__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 15

ಮಯರ್ಚ್ 18, 2021

ವವಧ್ ತಾಲೊಂತಾೊಂಚಿ ಉತ್ತ ೀಮ್ ಕಲಾಕಾರ್ಣ್

ಸಪ್ನಾ ಕಾಾ ಸ್ತತ (ಸಲಾಾ ನ್ಹಾ ) ವಾಮಂಜೂರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚೊ ಹಫ್ತ್ ಗೊವ್ಜೆ ನ್ ಆಚರಿಲೊ! ವ್ಹ ಯ್, ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಾ ಾಂತ್ ’ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಚೊ ಹಫ್ತ್ ’ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಾ ಳಾಯೇನ್ ಆಚರಿಲೊ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಏಕಾಯ ಾ ದೊಗಾಂಕ್ಸ ವೇದರ್ ಚಡವ್ಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆ, ಮಾತ್ಯಾ ಕ್ಸ ತೊಪಿ ದಲಿ, ಫುಲ್ಯಾಂ-ಫಳಾಾಂ ದಲಿಾಂ ಆನಿ ಭಾರಿಚ್್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಹೊಗೊಳ್ಸ್ ರ್ಲಾಂ. ಹೆ ಸವ್ಕೆ ಆವ್ತ್ ರ್ ಕಿತ್ಯಯ ಾ ತಾಂಪಕ್ಸ? ಏಕಾಚ್್ ದಸಾಕ್ಸ? ಉಪರ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂ? ಸವ್ೆಯ್ ರಿತಾಂ! ಪಟಾಂ ತ್ಯಾ ಚ್್ ಸಂಕಷ್ಟ ಾಂಕ್ಸ. ಭಾರತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ಉಲಯ್ ನಾ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮಾನ್ ದೀಾಂವ್ಕ್ ವ್ತಖಣ್ಟಟ ಪುಣ್ ಕಿತಾಂಯ್ ಕತ್ಯೆನಾ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಂಚಾಂ ಗುಮಾನ್ಾಂಚ್ ನಾ! ಆಜ್ ಕಿತಯ ಶ್ಯಾ ಲ್ಯಖ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ಸವ್ಕೆ ಹೆರಾಾಂ ದೇಶಾಾಂನಿ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಾಂಚ ಗುಲ್ಯಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್. ತ್ಯಣಾಂ ಸದ್ದಾಂನಿೀತ್ ಕರ್ೆಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಫಕತ್ ಗುಲ್ಯಮ್ಿರಿರ್ಾಂ. ಗಜ್ೆ ಪಡ್ಟಟ ನಾ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಮಾನ್ ಆನಿ ಉಪರ ಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ೆ ಅವ್ತಾ ನ್, ಅಕಾಾ ನ್, ಅತಿರೇಕ್ಸ ಆನಿ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ತಚಾಂ ಸತ್ಯ್ ಾ ನಾಶ್! ಆಮಾಂ ಆತ್ಯಾಂ ಜೆಜು ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪರ ಾಂತ್ಯಯ ಾ ಏಕಿಿ ಸಾವ್ತಾ ಶತಮಾನಾಾಂತ್ ಜಯೆತ್ಯಾಂವ್ಕ ಪುಣ್ ಆಮಾ್ ಾ ಸಭಾರ್ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಾಂರ್ ಮತ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ಸ ಸಮಾನ್ ಹಕಾ್ ಾಂ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾ. ಕಾಾಂಯ್ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಾಂಕ್ಸ ತ್ಯಣಾಂ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ಸ ಮಾನ್ ದಲ್ಯಾ ರ್ ತ್ಯಾಂಚೊಾ ಬುಟ್ಟ್ಟ ಾ ಕರಾಂಕ್ಸ ಕೀಣೀ ಮೆಳ್ಸ್ ಾಂನಾಾಂತ್ ಮಹ ಳ್ಸಿ ಭರಾಾಂತ್ಗಯ್? ಹಾಾ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ರ್ಾಂತ್ಯಾ ರ್ ಅತಿೀ ಗಜ್ೆ ಆಸಾ. ಆತ್ಯಾಂಚ ರಾಜ್ಕಾರಣ, ಸಭಾರ್ ಧಾಮೆಕ್ಸ ವ್ಹ ಡಿಲ್, ಸಮಾಜಕ್ಸ ಮುಖೆಲಿ ತ್ಯಾಂರ್ ಸಸಗೆಯ್ ಘಾಂವ್ಕ್ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ಸ ಧಣ್ ತ್ಯತ್, ಹಿಣ್ ತ್ಯತ್. ಹೆಾಂ ಸದ್ದಾಂಚಾಂ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಾಂ ಶಾಸ್ತ್ ರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ. ಬಲತ್ಯ್ ರ್, ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್, ಸದ್ದಾಂಚ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತ್. ಅಧಿಕಾರಿಾಂಕ್ಸ ಪಯೆೆ ಖಾವ್ವ್ಕ್ ಆಪಿಯ ಾಂ

ಪತ್ಯ್ ಾಂ ಸಂಪೂಣ್ೆ ಧಾಂವ್ಕ್ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಮಾನಾಚಾಂ, ಘನಾಚಾಂ ಜೀವ್ನ್ ಸಾತ್ಯೆತ್. ತಸಾಂಚ್ ಸಭಾರಾಾಂರ್ ಖುನಿ ಕನ್ೆ ಧಾಾಂಪುನ್ ವ್ಹ ತ್ಯೆತ್. ಅಸರ್ಲ ಅತ್ಯ್ ಾ ಚ್ಯರ್ ಕಾಮಾಕಡೆನ್ ಜಾಾಂವ್ಜ್ ಅಧಿಕ್ಸ. ಕಿತ್ಯಾ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ ರೀಯೊ ಆಪಯ ಾ ಬೀಸಾಾಂನಿ ಉಪದ್ರರ ದಲ್ಯಾ ರ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹ ತ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕಣ್ಟಕ್ಸಚ್್ ಸಾಾಂಿನಾಾಂತ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಕಾಮ್ಾಂಚ್ ವ್ಚ್ಯತ್ ಮಹ ಣ್. ಹೆಾಂಚ್ ಧಾಮೆಕಾಾಂನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯಾಂಕ್ಸ ಉಪದ್ರರ ದತ್ಯನಾ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಘಡ್ಟಟ ಆಪ್ಣ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್‍ರ್ಲಯ ಾಂ ಕೀಣ್ಾಂಚ್ ಪತಾ ಾಂವ್ಚ್ ನಾ ಮಹ ಳಾಿ ಾ ಭಾಂಯನ್. ಕಿತಯ ಶ್ಯಾ ಧಮ್ೆ ಭಯ್ಣಣ ಯ್ ಸಭಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ಧಾಮೆಕಾಾಂಚ್ಯಾ ಆತವ್ೆಣ್ಟಾಂಕ್ಸ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್ ಆನಿ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆಾಂವ್ತ್ ರಿ ಅಸಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಸಾಾಂಗಯ ಾ ರ್ ಆಪಣ ಕ್ಸ ಸೈರಿಕ್ಸ ಮೆಳ್ಸ್ ನಾ ಮಹ ಳಾಿ ಾ ಭಾಂಯನ್ ಜಯೆತ್ಯತ್. ಹಾಾ ಸವ್ತೆಾಂಕ್ಸ ಕೀಣ್ಟರ್ ಗತ್, ಆಧಾರ್? ಆಮಾಂ ಮನಾೆ ಾಂಪರಿಾಂ ಮನಿಸ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಜಯೆಲ್ಯಯ ಾ ಕರಿತ್ ಅಸಲಿಾಂ ಸವ್ಕೆ ಪತ್ಯ್ ಾಂ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಘಡಿ್ ಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಾಂವಿ್ ಸಂಗತ್ ದಸಾನಾ. ತೊ ಕೀಣೀ ಜಾಾಂವ್ಕ ತಸಾಯ ಾ ಾಂಕ್ಸ ವಿಣ್ಗೊ ಕನ್ೆ ಚ್ಯಾ ರ್ ರಸ್ ಕುಡ್ಯ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗಾ ರ್ ಆಸಾ್ ಾ ವ್ಚೀಡ್ಟರೂಕಾಕ್ಸ ಮೊತ್ಯೆ ಪಯೆಾಂತ್ ಉಮಾ್ ಳಾಾಂವ್ಜ್ ಾಂ ವ್ತಜಾ ಜಾಾಂವ್ತ್ ಸಾ ಪುಣ್ ಆಮಾಂ ಆಧನಿಕ್ಸ ಕಾಳಾರ್ ಜಯೆತ್ಯಾಂವ್ಕ ಆಸಾ್ ಾಂ ಕುಡೆೆ ಪೊಲಿಸ್, ವ್ಕಿೀಲ್, ನಿೀತಿದ್ದರ್ ಹೆ ಸವ್ಕೆ ನಿಮಾಣಾಂ ಋಜು ಕರನ್ ದ್ದಖಂವ್ಕ್ ನಾ ಮಹ ಳಾಿ ಾ ತಿೀಪೆನ್ ನಿೀತ್ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಫಸಾಿ ತ್ಯತ್. ಅನಿೀತ್ಚ್್ ಹಾಾ ಕಾಳಾರ್ ನಿೀತಿಕ್ಸ ಸ್ತಮೆಸ್ತ್ ರಕ್ಸ ಪವ್ಯ್ .

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಾ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವವಧ್ ತಾಲೊಂತಾೊಂಚಿ ಉತ್ತ ೀಮ್ ಕಲಾಕಾರ್ಣ್ ಸಪ್ನಾ ಕಾಾ ಸ್ತತ (ಸಲಾಾ ನ್ಹಾ ) ವಾಮಂಜೂರ್

ಸುವ್ಲೊಂ ಪ್ಯ್ಣ್ : ಕೊರ್ಡ್ಲ್ ಫಿಗ್ಜೆಚ್ಯೆ

ಪಾಲ್ಯಾ ನೈಂತ್ರ

(ಆತಾೈಂ ಪಾಲ್ಾ ನ ಫಿಗ್ಜ್) ಬ್ಯೆ ಪ್ಪ್ ಸ್್ ಜಿಣ್ಯೆ

ಪಯ್ಣಾ ರ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ

ಆವ್ಕಾ ಸ್

ಗಳ್ಸಿ ಲ್ಯೆ ರ್ ಕಸಲೈಂ ಸಾಧನ್ ಕರೈಂಕ್ ಸಾಧ್ಯೆ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಪಾಾ ಕ್ರಾ ಸಾಾ ಹಿಣ್ಯ ಆಪಾೆ ೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಮುಕ್ರೈಂತ್ರಾ ಸಾದರ್ ಕನ್್ ದಾಕಯ್ಣೆ ೈಂ. ಪಯ್ಣಾ ರ್

ತಿಚ್ಯೆ ದೀಷ್ಟ್

ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ಗಾಲ್ಯಾ ನಾ

ತಿಚೆ

ಥಂಯ್ ಆಸಾಯ ೆ ವಿವಿಧ್ಯ ತಾಲ್ಲೈಂತಾಚೆೈಂ ಅನಾವರಣ್ ಜಾತಾ. ‘ಆಡು ಮುಟ್್ ದ ಸೊಪ್ಪಿ ಲ್ೆ ’ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ೆ ಕನ್ಾ ಡಾಚ್ಯೆ ಗಾದ ಬರೈಂ ಸಪಾಾ ನ್ ಆಪಡಾಾ ತ್ರಲ್ಲೆ ೈಂ ಶೆತ್ರ ನಾ. ಗಾಯನ್, ನ್ಟ್ನ್, ಕ್ರರ‍ೆ ೈಂ ನಿವ್ಹಣ್, ಮುಕೆಲ್ಿ ಣ್, ಬರಪ್, ವ್ಕಚ್ಯಪ್ ಆನಿ ಕತೈಂ??

ಕ್ರಾ ಸಾಾ ಆನಿ ಐರನ್ ಕ್ರಾ ಸಾಾಚಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ಾ 1982 ಮೇಯ್ಣಚ್ಯೆ 17 ತಾಕೆ್ರ್ ಜಲ್್ . ಸುವಿ್ಲ್ಲೈಂ ಶಿಕಪ್ ಕುಲ್ಲಶ ೀಕರ‍್ಚಯ ೆ ಸಾೈಂ ಜುಜೆ ಇಸೊಾ ಲ್ಯೈಂತ್ರ ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಸೇಕೆಾ ಡ್

ಹಾರ್ಟ್ಿ ್

ಪ್ಪಯುಸಿ ಥಾವ್ಾ

ಹೈಸ್ಕಾ ಲ್ಯೈಂತ್ರ.

ಪದಿ

ಪಯ್ಣ್ೈಂತ್ರ

ಸಾೈಂ ಲುವಿಸ್ ಕ್ರಲ್ಲಜ್. ಎೈಂ. ಎ (ಕನ್ಾ ಡ) ಮೈಸ್ಕರ್ ಯುನಿವಸಿ್ಟಿ ತಶೆೈಂ ಕೊೈಂಕಾ ಸಾಾ ತಕೊೀತಾ ರ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಮಾ ಸಾೈಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಜ್. ಬಿಎಡ್ ಶಿಕಪ್ ಲೀಲ್ಯವತಿ ಕೊಲ್ಲಜ್. ಜಲ್ಯ್ ತಾನಾೈಂಚ್ ಘೆವ್ಾ

ಆಯಿಲ್ಯೆ ೆ

ಲ್ಯಹ ನ್ಪಣ್ರ್ 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ದೆಣ್ೆ ೈಂಚಿ

ರ‍್ಚಸ್ ಸಪಾಾ ನ್

ಥಾವ್ಾ ೈಂಚ್


ದಯೆಸೆಜ್ ಅಧೆ ಕ್ಷ್

ವೈಸಿಎಸ್ ಜಾವ್ಾ

ಸಂಚ್ಯಲ್ನಾಚಿ

ಅಪೂವ್್

ಸೆವ್ಕ

ದಲ್ಯೆ

ಮುಕೆಲ್ಿ ಣ್ ಸವೈಂ ಹೆರ್ ದೆಣ್ೆ ೈಂಚೊ ಫಾವೊತೊ ಉಪಯೀಗ್ ಕೆಲ್ಯ. * 2000-2001ವ್ಕೆ ವಸಾ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

* 2003 ಇಸೆಿ ೈಂತ್ರ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಯೆಸೆಜ್ ಮ್ಟ್ಟ್ ರ್ ಕೊರ್ಡ್ಲ್ಯಯ ೆ ಉತಿಾ ೀಮ್ ಆಪಾಾ ಯ್ಣೆ ೆ .

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕ್ರರೆ ದಶಿ್

ಐಸಿವೈಎಮ್ ಪಾ ಶಸಿಾ


ಕ್ರಡ್್’ ಕವಿತಾ ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂತ್ರ ದುಸೆಾ ೈಂ ಬಹುಮಾನ್.

*

ಕೊೈಂಕಾ

ಮಾೈಂಡುನ್

ನಾಟ್ಕ್

ಸಭಾ

ಹಾಡ್ಲ್ಯೆ ೆ

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂನಿ

ಹಾಣಿ ಭಾಷಣ್

ಬಹುಮಾನಾ

ಜೊಡಾೆ ೆ ೈಂತ್ರ.

ಹಾಣಿ

ಮಾೈಂಡುನ್

ಉಜಿರ‍ೈಂತ್ರ

ಹಂತಾಚ್ಯೆ

ಕೊಲ್ಲಜ್

ಹಂತಾರ್

ಹಾಡ್ಲ್ಯೆ ೆ

‘ಪ್ಲೀಸ್್

ಚಲ್ಲ್ಯೆ ೆ ರಲೇ

ಕೊಲ್ಲಜ್ ರ್ಧೈಂವಾ ೈಂತ್ರ

ರ‍್ಚಜ್ೆ ಮ್ಟ್ಟ್ ರ್ ತಿಸೆಾ ೈಂ ಸಾಾ ನ್ * 2004 ವ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಜಿಚೆೈಂ

* ಕೊೈಂಕಾ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ ಕನಾ್ಟ್ಕ್ (ರ)

*

Student

ವಸಾ್ ಸಾೈಂ ಲುವಿಸ್ Best ಪಾ ಶಸಿಾ

Outgoing

ತಶೆೈಂ ಖೆಳ್ಳ್ೈಂತ್ರ

ಸಮ್ಗ್ಾ ಚ್ಯೈಂಪ್ಪಯನ್ಶಿಪ್. ಶಿಕ್ರಿ ೈಂತ್ರ ಉೈಂಚೆೆ ಅೈಂಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯೆ ೆ ಕ್ ಕೊಲ್ಲಜಿ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಾವ್ಾ ಸನಾ್ ನ್. * ಕೊಲ್ಲಜಿೈಂತ್ರ ಕೊೈಂಕಾ

ಆನಿ ಕನ್ಾ ಡ

ಸಂಘಟ್ನಾಚಿ ತಶೆೈಂ ಖೆಳ್ಳ್ ಕ್ರರೆ ದಶಿ್. * ಕೊೈಂಕಾ *

ಕೊಲ್ಲಜಿೈಂತ್ರ

ದಳ್ಳ್ೈಂತ್ರ

ಶಿಕ್ರಾ ನಾ

ಸಕಾ ಯ್

ಎನ್ಸಿಸಿ

ಜಾವ್ಕಾ ಸ್ಲ್ಯೆ ೆ

ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಹಾಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ

ಕವಿತಾ ವ್ಕಚನ್

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂತ್ರ ದುಸೆಾ ೈಂ ಬಹುಮಾನ್.

ಸಪಾಾ ಕ್ ಫರ್ಡೈಂ ಭಾರತಿೀಯ್ ನೇವಿೈಂತ್ರ ಭತಿ್ ಜಾೈಂವಿಯ ವತಿ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೆ ತರೀ

ಶಿಕ್ಷರ್ಣ ಶೆತಾೊಂತ್:

ತಿಚಿ ಲ್ಯೈಂಬ್ಯಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ನ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾ ಸ್ ಮೆಳ್ಳಯ ನಾ!

ಎಮ್.ಎ ಬಿ.ಎಡ್ ಸನ್ದ್ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಪಾಾ ಯಿ


ಲ್ಯೆ ೆ

ಮಾನಸಿಾ ನ್ ಸಪಾಾ

ಭುಗಾೆ ್ೈಂಚಿ

ಮೊಗಾಳ ತಶೆೈಂ ದೆಣ್ೆ ವಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ

ಜಾವ್ಾ ಪಾಟ್ಟೆ ೆ

13 ವಸಾ್ೈಂ ಥಾವ್ಾ

ಪಾಲ್ಾ ನ ಕೈಂಬಿಾ ಡ್್ ಸ್ಕಾ ಲ್ ಹಾೈಂಗಾ ಸೆವ್ಕ ದತೇ ಆಸಾ. ತಾೆ ಆದೈಂ: *

ಕ್ರಮೆಲ

ಸಾೈಂ

ಜುಜೆ

ಇಸೊಾ ಲ್

ವ್ಕಮಂಜೂರ್ (2 ವಸಾ್ೈಂ) * ಸೈಂರ್ಟ್ ಆೈಂಟ್ನಿ ಸ್ಕಾ ಲ್, ಪಡಿೀಲ್ (2 ವಸಾ್ೈಂ) * ಕಮ್ಯೆ ನಿಟಿ ಕೊಲ್ಲಜ್ ಕುಲ್ಲಶ ೀಕರ್ (1

ವಸ್್)

ಸೆವ್ಕ

ದಲ್ಯೆ .

ಹಾೆ

ತಿಚ್ಯೆ

ಸೆವ್ಕವಾ ೈಂತ್ರ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಿಣ್ಯೈಂ

ಸಬ್ಯರ್


ಅೈಂತರ್ ಜಿಲ್ಯೆ ಮ್ಟ್ಟ್ ರ್ ಸಾೈಂ ಆಗ್ನಾ ಸ್

ಬಹುಮಾನಾ ಆಪಾಾ ಯ್ಣೆ ೆ ತ್ರ

ತಶೆೈಂ

ಪಾ ಶಸೊಾ ೆ

ಕೊಲ್ಲಜಿೈಂತ್ರ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ

Teacher’s

Got

ಹಾೈಂತೈಂ

Talents-2015

ಗಾಯನಾೈಂತ್ರ ಸಿ ರ್ಧ್

ದುಸೆಾ ೈಂ, ಪಯೆೆ ೈಂ,

ನ್ಕೆ ನಸಾಾ ವಿವಿಧ್ಯ

ವಿನೀದಾವಳ ಪಯೆೆ ೈಂ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಯನಾೈಂತ್ರ ದುಸೆಾ ೈಂ ಸಾಾ ನ್.

ಇರ‍್ಚನಿ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ಾ 2005 ವ್ಕೆ ವಸಾ್

ಕೈಂಬಿಾ ಡ್್ ಸ್ಕಾ ಲ್ ಪಾಲ್ಾ ನ- ಉತಿಾ ೀಮ್

ಶಿಕ್ರಿ

ಶೆತಾೈಂತ್ರ ದಲ್ಲೆ ೆ

ಸೆವಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್

ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾ ಶಸಿಾ .

ಮಾನ್ ಪತ್ರಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯೈಂ.

ಪಾ ಸುಾ ತ್ರ ಕೈಂದ್ಾ ಮಂತಿಾ ಸ್ ೃತಿ ಜುಬಿನ್

‘ವಿದಾೆ ರ್್ೈಂಚಿೈಂ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ೆ ೈಂ’ ಹಾೆ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಷಯ್ಣಚೆರ್

ಸಂಪನ್ಮ್ ಳ

ಜಾವ್ಾ ತರ್ಬ್ತಿ ದಲ್ಯೆ . 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವೆ ಕಾ


ತಯ್ಣರ್

ಕರಯ

ವೇಳ್ಳ್ಪಟಿ್

ಹಾೆ

ವಿಷಯ್ಣಚೆರ್ ವಿಚ್ಯರ್ ವಿನಿಮ್ಯ್. ಆಕ್ರಶವ್ಕಣಿ

ಪರೀಕ್ರಾ

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಬರಂವ್ಾ

ಹಾೈಂತೈಂ

ವಿದಾೆ ರ್್ನಿ

ಇಸೊಾ ಲ್ಯೈಂನಿ

ನಾಟ್ಕ್

ತರ್ಬ್ತಿ

ಕ್ರಮಾಶಾಳ್ಳ್ೈಂ ಚಲ್ವ್ಾ ವಲ್ಯೆ ೈಂತ್ರ.

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕನಾ್ಟ್ಕ ಪಾ ತಿಭಾ ಅಕ್ರಡಮಿ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ಾ ‘ಆದಶ್ ಶಿಕ್ಷಕ’ ಫಲ್ಕ್ ಜಿೀವನ್

ಜೊೆ ೀತಿ

ಶಿಬಿರ‍್ಚೈಂನಿ

ಭುಗಾೆ ್ೈಂಕ್ ತರ್ಬ್ತಿ. ಪಾ ಥಮ್ ಚಿಕತಾಿ ದೈಂವ್ಕಯ ೆ ವಿಷಾೆ ೈಂತ್ರ ರ‍್ಚಜ್ೆ ಮ್ಟ್ಟ್ ರ್ ಫಾ| ಮುಲ್ೆ ರ್ ಆಸಿ ತ್ರಾ ಹಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೈಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ

ತರ್ಬ್ತಿೈಂತ್ರ ಭಾಗ್ ಘೆತಾೆ . ಯೀಗ ತರ್ಬ್ತಿ ಜೊೀಡ್ಾ ಭುಗಾೆ ್ೈಂಕ್ ತರ್ಬ್ತ್ರ ಕೆಲ್ಯೈಂ.

ಬುಲ್ಬುಲ್ ‘Flock Leader’ ಜಾವ್ಾ 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಂಗಮಂಚಾರ್: ಸಾತಿ ಕ್ರೆ ಸಿೈಂತ್ರ ಶಿಕ್ರಾ ನಾ, ಕನ್ಾ ಡ ಶಿಕ್ಷಕ ರೀಹಿಣಿ (ಕನ್ಾ ಡ ಸಾಹಿತಿ) ಹಿಣ್ಯ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಪಾಾ ಆಜೂನ್ ವ್ಕವ್ಾ ದೀವ್ಾ ಆಸಾ.

ಎಕ್ರ ಆೈಂಬ್ಯೆ ಚ್ಯೆ ರಕ್ರ

ಮುಳ್ಸೈಂ ಬಸೊನ್ ತಿಚ್ಯೆ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪಾಠೈಂತೆ


ದೆಣ್ಯ ಆಸಾೈಂ ಮ್ಹ ಣ್ ವಳ್ಳಾ ನ್ ಘೆತೆ ೈಂ ಆನಿ ‘ಅಕಬ ರ್ ಬಿೀರ್ಬಲ್’ ನಾಟ್ಕ್ರೈಂತ್ರ ತಾಕ್ರ ವಿಷಯ್ ಸಂವ್ಕದಾ ರಪಾರ್ ಸಾೈಂಗ್ನಯ

ಪಳವ್ಾ ಹಾೆ

ಭುಗಾೆ ್ಕ್ ನ್ಟ್ನಾಚೆೈಂ

ಪಾತ್ರಾ

ದಲೊ.

ಪ್ಲಾ ತಾಿ ವ್ಕನ್

ಆಪುಣ್

ಹಾೆ ಏಕ್

ತಿಚ್ಯೆ ನ್ಟಿ

ಜಾೈಂವ್ಾ ಪಾವಿೆ ೈಂ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ಸಪಾಾ . ತಾಚೆ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಮ್ಮ್್ ರಟ್ಟಯಡ್್ ಜಾತಾ’ ನಾಟ್ಕ್ರ ಮುಕ್ರೈಂತ್ರಾ . ಕೊೈಂಕಾ ಡೊನ್ ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ

ಇಸೊಾ ಲ್ಯೈಂತ್ರ

ಸಬ್ಯರ್

ಬೊಸೊಾ

ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆನ್ ಸಾಲ್ಯೈಂತ್ರ

ಆಸಾ

ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ನಾಟ್ಕ್ ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂತ್ರ ಕೊರ್ಡ್ಲ್

ಆವ್ಕಾ ಸ್ ತಿಕ್ರ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ೆ ತ್ರ.

ಫಿಗ್ಜೆ ಥಾವ್ಾ ಪಾ ದಶಿ್ತ್ರ ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ಹಾೆ

ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ರೈಂತ್ರ ಪಯೆ ಪಾ ವೇಶ್

ಸಪಾಾ ಕ್

ನಾಟ್ಕ್ರಕ್ ಪಯೆೆ ೈಂ ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಭಾಾ ನಾ 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅತೆ ತಾ ಮ್

ನ್ಟಿ

ತಿಸೆಾ ೈಂ


ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೈಂ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ರ

ತಶೆೈಂ

ಅಖಿಲ್

ಕನಾ್ಟ್ಕ್

ಕೊೈಂಕಣಿ ಪರಷದ್ ರ್ಬೈಂಗ್ಳಯ ರ್ ಹಾಣಿ ಆಸಾ ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂನಿ ನಾಟ್ಕ್ರಕ್

ಕೆಲ್ಯೆ ೆ

ನಾಟ್ಕ್

‘ಪಾಟಿೈಂ ದುಸೆಾ ೈಂ

ಪಳೆನಾಕ್ರ’

ಸಾಾ ನ್, 19

ವೊ

2000

ಅತೆ ತಾ ಮ್

ಬಹುಮಾನ್

ಅೈಂತರ್ ಫಿಗ್ಜ್ ನಾಟ್ಕ್ ಸಿ ರ್ಧ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನ್ಟಿ

ತಿಸೆಾ ೈಂ


ಸಪಾಾ ನ್ ತೈಂ ಶೆೈಂಬರ್ ಠಕೆಾ ವ್ಕಪಲ್ಯ್ೈಂ. ನ್ಟ್ನಾಚೆೈಂ

ವಿಶೇಸ್

ದೆಣ್ಯೈಂ

ಆಸಾಯ ೆ

ತಾಚಿ ಲ್ಯೈಂಬ್ ಪಟಿ್ ಚ್ ತಮೆಯ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಕ್ರರ್ ಆಸಾ: 18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕ್ಣ್ : * ಮ್ಮಾ್

ರಟ್ಟಯಡ್್ ಜಾತಾ

ಬ್ಯಪಾ ತಾೈಂಕ್ರೈಂ ಬೊಗ್ಶಶ

*

* ಸಕಾ ಡ್

* ಕಡಿ ಬೊನಾ ಬಿ ಎ * ಆಮಾಾ ೈಂ ಲೊಟಿಾ ಉಠೆ ೆ * ಆೈಂಕ್ರಿ ರ್ ಮೆಸಿಾ ಿ

ಸಾೈಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ೆ ೈಂ * ಜಶೆೈಂ ಆದೈಂ ತಶೆೈಂ

*ಚಿೈಂತಾಾ ನ್ ಸಬ್ಯಾ ನ್ ಕನ್ನ್ * ಅಶಿೈಂ

ಆತಾೈಂ

ತಶಿೈಂ, ತಶಿೈಂ ಅಶಿೈಂ, ಅಶಿೈಂ ಕಶಿೈಂ ಜಾಲೈಂ

* ಏಕ್ಚ್ ಉರ‍್ಚೆ ೈಂ *

ಪಾಟಿೈಂ ಪಳೆನಾಕ್ರ * ಭಾೈಂಗಾರ್ ಮ್ನಿಸ್

ಪ್ಪಶಿೈಂ?

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

*

ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್ಕೈಂಕ್

ದಯ್ಣ


ಕನ್ಾ ಡ:

ಸಿೈಂಹಾಕ್

*

ಕುವ್ಕಳ್ಳ್ೆ ಚಿ

ವ್ಕಲ್

*

ಬೊೈಂಗ್ಲೆ * ಸಾೈಂ ಆೈಂತೊನಿ (2ಆ)

ರಟ್ಟಯರ್ ಆಗಾಾ ರ‍ * ಸಿೈಂಗಾ

ಸಿೈಂಗ್ಶ ಸಂಸಾರ ದುಬ್ಯೈಂಯ್ಾ ‘ಅಶಿೈಂ ತಶಿೈಂ, ತಶಿೈಂ ಅಶಿೈಂ, ಅಶಿೈಂ ಕಶಿೈಂ ಜಾಲೈಂ ಪ್ಪಶಿೈಂ?’ ‘ಭಾೈಂಗಾರ್

ತುಳು: * ಮ್ಸಿಾ ರ ಮ್ಲೊಿ ಡಿಯ

* ಅಮ್್

* ಈ ಬಲ್ೆ

ಯ್ಣವ್ಕ? * ಬೊರ್ಡಯ ೈಂಕ್ ಈ ಬದ್ಕ್ * ಎೈಂಕ್ಲ್ಯ ಲ್ವ್ ಮ್ಲೊಿ ಡು,

ಮ್ನಿಸ್’ ಆನಿ ‘ಚಿೈಂತಾಾ ನ್,

ಸಬ್ಯಾ ನ್

ಕನ್ನ್’

ನಾಟ್ಕ್

ಹಾೆ

ತಿೀನ್

ಪಾ ದಶಾ್ನಾೈಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾೆ . ಸ್ಟನೆಮಾ ಪ್ರ್ದ್ಯ ್ರ್:

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಕ್ರ

ವತಾೆ ್

ಅಭಿಮಾನಾಚಿ

‘ಇೈಂಚ ಆೈಂಡ ಎೈಂಚ?/ಅಶೆೈಂ ಜಾಲ್ಯೆ ರ್

ಗಜಾಲ್. ತಶೆೈಂ ‘ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಟು ಗ್ಲೀವ್ಕ’

ಕಶೆೈಂ?’ ಹಾೆ ಪ್ಪೈಂತರ‍್ಚೈಂತ್ರ ಅಭಿನ್ಯ್

ಹಾೈಂತೈಂಯಿೀೈಂ ಪಾತ್ರಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯ . ಹಾಚೆೈಂ

ಕರೈಂಕ್

ಚಿತಿಾ ೀಕರಣ್

ಮಾಹ ಕ್ರ

ರೀಶನ್

ಮ್ಹ ಜೊ

ಎಮ್.

ಮಿತ್ರಾ ಕ್ರಮ್ತ್ರ

ಜಾಲ್ಯೈಂ.

ಕೊರನಾ

ನಿಮಿಾ ೈಂ ರಲೀಜ್ ಜಾೈಂವ್ಾ ನಾ.” ಅಶೆೈಂ

ವ್ಕಮಂಜೂರ್ ಹಾಣಿೈಂ ಆವ್ಕಾ ಸ್ ಕನ್್

ಆಪಾೆ ೆ ಸಿನಮಾ ಪಯ್ಣಾ ಚಿ ಕಥಾ ಸಪಾಾ

ದಲೊೆ . ವ್ಕಮಂಜೂರ‍್ಚೈಂತ್ರಚ್ ಹಾಚೆೈಂ

ಉಗಡಾಾ .

ಶೂಟಿೈಂಗ್

ಚಲ್ಯಾ ನಾ

ಅರವಿೈಂದ್

ಬೊೀಳ್ಳ್ರ‍್ಚ

ಸಾೈಂಗಾತಾ

ಅಭಿನ್ಯ್

ಟಿವ ಕೊಂಕ್ಣ್ ಧಾರಾವಾಹಿ:

ಕಚೊ್ ಆವ್ಕಾ ಸ್ ಮೆಳ್ಳಯ . ಪ್ಪೈಂತರ‍್ಚೈಂತ್ರ ಹಾೈಂವೈಂ

ಪಯೆೆ

ಪಾವಿ್ ೈಂ

ಪಾತ್ರಾ

ಘೆೈಂವೊಯ . ಕಶೀರ್ ಮ್ಯಡ್ಬಿದಾ

ಹೆ

ಎದೊಳ

ವರೇಗ್

ಪಾೈಂಚ್

ರ್ಧರ‍್ಚವ್ಕಹಿೈಂತ್ರ ನ್ಟ್ನ್ ಕೆಲ್ಯೈಂ. ಪಯಿೆ

ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದ್ಶಕ್ ಜಾವ್ಕಾ ಸ್ಲ್ಲೆ .

ರ್ಧರ‍್ಚವ್ಕಹಿ

ತಾಣಿೈಂ ದಲ್ಯೆ ೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾ ಫಮಾ್ಣ್ಯ

ಸಗಾ್ಚಿ ನ್ಹ ಯ್’. ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ‘ಚಲಯೆ

ಹಾೈಂವೈಂ

ಚತಾಾ ಯ್’,

ಅಭಿನ್ಯ್

ಎಕ್ರಚ್

ಟೇಕ್ರೈಂತ್ರ

ಕೆಲ್ಲೈಂ

ತೈಂ

ಆನಿ

ಜಾವ್ಕಾ ಸಾ

‘ಹಿ

ವ್ಕರ್ಟ್

‘ಮಾಹ ಕ್ರಯಿೀ

ನಾ

ಯಶಸಿಿ ೀ

ತಕ್ರಯಿೀ ನಾ ‘ ‘ಮಿಸೆಸ್ ಮಿೀನಾ &

ಜಾಲ್ಲೈಂ. ಬೊೀಜರ‍್ಚಜ್ ವ್ಕಮಂಜೂರ್

ಫೆಮಿಲ’ ಆನಿ ಆತಾೈಂ ‘ಉoಜ ಫಾದರ್.’

ಹಾಚೆ

ತಶೆೈಂ ಕನ್ಾ ಡಾೈಂತ್ರ ‘ವಠರ’ ಹಾೈಂತೈಂ

ಸಾೈಂಗಾತಾಯ್

ಪ್ಪೈಂತರ‍್ಚೈಂತ್ರ

ತಾೆ ಚ್

ಅಭಿನ್ಯ್

ಕರೈಂಕ್

ಪಾತ್ರಾ

ಕೆಲ್ಯ.

ಹಾೆ

ಅವ್ಕಾ ಸ್ ಮೆಳ್ಳಯ . ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ತಾಣ್ಯ

ರ್ಧರ‍್ಚವ್ಕಹಿೈಂತ್ರ

ಮಾಹ ಕ್ರ ‘ ಅಪ್ಪಿ

ಆಸಾ. ಹಾೆ ಪಯಿಾ ‘ಮಿಸೆಸ್ ಮಿೀನಾ &

ಟಿೀಚರ್’ ಪ್ಪೈಂತರ‍್ಚಕ್

ಆಪಾಾ ಕ್

ಸವ್್

ವಿೈಂಚೆೆ ೈಂ. ಥಂಯಿ ರ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾತ್ರಾ

ಫೆಮಿಲ’

ಲ್ಯಹ ನ್ ತರೀ ತೊ ಬರ ಹಿರ್ಟ್ ಜಾಲೊ.

