__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 1

ದಸ ೆಂಬರ್ 10, 2020

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗ್ಚ ೊ ಬುಲ್್ಾ ಮಾಂಗ್ುುಚ ೊವ ಖ್್ಾತ್ ಡ ೊಲ್್ಾ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಜೆಜುಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ! ವರ್ಸಾವಾರ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಮಹಿನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮಹ ಣ್ಟಾ ನಾ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಯಾಂವ್ಚೊ ನತಾಲಾಂ ಫೆರ್ಸಾ ಚೊ. ಸಂರ್ಸರ್ ಯದೊಳ್‍್ ಗದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಾ ಾಂನಿ, ನೆಕೆತಾರ ಾಂನಿ ಕಾಲೊರಾಂಚ್ಯಾ ದಿವಾಾ ಾಂನಿ ನೆಟಯ್ಲೊ . ನತಾಲಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಘರಾಂನಿ, ಪಾಕಾಾಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾ ತ್.

ಜಲಿ ಲೊೊ ಖಂಯ್ಸ ರ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂಯ್ ವಿಸತಾಾಾಂವ್ ಆನಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ಾ ಗದ್ದಾ ಳಾಯೇನ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಾಂವ್. ಹೆರಾಂಕ್ ದ್ದಖಂವ್್ ಆಮೊ ಗಿರೆಸ್ಾ ಕಾಯ್, ಮಜ್ಮಾ ಆನಿ ದಬಾಾರ್. ದೇವಾಸ್ ರ್ಣ ಚಲಂವೆೊ ಾಂ, ಗಜೆಾವಂತಾಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಾ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲ, ಕತಾಾ ಕ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಹಾಾ ವಿಶಾಂ ಪಡೊನ್ಾಂ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಾಂ ನಾ.

ಲೊೀಕ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಧಾಂಯ್ ಶೊಪಾಾಂಕ್ ವೆತಾ ನತಾಲಾಂ ಫೆರ್ಸಾ ಕ್ ನೆಹ ಸೊಾಂಕ್, ಸಾಂಗ್ಡಾರಾಂವ್್ , ಮೊಚೆ-ವಾಹ ಣೊ ಹಾಡಾಂಕ್ ತಸಾಂ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೀ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡಾಂಕ್. ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಫಿಗಾಜಾಂಕೊಪೆಲಾಂನಿಾಂಯ್ ಝರಿಚೆ ನವೆ್ೊ ಲೊೀಬ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ವ್ಚದ್ದಾ ಡ್ಟಾ ತ್, ಮೀರ್ಸವೆಳಾರ್ ಲೊೀಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿ ತ್ ಕರಾಂಕ್. ಪಯೊ ಾಂ ಫಕತ್ ಹೊಕೊೊ ರಂಗ್-ರಂಗ್ಡಳ್‍ ರ್ಸಡೊ ನೆಹ ಸೊನ್ ಶಾಂಗ್ಡರ್ ಕರ್ತಾಲಾಂ ತರ್ ಆತಾಾಂ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಯ್ಲಜಕ್, ಬಿಸ್್ ಕಾರ್ಡಾನಲ್, ಪಾಪ್‍ರ್ಸಯ್ಬ ಯ್ ಝರಿಚೆ ಲೊೀಬ್ ಶಾಂಗ್ಡರಯ್ಲಾ . ಹೆಾಂ ಸವ್ಾ ಪಳೆಲ್ಲೊ ದಿವಾಳ ಾಂಚೆ ಸೊಮ್ಗು ಳ್‍ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ಅಸಲಾ ರ್ಸಡ್ಟಾ ಾಂಚೆ ದೊೀನ್ ಕುಡ್ಕ್ ಕನ್ಾ ಆಪಾೊ ಾ ಪೆಾಂಕಾಾ ಸಕಯ್ೊ ಸೊಭಯ್ಲಾ ತ್! ಪಳೆಳ ಾಂರ್ತೊ ಇಮಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಸಲೊ ಶಾಂಗ್ಡರ್ ದ್ದಖಯ್ಲನ ಾಂತ್ ಆನಿ ರ್ತ ರ್ಸಧ್ಯಾ ಪಣ್ಟಾಂತ್್ ಆಪೆೊ ಾಂ ಆರಧ್ಯನ್ ಕತಾಾತ್ ಆನಿ ಹೆಾ ್ಪರಿಾಂ ಆಮೊೊ ಾ ಧ್ಯಮಾಕ್ ಭಯ್ಣ ಾಂಯ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಸಧ್ಯಾ ನೆಹ ರ್ಸಣ ರ್್ ಸೊಭ್ತಾ ತ್. ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ತಕೊ ಬಾಗ್ಡಯ್ಲಾ ಾಂ.

ದಸಾಂಬರ್ ಹವ್ಚ ಬದಿೊ ತಾ ಆನಿ ಸಗ್ಡಳ ಾ ನಿತಾೊ ಾ ನ್ ಹಿಾಂವೆಚೆ ದಿವಸ್ ಯತಾತ್. ಮಲಯ್ಲಾಂತರ್ ದುಬಾಳಾಂ, ಗತ್ ನಾಸ್ೊ ಾಂ, ನಿಗಾತಿಕಾಾಂ ಅಮೇರಿಕಾ ತಸಲಾ ಅತಾ ಾಂತ್ ಗೆರ ೀಸ್ಾ ಮಹ ರ್ಣ ನಾಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಾ ರಷ್ಟಾ ರಾಂತ್ ಸಯ್ಾ ರರ್ಸಾ ಾ ರ್ ನಿದ್ದಾ ತ್ ಆಾಂಕುಡ್‍ಲ್ನ , ರ್ಸಕೆಾಾಂ ಪಾಾಂಗ್ರ ಾಂಕ್ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ ರ್ಸಾಂಖ್ಾ ಾಂ ಪಂದ್ದ ಜಾಂವ್, ರೂಕಾ ಮೂಳಾಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಮಾತಾಾ ವಯ್ರ ಪಾಕೆಾಂ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ, ಆಪೆೊ ಾಂ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಘರ್ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ. ಸಭ್ತರ್ ಆಮಾೊ ಾ ದೇಶಾರ್ಚ ರಕವ ರ್ಣ ಕರಾಂಕ್ ಜ್ಮೀವ್ ಹದ್ದ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಟ್ಮ್, ಘರ್, ಕಾಮ್ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ ಅಸಲಾ ವಯ್ಲೊ ಾ ಪರಿಸ್ಿ ರ್ತಾಂ್ ದಿೀಸ್ ರ್ಸತಾಾತ್. ತರ್ ಆಮಾಂ ಬರೆ ರ್ಸಮಾರಿಯ್ಲಗ್ಡರ್ ಕಸ ಆನಿ ಕೆನಾನ ಾಂ ಜಾಂವೆೊ ಾಂ? ಹೆರ್ ಗತ್ ನಾರ್ಸೊ ಾ ಮಾನವ್ ಜ್ಮೀವಿಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾಂಕ್? ತರ್ ಆಮಾಂ ಆತಾಾಂ ತರಿೀ ಆಸ್ಲೊ ಾ ಾಂರ್ತೊ ಾಂ ಇಲ್ಲೊ ಾಂ ದಿವಾಾ ಾಂ, ರಾಂದ್‍ಲಲೊ ಾ ಾಂರ್ತೊ ಾಂ ವಾಾಂಟುನ್ ಖ್ವಾಾ ಾಂ ಆನಿ ಆಮಾೊ ಾ ಮನಾಾ ಪಣ್ಟಕ್ ಜ್ಮೀವ್ ದಿವಾಾ ಾಂ? ಹಾಾ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ ಆಮಾಂ ಥೊಡ್ಕಾಂ ತರಿೀ ರ್ಚಾಂರ್ತೊ ಾಂ ಅತಿೀ ಗರ್ಜಾ ಜಾಂವಾನ ರ್ಸ.

ಆಮಾಂ ಸವಾಾಾಂ (ಹಾಾಂವಿೀ ಧರನ್) ಜೆಜು ಸಂರ್ಸರಕ್ ಯತಾನಾ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊೊ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ವಿಸತಾಾಾಂವ್. ತೊ

-ಡ್ಟ| ಆಸ್ಾ ನ್ ಪರ ಭು, ರ್ಚಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗ್ಚ ೊ ಬುಲ್್ಾ

ಮಾಂಗ್ುುಚ ೊವ ಖ್್ಾತ್ ಡ ೊಲ್್ಾ

“ಫೊಕಣಾ೦ಚೊ ರಸಗುಲ್ಮಾ ಡಾಯೆೆ ಕಟ ರ್ ಡೊಲ್ಮಾ ” - ಸಿಜೆೆ ಸ್ ತಾಕಡೆ -------------------------------------ಲಗಬ ಗ್ 60 ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ ಕೊ೦ಕಣ ರ೦ಗ್ ಮಾ೦ರ್ಚಯಚೊ ವಾವ್ರ ಕರನ್ ಆಸೊೊ ಆವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲಫ ಸ್ ಕುಟಿನಾಹ , ಕೊ೦ಕಣ ಹಾಸ್ಾ ಸ೦ರ್ಸರ೦ ತ್ "ಡೊಲೊ ಮ೦ಗ್ಳ ರ್” ಮಹ ಳಾಳ ಾ

ನಾ೦ವಾರ್ ್ ಲೊಕಾಮೊಗ್ಡಳ್‍. ರ೦ಗ್ ಮಾ೦ರ್ಚಯರ್ ಹಾಸ್ ಳೆ ಜ೦ವ್, ಫೊಕಣ್ಟ೦ ಜ೦ವ್ ರ್ಸದರ್ ಕರನ್ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦ಕ್ ಪೀಟ್ ಬರ್ ಹಾಸಯ್ಲ್ಲೊ ೦ ಪೂನ್ ಡೊಲೊ ಕ್ ಫಾವ್ಚ.ಯುವ ಹಾಸ್ಾ ಕಲಕಾರ೦ಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಾ ಗ್ರ. ವಾಟೆವಯ್ಲೊ ಾ ಲಯ್ಾ ಖ್೦ಬಾಾ ಕ್ ಜ೦ವ್,ಖರ್ಡ್ ಫಾತಾರ ಕ್ ಜ೦ವ್ ಡೊಲೊ ಕುತ್ಾ ಕನ್ಾ ಹಾಸಯ್ಲಾ .

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಡೊಲೊ ಚೊ ಬಾಪಯ್ ದೆ! ಜೊಸಫ್ ಕುಟಿನಾಹ ಪಯೊ ೦ ಜೆ,ಎಮ್.ಜೆ. ಆನಿ ಉಪಾರ ೦ತ್ ಲಟ್ೊ ಫೊ ವರ್ ಸಕಾಸ್ ಕ೦ಪೆಣ ೦ನಿ ಕಾಮ್ ಕತಾಾಲೊ ಜಲೊ ಾ ನ್ ರ್ತ ಎಕಾ ಗ್ಡ೦ವಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ ಆನೆಾ ೀಕಾ ಗ್ಡ೦ವಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಲ ಆನಿ

ಟೆ೦ಟ್ ಮಾನ್ಾ ಸಕಾಸ್ ಖೆಳಾಾ ಲ್ಲ. ತಾಾ ಸಕಾರ್ಸ೦ನಿ ಮೊನಾಾ ತಿ ನಾತ್ ಲೊೊ ಾ . ಫಕತ್ ಸ೦ಗಿೀತ್ ಗ್ಡರ್ ಆನಿ ಜೊೀಕರ್ ಮೆಳೊನ್ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦ಕ್ ಖೂಬ್ ಮನೊೀರ೦ಜನ್ ದಿತಾಲ್ಲ. ತವಳ್‍ ಡೊಲೊ ಕ್ ಸಕಾರ್ಸ೦ತಾೊ ಾ ಜೊೀಕರ೦ ರ್ಚ ಒಳೊಕ್ ಜಲ ಆನಿ ತಾ೦ರ್ಚ೦

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಫೊಕಣ್ಟ೦ ಪಳೆವ್ನ ಆಪುರ್ಣ ಯ್ ತಾಚೆಬರಿ೦್ ಜೊೀಕರ್ ಜ೦ವಿೊ ೦ ಸಪಾಣ ೦ ದೆಕೊ೦ಕ್ ಲಗೊೊ . ಡೊಲೊ ಕ್ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಶೊೀ೦ತ್ ಭ್ತರಿ್ ಅಭಿರೂ್.ಮ೦ಗ್ಳ ರ೦ತ್ ಪರ ದರ್ಾನ್ ಜಲ್ಲೊ ಹರ್ ಏಕ್ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಶೊೀ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ. ಭ್ತರತಾ೦ತೊೊ ಪರ ಖ್ಾ ತ್ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ವಾಲೊ ಪರ ಫೆಸರ್

ಪಿ.ಸ್.ಸಕಾಾರ್ ಹಾಚೊ ಶಸ್ ಕೇರಳಾಚೊ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ವಾಲೊ ಪರ ಫೆಸರ್ ಕೆ.ಜ್ಮ. ಕುರೂಪ್‍ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ೦ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಶೊೀ ದಿೀ೦ವ್್ ಮ೦ಗ್ಳ ರಕ್ ಆಯ್ಲೊೊ . ತವಳ್‍ ಮ೦ಗ್ಳ ರ್ ಚ್ಯ ರರ್ಸಾ ಾ ೦ನಿ ಮಾಯ್ಲ್ ರ್ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕರ೦ಕ್ ಉಪಾರ ೦ತ್ ಮಾ೦ರ್ಚಯ ವಯ್ರ ತಾಾ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಗ್ಡರಚೊ ಸಹಾಯ್ಕ್ ಜವ್ನ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕಚೆಾ ಅವಾ್ ಸ್ ಡೊಲೊ ಕ್ ಮೆಳೆಳ . ತಾಾ ಮಲ್ಲಯ್ಲಳ

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಗ್ಡರನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಲೊ ೦ ಡೊಲೊ ಕನನ ಡ,ಕೊ೦ಕಣ ಆನಿ ತುಳು ಭ್ತಶೆ೦ನಿ ತಜಾರ್ಣ ಕರನ್ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦ಕ್

ರ್ಸ೦ಗ್ಡಾ ಲೊ. ಶವಾಯ್ ತೊಯ್ ಮಾಾ ಜ್ಮಕಾಚೆ ಥೊಡ್ಕ ಘುಟ್ ಶಕೊ೦ಕ್ ಲಗೊೊ . ಜೆಪು್ ರ್ಸ೦ ಜುಜೆ ನಾಟಕ್ ಪ೦ಗ್ಡಾ ನ್ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲೊ ಾ ಕೊ೦ಕರ್ಣ ಕೊಗ್ಳ್‍

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


(ಡೊಲೊ ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲೊ ಾ ಪರ ರ್ಸಾ ಾಂರ್ಚ ರಸ್ ಪಳೆಲಾ ರ್ ತೊಾ ಅಡೇಶಾಾ ಾಂ ವಯ್ಾ ಆರ್ಸತ್! ತೊಾ ಸವ್ಾ ಹಾಾಂಗ್ಡಸರ್ ತುಮಾ್ ಾಂ ದ್ದಖಂವ್್ ಮಹ ಜಾ ನ್ ಭಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಅರ್ಸಧ್ಯಾ ಆರ್ಸಾ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾಂಗ್ಡಸರ್ ರವಯ್ಲಾ ಾಂ. ಕೊಣ್ಟಯ್್ ಹಾಾ ವಿಶಾಂ ಬೆಜರ್ ಜಲಾಂ ಜಲಾ ರ್ ತಸಾಂ್ ತುಮಾ್ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಾ ಪರ ರ್ರ್ಸಾ ಾ ಾಂರ್ಚ ತಸ್ವ ೀರ್ ಪಳೆಾಂವೆೊ ಾಂ ಮನ್ ಆರ್ಸೊ ಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಖೆಣ ಥಾಾಂವ್ನ ವೆಗಿಾಂ್ ತಾರ್ಚ ಜ್ಮಣ್ಯಾ ಚರಿತಾರ ಫಾಯ್ ಜಾಂವಾೊ ಾ ರ್ ಆರ್ಸ. ರ್ತಾ ವೆಳಾಂ ತುಮಾಂ ತಾಚೆಾಂ ಏಕ್ ಪುಸಾ ಕ್ ಮೊಲಕ್ ಘೆವ್ನ ಜಗ್ರ ತಾ್ ಯನ್ ರ್ಸಾಂಬಾಳ್‍ನ ದವಯಾತ್. - ಸಂ)

ವಿಲಫ ರೆಬಿ೦ಬರ್ಸಚ್ಯ ಪದ್ದ೦ಚ್ಯ

ಕಾಯ್ಾವಳ ಸ೦ದಬಿಾ೦ ಡೊಲೊ ನ್ "ಪರ ಫೆಸರ್ ಸಯ್ಲಾ ನ್” ಮಹ ಳೊಳ ಪಯ್ಲೊ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಶೊೀ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲೊ.ಉಪಾರ ೦ತ್ ತಾಣ್ಯ ಮ೦ಗ್ಳ ಚ್ಯಾ ಟ್ವ್ನ ಹೊಲ೦ತ್, ಸಕಾಾರಿ ಕೊಲ್ಲಜ್ಮ೦ತ್,ಕೂಳೂರ್ ರ್ಸ೦ತ್ ಆ೦ತೊನ್ ಇಸೊ್ ಲ೦ತ್, ಪುತ್ತಾ ರ್ ರ್ಸ೦ ಫಿಲೊಮನಾ ಕೊಲ್ಲಜ್ಮ೦ತ್, 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಗ೦ಬಯ್ಚ್ಯ ಮರಠ ಮ೦ದಿರ ೦ತ್, ಕಲೀನಾ, ಗೊರೆಗ್ಡ೦ವ್, ಮಲಡ್‍ಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಗ್ಡಾ ೦ನಿ ಡೊಲೊ ನ್ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಪರ ದರ್ಾನಾ೦ ದಿೀವ್ನ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦ ಥಾವ್ನ ಹೊಗಿಳ ಕ್ ಜೊರ್ಡೊ . ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಪರ ದರ್ಾನಾ೦ಕ್ ವಿಪಿರ ೀತ್ ಖ್ಾ ಬರ್ಸಾ ಜಲೊ ಾ ನ್ ತಾಣ್ಯ೦ ರ್ತ೦ ಶೆತ್ ಸೊಡ್ಕೊ ೦ ಪಡ್ಕೊ ೦.

ಡೊಲೊ ಕ್ ಭುಗ್ಡಾ ಾಪಣ್ಟ ಥಾವ್ನ ೦್ ತಮಳ್‍ ಫಿಲಿ ೦ ಆನಿ ತಾ೦ತುನ್ ಯ್ ಶವಾಜ್ಮ ಗಣೇರ್ನಾರ್ಚ೦ ಫಿಲಿ ೦ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಜ್ಮೀವ್. 10 ವರ್ಸಾ೦ಚೆ ಪಾರ ಯರ್ ಶರ ೀ ಗಿರಿಚ್ಯ ’ಕಾಳೊಕಾ ಪಾಟ್ೊ ಾ ನ್” ನಾಟಕಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಮೊನಾಾ ಚೊ ಪಾತ್ರ ಮೆಳೊಳ .ಉಪಾರ ೦ತ್ ಜನಾಬ್ ಇಬಾರ ಹಿಮಾಚ್ಯ "ಕಲಾ ಗದ ಮದಿಮಲ್" ತುಳು ನಾಟಕಾ೦ತ್ ತೊ ಹಾಸ್ಾ ನಟ್ ಜಲೊ.15 ವರ್ಸಾ೦ಚೆ ಪಾರ ಯರ್ ಪಯೊ ಪಾವಿಾ ೦ "ಅನಾಾ ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ ೦ಚೆ೦ ಪತಾವೆಣ ೦" ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಕೊ೦ಕಣ ನಾಟಕಾ೦ತ್ ತಾಣ್ಯ ಅಬಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ೦.ಉಪಾರ ೦ತ್ ತಾಣ್ಯ ಕೊ೦ಕಣ ಆನಿ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಬರಯೊ . ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್್ ಬಾರ್ಡಾ ನ ಪೂ, ಕಲಾ ಗದ ಪರ ಪ೦ಚ,

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನೆರ್ತಾ ದಾ ಶಾಪ, ದ್ದರೆದ ಮಣ್ಯಟ್ಾ , ನಿಲ್ಲ ದ್ದ೦ತಿ ನಿೀತಿ ಮಹ ಳೆಳ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಮೆಲಾ ರ್ ್ ಸಖ್, ಮೇಜರ್ ಬಾರೆ ಟ್ಠೊ , ಅಶ೦ ತಶ೦ ಜಲ೦ ಪಿಶ೦, ಎಕ್ ್ ಉಲ್ಲಾ೦ ಮಹ ಳೆಳ ಕೊ೦ಕಣ ನಾಟಕ್ ಪರ ಮ್ಗಕ್. 100-ವಾಾ ’ವಿಲಫ ನಾಯ್ಾ ’ ಕಾಯ್ಾವಳ ಥಾವ್ನ ಡೊಲೊ ನ್ ಆರ೦ಬ್ ಕೆಲ್ಲೊ ೦ "ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚಲ್"- ಡೊಲೊ ,ಫೆಲಕ್ಸ ಸಲಾ ನಾಹ ಆನಿ ಚ್ಯಲಾ ಸ್ಕೇರ್ - ಹಾಾ ತೇಗ್ ಹಾಸ್ಾ ಗ್ಡರ೦ಚೆ೦ ಫೊಕಣ್ಟ೦ ಚೆ೦ ಕಾಯಾ೦ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦ಕ್ ಖೂಬ್ ಆ೦ವಡ್ಕೊ ೦.ಲಹ ನ್ ಲಹ ನ್ ಮಾಾ ಜ್ಮಕ್ ಶೊೀ, ರೇರ್ಡಯ್ಲ ಕಾಯ್ಾವಳ ದಿಲೊ ಾ ಡೊಲೊ ನ್ ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚಲ್ ,

ಫೊಕಣ್ಟ೦ ಫೊಕಣ್ಟ೦-2000 ಆನಿ ಹಿಪ್‍ ಹಿಪ್‍ ಹುರೇಾ ಮಹ ಳೊಳ ಾ ಕೊವ್ಚಳ ಾ ತಶೆ೦್ ಹಿಪ್‍ ಹಿಪ್‍ ಹುರೇಾ ಆನಿ ಕು್ ಕು್ ಕುರ್ಚಲೊಾ ಮಹ ಳೆಳ ಬೂಕ್ ಪಗಾಟ್ ಕೆಲಾ ತ್. ಭೊಗ್ಡೊ ೦ಟ್, ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಲ್ ಸ್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಕೊ೦ಕಣ ಫಿಲಿ ೦ನಿ ತಶೆ೦್ ಟುವಿವ ಟುವಿವ ಆನಿ SMS 6260 ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಕನನ ಡ ಫಿಲಿ ೦ನಿ, ವಠಾರ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಕನನ ಡ ಸ್ೀರಿಯ್ಲ೦ತ್ ತಶೆ೦ ’ಸಹನಾ" ಮಹ ಳಾಳ ಾ ತುಳು ಟೆಲ ಫಿಲಿ ೦ತ್ ತಾಣ್ಯ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ೦. ಡೊನ್ ಬೊಸೊ್ ಹೊಲ೦ತ್ ಎಕಾ್ ದಿರ್ಸ ತಿೀನ್ ಪರ ದರ್ಾನಾ೦ ರ್ಸದರ್

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಲೊ ಾ "ಢಮ್-ಢಿಮ್-ಢುಮ್" ಕೊ೦ಕಣ ನಾಟಕಾ೦ತ್ ಹಾಸ್ಾ ಪಾತ್ರ ಖೆಳಾಳ . ಟ್ವ್ನ ಹೊಲ೦ತ್ ’ಮಸ್್ ರಿ ಮಸ್್ ರಿ" ಮಹ ಳೆಳ ೦ ತುಳು ಫೊಕಣ್ಟ೦ಚೆ೦ ಕಾಯಾ೦ಯ್ ತಾಣ್ಯ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲ೦, ’ರ್ಚಲಪಿಲ’ಮಹ ಳೆಳ ೦ ಭುಗ್ಡಾ ಾ೦ಚೆ೦ ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ್ ತಾಣ್ಯ ದಿಗಾ ಶಾಲ೦. ಶವಾಯ್ "ಶುಭ್ ಸ೦ದೇಶ್" ಮಹ ಳೆಳ ೦ ಕೊ೦ಕಣ ಧ್ಯಮಾಕ್ ಕಾಯಾ೦ಯ್ ತಾಣ್ಯ೦ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲ೦. ಡೊಲೊ ನ್ ಮೆಮೊರಿ (ಮೆಲ್ಕೊ , ಮೊರಸ್, ರಿರ್ಚೊ , ರಿೀಟ್,ಜ್ಯಾ ರ್ಡ ಆನಿ ಲೂಸ್) ,ಖುಶಾಲ (ಜೆರಿ ಆನಿ ಜುಜೆ) ಆನಿ ಖೊರೊರ್ಜ (ನೆಲ್ಕೊ ,ಆಲವ ನ್,ಫೆಲಕ್ಸ ,ಆಬಾರ ಹಾಮ್ ಆನಿ ರ್ಶರರ್ಜ) ಹಾಸ್ಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ ೦ಕ್ ರ್ಸ೦ಗ್ಡತಾ ಹಾಡನ್ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ೦

