a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

3

ಸಂಖೊ: 16

ಮಾರ್ಚ್ 24, 2020

ಬಂಧ್ 1.3 ಬಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಘರೆಂ ಭಿತರ್! ಎಪ್ರ್ ಲ್ 14 ಪಯಾ್ೆಂತ್ರ ಅಖ್ಖ ೆಂ ಭಾರತ್ರ ಬಂಧ್!!

ಸರ್ವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಚೈನಾ ವೈರಸ್!!! ವಿಶೇಷ್ ಅೆಂಕೊ! 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಂಧ್! 1.3 ಬಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಘರೆಂ ಭಿತರ್! ಎಪ್ರ್ ಲ್ 14 ಪಯಾ್ೆಂತ್ರ ಅಖ್ಖ ೆಂ ಭಾರತ್ರ ಬಂಧ್!! ಸರ್ವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಚೈನಾ ವೈರಸ್!!

ಹ್ಯಾ ಚ್ ಮಾಚ್್ 24 ವೆರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ನರೊಂದ್ರ ಮೀಡಿನ್ ದುಸ್ರ್ರ ಾ ಪಾವಿ ಸರ್ವ್ ಭಾರತ್ರೀಯೊಂಲಾಗೊಂ ಟೀವ ಮಾಧ್ಾ ಮಾರ್ ಉಲರ್ವ್ ಸೊಂಗ್ಲ ೊಂ ಕೀ, ಅಖ್ಖ ೊಂ ಭಾರತ್ ಎಪ್ರರ ಲ್ 14 ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಬಂಧ್ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್್ೊಂನಿ ಹೊಂ ಖಡ್ಡಾ ಯನ್ ಪಾಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಹ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ತಾಣೊಂ ಆಪ್ಲಲ ಹ್ಯತ್ ಜೊಡುನ್ ಸೊಂಗ್ಲ ೊಂ ಕೀ ಹ್ಯಾ ತುರ್ಥ್ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತೊಂತ್ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಘಾಲ್ಲಲ ರ್ಕಯ್ದೆ ಪಾಳಾ ಆನಿ ಘರಾೊಂನಿೊಂಚ್ ರಾರ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಮಾಚ್್ 24 ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಭಾರತಾೊಂತ್ ಲಾಗೊಂ ಲಾಗೊಂ 500 ವ್ಾ ಕತ ೊಂಕ್ ಹಿ ವೊಶ್ಯಾ ಪ್ರಡ್ಡ ಲಾಗ್ಲ್ಲ ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಲಾಯ್ದೆ ಮಂತಾರ ಲಯನ್ ಸೊಂಗ್ಲ ೊಂ.

ಹೊ ಸಂಖೊ ಮಂಗ್ಲ್ಾ ರಾ ಸರ್ಕಳೊಂ 462 ಕ್ ಪಾವೊಲ ಆನಿ ಹ್ಯೊಂತುೊಂ 446 ವ್ಾ ಕತ ಕರ ಯಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ೊಂ ಪ್ಯ್ಕೆ 41 ವದೇಶಿ ಲೀಕ್ ಆಸ. ತಾಣಿೊಂ ಸೊಂಗ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ರ ರ್ಕರ್ ಎದೊಳ್ ವ್ರಗ್ 9 ವ್ಾ ಕತ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾರ್ಲ ಾ ತ್. ಪ್ಶಿಯ ಮ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಳ್ ಆನಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ಯೊಂನಿ ಏಏಕ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾರ್ತ ನಾ ಮಾಹ್ಯರಾಷ್ಟಿ ರೊಂತ್ ದೊೀನ್, ಬಿಹ್ಯರ್, ಕರ್ಣ್ಟಕ, ಡೆಲ್ಲಲ , ಗುಜಾರ ತ್ ಆನಿ ಪಂಜಾಬ್. 37 ಜರ್ಣೊಂಕ್ ಬರೊಂ ಕನ್್ ಪಾಟೊಂ ಘರಾ ಧಾಡ್ಡಲ ೊಂ. 2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೇರಳಾೊಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಕೀವಡ್ 19 ಪ್ರಡ್ಡ ಲಾಗ್ಲ್ಲಲ ಆದಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲ ೊಂ, ಒಟ್ಟಿ ಕ್ 95, ತಾೊಂತುೊಂ ಆಸತ್ 8 ವದೇಶಿ ಲೀಕ್. ಮ್ಹ್ಯರಾಷ್ಟಿ ರೊಂತ್ 87 ವ್ಾ ಕತ ಆನಿ ತಾೊಂತುೊಂಕ್ 3 ವದೇಶಿ. ಕರ್ಣ್ಟರ್ಕೊಂತ್ 37 ವ್ಾ ಕತ ೊಂಕ್ ಹಿ ಪ್ರಡ್ಡ ಲಾಗ್ಲ್ಲ ಾ ಆನಿ ರಾಜಸಿ ನಾೊಂತ್ 37 ತಾೊಂತುೊಂ ತೇಗ್ ವದೇಶಿ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾರ್ವ್ ಮಂಗ್ಲ್ಾ ರಾ ಭಿತರ್ 22 ಚಡಿೀತ್ ವ್ಾ ಕತ ೊಂಕ್ ಹಿ ಪ್ರಡ್ಡ ಲಾಗ್ಲ್ಲ ಾ .

ಹಯ್ನಾೊಂತ್ 26, ಹ್ಯೊಂತುೊಂ 14 ವದೇಶಿ, ತಮಿಳಾ್ ಡುೊಂತ್ 12, ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ದೊೀಗ್ ವದೇಶಿ. ಲಡರ್ಕೆ ೊಂತ್ 13. ಪ್ಶಿಯ ಮ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಳ್, ಮ್ಧ್ಾ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆನಿ ಆೊಂದ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಯೊಂತ್ ಎದೊಳ್ ವ್ರಗ್ ಸ’ಸತ್. ಚಂದೀಘಡ್ 6, ಜಮ್ಮು ಆನಿ ರ್ಕಶಿು ೀರಾೊಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕೀಣ್ೊಂಚ್ ನಾ. ಉತತ ರ್ರ್ಕೊಂಡ್ ಆನಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ಯೊಂತ್ ತ್ರ’ತ್ರೀನ್, ಬಿಹ್ಯರ್ ಆನಿ ಒಡಿಸಸ ೊಂತ್ ದೊ’Iದೊೀನ್.

ಉತತ ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಯೊಂತ್ 33 ಆನಿ ತಾೊಂತುೊಂ ಏಕಲ ವದೇಶಿ.

ಪೊಂಡುಚೇರಿ ಆನಿ ಚತ್ರತ ೀಸ್ಘಡ್ ಏಏಕ್. ತಲಾೊಂಗರ್ಣೊಂತ್ 32, ತಾಾ ೊಂ ಪ್ಯ್ಕೆ 10 ವದೇಶಿ. ಗಜಾಲ್ ಅಸ್ಥ ಆಸ ಕೀ, ಹಿ ವೊಶ್ಯಾ ಪ್ರಡ್ಡ ಸರ್ೆ ಸ್ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕನಾಾ ನ್ ಕನಾಾ ಮ್ನಾಾ ಕ್ ವಸತ ರನ್ ವೆತಾ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಹೊಂ ತುಥಾ್ಚೊಂ ಮೇಟ್ ರ್ಕಡುನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ನ್

ಡೆಲ್ಲಲ ೊಂತ್ 3, ತಮಿಳಾ್ ಡುೊಂತ್ 12, ಹ್ಯೊಂತುೊಂ ದೊೀಗ್ ವದೇಶಿ.

’ಭಾರತ್ ಬಂಧ್’ ದ್ವ್ರರ ನ್, ಲೀರ್ಕನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಹಿ ಪ್ರಡ್ಡ ಆನಿ ಕರ್ಣಕ್ಚ್ಯ ಲಾಗ್ಲ್ನಾ ಜಾೊಂರ್ಯ ಾ ಕ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲಾಾ . ಭಾರತಾೊಂತ್ ಆಶಿಕಿ ಲೀಕ್ ಬಳಾನ್ ಆಸ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಸರ್ಕ್ರಾಕ್ ಹೊಂ ಮೇಟ್ ರ್ಕಡುೊಂಕ್ ಪ್ಡ್ಡಲ ೊಂ. ಕತ್ರಲ ತಾಕದ್ ದಲಾಾ ರಿೀ ಲೀಕ್ ರಸತ ಾ ಕ್ ದೆೊಂರ್ತ , ನಾಚ್ಯತ , ಬಡಯತ ಆನಿ ಭೊಂವೊನ್ೊಂಚ್ ಆಸತ . ಹ್ಯಾ ಚ್ ರ್ಕರರ್ಣೊಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಭಾರ್ ರಾಜಾಾ ೊಂನಿ ಬಾರಾೊಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಾ ೊಂತ್, ಆಮಾಲ್ ವಕರ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಆತಾೊಂ ಸಂಪೂಣ್್ ಬಂಧ್ ಜಾಲಾೊಂ.

ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಆದಾಲ ಾ ಅೊಂರ್ಕಾ ೊಂತ್ ಮಂಗುಾ ರ್ ಆನಿ ಉಡುಪ್ರ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸಿ ೊಂಚೊಂ ಪ್ರಿಪ್ತ್ರ ಛಾಪಲ್ಲಲ ೊಂ ಆನಿ ತಾೊಂತುೊಂ ದೊಗ್ಲ್ೊಂಯ್ಕ್ ಮಾಚ್್ 31 ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಇಗಜೊ್ ಬಂಧ್ ಆಸ್ರ್ತ ಲಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳತ್ ಕೆಲ್ಲಲ ೊಂ. ಆತಾೊಂ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ನ್ ಎಪ್ರರ ಲ್ ೧೪ ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಅಖ್ಖ ೊಂ ಭಾರತ್ ಬಂಧ್ ದ್ವ್ರರ ೊಂಕ್ ಪ್ಮಾ್ಣ್ ದಲಾೊಂ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಸರ್್ೊಂನಿ ಹಿ ತಾರಿಕ್ ಮಾಚ್್ 31 ಆಸ್ಲ್ಲಲ ತ್ರ ಎಪ್ರರ ಲ್ 14 ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಚೊಂಕ್ ಪ್ಡೆಿ ಲ್ಲ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಮ್ಚಯ ಬಿಸ್ಿ ನವೆೊಂ ಪ್ರಿಪ್ತ್ರ ಲೀರ್ಕಕ್ ಧಾಡ್್ ಹ್ಯಾ ವಶಿೊಂ ಕಳತ್ ಕತ್ಲ್ಲ.