‘ಲನರ್ಟ್’ ನಾೈಂವ್ಕನ್ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್

ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಮಾನಸ್ಾ ಸಾ್ ೆ ನಿ ಅಲ್ಯಿ ರಸ್

ಜಾಲೈಂ

ಬೊೈಂದೆಲ್

ರ್ಧರ‍್ಚವ್ಕಹಿ ವವಿ್ೈಂ ನ್ಟ್ನಾಚೆೈಂ ದೆಣ್ಯೈಂ

ಹಾಣಿ

ಮಾನಸ್ಾ

ಫೆನಾ್ೈಂಡಿಸ್ ಹಾೈಂಚ್ಯೆ

ಹಾೆ ರ

‘ಜಾೈಂವಯ್

ಹಾೆ

ಸಂತೃಪ್ಪಾ

ರ್ಧರ‍್ಚವ್ಕಹಿೈಂತಾೆ ೆ

ಮ್ಹ ಣ್ಾ

ಸುದಾಾ ೈಂವ್ಾ ,

ಕೆಮ್ರ‍್ಚ

ಸಪಾಾ . ವಕ್್,

ಹಾೆ ತಶೆೈಂ

ನಂ.1’ ಹಾೆ ಪ್ಪೈಂತರ‍್ಚೈಂತ್ರ ಏಕ್ ಪಾತ್ರಾ

ನಿರ್ದ್ಶನ್ ದೈಂವಯ ವಿಶಿೈಂ ಇಲೆ ತರ್ಬ್ತಿ

ದಲೊ.

ಮೆಳ್ಸಯ ತಾೆ

ಹೊ

ಪಾತ್ರಾ

ಗ್ಲೈಂಯಯ

ಬರ‍್ಚಬರ್ ಹೆರ್ ಜಾಯಾ

ಫಾಮಾದ್ ನ್ರ್ಟ್ ಪ್ಪಾ ನ್ಿ ಜೇಕಬ್ ಹಾಚೆ

ಅನಭ ೀಗ್ ಮೆಳ್ಳಯ . ಆತಾೈಂ ಖಂಯ್

ಸಾೈಂಗಾತಾ ಕಚೊ್ ಅವ್ಕಾ ಸ್ ಮೆಳ್ಳಯ . ಹಿ

ಗ್ನಲ್ಯೆ ರೀ ಕೊಣೈಂ ಸಾೈಂಗಾತಾ ರ‍್ಚವೊನ್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಸೆಲಿ ’

ಕ್ರಡಾಾ ನಾ

ನಾೈಂವ್ಕನ್

ಆನಿ

‘ಲನರ್ಟ್’

ಕೊೈಂಕಾ ಕ್ರರ‍ೆ ೈಂ-ಸೊಭಾಣ್ೈಂನಿ ಕ್ರರ‍ೆ ೈಂ

ವಳ್ಳ್ಾ ತಾನಾ

ವತೊ್

ನಿವ್ಹಣ್

ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ಸಪಾಾ .

ವಸಾ್

ಕರತ್ರ

ಸಾದರ್

ನಾಯ್್ ’

ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯೆ ೆ

ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ

ಕ್ರಯ್ನಿವ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಯೈಂ.

ಗಾಯ್ಣನಾಚೆೈಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಯೈಂ ಸಪಾಾ ಕ್

ಫಿರ್್ಜೊಂತ್ ಸೆವಾ:

ದಲ್ಯೈಂ.

ಹೆೈಂ

ದೆಣ್ಯ

‘ವಿಲ್ಿ ನ್ ಸಾೈಂಜೆಚೆೈಂ

ಗಾಯನ್ ಶೆತಾೊಂತ್:

ದೆವ್ಕನ್

2017ವ್ಕೆ

ತಿಣ್ಯ

ಬರ್ಫ್ರ್ ಮಾಪಾನ್ ಗಳ್ಸಶಲ್ಯೈಂ. ಸಬ್ಯರ್

ಆಪಾೆ ೆ

ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ ಪಂಗಾಡ ೈಂನಿ ಗಾಯ್ಣೆ ೈಂ. ಆಲಿ ನ್

ಫಿಗ್ಜೆೈಂತ್ರ ವೈಸಿಎಸ್ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್

ನಾಯ್್ ,

ಹಾೈಂತೈಂ ಮುಕೆಲ್ಿ ಣ್ ಘೆವ್ಾ

ಕೊೆ ಡ್

ನಾಯ್್ ,

ದಾೈಂತಿ

ಯುವಪಾಾ ಯೆರ್

ಕೊರ್ಡ್ಲ್ ವತಿ್

ಬಾ ದರಿ ್ ನಾಯ್್ , ವಿನಿ ೈಂರ್ಟ್ ನಾಯ್್ ,

ಸೆವ್ಕ ದಲ್ಯೆ . ಪಾ ಸುಾ ತ್ರ ವ್ಕಮಂಜೂರ್

ತಶೆೈಂ

ಸಾೈಂ ಜುಜೆ ಕ್ರಮೆಲ ಫಿಗ್ಜೆೈಂತ್ರ ಆಪ್ಪೆ

ಚಂದನಾ

ಒಲವರ‍್ಚಚೆೈಂ

ಪದ್

ಟಿವಿ

ವಿಲ್ಿ ನ್

ಗಾಯ್ಣೆ ೈಂ

,

ಅಮೊಲಕ್

ಸೆವ್ಕ

ದೀವ್ಾ

ಆಸಾ.

ರೀಶನ್ ರ್ಬಳ್ ಣ್ ಹಾಚಿ ‘ನ್ಶಿಬ್ ತೈಂ

ಧಮ್್ಗ್ಶರ ವ್ಕಡಾೆ ಚಿ ಪಾ ತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ಾ 6

ಮ್ಹ ಜೆೈಂ’, ಪಾ ಶಾೈಂತ್ರ ಹಾಚಿ ‘ಯ ಮೊಗಾ’

ವಸಾ್ೈಂ ಸೆವ್ಕ ದಲ್ಯೆ ಆಸಾಾ ೈಂ ಪಾ ಸುಾ ತ್ರ

ವಿವಿ ಸಂತೊೀಷ್ಟ ಹಾಚಿ ‘ಸಿೈಂರ್ಡಾ ಲ್ಯ’ ಹಾೆ

ತಾೆ ವ್ಕಡಾೆ ಚಿ ಗ್ಳಕ್ರ್ರಾ ್ ಜಾವ್ಾ ಸೆವ್ಕ

ಕೊವ್ಕಯ ೆ ೈಂನಿ

ದತೇ ಆಸಾ. ತಶೆೈಂಚ್ ಫಿಗ್ಜ್ ಪತ್ರಾ

ಗಾಯ್ಣೆ ೈಂ.

ಕೊೈಂಕಾ

ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ಗಾಯನ್

‘ಕ್ರಮೆಲ’

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂನಿ

ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾೈಂದೊ ಜಾವ್ಕಾ ಸಾ.

ಆಪಾಾ ಯ್ಣೆ ೆ ೈಂತ್ರ.

ಬಹುಮಾನಾ ಸಾೈಂ

ಹಾಚೆೆ

ಸಂಪಾದಕ್

ಲುವಿಸ್

ಕೊಲ್ಲಜಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ‘ Talent for

ಹೆರ್ ರ್ಜಾಲಿ:

Development ‘ ಹಾೈಂತೈಂ ‘ಉತಿಾ ೀಮ್ ಗಾವಿಿ ಣ್’ ಪಾ ಶಸಿಾ ಆಪಾಾ ಯ್ಣೆ ೆ

* ಕಥೊಲಕ್ ಸಭಾ ಹಾಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ಭಾಷಣ್

ಕಾಯ್ ನಿರ್್ಹರ್ಣ:

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂನಿ,

ಫಿಗ್ಜಾೈಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ

ತಶೆೈಂ ನಾಟುಾ ಳ್ಳ್ೆ

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂನಿ, ಗಾಯನ್ ತಶೆೈಂ ಇತರ್ ಬೊೀವ್

ಅಪುಬ್ಯ್ಯೆನ್

ಕ್ರಯೆ್ೈಂ

ನಿವ್ಹಣ್ ಕರಯ ಶಾರ್ ಸಪಾಾ ಕ್ರಾ ಸಾಾ ಕ್

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂನಿ ವರವಿಾ ಕೆಲ್ಯೆ .

ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಟೆ ೆ ಪಂದಾಾ ವಸಾ್ೈಂ ಥಾವ್ಾ 22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಿೀಪ್್ದಾರ್

ಜಾವ್ಾ


* ಮಾೈಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸಾಾ ೆ ನ್ ಆಸಾ

ಹಾೈಂಚ್ಯೆ

ಕರ‍್ಚಯ ೆ

‘ಕೊೈಂಕಣಿ

ಸಬ್ಯರ್

ಕ್ರರೆ ಕಾ ಮಾೈಂನಿ,

ಸಹಯೀಗಾನ್ ಚಲ್ಲ್ಯೆ ೆ

ಯುವ

ಮ್ಹೊೀತಿ ವ್’

ಗಾಯನ್ ತಶೆೈಂ ನಾಟುಾ ಳ್ಳ್ೆ ೈಂನಿ ಭಾಗ್

ಹಾೈಂತೈಂ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಾ ಬಹುಮಾನಾ

ಘೆತಾೆ ..

ಆಪಾಾ ಯ್ಣೆ ೆ ೈಂತ್ರ.

*

ಸಬ್ಯರ್

ಕೊೈಂಕಾ

ನಮಾಳ್ಳ್ೆ ೈಂನಿ

ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವತ್

ಕ್ರಣಿಯ, ಕವನಾ ಫಾಯ್ಿ ಜಾಲ್ಯೆ ೈಂತ್ರ. ವ್ಕಮಂಜೂರ‍್ಚಯ ೆ ಮಾನಸ್ಾ ಸಂತೊೀಷ್ಟ

*

‘ನ್ಮಾನ್

ಬ್ಯಳ್ಳಕ್

ಜೆಜು’

ಸಲ್ಡ ನಾಹ ಚಿ

ಪತಿಣ್

ಮ್ಹಿನಾೆ ಳ್ಳ್ೆ ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ನಾೆ ನ

ದೊಗಾೈಂ

ಭುಗಾೆ ್ೈಂ

ಕ್ರಣಿಯ

ಧಮ್್ಗ್ಶರಚ್ಯೆ

ಸಿ ರ್ಧೆ ್ೈಂತ್ರ

ತಿಸೆಾ ೈಂ

ಬಹುಮಾನ್.

ಆಪಾೆ ೆ

ಸಾೈಂಗಾತಾ

‘ಸಲೊೀನಿ ವಿಲ್ಯೆ ೈಂತ್ರ’

ಸಂತಷ್ಠಿ ಕುಟ್ಟ್ ಜಿವಿತ್ರ ಜಿಯೆವ್ಾ ಆಸಾ. ಪತಿ

*

ಜಾವ್ಾ

ದುಬ್ಯಯ ೆ

ಅನಾಥ್

ಭುಗಾೆ ್ೈಂಕ್

ಸಂತೊೀಷ್ಟ

ಉದೆ ಮ್

ಆಪ್ಲೆ

ಚಲ್ವ್ಾ

ಸಿ ೈಂತ್ರ

ಆಸಾ.

ಇಸೊಾ ಲ್ಯಕ್ ಭತಿ್ ಕರ‍್ಚಯ ೆ ೈಂತ್ರ ಮಿನ್ತ್ರ

ಸಾಧನಾ ಪಾಟ್ಟೆ ೆ ನ್ ಆಪಾೆ ೆ

ಘೆತಾೆ ೆ .

ಸಂಪೂಣ್್ ಸಹಕ್ರರ್

ಆಪಾೆ ೆ ಪತಿಚೊ

ಪಾಟಿೈಂಬೊ ಆಸಾ

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಣ್

ವತಾೆ ್

* ದುಬ್ಯಯ ೆ ಭುಗಾೆ ್ೈಂಚ್ಯೆ ಶಿಕ್ರಿ ಖಾತಿರ್

ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾೈಂಗಾಾ ಸಪಾಾ

ದುಡಾಿ ಸಹಾಯ್ ಎಕ್ರ್ ೈಂವ್ಾ ದಲ್ಯೆ .

ಮಾಲ್ಘ ಡಿ ಧುವ್ ಸಲೊೀನಿ ಅಟ್ಿ ೈಂತ್ರ ತಶೆೈಂ ದುಸಿಾ

*

ಗಾೈಂವ್ಕಯ ೆ

ಸಮಾಜಿಕ್

ಪಾಲ್ಾ ನ

ಬರ‍ಪಣ್

ವ್ಕವ್ಾ

ಎಕ್ರ

ಖಾತಿರ್

ಹಾತಿೈಂ

ರಸಾಾ ೆ ಕ್

ಘೆವ್ಾ ,

ಕ್ರೈಂಕಾ ರ್ಟ್

ಕ್ರಾ ಸಾಾ .

ಧುವ್ ಸಿಮೊನಾ ದುಸೆಾ

ಕ್ರೆ ಸಿೈಂತ್ರ ಶಿಕ್ರಾ ತ್ರ. ಮಂಗ್ಳಯ ರ‍್ಚಯ ೆ

ಸಾೈಂ

ಆಗ್ನಾ ಸ್

ಹಾೆ

ಇಸೊಾ ಲ್ಯೈಂತ್ರ

ಶಿಕ್ರಯ ೆ

ಭುಗಾೆ ್ೈಂನಿ ದೊಗಾೈಂಯಿಾ

ಕರೈಂಕ್ ರ‍್ಚಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯೆ ೈಂಚೊ

ರ‍್ಚಷ್ಟ್ ಿ

ಮ್ಟ್ಟ್ ರ್

ಸಂಪಕ್್ ಕನ್್ ಹೆೈಂ ಕ್ರಮ್ ಪ್ಲೈಂತಾಕ್

ಪದಕ್ರೈಂ ಆಪಾ ಯ್ಣೆ ೆ ೈಂತ್ರ.

ಕರ‍್ಚಟ್ೈಂತ್ರ

ಭಾೈಂಗಾರ‍್ಚಚಿೈಂ

ಪಾವಯ್ಣೆ ೈಂ. ಬರೊಂ ಆಶೆತಾೊಂವ್ *

ಕನಾ್ಟ್ಕ

ಕೊೈಂಕಣಿ

ಸಾಹಿತ್ರೆ

ಅಕ್ರಡಮಿ ದಾಿ ರೈಂ ‘ಕೊೈಂಕಣಿ ಯುವ

ಸಪಾಾ

ಆವ್ಕಜ್’

ವ್ಕಮಂಜೂರ್,

ಆನಿ

ಮಾೈಂಡ್

ಸೊಭಾಣ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕ್ರಾ ಸಾಾ

ಆಮಾಯ ೆ

(ಸಲ್ಡ ನಾಹ ),

ಕೊೈಂಕಾ


ಸಮಾಜೆಚೆೈಂ ದಾಯ್್ . ತಿಚಿೈಂ ತಾಲ್ಲೈಂತಾ

ಸಮಾಜೆಚ್ಯೆ ಬರ‍ಪಣ್ ಖಾತಿರ್ ಅನಿಕೀ ಚಡಿತ್ರ

ವ್ಕೈಂಟ್ಟೆ ೈಂನ್

ಜಾೈಂವಿಾ ತ್ರ

ಆನಿ

ಉೈಂಚ್ಯಯೆಕ್

ತಿ

ಉಪಯೀಗ್ ಜಿವಿತಾೈಂತ್ರ

ಪಾವೊೈಂದ

ಆಶೆವ್ಾ ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಾ

ಮ್ಹ ಣ್

ಇ-ಪತ್ರಾ ತಿಕ್ರ

ಉಲ್ಯೆ ಸಿತಾ ಆನಿ ಸವ್್ ಬರ‍ೈಂ ಮಾಗಾಾ .

- ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲಾಾ ರಿಸ್, ಕುಲಶ ೀಕರ್

------------------------------------------------------------------------------------------

ಆಧುನಿಕ್ ಸರ್ಲ ತಾಯೊಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್

೦ ಸ್ಟಜಯ ಸ್ ತಾಕಡೆ “ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ ಮುಕ್ರೈಂತ್ರಾ ಪಾಟ್ಟೆ ೆ 70 ವರ‍್ಚಿ ೈಂನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ ಕೊೈಂಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆೈಂಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ರೈಂಕ್ ತಶೆೈಂ ರಂಗ್ಮಾೈಂಚಿಯೆಚ್ಯ ವವಗಾಯ ೆ ಪಾ ಕ್ರರ‍್ಚೈಂಕ್ ಅವ್ಕಾ ಸ್ ದೀತ್ರಾ ಆಯ್ಣೆ ೈಂ. ಹೊಲ್ಯಚೆೈಂ ಬ್ಯೈಂದಪ್ ಪರ‍ಾ ೈಂ ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ನ್ ಆಮಿ ತೈಂ ನ್ವಿೀಕೃತ್ರ ಕರನ್

ಆಧುನಿಕ್ ಶಯೆೆ ರ್ ತಾಕ್ರ ನ್ವೈಂ ರೂಪ್ ದೈಂವಯ ೈಂ ಕ್ರಮ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಯೈಂ.ಸಬ್ಯರ್ ನ್ವೈಂಸಾೈಂವ್ಕೈಂ ಘೆವ್ಾ ಹೆೈಂ ರಂಗ್ಮಂದರ್ ವಗ್ಶೈಂಚ್ ಕಲ್ಯಕ್ರ ರ‍್ಚೈಂಚ್ಯ ಗರ‍್ಚ್ ೈಂಕ್ ಪಾವಾ ಲ್ಲೈಂ” -ಬ್ಯಪ್ ಮೆಲಿ ನ್ ಪಾವ್ೆ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಅಧೆ ಕ್ಶ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ(ರ) ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ -----------------------------------------ಕೊಂಕ್ಣ್ ನ್ಹಟಕ್ ಸಭಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಗಾ ಶ್ಕ್ರೈಂಕ್ ಪಾಟಿೈಂಬೊ ಮೆಳಲೊೆ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆದಾಿ ರ ಮ್ಹ ಳೆಯ ೈಂ ಸತ್ರ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಜಾಯ್ಚ್. ‘ಕೊೈಂಕಾ ೈಂ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್’ ಹಾೆ ಸಭೆ ವಿಶಾೆ ೈಂತ್ರ ಆಯ್ಣಾ ನಾತ್ರಲೊೆ , ಕೊೀಣ್ಚ್ ಆಮಾಯ ೆ ಕೊೈಂಕಣ್ ಕರ‍್ಚವಳ್ಸರ್ ಆಸೊಯ ನಾ. ಕೊೈಂಕಾ ೈಂ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ ಪಾಾ ರಂಭ್ ಜಾವ್ಾ ಆವ್ಾ ೈಂಕ್ ಪಾವಣ್ಯಶ ೈಂ ವರ‍್ಚಿ ೈಂ ಸಂಪಾಾ ತ್ರ. ಅಸಲೊ ಸುವ್ಕಳ್ಳ ಕರ‍್ಚವಳ್ಸೈಂತಾೆ ೆ ಕೊೈಂಕಾ ೈಂ ಮೊಗ್ಶೈಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಆನಿ ಆಭಿಮಾನಾಚೊ. ‘ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ದಾಿ ರೈಂ ರ್ಧಮಿ್ಕ್ ಸಾಧನ್’ ಹಾೆ ಧ್ೆ ೀಯ್ಣಖಾಲ್ ಸುವ್ಕ್ತ್ರ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ಕೊೈಂಕಾ ೈಂ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆನ್ ಗ್ನಲೊತಾೆ 78 ವರ‍್ಚಿ ೈಂನಿ ಕೊೈಂಕಣ್ ಕರ‍್ಚವಳ್ಸೈಂತಾೆ ೆ ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್ಕೈಂ ಮ್ಧ್ೈಂ ಕೊೈಂಕಾ ೈಂ ಭಾಶೆಚೆೈಂ, ಕಲ್ಲಚೆೈಂ, ಸಾಹಿತಾೆ ಚೆೈಂ, ಸಂಸಾ ೃತಿಚೆೈಂ, ನಾಟ್ಕ್ರೈಂಚೆೈಂ ಆನಿ ಪದಾೈಂ ಸಂಗ್ಶೀತಾಚೆೈಂ ಆೈಂದೊೀಲ್ನ್ ಉಟ್ಯ್ಣೆ ೈಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯೆ ತ್ರ. ಜಾಯಿತಾಾ ೆ ಮಾಲ್ಗ ಡಾೆ ೈಂ ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ಣಾ ರ‍್ಚೈಂಕ್, ಉದೆವ್ಾ ಯೆೈಂವ್ಕಯ ೆ ತನಾೆ ್ ಕಲ್ಯಕರ‍್ಚೈಂಕ್, ಆದಾೆ ೆ ಆನಿ ಆತಾೈಂಚ್ಯ

ಸುರಾಾ ತ್ ಜೆಜಿಿ ತ್ರ ಯ್ಣಜಕ್ ಮಾ! ಜೊಜ್್ ಆಲುಬ ಕೆರಾ ್ ಪೈ ಬ್ಯಪಾಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಹೆ೦. 1943 ಸಪ್ಪ್ ೦ಬರ್ 19-ವರ್ ತಾಣ್ಯ೦ ಶಹ ರ‍್ಚ೦ತಾೆ ೆ ಥೊಡಾೆ ಉತಾಿ ಹಿ, ಉಮೆದಿ ೦ತ್ರ ಆನಿ ಉಭೆ್ಸ್ಾ ಯುವಕ್ರ೦ಕ್ ಎಕ್ರ್ ೦ಯ್ ಕರನ್ ಎಮ್.ಪ್ಪ.ರ್ಡಸಾಚೊ “ವಿಗಾಾ ೦ತ್ರ ಜಿೀಕ್ “ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಾ೦ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಜಿಚ್ಯ ಅಕ್ರರ್ಡಮಿ ಹೊಲ್ಯ೦ತ್ರ ಪಯೆೆ ಪಾವಿ್ ೈಂ ಯಶಸಿಿ ಥರ‍್ಚನ್ ಖೆಳ್ಳನ್ ದಾಕಯೆ . ಆನಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಬುನಾೆ ದ್ ಪಡಿೆ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆಚಿ. ಹೊ ಜಾ೦ವ್ಾ ಪಾವೊೆ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸರ್ಬಚೊ ಜಲ್ಯ್ ದೀಸ್. “ನಾಟ್ಕ್ ದಾಿ ರ೦ ರ್ಧಮಿ್ಕ್ ಸಾಧನ್” ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆಚೆ೦ ಧ್ೆ ೀಯ್ ವ್ಕಕ್ೆ . ಕೊ೦ಕಾ ಪದಾ೦, ಸ೦ಗ್ಶೀತ್ರ, ನಾಚ್, ನಾಟ್ಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆ ಮಾರಫತ್ರ ಕೊ೦ಕಾ ಸ೦ಸಾ ಿತಾಯ್ ರ‍್ಚಕೊನ್ ಸಾ೦ಬ್ಯಳುನ್ ವಹ ಚಿ್. ಆನಿ ಹಾೆ ಮುಕ್ರ೦ತ್ರಾ ಮ್ನಾಶ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊಲ್ಯ೦ ಭೊ೦ವಿಾ ೦ ಪಾ ಚ್ಯರ್ ಕಚಿ್೦ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಏಕ್ ಮಾತ್ರಾ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಹಾೆ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸರ್ಬಚೊ. ಪ್ನಲನ್ ಪೀಶರ್ಣ ಜೆಜಿಿ ತ್ರ ಯ್ಣಜಕ್ ಬ್ಯಪ್ ಜೊರ್ ್ ಆಲುಬ ಕೆರಾ ್ ಪೈನ್ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ ಸಾಾ ಪನ್ ಕೆಲ ತರ್ಯಿ ss ತಿಚೆ೦ ಪಾಲ್ನ್-ಪ್ಲೀಶಣ್ ಕರನ್ ತಿಕ್ರ ಸಾ೦ಬ್ಯಳುನ್ ವಹ ಲೆ ಮಾತ್ರಾ ಕ್ರಪುಚಿನ್ ಫಾಾ ದ್ ಫಿಲಪ್ ನರನ್. ಸುವ್ರ್ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆಚೊೆ ಜಮಾತೊೆ , ನಾಟ್ಕ್, ನಾಟುಾ ಳೆ ಆ ಹೆರ್ ಕ್ರಯಿ್೦ ಮಿಲ್ಯರ್ ವಿದಾೆ ಶಾಳೆಚ್ಯ ವಟ್ಟರ‍್ಚ೦ತ್ರ ಚಲ್ಯಾ ಲ೦. ಪುಣ್ ಹೆರ‍್ಚ೦ಚ್ಯ ಜಾಗಾೆ ರ್ ಕತೊೆ ತೇ೦ಪ್ ಪಯ್ಣ್೦ತ್ರ ನಾಟ್ಕ್ ಸಾದರ್ ಕಯೆ್ತ್ರ? ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಚ್ ಸಿ ೦ತ್ರ ಜಾಗ್ಲ ಆಸಾೆ ೆ ರ್ ಬರ‍೦ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ನೆ ೦ ಸವ್್ ಸಾ೦ದಾೆ ೦ಕ್, ಆ 1947 ಮಾಚ್್ 31ವರ್ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟ್ ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ಬಲ್್ ಠ ರಸಾಾ ೆ ದೆಗ್ನರ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ಲ ಮೊಲ್ಯಕ್ ಘೆವ್ಾ 1946 ಜನರ್ 26-ವರ್ ತೊ ನ೦ದಾಯೆ .

ಮೊಲ್

ತವಳ ತಾೆ ಜಾಗಾೆ ಚೆ೦ ರಪಯ್ 30,000. ಪುಣ್

ಸಭಾ೦ಗಣ್ ಬ್ಯ೦ದು೦ಕ್ ಉಣ್ೆ ರ್ ಉಣ್ಯ೦ ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ರಪಯ್ ತರ ಜಾಯ್. ಸಗ್ಲಯ ಭವ್ಸೊ ದೆವ್ಕಚೆರ್ ಸೊಡುನ್ 1948 ಸಪ್ಪಾ ೦ಬರ್ 19-ವರ್ ಕ್ರಪುಚಿನಾ೦ಚೊ ಪಾಾ ೦ತಿೀಯ್ ವಹ ಡಿಲ್ ಬ್ಯಪ್ ರಚಡಾ್ನ್ ನ್ವ್ಕೆ ಬ್ಯ೦ದಾಿ ಕ್ ಬುನಾೆ ದ ಫಾತೊರ್ ರ್ಬ೦ಜಾರ್ ಕನ್್ ದವಲೊ್. ಬ್ಯಪ್ ಜೊರ್ ್ ಪೈ ಆನಿ ಬ್ಯಪ್ ಫಿಲಪ್ ನರ. ಪುಣ್ ಜೆಜಿಿ ತ್ರ ಯ್ಣಜಕ್ ಬ್ಯಪ್ ಜೊೀಜ್್ ಪೈ ಆನಿ ಕ್ರಪುಚಿನ್ ಫಾಾ ದ್ ಬ್ಯಪ್ ಫಿಲಪ್ ನರನ್ ಹೆ೦ ಏಕ್ ಪ೦ತಾಹಿ ನ್ ಜಾವ್ಾ ಸಿಿ ೀಕ್ರರ್ ಕೆಲ್ಲ೦.ತಾಣಿ೦ ಮ್೦ಗ್ಳಯ ರ್ ಚ್ಯ ರಸಾಾ ೆ ೦ನಿ ಸಾಯಾ ಲ್ಯ೦ ಗ್ಳಡಾಡ ವ್ಾ ಕ್ರಡ್ಲೆ ವ್ಕ೦ವ್್ ಆನಿ ಮಿಹ ನ್ತ್ರ ರ್ದವ್ ಮಾತ್ರಾ ಜಾಣ್೦.ಬ್ಯ೦ದಾಿ ಚೊ ನ್ಕ್ರಶ ಗಾರ್ ಬ್ಯಪ್ ಜೊೀಜ್್ ಆಲುಬ ಕೆರಾ ್ ಪೈ ಆನಿ ಕ೦ತಾಾ ರ್ಟ್ದಾರ್ ಸಿಪ್ಪಾ ಸೊಜ್. ಯ್ಣಜಕ್ ಬ್ಯಪಾ೦ನಿ ಆನಿ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆಚ್ಯ ಉಭೆ್ಸ್ಾ ಸಾ೦ದಾೆ ೦ನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳನ್ ಸವ್ಕ್ನುಮ್ತನ್ ಸಾ೦ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಕ್ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತೊಾ ನ್ ಸಾ೦ತ್ರ ಮ್ಹ ಣುನ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಕ್ರಡೊೆ .1951 ಅಗ್ಲೀಸ್ಾ 19-ವರ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರ‍್ಚಲ್ ಮೊನಿಿ . ಜುಲಯ್ಣನ್ ಸೊಜಾನ್ ಡೊನ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ಯಚೆ೦ ನ್ವ೦ ಬ್ಯ೦ದಪ್ ಆಶಿೀವ್ಕ್ದತ್ರ ಕೆಲ್ಲ೦.ಆನಿ ಜಿಲ್ಯೆ ಕಲ್ಲಕ್ ರ್ ಮಾನಸ್ಾ ರ‍್ಚಜರತಾ ಮಾನ್ ತ೦ ಉಗರ್ಡೆ ೦. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಮ್೦ಗ್ಳಯ ರ್ ಶಹ ರ‍್ಚ೦ತ್ರ ಸವ್್ ಸವೆ ತಾಯ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ೦ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕ್ರ ಜಾತಿಕ್ರತಿಚ್ಯ ಲೊಕ್ರಕ್ ಉಪಾಾ ರ್ಚೆ೦, ಚಡುಣ್ಯ೦ 800 ಲೊಕ್ರನ್ ಬಸೆಯ ತಸಲ್ಲ೦ ಮ್ಜೂಬ ತ್ರ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಹೊಲ್ಯಚೆೈಂ ಬ್ಯೈಂದಪ್ ಆನಿ ಹಾಕ್ರ ಲ್ಗ್ಶಾ ಜಾವ್ಾ ಸೆ್ ೀಜ್, ಗ್ಶಾ ೀನ್ ರೂಮ್ ಬಸಾಾ ಇತಾೆ ದ. ಸಭಾೈಂಗಾಾ ಕ್ ತೈಂಕೊನ್ ಆಸೆಯ ೦ ‘ಆಸಿಸಿ ಬಿಲಡ ೦ಗ್’, ಜಾಗಾೆ ಚೆ೦ ಮೊಲ್,ಪಾ ತೇಕ್ ಜಾವ್ಾ ನಾಟ್ಕ್ರ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆ ಸಾಹೆತ್ರ ಒದಾಗ ವ್ಾ ದ೦ವಿಯ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನಾ ಹೊಲ್ ಉಗಡಾಯ ವಳ್ಳ್ರ್ ರ.2,20,000 ಖಚ್ಯ್ಲೊ. ಶಹ ರ‍್ಚ೦ತಾೆ ೆ , ಶಹ ರ‍್ಚ ಭಾಯ್ಣೆ ೆ , ಆನಿ ಪರ‍್ಚಗ ೈಂವ್ಕೈಂತಾೆ ೆ ಥೊಡಾೆ ಉದಾರ್ ಮ್ನಾಚ್ಯ ದಾನಿ ಧಮಿ್ಶಾ್ ೦ನಿ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲ. ಶಿವ್ಕಯ್ ಮಾನಸ್ಾ ಫೆಲಕ್ಿ ಆಲುಬ ಕೆಕ್್ ಪೈ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಾೆ ಹಿತಚಿೈಂತಕ್ರೈಂನಿ ಜಾಯಾ ದುಡು ದಾನ್ ದಲೊ. ಹಾ೦ಚಿ ರಜಾಿ ತ್ರ ದತಾತ್ರಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ಯ೦ತ್ರ ವಣದರ್ ಉಮಾಾ ಳ್ಳ್ಯಿಲೆ ೦ ತಾ೦ಚಿ೦ ತಲ್ಯ ಚಿತಾಾ ೦. ಪನಾಾ ಸ್ ರಪಾೆ ೦ ಥಾವ್ಾ ಹಜಾರ‍್ಚ೦ ವಯ್ಾ ದಾನ್ ದಲ್ಯೆ ೆ ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವ್ಕ೦ ವಣದ೦ನಿ ಬಸಯಿಲ್ಯೆ ೆ ಮಾಬ್ಲ್ ಫಾತಾಾ ೦ನಿ ಕ್ರ೦ತಯ್ಣೆ ೆ ೦ತ್ರ.

