__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 17

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2021


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೊಂಕ್ಣೆ ಚೊ ದಬಾಜೊ, ಸಾಮಾಜೊಂ ಮಧೊಂ ಉಜೊ! ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ೊಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾರ್ಚಾ 20 ಆನಿ 21 ವೆರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಯೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾೊಂತ್ ಭಾರಿರ್ಚ್ ಗದ್ದಾ ಳಾಯೇನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಚೊ ದಬಾಜೊ ಚಲ್ಲಯ , ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಆಚರಣ್ ಜಲ್ಲ ಪುಣ್ ಬೆಜರಾಯೆಚಿ ಗಜಲ್ ಇತ್ಲಯ ರ್ಚ್ ಕ್ಣೋ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರ ಮಾ-ದಬಾಜೊಂತ್ ಸರ್ವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಾಮಾಜೊಂತ್ಲಯ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಉಲವ್ಪಿ ಲ್ಲೋಕ್ ಪಾತ್ರ ಘೊಂರ್ವ್ ಆಯ್ಲಯ ರ್ನ. ಆಮ್ಚ್ ರ್ಚ್ ಮಹ ಳ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಾವಾರ ಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಲ, ಲೇಖಕ್, ಗಾವ್ಪಿ , ಸಂಯ್ಲೋಜಕ್, ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ದಿಸ್ಲಯ ರ್ಚ್ ರ್ನೊಂತ್! ಸಭಾರ್ ದುಸಾಾಲೆ ಆಮಾ್ ೊಂ ಕಣೊಂರ್ಚ ಆಪಯೆಯ ೊಂ ರ್ನ ಮಹ ಣ್! ಪುಣ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಸಮಾಾ ಲ್ಯಯ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರ ಮಾಚೊಂ ಆಮಂತ್ರ ಣ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ ಾ ೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂರ್ಚ ಪತ್ಲ್ರ ೊಂಕ್ ಗೆಲೆಯ ೊಂ, ವಾಟಸ ಪಾಿ ರ್ ಆಯಿಲೆಯ ೊಂ ಪುಣ್ ಹೊಂ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಹ್ಯೊಂಕಾೊಂ ದಿಸ್ಲಯ ೊಂರ್ಚ ರ್ನ? ಹರ್ ಏಕಾಯ ಾ ಕ್ ಹ್ಯತ್ ಧನ್ಾ ಆಪರ್ವ್ ವ್ಹ ರೊಂಕ್ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಕಾೊಂಯ್ ಹರ್ ದುಸ್ಲರ ೊಂ ಕಾಮ್ ರ್ನ? ಸಾಮಾಜಚೊ ದಬಾಜೊ ಮಹ ಣ್ಟಾ ರ್ನ ಆಮಿೊಂ ಜೊಂರ್ವ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜೊಂರ್ವ್ ಜಯ್, ಜರ್ ತುಮ್ಚ್ ಾ ಲ್ಯಗೊಂ ಆಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ಲ, ಕಲ್ಯಕಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ , ವಾಹ ಜ್ಪಿ , ಸಂಯ್ಲೋಜಕ್, ಕಾಯೆಾೊಂ ನಿವಾಾಹಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ ಾ ವ್ ಇತ್ರ್ ತ್ಲಾ ತ್ಲಪಿಯ್ಲ ಘರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಾೊಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರ ಮಾೊಂನಿ ಆಮಿೊಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಉಲವಾಿ ಾ ೊಂನಿ ಹ್ಯಜರ್ ಜೊಂರ್ವ್ ಜಯ್, ಜರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಆಮ್್ ಾ ಗೌಡ್ನ ಸಾರಸವ ತ್ ಭಾವಾೊಂ-ಭ್ಯಿೆ ೊಂನಿ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹ್ಯಡೆಯ ೊಂ ತ್ರ್, ಆಮಾ್ ೊಂ ಹರಾೊಂಕ್ ವ್ಚೊಂಕ್ ಕ್ಣತೊಂ ಮಾೊಂಡೆೆ ಮಾರ್? ಆಮಿ್ ಮಿಜಸ್ಕ್ ತ್ಲತ್ಲಯ ಯ್ ವ್ಹ ಡ್ನ? ಆಮಿೊಂ ಜೊಂರ್ವ್ ವ್ಚ್ಯರ್ನಸಾ್ ೊಂ ರಾೊಂವೆ್ ೊಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚಾ ವ್ಯ್ರ ಸಭಾರ್ ಅಣ್ಟ್ ಣ ಉಡಂವೆ್ , ಹಿ ಖಂಚಿ ಆಡೆಭಾಗ್?

ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಸ್ಿ ಡಾ| ಜೆರಾಲ್ೆ ಐಸಾಕ್ ಲ್ಲೋಬೊ ಸೈರೊ ಜೊಂರ್ವ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸೊಯ ದುಸಾರ ಾ ದಿೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಯಾಕರ ಮಾೊಂತ್. ತ್ಲ್ಕಾ ತ್ರಿೋ ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ವ್ಚಾ ತೊಂ? ಆಮಾ್ ಾ ಧಾಮಿಾಕ್ ವ್ಹ ಡಿಲ್ಯೊಂನಿ ಹ್ಯಜರ್ ಜವೆಾ ತೊಂ? ರ್ನ, ಸಗೆ ೊಂ ನಿದನ್ ಪಡಿಯ ೊಂ ಆಪಾಪಾಯ ಾ ರ್ಚ್ ಘರಾೊಂನಿ ವ್ ವಾಗಾೊಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊಂ ಲ್ಯಗಿ ಲ್ಯಾ ರಾರ್ನೊಂನಿ ತೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕಳಿತ್ ರ್ನ! ಲ್ಯಗೊಂ ಲ್ಯಗೊಂ 50 ವ್ಸಾಾೊಂ ಆದಿೊಂ ಆಮಿೊಂ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಏಕವ ಟುನ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೊಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಸಾಾ ಪನ್ ಕ್ಣಲಯ , ತ್ಲ ತ್ಲ್ರ ಸಾೊಂನಿ ವಾಗರ್ವ್ ಹ್ಯಡ್ನ್ಲಯ . ಆಜ್ ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಸರ್ವಾ ಸಾಮಾಜೊಂತಯ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಾೊಂಗೆ ದಿಸಾರ್ಚ್ ರ್ನೊಂತ್! ಆಮಾ್ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ವಾವುಚಾೊಂ ಕಸ್ಲೊಂ ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂರ್ಚ ಕಳಿತ್ ರ್ನ ತ್ಸ್ಲೊಂ ದಿಸಾ್ . ಆಮಿೊಂ ಆಮಾ್ ಾ ರ್ಚ್ ಘುಡಾೊಂನಿ ರೊೊಂವಾಣಕ್ ಪಡ್ನ್ಲ್ಯಯ ಾ ಕೊಂಬಿಯೊಂಪರಿೊಂ ವ್ತ್ಾನ್ ಕತ್ಲ್ಾೊಂರ್ವ. ಜವಾಾ ೊಂ ಆಮಿ ಕೊಂಬೆ - ಫ್ತೊಂತ್ಲ್ಾ ಫ್ತರಾರ್ ಉಟನ್ ಸಾತ್ ಘಾಲುನ್, ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪುೆ ನ್ ಸ್ಲಜಚ್ಯಾ ಾ ಕೊಂಬಿಯೊಂಚೊಯ್ ಮೋಗ್ ಕಚಾ ಆನಿ ಏಕವ ಟಾನ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಜ್ಪಯೆೊಂವೆ್ . ಆನಿ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಭಾರಿರ್ಚ್ ತ್ಲ್ರ ಸಾೊಂನಿ ತುಮ್ಚ್ ಾ ಹ್ಯತ್ಲೊಂ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ಚೊ ವ್ಪಶೇಷ್ ಹ್ಯಸಾಾ ಅೊಂಕ ವಾಚುನ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾೊಂವೆ್ ೊಂ ಆನಿ ರಚ್ಯಯ ಾ ರ್ ಹರಾೊಂಕ್ಣೋ ಸಾೊಂಗೆ್ ೊಂ. ದೇರ್ವ ಬರೊಂ ಕರೊಂ ಪಂಚು ಬಂಟಾವ ಳ್!

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಾಾ ಮಸ ನ್ ಎ. ಲ್ಲೋಪಿಸ್ ನವೆೊಂಬರ್ 9,

ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

1981

ಸ್ಕೊಂಫನಿ

ವೆರ್

ಕಾವಾಾರ್

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ್

ಮಟೊಂತ್

ಜ್ಪಲ್ಯಯ ಾ ಚ್ಯಾ

ತ್ಲ್ಲೂಕಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ದೇವಾಧೋನ್

ಆದ್ರ ೋನ್

ಶೊಪಾಚೊಂ ರ್ನೊಂರ್ವ ಮಾಲಕ್ ರಿಲೋಜ್ಪಯಸ್

ಆರ್ಟಾಕ್್ಲ್ಸ

ಎೊಂಡ್ನ

ಗಫ್ಟಾ

ತ್ಲ

ಏಕ್

ತ್ಸ್ಲೊಂರ್ಚ

ಈವೆೊಂಟ್ ಒಗಾನೈಜರ್ ಆನಿ ಆಕ್ಣಾಸಾಾ ಾ

ಲ್ಲೋಪಿಸ್ ಆನಿ ಮಾಗಾರಟ್ ಲ್ಲೋಪಿಸ್

ತ್ಸ್ಲೊಂರ್ಚ

ತ್ಲ್ಚಿ

ಉಮ್ಚದ್

ಹ್ಯೊಂಚೊಂ ಬಾಳ್ ಜೊಂರ್ವ್ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಲ.

ತ್ಲೋಯೊಂತ್ಲ್ರ ೊಂಚರ್ ಖಂಚಿಯ .

ಸಪ್ ೊಂಬರ್ 4, 2009 ವೆರ್ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಲಗ್್ ಜನಿತ್ಲ್

ಲ್ಲೋಪಿಸಾಲ್ಯಗೊಂ

ಜಲೆೊಂ.

ತ್ಲ್ಚಿ ಮಾೊಂಯ್್ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ

ತ್ರಿೋ

ತ್ಲ್ಚೊಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೈೊಂಟ್ ಆೊಂತ್ಲೋನಿಚ

ತ್ಲ ಕನ್ ಡ, ಹಿೊಂದಿ ಆನಿ ಇೊಂಗಯ ಷಾೊಂತ್

ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ್ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್

ಬರಿೋೊಂ ಗಾಯರ್ನೊಂ ಗಾಯ್ .

ಜಲೆೊಂ.

ಹವಾಾ ಸ್

ಜೊಂವಾ್ ಸಾ

ಬರಂವ್ಪ್ ,

ನಟನ್

ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಲ್ಣೊಂ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಂ

ಕುಟಾಮ್ ಪೊಸೊಂಕ್ ಆಪೊಯ ಹ್ಯತ್ಲೊಂ ಧಲ್ಲಾ.

ವಾರ್ವರ

ಸಭಾರ್ 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪರ ಶಸೊ್ ಾ

ತ್ಲ್ಚೊ

ಕಾೊಂತ್ಲ್ರಾೊಂ

ಕಚಾೊಂ. ಮ್ಚಳಾೆ ಾ ತ್

ತ್ಲ್ಕಾ ತೊಂ


ತುಮಿೊಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಚಾ ತ್ ತ್ಸ್ಲೊಂರ್ಚ ತ್ಸ್ಕವ ೋರೊ್ಾ ಪಳ್ಳವೆಾ ತ್. ಪರ ಸ್ ತ್ ತ್ಲ್ಣೊಂ ವ್ಸ್ಕ್

ಕಚಿಾ ಜೊಂವಾ್ ಸಾ, ಸ್ಕೊಂಫೋನಿ

ಗಫ್ಟಾ ಸ್ಲೊಂಟರ್, ಹೈವೇ ಸಕಾಲ್, ಚರ್ಚಾ 4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರೊೋಡ್ನ, ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ್, ಉತ್್ ರ್ ಕನ್ ಡ,

581 334. ತಾಚ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಉತಾರ ಿಂನಿ ವಾಚ್ಯ: ತಾಚಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತಾರ ತುಮಿಂ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಕಾ ವ್ಹ ತ್ಲಾ ಖುಶಲ್ಯಯ್ ಭೊಗಾ್ . ಆಮ್ಚ್ ೊಂ

ಏಕ್

ಲ್ಯಹ ನ್

ಆವ್ಯ್-ಬಾಪುಯ್, ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಸಾಾ ಮಸ ನ್

ಗಾೊಂವಾನ್

ಮೋಟ,

ಲ್ಲೋಪಿಸ್ ಹೊರ್ನ್ ವ್ರಾ

ಚೊ. ಹಿೊಂ ಮಹ ಜ್ಪೊಂ ಭೊಗಾೆ ೊಂ ಬರಂರ್ವ್

ಕುಟಾಮ್

ಆಮಿೊಂ

ಭಾರ್ವ ಆನಿೊಂ ಏಕ್ ಭ್ಯ್ೆ . ಆಮಾ್ ಾ ದುಬಿೆ ಕಾಯ್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಆಸ್ಕಯ .

ದೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಜಯಿ್

02-06-1990


ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಮಹ ಜೊ

ದೇವಾಧನ್ ಜಲ್ಲ!

ಬಾಪುಯ್ ಅಶೊಂ ಆಮಿ್

ದುಬಿೆ ಕಾಯ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿಕ್ಣೋ

ಚಡ್ನ

ಜಲಯ


ಕನ್ಾ ದೇರ್ವ ಭಿರಾೊಂತೇನ್ ಆಮಾ್ ೊಂ

ವಾಡಯೆಯ ೊಂ. ಜಲ್ಯಾ ರಿೋ

ಮಹ ಜ

ಆವ್ಯ್್

ಸೊಂಬಾಚೊಂ (ದೋರಿ ವೊಳಿ್ ) ಕಾಮ್

ಮಹ ಜ್ಪ ಥೊಂರ್ವ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಉಭಾಾ ”ತ್ಲೋಯತ್ರ ”್

ಲ್ಯಹ ನ್್ಪಣಿ ಪಳಂವ್ಪ್ ,


ಗಾಯರ್ನ ಗಾೊಂವ್ಪ್

ಆಸ್ಕಯ . ಮಾಹ ಕಾ

ಉಗಾೆ ಸ್

ಆಸಾ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಆನಿೊಂ

ಮಹ ಜೊ

ಭಾರ್ವ ಆಮಾ್ ಾ

ನೆಣ್ಟ್ ಾ ಪಣ್ಟರ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಪಳಂವ್ಪ್

ವ್ತ್ಲಾ

ಆಶಾ ಆಸ್ಕಯ ಆನಿೊಂ ಆಮಿೊಂ

ದೋಗ

ತ್ಲೋಯತ್ರ ಪಳಂರ್ವ್ ವೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ೊಂರ್ವ, ಪುಣ್ ದುಬಿೆ ೋಕಾಯೆ ವ್ವ್ಪಾೊಂ ಆಮ್ಚ್ ಲ್ಯಗೊಂ

ಏಕ್್ರ್ಚ ರ್ಟಕೇಟ್ ಆಸ್ಲಯ

ವ್ವ್ಪಾೊಂ

ಮಹ ಜಾ

ವ್ಹ ಡಾಯ ಾ

ಭಾವಾಕ್ ಮಾತ್ರ

ಭಿತ್ರ್ ಸೊಡೆಯ . ಅಶೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಗೇರ್ಟಚ ಭಾಯ್ರ ಉರೊ್ಯ ೊಂ. ತದ್ದ್ ಮಾಹ ಕಾ ವ್ತ್ಲಾ 9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳ್ಳೊಂವ್ಪ್ ಆಮಾಯ್ ದೂಃಖ್ ಭೊಗಯ ಆನಿೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ರಡಾತ್ ಪಾರ್ಟೊಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲಯ ೊಂ. ಅಶೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆ ರಡೆ್ ೊಂ

ಪಳ್ಳರ್ವ್

ಮಹ ಜ್ಪ

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಉಭಾಾ

ಪಳ್ಳರ್ವ್

ಮಾಹ ಕಾ

ಮಹ ಜ್ಪ

ತ್ಲೋಯತ್ಲ್ರ ಕ್

ಆಪರ್ವ್ ವ್ಹ ನ್ಾ ಗೆಲಯ . ಅಶೊಂ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಚಲ್ಯ್ ರ್ನ

ಅಧಾಾ ಾ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಆಮಾಯ್ ಾ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತ್ಲೋಯತ್ಲ್ರ ರ್ ಉಸಾ್ ಾ ರ್


ನಿದೋನ್ ಪಡ್ಯ ೊಂ. ಅನುಭ್ರ್ವ

ಅಶೊಂ

ಹೊ ಮಹ ಜೊ ದಿೋಸ್

ವೇತ್ಲ್ೊಂ-

ವೇತ್ಲ್ರ್ನ ಹರಾೊಂನಿ ಗಾಯನ್ ಗಾೊಂವೆ್ ೊಂ ತ್ಲೋಯತ್ಲ್ರ ೊಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್್ ೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಪಳ್ಳತ್ಲ್ರ್ನ ಮಹ ಜ್ಪ ಮೋತ್ ಮಹ ಜೆ ಶಿಕಾಿ ಕ್ಣ

ತ್ಲೋಯತ್ಲ್ರ ೊಂತ್ ಮಗ್್

ಜಲ.

ಆನಿೊಂ

ಗಾಯರ್ನೊಂತ್

ಅಶೊಂ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ವ್ಪಲಿ ಯಬಾಚಿೊಂ ಕಾೊಂತ್ಲ್ರಾ ಆಯ್ಕ್ ನ್ ತ್ಲ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಲ್ಲಯ ೊಂ ಆನಿೊಂ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗೊಂಯಿ್ ೊಂ ಕಾೊಂತ್ಲ್ರಾ ಆಯ್ ತ್ಲ್ಲ್ಲೊಂ. ಅಶೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆ ಪಾೊಂಚಿವ ಕಾಯ ಸ್ ಶಿಕಾ್ ರ್ನ 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯ್ಲಯ ಲ್ಯಹ ನ್-ಲ್ಯಹ ನ್

ರ್ನಟಕ್

ಕಾೊಂತ್ಲ್ರಾ ಬರಂರ್ವ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್

1993

ತ್ಶೊಂರ್ಚ

ಸರ ಕ್ಣಲೆೊಂ.... ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಸವೆೊಂ

ಕಾಯ ಸ್ಕೊಂತ್ ಶಿಕಾ್ ರ್ನ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮಹ ಜೊ

ರ್ನಟಕ್

(1)”

ಕಾಳಾಾ ಚೊ

ದೊಂಗೋರ್”್ ಮಳ್ಳ್ೆ ಬರರ್ವ್ ಮಹ ಜ ಇಷಾಾ ೊಂ ಪರ ದಶಾನ್ ರ್ನಟಕಾಚೊಂ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.

ವಾಡಾಾ ೊಂತ್ ಹೊಂ

ಪರ ದಶಾನ್

ಮಹ ಜೆೊಂ ಪಳ್ಳರ್ವ್


ಆನಿೊಂ ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್ ದಿಲ್ಲಯ . ಹೊಂ ಪಳ್ಳರ್ವ್ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಚಡ್ನ ಖುಶಿ ಜಲ್ಲಯ ೊಂ ಆನಿೊಂ

ಮಾಹ ಕಾ ಆನಿೊಂ ಮಹ ಜಾ ಪಂಗಾೆ ಚ್ಯಾ ೊಂಕ್ ಗಾೊಂವಾ್ ಾ

ಲ್ಲೋಕಾೊಂನಿ

ಎಕಾ-ಮ್ಚಕಾ

ಥರ್ವ್ 20 ರಪಯ್ ಇರ್ನಮ್ ದಿಲೆಯ

ಮಹ ಜ್ಪ ಉಭಾಾ ಆನಿಕ್ಣೋ ವಾಡಿಯ . ಅಶೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಆಮ್ಚ್ ೊಂ ಗಾೊಂವೆ್ ೊಂ ಶಾೊಂತ್ಲ ಚಿಲೆ ಾನ್ಸ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಯ ಬಾಚೊ

ಸಾೊಂದ


ಜವಾ್ ಸಾ್ ರ್ನ

ಮಾಹ ಕಾ

ಜಯೆ್

ಅವಾ್ ಸ್ ಪಾವೊ ಜಲೆಯ .

ಮಿೋಸಾಚೊಂ

ಕಯರಾೊಂತ್, ಸಂಘಾಚೊ ವಾರ್ಷಾಕ್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿವ್ಸ್,

ಆವ್ಯ್-ಬಾಪಾಯೊಂಚೊ

ದಿೋಸ್, ಕ್ಣರ ಸಾ ಸ್ ಅಶೊಂ ಜಯೆ್ ಅವಾ್ ಸ್

ಆನಿೊಂ ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್ ಫಿಗಾಜ್ ವ್ಪಗಾರಾ ಥರ್ವ್

ತ್ಶೊಂರ್ಚ ಆಮಾ್ ಾ

ಗಾೊಂವಾ್ ಾ

ಲ್ಲೋಕಾ ಥರ್ವ್ ಲ್ಯಬೊಯ . ಅಶೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆ ಥೊಡೆ ರ್ನಟಕ್ (2) ಮಾಗೆೆ ೊಂ (3) ಮೋಗ್, 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


”ಸಖಾಚ್ಯಾ

ದಯಾೊಂತ್ ದುೂಃಖಾಚಿೊಂ

ಲ್ಯಹ ರಾೊಂ”್ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಬರಯ್ಲಯ ಪೂಣ್

ಮಾಹ ಕಾ

(4) ಸತ್್ ಲೋಪರ್ನ ಆಮಾ್ ಾ ಗಾೊಂವಾೊಂತ್

ಖೆಳ್ಳ್ೊಂಕ್

ಮಹ ಜಾ

ಲ್ಯಗ್ಳನ್

2001

ಇಷಾಾ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಖೆಳ್ಳ್ನ್ ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಹ್ಯೊಂವೆ

ಏಕ್

(5)

ಹೊೋ

ಥೊಡಾಾ ಸ್ಲಾ ೋಜ್

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಕಾರಣ್ಟೊಂಕ್

ಮೇಳೊಂಕ್

ರ್ನತಯ

ವ್ವ್ಪಾೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ದುೂಃಖ್ ಜಲೆಯ ......

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಖಾರ್ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಬರಂವೊ್

ರ್ನೊಂ

ಮಹ ಳ್ಳೆ ನಿಶ್ ಯ್ ಕ್ಣಲೆಯ ೊಂ ಆನಿೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆ ಮಹ ಜಾ

ಘರಾ್್ ಾ ೊಂಕ್ ತ್ಶೊಂರ್ಚ ಮಹ ಜ

ಆನಿೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ನಿರಾಶಿ ಜಲ್ಲಯ ೊಂ.....

ಇಷಾಾ ೊಂಕ್ ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ.

ತ್ಲ್ಾ

ಆನಿೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆ ಚಿೊಂತಯ ೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಆನಿೊಂ

ಮಾಹ ಕಾ

ಆನಿೊಂ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್

ವೆಳಾರ್ ಧೈರ್


ದಿೋೊಂರ್ವ್

ಮಹ ಜ

ಭಾವಾನ್

ವ್ಹ ಡ್ನ

ರ್ನಸ್ಲಯ ವ್ವ್ಪಾೊಂ ಆಮಿೊಂ ಹೊಂ ಕಶೊಂ ಸಾದ್ಾ

ಮೇಟ್ ಕಾಡುೊಂಕ್ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಕ್ಣಲ.

ಜತ್ಲೆೊಂ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾ್

ತೊಂ

ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಯೆಯ ೊಂ.

ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ ೊಂ

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಹೊೋ

ಪುಸ್ ಕಾ

ಮಹ ಜೊ

(ಲಪಿ)

ಪಿರ ೊಂಟ್

ಮುಖಾೊಂತ್ರ ಭಾಯ್ರ ಹ್ಯಡ್್ ಆಮಾ್ ಾ

ಆರ್ಥಾಕ್

ಲ್ಲೋಕಾೊಂಚೊ

ಪರಿಸ್ಕಾ ತ್ಲ

ಚಡ್ನ

ಪುಣ್

ಮಹ ಜ

ಭಾವಾನ್

ಇಷಾಾ ೊಂನಿ

ಬರೊಂ

ಮರ್ನೊಂತ್ ತ್ಲ್ಾ ಘಡೆಾ ಕ್

ಆನಿೊಂ

ಮನ್್

ಮಹ ಜಾ

ದ್ದಖರ್ವ್

ಆನಿ

ಆರ್ಥಾಕ್ ರಿೋತ್ಲನ್ ಸಹ್ಯಯ್ ಕನ್ಾ ಹೊ

ಸಂಪಕ್ಾ

ಮಹ ಜೊ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಪುಸ್ ಕ್ 2001 ಅಗಷ್ಾ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿೋಸಾ ಫ್ತ| ಕ್ಣರ ಜೊೋಸಾ ಮ್ ರೊೋಡಿರ ಗಸ್ ಹ್ಯೊಂಚ್ಯಾ

ಮಾಗಾದಶಾರ್ನಖಾಲ್ ಫ್ತ|

ಜೊೋನ್

ಫರ್ನಾೊಂಡಿಸ್

ಹ್ಯೊಂಚ್ಯ

ಹ್ಯತ್ಲ್ೊಂ ಥರ್ವ್ ಉಗಾ್ ವ್ಣ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ ಕಾಚಿ ಪರ ತ್ಲಜವಾಬ್ ಜರ್ವ್ ತ್ಲೋನ್ ಮಹಿರ್ನಾ ೊಂನಿೊಂರ್ಚ

ಏಕ್

ಹಜರ್

ಪುಸ್ ಕಾೊಂಚೊ ವ್ಪಕರ ಜಲ್ಲ.

ಅಶೊಂ

ಮೋಟೆರ್, ಕುಮಟಾ ಫಿಶ್ ಮಾಕ್ಣಾಟ್, ಭ್ಟ್ ಳ್ ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಪರ ದಶಾನ್ ಕರೊಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್ ಮ್ಚಳ್ಳ್ೆ . ಹೊಂ

ಮಹ ಜೆೊಂ

ಪುಸ್ ಕ್

ತ್ಶೊಂರ್ಚ ವಾಚುನ್

ಇಸಾರ ಯೆಲ್ ಆನಿೊಂ ಜಯೆ್ ಜಗಾಾ ೊಂನಿ ಹೊ ತ್ಲೋಯತ್ರ ದುಸಾರ ಾ ಕಲ್ಯಕಾರಾೊಂನಿ ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. ಅಶೊಂ ಲ್ಲೋಕಾೊಂನಿ ದಿಲ್ಲಯ

ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್ ಪಳ್ಳರ್ವ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಚಡ್ನ ಸ್ಕಿ ತ್ಲಾ ಮ್ಚಳಿೆ . ಅಶೊಂ ರ್ನಟಕಾೊಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯರ್ನೊಂತ್ ಚಡ್ನ ಆಸಕ್ಣ್ ಮ್ಚಳಿೆ ಆನಿೊಂ ಜಯೆ್ ಕಡೆನ್ ರ್ನಟಕಾೊಂತ್

ಆನಿೊಂ

ಗಾಯನ್

ಸಿ ಧಾಾ ಾೊಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೇರ್ವ್ ಇರ್ನಮಾೊಂ ಪಂಗಡಾ

ಮಾಹ ಕಾ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ಜಯಿ್ ೊಂ

ತ್ಶೊಂ

ಮಹ ಜ

ಭಾಗೆವೊೊಂತ್

ಖುಸಾಾಚೊಂ ಕೋಪೆಲ್ಯಕ್ ಪಾವೊ ಜಲ. ಗಾಯರ್ನೊಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ಲ ಆಸಕ್ಣ್ ಪಳ್ಳರ್ವ್ ಜಯೆ್

6

ತ್ಲ್ರಿೋಕ್ಣರ್

ಸಾಲ್ಯವ ದೋರ್

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ

ಸಾನ್

ಫಿಗಾಜೆಚ್ಯಾ

ಫೆಸಾ್

ಜಗಾಾ ೊಂನಿ ತ್ಶೊಂರ್ಚ ಜಯೆ್

ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ

ಗೋವಾ

ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೊಂತಯ

ಕ್ಣಸ್ಲಟೆೊಂನಿ ಗಾಯನ್

ಗಾವುೊಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್ ಲ್ಯಬೊಯ . ಹ್ಯೊಂವೆ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಏಕ್

ಆಕ್ಣಾಸಾಾ ಾ

ಆನಿೊಂ ಅಶೊಂ ಪಂಗಡ್ನ


ಆರಂಭ್

ಕ್ಣಲ್ಲ

ಜಗಾಾ ೊಂನಿ

ಆನಿೊಂ

ಮಾಹ ಕಾ

ಕಾಯಾಕರ ಮ್

ದಿೊಂರ್ವ್ ಅವಾ್ ಸ್ ಲ್ಯಬೊಯ . ಹ್ಯಾ

ಸಬಾರ್

ಮಹ ಜ ಪಂಗಾೆ ಕ್

ತ್ಶೊಂರ್ಚ "ಸ್ಕೊಂಫನಿ”್

ಸೊಭಾಯ್ ಮರ್ನಿ ಚ್ಯಾ

ಜ್ಪೋವ್ಪತ್ಲ್ೊಂತ್”್

ತ್ಲೋಯತ್ರ .

ಉಪಾರ ೊಂತ್ 23 ವ್ಸಾಾೊಂ

ಪಾರ ಯೇರ್

ಹ್ಯೊಂವೆ

ಸ್ಲೊಂಟರ್,

ಸ್ಕೊಂಫನಿ

ಸೊೋರ್ನ

ಗಫ್ಟಾ

ಕಾೊಂಪೆಯ ಕ್ಸ ,

ಮಹ ಣ್ ರ್ನೊಂರ್ವ ದಿಲೆೊಂ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂವೆ

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಶೊೋಪ್

ಮಹ ಜೊ ಡಿಸೊಿ ಡಾ್ ಾ

ಪಾರ ರಂಭ್

ಗಾರ ಸಾ ಖಾತ್ಲರ್

ಕ್ಣಲೆ

ಆನಿೊಂ

ಅಶೊಂ

(11)

2007 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಏಕ್ ’ಸೊಂಡ್ನ ಸ್ಕಸಾ ಮ್’್

”ಜ್ಪೋವ್ಪತ್ ಏಕ್ ಸವ ಪಾನ್”್ ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಘತ್ಲಯ .

ಮೋಟೆರ್ ಗಾೊಂವಾೊಂತ್ ,್ (12)್ ”ತುೊಂ

ಅಶೊಂ ಮಹ ಜ್ಪ ವ್ಳಕ್ ಹರಾೊಂ

ಥಂಯ್ ಜಲ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂವೆ

ಮಾಹ ಕಾ ವ್ಪಸರ ೊಂಕ್ ರ್ನೊಂಯ್”್ತ್ಲೋಯತ್ರ

(6)್ ”ಆಧುನಿಕ್

ಮೋಟೆರ್

ಯ್ಕವ್ಕ್”್ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ಗಾೊಂವಾೊಂತ್

ಹ್ಯೊಂವೆ

ರ್ನಟಕ್ ಬರರ್ವ್ ಗಾೊಂವಾೊಂತ್ ಖೆಳಯ್ಲಯ .

ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.್ 13)್ ”ರಪಾೊಂತ್ರ್”್

ತ್ಲ್ಚ ಉಪಾರ ೊಂತ್ (7)್ ್ ”"ಭಾಗೊಂತಯ ೊಂ

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ

ಫುಲ್”್

ಹೊಲ್ಯೊಂತ್,್ (14)್ ”ಜೈತ್ಲ್ಕ್

ರ್ನಟಕ್

ಹೊರ್ನ್ ವ್ಚ್ಯಾ ಾ

ಪರ ತ್ಲಭೊೋದಯ ರ್ನೊಂ

ಪರ ತ್ಲಭೊೋದಯ್ ಹೊಲ್ಯೊಂತ್ ಖೆಳ್ಳ್ನ್

ಸಲವ ಣ್”್ಕುಮಟಾ ಮಣಕ್ಣ, ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ

ಸಿ ದ್ದಾ ಾೊಂತ್

ಪಯೆಯ ೊಂ

ಇರ್ನಮ್

ಪರ ತ್ಲಭೊೋದಯ ಹೊಲ್ಯೊಂತ್ ಪರ ದಶಾನ್

ಆಪಾೆ ಯೆಯ ೊಂ.

ತ್ಲ್ಚ

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಕುಮಟಾ,

ಕಡೆಯ ,

ಭ್ಟ್ ಳ್

ಹ್ಯಾ

ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ

ಮುಗಳಿಹೊೊಂಡಾ ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲೆೊಂ. ಮಹ ಜೊ

ತ್ಲ್ಚ ಉಪಾರ ೊಂತ್

(8)್ ”ಚಿೊಂತ್ಲ್್ ೊಂ”್ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ದೇವಾಧೋನ್

ಮಾಸಾ ರ್

ಲ್ಲೋವ್ರ್

ತ್ಲ್ಚ್ಯ

ಅಮರ್

ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಅಶೊಂ

ಸಂತ್ಲೋಸ್

ಆಸಾ್ ೊಂ

ಆನಿೊಂ

ವ್ಹ ತ್ಲಾ

ಮೋಗ್

ಹ್ಯಾ

ಮಾೊಂಯ್ ಭಾಷೆಚರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಚಡ್ಯ ಆನಿೊಂ ಹೊ ಮಹ ಜೊ ವಾರ್ವರ ಹರಾೊಂನಿ ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್ ಜಯ್ ಮಹ ಳಾೆ ಾ ಇರಾದ್ದಾ ನ್

ಜೊೋಕ್ಣಮ್

ಹ್ಯೊಂವೆ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರೊಂಕ್ ಜಯ್

ಕಾಸರಕಡ್ನ

ಮಹ ಳಾೆ ಾ ವ್ಪಶಾವ ಸಾನ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಟೆಲಫಿಲ್ಾ

ಉಗಾೆ ಸಾಕ್

ಕಾಡುೊಂಕ್ ಚಿೊಂತಯ ೊಂ.

ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಆಮ್ಚ್

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ ತ್ಲ್ಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವ್ಪೊಂಚ್ಯೆ ರ್

ಉತ್್ ರ ಕನ್ ಡಾೊಂತ್ ತದ್ದ್ ಮಹ ಣ್ಟಸರ್

ಕಲ್ಯಕಾರಾೊಂಕ್ ಘೊಂರ್ವ್ ನ್ಯಾ ಇೊಂಗಯ ೋಷ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಸ್ಕ್ ಲ್ಯಚ್ಯಾ

ಯೇೊಂರ್ವ್ ರ್ನತಯ ೊಂ.

ರಂಗ್

ಮಂಚ್ಯರ್

ಫಿಲ್ಾ

ಟೆಲಫಿಲ್ಾ

ಪೈಶಾಾ ೊಂಚೊಂ ಬಳ್

ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. ಅಶೊಂ (9)್ ”ಸಲವ ಣ್

ರ್ನೊಂ ತ್ರಿ, ಘಟ್ ನಿಧಾಾರ್ ಘತ್ಲಯ .

ಜೈತ್ಲ್ಚಿ

ಮಹ ಚ್ಯಾ ರ್ಚ

ಮಹ ಜಾ ಸ್ಕೊಂಫನಿ ಪಂಗಾೆ ಕ್ ಎಕಾಾ ೊಂಯ್

ಪರ ದಶಾನ್

ಕ್ಣಲ್ಲಯ

ಮಹ ಜೊ ನಿಧಾಾರ್ ತ್ಲಳಿಸ ಲ್ಲ

”ಚಿೊಂತ್ಲ್್ ೊಂಚಿ

ಆನಿೊಂ

ಸರ್ವಾ

ವಾಟ್”್

ಗಾೊಂವಾೊಂತ್ ಕ್ಣಲ್ಲ

ಮೋಟೆರ್

ಆನಿೊಂ

(10)್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಇಷಾಾ ೊಂನಿ

ಮಾಹ ಕಾ


ಪಾರ್ಟೊಂಬೊ ದಿಲ್ಲ.

ಹ್ಯಾ ಮಹ ಜಾ 14

ತ್ಲೋಯತ್ಲ್ರ ೊಂ ಮಧ್ಲಯ

ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಬಯಾೊಂತ್ಲಯ

ಬರೊ "ಭಾಗೊಂತಯ ೊಂ ಫುಲ್" ತ್ಲೋಯತ್ರ

09-04-2009 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಣ್ ಜನಿತ್ಲ್

ಹ್ಯೊಂವೆ ಟೆಲಫಿಲ್ಾ

ರೊಡಿರ ಗಸ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಮಹ ಜೆೊಂ

ಕ್ಣಲೆೊಂ.

ಹ್ಯೊಂವೆ

ಪಧಾಾ ಾರ್ ನ್ಯಾ ಇೊಂಗಯ ೋಷ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ಯಚ್ಯಾ

ಲಗ್್

ಗೌರ ೊಂಡಾರ್

ವೆರ್ಾ

2010ತ್ಲ್ರಿಖೆರ್

ಪಾವ್ಪಾ

ತ್ಲೋಯತ್ರ ಬರರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ತ್ಲೋಯತ್ಲ್ರ ಚಿೊಂ

ಜ್ಪಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತ್

ಪಯೆಯ ೊಂ

ಧಾ ಪರ ದಶಾರ್ನೊಂ ಕ್ಣಲೊಂ - 1. ಮೋಟ,

ಮಹ ಣ್ ದ್ದಖ್ಲಯ

ರಚೊಯ .

2.

25-4-2007

ದ್ದಖಯೆಯ ೊಂ,

ಉತ್್ ರ

ಅಶೊಂ

ಕನ್ ಡ

ಟೆಲಫಿಲ್ಾ

ಅಶೊಂ ಮಹ ಜಾ

ಪಯೆಯ ಾ

ಪಂಚಿವ ಸ್ ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯ

ಪಾರ ಯೇರ್ ಹ್ಯೊಂವೆ ಮಹ ಜಾ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಖೆಳ್ಳ್

ಕಾಮಾ ಹವಾಾ ಸ್

ಜಲೆೊಂ.

ಉಪಾರ ೊಂತ್

0

"ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಚುಕಯ ೊಂ”್

ಕಡಾಣಿ,

3.

2-02-

ಸ್ಕದ್ದಾ ಪುರ್,

4.

ಮಂಚಿಕೇರಿ, 5. ಬೈಲೂರ್, 6. ಸೊಂಕೇರಿ ಕಾರವಾರ,

7.

ಕುೊಂಬರವಾಡಾ,

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ,

9.

ಕನ್ಾ ಘತಯ . (15) "ಮೋಗಾಕ್ ಲ್ಯಗ್ಳನ್”್

ಯಲ್ಯಯ ಪುರ

ಹ್ಯಾ

ತ್ಲೋಯತ್ರ ಹ್ಯೊಂವೆ ಬರರ್ವ್ ಮೋಟೆರ್,

ಪರ ದಶಾರ್ನೊಂ ಕ್ಣಲೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ 2011

ಭ್ಟ್ ಳ್, ಮುಗೆ ಹೊೊಂಡಾ, ಮುಗಾವ ಹ್ಯಾ

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ (18)್ ”ಪಗಾಟಾಾ ೊಂ”್ ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಜಗಾಾ ೊಂನಿ ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಹೊೋ

ಆಟ್ ಶೊೋ - 1. ಮೋಟ, 2. ಮಣಕ್ಣ-

ತ್ಲೋಯತ್ರ ಲ್ಲೋಕಾೊಂಕ್ ಮಾರ್ನವ ಲ್ಲ.

ಕುಮಟಾ, 3. ಸೊಂಕೇರಿ-ಕಾರವಾರ, 4.

ಲ್ಲೋಕಾೊಂಚ್ಯಾ

ವ್ವ್ಪಾೊಂ

ಸೊಂಕಸಾಳ್,

5.

ಕುೊಂಬರವಾಡಾ,

6.

ಪತ್ಲ್ಾ ಾನ್ ಉತ್್ ರ ಕನ್ ಡಾೊಂತ್ 2008

ಮಂಚಿಕೇರಿ,

7.

ಮಂಕ್ಣ-ಮಡಿ,

8.

ಏಪಿರ ಲ್

ಮುಗಯ ಹೊೊಂಡಾ-ಭ್ಟ್ ಳ.

ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್ಯ

ಮಹಿರ್ನಾ ಚ್ಯ

1

ತ್ಲ್ರಿೋಕ್

ಕುಮಟಾ,

8. 10.

ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ

ಪಾಸಾಖ ೊಂ ಫೆಸಾ್ ದಿೋಸಾ ದುಸ್ಲರ ೊಂ ಟೆಲಫಿಲ್ಾ ಕಾಡ್ನ್

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ

ಹೊೋಲ್ಯೊಂತ್ ಪದ್ದಾ ಾರ್

ಮೂಡಗಣಪತ್ಲ

ದುಸ್ಲರ ೊಂ ದ್ದಖರ್ವ್

ಪರ ದಶಾನ್ ಲ್ಲೋಕಾೊಂಚಿೊಂ

ಹ್ಯಾ

ವ್ಯಯ ಾ

ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ ಪರ ದಶಾನ್

ಕರೊಂಕ್ ಫ್ತವೊ ಜಲೆೊಂ. ವ್ಸಾಾೊಂತ್

ಭಿರಾೊಂಕುಳ್

ತ್ಲ್ಾ ರ್ಚ ತ್ಶೊಂ

ಮರ್ನೊಂ ಜ್ಪಕನ್ ಹ್ಯಚಿ ಡಿವ್ಪಡಿ ಕರನ್

ದುೂಃಖಾಚೊಂ ಘಡಿತ್ ಮಹ ಜಾ ಪತ್ಲಣಿಚ್ಯಾ

ಬೊೋರ್ವ ಮಾರ್ನಧಕ್ ಗವ್ಪೆ ಬಾಪಾನ್

ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಉಬಾ ಲೆೊಂ. 2011 ಜೂನ್ 23

ತ್ಲ್ರಿೋಖ್

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ತ್ಶೊಂರ್ಚ ಜೂನ್ 27 ತ್ಲ್ರಿೋಕ್ಣರ್ ಮಹ ಜೊ

ಉಗಾ್ ವ್ಣ್

ಮಾೊಂರ್ವ ಆನಿೊಂ ಮಹ ಜ್ಪ ಸಾಸಮಾೊಂಯ್

ಮೋಟೆರ್

:

12-12-2009 ಫೆಸಾ್

ದಿೋಸಾ

ಕ್ಣಲೆೊಂ.್ (16)್ ”ಹೊಂ ಏಕ್ ಲಸಾೊಂರ್ವ”್

ಅೊಂತ್ಲಾೊಂ!

ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ ತ್ಲೋಯತ್ರ ಬರರ್ವ್ ಪರ ದಶಾನ್

ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಸಗೆ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತ್ಲ್ೊಂಚಿೊಂ ದೋಗ ಧುವೊ ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಮಹ ಜೆರ್


ಪಡ್ನ್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮಹ ಜೆ ಮಾೊಂಯ್

ಘರ್ವ್ ಮಹ ಜೆ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಸಂಭಾಷಣ್

ಭಾಶ ಖಾತ್ಲರ್ ವಾರ್ವರ ಕರೊಂಕ್ ಜತ್ಲ್

ಕ್ಣಲೆೊಂ ಆನಿೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಏಕ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್,

ಯ ರ್ನೊಂ ಮಹ ಳ್ಳೆ ಮತ್ಲೊಂತ್ ವ್ಹ ಡೆಯ ೊಂ

ಕಾೊಂತ್ಲ್ರಾ ಬರವ್ಪಿ , ಕಾೊಂತ್ಲ್ರಾ ಗಾವ್ಪಿ ,

ಸವಾಲ್ ಘುಸ್ಲಯ ೊಂ.

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಮಹ ಜೆಾ

ಪತ್ಲಣಕ್

ಬರವ್ಪಿ , ನಟ್, ಡೈರಕಾ ರ್,

ಗಾಯರ್ನೊಂ ತ್ಶೊಂ ನಟರ್ನೊಂತ್ ಆಸಕ್ಣ್

ರೈಟರ್ ಮಹ ಣ್ ಸಗಾೆ ಾ

ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಣ ಮಾಹ ಕಾ ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್

ದ್ದಕರ್ವ್ ದಿಲೆೊಂ.್ ್ ್ (19)್ ”ಉಘಡ್ನ”್

ದಿಲ್ಲಯ . ಆನಿೊಂ ಹ್ಯಾ ಮಾೊಂಯ್ ಭಾಷೆ

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಖಾತ್ಲರ್

ಖಾಮ್

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ವಾರ್ವರ

ದೇವಾಧೋನ್ ಡಿಮ್ಚಲ್ಲಯ

ಬರರ್ವ್

ಲ್ಲೋಕಾೊಂಕ್

ಭಾಯ್ರ

ಕಾಡ್ಯ

ಕರೊಂಕ್

ಮಹ ಜೆ

ಆನಿೊಂ ಸೊಳಾ ಪರ ದಶಾರ್ನೊಂ ಕ್ಣಲೊಂ - 1.

ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಅಶೊಂ

ಮಂಚಿಕೇರಿ, 2. ಸ್ಕದ್ದಾ ಪುರ್, 3. ಸೊಂಕೇರಿ-

ವ್ಪಲಯಂ

ಕಾರವಾರ್, 4. ಮೋಟ, 5. ಮುಗಾವ , 6.

ಬಿಷಪ್ ಆಮಾ್ ಾ

ಕಾರವಾರ್

ಬಿಣಗಾ-ಕಾರವಾರ್,

ಮಣಕ್ಣ-

ದಿಯೆಸ್ಕಜ್ಪೊಂತ್ ಜಯ್ಲ್ ವಾರ್ವರ ದಿಲ್ಲಯ

ಕುಮಟಾ,

ಆಮ್ ಪಯ್ಲಯ ಗವ್ಪೆ ಬಾಪ್ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯ

ಕಾಸರಕೋಡ್ನ ಬಿೋರ್ಚ, 10. ದ್ದೊಂಡೇಲ, 11.

ಎಕಾ ವ್ಷಾಾಚ್ಯ ಅಮರ್ ಉಗಾೆ ಸಾಕ್

ಬೆಳಿೆ ಮಕ್ಣ್ , 12. ಕದ್ದರ , 13. ಹಡಿನಬಾಳ್,

2010

14. ಮಂಗಳರ, 15. ಮುೊಂಬೈ,

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಫ್ತದರ್

ರಿಚಡ್ನಾ

8.

7.

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ,

9.

ರೊಡಿರ ಗಸ್ ಹ್ಯೊಂಚ್ಯ ಮಾಗಾದಶಾರ್ನ

16. ಸೊಂಕಸಾಳ್,

ಖಾಲ್ ಆನಿೊಂ ತ್ಶೊಂ ಬಿಷಪ್ ಡೆರಿಕ್

ಉತ್ ೋಜರ್ನ ಪರ ಕಾರ್ ’ಮಾಯ್ ಭಾಸ್’್

ಫರ್ನಾೊಂಡಿಸಾಚ್ಯ

ಮಹ ಳಿೆ

ಕಮ್ಚಡಿ

ಆಡಿಯ್ಲ-ವ್ಪಡಿಯ್ಲ

ಡಿವ್ಪಡಿ

ಈಸಾ ರ್

ಫೆಸಾ್

ದೇವಾಧೋನ್ ಡಿಮ್ಚಲ್ಲಯ

ಆದೇಶಾ

ಬಿಷಪ್

ಖಾಲ್ ವ್ಪಲಯಂ

ಮಹ ಳಿೆ ಆಡಿಯ್ಲ-ವ್ಪಡಿಯ್ಲ

ಡಿವ್ಪಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಾ್ ಾ ಆದ್ದಯ ಾ ಗವ್ಪೆ ಬಾಪಾೊಂಚೊ

ವಾರ್ವರ

ಅಶೊಂ ಲ್ಲೋಕಾೊಂಚ್ಯ

ದಿೋಸಾ

31

ಮಾರ್ಚಾ 2013 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಉಗಾ್ ವ್ಣ್

ಕ್ಣಲ.

ಥೊಡಾಾ

ಮಾಪಾನ್ ಲ್ಲೋಕಾೊಂಕ್ ಭೊೋರ್ವ ಚಡ್ನ

ಅಶೊಂ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಕೊಂಕಣಿ

ಮಾನವ ಲ್ಲಯ . ಜಯೆ್ ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ ತ್ಶೊಂ

ಮಾೊಂಯ್

ಭಾಷೆ

ವ್ಪದೇಶಾೊಂತ್ ಡಿವ್ಪಡಿ ವ್ಹ ನ್ಾ ವ್ಪಕರ

ಕರಾ್್ ರ್ನ

ಮುೊಂಬೈ

ಕನ್ಾ ಲ್ಲೋಕಾೊಂಕ್ ದ್ದಖರ್ವ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ

ಏಪಿರ ಲ್ಯಚ್ಯ24 ತ್ಲ್ರಿೋಕ್ 2015 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಪಾಟಯಿಯ .

ಮಾಣಿಕ್ ಹ್ಯಲ್ ಬಾಾ ೊಂಡಾರ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್

ಹ್ಯಾ

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ಖಾತ್ಲರ್

ವಾರ್ವರ

ಗಾೊಂವಾೊಂತ್

ಲ್ಲೋಕಾೊಂಚಿೊಂ ಮರ್ನೊಂ ಜ್ಪಕ್ಣಯ ೊಂ ಪಳ್ಳರ್ವ್

ಪರ ದಶಾನ್ ಕರೊಂಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮಹ ಜಾ

2013

ಚ್ಯನೆಲ್

ಅಭಿಮಾನಿನ್ ಆಪಯೆಯ ೊಂ ಆನಿೊಂ ಅಶೊಂ

ರ್ಟ.ವ್ಪ.ಚ್ಯಾ ೊಂನಿ ಮಹ ಜ್ಪ ಇೊಂಟರ್್ವ್ಯಾ ರ್ವ

ತ್ಲ್ಾ ವೇಳಾರ್ ಮಾಹ ಕಾ ’ದಿ ಪಿರ ನ್ಸ ಆಫ್ಟ

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ನ್ಯತ್ನ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚಲ್ಲಡಿ’್ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ಬಿರದ್ ಮಾರ್ನದಿಕ್

ತ್ಲೋಯತ್ರ ಪರ ದಶಾನ್ 1. ಮೋಟ, 2.

ಬಾಪ್

ಕಡಾಣಿ,

ರಿಚಡ್ನಾ

ರೊಡಿರ ಗಸಾನ್

3.

ಕುೊಂಬರವಾಡಾ,

4.

ಅಭಿಮಾರ್ನನ್ ದಿಲೆೊಂ. ತ್ಲ್ಚ ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಗೋಕಣಾ, 5. ಕಾರವಾರ್ ಜಲ್ಲ ಹ್ಯಚ

(20) ”ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಯಯ ”್ತ್ಲೋಯತ್ರ ಬರರ್ವ್

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ಚ್ಯರ್

1.

ಸಂಸಾರ್”್ ಮಹ ಳಿೆ ಆಡಿಯ್ಲ-ವ್ಪಡಿಯ್ಲ

ಮಳ್ಳ್್ ೋಡ್ನ, 2. ಮೋಟ, 3. ದ್ದೊಂಡೇಲ,

ಡಿವ್ಪಡಿ ರಿಲೋಸ್ ಜಲ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ 2018

4. ಮಣಕ್ಣ- ಕುಮಟಾ. ತ್ಲ್ಚ ಉಪಾರ ೊಂತ್

ವ್ಸಾಾೊಂತ್ (24)್ ”ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ”್ 1.್ ಬಿಷಪ್

(21)್ ”ರಾಕಣ್”್ ಬಾರಾ ಪರ ದಶಾರ್ನೊಂ 1.

ಹೌಸ್

ಮೋಟ,

ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಪರ ದಶಾರ್ನ

2.

ಕ್ಣಲೊಂ

-

ಕಾಸರಕೋಡ್ನ,

3.

’ಚ್ಯರ್

ಕಾರವಾರ್,

ದಿಸಾೊಂಚೊ

2.

ಮಲ್ಯಯ ಪುರ್

ತ್ಲ್ಾ ರ್ಚ ವ್ಸಾಾ

ಕಡಾಣಿ, 4. ಶಿಸ್ಕಾ-ಡ್ನ್್ಬೊಸೊ್ , 5.

ಡಿಸ್ಲೊಂಬರಾೊಂತ್ ನವೊ ತ್ಲೋಯತ್ರ (25)

ಹಳಿಯಳ್, 6. ಸಂಶಿ, 7. ದ್ದೊಂಡೇಲ, 8.

”ಗವ್ಪೆ ಜವಾಾ ೊಂ”್ 1.್ ಬಿಷಪ್

ಮಂಗಳರ,

10.

ಕಾರವಾರ್, 2. ಗ್ಳೊಂಡಿಬಾಳಾ ಚರ್ಚಾ

ಹಡಿನಬಾಳ್, 11. ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ್, 12.

ಗೌರ ೊಂಡ್ನ 3. ಕಾರವಾರ ಕದ್ದರ ಚರ್ಚಾ

ಶಿಸ್ಕಾ-ಚರ್ಚಾ

ಗೌರ ೊಂಡ್ನ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಪರ ದಶಾನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.

9.

ಮಳ್ಳ್್ ೋಡ್ನ,

ಹ್ಯಲ್.

ಆನಿೊಂ

2018

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್. (22)್

ಹೌಸ್

ಅಶೊಂ 2020 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಎ.ಎಸ್.ಎಪ್.

”ಲ್ಯಹ ರಾೊಂ”್

ತ್ಲೋಯತ್ರ

ಆಟ್

ಕ್ಣರ ಯೇಶನ್ಸ

ಹಡಿನಬಾಳ್

ಮಾೊಂಡುನ್

ಹ್ಯಡ್ನ್ಳಾೆ ಾ

ಓನ್್ಲೈನ್

ಪರ ದಶಾರ್ನೊಂ

1.

ಮೋಟ,

2.

ಕಮಿಡಿ

ಹೊರ್ನ್ ವ್ರ್,

3.

ಸ್ಕದ್ದಾ ಪುರ್,

4.

ಇರ್ನಮ್ ಆಪಾೆ ಯೆಯ ೊಂ ಆನಿೊಂ "ಕ್ಣೊಂಗ್

6.

ಆಪ್ ಕಮಿಡಿಯನ್’್ ್ ಹೊಂ ಇರ್ನಮ್

8.

ಮಾಹ ಕಾ ಪಾವೊ ಜಲೆೊಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೊಂ

ಬೆಳಿೆ ಮಕ್ಣ್ ,

5.

ಕುೊಂಬರವಾಡಾ,

ಕಾರವಾರ್,

7.

ಗೋವಾ,

ದ್ದೊಂಡೇಲ. ಹ್ಯಾ ಮಧೊಂ 2018 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಆಮಾ್

ದೇವಾನ್ ಮಹ ಜಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವ್ಹ ಡೆಯ ೊಂ

ಹ್ಯೊಂವೆ

ಅಜಪ್ ಕ್ಣಲೆಯ ೊಂ. ಮಾೊಂಯ್

ಭಾಷೆಕ್ ಥರ್ವ್

ಪಯೆಯ ೊಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮಾೊಂಯ್ ಭಾಷೆಚೊ ಕ್ಣಲ್ಲಯ

ವಾರ್ವರ

ತುಮಾ್ ೊಂ

ಆವ್ಪ್ ತ್

ಹ್ಯೊಂವೆ

ದ್ದಖಂರ್ವ್

ಮಹ ಜೆೊಂರ್ಚ

”ಸಾಾ ಮಸ ನ್

ಕ್ಣಲ್ಲಯ

ವಾರ್ವರ

ಲ್ಲೋಪಿಸ್”್

ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ

ಯ್ಕಟ್ಯಾ ಬ್

ಪಳ್ಳರ್ವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡಮಿ

ಸಿ ದ್ದಾ ಾೊಂತ್

ಹ್ಯಣಿೊಂ

ಚ್ಯನೆಲ್ 2018 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಸರ ಕ್ಣಲೆೊಂ.

ದ್ದೊಂಡೇಲೊಂತ್

ರ್ನಟಕ್ ಯ್ಕರ್ವ ಪುರಸಾ್ ರ್ 12-02-2018

ಅಶೊಂ

ತ್ಲ್ರಿಕೇರ್ ಫ್ತವೊ ಜಲ್ಲ. ಅಶೊಂ 18-

ಮಗೊಂಚೊ

12-2018 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ (23)್ ”ಉಜವ ಡ್ನ”್

ಸಹಕಾರ್ ಆಶತ್ಲ್ೊಂ. ಆನಿೊಂ ಮಾಹ ಕಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತುಮ್ ಆನಿೊಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಅಭಿಮಾನಿೊಂಚೊ


ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಸವಾಾೊಂಕ್ ದೇರ್ವ

ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಬರೊಂ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಪಯಾೊಂತ್ ಸಾಾ ಮಸ ನ್ ಲ್ಲೋಪಿಸಾನ್

ಖಾತ್ಲರ್

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್ ದಿಲಯ

ಕರೊಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಮಹ ಣ್ಟ್ ೊಂ.

ಮಾೊಂಯ್

ವಾವುಲ್ಯಾೊಂ ವಾವುತ್ಾಲ್ಲೊಂ

ಭಾಷೆ

ಆನಿಕ್ಣೋ ಆನಿೊಂ

ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ್

ಮಹ ಣಾ ತ್.

40

ವ್ಸಾಾೊಂ

ಪಾರ ಯೆ

ಸೇವಾ ಅಪರಿಮಿತ್

ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ವಾವಾರ ಕ್ ವ್ಪೋಜ್

ಆಪೆಯ ೊಂ ಚಪೆೊಂ ಉಕಲ್ಯ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಮಾೊಂಯ್ ಭಾಷ್ ರಾಕ್ ಲ್ಲೊಂ ಆನಿೊಂ

ಫುಡಾರಾೊಂತ್ ಸರ್ವಾ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಲ್ೊಂ.

