂಯ್ ತಾಂಪಾಥರ್ವ್ ಬರರ್ವ್ ಆಯ್ಚಲೊ ಮಾತ್ರ ಶ್ಚವ್ಹಯ್ ಯುವ ಬರವಿಪ ಹಾೊ ದಿಶೆನ್ ಝಳೊಕ ಾಂರ್ಚ್ ನಾಾಂರ್ವ ವ್ಹ

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭೀರ್ವ ಉಣಾಂ", ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥಚಿ ’ಫಾತಿಮಾರ್ಚ್ಾಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಾಣ ಬರಯ್ಚಲೊ ಕಾಳ್ ಕಾಾಂಯ್ ಅಜಿೀಕ್ ಪನಾ್ ಸ್ತ ವಸ್ಥಾಧೊೊ ತರ್ಯ್ಚೀ ತಿ ಕಥ ಆರ್ಚ ೊ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಸಯ್ಿ ಪರ ಸುಿ ತ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಗೊೀಕುಲ್ದಸ್ತ ಪರ ಭುನ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ಸಮ್ಕಾಳಿನ್ ಸ್ಥಹತೊ ಸಮರ್ ಕಾಂಕಣ ಕಥ ಪಾಟಾಂ ಉತಾತ್, ಪುಣ್ ಅಪೂರ ಪ್ ತರ್ಯ್ಚೀ ನವ್ಯ ಪರ ಯ್ಲೀಗ್ ಕಾಂಕಣ ಕಥ ಸ್ಥಹತೊ ಾಂತ್ ಜಾಲೊ ವ್ಹ ಜಾರ್ವ್ ಆಸ್ಚ ಆಮಾಕ ಾಂ ಪಳೆಾಂರ್ವಕ ಮೆಳ್ಟಿ ತ್" ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಮಾ| ಆಲಿವ ನ್ ಸ್ರವೊನ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ಸ್ಥಹತೊ ಕ್ ಸಮಾಜೆಸಮರ್ ವರಾಂಕ್ ನವೊೊ ವ್ಹಟೊ ಸ್ಲ್ಧುನ್ ಕಾಡ್ಡಚ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ" ಮ್ಹ ಣುನ್ ಕಶೆಾಂ ಅಸ್ಥಿ ತವ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ಪರ ಯ್ಲೀಗಾಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಇಸ್ಲ್ಕ ಲಾಚ್ಯೊ ಲಿಸ್ಥಾಂವ್ಹಾಂಕ್ ವ್ಯದಿಕ್ ಹಾಡ್್ ಪರ ಯ್ಲೀಗ್ ಕೆಲಾೊ ೊ ಚೊ ದಕೊ ದಿಲ. ವಿೀಣಾ ರಬಿಾಂಬಸ್ತ ಪಾಯ್ಸ ಹಣಾಂ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ಡಾೊ ಡ್ಡರ್ಚ್ಾಂ ಸ್ಥಹತ್ೊ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಕಪಾಾಚಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಾಂವಿಚ

ಪಳೆತನಾ ಖರಾಂಚ್ ವತಿಾ ದದಸ್ಥಕ ಯ್ ಭ್ಗಾಿ . ಡಾೊ ಡ್ಡಚೊೊ ಕಥ ಉಣೊೊ ಪುಣ್ ತೊ ಕಾಣರ್ಾಂನಿ ಗುಾಂಡಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಾಾಂತ್ ತ್ಲೊ ಕಥ ವ್ಹಚ್ಯಿ ನಾ ವ್ಹಚ್ಯಪ ೊ ಕ್ ನವೊಚ್ ಅನ್ಭ ೀಗ್ ಜಾತ" ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ಅಖ್ಣಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಾಂಕಣ ಪರಿಶದ್ ತಫೆಾನ್ ಗೌರಿೀರ್ಶ ವಣೇಾಕರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ೊ ಮಾಾಂತ್ ಜರ್ ಕಾಂಕಣಾಂತ್ ಖೂಬ್ ವ್ಹರ್ವರ ಚಲಾೊ ತರ್ ತ್ಲ ಖರ‍್ಚ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚೊ, ಆನಿ ಲೀಕ್ಡಾವ್ಹ್ ಚ್ಯ ಕಾಳ್ಟರ್ ತಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಮುಿ ನ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ಕಾಂಕಣ ಭಾಶ್ಚಕ್ ಲೀಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥಾ ರಾಂನಿ ಶ್ಚಾಂಪಡ್ೊ ಲ ಆಸ್ಥತ್ ಆನಿ ಹಾೊ ಸಮೇಸ್ಥಿ ಾಂಕ್ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಸಕೆಿಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆರ್ವ್ ಲಾಗ್ತಾಂ ಹಾಡಾಪ ರ್ಚ್ಾಂ ಕಾಮ್ ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನ್ ಖೂಬ್ ಬರ ರಿತಿನ್ ಕರನ್ ಆಸ್ಥ ಆನಿ ಅಖ್ಣಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಾಂಕಣ ಪರಿಶದ್ ಸಯ್ಿ ಹಚ್ ದಿಶೆನ್ ವ್ಹರ್ವರ ಕತಾಲಾೊ ಾಂಸವ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಭೀರ್ವ ಚಡ್ ಸಂತ್ಲಸ್ತ ಪಾವ್ಹಿ " ಮ್ಹ ಣಾಲ. ದ| ಆಸ್ಥ್ ನ್ ಕಾಂಕಣಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪರ ಭುನ್ ಜಾಗತಿಕ್


ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತಿಕ್ ಸಪ ಧೊಾ ’ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ತ ಸ್ಥಮ ರಕ್ ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತಿಕ್ ಸಪ ಧೊಾ’ ಜಾಹೀರ್ ಕರನ್, ಸ್ಥಹತಿಕ್ ಪರ ತಿಭಾ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಸಮೇಸ್ಥಿ ಾಂಕ್ ಹಾೊ ಸಪ ಧಾೊ ಾಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಾಂರ್ವಕ ಉಲ ದಿಲ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಲೀಬ ಖತರ್, ಜೊೀಸ್ಫ್ ಮ್ಥಯಸ್ತ ದಭ್ಯ್, ಜೇಮ್ಸ ಮೆಾಂಡೊನಾಸ ದಭ್ಯ್ ಹಾಣಾಂ ಅಪ್ೊ ಾಂ ಸಂಧೇರ್ಶ ದಿತಚ್ ಅಾಂಜ್ಯ ಸ್ಥಖರ್ದಾಂಡ್ನ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ಕಥಪಾಠ್ ಪರ್ೊ ೊ ಶ್ಚಾಂಖಳೆಾಂತ್ ಆಮಾಚ ೊ ಕಲಜಿಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ವಿಧಾೊ ಥಿಾಾಂಕ್ ಶ್ಚಕುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಂಧ ಲಾಭೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥಚೊೊ ಕಥ ವ್ಹರ್ಚಾಂಕ್, ಆಯುಕ ಾಂಕ್ ತಶೆಾಂಚ್ ತೊ ಕಥಾಂರ್ಚ್ರ್ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಕರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಂಧ ಕರನ್ ದಿಲಾೊ ೊ ವಲಿೊ ಕಾವ ಡರ ಸ್ಥಕ್ ಧನಾವ ಸ್ತ" ಮ್ಹ ಣಾಲಿ. ದ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ಕಾಂಕಣ ಅಧ್ೊ ಯನಾಚೊ ವ್ಹರ್ವರ ಆರ್ಮ ಸವ್ಹಾಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತ್

