__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 18

ಎಪ್ರಿಲ್ 8, 2021

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ಿಶಸ್ತಿ ವಿಜ ೀತಿನ್

ಸಬಿತಾ ಮೀನಿಸ್, ಬ ಳ್ಿಂಗಡಿ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ! ತುಮ್ಕ ಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್ಖ ಾಂಚೆ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಠಯ್ತ ಾಂ. ವ್ಹ ಯ್, 40 ದೀಸ್ಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಾ ಜಿತ್ ಕಾಳಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಉದೆಲಾ. ಹೊ ಅಾಂಕೊ ತುಮ್ಚ್ಯ ಾ ಹತಾಂ ಮ್ಚ್ಳಾಾ ನಾ 1/3 ಸಂಸ್ರ್ ಪಾಸ್ಖ ಾಂ ಫೆಸ್ತ ಆಖೇರ್ ಕರ್ತವಸ್ತ ನಾ 1/3 ಸಂಸ್ರ್ ಫೆಸ್ತ ಕ್ ತಯ್ರ್ ಕರ್ತವ ಆಸ್ ಆನಿ 1/3 ಸಂಸ್ರ್ ಫಾಲಾಾ ಾಂಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಾಸ್ಖ ಆಚರಾಂಕ್ ರಕೊನ್ ಆಸ್.

ದವ್ರನಾಸ್ತ ಾಂ ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂಚ ಬಸ್ತ ತ್, ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ ರರ್ತ ತ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಹಾ ಕತುವಬಾಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊೀವಿಡ್ ಘೆವ್ನ ಘರ ವ್ಡರ್ತತ್.

ಪಾಸ್ಖ ಾಂಚೆಾಂ ಫೆಸ್ತ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಕ್ಾ ೀಸ್ತ ಾಂರ್ಾಂಕ್ ಸಂಭ್ಾ ಮ್ಚೊ ದವ್ಸ್. ಆಚರಣ್ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಥರಚೆಾಂ ತರೀ ಮೂಳ್ ಉದೆಧ ೀಶ್ ಏಕ್್ಚಯ - ಜೆಜು ಕ್ಾ ಸ್ತ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ. ಹಾ ಸಂತೊಸ್ಾಂತ್ ಆಮ್ಯ ಾಂ ಧಾಮ್ವಕ್ ಮ್ನಾಶ ಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಪಾಾ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಥರನ್ ಸಂತೊಸ್ತ ತ್ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಾ ಕಾಳಾಾ ನ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡಾಂ ವ್ಸ್ವಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದುಕಾಾ ಮ್ಸ್ ಹಡ್ಟಾ ತ್, ಸನಾನ ಾಂ-ಉಾಂಡೆ ಕಾತರ್ತವತ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲ ಾಂ ಶೆಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ತ ತ್.

---------------------------------------ಹೊ ಆಾಂಕೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಮ್ಹ ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಹಾ ಅಾಂಕಾಾ ಚ್ಯಾ ಮುಖ್‍್ಪಾನಾರ್ ಸಭಾತ ಸಬೀರ್ತ ಮೀನಿಸ್. ಏಕ್ ಸ್ತತ ರೀ ಜಲಾಾ ಥಾಂವ್ನ ಾಂಚ ಹತ್ ನಾಸ್ತ ಾಂ ಹೊ ಸಂಸ್ರ್ ಪಳೆಲಿಲ ಪುಣ್ ತಚ್ಯಾ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಕ್ತಾಂಚ ಮ್ಧಾಂ ಆಯೆಲ ಾಂ ನಾ ತಚಿ ಶಥಿ, ಸ್ಮ್ಥಿವ, ಬುದವ ಾಂರ್ತಕ ಯ್ ಹಾ ಸಂಸ್ರಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ ಜಯ್ತಚ್ಯಾ ಶಿಖರರ್ ಚಡೊನ್. ತ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಹ ಪ್ಲ್ಾ ೀರಣ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಾಂವ್ ಭುಗವಾಂ, ಜಾಾಂವ್ ವ್ಹ ಡ್ಟಾಂ ವ್ ಮ್ರ್ತಾ ರ್ಾ ಾಂಕ್. ಕ್ರ್ತಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಸಭಾರಾಂ ಆಮ್ಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕೂಡಚೆ ಅಾಂಗ್ ಸ್ಕೆವ ಆಸ್ಲ ಾ ರೀ ಕಚಿವಾಂ ಕಾಮ್ಾಂ ಆಳಾಶ ಾ ಾಂಚಿ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ತ್. ಹೆಾಂ ಜಾಯ್ನ ತಾಂ ಜಾಯ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸ್ಕೆವಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ವವ ನಾ, ಇಲ್ಲ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತವಸ್ತ ನಾಾಂಚ ಜಿೀರ್ಲ್ ಅಶೇಾಂ-ತಶೇಾಂ ಜಾರ್ತ ಆನಿ ಹಾ ಚಯ ಲಾಗೊನ್ ಹೊ ಸಂಸ್ರ್ ಆಮ್ಾಂ ಪಿಡ್ಟೆ ಾ ರ್ ಕರ್ತವಾಂವ್. ಸಬೀರ್ತ ಮೀನಿಸ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದಶ್ವ ಜಾಾಂವಿಿ ಆಮ್ಯ ಜಿಣ ಸುಧಾಾ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಜಯ್ತ ಜೊಡಾಂಕ್. ರ್ತಚೆಾ ಭ್ಲಾಯೆಕ ಖಾತರ್ ಆಮ್ಾಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಗೆಯ ಾಂ.

ತಾಂ ಆಸಾಂ, ಹಾ ಕಷ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಸ್ರರ್ ಕೊೀವಿಡ್-19 ಮ್ಹಮ್ರನ್ ಹಡ್್ಲ್ಲ ರ್ತಾ ಸ್ ರವಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್. ಭಾರರ್ತಕ್ ಧರನ್ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಲೀಕಾಚೆ ಕಷ್ಟಾ ರ್ಡೊನ್ ಯೆರ್ತತ್, ಕ್ರ್ತಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಹೆಾ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಾಂರ್ಯ ಾ ಲೀಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ತೀವ್ಾ ರೀತನ್ ರ್ಡೊನ್ಾಂಚ ಆಸ್. ಪಾಶಯ ತ್ಾ ದೇಶಾಂನಿ ಹವ ಸುಧ್ರಾ ನ್ ಯೆರ್ತ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಗೀಮ್ಕ್ ಲಾಗಾಂ ಜಾರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ನಾ ಲೀಕಾಕ್ ಘರಚಯ ಬಸನ್ ತಸಾಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾ ಚಯ ಬಾಯೆಲ ಕ್ ಪಳೆವ್ನ ವ್ ಘೊರ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ ಪುರೊ ಜಾಾಂವ್ನ ಗೆಲಾಾಂ ಆಸ್ತ ಾಂ. ಹೊ ಲೀಕ್ ಘರ್ ಸಡ್ನ ಭಾಯ್ಾ ಭಾಂವ್ಡೆ ಕ್ ವ್ಡರ್ತ, ವ್ಡರ್ತನಾ ಮ್ಸ್ಕ ಬೊಲಾಸ ಾಂತ್ ಘಾಲಾತ , ಬಾರಾಂಕ್ ವ್ಡರ್ತ ಆನಿ ಪಿಯೆವ್ನ ಬಸ್ತ . ಸಮ್ಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್

ಹೆಾಂ ಸವ್ವ ಪಳೆವ್ನ ಸಕಾವರಚಿ ತಕ್ಲ ಫಿಲಾಾ ವ ಕ್ರ್ತಾ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಲೀಕ್ ರ್ತಣಾಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಪರಾಂಚ ಕೊೀವಿಡ್ಟಕ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಗುಮ್ನ್ ಕರನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಹಿ ರ್ತಾಂಚಿಚಯ ಚೂಕ್, ಕ್ರ್ತಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ರ್ತಣಾಂ ಶಿಖಂವ್ಡಯ ಾಂ ಮ್ತ್ಾ ; ಕಚೆವಾಂ ದುಸಾ ಾಂಚ.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ಿಶಸ್ತಿ ವಿಜ ೀತಿನ್

ಸಬಿತಾ ಮೀನಿಸ್, ಬ ಳ್ಿಂಗಡಿ

ಸಬೀತಾ ಮೀನಿಸ್, ಆಯ್ಲೆ ವಾರ್ ಭಾರತಾಚಿ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಸಾಧಕ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ೆಂ ಬರುದ್ ಲಾಬ್‍ಲಲೆ ಸ್ತ್ ರೀ, ಜಲಾಾ ಥೆಂವ್ನ ೆಂಚ್ ದೀನಿೀ ಹಾತ್ ನಾಸಾ್ ೆಂ ಜಲ್ಮಾ ನ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾಲೆ . ಇತಾೆ ಾ ಸವ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ರೆಂ ಮ್ಧೆಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಅೆಂಗ್‍ಿಕಲ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ೆಂ ಚಿೆಂತಾಪ್‍ಚಚ್್ ಮ್ತೆಂ ದಿಿ ನಾಸಾ್ ೆಂ ಎದಳ್ ವ್ರೇಗ್‍ ಕೆಲ್ೆ ೆಂ ತಚೆಂ ಪ್ಿ ಯತ್ನ ಆನಿ ಜೊಡ್ಲೆ ಯಶಸ್ತವ ೀ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನ್ೆಂಚ್ ಹಾತ್ಪಾೆಂಯ್ ಸಾಕೆ್ ಆಸೊನಿೀ ಹಾಾ

ಪ್ಿ ಪಂಚ್ಯೆಂತ್ೆಂ ಜಿಯ್ಲೆಂವ್ನ ಜಿೀವ್ನಾೆಂತ್ ಜೊಡೆಂಕ್ ನಾ ತಸ್ತೆ ! ತಚೆಂ ಧೈರ್, ತಚಿ ಶಾಥಿ, ತಚಿ ಪ್ಿ ತಭಾ ಆನಿ ತಚಿ ವೃತ್ ಹಾಾ ಜಗತಾ್ ೆಂತಾೆ ಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ವ್ಾ ಕ್ ಕ್ ಿಜಿಾ ತಾೆಂಿ್ . ತಚೆಂ ಜನನ್ ಜಾಲ್ೆಂ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲಾೆ ಾ ೆಂತಾೆ ಾ ಬೆಳ್್ ೆಂಗಡಿ ತಾಲೂಕ್, ಗಾರಾಡಿೆಂತ್ ಜನೆರ್ 15, 1984 ವೆರ್ ಬೇಜಿಲ್ ಮೀನಿಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಮೀನಿಸ್ ಹಾೆಂಚೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾೆಂವ್ನ .

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ಬಾಳಾಕ್ ಪ್ಳ್ವ್ನ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ದಗಾೆಂಯ್ಚ್್ ಾ ದಳಾಾ ೆಂನಿ ದುಃಖೆಂ ದೆಂಿೆ ೆಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ದಗಾೆಂಯ್ನನ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಜಿೀವ್ನಾೆಂತ್ ನವೆೆಂ ಪಂಥಹಾವ ನ್ ಜಾೆಂವ್ನ ಘೆತ್ೆ ೆಂ ಆನಿ ಬಾಳ್ ಸಬೀತಾಕ್ ಮಗಾನ್ ವಾಗಯ್ಲೆ ೆಂ, ತಚಿ ಬರೀ ಚ್ಯಕಿ ಕೆಲ, ತಕ್ಟ ಜಾಯ್ ತ್ೆಂ ದಿಲ್ೆಂ, ಬರೇೆಂ ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ ದಿಲ್ೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ತ ಭಾರತಾೆಂತ್ೆ ೆಂ ಏಕ್ ಉಜಳ್್ ೆಂ ನೆಕೆತ್ಿ

ಜಾೆಂವ್ನ ಪ್ಜ್ಳಾ್ ನಾ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಕಷ್ಟ್ ೆಂ-ವಾೆಂಿ್ ಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಳಳ . ಆಜ್ ಸಬೀತಾಕ್ ಅಖಾ ಭಾರತಾೆಂತ್ ಮಾನಾ್ ತ್, ತಕ್ಟ ಸಭಾರ್ ಸಮೆಾ ೀಳ್-ಕ್ಟಯ್ಚ್್ೆಂಕ್ ಆಪ್ವೆಣ ೆಂ ದಿತಾತ್ ಮುಖ್ಾ ಜಾೆಂವ್ನ ಭುಗಾಾ ್ೆಂಕ್, ಯುವ್ಜಣಾೆಂಕ್ ತಚಿ ಯಶಸ್ತವ ೀ ಸಾೆಂಗೆಂಕ್, ಏಕ್ ಪ್ಿ ೀರಣ್ ಜಾೆಂವ್್ ಆನಿ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಾ ಕ್ ಜಾೆಂವ್್ .

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಬೀತಾಕ್ ಪಾಿ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲಾಕ್ ಭತ್ ಕರುೆಂಕ್ ಸುವಾ್ತ್ಕ್ ಅಡ್ ಳ್ ದಾಖ್ಯ್ನೆ ಲೆ ತರೀ, ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಸಬೀತಾಚಿ ಹುಶಾಗಾ್ಯ್, ಚುರುಕಪ ಣ್, ಬುದವ ೆಂತಾ್ ಯ್ ಪ್ಳ್ೆಂವ್ನ ಸವಾ್ೆಂ ಿಜಿಾ ಜಾೆಂವ್್ ಪಾಿೆ ೆಂ. ತ ಲಾಹ ನ್ ಆಸಾ್ ೆಂ ಆಪುಣ್ ಕತ್ೆಂಚ್ ಊಣ್ ಆಸ್ತ್ ವ್ಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಖ್ಯ್ಚ್ನ ಸಾ್ ೆಂ ಸವ್್ ಭುಗಾಾ ್ೆಂ ಿದಾಾ ಥಿ್ೆಂಲಾಗೆಂ ಭಸು್ನ್ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಟೆಂನಿ ಜಾೆಂವ್ ಶಿಕ್ಟಪ ೆಂತ್

ಆಪ್ೆ ೆಂಚ್ ಖಶೆಲ್ೆಂಪ್ಣ್ ದಾಖ್ಯ್ಚ್ೆ ಗೆ . * ಸಬೀತಾಚೆಂ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ ಬೆಳ್್ ೆಂಗಡಿೆಂತಾೆ ಾ ಪ್ದಂಗಡಿ ಸಕ್ಟ್ರ ಶಾಲಾೆಂತ್ ಜಾಲ್ೆಂ ಆನಿ ತ 71% ಅೆಂಕ್ ಜೊಡನ್ ಉತ್ ೀಣ್್ ಜಾಲ. * ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಆಪ್ೆ ೆಂ ಪಿಯುಸ್ತ ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ ಬೆಳ್್ ೆಂಗಡಿ ವೇಣೂಚ್ಯಾ ್ ಸಕ್ಟ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಟಲೇಜಿೆಂತ್ ಸಂಪ್ಯ್ಲೆ ೆಂ.

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಂಯಸ ರ್ ತ 81% ಅೆಂಕ್ ಜೊೀಡ್ನ ಉತ್ ೀಣ್್ ಜಾಲ.

ಹಾೆಂಗಾಸರ್ ಹೆಂ ಧಮಾ್ರ್ಥ್ ಆಸ್ೆ ೆಂ.

* ಬ.ಎ. ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ (HPS) ಮೂಡ್ಬದಿಿ ಆಳಾವ ಸ್ ಕ್ಟಲೇಜಿೆಂತ್ (ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಯುನಿವ್ಸ್ತ್ಟಿ) 2005 ಇಸ್ವ ೆಂತ್ ಸಂಪ್ಯ್ಲೆ ೆಂ 67% ಅೆಂಕ್ ಜೊಡನ್.

* ತಾಾ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಸಬೀತಾನ್ ಆಪ್ೆ ೆಂ ಎಮ್.ಎಸ್.ಡಬುೆ ಾ . ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ ಆಳಾವ ಸ್ ಕ್ಟಲೇಜ್ ಒಫ್ ಸೊೀಶಿಯಲ್ ವ್ಕ್್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಯುನಿವ್ಸ್ತ್ಟಿೆಂತ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ

ತಕ್ಟ


ಧಮಾ್ರ್ಥ್ ಜಾೆಂವ್ನ 67% ಅೆಂಕ್ ಜೊೀಡ್ನ 2009 ಇಸ್ವ ೆಂತ್ ಸಂಪ್ಯ್ಲೆ ೆಂ.

ಮಾಾ ನೇಜ್ಮೆೆಂಟೆಂತ್ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೆ ಮಾ ಕುವೆೆಂಪು ಓಪ್ನ್ ಯುನಿವ್ಸ್ತ್ಟಿೆಂತ್ ಸಂಪ್ಯ್ಲೆ .

* ಇತಾೆ ಾ ರ್ಚ್್ ಸಬೀತಾ ವೊಗ ರಾಿೆ ನಾ. ತಣೆಂ 2011 ಇಸ್ವ ೆಂತ್ ರೀಸೊೀಸ್್ 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*ತಾಾ ಚ್್ ಯುನಿವ್ಸ್ತ್ಟಿೆಂತ್ ಸಬೀತಾನ್ ಸೊೀಶಿಯ್ಚ್ಲಜಿೆಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಶಿಕ್ಟಪ್‍ಚ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಪ್ಯ್ಲೆ ೆಂ. ಸಬೀತಾಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಮೆ ಾ ಪ್ಿ ಶಸೊ್ ಾ : * ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಾಾ ಚಿ ರಮಾದೇಿನ್ ತಕ್ಟ ಪ್ರೀಕೆಿ ೆಂತ್ ಊೆಂಚ್ ಜೊಡ್ಲಾೆ ಾ ಕ್ ಪ್ಿ ಶಸ್ತ್ ದಿಲ.

ಗವ್ನ್ರ್ ಎಸ್ಸ ಸ್ಲಸ ಅೆಂಕ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಟೇಲ್ಾಂಟ್ ರೀಸಚವ ಫಾಂಡೇಶನ್, 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2011

* ಲಯನ್ಸ ಕಲ ಬ್ಸಸ ಇಾಂಟರ್್ನಾಾ ಶನಲ್ ’ಲಯನ್ಸ ಎಚಿೀವ್ಸವ”್ ಪಾ ಶಸ್ತತ ಮಂಗುು ರ್ ’ಟೇಲ್ಾಂಟ್ ಮ್ಲಾದ್’್ಪಾ ಶಸ್ತತ

2012

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

2011-


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಸಂಘಂ ಫೆಾ ಾಂಡ್ಸ ಏರಂಗಳ್ಳು ಮ್ದಿ ಡ್ಕ

* ಸೌತ್

ಕಾಾ ನರ ಫೊಟೊಗ್ವಾ ಫಸ್ವ

ಎಸೀಸ್ತಯೇಶನ್, ಬೆಳ್ತ ಾಂಗಡ ಝೀನ್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಲಯನ್ಸ ಕಲ ಬ್ಸ, ಬೆಳ್ತ ಾಂಗಡ 2014 * ಕ್ಾ ಸಾ ಸ್ ಬಾಾಂದವ್ಾ

ಕಾಾ ಥಲಿಕ್ ಸಭಾ

ಕುಾಂದಾಪುರ್ 2014 * ಯಂಗ್ ಸಪ ೀಟ್ಸ ವ ಕಲ ಬ್ಸ ಗುತತ ಕಾಡ, ಕ್ನಿನ ಗೊೀಳಿ 2015

*

ಕನಾವಟಕ

ಎಲ್ಕ್ಾ ರಸ್ತಟಿ

ಸಾ ೀಟ್

ಪಮ್ವಟೆಡ್ ಕಾಾಂಟೆಾ ೀಕಾ ಸ್ವ

ಎಸೀಸ್ತಯೇಶನ್, ಸುರತಕ ಲ್ 2015 * ಜೆಸ್ತಐ ಮ್ಡಂರ್ತಾ ರ್ - ಸ್ಧನಾಶ್್ಗಾ ಪಾ ಶಸ್ತತ 2015

* VIII ಕನಾವಟಕ ರೀಜನಲ್ ಯೂಥ್ ಕನ್ವವ ನಶ ನ್ ಹಾಂಚೆಾ

ಥಾಂವ್ನ

ಕಾಾ ಥಲಿಕ್ ರತನ ’್ಪಾ ಶಸ್ತತ

’ಯುವ್

*

ಸೂಯವ

ನಾರವಿ 2019 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನಾರಯಣ್

ದೀವ್ು ,


* ಲಯನ್ಸ ಆನಿ ಲಿೀಯೊ ಕಲ ಬ್ಸ, ವೇಣೂರ್

ಸಬೀರ್ತಚ್ಯಾ

ಘರ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಕಳಾಾ

-

ತಚೊಾ ಪಾ ಶಸತ ಾ ಇತೊಲ ಾ ಭ್ಲಾಾ ವತ್ ಕ್ೀ * ಜೇಯ್ಸ ೀ ಕಲ ಬ್ಸ ಮ್ಡಂರ್ತಾ ರ್

ಘಚ್ಯಾ ವ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಆನಿ ದವ್ಾ ಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ! ತಚೆಾಂ ಸಂದಶವನ್ ಘೆನಾಸಲ

*

ದೇರ್ಡಗ

ಎಸೀಸ್ತಯೇಶನ್,

ವೇಣೂರ್

ಟಿೀವಿ ಛಾನ್ವಲ್ ನಾ ತಸಾಂಚ ತಚೆಾ ವಿಶಿಾಂ ಬರಯ್ನ ಸಲ ಾಂಯ್ ರ್ರ್ತವ ಪತ್ಾ ್ಚಯ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ನಿಜಾಕ್ೀ ಸಬೀರ್ತ ಸರ್ವಾಂಕ್

* ಸಾ ೀಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್, ಬೆಳ್ತ ಾಂಗಡ

ಏಕ್

ಗೌರವ್

ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್.

ತಕಾ

ಫುಡ್ಟರಾಂತ್ ಆಪಾಲ ಾ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಏಕ್ * ಜಮ್ಯ್ಥುಲ್ ಫಾಲಾಲ ಹ , ಬೆಳ್ತ ಾಂಗಡ

ಸಕಾವರ ಕಾಮ್ ಮ್ಚ್ಳಾು ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ ಆಸಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ತಸಾಂಚ ತಕಾ ಏಕ್

*

ಆಟೊ

ಓನರ್/ಡೆಾ ೈವ್ರ್

ಐಸ್ತಎಸ್ ಒಫಿಸರ್ ಜಾಾಂವಿಯ ಅಭಿಲಾಷ್

ಎಸೀಸ್ತಯೇಶನ್, ಬೆಳ್ತ ಾಂಗಡ

ಆಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ಸಬೀರ್ತ.

*

ಆಮ್ಯ ಾ

ಫಾರೆಸ್ಾ

ಡಪಾಟ್್ವಮ್ಚ್ಾಂಟ್

ಕುಾಂದಾಪುರ್

ಸಮ್ಜಾಾಂತಲ

ಯುವ್ಜಣ್

ಸಕಾವರ ಕಾಮ್ಾಂ ಕರಾಂಕ್್ಚಯ ಫುಡೆಾಂ ಸರನಾಾಂತ್ ತ ಬೆಜಾರಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

* ಕಾಾ ಥಲಿಕ್ ಬೊೀಡ್ವ ಮಂಗುು ರ್

ಜಾರ್ತ ತರ್ತಲ ಾ ಆಮ್ಯ ಾ ಯುವ್ಜಣ್ಟಾಂನಿ ಸಕಾವರ ಹುದಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಗರ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್

* ಆಶ ಫೆಾ ಾಂಡ್ಸ ಕಲ ಬ್ಸ ಬೆಳ್ತ ಾಂಗಡ

ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ ಜೊಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್

ಮ್ಹ ಳಿು ಅಭಿಲಾಷ್ ಆಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್ *ಜೆಪುಪ ಇಗರ್ಜವ, ಮಂಗುು ರ್

ಆನಿ ರ್ತಣಾಂ ತಾಂ ಪಾ ಯತ್ನ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲ ದರ್ತ ಸಬೀರ್ತ

* ದಾಯ್ಾ ವ್ಲ್ೆ ವ ’ಸ್ವ ಭಿಮ್ನ್ ಪಾ ಶಸ್ತತ ’

ಮೀನಿಸ್.

*್ ’ರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ಧಕ್ ಪಾ ಶಸ್ತತ

ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

2021’್ ನಾಾ ಶನಲ್ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್ಸ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಒಫ್

ಕಾಮ್ ಮ್ಚ್ಳಾತ್್ಗ್ವಯ್ ಮ್ಹ ಳಿು ಭಿರಾಂತ್

ಇಾಂಡಯ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ನ್ಯಾ ಸ್್ೇಪಸ್ವ

ಎಸೀಸ್ತಯೇಶನ್, ಕನಾವಟಕ

ಶಿಕಾಪ್

ಜಾತಚ

ಆಸ್್ಲಿಲ .

ಪುಣ್

ಮ್ಹ ಕಾ ಹಾಂವ್

ಆಳಾವ ಸ್ ಸಂಸ್್ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಡ್ಟ| ಮೀಹನ್ ಆಳಾವ ಕ್ 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಬೀರ್ತ

ಚಿರಋಣ


ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ

ತ.

ಆಪಾಾ ಕ್

ಬಸ್ಸ ಚಡೊಾಂಕ್, ದೆಾಂವಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ

ರ್ತಚ್ಯಾ ಶಲಾಾಂನಿ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಧಮ್ವಥ್ವ

ಬಸ್ಕ

ಮ್ಚ್ಳಾಂಕ್

ಆಧಾರ್

ದರ್ತತ್

ಶಿಕಾಪ್ ದಲ್ಾಂ ಮ್ತ್ಾ ನಹ ಾಂಯ್ ಬಗ್ವರ್

ಖಂಯ್.

ಮ್ಹಿನಾಾ ಕ್ ರ.1,000 ಹೆರ್ ಕುಮ್ಚ್ಕ ಕ್

ಸಭಾರ್ ಮೌನ್ ಪರೊೀಪಕಾರ ಆಸ್ತ್;

ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ ದಲ್. ಮ್ಹ ಜೆಾಂ

ಹಾಂಕಾಾಂ ಜಾಾಂವ್ ಹೊಗ್ವು ಪ್.

ವ್ಹ ಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮ್ಧಾಂಯ್

ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಚ ಕಾಮ್ ಖಂಯಸ ರ್ ಕಚೆವಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಆಸ್ತ ನಾಾಂತ್

ಆಪಾಾ ಕ್ ಕೆನಾನ ಾಂಚ ದೇರ್ನ್ ಮ್ಹ ಕಾ

ಡ್ಟ|

ಅಸಾಂ ರಚ್ಲ್ಲ ಾಂ ಏಕ್ ಶಿರಪ್ ವ್ ಕಷ್ಟಾ

ಮೀಹನ್

ಆಳಾವ ನ್

ಮ್ಹ ಕಾ

ರ್ತಚ್ಯಾ ಚ ಸಂಸ್್ ಾ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ದಲ್ಾಂ.

ದೀಾಂವ್ಕ

ಆರ್ಜ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಲ ಾ

ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ

7 ವ್ಸ್ವಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಭಗ್್ಲ್ಲ ಾಂಚ

ಸಬೀರ್ತ,

ನಾ

"ಹಾಂವ್

ಥಾಂವ್ನ ಥಂಯಸ ರ್ ಏಕ್ ’ವಿದಾಾ ಥಿವ

ಸರ್ವಾಂಪರಾಂ ಖೆಳಾಾ ಾಂ, ಜೆರ್ತ ಾಂ ತಸಾಂ

ಕೆಷ ೀಮ್ ಪಾಲನ್ ಅಧಿಕಾರಣ್’್ ಜಾಾಂವ್ನ

ಶಿಕಾತ ಾಂ ಆಸ್ತ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಕ್ತಾಂ ತಫಾವ್ತ್

ರ್ವ್ಾ ಕರನ್ಾಂಚ ಆಸ್ಾಂ.

ದಸ್ನಾ"

ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ

ಪಳೆಾಂವ್ಕ್್ಯ್ೀ ಸಬೀರ್ತ ಸದಾಾಂ ಬಸ್ಸ ರ್್ಚಯ ಕಾಮ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾಂ ಪಯ್ಾ ಕರ್ತವ.

ಖಾಲಿ ಕರನ್ ದರ್ತತ್ ಮ್ತ್ಾ

ನಹ ಾಂಯ್,

ಥೊಡೆ

ಪಾವಿಾ

ಟಿಕೆಟ್

ಘೆನಾಸ್ತ ಾಂ ಆಪಾಾ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರ್ತವತ್

ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ

ಸಬೀರ್ತ.

ತಾಂ

ತಸಾಂ

ಸಭಿೀರ್ತ

(ಸಭಿೀತ್ ಆಸ್).