ದೆಣ್ಯ ೊಂಕ್ ಪಾ ೀತಾಾ ವ್ ಪಾಟ್ಟೆ ೆ 70 ವಸಾ್೦ನಿ ಹಜಾರ೦ ಗಾವಿಿ ಆ ಗಾವಿಿ ಣಿ೦ನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ಯಚ್ಯ ಮಾ೦ಚಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ಆಪ್ಪೆ ೦ ದೆಣಿ೦ ಆನಿ ತಾಲ್ಲ೦ತಾ೦ ಪಾ ದಶಿ್ಲೆ ೦ ಆಸಾತ್ರ. ನ್ವ್ಕೆ ಮ್ಧುರ್ ತಾಳ್ಳ್ೆ ೦ಕ್ ಆನಿ ತಾಲ್ಲ೦ತಾ೦ಕ್ ಹಾೆ ವದರ್ ಬರ್ಫ್ರ್ ಪ್ಲಾ ೀತಾಿ ವ್ ಆನಿ ಉತಾ ೀಜನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ೦. ಒಟ್ಟ್ ರ‍ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ೆ ಕಲ್ಯಮ್೦ದರ‍್ಚ೦ತ್ರ ಗಾಯನ್ ಕಲ್ಲಕ್ ನಿರ೦ತರ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಮೆಳತ್ರಾ ಆಸಾ. ಬೊೀವ್ಶಾ ಕೊ೦ಕಾ ಸ೦ಗ್ಶೀತ್ರ ಸ೦ಸಾರ‍್ಚ೦ತ್ರ ಎಕ್ರ ಸ೦ಸಾಾ ೆ ನ್ ಖಳ್ಳ್ನಾಸಾಾ ೦, ವೊಳ್ಳ್ನಾಸಾಾ ೦, 57 ವಸಾ್೦ ಪಯ್ಣ್೦ತ್ರ ನಿರ೦ತರ್ ಕೊ೦ಕಾ ಗಾಯನ್ ಸಿ ರ್ಧ್ ಚಲ್ವ್ಾ ವಹ ಲೆ ಕೀತ್ರ್ ಕೊ೦ಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸರ್ಬಕ್ ಫಾವೊ. ಕೊ೦ಕಾ ಪದಾ೦-ಸ೦ಗ್ಶೀತಾಚ್ಯ ಮ್ಟ್ಟ್ ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಅಪೂವ್್ ತಸೊ ಅಪೂಾ ಬ್ ದಾಕೊೆ . ಕೊ೦ಕಾ ಇತಿಹಾಸಾ೦ತ್ರ ಏಕ್ ಮ್ಹತಾಿ ಚೊ ಮ್ಯ್ಣೆ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್್ ಸಾದನ್. ನ್ವೀಕೃತ್ ಬೊಂದಪ್ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾ ಪಾಟ್ಟೆ ೆ 77 ವರ‍್ಚಿ ೈಂ ಥಾವ್ಾ ಕೊೈಂಕಾ ಸಾದರ್ ಕಲ್ಯ, ಕಲ್ಲಚೆ ವಿವಿದ್ ಪಾ ಕ್ರರ್ ಆನಿ ಸಂಸಾ ೃತಿ ಜೊಗಾಸಣ್ಯನ್ ರ‍್ಚಕೊನ್ ಸಾೈಂಬ್ಯಳುನ್ ಹಾಡ್ಾ ಆಯ್ಣೆ ೆ . ಹಜಾರೀ೦

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲ್ಯಕ್ರರ‍್ಚ೦ಕ್, ನಾಟ್ಕಸಾಾ ೦ಕ್, ಪದಾ೦ ಘಡಾಾ ರ‍್ಚ೦ಕ್, ಗಾವ್ಕಿ ೆ ೦ಕ್, ಗಾವಿಿ ಣಿ೦ಕ್, ಸ೦ಗ್ಶೀತ್ರಗಾರ‍್ಚ೦ಕ್, ಭಾಶಣ್ಾ ರ‍್ಚ೦ಕ್ ಆನಿ ಹೆರ‍್ಚ೦ಕ್ ಆಪ್ಪೆ ೦ ದೆಣಿ೦ ಆನಿ ತಾಲ್ಲ೦ತಾ೦ ಪಾ ದಸು್೦ಕ್ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾಚ್ಯ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ಯಕ್ ಆತಾ೦ 70 ವಸಾ್೦ ಭಲ್೦. ಹೊಲ್ಯಚೆೈಂ ಬ್ಯೈಂದಪ್ ಪರ‍ಾ ೈಂ ಜಾಲ್ಯೈಂ. ಪಾಕೆೈಂ ಸುರಯೆಲ್ಯೈಂ. ರಕ್ರಡ್ ಕುೈಂಬು ಜಾಲ್ಯೈಂ. ನ್ಳೆ ಫುಟ್ಟೆ ೆ ತ್ರ. ವಣದ ಅಸಾ ತ್ರ ಜಾಲ್ಯೆ ತ್ರ. ರಂಗ್ಮಾೈಂಚಿ ಆನಿ ಪರ‍ಾ ಪರ‍ಾ ಜಾಲ್ಯೆ ತ್ರ. ಹೊಲ್ಯೈಂತಾೆ ೆ ರಕ್ರಡಾಚ್ಯ ಬಸೆಾ ೈಂನಿ ಪ್ಪಾ ೀಕಶ ಕ್ರೈಂಕ್ ಬಸೊೈಂಕ್ ಅಸಾದ್ೆ ಜಾಲ್ಯೈಂ. ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಸಿಾ ತಿೈಂತ್ರ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾಚ್ಯ ಆಡಳ್ಳ್ಾ ೆ ಮಂಡಳ್ಸಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ದೊೀನ್ ವಿೈಂಚವೊಾ ೆ ಆಸ್ಲೊೆ ೆ . ಹೊಲ್ಯಚೆೈಂ ಸಗ್ನಯ ೈಂ ಬ್ಯೈಂದಪ್ ನ್ವ್ಕೆ ನ್ ಬ್ಯೈಂದೆಯ ೈಂ ವ ನ್ವಿೀಕೃತ್ರ ಕರ‍ಯ ೈಂ. ನ್ವೈಂ ಬ್ಯದಪ್ ಉಬ್ಯರ‍ಯ ೈಂ ಯೀಜನ್ ಅಸಾದ್ೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗಾ ಚ್ ಆಡಳ್ಳ್ಾ ೆ ಮಂಡಳ್ಸನ್ ಹೊಲ್ಯಚೆೈಂ ನ್ವಿೀಕೃತ್ರ ಕರ‍ಯ ೈಂ ಕ್ರಮ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಯೈಂ. ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಪರೈಂಚ್, ನ್ವ್ಕೆ ರಪಾರ್, ಆಧುನಿಕ್ ಶಯೆೆ ರ್, ತಿದೊರ್ಡೈಂ ರಂಗ್ಮಂಚ್, ನ್ವಿೀಕೃತ್ರ ಗ್ಶಾ ೀನ್ ರೂಮ್, ಸುಖಾಳ ಬಸಾಾ , ವ್ಕಹನಾೈಂಕ್ ಪಾರಾ ೈಂಗ್, ನ್ವಿೈಂ ವೊೀಶ್ರಮಾೈಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸವೆ ತೈಂನಿ ವಗ್ಶೈಂಚ್ ತಯ್ಣರ್ ಜಾತಲ್ಲೈಂ. ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ ಫಕತ್ರ ನಾಟ್ಕ್,

ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ ಕ್ರರೆ ವಳ್ಸ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲ್ಯ ಪಾ ಕ್ರರ‍್ಚೈಂಕ್ ಮಾತ್ರಾ ನ್ಹ ೈಂಯ್ ಕ್ರಜಾರ‍್ಚೈಂಚ್ಯ ರಸೆಪಶ ನಾೈಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಭಾ ಮಾೈಂಕ್ಯಿ ವ್ಕಜಿಬ ದರರ್ ಲ್ಯಬಾ ಲ್ಲೈಂ. ಉಲೊ ಆನಿ ವನೊವ್ ದೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ ಆಮಾಯ ಕೊೈಂಕಾ ಸಮುದಾಯ್ಣಚೊ ಏಕ್ ಗವಾ ವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್. ಪಾಟ್ಟೆ ೆ 70 ವರ‍್ಚಿ ೈಂ ಥಾವ್ಾ ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಕಲ್ಲಕ್ ಆನಿ ಕಲ್ಯಕ್ರರ‍್ಚೈಂಕ್ ಆಪ್ಪೆ ೈಂ ದೆಣಿೈಂ ಆನಿ ತಾಲ್ಲೈಂತಾೈಂ ಪಾ ದರಿ ೈಂಕ್ ಅವ್ಕಾ ಸ್ ಕರಾ ್ ದಲ್ಲೆ ೈಂ ಆಮಾಯ ಮೊಗಾಚೆೈಂ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೆೈಂ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸವೆ ತಾಯೆೈಂನಿ ನ್ವಿೀಕೃತ್ರ ಜಾತಾ. ಕೊೈಂಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಶೆೈಂಚ್ಯ ಕಲ್ಯ ಸಂಘಟ್ನಾೈಂನಿ ಆನಿ ಕಲ್ಯಕ್ರರ‍್ಚೈಂನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಾ ಹೊಲ್ಯಕ್ ಮೊಟೊ ಸಹಕ್ರರ್ ದೈಂವೊಯ . ಕೊೈಂಕಾ ನಾಟ್ಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅಧೆ ಕ್ಶ

ಬ್ಯಪ್ ಮೆಲಿ ನ್ ಪಾವ್ೆ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಉಪಾದೆ ಕ್ಶ ಮಾನಸ್ಾ ಲಸ್ ನ್ ರ್ಡರಕ್ ಡಿಸೊೀಜಾ , ತಾೈಂಚಿ ಕ್ರರೆ ಕ್ರರ ಆನಿ ಆಡಳ್ಳ್ಾ ೆ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಮಿತಿ ಹೊಲ್ಯಚ್ಯ ನ್ವಿೀಕೃತ್ರ ವ್ಕವ್ಕಾ ವ್ಕವ್ರಾ ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ಳಮಾನ್ ದೀವ್ಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊಂಕ್ಣ್ ಮ್ಾ ಜಿ ಭಾಸ್

-ದೇವಾಧೀನ್ ಹೆರೊಲಿಿ ಯುಸ್ (ಹಯ್ಕಾ ಕೊಂಕಾ್ ಯ ನ್ ವಾಚಿಜಾಯ್ಣ್ ಜಾಲಲ ೊಂ ಏಕ್ ಭಂಡಾರಿತ್ ಲೇಖನ್ - ಸಂ.) ಕೊೈಂಕಾ ಮ್ಹ ಜಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್, ಮ್ಹ ಜಾೆ ಚಿೈಂತಾಿ ಚಿ ಭಾಸ್. ಪೃಕೃತಚಿ ಧುವ್ ತಿ, ಮ್ರ‍್ಚಠಿ ಭಾಸೆಚೆಕೀ ಪುವಿ್ಲ. ತಿ ರಚಿಕ್, ಮ್ದುರ್, ಸಾಿ ದಕ್, ರಂಗ್ಶೀನ್, ಸೊಭಿತ್ರ, ಸಲೀಸ್, ಗ್ನಾ ೀಸ್ಾ , ಮೊಗಾಳ-ಮೊವ್ಕಳಮೊಹ ೈಂವ್ಕಳ, ತಲಾ -ಫುಲಾ , ಮ್ಯ್ಣಿ ಸಿ, ಗ್ಲಡಿಶ , ಸಾಕಾ ಳ್ಸ, ಸೊೈಂಪ್ಪ, ಸಾದ, ಊೈಂಚಿೆ ಆನಿ ಪಾಾ ಚಿೀನ್. ಕೊೈಂಕಾ ಸಂಸಾ ೃತಾಚಿ ಝರ್, ಸಾರಸಿ ತ್ರ ವೇದಕ್ ಭಾಸ್. ಹೆೆ ಮ್ಹ ಜೆೆ ಕೊೈಂಕಾ ಭಾಸೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾಾ ಚಿೀನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ಇೈಂಡೊೀ-ಆಯ್ನ್

ಭಾಸ್ ತಿ. ಕ್ರೈಂಯ್ 6 ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಚಿ ೈಂ ಪಯೆೆ ೈಂ ಸಾರಸಿ ತಿ ನಂಯ್ ದೆಗ್ನನ್ ವಸಿಾ ಕರ‍್ಚಯ ೆ ಸಾರಸಿ ತಾೈಂಚಿ ಮಾತೃ ಭಾಸ್ ತಿ. ಭೌಗ್ಲೀಳ್ಸಕ್ ಕ್ರರಣ್ೈಂ ನಿಮಿಾ ೈಂ ಸಾರಸಿ ತಿ ನಂಯ್ ಸುಕೊನ್ ಗ್ನಲ ತರೀ, ತ ಪಾಸೆಯ ೈಂತ್ರ ಜಿಯೆವ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಥೊರ್ಡ ಬಂಗಾಳ್ಳ್ ಕುಶಿಕ್ ಗ್ನಲ್ಲ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಶಿಯ ಮ್ ಕರ‍್ಚವಳೆ ಹೆವಿಶ ನ್ ವಸೆಾ ಕ್ ಆಯೆೆ ಆನಿ ಗ್ಲೀಮಾೈಂತ್ರ ಪಾ ರ್ದಶಾೈಂತ್ರ ಯೇವ್ಾ ರ‍್ಚವೆ . ಗ್ಲೈಂಯ್ಣಯ ೆ ರ್ಧಮಿ್ಕ್ ಇೈಂಕಿ ಜಿಶಾೈಂವ್ಕೈಂ ವಳ್ಸೈಂ ಹೆೆ ಭಾಸೆಕ್ ಕಠಿೀಣ್ ಮಾರ್ ಬಸೊೆ , ತಿಚೆೈಂ ಸಾಹಿತ್ರ ಹುಲ್ಯಿ ಯೆೆ ೈಂ, ತಿಕ್ರ ನಾಸ್ ಕರೈಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೈಂ, ತರೀ ತಿ ಜಿೀವಂತ್ರ ಉರೆ . ಗ್ಲೀಮಾೈಂತ್ರ ಪಾ ರ್ದಶಾ ಥಾವ್ಾ ಕೆನ್ರ‍್ಚಕ್ ರ್ಧೈಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಯೆ ೆ ಕತೊಲಕ್ರೈಂನಿ ತಶೆೈಂ ಗೌಡ ಸಾರಸಿ ತ್ರ ಬ್ಯಾ ಹಣ್ೈಂನಿ ತಿಚೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ಬೊೀವ್ ಊೈಂಚ್ಯಯೆರ್ ತಿ ಚಡೊನ್ ಬಸಾೆ ೆ , ಚಿೀನ್ಹಚಾಯ ಪ್ಾ ಕಾರ್:

ಹುಯನ್

ತಾಾ ೊಂಗ

’ಕೊೈಂಗ್-ಕೊೀನಾ-ಪುಲೊ’ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ೆ ರ್ ಕೊೈಂಕಣ್ ಪುರ. ಕ್ರಮ್ಸ್ಕತಾಾ ಗಾ ೈಂಥಾಚ್ಯೆ ಟಿಪಿ ಣಿಚೆರ್ ಕೊೈಂಕಣ್ ಯ್ಣ ಕೊೈಂಕುನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲ್ಲೆ ೀಕ್ ಆಸಾ. ಸಪ್ಾ ಕೊೈಂಕಣ್ ಪಾ ರ್ದಶ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ೆ ರ್ -

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರಳ್ಳ್, ತಲುೈಂಗಾ, ಸೌರ‍್ಚಷಾ್ ಿ, ಕೊೈಂಕನ್, ಕರ‍್ಚಡ್, ಕನಾ್ಟ್, ಆನಿ ಬಬ್ರ‍್ಚ. ಕಂಕಣ್ ಪಾ ರ್ದಶಾೈಂತೆ ಮ್ಯಳ ನಿವ್ಕಸಿ - ಕೊೈಂಕ ಆನಿ ಹಾೈಂಚಿ ವಸತಿ ಕೊೈಂದಗ ನ್ ವ್ಕ ಕೊಗಿ ನ್ ಪಾ ರ್ದಶಾೈಂತ್ರ. ಆಜ್ ಎಕ್ರ ಅೈಂದಾಜಾ ಪಾ ಕ್ರರ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಕ್ರೈಂಯ್ ೪೦ ಲ್ಯಕ್ ಲೊೀಕ್ ಕೊೈಂಕಾ ಉಲ್ಯ್ಣಾ ಆನಿ ತಾೈಂತನ್ ಕ್ರೈಂಯ್ 41 ಕೊೈಂಕಾ ಸಮ್ಯದಾಯ್ಣಚೊ 25 ಲ್ಯಕ್ ಭರ್ ಲೊೀಕ್ ಕನಾ್ಟ್ಕ್ರೈಂತ್ರ ಜಿಯೆತಾ. 12 ಲ್ಯಕ್ ಭರ್ ಗ್ಲಯ್ಣೈಂತ್ರ, 3 ಲ್ಯಕ್ ಕರಳ್ಳ್ೈಂತ್ರ ಆಸಾತ್ರ. ಕನಾ್ಟ್ಕ್ರಚೆ ಆಮಿ ಕ್ರನ್ಡಿ ಲಪ್ಪ ವ್ಕಪರ‍್ಚಾ ೈಂವ್ ತರ್, ಹೆರ್ ರ್ದವ್ನಾಗರ, ರೀಮಿ, ಮ್ಲ್ಲಯ್ಣಳಮ್ ಆನಿ ಪಸೊ್-ಅರೇಬಿಕ್ ಲಪ್ಪ ವ್ಕಪರ‍್ಚಾ ತ್ರ. ಆಜ್ ಸಾರಸಿ ತ್ರ, ಕಾ ೀಸಾಾ ೈಂವ್, ಸೊನಾರ್, ಸುದರ್, ಗೌಡಿ, ಚ್ಯರಡಿ, ಗ್ಳಡಿಗಾರ್, ಮೊಗ್ಲರ್, ಖಾರಿ , ಭಂಡಾರ, ಕುಡಿ್ , ನ್ವ್ಕಯತ್ರ, ಮುಸಿೆ ಮ್ ಕೊೈಂಕಾ ಭಾಸೆಕ್ ಆಪಾಾ ೈಂವ್ಾ ಲ್ಯಗಾೆ ೆ ತ್ರ. ಭಾರತಾಚ್ಯೆ 31 ರ‍್ಚಜಾೆ ೈಂನಿ ಕ್ರೈಂಯ್ 1952 ವಿವಿದ್ ಭಾಸೊ ಉಲ್ಯ್ಣಾ ತ್ರ, ಪೂಣ್ ಎಕ್ರ ಲ್ಯಖಾ ಪಾಾ ಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ೈಂನಿ ಉಲಂವೊಯ ೆ ಭಾಸೊ ಫಕತ್ರ 33. ಹಾೈಂತೂನ್ ಫಕತ್ರ ೨೨ ಭಾಸೊ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯೆ ಆಟ್ಿ ವೊಳೆರೈಂತ್ರ ಸಾಾ ನ್ ಜೊಡುೈಂಕ್ ಪಾವ್ಕೆ ೆ ತ್ರ. ಆಮಿ ಭಮ್್ ಪಾವ್ಕಜಾಯ್ ಕೀ - ಹಾೆ 22 ಭಾಸಾೈಂ ಪಯಿಾ ಆಮಿಯ ಕೊೈಂಕಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ಕಾ ಸಾ. 1187 ವರ‍್ಚಿ ನಾಗರ ಲಪ್ಪೈಂತ್ರ

ಬರಯಿಲ್ಲೆ ೈಂ ಕೊೈಂಕಾ ಬರಪ್ ಆಸಾ. 1548 ವರ‍್ಚಿ ಚ್ ಕೊೈಂಕೆಾ ೈಂತ್ರ ಬರ‍್ಚಿ ೈಂಪುಸಾ ಕ್ರೈಂ ಫಾಯ್ಿ ಜಾಲೈಂ ಆನಿ 1866 ವರ‍್ಚಿ ಕೊೈಂಕಾ ೈಂತ್ರ ಪತ್ರಾ ಪಾ ಕರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೈಂ. 1949 ಥಾವ್ಾ ಗ್ಲೈಂಯ್, 1952 ಥಾವ್ಾ ಮುೈಂಬಯ್, ಪುಣ್ಯ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ತಶೆೈಂ 1965 ಥಾವ್ಾ ರ್ಧರವ್ಕಡ್ ಆಕ್ರಶ್ವ್ಕಣಿಚೆರ್ ಕೊೈಂಕಾ ಕ್ರಯ್ಕಾ ಮಾೈಂ ವಿತರತ್ರ ಜಾತಾತ್ರ. 1961 ಥಾವ್ಾ ಗ್ಲಯ್ಣೈಂಚ್ಯೆ ಶಾಳ್ಳ್ೈಂನಿ ಕೊೈಂಕಾ ಶಿಕಂವ್ಾ ಧರ‍್ಚೆ ೈಂ. 1968 ಥಾವ್ಾ ಕರಳ್ಳ್ೈಂತ್ರ ತಿಕ್ರ ಪಾಾ ತಮಿಕ್ ಶಾಳೆೈಂತ್ರ ಶಿಕಯ್ಣಾ ತ್ರ. ಕೈಂದಾ ಸಾಹಿತ್ರೆ ಎಕ್ರರ್ಡಮಿನ್ ತಿಕ್ರ 1975 ವರ‍್ಚಿ ಏಕ್ ಸಿ ತಂತ್ರಾ ಭಾಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತೆ ೈಂ ಆನಿ 1977 ಥಾವ್ಾ ಸಾಹಿತ್ರೆ ಎಕ್ರರ್ಡಮಿಚ್ಯೆ ಪುರಸಾಾ ರ‍್ಚಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೈಂ. 1980 ವರ‍್ಚಿ ತಿ ಗ್ಲೈಂಯ್ ರ‍್ಚಜಾೆ ಚಿ ರ‍್ಚಜ್-ಭಾಸ್ ಜಾಲ. ಗ್ಲಯ್ಣೈಂತ್ರ ತಿಕ್ರ ಶಾಳೆೈಂನಿ, ಕ್ರಲ್ಲಜಿೈಂನಿ ಶಿಕಯ್ಣಾ ತ್ರ. ಕರಳ್ಳ್ೈಂತ್ರಯಿೀ ತಿ ಶಿಕ್ರಿ ಮಾದೆ ಮಾೈಂತ್ರ ಮಿಸಾಯ ಲ್ಯೆ . ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಚ್ಯೆ ಜೆಜಿಿ ತಾೈಂನಿ ಚಲಂವ್ಕಯ ೆ ಸಾೈಂ ಲುವಿಸ್ ಕ್ರಲ್ಲಜಿೈಂತ್ರ 1980 ವರ‍್ಚಿ ಚ್ ಕೊೈಂಕಣಿ ಸಂಸೊಾ ಪಾಾ ರಂಭ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ 1992 ಥಾವ್ಾ ತಿ ಪದೆಿ ಶಿಕ್ರಿ ಕ್ ಶಿಕೊಯ ವಿಷಯ್ ಜಾಲ್ಯೆ . ಮುೈಂಬಯ್ ವಿಶ್ಿ ವಿದಾೆ ಲ್ಯ್ಣೈಂತ್ರ ತಿ ಏಕ್ ಐಛಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ಕಾ ಸಾ. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ವಿಶಿ ವಿದಾೆ ಲ್ಯ್ಣೈಂತ್ರ ತಿಕ್ರ ಕೊಲೇಜ್ ಶಿಕ್ರಿ ವಳ್ಳ್ರ್ ಏಕ್ ಐಛಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ಾ ಘೆವೆ ತಾ ಆನಿ ಸಾಾ ತಕೊೀತಾ ರ್ ಶಿಕಪ್ (ಎಮ್.ಏ. ಪದಿ ) ಜೊಡುೈಂಕ್ ಆವ್ಕಾ ಸ್ ಕೆಲ್ಯ.

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕನಾ್ಟ್ಕ್ರಚ್ಯೆ ಶಾಳ್ಳ್ೈಂನಿ ಸವ ಥಾವ್ಾ ರ್ಧವ ಪಯ್ಣ್ೈಂತೆ ಕ್ರೆ ಸಿೈಂಕ್ ಕೊೈಂಕಾ ತಿಸಿಾ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ಾ ಶಿಕಂವಿಯ ಪವ್ಣಿಗ ಸಕ್ರ್ರ‍್ಚ ಥಾವ್ಾ ಲ್ಯಬ್ಯೆ ೆ ಆಜ್ ಕ್ರನ್ಡಿ ಲಪ್ಪಯೆೈಂತ್ರ ಕ್ರೈಂಯ್ ೩೦ ವಯ್ಾ ಕೊೈಂಕಾ ನಮಾಳ್ಸೈಂ ಪಾ ಕರ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ರ, ವರ‍್ಚಿ ವ್ಕರ್ ಪನಾಾ ಸಾ ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ಪುಸಾ ಕ್ರೈಂ ಫಾಯ್ಿ ಜಾತಾತ್ರ, ಮ್ಹಿನಾೆ ಕ್ ಏಕ್ ಪುಣ್ಯಿೀ ಪದಾೈಂ-ಕಂತಾರ‍್ಚೈಂಚೊೆ ಕೊವೊಯ ೆ ಮೊಕಯ ಕ್ ಜಾತಾತ್ರ. ನಾಟ್ಕ್, ಪದಾೈಂ-ಸಾೈಂಜೊ, ಕ್ರಯ್ಕಾ ಮಾೈಂ, ಮಿೀಸಾೈಂ, ಭಜನಾೈಂ ಕೊೈಂಕಾ ೈಂತ್ರ ಚಲ್ಯಾ ತ್ರ. ಆಜ್ ಕೊೈಂಕಾ ೈಂತ್ರ ಪ್ಪೈಂತರ‍್ಚೈಂಯ್ ಯೇೈಂವ್ಾ ಲ್ಯಗಾೆ ೆ ೈಂತ್ರ ಆನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕೊೈಂಕಾ ಪಳೆೈಂವ್ಾ /ಆಯಾ ೈಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಾ . ಗ್ಲೈಂಯಿಯ ಕೊೈಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ ಆನಿ ಗ್ಲೈಂಯ್ ಕೊೈಂಕಣಿ ಎಕೆರ್ಡಮಿ (1984), ಕೊಚಿಯ ನ್ಚಿ ಕೊೈಂಕಣಿ ಪಾ ಚ್ಯರ್ ಸಭಾ, ಮುೈಂಬಯಿಯ ಕೊೈಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ, ಕನಾ್ಟ್ಕ್ಚಿ ಕೊೈಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ, ಕೊೈಂಕಣಿ ಪಾ ಚ್ಯರ್ ಸಂಚ್ಯಲ್ನ್, 1994 ಥಾವ್ಾ ಕನಾ್ಟ್ಕ್ ಕೊೈಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ರೆ ಎಕೆರ್ಡಮಿ, ಕೊೈಂಕಾ ಏಕಿ ರ್ಟ್ ಗ್ಲೀೈಂಯ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ರ ಕೊೈಂಕಣಿ ಪರಶದ್ (1939), ವಿಶಿ ಕೊೈಂಕಣಿ ಪರಶದ್ (2005), ತೊೀಮ್ಸ್ ಸಿ್ ೀವನ್ ಕೊೈಂಕಣಿ ಕೈಂದ್ಾ , ದಾಲ್ಯಗ ದೊ ಕೊೈಂಕಣಿ ಎಕೆರ್ಡಮಿ, ಮಾೈಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ವಿಶಿ ಕೊೈಂಕಣಿ ಕೈಂದ್ಾ , ತಶೆೈಂ ಸಭಾರ್ಶೆ ಇನಿಾ ತರ್ ಕೊೈಂಕಾ ಸಂಸೆಾ -ಸಂಘಟ್ನಾೈಂ ಹೆೆ ಭಾಸೆಕ್ ಪ್ಲಸಾಾ ತ್ರ, ರ‍್ಚಕ್ರಾ ತ್ರ, ವ್ಕಗಯ್ಣಾ ತ್ರ ಆನಿ ಊೈಂಚ್ಯಯೆಕ್

ಉಬ್ಯರೈಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ರ. ಕನಾ್ಟ್ಕ್ರ ಭಾಯ್ಾ ಗಲ್ಿ ರ‍್ಚಷಾ್ ಿೈಂನಿೈಂ ಕೊೈಂಕಣಿ ಮಿಸಾೈಂ, ಕ್ರಯಿ್ೈಂ, ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ ಸಾೈಂಜೊ, ನಾಟ್ಕ್ ಚಲ್ಯಾ ತ್ರ. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣ್ ಸಂಸೊ ೃತ್:ಸಂಸಾ ೃತಿ ಎಕೆಕ್ರ ಸಮಾಜೆಕ್ ವವಗ್ಶಯ ಆಸಾಾ . ವಳ್ಳ್-ಕ್ರಳ್ಳ್ ಪರೈಂ ಸಂಸಾ ೃತಿ ಜಾಗಾೆ ಪರಸರ‍್ಚಚೆ ಪರಗತ ಪಾ ಕ್ರರ್ ಬದಾೆ ತ್ರಾ ವತಾ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯೆ ಸದಾೈಂಚ್ಯೆ ಜಿವಿತಾೈಂತ್ರ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್-ಪ್ಪೀವನ್, ಪ್ಲಳ್ಸಯ-ಪಕ್ರಿ ನಾೈಂ, ನಹ ಸಣ್ಪಾೈಂಗಾ ಣ್, ಆಚ್ಯರ್-ವಿಚ್ಯರ್, ರತಿರವ್ಕಜಿ, ರ‍ಗ್ಲಾ -ನಿಯಮಾೈಂ, ಸಂಗ್ಶೀತ್ರಪದಾೈಂ, ಮಾರ್ಟ್-ಮಂತಾಾ ೈಂ, ಫೆಸಾಾ ೈಂಪರಬ , ಲೊೀಕ್ ವೇದ್, ಲೊೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ರೆ , ಘರ‍್ಚೈಂತ್ರ ವ್ಕಪರಯ ೆ ವಸುಾ , ಗೃಹಾೈಂಚೆೈಂ ಶಾಸಿಾ ರ್, ನಕೆತಾಾ ೈಂಚೆೈಂ ಜೊೆ ೀತಿಷ್ಟೆ , ಕುಡಿ್ ಪಾತೆ ಣಿಫಿತಿಸಿ ಣ್ೈಂ, ಕುಡೊ್ ಆಚ್ಯರ್, ಸಜಾಾ ಸಂಕತ್ರ, ರ್ಧಮಿ್ಕ್ ವಿಧಿ, ಖೆಳಪಂದಾೆ ರ್ಟ್, ಕಲ್ಯ-ನಾಟ್ಕ್, ಪುರ‍್ಚಣ್ೈಂ, ಗ್ಶತಾೈಂ-ಕ್ರವ್ಕೆ ೈಂ, ಕತಾ-ಕವಿತಾ, ಭಾಸ್ಬೊಲ, ಹಾಸ್ೆ ಪದಾೈಂ, ಉಡೊಾ ೆ -ನಾಚ್, ಗ್ಳಮಾ್ ೈಂ ವ್ಕಹ ಜಪ್, ಫುೈಂಕಯ ೈಂಬಡಂವಿಯ ೈಂ ವ್ಕಹ ಜಾೈಂತಾಾ ೈಂ ... ಇತಾೆ ದೈಂನಿ ಸಂಸಾ ೃತಿ ಲಪ್ಲನ್ ಗ್ನಲ್ಯೆ . ಆದೆೆ ಘಟ್ಕ್ ನಿಕೊಯ ನ್ ವತಾನಾ ನ್ವ ಆೈಂಕೆಾ ವ್ಾ ಯೆತಾತ್ರ. ಸಂಸಾ ೃತಿ ಮ್ನಾಶ ೆ ಜಾಣ್ಿ ಯೆ ಥಾವ್ಾ ರತಾ ಜಾಲೆ ಕಲ್ಯ ಆನಿ ತಾಚೆೈಂ ಪಗ್ರ್ಟ್ ರೂಪ್. ತಿ ಏಕ್ ಮ್ನಾಶ ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ -ರೀತ್ರ. ರತಿ ಆನಿ ವಿದ ನಿಯಮಾೈಂಚಿ ಸಜವಿಾ .

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪನಾೆ ್ ತಕೆೆ ೈಂ ಥಾವ್ಾ ದೆೈಂವೊನ್ ಆಯಿಲೆ ಸಮ್ಝ ಣಿ, ಬುದಿ ೈಂತಾಾ ಯ್, ಜಾಣ್ಿ ಯ್, ಆನಬ ೀಗ್, ಹವ್ಕೆ ಸ್, ಆಚರಣ್ೈಂ, ಪಾ ದಶ್ನಾೈಂ ಆನಿ ತೊೈಂಡಾಿ ರ್ಟ್ ಘೊಳ್ಳನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ೈಂ ದಾಯ್್ , ಗಾದ, ಮ್ಣ್ಣ್ಾ ೆ , ಹುಮಿಣ್ಣ್ೆ ೈಂ, ಕ್ರಣಿಯೈಂ, ಬ್ಯಳ ಗ್ಶತಾೈಂ, ಲ್ಯವಣಿ, ಘಡಾಿ ೈಂ, ರಪ್ಪಾ ೈಂ, ಆಕೃತಿ ... ಇತಾೆ ದ ಆಳ್ಳಿ ನ್ ವಚೊ ದುಬ್ಯವ್ ಯೆತಾ. ಪುೈಂಜಾವ್ಾ ದವರ್ಲ್ಲೆ ೈಂ ಉಣ್ಯೈಂ. ಬ್ಯಪಾಯ್ ಥಾವ್ಾ ಪುತಾಕ್, ಆಜಾೆ ಥಾವ್ಾ ನಾತಾಿ ಕ್, ಪ್ಪಳೆಗ ಥಾವ್ಾ ಪ್ಪಳೆಗಕ್, ಸಂತತ ಥಾವ್ಾ ಸಂತತಿಕ್ ತೈಂ ದಾಯ್್ ಫಕತ್ರ ತೊೈಂಡಾಿ ಶಿೈಂ ದೆೈಂವೊನ್ ಆಯ್ಣೆ ೈಂ. ಚಡಾಾ ವ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ೈಂ ನಾ; ಉಗಾಡ ಸಾೈಂತ್ರಯಿೀ ಉರೈಂಕ್ ನಾ. ಹಳೂ ವಿಸೊಾ ನ್ ವಚ್ಯೆ ರ್ ಆಸಾ. ಹೆೈಂ ಸವ್್ ‘ನಾ ಬಪ್ಪ್ ಸಾಹಿತ್ರೆ ’ ಜಾವ್ಾ ಮೆಲ್ಯೈಂ. ಹಾೈಂಚೆ ಸಾೈಂಗಾತಾ ಉರನ್ ಆಸಾತ್ರ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ೆ ರ್ ಗಾಳ್ಸ-ಸೊವ, ನಿೈಂದಾ-ಖೊಡಿ, ಆಣ್ಾ ಣ್ಯೈಂ-ಠಿೀಕ್ರ ಮಾತ್ರಾ . ಆಮೆಯ ಆದೆೆ ಪುವ್ಜ್ ಚಡಾಾ ವ್ ಜಾವ್ಾ ಕೃಶಿಕ್ ಜಾವ್ಕಾ ಸ್ಲ್ಲೆ . ತ ಗಾದೆ ಕೊಸಾಾ ನಾ, ವೊೈಂಪಾಾ ನಾ, ಲ್ಯಯ್ಣಾ ನಾ, ಲುೈಂವ್ಕಾ ನಾ, ಭಾತ್ರ ಬಡಯ್ಣಾ ನಾ, ಕ್ರೈಂಡಾಾ ನಾ ಆನಿ ರ್ಬಳ್ಳ್ೆ ಚಿೈಂ ಇತರ್ ಕ್ರಮಾೈಂ ಕರ‍್ಚಾ ನಾ ಪುರ‍್ಚಸಾಣ್ ವಿಸಚ್ಯೆ ್ಕ್ ಪದಾೈಂಗಾಯನಾೈಂನಿ ಆಪ್ಪೆ ಸಾ ಕೈಂ ಆನಿ ಹೆರ‍್ಚೈಂಕ್ ಆಯ್ಣಾ ಶೇೈಂಯ್ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ದತಾಲ್ಲ. ರ್ಧಮಿ್ಕ್ ಕಂತಿಗ್ಲ, ಕಂತಾರ‍್ಚೈಂ, ಕೀತ್ನಾೈಂ ಸಂತತಿ ಥಾವ್ಾ ತೊೀೈಂಡ್ಪಾರ್ಟ್ ಕರನ್ ಆಯಿಲೆ ೈಂ ಚುಕ್ರನಾಸಾಾ ೈಂ ಆನಿ ಉಗಾಡ ಸ್