ಮೆಳ್ರ್ವ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ ಆನಿ ತೊ ದಿಶೆನ್ ವ್ಹರ್ವರ ಕರಾಂಕ್ ಸವ್ಹಾಾಂಕ್ ಉಲ ದಿವುನ್, ಕಾಂಕಣ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಪ್ಲೀಠಚೊ ಥಾಂಕ ಆಸಿ ಲ" ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಮಾ| ಮಾಯಕ ಲ್ ಸ್ಥಾಂತುಮಾಯ್ಲ ರನ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥರ್ಚ್ಾಂ ಸ್ಥಹತ್ೊ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್ ಎಕ್ ದಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಆರ್ಮ ತಾಂತೊ ಎಕೆಕ್ ಥಾಂಬ್ರ ಸಮುಿ ಾಂಕ್ ಪರ ಯತ್್ ಕಯ್ಾತ್" ಮ್ಹ ಣಾಲ. ವಿನಿಸ ಕಾವ ಡೊರ ಸ್ಥನ್ ಅಪಾೊ ೊ ಉಲವ್ಹಪ ಾಂತ್ "ಕಾಂಕಣ ಕಥ ಕತೊ ಕ್ ಹರ್ ಭಾಸ್ಾಂನಿ ಅನವ್ಹದ್ ಜಾರ್್ ಾಂತ್? ಕಾಂಕಣ ಕಥ ಖಂಚ್ಯೊ ಪಾಾಂವ್ಹಾ ರ್ ಆಸ್ಥತ್? ಆನಿ ಹಾೊ ದಿಶೆನ್ ಕಾಂಕಣ ಸಂಘಟನಾಾಂನಿ ಆಟೊರ್ವ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ಥ" ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಮಾ| ಜೇಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟೊನ್ ಧನಾವ ಸ್ತ ಪಾಠಯ್ೊ . ಶೈಲೇಾಂದರ ಮೆಹಾಿ ನ್ ಹಾಂ ಕಾಯ್ಾಾಂ ಚಲರ್ವ್ ವ್ಯಲಾಂ .

ವಲಿಿ ರೆಬಿೊಂಬಸಚಾಾ ’ಪಿೊಂತಾರ ೊಂ’ ಕಥೆಚರ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ಮಾಯ್ 2021: ಆಶಾವ್ಹದಿ ಪರ ಕಾಶನ್, ಅಖ್ಣಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಾಂಕಣ ಪರಿಶದ್ ಆನಿ ಉಜಾವ ಡ್ ಪಂದರ ಳೆ ಹಾಾಂಚ್ಯೊ ಜೊೀಡ್ ಪಾಲವ್ಹಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾೊ ೊ ಕಥಪಾಠ್ ದಸ್ಥರ ೊ ಶ್ಚಾಂಕಳೆಾಂತ್, ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥನ್ 1970-ವ್ಹೊ ದಕಾಾ ೊ ಾಂತ್ ಬರಯ್ಚಲಾೊ ೊ ’ಪ್ಲಾಂತರ ಾಂ’ ಕಥರ್ಚ್ರ್ ಖೊಲಾಯ್ನ್ ಅಧ್ೊ ಯನ್, ಪರ್ಣ ರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲಿೊ ಕಾವ ಡರ ಸ್ಥನ್ ಚಲರ್ವ್ ವ್ಯಲಾಂ. ಮಂಗುಳ ರ್, ಗೊಾಂಯ್ ಕಲಜಿಾಂನಿ ಶ್ಚಕಚ ಾಂ ವಿಧಾೊ ಥಿಾಾಂ ತಶೆಾಂಚ್

ಪಾರ ಧಾೊ ಪಕ್, ತಶೆಾಂಚ್ ಹರ್ ಪಾರ ಾಂತೊ ಥರ್ವ್ ಸ್ಥಹತಿಕ್ ಅಭರಚ್ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲಾೊ ೊ ಹಾೊ ವ್ಯಬಿನಾರಚಿ ಸುರವ ತ್ ಮಾ|ಜೇಸನ್ ಪ್ಲೀಾಂತ್ ಉದೊ ವರ್ ಹಾಣ ಜೆರಲ್ ಯ್ವ್ಹಕ ರ್ ಮಾಗುನ್, ಹಾೊ ಕಥಪಾಠಾಚ್ಯೊ ರ್ಮಸ್ಥಾಂವ್ಹವಿಶ್ಚಾಂ ಮ್ಟೊವ ವಿವರ್ ದಿಲ. ಅಖ್ಣಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಾಂಕಣ ಪರಿಶರ್ದಚಿ ಅಧ್ೊ ಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಉಶಾ ರಣನ್ ಯ್ವ್ಹಕ ರ್ ಉಲರ್ವಪ ಕರನ್, ಕಾಂಕಣಾಂತ್ಲೊ ೊ ಉತಿಿ ೀಮ್ ಕಥ ಖಂಚ್ಯೊ ಪಾರ ಾಂತೊ ಾಂತ್ ಆಸ್ಥೊ ೊ ರ್ಯ್ಚೀ ತ್ಲೊ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಮೇಸ್ಥಿ ಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಯಚ ವಿಶ್ಚಾಂ ಆಟೊರ್ವ ಗರಿ ಚೊ