ವ್ಯ್ರ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೊಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ಳೊಂಕ್

ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಆಶತ್ಲ್ೊಂ.

ಮಟ

ಲ್ಲೋಕಾನ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ಸಹಕಾರ್

ದಿೊಂವೊ್

ಆಪೊಯ

ಆನಿ

ಉತ್ಲ್ಸ ಹಿತ್ ಕಚಾೊಂ ವಾಜ್ಪಿ ಜೊಂವಾ್ ಸಾ. ------------------------------------------------------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫಾಮಾದ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾವಿದ್

ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ರಿನ್

ಕುಸಾಳಾೊಂ ಆಪಾಯ ಾ

ದುಖಾಸರ್

ಹ್ಯಸಂವೊ್ ,

ನಟರ್ನದ್ದವ ರಿೊಂ

ಪಿಸಾವ ಯಿಲ್ಲಯ ,

ಫಿಲಾ ೋ

ಮರ್ನೊಂ

ಸಂಸಾರಾೊಂತ್

ಪಜಾಳ್ಳ್ೆ . 1889 ಇಸ್ಲವ ಚ್ಯಾ ಎಪಿರ ಲ್ 16 ವೆರ್ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಜನ ನ್.

ಹ್ಯಸ್ಾ ಕಲ್ಯವ್ಪದ್ ಜವುನ್ ಫ್ತಮಾದ್, ದ್ದಖಾಯ ಾ ೊಂಚೊ ದ್ದಖ್ಲಯ

ಅೊಂತ್ರಾರ್ಷಾ ಾೋಯ್

ರರ್ಚ ಲ್ಲಯ ,

ಖಾಾ ತ್ಲಚೊ

ಸರ್

ತ್ಲ್ಾ

ವೆಳಾರ್

ನಟರ್ನದ್ದವ ರಿೊಂ

ಸ್ಲಾ ೋಜ್ಪರ್

ಮಾನೆೊಂ

ಲ್ಲಕಾಕ್

ಚ್ಯಲ್ಸ ಾ ಸ್ಲಿ ನಸ ರ್ ಯ ಚ್ಯಲಾ ಚ್ಯಪಿಯ ನ್

ಮನೋರಂಜನ್ ಮ್ಚಳಾ್ ಲೆೊಂ. ಸಂಗೋತ್ಲ್

ಕಲ್ಯವ್ಪದ್ದೊಂಚೊ

ಸವೆೊಂ

ರಾಯ್

ಜರ್ವ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರ್ನರ್ಚ

ಮನೋರಂಜರ್ನಚೊಂ


ಆಪಾಯ ಾ

ಧಾ ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯಾ

ಪಾರ ಯೆರ್

ಸಂಗೋತ್ಲ್ ಸವೆೊಂ ರ್ನಚ್ಯಚೊ ಪಂಗಡ್ನ ಭಾೊಂದಯ . ಸಂಗೋತ್ಲ್ೊಂತ್ ತ್ಲ ವ್ಯ್ರ ಪರ ಮುಖ್

ವಾೊಂಟ.

ಚ್ಯಪಿಯ ರ್ನಚಿ

ಚ್ಯಲಾ

ಆವ್ಯ್

ಬಾಪಯ್

ಕಲ್ಯವ್ಪದ್ ಜವುನ್ ಕಾಯಿಾೊಂ ಚಲರ್ವ್

ಪಡ್ಯ ತ್ಲ್ಾ

ಪುಣ್ ರ್ನಚ್ಯೊಂತ್ ಸಲ್ಯವ ಲ್ಲ.

ಖಾತ್ಲರ್

ತ್ಲ ಹ್ಯಸ್ಾ ಕಲ್ಯವ್ಪದ್

ಜೊಂರ್ವ್ ಆಶಲ್ಲ.

ವ್ಹ ಚಿಾೊಂ ಕಲ್ಯವ್ಪದ್ ಜವಾ್ ಸ್ ಲಯ ೊಂ. 1908 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಫೆರ ಡ್ನ ಕನಾದಿರ್ನ

ಚ್ಯಲಾ ಚ್ಯಪಿಯ ನ್ ಪಯಿಲೆಯ ಮಾೊಂಚಿಯೆಕ್ ಪಾೊಂರ್ಚ ಆಪಾಯ ಾ

ಚಡ್ನ ಲ್ಲಯ

ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯಾ

ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ

ಪಂಗಾೆ ೊಂತ್

ಆಪಾಯ ಾ

ಸ್ಲವಾಾಲ್ಲ.

ಪಾರ ಯೆರ್.

ಆವ್ಯ್ ಸಂಗೊಂ " ಎಲೆ ರ್

ಕಟ್"

ಮಾೊಂಚಿಯೆರ್

ಪರ ದಶಾನ್ ದಿಲೆಯ ೊಂ.

ತ್ಲ್ಣೊಂ

ಲ್ಯಹ ನ್ ಭುಗಾ

ತ್ರಿೋ , ತ್ಲ್ಣೊಂ ಧೈರಾನ್

ಲ್ಲಕಾೊಂಕ್

ಹ್ಯಸ್ಾ ಕಲ್ಯವ್ಪದ್ ಜರ್ವ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ನಟನ್

ಹ್ಯಸಾಾ ೊಂಕ್ ಆಮೇರಿಕನ್ ವೊರಯೆ ರ್ ಮ್ಚಚ್ಯವ ಲೆ, ವ್ಪೋಕ್ಷಕಾೊಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕ್ ಹವಾಾ ಸ್ಕ ಕಲ್ಯಕರ್ ಜರ್ವ್

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ತ್ಲ ಸಾೊಂಸ್ ಾತ್ಲಕ್ ವ್ಗಾಾಚ್ಯಾ

ಮ್ಚಳಿೊಂತ್

ರಿಗಯ .

ಥಂಯಸ ರ್

ಕಾಟ್ಯಾರ್ನೊಂ,

ತ್ಲ್ಳಿಯೊಂಚ್ಯಾ

ಬರರ್ವ್ ಲ್ಲಕಾಮಗಾಳ್ ಜಲ್ಲ.

ಪೊರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್

ದಿಲ್ಲ.

ತ್ಲ್ಕಾ

ದಿಲ.

ತ್ಲ 1915

ಧಾರಾಳ್ ಹ್ಯಸಯೆಯ ೊಂ. ಆನಿ ಲ್ಲಕಾೊಂನಿ ಅವಾಜನ್

ಆನಿ

1899 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಮಿಕ್ಸ ,

ಪದ್ದೊಂ


" A Dogs Life" ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ ಫಿಲ್ಾ 1918 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಆಯೆಯ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾೊಂತ್ರ

ತ್ಲ್ಚಿ

ಶಾಾ ರ್ಥ

ದ್ದಕರ್ವ್ ದಿಲ. "ದ ಕ್ಣಡ್ನ"

ಫಿಲ್ಯಾ

ಲ್ಲಕಾಕ್ ಮಹ ಳಾೆ ಾ

ಅನೆಾ ೋಕಾ ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂ ಸಂಗ ರ್ನಟಕ್ ಯಿೋ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ . ಹೊಂ ಫಿಲಾ ೋ ರ್ನಟಕ್ ಪರ್ನ್ ಸ್ ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ ಪರ ದಶಾನ್ ಜಲೆೊಂ. 1919

ಆಸಾ

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಚ್ಯಪಿಯ ನ್,

ಉಪಾ್ ರಾಚೊಂ ಜೊಂರ್ವ್ ಪಾವೆಯ ೊಂ.

ಫೋಡ್ನಾ

ಡ್ಗಾಯ ಸ್,

ಮೇರಿ ಆನಿ

ಪಿಕ್

ಕರನ್

ಸಬಾರಾೊಂಕ್

ಡೇವ್ಪಡ್ನ

ಲವ್ಪಯ ನ್ ವಾಕ್ ಗರ ಫಿತ್ ಸಂಗೊಂ ಮ್ಚಳ್ಳ್ನ್

1927

"ಯ್ಕರ್ನಯೆಾ ಡ್ನ

ಅವಾಜಚಿೊಂ ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂ

ರ್ನೊಂವಾೊಂಖಾಲ್

ಆರ್ಟಾಸ್ಾ "

ಥರ್ವ್

ಉಲಂವ್ಪ್ ೊಂ

ಸರ ಜಲೊಂ.

ಸಾ ಡಿಯ್ಲ ಕರನ್

ಚ್ಯಲಾ ಚ್ಯಪಿಯ ರ್ನಚ ಲ್ಲಕಾಮಗಾಳ್

ಸರ್ವಾ ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂ ಎಕಾರ್ಚ ಸಾ ಡಿಯ್ಲೊಂತ್

ಆನಿ ಪರ ಶ ಸೊ್ ಾ ಹ್ಯಡುನ್ ದಿಲೆಯ ೊಂ ಫಿಲ್ಾ

ಚಿತ್ಲರ ೋಕರಣ್

"ದ ಗೆರ ೋಟ್ ಡಿಕ್ಣಾ ೋಟರ್" 1940 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಕಚಾೊಂ

ತ್ಸಲ

ವೆವ್ಸಾ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ ದಶಾನ್

ದ್ಖೆಯ ೊಂ.

ಹ್ಯಾ

ಫಿಲ್ಯಾ ಕ್

ಜವುನ್ "ಲೊಂಕನ್

ಸ್ಲೊಂಟರ್ ಫಿಲ್ಾ

ಪಾೊಂರ್ಚ ಅೊಂತ್ರಾರ್ಷಾ ಾೋಯ್ ಪರ ಶ ಸೊ್ ಾ

ಸೊಸಾಯಿಾ " ಥರ್ವ್ ಮ್ಚಳಿೆ . ಹಿ ಪರ ಶ ಸ್ಕ್ "

ಮ್ಚಳ್ಳ್ೆ ಾ . ಬರೊಂ ನಟನ್,

ಲೈಮ್ ಲೈಟ್" ಫಿಲ್ಯಾ

ಸ್ಕ್ ಾೋನ್

ಪೆಯ ೋ,

ಬರೊಂ

ಉೊಂಚಯ ೊಂ ಫಿಲ್ಾ

ಅೊಂತ್ರಾರ್ಷಾ ಾೋಯ್

ಆನಿ

ಖಾತ್ಲರ್ ಮ್ಚಳಿೆ

ಜವಾ್ ಸಾ.

ಕಲ್ಯಕರಾಕ್

ದಿೊಂವೆ್ ೊಂ ಮಾರ್ನಚಿ ಪರ ಶ ಸ್ಕ್ ಹೊಂ ಫಿಲ್ಾ

25 ದಸ್ಲೊಂಬರ್ 1977 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ತ್ಲ ನಿದ್

ಆಪಾೆ ೊಂರ್ವ್ ಸಕ್ಣಯ ೊಂ. ಕಲ್ಯಕರಾಚ್ಯಾ ವ್ರ ತ್ಲ್

ಲೆಯ

ಜ್ಪೋವ್ರ್ನಕ್ ಆಸೊಾ ಧಚಾೊಂ, ಕಲ್ಯ ಆನಿ

ಸ್ಕವ ಟಾ ರ್ ಲ್ಯಾ ೊಂಡಾೊಂತ್ ಜ್ಪಯೆತ್ಲ್ಲ್ಲ.

ಕಲ್ಯಕರಾಚಿ ಸಲವ ಣಿ,

ಕಡೆೊಂರ್ಚ ಅೊಂತ್ಲ್ಲಾ. ತ್ವ್ಳ್ ತ್ಲ

ಆನಿ ಕಲೆವ್ಪಶಿೊಂ

"ಲೈಮ್ ಲೈಟ್" ಫಿಲ್ಾ

ರ್ನೊಂವಾಡಿಾ ಕ್

ಜಲೆೊಂ.

ಚ್ಯಲಾ

ಚ್ಯಪಿಯ ರ್ನಚ್ಯ

ಸಬಾರ್

ಸಾಾ ರಕ್

ಉಗಾೆ ಸಾಕ್

ಆಸಾತ್.

ತ್ಲ್ಾ

ಪಯಿ್ ೊಂತ್ ಲಂಡರ್ನೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ " ಲಸೇಸಾ ರ್ 1953

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಸ್ಕವ ಟಾ ರ್

ಲ್ಯಾ ೊಂಡ್ನ

ಸ್ಲ್ ವ ೋರ್"

ಹ್ಯೊಂಗಾ

ವ್ಚೊನ್, ಆಪಿಯ ಪನಿಾೊಂ ಅವಾಜ್ ರ್ನತ್

ಉಬಾಲ್ಯಾ ಾ.

ಲಯ ೊಂ ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂಕ್

"ವೇವೇ"

ಸಂಗೋತ್ ಬಸರ್ವ್

ಪರ ದಶಾನ್ ಕರನ್ ಜ್ಪೋಕ್ ಆಪಾೆ ಯಿಯ .

ತ್ಲ್ಚಿ

ಮೂತ್ಾ

ಸ್ಕವ ಟಾ ರ್ ಲ್ಯಾ ೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೊಂಗಾಚ್ಯಾ

ಪಾಕಾಾಕ್

ಚ್ಯಲಾ ಚ್ಯಪಿಯ ರ್ನಚೊಂ ರ್ನೊಂರ್ವ

" ದ ಗೋಲ್ೆ ರಶ್" ಮಹ ಳಾೆ ಾ ಫಿಲ್ಯಾ ಕ್ ಅೊಂತ್ರಾರ್ಷಾ ಾೋಯ್

ಶಾೊಂತ್ಲ

ಪುರಸಾ್ ರ್

ದವ್ಲ್ಯಾೊಂ.

1954 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಮ್ಚಳಿೆ . ಹ್ಯಸ್ಾ

ನಟರ್ನಕ್,

ತ್ಲ್ಚ್ಯರ್ಚ

ಜ್ಪೋವ್ನ್ ಚರಿತರ ಚೊಂ ಫಿಲ್ಾ

ಹ್ಯಸಂವಾ್ ಾ ೊಂತ್

"ಚ್ಯಪಿಯ ನ್"

1964 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಹ್ಯಸ್ಾ

ಪರ ಸಾರ್

ಲ್ಲಕಾೊಂಕ್

ಅವ್ವ ಲ್,

ಪೆರ ೋಮಿೊಂಚೊ

ಸಕ್ ಡ್ನ

ನಟ್, ಚ್ಯಲಾ

ಜಲೆೊಂ. 1967 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ "ಎ ಕೊಂಟೆಡ್ನ

ಚ್ಯಪಿಯ ನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಭ್ರ್ ಹ್ಯಸ್ಾ

ಫರ ಮ್ ಹ್ಯೊಂಗ್ ಕಾೊಂಗ್" ಫಿಲ್ಾ ಮಲಾನ್

ರಾಯ್

ಬಾರ ೊಂಡ್, ಆನಿ ಸೊಫಿಯ ಲ್ಲರನ್

ಚ್ಯಲಾ ಚ್ಯಪಿಯ ರ್ನಚೊಂ ರ್ನೊಂರ್ವ ಫಿಲಾ ೋ

ಹ್ಯೊಂಚ್ಯಾ

ಶತ್ಲ್ೊಂತ್

ನಟರ್ನೊಂತ್

ಫ್ತಮಾದ್

ಜಲೆೊಂ.

ಜರ್ವ್

ಲ್ಲೋಕ್

ಅಮರ್

ಅಭಿಮಾನಿೊಂಚ್ಯಾ

ಕಾಳಾಾ

ಮಾೊಂದ್ದ್ . ಜಲ್ಯೊಂ. ಮರ್ನೊಂನಿ

ಖಂಚ್ಯಯ ೊಂ. ಆಯೆಯ ವಾರ್ ನಟಾೊಂ ವ್ಪಶಿೊಂ 1972

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಆಪಾಯ ಾ

ಜ್ಪೋರ್ವ

ಕಾಡ್ನ

ಮಾರ್ನೊಂತ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಸಾಧರ್ನಕ್ ಪರ ಶ ಸ್ಕ್ 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲ್ಯಯ ಾ

ಸಮಿೋಕ್ಣಷ ೊಂತ್

ಚ್ಯಲಾ


ಚ್ಯಪಿಯ ನ್ ಅಜೂನ್ ಪಯಯ ಾ

ಸಾ್ ರ್ನರ್

ಪಜಾಳಾ್ .

- ( ಕುರ್ಪಾ - ಇಿಂಟರ್ ನೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ )

-----------------------------------------------------------------------------------------

" ಕೊಂಕ್ಣೆ ಹ್ಯಸ್ಾ " ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ಏಕ್

ಕವ್ಪ ಚ್ಯ. ಫ್ತರ . ದ್ಕೋಸಾ್

ಹ್ಯಚ್ಯಾ

ಅಧುರಿ ನದರ್.

ರ್ನಟಕಾೊಂನಿ

ಲ್ಯೊಂಬ್

ಲ್ಯೊಂಬ್

ಡಯಲ್ಲಗ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೋ ವ್ಾ ೊಂಗ್ಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ೊಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ ಕಾರ್

ಕುಚುಲ್ಲಾ ಕಚಿಾೊಂ ಉತ್ಲ್ರ ೊಂಚೊ ವಾಹ ಳ್ಳ್

ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಸ್ಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ ಕಾರ್

ಪಳ್ಳತಲ್ಯಾ ೊಂಕ್,

ಇಲೆಯ ೊಂ

ಹ್ಯಸಯ್ ಲೊಂ,

ಉಣೊಂರ್ಚ

ಆಸಾ

ಮಹ ಣಾ ತ್.

ಆಯ್ ತಲ್ಯಾ ೊಂಕ್ ಆನಿ

ಚಿಮ್ಚಾ

ತುಕಾಯ ಯ್ ಲೊಂ.

ಕಾಡೆಯ

ಬೊಟಾೊಂನಿ ಮ್ಚಜೆ್ ತ್ಲತಯ ಹ್ಯಸ್ಾ ಲೇಖಕ್,

ಭಾಶನ್

ರ್ನಟಕ್

ರ್ನಟಕ್ಣಸ್್ , ಆನಿ ಕವ್ಪ ದಿರ್ಷಾ ಕ್ ಪಡಾ್ ತ್.

ಶತ್ಲ್ೊಂತ್ ಎಕುಣಿಸಾವಾಾ ಶತ್ಮಾರ್ನಚ್ಯಾ ೧೯೬೦ ಥರ್ವ್ ೧೯೯೦ ಪಯಾೊಂತ್ ಚ್ಯ.

ಆಯೆಯ ವಾರ್ ತುಳು ರಂಗ್ ಮಾೊಂಚಿಯೆರ್

ಫ್ತರ . , ಎಮ್. ಪಿ. ಡೆಸಾ, ಎಸ್. ಎಸ್ ಫರ ಭು,

’್ ಬಲೇ ತಲಪಾಲೆ’್ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ಪಸ್ಕಾ ಉವಾಾ, ಸೈಮನ್ ರಾಸ್ಕ್ ೋರ್ನಹ , ಜೆ.

ಪೊಕಾಣ್ಟೊಂಚೊ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ,

ವಾಹ ಳ್ಳ್

ಅನಿ

ಕಾಯಿಾೊಂ

ವಾಹ ಳ್ಳ್ನ್

ತ್ಲ್ೊಂಚಿೊಂ

ಯಶಸ್ಲವ ನ್

ಕೊಂಕ್ಣೆ ೊಂತ್ ಯಿೋ

ಹ್ಯಸ್ಾ ಸರ್ವಾ

ಜತ್ಲ್ರ್ನ,

ಅಸಲೊಂ ಕಾಯೆಾೊಂ

ಬಿ. ರಾಸ್ಕ್ ೋರ್ನಹ , ಲುವ್ಪ ನೆಟಾ , ಕಾಸ್ಕಸ ಯ, ಬರಯೆ ರ್

ಪುಡಾಪಾಣ್

ಸಂಗ್

ಘರ್ವ್ ,್

ಹ್ಯಸಯೊಂ’್್

ದ್ದಖಾಯ ಾ ಕ್

ಯೆಯ...

ಪರ ಭು,

ಬಾಮ್ಸ

ಬೊೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಬಾರ್ ರ್ನಟಕ್

ಕಾಡುಯೊಂ ಮಹ ಣ್ ’್

ಆಸ್ಕಾ ನ್

ಲ್ಲರಿ

ಆಸಾಯ ಾ ರಿೋ

ಸಾಮಾಜ್ಪಕ್

ಭಂವಾರಿೊಂ, ಇಲ್ಲಯ ಾ ಬೊಟೆಯ ರ್,

ಪೊಕಣ್ಟೊಂಚೊ ಸಿ ಧ್ಲಾ ಉದ್ಲ್ಲ ಆನಿ

ಅೊಂಗವ್ಪಕಲ್,

ಯಶಸ್ಕವ ಜಲ್ಲ.

ಭುಗಾಾ ಾೊಂ

ಅಕ್ ಲ್

ಭಾಶನ್,

ಹ್ಯಸೊ,

ಮಿರ್ನಾ ಾಮ್, ರ್ನತ್

ಆಶೊಂ

ಲೆಯ ,

ಸಬಾರ್

ಪಾತ್ರ ಹ್ಯಸಂವಾ್ ಾ ಕಾರಣ್ಟೊಂ ಖಾತ್ಲರ್

ರ್ನಟಕಾೊಂನಿ ಪಳ್ಳತಲ್ಯಾ ೊಂಕ್

ಹ್ಯಸ್ಾ ಖುಶಾಲ್

ಆಸೊನ್ ದವ್ತ್ಲ್ಾಲೆ,

ಹ್ಯರ್ವ ಬಾವಾೊಂನಿ ಹ್ಯಸಯ್ ಲೆ. ಅಮರ್

ರ್ನಟಕಾೊಂತ್ ಆಸಾ್ ಲೆ. ಜೆ. ಬಿ. ಡಿ’ಸೊಜ, ಫ್ತರ ನಿಸ ಸ್

ಫೆರ್ನಾೊಂಡಿಸ್

ಕಾಸ್ಕಸ ಯ,

ಸನಿ್ ಡಿ’್ಸೊಜ್, ಸ್ಕಜೆಾ ಸ್ ತ್ಲ್ಕಡೆ, ರಿಚಿ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಿರೇರ್, ಬೆರ್ನ್ ರಜಯ್, ಎಡಿೆ ಸ್ಕಕೇರ್

ಮ್ಚಮರಿ ಪಂಗಡ್ನ’,್್ನೆಲುಯ ಚೊ ಅಸಲ್

ಆನಿ ಹರ್ ಸಬಾರಾೊಂಚ ರ್ನಟಕ್ ಹ್ಯಸ್ಾ

ಕಲ್ಯಕಾರ್, ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕ್ ೋರ್ನಹ

ವ್ಪಶಯ

ಆಸಾ್ ಲೆ.

ಪಂಗಡ್ನ, ಉಡುಪಿೊಂತ್ ದ್ದೊಂತ್ಲ ಭಾಭಾರ್ವ

ಥೊಡಾಾ ೊಂನಿ ವ್ಪೋಡಿಯ್ಲ ಕಾಾ ಸ್ಲಟ್ ಆನಿ

ಅನಿ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ, ಬೊೊಂಬಯ್, ದುಬಾಯ್

ಆಡಿಯ್ಲ ಕಾಾ ಸ್ಲಟ್ ಕಾಡುನಿೋ ಹ್ಯತ್

ಆನಿ ಗಲ್ಿ ರಾಷಾಾ ಾೊಂತ್, ಪೊಕಣ್ಟೊಂಚೊಂ

ಹುಲ್ಯಿ ಯೆಯ ಆಸಾತ್.

ಪಂಗಡ್ನ ಉಭ್ಲ

ಭಂವಾರಿೊಂ

ಹ್ಯೊಂಚೊ

ಜಲೆ. ಆತ್ಲ್ೊಂ ಹರ್

ಫಿಗಾಜೊಂನಿ ಹ್ಯಸಂವೆ್ ಪೊಕಣ್ಟೊಂಚೊಂ

'ಬಲೇ

ಚ್ಯ

ಪಕಾ’್

ಮಾೊಂಚಿಯೆರ್

ತುಳು

ರಂಗ್

ಪಜಾಳಾ್ ರ್ನ

ತ್ಲ್ಾ

ಪಂಗಡ್ನ

ಉಭ್ಲ

ಜಲ್ಯಾ ತ್

ದ್ದದಸಾ್ ಯೆಚಿ

ತ್ಲ

ಗಜಲ್.

ವ್ಗಾಾಚ ರ್ನಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ೊಂತ್ ಉದ್ರ್ವ್

ಪೊಕಣ್ಟೊಂಚೊಂ

ಆಯೆಯ . ಆಸ್ಕಾ ನ್ ಪರ ಭು ಬೆೊಂದುರ್, ಕಯ ಡ್ನ

ಜೊಂವಾ್ ಾ

ಡಿ’್

ನಿವಾಾಹಕ್ ರ್ಚ ಪೊಕಣ್ಟೊಂ ಸಾೊಂಗ್ಳನ್

ಸೊಜ

ಬೆೊಂದುರ್,

ನೆಲುಯ

ಪಂಗಡ್ನ

ಸವಾಾತ್

ಪಯೆಯ ೊಂ

ಕಾಯೆಾೊಂ

ಪೆಮಾನ್ಯ್ ರ , ಪರ ದಿೋಪ್ ಬಾಬೊಾಜ,

ಲ್ಲಕಾಕ್ ಹ್ಯಸಯ್ ಲೆ ಆನಿ ಕಾಯೆಾೊಂ

ಬಾತ್ಲ್ ಕ್ಣಲರಾಯ್ , ಕ್ಣಯ ರನ್ಸ ಪಡಿೋಲ್ ,

ಯಶಸ್ಕವ ಕತ್ಲ್ಾಲೆ.

ಲ್ಯಾ ನಿಸ

ಪಿೊಂಟ ರ್ನಯಕ್, ಆನಿ ಹರ್

ಸಬಾರಾೊಂನಿೊಂ ಹ್ಯಸ್ಾ ರ್ನಟಕಾಚಿ ಕರ ರ್ಷ

ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಕ್ಣಲ.

ಬಪಾಾೊಂಕ್

ಸಾರಸವ ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ೊಂತ್ ರ್ನಟಕ್

ಪಂಗಡ್ನ

ಯಿೋ

ಹ್ಯಸ್ಾ

ರ್ನಟಕಾೊಂತ್

ತ್ಲ್ಕಡೆ.

ಕಾಯಾಕರ ಮ್

ಪತ್ಲ್ರ ೊಂನಿೊಂ

ದಿಲೊಂ.

ಗೊಂಯೊಂತ್

’ತ್ಲಯತ್ರ ’್

ರ್ನೊಂವಾಖಾಲ್

ಹ್ಯಸ್ಾ ರ್ನಟಕ್ ಆನಿ

ಪದ್ದೊಂ ಸಾದರ್ ಜತ್ಲ್ಲೊಂ.

ಹ್ಯಸ್ಾ

ಲ್ಯಗಸ ಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ವ್ಹ ಳಿ್ ಚ

ಪಿಡಾವ ಜ್, ಕುೊಂದ್ದಪುರ್ ಆನಿ ಸ್ಕಜೆಾ ಸ್

ಸೊಭ್ಲಯ . ಸಬಾರ್ ಗಾೊಂವಾೊಂಕ್ ವ್ಚೊನ್ ತ್ಲ್ಣಿೊಂ

ಸಾಹಿತ್ಲ್ಾ ೊಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣೆ ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಸರ್ವಾ

ತ್ಲ್ೊಂಚಿೊಂ

ಬಪಾಾೊಂ

ಲ್ಲಕಾಮಗಾಳ್.್ ’್ ಹೇಮಾಚ್ಯಯಾ’್ ಆಪೆಯ

ಲಖೆೆ ೊಂದ್ದವ ರಿೊಂ ರಾಜಕ್ಣೋಯ್ ಆನಿ

ಸಾಮಾಜ್ಪಕ್

ವ್ಪಶಯ್

ವ್ಪಶಯ ೋಷಣ್

ಕತ್ಲ್ಾಲ್ಲ.್ ’ಥೊಡೆೊಂ ಥೊಡೆೊಂ ನವೆೊಂ ಪೊಕಣ್ಟೊಂದ್ದವ ರಿೊಂ ಮಾೊಂತ್ಲ್

ಲ್ಲೋಕ್

ಪಂದ್ದ

ರಬಿೊಂಬಸಾಚಿೊಂ

ಎಕವ ಟಯ . ಸಂಗೋತ್

ಎಕಾ

ನವೆೊಂ’್್’್ಆಮಿ್ ಮಾತ್ಲ ಆಮಿ್ ಮರ್ನಿ ೊಂ’್

ವ್ಪಲಿ

ತ್ಲ್ಚಿೊಂ

ಸಾೊಂಜ್

ಫ್ತಮಾಧ್

ಅೊಂಕಣ್ಟೊಂ.

ಲ್ಲಕಾಕ್ ದ್ದದಸ್ ಕತ್ಲ್ಾಲೆ. ವ್ಪಜಯ್

ಸಾದರ್ ಜತ್ಲ್ರ್ನ ಸವೆಾರ್ ವೇದಿರ್

(ವ್ಪಕಾ ರ್ ಅಲ್ಯವ ರಿಸ್) ಆನಂದ್

ನವೆೊಂಸಾೊಂರ್ವ ಹ್ಯಡೆಯ ೊಂ " ಡ್ಲ್- ಫೆಲ್-

(ರಿಚ್ ಡ್ನಾ

ಚಲ್" ಹ್ಯಣಿೊಂ. ತ್ಲ್ಾ

ಭೊಟಾಮ್

ಉಪಾರ ೊಂತ್

’್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಲ್ಯವ ರಿಸ್) ಬೊಳಿಯೆ,

ಸನಂದ್, ಪಂಚು


ಬಂಟಾವ ಳ್,

ಬಾತ್ಲ್ ಕ್ಣಲರಾಯ್, ಆನಿ

ಹರ್ ಸಬಾರ್

ಹ್ಯಸ್ಾ

ಲಖಿತ್ಲ್ೊಂತ್

ಆತ್ಲ್ೊಂಯ್ ಹ್ಯತ್ ಘುೊಂವಾೆ ಯ್ ತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಕಾಯಾೊಂಕ್

ಕಲ್ಯೊಂಗಣ್

ಮುಕಾೊಂತ್ರ ತ್ಲ್ಲೆೊಂತ್ಲ್ೊಂ ಪಜಾಳ್ಳ್ೊಂಕ್ ಆವಾ್ ಸ್

ಕನ್ಾ

ದಿಲ್ಯೊಂ

.್

’್್

ಕಾಯಾಕರ ಮಾಚೊಂ ಮಟ್ಾ ಸಾೊಂಬಾಳ್ಳ್ ೊಂ ಫಿಲಾ ೋ ಶತ್ಲ್ೊಂತ್ ’ಪಾದಿರ ’್ ್ ಫಿಲ್ಯಾ ಚ ಯಶಸ್ಲವ

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂಚೊಂ

ಆತ್ಲ್ೊಂ ಗಜೆಾಚೊಂ ಜಲ್ಯೊಂ’

ಕೊಂಕ್ಣೆ ೊಂತ್

ವಾಹ ರೊಂ

ಸವಾ್ ಸ್

ಹ್ಯಸ್ಾ

ಮ್ಚಳಿೊಂತ್ ಪದ್ದೊಂ,

ವಾಳ್ಳ್ೊಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ ೊಂ. ನಶಿೋಬಾಚೊ ಖೆಳ್,

ಆಸಾತ್.

ಸೊಫಿಯ,

ಆದಿಯ ೊಂ ಹ್ಯಸ್ಾ

ಜಲೆೊಂ?,

ಮಾನಸ, ಏಕ್

ಆಶೊಂ

ಕಶೊಂ

ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಏಕ್ ರ್ನ,

ಪುಣ್

ವೇಸ್ಾ,

ಕವ್ಪತ್ಲ್

ಅತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯಕ್ಣೋ

ಚಡ್ನ

ಪದ್ದೊಂ, ವೊವೊಾ

ಕುಕುಾರಿತ್

,

ಆಸಾ್ ಲೊಂ.

ಪೆಯ ನಿೊಂಗ್ ದ್ವಾಚೊಂ, ಜೊಂವ್ಯ್ ನಂ. ೧,

ಪಾಳಾೆ ಾ ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಗಾಣ್ಟೊಂನಿ ಸೈತ್ ಹ್ಯಸೊ

ನಿಮಿಾಲೆಯ ೊಂ

ಆಸಾ್ ಲ್ಲಾ . ಪೊಕಣ್ಟೊಂಚಿೊಂ, ಗಜಲೊಂನಿ

ನಿಮಾಣೊಂ

ಆನಿ

ಹರ್

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂ ಯಶಸ್ಕವ ಜಲೊಂ.

ಗ್ಳೊಂತ್ ಲಯ ೊಂ, ಪಾರ್ಟೊಂ ಜಪ್ ದಿೊಂವ್ಪ್ ೊಂ, ಜನಪದ್ ಪದ್ದೊಂ,

ಆತ್ಲ್ೊಂ ವೆಳಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ

ದಬಾವಾಕ್

ಪದ್ದೊಂ,

ಲ್ಯಗನ್ (ಕರೊರ್ನ) ರ್ಥಯೇಟರಾೊಂಕ್

ಪದ್ದೊಂ,

ಬಿೋಗ್

ಹುಮಿಣ್ಯಾ ,

ಪಡಾ್ ರ್ನ

ನವೆ

ತ್ಶೊಂ

ಪನೆಾ

ಶಿೊಂಕ್ಣೆ ರಪಾರ್

ಹ್ಯಸೊ ಹ್ಯಡಿ್ ೊಂ ಆಡ್ಿ ಸ್ಕ್ ಾ ದಡಾಾ

ಅಥಾಚೊಾ

ಗ್ಳಮಾಾ ೊಂ

ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಜಗರ ತ್ ಜಲೆಯ ೊಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ

ನತ್ಲ್ಲ್ಯೊಂ

ಭಾಸ್

ಪದ್ದೊಂ, ಹಿಣ್ಸ ೊಂಚಿೊಂ ಗತ್ಲ್ೊಂ, ಆಸೊನ್

ಆನಿ

ಬೆಸಾೊಂರ್ವ.

ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಹ್ಯಸ್ಾ

ಕೊಂಕ್ಣೆ ಹ್ಯಸ್ಾ

ಪುಡಾರಾಕ್ ವೆಬ್

ರ್ಟ.

ಫಿಲ್ಯಾ ೊಂ,

ತ್ಲ್ೊಂತುನ್

ವ್ಪ.ರ್ನಟು್ ಳ್ಳ,

ಆಸಾ್ ಲ್ಲ.

ಧಾರಾವಾಹಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಖೆಳ್, ಸಿ ಧಾ ಉದ್ಲೆೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಜ್ಪವಾಳ್

ಮಾಯಗ್

ಪದ್ದೊಂ,

ಪದ್ದೊಂ, ತುಕಾಯ ೊಂವ್ಪ್ ೊಂ

ಹ್ಯಸಾಾ ಚೊ

..

ಪುಣ್

ನವ್ರಸ್

ಆತ್ಲ್ೊಂ

ಸಗೆೆ ೊಂ

ಜಲ್ಯೊಂ. ಯ ವ್ಪಸೊರ ನ್

ಗೆಲ್ಯೊಂ.

ಉರೊೊಂಕ್ ಪೆರ ೋರಣ್ ಜಲೆೊಂ. " ದ್ದಯಿಾ ದುಬಾಯ್" ಹ್ಯಣಿೊಂ ನವಾಲ್ಯೊಂ ಕ್ಣಲೊಂ.

ಚುಟುಕಾೊಂನಿೊಂ

ಯೂ- ಟ್ಯಾ ಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕಾಯಿಾೊಂ

ಘಡಿಯೆಕ್ ಪುಣಿ ಸಂತ್ಲಸ್ ದಿತ್ಲ್.

ಆಯಿಯ ೊಂ.

ಲ್ಲೋಕ್

ಆಸ್ಲ್ ೊಂ ಹ್ಯಸ್ಾ ಎಕಾ

ವ್ಗಾಾಲ್ಲ.

ವ್ಗಾಣ್ಟಾ ರ್ ಜರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ

ಕಾಯಿಾೊಂ

ಹ್ಯಸ್ಾ ಲಖಿತ್ಲ್ೊಂಚೊ ಸಂಕ ಉಣ್ಯ

ಪಳ್ಳತ್ಲ್ತ್ ಮಹ ಣ್ಟ್ ರ್ನ ವ್ಹ ಡ್ನ ಆಭಿಮಾನ್

ಆಸಾ, ತ್ಲ ಭ್ತ್ಲಾ ಕರೊಂಕ್ ಲೇಕಕಾೊಂನಿ

ಭೊಗಾ್ .

ಪುಡೆೊಂ ಸರಾಜೆ. ಹ್ಯಸ್ಾ ಲಖಿತ್ಲ್ೊಂ ಉದ್ಜೆ

ಮಾೊಂಡ್ನ

ಸೊಭಾಣ್

(ರಿ)

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


, ಉರಾಜೆ, ಸಾಹಿತ್ಾ ಪಜಾಳಾಜೆ.

ರ್ನೊಂತ್. ಹ್ಯಸ್ಾ ಗಜಲೊಂ ವ್ಯ್ರ ಗರ ೊಂಥ್ ರ್ಚ ಬರವೆಾ ತ್. ಫಕತ್್ ಹ್ಯಾ ಅೊಂಕಾಾ ಕ್

( ಹ್ಯಸ್ಾ ಗಜಲೊಂಚರ್ ಬರಯಿಲೆಯ ೊಂ ಹೊಂ

ಪೂರಕ್ ಜರ್ವ್ ಮಾತ್ರ ಆಮಿೊಂ ಹ್ಯೊಂಗಾ

ಲೇಖನ್

ಜವಾ್ ಸಾ.

ಥೊಡ್ಾ

ಗಜಲ ಛಾಪಾಯ ಾ ತ್

ಕಾೊಂಯ್ ಇಲಯ ಮಾತ್ ಮಾಹತ್ ಆಮಿೊಂ

ತುಮಿೊಂ

ಗಮರ್ನೊಂತ್

ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್

ಸಂಪಾದಕ್)

ಅಪೂಣ್ಾ ದಿಲ್ಯಾ .

ಸಬಾರಾೊಂಚಿ

ತ್ಲಾ

ಘೊಂವೆ್ ೊಂ.

-

ರ್ನೊಂವಾೊಂ ಹ್ಯೊಂಗಾ ಉಲೆಯ ೋಕ್ ಕರೊಂಕ್

ದೋಗ್ ಜಣ್ ಈಷ್ಾ ಸಬಾರ್ ವ್ಸಾಾೊಂ

‘ಮೋಗ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಚಡಾವ ಲ್ಯಗೊಂ

ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಮ್ಚಳ್ಳೆ ... ತೇೊಂಯಿೋ

ಕಾಜರ್ ಜಲೆೊಂ ರ್ನ. ದ್ಕುನ್

ಪಿಶಾಾ ೊಂಚ್ಯಾ ಆಸಿ ತರ ೊಂತ್.

ಹ್ಯೊಂವ್್ ಹ್ಯೊಂಗಾ ಪಾವೊಯ ೊಂ. ಪುಣ್ ತುೊಂ

‘ತುೊಂ ಕ್ಣತೊಂ ಹ್ಯೊಂಗಾ? ಕಸೊ

ಹ್ಯೊಂಗಾ ಕಸೊ ಪಾವೊಯ ಯ್?’

ಪಾವೊಯ ಯ್?’

‘ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಗೋ... ಮೋಗ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಚಡಾವ ಲ್ಯಗೊಂ ಕಾಜರ್ ಜವುನ್’

----------------------------------------------------------------------------------------

ಲ್ಹಾ ನ್ ಚೆಡ್ವಾ ಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ತಾಾ ಟಿಚೇರಿಕ್ ವ್ಾ ರ್ತೊ ಸಂರ್ತಸ್ ಭಗ್ಲೊ . ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ತಿಣಾಂ ತಾಕಾ ಲ್ಹಗಾಂ ಆಪಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ವ್ಚಾರಿ.... ‘ತಾಂ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ತಾ ಯ್?’ ‘ಹಾಂವ್ ಡ್ವಡ್ವ ಸಾಂಗಾತಾ ’ ‘ಮಾಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ?’ ‘ನ ನಿದ್ತನ...’

‘ವ್ಾ ಡ್ಲೊ ಮಾಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ?’ ‘ನ... ನಿದ್ತನ’ ‘ಆಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ?’ ‘ನ ... ನಿದ್ತನ..’ ‘ದ್ತಟ್ಟಟ , ಬಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ..’ ‘ಊಹಾಂ... ನ ನಿದ್ತನ...’ ಟಿೀಚರ್ ಚಾಂತಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ . ಆನಿ ಸವ್ಕಾ ಸ್ ವ್ಚಾರಿ ‘ತಾಂ ಮ್ಾ ಜೆ ಸಂಗಾಂ ನಿದ್ತಾ ಯೇ?’

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುರ್ೊಾಂ ಚಾಂತಾಂಕ್ ಪಡ್ೊ ಾಂ ಸವ್ಕಾ ಸಯ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀತ್ತಾ

ಆನಿ

(ಪೊಲಿಸ್ ಡೊಲ್ಹೊ ‘ಬಾವ್ಡೊ ’ ಜಾವ್್ ಯ್ತಾನ ಚಾಲಿೊ ಭೆಟ್ತಾ ) ಚಾಲಿೊ : ಕತಾಂರೇ ಡೊಲ್ಹೊ , ಆಜ್ ಖಂಯ್ ಡ್ಯಾ ಟಿ?

ಮ್ಾ ಣಾಲಾಂ “ಡ್ವಡ್ವ ಒಟ್ಟಟ ಕ್ ನಿದ್ತೊ ಾ ರ್ ಮಾತ್ತ್ "

ಡೊಲ್ಹೊ : ಆನಿ ಖಂಯ್ ಡ್ಯಾ ಟಿ...? ಮಾಕಾ ಸಸ್ಫ ಾಂಡ್ ಕೆಲೊ ನೇ? ಚಾಲಿೊ : ಸಸ್ಪ ಾಂಡ್ ಕೆಲೊ...? ಖಂಚಾಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಸಸ್ಫ ಾಂಡ್ ಕೆಲೊ? ಡೊಲ್ಹೊ : ಕಾರಣ್ ಕಾಾಂಯ್ ನ. ಡ್ಯಾ ಟಾಂತ್ತ over smart ಜಾಲ್ಹೊ ಾ ಕ್. ಚಾಲಿೊ : ಕತಾಂ? over smart ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಕೊಣೀ ಸಸ್ಫ ಾಂಡ್ ಕತಾೊತ್ತ ಯ್ರೇ? ಪೊ್ ಮೀಶನ್ ನೇ ದತಾತ್ತ ? ಡೊಲ್ಹೊ : ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಾಾ ಾಂ ಆಯ್ಾ .... ಕಾಲ್ ರಾತಿಾಂ ಡ್ಯಾ ಟಿ ಜಾವ್್ ಪಾಟಿಾಂ ಘರಾ ಯ್ತಾನ... ಕಾಾ ರ್ೊಸಚೆ ಬಾಾಂಯ್ಾ "ಕಾಪಾಡ್ಲ ... ಕಾಪಾಡ್ಲ.." ಬಚಾವ್ ಮ್ಲ್ಪಪ ಲ, Help help... ಮ್ಾ ಳ್ಳಿ ಬೀಬ್ ಆಯ್ಕಾ ಲಿ. ಕೊೀಣ್, ಕತಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಳೆಾಂವ್ಾ ನ. ತಕ್ಷಣ್ Action ಕಾಣೆ ಲಾಂ. ಭಿರಾಾಂಕುಳ್ ಕಾಳೊಕ್ ತರಿೀ ಬಾಾಂಯ್ ಕಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡೊ ಾಂ. ಆನಿ ದೊರಿ ದಾಂವ್ಯ್ಲೊ . ಚಾಲಿೊ : ವ್ಾ ಯ್ ಹಬಾ, ಡ್ಯಾ ಟರ್ ಸಿ ರ್ಟೊ ಆಸಜಾಯ್ ಪಳೆ. ಡೊಲ್ಹೊ : ಸಿ ರ್ಟೊ ಆನಿ ಮಾತಿಾ ... ಸಾಂಗಾಾ ಾಂ ಆಯ್ಾ , ಬಾಾಂಯ್ಾ ಪಡ್ಲ್ಹೊ ಾ ಮ್ನಾ ನ್ ದೊರಿ ಧಲಿೊ. ಹಾಂವಾಂ ವ್ಡಡ್ಲೊ ... ವ್ಯ್್ ಯ್ತಾನ ಕತಾಂ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳೆತಾಾಂ ಚಾಲೊ...? ಬಾಾಂಯ್ಾ ಆಸ್ಲೊೊ ಕೊೀಣ್ ಜಾಣಾಾಂಯ್? ಚಾಲಿೊ : ಕೊೀಣ್? ಡೊಲ್ಹೊ : ಆಮೊ ಸಬ್ ಇನ್ಸ ಪೆಕಟ ರ್! ತಕ್ಷಣ್ ‘Attention’ ರಾವ್ಡೊ ಾಂ... ದೊರಿ ಸೊಡ್ಲೊ .... ಆನಿ ಏಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾ ರ್ಟ ಮಾಲೊೊ... ಇನ್ಸ ಪೆಕಥ ರ್ ‘ದುಡಾಂ’ ಕನ್ೊ ಬಾಾಂಯ್ಾ ! ಚಾಲಿೊ : ಹಾಂ....!!! (ಶ್್ ೀ ಡೊಲ್ಹೊ , ಮಂಗ್ಳಿ ರ್ ಹಚಾಂ ಪೊಕಣಾಾಂ "ಹಸ್ ಹಸ್ ಹಸ್ಕಾ ಳೆ" ಆಮಾೊ ಾ ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ ಇ-

ಮಾಾ ಗಜಿನರ್ ಹರ್ ಹಪಾಾ ಾ ಾಂತ್ತ ಛಾಪಾಂಕ್, ಆವ್ಕಾ ಸ್ ಕನ್ೊ ದಲ್ಹ. ತಾಕಾ ದೇವ್ ಬರಾಂ ಕರಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಾ ಾಂವ್. - ಸಂಪಾದಕ್.) ಡೊಲ್ಹೊ ವ್ಶ್ಾ ಾಂತ್ತ ಥೊಡ್ಾಂ ಥೊಡ್ಾಂ..... ಡೊಲ್ಹೊ ಜಲ್ಹಿ ನ್ ಚ್ ಕಲ್ಹಕಾರ್. ತಾಚಾಾ ರಗಾಾ ಾಂತ್ತ ರ್ತ ಗೂಣ್ ಆಸ. ತಾಣಾಂ ಘರಾ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಉಣಾಂ, ರಂಗ್ ಮಾಾಂಚಯ್ರ್ಚ್ ತಾಚಾಾ ದಸಚಾಂ ಚಡ್ಲತ್ತ ವ್ಡರಾಾಂ ಖಚಾೊತಾತ್ತ... - ಕೊಂಕಣ್ ಕಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್.

¦üUÀgï _ ¥ÀAZÀÄ, §AmÁé¼ï. ಹಳೆಿ ಾಂತ್ತ ಆನಿ ಬಾಂಬಯ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ರಿಕಾಮ ರಾವ್ಡನ್ ಪರೊ ಜಾಲೊ ಾಂ ಮಾಕಾ. ಮಾಗರ್ ಕೊಡ್ಲಯ್ಕಳಾಂತ್ತ ಏಕ್ ಪೆೊ ರ್ಟ ಕಾಣೆ ಲಾಂ. ಚವ್ಕಾ ಾ ಮಾಳ್ಳಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕೊೊ ಾಂ ಎಕುಸ ರೊಾಂ. ಖಾಂವ್ಾ , ಜಾಂವ್ಾ , ಥಿಯೇರ್ರ್, ಪಾಕ್ೊ ಮ್ಾ ಣ್ ದಸಕ್ ಧ ಪಂದ್ತ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಲಿಪಾಟ ರ್ ವ್ಯ್್ ಸಕಯ್ೊ ವಚೆಾಂ ಮಾತ್ತ್ ಮಾಕಾ ಕಾಮ್. ಆಶಾಂ ಪೆೊ ಟ್ತಾಂತ್ತ ಆಸ್ ಲ್ಹೊ ಾ ಸಕಾೊ ಾಂಚ ಮಾಕಾ ವ್ಾ ಳಕ್ ಜಾಲಿೊ . ನ ತರ್ ಪೆೊ ಟ್ತಾಂತ್ತ ಎಕಾಮೆಕಾಚ ವ್ಾ ಳಕ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ?

ತಾಾ ಎಕಾ ಫಾಂತಾಾ ಫಾಂತಾಾ ರ್ ವ್ಕರಾಂ ಝಡ್ ಪಾವ್ಸ , ಗಡ್ೆ ಡೊ ಝಗಾೊ ಣಾಂ...

‘ಕರಾಂರ್ಟ ಇಲ್ೊ ದ ಬೀಡ್ೊ’ (ಕೆ.ಇ.ಬಿ.) ಹಣಾಂ ಪಾವ್ಸ ಯ್ಾಂವ್ಕೊ ಾ ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ ಕರಾಂರ್ಟ ಕಾಡ್ಲೊೊ . ವ್ಕಚ್ಮೆನನ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಯೇವ್್ ಜನರೇರ್ರ್ ಘಾಲ್ಹಾ ನ ‘ಜನರೇರ್ರಾಕ್ ಘಡ್ೆ ಡೊ ಮಾಲ್ಹೊ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಕಳೆಿ ಾಂ. ಜನರೇರ್ರ್ ಮೌನ್ ಆಸ್ ಲೊ ಾಂ. ದಸಕ್ ಧ ಪಂದ್ತ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ವ್ಯ್್ ಸಕಯ್ೊ ವಚಾ ಮ್ಾ ಜೆ ಬಾರಾ ಬ್್ ೀಸಾ ರ್ ಜಾಲೊ . ಧ ವ್ಡರಾಾಂಕ್ ಚಾ ಪಿಯ್ವ್ಕಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಕಯ್ೊ ದಾಂವ್ಕಾ ನ, ದುಸ್ ಾ ಮಾಳ್ಳಯ್ಚಾಾ ಮೆಟ್ತಾಂಲ್ಹಗಾಂ ಪಾವ್ಕಾ ಪಾವ್ಕಾ ನ, ಮ್ಾ ಜಾಾ ಮುಕಾೊ ಾ ನ್ ಚಲೊನ್ ವಚ ಚಲಿ ಸರ್ಟಟ ಕನ್ೊ ಪಾಾಂಯ್ ನಿಸೊ್ ನ್, ಮೆಟ್ತಾಂಚೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಸಕಯ್ೊ ಪಡ್ವಾ ನ ಮ್ಾ ಜೆಾಂ ‘ಸವಾಂ’ ಗಾಾ ನ್ ಜಾರ್ಾಂ ಜಾಲಾಂ. ವಗಾಂ ಧಾಂವ್ಡನ್ ವ್ಚೊನ್, ತಿಕಾ ಉರ್ವ್್ ಬಸಯ್ೊ ಾಂ. ಉಭೆಾಂ ರಾವ್ಯ್ಕಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಹತ್ತ ಧನ್ೊ ಉಕಲ್ಹಾ ನ ತಿಕಾ ಉಭೆಾಂ ರಾವ್ಡಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂಚ್ ನ. ತಿಚಾಾ ಪೆಾಂಕಾಟ ಕ್ ಬಹಶ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊೊ ದಸಾ . ಪಾಪ್ ಬಿಮ್ೊತನ್ ತಿಚಾಾ ಪೆಾಂಕಾಟ ಭಂವ್ಕರಿಾಂ ಹತ್ತ ಘಾಲ್್ , ತಿಕಾ ಉರ್ವ್್ ಚಲ್ಯ್ೊ ಾಂ.

‘ಮಾರ್ ಜೀರ್ ಜಾಲ್ಹ ಆಸಾ ಲೊ ಪೆಾಂಕಾಟ ಕ್’ ‘ವ್ಾ ಯ್... ಅಳೇ ಹಾಂಗಾ ’ ಮ್ಾ ಣ್ ತಿಣಾಂ ಮ್ಾ ಜ ಹತ್ತ ತಿಚಾಾ ಪೆಾಂಕಾೊ ರ್ ದವ್ಲೊೊ. ಮಾಕಾ ಭೆಾ ಾಂ ದಸ್ೊ ಾಂ - ಕೊಣೀ ಯೇತ್ತ ಮ್ಾ ಣ್. ‘ಆಮ್ಮಾಂ ದ್ತಕೆಾ ರಾ ಸಶ್ೊಾಂ ಯ್ಕಗೀ?’ ‘ನಕಾ ಆಸಪ ತ್ ಕ್ ಯ್ಕ’ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನ ಹಾಂವ್ ಆಯೊಾ ಾಂ ಜಾಲೊಾಂ. ಪೆಾಂಕಾಟ ಕ್ ದೂಕಚ ಮುಲ್ಹಮ್ ಸರಯ್ಕಾ ನ ತಿಣಾಂ ವ್ಡೀಾಂರ್ಟ ಚಾಬ್ೊ ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪೆೊ . ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾ ಸ್ ಪೆಾಂಕಾಟ ಕ್ ಮುಲ್ಹಮ್ ಮ್ಸಜ್ ಕನ್ೊ ಆಸ್ ಲೊೊ ಾಂ. ಹಳೂ ತಾಕಾ ಪಳೇತ್ತಾ ಮ್ಮಟಿಯೊ ಮಾತಾೊಲೊಾಂ. ‘ಘರಾ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ತ ಗೀ?’ ‘ನ... ಹಾಂವ್ ಎಕೊ ಾಂಚ್’ ‘ಹೀ... ಮ್ಾ ಜೆ ಬರಿ’ ‘ಮ್ಾ ಳಾ ರ್?...’

ಮಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾಚಾಾ ಣಾಂ ತಕೊ ಗರ್ೊ ಜಾಾಂವ್ಾ ಸ್ಕರ ಜಾಲಿ. ‘ ವ್ಕಾ ವ್’ ಹಾಂವ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪನ್ ಹಸಾ ಲೊೊಾಂ. ‘ಪೆಾಂಕಾರ್ಟ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್ ಆಶಾಂ ಆಸಜೆ’ ಹಾಂವಾಂ ಮ್ಮಟಿಯೊ ಮಾಲೊಾ ೊ. ‘ಸ್ಕಫರ್... ೨೮ ಆಸ’ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊಚ್ೊ ಜಾಲೊೊ ಾಂ. ತರಿೀ ಮ್ನಾ ಾ ಪಣ್ ದ್ತಕಂವ್ಕೊ ಾ ನಿಬಾನ್, ಪೆಾಂಕಾಡ್ ಆನಿಕೀ ಧಾಂಬುನ್ ಧನ್ೊ, ತಿಕಾ ತಿಚಾಾ ಪೆೊ ಟ್ತಕ್ ಪಾಯ್ೊ ಾಂ.