ವಿಸಾಾ ನಾಸಾಾ ೈಂ ಗಾಯ್ಣಾ ಲ್ಲ/ಮ್ಹ ಣ್ಾ ಲ್ಲ. ಬಪ್ಪ್ೈಂನಿಶಿೈಂ ದವಿಾ ಲ್ಲೆ ೈಂ ಕ್ರೈಂಯ್ಯ ನಾತೆ ೈಂ. ದೆಕುನ್ ಭುಗಾೆ ್ಕ್ ನಾಹ ಣಯ್ಣಾ ನಾ, ಪ್ಲಟ್ಟಕ್ ಲ್ಯಯ್ಣಾ ನಾ, ವ್ಕರ‍್ಚೆ ಕ್ ಭಂವ್ಕಡ ಯ್ಣಾ ನಾ, ಪಾಳೆಾ ೈಂ ಧಲ್ಯ್ಣಾ ನಾ, ನಿದಾಯ್ಣಾ ನಾ, ರರ್ಡಾ ೈಂ ರ‍್ಚವಂವ್ಕಯ ೆ ಕ್ ಆನಿ ಖೆಳಯ್ಣಾ ನಾ ಸಯ್ಾ ತೊೈಂಡಾಿ ಶಿೈಂ ಯೆೈಂವಿಯ ೈಂ ಗಾಣ್ೈಂ ಗಾಯ್ಣಾ ಲ್ಲ/ಲೈಂ. ಭುಗಾೆ ೈಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ೈಂಚ್ ಖೆಳ ಆಸ್ಲ್ಲೆ . ಆಮೆಯ ಲ್ಗಾಾ ಸಂಸಾ ೃತಚೊೆ ವೊವಿಯ, ವೇಸ್್ ಆಸಾಾ ಲ್ಲ. ಕ್ರೈಂಯ್ ಪನಾಾ ಸ್ ವಸಾ್ೈಂ ಪುವಿ್ೈಂ ಪಯ್ಣ್ೈಂತ್ರ ನ್ತಲ್ಯೈಂಚೆ ಖೆಳ ಆಸಾಾ ಲ್ಲ. ಹಿೈಂದೂ ಲೊೀಕ್ ಮಾನ್ಮಿ ವಳ್ಳ್ರ್, ಚವಾ ವಳ್ಳ್ರ್ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಾ ನಾಚೆಯ ಪರೈಂ ಆಮೆಯ ಯ್ ತನಾ್ಟ್ ಘರ‍್ಚನ್ ಘರ್ ವೇಸ್ ಪಾೈಂಗ್ಳರಾ ್ ನಾಚೊನ್-ಗಾವ್ಾ ವತಾಲ್ಲ ಆನಿ ನ್ತಲ್ಯೈಂಚೆ ಸಂರ್ದಶ್ ಪಾಚ್ಯತಾ್ಲ್ಲ. ಸಾಗಿ ಳೆಚೆೈಂ ಕ್ರಮ್ ಸಂಪಾ ಚ್ ವ್ಕ ಫೆಸಾಾ ೈಂ ಪರ್ಬ್ೈಂ ವಳ್ಳ್ರ್ ತೊಣಿಯ್ಣೈಂಚೊ ನಾಚ್ ಮಾತಾ್ಲ್ಲ. ದೊರ ಖೆಳ, ಉಜಾೆ ಖೆಳ ಖೆಳ್ಳನ್ ಲೊಕ್ರಕ್ ವಿಜಿ್ ತ್ರ ಕರ‍್ಚಾ ಲ್ಲ ಆನಿ ಬರ್ಫ್ರ್ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ದತಾಲ್ಲ. ಹಿೈಂದೂ ಸಂಸಾ ೃತೈಂತ್ರ ತಿಳ್ಳ ಘಾಲ್ಲಯ ೈಂ, ಫುಲ್ಯೈಂ ಮಾಳ್ಸಯ ೈಂ, ಮಂಗಳ ಸ್ಕತ್ರಾ ನಹ ಸೆಯ ೈಂ, ಕ್ರೈಂಕ್ರಾ ೈಂ ಶಿಕ್ರ್ೈಂವಿಯ ೈಂ, ನಾಕ್ರಕ್ ನತಿೈಂ, ಕ್ರನಾೈಂಕ್ ಮುದಯ, ಪಾೈಂಯ್ಣೈಂಕ್ ಸೊರ ತಶೆೈಂ ಪಾೈಂಯ್ಣೈಂ ಬೊಟ್ಟೈಂಕ್ ಮುದ ಆಜೂನ್ ಪಳೆೈಂವ್ಾ ಮೆಳ್ಳ್ಾ . ಹಾೈಂತಾೆ ೆ ಥೊಡಾೆ ೈಂಕ್ ಆಮಿ ಕೊೈಂಕಾ ಕಾ ೀಸಾಾ ೈಂವ್ಕೈಂನಿೈಂಯ್ ಆಪ್ಪೆ ೈಂ ಕರನ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘೆತಾೆ ೈಂ. ಆಮಿಯ ಚೆಡಾಿ ೈಂ ತಿಳ್ಳ ಘಾಲನಾೈಂತ್ರ, ಪುಣ್ ಕಪಾಲ್ಯರ್ ’ಬಿೈಂದ’ ಲ್ಯಗಯ್ಣಾ ತ್ರ. ಲ್ಗ್ಶನ್ ಜಾಲೆ ೈಂ ಕರಯಮ್ಣಿ ನಹ ಸಾಾ ತ್ರ. ಸಭಾರ್ ಚೆಡಾಿ ೈಂಚ್ಯೆ ಪಾೈಂಯ್ಣೈಂಕ್ ಸೊರ ತಶೆೈಂ ಪಾೈಂಯ್ಣ ಬೊಟ್ಟಕ್ ಮುದ ಶಿಕ್ರ್ಯಿಲೆ ಆಸಾಾ . ಥೊಡಿೈಂ ನಾಕ್ರಕ್ ಬುರ‍್ಚಕ್ ಕರನ್ ನತಿ ಶಿಕ್ರ್ಯ್ಣಾ ತ್ರ. ಆಮಿಯ ೈಂ ಚಡಾಾ ವ್ ವಸಾಾ ಿೈಂ ಹಿೈಂದೂ ಸಂಸಾ ೃತ ಥಾವ್ಾ ೈಂಚ್ ಆಯಿಲೆ ೈಂ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ಕ್ರಲ್ ಬದೊೆ ನ್ ಆಯ್ಣೆ ೆ ೈಂತ್ರ. ತಿಯ್ಣತ್ರಾ , ನಾಟುಾ ಳೆ, ನಾಟ್ಕ್, ಜಾಗ್ಲರ್, ಮಾೈಂಡೊ, ರ್ಧಲೊ, ಫುಗ್ಶಡ , ಫಾದೊಸ್, ದುಲೊಿ ದಾೈಂ, ನ್ತಲ್ಯೈಂ ಪದಾೈಂ, ಲ್ಗಾಾ ಪದಾೈಂ, ತೊಣಿಯ, ಗ್ಳಮಾ್ ೈಂ, ತಲ್ಯಿ ಡಿ, ದೆಕಾ -ದುರಯ್, ದವೊಲ್ಯೆ -ನಾಚ್, ರೈಂಬ್ಯ, ಪ್ಲಲ್ಯಾ , ಬ್ಯಯ್ಣೆ , ಸಿಗ್ಲ್ , ಸುವ್ಕರ, ಯಕಶ ಗಾನ್, ಹರಕಥಾ, ಸುಗಮ್ ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ, ಭಜನಾೈಂ, ಕೀತ್ನಾೈಂ, ಕಂತಿಗ್ಲ, ಜಾನ್ಪದ್, ಲೊೀಕ್ ವೇದ್, ಚಂದಾಾ ವಳ, ಕಂತಾರ‍್ಚೈಂ, ಗ್ಶೀತಾೈಂ, ಗಾಣ್ೈಂ, ವೊವಿಯ, ವೇಸ್್, ಉಮಿಣ್ಣ್ೆ , ಗಾದ, ಮ್ಣ್ಣ್ಾ ೆ .... ಇತಾೆ ದೈಂನಿ ಕೊೈಂಕಾ ಭಾಸ್, ತಿಚಿ ಕಲ್ಯ, ತಿಚಿ ಸಂಸಾ ೃತಿ ಜಿವ್ಕಳ ದವರ‍್ಚೆ ೆ . ಕೊೈಂಕಾ ಕಾ ೀಸಾಾ ೈಂವ್ಕೈಂಚೆೈಂ ಕುಳ್ಳ್ಿ ರ್ ಗ್ಲೀಮಾೈಂತಕ್ ಪಾ ರ್ದಶ್ ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ನ್ ಸಾರಸಿ ತ್ರ, ಕುಡಿ್ , ಖಾವಿ್ ಲೊಕ್ರಚಿ ಕೊೈಂಕಾ ಸಂಸಾ ೃತಿ ಆಮಿ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಣೆ ೆ ೈಂವ್. ಸಂಸಾ ಿತಚೊ ಪಾ ಭಾವ್ ಭಾಸೆಚೆರ್ಯಿೀ ಪಡಾೆ ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ನ್ ಆಮಾಯ ೆ ಕಶ ಶಿಕ್

ಪುವ್ಜಾೈಂನಿ ವ್ಕಪಚಿ್ೈಂ ಉತಾಾ ೈಂ ಅಪುರ್ಟ್ ಕೊೈಂಕೆಾ ೈಂತ್ರ ಆಸಾತ್ರ. ಉದಾ: ಕಣಸ್, ಭಾತ್ರ, ಭಾತಣ್, ಪ್ಲೀಲ್, ಕುೈಂಡೊ, ಕಜೊ, ಉಕೊಡ , ಬೊಳ್ಸಾ ಗ್ಲ, ಕಡಾಿ ರ, ಕಲ್್, ಖುರ‍್ಚಣ್ಯೈಂ, ಖಜಾಣ್ಯೈಂ, ಕಣಿ, ತಾೈಂದುಳ, ಕಳ್ಸಶ , ಶಿತ್ರ, ತಾಳೆಾ ೈಂ, ಮ್ಡಿಡ , ನಿೀಸ್, ಪೇಜ್ .... ಹಾೈಂತಾೆ ೆ ಥೊಡಾೆ ೈಂಕ್ ಇೈಂಗ್ನೆ ಜಾೈಂತ್ರ ವವಗ್ನಯ ಸಬ್ಾ ನಾೈಂತ್ರ. ಆಮಾಯ ೆ ಮಾಲ್ಘ ಡಾೆ ೈಂಚ್ಯೆ ಘರ‍್ಚಣ್ೆ ೈಂನಿ ವಿವಿದ್ ರತಿೈಂಚೊೆ ವಸುಾ , ಘರ್-ದಾರ‍್ಚಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರಯ ಸಾಹೆತ್ರ ಆಸಾಾ ಲ. ರ‍್ಚೈಂದಾಿ ಕುಡಾೈಂತ್ರ, ನಾಹ ಣಿಯೆೈಂತ್ರ, ನಿದಾಿ -ರ‍್ಚವ್ಕಿ ಕುಡಾೈಂತ್ರ, ಸೊಪಾೆ ರ್, ಗ್ಲಟ್ಟೆ ೈಂತ್ರ, ಹಿತಾೆ ೈಂತ್ರ ತಶೆೈಂ ತೊಟ್ಟೈಂತ್ರ ನ್ಮ್ಯನಾೆ ವ್ಕರ್ ನಾೈಂವ್ಕಚೊೆ ವಸುಾ ದಸಾಾ ಲೊೆ . ಆಮಾಯ ರ‍್ಚೈಂದಾಿ ಕುಡಾೈಂತ್ರ ವ್ಕನ್, ಗಾಟೊಾ ೈಂ, ಮ್ಣಂಯ್, ಆದಾಳ್ಳ, ಕುೈಂರ್ಡೆ ೆ ೈಂ, ಮೊಡಿಾ , ಲ್ಯೈಂಪಾೆ ೈಂವ್, ಚಿಮಿಾ , ಪಂಟಿ, ಉತೊವ್, ಮಾೈಂಕಡ , ಅಟ್್ ಳ್ಸಗ , ಸೊಮ್ಯ್, ಶಿೈಂಕೆೈಂ, ಆದಾಳ್ಳ, ಕೊಯಾ , ಕೊಯಿಾ , ಕೊಯುಾ ಲ್, ದೊೀಯ್, ಕ್ರನಾ ೈಂ, ಕ್ರಯ್ೆ , ಮಾೈಂಡ್, ನಿೈಂವಾ ೈಂ, ಬ್ಯವ್ಕರ್ಡೈಂ, ತೊರ್ಡಿ ೈಂ, ಕೊನಿ , ದಾೈಂತೈಂ .... ಆಸಾಾ ಲ್ಲೈಂ. ಮೆಜಾಿ ಸಾಹೆತ್ರ - ಮುಡೊ, ಕಳ್ಸಿ , ಶೆರ್, ಪಾವ್, ಕುಟ್್ ೈಂ, ಕುತಿ, ತರ‍್ಚಸ್, ಕುಪಾ್ಣ್ಣ್, ಕ್ರೈಂರ್ಟ್, ಕುವ್ೈಂ, ದಾಲ, ಕ್ರೈಂರ್ಟ್, ಭಾಟಿ, ತಪ್ಪೈಂ, ಪೇರ್ಟ್, ಕಂಡೊ್, ಮುಡೊ, ತಾೈಂಬ್ಯೆ ಭಾಣ್, ಮಾತೆ ಚೆೈಂ ಭಾಣ್, ಮಾೈಂಡೊ, ಬುಡುಾ ಲೊ, ಚೆೈಂಬು, ವೊಣ್ಣ್ಕ್, ಬುಯ್ಣೈಂವ್, ಕೊಳ್ಳಿ ,

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೊೈಂದೊರ್, ಕೊಳುಿ ಲೊ, ತಾೈಂರ್ಬೆ ರ್, ಮಾಲಾ , ತಾಟ್್ ೈಂ, ತಸ್ಾ , ಮುತಾ ೈಂ, ವ್ಕಳ್ಸಾ , ಮೊಗ್ಶ್, ಬೊಶಿ, ತಾರ್ಟ್, ತಾಟ್್ ೈಂ, ಕಡಾಯ್, ಮುಟಿ್ , ಮೊಡಿಾ , ಕುೈಂರ್ಡೆ ೈಂ, ತಬ್ಯಕ್, ಪ್ಪತಾಾ ೈಂಡಿ, ಹವ್ಕ್ಣ್, ಕೊೀಪ್, ವ್ಕಟಿೆ , ಭೊಣಿ್, ಮೊಗ್ಶ್, ಪ್ಪಟುಲ್, ಪೇರ್ಟ್, ಪ್ಪಟ್ಟರ, ಬಿರ, ಕಂಳ್ಸಬ .... ವ್ಕಹ ಜಾಿ ಸಾಹೆತ್ರ - ರ್ಧಲ್-ಗ್ಳಮ್ರ್ಟ್. ಶೆತಾ ಸಾಹೆತ್ರ - ಕೊದಾೈಂಟಿ, ಮ್ಣಂಯ್, ಬ್ಯೈಂಕ್, ಕುಪ್ಲ್ಣ್, ಖೊವ್ೈಂತ್ರ, ಕುಡಾರ್, ದಾೈಂತೊಾ , ನಿಸಣ್, ದೆಳೆೈಂ, ಕೊೈಂಬ್ಯರ್, ದೆಳ್ಳ, ಫಳೆೈಂ, ಖೊರ‍ೈಂ, ಪ್ಪಕ್ರಾ ಸ್, ಪಾರಯ್, ಜಗಲ್, ಮೊಡು, ಕುರ‍್ಚಡ್, ತಟಿ್ , ವೊಡಪ್, ಬೂಲ್, ಮುನಾ್ಳ, ಕೊಳೆ್ ೈಂ, ಲ್ಯರ್ಟ್, ಕೊೈಂತೊ, ಲ್ಯಟೊ, ತೈಂಕಡ , ತಲ್ಲಾ ೈಂ, ಪ್ಪಟೊಿ ಳ, ದಾೈಂರ್ಬೈಂ, ಕಲ್ಲ್ೈಂ, ತಪ್ಪೈಂ, ದಾೈಂತೈಂ, ಕೊವಿಡ , ಖಾೈಂವಣ್, ಜಿಡೊಡ , ತೊೀಟ್ೈಂ, ಭಿಛಾಣ್ಯೈಂ, ಬಯ್ಣಾ ಡ್, ಕೊಲು, ಮುನ್ೈಂ, ಮುಸಾಳ, ಪ್ಪಟ್ಾ ೈಂ, ಗ್ಳರಮ್, ಶಿತಾಳ. ಗ್ಲೀಣಿ, ಕುತಾಾ ರ, ಕೊವಿಡ , ಸುೈಂಬ, ಸುೈಂಬಳ, ರ‍್ಚಜು, ದೊರ, ದೊೀರ್, ಯೆೈಂಟೊ, ಖಾಡುೈಂ, ಜೂೈಂವ್ನಾೈಂಗ್ಲರ್, ಲ್ಯಟೊ, ಮಾಳ್ಳ, ಕೊಲು, ಬ್ಯೈಂಕ್, ಕದೆಲ್, ವಕಲ್ ಬ್ಯೈಂಕ್ .... ವಸಾಾ ಿೈಂ - ಮುೈಂಡು, ಪುರ್ಡಿ ೈಂ, ಲೇಸ್, ಕೊಬ್ಯಯ್, ಮ್ಯೈಂಜ್, ನವ್ಕಳೆೈಂ, ಪ್ಪಡುಡ ಕ್, ಕಂಟಿ, ಕ್ರಚೆಯ ೈಂ, ಕಗ್ಶ್, ಕಂಡಿ, ಉಮಾ್ಲ್, ಸಪ್ಳ್ಸ, ಕುಡಾಾ ೈಂ, ಪ್ಲತಿ, ಚಿೀಕ್ಾ , ಚಿರ, ತೊಡೊಪ್, ಕುತಾೈಂವ್, ಮಾೈಂದಾ , ಪಾಳೆಾ ೈಂ, ದಾೈಂಡಿ, ಜಮಾಾ ಣ್, ಭಿಚ್ಯಣ್ಯೈಂ .... ಭಕಾ ಕ್ ಚಿತಾಾ ೈಂ ಮ್ರಯೆಚೆೈಂ ಪಾಯೆಾ ಲ್, ಇಮಾಜ್, ಆಲ್ಯಾ ರ್, ಕೊೀೈಂತ್ರ, ರ್ಬೈಂತಿಣ್, ಖುರಸ್ ..... ಇತಾೆ ದ ಆಸಾಾ ಲ್ಲ.

ಆಮೆಯ ೆ ಸಂಸಾ ೃತೈಂತ್ರ ಆಮಿಯ ೈಂಚ್ ಮ್ಹ ಳ್ಸಯ ೈಂ ಬೊೀವ್ ರಚಿಚಿೈಂ ಖಾಣ್ೈಂ ಆಸಾತ್ರ. ಆಮೆಯ ಮಾಲ್ಘ ರ್ಡ ಪಾವಿಶ ಲ್ಯೆ ದಸಾೈಂ ಖಾತಿರ್ ಆದೈಂ ಘರ‍್ಚಚ್ ಖಾಣ್ ತಯ್ಣರ್ ಕರನ್ ದವತಾ್ಲ್ಲ. ಕಣ್ಯಗ ಪ್ಲೀಡಿ, ಪ್ಲಣ್ಿ ಚಿೈಂ ಭಿಕ್ರಾ ೈಂ ಈೈಂಗಾಯ ೆ ರ್ ಭಾಜಿಯ ೈಂ, ಭಿಕ್ರಾ ೈಂ ಮಿಟ್ಟ ಉದಾಾ ೈಂತ್ರ ಉಕಡಿಯ ೈಂ ಆನಿ ಸುಕಂವಿಯ ೈಂ, ಸಂಡಿಗ್ನ, ಸೆವಿಯ ಸುಕವ್ಾ ಡಬ್ಯಬ ೆ ನಿೈಂ ಭನ್್ ದವಚೊೆ ್, ಪ್ಲಣ್ಿ ಚೆ ಆಪ್ಲಳ ಕನ್್ ರ‍್ಚೈಂದಾ ಗ್ಲಬ್ಯಾ ೈಂತ್ರ ವ್ಕ ತಲ್ಯೈಂತ್ರ ಭಾಜುನ್ ಖಾತಾಲ್ಲ. ಕಣಿಗ ಉಕಡ್ಾ ಮಿಟ್ಟ ಉದಕ್ ಶೆಣ್ವ್ಾ ನಿೈಂವ್ಕೆ ೆ ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಶಿೈಂದುನ್ ಫೊಡಿ ಸುಕವ್ಾ ಮುಡೊ ಬ್ಯೈಂದುನ್ ಮಾಳ್ಳ್ೆ ರ್ ದವತಾ್ಲ್ಲ. ಪ್ಲಣ್ಿ ಚೆ ಗರ‍ ಮಿಟ್ಟ ಉದಾಾ ಕ್ ಘಾಲುನ್ ದವನ್್ ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ನಿಸಾಾ ೆ ಕ್ ವ್ಕಪತಾ್ಲ್ಲ. ಚಿೈಂಚ್ಯರ‍ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯೆ ಕಯೆೆ ರ್ ಭಾಜಾಾ ಲ್ಲ ಆನಿ ಮುಡೊ ಬ್ಯೈಂದುನ್ ದವತಾ್ಲ್ಲ. ಪಾತೊಳ್ಳೆ , ಮಾೈಂಡಾಸ್, ಪಾತಾಾ ರ್ಡ, ಘಾರಯ, ಆಪ್ಪ, ಗ್ಳಜಾೆ ಚೆೈಂ ನಿಸೆಾ ೈಂ, ಪ್ಪಕೆ ಗರ‍ ಶಿೈಂದುನ್, ಉಕಡ್ಾ , ನಾಲ್ಯ್ ರಸಾೈಂತ್ರ ತಾೈಂದಾಯ ಪ್ಪೀರ್ಟ್ ಭರಿ ನ್ ’ಚಂಗ್ಳಲ’ ಕತಾ್ಲ್ಲ. ತಾಯುಾ ಳ್ಳ್ೆ ಚಿ ಉಪಾ ರ, ತಾಯುಾ ಳ್ಳ್ೆ ಚೆ ಅೈಂಬರ್ಡ ಆನಿ ವೊರ್ಡ ಕತಾ್ಲ್ಲ. ಆಳ್ಳ್ಿ ಪಾನಾೈಂ, ಮುಸಾಾ ಪಾಲೊ, ಆಲ್ಯಿ ೈಂದಾೆ ಚೊ ಪಾಲೊ ಘಾಲ್ಾ ಪಾತಾಾ ರ್ಡ ರ‍್ಚೈಂದಾಾ ಲ್ಲ. ತರ‍್ಚೆ ಚಿೈಂ ಪಾನಾೈಂ ಘಾಲ್ಾ ನಿಸೆಾ ೈಂ ಕತಾ್ಲ್ಲ, ಕೆೈಂಳ್ಳ್ಬ ೆ ಚಿ ಕ್ರೈಂಡಿ ಸೊಲ್ಾ ತಾಚಿೈಂ ಕ್ರಣ್ೈಂ-ಕ್ರಣ್ೈಂ ಮಿಟ್ಟ ಉದಾಾ ೈಂತ್ರ ಘಾಲ್ಾ ಪ್ಪಜೆ ಸವೈಂ ತೊೈಂಡಾೆ ಯ್ಣಾ ಲ್ಲ. ಖೊಳ್ಳ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆೈಂರ್ಬ, ಪಾಲೊಿ ಣಸ್, ರಮಾಡ ೈಂ,

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿೈಂಟ್ಟೈಂ ಪ್ಪಜೆ ಜೆವ್ಕಾ ಕ್ ಚಿೈಂವ್ಕಾ ಲ್ಲ/ಚ್ಯಕ್ರಾ ಲ್ಲ.

ರಚಿೀನ್

ಜಾಲ್ಯೆ . ಆದೆೆ ಆಚ್ಯರ್, ಸಂಪಾ ದಾಯ್ ಆಳ್ಳಿ ನ್ ಆಯ್ಣೆ ೆ ತ್ರ.

ಆಜ್ ಆಮಿಯ ಸಂಸಾ ೃತಿ ಭಿಗಾಡ ಲ್ಯೆ , ವಿಕೃತ್ರ ಜಾಲ್ಯೆ , ವಿಸೊಾ ನ್ ಗ್ನಲ್ಯೆ ಆನಿ ಜಿ ಕತೈಂ ಉರ‍್ಚೆ ೆ ತಿ ನಾಟ್ಕೀಯ್ ಜಾವ್ಾ ಹಾಸಾೆ ಸಿ ದ್ ಜಾಲ್ಯೆ . ಘರ‍್ಚೈಂನಿೈಂ ಆಸೊಯ ೆ ಆದೊೆ ೆ ವಸುಾ ಮಾಯ್ಣಗ್ ಜಾವ್ಾ ಯೆತಾತ್ರ. ಪನ್ೈಂ ಜೆೈಂ ಕತೈಂ ಆಸಾ ತೈಂ ಮ್ಯೆ ಸಿಯಮಾೈಂನಿೈಂ ಫಿಚ್ಯರ್ ಕರನ್ ದವಚಿ್ ಪರಗತ್ರ ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ

ಪುಣ್ ಆಮಿಯ ಸುಮ್ಧುರ್, ರಚಿಕ್, ಗ್ಲಡಿಶ , ತಲಾ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರಾ ಯೆದೊಳ್ಸೀ ಖಂಡಿತ್ರ ಜಿವ್ಕಳ ಉಲ್ಯೆ ೆ ್. ತಿಚೊ ಆಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೈಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಿಕ್ರ ರ‍್ಚಕೊನ್ ವಹ ಚೆ್ೈಂ ಆಮೆಯ ೈಂ ಕತ್ವ್ೆ ಜಾವ್ಕಾ ಸಾ.

(ಹೆೊಂ ಲೇಖನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಧಾರ್ಡಲಾಲ ಯ ಸ್ಟಜಯ ಸ್ತಕ್ ಧೀನ್ಹಾ ಸ್!) ------------------------------------------------------------------------------------------

ವನೊೀದ್

ಭುಮ್ಚ ರ್ಯುೊ ೊಂಟ್ಮೊಂತ್ಲ ಪ್ಯಿಲಿಲ ಸ್ಟತ ಾ ೀ....

ದೆವ್ಕನ್ ಪುೈಂಕುನ್

ಚಿಮಿ್

ಮಾತೆ ಕ್

ಆದಾೈಂವ್ಾ

ಉಸಾಿ ಸ್

ರಚೊೆ . ಹೊ

ಭುಮಿ ವಯುಾ ಟ್ಟೈಂತೊೆ ಪಯೆ ನ್ರ್.

ಆದಾೈಂವ್ಕಯ ೆ ಕುಶಿಚಿ ಬೊೀರ್ ಕ್ರಡುನ್ ಏವಕ್ ರಚಿೆ . ಆನಿ ಏವ್ ಜಾೈಂವ್ಾ ಪಾವಿೆ ಪಯಿಲೆ ನಾರ.

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


' ವ್ಕಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ‍್ಚ'

ಆದಾೈಂವ್

ಮ್ಹ ಣ್ ದೆವ್ಕನ್ ರ್ಬಸಾೈಂವ್ ದಲ್ಲೈಂ. ಆಜ್

ಮೆಳ್ಳ್ನಾತ್ರ ಲೆ ಜಿಣಿ.

ರ್ಬಸಾೈಂವ್ಕಕ್ ಜಾಲೈಂ, ಸಹಸಾಾ

ಸಹಸಾಾ ಚಿೈಂ

ಭುಮಿ

ಆನಿ

ಏವಚಿ

ಜಾಪ್

ವಸಾ್ೈಂ

ವಯುಾ ೈಂಟ್ಟೈಂತ್ರ

' ಕೊೈಂಕಣ್ ಕೊಗ್ಳಳ ' ಆದಾೈಂವಯ ಹಾಲ್

ಮಿಲಯ್ಣ

ಹವ್ಕಲ್ ಚಿೈಂತನ್ ಚಡಿ ಡಾಾ . ' ಜರ್

ಲ್ಯಗ್ಶಿ ಲೆ ೈಂ

ಆದಾೈಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ಉದೆಲೆ ೈಂ. ಅನಿಕೀ

ಆಶೆೈಂ ಜಾಲ್ಲೆ ೈಂ ತರ್? '

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ೆ

ಆಡಾಿ ಲ್ಲ್ೈಂ ಫಳ ಖಾತೇ ಆಸಾತ್ರ.

ಸವ್ಕಲ್ಯೈಂಕ್ ಜಾಪ್ಪ ಸೊಧುನ್ ಗ್ನಲ್ಯೆ ರೀ ದುಬ್ಯವ್ಕಕ್ ಆನಿ ದಬ್ಯವ್ಕಕ್ ನಿಸೊಾ ನ್

ಪುಣ್ ತದಾಳ್ಳ್ಚೊ ಆದಾೈಂವ್ ಕಸೊ

ವತಾ. ' ಕ್ರಡಿೆ

ಆಸ್ ಲೊೆ

ಕೊವಿಯ ).

ತೈಂ ಹಾೈಂವ್ ನಣ್ೈಂ .

_ ರ‍ ಕ್ರಡಿೆ

ಪದ್

ಕುಕು್ರತ್ರ.

ಉಪಾಾ ೈಂತೆ ಆದಾೈಂವ್ ಮಾತ್ರ ಚಿೈಂತನ್

ವಯುಾ ೈಂಟ್ಟೈಂತಾೆ ೆ

ಚಿೈಂತನ್ ಲ್ಯಚ್ಯರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ರ.

ಸಿಾ ಿೀಯೆಕ್

ತಲ್ನ್

' ಅಮ್ರ್ ಕವಿ '

ಪಾ ಸುಾ ತ್ರ

ಗಜಾಲೈಂಕ್

ಚ್ಯ. ಫಾಾ . ದೆ'ಕೊಸಾಾ

' (ಪಾೈಂಚಿಿ ಭುಮಿ

ಪಯಿಲ್ಯೆ ೆ ಕರನ್, ಆನಿ ಗ್ಳೈಂತನ್

ಆದಾೈಂವ್ ಬ್ಯಪಾಕ್ ಸವ್ಕಲ್ಯೈಂ ಘಾಲ್ಲಾ ೀ

ಉದೆಲ್ಲೆ ೈಂ ಪದ್ ಆಯ್ಣಾ ತಾನಾ ಉಸುಾ ರ‍

ಆಸಾ.

ಯೆತಾತ್ರ.

ಆದಾೈಂವ್ ಬ್ಯಪಾನ್ ಖೆಲ್ಲೆ ೈಂ ಕತೈಂ?

' ಆದೈಂ ಮಾಗಾ

ಕೊಣ್ಯೈಂತರೀ

ಆಸೊೆ

ಆಮಾಾ ೈಂ

ಸಾೈಂಗಾೆ ೆ ರ್

ಸಂಸಾರ್ ರತೊಚ್

ಜಾತೈಂ!

ಸಂಸಾರ‍್ಚೈಂತ್ರ ಕೊೀಣ್ೈಂಚ್ ನಾತೊೆ

ರ‍್ಚತಿಯ ಸಾಕ್ ನಿೀದ್ ಪಡಾನಾ.....

ದೆವ್ಕನ್ ಚಿಮಿ್

ಮಾತಿಯೆಕ್ ಉಸಾಿ ಸ್

ಪುೈಂಕೊೆ ಮುೈಂದರನ್ ಸವ್ಕಲ್ಯೈಂನಿ ರ್ಧಸಾಾ ....

ಆನಿ ಆದಾೈಂವ್ಾ ರಚೊೆ .

ಚಿೈಂತೈಂಕ್ ಸಕ್ರನಾಸಾಾ ನಾ...

ಆದಾೈಂವ್ ಆಪ್ಲೆ ೆ

ಸಗ್ಲೆ ೆ ಬೊರಯ

ಕ್ರಣ್ಯಘ ವ್ಾ ಅದಾೈಂವ್ ಬ್ಯಪಾ, ಅದಾೈಂವ್ ಬ್ಯಪಾ

ಸಂಸಾರ‍್ಚೈಂತ್ರ ಖುಶಾಲ್ ಆಸೊೆ

ಖೆಲ್ಲೆ ೈಂ ಕತೈಂ ಸಾೈಂಗ್ ರೇ ಬ್ಯಪಾ

ಏಕ್ ದೀಸ್ ದೆವ್ಕನ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಬೊೀರ್

ಮ್ನಾಶ ೆ ಕುಳ್ಳ್ ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ಬ್ಯಪಾ,

ಕ್ರಡಿೆ

ನಾಕ್ರ ತಕ್ರ ಆಪಾ ಲಪಾ, ಆಮಿೈಂ

ಆನಿ ಆದಾೈಂವ್ ಫಸೊೆ .

ಚಿೈಂತನ್ ಚಿೈಂತನ್,

ಜಾಲ್ಯೆ ೈಂವ್ ಎಕ್ರ ರೂಪಾಕ್... '

ಕ್ರಡಿೆ ರೇ ಕ್ರಡಿೆ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಏಕ್ ಚ್ ಬೊೀರ್ ಕ್ರಡಿೆ


ದೊೀನ್ ಬೊರಯ ಕ್ರಡೊೆ ೆ ತರ್ ಗತ್ರ

ಏವ್

ಚ್ ಜಾತಿ

ಆದಾೈಂವ್ಾ ದತಾ

ಹೆಣ್ಯೈಂ ಎಕೆ , ತಣ್ಯೈಂ ಎಕೆ

ಸದಾೈಂಯ್

ಫಳ್ಳ್ೈಂ

ಕ್ರಡ್ಾ

ಬಸೊನ್

ರಕ್ರಚಿೈಂ

ದಾಡೊಡ ಆದಾೈಂವ್ ತಿ ಖಾತಾ

ಸಗ್ಶಯ ೈಂ ಫಳ್ಳ್ೈಂ ಅದಾೈಂವ್ಾ ಖಾೈಂವ್ಕಯ ೆ ಕ್

ಆದಾೈಂವ್ಕಯ ೆ

ದತಿೈಂ

ಕ್ರರ್ಡೆ ಲ್ಯೆ ನ್

ಕುಶಿಚೆೈಂ ಏವ್

ಹಾಡ್

ಆತಾೈಂ

ಕುಶಿಕ್

ರ‍್ಚವ್ಕಾ ತಕೆೆ ಚೆೈಂ ಹಾಡ್ ಜರ್ ಕ್ರರ್ಡೆ ಲ್ಲೈಂ ಮಾಲ್ಘ ಡಾೆ ೈಂನಿ

ಬುದಿ ೈಂತಾಾ ಯ್

ಜಾಲ್ಯೆ ರ್ ಖಂಡಿತ್ರ ತಿ ಬಸಿಾ ಮಾಹ ತಾೆ ರ್

ಖಚಿ್ಲ ರೂಲ್ ಹಾಡಿೆ ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್ ಜಾತಿೈಂತ್ರ

ಕ್ರಡಿೆ _ ರ‍ ಕ್ರಡಿೆ ಕತಾೆ ಕ್ ಕ್ರಡಿೆ

ಎಕ್ರ ದಾದಾೆ ೆ ಕ್ ಎಕ್ ಸಿಾ ಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೆಲ

ಕ್ರಡಿನಾತಾೆ ೆ ರ್ ಉಪಾಾ ರ್ ಜಾತೊ

ಅಡಾಿ ಲ್ಲ್ೈಂ ಖಾೈಂವ್ಕಯ ೆ ಖಾತಿರ್.

ಕಕ್ರ‍ ಪುಪು್ರ‍

ಜರ್ ತರ್ ತಿೀನ್ ಚ್ಯರ್ ಬ್ಯಯೆ ೆ

ತೊ ಭುಮಿ ವಯುಾ ೈಂಟ್ಟೈಂತ್ರ ಸುಖಾನ್

ಜಾಲೊೆ ೆ ಜಾಲ್ಯೆ ರ್

ಆಸೊಾ .

ನಾಸಾಾ ೈಂ ಆದಾೈಂವ್

ದಾದಾೆ ೆ ಕ್ ತಿೈಂ ಮುಗ್ಲಾ ನ್ ಖಾತಿೈಂ

ಇತಾೆ ೆ

ಬ್ಯಯ್ಣೆ ೈಂ

ಮ್ಧ್ೈಂ ದಾದೊೆ

ಆದಾೈಂವ್ ಆನಿ ಏವಚೆೈಂ ಸಂತಾನ್ ಆಜ್

ಬ್ಯವೊಡ

ಭುಮಿ

ವಯುಾ ಟ್ಟೈಂತ್ರ

ಆಡುಯ ನ್ ಜಾತೊ ಚಪಾತಿ.

ಕ್ರಯ್ಣಾ ಚ್ಯ

ನಾೈಂವ್ಕರ್

ಕತ್ೈಂವ್ಕೈಂ, ಕ್ರಡಿೆ _ ರ‍ ಕ್ರಡಿೆ

ಬೊರ್ ಚ್ ಕ್ರಡಿೆ

ಆನಿ

ವತ್ವ್ಕಾ . ರಕಡ ೈಂಚ್ ಅರ್ಬಲ್ಯಚಿೈಂ

ಖೆಳುಾ ಳ್ಳ್ೈಂ.

ಜಿೀಬ್ ಕ್ರಡಿೆ ತರ್ ಉಳೆ್ ೈಂಚ್ ಜಾತೈಂ ಚವಿೀಸ್

ವೊರ‍್ಚೈಂಯಿ

ತಿ

ಎಕೆ ಚ್

ಉಲ್ಯಿಾ

ಭುಮಿ

ವಯುಾ ೈಂಟ್ಟೈಂತಿೆ ೈಂ

ಪಯಿಲೆ ೈಂ

ನ್ರ್ ಆನಿ ನಾರ ಅನಿಕ ಫಳ್ಳ್ೈಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ರ

ಆಯಾ ೈಂಕ್ ಹಸಿಾ ಚೆೈಂ ಕ್ರನ್ ಆದಾೈಂವ್ಾ

ಕೊಣ್ಾ .!

ಯ್ಣ

ತಾೈಂಚ್ಯೆ

ಸಂತತಚಿೈಂ....

ಯೆತ. ಫಳ್ಳ್ೈಂ ಆನಿಕೀ ಪ್ಪಕೆಾಚ್ ಆಸಾತ್ರ...! ಸಂಸಾರ‍್ಚಚ್ಯೆ ಸುವ್ರ್ ಘರ್ಡೆ ೈಂ ಪಾತಕ್ ಆತಾೈಂಯ್ ಮುೈಂದರನ್ ವತಾ

( ಫಕತ್ ತ ಹಾಸ್ಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ )

-----------------------------------------37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಣಿ

ನ್ವೊಂ ಮ್ಚಸ್ತೊಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾೈಂವ್ ದಲ್ಲೈಂ.

ವ್ಕಡಾೆ ಚೊ

ಲೊೀಕ್ ಜಮ್ತಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಕಾ ಮೇಣ್ ವ್ಕಡಾೆ

ಜಮ್ತ್ರ ಲ್ಯಹ ನ್

ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್

ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೊಕ್ರಮೊಗಾಳ ಜಾಲ. ಸುವ್ರ್ ಆಮೊಯ ವ್ಕಡೊ.

ವ್ಕಡೊ ವಹ ಡೊೆ

ಪನಾಾ ಸಾ ಪಾಾ ಸ್

ಚಡ್

ಕುಟ್ಟ್ ೈಂ ಆಸ್ ಲೆ ೈಂ. ವ್ಕಡಾೆ ಗಾರ‍್ಚೈಂಕ್

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್. ಚಿಕಾ ಹಳೆಯ ೈಂತಾೆ ೆ

ಆಮಾಯ ೆ

ಲ್ಯಹ ನ್

ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್

ಸುವ್ಕ್ತ್ರ

ಜಾವ್ನ್

ಫಿಗ್ಜೆೈಂತ್ರ, ಸಮುದಾಯ್ ಹಾೆ

ವಸಾ್

ಘೆತ್ರ ಲೊೆ .

ಪಂಚಿಿ ೀಸ್ ವಸಾ್ೈಂ ಪಯೆೆ ೈಂ ಮಾಗಾಾ ೆ ಜಮಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಯಿೆ ಆಮಾಯ ೆ

ತಿತಿೆ

ಆತರ‍್ಚಯ್

ಹುಮೆದ್

ನಾತ್ರ

ನ್ವಸಾೈಂವ್ಕಕ್

ರಪಾೆ ಳ್ಳ ಸಂಭಾ ಮ್ ಕರೈಂಕ್ ಗ್ಲವಿಯ ಕ ಪರಷದೆೈಂತ್ರ ನಿಣ್ಯ್

ಸುವ್ರ್

ಸುರ ಜಾಲೆ

ರಜಾರ್

ಮಾಯ್

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ. ತದಾಳ್ಳ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಬ್ಯಬ್ ಗಕ್ರ್ರ್ ಜಾವ್ಕಾ ಸ್ ಲೊೆ .