ಬಸ್ಸ ಚ್ಯಲಕ್

ತಸಾಂಚ ಕಂಡ್ಕಾ ರ್ ತಕಾ ಪಳೆಲ್ಾಂಚ ಬಸ್ಕ

ಸಬೀರ್ತ

ಬಸ್ಸ ರ್

ಚಡ್ಟಾ ನಾಾಂಯ್ ತಕಾ ಹೆರ್ ಪಾ ಯ್ಣಕ್

ಿೀಜ್, ಸಬೀತಾಕ್ ತಚ್ಯಾ ಜಿೀವ್ನಾೆಂತ್ ಸವ್್ ಯರ್ಶ ಆಶೇತಾ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗಾ್ . ತಚಿೆಂ ಸವ್್ ಸವ ಪಾಣ ೆಂ ಜಾಾ ರ ಕರುೆಂಕ್ ಸೊಮಿ ದಿೀವ್ ಸದಾೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಶಿೀವಾ್ದಾೆಂನಿ ನೆಟಂವ್ ಆನಿ ಸದಾೆಂ ಭಲಾಯ್ಲ್ ಭರತ್ ದವ್ಿ ೆಂ.

------------------------------------------------------------------------------------------

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್: ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ (In the Gate) ಒಹ್! ರ್ಯ್ವರ್ ಉಡನ .ಆಸಾಂ ಪಡ್ಟತ ನಾ ಮ್ತ್ ಚುಕ್ಯ ಸಹರ್ಜ.ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಮ್ತ್ ಚುಕ್ಲ ನಾ. ಸಕಾಲ ಪಡ್ಟತ ನಾ ಹಾಂವ್ ಖುಶಲ್ ಆಸುಲಲ ಾಂ. ಪಯೆಲ ಾಂ ಹಾಂವ್ ಇತೊಲ ಖುಶಲ್ ನಾತುಲಲ ಾಂ. ನವ ಅನುಭ್ವ್. ಮ್ಹ ಕಾ ಸಕಾಲ ಭ್ಪಾವಚೆಾಂ

ಧವ್ಡಾಂ ಮೈದಾನ್ ತರ್ತಲ ಾ ರ್ ಅಾಂತ್ಾ !

ದಸ್ತ ಲ್ಾಂ.ಆನಿ

ದಬ್ಸಾ ಆರ್ರ್ಜ-ಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಸಾಂ? ತರೀ ಹಾಂವ್ ಅನಿಕ್ೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸುಲಲ ಾಂ. ಹಾಂವ್ ಉದಾಕ ಾಂತ್ ಉಪ್ಲ್ಾ ರ್ತಲಾಂಥಂಡ್ ಉದಾಕ ಾಂತ್ ಸಕಾಲ ವ್ಡರ್ತಲಾಂ ಆನಿ ಕೆದಾಂಚ ವ್ಯ್ಾ ಯೆಾಂರ್ಯ ಬರ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಸಲ ಾಂ ನಾ.ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಉಟೊಲ ಾಂ.ವ್ಯ್ಾ ಯೆರ್ತನಾ ಕಳೆು ಾಂಗೀ ಆರ್ರ್ಜ ಭ್ರಪ್ ಫುಟೆಲ ಲ ಆರ್ರ್ಜ ಮ್ಹ ಣ್.ತಕ್ಲ ಜಡ್ ಜಾಲಿಲ . ತರೀ ಪಾಯ್ಾಂಚೆರ್ ಉಭಾಂ ರವಲ ಾಂ. ಅನಿ ತರ್ತಲ ಾ ರ್ ಹಾಂವ್ಡ ಯೆದೊಲ್ ಪಳೆನಾತುಲ್ಲ ಾಂ ದಾ ಶ್ಾ .ಲಿಯೊೀ ದಸಲ . ತೊ ರ್ಾಂಚುಲಲ . ರ್ತಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಪಜವಳಾತ ಲ್ಾಂ.ದೊಳೆ ಆಕಷ್ಟವಕ್ ದಸಲ . ಆಮ್ ದೊಗೀ ರ್ಾಂಚೊನ್ ಆಸಲ ಲಾಾ ಾಂವ್.(ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಕಳೆು ಾಂಕ್ೀ ಆಮ್ ಪಡೆಲ ಲಿ ಉದಾಕ ಚಿ ನಹ ಾಂಯ್ ಚಡತ ಕ್ ರಾಂದ್ ನಾತಲ ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್.ಆಮ್ ಆಪಾಯ್ಚಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಲ ಲಿ ಭ್ಪಾವಚಿ ಪಡಾ ತ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಜಿವಂತ್ ಉರಯ್ಲ . "ಆಮ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಾಂವ್" ತೊ ಉಲಾಲ ಸ್ ಭ್ರತ್ ರ್ತಳಾಾ ನ್ ಬೊಬಾಟೊಲ . "ವ್ಹ ಯ್ ಪೂಣ್ ಕಷ್ಾ ನಿ" ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ತರ್ತಲ ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಆಮ್ ದೊಗ್ ಚ ಥಂಯಸ ರ್ ನಾಸ್ತ ನಾ ಹೆರ್ ಜಿವಿಾಂಚೊ ಅನುಭ್ವ್ ಜಾಲ.ಆಮ್ಯ ಥವ್ನ ಥೊಡ್ಟಾ ಅಾಂತರರ್ ದೊೀನ್ ವ್ಾ ಕ್ತ , ಏಕ್ ದಾದೊಲ ಆನಿ ಏಕ್ ಸ್ತತ ರೀ ಉಭಿ ಆಸ್ತಯ ಆಮ್ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ದಾದೊಲ ಮ್ಹ ರ್ತರೊ ಆನಿ ರ್ತಚೆ ಧ್ರವ್ಡ ಲಾಾಂಬ್ಸ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಧ್ರಮ್ಚ್ವ ಾಂ ಖಾಡ್

ಖಾಾಂದಾಾ ಚೆರ್ ದೆಾಂವ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಪಾದಾ ನಿ ಘಾಲಯ ಲೀಬಾ ಬರ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ನ್ವಹ ಸ್ಣ್ ಘಾಲ್ಲ ಾಂ. ತೊ ಆಮ್ಕ ಾಂಚ ಪಳೆರ್ತಲ. ಆಮ್ ದೊಗೀ ತೊ ಆಸಲ ಲಾಾ ಥಂಯ್ ಚಲಾಲ ಾ ಾಂವ್. ಲಾಾಂಬ್ಸ ಸ್ತತ ರೀಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ಅಮ್ ದೊಗೀ ಏಕಾಮ್ಚ್ಕಾ ಹತ್ ಧರನ್ ವ್ಡತಲಾಾ ಾಂವ್. ಥಕೆಲ ಲಾಾ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಏಕಾಮ್ಚ್ಕಾಚಿ ಕುಮ್ಕ್ ಗಜೆವಚಿ ಜಾಲಿಲ . ಉದಾಕ್ ಜೊರನ್ ರ್ಳಾತ ಲ್ಾಂ. "ದೊರ ಧರ್" ಮ್ಹ ಣ್ಟತ್ತ ಮ್ಹ ಜೊ ಬುಸ್ಕ ಟ್ ಧನ್ವ ಉಪ್ಲ್ಾ ಲ. ಆಮ್ ಬುಡ್ಟತ ಾಂವ್ ತಸಾಂ ಭ್ಗೆಲ ಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಕಷ್ಟಾ ಪಳೆವ್ನ ಸ್ತತ ರೀಯೆಚ್ಯ ಹಿಶ ಯ್ವ ಖಾಲ್ ಮ್ಹ ರ್ತಯ್ವನ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾಂ ಲಾಾಂಬ್ಸ ಬೇತ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಧರಾಂಕ್ ದಲ್ಾಂ. ಅಖೆಾ ೀಚಿ ಬಚ್ಯವಿ ಮ್ಹ ಳೆು ಬರ ಲಿಯೊೀನ್ ಬೇತ್ ಗಟ್ಾ ಧಲ್ವಾಂ.ರ್ತಕಾ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಗಟ್ಾ ಧಲ್ವಾಂ. ಥೊಡ್ಟಾ ಚ ವ್ಡಳಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಪಾಯ್ ಫಾರ್ತಾ ಚೆರ್ ಅಸುಲ್ಲ . ಮ್ಹ ರ್ತಯ್ವನ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ಹತ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆಲ್.ಪೂಣ್ ಆಮ್ ರ್ತಕಾ ಪಾಾಂರ್ಯ ಪಯೆಲ ಾಂಚ ಬೇರ್ತಕ್ ಧಲವಲ ಲಿಯೊೀಚೊ ಹತ್ ಚುಕೊಲ ಆನಿ ಆಮ್ ರಭ್ಸ್ನ್ ನಿಸಾ ನ್ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್. ಅನಿ ರ್ತಾ ಚ ವ್ಡಳಾರ್ ಸ್ತತ ರೀಯೆನ್ ಅದುು ತ್ ಕಾಮ್, ಬರೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ತ ಉದಾಕ ಾಂತ್ ಉಡಲ .ಲಿಯೊೀಚಿ ತಕ್ಲ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಣ್ಯಾಂ ಆಪಾಲ ಾ ಹತಾಂ ಧಲಿವ ಆನಿ ತಡ ಖುಶಿನ್ ವಡನ್ ಗೆಲಿ. ಮ್ಹ ರ್ತರೊ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ ತಕಾ ಪಾಟಿಾಂಬೊ ದೀ ಲಾಗೊಲ . ರ್ತಾಂಚ್ಯ ಕುಮ್ಚ್ಕ ನ್ ಆಮ್ ರ್ಾಂಚ್ಯಲ ಾ ಾಂವ್. ಜೊರನ್ ಉಸ್ವ ಸ್ ಸಡೀತ್ತ ಆಮ್ ಧನಿವರ್ ಪಡ್ಟಲ ಾ ಾಂವ್.

’ಅಗಂತುಕಾನೀ, ಸದಾತ ತ್?"

ತುಮ್

ಕ್ತಾಂ

ಹಾಂವ್ಡ ವ್ಯ್ಾ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ತ ಆಮ್ಕ ಾಂಚ ಪಳೆರ್ತಲಿ.ತಚ್ಯ ಆಾಂಗ್ವ ಥವ್ನ ಉದಾಕ್ ದೆಾಂರ್ತ ಲ್ಾಂ.ತ ಮಸುತ ಸಭಿೀತ್ ದಸ್ತಲ .ತಣ್ಯಾಂ ಕ್ತಾಂಗ ಮ್ಹ ರ್ತಯ್ವಕ್ ಸ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ ಆನಿ ತ ಪವ್ವರ್ತಚ್ಯ ಶಿಖರ ದಶಿಾಂ ಧಾಾಂವಿಲ . ಆಮ್ ಥಕೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸುಲಾಲ ಾ ಾಂವ್. ಮ್ಹ ರ್ತರೊ ಕ್ತಾಂಗೀ ಉಲಯೊಲ ತಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಮ್ಾ ಲ್ಾಂ ನಾ. ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಆನ್ವಾ ಕಾ ಭಾಷೆನ್ ಸ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ ತರೀ ಆಮ್ಕ ಾಂ ರ್ತಾಂಯ್ ಸಮ್ಾ ಲ್ಾಂ ನಾ. ತಸ್ಾ ಾ ಪಾವಿಾ ಾಂ ತೊ ಉಲಯೊಲ ಆಮ್ಯ ಕಾನಾಾಂಕ್ ಆಥ್ವ ಜಾಲ್ಾಂ. ತೊ ಗಾ ೀಕ್ ಭಾಷೆನ್ ಉಲಯ್ಲಲ . ಶುದ್ಧ ಗಾ ೀಕ್ ನಹ ಯ್ ತರೀ ಗಾ ೀಕ್ ಭಾಸ್.

"ಆಮ್" ಲಿಯೊೀ ಆಪಾಲ ಾ ಅಸಪ ಷ್ಟಾ ಅಧಿವ ಟಿಬೆಟ್ ಆನಿ ಅಧಿವ ಗಾ ೀಕ್ ಭಾಸ್ ಭ್ಸುವನ್ ಉಲಯೊಲ .

ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಬುಧವ ಾಂರ್ತಕ ಯ್ ದಾಖಯ್ಲ . ಜಾಪ್ ದಲಿ ನಾ. ರ್ತಕಾ ಸತ್ ಕಳಾಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹ ಣ್. ತೊ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ಕ ಲಟಾಂಕ್ ಪುರೊ.

"ಆಮ್ ಜಿವಿರ್ತಚೆಾಂ ಸಂಕೇತ್ ದಾಂರ್ಯ ಉಜಾಚ್ಯ ಪವ್ವರ್ತಕ್ ಸಧುನ್ ಆಯ್ಲ ಾ ಾಂವ್." ಮ್ಹ ರ್ತರೊ ಆಮ್ಕ ಾಂಚ ಪಳೆಲಾಗೊಲ . "ತರ್ ತುಮ್ಕ ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್?" "ಪೂಣ್ ತುಮ್ ಕೊಣ್ಟಕ್ ಸದಾತ ತ್?" "ತಕಾ,ರಣ್ಯಾ ಕ್"ಲಿಯೊೀನ್ ದಲಿ.

ಜಾಪ್

"ತುಮ್ ಜಾದೂಗ್ವರ್ ಗೀ? ತುಮ್ ಹಾ ಜಾಗ್ವಾ ಕ್ ಪಾವಾಂಕ್ ರ್ಾಂಚೊನ್ ಉಲಾಾ ವತ್?"

"ಓಹ್! ತುಮ್ ರಣ್ಯಾ ಕ್ ಸದಾತ ತ್? ತರ್ ತುಮ್ಾಂಚ ತ ದೊೀಗ್ ಆಮ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲ ದಾದೆಲ ?ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಾಂ ಸತ್ ಮ್ಾಂದು?"

"ನಾಾಂ" ಹಮ್ಚ್ವ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ಅಧಿವ ಕುರ ಗಾ ೀಕ್ ಭಾಸನ್. " ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ಯೇಜಾಯ್ಚ ಆಮ್ ಅಮ್ಚ್ಯ ಘಾಯ್ ದಾಖಯೆಲ

"ಹೊ ಸರ್ಲ್ ಕಚ್ಯವಕ್ ವೇಳ್ ಗೀ?" ಹಾಂವ್ಡಾಂ ರಗ್ವನ್ ವಿಚ್ಯಲ್ವಾಂ.

ಮ್ಹ ಜಿ ಆಮ್ ಪಳೆ" .

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತಾಂ ಕೊೀಣ್ ಸ್ಾಂಗ್?" "ಹಾಂವ್? ಅಗಂತುಕಾನೀ ಹಾಂವ್ ಗೇಟಿಚೊ ರಕಾವ ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ಆಸುಲಿಲ ಸ್ತತ ರೀ ಕಾಲೂನಾಚಿ ಖಾನಿಯ್" ರ್ತಚಿಾಂ ಉರ್ತಾ ಾಂ ಜಾರ್ತಸ್ತ ನಾಾಂಚ ಮ್ತಹಿೀನ್ ಜಾಲ.

ಆಖೇರ್ ಲಿಯೊೀ

ಭಿತರ್ ವ್ಡತಚ ಏಕ್ ನಿಸಾ ಬರ ವ್ಯ್ಾ ವ್ಡಚಿಾಂ ಮ್ಚ್ಟಮ್ ದಸ್ತಲ ಾಂ.ಆಮ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್. ಲಿಯೊೀಕ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಜಾರ್ತಲ್. ಥೊಡ್ಟಾ ಚ ವ್ಡಳಾನ್ ತೊ ಪಡೊಲ ಅನಿ ಆಮ್ಕ ಾಂ ರ್ತಕಾ ಉಕುಲ ಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಾಂ ನಾ. ಕ್ತಾಂ ಕಚೆವಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಅಸ್ತ ನಾಾಂಚ ಮ್ಹ ಕಾ ಚಲ್ಕನ್ ಯೆಾಂರ್ಯ ಪಾಾಂಯ್ಾಂಚೊ ಆರ್ರ್ಜ ಆಯ್ಕ ಲ. ಹಾಂವ್ಡಮ್ ವ್ಯ್ಾ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ಸ್ತತ ರ ಆಮ್ ಥೊಡ್ಟಾ ವ್ಡಳಾದಾಂ ಪಳೆಯ್ಲಿಲ ಚ. ಲಾಹ ನ್ವಶ ದೊಳೆ. ಹಳ್ಳಿ ರ್ಾ ಬಣ್ಟಚಿ ಕಾತ್. ತಚ್ಯ ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ದಗೊಲ ನ್ವಸುನ್ ದೊೀಗ್ ದಾದೆಲ ಉಭೆ ಆಸುಲ್ಲ . ತಣ್ಯಾಂ ಕ್ತಾಂಗೀ ರ್ತಾಂಕಾ ಸ್ಾಂಗೆಲ . ಆನಿ ರ್ತಣ ದೊಗ್ವಯ್ನ ೀ ಲಿಯೊೀಕ್ ಉಕೊಲ್ನ ಮ್ಚ್ಟಮ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಾಂ.

"ತೊ ಹುಶರ್ ನಾ" ರಕಾವ ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ. "ತುಮ್ಕ ಾಂ ರವಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್. ಆರ್ತಾಂ ಯೆಯ್" ಆಮ್ ದೊಗ್ವಯ್ನ ೀ ಲಿಯೊೀಕ್ ಉಕೊಲ್ನ ಚಲಾಲ ಾ ಾಂವ್. ಥೊಡೆಾಂ ಚಲಾತ ನಾ ಮ್ಹ ಕಾ ಗೇಟ್ ದಸ್ತಲ . ಪವ್ವರ್ತಾಂ ಮ್ಧಾಂ,ನಹ ಯ್ ಲಾಗಸ ರ್ ತ ಗೇಟ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಯ್ತ ಗುಡ್ಟಾ ಕ್ ಖೊಾಂಡನ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಬರ ದಸ್ತಲ . ಆಮ್ ವ್ಡಚಿ ರ್ಟ್ ಏಕಾ ತಾಂಪಾರ್ ವ್ಹ ಡ್ ರಾಂದ್ ರಸತ (ಮುಖೊಲ ಅಾಂಕೊ ರ್ಚ) ಆಸುಲಲ ತಸಾಂ ಮ್ಹ ಕಾ ಭ್ಗೆಲ ಾಂ. ಗೇಟಿ ------------------------------------------------------------------------------------

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರೊನಾ ಆಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಗ್ರೂ ತ್ಕ್ ಯ್ ಗಜ್್

2019ವಾಾ ವ್ಸಾ್ಚ್ಯ ಅಕೆಿ ೀಕ್ ಚಿೀನಾಚ್ಯ ವ್ಹಾನ್ ಶೆರಾೆಂತ್ ಕೊರೊನಾ ಉಬಾಾ ಲ್ೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ೆಂ ಮಾತ್ ಕಳಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ತ್ೆಂ ಸಾವ ಭಾಿಕ್ ಜಾವ್ನ ಆಯ್ಲೆ ೆಂ ವಾ ಚಿನಾ್ ರಾೆಂನಿ ಆಪಾೆ ಾ ಪ್ಿ ಯ್ಲೀಗಾಲಯ್ಚ್ೆಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕ್ಟಡ್ೆ ೆಂ ಹಾಾ ಿಶಿೆಂ ಆಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸುರವ ರ್ ಥೊಡೊ ಮುಮು್ರೊ ಉಟ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಗಜಾಲ್ ಥಂಯ್್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ. ಕೊರೊನಾಚೊ ಜಲಾಾ ಘುಟ್ ನಿಗೂಡ್ ಜಾವ್ನ ೆಂಚ್ ಉರಾೆ . ಕೊರೊನಾ ಚಿೀನಾೆಂತ್ ಸಾವ ಭಾಿಕ್ ಜಾವ್ನ ವಾ ಪ್ಿ ಯ್ಲೀಗಾಲಯ್ಚ್ೆಂತ್ ಜಲಾಾ ಲ್ೆಂ ಆನಿ ತ್ೆಂ ತಾಣ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಾೆಂಟ್ೆ ೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ೆಂ ಮಾತ್ ಸತ್. ಸಂಸಾರಾೆಂತ್ೆ ೆಂ ಚಡಾನ್ ಚಡ್ ದೇರ್ಶ ದಳಾಾ ೆಂಕ್ ದಿಸಾನಾತಾೆ ಾ ಹಾಾ ವೈರಸಾ ಥವ್ನ ಥಥ್ರೆ , ಕಷ್ಟ್ ಲ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್

ಕಷ್ಟ್ ನ್ ಆಸಾತ್. ಮುಕ್ಟರ್ ಮುಕ್ಟರ್ ಧೆಂವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಮೆ ಸಂಸಾರ್ ಥೊಡಾಾ ವಾೆಂಟಾ ಕ್ ಸಥ ಬ್‍ಲ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ವಾೆಂಟಾ ನ್ ಸವಾ್ ಸ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಾ ಸಗಾಳ ಾ ದೇಶಾೆಂನಿ ಆಥಿ್ಕತಾ ಧಣ್ಕ್ ಶೆವಾ್ ಲಾಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಗಡ್ ಝಿರಯ್ಲಕ್ ಡಾೆ ಾ . ಚಿೀನಾನ್ ವಾ ಿಶವ ಸಂಸಾಥ ಾ ಚ್ಯ ಭಲಾಯ್ಲ್ ಿಭಾಗಾನ್ ಕೊರೊನಾಿಶಿೆಂ ವೆಳಾರ್ ಜಾಗಯ್ನಲ್ೆ ೆಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಾೆಂತ್ ಎದಳಾ್ ಾ ಕ್ ಜಾಲಾಾ ತ್ ತ್ ಜಿೀವ್ ನಷ್ಟ್ ಆನಿ ಜಾಲಾಾ ತ ಿೀದ್ ವಾಿಳ ಹಾಾ ಪ್ಿ ಮಾಣಾರ್ ಜಾತನಾ. ತಶೆೆಂಚ್ ಘೀರ್ ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ ತಸಲಾಾ ಪ್ರಣಾಮಾೆಂಕ್ ಒಳ್ಗ್‍ ಜಾೆಂಿ್ ಗಜ್್ ಉದತನಾ. ಮ್ನಾಯ ಾ ಕುಳಾಚ್ಯ ಎದಳಾ್ ಾ ಚರತ್ಿ ೆಂತ್ ಕೊರೊನಾ ತಸಲ ಸಾೆಂಕ್ಟಿ ಮಿಕ್ ಪಿಡಾ ಪ್ಯ್ನೆ ನೆಂ.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಜಾರೊೆಂ ವ್ಸಾ್ೆಂ ಆದಿೆಂಯ್ ಆಸಲ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಚ್ೆ ಾ ತ್. ಪಿಡ್ವ್ಿ್ೆಂ ಲ್ಮಕ್ಟಚೆಂ ಜಿಿತ್ ಆನಿ ಶೆಹ ರಾೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲಾೆ ಾ ಚೊ ಿವ್ರ್ ಪ್ನಾಾ ್ ಸೊಲಾೆ ಾ ೆಂತ್ ವಾಚುೆಂಕ್ ಮೆಳಾ್ . ಚರತ್ಿ ೆಂತ್ಯ್ನೀ ಸಾೆಂಕ್ಟಿ ಮಿಕ್ಟೆಂ ಥವ್ನ ಜಾಲೆ ದಸಾವ ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ೆಂಕ್ ಮೆಳಾ್ . ಿಸಾವಾಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯ ಸುವೆ್ರ್ ಥವ್ನ ಅಕೇರ ಪ್ಯ್ಚ್್ೆಂತ್ಯ್ನೀ ಆಸಲ್ ಿಿಧ್ ಪಿಡಾ ಜಾಯ್ಚ್್ ಾ ದೇಶಾೆಂನಿ ಆನಿ ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ ಆಯ್ನಲ್ೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ತ್ದಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾೆಂಕ್ ಏಕ್ ತಫಾವ್ತ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ತ್ದಾಳಾ ನಾಗರೀಕತಾ ಆತಾೆಂಚ್ಯಬರ ವಾಡೊೆಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ . ಮ್ನಿಸ್ ಆತಾೆಂಚ್ಯ ತತಾೆ ಾ ವೇಗಾನ್ ಎಕ್ಟ ದೇಶಾ ಥವ್ನ ಆನೆಾ ೀಕ್ಟ ದೇಶಾಕ್ ವಾ ಎಕ್ಟ ಗಾೆಂವಾೆಂ ಥವ್ನ ಆನೆಾ ೀಕ್ಟ ಗಾೆಂವಾೆಂಕ್ ಪ್ಯ್ಣ ಕರನಾತ್ಲ್ಮೆ . ಆತಾೆಂ ಮ್ನಿಸ್ ಕತಾೆ ಾ ವೇಗಾನ್ ವ್ಚೊನ್ ಪಾವಾ್ ತತಾೆ ಾ ಚ್ ವೇಗಾನ್ ಪಿಡಾಯ್ ವ್ಚೊನ್ ಪಾವಾ್ ಆನಿ ಮ್ನಾಯ ಾ ೆಂ ಥವ್ನ ಮ್ನಾಯ ಾ ಕ್ ಲಾಗಾ್ . ತತಾೆ ಾ ಚ್ ಪ್ಿ ಮಾಣಾನ್ ನಷ್ಟ್ ಸಂಭವಾ್ . ಆದಿೆಂಕ್ ಆನಿ ಆತಾೆಂಕ್ ತತ್ಲೆ ಚ್ ತಫಾವ್ತ್. ಕೊರೊನಾ ಸಂಗ್ ೆಂತ್ಯ್ನೀ ಆಶೆೆಂಚ್ ಜಾಲ್ೆ ೆಂ. ಚಿೀನಾ ಥವ್ನ ಕೊೀಣ್, ಖಂಯ್ಚ್್ ಾ ಗಾೆಂವಾೆಂಕ್ ವ್ಚೊನ್ ಪಾವೆೆ , ತಾಾ ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ

ಪಿಡ್ಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗೆ . ಗಾೆಂವಾ್ ಾ ೆಂನಿ ಹರಾೆಂಕ್ ದಿಲ್ಮ.