"ಕೊಮೆರ್ಡ ಸಕಾಸ್" ಮಹ ಳೆಳ ೦ ಫೊಕಣ್ಟ೦ಚೆ೦ ಫೆಸ್ಾ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦ಕ್ ಖೂಬ್ ಪಸ೦ದ್‍ಲ ಜಲ೦.ಡೊಲೊ ನ್ ಸ೦ಜ್ಮೀತ್ ರೊರ್ಡರ ಗರ್ಸಕ್ ರ್ಸ೦ಗ್ಡತಾ ಘೆವ್ನ ”ಡೊಲೊ -ಕುಳಾಳ ” ಮಹ ಳಾಳ ಾ ನಾ೦ವಾರ್ ಸಬಾರ್ ಹಾಸ್ಾ ಕಾಯ್ಾವಳ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲಾ ತ್. ಪರ ಸಾ ತ್ ಡೊಲೊ , ಕಾಯಾ೦ ನಿವಾಾಹಕ್ ಲ್ಲಸ್ೊ ರೇಗೊಸ೦ಗಿ೦ ಫೊಕಣ್ಟ೦ ಫುಟಯ್ಲಾ . ಕೊ೦ಕಣ ೦ತಾೊ ಾ ಉತಿಾ ೀಮ್ ನಾಟಕ್ ನಿದೇಾರ್ಕಾ೦ ಪಯ್್ ಡೊಲೊ ಯ್ ಎಕೊೊ .ಸಬಾರ್ ಸಮಾಜ್ಮಕ್ ನಾಟಕಾ೦ ಶವಾಯ್ ತಾಣ್ಯ ಆಗೆನ ರ್ಸಚೆ೦ ಬಲದ್ದನ್, ಶಪಾಯ್ ರ್ಸ೦ತ್,ಖುರ್ಸಾ

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಗಕಾರ್,ಕರ ರ್ಸಾ ೦ವಾ೦ಕ್ ದಿಯ್ಲ ಸ್೦ಹಾ೦ಕ್,ಮದರ್ ತರೆಜ, ಉದೆ೦ತಿ ಚೊ ಚವ್ಚಾ ರಯ್, ಬಾಪಾ ತಾ೦ಕಾ೦ ಭೊಗಿಾ , ಸೊಮಾಾ ರ್ಚ೦ ನಿಮಾಣಿ೦ ಬಾರ ವ್ಚರ೦,ದೆವಾಚೆ ಧ್ಯ ಉಪದೆಸ್, ಸೊಮಾಾ ತು೦ ಖ೦ಯ್ ವೆತಾಯ್? ರ್ಸ೦ ತರೆರ್ಜ-ಜೆಜುಚೆ೦ ಲಹ ನ್ ಫುಲ್, ಆ೦ಕಾವ ರ್ ಮರಿಯರ್ಚ ಕಥಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧ್ಯಮಾಕ್ ನಾಟಕ್ ತಾಣ್ಯ ದಿಗಾ ಶಾ ಲಾ ತ್. ಚಡ್ಟವತ್ ಜವ್ನ ಧ್ಯಮಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರೆಜಿ ಚ್ಯ ಕಾಳಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸೊ್ ಸಬಾ೦ಗ್ಡಣ ೦ತ್ ಪರ ದಶಾತ್ ಜತಾಲ್ಲ. ಡೊಲೊ ನ್ ರ್ತ ಪಯೊ ಪಾವಿಾ ೦ ರ್ಸ೦ತ್ ಆಗೆನ ಸ್ ಸ್ ರ್ಲ್ ಇಸೊ್ ಲಚ್ಯ ವಾ ಹೆರ್ ಇಗಜ್ಮಾ೦ಚ್ಯ ಉಗ್ಡಾ ಾ ಮಯ್ಲಾ ನಾರ್ ಹಜರೊೀ೦ ಪೆರ ೀಕಾ ಕಾ೦

ಹುಜ್ಮರ್ ಪರ ದಸಾನ್ ಏಕ್ ನವೆ೦ರ್ಸ೦ ವ್ ದ್ದಕಯೊ ೦. ಬೆ೦ಗ್ಳ ರ್ ಲಗಿಾ ಲಾ ಮರಿಯ್ಲಪುರ ಮಹ ಳೆಳ ಹಳೆಳ ೦ತ್ ಹರ್ ಎಕಾ ಕರೆಜಿ ೦ತ್ ಖೆಳೊನ್ ದ್ದಕ೦ವೆೊ "ಧ್ಯ ಉಪದೆಸ್” ವಾ ಹೆರ್ ಧ್ಯಮಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಡೊಲೊ ಚೆ೦ ಮೂಳ್‍ ಪೆರ ೀರರ್ಣ ಖ೦ಯ್. ತಾಾ ನಾಟಕಾ೦ತ್ ಅಖೆಯ ಾ ಮರಿಯ್ಲಪುರ ಹಳೆಳ ಚೊ 6 ಥಾವ್ನ 60 ವರ್ಸಾ೦ ಪಯ್ಲಾ೦ತೊೊ ಚಡಣ್ಯ 900 ಲೊೀಕ್ ವಿವಿದ್‍ಲ ಪಾತ್ರ ಖೆಳೊನ್ ದ್ದಕಯ್ಲಾ ತ್ ಖ೦ಯ್.. ಆವಾರ್ಜ ಆನಿ ದಿವಾಾ ೦ಚ್ಯ ಸ೦ಯ್ಲೀಜನಾನ್ ಉಬೊ ಜ೦ವಾೊ ಅಸಲಾ ನಾಟಕಾಚೆ೦

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪರ ದರ್ಾನ್ ಡೊಲೊ ನ್ ಮ೦ಗ್ಳ ರ೦ತ್ ಉಗ್ಡಾ ಾ ಮಯ್ಲಾ ನಾರ್ ಧ್ಯಮಾಕ್ ನಾಟಕ್ ರ್ಸದರ್ ಕರ೦ಕ್ ಪೆರ ೀರರ್ಣ ಲಬೆೊ ೦ ಖ೦ಯ್.

ಪರ ಸಾ ತ್ ಕೊ೦ಕಣ ನಾಟಕಾ೦ರ್ಚ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆವ್ನ ಆಪಾಣ ಕ್ ಖೂಬ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಡಾ ಮಹ ಣ್ಟಾ ಡೊಲೊ .ಆದೆೊ ಮಾಲು ಡ್ಕ ಕಲಕಾರ್ ನಾಟಕ್ ಪರ ದರ್ಾ ನ್ ಆನಿ ಸ೦ವಾದ್ದವಿಶ೦ ಗ೦ಬಿೀರ ಯನ್ ರ್ಚ೦ತಾಲ್ಲ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಅಭ್ತಾ ರ್ಸಕ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜತಾಲ್ಲ. ಆನಿ ನಾಟಕ್ ನಿದೇಾರ್ಕಾನ್ ದಿಲೊೊ ಪಾತ್ರ ಖುಶೇನ್ ಕತಾಾಲ್ಲ. ಪುರ್ಣ ಆತಾ೦ಚ್ಯ ಥೊಡ್ಟಾ ಕಲಕಾರ೦

ಥ೦ಯ್ ಗ೦ಭಿೀರತಾ ಕಶೀಯ್ ನಾ೦ಮೂ, ನಾಟಕ್ ಅಭಾ ರ್ಸಕ್ ಯ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾ೦ವಿೊ ಸವಯ್ ತಾಚೆ ಫುಡ್ಕ೦ ನಾ.ಏಕ್ ದೊೀನ್ ನಾಟಕಾ೦ನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ೦್ ಆಪುರ್ಣ ಹಿೀರೊ ವಾ ಹಿೀರೊಯ್ನ್ ಮಹ ಳೆಳ ೦ ಘಮ೦ಡ್‍ಲ್ ತಕೆೊ ರ್ ಚಡ್ಟಾ ಮಹ ರ್ಣ ತೊ ಬೆಜರಯ್ ಉಚ್ಯತಾಾ. ಮ೦ಗ್ಳ ರ್ ಆನಿ ಉಡಪಿ ಜ್ಮಲೊ ಾ ೦ಚ್ಯ ವಿವಿದ್‍ಲ ಫಿಗಾಜ್ಮ೦ ಶವಾಯ್ ಮೈಸೂರ್, ಬೆ೦ಗ್ಳ ರ್, ಮ್ಗ೦ಬಯ್, ದುಬಾಯ್, ಅಬುಧ್ಯಬಿ,ಮಸ್ ತ್,ಬಾಹೆರ ೀನ್, ಖತಾರ್ ಆನಿ ಕುವೇಯ್ಲಾ ೦ತ್ ಫೊಕಣ್ಟ೦ ರ್ಸದರ್ ಕೆಲೊ ಾ ಡೊಲೊ ಕ್ ವಿವಿದ್‍ಲ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ೦ಗ್-ಸ೦ರ್ಸಿ ಾ ೦ ಥಾವ್ನ ಮಾನ್ಸನಾಿ ನ್ ಆನಿ ಬಿರದ್ದ೦ ಫಾವ್ಚ ಜಲಾ ೦ತ್. ಕೊನ್-ಕಾಾ ಬ್ ಬೆ೦ಗ್ಳ ರ್ ಹಾಣಿ೦ ತಾಕಾ ’ಹಾಸ್ಾ ರಯ್"(1998), ಕರವಳ ಕೊ೦ಕರ್ಣಸ ಮ೦ಗ್ಳ ರ್ ಹಾಣಿ೦ ’ಕಲಶರ ೀ" (2001) ತುಳುಕೂಟ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿ೦ ಸನಾಿ ನ್ ಕೆಲ.ಶವಾಯ್ ಕೊ೦ಕಣ ರ೦ಗ್ ಮಾ೦ರ್ಚಯಕ್ ಡೊಲೊ ನ್ ದಿಲೊ ದೇಣಿು ಒಳು್ ನ್ ಘೆವ್ನ ತಾಕಾ ಕನಾಾಟಕ್ ಕೊ೦ಕಣ ರ್ಸಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಕಮನ್ ಪರ ರ್ಸ್ಾ ದಿೀವ್ನ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಕೊ೦ಕರ್ಣ ಕೊಗ್ಳ್‍ ವಿಲಫ ರೆಬಿ೦ಬರ್ಸಕ್ ಭೊೀವ್ ಮೊಗ್ಡಚೊ, ತಾಣಿ೦ ಬಸೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಖ್-ದುಖ್ ವಾ೦ಟುನ್

ಘೆ೦ವೆೊ ೦,ಜೊೀಕ್ಸ -ಫೊಕಣ್ಟ೦ ಫುಟ೦ವಿೊ ೦ ಸದ್ದ೦ಚೆ೦. ವಿಲಫ ನ್ ಡೊಲೊ ವಯ್ರ ಘಡೊ ಲಾ "ಏ ಡೊಲೊ " ಪದ್ದ೦ತ್ ವಿಲಫ ಅಶೆ೦ ಮಹ ಣ್ಟಾ "ವಚ್ಯನಾಕಾ ವಚ್ಯನಾಕಾ ಮ೦ಗ್ಳ ರ್ ಚೆ೦ ವಾರೆ೦ ತುಕಾ ನಾಕಾಗ್ಡ ಡೊಲೊ ಏ ಡೊಲೊ ಏ ಡೊಲೊ ಚತಾರ ಯ್ ರ್ಸ೦ಗ್ಡಾ ೦ವ್ ತುಕಾ ಚುಕೊನ್ ಪುಣಿೀ ರ್ಸಯ್ಲಬ ತಾಾ ಮ೦ಗ್ಳ ರ್ ಶೆಹ ರಕ್ ತು೦ ವಚ್ಯನಾಕಾ! ಮ೦ಗ್ಳ ರರ್ಚ ರ್ಸ೦ಗಿೊ ಕರ್ತ೦ ತಿ ಸೊಭ್ತಯ್ ಮ೦ಗ್ಳ ರಕ್ ಮಹ ಣ್ಟಾ ತ್ ಮನಿ ದುಬಾಯ್ ಮಾಕೆಾಟಿಕ್ ಗೆಲೊಯ್ ತರ್ ಅಪಾಯ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೊಗ್ಡರ ೦ ತುಜ್ಮ೦ ಬೊಲಸ ೦ ಕತಾಾತ್ ಸಪಾಯ್! ಕರೆ೦ಟ್ ನಾ,ವಾಟರ್ ನಾ ರಿಕಾಾ ಗ್ಡರ೦ಕ್ ಮೀಟರ್ ನಾ ಕರ್ತೊ ೦ ಜತಾ ತಿರ್ತೊ ೦ ಲ್ಕಟೆಾ ಲ್ಲ ಪಾವಾಸ ವೆಳಾರ್ ರರ್ಸಾ ಾ ೦ನಿ ಯದೆಾ ಯದೆಾ ಫೊ೦ಡ್ ಲ್ಲ ತಾ೦ತು೦ ನಾಹ ತಾತ್ ದುಕಾರ ಚೆ ಪಿಲ್ಲ!" ಸವೆಾರ್ ನ೦ದಿಗ್ಡ್ಟಾ ರ್ ವಸ್ಾ ಕರನ್ ಆಸ್ ಲೊೊ ಡೊಲೊ ಬುದಿ ಪರ ಕಾರ್ಸಕ್ ಪಾವಾಾ ನಾ೦್ "ಕ೦ಟಿರ ’ರ್ಚ ರೂ್ ಚ್ಯಕು೦ಕ್ ಶಕ್ ಲೊೊ ಖ೦ಯ್. ದ್ದಕೆಾ ರ್, ವಕೀಲ್, ಫೊಟ್ಠೀ ಸಾ ರ್ಡಯ್ಲ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ ರ್ ಯ್ ತರ ಪಿಾ ಪಾವ್ಚೊ ನಾ ತೊ, ನಿಮಾಣ್ಯ೦ ಮ್ಗ೦ಬಯ್ ರ್ಹ ರಕ್ ವಚೊನ್ ಪಯೊ ೦ ಲಯ್ಲಪಡ್‍ಲ್ಾ ಹೊಟೆಲ೦ತ್ ಉಪಾರ ೦ತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಾ ಕಾಾ ಸಲ್ ವಾಡ್‍ಲ್ ಕ೦ಪೆಣ ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಗೊೊ . ನಿಮಾಣ್ಯ೦ ಆ೦ಟಿಾ ಚ್ಯ ಆಡ್ಟಾ ಾ ೦ತ್ ಕ೦ಟಿರ ವ್ಚತುನ್ ದಿ೦ವಾೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಗೊೊ . ಆ೦ಟಿಕ್ ಟ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಕರನ್ ಪತಾಾ ಾನ್ ತೊ ಗ್ಡ೦ವಾಕ್ ಪಾವ್ಚೊ . ತವಳ್‍ ರೊರ್ಸಚ್ಯ ಮಾಟ್ವ ೦ ನಿ ರ್ಡ೦ಗ್ ಜವ್ನ ಬೆ೦ಡ್ಟಚ್ಯ ನಾದ್ದಕ್ ಸಕಾರ್ಸ೦ತಾೊ ಾ ವಿದೂರ್ಕಾಬರಿ೦ ತೊ ನಾಚೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಯ್ಲಾ ಲೊ ಖ೦ಯ್. ಅಸಲಾ ರ್ಡ೦ಗಿರಿ ಮಾಮಾಕ್ 1986೦ತ್ ದೆ! ಮಾವಿರ ಸ್ ಲೊೀಬೊನ್ ಅನಾಮಕ್ ಅಮಾಲ ಜಮಾರ್ತ೦ಕ್ ಆಪವ್ನ ವಹ ರನ್ ಏಕ್ ನವೆ೦ ಜ್ಮವಿತ್

ದಿೀವ್ನ ಏಕ್ ನವ್ಚ ಮನಿಸ್ ಕೆಲೊ ಖ೦ಯ್.. ಶೀದ್ದ ರ್ಸ೦ಗೆೊ ೦ ತರ್ ಡೊಲೊ ಭೊೀವ್ ರ್ಸದೊ,ಮೊಗ್ಡಳ್‍,ಮೊವಾಳ್‍ ಆನಿ ದಯ್ಲಳ್‍ ಮನಿಸ್. ಹೆರ೦ಚ್ಯ ಕಶಾಾ ೦ನಿ ಸ್ ೦ದನ್ ಜ೦ವೆೊ ೦,ಆಪಾಣ ಕಡ್ಕ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ ತರ್ ಯ್ ಆಸ್ ಲೊ ಾ ೦ತ್ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆ೦ವೆೊ ೦ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಶೆಗ್ರ್ಣ.

ಕೊ೦ಕಣ ನಾಟಕ್ ಸಭ್ತ, ಯುನಾಯಾ ಡ್‍ಲ್ ಯ್೦ಗ್ ಸಾ ಸ್ಾ ಆನಿ ಕರವಳ ಕೊ೦ಕರ್ಣಸ ಸ೦ಗಟ್ನಾ೦ಚೊ ಕರ ಯ್ಲಳ್‍ ರ್ಸ೦ದೊ ಜವಾನ ಸೊೊ ಡೊಲೊ ಪರ ಸಾ ತ್ ಎಮ್.ಸ್.ಸ್ . ಬೆ೦ಕಾಚೊ ನಿದೇಾರ್ಕ್ ಜವಾನ ಸೊೊ ಡೊಲೊ ಆಪಿೊ ಆವಯ್ ಮೊಲ, ಪತಿರ್ಣ ವೆಲ್ಲ೦ಟಿನ್,

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪೂತ್ ಕೆನೆಲ್ ಆನಿ ಡ್ಕನೆಲಸ೦ಗಿ೦ ಕ೦ಕಾನ ರ್ಡ-ಪ೦ಪ್‍ ವೆಲ್ ಲಗ್ಡಸ ರ್ ವಸ್ಾ ಕರನ್ ಆರ್ಸ. ಆಪಾೊ ಾ 74 ವರ್ಸಾ೦ಚೆ ಪಿರಯರ್ ಯ್ ಡೊಲೊ ’ಮೆರ ನಾಮ್ ಜೊೀಕರ್" ಫಿಲಿ ೦ತಾೊ ಾ ರರ್ಜ ಕಪೂರಬರಿ೦ ಆಪೆೊ ಕಶ್ಾ , ಸ೦ಕಶ್ಾ , ದೂಕ್ ಗಿಳುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಶೆ೦, ತಶೆ೦, ಕಶೆ೦ ಹಾಸಯ್ಲಾ ಮಹ ಳೆಳ ೦್ ವಿಶೇಸ್

ಮಹ ಣ್ಟಾ ಸ್ಜೆಾ ಸ್ ತಾಕೊಡ್ಕ. ****************************

ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ನೆಮಾಾಂ, "ಟುವಿವ ಟುವಿವ ಟುವಿವ ’ ಆನಿ ’ಎಸಸ ಮೆಿ ಸ್’ - ಕನನ ಡ ಸ್ನೆಮಾಾಂ, ನಹ ಾಂಯ್ ಆರ್ಸಾ ಾಂ ಕನನ ಡ ಟೆಲ ಸ್ೀರಿಯ್ಲ್ ’ವಠಾರ’ ಖ್ತಿರ್ ತಾಣ್ಯಾಂ ಅಭಿಯ್ಲನ್ ಕೆಲಾಂ. ’ಸಹನಾ’ ತಾಣ್ಯಾಂ ಅಭಿಯ್ಲನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಾಂ ತುಳು ಸ್ೀರಿಯ್ಲ್.

ಮಕ್ಮಾಾ ಕಾಸ ಚ್ಯಾ ’ಪಾಟಿಾಂ ಪಳೆನಾಕಾ’ ನಾಟಕಾಾಂತಾೊ ಾ ಬೆಬಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಬೆಾಂಗ್ಳ ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ಾ ಅಖಿಲ್ ಭ್ತರತ್ ಮಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಸ್ ಧ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ದುಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ ತಾಕಾ ಫಾವ್ಚ ಜಲಾಂ. 2009 ಇಸವ ಾಂತ್ ದ್ದಯ್ಾ ದುಬಾಯ್ ದರ್ಮಾನೊೀತಸ ವ್ ಸಂದಭಿಾಾಂ ಮಂಗ್ಳ ಚ್ಯಾ ಾ ಡ್ಟನ್ ಬೊಸೊ್ ರ್ಸಲಾಂತ್ ಆರ್ಸ ಕೆಲೊ ಾ ಕೊಾಂಕಣ ನಾಟಕ್ ಸ್ ಧ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ಯುನಾಯಾ ಡ್‍ಲ್ ಯಂಗ್ಸಾ ಸ್ಾ ಪಂಗ್ಡಾ ನ್ ಪರ ದರ್ಾನ್ ಕೆಲೊ ಾ ’ಕೊೀನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮಹ ಣ್ಟಾ ?’ ನಾಟಕ್ ನಿದೇಾರ್ನಾಾಂತ್ ಡೊಲೊ ಕ್ ಪಯೊ ಾಂ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವ್ಚ ಜಲಾಂ.

ಕನಾಾಟಕ ಕೊಾಂಕಣಿ ರ್ಸಹಿತಾ ಅಕಾಡ್ಕಮ ಥಾಾಂವ್ನ 2006 ವರ್ಸಾ, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಾ ದೇಣ್ಯು ಖ್ತಿರ್ ಗೌರವ್ ಪರ ರ್ಸ್ಾ ಆಪಾಣ ಯ್ಲೊ ಾ ಡೊಲೊ ಕ್ 1998 ಇಸವ ಾಂತ್ ’ಕೊನ್ಕಾಾ ನ್’ ಸಂರ್ಸಿ ಾ ನ್ ’ಹಾಸ್ಾ ರಯ್’ ಬಿರದ್‍ಲ ದಿಲಾಂ. ಕೊಾಂಕರ್ಣ ಕರವಳ್‍ ಕಲಕಾರ್ ಸಂರ್ಸಿ ಾ ನ್ 2001 ವರ್ಸಾ ಡೊಲೊ ಕ್ ’ಕಲ ಶೆರ ೀಷ್ಠೊ’ ಬಿರದ್‍ಲ ದಿೀಾಂವ್ನ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ಕೊಾಂಕಣಿ ಭ್ತಷ್ಟ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭ್ತರತ್ ಮಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ನಕೊ ನೆಹ ರ್ಸಣ ಸರ್ತಾಾಂತ್ ಡೊಲ್ೊ -ಫೆಲ್ೊ -ಚಲ್ೊ ಪಂಗ್ಡಾ ನ್ ಪಯೊ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಆಪಾಣ ಯ್ಲೊ ಾಂ ಜಲಾ ರ್,

ಮಂಗ್ಳ ಚ್ಯಾ ಾ ಎಮ್.ಸ್.ಸ್. ಬಾಾ ಾಂಕಾಚೊ ದಿರೆಕೊಾ ರ್ ಜಾಂವ್ನ ವಾವ್ರ ದಿಲೊೊ ಡೊಲೊ ವಿವಿಧ್ಯ ವತುಾಲಾಂನಿ ಆಪೊ ವಾವ್ರ ದಿಲೊೊ ವಾ ಕಾ ತೊ ಜಾಂವಾನ ರ್ಸ.