‘ಹಾಂವ್ಯ್ಲೀ ಎಕೊೊ ಾಂಚ್ ರಾವ್ಕಾ ಾಂ’ ‘ತಾಂ ಕತಾಂ ಕತಾೊಯ್?’ ‘ಹಾಂವ್ B M S ಕತಾೊಾಂ’ ತಿಣಾಂ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಶ್ಕಾಪ ಚೆಾಂ ಫುಲ್ ಫೊಮ್ೊ ವ್ಚಾರಿನತ್ತಲ್ಹೊ ಾ ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್. ಮಾಗರ್ ಹಾಂವಾಂಯ್ ವ್ಚಾಲೊಾಂ ‘ತಾಂ ಕತಾಂ ಕತಾೊಯ್?’ ‘ಹಾಂವ್ ಆತಾಾಂ S B M-ತ್ತ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವಾಂ ಚಾಂತೊ ಾಂ ತಾಂ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಸ್ಟ ೀರ್ಟ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ’ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕತಾೊ ಮ್ಾ ಣ್. ಜಾಲ್ಹಾ ರಿೀ ಹಾಂವಾಂ ವ್ಚಾಲೊಾಂ S B M ಮ್ಾ ಳಾ ರ್?’ ಹಸೊನ್ ತಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಲಾಂ ‘ಸಚೊಾಂಗ್ ಬ್್ ೈಡ್ ಗೂ್ ಮ್ ಪೊರ್ ಮಾಾ ರೇಜ್’ ವ್ಾ ಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಾಂ ಮಬೈಲ್ ನಂಬಾ್ ಾಂ ಕಾಣೆ ಲಿಾಂ. ವೇಳ್ ಮೆಳಾ ನ ಉಲ್ಯ್ಲತ್ತಾ ಆಸೊ ಾ ಾಂವ್. ಮಾಕಾ ಹಾ ಚೆಡ್ವಾ ಚಾಾ ಪೆಾಂಕಾಟ ಚೊಚ್ ಜೀಪ್. ೨೮ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ನಚಾಾ ಲೊಾಂ. ಹಾಂವಾಂ ಲ್ಹಾ ಳ್ ಗಳಂವ್ಾ ಸ್ಕರ ಕೆಲಿೊ . ‘ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಹಚೆಲ್ಹಗಾಂಚ್ ಜಾಯ್ೆ .’ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ನಾಂತ್ತ ಲೇಖ್ ಘಾಲಾಂ ಪಣ್ ರ್ತೀಾಂಡ್ ಉಘಡ್್ ವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಪಾವೊ ಾಂನ. ಮ್ಧಾಂಚ್ ತಾಂ ಕಾಮಾನ್ ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಲಾಂ. ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಲೊ ಾಂಚ್ ಸ್ಕವೊರ್ ಥೊಡ್ ದೀಸ್ ಮಬೈಲ್ಹರ್ ಉಲ್ಯ್ಲತ್ತಾ ಆಸೊ ಾ ಾಂವ್. ಥೊಡ್ವಾ ದಸ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ತ ತಾಂ ಮಬೈಲ್ ಕಾಡ್ಲನಸಾ ನ ರಾವ್ಕಾ ನ ಮಾಕಾ ವ್ರಾರಾಯ್ ಸ್ಕರ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಿನೆ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲ. ಹಾಂವ್ ಹಚ ವ್ಕರ್ಟ ಪಳೆವ್್ ಪಳೆವ್್ ರಾಕೊನ್ ಥಕೊನ್ ರ್ಲೊೊ ಾಂ. ‘ಕಾಾಂಯ್ ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಲ್ಹಾ ರ್ ಮೆಳತ್ತ ಕೊಣಾಾ ’ ಮ್ಾ ಳ್ಳಿ ಪಿಶ್ ಆಶ್ ಜಾಗ ಜಾಲಿ. ಮಬೈಲ್ಹಕ್ ‘ಟ್ರ್ ಕೊಲ್ರ್’ ಘಾಲಾಂ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾ ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಬಾಂಬಯ್ ಭಾಯ್್ ಸಲೊೊಾಂ. ಬಾಂಬಯ್ ಪಾವ್ಡನ್ ‘ಚೆಡಾಂ

ಖಂಯ್ ಅಸ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಳೆಯ್ಕಾಂ’ ಮ್ಾ ಣ್ ನಂಬರ್ ಧಾಂಬಾಾ ನ, ಮಬೈಲ್ಹಚೆಾಂ ಟ್ರ್ ಕೊಲ್ರ್ ಕೊಡ್ವಾ ಳೊ ಾ ಅತಾಾ ವ್ರಾಚೊ ಜಾಗ್ಲ ದ್ತಕಯ್ಕಾ ಲಾಂ. ಮ್ಾ ಜಾಾ ತಕೆೊ ಕ್ ಸ್ಕತಾಾ ಾ ನ್ ಮಾಲೊ ಭಾಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಜ್ಚ್ ಬಾಂಬಯ್ ಆಯ್ಕೊ ಾಂ, ಘಚಾಾ ೊಾಂಕ್ ಸೊಡ್್ ವಗಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ ... ಮ್ಾ ಣ್ ನ ಖುಶನ್ ಬಾಂಬಯ್ೊ ಮಾಕಾ ರಾವ್ಕಜೆ ಪಡ್ೊ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಆದ್ತೊ ಾ ಹಪಾಾ ಾ ಥಾವ್್ ಚೆಡ್ವಾ ಚಾ ಮಬೈಲ್ಹರ್ ದುಸ್ರ್ ಚ್ ಕಕೊರಿ ಸ್ಕರ ಜಾಲಿೊ . ಕೆದ್ತಳ ಪೊೀನ್ ಕೆಲ್ಹಾ ರಿೀ "ನಿೀವು ಮಾತಾನಡತಿಾ ರವ್ ವ್ಾ ಕಾ ವ್ಕಾ ಪಿಾ ಪ್ ದೇಶದಾಂದ ಹರಗದ್ತಾ ರ. ದಯಮಾಡ್ಲ ನಂತರ ಸಂಪಕೊಸ್ರ" ಪಾಟ್ತಪಾರ್ಟ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಭಾಶನ್ ಚೆಡಾಂ ಉಲ್ಯ್ಕಾ ಲಾಂ "ಆಪ್ ನೇ ಪೊೀನ್ ಕಯ್ಕ ವಕಾ , ಸಂಪಕ್ೊ ಸೇ ಬಾಹರ್ ಹೇ. ಕ್ ಪಾಯೇ ಥೊಡ್ಲ ದೇರ್ ಮೆಾಂ ಸಂಪಕ್ೊ ಕರಾಂ" ತಿತಾೊ ಾ ರ್ ತಿಸ್ ಾ ನ್ ಉಲಂವ್ಾ ಸ್ಕರ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ತಾಂಯ್ಲೀ ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ತ. " ಅರೊ... ಬಿ. ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ಹೊ ಾಂತ್ತ ಕೊಾಂಕಾ ಕೆದ್ತಳ ಸ್ಕರ ಜಾಲಿಗಾಯ್?" ಆತಾಾಂ ಮಾಕಾ ಗ್ಳಸಪ ಡ್ ಗ್ಲಾಂದೊಳ್ ಸ್ಕರ ಜಾಲೊೊ . ಬಾಂಬಯ್ ಯೇವ್್ ತಿೀನ್ ಮ್ಹಿನೆ ಪಾಶ್ರ್ ಜಾಲೊ . ‘ಚೆಡಾಂ ಅತಾಾ ವ್ರ್ ಆಸ ನೆಾಂ’ ಮ್ಾ ಳಿ ಾ ಧೈರಾನ್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾಟಿಾಂ ಕೊಡ್ಲಯ್ಕಳ್ ಭಾಯ್್ ಸಲೊೊಾಂ. ‘ಚೆಡಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಬಾಂಬಯ್ ವ್ಚಾನ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಪರೊ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ನಾಂತ್ತ ಚ್ೊ ಮಾಗ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಕರ ಕೆಲಾಂ. "ಅಳೇ... ತಾಂ ಶ್ೀದ್ತ ಮಬೈಲ್ಹಚಾಾ ಪೆೊ ೀ ಸೊಟ ೀರಾಕ್ ವ್ಾ ಚ್, ಥಂಯ್ ‘ಮಬೈಲ್ ಸಚೊಾಂಗ್’ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಸ. ತಾಂ ಡೌನ್ ಲೊೀಡ್ ಕರ್, ಆನಿ ಮಬೈಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸ ಮ್ಾ ಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಈಷ್ಟಟ ನ್ ಸಾಂಗ್ ಲೊೊ ಉಗಾೊ ಸ್ ಆಯೊೊ . ಹಾಂವಾಂ ತಶಾಂಚ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಾಲೊ ಾಂ ಜಾತಾ ಮ್ಾ ಣ್ ದುಸ್ ಾ ದಸಚ್ ಅತಾಾ ವ್ರ್ ಭಾಯ್್ ಸನ್ೊ ರ್ಲೊಾಂ. ಟ್ರ್ ಕೊಲ್ರ್ ಸಮಾ ಸಾಂಗಾಾ ಲಾಂ... ಮಬೈಲ್ ಸಚೊಾಂಗ್ ವ್ಕರ್ಟ ದ್ತಕಯ್ಕಾ ಲಾಂ. ಮಬೈಲ್ಹನ್ ಮಾಕಾ ಅತಾಾ ವ್ರ್ ಕೆ. ಎಮ್.ಸ್ರ. ಚಾಾ ಬಾಗಾೊ ಕ್ ಆಪವ್್ ಹಡ್್ ಪಾಯ್ಲಲೊ ಾಂ. ‘ಬಹಶ್ ಹಶ್ರ್ ನ ಆಸ್ಾ ಲಾಂ’ ಹಾಂವಾಂ ಮಾಕಾಚ್ೊ ಸಮಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಾಂತನ್ ಚಾಂತನ್ ಮುಕಾರ್ ವತಾನ ವ್ಕರ್ಟ ದ್ತಕಂವೊ ಾಂ ಟ್ರ್ ಕೊಲ್ರ್ ರಾವೊ ಾಂ. ಹಾಂವಾಂ ದ್ತರಾಚೆರ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ಾಂ ವ್ಕಚಾಂಕ್ ಧಲೊಾಂ. ಇಾಂಗೊ ಷ್ಟಾಂತ್ತ ‘ಮೆರ್ನಿೊಟಿ ವ್ಕಡ್ೊ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ಾಂ.

‘ಕಾಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ ಾಂ ಕೊಣೀ ಬಾಳಾಂತ್ತ ಜಾಲ್ಹಾ ಾಂತ್ತ ಆಸ್ಾ ಲಿಾಂ ಯ್ಕ ತಾಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ಮೆರ್ನಿೊಟಿ ವ್ಕಡ್ವೊಾಂತ್ತ ಕಾಮ್ ಮೆಳಿ ಾಂ ಕೊಣಾಾ ...’ ಜಾಲ್ಹಾ ರಿೀ ಧೈರ್ ಕಾಣೆ ವ್್ ಶ್ೀದ್ತ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಾಂ. ಲ್ಹಗಾಂ ಕೊಣೀ ನಸೊಾಂ ನತ್ತಲಿೊ ಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ‘ಫಿಗರಾ’ಕ್ ಸೊಧಾ ಲೊಾಂ. ಟಾ ಾಂಟಿ ಏಯ್ಟ ’ ಹಾಂವಾಂ ಮ್ಮಟಿಯೊ ಮಾಲೊಾ ೊ. ತಿತಾೊ ಾ ರ್ ‘ಶ್ಶಾ ಶ್ಶಾ ..’ ಮ್ಾ ಣ್ ಸ್ರಾ ರೀಯ್ಚೊ ಆವ್ಕಜ್ ಆಯ್ಕಾ ತಾನ ತವ್ಾ ನ್ ಘಾಂವ್ಡೊ ಾಂ. ಲ್ಹಾ ನ್ ಭುರ್ೊಾಂ ಬರ್ೊ ನ್ ಅಸೊನ್ ನಿದಾಂತ್ತ ಹಸಾ ಲಾಂ. ಆನಿ ಆವ್ಯ್ ಹತ್ತ ಭಾಶನ್ ಮಾಕಾ ಆಪಯ್ಕಾ ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಚ್ ಪಾತಾ ನ ಜಾಲೊಾಂ.

ದೊಳಾ ಾಂಕ್

"ಮ್ಾ ಜೆಾಂ 28 ಸೈಜಾಚೆಾಂ ‘ಫಿಗರ್’ ಥಂಯ್ ಆಸ್ೊ ಾಂ. ಆನಿ ತಾಚಾ ಪೆಾಂಕಾಟ ಚ ಸೈಜ್ ‘ಡ್ಬಲ್ ಡ್ಕಾ ರ್’ ಜಾಲಿೊ . ------------------------------------------

ಹಾಂವ್ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೊಾಂ.

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಜ್ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಪಡ್ಾಂಚ್ ‘ಟೊಮ್ಮ ’ ಗ್ಳಣ್ಗು ಣೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸೊೊ . ತಾಕಾ ಅಪ್ರ್ ಬ್ ರಾಗ್ ಯ್ತಾನ ತಾಣಾಂ ಕೆದ್ತಳರಿೀ ತಶಾಂಚ್ ಕಚೆೊಾಂ. ‘ಆಜ್ ಕಾಾಂಯ್ ವ್ಶೇಸ್ ಘಡೊಾಂಕ್ ನ, ಪಿ. ಹೆಚ್. ಡ್ಲ. ಕತಾಾ ಗಾಯ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸ?’ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ವ್ಚಾರಾಂಕ್ ರ್ಲೊಾಂ. ‘ಡ್ಲಯರ್ ಟೊಮ್ಮ, ಕತಾಂ ಜಾಲಾಂ?’ ಹಾಂವಾಂ ರಾಜಕಾರಣಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಾಂಗ್ಳಲೊೊ. ಟೊಮ್ಮ ನಿರ್ಟಟ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹತ್ತ ಮುಕಾರ್ ಹಡನ್ ‘ಬಾಸ್, ಹೆಪಿಪ ಪ್ರಲ್ಸ ಡೇ’ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನ ಮಾಕಾ ಆಜಾಪ್. ಕಾಾ ಲಾಂಡ್ರ್ ಪಳೆತಾಾಂ ತರ್ ಆಜ್ ಎಪಿ್ ಲ್ ಏಕ್ ತಾರಿೀಕ್... ‘ಕತಾಂ ತಕಾ ಮ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ಎಪಿ್ ಲ್ಹಚೆಾಂ ವ್ಶ್ಶಾ ಕರಾಂಕ್?’ ‘ವ್ಸೊಚಾಾ 364 ಡೇಸ್ ಪ್ರರಾಯ್ಲೀ

ಆಮಾಾ ಾಂ ತಮ್ಮಾಂ ವ್ಡಲ್ಹಯ್ಕಾ ತ್ತ’ ‘ನ ಹಬಾ.. ತಶಾಂ ಉರ್ಲೊ ಡೇ ಆಸತ್ತ... ಬರ್ಥೊ ಡೇ, ವ್ಸೊಚೊ ದೀಸ್, ವ್ಕಲಾಂಟೈನ್ ಡೇ, ರೊೀಜ್ ಡೇ..... ಅನಿಕೀ ಆಸತ್ತ...’ ‘ಅಳೆಯ್ಕ... ಗಾಾಂವ್ಕರ್ ಕೊಣೀ ನಚಾೊ ಾ ರಿೀ, ಹಸೊ ಾ ರಿೀ, ಹೆವ್ಾ ನ್ ತವ್ಾ ನ್ ರ್ಲ್ಹಾ ರಿೀ, ಕೆದ್ತಳ ಪಳೆಲ್ಹಾ ರಿೀ ಆಮೆೊ ಾಂಚ್ ನಾಂವ್ ಯ್ಾಂವೊ ಾಂ ತಮಾೊ ಾ ವ್ಡೀಾಂಠಾರ್. ತಮ್ಮ ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್ತ ..’ ಹಕಾ ಕತಾಂ ಪಿಸೊ ಪೆಟೊ ಚಾಬಾೊ ಯೇ?, ಪಿಶ್ಾ ಪೆಟ್ತಾ ಪರಿಾಂ ನಚಾಾ ಪಳೆ, ಉರ್ಟಲ್ಹೊ ಾ ಬಸ್ ಲ್ಹೊ ಾ ಕ್ ಆಮೆೊ ಾಂ ನಾಂವ್ ವಗು ಾಂ ಯ್ತಾ...’ ‘ತಾಂ ಭೆಷ್ಟ ಾಂ ಕಾಣೆ ತಾಯ್..’

ಆಾಂಗಾರ್

ವ್ಡೀಡ್್

‘ತಾಾ ಸೊಭಿತ್ತ ಚೆಡ್ವಾ ಕ್ ಪಳೆವ್್ ರ್ತೀಾಂಡ್ ಉರ್ಾ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ವೇಳ್ ನ, ಸ್ಕರ... ’ ಹ ಪಳೆ ಪಿಶ್ಾ ಪೆಟ್ತಾ ಪರಿಾಂ ಲ್ಹಾ ಳ್ ಗಳಯ್ಕಾ ಪಳೆ...’

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಪಿ. ಹೆಚ್. ಡ್ಲ. ಟೊಮ್ಮ, ತಕಾ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಸಾಂಗಾಾ ಾಂ, ಆಜ್ ಪ್ರಲ್ಸ ಡೇ ನಾ ಯ್, ಆಜ್ ಲ್ಹಫಿಾಂಗ್ ಡೇ... ಹಸೊೊ ದೀಸ್..’ ‘ಹಸೊ ಾ ರಿೀ ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್ತ, ಪಿಶ್ಾ ಾಂಪರಿಾಂ ಹಸಾ ಪಳೆ’ ಮಾಕಾ ಟೊಮ್ಮಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಾಂವ್ಾ ಚ್ ಕಷ್ಟಟ ಜಾಲ. ವ್ಷಯ್ ಘಾಂವ್ಕೊ ವ್ಕಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ಕ ಕುಶ್ನ್ ಮಾಲ್ಹಾ ಲೊಾಂ. ‘ತವಾಂ ಸಾಂರ್ೊ ಪರಿಾಂ ಎಪಿ್ ಲ್ ಏಕ್ ಪಿಶ್ಾ ಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತಾಾ ಾಂ... ಆತಾಾಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಕಾ, ಆಮಾೊ ಾ ದೇಶ್ಾಂತ್ತ ತಸಲ ದೀಸ್ ಖಂಚೆ ಪಣ ಆಸತ್ತ ಗೀ?’ ‘ಹೀಯ್ಸ ... ಕತೊ ಯ್ ಆಸತ್ತ...’ ‘ತರ್ ಸಾಂಗ್..’ ‘ಬರೊ ಉಲ್ವ್ಪ , ಬರೊ ಮುಕೆಲಿ, ವ್ಶ್ಶಾ ಸಂಸಥ ಾ ಾಂತ್ತ ನಾಂವ್ಕಡ್ಲಾ ಕ್ ಭಾಷಣ್ಕತ್ತೊ ಶ್್ ೀ ಎ. ಬಿ. ವ್ಕಜಪೇಯ್ ಹಕಾ ಫಕತ್ತಾ ತರಾ ದಸಾಂನಿ ಫ್ . ಮಂ. ಹದ್ತಾ ಾ ಥಾವ್್ ಸಕಾೊ ದಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ನಾಂಯೇ?’... ‘ತಾಂ ಎಪಿ್ ಲ್ ಪ್ರಲ್ ನಾ ಯ್, ತಾಂ ‘ಲೊೀರ್ಸ್’ ಫುಲ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಕಯ್ೊ ದಾಂವ್ಯ್ಲಲೊ ಾಂ’ ತಶಾಂಚ್ ಚರಣಾಕೀ ...’ ‘ತಾಚೆಕಡ್ ಫುಲ್ ನತೊ ದಸಾ ’ ಮುಕಾಾ ಲ್ ಉಡ್ಯ್ೊ ಾಂ ಟೊಮ್ಮನ್.

‘ವ್ಾ ಡ್ ವ್ಾ ಡ್ ಶ್ಕಪ , ವ್ವ್ಾಂಗಡ್ ಪಾಟಿೊಚೆ ಆಸೊ ಾ ರಿೀ ‘ಮ್ಣಾ ನ ಮ್ಗ’ಕ್ ಫ್ . ಮಂ. ಕೆಲೊ ಾಂ ಸಹಸ್ ಾಂತೊ ಆಜಾಪ್’ ‘ತಾಂ ಎಪಿ್ ಲ್ ಪ್ರಲ್ ನಾ ಯ್... ಮೇ ಫುಲ್.’ ‘ತಾಕಾ ಇಕಾ್ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂನಿ ದಾಂವ್ಯೊೊ . ಏಕ್ ವ್ಸ್ೊ ಯ್ಲೀ ರಾವ್ಡಾಂಕ್ ದಲಾಂನ..’ ‘ಮೇ ಫುಲ್ ಎಕಾ ಪಾವ್ಕಸ ಕ್ ಮಾತ್ತ್ ’ ಹಾಂವ್ ಹಸೊೊ ಾಂ. ‘ಪಾಪ್ ಮಾಲ್ೆ ಡೊ ಮ್ನಿಸ್ ರ್ತ... ಟೊಮ್ಮ ಬ್ಜಾರಾಯ್ ಉಚಾನ್ೊ,’ ತಾಚಾಾ ಪತಾಕೀ ಮು. ಮಂ. ಥಾವ್್ ದಾಂವ್ಯ್ಕೊ ಾಂ... ಪಳೆ ಕಾಭಾೊರಾಾಂ’ ‘ಪಿ. ಹೆಚ್. ಡ್ಲ. ತವಾಂ ಸಾಂಗಾೊ ಾ ಘರ್ನದ್ತಾ ರಿಾಂ ಕಳಾ ಕೀ ಹಾಂಗಾಾಂ ಅಧಿಕಾರಾ ಖತಿರ್ ನರ್ಕ್ ಚಲ್ಹಾ ತ್ತ. ಹಾಂತಾಂ ಅಧಿಕಾರಾಚ ಪಿಸಯ್ ಆಸ.’ ಟೊಮ್ಮಕ್ ಖುಶ್ ಜಾಾಂವ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಂಗಾಾ ನ ಆಧೊಾಂ ಆಾಂರ್ೊ ಾಂ ತಯ್ಕರ್ ಜಾಲಾಂಚ್... ಹತಾಾಂತ್ತ ಕೊಯ್ಲಾ ಅನಿ ಕುಾಂಡ್ೊ ಾಂ, ಕುಾಂಡ್ವೊ ಾ ಾಂತ್ತ ಬಹಶ್ ಕಾಾಂಯ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ರಿ ... ಟೊಮ್ಮನ್ ಸಾಂರ್ೊ ಪರಿಾಂಚ್ ಆಾಂಗಾರ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಾಂ ಕಳಾ ಲಾಂ. ‘ಭಿತರ್ ನಿಸಾ ಾ ಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ನ... ರಾಾಂದಾ ಯ್ ನ, ಲೊಣೊ ಾಂ, ಸ್ಕಕೆಾಂ, ಚೆಟಿಾ , ಆನಿ ರಾಾಂದಾ ಯ್ ಸೈತ್ತ ನ. ಆಸತ್ತ ಪಳೆ ಕುಸ್ಲೊ , ಕಾಳ್ಳಜ್ ಅನಿಾ ಟಿ ಭಾಯ್್ ಪಡ್ ಲೊ ತಾಲೊ... ಸ್ಕಟಿ ಕರಾಂಕ್ ಕೊೀಣ್ ಯ್ತಾ? ಮಾಕಾ ಪಿಶಾಂ ಸ್ಕರ ಜಾಾಂವ್ಾ ಆಸ... ಕಾಡ್್ ಭಾಯ್್

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಡ್ಯ್ಕಾ ಾಂ ಪಳೆ..’ ಮ್ಾ ಣ್ ಭೆಷ್ಟಟ ಾಂವ್ಾ ಲ್ಹಗೊ . ತಿಚೆಾಂ ಉಲೊಣಾಂ ಆಯೊಾ ನ್ ಹಸೊಾಂಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ. ‘ಕತಾಂ ಹಸಾ ತ್ತ? ಪಿಶಾಂ ಜಾಲ್ಹಾಂಯೇ ತಮಾಾ ಾಂ’

ಸ್ಕರ

‘ಬಾಯೇ ಆಜ್ ಎಪಿ್ ಲ್ ಪ್ರಲ್ ನೆಾಂ’ ‘ಪೊಟ್ತಕ್ ಎಪಿ್ ಲ್ ಪ್ರಲ್ ಯೇ?’ ತಿ ಬಬಾಟಿಲ್ಹಗೊ . ‘ಆಜ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್್ ೀಸಾ ರ್..’ ಟೊಮ್ಮ ಫಿಾಂಗಾೊಲೊ. ‘ಉಪಾಸ್ ಫಲ್ಹಾ ಾಂ ನೆಾಂ?’

‘ತರ್ ಆಜ್ಚ್ ಉಪಾಸ್ ಕಯ್ಕೊಾಂ’ ಹಾಂವ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನ, ತಿ ಕುಾಂಡ್ೊ ಾಂ, ಕೊಯ್ಲಾ , ತಾಲೊ ಕಾಣೆ ವ್್ ರಾಗಾನ್ ರಾಾಂದ್ತೊ ಾ ಕುಡ್ವಕ್ ಧಾಂವ್ೊ . ‘ಮ್ಾ ಜಾಾ ಪೊಟ್ತಾಂತೊ ದಂತ್ತ ಬಾರಾ ಬ್್ ೀಸಾ ರ್ ತರಾ ಸ್ಕಕಾ್ ರ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಬಬಾಟ್ತಾ ಲ ದಕುನ್ ಹಾಂವ್ೀ ರಾಾಂದ್ತೊ ಾ ಕುಡ್ವಕ್ ಧಾಂವ್ಡೊ ಾಂ ಅನಿ ತಾಲ್ಹಾ ೊಚ ಖೊವ್ಕಿ ಾಂ ಕಾಡಾಂಕ್ ಲ್ಹಗ್ಲೊ ಾಂ. ಪಿ. ಹೆಚ್. ಡ್ಲ. ಟೊಮ್ಮ ತಾಲ್ಹಾ ೊಾಂಚಾಾ ಬಡ್ವಾ ಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಡೊ . ಸದ್ತಾಂಚೆಾಂ ಪರಿಾಂ ಆಜ್ ಯ್ಲೀ ಮಾಕಾ ‘ಪ್ರಲ್ ಡೇ ’ ಅಧಾ ೊ ಆಾಂಗಾೊ ಾ ಚೆಾಂ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಎಕಾ ಬಾರಾಾಂತ್ತ ಎಕೊೊ ಬತಿೊ ವ್ಯ್್ ಬತಿೊ ಹಡ್್ ಪಿಯ್ತಾಲೊ. ತಾಂ ಪಳೆವ್್ ಎಕೊೊ ಆಯೊೊ ಆನಿ ಸಮಾೆ ಾಂವ್ಾ ಸ್ಕರ ಕರಿ... ‘ತಮ್ಮಾಂ ಆಶಾಂ ಪಿಯ್ಾಂವೊ ಾಂ ಸೊಡ್್ ಸೊಢಲೊ ಾಂ ತರ್ ಅಸಲ್ಹೊ ಾ ಚ್ ಪಾಾಂಚ್ ಬಾರಾಾಂಚೆಾಂ ಧನಿ ಜಾತ ಆಸಾ ಾ ತ್ತ..’ ‘ತಾಂ ಪಿಯ್ನಾಂಯ್ಲು ೀ?’ ‘ನ ಹಾಂವ್ ಪಿಯ್ನ. ಹಾಂವಾಂ ಪಿಯ್ಾಂವೊ ಾಂ ಕೊೀಲ್ೊ ಡ್ಲ್ ಾಂಕ್ಸ ಮಾತ್ತ್ ’ ‘ತರ್ ತಮ್ಮಾಂ ಹಾ ಬಾರಾಚೆ ಧನಿ ಆಸ್ಾ ಲ್ಹಾ ತ್ತ!’ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ನ... ’

ದೊೀನ್ ಹಜಾರ್.... ಮ್ಾ ಕಾ ಜಾಯ್ಕ್ ಬ್ಜಾರ್...!!

‘ಹೆಬ್ೆ ... ಪಿಸಾಂರ್ಟ ಖಂಚೊ! ಹಾಂವ್ ಇರ್ತೊ ಾ ಬತಿೊ ಪಿಯ್ತಾಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಹಾ ಬಾರಾಚೊ ಧನಿ... ಕಳೆಿ ಾಂ?’ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ರ್ತ ಪಿಾಂವ್ಡೊ .

ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಕೊ ಾ ರ್ ಪರೊ ಖಂಚೇಯ್ ಸ್ರಜಾಾ ಘಡ್ಾ ಭಿತರ್!!

ಆಯ್ಕಾ ಲೊೊ ಆಮಾಲ್ ಜಾವ್್ ಪಡೊೊ . ಗಾಾ ಸಚೆಾಂ ಮೀಲ್ ಪಳೆವ್್ ಸ್ಕರಾತ್ತ ಜಾತಾ ಸೊಡಾಂಕ್ ಸಯ್ಾ ಪೊಟ್ತಾಂರ್ತೊ ವ್ಕಯ್! ‘ಮ್ಾ ಜಿ ಬಾಯ್ೊ ತಿಚಾಾ ಕುಡ್ಲಚೆಾಂ ವ್ಜಾನ್ ಉಣಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಾರಿೀಕ ಜಾಾಂವ್ಾ ಸದ್ತಾಂಯ್ ಘೊಡ್ವಾ ಸವ್ಕರಿ ಕತಾೊ’ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಘೊವ್ ಪಾದ್ ಲ್ಹಗಾಂ ‘ವ್ಾ ಯ್ಲು ೀ... ಹಾ ವ್ವ್ೊಾಂ ತಿಚ ಜಡ್ವಯ್ ಉಣ ಜಾಲ್ಹಾ ಗೀ?’ ‘ವ್ಾ ಯ್... ವ್ಾ ಯ್... ಆತಾಾಂ ಘೊಡ್ವಾ ಚಚ್ೊ ಜಡ್ವಯ್ ವ್ೀಸ್ ಕಲೊ ದಾಂವ್ಕೊ ಾ ಎಕಾ ಹಪಾಾ ಾ ನ್.’

ರ್ತೀಯ್ ಆತಾಾಂ ಮೆಳನಮು? ಸ-ವ್ಕಯ್!! **** ಬಾಯ್ೊ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾನ ಜಾತಾ ತಾಾಂಬಿೊ ಗಾಾ ಸ್ ಸ್ರಲಿಾಂಡ್ರಾಚೊ ರ್ತೀಚ್, ತಾಾಂಬೊ !

ರಂಗ್ಯ್

ತಾಚೆಾಂ ಮೀಲ್ ಆನಿ ಹಿಚೊ ರಾಗ್ ಚಡ್ವಾ ಚಡ್ವಾ ನ ದುಕಾಾ ಮ್ಾ ಜ ಮಂಡೊ!!

ಗಾಾ ಸಕ್ ಮೀಲ್ ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ ವ್ಕ

-ವ್ಲಪ ರಡ್ ಆರ್.,ಪಾಾಂಗಾಿ ----------------------------------------43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- «dAiÀiï ಆಲೊ ಲ್ಯಯ್ಕಚೊ ಸನಾ ರ್.

ಅಬುೆ ಬಾಪಾನ್ ನಿಯ್ಕಳ್ ಸಂಪಯೊೊ . ದವ್ಕಚೆಾಂ ಬ್ಸಾಂವ್. ಕಾತಿ್ ನ್ ಬಾಯೇ,

ಧನಪ ರಾಚಾಂ ಬಾರಾ ವ್ಡರಾಾಂ. ಅಬುೆ ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬ್ ನಾಂವ್ಕನ್ ಪ್ ಖಾ ತ್ತ ಜಾಲೊೊ ಪಿಲಿಕುಮೆರಿ ಫಿಗೊಜೆಚೊ ವ್ಗಾರ್, ಬಾಪ್ ಅಬುಾಂದಯಸ್ ಇಗಜೆೊ ಘರಾಚಾಾ ಪಾರೊ ರಾಾಂತ್ತ ಬಸೊನ್ ಸಾಂಜೆಚಾಾ ಸಂಭ್ ಮಾಚಾಾ ಶಮಾೊಾಂವ್ಕಚೊ ನಿಯ್ಕಳ್ ಕರಿತ್ತಾ ಆಸ್ಲೊೊ . ಆಪಾೊ ಾ ಕುಡ್ವಾಂತ್ತ ಬಸೊನ್ ಶಮಾೊಾಂವ್ ತಯ್ಕರ್ ಕರಾ ರ್ತ. ಪಣ್ ದಫಾ ರ್ ಬಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಹೊ ಾ ನ್ ಆಕಸಿ ತ್ತ, ಅನಿವ್ಕರಾ ್ ಜಾವ್್ ಕೊಣ್ಯ್ಲೀ ಭೆರ್ಟ ಕರಾಂಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ತರ್ ಸ್ಕಧಸ್ಕೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ನಾ ಯ್? ಸಹಯಕಾಕ್ ಸಾಂರ್ಾ ತಾಂ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್ ರ್ತ ಸಂಭ್ ಮಾಚ ಜೆರಾಲ್ ಉಸ್ಕಾ ವ್ಕರಿ ಪಳೆಾಂವ್ಕೊ ಾ ಾಂತ್ತ ಬಿಝೀ... “ಬ್ಸಾಂವ್ ದಯ್ಕ, ಬಾಪಾಾಂನೊ... ಅಚಾನಕ್ ಪಾರೊ ರಾಚಾಾ ದ್ತರಾರ್ ಸ್ರಾ ರೀಯ್ಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸಾ ರ್ ಗಾಜಾಾ ನ

ತಕಾ ಆನಿ ಸದ್ತಾಂಕಾಳ್...”

ತಜಾಾ

ಸಂತತಿಕ್

“ತಮ್ಮ ದೊಳೆ ಧಾಂಪನ್ ಆಸ್ಲೊ ಬರಿಚ್ ತಾಳಾ ಾಂತ್ತಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಲೊ ಒಳೊಕ್ ಕಶ್ ಪಾಕೊತಾತ್ತ.” “ದೊೀನ್ ಹಜಾರ್ ಲೊೀಕ್ ಆಸೊ ಾ ಹಾ ಫಿಗೊಜೆಾಂತ್ತ ಬಾಪಾಾಂನೊೀ. ಮ್ಾ ಣಾ ಲಿ ಆಸ್ರೊ ಎಕೊ ಚ್. ಉರ್ಲಿೊ ಾಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಾ ಾಂ ನೊವ್ಡದ್ ಆನಿ ನೊೀವ್ ಜಣಾಾಂ ಫದರ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್ತ. ಆಮಾಾ ಾಂ ಚಲ್ಹಾ ತಾಂ. ಫದರ್, ಪಾದ್ತ್ ಬಾ, ಬಾಪಾಾಂನೊೀ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಅಬುೆ ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬಾ, ಕಾಲಾಂಯ್ ಮ್ಾ ಣಾ. ಥೊಡ್ವಾ ಾಂನಿ ಅಾಂಬು ಡ್ವಯಸ್ ಮ್ಾ ಣೊ ಾಂಯ್ಲೀ ಕಳಿ ಾಂ ಮಾಾ ಕಾ. ನೊ ಪೊ್ ಬ್ೊ ಮ್.” ಕಾತಿ್ ನ್ ಬಾಯ್ ವ್ಗಾರ್ ಫುಡ್ ಕರ್ ್

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಸ್ರೊ . ತಾಂ ಕೆದ್ತಳ ರಾಕಾಾ ಲೊಾಂ.”

ತವಾಂ ಮಾತ್ತ್ ಪೆಾಂಕಾೊ ಾಂತ್ತ ವ್ಕಯ್ ಜಾವ್್ ನಿದ್ತೊ ಮ್ಾ ಳೆಿ ಾಂಯ್...” ಬಸಾ ಯ್

ಮ್ಾ ಣ್

ಹಿ ಫಿಗೊಜ್ ತಮ್ಮೊ ಫದರ್. ಇಗಜ್ೊ ತಮ್ಮೊ , ಹೆಾಂ ಘರ್ ತಮೆೊ ಾಂ. ಆಮಾಾ ಾಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ಡಾಂಕ್ ದಲ್ಹಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಮ್ಮ ರಾಾಂವೊ ಾಂ. ಭಾಡ್ಾಂ ದೀಾಂವ್ಾ ನತೊ ಲ ಭಾಡೊತಿ್ . ಹೆಾಂ ಪಾರಾೊ ರ್ಯ್ಲೀ ತಮೆೊ ಾಂಚ್. ತಮಾಾ ಾಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ ನ. ಹಕಾಾ ನ್ ಬಸ್ೊ ಾಂ. ಹಾಂ, ಸಾಂಗ್, ಧನಪ ರಾಾಂ ಫರಾರ್ ಕಶಾಂ ಯ್ಾಂವೊ ಾಂ ಜಾಲಾಂ.” “ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಾಂಕ್ ಪರಿೊ ವ್ಲವ್ಕರಿ ಕರಿಜೆನೇ ಬಾಪಾಾಂನೊ?” “ಆಮ್ಮ, ಕ್ ಸಾ ಾಂವ್ಕಾಂನಿ ಪರೊ ಾಂ ನಾ ಯ್. ಮಾತಾ ಕ್ ಪಾಾಂವೊ ಾಂ... ಕೊಣ್ ಮೆಲ್ಹಾಂ? ಜುಜೆ ಕಸೊ ಆಸ?”

“ಮ್ಾ ಜಾಾ ಚ್ ಘೊವ್ಕಚ ಹಾಂವಾಂಚ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಬಾಪಾಾಂನೊ? ಆಸ್ಲೊೊ ನೇ...?”

ಮ್ರಾಾ ದ್ ಜಾತಾವೇ ಎಕೊೊ ಚ್ೊ

“ಆಸ್ಲೊೊ ಎಕೊೊ ತ್ತಾ ತರ್.. ತರ್ ಆತಾಾಂ. ಜುಜೆಗೀ ಮೆಲ್ಹ? ಛೆಕ್ಾ ..! ಆಮ್ಮ ಕ್ ಸಾ ಾಂವ್ಕಾಂನಿ ಮೆಲ್ಹ ಮ್ಾ ಣೊ ಾಂ ನಾ ಯ್, ಸರಾೊ , ಅಾಂತರಾೊ ಮ್ಾ ಣಾಜೆ” “ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಾಂಕ್, ಸರ್ಲ್ಹೊ ಾ ಾಂಕ್, ಅಾಂತರೊ ಲ್ಹಾ ಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಪಣ ಫರಕ್ ಪಡ್ವಾ ಗ ಬಾಪಾಾಂನೊ, ಜೆಜುಕ್ ಪರಾಾ ಾಂತ್ತ ಆಮ್ಮ ಮೆಲೊ ಮ್ಾ ಣಾಾ ಾಂವ್...” “ಹಾಂ, ರ್ತ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಏಕ್ ಪೊಾಂರ್ಟ. ಆಸೊಾಂ ಜುಜೆಚೊ ಉಸಾ ಸ್ ಕೆದ್ತಳ ಬಂಧ್ ಜಾಲೊ?” “ಆತಾಾ ಾಂ ಏಕ್ ಧ ವ್ಡರಾಾಂ ಜಾತಿತ್ತ..”

“ಜುಜೆಚ ಒಳೊಕ್ ಆಸ ತಮಾಾ ಾಂ? ರ್ತ ಇಗಜೆೊಕ್ ಯೇನಶಾಂ ವ್ಸೊಾಂ ಕತಿೊ ಾಂ ಜಾಲಿಾಂ!” “ಇಗಜೆೊಕ್ ಯೇನಾಂತ್ತ ತಾಾಂಚೊ ಮಾಾ ಕಾ ಚಡ್ ಉಡ್ವಸ್. ಚಕೊನ್ ರ್ಲ್ಹೊ ಾ ಶಳ್ಳಯ್ಕಾಂಕ್ ಹಿಾಂಡ್ವಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಹಡ್ೊ ಾಂ ಆಮೆೊ ಾಂ ಮ್ಮಸಾಂವ್. ಪೊೀಯ್್ ಹಾಂವ್ ತಮೆು ರ್ ಬ್ಜೆಿ ಾಂತಾಕ್ ಆಯೊೊ ಾಂ ತದ್ತ್ ಾಂ ಟ್ತಯ್ಟ ಜಾವ್್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲೊೊ ನಾ ಯ್ವೇ ರ್ತ. ಹಾಂವಾಂ ತಾಚೆರ್ ತಿೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಆರ್ಿ ಾಂತ್ತ ಮಾರೊ ಾಂ. ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ಯ್ಲೀ ಉಟೊೊ ನ.

“ಕಸೊ?” “ಕಾಲಾಂ ಸಾಂರ್ೊ ಾಂ ಬಾಪಾಾಂನೊ.. ಮಾಾ ಕಾತ್ತಾ ಪಾತಾ ಾಂವ್ಾ ಜಾಯ್ಕ್ . ಮ್ಾ ಜ ಘೊವ್ ಲ್ಹಡ ಖವ್್ ಮೆಲೊ ಮ್ಾ ಣ್.” “ಲ್ಹಡ...? ಕಾಲಾಂ ನೊರ್ತಾ ತಾಂ...”

ಉಲ್ಯ್ಕಾ ಯ್

“...ನೊತಾ ನಾ ಯ್, ಕಾತಾ ... ಜುಜೆ ಮಾತ್ತ್ ಮಾಾ ಕಾ ಕಾತಾ ಾಂಚ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ ಲೊ..

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಡ್ವಾ ಜಲ್ಹಿ ಚೊ ಖಂಚೊ...” “ಛೆ! ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಾಂಕ್ ಜೆರ್ತಾ ..”

ಗಾಳ್ಳ

ದೀನಾಂತ್ತ

“...ಕಾತಾ ... ಜೆತಾ ನಾ ಯ್...?” “...ಹಾಂ ವ್ಾ ಯ್. ಆನಿಕ್ ಪಳೆ ಕಾತಿ್ ನ, ತಾಂ ತಜಾಾ ಘೊವ್ಕಕ್ ಗಾಡ್ವಾಂವ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನ, ತಾಚೊ ಹತ್ತ ಧರ್ಲೊ ಾಂ ತಾಂ ಮ್ಮಸ್ಸ್. ಗಾಡ್ವಾಂವ್ ಜಾತಾಯ್, ಹೆಾಂ ಚಾಂತಾೊ ಯ್ ತವಾಂ?” “ತಾಾ ಚ್ ಲೊಜಿಕಾ ಪರಾಿ ಣಾಂ ಸಾಂರ್ೊ ಾಂ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್, ಜುಜೆ ಮಾಾ ಕಾ ಕಾತಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣಾಾ ನ ರ್ತ ಮ್ಮಸಟ ರ್ ಕಾತಾ ಾಂ ಜಾತಾವೇ?”

ಬಾಪಿಾ ಜಾಿ ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ಚ್ ಆಸಾ ಲಾಂ. ಅನೆಾ ೀಕ್ ಕತಾಂ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್, ಕಾತಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್ ಇನಸ ಲ್ಟ ಮ್ಾ ಣ್ ಲಕನಕಾ. ಆಮೊ ಸೊಮ್ಮ ಗಾಡ್ವಾ ರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆರಜಲಮಾಾಂತ್ತ ಪ್ ವೇಶ್ಶ ಘೆತಾನ ಗಾಡ್ವಾ ಚ ಮ್ಯ್ಕೊದ್ ಕತಿೊ ವ್ಕಡ್ಲೊ ಪಳೆ.” “ತರ್ ಹಾಂವಾಂ ಗಾಡ್ವಾ ಜಲ್ಹಿ ಚೊ ಮ್ಾ ಳಿ ಾ ಾಂತ್ತ ಕಾಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಆಸ?” “ಆಸಗ...?! ಆಸ.... ತಾಾ ಪಾಪ್ ಗಾಡ್ವಾ ಕ್ ಇನಸ ಲ್ಟ ಕರಾಾ ಯ್ ತಾಂ” ಕಾತಿ್ ನ್ ಶಮೆೊಲಾಂ. ಹಸ್ೊ ಾಂಗೀ ರಡ್ೊ ಾಂ? ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಾ ಳೆಾಂ, ಆತಾಾಂ ತಾಂ ಆಸೊಾಂ, ಕ್ ಸಿ ಸಕ್ ಲ್ಹಡ ಕರಾಾ ತ್ತ. ತಮೆು ರ್ ಈಸಟ ರಾಕ್ಯ್ಲೀ ಕರಾಾ ತ್ತ ಕತಾಂ?”

“ತಜ ಲೊಜಿಕ್ ಸಮಾ ಎಸ್ಕಾ .” “ಬಾಪಾಾಂನೊ, ತಮ್ಮ ಮಾಾ ಕಾ ಕತೊ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ವ್ಡಲ್ಹಯ್ಕಾ ತ್ತ? ವ್ಾ ಡೊಲ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲನ್ ಬ್ಸಾಂವ್ ಮಾಗಾಾ ನ ಕಾತಿ್ ನ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಸಕೊೊ ಆಶಾಂದ್ ವ್ಕಚೊೊ ತಮ್ಮ. ಆತಾಾಂ ಕತಾಂ ಗ್ಳಸಪ ಡ್ವಾ ? ಭುಕ್ ಲ್ಹಗಾೊ ಾ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಜವ್್ ಯ್ಯ್ಕ. ಹಾಂವ್ ಬಸೊನ್ ತಸ್ೊ ಕರಾಾ ಾಂ. ಮನೊಚ ವ್ಲವ್ಕರಿ ಮಾಗರ್ ಕರಾಾ ಾಂ. “ಭುಕ್ ಲ್ಹಗಾೊ ಾ ವ್ಾ ಯ್ ಬಾಯ್.” ಅಬುೆ ಬಾಪಾನ್ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ೊ ಾಂ ರಾವ್ಯ್ೊ ಾಂ. “ಕಾಾಂಯ್ ಚಾಂತಾಾ ಕರಿನಕಾ. ತಜಾಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಶಾಂದ್ತರ್ ತಜೆಾಂ

“ಮ್ಾ ಜಾಾ ಘೊವ್ಕನ್ ತಾಾಂದ್ತಿ ಲ್ಹಡ್ವಾ ಚೊ ಅಾಂಗಾಲ್ಹಪ್. ತವ್ಳ್ ತವ್ಳ್ ರ್ತಚ್ ಕರ್ ್ ಖತಾ. ಆನಿ ತಾಣಾಂ ಖಾಂವೊ ಾಂ ಕಶಾಂ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್, ಎದೊಾ ವ್ಾ ಡೊೊ ಲ್ಹಡ ಸ್ರಸ್ರ್ ಬರಿ ರ್ತೀಾಂಡ್ ಉರ್ಾ ಾಂ ಕರ್ ್, ರ್ತಾಂಡ್ವಕ್ ಉಡ್ಯ್ಕಾ ಲೊ. ಬಾಸ್ಾ ಟಿಕ್ ಬಲ್ ಉಡೊವ್್ ಬಾಸ್ಾ ಟಿಕ್ ಘಾಲೊ ಬರಿ. ಲ್ಹಡ ರ್ತಾಂಡ್ವಕ್ ರ್ಲೊೊ ಚ್ೊ ಹ ರ್ತಾಂಡ್ ಉರ್ಾ ಾಂಚ್ ದವ್ರ್ ್ ಗ್ಲಮೆಟ ಕ್ ಧರ್ ್ ದಡ್ೆ ಡೊಾಂಕ್ ಲ್ಹಗ್ಲೊ . ಮಾಾ ಕಾ ಕಾಲಾಂ ಕರೊ ಾಂ ಕಳೆಿ ಾಂನ. ಹಾಂವ್ ಗ್ಲಮ್ಮಟ ಲ್ಪಾಂವ್ಲ್ಹೊ ಾ ಕೊಾಂಬಿಯ್ಪರಿಾಂ ದಕ್ಾ ನಸಾ ನ ಧಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಲ್ಹಗೊ ಾಂ.” ದೊೀನ್ ಮ್ಮನುಟ್ತಾಂನಿ ಜುಜೆ ಪರಾಾ ಲೊ.

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಳ್ ಕಾತರೊ ಲ್ಹಾ ಮಾಡ್ವಬರಿ. ಹಾಂವಾಂ ರ್ತಾಂಡ್ವ ಭಿತರ್ ಟೊಚ್ೊ ಪೆರ್ವ್್ ಪಳೆಲಾಂ. ಲ್ಹಡ ಅರ್ಧೊ ತಾಳಾ ಭಿತರ್, ಅರ್ಧೊ ಭಾಯ್್ . ಅಶಾಂ ಮ್ತಿಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂಕೀ, ಆಸೊೊ ಕಾಡ್್ ನಕಾಕ್ ಧರೊೊ . ಆಸಾ ೊರ್ ಫುಾಂಕಾಾ ನ ಶಳ್ ಮಾಾಂಡ್ವಾ ನೇ? ಪಣ್ ಹಚೊ ಉಸಾ ಸ್ ಬಂಧ್. ಏಕ್ ಗ್ಲಬಿ ಉದ್ತಕ್ ರ್ತಾಂಡ್ವಾಂತ್ತ ಘಾಲಾಂ. ತಾಂ ತಶಾಂಚ್ ರಾವೊ ಾಂ. ತಾಳಾ ಸಕಾೊ ಪಾಜಾರೊ ಾಂ ನ. ಹಾಂವಾಂ ಧಾಂವ್ಡನ್ ವ್ಚೊನ್ ಸ್ಜಾರಾೊ ಾ ದ್ತಕೆಾ ರಾಕ್ ವ್ಡೀಡ್್ ಹಡ್ೊ ಾಂ. ತಾಕಾ ನಡ್ಯ್ಲೀ ಮೆಳ್ಳಿ ನ. ಕಾಳೆ ಉಡ್ಲಯ್ಲೀ ಕಳ್ಳಿ ನ. ಲ್ಹಡ ಖತಾನ ತಾಳಾ ಕ್ ಶ್ಕೊೊನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾವ್್ ಮೆಲ್ಹ ಮ್ಾ ಳ್ಳಿ ಸಟಿೊಫಿಕೆರ್ಟ ದೀವ್್ ರ್ಲೊ. ಪಯ್ಾ ಯ್ಲೀ ಕಾಣೆ ಲನಾಂತ್ತ. ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಾಂಚೊಾ ರ್ಧಶ್ ನಕಾತ್ತ ಹಿಾಂ.”

ರಚನ. ಆರ್ತಿ ನಿತಳ್ ಆಸಜೆ. ಕುಡ್ಲಚೊ ಚಕೊಲ್ ಕಾಡೊೊ ಮ್ನಾ ಚಾಾ ಕುಡ್ಲಕ್ ದಾಂವ್ಡೊ ಅಾಂತಿಮ್ ಗವ್್ ವ್..

“ಆತಾಾಂ ಹಾಂವಾಂ ಕಾಲಾಂ ಕೆಲಾಂ? ಜುಜೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಡೊೊ ಪಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಧರ್ ್ ವ್ಡೀಡ್್ ಸಲ್ಹಕ್ ವಾ ಲೊ ನಿದ್ತೊ ಾ ಕುಡ್ವಾಂತಿೊ ಗಜಿೊ ವ್ಡೀಡ್್ ಹಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಗಜೆೊ ರ್ ನಿದ್ತಯೊೊ . ನಪಪ ರ್ಟನರ್ ಜಾಲ ಮ್ಾ ಜೆ. ಆತಾಾಂ ಮಡ್ಾಂ ನಾ ಣಯ್ಾ ಲ್ಹಾ ಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಸೊಧುನ್ ವಾ ಚೆಾಂ ಮ್ಾ ಳೆಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಪ ಾಂಜ್ ಬಾತ್ತ ದಲಾಂ. ಮಡ್ವಾ ಕ್ ನಾ ಣಯ್ೊ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ಾಂಚ್ ಆಸಗೀ ಬಾಪಾಾಂನೊ? ಸೊಪ ಾಂಜ್ ಬಾತ್ತ ದಲ್ಹಾ ರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಮ್ಮಸ್ಟ ೀಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

“ಘರಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ಯ್ಲೀ ನಾಂತ್ತಗೀ?”

ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ವನ ಬಾಯ್ಲ್. ದವ್ಕನ್ ಕಾಾಂಯ್ ಕಾಯೊಾ

ಹಾಂ, ಮಾಗರ್ ಕಾಲಾಂ ಕೆಲಾಂ ಹಾಂವಾಂ? ಕಶಾಂಯ್ ಉಡೊೊ ನ್ ಉಡೊೊ ನ್ ತಾಕಾ ಸ್ಕರ್ಟ ನೆಾ ಸಯೊೊ . ತಾಚೆ ಹತ್ತ ಹಧಾ ೊರ್ ಜೀಡ್್ ಬಾಾಂದೊ . ತಾಚೆಾಂಚ್ ಕೊೀಾಂತ್ತ ರವ್ಕೊ ಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಕೊಾಂತಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಬಟ್ತಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಉಬಾರೊೊ . ವ್ಾ ಡೊೊ ಖುರಿಸ್ ಪೆಟಗಾರ್ ಹಡ್ಾ ಲೊನೇ.?” “ಆನಿ ಪೇರ್ಟ...?” “ತಮ್ಮ ಮೀನ್ೊ ಕೆದ್ತಳ ಕರಾಾ ತ್ತ ಮ್ಾ ಳೆಿ ಾಂ ನಿಗದ್ ಕೆಲ್ಹಾ ಪಾ್ ಾಂತ್ತ ಪೆಟಗಾರಾಕ್ ಸಾಂರ್ೊ ಾಂ.”

“ಆಮ್ಮ ದೊಗಾಾಂಚ್... ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕೊ ಾಂಚ್...” “ಭುಗೊಾಂ...?!” “ಕಾಜಾರಾಚಾಾ ದಸ ಥಾವ್್ ಹಾಂವ್ ಆಪರ್ಟಟ ಆಾಂಕಾಾ ರ್. ತಮ್ಮ ಪಾತಾ ಾಂವೊ ನಾಂತ್ತ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಚ್ ಕಾಮ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಾ ರ್ರ್ ಮಾರ್ ್ ಯ್ಾಂವೊ ಾಂ, ಜೆಾಂವೊ ಾಂ ಆನಿ ನಿದೊ ಾಂ. ಬುಸೊೊ ನಾ ಾಂವ್ಾ ಯ್ಲೀ ನಾ ಯ್ಕ್ . ಕಾಜಾರಾ ದಸ ಪಯ್ಕೊಾಂತ್ತ ಕೊಟ್ತಚಾಾ ಬಲ್ಹಸ ಾಂತ್ತ ಕಾಾ ರ್ರ್...

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತವ್ಳ್ ಥಾವ್್ ಆಜ್ ಪರಾಾ ಾಂತ್ತ, ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ಆಪೊ ನ್ ಪಳೆಲಾಂನ ತಾಣಾಂ. ಮ್ಾ ಜಾಾ ವ್ಕಾಂಟ್ತಾ ಚೆಾಂ ಪೆ್ ೀತನ್ ಹಾಂವಾಂ ಕರನ. ಮ್ಾ ಣ್ ನ. ಪಣ್ ಹ ಕಲ್ೊ ಮುರೊತ್ತಾ ..” “ಬಾರಾ ವ್ರಾಸ ಾಂ ಜಾಲಿಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್್ . ಅನಿಕ್ಯ್ಲೀ ಸ್ರಸಟ ರಾಾಂ ಬರಿಾಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್ ಕೊೀಣ್ ಪಾತಾ ತ್ತ.? ಪೊಟ್ಟಟ ಬಾಾಂಯ್ ಮ್ಾ ಣಾಾ ತ್ತ ಮಾಾ ಕಾ.” ಕಾತಿ್ ನ್ ಸ್ಕಸಾ ರೊ ಾಂ. ಯ್ಕಜಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಲ್ಹಾಂಬ್ ಸಾ ಸ್ ಸೊಡೊೊ . ಕಾಜಾರಿ ಮ್ನಾ ಾಂಚೆಾಂ ಸಬಾರ್ ಸಮ್ಸ್ಸ ತಾಣಾಂ ಆಯ್ಕಾ ಲ್ಹಾ ತ್ತ. ಪಣ್ ಆಯೊೊ ಹ ನವ್ಡಚ್. “ಆತಾಾಂಮ್ಮ ಜುಜೆಕ್ ಮಾತಾ ಕ್ ಪಾಾಂವ್ೊ ವ್ಲೇವ್ಕರಿ ಕರಾಾ ಾಂ. ಆಜ್ ಜಾಯ್ಕ್ ತಡ್ವ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ್ರಮ್ನಿ ಆಸ...” “ಫಲ್ಹಾ ಾಂ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಕರಾಾ ಾಂ ಬಾಪಾನೊ. ಮಾಗರ್ ಮಾಾ ಕಾಯ್ ಫೆಸ್ಾ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕತಾೊ ಾ ವ್ಡರಾರ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಂಗಾಾ ಾ ತ್ತ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಚೊನ್ ಪೆಟಗಾರಾಕ್, ಕುಟ್ತಿ ಚಾಾ ಾಂಕ್, ಗ್ಳಕಾೊರಾಕ್ ಪರಾ ಸಾಂಗಾಾ ಾಂ.” “ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಒಟ್ಟಟ ಎಕೆೊ ಾಂಚ್ ರಾತ್ತ ಕಶ್ ಪಾಶ್ರ್ ಕರಾ ಲಾಂಯ್? ಏಕ್ ರಾತ್ತ ಸಾಂಗಾತ್ತ ದೀಾಂವ್ಾ ಗ್ಳಕಾೊರಾಚೆ ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ಪಣೀ ಸಾಂಗಾಜೆಯೇ? ಸ್ಜಾರಾ ಕ್ ಸಾ ಾಂವ್ ಬಾಯ್ಕೊ ಾಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ತ ಕತಾಂ?”

“ನಕಾ ಬಾಪಾಾಂನೊ, ತಾಾ ನಲ್ಹಯ್ಕ್ ಘೊವ್ಕ ಖತಿರ್ ಕೊಣಾಂಯ್ ನಿೀದ್ ಖಳ್ಳೊ ನಕಾ. ಹಾಂವ್ ಕುಡ್ವಚೆಾಂ ದ್ತರ್ ಘಾಲ್್ ನಿದ್ತಾ ಾಂ. ರ್ತ ಆಸೊಾಂದ ಥಂಯ್ ಭಾಯ್್ . ಮಾಾ ಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ಭೆಾ ಾಂ ನ. ಜಿೀವ್ ಆಸಾ ನ ಮೆಲೊ ಬರಿಾಂ ಆಸ್ಲೊೊ ರ್ತ ಆತಾಾಂ ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ತ ಕಾಲಾಂ ಕರಾ ಲೊ...” ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾತಿ್ ನಚೆಾಂ ಮಬಾಯ್ೊ ಕಣಾ ಣೊ ಾಂ. ಕೊಣಾಚೆಾಂ ಫೊನ್ ಮ್ಾ ಳೆಿ ಾಂ ಪಳೆನಸಾ ಾಂ ‘ಹಲೊ’ ಮ್ಾ ಣಾಲಾಂ ತಾಂ. ಆನಿ ತಿಚೆಾಂ ಮುಸಾ ರ್ ಫಾಂಟಲಾಂ. “ಬಾಪಾನೊ ಮೆಲ್ಹೊ ಾ ಾಂನಿ ಫೊನ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ... ತಾಂ ಆಕಾಾಂತೊ ಾಂ. ಮೆಲೊೊ ಮ್ಾ ಜ ಘೊವ್ ಫೊನರ್ ಉಲ್ಯ್ಕಾ ...!” ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬಾಚೊಾ ಆಸೊೊ ಾ ವ್ಯ್್ ರ್ಲೊಾ . ತಾಣಾಂ ಫೊನ್ ವ್ಚಾರ್ ್ ಘೆತೊ ಾಂ. ಕೊಣ್ ಜುಜೆಯ್ರ ರ್ತ?” “ತಾಂ ಕೊಣ್?” “ತಜಾಾ ಫಿಗೊಜೆಚೊ ವ್ಗಾರ್, ಬಾಪ್ ಅಬುಾಂದಯಸ್...” “ಹ ಅಾಂಬು ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬ್ ಬ್ಸಾಂವ್ ದಯ್ಕ ಫದರ್. ಹತ್ತ ಜಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕ್ ಾಂತ್ತ. ಕಾತಾಾ ಾ ನ್ ತಾಚಾಾ ಪರಾಾ ್ ಗಾಗಾ್ ಾ ಚಾಾ ನಡ್ವಾ ನ್ ಮ್ಾ ಣ್ ದಸಾ ಮ್ಾ ಜೆ ಹತ್ತ ಘರ್ಟಟ ಬಾಾಂದ್ತೊ ಾ ತ್ತ. ಪಾಾಂಯ್ ಬಾಾಂದನತೊ ವ್ಾ ಡ್. ಕಶಾಂಯ್ ವ್ಚೊನ್ ಫೊನ್ ಸೊಧುನ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಡ್್ ಬಾಾಂದೊ ಲ್ಹಾ ಹತಾಾಂನಿ ಕಶಾಂಯ್ ಫೊನ್ ಕೆಲಾಂ. ಖಂಯ್ ರ್ಲ್ಹಾಂ ತಾಂ. ಕಲೊ ನರ್ಕ್ ಹ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಬಾಯ್ೊ ಚೊ?”