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಸ್ರ್ೊಂ ಮ್ಹ ರ್ಣಿ ನಾ ಸರ್ವ್ ಕರ ೀಸತ ೊಂರ್ೊಂಕ್ ಭಾಗ್ವಂತ್ ಹಫ್ತತ ಘರಾಚ್ ಪಾಶ್ಯರ್ ಕರೊಂಕ್ ಪ್ಡಿ ಲ. ಹ್ಯಾ ವ್ಸ್ ಇಗರ್್ೊಂತ್ ವ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯ ಾ ಸುರ್ತೊಂನಿ ನಿಮಾಣೊ ಬರ ೀಸತ ರ್, ಪ್ವತ್ರ ಸುರ್ಕರ ರ್, ಆನಿ ಪಾಸಖ ೊಂ ಫೆಸ್ತ ಆಚರೊಂಕ್ ಅರ್ೆ ಸ್ ಆಸೊಯ ನಾ. ಸರ್್ೊಂನಿ ತಾೊಂಚೊಂ ಮಾಗಯ ೊಂ ಕುಟ್ಮು ಬರಾಬರ್ ಘರಾಚ್ ಕರೊಂಕ್ ಆಸ್ರ್ತ ಲ್ಲೊಂ. ಸರ್್ೊಂನಿ೯ ಉಗ್ಲ್ಾ ಸೊಂತ್ ದ್ವ್ಚ್ೊಂ ಕೀ, ಹೊಂ ಭಾರತ್ರೀಯೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಚಡ್ಡಿ ರ್ವ ಸಂಸರಾೊಂತಾಲ ಾ ಚಡ್ಡಿ ರ್ವ ರಾಷ್ಟಿ ರೊಂನಿ ಜಾರಿಯ್ದಕ್ ಯ್ದತಲ್ಲೊಂ. ವೊಶ್ಯಾ ಪ್ರಡೆಚ್ಯಾ ಭಿರಾೊಂತ್ರನ್. ಆಪಣ್ ಬಿೊಂದಾಸ್, ಆಪಣ್ ಪ್ಹಿಲಾಾ ನ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಇಲ್ಲಲ ಶೊಂ ಘೊಟ್ಟನ್ ರಸತ ಾ ಕ್ ದೆೊಂವೊನ್ ರ್ಗ್ಲ್ ನಾಚ್ ನಾಚ್ಯನಾರ್ಕತ್. ತುಮಾಯ ಾ ಅಖ್ಯಾ ಜಿೀವ್ನಾೊಂತ್ ತುಮಾೆ ೊಂ ರಾೊಂದುನ್ ರ್ಡುನ್ ದಲಾಲ ಾ ತುಮಾಯ ಾ ಸ್ಥತ ರೀಯೊಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ ಸುಟ್ಮೆ ದೀರ್ವ್ , ಕುಜಾ್ ಕ್ ವ್ಚೊನ್ ರಾೊಂದುೊಂಕ್ ಶಿರ್ಕ. ತೊಂ ಬಾಯಲ ೊಂಚೊಂ ರ್ಕಮ್ ಮ್ಹ ಣೊಯ ರ್ಕಳ್ ಉತ್ರರ ನ್ ಗ್ಲಾ! ತುಮ್ಚಯ ಾ ಆನಿ ತಾೊಂಚ ಮ್ಧೊಂ ಕತೊಂಚ್ ಫರಕ್ ನಾ; ತಚ್ಯ ದೊೀನ್ ಹ್ಯತ್ ಆನಿ ತ್ರೊಂಚ್ ಧಾ ಬೊಟ್ಮೊಂ. ಹ್ಯಾ ಅೊಂರ್ಕಾ ೊಂತ್ ಗ್ಲಾಾ ಅೊಂರ್ಕಾ ೊಂತಲ ೊಂ ಥೊಡೆೊಂ ಪ್ರತ್ ಛಾಪಾಲ ೊಂ ತುಮಾೆ ೊಂ ಪ್ರತ್ ರ್ಚೊಂಕ್. ತೊಂ ರ್ಚ್ಯ ಆನಿ ತಾಾ ಪ್ಮಾ್ಣೊಂ ಎಪ್ರರ ಲ್ ೧೪ ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಘರಾೊಂತ್ ಬರಾಾ ಥರಾನ್ ಜಿಯ್ದಯ. ಇಲ್ಲಲ ೊಂ ರ್ಚೊಂಕ್ ಶಿರ್ಕ, ಇಲ್ಲಲ ೊಂ ಬರಂರ್ವೆ ಶಿರ್ಕ, ಇಲ್ಲಲ ೊಂ ರಾೊಂದುೊಂಕ್ ಶಿರ್ಕ, ಸರೊಣ್ ಹ್ಯತ್ರೊಂ ಧ್ರನ್ ಝಾಡುೊಂಕ್ ಶಿರ್ಕ, ಇಲ್ಲಲ ೊಂ ಗ್ಲ್ಯನ್ ಶಿರ್ಕ, ಪ್ತ್ರಣ-ಭುಗ್ಲ್ಾ ್ೊಂಕ್ ಭಾಷಣ್ ಮಾತ್ರ ದೀನಾರ್ಕತ್, ಏರ್ಕಮ್ಚರ್ಕನ್ ಮೀಗ್ಲ್ನ್ ರಾರ್. ಹೊಂ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪರಷ್ಟೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರಯಲ ೊಂ ಕತಾಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಹಿೊಂ ವ್ಯ್ಕಲ ೊಂ ರ್ಕಮಾೊಂ ಸ್ಥತ ೀಯೊ ಸದಾೊಂಚ್ ಕರನ್ೊಂಚ್ ಆಸತ್.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್‌ಸಂಖ ೊ್‌ಹ್ಾಾಪರಂ್‌ಆಸಾ: Country

Infected Died

Recovered

China

81397

3265

72362

Italy

59138

5476

7024

Spain

28768

1772

Germany

24873

94

266

Iran

21638

1685

7931

France

16044

674

2200

United States

33276

417

178

South Korea

8897

104

2909

Switzerland

7245

98

131

United Kingdom

5741

282

67

Netherlands

4216

180

Belgium

3401

75

Austria

3244

16

9

Norway

2383

7

1

Sweden

1934

21

16

Portugal

1600

14

5

Brazil

1593

25

2

Denmark

1514

13

1

Malaysia

1306

10

Turkey

1236

30

0

Czechia

1120

1

6

Japan

1086

40

235

Israel

1071

1

37

Ireland

906

4

5

Luxembourg

798

8

6

Ecuador

789

14

3

Pakistan

776

5

5

Cruise Ship

712

8

Poland

634

7

1

Chile

632

1

8

Finland

626

1

10

Greece

624

15

19

Thailand

599

1

44

Iceland

568

1

36

Australia

1314

7

88

Indonesia

514

48

29

Saudi Arabia

511

0

16

Qatar

494

0

33

Singapore

455

2

144

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

2575

2 263

139

325


Romania

433

3

64 Vietnam

113

0

17

Canada

1465

21

10 Jordan

112

0

1

Slovenia

414

2

0 Cyprus

95

1

3

India

462

9

37 Moldova

94

1

1

Philippines

380

25

17 Malta

90

0

2

Russia

367

0

16 Albania

89

2

2

Peru

363

5

1 Brunei

88

0

2

Bahrain

332

2

149 Cambodia

84

0

1

Egypt

327

14

56 Sri Lanka

82

0

3

Estonia

326

0

2 Belarus

76

0

15

South Africa

274

0

0 Burkina Faso

75

4

5

Croatia

254

1

5 Tunisia

75

3

1

Mexico

251

2

4 Ukraine

73

3

1

Lebanon

248

4

8 Venezuela

70

0

15

Panama

245

3

0 Senegal

67

0

5

Iraq

233

20

57 New Zealand

66

0

0

Colombia

231

2

3 Azerbaijan

65

1

10

Argentina

225

4

3 Kazakhstan

60

0

0

Serbia

222

2

1 Guadeloupe

56

0

0

Dominican Republic

202

3

0 Oman

55

0

17

Algeria

201

17

65 Georgia

54

0

3

Armenia

194

0

50

0

1

Kuwait

188

0

47

0

0

Bulgaria

187

3

3 Uzbekistan

43

0

0

Slovakia

185

1

7 Afghanistan

40

1

1

Taiwan

169

2

40

0

0

San Marino

160

20

37

0

0

United Arab Emirates

153

2

37

1

0

Latvia

139

0

1 Cuba

35

1

0

Uruguay

135

0

0 Congo (Kinshasa)

30

1

0

Costa Rica

134

2

2 Nigeria

30

0

2

Hungary

131

6

16 Bangladesh

27

2

3

Lithuania

131

1

1 Honduras

26

0

0

Bosnia and Herzegovina

126

1

2 Bolivia

24

0

0

Morocco

115

4

3 Ghana

24

1

0

North Macedonia

114

1

1 Monaco

23

0

1

Andorra

113

1

1 Paraguay

22

1

0

2 Trinidad and Tobago 27 Reunion

28 Cameroon 4 Liechtenstein 38 Martinique

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Montenegro

21

0

0 Haiti

2

0

0

Guatemala

19

1

0 Kosovo

2

0

0

Rwanda

19

0

0 Mauritania

2

0

0

French Guiana

18

0

6 Nepal

2

0

1

Mauritius

18

1

0 Nicaragua

2

0

0

Jamaica

16

1

2 Niger

2

0

0

Togo

16

0

1 Saint Lucia

2

0

0

Kenya

15

0

0 Sudan

2

1

0

Barbados

14

0

0 Antigua and Barbuda

1

0

0

Cote d'Ivoire

14

0

1 Chad

1

0

0

Kyrgyzstan

14

0

0 Djibouti

1

0

0

Maldives

13

0

0 Dominica

1

0

0

Tanzania

12

0

0 Eritrea

1

0

0

Ethiopia

11

0

4 Gambia, The

1

0

0

Mayotte

11

0

0 Grenada

1

0

0

Mongolia

10

0

0 Holy See

1

0

0

Guyana

7

1

0 Mozambique

1

0

0

Seychelles

7

0

0 Papua New Guinea

1

0

0

Equatorial Guinea

6

0

0 Saint Vincent and the

1

0

0

Grenadines Somalia

1

0

0

Syria

1

0

0

Timor-Leste

1

0

0

Uganda

1

0

0

Gabon

5

1

0

Suriname

5

0

0

Bahamas, The

4

0

0

Eswatini

4

0

0

Cabo Verde

3

0

0

Central African Republic

3

0

Congo (Brazzaville)

3

0

El Salvador

3

0

Liberia

3

0

Madagascar

3

0

Namibia

3

0

Zambia

3

0

Zimbabwe

3

0

Angola

2

0

0 ಆಮಿೊಂ ಆಮಿಯ ಜಾಗುರ ತಾೆ ಯ್ ಕಯ್ೊಂ, 0 ಪಾರ ಯ್ದಸಿ ೊಂ ಥಂಯ್ ಆಮಿಯ ದಶ್ಯ ದ್ವ್ಯ್ೊಂ. 0 ಕತಾಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಭಾರತಾ ತಸಲಾಾ ದೇಶ್ಯೊಂತ್ 0 ಜರ್ ಹಿ ಪ್ರಡ್ಡ ಲಾಗಲ , ಖಂಡಿತ್ ಜಾರ್ವ್ ಸತಾತ ಾ ನಾಶ್ ಜಾೊಂರ್ವ್ ವ್ಚೊೊಂಕ್ ಆಸ. 0 ಪ್ರಡೆಸತ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಲ ಾ ಆಸಿ ತ್ರರ ಾ , ಜಾಯ್ 0 ಜಾಲ್ಲಲ ಸೌಲತಾಾ , ಚ್ಯಕರ ಕರೊಂಕ್ ದಾಖ್ತ ರ್ ಆನಿ 0 ನಸ್ೊಂ, ಉಸಾ ಸ್ ಸೊಡಿಯ ೊಂ, ತ್ರೀೊಂಡ್ ಬಂಧ್ 0 ಕಚ್ೊಂ ಸಲಕರರ್ಣೊಂ ನಾಸತ ೊಂ ಸರ್್ೊಂ ಕಂಗ್ಲ್ಾ ಲ್ 0 ಜಾೊಂರ್ವೆ ಆಸತ್.