ತದಾಳ್ಳ್

ಶಿಕವ್ಾ ದೀೈಂವ್ಾ ವ್ಕರ‍್ಚಡಾೆ ಚೆ ಯ್ಣಜಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ . ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ವ್ಕಡಾೆ ಜಮಾತ್ರ

ಲ್ಗಬ ಗ್

ವಿಗಾರ‍್ಚನ್

ಪ್ಲಾ ೀತಾಿ ಹ್ ದಲೊೆ .

ಚ್ಯಳ್ಸೀಸ್

ಯೆತಾಲ್ಲ.

ಲೆ .

ಯ್ಣ

ಜಣ್

ಜಮ್ತಕ್

ಲೊಕ್ರೈಂಚಿೈಂ

ನಿಬ್ಯೈಂ

ಆಸಾಾ ಲೈಂ. ತದಾಳ್ಳ್ ಲೊಕ್ರಕೀ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ . ' ಪಾದಾಾ ೆ ಬ್ಯಕ್ ಕ್ರೈಂಯ್ ಕ್ರಮ್ ನಾ'

ಮ್ಹ ಣ್ ದಾದೆೆ

ಪುಪು್ರನ್

ಹೆಣ್ಯೈಂ ತಣ್ಯೈಂ ಭೊೈಂವ್ಕೆ ೆ ರ್, ಬ್ಯಯ್ೆ ಮ್ನಾಶ ೈಂ ಭಕೆಾ ನ್ ಯೆತಾಲೈಂ. ಭುಗ್ಶ್ೈಂ ಸಾೈಂಗಾತಾ ಯೆತಾಲೈಂ. ಆಶೆೈಂ ಆಮಾಯ ೆ ರಜಾರ್

ಮಾಯೆಚ್ಯೆ

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ

ಪಯಿೆ ಜಮ್ತ್ರ ಜಾಲ. ದುಸಾಾ ೆ ಆಮಾಯ ೆ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವ್ಕಡಾೆ ಕ್ ಗ್ನಲ್ಲೆ ಕರ್ಡ

ವಿಗಾರ್

ವ್ಕಡಾೆ ಕ್ ಪುಗಾತಾ್ಲ್ಲ. ತೈಂ


ಆಯಾ ನ್ ಆಮೊಯ

ವ್ಕಡೊ ಅನಿಕೀ

ಜಿವ್ಕಳ ಜಾಲೊ.

ಲ್ಯಹ ನ್

ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್

ಆಮಾಯ ೆ

ಸಮುದಾಯೆಚೊ

ವ್ಕಡಾೆ ಚೊ

ರಪ್ಲೆ ೀತಿ ವ್

ಕಚೆ್ ಬ್ಯಬಿಾ ೈಂ ವಿಚ್ಯರ್ ವಿನಿಮ್ಯ್ ಆತಾೈಂ....

ಕರೈಂಕ್ ಲೊೀಕ್ ಆಯಿಲೊೆ ...

ಪಂಚಿಿ ೀಸ್ ವಸಾ್ೈಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೈಂ....

** **: ****: *

ದೆಕುನ್ ಗ್ಳಕ್ರ್ರ‍್ಚನ್

ಆಯ್ಣಯ ೆ ಜಮ್ತಕ್ ಆಯಿಲ್ಯೆ ೆ ಫಿಗ್ಜ್

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ ವಿಶಿೈಂ

ಆಜ್ ಆಮಾಯ ೆ

ರಪ್ಲೆ ೀತಿ ವ್ ಕಚ್ಯೆ ್

ನಿಣ್ಯ್ ಕ್ರಣ್ಯಘ ೈಂವ್ಾ ಜಮ್ತ್ರ

ಆಪಯಿಲೆ .

ವಿಗಾರ‍್ಚಕ್, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಶ , ಆನಿ ದೊನಿೀ ವ್ಕಡಾೆ ಗಾರ‍್ಚೈಂಕ್ ಸಾಿ ಗತ್ರ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ಣಯ ೆ ಉದೆಧ ೀಶ್

ಆಮೊಯ ಆದೊೆ ಕೆಲೊೆ .

ಗ್ಳಕ್ರ್ರ‍್ಚನ್

ವ್ಕಡೊ ವಹ ಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಕಡೊ

ದೊೀನ್

ಸಬ್ಯರ್

ವ್ಕೈಂಟ್

ವಸಾ್ೈಂ

ಆದೈಂ

ವಿವರನ್

ಫಿಗ್ಜೆೈಂತ್ರ ಸಂಭಾ ಮ್ ಆಮಾಯ ೆ

ಜಮ್ತಚೊ ಸಾೈಂಗ್ಲನ್, ಚಲ್ಯ್ಣಾ ನಾ

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತಿೀ ಕ್ರೈಂಯ್ ಪುಣಿ

ಉಗಾಡ ಸಾೈಂತ್ರ

ಉಚೆ್ೈಂ ತಸಲ್ಲೈಂ ಏಕ್

ಗಾೈಂವ್ಕರ್ ಆವ್ಾ ಯೇವ್ಾ ಸಬ್ಯರ‍್ಚೈಂಚಿೈಂ

ಮಿಸಾೈಂವ್

ಘರ‍್ಚೈಂ ವ್ಕಹ ಳ್ಳನ್

ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನಾ ಜಮ್ ಲ್ಯೆ ೆ ೈಂನಿ ತಾಳ್ಸಯ

ತದಾಳ್ಳ್

ಗ್ನಲೆ ೈಂ ಖಂಯ್...

ಸಕ್ರ್ರ‍್ಚನ್

ಆಮಾಯ ೆ

ಆಮಿೈಂ ಹಾತಿೈಂ ಧರಜೆ'

ಪ್ಪಟೊೆ ೆ .

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ ಆಸಾಯ ೆ ಸಕ್ರ್ರ ಗ್ಳಡಾೆ ರ್ ಪಾೈಂಚ್ ಸೆೈಂರ್ಟ್ಿ

ಜಾಗ್ಲ ವ್ಕೈಂಟುನ್

ದಲೊೆ . ಆನಿ ತಾೆ

ಗ್ಳಡಾೆ ಕ್ ' ನರ‍

ಪರಹಾರ ಕೊಲೊನಿ'

ದಲ್ಲೆ ೈಂ.

ತಶೆೈಂ

ವಿಗಾರ‍್ಚನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚ್ಯಲೊ್...

ಮ್ಹ ಣ್ ನಾೈಂವ್

ಜಾವ್ಾ

ಆಮಾಯ ೆ

ಉಪಾಧೆ ಕ್ರಾ ನ್

ಆಪ್ಲೆ

ಅನಭ ೀಗ್

ವ್ಕೈಂಟುನ್ ಘೆತೊೆ ....

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ ಚಡ್ ಘರ‍್ಚೈಂ. ಆತಾೈಂಚೊ ಗ್ಳಕ್ರ್ರ್ ಇಲೊೆ ಉರ್ಭ್ಸ್ಾ ... ದೆಕುನ್

ಗ್ಳಕ್ರ್ರ್ ಪರತ್ರ

ಫಿಗ್ಜ್ ವಿಗಾರ್, ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ್, ಆನಿ

ರಪಾೆ ಳ್ಳ ಸಂಭಾ ಮ್ ಆಮಿೈಂ ಕಸೊ

ವ್ಕೈಂಟ್

ಕಚೊ್?

ಕರನ್

ವ್ಕಡಾೆ ಗಾರ‍್ಚೈಂಕೀ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ೈಂ.

ದಲ್ಯೆ ೆ ಸಾೈಂಗಾತಾ

'

ಉಭೊ ಜಾಲೊ. ' ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನಾ

ಬೊಬ್ಯಟೊೆ ... ' ಇಗಜೆ್ೈಂತ್ರ

ಎಕೊೆ ಕೆಲ್ಯೆ ರ್

ಪಾವ್ಕನಾೈಂಗ್ಶೀ?' ಜಮ್ ಲ್ಯೆ ೆ ೈಂನಿ ತಾಕ್ರ

ಬಸಯೆ . 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


'

ಆಮೊಯ

ವ್ಕಡೊ

ರಜಾರ್

ದುರಸ್ಾ ಕೆಲ್ಲ, ಗಾದಾೆ ೈಂನಿೈಂ ಘೊಳ್ಳನ್

ಮಾಯೆಚೊ ವ್ಕಡೊ. ಆಮಿೈಂ ರಜಾರ್

ಸುರ್ಧಸಿ್ಲ್ಲೈಂ...

ಕ್ರರ್ಟ್

ಭಾೈಂದೆೆ ...

ಮಾಯೆಕ್

ಪ್ಪಡೇಸಾಾ ೈಂಚಿ

ಸೆವ್ಕ

ಕೆಲ...

ಭಾೈಂದುಯ್ಣೈಂ.. ಮೇ ಮ್ಹಿನಾೆ ೈಂತ್ರ ಆನಿ

ರಪ್ಲೆ ೀತಿ ವ್ಕಚ್ಯೆ

ಹಾೆ

ಆಕೊ್ ೀಬರ್ ಮ್ಹಿನಾೆ ೈಂತ್ರ ರಜಾರ್

ಲೊಕ್ರೈಂಚ್ಯೆ

ಮಾಯೆಚೊ ತೇಸ್್ ಕಯೆ್ತ್ರ...' ಆದೆ

ಅಮ್ರ್

ಗ್ಳಕ್ರ್ನ್್ ಉಲ್ಯಿೆ .

ಜಾಯೆ್ .

ಏಕ್

ಗ್ಲಾ ಟೊ್

ಸಂಧಬ್ಯ್ರ್

ಕ್ರಳ್ಳ್್ ೈಂತ್ರ

ಉಚೆ್ೈಂ

ಸದಾೈಂ

ತಸಲೊ

ವ್ಕವ್ಾ

ತದಾಳ್ಳ್ ಆಮಾಯ ೆ

ಲ್ಯಹ ನ್

ಕಾ ೀಸಾಾ ೈಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯೆ ಎಕಿ ಟ್ಟಕ್

' ಖುರಸ್ ಆಮಾಯ ೆ

ಭಾವ್ಕಥಾ್ಚೊ

ಘತ್ರ್.. ಆಮಿೈಂ ಆಮಾಯ ೆ ಏಕ್

ಖುರಸ್

ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ

ಬಳ ಮೆಳ್ಳ್ಾ '

ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನಾ ಸಕ್ರ್ ೈಂನಿ

ತಾಕ್ರ ಉಲ್ಯೆ ಸಿಲ್ಲೈಂ.

ಉಭಾರೈಂಯ್ಣೈಂ...

ಪಾ ತಿನಿಧಿ ಉಲ್ಯೆ .

'ತರ್

ಆಮಿೈಂ

ಕತೈಂ

ಕರಯ್ಣೈಂ?'

ವಿಗಾರ್ ವಿಚ್ಯರ. ' ಆಮೊಯ

ಆದೊೆ ಎಕಿ ಟಿತ್ರ ವ್ಕಡೊ...

ಸಕ್ರ್ ೈಂ ಕಷಾ್ ರ್ ಆಸಾತ್ರ. ಭುಗಾೆ ್ೈಂಕ್

ಸಕಾ ಡಿೀ ವೊಗ್ನಚ್ಯ ರ‍್ಚವೆ . ಥೊರ್ಡ ಜಮ್ತ

ಶಿಕ್ರಪ್, ಬರ ಪುಡಾರ್ ಮೆಳೆಯ ಖಾತಿರ್

ಪಯೆೆ ೈಂ ತಶೆೈಂ ಕರಜೆ ಆಶೆೈಂ ಕರಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ

ಆಮಿ

ಆತಾೈಂ ತಾಣಿೈಂ ತೊೀೈಂಡ್ ಚ್ ಉಘರ್ಡೆ ೈಂ

ಏಕ್

ಶಿಕ್ರಿ

ನಿಧಿ

ಆಸಾ

ಕರಯ್ಣೈಂ...' ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನಾ ಸಕ್ರಡ ೈಂನಿ ತಕೆ

ನಾ.

ಹಾಲ್ಯಿೆ . ಗ್ಳಕ್ರ್ರ್ ಪರತ್ರ ಉಭೊ ಜಾಲೊ. ' ಎಕ್ರ ' ರಪ್ಲೆ ೀತಿ ವ್ಕ ಲ್ಲಕ್ರರ್ ಗಡ್ಾ ಜೆವ್ಕಣ್

ಕ್ರಳ್ಳ್್ ಚಿೈಂ... ಎಕ್ರ ಮ್ನಾಚಿೈಂ ಜಾವ್ನ್

ಕರಯ್ಣೈಂ'

ಆಮಿೈಂ ಎಕ್ರಮೆಕ್ರ ಪಾವ್ಕಜೆ. ಲ್ಗಬ ಗ್

ತನಾ್ಟ್ಟೆ ನ್ ಸಲ್ಹಾ

ದತಾನಾ ಸಕಾ ಡ್ ಘೊಳಯ ಕನ್್ ಹಾಸೆೆ .

ಪನಾಾ ಸ್

ವಸಾ್ೈಂ

ಆದೈಂ

ಆಮಾಯ ೆ

ಗಾೈಂವ್ಕಕ್ ಆವ್ಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ೈಂ. ಸಬ್ಯರ್ ವಿಷಯ್ ಲ್ಯೈಂಬ್ಯತ್ರಾ ವಚೆೈಂ ಪಳವ್ಾ

ಜಣ್ ನಿಗ್ತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೈಂ. ಥೊಡಾೆ ೈಂಕ್

ವಿಗಾರ್ ವಿಚ್ಯರ...' ಗ್ಳಕ್ರ್ರ‍್ಚಮಾ... ತಜಿ

ಸಕ್ರ್ರ‍್ಚನ್

ಅಭಿಪಾಾ ಯ್ ಕತೈಂ?'

ನಾತಾೆ ೆ ೆ

ಹಾೈಂಗಾ

ಉದಾಕ್

ಗ್ಳಡಾೆ ರ್ ಪಾೈಂಚ್ ಸೆೈಂರ್ಟ್ಿ

ಜಾಗ್ಲ ದೀವ್ಾ ಹಾತ್ರ ಧುಲ್ಲ. ಕಷಾ್ ೈಂಚೆೈಂ ' ಆಮಿ ಸೆವ ರೂಪಾರ್

ಪಾೈಂಪಾಳ್ಸೈಂ

ಘಾಲೈಂ... ವ್ಕಟೊ ಸಮಾ ಕೆಲೊೆ ... ರಸೆಾ

ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ ತಾೈಂಚೆ... ಘರ್ ನಾ, ಜೇೈಂವ್ಾ

ನಾ,

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಕ್ರ್ರ ಸವೆ ತ್ರ ನಾ...

ತದಾಳ್ಳ್


ಸಕ್ರಡ ೈಂ

ದಸಿ ಡಾಾ ೆ

ಗಾಾ ಸಾ

ಕಷಾ್ ತಾಲ್ಲ.

ಮೊಡಾೆ ೈಂಚಿೈಂ

ಕೊಲ್ಯಿ ಚಿೈಂ

ಲ್ಯಹ ನ್

ಭಾೈಂದೆ ೈಂ.

ಪಾವ್ಕಿ ೈಂತ್ರ

ಥೊಡಿೈಂ

ಘರ‍್ಚೈಂ

ಖಾತಿರ್

ಆನಿ

ಗ್ಳಡುಿ ಲ್ಯೈಂ

ಆರ್ಧರ್ ಜಾವ್ಕೆ ೈಂ. ತದಾಳ್ಳ್ ಆಮೊಯ

ಲ್ಯಹ ನ್

ಕಾ ಸಾಾ ೈಂವ್

ಸಮುದಾಯೆಚೊ

ಜುರ್ಬೆ ವ್ ಆಮ್ರ್ ಜಾತಾ..'

ಆತಾೈಂಯಿೀ ಪ್ಲೈಂವ್ಕಾ ತ್ರ,

ಜಮ್ ಲೊೆ

ಸಕಾ ಡ್ ಲೊೀಕ್ ಸಾ ಬ್ಾ

ಥೊಡಾೆ ೈಂಚೊೆ ವೊಣಿಾ ಕೊಸಾಳ್ಳ್ಯ ೆ ೈಂತ್ರ,

ಜಾಲೊೆ . ಸಕ್ರಡ ೈಂಕೀ ಹೆೈಂ ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಥೊಡಾೆ ಘರ‍್ಚೈಂನಿೈಂ ಚೆಡಾಿ ೈಂ ಭುಗ್ಶ್ೈಂ

ಭೊಗ್ನೆ ೈಂ.

ವ್ಕಡೊನ್ ಆಸಾತ್ರ... ತಾೈಂಕ್ರೈಂ ಘರ‍್ಚ

ಕ್ರಣಿಯೆ ಬರ

ಕ್ರಕುಸ್ ನಾ, ನಾಹ ಣಿ ನಾ, ಥೊಡಾೆ ೈಂಕ್

ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ಾ ಗ್ನಲೆ .

ದುಬ್ಯಯ ೆ

ಕುಟ್ಟ್ ಚಿ

ದೊಳ್ಳ್ೆ

ಜಿಣಿ

ಮುಖಾೆ ೆ ನ್

ಶಿಕ್ರಪ್ ನಾ, ಕ್ರಜಾರ್ ನಾ.. ಅಸಲ್ಲ ಸಬ್ಯರ್ ಸಮ್ಸೆಿ

ಆಮಾಯ ೆ ವ್ಕಡಾೆ ೈಂತ್ರ

ವಿಗಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲೊ.

'

ನ್ವೈಂ

ಆಸಾತ್ರ. ರಪಾೆ ಳ್ಳ್ೆ ಸಂಭಾ ಮಾ ವಳ್ಳ್ರ್

ಮಿಸಾೈಂವ್ ತಮೆಯ ೈಂ... ಮ್ಹ ಜಾೆ ಲ್ಯಹ ನಾ

ಪ್ಲೈಂವಾ ರ್ ಘರ್ ಪ್ಲವ್ಕನಾತೆ ಭಾಶೆನ್,

ಭಾವ್ಕಕ್ ಕತೈಂ ತಮಿೈಂ ಕೆಲ್ಲೈಂ... ತೈಂ

ವಣದ್

ಮಾಕ್ರಚ್ಯ

ನಾತಾೆ ೆ

ಬ್ಯಗಾೆ ೈಂ ನಾತಾೆ ೆ

ಪುಣಿ ದಾರ್,

ಘರ‍್ಚಕ್

ವಣದ್,

ಘರ‍್ಚ ಮುಕೆೆ ೈಂ ಏಕ್

ತಮಿೈಂ ಕೆಲ್ಲೈಂ. ತಮಾಾ ೈಂ

ಯಶ ಸಿಿ ಮಾಗಾಾ ೈಂ.'

ಕ್ರಕುಸ್ ಯ್ಣ ನಾಹ ಣಿ

ದೀವ್ಾ ಬರ‍ೈಂ ಮ್ನ್ ದಾಕವೆ ತ್ರ. ಆಮಿೈಂ

ದೊನಿೀ ವ್ಕಡಾೆ ಗಾರ‍್ಚೈಂ ಎಕ್ರ ಮ್ನಾನ್

ಎಕಿ ಟಿತ್ರ

ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ೈಂ.

ಜಾವ್ಕೆ ೈಂ... ಲೊಕ್ರಮಾಯೆ

ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ವಿಚ್ಯಯ್ಣ್ೈಂ, ದಾನಿ ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ಮಾಗ್ಲನ್ ಕ್ರಣ್ಯಗ ಯ್ಣೈಂ,

ದುಬ್ಯಯ ೆ ೈಂಕ್

"ಎಕ್ರ ನ್ವ್ಕೆ ಮಿಸಾೈಂವ್ಕಕ್"

-----------------------------------------------------------------------------------------

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚವ್ತತ ಅಧಾಯ ಯ್ಣ: ಭರಪ್ ಪ್ಡೆಲ ೊಂ ( THE AVALANCHE ) ಸಕ್ರೆ

ವಚಿ ವ್ಕರ್ಟ್ ಮೊಸುಾ

ಲ್ಯೈಂಬ್

ಅಸುಲ್ಲೆ ೈಂ

ಮ್ಹ ಣ್ಯೆ ತ್ರ.ಬಹುಶಾೆ

ಆಟ್ಟಾ

ಅಸುಲೆ .ಕ್ರಳ್ಳಕ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಾಾ ೈಂ

ಯ್ಣ ವಿೀಸ್ ಡಿಗ್ಶಾ

ಭರಪ್. ವೊತಾನ್

ಪವ್ತಾೈಂಚ್ಯ

ಥಂಯ್

ಜಾಲ್ಲೈಂ

ನಾ.

ಮುಳ್ಳ್ಕ್

ಪಾವೊೈಂಕ್

ಥೊರ್ಡೈಂ

ದೆಖುನ್

ಭಪಾ್ೈಂತ್ರ

ಕೊಸಾಯ ಲ್ಲೆ ೈಂ

ಅನೆ ಕ್ ರ‍್ಚತ್ರ ಪಾಶಾರ್ ಕರೈಂಕ್ ಆಮಿ

ಭರಪ್

ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ನ್

ಹಾೈಂಗಾ ಆಮಾಾ ೈಂ

ಪ್ಪಯೆೈಂವ್ಾ ಉದಾಕ್ ಮೆಳೆಯ ೈಂ.

ಏಕ್ರ ಪಾತಾಾ ಚೆರ್ ಟ್ೈಂರ್ಟ್ ಉಭಾಲ್ಲ್ೈಂ. ಸಕ್ರೆ

ಹಿೈಂವ್

ಇಲ್ಲೆ ೈಂ

ಉಣ್ಯೈಂಚ್

ಆನಿ ದುಸಾಾ ೆ ಸಕ್ರಳ್ಸೈಂ ಉರಲ್ಲೆ ೈಂ ಖಾಣ್

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಾವ್ಾ

ಆಮೆಯ ೈಂ

ಪಾಯ್ಣನಿ

ಜಡ್ಡ

ಆಮಿ

ಆಮೆಯ ೈಂ

ಮುೈಂದಸಿ್ಲ್ಲೈಂ.ಆಮಿ ಗಾೈಂವ್

ಜಾಲ್ಯೆ ೆ

ಪಳೆಯಿಲೊೆ

ಆತಾೈಂ

ದಸಾನಾತಾೆ ೆ ರೀ

ಪಯ್ಾ ಆಮಾಾ ೈಂ

ಆಮಿ

ಮುಖಾರ್

ಕಷಾ್ ಚೆೈಂ ತಸೆೈಂ ಭೊಗ್ನೆ ೈಂ. ಪವ್ತಾ

ಸಕ್ರೆ ದೀಷ್ಟ್ ವತಾ ತಿತಿೆ ಅಸುಲೆ .

ದೆಖುನ್

ಗ್ಳೈಂಡಾಯ್

ಆಮಿ

ಪತ್ನ್

ಪಾಟಿೈಂ ಚಲೊನ್ ರಸಾಾ ೆ ಚ್ಯ ದಾವ್ಕೆ ಕ್ ಆಯ್ಣೆ ೆ ೈಂವ್.

ಚಲ್ಯೆ ೆ ೈಂವ್.ದೊನಾಿ ರ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಗಾೈಂವ್ ದಸೊೆ .ಉಲ್ಯೆ ಸಿತ್ರ ಜಾವ್ಾ ಆಮಿ

ಹಾೈಂಗಾಸರ್

ವವಗ್ಶಗ ೈಂ

ಭಪಾ್ನಿ

ಚಲ್ಯೆ ೆ ೈಂವ್.

ಥೊಡಾೆ ಚ್

ಪವ್ತ್ರ

ಭರಲೆ

ನಾತಾೆ ೆ ರೀ

ವ್ಕರ್ಟ್

ಅಸುಲೆ .

ವಳ್ಳ್ನ್ ಆಮಾಾ ೈಂ ಉದಾಕ್ ವ್ಕಳ್ಳಯ

ಕತೈಂಚ್ ಕಳ್ಸತ್ರ ಜಾಲ್ಲೈಂ ನಾ. ಭಪಾ್

ಆವ್ಕಜ್ ಆಯ್ಣಾ ಲೊ.ತರೀ ವಚಿ ವ್ಕರ್ಟ್

ಮ್ಧ್ೈಂಚ್ ಉದಾಕ್ ವ್ಕಳ್ಳಯ

ದಸಿೆ

ಅನಿಕೀ ಮುಖಾರ್ ವತಾನಾ ಸುಮಾರ್

ನಾ.

ತದಾಾ ೈಂ

ಆಮಾಾ ೈಂ

ಏಕ್

ಉಪಾವ್ ತಕೆೆ ಕ್ ಆಯೆ .

ದೆರ್ಡಶ ೆ ೈಂ

ಫುರ್ಟ್

ಆವ್ಕಜ್.

ಉಭಾರ‍್ಚಯೆಚೊ

ಭಪಾ್ಚೊ ಗ್ಳಡೊ ದಸೊೆ . "ಥಂಯ್

ಪಳೆ,ತಕ್ರ

ದಸಾನಾೈಂಗ್ಶೀ?"

ಲಯೀ

ಹಾಸೊನ್

ವಿಚ್ಯರ."ಹೆೈಂ

ಆಸೆೈಂ

ಜಾತಾಸಾಾ ನಾ

ಸುಯ್

ಪವ್ತ್ರ ಮ್ಧ್ೈಂ ವಿೈಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯೈಂ.

ಪವ್ತಾೈಂ ಪಾಟ್ಟೆ ೆ ನ್ ಬುಡೊೆ . ತರೀ

ಬಹುಶಾೆ ಉಜಾೆ ಕೊೈಂಡಾ ( ) ವವಿ್ೈಂ

ಆಮಿ ಎಕ್ರ ನಿಸೆಾ ೈಂ ಬರ ದಸಾಯ ೆ ಏಕ್ರ

ಜಾೈಂವ್ಾ ಪುರ."

ವ್ಕಟ್ರ್ ಚಡಾೆ ೆ ೈಂವ್. ಏಕ್ರ ಖುಶಿನ್

"ಬಹುಶಾೆ

ರೂಕ್ರಚೆೈಂ

ಪಾೈಂಪಾಳೆೈಂ

ಪುರ‍್ಚಸಣ್

ಆನಿ

ಕ್ರಳ್ಳಕ್

ದೆಖುನ್

ಆಸೆೆ ಲ್ಲೈಂ ಜಾೈಂವ್ಾ ಪುರ.ಆತಾೈಂ ನಾೈಂ.

ಉರೈಂಕ್

ಆಮಿ ದುಸಿಾ ಚ್ ವ್ಕರ್ಟ್ ಸೊಧಿಜಾಯ್"

ಸಾಹಾಸಾಚ್ಯ

ಹಾೈಂವೈಂ ಮ್ಹ ಳೆೈಂ.

ಆಮಾಾ ೈಂ ಆಮೊಯ

ದುಸಾಾ ೆ

ಖುಶಿನ್

ಆಮಿ

ಥಂಯ್ಯ

ನಿರ್ಧ್ರ್

ಕೆಲೊ.

ಪಯ್ಣಾ ೆ

ಹಾೆ

ಸಾೈಂಗಾತಾ

ಜಿೀವ್ ಯ್ ಮುಖ್ೆ

ಜಾವ್ಕಾ ಸುಲೊೆ . "ವಹ ಯ್,ವಗ್ಶೈಂಚ್. ಹಾೈಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ

ಯ್ಣಕ್ರಕ್ ಥಂಯ್ಯ ಬ್ಯೈಂಧುನ್ ಆಮಿ

ರ‍್ಚವೊೈಂಕ್

ವಸಿಾ ಕೆಲ. ಸುಕ ಮಾಸಿಯ ಆನಿ ಜೊೀಳ್ಳ್ಚಿ

ಜಾಯ್ಣಾ "

ತೊ

ಮ್ಹ ಣ್ಲೊ.ಆನಿ ಆಮಿ ಅನೆ ಕ್ ಮೈಲ್

ಕಕ್

ಚಲೊನ್ ಏಕ್ರ ಭಪಾ್ಚ್ಯ ನ್ಹ ೈಂಯ್

ಹಾರ್ಡೆ ಲ್ಯೆ

ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ಪಾವ್ಕೆ ೆ ೈಂವ್.ಥಂಯ್ ಹಾೈಂಗಾ

ಉರಲ್ಲೆ ೈಂ. ದಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಂಬೊಳ ವೊಡ್ಾ

ವಹ ಡ್ ಫಾತೊರ್ ಅಸುಲ್ಲೆ . ಹೆೈಂ ಪೌಣ್

ಆಮಿ ಗರ್ಟ್್ ನಿೀದ್ ಕ್ರಡಿೆ .

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಖೆಲ.

ಲ್ಯಮಾಸೆರ ಖಾಣ್ೈಂತ್ರ

ಥಾವ್ಾ ಇತೆ ೈಂಚ್


"ಹೆ ಮ್ಹ ಜಾ ರ್ದವ್ಕ! ಕಸಲೊ ಆವ್ಕಜ್?"

ಭಾಷೆನ್ ಚಲೊನ್ ಭಪಾ್ಚ್ಯ ಗ್ಳಡಾೆ ಕ್

ಹಾೈಂವೈಂ ವಿಚ್ಯಲ್ಲ್ೈಂ.

ಕೊಸಾಯ ಯೆೆ ೈಂ.

ಆಮಿ

ಟ್ೈಂಟ್ಟ

ಭಾಯ್ಾ

ಅದುಭ ತ್ರ ಆನಿ ಭವ್ೆ ಘಡಿತ್ರ ಜಾಲ್ಯೆ ೆ ನ್

ರ್ಧೈಂವೊನ್ ಪಳೆಲ್ಲೈಂ. ಕತೈಂಚ್ ದಸೆೆ ೈಂ

ಭರಪ್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ರತಿನ್ ಸಕ್ರೆ ಪರ್ಡೆ ೈಂ.

ನಾ.

ಗ್ಳಡೊಗ ಡೊ ಮೊಳ್ಳ್ಬ ರ್ ಗ್ಳಡುಗ ಡೊೆ .

ಯ್ಣಕ್

ಥಾವ್ಾ ಮಾತ್ರಾ

ಭಿಯ್ಣನ್

ಚಡಿ ಡಾಾ ಲ. ದಸಾನಾತಾೆ ೆ ರೀ ಆಮಾಾ ೈಂ

ಹೆೈಂ

ಆಯ್ಣಾ ಲ್ಲೈಂ

ಅನುಭವ್

ಘಡಿತ್ರ.ರ್ಧ ಮಿನುಟ್ಟೈಂ ಯ್ಣ ದೊೀನ್

ಜಾಲೊ.ಥೊಡಾೆ ವಳ್ಳ್ನ್ ಏಕ್ರ ಥರ‍್ಚನ್

ವರ‍್ಚೈಂ ಚಲ್ಲೆ ೈಂಗ್ಶೀ ತೈಂ ಆಮಾಾ ೈಂ ಕಳೆಯ ೈಂ

ಆಳೆನ್

ಆವ್ಕಜ್.

ನಾ.ಅಖೆಾ ೀಕ್ ಭರಪ್ ಆನಿ ಗ್ಳಡಾೆ ೈಂಕ್

ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ವ್ಕರ‍ೈಂ ವ್ಕಳೆಯ ೈಂ. ಸಾಕ್ರಳ

ಆಪ್ಲ್ ೈಂವಯ ೈಂ ರ‍್ಚವೆ ೈಂ. ಆಮಿ ಅನಿಕೀ

ಉದೆತಾಲೊ. ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಲೈಂ.

ವ್ಕೈಂಚೊನ್ ಅಸುಲ್ಯೆ ೆ ೈಂವ್. ಕಸೆೈಂ ಹೆೈಂ

ಆನಿ

ವ್ಕಟ್ಟಯ

ಬರ

ಭಪಾ್ಚೆೈಂ

ಯ್ಣ

ಉಜಾೆ ___

ಪಯ್ಾ ಮುಖಾರ್ ವತಾ? ಆಮಿ ಆಮಾಯ ಭಪಾ್ನ್ ಭಲೊ್ಲೊ ಪವ್ತ್ರ ಆಮಾಯ

ಹಾೆ ಪಯ್ಣಾ ವವಿ್ೈಂ ಜಿೀತ್ರ ಆಪಾಾ ೈಂವ್ಾ

ತಕೆೆ ವಯ್ಾ ಉಭಾಾ ಲೊ.

ಜಾತಾಗ್ಶೀ?

ಕತೈಂ

ಕಚೆ್ೈಂ?

ಇತಾೆ ದ

ಸವ್ಕಲ್ಯೈಂ ಆಮಾಾ ೈಂ ರ್ಧಸಿೆ ೈಂ. ಓಹ್! ಅದುಭ ತ್ರ ದಾ ಶ್ೆ .ದೊೀನ್ ಮೈಲ್ಯೈಂ ಪಯ್ಿ

ಥಾವ್ಾ

ಜಿವಂತ್ರ

ಆಯೆೆ ಲೊ

ಆಸೊನ್,

ಪಡೊನ್, ನಾಚೊನ್,

ಉಡೊನ್ ವಗಾನ್

ಪವ್ತ್ರ,

ಲೊಳ್ಳನ್, ಲ್ಯರ‍್ಚೈಂ

ಬರ

ದಯ್ಣ್ೈಂತ್ರ

ಪಡೊಯ ಭಪಾ್ಚೊ ಪವ್ತ್ರ.

ಕತೈಂಚ್ ಜಾೈಂವ್ಾ ನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ೆ ೆ

ಬರ

ಸುಯ್ಣ್ನ್ ಆಪ್ಪೆ ೈಂ ಕಣ್್ೈಂ ಭಂವಿಾ ೈಂ ಪಾಚ್ಯಲ್ೈಂ.ಯ್ಣಕ್ ಘಾಲ್ಾ

ಪಡುಲೆ .

ಜಾಯ್ಣಾ ಸಾಾ ನಾ

ಗ್ಲಮಿ್

ಆಡ್

ಕತೈಂಚ್

ಕರೈಂಕ್

ಆಮಿ

ಥಂಯ್ಯ

ಬಸಾೆ ೆ ೈಂವ್. ಖಾೈಂವ್ಾ ನಾ. ಭೆೆ ೈಂ. ಆಮೊಯ ಆಮಿ ಭಿಯ್ಣನ್ ಏಕ್ರಮೆಕ್ರ ಆೈಂಗಾಕ್

ಪನ್ ಇಷ್ಟ್

ಕೌ-ಎನ್ ಪಳೆಲ್ಯೆ ರ್

ಲ್ಯಗ್ಲನ್ ಆಸೊನ್ ಪಳೆಲ್ಲೈಂ. ಪಯೆೆ ೈಂ

ಕತೈಂ ಸಾೈಂಗಾಾ ಗಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ

ಆಯಿಲ್ಲೆ ೈಂ ಏಕ್ ಲ್ಯರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಯ

ಚಿೈಂತನ್ ಆಜಾಪಾೆ ೆ ೈಂವ್.

ಗ್ಳಡಾೆ ಕ್ ಆಪಾ್ ಲ್ಲೈಂ. ಆಪ್ಲ್ ನ್ ಹಳೂ ವಗ್ನಯ ೈಂ

ಜಾಲ್ಲೈಂ.

ಆನಿ

ಭವ್ೆ

ರತಿನ್

ಪವ್ತಾಚ್ಯ ಗ್ಳೈಂಡಾಯೆಕ್ ಉದಾಾ ಬರ

"ತಾಕ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ಲೊ.

ವ್ಕಳೆಯ ೈಂ. ಆನಿ ವಹ ಡಾ ಆವ್ಕಜಾನ್ ದವ್ಕಡ 44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮಾಯ್ಣ್ೈಂ"

ಲಯೀ


ತಾಕ್ರ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾ ಕ್

ಹಾಡುಲ್ಲೆ ೈಂ

ತಾಚಿ ಚ್ಯಮಿಡ

ಕ್ರಡಿೆ . ಮಾಸಾಚೆ ಕುರ್ಡಾ

ತಾಕ್ರ ಮಾರೈಂಕ್ ನ್ಹ ಯ್. ಮ್ನಾಶ ೆ ಕ್

ಕರನ್ ಭಪಾ್ೈಂತ್ರ ಧುವ್ಾ ಗ್ಶಳಾ ಸೊರ್ಡೆ .

ಮಾರೈಂಕ್

ಹೆೈಂ

ಪಾಟಿೈಂ

ಮುಖಾರ್

ಅಸಹ್ೆ

ಜೆವ್ಕಣ್

ಆನಿ

ಆಮಿ

ಪಳೆನಾೈಂತ್ರ. ಮೆಲ್ಯೆ ೆ ಮ್ನಾ್ ತಿ ಥಾವ್ಾ

ನ್ರಭಕ್ಷಕ ಬರ ದಸಾೆ ೆ ೈಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ

ಆತೊ್

ದುಸೆಾ ೈಂ ಕತೈಂ ಕಯೆ್ತಾ?