ಆನಿ ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತೊ ಚಿ ಗ್ರ ೀಸ್ತಿ ಕಾಯ್ ಆರ್ಮ ಸಮುಿ ಾಂಚಿ ಗರಿ ್ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಲಿೊ ಕಾವ ಡರ ಸ್ಥನ್ 1970ವ್ಹೊ ಕಾಳ್ಟರ್ ದೇಶಾಚಿ, ರಜಾೊ ಚಿ ತಶೆಾಂಚ್ ಮಂಗುಳ ರಿಚ ಪರಿಗತ್ ಕಸ್ಥೊ ಆಸ್ಥೊ ಮ್ಹ ಳ್ಟಳ ೊ ರ್ಚ್ರ್ ಮ್ಟೊವ ವಿವರ್ ದಿತಚ್, ಕಥಚ್ಯೊ ಪಾಾಂಚ್ ಅಾಂಶಾಾಂಚೊ ಉಲೊ ೀಕ್ ಕರನ್, ಪ್ಲಾಂತರ ಾಂ ಕಥರ್ಚ್ರ್ ಖೊಲಾಯ್ನ್ ವಿಶೆೊ ೀಷಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಮಾ|ಚೇತನ್ ಲೀಬನ್ ’ಆಯ್ಚಚ ಕಥ ಮ್ಹ ಳ್ಟೊ ರ್ ಫಾಲಾೊ ಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ತ’ ಮ್ಹ ಣುನ್, ವಿಲಿಫ ರಬಿಾಂಬಸ್ಥಚ್ಯೊ ’ಪ್ಲಾಂತರ ಾಂ’ ಕಥಾಂತ್ಲೊ ವರಾ ್ಭೇದ್, ಜೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾರಕಾರ್ ಜಾರ್ವ್ ಅಜೂನ್ ಆಸ್ಥ ತರ್ಚ್ರ್ ಅಪ್ೊ ವಿಚ್ಯರ್ ಉತರ ಯ್ೊ .

ದ|ಪರ ಕಾರ್ಶ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ ಹಾಣಾಂ ಮಾ|ರ‍್ೀಯಸ ನ್ ಫೆರ್ ಾಂಡ್ಡಸ್ಥನ್ ಕಥಪಾಠಾಚಿ ಥೊಕಾಣ ಯ್ ಕರನ್, ಧನಾವ ಸ್ತ ಆಟಯ್ೊ . ಅಶೆಾಂ ಆಮಾಚ ೊ ಕಾಂಕಣಚ್ಯೊ ಹರ್ ಲಿಪ್ಲಾಂನಿ ಆಸ್ಚ ಾಂ ಉತಿಿ ೀಮ್ ಸ್ಥಹತ್ೊ ಮಾ|ಜೇಸನ್ ಪ್ಲೀಾಂತನ್ ಹಾಂ ಆರ್ಮ ಅಧ್ೊ ಯನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ವ್ಯಬಿನಾರ್ ಚಲರ್ವ್ ವ್ಯಹ ಲಾಂ ಹಾೊ ದಿಶೆನ್ ಆಮಚ ವ್ಹರ್ವರ ಚಡಾಂಕ್ ------------------------------------------------------------------------------------

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉರಯಾೊಂ ಶಾವ ಸ್ಮ ಕಾಳ್ಟಿ ಾಂತೊ ೊ ಭಗಾಣ ಾಂಕ್ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಚಿಾಂತ್ ಾಂ ವ್ಹಹ ಳ್ನಾಾಂತ್ ಮ್ತಿಾಂತೊ ೊ ಚಿಾಂತ್ ಾಂಕ್