Benin

2

0

0

Bhutan

2

0

0

Fiji

2

0

Guinea

2

0

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಡೆ ಪಾಟ್ಮಲ ಾ ನ್ ಸಭಾರ್ ರ್ಕಣಿೊಂಯೊ ಆಸತ್. ಥೊಡೆ ಮ್ಹ ರ್ಣಿ ತ್ ಕೀ ಹಿ ಪ್ರಡ್ಡ ಚೈನಾ 0 ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ 0 ವಸತ ರಾಯ್ಕಲ - ಸಗೊಾ ಸಂಸರ್ ವಜಾು ತಾರ್ವ್ ಆಪ್ಲಲ ದೇಶ್ ಗ್ರ ೀಸ್ತ ಕಚ್ಯಾ ್ಕ್. ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ಝುಜಾ 6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯೆಸೆಜೆಂತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2020 ಪಯಾ್ೆಂತ್ರ ಮೋಸೆಂ ನಾೆಂತ್ರ

ಮಂಗುಾ ಚೊ್ ಬಿಸ್ಿ ಡ್ಡ| ಪ್ರೀಟರ್ ಪಾರ್ವಲ ಸಲಾಾ ನಾಹ ನ್ ಮಂಗುಾ ರ್ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿೊಂತಾಲ ಾ ಸರ್ವ್ ಇಗಜಾ್ೊಂಕ್ ಆಪ್ಲಲ ೊಂ ಪ್ರಿಪ್ತ್ರ ಧಾಡ್್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲ ೊಂ ಕೀ ಮಾಚ್್ 31 ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಇಗಜಾ್ೊಂನಿ ಮಿೀಸೊಂ ಆಸ್ಥಯ ೊಂ ನಾೊಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್, "ಏಕ್ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಮಾೆ ೊಂ ಲೀರ್ಕಚ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪ್ರ ಮ್ಮಖ್; ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮು ೊಂ, ಭುಗ್, ತಸ್ರ್ೊಂ ಮಾಹ ಲಘ ಡಿೊಂ ಆಮ್ಚಯ ಾ ಭೊಂರ್ರಿಲ್ಲೊಂ ತಾೊಂಚ ಶ್ಯಭಿತಾಯ್ಚ್ ಆಮಯ ಮೂಳ್ ಉದೆಧ ೀಶ್. ಆಮಿೊಂ ಹ್ಯಾ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಸಹರ್ಕರ್ ದೀರ್ವ್ ಸರ್ಕ್ರಾಚೊಂ ಲೀರ್ಕಕ್ ಸೊಂಬಾಳ್ಯ ೊಂ ಮಿಸೊಂರ್ವ ಪಾಳಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರರ್ಕರ್ ಕರೊನಾವೈರಸ ಥಾರ್ವ್ . ಮಾಚ್್ 17, 2020 ವೆರ್ ಸಹ ಕಮಿಶನರ್ ಆನಿ ಜಿಲಾಲ ಮಾಾ ಜಿಸ್ರ್ಿ ರೀಟ್ ಹ್ಯಣಿೊಂ ತಾೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಪ್ತಾರ ಮ್ಮಖ್ಯೊಂತ್ರ ಕಳಯಲ ೊಂ ಕ COVID-19 ಆನಿಕೀ ಹರಾೊಂಕ್ ಪ್ರ ಸಚ್ೊಂ ರಾವಂರ್ವೆ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ಸವ್್ಜನಿರ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ದೆ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಹೊಾ ರೂಲ್ಲ ಖಡ್ಡಾ ಯ್ ಜಾರ್ವ್ ಪಾಳಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳಾೊಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿಪ್ತಾರ ಚರ್ ಪ್ರ ರ್ಕಶ್ ಫೊಂಖರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯೊಲ ಾ ಚಟ್ಟವ್ಟಕ ಪಾಳನ್ ಇಗಜಾ್ೊಂನಿ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಸಂಸಿ ಾ ೊಂನಿ ಅಖ್ಯಾ 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗುಾ ರಾೊಂತ್ ಮ್ಮಖ್ಲ ೊಂ ಪ್ರಿಪ್ತ್ರ ಯ್ದತಾ ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಪಾಳೊಂಕ್ ಉಲ ದಲಾ: 1. ಆತಾೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡಿೊಂ ಬದಾಲ ಪಾೊಂ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಮಿಲನಾೊಂಕ್, ಸಮಾನ್ಾ ಮಾಗ್ಲ್ಯ ಾ ೊಂ ಸುರ್ತೊಂಕ್ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ಕ್ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂಕ್. ಆಮಿೊಂ ಲೀರ್ಕಕ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ತಾ ಹ್ಯಡ್್ ಪ್ಯ್ದಲ ೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಿೊಂ ಮಾಗೊೊಂಕ್ ಜಾೊಂವೆಯ ೊಂ ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಮಿೊಂ ಲೀರ್ಕ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಮಾಗ್ಾ ತಾ, ಆಮಿೊಂ ತಾೊಂರ್ಕೊಂ ಅಸೊ ಸಹರ್ಕರ್ ದವೆಾ ತ್. 2. ಇಗಜೊ್ ಉಗೊತ ಾ ಆಸತ ಲಾ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಕರೊಂಕ್, ಧಾಾ ನ್ ಕರೊಂ ಪ್ವತ್ರ ಸರ್ಕರ ಮ್ಚೊಂತಾೊಂಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರೊಂಕ್. ತ ಜಾರ್್ ಸತ್ ಜಾಗ್ ಪ್ರಡ್ಡ ಗೂಣ್ ಕಚ್ ಆನಿ ಭರ್್ಸಾ ಚ. ಪ್ವತ್ರ ಸರ್ಕರ ಮ್ಚೊಂತಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕತ್ಲಾಾ ೊಂನಿ ತುಮಾೆ ೊಂ ವೇಳ್ ಮ್ಚಳಾಿ ನ್ ಯ್ದವೆಾ ತ್ ತುಮ್ಚಯ ೊಂ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಭೆಟಂರ್ವೆ ಅಸ್ರ್ೊಂ ತಾಣಿೊಂ ರ್ಜುಸಂಗೊಂ ಕುಮಾಾ ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿ ೀರಿತಾೊಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವೆಾ ತ್. 3. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ಭದ್ರ ತಚ್ಯಾ ರ್ಕರರ್ಣೊಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಜಮ ಜಾರ್ವ್ ಇಗಜಾ್ೊಂಕ್ ವೆಚೊಂ, ಆಡ್ಡಾ ಲಾ್ೊಂ. ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಇಗಜಾ್ೊಂಕ್ ಭೆಟ್ ದತಾನಾೊಂಯ್, ತಾಣಿೊಂ ಪ್ಯಸ ಪ್ಯ್ಸ ರಾವೊೊಂಕ್ ಜಾಯ್ (ಉರ್ಣಾ ರ್ ೬ ಫೀಟ್ ಪ್ಯ್ಸ ) ಆನಿ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಸಂಪಂರ್ವೆ ಜಾಯ್. ಅಸ್ರ್ೊಂ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಸೊಂಗ್ಲಲ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅೊಂತರ್ ಪಾಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 4. ಕೆನಾ್ ೊಂ ಇಗಜ್್ ಉಗತ ಆಸ ತನಾ್ ೊಂ, ವಗ್ಲ್ರಾಚ ಜರ್ಬಾೆ ರಿ ಜಾರ್್ ಸ (ವ್ ತ್ರ ಕೀಣ್ ಹರಾೊಂಕ್ ತ್ರ ಪ್ವ್್ಣಿಾ ದತಾ) ತಾಣೊಂ ಲೀಕ್ ಜಮಾಾ ನ್ ಮಾಗೊೊಂಕ್ ಯೇನಾ ತೊಂ ಪ್ಳ್ೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕಲಲ ಲೀಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅೊಂತರ್ ಪಾಳಾಿ ತೊಂ ಪ್ಳ್ೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್. 5. ಸವ್್ಜನಿರ್ಕೊಂಕ್ ಆಯತ ರಾ ಮಿಸಕ್ ಅರ್ೆ ಸ್ ಮ್ಚಳಾನಾ ತನಾ್ ೊಂ, ಭಾರ್ಡ್ಡತ ಾ