ಕಾಜಾರಾಚ ಜವ್ಕಬಾಾ ರಿ ಸಾಂಬಾಳ್. ನ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ತಕಾ ಮ್ರಾಾ ಾಂತ್ತ ದ್ತಖಲ್ ಕರಾ ಲ್ಹಾ ಾಂವ್...”

“ತಾಂ ಹಾಂಗಾ ತಜಾಾ ಮ್ಣಾೊಚ ವ್ಲವ್ಕರಿ ಕರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊ ಾಂ. ಫಲ್ಹಾ ಾಂ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಧ ವ್ಡರಾರ್ ತಕಾ ಮಾತಾ ಕ್ ಪಾಾಂವ್ಾ .”

“ಜಾಯ್ಾ ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬಾ. ಪಣ್ ಏಕ್.... ಹಾಂವಾಂ ಕತಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಂ ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ ಕರಾಾ ಾಂ ಮಾಗರ್, ಕೊರ್ರ್ ಮಾರ್ ್ ಜವ್್ ನಿದ್ತಾ ಾಂ. ನ ಜಾಲ್ಹಾ ರ್ ಮಾಾ ಕಾ ನಿೀದ್ ಪಡ್ವನ...”

“ಕಾಲಾಂ ಮುಾಂಟ್ತತ್ತ ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬಾ? ಕಲೊ ತಮಾಸೊ ಹ? ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಹಾಂ?”

ಫೊನ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಚ್ ಕಾತಿ್ ನ್ ಮ್ಾ ಣಾಲಾಂ. ಮೆಲೊೊ ಮ್ಾ ಜ ಘೊವ್ ಜಿೀವ್ ಜಾಲೊ ಕಸೊ ಬಾಪಾಾಂನೊ?

“ಲ್ಹಡ ತಾಳಾ ಾಂತ್ತ ಶ್ಕೊೊನ್ ಉಸಾ ಸ್ ಬಾಾಂದುನ್ ಮೆಲ್ಹಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ದ್ತಕೆಾ ರಾನ್ ಸಟಿೊಫಿಕೆರ್ಟ ದಲ್ಹಾ . ಫಲ್ಹಾ ಾಂ ತಕಾ ಪರಾಂಕ್ ಮಾಗರ್ ತಿ ದ್ತಕೆಾ ರಾಚ ಸಟಿೊಫಿಕೆರ್ಟ ದೀವ್್ ಸಕಾೊರಿ ಡ್ತ್ತ ಸಟಿೊಫಿಕೆರ್ಟ ಘೆಾಂವ್ಾ ಆಸ. ತಾಾ ನಂತರ್ ತಾಂ ಆಪರ್ಟ ಜಿವಂತ್ತ ಆಸಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಖಂಚಾಾ ಚ್ ಕೊಟ್ತೊಾಂತ್ತ ರಜು ಕರಾಂಕ್ ಸಕೊೊ ನಾಂಯ್....”

“ತಾಂವಾಂ ತಾಚಾಾ ರ್ತಾಂಡ್ವಾಂತ್ತ ಉದಕ್ ಘಾಲೊ ಾಂಯ್ ನಾ ಯ್ವೇ? ತಾಾಂತಾಂ ರ್ತ ಲ್ಹಡ ಸವ್ಕಾ ಸ್ ಮೀವ್ ಪಡೊನ್ ಪೊಟ್ತಕ್ ನಿಸರೊೊ ಆಸಾ ಲೊ. ಮ್ಾ ಣಾಾ ಚ್ ಪೊಪಾಸ ಾಂತ್ತ ವ್ಕರಾಂ ರಿಗ್ಲನ್, ಮರೊನ್ ಯ್ತಾಲೊ ರ್ತ ವ್ಕಾಂಚೊನ್ ಉರೊೊ . ದ್ತಕೆಾ ರಾಾಂನಿ ಮೆಲ್ಹಾ ಾಂತ್ತ ಮ್ಾ ಣ್ ಕಾಡ್ಲಿೊ ಾಂ ಥೊಡ್ಲಾಂ ಪಿಡ್ಸಾ ಾಂ ಮರ್ ್ ಕರಾಾ ಾಂ ಕರಾಾ ಾಂ ಜಿೀವ್ ಜಾಲೊ ದ್ತಖ್ಲೊ ಆಸತ್ತ ನಾ ಯ್ಗೀ..”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್... “ಪರಾ ನ್ ಮೆಲೊಯ್ಗೀ? ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬಾನ್ ವ್ಚಾರೊ ಾಂ. “ತರ್ ಆತಾಾಂ ಕಾಲಾಂ ಕರೊ ಾಂ ಪಾದ್ತ್ ಾ ಬಾ...” ಜುಜೆ ಪಿಾಂಗಾೊಲೊ. “ಕಾಾ ರ್ರ್ ಸೊಡ್ ಆನಿ ಪತಿಣಚೊ ಮೀಗ್ ಕರ್. ವ್ರಾಸ ಭಿತರ್ ತಮಾೊ ಾ ಘರಾ ಪಾಳೆಾ ಾಂ ಬಾಾಂಧುಾಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹಾ ಘಡ್ಲತಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ತ ಸತಾಾ ಾ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂತ್ತ ಕಾತಿ್ ನಕ್ ಗ್ಳವ್ಕೊರಿಚೊ ಸನಿ ನ್ ಜಾಲೊ. ಬಾ| ಅಾಂಬು ಡ್ವಯಸಕ್ ಆಪೊಾಂವ್ಾ ಕಾತಿ್ ನ್ ವ್ಸರೊ ಾಂ ನ. ಜುಜೆಕ್ ಆತಾಾಂ ಲ್ಹಡ್ವಾ ಾಂಚೊ ಕಾಾಂಠಾಳೊ. ‘ಕೊರ್ರ್’ ಮಾತ್ತ್ ಚಾಲ್ಪ. ------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂರ್ಖಿ ದಿವಸ್ಯ ಆಚರಣೆಚಿ ಪರಂಪರಾ

- ಟೊನಿ ಮಂಡೊನ್ಾಾ, ನಿಡೊಡೀಡಿ (ದುಬಾಯ್) ಯೆೊಂವಾ್ ಾ ಎಪಿರ ಲ್ ಮಹಿರ್ನಾ ಚಿ ಪಯಿಯ ತ್ಲ್ರಿಕ್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ಮಾಹ ಕಾ ಹ್ಯಸೊ ಯೆತ್ಲ್ತ್. ಥೊಡಾಾ ೊಂಕ್ ರಾಗ್ಬೆಜರಾಯ್ ಭೊಗಾ್ ಜೊಂರ್ವ್ ್ಯಿೋ ಪುರೊ. ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಅಧಕಾೊಂಶ್ ದ್ಶಾೊಂನಿ ಎಪಿರ ಲ್ ಮಹಿರ್ನಾ ಚೊ ಪಯ್ಲಯ ದಿೋಸ್ “ಮೂಖಾಾೊಂಚೊ ದಿೋಸ್”್ ಮಹ ಣ್ ಆಚರ್ಸ ೊಂಚಿ ಪರಂಪರಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ವ್ಾ ಕ್ಣ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ವ್ಾ ಕ್ಣ್ ಕ್ ನವಾಾ ನವಾಾ ರಿತ್ಲೊಂನಿ ಮೂಖ್ಾ ಕರಾ್್ ಾ ತ್ಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಗ್್ ಜರ್ವ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾವಾ್ ತ್. ಸರ್ವ ಸರ್ವ ರ್ ಹೊ ದಿೋಸ್ ಹ್ಯಸ್ಾ ದಿೋಸ್ ಜರ್ವ್ ಆಸ್್ಲ್ಲಯ . ಸವಾ್ ಸ್ ಹೊ ದಿೋಸ್ ಮೂಖಾಾೊಂಚೊ ದಿೋಸ್ ಜರ್ವ್ ಪರಿವ್ತ್ಲಾತ್ ಜಲ್ಲ ಮಹ ಣ್ಟ್ ತ್. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಆಚರಣಚ್ಯಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಥೊಡಿೊಂ ಘಟರ್ನೊಂ ಮಿೋತ್ ಮಿರ್ವ ನ್ ತ್ಲೊಂದ್ರ ,

ದು:ಖ್, ತ್ಶೊಂ ಕಷಾಾ ೊಂಚೊ ಪರಿಣ್ಟಮ್ ಭೊಗಾಜೆ ಪಡಾ್ . ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಲರ್ ಏಕ್ದೋನ್ ಉದ್ದಹರಣ್ಟೊಂ ದಿೋರ್ವ್ ಮುೊಂದಸ್ಕಾತ್ಲ್ೊಂ. ಥೊಡಾಾ ವ್ರಾ್ಸ ೊಂ ಆದಿ ಮಹ ಜಾ ಎಕಾ ಇಷಾಾ ಕ್ ಗಾೊಂವಾೊಂತ್ ಥರ್ವ್ “ತುಜೊ ಪಪಾಿ ಸ್ಕೋರಿಯಸ್ ಆಸಾ, ಕೂಡೆಯ ಭಾಯ್ರ ಸರ್್ ್ ಯೇ”್ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ ಸಂದೇಶ್ ಟೆಲಗಾರ ಮಾ ದ್ದವ ರಿೊಂ ಆಯಿಲ್ಲಯ . ತ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ರ್ಚ ಎಕಾ ಮಿತ್ಲ್ರ ನ್ ಧಾಡ್ನ್ಲ್ಲಯ . ಪಾಪ್! ಭಿಯೆರ್ವ್ ಘಾಬೊರ ನ್ ಗೆಲ್ಲಯ ಮಹ ಜೊ ಈಷ್ಾ ಕೂಡೆಯ ಗಾೊಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರ್್ ್ ಗೆಲ್ಲ. ತ್ಲ ಗಾೊಂವಾಕ್ ಪಾವಾಯ ಾ ನಂತ್ರ್ ಕಳ್ಳ್ನ್ ಆಯಿಲೆಯ ೊಂಕ್ಣೋ ತೊಂ ಏಕ್ “ಎಪಿರ ಲ್ ಫೂಲ್”್ಜರ್ವ್ ಆಸ್್ಲೆಯ ೊಂ! ಆನೆಾ ೋಕ್ ಘಟನ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿೊಂ ಆಸಾ. ಆಪಾಯ ಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗೊಂ ಪಯಿಿ ಲ್ಯಾ ಗಾೊಂವಾಕ್ ವೆಚೊಂ ಎಕ್ಣಯ ೊಂ ಧುರ್ವ ಮಾೊಂಯ್್ಗಾೊಂವಾೊಂತ್ ಆಸಾ್ ಾ ಆಪಾಯ ಾ ಆವ್ಯ್್ “ಎಪಿರ ಲ್ ಫೂಲ್”್ ಕರಾ್್ ಾ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿಬಾನ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿೋಸ್ ಏಕ್ ಟೆಲಗಾರ ಮ್ ಧಾಡಿಲ್ಯಗೆಯ ೊಂ. ತ್ಲ್ಚೊಂ ಒಕ್ ಣೊಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿೊಂ ಆಸ್ಲಯ ೊಂ:್“್ಪಪಾಿ ಹ್ಯಟ್ಾ ಎಟಾಾ ಕ್ ಜರ್ವ್ ದ್ವಾಧೋನ್ ಜಲ್ಲ”.್ ಹೊಂ ವಾರ್ಚ್ಲಯ ತ್ಲ್ಚಿ ಆವ್ಯ್ ದಖ್ ತ್ಡುವ ೊಂಕ್ ಜಯ್ ಸಾ್ ೊಂ ಥಂಯ್್ ಕಸಾಳಿೆ ೋ. ತ್ಲಕಾ ಕಾಳಾಾ ಘಾತ್ ಜರ್ವ್ ತ್ಲ ಅೊಂತ್ರ್್ಲಯ , ಪಳ್ಳಯ ಕಸಲ್ಲ ಹೊ ಪರಿಣ್ಟಮ್! ಆಮಾ್ ಾ ದ್ಶಾೊಂತ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಸ್ ಆಚರಿ್ಸ ತ್ಲ್ೊಂರ್ವ. ಉದ್ದ: ಮದರ್ಸ ್ ಡೇ, ಸ್ಕಸಾ ರ್ಸ ್ ಡೇ, ಪೇರೊಂಟ್ಸ ಡೇ, ಸ್ಕೋನಿಯರ್ ಸ್ಕರ್ಟಜನ್ಸ ಡೇ, ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ. ತ್ಶೊಂರ್ಚ ತ್ಲ್ಾ ರ್ಚ ಪರಿೊಂ ಎಪಿರ ಲ್ ಮಹಿರ್ನಾ ಚಿ ಪಯಿಯ ತ್ಲ್ರಿೋಕ್ ಜಗತ್ಲಕ್ ಮೂಖ್ಾ ಜರ್ವ್ ಆಚರ್ಸ ೊಂಚೊ ದಿೋಸ್ ಮಹ ಣ್ ರಡಿರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವ್ಪಶಿೊಂ ಥೊಡಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಹತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮ್ಚಳ್್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಬರೊೊಂರ್ವ್ ಚಿೊಂತಯ ೊಂ. “ಮೂಖಾಾೊಂಚೊ ದಿೋಸ್”್ ಮಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ ಹೊ ದಿವ್ಸ್ ಎಪಿರ ಲ್ ಪಯಯ ಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ೊಂತ್ ಪಯಿಲೆಯ ೊಂ ಸರ ಜಲ್ಲಯ ಫ್ತರ ರ್ನಸ ೊಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಉಲೆಯ ೋಖ್ ಆಸಾ. ೧೫೬೪ ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ಪಯಯ ಾ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಸವೆಾಚೊಂ ಕಾಾ ಲೆೊಂಡರ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಅಸ್ಕಾ ತ್ಲ್ವ ಕ್ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ನವಾಾ ವ್ರಾ್ಸ ಚೊ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲ್ಲಯ . ತ್ಲ್ಾ ನಂತ್ರ್ ಎಪಿರ ಲ್ ಮಹಿರ್ನಾ ಭಿತ್ರ್ ತ್ಲ ತ್ಲ್ರಿಕ್ ಜನೆರ್ ಏಕ್ ತ್ಲ್ರಿಕ್ಣಕ್ ಪರಿವ್ತ್ಲಾತ್ ಜಲ. ಹೊಂ ಥೊಡೆ ಅನುಭ್ವ್ಪ ಜಣ್ಟವ ಯ್್ಕಾರ್

ತ್ಶೊಂ ರಢಿವಾದಿ ವ್ಪರೊೋಧ್ ಕರಿಲ್ಯಗೆಯ . ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಪರ ತ್ಲರೊೋಧ್ ಜರ್ವ್ ಸಲ್ಲವ ೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಲರ್ ಥಂಯೆ್ ಸಧಾರಣ್್ವಾದಿೊಂನಿ ಹಟ್ ಧರ್್ ್ ಆಸ್್ಲ್ಯಯ ಾ ಹ್ಯಾ ಎಪಿರ ಲ್ ಮಹಿರ್ನಾ ಚ್ಯಾ ತ್ಲ್ಾ ದಿಸಾಕ್ “ಮೂಖಾಾೊಂಚೊ ದಿೋಸ್”್ ಮಹ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರೊಂಕ್ ಸರ ಕ್ಣಲೆೊಂ. ಆತ್ಲ್ೊಂ ಆಚರಣಚೊ ವ್ಪಷಯ್ ಪಳ್ಳವಾಾ ೊಂ. ಸಂಸಾರಾೊಂತ್್ರ್ಚ ರ್ನೊಂವಾಡೆಯ ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರ್ನಮಾೊಂಕ್ಣತ್ ದಿಸಾಕ್ ಸೊ್ ಟ್್ಲ್ಯಾ ೊಂಡಾೊಂತ್ ಹೊ ದಿವ್ಸ್ “ಹಂರ್ಟೊಂಗ್ ಫೂಲ್”್ ಮಹ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರಾ್್ ತ್. ಥಂಯಸ ರ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿಸಾ ಸ್ಲಜ್ ಸಾಮಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಿ್್ ೊಂ ಕುೊಂಕಾೆ ೊಂ ಚೊರ್್ ್ ಖಾೊಂವೆ್ ೊಂ ರಢಿರ್ ಆಸಾ. ಸ್ಲಿ ೋಯ್ ೊಂತ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿಸಾ “ಜೊೋಕ್್ಸನ್” ಮಹ ಳಾೆ ಾ ದೇವ್ತಚ್ಯಾ ಸಾಮಾ್ ರ್ ಥಂಯೆ್ ನಿವಾಸ್ಕ ಆಪಾಯ ಾ ತ್ಕ್ಣಯ ಚ ಕೇಸ್ ಕಾತ್ರ್್ ್ ಅಧಕ್ ಮೂಖ್ಾ ರಿತ್ಲನ್ ಆಚರಣ್ ಕರಾ್್ ತ್. ರೊಮಾ ಶಹ ರಾೊಂತ್ ತ್ಲ ದಿೋಸ್ “ಫಸ್ಾ ಎಪಿರ ಲ್ ಫೆಸ್ಕಾ ವ್ಲ್”್ಮಹ ಣ್ ಏಕ್ ಹಫ್ ಪಯಾೊಂತ್ ಉತ್ಸ ರ್ವ ಜರ್ವ್ ಆಚರಿ್ಸ ತ್ಲ್ತ್. ಬೆರ ಝಿಲ್ ದ್ಶಾೊಂತ್ ಹೊ ದಿೋಸ್ ಮನ್ಾ-ಅವ್ಘ ಡಾಚೊ ಫರ್ಟ ಖಬೊರ ಟೆಲಫೋನ್ ಯ ಟೆಲಗಾರ ಮ್ ಮುಕಾೊಂತ್ರ ಧಾಡುನ್ ಸಯರ ಾ ೊಂಕ್ ಸಂಬಂಧಕಾೊಂಕ್ ಜಯ್ ಾ ದು:ಖಿಕ್ ಆನಿ ಖಂತ್ಲಬೆಜರಾಯೆಕ್ ವ್ಳಗ್ ಕರಾ್್ ತ್. ಚಿೋರ್ನ ದ್ಶಾೊಂತ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿೋಸ್ ಥಂಯ್ಲ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಲೋಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಮಿತ್ಲ್ರ ೊಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾೊಂಸೈಕಲ್ಯೊಂಚಿೊಂ ಟಾಯರಾೊಂ “ಪಂಕ್ ರ್”್ ಕರನ್ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಜೊಂವಾ್ ಾ ನಷ್ಾ ತ್ಲೊಂದ್ರ -ರಗಾೆ ಾ ೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜರ್ವ್ ಆಪುಣ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾವೊನ್ ಮಝಾ ಭ್ಗಾ್ ತ್. ಶಿವಾಯ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿೋಸ್ ಮಿಠಾಯಿ ವಾೊಂರ್ಟ್ ಪದಧ ತ್ ರಢಿರ್ ಆಸಾ. ಮಿಠಾಯಿೊಂತ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಫ್ತತ್ಲ್ರ ೊಂಚ ಕುಡೆ್ , ರಕಾಡಾಚೊ ಪಿಟ ಭ್ಸ್ಕಾತ್ಲ್ತ್, ರಾತ್ಲೊಂ ಕಾಳ್ಳ್ಕ್ ಪಡಾಯ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ರಾನವ ಟ್ ಜನವ ರಾೊಂಚಿೊಂ ತ್ಲೊಂಡಾೊಂ-ಮಾಸ್್ ನೆಹ ಸನ್ ವಾಟೆೊಂನಿ ಚಲ್ಲನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾೊಂಕ್ ಭ್ಲಷಾಾ ೊಂವೆ್ ೊಂ ಆಸಾ. ಆತ್ಲ್ೊಂ ಅಮೇರಿಕಾೊಂತ್ ಪಳ್ಳ್ವಾಾ ೊಂ. ಥಂಯಸ ರ್ ತ್ಲ್ಾ ದಿಸಾ ಪೊೋಸಾಾ ಮಾರಿಫ್ತತ್ ರಂಗಾ ರಂಗಾಚಿೊಂ ಆಕರ್ಷಾಕ್ ಪಾಸ್ಲಾಲ್ಯೊಂ ಆಪಾಯ ಾ ವ್ಳಿ್ ಚ್ಯಾ ೊಂಕ್ ಧಾಡಿ್ ಪದಧ ತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸ್ಲಾಲ್ಯೊಂನಿ ಫ್ತತ್ಲ್ರ ಕುಡೆ್ , ಖಂಚ್ಯಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇರ್ನೊಂತ್ ತ್ಸಲ್ಲಾ ವ್ಸ್ ಯ ಮಾತ್ಲ್ರಾ್ಾ ೊಂಚ್ಯಾ ತ್ಕ್ಣಯ ಚ ಧವೆ ಕೇಸ್ ಭ್ಸಾನ್ ಪಾಸ್ಲಾಲ್ಯೊಂ ಧಾಡಾ್ ತ್! ತ್ರ್ ವಾಚ್ಯಿ ಾ , ಕ್ಣತೊಂಯ್ ಜೊಂವ್ಪಾ , ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಸಗಾೆ ಾ ಜಗಾಾ ೊಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹರಾೊಂಕ್ ಮಾೊಂಕಡ್ನ ಮೂಖ್ಾ ಕರ್್ ್ ತ್ಮಾಸೊ ಪಳ್ಳ್ರ್ವ್ ಆನಂದ್ ಜೊಡ್್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉದ್ಾ ೋಶ್ ಜವಾ್ ಸಾ.

ಭಾರತ್ಲ್ೊಂತ್ಲೋ ಹಿ ಪದಧ ತ್ ಆಪೆಯ ಇತ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ವಾಹ ಳ್ಳ್ನ್ ಆಯಯ ಾ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಆಸೊೊಂದಿತ್, ಆಚರಣ್ ಕರ್್ ರ್ಚ ರಾವೊೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ತ್ಮಾಸೊ ಹ್ಯಸ್ಾ ವ್ಪನೋದ್ದಕ್ ಏಕ್ ರಿೋತ್-ಮಿೋತ್ ಆಸೊೊಂದಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಷಾಾ ಯ್ಲಖೆಬಾೆ ಯ್ಲ ಕರನ್ ಹರಾೊಂಚಿೊಂ ಮರ್ನೊಂಕಾಳಾಾ ೊಂ ತ್ಲತ್ಲಯ ೊಂ ದು:ಖ್ಲೊಂವ್ಪ್ ೊಂ ನಹ ಯ್. ಸರ್ವಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ತ್ಲರ್ಸ ನ್ ವ್ಪಸೊರ ೊಂಚೊಂ ಫ್ತಯಾ ಾ ಚೊಂ ಜವಾ್ ಸಾ. ಶಿವಾಯ್ ಹರಾೊಂಕ್ ನಿೊಂದ್ದ ಕರಿ್್ ಮಿೋತ್ ಮಿವಾಾರ್ನಯೆ. ಸಭ್ಾ ಸಹನಿೋಯ್ ಜರ್ವ್ ಆಸಾಜೆ. ಮಣ್ಟಾೊಂದುಘಾಟರ್ನೊಂ ತ್ಸಲೊಂ ಮರ್ನೊಂ ದು:ಖ್ಲೊಂವ್ಪ್ ೊಂ ಕೃತ್ಲ್ಾ ೊಂ ವ್ಪಪಿರ ೋತ್ ಪರಿಣ್ಟಮ್ ಜೊಂವೊ್ ಾ ಫರ್ಟ್ ರೊ್ಾ ಖಬೊರ “ಎಪಿರ ಲ್ ಫೂಲ್”ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಗಳುಸ ೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ತೊಂ ಭ್ಯನಕ್ ರಪು ಘರ್ವ್ ಹರಾೊಂಚೊಂ ಜ್ಪೋವ್ನ್ ಧವ ೊಂಸ್ ಜೊಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಸಾಧಾ ತ್ಲ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ಕುಚೇಷ್ಾ ಮರ್ನಿ ಾ ೊಂನಿ ಜಣ್ಟೊಂ ಜಯೆಾ . ಆಚರಣಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ಉಬೊಾ ೊಂವ್ಪ್ ೊಂ ಭಾವ್ರ್ನೊಂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜರ್ವ್ ಆಸೊೊಂದಿ. ತದ್ದ್ ೊಂ ಸವಾಾೊಂಕ್ಣೋ ಸಖ್-ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಂದ್-ಸಂತ್ಲಸ್ ಲ್ಯಭಾ್ . ****************************************

ಬಿರ ರ್ಟಷಾೊಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಟಾ ವ್ವ್ಪಾೊಂ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನೀದ್

ಗಾಸ್ಪಾ ರ್ ದಿ ಗ್ರ ೀಟ್!

-ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್, ಕರ್ಡ್ಲ್ ಮ್ಾ ಜಿ ಆನಿ ತಾಚ ಅಚಾನಕ್ ವ್ಳಕ್ ಜಾಲಿೊ ವಲ್ಹಾಂಕಣ ಪ್ ವ್ಕಸಕ್ ವತಾನ. ಗಾಸಪ ರ್ ತಾಚೆಾಂ ನಾಂವ್. ಬರಾಂ ಉಲ್ಯ್ೆ ತಾಕಾ. ಪಾಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಹಾ ಟ್ರರಾ ವಳ್ಳಾಂ ಆಮ್ಮ ದೊಗೀ ಬರ ಇಷ್ಟಟ ಜಾಲ್ಹಾ ಾಂವ್. ತಾಕಾ ಆನಿ ಮಾಾ ಕಾ ಆಸ್ಲಿೊ ಏಕ್ ‘ಕೊೀಮ್ನ್’ ಸವ್ಯ್ ಮ್ಾ ಳಾ ರ್ ಮ್ಸ್ಕಾ ಉಲಂವ್ೊ ಆನಿ ರೈಲ್ಹಾಂ ಸೊಡ್ಲೊ ಾಂ. ಹಾ ಪಾಾಂಚ್ ದಸಾಂನಿ ಆಮ್ಮ ಸೊಡ್ಲೊ ‘ಪೊಕೆಿ ’ ಆನಿ ಮಾರ್ಲೊೊ ಾ ‘ಪರ್ಟೊಾ ’ ಕಾಾಂಯ್ ‘ಪಾಟ ನತ್ತಲ್ಹೊ ಾ ರೈಲ್ಹಾಂಕ್’ ಖಂಡ್ಲತ್ತ ಧಾ ಾಂಸ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಡಾ ಾ ಕೊಣಾಾ ! ಗಾಸಪ ರಿಕ್ ಕ್ ಕೆರ್ಟ, ಫುರ್ಟಬಾಲ್ ಆನಿ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಖ್ಲಳ್ ಬಾರಿಚ್ ಮಗಾಚೆ. ತಾಣಾಂಚ್ ಸಾಂರ್ೊ ಬರಿ ರ್ತ ಕಾಾಂಯ್ ಬಾಾ ರ್ಟ ಘೆವ್್ ಮೈದ್ತನಕ್ ದಾಂವ್ಡೊ ತರ್ ವ್ರೊೀದ್ ಟಿೀಮಾಚೊ ಕಾಾ ಪಟ ನ್

“ಧಾಂವ್ಕರ, ಧಾಂವ್ಕರೇ, ಬಾಂಡ್ಲ್ ಲ್ಹಯ್ಲ್ ರ್ ರಾವ್ಕರೇ, ಗಾಸಪ ರ್ ಆಯೊೊ ರೇ ಧಾಂವ್ಕರೇ” ಮ್ಾ ಣ್ ಬೀಬ್ ಘಾಲ್ಹಾ ಕಂಯ್. ಆನಿ ಗಾಸಪ ರ್ ಠಿಕೊೊ ತರ್ ತಾಚೆಾಂ ಟಿೀಮ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಬರಿಚ್. ಫಿೀಲಿೊ ಾಂಗಾಾಂತ್ತ ಗಾಸಪ ರಿಚೊ ಉಕಲೊೊ ಲೊ ಹತ್ತ. ತಾಚಾಾ ಹತಾಕ್ ಆಯ್ಲಲೊೊ ಕಾಾ ಚ್ ತಾಚೊ ಜಿೀವ್ ರ್ಲ್ಹಾ ರಿೀ ರ್ತ ಚಕೊನ್ ವ್ಚಾನ ತಾಂ ಖಂಡ್ಲತ್ತ. ಹಾಂ ಹೆಾಂ ಪ್ರರಾ ಮಾಾ ಕಾ ತಾಣಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಾಂ. “ಪಳೆ ಹ ಘಾಯ್.. ಪಾಾಂಚ್ ಸ್ರಟ ಚಸ್ ಪಡ್ಲೊ ” ರ್ತ ತಾಚೆಾಂ ಕಪಾಲ್ ದ್ತಕವ್್ ಸಾಂಗಾಲ್ಹಗ್ಲೊ . “ತಾಂ ಭಯಂಕರ್ ಮಾಾ ಚ್. ಆಮೊ ಾ ದೊನಿೀ ಪಾಡ್ಲಾ ಎಕಾ ಾಂ ಸೊಟ ರೀಾಂಗ್. ಆಮೆೊ ಾಂ ಬಾಾ ಟಿಾಂಗ್ ಜಾವ್್ ಆತಾಾಂ ವ್ರೊೀದ್ ಪಾಡ್ಾ ಖ್ಲಳಾ ಲಿ. ನಿಮಾಣೊ ಓವ್ರ್. ಫಕತ್ತ ತಿೀನ್ ಬಾಲ್ ಆನಿ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಜಿಕೊಾಂಕ್ ಕೇವ್ಲ್ ತಿೀನ್ ರನ್ಸ ಜಾಯ್. ಆಮಾಾ ಾಂ ತಾಾಂಚ ಏಕ್ ವ್ಕೆರ್ಟ ಮಾತ್ತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿೊ . ಬಲ್ರಾನ್ ಬಾಲ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ತಾಾ ಬಾಾ ರ್ಟಸ ಮೆನನ್ ಅಸೊ ಉಬಾ್ ವ್್ ಮಾಲೊೊ ಕೀ ಸವ್ಕೊಾಂನಿ ರ್ತ ಸ್ರಕಸ ರ್ಚ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತೊ ಾಂ. ಬಾಂಡ್ಲ್ ಲ್ಹಯ್ಲ್ ಚಾಾ ತದಾ ರ್ ಹಾಂವ್ ತಯ್ಕರ್ ರಾವ್ಲೊೊ ಾಂ. ಆನಿ ಕತಾಂ ಬಾಲ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಹತಿಾಂ ಆಯೊೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತಾೊ ಾ ಭಿತರ್ ರ್ತ ಯೇವ್್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಕಪಾಲ್ಹಕ್

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಹಗ್ಲೊ . ತಿತೊ ಾಂಚ್! ಜಾಗ್ ಜಾತಾನ ಹಾಂವ್ ಆಸಪ ತ್ ಾಂತ್ತ ಆಸ್ಲೊೊ ಾಂ. ಪಣ್ ಕಪಾಲ್ಹಕ್ ಲ್ಹಗ್ಲೊೊ ಬಾಲ್ ಶ್ೀದ್ತ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಹತಾಾಂತ್ತ ಪಡ್ಲ್ಹೊ ಾ ನ್ ಹಾಂವಾಂ ರ್ತ ಸೊಡಾಂಕ್ ನತ್ತಲ್ಹೊ ಾ ನ್ ಆಮೆೊ ಾಂ ಟಿೀಮ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾಗರ್ ಮಾಾ ಕಾ ಕಳೆಿ ಾಂ. ತಾಾ ದಸ ಥಾವ್್ ಮಾಾ ಕಾ ‘ಗಾಸಪ ರ್ ದ ರ್್ ೀರ್ಟ’ ನಾಂವ್ ಪಡ್ೊ ಾಂ” ತಾಣ ತಾಚಾಂ ಬಂಡ್ಲ್ಹಾಂ ಸೊಡ್ಲೊ ಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಾತಾ ಲೊಾಂ ವ್ ಪಾತಾ ಲೊ ಬರಿ ಕೆಲಾಂ! “ಅಳೆ ಹ ಘಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಫುರ್ಟಬಾಲ್ ಖ್ಲಳಾ ನ ಜಾಲೊೊ .” ಪಾಾ ಾಂರ್ಟ ತಿಕೆಾ ವ್ಯ್್ ಉಕಲ್್ ಪಾಯ್ಕಕ್ ಆಸ್ಲಿೊ ಮಾವ್ ದ್ತಕಯ್ಲೊ . “ ರ್ತ ಕಸೊ ಜಾಲೊ?” ಹಾಂವಾಂ ಆತರಾಯ್ ದ್ತಕಯ್ಲೊ . ಕಶಾಂ ಪಣ ವೇಳ್ ಪಾಶ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ನೈವೇ! “ಗ್ಲೀಲ್ ಪೊಸಟ ಲ್ಹಗಾಂ ರಾವ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಮಾತಾೊನ ಪಾಾಂಯ್ ಚಕೊನ್ ಖಾಂಬಾಾ ಕ್ ಲ್ಹಗ್ಲೊ ತರಿೀ ಗ್ಲೀಲ್ ಮಾಚಾಾ ೊಾಂತ್ತ ಹಾಂವ್ ಯಶಸ್ರಾ ೀ ಜಾಲೊೊ ಾಂ.” “ಆನಿ ತಮೆೊ ಾಂ ಟಿೀಮ್ ಜಿಕೆೊ ಾಂ ಆಸಾ ಲಾಂ ಗಾಸಪ ರ್ ದ ರ್್ ೀರ್ಟ” ಹಾಂವಾಂ ವ್ಳೂ ಕುಟಿಟ ಲಾಂ. “ಶ್ಶವ್ರ್ ಮಾಾ ನ್!” ತಾಣಾಂ ಜರಾನ್ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಪಾಯ್ಕರ್ ಏಕ್ ಥಾಪಾಡ್

ಮಾರಾಾ ನ ಮ್ಾ ಜ ಉಸಾ ಸ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ವ್ಯ್್ ರ್ಲೊ ಮಾಗರ್ ಸವ್ಕಾ ಸ್ ಸಕಯ್ೊ ಆಯೊೊ . ಅಶಾಂ ತಾಾ ಪಾಾಂಚ್ ದಸಾಂನಿ ತಾಚೆಾಂ ಅಧೊಾಂ ಜಿವ್ತ್ತ ತಾಣ ಮ್ಾ ಜೆ ಸಮಾಾ ರ್ ಉರ್ಾ ಾಂ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಾ ಜೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಬಕೊ್ ಮೆಳೊಿ ಮ್ಾ ಣ್ ತಾಕಾಯ್ಲ ಖುಶ್ ಜಾಲಿ ಆಸಾ ಲಿ! ಉಪಾ್ ಾಂತಾೊ ಾ ದಸಾಂನಿ ಆಮ್ಮ ತವ್ಳ್ ತವ್ಳ್ ಕದ್ ಪಾಕಾೊಾಂತ್ತ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಾ ಲ್ಹಾ ಾಂವ್. ಗಾಸಪ ರಿಚಾಾ ಕಾಜಾರಾಚ ವ್ಚತ್ತ್ ಆಸ.

ಕಥಾಯ್ಲೀ

ಗಾಸಪ ರ್ ತಾಚಾಾ ಥೊಡ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾಾ ಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮ್ಲಪ ಬಿೀಚಾಕ್ ಪಿಕ್ ಕಾಕ್ ರ್ಲೊೊ . ತ ಖ್ಲಳೊನ್ ಗಮ್ಿ ತ್ತ ಕನ್ೊ ಆಸಾ ನ ದಯ್ಕೊಾಂತ್ತ ಏಕ್ ಚೆಡಾಂ ಹತ್ತ ಪಾಯ್ ಬಡಂವೊ ಾಂ ಪಳೆಲಾಂ ತಾಣಾಂ. ಗಾಸಪ ರಿಕ್ ತಕಾೊ ಾಂವ್ಾ ಹೆರಾಾಂನಿ “ ಭಿಮ್ೊತ್ತ ಚೆಡಾಂ ಜಿೀವ್ ಬಚಾವ್ ಕರಾಂಕ್ ವ್ದಾ ಡ್ವಾ , ಗಾಸಪ ರಿ ವ್ಚ್ರೇ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ರೇ” ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಂರ್ೊ ಾಂ. ಗಾಸಪ ರಿ ಪಾಟಿಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ಪಳೆನಸಾ ಾಂ ರ್ಲೊಚ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾ ಚಾಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಧಲೊಾಂಚ್! ಛರ್ಟಟ ! ಚೆಡ್ವಾ ಚಾಾ ಎಕಾಚ್ ಥಾಪಾೊ ನ್ ಗಾಸಪ ರಿಚ ಮ್ತ್ತ ಚಕೊ ಆನಿ ರ್ತ ಉದ್ತಾ ಾಂತ್ತ ಪಡೊೊ . ಚೆಡಾಂ ಭಿಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ವವಗಾಂ ತಾಕಾ ತಡ್ಲಕ್ ವ್ಡೀಡ್್ ಹಡ್್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ಪಯ್ಸ ಥಾವ್್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಲೊಾಂ. ಘರಾ ಲ್ಹಗಾಂ ಪಾವ್ಕಾ ನ ವ್ಾ ಡೊೊ ಗಲ್ಹಟೊ ಆಯ್ಕಾ ತಾ. ತಾಳೊ ಗಾಸಪ ರಿಚೊಚ್. ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ಯ್ಟ್ತಾ ಆನಿ ಬಡ್ಯ್ಕಾ . ಬಾಯ್ೊ ಚೊ ದ್ತಾಂಬು ನ. ಮಾಾ ಕಾ ಗಾಸಪ ರಿಚೊ ರಾಗ್ ಆಯೊೊ .

ಸೊಭಾಯ್ ಪಳವ್್ ಆಸ್ಲೊ ಗಾಸಪ ರಿಚೆ ಇಷ್ಟಟ ಧಾಂವ್ಡನ್ ಆಯ್ೊ . ತಾಾಂಚೆ ಥಾವ್್ ಗಜಾಲ್ ಸಮಾೆ ಲ್ಹೊ ಾ ಚೆಡ್ವಾ ಕ್ ಗಾಸಪ ರಿಚ ಭಿಮ್ೊತ್ತ ದಸ್ರೊ . ಹಿ ಭಿಮ್ೊತ್ತ ಮಗಾಾಂತ್ತ ಬದಲಿೊ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಾಂತ್ತ ಥಿರ್ ಜಾಲಿ! ಕಾಜರ್ ಜಾವ್್ ಥೊಡ್ವಾ ಚ್ ದಸಾಂನಿ ಗಾಸಪ ರಿಕ್ ಬಾಂಬೈ ಕಾಮ್ ಮೆಳೆಿ ಾಂ ಆನಿ ತಿಾಂ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಲಿಾಂ. ಆನಿ ಹಾ ವ್ವ್ೊಾಂ ಗಾಾಂವ್ಕೊ ಾ ಮ್ನಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಷಯ್ ಕಳೊಿ ಚ್ ನ. ಕಾಜರ್ ಜಾವ್್ ಸ ಮೈನಾ ಾಂನಿಾಂಚ್ ಗಾಸಪ ರ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲೊೊ ! ನಿಜಾಯ್ಲಾ ಗಾಸಪ ರ್ ದ ರ್್ ೀರ್ಟ!! ಜಲ್ಹಿ ಲೊ ಾಂ ಬಾಳ್ ಆವ್ಯ್ೊ ಾಂ ರಪೆಾ ಾಂ ಘೆವ್್ ಆಯ್ಲಲ್ಹೊ ಾ ನ್ ಬಚಾವ್!! ಆಪಣ್ ಸ ಮೈನಾ ನಿಾಂಚ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲೊೊ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ತಾಣಾಂಚ್ ಮಾಾ ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಾಂ, ನ ತರ್ ಮಾಾ ಕಾ ಕಶಾಂ ಕಳೆೊ ಾಂ? ಬಾಂಬಯ್ ಥಾವ್್ ಗಾಸಪ ರ್ ಗಲ್ಹಫ ಕ್ ಉಬೊ . ಬರ ಪಯ್ಾ ಕಮಾಯ್ೊ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಗಾಾಂವ್ಕಾಂತ್ತ ಸ್ರ್ಟೊ ಜಾಲ್ಹ. “ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಆಮೆು ರ್ ಯೇ ಸಯ್ಕೆ ” ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾಾ ಕಾ ರ್ತ ಕೆದ್ತಳಯ್ ಆಪಯ್ಕಾ ಲೊ. ಅಶಾಂ ಎಕಾ ದಸ ಪಸೊತ್ತ ಕನ್ೊ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾಾ ಘರಾ

ಆಪಣ್ ಬರೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಂಸರಾಕ್ ಫರ್ಯ್ಕಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ಕಷ್ಟಟ ತಾ. ಅಸಲ್ಹಾ ವಳ ಹಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ವಚೆಾಂ ಸಮಾ ನಾ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತನ್ ಪಾಟಿಾಂ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಘಾಂವ್ಕಾ ನ ತಾಾಂಚೊ ಸ್ಜಾರಿ ಮೆಳೊಿ . “ಹಿ ತಾಾಂಚ ಸದ್ತಾಂಚ ಗಜಾಲ್. ಭಿಮ್ೊತ್ತ ತಾಾ ಗಾಸಪ ರಿಚ. ತಾಂ ಚಾಂತಾಯ್ ಗಾಸಪ ರ್ ತಾಚಾಾ ಬಾಯ್ೊ ಕ್ ಮಾತಾೊ ಮ್ಾ ಣ್. ಅಳೆ ಹೆವ್ಾ ನ್ ಯ್ ಆನಿ ಬಾಗಾೊ ಇಡ್ವಾ ಾಂತಾೊ ಾ ನ್ ತಿೀಳ್್ ಪಳೆ.” ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಂಗ್ಲನ್ ರ್ತ ಚಲೊೊ . ಏ ಮ್ಾ ಜಾಾ ಬಕಾೊತಾ! ಹಾಂವ್ ಕತಾಂ ಪಳೆತಾಾಂ!! ಹತಾಾಂತ್ತ ಲ್ಹಟಿಾ ಘೆವ್್ ಬಾಯ್ೊ ಗಾಸಪ ರಿಕ್ ಸಸೊರಿತ್ತ ಬಡ್ಯ್ಕಾ ಆನಿ ಹ ಬಾವ್ಡೊ ಆಪಣ್ಾಂಚ್ ಮಾರ್ಲೊ ಬರಿ ವ್ಾ ಡ್ವೊ ಾ ನ್ ಗ್ಲವ್ೆ ಕತಾೊ!!! ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್್ ನಿಕಳೊಿ ಾಂ. ಗಾಸಪ ರ್ ದ ರ್್ ರ್ಟ ಹಚಾಾ ಕ್ ಕೆರ್ಟ ಆನಿ ಫುರ್ಟಬಾಲ್ ಮಾಾ ಚಾಾಂನಿ ಜಾಲ್ಹೊ ಾ ಘಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಮ್ಮಸ್ಾ ರ್ ಆತಾಾಂ ಮಾಾ ಕಾ ಸಮಾೆ ಲೊ. ಹಚಾಂ ಮಾಾ ಚಾಾ ಾಂ ಸಗಿ ಾಂ ಘರಾಚ್ ಜಾತಾಲಿಾಂ!. ದೊೀನ್ ದಸಾಂ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ತ ಗಾಸಪ ರ್

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಳೊಿ . ಹತಾಕ್ ಬಾಾ ಾಂಡೇಜ್ ಆಸ್ಲೊ ಾಂ. “ ಹೆಾಂ ಕತಾಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಮ. ಗಾಸಪ ರ್?” ಹಾಂವಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ವ್ಚಾಲೊಾಂ. “ ಹ ತಾಂ ಕಾಲ್ ಆಮಾೊ ಾ ಕೊ ಬಾೆ ಚೆಾಂ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಮಾಾ ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಾಂ.. ಪಾಯ್

ನಿಸೊ್ ನ್ ಪಡೊೊ ಾಂ. ಕಾಾಂಯ್ ನ ಇಲೊೊ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಹ.” ಮ್ಾ ಣಾಲೊ. “ಗಾಸಪ ರ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿೊ ರ್್ ೀರ್ಟ!” ಸಾಂಗ್ಲನ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊೊ ಾಂ.

(ಕರ ಪಾ: ಕಾಣಿಕ್ ಎಪ್ರರ ಲ್ 1, 1989) -----------------------------------------------------------------------------------------

ಹಾಸ್ೆೆಲಾ್ಂಚೆಂ ಭಿರೆಂ.... - ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಸ್ಲ್ ಲ್ಯಾ ಚೊಂರ್ಚ ಭಿರೊಂ... ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ತಕ್ಣದ್ ರಂಗ್ ಬದುಯ ೊಂಚ ಮೂರೇ.. ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಕಚಾ, ಇನುಸ ರ್ ದಿೊಂವೆ್ ಸ್ಲವಾ ಕಚಾ, ದ್ವಾ ಘಚಾ ಜಗ ವ್ಪಕ್ಣ್ , ಬೊಲ್ಯಸ ೊಂ ತುಕ್ಣ್ ವ್ಹ ಳಕ್ ಆಸ್ಲ್ , ಝಳಕ್ ರ್ನತಯ ... ಸಕ್ ಡ್ನ....

_ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಲ್ ಹ್ಯಸ್ಲ್ ಲ್ಯಾ ೊಂಚೊಂ ಭಿರೊಂ ರ್ನಟಕ್ ಕಚಾ, ಭಾೊಂದ್ದಿ ೊಂ ಭಾೊಂದ್್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ, ಕುಮಕ್ ಮಾಗೆ್ ಬಿೋಡಿ ವೊಡೆ್ , ಸೊರೊ ಸೊಡಂವೆ್ ದ್ದನ್ ಧಮ್ಾ ಜತ್ಲರ ಫೆಸಾ್ ೊಂ ಕಚಾ... ಸಕ್ ಡ್ನ..

_ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಲವೆಚೊಂ ರ್ನರೇ... ಜ್ಪೋರ್ವ ಅಸೊೊಂ ಯ ರ್ನ ಅಸೊೊಂ ಮ್ಚಲ್ಲಯ ಮರೊೊಂ, ಪಯಿ ಾ ೊಂಚೊ ರ್ನರ್ಚ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೆವಾಣ್ ಚೈನಿಸ್, ಪಿವೆೆ ಕ್ ಸೊ್ ರ್ಚ ಪೊಟಾೊಂತ್ ಸೊೊಂಬಾ್ , ದುಕಾರ ಚೊಂ ಮಾಸ್... ಸಕ್ ಡ್ನ... _ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ವ್ಹ ಡ್ನ ರ್ನೊಂರ್ವ ಜೊಡೆ್ ೊಂ ವಾರೊಂ. ಬರ ಹ್ಯಸಾ್ ತ್, ದುಸಾಾ ನ್ ಮ್ಚಜ್ ತ್ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ ದ್ವಾಪರಿೊಂ, ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ಪಾಜ್ ತ್ ಸರಿ ಹ್ಯತ್ಲೊಂ ಮಿೋಟ್ ಮಿಸಾಾೊಂಗ್ ಘರ್ವ್ ... ಸಕ್ ಡ್ನ...

_ ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳ್ಳೊಂವೆ್ ೊಂರ್ಚ ಮೂರ... - ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ತಕ್ಣದ್ ರಂಗ್ ಬದುಯ ೊಂಚೊಂ "ಸ್ಕಲೆಾ"

- ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

ಹಾಸೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾ ಚಿಂ ಮಹತ್ವಾ ಮತ್ಲಚಿ (ವಿವಿಧ್ ಮೂಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ )

ಬೆಜರಾಯ್

ಪಯ್ಸ

ವೆತ್ಲ್,

ಅಕಾಯ ಸ್ , ವ್ಪರಾರಾಯ್ ಉಣಿ ಜತ್ಲ್, ಬರಿ ನಿೋದ್ ಪಡಾ್ , ಸಾೊಂಗಾತ್ಿ ಣ್ಟಕ್ ತೊಂಕ

ಹ್ಯಸೊ

ಮರ್ನಿ ಾ

ಜ್ಪವ್ಪತ್ಲ್ೊಂತ್

ಮಹತ್ಲ್ವ ಚೊ ಪಾತ್ರ

ಘತ್ಲ್ ಮಹ ಣ್

ಮಾನಸ್ಕಕ್ ತ್ಜ್್ ಸಾೊಂಗಾ್ ತ್. ಹ್ಯಸಾಯ ಾ ರ್

ದಿತ್ಲ್, ಮನ್ ಪರ ಪುಲ್ಯ ಕತ್ಲ್ಾ, ಜ್ಪವಾಕ್ ಚಡಿತ್

ಉಬಾಾ

ಸವಾ್ ಸಾಯ್

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಘತ್ಲ್,

ಮ್ಚಳಾ್ ,

ರಾಗ್

ರಗಾ್

ದ್ದಬ್


ಆಸ್ಲಯ ಲ್ಯಾ ಕ್ ಹ್ಯಸೊಯಿೋ ಬರೊಂ ವ್ಹ ಕಾತ್

ವ್ಪತ್ಲ್ರ ವ್ಪೆ

ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್

ಜತ್ಲ್. ಹ್ಯಸ್ಾ

ಮಹ ಣ್ ದ್ದಕ್ಣ್ ರ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ತ್.

ಸಂಘ್ ಮಹ ಣ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆೊಂ ಸಂಘ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಯಿಾೊಂ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್ನ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಹ್ಯಸಯ್ ತ್. ರ್ಟಕ್ಣರ್ಟ ವ್ಪಕುನಿೋ ಹ್ಯಸ್ಾ ಸಾೊಂಜ್ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹ್ಯಡಾ್ ತ್. ತ್ರ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಜ್ಪಯೆೊಂವಾ್ ಾ ೊಂತ್ ಕ್ಣತೊಂ

ಫ್ತಯ್ಲಾ ?.

ಹ್ಯಸಾಾ ಚ್ಯಾ

ದ್ದವ ರಿೊಂ

ಬರಿ

ಕುಡಿೊಂತಯ ಯ ಆಮ್ಚ್

ಭಂವಾರಿೊಂ ಆತ್ಲ್ತ್ಲ್ೊಂ ಹವಾಾ ಸ್ಕ

ಹ್ಯಸ್ಾ ಪಂಗಡ್ನ

ಆಸಾತ್. ಸಕಾಳಿೊಂಚ್ಯ

ವಾಾ ಯಮಾ

ಭ್ಲ್ಯಯಿ್

ಬಾವೇ ಸತ್್ ರ್ ರಗಾ್

ಬೊರಿಯ್ಲ

ಶಿರೊ

ವಾಾ ಯಮ್

ಮ್ಚಳಾ್ . ಹ್ಯೊಂಕಾೊಂ

ಮ್ಚಳಾ್ . ವ್ಹ ಳ್ಳ್

ಹ್ಯಸಾಾ ಕ್ ಚಡ್ನ

ಪಾರ ಸ್

ಮಹತ್ವ ದಿತ್ಲ್ತ್ ತ

ವಾಕ್ಣೊಂಗಾ ಬರಾಬರ್ ಉಣ್ಟಾ ರ್ ಉಣೊಂ

ಭಾಗ.

ಅಧ್ಲಾ ಘಂಟ ಜೊರಾನ್ ಅವಾಜ್

ಮುಕಾರ್ ವೆತ್ಲ್ತ್. ಪುಣ್ ವ್ಹ ಳಕ್ ರ್ನತ್

ಕರನ್ ಹ್ಯಸಾ್ ತ್. ಹ್ಯಸೊೊಂಕ್ ವ್ಪಶಯ್

ಲ್ಲಯ ಹ್ಯಸೊ ಪಾಟರ್ವ್ , ವ್ಹ ಳಕ್ ಕನ್ಾ,

ಆಸಾರ್ನೊಂತ್ ತ್ರಿೋ ತ ಹ್ಯಸಾ್ ತ್. ಆಶೊಂ

ಸಂಭಂಧ್ ಘರ್ವ್ ವೆತ್ಲ್.

ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ

ವ್ಹ ಳಕ್ ಆಸ್ ಲೆಯ

ತ ಉಲರ್ವ್

ವ್ವ್ಪಾೊಂ ತ್ಲ್ೊಂಚೊ ಮಾನಸ್ಕಕ್

ದಬಾರ್ವ ಉಣ್ಯ ಜತ್ಲ್ ಮಹ ಣ್ ಜಯೆ್

ಅಪುಣ್

ಹ್ಯಸೊನ್

ಜಣ್ ಸಾೊಂಗಾ್ ತ್.

ಹ್ಯಸಂವೆ್ ೊಂ,

ತ್ರ್

ತ್ಲ

ಹರಾೊಂಕ್ ಏಕ್

ವ್ಪದ್ದಾ .

ತ್ಲ್ೊಂತುೊಂ ತ್ಲ್ಚಿ ಬುದವ ೊಂತ್ಲ್್ ಯ್ ಕಾಮ್ ಸರ್ವಾ ಭಾಸಾೊಂನಿ ಆತ್ಲ್ೊಂ "ಲ್ಯಫಿೊಂಗ್

ಕತ್ಲ್ಾ.

ಕಯ ಬ್ "ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ ಸಂಸೊ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ

ಕಾಮ್ ಯಿೋ ಜವಾ್ ಸಾ. ಹ್ಯಕಾ ತ್ಲ

ಕಡೆ

ಭಾತೊಂ ಘತ್ಲ್.

ಅಸಲ್ಯಾ

ಲ್ಯಫಿೊಂಗ್ ಕಯ ಬಾೊಂಕ್

ಹ್ಯಸಂವೆ್ ೊಂ ವ್ಪದಷಕಾಚೊಂ ಅಪುಣ್ ಹ್ಯಸೊನ್

ಹಜರಾೊಂನಿ ರಪಯ್ ಮ್ಚೊಂಬರ್ ಶಿಫ್ಟ

ಹರಾೊಂಕ್

ಭಾೊಂದುನ್ ಸಾೊಂದ ಜಯೆಾ

ಕಾಮ್. ತೊಂ ಹ್ಯೊಂಗಾ ಗಜ್ಾ ರ್ನ.

ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್

ಹ್ಯಸಂವೆ್

ಪಡಾ್ .

ರಡಂವೆ್ ೊಂ

ಪಿಶಾಾ ೊಂಚೊಂ

ತ್ಸಲೊಂ ಹ್ಯಸ್ಾ

ವ್ಹ ಯ್...

ಹ್ಯಸೊ

ಸ್ಕನೇಮಾೊಂ, ವ್ಪನೋದ್ದವ್ಳ್ ಅನಿ ಖೆಳ್,

ಯೆತ್ಲ್ತ್.

ಥೊಡಾಾ ೊಂಕ್

ಪನಿಾೊಂ

ಹ್ಯಸ್ಾ ಚುಟುಕಾೊಂ,

ಘಡಿತ್ಲ್ೊಂ

ನಿಯಳಾ್ ರ್ನ,

ಥೊಡೆ

ಕಾಯಿಾೊಂ ಜತ್ಲ್ತ್. ಮಿಮಿಕ್ಣರ ,

ರೊಸಾಳ್ ಹ್ಯಸೊ

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಪಾಪಿೊಂರ್ಚ


ಅಪಾಥ್ಾ ಕರನ್ ದುಸ್ಲರ ೊಂರ್ಚ ಕತ್ಲ್ಾರ್ನ,

ಕಾಮ್

ಅಮಸ ರಾಚೊಂ

ವ್ತ್ಾನ್,

ಜೊಂವ್ಪ್ ೊಂ

ಘಡಿತ್ಲ್ೊಂ,

ಫರಾಮಶನ್

ಹ್ಯಸಾ್ ರ್ನ ಸಗೆ

ಸಂಸಾರ್

ತುಜೆ

ಬರಾಬರ್ ಹ್ಯಸಾ್ . ರಡಾ್ ರ್ನ ತುವೆೊಂ ಎಕಾಯ ಾ ನ್ೊಂರ್ಚ ರಡಾಜೆ....

ತುೊಂ

ಚಿೊಂತ್ಲರ್ನತ್ ಲೆಯ ೊಂ ಜತ್ಲ್ರ್ನ, ಹ್ಯಸೊ

ಹ್ಯಸಾ್ ರ್ನ ಲ್ಲೋಕ್ ತುಜೆ ಸಂಗ ಆಸಾ್ ,

ಉಸ್ಲ್ ತ್ಲ್ತ್.

ಪುಣ್ ತುೊಂ ರಡಾ್ ರ್ನ ತುಕಾ ಸಾೊಂಡುನ್ ವೆತ್ಲ್....

ತ್ಲ್ಕಾೊಂ ತುಜೊಾ

ಹ್ಯಸಾಾ ಚಿೊಂ ಹಜರ್ ರಪಾೊಂ ಆಸಾತ್.

ಜಯ್, ರಡೆೆ ೊಂ

ತ್ಲೊಂ ತ್ಲ್ಾ ತ್ಲ್ಾ ಫ್ತವೊತ್ಲ್ಾ ಮರ್ನಿ ಾ ಕಡೆೊಂ

ರ್ನಕಾ."

ಮಾತ್ರ "ಲಮಿಟ್" ಚುಕನ್ ಕುಸಾಳಾೊಂ

ಹ್ಯಸೊನ್

ಜ್ಪಯೆಜೆ ಪಡಾ್ . ಅಸಲೊಂ

ವೇಶಾೊಂ

ಅನಿ ಬೆಜರಾಯ್

ವೆತ್ಲ್.