ಜಿಬ್ರರ್ ಸಬ್ೊ ಘೊಳ್ನಾಾಂತ್ ಭಗಾಣ ಾಂಕ್ ದಿಸ್ಥ ರತಿಚ್ಯ ಹರ್ ಖಂಯ್ಚಚ ಾಂಚ್ ಮೆಳ್ನಾಾಂತ್ ಕತಾಂಚ್ ಬರಂರ್ವಕ ಮ್ನ್ ಆಯಕ ನಾ ನಾಾಂತ್ ಲೇಖನಾಾಂ ನಾಾಂತ್ ಕವನಾಾಂ ವರಣ ಾಂಕ್ ಜಾರ್್ ಾಂತ್ ಅಾಂತರ ಳ್ಟಕ್ ಚಡ್ಡಚ ಾಂ ರದನಾಾಂ ಪಳೆಾಂರ್ವಕ ಜಾರ್್ ಾಂತ್ ಹಾಕ್ ಬಬ್ ಮಾರಿಚ ಾಂ ವದನಾಾಂ ಖಂರ್ಚ ಘರಾಂತ್ ನಾಾಂತ್ ದಕಾಾಂ ಖಂರ್ಚ ಕುಟಾಮ ಾಂತ್ ನಾ ಆಕಾಾಂತ್ ಆಸಪ ತರ ಕ್ ಗ್ಲಿೊ ಾಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಮೆಳಿಳ ನಾಾಂತ್ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಕ್ ಪಾಟಾಂ ಭುಗ್ತಾಾಂ ನಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ ಘರ್ ಜಾತ ಖ್ಯಲಿ 82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೊಡ್ಡಾಂ ಆರ್ಮಚ ಾಂ ವ್ಯವ್ಯಗ್ತಳ ಾಂ ತರಿ ಆಸ್ಥಾಂರ್ವ ಸಕಕ ಡ್ ಏಕ್ಚ್ಚ ದರ್ಾಾಂತ್ ವ್ಹದಳ್ ಸಕಾ್ ಾಂಕ್ ನಿರಶ್ಚ ಕರಿ ನೆಣಾಾಂರ್ವ ಪಯ್ಣ ಕೆದಳ್ ಪರ್ಾಾಂತ್

ಥೊಡ್ಡಾಂ ಬುಡಾಿ ತ್ ಥೊಡ್ಡಾಂ ಪಡಾಿ ತ್ ಕಾಳ್ಟಿ ಾಂ ಮ್ನಾಾಂ ಕತಿೊ ಾಂ ರಡಾಿ ತ್ ಬುಡ್ಿ ಲಾೊ ಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದಿರ್ಾಂ ರಡ್ಿ ಲಾೊ ಾಂಚಿಾಂ ಪುಸ್ಥೊ ಾಂ ದಕಾಾಂ ಕಿ ಣಾ ಕಿ ಣಾಕ್ ಭಯ್ತಾಂರ್ವ ಆರ್ಮ

“ಭಯ್ನಾಕಾತ್” ಮ್ಹ ಣಾಿ ಆಮಚ ಸ್ಲ್ರ್ಮ ಗಾಾಂರ್ವ ಭವುಾಂಕ್ ವಿಮಾನ್ ನಾಕಾ ಗಜೆಾಕ್ ಏಕ್ ‘ಎಾಂಬುಲನ್ಸ ’ ದಿರ್ ಖಟ್ಟೊ ಾಂ ಲಿಪರ್ವ್ ಲಾಾಂಕಾಾ ಾಂ ನಾಕಾತ್

‘ಒಕಸ ಜನ್’ ದಿರ್ವ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಜಾರ್ ಆಾಂಗಾಾಂತ್ ನಾ ಸಕತ್ ವ್ಯಳ್ಟರ್ ದಿರ್ ವಕತ್ ದಡಾವ ಖ್ಯತಿರ್

ಮಾಾಂಡಾಚ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಪಾಸ್ತ ಆನಿ ಘಾಲಾಚ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಘಾಸ್ತ ಉರರ್ ವಳ್ವ ಳೆಿ ಲಾೊ ಾಂಚೊ ಶಾವ ಸ್ತ 83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-ಸಿವ, ಲೊರೆಟೊೊ


🔸️White Pomfret Curry Ingredients: 1 big fresh white pomfret Around 8 - 10 pcs Yummy & delicious fish curry, my favourite white pomfret. Prepared with greens & mild ingredients👌😋. This can be served with boiled rice, neer

dosa or any of your Kudla special dosas, idlies.