ಆಯತ ರಾ ಮಿೀಸಕ್ ವೆಚೊ ರ್ಕಯೊೆ ಖಡ್ಡಾ ಯ್ದನ್ ಪಾಳೊಂಕ್ ಆಸೊಯ ನಾ, ಪಣ್ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಕುಮಾಾ ರ್ ರ್ಜು ಸಂಗೊಂ ತಸೊಚ್ ಆಸ. ಸದಾೊಂ ಮಿಸೊಂ ಆಸ್ಥಯ ೊಂ ನಾೊಂತ್. ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಹ್ಯಾ ಮ್ಮಖ್ಯೊಂತ್ರ ಮಂಗುಾ ರ್ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿೊಂತಾಲ ಾ ಭರ್ಕತ ೊಂಕ್ ಆಯತ ರಾ ಮಿಸಕ್ ಖಡ್ಡಾ ಯ್ದನ್ ವೆಚೊ ರ್ಕಯೊೆ ಮಾಚ್್ ೩೧, ೨೦೨೦ ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ರದ್ಧ ಕತಾ್ೊಂ. 6. ಯಜರ್ಕೊಂನಿ ಲೀರ್ಕಚ ಹ್ಯಜಿರ ನಾಸತ ೊಂ ಮಿೀಸ್ ಭೆಟವೆಾ ತಾ. 7. ಜಿೊಂ ಕೀಣ್ ಸ್ಥಕ್ ಆಸತ್, ವ್ ತ್ರೊಂ ಸ್ಥಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾ ದುಬಾರ್ವ ಆಸ, ಜಾೊಂರ್ಕೊಂ ವಶೇಷ್ ಪ್ರಡ್ಡ ಆಸ, ಹರ್ ಕತೇೊಂಯ್ ಪ್ರಡೆನ್ ವ್ಳಾ ಳಾಿ ತ್ ತಾಣಿೊಂ ಇಗಜಾ್ೊಂಕ್ ವ್ ಹರ್ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ೊಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೊಂವೆಯ ೊಂ ರಾವಂರ್ವೆ ಜಾಯ್. 8. ತುಮಾಯ ಾ ರ್ಕಳಾಜ ೊಂತ್ ಖಂಚಯ ಸೊಂತ್ ಪಾರ್ಲ ನ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲಲ ೊಂ ಉತಾರ : "ಭರ್್ಶ್ಯಾ ನ್ ಉಲಾಲ ಸ್ಥಯ, ತಾಳಾು ಾ ನ್ ದೂಖ್ ನಿರ್ರಿಯ, ಮಾಗ್ಲ್ಯ ಾ ಮ್ಮಖ್ಯೊಂತ್ರ ಸೊಂಬಾಳ್್ ಧ್ರಾ" (ರೊೀಮ್ನ್ಸ 12:12). ಹೊ ಜಾರ್್ ಸ ವೇಳ್ ಕುಟ್ಮು ೊಂಕ್ ತಾೊಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಘರಾೊಂನಿ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಮ್ಹ ಣೊೊಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀತಾಸ ಹ್ ದೊಂವೊಯ , ತಸ್ರ್ೊಂ ಉಪಾಾ ಸ್ ಕರನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಪಾತಾೆ ೊಂಚ್ಯಾ ಪಾತಾೆ ೊಂಕ್ ಪಾರ ಯಶಿಯ ತ್ ಪಾೊಂವೊಯ , ಆನಿೊಂ ತಾೊಂಚೊಂ ಘರಾೊಂ ಮಾಗ್ಲ್ಯ ಾ ಚೊಂ ಘರಾೊಂ ಕರನ್ ದೇರ್ಲಾಗೊಂ ಮಾಗೊಯ . ಚೊಂತಾ್ ಭರಿತ್ ಜಾರ್ವ್ ಪ್ವತ್ರ ಪಸತ ಕ್ ರ್ಚ್ಯ, ಕೀೊಂತಾಚೊ ತೇಸ್್ ಮ್ಹ ರ್ಣ, ದೆರ್ಸೊಂರ್ವ ಆಧಾರಿಯ, ಖುಸ್ಚ ರ್ಟ್ ಕರಾ, ದೇರ್ಚ್ಯಾ ರ್ಕಕುಳತಚೊಂ ಘೊೀಷಣ್ ಕರಾ, ಭಾರ್ಡ್ಡತ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಚಡಿೀತ್ ಜಾರ್ಣ ಜಾಯ, ಮಿೀಸ್ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ಕ್ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂ ಟೀವ ವ್ ಯೂಟ್ಯಾ ಬಾರ್ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಜಾಗ್ಲ್ಾ ರ್ ಪ್ಳ್ಯ. ಜಿೊಂ ಕೀಣ್ ಸಂಸರ್ಭರ್ ಕರೊನಾವೈರಸನ್ ವೊಳ್ಳಾ ಳಾಿ ತ್, ತಾೊಂಚ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಮಾಗ್ಲ್ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ಜಿೊಂ ಕೀಣ್ ಭಲಾಯ್ದೆ ಕೇೊಂದಾರ ೊಂನಿ ಆಪ್ಲಲ ರ್ರ್ವರ ಕತಾ್ತ್ ತಾೊಂಚೊ ಉಗ್ಲ್ಾ ಸ್ ರ್ಕಡ್ಡ; ತ್ರೊಂ ತಾೊಂಚೊಚ್ ಜಿೀರ್ವ ರಿಸ್ರ್ೆ ರ್ ಘಾಲ್್ ಪ್ರಡೆಸತ ೊಂಚ

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಮ್ರ್ಣ್ಕ್ ವ್ಳಗ್ ಜಾತಲಾಾ ೊಂಚ ಚ್ಯಕರ ಕತಾ್ತ್.

12. ಯಜಕ್, ಧಾಮಿ್ಕ್ ವ್ಹ ಡಿಲ್ ಆನಿ ಮ್ಮಖ್ಲಾಾ ೊಂನಿ ಗಮ್ನಾೊಂತ್ ದ್ವ್ರರ ೊಂಕ್ ಫವೊ ಕೀ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಆಡಳಾತ ಾ ನ್ ದೀೊಂರ್ವ್ ಆಸ್ರ್ಯ ಆದೇಶ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ತಸ್ರ್ೊಂ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಜಮಾತಾಾ ೊಂಕ್, ಕೂಡಿಚ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೊಂಬಾಳಾಯ ಾ ೊಂತ್, ನಿತಳಾಯ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ತಸ್ರ್ೊಂ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಸುರ್ತಾಾ ೊಂನಿ ಸೊಂಬಾಳಾಯ ಾ ೊಂತ್, ರ್ಹನ್ ಸಂಚ್ಯರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟ್ಟವ್ಟಕ, ಅಸ್ರ್ೊಂ ಆಮಿೊಂ ಜಿೀರ್ವ ರ್ೊಂಚಂರ್ವೆ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ತ ಸೊಂಬಾಳ್್ ವ್ಹ ರೊಂಕ್ ಪ್ಳ್ೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್.

9. ಲೀರ್ಕ ಬರಾಬರ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ರತ್ರರೊ, ಖುಸ್ಚ ರ್ಟ್, ವ್ ಇತರ್ ಪಾರ ಯಶಿಯ ತಾಚೊಂ ರ್ಕಯ್ಕ್ೊಂ ರದ್ಧ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 10. ಸರ್ಕ್ರಾನ್ ಧಾಡ್ಲಾಲ ಾ ಆದೇಶ್ಯ ಪ್ರ ರ್ಕರ್, ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಚು ೀಳನಾೊಂ, ಜಮಾತ್ರ, ಫಗ್ರ್ ಸಭಾ, ಮಿಸೊಂ, ಫಗ್ಜ್/ಶ್ಯಲಾೊಂ/ಯುವ್ ದವ್ಸ್, ಪಶ್ಯ್ೊಂರ್ವ, ಆನಿ ಇತರ್ ರ್ಕಯಕರ ಮಾ ಕರೊಂಕ್ ನಜೊ 11. ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಜಮಾಾ ೊಂಚರ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಾ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಸಭಾ, ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಸಂಭರ ಮ್, ವಗ್ಲ್ರ್ ಆನಿ ಸಂಸಿ ಾ ಚ್ಯಾ ಮ್ಮಖ್ಲಾಾ ೊಂನಿ ಮ್ತ್ರೊಂ ಖಂಚಂರ್ವ್ ಜಿಲಾಲ ಾ ಆಡಳಾತ ಾ ನ್ ದಲ್ಲಲ ಆದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ವಶಯರ್ ಪಾಳನ್ ಫಗ್ಜ್ ಸಭಾ ಸಲಾೊಂಕ್ ವ್ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂ ಜಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ೊಂಕ್ ಅರ್ೆ ಸ್ ದೊಂರ್ಯ ಾ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಗಮ್ನಾೊಂತ್ ದ್ವ್ರರ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಮಾೆ ೊಂ ವ್ಹ ತ್ರ್ ದೂಖ್ ಭಗ್ಲ್ತ ಆನಿ ಆಮಾೆ ೊಂ ಸರ್ಕರ ಮ್ಚೊಂತ್ ಆಮಿಯ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಚರೊಂಕ್ ಅಸಧ್ಾ ಜಾಲಾೊಂ ಥೊಡ್ಡಾ ತೇೊಂಪಾಕ್. ಆಮಿೊಂ ಜಾರ್ಣೊಂರ್ವ ಕೀ ರ್ಜು ಕರ ಸ್ತ ಆಮ್ಚಯ ಾ ಸಂಗೊಂ ಸದಾೊಂಚ್ ಆಸ - ಮ್ಮಖಾ ಜಾರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ದುಖ್ಯಳ್ ವೇಳಾರ್. ಜಾರ್ಣ ಜಾಯ ಮ್ಹ ಜಿೊಂ ತ್ರೀರ್ವರ ಮಾಗಯ ೊಂ ತುಮಾೆ ೊಂ ಸರ್್ೊಂಕ್. ದೇರ್ನ್ ಕಚ್ಯಾ ್ ಬರಾಾ ಪ್ರ್ಣಖ್ಯತ್ರರ್ ಆಮಿೊಂ ಸಂತ್ರಸ್ ಪಾರ್ಾ ೊಂ ಆನಿ ಮಾಗೊನ್ೊಂಚ್ ರಾರ್ಾ ೊಂ ಏರ್ಕಮ್ಚರ್ಕಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರೊಂಕ್ --------------------------------- ------------------

ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪಯಾ್ೆಂತ್ರ ಉಡುಪ್ರ

ದಿಯೆಸೆಜ್ ಇಗರ್್ೆಂನಿ ಮೋಸೆಂ ರದ್ಧ್

ಏರ್ಕಮ್ಚರ್ಕಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ನಾಸಯ ಾ ಕ್.