ತದ್ದಳಾ ಸನಿ್

ಹ್ಯಸೊ

ದುಕಾಸರ್

ಅಪೂರ ಬ್

ಮ್ಚಳಿ್ ೊಂ.

ಹ್ಯಸೊ ಸಕಾಾ ೊಂಕ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ ಕತ್ಲ್ಾ. ಲ್ಯಹ ನ್ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಚೊಾ ಹ್ಯಸೊ ಹ್ಯಕಾ ಸಾಕ್ಸ .

ಹ್ಯಸಾಾ ದ್ದವ ರಿೊಂ

ಬಳವ ೊಂತ್ ಕರೊಂಕ್ ಹ್ಯಸೊ

ಸಂಭಂದ್

ಸಲೋಸ್ ಖಂಯ್.

ಆಕಶಾಕ್

ಆನಿ

ಸಕಾೆ ೊಂಕ್

ಆಯ್ ಾ

ಸಂಸಾರಾೊಂತ್

ಹ್ಯಸೊರ್ಚ್

ಲ್ಯಗೊಂ ಜಮಯ್ . ಹ್ಯಸೊ ಮಲ್ಯಕ್

ಬಳವ ೊಂತ್.

ಮ್ಚಳಾರ್ನ. ಹ್ಯಸಾಾ ಕ್ ಗೆರ ೋಸ್್ ಕಾಯ್ ಯ

ಸದ್ದೊಂ ತುಜೆ ವಾಟೆಕ್ ಮಾಗಾದಶಾಕ್

ಪಯಿ ಾ ೊಂಚಿ ಗಜ್ಾ ರ್ನ. ಹ್ಯಸಾಾ ವ್ವ್ಪಾೊಂ

ಜವಾ್ ಸಾ.

ಸಾೊಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸಂತ್ಲಸ್ ವಾಡಾ್ . ಈಷಾಾ ಗತ್

ತ್ಲ್ಕಾ ಸರ್ ರ್ನ. ಹ್ಯಸೊ

ಚಡಾ್ ,

ಚಡಾ್ ,

ಮೋಗ್

ಬಳವ ೊಂತ್ ಜತ್ಲ್. ತ್ಲ್ಾ ತಕ್ಣದ್ ಮರ್ನಿ ಾ ಆರ್ವ್

ಯಿೋ

ಚಡಾ್

ಮಹ ಣ್

ಏಕ್

ಸಮಿೋಕಾಷ ಸಾೊಂಗಾ್ . ಖಾಾ ತ್ ಫಿಲ್ಾ ನಟ್ ಆನಿ ಡೈರಕಾ ರ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರಾನ್ ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ಆಸಾ "ತುೊಂ

ಹ್ಯಸೊನ್ ಜ್ಪಯೆಯ. ಹ್ಯಸೊ ದಿಯ...

ಹ್ಯಸೊ ರ್ನತ್ಲ್ಯ ಾ ರಿೋ

ಘಯ... ಹ್ಯಸೊ

ಜ್ಪಕಯ್ ಖಂಡಿತ್. 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಧನ್

ದಿವೆಾೊಂ

ತುಕಾ

ಸದ್ದೊಂ *****


ಜವಿತ್ವ ಆಮ್್ ಿಂ ಆಶಿಂ

ಮೀಹಿನಿ ಕಾಲೊಿಡ್... - ರ್ಪರ್ಾಸ್ಯರಥಿ, ಉಡುಪಿ. 1982 ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್ ' ಸಾಲಗಾರ ಮ ಮಕ್ ಳ ಮೇಳ'

ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ಯಕ್ಷಗಾನ

ಸಗೆ

ರ್ನೊಂವಾಡ್ನ

ಭುಗಾಾ ಾೊಂಚೊ ಸಂಸಾರ್

ಲ್ಲಯ .

ಭ್ರ್

ಅಮೇರಿಕಾೊಂತ್

ಪಾಸನ್ ತ್ಲ್ಣಿೊಂ ತ್ಲ್ೊಂಚೊ ಯಕ್ಷಗಾನ

ಮೇಳ

ವ್ಹ ರನ್

ಲ್ಲಕಾಮಗಾಳ್

ಜಲೆಯ .

ವ್ಪಜೇತ್

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಗೆೆ ೊಂ ಮೇಲವ ಚ್ಯರಣ್

ಪಳ್ಳತ್ಲ್ಲ್ಲ.

ಲಗಭ ಗ್ ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ಜಣ್

ಭುಗೆಾ ಆನಿ ಹರ್ ಸಹ್ಯಯಕ್ ಕಲ್ಯವ್ಪದ್ ಆಸ್ ಲೆಯ . ತ್ಲ್ೊಂತುೊಂ ಭಾಗವ್ತ್, ಜಗಟೆ, ಆನಿ

ಡ್ಲ್

ಬಡಂವೆ್

ಆಶೊಂ

ಸಹ್ಯಯಕ್. ಚಡಾವ ೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಧಾರಿ ಜವುನ್ ಭುಗೆಾರ್ಚ್ ಪರ ದಶಾನ್ ದಿತ್ಲ್ಲೆ. ಹಯೆಾಕಾ ಸರ್ನವ ರಾ ಆನಿ ಆಯ್ ರಾ

ತ್ಲೋನ್

ಥರ್ವ್

ಚ್ಯರ್ ಘಂಟಾಾ ೊಂಚೊ

ಯಕ್ಷಗಾರ್ನಚ ರಪಕ್

ಪರ ದಶಾನ್

ಚಡಾವ್ತ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲು ಆನಿ ಪಿ. ಯ್ಕ. ಸ್ಕ.

ಕತ್ಲ್ಾಲೆ. ಚಡಾವ್ತ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಡೇ, ಸಂಘ್

ಚ ಭುಗೆಾ ಹ್ಯಾ

ಸಂಸಾಾ ಾ ೊಂಚೊ

ಆಸ್ಲಯ .

ಡಾ।

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಾೊಂತ್ ಶಿವ್ರಾಮ

ಲ್ಲಕಾಮಗಾಳ್ ಜ್ ನಪಿೋಠ

ಕಾರಂತ್,

ಆಸಾ್ ರ್ನ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಅಪವೆೆ ೊಂ ಆಸಾ್ ಲೆೊಂ

ಸಾಹಿತ್ಲ,

ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾಯಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಕನ್ ಡ

ಪರ ಶಸ್ಕ್

ವ್ಪಜೇತ್

ಹ್ಯಾ

ಯಕ್ಷಗಾನ

ಮೇಳಾಚೊ

ಮುಕೇಲಿ ಣ್

ಘತ್ ಲ್ಲಯ

ಮಹ್ಯನ್

ಮನಿಸ್. ಶಿರ ೋ

ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ವಾರ್ಷಾಕೋತ್ಸ ರ್ವ

ಪರ ಶಸ್ಕ್

ಯಕ್ಷಗಾನ ಖೆಳ್ಳ್ೊಂಕ್ ಆಸಾ್ ಲ್ಲ. ತ್ಲ ದಿೋಸ್ ಆಯ್ ರ್. ಎಕಾ ಸಂಘಾಚೊ ವಾರ್ಷಾಕೋತ್ಸ ರ್ವ. ಆದ್ದಯ ಾ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ದಿಸಾಯಿೋ


ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್ ದ್ದಕಂರ್ವ್

ಯಕ್ಷಗಾರ್ನ ಆಸ್ಲಯ ಯ ೊಂ.

ಮಹಿಷಾಸರ ಭುಗೆಾ

ತ್ಲ್ಾ

ಮಧಾನಿ

ಪರ ಸಂಗ ಆಸೊಯ .

ಖೆಳ್ಳ್ನ್ ದಿೋಸ್

ಯಕ್ಷಗಾನ

ಸಾಲಗಾರ ಮ ಥರ್ವ್

ಸಕಾಳಿೊಂರ್ಚ

ಜತ್ಲ್ರ್ನ

ಸಯ್ಲರ

ಆಯ್ಲಯ . ವೇದಿ ಕಾಯೆಾೊಂ ಸರ ಜಲೆೊಂ. ಯಕ್ಷಗಾರ್ನ ಮೇಳಾಚ್ಯಾ ತ್ಲ್ೊಂಚೊ

ಭುಗಾಾ ಾೊಂನಿೊಂ

ದಿರಸ್ ಘಾಲ್ಲ. ಟೆೊಂಪಾಾ ರ್ ತದ್ದಳಾ ಜಗ ಆಸೊಯ .

ಯೇರ್ವ್ ಪಾರ್ವ ಲೆಯ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚಿ ಆದ್ದಯ ಾ

ತ್ಲ್ಣೊಂಯಿೋ

ತ್ಲ್ಚೊಂ ವ್ಸ್ ರ್ ನೆಸೊಯ .

ದಿಸಾಚಿ

ಯಕ್ಷಗಾರ್ನಚ್ಯಾ

ಕಾಡಾ್ ಲೆ.

ಆಪರ್ವ್ ವ್ರೊಂಕ್

ಸನ್ಾ

ಪಾಶಾರ್

ಆಸ್ ಲ್ಲಯ

ನಿೋದ್

ಭಾಯ್ರ

ವೇಳ್

ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ

ಆನಿ ಹ್ಯಡುೊಂಕ್

ಟೆೊಂಪೊ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ .

ಮೋಹಿನಿ

ಪರ ಸಂಗಾೊಂತ್

ಚೊ

ಪಾತ್ರ .

ಮಾಹ ತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಲ್ಯೊಂಬ್

ತ್ಲ್ಕಾ

ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಕೇಸ್ ಬಿಸೊೆ ನ್

ಘಾಲುೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಯ . ಚಡಾವ್ತ್

ವೇದಿಕ್

ಸಾೊಂಜೆರ್ ಸಂಘಾಚೊ ವಾರ್ಷಾಕೋತ್ಸ ರ್ವ

ವೆಚ್ಯಾ ಇಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾ ಪಯೆಯ ೊಂ ನೆಸಂವೆ್ ೊಂ

ಸರ ಜತ್ಲ್ರ್ನ ವೇಳ್ ಜಲ್ಲ. ಮುಕ್ಣಲ್

ಆಸ್ಲಯ ೊಂ. ಅನಿಕ್ಣ ಜಯ್ಲ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಆನಿ

ಸಯ್ಲರ ಜವುನ್

ಆಪಾೆ ಕ್ ಆಖೇರಿಕ್ ವೇದಿಕ ವ್ಚೊೊಂಕ್

ಮಂತ್ಲರ ಯೆೊಂವೊ್

ಆಸ್ ಲ್ಲಯ . ತ್ಲ ಯೇರ್ವ್ ವೇದಿ ಕಾಯೆಾೊಂ

ಆಸ್ಲ್ ೊಂ ಮಹ ಣ್ ಹೊ ಭುಗಾ ಪರತ್

ಸರ ಜೊಂರ್ವ್

ವೇಳ್ ಜತ್ಲ್ ಮಹ ಣ್

ಟೆೊಂಪಾಾ ಕ್ ಚಡ್ಯ ಆನಿ ನಿದಯ . ಆಡ್ನ

ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್

ಕಳ್ಳೆ ೊಂ.

ದಿಸಾ

ಪಡ್ನ ಲ್ಲಯ ರ್ಚ ಭುಗಾಾ ಾಕ್

ಆಸಾ.

ಆಯಿಯ .

ಇಸೊ್ ಲ್ಯಕ್

ದುಸ್ಲರ

ವ್ಚೊೊಂಕ್

ಬರಿ ನಿೋದ್

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಆದ್ದಯ ಾ ದಿಸಾಚಿ ನಿೋದ್ ಯಿೋ ಆಸಾ.

ರಾಕನ್

ರಾಕನ್

ಭುಗೆಾ

ಯಕ್ಷಗಾರ್ನ ಪರ ಸಂಗ ಸರ ಜಲ್ಲ.

ಥಕನ್ ಗೆಲೆ. ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಯಯ ಾ

ಭೊೋರ್ವ ಅಪುಬಾಾಯ್. ಲ್ಯಹ ನ್ ಭುಗೆಾ

ವೆವ್ಸಾಾ ಪಕಾನ್ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್

ವೆದಿರ್ ರ್ನಚ್ಯ್ ರ್ನ ಲ್ಲೋಕ್ ಶಮ್ಚಾಲ್ಲ.

ಚ್ಯ -

ಖಾೊಂರ್ವ್ ದಿೋರ್ವ್ , ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾೊಂತ್

ಪರ ಸಂಗಾಯಿೋ

ವ್ಪಶರ್ವ

ಭಾಗವ್ತ್ಲ್ಚೊ

ಘೊಂರ್ವ್

ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ. ಕುಡಾೊಂತ್

ಚಡ್ನ ಜಗ ರ್ನತ್ ಲ್ಲಯ . ಏಕ್ ಭುಗಾ

ಬರೊ ತ್ಲ್ಳ್ಳ್

ಆಸೊಯ . ಕಾೊಂಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾ

ತ್ಲ್ಳಾಾ ಪರಿೊಂ ಗಾಜ್ ಲ್ಲ.

ತ್ಲ್ಣಿೊಂ ಆಯಿಲ್ಯಯ ಾ ಟೆೊಂಪಾಾ ರ್ ಜಗ ಆಸಾಯೆ

ಮಹ ಣ್

ಥಂಯ್್

ವ್ಪಶರ್ವ

ಪಳ್ಳತ್ಲ್ರ್ನ

ಘವಾಾ ೊಂ ಮಹ ಣ್

ಭೊಗೆಯ ೊಂ. ಆನಿ ತ್ಲ ಟೆೊಂಪಾಾ ಥಳಾರ್ ನಿದಯ .

ತ್ಲ್ಕಾ

ಪಾಟಾಯ ಾ

ಆನಿ ಆತ್ಲ್ೊಂ "ಮೋಹಿನಿ" ಬಿಸಳಾೆ ಾ ಕ್ಣಸಾೊಂನಿ ಹ್ಯತ್ಲೊಂ ತ್ಲ್ಯವ ರ್ ಘರ್ವ್ ವೇದಿಕ್ ಯೇೊಂರ್ವ್ .

ಸಗಾೆ ಾ ೊಂನಿ

ಸೊದ್ದಯ ಾ ರಿೋ

ಮೋಹಿನಿ ದಿಸಾರ್ನ. ಸಕ್ ಡ್ನ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಲೆ. ವೆವ್ಸಾಾ ಪಕ್ ಥಳ್ ರ್ನತಯ ಭಾಶನ್ 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಡಿ ಡಾ್ ಲ್ಲ.

ನೆಹ ಸೊನ್ ವೇದಿಕ್

ಚಡೆಯ ೊಂ. ಪರ ಸಂಗ

ಲ್ಲಕಾಮಗಾಳ್ ಜಲೆೊಂ. ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್

ಕಣ

ಎಕಾ

ಸಂಘಾಚ್ಯಾ

ಸಾೊಂದ್ದಾ ನ್ ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ " ತುಮ್ ವೇಸ್

ಧಾರಿ

ತುಮಾ್ ಾ

ಏಕ್

ಟೆೊಂಪಾಾ ಕ್

ಚಡಾ್ ರ್ನ ಪಳ್ಳಲೆಯ ೊಂ"

ತ್ರ್ ಮೋಹಿನಿ ಪಾರ್ಟೊಂ ಕಶೊಂ ಆಯೆಯ ೊಂ? ಹೊಂ ಸವಾಲ್ ಸಕಾಾ ೊಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ ೊಂ.

ಕಾಕಾಳ್

ಧ್ಲಸೊಂಕ್

ವೆಚ್ಯಾ

ವಾಟೆರ್

ಚ್ಯಲಕಾಕ್ ಮುತ್ಲೊಂಕ್ ಜಲೆೊಂ ಮಹ ಣ್

ಟೆೊಂಪೊ..... ರ್ನತ್ ಲ್ಲಯ .

ಟೆೊಂಪೊ

ಖಬಾರ್ ಕಾಡಾ್ ರ್ನ ಟೆೊಂಪೊ ಕಾಕಾಳ್

ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ದವ್ರ್ ಲ್ಲಯ ಾ ವ್ಸ್ ಆಸಾತ್

ಆದ್ದಯ ಾ

ಗೋ ಯ ರ್ನ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್ ವೆತ್ಲ್ರ್ನ

ದಿಸಾಚೊ

ಹ್ಯಡುೊಂಕ್

ಗೆಲ್ಯ

ಸಾಮಾನ್ ಮಹ ಣ್

ಕಳ್ಳೆ ೊಂ.

"ಮೋಹಿನಿ"

ರಾವ್ರ್ವ್

ನಿದ್ೊಂತ್

,

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಘೊರತ್ಲ್ಲೆೊಂ.

ಸಗಾೆ ಾ ೊಂನಿ ತ್ಕ್ಣಯ ಕ್ ಹ್ಯತ್ ಮಾಲ್ಲಾ. "

ಚ್ಯಲಕಾನ್ ವ್ಹ ರಾೊಂ ಪಳ್ಳಲೊಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ

ಮೋಹಿನಿ" ರ್ನಸಾ್ ರ್ನ ಪರ ಸಂಗ ಆಖೇರ್

ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಉಟಯೆಯ ೊಂ. ಟೆೊಂಪೊ ಪಾರ್ಟೊಂ

ಜಯ್ .

ಘುೊಂವಾೆ ಯ್ಲಯ . ಪಾವಾ್ ರ್ನ

ಮಯಾದ್ ಗೆಲ ಮಹ ಣ್ ವೆವ್ಸಾಾ ಪಕ್ ಕಳವ ಳ್ಳೆ . ದುಸಾರ ಾ

ಪಾರ್ಟೊಂ

ಯೇರ್ವ್

"ಮೋಹಿನಿ"

ವೇದಿಕ್

ವ್ಚೊೊಂಕ್.

ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ತ್ಯರ್

ಕ್ಣಲೆೊಂ. ವೆಸಾಚ ವ್ಸ್ ರ್ ಬದ್ದಯ ಲೆಯ ... ಪುಣ್

ಕಾಕಾಳ್ ಗೆಲೆಯ ೊಂ " ಮೋಹಿನಿ" ಪಾರ್ಟೊಂ

ಬಿಸಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ಆಸ್ ಲೆಯ .

ಆಯಿಲೆಯ ೊಂ.

ಭಾಗವ್ತ್ಲ್

ಮುಕಾೊಂತ್ರ ಉತ್ಲ್ರ ೊಂ ಸಾೊಂಗ್

ವೆವ್ಸಾಾ

ಕ್ಣಲ.

_ ರ್ಪರ್ಾಸ್ಯರಥಿ, ಉಡುಪಿ.

---------------------------------ಯಕ್ಷಗಾರ್ನ ಮುಕಾರನ್ ಗೆಲೆೊಂ. ಆನಿ ಥೊಡಾಾ

ವೆಳಾನ್

ಮೋಹಿನಿ ವೇದಿಕ್

ಚಡ್ೊಂಕ್ ತ್ಯರ್ ಆಸ್ಲಯ ೊಂ. ತ್ಲತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಬೊಬಾಟ್, ಗೊಂದಳ್... ನಿೋಜ್

ಮೋಹಿನಿ

ಆಯಿಲೆಯ ೊಂ.

ತ್ಕ್ಷನ್

ತ್ಲ್ಣೊಂ ಬಿಸಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ತ್ಲ್ಬೆೊಂತ್ ಘತಯ ೊಂ. 62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಶಾ್ಂಕ್ ಥಂಡ್ ರಾವಂವಿಿ ವಿದ್ಾ್ ಮುಕ್ಣಲ್ಯಾ ಕ್ ಆಪಯೆಯ ೊಂ ಆನಿ ಮಹ ಳ್ಳೊಂ, ' ಅಳೇ ಮಾಕಾ ಹ್ಯೊಂಗಾ ವ್ಪಮಾನ್ ಸೊಡುೊಂಕ್ ಕಷ್ಾ ಜತ್ಲ್ತ್, ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಚಿಕ್ಣ್ ವ್ಗೆರ್ಚ ಬಸ್ಲ್ ಪರಿೊಂ ಕರ್' ಜಯ್್ ಮಹ ಣ್ಯನ್ ಮುಕ್ಣಲ ಗೆಲ್ಲ.

ಅೊಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದಿವ ೋಪಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಜೈಲ್ಯೊಂತ್ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ ಜಣ್ ಪಿಶ ಆಸ್ ಲೆಯ . ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ವ್ಕಾತ್ ದಿೋರ್ವ್ ಗ್ಳಣ್ ಕರೊಂಕ್ ಥೊಂಚ್ಯ ಸಕಾಾರಾನ್ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಕ್ಣಲ. ಭಾರತ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಾರಾಚಿ ಪವ್ಾಣಿಿ ಘರ್ವ್ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಗ್ಳಣ್ ಕರೊಂಕ್ ಭಾರತ್ಲ್ಕ್ ಆಪರ್ವ್ ಹ್ಯಡುೊಂಕ್ ತ್ಯರಾಯ್ ಚಲಯ . ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ ಜಣ್ಟೊಂಕ್ಣೋ ವ್ಪಮಾರ್ನರ್ ಬಸಯೆಯ ೊಂ ಆನಿ ವ್ಪಮಾರ್ನರ್ ಭಾರತ್ಲ್ಕ್ ಧಾಡಿ್ ವ್ಪಲೆವಾರಿ ಜಲ.

ಮುಕಾಯ ಾ ಪಂದ್ದರ ಮಿನುಟಾೊಂನಿ ಕಾೊಂಯ್್ ಆವಾಜ್ ರ್ನ. ಸಕ್ ಡ್ನ ಯಿೋ ವ್ಗೆರ್ಚ ಆಸ್ಲ್ ಪಳ್ಳರ್ವ್ ಪೈಲೆಟಾಕ್ ಅಜಪ್. ಆಪೆೆ ೊಂ ಪಾೊಂರ್ಚ ಧಾ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾಯ ಾ ರಿೋ ಆಯ್ ರ್ನತ್ ಲೆಯ , ಗಾೊಂಕಾೊಂ ಹ್ಯಣೊಂ ಕಶೊಂಗಾಯ್ ಥಂಡ್ನ ಬಸಯೆಯ ೊಂ?... ದ್ಕುನ್ ಮುಕ್ಣಲ್ಯಾ ಕ್ ಬೆಲ್ಯ ಮಾನ್ಾ ಆಪಯೆಯ ೊಂ. ' ತುೊಂವೆೊಂ ಕಶೊಂ ಬಸಯೆಯ ೊಂಯ್?'

ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ

ಥಂಡ್ನ

' ತೊಂ ಭಾರಿ ಸಲಭ್...' ತ್ಲ ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ, ' ತ್ಲ್ಣಿೊಂ ಚಡ್ನ ಅವಾಜ್ ಕಚೊಾ ರ್ನಕಾ ಮಹ ಣ್ಯನ್ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಭಂವೊನ್ ಯೇೊಂರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ ಧಾಡಾಯ ೊಂ'

ವ್ಪಮಾರ್ನಕ್ ಚಡ್ನ ಲೆಯ ೊಂರ್ಚ ಪಿಶಾಾ ೊಂಚೊಂ ಪಿಶೊಂ ಚಡ್ನ ಜಲೆೊಂ. ತ್ಲ್ಕಾೊಂ ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ ಕರೊಂಜ್ ಜಲೆೊಂರ್ನ. ಮಹ ಣ್ಟ್ ರ್ನ ಪೈಲೆಟಾಕ್ ತ್ಕ್ಣಯ ಘುೊಂವ್ಳ್ ಹ್ಯೊಂಚ್ಯ ಬೊಬಾಟೆಕ್ ಪೈಲೆಟಾಕ್ ಆಯಿಯ . ವ್ಪಮಾನ್ ಸೊಡುೊಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಾ ಜಲೆ. ಬೆಲ್ ಕರನ್ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಸಾೊಂಬಾಳಾ್ ಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಮಿ ವಯುಕಂಟಾಂತ್ಲಿ ಪಯಿರ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ.... ದ್ವಾನ್ ಚಿಮಿಾ ಮಾತಾ ಕ್ ಉಸಾವ ಸ್ ಪುೊಂಕುನ್ ಆದ್ದೊಂರ್ವ್ ರಚೊಯ . ಹೊ ಭುಮಿ ವ್ಯ್ಕ್ ಟಾೊಂತ್ಲಯ ಪಯ್ಲಯ ನರ್. ಆದ್ದೊಂವಾ್ ಾ ಕುಶಿಚಿ ಬೊೋರ್ ಕಾಡುನ್ ಏವೆಕ್ ರಚಿಯ . ಆನಿ ಏರ್ವ ಜೊಂರ್ವ್ ಪಾವ್ಪಯ ಪಯಿಲಯ ರ್ನರಿ.

ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಬಾಪಾಕ್ ಸವಾಲ್ಯೊಂ ಘಾಲೆ್ ೋ ಆಸಾ. ‘ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಬಾಪಾನ್ ಖೆಲೆಯ ೊಂ ಕ್ಣತೊಂ? ಕಣೊಂತ್ರಿೋ ಆಮಾ್ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾಯ ಾ ರ್ ಜತೊಂ! ರಾತ್ಲ್ ಸಾಕ್ಣಾ ನಿೋದ್ ಪಡಾರ್ನ..... ಮುೊಂದರನ್ ಸವಾಲ್ಯೊಂನಿ ಧ್ಲಸಾ್ .... ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ ಸಕಾರ್ನಸಾ್ ರ್ನ...

' ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭ್ರಾ' ಮಹ ಣ್ ದ್ವಾನ್ ಬೆಸಾೊಂರ್ವ ದಿಲೆೊಂ. ಆಜ್ ಬೆಸಾೊಂವಾಕ್ ಸಹಸಾರ ಚಿೊಂ ವ್ಸಾಾೊಂ ಜಲೊಂ, ಭುಮಿ ವ್ಯ್ಕ್ ೊಂಟಾೊಂತ್ ಸಹಸಾರ ಲ್ಯಗಸ ಲಯ ೊಂ ಮಿಲಯ ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಆನಿ ಏರ್ವ ಉದ್ಲಯ ೊಂ. ಅನಿಕ್ಣೋ ಆಡಾವ ಲೆಾೊಂ ಫಳ್ ಖಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತದ್ದಳಾಚೊ ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಕಸೊ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ತೊಂ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ನೆಣ್ಟೊಂ . ಉಪಾರ ೊಂತಯ ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಮಾತ್ ಚಿೊಂತುನ್ ಚಿೊಂತುನ್ ಲ್ಯಚ್ಯರ್ ಜತೇ ಆಸಾತ್. ' ಅಮರ್ ಕವ್ಪ ' ಚ್ಯ. ಫ್ತರ . ದ್'ಕಸಾ್

ಅದ್ದೊಂರ್ವ ಬಾಪಾ, ಅದ್ದೊಂರ್ವ ಬಾಪಾ ಖೆಲೆಯ ೊಂ ಕ್ಣತೊಂ ಸಾೊಂಗ್ ರೇ ಬಾಪಾ ಮರ್ನಿ ಾ ಕುಳಾ ಲ್ಯಗೊಂ ಬಾಪಾ, ರ್ನಕಾ ತುಕಾ ಆಪಾ ಲಪಾ, ಆಮಿೊಂ ಚಿೊಂತುನ್ ಚಿೊಂತುನ್, ಜಲ್ಯಾ ೊಂರ್ವ ಎಕಾ ರಪಾಕ್... ' ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಆನಿ ಮ್ಚಳಾರ್ನತ್ ಲಯ ಜ್ಪಣಿ.

ಏವೆಚಿ

ಜಪ್

' ಕೊಂಕಣ್ ಕಗ್ಳಳ್ ' ಆದ್ದೊಂವೆ್ ಹ್ಯಲ್ ಹವಾಲ್ ಚಿೊಂತುನ್ ಚಡಿ ಡಾ್ . ' ಜರ್ ಆಶೊಂ ಜಲೆಯ ೊಂ ತ್ರ್? ' ಮಹ ಳಾೆ ಾ ಸವಾಲ್ಯೊಂಕ್ ಜಪಿ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರಿೋ ದುಬಾವಾಕ್ ಆನಿ ದಬಾವಾಕ್ ನಿಸೊರ ನ್ ವೆತ್ಲ್. ' ಕಾಡಿಯ _ ರ ಕಾಡಿಯ ' ( ಪಾೊಂಚಿವ ಕವ್ಪೆ ). ಪದ್ ಕುಕುಾರಿತ್. ಭುಮಿ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಯ್ಕ್ ೊಂಟಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಪಯಿಲ್ಯಯ ಾ ಸ್ಕ್ ಾೋಯೆಕ್ ತುಲನ್ ಕರನ್, ಆನಿ ಪರ ಸ್ ತ್ ಗಜಲೊಂಕ್ ಗ್ಳೊಂತುನ್ ಉದ್ಲೆಯ ೊಂ ಪದ್ ಆಯ್ ತ್ಲ್ರ್ನ ಉಸ್ ರ ಯೆತ್ಲ್ತ್. ' ಆದಿೊಂ ಮಾಗಾ ಸಂಸಾರ್ ರಿತ್ಲರ್ಚ ಆಸೊಯ ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ಕೋಣ್ೊಂರ್ಚ ರ್ನತ್ಲಯ ದ್ವಾನ್ ಚಿಮಿಾ ಮಾತ್ಲಯೆಕ್ ಉಸಾವ ಸ್ ಪುೊಂಕಯ ಆನಿ ಆದ್ದೊಂರ್ವ್ ರಚೊಯ . ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಆಪೊಯ ಾ ಸಗಯ ಾ ಬೊರಿಯ್ಲ ಕಾಣಘ ರ್ವ್ ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ಖುಶಾಲ್ ಆಸೊಯ ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ದ್ವಾನ್ ತ್ಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಬೊೋರ್ ಕಾಡಿಯ ಆನಿ ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಫಸೊಯ . ಕಾಡಿಯ ರೇ ಕಾಡಿಯ ಏಕ್ ರ್ಚ ಬೊೋರ್ ಕಾಡಿಯ ದೋನ್ ಬೊರಿಯ್ಲ ಕಾಡ್ಯ ಾ ತ್ರ್ ಗತ್ ರ್ಚ ಜತ್ಲ ಹಣೊಂ ಎಕ್ಣಯ , ತಣೊಂ ಎಕ್ಣಯ ಬಸೊನ್ ರಕಾಚಿೊಂ ಸಗೆ ೊಂ ಫಳಾೊಂ ಅದ್ದೊಂರ್ವ್ ಖಾೊಂವಾ್ ಾ ಕ್ ದಿತ್ಲೊಂ ಮಾಲಘ ಡಾಾ ೊಂನಿ ಬುದವ ೊಂತ್ಲ್್ ಯ್ ಖಚಿಾಲ ರಲ್ ಹ್ಯಡಿಯ ಕ್ಣರ ಸಾ್ ೊಂರ್ವ ಜತ್ಲೊಂತ್ ಎಕಾ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಕ್ ಎಕ್ ಸ್ಕ್ ಾ ಮಹ ಣ್ ಕ್ಣಲ ಅಡಾವ ಲೆಾೊಂ ಖಾೊಂವಾ್ ಾ ಖಾತ್ಲರ್. ಜರ್ ತ್ರ್ ತ್ಲೋನ್ ಚ್ಯರ್ ಬಾಯ್ಲಯ ಾ ಜಲ್ಲಯ ಾ ಜಲ್ಯಾ ರ್ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಕ್ ತ್ಲೊಂ ಮುಗಾ ನ್ ಖಾತ್ಲೊಂ ಇತ್ಲ್ಯ ಾ ಬಾಯಯ ೊಂ

ಮಧೊಂ ದ್ದದಯ ಜತ್ಲ ಚಪಾತ್ಲ.

ಬಾವೊೆ

ಆಡು್ ನ್

ಕಾಡಿಯ _ ರ ಕಾಡಿಯ ಬೊರ್ ರ್ಚ ಕಾಡಿಯ ಜ್ಪೋಬ್ ಕಾಡಿಯ ತ್ರ್ ಉಳ್ಳಾ ೊಂರ್ಚ ಜತೊಂ ಚವ್ಪೋಸ್ ವೊರಾೊಂಯಿ ತ್ಲ ಎಕ್ಣಯ ರ್ಚ ಉಲಯಿ್ ಆಯ್ಲ್ ೊಂಕ್ ಹಸ್ಕ್ ಚೊಂ ಕಾನ್ ಆದ್ದೊಂರ್ವ್ ಯೆತ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸವೆಾರ್ ಘಡೆಯ ೊಂ ಪಾತ್ಕ್ ಆತ್ಲ್ೊಂಯ್ ಮುೊಂದರನ್ ವೆತ್ಲ್ ಏರ್ವ ಸದ್ದೊಂಯ್ ಫಳಾೊಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆದ್ದೊಂರ್ವ್ ದಿತ್ಲ್ ದ್ದಡ್ೆ ಆದ್ದೊಂರ್ವ ತ್ಲ ಖಾತ್ಲ್ ಆದ್ದೊಂವಾ್ ಾ ಕುಶಿಚೊಂ ಹ್ಯಡ್ನ ಕಾಡೆಯ ಲ್ಯಾ ನ್ ಏರ್ವ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಕುಶಿಕ್ ರಾವಾ್ ತ್ಕ್ಣಯ ಚೊಂ ಹ್ಯಡ್ನ ಜರ್ ಕಾಡೆಯ ಲೆೊಂ ಜಲ್ಯಾ ರ್ ಖಂಡಿತ್ ತ್ಲ ಬಸ್ಕ್ ಮಾಹ ತ್ಲ್ಾ ರ್ ಕಾಡಿಯ _ ರ ಕಾಡಿಯ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕಾಡಿಯ ಕಾಡಿರ್ನತ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಜತ್ಲ ಕಕಾರ ಪುಪುಾರ ರ್ನಸಾ್ ೊಂ ಆದ್ದೊಂರ್ವ ತ್ಲ ಭುಮಿ ವ್ಯ್ಕ್ ೊಂಟಾೊಂತ್ ಸಖಾನ್ ಆಸೊ್ . ಆದ್ದೊಂರ್ವ ಆನಿ ಏವೆಚೊಂ ಸಂತ್ಲ್ನ್ ಆಜ್ ಭುಮಿ ವ್ಯ್ಕ್ ಟಾೊಂತ್ ವ್ತ್ಾವಾ್ . ಕಾಯ್ ಚ್ಯ ರ್ನೊಂವಾರ್ ರೊಕ್ಣೆ ೊಂರ್ಚ ಕತುಾೊಂವಾೊಂ , ಆನಿ ಅಬೆಲ್ಯಚಿೊಂ ಖೆಳು್ ಳಾೊಂ. ಭುಮಿ ವ್ಯ್ಕ್ ೊಂಟಾೊಂತ್ಲಯ ೊಂ ಪಯಿಲಯ ೊಂ ನರ್ ಆನಿ ರ್ನರಿ ಅನಿಕ್ಣ ಫಳಾೊಂ ಖಾವುನ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸಾತ್ ಕಣ್ಟೆ .! ಸಂತ್ತಚಿೊಂ....

ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯಾ

ಫಳಾೊಂ ಆನಿಕ್ಣೋ ಪಿಕ್ಣ್ರ್ಚ ಆಸಾತ್...!

( ಫಕತ್ವ ್ ಹಾಸೊಿಂಕ್ ಮಾತ್ವ ) ----------------------------------------------------------------------------------------ಅಿಂಕಾಾ ಚಿಂ ಲೇಖನ್

ಆಮಿಂ ಘರ್.... ಮಂದಿರ್ ಮಗಾಚೆಂ ಘರ್ ಜವಾ್ ಸಾ ಏಕ್ ಮುಳಾವ್ಪ ಗಜ್ಾ.

"ತುತು್ ಅನ್ ತ್ಲನ್ ೋಕ್ಣ, ಬೊಗಸ್ಲ ನಿೋರ ಕುಡಿಯ್ಲೋಕ್ಣ, ತುೊಂಡು ಬಟೆಾ ಮುಚೊ್ ೋಕ್ಣ

ದ್ಕುನ್ ಘರಾಕ್ ಎಕಾ ಮಂದಿರಾ ಸಂಗ ತುಲನ್

ಸಾಕು ನನ್

ಮಾನ

ಕತ್ಲ್ಾತ್. ಥಂಯ್ ಶಾೊಂತ್ಲ

ಮ್ಚಳಾ್ , ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತ್ಲಸ್, ಧೈರ್, ಪಾರ್ಟೊಂಬೊ, ರಾಕವ ಣ್, ಅಧಾರ್, ಆನಿ

ಅೊಂಗೈ ಅಗಲ ಹ್ಯಯಗರೊೋಕ್ಣ..."

ಜಗ

ಸಾಕು

ಸಾೊಂಗಾತ್ ಮ್ಚಳಾ್ . ಘರ್

ಪಾರ ಥಮಿಕ್

ಗಜೊಾ

ಉಚ್ಯನ್ಾ

ಫಕತ್್

ರೇೊಂರ್ವ,

ಫ್ತತ್ರ್,

ಸ್ಕಮ್ಚರ್ಟಚೊಂ ಏಕ್ ಭಾೊಂದ್ದಪ್ ಮಾತ್.

ಸಾೊಂಗೆ್ ೊಂ ಅಪುಬಾಾಯೆಚೊಂ ಪದ್, ಹ್ಯಾ

ಥಂಯ್ ಫಕತ್್ ಆಸೊರ ಮಾತ್ರ ಮ್ಚಳಾ್ .

ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ ಪಾವಾ್

ಜ್ಪಯೆತಲ್ಯಾ ಕ್

ಕ್ಣತಯ ೊಂ

ಘರ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ ಜಯಾ ಯ್ ತ್ರ್

ಪಾವಾರ್ನ

ತೊಂ

ಥಂಯ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸೊೊಂಕ್ ಜಯ್.

ಸಾೊಂಗೊಂಕ್ ಜಯ್ . ಮೂಳ್ ಗಜೊಾ

ಕುಟಾಾ

ಸಾೊಂಗಾ್ ಾ ೊಂತ್

ಸವಾಲ್ಯೊಂಕ್

ಕಾೊಂಯ್್

ಪದ್ದೊಂಚ್ಯ ಉಣೊಂ

ಉತ್ಲ್ರ ೊಂನಿ

ಕರೊಂಕ್

ಹಯೆಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪಾಯ ಾ

ರ್ನ.

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ಅಜಪ್

ಜಪ್ ಕತ್ಲ್ಾ,

ಜ್ಪೋವ್ನ್,

ಸರ್ವಾ

ದಿತ್ಲ್,

ಜಪ್

ಸವಾಲ್ಯೊಂಯಿೋ

ಘರಾೊಂತ್

ನವಾಲ್ಯೊಂ ಕತ್ಲ್ಾತ್, ವ್ಪಶಾವ ಸ್, ಮೋಗ್,

ಜ್ಪಯೆೊಂರ್ವ್ ಆಶತ್ಲ್. ಘರ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಯ

ಮಯಿ ಸ್, ಸೊಡ್ನ ದಡ್ನ ಶಿಕಯ್ .

ವ್ಹ ಡ್ನ

ಘರ್

ಆಸೊೊಂ,

ಕುಟಾಾ ೊಂದ್ದರಾೊಂ

ಸಂಗೊಂ,

ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಭುಗಾಾ ಾೊಂ

ಬಾಳಾೊಂಸಂಗ ಜ್ಪಯೆೊಂರ್ವ್ ಆಶತ್ಲ್.

ಜವಾ್ ಸಾ

ಮ್ಚಟಾೊಂಕ್

ವಾಟ್.

ಹರ್

ಘರ್

ಮ್ಚಟಾೊಂ

ಜತ್ಲ್

ಹಯೆಾಕಾಚಿ ಸವಾಾತ್. ಘರ್ ಜತ್ಲ್ ಮಂದಿರ್. 66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘರಾೊಂತ್ ಕುಟಾಾ ಸಲೋಸ್

ಸಂಗೊಂ ಜ್ಪಯೆೊಂವೆ್ ೊಂ

ಮಹ ಣ್

ಆಮಾ್ ೊಂ

ಭೊಗಾ್ .

ಕುಟಾಮ್ ಎಕವ ರ್ಟತ್ ಜೊಂರ್ವ್ ಜಯ್, ಜಯೆ್ ವಂತ್ ಜಯಾ ಯ್,

ಆದಶ್ಾ

ಜಯಾ ಯ್

ಸವ ಪಾೆ ೊಂ

ಅಸಲೊಂ

ಸಕಾಾ ೊಂಚಿೊಂ.

ಕುಟಾಮ್

ಸಹಕಾರಾನ್

ವಾಡ್ನ್

ಸವಾಾೊಂಚ್ಯ

ರಪಿತ್

ಯೆತ್ಲ್.

ಜವುನ್

ದಿಸಿ ರ್ಟ

ವಾರ್ವರ ,

ಘರ್ ತುಜೆೊಂ ಕ್ಣತಯ ೊಂ ವ್ಹ ಡ್ನ ಆಸಾ? ಪಾಕ್ಣೊಂ

ಉತ್ಿ ತ್್ , ಖರ್ಚಾ, ಶಿಕಾಪ್, ಪುಡಾರ್,

ನಳಾಾ ೊಂಚೊಂ, ಕಲ್ಯವ

ಭ್ಲ್ಯಯಿ್ , ಆನಿ ಮತ್ಲಕ್ ಸಮಾದ್ದನ್

ಕ್ಣತ್ಲ್ಯ ಾ ಕುಡಾೊಂ...

ಪಾಕ್ಣೊಂ, ತ್ಲ್ರಸ್ಕ, ...

ಕ್ಣತ್ಲಯ ೊಂ

ಘರಾೊಂತ್ಲಯ ೊಂ ಆಶತ್ಲ್ತ್.

ವ್ಪಚ್ಯಚಾೊಂ

ಆಸಾ.

ಸವಾಾೊಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿತ್ಲ್ತ್. ಆಶೊಂ ಘರ್

ಮಾಳಿಯೊಂಚೊಂ ಆಶೊಂ

ಕ್ಣತ್ಲಯ ೊಂಯ್ ತ್ಲೊಂ

ಮಂದಿರ್

ಜೊಂರ್ವ , ತುವೆೊಂ ಉಲಂವೆ್ ೊಂ ಏಕ್ ಬರೊಂ

ಸವಾಾಕ್

ಉತ್ಲ್ರ್ ತುಜೆೊಂ ಘರ್ ಮಂದಿರ್ ಕತ್ಲ್ಾ.

ಎಕಾಮ್ಚಕಾ

ಘರಾೊಂತ್ ಆಯಿಲ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್

ಕರನ್,

ದಿೋರ್ವ್ ಧಾದಸ್ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ರ್ನ.

ಮಾಗಾದಶಾನ್

ಪಿಯೆೊಂರ್ವ್ ಉದ್ದಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ರಿೋ ಮಂದಿರ್

ರಪಿತ್ ಕಯೆಾತ್.

ಕ್ಣತೊಂಯ್ ತ ಜೊಂರ್ವ,

ಜರ್ವ್

ತ್ಲ್ಾ ಬದಲ್ಯ್ .

ಮುಖೇಲಿ ಣ್ ವ್ಪಚ್ಯರ್ ಯ

ತಕ್ಣದ್ ಹ್ಯಾ

ಗಜೆಾಚೊಂ. ವ್ಪನಿಮಯ್

ಜಣ್ಟಯಾೊಂಚೊಂ ಘರ್ವ್

ಪುಡಾರ್

ಪಾವ್ನ್ ಜತ್ಲ್. ದೆವಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ದಿಲಾ? :

ಘರಾೊಂತ್ ದಿೊಂವೊ್ ಮಗಾಚೊ ಸಾವ ಗತ್ ತುಜೆೊಂ ಘರ್ ಮಗಾಚೊಂ

ವೊೋಡ್ನ್

ಕತ್ಲ್ಾ.

ಘರ್ ಕ್ಣದ್ೊಂ ವ್ಹ ಡ್ನ ಜಯ್ , ತದ್ೊಂ ಭಾೊಂದ್ ... ಕಾಳಾಾ ೊಂತ್ ಭ್ಕ್್

ಆಸೊೊಂ

ಆನಿ ಉಪಾ್ ರ್ ಆಟವೆೆ ಚೊ

ಕುಸ್ ಟ್

ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಆವ್ಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಘರ್

ಜಗ ದಿಸೊೊಂ. ಜ್ಪವ್ಪತ್ ದ್ವಾನ್ ದಿಲೆಯ ೊಂ

ಸಾೊಂಬಾಳಾ್ ತ್.

ವ್ಹ ತಾೊಂ ದ್ಣೊಂ. ಹೊಂ ಜ್ಪವ್ಪತ್ ಸಾರೊಂಕ್

ಬಾಪುಯ್

ಜೊೋಡ್ನ್

ಹ್ಯಡಾ್ , ಆವ್ಯ್ ತ್ಲ್ಾ ಜೊೋಡಿನ್ ಘರ್

ಮಾತ್ರ

ಚಲರ್ವ್ ವ್ಹ ತ್ಲ್ಾ.

ಆಸಾತ್

ಹ್ಯೊಂಗಾ

ಆಸಾೊಂರ್ವ.

ತ್ಲ್ಚಿೊಂ

ಬೆಸಾೊಂವಾೊಂ. ದ್ಕುನ್ ಮುಖೇಲ್ಪ ಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಾದರ್ಾನ್ :

ಸಂಗೊಂ

ವ್ಪೊಂಚ್ಯೆ ರ್ ಘರ್

ಏಕ್

ಮಂದಿರ್ ಆಮ್ಚ್ ಜ್ಪಣಾ ಕ್ ಲಸಾೊಂರ್ವ.

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಲಕಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ

ಜಣ್ಟೊಂಕ್

ಸಮಾದ್ದನ್, ಕರೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ

ಪಯೆಯ ೊಂ

ಆಯ್ಲ್ ನ್

ಖಂಚ

ತ್ಲೋಮಾಾನ್ ಕರನ್

ಸಾಕ್ಣಾೊಂ

ತೊಂ

ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊಂ

ಘರಾೊಂತ್ ಸಮಾದ್ದನ್ ಸಾೊಂಬಾಳ್. ಘರ್

ಬುಧವ ೊಂತ್ಲ್ಚೊಂ

ಲಕ್ಷಣ್.

ಕುಟಾಮ್

ಮಗಾಚೊಂ ಮಂದಿರ್ ಜತ್ಲ್.

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಅಸಲ್ಯಾ

ಸಂಧಭಿಾೊಂ

ಹಟಾಕ್ ಲ್ಯಗನ್ ರಾಗಾರ್ ಜೊಂವೆ್ ೊಂ ಸ್ಲಜ್ ಸಾೊಂಬಾರ್ ತುಜಾ ಮಂದಿರಾಚೊಂ

ಆಸಾ. ಘೊರ್ವ

ತುೊಂಭ್ಲಾೊಂತ್ ಜಯೆಾ . ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಜಲೆಯ

ತುಜಾ

ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ

ಘರಾ

ಬಾಯಯ ೊಂ ವೆಗಾೆ ಚ್ಯರ್

ದ್ದಖೆಯ

ಆಸಾತ್.

ರಾಗಾಚ್ಯಾ

ಪಮಾಳಿಕ್

ಭ್ರಾರ್ ಲಡಾಯ್, ಝಗೆೆ ೊಂ ಜೊಂವೆ್ ೊಂ,

ಧುೊಂಪಾಚೊ ಸಾವ ದ್ ಅಸಾವ ದ್ ಕರೊಂಕ್

ಖುನ್ ಯ ಜ್ಪೋವಾಘ ತ್ ಕಚಾೊಂ ಆಮಿೊಂ

ಅವಾ್ ಸ್

ಸಮಾಜೆೊಂತ್ ಪಳೇತ್್ ಆಸಾೊಂರ್ವ. ಸೊಡ್ನ

ಮ್ಚಳಾಜೆ.

ತದ್ದಳಾ

ತುಜ

ಮಗಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾೊಂತ್ ಸದ್ದೊಂ ಸಖ್

ದಡಿಚೊ

ಮನೋಭಾರ್ವ

ಸಂತ್ಲಸಾಚಿ,

ಸಮಾ ನ್

ಕಾಣಘ ೊಂವೆ್ ೊಂ

ಗಜೆಾಕ್

ಕುಮ್ಚ್ ಚಿ,

ಪಾೊಂವ್ಪ್

ಎಕಾಮ್ಚಕಾ

ಭ್ಲಟ್

ಜತಲ.

ಮಂದಿರ್ ಮಗಾಚೊಂ.

ಘರಾ ಭಿತ್ರ್ ನವೆೊಂಸಾೊಂರ್ವ ಆನಿಕ್ಣೋ ಆಸಾ

ದುಬಾವಾಚೊ ಧಿಂವೊರ್ :

ಲ್ಯಹ ರ್ನೊಂಕ್

ವ್ಹ ಡಾೊಂಕ್

ಮಾನ್,

ತ್ಲತಯ ೊಂ

ಸಮಾದ್ದನ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಘರ್ ಸದ್ದೊಂಯ್

ಮಂದಿರ್ ಜ್ಪವಾಳ್ ಉತಾಲೆೊಂ.

ಕಯೆಾತ್.

ಆನಿ

ಗೌರರ್ವ, ಸಮಾಜೆಕ್

ಸಿ ೊಂದನ್ ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಪಾತಾ ಣಿ ಉಣಿ ಜಲ್ಯಾ .

ಆಶಲೆಯ ೊಂ

ಸಗೆೆ ೊಂ

ಆತ್ಲ್ೊಂ

ಮ್ಚಳಾರ್ನ ಜಲ್ಯೊಂ, ಹ್ಯತ್ಲ್ೊಂತ್ ಧಮಿೆ

ಸೊಡ್ ದೊಡಿಚಿಂ ಮಂದಿರ್ :

ಘುೊಂವಾರ್ನ

ಜಲ್ಯಾ ,

ಸವ್ಯೊಂಕ್

ವಾಯ್ಾ

ವೆೊಂಗಾ್ ರ್ನ

ಸಮಸ್ಲಸ

ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಕಣಿೋ ಎಕಾಯ ಾ ನ್ ಸಾೊಂಗ್

ಪವ್ಾತ್ಲ್ ಭಾಶನ್ ಉಭ್ಲ ಜತ್ಲ್ತ್. ಆಶೊಂ

ಲೆಯ ೊಂ ಕಾಮ್ ಯ ಯೆವ್ಾ ಣ್, ಪೊೋೊಂತ್

ಕಶೊಂ ಜಲೆೊಂ? ಮಹ ಣ್ ಸಮಸಾಸ ಾ ಚ

ಪಾವಾ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ಳೊಂಕ್ ಜಯ್ .

ಮೂಳ್ ಸೊಧಾ್ ಾ

ವಾವಾರ ವ್ಪಶಿೊಂ ಆಟರ್ವ ಕರನ್,

ಖರೊಂ

ಘಾಲ್್ , ದುಬಾರ್ವ ಕನ್ಾ, ಮಾನಸ್ಕಕ್

ಚಿೊಂತ್ಪ್

ಪುತ್ಲಾ

ಒತ್್ ಡ್ನ ಘಾಲ್್ ಸಮಾದ್ದನ್ ನಪಂಯ್್

ಕರನ್ ಪುಡೆೊಂ ಸರಾಜೆ.

ಕಚಾೊಂ ಅತ್ಲ್ೊಂ ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಸದ್ದೊಂಚೊಂ

ಖಂಚರ್ವ್ ,

ತ್ಯರಾಯ್

ಜಯ್

ಬದ್ದಯ ಕ್, ಬದ್ದಯ ಮ್

ಕಚ್ಯಾ ಾ ವಾವಾರ ೊಂತ್ ಸೊಡ್ನ ದಡ್ನ

ಜಲ್ಯೊಂ. ಸಲವ ಲ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಧೈರ್ ದಿೊಂವೆ್

ಆಸಾಜೆ.

ರ್ನೊಂತ್

ಹರಾೊಂನಿ

ಸಾೊಂಗ್

ಲೆಯ ೊಂ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜತ್ಲ್ತ್.

ಸಮಸಾಸ ಾ ಕ್


ಪರಿಹ್ಯರ್ ಜವುನ್ ಪಾವೊತ್ಲ್ಾ ವ್ಾ ಕ್ಣ್ ವ್

ವ್ಚೊನ್

ದ್ದಕ್ಣ್ ರ್, ತ್ಜ್್ ಹ್ಯೊಂಕಾೊಂ ಮ್ಚಳಾರ್ನಸಾ್ ೊಂ

ಕುಟಾಾ ೊಂತ್ ಬರೊಂಪಣ್ ಆಸಾ.

ಸಮಸ್ಲಸ

ಸಂತ್ಲಸ್

ಪಾವಾಯ ಾ ರ್,

ಅನಿಕ್ಣೋ ವಾಡ್ೊಂಕ್ ಕಾರಣ್

ಜತ್ಲ್ತ್. ಚಡಾವ್ತ್ ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಲಸ ಪಯಿ ಾ ೊಂ

ಖಾತ್ಲರ್

ಘರಿಂತ್ವ ಚಡುಣಿಂ ಜಾತಾ?

ಉದ್ತ್ಲ್ತ್.

ದುಸಾರ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ ಸಹವ್ತ್ಲಾ

ಘರಾೊಂತ್ ಚಡುಣೊಂ ಸದ್ದೊಂ ಜತ್ಲ್.

ದ್ದವ ರಿೊಂ ಜತ್ಲ್.

ಚಿೊಂತ್ಪ್

ಆನಿ

ಧೈರ್

ಸಕಾಲಕ್ ಸಿ ೊಂದನ್

ದಿಲ್ಯಾ ರ್

ಸಮಸ್ಲಸ

ತ್ಲ್ಳ್ ಪಡಾರ್ನ, ಎಕಾಮ್ಚಕಾ

ಹೊೊಂದವ ನ್

ಆಸಾರ್ನ.

ಪರಿಹ್ಯರ್ ಕರೊಂಕ್ ಜತ್ಲ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಪಶಿೊಂ

ಇಲ್ಲಯ

ದುಸೊಾನ್,

ಲಡಾಯ್ ಆಸಾ್ . ಹಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ

ಝಗೆ ನ್

ಪಡ್ನ್,

ಜೊಡಾ್ ಾ ಕ್ಣೋ ಚಡ್ನ ಹೊಗಾೆ ರ್ವ್

ಘಜೆ

ಪಡಾ್ .

ರಾಗ್, ಇಲ್ಲಯ

ಘರಾೊಂತ್

ಕುಟಾಾ ಕ್ ಪೂರಕ್

ಮೋಗ್, ಇಲಯ

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಜತ್ಲ್.

ಹ್ಯಡುೊಂಕ್

ಸಾೊಂಗಾೊಂತ್ಲ್ೊಂತ್

ಧಾದಸಾ್ ಯ್ ಉತ್ಲ್ಾ. ಘರ್ ಬಂದಿೀಖಾನ್ ಜಾಿಂವ್್ ಿಂ ನಾಕಾ : ಘರ್ ಮಗಾಚೊಂ ಮಂದಿರ್ ಜಲ್ಯಾ ರ್ ಜ್ಪವ್ಪತ್ ಭಾೊಂಗಾರ ಳ್ಳೊಂ ಜತ್ಲ್. ಉತ್ಲ್ರ ೊಂ ಮಾಣಿಕ್, ಹ್ಯಸೊ ಉಮಾಳ್ಳ ಜತ್ಲ್ತ್, ದಕ್ ಭುಜವ್ಣ್ ಜತ್ಲ್, ಸಾೊಂಗಾತ್ ಆಮರ್

ಜತ್ಲ್.

ಎಕವ ಟಾಕ್

ಯೇರ್

ಯೇರ್ನ. ಘರ್

ಮಗಾಚೊಂ,

ಜೊಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಘರಾೊಂತ್ ಜ್ಪಯೆೊಂವಾ್ ಾ ವ್ಗಾ್ ಕುಟಾಾ ಚಿ ಭ್ಲಟ್

ಕಚಿಾ,

ಭೊೊಂವೆೆ ಕ್

ಸದ್ದೊಂ

ಸಖಾಚೊಂ, ಏಕ್

ಮೇಟ್

ಜಯ್ ಕುಶಿನ್ ಕಾಡುಯೊಂ.

ವೆಚೊಂ,

ಸಾೊಂಜೆಚೊಂ ವಾಕ್ಣೊಂಗ್ ಯ ದಯಾ

(ಹಿಂ ವರಸ್ ಕುಟ್ವಾ ಕ್ ಸಮರ್ಪಾನ್

ತ್ಡಿಕ್ ವಾರೊಂ ಸ್ಲವುೊಂಕ್ ವೆಚೊಂ, ಐಸ್

ದಿಲಾಿಂ.

ಕುಟ್ವಾ

ಜವಿತಾಚಿಿಂ

ಕ್ಣರ ೋಮ್ ಪಾಲಾರ್, ಪಾಕ್ಾ ಆಶೊಂ ಏಕ್

ಲಿಖಿತಾಿಂ

ರ್ಪಡಾೊ ಾ

ಅಿಂಕಾಾ ಿಂನಿ

ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಘರಾ ಥರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ

ಆಸ್ತ್ ಲಿಿಂ. - ಸಂರ್ಪದಕ್).