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳ ಚೊಾ ಕೇಾಂದ್‍ಲರ ರ್ಸಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಕಮ ಪರ ರ್ಸ್ಾ ವಿಜೇತ್ ಖ್ಾ ತ್ ಕವಿ ಮೆಲವ ನ್ ರೊರ್ಡರ ಗಸ್ ಮಹ ಣ್ಟಾ : ಎ್. ವನಾನ್ ವಾಟಸ ನ್ (1886-1952) ಎಕೊೊ ಫಾಮಾದ್‍ಲ ಇಾಂಗಿೊ ಷ್ಠ ಕಲಕಾರ್. ಮಮಕರ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ಉರ್ಸಾ ದ್‍ಲ ಜಾಂವ್ನ ರಂಗ್ಮಾಾಂರ್ಚಯಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ರ್ತಾಂಕ್ಲೊೊ . 1930 ಇಸವ ಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಡಳ ಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಾಂನಿ ಚಲಂವಾೊ ಾ ದೊೀನ್ ಥಿಯೇಟರಾಂ ಪಯ್್ , ಹಾಸಂವೆೊ ಕಲಕಾರ್ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ ಬಂದ್‍ಲ ಜಾಂವೆೊ ಾ ಪರಿಸ್ಿ ರ್ತಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಾ ವೆಳಾರ್, ಪರ ದರ್ಾನಾಾಂ ದಿೀಾಂವ್್ ತಾಣ್ಯಾಂ ಸರ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ಾ ಕಾಳೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ನ ತೊ ಪರ ದರ್ಾನಾಾಂ ದಿತಲೊ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಲೊೀಕಾಕ್ ದೊೀನ್ಯ್ ಥಿಯೇಟರಾಂನಿ ಪರ ದರ್ಾನಾಾಂ ದಿಾಂವ್ಚೊ ಕಲಕಾರ್ ಏಕೊೊ ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಪಾಕುಾಾಂಕ್ ಜಲ್ಲಾಂ ನಾ. ತೊ ಆಪಾಣ ಖ್ತಿರ್ ಏಕಾ ನಕೊ

ನಾಾಂವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲೊೊ . ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಆಪಾೊ ಾ ಥಿಯೇಟರಚ್ಯಾ ಮಾಾಂರ್ಚಯ ಪಾಟೆೊ ಾಂ ದ್ದರ್ ಅಧಾಾಂ ಉಗೆಾ ಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಏಕ ಅಧ್ಯಾ ಾರ್ ’No Smo' ಆನಿ ಆನೆಾ ೀಕಾ ಅಧ್ಯಾರ್ 'king' ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಆಸ್ಲೊ ಾಂ. (ದ್ದರ್ ಧ್ಯಾಂಫ್ಲೊ ಾ ವೆಳಾರ್ 'No Smoking' ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ರ್ಸಕೆಾಾಂ ದಿರ್ಸಾ ಲ್ಲಾಂ). ಹಾಾಂತುಾಂ ತಾಕಾ ಆಲೊೀಚನ್ ಝಳು್ ನ್ ಆಪೆೊ ಾಂ ನಾಾಂವ್ ಮಾಾಂರ್ಚಯ ಖ್ತಿರ್ ’ನೊಸೊಿ ಕಾಂಗ್’ ಮಹ ರ್ಣ ವ್ಚಲವ್ನ ತಾಣ್ಯಾಂ ಘೆರ್ತೊ ಾಂ. ನೊಸೊ್ ಕಾಂಗ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬಿರ ಟನಾಾಂ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್‍ಲ ಜಲೊ. ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲಫ ಸ್ ಕುಟಿನಾಹ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ನಾಾಂವಾರ್ ವ್ಚಲಯ್ಲೊೊ ’ಡೊಲೊ ’ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಹಾಸೊ-ಫೊಕಾಣ್ಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಾಾಂವ್. ಕೊಾಂಕಣಿಚೊ ನೊಸೊ್ ಕಾಂಗ್ ತೊ.

------------------------------------------------------------------------------------

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲಡಾಯ್ ಡೊಲ್ಫಿ , ಕಾಸಿಿ ಯಾ ವರಸ ಾಂಚೆಾಂ ರ್ತಾಂ ಭುರೆು ಾಂ ನಿೀಲ್ಕ, ಝಗೆಾ ಾಂ ಎಕಾ ನೆಣ್ಟಾ ಾ ಭುರು ಾ ನ್ ಹೆಾ ಲಡ್ಟಯಚ್ಯಾ ಉಡ್ಟರ್ಸಕ್ ಆಪಾೊ ಾ ಜ್ಮವಾಚೆಾಂ ಬಲದ್ದನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಾಂ. ಘರ ಭಿತರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ತಿೀನ್ ವರಸ ಾಂಚೆಾಂ ರ್ತಾಂ ಭುರೆು ಾಂ ನಿೀಲ್ಕ, ಝಗೆಾ ಾಂ ಚಲಾ ನಾ ಝಗಡಾ ಲಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಯ್ಲಾಂ ಪಂದ್ದ ಕಶೆಾಂ ಪಾವೆೊ ಾಂ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಸವಾಲ್್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಮಸಾ ರಚೆಾಂ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ.

ಸಕಾಳಾಂ ಉಠಾಾ ನಾ ಮಾಹ ಕಾ ಕಠಿರ್ಣ ತಕೊ ಫಡ್ಟಾ ಲ. ಫಾಾಂತಾಾ ಚ್ಯಾ ತಿೀನ್ ವ್ಚರಾಂ ಪರಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಾ ದೊಳಾಾ ಾಂಕ್ ನಿೀದ್‍ಲ ಲಗ್ಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ . ಮ್ಗಖ್ೊ ಾ ಪಣಿು ಲ್ ಹಿತಾೊ ಾಂತಾೊ ಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಗಲಟ್ಠ್ ಗಲಟ್ಠ. ಎಕೆ ಸ್ಾ ರೀಯಚೊ ತಕೊೊ ಭೆತ್ಲೊೊ ತರ್ ದೊಗ್ಡಾಂ ದ್ದದ್ದೊ ಾ ಾಂನಿ ಸರಿಯಚೆ ಮಾರ್ ಆಪಾೊ ಾ ಆಾಂಗ್ಡರ್ ಕರನ ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ . ಜ್ಮವಾಚೆಾಂ ಬಲದ್ದನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಾಂ. ಘರ ಭಿತರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ತಿೀನ್

ಝಗೆಾ ಾಂ ಕತಾಾ ಸರ ಜಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಸವಾಲ್ ರ್ತಾ ಗಲ್ಲೊ ಾಂತೊೊ ನಿವಾಸ್ ನಾಥುರಮಾಕ್ ಎಕಾೊ ಾ ಕ್ ಸೊಡ್ಟೊ ಾ ರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಟಕ್ಯ್ ನಖಿಯ ಕಳತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ನಾಥುರಮ್ ಯ್ಲ ರಮ್ಜ್ಮ ತಾಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ಜ್ಮಯಾಂವ್ಚೊ 45 ವರಸ ಾಂಚೊ ಪುಡ್ ರ್ಡತ್ ಮಾಹ ತಾರೊ. ಕಾಳೆಾ ಕಾತಿಚೆರ್ ವ್ಚಾಂಠಾ ವಯ್ಲೊ ಾ ಗಲೊ ಮಶೊಾ ಆನಿ ಧೊವೆಾ ಲ್ಲೊ ಕೇಸ್ ತಾಕಾ ‘ಜ್ಮ’ ಮಹ ಳೊಳ ಏಕ್ ಸಬ್ಾ ಮೆಳಂವ್್ ಸಕ್ಲ್ಲೊ .

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸದ್ದಾಂಚೆಾ ಪರಿಾಂ ಕಾಲ್ಲೊ ಾ ರತಿಾಂ ವ್ಚರಾಂ ರ್ಸತ್ ಉತಾರ ಜಯ್ ತರ್ ತಾಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ಸಂಚ್ಯರ್ ಉಣೊ ಜಲೊೊ ತರಿೀ ಪಕಾ ದ್ದದ್ದೊ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಯಣ್ಯ ರ್ಚಕೆ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ. ಚಡ್ಟವತ್ ಪಾಾಂರ್ಚಾೀಸ್ ಥಾವ್ನ ಚ್ಯಳೀಸ್ ವರಸ ಾಂ ಭಿತರೆೊ ಕಾಜರಿ ದ್ದದೆೊ . ಅಶೆಾಂ ಹಾಾಂವ್ ರ್ಚಾಂತಾಾಂ. ಹಾಾ ಮಹ ಜಾ ಫೆೊ ೀಟ್ಾಂತ್ ರವ್ಚನ್ ಮಹ ಜ್ಮ ಪಾರ ಯ್ ಲಗ್ಬಗ್ 5 ವರಸ ಾಂಕ್ ವಾಡ್ಟೊ ಾ . ಹೆಾ ಆವೆಾ ಾಂತ್ ಹಾಾ ವಠಾರಾಂತಾೊ ಾ ಲೊಕಾರ್ಚ ಜ್ಮೀವನ್ ರಿೀತ್, ಹವಾಾ ಸ್, ಮಝಾ, ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿರೂ್ ಹಾಾಂವೆ ಜಯ್ತಿಾ ಪಾಕಾಲಾ .

ಶೊಪ್‍. ತಾಚೊ ಮಾಹ ಲಕ್ ತೊ್ ನಾಥುರಮ್ ಯ್ಲ ರಮ್ಜ್ಮ. ಹಾಾಂವೆ ಗ್ಪಾಾ ಾ ನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ತೊ ಆಾಂಕಾವ ರ್ ದ್ದದೊೊ ತರಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಗಕಮಳಾ ವಯ್ಲೊ ಾ ಕಾಮ್ಗಕ ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ತರನ ಟ್ಾ ಚೆಡ್ಟವ ಾಂಕ್, ಕಾಜರಿ ಸ್ಾ ರೀಯ್ಲಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ ರಾಂವಿೊ ರಿೀತ್ ಆಾಂಕಾವ ರಿ ಭೆಸ್ ತಾಣ್ಯ ಜಯ್ರ್ತಾ ಾ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಭೆರ್ಸಾಂ ಕೆಲ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ರ್ಸಕ್ಸ ದಿತಾ. ತಾಾ ಹಿತಾೊ ಾಂತ್ ಸ್ಾ ರೀಯ್ಲಾಂಚೆಾಂ ರರ್ಜ..... ದಿರ್ಸಕ್ ತಿಾಂ ಘರಾಂತ್ ಆರ್ಸಾ ತ್ ತರಿ, ಜಗ್-ಮಾಗ್ ನಾ. ಕಾಾಂಯ್ ರತಿೊ ನಿೀದ್‍ಲ ಆನಿ ಪುರಸರ್ಣ ದಿರ್ಸಚೆಾಂ ತಿಾಂ ಕಾಡ್ಟಾ ತ್ ಆಸಲಾಂ.

ಮಹ ಜೆಾ ನದೆರ ಮ್ಗಖ್ೊ ಾ ತಾಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂತಾೊ ಾ ಹಿತಾೊ ಾಂತ್ ತಿೀನ್ ಬಳಷ್ಠೊ ರೂಕ್. ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಗಳಾಾಂತ್ ಪನಾನ ರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ ನಾಟ್-ರೂಪ್‍ ನಾತೊ ಲಾಂ, ಪಿಾಂಜ್ ರ್ ಪಾೊ ಸ್ಾ ಕ್ ಶಟಿ ಹಾಾಂತುಳೆಳ ಲಾಂ ಝೊಪಿಾ ಾಂ. ಪಡ್ಟೊ ಕುಶನ್ ಏಕ್ ಲಹ ನ್ ತೊೀಡ್‍ಲ್, ತಾಾಂತಾೊ ಾ ನ್ ಘಾಣ್ಯಡ್ಕಾ ಾಂ ಕಾಳೆಾಂ ಮೆಹ ಳೆಾಂ ಉದಕ್ ಕರ್ಸರ ಾ ಸಂಗಿಾಂ ನಿಧ್ಯನ್ ವಾಹ ಳುನ್ ಆರ್ಸ. ತೊ್ ತೊೀಡ್‍ಲ್ ತಾಾ ಗರಿೀಬ್ ಲೊಕಾಚೊ ಖ್ಕುಸ್ ಆನಿ ನಾಹ ಣಿ. ತಾಕಾ ಲಗ್ನ್್ ವಯ್ರ ಎಕಾ ಖುಾಂಟ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಕಾಾರಿ ಉದ್ದ್ ನಳ್‍ ನಮಯ್ಲರೆೊ ಲಾ ವೆಳಾರ್ ಉದಕ್ ಗಳವ್ನ ಉಮಾ್ ಳಾಾ .

ಸಕಾಳಾಂ ಉದೆಲೊೊ ಸಯ್ಲಾ ಅಸಾ ಮೊೊ ಮಹ ಣ್ಾ ್ ಸೈಕಲಾಂರ್ಚ ಕಾಾಂಪಿರ್ಣ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಾಾ ಾಂಚೊ ಆವಾರ್ಜ ರ್ಚಕೆ್ ಜೊಾ ೀರನ್ ಉಠಾಾ . ರ್ತಣ್ಯಹೆಣ್ಯ ಥೊರ್ಡಾಂ ಬಾಯ್ಲೊ ಾಂ ಪಾಲಂವ್ ಭೆಷ್ಟಾ ್ ಸಕಾೊ ಗಳವ್ನ ತಪ್ ಲ್ ಮಾರನ ್ ಘರೊ ಾ ಮ್ಗಖ್ೊ ಾ ದ್ದರಚೆರ್ ಬಸನ್ ಆಸೊ ಾಂ ದೃಶ್ಾ ಪಳೆತಾನಾ, ದಿಷ್ಠಾ ಆಸ್ಲೊ ಾ ದ್ದದ್ದೊ ಾ ಾಂನಿ ತಾಾಂಚೊ ಅತೊಿ ರಿಸ್ ರ್ ಘಾಲೊೊ ಖಂರ್ಡತ್. ಆನಿ ಕಾಲ್ಲೊ ಾ ರತಿಾಂ, ಹಾಾಂವ್ ಗ್ಡಢ್ ನಿದೆಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊೊ ಾಂ. ಮಾರನ ್ ಉಠಯ್ಲೊ ಾ ಪರಿಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಜಗ್ ಜಲೊ ಆನಿ ಹಾಾಂವೆ ದೊಳೆ ಘರ್ಡಯ್ಲಳಾ ವಯ್ರ ಖಂಚಯ್ಲ್ಲೊ .

ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂ ಮಧಗ್ಡತ್ ಥೊಡೊಾ ಲಹ ಲಹ ನ್ ಆಾಂಗಿಾ , ಏಕ್ ಪರೆನ ಾಂ ಸೈಕಲ್

ವೇಳ್‍ ಮಧ್ಯಾ ನ್ ರತಿಕ್ ಲಗಿಾಂ ಜಲೊೊ .

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾಾಂಕಾಾಂ ಮತಿಾಂತ್್ ಶರಪುನ್ ಹಾಾಂವೆ ಪರತ್ ಮಹ ಜ್ಮ ಪಾಠ್ ಖಟ್ೊ ಾ ಕ್ ರ್ತಾಂಕೊ , ಮಹ ಜೆ ಕಾನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಸಳಾನ್ ಉಗೆಾ ದವರನ್. ಹಶೆಾಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಆಯೊ ಾ ಪರಿಾಂ ವೆಗಿಾಂ ನಿದ್ದನಾ. ಆರ್ಜ ಆಳಾಸ ಯ್ ಆನಿ ಆತುರಯ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಜಲೊ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಜಾ ಘರಾಂತ್ ಜಗ್-ಮಾಗ್ ನಾ. ದೊಗ್ಡಾಂಯ್ ಭುರು ಾ ಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ ಮಹ ಜ್ಮ ಪತಿರ್ಣ ಕುಳಾರ ಗೆಲೊ ಥೊಡ್ಟಾ ದಿರ್ಸಾಂಕ್. ಮಾಹ ಕಾ ತಾಾಂಚೆಾ ಸಂಗಿಾಂ ವೆಹ ಚ್ಯಾ ಕ್ ಫುರಸ ತ್ ನಾತ್ಲೊ ಾ ನ್ ಹಾಾಂವ್ ಎಕುಸ ರೊ ಘರಾಂತ್ ಉರ್ಲೊೊ ಾಂ. ತಿತಾೊ ಾ ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ರಣಿರ್ಚ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಲ. ಹಾಾಂವ್ ಸಟಕ್್ ಕರನ ್ ಉಠೊನ್ ಬಸೊೊ ಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳಾಾ ಕ್ ಹಾಾಂವ್ ಬರಾ ನ್ ವಳಾ್ ತಾಾಂ. ರಣಿ ತಾಾ ವಠಾರಾಂರ್ತೊ ಾಂ ವಿಧವ್ ಬಾಯ್ೊ . ರ್ತಾಂ ನಾಾಂವಾ ರ್ತಕದ್‍ಲ ತಾಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ರಜಾಂರ್ತೊ ಾಂ ಸೊಭ್ತಯರ್ಚ ರಣಿ್ ವಹ ಯ್. ಪುರ್ಣ ತಾಕಾ ತಸಲ್ಲಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಘಮಂಡ್‍ಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಆಪಾೊ ಾ ಕುಟ್ಿ ಚ್ಯಾ ಖಚ್ಯಾ ಖ್ತಿರ್ ರ್ತಾಂ ಆಮಾೊ ಾ ಬಿಲಾ ಾಂಗ್ಡಾಂತ್ ಘರೊ ಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯತಾಲ್ಲಾಂ. ತಾರ್ಚ ಭಿಮೊಾತ್ ಪಾವ್ಚನ್, ಮಹ ಜೆಾ ಪತಿಣ್ಯಚೊ ಅಸ್ ತ್ ಇನಾ್ ರ್ ಆರ್ಸೊ ಾ ರಿೀ ಹಾಾಂವೆ ತಾಕಾ ಆಮೆೊ ಾಂ ಘರ್ ನಿತಳ್‍ ಕರೆೊ ಾಂ, ಪುಸೊ ಾಂ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಾಂ.

ಮಹಿನಾಾ ಕ್ ಇತೊೊ ್ ಮಹ ಳೊಳ ಪಾಗ್ ಹಾಾಂವ್ ದಿತಾಲೊಾಂ. ತಾಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಾಂತಿೊ ಾಂ ಕುಟ್ಿ ಾಂ ದುಡ್ಟವ ನ್ ಬೊವ್ ದುಬಿಳ ಾಂ ತರಿೀ ವರಸ ಕ್ ಎಕಾ ಭುರು ಾ ಕ್ ಚುಕಾನಾರ್ಸಾ ಾಂ ಪರ ಸೂತ್ ಜಾಂವಾೊ ಾ ಾಂತ್ ತಾಾಂಚೊಾ ಸ್ಾ ರೀಯ್ಲ ಪಾಟಿಾಂ ಪಡ್ಟನಾತ್ಲೊೊ ಾ . ತಿೀನ್ ವರಸ ಾಂ ಆದಿಾಂ ಸವಯ ಪರ ಕಾರ್ ರಣಿಯ್ ಪರ ಸೂತ್ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ. ರ್ತಾಂ್ ತಾಚೆಾಂ ಬಾಳ್‍ ನಿೀಲ್ಕ. ಬಾಳಾಾ ಚೆಾ ಕುರ್ಡಚೆಾ ಸೊಭ್ತಯ ಆನಿ ರಂಗ್ಡವಿಶಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಗಲಟ್ಠ ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಲೊೊ . ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಅವವ ಲ್ ಪಿಾಂವ್ಚಾ . ಕಸೊರ ರ್ಸಗ್ಸ ಾಂಚೆಾ ಮ್ಗನಿಸ ಪಾಲಟಿಚೆಾ ಲೊರಿಯಚೊ ಡ್ಕರ ೈವರ್. ಹೆಾಂ ತಾಾಂಚೆಾಂ ವ್ಚದುಾ ವ್ಚರಾಂಟ್ ಇರ್ತೊ ಾ ವಿಪಿರ ತಾಯಕ್ ಪಾವೆೊ ಾಂ ಕ, ರಣಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಲರ್ಸಾಂನಿ ಕೈದ್‍ಲ ಕರನ ್ ವೆಹ ಲೊೊ . ದೊೀನ್ ದಿರ್ಸಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಾಚೆಾ ್ ಬಾಯೊ ನ್ ಪಲರ್ಸಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಹುನ್ ಕೆಲೊ ಾ ನ್ ಮ್ಗಚೊ ಳಕೆ ಬರವ್ನ ದಿವ್ನ ರ್ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ಲೊಕಪಾ್ ಥಾವ್ನ ಭ್ತಯ್ರ ಆಯ್ಲೊೊ . ಕಾಳೊಕಾರ್ ಘರ ಪಾವ್ಲೊೊ ತೊ ಬೊವ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಬೆಜರಯನ್. ದುರ್ಸರ ಾ ದಿರ್ಸ ಸಕಾಳಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಜಗ್ ಜತಾನಾ ತಾಚೆಾಂ ಮೊಡ್ಕಾಂ ಸರಿಾ ಲಾ ರೈಲಪಾಟ್ಾ ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ!!

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಣಿ ತಾಾ ಸಮಯ್ಲರ್ ಗಳುಳಾಾ ಾಂ ರಡ್‍ಲ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಪುರ್ಣ ಸಜರೊ ಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆಾಂ ಹೆಾಂ ಮರರ್ಣ ಆತ್ಿ ಹತಾಾ ನಹ ಯ್ ಬಗರ್ ಖುನ್ ಮಹ ಳೊಳ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲೊೊ . ಮಹ ಜೆಾ ಪತಿಣಿನ್ಯ್ ಮಹ ಜೆಾ ಲಗಿಾಂ ತಶೆಾಂ್ ರ್ಸಾಂಗ್ಡಾ ನಾ ಹಾಾಂವೆ ತಿಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್‍ಲ್ ಧ್ಯಾಂಪಯ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಆಮಾ್ ಾಂ ಕತಾಾ ತಾಾ ನಸ್ ಟ್, ನಾಪಾಸ್ ಲೊಕಾರ್ಚ ಖಬರ್ ಆನಿ ವಳಕ್? ಹಾಾ ಘರ್ಡತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ದೊೀನ್ ದಿರ್ಸಾಂಕ್ ರಣಿ ಆಮೆು ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯೊ ಾಂನಾ. ನಂತರ್ ರ್ತಾಂ ದುಖೆಸ್ಾ ತೊಾಂಡ್‍ಲ್ ಘೆವ್ನ ಆಮೆು ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜತಾನಾ ಮಾಹ ಕಾ ತಾರ್ಚ ಭಿಮೊಾತ್ ದಿಸ್ಲೊ . ತಾಚ್ಯಾ ನಿೀಲ್ಕ ಖ್ತಿರ್ ತಾಣ್ಯ ಜಯ್ರ್ತಾ ಾಂ ಸೊಸೊ ಾಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ಕಂಯ್. ಆತಾಾಂ ಘೊವಾಕ್ಯ್ ತಾಣ್ಯ ಹೊಗ್ಡಾ ಯ್ಲೊೊ . ರ್ತಾಂ ವಿಧೊವ್ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ. ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್.... ನಿೀಲ್ಕ ತಾಾ ವಠಾರಾಂತಾೊ ಾ ಹೆರ್ ಭುರು ಾ ಾಂ ಸಂಗಿಾಂ ವಾಡೊನ್ ಯತಾನಾ, ತಾರ್ಚ ತಿ ಸೊಭ್ತಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ ತಾಕಾ ಉಕಲಾ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗ್ಡಾ ಲ್ಲಾಂ. ಕಾಮಾಕ್ ಯತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ರಣಿ ಆಮೆು ರ್ ನಿೀಲ್ಕಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ನ ಆಯ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಮಾಹ ಕಾ ರ್ತಾಂ ಭ್ತರಿೀ ಮೊಗ್ಡಳ್‍ ಆನಿ ಸಾಂದರ್ ದಿಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ.

ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆಶೆನ್ ಉಕಲ್ನ ಏಕ್ ಭರಧಿಕ್ ಉಮೊ ದಿವ್ನ ಖ್ಾಂವ್್ ದೊೀನ್ ಬಿಸ್ ತೊಾ ದಿಲೊೊ ಾ . ಹಾಾ ವೆಳಾರ್ ಮಹ ಜ್ಮ ಪತಿರ್ಣ ಸರಿಾ ಲ್ಲಾ ಮಾಕೆಾಟಿಕ್ ಗೆಲೊ . ಕಾಮ್ ಜವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ವೆಹ ತಾನಾ ರಣಿಚ್ಯಾ ಹಾಾಂರ್ಡಯ ರ್ ಆಸ್ಲೊ ಾ ನಿೀಲ್ಕಚ್ಯಾ ದ್ದವಾಾ ಹಾತಾಾಂತ್ ಶೆಾಂಬೊರ್ ರಪಿಯ್ಲಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೊೀಟ್ ಹಾಾಂವೆ ಚೆಪ್‍ಲೊೊ . ಹೆಾಂ ಮಹ ಜೆಾ ಪತಿಣ್ಯಕ್ ಕಳತ್ ಜತ್ ತಿಣ್ಯ ಮಾಹ ಕಾ ಬರೆಾಂ್ ಜರ್ಡ್ ಲೊೊ . ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯತಾನಾ ಭುರು ಾ ಕ್ ಆಮೆು ರ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ರ್ಣ ಮಹ ಜೆಾ ಪತಿಣ್ಯನ್ ರಣಿಕ್ ತಾಕದ್‍ಲ ದಿಲೊ . ನಿೀಲ್ಕಚೆಾಂ ರ್ತಾಂ ರೂಪ್‍ ಆನಿ ಸೊಬಾಯ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳೆಾಂವಾೊ ಾ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ತಾಾಂಡ್ಟಾ ಲ ತರಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ತಾಾ ಹಿತಾೊ ಕ್ ಹಾಾಂವೆ ಕಶೆಾಂ ವೆಹ ಚೆಾಂ? ಮಹ ಜೆಾಂ ಅಾಂತಸ್ಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತಿಾಂ ಖಂಯ್? ಹಾಾಂವ್ ಸರ್ ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ರ್ತಾಂ.... ನಿೀಲ್ಕ ವಾಡೊನ್ ಯತಾಾಂ ಯತಾಾಂ ರಣಿಚೊ ಮೊೀಗ್ ತಾಚೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಕೇಾಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಜಲೊೊ . ತಾಚೆಾ ಪಾರ ಸ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಆಸ್ಲೊ ಾ ರ್ತಗ್ಡಾಂ ಭುರು ಾ ಾಂಚೆಾಂ ತಾಕಾ ಪಡೊನ್್ ವಹ ಚುಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ನಿೀಲ್ಕಚ್ಯಾ ಖರಾ ಬಾಪಾಯೊ ಾಂ ರೂಪ್‍ ನಿಧ್ಯನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಟಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ ಯತಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ್ ಖ್ತಿರ್ ರಣಿಯ್ ಮಾರ್ತಸ ಾಂ ಭಿಯತಾಲ್ಲಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಯತಾನಾ.

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪುರ್ಣ ಕಾಲ್ಲೊ ಾ ರರ್ತೊ ಾಂ ಘರ್ಡತ್ ಮಾಹ ಕಾ ನಿದೊಾಂಕ್ ದಿನಾ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ. ರ್ತವಿಾ ಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೊ ಾಂರ್ತೊ ಥೊಡ್ಕ ಪಾಡ್ಟರಿ ತರನ ಟೆ ರಣಿಗೆಲಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಎಕಾ್ಫರ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ ರನ್ದುಕಾರ ಾಂ ಪರಿಾಂ. ತಾಣಿಾಂ ಯವ್ನ ದೆರ್ಸವ ಟ್್ ಸರ ಕೆಲೊ ಕಸಲ್ಲಾಂ್ ಕಾರರ್ಣ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ. ಲಹ ನ್ ಮಟ್ಾ ರ್ಚ ಮಾರಮಾರಿ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್!! ರಮ್ಜ್ಮ ಹೆಾ ಲಡ್ಟಯ ವೆಳಾರ್ ಜ್ಮವಾಾ ಳಪರಿಾಂ ಹಿಾಂಡ್ಟ ಮಧಾಂ ಮೊಳುನ್, ಚರೊನ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾ ಪರಿಾಂ ರಣಿಚ್ಯಾ ಝೊಪಾಾ ಾ ಭಿತರ್ ತಾಾ ಕಾಳೊಕಾಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊೊ ಹಾಾಂವೆ ಆಮೆು ಲಾ ಜನೆಲಾಂತಾೊ ಾ ನ್ ಸ್ ಷ್ಠಾ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಾಂ. ರ್ತದ್ದನ ಾಂ್ ಹಾಾಂವ್ ಖಟ್ೊ ಾ ರ್ ಯವ್ನ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊೊ ಾಂ. ಕುಡ್ಟಾಂತೊೊ ದಿವ್ಚ ಪಾಲವ ಾಂವ್್ ಮಾಹ ಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬೊಬಾಟ್, ಖಿಳಂ್, ಹಾಕ್-ಬೊಬ್, ಮಾರಣ್ಟಾಂತಿಕ್ ಆಕರ ಾಂಧನ್! ವ್ಚಟ್ಾ ರೆ ಉಡ್ಟಾ ಉರ್ಡಾ ಆನಿ ಪೆರ ೀರಿತ್ ಗರ್ಡಾ ... ಪಲರ್ಸಾಂಚೆಾಂ ಯಣ್ಯ... ಮಹ ಜಾ ಕುಡ್ಟಾಂತೊೊ ದಿವ್ಚ ಪಾಲವ ವ್ನ ಆತಾಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಕಾಳೊಕಾಾಂತ್ ಲಪನ್ ಬಸನ್ ಹೆಾಂ ಸಗೆಳ ಾಂ ಪಳೆತಾಲೊಾಂ. ಸಕ್ ಡ್‍ಲ್ ನಿಧ್ಯನ್ ಥಂಡ್‍ಲ್ ಜತ್ ಹಾಾಂವೆ ಲಗ್ಡಸ ರ್ ದವರೆೊ ಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಹಾತ್-ಘರ್ಡಯ್ಲಳ್‍ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ. ಫಾತಾಾ ರ್ಚಾಂ ವ್ಚರಾಂ ಆಡೇರ್ಜ ಉತರಾ ಲಾಂ. ನಿಧ್ಯನ್ ಹಾಾಂವ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸರೊೊ ಾಂ.

ದ್ದರ ಭ್ತಯ್ೊ ಕಾಾಂಪಿರ್ಣ ಆಜ್ಯನ್ ಆವಾಜಾ ಲ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಹಾಾಂವ್ ವೆವೆಗಿಾಂ ನಿದೆಾಂತೊೊ ಉಠೊೊ ಾಂ. ಭ್ತಯ್ರ ಬರೆಾಂ್ ಉಜವ ಡ್‍ಲ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಲಗ್ಡಸ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ಹಾತ್-ಘರ್ಡಯ್ಲಳ್‍ ಪಳೆತಾನಾ ವ್ಚರಾಂ ರ್ಸತ್ ಉತಾರ ಲೊ ಾಂ. ಕುಡ್ಟಾಂತೊೊ ಭ್ತಯ್ರ ಯವ್ನ ಪರ ವೇಶ್ದ್ದರಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯೊ ಾ ‘ತಿಳೆಣ ’ ಬುರಕಾಾಂತಾೊ ಾ ನ್ ಹಾಾಂವೆ ಎಕಾ ದೊಳಾಾ ನ್ ತಿಳೆಳ ಾಂ. ರಮ್ಜ್ಮ ದ್ದರ ಭ್ತಯ್ರ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊೊ . ತಾಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಟಚೆರ್ ಕಸಲೊಗಿ ತೃಪೆಾ ಚೊ ಹಾಸೊ ನಿಶೆತಾಲೊ. ಹಾಾಂವೆ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲನಾ. ಕಬಾಟ್ಾಂತ್ ತಯ್ಲರ್ ದವರ್ಲೊ ನೊಟ್ಾಂರ್ಚ ಆಟಿಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ನ ಎಕಾ ಕವರಾಂತ್ ಚೆಪಿೊ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಅಮಸ ರಿಾಂ ದ್ದರ್ ಉಘುಾ ನ್ ನಾಥುರಮಾಕ್ ರ್ತಾಂ ಕವರ್ ದಿಲ್ಲಾಂ. “ನಿೀಲ್ಕಚ್ಯಾ ಮರಣ ಚೊ ಖರೊ ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ನ ಉರ್ಲ್ಲೊ ತುಕಾ ದವರ್. ಪಯಾ ರ್ಸರೆ್ ಆರ್ಸತ್. ಫಾಲಾ ಾಂ ರ್ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಮೆೊ ಾ ಗೇಟಿಕಡ್ಕಾಂ ಮೇಳ್‍.” ಆಬೆೊ ಶ ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ಮಾಹ ಕಾ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‍ ಪಳೆವ್ನ ರಮ್ಜ್ಮ ಪಾಟಿಾಂ ಪರಾ ಲೊ. ಹಾತಾಾಂರ್ತೊ ಾಂ ಕವರ್ ತಾಣ್ಯ ಗಳಾಾ ಕಡ್ಕನ್ ಥಾವ್ನ ರ್ಟ್ಾ ಭಿತರೊ ಾ ನ್ ಘಡ್ಕಾ ನ್ ಗಳಯ್ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಮ್ಗಖೆೊ ಾಂ ದ್ದರ್ ಫಿಚ್ಯರ್ ಕರಾ ್ ನಿತಳ್‍ ನಾಹ ರ್ಣ ಘೆಾಂವಾೊ ಾ ಕ್ ನಾಹ ಣಿಯಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ರಿಗೊೊ ಾಂ. ರಣಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮರಣ ಖ್ತಿರ್ಯ್ ಹಾಾ ್ ನಾಥುರಮಾಕ್ ಹಾಾಂವೆ ಪಯಾ ದಿಲೊ ಾ ಚೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಮಾಹ ಕಾ ಯನಾರ್ಸಾ ಾಂ ರವ್ಚೊ ನಾ. ********

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


....ಅಭಿವೆ ದಿಿ ನಿಗಮ.... ಕಾಾಂಯ್ ಮೆಳಾನಾ ನೆಾಂ.'

' ಆರ್ಜ ಕರ್ತಾಂ ಗಮ ಗಮ ಆರ್ಸಯ್?' ಬಾಯ್ೊ ವಿಚ್ಯರಿ ಘರ ಭಿತರ್ ಸತಾಾನಾ.... ಟ್ಠಮ ಹಾಸೊೊ .

' ತುಕಾ ಗೊತುಾ ನಾ... ವ್ಚೀಟ್ ಖ್ತಿರ್ ಮರಠ ಲಾಂಗ್ಡಯ್ತಾಾಂಕ್ ಪಾಾಂಯ್ಾ ಕರೊಡ್‍ಲ್ ದವತಾಾ ಖಂಯ್..'

' ಕೊರೊನಾ ನೆಾಂ... ರ್ಸಾ ನಿಟೈಸರ್ ...' ಮಹ ಣ್ಟಾ ನಾ ಟ್ಠಮ ಶಮಾ ಹಾಲಯ್ಲೊ ಗೊೊ ..

' ತಾಾಂಚೊ ವ್ಚೀಟ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಅಸಾ ಲೊ'

' ಗಮ ಗಮ ನಂಯ್ ನಿಗಮ... ಅಭಿವರ ಧಿಿ ನಿಗಮ.. ಕರಿ ಕರಿ ಜತಾ...' 'ಕಶೆಾಂ?' 'ತುಕಾ ಗೊತುಾ ನಾಾಂಯೇ...? ಕರಿರ್ಸಾ ಾಂವಾಾಂಕ್ 500 ಕರೊಡ್‍ಲ್ ದಿತಾ ಮಹ ಳೊಳ ಆರ್ಜ ಆಲ್ ಸಂಖ್ಾ ತ ನಿಗಮ ಬಂಧ್ಯ ಕತಾಾ ಖಂಯ್...' ' ಕರಾಂದಿ... ಆಮಾ್ ಾಂ ಕರಿರ್ಸಾ ಾಂವಾಾಂಕ್

' ಇರ್ಾ ಪಾ್ ... ಆತಾಾಂ ಸಗೆಳ ಉಟೆೊ ... ತಾಾಂಕಾಾಂಯ್ೀ ನಿಗಮ ಜಯ್ ಖಂಯ್... ಈರ್ಡಗ್ಡ... ವಿೀರಶೈವಾ...ಪೂರ ಬೊಬಾಟ್ಾ ತ್..' 'ತುಾಂ ಥಂಡ್‍ಲ್ ಬಸ್.. ತಾಾಂಕಾಾಂ ನಿಗಮ ದಿಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಾಂ ಅಮಾಂ ಮರಠ ಲಾಂಗ್ಡಯ್ತಾಾಂಕ್ ರಿಜವೆಾರ್ನ್ ದಿಯ್ಲಾಂ... ತಾಾಂಕಾಾಂ ಹಿಾಂದುಳದ ವಗಾ ಹಾಾಂತುಾಂ ರಿಜವೇಾರ್ನ್ ದಿವಾಾ ಾಂ...'

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಟ್ಠಮರ್ಚ ಪಲಟಿಕಲ್ ಐರ್ಡಯ್ಲ... ' ಆಮೊೊ ್ೊ ಅರ್ಸನೇ... ಕುಮಾರ..' ' ಆಮಾ್ ಾಂ ನಿಗಮ ನಾಕಾಗಿೀ?' ' ಹೊೀ... ಮಾಗಿರ್ ಸ್ದುಾ ...' ' ತುಾಂ ಗಮ ಗಮ ಪಮಾಳಾಾ ನಾ ನಿಗಮ ಜಯ್ ಗಿೀ?' ' ತುಾಂ ವ್ಚಪಾರಿ ಉಲಯ್ಲಾ ಯ್... ತುಕಾ ಗೊತುಾ ನಾ ... ಕೊರೊನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಕಾಾರ್ ವಾಾಂಚಯ್ಲೊೊ ತಾಣಿಾಂ್..' ಹಾಾಂವ್ ರ್ಸಾಂಗೊನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಟ್ಠಮ ಜಗೊ ಜಲೊ.

' ರ್ಡರ್ಸ್ ಾಂವ್ಾ ಶೀ ನಾ ಗ್ದುಾ ' ಟ್ಠಮ ಹಾಸೊೊ . ' ತರ್ ಅತಾಾಂ ಕರ್ತಾಂ ಕರಿಜೆ?' 'ಸ್ಾಂಪಲ್' ' ಕರ್ತಾಂ?'

' ಸಂಪುಟ ವಿರ್ಸಾ ರಾಂಕ್ ಅರ್ಸ.. ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಗೆಲಾ ರ್ ಬಾದ್‍ಲ ಶಾ ಮೆಳಾನಾ... ಪುತಾಕ್ ರ್ಡ. ಸ್. ಎಮ್ ಕರಿಜೆ... ರಜಾ ಾಂತ್ ಪಾಡ್‍ಲ್ಾ ಉರಜೆ... ಹಾಾಂವ್ ್ ಮ್ಗ ಮ ಜಯಾ ..!' ಟ್ಠಮ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯಾ ಲೊ.. ' ಹಿ ಕಸಲ ಕವಿತಾ ಹಾಾಂವ್ ವಿಚ್ಯರಿ ಟ್ಠಮ ಕಡ್ಕ..'

' ಏಕ್ ನವೆಾಂ ನಿಗಮ ಕರಿಜೆ' ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಳೆಾಂ. 'ಖಂಯೊ ಾಂ ರ್ತಾಂ?' ' ರಡ್ಕಾ ಲ್ಲ ಹಾಸಾ ಲ್ಲ... ಹಾಸಾ ಲ್ಲ ರಡ್ಕಾ ಲ್ಲ... ಪಯಾ ಖಜನಾಕ್ ಪಡ್ಕಾ ಲ್ಲ...' 'ವಾಹ ವ್... ನಿಜಯ್್ ೀ ತುಾಂ ಗೆರ ೀಟ್ ಕವಿ..'

' ಕವಿತಾ ನಂಯ್ ಭವಿಷ್ಟಾ ..' ' ಹೊೀ ತುಾಂ ಭವಿಷ್ಟಾ ಯ್ೀ ರ್ಸಾಂಗ್ಡಾ ಯ್!'

' ರ್ಸಾಂಗ್ ಖಂಯೊ ಾಂ ನಿಗಮ?' ಟ್ಠಮ ಥಥಾಲೊಾ...

' ತರ್ ರ್ಸಾಂಗ್ ಮಾಕಾ... ಕೊೀರ್ಣ ' ಕುಡಕರ ಅಭಿವರ ಧಿಿ ನಿಗಮ' ಜತಲೊ ಮ್ಗಕೆಲ್ ಮಂತಿರ ?' ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮನ್ ಆಸ್ಚ್ಯ ೆ ಬರಯಾಾ ರೊಂನಿ ತಾೊಂಚಿ ಕವತಾ, ಕಾಣಿ, ವಡಂಬನ್, ಲೇಖನೊಂ ಧಾಡೊಂಕ್ ವಳಾಸ್: veezkonkani@gmail.com 27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*ಶಿರಸಿ* ಶರಸ್ ಉತಾ ರ ಕನನ ಡ ಜ್ಮಲ್ಲೊ ಚ ಶರರ್ಸಿ ನ. ಕನಾಾಟಕಾಾಂತುಲ ಸಪರ ಸ್ದಾ ರ್ಕಾ ರ್ಸಿ ನ. ಸಪಾರಿ , ಯ್ಲಳ , ಮಯ್ಲಾಕಣ್ , ಕೊಕೊ ನಿಮತಾ ವಾಾ ಪಾರಚೆ ಕೇಾಂದರ ರ್ಸಿ ನ ಜವಾನ ರ್ಸಸ . ಮಂಜಗ್ಣಿ , ಯ್ಲಣ್ , ಬನವಾಸ್ , ಸಹಸರ ಲಾಂಗ , ಸೊೀದೆ , ಸವ ಣ್ಾವಲೊ , ಚಂದರ ಗ್ತಿಾ ತಿೀಥಾ ಕೆಷ ೀತಾರ ಾಂಕ ಆನಿ ಜೊೀಗಫಾಲ್ಸ , ಉಾಂಚಳಳ , ವಿಭೂತಿ , ಶವಗಂಗ್ಡ , ಬೆಣ್ಯಣ ಹೊಳೆ ಜಲಪಾತ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೇಕ , ಗ್ರ್ಡವ ಪಕಷ ಧ್ಯಮ ಪರಿೀಕ್ಷಣೇಕ ಮಧಾ ರ್ಸಿ ನ ಜವಾನ ರ್ಸಸ . ಅಾಂಬಾ , ಕಾಳ , ದುಗ್ಡಾ , ಪರಮೇರ್ವ ರಿ , ಕಾತಾಾ ಯ್ನಿ ... ಇತಾಾ ದಿ , ಅನೇಕ ನಾಾಂವಾನ , ಅನೇಕ ರೂಪಾನ

ಪರ ಸ್ದಿಿ ಪಾವಿಲ , ಅತಾ ಾಂತ ಜಗರ ತ ದೇವಿ , ಶರ ೀ ಮಾರಿಕಾಾಂಬೆಲ ದೇವರ್ಸಿ ನ ಶರಸ್ಾಂತು ಆರ್ಸಸ . ದೇವರ್ಸಿ ನ ಭ್ತಯ್ಲೊ ಾ ಾಂನ ಪಳೈಲಾ ರಿ ರಜಮಹಲಸ ದಿರ್ಸಾ . ಸವ ಚಛ ತಾ , ಪವಿತರ ತಾ ತಾಾ ದೇವಳಾಚ ವಿಶೇಷತಾ ಜವಾನ ರ್ಸಸ . ಕಲಭಿರರ್ಚ ಆಸ್ಸ ಲಾ ಾಂನಿ ರ್ತ ದೇವರ್ಸಿ ನ ಅವರ್ಾ ಪಳೊಕಾ. ಸಂಪೂಣ್ಾ ದೇವಳಾಚ ವಣ್ತೊಾ ಭ್ತಯ್ಲೊ ಾಂನ , ಭಿತಾ ರಲಾ ಾಂನ ಕಾವಿ ರ್ಚತರ ಕಲ್ಲನ ಭಲಾ ಾ. ತಸಸ ಲ ಸಾಂದರ ಸಜೈಲ ಕಾವಿ ರ್ಚತರ ಾಂ ಅಪರೂಪ ಪಳೊಚ್ಯಾ ಕ ಮೆಳಾಾ ತಿ. ರ್ತಾಂ ಆತಾ ಾಂ ದಿಸೊ ಾಂ ದೇವರ್ಸಿ ನ ರ್ಸಧ್ಯರಣ್ 150 ವಷಾ ಪೈಲ್ಲಾಂ ಬಾಾಂಧಿಲ್ಲ. ದೇವರ್ಸಿ ನಾ ಭಿತಾ ರಿ ವಿಶಾಲ ಸಭ್ತಮಂಟಪ ಆರ್ಸಸ . ರ್ಸಹಿತಾ , ಕಲ , ರ್ಸಾಂಸ್ ೃತಿಕ ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ ಜಯ್ಾ ಉತಾಾತಿ. ನವರತಿರ ಾಂತು , ಕಾತಿಾಕ ಮೆಹ ೈನಾಾ ಾಂತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜ , ಪರ ವಚನ ಆನಿ ರ್ಸಾಂಸ್ ೃತಿಕ

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಯ್ಾಕರ ಮ ಜತಾಾ ತಿ.

ದೊಡಾ ಗಣ್ಪತಿ ಮಹ ಣ್ತಾತಿ. ಸಂಕಷ್ಟಾ ದಿಸ ದರ್ಾನಾಾಂಕ ಲಯ್ನ ಲಗ್ಡಾ .

ದೇವರ್ಸಿ ನ ಮಹ ಳಾಾ ರಿ ಭ್ತರತಿೀಯ್ ಸಂಸ್ ೃತಿಚೆ ಕೇಾಂದರ ರ್ಸಿ ನ ಮಹ ಣ್ತಾತಿ. ತಾಕಾ್ ಏಕ ಉದ್ದಹರಣ್ ಮೊಹ ೀಣು ಶರಸ್ಚೆ ಶರ ೀ ಮಾರಿಕಾಾಂಬಾ ದೇವರ್ಸಿ ನ ದ್ದಕೊ್ ವೇತ . ದೇವಿಕೆರೆಾಂತು ಮೆಳಳ ಲ ದೇವಿಲ ಮೂತಿಾ ಆತಾ ಾಂ ಆಸ್ಸ ಲಕಡ್ಕನ ಇ.ಸ 1689 ತು ರ್ಸಿ ಪನ ಕೆಲೊ ಖಯ್ಾಂ ! ಲಕ್ ಡ್ಟರ್ಚ ಅಷಾ ಭುಜ ದೇವಿಲ ಮೂತಿಾ, ರ್ಸತ ಫೂಟ ಉಾಂಚ ಆರ್ಸಸ . ದೊೀನ ವಷ್ಟಾ ಏಕಪಟೆ ಫಾಲ್ಕು ಣ್ ಮೆಹ ೈನಾಾ ಾಂತು ಶರಸ್ ಜತಾರ ಜತಾಾ . ಪೂಣ್ಾ ಏಕ ಆಠವಾಡೊ ತೊ ಉತಸ ವ ಉತಾಾ. ತಿ ಜತಾರ ಕನಾಾಟಕಾಾಂತುಲ ಸಗಳಾಾ ಾಂತು ಹೊೀರ್ಡ ಜತಾರ ಮೊಹ ಣೊಸೂನ ಘೆತಾಾ . ಲಕೊಷ ೀಪಲಕ್ಷ ಜನ ದೇವಿ ದರ್ಾನಾಕ ದೂರದೂರಚ್ಯಾ ನ ಯತಾಾ ತಿ. ಜರ್ತರ ವೇಳಾರಿ ದೇವಿಲ ಅಲಂಕಾರ ಪಳೈಲಾ ರಿ , ನಾಸ್ಾ ಕ ಭ್ತವನೆಚ ಪಲಯ್ನ ಜತಾಾ . ಆಸ್ಾ ಕಭ್ತವನೆಚ ಆಗಮನ ಜತಾಾ . ಫೂಡ್ಕ ಜರ್ತರ ವೇಳಾರಿ ದೇವಿಕ ಪಶುಬಲ ದಿತಾ ಸ್ಲ್ಲ. ಇ.ಸ 1935 ತು ಮಹಾತಾಿ ಗ್ಡಾಂಧಿ ಶರಸ್ ಆಯ್ಲ ರ್ತನಾನ ತಾಣ್ಯ ಪಶುಬಲ ಬಂದ ಕೊಚ್ಯಾ ಾ ರ್ಸಾಂಗೆೊ ಾಂ ಖಯ್ಾಂ ! ಹರಿಜನಾಾಂಕ ರ್ತನಾನ ಾಂಚ್ಯಾ ನ ಮಂದಿರ ಪರ ವೇಶಾಕ ಅನುಮತಿ ದಿವೈಸ್ಲ ಖಯ್ಾಂ ! ಶರಸ್ ರಯ್ರಪೇಟೆಾಂತು " ದೊಡಾ ಗಣ್ಪತಿ " ದೇವರ್ಸಿ ನ ಆರ್ಸಸ . ಆಕಾರನ ಮೂತಿಾ ಭವಾ ಉಚ್ಯಾ ಾದಿಕೂನ ತಾಕಾ್

ತಾಾ ದೊಡಾ ಗಣ್ಪತಿ ಲಗಿು " ಶಂಕರ ಹೊಾಂಡ್ಟ " ಆರ್ಸಸ . ಅಘನಾಶನಿ ನದಿ ಮೂಲರ್ಸಿ ನ ರ್ತಾಂ. ತಾಾ ಶ:ವಾಯ್ ಶರಸ್ಾಂತು ಅಾಂಬಾಗಿರಿಚೆ ಕಾಳ ಮಂದಿರ ಆರ್ಸಸ . ವಿಷ್ಣಣ ಮಠ ಆರ್ಸಸ . ಸದ್ದಾ ನವಿೀನ ಬಾಾಂದಿಲ್ಲೊ ಗೊೀಪಾಲಕೃಷಣ ದೇವರ್ಸಿ ನ ಆರ್ಸಸ . ಶರಸ್ಚ್ಯಾ ನ 17 k.m ದೂರ ಶಾಲಿ ಲ ನದಿಾಂತು ಬಿವಾಲಲ ಸಹಸರ ಲಾಂಗ ಆರ್ಸಸ ತಿ. ಶವರತಿರ ವೇಳಾರಿ ಥಯ್ಾಂ ಹಜರೊೀ ಭಕಾ ಜಮಾಾ ತಿ. ಕತೊ ಕೀ...ಜನ ಚ್ಯರಧ್ಯಮ ಯ್ಲರ್ತರ ವ್ಚಚೂನ ಯತಾಾ ತಿ. ತಿರಪತಿ , ರಮೇರ್ವ ರ , ಕನಾಾ ಕುಮಾರಿ , ಧಮಾಸಿ ಳ , ಸಬರ ಹಿ ಣ್ಾ ಕಾರ ಟೆಾಂಪ ಕೊೀನುಾ ವ್ಚಚೂನ ಯತಾಾ ತಿ. ಪಣ್ ತಾಾಂಕಾ ತಾಾಂಗೆಲ ಗ್ಡಾಂವೆೊ ಲಗಿು ಆಸ್ಸ ಲ್ಲ ದೇವಸಿ ನಾಾಂರ್ಚ ಮಾಹಿತಿ ಊನಾಾ. ಉತಾ ರ ಕನನ ಡ ಜ್ಮಲ್ಲೊ ಾಂತು ಊನುಾ , ಶರಸ್ ಜತಾರ , ಮಾರಿಕಾಾಂಬಾ ದೇವರ್ಸಿ ನ ಪಳೈನಾಸ್ಲ್ಲ ಜನ ಆಸಸ ತಿ. ಹೇ ದೇವಾ...ಹಾಾಂಕಾ ಕಸಸ ನ ಮೊಹ ೀಣು ರೆ !!