ಉಡುಪ್ರ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜ್ ಭಕತ ರ್ಕೊಂಕ್ ಇಗಜಾ್ೊಂನಿ ಮಿೀಸೊಂ ರದ್ಧ ಕೆಲಾಾ ೊಂತ್ ಮಾಚ್್ 31 ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಜಾಗಾ ಣಿ ಜಾೊಂರ್ವ್ ಕರೊನಾವೈರಸ್

ಡ್ಡ| ಐಜಾಕ್ ಲೀಬೊ, ಉಡುಪ್ರ ಬಿಸಿ ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಿಪ್ತ್ರ ಉಡುಪ್ರ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಭಕತ ರ್ಕೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಡಲ ೊಂ, ತ್ರ ಮ್ಹ ರ್ಣಿ "ಸಗೊಾ ಸಂಸರ್

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕರೊನಾವೈರಸಚ್ಯಾ ಂೊಂ ಜಾರ್್ ಸ. ಅತ್ರೀ ಗಜ್್ ಆಸ ಕೀ ಆಮಿೊಂ ಹ್ಯಾ ವಶಿೊಂ ಜಾಗುರ ತಾೆ ಯ್ ಘೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರರ್ಕರ್ ಪ್ರಡೆ ಥಾರ್ವ್ . ಆಮಾೆ ೊಂ ಕಳತ್ ನಾಸತ ೊಂ ತ್ರ ಪ್ರಡ್ಡ ಆಮ್ಚಯ ರ್ ರಿಗ್ಲ್ತ್. ಏಕ್ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜ್ ಜಾರ್ವ್ , ಆಮ್ಚಯ ೊಂ ಮ್ಮಖ್ಲ್ ಕತ್ರ್ವಾ ಕೀ ಆಮಿೊಂ ಆಮಾಯ ಾ ಕುಟ್ಮು ೊಂಚ ಜತನ್ ಘೊಂವಯ . ಮಾಚ್್ ೧೮, ೨೦೨೦ ವೆರ್ ಉಡುಪ್ರ ಸಹ ಜಿಲಾಲ ಧಿರ್ಕರಿನ್ ದಲಾಲ ಾ ಆದೇಶ್ಯ ಪ್ರ ರ್ಕರ್ ಕರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹರಾೊಂಕ್ ವ್ಚ್ಯನಾ ಜಾೊಂರ್ಯ ಾ ಕ್ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ಸವ್್ಜನಿರ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಬರಾಾ ಭಲಾಯ್ದೆ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಜಾಗಾ ಣ್ ಜಾರ್ವ್ ಲೀರ್ಕನ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ತಾ ಮ್ಚಳ್ಯ ೊಂ ಆಡ್ಡಾ ಲಾ್ೊಂ, ಹ್ಯಾ ಆದೇಶ್ಯಕ್ ಆಮಿೊಂ ಖಡ್ಡಾ ಯ್ ಜಾರ್ವ್ ಪಾಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್." "ಹ್ಯಾ ಆದೇಶ್ಯಕ್ ತಾಳ್ ಜಾರ್ವ್ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಸರ್ವ್ ಉಡುಪ್ರ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಲೀರ್ಕಕ್ ಸರ್ವ್ ಇಗಜಾ್ೊಂನಿ ಆನಿ ಸಂಸಿ ಾ ೊಂನಿ ಪಾಳೊಂಕ್ ಉಲ ದತಾೊಂ ಮ್ಮಖ್ಯಲ ಾ ಆದೇಶ್ಯ ಪ್ಯ್ೊಂತ್." 1. ಪ್ಯ್ದಲ ಾ ಸುರ್ತರ್, ಆಮಿೊಂ ಆಮಿಯ ೊಂ ಮಾಗಯ ೊಂ ಸೊಮಿಯಕ್ ಧಾಡ್ಡಾ ೊಂ ಜಾಣೊಂ ಎರ್ಕಲ ಾ ನ್ ಮಾತ್ರ ಆಮಾೆ ೊಂ ಹ್ಯಾ ಮಾರರ್ಕರ್ ಪ್ರಡೆ ಥಾರ್ವ್ ರಾಕೆಾ ತ್. ಮ್ಮಖಾ ಜಾರ್ವ್ , ಹ್ಯಾ ಕರಜಾು ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ವ್ಾ ಕ್ತ ವೇಳ್ ಜಾರ್್ ಸ ಮಾಗ್ಲ್ಯ ಾ ಚೊ ಆಮಾಯ ಾ ರ್ೊಂಟ್ಮಾ ಕ್. ಆಮಿೊಂ ಆಮ್ಚಯ ೊಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಭರ್್ಸೊ ಘಟ್ ಕಯ್ೊಂ ಆನಿ ಆಮಿಯ ಪಾತಾ ಣಿ ದೇರ್ಚರ್ ದ್ವ್ಯ್ೊಂ. 2. ಹ್ಯಾ ವೈರಸ ವರೊೀಧ್ ಸರ್ವ್ ಕರ ಮಾೊಂ ಘೊಂರ್ಯ ಾ ಬರಾಬರ್, ಆಮಿೊಂ ರಾಜ್ಾ ಆನಿ ಕೇೊಂದ್ರ ಸರ್ಕ್ರಾೊಂನಿ ದಲಾಲ ಾ ಆದೇಶ್ಯೊಂಕ್ ಬದ್ಧ ಜಾರ್ಾ ೊಂ ಆನಿ ತಾಣಿೊಂ ದೊಂವಯ ೊಂ ಸೂಚನಾೊಂ ಪಾಳಾಾ ೊಂ ಸವ್್ಜನಿರ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರ ತಖ್ಯತ್ರರ್. 3. ಆಮಾಯ ಾ ಭಲಾಯ್ದೆ ಆನಿ ಭದ್ರ ತ ಖ್ಯತ್ರರ್, ಲೀರ್ಕನ್ ಜಮ ಜಾೊಂರ್ವ್ ಇಗಜಾ್ೊಂನಿ ರಾೊಂವೆಯ ೊಂ ಆಡ್ಡಾ ಲಾ್ೊಂ. ಕೆನಾ್ ೊಂ ಲೀರ್ಕಕ್ ಆಯತ ರಾಚೊಂ ಮಿೀಸ್ ಆಯೊೆ ೊಂಕ್ ಇಗರ್್ಕ್ ಯೇೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್ ತನಾ್ ೊಂ ದಸಚೊಂ ಆನಿ ಆಯತ ರಾಚೊಂ ಮಿೀಸೊಂ ಆಸ್ಥಯ ನಾೊಂತ್ ಆನಿ

ಸರ್್ೊಂಕ್ ಆಯತ ರ್ ಮಿೀಸ ಆಯೊೆ ೊಂಚೊ ರ್ಕಯೊೆ ಆಸೊಯ ನಾ. ಉಡುಪ್ರ ದಯ್ದಸ್ರ್ಜಿೊಂತ್ ಆಯತ ರಾ ಮಿೀಸ್ ಆಯೊೆ ೊಂಚೊ ರ್ಕಯೊೆ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ತಾತಾೆ ಲಾಕ್ ಮ್ಮಕ್ತ ಕತಾ್ೊಂಲ್ ಮಾಚ್್ ೩೧ ಪ್ಯ್ೊಂತ್. ತರಿಪಣ್, ಸರ್ವ್ ಇಗಜೊ್ ಉಗೊತ ಾ ಆಸತ ಲಾ ಭಕತ ರ್ಕೊಂಕ್ ಯೇರ್ವ್ ತಾೊಂಚೊಂ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಮಾಗಯ ೊಂ ಭೆಟಂರ್ವೆ , ಆರಾಧಾನ್ ಕರೊಂಕ್ ವ್ ಪ್ವತ್ರ ಸರ್ಕರ ಮ್ಚೊಂತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀೊಂರ್ವೆ . 4. ಜರ್ ಏಕ್ ಮ್ರಣ್ ಘಡೆಲ ೊಂ ತರ್ ಫಗ್ರ್ೊಂತ್, ಭಾರಿಚ್ ಸರಳ್ ರಿೀತ್ರರ್ ಮ್ರ್ಣ್ಚ ರಿೀತ್ ಚಲಯ್ದತ ಲಾಾ ೊಂರ್ವ. ಯಜಕ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾರ್ವಲಾಲ ಾ ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮು ಕ್ ಭೆಟ್ ದತಲ ಆನಿ ಕೂಡ್ ಬೊಂಜಾರ್ ಕತ್ಲ. ತಾಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಮ್ರ್ಣ್ವಧಿ ಚಲಯ್ದತ ಲ್ಲ ಕುಟ್ಮು ಸಮರ್. ಮ್ರ್ಣ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭರ ಮಾಚೊಂ ಮಿೀಸ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಥೊಡ್ಡಾ ತೇೊಂಪಾನ್ ಜಾತಲ್ಲೊಂ. 5. ಭಕತ ರ್ಕೊಂನಿ ಹಿ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತ್ರ ಸಮಜ ನ್, ಆಪಾಲ ಾ ಕುಟ್ಮು ಸೊಂದಾಾ ೊಂ ಬರಾಬರ್ ಘರ್ಚ್ ಏಕ್ ’ಕುಟ್ಮು ಚ ಇಗಜ್್’ ಕರನ್ ಸದಾೊಂ ಪ್ವತ್ರ ಪಸತ ರ್ಕಚೊಂ ರ್ಚ್ಯಪ, ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಆನಿ ತೇಸ್್, ದೆರ್ಸಿ ರ್ಣಚೊ ಅಭಾಾ ಸ್, ಖುಸ್ಚ ರ್ಟ್, ಡಿರ್ಯ್್ ಮ್ಸ್ಥ್ಚ ಟೀವ, ಮಿೀಸ್ ಭೆಟಂವಯ ೊಂ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂ ಟೀವರ್ ಆನಿ ಅೊಂತರ್ಜಾಳರ್ ಪ್ಳ್ೊಂವಯ ೊಂ. ಆಮಿೊಂ ಉಗ್ಲ್ಾ ಸ್ ದ್ವ್ಯ್ೊಂ ಮಾಗೊೊಂಕ್ ಜಿೊಂ ಹ್ಯಾ ವೈರಸನ್ ಜಿಯ್ದತಾತ್, ವ್ಳಾ ಳಾಿ ತ್ ತಸ್ರ್ೊಂ ಮ್ರಣ್ ಪಾರ್ತ ತ್ ಸಂಸರಾದ್ಾ ೊಂತ್ತ . ಭಲಾಯ್ದೆ ಕೆಷ ೀತಾರ ೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಡೆಸತ ೊಂಚ ಚ್ಯಕರ ಕಚ್ಯಾ ್ ನಸ್ೊಂಕ್ ಆನಿ ದಾಖ್ತ ರಾೊಂ ಖ್ಯತ್ರರಿೀ ಆಮಿೊಂ ಮಾಗ್ಲ್ಾ ೊಂ. 6. ಧಾಮಿ್ಕ್ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂ - ರತ್ರರ್, ಖುಸ್ಚ ರ್ಟ್ಲ , ಪಾರ ಯಶಿಾ ಯ ತ್ ಕಚ್ೊಂ ವ್ ಹರ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ವಧಾನಾೊಂ ಇಗಜಾ್ೊಂನಿ ಚಲಂವಯ ೊಂ ರದ್ಧ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಚು ೀಳನಾೊಂ, ರ್ಕಮಾೊಂಶ್ಯಲಾೊಂ, ರ್ಡ್ಡಾ ಜಮಾತ್ರ, ಪ್ರಡೆಸತ ೊಂಖ್ಯತ್ರರ್ ರ್ಡ್ಡಾ ೊಂನಿ ಮಿೀಸೊಂ, ಗಮ್ಚ್ ದೀಸೊಂಚೊಂ ರ್ಕಾ ೊಂಪಾೊಂ, ಫಗ್ಜ್ ರ್ಕಯ್ಕ್ೊಂ, ಪಶ್ಯ್ೊಂರ್ವ ವ್ ಹರ್ ಕರೊಂಕ್ ನಜೊ.