-------------------------------------------------------------------------69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಿಂಕಾಿಂನಿ ಬದ್ಲೊ ವಣ್ ನಾತ್ವ್‌ಲಿೊ 2021-22 ವಿ ಕನಾಾಟಕ ಬಜೆಟ್

ಸಾವ ತಂತ್ಲ್ರ ಾ ಆದಿೊಂ ಭಾರತ್ ಬಿರ ರ್ಟಷ್ ಆಡಳಾ್ ಾ ಖಾಲ್ ವಾ ವ್ಪವ್ಪಧ್ ರಾಯೊಂಕಾಲ್ ಆಸ್್ಲೆಯ . ಆತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ೊಂತಯ ಪರ ದೇಶ್ ಮೈಸ್ಕರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆನಿ ಹರ್ ರಾಜವ ಟೆ್ ೊಂಖಾಲ್ ತ್ಶೊಂ ಮದ್ದರ ಸ್, ಬೊೊಂಬೈ ಪೆರ ಸ್ಕಡೆನಿಸ ೊಂಖಾಲ್ ಆಸ್್ಲೆಯ . ತ್ಸಲೆ ಪರ ದೇಶ್ 1953-ೊಂತ್ ಮೈಸ್ಕರ್ ರಾಜ್ಾ ್ಖಾಲ್ ಹ್ಯಡೆಯ . 1956 ನವೆೊಂಬರ್ 1 ತ್ಲ್ರಿಕ್ಣರ್ ಕನ್ ಡ ಭಾಷೆಚ ಹರ್್ಯಿೋ ಪರ ದೇಶ್ ಮೈಸ್ಕರ್ ರಾಜ್ಾ ್ಖಾಲ್ ಹ್ಯಡ್ನ್ ಮೈಸ್ಕರ್ ರಾಜಾ ಚೊಂ ಸಾಾ ಪನ್ ಕ್ಣಲೆೊಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿೊಂ ಮೈಸ್ಕರ್ ರಾಜಾ ೊಂತಯ ಥೊಡೆ ಪರ ದೇಶ್ ಹರ್ ರಾಜಾ ೊಂಕ್್ಯಿೋ ಗೆಲ್ಯಾ ತ್. ದ್ದಖಾಯ ಾ ಕ್ – ಕಾಸರ್್ಗೋಡ್ನ ಜ್ಪಲ್ಯಯ ಾ ೊಂತಯ ಥೊಡೆ ಗಾೊಂರ್ವ ಕೇರಳಾಕ್ ಸ್ಲವಾಾಲೆ. 1973 ನವೆೊಂಬರ್ 1ವೆರ್ ರಾಜಾ ಚೊಂ ರ್ನೊಂರ್ವ ‘ಕರ್ನಾಟಕ’್ಜರ್ವ್ ಬದಿಯ ಲೆೊಂ. ಭಾರತ್ ದೇಶಾೊಂತ್ ಕೇೊಂದ್ರ ಹಂತ್ಲ್ರ್ ಆಸ್್ಲ್ಯಯ ಾ ಬರಿರ್ಚ ಹಯೆಾಕಾ ರಾಜಾ ೊಂನಿ ವ್ಸಾಾವಾರ್ ಬಜೆಟ್ (ಆಯವ್ಾ ಯ್ ಪತ್ರ ) ಮಂಡನ್ ಕತ್ಲ್ಾತ್. ಹಿ ಬಜೆಟ್

ಆದ್ದಯ ಾ ವ್ಸಾಾಚ್ಯ ವಾಸ್ ವ್ಪಕ್ ಜಮ ಆನಿ ಖಚ್ಯಾಚರ್ ಹೊೊಂದವ ನ್ ಮುಕಾಯ ಾ ವ್ಸಾಾಚೊ ಜಮ ಆನಿ ಖರ್ಚಾ ಆಟಾಪಾ್ . 2021-22 ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್: ದುಡಾವ ಖಾತ್ಲಯಿೋ ಸಾೊಂಭಾಳಾ್ ಾ ಮುಕ್ಣಲ್ ಮಂತ್ಲರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಾಿ ನ್ ಬೆೊಂಗ್ಳೆ ರಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ಪಧಾನಸಭ್ಲೊಂತ್ ಮಾರ್ಚಾ 8 ತ್ಲ್ರಿಕ್ಣರ್ ಮಂಡನ್ ಕ್ಣಲ. ತ್ಲ್ಣ ಹ್ಯಚ್ಯ ಆದಿೊಂ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ತ್. ಅಟಾವ ಾ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನ್ ಕ್ಣಲ್ಲಯ ತ್ಲ ಅನಭ ಗ ದುಡಾವ ಮಂತ್ಲರ ಮಹ ಣಾ ತ್ಲ್. ಯಡಿಯೂರಪಾಿ ಚ್ಯ ಹ್ಯಾ ಬಜೆರ್ಟಚೊ ಧಾ ೋಯ್ ವಾಕ್ಾ (ರ್ನರೊ)್ ‘ಸಾಮಾಜ್ಪಕ್ ರ್ನಾ ಯ್, ಅಭಿವೃದಿಾ ದ್ಾ ೋಯ್’್ ಜವಾ್ ಸ್್ಲ್ಲಯ . 2020-21ವಾಾ ಬಜೆರ್ಟಚೊ ಗಾತ್ರ ತ್ಲ್ಚ್ಯ ಆದ್ದಯ ಾ ವ್ಸಾಾವ್ನಿಾೊಂ ಫಕತ್ ರಪಯ್ (ಫುಡೆೊಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖರ್ನೊಂತ್ ಸಗೆೆ ಐವ್ಜ್ ರಪಾಾ ೊಂನಿ ಮಹ ಣ್ ಸಮಾ ೊಂಚೊಂ) 3,740

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರೊಡ್ನ ಚಡ್ನ ಕರೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಸಾದ್ಾ ಜಲೆಯ ೊಂ (2,34,153 ಕರೊಡ್ನ ಥರ್ವ್ 2,37,893 ಕರೊಡಾೊಂಕ್). 2020-21ವಾಾ ವ್ರಾ್ಸ ಸಕಾಾರಾಕ್ ಯೆೊಂವಾ್ ಾ ಪರ ಮುಕ್ ಆದ್ದಯೊಂಚ್ಯ ಮುಳಾೊಂಕ್ ಕರೊರ್ನ ಥರ್ವ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ನ್ಲ್ಲಯ ಧರ್್ಧರ್ ಮಹ ಣ್ ದಿಸಾ್ . ನವೊ ಸಿಂಕ್ ನಾತ್ವ್‌ಲಿೊ ಬಜೆಟ್: ಸಕಾಾರಾಚ್ಯ ಆದ್ದಯೊಂತ್ ಪೆಟರ ೋಲಯಂ ಉತ್ಿ ರ್ನ್ ೊಂಚರ್, ಸೊರಾ್ಾ ಚರ್ ಸೊಂಕ್, ಮುದ್ದರ ೊಂಕ್ (ಸಾಾ ಾ ೊಂಪ್ ಡುಾ ರ್ಟ) ನೋೊಂದಣಿ (ರಜ್ಪಸ್ಲಾ ಾೋಶನ್) ಪರ ಮುಕ್ ಆಸಾ್ . ಎದಳಾ್ ವ್ಸಾಾೊಂನಿ ಬಜೆಟ್ ಮಹ ಣ್ಟ್ ರ್ನ ನವೆ ಸೊಂಕ್ ಜರಿ ಜತ್ಲೆ, ಆಸ್್ಲೆಯ ಸೊಂಕ್ ಚಡ್ ಲೆ ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಭಿೊಂಯೆತ್ಲ್ಲ್ಲ. ಪುಣ್ ಕರೊರ್ನವ್ವ್ಪಾೊಂ ಜಯ್ ಾ ೊಂಕ್ ಸಾಕ್ಣಾೊಂ ಕಾಮಾೊಂ ರ್ನೊಂತ್. ವಾಾ ಪಾರ್ ಉದಾ ಮಾೊಂ ಬೊರಾ್ಾ ನ್ ಚಲ್ಯರ್ನೊಂತ್. ಶಿವಾಯ್ ಪೆಟರ ಲ್, ಡಿೋಜಲ್, ರಾೊಂದ್ದಿ ಗಾಾ ಸಾಚ್ಯ ಮಲ್ಯೊಂ ಚಡೆೆ ನ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಎದಳ್್ರ್ಚ ಕಷಾಾ ರ್ ಆಸಾ. ದ್ಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಬಜೆರ್ಟೊಂತ್ ಎಕಾ ರಪಾಾ ಚೊಯ್ ನವೊ ಸೊಂಕ್ ಗಾಲುೊಂಕ್ ರ್ನ. ತ್ಶೊಂ ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಹಿ ಬಂಪರ್ ಬಜೆಟ್್ಯಿೋ

ನೈೊಂ, ಬೂಸ್್ಯಿೋ ನೈೊಂ. ಸಮತ್ಲೋಲತ್ ಆನಿ ಸಂದಭಾಾಕ್ ತಕ್ಣದ್ ಮಹ ಣ್ಟ್ ೊಂತ್ ದುಭಾರ್ವ ರ್ನ. ಯಡಿಯರಪಾಿ ನ್ೊಂರ್ಚ ಮಹ ಳಾಾ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಚರಿತರ ೊಂತ್್ರ್ಚ ಹೊಂ ಪಯಯ ಾ ಘಡೆ್ ೊಂ. ಆೊಂವುಾ ಚೊ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 2,46,407 ಕರೊಡ್ನ. ಆದ್ದಯ ಾ ವ್ಸಾಾವ್ನಿಾೊಂ 8,514 ಕರೊಡ್ನ ಚಡಾಯ . ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಇಲೆಯ ೊಂ – ಇಲೆಯ ೊಂ: ಆದಿೊಂ ಕೋಣ್ ವ್ಪಚ್ಯತ್ಲ್ಾ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ, ತ್ಲ್ೊಂತುನಿೊಂಯ್ ಜತ್ಲ-ಧಮಾಾಚಿ ಸಂಘಟರ್ನೊಂ, ದ್ವಾಳಾೊಂ, ಸೊಮಿ ಳ್, ಮಠಾಧಪತ್ಲ ಆನಿ ಹರಾೊಂಕ್ ಹ್ಯತ್ ಉಕಲ್್ ದಿೊಂವೆ್ ೊಂ ಆಸ್್ಲೆಯ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂಯಿೋ ವ್ಹ ಡ್ನ ಮಟಾಾ ರ್ ನೈೊಂ ತ್ರಿೋ ಇಲೆಯ ೊಂ ಇಲೆಯ ೊಂ ದಿೋರ್ವ್ ಸಮಧಾನ್ ಕಚಾೊಂ ಪರ ಯತ್್ ಕ್ಣಲ್ಯೊಂ. ತ್ರಿೋ ಜಯ್ ಾ ೊಂಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜೊಂರ್ವ್ ರ್ನ. ಪಂಚಮಸಾಲ ಸಮುದ್ದಯಕ್ ೨ಎ ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ಲ ದಿೋಜಯ್ ಮಹ ಳಿೆ ಚಳವ ಳ್ ಚಲ್ಯ್ ಲ. ಬಜೆರ್ಟ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಪರ ತ್ಲಕ್ಣರ ಯ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಾಲ ಪಿೋಠಾಚ್ಯ ಸೊಮಿ ಳಾನ್ ತ್ಲ್ೊಂಚೊಂ ಮಾಗೆೆ ೊಂ ಪೊೊಂತ್ಲ್ಕ್ ಪಾವಂರ್ವ್ ರ್ನ ಮಹ ಣ್ ಶಿಣ್ ಉಚ್ಯರೊ್ಯ . ಸಕಾಾರಾಕ್ ಆದ್ದಯ್ ನಿರಿೋಕ್ಣಷ ತ್ ಮಟಾಾ ರ್ ರ್ನತ್್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಹ್ಯತ್ ಉಕಲ್್ ದಿೊಂರ್ವ್ ಆನಿ ವ್ಹ ಡ್ನ-ವ್ಹ ಡ್ನ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ ಪಾಚ್ಯರೊಂಕ್ ಜೊಂವೆ್ ೊಂ ಕಶೊಂ?

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅನಿವಾಯ್ಾ ಖರ್ಚಾ ಆದ್ದಯ ಪಾರ ಸ್ ಚಡ್ನ: ಸಕಾಾರಾಕ್ ಹುಟವ ಳ್ ಆಸೊೊಂದಿ ವಾ ರ್ನ ಆಸೊೊಂದಿ ಥೊಡ್ ಖರ್ಚಾ ಆವ್ಶ್ಾ ಜರ್ವ್ (ಮ್ಚೊಂಡೇಟರಿ ವಾ ಬದಾ ತ್ಲ್ ವೆಚ್ ) ಕರಿಜಯ್್ರ್ಚ ಪಡಾ್ . ಹ್ಯಾ ಆವ್ಶ್ಾ ಖಚ್ಯಾೊಂತ್ ಸಕಾಾರಿ ಕಾಮ್ಚಲ್ಯಾ ೊಂಚೊ ಸಾೊಂಬಾಳ್, ಥೊಡಿೊಂ ಪೆನಿ ರ್ನೊಂ, ರೇಶನ್ ವ್ಸ್ , ಶತ್ಲ್್ ರಾ್ಾ ೊಂಚ್ಯ ಪಂಪ್್ಸ್ಲಟಾಾ ೊಂಕ್ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಸಬಿಸ ಡಿ, ಸಾ ಳಿೋಯ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ೊಂಕ್ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಸಬಿಸ ಡಿ ಆನಿ ಹರ್ ಥೊಡ್ ಖರ್ಚಾ ಆಟಾಪಾ್ . ಹೊರ್ಚ ಖರ್ಚಾ ಆದ್ದಯಚೊ 100% ಉತ್ಲ್ರ ತ್ಲ್ ತ್ರ್ ಮಾಗರ್ ಅಭಿವೃದಿಾ ಕಶಿ ಕಚಿಾ? ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಲರ್ ರಿಣ್ಟಚಿ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಉರಾ್್ . 2017-18ಂೊಂತ್ ಆವ್ಶ್ಾ Sಚ್ಯಾ ವಾೊಂಟ 77%, 2018-19ಂೊಂತ್ ೮೫%, 2019-20ಂೊಂತ್ 87% ಆಸ್್ಲ್ಲಯ . ಹೊ 2020-21ಂೊಂತ್ 102% ಜಲ್ಯ ಮಹ ಣ್ಟ್ ತ್ ಮಾಧಾ ಮ್ ವ್ಧ್ಲಾ ಾ. ನಿರಿೋಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣಲೆಯ ೊಂ ಐವ್ಜ್ – ವಾಸ್ ರ್ವ ಜರ್ವ್ ಆಯಿಲೆಯ ೊಂ: 2020-21ವಾಾ ಬಜೆರ್ಟೊಂತ್ ಪೆಟರ ೋಲಯಂ

ಉತ್ಿ ರ್ನ್ ೊಂಚರ್ ಕ್ಣಎಸ್್ರ್ಟ 3% ಚಡಿತ್ ಕ್ಣಲಯ . ಆಶೊಂ ಪೆಟರ ಲ್ಯರ್ ಎಕಾ ಲೋಟರಾಚರ್ ರ. 1.60 ಆನಿ ಡಿೋಜಲ್ಯರ್ ರ. 1.59 ಚಡ್ನ್ಲೆಯ . ಅಬಾ್ ರಿ ಸೊಂಕ್ 6% ಚಡ್ನ ಕ್ಣಲ್ಲಯ . ಫೆಬೆರ ರ್ ಅಕೇರಿ ಪಯಾೊಂತ್ ಪರ ಮುಕ್ ಆದ್ದಯೊಂಚ್ಯ ಮುಳಾೊಂ ಪಯಿ್ ೊಂ ಅಬಾ್ ರಿ ಆದ್ದಯ್ ಮಾತ್ರ 92.07% (ನಿರಿೋಕ್ಷಣ್ 22,700 ಕರೊಡ್ನ, ಸಂಗರ ಹ್ 20,900) ವ್ಹ ಡ್ನ ವಾೊಂಟಾಾ ನ್ ಆಯಯ . ಮುಕಾಯ ಾ ವ್ಸಾಾಕ್ 24,580 ಕರೊಡ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣಲ್ಯ. 2020-21ವಾಾ ಬಜೆರ್ಟೊಂತ್ 82,443 ಕರೊಡ್ನ ವಾಣಿಜ್ಾ ಸೊಂಕ್ ಅೊಂದ್ದಜ್ ಕ್ಣಲ್ಲಯ . ಪೂಣ್ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ಅಕೇರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ 71,833 ಕರೊಡ್ನ (87.13%). 2021-22ವಾಾ ವ್ಸಾಾಕ್ ಹ್ಯಚೊ ಅೊಂದ್ದಜ್ ಉಣ್ಯ ಕನ್ಾ 76,473 ಕರೊಡಾೊಂಚರ್ ದವ್ರಾ್ಯ . (5970 ಕರೊಡ್ನ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ 7.24% ದ್ೊಂವ್ಯಯ ). ವಾಹರ್ನೊಂ ಶತ್ಲ್ ಥರ್ವ್ 7115 ಕರೊಡ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣಲ್ಲಯ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ಅೊಂತ್ಲ್ಾ ಕ್ 4294 ಕರೊಡ್ನ ಆಯಯ . ಮುಕಾಯ ಾ ವ್ರಾ್ಸ ಕ್ 75,15 ಕರೊಡ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣಲ್ಯ.

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಜ್ಪಸ್ಲಾ ಾೋಶನ್ ಶತ್ಲ್ ಥರ್ವ್ 12,655ಕರೊಡ್ನ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ್ ಕ್ಣಲ್ಲಯ . ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ಅೊಂತ್ಲ್ಾ ಕ್ 9,014 ಕರೊಡ್ನ ಆಯಯ ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಅದಯ ರ್ಚ 12,655 ಕರೊಡ್ನ ದವ್ರಾ್ಯ . 35 – 45 ಲ್ಯಖಾೊಂ ಬಿತ್ರಾ್ಯ ಾ ಫ್ತಯ ಾ ಟಾೊಂಕ್ ಮುದ್ದರ ೊಂಕ್ ಶುಲ್ಯ್ ೊಂತ್ 2% ಉಣ ಕ್ಣಲ್ಯ. ಬಿಲೆ ರ್, ಡೆವ್ಲಪರಾೊಂ ಥರ್ವ್ ಶಿೋದ್ದ ಖರಿೋದ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಫ್ತಯ ಾ ಟಾೊಂಕ್ / ಘರಾೊಂಕ್ 3% ಸೊಂಕ್ ನಮಿಯರಾ್ಯ . ಆದ್ದಯ ಾ ಬಜೆರ್ಟ ಪರ ಕಾರ್ ಖಚ್ಯಾಚೊ ಐವ್ಜ್ 237,893 ಕರೊಡ್ನ ಆಸ್್ಲ್ಲಯ ತ್ರಿೋ ತ್ಲ ಉಪಾರ ೊಂತ್ 2,29,925 ಕರೊಡಾೊಂಕ್ ದ್ೊಂವ್ಯಿಲ್ಲಯ . ಮುಕಾಯ ಾ ವ್ರಾ್ಸ ಕ್ 2,46,207 ಕರೊಡ್ನ ಖರಾ್್ ಚೊ ಪರ ಸಾ್ ರ್ವ ಅಸಾ. ರಿೋಣ್: 71,000 ಕರೊಡ್ನ. ನಮೂನೊ ಬದ್ಲೊ ಲಿೊ ಬಜೆಟ್: 2021-22ಚಿ ಬಜೆಟ್ ವ್ಲಯ್್ವಾರ್ ನಮೂರ್ನಾ ರ್ ಮಾೊಂಡಾಯ ಾ (ಎದಳ್ ಇಲ್ಯಖಾಾ ೊಂವಾರ್ ಆಸ್ ಲ). ಒಟುಾ ಕ್ ಸ ವ್ಲಯ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ದವ್ಪರ ಲೆಯ ೊಂ ಐವ್ಜ್: 1) ಕೃರ್ಷ ಅನಿ ಪೂರಕ್ ಚಟುವ್ರ್ಟಕ -31,038 ಕರೊಡ್ನ, 2) ಸವೊೋಾದಯ್ ಆನಿ ಕ್ಣಷ ೋಮಾಭಿವೃದಿಾ – 62,150 ಕರೊಡ್ನ, 3) ಆರ್ಥಾಕ್ ಅಭಿವೃದಿಾ ಕ್ ಪೆರ ೋರಣ್ – 52,529, 4)

ಬೆೊಂಗ್ಳೆ ರ್ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃಧಾ – 7795, 5) ಸಂಸ್ ೃತ್ಲ, ಪರಂಪರಾ ಆನಿ ನೈಸಗಾಕ್ ಸಂಪನ್ಯಾ ಲ್ಯೊಂಚಿ ರಾಕಣ್ – 2,645 ಕರೊಡ್ನ, 6) ಆಡಳಾ್ ಾ ಸಧಾರಣ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ್ ಸ್ಲವಾ – 52,519 ಕರೊಡ್ನ ಕೃರ್ಷ, ತ್ಲಟಾೊಂಕ್ ಅನುದ್ದನ್: 7297 ಕರೊಡ್ನ (ಆದ್ದಯ ಾ ವ್ಸಾಾವ್ನಿಾೊಂ 592 ಕರೊಡ್ನ ಉಣ) ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷೆಕ್ 500 ಕರೊಡ್ನ, ಕೃರ್ಷ ಉತ್ಿ ರ್ನ್ ೊಂ ಆಧಾರಿತ್ ಮಾಕ್ಣಾಟ್ ಸಾಾ ಪುೊಂಕ್, ಉದ್ದ್ ಸವ್ಯ ತ್ಲ್ಯ್ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ. ಕೃರ್ಷ ವ್ಪಶವ ವ್ಪದ್ದಾ ಲಯೊಂನಿ ರೈತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯ ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಕ್ ಬಸಾ್ 40% ಥರ್ವ್ 50%ಕ್,. ರಾಮನಗರಾೊಂತ್ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಕಲ್್ ಮಾಕ್ಣಾಟ್, ವ್ಪಜಯಪುರ – ಇಟಾ ೊಂಗಹಳಿೆ ೊಂತ್ ಫುಡ್ನ ಪಾಕ್ಾ, ಬೆೊಂಗ್ಳೆ ರ್ ಹೇಸರಗಟಾಾ ೊಂತ್ 100 ಎಕಾರ ಾ ೊಂಚರ್ ಸಂಶೊೋಧನ್ ಕೇೊಂದ್ರ , ಹೈಬಿರ ಡ್ನ ಬಿೊಂಯೊಂಚೊಂ ವ್ಪತ್ರಣ್, ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಸಾರಾ್ಾ ಚ್ಯ ವ್ಪತ್ರಣ್ಟಕ್ 10 ಕರೊಡ್ನ, ಪೊಪಾೆ ೊಂಚ್ಯ ಹಳುಾ ವಾಾ ಪಿಡಾ ನಿವಾರಣ್ಟಕ್ 25 ಕರೊಡ್ನ, ಕೃರ್ಷ ಉದ್ದ್ ಸಬಾಾರಾಯೆಕ್ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ, ಶತ್ಲ್್ ರಾ್ಾ ೊಂಚ್ಯ ಅಡಾವ - ರಿಣ್ಟಚರ್ ವಾಡ್ನ ರಿಯಯಿ್ , ಫುಲ್ಯೊಂ, ಸಕಾಾ ಮಿಸಾೊಂಗೆಕ್ ಪರ ತಾ ೋಕ್ ಮಾಕ್ಣಾಟ್, ಬೊಕಾರ ಾ ೊಂ ಪೊಸಾಿ ಕ್ ಕುಮಕ್. ಬೆಳಾಾ ೊಂ ವ್ಪಮ ಯ್ಲೋಜರ್ನಕ್ 900 ಕರೊಡ್ನ ಅನುದ್ದನ್. ಕ್ಣಸಾನ್ ಸಮಾಾ ನ್

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿಧಖಾಲ್ ಕೇೊಂದ್ದರ ನ್ ದಿೊಂವಾ್ 6,000/ಕುಮ್ಚ್ ಕ್ ರಾಜ್್ಸಕಾಾರಾ ಥರ್ವ್ 4,000/. ಟಾರ ಾ ಕಾ ರಾೊಂ ಘೊಂರ್ವ್ ಕುಮಕ್. ಸ್ಟ್ ರ ೀಯಿಂಕ್ ಖುಶಚಿ ಖಬಾರ್:

ಸವ್ಯ ತ್ಲ್ಯ್ಲ, ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ದಿೊಂವ್ಪ್ ೊಂ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ ಆಸಾತ್.

ಅಧಾರ್ ಬಜೆರ್ಟೊಂತ್

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್:

ಸಕಾಾರಿ ಕಾಮ್ಚಲ್ಯಾ ೊಂಕ್ ಬಾೊಂಳ್ಳ್ ರಾಕ್ ಸ ಮಹಿರ್ನಾ ೊಂಚಿ ಆನಿ ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಕ್ ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್ ಸ್ಲವಾವೆಾ ೊಂತ್ ಸ ಮಹಿರ್ನಾ ೊಂಚಿ ರಜ. ಹಯೆಾಕಾ ಜ್ಪಲ್ಯಯ ಕೇೊಂದ್ದರ ೊಂನಿ 2 ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಕ್ ಪಳ್ಳೊಂವ್ಪ್ ೊಂ (ಶಿಶುಪಾಲರ್ನೊಂ) ಕೇೊಂದ್ದರ ೊಂ, ಎಪಿಎೊಂಸ್ಕ-ೊಂತ್ ಸ್ಕ್ ಾಯೊಂಕ್ 10% ಅಮಾರ್ನತ್, ಮಹಿಳಾ ಉದಾ ಮಿೊಂಕ್ ೪% ವಾಡಿರ್ 2 ಕರೊಡ್ನ ಪಯಾೊಂತ್ ರಿೋಣ್, ಹ್ಯಪೊಿ ಳ್, ಲ್ಲಣ್ ೊಂ, ರೊರ್ಟಾ , ಮಸಾಲ್ಲಪಿಟ ತ್ಸಲ್ಯಾ ಲ್ಯಹ ನ್ ಉದಾ ಮಾೊಂಕ್ ಆನ್್ಲೈನ್ ಸವ್ಯ ತ್ಲ್ಯ್, ನಿಭ್ಾಯ ಯ್ಲೋಜರ್ನಖಾಲ್ ಬೆೊಂಗ್ಳೆ ರಾೊಂತ್ 7,500 ಸ್ಕಸ್ಕ ಕ್ಣಮರಾ, ಬಿಎೊಂರ್ಟಸ್ಕ ಬಸಾಸ ೊಂನಿ ಗಾಮ್ಚಾೊಂಟ್ ಸ್ಕ್ ಾೋ ವಾವಾರ ಡಾಾ ೊಂಕ್ ರಿಯಯಿತ್ಲ ಪಾಸ್. ತ್ಲ್ಲೂಕಾೊಂತ್ ಧಾ ಲೆಕಾರ್ ಸಮಾರ್ 2,260 ಲ್ಯಹ ನ್ ಉದಾ ಮಾೊಂ ಮುಕಾೊಂತ್ರ ಸಮಾರ್ 2,500 ಸ್ಕ್ ಾೋಯೊಂಕ್ ಸವ ್ಉದಾ ೋಗ ಕಚಾೊಂ ಯ್ಲೋಜನ್. ಸ್ಕ್ ಾೋಯೊಂಕ್ 37,188 ಕರೊಡ್ನ ದವ್ರಾ್ಯ . ಶರಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆ ೊಂಚ್ಯ ಸ್ಕ್ ಾೋಯೊಂಕ್

11,908 ಕರೊಡ್ನ ದವ್ರಾ್ಯ ಾ ತ್ (ಆದ್ದಯ ಾ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ 10,122 ಕರೊಡ್ನ), ಚಿತ್ರ ದುಗಾಾಕ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ್ – ಖಾಸ್ಕಿ ಸಹಭಾಗತ್ಲ್ವ ಖಾಲ್ ಮ್ಚಡಿಕಲ್ ಕಲೆಜ್, ಬೆೊಂಗ್ಳೆ ರ್್ಚ್ಯ ನಿಮಾಹ ನ್ಸ ್ಬರಿ ಧಾರ್್ವಾಡಾೊಂತ್ ಡಿಮಾಹ ನ್ಸ ಮಾನಸ್ಕಕ್ ಚಿಕ್ಣತ್ಲ್ಸ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ್ಯ ಸಧಾರಣ್ಟಕ್ 75 ಕರೊಡ್ನ, ಶಿವ್ಮಗಿ ಆಯ್ಕವೇಾದಿಕ್ ಕಲೆಜ್ ಆಯ್ಕಷ್ ವ್ಪಶವ ವ್ಪದ್ದಾ ಲಯ ಕಚಾೊಂ, ಶಿವ್ಮಗಿ , ಮೈಸ್ಕರಂತ್ ಬೆೊಂಗ್ಳೆ ರಾ್್ ಕ್ಣದ್ದವ ಯಿ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ್ಯ ಮಾದರರ್ ಪಾದೇಶಿಕ್ ಕಾಾ ನಸ ರ್ ಕೇೊಂದ್ದರ ೊಂಚಿ ಅಭಿವೃದಿಾ , ಸ್ಕ್ ಾೋಯೊಂ ಥಂಯ್ ಯೆವೆಾ ತ್ಲ್ ತ್ಸಲ್ಯಾ ಕಾಾ ನಸ ರಾಕ್ ಸರ್ವ ರ್್ರ್ಚ ಪತ್ಲ್ ಕನ್ಾ ಚಿಕ್ಣತ್ಲ್ಸ ದಿೊಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಮೈಸ್ಕರ್, ಕಲಬುರಿ್ಿ , ಬೆಳಾಿ ೊಂರ್ವ ವ್ಪಭಾಗಾೊಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಸಸಜ್ಪಾ ತ್ ಸಂಚ್ಯರಿ ಪರ ಯ್ಲೋಗಾಲಯ್, ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಕ್ ಜಲ್ಾ ದಿೊಂವಾ್ ಾ ವೆಳಾರ್ ಉಣೊಂ ದದ್ ಆಸಾ್ ಾ ಆವ್ಯೊಂ ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಕ್ 4 ವ್ಪಭಾಗಾೊಂನಿ ಆವ್ಯ್ ಾ ಸ್ ರ್ನೊಂಪಾನ್ ದುದ್ದಬಾಾ ೊಂಕಾೊಂ ರಚನ್,

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆವ್ಯ್ ಾ ಗಭಾಾೊಂತ್ ಆಸಾ್ ರ್ನೊಂರ್ಚ ಭುರಾ್ಿ ಾ ಚೊಂ ಸಮಸ್ಲಾ ಸಮಾ ನ್ ಘೊಂವೆ್ ೊಂ ‘ಚಿಗ್ಳರ’್ ಕಾಯಾಕರ ಮ್, ಅಪೌರ್ಷಾ ಕ್ ಆವ್ಯೊಂ ಆನಿ ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂ ಖಾತ್ಲರ್ ‘ಫೋಷಣ್ ಆನಿ ಜ್ಪೋವ್ನೋಪಾಯ್’ ಕಾಯಾಕರ ಮ್. 2030ವಾಾ ತದ್ದಳಾ ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಕ್ ಜಲ್ಾ ದಿೊಂವಾ್ ಾ ಆವ್ಯೊಂಚ ಮರಣ್ ಲ್ಯಖಾೊಂತ್ 92 ಥರ್ವ್ 70-ಕ್ ಆನಿ ಭುರಾ್ಿ ಾ ೊಂಚ ಮರಣ್ ಲ್ಯಖಾೊಂತ್ 23 ಥರ್ವ್ 10-ಕ್ ಹ್ಯಡೆ್ ೊಂ ಪರ ಯತ್್ , ಹ್ಯಸನ್ ಆನಿ ಮಂಡಾ ವೈದಾ ಕ್ಣೋಯ್ ವ್ಪಜ್ ನ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ೊಂನಿ 100 ಚಡಿ್ ಕ್ ಸಾ್ ತ್ಕೋತ್್ ರ್ ಬಸಾ್ ೊಂ ಚಡಂವೆ್ ೊಂ ಆಸಲೊಂ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ ಆಸಾತ್. ದ್ದವ್ಣಗೆರೊಂತ್ 20 ಕರೊಡ್ನ ಖಚ್ಯಾರ್ ಜಯದೇವ್ ಹೃದೋಗ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚೊಂ ಉಪಕೇೊಂದ್ರ ಸಾಾ ಪನ್ ಕತಾಲೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅಭಿವೃದೆೆ ಕ್: ಇಸೊ್ ಲ್ಯೊಂ – ಕಲೆಜ್ಪೊಂಕ್ ಮೂಳ್ ಸಕಯ್ಾ ಫ್ತವೊ ಕರೊಂಕ್ 150 ಕರೊಡ್ನ, ಸಕಾಾರಿ ಇಸೊ್ ಲ್ಯೊಂಕ್ ಪಿೋಠೋಪಕರಣ್ ಆನಿ ಶಿಕಂವಾ್ ಾ ಸಾಧರ್ನೊಂಕ್ 50 ಕರೊಡ್ನ, ಪಿಯೆೊಂವಾ್ ಾ ಉದ್ದ್ ಕ್ 50 ಕರೊಡ್ನ, ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಯ ಶಿಕಾಿ ಅಭಿವೃದ್ಾ ಕ್ ತ್ಬೆಾತ್ಲ ದಿೊಂವಾ್ ಾ ಕ್

‘ಗ್ಳರಚೇತ್ನ’್ ಆನಿ ‘ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ’್ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ, ಆೊಂಗಯ ಭಾಷಾ, ಗಣಿತ್, ವ್ಪಜ್ ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂಚ್ಯ ತ್ಬೆಾತ್ಲಕ್ 5 ಕರೊಡ್ನ, 100 ಇಸೊ್ ಲ್ಯೊಂನ್ ಪಾಠಾ ಸವೆೊಂ ವೃತ್ಲ್ ತ್ಬೆಾತ್ಲ, 400 ಉದುಾ ಇಸೊ್ ಲ್ಯೊಂನಿ ಆೊಂಗಯ ಮಾಧಾ ಮ್ ಶಿಕಾಪ್. ಮಾಸ್ಲೆ ಉದಾ ಮಾಕ್ ಡಿಸ್ಲಲ್ಯಚೊ ಸೊಂಕ್ ಡಿೋಜಲ್ ಘತ್ಲ್ರ್ನೊಂರ್ಚ ಕತ್ಲ್ರ ಪ್ ಕಚೊಾ, ಪರ ಧಾನಮಮಂತ್ಲರ ಚೊಂ ಮತ್ಸ ಾ ಸಂಪದ ಯ್ಲೋಜನ್ ರಾಜಾ ೊಂತ್ ಅನಿಷಾಾ ರ್ನಕ್ 62 ಕರೊಡ್ನ ಅನುದ್ದನ್. ಮಾಸ್ಲೆ ಉತ್ಿ ರ್ನ್ ೊಂಚ್ಯ ಸಂಸ್ ರಣ್ಟಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃಧಾ ನಿಗಮಖಾಲ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸ್ ರಣ್ ಅನಿ ಮೌಲಾ ವ್ಧಾನ್ ಕೇೊಂದ್ದರ ೊಂ ಸಾಾ ಪನ್. ಮಾಸ್ಲೆ ಪಿಲ್ಯೊಂ ಉತ್ಲ್ಿ ದರ್ನಕ್ ಕುಮಕ್. ಮಾಸ್ಕೆ ೆ ಆನಿ ಸ್ಕೋವ್ಪೋಡ್ನ ಖಾಣ್ಟೊಂಚ್ಯ ಉದ್ಾ ೋಶಾಕ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೊಂತ್ ಅಕಾವ ಮರಿೋನ್ ಜೈವ್ಪಕ ತಂತ್ರ ಜ್ ನ್ ಅನೆವ ೋಶಣ್ ಕೇೊಂದ್ರ ಸಾಾ ಪನ್. ಪರ ವಾಸೊೋದಾ ಮಾಕ್ ಉದ್ದ್ ಪಯೆ ಕ್, ದಯಾತ್ಡಿೊಂಚ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಾ ಕ್ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ. ವ್ಪದುಾ ತ್ ವಾಹರ್ನೊಂ ಖಾತ್ಲರ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ್ – ಖಾಸ್ಕಿ ಸಹಭಾಗತ್ಲ್ವ ೊಂತ್ 1,000 ಚ್ಯಜ್ಪಾೊಂಗ್

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೇೊಂದ್ದರ ೊಂ, ಕೈಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಾ ಸವೆೊಂ ವ್ಪಮಾನ್ ನಿಲ್ಯಾ ಣ್ಟೊಂ,, ರೈಲೆವ , ರಸಾ್ ಾ ತ್ಸಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಸಕಯಾೊಂಕ್ ಗ್ಳಮಾನ್ ದಿಲ್ಯೊಂ. ಜಾತಿಧಮಾಾಿಂಕ್: ಒಕ್ ಲಗ ಅಭಿವೃಧಾ ಪಾರ ಧಕಾರ್ ರಚನ್ – 500 ಕರೊಡ್ನ ಅನುದ್ದನ್, ವ್ಪೋರಶೈವ್ ಲೊಂಗಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಾ ಕ್ 500 ಕರೊಡ್ನ, ಬಾರ ಹಾ ಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಾ ಕ್ 50 ಕರೊಡ್ನ, ಅಲಿ ಸಂಖಾಾ ತ್ಲ್ೊಂಕ್ 1,500 ಕರೊಡ್ನ, ಕ್ಣರ ಸಾ್ ೊಂವಾೊಂಕ್ 200 ಕರೊಡ್ನ ದವ್ರಾ್ಯ . ಹ್ಯಚ್ಯ ಥರ್ವ್ ಇಗಜೆಾಚೊಂ ನವ್ಪೋಕರಣ್, ದುರಸ್ಕ್ , ಸಮುದ್ದಯ್ ಭ್ವ್ರ್ನೊಂ, ಅರ್ನಥಶರ ಮ್, ಉತ್ರ್ ಪಾರ ಯೆಚ್ಯೊಂಕ್ ಘರಾೊಂ ಆನಿ ಹರ್ ಕಾಮಾೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಮ್ಚಳಾ್ . ಮಠಾಧಪತ್ಲ - ಸೊಮಿ ಳಾೊಂಚ್ಯ ವ್ಪವ್ಪಧ್ ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ೊಂಚ್ಯ ಸಾಾ ರಕಾೊಂಕ್ ಅನುದ್ದನ್ ಪಾಚ್ಯರಾ್ಯ ೊಂ. ಹಿಂ ಥೊಡಿಿಂ ದುರ‍್್‌ೊ ಣಿಿಂ: ಪೆಟರ ಲ್ ಡಿೋಜಲ್, ರಾೊಂದ್ದಿ ಗಾಾ ಸಾಕ್ ಸೊಂಕ್ ದ್ೊಂವಂರ್ವ್ ರ್ನ. ಮೈಕರ , ಲ್ಯಹ ನ್ ಆನಿ ಮಧಾ ಮ್ (ಎೊಂಎಸ್್ಎೊಂಇ)

ಕೈಗಾರಿಕ್ಣೊಂಕ್ ಉಣ್ಟಾ ವಾಡಿರ್ ರಿಣ್ಟ ಸವ್ಯ ತ್ಲ್ಯ್ ರ್ನ. ವ್ಪೋಜ್್ಸಕತ್ ದರ್ ಉಣಿ ಕರೊಂಕ್ ರ್ನ. ಖಾಣ್ಟ ಇಲ್ಯಖಾಾ ಕ್ 2,374 ಕರೊಡ್ನ ಮಾತ್ ದವ್ರಾ್ಯ (ಆದ್ದಯ ಾ ವ್ಸಾಾ 2,668 ಕರೊಡ್ನ). ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಜ್ಪಡಿಪಿ ಆದ್ದಯ ಾ ವ್ರಾ್ಸ ವ್ನಿಾೊಂ 2.6% ದ್ೊಂವಾಯ ಾ . ಕೈಗಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಲವೆಚೊಂ ವ್ಲಯ್ ದ್ೊಂವಾಯ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೊಂತ್ ಎೊಂಎಸ್್ಎೊಂಇ ಆನಿ ಘರ್ – ಕೈಗಾರಿಕ್ಣೊಂಕ್ ಆನಿ ಇಲಯ ಪಾರ ಧಾನಾ ತ್ಲ್ ದಿಲ್ಯಾ ರ್ ಬೊರಿ ಆಸ್್ಲಯ . ಗಾರ ಮಿೋಣ್ ಮೂಳ್ ಸಕಯಾೊಂಕ್ ದಿಲೆಯ ೊಂ ಅನುದ್ದನ್ ಪಾವಾರ್ನ. 71,000 ಕರೊಡ್ನ ರಿಣ್ಟಚಿ

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಿಕವ ನ್ ರಿೋಣ್ ಕಚಾೊಂ ಭ್ವ್ಪಷಾಾ ಚ್ಯ ದಿರ್ಷಾ ನ್ ಬೊರೊಂ ನೈೊಂ. 2021-22 ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆರ್ಟೊಂತ್ ಕಸಲೇಯ್ ಸೊಂಕ್ ಚಡಂರ್ವ್ ರ್ನತ್್ಲಯ ವಾ ನವಾಾ ನ್ ಗಾಲುೊಂಕ್ ರ್ನತ್್ಲಯ ಸಾಮಾನ್ಾ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಖುಶಚಿ ಗಜಲ್ ಜಲ್ಯಾ .

ಗಜ್ಾ ಉದ್ಲ್ಯಾ .. ಉತ್ಿ ರ್ನ್ ಚ್ಯ ಕಾಲ್ಯಾ ಾ

ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ವಾೊಂಟಾಾ ಕ್

ಎಚ್ಚ. ಆರ್. ಆಳ್ಾ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಫ್ತ್ಯತಯ್ೆಂಕ್ ದಿಸನಯತ್ಲೆಂ ದುಕಯೆಂ ಪ್ ದುವ್ಕರಾಚಾಂ ಖತಾಾಂ ಮಾಜುಾ ಾಂಕ್ ಜರ್ ಫತಾ್ ಾಂನಿ ಜಾಾಂವ್ೊ ಾಂ ಆಸ್ಾ ಫತರ್ ಜೆಜುಚಾಯ್ ಹತಿಾಂ ಫರಿಜೆವ್ಕಾಂಚಾ ಫತಾ್ ಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಘಾಲಿೊ ಕಾತರ್ ಜಾಲೊ ತಾಾ ಸ್ರಾ ರೀಯ್ಕ್ ಜಿೀವ್ ಉರಂವ್ಡೊ ಅವ್ಕಾ ಸ್ ಸಬಾರ್ ಫುಲ್ಹಾಂ ಫರಿಜೆವ್ಕಾಂನಿ ಮ್ಸ್ರಾ ಲಿೊ ಾಂ ಮಾತಾ ಾಂತ್ತ ಲಿಪ್ಲಿೊ ಾಂ 77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಾ ಫುಲ್ಹಾಂಚಾಂ ದುಕಾಾಂ ಜೆಜುಚಾ ಮವ್ಕಳ್ ಬಟ್ತಾಂನಿ ಉಸ್ರಾ ಲಿೊ ಾಂ ಹರಕ್ ರಾಂವಚೊ ಕಣ್ ಸಾಂಗಾಾ ಲೊ ರಡನ್ ಕೊಣಾಕ್ಯ್ ಕಳ್ಳತ್ತ ನತಿೊ ಕಾಣ ಫರಿಜೆವ್ಕಾಂನಿ ಫುಲ್ಪಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲನತೊ ಾಂ ಪ್ ದ್ತಾ ರಾಚಾ ಕೆದ್ತಾಂತೊ ಾಂ ಸಳಕ್ ಫತರ್ ಮಾರೊ ಾಂ ಹಕ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಹೊ ಾ ಜೆಜು ಸೊಮಾಾ ಚಾ ದೊಳಾ ಾಂನಿ ಪಜೊಳೆಿ ಾಂ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಫತರ್ ಮಾರಿೊ ಕಪಟಿ ಜಿಣ ಗಾಜಯ್ಕಾ ಪಾಕಾಾ ರ್ ಥಾವ್್ ಲಿಪವ್್ ದವ್ರೊ ಲಿ ತಾಾಂಚಚ್ೊ ಕಾಣ ಲಿಪಾ ತ್ತ ಹಜಾರಾಾಂನಿ ಸಾಂಪಾೊ ನಸಾ ಾಂ ಉರ್ಲಿೊ ಾಂ ಫತರ್ ಮಾರಾೊ ಮ್ತಿಾಂನಿ ಲಕಾಕ್ ತಿಾಂ ಧರ್ಲಿೊ ಾಂ ಕಾಡೊೊ ಜಿೀವ್ ನೆಣಾಾ ಾ ಾಂಚೊ ದಸನತಾೊ ಾ ಫತಾ್ ಾಂನಿ ಫತಾ್ ಾಂ ಪಾ್ ಸ್ ಮಾರಕಾರ್ ಜಿಬಾಾಂಚಾ ಉತಾ್ ಾಂನಿ ಹೆರ್ ಧಮಾೊಾಂಕ್ ಫತರ್ ಮಾರೊ ಾಂ ದಶ್ಾಂತ್ತ ಚಡ್ವೊ ಾಂ ಬ್ಳೆಾಂ ಅಜುನ್ ಪಾತಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಚ್ೊ ವ್ಾಂಚಾಾ ತ್ತ ಪಯೊೊ ಫತರ್ ಲಿಪವ್್ ಆಪೆೊ ಾಂ ಮೆಾ ಳೆಾಂ ನಿೀತ್ತ ದೇವ್ ಎಕೊೊ ಚ್ ಕರಾಂ ಪಾತಕ್ ನರ್ತೊ ಧಯ್ಕ್ ನ್ ಪಯೊೊ ಫತರ್ ಮಾರಾಂ -ಸಿವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾತಿಚೊ ಉಜೊ ಅಸೊಯಿ ಪೆಟಾ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮರ್ನಿ ೊಂ ಮದ್ೊಂ ದ್ವ ೋಶ್

ರ್ನಸ್ ಜಯ್

ಪಾತ್ಕ್...

ಇಸೊ್ ಲ್ಯಚಿೊಂ ಭುಗಾೊಂ ಜೆವಾೆ ಖಾತ್ಲರ್ ಗೆಲೊಂ ಪಳ್ಳೆ ಕ್ ಪಳ್ಳಯಿಲ್ಯಾ ಮರ್ನಿ ಾ ೊಂಕ್ ಜಳ್ಳೆ ೊಂ ವ್ಪೋಕ್ ಒೊಂಪುೊಂಕ್ ರಾವೆಯ ತ್ಯರ್... ಪಾರ್ಟೊಂಬೊ ದಿಲ್ಲ ಧಮಾಾೊಂಧಾಯ ಾ ೊಂನಿ

ಜೆೊಂವಾ್ ಾ ಬೊಶಿಯೆೊಂತ್ ಜತ್ ಕಣೊಂ ದ್ಖಿಯ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಚ್ಯ ಮತ್ಲಕ್ ಕ್ಣತೊಂ ವ್ಪೋಕ್ ಒೊಂಪೆಯ ೊಂ.... ಕಡಾಾ ಳಾಿ ರ್ ಮತ್ಲೊಂತ್ ಬುದವ ೊಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ರ ಭ್ಲ್ಯಾೊಂ ಮಸಾರ ನ್

ಥೊಡಾಾ ನಿೊಂ ಜಪ್ ದಿಲ ಧೈರಾನ್ ಮ್ಚಸ್ಕ್ ಾನ್ ಮಾಫ್ಟ ಮಾಗೆಯ ೊಂ ಭಿೊಂಯನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆೊಂ ಸಬಾರಾೊಂನಿ ಎಕವ ಟಾಚೊ ಉರಂರ್ವ್ ಆಮಿೊಂಯಿ ತ್ಯರ್ ಬಾೊಂದ್ ಮಯಮಗಾಚೊ ಘಟ್ ಜೊಂವ್ಪಾ ೊಂ ಭಾರ್ವ ಬಾೊಂದವ್ಿ ಣ್ಟಚೊ ಸಾೊಂಕ ತುಟಾರ್ನಸಾ್ ಘಟ್ ಉರೊೊಂದಿ

-ಅಸಿಂತಾ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಿೀನ್ ಮಾಣೆ

ತ್ಲೋನ್ ಆಸ್ಲಯ ಮಾಣ್

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಖುಶಾಲ್ಯ್ ಯೆನ್

ಡ್ರಾೊಂರ್ವ ಡ್ರಾೊಂರ್ವ

ಬಾಯಯ ರ್ನರ್ಚ ರ್ನಚ್ಯ್ .

ಡ್ರಾೊಂರ್ವ ಡ್ರಾೊಂರ್ವ ಡ್ರಾೊಂರ್ವ

ತ್ಲಸೊರ ಮಾಣ್ಯ್ ಚಿೊಂತ್ಲ್

ಡ್ರಾೊಂರ್ವ ಕರನ್

ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾೊಂತ್ಲ್

ಕತ್ಲ್ಾತ್ ಆಪೆಯ ೊಂ ಲಸಾೊಂರ್ವ.

ಬಾಬು ಆನಿ ಬೇಬಿಚಿ

ಕಾಣಿ ಸಾೊಂಗಾ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ. ಪಯ್ಲಯ ಆಸಾ ಮಾಣ್ಯ್ ಹ್ಯತ್ಲೊಂ ಹ್ಯಲರ್ವ್ ತ್ಲಣ್ಯ್

ತಗೋ ಮಾಣ್ ಸಕಾಳಿೊಂಚೊಂ

ಬಾಬುಚಿೊಂ ಪದ್ದೊಂ ಮಹ ಣ್ಟ್

ರ್ನೊಂರ್ವ್ ವೆತ್ಲ್ತ್ ವಾಹ ಳಾಕ್.

ತ್ಲಕ್ಣ್ ಕುಶಿನ್ ವೊಣ್ಯ್

ರ್ನರ್ವ್ ಜತ್ರ್ಚ ಭೂಕ್ ಘವುನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ವೆತ್ಲ್ತ್ ಶಾಳಾಕ್

ದುಸೊರ ಮಾಣ್ಯ್ ವಾಚ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ವಾಚುನ್ ಹ್ಯಸಾ್

-ಆಾ ನಿೊ 80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ರ್ಪಲ್ಡಾೆ


ತುಜ ಯದ್ ಆಜ್ ಪರತ್ ಯದ್ ತುಜ್ಪ

ಅಶಿೋಯ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಧ್ಲಸಾ್ ಮಾಹ ಕಾ ತುೊಂ ಕಾೊಂಯ್ ಮಹ ಜೊ ಉಗಾೆ ಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾಯ್? ಮಹ ಜೊ ಮೋಗ್ ಧ್ಲಸಾ್ ತುಕಾ? ಕಾಡಿರ್ನಕಾ ಯದ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ನ ಅಸ್ಲೊಂರ್ಚ ಆಸೊೊಂ ತೊಂ ಕಾಳ್ಳೊಂ ಮೋಡ್ನ

ತ್ಲ ಪಾರ್ವಸ , ತ್ಲಾ ಸಾೊಂಜೊ ಕಾೊಂಯ್ ನಹ ೊಂಯ್ ಥೊಾ ವ್ಹ ಡಿಲ್ಯೊಂಕ್ ನತ್ಲ್ಲ್ಯೊಂಚೊಂ ಫೆಸ್್ , ತ್ಲ ಝಿಳಿಾ ಳಾಾ ೊಂ ದಿವಾಾ ೊಂ ರಾಸ್ ತ್ಲ ಸಂಭ್ರ ಮ್, ಮಧಾಾ ನೆಚೊಂ ಮಿೋಸ್

ತ ಹಿೊಂವಾಳ್ಳ ದಿೋಸ್ ತುಜೆ ಹುನನಿ ಕ್ಣೋಸ್ ಹ್ಯತ್ಲ್ೊಂತ್ ಹ್ಯತ್ ಧರನ್ ತುೊಂವೆೊಂ ದಿಲಯ ತ್ಲ ಭಾಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ೊಂತ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ರ್ನೊಂ ಖಬಾರ್ ತುಜ್ಪ ಆತ್ಲ್ೊಂ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲೊಂ ಮಹ ಜ್ಪೊಂ, ತುಜಾ ಯದಿಚಿೊಂ ವೊಜ್ಪೊಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ನ ಆತ್ಲ್ೊಂ, ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ತ್ಲಾ ಯದಿ ಗೋಡ್ನ

ತ್ಲ ಪಾರ್ವಸ , ತ್ಲಾ ಶಿೋತ್ಳ್ ಸಾೊಂಜೊ, ಕಾೊಂಯ್ ನಹ ೊಂಯ್ ಥೊಾ ವ್ಹ ಡ್ನ -ಜೊಸ್ಟೊ ಪಿಿಂಟೊ ಕಿನಿ್ ಗೊೀಳಿ 81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಪಿಂಚೊಾ

ಅಧ್ಯಾ ಯ್:

ಭರ್ಪಾಚಿ

ನಹ ಿಂಯ್ (The Glacier)

"ತ್ರ್ ಹೊರೇಸ್, ಹ್ಯಾ ಜಗಾಾ ರ್ ಮನಿಸ್ ಮರ್ನಾೊಂತ್ ರ್ಚ ಜ್ಪಣಿ ಸೊದ್ದ್ .ತ್ಸ್ಲೊಂ ಮಹ ಣ್

"ಕಸ್ಲೊಂ?" ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ವ್ಪಚ್ಯಲೆಾೊಂ.

ಪಾತಾ ಣಿ.ಆಮಿ

ಆತ್ಲ್ೊಂ

ಮ್ಚಲ್ಯಾ ರ್, ಪಯೆ ಚ್ಯ ವಾಟೆರ್ ರ್ಚ ಮಯಾೊಂ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯ ಗಾೊಂವಾೊಂತ್

"ತ್ಲ್ಾ

ವಾಟೆನ್"

ನಹ ೊಂಯ್್

ತ್ಲ್ಣೊಂ

ಬೊೋಟ್

ಮರ್ನಾಚಿ ವಾಟ್!"

ಭ್ಪಾಾಚ್ಯ

ದ್ದಖಯೆಯ ೊಂ."

ಹಿ

ಆಮಿ ಮತ್ಲ್ಾೊಂವ್ಪಿ ೋ ಥಂಯ್್

ಆಮಿ

ಪತುಾನ್ ಜಲ್ಲಾ ೊಂಕ್ಣೋ ಪುರೊ.ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಮಹ ಜ ನಿಧಾಾರಾೊಂತ್ ಗಟ್ಾ ಆಸಾೊಂ, ತೊಂವೆೊಂ ವ್ಪೊಂಚರ್ವೆ ಕರಿಜಯ್."

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ

ಮಹ ಜ್ಪ

ಕ್ಣಲ್ಯಾ .ಲಯ್ಲೋ

ಆಮಿ

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ಸರ

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ರ್ಚ ಬಹುಶಾಾ

ವ್ಪೊಂಚರ್ವೆ ಹೊಂ

ಪಯ್ೆ

ಕಯಾೊಂ

ಅಖೇರ್

ಆಯೇಶಾ

ತ್ರಿೋ ಭಿಯೆರ್ನಸಾ್ ರ್ನ ಸಕಾಯ

ದ್ೊಂವಾಯ ಾ ೊಂರ್ವ. ಅಖೆರ ೋಕ್

ಆನಿ

ಕಯಾೊಂ.

ಹೊಂ

ಖಂಡಿತ್.

ಜಣ್ಟೊಂ

ಆಸ್ಲ್ ಲ ಆನಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಕುಮಕ್ ಕತಾಲ"

ಭ್ಪಾಾೊಂತ್ ಶಿಕಾಾಲ್ಯಯ ಾ

ಏಕಾ ವ್ಹ ಡ್ನ

ಗ್ಳಡಾಾ ಚರ್ ಪಾವಾಯ ಾ ೊಂರ್ವ. ಥಂಯಸ ರ್ ಥರ್ವ್ ಪಳ್ಳತ್ಲ್ರ್ನ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ವ್ಹ ಡಾಯ ಾ ನ್ ಹ್ಯಸೊಯ ೊಂ. "ಯೇ,

ಮುಖಾರ್

ಚಲ್ಯಾ ೊಂ-ಆಮಿ

ವೇಳ್

ವ್ಪಭಾಡಾ್ ೊಂರ್ವ."

ಭ್ಪಾಾಚಿ ನಹ ೊಂಯ್ ಭ್ಯನಕ್ ದಿಸ್ಕಯ . ಸಕಾಯ ಸಮಾರ್ ಶೊಂಭ್ರ್ ಫುಟ್ ಸಕಾಯ ಬಾಗವ ನ್ ಆಸೊ್ ಏಕ್ ಪವ್ಾತ್.

ಎಕಾ ಮ್ಚಕಾ ಆಮಿ ಪೊಟುಯ ನ್ ಧರನ್ ಭಾವುಕ್ ಜಲ್ಯಾ ೊಂರ್ವ .

ಹ್ಯತ್ಲ್ಕ್

ಮ್ಚಳ್ಳೆ ಲೆ ಫ್ತತ್ಲರ್ ಸಕಾಯ

ಉಡಯೆಯ .

ಆಮಿ

ಸಕಾಯ

ದ್ೊಂವೆ್ ೊಂ

ಮುೊಂದಸ್ಕಾಲೆೊಂ.

ಕಾಮ್

ಆತ್ಲ್ೊಂ ವಾಟ್ ಚಡ್ನ

ಪಾರ್ಟೊಂ ಯೆತ್ಲ್ರ್ನ ವಾಟ್ ಕಳ್ಳ್ೊಂಕ್

ಕಷಾಾ ೊಂಚಿ ಜಲ. ಪಾಯ್ ದವುರ ೊಂಕ್

ಉಪಾ್ ತ್ಲ್ಾತ್

ಫ್ತತ್ಲರ್

ಮಹ ಳ್ಳಯ ೊಂ

ಆಮ್ಚ್ ೊಂ

ಮ್ಚಳಾರ್ನತುಲೆಯ .

ಥಂಯ್

ಚಿೊಂತ್ಲ್ಪ್. ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಲಯ್ಲೋ ವ್ಪಶಾಾ ೊಂತ್

ಹ್ಯೊಂಗಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಉಡಾಜಯ್

ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ ೊಂ. ತ್ಲ್ಚರ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಪಡೆಯ ೊಂ.

ಗರ್ವಾ

ಪಾವಾಯ ಾ ೊಂರ್ವ.