ತಾಾ

ಭಾರತಾೆಂತ್ ಸಾಧಣ್್ ೨೦೨೦ ಫೆಬಿ ವ್ರ ದಸಾಿ ಾ ಭಾಗಾೆಂತ್ ಆನಿ ಮಾಚ್ಯ್ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಕೊರೊನಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗೆಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಮೆ . ಮಾಚ್್ 19ವೆರ್ ರಾತೆಂ 8 ವೊರಾರ್ ಟಿಿರ್ ಉಲಯ್ನಲಾೆ ಾ ಪ್ಿ ಧನ್ಮಂತಿ ನರೇೆಂದಿ ಮೀದಿನ್ ಕೊರೊನಾ ಮಾಹಾಮಾರ ಿಷ್ಟಾ ೆಂತ್ ಲ್ಮಕ್ಟಕ್ ಿವ್ರ್ ದಿಲ್ಮ ಆನಿ ಮಾಚ್್ 22 ತಾರಕೆರ್ ಎಕ್ಟ ದಿಸಾಚೆಂ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಾ ್ ಲಾಗಂವಾ್ ಾ ಿಷ್ಟೆಂತ್ ಪಾಚ್ಯರೆ ೆಂ. ಮಾಚ್್ 22 ದಿಸಾ ಲ್ಮೀಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಾವೊೆ ಆನಿ ಸಾೆಂಜೆರ್ ೫ ವೊರಾರ್ ಘರಾ್ ಾ ಬಾಗಾೆ ರ್, ಬಾಲ್ ನಿರ್ ವಾ ವೆರೆಂಡಾರ್ ಯೇವ್ನ ಆವಾಜ್ ದಿೆಂವ್್ ಲಾಗೆ . ತತಾೆ ಾ ಭಿತರ್ ಕೊರೊನಾನ್ ಭಾರತಾೆಂತ್ ವೇಗಾನ್ ಪ್ಿ ವೇರ್ಶ ಘೆವ್ನ ಜಾಲ್ಮೆ . ಪ್ರತ್ ಮಾಚ್್ 24ವೆರ್ ರಾತೆಂ 8 ವೊರಾರ್ ಟಿಿರ್ ಉದಲಾೆ ಾ ಪ್ಿ ಧನ್ಮಂತಿ ನ್ ತಾಾ ಚ್ ಮ್ಧಾ ನೆರ್ ಥವ್ನ ಲ್ಮಕ್ಟನ್ ತಾಾ ಪ್ಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ ನ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ೆ ೆಂ ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ 21 ದಿಸಾೆಂಕ್ ಪಾಚ್ಯರೆ ೆಂ. ಬಹುಷ್ಟ: ಕೇೆಂದ್ಿ ಸಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಸಲ್ೆಂ ಕಿ ಮ್ ಘೆೆಂವ್್ ನಾತ್ಲ್ೆ ೆಂ ತರ್ ಜಣಾ ಸಂಖಾ ೆಂತ್

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಸಾರಾೆಂತ್ಚ್ ದಸಾಿ ಾ ಸಾಥ ನಾರ್ ಆಸಾ್ ಾ ಭಾರತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಗತಫಾಸ್್ ಜಾತ ಕೊಣಾಣ . ಪ್ಯ್ಚ್ೆ ಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ ಪಾಚ್ಯರ್ಲಾೆ ಾ ಪ್ಿ ಧನ್ ಮಂತಿ ನ್ ತಾಾ ಚ್ ಮ್ಧಾ ನೆರ್ ಥವ್ನ ತ್ೆಂ ಜಾರ ಕೆಲ್ೆಂ. ಲ್ಮಕ್ಟನ್ ತಾಾ ಪ್ಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ ನ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ೆ ೆಂ ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ ಪ್ಯ್ಚ್ೆ ಾ ಹಂತಾರ್ ಮುಗಾ್ ಲಾಾ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಹಾಚಿ ಸಾೆಂಕಳ್ ಮುೆಂದರುನ್ೆಂಚ್ ಗೆಲ. ಹಾಾ ವೆಳಿೆಂ ಲ್ಮೀಕ್ ಪ್ಿ ತ್ಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ ದಸಾಿ ಾ ಗಾೆಂವಾೆಂ ಥವ್ನ ಯೇವ್ನ ಪ್ಲಟಗಾಿ ಸಾ ಖತರ್ ವಾವ್ತ್್ಲ್, ದಬ್ಳಳ ಆನಿ ಸಕಯ್ಚ್ೆ ಾ ಮ್ಧಾ ಮ್ ವ್ಗಾ್ಚೊ ಮ್ಸ್್ ಕಷ್ಟ್ ಲ್ಮ. ತುರಂತ್ ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ ಪಾಚ್ಯರಾ್ ಾ ಬದಾೆ ಕ್ ಥೊಡೊ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ದಿಲ್ಮೆ ತರ್ ಬ್ಳರೊ ಆಸ್ಲ್ಮೆ ಆನಿ ಹಾಾ ವ್ಿ್ೆಂ ತ್ದಾಳಾ ಜಾಲಾೆ ಾ ತಸಲ ಿೀದ್ವಾಿಳ ಜಾತನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಭಾರಾೆಂಚಿ ಅಭಿಪಾಿ ಯ್ ಆಸಾ. ಕೊರೊನಾಿಶಿೆಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹತ್ ನಾತ್ಲಾೆ ಾ ನ್ ಪ್ರಗತ್ ಲಾೆಂಬ್‍ಲ ಆವೆ್ ಕ್ ವೊಡನ್ ವೆತ್ಲ ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ ತಸಲ್ಮ ಜೊೀಪ್‍ಚ ಕೊರೊನಾಚ್ಯ ಸುವೆ್ರ್ ಸಕ್ಟ್ರಾ ವಾ ಲ್ಮಕ್ಟ ಥಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಮೆ . ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ಿಶಿೆಂ ಸಗಾಳ ಾ ೆಂಕ್ಯ್ನೀ ತ್ಲ ಪ್ಯ್ಲೆ ಅನ್ಭೊ ಗ್‍.

ಪ್ಯ್ಲೆ ೆಂ ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಚ್ ತ್ೆಂ ಪಾಟಿೆಂ ಕ್ಟಡೆಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹ ಣ್ೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಲ್ಮಕ್ಟನ್ ಚಿೆಂತ್ಲ್ೆ ೆಂ. ತಾಾ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಆಪಾಪ್ೆ ೆಂ ಪ್ಯ್ಣ , ಕ್ಟಜಾರಾೆಂ ಆನಿ ಹರ್ ಕ್ಟಯ್ನ್ೆಂ ಪ್ಯ್ಲೆ ೆಂಚ್ಯಬರಚ್ ಚಲವೆಾ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಳ ಭವ್್ಸೊ ಲ್ಮೀಕ್ ದವ್ರನ ್ ಆಸ್ಲ್ಮೆ . ತಶೆೆಂ ಜಾೆಂವ್್ ಕೊರೊನಾ ಕತ್ೆಂ ವೇಳ್ ನಿಘಂಟ್ ಕನ್್ ಆಯ್ನಲೆ ಪಿಡಾವೇ? ತ್ೆಂ ಆಪಿೆ ಬಹಾದರ ದಾಕವ್ನ ೆಂಚ್ ಫುಡ್ೆಂ ಗೆಲಾೆಂ ಅನಿ ಆಜೂನ್ ವ್ಚೊನ್ ಆಸಾ. ಪಿಡ್ಚಿ ಸಾೆಂಕಳ್ ತುಟ್ ಪ್ಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ತ್ೆಂ ಮುಕ್ಟರುನ್ ವ್ಚೊೆಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಳಿಳ ಗಜಾಲ್ ಗ್ಳಮಾನಾೆಂತ್ ದವ್ಚಿ್ ಅಧಿಕ್ ಗಜ್್. 2020 ಅಕೇರ ಪ್ಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ವೊಕ್ಟತ್ (ವಾಾ ಕಸ ನ್)ಯ್ನೀ ನಾತ್ಲ್ೆ ೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾೆಂ ವೊಕ್ಟತ್ ಆಯ್ಚ್ೆ ೆಂ. ತರೀ ಭಾರತಾ ತಸಲಾಾ ದೇಶಾೆಂತ್ ಸಗಾಳ ಾ ಲ್ಮಕ್ಟಕ್ ವಾಾ ಕಸ ನ್ ಪಾವೊೆಂಕ್ ತತ್ೆ ೆಂ ಸುಲಭ್ ನಹ ಯ್. ಹಾಾ ವಾವಾಿ ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾ್ ಲ್ಮ ತ್ೆಂ ಖ್ರೆಂ. ಕನಿಷ್ಟ್ ತ್ದಳ್ ಪ್ಯ್ಚ್್ೆಂತ್ ಕೊರೊನಾ ಯೇನಾಶೆೆಂ ಆಡಾೆಂಿ್ ೆಂ ಗಜ್್. ಪೂಣ್ ಲ್ಮಕ್ಟಕ್ ಸಾೆಂಗೆ್ ೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಸಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮಾಧಾ ಮಾೆಂನಿ, ಭಲಾಯ್ಲ್ ಶೆತಾಚ್ಯೆಂನಿ ಕತ್ೆ ೆಂ ಸಾೆಂಗಾೆ ಾ ರೀ ಲ್ಮೀಕ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಚ್್ ನಾ. 2020 ಜನವ್ರ ಫೆಬಿ ವ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಲಾೆ ಾ ಬರಚ್ ವ್ತ್ನ್ ದಾಕವ್ನ ಆಸಾ. ಮಾಸ್್ ತ್ಲೆಂಡಾರ್ ನಾ. ತ್ೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಮುಲಾಾ ೆಂತ್ ಪ್ಡಾೆ ೆಂ. ತ್ದಾಳಾ ತ್ದಾಳಾ ಹಾತ್ ಧುೆಂವೊ್ ವಾ ಸಾಾ ನಿಟೈಸ್ ಕಚೊ್ ಉಡಾಸ್ಚ್ ನಾ. ಎಕ್ಟಮೆಕ್ಟ ಮ್ಧೆಂ ನಿದಿ್ಷ್ಟ್ ಅೆಂತರ್ ಪಾಳ್್ ೆಂ ಸವಾಲ್ಚ್ ನಾ. ಕ್ಟಜಾರಾೆಂ ಸೊಭಾಣಾೆಂ, ಧಮಿ್ಕ್ ಕ್ಟಯ್ನ್ೆಂ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂದಭಾ್ೆಂನಿ ಲ್ಮೀಕ್ ಆದಾೆ ಾ ಬರಚ್ ಜಮ ಜಾತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಟಯ್ಕಿ ಮಾೆಂಿಶಿೆಂ ಸಾೆಂಗೆ್ ೆಂಚ್ ನಾಕ್ಟ. ಸಗಾಳ ಾ ನಿತಾೆ ಾ ೆಂನಿ ಸಾೆಂಗೆ್ ೆಂ ಆನಿ ಪಾಚ್ಯರ್ ೆಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಕಚ್ೆಂ ದಸ್ಿ ೆಂಚ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ, ಧಮಿ್ಕ್ ವಾ ಸಾದ ಲ್ಮೀಕ್ ಜಾೆಂವ್ - ಸಗಾಳ ಾ ೆಂಕ್ಯ್ನೀ ತಾೆಂಚೊ ವಾವ್ಿ , ಕ್ಟಯ್ಕಿ ಮಾೆಂ ಆನಿ ಆದಿೆಂ ಕತ್ೆಂ ಚಲ್ ಲ್ೆಂ ತ್ೆಂ ತಶೆೆಂಚ್ ಚಲ್ಮೆಂಕ್ ಜಾಯ್. ಭಾಗ್‍ ಘೆತ್ಲಾಾ ೆಂಚ್ಯ ಸಂಖಾ ಚರ್ ನಿಬ್ೆಂಧ್ ಗಾಲಾ ವ್ಹ ಯ್, ಪೂಣ್ ತ್ೆಂ ಪಾಳ್್ ಲ್ ಮಾತ್ ಭೀವ್ ಉಣ. ಶೆರಾೆಂತಾೆ ಾ ಬಸಾಸ ೆಂನಿ ಲ್ಮೀಕ್ ಎಕ್ಟಮೆಕ್ಟ ಚಿಡೊ್ ನ್ ಮ್ಹ ಳಾಳ ಬರ ವೆತಾ ತ್ೆಂ ಪ್ಳ್ತ್ಲಾಾ ೆಂಕ್ ಭಿರಾೆಂತ್ ದಿಸಾ್ . ಮಾಸ್್ ಗಾಲ್್ ೆಂ, ಲ್ಮಕ್ಟ ಸಂಖಾ ಚೊ

ನಿಬ್ೆಂಧ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅೆಂತರ್ ಪಾಳ್್ ೆಂ – ಸಕ್ಟ್ರ್ ಆಶೆೆಂ ನಿಯಮಾೆಂ ದಿತಾ ವ್ಹ ಯ್. ನಾೆಂವಾೆಂ ತ್ಕದ್ ಕಿ ಮಾೆಂ ಹಾತೆಂ ಘೆತಾ. ಹಾಾ ನಮೂನಾಾ ರ್ ತರ್, ಕೊರೊನಾ ನಿನಾ್ಮ್ ಜಾತಲ್ೆಂ ತರೀ ಕಶೆೆಂ? ಪ್ರಗತ್ ಆಶಿ ಆಸಾ್ ನಾ, ಜಾಯ್ಚ್್ ಾ ದೇಶಾೆಂನಿ ಆನಿ ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ಯ್ಚ್ೆ ಾ ಪಾಿ್ ೆಂ ಯೇವ್ನ ಪ್ರತ್ ಎಕ್ಟ ವ್ಸಾ್ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿೆಂ ಪ್ತ್ಲ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಕ್ಟ ಸಂಪೂಣ್್ ನಿನಾ್ಮ್ ಜಾೆಂವ್್ ಲ್ಮೀಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹ ಳಾಳ ಾ ಬರ ದಿಸಾ್ . ಮ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ ರ, ಕೇರಳ್ ತಸಲಾಾ ರಾಜಾಾ ೆಂನಿ ಪ್ರತ್ ಕೊರೊನಾಚ ಧೊಶಿ ಚಡಾೆ ಾ ತ್. ಥೊಡ್ಕಡ್ ಪ್ರತ್ ಲ್ಮಕಡೌನ್ ಪಾಚ್ಯರನ ್ೆಂಯ್ನೀ ಜಾಲಾೆಂ. ಕನಾ್ಟಕ್ಟೆಂತ್ಯ್ನೀ ಭಾಯ್ಚ್ೆ ಾ ದೇಶಾೆಂ ಆನಿ ಭಾಯ್ಚ್ೆ ಾ ರಾಜಾಾ ೆಂ ಥವ್ನ ಲ್ಮೀಕ್ ಯ್ಲೆಂವಾ್ ಾ ಬೆೆಂಗ್ಳಳ ರ್, ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಆನಿ ಹರ್ ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ ಪ್ಿ ತ್ಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ ಗಡಿೆಂಕ್ ಲಾಗನ್ ಆಸಾ್ ಾ ಜಿಲಾೆ ಾ ೆಂನಿ ಪ್ರತ್ ಕೊರೊನಾ ಆದಾಳಿ್ ಸವ್್ ಸಾಧಾ ತಾ ಆಸಾ. ಹೆಂ ನಿಯಂತಿ ಣ್ ಕರನಾ ತರ್ ಪ್ರಗತ್ ಪ್ರತ್ ಹಾತಾ ಬಾಯ್ಿ ಜಾಯ್್ . ನವಾಾ ರುಪಾರ್ ಕೊರೊನಾ ಉಬಾಾ ಲಾೆ ಾ ಿಶಿೆಂ ಹಣತ್ಣ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥವ್ನ ಖ್ಬ್ಳಿ ಯ್ಲತ್ಚ್ ಆಸಾತ್. ಪಿಡಾ ಆಯ್ನಲಾೆ ಾ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಗೂಣ್ ಕಚ್ಯ್ಕೀ ತ ಯೇನಾತಾೆ ಾ ಬರ ಕಿ ಮಾೆಂ ಹಾತೆಂ ಘೆೆಂವೆ್ ೆಂಚ್ ವಾಜಿಿ . ಎಕ್ಟವೆಳಾ ನವಾಾ ನ್ ಕೊರೊನಾ ಯೇತ್ ತರ್ ಆದಾೆ ಾ ಪಾಿ್ ೆಂಚ್ಯಕೀ ಚಡ್ ಗಂಭಿೀರ್ ಪ್ರಗತ್ ಜಾಯ್್ . ತಸಲೆಂ ಅನಾಹುತಾೆಂ ಚುಕಂವ್್ ಸಕ್ಟ್ರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡಿ್ , ಧಮಿ್ಕ್ ವೆವ್ಸಾಥ ಆನಿ ಲ್ಮಕ್ಟನ್ ಜಾಗ್ಳಿ ತಾ್ ಯ್ ಘೆೆಂಿ್ ಭೀವ್ ಗಜ್್ ಆಸಾ.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ಗುಜಿರಿ ವ್ಾಾರ್ ಧಾ ವ್ರಾಂಚೆಾಂ ಚ್ಯಯೆಚೆಾಂ ಕಪ್ ಕಾಣ್ಯೆ ರ್ತನಾ ಯೆಾಂವಯ "ಗುಜಿರ ರ್ಾ ರ್" ಕಚೊವ ಆರ್ಜ ವ್ಡಗಗ ಾಂ ಘಚ್ಯಾ ವ ದಾರರ್ ಯೇವ್ನ ಪಾರ್ಲ . ಆರ್ಜ ಟೊಮ್ಚೆಾಂ "ಶರ್ಸನ" ಯೊೀಗ ಜಾಾಂವ್ಕ ನಾತ್ ಲ್ಲ ವ್ವಿವಾಂ ಗುಜಿರಚ್ಯಾ ಕ್ ಟೊಮ್ನ್ ಪಾಟ್ ಧನ್ವ ಸ್ವ ಗತ್ ಕೆಲ.

ಗುಜಿರಚೊ ಆಯ್ಲ ... ರ್ತಚೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಗ್ವಡಯೆಚೆರ್. ಹಳೂ ಗ್ವಡಯೆಕ್ ಪಳೇತ್ತ ಮ್ಹ ಜೆಲಾಗಾಂ ವಿಚ್ಯರ "ಹಿ ಗ್ವಡ ದರ್ತಯ್ಗ ೀ?" "ದರ್ತಾಂ... ಕ್ತಲ ಮ್ಚ್ಳಿತ ತ್?" "ಗುಜಿರಕ್ ನ್ವಾಂ ಧನಿಯ್..." ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ ಮ್ಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್ ಲಲ ಸಂರ್ತಪ್

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯೊಲ ಚ. ಹಾಂವ್ಡಾಂ ರ್ತಳ ಕಾಡ್ನ ವಿಚ್ಯಲ್ವಾಂ, "ಕ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾಂಯ್?" ತೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಾಂಪ್ಲಲ . "ಖಂಚೆಾಂ ಮಡೆಲ್ ಧನಾಾ ?" ತೊ ಹಳೂ ಕೂಲ್ ಜಾಲ.

"ಹೊೀ.. ತಾಂಚ... ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಧಮ್ವನ್, ಸ್ಾ ನಿಟೈಸರ್ ಘಾಲ್ನ ಧುವ್ನ ಗ್ವಡಯೆಕ್ ಆರ್ತಾಂ "ಕೊರೊಶನ್" ಆಯ್ಲ ಾಂ." "ಕ್ತಲ ಮೈಲೇರ್ಜ ಆಸ್?" "ಲಿೀಟರಕ್ ಗೀ ಯ್ ಕಾವ ಟವರಕ್?" ಗ್ವಡಯೆಕ್ ಸ್ಯ್ಾ "

"ಹೇಯ್... ಓ ಗುಜಿರ, ಹಿ ಗ್ವಡ ಮೀದಚ್ಯಾ ಸಕಾವರ ತತಲ ನವಿ. ಮೀದ ಫಾ ದಾನಿ ಜಾಲಾಲ ಾ ಖಾತರ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಆಧಾಾ ವ ಆಾಂಗ್ವಲ ಾ ನ್ ಮಗ್ವನ್ ದಲಿಲ . ಓನಿಲ ಸವ್ಡನ್ ಇಯಸ್ವ..." "ಹೊೀ... ತರ್ ತುಾಂವ್ಡಾಂ ಗ್ವಡ ಧುಾಂವ್ಕ ನಾಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸ್ತ !" "ಕ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾಂಯ್? ಜಿೀಬ್ಸ ಸ್ಾಂಬಾಳ್ನ ಉಲಯ್... ಟೊಮ್,... ರ್ತಾ ದೀಸ್ ಪನ್ವವ ನೀಟ್ ಕಾಡ್ನ , ನವ್ಡ ನೀಟ್ ಆಯ್ಲಾಲ ಾ ದಸ್ ನ್ವಾಂ ಆಮ್ಾಂ ಗ್ವಡ ಘಸುಾ ನ್ ಘಸುಾ ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲಿಲ ...!" "ಹೊೀ.... ವ್ಹ ಯ್ಗ ೀ..?" "ಅಳೆಯ್... ಪ್ಲರಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಸ್ವ ಕೊರೊನಾ ಆಯ್ಲಾಲ ಾ ವ್ಡಳಾರ್, ಸದಾಾಂಯ್ ಹತ್ ಧುಾಂರ್ಯ ಾ ನಿಬಾನ್, "ಡೆಟೊಾ ಲ್" ಘಾಲ್ನ ಗ್ವಡ ಧುಲಿಲ ..." "ಮ್ಗರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡೆಟೊಾ ಲ್ ಮುಗ್ವಿ ಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ "ಸ್ಾ ನಿಟೈಸರ್" ಘಾಲ್ನ ಧುಲ್ಲ ಾಂ ... " ಟೊಮ್ ಎಕೇಕ್ ಚ ಉಗ್ವೆ ಸ್ ಕರಲಾಗೊಲ .

" ಟೊಪ್ ಎನ್ ಟೊಪ್ ಘಾಲಿನಾರ್ತಲ ಾ ರ್ ಸ್ತವ ೀಟ್ ಆಟಾ ಮ್ಚ್ಳಾತ . ಟೊಪ್ ಎನ್ ಟೊಪ್ ಘಾಲಾಾ ರ್ ಸುಪರ್ ಟೆವ ಾಂಟಿ..." "ಕ್ತಲ ಾಂ ಕ್ಲೀಮ್ೀಟರ್ ಧಾಾಂರ್ಲ ಾಂ?" "ಮ್ೀಟರ್ ಆಸನ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ವಿೀಸ್ ಹಜಾರ್... ಮ್ೀಟರ್ ನಾಸ್ತ ಾಂ ಹಾಂವ್ ನಕೊ". ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಮಬೈಲ್ ರಾಂಗ್ ಜಾಲ್ಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಾಂ. ಗುಜಿರಚೊ ಮ್ೀಟರ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತ ಆಸ್ ಲಲ . ಹಾಂವ್ ಮಬೈಲಾಸಂಗಾಂ ಭಾಯ್ಾ ಯೆರ್ತನಾ ಗುಜಿರಚೊ ಟೊಮ್ಲಾಗಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟತ "ಚಡ್ ರನ್ ಜಾರ್ನ .." ಮ್ಕಾ ಕ್ಾ ಕೆಟ್ ಪಿಶೆಾಂ. ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ " ರನ್ ಜಾಲಾಾ ತ್... ಧಾರಳ್ ಜಾಲಾಾ ತ್... ತ ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಟಚೊ ಜೊೀ ರಟ್ ನಾಹ ಾಂಯೇ... ರ್ತಚ್ಯಾ ಶೆಾಂಬೊರರ್ಾ ಟೆಸ್ಾ ಮ್ಾ ಚ್ಯಾಂತ್ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಡ್ಬಲ್ ಸಾಂಚುರ ಮ್ಲಾಾ ವ... ಬರೆ ರನ್ ನ್ವಾಂ" "ಅಳೆಯ್... ತಾಂ ನಹ ಯ್..ಯ್.. ತೊ ಗ್ವಡಯೆವಿಶಿಾಂ ಉಲಯ್ತ " "ಹೊೀ.. ತಶೆಾಂಗೀ?!" ತರ್ತಲ ಗ ಾ ರ್ ಅಧವಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ ಭಾಯ್ಾ ಆಯೆಲ ಾಂ. ಗುಜಿರಚೊ ತಕಾ ಮ್ಚ್ಚೊವ ಾಂಕ್ ಲಾಗೊಲ . "ಆರ್ತಾಂ ರ್ಹನಾಾಂ ಫಕತ್ತ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಂದಾಾ ವ್ಸ್ವಾಂ... ಮ್ಗರ್ ಗುಜಿರಕ್ ದೀಜೆ. ಪಾಾ ಯೆವ ಟ್ ಗ್ವಡಯ್ಾಂಕ್ ಪಾಾಂಚ ವ್ಸ್ವಾಂಚಿ ರಯ್ಯ್ತ ಆಸ್. ನವಿ ಕಾಣ್ಯೆ ರ್ತನಾ ಡಸೌಕ ಾಂಟ್ ಮ್ಚ್ಳಾತ ... ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಯ ಗ್ವಡ ಗುಜಿರಕ್ ದರ್ತತ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಮಲಾರ್ಾ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್...!" ಹಾಂವ್ ಶಿೀದಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಾಂ. ಆಧವಾಂ ಆಾಂಗೆಲ ಾಂ ಆರ್ತಾಂ ರಜಕಾರಣ ಪರಾಂ ಸರ್ಲಾಾಂ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಗಲ . "ಕೊಣ್ಟಚ್ಯಾ ಮ್ತಕ್ ಆಯೆಲ ಾಂ ಹಬಾ ಹೆಾಂ?" ತ ವಿಚ್ಯರ. "ತಾಂ ನಿಮ್ವಲಲ ಕಾಕ ಕ್.... ಬಜೆಟ್ ಮಂಡ್ನ್ ಕರ್ತವನಾ" "ಭಾರೀ ಬರೆಾಂ ಆಸ್... ಆದೆಲ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಸೀಲಾರ್ ಗ್ವಡ, ಮ್ಗರ್ ಇಲ್ಕ್ಾ ರಕ್ ಗ್ವಡ, ಪರಸರ್ ರಕೊಾಂಕ್ ನ್ವಾಂ?" "ವ್ಹ ಯ್" ಗುಜಿರ ತಯ್ರ್ ಜಾಲಚಯ ಗುಜಿರ ಗ್ವಡ ವ್ಹ ರಾಂಕ್, ಪನಾಾ ವ ಗ್ವಡಯೆಾಂತ್ ಕಾಬವನ್ ಮನೀಕೆಸ ೈಡ್ ಭಾಯ್ಾ ಪಡೊನ್ ಓಜೊೀನ್ ಪದರಕ್ ಬುರಕ್ ಪಡ್ಟತ ತ್... ಜಶೆಾಂ ಸ್ಾ ನಿಟೈಸರ್ ಘಾಲ್ನ ಕಾರಕ್ ಕೊರೊಶನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಪರಾಂ.." ಗುಜಿರಚೊ ಸ್ಾಂಗೊನ್ ವ್ಡರ್ತಲ. ತದಾಳಾ ಟೊಮ್ ಬೊಬಾಟೊಲ "ಸರೊ ಪಿಯೆವ್ನ ಅಾಂಕಾಾ ಚೆಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್

ಕಾಳಿರ್ಜ ಅಣಕ ಟಿಕ್ ಬುರಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ ಪರಾಂ" "ಗೆಾ ೀಟ್ ನಮೀ" " ತುಾಂ ನಮೀ ಮ್ಹ ಣನ್ ಮುಕಾಕ ಲ್ ಉಡ್ಯ್ನ ಾಂಯ್ ಮೂ?" ತ ದುಬಾವಿಲ . "ನಾ ಹಬಾ...ತಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ದೊಗ್ವಾಂಯ್ಕ ೀ ನಮೀ ಚ..." "ತಾಂ ಕಶೆಾಂ?" ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಕಾಣ್ಯೆ ಲಾಾ ರ್ "ನಮ್ಗೆ ಮೀಸ ಇಲಲ " ತುಮ್ಾಂ ವಿಕಾಲ ಾ ರ್ ನಿಮ್ಗೆ "ನವ್ನವಿೀನ ಮೀಟರ".. ದೊಗ್ವಾಂಯ್ಕ ೀ ನಮೀ ನಮೀ... ಪಿ. ಹೆಚ. ಡ. ಟೊಮ್ ಗುಳ್ು ಕನ್ವ ಹಸಲ . ಗುಜಿರಚೊ ಮ್ಹ ಜಾ ಗ್ವಡಯೆ ಭಂರ್ರಾಂ ಘಾಂವನ್ ಚ ಆಸಲ . ಅಧಾಾ ವ ಆಾಂಗ್ವಲ ಾ ಕ್ ಆರ್ತಾಂ ರಗ್ ಆಯೊಲ . ಗುಜಿರಚ್ಯಕ್ ತಣ್ಯಾಂ ಧಾಾಂರ್ೆ ಯೊಲ ಚ. ಕಾರಣ್ ಸ್ತಾಂಪಲ್..."ಮೀದ ನವ ಫಾ ದಾನಿ ಜಾಲಾಲ ಾ ಉಗ್ವೆ ಸ್ಚಿ ಕಾಣಕ್ ತಚಿ...." ಗುಜಿರಚೊ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯೊಲ ಚ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಲವಾಂ "ಗ್ವಡ" ಧುಾಂವ್ಕ ... ------------------------------------------

"ಮಂದರ್ ಮಗ್ವಚೆಾಂ... ಕೊಸ್ು ರ್ತಗೀ?!" (ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅಂಕಾಾ ಮುಕಾರ್ಸುನ್...)

ಆದಂ ಆನಿ ಆತಂ....