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


8. ಕೀಣಿೀ ಪ್ರಡೆಸ್ತ ತರ್, ತ್ರ ವ್ ತ್ರ ಪ್ರಡ್ಡ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಚೊಂತಾತ ತರ್, ಕಠೀಣ್ ಪ್ರಡೆನ್ ವೊಳಾ ಳಾಿ ತರ್ ವ್ ಕೂಡಿೊಂತ್ ಪ್ರಡ್ಡ ರಾವಂವಯ ಸಕತ್ ನಾ ತರ್, ತಸಲ ಾ ೊಂನಿ ಇಗಜಾ್ೊಂಕ್ ವ್ ಹರ್ ಸುರ್ತೊಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೊಂವಯ ರಾವಂರ್ವೆ ಜಾಯ್. ೮. ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಜಮಾಾ ೊಂಕ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲಾಾ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಮ್ಚಳಾಪ, ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಸಂಭರ ಮ್, ಫಗ್ಜ್ ವಗ್ಲ್ರಾೊಂನಿ ಆನಿ ಸಂಸಿ ಾ ೊಂಚ್ಯಾ ವ್ಹ ಡಿಲಾೊಂನಿ ಫಗ್ಜ್ ಸಭಾಸಲಾೊಂಕ್ ಆನಿ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಾೊಂ ರದ್ಧ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 9. ಯಜಕ್, ಧಾಮಿ್ಕ್ ಆನಿ ಮ್ಮಖ್ಲಾಾ ೊಂನಿ ಲೀರ್ಕಕ್ ಆಪ್ರಲ ಜಾಗಾ ಣಿ ದೀೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ಸರ್ಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶ್ಯೊಂವಶಿೊಂ ಮಾಹತ್ ದೀೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಮಖಾ ಜಾರ್ವ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ೊಂನಿ ಸೊಂಗ್ಲ್ತಾ ಮ್ಚಳಾಯ ಾ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್, ಸಾ ತಾಚ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೊಂಬಾಳಾಯ ಾ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್, ನಿತಳಾಯ್ದ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಆನಿ ಖ್ಯಸ್ಥಾ ಸುರ್ತಾಾ ೊಂನಿ, ರ್ಹನಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟ್ಟವ್ಟಕ, ಅಸ್ರ್ೊಂ ಸರ್್ೊಂನಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ದೆ ವಶಿೊಂ ಜಾಗುರ ತಾೆ ಯ್ ಪ್ರ ಸರ್ ಕರೊಂಕ್. "ಆಮಾೆ ೊಂ ಭಾರಿಚ್ ದೂಖ್ ಭಗ್ಲ್ತ ಹಿೊಂ ಸರ್ವ್ ಚೊಂತ್ರನಾಸ್ಥಯ ೊಂ ಘಡಿತಾೊಂ ರ್ಡೊನ್ ಯೇೊಂರ್ವ್ ಆಮಾೆ ೊಂ ಸವ್್ಜನಿಕ್ ಚಟ್ಟವ್ಟರ್ಕೊಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೊಂರ್ವೆ ಅಸಧ್ಾ ಜಾಲಾೊಂ ಮ್ಹ ಣ್, ಮ್ಮಖಾ ಜಾರ್ವ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯ ಾ ಸುರ್ತ್ರಾ , ಆನಿ ಪ್ವತ್ರ ಬಲ್ಲದಾನಾೊಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೊಂರ್ವೆ . ಪಣ್ ಆಮಿ ದೇರ್ಚಾ ಖುಶಿಕ್ ಖ್ಯಲ್ಲತ ಮಾನ್ ಘಾಲ್್ ರಾರ್ಾ ೊಂ ಜಾರ್ಕ ಆಸ ಬಳ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗತ ಮೂಟ ಭಿತರ್ ಹ್ಯಡೆಯ ೊಂ. ದೇರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಥಯ ಆಮಿಯ ಪಾತಾ ಣಿ ಆಮಿ ಧೃಡ್ ಕಯ್ೊಂ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ದೊಡೆತ ೊಂ ಕಯ್ೊಂ. "ಖ್ಯತ್ರರ ಕರಾ ಕೀ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ತುಮಾಯ ಾ ಸರ್್ೊಂ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಮಾಗ್ಲ್ತ ೊಂ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ೊಂಚ್ಯಾ ರ್ಕಳಾರ್. ಉಗ್ಲ್ಾ ಸ್ ದ್ವ್ಯ್ೊಂ ಆಮಿೊಂ ಅಮಿಯ ಕರ ೀಸತ ೊಂರ್ವ ಕುಮ್ಕ್ ಗರ್್ವಂತಾೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ೊಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್," ಮ್ಹ ರ್ಣಲ ಬಿಸ್ಿ ಆಪಾಲ ಾ ಪ್ತ್ರರ ರ್ಕ ವ್ಧ್ೊಂತ್.

ಕೊರೋನಾ ಚಿೆಂತೆಂಕ್ ರ್ಯ್ ರ್ಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್

ಜಗತಾತ ದ್ಾ ೊಂತ್ ಕರೊೀನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾ ವೈರಸ್ ಮ್ನಾಾ ೊಂಚ ಬಲ್ಲ ಘರ್ವ್ ರ್ಾ ಪ್ಕ್ ರಿೀತ್ರರ್ ಚರೊನ್ ವೆತಾ. (ಕರೊೀನಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಕುರೊರ್ವ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾ ಅರ್ಥ್. ಹೊ ವೈರಸ್ ಪ್ಳ್ೊಂರ್ವೆ ಕುರೊರ್ ಭಾಶನ್ ದಸತ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಹ್ಯರ್ಕ ಹೊಂ ನಾೊಂರ್ವ ಆಯಲ ೊಂ.) ಇಟೆಲ್ಲ ತಸೊಲ ದೇಶ್ಚ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ರ್ಕೊಂಪ್ಲನ್ ಗ್ಲಾ. ರ್ಕಲ್-ಪ್ಲೀರ್ಚ್ ಚೀನಾೊಂತ್ ಆಸ್ಲಲ ಹೊ ವೈರಸ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಯ್ದೊಂವಯ ೊಂ ಫ್ತಕರ್ಣೊಂ ಏರ್ಕಮ್ಚರ್ಕಕ್ ಧಾಡುನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಲ ಆಮಿೊಂ ಆತಾೊಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗರರ್ಣ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಧಾಡುನ್ ಆಸೊಂರ್ವ. ಇತಾಲ ಾ ವ್ಸ್ೊಂ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಅಸ್ರ್ೊಂ ಜಾತಾ ಸಂಸರ್ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೊಂವೆಯ ಜೊಾ ೀತ್ರಷ್ಾ ನಪಂಯ್ಯ ಜಾಲಾಾ ತ್. "ಪ್ಲೀಟ್ಮ ಭಿತರ್ ರ್ಕಾ ನಸ ರ್ ಗ್ಡೊಾ ಮಾಯಗ್ ಜಾಲಾ, ವಫಳ್ ಜಾಲಲ ಾ ಕಡಿ್ ಪ್ರತ್ ಬರಾಾ ನ್ ರ್ಕಮ್ ಕತಾ್ತ್, ದಾಖ್ತ ರಾೊಂನಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲಲ ಾ ಸರ್ವ್ ಚಕತಾಸ ಹ್ಯೊಂಗ್ಲ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್" ಮ್ಹ ಣ್ ಜಿೀವ್ನ್ಭರ್ ವೈದ್ಾ ಕೀಯ್ ವಜಾಾ ನಾಕ್ ಅರ್ಕು ನ್ ಕನ್್ ತಮಾಷೆ ಕನ್್ ಆಪ್ರಲ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವೆಯ ರತ್ರರೊಂಚ ಯಜರ್ಕೊಂನಿ ಆಪಾಲ ಾ ರ್ಾ ಪಾರಾೊಂಚೊಂ ದಾರಾೊಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಾ ೊಂತ್. ಧಾಮಿ್ಕ್ 11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೇೊಂದಾರ ೊಂಯ್ ಧಾೊಂಪಾಲ ಾ ೊಂತ್. ’ಮಾಚ್್ 31 ಪ್ಯ್ೊಂತ್ ಮಿೀಸೊಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಾ ೊಂತ್, ತುಮಿೊಂ ಘರಾಚ್ ರಾವೊನ್ ಕರೊೀನಾ ವಸತ ರಿನಾಸ್ರ್ೊಂ ಮಾಗ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಥೊಡ್ಡಾ ಧ್ಮ್್ ಗುರೊಂನಿ ಧಾಡ್ಲ್ಲಲ ಸಂದೇಶ್ ಲೀರ್ಕಕ್ ಪಾರ್ಲ ಾ ತ್. ಥೊಡೆ ಆನಿಕೀ ಗ್ಲ್ಯಯ ಾ ಮೂತಾೊಂತ್ ಲಳ್ಳನ್ ಆಸತ್ ಆನಿ ಶಣ್ ಖ್ಯಯ್ದತ ೀ ಆಸತ್ ತರ್ ಇತರ್ ಹೊ ಕರೊೀನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾ ಕುರೊರ್ವ ತಾೊಂತಾೊಂಚ್ಯಾ ದೇರ್ೊಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾಾ ಕ್ ಬಾೊಂದುನ್, ’ಆಮಾಯ ಾ ದೇರ್ನ್ ಪ್ಯ್ದಲ ೊಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲಲ ೊಂ’ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ ದೇರ್ಚ ಕೀತ್್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಜಾಗ್ಲ್ಾ ೊಂನಿ ಪ್ರ ಸರ್ ಕರನ್ ಆಸತ್! ಇಲ್ಲಲ ೊಂ ತರಿೀ ಚೊಂತಾಿ ಸಕತ್ ಆಸಯ ಾ ಕ್ ಹೊ ಸುಗ್ಾ ಚೊ ವೇಳ್. ದೇರ್ವ-ಧ್ಮ್್ ತಾಚಾ ಭೊಂರ್ರಿೊಂ ಬಾೊಂದ್ಲಲ ಸಾ ರ್ಥ್-ದುಡುಅಧಿರ್ಕರ್-ಶೀಷನೆಚೊ ಸಮಾರ ಜ್ಾ - ಹೊಂ ಸರ್ವ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಚೊಂತುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾಸ್ಥತ ಕ್ಆಸ್ಥತ ಕ್ ಚಚ್ಯ್ ಸೊಡ್್ ಸೊಡ್ಡಾ ೊಂ, ಕರೊೀನಾ ತಸಲ ಾ ವೈರಸ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಘರಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಪಾರ ಥ್ನ್ ಕಯ್ದ್ತ್ ತರ್ ಹರ್ ಪಾರ ಥ್ನಾೊಂಯ್ ಘರಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ೊಂತ್? ಮ್ಹ ಳ್ಳಾ ವಚ್ಯರ್ ಆಮಾೆ ೊಂ ಝಳಾೆ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಮಾಯ ಾ ದೇಶ್ಯ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಸೊಂಗ್ಯ ೊಂ ತರ್, ಹರ್ ದೇಶ್ಯೊಂನಿ ಆಸ್ರ್ಯ ಾ ಪ್ರಿೊಂ ಹ್ಯೊಂಗ್ಲ್ ಕರೊೀನಾ ಪ್ರ ಸರ್ ಜಾೊಂರ್ವೆ ಸುರ್್ತ್ರಲಾಾ ರ್ ತೊಂ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕರೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಿ ಆಸತ್. ಹ್ಯೊಂಗ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ಡಿ ರ್ವ ಲೀರ್ಕಕ್ ಆಸ್ಥಯ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ವ್ ಪ್ರಿಸರ್ ಪ್ರ ಜಾಾ ನಂಯ್, ಬದಾಲ ಕ್ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಪ್ರ ಜಾಾ . (ಏರ್ಕ ಗ್ಲ್ೊಂರ್ೊಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹ ಡ್ ರೂಕ್ ರ್ೊಂಚೊನ್ ಉಲಾ್ ವ್ ತ್ರ ರ್ಕತುರ ೊಂಕ್ ನಸೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ತ ತ್ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಮಲ ಾ ನ್ ಪ್ರಿಸರಾಚ ಪ್ರ ಜಾಾ ನಾ, ಬದಾಲ ಕ್ ಖಂಚಗೀ ಕುಡಿ್ ಪಾತಾ ಣಿ ರ್ಕರಣ್ ಆಸತ !) ಹ್ಯೊಂಗ್ಲ್ಸರ್ ಸರ್ಕ್ರ್ ಅಧಿರ್ಕರಾಕ್ ಯ್ದೊಂವೊಯ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಕೆಷ ೀತಾರ ೊಂನಿ ಪ್ರ ಗತ್ರಚ್ಯಾ ಮಾನ್ಂಡ್ಡ ವ್ವ್ೊಂ ನಂಯ್, ಬದಾಲ ಜಾತ್-ಧ್ಮಾ್ ಮ್ಮಖ್ಯೊಂತ್ರ . ಅಸ್ರ್ೊಂ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಹ ಸರ್ಕ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ತಾೆ ಲಾರ್