Masala to grind: A 1/2 bunch coriander leaves 5 - 6 mint leaves Few curry leaves 5 green chilli 1/2" ginger 6 garlic cloves 1 onion 1 tsp cumin 1.5 tbsp coriander seeds 1/2 tsp pepper corns 1 red chilli 1/2 tsp turmeric powder or more

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Small ball of tamarind 1/4 to 1/2 cup grated coconut Paste to fry: B 1 tbsp coconut oil or as required 1 small, sliced onion C: 1/4 cup thick coconut milk or as required

▪︎Transfer ground paste to kadai and saute until oil seperates. Add water, salt to taste and adjust consistency. Simmer well. ▪︎Add fish pieces and cook until done. Reduce flame & add coconut milk, rotate the kadai with both hands & simmer once more. Take it off and garnish with friend onion.

Method: Enjoy ▪︎Clean, wash & cut fish as required. Add little salt, turmeric powder, few drops of lime juice. Mix and keep aside until ground masala ready.

NOTE: ▪︎Adjust all ingredients as per your taste & spice control. ▪︎Skip or add any of the ingredients as per your choice.

▪︎Grind all ingredients under masala into fine paste. ▪︎Take kadai with coconut oil, heat, add sliced onion and fry until golden brown. Take out little fried onion for final garnishing. 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mango pickle recipe 8) 1 pod garlic Ingredients: 9) 1/4 tsp asafoetida (hing) 1) 6 medium raw mangoes 10) 1/2 tsp turmeric powder 2) 10 kashmiri chillies 11) 2 tbsp oil 3) 1tbsp fennel seeds (saunf) 12) 2-3 tbsp Salt 4) 2 tbsp mustard seeds Method: 5) 1 tbsp urad dal 6) 1/4 tsp methi seeds

- Wash mangoes well and cut into small pieces

7) bunch of curry leaves

- In a bottle jar or any other jar 86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(preferably glass material), add mango pieces and salt mix well and keep for 2 days. Keep mixing everyday by shaking the jar - After 3 days you can see colour of the mango pieces changes and salt absorbs well and water seperates - Dry roast for a while kashmiri chillies, mustard seeds, methi seeds, urad dal seperately and keep a side to cool

saunf and asafoetida and fry on low flame till crispy and switch off the flame to cool down completely - In a mixing bowl, add mango pieces (without water), powdered mixture, turmeric powder and tadka and mix well - Add little mango mixed salt water and mix well - transfer into glass jar or ceramic jar and Keep the pickle

- Make a fine powder of roasted ingredients - Cut garlic into medium pieces lengthwise For Tadka: - Heat oil in a pan - Add garlic pieces, curry leaves,

in room temperature for 2 days

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


mango pieces well and then keep it in the fridge Note : This pickle cannot keep for longer time.

to absorb the masala into ------------------------------------------------------------------------------------

ಆಳೆನಾಕ್: 1 ಕಪ್ ನಾಲ್ಾ 1 ಪ್ಲರ್ರ್ವ ಇಲೊ ಬೇವ್ಹಚೊ ಪಾಲ 12 ಲಾಾಂಬ್ ಸುಕೊ ರ್ಮಸ್ಥಾಾಂಗೊ

ಕುವಾಳಾಾ ಚಿ ಕಡ್

1 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಜಿರಾಂ ಚಿರ್ಮ್ ಭ್ರ್ ಹಳ್ದ್

1 ಕುವ್ಹಳೊ, 1/2 ಕಪ್ ತ್ಲರಿ

1 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್್ ಕಣಪ ರ್

ದಳ್

1 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಸ್ಥಸ್ಥಾಂರ್ವ 1 ಟೀಸ್ಕಫ ನ್ ಉಡಾೊ ಚಿ ದಳ್

ಜಾಯ್ ಪಡೊಚ ೊ ವಸುಿ : 88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಚಿಾ ರಿೀತ್:

ಸ್ಥಸ್ಥಾಂರ್ವ, ಘಾಲ್.