ಥಾವ್ನ್

ಆದಾಲ ಾ ಅಾಂಕಾಾ ಾಂತ್ ಆಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಕುಟಮ್ ಏಕ್ ಮಂದರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಪ್ ಆಟಯೆಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಘರ್, ಮಂದರ್ ಆರ್ಜ ಯ್ೀ ಮಗ್ವಚೆಾಂಚ. ಆದಾಂ ಎಕವ ಟಿತ್ ಕುಟಾ ಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ಜಿಯೆರ್ತಲಿಾಂ. ಅಜೊ, ಆಜಿ ಆನಿ ರ್ತಾಂಚಿಾಂ ಭುಗವಾಂ,

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾರ್ತಾ ಾಂ, ಪ್ಲಣ್ತತ ರಾಂ ಸಕಾಾ ಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ಎಕಾಚ ಪಾಕಾಾ ಪಂದಾ ಜಿಯೆರ್ತಲಿಾಂ. ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ಕಾಮ್ ಕರ್ತವಲಿಾಂ. ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾ ರ್ ಗೇಣಕ್ ಘೊಳಿಯ ಾಂ ಆಮ್ಯ ಾಂ ಕುಟಾ ಾಂ ಜಾರ್ನ ಸ್ ಲಿಲ ಾಂ. ಘಚಿವಾಂ ಸಕಾಾ ಾಂ ಕಾಮ್ ರ್ಾಂಟನ್ ಘೆರ್ತಲಿಾಂ. ಎಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ಘರಾಂತ್ ಜೆರ್ಣ್, ನಿಸತ ಾಂ ತಯ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಲಾತ ರ್ ದಾದೆಲ ಜೊೀತ್ ಆಾಂಬುೆ ಾಂಕ್, ಗ್ವದೆ ಮೇರ್ ಕಾಡಾಂಕ್, ಮೇರ್ ಪುಸುಾಂಕ್, ಗ್ವದಾಾ ಕ್ ಈಟ್, ಉದಾಕ್, ರೆಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಚರವ್, ಯ್ ಚರಂವ್ಕ , ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಾಹ ನ್ ವ್ಹ ಡ್ ಕಾಮ್ಾಂ ಕರ್ತವನಾ, ಬಾಯ್ಲ ಮ್ಹ ನಾಶ ಾ ಾಂ ಜೆರ್ಾ ಾಂ ಸಂಗಾಂ ರೆಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಕುಳಿತ್ ಶಿಜವ್ನ , ಕಾಾಂಡನ್, ಭಾತ್ ಉಕಡ್ನ , ಸುಕವ್ನ , ರ್ತಾಂದುಳ್ ಕರಾಂಕ್ ಹತ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ್ತ ಲಿಾಂ. ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಸ್ಾಂಬಾಳೆಯ ಾಂ ಆನಿ ವ್ಸುತ ರ್ ನಿತಳ್ ಕಚೆವಾಂ ಕಾಮ್, ಘರ್ ನಿತಳಾಯೆಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ರ್ತಾಂಚೆವ್ವಿವಾಂ ಜಾರ್ತಲ್ಾಂ. ಆಶೆಾಂ ಎಕವ ಟಿತ್ ಕುಟಾ ಾಂತ್ ಮ್ಯ್ಮೀಗ್ ಆಸ್ತ ಲ. ಮ್ಲೆ ಡೊ ಮುಕೇಲಪ ಣ್ ಘೆರ್ತಲ. ನರ್ಾ ಭುಾಂಯ್ ಮ್ಸೂದೆ ಉಪಾಾ ಾಂತ್

ಜಾಗೊ ಘೊಳೆತ ಲಾಾ ಚೆ ನಾಾಂರ್ರ್ ಜಾತಚ ಕುಟಾ ಾಂತ್ ಯೇರ್ ಆಯ್ಲ . ಗೇಣ್ ದೀಾಂವ್ಕ ನಾ ಮ್ಹ ಣನ್ ಗ್ವದೆ ಸ್ಗವ ಳಿ ಉಣ ಜಾಲಿ. ಘರ್ ಜಾಗೆ ರ್ಾಂಟೆ ಜಾಲ್. ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಘರಾಂ ಭಾಾಂದುನ್ ವಿಾಂಗಡ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ಕ ಶಿಕ್ಲ ಾಂ. ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಘೊಳಾಂಕ್ ಧಾಡೆಲ ಾಂ. ಹಾಂಗ್ವ ಘರ್ ಯ್ೀ ರತಾಂಚ ಉಲ್ವಾಂ ಆನಿ ಗ್ವದೆ ಪಣಗ ಲ್ ಪಡೆಲ . ಘೊಳೆಯ ಮ್ನಿಸ್ ಆಳಿಶ ಜಾಲ. ಭಾತ್ ವ್ಚೊನ್ ಮ್ಡ್ ಮ್ಡ, ಕೊಕೊಕ , ಕೆಾಂಳೆಾ ಉದೆಲ್. ಭುಾಂಯೆಯ ರ್ ಸ್ಗವ ಳಿ ನಾಸ್ತ ಾಂ ಉದಾಕ ಕ್ ತರ್ತವ ರ್ ಜಾಲ. ಕಾರಣ್, ಕಾಟ್ ಭಾಾಂದೆಲ ನಾಾಂತ್, ಬಾಾಂಯ್ತ ಆಸಯ ಉಬರ್ ಕಾಡೊಲ ನಾ, ಹೆರ್ ತೊೀಟಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಭಾಾಂಧುಾಂಕ್ ನಾ... ಆಶೆಾಂ ಪಿಯೆಾಂವಿಕ ೀ ಉದಾಕ್ ನಾ. ಮಗ್ವಚೆಾಂ ಮಂದರ್ ಫಕತ್ತ ಫಾರ್ತಾ ಾಂಚೆಾಂ ಕಟೊಾ ೀಣ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಮ್ನಿಸ್ ನಿರ್ತಾ ಣ್... ಮಂದರ್ ಕೊಸ್ಳ ಂಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ಕಾರಣಂ:

ಲ್ಹಾ ನ್-

ಮ್ಹ ನಾಶ ಾ ಚಿ ಜಿಯೆಾಂವಿಯ ಕಾಲ್ತ್ ಬದಾಲ ಲಿ. ಎಕಾಲ ಾ ಪಾಾ ಸ್ ಎಕೊಲ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ ವ್ಚೊನ್ ಭಿಕಾಕ ಲ್ಲ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಮ್ಚ್ಳಾತ . ಶಿಕಾಪ್ ಜೊೀಡ್ನ ಊಾಂಚ್ಯಲ ಾ ಕಾಮ್ರ್ ಆಸಾಂಕ್ ಆರ್ತಾಂಚೆಾಂ ಆಶೆರ್ತತ್. ಪುಣ್ ಸಲಿೀಸ್ ನಾ. ಗ್ವದಾಾ ಾಂತ್ ಯ್ ಸವ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ನಾ. ವಿದೇಶಚಿ ಗರಾಂತ್ ಸುಟೊಾಂಕ್ ನಾ. ಘರ್ ಕಾಮ್ಕ್ ಪಾಸತ್, ಭಾಾಂದಾಪ ಕಾಮ್ಕ್, ಆರ್ತಾಂ ಉತತ ರ್ ಭಾರರ್ತಾಂರ್ತಲ ಾ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭ್ಯ್ಾ ಾಂಕ್ ಹೊಾಂದೊವ ನ್ ರಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ಬರ ಜಾಲಾಾಂ. ಲಾಹ ನ್ ಲಾಹ ನ್ ಹೊೀಟೆಲಾಾಂ, ಫಾಸ್ಾ ಫುಡ್, ಜ್ಯಾ ಸ್ , ಕಾಾ ಾಂಟಿೀನ್ ಪೂರ ಭ್ಯ್ಾ ಲಾಗಾಂಚ ಆಸ್ತಯ ಾಂ ಆರ್ತಾಂ. ಬೆಕಾರ ಆನಿ ದೌಲತ್ ದಾಕವ್ನ ಮಂದರ್ ಮಗ್ವಚೆಾಂ ಸ್ಸ್ಪ ರ್ತ... "ಮಂದರ್ ಮೊಗಾಚಂ"ತ್ ಯೀ " ಕೊಂಪೀಟಿಶನ್": ಪಯ್ಶ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಮ್ಹ ನಾಶ ಪಣ್ಟಕ್ ನಾಗೆೆ ಾಂ ಕೆಲಾಾಂ. ರ್ತಚ್ಯಕ್ೀ ಅಪುಣ್ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ ಕೊಾಂಪಿಟಿೀಶನ್. ರ್ತಚೆಾಂ ಟೈಲಾಸ ಚೆಾಂ ತರ್ ಹಚೆಾಂ ಮ್ಬವಲ್, ರ್ತಚಿ ಏಕ್ ಮ್ಳ್ಯ್ ತರ್ ಹಚಿ ತೀನ್, ಆಶೆಾಂಚ ಎಕಾಲ ಾ ವ್ನಿವಾಂ ಎಕೊಲ ಊಾಂಚ, ಗೆಾ ೀಸ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ ವ್ಡರ್ತ. ಘರಾಂನಿ ರ್ತಚ್ಯಕ್ೀ ಪಾಡ್ ಪರಸ್ತಾ ತ ದುಸ್ತಾ ಚ ಆಸ್ತ . ಪಾಾ ಯೇಸ್ತ ಆವ್ಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ಾ ಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ತ ತ್.. ಭುಗವಾಂ ಹೊಸಾ ಲಾಾಂತ್... ಘರಕ್ ಬೀಗ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಟಾ ಘರಾಂನಿಾಂ ಮ್ನಾಶ ಾ ಾಂಕ್ ರವಾಂಕ್ ನಾ, ರರ್ಲ ಾ ರೀ ಜೇಾಂವ್ಕ ನಾ, ಪುಣ್ ಡ್ಟಬರ್ ಮ್ನಾಕ್ ಮ್ತ್ಾ ಕ್ಲ ಕ್ಲ ಹಡ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ ಾಂ ಮ್ಸ್. ಮಗ್ವಚ್ಯಾ ಮಂದರಚೆಾಂ ವ್ಹ ಡ್ ಪಣ್ ಹೆಾಂ! ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂದರಂತ್ ಭಿತರ್ ಚ್ ಲಡಾಯ್:

ಕ್ಕ್ವರ, ಪಿಪಿವರ, ತೊಾಂಡ್ಟಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾಂ ಝಾಂಕುಳಾತ , ಮ್ಾಂಯ್ಯ ಾ ಾಂ ಆಾಂಗ್ವರ್ ವ್ಸುತ ರ್ ರರ್ನಾ... ಬರ ಭ್ಲಾಯ್ಕ ಆಸ್ತ ನಾ ಇತಲ ಾಂಚ. ಭ್ಲಾಯ್ಕ ೀ ಕಾಾಂಯ್ ಭಿಗಡಲ ತರ್ ಸುನ್ ಕುಳಾರ... ಘರಾಂತ್ ಘೊವ್ ಸದಾಾಂ ಮನ. ಕ್ತಲ ಾಂಯ್ ದೀ ತಕಾ ಪಾರ್ನಾ, ಜೊಡ್ ಲ್ಲ ಾಂ ಉರನಾ. ಪಾಾ ಯ್ ಜಾತಚ ವಿಚ್ಯಚಿವ ಗತ್ ನಾ. ಲಡ್ಟಯ್ ಪಯ್ಶ ಾ ಾಂಚಿ, ಭಾಾಂಗ್ವರಚಿ, ಜಾಗ್ವಾ ಚಿ, ಆನಿ ಘಚ್ಯಾ ವ ಹೆರ್ ಮ್ನಾಶ ಾ ಾಂಚಿ. ಹಯ್ ದೆರ್... ಮಂದರ್ ಯೆಮಕ ಾಂಡ್ ಜಾವ್ನ ಝಳಾತ .... ಮಂದರ್ ಸ್ಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಯ ಂ: ಆರ್ಜ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕಚೊವ ಆನಿ ಘೊಳಯ ಮ್ತ್ಾ ಧನಿಯ್ ಭಾಶೆನ್ ಯ್ ಯೆಜಾಾ ನಾಾ ಭಾಶೆನ್ ಕರ್ತವ. ಘರಾಂನಿ ಆರ್ತಾಂ ಸಸ್ತಾ ಕಾಯ್ ನಾ. ಅನ್ವಾ ೀಕಾ ರ್ಟೆನ್ ಲೀಕ್ ಭಿಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ರ್ರ್ತವ್ರಣ್ಟಾಂತ್ ಜೆಯೆರ್ತ. ಕೊಣ್ಟಚೆರೀ ಪಾತಾ ಣ ನಾ ಜಾಲಾಾ . ಲೀಕ್ ಹಯೆವಕಾಲ ಾ ಕ್ ದುಸ್ಾ ನ್ ತಶೆಾಂ ಪಳೆರ್ತ. ಪಯೆಶ ಲ್ಗುನ್ ಭ್ದಾ ತರ್ ದವ್ಾ ಾಂಕ್ ಚಡ್ಪ ಡ್ಟತ . ಆರ್ತಾಂ ಪರಸ್ತತ ತ ಪಯೆಲ ಾಂಚ್ಯಕ್ೀ ಚಡ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ ದೆಕುನ್ ಮಂದರ್ ಅಲಕ ಾಂದಾತ . ಮಂದರ್ ಕಶಂ ಯೀ ಆಸ್ಂದ... ಪುಣ್ ಎಕವ ಟ್?:

ಘರ

ಮ್ಾಂಯ್ಕ ಪಳೆಲಾಾ ರ್ ಸುನ್ವಕ್ ಜಾಯ್ನ . ಮ್ಾಂವ್ ಬೆಬೊಿ , ಚೆಡ್ಟವ ಾಂ ಪಿಸ,

ಮಗ್ವಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕಾಮ್ಚ್ಕಾಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬೊ ದಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ರ್ರ್ತವ್ರಣ್ ನಾ. ಘಚ್ಯಾ ವ ವ್ಾ ಕ್ತ ಕ್ ಘಚಿವಾಂ ಸಪ್ಲೀಟ್ವ ಕರನಾಾಂತ್ ಬದಾಲ ಕ್ ರ್ತಚೆರ್ ಬದಾಲ ಮ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘಾಲಾತ ತ್. ಹೆಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ಪಯ್ಸ ವ್ಚ್ಯಜೆ. ರಗ್ ಆಸ್ಲ ಾ ರೀ ಘಚ್ಯಾ ವ ಸ್ಾಂದಾಾ ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್. ಕಷ್ಾ ರ್ ಅಸ್ತ ನಾ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಜೆ. ಪಾಡ್ ಖಬೊಾ ಕರನ್ ಹತ್ ಧುಾಂವ್ಡಯ ಾಂ, ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾಸ್ತ ಾಂ ರಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ಆರ್ತಾಂಚೆಾಂ ಸಭಾಯ್ ಪಳೆಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ನವ್ಡಾಂ ಫಾಾ ಶನ್. ಕೊಸು ಾಂಚ್ಯಾ ಮಂದರಾಂನಿ ಜಾಾಂವಿಯ ಹಿಾಂ ಘಡರ್ತಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಆಡ್ಟಾಂವ್ಕ ಜಾರ್ತ. ರ್ತಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್. ಪುಣ್ ಹೆಾಂ ಆಮ್ಾಂ ಕಾಯವರಪಾಕ್ ಹಡ್ಟಲ ಾ ರ್ ನಿಜಾಯ್ಕ ೀ ಬದಾಲ ವ್ಣ್ ಸ್ಧ್ಯಾ ಆಸ್. * ಬದ್ಯ ಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರ ಬದ್ಯ ಂಕ್ ಶಿಕಾಾ ಂ...:

ತೆಕಿದ್

ಸಂಸ್ರ್ ಬದುಲ ನ್ ಯೆರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಚ್ಯವಚೆರ್ ನಿಯಂತಾ ಣ್ ದವ್ರಜೆ. ನವ್ಡಾಂ ನವ್ಡಾಂಸ್ಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಪುಣ್ ಗಜೆವಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಮ್ತ್ಾ ಉಪ್ಲಾ ೀಗ್ ಕರಜೆ. * ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಚ್ಯಾ ನವಂಸಾಂವ್ಯಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವಚಂ ನವಿ ಸಂಸ್ ರ ತಿ: ಫಾಾ ಶನ್ ಆನಿ ವಿಣ್ಯಗ ಾಂಪಣ್ ಅರ್ತಾಂ ಶಿರಪ್ ಜಾಲಾ. ಚಲಿಯ್ಾಂಕ್ ಭ್ದಾ ತ ಉಣ ಜಾಲಾಾ . ಹಕಾ ಆಮ್ಾಂಚ ಕಾರಣ್. ಆದಾಂ ಏಕ್ "A" ಬೊೀಡ್ವ ಆಸಯ ಾಂ ಫಿಲ್ಾ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಲೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆರ್ತಲ. ಆರ್ತಾಂ ಮಬೈಲ್ ಆಯ್ಲ ಾಂ... ನ್ವಟ್ ಬೊಟ ------------------------------------------

ತುದೆಾ ರ್ ಆಸ್... ಚಲ್ ಆನಿ ಚಲಿಯೊ ಮಬೈಲಾಚೆರ್ ಅಶಿಲ ೀಲ್ ಫಿಲಾಾ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಕಾಾಂಯ್ಯ ಬಂಧಡ್ ನಾ ಜಾಲಾಾ . ಲಾಹ ನ್ ಭುಗವಾಂ ಸಕ್ಸ ಪಳೆವ್ನ ಪಾಡ್ ಜಾರ್ತನಾ, ಘರಾಂತ್ ಜಾಗುಾ ರ್ತಕ ಯ್ ರ್ಪಚಿವ ಗಜೆವಚಿ ಜಾಲಾಾ . ನಾ ತರ್ ಭಾವ್ ಭ್ಯ್ಾ ಆವ್ಯ್ ಮ್ಹ ಳಾು ಾ ಸಂಭಂದಾಕ್ ಮೀಲ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ದೀಸ್ ಲಾಗಾಂ ಆಸ್ತ್. * ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ಆರ್ಥು ಕಳಿತ್ ಕಚೊು ವ್ಯವ್ನರ ಪ್ಯ್ಯ ಂ ಜಾಯ್ೆ : ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆರ್ತನಾ ಕುಟಾ ಚೊ ಮ್ಹತ್ವ ಕಳಿತ್ ಕರಜೆ. ಲಗ್ವನ ವಿಶಿಾಂ ಮ್ಹೆತ್ ದೀಜೆ. "ಲವ್" ಮ್ಹ ಣನ್ ಕುಡಚೊ ಮೀಗ್ ನಹ ಯ್, ಬದಾಲ ಕ್ ಎಕವ ಟ್, ಭ್ದಾ ತ, ಪಾಟಿಾಂಬೊ, ಆನಿ ಎಕಾಮ್ಚ್ಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಸನ್ ಯೇಜೆ. ಘರ ಭಿತಲಿವ ಲಡ್ಟಯ್ ದಾವ್ವಾಂರ್ತ ಭಾಯ್ಾ ವ್ಚ್ಯನಾ ತರ್ ಕುಟಮ್ ಧಾದೊಸ್ಕ ಯೆಚೆಾಂಚ. (ಹಂ ವ್ರಸ್ ಕುಟ್ಮಾ ಚ ವ್ರಸ್ ಜಾವುನ್ ಆಚಸ್ಟುತತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಂ ಲೇಖನ್ ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅಂಕಾಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್್ ಂ ವ್ಯಚಂಕ್ ದಲ್ಹಂ. ಲೇಖನಾಚೊ ನಿಮ್ಣೊ ವ್ಯಂಟೊ "ಮಂದರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕರುಯಂ" ಯ್ಂವ್ಯಯ ಾ ಆಂಕಾಾ ಂತ್ ವ್ಯಚಂಕ್ ಚಕಾನಾಕಾತ್. -- ಸಂಪಾದಕ್) -----------------------------------------

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಸ್ ಹ್ಯಸ್ ಹ್ಯರ್ಸ್ ಳೆ - ಡೊಲ್ಹಯ , ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ರತಾಂ ಚಪಾತೊಾ ಲಾಟನ್ ... ಮ್ಚ್ಜಾರ್ ಸಡ್ವ್ನ ದವ್ರ್ತವ... ಸಕಾಳಿಾಂ ಧಗಚ್ಯಾ ದಾವ್ಡಕ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚಪಾತೊಾ ರೆಡ. ಡೊಲಾಲ : ವ್ಹ ಯ್ ಗೀ...? ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ : ತುಜೆಪಾಾ ಸ್ ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಉಣ ಗ್ವಾ ಸ್ ಖಚ್ಯವರ್ತರೇ ಚ್ಯಲ್ವ...

ಚಪಾತ, ಚ್ಯ, ರ್ತಾಂತಯ್ಾಂ. (ಚ್ಯಲಿವ, ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ ರಸ್ತ ಾ ರ್ ಯೆರ್ತತ್...)

ಆನಿ

ಡೊಲಾಲ

ಚ್ಯಲಿವ : ತುಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಕಸರೇ ಉಣ ಗ್ವಾ ಸ್ ಖಚ್ಯವರ್ತ?

ಚ್ಯಲಿವ : ಖಂಚ್ಯಾ ನಮೂನಾಾ ಚಿ ಏಕ್ ಧಗ್ ರೆ ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ _ ಡೊಲಾಲ , ಸಸುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನ . ಆಾಂಗ್ವರ್ ವ್ಸುತ ರ್ ಘಾಲ್ಯ ಾಂಚ ನಾಕಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾರ್ತ.

ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ : ಆರ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಚ್ಯಹ ಗ್ವಾ ಸ್ರ್ ಕರನಾಾಂತ್.

ಡೊಲಾಲ : ತುಕಾ ವ್ಸುತ ರ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊೀಣ್ ಸ್ಾಂಗ್ವತ ...? ಘಾಲಾನ ಕಾ...

ಚ್ಯಲಿವ : ಪುಣ್ ಧಗ್ ಪಡ್ ಲಾಲ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಬರೆಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಗ್ವಾ ಸ್ಚೊ ಖಚವ ಬಾರೀ ಉಣ ಜಾಲ.

ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ : ಹಾ ಧಗಕ್ ಆಮ್ಯ ಾ ಬಾಾಂಯೆಯ ಾಂ ಉದಾಕ್ ಸಳ್ಸ ಳಾತ ಪಳೆಲಾಾ ರ್... ವ್ಯ್ಾ ಥವ್ನ ತಳಾು ಾ ರ್ ದಾವ್ ಮುಸ್ಕ ರಕ್ ಚಯ ಮ್ರ್ತವ. ಆರ್ತಾಂ ಟೆನಶ ನ್_ ಚ ನಾ. ಉದಾಕ್ ಕಾಡೆಯ ಾಂ, ತೊಪಾಲ ಾ ಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯ ಾಂ, ಮ್ಗರ್ ಸ್ಕರ್, ಚ್ಯಹ ಪಿಟೊ ಆನಿ ದೂದ್ ಭ್ಸುವಾಂಚೆಾಂ ಆನಿ ಬರೆಾಂ ಕನ್ವ ಖಿರಂವ್ಡಯ ಾಂ. ಮ್ನುಟ ಭಿತರ್ ಚ್ಯಹ ರೆಡ.

ಡೊಲಾಲ : ತಾಂ ಕಶೆಾಂರೆ...?

ಚ್ಯಲಿವ : ವ್ಹ ಯೇ...?

ಚ್ಯಲಿವ : ಮ್ಹ ಜಿ ಬಾಯ್ಲ ಆರ್ತಾಂ ಚಪಾತೊಾ ಭಾಜುಾಂಕ್ ಗ್ವಾ ಸ್ ಪ್ಲ್ಟಯ್ನ .

ಡೊಲಾಲ : ಜಾಲ್ಾಂಯೇರೆ ತುಮ್ಚ್ಯ ಾಂ?...

ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ : ಚ್ಯರ್ ಮ್ಚ್ಟಾಂ ಚಲಾತ ನಾ ಬಾಲಿಿ ಬಾಲಿಿ ಘಾಮ್ ದೆಾಂರ್ತ ರೆ ಚ್ಯಲ್ವ.

ಡೊಲಾಲ : ಆನಿ ಕಶೆಾಂ ಕರ್ತವತ್?

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮ್ಯ ಾ ಘಚಿವ ಗಜಾಲ್ ತುಮ್ಕ ಾಂ ಗೊತುತ ನಾ ದಸ್ತ ... ಮ್ಚ್ಲ್ಕಲ : ತುಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಕ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ...?

ರ್ತಾಂತಯ್ಾಂ ಉಕ್ೆ ಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂತ್, ಎಕಿ ಮ್ ಧಗ್ ನ್ವಾಂ, ಆಮಯ ತ ಕೊಾಂಬಯೊ ಆರ್ತಾಂ ಉಕಡಲ ಾಂಚ ರ್ತಾಂತಯ್ಾಂ ದವ್ರ್ತವತ್.!!!

ಡೊಲಾಲ : ಜಾಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ಕ್ತಾಂ?... ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ದೊಗೀ : ಹಾಂ.... !!! ಆರ್ತಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಾ ೀಕ್ ಫಾಸ್ಾ ಕ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಆಯಯ ತರಿಕ್ ಎಪರ ಲ್ಹಚಿ ಎಪಿಾ ಲ್ ಫೂಲ್ ದಸ್ಕ್ ಎಕಾಲ ಾ ನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಇಶಾ ಕ್ ಪಾಸವಲ್ ಕನ್ವ ನವಿಚಯ ಕಾಶಿಾ ಧಾಡನ್ ದಲಿ ಪ್ಲಸಾ ರ್. ಸಂದೇಶ್ ಆಸಲ ಅಸ “A್fitting್gift್for್a್great friend” ತಚಯ ಕಾಶಿಾ ಇಶಾ ನ್ ಪರತ್ ಪಾಸವಲ್ ಕರನ್ ಧಾಡೆಲ ಲಾಾ ಕ್್ಚಯ ಧಾಡಲ ಪಾಟಿಾಂ ಸಂದೇಶ್ ದಲ ದುಸಾ “್Great!್but್the್size್is್not್fitting!” ® ಇಗಜೆವಚಿ ಘಾಾಂಟ್ ಮ್ರನಾರ್ತಲ ಾ ಕ್ ಪಾದಾ ನ್ ದಲಿಾಂ ತೀನ್ ಕಾರಣ್ಟಾಂ ಪಯೆಲ ಾಂ: ಘರಾಂ ಆಸತ್ ಪಯ್ಸ ಘಾಾಂಟ್ ಕೊಣ್ಟಯ್ಕ ಆಯಕ ನಾ ದುಸಾ ಾಂ: ಮ್ಹ ಕಾ ಜಾಲಾಾ ಪಾಾ ಯ್ ಘಾಾಂಟ್ ಮ್ರಾಂಕ್ ರ್ತಾಂಕಾನಾ ತಸಾ ಾಂ: ಆಮ್ಯ ಇಗಜೆವಕ್ ಘಾಾಂಟ್್ಚಯ ನಾ! ®

ನತಲಾಾಂಚ್ಯ ಫೆಸ್ತ ಕಾಜಿತೊರಕ್ ನರ್ಾ ಖಂಯ್ ನಾತಲ ಉಭಾವ ಮ್ಸ್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತೊ ಲಕಾಕ್ ಕಳ್ಯ್ತ “್ಆರ್ತಾಂ ಮ್ಸ್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ವಿಗ್ವರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದೊಗ ಉಮ್ಾ ಕ್ ರವ್ಡತ ಲಾಾ ಾಂವ್ ಸಕಾಾ ಾಂನಿ ಸ್ಲಾನ್ ಯೆಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ಆನಿ ಉಮ ಘೆಾಂವಯ !” ® ರ್ತಾ ಚಯ ಕಾಜಿತೊರನ್ ನರ್ಾ ಕಳ್ಯೆಲ ಾಂ ಲಕಾಕ್ ಆಲಾಾ ಫೆಸ್ತ ದಸ್ “್ಆರ್ತಾಂ ಮ್ಸ್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯ ಫೊಾಂಡ್ ಆಮ್ ಬೆಾಂಜಾರ್ ಕರೆ್ತ ಲಾಾ ಾಂವ್. ಸಕಕ ಡ್ ತುಮ್ಯ ತುಮ್ಯ ಫೊಾಂಡ್ಟಕ್ ವ್ಚ್ಯ ಆನಿ ವಿಗ್ವರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಯೆರ್ತ ಪಯ್ವಾಂತ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಂಯ್ಯ ರರ್!” ® ಕಂಪ್ಲ್ನಿಚ್ಯ ನಿದೇವಶಕಾಕ್ ನವ್ಕ ರಾಂಕ್ ರಜಾ ದಾಂವಯ ವಿಶೇಷ್ಟ ಸುರತ್ ಆಸಲ “Very್bad,್very್bad” ಕೆದಾನ ಾಂಯ್ ಪುರ್ಪ ರ್ತ ಲ ರಜಾ ಮ್ಗ್ವಲ ಾ ರ್ ದೊೀನ್ ದೀಸ್ ದತಲ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಜಾ ಮ್ಗ್ವಲ ಾ ರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಡ್ತ ಲ ತೊ ಅಧ್ರವ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ನವ್ಕ ರ್ ಎಕೊಲ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂರ್ಯ ಕ್ ರಜಾ ಮ್ಗಲಾಗೊಲ ನವ್ಕ ರನ್ ವಿಚ್ಯರ್ಲ ದೊೀನ್ ಹಫೆತ ರಜಾ “ತತಲ ದೀಸ್ ಕ್ರ್ತಾ ಕ್?”್ ನಿದೇವಶಕಾಕ್ ಬೆಜರ್

“ಏಕ್ ಹಫೊತ ಕಾಜಾರ್ ಏಕ್ ಹಫೊತ ಹನಿಮೂನ್” ಸ್ಾಂಗ್ವತ ನವ್ಕ ರ್ ಗುಣ್ತಗ ಣ್ತನ್ ನಿದೇವಶಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ “Very್bad,್very್bad ಗಜೆವಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ ಎಕಾ ಹಫಾತ ಾ ನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಯೆ ಪರಸ್ತ್ ತ ಭಾರ ಪಾಡ್ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಭಾರ್ಕ್ ಧಾಡ್!”