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

- ಪದ್ಾ ನಭ ನಯಕ. (ಡೊೊಂಬಿವಲ್ಫ)


ಸ ೊಡಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಬ್ಯ್ಾಾಂತ ಾಾಂ ದಿವಾಾ ಾಂತ್ ರ್ತಲ್ ಸಕೆೊ ಬರಿ ನಪಂಯ್ೊ ಜಲಾಂ ಮನಾಾ ಾ ಪರ್ಣ!

ಸರೆವ ರ್ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ಯ್ ನಾರ್ತೊ ಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಆಯೊ ಾಂ ಭಂವಾನಾರ್ತೊ ಾಂ ಏಕ್್ೊ ಏಕ್ ಫೊನ್. ಘರೊ ರ್ಸಾಂದ್ದಾ ಾಂಕ್ ಆಸೊ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಮನ್ ಬರಾ ಮನಾಾಂತಿೊ ಾಂ ಬರಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಬರಾ ತೊಾಂಡ್ಟಥಾವ್ನ ವಾಹ ಳಾ ಲಾಂ ಕಾಳಾಾ ಾಂ ಮನಾಾಂ ಮೆಳಾ ಲಾಂ ವರಾಂ ವರಾಂ ಉಲಯ್ಲಾ ಲಾಂ ಮೊಗ್ಡ ಉಭೆನ್ ಸಖ್ ದುಕ್ ಲರಾಂ ಕಾಳಾಾ ಾಂ ಮನಾಾಂ ಧಲಯ್ಲಾ ಲಾಂ ಆತಾಾಂ ಘರಾಂತ್ ಜಣ್ಟ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಉಲಂವ್್ ನಾಾಂತ್ ಉತಾರ ಾಂ ವಾಟಸ ಾ ಪರ್ಚಾಂ್ ಸೂತಾರ ಾಂ ಮತಿಾಂತ್ ತಿಾಂ್ ರ್ಚತಾರ ಾಂ ಚ್ಯಟ್ ಮೆಸರ್ಜ ಪತಾರ ಾಂ ಕುಾಂಕಾಾ ಾಂಬರಿ ಸಕಾಾ ಾಂ ಸಸ್ಾ ಕಸಾ ಳ್‍ ಉಸಾ ನ್ ಉಸಾ ನ್ ಘರಾಂತ್ ಕಸೊ ಾಂ ವ್ಚಗೆಪರ್ಣ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ ಉಭಿೊ ಗೊರ್ಣ ತರಿ ಘರಾಂತ್ ಜಣ್ಟಾಂ ಕೊರ್ಣ

ಭೆಟನಾಾಂತ್ ಮನಾಾಂ ಮನಾಾಂ ಸಗೊಳ ವೇಳ್‍ ಮಣ್ ಮಣ್ ಘರ ಭಿತರ್ ಉಲಂವ್್ ಎಕೊೊ ಎಕಾೊ ಾ ಕ್ ಭೆಟನಾ ಉಲಂವ್್ ಜ್ಮೀಬ್ ಸಟನಾ ಮೊಬಾಯ್ೊ ಹಾತಿಾಂ ಆರ್ಸೊ ಾ ರ್ ಸಬ್ಾ ವಯ್ರ ಉಟನಾ ಮನಾಾ ಾ ಪರ್ಣ ಶೆಳೆವ್ನ ಗೆಲಾಂ ಕಾಳಾಾ ಕ್ ಕಾಳರ್ಜ ಭೆಟನಾ ಯ, ಯ ಜೆಜು ಆಮಾೊ ಸೊಮಾಾ ಸೊಡಯ್ ಮೊಬಾಯ್ಲೊ ಾಂರ್ತೊ ಾಂ ಧನಾಾ ದೆಾಂವ್ ತರ್ ವೆಗಿಾಂ ಮನಾಾ ಾ ಕಾಳಾಾ ಾಂ ಥಳಾ ದಿಾಂವ್್ ತುಜೆಾಂ ಯಣ್ಯಾಂ ಕಾಳಾಾ ಾಂ-ಮನಾಾಂ ದೆಣ್ಯಾಂ ಆತಾಾಂ ಆನಿ ಸದ್ದಾಂಕಾಳಾ

-ಸಿವ, ಲೊರೆಟ್ಟಟ -------------------------------------30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಯೇ ಗೊ ಚೆಡಾಾ ಜಗೊ ದಿತಾಾಂ ರವ್ ಗೊ ಕಾಳಾಾ ಭಿತರ್ ತುಜೆ ಖ್ತಿರ್ ಸಪಾಣ ಾಂ ದೆಖ್ಾ ಾಂ ಆಶೆವ್ನ ಕಾವೆಾ ವ್ನ ದಿೀಸ್ ರ್ಸತಾಾಾಂ ತಯ್ಲರ್ ತುಾಂ ಆರ್ಸಯ್ ತರ್ ತುಜೆಾ ಲಗಿಾಂ ಲಗ್ನ ಜತಾಾಂ ಆರ್ಸಯ್ ತರ್ ತುಾಂ ತಯ್ಲರ್ ಯೇ ಗೊ ಚೆಡ್ಟವ ಲಗಿಾಂ ಮಹ ಜಾ

ಕಾಳಾಾ ತುಜಾ ದೊಳಾಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ಪಡೊೊ ಾಂಗೊ ಹಾಾಂವ್ ಪಡೊೊ ಾಂಗೊ ಫುಗೆರ ತುಜೆಾಂ ಗ್ಡಲ್ ಲಜೆವ್ನ ತಾಾಂಬೆಾ ಲ್ಲಾಂಯ್ ಕತಾಾ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಪಳೆವ್ನ

ಫುಡ್ಕಾಂ ಸಯ್ಲಾಾಂ ಆಲಾ ರಿ ಮ್ಗಕಾರ್ ಭ್ತಸ್ ದಿವಾಾ ಾಂ ಸೈಯ್ಲಾಾಂ ಸಮೊರ್ ರವೆಾ ಲಾ ಾಂವ್ ಮಹ ರ್ಣ ರ್ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಜ್ಮಣಿ ಭರ್ ಹಾತ್ ಧರನ್ ತುಾಂ ಚಲ್ ಮ್ಗಕಾರ್ ಕಾಳಾಾ ತುಜಾ ದೊಳಾಾ ಾಂ ಭಿತರ್ ಪಡೊೊ ಾಂಗೊ ಹಾಾಂವ್ ಪಡೊೊ ಾಂಗೊ ಫುಗೆರ ತುಜೆಾಂ ಗ್ಡಲ್ ಲಜೆವ್ನ ತಾಾಂಬೆಾ ಲ್ಲಾಂಯ್ ಕತಾಾ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಪಳೆವ್ನ

ಲಪಯ್ಲನ ಕಾ ಭೊಗ್ಡಣ ಾಂ ತುಜ್ಮಾಂ ಕಾಳಾಾ ಭಿತರ್ ಸಡ್ಟಳ್‍ ರ್ಸಾಂಗ್ ಗೊ ಮಹ ಜೆಲಗಿಾಂ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ಧತಿಾಚ್ಯಾ ಪರ ಕೃತಿ ಮ್ಗಕಾರ್ ಭ್ತಸ್ ದಿತಾಾಂ ಗೊ ದೆವಾ ಹುಜ್ಮರ್ ಲಪನ್ ಕತಾಾ ಕ್ ರವಾಾ ಯ್ ಥಾಂಸರ್

-ಅಸೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ 31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಾಂಯ್ಲೊ ಾ ಶೆಾಂಡ್ಟಾ ರ್ ಮಾಳೊಳ .

ಸಸಸರೀತ್ ಪಾವ್ಸಿ -ಆೆ ನಿಿ

ಪಾಲಡಾಾ

ಸಸಾರಿೀತ್ ಪಾವ್ಸ ಆಯ್ಲೊ ಹಾಡನ್ ಉದ್ದ್ ವಾಹ ಳೊ ಪಾವ್ಸ ಜತ್ ಬಾಬು ಆಮೊೊ ನಿತಳ್‍ ಉದ್ದ್ ಾಂತ್ ಖೆಳೊಳ .

ಸಸಾರಿೀತ್ ಪಾವ್ಸ ಆಯ್ಲೊ ಆಾಂಬೊ ಸಕಾೊ ಪಡೊೊ ಬಾಬುನ್ ಆಮಾೊ ಾ ಆಾಂಬೊ ಕಾತನ್ಾ ಸಗ್ಡಳ ಾ ಾಂಕ್ ವಾಾಂಟುನ್ ಖೆಲೊ. ಸಸಾರಿೀತ್ ಪಾವ್ಸ ಆಯ್ಲೊ ಪಾರ್ಡಾಂತ್ ಆಳಿ ಾಂ ಫುಟಿೊ ಾಂ ಆಳಿ ಖುಾಂಟುನ್ ನಿಸಾ ಾಂ ಕರನ್ ಬಾಬುಕ್ ಆಮಾೊ ಾ ವಾರ್ಡೊ ಾಂ

ಸಸಾರಿೀತ್ ಪಾವ್ಸ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಚಡ್ಟಾ ಾಂತ್ ಕಳೊ ಫುಲೊೊ ಬಾಬುನ್ ಆಮಾೊ ಾ ಕಳೊ ಕಾಡನ್ -------------------------------------------------------------------

ಮನ್ ಆಸ್ಚ್ಯ ೆ ಬರಯಾಾ ರೊಂನಿ ತಾೊಂಚಿ ಕವತಾ, ಕಾಣಿ, ವಡಂಬನ್, ಲೇಖನೊಂ ಧಾಡೊಂಕ್ ವಳಾಸ್: veezkonkani@gmail.com 32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೊಗ್ಚಿ ಲದಿನ್

ಕರಿ ಕರಿ ಜತಾ... ಮಮಾತಾಾ.. ಶಶಾತಾಾ...

ಘೊವಾ ಮಹ ಜ ದೆವಾ _ ತುಜ್ಮ್ೊ ಕತಾಾಾಂ ಸವಾ...

ಚಡ್‍ಲ್ಾ ಭಂವಾನಾಕಾ... ದೊಳೆ ಮೊರ್ಡನಾಕಾ... ಹಾರ್ಸನಾಕಾ... ಚೆಡ್ಟವ ಾಂಕಡ್ಕಾಂ ಉಲಯ್ಲನ ಕಾ... ತುಕಾೊ ಯ್ಲನ ಕಾ... ಪಾಟ್ೊ ಾ ನ್ ಲ್ಲಾಂಬೆನಾಕಾ...

_ ಸಂತೊಸ್ಚ್ಚೆ ಉಲೆ ಘರ ( ಕುಳಾರ) ಧ್ಯಡ್‍ಲ್... ಕಾಪಾಡ್‍ಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್... ನಿರ್ಸಾ ಾ ಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್... ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳ ಧ್ಯಡ್‍ಲ್... ರ್ಸಮಾನ್ ಉಗ್ಡಾ ರ್ಸನ್... ಘೊವಾ ಮಹ ಜ ದೆವಾ... _ ದುಖಿಚೆ ಉಲೆ ಪೆಾಂಕಾಡ್‍ಲ್ ಬಾಗ್ಡವ ನಾ... ತಕೊ ಫಡ್ಟಾ ... ನಿೀದ್‍ಲ ಪಡ್ಟನಾ... ಗ್ಡಾಂಟಿ ದುಖ್ಾ ತ್...

ಘೊವಾ ಮಹ ಜ ದೆವಾ... _ ದುಭಾವಾಚೆ ಉಲೆ

ಘೊವಾ ಮಹ ಜ ದೆವಾ.. _ ಆನಂದಾಚೆ ಉಲೆ ಮಂಗ್ಡಣ್ಯ ನಾಕಾ... ಶೇಲ್ಲ ಕರಿನಾಕಾ... ಪಳೆವ್ನ ಾಂ್ ರವ್... ಮೊೀಗ್ ಕರಿನಾಾಂಯ್... ಪಟುೊ ನ್ ಧರಿನಾಾಂಯ್... ಕಾಾಂಯ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ನ ದಿೀನಾಾಂಯ್... ಘೊವಾ ಮಹ ಜ ದೆವಾ... 33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


_ ಭವಸಸ್ಚ್ೆ ಚೆ ಉಲೆ ಘೊವಾ ಮಹ ಜ ದೆವಾ... ತಿಚೆ ಪುಪುಾರೆ _ ಟ್ಠನಿಕ್ ತಂಗ್ಡಣ್ಯ ಮಂಗ್ಡಣ್ಯ _ ಧಯ್ಲರ ಕ್ ದೊಳೆ ವಾಟ್ಚೆಾ _ ಮೊಗ್ಡನ್... ತಕೊ ಆಡ್‍ಲ್ ಘಾಲೊ _ ವೆಾಂಗೆಕ್... ನಿಮಾಣ್ಯಾಂ... ತುಜೆಾಂ ಸಕ್ ಡ್‍ಲ್ ಗೊತುಾ ಆರ್ಸ ಮಾಕಾ.. ಜಯಾ ೀ...! _ ಮೊಗ್ಡ ಲದಿನ್ ಮ್ಗಗ್ಡಾ ನಾ.... ತುಾಂ್ ಮಹ ಜೊ ರಯ್.. ತುಾಂ ಮಾಕಾ ಜಯ್.. ತುಜೆ ಶವಾಯ್ ಕರ್ತಾಂ ಕರಾಂ ಹಾಯ್?. ಲಗಿಾಂ್ ರವ್.. ಧ್ಯಾಂವಾನಾಕಾ... ತುಜೊ ಮೊೀಗ್ ಜಯ್ ಮಾಕಾ...

_ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


- ಟ್ಠನಿ ಮೆಾಂಡೊನಾಸ , ನಿಡೊಾ ೀರ್ಡ (ದುಬಾಯ್) ಸೊಮಾಾ ದೆವಾ ಭೊಗೊಸ್ ಬಾಪಾ ದುರ್ಸಾನಾ ಹಾಾಂವ್ ಕೆದ್ದನ ಾಂಯ್ ತುಕಾ ಸಭ್ತರಾಂಕ್ ತುಾಂವೆಾಂ ಜಯಾ ಾಂ ದಿಲಾಂಯ್ ಮಾಹ ಕಾಯ್ ತುಾಂವೆಾಂ ಸಂತುಷ್ಠಾ ಕೆಲಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮಹ ಳಾಾ ರಿೀ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ತುಾಂವೆಾಂ ರಸ್ ರಸ್ ದುಡ ಭ್ತಾಂಗ್ಡರ್ ತುಪೆಾಂ ಪಯ್ಲಾ ಾ ಾಂ ರಸ್ ಸೊಭಿೀತ್ ಬಾಯ್ೊ ದಿಲೊ ಾ ನ್ ಕರ್ತಾಂ್ ನಾ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಖಂತ್. ಫಝೆರೊ, ಮಸ್ಾರ್ಡಸ್, ರೊಲ್ಸ ರೊಯ್ಸ ಕಾರ್ ಅದುಾ ತ್ ಬೊಾಂಗೊೊ , ವಿಲೊ , ರವೆಳ ರ ರ್ಸಕೆಾಾಂ ಘರ್ ಕಾಫಿಯ ತೊಟ್ಾಂ, ಶೆತಾಾಂ, ಬೆಟ್ಾಂ ಬಾಟ್ಾಂ ಗೆರ ೀಸ್ಾ ಕಾಯನ್ ಪುಗ್ಡೊ ಾ ಾಂತ್ ತಾಾಂರ್ಚಾಂ ಪಟ್ಾಂ! ಪುರ್ಣ ತಾಾಂಕಾಾಂ ನಾ ಕಾಳಾಾ ಗಿರೆಸ್ಾ ಕಾಯ್ ಮನಾಾ ಾ ಪರ್ಣ ತಾಾಂಕಾಾಂ ರ್ತಾಂ ಕತಾಾ ಕ್ ದಿೀಾಂವ್್ ನಾಾಂಯ್? ವಹ ಡ್‍ಲ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಮನಾಾ ಾಂಕ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಪಿಡ್ಟ ಫಿಟ್ಸ , ಗೊಡ್‍ಲ್ಮೂತ್, ರಗ್ಡಾ ದ್ದಾಂಬಿಣ , ಕಾಳಾಾ ಘಾತ್ ಶಡ್ಟ! ಭಿಮಾತ್ ನಹ ಾಂಯ್ು ೀ ಹಾಾ ಪಿಡ್ಕರ್ಸಾ ಾಂರ್ಚ ಭ್ತಗ್ ನಾ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಾಂಬಿಲ್ ಪೇರ್ಜ ಜೆಾಂವಿೊ ಮಾಸಳ ಕರ್ಡ ಬೊಶಭರ್ ಶತ್ ಜೆಾಂವಿೊ ಖೊಳಾ ಘರೆ, ಲೊಣ್ಯೊ ಾಂ, ಆಾಂಬಿಳ ತಿಕ್ ಚೆಟಿಣ ತೊಾಂಡ್ಟೊ ಾಂವಿೊ ! ಹೆಾಂ ಭ್ತಗ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕತಾಾ ಕ್ ದಿೀಾಂವ್್ ನಾಾಂಯ್? ದುಬಾಳ ಾ ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ದಿೀವ್ನ ಧ್ಯದೊಸ್ ಕೆಲಾಂಯ್! ಗೆರ ೀರ್ಸಾ ಾಂಕ್ ಕತಾಾ ಕ್ ತುಾಂವೆಾಂ ಕೊನಾಾ ಕ್ ಲೊಟ್ೊ ಾಂಯ್ ದೆವಾ, ಅಶೆಾಂಯ್ ಕತಾಾ ಕ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ದುಬೆಳ ಕೆಲಾ ಯ್? 35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ಜಾ ಹಾಾ ಆಪೂರ ಪ್‍ ಲೇಖನಾಚೆಾಂ ಶೀರೊನಾಮ್ ವಾಚುನ್ ವಿಚಲತ್ ತುಮ ಜಲಾ ತ್ ಜಾಂವ್್ ಪುರೊಾಂ, ತರಿೀ ಏಕ್ ಮೂಳ್‍ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಕಾರರ್ಣ ನಾರ್ಸಾ ಾಂ ಮಹತ್ವ ಜಣ್ಟಾಂ ಜಾಂವ್್ ಕಶ್ಾ ನೆ?

ಸಭ್ತಾರಯ್ ಚಲಾ ,. ಘರ್ಚಾಾಂ ಆಮೊ ಾಂ ವಹ ರ್ಡಲಾಂ, "ಕುರ್ಸವ ರ್ " ಕಚ್ಯಾ ಾ ವಿಶಾಂ ತಕೊ ಅಟಯ್ಲಾ ತ್ ತರ್ ಆಮಾಂ ಭುಗಿಾಾಂ, "ಗದ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟ್ಠ" ಕಸೊ ಕಚೊಾ, ಕಸಲಾ ರಿೀತಿನ್ ನವಿ ಸೊಭ್ ಯ್ಲ ವಿನಾಾ ಸ್ ಹಾಡೊೊ ಆಮೆೊ ಾಂ ಮಧಾಂ ತಕ್ಾ ಚಲಾ .

ಆಮಾೊ ಾ ಭುಗ್ಡಾ ಾಪಣ್ಟರ್ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಫೆರ್ಸಾ ಾಂ ಪರ್ಬಾ ವೆಳಾರ್ ಆತುರಯ್ ಉಮೆದ್‍ಲ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡೊಾ ಜತಾಲೊ ಕುರ್ಡಾಂತ್ ವಿೀರ್ಜ ಸಕತ್ ಧ್ಯಾಂವ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಂವೆೊ ಾಂ ಅಸೊ ಹೆಾಂ ಸಹರ್ಜ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಕಾರಣ್ಟಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸ್ಾ ತ್ ತರಿ, ಆದೊೊ ಕಾಳ್‍ ಆನಿ ಆತಾಾಂಚ್ಯ ಕಾಳಾಕ್ ಮೊಸಾ ಅಾಂತರ್ ಆರ್ಸ , ಆಮ ಚಡ್ಟವತ್ ರ್ಚಮಣ ಲಾ ಾಂಪ್‍ ದೊಾಂದಿ ಉಜವ ಡ್ಟಕ್ ಲಹ ನ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಜವ್ನ ಶಕಾಪ್‍ ಜೊಡ್ಕೊ ಾಂ ಶವಾಯ್ ಉಾಂಚ್ಯೊ ಾ ಹುದ್ದಾ ಾ ಾಂಕ್ ಪಾವೆೊ ಲಾಂ ಆಮೆೊ ಮಧಾಂ ಆರ್ಸತ್.

ಪರ ಪರ ಥಮ್ ಜವ್ನ "ಗದ್ದಾನಾಾ ಗೊಟ್ಾ ಚೊ" ಸ್ ದೊಾ ಫಿಗಜೆಾವಾರ್ ಚಲಾ , ಜಯ್ಾ ಾಂ ಇನಾಮಾಾಂ ಭ್ತರ್ಸಯ್ಲಾ ತ್ ದೆಕುನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ಡನ್ ನಾಂ ತರಿ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಟೊ ಾ ಆಶೆನ್ ಆಮೊೊ ಅಕಾಾಂತ್ ವಾಡ್ಟಾ .

ಆಮಾೊ ಾ ಸಬಾರ್ ಕರ ೀರ್ಸಾ ಾಂವ್ ಫೆರ್ಸಾ ಾಂ ಪಯ್್ ೀ ಅತಿ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಸಂತೊರ್ಸಚೆಾಂ ಕುಟ್ಿ ಾಂ ರ್ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಚರರ್ಣ ಕಚೆಾಾಂ ಫೆಸ್ಾ "ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ಾ ." "ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ಾ " ಮಹ ಣ್ಟಾ ನಾ ಏಕಾ ಮಹಿನಾಾ ಪಯೊ ಾಂ ಥಾವ್ನ ತಯ್ಲರ್

ಆದೆೊ ಗದ್ದಾನಾ ಗೊಟೆ ಆನಿ ಅತಾಾಂಚ್ಯ ಗೊಟ್ಾ ಥಂಯ್ ಜಯಾ ೀಾಂ ಅಾಂತರ್ ಆರ್ಸ, ಸಗೆಳ ಾಂ ನಸಗಿಾಕ್ ಥರನ್ ಕರಾಂಕ್ ಪೆಚ್ಯಡ್ಕಾ ೀಲಾ ಾಂವ್, ಗ್ಡದೆ. ಮೆರೊ, ಬಾಾಂಯ್ಲಾಂ, ತಳಾಂ, ಲಟ್ ಬಾಾಂದ್‍ಲಲೊ ಬಾಾಂಯ್ , ಗ್ಡ್ಕ ದೊಾಂಗೊರ್, ವಾಹ ಳ್‍ ಝರಿಚೆಾಂ ಉದ್ದಕ್

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗ್ಡದ್ದಾ ಕ್ ವಾಹ ಳೆೊ ಾಂ, ಇತಾಾ ದಿ.