ಬಂಧ್ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಲ ಾ ಇಮಾಜಿ, ಮಂದರಾೊಂ ತಯರ್ ಕತಾ್ತ್ ತಸ್ರ್ೊಂಚ್ ತಯರ್ ಕರೊಂಕ್ ದಾನ್ ಭಾಸಯತ ತ್ ಶಿರ್ಯ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ತಾೆ ಳಾರ್ ಉಗೊತ ಾ ದ್ವ್ರರ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಲ ಾ ಆಸಿ ತ್ರರ ಾ ಅಭಿವೃದಧ ಕಚಾ ್ದಶಿೊಂ ಆಪ್ಲಲ ೊಂ ಗಮ್ನ್ ಪ್ರ ಸರ್ ಕರಿನಾೊಂತ್, ಸರ್ವ್ ಭರ ಮ್ಚಚರ್ ಆಸ. ಚ್ಯಕೆಲ ೀಟ್ಮೊಂ ಖ್ಯೊಂರ್ವ್ ತಾಚೊಂ ಪಾಲ ಾ ಸ್ಥಿ ಕ್ ರಸತ ಾ ರ್ ಉಡಯ್ ಸತ ೊಂ ರಾೊಂವೆಯ ೊಂಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರ ಜಾಾ ರ್ಾ ಪ್ರತ ಭಿತರ್ ಯ್ದತಾ. ಪಣ್ ಅಸಲ್ಲ ಪ್ರ ಜಾಾ ಕತಾಲ ಾ ಜರ್ಣೊಂಕ್ ಸೊಂಗಯ ? ಗುಟ್ಮೆ ಖ್ಯೊಂರ್ವ್ ಚಲನ್ ಆಸಯ ಾ ಬಸಸ ಥಾರ್ವ್ ೊಂಚ್ ತುಪಕ್ೆ ಕನ್್ ಥೊಂಪ್ರ ಉಡಂವಯ , ದೇರ್ೊಂಚ್ಯಾ ತಸ್ಥಾ ೀರಾಾ ೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಲ ೊಂ ಫುಲಾೊಂ ಪಾಲ ಾ ಸ್ಥಿ ಕ್ ಬಾಾ ಗ್ಲ್ೊಂನಿ ಘಾಲ್್ ನಂಯಯ ಾ ಉದಾೆ ಕ್ ಉಡಂವಯ ೊಂ - ಘಚೊ್ ಕೀಯ್ರ ಆನೆಾ ೀರ್ಕಲ ಾ ಚ್ಯಾ ಹಿತಾಾ ೊಂತ್ ಉಡಂವೊಯ - ಹೊಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯೊಂಗ್ಲ್ಸರ್ ಮಾಮೂಲ್ ಜಾರ್ವ್ ಗ್ಲಾೊಂ. ಅಸ್ರ್ೊಂ ಕತ್ಲಾಾ ೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಚಡ್ಡಿ ರ್ವ ವ್ಸ್ೊಂ ಆದೊಂ ಸೂಪ್ರ್ ಹಿಟ್ಿ ಜಾಲಾಲ ಾ ’ಸಾ ಚಛ ಭಾರತ’ ಮ್ಹ ಳಾಾ ಾ ಪ್ರೊಂತುರಾೊಂತಲ ಪಾತ್ರ ಧಾರಿಚ್!

ಆತಾೊಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರ ಧಾನಿಚೊಂ ಭಾಷಣ್ ’ಸಾ ಚಛ ಭಾರತ’ ತಸ್ರ್ಲ ೊಂ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಸೂಪ್ರ್ ಹಿಟ್ಿ ಜಾಯ್ತ ಕರ್ಣಯ ತಸ್ಥಲ ಶಿೀರ್ಷ್ರ್ಕ ಶಿಖರಾಕ್ ಮಾಲಾಾ ್ ’ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಾ ್! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ ವ್ಚ್ಯನಾಸ್ರ್ೊಂ ರಾೊಂವೆಯ ೊಂ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಗಜ್್ ನಾಸತ ೊಂ ಘರಾ ಥಾರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ ವೆಚೊಂಚ್ ಥೊಡೊ ತೇೊಂಪ ರಾವೊೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳಾ ಜಾಗಾ ಣ್ ಲೀರ್ಕ ಥಂಯ್ ಆಸ ಕರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸ್ರ್ೊಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ ನಾ ತರ್ ಹೊಂಯ್ ಸಾ ಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಪ್ರಿೊಂ ಏಕ್ ದವ್ಸ್ ’ಐ ಏಮ್ ವದ್

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ರಎಮ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಾ ೊಂ ಸಿ ನ್ ಘಾಲ್್ ಮ್ಮಖ್ಯರಿೊಂಯ್ ತೊಂಚ್ ಮ್ಮಖ್ಯರನ್ ವೆತಲ್ಲೊಂ.

ಜಾಯ್. ಹೊಚ್ ಆಮಿೊಂ ತಾೊಂರ್ಕೊಂ ಸದಾೆ ಾ ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತೊಂತ್ ಸಧ್ಾ ಜಾರ್್ ಸೊಯ ಗೌರರ್ವ ಧ್ಮ್್ ದೇರ್ೊಂಚ್ಯಾ ವಚ್ಯರಾೊಂತ್ ಆಮಿ ಪ್ಲಕೆಾ ಜಾೊಂರ್ಯ ಾ ಬದಾಲ ಕ್, ಆಮಿೊಂ ಆಮ್ಚಯ ಭಿತರ್ಚ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾೊಂವೆಯ ೊಂ ಉತ್ರತ ೀಮ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾ ಪಾಠ್ ಹ್ಯಾ ಕರೊೀನಾ ವೈರಸ ಥಾರ್ವ್ ಆಮಿೊಂ ಶಿರ್ಕಾ ೊಂ. ತಸ್ರ್ೊಂ ಆಮಾಯ ಾ ದೇಶ್ಯಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಟ್ಮಕ್, ಸಂವಧಾನಾಕ್ ಧೊಖೊ ಜಾಲಾಲ ಾ ವೈರಸೊಂ ವರೊೀಧ್ ಜಯ್ತ ಜೊಡುೊಂಕ್ ಆಮಾಯ ಾ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾಾ ಚ ’ರಕ್ಷಣ್ ಸಕತ್’ ಆಮಿೊಂ ವೃದಧ ಕಯ್ೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ ಬರಾಬರ್ ಆಮ್ಚಯ ಪ್ರ ಧಾನಿ, ದಾಖ್ತ ರ್, ನಸ್ೊಂ ತಸ್ರ್ೊಂ ಇತರಾೊಂಕ್ ಧ್ನಾ ರ್ದ್ ಮ್ಹ ಣೊೊಂಕ್ ಜನೆಲಾೊಂ ಉಗತ ೊಂ ಕರನ್ ತಾಳಯೊ ಪ್ಲಟ್ಟೊಂಕ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲ ೊಂ. ಹೊಂ ಸರ್ವ್ ಕಸ್ರ್ೊಂ ದಸತ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಭರ ಮ್ಚೊಂತ್ ಆಸೊಯ ಪ್ರೊಂತುರಾೊಂತ್ರಲ ಹಿೀರೊ ಏಕಲ ಆಪಾಲ ಾ ಆಪೂರ ಪ ಆಪಾಲ ಾ

ಜನೆಲಾಲಾಗೊಂ ಯೇೊಂರ್ವ್ ಜಮ್ಲಾಲ ಾ ಅಭಿಮಾನಿೊಂಕ್ ಹ್ಯತ್ ಹ್ಯಲರ್ವ್ ರ್ರಾಾ ರ್ ಗೊೀಡ್ಡಉಮ್ಚ ಉಡಯ್ಕಲಾಲ ಾ ಪ್ರಿೊಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾ ಪ್ರತ್ರಸಿ ರ್ಣ ಥಾರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇೊಂರ್ವ್ ಗಂಭಿೀರಾಯ್ದನ್ ಹಿ ಪ್ರಡ್ಡ ಕಸ್ಥ ರಾವಂವಯ ೊಂ ಕರ ಮಾೊಂ ಕತೊಂ ತ್ರೊಂ ತಾಾ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಜಾಗರ ತ್ರ ಹ್ಯಡುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಏರ್ಕ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ವೈರಸ್ ಪ್ರ ಸರ್ ಜಾೊಂರ್ವೆ ಸುರ್್ತ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ತ್ರ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕರೊಂಕ್ ಹ್ಯತ್ರೊಂ ಧ್ಚ್ಯಾ ್ ಕರ ಮಾೊಂ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ತಕಲ ಖಚ್ೊಂಚೊ ರ್ಕಳ್ ಹೊ. ಜನೆಲಾೊಂತಾಲ ಾ ನ್ ಹ್ಯತ್ ಭಾಯ್ರ ಘಾಲ್್ ತಾಳಯೊ ಪ್ಲಟ್ಚಯ ರ್ಕಳ್ ಭಿಲ್ಕೆ ಲ್ ನಂಯ್ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ತ್ರಾ ತಾಳಯೊ ಆಯೊೆ ೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಸ್ಥಿ ತೊಂತ್ ಸದಾೆ ಾ ಕ್ ಜಾಗತ್ರಕ್ ವೈದ್ಾ ಕೀಯ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ನಾ!