-ಸ್ಟವಿ, ಲೊರೆಟೊಿ --------------------------------------

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಣಿ

ಚಿಲಯ ರ್ ಚೊೀಮ ಆನಿ ಟೆರಿ _ ಪಂಚ, ಬಂಟ್ಮವ ಳ್. ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟಾ ರ್ ಸಮ್ರ್ಜ ಸವ್ಡಾಂತ್ ನಾಾಂವ್ ವ್ಡಹ ಲಲ ಸಂಸತ ಆಮ್ಯ ಾ ಗ್ವಾಂರ್ಕ್ ವ್ಡಗಾಂಚ ಯೆರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಗ್ವಾಂರ್ರ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲಿಲ . ಎದೊಳ್ ಪಯ್ವಾಂತ್ ಆಮ್ಯ ಾ ಗ್ವಾಂರ್ಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ದವ್ರನಾತಲ ರಜಕ್ೀಯ್ ಪುಡ್ಟರ, ಸಕಾವರ ಅಧಿಕಾರ, ಮ್ರೊಗ್ ದಾಮ್ರ್

ಘಾಲಂವ್ಡಯ ಾಂ ಪಿ. ಡ್ಬ್ಲ್ಲ ಾ . ಡ. ಚೆ ಅಧಿಕಾರ ಆರ್ತಾಂ ಸದಾಾಂಯ್ ಯೇವ್ನ ರಸತ ಮ್ಚ್ಜುನ್, ಸಕ ಚ ಕರನ್, ಜಲಿಲ ಹಡ್ನ ಘಾಲ್ನ , ಜೆ. ಸ್ತ. ಬ. ಚೆರ್ ಮ್ರೊಗ್ ಸಮ್ಕರನ್, ರ್ಟೆ ದವ್ಡ, ೇಾಂಯ್ಾ ಾಂಗ್ ಕರನ್ ತಯ್ರಯೆಚೆರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ . ಆರ್ತಾಂ ಸಕಾವರ ಮಂತಾ , ದಾಕೆತ ರ್, ನಸ್ವಾಂ, ಯೇವ್ನ ಭೆಟ್ ದರ್ತಲಿಾಂ. ಸಕಕ ಡ್ ಯೇವ್ನ ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಭೆಟತ ಲ್. ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಕಾ ಹತ್ ದಾಖಯ್ತ ಲ ದೆಕುನ್ ಮುಕಾರ್ ರವನ್ ಉಲಂವ್ಕ ಹಾಂವ್. ಆರ್ತಾಂ ಗ್ವಾಂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನಾಶ ಾ ಕೊನಾಶ ಾ ಾಂನಿ ಚೊೀಮ್ಚಿ ಪ್ಲಟೊ ಆಸ್ತಯ ಾಂ ಬಾಾ ನರಾಂ ಪಜವಳಾತ ಲಿಾಂ. ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್ ಆನಿ ರ್ತಚಿ ಕೆಪಿಪ ಬಾಯ್ಲ ಆರ್ತಾಂ ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟಾ ರ್ ಹಿೀರೊ ಜಾಲಿಲ ಾಂ. ೇಪರಾಂಚೆಾಂ ಯೇವ್ನ ಸಂದಶವನ್ ಘೆವ್ನ ಫೊಟೊ ಕಾಡನ್ ಪರ್ತಾ ಾಂನಿಾಂ ಛಾಪಾತ ಲ್. ವಿಷಯ್ ಇತೊಲ ಚ "ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್"ನ್ ಚಲಂರ್ಯ ಾ ಕೆಪಾಪ ಾ , ಬೆಯ್ವ ಆನಿ ಕುಡ್ಟಾ ವ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಚ್ಯಾ ಆಶಾ ಮ್ಕ್ ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟಾ ರ್ ಪಾ ಶಸ್ತತ ಲಾಬ್ಸ ಲಿಲ . **

**

** **

ಪಂದಾಾ , ವಿೀಸ್ ವ್ಸ್ವಾಂ ಆದೆಲ ದೀಸ್ .... ಹಾಂವ್ ಶೆಹ ರಾಂತ್ ಸಕಾವರ ಕಾಮ್ರ್ ಆಸ್ ಲಲ ಾಂ. ಪತಣ್, ದೊಗ್ವಾಂ ಭುಗವಾಂ ಮ್ಕಾ. ದೊೀಗ್ ಜಣ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ರ್ತಾಂಚೆಾಂ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಆಮ್ಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ಜಿಯೆತಲಾಾ ಾಂವ್. ಅಮ್ಕ ಾಂ ಗ್ವದೆ ಸ್ಗವ ಳೆಚಿ ಬೇಸ್ಯ್, ಮ್ಹ ಜೆ ಭಾವ್ ಘೊಳನ್ ಸ್ಾಂಬಾಳಾತ ಲ್. ಹಾಂವ್ ಸಕಕ ಡ್ ಸಕಾವರ ಆಫಿೀಸ್ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಯ ಬ್ಲ್ಕ್, ಕಾಗ್ವಿ ಾಂ, ದಾಖೆಲ ಬರಂವಿಯ ಾಂ ದಸ್ತ ವೇರ್ಜ ಪರ್ತಾ ಾಂ, ಸಕಾವರ

ಛಾಪ್ಲ್ಾ - ಮಹ ರ್ ಆಸ್ತಯ ಾಂ ಠಸ ಪರ್ತಾ ಾಂ ಜಗವ್ನ ದವ್ನ್ವ, ಆಫಿೀಸ್ ಥವ್ನ ಆಯ್ಲಾಲ ಾ ನೀಟಿಸ್ ತಕ್ದ್ ವಿರ್ತಾ ವಿಾ ಕಚೆವಾಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ. ಮ್ಹ ಜೆ ಪಾಾ ಸ್ ಉಾಂಚ್ಯಲ ಾ ಹುದಾಿ ತ ರ್ ಆಫಿೀಸರ್ ಆಸಲ ಲ . ತೊ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಸ್ಾಂಬಾಳಾತ ಲ. ಸಗ್ವು ಾ ಶೆಹ ರಾಂತಲ ಸವ್ವ ಸಕಾವರ ಅದಕಾರ ಯೇವ್ನ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸಲ ದಸ್ತ ವ್ಡಜಾಾಂಚೆ ಛಾಪ್ಲ ಘೆವ್ನ ವ್ಹ ರ್ತವಲ್. ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಸದಾಾಂ ಕಾಮ್ಕ್ ವ್ಡರ್ತನಾ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಡಯ ಾಂ. ತೊ ಆಮ್ಯ ಾ ಆಫಿೀಸ್ಕ್ ದಸ್ತ ವ್ಡಜಾಾಂಚಿ ಲರ ಯೆರ್ತನಾ ದಸ್ತ ವ್ಡಜಾಾಂ ಕಾಡ್ನ ಆಟಿಾ ಮ್ಾಂಡಾಂಕ್ ಯೆರ್ತಲ. ಸ್ಾಂಬಾಳ್ ನಾಕಾ ರ್ತಕಾ. ಖಾಾಂವ್ಕ ಜೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ ಆಸಲ ಾಂ ರ್ತಕಾ. ಲಾಹ ನ್ ಪಾಾ ಯ್ ರ್ತಚಿ. ಜಿೀರ್ನ್ ಮ್ತ್ಾ ಘಟ್ಾ ಆಸ್ ಲಲ . ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತವಲ. ಆನಿ ಧಾದೊಶಿ ಖಾರ್ತಲ. ಜೇಾಂವ್ಕ ರ್ತಕಾ ಕ್ತಲ ಾಂ ರ್ಹ ಡ್ಟಲ ಾ ರೀ ತೊ ಜೆರ್ತ ಲ. ಖಾಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ಖಾಣ್ ಖಾರ್ತಲ ಪುಣ್ ಪಿಯೆಾಂವ್ಕ ರ್ತಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ನಾಕಾ. ದೊೀನ್ ದೆಾಂಕ್ ಕಾಡ್ಟಲ ಾ ರ್ ರ್ತಚೆಾಂ ಪ್ಲೀಟ್ ಘಟ್ಾ ಜಾಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಥ್ವ. ಲೀಕ್ ರ್ತಕಾ ಖಾಾಂವ್ಕ ಜೇಾಂವ್ಕ ಪಯೆಶ ದರ್ತಲ. ಜೇವ್ನ ಉರ್ ಲಾಲ ಾ ಪಯ್ಶ ಾ ಾಂನಿ ತೊ "ಮೈಸೂರ ಲಕ್ಷ ಾ " ಲಾಟರ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಡ್ಟತ ಲ. ಆಮ್ಯ ಾ ಆಫಿೀಸ್ಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಹಿ ಲಾಟರ ಖೆಳೆಯ ಆಸ್ ಲ್ಲ . ರ್ತಣಾಂ ಯೇವ್ನ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚೊೀಮ್ ಲಾಗಾಂ ಪಯೆಶ ದೀವ್ನ ರ್ತಚೆಕನಾವಾಂ ಲಾಟರ ಖೆಳ್ಯ್ತ ಲ್. ಪಯೆಶ ಮ್ಚ್ಳಾು ಾ ರ್ ಪಾಾಂಚ ರಪಯ್ ದವ್ರನಾಸ್ತ ಾಂ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ತೊ ಪಾಟಿಾಂ ದರ್ತಲ. ತೊ ಕೊಣ್ಟಯ್ಯ ಾಂ ನಾಾಂರ್ಾಂ ಬರವ್ನ ಘೆನಾತೊಲ . ಪುಣ್ ಪಯೆಶ ಪಾಟಿಾಂ ದರ್ತನಾ ಸ್ಕೆವಾಂ ದರ್ತಲ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಸಕಾಾ ಾಂಕ್ ಮಗ್ವಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಘರ ಸ್ಗವ ಳಿ ಚಡ್ ಆಸ್ತಲ ದೆಕುನ್ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಘರ ಆಪವ್ನ ವ್ಹ ರಾಂಕ್ ಚಿಾಂತ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ರ್ತಕಾ ರವಾಂಕ್ ಘರ್ ನಾತಲ ಾಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಗೊಟಾ ಬಗೆಲ ಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ದೆಕುನ್ ಪುಸ್ಲ ವ್ನ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಘರ ಆಪವ್ನ ಹಡೆಲ ಾಂ. ** * ** ** * ಚೊೀಮ್ಚೆಾಂ ನಿೀರ್ಜ ನಾಾಂವ್ ತೊೀಮ್ಸ್. ರ್ತಕಾ ಚೊೀಮ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಂವ್ಡಯ ಾಂ... ಚೊೀಮ್ಕ್ ಘರ ಆಪವ್ನ ಹಡ್ಟತ ನಾ ಘರ ಸುಗೆಗ ಚೆಾಂ ವಾಂಪುಾಂಕ್ ತಯ್ರಯ್ ಚಲಾತ ಲಿ. ರೆಡೆ ಆಸ್ಲ ಾ ರೀ ಸಲಿೀಸ್ ಜಾಾಂವಿಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಟಿಲಲ ರ್ ಹಡ್ಯ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಭಾವ್ ಗ್ವದಾಾ ಲಾಗಾಂ ಆನಿ ಟಿಲಲ ರ ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತ ಕಾಮ್ ಕರ್ತವಲ. ಕೊಸುನ್ ಜಾಲಾಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಟಿಲಲ ರಚ್ಯಾ ಕ್ ದಾಂರ್ಯ ಾ ಕ್ ಹಜಾರಾಂಚೆಾಂ ದೊೀನ್ ನೀಟ್ ದೀವ್ನ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಗ್ವದಾಾ ಕಡೆಾಂ ಧಾಡೊಲ . ಚೊೀಮ್ ಗ್ವದಾಾ ಕಡೆ ಗೆಲ. ಭಾರ್ಕ್ ದೊೀನ್ ಹಜಾರ್ ರಪಯ್ ದೀವ್ನ " ಚಿಲಲ ರಕ್ ದೀಜೆ ಖಂಯ್" ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ.

ಭಾರ್ಕ್ ರಗ್ ಆಯೊಲ . " ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗ್ವ ಗ್ವದಾಾ ಾಂತ್ ಉಬಾಾ ಾಂತ್ ಲಳನ್ ಆಸ್ಾಂ... ಹೊ ಹಾಂಗ್ವ ಚಿಲಲ ರ್ ಹಡಾಂಕ್ ಮ್ಕಾ ಧಾಡ್ಟತ .." ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಕಾ ಪುಪುವರೊನ್ ಘರ ಆಯೊಲ . ತೊ ಘರ ಪಾರ್ತ ನಾ, ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ಕ್ ಭಾಯ್ಾ ಸರೊನ್ ಆಯೊತ ಜಾಲಲ ಾಂ. "ಚಿಲಲ ರ್ ಹಡಾಂಕ್ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಧಾಡ್ಟಲ ಾ ರ್ ಜಾಯ್ನ ಯೇ ತುಕಾ? ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಗ್ವದಾಾ ಾಂತ್ ಖೊಯ್ವಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕನ್ವ ಆಸ್ಾಂ..." ಮ್ಕಾ ಜೊಾ ೀರ್ ಹಸಾಂಕ್ ಆಯೆಲ ಾಂ. ವ್ಹ ಡ್ಟ ರ್ತಳಾಾ ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಸ್ತ ನಾ ಭಾವ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಘಸಪ ಡೊಲ . "ಚೊೀಮ್ ಕಾಲ್ ಚ ಕಾಮ್ಕ್ ಆಯ್ಲಲ ನ್ವಾಂ? ರ್ತಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ತುಮ್ಾ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಸ್ಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾ. ರ್ತಕಾ ಉಲಂವ್ಕ ಚಿಕೆಕ ಕಷ್ಟಾ ಜಾರ್ತತ್. ತೊ ಉಲಯ್ತ ನಾ ಥೊಡೆಪಾವಿಾ ಾಂ ಗ್ವಗೆರ್ತ. ರ್ತಕಾ "ತ" ಮ್ಹ ಳು ಸಬ್ಸಿ ಉಚ್ಯಾ ರ್ ಕರ್ತವನಾ "ಚ" ಮ್ಹ ಣ್ಟತ . ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಟಿಲಲ ರಚೆ ಪಯೆಶ ತುಕಾ ದಲ್ಲ . ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ವತ ನಾ ಟಿಲಲ ರ್ ವ್ಚೊನ್ ಚಿಲಲ ರ್ ಜಾಲ್" ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ ಘಚಿವಾಂ ಸಕಾಾ ಾಂ ಹಸ್ತಲ ಾಂ. ಭಾವ್ ತಕೆಲ ಕ್ ಹತ್ ಮ್ರತ್ತ ಗ್ವದಾಾ ಕಡೆ ಗೆಲ. ಘಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ ಆರ್ತಾಂ ಕಳೆು ಾಂ "ತೊೀಮ್ಸ್" ಆಸಲ ಚೊೀಮ್ ಕಸ ಜಾಲಗೀ ಮ್ಹ ಣ್. ರ್ತಾ ದೀಸ್ ಥವ್ನ ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ತೊ "ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್" ಜಾಲಲ .

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್ಚಿ ಥೊಡೊಾ ಗಜಾಲಿ ಆಯೊಕ ಾಂರ್ಾ ಾಂ. ಘಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ ಹಸಂವ್ಕ ಏಕ್ ಬರೊ ಹಸ್ಾ ಗ್ವರ್ ಮ್ಚ್ಳ್ ಲಲ . ಗೊರ್ವಾಂ - ಗ್ವಯ್ಕ ಭೆಷ್ಾ ಾಂವ್ಕ ಘರ "ಟೊಮ್" ಪ್ಲ್ಟೊ ಪ್ಲಸ್ ಲಲ . ಜಿರ್ಿ ಳಿಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ಟೊ ಘೊಾಂಕಾತ ಲ. "ಚು... ಚು... ಟೊಮ್ ಚು... ಚು..." ಪದ್ ಟೇಪ್ ರೆಕೊಡ್ಟವಚೆರ್ ಘಾಲಾತ ನಾ ಪ್ಲ್ಟಾ ಕ್ ದೊೀನ್ ಪಾಾಂಯ್ಾಂನಿ ನಾಚೊಾಂಕ್ ಭಾರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಲ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಘಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ ಬಾರೀ ಖುಶಿ. ಚೊೀಮ್ ಘರ ಆಯ್ಲ ಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಟೊಮ್ಲಾಗಾಂ ಬರ ಮುಗ್ವವ. ತೊವಿೀ "ಚು... ಚೂ...ಚೊೀಮ್ ಚು... ಚು.." ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ಲ. ಆಯ್ಲ ಾ ದುಸ್ಾ ಾ ದಸ್ ಥವ್ನ ಾಂಚ ಚೊೀಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಉಲರ್ಾ ಾ ಕ್ ಘಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ ಹಸಯ ಾಂಚ ಕಾಮ್. ಮ್ಕಾ ಎಕಾ ರ್ಟೆನ್ ಬೆಜಾರಯ್ ಭಗ್ವತ ಲಿ ತರ್ ಆನ್ವಾ ೀಕಾ ಕುಶಿನ್ ಕುಸ್ಳಾಾಂ ದುಖಾಸರ್ ಹಸಾಂಕ್ ಯೆರ್ತಲ್ಾಂ. ಸುವ್ಡವಚ್ಯಾ ದಸ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟತ ಚ ಹೊ ವಿಚ್ಯರ " ಚೂಥ್ ೇಸ್ಾ ಖಂಯ್ ಆಸ್ ದಾಚುಯ ?" ಹೆಾಂ ಆಯೊಕ ನ್ ಭಾಯ್ಾ ಧಾಾಂವನ್ ಗೆಲಲ ಭಾವ್ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯ್ಲಲ ಧನಾಾ ರಾಂ ಜೇಾಂವ್ಕ ಚ. ಮ್ಹ ಜಾ ದೊಗ್ವಾಂಯ್ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಚೊೀಮ್ ಮಗ್ವಚೊ. ತಾಂ ಇಸಕ ಲಾಕ್

ವ್ಡರ್ತನಾ ಚೊೀಮ್ಚೆ ಹತ್ ರ್ಯ್ವರ್ ಧಲಾತ ತ್. ಆನಿ ಚ್ಯ .. ಚ್ಯ... ಚ್ಯ... ಚ್ಯ... ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ ಕ್ಸ್ತಕ್ಕ ಕನ್ವ ಹಸ್ತಯ ಾಂ ಭುಗವಾಂ ಆರ್ತಾಂ ಸಕಾಾ ಾಂಕ್ ಆಯೊಕ ನ್ ಸವ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಟಲ ಾಂ. ಭುಗವಾಂಯ್ೀ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಮ್ಕಕ ರ್ ಕತವತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಪಯೆಲ ಾಂಚ ಚೊೀಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ಸ್ಾಂಗ್ ಲ್ಲ ಾಂ. ತಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ವಲ ಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಭುಗವಾಂ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಮ್ಯ್ವದ್ ದರ್ತಲಿಾಂ. ಆನಿ ರ್ತಚೆ ಸಂಗಾಂ ರ್ತಚೆಬರಚ ಉಲಯ್ತ ಲಿಾಂ. ರಜೆರ್ ಭುಗವಾಂ "ಡಸ್ತನ " ಚ್ಯಾ ನ್ವಲಾಾಂತ್ "ಟೊಮ್ ಎನ್ ಜೆರ" ಪಳೇತ್ತ ಆಸ್ತ ನಾ, ಚೊೀಮ್ ಯೇವ್ನ ಬೊಬಾಟೊಲ ..."ಆರ್ಜ ಚೆಾಂಚಿ - ಚೆಾಂಚಿ" ಆರ್ಜ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಕ ಚ ಆಫಿಾ ಕಾ" ಭುಗವಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲಿಾಂ " ಆಮ್ಕ ಾಂ ಟೊಮ್ ಎನ್ ಜೆರ ಜಾಯ್" ಚ್ಯಾ ನ್ವಲ್ ಬದಲ ರ್ತನಾ ತದಾಳಾ ಚೊೀಮ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ " ರರ್ ರರ್... ತುಮ್ಕ ಾಂ ಚೊಮ್ ಎನ್ ಚೆರ ಹಾಂವ್ ವ್ಡಗಾಂ ಹಡ್ಟತ ಾಂ" ಕಾಲ್ಾಂರೇ ತಾಂ ಚೊೀಮ್, ಖಂಚಿ ಸಕ ಚ?" ಬಾಯೆಲ ನ್ ವಿಚ್ಯರ್ತವನಾ ಚೊೀಮ್ ಹಸಲ . ಮ್ಕಾ ಕಳೆು ಾಂ ಆರ್ಜ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಆನಿ ಸೌತ್ ಆಫಿಾ ಕಾಕ್ ಟೆವ ಾಂಟಿ ಟೆವ ಾಂಟಿ ಮೇಚ ಮ್ಹ ಣನ್.

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚೊೀಮ್ ವಿಶಿಾಂ .... ಕಾಮ್ ಥವ್ನ ಭಿತರ್ ರಗ್ವತ ನಾ, ತೊ ಸದಾಾಂ ವಿಚ್ಯರ "ತುಕಾ ಚಿೀ ಹಡಾಂಗೀ?" ಸುವ್ಡವಚ್ಯಾ ದಸ್ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ವಾಂಕಾರೆ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ . ಮ್ಗರ್ ರ್ತಕಾ ಚ್ಯಹ ಮ್ಹ ಣಾಂಕ್ ಸ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಥವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ಯೆರ್ತನಾ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಭಾರ್ಜ ಲ್ಲ ಾಂ ಮ್ಸ್ ಹಡ್ಟತ ಲಾಂ.... ಚೊೀಮ್ಕ್ ಸಕಕ ಡ್ ಪ್ಲ್ಾ ೈ ಹಚಿಾಂ ನಾಾಂರ್ಾಂ ಗೊರ್ತತ ಸ್ತ ಲಿಾಂ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕಕ ಹಡ್ ಲ್ಲ ದೀಸ್ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಮಗ್ವನ್ ಆಪಯ್ತ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣ್ಟತ "ಆರ್ಜ ಚಿಕನ್ ಚಿಕಕ ". ಚಿಕನ್ ತಂದೂರ ಹಡೆಲ ದೀಸ್ ಹಚಿ ಬೊಬಾಟ್ "ಚುಡೆಚಯ ಸಪ ಷಲ್... ಚಿಕನ್ ಚಂದೂರ" ಕರೆಜಾಾ ಾಂತ್ ಸುಕಾಾ ರ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಗ ರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸ್ರ್. ಚೊೀಮ್ ಆಯ್ಲ ಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಆರ್ತಾಂ ಸ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧರ್ತ. ಎಕಾ ಸುಕಾಾ ರ ಹಾಂವ್ ವಿಚ್ಯರ "ಆರ್ಜ ಖಂಚೊ ಸ್ರ್?" "ಆರ್ಜ ಚೊೀಮ್ಚೊ ಸ್ರ್"

ಜಾಲ ಆನಿ ತೊ ಬೊಬಾಟೊಲ ... " ಚ ಆನಿ ಚಚವ" ( ಪಾಾ ಾಂಟ್ ಆನಿ ಶಟ್ವ) ಆಪೂಾ ಬ್ಸ ಮ್ೀಟಿಾಂಗ್ ಆಸ್ಲ ಾ ರ್ ಕೊೀಟ್, ಸೂಟ್, ಬ್ಲ್ಟ್ ನ್ವಹ ಸನ್ ವ್ಡಚಿ ಸವ್ಯ್. ಅಮಸ ರಕ್ ಕೊೀಟ್ , ಸುಟ್ ನ್ವಸ್ಲ ಾಂ ತರೀ ಕ್ತಾಂಗೀ ಉಣ್ಯಾಂಪಣ್ ಭಗ್ವತ ಲ್ಾಂ. ತರ್ತಲ ಾ ರ್ ಚೊೀಮ್ ಧಾಾಂವನ್ ಆಯೊಲ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ "ಸೂಚ, ಕೊೀಚ, ಬ್ಲ್ಚ ಆಸ್ತ್... ಚೈ ಖಂಯ್?" ಮ್ಕಾ ಕಳೆು ಾಂ ಟೈ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಆಶೆಾಂ ಸದಾಾಂ ಚಿಲಲ ರ್ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಸದಾಾಂ ಹಸಂವ್ಡಯ ಾಂಚ ಕಾಮ್. ಪುತ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಲಾಹ ನ್ ಆಸ್ತ ನಾ ಚೊೀಮ್ ಆಪಿಲ ಜಿೀಬ್ಸ ದಾಕವ್ನ ರಡ್ಟತ ಲ. ತದಾಳಾ ಪುರ್ತನ್ ಸಂದೇಶನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ಾಂ ಆಸಲ ಾಂ "ಹಾಂವ್ ಶಿಕೊನ್ ದಾಕೆತ ರ್ ಜಾರ್ತಾಂ. ತುಜಿ ಜಿೀಬ್ಸ ಉಲಂವ್ಡಯ ಪರಾಂ ಕರ್ತವಾಂ"

ಜೆರ್ತ ನಾ ಕಳೆು ಾಂ ಟೊಮ್ಚ್ಟೊ ಸ್ರ್. ** ** ** *** ಸಕಾಳಿಾಂ ಕಾಮ್ಕ್ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಪಾಾ ಾಂಟ್ ಆನಿ ಶಟ್ವ ಇಸ್ತತ ರ ಕಚಿವ ಚೊೀಮ್ನ್. ಕಡ್ಕ್ಕ ಇಸ್ತತ ರ ಘಾಲ್ನ ತೊ ರೆಡ ದವ್ರ್ತವಲ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ಚ್ಯಾ ಭರರ್ ಪಾಾ ಾಂಟ್ ಆನಿ ಶಟ್ವ ಇಸ್ತತ ರ ಜಾಾಂವ್ಕ ನಾ. ಚೊೀಮ್ಕ್ ಆಪಯ್ತ ನಾ, ಚೊೀಮ್ಕ್ ಉಗ್ವೆ ಸ್

ಆರ್ತಾಂ ಪುತ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾಲಾ. ರ್ತಕಾ ದಾಕೆತ ರ್ ಜಾಾಂವಿಯ ಆಶ ಆಸ್ತಲ . ದೆಕುನ್ ತೊ "ನಿೀಟ್" ಪರೀಕೆಷ ಕ್ ಬಸನ್, ರ್ತಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ತಲ ಕೊಲೇರ್ಜ ಆನಿ ಸ್ತೀಟ್ ರ್ತಕಾ ಮ್ಚ್ಳ್ ಲಿಲ . ಧುವ್ ಸೀಶಿಯಲ್ ವ್ಕ್ಸ ವ ಹಾಂತುಾಂ ಹುಮ್ಚ್ದ್ ದಾಕವ್ನ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತಣ್ಯಾಂ M. S. W. ಕೊೀಸ್ವಾಂತ್ ಬರೆ ಮ್ಕ್ವ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ . * ** ** ** ** ಹೆಣ್ಯಾಂ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಕೊಣ್ಯಾಂಗೀ ಸ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ ಖಂಯ್ "ಕೇರಳಾ ರೆತರೆಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಪಿಡ್ಟ ಗೂಣ್ ಜಾರ್ತ, ಹಯೆವಕಾ ಹಪಾತ ಾ ಾಂತ್ ರೆತರ್ ಆಸ್... ಕ್ರ್ತಾ ಕ್ ತುಾಂವ್ಡಾಂ ಪಾ ಯತ್ನ ಕರಾಂಕ್ ನಜೊ" ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಲಾಗಾಂ ಉಲಯೊಲ . ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ... ಸ್ಾಂಗ್ವರ್ತಚ ರ್ತಕಾ ಸ್ಾಂಗೆಲ ಾಂ "ಅಳೇ ಆರ್ತಾಂ ತುಾಂ ಪಾಾ ಯೆನ್ ವ್ಹ ಡ್ ಜಾಲಾಯ್... ಹಾಂವ್ ಆರ್ಜ ಫಾಲಾಾ ಾಂ ರಟಯಡ್ವ ಜಾರ್ತಾಂ. ತುವ್ಡಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಭಾಾಂದಾಲ ಾ ರ್ ತುಕಾ ಪುಡ್ಟರಕ್ ಕೊೀಣ್ ಪುಣ ಆಸ್ತ ತ್. ದೆಕುನ್ ಸೈರಕ್ ಪಳೆ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ" ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. " ತುಕಾ ನವ್ಡಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಧಮ್ವಕ್ ದರ್ತಾಂ... ನವ್ಡಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದುನ್ ದರ್ತಾಂ" ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಲ . ಸ್ಗವ ಳೆಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾತಚ ದೊೀನ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಿನ್ವ ಕಾಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ನಾ ದೆಕುನ್ ರ್ತಾ ವ್ಡಳಾರ್ ಚೊೀಮ್ ಸರಗ್ ಕೇರಳಾ ರೆತರೆಕ್ ವ್ಡರ್ತಲ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ರೆತರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಾಂ ರ್ತಕಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಟವ ಚಿ ವ್ಹ ಳ್ಕ್ ಜಾಲಿ. ರ್ತಾ ಚೆಡ್ಟವ ಚೆಾಂ ನಾಾಂವ್ ಟೆರ. ರ್ತಕಾ ಉಲಂವ್ಕ