ಖಂಚ್ಯಯ್ ಫೆರ್ಸಾ ಾಂಕ್ ಜಯ್ಲನ , ಮಹ ಳಳ ಮಹ ಜ್ಮ ಖ್ಸ್ು ಅಭಿಪಾರ ಯ್.

ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಜಯ್ಾ ನೆಕೆತ್ರ ಮಾಡ್ಟಚ್ಯ ಖುಬಾಾ ರ್ ಯ್ಲ ರೂಕಾ ತಕೆೊ ರ್ ಭ್ತಾಂದ್ದಾ ಲಾ ಾಂವ್ , ಆತಾಾಂಚೆಾ ಬರಿ ವಿೀರ್ಜ ಸಕತ್ ನಾತಿೊ , ದೆಕುನ್ ಬೆಟಿರ (ಟ್ಠ್ಾ ಲೈಟ್) ಆಧ್ಯರನ್. ನೆಕೆತ್ರ ಅಧ್ಯಾ ಾ ಗ್ಡಾಂವಾಕ್ ದಿಸೊಾಂಕ್ ಮೊಸಾ ಉಡ್ಟಾ ತೇಲಾ ಾಂವ್. ಹಾಾ ವಾಾಂವಿಾ ಚೊ ಫಳ್‍ ಥೊಡ್ಕ ಪಾವಿಾ ಾಂ ನಿರಶಾದ್ದಯ್ಕ್ ಪರಿಸ್ಿ ತಿ ಉಭಿ ಕೆಲೊ ದ್ದಖೆೊ ಆರ್ಸತ್.

ನತಾಲಾಂ ನಾ್ ( ಕರ ಸಿ ಸ್ ಕಾಾ ರಲ್ ) ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ನಾ್ ಪದ್ದಾಂ ಗ್ಡವ್ನ ಇಗಜೆಾ ಮ್ಗಕಾೊ ಾ ಯ್ಲಜನಾ ಖ್ತಿರ್ ದುಡ ಜಮೊ ಕಚೊಾ, ಸಮಾಜ್ಮಕ್ ಸವೆಾಂತ್ ಭ್ತಗ್ ಘೆಾಂವ್ಚೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ನಾ ಜಲ. ಸ್ ಧ್ಯಾ ಾಕ್ ಮಹ ರ್ಣ ವಹ ಡ್ಟ ಉಮೆದಿನ್ ತಯ್ಲರ್ ಕೆಲೊ ಾ "ಗದ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಾ ಚೆರ್ " ರತಿಕ್ ಅಚ್ಯನಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಾ ಪಾವ್ಸ ವಾಯ್ಲಾ ಝೊಡ್ಟಕ್ ಮಾಡ್ಟಚೆಾಂ ಮೊಡ್ಟಲ್ ಪಡೊನ್, ಮನಹ ರ್ತಕ್ ಶೆಳೆಾಂ ಉದ್ದಕ್ ವ್ಚತ್ಲೊ ಾಂ ಸಬಾರ್ ಘಟನಾಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೊ ಾಂ ಅರ್ಸತ್ ತರಿೀ ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಾಂಚೆಾಂ " ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ಾ " ಸವಾಾಾಂಕ್ ಶಾಾಂತಿ ಸಮಾಧ್ಯನ್ ಸಂತೊಸ್ ಯ್ರ್ಸ್ವ ಫಾವ್ಚ ಜಾಂವ್್ ಮಾಗ್ಡಾ ಾಂ.

ಆತಾಾಂಚೆ " ಗದ್ದಾನಾ ಗೊಟೆ" (CRIB ) ಏಕಾ ದಿೀರ್ಸ ಭಿತರ್ ತಯ್ಲರ್ ಜತಾತ್. ಸಗೆಳ ಾಂ ಬಜರಾಂತ್ ಮೆಳಾಾ , ನೆಕೆತಾರ ಾಂ ಥಾವ್ನ ಧರ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ಕುರ್ಸವ ರ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್. ಪಂಯೊ ಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ವಾಾಂವ್ಾ ಪುರರ್ಸರ್ಣ ಆತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳೆುಕ್ ನಾಕಾ ಸಗೆಳ ಾಂ ಜ್ಮಗ್ಡು ದಿರ್ಸಾ ತರಿ ಭಿತರ್ ಪಕೊಳ್‍ ಆರ್ಸಾ . ನತಲಾಂ ಫೆರ್ಸಾ ಸಂದಭಿಾಾಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಿತೊೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಮಾಧ್ಯನ್

ಅಡ್ಟಾ ಚೊಾ ಜೊನ್ ------------------------------------------

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗೊಂಜಾ ತಸಿಾ ೊಂ ವಕಾತ ೊಂ ಕಾನೂನಿ ಗೀ?

(ಲೇ: ಫಿಲ್ಫಪ್ ಮುದಾರ್ಥಸ) ಏಕವ ಟಿತ್ ರಷಾ ರ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪಾೊ ಾ UN Commission on Narcotic Drug (UNCND) ಸಭೆಾಂತ್, ಮಾರಿವಾನಾ ತಸ್ೊ ಾಂ ಕನನ ಬಿಸ್ ವಕಾಾ ಾಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ನಹಿಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಬಹುಮತಾನ್ ಪಾಚ್ಯರೆೊ ಾಂ. ಹೆಾ ಸಭೆಾಂತ್, ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲನ್ ಆಪೊ ಮತ್ ಹಾಾ ತಿೀಪಾಾ ತಫೆಾನ್ ದಿಲೊ. ತರ್, ಅತಾಾಂ ದೆರ್ಸಾಂತ್ ಹಿಾಂ ದರ ವಾಾ ಾಂ ಕಾನುನಿಾಂ ಕತಾಲೊಗಿ? ಇಾಂಗಿೊ ಸ್ ಭ್ತಸಾಂತ್ ಕನನ ಬಿಸ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸೊಬ್ಾ ಕಸಲೊ ಮಹ ರ್ಣ ಸಬಾಾ ಕೊೀಶಾಾಂತ್ ಸೊದೆೊ ಾಂ. ಪುರ್ಣ, ಮಾದಕ್ ವಕಾಾ ಾಂ ಮಹ ಳೊಳ ಸೊಬ್ಾ ಶವಾಯ್ ದುಸೊರ ಮೆಳೊಳ ನಾಾಂ. ಮಾದಕ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ "ಅಮಾಲ್" ಕರೆೊ ಾ ಾಂ ಸೇವನ್ ಮಹ ರ್ಣ ಜಲ್ಲಾಂ. ತಶೆಾಂ, ಸೊರೊ

ಅಮಾಲರ್ಚ ವಸ್ಾ . ನಾಾಂವಾಾಂ ಹಜರ್, ಕಾಮ್ ಏಕ್್. ಮತ್ ಹಳು ಕಚೆಾ ಾಾಂ. ಚಡ್‍ಲ್ ಪಿಯಲಾ ರ್ ಮತಿಬರ ಷ್ಠಾ ಕಚೆಾ ಾಾಂ. ಸೊರಾ ಾಂತ್ Ethyl Alcohol ಮಳೆಳ ಾಂ ರರ್ಸಯ್ನಿಕ್ ದರ ವ್ಾ ಆರ್ಸ ರ್ತಾಂ ಮೆಾಂದ್ದವ ಚೆಾ ರ್ ಆಸರ್ ಹಾಡ್ಟಾ . ಗ್ಡಾಂಜ ತರ್ಸೊ ಾ ಾಂ ವಸಾ ಾಂನಿಾಂ Tetrahydrocanna binol (THC) ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ರರ್ಸಯ್ನಿಕ್ ಆರ್ಸ. ಹೆಾಂ ರರ್ಸಯ್ನಿಕ್ ಮೆಾಂದ್ದವ ಚೆಾ ರ್, ಪರ ರ್ತಾ ಕ್ ಜವ್ನ ಉಡ್ಟಸ್, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿಾಂ ಭ್ತವನಾಾಂ ಉಬಾಾ ಾಂ ವಾೊ ಾ ಭ್ತಗ್ಡಚೆಾ ರ್ ಪರ ಭ್ತವ್ ಘಾಲಾ . ಇೊಂಡಿಯಾೊಂತ್ ಕನ್ನ ಬಿಸ್ ಚರತಾೆ : ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಕನನ ಬಿಸ್ ಚರಿತಾರ ಲಾಂಬ್ ಆನಿಾಂ ವಿಷ್ಟಶ್ಾ ಆರ್ಸ. ಜನ್ಕಾಣಿಯ್ಲಾಂನಿಾಂ ಆನಿಾಂ ಧ್ಯಮಾಕ್ ಗರ ಾಂಥಾಾಂನಿಾಂ ಆಯ್ಲ್ ಾಂಕ್ ಮೆಳಾಾ . ವೇದ್ದಾಂನಿಾಂ ಕನನ ಬಿರ್ಸಚೊ ಉಲ್ಲೊ ೀಕ್ ಆರ್ಸ. ಮಹ ಳಾಾ ರ್ 2000 ಕರ .ಪು (BC) ಥಾವ್ನ ಕನನ ಬಿಸ್ ಉಪಾ ಗ್ ಚ್ಯಲ್ಕ ಆಸೊೊ . ವೇದ್ದ ಪರ ಮಾಣ್ಯಾಂ, ಕನನ ಬಿಸ್ ಝಡ್ಟಾಂತ್ ರಕರ್ಣ ಭೊಡೊವ ಜ್ಮಯತಲೊ. ಮನಷ ಾ ಕುಳಾಕ್ ಏಕ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ಜವ್ನ ದೇವಾನ್ ಕನನ ಬಿಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಾಂ: ಸಂತೊಸ್ ದಿೀಾಂವ್್ , ಸಂತರ ಪ್‍ಾ ಕರಾಂಕ್, ಆನಿಾಂ ಕುಶಾಲಯನ್ ಭೆಾ ಾಂ

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಸೊರ ನ್ ವಚುಾಂಕ್. ಮನೊೀವಿಗ್ಡಾ ನಿ ಭ್ತಸಾಂತ್ ರ್ಸಾಂಗೆೊ ಾ ಾಂ ತರ್, ಕನನ ಬಿಸ್ ಮನಾಷ ಾ ಕ್ ಆತುರಯ್, ಬೆಜರಯ್ ಆನಿಾಂ ಹುರ್ಸ್ ಾ ಥಾವ್ನ ಸಟ್್ ದಿತಾ. ಕನನ ಬಿಸ್ ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಭ್ತಾಂಗ್ ಮಹ ರ್ಣ ನಾಾಂವಾಡ್ಟೊ ಾಂ. ದೇವಾಾಂ ಪೈಕಾಂ ಶವಾಕ್ ಭ್ತಾಂಗ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಭ್ತರಿ್ ಪಸಂದ್‍ಲ. ಲೊೀಕ್-ಕಥೆ ಪರ ಮಾಣ್ಯಾಂ, ಪಾವಾತಿ ಕಢಾಂ (ಬಾಯ್ೊ ) ಝಗೆಾ ಾಂ ಜಲೊ ಾ ವೇಳಾರ್, ರಗ್ಡರ್ ಜವ್ನ ಶವಾ ಗ್ಡದ್ದಾ ಾಂ-ಹಿತಾೊ ಾಂನಿಾಂ ಭಂವಾ ಲೊ. ರಗ್ ಆನಿಾಂ ಸಯ್ಲಾರ್ಚಾಂ ಕಣ್ಟಾಾಂ ಮಹ ಣ್ಾ ನಾಾಂ, ಪುರಸಣ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊ ಲೊ ತೊ ಏಕಾ ಲಾಂಬ್ ಖೊಲಾ ಾಂಚ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾ ಜೆಮೆಲೊ. ನಿದೆಾಂತೊೊ ಉಟಾ ್, ತಾಾ ಖೊಲಾ ಾಂರ್ಚ ರೂ್ ತಾಣ್ಯಾಂ ಚ್ಯಕೊ . ತಕ್ಷರ್ಣ, ತೊ ಜ್ಮೀವಾಳ್‍ ಜಲೊ. ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್, ಹಾಾ ರಕಾರ್ಚಾಂ ಪಾನಾಾಂ ತಾಕಾ ಆವಡ್ಕೊ ಾಂ ಸೇವನ್ ಜಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಶವಾಕ್ ಭ್ತಾಂಗ್ ದೇವ್ ಮಹ ರ್ಣ ಆಪಯ್ಲಾ ತ್.

ಪೊಂತುರ್: ಶಿವಾ ದೇವ್ಸ ಆನಿೊಂ ಚರಸ್

ಮಧ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸೊಜೆರ್ ಝುಜಕ್ ದೆಾಂವಾೊ ಾ ಪೈಲ್ಲಾಂ ಭ್ತಾಂಗ್ ಸವಾ ಲ್ಲ ಜಶೆಾಂ ಯುರೊೀಪಿಯ್ನ್ ಸೊಜೆರ್ ವಿಸ್್ ಘೆತಾತ್. ಸದ್ದಾರಾಂ ಮಧಾಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಆರ್ಸ. ಗ್ರ ಗೊೀಬಿಾಂದ್‍ಲ ಸ್ಾಂಗ್ಡಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂ ವಯ್ರ , ದ್ದಾಂತಾಾಂ ಮಧಾಂ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ತಲವ ರ್ ಘೆರ್ತೊ ಲಾ ಏಕಾ ಹಸ್ಾ ನ್ ಅಕರ ಮರ್ಣ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಸೊಜೆರ್ ಭಿಯವ್ನ ಕಾವೆಾ ಲ್ಲ ಆನಿಾಂ ಪಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಲಗೆೊ . ತವಳ್‍, ಗ್ರನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಎಕಾ ಸೊಜೆರಕ್ ಭ್ತಾಂಗ್ ಆನಿಾಂ ಆಫಿೀಮ್ ಭಸಾನ್ ಏಕ್ ಪಿೀವನ್ ದಿಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ಪಿೀವನಾನ್ ಉರ್ತಾ ೀಜ್ಮತ್ ಜಲೊೊ ತೊ ಸೊಜೆರ್ ಹಸ್ಾ ಚ್ಯಾ ಪಟ್ ಪಂದ್ದ, ಪಾಾಂಯ್ಲಾಂ ಮದ್ದೊ ಾ ನ್ ರಿಗೊೊ ಆನಿಾಂ ಹಸ್ಾ ಕ್ ಜ್ಮವಿಾ ಾಂ ಮಾನ್ಾ, ಜ್ಮಕೊೊ . ಅಶೆಾಂ, ಗ್ರಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ದುಸಿ ನಾಾಂ ವಯ್ರ ಜಯ್ಾ ಮೆಳೆಳ ಾಂ. ಕನನ ಬಿಸ್ ಆಮಾೊ ಾ ದೇರ್ಸಾಂತ್ ಚರಿರ್ತರ ಚೆಾ ಸವಾಾರ್ತ ಥಾವ್ನ ಲೊೀಕಾಮೊೀಗ್ಡಳ್‍ ಆಸೊ ಾಂ. ಬಾದ್ದಮ್, ಪಿರ್ಸಾ , ಕಸ್ ಸ್, ಆಲ್ಲಾಂ, ಮರಿಾಂ, ಗೊೀಡ್‍ಲ್ ಅಸಲಾಂ ವೆವೆಗಿಳ ಾಂ ಬಿಯ್ಲ ಆನಿಾಂ ಮರ್ಸಲ್ಲ ಭಸಾನ್ ಪಿೀವನ್ ತಯ್ಲರ್ ಕತಾಾತ್. ದುದ್‍ಲ ವ ತಾಕ್ ಭಸಾನ್, ಭ್ತಾಂಗ್ ತಯ್ಲರ್ ಕತಾಾತ್. ಬಡ್ಟು ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಭ್ತಾಂಗ್ ನಾಸಾ ನಾಾಂ, ಹೊಲ ಫೆಸ್ಾ ಜಯ್ಲನ . ಭ್ತಾಂಗ್್ ನಾಂ, ಚರಸ್ ಆನಿಾಂ ಗ್ಡಾಂಜ ನಾಸಾ ನಾಾಂ, ಫೆರ್ಸಾ ಾಂ ಜಯ್ಲನ ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಗ್ಡಾಂಜ ಫುಲಾಂ ಥಾವ್ನ ಆನಿಾಂ ಚರಸ್ ಬೊಾಂಗ್ಡಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ ತಯ್ಲರ್ ಕತಾಾತ್. ಗ್ಡಾಂಜ ಆನಿಾಂ ಚರಸ್ ಮಾತಿಯಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಪಯ್ಲ್ ಾಂತ್ ವ್ಚೀಡ್ಟಾ ತ್. ಚ್ಯಾ ರ್-

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾಾಂ್ ದ್ದದೆೊ ಬೊಾಂವಾರಿಾಂ ಬರ್ಸಾ ತ್ ಆನಿ ಹೊ ರ್ಚಲ್ಕಮ್ ಮಹ ಳೊಳ ಗ್ಡಾಂಜ ಪಾಯ್್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಕತಾಾತ್. ಅಶೆಾಂ, ಸಮಾಜ್ಮಕ್ ಪರ ಯ್ಲಗ್ ಕೆಲೊ ಾ ವವಿಾಾಂ ಇಷ್ಟಾ ಗತ್ ವಾಡ್ಟಾ ; ಸಂತೊಸ್ ದೊಡೊಾ ಜತಾ.

ಪೊಂತುರ್: ಭಾೊಂಗ್ ಲಸಿಿ . ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಬಿರ ಟಿಶ್ ರಜವ ಟೆ್ ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊೀಕಾ ಮಧಾಂ ಭ್ತಾಂಗ್ ಭ್ತರಿ್ ವಿರ್ಸಾ ಲ್ಲಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಲೊೀಕ್ ಪಿಡ್ಕಸ್ಾ ಜಯ್ಾ , ಪಿಶೆ ಜತಿತ್ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಭಿಯ್ಲನ್ ಬಿರ ಟಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಾಂನಿಾಂ ಏಕ್ ರಿಸ್ಾ ಕಮರ್ನ್ ಬಸಯೊ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ 1890 ವರ್ಸಾ ಸರ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ: ಕನನ ಬಿಸ್ ಕೃಶ ಕಶ ಕತಾಾತ್? ಭ್ತಾಂಗ್, ಗ್ಡಾಂಜ, ಚರಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮೇಣ್ಟಾಂ ತಸ್ೊ ಾಂ ದರ ವಾಾ ಾಂ ಕಶಾಂ ತಯ್ಲರ್ ಕತಾಾತ್? ಹೆಾಂ ಸವೆೊ ಲ್ಲ ಕಸಲಾ ಮನೊೀ-ಪಿಡ್ಕಾಂಕ್ ರ್ಸಾಂಪಡ್ಟಾ ತ್ ಇತಾಾ ದಿ ವಿಷಯ್ಲಾಂಚೆಾ ರ್ ಸೊದ್ದನ ಾಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಜರೊಾಂ ಲೊೀಕಾಾಂಚೆಾಂ ಸಂದರ್ಾನ್ ಘೆರ್ತೊ ಾಂ. ಹಳೆಳ ಾಂತಾೊ ಾ ರ್ಸಗವ ಳೆಗ್ಡರಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ರ್ಹರಿ ದ್ದಕೆಾ ರ್ ಬಾಬುಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್, ಏಕ್ ನಿಯ್ಮತ್ ಸವಲಾಂಕ್ ಜಪಿ ಆರಯ್ಲೊ ಾ . ಚ್ಯಾ ರ್ ವರ್ಸಾಾಂಚೊ

ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್‍ ಕಾಡ್‍ಲ್ನ , ಆಕೆರ ಕ್ ಸ ಹಜರ್ ಪಾನಾಾಂಕ್ ಮಕೊವ ಾಂರ್ಚ ವಧಿಾ ದಿಲ. ಭ್ತಾಂಗ್ ಪಿಯಲೊ ಾ ನ್ ಆನಿ ಗ್ಡಾಂಜ-ಚರಸ್ ವ್ಚಡ್ಕೊ ಲಾ ನ್ ಮತಿಚೆಾ ರ್ ಕಸಲೊಯ್ ವಾಯ್ಾ ಪರಿಣ್ಟಮ್ ಜಯ್ಲನ . ಭ್ತಾಂಗ್ಡ ಪಾರ ಸ್ ಸೊರೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮಹ ರ್ಣ ತಿೀಪ್‍ಾ ದಿಲ್ಲಾಂ. ಹಿಾಂದು ಧ್ಯಮಾಕ್ ರಿತಿ-ರಿವಾಜ್ಮ ಚಲವ್ನ ವರಾಂಕ್ ಭ್ತಾಂಗ್ ಪಾರ ರ್ಚೀನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ ವಾಪುರ ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಾ ತ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಚೆಾ ರ್ ನಿಶೇದ್‍ಲ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ರ್ಣ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ದಿಲ. ನಿಶೇದ್‍ಲ ಘಾಲಾ ರ್ ತೊ ಜಾ ರಿ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಂವೆೊ ಾಂ ನಾಾಂ, ಹಿಾಂದು ಗ್ರ, ರ್ಸವ ಮ ಆನಿಾಂ ಸೊಮೊು ಳಾಾಂಚೊ ವಿರೊೀದ್‍ಲ ಆಸಾ ಲೊ ದೆಕುನ್ ನಿಶೇದ್‍ಲ ಘಾಲ್ಲೊ ಾ ನಾಕಾ ಮಹ ರ್ಣ ಆಕೇರ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಹೊ 1984 ಇಸವ ಾಂತ್ ದಿಲೊೊ ರಿಪಟ್ಾ ಆರ್ಜ ಮೆರೆನ್ ಸಕಾಳಕ್ ಮಹ ರ್ಣ ದಿರ್ಸಾ . ಹಾಾ ಬಿರ ಟಿಶ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ , ಬಡ್ಟು ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಸಕಾಾರನ್ ಲಯ್ಸ ನ್ಸ ದಿಲೊ ಾಂ ಭ್ತಾಂಗ್ ದುಕಾನಾಾಂ ಸರ ಜಲಾಂ.

ಪೊಂತುರ್: ಸಕಾಸರ ಅಧಿಕೆ ತ್ ಭಾೊಂಗ್ ದುಕಾನ್

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಯ್ಲೊ ಾ ಪಿಾಂತುರಾಂತ್ ದ್ದಕಯ್ಲೊ ಾಂ ತಸ್ೊ ಾಂ ಭ್ತಾಂಗ್ ದುಕಾನಾಾಂ, ಬಡ್ಟು ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಹಳೆಳ ಹಳೆಳ ಾಂನಿಾಂ ಆಜುನ್ ಆರ್ಸತ್. ರ್ತನಾ್ ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಸರೆರ್ಚಾಂ ದುಕಾನಾಾಂ ಆಸೊ ಲಾ ಪರಿಾಂ. ಹಾಾ ಭ್ತಾಂಗ್ಡಕ್ ನಿಷೇದ್‍ಲ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ನಾಾಂ ಹಾಕಾ ಬಿರ ಟಿಶ್ ಸಕಾಾರಚ್ಯಾ ನಿಧ್ಯಾರಕ್ "ದೇವ್ ಬೊರೆಾಂ ಕರಾಂ’ ಮಹ ಣ್ಟಜೆ.

ಮೂಳಾಾಂಚೆಾ ಾಂ ಕನನ ಬಿಸ್ ಕಾನೂನಿ ಥರನ್ ಲೊೀಕಾಕ್ ಸಾಂವ್್ ಪವಾಣಿು ಮೇಳಾತ್ ಗಿೀ?