ಶಾಭಾಸ್ಕ್

ಆಸಲ್ಲಯ .ತ್ಲ್ಕಾ

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ

ದಿೋರ್ವ್

ಉತ್ ೋಜನ್

ದಿಲೆೊಂ.ತ್ಲ್ಣೊಂಯ್

ಮಾಹ ಕಾ

ಬರೊಂ

ಅಖೆರ ೋಕ್

ಆಮಿ

ಪೊೊಂತ್ಲ್ಕ್

ಥಂಯಸ ರ್

ರ್ನಸಾ್ ರ್ನ ಫಕತ್್

ಫ್ತತ್ಲರ್

ಭ್ರಪ್ ಅಸಲೆಯ ೊಂ.

ಆಮಿ ತ್ಲ್ಚರ್ ರ್ಚ ಆರಾಮ್ ಕರೊಂಕ್

ಮಾಗೆಯ ೊಂ.

ಬಸಾಯ ಾ ೊಂರ್ವ.

"ಯೇ" ತ್ಲ ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ.

"ಆಮಿ

ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್

ಜಯ್"

ಲಯ್ಲೋ

ಉಲಯ್ಲಯ . ಪೂಣ್ ಕಸ್ಲೊಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಳೆ ೊಂ ಆಮಿ ಏಕಾಮ್ಚಕಾ ಲ್ಯಗನ್ೊಂ ರ್ಚ ಮಹ ಳ್ಳೆ

ರ್ನ. ಬಾಗಾವ ಲ್ಯಯ ಾ ಪವ್ಾತ್ಲ್ ಥರ್ವ್ ಸಕಾಯ

ಬರಿ ಸಕಾಯ ವೆಚೊಂ ಭ್ಯನಕ್ ಪಯ್ೆ

ಕ್ಣತೊಂ ಆಸಾ ತೊಂ ಪಳ್ಳೊಂರ್ವ್ ಏಕ್ ರ್ಚ

ಸರ

ವಾಟ್ ಆಸಲಯ . ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಉಟಯ ೊಂ.

ಕ್ಣಲೆೊಂ.

ಸಲಭಾಯೆಚೊಂ

ಸವೇಾರ್ ತ್ಸ್ಲೊಂ

ದಿಸಾಯ ಾ ರಿೋ

ಕರ ಮೇಣ್ ಕಷಾಾ ಚೊಂ ಜಲೆೊಂ. ಪಾಯ್

"ರ್ನೊಂ",ಲಯ್ಲೋನ್

ಇಲ್ಲಯ ಸೊ ಚುಕಾಯ ಾ ರ್ ಆಮ್ಚ್ ೊಂ ಮರಣ್

"ಹ್ಯೊಂರ್ವ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅನಿಕ್ಣೋ

ಆಡಾಯೆಯ ೊಂ. ತ್ರ್ನಾಟ

ಆನಿ


ತುಜಕ್ಣೋ

ಚಡ್ನ

ಬಳವ ೊಂತ್.ಮಾಹ ಕಾ

ಕುಮಕ್ ಕರ್. ಪಾಯ್ ಧರ್."

ಥಂಡ್ನ

ಘಾಮ್

ಲಯ್ಲೋಕ್

ದ್ೊಂವೊಯ .

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ತ್ಲ್ಣೊಂ

ಮಾಹ ಕಾ

ಆನಿ

ಪಳ್ಳಲೆೊಂ. ಅಸ್ಲೊಂ ಕಚಾೊಂ ಪಿಶೊಂಪಣ್ೊಂರ್ಚ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ದುಸ್ಕರ ವಾಟ್ ರ್ನತುಲಯ . ತ್ಲ್ಣೊಂ

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದಭಾಾನಿ ಮೌನ್ ಭಾರಿರ್ಚ

ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್

ಪಾಡ್ನ ಆನಿ ಅಸಹ್ಯಯಕ್. ಲಯ್ಲೋನ್

ಉದರ್ವ್

ಹ್ಯಡೆಯ ಲ್ಯಾ ಏಕಾ

ಉಡಯಿಯ .

ದರಿಯೆಕ್

ಭ್ಪಾಾಚ್ಯ

ತ್ಲ

ತುದ್ಾ ಕ್

ಹಳ

ಸಕಾಯ

ಕ್ಣೊಂಕಾರ ಟಾಯ ಾ ರ್ ಬರೊಂ. ತ್ಲ ಜ್ಪವಂತ್

ಆಸಾ ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ತ್ರಿೋ ಕಳ್ಳತ್ ಜತೊಂ. " ಓ

ದ್ೊಂವಾಲ್ಯಗಯ . ತ್ಲ್ಚೊಂ ವ್ಜನ್ ಚಡ್ನ

ದ್ವಾ!

ದ್ವಾ!"

ಜಲೆೊಂಗೋ ಯ ಮಹ ಜೆ ಹ್ಯತ್ ನಿಸಾರ ಲೆಗೋ

ದುಖಾ್ ಲೆ. ತ್ರಿೋ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಹ್ಯಲ್ಲಯ ೊಂ ರ್ನ.

ಗತು್ ರ್ನ.

ಮಸ್ ದಖ್ ,ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ ಮಾನಸ್ಕಕ್ ಹಿೊಂಸಾ.

"ಲಯ್ಲೋ!"

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

"ಲಯ್ಲೋ!"

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ನಿಸೊರ ೊಂಕ್

ಕ್ಣೊಂಕಾರ ಟಯ ೊಂ. ವೆಗಾನ್

ಲ್ಯಗಯ ೊಂ

ಭ್ಪಾಾಚರ್

ಆನಿ

ಪಡ್ಯ ೊಂ.

ಮಹ ಜೆ

ಮಾಹ ಕಾ

ಉಗಾೆ ಸ್ ಆಯ್ಲಯ .

ಲ್ಯಹ ರ್ನಿ ಣ್ಟಚೊ ಭುಗಾ ಆಸಾ್ ರ್ನ

ಸಕಾಯ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಏಕಾ ರಕಾರ್ ಚಡುಲ್ಲಯ ೊಂ.

ಸಕಾಯ

ಪೂಣ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್

ದನ್ೊಂರ್ಚ

ಸಕಾಯ

ವ್ಯ್ರ ಜೊಂರ್ವ

ಜೊಂರ್ವ ವ್ಚೊೊಂಕ್ ಮಹ ಜನ್

ಮಿನುಟಾನಿ ಹೊಂ ಜಲೆೊಂ. ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಗಟ್

ಜಲೆೊಂ

ಜಲ್ಯಯ ಾ

ಉಭೊೊಂ

ಮಧೊಂರ್ಚ

ಪಳ್ಳಲೆೊಂ.

ಅಸಯಕತ್ಲ್ ಆನಿ ನಿರಾಸ್.

ಭ್ಪಾಾಚರ್

ರಾವುಲ್ಲಯ ೊಂ. ಸಕಾಯ

ಲಯ್ಲೋ

ಆನಿ

ಸಕಾಯ ೊಂ

ದಯೆಾರ್

ಅಸಲ್ಲಯ .

ಗ್ಳೊಂಡಾಯೆಕ್

ರ್ನ.

ತ್ಲ್ಚ್ಯ

ಧ್ಲವೆೊಂ

ಶಿಕಾಾಲ್ಯಯ ಾ

ಸಕಾಯ ಭ್ರಪ್

ಆನೆಾ ಕ್ ಉಗಾೆ ಸ್.

ಚಡಾ್ ಕ್

ಬರಿ.

ಭ್ಲಾ ೊಂ,

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಇಲೆಯ ಶೊಂ ನಿಸಾರ ಲ್ಯಾ ರ್ ಸಕಾಯ

ವ್ಸಾಾೊಂ ಪಯೆಯ ೊಂ,

ಮಸ್

ವ್ಸಾಾೊಂದಿೊಂ

ಮಹ ಜಾ

ಹ್ಯತ್ಲೊಂ

ವ್ಪಚ್ಯರಲಯ . ಲಯ್ಲೋ

ಗ್ಳಡಾಾ ಕ್

ಉಮಾ್ ಳ್ಳ್ನ್

ಮಾೊಂದ್ರ ಬರಿ ಪಡುಲೆಯ ೊಂ.

ಪಡಾ್ ೊಂ.

ಪಾಯ್

ಆಯೇಶಾನ್

ಲಯ್ಲೋಚಿ ಕಾಳ್ಳ್ಕಾಯ್

ಜ್ಪಣಿ ಆನಿ

ಮೌನ್.

ಉಮಾ್ ಳ್ಳ್್

ಪಡಾಯ ಾ ರ್ ತ್ಸ್ಲೊಂರ್ಚ ಜತ್ಲ್. ಕೋಣ್

ಏಕ್ ರ್ಚ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಕಾಳ್ಳ್ಕಾಯೆ ಮಧೊಂ

ಪಯೆಯ ೊಂ? ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಮಸ್

ಉಜವ ಡ್ನ

ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ

ಆನಿ

ಮೌರ್ನೊಂತ್

ಆಪಾಯ್ ಕಾರಿ ಜಗಾಾ ರ್ ಆಸಲ್ಲಯ ೊಂ.

ಆವಾಜ್.

ಪೂಣ್ ಆತ್ಲ್ೊಂಚಿ ಪರಿಸ್ಕಾ ತ್ ರ್ಚ ವೆಗೆ .

ತ್ಲ್ಯವ ರಿ ಥರ್ವ್ ಉಜವ ಡ್ನ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲಯ್ಲೋನ್

ಏಕ್

ಉಭಾಲೆಾಲ್ಯಾ


ಬೊಬಾಟ್ ರ್ಚ ಆವಾಜ್. ಭಿಯೆಲ್ಯಯ ಾ

ಗೆಲ್ಲಯ ೊಂ ತ್ರಿೋ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ನಿಸಾರ ಲ್ಲೊಂ.

ವೆಳಾರ್ ಕಚೊಾ ಆವಾಜ್. ತ್ಲ್ಣೊಂ ದರಿ

ಮತ್ಲೊಂತ್ ರ್ಚ ಮಾಗೆೆ ೊಂ ಕ್ಣಲೆೊಂ. "ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಕಾತ್ಲಾ. ದುಸಾರ ಾ ಘಡೆಾ ದಬ್ಿ ಕರನ್

ಯೆತ್ಲ್ೊಂ" ಮಹ ಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಪಡುಲ್ಲಯ ಆವಾಜ್. ಲಯ್ಲೋ ಮ್ಚಲ್ಲ-

ಸಕಾಯ ಆಸಾ್ ಕಾಳ್ಳ್ಕಾೊಂತ್ ಉಡ್ಯ ೊಂ.

ಹ್ಯಡಾೊಂ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೊ ಮುದ ತ್ಸ್ಲೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಚಿೊಂತಯ ೊಂ. ಮಹ ಜಾ ನ್

(ರ್ಪಿಂಚೊಾ

ಸೊಸೊಂಕ್

ಜಾಲ್ಲ. ಸವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್ ಮುಖಾೊ ಾ

ಜಲೆೊಂ

ಕರೊಂಕ್ ನಜೊ.

ರ್ನ.

ತ್ಡರ್ವ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಥಕನ್

ಆಧ್ಯಾ ಯ್

ಅಖೇರ್

ಅಿಂಕಾಾ ಿಂತ್ವ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"Teach Yourself Konkani "KonKanKit, Poileñ Pustak" 90 year old Canada based author's gift to Konkani Diaspora

- Ivan Saldanha-Shet. This book "Teach Yourself Konkani - "KonKanKit" is a long planned personal maiden effort for 'Konkani Matha' by the 90 year old Canada based author and 'Konkani Premi' Dr. Mohan Prabhu (name at birth: Michael Antony Castelino), to promote Konkani overseas; a historic language spoken since ancient times among Konkani origin expatriates/diaspora all around the

world. Most who are not familiar with Indian scripts at all but have a deep affection for their mother tongue and have a deep down desire to know Konkani get a head start. The author has many books

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


on general and law matters to his credit, Konkani is Dr. Mohan Prabhu's mother tongue - this sole work here is really from deep down from his soul, love for his native land and language, this is seen among those who live away and have lost touch with their roots. It is on record that Konkani dialect is used by 42 groups of speakers, generally in 5 scripts to write it Devanagari, Roman, Kannada, Malayalam and Farsi, (VEEZ Konkani Weekly is published by Dr. Ausitn Prabhu from Chicago US in these 4 scripts) there could be others informally. Konkani is said to be heard all over the world, in use by an active aware diaspora. In India it is one among 22 official languages recognized and listed in the 8th schedule of the constitution, where several prominent languages are yet

to be included. It must be admired that this book is the result of love and admiration of the author for his mother-tongue, and amazingly a one man effort, aimed for the needs of the diaspora with no real knowledge of the language but only a great admiration. A commercial and/or sales interest is totally absent in this book of 500 plus pages painstakingly, practically and systematically produced using vast knowledge of a 90 year old after deep study and much thought and discussion. This is definitely not a book or guide for the native Konkani speaker and pundits and will probably ignore the sincere purpose of this work of deep love, a miracle to go a long way. Words do not suffice to admire Dr.Mohan, at an advanced age, skillfully coaxing the worn equipment at his disposal,

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


amidst life's trials to achieve such a feat with concern for others and love of his mother tongue, it definitely proves - 'someone up there cares and loves him'. This book, the author very courageously says, "Its sole objective is to promote the language especially to new generations of the diaspora, perhaps also to those settled in other parts of India, for those who work with English solely. I have

always loved Konkani that I picked up by ear on my mother's lap, spoken it in my childhood and till we lived in Bombay from 1947 and I moved on to the USA in 1965 with my bride." The book has been self published by the author as his efforts to get a well-known Konkani Language Institute in Mangaluru to publish it proved difficult. The author had hoped to release the book to mark his 90 th birthday early this year, but that event passed by. The editor of the book is Sri Pundalik Prabhu, a Konkana from Ujire್ and್ the್ author’s್ close್ friend್ who has lived in Canada as long as the author. The author can not but say a word of o thanks to his own wife Smt. Clareen Prabhu, an educationist and a fluent Konkani speaker, who has been a pillar of strength, resource and inspiration,

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The Unique Author : Dr. Mohan Prabhu's credentials: earned, BA, MA, LL.B (Bombay), LL.M (London), LL.D (Ottawa), QC (Canada)...An achiever, advanced in years, but highly active and alert, as can be seen by any one glancing through the positive erudite system used in this book will be amazed. The author was born and raised in Mangaluru where he was immersed in Konkani which he wrote in Kannada script. He is not however a Konkani scholar as English has been the medium of all his education, work in India, law career in academia and in government, and of his writing, spanning six decades and all in the West. Nonetheless, he has retained and developed his knowledge and skills with communication in Konkani. After completing high school at St. Aloysius College in 1947, on the eve of India's Independence, he joined the world of work in Mumbai and while employed, he gained academic degrees (BA, LL.B. and

MA) from the University of Bombay. In 1960 he moved to London where, while working at Unilever Ltd., he learned the LL.M. degree with Distinction from the University of London. He also earned a doctorate in Law (LL.D.) from the University of Ottawa. Mohan Prabhu was called to the Legal Bar in four jurisdictions: India (Advocate, Maharashtra), London (Barrister, Lincoln's Inn), Saskatchewan and Ontario (Barrister and Solicitor). He was awarded the rank of Queen's Counsel in 1990. Basic Genealogy: Mohan married his wife Clareen in Bombay (now Mumbai) 56 years ago on April 25, 1965 at the well known St. Michael's Church, Mahim, the family lived a block away, only 5 minutes walk, we have lived in Canada ever since, with a year in New York, USA Mohan Prabhu (name at birth: Michael Antony Castelino). son of Athanasius Peter Castelino (retired senai್ of್ Fr.್ Muller’s್ Kankanady್ Hospital, died 53 years ago and Lucy Misquith (died 49 years ago). 90 years old. Wife Clareen (81),

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


daughter್ of್ Casmir್ D’Souza್ Mudarth (retired as Court Registrar in Mangalore (died 64 years ago) and Amy Pinto (died about 25 years ago). The author is the last male of the 5th line of the Castelino Clan - a large family of 11, he has 4 sisters left, all younger between 88 and 81. Their children : Fiona Rita (54) only daughter, family physician at Texas Tech Health Centre in Lubbock, TX; Leighton Peter (53), investment specialist and e-commerce businessman್ (“roving”,್ currently್ in್ Ottawa), elder son and Clifton Michael (50), younger son, US and Canadian lawyer, now general counsel at a French bank in New York. The editor : The editor of the book has put in a lot of work no doubt to present it well and support the author's efforts; He is Sri Ujre Pundalik Prabhu, a native of Ujire in Dakshina Kannada, and a Canadian citizen. He is a retired professional engineer and a long-standing friend of the author. Both he and his wife

Dr. Vijayalaxmi are fluent Konkani speakers. Sri Ujre Pundalik Prabhu, who encouraged the author from the inception of the work, edited the manuscript and provided valuable and timely help to make it printready. Foreword : Two eminent Konkani gentlemen have written forewords, which bring to light the tremendous effort and love of Konkani that they have gauged in the Author Dr. Mohan Prabhu. One is by Payyanur Ramesh Pai General Council Member, Sahitya Academy, New Delhi. Founder Chairman, Konkani Sahitya Akademi, Kerala (2012-16); the other by Sadanand Mankikar, Burlington, Ontario, Canada Past President, Ontario Konkani Association Past Vice President, North American Konkani Association. To quote Payyanur Ramesh Pai, " The overall approach, content and methodology adopted in designing this primer makes it a great addition. The learner would feel proud of his knowledge of Konkani language while following

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the directions given in the book. Not just proud, but becoming confident to handle it better as well. and that will script a nice success story worth cherishing.' The following key features, methodology make the book unique : Roman script is used for Konkani words. A script is not language but just a vehicle to teach or read, much like the strokes in Pitman shorthand or on music sheets. Beginners do not have to learn a new script, It is an all-in-one bilingual book The TEXT is the most important part for learning and is covered in about 85 pages. It describes the accents and symbols placed over Konkani words and explains their purpose, which is to enable learners to correctly speak Konkani and write it. A dozen elementary Konkani exercises which are interlined with English translation. Vocabulary (Vocables) is in the Appendix. It is the longest part, with

440 pages. English and Konkani words are alphabetically arranged in the first column and differentiated as in the TEXT; their translation is in the second. This eliminates the clumsy task of flipping over to a separate section. The book can be used as a model to promote endangered languages and those that are threatened with or vulnerable to extinction, those that do not have their own script, such for instance as Tulu and Beary, and those that have several scripts, such as native Canadian languages. **Not Offered for Sale : Readers should note that this book is not offered for sale. Soft cover copies are too pricey as the books are printed in Canada and mailing costs are high. Copies in electronic format whether as a pdf version or as a eBook, are not adaptable as a learning tool but if interest is shown by readers, that option will be explored. The author (mohan.prabhu@outlook.com) or the editor (email: oujre34@gmail.com) may be contacted.

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Limitations of KonKanKit :

this

Book

-

KonKanKit is not a scholarly work. It is intended for Beginners, not for scholars nor for those who speak Konkani. The್ book್ reflects್ the್ author’s್ own old Mangalurean community version of Konkani which was his mother tongue well-nigh three quarters of a century ago. Different versions are used by other Konkani speaking communities. KonKanKit has several shortcomings and a few errors possibly; the former are primarily because್ it್ is್ the್ author’s್ maiden effort in a language of his early years which he had not used since 1947; visual impairment due to AMD is the cause of the latter which made it painful to proof- read 540 pages with over 100,000 Konkani words. Other books of the author : 19822017, Dr. Mohan Prabhu wrote

several articles and chapters in books published by the WHO in its official magazines on environmental toxic chemicals, especially pesticides, environmental criminal laws in selected countries, including Canada and Germany, co-edited with Drs. Günther Heine and Anna Alvazzi del Frate. Over the same period, Dr.Mohan Prabhu authored 11 editions of the Canadian Customs Act (down to 2012), three editions of Canadian Customs and Excise Laws (down to 2004), all published by Carswell, Toronto, and two books on international trade law: the first್ in್ 2014್ on್ Canada’s್ Import and Export Laws (published by Irwin Law Inc, Toronto), the second in 2017 on Import and Export Law in India-Canada Bilateral Trade (published 20 December 2017 by Thomson Reuters Canada of Toronto) which was reviewed by this writer in 2018. Indeed this great work for the love of Konkani "Teach Yourself Konkani - "KonKanKit, Poileñ Pustak" will be a boon to overseas Konkani people

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and the culture in a very new and in Ottawa at the University of unique way. The sole objective of Ottawa, where the author has had a KonKanKit is to promote and spread lot of admiration over many years. Konkani to keep it alive and vibrant Get to know how to get your copy by attracting and encouraging new of the book and fulfil your wish, a speakers. It is, therefore, for long dream of a quest to learn your Beginners. The interested Konkani loved mother tongue KONKANI. buff can use the book to privately Contact of the author : email : learn and guide people overseas in mohan.prabhu@outlook.com OR far away lands, to know better the Editor: oujre34@gmail.com language of their forefathers. Self Congratulations and Thanks a published by the author and printed million. ------------------------------------------------------------------------------------

Our Konknni identity Gujarati speaker is a Gujarati. Sindhi speaker is a Sindhi and so on. If this is true, then a Konknni speaker should have been a Konknni and nothing else. But alas, that is not the reality. Unfortunately, and sadly, two main rivalry camps are created, namely, Goans and Mangaloreans. I emphatically refuse to identify myself with any one of the two. If any body insists to know my identity, I tell them my cultural identity is Konknni and only Konknni. No other language

speakers in India suffer from language inferiority complex as Konknnis (Konknni speakers). Goan is a territorial identity created after the arrival of the Portuguese. Prior to that Govapuri referred to present day, Old Goa. Portuguese in 1510 conquered Tiswadi area, later on Salcette and Bardes areas. These three were known as old conquest. Later on, they conquered Sattari, Ponda, Canacona, and other areas known as new conquest. Thus, old conquest and new conquest came

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


to be known as Goa. For generations whose ancestors are or were from Goa could be called as Goans. In this sense all Konknnis should be called Goans irrespective where they are born or live now. But it is a regional identity and not a linguistic identity. In India the identity of a person is based on his or her language and culture. During the Portuguese rule and prior to it most of the people of Goa spoke Konknni and for literary, religious and cultural fields used Marathi. Portuguese imposed their own language. The elite Catholics of Goa took Portuguese as their language and culture. They looked down upon Konknni as the language of Hindus and downtrodden Catholics. This created a linguistic division. Irrespective of their language identity, all preferred to call themselves as Goans. Konknni speakers from Goa migrated at different times for various reasons mainly to Kerala,

Karnataka, and Maharashtra. In Kerala and Karnataka, they were called as Konknnis. When Konknni speakers from Goa and Karnataka migrated to Mumbai in 19th century for job opportunities, they had an identity crisis due to the ignorance of their roots, dialect and cultural differences. Those who are from Goa called themselves Goans. Those who came from South Kanara district of Karnataka were labelled as Mangaloreans. In present day, hypothetically if we accept these two categories, where do we place the other Konknni speakers from Belgavi, Sindhudurg, Ratnagiri, North Kanara, Udupi, Chikamagaluru, Shivamoga and other districts? Is it fair to label them as Goans or Mangaloreans, which are territorial identities? If we want to unite all Konknnis under one linguistic and cultural umbrella, we must proudly and emphatically call ourselves as Konknnis. Because there are no languages such as Goanese or Mangalorese.

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Jews (Israelites) are spread all over the world and they take pride in Hebrew the language of their ancestors. We Konknnis are crippled by our narrow, segmental, and territorial thinking. Those who do not speak Konknni hide conveniently under the pseudo mask of Goans or Mangaloreans. Goan and Mangalorean terms can't be totally identified with Konknni. Because, Portuguese, English, Marathi, Urdu and other language speakers do call themselves as Goans. Similarly, Kannada, Tulu, Beari speakers call themselves as Mangaloreans. I am proud to be born and live as a Konknni by loving

all others who belong to different linguistic and ethnic groups. Have a cheerful weekend reflecting over your true linguistic identity and celebrate it.

Pratap Naik, sj 2020 -----------------------------------------------------------------------------------

BELLS, SHELLS, STILL NOT WELL # chhotebhai This is being written on the first anniversary of another of those dramatic announcements by the pseudo sage on the stage. It was on this day last year that he did another “surgical್ strike”್ on್ the್ public,್ on್ the lines of notebandi and GST. All 95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


for dramatic effect and electoral advantage. He್announced್a್“Janata್curfew”್for್ 22nd March 2020, from dawn to dusk,್ followed್ by್ the್ “lockdown”್ from the 24th. We were told to ring bells and blow shells in the mistaken belief that it would drive away Corona. The doting, not doubting, public obliged the Emperor who had no clothes, because they too had been stripped bare of their daily essentials. True to the script, the Tabligi Jamaat (read Muslims) was blamed for the pandemic. I had heard Dr Harshvardhan, the Union Health Minister, saying on TV that India had information about Corona as early as January 2020. I myself had organized a meeting of the Indian Catholic Forum in Kerala in the first week of February. We had to cancel it, literally while some were boarding trains to attend, because the Kerala Government had issued an advisory against Corona.

So why did the Emperor allow Rome to burn for 2½ months, before the sudden lockdown? Obviously he had to fête his friend Trump, whose sarkar did not return to power. He had to wait for the celebration of the Holi festival, and for the riots in Delhi, purportedly instigated by his camp followers. The time was now ripe for another surgical strike that he executed with aplomb. Never mind the unimaginable hardship that the people faced, epitomized best by the desperate migrants on the road. At that very time my son was cycling from Goa to Kanpur (2500 kms), tracing the footsteps of great great grandfather, who did that journey with a caravan of 300 bullock carts in circa 1854-57. He cycled over 250 kms on the last day to reach home on the 23rd night. Had he been one day later, he would have been stranded on a highway without food, water or shelter. The story of millions of Indians, suddenly confined to their homes,

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


may not have been so dramatic, but was definitely more traumatic. No food, no money, no work, no medicines, no space to even stretch cramped limbs, or to wash clothes. If the emperor could twiddle his thumbs for 2½ months could he not have given such a vast country a week’s್ notice,್ for್ people್ to್ make್ necessary contingency plans? Could he not have allowed migrants to return home by train, bus or plane? It would have detracted from the intensity of the strike. That was not to be. Dramatic effect over ruled plain common sense.

that we could use the punch line of “The್Three್Idiots”,್that್“All is್Well”.್್ We ended up like idiots anyway.

Had the intervening period been used for arranging PPE kits, ventilators, hospital beds and sanitizers, it would have made sense. Nothing of the kind was done.್ ್ The್ nation’s್ health್ system್ was taken completely unawares. To cover up the gross failure there was more drama – showering of petals from helicopters, and lighting of lamps at a fixed hour, to drive the Corona demon away. Obviously nothing worked. There was no way

Having been a senior citizen for over 10 years I was entitled to be vaccinated. However, since I was responsible for about 50 workers I tapped my sources in the health department to get them vaccinated, as most of them were frontline workers. To no avail. I reconciled myself to getting my own vaccination್done.್್Here’s where the story changes slightly.

One year on, the vaccination drive is on. There was initial resistance, because of the mistaken notion that the pandemic was done and dusted. The Chief Minister of U.P. had the audacity to tell people in Kerala that they should learn from U.P. about health. He conveniently forgets that his State has among the lowest percentage rates of vaccination and highest percentage rates of wasted vaccines.

A friend of mine did my registration

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


with my Aadhar Card. In a couple of minutes I got an appointment at the Kanshiram Hospital, based on my place of residence. I left work for my್“appointment”.್್My್wife,್also್a್ frontline worker with special children, chose to join me, even though್she್didn’t್have್the್previous appointment. The hospital was a newly built up, very spacious and clean. I expected to see a big banner for the vaccination್ centre.್ ್ There್ wasn’t.್್ Senior citizens had to climb to the first floor. I expected to see a spacious well demarcated area, as repeatedly shown on TV. Nothing of the kind. There were three poky rooms, with no sanitizers, social distancing or provisions for checking್ one’s್ temperature್ or್ blood pressure. I went to my allotted room for my appointment. Another rude shock. Never mind your appointment. Just stand in line like everybody else. I got my shot in the arm, followed by my wife who had no appointment.

Again in a matter of minutes I got a notification on my ordinary keypad phone that I had been successfully vaccinated. I was given a certificate that stated that I had Covishield, the Astra Zeneca vaccine. There was no recovery room, just a couple of benches scattered around. I sat to look at my Covid Passport. Lo and behold, it had no Government stamp or signature. All it mentioned was the date for my next dose, and an emergency number, in case of

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


need. My personal details were left blank with a by line stating that the beneficiary should fill in his own personal details. There was no mention even of my gateway to heaven, my Aadhar Card number.

was highly objectionable. A minister or a political party cannot claim credit for a national programme that involves everybody from health workers to vaccine manufacturers.

I noticed that most people just walked away after getting shot in the arm. I chose to sit out the mandatory 30 minutes. I then noticed a huge banner on the wall, giving credit for the vaccination camp to a Minister of the BJP! This

I felt like an idiot, because all was not well, despite the bells and shells. I withhold further comment till I get my next shot next month. • The writer lives in Kanpur where his experiences are based. March 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romero’s್‌Prophetic್‌Courage್‌Needed

-*Fr Cedric Prakash SJ Even a cursory glance at the realities which grip India today, will make

one realise how grim the situation is. On every global parameter, from the happiness index to the freedom one; from democracy to economic indicators, the country has plummeted miserably and as never before. Untruth and injustice, divisiveness and discrimination, exploitation and exclusion have become್the್‘new್normal’! Migrants and minorities, farmers and women, Dalits and Adivasis are at the

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


bought up or blackmailed to come over to the ruling party. It has never been so bad!

receiving end of a system which is uncaring and openly supports those who toe their line and indulge in spewing hate. Freedom of religion, of speech and expression are now a rarity. Human rights defenders like Fr Stan Swamy are denigrated, hounded, incarcerated, and even killed. Truth and Justice are conveniently sacrificed for petty political gains; those whose primary duty is to propagate and protect these basics, like the judiciary and other Constitutional bodies, are frightened to take a stand and have abdicated their responsibility. Politicians of another party are

On 24 March 1980, Archbishop Oscar Romero was brutally gunned down whilst celebrating the Eucharist in his native El Salvador. He was known as a fiercely outspoken critic of his Government, the military and of the right-wing elements of his country, for their continued oppression and exploitation of the poor. There has never been any doubt about who was responsible for his death. He visibly and vocally took sides with the poor, the marginalised and the victims of injustices. His martyrdom spontaneously made him್ a್ ‘Saint’್ for millions of them. It was estimated that more than 250,000 were present at his funeral as a sign of gratitude to the man who did so much for them and whom they deeply loved. A few moments before he was assassinated Romero said in his homily, “many್ do್ not್ understand,್

and they think Christianity should not get involved in such things (taking a stand for truth and

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


justice). But, to the contrary, you have just heard Christ's Gospel, that one must not love oneself so much as to avoid getting involved in the risks of life which history demands of us, that those who would avoid the danger will lose their life, while those who out of love for Christ give themselves to the service of others will live, like the grain of wheat that dies, but only apparently. If it did not die, it would remain alone. The harvest comes about because it dies, allows itself to be sacrificed in the earth and destroyed. Only by destroying itself್does್it್produce್the್harvest”. The day before (23 March) he was killed, Romero gave a powerful sermon, which was broadcast over radio, that appealed to the soldiers to disobey their superiors. He said,

“In್the್name್of್God,್in್the್name್of್ this suffering people whose cries rise to Heaven more loudly each day, I implore you, I beg you, I order you in the name of God: Stop the repression!” That appeal was his death sentence. Romero was known to be ‘conservative’ as a young priest and

even in his early years as a bishop. He was afraid to rock the boat and preferred to maintain the 'status quo'. He never wanted to be on the wrong side of the powerful and the elite of El Salvador. He had however a good friend in Jesuit Fr Rutilio Grande. The latter left no stone unturned to work on justice issues, to highlight the plight of the exploited and to make their struggles his own. Besides, Grande did not hesitate to take up cudgels against the powerful and other vested interests. On 12 March 1977, Grande was killed by the military junta. Only three weeks earlier, Romero was appointed Archbishop of್ San್ Salvador.್ Grande’s್ death್ came as a terrible shock to Romero. Presiding್ over್ Rutilio’s್ funeral,್ Romero said,್ “the್ government್

should not consider a priest who takes a stand for social justice as a politician or a subversive element when he is fulfilling his mission in the politics of the್ common್ good.” Adding್emphatically,್“Anyone who attacks one of my priests, attacks me. If they killed Rutilio for doing what he did, then I too have to walk the same path”. The death of his

dear friend was a turning point in

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the life of Romero. From that day onwards, he wholeheartedly worked for the rights of the poor, until his own murder, three years later. Pope Francis canonised Romero on 14 October 2018.In his homily at the Canonisation ceremony, Pope Francis praised Romero for leaving

"the security of the world, even his own safety, in order to live his life according to the Gospel, close to the poor and to his people, with a heart drawn to Jesus and his brothers and sisters". He went on to add, "Let us ask for the grace always to leave things behind for love of the Lord: to leave behind wealth, the yearning for status and power, structures that are no longer adequate for proclaiming the Gospel, those weights that slow down our mission, the strings that tie us to the world". Over the years

proclaimed 24 March annually as the International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims. •್to್honour್the್memory್of್victims of gross and systematic human rights violations and promote the importance of the right to truth and justice. •್to್pay್tribute್to್those್who್have್ devoted their lives to and lost their lives in the struggle to promote and protect human rights for all.

Pope Francis has consistently highlighted the prophetic courage of Romero as “a್father,್a್friend,್and್

•್ to್ recognise,್ the್ important್ work್ and values of Archbishop Oscar Arnulfo Romero of El Salvador, who was assassinated on 24 March 1980, after denouncing violations of the human rights of the most vulnerable populations and defending the principles of protecting lives, promoting human dignity and opposition to all forms of violence.

On December 21, 2010, the United Nations General Assembly, in a fitting tribute to Oscar Romero

Today, India desperately needs the prophetic courage of Romero. From across the spectrum political, religious, and social, leaders are afraid of taking a stand against the

a brother and who should serve as a yardstick for all”.

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


powers that simply crush others Those who call themselves ‘disciples’್ of್ Jesus್ have್ no qualms of conscience to hobnob with fascist and fundamentalists, who brazenly destroy the sanctity of the Constitution and the pluralistic fabric of the country. It is easier for these್ ‘disciples’್ to್ indulge್ in್ a politics of convenience and compromise: to್support್‘love್jihad’;್ not to take on the UP Government and police, if religious sisters are harassed and hounded out of a train; not to call for the revocation of the CAA amendments, the UAPA and sedition laws; not to openly show that you are supporting the farmers protests or for that matter, what is happening in Kashmir. In short, if it means, by taking a stand for truth and justice, you have to take on the ruling regime, then it is a್ clear್ ‘no-no’!್ Surely್ dear್ Saint Romero, as he looks down from heaven, will be wondering why the disciples of Jesus in India are not faithful to the Gospel of Jesus.

assassination, awaken us to respond to our context today: “I್will್not್tire್

of declaring that if we really want an effective end to violence, we must remove the violence that lies at the root of all violence: structural violence, social injustice, exclusion of citizens from the management of the country, repression. All this is what constitutes the primal cause, from್which್the್rest್flows್naturally”. Are we listening and paying heed to those prophetic words? Yes, we urgently need the Prophetic Courage of Saint Oscar Romero!! 24 March 2021 *Fr Cedric Prakash (GUJ) is a human rights and peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com

On the day when we celebrate the memory of this great saint, let his challenging words on his own reality, a few days before his 103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NINE MONTHS TO CHRISTMAS! # chhotebhai Readers would want to pack me off to the loony bin. Here we are in the midst of Holy Week and I am dreaming of Christmas! Am I nuts?

There is a famous್book,್“Nine್days್ to Christmas”್ by್ Aurora್ Labastida್ and Marie Hall Ets, published in 1960. It is also the subject of a popular Christmas carol. But why nine months? I am writing this on 25th March, exactly 9 months before Christmas. Going by the common perception that the gestation period of a child in the womb is 9 months, it works backwards to put

25th March as the day that Jesus was conceived್in್his್mother’s್womb.್್It್ is commonly known as the Feast of the Annunciation. Let’s್get್things್straight.್್Had there been no Annunciation, there would have been no incarnation, no Christmas, no Holy Week, and thereby no redemption. I believe that the Annunciation is a far greater event than Christmas, the latter being the natural progression of the former. We therefore need to spend a little more time to reflect on the significance of this day and its relevance in our daily lives. The events of the Annunciation are encapsulated in the Angelus, which Catholics earlier recited three times a day, whenever the church bells chimed. The bells may have stopped chiming, but nobody has stopped us from reciting this beautiful್prayer,್if್we್want್to.್I’ll್be್ frank. It is my favourite prayer, even

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


more meaningful than the Our Father. I say this because it is an interactive prayer, a dialogue between God and (Wo)man, while the Our Father is a monologue. If this shocks you, so be it. I do my best to pray (not recite) the Angelus every morning, precisely because of this dialogue, of God coming to me time and again, and seeking my voluntary response. When I became a major in 1969, I was initiated into the Legion of Mary, an experience that I cherish to this day. (Incidentally, my father was the first Indian Legion Envoy, appointed at Madras in 1944). The Legion always celebrated the Annunciation with great fervour, which is why I probably still have that devotion. Of್the್four್Gospels,್it್is್only್Luke’s್ that records the Annunciation (Lk1:26-38). I find the text of The New Jerusalem Bible a faithful translation, devoid of paraphrase, hence will be quoting from it. Most of us would be guilty of being dismissive of the Annunciation. Even in popular Catholic piety we find far more importance given to

other Marian feasts like the Immaculate Conception (8th December), the Nativity of Mary (8th September) and the Assumption (15th August). Perhaps we take the Annunciation for granted, which is to our spiritual detriment. Some reflection is called for. The angel Gabriel begins the dialogue್with್these್words್“Rejoice,್ you who enjoy್ God’s್ favour,್ the್ Lord is with್you”್(Lk್1:28).್್So, this is a joyous occasion (a feast). It was also್ God’s್ favour್ (gift),್ not್ something earned. Even the gift required a response. Mary being human (not superhuman as we would like to believe) is deeply disturbed್ (v29),್ and್ “asked್ herself what್ this್ greeting್ could್ mean”್ (v30). Notice that her response was an internal reflection, and not an external query. Sensing her confusion, the angel tells her not to be afraid as she has “won್God’s್favour”್(v31).್್This now indicates that she has earned the gift, obviously because of her virtuousness. It is indicative of the depth of her spirituality. God did not choose any woman. He chose

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the one whom he found capable of shouldering the great responsibility being thrust upon her at a tender age. The angel then explains the message telling her that her son “will್be್called್Son್of್the್Most್High”್ (v್32).್ ್ He್ would್have್ “the್throne್ of his ancestor David, he will rule over the House of Jacob forever and his reign will have್ no್ end”್ (v್ 33).್ “Your್child್will್be್holy್and್will್be್ called್Son್of್God”್(v್35).್್ Imagine, for a moment, if one of us were told that our offspring would be a king, president or prime minister. Would not our heads swell with pride? We would be strutting all over the stage, safe in the knowledge of what was to come. Look at some of our bishops, school principals and parish priests who believe that they are the chosen ones. Humility seems to be at a premium. But್ God’s್ chosen್ can್ never್ be್ proud. That is why when visiting her cousin್Elizabeth,್Mary್says್that್“he್ has looked upon the humiliation of his್servant”್(v್47).್್These್words್are್

pregnant with meaning (pun intended). Later, in his public ministry, Jesus would also say”್Learn from me, for I am gentle and humble್ in್ heart”್ (Mat್ 11:29).್ ್ If್ there is one big take away from the Annunciation, it is humility; imperative in an ego driven world. If್ we್ carefully್ observe್ Jesus’್ behaviour, we find that the one thing he could not tolerate was religious self-righteousness or hypocrisy. And the great virtue that runs its course though the New Testament is humility. Some quotes would suffice. “The್one್who್makes್himself್as್little್ as this little child is the greatest in the kingdom್of್Heaven”್(Mat್18:4).್ “Anyone್ who humbles himself will be್raised್up”್(Mat್23:12).್್Of್Jesus್ St್Paul್writes,್“He್was್humbler್yet,್ even to accepting death, death on a cross”್(Phi್2:8).್್St್James್says, “God್ opposes the proud, but he accords his favour to್the್humble”್(Jas್4:7).್್ And್ again್ “Humble yourselves before the Lord and he will lift you up”್ (Jas್ 4:10).್ ್ St್ Peter್ adds,್ “Humility್towards್one್another್must್ be the garment you all wear

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


constantly,್because್God್opposes...”್ (1್Pet್5:5).್“Bow down, then, before the power of God now, so that he may್raise್you್up್in್due್time”್(1್Pet್ 5:6). Coming back to the Annunciation, it did not render Mary wonderstruck or withdrawn. We read that she “went್quickly್as್she್could್into್the್ hill country to a town in್ Judah”್ (v್ 39). Her humility spurred her into action. And proclamation. Her cousin್Elizabeth್testified್“Look,್the್ moment your greeting reached my ears, the child in my womb leapt for joy”್ (v್ 44)್ The್ significance್ of್ this್ event should not be lost on us.

Elizabeth - and in turn it was incarnated in John the Baptist. This why Mary is called the Queen of the Apostles. She was the first evangelist; she proclaimed the word incarnated in her. Today missiologists tell us that our mission is not so much of proclaiming the Word, then conveying to others the Word of God incarnated in me. I cannot give to others what I do not have. So, on this day and time of the Annunciation let us celebrate it as the greatest Marian feast, the greatest interaction between God and (Wo)man since the Garden of Eden. May Jesus and his Mother Mary give us the grace of humility this Holy Week.

The sequence is - the Word came to Mary - it was incarnated in her - she took the incarnated word to March 2021 -----------------------------------------------------------------------------------

Konkani Institute holds seminar on NEP and NLP In the light of the progress of Konkani in the future, a seminar was organised by the Institute of Konakani, St Aloysius College (Autonomous) here on March 20. Dr Alwyn್ D’Sa,್ Registrar್ (designated) of the College spoke 107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


on National Education Policy -2020 and what possibilities regional languages have. In his speech he said,್“National Education Policy (NEP) - 2020 emphasises on education in mother tongue from Anganwadi to eighth standard. But if the NEP is implemented, there will be no textbooks in Konkani. In this regard, there is a challenge and opportunity for the Institute of Konkani and likeminded institutes to spearhead the preparation of all the required textbooks in the Konkani language from Anganwadi to್eighth್grade.” He also said that Konkani language classes should be conducted for

professionals so that employees,

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


nurses, and other professionals from other states can work and interact with Konkani institutions

here.

progress made in this regard in Goa. “The್modern್world್is್fast-paced in technology and technology is changing fast. Language that does not record this development can gradually lose its oscillation. To use any language in modern technology, that language needs a sound್resource,”್she್added.್ At the beginning of the programme, Director of the Institute of Konkani, Dr (Fr) Melwyn Pinto SJ welcomed the gathering and chaired the sessions. Programme coordinator Joachim Pinto compered the programme. Miss Delvita Veigas proposed vote of thanks. Students from St Joseph's Engineering College, Vamanjur, St Aloysius College (Autonomous) and several Konkani authors were present for the seminar.

Anne Rajan, assistant professor of computer science at Dempe College, Goa, spoke on natural language processing (NLP) said that NLP is nothing but teaching the computer to understand and manipulate human language. She spoke about the need for learning natural language processing for the development of Konkani language. She further enumerated on the ------------------------------------------------------------------------------------

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


SAC hosted Aloysian Fest 2021

Mundkur, Cine Actor and an

St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru hosted its annual cultural fest್“Aloysian್Fest್2021”್on್ 23-3-2021 in the Mother Teresa Peace Park of the College. The fest was inaugurated by Sri Prabhu

Alumnus of the College. Addressing the gathering, Mundkur recalled his days at St Aloysius College್in್2006್and್said್“St

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


of projects. Students need to pursue their್dreams್like್him.”

Aloysius College taught me a lot. I made use of all the opportunities that came my way. I urge students to keep pushing your limits and take calculated risk. I will also shoot my upcoming್ movie್ ‘Murphy’್ in್ this್ campus. I am co-directing the movie.” Fr Melwin Pinto, rector, St Aloysius Institutions್ said,್ “It್ is್ not್ easy್ to್ get into movies. Prabhu Mundkur took the risk and today he has a lot

Principal of St Aloysius College Dr Praveen Martis, cultural secretary Paloma Rodrigues, Richard Gonsalves,್John್Edward್D’Silva್and್ others were present. Several colleges affiliated to Mangalore University participated in this fest. Fest coordinator Dr Ishwara Bhat S welcomed the gathering, Student council president Gavin Abner Pinto proposed the vote of thanks. Royston Lasrado and Carissa Rego compered the event.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC holds One-day NSS Camp The NSS units and Centre for Social Concern of St Aloysius College (Autonomous), Mangalore organised one-day Camp at Dakshina Kannada Government Higher Primary School, Kinnikambla recently. Mr Harsh Kumar, President, SDMC,

Government School, Kinnikambla inaugurated the camp by planting the sapling. Mr Gopal, PET, Government School, Kinnikambla welcomed the gathering. Ms Pushpalatha S, Headmistress of the School, Mr Alwin DSouza & Ms Preema Tauro, NSS Program

112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Officers, Carrel Sharel Pereira, Assistant NSS Programme Officer, Gopika and Margaret Philomena Fernandez, Coordinators, Centre for Social Concern were present during

the programme. During the Camp NSS Volunteers helped in cleaning the school garden and ground. 30 NSS

113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


volunteers took part in this program. ------------------------------------------------------------------------------------

MODEL Bank Ltd. Mulund West Shifting NEWS Regional Congress Committee) in the presence of Rev. Fr. George

Model Bank Mulund West relocat ed Branch blessed-Inaugurated Mumbai, March.22: Model Co-op. Bank Ltd. Inaugurated and

Athaide (Parish–Priest of St. Pius Church, Mulund), Mr. Albert W. D'Souza (Chairman of the Bank). blessed the new premises of their Mulund Branch on Monday, 22nd March 2021 at 10.30 a.m. The symbolic inaugural ribbon was cut by Mrs. Janet L.D'Souza (General Secretary of Mumbai

This was followed by lighting of the Lamp by the dignitaries present and a blessing of the premises by Fr. George Athaide. The gathering was then

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


addressed by the Chairman of the Bank, who thanked the customers of Mulund for their support. The new premises are strategically located at Shop No’s. 1, 2 & 3, Ground Floor, Kandoi Apartments, Nahur Road,

Mulund West, the Branch is well done up, spacious and has all the amenities required for making the customers comfortable. The Branch also has a 24x7 ATM cum Cash Recycler Machine adjacent to the Branch, this will allow the customers of the Bank as well as other customers round the clock access for cash related activities. The courteous staff of the Branch were present and were catering

to the customers needs with their trademark professional, courteous and prompt service. The event was also attended by Mr. William Sequeira (ViceChairman), other Directors of the Bank which included Mr. Lawrence D'Souza, Mr. Paul Nazareth, Mr. Gerald Cardoza, Mr. Abraham Clement Lobo and Mr. Sanjay Shinde. The senior officials of the Bank Mr. Zenon D'Cruz (Officiating GM), Mr. Osden Fonseca and Mr. Naresh Thakur (AGM’s) along with Mrs. Rekha Chitale (Branch Manager, Mulund Branch) and Branch staff were part of the ceremony along with a few customers. Because of Covid related protocol the event was held with a small gathering. We congratulate Model Co-op. Bank on the new premises, and we wish the Bank and Mulund Branch, all the best. -Rons Bantwal

-----------------------------------------------------------------------------------------115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Lions club International honoured Corrine Rasquinha of White Doves, Mangaluru along with 6 others last week evening at the Neerude church grounds recognising the services of all. Well organized 13 clubs coming together for this mega event this evening. I was pleased to meet Mishel Queenie D’costa IRS the young Deputy Commissioner (GST) Mumbai. She was the chief guest (the young girl standing behind me in the picture). What an honor to have a resident of Neerude a rank holder in the UPSC exam and now the Deputy Commissioner (GST) Mumbai. Though a high achiever her simplicity and friendly nature

impressed me the most. God bless Madam Mishel Queenie D' Costa.

Thank you, Lions Club Muchur, Ln Ganesh Shetty Region Chairperson, President, and officials of conference committee for conferring on me the KARUNAMATHE Award at the Region meet "VATSALYA”. -Corrine Rasquinha

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Inauguration & Blessing of the Renovated Father Muller Auditorium

Vice President, Father Muller Charitable Institutions marked

Mumbai (RBI), March,25: The inauguration and blessing of the Renovated Auditorium took place on 25.03.2021. Rev. Msgr. Maxim Lawrence Noronha, Vicar General, Diocese of Mangalore &

the inauguration of the revamped auditorium by ribbon cutting. MC Dr Reshel Noronha welcomed the dignitaries. To invoke God's blessings, Ms Santa and team sang the prayer song.

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Aloysius Coelho, Director, Father Muller Charitable Institutions & Rev. Fr Roshan Crasta, Administrator, FMHMC&H sprinkled holy water and blessed the premises.

Rev. Msgr. Maxim Lawrence Noronha performed the blessing ceremony with a prayer service. Rev. Msgr. Maxim Lawrence Noronha, Rev. Fr Richard

As a token of gratitude, the engineers, contractors, and designers were felicitated with a memento on this occasion. Later, Rev. Fr Richard Aloysius Coelho and Rev. Msgr. Maxim Lawrence Noronha gave their messages. The vote of thanks was proposed by Dr Reshel Noronha.

118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The programme ended with the Institution Anthem. The primary purpose of this renovation is to facilitate a better academic environment for the students at the College. Academic events such as seminars, conferences, symposia, CMEs, CEAs, ceremonies, meetings, conventions, programs, functions, and other social gatherings can be conducted. Facilities: fully Air conditioned, 750 seating capacity, 100+ parking spaces, green rooms, spacious stage, artistic Sound

system, internet & Wifi connectivity, video surveillance, LCD projector, separate food serving area, power supply and backup etc., The auditorium will also be rented for conducting marriage celebrations, birthday parties, roce ceremonies, parties, functions, meetings, conferences, conventions, seminars, symposiums, CMEs, CEAs, and other gatherings. Hall will be rented on Weekdays/ Sundays/Holidays. -Rons Bantwal -----------------------------------------

Sherry Williams, CEO Prevent Blindness Blesses Bradly D’Souza with Vision

hunger for bread’ said by Mother Teresa.

‘The hunger for love is much more difficult to remove than the

This has been exemplified by Sherry Williams President and CEO, of Prevent Blindness when she bestowed love and most crucial “Vision” on Bradly D’Souza when he was a 13-yearold boy struggling with broken

119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


glasses and no medical insurance in the United States of America. Prevent Blindness, Ohio Affiliate representatives Sherry Williams and Bradly D’Souza joined Hriday Raval of BHARAT FM® Facebook and YouTube Channel on March 20th for an informative hour of discussion on the mission

and programs of the organization. Sherry serves as its President & CEO and Bradly is an organization ambassador and past member of the Board of Directors. Every 11 minutes, someone in the United States loses their eyesight. The leading causes of blindness and visual impairment in adults are glaucoma, diabetes related eye disease, cataract, and macular degeneration. In children, the leading causes are amblyopia and strabismus. 50%

of vision loss is preventable! Bradly D’Souza at 19 years was appointed as the youngest ‘Board of Director’ for Prevent Blindness.

Children who do not see well, do not socialize well; spoke Sherry Williams. Prevent Blindness educates the public about the leading causes of eye disease and arms them with the information on how they can protect their vision. In adults, vision loss increases the chance of falling, increases incidents of depression, social isolation, and poor health, decreases independence, and increases the likelihood of a nursing home admission. Vision plays an important role in children’s physical, cognitive, and social development.

120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Uncorrected vision problems can impair child development, interfere with learning, and even lead to permanent vision loss; thus, early detection and treatment are critical. Sherry with deep sentiments reflected; I do have to say when Bradly was young, and we look at what kind of learning takes place through your gift of sight, eighty percent of what a child learns is through their gift of sight. To remove that barrier from the other barriers is such an easy wonderful thing to do, when there are so many other challenges that one is facing. I am so proud of what Bradly has done and the tiny little bit part we have played in it, I am humbled. This inspiring boy then, but a thriving man today said; “It’s not small but it’s very core to my everyday life. We take it for granted when we have it. The fact I wake up and can look at my phone or look at anything, was solved by me getting those glasses.

Hriday Raval asked Bradly “We have read and heard of the Blockbuster Biopic film being made on your father Harold D’Souza being released in 2022.” Bradly said, ‘I am excited, my story is not possible without his story. As somebody who has been slowly pushing in the background, to have him get to this point is exciting as to what will develop and what will be there. There are still parts of my Dad that I do not know, as it was a very traumatic experience for him. From an awareness aspect of Eyes Open International the story will be more encompassing. If all goes well, it will be done with best intentions and will not be done in a poor manner. I am incredibly supportive and excited for the final project. For more information on Prevent Blindness go to pbohio.org or preventblindness.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


SAC holds Aloysian Dance League 2021

The Aloysian Dance League 2021 - Level Up – was organized first time in the history of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru. The first round took

place on 25th March 2021 at the Mother Teresa Peace Park. Mr Promod Alva was the Chief 122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Guest and inaugurated the programme. Mr Suhas Shetty

Alwyn D’Sa, the Controller of Examinations presided over the programme. Ms Roicy Braggs and Ms Sahana, the Staff Coordinators, Rachael Noronha, Shivani Rao and Manohar Prabhu, the Student Coordinators were on the dais. Six enthusiastic teams, namely Elysians, the Illuminators, Team Heat, 12K, Elite and Team Inavaders performed after the formal programme. Best Dancer/Performer award for each team. Team Illuminators won the I Runners Up award and the Elysians won the Best Team Performance Award. During the programme, students entertained the audience by performing two flash mobs. The programme was compered by Neola DSouza. Anjali proposed the vote of thanks.

The final round of the ADL 2021 will be held on 5th April 20201. -----------------------------------------------------------------------------------------was the guest of honour. Dr

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾರ್ಪಾರೇಟರ್ ವಕಿೀಲ್ ಎ.ಸ್ಟ. ವಿನಯರಜ್ ಬಿಸ್ಯಪ ಕ್ ಮ್ಳಿ ಕೋಟ್ಾ ವಾಡಾಾಚೊ ಕಾಪೊಾರೇಟರ್ ವ್ಕ್ಣೋಲ್ ಎ.ಸ್ಕ. ವ್ಪನಯರಾಜ್ ಸರ್ನವ ರಾ ಮಾರ್ಚಾ

27

ವೆರ್

ಮಂಗ್ಳೆ ರ್

ದಿಯೆಸ್ಲಜ್ಪಚೊ ಬಿಸ್ಿ ಡಾ| ಪಿೋಟರ್ ವಾರ್ವಯ ಸಲ್ಯೆ ರ್ನಕ್

ಬಿಸಾಿ ಚ್ಯಾ

ದಫ್ ರಾೊಂತ್

ಭ್ಲಟನ್

ಘಚ್ಯಾ ಾ ಆಶಿೋವಾಾದ್

ಘಲ್ಯಗಯ . ಹ್ಯಾ

ಸಂದಭಾಾರ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್ ಧಮ್ಾ

ಪಾರ ೊಂತ್ಲ್ಾ ಚೊ

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ್

ಸಂಪಕಾಾಧಕಾರಿ ರೊಯ್ ಕಾಾ ಸ್ಲಾ ಲನ, ಮಂಗ್ಳೆ ರ್

ಮಂಗ್ಳೆ ರ್ ವ್ಪರೊೋಧ್

ಮಹ್ಯನಗರ್್ಪಾಲಕ್ಣಚೊ ಪಾಡಿ್ ಚೊ

ಮುಖೆಲಚಿ

ಧಮ್ಾ

ಪಾಲನ್ ಸಮಿತ್ಲಚೊ ಸಾೊಂದ ದಕ್ಣಷ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಕಾೊಂಗೆರ ಸ್ ಸಮಿತ್ಲಚೊ ಪರ ಧಾನ್ ಕಾಯಾದಶಿಾ

ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಘತ್್ಲ್ಲಯ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್

ಪಾರ ೊಂತ್ಲ್ಾ ಚೊ

ಸಾಾ ಾ ನಿ

ಆಲ್ಯವ ರಿಸ್

ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ಲಯ . ------------------------------------------------------------------------------------------

ಗ್ಲ್ೊ ಾ ಡಿಸ್ ರೇಗೊ - ಏಕ್ ಕಾಣಿ 2015 ಇಸ್ಲವ ಚ್ಯಾ

ಸಪೆ್ ೊಂಬಾರ ೊಂತ್ ಜ್ಪಯ್ಲ

ಅಶೊಂ

ಮಿತ್ರ

ಜ್ಪಯ್ಲೋ

ಅಗಾರ ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾೊಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಮಾಹ ಕಾ

ಕವ್ಪಗೋಶಿಾ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಏರ್್ಪೊರಾ್ಾ ಥರ್ವ್

ಆಸಾ

ಕವ್ಪಗೋಶಿಾ ಕ್ ಥರ್ವ್

ಕ್ಣಲಯ ,

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಯೆೊಂವೊ್

"ಹೊಟೆಲ್ಯೊಂನಿ ಏರ್್ಪೊಟಾಾಥರ್ವ್

ಆನಿ

ತ್ಲ್ಾ

ಮುೊಂಬಯ್ ದ್ಕುನ್

ಸಾೊಂಗ್್ಲೆಯ ೊಂ

ಆಗಾರ ರಾನ್ ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಆಗಾರ ರ್

ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಸಾ|ಆನ್್ ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಆಸ್್ಲ್ಯಯ ಾ

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಭ್ಲಟ್

ರಾೊಂವೆ್ ಬದ್ದಯ ಕ್

ದಿವುನ್ ಕವ್ಪಗೋಶಿಾ ಚಿ ಖಬರ್ ತ್ಲಕಾ ದಿಲ.