ಜಾಯ್ನ ತಲ ಾಂ. ಆನಿ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕ ನಾತಲ . ರ್ತಾ ಚ ಖಾತರ್ ತಾಂ ಕೇರಳ್ ರೆತರೆಕ್ ಯೆರ್ತಲ್ಾಂ. ಚೊೀಮ್ ರ್ತಕಾ "ಚೆರೀ.... ಚೆರೀ" ಮ್ಹ ಣ್ ವಲಾವ್ನ ರ್ತಚಿ ಗ್ವಡ್ ವ್ಹ ಳ್ಕ್ ಕರನ್ ಆಯ್ಲಲ . ರ್ತಚೆಲಾಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಯ್ೀ ತಯ್ರ್ ಜಾಲಲ . ಕೇರಳಾ ರೆತರೆಕ್ ವ್ಡರ್ತನಾ ರ್ತಚಿ ಆದಲ ಸವ್ಯ್ ಪರತ್ ಸುರ ಜಾಲಿಲ . ರೈಲಾರ್ ಲಾಟರ ಟಿಕೇಟ್ ವಿಕುನ್ ಯೆರ್ತನಾ ರ್ತಕಾ ಆದಾಂ ಮೈಸೂರ ಲಕ್ಷ ಾ ೀ ಖೆಳ್ ಲಲ ಉಗ್ವೆ ಸ್ ಆಯೊಲ . ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೇರಳ್ ವ್ಡರ್ತನಾ ಯೆರ್ತನಾ ಲಾಟರ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಡ್ಟತ ಲ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ ಪಯ್ವಾಂತ್ ರ್ತಕಾ ಲಾಟರ ಉಟೊಾಂಕ್ ನಾತಲ . ಜಾಲಾಾ ರೀ ರ್ತಚ್ಯಾ ನಶಿೀಬಾಚಿ ಪರೀಕಾಶ ಕತವ ಆಸಲ . ಘರ ಯೆತಚ ರೆತರೆಕ್ ಯೆಾಂರ್ಯ ಾ ಪಿಡೇಸ್ತ ಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಚೊೀಮ್ ಉಲಯ್ತ ಲ. ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ತೊೀಾಂಡ್ ನಾ, ಜಿೀಬ್ಸ ನಾ, ನಾಕ್ ನಾ, ವೀಾಂಠ್ ನಾಾಂತ್, ಶಿಾಂಬೆಾ , ಕುಡಚೆ ವಿಶೆವ ನಾರ್ತಲ ಾ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ತೊ ಆಪಿಲ ಬೆಜಾರಯ್ ಉಚ್ಯರ್ತವಲ. ಸಕಾೆ ಾಂ ಪಾಾ ಸ್ ತೊಚ ಚಡ್ ಬರೊ ಆಸಯ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ತಕಾ ಭಗ್ವತ ಲ್ಾಂ. ** ** ** * ಕೇರಳಾ ರೆತರೆಕ್ ವ್ಡರ್ತನಾ ಚೊೀಮ್ಕ್ ಏಕ್ ನವ್ಡಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಸುರ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆಲ್ಾಂ. ಟೆರ ಕಡೆ ಸಂಭಂದ್ ಘಟ್ ಕರನ್ ರ್ತಾಂಚಿ ಸೈರಕ್ ಕೆಲಿ. ಕಾಜಾರಕ್ ಆನಿ ಘರ್ ವ್ಹ ಕಾಲ ಕ್ ದೀಸ್ ದವ್ಲವ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ ಾಂಚ ಚೊೀಮ್ ಆನಿ ಟೆರಚೆಾಂ ಜಿವಿತ್ ನವಿ ಘಾಂವಿೆ ಘೆವ್ನ ಪುಡೆಾಂ ವ್ಡರ್ತಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಟರಚೆಾಂ ರಜಲ್ಾ ಪಳೆರ್ತನಾ ಚೊೀಮ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಚ ದೊಳಾಾ ಾಂಕ್ ಪಾತಾ ನಾ ಜಾಲ. ರ್ತಚ್ಯ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಇಕಾಾ ಕರೊಡ್, ಇಕಾಾ ಲಾಖ್‍, ಇಕಾಾ ಹಜಾರ್, ಶೆಾಂಬೊರ್ ಆನಿ ಇಕಾಾ ರಪಯ್ ಲಾಟರ ಉಟ್ ಲಿಲ . ಟಿಕೇಟ್ ಹಡ್ನ ಮ್ಹ ಜೆಲಾಗಾಂ ದರ್ತನಾ ರ್ತಚ್ಯಾ ಎಕೌಾಂಟಕ್ ಪಯೆಶ ಮ್ಚ್ಳೆಯ ಪರಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ. ಲಗಾ ಗ್ ಆಟ್ ಕರೊೀಡ್ ರಪಯ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಎಕೌಾಂಟಕ್ ಯೇವ್ನ ಪಡ್ ಲ್ಲ . ಚೊೀಮ್ನ್ ತ ಪಯೆಶ ಬಾಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಡೆಪ್ಲಸ್ತಟ್ ದವ್ಲ್ವ. ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಭೆಷೆಾ ಾಂ ಚೊೀಮ್ ಲಾಗಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ವಾಂ "ಚೊೀಮ್, ಆರ್ತಾಂ ತುಾಂ ಗ್ವಾಂರ್ರ್ ಗೆಾ ೀಸ್ತ ಮ್ನಿಸ್. ಕರೊಡ್ಟಾಂನಿ ದುಡ ಆಸ್. ತ ಪಯೆಶ ತುಮ್ಾಂ ಕ್ತಾಂ ಕರ್ತವತ್?" "ಆಮ್ಾಂ ಹಾಂಗ್ವಚ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಕಾಣ್ಯೆ ವ್ನ , ಕಾನ್ ಆಯ್ಕ ನಾರ್ತಲ ಾ , ತೊೀಾಂಡ್ ಯೇನಾರ್ತಲ ಾ , ದೊಳೆ ದಸ್ನಾರ್ತಲ ಾ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಆಸಾ ಭಾಾಂದುನ್ ರ್ತಾಂಚಿ ಸರ್ ಕರಜೆ" ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ರ್ತಚಿ ಪಾಟ್ ಥಪುಡಲ .

ರ್ತಣ್ಯಾಂ ಕಚ್ಯಾ ವ ಬಯ್ವ ಕಾಮ್ಕ್ ರ್ತಕಾ ಏಕ್ ಎಕೊಾ ಜಾಗೊ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಧಮ್ವಕ್ ಬರವ್ನ ದಲ ತರ್ ಭಾರ್ನ್ ಉಣ್ಟಾ ಮಲಾಕ್ ದೊೀನ್ ಎಕೊಾ ಜಾಗೊ ಚೊೀಮ್ಕ್ ವಿಕೊಲ . ರ್ತಣಾಂ ಚಿಾಂತ್ ಲ್ಲ ಬಾಶೆನ್ ಚೊೀಮ್ ಆನಿ ಟೆರಚ್ಯಾ ನಾಾಂರ್ರ್ ಟಾ ಸ್ಾ ರಜಿಸ್ಾ ರರ್ ಕಚೊವ ರ್ವ್ಾ ಕೆಲ. ಅಸಾ ಕರಾಂಕ್ ಗರ್ಜವ ಆಸಯ ಸವ್ವ ದಾಖೆಲ ಆನಿ ದಸ್ತ ವೇರ್ಜ ತಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ದೀಸ್ ಪಾಶರ್ ಜಾರ್ತನಾ, ಆಸಾ ಭಾಾಂದಾತ ನಾ, ಚಲನ್ ವ್ಡಚಿ ರ್ಟ್ ಮ್ರೊಗ್ ಜಾಲಿ. ಸಕಾವರ ಥವ್ನ "ಸಂಚ್ಯರ ಆಸಪ ತ್ಾ " ಮ್ಹ ಣ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಸಕಾವರ ಆಸಪ ತ್ಾ ಸುರ ಜಾಲಿ. ಘಡೆಾ ನ್ ಆಮಯ ಗ್ವಾಂವ್ ಬದೊಲ ನ್ ಯೆರ್ತಲ. ಆಸಾ ಉಗ್ವತ ವ್ಣ್ ಜಾಲ... ಪಿಡೇಸ್ತ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂ ಸಂಗಾಂ ರ್ತಾಂಚಿಾಂ ವ್ಹ ಡಲಾಾಂ, ದಾಕೆತ ರಾಂ, ನಸ್ವಾಂ, ಸರ್ ದಾಂವಿಯ ಾಂ ಆಯ್, ಸಗು ಾಂ ಯೆರ್ತನಾ ಆಸ್ಾ ಾ ಚೆಾಂ ನಾಾಂವ್ ಗ್ವಾಂವ್ ಭ್ರ್ ಗ್ವಜೆಲ ಾಂ. ದಾಕೆತ ರ್ ಸಂದೇಶ್ ENT ಶಿಕ್ ಲಲ ಹಾಂಗ್ವಚ ರ್ರ್ಾ ಕ್ ಲಾಗೊಲ . ಧುವ್ ಇಯ್ನ್ ಟಿನಿ ಸಮ್ರ್ಜ ಸವ್ಡಚೆಾಂ ಮುಕೇಲಪ ಣ್ ಘೆವ್ನ ಆಸಾ ಸ್ಾಂಬಾಳಾತ ಲ್ಾಂ. ನಿತಳ್ ನಿಮ್ವಳ್ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಖೆಳಾಂಕ್ ವೀಡ್ತ , ಖೆಳಾ ವ್ಸುತ , ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ಕ ಉದಾಕ ಟಾಂಕ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಗಜೆವಚೆಾಂ ಪೂರ ತಯ್ರ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ನ್ ಲಕಾಮಗ್ವಳ್ ಜಾಲ್ಲ ಾಂ. ಪಾಟಕ ಾ ದಸ್ಾಂನಿ ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ಪರ್ತಾ ನ್

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಾ ಾ ಚಿ ವ್ಹ ಳ್ಕ್ ಛಾಪುನ್ ಸಂಸ್ರ್ ಭ್ರ್ ಚೊೀಮ್ಚೊ ಆಸಾ ನಾಾಂರ್ಡೊಲ ಲ .

ಜಾಹಿೀರ್ ಕೆಲ್ಲ ಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಯ ಗ್ವಾಂವ್ ನಾಾಂರ್ಡಿ ಕ್ ಜಾಲಲ . ** ** ** **

** ** **: *** ಆರ್ಜ ಪಾ ಶಸ್ತತ ಫಾ ಧಾನ್ ಕಚೊವ ದೀಸ್. ಸಂಸ್ರಾಂತಲ ಗಣ್ಾ ಮ್ನಿಸ್ ಆಮ್ಯ ಾ ಗ್ವಾಂರ್ಾಂತ್.

ಲೀಕ್ ಯೆರ್ತಲ, ಪಳೆರ್ತಲ, ಆನಿ ಪಾಟಿಾಂ ವ್ಡರ್ತಲ. ಕುಮ್ಕ್ ಕರ್ತವಲ... ಪಿಡೇಸ್ತ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ ಅಜಾಪ್ ಪಾರ್ತ ಲ್. ಎಕಾ ಭುಗ್ವಾ ವಕ್ ಸ್ಾಂಬಾಳ್ಳಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನ ತಸಲಾಾ ಹಾ ವ್ಡಳಾರ್ ಪಿಡೇಸ್ತ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಚೊ ಆಸಾ ಬೆಸ್ಾಂರ್ಾಂಭ್ರತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ವತ ಲ್ಾಂ. ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಪರ್ತಾ ನ್ ಪಾ ಚ್ಯರ್ ದತಚ, ಸಮ್ರ್ಜ ಸವ್ಡಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್್ ಾ ನ್ ಗುಪಿತ ಾಂ ಯೇವ್ನ , ಹಾಂಗ್ವಚಿ ಮಗ್ವಚಿ ಸರ್, ಧಮ್ವಥ್ವ ಖಾಣ್ಜೆರ್ಣ್ , ವ್ಹ ಕಾತ್, ರ್ವ್ಾ ಆನಿ ಸವ್ವ ಸವ್ಲ ರ್ತಯ್ ಪಳೆವ್ನ , ಪರಸರ್, ಉದಾಕ್, ಸವ್ಲ ತೊಾ ಪೂರ ಬರವ್ನ ವ್ಹ ನ್ವ ಗೆಲಿಲ ಾಂ. ಆನಿ ಹೊ ರ್ವ್ಾ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಬರೊ ಲಾಗೊಲ . ದೆಕುನ್ ಹಾ ವ್ಸ್ವಚಿ "ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಸವ್ಡ ಪಾ ಶಸ್ತತ "ಚೊೀಮ್ ಆನಿ ಟೆರ' ಆಸ್ಾ ಾ ಕ್" ರ್ತಣಾಂ

ವ್ಹ ಡ್ ಬೇಾಂಡ್ಟ ತಂಬ್ಲ್ರನ್ ಪುಶವಾಂರ್ರ್ ಸೈಯ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ ವ್ಹ ಚೆವಾಂ, ವೇದ ಕಾಯೆವಾಂ, ಪಾ ಶಸ್ತತ ದಾಂವ್ಡಯ ಾಂ, ಸಗು ಾಂ ಕಾಯ್ವಾಂ ಆಸ್ತಲ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾ ಪುರ್ತನ್ ದಾಕೆತ ರ್ ಸಂದೇಶನ್ ಸಗು ಜರ್ಬಾಿ ರ ಘೆತ್ ಲಿಲ . ಸಗೆು ಾಂ ಬರೆಾಂಚ ಜಾರ್ತಲ್ಾಂ... ಪುಣ್ ವೇದರ್ ಆಸ್ಜೆ ಆಸಲ ಮ್ಹ ಜೊ ಪುತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗ್ವ ನಾಚ್ಯತ ಲ. ಸೈರೆ ಆಯೆಲ .... ಸ್ವ ಗತ್ ದಾರ ಕಡೆಾಂ ದುಸಾ ಮ್ನಿಸ್ ಪಳೆವ್ನ ಹಾಂವ್ ಅಲಕ ಾಂದೊಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ದಾಕೆತ ರ್ ಪುತ್ ಸಂದೇಶ್ ನಾ... ಚೊೀಮ್ ಆನಿ ಟೆರ ತಯ್ರ್ ಆಸ್ತಲ ಾಂ ಮುಕಾರ್... ಆನಿ ರಜಾಾ ಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತಾ ಆಯೊಲ ಚಯ ... ಅಾಂತರಷ್ಟಾ ರೀಯ್ ಮ್ಟಾ ಚೆ ಸೈರೆ ಆಸಲ ... ಗ್ವಾಂವ್ಡಯ ಾಂ ಪಂಚ್ಯಯತ್, ರ್ತಲೂಕ್, ಜಿಲಲ ,

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಸಲ . ಆನಿ ಆರ್ತಾಂ ಪುಶವಾಂವ್... ಸುರ ಜಾರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ಟತ ನಾ, ದಾಕೆತ ರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಾಂವನ್ ಆಯೊಲ . ಟೆರಕ್ ಕ್ತಾಂಗೀ ಸ್ಾಂಗುಾಂಕ್ ಆಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಟಿಾಂ ವೀಡ್ನ ಆಪವ್ನ ವ್ಹ ನ್ವ ಗೆಲ. ಪುಶವಾಂವ್ ಸುರ ಜಾರ್ತನಾ " ಖಜೊನ " ರ್ತಾಂಚ್ಯ ಲಾಗಾಂಚ ಪುಟೊಲ . ದೊಗ್ವಾಂಯ್ ಎಕ್ ಚ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಭಿಾಂಯೆಲಿಾಂ. ಟೆರಚೆ ಹತ್ ಕಾನ್ ಧಾಾಂಪುಾಂಕ್ ವ್ಯ್ಾ ಗೆಲ್... ಟೆರ ಬೊಬಾಟೆಲ ಾಂ... " ಏ ದೆರ್ ಮ್ಹ ಜಾ, ಮ್ಾಂಯ್"

ಟೆರ ಬೊಬಾಟತ ನಾ ಸಂದೇಶಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಟರ್ ದಸಲ .

ದಾಕೆತ ರ್ ಪಜವಳ್

ವ್ಹ ಯ್... ಟೆರಚೆಾಂ ಬಂಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕ ರ್ತಲ್... ಉಲಂವ್ಕ ಜಾಯ್ನ ತಲ ಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಆರ್ಜ ಬೊಬಾಟತ ಲ್ಾಂ.

ಪುಶವಾಂವ್, ಸಂಭ್ಾ ಮ್, ಪಾ ಶಸ್ತತ , ಸಕಕ ಡ್ ಸುಗಮ್ಯೆನ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಚೊೀಮ್ ಆನಿ ಟೆರ ಟಾ ಸ್ಾ ಕ್ ವ್ಹ ಡ್ ಮ್ನ್ ಮ್ಚ್ಳ್ ಲಲ . ಸಂಗಾಂ ದಾಕೆತ ರ್ ಸಂದೇಶಚ್ಯಾ ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ಚಿಾಂ ದುಖಾಾಂ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಸರ್ ಉಲಯ್ನ ತಲ ಾಂ ರ್ಹ ಳನ್ ಆಸ್ತಲ ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಹ್ಯಂವ್ನ ದು:ಖಿ ಜಾಲೊಂ - ಟೊನಿ ಮಂಡೊನಾಾ , ನಿಡೊಡ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್) ಕಾಮ್ ಥವ್ನ ಥಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯೊಲ ಾಂ ಘರ ಸ್ವ ಗತ್ ತುಜೊ ದೆಖೊಲ ನಾ ರ್ತನ್ವನ್ ಪುರಸಣ್ಯನ್ ಖಗವಲಾಂ ಉದಾಕ ಚೊ ಘೊಟ್್ಯ್ ಆಯೊಲ ನಾ ಘರಾಂತ್ ಆರ್ರ್ಜ ತುಜೊ ಗ್ವಜೊಲ ನಾ ತೊಾಂಡ್ಟರ್ ಹಸ ತುಜೊಾ ಚೊಯೊಲ ಾ ನಾ ರಚಿ ಜೆರ್ಾ -ಪಮ್ವಳ್ ಯೆರ್ತಲ ರಚ ಚ್ಯಕುಾಂಕ್ ನಿಮ್ವಲ್ಾಂ ನಾ. ಕಾಜಾರ ಸ್ಗೊರಾಂತ್ ಆಮ್ ಉಪ್ಲ್ಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ ಕುಡಚಿ ರ್ತನ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಬಾಗಲ ನಾ ಭುಗವಾಂ ದೊಗ್ವಾಂ’ಮ್ಕ ಾಂ ಜಲಾಾ ಲಿಾಂ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತಾಂಚೊ ಮೀಗ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಮ್ಚ್ಳು ನಾ. ಕುಟಾ ಾಂ-ಸೈರಾಂ ಯೇವ್ನ ವ್ಡರ್ತಲಿಾಂ ರ್ತಾಂಚೊ ಮ್ಯ್ಪ ಸ್ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಪಳಾಂವ್ಕ ನಾ ಪಿಡೆ-ಶಿಡೆನ್ ಮ್ಾಂದೆಾ ರ್ ಲಳು ಾಂ ತುಜೆಥವ್ನ ಸರ್-ಚ್ಯಕ್ಾ ಲಾಭಿಲ ನಾ ಘರ್ ಸಭಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ಡಾಂ ಸಜಯೆಲ ಾಂ ತುಜೆಥವ್ನ ಹೊಗು ಕ್ ಆಯ್ಲ ನಾ ರ್ರ್ಾ ರ್ ಭಂವ್ಡಾ ಕೇಸ್ ತುಜೆ ಉಬೆಲ ತಾಂ ರ್ರೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೆ ಕುಶಿಾಂ ರ್ಹ ಳೆು ಾಂನಾ ಉಾಂಚೊಲ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಆಮ್ ಜೊಡೊಲ ನಿೀರ್ಜ ಎಕೊವ ಟ’ಮಯ ಜಾಲನಾ ಜಿೀಣ್್ಭ್ರ್ ಸ್ಾಂಗ್ವತ್ ತುಜೊ ಕೆಲ ಪೂಣ್, ಪ್ಲ್ಾ ೀಮ್ ರ್ತಾಂತುಾಂ ಲಾಭಲ ನಾ. ಮ್ಗೆಾ ಾಂ-ರಜಾರ್ ಸದಾಾಂಚ ಕೆಲ್ಾಂಯ್ ಭ್ಕ್ತ , ದೇವ್್ಭಿರಾಂತ್ ಚಡಲ ನಾ ರಂಗ್ವನ್ ಸಜೊವ್ನ ಉರೆ್ಲ ಲ್ಾಂಯ್ ಸುಾಂಗ್ವವರ್ ಮ್ಹ ಕಾ ದಸಲ ನಾ. ವ್ಹ ಡ್ಟ ಉಬೆವನ್ ತುಕಾ ನ್ವಟಯೆಲ ಾಂ ಸುಖಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ ನಾ ದು:ಖಿ ಹಾಂವ್ ದು:ಖಿಚ ಉರೊ್ಲ ಾಂ ಹಯ್ ದೆರ್! ದು:ಖಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ!

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಗಾಾ ುಂಕ್ ತುಮ್ಯ ಾ ಸಾಂಬಾಳಾ! ಆವ್ಯ್ಯ ಾ ಪಾಸು ಾಂತ್ ಸುಖಾನ್ ಸಂಸ್ರಚಿ ಪರ್ವ ನಾಸ್ತ ಾಂ ನಿದೆಲ ಲಾಾ ಬಾಳಾಕ್ ಉಕಲ್ನ ವ್ಡಹ ಲ್ಾಂ ಕಾಮುಕಾನ್ ಆಪಾಾ ಚಿ ಕಾಮುಕ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಾಂವ್ಕ ....

ಕ್ತಾಂಚ ನ್ವಣ್ಟಸಲ ಾಂ ಬಾಳ್ ಅಪಾಾ ಥಾಂ ಕ್ತಾಂ ಘಡ್ಟತ ಕಳಾನಾಸ್ತ ಾಂ ಭಿಾಂಯ್ನ್ ಥಥವರೊನ್ ರಡೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆಲ ಾಂ ನ್ವಣ್ತತ ಲ್ಾಂ ಬಾಳ್ , ವಡ್ಟತ ಾಂತಲ ಾಂ ಫುಲ್ ಕಾಳಕಾಚ್ಯಾ ಅಾಂದಾಕ ರಾಂತ್ ... ಅಪ್ಲ್ಲ ಆವ್ಯ್ಕ ದೆಖಾನಾಸ್ತ

ಸಂಸ್ರ್ ಹೊ ಬುಸವ ಕಾಳಾಾ ಕ್ ತುಜಾಾ ಧರ್ ಆಸವ... ಕಾಮ್ ಕ್ತಾಂಯ್ ಆಸಾಂ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಕ್ ತುಾಂಮ್ಯ ಾ ದಯ್ ಗುಮ್ನ್ ... ಭುಗವಾಂ ತಾಂ ಆರ್ತಾಂ ಖೆಳಾಯ ಾ ಮ್ತಾಂತ್ ದೂಖ್‍ ರ್ತಾಂಚೆ ವಿಸಾ ನ್ ಸಡತ ತ್

ಪಾಾ ಯ್ ತ ಭ್ರೊನ್ ಯೆರ್ತನಾ ಘಾಯ್ ತೊ ಉಗ್ವೆ ಸ್ಕ್ ಯೇತ್ ... ಆವ್ಯ್ನಾಂ ತುಾಂಮ್ಯ ಾ ಭುಗ್ವಾ ವಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಯ್ ಅನಾಮ್ಕ್ ವ್ಾ ಕ್ತ ಾಂಕ್ ಕರನಾಕಾತ್ ಲಾಗಾಂ ಜಾಗುಾ ತ್ ರರ್ ಜಾರ್ತ ತರ್ತಲ ಾ ವ್ಡಗಾಂ

-ಅರ್ಸಂತ ಡಿಸ್ೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ 44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಿಂಗೆ ಆನಿ ಆವ್ಯಳೆ -ಆಾ ನಿಾ

ಪಾಲಡಾ್

ರಾಂಗೆ ಆನಿ ಆರ್ಳೆ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಸ್ರೆ್ಕ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಸ್ರೆ್ಕ ತರೀ ಗೂಣ್ ಪರೆ್ಕ ಪರೆ್ಕ . ರಾಂಗೆ ಆನಿ ಆರ್ಳೆ ದೊನಿೀ ರಕಾರ್ ಜಾರ್ತತ್ ರಾಂಗ್ವಾ ನ್ ವ್ಸುತ ರ್ ಉಾಂಬಳಾತ ತ್ ಆರ್ಳೆ ಮ್ತ್ ಖಾರ್ತತ್. ಆರ್ಳಾಚೆಾ ರಕಾ ಖೊಲ್ ಬಾರೀಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಆಸ್ತ ತ್ ರಾಂಗ್ವಾ ರಕಾ ಖೊಲ್ ಮ್ತ್ ರಾಂದ್ ರಾಂದ್ ದಸ್ತ ತ್. ಗೊೀಲ್ ಗೊೀಲ್ ಆರ್ಳೆ ಖಾಾಂರ್ಯ ಾ ಕ್ ಗೊೀಡ್ ಗೊೀಡ್ ಖಾವ್ನ ಜಾತಚ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆ ರಚ ಚಡ್ ಚಡ್. ವ್ಸುತ ರ್ ಉಾಂಬುು ಾಂಕ್ ಆಸ್ ತರ್ ರಾಂಗೊ ಕಾಡನ್ ಹಡ್ ಉದಾಕ್ ಭ್ರ್ಸ ನ್ ಝರಯ್ಶ ತರ್ ಭ್ರೊನ್ ಯೇತ್ ಫೆಾಂಡ್. -----------------------------------------------------------------------------------45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Chicken Roce (Coconut Milk) curry Ingredients: 1) 1kg fresh chicken, cut into medium pieces 2) 1 cup thick coconut milk 3) 2 cups thin coconut milk 4) 2 tbsp grated coconut 5) 3 medium onions chopped lengthwise 6) 2 pcs garlic 7) 5 kashmiri chillies 8) 2 tbsp coriander seeds 9) 1 tsp cumin seeds 10) 1 tsp mustard seeds 11) 1 tsp pepper corns 12) 2 cloves 13) 1/2 inch cinnamon stick 14) 1/4 tsp turmeric powder 15) 1 tbsp tamarind pulp

16) 1 sprig curry leaves 17) salt as per taste 18) 2 tbsp oil Recipe: - Wash chicken nicely and keep aside to drain water - Heat up a pan add 1 tsp oil and fry red chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, pepper corns, cloves and cinnamon stick for 2 mins on medium flame - In the same pan slightly fry one onion and garlic - In the same pan, fry for a while 2 tbsp grated coconut with 1/4 tsp turmeric powder - In a mixer grinder, make a fine paste of all roasted ingredients, fried onions and coconut by adding thin coconut juice 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- In a kadai, heat 2 tbsp oil - Add one onion and fry till golden brown. - Add curry leaves and fry for a while - Add chicken and fry for 5 mins on high flame till chicken turns golden colour - Add tamarind pulp and salt and stir well - Reduce the flame to medium, cover the lid, add some thin coconut milk and cook chicken until done. - Once chicken is almost cooked, add potato pieces and mix well and cook for few minutes - Add masala paste and mix well. Add thin juice if left or hot water as per the consistency of curry and cook until full boil on medium flame - Once curry is fully boiled, add thick juice and reduce the flame to very low and cook for another 5 mins or until full boil again. - In a sauce pan, heat 1 tbsp pure ghee - Add 1 small onion chopped lengthwise and curry leaves. - Fry till crispy and add to the curry Chicken roce curry is ready to serve

with rice rotti (bakre), panpole and Appam as per your choice

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊಂಡಸ್

ಕಾಳ್ಯಾ

(ಸ್ಕ್್ ವ ಡ್) ಸುಕೊಂ

ಪೊಂಪ್ಲೆ ಟೊಂಚಿ

1/2 ಕಲ್ಮ ಬ್ಳೆಂಡಾಸ್ ಲಾಹ ನ್ ಕುಡ್್ ಕರ್.

