__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 5

ಜನೆರ್ 7, 2021

K C L C ಕ್ 153,148+ ಸಾಂದೆ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ

ಉಲ್ಲೊ ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬಾಯ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ನವೆಂ ವರಸ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ, ಆಮೆಂ ಕೆಂಯ್ ಸುಧ್ರಾ ಲಯ ೆಂವ್? ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸಭಾರಾಂ ನವೆ ನಿಛೆವ್ ಕರ್ತಸತ್ ಪಿಯಾಂವೆಚ ಾಂ ಸೊಡ್ಟ ಾಂ, ಜಾಂವೆಚ ಾಂ ಉಣಾಂ ಕರ್ತಸಾಂ, ಪೀಟ್ ದಾಂವಯ್ತ ಾಂ, ಸದಾಂಯ್ ವ್ಯಾ ಯ್ಮ್ಯೀಗ ಕರ್ತಸಾಂ, ಸುಶೆಗಾತ್ ಉದಕ್ ಪಿಯರ್ತಾಂ, ಗರ್ಸಫ್ರ ಾಂಡ್ಕ್ ವ ಬೀಯ್ಫ್ರ ಾಂಡ್ಕ್ ಸೊಡ್ಟ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಚ್ಚಚ ಲಾಗಾಂ ಜಿಯರ್ತಾಂ, ಪಯೆ ಉರಯ್ತ ಾಂ, ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತ ಾಂ ರವಯ್ತ ಾಂ, ಧಾಂವ್ಯರ ಪಾನ್ ರವಯ್ತ ಾಂ, ಚಲೊನ್ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಮಾಕ್ ವೆರ್ತಾಂ, ದುರ್ಸಳ್ಾ ಾಂಕ್ ದನ್ ದಿರ್ತಾಂ, ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಜ್ಯಳ್ ವಾಂಕ್ಚ ಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ತಸಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಚ್ಚಚ ಜಿಣಾ ರ್ ಖಂಚಯ್ತ ಾಂ, ವ್ಯಟ್ಸ ಪ್, ಟ್ವಿ ಟ್ಟ ರ್, ಫೇಸ್‍ುಕ್ ಪಳಾಂವೆಚ ಾಂ ಜ್ಯರ್ತ ತಿತ್ಲ ಾಂ ಉಣಾಂ ಕರ್ತಸಾಂ, ಹೆರಾಂನಿ ಕತಾಂಯ್ ಕ್ಲಾಾ ರ್ ತ್ಾಂ ಪರ ರ್ರ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ತಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಾಂತಿನಾರ್ತ ಾಂ ಆಪುಣ್ಯ್ ಕ್ಾಂಯ್ ತರೀ ರ್ರಾಂಪಣ್ ಕರ್ತಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣ ಾಂ-ರಜ್ಯರ್ ಚಡಯ್ತ ಾಂ, ಲಗಾಾ ಬಾಂದ್ ವ್ಯಡಯ್ತ ಾಂ, ಘರ್ಚ್ಾ ಸ ಕ್ಮಾಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದಿರ್ತಾಂ, ಭುಗಾಾ ಸಾಂಕ್ ರ್ರಾ ನ್ ರ್ಾಂಬಳ್ಟ ಾಂ, ಇರ್ತಾ ದಿ, ಇರ್ತಾ ದಿ ಹಾಚ ರ್ಾಂಖಳ್ ರವಾಂಕ್ ಕತ್ಾಂಚ್ಚ ಅಾಂತ್ಾ ದಿರ್ನಾ..... ಆನಿ ಹಾಾ ವಖಾತ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ತರೀ ರ್ರಪಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ ಜ್ಯಲಾಾ ರ್ ಆಮಾಂ ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ ವಯಲ ಾಂ ಚಾಂರ್ತಲ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾವ್ಯನಾ, ತ್ಾಂ ಕ್ಯ್ಸರೂಪಿಾಂ ಸದಾಂ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಕ್ಯ್ಸಗತ್ ಕಚಸ ಅತಿೀ ಅವಶ್ಾ ರ್ತ ಗಜಸಚ ಆರ್. ಸಿ ಪಾಣ ಾಂ

ಕೊಣಾಯ್ಕ ೀ ಕ್ನಾಾ ಾಂಯ್ ಸಿ ಪಣ ವೆಾ ತ್ ಪುಣ್ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಖರಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ಕ ಹರ್ ಪರ ಯತ್ಾ ಆಮಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಜ್ಯಯ್. ಆಮ್ಚಚ ಹಂಕ್ರ್ ಆಮಾಂ ಥೊಡೊ ತರೀ ರವವ್ಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಶಿಕ್ಚ ಾಂ ಜ್ಯವ್ಯಾ ರ್ ಏಕ್ಲ ಾ ರ್ಚ್ಾ ಜಿೀವನಾಚೊ ಮುಖೆರ್ ಹೇತು. ನಹ ಾಂಯ್ ತರ್ ಆಮಾಚ ಾ ಆನಿ ರ್ತಾ ದುಕ್ರ ಾಂರ್ಚ್ಾ ಜಿೀವನಾಕ್ ಕತ್ಾಂಚ್ಚ ವಾ ರ್ತಾ ಸ್‍ ದಿರ್ನಾ. ಫಕತ್ ಆಮ್ಚ್ಚ ಾ ಲಾಗಾಂ ಪಯೆ ಆರ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೆಖುನ್ ವ್ಯರಾ ರ್ ಉಡ್ಚ ಾಂ ಜ್ಯತ್ಲೆಾಂ ಫಕತ್ ರ್ತರ್ತಕ ಲಿಕ್. ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ ತುಜ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತಿಲ ಚರಬ್ ಜಿರ್ತಸನಾ ತುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜ್ಯತ್ಲೆಾಂ ತುಾಂವೆಾಂ ಕ್ಲಾಲ ಾ ಜಿೀವನಾಾಂರ್ತಲ ಾ ಚೂಕಚ ತಿಕ್ಸ ಣ್, ಖಾರ್ಸಣ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ಸ ಣ್. ತಿಶಿನ್ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಾಂ ಯರ್ತನಾ ಹಾಾ ವಿಶಿಾಂ ಚಾಂತುನ್ ಕತ್ಾಂಚ್ಚ ಫಾಯೊ ನಾ ತ್ಾಂ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ಲ ಾಂ ಏಕ್ ಖರೀಖರ್ ಸತ್. ಅಸಾಂ ಆರ್ತ ಾಂ, ಮ್ಚಸೊರ್, ಜಿದ್್ , ಹಗ್ಾಂ, ರಗ್ ಮ್ತಿಾಂ ದವಲಾಾ ಸರ್ ತುಮಚ ಚ್ಚಚ ರಗಾತ ದಬ್ ಚಡ್ಟ ಲಿ, ತುಮಾಕ ಾಂಚ್ಚ ಮುಳ್ಿ ದ್ ಲಾಗ್ತ ಲಿ ಆನಿ ತುಮಚ ಮ್ತ್ ಜಿೀವ್ ಆರ್ತ ನಾಾಂಚ್ಚ ಕುಸತ ಲಿ. ಹಾಾ ಸಂರ್ರಾಂತ್ ಆರ್ತ ಾಂ ಕ್ಾಂಯ್ ತರೀ ಪೆಲಾಾ ಕ್ ರ್ರಾಂಪಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಳಯ್; ಮ್ಚರ್ತಸನಾ ಕೊೀಣ್ಾಂಚ್ಚ ಆಪೆಲ ಾ ಪೇಟಾಂತ್ ಪಯೆ ಘಾಂವ್ಾ ಸಗಾಸಕ್ ವರ್ಚ್ನಾ. ರ್ತಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಂರ್ರ ಆಸ್ತತ ಕ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಕತ್ಾಂಚ್ಚ ಮ್ಚೀರ್ ನಾ. -ಡ್| ಆಸ್ತಟ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಕ್ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


K C L C ಕ್ 153,148+ ಸಾಂದೆ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ

ಉಲ್ಲೊ ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬಾಯ್

ಮ್ಹ ಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಮತ್ರಾ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಾ ಭುನ್ ತಾಚ್ಯಯ ’ವೀಜ್’ ಪ್ತಾಾ ರ್ ರ್ವಚಕ್ ವೆಂದಾಕ್ ಮ್ಹ ಜಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದೀೆಂವ್್ ಆಪ್ವಣ ೆಂ ದಲಯ ಯ ಕ್ ಹೆಂವ್ ತಾಕ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಿ ೆಂ. ಹಯ ಸಂದರ್ಾೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ವಹ ರ್ತಾ ಸಂರ್ತಸ್ ಭೊಗಾಾ ಆಮೆಂ ಸೆಂಗಾತಾ ಖರ್ಚಾಲ್ಲಯ ತೆ ಭೆಂಗಾಾ ಳೆ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ರ. ಆಮೆಂ ಭರಿಚ್ ಲಗ್ಶಿ ಲ್ಲ ಮತ್ರಾ ಜೆಂರ್ವಾ ಸಯ ಯ ೆಂವ್, ದೀಗ್ಶೀ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೇಖಕ್ ತಸೆಂ ದೀಗ್ಶೀ ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಸೇವೆಂನಿ ಕ್ಣಾ ಯಾಳ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸಯ ಯ ೆಂವ್. ಹೆಂವ್ ಆಜೂನ್ ಸಂರ್ತಸನ್ ಉಗಾಾ ಸಕ್ ಹಡಾಿ ೆಂ ತೆ ದವಸ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿ ಮ್ಟ್ಟಿ ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ

ಸಂಚಲನೆಂತ್ರ (ತೆನಾ ೆಂ ಸ್ಟವೈಎಮ್ ಆನಿ ಆತಾೆಂ ಐಸ್ಟವೈಎಮ್) ಜಂಯ್ಸ ರ್ ಆಸ್ಟಿ ನ್ 6 ಪಾವಿ ದಯೆಸಜಿಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ್ಲಯ ಆನಿ ಹೆಂವೀ ಹಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜೆಂವ್್ ಪಾವ್ಯ ೆಂ ತಾರ್ಚೆಂ ಪಾರ್ವಯ ೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ವಹ ರುೆಂಕ್. ತಾಯ ವಳಾರ್ ಮ್ಹ ಜಯ ಗಮ್ನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ ೆಂ, ತೆಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೆಂ ನೆಂವ್ ಹಯ ಸಾ ನಕ್ ಸೂಚಯಿಲ್ಲಯ ೆಂ ಆನಿ ಚುನವಕ್ ರವ್ೆಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ದಲಿಯ .

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹಹ ಕ ಉಗಾಾ ಸಕ್ ಯೆತಾ ಹಯ ವಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಚೊ ದರಕಾ ರ್ ಫಾ| ವಲಿಯ್ಮ್ ಗೊನಸ ಲಿಿ ಸನ್ ಮ್ಹಹ ಕ ಹಯ ಚುನವೆಂತ್ರ ಪಾತ್ರಾ ಘೆಂವ್್ ವಹ ತಿಾ ಹುಮೆದ್ ದಲಿಯ . ಚುನವಕ್ ಫಕತ್ರ ಏಕ್ ಹಫ್ತಾ ಆಸ್ಲಯ ಕೆಂದಾ ಕ್ ಸಮತಿಕ್, ಆನಿ ಫಾ| ವಲಿಯ್ಮ್ ಗೊನಸ ಲಿಿ ಸ್ ಮ್ಹಹ ಕ ಮೆಳ್ಳು ಆನಿ ವತಾಾ ಯ್ ಕರಿಲಗೊಯ ಮ್ಹ ಜೆಂ ನೆಂವ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಸಾ ನಕ್ ನೆಂದಾೆಂವ್್ . ತಿ ಘಡಿ ಜೆಂವ್್ ಪಾವಯ ಮ್ಹ ಜಯ ಯುವ ಜಿೀವನರ್ಚ ಘೆಂವಾ . ತೆನಾ ೆಂ ಪ್ಯಾಾೆಂತ್ರ, ಮ್ಹಹ ಕ ಲೀಕ್ ವಳಾ್ ತಾಲ ಮ್ಹ ಜಿೆಂ ಬಪಾಾೆಂ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಪ್ತಾಾ ೆಂನಿ ರ್ವಚುನ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ ಮ್ಹ ಜಿೆಂ ಬಪಾಾೆಂನಿ ಝಳ್ಳ್ ೆಂಕ್ ಪ್ಡ್ಲಯ ವಷಯ್ ’ಮುಖೆಲಿ ಜಯ್ ಪ್ಡಾಯ ಯ ತ್ರ’, ’ಗೆಂಡಾಯೆ ಥೆಂವ್ಾ ಆಯ್್ ಮ್ಹ ಜೊ ತಾಳ್ಳ’. ಯಾಜಕೆಂ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ ತಾೆಂಚ್ಯಯ ದೇವ್ ಆಪ್ರ್ವಣ ಯ ೆಂ ಆನಿ ಫಿಗಾಜೆಂನಿ ಫುಡ್ ಕಚ್ಯಯ ಾ ಪಂಥಹಿ ನೆಂ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ. ಅೆಂತರ್ಜತಿ ಲಗಾಾ ೆಂ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ, ಆನಿ ಡಜನ್ಭರ್ ತಸಯ ಯ ಚ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ಶಾ ೆಂ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ ಜೊಯ ಸಂಗ್ಶಾ ರ್ವಚ್ಯ್ ಯ ೆಂಕ್

{ಉಲಯ ಸ್ ಕುಪ್ಪ್ ಪ್ದವ್ ಜಲಾ ಲಯ ಜನೆರ್ 12 ವರ್. ತಾಚ್ಯಯ 8 ಭೆಂರ್ವಾ ೆಂ ಪ್ಯಿ್ - 6 ಭಯಿಣ ಆನಿ 2 ಭವ್, ರ್ತ ದುಸ್ಲಾ . ತಾಚೆಂ ಪಾಾ ಥಮಕ್ ಶಿಕಪ್ ಕುಪ್ಪ್ ಪ್ದವ್ ಶಾಲೆಂತ್ರ ಜಲ್ಲಯ ೆಂ ತರ್ ಹೈಸೂ್ ಲ್ ಸಿ ಮ ವವೇಕನಂದ ಹೈಸೂ್ ಲ್, ಮಜರ್ ಯೆಡಪ್ದವೆಂತ್ರ ಸಂಪ್ಪಯ ೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಬಿ. ಕಮ್. ಸೆಂತ್ರ ಎಲೀಯಿಸ ಯ್ಸ್ ಕಲೇಜಿೆಂತ್ರ ಮಂಗ್ಳು ರ್ 1980 ಇಸಿ ೆಂತ್ರ ಸಂಪ್ಯೆಯ ೆಂ. ಶಿರ್ವಾೆಂಚ್ಯಯ ಜಸ್ಟೆಂತಾ ಕೀಡಾಲಗ್ಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾೆಂಕೆಂ ಏಕ್ಚ್್ ಸುೆಂದರ್ ಬಾಳ್ ಗೊಯ ೀರಿಯಾ ಕಯ ರೊಲಿನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ ಆಸ.} ಆಕರ್ಷಾತ್ರ ಜಲಯ ಯ . ಮ್ಹ ಜಯ ಬಪಾಾೆಂಕ್ ರ್ವಚ್ಯ್ ಯ ೆಂ ಥೆಂವ್ಾ ಮೆಳ್ಲಯ ಮೊೀಗ್ನ ಮ್ಹಹ ಕ ವಹ ತಿಾ ಸೂ್ ತಿಾ ದೀಲಗೊಯ .

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಮತಿೆಂನಿ ಕ್ಣಾ ಯಾಳ್ ಪಾತ್ರಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿ ಮ್ಟ್ಟಿ ರ್ ಹೆಂವೆಂ ಘತೆಯ .

ಮ್ಹ ಜಯ ಬಪಾಾೆಂಚರ್ ಹೆಂದಿ ನ್ ಸಭರೆಂನಿ ರ್ಚೆಂತ್ರಲ್ಲಯ ೆಂ ಹೆಂವೆಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘೆಂರ್ವ್ ಯ ಕ್, ಆನಿ ಹೆಂವೆಂ ರ್ಚೆಂತಿನಸ್ ಯ ಪ್ರಿೆಂಚ್ ಹೆಂವ್ ಕುಪ್ಪ್ ಪ್ದವ್ ಫಿಗಾಜೆಂತ್ರ ಫಿಗಾಜ್ ಆಡಳೆಾ ದಾರ್ ಜೆಂವ್ಾ ವೆಂಚುನ್ ಆಯ್ಯ ೆಂ ಫಕತ್ರ 25 ವಸಾೆಂಚಯ ಪಾಾ ಯೆತರ್. ಹಕ ಸಭರೆಂನಿ ಆಪ್ಲಯ ವರೊೀಧ್ ಹಡ್ಲಯ ತರಿೀ, ಮ್ಹಹ ಕ ತೆನಾ ೆಂಚೊ ಬಿಸ್್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಲಿ ದರ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ ಥೆಂವ್ಾ ಪಾಾ ಯೆರ್ಚ ಬಂದಡ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿೀಪ್ಾ ಮೆಳೆು ೆಂ ಆನಿ ಹೆಂವ ತೆೆಂ ಸಾ ನ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಭಕ್ತಾ ರ್ ಚಲಂವ್ಾ ವಹ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಹೆಂವೆಂ ಪಾಟಿೆಂ ಪ್ಳೆಲ್ಲಯ ೆಂಚ್ ನ. ಸಮ್ಹಜ್ ಸೇರ್ವ, ಸಮೆಾ ೀಳನೆಂ, ರ್ಚೆಂತಾ್ ವಕಸ್ ಪಂಗಡ್ ಹೆಂತೆಂ ಹೆಂವೆಂ ಪಾತ್ರಾ ಘರ್ತಯ ಆನಿ ಚುನರ್ವೆಂನಿ ಜಿಕನ್ ಆಯ್ಯ ೆಂ. ಹಯ ಮುಖಾೆಂತ್ರಾ ಮ್ಹಹ ಕ ಸಭರ್

ಮ್ಹ ಜಯ ಫಿಗಾಜಚ್ಯಯ ಆಡಳೆಾ ದಾರ್ ಪಾತಾಾ ಥೆಂವ್ಾ , ಮ್ಹಹ ಕ ಮೂಡ್ಬಿದಾ ರ್ವರಡಾಯ ಚೊ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ಪಾಸ್ಲಾ ರಲ್ ಕೌನಿಸ ಲಕ್ ಪ್ಾ ತಿನಿಧಿ ಜೆಂವ್ಾ ವೆಂಚೊಯ , ಜೆಂತೆಂ ಆಸ್ಟಯ ೆಂ ಸವ್ಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನೆಂ, ಸ್ಟಎಲಿಸ ಕನಸ ಲಿ ರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜ್, ಫಾ| ಮುಲಯ ರ್ ಶತಕೀತಸ ವ್ ಸಮತಿಚೊ ಸೆಂದ, ಡಾನ್ ಬೊಸ್ಲ್ ಆಡಳಾಾ ಯ ಸಮತಿಚೊ ಸೆಂದ, ಆನಿ ಸಭರ್ ಜರ್ವಬಾಾ ರಿ ಮ್ಹ ಜಯ ಪಾಟ್ಟಯ ಯ ನ್ ಆಯ್ಯ ಯ . ಪಾತ್ರಾ ಆನಿ ಜರ್ವಬಾಾ ರಿಚ ಅರ್ವ್ ಸ್ ಚಡಾತ್ರಾ ಆಯೆಯ . ಸತ್ರ ಸೆಂಗಾಜಯ್ಚ್, ಹೆಂವ್ ಮ್ಹರ್ತಸ ಲಜಿೀಷ್ಟಿ ಸಿ ಭರ್ವಚೊ. ಮ್ಹಹ ಕ ಆಜೂನ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಸ ಆಮೊ್ ಫಿಗಾಜ್ ವಗಾರ್ ಫಾ| ಆಬೆಲ್ ಕುವಲಹ ಮ್ಹ ಕ ಉತೆಾ ೀಜನ್ ದೀೆಂವ್್ ಲಿಪ್ವ್ಾ ಚೊಕ್ತಯ ಟ್ಟೆಂ ದತಾಲ. ರ್ತ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಕೀಯ್ರಕ್ ತರ್ಭಾತಿ ದತಾಲ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ಗಾೆಂವ್್ ಉತೆಾ ೀಜನ್ ದಲ್ಲಯ ೆಂ ಸೆಂಗೊನ್, ತಕ ಬರೊೀ ತಾಳ್ಳ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೆಂವ್ ವಶೇಷ್ಟ ಥರನ್ ಫಾ| ವಲಿಯ್ಮ್ ಗೊನಸ ಲಿಿ ಸಚೆಂ ನೆಂವ್ ಕಡಾಿ ೆಂ. ತಾಚೊ ಕುಟ್ಟಾ ೆಂರ್ತಯ

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೇರ್ವಧಿೀನ್ ಫಾ| ಫ್ರಾ ಡಿಾ ಕ್ ಲೀಬೊ ಕುಪ್ಪ್ ಪ್ದವ್್ ವಗಾರ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ್ಲಯ . ಹೆಂವ್ ರ್ಚೆಂತಾಾ ೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹ ಜಯ ಯ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ, ಮ್ಹ ಜಿ ಸಮ್ರ್ಥಾ ತಾಚಯ ಥೆಂವ್ಾ ಆಯಾ್ ಲಿಯ ಆಸಯ ತ್ರ. ಪುಣ್ ತೆನಾ ೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ಹೆೆಂ ಸವ್ಾ ಕ್ಣತೆೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ರ ನಸಯ ೆಂ ಮ್ಹ ಜಯ ಫುಡಾರೆಂತ್ರ ಕ್ಣತೆೆಂ ಸವ್ಾ ಜೆಂವ್್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್.

ಫಾ| ವಲಿಯ್ಮ್ ಗೊನಸ ಲಿಿ ಸನ್ ಸೆಂಗ್ನಲ್ಲಯ ೆಂ, "ಉಲಯ ಸ್, ತೆಂವೆಂ ಹಯ ಪಾವಿ ಚುನವಕ್ ರವ್ೆಂಕ್ ಜಯ್, ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ತಜಯ ತಸಲ್ಲ ಯುವಕ್ ಜಯ್." ಹೆಂವೆಂ ತಾಕ ಪಾಟಿೆಂ ಜರ್ವಬ್ ದಲಿಯ , "ಫಾದರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಚೊ ಕಯಾಾಳ್ ಸೆಂದ ಜೆಂವ್ಾ , ಹರ್ ಏಕ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ಹೆಂನಿ ಹೆಂವೆಂ ಪಾತ್ರಾ ಘತ್ರಲಯ ಫಕತ್ರ ಸಿ ಯಂ ಸೇವಕ್ ಜೆಂವ್ಾ , ಪುಣ್ ಹೆೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ರ್ಲ್ಕ್ ಲ್

ಆಸಧ್ಯ ಏಕ ಚುನವೆಂತ್ರ ಏಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಸಾ ನಕ್ ರವ್ೆಂಕ್, ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಮ್ಹಹ ಕ ತಾಯ ಕಮ್ಹರ್ಚ ತಸೆಂಚ್ ಜಮ್ಹತಿೆಂರ್ಚ ಕ್ಣತೆೆಂಚ್ ಮ್ಹಹ ಹೆತ್ರ ನ." ಪುಣ್ ಫಾ| ಗೊನಸ ಲಿಿ ಸ್ ಮ್ಹ ಜೆಂ ರ್ಚೆಂತಾಪ್ ಬದುಯ ೆಂಚ್ಯಯ ೆಂತ್ರ ಯ್ಶಸ್ಟಿ ೀ ಜಲ. ತಾಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಹೆಂವೆಂ ಮ್ಹ ಜೆಂ ನೆಂವ್ ನೆಂದಾಯೆಯ ೆಂ ಚುನವ ದಸ ತಾಯ ಚ್ ಜಗಾಯ ರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಲಗ್ಶಾ ಸ್ ಶಾಲೆಂತ್ರ, ಜಂಯ್ ಚುನವ್ ಚಲೆಂಕ್ ಆಸ್ಟಯ . ಹಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಣಷ ೀಯ್ ಚುನವಕ್ 12 ವ 13 ಸ್ ಧಿಾ ರವ್ಲ್ಲಯ . ಹೆಂವ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ್ಲಯ ೆಂ ನಿಮ್ಹಣೊ ಅಭಯ ರ್ಥಾ, ಆನಿ ನಿಮ್ಹಣೊ ಉಲಂವ್್ . ಮ್ಹ ಜಿ ಉಲರ್ವ್ ರ್ಚ ಸರ್ಥಾ ಯೆತಾನ, ಹೆಂವೆಂ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ, "ಕ್ಣತೆಂಯ್ ಮ್ಹ ಜಯ ಮತಾಾ ೆಂನಿ ಭಸಯಾಯ ೆಂ, ಜರ್ ತಮ್ಹ್ ೆಂ ತೆೆಂ ಕಯಾಾರೂಪೆಂ ಜೆಂವ್್ ಜಯ್ ತರ್, ದಯಾಕರುನ್ ತಮೆಂ ತಮೊ್

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ತ್ರ ಮ್ಹಹ ಕ ದಯಾ. ಹೆಂವ್ ಉಲಯ ಸ್. ಕುಪ್ಪ್ ಪ್ದವ್." ಉಪಾಾ ೆಂತೆಯ ೆಂ ಜೆಂವ್್ ಪಾವಯ ಚರಿತಾಾ . ಹೆಂವ್ ತಾಯ ಚುನವೆಂತ್ರ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜೆಂವ್ಾ ವೆಂಚುನ್ ಆಯ್ಯ ೆಂ. ಸ್ಟವೈಎಮ್ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ರ್ಚ ಭಯಿಯ ರ್ತಲಿಾ ಸಂಗತ್ರ ಜಣ್ೆಂ ಜೆಂವ್್ ಮ್ಹಹ ಕ ದೀನ್ ಮ್ಹಿನೆ ಲಗ್ಲಯ , ಪುಣ್ ತೆನಾ ೆಂ ಫಕತ್ರ ದೀನ್ ವಲಯ್ ಆಸಯ . ತಾಯ ವಲಯಾೆಂತಾಯ ಯ ಸ್ಟವೈಎಮ್ ಸೆಂದೆ ಫಿಗಾಜೆಂಕ್ ರ್ಭಟ್ ದತಚ್್ , ಮ್ತಿಕ್ ಆಯೆಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ ಫಕತ್ರ ದೀನ್ ವಲಯ್ ಆಸಯ ಯ ಪ್ಾ ಗತಿ ಕ್ಣತೆೆಂಚ್ ಜಯ್ಾ ಮ್ಹ ಳಿು ನ. ಹರ್ 4 ಫಿಗಾಜೆಂಕ್ ಏಕ್ ವಲಯ್ ಕರುೆಂಕ್ ಜಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಹರ್ ವಲಯಾೆಂತ್ರ ಏಕ್ ಫಿಗಾಜ್ ಯಾಜಕ್ ವ ಸಹಯ್ಕ್ ವಲಯ್ ದರಕಾ ರ್ ಕರುೆಂಕ್ ಜಯ್. ಚಡ್ ವಲಯ್

ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಚಡಿೀತ್ರ ಸಮತಿ ಸೆಂದೆ ಆನಿ ಚಡಿೀತ್ರ ಅರ್ವ್ ಸ್ ಯುವಜಣ್ೆಂಕ್ ಆಪ್ಪಯ ೆಂ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ದಾಖಂವ್್ . ಹಚೊ ಪ್ಾ ಭವ್ ಜೆಂವ್ಾ ಫುಡ್ಲೆಂ ಚಡಿೀತ್ರ ರಜಕ್ಣೀಯ್ ಮುಖೆಲಯ ೆಂ ಅರ್ವ್ ಸ್ ಮೆಳಾತ್ರ. ಹೆಂವ್ ಬಿಸ್ ಕ್ ಮೆಳ್ಳು ೆಂ ಆನಿ ತಾಕ ಹೆಂವ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಮಸೆಂವ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ . ಅಖಾಯ ದಯೆಸಜಿೆಂತ್ರ ಉಣ್ಯ ರ್ 25 ವಲಯ್ ಆಸ್ಲೆಂಕ್ ಜಯ್. ಅಸೆಂ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ 25 ವಲಯ್ ಸಮತಿ, 25 ವಯ್ಲ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಆನಿ 25 ವಲಯ್ ದರಕಾ ರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಕಯ್ಾಕರಿ ಸಮತಿ ಸೆಂದೆ. ಏಕ್ಚ್್ ಪಾವಿ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಹತಿೆಂ ಸಭರ್ ಕಮ್ಹೆಂ ಆಸತ್ರ ತೆೆಂ ಭೊಗ್ಲಯ ೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ. ಹೆಂವೆಂ ಸ್ಟವೈಎಮ್ ಆನಿ ಹೆಂವ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಸವ್ಾ ಸಮತಿೆಂನಿ ಖಳಿಾ ತ್ರ ನಸಾ ೆಂ ರ್ವವಲಾೆಂ. ಸವಾಜನಿಕ್ ಸೇವೆಂತ್ರ ಹ ಜೆಂವ್್ ಪಾವ್ಯ

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜೊ ಮೈಲ ಫಾರ್ತರ್. ಏಕ್ ಪಾವಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಪ್ದೇಾಶಾಕ್ ಪಾವಾ ಚ್ ಹಯ ಸವ್ಾ ಚಟುವಟಿಕ ಮ್ಹಹ ಕ ಚುಕನ್ ಗ್ಲಲಯ . ಹಯ ಸವ್ಾ ಸಂಗ್ಶಾ ೆಂಚ್ಯಯ ಉಗಾಾ ಸೆಂಚೊ ಭೊರೊ ಖಾೆಂದ ಘೆಂವ್ಾ ಹೆಂವ್ ದುಬಾಯ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಯ ೆಂ. ಮ್ಹಹ ಕ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಪ್ಯೆಯ ೆಂ ಕಮ್ ಮೆಳಿ ಚ್, ಮ್ಹಹ ಕ ತಾೆಂಕಾ ತಾಯ ಮ್ಹಫಾನ್ ಹೆಂವ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಲೆಂ ಹಯ ಮ್ಹ ಜಯ ನರ್ವಯ ದೇಶಾೆಂತ್ರ. ಹೆಂವೆಂ ಸರಗ್ನ ಬರಂವ್್ ಧ್ಲ್ಲಾೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಹಜಿೆಂತ್ರ ಕ್ಣಾ ಯಾಳ್ ಜೆಂವ್ಾ ರವ್ಯ ೆಂ. ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ 1995 ಇಸಿ ೆಂತ್ರ, ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ರ ಪ್ಾ ಪ್ಾ ಥಮ್ ವಶ್ವಿ ಕೆಂಕಣಿ ಸಮೆಾ ೀಳನ್ ಜಲ್ಲೆಂ.

ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ ವಲಯ್ ಸಮತಿ ಘಡ್ಲಯ ಯ , ಹೆಂವ್ ದುಬಾಯ್ ವಲಯ್ ಸಮತಿಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜೆಂವ್ಾ ವೆಂಚುನ್ ಆಯ್ಯ ೆಂ. ಜಗತಿಕ್ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್ಾ ಸಮತಿ ಮುಖೆಲಯ ೆಂನಿ ಮ್ಹ ಜೊ ರ್ವವ್ಾ ದೆಖ್ಲಯ ಆನಿ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ ಜೆಂವ್ಾ ತಾಣಿೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ಹಯ ಪ್ಾ ತಿರ್ಷಿ ತ್ರ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ಹಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜೆಂವ್ಾ ನೆಮೊಯ . ತೆೆಂ ಜೆಂರ್ವಾ ಸಯ ೆಂ 3 ದೀಸೆಂಚೆಂ ಜಗತಿಕ್ ಕೆಂಕಣಿ ಸಮೆಾ ೀಳನ್. ಏಕ ದೀಸ ಮಂಗ್ಳು ಚೊಾ ಬಿಸ್್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ, ದುಸಾ ಯ ದೀಸ ಗೊೆಂಯ್್ ಮಂತಿಾ ಆನಿ ತಿಸಾ ಯ ದೀಸ ಹೆಂವ್. ಕೆಂಕಣಿಚ್ಯಯ ನೆಂರ್ವರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಗೊೆಂಯಾೆಂ, ಮುೆಂಬಯ್ಾ ಲಯ ಕೆಂಕಣಿ ಸಹಿತಿೆಂಕ್ ಹೆಂವ್ ಮೆಳ್ಳು ೆಂ. ದುಬಾೆಂಯ್ಾ , ಕೆಂಕಣಿ ಚಟುವಟಿಕ ತೆನಾ ೆಂ ಹೆಂವ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘತ್ರಲಯ ಯ ವಳಾರ್ ಶಿಖರಕ್ ಪಾವ್ಲಯ ಯ . ಹೆಂವೆಂ

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘತ್ರಲ್ಲಯ ೆಂ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ಚೆಂ ಕಲೆಂಗಣ್ ಮಸೆಂವ್ ಪ್ಾ ಸರ್ ಕರುೆಂಕ್, ತಸೆಂಚ್ ಸಂಯ್ೀಜಿತ್ರ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ ವಲಿಿ ನೈಟ್ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ ದೀೆಂವ್್ ಪ್ಲಾ ೀತಾಸ ವ್ ಹೆರೆಂ ಕಲಕರೆಂಕ್ಯಿೀ ದುಬಾೆಂಯ್ಾ . ಹೆಂವೆಂ ಸರ್ವಾೆಂನಿ ಪಾತ್ರಾ ಘತ್ರಲಯ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ಹೆಂ ಚಲಂವ್ಾ ಆನಿ ಕ್ಣಾ ಯಾಳ್ ಪಾತ್ರಾ ಘೆಂವ್ಾ . ಹೆಂವ ಗೊೆಂಯ್್ ಖಾಯ ತ್ರ ಗಾವ್ ರಮೊ ಫ್ರನಾೆಂಡಿಸಚೆಂ ಕಯೆಾೆಂಯ್ ದುಬಾೆಂಯ್ಾ ವಯ ಕ್ಣಾ ಗತ್ರ ಆಧ್ರರರ್ ಚಲಂವ್ಾ ವಹ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ತಮ್ಹ್ ೆಂ ಸಭರೆಂಕ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಸ ಆಸಯ ತ್ರ, ’ದುಬಾಯ್ ವಶೇಷ್ಟ ಪ್ಾ ಕಟಣ್ೆಂ’ ಚೊ. ಹೆಂವ ಪ್ಗಾಟ್ ಕ್ತಲ್ಲಯ ವಶೇಷ್ಟ ಅೆಂಕ್ತ ಪ್ಲೀಷಕೆಂಕ್ ಸೆಂಗಾತಾ ಹಡ್ಾ ದವ್, ರಕಣ , ಪ್ಯಾಣ ರಿ, ಆನಿ ಕಣಿಕ್ ದೀೆಂವ್್ ಕುಮ್ಕ್ ಹಯ ಕೆಂಕ್ಣಣ ನೇಮ್ಹಳಾಯ ೆಂಕ್, ದುಬಾೆಂಯ್ಾ ಲಯ ರ್ವಯ ಪಾರಿೆಂ ಥೆಂವ್ಾ

ಹೆಂವ್ ಇಸ್ಟಾ ಹರೆಂ ಜಮಂವ್ಾ ದತಾಲೆಂ. ಹೆಂವ ಸರಗ್ನ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಪ್ತಾಾ ೆಂಕ್ ಸಹಕರ್ ದಲಯ ದುಬಾಯ್ ವಶೇಷ್ಟ ಅೆಂಕ್ತ ಪ್ಗಾಟ್ ಕನ್ಾ. ದುಬಾಯ್ ಇಗಜ್ಾ ಏಕ್ ಜಗೊ ಸವ್ಾ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಉಲರ್ವ್ ಯ ೆಂಕ್ ಸೆಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್. ದುಬಾಯ್ ಇಗಜಾಚೆಂ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ಕಪುರ್ಚನ್ ಫಾಾ ದ್ ಚಲಯಾಾ ತ್ರ. ಸದಾೆಂಯ್ ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ಮೀಸಕ್ ಶೆಂಬೊರೆಂನಿ ಲೀಕ್ ಹಜರ್ ಜತಾ, ಹೆಂಗಾಸರ್ 3,800 ಲೀಕಕ್ ಬಸ್ಟ್ ವಯ ವಸಾ ಆಸ ತಸೆಂಚ್ ಗೇಟಿಚ್ಯಯ ಕಂಪೆಂಡಾೆಂತ್ರ 30,000 ತೆೆಂ 50,000 ಲೀಕಕ್ ಜಮ್ವಯ ತಾ. ದುಬಾೆಂಯ್ಾ ಮಂಗ್ಳು ಗಾಾ ರ್ ಆನಿ ಗೊೆಂಯಾ್ ರ್ ವಹ ಡ್ ಸಂಖಾಯ ೆಂತ್ರ ಆಸತ್ರ. ಕಢು ಸಂಗತ್ರ ಕ್ಣತೆೆಂಗ್ಶ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಮ್ಝೇನ್ ಜಿಯೆೆಂವ್ ೆಂ ಸ್ಲಡಾಯ ಯ ರ್ ಹೆಂವೆಂ ಲೀಕನ್ ಹೆಂಗಾಸರ್ ಕಷ್ಿ ೆಂನಿ

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಿಯೆೆಂವ್ ೆಂಯ್ ಪ್ಳೆಲೆಂ. ಹಯ ಲೀಕ ಪ್ಯಿ್ ಚ್ ಹೆಂವೆಂ ಪ್ಳೆಲೆಂ ಅಸಂಧಿಗ್ನಾ ಪ್ರಿಸ್ಟಾ ತಿ, ಅವಘ ಡಾೆಂ, ಆಸ್ ತೆಾ ೆಂನಿ ದಾಖಲತಿ, ಬೇಕಪ್ಾಣ್. ತಾಯ ವಳಾರ್, ಹೆಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಅವಘ ಡ್ ಘಡ್ಲಯ ೆಂ. ಏಕ್ ತರುಣ್ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಟಾ ಕ್್ ಡ್ಲಾ ೈವರಚೆಂ ಟಾ ಕ್್ ವ್ಮೆಾ ೆಂ ಪ್ಡ್ಲಯ ೆಂ. ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾೆಂಯ್ ಟಾ ಕ್ ಕ್ ಶಿಕಾಲಯ , ಟಾ ಕ್ ಕ್ ಉಜೊ ಪ್ಪಟ್ಲಯ . ಪಾಪ್ ಟಾ ಕ್್ ಡ್ಲಾ ೈವರ್, ಜಿವ್ಚ್ ಹುಲ್ ನ್ ದೇರ್ವಧಿೀನ್ ಜಲ. ತಾರ್ಚ ಪ್ತಿಣ್ ಆನಿ ಲಹ ನ್ ಭುಗ್ಲಾೆಂ ಅನಥ್ ಜಲಿೆಂ. ಹೆಂವ್ ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ಆಸಾ ೆಂ, ಸಹಯ್ಕ್ ವಗಾರಚ್ಯಯ ದಫಾ ರಚೆಂ ಬಾಗ್ಶಲ್ ಉಗ್ಲಾ ೆಂ ಆಸಯ ೆಂ, ಆನಿ ಬಾಗಾಯ ಭಯ್ಾ ಹಿ ಅನಥ್ ವಧ್ವ್ ದುಬಿು ಸ್ಟಾ ರೀ ಭುಗಾಯ ಾಕ್ ಹತಿೆಂ ಧ್ನ್ಾ ರಡ್ಲನ್ ಆಸ್ಟಯ ಹುಸ್ಲ್ ನ್ ಹುಸ್ಲ್ ನ್. ಜನಾ ೆಂ ಪಾದಾಾ ಯ ಬಾನ್ ಮ್ಹಹ ಕ ಪ್ಳೆಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ರ್ತರ್ ಆಪ್ಯ್ಯ ಆನಿ ತೆಯ ಸ್ಟಾ ರೀಯೆಕ್ಣೀ. ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ತಿಚಯ ಲಗ್ಶೆಂ ಉಲಯ್ಾ ಚ್ ಕಳಿತ್ರ ಜಲ್ಲೆಂ ಕ್ಣೀ ತಿಚ್ಯಯ ನರ್ವಾ ಯ ಚ್ಯಯ ಇನ್ಶಿ ರನ್ಸ ಪಾಲಿಸ್ಟ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ, ತಿಕ ಕೀಣ್ೆಂಚ್ ಆಧ್ರರ್ ದೀೆಂವ್್ ನಸ್ಟಯ ೆಂ. ಆಮೆಂ ತಿಚ್ಯಯ ಗಜಾಕ್ ಪಾರ್ವಯ ಯ ೆಂವ್. ಅಸಲ್ಲ ದಾಖೆಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ತರಿೀ ಸಭರ್ ಘಡ್ಲಯ ಆನಿ ಹೆಂವ ಪಾದಾಾ ಯ ಬಾಕ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ ಆಮೆಂ ಫಿಗಾಜ ಮ್ಟ್ಟಿ ರ್ ಏಕ್ ಕುಮೆ್

ಸಮತಿ ಅಸಲಯ ಗಜಾವಂತಾೆಂಕ್ ತಥಾರ್ಚ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಆಸ ಕರುೆಂಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತಾಯ ಚ್್ ವಳಾರ್ ಫಾ| ಎಲೀಯಿಸ ಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೀಜಕ್ ತಾಚ್ಯಯ ಪ್ಲಾ ವನಸ ಕ್ ಪಾಟಿೆಂ ವಗ್ನಾ ಜಲ. ಏಕ್ ನವ್ಚ್್ ಗೊೆಂಯಾ್ ರ್ ವ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಯಾಜಕ್ ಯೆರ್ತಲ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕಕ್ ದೈವಕ್ ಆಧ್ರರ್ ದೀೆಂವ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಬಾರ್ ಜಲಿ. ಹಯ ಬೃಹತ್ರ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾೆಂತ್ರ ದುಬಾಯ್ ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ಲಗ್ಶೆಂ ಲಗ್ಶೆಂ 10,000 ಕೆಂಕ್ಣಣ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಸತ್ರ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಅೆಂದಾಜ್ ಆಸ. ಹೆಂವೆಂ ಆದಾಯ ಯ ಯಾಜಕಲಗ್ಶೆಂ ಹೆಯ ವಶಿೆಂ ಉಲವಣ ೆಂ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ ಆಸಾ ೆಂ, ನವ್ ಯಾಜಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಥೆಂವ್ಾ ಆಯ್ಯ ಆನಿ ಮೊೆಂತಿ ಫ್ರಸಾ ಕ್ 21 ದೀಸ್ಯಿೀ ನಸಯ ಆಚರಣ್ ಕರುೆಂಕ್. ಮ್ಹಹ ಕ ಹಯ ಫ್ರಸಾ ಸಂಭಾ ಮ್ಹಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜೆಂವ್ಾ ವೆಂಚ್ಲಯ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಕ್ ಫುಲೆಂ ಅಪುಾೆಂಕ್, ಮ್ರಿ ಮ್ಹಯೆಚೆಂ ದೆರ್ವಸೆಂವ್ ಆಚರುೆಂಕ್ ಆನಿ ಇತಾಯ ದ. ಹರ್ ವಸಾ 5,000 ತೆೆಂ 6,000 ಕೆಂಕ್ಣಣ ಕಥೊಲಿಕ್ ಹಜರ್ ಜತಾಲ್ಲ. ಮ್ಹಹ ಕ ತಾಯ ವಸಾ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘೆಂವ್್ ಸೆಂಗ್ನಲ್ಲಯ ೆಂ ಜಲಯ ಯ ನ್, ಹೆಂವ ರ್ಚೆಂತೆಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಚ್್ ಬರೊ ಏಕ್ ಸುಯ್ೀಗ್ನ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಫ್ತೀರಮ್ಹ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ ಲೀಕಲಗ್ಶೆಂ ಉಲಂವ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿ ಹೆಂವ ತೆೆಂ ಕಮ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ. ನವ್ ಯಾಜಕ್ ಯೆತಚ್, ಮ್ಹಹ ಕ ಖರ್ಚತ್ರ ನಸಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ ರ್ತ ಕಸಯ ಯ ಸಿ ಭರ್ವಚೊ ಆನಿ ಹೆಂವ್ ತಾಚಯ ಲಗ್ಶೆಂ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಫ್ತೀರಮ್ಹ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ ಉಲಯಾಾ ನ ಕ್ಣತೆೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್, ರ್ತ ಹಯ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ ಉಗಾಾ ಯ ನ್ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ಸಕಯ ನ. ಮ್ಹಹ ಕ ಮ್ಹ ಜಯ ವಹ ಡಿಲೆಂನಿ ಹೆಂಗಾಸರ್ ಧ್ರಡಾಯ ಫಕತ್ರ ದೈವಕ್ ಸೇರ್ವ ದೀೆಂವ್್ . ತಾಕ ದೀಕಷ ಮೆಳಿ ಚ್ ರ್ತ ವದಾಯ ರ್ಥಾೆಂ ಹಸಿ ಲಚೊ ಖಬಾಡಾಾ ರ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ್ಲಯ ಆನಿ ತಾಕ ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ದೈವಕ್ ಸೇರ್ವ ದೆಂರ್ವ್ ಯ ಕ್ ವಶೇಷ್ಟ ಅನುಭವ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್. ದುಬಾಯ್ ಯೆೆಂವ್ ಯ ಪ್ಯೆಯ ೆಂ ರ್ತ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಯ ಯ ಮೂಡ್ಬೆಳೆು ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ಥೊಡಿ ತರ್ಭಾತಿ ಮೆಳ್ಲಿಯ . ರ್ತ ಹಯ ವಷ್ಯ ೆಂತ್ರ ಪಾಟಿೆಂ ಸತಾಾನ ಹೆಂವೆಂ ತಾಕ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ ಹಚೊ ಭೊರ್ ತಮೆ್ ರ್ ಪ್ಡ್ಲ್ ನ ತಸೆಂಚ್ ತಮೆಂಚ್ ಜೆಂವ್ಾ ಹೆಂತೆಂ ಮೆತೆರ್ ಜಯೆೆ ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೆಂವ್ ತಿ ಫ್ತೀರಮ್ ಸುರ್ವಾತಿತಾೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ರ್ಥಾತ್ರ ಸಿ ಯಂ ಸೇರ್ವಕೆಂ ಥೆಂವ್ಾ ತಿ ಚಲಯಾಾ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್. ರ್ತ ಆನಿಕ್ಣೀ

ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್್ ಯ ರ್ ನಸ್ಲಯ . "ಜರ್ ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ಕೆಂಯ್ ತರಿೀ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಯ್ಾ ತರ್ ಇಗಜಾಚೆಂ ನೆಂವ್ ಪಡಾಾ ಯ ರ್ ಜೆಂವ್್ ಆಸ ಉಲಯ ಸ್" ಮ್ಹ ಣ್ಲಗೊಯ ರ್ತ. ಹೆಂವ್ ತಾಕ ಸಮ್ಹೆ ವ್ಾ ೆಂಚ್ ಗ್ಲಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಗಾೆಂವ್ ಸ್ಟವೈಎಮ್ ಸೇರ್ವ ತಾಕ ಸೆಂಗ್ಶಯ , ತಸೆಂಚ್ ಮ್ಹ ಜಯ ವಶಿೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಯ ಯ ೆಂಲಗ್ಶೆಂ ಉಲಂವ್ಾ ಸಮೊ್ ೆಂಕ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ ಹೆಂವೆಂ. ಹೆಂವ ತಾಕ ಮ್ಹ ಜೊ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಸಹಕರ್ ದಲ. ಫಕತ್ರ ಏಕ್ ಧ್ರಮಾಕ್ ದರಕಾ ರ್ ಜೆಂವ್ಾ , ತಾಣೆಂ ಜಮ್ಹತಿೆಂಕ್ ಹಜರ್ ಜೆಂವ್್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ ಆನಿ ಕ್ಣತೆಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಲಯ ರ್ ಉಲಯ ಸಕ್ ತೆೆಂ ಉಲವಣ ೆಂ ವತೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ನಿಮ್ಹಣೆಂ ರ್ತ ಹೆಂವ್ ಸವ್ಾ ವಲ್ಲರ್ವರಿ ಕತಾಾೆಂ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ಕ್ ರ್ತ ವ್ಪ್ಲಯ . ಅಸೆಂ ಹೆಂವೆಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. (ಸೇೆಂಯ್ಿ ಮೇರಿಸ್ ಕೆಂಕಣಿ ಕಮೂಯ ನಿಟಿ) ದುಬಾಯ್ ಇಗಜಾೆಂತ್ರ ಸಾ ಪ್ನ್ ಕ್ತಲಿ, ಆನಿ ಹೆಂವೆಂ ರ್ಚೆಂತ್ರಲಯ ಯ ಪ್ರಿೆಂಚ್ ಲೀಕನ್ ತಿ ಬರಯ ಮ್ನನ್ ಸ್ಟಿ ೀಕರ್ ಕ್ತಲಿ. ರಶಿೆಂನಿ ಸೆಂದಾಯ ೆಂನಿ ಆಪಯ ೆಂ ನೆಂರ್ವ ನೆಂದಾಯಿಯ ೆಂ ಆನಿ ಹೆಂವೆಂ ಯ್ಶಸ್ಟಿ ೀ ರಿೀತಿನ್ ಗೊೆಂಯಾ್ ರೆಂಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳು ಗಾಾರೆಂಕ್ ಸೆಂಗಾತಾ ಹಡ್ಲಯ ೆಂ. ಹೆಂವೆಂ 50+ ಸೆಂದಾಯ ೆಂರ್ಚ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಮತಿ ರರ್ಚಯ , ಧ್ರ ಘಟಕೆಂನಿ. ಹರ್ ಘಟಕ ಥೆಂವ್ಾ 5 ಪ್ಾ ತಿನಿಧಿ ವೆಂಚಯ . ಹಿೆಂ ಘಟಕೆಂ ಆಸ್ಟಯ ೆಂ ಉದಯ ೀಗ್ನ ಫ್ತೀರಮ್, ಮ್ಹಯ ರಿಯೇಜ್ ಬ್ಯಯ ರೊ, ಯೂತ್ರ ವೆಂಗ್ನ, ಬಿಸಾ ಸ್ ಫ್ತೀರಮ್, ಲೇಡಿೀಸ್ ವೆಂಗ್ನ, ಸ್ಲೀಶಿಯ್ಲ್ ವಕ್ಾ, ಇಗಜಾರ್ಚ ಸೇರ್ವ, ಇತಾಯ ದ. ಸವ್ಾ ಘಟಕೆಂ ರ್ಚೆಂತ್ರಲಯ ಯ ಪ್ರಿೆಂಚ್ ಚಲಿಯ ೆಂ, ಸಕ್ತಯ ಾ ರಿೀತಿಕ್ ಪಾವಯ ೆಂ. ಆಮ ಸಭರ್ ಲೀಕಮೊಗಾಳ್ ಚಟುವಟಿಕ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಲಯ ಯ , ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಸಮ್ಹಜಚೊ ಸೇರ್ವ, ಸೆಂಗಾತಾ ಮೆಳಾಪ್, ಪಕ್ಣಾ ಕೆಂ, ಖೆಳ್ಪಂದಾಯ ಟ್. ಸಮೆಾ ೀಳನೆಂ, ದಾಖೆಾ ರೆಂ ಥೆಂವ್ಾ ಭಲಯಿ್ ತಪಾಸಣ್, ಭಲಯೆ್ ಸಮೆಾ ೀಳನೆಂ, ರಗಾಾ ದಾನ್ ಶಿಬಿರೆಂ, ತಾಲ್ಲೆಂತಾೆಂರ್ಚ ಭೊೆಂವಾ , ವವಧ್ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಚೊಯ ಚಟುವಟಿಕ, ಬೃಹತ್ರ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ಸಮ್ಹರಂಭ್, ಜಂಯ್ಸ ರ್ ಆಮೆಂ ಆಪ್ವಣ ೆಂ ದಲ್ಲೆಂ ಕನುಸ ಲೇಟ್ಟಕ್, ಎೆಂಬಾಸಡರಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ ಕ್ತಲ ಮುಖೆಲಯ ೆಂಕ್, ತಾರೆಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಕರೆಂಕ್ ತೆನಾ ೆಂ ತೆನಾ ೆಂ. ಪುಣ್ ನಶಿೀಬಾೆಂತ್ರ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ಪ್ರಿೆಂ, ಹಯೆಾಕಕ್ ಅೆಂತ್ರಯ ಆಸಾ , ಏಕ್ಚ್ ಅವಘ ಡಾನ್ ವ ಹೆರ್ ರಿೀತಿರ್.

ಲಗ್ಶೆಂ ಲಗ್ಶೆಂ 4 ವಸಾೆಂ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಸರ್ವಾೆಂಚೆಂ ಡಾಲಿಾೆಂಗ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಲ್ಲಯ ೆಂ. ತಾಯ ರ್ತರ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಉಲಯ ಸಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಲ್ಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಸಂಭಾ ಮ್ಹಚಯ ದೀಸ ಸಕಳಿೆಂಚ್ ಭುಗ್ಶಾೆಂ ಆನಿ ವಹ ಡಿಲೆಂ ತಯಾರ್ ರರ್ವಾ ಲಿೆಂ ಭೊಗ್ಳೆಂಕ್ ರ್ತ ಸಂರ್ತಸ್, ಆನಂದ್. ಕ್ಣತಾಯ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಸ್ ಧ್ರಯ ಾೆಂನಿ ಜಿಕ್ತಯ ಲಯ ೆಂಕ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ರ ಬಹುಮ್ಹನೆಂ ಮೆಳಾಿ ಲಿೆಂ. ಆಮೆಂ ಪ್ಲೀಷಕೆಂ ಥೆಂವ್ಾ ಭಜಾರಿತ್ರ ಬಹುಮ್ಹನೆಂ ಸಂಗಾ ಹ್ ಕತಾಾಲಯ ೆಂವ್ ಆನಿ ಪ್ಲೀಷಕ್ಯಿೀ ಉದಾರ್ ಮ್ನನ್ ದಾನ್ ದತಾಲ್ಲ. 5 ತೆೆಂ 10 ಪ್ಲೀಷಕ್ ತೆಚ್್ ಜೆಂವ್ಾ ದತಾಲ್ಲ ಆನಿ ತಾೆಂಕೆಂ ಪ್ಳೆೆಂವ್ಾ ಸಭರ್ ಹೆರ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಯೆತಾಲ್ಲ. ಸಮತಿ ಸೆಂದೆ ರ್ವಯ ಪಾರಿೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್ ವತಾಲ್ಲ ಆನಿ ಪ್ಲೀಷಕೆಂರ್ಚೆಂ ಬಹುಮ್ಹನ ಜಮ್ಯಾಾ ಲ್ಲ, ಹರ್ ಪಾವಿ ತೆ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಅಜಪ್ ಕತಾಾಲ್ಲ ಆಮೆಂ ರ್ಚೆಂತ್ರಲಯ ಯ ಕ್ಣೀ ಚಡಿೀತ್ರ ಬಹುಮ್ಹನೆಂ ದೀೆಂವ್ಾ . ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ಕ್ಷಣ್ ತೆ ಪಾಟಿೆಂ ಸರನಸಯ . ಸುಲಭಯೇನ್ 50 ತೆೆಂ 60 ಬಹುಮ್ಹನೆಂ ಆಮೆಂ ಜಮಂವ್ಾ ಖೆಳಾೆಂನಿ ಜಿಕ್ತಯ ಲಯ ೆಂಕ್ ದತಾಲಯ ೆಂವ್. ಪ್ಲೀಷಕೆಂಕ್ ಪಾಟಿೆಂ ಜೆಂವ್ಾ ಆಮ ಬರಿೀ ಪ್ಬಿಯ ಸ್ಟಟಿ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದತಾಲಯ ೆಂವ್ ಹಯ ಕಯಾಾೆಂ ವಳಾರ್ ವೇದ ಥೆಂವ್ಾ . ಅಸಲಯ ಜಯಾಾಚ್ಯಯ ಕಣಿಯಾೆಂನಿ ಮ್ಹಹ ಕ ಪ್ಜಾಳೆ್ ೆಂ ಏಕ್ ನೆಕ್ತತ್ರಾ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ, ಥೊಡ್ಲ ಸೆಂಗೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಕ್ಣೀ ಉಲಯ ಸ್ ಆಸಾ ೆಂ ಪ್ಯಾಾೆಂತ್ರ ಕೀಣ್ೆಂಚ್ ಮುಖೆಲಿ ಮುಖಾರ್ ಯೆೆಂವ್್ ನ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೆೆಂ ಸವಾಸಮ್ಹನ್ಯ ಸಗಾು ಯ ನಿತಾಯ ಯ ನ್. ಹೆಂವ್ ಸಂರ್ತಸಭ ರಿತ್ರ ಆಸ್ಲಯ ೆಂ ಸರ್ವಾೆಂರ್ಚ ಸೇರ್ವ ಕನ್ಾ; ತಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಆಸ್ಟಯ ನೈತಿಕ್ ಅರ್ರುಚ್. ಮ್ಹ ಜೆಂ ಮಸೆಂವ್ ಆಸಯ ೆಂ ಕ್ಣೀ ಹೆಂವ ಮ್ಹ ಜಿ ಸೇರ್ವ ದೀೆಂವ್್ ತಾೆಂಚಯ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಾೆಂಚ್ಯಯ ಸೆಂಗಾತಾ. ಹೆಂವ್ ಸವ್ಾ ಪಾರದಶಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂಕ್ ರ್ಚೆಂತಾಾ ಲೆಂ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಸಂಘಟನ್.

ಹತಿೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಲಯ ಸವ್ಾ ಪ್ಯೆಿ ವವಧ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಘಟಕೆಂಚ ಏಕ್ಚ್ ತಾಯ ನಿಶಿ್ ತ್ರ ಯ್ೀಜನಕ್ ಧ್ರಡ್ಲಿ ಲಯ ೆಂವ್ ವ ತೆ ಪ್ಯೆಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಬಾಯ ೆಂಕ್ ಖಾತಾಯ ಕ್ ವತಾಲ್ಲ, ಜಕ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಸಹ ದಸ್ ರ್ತಯ ತೆಗಾೆಂ ಜಣ್ೆಂಚೊಯ . ಹೆಂವ್ ತಾಯ ದಸ್ ತಾಯ ೆಂ ಪ್ಯಿ್ ಏಕಯ , ಏಕ್ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಏಕಯ ಬಾಯ ೆಂಕ್ ಒಫಿಸರ್, ಕಡ್ಲ್ಲಯ ಹರ್ ಪ್ಯಾಿ ಯ ೆಂಕ್ ಉಣ್ಯ ರ್ ದೀನ್ ದಸ್ ರ್ತಯ . ಹೆಂವ್ ಸದಾೆಂಚ್ ಕಮ್ಹೆಂನಿ ವಲಿೀನ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸಾ ಲೆಂ, ಅಸೆಂ ಚಡಾಿ ವ್ ಪ್ಯೆಿ ಕಡ್ಲ್ ಹೆರ್ ದಗಾೆಂಚ್ಯಯ ದಸ್ ತಾಯ ೆಂನಿ ಆಸಯ ಆನಿ 56 ಸಮತಿ ಸೆಂದೆ ಹಕ ತಾೆಂಚ ಮ್ತ್ರ ದತಾಲ್ಲ. ಲಗ್ಶೆಂ ಲಗ್ಶೆಂ ಚ್ಯಯ ರ್ ವಸಾೆಂ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ರ್ವಡ್ಲನ್ ಘಟ್ ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾ ಪತ್ರ ಜಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡಾಯ ೆಂನಿ ಉಲಯ ಸಕ್ ಕಸೆಂ ಕಡ್ಲ್ ೆಂ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ರ್ಚೆಂತಾ್ ಈಟ್ ಘಾಲ, ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಕೀಣ್ೆಂಚ್ ಪ್ಯೆಿ ದೀೆಂವ್ಾ ಮ್ಹನ್ ಜೊಡುೆಂಕ್ ಹೆಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್ೆಂಕ್ ನಸ್ಲಯ . ಪ್ಯೆಯ ೆಂ, ಸಧ್ರಯ ಸಮತಿ ಜಮ್ಹತಿರ್ ಉಲಣೆಂ ಕಸ್ ಸಯ ೆಂ, ಪುಣ್ ಹೆಂವ್ ರ್ಚೆಂತನ್ ಆಸ್ಲಯ ೆಂ ಸವ್ಾ ಬರಯ ಥರನ್ ಚಲಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಮ್ಹಹ ಕ ರ್ಲಿ್ ಲ್ ದುಬಾವ್ ನಸ್ಲಯ ಕ್ಣೀ ಮ್ಹ ಜಯ ಪಾಟ್ಟಯ ಯ ನ್ ಥೊಡ್ಲ ಸುರಿ ಪಾಜುನ್ ಆಸತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್. ಪುಣ್ ದೀಸ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ತ ಉದೆಲ ತಾಣಿೆಂ ಮ್ಹಹ ಕ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ, "ಉಲಯ ಸ್, ಪಾಟ್ಟಯ ಯ ಸವ್ಾ ವಸಾೆಂನಿ ತೆಂವೆಂ ಬರಿಚ್್ ಸೇರ್ವ ದಲಯ ಯ್, ತೆಂವೆಂ ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಸಾ ಪ್ನ್ ಕ್ತಲ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತಜೆಂ ವೆಂಚ್ಯಣ ರ್ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ದಲ್ಲೆಂಯ್. ಆಮೆಂ ತಕ ತಜೊ ಹುದಾ ಸ್ಲಡುೆಂಕ್ ವಚ್ಯತಾಾೆಂವ್. ಸಂಘಟನಚ್ಯಯ ಸಂವದಾನ ಪ್ಾ ಕರ್, ತಕ ತಾೆಂತೆಂ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ಟ ಸಾ ನ್ ಆಸ ಸಾ ಪ್ಕ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜೆಂವ್ಾ . ತೆಂ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ವಹ ರ್ತಾಲಯ್ ತಜಯ ವೆಂಚ್ಯಣ ರ್ ಜಣ್ಿ ಯೆನ್ ಆಸ್ಲನ್ ಸಮತಿೆಂತ್ರ." ಹೆಂವೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ತಾೆಂಚ್ಯಯ ಉತಾಾ ೆಂಕ್ ಜಯ್ಾ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ ಆನಿ ದುಸಾ ಯ ಚ್್ ಹಫಾಾ ಯ ೆಂ ಜಮ್ಹತ್ರ ಆಪ್ಯಿಯ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಹಸಾ ೆಂತರ್ ಕರುೆಂಕ್. ಹರ್ ದೀನ್ ಹಫಾಾ ಯ ೆಂಕ್, ಕಯ್ಾಕರಿ ಸಮತಿ ಜಮ್ಹತ್ರ ಆಪ್ಯಾಾ ಲ್ಲ. ಸಂಘಟನಚ್ಯಯ ಸಂವದಾನ ಪ್ಾ ಕರ್ ಹೆಂವೆಂ ತಾಯ ಜಮ್ಹತಿೆಂಕ್ ಹಜರ್ ಜೆಂವ್್ ಆಸಯ ೆಂ ಪುಣ್ ಅಜಪಾನ್, ಏಕ್ ಪಾವಿ ೆಂ ಹೆಂವೆಂ ಅಧ್ಯ ಕಷ ಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಸ್ಲಡ್ಲ್ಲಯ ೆಂಚ್, ಮ್ಹಹ ಕ ಏಕ ಜಮ್ಹತೆಕ್ಣೀ ಆಪ್ವಣ ೆಂ ಆಯೆಯ ೆಂಚ್ ನ. ಹೆಂವೆಂ ರ್ಲ್ಕ್ ಲ್ ರ್ಚೆಂತೆಂಕ್ ನಸಯ ೆಂ

ಕ್ಣೀ ಇಗಜಾ ರ್ವಟ್ಟರೆಂತ್ರ ಏಕಯ ಯ ಕ್ ಹಯ ಪ್ರಿೆಂ ಚಲಯಿಾ ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್. ಥೊಡಾಯ ಚ್್ ಮ್ಹಿನಯ ೆಂನಿ, ವೆಂಚುನ್ ಕಡ್ಲಯ ಯ ಅಧ್ಯ ಕಷ ಕ್ಣೀ ಕಡ್ಾ ಉಡಯ್ಯ , ಆಡಳಾಾ ಯ ಕ್ ಕ್ಣೀಡ್ ಲಗ್ನಲಿಯ . ನಿಮ್ಹಣೆಂ, ಎಸ್.ಎಮ್.ಕ್ತ.ಸ್ಟ. ಬಾಳಾಿ ಲ್ಲೆಂ ನ. ಕೆಂಯ್ ದೀನ್ ವಸಾೆಂ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ, ಫಿಗಾಜ್ ವಗಾರನ್ ಮ್ಹಹ ಕ ಸಮ್ಹಜಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘೆಂವ್್ ಆಪ್ವಣ ೆಂ ದಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತ್ರ ಏಕ್ ಪಾವಿ . ಪುಣ್ ಹೆಯ ಪಾವಿ ಹೆಂವೆಂ ಮೊೀಗಾನ್ ತೆೆಂ ನಿರಕರಿಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಲ ಪಾವಿ ೆಂ ಆಮೆ್ ೆಂ ಜಿೀವನ್ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಥೊಡ್ಲೆಂ ವಪ್ರಿೀತ್ರ ರಿೀತಿರ್ ಶಿಕಯಾಾ . ಹೆಂವ್ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಲಿಸೆಂವ್ ಶಿಕಯ ೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಗ್ಲಲೆಂ ಮ್ಹ ಜಯ ಜಿೀವನೆಂತ್ರ. ಪುಣ್ ಹಯ ಸವ್ಾ ಗೊೆಂದಳಾೆಂನಿ ಮ್ಹಹ ಕ ರೆಂರ್ವಾ ಯ್ಯ ತರಿೀ, ಹೆಂವ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕಕ್ ದೆಂವ್ ಸೇರ್ವ ರವಯಿಯ ನ, ಮ್ಹಹ ಕ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಸಿ ಪಾಣ್ ಸಭರ್ ವಸಾೆಂಚೆಂ, ಆಸ ಕರುೆಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮ್ಹನ್ಯ ವೇದ ಸವ್ಾ

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕಕ್ ಜಗತಾಾ ೆಂತಾಯ ಯ .