ಭಾಯ್ಾ

ಯೆತಾ ತೈಂ ಆಮಿ

ಪಾತೆ ನಾೈಂವ್. ಖಾೈಂವ್ಕಯ ಕ್ ಆನಿ ಹಾೆ ವಿಷಯ್ಣೈಂಕ್ ತಾಳ ನಾ. ದೆಖುನ್ ಆಮಿ

(ಮುಖೊೆ ಅೈಂಕೊ ಪಳೆ)

------------------------------------------------------------------------------------------

ಭಾರತಾೊಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಷ್ಟಿ ತಾತ್ -

ಚಡೆಲ ಲಿೊಂ

ಪೆಟ್ರಾ ಲ್,

ಡಿಸೆಲ್,

ರಾೊಂರ್ದ್ಿ ಗಾಯ ಸ್ತಚಿೊಂ ಮೊಲಾೊಂ

ಮ್ಾ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಫರಾ ದಿಸಿ ಡಾತ ಯ ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂ

ಜಿವತಾಕ್

ರ್ಜ್ಚಾಯ – ವ್ತವ್, ಸ್ತಹೆತ್, ಸೆವಾ -

ತಾೊಂತುನ್ೊಂಯಿೀ ಪೆಟ್ರಾ ಲ್, ಡಿಸೆಲ್

ಆಸಲಾಯ

ಆನಿ ರಾೊಂರ್ದ್ಿ ಗಾಯ ಸ್ (ಎಲ್ಪಿಜಿ)ಚಿೊಂ

ಚಡಾತ ತ್. ಮೊಲಾೊಂ ಚಡಾತ ೊಂಚಡಾತ ೊಂ

ಮೊಲಾೊಂ ಭಾರತಾೊಂತ್ ಆತಾೊಂಚಾ

ಸ್ತಮಾನ್ಯ

ದಿಸ್ತೊಂನಿ

ಆಸ್ತತ್

ಮುನ್ಹಫೊ,

ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಷ್ಟಿ ತಾತ್. ಪೆಟ್ರಾ ಲ್,

ಸ್ತೊಂಬಳ್

ಡಿಸೆಲ್

ತೊಂಪ್ನ

ಚಡೊನ್ೊಂ್ ಮೊಲಾೊಂ

ಚಡಿಲ ೊಂ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸವಾ್ೊಂಚಿ

ಮೊಲಾೊಂ

ನ್ಹರ್ರಿಕಾೊಂಚೊ ಆರ್ದ್ಯ್ಣ ಚಡಾನ್ಹ.

ಉಪ್ನಾ ೊಂತ್

ವಾ ಥೊಡಾಯ

ಚಡಾಲ ಯ ರಿೀ,


ಭಾರತಾೊಂತ್

ರ್ಸುತ

ವ್ತವ್ಚಿ

ಸ್ತಗೊಾ ಣಿ (ಸ್ತಗಾಟ್) ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ಯ್ಣ್

ಕಚಿ್ೊಂ ರ್ಾ ರ್ಡ ವಾಹನ್ಹೊಂ

ಚಡಾರ್ತ್

ಡಿಸೆಲಾಚೆರ್

ಲೊಕಾನ್

ಆನಿ

ಪ್ಯ್ಣ್

ಕಚಿ್ೊಂ

ಮೊೀಟ್ಮರ್ ಬಯಾೊ ೊಂ, ಸ್ಕೊ ಟರಾೊಂ ತಸಲಿೊಂ

ದಿಾ ಚಕ್ಾ

ವಾಹನ್ಹೊಂ,

ಅಟ್ರೀರಿಕಾಾ , ಕಾರಾೊಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚರ್ಡಲಾಲ ಯ

ಮೊಲಾೊಂ ತಕ್ಣದ್ ನೊಂ.

ಶಿವಾಯ್ಣ

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂಚಾ ಮೊಲಾೊಂ ಚಡೆ್ ನ್ ಏಕ್

ಪ್ನವಿ ೊಂ

ಸ್ತಹೆತ್,

ಚರ್ಡಲಿಲ ೊಂ

ಸೆವಚಿೊಂ

ವ್ತವ್,

ಮೊಲಾೊಂ

ಉಪ್ನಾ ೊಂತಾಲ ಯ

ದಿಸ್ತೊಂನಿ

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಮೊಲಾೊಂ

ದೆೊಂವಾಲ ಯ ರಿೀ ದೆೊಂವಾನ್ಹೊಂತ್. ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂ

ಸರ್ದ್ೊಂಚಾ

ಜಿವತಾೊಂತ್

ಪ್ಾ ತಯ ಕ್ಷ್ ಅತಯ ೊಂತ್

ವಾ

ಪ್ರೊೀಕ್ಷ್ ರ್ಜ್್

ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಚೆರ್

ಹೊೊಂದ್ವಾ ನ್ ವದ್ಯಯ ತ್

ಆಸ್ತತ್

ಚಾಲಿತ್ಯಿೀ

(ಗಾಯ ಸ್, ಅಸ್ತತ್).

ಕಾೊಂಯ್ಣ ಪ್ನ್ಹಾ ಸ್ - ಸ್ತಟ್ ರ್ಸ್ತ್ೊಂ ಆದಿೊಂ

ಶೆಾ ರಾನಿ

ವಾ

ಹಳ್ಯ ೊಂನಿ

ರಾೊಂರ್ದ್ಿ ಕ್ ಲಾೊಂಕುರ್ಡ ಉಪಯ ೀಗ ಜಾತಲೊಂ. ಪ್ಯಲ ೊಂ ಶೆಾ ರಾೊಂನಿ ಆನಿ

ಆತಾೊಂ

ಹಳ್ಳ್ಯ ಯ ೊಂನ್ೊಂಯಿೀ

ರಾೊಂರ್ದ್ಪ್ ಗಾಯ ಸ್ತಚೆರ್ – ಚಡಾರ್ತ್

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ ಮ್ನ್ಹಶ ಯ

ವಾಹನ್ಹೊಂ

ರಿತ್ರ್ ಆಸ್ತತ್.

ಸಂಸ್ತರಾೊಂತ್ ಆನಿ ತಾೊಂತುನ್ೊಂಯಿೀ

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮುಕಾೊಂತ್ಾ ಜಾತಾ. ಕ್ರಾ ರ್ಡ ರಾಷ್ಟಿ ಾ ೊಂ

ಪೆಟ್ರಾ ಲಿಯಂ ಆನಿ

ತಾೊಂಚಿ

ಸಂಪ್ನ್ಾ ಮ್ಜಿ್:

ಸಂಸ್ತರಾೊಂತ್ಲ ೊಂ ಥೊಡಿೊಂ್ ರಾಷ್ಟಿ ೊಂ

ಕ್ರಾ ರ್ಡ ಪೆಟ್ರಾ ಲಿಯಂ (ಕಚಾಿ ತೇಲ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರತಾೊಂತ್ ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ ಮೆಳ್ಳ್ತ .

ಪುರ್ಣ

ತೊಂ

ದೇಶಾಚಾ

ಉಪಯ ೀಗಾಕ್

೧೫%

ಮಾತ್

ಉರ್ಲೊಲ

ಪ್ನವಾತ .

ವಾೊಂಟ್ರ

ಕನ್್ೊಂ್

ಆಯಾತ್

ಹಾಡಿಜಾಯ್ಣ.

ಪೆಟ್ರಾ ಲಿಯಂ ಮೆಳ್ಳ್ಿ ಯ

ದೇಶಾೊಂಚಾ

ವಾ ತೇಲ್) ಸಮೃದ್್ ಜಾವಾಾ ಸ್ತತ್.

ಮ್ಚಜಾಸೆೊ ಕ್

ಸಂಸ್ತರಾೊಂತ್

ಅತಯ ಧಕ್

ಚರ್ಡ

ದೇಶಾೊಂನಿ ತಕ್ಣಲ ಭಾರ್ಯಾಾ ಯ್ಣ ಪ್ಡಾತ .

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಸಂರ್ಾ ಹ್

ಆಸ್ಟಿ ೊಂ

ಹಾಯ

ಆಯಾತ್

ಪ್ಯಿೊ ೊಂ

ಕಚಾ್

ಭಾರತ್ಯಿೀ

ಏಕ್.

ರಾಷ್ಟಿ ಾ ೊಂ ಹಿೊಂ (ಆರ್ರಣ್ೊಂತ್ ಆಸೆಿ ೊಂ

ಭಾರತಾಕ್ ಜಾಯ್ಣ ಆಸೆಿ ೊಂ ಕ್ರಾ ರ್ಡ

ತೇಲ್ - ಬಿಲಿಯನ್ ಬಯ ರಲಾಾ ೊಂನಿ):

ಇರಾಕ್, ಸ್ತವ್

ವನೆಜುಯಲಾ

ಆನಿ

(304),

ಸ್ತವ್

ಹೆರ್

ಅರಬಿಯಾ, ಇರಾನ್ ದೇಶಾೊಂ

ಥಾವ್ಾ

ಅರೇಬಿಯಾ (298), ಕೆನ್ಡಾ (170),

ಹಾಡಯಾತ ತ್.

ಇರಾನ್ (156), ಇರಾಕ್ (145), ರಷ್ಟಯ

ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಟಿಐ

(107), ಕುವೈಟ್ (102), ಯುಎಇ (98)

ಇೊಂಟರ್ಮ್ಚೀಡಿಯಟ್) ಆನಿ ಬ್ಾ ೊಂಟ್

ಅಮೆರಿಕಾ (ಯುಎಸ್) ತಲಾ ಸಮೃದ್್

ಮ್ಾ ಳ್ಳ್ಯ ಯ

ರಾಷ್ಟ್ಿ ಾ

ಮೊಲಾೊಂ

ಜಾವಾಾ ಸ್ತ. ಪೂರ್ಣ ವವಧ್

ಟೆಕಾಾ ಸ್

ನಿರ್್ರಿತ್

ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಟಿಐ

ಉಪಯ ೀಗಾಕ್

ಅಮೇರಿಕಾ

ತೇಲ್

(ವಸ್ಿ

ದ್ವೀನ್ ರಿತ್ೊಂನಿ ಕ್ರಾ ರ್ಡ

ಕಾರಣ್ೊಂ ಖಾತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಗಾಯ ಯ ಆಪೆಲ ೊಂ್

ಚಡಾರ್ತ್

ರಿೀತ್ ಆನಿ

– ಹೆರ್

ಉತತ ರ್ ದೇಶ್

ಕಾಡಿನ್ಹ.

2020

ಜನ್ರ್ರಿೊಂತ್

ವಾಪ್ರಾತ ತ್

ಆಸ್ಲಾಲ ಯ

ಪ್ಾ ಕಾರ್

ಅಮೆರಿಕಾಕ್

ಯುರೊೀಪ್, ಆಫಿಾ ಕಾ ಆನಿ ಮ್ಧ್ಯ

ದಿಸ್ತ ಎಕಾಕ್ ರ್ಜ್್

ಮ್ಚಲಿಯಾ

ಬಯ ರಲ್

ಆಸ್ತಿ ಯ

20

ತಲಾಪ್ಯಿೊ ೊಂ

ಪ್ನಾ ್ಯ

ತರ್

ಜಾತಾತ್.

ದೇಶ್

ಬ್ಾ ೊಂಟ್

-

ವಾಪ್ರಾತ ತ್.

ಭಾರತಾಚೊ ಚಡಾರ್ತ್ ರ್ಯ ರ್ಹಾರ್

ಸಾ ೊಂತ್ ಉತಾಿ ದನ್ 12.5 ಮ್ಚಲಿಯಾ

ಬ್ಾ ೊಂಟ್

ಬಯ ರಲ್, ಉರ್ಲಲ ೊಂ ತೇಲ್ ಆಯಾತ್

ಆಯಾತ್

(Import) ಕೆಲಲ ೊಂ. ಅಮೆರಿಕಾ ಕೆರ್ದ್ಾ ೊಂ

ಕ್ರಾ ರ್ಡ ಭಾರತಾಚಾ ರಿಫಯಾ ರಿೊಂನಿ

ಚರ್ಡ ತೇಲ್ ಕಾಡಾತ ೊಂ ಆನಿ ನಿಯಾ್ತ್

ಸಂಸೊ ರಿತ್ ಕನ್್ ಜಟ್ ಫ್ಯಯ ಯಲ್,

ಕತಾ್ೊಂ ಮ್ಾ ಣ್ತ ತರ್ದ್ಾ ೊಂ ಹೆರ್ ಆಪಿಲ ೊಂ ಮೊಲಾೊಂ ದೆೊಂರ್ಯಾತ ತ್.

ಕ್ರಾ ಡಾಖಾಲ್ ಕನ್್

ಚಲಾತ .

ಹಾಡಯಿಲಲ ೊಂ

ಗಾಯ ಸ್ಕಲಿನ್ ವಾ ಪೆಟ್ರಾ ಲ್, ಡಿಸೆಲ್, ಕೆರೊಸ್ಟನ್, ನ್ಹಯ ಫ್ತತ ತಶೆೊಂ ಡಾಮಾರಾ

ಮ್ಾ ಣ್ಸರ್ ಹೆರ್ ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಯ್ಣಾ ಕಾಡಾತ ತ್.

ಘೊಂವ್ೊ

ಆಮ್ಚ

ಚಡಿತ್

ಖಚಿ್ಜಾಯ್ಣ.

ಹಾಯ

ತೊಂಪ್ನರ್

ಥೊಡಾಯ ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ ನಿಯಾ್ತ್

ತಶೆೊಂ್

ದೇಶಾೊಂನಿ ತಾೊಂಚೆೊಂ್ ಸಂಘಟನ್ -

ಬರಯಿಲಾಲ ಯ ಮಾ್್ 11 ವರ್ ಎಕಾ

Organization

ಡೊಲರಾಚಿ

of

the

Petroleum

Exporting Countries (OPEC)– ಒಪೆಕ್

ಆರ್ಸ್ಿ

(ಸ್ತಾ ಪ್ನ್:

ರಪ್ಯ್ಣ

14

ಸಪೆಿ ೊಂಬರ್

ಜಾಲಾೊಂ.

ಐರ್ಜ್

ಹೆೊಂ

ದರ್

1947

ಲೇಖನ್

ರ.72.62

ವರ್

(15

ಭಾರತಾಚೊ

ಘಟ್ಮುಟ್

ಆಸ್ಲೊಲ .

1960) ರಚಾಲ ೊಂ. ಆತಾೊಂ ಹಾೊಂತುೊಂ 15

ತರ್ದ್ಾ ೊಂ ಡೊಲರಾಕ್ ರ. 3.31 ಮೆ

ದೇಶ್

ಳ್ಳ್ಿ ಲ).

(ಸ್ತೊಂದೆ)

ಥಾವ್ಾ

ಆಸ್ತತ್.

ಆಯಾತ್

ತಾೊಂಚಾ

ಒಪೆಕಾ

ಕತ್ಲಾಯ ೊಂನಿ

ಶತಾ್ೊಂಕ್

ಆನಿ

ಭಾರತಾೊಂತ್

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಮೊಲಾೊಂಕ್ ಒಪ್ನಾ ಜಾಯ್ಣ ಪ್ಡಾತ .

ಮೊಲಾೊಂ

ಚರ್ಡ

ಕ್ಣತಾಯ ಕ್?:

ಒಪೆಕ್

ಭಾರತಾಕ್

ಕ್ರಾ ರ್ಡ

ಹಾಡಂವ್ತಿ ,

ಮೊಲಾೊಂ

ಚಡಂವಾಿ ಯ

ಉದೆ್ ೀಶಾನ್ ಕೆರ್ದ್ಾ ೊಂ ಕೆರ್ದ್ಾ ೊಂ ಕ್ರಾ ರ್ಡ

ಸಂಸೊ ರರ್ಣ ಕಚೊ್ ಆನಿ ಪಂಪ್ನೊಂನಿ

ಕಾಡೆಿ ೊಂ

ವಕೆತ ಲಾಯ ೊಂಕ್

ಉಣೆ

ಕತಾ್.

ಆಶೆೊಂ

ಕಮ್ಚಷನ್

ಕ್ರಾ ಡಾಚೆೊಂ ಮೊೀಲ್ ಚರ್ಡ ಪ್ನವಿ ೊಂ

ಖ್್ ಪ್ಯ್ಲಲ

ಚಡಾತ ಆನಿ ಅಪೂಾ ಪ್ಶೆೊಂ ದೆೊಂವಾತ ೊಂ.

ರ್ರಾಲ ಯ ರ್

ಒಪೆಕಾನ್

ಹಾಯ

ಫೆಬಾ ರ್ರಿ,

ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂಚೆರ್

ಮಾಚಾ್ೊಂತ್

ತಲಾಕ್

ಮೊೀಲ್

ರಾಜಾಯ ೊಂಚೆೊಂ

ಚಡಂವಾಿ ಯ

ಉದೆ್ ೀಶಾನ್

ಉತಾಿ ದನ್

ಉಣೆ

ಯವಾ ಲಾೊಂ.

ತಶೆೊಂ

ದಿೊಂವ್ತಿ

ವಾೊಂಟ್ರ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ ಕೊಂದ್ಾ ಸುೊಂಕ್

ಆನಿ ಆನೆಯ ೀಕ್

ತೇಲ್

ವಾೊಂಟ್ರ (ದ್ಯಸ್ಕಾ ) ಜಾತಾತ್. ಹೊ

ಕರೊಂಕ್

ದ್ಯಸ್ಕಾ ವಾೊಂಟ್ರ - ಕೊಂದ್ಾ ಆನಿ

ಜಾಲಾಲ ಯ ನ್

ರಾಜಾಯ ೊಂಚೆೊಂ

ಸುೊಂಕ್

ಪ್ಯಾಲ ಯ

ಮೊಲಾೊಂ ಚಡೊನ್ೊಂ್ ಆಸ್ತತ್.

ವಾೊಂಟ್ಮಯ ಚಾ ಲಾಗೊಂಲಾಗೊಂ ದ್ವೀನ್

ತಲಾಚೆೊಂ

ವಾೊಂಟೆ ಜಾತಾತ್. ಕೊಂದ್ಾ ಅಬಕಾರಿ

ಮೊೀಲ್

ಯುಎಸ್

ಡೊಲರಾೊಂನಿ ವಾ ಹೆರ್ ಮಾನ್ಯ ತಚಾ

ಸುೊಂಕ್

(ಸೆೊಂಟಾ ಲ್

ಎಕಾಾ ಯ್ಣಾ )

ವದೇಶಿ

ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಕ್ 29% ಅನಿ ಡಿಸೆಲಾಕ್

ಕರನಿಾ ೊಂನಿ

ದಿೀಜಾಯ್ಣ.

ಡೊಲರಾ

ಮುಕಾರ್

ಭಾರತ್ೀಯ್ಣ

42.5%.

ರಪ್ಯ್ಣ

ದ್ಯಬ್ಲ್

ಜಾಲಾಲ ಯ ಬರಿ

ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಳ್ ಸೆಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ

(ಮ್ಾ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಡೊಲರ್ ಘೊಂವ್ೊ ಚರ್ಡ

ಸುೊಂಕ್ / ಸೆಸ್ ವೊಂರ್ರ್ಡ ಆಸ್ತತ್. 2021

ರಪ್ಯ್ಣ ದಿೊಂವಿ

ರ್ಸ್ತ್ಚಾ

ಪ್ರಿರ್ತ್) ಕ್ರಾ ರ್ಡ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಾಯ

ಶಿವಾಯ್ಣ

ಭಾರತ್

ರಸ್ಕತ

ಸಕಾ್ರಾಚಾ


ಬಜಟಿೊಂತ್

ಥೊಡೊ

ಅಬಕಾರಿ

ಜನ್ರ್ರಿ 2021-ೊಂತ್ ಎಕಾ ಬಯ ರಲ್

ಸುೊಂಕ್ ಉಣೊ ಕನ್್ ಬರ್ದ್ಲ ಕ್ ಕೃಷ್ಟ

(159 ಲಿೀಟರ್) ಕ್ರಾ ಡಾಕ್ ಸುಮಾರ್

ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಳ್

54 ಡೊಲರ್

ಸೆಸ್

ಗಾಲಾ.

ಆಶೆೊಂ

ಮೊೀಲ್ ಆಸ್ಲಲ ೊಂ.

ಆತಾೊಂ ಪೆಟ್ರಾ ಲಾರ್ ರ.32.98 ಆನಿ

ಫೆಬಾ ರ್ರಿ 25-ಕ್ ಕ್ರಾ ಡಾಚೆೊಂ ಮೊೀಲ್

ಡಿಸೆಲಾರ್ ರ. 31.83 ಕೊಂರ್ದ್ಾ ಚೊ

65 ಡೊಲರ್ ಜಾಲಲ ೊಂ ತೊಂ ಮಾ್್

ಸುೊಂಕ್ ಪ್ಡಾತ . ರಾಜಾಯ ೊಂಚೆ ಸುೊಂಕ್

11ವರ್ 70 ಡೊಲರಾೊಂಚೆರ್ ಪ್ನವಾಲ ೊಂ.

ವವೊಂರ್ರ್ಡ

ರಾಜಾಯ ೊಂನಿ

ವವೊಂರ್ರ್ಡ

(ಥೊಡಾಯ ರಾಜಾಯ ೊಂನಿ ವವೊಂರ್ರ್ಡಕಡೆ

2020 ಇಸೆಾ ೊಂತ್ ಮಾಚಾ್ ಉಪ್ನಾ ೊಂತ್

ವವೊಂರ್ರ್ಡ – ರ್ದ್ಕಾಲ ಯ ಕ್: ಮುೊಂಬಯ್ಣ

ಕೀವರ್ಡ – 19 ಖಾತ್ರ್ ಲೊಕ್ಡೌನ್

ಆನಿ

ಪ್ನಚಾರ್ಲಲ ೊಂ. ವಾಹನ್ಹೊಂ ರಸ್ತತ ಯ ರ್

ಉರ್ಲಲ ೊಂ

ಮ್ಹಾರಾಷಿ ಾ )

-

ಸುೊಂಕ್ಯಿೀ ವವೊಂರ್ರ್ಡ ನ್ಹೊಂವಾಚೆ

ರ್ದ್ೊಂವಾನ್ಹತ್ಲಿಲ ೊಂ.

ಆಸ್ತತ ತ್.

ಡಿಸೆಲಾಕ್

ಕೊಂರ್ದ್ಾ ಚಾ

ಸುೊಂಕಾೊಂನಿ

ಪೆಟ್ರಾ ಲ್

ಖಾಯ್ಣಾ

ನ್ಹತ್ಲೊಲ .

ರಾಜಾಯ ೊಂಕ್ಯಿೀ ವಾೊಂಟ್ರ ಮೆಳ್ಳ್ತ .

ಕ್ರಾ ಡಾಚೆೊಂ

ಕನ್ಹ್ಟಕ (ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಕ್ 35% ಆನಿ

ಜಾಲಲ ೊಂ.

ಡಿಸೆಲಾಕ್ 24% ವಾಯ ಟ್ ವಾ ಸೇಲ್ಾ

ಯ್ಲೀಜನ್ಹೊಂಕ್ ದ್ಯಡು ಜಮಂವಾಿ ಯ

ಟ್ಮಯ ಕ್ಾ

ಉದೆ್ ೀಶಾನ್

ಕೆಎಸ್ಟಿ),

ಮ್ರ್ಯ ಪ್ಾ ದೇಶ್,

ರಾಜಯ ಸ್ತಾ ನ್ಹೊಂತ್

ವಾಯ ಟ್

ರಪ್ನರ್

ಸುೊಂಕ್

30%ರ್ನಿ್ೊಂ

2020ವಾಯ

ಕರಳ,

ಮೊೀಲ್ಯಿ ತರ್ದ್ಳ್ಳ್

ಕೊಂದ್ಾ

ಉಣೆ ಆಪ್ನಲ ಯ

ಸಕಾ್ರಾನ್

2020 ಮಾ್್ ಆನಿ ಮೇಯಾೊಂತ್

ಸಕಾ್ರಾಚೊ

ಒಟ್ಟಿ ಕ್

ಚರ್ಡ

ಎಕಾಕ್ ರ. 13 ಆನಿ ಡಿಸೆಲಾಕ್ ರ. 16

ಕನ್ಹ್ಟಕ

ಆಸ್ತ.

ರಾಜಾಯ ಚಾ

ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಕ್

ಲಿೀಟರಾ

ಸುೊಂಕ್ ಚಡಯಿಲೊಲ . ಚಡಯಿಲೊಲ

ಬಜಟಿೊಂತ್ ಪೆಟ್ರಾ ಲ್ ಆನಿ ಡಿಸೆಲಾರ್

ಸುೊಂಕ್

ದೆೊಂವಂವ್ೊ

3% ಲಕಾರ್ ಕೆಎಸ್ಟಿ ಚಡಯಿಲಿಲ .

ತಯಾರ್ ನ್ಹ.

ಸಕಾ್ರ್

2021 ಕನ್ಹ್ಟಕ ಬಜಟಿೊಂತ್ ಕೆಎಸ್ಟಿ ಆಪುಾ ೊಂಕ್ ನ್ಹ.

ಬ್ಾ ೊಂಟ್ ಕ್ರಾ ಡಾಚಿೊಂ ಮೊಲಾೊಂ 2020 ಅಕಿ ೀಬರಾೊಂತ್

2020

ಮಾಚಾ್

ಪ್ಯಾ್ೊಂತ್

ಆಸ್ಲಲ

40

ಡೊಲರ್

ತ ಮಾ್್ 10-ವರ್ 70

ಸುಮಾರ್ 50 – 60 ಡೊಲರ್ ಆಸ್ಲಲ ೊಂ

ಡೊಲರ್

ಬ್ಾ ೊಂಟ್

ಮೊೀಲ್

ವಾಡಾರ್ಳ್). 2021 ಜನೆರ್ ೧ ಥಾವ್ಾ

ಎಪಿಾ ಲಾೊಂತ್ ಕರೊನ್ಹಕ್ ಲಾಗೊನ್

ಮಾ್್ 10 ಪ್ಯಾ್ೊಂತ್ ಪೆಟ್ರಾ ಲ್

19

ಆನಿ ಡಿಸೆಲ್ ಲಿೀಟರಾ ಎಕಾಕ್ ರ. 7 -

ಕ್ರಾ ಡಾಚೆೊಂ

ಡೊಲರಾೊಂಕ್

ದೆೊಂವ್ಲಲ ೊಂ.

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾಲಾಯ ತ್

(25%


8

ಚಡಾಲ ಯ ತ್

2020

ರ್ಸ್ತ್ಕ್

ಲೊೀಕ್ಸಭೊಂತ್ ಸ್ತೊಂಗ್ಲ ೊಂ.

ದರಾಲ ಯ ರ್ ಆಶೆೊಂ ಚರ್ಡಲಲ ೊಂ ಐರ್ಜ್ ಸುಮಾರ್ ರ. 16. ಹೆೊಂ ಕ್ರಾ ಡಾಚೆೊಂ

ಕ್ರಾ ಡಾಚಿೊಂ ಮೊಲಾೊಂ ಚರ್ಡಲಾಲ ಯ ನ್

ಮೊೀಲ್ ಚರ್ಡಲಾಲ ಯ ನ್ ಮಾತ್ಾ ನೊಂ.

ಮೊಲಾೊಂ ದೆೊಂವಂವ್ೊ ಜಾಯಾಾ ೊಂತ್:

ಕರೊನ್ಹಚಾ

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ವಳ್ಳ್ರ್

ಕ್ರಾ ಡಾಕ್

ಬಯ ರಲಾಕ್ ಡೊಲರ್ 19 ಮ್ಾ ಣ್ಸರ್

ಕ್ರಾ ಡಾಚಿೊಂ

ದೆೊಂವ್ಲಲ ೊಂ. ತರ್ದ್ಳ್ಳ್ ತಾಯ

ಕ್ರಾ ಡಾ

ವತಾತ್

ಥಾವ್ಾ

ಲಿೀಟರ್

ಮೊಲಾೊಂ

ರ.7-ೊಂಕ್

ಏಕ್

ಮಂತ್ಾ

ಮ್ಾ ಣ್ತ

ಮೊಲಾೊಂ

ಚಡೊನ್

ಜಾಲಾಲ ಯ ನ್

ಸಕಾ್ರ್

ದೆೊಂವಂವಾಿ ಯ ರ್

ನ್ಹ.

ಪೆಟ್ರಾ ಲ್ / ಡಿಸೆಲ್ ಮೆಳ್ಯ ತಾ ಆಸೆಲ ೊಂ.

ಪೂರ್ಣ ಹಿ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ರಾ ಡಾಚಿೊಂ

ರಾೊಂರ್ದ್ಿ

ಗಾಯ ಸ್ತಕ್ ಸ್ತತ್ ರ್ರಾಾ ೊಂನಿ

ಮೊಲಾೊಂ

ಡಬಲ್

ಜಾಲಲ ೊಂ

ಜಾಯಾಾ . ತರ್ದ್ಳ್ಳ್ ಸುೊಂಕ್ ಚಡವ್ಾ

ಕಂಪ್ನ್ ಯ ೊಂನಿ ರಾೊಂರ್ದ್ಿ ಕೆಜಿ)

ಮೊೀಲ್:

ಘರಾೊಂನಿ

ತಲಾ

ವಾಪ್ರಾಿ

ಮಾ್್

ಲಾಗು

ಮೊಲಾೊಂ ಏಕ್ಲೇಕ್ ದರ್ತಾ್ತ್.

ಗಾಯ ಸ್ತಕ್ ಸ್ಟಲಿೊಂಡರಾ (14.2 ಪ್ನಟ್ಮಲ ಯ ನ್

ದೆೊಂವಾತ ನ್ಹ

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಾೊಂತ್ ಸುಮಾರ್ 60% ಆನಿ

1

ಡಿಸೆಲಾೊಂತ್ ಸುಮಾರ್ 54% ಸೆೊಂಟಾ ಲ್

ತಾರಿಕೆರ್ ರ.25 ಚಡಯಲ . ದಸೆೊಂಬರ್

ಎಕಾಾ ಯ್ಣಾ ಆನಿ ವಾಯ ಟ್ ಸುೊಂಕ್ ಆಸ್ತ.

2020 ಥಾವ್ಾ ಎಕಕ್ ಪ್ನವಿ ೊಂ ರ.25 – 50 ಹಿಸ್ತಿ ರ್ ಒಟ್ಟಿ ಕ್ 7 ಪ್ನವಿ ೊಂ

2019

ಚಡಾಲ ಯ ತ್.

ಬಯ ರಲಾಕ್ 66 ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತಲ ಯ ರ್

ವವಧ್

ಆತಾೊಂ

ಭಾರತಾೊಂತ್

ಗಾೊಂವಾೊಂನಿ

142

ಕೆಜಿ

2020

ಸ್ಟಲಿೊಂಡರಾಕ್ ರ. 800 ಥಾವ್ಾ 1000

ಜಾಲಲ

ದರ್ ಪ್ಡಾತ .

1 ಮಾ್್ 2014ವರ್

ಜನೆರಾೊಂತ್ ಎಪಿಾ ಲಾೊಂತ್

ತಲಾಕ್

19

ಡೊಲರ್

ತರ್ದ್ಳ್ಳ್

ತಲಾೊಂ

ಮೊಲಾೊಂನಿ

ಪ್ರಿಷೊ ರರ್ಣ

ಕರೊಂಕ್

ಎಕಾ ಸ್ಟಲಿೊಂಡರ್ ಗಾಯ ಸ್ತಕ್ ರ. ೪೧೦

ನ್ಹ.

ಆಸ್ಲಲ . ತರ್ದ್ಾ ೊಂ ಸಬಿಾ ಡಿ ಆಸ್ಲಿಲ .

ಮೊಲಾೊಂ

ಹಂತಾಹಂತಾೊಂನಿ

ಆತಾೊಂ 70 ಡೊಲರಾೊಂಚೆರ್ ಪ್ನವಾಲ ೊಂ.

ಗಾಯ ಸ್ತರ್ಯಿಲ

ಬರ್ದ್ಲ ಕ್

ಏಕ್

ಸುೊಂಕ್

ಚಡವ್ಾ

ಸ್ತಕ್ಣ್ೊಂ

ಕೆಲಿೊಂ.

ಸಬಿಾ ಡಿ ಕಾಡಾಲ ಯ . ಫಕತ್ ೭ ರ್ರಾಾ ೊಂ

2020 ಮಾ್್ ಇತಾಲ ಯ ಕ್ ಆಸ್ಲಾಲ ಯ

ಭಿತರ್ ಆತಾೊಂ 2021 ಮಾಚಾ್ೊಂತ್

ಮೊಲಾೊಂ ಥಾವ್ಾ sಸುಮಾರ್ ರ. ೨೦

ಗಾಯ ಸ್ ಸ್ಟಲಿೊಂಡರಾಕ್ ದ್ವಡಿತ

(ಲಿೀಟರ್

ಜಾಲಾಯ

(ರ.

819)

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ ಮಂತ್ಾ

ದರ್

ಎಕಾಕ್)

ಚಡಾಲ ಯ ತ್.

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ರಾಜಾಯ ೊಂನಿ ಸೇಲ್ಾ ಟ್ಮಯ ಕ್ಾ / ವಾಯ ಟ್

ರ್ಮೇೊಂದಾ

ಆನಿ ಕೊಂರ್ದ್ಾ ನ್ ಸೆೊಂಟಾ ಲ್ ಎಕಾಾ ಯ್ಣಾ

ಪ್ಾ ಧಾನ್ಹನ್ 9 ಮಾ್್ 2021ವರ್

ಸುೊಂಕ್ ದೆೊಂರ್ಯಾಲ ಯ ರ್ ಮೊಲಾೊಂ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೆೊಂವಾತ ತ್.

ರಾರ್ಯಿಲಲ ೊಂ.

2021

ಫೆಬ್ಾ ರ್

ಮ್ಧೆಗಾತ್ ಆನಿ 2014 ಮೇ ಮ್ಧೆಗಾತ್ ಆರ್ದ್ಲ ಯ

ಸಕಾ್ರಾೊಂನಿ

ರ್ದ್ಕಯಾಲ ೊಂ:

ಕನ್್

ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಉತಾಿ ದನ್ಹೊಂಚಾ

ಮೊಲಾೊಂನಿ

ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಚೆರ್ ತುಲನ್

ಸ್ತಧಾರ್ಣ್

ಹಾೊಂಗಾಸರ್

ರಪ್ನಯ ೊಂನಿ

ಏಕ್

ದಿಲಾೊಂ

(ಆರ್ರಣ್ೊಂತ್

2014

ಏಕ್ರೂಪ್ ಸ್ತೊಂಭಾಳ್ಿ ೊಂ ಬೊರೊಂ.

ಮೇಯಾೊಂತಲ ೊಂ

ಅೊಂಕೆ)

ಮೂಳ್

ಭಾರತಾಚಾ ಮ್ಟ್ಮಿ ಕ್ ಹೆೊಂ ಸ್ತಧ್ಯ

ಮೊೀಲ್

ಸ್ತಗಾಟ್

32.1

ಆನಿ

(47.12),

ಸುೊಂಕ್

32.9

ಹಾಚಿ

ರ್ಜ್್ಯಿೀ

ಕೊಂರ್ದ್ಾ ೊಂತಾಲ ಯ

ಆಸ್ತ.

ತಶೆೊಂ ರಾಜಾಯ ೊಂತಾಲ ಯ

ಆರ್ದ್ಲ ಯ

ಸಕಾ್ರಾೊಂನಿ ಹೆೊಂ ಕನ್್

ಸಯ್ಣ ತ

ರ್ದ್ಕಯಾಲ ೊಂ. 2011 ಥಾವ್ಾ

2014

ಆರ್ಸ್ಿ

ಆನಿ ಕೊಂದ್ಾ

(10.39) ರಾಜ್ಯ ಸುೊಂಕ್ – 20.61 (11.9) ಡಿೀಲರ್ ಕಮ್ಚಷನ್ 3.68 (2) ಚುೊಂಗಾ ವಕಾ 89.29 (71.41)

ಪ್ಯಾ್ೊಂತ್

ಕ್ರಾ ಡಾಚೆೊಂ ಮೊೀಲ್ ಬಯ ರಲಾಕ್

ಆತಾೊಂ ಸಕಾ್ರಾೊಂನಿ ಆಸೆಿ

ಶೆೊಂಬರ್ ಡೊಲರಾೊಂರ್ಯ್ಣಾ ಆಸ್ಲಲ ೊಂ.

ತರ್ದ್ಾ ೊಂ

ಹಾೊಂತಲ

ಆಸ್ಲಲ .

ಅಕರಿಚೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಿನೆ

ಸ್ಕಡಾಲ ಯ ರ್ ಆವ್ ಕ್

ಉರ್ಲಾಲ ಯ ಕೊಂರ್ದ್ಾ ೊಂತ್

ಮ್ನ್ಮೊೀಹನ್

ಸಗಾಯ ಯ ಡೊ. ಸ್ಟೊಂಗಾಚಾ

ವರೊೀಧ್ ಹಾೊಂಚಿೊಂ

ಪ್ನಡಿತ ೊಂನಿ ಪ್ಾ ತ್ಭಟನ್ಹೊಂ

ವಪ್ರಿೀತ್ ಚಲ್ಲಿಲ ೊಂ. ಆಡಳ್ಳ್ತ ಯ

ಮ್ನಿಸ್

ಆತಾೊಂ ಹೆ

ಪ್ನಡಿತ ೊಂತ್

ಪ್ಾ ತ್ಭಟನ್ಹಕ್

ಆತಾೊಂ

ಆಸ್ತತ್. ವರೊೀಧ್

ಮುಕಲಿ ಣ್ರ್ ಕೊಂಗ್ಾ ಸ್ ಸಕಾ್ರ್

ಪ್ನಡಿತ ೊಂತ್

ಆಸ್ಲೊಲ .

ಪ್ನವಾನ್ಹ. ಪೆಟ್ರಾ ಲ್ – ಡಿಸೆಲ್ಯಿೀ

2011

ಮಾಚಾ್ೊಂತ್

ಆಸ್ಲಾಲ ಯ ೊಂಚೆ

ಬಯ ರಲಾಕ್ 118.64 ಡೊಲರ್ ಜಾಲಲ .

ಜಿಎಸ್ಟಿ-ಖಾಲ್

2012

ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಕ್

ಆಸ್ತಿ ಯ ಚರ್ಡ ಟ್ಮಯ ಕ್ಾ ಬಾ ಯ ಕೆಟೆಖಾಲ್

ಎಕಾ ಲಿೀಟರಾಕ್ ರ. 33.18 ಆನಿ

(28%) ದರ್ರ್ಲಲ ೊಂ ತರಿೀ ಬಹುಷ್ಟ:

೨೦೧೪ ಮೇ 16 ಥಾವ್ಾ ಡಿಸೆಲಾಕ್ ರ.

ಆತಾೊಂ

56.71 ಆಸ್ಲಲ ಸ್ಕಡಾಲ ಯ ರ್ ತಾಚಾಕ್ಣೀ

ಕ್ಣತಾಲ ಯ ಕ್ಣೀ ಉಣ್ಯ ಐರ್ಜಾಕ್ ಮೆಳ್ತ ೊಂ.

ರ್ಯ್ಣಾ

ಒಟ್ಮಿ ರ ಲೊಕಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ಿ .

ಮೇಯಾೊಂತ್

ಗ್ಲಲ ನ್ಹೊಂತ್.

ಮೊಲಾೊಂ

ದರಿ

ಹಾರ್ಡಾ

ಬಳ್

ಆಸ್ತತ್

ಆತಾೊಂ

ತಾಚಾಕ್ಣೀ

ತರ್ದ್ಳ್ಳ್ಯಿೀ ರ್ಯ್ಣಾ ವತ್ೊಂ. ಪೂರ್ಣ ಕೊಂದ್ಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ ಆಪೆಲ

ಸುೊಂಕ್

ಮೊಲಾೊಂಕ್

ಸಕಾ್ರಾೊಂನಿ ಉಣೆ

ಬ್ಾ ೀಕ್

16 ಜೂನ್ 2017 ಪ್ಯಲ ೊಂ ಮ್ಹಿನ್ಹಯ ಚಾ

ಕನ್್

1 ಆನಿ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೆಟ್ರಾ ೀಲ್

ಗಾಲ್ಾ

ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂಚಿ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮೊಲಾೊಂ

ಪ್ರ್್ಟ್


ಕತ್ಲ. ತರ್ದ್ಳ್ಳ್ ಎಕ್್ ಪ್ನವಿ ೊಂ

ಮಂತ್ಾ ನ್ ಸ್ತೊಂಗಾಲ ೊಂ. ಪೂರ್ಣ ಸರ್ದ್ಯ ಕ್

ರಪ್ನಯ ೊಂ ಲಕಾರ್ ಚಡಾತ ನ್ಹ ಲೊೀಕ್

ಮೊಲಾೊಂ

ದ್ಯಸ್ತ್ತಾಲೊ.

ಲಕ್ಷಣ್ೊಂ

ವರೊೀಧ್

ಆನಿ ಕಾಯಾ್ಳ್ ರ್ಯ ಕ್ಣತ

ಪ್ನಡಿತ

(Activist)

ಆನಿ

ಸಕಾಳೊಂ 6 ವ್ತರಾರ್ ಪ್ರ್್ಟ್ಮತ ತ್.

ಜಾತಾ.

ಪ್ಯಾಶ ೊಂ

ರಾರ್ವ್ಾ

ಚಡಯಿಲಲ ೊಂ

ಇಲಲ ೊಂ

ಲಕಾಕ್್

ಇಲಲ ೊಂ ಯೇನ್ಹ.

ಕಸಲಿೊಂಯ್ಣ

ನ್ಹೊಂತ್.

ಭಾರತಾಚೆೊಂ

ಕ್ರಾ ರ್ಡ ಆಯಾತ್ ಸ್ತವ್ ಅರೇಬಿಯಾ

ಪ್ಾ ತ್ಭಟನ್ ಕತ್ಲ. ಆತಾೊಂ ಸರ್ದ್ೊಂ ಲಕಾರ್

ದೆೊಂವಿ ೊಂ

ಒಪೆಕ್ ಹೆೊಂ

ರಾಷ್ಟಿ ಾ ೊಂ ಥೊಡಾಯ

ಥಾವ್ಾ

ಮಾಪ್ನನ್

ಒಪೆಕಾಖಾಲ್ ನ್ಹತ್ಲಾಲ ಯ

ರಾಷ್ಟಿ ಾ ೊಂ

ಥಾವ್ಾ

ಆನಿ

ಪ್ಾ ತಯ ೀಕ್

ರ್ದ್ಕಾಲ ಯ ಕ್ - ಫೆಬ್ಾ ರ್ 9 ಥಾವ್ಾ 20

ಜಾವ್ಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ಾ ಆಯಾತ್

ತಾರಿಕ್ ಪ್ಯಾ್ೊಂತ್ ಕರ್ಲ್ ಬರಾ

ಕರೊಂಕ್ ಚಿೊಂತಾಪ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತ

ದಿಸ್ತೊಂಕ್

ಮ್ಾ ರ್ಣ ಕಳೊನ್ ಯತಾ. ಎದ್ವಳ್್

ಇಲಲ

ಇಲಲ

ಮ್ಾ ರ್ಣ

ಪೆಟ್ರಾ ಲಾಚೆರ್ ಲಿೀಟರಾಕ್ ಸುಮಾರ್

ಅಮೆರಿಕಾ

3.63

ಪ್ಾ ಮಾರ್ಣ ಚಡಾಲ ೊಂ. ಪ್ನೊಂ್ ರ್ಸ್ತ್ೊಂ

ಆನಿ

ಡಿಸೆಲಾಕ್

೩.೮೪

ಚಡಯಿಲಲ .

ಥಾವ್ಾ

ಆದಿೊಂ

ಅಮೆರಿಕಾ

ಭಾರತಾಚೊ

ರ್ಜ್ಚಾ

ಮೊಲಾೊಂ

ಆತಾೊಂ 11%- ಚಡಾಲ .

ವಾಟೆರ್

ಥಾವ್ಾ

ಆಯಾತ್

ಮೊಲಾೊಂ ದೆೊಂವ್ ಕ್ ನ್ವ್ತಯ ವಾಟ್ರ: ಚಡೆ್ ಚಾ

ಹಾಡಂವಿ ೊಂ

0.5%

ಆಪ್ನಲ ಯ

ಆಸ್ಲೊಲ

ತೊ

ಆಸ್ಕೊಂಕ್ ಒಪೆಕ್ (ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ ಉತಿ ನ್ಹಾ ೊಂಚಾ ರಪುತ ಒಕ್ರೊ ಟ್)

ರಾಷ್ಟಿ ಾ ೊಂಚೆ

ಸುೊಂಕ್

ಉತಾಿ ದನ್

ರಾಜ್ಯ

ದ್ಯರಾಶೆನ್

ದೆೊಂವಂವ್ೊ

ಕೊಂದ್ಾ

ದ್ವನ್ಹೊಂಯಿಿ

ಆನಿ

ಕಬಲ ತ್

ಉಣೆ ಕೆಲಲ ೊಂ ಕಾರರ್ಣ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಕೊಂದ್ಾ

ಜಾಯ್ಣ. ಹಾಣಿ ದ್ವಗಾೊಂಯಿಾ ಸುೊಂಕ್

ಸಕಾ್ರ್

ದೆೊಂರ್ಯಾಲ ಯ ರ್ ಮೊಲಾೊಂ ಅಪ್ನಪಿೊಂ

ಸ್ತೊಂಗಾತ .

ಚಡಯಾಾ ಯ್ಣ ತೇಲ್

ಮ್ಾ ಳ್ಳ್ಯ ಯ

ನಿಯಾ್ತ್

ಮೊಲಾೊಂ

ಖಾತ್ರ್ ದೇಶಾೊಂನಿ

ದೆೊಂವಾತ ತ್. ಮಾಫ್ತನ್

ಅಭಾವಾಚಾ

ಮೊಲಾೊಂ

ಜಾಯ್ಣ

ಸಕಾ್ರಾನ್

ದೆೊಂರ್ಯಾಲ ಯ ರ್ಯಿೀ

ಉತಾಿ ದನ್ ಉಣೆ ಕೆಲಾೊಂ. ಹಾಯ ಕೃತಕ್ ಕಾರಣ್ನ್

ಎಕಾ

ಥೊಡಾಯ

ದೆೊಂವಾತ ತ್. ಚರ್ಡ

ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಲ ಯ ರ್

ತ್ತಾಲ ಯ ಮಾಫ್ತನ್ ಕ್ರಾ ರ್ಡ ಮೆಳ್ಳ್ನ್ಹ.

ರಾಜಾಯ ೊಂಕ್ಯಿೀ ಬೊರೊಂ. ಆರ್ದ್ಯ್ಣ

ಹಾಯ ರ್ವ್ೊಂ

ಚಡಿತ್ ಮೆಳ್ಳ್ತ . ಸ್ತಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ಾ

ಅಸ್ತತ್.

ಮೊಲಾೊಂ ಉತಾಿ ದನ್

ಚಡೆತ ್ ಚಡಂವ್ೊ

ಮ್ನ್ವ ಕೆಲಾಯ ಮ್ಾ ರ್ಣ ಪೆಟ್ರಾ ೀಲಿಯಂ

ಲೊೀಕ್ಸಭಾ

ವಧಾನ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವಾ

ಸಭಾೊಂಕ್

ರಾಜಾಯ ೊಂಚಾ

ಚುನ್ಹರ್ರ್ಣ


ಚಲಾತ ನ್ಹ

ಮೊಲಾೊಂ

ದೆೊಂರ್ವ್ಾ

ಭಾರತಾೊಂತ್

ಚುನ್ಹರ್ರ್ಣ ಸಂಪ್ಲಲ ೊಂ್ ಮೊಲಾೊಂ

ರಾೊಂರ್ದ್ಿ

ಚಡಯಾತ ತ್.

ಚಡಿ್

ತಶೆೊಂ್

ಜಾಲಾೊಂ

ಪೆಟ್ರಾ ಲ್,

ಗಾಯ ಸ್ತಚಿೊಂ ಲೊಕಾಚಾ

ಡಿಸೆಲ್,

ಮೊಲಾೊಂ ದಿಸಿ ಡಾತ ಯ

ಆತಾೊಂ. ಅಸ್ತಾ ೊಂ, ಕರಳ, ಪುದ್ಯಚೇರಿ,

ಜಿವತಾಚೆರ್ ಪ್ಾ ಭಾವ್ ಗಾಲಾತ . ತಶೆೊಂ

ತಮ್ಚಳುನ್ಹಡು

ಜಾಲಾಲ ಯ ನ್

ಆನಿ

ಪ್ಶಿಿ ಮ್

ಸಕಾ್ರಾನ್

ಕಸಲೊಯ

ಬಂಗಾಳ್ಳ್ೊಂತ್ ಚುನ್ಹವ್ ಚಲೊೊಂಕ್

ವಾಟ್ರ ತರಿೀ ವಾಪ್ನನ್್ ಹಾಚಿೊಂ

ಅಸ್ತತ್.

28

ಮೊಲಾೊಂ

ದೆೊಂವಂವಿ

ಮಾ್್

11

ಬರಯಾತ ನ್ಹ)

ಚಡಾನ್ಹಶೆೊಂ

ಪ್ಳ್ೊಂವಿ

ಪ್ಯಾ್ೊಂತ್ ಪೆಟ್ರಾ ಲ್, ಡಿಸೆಲಾರ್

ರ್ಜ್್ ಆಸ್ತ.

ಮೊಲಾೊಂ ಚುನ್ಹರ್ರ್ಣ

ಫೆಬಾ ರ್ರಿ (ಹೆೊಂ

ಚಡಂವ್ೊ ಜಾತ್

ಥಾವ್ಾ

ವಾ ಜರೂರ್

ನ್ಹೊಂತ್. ಎಕ್್

ಎ್. ಆರ್. ಆಳಾ

ಪ್ನವಿ ೊಂ ಚಡಂವ್ೊ ಪುರೊ. -----------------------------------------------------------------------------------------

TWELFTH OF MARCH: GANDHI & GRANDE Today the Twelfth of March has two significant anniversaries! ‘satyagraha’ in every sense of the word. In this long arduous march of 390 kms. to the shores of Dandi, Gandhi was accompanied by people from all walks of life and from all corners of the country. It took twenty-four days for the group to *Fr. Cedric Prakash SJ arrive there on 5 April. Ninety-one years ago, in 1930, Mahatma Gandhi began his famous protest, the Dandi March, not far from the Sabarmati Ashram in Ahmedabad to protest the tax salt imposed by the British! It was a Civil Disobedience movement – a real

On arrival at Dandi, Gandhi in an interview said, “I cannot withhold my compliments from the government for the policy of complete non-interference adopted

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


by them throughout the march .... I wish I could believe this noninterference was due to any real change of heart or policy. The wanton disregard shown by them to popular feeling in the Legislative Assembly and their high-handed action leave no room for doubt that the policy of heartless exploitation of India is to be persisted in at any cost, and so the only interpretation I can put upon this non-interference is that the British Government, powerful though it is, is sensitive to world opinion which will not tolerate repression of extreme political agitation which civil disobedience undoubtedly is, so long as disobedience remains civil and therefore necessarily nonviolent .... It remains to be seen whether the Government will tolerate as they have tolerated the march, the actual breach of the salt laws by countless people from tomorrow.” Gandhi was also prophetic and speaking of the India of today! When a group of farmers from

Gujarat, supported by several organisations and several concerned citizens of Gujarat, wanted to take out a ‘kisan tractor rally’ today, in their tractors from the same place (as Gandhi did in 1930) and towards Dandi, all the concerned protestors were placed under house arrest and the rally was not allowed to take place. Shabnam Hashmi, an activist, through a live videorecording (which is going viral) has detailed the way this rally was stopped. People from all over the country have condemned this antidemocratic move. Strangely enough when the Government is hypocritically trying to score ‘brownie points’ on the Dandi March! Even the British colonialists did not stop Gandhi’s ‘Dandi March.’ in 1930! Forty-seven years later, in 1997, on this day, in faraway El Salvador, Jesuit Fr. Rutilio Grande was gunned down by the military junta of his country. Grande had identified himself totally with the poor and oppressed people of El Salvador

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and was a visible and vocal critic of the fascist policies of the Government.

Brothers, they would undoubtedly crucify him again. And they have said so”.

A month before he was assassinated, on 13 February 1977, Grande preached a sermon that came to be known as ‘the Apopa sermon’, denouncing the government's expulsion from the country, of a Colombian priest Fr. Mario Londono, who served the poor. In strong words, an action that some later believed led to his murder, Grande said, “I am fully aware that very soon the Bible and the Gospels will not be allowed to cross the border. All that will reach us will be the covers since all the pages are subversive – against sin, it is said. So that if Jesus crosses the border at Chalatenango, they will not allow him to enter. They would accuse him, the man-God ... of being an agitator, of being a Jewish foreigner, who confuses the people with exotic and foreign ideas, antidemocratic ideas, and, that is, against the minorities. Ideas against God because this is a clan of Cain's.

Grande had a long-standing friendship with a diocesan priest Oscar Romero; the latter was known for his conservative ways. The poor and exploited of the country were Grande’s major concern and he left no stone unturned to highlight their plight and to make their struggles his own. Unlike Romero, Grande did not hesitate in taking up cudgels against the powerful and other vested interests. Romero was appointed Archbishop of San Salvador just three weeks before the brutal death of Grande. The murder of his friend was a terrible shock to Romero. At his funeral mass, Romero in his homily said, “the government should not consider a priest who takes a stand for social justice as a politician or a subversive element when he is fulfilling his mission in the politics of the common good.” He also said openly and emphatically, “anyone who attacks one of my priests, attacks

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


me. if they killed Rutilio for doing what he did, then I too have to walk the same path”. True to his words, he walked that path! From that day onwards, Romero immersed himself totally in defending the rights of the poor and oppressed of his country. he never looked back- till his own assassination on 24 March 1980! Romero is today a Saint of the Catholic Church and Grande is on the fast track to becoming one. Both Gandhi and Grande have much to teach us today. They worked for the freedom of their people. They took a visible and vocal stand to defend the rights of the poor and the marginalised. They did not hesitate in taking a strong stand against the fascist and anti-people policies of the Government of their day and to voice their dissent. Because of their prophetic courage, they had to pay the price: both laid down lives for a cause, a greater good.

In the wake of what is happening in our country today- we are called to emulate Gandhi and Grande! We need to come out and engage in civil disobedience, take a nonviolent stand for justice, truth, and peace, and ensure that we cry halt to the rot that has taken over our beloved motherland! We need to join in the protests of the farmers and others like the Adivasis and Dalits who want to live a more dignified life! Above all, like Gandhi and Grande we need to believe that with truth we will overcome and only the truth will set us free! Twelfth March is a significant day – let not its importance be lost on any of us! 12 March 2021 *(Fr Cedric Prakash SJ is a human rights& peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com)

----------------------------------------------------------------------------------56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


THE TEACHER & THE PEON (Concluding part of the Trilogy “Love’s Dark Secrets” & “Love JihadCatholic Style”)

and Zillah. He is described as “the ancestor of all who work copper and iron” (Gen 4:22). He is therefore believed to be the first iron smith or metallurgist, a profession that required immense physical strength.

The first two lines of the verse are from a poem that I recall from childhood. The second two lines are my own creation in adulthood. Who was Tubal Cain anyway?

Why then has Tubal Cain faded into the twilight, and who is the queen bee that stung him? As humans evolved into a patriarchal society, it was characterized by male physical strength – that of the iron smith, the warrior, and the hunter. Where are they today? Brawn has been replaced by brain. One does not require physical strength to be a metallurgist. Nor to press a button, to release a missile or a weapon of mass destruction. Not even for meat. You can pick it off the shelf in a supermarket or a butcher’s shop. The physical strength of Tubal Cain has become redundant. He has faded into the twilight.

If we take the Genesis account of creation literally, then he is the seventh-generation offspring of Adam and Eve, the son of Lamech

What is the role of the queen bee the feminine? Men are inclined to work in short bursts of intense energy. After that they need to rest

# chhotebhai Tubal Cain was a man of might. In the days when the earth was young. Tubal Cain faded into the twilight. By the queen bee he was stung!

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


or take a break for a cigarette. This attitude is even expressed in male sexuality. In contrast the queen bee, the female psyche, is more disposed to diffused and sustained energy, again also characterized in their sexuality. The modern world is more attuned to diffused and sustained energy, be it the operation of a computer or a factory assembly line. The man soon gets bored as he seeks novelty, but a woman can continue pursuing the same monotonous action without ennui.

stronger sex. Verily, Tubal Cain has faded away.

This is one of the reasons that many employers prefer women. They tend to be more loyal and persevering, not seeking change and novelty the way men do. The queen bee has triumphed over Tubal Cain, reducing him to a mere drone.

My first experience of Gender Disparity (GD) in the Catholic community is when I was working in then Bombay in 1971-72. I was then living in Vakola, Santacruz (E) that had many slums. I was active in the Legion of Mary and made weekly visits to those living in the slums. I was surprised to find many families with househusbands. The women were away in the Gulf region, mostly working as housemaids, and sending money home. How much of that money was spent on the home or on booze was a moot question? The woman had become

As a natural consequence woman today are in many areas better employed than men. Going by the results of public exams, they are also doing better in education. The bottom line is that, given equal opportunities in both education and employment, the feminine is the

These changed equations have had a huge impact on the marriage market, and get accentuated further in small communities, like the Catholic Community in India. In my previous article I had referred to the book on Mixed Marriages (MMs) in the Agra Ecclesiastical region by Rev Dr. Maxim D’sa. He had identified 28 factors that result in MMs. I will dwell on just two – education and employment.

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the provider and the man the dependant. A few years later I became the Founder Secretary of the U.P. Regional Youth & Vocations Bureau. One of my first observations again was of GD. The girls were far better educated and gainfully employed than the boys. There were reasons for this, other than what is applicable across modern society. The girls studied in convent schools/hostels, where they got personalized attention from the sisters. In contrast in parish schools/mission hostels, there was usually just one priest and possibly a seminarian doing regency, to minister to them. It was never the same. So, girls easily outperformed the boys of the miniscule community. Then came employment. At that time church-run institutions were the major employers of youth. Most Catholic institutions stopped at Class 12. At that point, a girl could get admission for teacher’s or nurse’s training and get gainfully and respectfully employed; both in church run institutions and outside.

What of the boy who had passed Class 12? At most he could get a job as a peon or a driver, unless he was lucky enough to go to a technical institute run by the Salesians. The sumtotal was that the girl was a teacher at a desk in a classroom, while her brother was employed in the same institution sitting on a stool outside the Principal’s office. A further consequence was that the girl had a higher emotional quotient than the boy. I know times have changed and both job and educational opportunities have increased. Yet the GD is still very marked. This is evident again in parish choirs and youth groups. The girls vastly outnumber the boys. This obviously has a disastrous effect on the marriage scenario, resulting in 50% MMs in the community, as we have seen earlier. It also results in frustration and resentment among the boys, in turn leading to anti-social tendencies. A vicious circle. Strange though it may seem and maybe possibly politically incorrect; but my experience says that the church in its pastoral planning, must make a

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


conscious effort to win back its young men. It must be a pastoral priority. This GD obviously has a huge impact on choosing a life partner, and the resultant high percentage of MMs. There is another factor that has emerged in modern times. It is what we call the Office Romance. People working together get attracted to each other and choose to marry, regardless of religion or other factors. This has its own inherent dangers. Why?

insensitive at home. This is human nature. So, in office romances, the dark side of one’s personality is not revealed. This again is reflected in social media profiling, where one puts one’s best foot forward. Making life choices based purely on office romances or social medial profiles could be fraught with danger. Youth animators, family counsellors, parents and pastors need to understand these changed equations to help young people make the correct choice in life. For Tubal Cain has faded into the night, as have knights in shining armour. And teachers and peons are a horrible mismatch.

Because at the workplace one is performing a role, not being oneself. One cannot fart or burp at work, let one’s hair down or put one’s legs up. The worker is role playing; hence the true self is not • The writer began his revealed. A worker who is community service through objectively calm with his/her the Legion of Mary in 1969. colleagues at work, may be MARCH 2021 subjectively short tempered or -----------------------------------------------------------------------------------

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"L U C Y's" Mangalore Women Power for National Welfare.

The historic connections to the name

are

deep;

Outwardly

unassuming shop/outlet, but inside large hearted and concerned about the welfare of all levels of people of our great nation - India. Quietly spearheaded by Ms. Cecilia Shresta (Mascarenhas),

she

held

a

'presentation' of the efforts the group has put in for the defense personnel struggling in the high March

8

International

is

well

known

Women's

as

Day...the

zest of this day is particularly very enthusiastic, so on March 6, 2021, a group of well motivated women of Mangaluru, rallied around "Lucy's".

ranges of our borders in the North. Collaborating including

in

many

mustering

raw

ways, wool

materials, are Ms. Sabrina Hougard of 'Soulo Conversations' (a group of women

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

empowering

and


motivating

women);

giving

the

appreciate and emulate in some

are

Dr.

way by one and all. 'Nari Shakthi'

Cauvery-

and 'Atma Nirbhar’ echoing all over

women's branch of Lions and Ms

India comes into play in this yeoman

Nirmala Pai of Inner Wheel (a

effort in this coastal region even

branch of Rotary

amidst the many odds.

muchneeded Kalpana

support

Ashfaque,

club).

The

presentation highlighted the work and effort by many volunteers who were interning at "Lucy's" to knit 172 solid sets of scarves/shawls and cowls from virgin wool for the heroic defense personnel on the freezing borders in the North East facing hostile enemies amidst the severe cold. These brave hearts alert 24x7, to protect the millions of people in India in peace and happiness. Indeed, the thought and action of this great effort here in Mangalore, 'unseen and unsung' is something to ponder on at this time when Women empowerment is celebrated. contribution

Indeed, to

it take

is

a

note,

The place called "LUCY's": According to the idealistic lady Cecilia Shresta - It all started in a small simple way in 2018 under her thoughtful quiet ideas soon after she returned from the USA. The Shrestas lived in different places in the

US,

first

in

Philadelphia,

Arkansas and Texas. In Mangalore now settled down among her ancestral roots in this part of the city; located opposite the gate of the historical Rosario Cathedral on the ancient road to Hoige Bazar, Passers by would generally not notice it - the sign board loudly says "LUCY's

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-

Knitting,

Crochet

&


Quilting - Classes and Sales ," within

where the defense authorities will

a couple of years

it has really

arrange to send it to the right spots

sprung into a multifaceted interest

on the borders, to our fighting men.

zone for many women students, house wives, social activists and a solace to many even during the times of the Pandemic.

Now,

woolies are not that one would really look for in a humid warm coastal city of this west coast. But the potential created out of it where a service to the most heroic people of the nation is created is admirable. The

fact

that

gradually

many

institutions and individuals came in to see and understood the "knit and pearl" concept 's popularity and has taken an upward trajectory and promises to be a gradual launching pad for many good ideas and actions. It will help people to know and contribute, even in small ways. These first 172 woolen sets will be transported

to

Bangalore

from

Ms. Sabrina Hougard of 'Soulo Conversations’ knitting

and

explained

that

needlework

may

appear to be declining in popularity among the savvy IT NewGen, yet it certainly is alive and even like old times, men play a role too.

This

type of concentration on knitting regularly has a very constructive and positive

impact

on

the

brain,

coordinating the hands and fingers, and patterned eye movements go a long way in mental well being and can prevent and control dementia and Alzheimer's and so on. Elders kept alert by this activity can improve their cognitive skills and remain in better mental health and their physical faculties. On the other side of the coin, this is a very

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


constructive

helpful

Mangalore. This LUCY"s popularity

Occupational Therapy in several

will need pages to record here. And

cases

her

and

and

challenges and

the

potential is vast.

The chief protagonist that lends her dear name primarily is Cecilia’s dear mother “Lucy Mascarenhas" (nee' Pais daughter of Martin Pais 18521921 of premier wine merchants hailing from Urwa). Lucy brought up a large family in Bangalore in times that were difficult. It seems her mainstay and deep interest was Needle

Cecilia

is

now

spreading her mother's skills for

The history of the name "LUCY's:

in

daughter

work,

Crochet

and

Knitting to an exceptionally large extent. Lucy never shied away from passing on her ideas and skills not

posterity here, indeed a mission unique. The second to associate with the name "Lucy's" is Cecilia’s husband Dr. Harold (Harry) Shresta PhD, (was teaching for long at Arkansas Uni). Dr. Harold’s paternal grandmother Lucy

Shresta

(1892-1960),

the

founder of Ladies Club now existing on the western slopes of Lighthouse Hill,

Hampankatta,

a

renowned

institution with unmatched service to Mangalore the region and its people and women.

only to her children, but to many

Lucy

youngsters she took care of in the

prominent Govt official of the British

1950s and 60s. She is a well-known

times in Mangalore, hailing from a

personality in the Konkani Catholic

well known Saldanha Prabhu family

Community

with known roots. She was carefully

in

Bangalore

and

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Shresta,

daughter

of

a


nurtured and developed into a

great interest too, she was devoted

polished socialite who travelled far

to the cattle and farm till the end.

and wide with her husband Maurice Shresta (1872-1952), whose father changed his surname from Pinto to Shresta, while in then Ceylon. Her father was elected vice chairman of the town municipality (1929) and later Member of the Legislative Council, Madras Presidency (1932). Ms Lucy spent some time in London,

Indeed, it is noteworthy that Mangalore is contributing in several spheres to the national effort and women here are positively to the fore. This expose is one example but there are many many more be sure. Let us be happy for this and seek ways and means to help people and our great country - INDIA.

England and was often referred to as "London Lucy". In founding the Ladies Club, she had a unique vision for Mangalore, with great love, like many of that era. Her ancestral home is the old classic (original name - “INGLEDON") manor. house 'Roshni Nilaya' that the family gifted away, in 1960. They also had a farm in Manjeshwar and that was

- Ivan Saldanha-Shet

her ----------------------------------------------------------------------------------------------65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Appointment of new Apostolic Nuncio to India New Delhi, Mar 13, 2021: According to a statement released by Secretary General, CBCI that says : Communication received from the Apostolic Nunciature, I wish to inform that His Holiness, Pope Francis, has appointed H. E. Most Rev. Leopoldo Girelli, until now Apostolic Nuncio to Israel and to Cyprus, and Apostolic Delegate to Jerusalem and Palestine, as the new Apostolic Nuncio to India.

This provision was made public in Rome on Saturday, 13th March 2021, at noon, corresponding to 4:30 p.m., Indian Standard Time.

His Excellency Archbishop Leopoldo Girelli was born in Predore (Bergamo), Italy, on 13th March 1953. He was ordained priest on 17th June 1978. He holds a Doctorate in Theology. He entered the Diplomatic Service of the Holy See on 13th July 1987. He served in the Apostolic Nunciatures in Cameroon and in New Zealand, in the Section for General Affairs of the Secretariat of State of the Holy See, and in the Apostolic Nunciature in the United States of America. On 13th April 2006, he was appointed Apostolic Nuncio to Indonesia, and, on 10th October 2006, he was appointed Apostolic Nuncio to East Timor. On 13th January 2011, he was appointed Apostolic Nuncio to Singapore, Apostolic Delegate to Malaysia and to Brunei, and nonresidential Pontifical Representative for Vietnam. On 13th September 2017, he was appointed Apostolic Nuncio to Israel and Apostolic Delegate to Jerusalem and Palestine, and, on 15th September 2017, he was appointed Apostolic Nuncio to Cyprus. On 13th March

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2021, he was appointed Apostolic Archbishop Girelli as he takes leave Nuncio to India. He speaks Italian, of his current mission and prepares English and French. to assume his new responsibilities in Collectively commending India, it is a glad news. ------------------------------------------------------------------------------------

ಶೆಳ್ಯ ರಪಿೊಂ ಬೊಲೊಿ ‘ಶೆಳೆೆ ರಪಾರ್ ಆಯೆ ಖಡಾಿ ಬರ ರೈಂಬೊೆ ಸಿೈಂಹಾಬರ ಗ್ಲರಜ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ ತೊ?’ ರ‍್ಚನಾೈಂತ್ರ ರ‍್ಚಯ್ ಕೆಲೊೆ ಗಾೈಂವ್ಕರ್ ನಾಕ್ರ ಜಾಲೊೆ ! S ತಾಚಿ ಗ್ಲರಜ್ ತಾಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಚೊ ತಾಳ್ಳ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಬದುೆ ನ್ ಗ್ನಲ್ಲೈಂ ಆದೆೆ ೈಂ ರೂಪ್ ಬಳ್ಳ್ನ್ ಆಯೆೆ ೈಂ ನ್ವೈಂ ಮಾಪ್ ಘರ್ಡೆ ನ್ ಬದೆ ತ್ರ ತಾಚೊ ರಂಗ್ ನಣ್ೈಂತ್ರ ತಾೈಂಕ್ರೈಂ ವಗ್ಶೈಂ ಸಾೈಂಗ್

S ಪಾವ್ಕಿ ೈಂತ್ರ ಆತಾೈಂ ವೊತ್ರ ತಾಪಾಾ ಧಗ್ಶೈಂತ್ರ ಆತಾೈಂ ಪಾವ್ಿ ವೊತಾಾ ಮ್ಳ್ಳ್ಬ ರ್ ಉಟ್ಟಾ ತ್ರ ಕ್ರಳ್ಸೈಂ ಕುಪಾೈಂ ಸದಾೈಂಚ್ ಧುೈಂವಿಾ ಗಾೈಂವ್ಕರ್ ಆತಾೈಂ S ಶೆಳ್ಳೆ ಆಪಾೆ ೆ ಆವಯ್ಾ ಸಾೈಂಡುನ್ ಸಿೈಂಹಾ ರ್ಧಲಕ್ ಉಡಾೆ ೆ ತ್ರ ಪವ್ತ್ರ ಊೈಂಚ್ ತಕೆ ಬ್ಯಗಾವ್ಾ ಕಿಡ್ಟಾ ಮುಕಾರ್ ಪಡ್ಟಯ ಾ ತ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣ್ ಕೊಣ್ಯ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಣ್ಕ್ ವೇಸ್ ಬದುೆ ನ್ ರ್ಧಡಾೆ ೆ ತ್ರ ಗಾೈಂವ್ಕರ್ ಆತಾೈಂ ಶೆಳೆೆ ರಪಾರ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಭೊೈಂವಿಾ ೈಂ ಚಡಾೆ ೆ ತ್ರ S ರ‍್ಚನಾೈಂತ್ರ ಆಸೆಯ ಸಿೈಂಹ್ ವ್ಕಗ್ ಮ್ನಾಶ ೆ ಕ್ರಳ್ಳ್್ ೈಂತ್ರ ಘುಸಾೆ ೆ ತ್ರ ವ್ಕಗಾ ಸಿೈಂಹಾ ಬೊಲ್ಯಿ ೆ ೈಂಕ್ ಆತಾೈಂ ಮ್ನಾಶ ೆ ನಿೈಂಚ್ ಪ್ಲಸಾೆ ೆ ತ್ರ

ನಿದುನ್ ಪಡನಾಕ್ರತ್ರ ಹೊಚ್ಯ ಆಯಿನ್ಾ ವೇಳ ಶೆಳೆೆ ರಪ್ಪೈಂ ಬೊಲ್ಯಿ ೆ ೈಂಕ್ ಪಾಕು್ನ್ ವಳಕ್ ಧರಯ ವ್ಕಗಾ ಸಿೈಂಹಾೈಂಕ್ ಸಕಾ ಡ್ ಮೆಳುನ್ ರ‍್ಚನಾಕ್ ಪಾಟಿೈಂ ರ್ಧಡೊಯ

ಜಾಗ್ಳಾ ತ್ರ ರ‍್ಚವ್ಕ ರಡನಾಕ್ರತ್ರ ಶಿತ್ರ ವಚುನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಯ್ಾ 68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-ಸ್ಟವ, ಲೊರಟ್ರಿ


ಕೊಟಾರ‍್ಿ -ಆ್ಯ ನ್ಸಿ

ಪಾಲಡ್ಕಾ

ತ್ಯಾಂಬ್ಡಿ ತ್ಯಾಂಬ್ಡಿ ಕಟಾರಿಯ ವ್ಹ ಡಿಯ ವ್ಹ ಡಿಯ ವ್ಹ ಡಿಯ ಹಳಾ್ ನ್ ಭತರ್ ಸರಿಯ ಮಾಮೆಾ ಕ್ಸ ಪಳೆವ್ಕ್ ದೊಡಿಯ . ಹಜಾರಾಾಂನಿ ಬಾವ್ಜಿ ದೊಡುನ್ ಕವ್ಜಿ ಕವ್ಜಿ ಜಾಲಿ

ಕಟಾರ‍್ಯ ಕ್ಸ ಪಳೆವ್ಕ್ ಮಾಮ ಭಯನ್ ಭತರ್ ಗೆಲಿ. ವ್ಹ ಡಿಯ ಏಕ್ಸ ಸಾರೊಣ್ ಹಾಡುನ್ ಕಟಾರ‍್ಯ ಕ್ಸ ಲೊಟಯ ರೊದ್ದಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಗುಾಂವ್ಚನ್ ಗುಾಂವ್ಚನ್ ಕಟಾರಿಯ ಭಾಯ್ರ ಪಡಿಯ . 69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಯ 2020 ವಸಾಾಚ್ಯಯ ಗೌರವ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತ್ಯ ಯ ಆ್ನ್ಸ ಪುಸ್ಯ ಕ್ ಪುರಸಾಾ ರ್ ಪ್ರ್ಾಟ್

ಮಥಾಯಸ್ ಡಬ್ಡಯ ನ್ ಹಿಚ್ಯಾ ದಶಾ’

ಪುಸ್ ಕಾಕ್ಸ

ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್ ಕಾಂಕಣ ಕವ್ಜ ಅರಣ್

ಸುಬಾರ ವ್ಕ

ಉಭಯಕರ್

ಕುಮಟಾ, ಕಲ್ಯ ಕ್ಷ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್ ಪುತ್ತ್ ರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ಸ, ಜಾನಪದ್ ಕ್ಷ ೀತ್ಯರ ಾಂತ್

ಲಕಿಷ ಾ ಕೃಷ್ಣ

ಹಾಾಂಕಾಾಂ

ಗೌರವ್

ಸ್ತದಾ

ಪರ ಶಸೊ್ ಾ

ಮೆಳೆಟ ಲೊಾ . ಕವಿತ್ಯ

ಮೊರಾಸ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಹಾಚ್ಯಾ

ಪ್ರ ೀಮ್ ’ಏಕ್ಸ

ಮೂಟ್ ಪ ವ್ಚಯ ಾ ’ ಪುಸ್ ಕಾಕ್ಸ, ಲ್ಯಹ ನ್ ಕಥಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮೊನಿಕಾ

ಆನಿ ಲೇಖನಾಾಂ

ಸ್ತಟ ೀವ್ನ್

ಕಾಿ ಡರ ಸ್

ಪ್ಮುೆದೆ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಸುಗಂಧ ಸಾಿ ಸ್’ ಪುಸ್ ಕಾಕ್ಸ

ಪರ ಶಸ್ ಕ್ಸ

ಮಹ ಣ್ಗನ್

ವಿಾಂಚ್ಯಯ ಾ ತ್

ಕನಾೆಟಕ

ಕಾಂಕಣ

ಸಾಹಿತಾ ಆಕಾಡೆಮ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಡ್ಟ| ಕ್. ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಹಾಣಾಂ ಆಪಯ್ಣಲ್ಯಯ ಾ ಪತಿರ ಕಾ ಗೊೀಷ್ಠ ಾಂತ್ ಪಗೆಟ್ ಕ್ರ್ಲಾಂ. ಗೌರವ್ಕ ಪರ ಶಸೊ್ ಾ

ವಿಭಾಗಾಂತ್

’ನವಿ

ರ. 50 ಹಜಾರ್

ನಿಾ , ಪುಸ್ ಕ್ಸ ಪುರಸಾ್ ರ್ ರ. 25 ಹಜಾರ್

ನಿಾ

ಮೆಳೆಟ ರ್ಲ

ಮಹ ಳಾಾಂ.

ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖಾಾ ಚೊ ಮಂತಿರ ಅರವಿಾಂದ್ರ ಲಿಾಂಬಾವ್ಳ್ಸ ಹಾಾ

ಕಾಯೆಕ್ಸ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆಸ್ ಲೊ. 70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮ ಸಾಾಂದೆ

ಭಟ್, ರಿಜಸಾಟ ರರ್ ಆರ್. ಮನೀಹರ

ಸಾಣೂರ

ಕಾಮತ್ ಜಮಾತಕ್ಸ ಹಾಜರ್ ಆಸಯ .

ನರಸ್ತಾಂಹ

ಕಾಮತ್,

ಅರಣ್ ಜ ಶೇಟ್, ಗೊೀಪಲಕೃಷ್ಣ

---------------------------------------

ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ದಿೀಕಾಾ ಸ್ಕರ್ಡಾ ಭಾಜಪ್ನಕ್ ರಿಗಾತ

ಫಾ| ಬೊೀನಿ್ಯ ಆಚ್್ದಯೆಸೆಜಿನ್ ಚಲ್ವ್ಾ ಆಸಾಯ ೆ ಲೊಯಲ್ಯ ಹೈಸಾಾ ಲ್ಯೈಂತ್ರ ಪಾಾ ೈಂಶುಪಾಲ್ ಜಾೈಂವ್ಾ ಸೇವ್ಕ ದೀೈಂವ್ಾ ಆಸೊೆ .

ಫಾ| ರಡಿಾ ಬೊೀನಿ್ಯ ಕಲ್ಾ ತಾ ಆಚ್್ದಯೆಸೆಜಿಚೊ ಕಥೊಲಕ್ ಯ್ಣಜಕ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಜನ್ತಾ ಪಾಡಿಾ ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ಲ್ಯಹ ನಾಶ ಜಮಾತ ವಳ್ಳ್ರ್ ಮಾಚ್್ 9ವರ್ ಆಪಾೆ ೆ ಯ್ಣಜಕೀಯ್ ದೀಕೆಾ ಕ್ ನಾಮ್ ದೀೈಂವ್ಾ ಭಾರತಿೀಯ್ ಜನ್ತಾ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಸೆವ್ಕ್ಲೊ. ಆಚ್್ಬಿಸ್ಿ ತೊೀಮ್ಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾನ್ ಹಿ ಖಬ್ಯರ್ ಖರ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೈಂಗ್ನೆ ೈಂ ಆನಿ ತಾಕ್ರ ಫಾ| ಬೊೀನಿ್ಯ ಥಾವ್ಾ ರ‍್ಚಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ೈಂ ಮ್ಹ ಳೆೈಂ.

ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ಲೊ, "ವಹ ಯ್, ಹಾೈಂವ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಜನ್ತಾ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಸೆವ್ಕ್ಲ್ಯೈಂ... ಆನಿ ಹಾೈಂವೈಂ ತಾೈಂಚೆೆ ಬರ‍್ಚಬರ್ ಕ್ರಮ್ ಕರೈಂಕ್ ಚಿೈಂತಾೆ ೈಂ. ಆಪಾಾ ಕ್ ಕತೈಂ ತ ಕರೈಂಕ್ ಸಾೈಂಗಾಾ ತ್ರ ತೈಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾೈಂವ್ ತಾೈಂಕಪುತಾೆ ್ ಮಾಫಾನ್ ಕತ್ಲೊೈಂ." ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಮಾಚ್್ 5 ವರ್ ಆಚ್್ಬಿಸಾಿ ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ೈಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಯ್ಣಜಕಿ ಣ್ಕ್ ಹಾೈಂವೈಂ ರ‍್ಚಜಿ ದಲ್ಯೆ ಆನಿ ಹಾೈಂವ್ ತಾಕ್ರ ಮಾಚ್್ 9 ವರ್ ಯಿೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ೈಂ. ಆಪುಣ್ ಕತಾೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಜನ್ತಾ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಸೆವ್ಕ್ಲ್ಯೈಂ ಮ್ಹ ಳೆಯ ೈಂ ಆಪುಣ್ ಆತಾೈಂ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾೈಂಗಾನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ೈಂ ತಾಣ್ಯೈಂ. "ಮ್ಹ ಜೆೆ ಲ್ಯಗ್ಶೈಂ ಕ್ರರಣ್ೈಂ ಆಸಾತ್ರ ಭಾಜಪಾ ಸೆವೊ್ೈಂಕ್. ಮಾಹ ಕ್ರ ತೆ ವಿಶಿೈಂ ಉಲಂವ್ಾ ನಾಕ್ರ ಕತಾೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ೆ ರ್ ತಿೈಂ ಕ್ರರಣ್ೈಂ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಆನಿ ಆಚ್್ದಯೆಸೆಜಿ ಮ್ಧ್ೈಂ," ಮ್ಹ ಣ್ಲೊ ಫಾ| ರಡಿಾ . ಭಾಜಪಾ ಆಪುಣ್ ಜಾತಿವ್ಕದಾಚಿ ಪಾಡ್ಾ ನ್ಹ ೈಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಋಜು ಕರೈಂಕ್ ಹರ್ ಪಾ ಯತಾಾ ೈಂ ಕರನ್ೈಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಾ ೀಸಾಾ ೈಂವ್ ಮುಖೆಲ್ಯೈಂಕ್ ಭಾಜಪಾಚೆ ಸಾೈಂದೆ ಕತಾ್. ಹೆೆ ಚ್ ಲ್ಯಗ್ಲನ್ ಆಯೆೆ ವ್ಕರ್ ಸಭಾರ್ ಕಥೊಲಕ್ ಮುಖೆಲ ಹಾೆ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಸೆವ್ಕ್ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ರ.

ರೀಡಿಾ ಕ್ ಹೊಗ್ಲಳುಿ ನ್. (ಲ್ಗ್ಾ ಜಾೈಂವ್ಕಯ ೆ ಪಯೆೆ ೈಂ ಸವ್್ ದಾದೆೆ ತಾೈಂಚ್ಯೆ ಬ್ಯಯ್ಣೆ ೈಂಕ್ ಹೊಗ್ಲಳ್ಸಿ ತಾತ್ರ; ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಮಾತ್ರಾ ಥೊಡಾೆ ತೇೈಂಪಾನ್ ತಾೆ ಚ್ಯ ದಾದಾೆ ೆ ೈಂಕ್ ಮಾೈಂರ್ಡಡ ಮಾರ್ ಸುರ ಜಾತಾ ತೈಂ ಹಾೈಂಗಾ ಉಗಾಡ ಸ್ ಕಯೆ್ತ್ರ!) ವಸ್್ ರ್ಬೈಂಗಾಲ್ಯೈಂತ್ರ ಮ್ಮ್ತಾ ಬ್ಯೆ ನ್ಜಿ್ಚ್ಯೆ ಟಿಾ ನ್ಮ್ಯಲ್ ಕ್ರೈಂಗ್ನಾ ಸಾಕ್ 295 ಸಿಟಿ ಆಸಾತ್ರ; ಹೆ ಭಾಜಪಾ ಸಾೈಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳನ್ ತಿಕ್ರ ಗಾದೆೆ ವಯೆೆ ೈಂ ದೆೈಂವಂವ್ಾ ಹರ್ ಹಿಕ್ರ್ ತ್ರ ಕನ್್ೈಂಚ್ ಆಸಾತ್ರ, ಮುಖಾೆ ೆ ಚುನಾವೈಂತ್ರ ಜಿಕೊನ್ ಯೆೈಂವ್ಕಯ ೆ ಕ್. ಹಾೆ ಚ್ಯ ಯ್ಣಜಕ್ರನ್ ಸಾೈಂತ್ರ ತರ‍ಜಾಚ್ಯೆ ಸಾೈಂತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯರ್ಲ್ಯೆ ೆ ಕ್ರಯ್ಣ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾೈಂವ್ಾ ಟಿಾ ನ್ಮ್ಯಲ್ ಕ್ರೈಂಗ್ನಾ ಸ್ ಪಾಡಿಾ ಚಿ

ಸಾ ಳ್ಸೀಯ್ ಲೊೀಕ್ ಸಾೈಂಗಾಾ ಕೀ ರಡಿಾ ಮೊೀನಿ್ಯ ಸಮಾಜೆೈಂತ್ರ ಮಾತೊಿ ಫಾಮಾದ್ ವೆ ಕಾ ತಾಣ್ಯೈಂ ಕೆಲ್ಯೆ ೆ ಬರ‍್ಚೆ ಕ್ರಮಾೈಂಕ್. ಹಾೆ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಇೈಂಗ್ಶೆ ಷ್ಟ ಮಾಧೆ ಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಿಶಾೆ ೈಂತ್ರ ಮಾಹ ಹೆತ್ರ ದೀೈಂವ್ಾ ತಾಚಿ ಕುಮ್ಕ್ ತ ಆಶೆತಲ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲೊ ರ‍್ಚಜ್ೆ ಭಾಜಪಾಚೊ ಕ್ರಯ್ದಶಿ್ ಸಬೆ ಸಾಚಿ ದತಾ 72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಖೆಲನ್ ಮ್ಮ್ತಾ ಬ್ಯೆ ನ್ಜಿ್ಕ್ ಸಪ್ಪಾ ೈಂಬರ್ 2016 ವರ್ ವ್ಕತಿಕ್ರನಾಕ್ ಆಪವ್ಾ ವಹ ಲ್ಲೆ ೈಂ, ತನಾಾ ೈಂ ತೊ ತಿಕ್ರ ಆನಿ ತಿಚೆೆ ಪಾದಾ ಕ್ ಭಾರಚ್ಯ ಮೊಗಾಚೊ ಆಸೊೆ . ಮಾಚ್್ 10 ವರ್ ಕಲ್ಾ ತಾಾ ಆಚ್್ದಯೆಸೆಜಿಚ್ಯೆ ಆಚ್್ಬಿಸ್ಿ ತೊೀಮ್ಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾನ್ ರ್ಧಡ್ಲ್ಯೆ ೆ

ಪರಪತಾಾ ೈಂತ್ರ ಸಾೈಂಗಾೆ ೈಂ ಕೀ "ಆಪ್ಪೆ ಯ್ಣಜಕೀ ದೀಕ್ರಾ ಸೊಡ್ಾ ಭಾರತಿೀಯ್ ಜನ್ತಾ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಸೆವ್್ೈಂಕ್ ಮಾಚ್್ 9ವರ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೈಂ. ಫಾ| ರಡಿಾ ಬೊೀನಿ್ಯಚೆೈಂ ಯ್ಣಜಕಿ ಣ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ಏಕ್ ರೀಮ್ನ್ ಕಥೊಲಕ್ ಯ್ಣಜಕ್ ಜಾೈಂವ್ಾ ತತ್ರಕ್ಷಣ್" ಮ್ಹ ಣ್ಣ್ನ್. ------------------------------------------

Boneless Chicken Breast Masala Ingredients: 1) 500 grams boneless chicken breast 2) 2 medium onions, finely chopped 3) 5 tbsp tomato puree 4) 1 tsp each ginger & garlic paste

5) 10 cashew nuts 6) 4 byadgi chillies 7) 2 tsp coriander powder 8) 1 tsp kashmiri chilli powder 9) 1/2 tsp garam masala powder 10) 1/2 tsp turmeric powder 11) 1 tsp kasuri methi 12) 4 tbsp oil 13) salt as per taste

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Recipe: - Cut the boneless chicken breast into medium pieces, wash and keep aside to drain the water. - Fry cashew nuts and byadgi chillies for a while and keep aside to cool - Make a fine paste of cashew nuts and chillies and keep aside - In a kadai, heat oil - Once oil is hot, fry chopped onion till golden brown - Add ginger garlic paste and fry for 2 mins on low flame - Add chilli powder, coriander powder, turmeric powder and garam masala powder, stir well and fry on low flame for 2 mins - Add chicken, mix well and fry on high flame for 5 mins - Add salt and stir well - Add cashew nuts and byadgi chilli paste, stir well and let it cook 2 mins on low flame - Add tomato puree, stir well, and let it cook for 2 mins on low flame - Add 1 and 1/2 cups hot water, mix well and cover the lid. Cook for 10 mins or until chicken cooked well on medium flame. - Add kasuri methi, mix well and

cook for another 2 mins. - Switch off flame Garnish with coriander leaves and serve hot with Jeera rice or chapatis or roti as per your choice.

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಸೆಯ ಚಿ ಕಡಿ 4 ಪಾೈಂಪ್ಪೆ ಟ್ಟೈಂ, ಈಸೊನ್, ಬ್ಯೈಂಗ್ನಡ ಇತಾೆ ದ ಕುರ್ಡಾ ಕನ್್ ದವರದಾದರೂ ಆಳ್ನ್ಹಕ್: 5 ಲ್ಯೈಂಬ್ ಮಿಸಾ್ೈಂಗ್ಲ, 1/2 ನಾಲ್್, 1 ಟೇಬ್ಲ್ ಸ್ಕಿ ನ್ ಜಿರ‍ೈಂ, 1 ಟಿೀಸ್ಕಿ ನ್ ಕಣಿಿ ರ್ ವ್ಕಟುನ್ ಕ್ರಡ್. ಏಕ್ರ ಆಯ್ಣಾ ನಾೈಂತ್ರ ತೇಲ್ ತಾಪವ್ಾ 1 ಪ್ಪಯ್ಣವ್ ಭಾಜ್, ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಆಳೆನ್

ಘಾಲ್ಾ ತಾಕ್ರ ಇಲೊೆ ಹಳ್ಸಾ ಚೊ ಪ್ಪಟೊ, ಬೇವ್ಕಚೊ ಪಾಲೊ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 3 ತನೆ ್ ಮಿಸಾ್ೈಂಗ್ಲ, ಆಮಾಿ ಣ್ಯಚೆೈಂ ಉದಾಕ್, ಮಿೀರ್ಟ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಹಳಾ ಕನ್್ ಖತಖ ತೊ ಯೆತಾನಾ ಮಾಸಿಯ ಘಾಲ್ಾ ಭುೈಂಯ್ ದವರ್.

---------------------------------------

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲೊಂರ್ಣೊಂತ್ `ಪಿಲತಾಚಿ ಝಡ್ತಯ ' ಚಲ್ಲಿ

ಮಾಾಂಡ್

ಸೊಭಾಣ್ಟಚ್ಯಾ

ಮಹ ಯ್ ಾ ಳ್ಸ ಮಾಾಂರ್ ಶಾಂಕ್ಿ ಚಾಂ 230 ವ್ಜಾಂ ಕಾಯೆೆಾಂ ಜಾವ್ಕ್ 07-03-2021 ವ್ಜರ್ ಆಯ್ ರಾ ಸಾಾಂಜೆರ್ 6.30

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಚರಾರ್, ಕಲ್ಯಾಂಗಣ್ಟಾಂತ್ ಪಿಲ್ಯತ್ಯರ್ ಝಡಿ್ ನಾಟಕ್ಸ ಸಾದ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ನರಾ ಕಮೂಾ ನಿಕೇಶನ್ ಕೇಾಂದ್ದರ ಚೊ ನಿದೇೆಶಕ್ಸ ಬಾಪ್ ರಿಚ್ಯಡ್ೆ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರನ್ ಕಾಯೆಕ್ಸ ಚ್ಯಲನ್ ದರ್ಲಾಂ. ಮಾಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್

ಹುದೆಾ ದ್ದರ್ ಎರಿಕ್ಸ ಒಜೇರಿಯೊ, ಲುವಿ

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ‍್ಪಟೆರಿಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್, ಸುಶಾ ತ್ಯ, ಆಶೆಲ್, ಸವಿತ್ಯ, ಫ್ತಯ ವಿಯ, ಸಂದೀಪ್, ಸುಜಯ, ಜೀವ್ನ್, ವಿರ ೀತನ್ ಆನಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಹಾಣಾಂ ನಟನ್ ಕ್ರ್ಲಾಂ. ಆಕೇರಿಕ್ಸ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾದ್ರ್ಪಣ್ಟವ್ಯ್ರ ಸಂವ್ತದ್ರ ಚಲೊಯ . ---------------------------------------

Ph.D. awarded to Ms Shobha of SAC

ಪಿಾಂಟ್ಟ್ ಆನಿ ಕಿಶ್ಯೀರ್ ಫೆನಾೆಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಾಾಂಗತ್ ದಲೊ. ಹೊ ನಾಟಕ್ಸ ಮಾ| ರೊನಿ ಸರಾವ್ಚನ್ ಬರೊವ್ಕ್ , ಅರಣ್ರಾಜ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್ ಲಸಾರ ದೊ ಹಾಣ ನಿದೇೆಶನ್ ದರ್ಲಯ ಾಂ ತರ್, ಎಲೊರ ನ್ ರೊಡಿರ ಗಸಾಚಾಂ ಸಂಿೀತ್ ಆನಿ ಕಿಾಂಗ್‍ಸ್ತಯ ೀ ನಜೆರ ತ್ಯನ್ ಉಜಾಿ ಡ್ ವಿನಾಾ ಸ್ ಕ್ಲೊಯ . ಕಲ್ಯಕುಲ್

Ms Shobha, HOD of Commerce, St Aloysius College (Autonomous), has been awarded Ph.D. for her thesis “An Evaluation of Micro Insurance

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Schemes - A Study with reference to Self Help Group Members in Dakshina Kannada District” by Tumkur University. She was successfully guided by Dr P.N. Udayachandra, Dean & Head of the Department of Commerce, SDM College (Autonomous), Ujire. She is the proud daughter of Sri Dharnappa & Smt Rukmini from Thokkottu, Mangaluru and wife of Sri Ashok M Prasad, Assistant Professor, Department of BCA, St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru. ---------------------------------------

Women’s Day celebrated at SAC

The Students’ Council and the Women’s Forum of St Aloysius College (Autonomous), Mangluru organised ‘Women’s Day’ - a 81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


programme to celebrate the spirit of womanhood on 8th March 2021 in the LF Rasquinha Hall of the College. Advocate Sparsha D’Souza

was the Chief Guest and inaugurated the programme. Ms. Sapna Shenoy, an Investment Services Professional and Trainer

and Ms.Vidya Dinker, Social and environmental Activist were the Guests of Honour of the programme. Rev. Dr Praveen Martis, SJ, presided over the programme. Dr Ratan Tilak Mohunta, Director, Students’ Council, Ms Renita Maria D’Souza, the Convenor of the programme and President of Women’s Forum and Paloma Rodrigues, the Cultural Secretary were on the dais. Advocate Sparsha in her address spoke of the importance of women in the judiciary and the role they 82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


play in ensuring justice. She reminisced over her college days and her journey from being a shy individual to taking up positions of authority and spoke of the importance of dedication and determination in achieving success. She added that God Almighty has played an important role in her journey. Ms Sapna Shenoy, in her address highlighted the need for financial independence among women. She shed light on the various benefits of entrepreneurship, and the need for women to take up more entrepreneurial ventures. “You will work for your business in the beginning and later your business will work for you” she added. Ms Vidya Dinker, in her address highlighted the importance of independence in various spheres of a woman’s life, from her workplace to her home. She shed light on the various demands society imposes on women. She painted the example of a woman who is extremely independent in her workplace and holds positions of

authority but has no right in the decision-making of her personal life. She stressed on the need to change such a situation. She spoke of how women can spark improvement and empowerment in other women. Rev Dr. Praveen Martis SJ, in his address, said that there is a long road ahead for woman empowerment even in developed countries like the United States of America. “Women are the reason for life and the reason for love” he added. He also said that the gift of creation was given through a woman. Advocate Sparsha D’souza was felicitated during the programme. A video was presented in which the female students of Aloysius spoke about women that inspire them and about what they like most about being a woman. Ms. Shivani presented an inspiring and captivating dance performance. A melodious musical medley was presented by Ms. Alina Peris and team. Ms. Renita D’Souza welcomed

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the gathering. Dr. Ratan Mohunta, Dr Divya Shetty and Ms Niveditha introduced the guests. Melnitha Correa, compered the program. Paloma Rodrigues proposed the vote of thanks.

International women's day celebration at Ocean Pearl.

Coreen Rasquinha was invited as the guest of honour by the Inner Wheel club of Mangalore North. Thank you for the honour awarded to Mrs Harina Rao and Corine Rasquinha. She wished their club all the absolute best for this year 2021. ---------------------------------------

SAC HOLDS ‘ANALYSIS OF BUDGET 2021’ The Department of Economics of St Aloysius College (Autonomous) 84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mangaluru conducted a talk on “ANALYSIS OF BUDGET 2021” on

9th March 2021 in L.F. Rasquinha Hall, LCRI block. The talk concentrated on economic

aspects of central budget presented on 1st February 2021 and highlighted the state budget presented on March 8, 2021. The talk was presented by Nitin J. Shetty C.A, founder partner of Nitin J Shetty & Co. Mangaluru. The speaker focused on digitalization and privatization concepts as he 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


was addressing the young gathering. He gave insights on capital expenditure of the government, privatization of public sector, banking sector, tax policies, Atma Nirbhar Bharat and agriculture sector. He stressed the need of youth indulging in digitalization process.

Commerce attended the talk. It was a very interactive session and good number of students raised relevant questions and the speaker addressed all those questions with valuable answers. The programme was compered by Nagesh M. The program began with a prayer song rendered by the college choir team. Ms Maria Joseph welcomed the gathering and Ms Tinku Kuwar introduced the resource person. Mr Melroy DSouza proposed the vote of thanks.

While concluding the talk the Speaker gave worthy advice to the youth gathered regarding moral values and attitude which they need to include in their life. The students and faculty of Economics and -----------------------------------------------------------------------------------UAE's Mars mission proves how Women's Day, we are saluting the women shine bright in the space women power. and technology sector. We are saluting the SHEROES of Globelink West Star Shipping. ---------------------------------------

Ph.D. awarded to Ms Rachael Natasha of SAC

On the Occasion of International

Ms Rachael Natasha Mary, lecturer in the undergraduate department of Chemistry at St Aloysius College (Autonomous) Mangaluru, has been awarded Ph.D. for her thesis for her thesis titled “Study of Electrochemical Behavior and

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Steel in Acid Media’ from Tumkur University. She was successfully guided by Dr. Suchetan P.A, Assistant Professor Department of Studies and Research in Chemistry, University College of Science, Tumkur University, Tumakuru.

Corrosion Resistance of Maraging

Ms Rachael Natasha Mary is the daughter of late Mr Umesh Bangera and Mrs Viola Pereira, Mangaluru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಲಾೊಂರ್ರ್ಣ: ಕಾಯ್ೊಂ ನಿವಾ್ಹಕಾೊಂಕ್ ತಬ್್ತ್ ಕಾಯಾ್ಗಾರ್

ಉತಾಾ ೈಂಚ್ ಮೊತಿಯ್ಣೈಂ. ಹಾತಾೈಂತ್ರ ಮೈಕ್ ಆಸಾಾ ನಾ ಉತಾಾ ೈಂ ಮೊತಿೈಂಯ್ಣೈಂಪರೈಂ ವ್ಕಪ್ಪಾ ಜೆ. ಅಸಲೊೆ ತರ್ಬ್ತೊೆ ಆಯ್ಣಯ ೆ ಕ್ರಳ್ಳ್ರ್ ಗಜೆ್ಚೊೆ ಥಾರ‍್ಚಾ ತ್ರ. ಶಿಕ್ರಿ ಕ್ ಆಕರ್ ನಾ. ಶಿಕ್ಲ್ಲೆ ತಿತೆ ೈಂ ನ್ವ ಆವ್ಕಾ ಸ್ ಉಗ್ನಾ ಜಾತಾತ್ರ. ಹಾೆ ತರ್ಬ್ತಚೊ ಜೊಕೊಾ ವ್ಕಪಾರ ಕರಜೆ

ಮ್ಹ ಣ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ವಿಶಿ ವಿದಾೆ ನಿಲ್ ಯ್ಣಚೊ ಇೈಂಗ್ಶೆ ಶ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲ ಪ್ಲಾ . ರವಿಶಂಕರ್ ರ‍್ಚವ್

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಣ್ಯೈಂ ಉಲೊ ದಲೊ. ತೊ ಮಂಗ್ಳಯ ರ‍್ಚಯ ೆ ಕಲ್ಯೈಂಗಣ್ೈಂತ್ರ ಮಾೈಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ನ್ ಮಾೈಂಡುನ್ ಹಾಡೆ ಲ್ಯೆ ಎೈಂ.ಸಿ. ತರ್ಬ್ತಿ ಸಟಿ್ಫಿಕಸ್ ಕೊೀಸ್್

ವಿಶಿಶ್್ ರತಿನ್, ಮೈಕ್ ಕ್ರಡುನ್ ಗ್ಳಮಾ್ ಥಾವ್ಾ ಮೊತಿೈಂಯ್ಣೈಂ ಪಸಾಾ ೈಂವಯ ಮಾರಫಾತ್ರ ಉಗಾಾ ವ್ಾ ಉಲ್ಯ್ಣಾ ಲೊ. ತರ್ಬ್ತ್ರದಾರ್ ಮ್ಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ವಿದಾೆ ದನ್ಕರ್ ಹಾಣಿ ನಿರೂಪಕ್ರೈಂಕ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಉಲೊವ್ಿ ಆನಿ ವದ

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿವ್ಹಣ್ ಹಾೆ ವಿಶಿೈಂ ಸಮೇತ್ರ ಮಾಹೆತ್ರ ದಲ.

ದಾಖಾೆ ೆ ೈಂ

ದುಸಾಾ ೆ ದಸಾ ಎರಕ್ ಒಝೇರಯನ್

ಕ್ರಯೆ್ೈಂ ನಿವ್ಕ್ಹಣ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಕೊೈಂಕಾ ಸಂಪಾ ದಾಯ್ಣವಿಶಿೈಂ ಮಾಹೆತ್ರ ದಲ. ಎಕ್ರ ಬರ‍್ಚೆ ಕ್ರಯೆ್ೈಂನಿವ್ಕ್ಹಕ್ರಚಿೈಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ೈಂ ಹಾೆ ಗಜಾಲಚೆರ್ ಉಲ್ಯಿಲ್ಯೆ ೆ ಭೊೀವ್ ಫಾಮಾದ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಬ್ಯಬ್ ಲ್ಲಸಿೆ

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ರಯೆ್ೈಂ-ನಿವ್ಕ್ಹಕ್ರನ್ ಕತೈಂ ಕರೈಂಕ್ ಜಾಯ್? ಕತೈಂ ಕರೈಂಕ್ ನ್ಜೊ? ಹಾೆ ಗಜಾಲೈಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಆನಬ ೀಗ್ ವ್ಕೈಂಟುನ್ ಘೆತೊೆ . ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ವಿತೊರ ಕ್ರಕ್ಳ ಹಾಣ್ಯೈಂ ಪ್ಪಪ್ಪಟಿ ಮುಖಾೈಂತ್ರಾ ಆದಾೆ ೆ ಕ್ರಜಾರ‍್ಚೈಂಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದೀವ್ಾ ಹಾೆ ಶೆತಾೈಂತೊೆ ಆಪ್ಲೆ ಆನಬ ೀಗ್ ವ್ಕೈಂಟುನ್ ಘೆತೊೆ . ಆಲಿ ನ್ ದಾೈಂತಿ, ಪ್ಪನಾ್ಲ್ ಹಾಣ್ಯೈಂ ಆತಾೈಂಚ್ಯೆ ಸೊಭಾಣ್ೈಂನಿ ಜಾೈಂವಿಯ ೈಂ ಆತವ್ಣ್ೈಂ ಹಾೆ ವಿಶಿೈಂ ಎಲ್ಿ ನ್ ಹಿಗಾ್ನ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಕುಮೆಾ ನ್ ಉಲೊವ್ಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೈಂ.

ರೇಗ್ಲನ್ ಕ್ರಯೆ್ೈಂ-ನಿವ್ಕ್ಹಣ್ ಶೆತಾೈಂತೊೆ ಆಪ್ಲೆ ಕೊಡು ಆನಿ ಗ್ಲೀಡ್ ಆನಬ ೀಗ್ ವ್ಕೈಂಟುನ್ ಘೆತೊೆ . ತಿಸಾಾ ೆ ದಸಾ ಸಕ್ರಳ್ಸೈಂಚ್ಯೆ ಆರ್ದಸಾರ್ ಸಾ್ ೆ ನಿ ಆಲ್ಯಿ ರಸಾನ್ ಎಕ್ರ ಬರ‍್ಚೆ

ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಟೈಟ್ಸ್ ನರನಾಹ ನ್ ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ/ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕ್ರಯಿ್ೈಂ ಕ್ರಣಿಯ್ಣೈಂದಾಿ ರೈಂ ಕಶೆೈಂ ನಿವ್ಕ್ಹಣ್ ಕರ‍ೆ ತಾ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಕಳಯೆೆ ೈಂ. ಎವಿೆ ನ್ ಡಿಸೊೀಜ ಹಿಣ್ಯೈಂ ಕ್ರಜಾರ‍್ಚೈಂ ಶಿವ್ಕಯ್, ಹೆರ್ ಕ್ರಯ್ಣ್ೈಂಚೆೈಂ ನಿವ್ಕ್ಹಣ್ ಹಾೈಂತೈಂ ಆಪ್ಲೆ ಆನಬ ೀಗ್ ವ್ಕೈಂಟುನ್ ಘೆತೊೆ . ದೊನ್ಿ ರ‍್ಚೈಂ ಉಪಾಾ ೈಂತ್ರ ಅರಣ್ರ‍್ಚಜ್ ರಡಿಾ ಗಸ್ ಹಾಣ್ಯೈಂ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಣ್ ಆನಿ ಹೆರ‍್ಚ ಪ್ಪೈಂಟೊನ್ ಕ್ರಯಿ್ೈಂ ಮಾೈಂಡುನ್ ಹಾರ್ಡಯ ವಿಶಾೆ ೈಂತ್ರ ಪ್ಪಪ್ಪಟಿ ಮುಕ್ರೈಂತ್ರಾ ಸಮ್ಗ್ಾ ಮಾಹೆತ್ರ ದಲ. ವಿಶಯ್ಣೈಂ ಮ್ಧ್ೈಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೆ . ಪಂಗಡ್ ಕರನ್ ಸವ್ಕಲ್ಯೈಂಚೆರ್ ತಕ್್ ಚಲ್ಯೆ ಆನಿ

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಬಿರ‍್ಚರ್್ೈಂಚಿ ಅಭಿಪಾಾ ಯ್ ಘೆತಿೆ . ಜಾಸಿ್ ನ್ ಲೊೀಬೊನ್ ಸವ್್ ಸಂಪನ್ಮ್ ಳ ವಕಾ ೈಂಚಿ ಸಭೆಕ್ ವಳಕ್ ಕರನ್ ದಲ. ರ‍್ಚಹುಲ್ ಪ್ಪೈಂಟೊ ಆನಿ ರ‍ನಲ್ಡ ಲೊೀಬೊನ್ ತಾೈಂತಿಾ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಲ.

94 ಶಿಬಿರ‍್ಚರ್್ೈಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಾ ಹಾೆ ಶಿಬಿರ‍್ಚಚೊ ಫಾಯಾ ಜೊಡೊೆ . ಸಗಾಯ ೆ ಕ್ರಯ್ಣ್ಗಾರ‍್ಚಚೆೈಂ ನಿರ್ದ್ಶನ್ ಎರಕ್ ಒಝೇರಯಚೆೈಂ ಆಸುನ್ ಮಾೈಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧೆ ಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪ್ಪೈಂಟೊ, ಸಾೈಂದೆ ನ್ವಿೀನ್ ಲೊೀಬೊ, ಕಶೀರ್ ಫೆನಾ್ೈಂಡಿಸ್, ಬನುಾ ಫೆನಾ್ೈಂಡಿಸ್, ಎಲೊಾ ನ್ ರಡಿಾ ಗಸ್, ರನಿ ಕ್ರಾ ಸಾಾ , ಸುನಿೀಲ್ ಮೊೈಂತೇರ, ಲ್ವಿೀನಾ ದಾೈಂತಿ ಆನಿ ಕ್ರೆ ರ‍್ಚ ಡಿಕುನಾಹ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕುಮೆಾ ಹಾತ್ರ ದಲೊ.

ಹೆೈಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಚ್್ 5 ಥಾವ್ಾ 7 ಪಯ್ಣ್ೈಂತ್ರ ಚಲ್ಲೆ ೈಂ. ಕಿ ೀನಿ ಡಿಕೊೀಸಾಾ ಆನಿ ಅರಣ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿೈಂ ಆಪ್ಪೆ ಅಭಿಪಾಾ ಯ್ ಉಚ್ಯರೆ . ದಕಾ ಣ್ ಕನ್ಾ ಡ, ಉಡುಪ್ಪ, ಉತಾ ರ್ ಕನ್ಾ ಡ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಯೆ ೆ ೈಂ ಥಾವ್ಾ ವವಗಾಯ ೆ ಪಾಾ ಯೆಚ್ಯೆ ------------------------------------------------------------------------------------------

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


100 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


https://youtube.com/playlist?list=PLu-iNX9YgIz7Xai-MvBG3Js--Mg3_EPbO A Melodious Presentation by Guardian Angel's Church Choir Angelore lead by Melwyn Peris consisting of 51 Choir members between the Age group of 15 to 80 years, totally disciplined and committed to the core. This Video Album 'Alleluia Gavyam' consisting of beautiful new devotional hymns is brought to mark the Celebration of Melwyn's 40 years of dedicated service to Angelore Church Choir. At this moment we cherish the services rendered by Late Mr J B Rasquinha, Mr Arthur Rasquinha, Sr Stella Crasta, Sr Cornelia and late Sr Irene D Souza as well as All the Ex- Choir members and All the Parish Priests. This Album is Dedicated to All THE PARISHIONERS OF ANGELORE CHURCH 101 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


102 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


103 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


104 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


105 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


106 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


107 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


108 ವಿೀಜ್ ಕೊೈಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...