ಲಾಹ ನ್

(ಸೊಂರ್ಗ್ಲೊಂ) ಕಡಿ 1 ವ್ಹ ಡ್ೆ ೆಂ ಕ್ಟಳ್ೆಂ (ಸೊೆಂಗ್ಳ್ಲ್)

ಏಕ್ಟ ಆಯ್ಚ್್ ನಾೆಂತ್ ತೇಲ್ ಘೆ ಆನಿ 2 ಪಿಯ್ಚ್ವ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿೆಂದನ್ ಭಾಜ್. 1/2" ಆಲ್ೆಂ, 5-6 ಬ್ಳಯ್ಲ ಲ್ಮಸುಣ್ - ಬಾರೀಕ್ ಶಿೆಂದ್. 2 ಟ್ಲಮೆಟ್ಲ (ಬಾರೀಕ್ ಶಿೆಂದ್) ಸಕ್ ಡ್ ಭಾಜ್ ಆನಿ 2-3 ಟಿೀಸ್ಕಪ ನ್ ಬಾಫಾದ್ ಪಿಟ್ಲ ಘಾಲ್ನ ಬ್ಳೆಂಡಾಸಾಚ ಕುಡ್್ ಘಾಲ್ನ ಇಲ್ೆ ೆಂ ಉದಾಕ್, ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್ನ ಧೆಂಪುನ್ ನಾಲ್್ ಘಾಲ್ನ ಸುಕೆೆಂ ಜಾತಾಸರ್ ಉಕಡ್ನ ಭುೆಂಯ್ ದವ್ರ್.

ಪಾೆಂಪ್ೆ ಟ್

ಆಳೆನಾಕ್: 1/2 ನಾಲ್್, 1 ವ್ಹ ಡೊೆ ಪಿಯ್ಚ್ವ್ 4-5 ಬ್ಳಯ್ಲ ಲ್ಮಸುಣ್ 10-12 ಸೊಲಾೆಂ (ವ್ ಇಲೆ ಆಮಾಸ ಣ್) 2 ಟೇಬ್‍ಲಲ್ ಸ್ಕಪ ನ್ ಬಾಫಾತ್ ಪಿಟ್ಲ ಹೆಂ ಸಕ್ ಡ್ ಘಾಲ್ನ ಆಳ್ನ್ ವಾಟುನ್ ದವ್ರ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಯ್ಚ್್ ನಾೆಂತ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ ಬೇವಾಚೊ ಪಾಲ್ಮ, 1 ಪಿಯ್ಚ್ವ್, ಲಾಹ ನ್ ಕುಡೊ್ ಆಲ್ೆಂ (ಶಿೆಂದನ್). 23 ತನ್ಭಾ ್ ಮಿಸಾ್ೆಂಗ, 1 ಟ್ಲಮೆಟ್ಲ ಭಾಜ್ ಆನಿ ಆಳ್ನ್, ಮಿೀಟ್, ಇಲ್ಮೆ ಶಿಕೊ್ ಘಾಲ್ನ ಹಳ್್ ಕನ್್ ಖ್ತಖ ತ್ಲ ಯ್ಲತಾನಾ ಮಾಸ್ತಳ ಘಾಲ್ನ ಭುೆಂಯ್ ದವ್ರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

ತೊ ಹ್ಯಂಗಾಸರ್ ನಾ! ಮ್ಸ್ಾ ಚಿಾಂ ಕಾಳಿಾಂ ಮಡ್ಟಾಂ ಗೊಬರ್ ಧಾಾಂಪಲ ಲಿಾಂ ಕೆಾಂಡ್ಟಾಂ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ! ಉದಕ್ ಲಿಪಯ್ಲಲ ಶೆಳ ಬದುಲ ನ್ ‘ಹೊಸ್ನಾನ ’್ರ್ತಳ ‘ಖುರ್ಸ ಯ್ ರ್ತಕಾ’್ಜಾಲಲ ಖಿಳ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ! ಲಾಂಕಾೆ ಕ್ ರೆವ್ಡ್ಲ ಲಿ ಮ್ತ ಆಸ್ತತ ಖಾತರ್ ನಿೀದ್ ನಾತೊಲ ಾ ಮ್ತ ಗೊರೊ ಕಾಳ ಥರ್ ಕರೊ್ಯ ಾ ಕಾತ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ!

ಕಾಳಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಕುಸಡ್ಟಯೆಚೆ ಕಸಾ ರಗ್ ದೆವ ೀಷ್ಟ ಫಾರಕಪ ಣ್ಟ ಆಸಾ ವ್ರ್ಸ ಾಂಥವ್ನ ರಸ್ ಘಾಲಿಲ ಘಾಣ್ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ!

ಮ್ತಚ್ಯ ಕಂತಾ ಲಾಾಂನಿ ದುಡ್ಟವ ಚಿ ಪುಜಾ ಜಿವಂತ್ ಇಮ್ಜಿಾಂಕ್ ದಾಂವಿಯ ಇಜಾ ಖೊಟಾ ಾಂಕ್ ಸುಟಕ ನಿರಪಾಾ ಧಾಾ ಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ ಚಿ ಸಜಾ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ!

ಮ್ನಾಾಂತ್ ಶಿಜೆಯ ಫಾರಕಪ ಣ್ಟಚೆ ಸಮುವಣ್

ಲಿಪವ್ನ ಆಪಿಲ ಾಂ ಭಿತರ್ಲ ಾಂ ಖರ್ತಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ರಾಂಕ್ 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾತರ್ ಹಡ್್ಲ್ಲ ಹತ್ ಆಪಾಲ ಾ ಚಯ ಕೊಶೆಡ್ಟಿ ಕ್ ಕರೊ್ಯ ಘಾತ್ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ! ಭುಕೆಲ್ಲ ಾಂ ಪ್ಲಟ್ ಪಳೆವ್ನ ರಗತ್ ನಾತಲ ದೊಳೆ ಜೆ ಹತ್ ಹಕಾಕ ಾಂ ನ್ವಗ್ವರ್ ಕರನ್ ವಿಚ್ಯರೆ್ತ ಲಾಾ ಾಂಚೆ ಫುಮ್ರ್ ಕರ್ತ ತ್ ಗಳೆ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ! ಚುನ ಕಾಡ್್ಲಾಲ ಾ ಫೊಾಂಡ್ಟಾಂ ಭಿತರ್ ಕಪಟಪ ಣ್ಟಚಿ ಕುಸಡ್ಟಯ್ ಮುಕ್ತ ಮ್ನಾಾಂನಿ ವಿೀಕ್ ಒಾಂಪುನ್ ಧಮ್ವಾಂಮ್ಧಾಂ ಕರಂವಿಯ ಲಡ್ಟಯ್ ದೆರ್ ಜಾಗೊ ಆಪಾಾ ವ್ನ ಗವ್ವ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಬಡ್ಟಯ್ ತೊ ಹಾಂಗ್ವಸರ್ ನಾ! ಧಾಾಂಪಾತ ಾ ಫೊಾಂಡ್ಟಾಂಕ್ ಜಿವಂತಪ ಣ್ ನಾ ಉಗ್ವತ ಾ ಫೊಾಂಡ್ಟಾಂಕ್ ಮ್ರಣ್ ನಾ! ಜಂಯ್ ಆಮ್ ರ್ತಕಾ ಸಧಾತ ಾಂವ್

ತೊ ‘ಹಾಂಗ್ವಸರ್’್ನಾ! ಕಾಳಾಾ ಫೊಾಂಡ್ ಧಾಾಂಪ್ಲ್ಲ ಲಾಾ ಾಂನಿ ಸಧಾಲ ಾ ರ ತೊ ಮ್ಚ್ಳ್ನಾ ಕಾಳಾಾ ಫೊಾಂಡ್ ಉಗೊತ ದವ್ರೆ್ಲ ಲಾಾ ಾಂನಿ ಸಧಿಯ ರ್ತಕಾ ಗರ್ಜವ ನಾ

ತೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ! ಪಾತಾ ತಲಾಾ ಾಂಚ್ಯ ಕಾಳಾಾ ಾಂತ್!!

-ಸ್ಟವಿ, ಲೊರೆಟೊಿ

-----------------------------------------------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“I am the Resurrection and the Life” An Easter Message can share in his resurrection and new life. St. Paul, writing to Timothy, assures್ him,್ “Here್ is್ a್ saying್ that್ you can rely on: If we have died with him,್we್shall್also್live್with್him”್(2 Tim.2:11).

Easter celebrates the most central mystery of Christian faith and life. It is the most important feast in the Christian calendar, celebrating the Resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ. It is the feast which joyfully celebrates the triumph of Christ over sin, satan and death. The joyful good news in the event of Christ’s್ resurrection್ is್ not್ merely್ that he has risen from the dead, but more importantly for us, that we too

Jesus Christ made some tall claims: “I್ am್ the್ light್ of್ the್ world.್ Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life”್ (John್ 8:12).್ “I್ am್ the್ resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall್he್live”್(John್11:25)್and್“I್am್ the way, and the truth and the life. No one comes to the Father except through್me”್(John್14:6).್He್told್the್ Jews who questioned his authority and್ asked್ for್ a್ sign:್ “Destroy್ this temple, and in three days I will raise it್ up”್ (John್ 2:19).್ He್ was್ in್ fact್ referring to his body. These were not empty claims. Jesus truly rose from the dead on the third day as he had foretold.

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


If Christ had not risen from the dead, our faith would be useless. But Christ has indeed risen as he said. The Apostles are witnesses to the Resurrection of Jesus, on whose strong faith and testimony the Church’s್faith್and್our್faith್are್built್ (cf. 1 Cor. 15:1-20). Easter is a feast of hope and joy. Easter gives us hope when everything appears to be hopeless. It gives us joy in the midst of sorrow. It gives us strength to pick up the pieces and start all over again. It assures us that God is able to turn our failures into success. It uplifts us when dejected and disappointed. Easter್ is್ God’s್ powerful್ way್ of್ telling humanity that ultimately, He is in control and that sin, satan and death have no power over Him. During the pandemic which still continues to raise its ugly head, with spike in numbers and new strains of the virus appearing, Easter brings new hope and comfort. In my Easter message last year, I had expressed my faith and conviction that the crown of thorns of Jesus would

surely destroy the Corona (crown) virus. The discovery and production of vaccines by several Pharmaceutical companies, in less than a year, and the vaccination drive going on in full swing, are certainly್signs್of್God’s್intervention್ to save humanity from this deadly virus.್ It್ is್ a್ sign್ of್ God’s್ and್ humanity’s್ victory್ over್ the್ virus.್ Certainly, it will take a long time till all are vaccinated. But it will certainly contain the spread of virus and will bring normalcy back again. We can live in hope, joy, and peace – true Easter gifts. I encourage all of you to get vaccinated against Corona virus and thus help fight this deadly virus. The Risen Lord appeared several times to his disciples. Each time he appeared, he greeted them with the words:್ “Peace be with you”.್ Jesus್ is the Prince of peace. At his birth, the angels had announced peace to all people of good will. It is only a person of good will, the one who is open to receive divine grace who will experience inner peace that Christ gives. If there is lack of peace, unrest, violence, and war in the world, it is because people have not

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


accepted the Prince of Peace and experience the peace of the Risen have refused to live according to his Lord. teachings. St. John tells us that the I wish you a very peaceful and Son of Man came as the light of the joyous Easter. May the Risen Lord world, but people loved darkness bless you with peace, hope and new rather than light because their life. deeds were evil. (John. 3:19). Only a + Gerald John Mathias person who shuns evil and walks in Bishop of Lucknow the light of truth will be able to ------------------------------------------------------------------------------------

The Power of the Crucified Jesus

As a Jesuit and moreover as a priest I have certain mysterious experiences which are somewhat riddles for me. One of them is the power of the cross. On Good Friday in Catholic churches there is the veneration of the cross. When the

crucifix is kept for veneration, I have seen Catholics who either never or hardly go to church and who are labelled್ as್ “prostitutes”,್ “concubines’,್ “drunkards”,್ “drug್ addicts”,್ “thieves”,್ “scoundrels”,್ “thugs”,್ ‘murderers”,್ “bad್ character”,್ “mad್ persons”,್ etc.್ faithfully come to church and either

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


they kneel or bend to kiss the crucifix!!! Good Friday is not a day of obligation and yet they never miss this one day to come to church. I really wonder what draws them to the church on Good Friday. The only plausible explanation I could give is they know they are great sinners and yet convinced that the crucified Jesus who died for them and others will forgive them, even when others are not ready to pardon. Late Khushwant Singh was the editor್of್“The್Illustrated್Weekly್of್ India”.್ In್ the್ years್ 1975್ -77 (I do not remember the exact date, month, and year) on the occasion of Good Friday, he wrote an article. I do not remember the exact title. In it he wrote on forgiveness, which I paraphrase: if you want to know the meaning of forgiveness look at the crucified Jesus, only he who forgave his enemies from the cross has the right to speak about forgiveness. Khushwant Singh was a selfproclaimed agnostic. He was inclined towards atheism. Such a person truly believed in the power

of forgiveness of Jesus. Sounds ridiculous but it is true. While doing philosophy and theology at Pune I came to know that್Christian್“prostitutes”್not್only್ come to the church on Good Friday to kiss the crucifix but that day they do not entertain even a single customer!!! They observe that day as Holy with fasting and prayer. Due to various circumstances people become victims and prisoners of vices. I have come to the conclusion, “When್the್crucified್Jesus್draws್the್ “sinners”್ to್ himself್ and್ forgives್ them, who am I to accuse or condemn್ them?”್ From್ the್ first್ “Good್Friday”,್till್date್the್power್of forgiveness flows from the cross. I want to be soaked more and more in it and to become more nonjudgmental and compassionate towards others. This is my earnest prayer today on Good Friday. Pratap Naik, sj 02 March 2021

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Holy Saturday: A Saturday of Hope Holy Saturday (Latin: Sabbatum Sanctum), also known as the Great and Holy Saturday ,the Great Sabbath, Hallelujah Saturday (in Portugal and Brazil), Saturday of the Gloria and Black Saturday (in the Philippines) or Easter Eve, and called "Joyous Saturday" or "the Saturday of Light" among the Coptic Christians, is the Saturday of Holy Week, the day after Good Friday. It is the day before the Feast of Easter and the last day of the Holy Week in which Christians prepare for Easter. Holy Saturday, also called Easter Vigil, Christian religious observance that ends the Lenten season. The observance commemorates the final್ day್ of್ Jesus’್ death,್ which್ is್ traditionally associated with his triumphant descent into Sheol (the place of dead). This year Holy Saturday is celebrated on Saturday, April 03, 2021.

held after his death and burial on Good Friday and before his resurrection on Easter Sunday. Holy Saturday is the last day of Lent and of the Holy Week, and the third day of the Easter Triduum, the three high holidays before Easter, Maundy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday. Holy Saturday is always the day between Good Friday and Easter Sunday.

Holy Saturday is the day in the Christian liturgical calendar that celebrates the 40-hour-long vigil that the followers of Jesus Christ

In the Roman Catholic Church, the altar remains stripped completely bare (following the Mass on Maundy Thursday). The celebration

The date of Easter is set by the Ecclesiastical Tables, constructed at the Ecumenical Council of Nicea (325 CE) as the first Sunday that follows the first full moon after the spring equinox (with some adjustment for the Gregorian calendar). The History of Celebrating Holy Saturday:

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


of the Sacraments is extremely limited: Holu communion is given only as Viaticum to the dying; while penance, anointing of the sick and baptism may be administered because they, like Viaticum, are helpful to ensuring salvation for the dying. In the second century AD, people kept an absolute fast for the entire 40-hour period between nightfall on Good Friday (recollecting the time Christ was removed from the cross and buried in the tomb) and dawn on Easter Sunday (when Christ was resurrected). By Constantine's realm in the fourth century AD, the night of the vigil of Easter began Saturday at dusk, with the lighting of the "new fire," including a large number of lamps and candles and the paschal candle. The paschal candle is very large, made of beeswax and fixed in a great candlestick created for that purpose; it is still a significant part of Holy Saturday services. The history of fasting on Holy Saturday has varied over the

centuries. As the Catholic Encyclopaedia notes, "in the early Church, this was the only Saturday on which fasting was permitted." Fasting is a sign of penance, but on Good Friday, Christ paid with his own blood the debt of his followers' sins, and people, therefore, had nothing to repent. Thus, for many centuries, Christians regarded both Saturday and Sunday as days on which fasting was forbidden. That practice is still reflected in the Lenten disciplines of the Eastern Catholic and Eastern Orthodox Churches, which lighten their fasts slightly on Saturdays and Sundays. Easter Vigil Mass In the early church, Christians gathered on the afternoon of Holy Saturday to pray and to confer the Sacrament of Baptism on catechumens—converts to Christianity who had spent Lent preparing to be received into the Church. As the Catholic Encyclopaedia notes, in the early Church, "Holy Saturday and the vigil of Pentecost were the only days on which baptism was administered."

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


This vigil lasted through the night until dawn on Easter Sunday, when the Alleluia was sung for the first time since the beginning of Lent, and the faithful—including the newly baptized—broke their 40hour fast by receiving Communion. In the Middle Ages, beginning roughly in the eighth century, the ceremonies of the Easter Vigil, especially the blessing of new fire and the lighting of the Easter candle, began to be performed earlier and earlier. Eventually, these ceremonies were performed on Holy Saturday morning. The whole of Holy Saturday, originally a day of mourning for the crucified Christ and of expectation of His Resurrection, now became little more than an anticipation of the Easter Vigil. 20th Century Reforms: With the reform of the liturgies for Holy Week in 1956, those ceremonies were returned to the Easter Vigil itself, that is, to the Mass celebrated after sundown on Holy

Saturday, and thus the original character of Holy Saturday was restored. Until the revision of the rules for fasting and abstinence in 1969, strict fasting and abstinence continued to be practiced on the morning of Holy Saturday, thus reminding the faithful of the sorrowful nature of the day and preparing them for the joy of Easter feast. While fasting and abstinence are no longer required on Holy Saturday morning, practicing these Lenten disciplines is still a good way to observe this sacred day. As on Good Friday, the modern church offers no Mass for Holy Saturday. The Easter Vigil Mass, which takes place after sundown on Holy Saturday, properly belongs to Easter Sunday, since liturgically, each day begins at sundown on the previous day. That is why Saturday vigil Masses can fulfil parishioners' Sunday obligation. The modern Easter Vigil Mass often begins outside of the church near a

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


charcoal brazier, representing the first vigil. The priest then leads the faithful into the church where the paschal candle is lit, and the mass is held. Other Christian Holy Saturdays: Catholics are not the only Christian sect that celebrates the Saturday between Good Friday and Easter. Here are a few of the main Christian sects in the world and how they observe the custom. • Protestant churches such as Methodists and Lutherans and United Church of Christ consider Holy Saturday as a day of contemplation between the Good Friday and Easter services— typically, no special services are held.

light candles together before entering the church. • Eastern Orthodox Churches celebrate the Great and Holy Saturday, or the Blessed Sabbath, on which day some parishioners attend vespers and listen to the Liturgy of Saint Basil. • Russian Orthodox churches celebrate Holy Saturday as part of the week-long Great and Holy Week, beginning Palm Sunday. Saturday is the last day of the fast, and celebrants break the fast and attend church services. Holy Saturday reminds us that death is not the end but there is resurrection because Jesus was raised to life after his death.

• Practicing Mormons (the Church of the Latter-Day Saints) Have a Peaceful Holy Saturday. hold a Vigil on Saturday night, Pratap Naik, sj during which people gather outside 03 April 2021 the church, make a fire pit and then -----------------------------------------------Good Friday: A Friday that reminds us of God’s infinite love towards all. Good Friday is a day

commemorating the crucifixion of 58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Jesus and his death at Calvary. It is observed during the Holy Week as part of the Paschal Triduum on the Friday preceding easter Sunday and may coincide with the Jewish observance of Passover. It is also known as Holy Friday, Great Friday, Great and Holy Friday (also Holy and Great Friday), and Black Friday. From the early days of Christianity, Good Friday was observed as a day of sorrow, penance, and fasting, a characteristic that finds expression in the German word Karfreitag (“Sorrowful್Friday”).್This್year್Good್ Friday is celebrated on Friday, April 2, 2021. Why is Good Friday called Good Friday? Probably because good used to mean holy. Good Friday" comes from the obsolete sense "pious, holy" of the word "good". A common folk etymology incorrectly analyzes "Good Friday" as a corruption of "God Friday". In Old English, the day was called "Long Friday" (langa frigedæg), and this term was adopted from Old English and is still used in Scandinavian languages and Finnish.

Good Friday reminds us how much Jesus loved us through his suffering and death. He died for us and for our sins. The date of good Friday varies from one year to the next on both the Gregorian and Julian calendars. Eastern and Western Christians disagree over the computation of the date of Easter and therefore of Good Friday. Following the Synoptic Gospels (Matthew, Mark, and Luke), the mainstream of Christian tradition has್ held್ that್ Jesus’್ last್ meal್ with್ his disciples on the evening before his Crucifixion was a Passover Seder. That would place the date on which Jesus died on 15 Nisan of the Jewish calendars. According to the Gregorian (Western) calendar, that date would be April 7. Christians, however, do not commemorate that fixed date. Instead, they follow the apparently flexible date of the Passover—which conforms to the Jewish lunisolar calendar rather than the Gregorian solar calendar—by

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


relating the Last Supper to the seder. Although that assumption is problematic, the dating of both Good Friday and Easter has proceeded on that basis. Thus, Good Friday falls between March 20, the first possible date for Passover, and April 23, with Easter falling two days later. The question of whether and when to್ observe್ Jesus’್ death್ and್ Resurrection triggered a major controversy in early Christianity. Until್ the್ 4th್ century,್ Jesus’್ Last supper, his death, and his Resurrection were observed in one single commemoration on the evening before Easter. Since then, those three events have been observed separately—Easter, as the commemoration್ of್ Jesus’್ Resurrection, being considered the pivotal event. The liturgical celebration of Good Friday has undergone various changes over the centuries. In the Roman Catholic Church, the Mass is not celebrated on Good Friday, though a liturgy is performed.

Beginning in the Middle Ages, only the officiating priest took Holy Communion, which was consecrated at the Maundy Thursday mass; laypeople have also communed on Good Friday since 1955. The liturgy of Good Friday consists of the reading of the Gospel Passion narrative, the adoration of the cross, and Communion. In the 17th century, following an earthquake in Peru, the Three-Hour Service, a prayerful meditation್ on್ Jesus’್ “Seven್ Last್ Words್ on್ the್ Cross,”್ was್ introduced to the Catholic liturgy by the Jesuits. It takes place between noon and 3pm. Similar services occur in the Eastern Orthodox tradition, where no Communion is celebrated on Good Friday. The Passion of Jesus of the final 12 hours before his death is well depicted್ in್ “the್ Passion್ of್ Christ”್ American film of 2004 produced, co-written and directed by the wellknown Hollywood actor Mel Gibson and starring Jim Caviezel as Jesus of Nazareth, Maia Morgenstern as

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mother Mary, and Monica Bellucci as Mary Margaret. It depicts the passion of Jesus largely according to the gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. The dialogue is entirely in Hebrew, Latin, and Aramaic. Unlike Christmas and Easter, which have acquired numerous secular traditions, Good Friday has, because of its intense religious connotation, not led to an overlay of secular customs and practices.

suppressed, and crushed people of our society. The old, rugged cross is a popular Lenten hymn written in 1912 by Evangelist pastor Bernard (18731958), USA and it is sung in the first video by Alan Jackson and in the second video the hymn is sung by the congregation at Belfast, north Ireland. The third video is the famous Latin hymn sung on Good Friday, namely, Popule meus ( My people) composed by Tomas Luis de Victoria ( 1548-1611)

May the passion and death of Jesus, inspire us to face life with positive Pratap Naik, sj attitude and to reach out with 02 April 2021 compassion, to the oppressed, --------------------------------------

Maundy Thursday: A Thursday of supreme love commemoration್of್Jesus್Christ’s institution of the Eucharist during

Christians observe Maundy Thursday, which commemorates the Last Supper, Jesus washing the feet of his disciples and the institution of the Eucharist and priesthood.

the Last Supper. This year Maundy Thursday is celebrated on Thursday, 01 April 2021 on್April್Fools’್Day.

Maundy Thursday, is the Thursday before Easter, observed in

"The word Maundy comes from the Latin word mandatum, or

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


commandment, reflecting Jesus' words "I give you a new commandment. Love one another as I have loved you " The day comes always between March 19 and April 22, inclusive, and will vary according to whether the Gregorian calendar or the Julian is used. Eastern churches generally use the Julian system. The name is thought to be a Middle English derivation taken from a Latin anthem sung in Roman Catholic Churches on that day: “Mandatum್ novum್ do್ vobis”್ (“a್ new್ commandment್ I್ give್ to್ you”;್ John 13:34). In most European countries, Maundy Thursday is known as Holy Thursday; other names are Green Thursday (Gründonnerstag; common in Germany), from the early practice of giving penitents a green branch as a token for completing their Lenten penance, and Sheer Thursday (clean Thursday), which refers to the ceremonial clearing of altars on this day. Maundy Thursday commemorates

the Last Supper, which Christians consider the institution of Holy Eucharist, also known as the Lord's supper or communion. It is described in the Gospel of Luke, chapter 22. At the Last Supper with his disciples, Jesus breaks bread, saying, "This is my body," and pours wine, saying, "This is my blood." He then asks the disciples to "Do this in remembrance of me." The Last Supper is derived from Jesus' Jewish heritage and his observance of a Jewish holiday. The Last Supper was a Passover Seder, the feast of unleavened bread. Jesus and the disciples are eating unleavened bread. Passover is the Jewish festival commemorating the exodus of the Jews from Egypt, when they left so quickly there was no time for the bread to rise. Maundy Thursday is also associated with foot-washing. Jesus washed the feet of the disciples, an act described in the Gospel of John, chapter 13, as Jesus teaching them to be servants. It is the ultimate act of "servant leadership." Jesus

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


instructs his followers to love and to serve. Catholic churches will have a Mass in the evening, with a Eucharistic celebration that includes the washing of feet. Maundy Thursday initiates the Easter Tridum, the period which commemorates the passion, death, and resurrection; this period includes Good Friday and Holy Saturday and ends on the evening of Easter. The Mass್ of್ the್ Lord’s್ Supper್ or್ service of worship is normally celebrated in the evening, when Friday begins according to Jewish tradition, as the Last Supper was held on the feast Passover, according to the three Synoptic gospels. In the early Christian church, the day was celebrated with a general communion of clergy and people. At a special mass, the bishop consecrated the chrism (holy oils) in preparation for the anointing of the neophytes at the baptism on Easter night. Now the Catholic church has

Chrism mass before the Holy Week. Maundy Thursday evening liturgy is the commemoration of the institution of the Eucharist, with a general communion. During the evening liturgy the hosts are consecrated for the communion on Good Friday (when there is no liturgy), and the ceremony of the washing of feet is performed by the celebrant, who ceremonially washes the feet of 12 people in memory of Christ’s್ washing್ the್ feet್ of್ his disciples. Eastern Orthodox churches also have a ceremony of foot washing and blessing of oil on this day. In England alms are distributed to the poor by the British sovereign in a ceremony held at a different church each year. This developed from a former practice in which the sovereign washed the feet of the poor on this day. Wishing you a Holy Thursday. Pratap Naik, sj 01 April 2021 --------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಮೀಗ್ ಮಹಳಾಾರ್..."

ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸ್ ರ್ತಕಾ ’ಪಾ ರ್ದ’್ (ಪ್ಲಾ ಫೆತ್) ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ . ಸ್ಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮ್ ಪಾ ಶಸ್ತತ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮ್ಚ್ಲಿವ ನ್ ರೊಡಾ ಗಸ್ ರ್ತಕಾ ’ಚಮ್ರ್ತಕ ರ ಅತೊಾ ’್ ಏಕ್ ಅಜಾಪಾಾಂಚೊ ಅತೊಾ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ , ಡ್ಟ| ಆಸ್ತಾ ನ್ ಪಾ ಭು ’ತೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ ’್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ . ರ್ತಚಿಾಂ ಪದಾಾಂ ಭ್ವಿಷ್ಟಾ ್ಕಥನಾಚಿಾಂ ಆನಿ ಅಜಾಪಾಾಂಚಿಾಂ ಆನಿ ಖರೊಚಯ ತೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್. ರ್ತಚಿಾಂ

ಮ್ಧುರ್ ಉರ್ತಾ ಾಂ ಅಜಾಪಾಾಂನಿ ಜಿೀವ್ನ್ ಆನಿ ಜಿವಿರ್ತಚೊ ಅಥ್ವ ಸ್ಾಂಗ್ವತ ತ್. ರ್ತಚಿಾಂ ಪದಾಾಂ ಏಕ್ ಮಲಾಧಿಕ್ ಆಸ್ತ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ತ್ ನಿರಂತರಾಂ ಕೊಾಂಕಣ ಲೀಕಾಚ್ಯಾ ಜಿೀವಿರ್ತಕ್, ರ್ತಣಾಂ ಸ್ಚ್ಯಾ ವ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಿೀವ್ನಾಕ್ ಏಕಾ ಪಾಾ ಸ್ ಆನ್ವಾ ೀಕ್ ಏಕ್ ವ್ರ್ಜಾ ಕಸಾಂ. ಹಾ ಚ ಎಪಿಾ ಲ್ 2 ವ್ಡರ್ ವಿಲಿಾ ಯ್ಬ್ಸ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸ್ಾಂಡನ್ 11 ವ್ಸ್ವಾಂ ಪಾಶರ್ ಜಾಲಿಾಂ. ಜರ್ ತೊ ಆರ್ಜ ಜಿವಂತ್ ಆಸಲ ತರ್ ಆಮ್ಯ ಾ ಸರ್ವಾಂ ಬರಬರ್ ಆಪ್ಲಲ 79 ವ ಜನನ್ ದವ್ಸ್ ಆಚರತೊ ಆಸಲ . ರ್ತಚೊ ಆಮ್ಾಂ ಉಗ್ವೆ ಸ್ ಕಾಡ್ಟಾ ಾಂವ್ ಹಯೆವಕಾ ದೀಸ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ರ್ತಚೆಾಂ ಪದ್ ಆಯೊಕ ನ್. ಜೆಾಂ ಕ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಘಡ್ಟಾ ಹರ್ ದೀಸ್, ರ್ತಕಾ ಸಹರ್ಜ್ಲ್ಲ ಾಂ ಪದ್ ರ್ತಣ್ಯಾಂ ರಚ್ಯಲ ಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ರ್ತಕಾ ವಿಣ್ಟಲ ಾಂ ಆನಿ ರ್ಹ ಜಾಾಂರ್ತಾ ಾಂನಿ

ಗುಾಂರ್ತಲ ಾಂ. ರ್ತಚ್ಯಾ ಉಗ್ವೆ ಸ್ಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾಾಂವ್ನ , ಹಾ ಕೊಾಂಕಣ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾಲ ಾ ಏಕಾ ಅಪಾ ತಮ್ ಮ್ಹ ಪುರಷ್ಟ ಕೊಾಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್, ಅಮ್ರ್ ವಿಲಿಾ ರೆಬಾಂಬಸ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ಉಗ್ವೆ ಸ್ಚಿ ಕಾಣಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ರ್ತಚಿ ಮಗ್ವಳ್ ಪತಣ್ ಮ್ೀನಾ ರೆಬಾಂಬಸ್ ಆನಿ

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುಟಾ ನ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಕೃತ ರಚ್ಯಲ ಾ , ತ ಜಾಾಂರ್ನ ಸ್ ಏಕ್ ವ್ಾ ಾಂಗ್ಾ ವಿೀಡಯೊ (ವ್ ಟಿೀಜರ್) "ಮೀಗ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್..." ಹಚೆಾಂ ಟೆಾ ೀಯಲ ರ್ (ವ್ ಮ್ದರ) ಉಗ್ವತ ವ್ಣ್ ಏಪಿಾ ಲ್ 2ವ್ಡರ್ ದಾಯ್ಾ ವ್ಲ್ೆ ವ24X7 ಟಿೀವಿ ಚೆರ್ ವಿನೀದ್ ಆನಿ ವಿೀನಾ ಡಸೀಜಾ ಹಣಾಂ ಉಗ್ವತ ಯೆಲ ಾಂ.

ತಯ್ರ್ ಜಾಲಾಾ . ವಿಶವ ಸ್ನ್ ರ್ತಕಾ ಹಾ ನವಿೀನ್ ಪಾ ಯೊೀಗ್ವಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹೃತಪ ವ್ವಕ್ಾಂ ಉಪಾಕ ರ್ ಆಟಯೊಲ .್ ್ ’ಮೀಗ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್’್ ಹಾಂತುಾಂ 12 ಪದಾಾಂ ಆಟಪಾಲ ಾ ಾಂತ್ ತಸಾಂಚ ಹಿಾಂ ಪದಾಾಂ ಆಕಷ್ಟವಕ್ ನಾಚ ಆನಿ ನಟನಾ ಬರಬರ್ ಪಾ ದಶಿವಲಾಾ ಾಂತ್.

ಕೊೀವಿಡ್ ಮ್ಹಮ್ರ ಲಾಗೊನ್ ರೆಬಾಂಬಸ್ ಕುಟಾ ನ್ 281ವಿ ವಿಲಿಾ ನಾಯ್ಾ ಜಾಾಂವ್ನ ಹೊ ನವಚಯ ಪಾ ಯೊೀಗ್ ಕೆಲಾ. ವಿಲಿಾ ಯ್ಬಾಚೊ ಪೂತ್ ವಿಶವ ಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ ಕ್ೀ ವಿಲಿಾ ರೆಬಾಂಬಸ್ಚೆಾಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಜಾಾಂರ್ನ ಸಲ ಾಂ ನವ್ಡ ಪಾ ಯೊೀಗ್ ಕಚೆವಾಂ ಹಕಾ ಸಮ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಹಿ ವೇದ

ಕಾಯ್ವಕ್ ಮ್ೀನಾ ರೆಬಾಂಬಸ್, ಶಲಿೀವನ್ ರೆಬಾಂಬಸ್, ಸಂಗೀತ್ ನಿದೇವಶಕ್ ಜೊಸ್ತವ ನ್ ಪಿಾಂಟೊ, ಸ್ತನ್ವಮ್ಟೊಗ್ವಾ ಫರ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಂರ್ತರೊ, ಹಸ್ಾ ನಟ್ ಡೊಲಾಲ ಮಂಗುು ರ್, ಇರ್ತಾ ದ ಹಜರ್ ಆಸಲ . ರ್ಲಾ ರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಕಾಯೆವಾಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Eyes Open International believes in empowering community globally

Harold, Torcato Vaz, D’Souza,್Dancy್D’Souza

Rohan

Harold್D’Souza್President್of್Eyes Open International (EOI) organized a fund raiser event್at್‘Spicy್Cuisine’್ on March 28th, 2021.

Harold, Karen & Dale Menkhaus, Dancy್D’Souza.

am blessed to have been a friend of the್D’Souza್family್for್over್12್years.್್ I have had a 50-year career in law enforcement and as a command officer have managed every aspect of patrol and investigations. By sheer volume dealing with crime victims is impersonal and short term. That changed when I met the D’Souza್ family್ and್ learned್ the depth of human trafficking and how lies, deceit and threats challenge themost fundamental faith in fellow humans. The brightest part of our friendship is to see how faith and friends can restore freedom, trust and fellowship after such victimization. We all must strive to rid this world of despicable people that violate our most precious gift of freedom. Dale and Karen Menkhaus transformed our family life from trauma to triumph shared Dancy and್Harold್D’Souza.

My name is Dale Menkhaus, and I 67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Torcato Vaz reflected, When I met Rohan, I felt a sense of familiarity and comfort – a brother like bond. This bond grew as we became close friends and soon, he introduced me to್Harold್and್Dancy್D’Souza.್They್ welcomed me to their family with

HamiltonDemo, an executive search and placement company that helps FORTUNE 500 Companies with its hiring needs and has a specialty in diversity recruiting. He has been involved with numerous nonprofit boards and community associations

Harold, Yven Demosthenes CEO HD Hamilton Demo, Dancy್D’Souza.

Harold, Saleem Muhammad Owner of Spicy Cuisine, Shari & Dr. Lee Rickenbach - Author-Advocate & Certified Unhackable Voice and Value.

open arms, open hearts, and delicious cuisine. That early bond I felt was actualized by Harold and Dancy. They treated me like family with care and love. I hope whoever reads this may get a chance to experience such generosity and joy as I have. We respect, love, and admire Tor as our family member, shared caring Dancy್D’Souza. Yvan Demosthenes is the CEO of

such as the United States Global Leadership Council – USGLC. That is where he್ first್ met್ Harold್ D’Souza್ and became involved with Eyes Open್ International.್ “I್ was್ introduced to Harold during a USGLC meeting with Congressman Brad್ Wenstrup.”್ says್ Yvan.್ “In್ addition to building a friendship, we were able to identify and connect EOI with resources to build

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


infrastructure, grow awareness to their್mission್and್donors.”್್ Meeting್Harold್and್Dancy್D’Souza was meant to be. We first met at a country home to console a family we both knew, who had tragically

Dancy್ D’Souza್ Co-Founder Eyes Open International, Dr. Scott Silverstein,್and್Harold್D’Souza. lost the father in a road accident.

We soon realized that we had mutual backgrounds of surviving the abuse of human trafficking. We then accepted their warm invitation to their home where we visited for over four hours and agreed to collaborate together-my wife and I with our books and-Harold and Dancy with Eyes Open International. Recently we attended the EOI fund raising project graciously hosted by the್ D’Souza’s.್ Their್ passion್ grows್ on a global scale to serve others! spoke Dr. Lee and Shari Rickenback. Survivors are poor starters, but strong finishers said, Harold D’Souza. ---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 March 2021

Appeal for Immediate Bail to 84-year-Old Stan Swamy We, the undersigned, are shocked by the rejection of a bail application filed by Stan Swamy in the Bhima Koregaon case by the special NIA (National Investigation Agency)

court on 22 March 2021. He was arrested on 8 October 2020 and continues to languish in jail. Eighty-four-year-old Stan Swamy is a್ Parkinson’s್ disease್ patient್ with್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


severe tremors in both hands. He has trouble drinking from a glass, taking bath, and washing clothes on his own. He has other health ailments as well. Before his arrest, he used to spend most of his time at Bagaicha, Ranchi. Despite being repeatedly harassed (first by Maharashtra police and then the NIA) since 2018 in this case, he stayed in Bagaicha and cooperated fully with the investigation.

of the Adivasis underprivileged.

and

It is ironic that while public support for Stan Swamy continues to grow, the court rejected the bail application್ in್ the್ “community’s್ interest”.್ Adivasis,್ Gram್ Sabhas,್ civil society, several political leaders and್ parties,್ and್ Jharkhand’s್ Chief್ Minister himself have condemned Stan’s್arrest and expressed support and solidarity with him.

Rejection of the bail of an elderly and ailing person, with limited mobility and no history of violence against others, is beyond comprehension.

We know Stan as an exceptionally gentle, honest, and selfless person. We have the highest regard for him and his work. He has spent decades in Jharkhand working for the rights

The recent Arsenal report, prepared on the basis of electronic evidence collected by the NIA, has exposed how fake documents were planted into the computers of the accused in the Bhima Koregaon case. Stan himself clearly told the NIA that some so-called extracts allegedly taken from his computer were fabricated and that he disowned them. It is disturbing that the court decided to ignore this evidence of fabrication as it rejected the bail application. Stan Swamy is a symbol of the plight of thousands of undertrial prisoners who languish in jail for years under fabricated UAPA charges, often

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


aimed at harassing those who stand up for the underprivileged or oppose the government. The conviction rate in UAPA cases is extremely low (2.2% between 201619 as mentioned in the Parliament), confirming that many of the charges are baseless.

A C Michael Former Member of Delhi Minorities Commission Delhi, India

New

We appeal for immediate bail for Stan Swamy, repeal of UAPA, and a return to the norm where bail is the rule not the exception. In Solidarity ----------------------------------------------------------------------------------

SAC felicitates Dr K. Saraswathi Kumari on her superannuation.

Dr K. Saraswathi Kumari, Head of

occasion of her superannuation. The

Department of Kannada, St Aloysius

programme

College (Autonomous), Mangaluru

association with Staff Association of

was felicitated by the College on the

SAC

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

and

was the

organized Department

in of


served the department in various capacities such as President of Kannada Sangha, Kannada Co-Life, Yakshagana

Sangha,

Nataka

Sangha,್ Women’s್ Forum್ and್ St್ Aloysius College Staff Association. Kannada. Principal, Rev. Dr Praveen

Besides this, she has ably organized

Martis, SJ, Faculty Members and

several

Retired staff members attended the

kavi goshti and other literature-

programme.

based programmes.

seminars/workshops/yuva

Dr Saraswathi Kumari has written Dr Saraswathi Kumari began her

several್ Kannada್ plays.್ ‘Manushi’,್

career

the

‘Agni್ Kunda’,’್ Mashaka್ Purana’,್

department of Kannada, St Aloysius

‘Hennendare’,್‘Amrutha್Ghalige’್are್

College (Autonomous), Mangaluru

some of the plays she has written.

since 1994. She served as the head

These plays have been staged in

of the department since 2011. She

different places and have received

as

a

Lecturer

in

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


College at their college in 2016

Presented

a

paper

“Dwipathradalli್

on

Mahile”್

[women in dual role] in the national

seminar

entitled

“women್ in್ changing್ India’’,್ conducted by Dept of Social Work St. Aloysius College in 2016 •

Conducted

an

interview

programme with Mrs M.R. Kamala in Radio Sarang in

accolades. She has also written a novel್‘Shala್Bhagya’.್

2016 •

“Mashaka್ Purana”್ performed್

She is the wife of Dr Subbanna Rai,

on the vocation of NSS Camp

Registrar of Kannada University, Hampi.

by St Aloysius College in 2016 •

the

sanitation

movement’’್conducted್by್NSS

2016 •

Kannada

/2016

seminar

on

Prakritha tradition

conducted by Jain literary –

Authored street play titled

Cultural Study Centre, Hampi

‘’Mashaka್ purana’’್ performed್ by students of St. Sebastian

Participated as a delegate in an international

special camp at Madantyar in •

by್

College at Canara College in

Delivered್a್lecture್on್‘’Role್of್ in

performed್

students of N.S.S of St Aloysius

achievements in her credit: youth

Authored street plays entitled “Vyaktha”್

Dr Saraswathi has the following •

Authored street plays entitled

University in 2016. •

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Delivered a felicitation address


on the occasion of award-

Costal side] in the national

winning function organised by

seminar jointly rganised by

Vasudha Pratisthan in 2016.

Central

Evaluated the books for book

and Department of Kannada

award

First grade college Nitte in

of

Karnataka

Tulu

Sahithya Academy for the year

Sahithya

4Academy

2017.

2016. •

Participated as a delegate in a seminar್

on್

between

Kannada

“Inter-relation &

programme 'CHAKORA 2018'

Tulu

orgnaised by the Karnataka

literature್ “Jointly್ conducted by Central Sahithya Academy and •

University

Served as Chief Guest during a

Lekhakiyara Sangha. •

College,

Inaugurator Person

and

during

Resource 'Aatidongi

Mangaluru in 2017.

Koota' organised by Kashi

Participated as a delegate in a

Matt

literary conference conducted

Mandala, Vittal in 2018.

Yuvaka

and

Yuvathi

by Dakshina Kannada Sahithya

The Management, Principal, and the

Parishath at Ujire in 2017.

staff

Presented್a್paper್on್‘’Karavali್

(Autonomous), Mangaluru wishes

Kadambarigalalli್ Samajikathe’’್

Dr Saraswathi Kumari a happy,

[Similarity in the novels of

healthy, and contented retired life.

of

St

Aloysius

College

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


On the occasion of the Year of Youth -2019, Indian Catholic Youth Movement, Central Council Diocese of Mangalore built a house for a needy family of Adam-kudru, Permanur. The inauguration and blessing ceremony of the house was held on Sunday 28 March at 4.00 p.m. Mr Leon Loyd Saldanha, ICYM President, welcomed the guests and the gathering and on behalf of the family Mrs್ Christine್ D’Souza್ welcomed the guests. Most Rev. Dr Peter Paul Saldanha,

Bishop of Mangalore Diocese inaugurated the house by cutting the ribbon, he blessed the house and lead the prayer service. Very Rev. Fr Cyprian Pinto, Vicar Forane South Deanery, and parish priest of Permanur, Rev Fr J B Saldanha, parish priest Bejai, Rev Fr

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Ronald್ Prakash್ D’Souza,್ former್ ICYM Diocesan Youth director and parish priest Gantalkatte, Fr Ashwin Cardoza, ICYM Director ,Leon Loyd Saldanha, ICYM President , Mrs Christine D'Souza Ward Gurkar and Mr Walter D'Souza family member were the dignitaries on the dais. Fr Ashwin Cardoza gave an

introductory speech about how each one served for the cause and congratulated the youth for their selfless service. Fr J B Saldanha in his speech mentioned about the family and the struggles they had to face. He said that it was the most deserving family of Permanur parish, and he also thanked and appreciated the youth for their generosity. Fr Cyprian Pinto spoke about how

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


he kept the youth active right from altar boys, YCS, ICYM and other associations. He said the Diocese and other associations take up such initiatives to donate the house for the poor but today the youth have shown their capability and capacity which is really appreciated. Fr್ Ronald್ Prakash್ D’Souza್ spoke್ about the initial collection done to build the house and said that ICYM Diocesan committee got a bumper

Diocesan committee got a bumper offer to serve for 2 years. The committee led by Leon not only started the collection for the cause but also got an opportunity to build the house and appreciated the whole team. Most Rev. Dr Peter Paul Saldanha

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


one’s್ work್ and್ achievement್ motivate the other and that youth motivates some others, causing a chain reaction for the betterment of society. He said youth can make things possible and if youth are united, they can achieve and reach greater heights.

addressed the youth and the members of ICYM Central Council for their interest towards social service and appreciated their hard work. Youth today can be of great influence like atomic energy, where

As a token of gratitude and love mementos were handed over by the Bishop to people who helped and worked for the cause. Veena Vas Secretary ICYM, proposed the vote of thanks. Ashwin Sequeira compered the program. The program concluded with the ICYM theme song.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stan’s Cross -*Fr. Cedric Prakash SJ It is Holy Saturday 2021! Christians, in an age-old custom, wait devoutly, in patient silence but with deep hope! The tomb which contains the body of Jesus will be thrown wide open in a few hours, revealing the Resurrection 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


of Jesus, his triumph over death and the promise to mankind of eternal life. In some cell, in the Taloja jail (near Bombay), Jesuit Fr Stan Swamy nearing the 180th day of his incarceration, is still carrying his cross, still making that steep and difficult climb to Golgotha – but still in patience but with hope, awaiting his Easter! On 22 March, Sessions Judge Dinesh E. Kothalikar of the Special NIA Court, denied Fr Stan Swamy bail. In the detailed court order of 34-pages Justice Kothalikar says that based on the ‘material available on record’, Fr Stan seemed to be a member of a banned Maoist organisation. "Prima facie it can be gathered that the applicant along with other members of the banned organisation hatched a serious conspiracy to create unrest in the entire country and to overpower the Government, politically and by

using muscle power," Adding, "The material placed on record thus prima facie denote that the applicant was not only a member of banned organisation CPI (Maoist) but he was carrying out activities further in the objective of the organisation which is nothing but to overthrow the democracy of the nation," The ‘material’ that the court referred to included around "140 emails between the applicant (Swamy) and his co-accused," the fact that Swamy and others he communicated with, were referred to as "comrades", and that Swamy had received Rs eight lakh from one comrade, Mohan, allegedly for the furtherance of Maoist activities. When Swamy’s lawyers challenged the so-called material evidence the Judge said that raising questions on the authenticity of the evidence in the case would amount to interference with the court proceedings. “It is well known that the present proceeding is sub judice. Therefore, making any comments as to the evidence to be placed before the Court would amount to interference in the administration of justice. In fact,

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


such action is required to be deprecated" In the arguments earlier the National Investigation Agency (NIA) had opposed Swamy's bail plea saying probe had revealed that Swamy was a staunch supporter of organisations such as ‘Vistapan Virodhi Jan Vikas Andolan' and 'People's Union for Civil Liberties', which according to the NIA were working as "fronts of the CPI (Maoist)”. Swamy’s lawyer Sharif Shaikh had argued that the NIA had failed to establish Swamy's connection to the Elgar ParishadMaoists links case. Fr Stan did not participate in that particular Elgar Parishad and has never visited Bhima-Koregaon all his life Fr. Stan, was arrested from his residence in Ranchi on 8 October 2020, for ‘apparently’ being part of the Bhima- Koregaon conspiracy case. The case relates to alleged inflammatory speeches delivered at the 'Elgar Parishad' conclave held at Shaniwarwada in Pune on 31 December, 2017, in which police suspect triggered violence the next day near the KoregaonBhima war memorial located on

the outskirts of the city. The police had claimed that the Parishad was backed by outlawed Maoist groups; till today nothing has been proved on that count. Fr Stan strongly denies all the fabricated charges made on him. The main suspects named originally for causing the violence, belonged to the Sangh Parivar. Several months later human rights defenders were arrested for their ‘alleged’ involvement in the violence. Fr Stan was the sixteenth and last person to be arrested – also making him the oldest person who is incarcerated under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) in the country till date. All the ones arrested are wellknown for their unstinted commitment to human rights of the poor, the marginalised and the excluded; some of them are highly -rated academics and intellectuals who have contributed significantly to the cause of the Dalits and Adivasis of the country. Fr. Stan’s Swamy’s advocate had argued that the practice of taking hash values of electronic records was not followed by the investigation officer, making them

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


open to fabrication. He had also told the court that the typed letters suffer many legal shortcomings and that the prosecution cannot connect them with the accused based on short names or alphabets used to denote sender and receiver. Early in February, Arsenal Consulting, a US-based digital forensics firm, released a damning report which posed serious questions about the credibility of the letters that were allegedly found in the computer and other gadgets of Rona Wilson, prisoners’ rights activist, who like Fr Stan , is in jail after being arrested in the Bhima-Koregaon conspiracy case The report said that a cyber attacker had gained access to Wilson’s computer at least twenty-two months before his arrest and at least ten incriminating letters were placed on it through this attack. While Arsenal Consulting has not attributed the attack to any particular entity, in its report they have stated that the attacker responsible for compromising Rona’s laptop had extensive resources including time and it is obvious that their primary goals

were surveillance and incriminating document delivery. Fr Stan too was interrogated over a period of time. During the raids conducted at his residence in Ranchi, the NIA was unable to find anything incriminating against him. His computer was taken away. In today’s world almost any so-called “incriminating” evidence can easily be planted on anyone’s computer or other electronic gadgets. The judge however, refused to take into account the Arsenal report of alleged tampering with the computer of Rona Wilson, a co-accused of Fr Stan. Stan’s lawyers also asserted that 83-year-old, besides his advanced age, suffers from Parkinson's disease and he has lost the ability to hear; and suffers from other physical ailments. On his age and health condition, the judge cited previous Supreme Court judgements to hold that given the seriousness of the allegations made against Swamy, the "collective interest of the community would outweigh Swamy's right to

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


personal liberty and as such the old age and or alleged sickness of the applicant would not go in his favour.” The Judge was too afraid to cite the Supreme Court’s judgement on Arnab Goswami, (the blue-eyed boy of the ruling regime)- which ruled in favour of an individual’s personal liberty! The judge also disregarded the fact that Fr. Stan was not a flight risk and would not jump bail. In his plea Fr Stan said that his name was not even part of the original FIR but was added in the remand application in 2018 by the police as a ‘suspected accused’. The court, however, held the fact that though Fr Stan had not been named in the initial FIR, did not entitle him to any relief. Judge Kothalikar, in a highly questionable order, accepted the prosecution's submissions saying they had "substance". He said, "upon cumulative consideration of all the aforesaid circumstances as well as the law on the subject, I conclude that the applicant has failed to make out a case for grant of bail;" adding, “there are reasonable grounds for believing that the accusation of commission of the

offences punishable under chapters IV (punishment for terrorist activities) and VI (terrorist organisations) of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) against the applicant is prima facie true. Considering the express bar imposed by Section 43D 5 (no person accused with chapters IV and VI shall be released on bail) of the UAPA, the applicant cannot be released on bail.” Eminent citizens, from all over have protested this deplorable judgement; several thousands have also signed an online petition condemning the judgement. Just before the order denying him bail, in a communication from jail, Stan said, “Dear one and all, Pardon me for clubbing all of you together as I have one and the same message to give to you soon. Practically everyone writing to me expresses the wish that I be released from prison ‘at the earliest/ immediately/without any further delay ‘or some such wish. Apart from the fact that the wheels of justice turn very slow, all 16 of us are implicated in serious cases such as sedition and UAPA, where it is very difficult to get bail. Still

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


our lawyers are trying their very best. So, we await ‘the ides of March’ Whereas arrests under sedition are increasing, conviction is just 3 percent. As for UAPA, 5,922 arrests were made during 2016 - 2019, and only 132 were convicted (source TOI 11-02 2021). Our prisons are bursting at the seams. Consequently, we have a scenario of deprivation of even the basic amenities to prisoners. So much for now. Ever in solidarity, Stan.” Even from prison Fr Stan has retained his positivity and sensitivity for others. All his life he has been labouring for and accompanying the Adivasis and other excluded groups in their quest for justice, equity and dignity. He has always worked within the Constitutional and democratic framework of the country. That anyone could even think that he was trying to “overthrow the democracy of the nation” is not merely outlandish but a sheer travesty of justice. The truth is, the way democracy is being dismantled in the country today by the fascists, is there for everyone to see. The learned

judged (who will certainly be given some promotion!) will have neither the honesty or the courage to look into the obvious. In a strongly- worded statement (dated 31 March 2021), in solidarity with Fr Stan, from the Social Justice and Ecology Secretariat (SJES)of the Society of Jesus, the Secretary Fr Xavier Jeyaraj, voicing the sentiments of Jesuits and many others across the world, writes, “The Society of Jesus strongly denies and condemns such a statement by the learned court. We stand united with Stan and many other human rights defenders at this crucial juncture. We commit ourselves to continue our effort, both nationally and internationally, to bring truth and justice to light and advocate for the rights of vulnerable people in a peaceful, non-violent way. As Jesuits who have walked the difficult path of being ‘at the crossroads of ideologies, in the social trenches’ (Pope Paul VI, Dec. 3, 1974) for the past 5 centuries, we have faced innumerable such situations in many parts of the world. We are conscious of the consequences of

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


our option”; adding, “during this time of Holy week, the words of St. Paul make a lot of sense to us: that we “always carry in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be made visible in our bodies” (2 Cor. 4: 10). We believe that “justice will prevail and all the morally upright will be vindicated” (Ps. 94: 15). We appeal to all governments, international bodies and civil society groups and organizations to call on Indian State to repeal

other human rights defenders UAPA and release Stan and all -----------------------------------------immediately.” Meanwhile Stan continues to carry his cross! 3 April 2021

*(Fr. Cedric Prakash SJ is a human rights & peace activist/writer Contact: cedricprakash@gmail.com

Way of the Cross and Reflection on the Passion of Christ at Most Holy Redeemer Church, Derebail

To commemorate Jesus' sacrifice on the cross and to begin the 84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Parish and Derebail Parishioners took part in the Way of the Cross.

Holy Week on a prayerful note, a way of the cross was held at Most Holy Redeemer Church Derebail on Sunday, the 28th of March, 2021 at 5PM at the Holy Family School Grounds. During the Way of the Cross, statue of Jesus carrying the Cross along with statue of Mother Mary were carried by the youth of Derebail parish from the 1st to the 14th station. Rev Fr Austin Peter Peres - Parish Priest of Derebail Parish, Rev Fr Gerald Francis Pinto Residential Priest, Rev Fr Gratian Alvares - Parish Priest of Kupepadav and former residential priest of Derebail

Rev Fr Gratian Alvares then read the Word of God from Mathew 27:27-31, after which he gave a brief reflection of the same. During the reflection Fr Gratian spoke on 'Individual Suffering' and gave two examples related to it. He also explained the reasons why Jesus Christ suffered and died on the Cross. "Whenever we help others or do good to others, people try to stop us from doing good, they speak ill about us, they try to spoil our name. During such situations we must remember that even Jesus Christ and our Catholic ancestors had faced the same challenges. Hence we must be bold enough to face such rejections." added Fr Gratian Alvares in his reflection.

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The parish choir aided in adding solemnity to the service by singing hymns. The ceremony concluded with a short

procession where parishioners accompanied the youth in carrying the statues from church grounds to Parish. *********

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


https://youtube.com/playlist?list=PLu-iNX9YgIz7Xai-MvBG3Js--Mg3_EPbO A Melodious Presentation by Guardian Angel's Church Choir Angelore lead by Melwyn Peris consisting of 51 Choir members between the Age group of 15 to 80 years, totally disciplined and committed to the core. This Video Album 'Alleluia Gavyam' consisting of beautiful new devotional hymns is brought to mark the Celebration of Melwyn's 40 years of dedicated service to Angelore Church Choir. At this moment we cherish the services rendered by Late Mr J B Rasquinha, Mr Arthur Rasquinha, Sr Stella Crasta, Sr Cornelia and late Sr Irene D Souza as well as All the Ex- Choir members and All the Parish Priests. This Album is Dedicated to All THE PARISHIONERS OF ANGELORE CHURCH 100 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


101 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


102 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


103 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


104 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


105 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


106 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


107 ಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ


108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...