ಹಯ

ಅಖಾಯ

2011 ಜನೆರ್ 1 ವರ್, ಹೆಂವೆಂ ಏಕ್ತಯ ವೇದಕ್ ಬುನಯ ದ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಿಕ ವ್ಲಯೆಯ ೆಂ: "ಕ್ತಸ್ಟಎಲ್ಸ್ಟ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ (ಕೆಂಕಣಿ ಕಮೂಯ ನಿಟಿ ಲಯ ೆಂಗ್ಳವೇಜ್ ಎೆಂಡ್ ಕಲ್ ರ್). ತಾಯ ದೀಸ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ, ಸಭರ್ ಕಷ್ಟಿ ಆನಿ ದೂಖ್ ಸ್ಲಸುನ್ ಹೆಂವ್ ಹಯ ಮ್ಹ ಜಯ ಕೆಂಕ್ತಣ ಚ್ಯಯ ಮಸೆಂರ್ವೆಂತ್ರ ಘಸ್ಲಯ ೆಂ. ಆಜ್, ಕ್ತಸ್ಟಎಲ್ಸ್ಟ ಏಕ್ ವಸಾ ರ್ ಕುಟ್ಟಮ್ ಜೆಂವ್ಾ 153,000 ಪಾಾ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಸೆಂದಾಯ ೆಂರ್ಚ ಏಕ್ ಕುಟ್ಟಾ ಸಮ್ಹಜ್ ಜೆಂವ್ಾ ನಿರಂತರಿೆಂ ರ್ವಡ್ಲನ್ೆಂಚ್ ಆಸ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ. ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕ್ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ ಮ್ಹಹ ಕ ಆಧ್ರರ್ ಆನಿ ಉತೆಾ ೀಜನ್ ದೀೆಂವ್ಾ ೆಂಚ್ ಆಸ. ಹೆಂವ್ ಸವ್ಾ ಸೆಂಧ್ರಯ ೆಂಚೊ ಮೊೀಗ್ನ ಪ್ಳೆೆಂವ್ಾ ಫುಲಕ್ಣತ್ರ ಜಲೆಂ, ಆನಂದ್ ಉಲಯ ಸನ್ ಭಲಾೆಂ, ಕ್ಣತಾಯ ಆಜ್ ಹೆೆಂ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಮಸೆಂವ್ ಅೆಂತಾ ಳಾಕ್ ಚಡಾಯ ೆಂ, ಶಿಖರೆಂನಿ ನಚ್ಯಯ ೆಂ ಆನಿ ನೆಕ್ತತಾಾ ೆಂ ಆಪುಾ ೆಂಕ್ ಸಕಯ ೆಂ. ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಆಜ್ ಮ್ಹ ಜಯ ಜಿೀರ್ವರ್ಚ ಉಡಿ ಜೆಂವ್್ ಪಾರ್ವಯ ಯ . ಅಸಲ್ಲಚ್್ 20 ವಯ್ಾ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲ್ಲ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ, ನಕ್ ಲ್ ಕಡ್ಾ ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ.ಚೆಂ ರ್ಚೆಂತಾಪ್ ಆನಿ ಕಮ್, ತಾಚೆಂ ನೆಂವ್, ಕಲರ್, ಹೇತ, ಸಂಕ್ಣಷ ಪ್ಾ ವವರಣ್, ಇತಾಯ ದ. ಪುಣ್

ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ರ್ಚೆಂತಾಪ್ ಲೀಕಕ್ ರುಚ್ಯಯ ೆಂ.

ಸವ್ಾ

ಹೆಂಗಾಸರ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಮಸೆಂವ್: ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ ಮುಖಾೆಂತ್ರಾ ಮ್ಹ ಜೆಂ ನಿೀಜ್ ಸಿ ಪಾಣ್ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ನಿೀಜ್ ರೂಪಾಕ್ ಯೇೆಂವ್್ ಆಸ. ಹೆಂವ್ ಮುಖಾರಿೆಂ ಪ್ಳೆೆಂವ್್ ಆಶೇತಾೆಂ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡುೆಂಕ್ ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಹಯೆಾಕ್ ಕಡ್ಲನ್, ಹಯೆಾಕ ನಗರೆಂತ್ರ, ಹಯೆಾಕ ರಜಯ ೆಂತ್ರ, ಹಯೆಾಕ ದೆಶಾೆಂತ್ರ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ. ತಾಯ ಮುಖಾೆಂತ್ರಾ ಕಮ್ಹೆಂ ಮೆಳೆಿ ಲಿೆಂ ಆನಿ ವವಧ್ ಅರ್ವ್ ಸ್ ಲಬೆಾ ಲ್ಲ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಮಲಿಯಾೆಂತರ್ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕಕ್. ತಾಯ ಮುಖಾೆಂತ್ರಾ ಜಮ್ವಯ ತ್ರ ಆದಾಯ್ ಮಲಿಯಾೆಂತರ್ ಯುವಜಣ್ೆಂಕ್. ಹೆೆಂ ಸುರ್ವಾತೆಂಕ್ ಹೆಂವೆಂ ಕಸೆಂ ರ್ಚೆಂತಾಯ ೆಂ? ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಗಜ್ಾ ಆಸ ಏಕ್ ವಶೇಷ್ಟ ಕೆಂಕಣಿ ವೇದ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ, ಸವ್ಾ ಕೆಂಕಣಿ ಲೀಕ ಖಾತಿರ್. ಕೆಂಕಣಿ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ ಏಕ್ ಭಸ್ ಪ್ಾ ತಿನಿಧಿತ್ರಿ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ ವವಧ್ತೆಚ್ಯಯ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಬಳಾಧಿಕ್ ದೇಶಾೆಂತ್ರ

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಏಕಮೆಕಚ ಸಂದೇಶ್ವ ರ್ವೆಂಟುೆಂಕ್, ಆನಿ ದೀೆಂವ್್ ಕುಮ್ಕ್ ಏಕಮೆಕಕ್ ಜನಾ ೆಂ ಗಜ್ಾ ಉದೆಲಿ ತೆನಾ ೆಂ.

ಕೆಂಕ್ತಣ ರ್ಚೆಂ ಮೂಳಾೆಂ ಘಟ್ ಕರುೆಂಕ್, ಆಮೆಂ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಕಲಕರೆಂಕ್ ಸಹಕರ್ ದೀೆಂವ್್ ಜಯ್ ದೆಖುನ್ ಜಯ್ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಸಿ ಯಂಸೇವಕ್ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಸಮ್ಹಜೆಂತೆಯ . .

(ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಪಾಾ -ಲುವಿಸ್‍ ಡಸೊೀಜ್ಯ ಆನಿ ಆಲಿಸ್‍ ಪಿಾಂಟೊ (40)+ ವರ್ಸಾಂ ಪಯಲ ಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ರ್ಾಂಡುನ್ ಗ್ಲಿ., 39 ವರ್ಸಾಂ ಪಾರ ಯರ್. ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಿ ಸರ್ತಸನಾ ತಿರ್ಚ್ಾ ಪೇಟಾಂತ್ಲ ತಿಚ್ಚಾ ತಕ್ಲ ಚೆ ಥೊಡ್ ಕೇಸ್‍ ಕ್ತನ್ಸ ಉಗಾಾ ರ್ಕ್ ದವಲೆಸ. ಆಜೂನ್ ತ್ ಆರ್ತ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಲಾಗಾಂ, ಮಾಹ ಕ್ ಅಸಾಂ ಭೊಗಾತ ಕೀ ತಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಚ್ಚಚ ಸಶಿಸನ್ ಆರ್ ಮ್ಹ ಣ್)

ಕೆಂಕಣಿೆಂತ್ರ ತಿೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಮ್ಹಾಚೊ ಲೀಕ್ ಉಲಯಾಾ ಕ್ಣಾ ೀಸಾ ೆಂವ್, ಹಿೆಂದು ಆನಿ ಮುಸ್ಟಯ ಮ್. ಜರ್ ಆಮೆ್ ಸವ್ಾ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕ್ ಸೆಂಗಾತಾ ಮೆಳೆು ತರ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಆಸ ವಶೇಷ್ಟ ಅರ್ವ್ ಸ್ ಆಮ್ ಸಮ್ಹಜ್ ರ್ವಡ್ಲೆಂಕ್ ಏಕತಾಿ ನ್. ಆತಾೆಂ ಆಮೆಂ ಆಸ ಕಯಾಾೆಂ ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಘಟಕೆಂ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ ಜೆಂವ್ಾ ಸರ್ವಾೆಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮ್ಹನ್ಯ ಜಗೊ ಪ್ಾ ತೆಯ ೀಕ್ ಜೆಂವ್ಾ ಕೆಂಕಣಿ ಉಲಯೆಾ ಲಯ ೆಂಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್,

ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಗಜ್ಾ ಆಸ ಏಕ್ ಜಗೊ ಏಕಮೆಕಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್ ಜಂಯ್ಸ ರ್ ಕ್ಣತೆೆಂಚ್ ಧ್ಮ್ಾ ಲ್ಲಖಿನಸಾ ೆಂ, ಪಾಾ ೆಂತ್ರಯ ರ್ಚೆಂತಿನಸಾ ೆಂ. ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಹಕ ಏಕ್ ನಿದಶಾನ್ ಜೆಂರ್ವಾ ಸ ಪಾಟ್ಟಯ ಯ 10 ವಸಾೆಂನಿ, ಏಕತಾಿ ಚ್ಯಯ ಬೊೆಂದೆರಖಾಲ್ ಹಡುನ್ ಸೆಂಗಾತಾ ಏಕ ಧ್ಯ ೀಯಾಖಾಲ್. ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ.ರ್ಚೆಂ ಘಟಕೆಂ ಜೆಂವ್ ಹರ್ ನಗರೆಂನಿ, ಹಳಾು ಯ ೆಂನಿ, ಹಯೆಾಕ ರಜಯ ೆಂತ್ರ ಆನಿ ಹಯೆಾಕ ದೇಶಾೆಂತ್ರ ದಾಖಾಯ ಯ ಕ್ ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಮುೆಂಬಯ್, ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಪ್ಣಜಿ, ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಮ್ಡಾಗ ೆಂವ್, ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಲಂಡನ್, ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ದುಬಾಯ್, ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಯುಎಸ್ಎ, ಇತಾಯ ದ. ಹಯೆಾಕ ಘಟಕನ್ ಸೆಂದೆಪ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತೆಂಚೆಂ ತಾೆಂತಾೆಂಚ್ಯಯ ಸುರ್ವತಾಯ ೆಂನಿ, ಜೆಂವ್ ತೆೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂಚ್ ಸೆಂದ ಶುಲ್್ ನಸಾ ೆಂ ವ ಭರಿಚ್ ಉಣ ರು. 10 ಸೆಂದಾಯ ಕ್. ಸವ್ಾ

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನೆಂದಾಯಿತ್ರ ಸೆಂದೆ ಸೆಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳನ್ ಸಂಯ್ೀಜಕ್ ಮಂಡಳಿಕ್

ವೆಂಚುೆಂದತ್ರ ತಾೆಂಕೆಂ ಜಯ್ ಜಲಯ ಯ ಸೆಂದಾಯ ೆಂಕ್

ಕಯೆಾತ್ರ ಕುಮ್ಕ್ ವದಾಯ ರ್ಥಾೆಂಕ್.

ಹಯ

ಶಿಕ್ ಯ

ದಾಖಾಯ ಯ ಕ್ ಹರ್ ಘಟಕೆಂನಿ ಆಮೆಂ ಆಸ ಕಯೆಾತ್ರ ಏಕ್ ಬಾಯ ೆಂಡ್ ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಘಟಕಖಾಲ್ ಆನಿ ತಾಣಿೆಂ ದವಯ ತ್ರ ತರ್ಭಾತಿ ಹಯ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಕ್/ಯುವಜಣ್ೆಂಕ್ ತಾೆಂರ್ಚೆಂ ತಾಲ್ಲೆಂತಾೆಂ ವದಿ ಕರುೆಂಕ್. ಹಯ ಚ್ ಬಾಯ ೆಂಡಾನ್ ಕಯೆಾತ್ರ ಕುಮ್ಕ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಕಯಾಾೆಂಕ್, ದಾಖಾಯ ಯ ಕ್ ಕುಮ್ಹಗ ರ್, ಲಗ್ನಾ , ಘರ್ ವ್ಕಲ್, ಜುಬೆಯ ವ್, ವಸುಾ ಮ್ಹಕ್ತಾಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಕೆಂಕ್ ಶೀರೂಮ್ ಉಗಾಾ ವಣ್ ಕಯಾಾಕ್, ಇತಾಯ ದ.

ವೆಂಚುನ್, ಕರುನ್ ಜಮ್ಹತಿ ಕ್ತನಾ ೆಂ ಗಜ್ಾ ಆಸ ತೆನಾ ೆಂ, ಆನಿ ರ್ವಡ್ಲೆಂ ಸದಾೆಂಕಳ್. ಹಯ ದೀಸೆಂನಿ, ಚಡಾಿ ವ್ ಭುಗ್ಶಾೆಂ ಶಿಕಾ ತ್ರ ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ ರ್ವಹ ಜೆಂತಾಾ ೆಂ, ನಚೊೆಂಕ್, ಗಾೆಂವ್್ , ಪೆಂಯಿಿ ೆಂಗ್ನ, ಇತಾಯ ದ. ಆಮೆ್ ಯ ಲಗ್ಶೆಂ ಆಸತ್ರ ತಾಲ್ಲೆಂತಿ ೆಂತ್ರ ಲೀಕ್ ತಾೆಂಕೆಂ

ತಾಲ್ಲೆಂತಿ ೆಂತ್ರ ಯುವಜಣ್ೆಂಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ವ್ ಸ್ ತಾೆಂಚೆಂ ತಾಲ್ಲೆಂತ್ರ ಅರ್ವದಿ ಕರುೆಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುೆಂಕ್ ಸರ್ವಾೆಂಕ್ ಜಯ್ಾ ಹಡುೆಂಕ್. ತೆಯ ಚ್ಪ್ರಿೆಂ ಘಟಕನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಲಯ ಪ್ಯೆಿ ಯ್ ಕಸ ರ್ವೆಂಟ್ಚ್ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ವಶಿೆಂ ತಾಣಿೆಂ ಉಲವಯ ತ್ರ. ತಾಯ ತಾಯ ಘಟಕಚ ಪ್ಯೆಿ ಘಟಕನ್ೆಂಚ್ ವೆಂಚುನ್ ರ್ವೆಂಟ್ಚಯ ತ್ರ. ಹಯ ಘಟಕೆಂನಿ ವವಧ್ ಕಯಾಾವಳಿ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಲಯ ತ್ರ, ತಾಲ್ಲೆಂತ್ರ ವದಿ ಕರುೆಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಲ್ಲೆಂತಿ ೆಂತ್ರ

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಂಗಾಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್.

ಆಪ್ವ್ಾ

ಸೆಂಗಾತಾ

ಹಯ ಸವ್ಾ ರ್ವಟ್ಲ ಆಮೆಂ ಸೆಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್ ಮ್ನ್ ಕ್ತಲಯ ರ್, ರ್ವವ್ಾ ಹತಿೆಂ ಧ್ಲಯ ಾರ್ ಆನಿೆಂ ಕಮ್ಹಕ್ ದೆೆಂರ್ವಯ ಯ ರ್ ಆಮೆ್ ೆಂ ಮಸೆಂವ್ ಯ್ಶ್ವ ಕಯೆಾತ್ರ.

ಹೆಂವ್ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಕೆಂಕ್ಣಣ ಲೀಕಕ್ ಹೆಯ ದೂರ್ದೃರ್ಷಿ ಚರ್ ದೀಷ್ಟಿ ಫಾೆಂಖಂವ್ಾ ಮ್ಹ ಜೆಂ ಸಿ ಪಾಣ ಮಸೆಂವ್ ಜಯ ರಿ ಕರುೆಂಕ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಮ್ಹಗಾಾ ೆಂ. ಉದೆೆಂವಾ ತ್ರ ಕ್ತ.ಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸ್ಟ. ಘಟಕೆಂ ಜಗತಾಾ ದಯ ೆಂತ್ರ. -ಉಲ್ಲೊ ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದುಬಾಯ್

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಂಚಾಯತ್್‌ರಾಜ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಚುರ್ನವ್ ಆಧಿಕರ್ ಆನಿ ಜರ್ವಬಾಾ ರೊಯ ದಲಯ ತ್ರ. ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂಚೊ ವಷಯ್ ‘ರಜಯ ೆಂಚ್ಯ ಪ್ಟ್ಚಿ ರ್ ಅಸ್ಲನ್, ಹಿೆಂ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡಿ್ ೆಂ ಆನಿ ತಾೆಂಚೆಂ ಸುಸೂತ್ರಾ ನಿವಾಹಣ್ ರಜ್ಯ ಸಕಾರೆಂಚೆಂ ಕತಾವ್ಯ ಜರ್ವಾ ಸ. ರಷಿ ರಪತ ಮ್ಹತಾಾ ಗಾೆಂಧಿನ್ ಭರತಾಚೆಂ ಸಿ ರಜ್ಯ ಗಾಾ ಮ್ಹೆಂನಿ ಆಸ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂ ಆನಿ ಹಯ ಖಾತಿರ್ ತಾಣ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ವಯ ವಸಾ ಚೆಂ ಕಲ್ ನ್ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ. 1950 ಜನವರಿ 26 ವರ್ ಭರತಾಚೆಂ ಸಂವೆಂಧ್ರನ್ ಮ್ಹನುನ್ ಘತ್ರಲ್ಲಯ ೆಂ. ಹೆಂತೆಂ ಗಾೆಂಧಿಜಿಚ್ಯ ಆಶಯಾಖಾಲ್ ಭರತಾಚ್ಯ ಹಯೆಾಕ ಗಾಾ ಮ್ಹೆಂನಿ ‘ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ’, ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಾ ತಿೆಂ ಚಲವ್ಾ ವಚ್ಯಾ ವಷ್ೆಂತ್ರ ಸ್ ಷ್ಟಿ ನಿದೇಾಶನ್ ದಲೆಂ. ಸಂವಧ್ರನಚ್ಯ ಸತಾಿ ಯ ಶಡ್ಯಯ ಲಚ್ಯ ಕೆಂದ್ಾ , ರಜ್ಯ ಆನಿ ಸೆಂಗಾತಾಚ್ಯ ಪ್ಟ್ಚಿ ೆಂನಿ ತಾೆಂತಾೆಂಚ ನಿದಾಷ್ಟಿ

ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾಚೊ ಆರಂಭ್ 1956 ಅಕಿ ೀಬರ್ 2 ತಾರಿಕ್ತರ್ ರಜಸಾ ನಚ್ಯ ನಗೊೀರ್ ಗಾಾ ಮ್ಹೆಂತ್ರ ಜಲಯ . 1960ರ್ವಯ ವಸಾ ಇತಾಯ ಯ ಕ್ ಕನಾಟಕೆಂತ್ರಯಿೀ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ವಯ ವಸಾ ಜಯೆಾಕ್ ಆಯಿಯ . ಮುಕಯ ಯ ವಸಾೆಂನಿ ಹೆರ್ ರಜಯ ೆಂನಿೆಂಯ್ ಹಿ ವಯ ವಸಾ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡಿಯ . ಸಗಾು ಯ ದೇಶಾೆಂತ್ರ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ರಜ್ಯ ವಯ ವಸಾ ಏಕ್ ರುಪಾಕ್ ಹಡಾ್ ಯ ಖಾತಿರ್ ರಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿಚ್ಯ ಪ್ಾ ಧ್ರನ್ ಮಂತಿಾ ಪ್ಣ್ಖಾಲ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಕೆಂದ್ಾ ಸಕಾರನ್ ಸಂವಧ್ರನಕ್ ೭೩-ವ ತಿದಿ ಣ್ ಕ್ತಲಿ. ಹಯ ಮ್ಹರಿಫಾತ್ರ ಗಾಾ ಮ್,

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾಲೂಕ್ ಆನಿ ಜಿಲಯ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ವಯ ವಸಾ ಜಯೆಾಕ್ ಆಯಿಯ . ಹಯೆಾಕ ರಜಯ ನ್ ಹಯ ವಯ ವಸಾ ೆಂತ್ರ ಆಪ್ಪಯ ಯಿೀ ಅೆಂಶ್ವ ಕುಡಿಸ ಲ್ಲ. ಹಯ ಪ್ಾ ಕರ್ ಕನಾಟಕ ರಜಯ ನ್ೆಂಯಿೀ ಥೊಡ್ಲ ವಶಿಷ್ಟಿ ಅೆಂಶ್ವ ಕುಡುಸ ನ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ವಯ ವಸಾ ಚಲವ್ಾ ಹಡಾಯ ಯ . ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ರಜ್ ಸಂಗ್ಶಾ ೆಂತ್ರ ಕನಾಟಕಚೊ ಆದಯ ಮ್ಕಲ್ ಮಂತಿಾ ರಮ್ಕೃಷಣ ಹೆಗ್ಲಾ ಆನಿ ಆದಯ ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಆನಿ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರರಜ್ ಮಂತಿಾ ಅಬುಾ ಲ್ ನಜಿೀರ್ ಸಬ್ ಹೆಂರ್ಚ ಜಯಿಾ ಕಣಿಕ್ ಆಸ. ಗಾಮೀಣ್ ಪ್ಾ ದೇಶಾೆಂ ಥವ್ಾ ಮುಕಲ್ ಣ್ ರುತಾ ಜವ್ಾ ಆಯಾಯ ಯ ರ್ ದೇಶಾಚೊ ಉದಾಾ ರ್ ಜತಾ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ಆಶಯಾಕಲ್ ಆನಿ ಅಧಿಕರ್ ವಕೆಂದಾ ಕರಣ್ಚ್ಯ ಉದೆಾ ೀಶಾನ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ರಜ್ಯ ವಯ ವಸಾ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಲಿಯ ಜರ್ವಾ ಸ. ಹಚ್ಯ ಮೂಳ್ ಆಶಯಾಖಾಲ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ರಜ್ಯ ವಯ ವಸಾ ೆಂತ್ರ ರಜಕ್ಣೀಯಾಚೊ ಆನಿ ರಜಕ್ಣೀಯ್ ಪಾಡಿಾ ೆಂಚೊ ಹಸಾ ಕ್ತಷ ೀಪ್ ಆಸ್ಲೆಂಕಾ ಜೊ. ಪುಣ್ ಹ ಆಶಯ್ ಫಕತ್ರ ಆಶಯ್ ಜವ್ಾ ಉರಯ ಆನಿ ಉಲ್ಲಿ ೆಂಚ್ ಘಡಾಯ ೆಂ. ಆತಾೆಂಚ್ಯ ಕಳಾರ್ ಹಿ ವಯ ವಸಾ ರಜಕ್ಣೀಯ್ ರಹಿತ್ರ ಜವ್ಾ ಉರೊೆಂಕ್ ನ. ಕನ್ಶನ ಪ್ಾ ಕರ್ ಆಶೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ನಜೊ ತರಿೀ ಹಯೆಾಕ್ ಪಾಡಿಾ ಆಪಾಪಾಯ ಯ ಸೆಂದಾಯ ೆಂಕ್ ರ್ವ ಪಾಟ್ಟಯ ರ್ವಾ ರೆಂಕ್ ಹಯ ವಯ ವಸಾ ೆಂತ್ರ ಅನಧಿಕೃತ್ರ ಜವ್ಾ ಚುನರ್ವಕ್

ರವಯಾಾ ತ್ರ ಆನಿ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾಚೆಂ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ಆಪಾಯ ಯ ಮುಟಿ ರ್ತರ್ ಘತಾತ್ರ. ಸಕಾರ್ ಹಯ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂನಿ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಮೀಸಲತ್ರ ವಯ ವಸಾ ಜಯೆಾಕ್ ಹಡಾಾ . ಆಶೆಂ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ನಿೀಜ್ ಸಮ್ರ್ಥಾ ಆಸ್ಲಯ ಯ ೆಂಚ್ಯ ಹತಾೆಂಕ್ ಪಾರ್ವನ. ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ರಜ್ಯ ವಯ ವಸಾ ಎಕ ಅಥಾನ್ ಸೆಂಗ್ಲ್ ೆಂ ತರ್ ‘ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಸಂಸತ್ರ’ ರ್ವ ‘ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಸಕಾರ್’ ಮ್ಹ ಣಯ ತ್ರ. ಸುಮ್ಹರ್ ಸ ಹಜರ್ ಜನಸಂಖಾಯ ಕ್ ಎಕ ಲ್ಲಕನ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂಚೆಂ ರಚನ್ ಜತಾ. ಥೊಡ್ಲಕಡ್ಲ ಹ ಸಂಖ್ಲ ಉಣೊೆಂಯಿೀ ಆಸಯ ತಾ. ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂನಿ ಸಮ್ಹನ್ಯ ಆನಿ ರಕನ್ ದವಾ ಲ್ಲಯ ಬಸ್ ಆಸಾ ತ್ರ ಆನಿ ಹಯ ಬಸ್ ೆಂಕ್ ನಮಯಾಲ್ಲಾಲಯ ನಮೂನಯ ರ್ ಚುನವ್ ಚಲಾ . ಹ ಚುನವ್ ಜಲಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಹುದೆಾ ದಾರೆಂಕ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಡಾ್ ಯ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾರ್ ಆದಸೂಚನ್ (ಪ್ಾ ಕಟಣ್) ದತಾ. ಹಚ್ಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಹುದೆಾ ದಾರೆಂಚೊ ಚುನವ್ ಜತಾ. ಹೆಂಗಾಸರ್ಯಿೀ ಮೀಸಲತ್ರ ಆಸಾ . ಚಡಾವತ್ರ ಜವ್ಾ ಚಡ್ ಸಂಖಾಯ ನ್ ವೆಂಚೊನ್ ಆಯಿಲಯ ಯ ಪಾಡಿಾ ೆಂಚ ಆಧ್ರರಿತ್ರ (ಬೆೆಂಬಲಿತ್ರ) ಸೆಂದೆ ಹಯ ಹುದಾಾ ಯ ೆಂಚರ್ ಬಸಾ ತ್ರ. ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ವಯ ವಸಾ ರಸಾ ,

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಯೆೆಂವ್ ೆಂ ಉದಾಕ್, ರ್ವಟ್ಚ ದವ, ಗಾೆಂವ್ ನಿತಳಾಯ್ ಆನಿ ಆಸಲ್ಲ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ಶಾ ಜಯೆಾಕ್ ಹಡ್ಾ ಕಯ್ಾಗತ್ರ ಕತಾಾ. ಸಕಾರ ಮುಕೆಂತ್ರಾ ಚಲ್ ಯ ಶಿಕಪ್, ಭಲಯೆ್ ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸರ್ವ, ವಸಾ ಚ ಸವಯ ತಾಯ್ ಹಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡಾಾ ತ್ರ. ಲಕಚರ್ ಆನಿ ಆಸ್ಟಾ ಬದಾ್ ೆಂಚರ್ ತಿವ್ಾ ಗಾಲ್ ಯ ಮುಕೆಂತ್ರಾ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ ಸಂಪ್ನ್ಶಾ ಲೆಂ ಜಮ್ಯಾಾ ತ್ರ. ಸಕಾರ್ಯಿೀ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂಕ್ ಅನುದಾನ್ ದತಾ. ಹೆೆಂ ದನಿೀ ರ್ವಪಾನ್ಾ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ ಥವ್ಾ ಅರ್ವದೆಾ ಚೊ ರ್ವವ್ಾ ಚಲಾ . ಕನಾಟಕೆಂತ್ರ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ ಖಾತಿರ್ ನಮಯಾರಯ ಲಯ ಆವಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣೆ ಪಾೆಂಚ್ ವಸಾೆಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ ೆಂ ಚುನವ್ ಚಲಜಯ್. ಸುಮ್ಹರ್ 6000 ಪಂಚ್ಯಯಾತಾೆಂರ್ಚ ಆವಾ ಮೇ 15 ಆನಿ ಸಪ್ಪಿ ೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕ್ತೆಂ ಮ್ಧ್ೆಂ ಕಬಾರ್ ಜಲಿಯ ತರಿೀ ಸಕಾರಕ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂಕ್ ಚುನವ್ ಚಲಂವ್ ೆಂ ಮ್ನ್ ನತ್ರಲ್ಲಯ ೆಂ. ಹಯ ಖಾತಿರ್ ಚುನವ್ ಚಲಯಾೆ ಯ್ ಜಲಯ ಯ ರಜ್ಯ ಚುನವ್ ಆಯ್ೀಗಾನ್ ಕರೊನ ಸೆಂಕಾ ಮಕ್ ಪಡ್ಲಚೆಂ ಕರಣ್ ದಲ್ಲಯ ೆಂ. ಆಡಳೆಾ ದಾರೆಂ ಮುಕೆಂತ್ರಾ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ಚಲಂವ್ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಕಾರನ್ ಠರಯಿಲ್ಲಯ ೆಂ. ಆಶೆಂ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ಚುನವಣ್ೆಂ ಮುಕರ್ ಗಾಲಿ್ ಮ್ಹೆಂಡಿಣ ಕ್ತಲಿಯ .

ಪುಣ್ ಹಯ ಬಾಬಿಾ ನ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಪಯಾಾದಾೆಂಚರ್ ಕನಾಟಕಚ್ಯ ಉೆಂಚ್ಯಯ ಯ ಕಡಿಾ ನ್ 2020 ನವೆಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕ್ತರ್ ತಿೀಪ್ಾ ದೀವ್ಾ ಮುಕಯ ಯ ತಿೀನ್ ಹಫಾಾ ಯ ೆಂ ರ್ತರ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ರ ಚುನರ್ವರ್ಚ ವೇಳಾಪ್ಟಿಿ ಪ್ಾ ಕಟುೆಂಕ್ ರಜ್ಯ ಚುನವ್ ಆಯ್ೀಗಾಕ್ ನಿರಾ ೀಶನ್ ದಲ್ಲಯ ೆಂ. ಹಯ ತಿೀಪಾಾಕ್ ಅನುಸರ್ ಜವ್ಾ ಆಯ್ೀಗಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕ್ತರ್ ಚುನರ್ವರ್ಚ ಪ್ಟಿಿ ಪ್ಾ ಕಟ್ಲಿಯ . ಹಯ ವೇಳಾಪ್ಟ್ಚಿ ಪ್ಾ ಕರ್ ಕನಾಟಕಚ್ಯ 30 ಜಿಲಯ ಯ ೆಂಚ್ಯ 226 ತಾಲೂಕೆಂಚ್ಯ 6004 ಗಾಾ ಮ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ ಪ್ಯಿ್ ೆಂ 242 ಗಾಾ ಮ್ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂ ಸ್ಲಡ್ಾ ಉರುಲಯ ಯ 5762 ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂಕ್ ದಸೆಂಬರ್ 22 ಆನಿ 27 ತಾರಿಕ್ತರ್ ಚುನವ್ ದೀಸ್ ಪಾಚ್ಯರಯ ಆನಿ ಫಲಿತಾೆಂಶಾಕ್ ದಸೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕ್ ಪಾಚ್ಯರಿಯ .

ಆತಾೆಂ ನಮಯಾರಯ ಲಯ ಪ್ಾ ಕರ್ ಚುನವ್ ಚಲನ್ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ವಯಿೀ ಮೆಳ್ಳನ್ ಜಲೆಂ. ಎದಳ್ ಮೆಳ್ಲಯ ಯ ಫಲಿತಾೆಂಶಾ ಪ್ಾ ಕರ್ ಭರತಿೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ಾ (ಬಿಜಪ)

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಧ್ರರಿತ್ರ ಚಡಿತ್ರ ಸೆಂದೆ ವೆಂಚೊನ್ ಆಯಾಯ ಯ ತ್ರ ಆನಿ ಹಯ ಮುಕೆಂತ್ರಾ ಚಡಿತ್ರ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾೆಂನಿ ಮುಕಯ ಯ ಪಾೆಂಚ್ ವಸಾೆಂಕ್ ತಾಯ ಪಾಡಿಾ ಚೆಂ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ಚಲಾ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಳನ್ ಆಯಾಯ ೆಂ.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5

ತೆೆಂ ಪಾಟಿೆಂ ವಚ್ಯ ಆದಾಯ ಯ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ಸುಕಾ ರ ದಸ 21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ದಸ ರೊಕ್ಣ್


ಮೆನೆಜರಕ್ ಮೆಳ್ಳು . “ಕ್ಣತೆೆಂ ರೊಕ್ಣ್ ? ಬಸ್” ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಕಮ್ತ್ರ. ಫಾಲಯ ೆಂ ಮ್ಹ ಜಿ ಪ್ತಿಣ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಲಾೆಂ ಪಾಟಿೆಂ ಮುೆಂಬಯ್ ವತಾತ್ರ..” ಮ್ಹ ಣ್ಲ ರೊಕ್ಣ್ .

“ತಕ ಏಕ್ ಸಯ ಡ್ ನಿವ್ಸ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ಆಯಿಯ ೆಂ ಹೆಂವ್...” ರೊಕ್ಣ್ ತಿಕಚ್ ಪ್ಳಂವ್್ ಪ್ಡ್ಲಯ . “ರೊಕ್ಣ್ ಹೆಂವ್ ಆಜ್ ಥವ್ಾ ರಜೇರ್ ವಹ ತಾೆಂ” ಮ್ಹ ಣ್ಲಿ ತಿ. “ಕ್ಣತೆೆಂ? ಕ್ಣತಾಯ ಕ್..?”

“ವಹ ಯ್ವೇ? ತರ್ ತೆಂ ಫಾಲಯ ೆಂ ರಜ ಘತಾಯ್?”

“ಆಜ್ ಸೆಂಜರ್ ಮ್ಲಯ ಆಸ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಎಡಿಾ ಟ್ ಜೆಂವ್್ ಆಸ ಮ್ಹಹ ಕ..”

“ವಯ್. ರಜ ತರ್ ಘತಾೆಂ. ಆನೆಯ ೀಕ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್ ತಜ ಥವ್ಾ ಏಕ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಜಯ್ ಆಸಯ ..”

ಆಯ್್ ನ್ ರೊಕ್ಣ್ ಗಡಭ ಡ್ಲಯ . “ಕ್ಣತೆೆಂ? ಕ್ಣತೆೆಂ ಜತಾ ತಕ? ತಕ ಕಸಲಿ ಪಡಾ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಾನ..”

“ಕ್ಣತೆೆಂ ರ್ತ..” ಕಪಾಲಕ್ ಮರಿಯ್ ಘಾಲ್ಾ ವಚ್ಯರಯ ೆಂ ತಾಣ.