ಅಸಲೊ ಶಕ್ -ಜಣೊಾ ರಿಸ್ಾ ರಿಪಟ್ಾ ಆಸೊನ್ಯ್ೀ, ಆಮಾೊ ಾ ಸಕಾಾರನ್ ಭ್ತಾಂಗ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ನ ಹೆರ್ ಸವ್ಾ ಥರಾಂರ್ಚಾಂ ಕನನ ಬಿಸ್ ದರ ವಾಾ ಾಂ ಗೈರ್-ಕಾನೂನಿ ಮಹ ರ್ಣ ಪಾಚ್ಯಲ್ಲಾಾಂ: ಪಾಲಾಮೆಾಂಟ್ನ್ 1985 ಇಸವ ಾಂತ್ ಹೊ ಕಾಯ್ಲಾ ಮಂಜ್ಯರ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಾ The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, ಕಾಯ್ಲಾ ಾ ಪರ ಮಾಣ್ಯಾಂ, Narcotics Control Bureau (NAB) 1986 ಇಸವ ಾಂತ್ ರ್ಸಾ ಪಿತ್ ಜಲೊ. ಹೊ ಕಾಯ್ಲಾ ಆನಿಾಂ ನವಿ ಮಾದಕ್ ವಕಾಾ ಾಂರ್ಚ ಪಲಸ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ಕಾರರ್ಣ, ಎಕವ ಟಿತ್ ರಷಾ ರ ಸಂಘಟಣ್ಟಾಂರ್ಚ ಧೊರಣ್ಟಾಂ. ಹಾಾ ಕಾಯ್ಲಾ ಾ - ಪಲಸ್ ರ್ಸಾಂಗತಾ 237 ದರ ವಾಾ ಾಂರ್ಚಾಂ ಪಟಿಾ ರ್ಚಟ್್ ಯ್ಲೊ ಾ . ಹಾಾಂತು 29 ವೆಾಂ ಜವ್ನ ಆರ್ಸ ಕನನ ಬಿಸ್, ಹರ್ ಥರಚ್ಯಾ ರೂಪಾನ್: ಚರಸ್, ಹಶಶ್ ಅನಿಾಂ ಹೆರ್ ಥರಾಂಚೆಾ ಾಂ ಆಾಂಟ್ (resin). ಆತಾಾಂ, 35 ವಹ ರ್ಸಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಿಾಂ ಧೊರಣ್ಟಾಂ ಬದಿೊ ಕರಾಂಕ್ UNOಚೆಾ ಾಂ ಫಯ್ಸ ಲ ಜಲ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್, ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲ UNOನ್ ಥಾಪೊ ಲೊ ಆಪೊ 1985 ಚೊ ಕಾಯ್ಲಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ನ ಉಡಂವ್್ ತಯ್ಲರ್ ಆರ್ಸಗಿೀ? ಉಣ್ಟಾ ರ್ ಆಯುವೇಾದಿಕ್

दु मनया ने हम को मदया क्या दु मनया से हम ने मलया क्या हम सब की परवाह करें क्ययूँ, सब ने हमारा मकया क्या आ ... दम मारो दम ...

ಬೊಲ್ಫವುಡ್ ಆನಿೊಂ ಕನ್ನ ಬಿಸ್: दम मारो दम, ममट जाए ग़म, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ना हरे राम

चाहे मजयेंगे मरें गे दु मनया से हम ना डरें गे हमको ना रोके ज़माना, जो चाहें गे हम करें गे आ ... दम मारो दम

ಹೆಾಂ ವಯೊ ಾಂ ಪದ್‍ಲ ಚಡ್‍ಲ್ಾ ಲೊೀಕಾಮೊೀಗ್ಡಳ್‍. ಆಮಾ್ ಾಂ ಸಂರ್ಸರರ್ಚ ಪವಾಾ ಕತಾಾ ಕ್? ಸಂರ್ಸರಕ್ ಆಮಾಂ ಭಿಯನಾಾಂವ್. ಜೆಾಂ ಜಯ್ ರ್ತಾಂ ಆಮಾಂ ಕರ್ತಾಲಾ ಾಂವ್. ತಡವ ಾಂಕ್ ಸಕಾಾ , ತರ್ ತಡವ ಾಂದಿ

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮಾ್ ಾಂ! ಹೆಾಂ ಪದ್‍ಲ ಆನಿಾಂ ಹೆಾಂ ಹರೆ ರಮ ಹರೆ ಕೃಷ್ಟಣ ಹಿಾಂದಿ ಫಿಲ್ಿ ಆಮಾೊ ಾ ಸಮಾಜ್ಮಾಂತ್ ಆನಿಾಂ ಸಂಸ್ ೃತಿಾಂತ್ ಚರಸ್ ಕಶೆಾಂ ಆಟ್ಪುನ್ ಆರ್ಸ ಮಹ ರ್ಣ ದ್ದಕಯ್ಲಾ . ಹೆಾಂ ಪಿಾಂತುರ್ ಯೇತಾನಾಾಂ, ಇಾಂರ್ಡಯ್ಲಾಂತ್ ಮಾದಕ್ ದರ ವಾಾ ಾಂ ಸಾಂವಾೊ ಾ ವಿರದ್‍ಲಿ ಕಾಯ್ಲಾ ನಾತೊೊ . ಆಯೊ ವಾರ್, ಬೊಲವುಡ್‍ಲ್ ನಟ್ ಸಶಾಾಂತ್ ಸ್ಾಂಗ್ ರರ್ಜಪುತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಕ್ ಮೊನಾಾ ವಿಷ್ಟಾಂ ಸೊದ್ದನ ಾಂ ಕತಾಾನಾಾಂ, ಪಲರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಾಂ ರ್ಸಾಂಪಡ್ಕೊ ಾಂ ಕನನ ಬಿಸ್ ವಿಕರ ಕಚೆಾಾಂ, ವಾಾಂಟೆೊ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಸಾಂವೆೊ ಾಂ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಸಪೆೊ ೈ ಚೈನ್ ಆನಿಾಂ ಗ್ಡಾ ಾಂಗ್. ಹಿ ಸೈಡ್‍ಲ್ ಇನಾ್ ವ ಯ್ರಿ Narcotics Control Bureau ನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಹಾತಿಾಂ ಘೆತಿೊ . ಜಯ್ತಾಾ ಾ ನಾಮೆಣ ಚ್ಯಾ ನಟ್ ಆನಿಾಂ ನಟಿಾಂಕ್ ಕುಡಸ ನ್, ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ರ್ಬಯ್ೊ ದಿನಾರ್ಸಾ ನಾಾಂ, ಪಲಸ್ ಕಸಾ ರ್ಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಾಂ. ಎಕಾೊ ಾ ದೊಗ್ಡಾಂಕ್ ಜಯ್ಲೊ ಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಹಾಾಂಚ್ಯಾ ಕಡ್ಕನ್, ರೂಕ್-ಝಡ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ ತಯ್ಲರ್ ಕೆಲೊ ಾಂ ಮಾರಿವಾನಾ ಆನಿಾಂ ತಾರ್ಚಾಂ ಹೆರ್ ದರ ವಾಾ ಾಂ (hemp, pot, weed, ಇತಾಾ ದಿ) ಮೆಳಳ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಖಬರ್. ಚಡ್‍ಲ್ ಮಾರೆಕಾರ್, ಅಮಾಲ್ ವಕಾಾ ಾಂ, ಎಲೊಪಥಿ ಲಾ ಬಾಾಂನಿಾಂ

ತಯ್ಲರ್ ಕೆಲೊ ಾಂ ಮೆಳಳ ಾಂ ಗಿೀ ಮಹ ರ್ಣ ತಿ ಖಬರ್ ನಾಾಂ. ಕಟ್ಳ್‍ ಜಳ ಜಗ್ಡಾ ರ್, ಜೆರಲ್ಾ ಕಾಲೊಾ ಹಾಚೆಾ ಲಕೆಣ ಥಾವ್ನ "ದಂ ಮಾರೊ ದಂ" ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಶಸ್ಾಕೆ ಖ್ಲ್, ವಯುಕಾ ಕ್ ಅನೊಬ ಗ್ಡಚೆಾಂ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಪಗಾಟ್ೊ ಾಂ. ಹಾಾ ಪರ ಬಂದ್ದಕ್ ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಲ ಜವ್ನ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಬರಯ್ಲೊ ಾಂ: ಪರತ್ ಗ್ಡಾಂಜ/ಚರಸ್ ತಸೊೊ ಾ ಮಾದಕ್ ದರ ವ್ಾ ವಸಾ "ಕಾನೂನಿ" ಕರ್ಚಾ ಘರ್ಜಾ ಆರ್ಸ. ಸ್ಗೆರ ಟ್ ಪೆಕೆಟಿರ್ ಕಶೆಾಂ ವಾನಿಾಾಂಗ್ ಆರ್ಸ ತಸಲ್ಲಾಂ ವಾನಿಾಾಂಗ್ ಘಾಲ್ನ ಉಗ್ಡಾ ಾ ನ್ ವಿಕೊರ ಕೆಲಾ ರ್, ಖುಶ ಆನಿಾಂ ತಾಾಂಕ್ ಆಸೊ ಲಾ ಾಂಕ್ ದಂ ಮಾರೊ ದಂ ಕಯಾತಾ. ಸ್ಗೆರ ಟಿ ಆನಿಾಂ ಸೊರ್ಯ್ಲ ತಿತೊೊ ಎಕಾಸ ಯ್ಾ ಟೇಕ್ಸ ಘಾಲಾ ರ್, ಸಕಾಾರಿ ತಿಜೊರಿ ಸಯ್ಾ ಭತಾಾ. ಹೆಾ ಅಭಿಪಾರ ಯಕ್ ದೊೀಗ್ಡಾಂನಿಾಂ upvote ಕೆಲ ಆನಿಾಂ ಕೊೀಣ್ಯಾಂಯ್ೀ downvote ಕರಾಂಕಾನ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಾ ್, ವಾಚ್ಯ್ ಾ ಾಂರ್ಚ ಸಹಮತ್ ಆರ್ಸ. ಆತಾಾಂ, UNO ಸಭೆಾಂತ್ ನಿಷೇದ್‍ಲ ಕಾಡಾಂಕ್ ಸಹಮತ್ ಆರ್ಸಾಂವ್ ಮಹ ರ್ಣ ವ್ಚೀಟ್ ಘಾಲೊೊ ಆಮೊೊ ಸಕಾಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಕತಾಾ ರ್ತಾಂ ಪಳೆಾಂವ್್ ಆರ್ಸ.

ಲೊಕಾಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲ ಲಿ 227 ವಿ ಮಹ ಯ್ನ್ಯ ಾ ಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕೊರೊನಾ ಕಾಳಾಚಿ ಉಬ್ಗೊ ಣ್ ವಿಸ್ರ ಾಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗ ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲ ಲಾಂ ಮ್ಹ ಯ್ನ್ಯ ಾ ಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚಾಂ 227 ವಾಂ ಕಾಯೆಯಾಂ

ಕುಮ್ಕ್ ಚಾಂ ಜಾಲಾಂ. 06-12-20 ವರ್ ಆಯ್ನ್ಿ ರಾ ಸ್ಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕೊಾಂಕ್ಣೆ ಚಾಂ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸ್ಾಂಸ್್ ೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣನ್

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಯೆವಿಿ ಲಲ ಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ನ್ಯಕ್ ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕಾಾಂನಿ ಭರ್್‌ಲ್ಲಲ ಉಗ್ತಿ ವದಿ ಸ್ಕ್್ ಜಾಲ್ಲ. ಸುವಯರ್ ಮಂಗ್ಳು ರೊ್‌ೊ ಪ್ರ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸಿ.ಎ. ಆನಿ ಸಂಗ್ತೇತ್ ಪ್ರ ೇಮಿ ಒಲ್ಲಿ ನ್ 43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೊಡ್ರರ ಗಸ್ ಹ್ಯಣಾಂ ಘಾಂಟ್ ಮರುನ್ ಕಾಯ್ನ್ಯಕ್ ಚ್ಯಲ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ವದಿರ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಾಂಟೊ, ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಯ ಾ ನಿ ಆಲಿ ರಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಕ್ತಶೇರ್ ಫೆನಾಯಾಂಡ್ರಸ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್್‌ಲಲ . ಸುಮೇಳ್, ಕಲಕುಲ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ನ್ಯಾ ಸ್ಯ ರ್ ಬ್ರರ ಸ್ ಬ್ರಾ ಾಂಡ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆನಿ ಆಲ್ಲಿ ನ್ ಬಜೆೆ ಪಂಗಡ್ ಅಶಾಂ ಒಟ್ಟಯ ಕ್ 75 ಕಲಕಾರಾಾಂನಿ ಅರುಣ್್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರರ ಗಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಕಲ್ೆ ನಾಂತ್ ಉದೆಲಲ ಾಂ `ಯೆವಾ ನಾಚ್ಯ ತಾಂಚ್ಯ 44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಾಾಂಗ್ಡಾ ' ಕಾಯೆಯಾಂ ಸ್ದರ್ ಕ್ಣಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂತಾಂ ಕ್ತರ ಸ್ಮ ಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ಗ್ತತಾಂ, ನಾಚ್, ನಾಟ್ಟ್ ಳೊ, ಬ್ರಾ ಾಂಡ್, ಕ್ತರ ಸ್ಮ ಸ್ ಖೆಳ್ ಆಸುನ್ ಲೊಕಾಮ್ನಾಾಂ ಜಿಕಾೊ ಾ ಾಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ನ್ಯಚಾಂ ಸಂಗ್ತೇತ್ ನಿರ್ದಯಶನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದಯಶನ್ ವಿಕಾಸ್ ಲ್ಸ್ರ ದೊ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸಂಯೊೇಜನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಂಟೊನ್ ಕ್ಣಲಲ ಾಂ. ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ಕುಸ್ಿ ರ್ ವಾಾಂಟೊಲ . ------------------------------------------------------------------------------------------

ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲಾ ಟ್ಸಿ 500 ಗ್ಡರ ಮ್ಸ ರ್ಚಕನ್ ಮನ್ಸ (ಮಾರ್ಸಚೊ ಕೊಚೊರ್) ಜಾಯ್ ಪಡೊಯ ೆ ವಸತ : 1 ಬಟ್ಟ್ಠ (ಉಕಡ್‍ಲ್ನ ನಿಾಂವಾ ್ ಮ್ಗಡಾ ನ್ ದವಚೊಾ)

ಲಹ ನ್ ಪಾಾ ಕೆಟ್ ಬೆರ ಡ್‍ಲ್ ಕರ ಾಂಬ್ಸ 1-2 ತಾಾಂತಿಾಂಯ್ಲಾಂ ಭ್ತಜುಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಾಂ ತೇಲ್ 4-5 ಲೊಸಣ್ಯ ಬೊಯ್ಲ 1/2 " ಆಲ್ಲಾಂ - ದೊೀನಿೀ ಧ್ಯಡ್ಟಾಂವ್್ ) ಇಲೊ ಕಣಿ್ ರ್ ಭ್ತಜ್ಮ 3 ಟಿೀಸೂ್ ನ್ ಗರಮ್ ಮರ್ಸಲೊ 1 ಟ್ಠಮೆಟ್ಠ (ಕೊಚೊರ್ ಕನ್ಾ) 1 ಪಿಯ್ಲವ್ (ಕೊಚೊರ್ ಕನ್ಾ)

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಚಿಸ ರೀತ್:

ಕರ ಾಂಬಾಸ ಾಂತ್ ಲೊಳೊವ್ನ ಇಲೊೊ ಚ್ಯಟೆಾ ಕನ್ಾ ಕಾಯ್ೊ ರ್ ತೇಲಾಂತ್ ದೊೀನಿೀ ಕೂಸ್ ಭ್ತರ್ಜ. ಹುನೊನಿಾಂ್ ಖ್ಾಂವ್್ ದಿೀ.

ಮಾಸ್ ಬರೇಾಂ ಧುಾಂವ್ನ ಉದ್ದಕ್ ಪಿೀಳ್‍ನ ಕಾಡ್‍ಲ್ನ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಹಳದ್‍ಲ ಲಗವ್ನ 10 ಮನುಟ್ಾಂಭರ್ ದವರ್. ಇಲ್ಲೊ ಶಾಾ ತುಪಾಾಂತ್ ಲೊಸರ್ಣ, ಆಲ್ಲಾಂ ಘಾಲ್ನ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಿಯ್ಲವ್ ಘಾಲ್ನ ಭ್ತರ್ಜ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಗರಮ್ ಮರ್ಸಲ ಪಿಟ್ಠ, ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ ಪರತ್ ಭಸಾನ್ ಬಟ್ಟೆ ಘಾಲ್ನ ಭಸಾನ್ ಭುಾಂಯ್ ದವರ್. ನಿಾಂವಾ ್ ಲಹ ನ್ ಲಹ ನ್ ಗ್ಳೆ ಕನ್ಾ ದವರ್. ಏಕಾ ಬೊಸಾ ಾಂತ್ ತಾಾಂತಿಾಂ ಬರೇಾಂ ಕನ್ಾ ಮಾನ್ಾ ದವರ್. ಆತಾಾಂ ಏಏಕ್ ಗ್ಳೊ ಮಾಲ್ಲಾಲಾ ತಾಾಂತಿಾಂಯ್ಲಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ ಬೆರ ಡ್‍ಲ್ ------------------------------------------------------------------------------------

Iternational Webinar on Carrier Orientation

The್‌Department್‌of್‌Computer್‌ Science,್‌Applications್‌and್‌ Animation್‌of್‌St್‌Aloysius್‌College್‌ (Autonomous),್‌Mangaluru್‌ organised್‌a್‌Carrier್‌Orientation್‌

programme್‌on್‌“My್‌Experience್‌ with್‌Numbers”್‌on್‌24/11/2020್‌in್‌ Sanidhya್‌hall್‌on್‌the್‌ Zoom/Youtube್‌Platform. Ms.್‌Namitha್‌Pais,್‌Graduate್‌ Assistant,್‌University್‌of್‌Connecticut,್‌ United್‌States್‌and್‌an್‌Alumna್‌of್‌St್‌

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Aloysius್‌College್‌(Autonomous),್‌ Mangaluru್‌was್‌the್‌resource್‌ person.

50್‌participants್‌joined್‌the್‌webinar್‌ through್‌Youtube್‌and್‌320್‌ participants್‌joined್‌through್‌Zoom್‌ Platform. The್‌program್‌began್‌with್‌invoking್‌ God’s್‌blessings್‌by್‌Ms.Vinaya್‌ Durga್‌Assistant್‌Professor್‌of್‌the್‌ department.್‌Ms.್‌Premalatha್‌Shetty್‌ Assistant್‌Professor,್‌introduced್‌the್‌ resource್‌person್‌and್‌welcomed್‌the್‌ participants.್‌Dr.್‌Ravindra್‌Swami,್‌ Dean್‌್‌proposed್‌words್‌of್‌gratitude. ್‌Mr.್‌Royal್‌Praveen್‌D’Souza್‌and್‌Mr.್‌ Praveen್‌B,್‌Assistant್‌Professors್‌coordinated್‌the್‌program. ್‌Mr.್‌Yathish್‌Ravindra್‌Rao್‌and್‌Mr.್‌ Anil್‌Lobo್‌offered್‌the್‌specialized್‌ and್‌technical್‌support.

Ms.್‌Namitha್‌introduced್‌the್‌ blossoming್‌openings್‌accessible್‌in್‌ different್‌colleges್‌in್‌abroad್‌for್‌the್‌ IT್‌-್‌Graduates.್‌She್‌additionally್‌ clarified್‌the್‌various್‌assessments್‌ and್‌strategies್‌to್‌get್‌into್‌these್‌ colleges್‌for್‌the್‌advanced್‌ education್‌and್‌research.್‌She್‌ instructed್‌the್‌potential್‌colleges್‌ concerning್‌abroad್‌where್‌one್‌can್‌ scrutinize್‌the್‌experts್‌and್‌Ph.D.್‌ programs.

Blood Donation Camp

held at SAC

The್‌NCC್‌Army್‌Wing್‌of್‌St್‌Aloysius್‌ College್‌(Autonomous),್‌Mangaluru

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

್‌


್‌

jointly್‌organised್‌a್‌Blood್‌Donation The್‌NCC್‌Army್‌Wing್‌of್‌St್‌Aloysius್‌ College್‌(Autonomous),್‌Mangaluru್‌ jointly್‌organised್‌a್‌Blood್‌Donation್‌ Camp್‌as್‌a್‌part್‌of್‌the್‌NCC್‌day್‌ Celebration್‌on್‌26th್‌November್‌ 2020್‌with್‌18್‌Kar್‌Battalion್‌NCC್‌and್‌ 6್‌Kar್‌Air್‌Sqn್‌NCC್‌under್‌the್‌ guidance್‌of್‌Col್‌Manoj್‌V್‌U್‌ (Commanding್‌Officer),್‌Lt್‌Col್‌ Amithabh್‌Singh್‌(Administrative.

Officer)್‌and್‌Associate್‌NCC್‌Officer್‌ of್‌St್‌Aloysius್‌College,್‌ANO್‌Capt್‌ Shakinraj್‌and್‌ANO್‌Flyg್‌Officer್‌

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

್‌


Alwyn್‌Misquith The್‌camp್‌was್‌conducted್‌in್‌ association್‌with್‌District್‌Wenlock್‌ Hospital,್‌Mangaluru.್‌Dr್‌Sharath್‌ Kumar್‌Rao,್‌Blood್‌Bank್‌Officer್‌and್‌ staff್‌of್‌DWH್‌were್‌present್‌during್‌ the್‌camp.್‌ ್‌ Cadets್‌of್‌St್‌Aloysius್‌College್‌ (Autonomous)್‌and್‌Cadets್‌from್‌ various್‌colleges್‌of್‌Mangaluru್‌took್‌ part್‌in್‌this್‌camp.್‌ The್‌Camp್‌was್‌presided್‌by್‌Dr್‌ Denis್‌Fernandes,್‌Principal-in್‌ charge.್‌Dr್‌Ronald್‌Nazareth,್‌Coordinator,್‌STAR್‌College್‌Scheme್‌ and್‌Dr್‌John್‌DSilva,್‌Director್‌of್‌ Xavier್‌Block್‌were್‌present. ---------------------------------------

Applied Biology Lab of SAC identified Noctiluca Scintillans (Sea Sparkle)

Noctiluca Scintillans - the Sea Sparkle of the Mangalorean coast identified and documented by Laboratory of Applied Biology, St Aloysius College, Mangaluru. Mangalore has been buzzing with news of icy blue streaks across our coastal waters. From Udupi to Someshwar, our seas are lit by sparkly blue luminescent waves that are visible from sunset till day break. What causes this spectacular phenomenon and why?

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Ms Sulakshana Karkala and Mr Sachin Patavardhan of the Laboratory of Applied Biology, St Aloysius College, Mangalore under the guidance of Dr Leo D Souza SJ and Dr Shashi Kiran have identified the causative organism as Noctiluca scintillans. It is a small transparent balloon shaped microscopic dinoflagellate that has two hairs like structures (flagella) for movement. Only one flagella is prominent and spoon shaped and therefore helps to scoop up phytoplankton into its mouth. Noctiluca scintillans itself is colorless; it looks green from all the green microscopic phytoplankton that it consumes.

bioluminescence because it is light that is produced by a living organism. This light flash is triggered by mechanical motion such as waves crashing. Thus the strongest light sparkles are usually seen with the highest waves folding. The effect it produces appears like a sparkly shiny wave and that is why Noctiluca scintillans is also called the Sea Sparkle. While icy blue light on a cool sea lit by the moonshine appears to be a picture straight out of a fantasy movie, it hides a scary secret. This overgrowth of the dinoflagellate could mean disaster for our marine fish industry. The sudden overgrowth throws off the balance of the sea and could cause a drastic decline in the marine fishing harvests. The overgrowth also leads to an excessive production of ammonia in the sea water which is quite toxic to the other marine animals in the waters.

So how does this tiny little fellow produce such brilliant shots of lights? Noctiluca scintillans has numerous strands inside it which contain a chemical called luciferin and an enzyme called luciferase. Luciferin reacts with oxygen to give light flashes. This is called ------------------------------------------------------------------------------------

CELEBRATION OF THE CONSTITUTION DAY St Agnes College (Autonomous)

Mangaluru celebrated The

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


'Constitution Day' or 'Samvidhan Divas'.