-ವಿಲ್ಸ ನ್ ಕಟೋಲ್ ಆಸೊ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ----------------------------------------------------

ವ್ಹ ಯ್, ಹ್ಯಾ ರ್ಕಳಾರ್ ದಾಖ್ತ ರ್ ಆಸಿ ತರ ಸ್ಥಬಂದಚ ಸೇರ್ ಆಮಿೊಂ ಚೊಂತುೊಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್. ಜಗತಾತ ದ್ಾ ೊಂತ್ ತಾಣಿೊಂ ಯರ್ಕಡ್ಯ ಶರ ಮಾಕ್ ಆಮಿೊಂ ಋಣಿ ಜಾೊಂರ್ವೆ ಜಾಯ್. ತಸ್ರ್ೊಂ ತಾೊಂರ್ಕೊಂ ಭರಾಾ ವ್ಯ್ರ ಭಕು್ಟ ಜಾಯ್ ಸ್ರ್ಯ ಾ ಪ್ರಿೊಂ ಆಮಾಯ ಾ ಆನಿ ಹರಾೊಂಚ್ಯಾ ತಸ್ರ್ೊಂ ಸಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ದೆ ವಶ್ಯಾ ೊಂತ್ ಜಾಗಾ ಣ್ ಹೊೊಂದುೊಂಕ್ 13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊರನಾಕ್ ಲ್ಗ್ತಯ ರ್ವ್ನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರನ್ ಚಿತ್್ ೋತ್ರ ಕೆಲ್ಲೆ ೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ 14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*ಆಯಾಯ ರ ದಿೋಸ್ ಯಾಜಕಾ ವಿಣೆಂ ಘರ ದೆರ್ವಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ಚಿ ಭಕ್ ಯ ಆನಿ ಆತ್ಮ ೋಕ್ ಕುಮಾಾ ರಕ್ ಮಾಗ್ದರ್್ನ್:* • ಸಕೆ ಡ್ ಕುಟ್ಮು ಸೊಂದೆ ಆಯತ ರಾ ಸರ್ಕಳೊಂ ಸೊಂಗ್ಲ್ತಾ ಮ್ಚಳ್ಳಯ ವೇಳ್ ನಿಧಾ್ರ್ ಕರಾ • ಆಲಾತ ರಿ ಮ್ಮರ್ಕರ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಮೇಜ್ ದ್ವ್ನ್್ ತಾಚರ್ ದ್ವೆೊಂ ವ್ಸುತ ರ್ ಘಾಲಾ, ಕುರ ಸ್ಥಫಕ್ಸ , ಬೈಬಲ್ ದ್ವ್ರಾ ಆನಿ ದೊೀನ್ ದವೆ ಪ್ಲಟಯ • ನಿಧಾ್ರ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ವೆಳಾ ಸಕೆ ಡ್ ಆಲಾತ ರಿ ಮ್ಮರ್ಕರ್ ಜಮ ಜಾಯ • ಸರ್ಕಳೊಂಚ ಮಾಗಯ ಮ್ಹ ರ್ಣ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಕೀತ್ನ್ 51 ವ್ಚ್ಯ. • ದೆರ್ಕ್ ಹಸು್ನ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗ್ಲ್ಯನ್ ಕಚ್ೊಂ • ಪ್ರ ಸತ ವ್ನ್ ರ್ಚ್ಯ (ರ್ಟ್ಮಸ ಪಾಚರ್ ದಾಡ್ಡಲ ) ಪಾತಾೆ ಚ ದೂಕ್ ಧ್ರಾ, ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಪಾತ್ರೆ ಮ್ಹ ರ್ಣ. ಆನಿ ಸೊಮಾಾ ರ್ಕಕುಳ್ತ ಕರ್ ಗ್ಲ್ಯನ್ ಕರಾ. • ಆಯತ ರಾಚ ತ್ರೀನ್ ರ್ಚ್ಯಿ ೊಂ ಆನಿ ಕೀತ್ನ್ ಸರ್ೆ ಸ್ ರ್ಚ್ಯ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಆಯತ ರಾಚೊ ನಿಯಳ್ ರ್ಚ್ಯ. (ರ್ಟ್ಮಸ ಪಾಚರ್ ದಾಡ್ಡಲ ಾ ತ್)

• ಸತಾು ನಾತ ವ್ಹ ಡ್ಡ ಭಾರ್ಥಾ್ನ್ ಆನಿ ಭಕತ ನ್ ಮ್ಹ ರ್ಣ • ಭಾರ್ಥಾರ ಾ ೊಂಚ ಪಾರ ಥ್ನಾ ರ್ಚ್ಯ. (ರ್ಟ್ಮಸ ಪಾಚರ್ ದಾಡ್ಡಲ ಾ ತ್) • ದೊೀನ್ ಮಿನುಟ್ಮೊಂ ಸಕೆ ಡ್ ಕರೊನಾ ಪ್ರಡ್ಡ ನಾಸ್ ಜಾೊಂರ್ವೆ , ಪ್ರಡೆಕ್ ಸೊಂಪಾಡೆಲ ಲಾಾ ೊಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪಾಟೊಂ ಮ್ಚಳ್ಳೊಂಕ್, ಸರ್್ೊಂಕ್ ಪ್ರಡೆ ಥಾರ್ವ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮ್ಚಳ್ಳೊಂಕ್ ಮೌನ್ಪ್ಣಿ ಮಾಗ್ಲ್ •

ಆಮಾಯ ಾ ಬಾಪಾ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಮ್ಹ ರ್ಣ

• ಸೊಂ ಆಲೊ ನ್ಸ ಮ್ರಿಯ ಲ್ಲಗೊರಿಚೊಂ ಆತ್ರು ೀಕ್ ಕುಮಾಾ ರ್ ಸ್ರ್ೊಂವೆಯ ೊಂ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ ಮ್ಹ ಣಯ ೊಂ. *ಆತ್ರು ೀಕ್ ಕುಮಾಾ ರಾಚೊಂ ಮಾಗ್ಯ ೊಂ:* (ಎರ್ಕಲ ಾ ನ್ ಶಿಕಂವೆಯ , ಉರಾಲ ಲ ಾ ೊಂನಿ ರಿಪ್ರಟ್ ಕಚ್ೊಂ) *ಮ್ಹ ಜಾ ರ್ಜು, ತುೊಂ ಭರ್ವ ಪ್ವತ್ರ ಸರ್ಕರ ಮ್ಚೊಂತಾೊಂತ್ ಖರೊಚ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸಯ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಸತಾು ನಾತ ೊಂ.* *ಸಂಸರಾೊಂತಾಲ ಾ ಖಂಚ್ಯಯ್ ವ್ಸುತ ಪಾರ ಸ್ ಚಡ್, ಹ್ಯೊಂರ್ವ ತುಜೊ ಮೀಗ್ ಕತಾ್ೊಂ. ತುಜಿ ಮ್ಹಿಮ್ಚಭರಿತ್ ಕೂಡ್ ಸ್ರ್ರ್ವ್ ಆನಿ ತುರ್ೊಂ ಆಮಲ್ಲಕ್ ರಗತ್ ಪ್ರಯ್ದರ್ವ್ , ಅತಾು ಾ ೊಂತ್ ಧಾದೊಶಿ* *ಜಾೊಂರ್ವೆ ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಆಶತಾೊಂ.* *ರ್ಜು, ಹ್ಯಾ ಘಡೆಾ ತುರ್ಕ ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ ಪ್ವತ್ರ ಸರ್ಕರ ಮ್ಚೊಂತಾೊಂತ್ ಸ್ರ್ರ್ವ್ , ತುರ್ಾ ಲಾಗೊಂ ಎಕಾ ಟ್ಚೊಂಕ್ ಮಾಹ ರ್ಕ* *ಸಧ್ಾ ಜಾಯ್ . ದೆಕುನ್ ತುೊಂ ಆತ್ರು ೀಕ್ ಥರಿೊಂ ಮ್ಹ ರ್ಾ ಭಿತರ್ ಯೇರ್ವ್ ಮಾಹ ರ್ಕ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್. ರ್ಜು, ಹ್ಯಾ ಘಡೆಾ ಭಾರ್ಥಾ್ಚ್ಯ ಕುಪ್ಲ್ನ್ ತುೊಂ ಮ್ಹ ರ್ಾ * *ಥಂಯ್ ಆಯಲ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ 15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯೊಂರ್ವ ಥರ್ ಪಾತಾ ತಾೊಂ. ರ್ಜು, ಹ್ಯೊಂವೆೊಂ, ಕೆದೊಂಚ್ ತುರ್ಾ ಥಾರ್ವ್ ಪ್ಯ್ಸ ಸರೊೊಂಕ್ ಮಾಹ ರ್ಕ ತುೊಂ ಸೊಡಿನಾರ್ಕ ಆಮ್ಚನ್.*

• ರ್ಜುನ್ ಆಮ್ಚಯ ೊಂ ಪಾಸುನ್ ಆಪ್ಲಲ ಜಿೀರ್ವ ದಲಾ ಹೊಂ ಗೀತ್ ಮ್ಹ ಣಯ ೊಂ ಆನಿ ಸಂಪಂವೆಯ ೊಂ.

(ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸರ್್ೊಂನಿ ಮೌನ್ ರಾೊಂವೆಯ ೊಂ)

---------------------------------------------

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...