“ವಯ್ ರೊಕ್ಣ್ . ದೆರ್ವನ್ ಮ್ಹಹ ಕ ತಾಯ ರಿತಿರ್ ರಚ್ಯಯ ೆಂ... ಹೆಂವ್ ಕಣ್ಕ್ಯಿ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ನತಿಯ ೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹ ಜ ಎಕ ಭರ್ವ ಪ್ರಿೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಲ್ಲಕುನ್ ಸೆಂಗಾಾ ೆಂ...” ತಿ ರವಯ . ತಿಚ್ಯ ದಳಾಯ ೆಂ ಖಾೆಂರ್ಚನಿ ದುಖಾೆಂ ಥೆಂಬೆ ದಸಯ ರೊಕ್ಣ್ ಕ್.

“ಹೆಡ್ ಆಫಿಸೆಂತ್ರ ಜರಿೀ ತಮ ಬರಿ ವಳಖ್ ಆಸ ಜಲಯ ರ್... ಮ್ಹ ಜಯ ಪ್ತಿಣಕ್ ಟ್ಟಾ ನ್ಸ ಫರ ವಶಿೆಂ ಉಲಯಾಯ ಯ ರ್ ಜತೆೆಂ ಆಸಯ ೆಂ...” “ಆಮೆ್ ಕಣ್ ಆಯಾ್ ನ ರೊಕ್ಣ್ ... ತರಿೀ ವ್ಡಾಾ . ಹೆಂವ್ ಮೆಗ್ಲಲಯ ಫ್ರಾ ೆಂಡಾಲಗ್ಶೆಂ ಉಲವ್ಾ ಪ್ಳೆತಾೆಂ...” “ಥಯ ೆಂಕ್ಸ ತಮ್ಹ್ ೆಂ...” ರೊಕ್ಣ್ ಕ್ ಮ್ಹತೆಿ ೆಂ ಸಮ್ಹಧ್ರನ್ ಜಲ್ಲೆಂ. ಸನಿ ರ ದೀಸ್ ಸೆಂಜರ್ ಆಟ್ ವರೆಂಚ್ಯ ಫಾಯ ಯಾಿ ರ್ ರಿೀನ ಆನಿ ವೀಣ್ ಚಲಿಯ ೆಂ. ಸ್ಲಮ್ಹರ ದೀಸ್ ಸಕಳಿೆಂ ದಫಾ ರಕ್ ಪಾರ್ವಾ ನ ಚಂಚಲ್ ರೊಕ್ಣ್ ಕ್ಚ್ ರಕನ್ ಆಸ ತಶೆಂ ತಿ ರಕನ್ ಆಸ್ಟಯ . “ಗ್ಳಡ್ ಮೊರಿಾ ೆಂಗ್ನ ಚಂಚಲ್. ಆಜ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ವಗ್ಶೆಂ ಆಯಿಯ ಯ್?” ವಚ್ಯರಯ ೆಂ ರೊಕ್ಣ್ ನ್.

“ಸೆಂಗ್ನ ಚಂಚಲ್. ಕಸಲಿ ಪಡಾ..” ಮ್ಹ ಜಯ ಪ್ಲಟ್ಟೆಂತಾಯ ಯ ವಹ ಡ್ ಅಣಿ್ ಟ್ಚಕ್ ಕಯ ನಸ ರ್” ಚಂಚಲನ್ ಮ್ಹನ್ ಸಕಯ ಘಾಲ್ಾ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. “ಓ ಮೈ ಗಾಡ್!..” ರೊಕ್ಣ್ ಕ್ ಮ್ಸುಾ ಬೆಜರ್ ಜಲ್ಲೆಂ. ಕಲ್ ಪ್ರಯ ೆಂತ್ರ ಹಸ್ಲನ್ ಖೆಳ್ಳನ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಪ್ರಿೆಂ ಬಿೆಂದಾಸ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಚಂಚಲ್ ಆಜ್... ಏಕ್ ಕಯ ನಸ ರ್ ಪಡೇಸ್ಾ ಜವ್ಾ ತಾಚ ಮುಕರ್ ಉಬಿ.... “ದಾಕ್ತಾ ರನ್ ರ್ಯೆೆಂವ್ ೆಂ ಕೆಂಯ್ ನ ಮ್ಹ ಳಾೆಂ. ಕಯ ನಸ ರ್ ಎಫ್ರಕ್ಿ ಜಲಯ

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಣಿ್ ಟಿಚೊ ಕುಡ್ಲ್ ಕಡ್ಾ ಸ್ಲಡ್ಲಾ ಲ್ಲ. ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಕ್ಣಮೊಥರಪ ಘೆಂವ್್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗಾಯ ೆಂ. ತೆಂ ದೆರ್ವಲಗ್ಶೆಂ ಮ್ಹಗ್ನ ಮ್ಹ ಜ ಖಾತಿರ್” ಚಂಚಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ಲಿ ಆನಿ ಉಟಿಯ . ರೊಕ್ಣ್ ಕ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಕಚಾೆಂ, ರಜ ಘಾಲ್ಾ ತಿಚ ಸೆಂಗಾತಾ ವಚೆಂ? ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಚೆಂತೆಯ ೆಂ. “ಚಂಚಲ್, ತಕ ಬೆಜರ್ ನ ಜಲಯ ರ್ ಹೆಂವ್ ಯೆತಾೆಂ ತಜ ಸೆಂಗಾತಾ...” “ನಕ ರೊಕ್ಣ್ , ತಜ ಬರಯ ಮ್ನಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುೆಂ. ಮ್ಹ ಜಿ ಮ್ಹವಿ ಭಯ್ಣ ಆಸ. ತಿಣ ಯೆತಾೆಂ ಮ್ಹ ಳಾೆಂ..” ಸೆಂಗಾಲಗ್ಶಯ ಚಂಚಲ್. “ಅಪ್ರೇಶನ್ ಕ್ತದಾಳಾ ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ವಚ್ಯರಯ ೆಂ. “ಫಾಲಯ ೆಂ ಸಕಳಿೆಂ ಮ್ಹ ಳಾೆಂ ದಾಕ್ತಾ ರನ್”

ಕಯ ನಸ ರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯ್್ ನ್ ದಫಾ ರೆಂತಯ ಲಯ ೆಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಬೆಜರ್ ಜಲ್ಲಯ ೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಕ ಪ್ಳೆತಾನ ಪಡೇಸ್ಟಾ ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸನತಿಯ . ಏಕ್ಣಿ ೀವ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ತಿಕ ಪಡಾ ಕಶಿ ಜಲಿ? ಹೆೆಂ ಸರ್ವಲ್ ಸರ್ವಾೆಂಚ್ಯ ಮ್ನೆಂತ್ರ ಉಟ್ಚಯ ೆಂ. ತಾಯ ದೀಸ್ ದನ್ ರೆಂ ರೊಕ್ಣ್ ಕ್ ಜೇೆಂವ್್ ಮ್ನ್ ಜಲ್ಲೆಂ ನ. ಅಧ್ಾೆಂಕುರೆಂ ಜೇವ್ಾ ಉಟ್ಲಯ ರ್ತ. ಥೊಡಾಯ ಚ್ ದಸೆಂರ್ಚ ತಾೆಂರ್ಚ ವಳಖ್ ಆನಿ ಸೆಂಗಾತ್ರ ತಾೆಂಚೊ. ಆತಾೆಂ ಅಚ್ಯನಕ್ ಪಡ್ಲರ್ಚ ಖಬಾರ್ ಆಯ್್ ನ್ ರೊಕ್ಣ್ ಥಂಡ್ ಜಲಯ . ಮ್ನೆಂತ್ರಚ್ ದೆರ್ವಕ್ ಹಕ್ ಮ್ಹರಿಯ ತಾಣ. ಚಂಚಲ್ ಸುಖ್ರೂಪ್ ಬರೆಂ ಜವ್ಾ ಯೆೆಂವಾ ಮ್ಹ ಣ್.

ಚಂಚಲ್?”

ಧ್ರ

ವರರ್

“ಜಯ್ಾ ಚಂಚಲ್ ಹೆಂವ್ ತಕ ಫಾಲಯ ೆಂ ಆಸ್ ತೆಾ ೆಂತ್ರ ಯೇವ್ಾ ಮೆಳಾಾ ೆಂ? ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಚಂಚಲ್ ಗ್ಲಲಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ರೊಕ್ಣ್ ಉದಾಸ್ ಜಲ. ಏಕ್ ಖುಶಾಲಿ ಸ್ಟಾ ರೀ ಅಚ್ಯನಕ್ ಕಯ ನಸ ರ್ ಪಡೇಕ್ ಒಳಗ್ನ ಜಲಯ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂ ಆಯ್್ ನ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಟೆಂತಿದ್ ಖದಿ ಳ್ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಕ್ಣತಿಯ ಖುಶಾಲಿ, ಸರ್ವಾೆಂ ಸಂಗ್ಶೆಂ ಮೆಳ್ಳನ್ ಬೊವ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲವ್ಾ , ದುಖಾೆಂತ್ರ ಆಸ್ಲಯ ಯ ೆಂಕ್ ಭಜವ್ಾ , ಹಸ್ಲನ್ ಡಲ್ ರ್ವತಾವರಣ್ ಹಸಯ ವದನ್ ಕರ್ಚಾ ಶಾತಿ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಚಂಚಲಕ್ ಅಣಿ್ ಟಿಚೆಂ

ತಾಯ ದೀಸ್ ದಫಾ ರೆಂತ್ರ ಅರ್ವಜ್ಚ್ ನರ್ತಯ ಮ್ಹ ಣಯ ತ್ರ. ಕರಣ್ ಸರ್ವಾೆಂ ಲಗ್ಶೆಂ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಾ ಹಸ್ಲನ್ ಆಸ್ಟ್ ಚಂಚಲ್ ನತಿಯ . ನತಿಯ ಮ್ಹ ಣ್ ನಹ ಯ್. ತಿ ರಜೇರ್ ಗ್ಲಲಯ ರಿೀ ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಡ್ಾ ನ ಜಲಯ ರ್ ತಿಣ ಸೆಂಗ್ನಲ್ಲಯ ಜೊೀಕ್ಸ ಉಡಾಸ್ ಕಡ್ಾ ತರಿೀ ಹಸಾ ಲಿೆಂ/ಹಸಾ ಲ್ಲ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಸ್ಲ ಬಂದ್ ಜಲಯ ಯ . ಕರಣ್ ಚಂಚಲ್ ಪಡೇಕ್ ತೆಯ ಯಿ ಎಕ ಮ್ಹರಕರ್ ಪಡೇಕ್ ಲಗೊನ್ ಆಸ್ ತೆಾ ೀಕ್ ಭಯ್ಾ ಸರ್ಲಿಯ . ಹೆೆಂ ಮ್ನಿ ಜಿೀವತ್ರ. ಖಂಚ್ಯ ಗಡಿಯೆ ಪಡಾ ಯೆತಾ ಆನಿ ಕಶಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ಚ್ ಜಯಾಾ . ಸೆಂಜರ್ ಘರ ಗ್ಲಲಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ರಿೀನಕ್ ಫ್ತನ್ ಕನ್ಾ ಉಲಯಾಾ ನ ಚಂಚಲರ್ಚ ಗಜಲ್

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಗ್ಶಯ ೆಂ. ರಿೀನ ಆಯ್್ ನ್ ಶಮೆಾಲ್ಲೆಂ!

ಗಾಲ್ಲೆಂ.

“ಕ್ಣತೆೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ಯಿ ರೊಕ್ಣ್ ತೆಂ? ತಿ ಇತಿಯ ಘಟ್ಮುಟ್ ಆನಿ ಜೊಲಿಯ ಮ್ನಿಸ್, ತಿಕ ಕಯ ನಸ ರ್?” ರಿೀನ ಮ್ಹ ಣ್ಲ್ಲೆಂ ಭವಕ್ ಜವ್ಾ .

“ಹೆಂವ್ ತಿಚೊ ದಫಾ ರೆಂರ್ತಯ ಸೆಂಗಾತಿ, ರೊಕ್ಣ್ ಮ್ಹ ಜೆಂ ನೆಂವ್..”

“ವಹ ಯ್ ರಿೀನ. ಮ್ಹಹ ಕಯಿ ಪಾತೆಯ ೆಂವ್್ ಜೆಂವ್್ ನ. ಆಜ್ ಆಮ್ಹ್ ಯ ದಫಾ ರೆಂತ್ರ ಕೆಂಯ್್ ಆರ್ವಜ್ಚ್ ನರ್ತಯ ! ಸಗ್ಲು ಚಂಚಲ ವಶಿೆಂ ಖಂತಿನ್ ಆಸಯ ...” “ಅಚ್ಯನಕ್ ಆಶೆಂ ಜಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ನಿಜಕ್ಣೀ ಖಂತಿರ್ಚ ಗಜಲ್ ರೊಕ್ಣ್ ... ದೆರ್ವಲಗ್ಶೆಂ ಮ್ಹಗ್ಳಯಾೆಂ. ರ್ತ ತಿಕ ಬರೆಂ ಕತಾಲ!” “ಹೆಂವೆಂಯಿ ತೆೆಂಚ್ ಮ್ಹಗ್ಲ್ ೆಂ ರಿೀನ...” ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ಫ್ತನ್ ಬಂದ್ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ಲಾ ದೀಸ್ ಮಂಗಾು ರ್. ತಾಯ ದೀಸ್ ಸಕಳಿೆಂ ಧ್ರ ವರೆಂಚರ್ ಆಪ್ರೇಶನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗ್ನಲಯ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಲಯ ರೊಕ್ಣ್ ಕ್. ಮೆನೆಜರಕ್ ಫ್ತನ್ ಕರುನ್ ಎಕ ದಸರ್ಚ ರಜ ಕಡ್ಾ ರೊಕ್ಣ್ ಮ್ಲಯ ಆಸ್ ತೆಾ ಕ್ ಗ್ಲಲ. ರೊಕ್ಣ್ ಆಸ್ ತೆಾ ಕ್ ಪಾರ್ವಾ ನ ಚಂಚಲಕ್ ಆಪ್ರೇಶನ್ ರುಮ್ಹಕ್ ವಹ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಭಯ್ಾ ತಿರ್ಚ ಮ್ಹವಿ ಭಯ್ಣ ಬಸ್ಲನ್ ಆಸ್ಟಯ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂ ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ಅೆಂದಾಜ್ ಕ್ತಲ ಆನಿ ರ್ತ ತಿರ್ಚ ಸಸ್ಟಾನ್ ಗ್ಲಲ. “ತೆಂ ಚಂಚಲ್ ಮೆಡಮ್ಹರ್ಚ ಭಯ್ಣ ವೇ?” ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ವಚ್ಯರಯ ೆಂ. “ವಹ ಯ್ ತಮ?” ತಿಣ ಪಾಟಿೆಂ ಸರ್ವಲ್

“ವಹ ಯ್ ವೇ? ಕಲ್ ರತಿೆಂಚ್ ತಿ ತಮೆ್ ವಶಾಯ ೆಂತ್ರ ಸೆಂಗಾಾ ಲಿ...” “ಛೆ! ಆಶೆಂ ತಿಕ ಜೆಂವ್್ ನಜೊ ಆಸಯ ೆಂ!” “ತಮ ಸೆಂಗ್ಲ್ ೆಂ ಸಮ್ಹೆಂ. ಎಕ ಎಕ್ಣಿ ೀವ್ ಆನಿ ಮಲನ್ಸರ್ ವಯ ಕ್ಣಾ ಕ್ ಆಶೆಂ ಜೆಂವ್ ೆಂ ಪ್ಳೆತಾನ ಬೆಜರ್ ಜತಾ..” “ತಮೆ್ ನೆಂವ್?” “ವತಸ ಲ... ವತಸ ಲ ರೇ...” ತಿಣ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ತಾೆಂಚ ಮ್ಧ್ೆಂ ಉಲವಣ ೆಂ ಜಲ್ಲೆಂ ನ. ಆಪ್ರೇಶನ್ ರೂಮ್ಹೆಂತ್ರ ಚಂಚಲಕ್ ಅನಸಾ ಸ್ಟಯಾ ದೀವ್ಾ ನಿಸಾ ೀಜ್ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ. ಆಪ್ರೇಶನ್ ಮೆಜಚರ್ ನಿದಾವ್ಾ ಸಜಾನರ್ಚ ರ್ವಟ್ ರಕಾ ಲಿೆಂ ನಸಾೆಂ ಆನಿ ಸಹಯ್ಕ್ ದಾಕ್ತಾ ರ್. ಥೊಡಾಯ ಚ್ ಘಡಿಯಾೆಂನಿ ಸಜಾನ್ ಆಯ್ಯ . ಚಂಚಲಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ ೆಂ ದಳೆ ರುೆಂದಾವ್ಾ ಪ್ಳೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣ. ತಾಕ ಕ್ಣತೆೆಂಗ್ಶ ದುಬಾವ್ ಜಲ. ಚಂಚಲಚೊ ಹತ್ರ ಧ್ನ್ಾ ನಡ್ ಪ್ಳೆಲಿ ತಾಣ. ನಡ್ ಸಾ ಬ್ಿ ಜಲಿಯ ! ಜಿೀವ್ ಥಂಡ್ ಜೆಂವ್್ ಲಗ್ನಲಯ ... ಸಜಾನನ್ ಹಧ್ರಯ ಾಚರ್ ಕಳಾೆ ಚ್ಯ ಜಗಾಯ ರ್ ಸಿ ಥಸ್ಲ್ ಪ್ ದವನ್ಾ

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ಳೆಲ್ಲೆಂ.... ಚಂಚಲಚೆಂ ಕಳಿಜ್ ರವ್ಲ್ಲಯ ೆಂ!! ಸಜಾನನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ೆಂಚರ್ ದೀಷ್ಟಿ ಗಾಲಿ. ಸಗ್ಶು ೆಂ ತಾಕಚ್ ಪ್ಳೆತಾಲಿೆಂ.... ಎಕ ಥರರ್ಚ ಕವೆ ಣಿ ತಾೆಂಚರ್ ಚರಿಯ .... “ಶಿ ಇಝ್ ಡ್ಲಡ್!” ಸಜಾನನ್ ಚಂಚಲಚ್ಯ ರ್ತೆಂಡಾಚರ್ ಧ್ವೆಂ ಲ್ಕಗಾಟ್ ವ್ಡ್ಲಯ ೆಂ ಆನಿ ಭಯ್ಾ ಆಯ್ಯ . “ವತಸ ಲ ರೇ ತೆಂಚ್ಗ್ಶ?” ಆಪ್ರೇಶನ್ ರೂಮ್ಹ ಥವ್ಾ ಬೊೀವ್ ವಗ್ಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಾ ಆಯಿಲಯ ಯ ದಾಕ್ತಾ ರಕ್ ಪ್ಳವ್ಾ ವತಸ ಲ ಆನಿ ರೊಕ್ಣ್ ತಿ ರಿೀತ್ರ ಉಟಿಯ ೆಂ. “ಯೆಸ್ ಡಾಕಿ ರ್ ಹೆಂವ್ಚ್. ಕ್ಣತೆೆಂ ಜಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹ ಜ ಭಯ್ಣ ಚಂಚಲ್...”

ನಿದಾಯಿಲ್ಲಯ ಕಡ್ಲಚ್, ಬಹುಷ್ ಹಟ್ಾ ಎಟ್ಟಯ ಕ್ ಜವ್ಾ ಅೆಂತರಿಯ ..” “ಡ್ಲಕಿ ರ್...” ವತಸ ಲನ್ ಬೊೀಬ್ ಮ್ಹರಿಯ . “ಆಶೆಂ ಕಶೆಂ ಜಲ್ಲೆಂ ಡ್ಲಕಿ ರ್...?” ರೊಕ್ಣ್ ನ್ ಕೆಂಪ್ಪರಯ ಉತಾಾ ೆಂನಿ ವಚ್ಯರಯ ೆಂ. “ಮ್ಹ ಜಯ ನ್ ಕೆಂಯ್ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ಜಯಾಾ . ಸ್ಲರಿಾ... ಬಹುಷ್ ತಿರ್ಚ ಡ್ಲಸ್ಟಿ ನಿ ಇತಿಯ ಚ್ ಆಸ್ಲಿಯ !” ವಯ್ ಚಂಚಲ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಿ. ಸರ್ವಾೆಂಕ್ ಮೊಗಾರ್ಚ, ಚಂಚಲ್ ಮ್ನರ್ಚ. ಆಪ್ಪಯ ೆಂ ಸಂಸರಿ ಪ್ಯ್ಣ ಮ್ಟ್ಟಿ ಯ ನ್ ಸಂಪ್ವ್ಾ ಆಪಾಯ ಯ ಸಸಣ ಚ್ಯ ಘರ ಗ್ಲಲಿ.

“ಮ್ಹಹ ಕ ಮ್ಹಫ್ ಕರ. ಆಪ್ರೇಶನ ಸಮಾಪ್ತ ್ ಖಾತಿರ್ ತಿಕ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲಕಮೊಗಾಳ್ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ ಕೀಣ್? ಹಯ ದಸೆಂನಿ ಟ್ಲಮಕ್ ಕೆಂಯ್ ಕಮ್ ನತ್ರ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಸ್ಲೀಣ್ ಕಬಾರ್ ಜಲಯ . ಸಗೊು ದೀಸ್ ನಿದನ್ ಸ್ಲಣ್ಚೆಂ ಕಭಾರ್ ರ್ಚೆಂತನ್ ಸಿ ಪ್ಪಣ ತಾಲ. ದೆಕುನ್ ತಾಕ ಏಕ್ ಕಮ್ ದರ್ವಯ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಲಯ ೆಂ ಮ್ಹಕ. ' ಟ್ಲಮ...ತವೆಂ ಗಾೆಂರ್ವರ್ ವಚೊನ್ ಸಂದಶಾನ್ ಘೆಂವ್ ೆಂ ಕಮ್ ಕಯೆಾತ್ರ ಗ್ಶೀ? ' ಹಯ್ಸ .. ಕಯೆಾತ್ರ..' ' ತರ್ ತೆಂ ಗಾೆಂರ್ವ್ ಯ ಮ್ಹನಯಾೆಂಲಗ್ಶೆಂ, ಶಣಯ್ ಲಗ್ಶೆಂ, ಮಂತಿಾ ಕಭಾರಿ, ದಾದೆಯ _ ಬಾಯ್ಯ , ಪಾದಾ _ ಮ್ಹದಾ ಸಕಿ ೆಂಕ್ ರ್ಭಟ್ಟಜ. ಆನಿ ವಚ್ಯರಿಜ... ಆಮ್ಹ್ ಯ ದೇಸಚೊ ಲಕಮೊಗಾಳ್ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ ಕೀಣ್? ' ಜಯ್ಾ ಗ್ಶೀ...

ಟ್ಲಮ ರಜನಿಕೆಂತಾಚ್ಯ ಸಿ ಯೆಯ ರ್ ಸಕುೆಂದಾನ್ ಉಬೊಯ ಚ್್ . ಕುೆಂಯ್ ಕುೆಂಯ್ ಕನ್ಾ ವಹ ಳಕ್ ಕರುನ್ ವಚ್ಯರಿತ್ರಾ ಮುಕರ್ ಗ್ಲಲ. ಮುಕರ್ ಮೆಳ್ಳು ಸಗಿ ಳೆದಾರ್. ಟ್ಲಮ ವಚ್ಯರಿ ' ಎದಳ್ ಪ್ಯಾಾೆಂತಾಯ ಯ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ ಪ್ಯಿ್ ಲಕಮೊಗಾಳ್ ಕೀಣ್? ರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ' ಇೆಂದರ ಗಾೆಂಧಿ' ' ಆಮೆಂ ಪ್ಯೆಯ ೆಂ ಧ್ನಿಯಾಕ್ ಘೊಳ್ಳನ್ ಗೇಣ್ ದೀವ್ಾ ಘರ ಉಪಾಶಿೆಂ ನಿದೆಾ ಲಯ ೆಂವ್. ನಿೀಸ್ ಪಯೆವ್ಾ ಪ್ಲೀಟ್ ಭತೆಾಲಯ ೆಂವ್. ಉಳುವವನೆ ಹಲದಡ್ಲಯ್ ಕನ್ಶನು ಹಡ್ಾ ಘೊಳ್ಳ್ ಜಗೊ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ದಲಯ ತಿಣೆಂ. ತಿಚ್್ ಲಕಮೊಗಾಳ್..' ಟ್ಲಮ ಮುಕರ್ ವತಾನ ತನಾಟ್ಲ ಹತಾೆಂತ್ರ ಮೊಬಾತಯ ಚರ್ ಬಿಝಿ...ಟ್ಲಮನ್ ವಚ್ಯತಾಾನ ' ರ್ವಟ್ ನನೆಸ ನ್ಸ ' ರ್ತ ರಗಾನ್

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಡ್ ಡಾಾ ನ ಟ್ಲಮನ್ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ ವಶಿೆಂ ವಚ್ಯನ್ಾ ಸ್ಲಡ್ಲಯ ೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತನಾಟ್ಲ ಹಸ್ಲಯ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ' ಜರ್ ಆಜ್ ಭರತಾೆಂತ್ರ ಇಲ್ಲಕಿ ರೀನಿಕ್ಸ , ಕಂಪೂಯ ಟರ್, ಇೆಂಟರ್ ನೆಟ್ , ಮೂಟಿ ರ್ತರ್ ಸಗೊು ಸಂಸರ್ ಆಯಾಯ ತರ್ ತಾಕ ಕರಣ್ ರಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿ. ರ್ತಚ್ ಗ್ಲಾ ೀಟ್ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ. ' ಟ್ಲಮ ಮುಕರ್ ಗ್ಲಲ. ಮಂಗಾಣೆಂ ಕರ್ಚಾೆಂ ಕಂಗನ ತಸಲಿೆಂ ಮೆಳಿು ನೆಂತ್ರ. ಮೆಳಾು ಯ ರಿೀ ಟ್ಲಮಕ್ ಪ್ಳೆವ್ಾ ಧ್ರೆಂರ್ವಾ ಲಿೆಂ. ಏಕ ಚಲಿಯೆಕ್ ಟ್ಲಮನ್ ರವಯೆಯ ೆಂಚ್.. ವಚ್ಯರಿ.. ' ಜನ್ ಧ್ನ್ .. ಬಾಯ ೆಂಕ್ ಅಕೆಂರ್ವಿ ಕ್ ಕಳ್ಳ ದುಡು ಯೆತಾ... ನಮೊೀ ನಮೊೀ ಚ್್ ಅನಿಕ್ಣೀ ಧ್ರ ವಸಾೆಂಕ್ ಆಮ್ಹ್ ಯ ದೇಶಾಚೊ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ.. ರ್ತಚ್್ ಲಕಮೊಗಾಳ್...' ಮುಕರ್ ಮ್ಹಹ ತಾರೊ ಥಕನ್ ಗ್ಲಲಯ . ಟ್ಲಮ ವಚ್ಯರಿ ' ಕೆಂಯ್ ಕುಮುಕ್ ಕರುೆಂ? ' ' ತೆಂ ತಜೆಂ ಕಮ್ ಕರ್.. ಘೊೆಂಕ್ತ್ ಘೊೆಂಕ್... ವ್ೆಂಕ್ತ್ ೆಂ ವ್ೀೆಂಕ್...ತಜಿ ರ್ವಟ್ ತಕ... ಮ್ಹ ಜಿ ರ್ವಟ್ ಮ್ಹಕ..'

' ಹೀ ತಶೆಂ! ' ಸೆಂಗ್ನ ಮ್ಹಕ ಕೀಣ್ ಲಕಮೊಗಾಳ್ ಪ್ಾ ಧ್ರನಿ? ' ' ಆನಿ ಕೀಣ್ ... ನಮೊೀ ನಮೊೀ..' ತಾಣೆಂ ಹತ್ರ ಜೊೀಡ್ಾ ಹಕ ಮುಕರ್ ಧ್ರಡ್ಲಯ ೆಂ. ಮುಕರ್ ವತಾನ ಧ್ರ್ವಯ ಕಪಾಾ ರ್ ನಸ್ಾ ಮೆಳಿು ..ವಚ್ಯನ್ಾ ಸ್ಲಡಿ. ' ಭೇಟಿ ಬಚ್ಯವ್...ಗ್ಲಾ ೀಟ್.. ಅಫ್..' ತಿ ಚಲ್ಲಾ ೀಚ್ ರವಯ .

ಹಯ ಟ್ಸ

ಶೀಲ್ ಘಾಲಯ ಮುಕರ್ ಮೆಳಾಾ ನ ಟ್ಲಮ ರ್ೆಂಯೆಲ...ತರಿೀ ಧ್ಯಾಾ ನ್ ವಚ್ಯರಿ... ರ್ತಯಿೀ ಮ್ಹ ಣ್ಲ..' ನಮೊೀ..' ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಆತಾೆಂ ಉಲಂವ್್ ಜಯಾಾ .. ಬರ ದೀಸ್ ಯೆತೆಲ್ಲ... ತೆದಾಳಾ ಸಕ್ ಡ್ ದಾದಸ್ ಜತೆಲ್ಲ.' ರ್ತ ಸೆಂಗೊನ್ ಂೆಂಚ್ ವತಾಲ. ಟ್ಲಮನ್ ಉಸೇನ್ ಬೊಲಿ ರ್ಚ ಸಿ ಯ್ಯ ಆಪಾಣ ಯಿಯ . ಪಾದಾಾ ಯ ಬಾಕ್ ಬೆಟ್ಟಯ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಇಗಜಾ ತೆವಿ ೆಂ ಮೆಟ್ಟೆಂ ಕಡಾಾ ನ ರ್ವಟ್ಚರ್ ಸ್ಟಸಿ ರ್ ಮೆಳಿು . ಟ್ಲಮ ವಚ್ಯರಿ..' ತಮ್ಹ್ ೆಂ ಚಡ್ ಲಯ್್ ಕೀಣ್? ' ತಿ ಮ್ಹ ಣ್ಲಿ..' ನಮೊ'

' ಕೆಂಯ್ ಸಮ್ಸಸ ? ' ' ಗಾಯ ಸ್ ಮೆಳಾಾ _ ಸಬಿಸ ಡಿ ನ. ಪ್ಪನಿ ನ್ ವಳಾರ್ ಮೆಳಾಾ ... ಟ್ಚನಿ ನ್ ಜತಾ...'

ಟ್ಲಮ ಹೆಂಕ್ತಾ ಲ. ' ಮ್ಹಕ ಆಥ್ಾ ಜೆಂವ್್ ನ ' ತೆದಾಳಾ ಟ್ಲಮಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪ್ಲಶವ್ಾ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ... ' ನಮ್ಹನ್ ಮೊರಿಯೆ..'

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬನವಾಸಿ

ಶಿರಸ್ಟಚ್ಯಯ ನ ಶಿವಮೊಗಾಗ ವತಾ ನ ರ್ವಟ್ಚಿ ೀರಿ (22 k.m) ಶಾಲಾ ಲ ನದ ತಟ್ಟರಿ , ಬನರ್ವಸ್ಟ ಗಾೆಂವ ಲಗಾಾ . ಗಾೆಂವ್ ನವ ಸುೆಂದರ ಆಸಸ . ರ್ತ ಗಾೆಂವ ಪುರಣ ಪ್ಾ ಸ್ಟದಿ , ಇತಿಹಸ ಪ್ಾ ಸ್ಟದಿ ಇತೆಯ ೆಂ ನಹ ಯಿ ನಿಸಗಾ ರಮ್ಯ ರ್ ಜರ್ವಾ ಸ. ಶಿವಮೊಗಾಗ ಜಿಲ್ಲಯ ೆಂತಲ ತಾಳಗ್ಳೆಂದ ಗಾೆಂರ್ವೆಂತ ಜನಾ ಆಯಿಲ ಬಾಾ ಹಾ ಣ ಕುಟುೆಂಬಾೆಂತಲ ವದಾಯ ರ್ಥಾ, ದಕ್ಣಷ ಣ ಭರತಾೆಂತಲ ಪ್ಲಯ ವ ರಜಧ್ರನಿ ಕೆಂರ್ಚಪುರಮ್ಹೆಂತ , ರಮೇಶಿ ರಮ್ಹೆಂತ ವೇದಾಧ್ಯ ಯ್ನ ಕತಾಸ್ಟಲ. ತಾಗ್ಲಲ ನೆಂವ ಮ್ಯೂರ ಶಮ್ಹಾ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂಣಾ ಕೀನುಾ, ಬಾ ಹಾ ಸ್ಟದಿ ಪಾಾ ಪ್ಾ ಜಲ್ಲಯ ನಂತರ ರ್ತ ಗಾೆಂರ್ವ ಪ್ರತ ಯೇತ ಆಸ್ಟಸ ಲ. ರ್ವಟ್ಚಿ ೀರಿ ಪ್ಲಯ ವ ರಜಯ ೆಂತಲ ಅಶಿ ದಳಾಚ ಸೈನಿಕ ತಾಕ್ ಲೂಟತಾತಿ. ತಾಗ್ಲಲ ತಜೊೀಭಂಗ ಕತಾಾತಿ.

ತಾಯ ಅಪ್ಮ್ಹನನ ಮ್ಯೂರ ಶಮ್ಹಾಲ ಮ್ನೆಂಚೇರಿ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ ಜಲಯ . " ಮ್ಹನ ರಕ್ಷಣಕ ವದಾಯ ಬಲ ನಿಷ್ ರಯ್ೀಜಕ ಜರ್ವಾ ಸ ; ಕಷ ತಾ ತಜ ಆನಿ ಬಾಹುಬಲರ್ಚ ಗರಜ ಆಸಸ . " ಮ್ಹ ಳಿಲ ವಚ್ಯರ ತಾಗ್ಲಲ ಮ್ಹತೆಾ ೆಂತ ಯೆತಾಾ . ವೇಳ ಕನಾ ರ್ತ. ತರಂತ ಆಯಿಲ ರ್ವಟ್ಚಿ ೀನ ಪ್ರತ ಪ್ಲಯ ವ ರಜಧ್ರನಿ ವತಾಾ . ಹತಾಾ ೆಂತ ಖಡಗ ಧೀನುಾ ಶಸಾ ರಭಯ ಸ ಸುರು ಕತಾಾ. ಬಾಾ ಹಾ ಣ ಜವಾ ಜನಾ ಆಯಿಲ ಕ್ಷತಿಾ ಯ್ ಮೊಹ ೀಣೊಸೂನ ಘತಾಾ . ಶಮ್ಹಾ ಮ್ಹ ಳಿಲ ಆಢನೆಂವ ಬದಲೂನು

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬನರ್ವಸ್ಟೆಂತ ಬಾೆಂಧಿಲ ರಜರ್ವಡ್ಲೆಂತಲ ಆೆಂಗಣ್ೆಂತ ಏಕ ವಶಾಲ ಕದಂಬ ವಾ ಕ್ಷ ಆಸ್ಟಸ ಲ. ಕದಂಬ ವಾ ಕಷ ಕ ಪೂಜ ಕ್ತಲಯ ರಿ ಸುಖ , ಸಮ್ಾ ದಿ , ಸಂತಾನರ್ವದಿ ಜತಾಾ ಮ್ಹ ಣತಾತಿ. ತೆ ದಕೂನ ತಾಕ್ ಪೂಜ ಕತಾಾತಿ.