ಶಿೋದ್ದ ಆಮ್ಚಘ ರ್

ತ್ಲ ಮಹ ಣ್ಟಲ; "ಹ್ಯೊಂರ್ವ್ಯಿೋ ಯೆತ್ಲ್ೊಂ,

ಯೇ, ತುಕಾ ರಾೊಂವ್ಪ್ ವ್ಪಲೇವಾರಿ ಕ್ಣಲ್ಯಾ "

ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಆಪರ್ವ್ ವ್ಹ ರ್".

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೊಡ್ನ್

ಆಯ್ಲಯ ೊಂ" ಅಶೊಂ ಮಹ ಣ್ನ್

ತ್ಲಕಾಯ್

ಆಗಾರ ರ್

ಹ್ಯಡಯ್ಲಯ

ಆನಿ

ಜ್ಪಯ್ಲೋ ಆಗಾರ ರಾನ್ ತ್ಲಕಾಯ್ ಅಪಾಯ ಾ ರ್ಚ ಘರಾ ರಾವುೊಂಕ್ ಆವಾ್ ಸ್ ಕರ್್ ್ ದಿಲ್ಲ. ವ್ಪಲಸ ನ್ ಕರ್ಟೋಲ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಸಯ್್ ಜ್ಪಯ್ಲ ಅಗಾರ ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾರ್ಚ ರಾವುೊಂಕ್ ವ್ಪಲೇವಾರಿ ಕ್ಣಲಯ . ಕವ್ಪಗೋಶಿಾ (ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ರೇಗ, ವ್ಲಯ ಕಾವ ಡರ ಸ್ ಆನಿ

ಕಸ್ಲಯ ೊಂಗ

ಮೌರಿಸ್ ಶಾೊಂತ್ಲಪುರ)

ಆಮಾ್ ೊಂ

ಬರಿ ಜರ್ವ್ ದುಸ್ಲರ ದಿಸಾ

ಬಂಧ್

ಆಸ್ಲಯ ೊಂ

ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಮಂಗ್ಳೆ ರಾಕ್

ಪಾವಂರ್ವ್

ಜ್ಪಯ್ಲ ಆಗಾರ ರ್ ಖುದ್ ಆಯ್ಲಯ . ವಾಟೆರ್ ಹ್ಯವೆೊಂ ತ್ಲಕಾ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ಮಹ ಳ್ಳೊಂ

ಮಧೊಂ ಮಧೊಂ ರಸೊ್ ಬೊಯ ೋಕ್ ಆಸೊಯ

"ತುಜ್ಪ ಭ್ಲ್ಯಯಿ್

ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ತುಕಾ

ಆಪರ್ವ್

ಬರಿ ರ್ನ, ರ್ನೊಂ ತ್ರ್ ವ್ಹ ರೊ್್ ೊಂ"

ಅಶೊಂ

ಮಂಗ್ಳೆ ರಾಕ್

ಪಾವುೊಂಕ್

ಕಾೊಂಯ್

ದೋನ್-ಅಡೇಜ್

ಮಹ ಣ್ನ್ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಮಹ ಜೆೊಂ ಪಯ್ೆ

ಲ್ಯಗಯ ೊಂ.

ಪುಣ್

ಮುಕಾರನ್ ಗೆಲೆಯ ಪರಿೊಂರ್ಚ ತ್ಲಚೊಂ ಏಕ್

ಬಾಯೆಕ್

ಮಿಸ್-ಕೋಲ್ ಆಯೆಯ ೊಂ.

ಪಾವ್ಯ್ ರ್ಚ ಆಮಿ ಪಯ್ೆ ಮುಕಾರನ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್

ವೊರಾೊಂ

ಪಯೆಯ ೊಂ

ಸಾೊಂ|ಆನ್್ ಗೆಲ್ಯಾ ೊಂರ್ವ

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಆಶರ ಮಾಕ್

ಪುಣ್

ತ್ಲಕಾ

ತ್ಲಕಾ ಪಾರ್ಟೊಂ ಫನ್ ಕರಾ್್ ರ್ನ ತ್ಲಣೊಂ

ದೋನ್-ಅಡೇಜ್

ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ;

ಭೊೋವಾಿ ತ್ಲಚ್ಯಾ ಪೆೊಂಕಾಾ ಚಿ ದಕ್ ಚಡ್ನ

ಆಪರ್ವ್

"ಜವೆಾ ತ್

ತುೊಂ,

ವ್ಹ ರಿರ್ನಸಾ್ ರ್ನ

ಮಾಹ ಕಾ ಸೊಡ್ನ್

ಗೆಲ್ಲಯ್, ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಯೆತ್ಲೊಂ ತ್ರ್ ಕ್ಣತೊಂ

ಜರ್ವ್

ವೊರಾೊಂ

ಬಸನ್

ದುಸ್ಲರ ರ್ಚ ದಿಸಾ ಫ್ತ|ಮುಲಯ ರ್ಸ ್

ಆಸಿ ತರ ಕ್ ಭ್ತ್ಲ ಕ್ಣಲಯ ಖಬರ್ ಮ್ಚಳಿೆ .

ತುಜಾ ಕಾರಾಚೊಂ ಭಾಡೆೊಂ ಚಡೆ್ ೊಂವೆ?" ಹ್ಯವೆೊಂ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ತ್ಲಕಾ ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ;

ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಲಚಿ ಭ್ಲ್ಯಯಿ್ ಭಿಗ್ಳೆ ನ್್ರ್ಚ

"ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯ್, ತುಕಾ ನಿಜಯಿ್ ೋ

ಗೆಲ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಲ ಬರಿ ಜತ್ಲ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ಯೇೊಂರ್ವ್

ಭ್ವ್ಾಸೊ ಆಸೊಯ ತ್ರ್್ಯಿೋ ಏಕ್ ರ್ನ

ಜಯ್

ತ್ರ್

ತುಕಾ

ಹ್ಯಡಂವ್ಪ್ ತ್ಶೊಂರ್ಚ ರಾೊಂವ್ಪ್ ವ್ಪಲೇವಾರಿ

ಏಕ್ ವ್ಪಘ್್

ಕರಾ್್ ೊಂ,

ತುಜ್ಪ

ಪಯ್ಸ ವ್ರಿಲ್ಯಗೆಯ ೊಂ.

ಮಹ ಳಾೆ ಾ

ಎಕಾರ್ಚ ಕಾರಣ್ಟೊಂತ್ ತುಕಾ

ಭ್ಲ್ಯಯಿ್

ಬರಿ

ರ್ನ

125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತ್ಲಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಥರ್ವ್


ಥೊಡಾಾ ತೊಂಪಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ತ್ಲಚಲ್ಯಗೊಂ

ವೆಹ ಲೆೊಂ

ಫರ್ನರ್

ಪಾವ್ಯೆಯ ೊಂ.

ಉಲಯ್ ರ್ನ

ಕಲ್ಯಾ ಣ್್ಪುರಾೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ತ್ಲ

ತ್ಶೊಂರ್ಚ

ಪಾರ್ಟೊಂ

ವ್ಹ ರನ್

ಒಝೊರ್ನಮ್

ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಆಸ್ಕಯ . ತ್ಲಕಾ ಭ್ಲಟ್ ಕರೊಂಕ್

ಥೊಡಾಾ

ಗೆಲೆಯ ವೆಳಾರ್ ತ್ಲಕಾ ರಾವುೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ನ

ಮುೊಂಬಯ್

ಆಸ್ಲಯ ೊಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ

ಕರಾ್್ ರ್ನ ತ್ಲಚಿೊಂ ದನ್್ಯಿೋ ನಂಬಾರ ೊಂ

ಕುಡಾೊಂತ್ ಸಯ್್

ಜಯೆ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ಆಸ್ಲಯ

ತೊಂಪಾೊಂತ್

ಆನಿ

ಚಲ್ಯರ್ನತ್ಲಯ ೊಂ

ತದ್ದ್ ೊಂ ತ್ಲ ವಾಚ್ಯ್ ಲ ತ್ರ್್ಯಿೋ ಬರಂರ್ವ್

ಕಣ್ಟಕ್್ರ್ಚ

ಕಸಾ ತ್ಲ್ಲ, ತ್ರ್್ಯಿೋ ತ್ಲಣೊಂ ಅಪಿಯ

ಏಕ್

ತ್ಲಕಾ

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ

ಥರ್ವ್

ಆನಿ

ಸಂಪರ್್ ್

ತ್ಲಚಿ

ಖಬರ್

ರ್ನತ್ಲಯ .

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಬೊೊಂಬೊಯ್

ಆಸೊಯ ೊಂ

ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್

ಕವ್ಪತ್ಲ್ ಪಯೆ ರಿಚರ್ ಛಾಪ್ ಮಹ ಣ್ನ್

ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೊಂತ್

ಆಸಾ್ ಾ

ಮಾಹ ಕಾ

ವ್ಹ ಳಿ್ ಚ್ಯಾ

ದಿಲ

ಆನಿ

ತ್ಲ

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ

ಪಯೆ ರಿಚರ್ ಪರ್ಿರ್ಟಯ .

ಮಹ ಜಾ

ಸಭಾರ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಬರವಾಿ ಾ ೊಂಕ್ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆವ್ಪಶಿೊಂ ವ್ಪಚ್ಯರ್ಯ ೊಂ ತ್ರ್್ಯಿೋ ಥೊಡಾಾ ೊಂಕ್ ತ್ಲ

2017

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಆಶಾವಾದಿ

ಆಶರ ಮಾೊಂತ್

ಆಸ್ಕಯ

ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ

ಸಯ್್

ಪರ ಕಾಶರ್ನಚೊಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಾ ೊಂ ಆಸಾ, ತ್ಲ್ಾ

ಕಳಿತ್ ರ್ನತಯ ೊಂ ಆನಿ ತ್ಲೊಂ ಮಾಹ ಕಾರ್ಚ

ಕಾರಾ್ಾ ೊಂತ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಿರ್ಟೆ

ಸವಾಲ್

ಸಾಧಕಾೊಂಕ್ ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ

ಪರ್ಿಟ್

ಆಯ್ಕ್ ನ್

ತ್ಶೊಂರ್ಚ

ಮಾನ್ ಪರತ್

ಆಸಾ

ಮಾಹ ಕಾ

ಕರಾ್್ ಲೊಂ

"ತ್ಲ

ಕ್ಣದ್ದಳಾ

ಆಶರ ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ? ಕಂಯ್? ಕಶೊಂ?". ಪುಣ್ ತ್ಲಚಿ ಖಬರ್ ಕಣ್ಟಕ್್ರ್ಚ ರ್ನತ್ಲಯ .

ಮಹ ಣ್ಟಲ; "ಮಾಹ ಕಾ ಆಪರ್ವ್ ವ್ಹ ರ್". ಮಾಹ ಕಾ ತದ್ದ್ ೊಂ ತ್ಲಕಾ ಆಗಾರ ರ್ ಆಪರ್ವ್

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿೊಂ ಬೊೊಂಬೊಯ್

ವೆಲ್ಲಯ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಯ ದ್ಕುನ್ ತ್ಲಕಾ

ಥರ್ವ್ ಗೊಂಯೊಂ ವ್ಚುನ್ ದುಸ್ಲರ ದಿಸಾ

ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ "ತುಕಾ ಆಪರ್ವ್ ವ್ಹ ರಾ್್ ೊಂ ಪುಣ್

ಗೊಂಯ

ಮಂಗ್ಳೆ ರಾಕ್

ಬಗಾರ್

ಯೆೊಂವೆ್ ಾ

ಕಾರ್ಾ ೊಂ

ದರ್ನಿ ರಾೊಂ ತ್ಲ್ಾ

ನಹ ಯ್,

ಕಲ್ಯಾ ಣ್್ಪುರಾೊಂತ್ ಚಲಂರ್ವ್

ಪೆರ ೋತ್ನ್

ಹೊಂ ಕರಾ್್ ೊಂ"

ಅಶೊಂ

ಥರ್ವ್ ವಾಟೆರ್

ಮಂಗ್ಳೆ ರಾಕ್ ಕಾೊಂಯ್

ಕಲ್ಯಾ ಣ್್ಪುರಾಚ್ಯಾ

ಒಝೊರ್ನಮ್ ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ಮಹ ಣ್ನ್ ಬಾಬ್ ವ್ಪನಿಸ ಪಾೊಂಬುರ್ ಆನಿ

ಬಾಯೆನ್

ಬಾಬ್

ಪಾವೊಯ ೊಂ ಪುಣ್ ತೊಂ ಕೂಡ್ನ ಬಂಧ್

ಜೆರಿ

ನಿಡ್ೆ ೋಡಿ

ಹ್ಯೊಂಚ್ಯಾ

ಆಸ್ಲಯ ಲ್ಯಾ

ಮಜತನ್ ಮಿಲ್ಯಗರ ಸ್ ಕಲೆಜ್ಪೊಂತ್ ಹೊಂ

ಆಸನ್ ತ್ಲ್ಾ

ಕಾರ್ಾ ೊಂ ಆಯ್ಲೋಜ್ಪತ್ ಕ್ಣಲೆೊಂ ಆನಿ ತ್ಲಚ್ಯಾ

ದ್ಕುನ್ ಬಗೆಯ ಚ್ಯಾ

ಖುಶಪರ ಕಾರ್ ತ್ಲಕಾ ಕಾರಾ್ಾ ಕ್ ಆಪರ್ವ್

ಪಳ್ಳರ್ವ್

126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕುಡಾಲ್ಯಗೊಂ

ಕುಡಾಕ್ ಬಿೋಗ್ ಘಾಲೆಯ ೊಂ ಕುಡಾಚಿೊಂ ಮಾಹ ಕಾ

ವ್ಹ ಳ್ ತ್ಲ್ಲೊಂ

ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್


ತ್ಲ್ೊಂಚಲ್ಯಗೊಂ ವ್ಪಚ್ಯರ್

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಬಾಯೆಚೊ

ತದ್ದ್ ೊಂ

ಪಾರ ಯವ ೊಂತ್ ಬಾಯ್ಯ

ಎಕ್ಣಯ

ತ್ಶೊಂರ್ಚ

ತ್ಲಚ್ಯಾ

ಭ್ಲ್ಯಯೆ್ ವ್ಪಶಿೊಂ

ಸಮುಾ ೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಯ ೊಂ"

ಜಪ್ ದಿೋರ್ವ್

ಮಹ ಣ್ಟಲ "ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯ್ ಆತ್ಲ್ೊಂ

ತದ್ದ್ ೊಂ ತ್ಲಣೊಂ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ಮಹ ಳ್ಳೊಂ;

ಹ್ಯೊಂಗಾ

"ತ್ಲ

ರ್ನ,

ತ್ಲ

ಸಾೊಂ|ಆೊಂತ್ಲನ್

ಜೆಪುಿ ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಸಾೊಂ|

ಆೊಂತ್ಲನ್

ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಆಸಾ" ಆನಿ ತ್ಲಣೊಂ ದ್ದರ್

ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಹಿ ಖಬರ್

ದ್ದೊಂಪೆಯ ೊಂ.

ಕಣ್ಟಕ್್ಯಿೋ ಕಳಂವ್ಪ್ ರ್ನಕಾ"

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ "ಜಯ್್ " ಮಹ ಳ್ಳೊಂ ಆನಿ ಪಯ್ೆ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಜಯ್್ ಮಹ ಣ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೆರ್ವ್

ಕಾರ್

ಪಾರ ಯವ ೊಂತ್ ಉಘಡುನ್ ನಂಬರ್

ಚ್ಯಲು ಮನಿಸ್

ತ್ಲ

ಪರತ್

ದ್ದರ್

ಯೇರ್ವ್

ಏಕ್

(ಹ್ಯೊಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಚಡ್ನ ಕರನ್

ಮಹ ಣ್ಟಲ;

"ಪಳ್ಳ,

ರಾೊಂವೆ್ ೊಂ ಜಲ್ಯಯ ಾ ನ್) ಲ್ಯಗೊಂರ್ಚ ಆಸಾ

ಭಾಯ್ರ ದಿವುನ್

ಕರಾ್್ ರ್ನ

ಮುಖಾರನ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಬಜೊಾ ೋಡಿೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

’ಮಂಗಳ

ಜೊಾ ೋತ್ಲ’್

ಆಮಾ್ ೊಂ ಎಕ್್ಯಿೋ ಖಬರ್ ರ್ನ, ಹೊ

ದ್ಕುನ್

ನಂಬರ್ ತ್ಲಚ್ಯಾ ರ್ನತ್ಲಚೊ, ದ್ಕುನ್ ತುೊಂ

ಸಾೊಂ|ಆೊಂತ್ಲನ್ ಆಶರ ಮಾಕ್ ಪಾವೊಯ ೊಂ.

ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಫೋನ್ ಕರನ್ ವ್ಪಚ್ಯರ್"

ಥಂಯ್

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಜಯ್್ ಮಹ ಣ್ನ್ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ದಗಾೊಂಲ್ಯಗೊಂ ವ್ಪಚ್ಯರ್ ಕ್ಣಲ್ಲ ಪುಣ್

ಬಾಯೆಚ್ಯಾ

ಕಣ್ಟಯಿ್ ೋ

ರ್ನತ್ಲಕ್ ಫೋನ್ ಕರನ್

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಪಯ್ಲಯ

ಮ್ಚಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾ

ಎಕಾಯ ಾ

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ರೇಗಚಿ

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಚೊ ವ್ಪಚ್ಯರ್ ಕರಾ್್ ರ್ನ

ಖಬರ್್ರ್ಚ ರ್ನ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ತ್ಲ್ಾ

ತ್ಲಣೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸವಾಲ್ ಕ್ಣಲೆೊಂ, "ತುೊಂ

ಆಶರ ಮಾಚೊ

ಕಣ್? ಕಂಯ್ ಥರ್ವ್ ಆಯಯ ಯ್?

ಬಾಪಾಲ್ಯಗೊಂ

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮ್ಚಳುೊಂಕ್

ವ್ಳ್ಳ್ಕ್

ಜಯ್?"

ಉದ್ಾ ೋಶ್

ಸಾೊಂಗ್ಳನ್

ರೇಗವ್ಪಶಿೊಂ

ವ್ಪಚ್ಯರ್

ತ್ವ್ಳ್ಳ್್

ಗೆಲ್ಲೊಂ

ಆನಿ

ಹ್ಯವೆೊಂ

ವ್ಹ ಡಿಲ್

ಆನಿ

ಮಹ ಜ್ಪ

ಆಯಿಲ್ಲಯ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.

ತ್ಲ

ತ್ಲಕಾ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಮಹ ಳ್ಳೊಂ

ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ "ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ರೇಗ ಹ್ಯೊಂಗಾ

"ಹ್ಯೊಂರ್ವ ವ್ಲಯ ಕಾವ ಡರ ಸ್, ಮುೊಂಬಯ್

ರ್ನ"

ಥರ್ವ್

ಆಯಯ ೊಂ, ಮಾಹ ಕಾ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ಬಾಯೆಕ್ ಮ್ಚಳುನ್ ತ್ಲಕಾ ವಾಚುೊಂಕ್

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಅಜಾ ಪೊಯ ೊಂ ಆನಿ ಸವಾಲ್

ಥೊಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ದಿೋೊಂರ್ವ್ ಆಸ್ಲಯ

ಕ್ಣಲೆೊಂ

"ತ್ಲ

ಕಂಯ್

ಆಸಾ

ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ

ತುಮಾ್ ೊಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾವೆ ಫ್ತದರ್?" 127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್

ಜಪ್

ದಿವುನ್

"ರ್ನ"

ಸಾೊಂಗ್ಳೊಂಕ್ ವ್ಹ ಚ್ಯರ್ನ, ಪುಣ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಕುಡಾೊಂತ್ಲಯ

ತ್ಲಕಾ

ಮ್ಚಳಾಜಯ್್ರ್ಚ

ಮಹ ಣ್ನ್

ಭಾಯ್ರ ಯೆರ್ವ್ ತ್ಲಚ್ಯಾ ರ್ನತ್ಲಕ್ ಪರತ್

ಬೊೊಂಬೊಯ್ ಥರ್ವ್ ಆಯಯ ೊಂ"

ಫೋನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ ಆನಿ ವ್ಪಚ್ಯರ್ ಕ್ಣಲ್ಲ. ತ್ಲಣೊಂ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ಮಹ ಳ್ಳೊಂ "ಆಮಿ

ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ

ಕಣ್ಟಯಿ್ ೋ ಸಾೊಂಗಾರ್ನಯೆ ಮಹ ಳಾೊಂ

"ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಹ್ಯೊಂಗಾ ಎಕಾ

ದ್ಕುನ್ ಪಾದ್ದರ ಾ ಬಾನ್ ತ್ಶೊಂ ಜಪ್ ದಿಲ

ಮಯ್ ಾ ದಿೊಂ ಹ್ಯಡ್ನ್ಲೆಯ ೊಂ ವ್ಹ ಯ್, ಪುಣ್

ಆಸ್ಲಾ ತ್, ತ್ಲ ಥಂಯ್್ರ್ಚ ಆಸಾ" ಮಹ ಣ್ಟಲ.

ಥೊಡೆರ್ಚ ಹಫ್ತ್ ಾ ೊಂನಿ ತ್ಲಕಾ ಹ್ಯೊಂಗಾ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಥರ್ವ್ ವೆಲ್ಯೊಂ, ದ್ಕುನ್ ತ್ಲ ಕಂಯ್ ಆಸಾ

ಪರತ್

ಸಾೊಂ|ಆೊಂತ್ಲನ್

ಆಶರ ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹಾ ೋ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ತ್ಲ

ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್

ವ್ಪಚ್ಯರಿಲ್ಯಗಯ

ಮಾಹ ಕಾ

ವ್ಹ ಳು್ ನ್

"ತುೊಂ ವ್ಲಯ

ಕಾವ ಡರ ಸ್

ಮು?"

ಮಹ ಳಿೆ ಖಬರ್ ಮಾಹ ಕಾ ರ್ನ" ಹ್ಯವೆೊಂ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕ್ಣಲೆೊಂ; "ಕಣ ತ್ಲಕಾ ಹ್ಯೊಂಗಾ ಹ್ಯಡ್ಯ ಆನಿ ಕಣ ತ್ಲಕಾ ಆಪರ್ವ್ ವೆಹ ಲ್ಯೊಂ?"

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ

ಜಪ್

ದಿವುನ್

ಮಹ ಳ್ಳೊಂ

"ವ್ಹ ಯ್ ಫ್ತದರ್"

ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ ಜಪ್ ದಿವುನ್ ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ "ಮಾಹ ಕಾ ಚಡ್ನ ವ್ಹ ಳ್ಳ್ಕ್ ರ್ನ"

ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ ಮುಖಾರನ್ ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ "ಮಹ ಜ್ಪ ವ್ಳ್ಳ್ಕ್ ಜಲಯೆ? ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಕುಡಾೊಂತ್ಲಯ ಭಾಯ್ರ ಯೆವುನ್

ಫ್ತ|ಮುಕ್ಣ್

ಪರತ್ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ

ಪತ್ಲ್ರ ಚೊ

ಪರ ಕಾಶ್,

ಆಮಿ್ ಮಾಯ್

ಸಂಪಾದಕ್

ಆಸ್ಲಯ ವೆಳಾರ್ ತುಜೊಾ

ಜರ್ವ್

ಸಭಾರ್ ಕಥ

ಪರ್ಿಟ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ತ್ ಹ್ಯವೆೊಂ"

ಫೋನ್

ಕರನ್

ರ್ನತ್ಲಕ್

ಪಾದ್ದರ ಾ ಬಾನ್

ಸಾೊಂಗ್್ಲೆಯ ೊಂ ತ್ಲಕಾ ಸಾೊಂಗ್ಳನ್ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಚೊ ವ್ಪಚ್ಯರ್ ಕರಾ್್ ರ್ನ ತ್ಲ ಜಪ್ ದಿವುನ್

ಆಯ್ಕ್ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಇಲೆಯ ೊಂ ಸಮಧಾನ್

ಮಹ ಣ್ಟಲ;

"ಕಣ್ಟೆ ,

ತ್ಲ

ಸಾೊಂ|ಆೊಂತ್ಲನ್ ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಆಸ್ಕಯ .."

ಭ್ಗೆಯ ೊಂ ಆನಿ ಹ್ಯವೆೊಂ ಪರತ್ ಮಹ ಜೆೊಂ ತೊಂರ್ಚ ರಜರ್ ಸರ ಕ್ಣಲೆೊಂ; "ಫ್ತದರ್,

ತೊಂ ಆಯ್ಕ್ ನ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ರಾಗ್

ಮಾಹ ಕಾ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ರೇಗ ಬಾಯೆಕ್

ಅನೆಾ ೋಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅಜಾ ಪ್ ಭ್ಗ್ಳನ್

ಮ್ಚಳುೊಂಕ್

ಜಯ್,

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ವ್ಪಚ್ಯರ್ಯ ೊಂ "ತ್ಲ ತುಮಿ್ ಸವ ತ್ಲ್ಚಿ ಆಜ್ಪ ವಾ

ಕಣ್ಟಯಿ್ ೋ

ತ್ಲಚವ್ಪಶಿೊಂ

ಕ್ಣತೊಂರ್ಚ

ತುಮಾ್ ಾ

128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವಾಡಾಾ ೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಣ್ಟಚಿಗೋ


ಆಜ್ಪ?, ತುಮಾ್ ೊಂ ಖಬರ್ ರ್ನಸಾ್ ೊಂ ಆನಿ

ಎಡೆರ ಸ್

ಕಣ್ಟಕ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ಕ್ ?"

ವ್ಚುನ್ ಮ್ಚಳ್ಳ್ ವ್ಪಶಿೊಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ.

ಆಯ್ಕ್ ನ್ ತ್ಲಣೊಂ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಸಕಾಳಿೊಂ

ತದ್ದ್ ೊಂ

ವೊರಾಶೊಂ

ವೊರಾೊಂ

ಕಾೊಂಯ್

ಸಾಡೆ

ಘತ್ಲಯ

ಆನಿ

ದುಸ್ಲರ ಾ

ಫ್ತೊಂತ್ಲ್ಾ ರ್

ಕಾೊಂಯ್

ಬರ ದರಾಕ್

ಏಕ್

ಮ್ಚಸ್ಲಜ್

ಕರನ್

ಬೆಜರಾಯೆನ್ ಹ್ಯವೆೊಂ ಬಜೊಾ ೋಡಿೊಂತ್

ಆಶರ ಮಾಕ್

ಬುಕ್ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವೊಯ ೊಂ ಆನಿ

ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಸಾರ್್ ೊಂ

’ಪಯೆ ರಿ ವಾಟಾಸ ಪ್ ಪಂಗಾೆ ೊಂತ್’್ ಹ್ಯಾ

ಸಾತ್ಲ್ೊಂಕ್ ತ್ಲ್ಾ

ಘಡ್ನ್ಲ್ಯಯ ಾ

ಪುಣ್

ವ್ಪವ್ರ್

ಪೊೋಸ್ಾ ಕ್ಣಲ್ಲ.

ಸಾತ್

ಪಾೊಂರ್ಚ ಜತ್ಲತ್. ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಭೊೋರ್ವ

ಸಂಗೆ್ ಚೊ ಮಟವ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ

ದಿಸಾ

ವೊರಾಶೊಂ

ಪಾವಾ್ ೊಂ

ಮಹ ಣ್ನ್

ಆಶರ ಮಾಕ್ ಪಾವೊಯ ೊಂ.

ಕಣೊಂಯ್

ದ್ದರ್

ಉಗೆ್ ೊಂ

ಕ್ಣಲೆೊಂರ್ಚ ರ್ನ ಆನಿ ಬರ ದರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕ್ಣಲ್ಯಾ ರಿ

ತ್ಲ್ಣೊಂ

ರಿಸ್ಕೋರ್ವ

ಕ್ಣಲ್ಲರ್ನ

ಸಾೊಂಜೆರ್ ಕಾೊಂಯ್ ಆಟ್-ನವಾೊಂಕ್

ದ್ಕುನ್ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಪಾರ್ಟೊಂರ್ಚ ಕುಡಾಕ್

ಮಹ ಜಾ

ಆಯ್ಲಯ ೊಂ. ಕಾೊಂಯ್ ಸಾಡೆ ಧಾ ವೊರಾಶೊಂ

ಮಾವ್ಪಿ

ಫರ್ನರ್

ಭ್ಯಿೆ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ

ವ್ಪಚ್ಯರ್

ಕ್ಣಲ್ಲ

"ತುೊಂ

ಬರ ದರಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಫೋನ್ ಕ್ಣಲ್ಲ ಆನಿ

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ರೇಗ ಬಾಯೆವ್ಪಶಿೊಂ ಸೊಧುನ್

ಮಹ ಜ್ಪ

ಮ್ಚಸೇಜ್

ಆಸಾಯ್?" ಆನಿ ಹ್ಯವೆೊಂ ಜಪ್ ದಿವುನ್

ಮಹ ಣ್ಟಲ್ಲ

"ವ್ಹ ಯ್" ಮಹ ಳ್ಳೊಂ.

ಪಾರ್ಟೊಂ ವ್ಚುೊಂಕ್ ಪಡೆಯ ೊಂ ದ್ಕುನ್ ತ್ಲ್ಕಾ

ಆನಿ

ಆತ್ಲ್ೊಂರ್ಚ

ವಾಚಿಯ

ಮಾಹ ಕಾ

ಯೇರ್ವ್

ಚುರ್್ ರ ಆಸ್ಲಯ . ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ’ವ್ಹ ಡ್ನ ರ್ನ "ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ಬಾಯ್

ಆತ್ಲ್ೊಂ

ಬರ ದರ್, ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಪರತ್ ಯೆತ್ಲ್ೊಂ ಅಶೊಂ

ಸೊೋಮ್ಚಶವ ರಾೊಂತ್ ಆಸಾ, ಎಕಯ ಬರ ದರ್

ಮಹ ಣ್ನ್

ರೊೋಹಿತ್

ಪಾವೊಯ ೊಂ

ಸಾೊಂಕು್ ಸ್

ಮಹ ಳಾೆ ಾ ನ್

ಚಲಂವಾ್ ಾ

ಪರತ್ ಆನಿ

ತ್ಲ್ಾ

ಆಶರ ಮಾಕ್

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ಬಾಯೆಕ್

’ಪಶಿವ ಮ್

ಪಳ್ಳರ್ವ್ ಅಜಾ ಪೊಯ ೊಂ, ತ್ಲ ಮಸ್್ ಬದಯ ಲಯ ,

ರಿಹ್ಯಾ ಬಿಲಟೇಶನ್’್ ಆಶರ ಮಾೊಂತ್ ಆಸಾ,

ಪೆೊಂಕಾಾ ಚರ್ ದುಕ್ಣಚೊಂ ಬೆಲ್ಾ ಭಾೊಂದುನ್,

ತುಕಾ ಜಯ್ ತ್ರ್ ತ್ಲ್ಚೊ ನಂಬರ್

ಅಸ್ ತ್ ಜಲಯ ಪುಣ್ ಮಹ ಜ್ಪ ವ್ಳ್ಳ್ಕ್

ದಿತ್ಲ್ೊಂ,

ಧರನ್ ಉಲಯಿಯ ’.

ತುೊಂ

ಮಹ ಣ್ನ್

ತ್ಲಣೊಂ

ಉಲಯ್" ಮಾಹ ಕಾ

ಅಶೊಂ ನಂಬರ್

ದಿಲ್ಲ. ಆನಿ ತ್ಕಿ ಣ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಫೋನ್

ಹಿ ಸಂಗತ್ ಫೇಸ್್ಬುಕಾಚರ್ ಪೊೋಸ್ಾ

ಕ್ಣಲ್ಲ

ಕ್ಣಲ್ಲ

ಆನಿ

ತ್ಲ್ಚಥರ್ವ್

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ

ರಾೊಂವಾ್ ಾ 129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ

ಸಭಾರಾೊಂನಿ ಆಶರ ಮಾಚೊ

ತ್ಲಣೊಂ ವ್ಪಳಾಸ್


ಮಾಗಯ

ಆನಿ ತ್ಲಕಾ ತ್ಲೊಂ ಆಶರ ಮಾಕ್

ವ್ಚುನ್ ಭ್ಲರ್ಟಯ ೊಂ.

ಜೊಂವೆ್ ಪರಿೊಂ

ಪಳ್ಳ,

ತಾ ೋ

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಬಾಕ್ಣಚೊಂ ಮಾಗರ್ ಉಲವಾಾ ೊಂ, ಪುಣ್ ತೊಂ ಕ್ಣದಿೊಂರ್ಚ ಜಲೆಯ ೊಂರ್ನ"

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ಮಹ ಜೆಸವೆೊಂ

ಎಚ್ ಮ್,

ರೊೋನ್ ರೊರ್ಚ ಕಾಸ್ಕಸ ಯ, ಅಮ್ಚರಿಕಾ

ಹ್ಯವೆೊಂ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ತ್ಲಕಾ ವ್ಪಚ್ಯರ್

ಥರ್ವ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ ಆಸ್ಕಾ ನ್ ಪರ ಭು ಸಯ್್

ಕ್ಣಲ್ಲಯ

ತ್ಲ್ಾ ಆಶರ ಮಾಕ್ ಆಯೆಯ . 2020 ಇಸ್ಲವ ಚ್ಯಾ

ಹ್ಯೊಂರ್ವ ತುಜೊರ್ಚ ಭಾರ್ವ ದ್ಕುನ್ ತುಕಾ

ಜನೆರಾೊಂತ್ ತ್ಲಕಾ ಮ್ಚಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ ೊಂ

ಕ್ಣತೊಂಯ್ ಗರ್ಾ ್ ಆಸಾ ತ್ರ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಪುಣ್ ತಾ ೋ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಕೋವ್ಪಡಾನ್ ಏಕ್

ಸಾೊಂಗ್ಳೊಂಕ್

ವ್ರ್ಸ ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಪಯ್ಸ ದವ್ರೊ್ಯ ಪುಣ್

ದ್ದಕ್ಣಿ ರ್ನಕಾ." ಪುಣ್ ತ್ಲಣೊಂ ಕ್ಣದ್ದ್ ೊಂರ್ಚ

ಹಾ ೋ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯ್ ಚಡಿತ್

ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗೊಂ ಏಕ್ ರಪಯ್ ಸಯ್್

ಅಸ್ ತ್ ಜಲೆಯ ಪರಿೊಂ ದಿಸ್ಕಯ . ವಾಚುೊಂಕ್

ಮಾಗ್್ಲ್ಲಯ

ಜಯ್

ಮಾಹ ಕಾ ಮಹ ಣ್ಟ್ . ವ್ಳ್ಳ್ಕ್

ತ್ಲಕಾ ವ್ಪಚ್ಯರ್ ಕ್ಣಲ್ಲ "ತುಕಾ ಕ್ಣತೊಂಯ್

ಧತ್ಲ್ಾ, ಪುಣ್ ಸಗಾೆ ಾ ೊಂಚಿೊಂ ರ್ನೊಂವಾೊಂ

ದುಡಾವ ಚಿ ಗರ್ಾ ್ ಆಸಾ ತ್ರ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಉಡಾಸ್ ಯೇರ್ನೊಂತ್ ಮಹ ಣ್ಟ್ .

ಸಾೊಂಗ್", ಆನಿ ತ್ಲಚಿ ಜಪ್ ಜವಾ್ ಸ್ಕಯ ;

ತ್ಲಚ್ಯಾ

ಸಭಾರ್ ಶಗ್ಳಣ್ಟೊಂ ಪಯಿ್ ೊಂತ್

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪಾರಿ್್ ಲೆಯ

ಥೊಡೆ ಪರ ಮುಕ್

ಶಗ್ಳಣ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ತ್ಲ ಸಾವ ಭಿಮಾನಿ ಆನಿ

ಆಸಾ

"ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್

ವ್

ಬಾಯ್,

ವ್ಪಚ್ಯರೊಂಕ್

ರ್ನ ದ್ಕುನ್ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂರ್ಚ

"ರ್ನಬಾ,

ಮಾಹ ಕಾ

ಮಾಹ ಕಾ

ಖಾೊಂವ್ಪ್

ದುಡು

ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್?,

ಜೆೊಂವ್ಪ್

ಸರ್ವ ್

ಬಂದಬಸ್್ ಆಸಾ, ತುೊಂ ತ್ವ್ಳ್ ತ್ವ್ಳ್ ಭ್ಲಟ್ ದಿತರ್ಚ ರಾರ್ವ, ತ್ಲತಯ ೊಂರ್ಚ ಪುರೊ".

ಆಜ್ ಪರಾ್ಾ ೊಂತ್ ನಿಸಾವ ರಿ್ಾ .

2019

ಇಸ್ಲವ ೊಂತ್

ಮಾ|ಚೇತ್ನ್

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲಯ ವೆಳಾರ್

ಲ್ಲೋಬೊಚೊಾ

ಸಯ್್ ತ್ಲಣೊಂ ಕ್ಣದ್ದ್ ೊಂಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಲಚೊಂ

ಕಥ

ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರ್ಿಟ್ ಕರೊಂಕ್ ಮಾಗ್್ಲೆಯ ೊಂ

ಆಮ್ ಶವೊಟ್ ದುಡು ಕರೊ್್ ನಹ ಯ್,

ರ್ನ, ಬಗರ್ ಹರ್ಾ ಕ್ ಪಾವ್ಪಾ ೊಂ ಸಾೊಂಗಾ್ ಲ;

ಬಗರ್

"ಮಹ ಜಾ ಧುವೆಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಿಟ್

ಆಧಾರ್ ಜತ್ಲ್ ತ್ರ್ ಹ ಸರ್ವ ್ ಬೂಕ್ ತ್ಲ್ಾ

ಕರ್,

ಗರ್ಾ ಪಾಸತ್

ತುೊಂ

ಕಣ್ಟ

ಕಣ್ಟಚೊಂ

ವ್ಪೊಂಚ್ಯೆ ರ್

ಪರ್ಿಟ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಕ್ಣಲೆಯ ವೆಳಾರ್

ಕಣ್ಟಯ್

ಸಯ್್

ಗರ್ಾ ವಂತ್ಲ್ಕ್

ವಾಹ ಪುರ ೊಂಕ್

ಪರ್ಿಟಾ್ ಯ್" ಆನಿ ತ್ಲಕಾ ಜಪ್ ದಿವುನ್

ಮಾ|ಚೇತ್ನ್

ಹ್ಯವೆೊಂ ಮಹ ಳ್ಳೆ ೊಂ ಆಸಾ; "ಬಾಯೆ, ಪಯೆಯ ೊಂ

ದ್ಕುನ್ 2019 ಇಸ್ಲವ ಚ್ಯಾ

ತುೊಂ ತೊಂ ಬರರ್ವಿ

ಹೊ ಬೂಕ್ ಮಕ್ಣೆ ಕ್ ಕರನ್ ಪಶಿ್ ಮ್

ಮಾಹ ಕಾ ಪಾವ್ಪತ್

130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲ್ಲೋಬೊನ್

ಮಹ ಣ್ನ್ ಸಾೊಂಗೆಯ ೊಂ

ನವೆೊಂಬಾರ ೊಂತ್


ರಿಹ್ಯಾ ಬಿಲಟೇಶರ್ನಚ್ಯಾ ರೊೋಹಿತ್

ಬರ ದರ್

ಸಾೊಂಕು್ ಸಾಕ್

ವೆದಿಚರ್

ವ್ಪಸರ ೊಂಕ್ ನಹ ಜೊ. ದ್ಕುನ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್ ಥರ್ವ್

ಕಾೊಂಯ್

ಆಪರ್ವ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ ಪಾಟರ್ವ್ ಹ

ಕ್ಣಲ್ಲಮಿಟರ್

ಸರ್ವ ್ ಬೂಕ್ ತ್ಲ್ಚಾ

ಉಲ್ಯಯ ಳ್್ಚ್ಯಾ

ತ್ಲ್ಬೆೊಂತ್ ದಿಲೆಯ .

ಆಟ್-ಧಾ

ಪಯ್ಸ

ಆಸಾ್ ಾ ಪಶಿಿ ಮ್

ಆಶರ ಮಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಯೆತ್ಲ್

ರಿಹ್ಯಾ ಬಿಲಟೇಶರ್ನೊಂತ್ ಆಸಾ್ ಾ ಸಭಾರ್

ದ್ಕುನ್ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ದಿೋೊಂರ್ವ್ ಮಹ ಣ್ನ್ ತ

ಪಾರ ಯವ ೊಂತ್ಲ್ೊಂ ಪಯಿ್ ೊಂತ್ ತ್ಲ ಎಕ್ಣಯ . ತ್ಲಕಾ

ತ್ಲ್ಣೊಂ ವೆಹ ಲೆಯ . ಆನಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಸಂತ್ಲಸ್,

ಭ್ಲಟ್

ಆಮಾ್ ಾ

ತ್ಲೊಂಡಾರ್ ಇಲ್ಲಯ ಾ ಹ್ಯಸೊ ಉದ್ತ್ಲತ್

ಮಿನತನ್ ಕಾೊಂಯ್ ಚಿಲಯ ರ್

ದಿಲ

ಕುಮಕ್ ಕರೊಂಕ್ ಸಕಾಯ ಾ ೊಂರ್ವ ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ

ಆನಿ

ಸಂತ್ಲಸ್.

ಮಹ ಳ್ಳ್ೆ ರ್ಚ ಶವೊಟ್.

ಕೊಂಕಣಿೊಂತ್ ಖೂಬ್ ವಾರ್ವರ ಕ್ಣಲ್ಯಯ ಾ

-ವಲಿೊ ಕಾಾ ಡ್ರ ಸ್

ಗಾಯ ಾ ಡಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಕ್ಣದಿೊಂರ್ಚ

ತ್ಲಚಿ

ತ್ರ್

ಕಾೊಂಯ್

ಭ್ಲ್ಯಯಿ್

ಬರಿ

ತ್ಲಚ್ಯಾ ಜಯ್್

--------------------------------------------------------------------------

"ಆಮೊಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹ್ ಆನಿ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದಿೀಜಾಯ್" ಬಸ್ಿ

ಮಂಗ್ಳಿ ಚೊೊ ಬಿಸ್ಪ ಡ್ವ| ಪಿೀರ್ರ್ ಪಾವ್ೊ ಸಲ್ಹೊ ನಾ ಹಾ ಚ್ ಮಾಚ್ೊ 27 ವರ್ ಮಂಗ್ಳಿ ಚೆೊಾಂ ಖಾ ತ್ತ ಕಲ್ಹ ಕೇಾಂದ್್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಸೊ ಾ ಡ್ವನ್ ಬಸೊಾ ಹಲ್ಹಚೆಾಂ ದುರಸ್ರಾ ೀಕರಣ್ ಹಕಾ ಆಶ್ೀವ್ಕೊದ್ ದೀಾಂವ್್ ಸಮಾಜೆಕ್

ಉಲೊ ದೀಲ್ಹಗ್ಲೊ . "ಕಲ ಮುಖಾಂತ್ತ್

131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾರಂಪಯ್ಕೊ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಸ ದೇವ್ಕಚೆಾಂ ಕಾಮ್" ಮ್ಾ ಳೆಾಂ ತಾಣಾಂ. ಪಾಟ್ತೊ ಾ 75 ವ್ಸೊಾಂ ಥಾಾಂವ್್ ಡ್ವನ್ ಬಸೊಾ ಹಲ್ ಕಲಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕನ್ೊಾಂಚ್ ಆಯ್ಕೊ ಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನರ್ಕ್, ಭರತನರ್ಾ ಾಂ, ಗಾಯನಾಂ ತಸ್ಾಂ ಇತರ್ ಸಪ ಧೊ ಜಾಾಂವ್್ ಾಂಚ್ ಆಸತ್ತ. ಮುಖ್ಲಲ್ ಸೈರೊ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಯ್ಲಲೊೊ ರೊಯ್ ಕಾಾ ಸ್ಾ ಲಿನೊ ಮ್ಾ ಣಾಲೊ ಕೀ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಹೊ ಾ ಪ್ ದಶೊನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ತ್ ಆಮ್ಮಾಂ ಆಮಾೊ ಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲ್ಹಗಾಂ ಹಡ್ವಟ ಾಂವ್. ಸ್ಕವ್ಕೊತಕ್ ಕೊಾಂಕಾ ನರ್ಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಫ| ಪಾವ್ೊ ಮೆಲಿಾ ನ್ ಡ್ಲಸೊೀಜಾನ್ ಸಾ ಗತ್ತ ಕೆಲೊ. ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಲಿಸಟ ನ್ ಡ್ಲಸೊೀಜಾ ಸ್ಕವ್ೊಲಿ ಉತಾ್ ಾಂ ಉಲ್ಯೊೊ . ಜೆರಾಲ್ ಕಾಯೊದಶ್ೊ ಫೊೊ ೀಯ್ೊ ಡ್ಲಮೆಲೊೊ ನ್ ಸವ್ಕೊಾಂಕ್ ನಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಆಮ್ಮಾಂ ದೇವ್ಕಕ್ ಲ್ಹಗಾಂ ಸತಾೊಾಂವ್. ಕಲ್ಹ ಉರವ್ಾ , ಸಂಸಾ ೃತಿ ಆನಿ ಆಮ್ಮೊ

ರೇಯಿ ಾಂಡ್ ಡ್ಲಕುನಾ ನ್ ಕಾಯ್ೊಾಂ ಚಲಂವ್್ ವಾ ಲಾಂ. ಡೊಲ್ಹೊ ಮಂಗ್ಳಿ ರ್, ಎಲಿಯ್ಕಸ್ ಫೆನೊಾಂಡ್ಲಸ್, ದರಕೊಾ ರ್ ಫೊೀರ್ ವ್ಾಂಡ್ಸ ಮಾಸ್ ಕಮೂಾ ನಿಕೇಶನ್ ಎಾಂಡ್ ಸವ್ೊಸಸ್, ಆಡ್ಳಾ ಾ ಸಮ್ಮತಿ ಸಾಂದ ಟಿ್ ೀಝಾ ಪಿಾಂಟೊ, ಗಾೊ ಾ ಡ್ಲಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಡ್ವನ್ ಬಸೊಾ ಹಲ್ ಸಂಚಾಲ್ಕ್ ಬನಿಫಸ್ ಪಿಾಂಟೊ, ಶ್ಲರ್ಟ ಪಿಾಂಟೊ ತಸ್ಾಂ ಇತರ್ ಕಾಯ್ಕೊಕ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ರೊ ಾಂ.

-------------------------------------------------------------------------132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಡುಪಿ

ರೈಲ್ವಾ

ಯತಿರ

ಸಂಘಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆರ್.

ಥೊಂರ್ವ್ ಯತ್ಲರ

ಡಾಯಸ್

ಉಡುಪಿ

ಸಂಘಾಚೊ

ಅಧಾ ಕ್ಷ್

ಹುದ್ಾ ದ್ದರ್

ಜೊಂರ್ವ್

ಭಾಗಾಚೊ

ಎಲ್. ಡಾಯಸ್ ಮರಣ್

ರೈಲೆವ

ನೈಋತ್ಾ

ರೈಲೆವ ,

ರೈಲೆವ ಆನಿ

ಉಡುಪಿ ಸಾೊಂಗಾತ್ಲ್ರ್ಚ

ದಕ್ಣಷ ಣ್

ರೈಲೆವ

ಸಮಸಾಾ ೊಂಕ್ ನಿರಂತ್ರಿೊಂ ಆಪಿಯ ಕುಮಕ್ ದಿೋೊಂರ್ವ್

ಸಂಬಂಧತ್

ಮನವೊಾ

ಧಾಡುನ್ ವಾರ್ವರ

ಯಶಸ್ಕವ ೋ

ಜೊಡ್ನ್ಲ್ಲಯ

ಉಡುಪಿ

ರೈಲೆವ

ಅಧಕಾರಿೊಂಕ್ ಧೋರ್

ಯತ್ಲರ

ಕರನ್ ತ್ಲ.

ಸಂಘಾಚ್ಯಾ

ನೇತೃತ್ಲ್ವ ರ್ ಸಂಘರ್ಟತ್ ಜಗಡ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಭಾಗಾೊಂನಿ ಸಭಾರ್ ರೈಲೆವ

ಯ್ಲೋಜರ್ನೊಂ

ಜಾ ರಿ ಕರೊಂಕ್ ತ್ಲ್ಣೊಂ ಮಹತ್ಲ್ವ ಚೊ ಪಾತ್ರ ಘತ್್ಲ್ಲಯ ಆಸಾ. ರೈಲೆವ

ಸಂಬಂಧತ್

ನಹ ೊಂಯ್ ಭಾರತ್ಲೋಯ್

ಭೂಸೇನೆಚ್ಯಾ

ವ್ಪಭಾಗಾಚೊ

ತ್ಲ್ೊಂತ್ಲರ ಕ್

(ಅರಣ್ಾ

ಫಿರಂಗ ಸಹ್ಯಯಕ್

ಅಧಕಾರಿ)

ಜೊಂರ್ವ್

ಇತ್ರ್

ಡಾಯಸಾಚ

ಜಗೆೆ

ಮಾತ್ರ

ಕ್ಣಷ ೋತ್ಲ್ರ ೊಂನಿೊಂಯ್

ಸಾಮಾಜ್ಪಕ್್

ಕಳ್ ಳ್ಳ

ನಿರಂತ್ರ್ ಆಸೊನ್ ಪಕಾಳ ರಾರ್ಷಾ ಾೋಯ್ ಮುಖ್ಾ

ರಸಾ್ ಾ ೊಂಚ್ಯಾ

ಸಮಸಾಾ ೊಂಚೊಂ

ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ ಸೈನಿಕ್ ಜೊಂರ್ವ್ ನಿವೃತ್್

ಸಿ ೊಂದನ್, ಉಡುಪಿೊಂತ್ ನಮ್ಾ ಬಸ್

ಜಲ್ಲಯ

ಧಾೊಂವೆೆ

ತ್ಲ ಉಡುಪಿ ರೈಲೆವ

ಸಂಘಾಚೊ

ಅಧಾ ಕ್ಷ್

ಆರ್.

ಯತ್ಲರ ಎಲ್.

ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಚೊ ಪಾತ್ರ ,

ಆತ್ಲ್ೊಂ ಚಲ್ಯವ್ಣರ್ ಆಸಾ್ ಾ ಇೊಂದ್ದರ ಳಿ ರೈಲೆವ

ಸಾೊಂಖಾಾ

ಡಾಯಸ್ (88) ಮಾರ್ಚಾ 24 ವೆರ್ ರಾತ್ಲೊಂ

ಕ್ಣಲೆಯ ೊಂ

ಜಗೆೆ ೊಂ

ಥೊಡಾಾ ರ್ಚ

ಮತ್ಲೊಂತ್ ಖಚ್ಯಯ ೊಂ.

ಡಾಯಸ್

ರ್ನೊಂವಾಡಿಾ ಕ್

ಮಣಿಪಾಲ್ಯ್ ಾ

ವೇಳಾಚ್ಯಾ

ಕ್ಣಎಮ್್ಸ್ಕ

ಲೂಯಿಸ್ ಅಸವ ಸ್ಲಾ ನ್

ಕಾಮಾೊಂತ್ ತ್ಲ್ಣೊಂ ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ

ಲ್ಲೋಕಾಚ್ಯಾ

ಆಸಿ ತರ ೊಂತ್ ಮಣಿಪಾಲ್

ಮರಣ್ ಪಾವೊಯ .

ಪಕಾಳ

ಹ್ಯೊಂಗಾಚ್ಯಾ

ಹನಿಡೇಲ್ ನಿವಾಸ್ಕ ಜಲ್ಯಯ ಾ ಪಾಟಾಯ ಾ ಸಮಾರ್ ದೋನ್ ದಶಕಾೊಂ

ತ್ಲ್ಣೊಂ

ತ್ಲ್ಚಿ ಪತ್ಲಣ್, ಚೊವಾಿ ೊಂ ಧುವೊ ಆನಿ

135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್

ಪೂತ್

ಧರನ್

ಕುಟಾಾ ದ್ದರಾೊಂಕ್ ತ್ಲ್ಚಿ

ಸಭಾರ್

ಸೊಡುನ್

ನಿಮಾಣಿ

ವ್ಪಧ

ಗೆಲ್ಯ.

ಆಯ್ ರಾ

ದರ್ನಿ ರಾೊಂ 2:30 ಥೊಂರ್ವ್ ಮಣಿಪಾಲ್

ದವ್ರ್್ಲಯ .

ಉಪಾರ ೊಂತ್ 3:30 ವೊರಾತ್

ಅೊಂತ್ಲಮ್ ಸಂಸಾ್ ರ್ ಚಲಯ್ಲಯ . ವ್ಪೋಜ್ ಸರ್ವಾ ತ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಮಗಾಚ್ಯಾ ೊಂಕ್ ಆಪಿಯ

ಶೃದ್ದಾ ೊಂಜಲ ಅಪಿಾತ್ಲ್.

ಕ್ಣರ ೈಸ್ಾ ಚಚ್ಯಾೊಂತ್ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ್ ಭ್ಲಟೆಕ್

--------------------------------------------------------------------------

ನಿವೃತ್ವ ್ ಮ್ಸ್ಟ್ ರ ಚ್ಯಲ್ೊ ಾ

ತ್ಲ್ವೊರ ಚೊ,

ಗೊನಾೊ ಲಿಾ ಸ್ ಮರಣ್

ಡಾ|

ಬಾಪಯ್

ಫ್ತ|

ಡಾ|

ಆಚಿಾಬಾಲ್ೆ ಗರ್ನಸ ಲವ ಸ್ (ಓಸ್ಕಡಿ), ರಿಚ್ಯಡ್ನಾ/ಡಾ|

ಈಟಾ,

ವ್ಪಲಯಮ್/ಸ್ಕೋಮಾ, ವ್ಪನಿತ್ಲ್/ಹ್ಯಾ ರಿ, ಜೊಾ ೋತ್ಲ/ವ್ಪಲಯಮ್,

ಶಾೊಂತ್ಲ/

ಮ್ಚಲವ ನ್,

ಆಜೊ

ಆೊಂಡಿರ ಯ,

ಅನಿಸ ಟಾ,

ರಿಯ್ಲರ್ನ,

ಹಝೆಲನ್/

ರಾಖೇಶ್, ಹ್ಯಾ ರಿಸನ್, ಕ್ಣೋತ್ಲಾ, ಸ್ಕಿ ತ್ಲಾ, ಶೇರನ್

ಆನಿ

ಶಾನ್

ಹ್ಯೊಂಚೊ

ಮಾರ್ಚಾ 26 ವೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊಯ . ತ್ಲ್ಚಿ ಅೊಂತ್ಲಮ್ ವ್ಪಧ ತ್ಲ್ಚೊಂ ಘರ್ ’ಗೋಲೆ ನ್

ಚ್ಯಮ್ಸ ಾ’್

ಆತ್ಲಾಲ್,

ಥೊಂರ್ವ್

ಸೇಕ್ಣರ ಡ್ನ

ಮಡಂತ್ಲ್ಾ ರ್ ನಿವೃತ್್ ಮ್ಚಸ್ಕ್ ಾ ಚ್ಯಲ್ಸ ಾ ಗರ್ನಸ ಲವ ಸ್ (87)

ಗೆಲಾಾ

ಪತ್ಲ

ದೇವಾಧೋನ್

ಆನಿ್

ಹ್ಯಟ್ಾ

ಇಗಜ್ಾ

ಮಾರ್ಚಾ

28

ಹಾಡ್್‌ಲಾೊ ಾ

ವೆರ್

ಆಯ್ ರಾ

ಸಾೊಂಜೆಚ್ಯಾ 3:30 ವ್ರಾರ್ ಚಲಯಿಯ

ಹಫ್ತ್ ಾ ಿಂತ್ವ ಕನಾಾಟಕ ಕಿಂಕಿಿ

ಮಾಿಂಡುನ್

ಮಡಂತ್ಲ್ಾ ರ್

ಸಂಭರ ಮಾಚ್ಯಾ

ಸ್ಯಹತ್ವಾ

ಅಕಾಡೆಮನ್

ನಿಮಾಣ್ಯಾ

ದಿೀಸ್ಯ,

ಆಯ್ ರ ಮಾಚ್ಚಾ 21 ವ್ರ್ ವಿಿಂಚ್ಚ್‌ಲಾೊ ಾ ಕಿಂಕಿಿ ವಾವಾರ ಡಾಾ ಿಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ.

ದೊೀನ್ ದಿೀಸ್ಯಿಂಚಿಂ ಹಿಂ ಕಾಯ್ಕಾಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ 136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ದ್ಲೆ ಳಯೇನ್ ಆಚರಿಲ್ವಿಂ.

ನವಾಾ

ಕಿಂಕಿಿ

ರ್ಪಸ್ ಕಾಿಂಚಿಂಯ್

ಉಗ್ಲ್್ ವಣ್ ಚಲ್ವೊ ಿಂ. ಹಾಾ ಸಂಭರ ಮಾಚಿ ಚಡಿೀತ್ವ ವರ್ಧಾ ಕಣಿಂಚ್ಚ ಧ್ಯಡುಿಂಕ್ ನಾಸ್್‌ಲಾೊ ಾ ನ್ ಚಡಿೀತ್ವ ವಿವರ್ ಘಾಲಿಂಕ್ ಅವಾೆ ಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ.

137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


https://youtube.com/playlist?list=PLu-iNX9YgIz7Xai-MvBG3Js--Mg3_EPbO A Melodious Presentation by Guardian Angel's Church Choir Angelore lead by Melwyn Peris consisting of 51 Choir members between the Age group of 15 to 80 years, totally disciplined and committed to the core. This Video Album 'Alleluia Gavyam' consisting of beautiful new devotional hymns is brought to mark the Celebration of Melwyn's 40 years of dedicated service to Angelore Church Choir. At this moment we cherish the services rendered by Late Mr J B Rasquinha, Mr Arthur Rasquinha, Sr Stella Crasta, Sr Cornelia and late Sr Irene D Souza as well as All the Ex- Choir members and All the Parish Priests. This Album is Dedicated to All THE PARISHIONERS OF ANGELORE CHURCH 152 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


153 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


154 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


155 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


156 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


157 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


158 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


159 ವ್ೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣ


160 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...