ಬೇವ್ಹಪಾಲ ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಆಳೆನ್

ಕುವ್ಹಳೊ ಸ್ಥಲ್ ಕಾಡ್್ ಲಾಹ ನ್

ಘಾಲ್್ ಉಕಡೊೊ ಲ ಕುವ್ಹಳೊ

ಲಾಹ ನ್

ಘಾಲ್್

ಕುಡ್ಕ

ಆಳೆನಾಚೊೊ ಭಾಜ್ಯನ್,

ಕನ್ಾ ವಸುಿ

ಇಲೊ ೊ

ವ್ಹಟುನ್

ಆಳೆನಾಚ್ಯೊ

ದವರ್.

ಭುಾಂಯ್ ದವರ್.

ಕಾಡ್.

ಉದಕ ಾಂತ್

ಕುವ್ಹಳೊ ರ್ಮೀಟ್ ಘಾಲ್್ ಉಕಡ್. ತಲ್ ತಪರ್ವ್ ತಕಾ ಲಸುಣ್ ಧಾಡಾರ್ವ್ ,

ಉಡಾೊ

ಭ್ಸುಾನ್

ದಳ್,

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಖತಿ ತಚ್


90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಗಾಚಾಾ ೊಂನ..... ಆರ್ಮಾಂ ಸವ್ಹಾಾಂ ಆಮಾಚ ೊ ಲಾಹ ನಪ ಣಾರ್ ಆಮಾಚ ೊ ವಹ ಡ್ಡೊ ಮಾಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಉಸ್ಥಕ ೊ ರ್ ಬಸ್ಲ್ನ್ ತಿಚೊೊ ಜಾಣಾವ ಯ್ಭ್ರಿತ್ ಆನಿ ನಿೀತಿಬೀದಕ್ ಕಾಣಯ್ಲ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ವಹ ಡ್ ಜಾಲಾೊ ೊ ಾಂರ್ವ.ಪುಣ್ ಕಾಳ್ ಬದಲಾೊ ೊ ಪರಿ ಆರ್ಮಚ ಾಂ ಆತಾಂಚಿಾಂ ಭುಗ್ತಾಾಂ ಆಸಲಾೊ ಕಾಣರ್ಾಂ ಥರ್ವ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾರ್ವ್ ಪಯ್ಸ ಉಲಿಾಾಂ. ಹಾಂ ಎಕ್ ಆಮೆಚ ಾಂ ಉಣಾಂಪಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾರ್ವ್ ಆಮಾಚ ೊ ಭುಗಾೊ ಾಾಂಕ್ ಆನಿ ತನಾಾಟಾೊ ಾಂಕ್ ಆಮಾಚ ೊ ಪೂವಾಜಾಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣರ್ಾಂತಿ ಲಿಪೊರ್ವ್ ಆಸ್ತಲಿೊ ಜಾಣಾವ ಯ್ ವ್ಹಾಂಟುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಳ್ಟಳ ೊ ಉರ್ದೊ ೀಶಾನ್ ಆರ್ಮಾಂ “ದಯ್ಚಿ ದಬಾಯ್ “ ಮಂಗೂಳ ರ್ ಥರ್ವ್ ಪಾಯ್ಸ ಜಾಾಂವ್ಯಚ ಾಂ “ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜ್ಯ “ ಕಾಂಕಣ ಮ್ಹನಾೊ ಳ್ಟೊ ಪತರ ಸ್ಥಾಂಗಾತ ಮೆಳೊನ್ “ ಕಾಣ ಕಾಣ ಕಾಾಂತಿ ” ಮುಳೊಳ ಒನ್ಲಾಯ್್ ಕಾಣ ಸ್ಥಾಂಗೊಚ ಸಪ ದಾ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡಾೊ . 6 ವಸ್ಥಾಾಂ ಭತಲಾೊ ಾಾಂಕ್ , 7-10 ವಸ್ಥಾಾಂ ಭತಲಾೊ ಾಾಂಕ್ , 11-17 ವಸ್ಥಾಾಂ ಭತಲಾೊ ಾಾಂಕ್ ಆನಿ 18 ವಸ್ಥಾಾಂ ವರ್ೊ ೊ ಾಂಕ್ ಆಶೆಾಂ ಚ್ಯರ್ ವಿವಿಧ್ ವಗಾಾಾಂನಿ ಚಲಾಚ ೊ ಹಾೊ ಸಪ ದೊ ಾಾಂತ್ ತುಮಚ ೊ ಕಾಣಯ್ಲ ಮೇ 31 ತರಿಕೆ ಭತರ್ nbjkanni18@gmail.com ಹಾೊ