Constitution Day on 26 November 2020. A National Webinar was organized by the Department of Political Science and National Cadet Corps on the topic Decades of Indian Constitution: The Road Ahead Constitution was adopted on 26 November, 1949 and came into force on 26 January, 1950, marking the beginning of a new era in the History of India. The Government in 2015 decided to observe 26 November as

Lt Richa Chhibber, MMV Degree College, Kanpur, Uttar Pradesh was the resource person for the webinar. She addressed on the basic fundamentals of Indian Constitution and stressed on various concepts of Indian Constitution, Sovereignty, Republic, Democratic, Fundamental Rights, Duties etc. Ms. Narmarda of III BA, administered the Preamble of Constitution pledge. The entire team of participants reaffirmed its commitment to the Indian Constitution by taking the pledge. There were 90 Participants from various colleges of India who actively participated in the Webinar. Webinar was coordinated by Lt Gayathri B.K(ANO) Assistant Professor, Department of Political Science and Dr Hithakshi Anand (ANO), HOD, Department of Psychology, St Agnes College (Autonomous) Mangaluru. ---------------------------------------

ಮನ್ ಆಸ್ಚ್ಯ ೆ ಬರಯಾಾ ರೊಂನಿ ತಾೊಂಚಿ ಕವತಾ, ಕಾಣಿ, ವಡಂಬನ್, ಲೇಖನೊಂ ಧಾಡೊಂಕ್ ವಳಾಸ್:

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

veezkonkani@gmail.com


National Constitution Day Celebration NSS UNIT, ST. AGNES COLLEGE, MANGALORE

important role in our politics and the society in which we live today. Due to lockdown this year, the NSS units of St. Agnes College celebra

Heritage helps us examine our history, traditions and is a keystone of our culture that plays an

ted the National Constitution Day on 26 November, 2020 online by organising a drawing competition

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


sketches of various historical monuments of India and submit ting their drawings online to the NSS unit Officer. ---------------------------------------

St Agnes College

(Autonomous) signs MOU with MSNIM, Bondel

“Pencil Sketch Fiesta” with the theme “Heritage of India” for all Undergraduate and Post Graduate students of St. Agnes College. Participants were required to submit their entries online by 28th November , 2020. A total of 45 participants took part in the competition drawing beautiful

A Memorandum of Understanding (MOU) was executed on 02 December 2020 between St Agnes

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


which will help the students in Internship programmes and in their academic research projects. The signatories of the MOU were Sr Dr M Venissa A.C, Principal of St Agnes College (Autonomous) and Dr Molly S Chaudhuri, Director, on behalf of Manel Srinivas Nayak Institute of Management, Bondel, Mangalore. Sr Roopa Rodrigues - Vice College (Autonomous) and Manel Srinivas Nayak Institute of Management (MSNIM), Bondel, Mangalore.

Principal, Mrs Sabina Dsouza HOD of BBA from St Agnes College as well as Mrs Nanditha Sunil, Mrs Ridhvika Shetty and Mr Muddassir Khadar – Assistant Professors from

The main objective behind signing this MOU is to enhance academic interest and to conduct various

MSNIM were present during the occasion. ---------------------------------------

activities in collaboration between

ಮಂಗುು ರೊಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ

both these Institutes. The MOU will

ಭವನ್’ಕ್ ಜಾಗೊ

also help in promoting Research,

ಮಂಜೂರ್

Consultancy and Placement for students of these Institutes. The Institutes will also share the expertise in knowledge and skills

ಕೊಾಂಕಣಿ ರ್ಸಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಕಮಕ್ ’ಕೊಾಂಕಣಿ ಭವನ’ ಬಾಾಂದುಾಂಕ್ ಉವಾಾಾಂತಾೊ ಾ ಮ್ಗಡ್ಟ ಕಟ್ಠಾ ೀಣ್ಟಲಗಿಾಂ 30 ಸಾಂಟ್ಸ ಸಕಾಾರಿ ಜಗ್ಡಾ ಕ್ ಮಂಜ್ಯರತಿ ದಿಲಾ

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ಣೊನ್ ಅಕಾಡ್ಕಮ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಡ್ಟ| ಜಗದಿೀಶ್ ಪೈನ್ ರ್ಸಾಂಗೆೊ ಾಂ. ಅಕಾಡ್ಕಮಚೆಾಂ ಸವ ಾಂತ್ ಕಟ್ಠಾ ೀರ್ಣ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಜಯ್ ಸಭ್ತರ್ ವರ್ಸಾಾಂ ಥಾಾಂವ್ನ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ಸವ ಪಾರ್ಣ ಆತಾಾಂ ಖರೆಾಂ ಜತಾ. ಭವನ ನಿಮಾಾಣ್ಟಕ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಮಹಿನಾಾ ಾಂ ಆದಿಾಂ 5 ಕೊರೊಡ್‍ಲ್ ರಪಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ . ವೆಗಿಾಂ್ ಕಟ್ಠಾ ೀಣ್ಟಕ್ ಬುನಾಾ ದ್‍ಲ ಘಾಲೊ ಆರ್ಸ, ತಿೀನ್ ಹಂತಾಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಕಟ್ಠಾ ೀರ್ಣ ಉಭೆಾಂ ಜರ್ತಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ಟಲೊ. ಅಕಾಡ್ಕಮ ಫೆಬೆರ ವರಿಾಂತ್ ರಪಾ ೀತಸ ವ್ ಚಲಂವಾೊ ಾ ರ್ ಆರ್ಸ. ಮ್ಗಖೆಲ್ ಮಂತಿರ ಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಮಾಾಂಯ್ಭ್ತಸ್ ಉಲಯಾ ಲಾ ಾಂಕ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂತ್್ ಶಕ್ಷರ್ಣ ದಿೀಾಂವ್್ ಜಯ್, 6 ವಾಾ ವಗ್ಡಾ ಥಾಾಂವ್ನ ರ್ಸನ ತಾ ಕೊೀತಾ ರ್ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್, ಬಿ.ಎಡ್‍ಲ್., ಎಮ್.ಎಡ್‍ಲ್, ಧರನ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಭ್ತಷ್ಠ ಜಾಂವ್ನ ಅಧಾ ಯ್ನ್ ಕರಾಂಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿೀಾಂವ್್ ಜಯ್ ಆನಿ ಸಕಾಾರಿ ತಸಾಂ ಅನಿದ್ದನಿಕ್ ಶಾಳಾಾಂಕ್ ಶಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಯ್

ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಮಾಗಿಣ ಾಂ ಮ್ಗಕೆಲ್ ಮಂತಿರ ಯರ್ಡಾ ಯೂರಪಾ್ ಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಮನವಿ ದಿರ್ತಲಾ ಾಂವ್ ಮಹ ರ್ಣ ಡ್ಟ| ಜಗದಿೀಶ್ ಪೈ ಕಳಯ್ಲೊ ಗೊೊ . ನವ್ಚ ರಿಜ್ಮರ್ಸಾ ರರ್ ಆಕಾಡ್ಕಮಚೊ ಪೂರ್ಣಾಕಾಳ್‍ ರಿಜ್ಮರ್ಸಾ ರರ್ ಜಾಂವ್ನ ಆರ್. ಮನೊೀಹರ್ ಕಾಮತ್ ಮ್ಗಾಂಡ್ಕ್ ರ್ ದಸಾಂಬರ್ 1 ಥಾಾಂವ್ನ ಆಪೊ ಹುದೊಾ ಸ್ವ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ. ಲಲ್ಬಾಗ್ಡಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳ ರ್ ನಗರ್ ಪಾಲಕಾ ಕಛೇರಿಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ಾ ರ್ಸಧ್ಯಾ ಸಮಾರಂಭ್ತಾಂತ್ ಅಕಾಡ್ಕಮ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಡ್ಟ| ಗಜದಿೀಶ್ ಪೈನ್ ನವಾಾ ರಿಜ್ಮರ್ಸಾ ರರಕ್ ರ್ಸವ ಗತ್ ಕೆಲೊ. ಪರ ಭ್ತರ್ ರಿಜ್ಮರ್ಸಾ ರರ್ ಜಾಂವಾನ ಸ್ಲೊ ಾ ಕುಮಾರ್ ಬಾಬು ಬೆಕೆ್ ೀರಿಕ್ ಅದೇವ್ಸ ಮಾಗೊೊ . ರ್ಸಾಂದೆ ಜಾಂವಾನ ಸೊ ರ್ಸಣೂರ್ ನರಸ್ಾಂಹ ಕಾಮತ್, ಅರರ್ಣ ಜ್ಮ. ಶೇಟ್, ಕೆನೂಾ ಟ್ ಜ್ಮೀವನ್ ಪಿಾಂಟ್ಠ ಹಾಜರ್ ಆಸೊ . -----------------------------------------ಪ್ರರ ಢ್ಶಾಳಾ ಮ್ಗಖ್ಾ ಶಕ್ಷಕಾಾಂಚ್ಯಾ ಬಡ್ಕಾ ಕ್ ಜೇಷಾ ತಾ ಪಟಿಾ ತಯ್ಲರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂ ಆಪೆೊ ಾಂ ಮ್ಗಖೇಲ್ ರ್ಣ ವಹಿಸ ಲೊ ಾ ಉಪನಿದೇಾರ್ಕ್ ಕಛೇರಿ

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳ ರ್ ಹಾಾಂಗ್ಡಚ್ಯಾ ಗಜೆಟೆಡ್‍ಲ್ ಮಾಾ ನೇಜರ್ ಮನೊೀಹರ ಕಾಮತ್ ಮಂಗ್ಳ ರ್ ಅಕಾಡ್ಕಮ ಹಾಚೊ ರಿಜ್ಮರ್ಸಾ ರರ್ ಜಾಂವ್ನ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವ ೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಾ ಶುಭ್ ಸಂದಭ್ತಾರ್ ತಾಕಾ ಕನಾಾಟಕ ರಜಾ ಪ್ರರ ಢ್ಶಾಳಾ ಸಹ ಶಕ್ಷಕಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ದಕಷ ರ್ಣ ಕನನ ಡ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾನ್ ಸನಾಿ ನ್ ಕನ್ಾ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ.

ಹಾಾ ಸಂದಭ್ತಾರ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ರ್ಸಾ ಾ ನಿ ತಾವ್ಚರ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಮಾಕ್ಾ ಮೆಾಂಡೊೀನಾಸ , ಖಜನಾಾ ರ್ ಉದಯ್ಶಂಕರ್ ನಾಯ್್ , ಉರ್ಸಿ ನ್ ಜ್ಮ. ಮ್ಗಖ್ಾ ಶಕ್ಷಕ್ ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರ ಢ್ಶಾಳ್‍ ಮ್ಗಲೊ ಕಾಡ, ಗಿರಿೀಶ್ ಶೇಟ್ ಸಹ ಶಕ್ಷಕ್ ಪಾಂಪೈ ಪ್ರರ ಢ್ಶಾಳ್‍ ಉವಾಾ, ಶುಭ್ತ ಭಟ್ ಸಹ ಶಕ್ಷಕ ಕಾಾ ನರ ಪ್ರರ ಢ್ಶಾಳ್‍ ಡೊಾಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗ್ಳ ರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊ . ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಂಗುು ರ್ ಸ್ಚ್ೊಂತ್ ಆಗ್ನನ ಸ್ ವಶೇಷ್ ಶಾಳಾೊಂತ್ ಭಾೊಂಗೆ ಳೀತಿ ವ್ಸ 2019-2020 ವರಸ್ ರ್ಸಾಂತ್ ಆಗೆನ ಸ್ ವಿಶೇಷ್ಠ ಶಾಳಾಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ದಾ ಥಿಾಾಂಕ್ ವರ್ಸಾರ್ಚಾಂ ಆಶೀವಾಾದ್ದಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಾಂ ಆನಿ ಹರ್ ದಿೀರ್ಸ ಭ್ತಾಂಗ್ಡರ ಳೊೀತಸ ವಾರ್ಚಾಂ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಪರಿಾಂ 50 ಚಟುವಟಿಕೊ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಾಂ. ಭ್ತಾಂಗ್ಡರ ಳೊೀತಸ ವಾಚೆಾಂ ಶೆವಟೆೊ ಾಂ ಕಾಯಾಾಂ ಜಾಂವ್ನ ಭ್ತರಿ್ ರ್ಸಧ್ಯಾ

ಆನಿ ಅಥಾಾಭರಿತ್ ಥರನ್ ಚಲ್ಲೊ ಾಂ. ಸಂಭರ ಮ್ ಸವಾಾತಿಲೊ ಅಗ್ಡಾಾಂ ಪಾಟಂವೆೊ ಾಂ ಮೀಸ್ ನವೆಾಂಬರ್ 26 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳ ಚ್ಯಾ ಾ ಬಿಸ್್ ಡ್ಟ| ಪಿೀಟರ್ ಪಾವ್ೊ ಸಲಾ ನಾಹ ನ್ ಭೆಟಯೊ ಾಂ ತಾಕಾ ರ್ಸಾಂಗ್ಡತ್ ದಿಲೊ ಫಾ| ವಿನೆಸ ಾಂಟ್ ಮೊಾಂತೇರೊ, ವಿಕಾರ್ ಫೊರೇನ್ ಎಪಿಸೊ್ ಪಲ್ ವಾರಡೊ ಆನಿ ಇಜಯ್

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜುರ್ಡೀರ್ಲ್ ವಿಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳ ರ್ ಆನಿ ಉಡಪಿ ದಿಯಸಜ್ಮ.

ಫಿಗಾರ್ಜ ವಿಗ್ಡರ್, ರ್ಸಾಂತ್ ಸಬೆರ್ಸಾ ಾ ಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಾ ಆನಿ ಫಾ| ವಾಲಾ ರ್ ರ್ಡಮೆಲೊೊ ,

1970 ವಾಾ ವರ್ಸಾ ಸವಾಾತಿಲ್ಲೊ ಾಂ ಹೆಾಂ ವಿಶೇಷ್ಠ ಶಾಳ್‍ ಸಮರ್ಥಾ ಮ್ಗಖೇಲ್ ಣ್ಟರ್ ಭ| ಮರಿಯ್ ಜೊಾ ೀತಿನ್ ರ್ಸಾಂತ್ ಆಗೆನ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಮಚೆಾಂ ಸೇವಾ ಯ್ಲೀಜನ್ ಜಾಂವ್ನ ಸೈಕಾಲಜ್ಮ ವಿಭ್ತಗ್ಡನ್ ಸವಾಾತಿಲ್ಲೊ ಾಂ ದಿೀಾಂವ್್ ಸೇವಾ ಮಂದ್‍ಲ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಡಾ ಾಾಂಕ್

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದಕಷ ರ್ಣ ಕನನ ಡ ಆನಿ ಉಡಪಿ ಜ್ಮಲೊ ಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಾ ಾಂಕ್. ಹೆಾಂ ಸವ ಪಾರ್ಣ ಆರ್ಜ ಏಕ್ ಬಳವ ಾಂತ್ ಶಖರ್ ಜಾಂವ್ನ ಾಂ್ ವಾಡ್ಟೊ ಾಂ ಆನಿ ಸಂರ್ಸರ್ಭರ್ ನಾಾಂವಾಡ್ಟೊ ಾಂ. ------------------------------------------

Shekar Gujjarbettu

Unanimously Elected as President of Kallianpur Milagres College Alumni Association

Mumbai (RBI), Nov.28: Shekar Gujjarbettu unanimously electedas President of prestigious Kallianpur, Milagres College Alumni Association for the 2020-21 Year.

During the Milagres College Alumni Association® annual general body meeting held on 28 th of November, 2020, Shekar Gujjarbettu(Batch 1988-89), formerly vice president of the association unanimously elected as President, Prof. Sofia Dias as Hon. Secretary, Naveen Kotyan and Lavina್‌D’Souza್‌as್‌Vice್‌Presidents,್‌ Jocquim್‌D’Souza್‌as್‌Treasurer,್‌ Joyce Lewis & Rekha U. (Joint Secretaries), Jovita Fernandes & Satish Naik Cultural secretaries and 16 Executive Members. Salvadore Noronha President of Milagres College Alumni Association presided over the meeting and welcomed the gatherings. Correspondent of the Milagres Educational Institutions Very Rev Fr. Valerian Mendonca, Principal Dr. Vincent Alva, Vice Presidents Shekar Guijarbettu and Laveena D’Souza,್‌Treasurer್‌Jocquim್‌ D’Souza,್‌Election್‌officer್‌Dr.್‌Jayara್‌ ma Shettigar were present on the dais. -Rons Bantwal ---------------------------------------

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Mr. Joylus D'souza, Chairman of State's Christian Development Board, visited Mangalore's famous Infant Jesus

Shrine

visited Mangalore's famous Infant Jesus Shrine, Bikarnakatte. He was welcomed by Rev. Fr. Charles Serrao Ocd, Superior of the Community, Rev. Fr. Rovel D'Souza Ocd, Director of the Shrine, Rev. Fr. Stephen Lobo and Mr. Stanly Bantwal. Fr. Charles prayed and blessed Mr. Joylus. He also visited carmelite community adjustant to shrine. -Rons Bantwal ---------------------------------------

Mr. Maxim Moras, traffic wardon from Mangaluru city was honored at Infant Jesus

Shrine

On 23rd November Mr. Joylus D'souza, Chairman of State's Christian Development Board,

Mumbai (RBI), Nov.27: Mr.Maxim Moras, traffic wardon from Mangaluru city was honored at Infant Jesus Shrine, Bikarnakatte, Mangaluru. Recently, Mr. Moras awarded Rajothsava Award in Dakshina Kannada. Fr. Charles Serrao, Superior of the community, Fr.Rovel Dsouza, Director of the Shrine, Fr.Ivan 59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


DSouza, Fr. Lancy and hundreds of faithful, appreciated services of Mr. Moras and prayed blessings of Infant Jesus on him. Mr. Moras

serves the city freely as trafic wardon over several years at Paduva high school Junction and

Nanthur Junction Mangalore. -Rons Bantwal --------------------------------------Ph.D. awarded to Shekar P.

Mangalore: Shekar P., a research student of St Aloysius Advanced Research Centre, Mangalore has been awarded Ph.D. in Economics for his thesis “New Technology and Labour Utilisation in Agriculture: An Empirical Study in Ramanagara District in Karnataka State” by Tumkur University. He was successfully guided by Dr Norbert Lobo, Head of the Department of Economics, St Aloysius College (Autonomous), Mangalore. ---------------------------------------

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


`GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÉA-zÁ¬ÄÓ zÀħAiÀiï

¸Á»vïå ¸ÀàzsÉð

2020

(¸ÀA¸Ágï¨sÀgï D¸ÁÑ÷å PÉÆAQÚ §gÀ«à, PÀ«, PÁuÉåUÁgÁASÁwgï) 1. ¯ÉÃPÀ£ï (¸ÀgÁéAPï)

: «µÀAiÀiÁa «AZÀªïÚ §gÀªÁà÷åa (gÁdQÃAiÀiï D¤ zsÁ«ÄðPï ¯ÉÃPÀ£ÁAPï DªÁÌ¸ï £Á), 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA

E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/2. ¯ÉÃPÀ£ï (¹ÛçÃAiÀiÁAPï D¤ zsÀgïä¨sÀ¬ÄÚAPï) : «µÀAiÀiï: PÉÆgÉÆãÁ PÁ¼Ágï §zÁè¯Éè PÀÄmÁä¥ÀjUÀwAvï ¹ÛçAiÀiÁAPï WÀgï ¸ÁA¨Á¼ÉÑ ¥ÀAxÁºÁé£ï 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/3. ªÀÄné PÁt 4. aQÚ PÀvÁ

: 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 4,000/-; 2. gÀÄ. 2,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/: 150 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 1,000/-; 2. gÀÄ. 750/-; 3. gÀÄ. 5,00/-

: E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 2,000/-; 2. gÀÄ. 1,500/-; 3. gÀÄ. 1,000/ºÀgÉPÁ «¨sÁUÁAvï GªÉÄzï ¢A«ÑA 3 E£ÁªÀiÁA D¸ÉÛ°A. ¸ÀàzsÁðåaA £ÉªÀiÁA: 1. ¸ÀàzsÁðåPï zsÁqï°èA §gÁàA ¸ÀéAvï eÁªÁ߸ÀÄ£ï, JzÉƼï RAZÁåAiÀiï ¥ÀvÁægï ªÁ

5. PÀ«vÁ

eÁ½eÁUÁågï ¥sÁAiÀiïì eÁAªïÌ £Ávï°èA D¸ÀeÉ. 2. §gÁàA E-ªÉÄAiÀiÁègï zsÁqÁè÷ågï §gÉA. ºÁvï §gÁà£ï vÀAiÀiÁgï PÉ°èA §gÁàA vÀAiÀiÁgï PÀgÉÛ¯ÁåA¤ PÁUÁÝZÁå JPÁZï PÀIJ£ï ¸ÀÄqÁ¼ï CPÀëgÁA¤ §gÀªïß zsÁreÉ. 3. §gÁàA ‘GeÁéqï’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥ÁªÀÅAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 31 zÀ¸ÉA§gï, 2020. 4. E£ÁªÀiÁA ¯Á¨ï¯Áè÷å §gÁàAaA ºÀPÁÌA `GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÁåaA. »A §gÁàA ¥sÁAiÀiïì PÀZÉðA ªÁ ¥ÁnA zÀªÀZÉðA ºÀPïÌ ‘GeÁéqï’ ¥ÀvÁæZÉA. 5. §gÁàA zsÁqÉÛ¯Áå£ï D¥ÁÚZÉA ¸ÀA¥ÀÇgïÚ £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤ «¼Á¸ï JPÁ «AUÀqï ¥Á£Ágï §gÀªïß zsÁreÉ. JPÁè÷å£ï JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀqï «¨sÁUÁA¤ ¨sÁUï WɪÉåvï ¥ÀÅuï JPÁè÷åPï KPï «¨sÁUÁPï JPïZï ¥ÀæªÉñï. 6. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä¯Áè÷å §gÁàA «±ÁåAvï PÀ¸À¯ÁåZï vÀgÁÌPï - ¥sÉÇ£ï PÉƯï, PÁUÁÝA D¤ ºÉgï-CªÁ̸ï D¸ÉÆÑ £Á. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä°èA §¥ÁðA ¥ÁnA zsÁqÀÄ£ï ¢A«Ñ ªÀåªÀ¸ÁÜ £Á. 7. ¸ÀàzsÁðåAZÉA ¥sÀ°vÁA±ï 2021 d£Égï 16-31 «±Éøï CAPÁågï ¥ÀUÀðmï eÁvÀ¯ÉA. 8. §gÁàA Uzvaad Daiji Literary Competitions 2020, vÀPÉè£ÁAªÁ SÁ¯ï D¸ÀÄ£ï, RAZÉÆ «¨sÁUï ªÀÄíuï ¸ÀàµïÖ PÀ¼ÀAiÉÄÓ. §¥ÁðA zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï: Uzvaad Fortnightly, Bishop’s House, Udupi - 576101. Email: editoruzvaad@gmail.com

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt್‌Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.್‌Children’s್‌Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One್‌wouldn’t್‌find್‌a್‌better್‌bunch್‌of್‌experts್‌than್‌these,್‌as್‌they್‌have್‌the್‌experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This್‌is್‌Mandd್‌Sobhann’s್‌sincere್‌attempt್‌to್‌preserve್‌Konkani್‌Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಯ್ನಯಯಾಚಿ ಕವಿತಯ: ಪಯಟ್ಲಯಯಾ ಇಕಯ್

ಜಯವ್ನಯ ಉಭ ೆಂ ಜಯತಲ ೆಂ. ದ ಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ

ಮಯ್ನಯಯಾೆಂನಿ ಇಕಯ್ ’ಮಯ್ನಯಯಾಚ ಕವಿ’

ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಯ ’ಮಯ್ನಯಯಾಚಿ ಕವಿತಯ’

ಆಮಯಕೆಂ ವ್ಹಳ್ಕಕಚ ಜಯಲ . ಆತಯೆಂ

ಸತ ಾಕ್ ಧಯಡುೆಂಕ್ ಫಕತ್ರ 9 ದೀಸ್

ಭಯರಯವೊ ಕವಿ ಕ ೊಣ್? ಹ ೆಂ ಪ್್ಶ್ನಯ

ಉರಲಯಾತ್ರ. ಇಮೀಯ್ನಯಯರ್ ಧಯಡುೆಂಕ್

ಥ ೊಡ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾೆಂನಿ ಆಮಯಕೆಂ ಜವಯಬ್

ಆಮ್ಚಿ ಪ್ತ ೊತ:

ಜಯವ್ನಯ ಉಭ ೆಂ ಜಯತಲ ೆಂ. ತಶ ೆಂಚ್

poinnari.com@gmail.com ವ್

ವ್ಸಯಾಚ ೊ ಕವಿ ಕ ೊಣ್ ಮಹಳ ಳೆಂ ಪ್್ಶ್ನಯ 20 ದಸ ೆಂಬ್್ 2020 ವ ರ್ ಆಮಯಕೆಂ ಜವಯಬ್

ವಯಟ್ಲಯಾಪಯಚ ರ್ ಧಯಡುೆಂಕ್ 7021967880

79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...