ವಮ್ಹಾ ಮೊಹ ೀಣು ದವ್ನುಾ ಘತಾಾ . ಬನರ್ವಸ್ಟ ಪುಣಯ ಕ್ತಷ ೀತಾಾ ರಿ ಯೇವಾ (ಇ.ಸ 325) ಕನಾಟಕೆಂತಲ *ಪ್ಾ ಥಮ್ ಸಿ ತಂತಾ ರಜಯ * ಸಾ ಪ್ನ ಕತಾಾ. ತಾಗ್ಲಲ ಪರುಷ ಬಲರಿ , ತೆನಾ ಚ್ಯಯ ನ ನವೀನ ಏಕ ಇತಿಹಸ ಘಡತ ಗ್ಲಲಯ . ತಾಯ ಸಮ್ಹಾ ಜಯ ಚ ವಸಾ ರ ಕರರ್ವರ , ಧ್ರರರ್ವಡ , ಬೆಳಗಾೆಂವ , ಗೊೀರ್ವ , ಶಿವಮೊಗಾಗ , ಹಸನ , ರ್ಚತಾ ದುಗಾ ಆನಿ ದಕ್ಣಷ ಣ ಕನಾ ಡ ಪ್ಯ್ಾೆಂತ ಪ್ಸರತ ಗ್ಲಲ್ಲಯ ೆಂ. ಮ್ನೀಬಲ , ದೇಹಬಲ ಆಸಯ ಯ ರಿ ಕಸಸ ನೆ ಸಧ್ಯ ಕರೇತ ಮ್ಹ ಳಿಲಯ ಕ ಹಿೀ ಏಕ ಉತಾ ಮ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜರ್ವಾ ಸ. ಇಚ್ಯಾ ಶಕ್ಣಾ ಕ ತಾಕತ್ರ ಕ್ಣತಿಯ ಉತಾಾ ಮ್ಹ ಳಿಲ್ಲೆಂ ಏಕಕ ಪಂತಾ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಅೆಂದಾಜೊ ಊನಾ.

ತಾಯ ಕದಂಬ ವಾ ಕಷ ನಿಮತಾ ಮ್ಯೂರ ವಮ್ಹಾಲ ರಜ ಘರಣಕ *ಕದಂಬ* ಮ್ಹ ಳಿಲ ನೆಂವ ಪ್ಳೆು ೆಂ. ತಾಯ ಘರಣಚ ಸುಮ್ಹರ 165 ವಷಾ ರಜಯ ಕತಾಾತಿ. ನಂತರ ತಾೆಂಗ್ಲಲ ಕುಟುೆಂಬಾೆಂತ ಫೂಟ ಪ್ಡಾಾ . ತಿೀನ ರ್ವೆಂಟ್ಚ ಜತಾಾ ತಿ. ಏಕು ಬನರ್ವಸ್ಟೆಂತ ಉತಾಾ. ಆನೆಾ ಕು ಹನಗಲ್ ವತಾಾ . ತಿಸರಚೊ ಗೊೀರ್ವ ವತಾಾ . ಥಯಿೆಂ ರಜಯ ಕತಾಾ. ಆತಾ ೆಂಚ ಬನರ್ವಸ್ಟ ಪ್ಳೈಲಯ ರಿ ತೆನಾ ೆಂಚ ಕಲ್ ನ ಕಚಾ ಶಕಯ ನ. ಹಂಪ್ಪ ಆಸ್ಟಸ ಲ ಕೆಂಪ್ಪ ಜಲಯ ವರಿ , ಬನರ್ವಸ್ಟ ಹಳಿು ಜಲಯ . ಹ ಜಲಯ ಇತಿಹಸ. ಪುರಣ್ೆಂತಲಿ ಕಥ ವೇಗಳಿ ಆಸಸ . ಮ್ಧು ಆನಿ ಕೈಟಭ ಹಯ ದೀನಿ ದುಷಿ ರಕ್ಷಸೆಂಲ ತಾಾ ಸ ಸಹನ ಜಯಾಾ ಸ್ಟ , ಲೀಕೆಂಲ್ಲ ಆಗಾ ಹನ ಸಕಷ ತ ಮ್ಹವಷ್ಣಣ ಭೂಲೀಕರಿ ಯೇವಾ ತಾೆಂಗ್ಲಲ ಸಂಹರ ಕತಾಾ. ಮ್ರಣಕಲರಿ ತಾಯ ರಕ್ಷಸನಿ ವಯ ಕಾ ಕ್ತಲಿಲ ಅೆಂತಿಮ್ ಇಚಾ ಪ್ಾ ಮ್ಹಣ , ಶಿವ-

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಿಲ್ ಕಲೇಚ ಉತ್ ೃಷಿ ನಮೂನ ಬನರ್ವಸ್ಟೆಂತ ಪ್ಲಳ್ಳಚ್ಯಯ ಕ ಮೆಳಾಾ . ನಂದ ಮಂಟಪಾೆಂತಲ ನಂದವಗಾ ಹ ಏಕ ವಶಿಷಿ ಶಿಲ್ ಕಾ ತಿ ಮೊಹ ೀಣು ತಜಞ ಲೀಕನಿ ಶಿಫಾರಸ ಕ್ತಲಯ . ತಾಯ ನಂದ ವಗಾ ಹಚ ದಾವ ದಳೆ ದಾ ರ್ಷಿ ಮ್ಧುಕಶಿ ರಚೇರಿ , ಉಜಿ ದಳೆ ದಾ ರ್ಷಿ ಪಾವಾತಿಚೇರಿ ಆಸಸ . ಪಾವಾತಿಲ ಪೂಣಾ ತಜ ಆರ್ವಹ ನ ಕೀನುಾ , ದೀನಿ ಲಿೆಂಗ ಸಾ ಪ್ನ ಕತಾಾ. ಮ್ಧುಲ ನೆಂರ್ವನ ಬನರ್ವಸ್ಟೆಂತ ಸಾ ಪ್ನ ಕ್ತಲಿಲ ಲಿೆಂಗಾಕ *ಮ್ಧುಕಶಿ ರ* ಮೊಹ ೀಣು ನೆಂವ ದವತಾಾ. ಕೈಟಭಲ ನೆಂರ್ವನ ಸಾ ಪ್ನ ಕ್ತಲಿಲ ಲಿೆಂಗ ಅನವಟಿಿ ೆಂತ ಆಸಸ . ತಾಕ್ *ಕೈಟಭೇಶಿ ರ* ಮೊಹ ೀಣು ನೆಂವ ದವತಾಾ. ಅನವಟಿಿ ಗಾೆಂವ ಬನರ್ವಸ್ಟಚ್ಯಯ ನ 13 k.m ದೂರ ಆಸಸ . ಅಮ್ರಶಿಲಿ್ ಜಕಣ್ಚ್ಯರಿನ ಬಾೆಂಧಿಲ್ಲ ಮ್ಧುಕಶಿ ರ ದೇರ್ವಲಯ್ ಸದಾಯ ಶಿರ್ಥಲವಸಾ ೆಂತ ಆಸಸ . ಗಭಾಗ್ಳಡಿೆಂತ ತಿೀನ ಫೂಟ ಉೆಂಚ ಶಿವಲಿೆಂಗ ಆಸಸ . ಶುದಿ ಮೊಹ ರ್ವವರಿ (honey) ತಾಜೊೆ ರಂಗ ದಸಾ . ಸಂಪೂಣಾ ರ್ವಸುಾ 72 ಖಾೆಂಬಾಯ ೆಂಚೇರಿ ಆಸಸ . ಭಯೆಯ ಭಗ 50 ಖಾೆಂಬಾಯ ೆಂಚೇರಿ , ರ್ತಾ ವೈಲ ಭಗ 16 ಖಾೆಂಬಾಯ ೆಂಚೇರಿ , ಆನಿ ಗಭಾಗ್ಳಡಿ 6 ಖಾೆಂಬಾಯ ಚೇರಿ ಆಸಸ . ಏಕೂಣ

ದೇರ್ವಲಯಾ ಮುಕರ ಆಸ್ಟಸ ಲ ಧ್ಿ ಜ ಖಾೆಂಬೊ ಏಕ್ ಶಿಲ್ಲನ ಕ್ತಲಿಯ ಲ. ತಾಕ್ ಸಂಧ ನೆಂತಿ. ಬನರ್ವಸ್ಟ ಖುರ್ಷ , ಮುನಿಲ ತಪ್ಲೀಭೂಮ ಜರ್ವಾ ಸ್ಟಸ ಲಿ. ಶುಕಾ ಚ್ಯಯಾಾನ ಸಂಜಿೀವನಿ ವದಾಯ ಥಯಿೆಂ ಪಾಾ ಪ್ಾ ಕ್ತಲಿಲಿ. ಮ್ಾ ಕಂಡ ಋರ್ಷನ ಪುತಾ ಸಂತಾನ ಖಾತಿಾ ರ ತಪ್ಸಯ ಕ್ತಲಿಯ . ಆನಿ ಮ್ಧುಕಶಿ ರ ಪ್ಾ ಸನಾ ಜಲ. ತಾಗ್ಲಲ ಆಶಿೀರ್ವಾದಾನ ಮ್ಹಕಾೆಂಡೇ ಯ್ ಜನಾ ಆಯ್ಯ . ಮ್ಹತಾ ಹತಾಯ ದೀಶ ನಿರ್ವರಣೇಕ ಜಮ್ದಗ್ಶಾ ಪುತಾ ಭಗಾರ್ವನ ಬನರ್ವಸ್ಟ ಯೇವಾ ಮ್ಧುಕಶಿ ರಲಿ ಆರಧ್ನ ಕ್ತಲಿಯ . ದೇರ್ವನ ಸಂತಷಿ ಜವಾ ತಾಕ್ ದೀಶಮುಕಾ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ. ಪ್ರಶು ಮ್ಹ ಳಿಲ ದವಯ ಶಸಾ ರ ದಲ್ಲಯ ೆಂ. ತೆನಾ ೆಂಚ್ಯನ ಭಗಾರ್ವಕ ಪ್ರುಶುರಮ್ ಮ್ಹ ಣತಾತಿ. ಅಸ್ಟಸ ೆಂ ಅನೇಕ ಪುರಣ ಕಥ ತಾಯ ಬನರ್ವಸ್ಟ ಕ್ತಷ ೀತಾಾ ಕ ಜೊೀಡ್ಯನ ಆಸಸ ತಿ. ಬನರ್ವಸ್ಟೆಂತ ಕದಂಬಾ ನಂತರ ಚ್ಯಲ್ಕಕಯ , ರಷಿ ರಕೂಟ , ವಜಯ್ನಗರ ,

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಿಳಗ್ಶ, ಕ್ತಳದ , ಸಿ ದ ರಜಯ ಘರಣ್ಯ ೆಂಚ ರಯಾನಿ ರಜಯ ಕಲ್ಲಯ ೆಂ. ಸಿ ದ ಘರಣ್ಯ ಚ ರಮ್ಚಂದಾ ನಯ್ಕನ ರಜಯ ಕತಾನ (ಇ.ಸ 15981618) ಮ್ಧುಕಶಿ ರಲ್ಲ ಉತಸ ರ್ವಕ ಏಕ ರಥ ಕರೊಸೂನು ದಲಯ . ತಾಯ ಜಮ್ನಯ ೆಂತ ರ್ತ ರಥ ದಕ್ಣಷ ಣ ಭರತಾೆಂತ ಆಸ್ಟಸ ಲ ಇತರ ಸಗ್ಲು ರಥಪಕಷ ೆಂ ಉೆಂರ್ಚೀನ ಎತಾ ರ ಜರ್ವಾ ಸ್ಟಲ. ರಥಚ ಕಲಶ ಪ್ಳೈತನ , ಬೊಡಾಕ ಸುತಾ ನು ಘತಿಾ ಲ ಮುೆಂಡಾಸ ಸಕ್ ಲ ಪ್ಡಾ ಸ್ಟಲ ಖಯಿೆಂ ! ರಥೊೀತಸ ವ ಆಜಿಕಯಿ ಚೈತಾ ಶುದಿ ಏಕದಶಿ ನವ ದಾಿ ದಶಿಕ ಮ್ಘಾ ನಕ್ಷತಾಾ ೆಂತ ಜತಾಾ . ಮ್ಧುಕಶಿ ರಲ್ಲ

ಖಂಚೇ ಉತಸ ವ ಮ್ಘಾ ನಕ್ಷತಾಾ ೆಂತ ಜತಾಾ ತಿ. ಉತಸ ರ್ವಕ ಹಜರೊೀೆಂ ಲೀಕ ಜಮ್ತಾತಿ. ರುದಾಾ ಕ್ಣಷ ಮ್ಹಲೇನ ಸ್ಟೆಂಗಾರ ಕ್ತಲಿಲ, 140 ಟನಾ ಕ್ಣೆಂತಾ ಅಧಿಕ ವಜನಧ್ರರ ರಥ , ರತಿಾ 11:30 p.m , ತಾೆಂಡ್ಯಚ್ಯಯ ಕ ಸುರು ಕ್ತಲಯ ರಿ , ಪ್ರತ ಸಿ ಸಾ ನರಿ ತಾಕ್ ಹಣು ರಬೊೊ ಚ್ಯಯ ಕ ಫಾಲ್ಲಯ ೆಂ ಜತಾಾ . ರಜ ಘರಣ ಆಸಾ ನ ಹಸ್ಟಾ ರಥ ತಾೆಂಡಿತಾಲ್ಲ ಖಯಿೆಂ ! ವಸಂರ್ತೀತಸ ರ್ವವೇಳೇರಿ ದೇರ್ವಕ ಬಸ್ಲೀನು ಪೂಜ ಕೀಚ್ಯಯ ಾಕ ಸಿ ದ ಘರಣ್ಯ ಚ ರಘನಥ ನಯ್ಕನ (ಇ.ಸ 1628 ತ) ಗ್ಲಾ ೀನೈಟ್ ಪಾತಾ ರಚೊ , ಅಪ್ಾ ತಿಮ್ ಶಿಲ್ ಕಾ ತಿನ ಸಜೈಲ ಮ್ಹೆಂಚೊ ಕರೊೀಸೂನು ದಲಯ . ಬನರ್ವಸ್ಟ ಗ್ಲಲಯ ರಿ ರ್ತ ಮ್ಹೆಂಚೊ ಪ್ಲಳ್ಳಚ್ಯಯ ಕ ವಸ್ಲೀನಾಕತಿ. 17 ವೇ ಶತಕ ನಂತರ ಬನರ್ವಸ್ಟಚ ವೈಭವ ಕಮಾ ಜಯ್ಾ ಗ್ಲಲ್ಲಯ ೆಂ. ರಜಯ ಮುಸಲಾ ನಲ ಹತಾಾ ೆಂ ಗ್ಲಲ್ಲಯ ೆಂ. ಟಿಪು್ ಸುಲಾ ನ ನಂತರ ಬಿಾ ಟಿಷ್ೆಂಲ್ಲ ಹತಾಾ ೆಂ ಗ್ಲಲ್ಲಯ ೆಂ. ರಜಯ ರ್ಚ ಸಂಪ್ತಿಾ ಪೂಣಾ ಲೂಟ್ಟಿ ನ ವಹ ಲಿಯ . ತರಿಯಿ... ಬಾ ಟಿಷ್ನಿ

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಹುಗ್ಳಣ್ನ ಮ್ನಪಾಸೂನ ಗ್ಳಡಿಿ ಪ್ಕ್ಣಷ ಧ್ರಮ್ಹರ್ಚ ಪ್ಾ ಶಂಸ ಕ್ತಲಯ . ಬನರ್ವಸ್ಟ ಗ್ಲಲಿಯ ಲ ತೆನಾ ಗ್ಳಡಿಿ ವ್ಚ್ಚ್ ನ ಯೇಯಾ. ಫ್ತೀಟ್ಲೀಗಾ ಫಿ ಛಂದ ಆಸ್ಟಸ ಲಯ ರಿ , ಥಂಚ ಫ್ತೀಟ್ಲೀ ಕಣು ಚ್ಯರ-ಚೌಘಾೆಂಕ ದಾಕ್ ಯಾ.

ದೇವಸಾ ನ ಆಡಳಿತ ತಾೆಂಗ್ಲಲ ಹತಾಾ ೆಂತ ದವ್ೀನುಾ ಘತಿಾ ಲ್ಲೆಂ. ಕರಣ ತಾಯ ಕಲೆಂತ ದೇವಸಾ ನಕ ತಿತಯ ಉತ್ ನಾ ಆಸ್ಟಸ ಲ್ಲೆಂ. ಆಜಿ ಬನರ್ವಸ್ಟ ಅವಸಾ ಪ್ಳೈಲಯ ರಿ ದು:ಖ ಜತಾಾ . ಕೀಣ್ೆಂಕ ಆಮೆಗ ಲ ಇತಿಹಸ ಬದಿ ಲ ಚುರು ಅರ್ಮ್ಹನ ನ. ಹೆೆಂ ಆಮೆಗ ಲ ದೇಶಾಚ ದುದೈಾವ.

ಜಿೀವನಚ ಝಂಝಾಟ್ಟೆಂತ ಶಾಿ ಸ ಕಡಚ್ಯಯ ಕ ಫುರಸತಿಾ ನಸ್ಟ ಥಕ್ಣ್ ೀಲ್ಲ ಮ್ಸಾ ಲೀಕ ಮೆಳಾಾ ತಿ. ತಸಲಯ ೆಂನಿ ಮುದಾಾ ೆಂ ಶಾಿ ಸ ಕಡಚ್ಯಯ ಕ , ಏಕ ದಸ ಫುರಸತಿಾ ಕಣು ಶಿರಸ್ಟ, ಬನರ್ವಸ್ಟದಕನ ವ್ಚಕ. ಥಂಚ ಶಾೆಂತ, ಪ್ಾ ಸನಾ ರ್ವತಾವರಣ್ೆಂತ ಶಾರಿೀರಿಕ ಥಕವಟ ದೂರ ಜತಾಾ . ಮ್ನ ಟವಟವ ಜತಾಾ .

ಬನರ್ವಸ್ಟಚ ಆಜು-ಬಾಜುಚ ನಿಸಗಾ ವಣಾನ ಕವ ಕಳಿದಾಸನ ಕ್ತಲಯ . ವದೇಶಿ ಪ್ಾ ರ್ವಸ್ಟ ಹೂಯೇನ್ ತಸ ೆಂಗ , ಟ್ಟಲೀಮ , ಅಲ್ ಬರೂನಿನ ಭರಪೂರ ಕ್ತಲಯ . ಬನರ್ವಸ್ಟಚ್ಯಯ ನ ಲಗ್ಶಗ ಏಕತಾಸ ರ್ವಟ , ಕನಾಟಕಚ ಪ್ಾ ಸ್ಟದಿ ಪ್ಕ್ಣಷ ಧ್ರಮ್ *ಗ್ಳಡಿಿ * ಆಸಸ . 74 ಹೆಕಿ ರ ಭೂ ಪ್ಾ ದೇಶಾೆಂತ ಸುಮ್ಹರ 191 ಪ್ಾ ಕರ ಜತಿಚ , ವವಧ್ ದೇಶಾೆಂತಲಯ ನ ಆಯಿಲ್ಲ ಪ್ಕ್ಣಷ ಯ್ ಥಯಿೆಂ ಗ್ಲಲಯ ರಿ ಪ್ಲಳ್ಳಚ್ಯಯ ಕ ಮೆಳಾಾ . ರ್ಚಪ್ಲ್ ೀ ಚಳವಳಿಚ ನೇತಾ , ಜಗ ಪ್ಾ ಸ್ಟದಿ ಪ್ರಿಸರರ್ವದ ಶಿಾ ೀ ಸುೆಂದರಲಲ

-್‌ಪದ್ಮ ರ್ನಭ್‌ರ್ನಯಕ. ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌ ್‌(ಡಾಂಬಿವಲಿ) -----------------------------------------

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖರ್ಗಾ ಮದೆೊ ಾಂ ಸರ್ಗಾ: ಆಾಂಬಾಾ ರ್ ಥಾವ್್ ಕಾಂಬಾಾ ರ್ ಗಜಾಲಿ ಹೆೆಂ ಕಸಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹತಾಳೆೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಿ ಯ ತ್ರ. ವಹ ಯ್, 2020 ಇಸ್ಟಿ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಜಿಣಿಯೆೆಂತ್ರ ಕರಳ್ ಜವ್ಾ ಗ್ಲಲಿ. ಶತಕೆಂನಿೆಂ ಪ್ಳೆನತಿಯ ಮ್ಹಹ -ಮ್ಹರಿ ಕರೊನ ಮ್ಹ ಳಾು ಯ ನೆಂರ್ವನ್ ಖಬರ್ ನಸಾ ನೆಂ ಆಯಿಯ ಆನಿೆಂ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ದಸುನ್ ಆಸ. ಹಯ ಖಗಾಾನ್, ಜಿಯೆೆಂವ್ ಆಮ್ ರಿೀತ್ರಚ್ ಬದಯ ಕನ್ಾ ಸ್ಲಡಿಯ .

ವದೇಸ್ ಥವ್ಾ ಗ್ಶರಸ್ಾ ಆನಿೆಂ ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ವಗಾಾಚ್ಯಯ ಪ್ಯಾಣ ರಯ ೆಂನಿೆಂ ವಮ್ಹನ್ ಥಳಾೆಂ ಮುಕೆಂತ್ರಾ ಹಡ್ಲಯ ಲಿ; ದುಬಾು ಯ ಬಾಯ್ ಆನಿೆಂ ಡ್ಲಾ ೈವರೆಂನಿೆಂ ನೈೆಂ. ತೆೆಂ ಅಸ್ಲೆಂ. ರಜೆಂವ್ ಕೀಣ್ ಪ್ಳೆತಾ? ಕಮ್ ನತೆಯ ಲಯ ಹಯ ಲೀಕಕ್ ಆಪಾಯ ಯ ಮ್ಹಯ್-ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಪಾಟಿೆಂ ವಚೊೆಂಕ್ ಪ್ಡ್ಲಯ ೆಂ. ರಿತಿ ಪ್ಡ್ಲಯ ಲಿ ಆಪಯ ಭುೆಂಯ್-ಜಮೀನ್ ಪ್ರತ್ರ ಸಗಿ ಳೆೆಂತ್ರ ಘಾಲ್ಾ , ಪ್ಾ ತೆಯ ೀಕ್ ಜವ್ಾ ರೆಂದಿ ಯ್ ರ್ವಗವ್ಾ , ಹಯ ಲೀಕನ್ ದಸ್ ಸರಯ . ಖಗಾಾ ಮ್ಧ್ೆಂ ಪ್ರತ್ರ ಸಗಿ ಳಿ ಕಮ್ಹೆಂತ್ರ ಲಗ್ಲ್ ಯ ೆಂ ಸಗ್ನಾ ನಸಾ ನೆಂ ಆನಿೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂ?

ಕರೊನ ಪೈಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ವಗಾಾಚ್ಯಯ ಘರಣ್ಯ ೆಂನಿೆಂ, ಪಾಟ್ಾ ಟ್ಟಯ್ಾ ಘರ ಕಮ್ಹಕ್ "ಬಾಯ್" ಯೇತೆಲಿ. ಘರೆಂರ್ತಯ ಯ ಸವ್ಾ "ಬುಟ್ಲಿ ಯ " ತಿಚ್ ಕತೆಾಲಿ. ಆತಾೆಂ ಹಿೆಂ ಯೇನ ಜಲಿ. ತಾೆಂಕೆಂ ಯೇೆಂವ್್ ಮ್ನ್ ಆಸಯ ಯ ರಿಯ ೀ, ಅಮೆ್ ಯ ೆಂ ವಟ್ಟರ್ ಸೆಂಬಳ್ಾ ವಹ ಚ್ಯಯ ಾ ಸ್ಲಸಯಿಿ ಮುಕ್ತಲಯ ೆಂನಿೆಂ ತಾೆಂಕೆಂ ರಿೀಗ್ನ ದೆಂವ್್ ಅಡಾಿ ಲ್ಲಾೆಂ. ಅಶೆಂ ಕ್ಣ ಹಿ ಮ್ಹಹ -ಮ್ಹರಿ ಜಿ

ಶರೆಂತಾಯ ಯ ೆಂ ಮ್ಹಹ -ಗ್ಶರಸ್ಾ ಆನಿೆಂ ಸದಾ-ಗ್ಶರಸ್ಾ ಘರಣ್ಯ ೆಂನಿೆಂ ಆಪಯ ೆಂಚ್ "ಲಿವ್-ಇನ್" ಫುಲ್ ಟ್ಟಯ್ಾ ನವ್ ರೆಂ ಅಸತ್ರ ದೆಕುನ್ ತಾೆಂಕೆಂ ವಹ ಡ್ ಫರಕ್ ಪ್ಡ್ಲೆಂಕ್ ನೆಂ. ಇತೆಯ ೆಂಚ್ ಕ್ಣ ಮ್ದಾಮ್ ಆನಿೆಂ ಸಹೆಬ್ ದೀಗಾೆಂಯಿ ಘರ

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥವ್ಾ ಕಮ್ ಕತಾಾತ್ರ ಜಲಯ ಯ ನ್, ಕಕಾರ್ ರ್ವಡ್ಲಯ ೆಂ ಖಂಡಿತ್ರ. ಮನುಟ್ಟೆಂ ಮನುಟ್ಟೆಂಕ್ ಚ್ಯಯ -ಕಫಿೀ ಪಯೆೆಂರ್ವ್ ಯ ಹೆಂಕೆಂ ಸುದಸುಾನ್ ವಹ ರ್ಚಾ ಏಕ್ ಕರಂದಾಯ್ ನವ್ ರೆಂಕ್. ಹೆೆಂ ನವ್ ರೆಂಕ್ ಖಗ್ನಾಚ್ ಮ್ಹ ಣಯ ತ್ರ, ಪುಣ್ ತಾೆಂಚ್ಯಯ ೆಂ ಸಯ್ೊ ಆನಿೆಂ ಸಯಿೊ ಣಿೆಂಕ್? ಕ್ಣತಿಯ ೆಂ ಗ್ಶರಸ್ಾ ಜೆಂವಾ , ಒಫಿಸಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಪ್ಬಿಯ ಕ್ ರಸಾ ರ್ವಪಾ ಜ ನೇ. ಆನಿೆಂ ತೆೆಂ ಟ್ಟಾ ಫಿಕ್ ಜಯ ೀಮ್ ಕೀಣ್ಕ್ ಜಯ್? ಕರೆಂನಿೆಂ ಬಸಯ ಲಯ ೆಂ ಹೆಂಕೆಂ, ಉಬೊನ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಜತಾ? ಆಪುಣ್ ಖುದ್ಿ ಕರ್ ಚಲಯಾಾ ೆಂ ತರಿಯ ೀ ಹನಾೆಂಚೊ ಆರ್ವಜ್ ಕೀಣ್ಕ್ ಜಯ್? ಆನಿೆಂ ಹಯೆಾಕ ಸ್ಟಗಾ ಲ ಕಡ್ಲೆಂ ಕರ್ ರವಾ ಚ್, ಆಶಾಯ ಾೆಂಕ್ ಆಪುಾ ನ್ ರ್ಕ್ ಮ್ಹಗ್ಲಾ ಲಯ ೆಂಕ್ ಪ್ಳೆನಸಾ ೆಂ ರವ್ೆಂಕ್ ಜತಾ? ಹೆೆಂ ಸಗ್ಲು ೆಂ ಪ್ಳೆೆಂವ್ಾ ಪ್ಳೆನತಾಯ ಯ ಪ್ರಿೆಂ ಜಿಯೆೆಂರ್ವ್ ಯ ೆಂತಿೀ "ಸಿ ರಸ್" ಆಸ ನೈೆಂ? ಮ್ಹ ಣಾ ಚ್, ಹೆಂಕೆಂ ಸಗ್ನಾ ಫಾವ್ ಜಲ್ಲೆಂ ಮೂ? ಆತಾೆಂ ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ವಗಾಾರ್ಚ ಅವಸಾ ಪ್ಳೆಯಾ: 24*7 ಸವೀಸ್ ವಹ ರೆಂ ಘೊವ್ ಆನಿೆಂ ಬಾಯ್ಯ ಸದಾೆಂ ದಳಾಯ ೆಂ ಮುಕರ್ಚ್. ತನಾಟ್ ಣ್ಚ್ಯಯ ರಂಗ್ಶೀನ್ ಆವಾ ೆಂತ್ರ ಹೆೆಂ ಬೊೀವ್ ಬೊರೆಂ ಪುಣ್ ಕಜರಕ್ ಸತಾಟ್ ವಹ ಸಾೆಂ ಉತಲ್ಲಾಲಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ? ಚ್ಯಬೊನ್ ಪ್ಡಾನಸಾ ೆಂ ಜತಾ? ಕ್ತದಾಾ ೆಂಯಿೀ ರೆಂದನತಿಯ ಬಾಯ್ಯ ಆತಾೆಂ ಅಚ್ಯನಕ್ ರೆಂದುನ್ ದೀತ್ರ-ಗ್ಶೀ? ತೆಂ-ಯಿೀ ಕುಜಾ ೆಂತ್ರ ಅಪಾಣ ಕ್ ಹತ್ರ ಮೆಳಯ್ ಆನಿೆಂ ಹೆೆಂ ಕರ್ ತೆೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಾಯ ಯ ಪ್ತಿಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ನೆಂ-ಗ್ಶೀ? ಖರೆಂಚ್,

ಚ್ಯಯ ಯ್ ಲ್ಲಗ್ಳನ್ ಕರುೆಂಕ್ ಖಳಿತ್ರ ನತೆಯ ಲಯ ೆಂ ದಾದಾಯ ಯ ೆಂಕ್ ಯೂ ಟ್ಟಬ್ ವಡ್ಲಯ್ ಪ್ಳೆವ್ಾ ರೆಂದುಕ್ ಶಿಕೆಂಕ್ ಪ್ಡ್ಲಯ ೆಂ-ಮೂ! ರ್ವೆಂಟುನ್ ಘತಾಯ ಯ ರ್, ಮೊೀಗ್ನ ರ್ವಡಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಯ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ಾ . ತಿಚೊ ಆಥ್ಾ ಕ್ಣೀಸ್ ರ್ವೆಂಟುನ್ ಘತಾಯ ಯ ರ್ ನೈೆಂ. ಬದೆಯ ಕ್, ರೆಂದಾ್ ಚಯ ೆಂಚ್ ನೈೆಂ, ಉಸ್ಟಿ ೆಂ ಆಯ್ಾ ನೆಂ ದುೆಂವ್ ೆಂ ಕಮ್, ಜಡು ಮ್ಹರಾ ್ ಧ್ರಣ್ ಪುಸ್ ಯ ೆಂ ಕಮ್, ಕಕುಸ್-ಮೊೀರಿ ನಿತಳ್ ಕಚಯ ಾೆಂ ಕಮ್ ಅಶೆಂ ಘರಣ್ಯ ರ್ಚೆಂ ಸವ್ಾ ಕಮ್ಹೆಂ ಜೊಡಾಯ ೆಂಕ್ ರ್ವೆಂಟುನ್ ಘವ್ಾ ಖುದ್ಾ ಕರುೆಂಕ್ ಪ್ಡ್ಲಯ ೆಂ. ಹೆೆಂ ಸಗ್ನಾ ನಸಾ ೆಂ ಆನಿೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂ?

ಆನಿೆಂ ಮ್ಹ ಜಯ ೆಂ ತಸಯ ಯ ೆಂ ನಿವಾ ತ್ರಾ ಜಲಯ ಯ ೆಂಕ್, ಸಗೊು ದೀಸ್ ಘರ ಬಸ್ಲನ್ ಬಾಯೆಯ ಚಯ ೆಂ ರಜರ್ ಸದಾೆಂಯಿೀ ಆಯ್್ ನ್ ಸವಯ್ ಜಲಯ ಯ ೆಂಕ್? ಕರೊನ ಪೈಲ್ಲೆಂ, ನಿವಾ ತ್ರಾ ದಾದಾಯ ಯ ೆಂರ್ಚ ಜಮ್ಹತ್ರ ಜಮೆಾ ಲಿ ಆಪಾಯ ಯ ವಟರಚ್ಯಯ "ಗಲಿ-ನುಕ್ ಡ್" ಬಾೆಂಕೆಂಚಯ ರ್. ಆತಾೆಂ ಹೆ ಬಾೆಂಕ್ ರಿತೆ ಪ್ಡಾಯ ಯ ತ್ರ. (ರಸಾ ಯ ರಯ ಬಚ್ಯ್ ಲಿ ಪ್ಪಟ್ ಹಯ ಬಾೆಂಕೆಂಚರ್ ನಿದಾಾ ತ್ರ, ವಹ ಯ್).

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿವಾ ತ್ರಾ ದಾದಾಯ ಯ ೆಂಕ್ ಸಕಾರನ್ ರ್ಭಸಿ ವ್ಾ ದವಲಾೆಂ. ಘರ ಭಯ್ಾ ಗಜ್ಾ ನಸಾ ೆಂ ವಚ್ಯನಕತ್ರ. ಬಾಯೆಯ ನ್ ಬಾಜರ್ ಹಡುೆಂಕ್ ತಾಕ್ಣದ್ ದಲಯ ತರ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಕರಯ ೆಂ? ತೆೆಂ ಕಮ್ ಆಪಾಯ ಯ ನಿವಸಚ್ಯಯ ಜತಾ ತಿತಾಯ ಯ ಲಗ್ಶಿ ಲಯ ದುಕನೆಂತ್ರ ನಿಪಾಿ ಯೆೆ . ಮ್ಹಸ್್ ಘಾಲಿಜ. ದೀನ್ ಕೀಲೆಂಚೊ ಅೆಂತರ್ ದವಾ ಜ. ಶಿೆಂಕ ಆಯಾಯ ಯ ರ್, ಕೀಣ್ ನತೆಯ ಲಯ ಕಣ್ಿ ಯ ೆಂತ್ರ ವಚ್ಯಜ. ಹುೆಂ! ಕರೊನ ಖಗಾಾ ಪೈಲ್ಲೆಂ ಹಿ ಬುಟಿಿ ನಿವಾ ತ್ರಾ ದಾದಯ ಚ್ ಕನ್ಾ ಆಸ್ಲಯ ನೈೆಂ? ತರ್ ಫರಕ್ ಕ್ಣತೆೆಂ? ಫರಕ್ ಇತೆಯ ೆಂಚ್ ಕ್ಣ ಬಜರ್ ಹಡಾ ಚ್, ರೆಂದಿ ಯ್ ಸುಟಿ ಕನ್ಾ ದೀ, ಮ್ಹಸ್ಟು ಮ್ಹಸ್ "ಸಯ್ೆ " ಕನ್ಾ ದೀ, ಪಯಾವ್ ಕತರ್ (ಇಶಯ ಪಾ್ , ಹೆೆಂ ದುಕೆಂ ರ್ವಳಂವ್್ ಕರ್ ಯ ೆಂ ಕಮ್ ಕೀಣ್ಕ್ ಜಯ್?) ಇತಾಯ ದ ಬುಟಿಿ ಕಮ್ಹರ್ಚ "ಬಾಯ್" ಕತೆಾಲಿ. ವಸುಾ ರೆಂ ಉೆಂಬುು ೆಂಕ್ ರ್ವಶಿೆಂಗ್ನ ಮಶಿನ್ ಆಸ

, ಆಸ್ಲ್ಲಯ ೆಂ; ಪುಣ್, ಉಸ್ಟಿ ೆಂ ಆಯ್ಾ ನೆಂಬೊಶಿಯ್ ಧುೆಂವ್್ ? ಕರೊನ ಪೈಲ್ಲೆಂ ಪ್ಳೆೆಂವ್್ ಮೆಳಾನತಿಯ ೆಂ ಇಸ್ಟಾ ಹರೆಂ ಟಿವರ್ ಪ್ಗಾಟ್ಟಾ ತ್ರ ತಿೆಂ ತಮೆಂ

ಪ್ಳೆಲಯ ೆಂತಿಗ ೀ? ವಹ ಯ್, ಅಮೆರಿಕ ತಸಯ ಯ ೆಂ ಗ್ಶರಸ್ಾ ಆನಿೆಂ ಊಜಿಾತ್ರ ದೆಸೆಂನಿೆಂ ಹಯೇಾಕ ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ವಗಾಾಚ್ಯಯ ಘರಣ್ಯ ೆಂನಿೆಂ ’ಡಿಶ್ವ ವ್ಶರ್" ಆಸ. ಆತಾೆಂ ಆಮ್ಹ್ ಯ ದೇಸೆಂತ್ರ ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ವಗಾಾಕ್ ಹೆೆಂ "ಸಗ್ನಾ" ಕರೊನ ಖಗಾಾನ್ ಲಬಯಾಯ ೆಂ. (ಕವಲ್ ನಿವಾ ತ್ರಾ ಜಲಯ ಯ ೆಂಕ್ ಹೆೆಂ ಲಗ್ಳ ಜಯಾಾ , ಕ್ಣತಾಯ ಕ್ ಡಿಶ್ವ ವೀಶರ್ ಆಸಯ ಯ ರ್ ಘೊವ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಕತಾಲ?). ವಹ ಡ್ ಮ್ಹಫಾನ್, ಡಿಶ್ವ ವ್ೀಶರ್ ವಕಾ ಜವ್ಾ ಆಸತ್ರ. ನಿವಾ ತ್ರಾ ಜಲಯ ರ್ ಕ್ಣತೆೆಂ? ಘರ್ ಚಲವ್ಾ ವರುೆಂಕ್ ಜೊೀಡ್ ಜಯ್-ಮೂ? ಪ್ಾ ತೆಯ ೀಕ್ ಜವ್ಾ , ಪ್ಪನಿ ನ್ ನತೆಯ ಲಯ ೆಂ ’ಪಾಾ ಯೆಿ ೀಟ್" ಕಮೆಲಯ ೆಂನಿೆಂ ಕಶೆಂ ದೀಸ್ ಕಡ್ಲ್ ? ಸಕಿ ೆಂಕ್ ಭುರಗ ಯ ಾೆಂಚಯ ರ್ ಹೆಂದಿ ನ್ ರವ್ೀೆಂಕ್ ಜತಾ? ತಶೆಂ, ತಾೆಂಚಯ ರ್ ಭೊರೊ ಘಾಲ್ಲ್ ಯ ೆಂ ಸಹಜ್-ಗ್ಶೀ? ಕಮ್ಹರ್ ಆಸಾ ನೆಂ, ಕಯ್ ಪುಣಿ ಉರಯಾಯ ೆಂ ಆಸಾ ಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಯ್ ಉರಂವ್್ ನೆಂ; ಪೂರ ಖರ್ ್ ಜವ್ಾ ಗ್ಲಲೆಂ ? ತರ್, ಹೆೆಂ ಕರೊನ ಪಾಾ ಸ್ ವಹ ಡ್ ಖಗ್ನಾ. ಭುಗಾಯ ಾೆಂಚ್ಯಯ ಶಿಕ್ ಕ್ ರಿೀಣ್ ಕಡಾಯ ೆಂಯ್, ಘರ್ ಕಣಘ ೆಂವ್್ ಲೀನ್ ಕಡಾಯ ೆಂಯ್. ಹೆೆಂ ಸಕ್ ಡ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ ಯ ೆಂ ಕಣೆಂ? ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಕೆಂಯ್ಚ್ "ಸೇವೆಂಗ್ನಸ " ನೆಂತ್ರ? ತರ್, ತಜಿ ಗತ್ರ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಸಕಾರರ್ಚ. ಆಮೊ್ ಸಕಾರ್ ಆಪಯ ತಿಜೊರಿ ವಹ ಸಾೆಂ-ವಹ ರಸ್ ರಿೀಣ್ ಘವ್ಾ ೆಂಚ್ ಚಲವ್ಾ ವಹ ತಾಾ ನೈೆಂ? ಹಯ ಕರೊನ ಖಗಾಾ ವವಾೆಂ ಜಯಿತಿಾ ೆಂ ಕಮ್ಹೆಂ ಗ್ಲಲಯ ೆಂತ್ರ. ತಮ್ಹ್ ಯ ೆಂ ಭುಗಾಯ ಾೆಂರ್ಚೆಂ ಕಮ್ಹೆಂ ಶಾಬಿತ್ರ ಆಸತ್ರ-

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೂ? ಜರ್, ತಾೆಂರ್ಚೆಂ ಕಮ್ಹೆಂ ಗ್ಲಲಯ ೆಂತ್ರ, ತರ್ ತಿೆಂ ತಮ್ಹ್ ಯ ಕುಸಾ ರ್ ಜಿಯೆೆಂವ್್ (ಥೊಡ್ಲ ತೆಂಪ್ ತರಿಯ ೀ) ಲಗಾಯ ಯ ೆಂತ್ರ ಗ್ಶೀ? ಏಕ ರಿೀತಿರ್ ಪ್ಳೆಲಯ ರ್, ಹೆೆಂ ಏಕ್ ಖಗ್ನಾ ನೈೆಂ ಸಗ್ನಾ ಮ್ಹ ಣಯ ತ್ರ; ಕ್ಣತಾಯ ಕ್ ಮೊೀಗ್ನ ವಸ್ಲಾ ನ್ ಗ್ಲಲಯ ಯ ೆಂ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಕ್ ಪಾಟಿೆಂ ಮ್ಹಯಾಮೊೀಗಾಚಯ ರ್ವಟ್ಚರ್ ಹಡ್ಲಯ ೆಂ ನೈೆಂ ಗ್ಶ ಹಯ ಮ್ಹಹ -ಮ್ರಿ ವ್ಸಯ ಪಡ್ಲನ್! ಅಕಯ್ಾ ಕಚ್ಯಯ ಾ ಪೈಲ್ಲೆಂ, ಭರಿಚ್ ಮ್ಹತಾಿ ರ್ಚ ಗಜಲ್. ಆೆಂಬಾಯ ರ್ ಥವ್ಾ ಕುೆಂಬಾಯ ರ್ ಉಡಿ್ ತಸ್ಟಯ . ಗ್ಶರಸ್ಾ ಆನಿಕ್ ಚಡ್ ಗ್ಶರಸ್ಾ ಜತಾತ್ರ, ದುಬೆು ದುಬೆು ಚ್ ಉತಾಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ರುಧ್ರನ್ ಆಮೆಂ ಆಯ್್ ಲೆಂ. ಗ್ಶರಸ್ಾ ಕಶೆಂ ಜತಾತ್ರ ತೆೆಂ ಹಯ ಕರೊನ ಪಡ್ಲನ್ ಅಮ್ಹ್ ೆಂ ಸುಡಾಳ್ ದಾಕಯಾಯ ೆಂ. ಜರ್, ತಮ ಹಿಶಾಯ -ಬಜರಚಯ ರ್ ದಳ್ಳ ದವನ್ಾ ಆಸತ್ರ ತರ್, ಹೆಂವ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ವತಾೆಂ ತೆೆಂ ತಮ್ಹ್ ೆಂ ಸಮ್ಹೆ ಲ್ಲೆಂ ಕಣ್ಣ ೆಂ. ಏಕ್ ದಾಕಯ ದತಾೆಂ. ಮ್ಹಹ -ಗ್ಶರೇಸ್ಾ ಮುಕಶ್ವ

ಆೆಂಬಾನಿ. (ಮೊೀದ ತಾಚ್ಯಯ ಬೊಲಸ ೆಂತ್ರ ಆಸ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂ ಥೊಡ್ಲ ತೆಂಪ್ ವಸುಾ ಯಾೆಂ!) ಹ ಮ್ನಿಸ್ ಏಸ್ಟಯಾಚೊ ನಂಬರ್ ವನ್ ಗ್ಶರಸ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸಾ . ಹರ್ಚ ಗ್ಶರಸ್ತ್ರಕಯ್

ಬಾಪೈನ್ ಘಾಲ್ಾ ದಲಯ ಯ ೆಂ ಬಿಜಾ ಸ್ ಬುನಯ ದೆಂಚಯ ರ್ ಹೆಂದಿ ನ್ ಆಸ. ಹೆಂತ ಪ್ಾ ಮುಕ್ ಜವ್ಾ ಆಸ ರಿಲಯೆನ್ಸ ಇೆಂಡಸ್ಟಿ ರೀಸ್. ನೆಂವ್ ಆಯ್್ ಲೆಂ-ಮೂ? ಆತಾೆಂ, ಹಯ ಕಂಪ್ಪಣ ಚ ಹಿಶ 2020 ವಹ ಸ್ಾ ಸುರು ಜತನೆಂ, ಲಗೊ ಗ್ನ 1500 ರುಪೈ ಮೊೀಲಕ್ ಹತ್ರ ಪಾಶಾರ್ ಜತಲ. ದೀನ್ ಮ್ಹಿನಯ ೆಂ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ, ಮ್ಹ ಣಯ ಫ್ರಬೆಾ ರ್ 2020 ಆಕ್ತಾ ಕ್, ಕರೊನರ್ಚ ಸವು ಆಮ್ಹ್ ಯ ದೇಸೆಂತ್ರ ಪ್ಡ್ಲೆಂಕ್ ಸುರು ಜಲಿ. ಜರಲ್ ಲೀಕ್ ಆನಿ ಮೊೀದ ಸಕಾರ್ ಜಗೊ ಜೆಂರ್ವ್ ಯ ಪೈಲ್ಲೆಂ, ಏಕ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯಯ ಲೀಕಕ್ ಹರ್ಚ ವ್ೀಸ್ ಕ್ಣತೆೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಅೆಂದಾಜ್ ಜಲಿಯ . ತಾೆಂಣಿೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ? ಮುಕರ್ ರ್ವಚ್ಯಯ ೆಂ: ಜಯಿತಾಾ ಯ ೆಂಕ್, ಮುಕರ್ ಯೆೆಂವ್್ ಆಸ್ ಯ ಖಗಾಾಚಯ ೆಂ ರ್ಭಯ ೆಂ ದಸಯ ೆಂ. ಕಣ್ಕ್ ಹೆೆಂ ರ್ಭಯ ೆಂ ದಸಯ ೆಂ ತಾೆಂಣಿೆಂ ಆಪಾಣ ಕಢೆಂ ಆಸಯ ಲ್ಲ ಹಿಶ ಬಜರೆಂತ್ರ ದೆೆಂವಯೆಯ , ವಕುನ್ ಬಾಯ ೆಂಕೆಂತ್ರ ರುಪೈ ಘಾಲ್ಕೆಂಕ್! ಅಶೆಂ, ಕರೊನ ಗೊ ಕರೊನ ಗೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಮೊೀದ ಆಮೆ್ ಯ ಕನಾ ರ್ವಟ್ಲಯ ಯ -ಕುಲ್ಲರೆಂ ಬಡಾಯ್ಾ ನೆಂ, ಹಯ ರ್ೆಂವ್ ರಯ ೆಂ "ಆಮ್ ಲೀಕನ್" ಹಿಶ ವಕ್ತಯ ಲ್ಲ ಕೀಣ್ಚ್ಯಯ ಬೊಲಸ ೆಂತ್ರ ಗ್ಲಲ್ಲ? ಸೆಂಗಾ ಪ್ಳೆಯಾೆಂ: ಕಣ್ಕ್ ರ್ಭಯ ೆಂ ದಸ್ಲೆಂಕ್ ನೆಂ ತಾೆಂಚ್ಯಯ !. ಕರೊನ ಖಗ್ನಾ ಆಸ್ಲೀೆಂಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಹೆೆಂ ತಾತಾ್ ಲಿಕ್. ಏಕಚ್ಯ್ ಣೆಂ, ರತ್ರ ಫಾಲಿ ಜತಾನೆಂ, ರಿಲಯೆನ್ಸ ತಸ್ಟಯ ಕಂಪಣ ಲ್ಕಕಸ ಣ್ ಜವ್ಾ ಧ್ನಿಾಕ್ ಶವಿ ತೆಲಿ ಮ್ಹ ಳೆು ೆಂ ಪಾತಿಯೆೆಂವ್್ ತಯಾರ್

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನತೆಯ ಲಯ ೆಂ ಧ್ಯಾಾ ಧಿಕ್ ಆಶಾರ್ವದ ನಿವಶಿನಿೆಂ ಹೆ ಹಿಶ ಘತೆಯ . ಕ್ಣತಾಯ ಯ ಮೊೀಲಕ್, ಲಗೊ ಗ್ನ 867-900 ರುಪಯಾೆಂಕ್! ಹಯ ನಿಶಿೆಂಕ್ ಹೆೆಂ ಖಗ್ನಾ ಏಕ್ ಸಗ್ನಾ ಜಲ್ಲೆಂ ಮೂ? ಪ್ಳೆಯಾ, 1500 ರುಪಯಾರ್ಚ ಐವಜ್ ಜರ್ ಲಗೊ ಗ್ನ ಅಧ್ರಯ ಾ ಮೊೀಲಕ್ ಆಪಾಯ ಯ ಬೊಲಸ ೆಂತ್ರ ಘಾಲಯ ಯ ೆಂಕ್ ಹೆೆಂ ಖಗ್ನಾ ಏಕ್ ಸಗ್ನಾ ಜಲ್ಲೆಂ-ಮೂ? ಹೆೆಂ ಬರಯ್ಾ ನೆಂ, 2021 ಇಸ್ಟಿ ರ್ಚ ಪ್ಯಿಯ ತಾರಿ್ಕ್, ರತ್ರ. ಕರೊನ ನಿಯಂತಾ ಣ್ೆಂತ್ರ ಯೆೆಂವ್್ ನೆಂ; ಪ್ಾ ತೆಯ ಕ್ ಜವ್ಾ ಅಮೆರಿಕ ಆನಿೆಂ ಯುರೊಪಾೆಂತ್ರ. ನರ್ವಯ ರುಪಾನ್ ಕರೊನ ಬಿಾ ಟನ ಥವ್ಾ ಪಾಚ್ಯರೊನ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಎಕ್ತಯ ಕುಶಿನ್ ರ್ಭಯ ೆಂ. ಆನೆಯ ಕ್ತಯ ಕುಶಿನ್, ವೇಕ್ಣಸ ನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ ಆನಿೆಂ ಹರ್ ಸಕಾರ್ ಆಪ್ಪಯ ಯ ಪ್ಜಯ ಾಕ್ ವಗ್ಶೀೆಂಚ್, ಮ್ಹ ಣೆ ಹಯ ವಹ ಸಾೆಂತ್ರಚ್ ಸುವ ರ್ತಪ್ ವಯ ವಸಾ ಕತಾಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯ್್ ೆಂಕ್ ಮೆಳಾು ೆಂ. ಅಶೆಂ ನಿರಶ್ವ-ರ್ವದೆಂ ಪಾಾ ಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಫಾನ್ ಆಶಾರ್ವದ ಹಿಶಾಯ ಬಜರೆಂತ್ರ ದೆೆಂರ್ವಯ ಯ ತ್ರ. ಆಮ್ಹ್ ಯ ದಾಕಯ ಯ ಚೊ ರಿಲಯೆನ್ಸ ಹಿಶ ಖಂಯ್ ಆಸ ಜಣ್ೆಂತ್ರ? ಲಗೊ ಗ್ನ ರುಪೈ 2000!

ಮ್ಹ ಳಾಯ ರ್, ಆಮೆಂ ಜರಲ್ ಲೀಕ್ ಮೊೀದಚಯ ೆಂ ಆಯ್ೆ ನ್ ರ್ವಟ್ಲಯ ಯ ಬಡಾಯ್ಾ ನೆಂ, ರುಪೈ 900 ದೀವ್ಾ ಹಿಶ ಬೊಲಸ ೆಂತ್ರ ಘಾಲಯ ಯ ಗ್ಶರಶ್ವಾ ಮ್ನಷ ರ್ಚ ಹಿಶಾಯ -ಆಸ್ಾ ನೀವ್ ಮ್ಹಿನಯ ೆಂ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ದೀನೆಂ ಪಾಾ ಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಫಾನ್ ವಯ್ಾ ಗ್ಲಲಿ-ಮೂ? ಅಸಲಯ ೆಂ ಆಶಾರ್ವದ ನಿವಶಿೆಂಕ್ ಹೆಂವ್ ಓಳ್ ತಾೆಂ. ಲೀಕ್-ಡಾವ್ಾ ಘಾಲಯ ಯ ತವಳ್, ಶರೆಂರ್ತಯ ದುಬೊು ’ವಲಸ’ ಆಯಿಲಯ ಕಮೆಲಿ ಚಲನ್ ಆಪಾಯ ಯ ಮ್ಹಯ್-ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ ನೆಂ, ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ವಗಾಾಚೊ ಶಹರಿ ಲೀಕ್ ಆಪಯ ೆಂ ಘರಣಿೆಂ-ಕಮ್ಹೆಂ ಖುದ್ಿ ಕರುೆಂಕ್ ಶಿಕನ್ ಆಸಾ ನೆಂ, ಹ ಚಡಾಾ ವ್ ಗ್ಶರಸ್ಾ ವಗಾಾಚೊ ನಿವಶಿ ಲೀಕ್ ರಿಲಯೆನ್ಸ ತಸಯ ಯ ೆಂ "ಬುಯ ರ್ಚಪ್" ಕಂಪ್ಪಣ ೆಂಚಯ ಹಿಶ ಆಪಾಯ ಯ ಬೊಲಸ ೆಂತ್ರ ಘಾಲ್ಾ ಆಸ್ಲಯ . ಅಶೆಂ, ಜಗತಿಕ್ ಖಗ್ನಾ ಆಪಾಣ ಕ್ ಏಕ್ ಸಗ್ನಾ ಜವ್ಾ ಹಯ ಲೀಕನ್ ಬದಯ ಲೆಂ. ಹೆಂವ್ ಆಶಾರ್ವದ ಪೈಕ್ಣೆಂ ಎಕಯ . ತಮೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ? ಆಶಾ ಸೆಂಡಿಯ ಗ್ಶೀ ವ ಆಶಾರ್ವದ ಜಲಯ ತ್ರ. ಬರವ್ಾ ಧ್ರಡಾ!

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ) 38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪೊಪಾಯೆಚೊಾ ಬಿಯೊ

ಹಯ ಪಾವಿ ೆಂ ದುಜ ಬಾಪು್ ತಾಕ ಅಜಪ್ ದೀಜ ಮ್ಹ ಣ್ ' ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ' ಕ್ಣೀ ಹಟ್ ಲಗ್ನ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ' ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಕಾ ರ್ಷ ಕರುೆಂಕ್ ಜಯಾಾ ೆಂಗ್ಶೀ?' ಮ್ಹ ಣ್ ತಿ ಸದಾೆಂ ವಚ್ಯತಾಾಲಿ... ಉಚ್ಯತಾಾಲಿ. ' ಹ ಯೆತಾನ ರ್ಕ್ತಚೊಯ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಹಡಾಾ ... ಆಮೆಂ ಕ್ಣತೆೆಂ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಖಾೆಂವ್್ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಗ್ಶೀ?' .. ಆಶೆಂ ತಶೆಂ.. ' ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯ್ಾ ' ಆೆಂಗ್ಶಾ ಥವ್ಾ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಹಡ್ಾ , ತಾಚೊಯ ಬಿಯ್

_ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್

ವ್ತಾೆಂತ್ರ ಸುಕವ್ಾ , ಉತಾಿ ರ್ ದವರ್ ಲಯ ಯ . ಪಾರ್ವಸ ಳ್ ಸುರು ಜತಾನ 42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಿಯ್ ಕ್ಣಲಾತ್ರ ಘಾಲ್ಾ , ಪಾವ್ಸ ರವಾ ಚ್ ವೆಂಗಡ್ ಲವ್ಾ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚ ಕಾ ರ್ಷ ಕರ್ಚಾ ಆಶಾ ಆಮ್ಹಾ ಯಿ ರ್ಚ. ಎಪಾ ಲಚ್ಯ ರಜರ್ ದುಜ ಬಾಪು್ ಯೆತಾನ ತಾಕ ಪ್ಲಪಾಯೆೆಂತ್ರ ಸಿ ಗತ್ರ ಕರಿಜ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿ ರ್ಚೆಂತಾಲಿ. ದುಜ ಬಾಪು್ ರಕಾ ಲಯ ೆಂವ್.

ಯೇೆಂವ್್ ್

***** ***** **** ****: ದುಜ ಬಾಪು್ ಮ್ಹ ಜ ಬಾಬಾಚೊ ನಿಮ್ಹಣೊ ಭವ್. ವಾ ತೆಾ ನ್ ಮ್ಹಸಿ ರ್... ತಾಚೆಂ ಕಜರ್ ಟಿೀಚರಿಲಗ್ಶೆಂ ಜಲ್ಲಯ ೆಂ. ತಾಕ ಎಪಾ ಲ್ ಮೇಯಾೆಂತ್ರ ರಜ ಮೆಳಾಾ ನ ತಿೆಂ ಗಾೆಂರ್ವೆಂಕ್ ಯೆತಾಲಿೆಂ. ದುಜ ಬಾಪು್ ಘಾಟ್ಟರ್ ಎಕ ಕನೆಿ ೆಂಟ್ ಇಸ್ಲ್ ಲೆಂತ್ರ ಶಿಕಯಾಾ ಲ. ತಾಕ ಇಲಿಯ ಸಕ್ಣಾ ರ್ಚ ಪಡಾ ಸುರು ಜಲಿಯ . ಆಯುವಾದೀಕ್ ದಾಕ್ತಾ ರನ್ ಸೆಂಗ್ನ ಲಯ ಯ ಕ್ ರ್ತ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಖಾತಾಲ. ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಯೆತಾನ ರಜರ್, ತಾಣೆಂ ಚ್ಯರ್ ಪಾೆಂಚ್ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಹಡ್ಲ್ ಯ ... ಆನಿ ಪ್ಲಪಾಯೆವಶಿೆಂ ವಹ ಡ್ ಣ್ ಉಲಂವ್ ೆಂ. ಪ್ಲಪಾಯ್ ಜಿರ್ವಕ್ ಬರಿ... ಸಕ್ಣಾ ಚ್ಯ ಪಡ್ಲಕ್ ವಹ ಕತ್ರ... ಪ್ಲೀಟ್ ನಿರಳ್ ಜತಾ... ಗಾಯ ಸ್ ಧ್ರೆಂರ್ವಾ ... ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಆಯ್್ ನ್ ಹಸಾ ಲಿ. ದುಜ ಬಾಪು್ ರ್ಚ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚ ಪಸಯ್ ಸುಟಯೆೆ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ನೆಂತ್ರ ಚ್್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲಯ ೆಂ.

**** **** ***** ****** ಬಾಬ್ ಕಾ ಷೆಂತ್ರ ಲಕಮೊಗಾಳ್. ಮ್ಹೆಂಯ್ ಹುಶಾಯ ರ್ ನತಾಯ ಯ ವಳಾರ್ ರಯುಯ ಬಾಪು್ ನ್ ಆಸ್ ತೆಾ ಕ್ ವಹ ನ್ಾ , ತಿಕ ಪಾಟಿೆಂ ಆಪ್ವ್ಾ ಹಡಿನಸಾ ೆಂ ತಿಕ ಗಂಗಾಗತ್ರ ಕ್ತಲಿಯ _ ರಯುಯ ಬಾಪು್ ನ್ ಆನಿ ತಾಚ ಬಾಯ್ಯ ಗ್ಲಾ ೀಸ್ಟನ್. ಮ್ಹೆಂಯ್ ಜಿೀವ್ ಆಸಗ್ಶೀ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಬಾಕ್ಣೀ ಗೊತಾ ನ.. ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಕ್ಣೀ ಕಳಿತ್ರ ನ. ತೆದಾಳಾ ಆಮೆಂ ಲಹ ನ್ ಆಸಯ ಯ ೆಂವ್. ಮ್ಹೆಂಯ್ ಆಸಯ ೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ಬರಿ ಸೆಂಗಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿಚರ್ ರಗಾನ್, ತಿ ಭಲಯೆ್ ೆಂತ್ರ ಬರಿ ನತಾಯ ಯ ವಳಾರ್ ಆಸ್ ತೆಾ ಕ್ ವರುನ್ ತಿಕ ರ್ವಟ್ಚರ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಆಯಿಲ್ಲಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಬ್ ಕ್ತದಾಳಾಯಿೀ ಸೆಂಗಾಾ ಲ. ಮ್ಹೆಂಯ್ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಪಾಟಿೆಂ ಮೆಳಿು ಚ್್ ನ. ಮ್ಹಗ್ಶರ್ ದಾಕ್ತಾ ರ್ ಎಕಯ ಯ ನ್ ಮ್ಹೆಂಯ್ ವಶಿೆಂ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹೆಂಯ್ ಘರ ಪಾಟಿೆಂ ಆಯಿಯ . ಪುಣ್ ಮ್ಹೆಂಯ್ ಭಲಯೆ್ ೆಂತ್ರ ಸಲಿ ಲಿಯ . ಆಮೆಂ ತೆದಾಳಾ ಲಹ ನ್ ಭುಗ್ಶಾೆಂ... ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಲಹ ನ್ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಕ್ ಪ್ಳೆೆಂವ್್ ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿ ಆಯಿಲಿಯ . ಮ್ಹ ಜ ಆಬಾನ್ ಅಪ್ವ್ಾ ಹಡ್ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಆಪಾಯ ಯ ಜೆಂರ್ವಯ ಚ ಬರ ಗಣ್ ಪ್ಳೆವ್ಾ ಕಜರ್ ಜಯಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಅೆಂಕಿ ರ್ ರವ್ ಲ್ಲಯ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಕ್ ಆಮೆಗ ರ್

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಧ್ರಡ್ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಬಾಬಾನ್ ಆಮೊ್ ಬರೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರುೆಂಕ್ ಮ್ಹತ್ರ ಆಶಲ. ರ್ತ ತಿಚಲಗ್ಶೆಂ ಕಜರ್ ಜಲನ. ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಮ್ಹೆಂಯ್ ಭಶನ್ ಪ್ಳೆತಾಲಿ. ಬಾಬಾಚ್ಯಯ ಕಾ ಷೆಂತ್ರ ಸೆಂಗಾತ್ರ ದತಾಲಿ. ಸಕ್ ಡ್ ರ್ವವ್ಾ ಕತಾಾಲಿ.. ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಅೆಂಕಿ ಪ್ಾಣ್ ಚೊ ನಿಚವ್ ತಿಣೆಂ ಸೆಂಬಾಳ್ಾ ವಲಯ . ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಪ್ಳೆತಾಲಿ. ಮ್ಹೆಂಯಿ್ ಸರ್ವ ಕತಾಾಲಿ. **** ***** **** ***** ಬಾಬಾನ್ ಕಾ ಷಚೆಂ ಕಮ್ ಬಂಧ್ ಕ್ತಲ್ಲೆಂನ. ಆಳಾೆಂಕ್ ಮ್ಜೂರ್ ದೀವ್ಾ ಸಗಿ ಳೆಚ ಕಮ್ ಕರಯಾಾ ಲ. ರ್ತಯಿೀ ಖುದ್ಾ ಘೊಳಾಾ ಲ. ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಕ್ಣೀ ಕಾ ಷರ್ಚ ವಹ ಳಕ್ ಕರುನ್ ದಲಿ ಬಾಬಾನ್. ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಸೆಂಗಾತಾ ರ್ವವತಾಾಲಿ. ಎಕ ದಸ ರ್ಚಕ್ ಹಳೆು ಚ್ಯಯ ಸ್ಲಸಯಿಿ ಲಗ್ಶೆಂ ಕಾ ರ್ಷ ಇಲಖಾಯ ಚ್ಯಯ ೆಂನಿ ಏಕ್ ಕಾ ರ್ಷ ಶಿಬಿರ್ ಮ್ಹೆಂಡುನ್ ಹಡ್ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಹಯ ಶಿಬಿರಕ್ ಬಾಬ್ ಆನಿ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಗ್ಲಲಿಯ ೆಂ. ಭತಾಚ ಕಾ ಷ ವರ್ಷೆಂ ಮ್ಹಹೆತ್ರ ದತಾಲ್ಲ. ಈಡ್ಲೆಂ ಕಾ ರ್ಷ ಕ್ತಲಯ ರ್ ಚಡ್ ಲಭ್ ಕಡ್ಲಯ ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ತೆ ವವರಣ್ ದತಾಲ್ಲ. ಉದಾಕ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ ಯ ರ್ಭಟ್ಟ ಗಾದಾಯ ೆಂನಿೆಂ ಯಾ ಗ್ಳಡಾಯ ರ್ ಆಣ್ಸ ರ್ಚೆಂ ಝಡಾೆಂ ಜಗಾಯ ಭೊೆಂರ್ವರಿೆಂ ಸಗೊಿ ಣಚ ರೂಕ್, ಕೀಕ ಹೆರ್ ಸಗಿ ಳಿ ಕಯೆಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಏಕ್ ಚ್್ ಬೆಳೆೆಂ ಕಚ್ಯಯ ಾ

ಗಾದಾಯ ೆಂನಿೆಂ ರೆಂದಿ ಯ್, ಕಬು, ವ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚ ಕಾ ರ್ಷ ಕ್ತಲಯ ರ್ ಲಭ್ ಚಡ್... ಕ್ತೆಂಳೆೊ ಎಕಚ್್ ವಸಾನ್ ಘಡಾಯ್ ಘಾಲಾ ತ್ರ... ಪುಣ್ ಮ್ಹತಿ ಬೆಳೆಿ ರತಾ... ಆಶೆಂ ಮ್ಹಹೆತ್ರ ದಲಿ. 'ಗಾೆಂರ್ವರ್ ಕಣ್ಚೆಂ ಭತ್ರ ಬರೆಂ ಆಸ?' ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯತಾಾನ ಸಕಾ ೆಂನಿ ಮ್ಹ ಜ ಬಾಬಾಚೆಂ ನೆಂವ್ ಸೆಂಗ್ಲಯ ೆಂ. ಬಾಬಾಚೊ ವಳಾಸ್ ಬರವ್ಾ ಅಧಿಕರಿ ಮ್ಹ ಣ್ಲ... 'ವಗ್ಶಗ ೆಂ ಆಮೆಂ ಯೇವ್ಾ ಪ್ಳೆತಾೆಂವ್' ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗೊನ್ ಅಧಿಕರಿ ಪಾಟಿೆಂ ಗ್ಲಲ್ಲ. ***** ***** ***** **** ತಾಯ ಎಕ ದಸ ಸಕಳಿೆಂ ಪುಡ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಪುಪುಾತಾಾಲಿ. ತೆದಾಳಾಚ್್ ಕಾ ರ್ಷ ಇಲಖಾಯ ಚ ಅಧಿಕರಿ ಆಯೆಯ . ಹಸ್ಲನ್ ಹಸ್ಲನ್ ತಾಣಿೆಂ ವಚ್ಯತಾಾನ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಮ್ಹ ಣ್ಲಿ.... ' ಹೆಂವೆಂ ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್ ವ್ೀಳಿೆಂತ್ರ ಕ್ಣಲಾತ್ರ ಘಾಲಯ ಯ ... ಆಜ್ ಪ್ಳೆತಾೆಂ ತರ್ ಸಕ್ ಡ್ ಬಿಯ್ ಮುೆಂಯಾೆಂನಿ ಖಾವ್ಾ ಸ್ಲಡಾಯ ಯ ತ್ರ...' ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ಅಧಿಕರಿ ಅನಿಕ್ಣೀ ಜೊರನ್ ಹಸ್ಲೆಂಕ್ ಲಗ್ಲಯ . ' ಕ್ಣತಾಯ ಕ್ ಹಸಾ ತ್ರ? ಮ್ಹ ಜ ಕಷ್ಟಿ ತಮ್ಹ್ ೆಂ ಕಳಾನೆಂತ್ರ...' ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ಅಧಿಕರಿನ್ ಮ್ಹ ಳೆೆಂ ' 'ಆಳೇ ಬಾಯೆ... ಆಶಯ ವ್ಳಿ ಕಡ್ಾ ಪ್ಲಪಾಯೆ ಬಿಯ್ ಘಾಲ್ ಯ ನಹ ೆಂಯ್. ಪ್ಯೆಯ ೆಂ ಮ್ಹತಿ ಹುಲ್ ಯೆೆ ... ತಾಕ ಪಟ್ಲ ಜಲ್ಲಯ ೆಂ

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸುಕ್ತೆಂ ಸರೆಂ ಭಶಿಾಜ... ಆನಿ ಲಹ ನ್ ಲಹ ನ್ ಆಯಾಾ ನೆಂನಿೆಂ ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್ ಘಾಲ್ಾ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚೆಂ ಝಡಾೆಂ ಕರಿಜ... ಆನಿ ವ್ೀಳ್ ಕಡ್ಾ ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್ ಘಾಲಯ ರ್ ಮುೆಂಯಾೆಂಕ್ ಫ್ರಸ್ಾ ತಕ ಖಾಯ ಸ್ಾ ...' ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ ಗಳ್ ಲಿಯ . ತಿತಾಯ ಯ ರ್ ಬಾಬ್ ಆಯ್ಯ . ಬಾಬಾನ್ ಆಧಿಕರಿೆಂಕ್ ಎಕಕ್ ಬೊೆಂಡ್ಲ ದೀವ್ಾ ಗಾದಾಯ ಮೆರೆಂನಿೆಂ ಆಪ್ವ್ಾ ವಹ ಲ್ಲೆಂ. ಅಧಿಕರಿೆಂನಿ ವೆಂಚ್ಯಣ ರ್ ಬೆಳೆೆಂ ಜಲ್ಲಯ ಕಡ್ಲೆಂ ಪಾೆಂಚ್ ಫಿೀಟ್ ಲೆಂಬಾಯ್ ಆನಿ ಪಾೆಂಚ್ ಫಿೀಟ್ ರುೆಂದಾಯ್ ಭತ್ರ ಲ್ಕೆಂವಯ ೆಂ. ಆನಿ ತಾಯ ಭತಾಚೆಂ ಮೊೀಲ್ ಬಾಬಾಕ್ ತಾಣಿೆಂ ದಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯ್್ ಆಪ್ವ್ಾ ' ತಕ ಪ್ಲಪಾಯೆ ಕಾ ರ್ಷ ವರ್ಷೆಂ ಚಡಿತ್ರ ಮ್ಹಹೆತ್ರ ದತಾೆಂವ್ ' ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆಂಗೊನ್ ಗ್ಲಲ್ಲ. ಮೆಜುನ್ ಎಕ ಮ್ಹಿನಯ ರ್ತರ್ ಬಾಬಾಕ್ ಭತಾಚ್ಯಯ ಕಾ ಷರ್ಚ ಪ್ಾ ಶ ಸ್ಟಾ ಮೆಳ್ ಲಯ ಯ ವಶಿೆಂ ಖಬಾರ್ ದಲಿ. ಬಾಬಾಕ್ ವಹ ರ್ತಾ ಸಂರ್ತಸ್ ಜಲಯ . ***** *****: ******* ಹೆಣೆಂ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯ್ಾ ಕಾ ರ್ಷ ಆಧಿಕರಿೆಂನಿ ಸೆಂಗ್ಲಯ ಯ ಪ್ಮ್ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹತಿ ಖ್ಲೆಂಡುನ್ ಮ್ಹತಿ ಹುಲ್ ಯಿಯ ...

ಸುಕ್ತೆಂ ಸರೆಂ ಆನಿಕ್ಣೀ ಪಟ್ಲ ಕರುನ್ ಮ್ಹತೆಯ ೆಂತ್ರ ಭಶಿಾಲ್ಲೆಂ. ಗೊಬೊರ್ ಘಾಲ್ಾ ಮೆಳ್ ಲಯ ಯ ಮೆಳ್ ಲಯ ಯ ಲಹ ನ್ ಆಯಾಾ ನೆಂನಿ ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್ ಕ್ಣಲಾತ್ರ ಘಾಲಯ . ಆಮೆಂ ಘಚ್ಯಯ ಾ ಸಕಾ ೆಂನಿ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯ್_ ಕ್ ಸೆಂಗಾತ್ರ ದಲ. ಎಕಚ್್ ಮ್ಹಿನಯ ರ್ತರ್ ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್ ಕ್ಣಲಯ ಾಲಯ ಯ ಪ್ಳೆವ್ಾ ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯ್್ ಭರಿೀ ಖುಶಿ ಜಲಿಯ . ಖಂಚ್ಯಯ ಗಾದಾಯ ೆಂತ್ರ ಪ್ಲಪಾಯೆ ಝಡಾೆಂ ಲೆಂವ್ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ಬಾಬಾನ್ ..' ರರ್ವಳ್ ಗಾದಾಯ ೆಂತ್ರ ಲಯಾಯ ಯ ರ್ ಉದಾಕ್ ರರ್ವನ... ದೆಕುನ್ ಬೆಟ್ಟೆಂತಾಯ ಯ ಗಾದಾಯ ೆಂನಿೆಂ ಲರ್ವಯ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಾ ನ ' ಆಮೆಂ ಸಕಿ ೆಂ ಆಯಿಾ ೆಂ ಜಲಯ ೆಂವ್. ಖಣಿ ಕಡ್ಾ ಉದಾಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ರ್ವಟ್ ಕರುನ್ ಲಹ ನ್ ಲಹ ನ್ ಆಳಿೆಂ ಕರುನ್ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚೆಂ ಝಡಾೆಂ ಲಯಿಯ ೆಂ. ***** ***** ***** *** ಪಾರ್ವಸ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚೆಂ ಝಡಾೆಂ ಪುಡು್ ಡಿತ್ರಾ ಜಲಿೆಂ. ಸ ಮ್ಹಿನಯ ರ್ತರ್ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಜೆಂವ್್ ಸುರು ಜತಾನ ಆಮ್ಹ್ ೆಂಯಿೀ ಖುಶಿ ಜಲಿಯ . ಘರ ಪಾಟ್ಟಯ ಯ ಗ್ಳಡಾಯ ವಯಾಯ ಯ ನ್ ಮ್ಹರೊಗ್ನ ಕನ್ಾ ಘರ ಪ್ಯಾಾೆಂತ್ರ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ.. ರಿಕಷ ಯೆೆಂವ್ ರ್ವಟ್ ಕ್ತಲಿ. ವಹ ಡಾಯ ಯ ಗಾದಾಯ ೆಂತ್ರ ಆನಿ ಗ್ಳಡಾಯ ರ್ ಆಣ್ಸ ೆಂರ್ಚೆಂ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಝಡಾೆಂ ಕರುನ್ ಆಣ್ಸ ರ್ಚ ಕಾ ರ್ಷ ಕ್ತಲಿ. ತಿೀೆಂಯಿೀ ಬರಿೆಂಚ್ ಪುಲಿಯ ೆಂ... ಬಾಬಾಚ ಪ್ಾ ಶಸಾ ನತಿಯ ....

ರ್ಚ ಖಬಾರ್ ಚ್್

ಆಮ್ಹಾ ೆಂಯ್್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಯ ೆಂ ಇನಮ್ ಉಗ್ಲಾ ೆಂ ಕತಾಾನ ಆಮೆಂ ರಸ್ ಪ್ಡಾಯ ಯ ೆಂವ್. ಆನಿ ಹಸ್ಲೆಂಕ್ ಲಗಾಯ ಯ ೆಂವ್. ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯ್್ ವತೆಾೆಂ ಇನಮ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಪುಣ್ ಸಕಿ ೆಂನಿೆಂ ಎಕಚ್್ ಫರ ಮ್ಹತಾಯ ಕ್ ಹತ್ರ ಮ್ಹಲಾ...

**** ****: ****: ***** ಕೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತಾಟ್ ಮ್ಹಿನಯ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಕಾ ರ್ಷ ಇಲಖಾಯ ಥವ್ಾ ಪ್ಾ ಶಸಾ ವರ್ಷೆಂ ಆಪ್ವಣ ೆಂ ಪ್ತ್ರಾ ಆಯೆಯ ೆಂ. ಸೆಂಗಾತಾ ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿ್ ೀ ವತಾಾ ಯೆಚೆಂ ಆಪ್ವಣ ೆಂ ವೆಂಗಡ್ ಚ್್ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ೆಂ. ಆಮೆಂ ಸಕಿ ೆಂ ಪ್ಾ ಶಸಾ ಕಯಾಾಕ್ ಗ್ಲಲಯ ೆಂವ್.

ತಾೆಂತೆಂ ಸ್ಟೀಡ್ ಲ್ಲಸ್ ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಯ .... **** ***** ***** *** ಆಜ್ ದುಜ ಬಾಪು್ ಗಾೆಂರ್ವಕ್ ಯೆೆಂವ್್ ದೀಸ್....

ಬಾಬಾಕ್ ವೇದಕ್ತಕ್ ಆಪ್ವ್ಾ , ಮ್ಹಹ ತಾಯ ರ್ ' ಪಟ' ದವನ್ಾ , ಶಹ ಲ್ ಪಾೆಂಗ್ಳನ್ಾ , ಹತಾೆಂತ್ರ ಪ್ಾ ಶಸಾ ಫಲಕ್ ದೀವ್ಾ , ಬಾಬಾಕ್ ಸನಾ ನ್ ಕ್ತಲ. ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿ್ ೀ ಎಕ ಬೊಶಿಯೆ ಭಶನ್ ಸ್ಲಭಯಿಲ್ಲಯ ೆಂ ಇನಮ್ ದಲ್ಲೆಂ.

ದುಸಾ ದಸ ಪೂರ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಜಿೀಪಾರ್ ಮ್ಹಕ್ತಾಟಿಕ್ ವಹ ಚೊಾ ದೀಸ್... ಕಗಾಾ ೆಂನಿೆಂ ವಹ ಡ್ ಪ್ಲಪಾಯ್ ರರ್ವಾ ವ್ಾ ವೆಂಗಡ್ ದವನ್ಾ.. ಉರ್ ಲಯ ಯ ಪ್ಲಪಾಯೆರ್ಚ ರಸ್ ಘರ ಮುಕಯ ಯ ಪ್ಪೆಂಟ್ಟಳೆರ್ ಸ್ಲಭಾ ಲಿ.

ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಸಕಿ ೆಂಕ್ ಯಿೀ ಅಮ್ಹಾ ೆಂಯಿೀ_ ಕ್ ಕಸಲ್ಲೆಂ ಇನಮ್ ಮೆಳಾು ೆಂಗ್ಶ ಮ್ಹ ಣ್ ಆತರಯ್. ಜಮ್ ಲಯ ಯ ಸಕಿ ೆಂ ಮುಕರ್ ಉಗ್ಲಾ ೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಮ್ನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಲ್ಲೆಂ ನ.

ಸಕಳಿೆಂಚ್ ದುಜ ಬಾಪು್ ಆನಿ ಮ್ಹವಿ ರಿಗಾಾ ನ ಆಮ್ಹ್ ೆಂ ಸಂರ್ತೀಸ್ ಜಲಯ . ಜಿೀಪ್ ಯೇೆಂವ್್ ಅನಿಕ್ಣೀ ವೇಳ್ ಆಸ್ ಲಯ .

ಸಗ್ಲು ೆಂ ಕಯೆಾೆಂ ಜಲ್ಲೆಂ.... ಆಮ ಸಕಿ ೆಂ ಘರ ಆಯಾಯ ಯ ೆಂವ್...

ಹಯ ಪಾವಿ ೆಂ ದುಜ ಬಾಪು್ ನ್ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಹಡುೆಂಕ್ ನತ್ರ ಲಯ ಯ .... ಪುಣ್ ಘರ ಮುಕರ್ ಪ್ಪೆಂಟ್ಟಳೆರ್ ರಸ್ ರಸ್ ಪ್ಲಪಾಯ್ ಪ್ಳೆವ್ಾ ಬಾಪು್ ಶಮೆಾಲ...

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾಚ್ಯಯ ಹತಾೆಂತ್ರ ಏಕ್ ಪ್ಲಟಿಯ ಲಿಯ ....

ಆಸ್ ಪ್ಡ್ಲನ್ ಫಾಸಳಿು ...

ತಿ ತಾಚ್ಯಯ ಹತಾೆಂ ಥವ್ಾ ಆಪಾಪೆಂಚ್ ಮೆಟ್ಟರ್ ಗಳಿು ...

ಸಗ್ಲು ೆಂ ಹಡ್ ಶಿೆಂಪಾಾ ಲ್ಲಯ ೆಂ...

ಲ್ಲಯ ೆಂ

ಮೆಟ್ಟರ್

ಧ್ಣಿಾಕ್ ಪ್ಡಾಾ ನ ಕಗಾಾ ೆಂತ್ರ

ಬಾಪು್ ನ್ ಸಗಾು ಯ ವಸಾ ಘಾಟ್ಟರ್ ಖೆಲಯ ಯ "ಪ್ಲಪಾಯೆಚೊಯ ಬಿಯ್" ರ್ತಯ ಭೆಂಧುನ್ ಹಡ್ ಲಿಯ ಪ್ಲಟಿಯ ಮೆಟ್ಟರ್ ಜರ್ವಾ ಸ್ ಲಯ ಯ . ------------------------------------------------------------------------------------------

ಏಕ್

ಮೂಟ್

ಕಾಂಕಣಿ

ಪಾವ್ಲ್ೊ ಾ ”್‌

ಕವಾಾ ವ್ಲ್ೋಳ್

ಮೊಕ್ಳಿ ಕ್ ಜಾಲ್ಲ ಪ್ಪಾ ೀಮ್ ಮೊರಸನ್ ಬರಯ್ಯ ಲ “ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಪಾವ್ಯ ಯ ” ಕೆಂಕಣಿ ಕರ್ವಯ

ವ್ೀಳ್ ದಶೆಂಬರ್ 31, 2020ವರ್ ಯುನಿವಸ್ಟಾಟಿ ಸಂಧ್ರಯ ಕಲ್ಲಜಿೆಂತ್ರ ಮೊಕ್ಣು ಕ್ ಜಲ. ಪಾಾ ೆಂಶುಪಾಲ್ ಡಾ| ಸುಭರ್ಷನಿ ಶಿಾ ೀವತಸ , ಕೆಂಕಣಿ ಅಧ್ಯ ಯ್ನ್ ಪೀಠಾಚೊ

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಭಗಾಚೊ ಸಂಯ್ೀಜಕ್ ಡಾ| ದೇವದಾಸ್ ಪೈ’ನ್ ಪುಸಾ ಕ್ ಲಕಪ್ಾಣ್ ಕ್ತಲ.

ಉಪ್ನಯ ಸಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವ ನಯ್ಕ್, ಲೇಖಕರ್ಚ ಆವಯ್ ಶಿಾ ೀಮ್ತಿ ಜೂಯ ಲಿಯೆಟ್ ಮೊರಸ್, ಕೆಂಕಣಿ ಬರಯಾಣ ರ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಲಿ ೀಕರ್ ಆನಿ ಪುಸಾ ಕ್ ವನಯ ಸ್ ಕ್ತಲಿಯ ಶಿಾ ೀಮ್ತಿ ಜಸ್ಟೆಂತಾ ಪೆಂಟ್ಲ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲಿಯ ೆಂ.

ಸಂಯ್ೀಜಕ್ ಡಾ| ಜಯ್ವಂತ್ರ ನಯ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾ ತಕೀತಾ ರ್ ಕೆಂಕಣಿ -----------------------------------------------------------------------------------------ವಿಶ್ಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ರ

ಅಾಂತಜಾಾಲ್ಲಾಂತ ಆನ್‌ಲೈನ ಕಾಂಕಣಿ ಶಿಕವಣ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲ್ಲೋಕಪಾಣ

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ ವತಿೀನ 01-012021 ತಾಕ್ತಾರ ಅೆಂತಜಾಲೆಂತ

ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಂಕಣಿ ಶಿಕಚ ವಬ್ಸೈಟ್ (www.learnkonkani.in) ಅನವರಣ ಜಲ್ಲೆಂ. ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆಂಕಣಿ ಭಸ, ಸಹಿತಯ , ಸಂಸ್ ೃತಿ ಆನಿ ಜನಪ್ದ ವಷಯಾರ ಮ್ಸಾ ಇತಲ್ಲ ಯ್ೀಜನ ಘಾಲನು ರ್ವವರ ಕರಿೀತ ಆಸ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪ, ಆನಿ ಕರರ್ವರ ಜಿಲಯ ೆಂತಲ್ಲ 20 ಶಾಳೆೆಂತ ಕೆಂಕಣಿ ತರಗತಿ ಚಲತರ ಆಸ. ಮುಖಾವಯ್ಲ್ಲ ಪಾವಲ ಜವನ ಕನಾಟಕ ರಜಯ ಮ್ಹತಾ ನಹ ೆಂಯ್ ಭರತಾೆಂತ ಜಗಭರ ಆನಿ ವದೇಶಾೆಂತ ಅಮೇರಿಕ, ಯೂರೊೀಪ್, ಆಸಿ ರೀಲಿಯಾ, ಏಷ್ಯ ಇತಾಯ ದ ರಷ್ಿ ರೆಂತೂಯ್ ಮುಖಯ ಜವನ ಗಲ್ಿ ರಷ್ಿ ರೆಂತ ಆಸುಚ ಕೆಂಕಣಿ ಜನ ಆನಿ ಚಡುಾೆಂರ್ವೆಂಕ ಕೆಂಕಣಿ ರ್ವಜುಚ, ಬರೊವಚ ವಷಯಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ದವಚ್ಯಕ ಆತಾೆಂ ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ ತರಪನ

ಅೆಂತಜಾಲೆಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಂಕಣಿ ಶಿಕಚ ವಬ್ಸೈಟ್ ಲೀಕಪ್ಾಣ ಕ್ತಲ್ಲಲ್ಲ ವಷಯ್ ಮ್ಸಾ ಸಂರ್ತೀಷ ವಷಯ್ ಅಶಿೆಂ ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ ದ ಚಯ್ರ್ ಮೆನ್ ಡಾ. ಪ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸಂರ್ತೀಷ ವಯ ಕಾ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ. ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶಿಾ ೀ ಬಸ್ಟಾ ರ್ವಮ್ನ ಶಣೈ ನ ಸಿ ಗತ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ. ಶಾಳೆೆಂತ ಕೆಂಕಣಿ ಶಿಕವಚ ಯ್ೀಜನೆಚ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಪ್ಲಾ . ಡಾ. ಕಸೂಾ ರಿ ಮೊೀಹನ ಪೈ ನ ಕೆಂಕಣಿ ಶಿಕಚ ವಬ್ಸೈಟ್ ಬದಾ ಲ ಸಂಪೂಣಾ ವವರಣ ದಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಣಿಪಾಲ ಗೊಯ ೀಬಲ್ ಎಜುಕಶನ ಸಂಸಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶಿಾ ೀ ಟಿ. ವ. ಮೊೀಹನದಾಸ ಪೈ ಹನಿಾ ಅೆಂತಜಾಲೆಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಂಕಣಿ ಶಿಕಚ ವಬ್ಸೈಟ್

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


(www.learnkonkani.in) ಅನವರಣ ಕರನು ಕೆಂಕಣಿ ಭರ್ಷಕೆಂಕ ಉದೆಾ ೀಶಿಸುನ ಕೆಂಕಣಿ ಭಷ್ ಪಾಠ ಪ್ಾ ಸರಣ ಕರನ ಮುಖಾರ ಯೆವಚ್ಯಕ ಹೆ ಯ್ೀಜನ ಭರಿೀ ಖುಷ ದಸಾ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶಾೆಂತ ಆಸುಚ ಚಡುಾರ್ವೆಂಕ ಆನಿ ಮ್ಹಹ ಲಗ ಡ್ಲೆಂಕ ಮ್ಹತೃಭಸ ಶಿಕಚ ಅವಕಶ ಮೆಳೆು ಲ್ಲವರಿ ಜಲೆಂ. ಸರ್ವಾೆಂನಿ ಹಯ ಯ್ೀಜನೆಚ ಪ್ಾ ಯ್ೀಜನ ಘವಕ ಆನಿ ಹಯ ಯ್ೀಜನೆೆಂತ ಮ್ಸಾ ಇತಲ್ಲ ಅರ್ವದಿ ಜಲರಿ ಉಪ್ಯುಕಾ ಜತಲ್ಲೆಂ ಅಶಿೆಂ ಉತಾ ಮ್ ಸಲಹ ಸೂಚನ ದೀವನ ಅರ್ನಂದನ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ.

ಸಮೆಾ ೀಳನಚ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶಿಾ ೀ ರಮ್ ಆಚ್ಯಯ್ಾ ಹನಿಾ ಸರ್ವಾೆಂನಿ ಅಸಲ್ಲ ಜನೀಪ್ಯ್ೀಗ್ಶ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ ಆಯ್ೀಜನ ಕ್ತಲ್ಲಲ್ಲ ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ ಕ ಪ್ಾ ಸಂಶಾ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ. ದಾನಿ ದುಬೈ ಶಿಾ ೀ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ, ಗೊೆಂಯ್ಚ ಅಖಿಲ ಭರತ ಕೆಂಕಣಿ ಪ್ರಿಷದ ಅಧ್ಯ ಕಷ ಶಿಾ ೀಮ್ತಿ ಉಷ್ ರಣ, ಕೆಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂದ ಆನಿ ಮ್ಸಾ ಇತಲ್ಲ ಮ್ಹನೆಸಾ ೆಂನಿ ಕರಯ ಕಾ ಮ್ ಪ್ಲಳ್ಳವನ ಪ್ಾ ಸಂಶಾ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ. ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಾ ಚ ಕಯ್ಾದಶಿಾ ಆನಿ “ವದಾಯ ಕಲ್ ಕ” ವದಾಯ ರ್ಥಾ ವೇತನ ಯ್ೀಜನೆಚ ರೂರ್ವರಿ ಸ್ಟ. ಎ. ಶಿಾ ೀ ನಂದಗೊೀಪಾಲ ಶಣೈ ಹನಿಾ ಸರ್ವಾೆಂಕಯ್ ಅರ್ನಂದನ ದಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದೇವ ಬರೆಂ ಕರೊ ಸೆಂಗಲ್ಲೆಂ. ನಿದೇಾಶಕ ಶಿಾ ೀ ಗ್ಳರುದತಾ ಬಂಟ್ಟಿ ಳಕರ ನ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ ನಿರೂಪ್ಣ ಕ್ತಲ್ಲೆಂ. ಹಯ ಕಯ್ಾಕಾ ಮ್ ಅೆಂತಜಾಲೆಂತ ವೀಡಿಯ್ೀ ಕನಿ ರನ್ಸ ಮುಖಾೆಂತರ ಚಲ್ಲಯ ೆಂ.

ವಶಿ ಕೆಂಕಣಿ ವದಾಯ ರ್ಥಾ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶಿಾ ೀ ರಮ್ದಾಸ ಕಮ್ತ ಯು, ಕಯ್ಾದಶಿಾ ಶಿಾ ೀ ಪ್ಾ ದೀಪ್ ಜಿ. ಪೈ, ಉತಾ ರ ಅಮೇರಿಕ “ಖಬರ” ಕೆಂಕಣಿ ಪ್ತಿಾ ಕ್ತಚ ಸಂಪಾದಕ ಶಿಾ ೀ ವಸಂತ ಭಟ್, “ವೀಜ್” ಕೆಂಕಣಿ ಪ್ತಿಾ ಕ್ತಚ ಸಂಪಾದಕ ಡಾ. ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ ಪ್ಾ ಭು, ರ್ಚಕಗೊ ಆನಿ ಉತಾ ರ ಅಮೇರಿಕ ಕೆಂಕಣಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಲ್ಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸದ್ರ್ ಜಾಲಿ ಕಲ್ಕು ಲ್ಲ ಸಂಗೋತ್ ಸಾಂಜ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತೆಯ ೆಂ ಕೆಂಕ್ಣಣ ದಾಯಾೆ ಕೆಂದ್ಾ ಕಲೆಂಗಣ್ ಹೆಂಗಾಸರ್ 228 ವ ಮ್ಹ ಯಾಾ ಯ ಳಿ ಮ್ಹೆಂರ್ಚ ಕುಲ್ಕ್ ಲ 2021 ಜನೆರ್ 03 ವರ್ ಸದರ್ ಜಲಿ.

ಸುವಾರ್ ಗ್ಶೀತ್ರ ರರ್ಚ್ ಐರಿನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ, ಆೆಂಜಲರ್ ಹಿಣೆಂ ಘಾೆಂಟ್ ಮ್ಹರುನ್ ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ ಸೆಂಜಕ್ ಚ್ಯಲನ್ ದಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹೆಂಡ್ ಸ್ಲಭಣ್ ಗ್ಳಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ನವೀನ್

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲೀಬೊನ್ ತಿಕ ಸೆಂಗಾತ್ರ ದಲ. ಸೆಂದ ಲವೀನ ದಾೆಂತಿನ್ ಸಹಕರ್ ದಲ.

ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಲಯ್ಾ ರೇಗೊ ತಾಕಡ್ಲ ಆನಿ ರೊೀಶನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ, ಆೆಂಜಲರ್ ಹಣಿೆಂ ಬರೊವ್ಾ , ತಾಳೆ ಬಸ್ಲವ್ಾ ,

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ ರಚ್ಲಿಯ ೆಂ 14 ಗ್ಶತಾೆಂ ಶಿಲ್ ಕುಟಿನಹ , ಹೆರಲ್ಾ ತಾವ್ಾ , ಸ್ಟಿ ೀಫನ್

ಕುಟಿನಹ , ಜೇಸನ್ ಲೀಬೊ, ಗಾಯ ವನ್ ಮನೇಜಸ್, ಆನಸ ನ್ ಮನೇಜಸ್,

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ನೀಜ್ ಕಾ ಸಾ , ರಿಯಾ ಡಿಸ್ಲೀಜ ಆನಿ ಲಿಶಾ ಡಿಸ್ಟಲಿ ಹಣಿೆಂ ಗಾಯಿಯ ೆಂ.

ಹಯ ಕಯಾಾೆಂತ್ರ ರಸ್ಟ್ ನಹ ಚ್ಯಯ ಮುಖೆಲ್ ಣ್ರ್

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ವಜಯ್


ಒಫ್ಬಿೀಟ್ ಗ್ಳಪುಾರ್ ಹೆಂಗಾಚ್ಯಯ ಯುವ ತಾಲ್ಲೆಂತಾೆಂಚ್ಯಯ ಪಂಗಾಾ ನ್ ಏಕ್ ಗ್ಶೀತ್ರ ಗಾಯೆಯ ೆಂ. ಶಿಲ್ ಕುಟಿನಹ ನ್ ತಬೆಾತ್ರ ಕ್ತಲಯ ಯ ಸಿ ರಮ್ಾ ಸ್ಾ ಸಂಗ್ಶೀತ್ರ

ಶಾಳೆಚ್ಯಯ ವದಾಯ ರ್ಥಾೆಂನಿ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಿಯ್ಕ್ ಸಮ್ಪಾತ್ರ ಕ್ತಲ್ಲಯ ೆಂ ಗ್ಶೀತ್ರ ಗಾವ್ಾ ವಶಿಶ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಯ .

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆೆಂಜಲರ್ (ಲಿೀಡ್ ಗ್ಶಟ್ಟರ್) ಹಚ್ಯಯ ಮುಖೆಲ್ ಣ್ರ್ ಮೆಲಿಿ ನ್ ಫ್ರನಾೆಂಡಿಸ್ (ಡಾ ಮ್ಸ ) ರಸಸ ಲ್ ರೊಡಿಾ ಗಸ್ ಆನಿ ಮಲಿ ನ್ ಬಾಾ ಗ್ನಸ (ಕ್ಣೀಬೊೀಡ್ಾ), ಅಥಾರ್ ಲೀಬೊ (ಬೇಝ್ ಗ್ಶಟ್ಟರ್), ವೀಕ್ಣಷ ತ್ರ ಮೂಲಿ್ (ತಬಲ-ಡ್ಲೀಲಕ್) ಆನಿ ರೂಬೆನ್ ಮ್ಚ್ಯದ (ಪಲ್ಕಾಕ್, ಸಯ ಕಸ ಫ್ತನ್) ಹಣಿೆಂ ಸಂಗ್ಶೀತಾೆಂತ್ರ ಸಹಕರ್ ದಲ. ಲಯ್ಾ ರೇಗೊನ್ ಕಯೆಾೆಂ ಚಲಯೆಯ ೆಂ. (ತಸಿಾ ೋರ್ ಕಪಾಾ ಬಂಟ್ವಾ ಳ್)

ರಹುಲ್ ಪೆಂಟ್ಲಚ್ಯಯ ತಬೆಾತ್ರಪ್ಣ್ರ್ ನಚ್ ಸ್ಲಭಣ್ನ್ ತಿೀನ್ ನಚ್ ಸದರ್ ಕ್ತಲ್ಲ. ರೊೀಶನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜ 56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

:

ಸಯ ಾ ನಿೊ


City's ever active Chief Traffic Warden Joe is 99 years, to be 100 in 2022.

Joseph (Joe) Gonsalves, a name well known and popular to most people in Mangalore since long; With New Year 2021, this admirable gentleman turned 99 years, born on January 1, 1921. He has seen a century and many many greats passby and his contribution to countless causes and his city, country and world is beyond calculation. Even at this ripe age, that few people see, and most far younger dread to think of JOE GONSALVES, as he is better known, is actively contributing to the city and community at large. Many know him as the city's chief traffic warden and have seen him in present times at the traffic hot spots

and busy areas of Hampankatta and the city, ramrod straight and in his smart star-spangled uniform - he always has a smile and a wave for those who follow traffic rules adequately, and for those who don't he has stern but kind suggestions for their own good. No number of words can admire, appreciate, and felicitate this 'HERO' of Mangalore who is well loved by those of all ages. At 99 years he has now

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


people who await his 100th birthday on January 1, 2022 and the Supreme on his side assures all goodness for the days ahead.

It is well known that simple living and high thinking has been the key to his comfortable healthy life day

today for the last 99 years. Yoga has been a big part of his life and enhanced life quality for him and many he keeps consistently motivating. What is more surprising is that he drives himself, as he has done for ages, thus

proving that age is not a barrier for vehicle driving. In September 2015, Commissioner of Police (Law and Order) handed over the key to the new car to Joe at Mandovi showroom in the city. Joe was

appointed chief traffic warden of the city in 2015 too. Quite interestingly, Joe has over 80 years of experience behind the wheels, driving not only in the city of Mangaluru but also in countries like England, United States and Canada. Mandovi Motors Director Aroor Sanjay Rao and several admirers of this hero at heart applauded his resilience. He is a role model for all of us who think about social responsibility, on an occasion Joe Gonsalves said, “Being human, we should have the obligation to help people at all

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


levels. Serving the public is a social responsibility and everyone should do this. When we think of doing something good for society, we get various options to do so. When I decided to serve people, I got the idea of a traffic warden. ACP supported me, now it is my request to all, especially young people, that they should join this squad in large numbers.”

About the Hero: A long time

resident of Falnir in the city, following his education, young Joe Gonsalves joined the British firm J.L Morison, rising from a management trainee to General Sales Manager. He then served as executive director of an incorporated company. His tenure with the companies took him to the four major cities of India and to the UK, where he honed his marketing skills at the Institute of Marketing, London, of which he is an elected member. Following retirement, he has been on the board of directors of educational institutions and charitable organizations and was one of the founder-directors of the St Aloysius Alumni Association of North America – a continent which he

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


continued to visit every year (till the onset of the pandemic). And as a nonagenarian he ventured on a new profession – that of head traffic warden, Mangalore! Joe and his wife Irene were one of the few Mangalore couples to jointly live into their 90s. At the time

been married over 67 years. Indeed, with the NEW YEAR 2021, people and admirers of mangalore have a great motivation to cheer Joe Gonsalves, this great ever young active hero of the city, an inspiration and concrete example to people decades younger. All wish this HERO well and Blessings of the Supreme Creator who is the provider of all needs. Cheers and DEV BOREM KORUN from 'VEEZ' readers to JOE GONSALVES ...on to 100a dn 2022!!!.

Compliled: Ivan Saldanha-Shet. of Irene’s death in 2017 they had ==================================================

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Annual Feast of Infant Jesus and Silver Jubilee of the Shrine

The Annual Feast of Infant Jesus at Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Bikarnakatte – Mangaluru will be celebrated on Jan 14,15& 16, 2021. 1. Festal Celebration:

The Festal Mass on Jan 14at 10.30a.m will be presided over by Rev. Fr. Ronald Serrao, Rector of St Joseph’s Seminary and at 6.00p.m. will be presided over by Most Rev.

Dr Francis Serrao, Bishop of Shimoga. The Festal Mass on Jan 15 at 10.30a.m. will be presided over by Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha, Bishop of Mangalore and at 6.00p.m. will be presided over by Very Rev. Maxim Noronha, Vicar General of Mangalore Diocese.The Festal Mass on Jan 16 at 10.30a.m. will be presided over by Rev. Fr. Paul MelwinDSouza OFM Cap, Vicar for Religious, Mangalore and at 6.00p.m. will be presided over by Most Rev. Dr. Aloysius Paul D Souza, Bishop Emeritus.

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


There will be Masses all through the day too on 14 Jan. Mass in Konkani will be celebrated at 6.00 a.m. 7.30a.m. in English, 9.00 a.m. in Konkani and 1.00 p.m. in Kannada. Mass for the sick and the aged will be celebrated at 10.30 a.m. in Konkani. The Festal Mass on the Second day (Jan 15): 6.00a.m. 7.30 a.m.9.00a.m. in Konkani; 10.30Mass for the Children &1.00 in Malayalam. The Festal Mass on the Third day (Jan 16): 6.00 a.m. in Konkani, 7.30 a.m. in English, 9.00 a.m. in Konkani, 1.00 p.m. in Konkani and 6.00p.m. Mass in Konkani. 2. Formal Inauguration The formal inauguration of the festivity will be held done by hoisting the flag on Jan 4, 2021 at 5. 30p.m. followed by Mass. 3. Nine Days Novena In preparation for the Annual Feast, nine days Novena Prayers are held

from Jan 5 to Jan 13 during which we have 9 Masses every day. Masses are as follows: In morning at 6.00, 7.30, 9.00 and 10.30 in Konkani; At noon 1.00 p.m. in Konkani; In the evening at 4.00 in Malayalam, 5.00 in English and 7.00 in Kannada. The main mass at 6.00pm will be celebrated in Konkani in the open air. Covid Precautions: Infant Jesus Shrine abiding by the Government regulations on Covid 19, is keen on providing safety to the people in its premises. In collaboration with Girija Pharmaceuticals, the Shrine will avail all the services in combating Covid 19. There will be regular health check ups on novena days as well as feast days. Masks will be provided to the needy. The Place of worship will be sanitized, and clean drinking water and other facilities will be provided to all pilgrims and special prayers will be offered for the protection from Covid 19 pandemic. Present at the Press meet: Fr RovelDsouza OCD, Director, Infant Jesus Shrine, Mangalore

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Fr Lancy Lewis OCD, Superior, St. Joseph’s Monastery.

For Contact: Fr Rovel Dsouza OCD, Director, Infant Jesus Shrine, Mangalore.8970463162

-Mr Stanly Bantwal, Media Representative -----------------------------------------------------------------------------------

ಜೆ.್‌ಎಫ್.್‌ಡಿಸೋಜಾ್‌ ಆತಾಾ ವರ್್‌ಹಾಚೆಣ್್‌ 14ವೆಾಂ್‌ಪುಸಾ ಕ್್‌ ಉರ್ಗಾ ವಣ್ ಕೆಂಕ್ತಣ ೆಂರ್ತಯ ಬರವ್ ಜ. ಎಫ್. ಡಿಸ್ಲೀಜ, ಆತಾಾ ವರ್ ಹಚಣ್ 14

ವೆಂ ಭುಗಾಯ ಾೆಂಚ್ಯಯ ಕಣಿಯಾೆಂಚೆಂ ಪುಸಾ ಕ್ ’ರೊಬಿನಸ ನ್ ಕೂಾ ಸ್ಲ’ ಪುಸಾ ಕ್ ಗ್ಲಲಯ ಹಫಾಾ ಯ ೆಂತ್ರ ಉರ್ವಾೆಂತಾಯ ಯ ಪ್ಪಾ ಸ್ಸ ಕಯ ಬಾೆಂತ್ರ ಸಕಳಿೆಂಚ್ಯಯ 11:00 ವರರ್ ಇಜಯಾ್ ಯ ಚ್ಯಟಾಡ್ಾ ಎಕೌೆಂಟ್ಚೆಂಟ್ ರಿಚ್ಯಡ್ಾ ಮೊರಸನ್ ಉಗಾಾ ಯೆಯ ೆಂ. ---------------------------------------

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Alwyn/ Asha D'Silva Grandmother of Jeethan, Jason, Namratha, Niyothi, Nikhil, Jasmine, Melissa, Angel, Marvel, Fiona, Loyston, Lisha, Riveet, Rishon, Ronan, Ashwyn and Ashel Great grandmother of Ethan, Liam, Natalie, Raizel and Jayden. Mrs. Lilly D'Silva (87years old) Funeral Cottage left Residence W/o Late. Mr. Jerome D'Silva ‘Hill್‌ Top’್‌ Red್‌ Building್‌ lane,್‌ Beloved mother of Joseph/ Nagori on Tuesday, January 4th Mariette Dsilva, Jacintha /George at 4:30pm for funeral mass at Borromeo, Melvin/ Florine Guardian Angels Church, D’Silva, Lancy/Lavina D'Silva, Angelore followed by Burial and Jane/Marcel Lobo, Alwyn Herald service. (Vallu) /Roshni D'Silva, Jossy -----------------------------------------------------------------------------------

ಸವಾಾಾಂಕ್ ಚಕ್ಳತ್ ಕೆಲಿೊ ವಿೋಜ್ ಕವಯಿತ್ರರ ಚೆಾಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನ 65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನರ್ವಯ ವಸಾ ಜನೆರ್ 3 ವರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕೆಂಚ್ಯಡಿೆಂತ್ರ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ತಾಲೂಕ್ ಚುಟುಕು ಸಹಿತಯ ಪ್ರಿಷತಾಾ ನ್ ಆಸ ಕ್ತಲಯ ಯ ಕವ ಗೊೀರ್ಷಠ ೆಂತ್ರ ವೀಜ್ ಕವ

ಅಸುೆಂತಾ ಡಿಸ್ಲೀಜನ್ ರ್ವಚ್ಲಿಯ ಕವತಾ ಸವ್ಾ ಪ್ಪಾ ೀಕ್ಷಕೆಂಕ್ ಬಸ್ಲಯ ಯ ಥಂಯ್್ ಚಕ್ಣತ್ರ ಕರಿಲಗ್ಶಯ . ತಿ ಕನಾ ಡಾೆಂತ್ರ ಬರಯಿಲಿಯ ತಿ ಅಸ್ಟ ಆಸ:

ಆಮಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಸಾಂ ಜಿಯೆಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಅಸಾಂ ಜಾತ್, ಧರ್ಮಾ, ಪಾಡ್ತ ಾ ವಿಸರ ನ ಏಕ್ ಜಾಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಸವಾಾಾಂ ಸಾಂರ್ಗತಾ ಹಾಂದು, ಮುಸಿೊ ರ್ಮ ಆನಿ ಕ್ಳರ ೋಸಾ ಾಂವ್ ನಹ ಾಂಯ್ ಆಮಾಂ ಸವಾಾಾಂನಿ ಮಾನವ್ ಜಾತ್ ಜಾಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಮಾನವಿೋಯತಾಚ್ಚ್ ಧರ್ಮಾ ಜಾಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಜಾತ್ರ-ಧಮಾಾಚೊಾ ಸಾಂಖ್ಳಿ ತುಟಂವ್ು ಜಾಯ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮಾಂ ಜಾತ್ರಖಾತ್ರರ್ ನಹ ಾಂಯ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮಾಂ ಧಮಾಾಖಾತ್ರರೋ ನಹ ಾಂಯ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮಾಂ ಮಾನವಿೋಯ್ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ದಿವಿಯ ಉರಂವೆ್ ಾ ಖಾತ್ರರ್ ಮಂದಿರಾಾಂ, ಮಸಿೋದಿ ಇಗಜಾಾಾಂಚಿ ಗಡ್ತ ಉತ್ರರ ನ ಯಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಆಮಾಂ ಮನಿಸ್ ಜಾಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಆಮಾಂ ಮನಿಸ್ ಜಾಾಂವ್ು ಜಾಯ್ ಆಮಾಂ! -ಅಸಾಂತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜಾಲ್ 66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


------------------------------------------------------------------------------------

ತೊಂ ಸೊ ಡ್ಾ ಾಂ ಹೊಂ ಧರ್ಯೊಂ ಚಡ್ ಪರ್ಯೊಂ ಜಾಲೊಂ ಮಾಡಾ ಮುಳೊಂಕ್ ಸಾರೊಂ ಜಾಲೊಂ ನವ್ಯಾ ಕ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಲ ೊಂ ತರೀ ನವೊಂ ಪರತ್ ಪರ್ಯೊಂ ಜಾಲೊಂ ಬಾಳ್ ಪಣ್ ನೊಂವಲ ೊಂ ತರ್ನಯಟ್ ಪಣ್ ವ್ಯಡ್ಲ ೊಂ ಮಾಾ ತಾಪಯಣಾನ್ ವೊಂಗ್ಲ ೊಂ ಹಾತೊಂ ದೀವ್ನ್ ನರ್ೀಯವ್ನ ಬೆತಾಾ ಟಿ ಅದ್ಲಲ ಉಡಾಸ್ ಮರ್ನೊಂತ್ ಉರ್ಲಯ ಕಶ್ಟ ೊಂ ವ್ಯೊಂವಟ ಚೊ ಫಳ್ ರೊಂದಿ ರ್ ಶಿಜ್ಲಲ ಸುಕ್ಣ್ಿ ಾ ಸಾವ್ಯಜ ೊಂಚೊಂ ಗಾಯನ್ ದಗಂತಾಕ್ ತೊಂಕ್ಲ ೊಂ ಭುಮಿಚರ್ ಸಬಾರ್ ದುಃಖಿಚೊಂ ವದರ್ನೊಂ ಉರ್ಯೊಂ ವ್ಯಾ ಳ್ಚ ೊಂ ಉದಾಕ್ ಭರರ್ನ ರ್ ರವ್ಯರ್ನ ಉದಾಾ ಕ್ ಮಿೀಟ್ ಪಡ್ಲ ೊಂ ತರ್ ಖಾಸಾಯಣ್ ವಶ್ಾ ಸ್ ಜ್ಲಡ್ಲಲ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ರ್ಕಲ ಮಾಲಯಲ ತ ಮಾರ್ ಮಾವ್ನ ಜಾೊಂವ್ಯ್ ಯ್ಲಲ 67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


а≤Йа≤≤а≤ѓа≥На≤≤а≤≤ а≥Ка≤В а≤Йа≤§а≤Ња≤∞а≥Н а≤Ѓа≥Ба≥Ка≤Ва≤Ча≥На≤≥ а≤Ђа≥Ба≤Яа≤Ња≤§а≥Н а≤§а≤Ња≤∞а≥Аа≤Ха≥Н а≤¶а≥Аа≤Єа≥Н а≤Єа≤¶а≤Ња≥Ка≤Ва≤Ъа≥Н а≤ђа≤¶а≤Ња≤≤ а≤§а≥Н а≤Ха≥На≤∞а≥На≤≤а≤≤ а≤Йа≤™а≥На≤Ха≤Њ а≤∞а≥Н а≤®а≤∞а≥На≤≥а≤Ха≥Н а≤™а≥На≤Ха≤µа≥На≤≤ а≥Ка≤В а≤™а≥На≤Ха≤Яа≤ња≥Ка≤В а≤Ша≥Ка≤Ва≤µа≥На≤ѓа≤§а≥Н а≤§а≤∞а≥Н а≤≤а≤Ха≥На≤£а≤њ а≤ѓа≥За≤§а≥Н а≤Ча≥На≤≤а≥Ка≤В а≤§а≥Ка≤В а≤Ча≥На≤≤а≥Ка≤В а≤Ца≤Ва≤§а≥Н а≤∞а≥На≤®а≤Ха≥На≤£а≥Н а≤®а≤µа≥На≤ѓа≤Њ а≤Ха≥Н а≤®а≤µа≥Ка≤Ва≤Ъа≥Н а≤Ха≤∞а≥На≤ѓа≥Ка≤В а≤™а≤∞а≥На≤®а≤Њ а≤ѓа≤Ъ а≤Жа≤ґа≥Н а≤§ а≤®а≤∞а≤ґа≥Н а≤µа≥Аа≤Єа≤Њ а≤•а≤Ња≤µа≥На≤®а≥Н а≤Па≤Ха≥На≤£а≤Њ а≤Єа≤Ња≤µа≥На≤ѓа≤Њ а≤Ха≥Н а≤Йа≤°а≥На≤Ха≤Њ а≤Ѓа≤Ња≤∞а≥На≤ѓа≥Ка≤В ,вЬНрЯПЊ а≤Еа≤°а≤Ња≤Њ а≤∞а≥На≤Ъа≥К а≤Ьа≥На≤≤а≤®а≥Н ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

а≤ґа≤ња≤™а≤Ња≤ѓа≥Н -а≤Жа≤Њ а≤®а≤ња≤њ а≤™а≤Ња≤≤а≤°а≥На≥Б

а≤Жа≤Ѓа≥Ка≥Н а≤Њ а≤¶а≥За≤ґа≤Њ а≤Ча≤°а≤њ а≤∞а≤Ња≤Ха≤® а≤Жа≤Єа≤§а≥Н а≤ґа≤ња≤™а≤Ња≤ѓа≥Н а≤™а≤¶а≥За≤Ња≤ґа≤Ња≤Ња≤Ва≤§а≤Ња≥К а≤Њ а≤Єа≥Иа≤®а≤ња≤Ха≤Ња≤В а≤•а≤Ња≤µа≥На≥Н а≤Жа≤°а≥На≤µа≥На≥Н а≤Єа≤°а≥На≤Њ а≤§а≥Н а≤Жа≤™а≤Ња≤ѓа≥Н. а≤™а≤Ња≤µа≥На≤њ а≤єа≤Ња≤Ва≤µа≥Н а≤µ а≤µа≥На≤≤а≥На≥Ла≤§а≥Н а≤§а≤Ња≤Ња≤Ва≤Ха≤Ња≤В а≤∞а≥На≤® а≤§а≥На≤∞ а≤Ђа≤∞а≤Ха≥Н а≤∞а≤Ња≤Ха≤Њ а≤§а≥Н а≤™а≤≥а≥Ж а≤¶а≤ња≥Ла≤Єа≥Н а≤∞а≤Ња≤§а≥Н а≤єа≤Ња≤§а≥Жа≤∞а≤Ња≤Ња≤В а≤Ша≥Жа≤µа≥На≥Н а≤Ѓа≤Ња≤є а≤∞а≤Ха≥Н. а≤Жа≤Ѓа≤Ња≥Н а≤Њ а≤≠а≤Ња≤∞а≤§а≥Н а≤¶а≥За≤ґа≤Ња≤Ъа≥К а≤§а≤Ња≤Ња≤Ва≤Ха≤Ња≤В а≤µа≤§а≥На≤∞а≤Њ а≤Ѓа≥Ка≥Ла≤∞а≥На≤Ч а≤§а≤Ња≤Ња≤Ва≤Ъа≥Ж а≤Ца≤Ња≤§а≥На≤∞а≤∞а≥Н а≤ђа≤Ња≤ђа≥Б а≤Ѓа≤є а≤Ьа≤Ња≤Њ а≤Єа≤¶а≤Ња≤Ња≤Ва≤®а≤ња≥Ла≤§а≥Н а≤Ѓа≤Ња≤∞а≥На≤Ч. 68 а≤µа≥Аа≤Ьа≥Н а≤Ха≥Ка≤Ва≤Ха≤£а≤њ


ಕಣಿ್‌ಸಾಂರ್ಗ್‌ಗೇ್‌ವಹ ಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್ _ಪಂಚು್‌ಬಂಟ್ವಾ ಳ್

ಕಣಿ್‌ಸಾಂರ್ಗ್‌ಗೆ್‌ವಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್... ಮಹ ಣಾ ರ್ನ... ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್... ್‌್‌್‌ಮಾತಾಾ ್‌ವಯ್ಲ್ೊ ಾ ನ್‌ಲ್ಲಾಂಕಡ್ತ್‌ಉಬ್ತಾ ಲಾಂ್‌ಪುತಾ ್‌್‌್‌ವಹ ಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್್‌ಅಲು ಾಂದಾಾ ್‌್‌್‌ತೆಾಂ್‌ಲ್ಲಾಂಕಡ್ತ್‌ಉಜ್‌ವ್ಲ್ಾಂಕೆಾ ಲಾಂ್‌ಖಂಯ್ ್‌್‌್‌ಆಬ್‌ಮಧಾಂ್‌ಫೊಣ್್ ್‌ಘಾಲ್ಲಾ . ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್ ಕೆದಾಳ್ಯ್‌ಮಾಾಂಯ್? ್‌್‌್‌ಆತಾಾಂ್‌ನಹ ಾಂಯ್್‌ಪುತಾ ್‌್‌್‌ತುಮಾಂ್‌ಮಹ ಜೆಪರಾಂ್‌ಜಾತಾರ್ನ ಕಣಿ್‌ಸಾಂರ್ಗ್‌ಗೆ್‌ವಹ ಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್ ಮಹ ಣಾ ರ್ನ ್‌್‌್‌ಶಿತ್್‌ಶಿಾಂಪಿರ್ನಕರೆ್‌ಪುತಾ ್‌್‌್‌ಶೆತಾಾಂ್‌ಭಾಟ್ವಾಂ್‌ಪಣಿಿ ಲ್್‌ಪಡಿಾ ತ್ ್‌್‌್‌ರ್ಗದಾಾ ಾಂತ್್‌ಘೊಳೆ್ ್‌ಆಸ್ ರ್ನಾಂತ್ ್‌್‌್‌ಸಕಾರ್್‌ಧಮಾಾಕ್್‌ತಾಾಂದು್‌ದಿತಾರ್ನ. 69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್ ಕೆದಾಳ್ಯ್‌ಮಾಾಂಯ್? ್‌್‌್‌ಆತಾಾಂ್‌ನಂಯ್್‌ಪುತಾ ್‌್‌್‌ತುಮಾಂ್‌ಮಹ ಜೆಪರಾಂ್‌ಜಾತಾರ್ನ ಕಣಿ್‌ಸಾಂರ್ಗ್‌ಗೆ್‌ವಹ ಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್ ಮಹ ಣಾ ರ್ನ... ್‌್‌್‌ದೆವಾಕ್್‌ಕೆರ್ನ್ ಾಂಯಿ್‌ರಾರ್ಗ್‌ಹಾಡಯ್ಲ್್ ಕ್‌ಪುತಾ ್‌್‌್‌ಖಾಾ ಸ್ ಾ ್‌ತಾಚಿ್‌ಮಾಗೊನ್‌ಘೆರ್ನಕ ್‌್‌್‌ರಾರ್ಗ್‌ತಾಣಾಂ್‌ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ್‌ಆಸ ್‌್‌್‌ಸದೊರ್ಮ್‌ಆನಿ್‌ಗೊಮೊರಾಾಂತ್ ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್ ಕೆದಾಳ್ಯ್‌ಮಾಾಂಯ್? ್‌್‌್‌ಆಯೆ್ ಾಂ್‌ನಹ ಾಂಯ್‌ರೆ್‌ಪುತಾ ್‌್‌್‌ಚಿಕೆು ್‌ವಾಾಂಜೆಲ್್‌ವಾಚುನ್‌ಪಳೆ ಕಣಿ್‌ಸಾಂಗ್ ್‌ವಹ ಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್ ಆಜ್್‌ರ್ನ... ಬುಕಾಂತ್್‌ಚರತಾರ ್‌ವಾಚಾಾ ರ್ನ.. ಲ್ಲಾಂಕಡ್ತ್‌ಮಾತಾಾ ್‌ವಯ್ರ ್‌ಉಬಾಾ ರ್ನ ಉಜ್‌ವ್ಲ್ಾಂಕ್್‌ಲೊ ಾಂ್‌ಚಿಾಂತಾರ್ನ ಹರೊಶಿಮಾ್‌ರ್ನಗಸಕ್ಳ್‌ಬಾಾಂಬ್‌ಫುಟ್ವಾ ರ್ನ ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್ 70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂವ್್‌ವಿಚಾರರ್ನ ದೊಳ್ಯಾ ್‌ಮುಕರ್್‌ಘಡ್ಾ ರ್ನ ಕಣಿ್‌ಸಾಂರ್ಗಾ ಾಂ್‌ವಹ ಡಿೊ ಮಾಾಂಯ್ ಹಾಾಂವ್್‌ಸಾಂರ್ಗಾ ರ್ನ ಅಮೊಸ್್‌ಪರ ವಾದಾಾ ನ್‌ಪರ ವಾದ್್‌ಕೆಲ್ಲೊ ಆಜ್್‌ಫಾಲ್ಲಾ ಾಂ್‌ಸತ್್‌ಜಾತಾ್‌ಕಣ್ ಚಲ್ಲಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ್‌ಮೊತೆಾಲ... ಮೊರ್ಗಚೆ್‌ಲ್ಲಗಾಂ್‌ಆಸ್ ರ್ನಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಾ ಕ್್‌ಮಾತೆಾ ಕ್್‌ಪಾಾಂವ್ು ್‌ಕಟ್ವಮ ಚೆ್‌ಮೆಳೆ್ ರ್ನಾಂತ್ ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್್‌ಮಾಾಂಯ್ ಕೆದಾಳ್ಯ್‌ನಹ ಾಂಯ್ ಆತಾಾಂಚ್ಚ್‌ಘಡನ್‌ಆಸ ಪಿಡ್್‌ಕರೊರ್ನ್‌ಖಂಯ್ ------------------------------------------------------------------------------------

ಆದಿಾಂ್‌ಆನಿಾಂ್‌ಆತಾಾಂ ಆದಿಾಂ್‌ಆಮ್‌ಮೊರ್ಗನ್‌ಜಿಯೆಲ್ಲಾ ಾಂವ್ ಮಾಯ್ಲ್್‌ಮೊರ್ಗನ್‌ಸಧಾಸಾನ್‌ಗೆಲ್ಲಾ ಾಂವ್ ಎಕಮೆಕಚಾಾ ್‌ಕಷ್ಟಯ ್‌ಸಖಾಾಂತ್್‌ವಾಾಂಟೇಲಿ್‌ಜಾಲ್ಲಾ ಾಂವ್್‌ ಕಠೋಣ್್‌ಕಷ್ಟಯ ಾಂತ್ರ್‌ಸಾಂರ್ಗತಾ್‌ ರಾವಾೊ ಾ ಾಂವ್್‌ ಸಜಾರಾ್‌ಆಮ್‌ಮಾಯ್ಲ್್‌ಮೊೋರ್ಗ್‌ವಾಾಂಟ್ವೊ ಾ ಾಂವ್್‌ 71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆನಿಾಂ್‌ಆತಾಾಂ್‌ದಿೋಸ್್‌ಕಠೋಣ್್‌ಜಾಲ್ಲ ಮಾಯ್ಲ್್‌ಮೊೋರ್ಗ್‌ಮಹ ರರ್ಗ್‌ಪಡ್ೊ ಾಂ ಸಾಂರ್ಗತಾ್‌ಕಷ್ಟಯ ್‌ಸಖ್್‌ವಾಾಂಟುನ್‌ಘೆಾಂವೆ್ ಾಂ ್‌ಮಹ ರರ್ಗ್‌್‌ಜಾಲ್ಲಾಂ್‌ ದುಸಮ ರ್ನು ಯ್್‌್‌ವಾಡ್ತ್್‌ಗೆಲ್ಲಾಂ್‌ ಉಪಾು ರ್್‌ಕೆಲ್ಲಾ ್‌ಹಾತಾಕ್್‌ಘಾಸ್್‌್‌ಪಡ್ೊ ಾಂ್‌ ಸಧಾಸಾನ್‌ವೆಚಾಾ ್‌ಕಮಾಕ್್‌ಅಪಾಾ ದ್್‌ಆಯ್ಲ್ೊ ್‌ ಮತಾಾಂತರಾಚೆಾಂ್‌ವಿೋಕ್್‌ಮತ್ರಾಂತ್್‌ಖಂಚಯ್ಲ್ೊ ಾಂ ಖಂಯ್್‌ಗೆಲಾಂ್‌ತೆಾಂ್‌ದಿೋಸ್್‌ ಖಂಯಿ ರ್್‌ಆಸ್‌ಮಾಯ್ಲ್ಮೊೋರ್ಗ ಹಯೆಾಕ್‌ಘರಾನಿಾಂ್‌್‌ಭುರ್ಗಾ ಾಾಂಕ್್‌ಶಿಕವಾಾ ಾಂ್‌ ಜಾತ್್‌ಭೇದ್್‌ಸಾಂಡುನ್‌ಜಿಯೆಾಂವ್ು ್‌ ಹಯೆಾಕ್‌ಧಮಾಾಕ್್‌ಮಾನ್‌ದಿೋಾಂವ್ು ್‌ ಆಮಾ್ ಾ ್‌ಸಜಾಯ್ಲ್ಾಕ್್‌ಮಾರ್ನನ್‌ಒಳ್ು ಾಂಕ್್‌ ಆನಿಾಂ್‌ಎಕಮೆಕಕ್್‌ಮೊರ್ಗನ್‌ವೆಾಂಗುನ್‌ಘೆಾಂವ್ು -ಅಸಾಂತಾ್‌ಡಿಸೋಜಾ,್‌ಬಜಾಲ್ ------------------------------------------------------------------

ಕಾಂಬಾಾ ಕಟ್...... ತೆ್‌ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಕಸಾ ಚೆ ತೆ್‌ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಜಾತ್ರಚೆ ತೆ್‌ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ರತ್ರಚೆ ತೆ್‌ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಮಾಪಾಚೆ

ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಗುಡ್ಾಂತ್್‌ರಾವ್ಲ್ನ ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಬೊಶಿಯೆಾಂತ್್‌ಖಾವ್್ ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಮೊಡ್ು ಾಂತ್್‌ಪಿಯೆವ್್ ತೆ್‌ವಹ ಡ್ತ್‌ಜಾಲೊ ್‌ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ ಆವಯೆ್ ್‌ಮೊರ್ಗನ ಗರಾಕ್ಳ್‌ಆಯೆೊ ್‌ಕರಾಾಂನಿ

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಕೊ ಾ ನ್‌ಎಕೊ ಾ ಕ್್‌ವಿಾಂಚೊೊ ದುಸರ ಾ ನ್‌ಆನ್ಾ ೋಕಕ್್‌ ವಿಾಂಚೊೊ ಝರ್ಗಡ ಾಂವ್ು ್‌ರ್ಗಾಂವಾ್ ಾ ್‌ ಕಾಂಬಾಾ ಕಟ್ವಾಂನಿ ರ್ಗಾಂವಾ್ ಾ ್‌ಲ್ಲಕಕ್್‌ ತಮಾಸ ಜಿೋವ್್‌ವೆತಾ್‌ಕಾಂಬಾಾ ಾಂಚೊ ಝಗೆಡ ಾಂ-ಖೆಳ್್‌ ಮನೋರಂಜರ್ನಚೊ ಲ್ಲಕಾಂ್‌ಮಧಾಂ್‌ಸಯ್ ಾ ್‌ ಪಂಗಡ್ತ್‌ಜಾಲ್ಲ

ಬೊಲ್ಲಾ ಾ ಚೆ್‌ಜಿೋವ್್‌ತೆ್‌ಉಬ್ತೊ ಕಣಚಾಾ ್‌ಘಚೆಾ್‌ನಳೆ್‌ಫುಟ್ಲೊ ಕ್ಳತೆೊ ಶಾ್‌ಘಚೆಾ್‌ದಿವೆ್‌ಪಾಲ್ಲಾ ಲ ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ರ್ಗಾಂವಾಾಂತ್್‌ ವಾಡ್ತ್‌ಲೊ ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಇಸು ಲ್ಲಾಂತ್್‌ ಶಿಕ್್‌ಲೊ ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಬಾಾಂಯೆ್ ್‌ಉದ್ಕ್್‌ ಪಿಯೆಲೊ ಆಜ್್‌ಎಕಮೆಕಕ್್‌ದುಸಮ ನ್‌ ಜಾಲೊ

ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಗುಡ್ಾಂತ್್‌ವಾಡ್ತ್‌ಲೊ ಕಾಂಬ್ತ್‌ತೆ್‌ಝುಗುಡ ನ್‌ಪಡ್ೊ ಎಕಚ್ಚ್ ್‌ಉಬ್ತನ್‌ಭಾಯ್ರ ್‌ ಆಯಿಲೊ ತೆ್‌ಸಾಂತೆಾಂತ್್‌ಆಜ್್‌ ಮೊರೊನ್‌ಪಡ್ೊ ಕಾಂಬಾಾ ಾಂಕ್್‌ತರೋ್‌ಮನ್‌ರ್ನ ಲ್ಲಕಾಂಕ್್‌ಯಿೋ್‌ಕ್ಳತೆಾಂ್‌ಗತ್್‌ ರ್ನ? ಕಾಂಬ್ತ್‌ಮೊರೊನ್‌ಗೆಲ್ಲಾ ರೋ ಆತಾಾಂ್‌ಲ್ಲಕನ್‌ಎಕಮೆಕ್‌ ಝಗುಡ ಾಂಕ್್‌ಧಲಾಾಂ

*ಸರೇಶ್್‌ಸಲ್ಲಡ ರ್ನಹ ,್‌ ಸಕಲೇಶ್ಪು ರ*

ಕಣಖಾತ್ರರ್್‌ಕೋಣ್್‌ ಝುಜೆೊ 73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1/2" ಆಲ್ಲೆಂ, 5-6 ಲಸುಣ ಬೊಯ್ 1 ಪಯಾವ್

ಮಟನ

ಪಾಾ ಟೋಸ್ 250 ಗಾಾ ಮ್ಸ ಮ್ಟನ್ ಮನ್ಸ 4-5 ವಹ ಡ್ಲಯ ಬಟ್ಟಟ್ಚ (ಉಕಡ್ಾ ರ್ಚಡುಾನ್ ದವಚಾ) ಜಯ್ ಪ್ಡ್ಲ್ ಯ ವಸುಾ :

C. 3 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂ್ ನ್ ಉದಾಕ್ 1 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಜಿರಯ ಪಟ್ಲ 1 1/2 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಕಣಿ್ ರ ಪಟ್ಲ ರ್ಚಮಿ ಭರ್ ಹಳದ್ 1 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಬಡಿೀ ಶಪ್ 1/2 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಗರಮ್ ಮ್ಸಲ ಪಟ್ಲ

A. 1/2 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಮಸಾೆಂಗ್ಲ ಪಟ್ಲ, ಇಲ್ಲಯ ೆಂ ಮೀಟ್

D. ಟ್ಲಮೆಟ್ಲ

B. 1/2 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಬಡಿೀ ಶಪ್

E. 1 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಮಸಾೆಂಗ್ಲ ಪಟ್ಲ

74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂ್ ನ್ ಕಣಿ್ ರ್ ಭಜಿ 1 ತನಿಾ ಮಸಾೆಂಗ್ನ F. 1 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂ್ ನ್ ದೂಧ್ 1 ತಾೆಂತಿೆಂ G. 2 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂ್ ನ್ ಮೈದಾ ಕರ್ಚಾ ರಿೀತ್ರ: ರ್ಚಡುಾನ್ ದವರ್ಲಯ ಯ ಬಟ್ಟಟ್ಟಯ ೆಂಕ್ A ರ್ತಯ ಯ ವಸುಾ ಘಾಲ್ಾ ಲಿೆಂಬಾಯ ತೆದೆ ಗ್ಳಳೆ ಕನ್ಾ ದವರ್. ಇಲ್ಲಯ ಶಾಯ ತಲೆಂತ್ರ B ರ್ತಯ ಯ ವಸುಾ ಭಜ್. ತಾಕ ಮನ್ಸ ಘಾಲ್ಾ ಸುಕಾ ಸರ್ ಭಜ್. ಆತಾೆಂ C ರ್ತಯ ಯ ವಸುಾ ಪಸ್ಿ ಕನ್ಾ ತಾಕಚ್್ ಘಾಲ್ಾ ಭಜ್. ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಟ್ಲಮೆಟ್ಲ ಘಾಲ್ಾ ಪ್ರತ್ರ ಭಜ್. ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ಉದಾಕ್ ಆನಿ E ರ್ತಯ ಯ ವಸುಾ ಭಸುಾನ್ ದವರ್. ಏಕ ಕೀಪಾೆಂತ್ರ ತಾೆಂತಿೆಂ ಆನಿ ದೂಧ್

ಭಸುಾನ್ ದವರ್. ಆತಾೆಂ ಬಟ್ಟಟ್ಟಯ ಚ ಗ್ಳಳೆ ಘಾಲ್ಾ ಮನಸ ಚೆಂ ಮಶಾ ಣ್ ಗ್ಳಳಾಯ ೆಂ ಮ್ಧ್ೆಂ ದವನ್ಾ ಬಂದ್ ಕನ್ಾ ಚ್ಯಟ್ಚಿ ಕನ್ಾ ಮೈದಾೆಂತ್ರ ಲಳ್ಳವ್ಾ ಉಪಾಾ ೆಂತ್ರ ತಾೆಂತಿಯಾಚ್ಯಯ ಮಶಾ ಣ್ೆಂತ್ರ ಲಳ್ಳವ್ಾ ಬೆಾ ಡ್ ಕಾ ೆಂಬಾಸ ೆಂತ್ರ ಲಳ್ಳವ್ಾ ತಲೆಂತ್ರ ದೀನಿೀ ಕೂಸ್ಟ ಭಜುನ್ ಕಡ್ ವ ತಲೆಂತ್ರ ಸ್ಲಡ್. ಹುನನಿೆಂಚ್ ಜಗ್ಳಾ ತಾ್ ಯೇನ್ ಖಾೆಂವ್್ ದೀ.

75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...