ಇ-ಮೆಯ್ೊ ವಿಳ್ಟಸ್ಥರ್ ದಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್.ಹಾೊ ಸಪ ದೊ ಾಚಿಾಂ ಜೆರಲ್ ನಿಯಮಾಾಂ ಆಶ್ಚಾಂ ಆಸ್ಥತ್ : 1. ಕಾಣ ಸ್ಥಧ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಭಚ ವೇಳ್ ತಿೀನ್-ಚ್ಯರ್ ರ್ಮನಟಾಾಂ ಮಾತ್ರ . 2. ಕಾಣ ಕಾಂಕಣ ಭಾಶೆಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಕಾಣಯ್ ಸ್ಥದರ್ಪಣಾಚೊ ವಿಡ್ಡಯ್ಲ ಮಬಾಯ್ೊ ಆಡ್ ದರನ್ ( ಉಭ್ಲಾಂ ನಹ ಾಂಯ್) ಕಾಡಾಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿಡ್ಡಯ್ಲ ಖಂಯಸ ರಿೀ ಕಯ್ಾತ್, ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಆವ್ಹಜ್ ಚಡ್ ಜಾರ್ವ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಲಿ ಕಾಣ ಆರ್ಕ ನಾ ತರ್ ತಿ ಲಕಾಕ್ ಘೆಾಂರ್ವಕ ಜಾಾಂವಿಚ ನಾ. 3. ಕಾಣ ಸ್ಥಧ್ರ್ ಕತಾನಾ ವಿಡ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಸಪ ದಿಾರ್ಚ್ಾಂ ನಾಾಂರ್ವ , ಗಾಾಂರ್ವ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ತ್.ಪುಣ್ ವಿಡ್ಡಯ್ಲ ಇ-ಮೆಯ್ೊ ಕತಾನಾ ಐಡ್ಡ ಪೂರ ಪ್ , ಭಾಗ್ ಘೆಾಂವೊಚ ವಿಭಾಗ್ , ಏಕ್ ತುರ್ಮಚ ತಸ್ಥವ ರ್ ಧಾಡ್ಡಚ ಆನಿ ಫೀನ್ ಸಂಖೊ ಕಳಂವೊಚ . 4. ಕಾಣ ವ್ಹಚಿಚ ನಂಯ್.ಸ್ಥಧ್ರ್ ಕಚಿಾ .ಕಾಣಯ್ಚಿ ವಿಾಂಚರ್ವಣ , ಸಪ ರ್ಶ್ ಉಚ್ಯಚ ರ್ , ತಳ್ಟೊ ಚಿ ಸುಡಾಳ್ಟಯ್ , ಹಾರ್ವಭಾರ್ವ ವರವ್ಯಣ ಚ್ಯೊ ಲಕಾಕ್ ಘೆತಲಾೊ ಾಂರ್ವ. 5. ಸರ್ವಾ ಕಾಣರ್ಾಂ ಪಯ್ಚಕ ಗಾಾಂವ್ಹ ಥರ್ವ್ 5 ಆನಿ ವಿದೇಶಾ ಥರ್ವ್ 5 ಉತಿಿ ೀಮ್ ಕಾಣಯ್ಲ ವಿಾಂರ್ಚನ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಚೊ ಸಪ ದಾ ಚಲಾಿ ಲ.

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಗದ್ ಆನಿ ಪರ ಮಾಣ್ ಬಹುಮಾನಾ ರಪ್ಲಾಂ ಆಸ್ಥಚ ೊ ಸಪ ದೊ ಾಕ್ ತುಮೆಚ ಾಂ ಮೆತಪಾಣ್ ಶೆತಾಂರ್ವ.

ಪತ್ರ ಹಾೊ

ಮಗಾ ಸವ್ಯಾಂ...

ಆಲಿವ ನ್ ಪಿೊಂಟೊ.

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


109 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


110 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


111 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


112 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


113 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


114 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


115 ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಣ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded