Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 50

ನವಂಬರ್ 28, 2019

ವೀಜ್ 101

ಏಕ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಯುವ ತಾಲ ೊಂತ್

ಜ ೈಸನ್ ಸಿಕ ವೀರಾ ಗುರ್ುುರ್ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಯುವ ತಾಲ ೊಂತ್

ಜ ೈಸನ್ ಸಿಕ ವೀರಾ ಗುರ್ುುರ್ eÉʸÀ£ï fêÀ£ï ¹PÉéÃgÁ ºÉA £ÁAªï ªÀÄAUÀÄîZÁåð PÁAAiÀiï xÉÆqÁå ¸ÀAVÃvï-¸Á»vïå ¥ÉæëÄAPï vÀjà ªÀ¼ÉÌZÉA eÁAªïÌ ¥ÀÄgÉÆ. ¥ÀÄuï ¸ÀAVÃvÁPï ¯ÁUÀÄ£ï PÉÆAQÚ ¸ÀA¸ÁgÁPï vÁa RAiÀiÁð£ï ªÀ¼ÀPï eÁ°è ¸ÉÆzsï 4 n.« jAiÀiÁ°n PÁAiÀiÁðAvï vÁuÉAZï WÀqèÀ°A 11 ¥ÀzÁA UÁªÀÅ£ï vÉÆ mÉÆ¥ï 6 ºÀAvÁPï ¥ÁªÁÛ£Á. “vÀÄA gÁ²AvÉÆè £ÀíAiÀiï” ªÀÄítÄ£ï «±Àé PÉÆAPÀuï PÀ¯Á gÀvïß ¨Á¨ï JjPï MgÉhÄgÁ£ï GzÁÎgÀÄAPï PÁAAiÀiï vÀjà PÁgÀuï D¸À¯ Û ÉA ªÀÄítÄ£ï vÉÆ DdÆ£ï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛ.

(ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲ ೆಂಚ್: ಸಾಧಾಣ್್ ೪೬ ವಸಾ್ೆಂ ಆದೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂವ್ನ ಯುವಜಣೆಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತಾೆಂ ವಳ್ಕು ನ್, ತಾೆಂಕಾ ಕುಮಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ , ೬ ವಸಾ್ೆಂಭರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಆಸಾತ ೆಂ ತಸೆೆಂಚ್ ತಾಾ ಪಯೆಲ ೆಂ ಮಹ ಜ್ಯಾ ಲಾಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಪತಾರ ೆಂನಿ ಯುವ ಸಾಧ್ಕಾೆಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ , ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದೀವ್ನ್ ೆಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ ೆಂ. ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವೆತಚ್ ಸಭಾರೆಂಕ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳು ಾ ೆಂಕ್, ಪುಸತ ಕಾೆಂಕ್, ನೈಟೆಂಕ್, ನಾಟಕಾೆಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ೆಂಚ್ ಆಯ್ಲ ೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಏಕಾ ತರುಣನ್ ಸಾಧ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲ ಾ ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಖಂಯ್ ನಾಸ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್! ತಾಣೆಂ ತಾೆಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತಾೆಂ ವೃದಿ ಕರುನ್ ಸಂಸಾರೆಂತ್ ಖ್ಯಾ ತಿ ಜೊಡಿಜಾಯ್ೊ ಮಹ ಳ್ಳು ಮಹ ಜಿ ಆಶಾ, ಉದ್ಿ ೀಶ್ ಆನಿ ಅತ್ರ ಗ್. ಹ್ಯಾ ಚ್ ದಶೆರ್ ಜೈಸನ್ ಹೆಂವೆ ತುಕಾ ಪಳೆಲಾ, ತುಜಿ ಶಾಥಿ, ಸಕತ್, ತಾಲೆಂತಾೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಂವ್ನ ವಿಜಿಿ ತಾಲ ೆಂ ಆನಿ ಆತಾೆಂ ತುಕಾ ಹಾ ತುಜಾಾ ಸಾಧ್ನಾೆಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ಮುಖ್ಯರುನ್ ವಹ ಚ್ಯಾ ್ಕ್ ಥೊಡೆಂ ಮಹ ಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರ ೀರಣ್, ಹ್ಯೆಂಚ್ ಮಹ ಜ್ಯೆಂ ಧೀರಣ್. - ಸಂ.)

¨Á¨ï JjPï MgÉhÄÃgï D¤ eÉʸÀ£ï ¹PÉéÃgÁ 27 ªÀ¸ÁðAZÁå vÀ£ÁðmÁå£ï, «Ãeï PÉÆAPÀt ¥ÀvÁæZÁå 101 ªÁå CAPÁåZÁå ªÀÄÄSï ¥Á£ÁZÉgï AiÉÄAªÉÑ vÀ¸À¯ÉA QvÉA ¯ÁA ªÀÄítÄ£ï vÀÄ«Ä aAvÉÑ D¢A ºÁAªï Zï ¸ÁAUÁÛA... (¨Á¨ï D¹Ö£ï, PÁgÀuï ªÁZÀÄAPï ºÁA«Ã DvÀÄgÁAiÉÄ£ï gÁPÀÄ£ï D¸ÁA. zÀAiÀiÁ PÀgÀÄ£ï vÀÄ«ÄAZï §gÀAiÉÄÓ ªÀÄítÄ£ï G¥ÁÌgï ªÀiÁUÁÛA) 2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


eÉʸÀ£ÁZÉA PÀÄlªÀiï eÉʸÀ£ï UÀÄ¥ÀÄðZÁåð ªÀiÁ£ÉøïÛ §£Áðqïð D¤ ªÀiÁ£Éùۣï Lj£ï ¹PÉéÃgÁ ºÁAZÉÆ ªÀiÁ®ÏqÉÆ ¥ÀÆvï. £É®ì£ï ¹PÉéÃgÁ vÁZÉÆ zsÁPÉÆÖ ¨sÁªï. ¯Áí£ÀàuÁgï «±ÉÃ¸ï ¥ÉÇQæ¥ÀuÁA PɯÉÆè ¨sÄÀ UÉÆð £ÀA í iÀiï vÉÆ. vÁZÉ xÀAAiÀiï vÀª¼ À ï Zï eÁtÂÛPÁAiÉÄaA ®PÀëuÁA D¸ï °èA ªÀÄítÄ£ï vÁa DªÀAiÀiï ¸ÁAUÁÛ.

¥À¬Äè PÀ«vÁ

“ªÀiÁAAiÀiï vÀÄA ¤zÉ ªÀÄíeÁå G¸ÁÌ÷ågï ¢Ã vÀÄA ªÀiÁíPÁ DªÁ̸ï vÀÄPÁ dAiÉÆà UÁAiÀiÁÛA Deï”

eÉʸÀ£Áa ªÁqÁªÀ¼ï vÁuÉA ¥ÀzÁA WÀqÄÀ APï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉèA 2005 E¸Éé ¥ÀAiÉÄèAZï ªÀÄí¼Áågï ZÉƪÁÝ ªÀgÁìAZÉ ¥ÁæAiÉÄgï. ºÁå ¯Áí£ï ¥ÁæAiÉÄgï ¥ÀzÁA WÀqÄÀ APï zÉÆãï PÁgÀuÁA D¸Ávï. ¥ÀAiÉÄèA, vÁZÁå qÁår£ï vÁPÁ ºÁqÀÄ£ï ¢¯ÉÆè QèÉÆÃqïð D¤ zÀĸÉæA vÁPÁ ¸Á»vÁåZÉgï D¸Àè° C©ügÆ À Zï. “ªÀiÁíPÁ ¯Áí£ï xÁªïß Zï KPï ¦¸ÁAiÀiï D¸ï °è. ¥Áoï ¥ÀŸÀÛPÁA¤ D¸Àè¯ÉÆå PÀ«vÁ ¥ÀAiÉÄèAZï ªÁZÀÄ£ï D¥ÁÚPï ¸ÀªiÀ ÁÓ¯ÉèA ºÉgÁAPï

ªÀÄí¼ÉîA vÁZÉA ¥Àzï DªÀAiÀiï D¤ DªÀAiÀÄàuÁ xÀAAiÀiï vÁPÁ D¸ÉÆÑ ¯ÁVê¯ÉÆè C£ÉÆãUï GZÁgÁÛvï. QvÁåPï, PÀ±ïÖ D¸Áè÷åjà ¨sÄÀ UÁðåAPï GuÉA eÁAªïÌ £ÀeÉÆ ªÀÄí¼Áî÷å EgÁzÁå£ï UÁAiÀÄ£ï, ¨sÁ±Àuï, ¸ÀAVÃvï, £ÁZï, £ÁlPï ºÁå ¸ÀPÌÀ qï PÀ¯Á¥ÀæPÁgÁAaA wuÉA ¯Áí£ï ¥ÁæAiÉÄgï Zï vÁPÁ ªÀ¼ÀPï PÀ£ï𠢯Áå. D¤ ºÁZÉÆ ¥Àw æ ¥sÀ¼ï eÁªïß eÉʸÀ£Á£ï ZÉƪÉÛAvï AiÀiÁ ¥ÁAZÉéAvï D¸ÁÛ£ÁAZï vÁa ¥À¬Äè EAVè±ï PÀ«vÁ ‘A Beautiful Thing’ §gÉƪïß PÁqÁè÷å.

¸ÁAVÑ” ªÀÄíuÁÛ vÉÆ. ¨sÀªÀ±Áå »Zï ¦¸ÁAiÀiï D¥ÁÚaAZï ¥ÀzÁA-PÀ«vÁ §gÉÆAªïÌ PÁgÀuï eÁ° PÉÆuÁÚ! DªÀAiÉÆÑ ªÉÆÃUï ªÀíqï gÀÄPÁ §j. vÁa ¸Á«î, vÁaA ¥ÀůÁA, ¥sÀ¼ÁA ºÉA ¸ÀPÌÀ qï DªÀiÁÑ÷å §AiÀiÁðPï ªÀÄí¼ÉîA DªÀiÁÌA ¢¸ÁÛ. ¥ÀÅuï ¨Á¥ÁAiÉÆÑ ªÉÆÃUï vÁå gÀÄPÁZÁå ¥Á¼ÁA ¸ÁPÉÆð. ¢¸À£Á. ¥ÀÅuï RArvï

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D¸Á. ¨Á¥ÁAiÀiÁÑ÷å ªÉÆUÁZÉÆ C£ÉÆâUï eÉʸÀ£Á£ï

“¦¼ÉÎ ªÀÄzsÆ É è CAvÀgï D¤ vÁå ªÀ«ðA G¨ÉÆÓAZÁå WÀ±ð À uÁaA QmÁ¼ÁA ºÉå PÀ«vÉAvï D¸Á. ¨Á¥ÀAiÀiï fªÀAvï D¸ÁÛ£ÁAZï, ¸ÀªÄÀ ÓuÉZÁå ¸ÀÄvÁA¤ ºÁå CAvÀgÁPï PÀ±A É ¨ÁAzÉåvï D¤ PÁ¼ÁÓA PÀ±A É UÀÄAvÉåvï, ºÁå «²A aAvÀÄAPï » PÀ«vÁ DªÁ̸ï PÀgÀÄ£ï ¢vÁ”. eÉʸÀ£ï ªÀÄíuÁÛ “ªÀÄíeÁå qÁårZÉÆ ªÉÆÃUï ªÀiÁíPÁ GUÁÛ÷å£ï PÀ¼ï ¯Éè §j ºÉgï vÀ£ÁðmÁåAQà PÀ¼Áî÷ågï ¨Á¥ÀAiÀiï ¥ÀÅvÁZÉÆ ¸ÀA§Azsï QvÉÆè ¸ÉÆ©üvï eÁAiÀiïÛ?”

GUÁظï vÀÄeÉÆ PÁqÁÛA ¥Á¥Áà TuÁA gÀhļÁÌ£ÁAvï ¸ÉÆzsÀÄ£ï zÉÆÃ£ï ªÉļÁî÷ågïAiÀiï wA vÀÄPÁ ªÉǼÁÌ£ÁAvï ¥Á£ÉÆ vÀÄeÉÆ aAªÀÅAPï £Á ¥Á¯ÁAªï vÀÄeÉÆ ªÉÇqÀÄAPï £Á ºÁArAiÉÄ ªÀAiÀiïæ §¸ÀÄ£ï vÀÄeÁå KPï WÁ¸ï V¼ÀÄAPï £Á PÀ±ÉA vÀgï ªÁí¼ÉÆ ªÁí¼ÉÆAªï gÉAªÉ£ï EgÁÛ£Á DªÉÇ eÁ¯Éè CvÉæÃUï vÀÄeÉ ¥sÉÇAqÁPï zÉAªÁÛ£Á?

©®ÄÌ¯ï °¥ÉÇAªïÌ £Á. vÁZÁå ‘¨Á¥ÀAiÀiï’ PÀ«vÉAvï vÉÆ ªÀÄíuÁÛ-

“vÁZÁå ªÀÄÄSÁªÀļÁa KPÉÃPï «Äj KPÉÃPï PÀ«vÁ ªÁZÁÛA ªÁZÁÛA ¥ÀÇvï ¨Á¥ÀAiÀiï eÁvÁ” D¤ ºÁå ¸ÀA§AzsÁZÉÆ ªÀĺÀvïé PÀ« DAqÀÄæ J¯ï r’PÀÄ£Áí£ï eÉʸÀ£ÁZÁå ‘GUÁظï vÀÄeÉÆ PÁqÁÛA ¥À¥Áà’ PÀ«vÉPï §gÀAiÀÄè¯Áå ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÁAvï C¸ÉÆ ªÀtÂð¯Á

GUÁظï vÀÄeÉÆ PÁqÁÛA ¥Á¥Áà zÀÄPÁA UÀ½îA £ÁAvï ªÀÄÄgÉ ¥sÀÅlÄ£ï ªÀiÁw eÁ¯É gÀhÄj ¥sÀÅmÉÆè÷å £ÁAvï. PÁ¤A Sɼï°èA UÁuÁA £ÁAvï gÀqÀÄ£ï ªÉAUï°èA ªÉÇgÁA £ÁAvï ªÀiÁíPÁ vÀÄPÁ ¸ÁAvÉ ¸Á¯ÁAvï ¸ÀAVA zÉPï°èA duÁA £ÁAvï PÀ±ÉA vÀgï vÁå £ÉuÁÛ÷å ªÀÄwPï ªÉÆÃUï vÀÄeÉÆ PÀ¼Ávï ¨sÁvÁA £Á¸ÁÛA PÀtÂê PÀ² PÉÆAiÉÄÛPï D¬ÄÛ gÁªÁvï? GUÁظï vÀÄeÉÆ PÁqÁÛA ¥Á¥Áà ¥Á£ÁA ¨sÀjèA £ÁAvï

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ªÉÆUÁ ¸ÀAVA ¯ÁgÁA ºÁrèAAiÀiï ¥ÁªÁèA GjèA £ÁAvï vÀgï ªÁí¼ÉÆî PÀ¸ÉÆ GvÁæA ªÁí¼ÉÆ vÀÄeÁå ªÀÄgÀuÁAvï? ZÀqÉèA ªÉÆ¯ï ¸À¸Ágï eÁ¯Áè÷å ¥À£Áðå zsÉÆÃgÀuÁAPï ªÀiÁgÀUï eÁ°A ªÉÆqï°èA ¨ÉvÁA ¢A© WÁ¯Éƪïß ªÉÄeï°èA PÉÆAvÁA zÉÆãï V ZÁgï ¥ÀAiÉÄê ZÉÆgÁÛA SÁªÀiÁAiÀÄè°A ¸ÉƪÁAiÀiï ¸ÀvÁA EwèA ¸ÉÆqÁè÷ågï GUÁظÁaA TuÁA gÀhļÁÌ£ÁAvï ¥ÀÅuï vÀÄeÉÆ ¥ÀÇvï ªÀÄí¼Áî÷å ²ªÁAiÀiï UÁAªÁAvï ªÉǼÁÌ£ÁAvï.

¨sm É ï

ªÉVî ªÁmï ¸ÉÆzsÀÄ£ï ªÉvÁA... vÀ£ÁðlàuÁgï ¸ÀPÌÀ qï ¥sÅÀ qÁgÁa RAvï PÀgÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á, eÉʸÀ£ï ªÀÄíuÁÛ “25 xÁªïß 30 ªÀgÁìAa ¥ÁæAiÀiï ¨ÉÆÃªï ¥sÀ¼Á¨sÀjvï. w DªÀiÁÌA ¥À¸ÀAzï £ÁvÀè¯Áå ¸ÀAVÛA SÁwgï D«Ä «¨ÁqÀÄAPï £ÀeÉÆ. zÉPÄÀ £ï PÁåA¥À¸ï ¸É¯ÉPëÀ£ï eÁªïß ¨ÉAUÀÄîZÁðå ¥sÁªÀiÁð PÀA¥ÉÚAvï ªÉļÀ¯ î ÉA PÁªÀiï ¸ÉÆqïß ºÁAªï UÁAªÁPï DAiÀiÁèA. zÉÆãï PÁgÀuÁA D¸Ávï. ¥ÀAiÉÄèA- ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁå ªÀiÁAAiÀiï ¨sÁ±ÉZÁå ¯ÉÆPÁ SÁwgï ªÁªÀÅZÉÆð DªÁÌ¸ï ªÉļÁî zÉPÄÀ £ï. D¤ zÀĸÉæA ¨sÄÀ VðA D¸ÀÄ£ï ¯ÁVA £Á¸ÁÛA PÀ±Æ É ÖAªÁÑ÷å DªÀAiÀiï ¨Á¥Á¬ÄÑ C¸ÁºÀPÀvÁ zÉƼÁåA¤ ¥À¼Éªïß ºÁAªÉA ¥À¼ÀAiÉÆè zÉPÄÀ £ï”. vÉÆ ¥À¸ æ ÀÄÛvï ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁå®AiÀiÁAvï ¥ÉÇ¥ÀÅöå¯ÉñÀ£ï eÉ£ÉnPïì «±ÀAiÀiÁAvï D¦è zÉÆvÉÆgï ¥À¢é eÉÆqÀÄAPï ²PÉÆ£ï D¸Á. D¤ ºÉÆ ¸ÉÆzsï-ªÁªïæ PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁZÉgï eÁªÁ߸Á. ¸Á»vïå D¤ ¸ÀAVÃvï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, vÉÆ ¸ÁªÀiÁfPï ±ÉvÁA¤ QæAiÀiÁ¼ï D¸Á. UÀÄ¥ÀÅðgï ¦üUð À fZÁå L¹ªÉÊJªÀiï (¦.ªÉÊ.¹) ¸ÀAWÀl£ÁZÉÆ CzsåÀ Pïê. vÀ±ÉAZï ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¸ÀAWÀl£ÁZÉÆ ¸À«Äw ¸ÁAzÉÆ. D¥Áè÷å ¸ÀA±ÉÆÃzÁPï ¯ÁUÀÄ£ï PÉÆAPÀuï PÀgÁªÀ¼ÉZÁå eÁAiÀiÁÛ÷å ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁAa 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

PÀZÉÆð

DªÁ̸ï

vÁPÁ

¯Á¨sÁè.


¸ÁAUÁvÁZï eÉʸÀ£ï ‘¥ÉÃ¥Áå±À£ï’ ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÉÆ WÀqÁÚgï. ºÉÆ ¸ÀA¸ÉÆÜ ¥ÉÃ¥Áå±À£ï ªÉƨÁAiÀiï D¥ï ªÀÄÄPÁAvïæ PÉÆAQÚ D¤ ºÉgï ¥ÁæzÉòPï ¨sÁ¸ÁA¤ WÀqèÀ¯Áå ¸ÀAVÃvï-PÀ¯Á ¥ÀPæ ÁgÁAPï KPï M£ÁèAiÀiïß «PÁæ÷å ¸ÀĪÁvï WÀqÄÀ APï ªÁªÀÅöæ£ï D¸Á. PÁ¼ï §zÀ¯Áè. DvÁA ¸ÀAVÃvï ¥sÉÇ£ÁA¤ DAiÉÆÌAPï ¨ÉÆÃªï ¸ÀÄ®¨sï. ¹.r. ¥ÀPæ Ágï ªÀ¼ÀÆ C¥Àæ¸ÀÄv Û ï eÁªïß D¸Á. EAl£Éðmï GuÁå ªÉƯÁPï ªÉļÁÛ. D±ÉA D¸ÁÛ£Á ºÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ GmÉÆA«Ñ UÀgïÓ D¸Á. PÉÆAQÚ ¨sÁ±ÉAvÉèA ¸ÀAVÃvï UÉæøïÛ D¤ vÁPÁ vÁZÉÆZï ªÀÄí¼ÉÆî C©üªiÀ Á¤ ªÀUïð D¸Á. WÀqèÀ¯ÉA ¸ÀAVÃvï DAiÉÆ̪Áà÷åPï ¥ÁªÀAiÉÄÓ vÀgï ‘M£ÁèAiÀiïß ¹ÖçëÄAUï D¤ qÁªï߯ÉÆÃqï’ D¥ï eÁAiÀiï. C¸À¯ÉA D¥ï ‘¥ÉÃ¥Áå±À£ï’. ¸ÀA¸ÁgÁZÁå RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï PÉÆ£ÁêPï ºÁAvÁè÷å£ï ¸ÀAVÃvï ¥ÁªÉÇAªïÌ eÁvÁ. ºÁAwèA ¥ÀzÁA ªÁmÁì¥ÁZÉgï ±ÉÃgï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiÁß zÉPÄÀ £ï PÉÆ«î PÁqÀÛ¯ÁåAPï vÁAZÁå ªÁA«ÖZÉÆ ¥s¼ À ï ªÉļÁÛ. ¥ÀzÁA «²A ªÀiÁºÉvï AiÀiï ªÉļÁÛ. ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ¥sÇÉ £ÁPï D¤ UÁrAiÉÄAvÁè÷å ªÀÄÆå¹Pï ¥ÉèÃAiÀÄgÁPï PÀ£PÉ ïÖ PÀgÀÄ£ï ¥ÀzÁA DAiÀÄÄÌAPï eÁvÁ. §ÆèlÆvï ªÁ¥Á£ïð DAiÀÄÄÌAPï eÁvÁ. C¸À¯ÉA KPï D¥ï ¥ÁæzÉòPï ¸ÀAVÃvï WÀqÁÚgÁAPï KPï ¨É¸ÁAªï ªÀÄíuÉåvï. ¸ÀAVÃvÁZÉA ¥ÀAiÀiïÚ D¤ «ZÁgï... eÉʸÀ£Áa ¥À¬Äè ¸ÀAVÃvï PÉÆ«î ‘ºÉÆ fÃªï’ 2016 Avï ªÉÆQîPï eÁ°. vÁuÉAZï GvÁæA D¤ vÁ¼É §¸Éƪïß WÀqèÀ¯Áå ¥ÀzÁAPï gÉÆñÀ£ï DAeɯÉÆÃgï ºÁuÉA ¸ÀAVÃvï ¸ÀdAiÀiÁèA. 9ªÁå eÁUÀwPï PÉÆAQÚ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


eÁ¯Áåvï. PÀ«vÁ læ¸ÁÖZÁå PÀ«vÁ ¥sɸÁÛA¤ PÀ«vÁ ªÁZÀ£ï PÀ¯Éa ªÀ¼ÀPï PÀgÀÄ£ï ¢¯Áå.

¸ÀAVÃvï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁAvï » PÉÆ«î ‘CvÀÄåvÀªÀiï PÉÆ«î’ ¯ÉUÀÄ£ï wÃ£ï «¨sÁUÁA¤ ¸ÀÆavï eÁ°. ºÁAvÁè÷å ‘UÀrgï KPï ¨ÉÆ¨ï’ ¥ÀzÁaA GvÁæA C²A D¸Ávï. D¥Áè÷å ªÀÄmÁé÷å ¸ÀAVÃvï ¥ÀAiÀiÁÚ «²A vÉÆ ªÀÄíuÁÛ“¸Á»w eÁªïß ¥sÀůÁeÉ vÀgï vÁPÁ ¥ÀvÁæAZÉÆ, ¸ÀA¥ÁzÀPÁAZÉÆ ¥ÁnA¨ÉÆ eÁAiÀiï. JzÉƼï

ªÀÄíuÁ¸Àgï PÉÆAPÉÚAvÁè ZÀqÁÛªï ¥ÀvÁæA¤ D¤ eÁ½ eÁUÁåA¤ ªÀÄíeA É §gÀ¥ï ¥sÁAiÀiïì eÁ¯ÁA. DPÁ±ÀªÁtÂZÉgï ªÀÄíeÉÆå PÀ«vÁ-PÁtÂAiÉÆ ¥Àæ¸Ágï 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ¥ÀAiÉÆè ¸ÀÄgï ¥ÀÅvÀÆg Û ÁAvï zÀĸÉÆæ ¸ÀÄgï VÃvïPÁgï eÁªïß ¥sÀůÉÆAPï wvÉèA ¸ÀÄ®¨sï £Á. ¥ÀAiÀiÁè÷å£ï ºÉA vÁ¯ÉAvï ªÀÄíeÉ ©üvg À ï D¸Á ªÀÄí¼ÉîA ªÀ¼ÀÄÌ£ï WÉeÉ. ºÉA ªÀÄíeÁå PÀÄmÁäZÁå, ¦üUð À eÁÎgÁAZÁå,

¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÁå ¥ÁnA¨Áå£ï ¨ÉÆÃªï ¯Áí£ï ¥ÁæAiÉÄgï Zï ªÀiÁíPÁ PÀ¼ÉîA. ¦üUð À fAvï D¤ PÉÆAQÚ £ÁlPï ¸À¨sÉZÁå UÁAiÀÄ£ï ¸ÀàgÁÝ÷åA¤ ªÀÄífAZï ¥ÀzÁA UÁªïß E£ÁªÀiÁA D¥ÁÚAiÀiÁÛ£Á ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁå ¥ÀzÁAZÉgï ¥ÁvÉåt D¬Äè. » ¥ÁvÉåt Wɪïß ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuÁZÁå ‘¸ÉÆzsï 4’ jAiÀiÁ°n ¸ÀàzÁs ðåAvï ªÀÄífAZï ¥ÀzÁA UÁAªïÌ ¥Àªð À tÂÎ ªÉļï¯ÉèAZï 11 ¥ÀzÁA xÀAAiÀÄìgï ¥Éñï PÀgÀÄAPï eÁ¯ÉA. ºÁAªï JPï VÃvïPÁgï ªÀÄítÄ£ï PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁPï PÀ¼ÉîA. G¥ÁæAvï ªÀÄíeÁå ¸À¥ÁÚAPï ¥ÁPÁA ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁAªÉA ‘ºÉÆ fÃªï’ PÉÆ«î PÁrè. ‘¥ÀAiÉÆè ¸ÀÄgï’, ‘zÀĸÉÆæ ¸ÀÄgï’, ‘w¸ÉÆæ ¸ÀÄgï’, ‘ZÉƪÉÇÛ ¸ÀÄgï’ D¤ DvÁA ¥ÁAZï ¨sÁ¸ÁAa ¥ÀzÁA DmÁ¥ÉA Ñ ‘¸ÀÄgï ¥ÉÇæÃeÉPïÖ 1’ ¸ÁzÀgï PÀgÀÄAPï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÁA. ºÉA ¸ÀUÉîA ªÀÄíeÁå ¨sÆ É AªÁgÁAvï D¸ÁÑ÷å §gÁå ªÀÄ£ÁZÁå ªÀÄ£ÁêA ªÀ«ðA ¸Ázsïå eÁ¯ÉA. Deï ºÉA vÁ¯ÉAvï ªÀ¼ÀÄÌ£ï ‘£ÀªÀiÁ£ï ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ CªÀÄƯïå DPÁ±ï PÀ¯Á ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï 2018’ vÀ±A É Zï ‘L¹ªÉÊJªÀiï JªÁqïð D¥sï JPÀì¯É£ïì 2019 E£ï ªÀÄÆå¹Pï’ ªÀiÁíPÁ ªÉļÁÛ vÀgï ªÀÄíeÁå ªÀÄmÁé÷å PÀ¯Á ¥ÀAiÀiÁÚgï ªÀÄíeg É ï ¥ÁvÉå¯Áè÷å ¸ÀPÁØAZÉA ¨É¸ÁAªï D¸Á. ªÀÄíeÁå

DzÁè÷å D¤ DvÁAZÉÆ «UÁgï ¨Á¥ï. DAl¤ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


PÀ¯ÁAUÀuÁAvÁè÷å ªÀiÁ¸ÉîZÁå ¥sÉÇAqÁ ¨sÉÆAªÉÇÛt w¸ÉÆæ ¸ÀÄgï

ªÀiÁíPÁ PÀ¯ÉZAÉ ºÀAiÉÄðPï gÀÆ¥ï ¥À¸ÀAzÉZÉA. ªÀĤ¸ï DªÀAiÀiï vÀgï PÀ¯Á wZÉA ¨Á¼ï. zÉPÄÀ £ï ¸ÀÆPïê÷ä D¤ ¸ÁAUÉÆAPï PÀµïÖ eÁAªÉAÑ ¸ÀPÌÀ qï PÀ¯Á¥ÀæPÁgÁA¤ PÀ¼ÀAªïÌ eÁvÁ. ºÀAiÉÄðPÁ PÀ¯Á¥ÀPæ ÁgÁPï » vÁAPï D¸Á. ¥ÀÅuï PÁ¼ÁvÉQzï vÁAa ¥ÁªïÖ §zÀ¯ÁÛ. ¥À¸ æ ÀÄÛvï PÁ¼Ágï zÀæ±ïå-ªÀiÁzsÀåªÀiÁPï D¸ÉÑ wvÉè DªÁÌ¸ï ¸ÀAVÃvï AiÀiÁ §ÄPÁAPï £ÁAvï. KPÁ PÁ¼Ágï ¥sÀPÀvï ¸ÀAVÃvÁPï » ¥ÁªïÖ D¸ï °è. OzÉÆåÃVPÀgÀuï PÁæAvÉå G¥ÁæAvï ¸Á»vÁåPï » ¥ÁªïÖ ªÉĽî. D¤ DvÁA ¸Àwð «±ÀĪÀ¯ï (zÀæ±ïå) ªÀiÁzsåÀ ªiÀ ÁAa. vÀ±AÉ eÁ¯Áè÷å£ï ¯ÉÆPÁ£ï ªÀiÁíPÁ ¥À¼É¯Áågï ªÀiÁvïæ ºÁAªï vÁAPÁA ªÀ½ÌZÉÆ eÁvÁA. zÉPÄÀ £ï ºÁAªÉA C¥ÉÇèÃqï PɯÉè UÁAiÀÄ£ÁZÉ, PÀ«vÁ ªÁZÀ£ÁZÉ, G¯ÉƪÁàZÉ «rAiÉÆà ªÀÄíeAÉ ¥ÀæªÀÄÄSï ªÀiÁzsåÀ ªiÀ ï. AiÉÆÃd£ÁAPï zÀÄqÁé£ï PÀĪÀÄPï PɯÁè÷åAZÉÆ, ªÀÄíeÉ «±ÁåAvï §gÉA §gÀAiÀį è Áå ¥ÀvÁæAZÉÆ D¤ ªÀÄíeÆ É å PÀw æ AiÉÆ ¥À¸ÀAzï PɯÁè÷åAZÉÆ ºÁAªï G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛA”. £ÀªÀiÁ£ï ¨Á¼ÀPï eÉdÄ ¥ÀvÁæ£ï ºÁ°AZï ¥sÁAiÀiïì PɯÁè÷å ¸ÀAªÁzÁZÉÆ KPï PÀÄqÉÆÌ ºÁAUÁ¸Àgï D¸Á:

¸ÀAVÃvï, UÁAiÀÄ£ï, ¸Á»vïå- ¸ÀPÁØAwà ªÉÇÃqï vÀÄPÁ D¸Á. ºÁAvÀÄA RAAiÉÄÑA ªÀiÁzsÀåªÀiï ¯ÉÆPÁªÉÄgÉ£ï vÀÄPÁ ZÀqï ¸À°Ã¸ÁAiÉÄ£ï ¥ÁªÉÇAPï PÀgÉÑA ªÀÄítÄ£ï vÀÄPÁ ¨sÉÆUÁÛ?

«±ÀAiÀiÁzsÁjvï VvÁA- «°áAiÀiÁ¨Áa vÁAPï D¹è. ¯ÉÆPÁa £Áqï ¥ÁPÀÄð£ï C¸À°A VvÁA GzÉ°èA. vÀĪÉAAiÀiï ºÉå ¢±É£ï ªÉÄmÁA PÁqï °èA D¸Ávï. PÀ¸° À ¥ÀæwQæAiÀiÁ ªÉļÁî÷å? zÉ. «°á gÉ©A§¸ï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï vÁZÉ ¸ÀªÄÀ PÁ½Ã£ï ZÀqÁÛªï WÀqÁÚgï «±ÀAiÀiÁzsÁjvï ¥ÀzÁA WÀqÁÛ¯É. QvÁåPï vÀª¼ À ï ªÀiÁzsåÀ ªiÀ ÁA GtÂA D¸ï °èA. ªÀgÁìPï KPï zÉÆÃ£ï ¥Á«ÖA «±Éøï WÀrvÁA WÀqèÀ¯Áåa R§gï ¯ÉÆPÁPï ªÉļÁÛ°. ºÁAZÉÆ G¯ÉèÃSï ¥ÀzÁA¤ eÁvÁ¯ÉÆ. ¯ÉÆÃPï ¥À¸ÀAzï PÀgÁÛ¯ÉÆ. DvÁAAiÀiï «±ÀAiÀiÁzsÁjvï ¥ÀzÁA ¯ÉÆPÁPï ¥À¸ÀAzï D¸Ávï. ¥sÉøÀÄßPÁZÉgï ¯ÁAiÀiïé PÁ¬ÄðA PÀgÁÛ£Á ºÉA ªÀiÁíPÁ PÀ¼ÉîA. ¥ÀÅuï WÀrAiÉÄPï KPï R§gï AiÉÄAªÁÑ÷å ºÁå JPïì¥Éæ¸ï PÁ¼Ágï «±ÀAiÀiÁzsÁjvï ¥ÀzÁA ZÀqï vÉÃA¥ï ¥À¸ æ ÀÄÛvï eÁªïß GgÀ£ÁAvï. ªÀ¸ÀÄÛAPï JPÁì÷àAiÀÄj qÉÃmï D¸Àè¯Áå§j WÀqèÀ¯Áå ºÀAiÉÄðPï PÀwæ AiÉÄPï ‘j¯Éª£ É ïì’ D«Ý D¸Á. Deï » D«Ý ¨ÉÆÃªï ªÀÄné.

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ºÁAªÉAAiÀiï «±ÀAiÀiÁzsÁjvï ¥ÀzÁA WÀqÁè÷åAvï. PÀ«vÁ §gÀAiÀiÁè÷åvï. ªÀÄífA ¸À¨ÁjêA ¥ÀzÁA ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ï zÁPÀAiÀiÁÛvï. zÉÃ±ï ¨sÀPÉÛaA ¥ÀzÁA D¸Ávï. ªÉÆUÁZÁå ªÉªU É Áî÷å gÀÄ¥ÁAa ¥ÀzÁA D¸Ávï. ¥ÀÅuï RAAiÉÄAÑ AiÀiï ¥Àzï WÀqÁÛ£Á «¸ÁÛgï Cxïð vÁAvÀÄA ¨sÀjeÉ ¥ÀqÁÛ. ««zsï D¸ÀPÛZ É Áå DAiÉÆ̪Áà÷åAPï KPï £Á vÀgï KPï jw£ï vÉA ®VÛ eÁAªïÌ eÁAiÀiï. ºÉA ¥ÉæÃvÀ£ï ºÁAªï PÀgïß D¸ÁA. PÉÆAQÚ ¸ÀAVÃvï D¤ VvÁAZÉA ¸Á»vïå- ºÁAZÉ ªÀÄzsÉA zÉƤà ¨ÉAè qï eÁAªÉÑA QvÉA UÀeïð?

¥ÀAiÀiÁè÷å£ï PÉÆAQÚ ¸ÀAVÃvï ªÀÄí¼ÉÆî ¥ÀæPÁgï D¸Á ªÀÄítÄ£ï ºÁAªï ¥ÁvÉå£Á. D¢AªÀiÁUÁA D¸ÉÆè ¸ÁA. ®Ä«¸ï PÁ¯ÉfAvï ZÉƪÉÇÛ ¸ÀÄgï

PÉÆuÁÚ. ¥ÀÅuï Deï ºÉgï ¸ÀAVÛAZÉÆ ¥À¨ æ sÁªï DªÉÄg Ñ ï EvÉÆè ¥ÀqÁè V D«Ä WÀqÑÉA ¸ÀAVÃvï ‘¥sÀÇå±£ À ï’ ±ÀAiÉÄèZAÉ eÁ¯ÁA. PÉÆAQÚ ¨sÁ±ÉAvÉèA ¸ÀAVÃvï ªÀÄí¼Áågï ZÀqï ¸ÀÆPïÛ. KPï ¥Àzï WÀqÑÉA GvÁæAPï vÁ¼ÉÆ §¸Àè¯Áå ªÉ¼Ágï. zÉPÄÀ £ï ¸ÀéAvï GvÁæAPï vÁ¼ÉÆ §¸ÀAiÀÄÛ¯ÁåPï ‘¸ÉÆAUï gÁAiÀÄÖgï’ ªÀÄíuÁÛvï. PÉÆAPÉÚAvï ‘¥Àzï §gÀAiÀiÁÚgï AiÀiÁ ¥Àzï WÀqÁÚgï’. vÉA vÉÆ/AiÀiÁ w UÁAiÀiÁÛ vÀgï ‘¹AUÀgï-¸ÉÆAUï gÁAiÀÄÖgï’. ºÁAªï ºÁå ªÀUÁðAvï AiÉÄvÁA. ªÀÄíeÁå ¸ÀPÌÀ qï ¥ÀzÁAPï ªÀÄífAZï GvÁæA D¤ ªÀÄíeÆ É Zï vÁ¼ÉÆ. ZÀqÁÛªï ºÁAªïÑ ªÀÄífA ¥ÀzÁA UÁAiÀiÁÛA. ªÀiÁíPÁ KPÁ ¥ÀzÁAvï GvÁæA D¤ vÁ¼ÁåZÆ É ¸ÀA§Azsï zÁzÁè÷å D¤ ¹ÛçÃAiÉĪÀÄzsÁè÷å ¸ÀA§AzsÁ§j. JPÁªÉÄPÁ ¥ÀÇgÀPï eÁªïß D¸Áè÷ågï ªÀiÁvïæ vÁPÁ ¸Éƨsï. ºÁAªï aAvÁA ºÁåZï SÁwgï ºÀAiÉÄðPÁè÷å£ï ¥ÀzÁA WÀqÄÀ APï eÁAiÀiÁß. ºÉA ¨ÉèAqï ºÁqÉÑAZï KPï ZÁå¯ÉAeï. ºÁAªÉA ¥ÀzÁA WÀqÁÛ£Á ºÉA ‘¥À¥ð sÉ PïÖ ¨ÉèArAUï’ DAiÉÄèA ªÀÄítÄ£ï ¨sÉÆUÀÛZï ªÀiÁíPÁ M°A¦Pïì ¨sÁAUÁæ ¥ÀzPÀ ï ªÉļÁî÷å wvÉÆè ¸ÀAvÉƸï eÁvÁ. GzÁgÀuÁPï ‘UÀrgï KPï ¨ÉÆ¨ï’ ¥Àzï ºÁAªÉA zÉÆãï Zï ªÀgÁA¤ WÀqï ¯ÉèA. DPÉÃgï eÁvÀZï ºÁAªï gÀqï¯ÉÆè GqÁ¸ï D¸Á ªÀiÁíPÁ. gÀqÆ É £ï gÀqÆ É £ï Zï vÉA ªÀÄíeÁå ªÀiÁ«Ää 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ªÀÄÄPÁgï UÁAiÀiï ¯ÉèAAiÀiï GqÁ¸ï D¸Á. xÉÆrA ¥ÀzÁA WÀqÄÀ £ï eÁvÀZï Rıɣï GqÁÌuÁA WÁ°èAAiÀiï D¸Ávï. ¸Á»vïå D¤ ¸ÀAVÃvÁa ªÀÄļÁ« eÁuÁéAiÀiï £Á vÀgï ¥ÀzÁA WÀqÄÀ APï PÀµïÖ. vÁ¼ÁåPï GvÁæA §¸ÉÆAªïÌ AiÀiï eÁvÁ. ¥ÀÅuï D±ÉA ¥Àzï WÀqÁÛ£Á eÁAiÉÄÛ ¥Á«ÖA GvÁæAPï D¤ vÁ¼ÁåPï ‘PÁvÀgï WÁ°eÉ’ ¥ÀqÁÛ. ¥ÀÅuï ºÀıÁPÁðAiÉÄ£ï QvÉAAiÀiï PÀgÀÄAPï eÁvÁ. GzÁgÀuÁPï JPÁZï vÁ¼Áågï ¥ÀÅuï ««zsï ¨sÁ¸ÁA¤ WÀqèÀ°A ‘gÉÆÃeÁ’ ¦ü¯ÁäaA ¥ÀzÁA. ªÀÄƼÁªÁå PÀæwAiÉÄ wwèA ±Éæõï× £ÀíAiÀiï vÀjà ¨ÉÆêï GAZï jw£ï ºÉgï ¨sÁ¸ÁA¤ D¬ÄèA. ¸Á»wAZÉÆ JPÀémï PÀ¸¯ À Áå ¸ÀAVÛA¤ eÁAiÉÄÓ D¤ PÀ¸¯ À ÉÆ ¸ÀAWÀnvï ªÁªïæ eÁAiÉÄÓ PÉÆAPÉÚAvï? ²ÃzÁ-¥sÁAiÉÆÝ £ÁvÀè¯Áå PÀqÉ zsÁ duÁAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqÀÄAPï PÀ±ïÖ. D¤ zsÁ jw¤ aAvÁÑ÷å zsÁ duÁA ¸Á»wAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqÉAÑ D¤ ¸ÁA¨Á¼ÉAÑ ªÀÄí¼Áågï PÁ¸ÀļÁå SÉƯÁågï GzÁÌ xÉA¨ÁåAPï ¸ÁA¨Á¼É§ Ñ j. KPÀémï WÀqÁè÷åjà ZÀqï vÉÃA¥ï ¨Á¼Àé£Á. ¥ÀÅuï ¥ÉæÃvÀ£ÁA gÁªÉÇAPï £ÀeÉÆ ªÀÄíuÉÑA ºÁAªÉA. PÉÆAQÚ ¸Á»wAPï ¸ÁAUÉÑ vÀ¸À¯ÉÆ PÀ¸À¯ÉÆZï DzÁAiÀiï Deï £Á. PÉÆAPÉÚAvÁè÷å bÁ¥ÁåªÀiÁzsåÀ ªiÀ ÁPï eÁAiÉÆÛ÷å CqÀÌ¼Æ É å D¸Ávï. ¥À¬Äè CqÀ̼ï GuÉA eÁªïß AiÉÄAªÉÑ ªÁaà. zÀĹæ CqÀÌ¼ï °¦. bÁ¥Àè¯AÉ ªÁZÀÄAPï AiÉÄãÁwè ¥Àj¹Üw. D¸Àè°A ¥ÀvÁæAZï ¨ÉÆêï PÀ±ÁÖA¤ ¥sÁAiÀiïì eÁvÁ£Á ¥ÀvÁæA¤ §gÀAiÀÄÛ¯Áå §gÉƪÁà÷åAPï ‘¨sÁvÉA ¢AiÀiÁ’ ªÀÄítÄ£ï «ZÁgÀÄAPï vÉÆAqï AiÉÄãÁ. zÉPÄÀ £ï Deï ‘£Á £Á’ ªÀÄí¼Áåjà PÉÆAPÉÚAvï ¸Á»vïå WÀqÑÉA, WÉAªÉAÑ , ªÁZÉÑA ¨sÁ±É Rwgï DªÉÆÑ PÁAiÉÆÝ eÁvÁ. D¤ w¹æ CqÀÌ¼ï ªÀAiÀÄQÛPï zÉéõï. ºÉÆ ºÀAiÉÄðPï PÀqÉ D¸ï ¯ÉÆZ è ï. ªÀAiÀÄQÛPï D¸ÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀíqï £Á. ¥ÀÅuï §gÁàA¤ DAiÉÆè vÀgï ªÁZÁà÷åAPï PÁAoÁ¼ÉÆ ºÁqÀAiÀiÁÛ. vÀ±ÉA ªÀÄítÄ£ï ªÀÄíeÉÆ ¤gÁ±ÁªÁzï £ÀíAiÀiï. eÁAiÉÄÛ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï ¥ÁmÁè÷å ¢¸ÁA¤ §gÁå ¸Á»vÁåPï D¤

¸Á»wAPï ªÉļÁî÷åvï. ºÉÆ ªÀiÁ£ï £ÀíAiÀiï §UÁgï dªÁ¨ÁÝj ªÀÄítÄ£ï D«Ä ¯ÉPAÉÑ UÀeÉðZÉA. ¸Á»wA¤ ¸ÀAWÀnvï eÁªïß PÀjeÉ eÁ¯ÉèA KPï ªÀvð É A PÁªÀiï ªÀÄí¼Áågï D«Ä §gÉÆAªÉ÷Ñ å °¦AiÉÄ «²A eÁUÀævï eÁªïß eÁUÀæw ºÁqÉÑA. PÀ£ÁðlPÁAvï D¸Àè¯Áå PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁPï PÀ£ßÀ qÀ ªÁZÀÄAPï PÀ¼ÁÛ eÁ¯Áè÷å£ï PÀ£ßÀ qÀ °¦ZÉÆ C©üªiÀ Á£ï vÁAZÉ xÀAAiÀiï ªÁqÉÆAªÉAÑ ¥ÉÃæ vÀ£ï PÀgAÉÑ . UÉÆAiÀiÁAvï gÉÆ«Ä D¤ £ÁUÀj °¦Avï ªÁZÉÆÑ ¯ÉÆÃPï D¸Á zÉPÄÀ £ï vÁAZÉÆAiÀiï ¸Áé©üªiÀ Á£ï ZÀqÀAiÀÄÓAiÀiï. G¥ÁæAvï PÉÆAQÚ §gÉÆAªïÌ D¤ ªÁZÀÄAPï ªÁ¥ÁgÁÑ÷å ¥ÁAZï AiÀiï °¦A¤ §gÀAiÀÄè¯ÉA JPÁ xÁªïß D£ÉåPÁPï °¦AiÀiÁAvÀgï eÁAiÉÄÓ. vÀª¼ À ï ªÀiÁvïæ PÉÆAPÉÚPï ªÁaà ªÉļÁÛvï. ªÁaà ªÉļÁî÷ågï ¥ÀvÁæA-§ÆPï ¥sÁAiÀiïì eÁvÁvï. ¸Á»wAPï DzsÁgï ªÉļÁÛ. vÁå zÉPÄÀ £ï ¥ÀAiÀiÁè÷å£ï ¸Á»wA¤ vÁtÂA §gÉÆAªÁÑ÷å °¦AiÉÄPï UËgÀªï ¢ÃeÉ. ‘KPï °¦ zsÉÆÃgÀuï’ ªÁ ZÁ½Ã¸ï ¨ÉÆ°AiÉÆ D¸Àè¯Áå ¨sÁ±ÉZÉA ¥Àª æ ÀiÁtÂÃPÀgÀuï CgÁeÁA«Pï ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÄÀ ÄÓ£ï ¸Á»wA¤ JPÀénvï eÁAiÉÄÓ. ºÉÆ JPÀémï ºÁqÀÄAPï PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAQÚ ¸Á»vïå

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


CPÁqÉ«Ä£ï ªÉÄmÁA PÁreÉ. N amÉÖAiÉÄà D¤ ªÉÄgÁ zÉÃ±ï «rAiÉÆ D®âªÀiï ¥ÀzÁA

eÉʸÀ£ï KPï ¸À¥Ú° É . PÀ¸À¯ÉÆZï DzÁAiÀiï ¢Ã£ÁvÀè¯Áå ºÁå ±ÉvÁAvï vÉÆ xÉÆrA ¸À¥ÁÚA D¤ xÉÆrA ¥ÀzÁA Wɪïß ¨sÁAiÀiïæ ¸À¯Áð. ¥ÁmÁè÷å xÉÆqÁå ªÀgÁìA xÁªïß, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, ªÀÄgÁp ¨sÁ±ÉAvï AiÉÄAªÁÑ÷å

¸À¥ÁÚA...

vÀ¸À¯Áå GAZÁè÷å ªÀÄmÁÖZÉA ¦ü¯ïä PÉÆAPÉÚAvï AiÉÄÃeÉ ªÀiÁvïæ £ÀíAAiÀiï PÉÆAPÀuÁAvÁè÷å wÃ£ï ¨ÉÆ°AiÀiÁA¤ vÀjà vÉA WÀqÄÀ £ï, vÁZÉA ¸ÀAVÃvï vÁuÉA ¢ÃeÉ ªÀÄítÄ£ï vÉÆ D±Éªïß D¸Á. PÁt D¸Á. ¥ÀzÁA D¸Ávï. vÁåZï ºÀĪÉÄ¢£ï PÉÆtÂà ¤ªÀiÁð¥ÀPï ªÀÄÄPÁgï AiÉÄvÁ vÀgï PÁªÀiÁPï zÉAªÉA Ñ Zï. ¸ÁAUÁvÁZï vÁZÉA C£ÉåÃPï ¸À¥u À ï ‘¸ÀÄgï ªÀ¯ïðØ lÆgï’. D¥Áè÷å ¥ÀzÁA-¸ÁzÀ¥ð À uÁZÁå §¼Á£ï ¸ÀA¸Ágï ¨sÀgï D¸ÁÑ÷å PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁPï GAZÉèA ¸ÀAVÃvï ¢A«Ñ D±Á vÁa. vÁZÁå ¥ÀAUÁØ ¸ÀªÄÉ Ãvï 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


UÁAªÁAvÁè÷å ¸ÀÄgÁZÉÆ ¥ÀªÄÀ ð¼ï ¸ÀA¸Ágï ¨sg À ï ¥À¸ æ ÁgÀÄAPï vÉÆ ¸À¥Úª É ïß D¸Á. KPï ¢Ã¸ï ºÉA WÀqÛÀ¯ÉA ªÀÄí¼ÉÆî vÁZÉÆ CRAqï ¨sÀªÀð¸ÉÆ.

£À« PÉÆ«î PÉzÁ¼Á PÁqÁÛvï? ªÀÄítÄ£ï «ZÁgÁÛ£Á vÉÆ ªÀÄíuÁÛ, “ªÀĸïÛ duÁA ªÀÄíeÉ PÀq£ É ï ‘£À« PÉÆ«î PÉzÁ¼Á PÁqÁÛAiÀiï?’ ªÀÄítÄ£ï «ZÁgÁÛvï. GuÁågï GuÉA ¥ÁAZï PÉÆAQÚ PÉƪÉÇî÷å PÁqÀÄAPï eÁAªÁÑ÷å wwèA PÉÆAQÚ ¥ÀzÁA ºÁAªÉA WÀqÁè÷åAvï. ¥ÀÅuï wA PÉƪÉî÷å gÀÄ¥Ágï ºÁreÉ vÀgï vÁPÁ ¥ÀAiÉÄê eÁAiÀiï. JPï ¥Àzï WÀqÁè÷ågï ¥ÁªÁ£Á, gÉPÉÆqïð PÀjeÉ, vÁPÁ ¸ÀAVÃvï ¸ÀeÉÆAªïÌ D¸Á (RZïð GuÁågï 10-15 ºÀeÁgï), G¥ÁæAvï «ÄQìAUï D¤ ªÀiÁ¸ÀÖjAUï (RZïð GuÁågï 10-15 ºÀeÁgï) D¤ eÁ»gÁvï

PÀgÀÄAPï D¸Á. D±ÉA ªÀÄíuÁÛ£Á ªÀÄíeÁå vÀ¸À¯Áå ¥ÀzÁA WÀqÁÚgÁ£ï JPÁ §gÁå PÉƪÉî÷åPï 3-4 ¯ÁSï gÀÄ¥ÀAiÀiï RjÑeÉ ¥ÀqÁÛ. ¥ÁæAiÉÆÃdPï ªÉļÁî÷ågï RArvï PÉƪÉÇî÷å PÁqÉåvï. ¥ÀÅuï ¥ÀAiÉÄê ¢Ãªïß

WÉAªÉA Ñ ªÀÄ£ï ¸ÀAVÃvï ¥ÉæëÄA¤ zÁPÀAiÉÄÓ. ¥ÉÃ¥Áå±À£ï vÀ¸À¯Áå D¥Á -A¤ ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯Áå PÀ¯ÁPÁgÁA¤ E¯ÉÆè vÀjà DzÁAiÀiï eÉÆqÀÄAPï eÁvÁ. zÉPÄÀ £ï ºÉA D¥ï ¥sÅÀ APÁåPï ¥sÉÇ£Ágï qÁªï߯ÉÆÃqï PÀgÀÄ£ï, vÁZÉgï vÀĪÀiÁÑ÷å ¥À¸ÀAzÉZÉÆå PÉƪÉÇî÷å ªÉƯÁPï Wɪïß ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯ÁåAPï DzsÁgï ¢AiÀiÁ. ¸ÁAUÁvÁZï ªÀgÁìPï DzÁAiÀiÁZÉÆ KPï ¯Áí£ï ªÁAmÉÆ PÀ¯ÉPï ªÀÄítÄ£ï zÀªg À Áè÷ågï PÀ¸À¯ÉÆZï ¨sÆ É gï ¥ÀqÆ É Ñ £Á. D«Ä D¤ vÀÄ«Ä ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁî÷ågï ªÀiÁvïæ JPÁªÉÄPÁZÉA §gÉA¥Àuï eÁvÁ £ÀíAiÀiï V?”.

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ZÉƪÉÇÛ ¸ÀÄgï PÁAiÀiÁð G¥ÁæAvï ¥ÉæÃPÀêPÁA xÁªïß DAiÀÄè° ¥ÀæwQæAiÀiÁ DSÉÃgï PÀgÁÛ£Á vÁZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ¸ÀAVÃvï PÁAiÀiÁða KPï gÀhļÀPï C² D¸Á. eÉʸÀ£ï PÉÆAPÉÚAvï ªÀiÁvïæ ¥ÀzÁA WÀqÁÛ ªÀÄítÄ£ï aAvÁvï? £Á. vÁuÉA

JzÉƼï Zï ¥ÁAZï ¨sÁ¸ÁA¤ (PÉÆAQÚ, »A¢, PÀ£ßÀ qÀ, vÀļÀÄ, EAVè±ï) ±ÉA¨sÉÆgÁ ªÀAiÀiïæ ¥ÀzÁA WÀqÁè÷åAvï. ºÁAwèA ¥sPÀ Àvï 40 ¥ÀzÁA ¯ÉÆPÁ ªÉÄgÉ£ï ¥ÁªÁè÷åAvï. vÁZÉA ‘N amÉÖAiÉÄÃ’ ¥Àzï ‘PÀ£ÀßqÀ EAl£Áð±À£¯ À ï ªÀÄÆå¹Pï JªÁqïìð 2019’Avï wÃ£ï «¨sÁUÁA¤ «AZÀÄ£ï DAiÀiÁèA. vÉÆ ‘¨É¸ïÖ EArà Dnð¸ïÖ’ «¨sÁUÁAvï ¸ÀÆavï eÁ¯Á. vÁZÁå ‘ºÉÆêÀiï PÉÆ£Àìmïð’ ±ÀAiÉÄèZÁå ¸ÀAVÃvï PÁAiÀiÁðA¤ 200-300 ¯ÉÆPÁPï ¥sÀPÀvï ¸ÀAVÃvï ªÁAmÉA Ñ PÁªÀiï vÉÆ PÀgÀÄ£ï D¸Á. PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀPï £Á, £ÁZï £Á, ¥sÉÇPÁuÁA £ÁAvï. ¥sÀPÀvï ¸ÀAVÃvï. ºÉÆ ¥ÀA æ iÉÆÃUï AiÀıÀ¹é eÁ¯Á ªÀÄí¼Áî÷åa UÉƪÁAiÀiï ¥ÉæÃPÀêPÁA¤AZï ¢°è D¸Á. DvÁA ¥ÀgÀvï KPï £Àª¸ É ÁAªï Wɪïß vÉÆ D¤ vÁZÉÆ ¥ÀAUÀqï

vÀAiÀiÁgï eÁ¯Á. £ÀªA É ¨ÁæZÁå 24 vÁjÃPÉgï ¸ÁAeÉgï 6 ªÉÇgÁAPï ¸ÁA. DUÉ߸ï PÁ¯ÉfZÁå DAUÁÚAvï ‘¸ÀÄgï ¥ÉÇæÃeÉPïÖ 1’ ªÀÄí¼ÉîA §ºÀĨsÁ±Á PÉÆ£Àìmïð ¸ÁzÀgï eÁvÀ¯ÉA. vÁåZï ¸ÁAeÉgï «Ãeï PÉÆAPÀt E-ªÀiÁåUÀf£ï ºÁZÉÆ 100ªÉÇ CAPÉÆ ªÉÆQîPï eÁvÁ.

‘¸ÀÄgï ¥ÉÇæÃeÉPïÖ 1’ ºÁZÉÆ GzÉÝÃ±ï ¨sÁ¸ÁA¨sÉÃzï

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ªÉÆqÀÄ£ï ¸ÀAVÃvÁZÉÆ ¸ÁAPÉƪï gÀZÉéA. PÉÆAQÚ ¸ÀAVÃvÁa ªÀ¼ÀPï ªÀÄAUÀÄîZÁðå CPÉÆAPÀt ¯ÉÆPÁPï ¢A«Ñ. D¤ ¸ÁAUÁvÁZï fêÀ£ÁAvï ¨sÀªÀð¸ÉÆ ¸ÁAqÀè¯ÁåAPï D¥Áè÷å D±ÁªÁ¢ ¥ÀzÁA ªÀiÁj¥sÁvï £À« ¢±Á ¢AªÉA Ñ ¥ÉÃæ vÀ£ï. vÉA AiÀıÀ¹é eÁvÁ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸುವ್ಳ್ತ್: ಹಾ ಚ್ ನವೆೆಂಬ್ರರ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಾೊ ಾ ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊಡಿತ ನ್ ಏಕ್ ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ ಕ್ ಫಮಾ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಶಕಾೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಳೊನ್ ಆಯಿಲಲ ೆಂ ಅಯೊಧಾಾ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜಿ ದ್ ರಮ್ ಜನಿ ಭೂಮಿಚೆಂ ರೆಂವ್ನ ಗೂಣ್ ಕರುೆಂಕ್ ಪ್ರ ತನ್ ಕೆಲಾೆಂ, ಹಾ ಫಮಾ್ಣ ಪರ ಮಾಣೆಂ:

vÀĪÀiÁÑ÷å ºÁd¥ÀðuÁ ªÀ«ðA. ¥Àª æ Éñï zsÀªÀiÁðxïð. ¸ÀªÄÉ Ã¸ÁÛAPï ¸ÁéUÀvï. -----------------------------------

ಸುಪ್್ ೀಮ್ ಕೊಡ್ತಯ ಚ್ಾ ೆಂ ಅಯೊಧ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣ್

1. ರಮ್ ಜನಿ ಸಾಾ ನ್ ಏಕ್ ಕಾನುನಿ ವಾ ಕ್ತತ ನಹೆಂ ತರ್-ಯಿೀ ರಮ್ ಲಲಾಲ (Infant Ram) ಏಕ್ ನಾಾ ಯ್ ಮೂತಿ್ ದ್ಕುನ್ ತಾಾ ದೇವ್ಳಕ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಚಾ ರ್ ಕಾನುನಿ ಹಕ್ು ಆಸಾ. 2. Archeological Survey of India (ASI)ಚ್ಯಾ ಪರಿಶೊಧ್ನಾ ಪರ ಮಾಣೆಂ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜಿ ದಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಕು ಟ ಪಂದಾ ಏಕಾ ದವ್ಳು ಚೆಂ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲಿಲ ೆಂ ಖುಣೆಂ ದಸಾಲ ಾ ೆಂತ್. ತಿೆಂ ಪನಾಾ ್ ರಮ್ ಮಂದರಚೆಂ ಮಹ ಳ್ಳು ರುಜಾಾ ತ್ ನಾೆಂ. ಪೂಣ್

(ಏಕ್ ವಶ್ಲೆ ಶನ್: ಸರ್ವಾ ಲೇಕಕಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ

ಹೆಂದು ಪ್ಡಿತ ನ್ ಹಾ ಕೊಡಿತ ಕ್ ಭಾವ್ಳಡ್ತತ ಆನಿ

ಅಭಿಪ್ರ್ ಯ್)

ಪ್ತಿಯೆಣಚಾ ೆಂ (Faith and Beliefs) ಚಡ್ತ್

ಲೇ: ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ

ಮಫಾನ್ ಜೊಾ ರ್ ದೀವ್ನ್ ಲಗ್ಯತರ್ ಹಾ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸುವ್ಳತ್ರ್ ಮಾಗೆಣ ೆಂ-ರಜಾರ್ ಕೆಲಾೆಂ ಮಹ ಣ್

ತಿೀನ್ ಮಹನಾಾ ೆಂಭಿತರ್ ಏಕ್ ಟರ ಸ್‍ಲ್ಿ ಕರಿಜ್ಯ ಆನಿ

ದಾಕವ್ನ್ ದಲಾೆಂ.

ಆಸ್‍ಲ್ತ ತಾಾ ಟರ ಸಾತ ಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಜ್ಯ. ಹಾ ಟರ ಸಾಿ ನ್ ನವೆೆಂ ರಮ್ ಮಂದರ್ ಬಾೆಂಧ್ಚೊ ಜವಬಾಾ ರಿ ಘೆಜ್ಯ. 6. ದಸೆೆಂಬ್ರರ 1949ಚೆಂ ಮೂತಿ್ ದವನ್್ ಮಸ್ಜಿ ದಾಚ ಅಕಾಿ ನ್ (desecration) ಕೆಲಿಲ ೆಂ ಕತು್ಬಾೆಂ ತಶೆೆಂ 6 ದಸೆೆಂಬ್ರರ 1992ವೆಾ ರ್ ಮಸ್ಜಿ ದ್ ಪತು್ನ್ ಘಾಲಲ ೆಂ ಕಾೆಂಡ್ತ ಅಕರ ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ಕಾನುನಿ ನದ್ರ ನ್ ಮಹ ಜುಲ್ಿ . ಹಾ ಬೆ-ಕಾನುನಿ ಕರ ತಾಾ ಾ ವವಿ್ೆಂ ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ ಪ್ಡಿತ ಕ್ ಅನಾ್ ಾ ಯ್ ಜಾಲಾ. ತಾೆಂಕಾ ನಿೀತ್ ಮ್ಳ್ಕಜ್ಯ. ದ್ಕುನ್,

3. ಪರ್್ೆಂ ದೀವ್ನು ಮೊಡುನ್ ತಾಚಾ ವಯ್ರ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜಿ ದ್ ಮುಗಲ್ ರಜಾ ಟ್ಕು ಕಾಳ್ಕರ್, 450

ಸಕಾ್ರನ್ ಜಾತಾ ತಿತಾಲ ಾ ವೆಗೆಂ, ಅಯೊಧಾಾ ಭಿತರ್ ಬರ್-ಯ್ ಆನಿ ಪರ ಮುಖ್ (prominent) ಜಾಗ್ಯಾ ರ್ 5 ಎಕೊರ ಸುವ್ಳತ್ ಸುನಿ್ ವಕ್್

ವಸಾ್ೆಂ ಪಯೆಲ ೆಂ, ಭಾೆಂದ್ಲ ಲಿ ಮಹ ಣ್ ಹೆಂದು ಪ್ಡಿತ ನ್ ರುಜಾಾ ತ್ ದವ್ಳ್ ೆಂ. ಪೂಣ್ 1856 ಥಾವ್ನ್ ಹಾ ಚ್ ಸುವ್ಳತ್ರ್ ರಮ್ ಜನಾಿ ಲ್ಲ ಮಹ ಣ್

ಬೀಡ್ಯ್ಕ್ ದೀಜ್ಯ. ಹಾ ಸುವ್ಳತ್ರ್ ನವಿ ಮಸ್ಜಿ ದ್ ತಾಣೆಂ ಬಾೆಂದ್ಾ ತ್.

ಭಾಸುನ್ ತಾಾ ಚ್ ಅಕಾಡ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪುಜಾ ಕೆಲಾಾ . ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜಿ ದಾಭಿತರ್ ದಸೆೆಂಬ್ರರ 1949-ಂೆಂತ್ ಹೆಂದು ಉಪ್ರ ಳ್ಕಾ ೆಂನಿ ಘುಸ್ಚನ್ ಅಕರ ಮಾನ್

ಮೂತಿ್ ದವಲ್ಲ್ಾ . ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ದಸೆೆಂಬ್ರರ 1992 ಪಯ್್ೆಂತ್ ಮುಸ್ಜಲ ಮ್ ಪ್ಡಿತ ನ್ ಲಗ್ಯತರ್ ನಮಾಜ್ ಪಡಲ ಲಾಾ ೆಂವ್ನ ಮಹ ಣ್ ಠೊಸ್‍ಲ್ ರುಜಾಾ ತೊಾ ಕೊಡಿತ ಕ್ ದೀವ್ಳ್ ೆಂತ್. 7. ಹ್ಯೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ಕವಲ್ ಅಯೊಧಾಾ ಚ್ಯಾ ಬಬ್ರರ 4. ಅಲಹಬಾದ್ ಹಯ್-ಕೊಡಿತ ನ್ ಹ 2.77

ಮಸ್ಜಿ ದ್ ರಮ್ ಜನಾಿ ಭೂಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ಳ

ಎಕಾರ ಾ ೆಂಚ ಸುವ್ಳತ್ ತಿೀನ್ ವ್ಳೆಂಟ್ಕ ಕರುೆಂಕ್

ಜಾತಾ. ಹೆಂದು ಪ್ದತ ಚ್ಯಾ ೆಂನಿೆಂ ಹಾ ತಿಪ್್ಚಾ

ದಲಲ ೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ಪ್ರ ಕ್ತಿ ಕಲ್ ನಹೆಂ. ಹಾ ವವಿ್ೆಂ

ಸಾವೆು ೆಂತ್ ದುಸಾರ ಾ , ಪರ ತ್ಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಶ್ವ ಆನಿ

ಶಾಶ್ವಾ ತ್ ಶಾೆಂತಿ ಅನಿ ಸುಶೆಗ್ಯದ್ (peace and

ಮಥುರ, ಮಸ್ಜಿ ದಾೆಂ ವಯ್ರ ದವ್ಳು ೆಂ

tranquility) ಕಾಯ್ಮ್ ಜಾತಲಿೆಂ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾು ಭಗ್ಯನಾೆಂ. ಆಮ್ೊ ೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ನದ್ರ ನ್ ಪಳೆೆಂವ್ನು ಜಾಯ್. 5. ದ್ಕುನ್, ಎಕಾಮತಾನ್ ಆಮಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಬಾೆಂಕಾಚ ಪ್ೆಂಚ್ ಮುನುು ಬಾಾ ರ್ ಅಶೆೆಂ ಫಮಾ್ಯ್ತ ೆಂವ್ನ: ಹೊ 2.77 ಎಕಾರ ಾ ಚೊ ಪ್ಲಲ ಟ್ ರಮ್ ಲಲಾಲ ಚ್ಯಾ ಸಾಾ ದೀನ್ ಕತಾ್ೆಂವ್ನ. ರಮ್ ಲಲಾಲ ಚ್ಯಾ ನಾೆಂವ್ಳರ್ ಕೆಂದರ ಯ್ ಸಕಾ್ರನ್

ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಲಡ್ಯಯ್ ಸುರು ಕರುೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಳ ಕರಿನಾಯೆ. ತಜಾ್ ಾ ೆಂಚೊಾ ಅಭಿಪ್ರ ಯೊ: 1. ಮೊೀದನ್, ಬ್ರಜ್ಯಪ್ ಪ್ಡಿತ ನ್, ರಮ್ಾ ವ್ನ, ಶ್ವರ ೀಶ್ವರ ೀ ಶಂಕರ್ ತಸಾಲ ಾ ೆಂ ಹೆಂದು ಫಿಕಾಾ ್ೆಂನಿ (uncritical suupporters) ತಶೆೆಂ RSS ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಭಾಗಾ ತಾನ್ ಹ್ಯೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ಸ್ಜಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲಾೆಂ. ಸಕಾತ ೆಂನಿೆಂ ಶಾೆಂತಿ ಆನಿ ಸಮಧಾನ್ ಸಾೆಂಭಾಲಿಜ್ಯ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಶೆೆಂ ಅಪ-ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕರುೆಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ಣ್

ರುಜು ಕರುೆಂಕ್ ನಾೆಂ. ತಶೆೆಂ ಆಸ್ಚನ್-ಯಿೀ

ಆಡ್ದಾ ಸ್‍ಲ್ ಮಾಗ್ಯಲ .

ಹೆಂದು ಪ್ಡಿತ ಚಾ ೆಂ "ದೀವ್ನು ಕೊಸಾಲ ವ್ನ್ ತಾಚ ವಯ್ರ ಮಸ್ಜಿ ದ್ ಬಾೆಂದ್ಲ ಲಿ" ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ತಕಾ್ಕ್ ಮಾೆಂದುನ್ ಘೆತ್ಲ ಲಾಾ ಭಶೆನ್ ಹ್ಯೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ವೆತಾ. ಅಶೆೆಂ ಕೊಡ್ತತ ಆಪ್ಲ ಾ ಚ್ ಮುನುು ಬ್ರ ತಕಾ್ ವಿರುದ್ಿ ಫಮಾ್ಣ್ ದತಾ! 5. ಕೊಡಿತ ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಾಕಾಲ ಾ ೆಂ ಆನಿ ವಿಸಾತ ರ್ ವಿವರೆಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಅೆಂತಿಮ್ ತಿೀಪ್್ ಮಧೆಂ ಘುಸಪ ಡ್ತ ದಸಾತ . ಸಮಾಜಿಕ್ ನಿೀತ್, ಶಾೆಂತಿ ಆನಿ ಸುಶೆಗ್ಯದ್ ಹೊಾ ರಜ್ನಿತಿಚಚಾ ಇರದ್. ಆತಾೆಂ

2. ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ ಪ್ಡ್ತತ ಸುನಿ್ ಬೀಡ್ತ್ ಕೊಡಿತ ಥಾವ್ನ್

ಮುನುು ಬ್ರ ಇರದ್ ಕನ್್ ಕೊಡಿತ ನ್ ಫಮಾ್ಣ್

ಭಾಯ್ರ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ತಕಶ ಣ್ ನಾ-ಖುಶ್ ದಸಾಲ ಾ ರ್-

ದಲಾೆಂ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ ಬಹು-ಸಂಕಾಾ ತ್ ಪ್ಡಿತ ೆಂಕ್

ಯಿೀ, ಸಗೆು ೆಂ 1045 ಪ್ನಾೆಂಚೆಂ ಫಮಾ್ಣ್

ಅಸಮಧಾನ್ ಜಾೆಂವ್ನು ನಜೊ ಮಹ ಳೊು ೀ ಇರದ್ವ

ಸಮೊಿ ನ್ ಪಳೆತಾನಾ,ಖಂಡಿತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್

ಉಠೊನ್ ದಸಾತ .

ಮಹ ಣ್ ಭವ್ಳ್ಸ್ಚ ಆಸಾ. 3. "ಹ್ಯೆಂ ಮುನುು ಬ್ರ ಪುಡ್ಯಪ್ಣ್ (juidicial statesmanship) ಗೀ ಮುನುು ಬ್ರ ಬ್ರೆಂವ್ಕು ರೆಂಪಣ್ (juidicial cowardice) ತ್ೆಂ ಸಾೆಂಗೆಂಕ್ ಕಶ್ಿ ಮಹ ಣಲ್ ಸುಪ್ರ ೆಂ ಕೊಡಿತ ಚೊ ಮಾಜಿ ಜಡ್ತಿ ಆಮೊೊ ಸಂತೊಶ್ ಹ್ಯಗೆಾ . ವಿಪಯ್್ಸ್‍ಲ್ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್, ಭಾವ್ಳಡ್ತತ ಆನಿ ಪ್ತಿಯೆಣ ವಯ್ರ ನಿೀತ್ ಕರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್್ , ಠೊಸ್‍ಲ್ ಸಭುತ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ಜಡ್ಯಿ ೆಂನಿ ಅಖ್ರರ ಕ್ ಹೆಂದು ಪ್ಡಿತ ಚ್ಯಾ

6. ಮಸ್ಜಿ ದ್ಚೊ ಅಕಾಿ ನ್ ಆನಿ ದ್ಸಾಾ ಟ್

ಪ್ತಿಯೆಣ ಆನಿ ಭಾವ್ಳಡ್ಯತಚ್ಯಾ ವ್ಳಕ್ಮಿ ಲಾಚಾ ರ್

(Desecration and Demolition) ಭರಿೀಚ್

ಹೊೆಂದ್ವಾ ನ್ ಫಮಾ್ಣ್ ದಲಾೆಂ. ಹೊ ಏಖ್

ಸಂಗೀನ್ ಜುಲ್ಿ ಮಹ ಣ್ ಮಾಮುಾ ನ್ ತಶೆೆಂ ತಿರ್ಪ್

ವಹ ಡ್ದಲ ಬುರಕ್ ಉಠೊನ್ ದಸಾತ . ಆಪ್ಣ ೆಂಚ್

ದಲಾ ತರ್-ಯಿೀ, ತಸಲಾಾ ಅಕರ ಮಿ ಕಣಾ ್ೆಂಕ್

ಸಾೆಂಗೆಲ ಲಾಾ ವಿರುದ್ಿ ತಿೀರ್ಪ್ ದಲಾೆಂ ದ್ಕುನ್!

ಕೊಣಕ್-ಯಿೀ ಉಕುಲ ನ್ ಜವಬಾಾ ರ್ ಕರುೆಂಕ್ ನಾೆಂ. ತಸಲ ರಜ್ಕಾರಣ ಆತಾೆಂಯ್ ಬ್ರಜ್ಯಪ್ೆಂತ್

4. ಹಬ್ನ್ು ಮುಖಿಯ್ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ಮಾದಾಾ ಮಿಕ್

ಆನಿ ಥೊಡ ಅಧ್ಚಕಾರರ್ ಆಸಾತ್. ತಾೆಂಚಾ

(Medieval) ಚರಿತ್ರ ಚ್ಯಾ ತಜಾ್ ಾ ನ್ ಸಾೆಂಗ್ಯೊ ಾ

ವಿರುದ್ಿ ಕಾನುನಿ ಝಡಿತ ಕರುೆಂಕ್ ಫಮ್ಣೆಂತ್

ಪರ ಮಾಣೆಂ, ಕೊಡಿತ ನ್ ಮಹ ಳ್ಕೆಂ; ಮಸ್ಜಿ ದ್ಚ್ಯಾ

ಸಾೆಂಗೆಲ ಲೆಂ ತರ್, ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ ಪ್ಡಿತ ೆಂಕ್ ಜಾಲಾಲ ಾ

ಧ್ನಿ್ ಪಂದಾ ’ಅ-ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ- ಥರಚೊಾ ಮೂತಿ್ಚ

ಅನಾ್ ಾ ಯ್ಚರ್ ಥೊಡಿ ನಿೀತ್ ಜಾತಿ.

ಕುಡು ಮ್ಳೆು ಲ ಮಹ ಣ್ ASIನ್ ಆಪ್ಲ ಾ ರಿಪ್ಲಟ್ೆಂತ್ ಕೊಡಿತ ಕ್ ಸಾೆಂಗ್ಯಲ ೆಂ ತರ್-ಯಿ, ಹ್ಯ

7. 1980 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ರಜಿವ್ನ ಗ್ಯೆಂಧ್ಚ ಪರ ಧಾನಿ

ಕುಡು ದೀವ್ನು ಕೊಸಾು ಯೆಲ ಲಾಾ ವವಿ್ೆಂ ಮಹ ಣ್

ಆಸಾತ ನಾ, ಬ್ರರ ಟಿಶ್ ರಜಾ ಟ್ಕ ವೆಳ್ಕರ್ ಘಾಲಲ ೆಂ 18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಲೆಂ ಕಾಡ್ತ್ ಹೆಂದಾಾ ೆಂಕ್ ಪುಜಾ ಕಚೊ್ ಆವ್ಳು ಸ್‍ಲ್ ಕನ್್ ದಲ್ಲ . ತ್ದಾಳ್ಕ ಹೆಂದಾಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಪ್ಡಿತ ನ್ ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ ಪ್ಡಿತ ಕ್ ಏಕ್ ಸಲಹ ದಲಿಲ . ಆಪ್ಲ ಾ ಚ್ ಖಚ್ಯ್ರ್ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜದ್ ಆಸಾ ತಶ್ವಶ್ ಉಕಲ್್ ವನ್್, ಅಯೊಧಾಾ ೆಂತ್ ಅನಾಾ ು ಸುವ್ಳತ್ರ್ ದವತಾ್ೆಂವ್ನ. ಹ್ಯೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಆಸಾ. ಎಜಿಪ್ತ ೆಂತ್ ಆಸಾಾ ನ್ ಅಣಕಟ್ಿ ಬಾೆಂದಾತ ನಾ, ಪನಿೀ್ಮ್ ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ ಕ್ ದೀವ್ಳಲ ೆಂ ಬುಡ್ಯನಾತ್ಲ ಲಾಾ ಪರಿೆಂ ಊೆಂಚ್ ಜಾಗ್ಯಾ ರ್ ವೆಲಿಲ ೆಂ. ತಸಲಿ ಟ್ಕಕೊ್ ಲ್ಗಿ ಆಸಾ. ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ ಪ್ಡಿತ ಕ್ ಕಸು ಲ್ ಖಚ್್ ಪಡ್ದೊ ನಾೆಂ. ರಜಿವ್ನ ಗ್ಯೆಂಧ್ಚ ಹ ಸಲಹ ಮಂಜೂರ್ ಕರ ಮಹ ಣ್ ಮುಸ್ಜಲ ಮಾೆಂಕ್ ಸಾೆಂಗ್ಯಲಾಗಲ ತರ್-ಯಿ ಮುಸ್ಜಲ ೆಂ ಪ್ಡಿತ ಚ್ಯಾ ಮಿ್ ಕಾನ್ ಹಲಂವ್ನು ನಾೆಂತ್. ಆತಾೆಂ, 40 ವಸಾ್ೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಜಾಯಿತೊತ ಗಲಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ , ರಗತ್ ವ್ಳಲಯಿಲಾಲ ಾ ಉಪರ ೆಂತ್ ಮುಸ್ಜಲ ಮಾಕ್ ಮ್ಳೆು ಲೆಂ ಕ್ತತ್ೆಂ? ತೊಚ್ ಪ್ೆಂಚ್ ಎಕೊರ ಜಾಗ! ಪಳ್ಳು ೀ ನವಿ ಆಪ್ಲ ಾ ಖಚ್ಯ್ರ್ ಬಾೆಂದಜ್ಯ ಪಡಿಲ ! (1992-2004 ಪಯ್್ೆಂತಿಲ ಅಧುನಿಕ್ ಚಾ ರಿತರ ಮುಕಾಲ ಾ ಅವಸಾ ರೆಂತ್) ---------------------------------------------------

ತೀರ್ಮಾನ್: ಹಾಕಾ ಮುಕಾಯ ಯ್ ಆಸಾ? *ಫ್ತ್| ಸೆಡ್ತ್ ಕ್ ಪ್್ ಕಾಶ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ಕ ಥಾವ್ನ್ ರಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ ೆಂ ತಿೀಮಾ್ನ್ ಆಯೊೀಧಾಾ ಚ್ಯಾ ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತರಿೀ ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ೨೦೧೯ ನವಂಬರ್ ೯ ತಾರಿೀಕೆರ್ ತಿೀರ್ಪ್ ದಲೆಂ. ಹ್ಯೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ೭೦ ವಸಾ್ೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಘರ್್ಣೆಂ ಹೆಂದು-ಮುಸ್ಜಲ ಮಾೆಂ ಮಧೆಂ ಘಡ್ದನ್, ಹಜಾರೊೆಂ ಲ್ೀಕ್ ಮೊರೊನ್ ಆಸ್ಜತ ಚ ಲೂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿೀಕ್ಷ್ಣ ತಾ, ಪಂಗ್ಯ್ ೆಂ ಮಧೆಂ ಭೇದ್ ಉಬಿ ನ್, ಏಕಾಮ್ಕಾ ಥಂಯ್ ದ್ಾ ೀಷ್ ಆನಿ ಹೆಂಸಾಚ್ಯರ್ ಚಡ್ದನ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹೆಂದು ಆನಿ ಮುಸ್ಜಲ ಮ್ ಲ್ೀಕಾ ಮಧೆಂ ದ್ವೀನ್ ವ್ಳೆಂಟ್ಕ ಆಸಾ ಕರಿಲಾಗೆಲ ೆಂ. ಹಾ ಸಂಗತ ಚ್ಯಾ

ಮೂಳ್ಕಚರ್ ಆಸ್ಚಲ ರಮ್ ಮಂದರ್ - ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ವಿವ್ಳದ್: ಪಳ್ಳು ಬಾೆಂದ್ಲಾಲ ಾ ಜಾಗ್ಯಾ ರ್ ದೀವ್ನು ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ ೆಂ? ಆತಾೆಂ ಹ ಭುೆಂಯ್ ಕೊಣಕ್ ದೆಂವಿೊ ? ಪ್ೆಂಚ್ ಜಣೆಂನಿ ಭರ್ಲಾಲ ಾ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಾ ಯ್ಪ್ೀಠೆಂತ್ ಜೊ ಭಾರತಾಚೊ ಮುಖ್ರಲ್ ನಾಾ ಯ್ದೀಶ್ ರಂಜನ್ ಗಗಯ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಬರಬರ್ ನಾಾ ಯ್ದೀಶ್ ಎಸ್‍ಲ್. ಎ. ಬಬೆಾ , ಡಿ.ವೈ. ಚಂದರ ಚೂಡ್ತ, ಆಶೊೀಕ್ ಭೂಶಣ್ ಆನಿ ಎಸ್‍ಲ್. ಅಬುಾ ಲ್ ನಝೀರ್ ಹಣೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ದಲೆಂ ತ್ೆಂ ಕಾೆಂಯ್ ತಿತಾಲ ಾ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನಂಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರ ೆಂತ್ ಏಕ್ ತಿೀರ್ಫ್ ಭಾರಿಚ್ ಲಾೆಂಬ್ರ ಆವೆಾ ಚೆಂ ಆನಿ ದುಸೆರ ೆಂ, ಹೊ ವಿರ್ಯ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಚಲ ಭಾರಿಚ್ ಭಾವೀದ್ರ ೀಕಾಚೊ ವಿರ್ಯ್ ದ್ವೀನ್ ಸಮಾಜಿೆಂ ಏಕ್ ಅಲ್ರ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ತ್ ಮುಸ್ಜಲ ಮಾೆಂ ಮಧಲ : ತಿೀರ್ಪ್ ಆಯಿಲಲ ೆಂ ಅವಿರೊೀಧ್ಯ, ಆಕ್ತ್ಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವ್ ಒರ್ಫ ಇೆಂಡಿಯ್ ಹೆಂಚಾ ವಧ್ ಪರ ಕಾರ್ ಹ್ಯ ತಿೀರ್ಪ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ದಾ ಮುಖ್ರಲ್ ಸಂಗತ ಹಾ 1054 ಪ್ನಾೆಂಚ್ಯಾ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ಘಟನಾಚೊ: * ಸಗು ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಭುೆಂಯ್ 2.77 ಎಕೆರ ಆಯೊೀಧಾಾ ೆಂತಿಲ ರಮ್ ಮಂದರ್ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ದೀೆಂವ್ನು ಜಾಯ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಕೆಂದ್ರ ಸಕಾ್ರನ್ ಸಾೆಂಗ್ಯಲ ೆಂ ಕ್ತೀ ಹ್ಯೆಂ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ಏಕ್ ರಚನ್ ತಿೀನ್ ಮಹನಾಾ ೆಂ ಭಿತರ್ ಆಸಾ ಕರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್. ಏಕ್ ಟರ ಸ್ಜಿ ೆಂಚೊ ಬೀಡ್ತ್ ದೀವ್ನು ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ರಚೆಂಕ್ ಜಾಯ್. * ಎ.ಎಸ್‍ಲ್.ಐ. ವಧ್ನ್ ಸ್ಚಧುನ್ ಕಾಡ್ತಲಲ ೆಂ ಕೊನಾಶ ೆಂತ್ ಉಡಂವ್ನು ಫಾವ ನಾ. * ಎ.ಎಸ್‍ಲ್.ಐ. ವಧ್ಚ್ ಸಾೆಂಗ್ಯತ ಕ್ತೀ ಬಬ್ರರ ಪಳ್ಳು ಖ್ಯಲಿ ಜಾಗ್ಯಾ ರ್ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಲ . ಲಿಪ್ಲನ್ ಆಸೆೊ ೆಂ ಕಟೊಿ ೀಣ್ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ನಂಯ್ ಇಸಾಲ ಮಿಕ್ ಮೂಲಾಚೆಂ. ಹೆಂದಾಾ ೆಂನಿ ಸಾೆಂಗೆೊ ೆಂ ಹೊ ಜಾಗ ಪರ ಭು ರಮಾಚೊ ಜಲಾಿ ಜಾಗ ಕ್ತತ್ೆಂಚ್ ಕ್ತತ್ೆಂಚ್ ವಿವ್ಳದ್ ನಾಸ್ಚೊ . * ಪ್ೆಂಚ್ ಎಕಾರ ಾ ೆಂಚೊ ಬದಲ ಜಾಗ ಸುನಿ್ ವಕ್್ ಬೀಡ್ಯ್ಕ್ ಪಳ್ಳು ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ ದಲಾ. * 1992 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ದ್ಸಾಾ ಟ್ ಕೆಲಿಲ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಕಾನೂನ್ ವಿರೊೀಧ್ಚ ಕಾಮ್. * ರಮ್ ಲಾಲಾಲ ಚೆಂ ಹಕ್ು ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಭುೆಂಯೆೊ ೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜಾಾ ರಿಯೆಕ್ ಹಡೊ ೆಂ ಕರ ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಾೆಂಗ್ಯತಪ ಣ್. * ನಿಮೊ್ಹ ಅಖ್ಯರಚೊ ವ್ಳಾ ಜ್ ರ್ವಳ್ ಉತಾರ ಲ್ಲ . * ರಮ್ ಜನಿ ಭೂಮಿಕ್ ನಿೀತಿಚೆಂ ವಾ ಕ್ತತ ತ್ಾ ನಾ. ಪುಣ್ ರಮ್ ಲಾಲಲ , ದೇವ್ಳಕ್ ನಿೀತಿಚೆಂ ವಾ ಕ್ತತ ತ್ಾ ಆಸಾ. * ಸುನಿ್ ವಕ್್ ಬೀಡ್ತ್ ಸಾೆಂಬಾಳ್್ ವಹ ಯೆ್ತ್ ಆನಿ ತೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಸ್ಜೀಮಿತ್ಕ್ ಆಡ್ತ ನಾ. * ಸುನಿ್ ವಕ್್ ಬೀಡ್ಯ್ನ್ ವಿರೊೀಧ್ಯ ಆಸ್‍ಲ್ತ ಆಸೆೊ ೆಂ ದಾಖವ್ನ್ ದೀೆಂವ್ನು ನಾ. ೧೮೫೭ ವಸಾ್ ಪಯೆಲ ೆಂ ಥಾವ್ನ್ ೆಂಚ್ ಹೆಂದು ಹಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ಭೆಟ್ ದತ್ಲ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ಕ್ ಪುರವೆ ಆಸಾತ್. * ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ ಹೆಂದು ಆಪ್ಲ ೆಂ ದೇವ್ಳಸಪ ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸೆಲ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ಕ್ ಸಾಕ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಭಿತಲ್್ ಜಾಗ, ಸುನಿ್ ಬೀಡ್ಯ್ನ್ ತೊ ಮುಸ್ಜಲ ಮಾೆಂಚೊ ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಚಲ 1857 ಇಸೆಾ ಪಯೆಲ ೆಂ ಮಹ ಣೊ ಾ ಕ್ ದಾಖ್ರಲ ನಾೆಂತ್. ಹಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಹ್ಯೆಂ ತಿೀಮಾ್ನ್ ಜಾಣ ಜಾೆಂವ್ನು , ಜಾಕಾ ದೂರ್ ಪ್ೆಂವೆೊ ೆಂ ಸೂಚನ್ ಆಸಾ, ಏಕಾಲ ಾ ನ್ ವಸಾ್ೆಂ ಆದೆಂ ಹಾ ವ್ಳದಾೆಂತ್ ಕಸೆೆಂ ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಚಡಿೀತ್ ಬದಾಲ ವಣ್ ಜಾಲಿ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಮಟಾ ಾ ನ್ ಇತಾ ರ್ಥ್ ಕರುೆಂಕ್ ಆಸಾ. ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ದ್ವಳ್ಕಾ ೆಂಕ್ ದಸೆೊ ಾ ಪರ ಕಾರ್ 1528 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಬಾೆಂದ್ಲಿಲ . ಥೊಡ ಹೆಂದು ಪಂಗಡ್ತ ಮಹ ಣಿ ತ್ ಕ್ತೀ ತಿ ಪಳ್ಳು ದೀವ್ನ್ ಕೊಸಾು ಯಲ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ಚ್ ಬಾೆಂದ್ಲಿಲ ಮಹ ಣ್; ಎ.ಎಸ್‍ಲ್.ಐ.ಕ್

ಪುರತಣ್ ಕಟೊಿ ೀಣಚ ಕುಡು ಮ್ಳ್ಕು ಾ ತ್ ತರಿೀ ಥೆಂಸರ್ ಜಾಯ್ ಪುತ್್ ದಾಖ್ರಲ ನಾೆಂತ್ ತ್ ಕುಡು ದವ್ಳು ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಜಾಲಲ ಮಹ ಣ್. 1853 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಪರ ಪರ ಥಮ್ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ್ತ ಝಗೆ್ ೆಂ ಜಾಲಲ ೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವಸಾ್ೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ೧೮೫೯ ಇಸೆಾ ೆಂತ್, ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಆಡಳ್ಕತ ಾ ನ್ ದ್ವರೊ ಘಾಲ್್ ಹೆಂದುೆಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಜಲ ಮಾೆಂಕ್ ಆರಧಾನ್ ಕರುೆಂಕ್ ವಿವಿೆಂಗಡ್ತ ಜಾಗ ದಲ್ಲ ; ಹ್ಯೆಂ 90 ವಸಾ್ೆಂ ಪಯ್್ೆಂತ್ ಚಲ್ನ್ ಆಯೆಲ ೆಂ. 1949 ಇಸೆಾ ೆಂತ್, ಪಯೆಲ ಾ ಪ್ವಿಿ , ಭುೆಂಯೆೊ ರ್ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಳದ್ ಕೊೀಡಿತ ಕ್ ಗೆಲ್, ಪಳೆು ಭಿತರ್ ರಮಾಚೊಾ ಇಮಾಜಿ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲ ಾ ಮ್ಳ್ಕು ಾ ಉಪ್ರ ೆಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆಂದು ಪಂಗ್ಯ್ ೆಂನಿ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ ಕೆಲಿ 1984 ಇಸೆಾ ೆಂತ್, ರಮ್ ದೀವ್ನು ಬಾೆಂದುೆಂಕ್. ತಿೀನ್ ವಸಾ್ೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್, ಜಿಲಾಲ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ ಕ್ತೀ ಪಳೆು ಚೊಾ ಗೇಟಿ ಉಗ್ಯತ ಾ ದವರಿಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್. ಲಾಗೆಂ ಲಾಗೆಂ ಪ್ೆಂಚ್ ದಶಕಾೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಹೆಂದುೆಂಕ್ ಹಾ "ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಕಟೊಿ ೀಣೆಂತ್" ಮಾಗೆಣ ೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಸ್ಚಡಲ ೆಂ. ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ಮಿಹ ನತ್ಚ ಸಮಿತಿ ಮುಸ್ಜಲ ಮ್ ಪಂಗ್ಯ್ ೆಂನಿ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡಿಲ . ೧೯೮೯ ಇಸೆಾ ೆಂತ್, ದವ್ಳು ಚೆಂ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ್ ಏಕ್ ದೀವ್ನು ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ "ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಕಟೊಿ ೀಣಲಾಗೆಂ" ಘಾಲೆಂ.

1990 ವರಸ್‍ಲ್ ಜಾೆಂವ್ನು ಪ್ವೆಲ ೆಂ ಏಕ್ ನವ್ಳಾ ಘುೆಂವೆ್ ಚೆಂ, ಜ್ಯನಾ್ ೆಂ ಬ್ರಜ್ಯಪ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಎಲ್. ಕೆ. ಅಡ್ಯಾ ಣನ್ ಏಕ್ ದೇಶಾದಾ ೆಂತ್ ರಥ ಯ್ತರ ಚಲವ್ನಪ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಾ ಜಾಗ್ಯಾ ರ್ ರಮ್ ದೀವ್ನು ಬಾೆಂದಾೊ ಾ ಕ್. ಹ್ಯೆಂ ರಥ ಯ್ತ್ರ ಸಭಾರ್ ಹೆಂದಾಾ ೆಂಕ್ ಜಾೆಂವ್ನು ಪ್ವೆಲ ೆಂ ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್. ತಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ಕ್ತತ್ೆಂಗ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾ ಯಂಸೇವಕಾೆಂನಿ ವಿಶಾ ಹೆಂದು ಪರಿರ್ದ್ (ವಿಎಚ್ಪ್) ವಿವ್ಳದಾಸಪ ದ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ರಭಾಸಾನ್ ರಿಗನ್ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ದ್ಸಾಾ ಟಯಿಲ . ದಸೆೆಂಬರ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6, 1992 ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರ ೆಂತ್ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಕಾ ೆಂತೊಲ ಕಾಳೊ ದವಸ್‍ಲ್ ಜಾೆಂವ್ನು ಪ್ವಲ ! ತಾಾ ಕುಖ್ಯಾ ತ್ ದಸಾ ಹೆಂದು ಕಾರ ೆಂತಿ ಪಂಗ್ಯ್ ಚ, ನಾಾ ಯ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಹತಿೆಂ ಧ್ರುನ್ ಮಸ್ಜೀದ್ಚೆಂ ನಿಣ್ಮ್ ಕೆಲೆಂ! ಜಾತಿವ್ಳರ್ ಆಕರ ಮ್ ಸುವ್ಳ್ತಿಲೆಂ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾೆಂತ್, ಶೆೆಂಬರೆಂನಿ ಲ್ೀಕಾಚ ಜಿೀವ್ನ ಗೆಲ ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ತ -ಬಧ್ಚಕ್ ನಿಸು ೆಂತಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ತ್ನಾ್ ೆಂಚೊ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್‍ಲ್ ಸಕಾ್ರನ್ ತಕ್ಷ್ಣ್ ಲಿಬೆಹ್ನ್ ಕಮಿಶನ್ ಘಡಲ ೆಂ ಮಸ್ಜೀದ್ ಕೊಸಾು ಯಿಲಲ ೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದೀೆಂವ್ನು . ವಿಚತ್ರ ಥರನ್, ಫಕತ್ 17 ವಸಾ್ೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಜೂನ್ ನ್2002 ವೆರ್ ಕಮಿಶನಾನ್ ವಧ್ಚ್ ವಿಚ್ಯರಣಕ್ ಘಾಲಿ, ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ಯಾ ಣ, ಅಟಲ್ ಬ್ರಹರಿ ವ್ಳಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಮುಖ್ರಲಾಾ ೆಂಕ್ ಮುಖ್ಯರ್ ದವ್ಕರ ನ್. ಪಯೆಲ ೆಂ, ಸಪಿ ೆಂಬರ್ ೨೦೦೩ ಇಸೆಾ ೆಂತ್, ಕೊೀಡಿತ ನ್ ತಿೀರ್ಪ್ ದಲೆಂ ಕ್ತೀ ಸಾತ್ ಹೆಂದು ಮುಖ್ರಲಿ, ಸಾೆಂಗ್ಯತಾಚ್ ಮುಖ್ಾ ಬ್ರಜ್ಯಪ್ ಮುಖ್ರಲಿ, ಹಣೆಂ ವ್ಳಾ ಜಾಕ್ ಫುಡ್ತ ಕರುೆಂಕ್್ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದ್ ದ್ಸಾಾ ಟಯಿಲಾಲ ಾ ಕ್.ಲ್ ಪುಣ್ ಕ್ತತ್ೆಂಚ್ ಅಪ್ರ ಧ್ಯ ಮುಖ್ಯರ್ ಹಡಲ ನಾೆಂತ್ ತ್ನಾ್ ೆಂಚೊ ಡಪುಾ ಟಿ ಪ್ರ ೈಮ್ ಮಿನಿಸಿ ರ್ ಎಲ್. ಕೆ. ಆಡ್ಯಾ ಣ ವಿರೊೀಧ್ಯ. ಏಕಾ ವಸಾ್ ಉಪ್ರ ೆಂತ್, ಉತತ ರ್ ಪರ ದೇಶ್ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ ಕ್ತೀ ತಾಚರ್ ನಿಸಾರ ಯಿಲಲ ವ್ಳಾ ಜ್ ಕೊೀಡಿತ ಕ್ ಹಡುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ತಾಣ ದ್ಸಾಾ ಟ್ಕಣ ಚೊ ಪ್ತ್ರ ಘೆತ್ಲಾಲ ಾ ಕ್. ಬ್ರಜ್ಯಪ್ ಮುಖ್ರಲಾಾ ೆಂ ವಿರೊೀಧ್ಯ ವ್ಳಾ ಜ್ ಸಾೆಂಗ್ಯತಾಚ್ ಮುಲಿ್ ಮನೀಹರ್ ಜೊೀಶ್ವೀ ಆನಿ ಉಮಾ ಭಾರತಿಕ್ ಸಯ್ತ , ಹೊ ವ್ಳಾ ಜ್ ಲಕೊ್ ಕೊೀಡಿತ ೆಂತ್ ವಿಚ್ಯರಣಕ್ ಆಯೊಲ . ಹಾ ವಸಾ್ ಜುಲಾೆಂಯ್ತ , ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ವ್ಳಾ ಜ್ ವಿಚ್ಯರಣಕ್ ಫಕತ್ ನೀನ್ ಮಹನಾಾ ೆಂಚ ಆವಿಾ ದಲಿ.

’ದ ವಯರ್’ ಪತಾರ ರ್ ಬರವ್ನ್ (ನವೆೆಂಬರ್ 9, 2019), ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ರಜಕ್ತೀಯ್ ವಿಶೆಲ ೀರ್ಕ್ ಸ್ಜದಾಿ ರ್ಥ್ ವರದರಜನ್ ಸಾೆಂಗ್ಯಲಾಗಲ , "ಕೊೀಡಿತ ನ್ ಗಮನಾಕ್ ಹಡಲ ೆಂ ಕಸೆೆಂ ರಮ್ ಇಮಾಜಿ ಮಸ್ಜೀದ್ ಭಿತರ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ ಾ ತ್ೆಂ ಕಾನೂನಾಬಾಹರ್ ತಸೆೆಂಚ್ 1992 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ದಾ ೆಂಸ್‍ಲ್ ಕೆಲಲ ೆಂ ಮಸ್ಜೀದ್ಚೆಂ ಪರ ಕರಣ್." ಜರ್ ನಿೀತಿಚೆಂ ಕೃತ್ಾ ೆಂ, ಹಾ ವಿರ್ಯ್ರ್, ನಿಮಾಣೆಂ ತರಿೀ ಮ್ಳೆಿ ಲೆಂ, ಹೊ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ರ್ವಳ್, ಕೊಣಯೆೊ ೆಂಯ್ ಕಲಪ ಣ್! ಎಪ್ರ ಲ್ 2002, ತಿೀನ್ ನಾಾ ಯ್ಮೂಥಿ್ೆಂಚ ಲಕೊ್ ಚ ಬಸಾು ಅಲಾಲ ಹಬಾದ್ ಹೈ ಕೊೀಡಿತ ೆಂತ್ ಸುವ್ಳ್ತಿಲಿ ಜಾಗ ಕೊಣಚೊಗೀ ಮಹ ಣ್ ವಿವ್ಳದುೆಂಕ್ ಆನಿ ತಿೀರ್ಪ್ ದೀೆಂವ್ನು . ತಿೀಪ್್ನ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ ಬಬ್ರರ ಮಸ್ಜೀದಚೊ ಜಾಗ ತಿೀನ್ ವ್ಳೆಂಟ್ಕ ಕರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್, ನಿಮೊೀ್ಹ ಅಖ್ಯರ, ರಮ್ ಲಲಾಲ ಆನಿ ಸುನಿ್ ಸೆೆಂಟರ ಲ್ ವಕ್್ ಬೀಡ್ತ್ ಒರ್ಫ ಉತತ ರ್ ಪರ ದೇಶ್; ಕ್ತತ್ೆಂಚ್ ರ್ವಳ್ ನಾಸಾತ ೆಂ, ದ್ವೀನಿೀ ಹೆಂದು ಆನಿ ಮುಸ್ಜಲ ಮ್ ಪಂಗಡ್ತ ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊೀಡಿತ ಕ್ ಗೆಲ ಹೈಕೊೀಡಿತ ಚ್ಯಾ ತಿೀಪ್್ಕ್ ಪಂಥಾಹಾ ನ್ ದೀವ್ನ್ . ೨೦೧೦ ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊೀಡ್ತತ ಅಲಾಲ ಹಬಾದ್ ಕೊೀಡಿತ ಚ್ಯಾ ತಿೀಪ್್ಚರ್ ರವಿಲ ; ಪಯೆಲ ೆಂ, ವಯ್ಲ ಾ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ಸಾೆಂಗ್ಲಲ ೆಂ ಅಲಲ ಹಬಾದ್ ಹೈ ಕೊೀಡಿತ ಚೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ಏಕ್ "ವಿಚತ್ರ ಆನಿ ಅಜಾಪ್ೆಂಚೆಂ". ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ಹಾ ವ್ಳಾ ಜಾಕ್ ಪರಿಹರ್ ಹಡುೆಂಕ್ ತಿೀನ್ ಸಾೆಂದಾಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಕಮಿಶನಾಚ ಬಸಾು ಆಸಾ ಕೆಲಿ; ತರಿಪುಣ್, ಹೊ ಪಂಗಡ್ತ ಸಲಾಾ ಲ್ ಇತಾ ರ್ಥ್ ಕರುೆಂಕ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ ತರಿೀ ತ್ೆಂ ಕಾಯ್ಗತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ ಪ್ೆಂಚ್ ನಾಾ ಯ್ಮೂತಿ್ೆಂಚ ಬಸಾು ಸದಾೆಂನಿೀತ್ ವಿಚ್ಯರಣಕ್ ಲಾಗೆಲ ೆಂ ಹಾ ಆಗಸಾತ ಚಾ ೬ ವೆರ್ ಹಾ ವಸಾ್; ವಿಚ್ಯರಣ್ ೪೦ ದೀಸಾೆಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ಅಕೊಿ ೀಬರ್ 16 ಪಯ್್ೆಂತ್ ಸುಪ್ರ ೀಮ್ ಕೊೀಡಿತ ನ್ ವಿೆಂಚ್ಲಾಲ ಾ ತಿೀನ್ ಸಾೆಂದಾಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಯ್ ನ್ ಹಾ ವಸಾ್ ಸುವ್ಳ್ತ್ಕ್ ಗಜ್ಯ್ಚೆಂ ತಿೀರ್ಪ್ ದೀೆಂವ್ನು ಸಕೊೆಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ನ್. ಆಗಸ್‍ಲ್ತ 6 ವೆರ್ ತ್ಗ್ಯೆಂ ನಾಾ ಯ್ದೀಶಾೆಂಚ್ಯಾ ಬಸೆು ನ್ ದೀಸಾನ್ ದೀಸ್‍ಲ್ ವಿಚ್ಯರಣ್ ಸುವ್ಳ್ತಿಲೆಂ ಆನಿ ತ್ೆಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಒಕೊಿ ೀಬರ್ 16 ವೆರ್ 40 ದಸಾೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಸೆೆಂ ತಿೀಮಾ್ನ್ ನವೆೆಂಬರ್ 17 ವೆರ್ (ಜಾಾ ದೀಸ ಮುಖ್ರಲ್ ನಾಾ ಯ್ದೀಶ್ ರಂಜನ್ ಗಗೀಯ್ು ನಿವೃತ್ ಜಾೆಂವ್ನು ಆಸೆಲ ೆಂ). ಶೆವಿಿ ೆಂ, ತಿೀಮಾ್ನ್ ನವೆೆಂಬರ್ ೯ ವೆರ್, 2019 ದಲೆಂ. ತಿೀಮಾ್ಣ್ ಆಯೊು ನ್ ವಿವಿೆಂಗಡ್ತ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್ ಉಗ್ಯತ ಡ್ಯಕ್ ಪಡಿಲ ; ದೇಶಾೆಂತ್ಲ ಸಭಾರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸುಖ್ಯಳ್ ಸಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಸ್ಚಡುೆಂಕ್ ಸಕೆಲ , ಥೊಡ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ವಸಾ್ೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ತರಿೀ ಹಾ ವ್ಳಾ ಜಾಕ್ ಆಖೇಪ್ಣ್ ಆಯೆಲ ೆಂ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗೆಲ ೆಂ, ಬಲಪಂಥಿೀಯ್ (ರೈಟ್ ವಿೆಂಗ್) ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಚೆಂತಾಪ ಕ್ ಅಡ್ಯೊ ಲ. ಬ್ರಜ್ಯಪ್/ವಿಎಚ್ಪ್ /ಆರ್ಎಸೆು ಸ್‍ಲ್ ಸಾೆಂಗ್ಯತಾ, ಮಹ ಣಲ ಕ್ತೀ "ಹೆಂಗ್ಯಸರ್ ಸಂಭರ ಮ್ ಚಲಂವ್ನು ಫಾವನಾ". ಥೊಡ ಬಲಪಂಥಿೀಯ್ ಮುಖ್ರಲಿ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಭರ ಮ್ ನಾಸ್ಚಲ ತರಿೀ ಗಡಶ ೆಂ ವ್ಳೆಂಟೆಂಕ್ ಲಾಗೆಲ . ಏಕ್ ಹಫ್ತತ ಜಾಲ್ ತರಿೀ ತಿೀಮಾ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ , ಏಕ್ಚ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲ ನಾ. ತರಿೀಪುಣ್ ಅಹಿ ದಾಬಾದಾೆಂತಾಲ ಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವ್ಳತಾಾ ೆಂನಿ ದಾಖ್ಯಲ ಾ ಕ್ ನರೊೀದ ಪ್ಟಿಯ ಲ್ೀಕ್ ದಸಾನಾ ಜಾಲ್; ಲ್ೀಕಾನ್ ಆಪ್ಲ ಾ ಘರೆಂಕ್ ಬ್ರೀಗ್ ಘಾಲ್್ ಪಳ್ಕಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿಲ . 2002 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ ಗಲಾಟೊ ಪರತ್ ಉಬಾಿ ತ್ ಮಹ ಣ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಭಿರೆಂತ್ ಆಸ್ಜಲ .

*(ಫಾ| ಸೆಡಿರ ಕ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಎಸ್‍ಲ್. ಜ್ಯ. ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಏಕ್ ಮಾನವಿೀಯ್ ಹಕಾು ೆಂಚೊ ಝುಜಾರಿ/ಲೇಖಕ್. ಸಂಪಕ್್: cedricprakash199@gmail.com) ----------------------------------------------------

ಅಸುಾಲಾಯ್್ ಮದರ್ ನೆಂಫ್ತ್ ಆನ ಅಸುಾಲಾಯ್್ ಫ್ತ್್ ನಿ ಸಕ ನ್ ಸ್ಗಸಟ ರೆಂಚಿ ಅನುವಂಶಿಕ್ ಪ್ರ್ ಪ್ಯ

ಮದರ್ ನೆಂಫ್ತ್ ಚಡ್ಯಿ ವ್ನ ಮುಸ್ಜಲ ಮ್ ಪಂಗಡ್ತ ದುಸಾರ ಾ ವ್ಳಟ್ಕನ್, ಹಾ ತಿೀಪ್್ಕ್ ಆಪ್ಲಲ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ ಪಗ್ಟ್ ಕರಿನಾೆಂತ್; ಥೊಡ ಸಾೆಂಗ್ಯತ ತ್ ಕ್ತೀ ಹಾ ತಿೀಮಾ್ಣ ವಿರೊೀಧ್ಯ ತ್ ಪ್ಟಿಶನ್ ಘಾಲತ ಲ ಮಹ ಣ್. ಕ್ತತೆಂಯ್ ಜಾೆಂವ್ನ, ಭಾರತಿೀಯ್ ಚೆಂತಾತ ತ್ ಕ್ತೀ ಹ ಸಂಗತ್ ವೆಗೆಂಚ್ ಬಂಧ್ಯ ಜಾತ್ಲಿ ಮಹ ಣ್!! ನವಂಬರ್ 10, 2019

ಫೆರ್ಾೆಂಡ್ತಝ್

ಮಂಗ್ಳು ಚ್ ಆವಯ್ ಇಗಜ್್ ಸಭಾರ್ ಶತಕಾೆಂಚ ವೈಭವ್ನಯುಕ್ತ ರೊಜಾರಿಯೊ ಕಾಥೆದಾರ ಲ್ 1915 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಆಶ್ವೀವ್ದತ್ ಕೆಲಿಲ , ಬಳ್ಕಚ್ಯಾ ್ ಪುರತಣ್ ಕಾಳ್ಕಚ. ಹಾ ಇಗಜ್ಯ್ಚ ಸುವ್ಳ್ತ್

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಲೀಚ್ಗೀಸಾೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕರ್ 1500 ಶತಕಾೆಂತ್ ವಠರೆಂತಾಲ ಾ ನಂಯ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಸ್ಜಲ . ಪರ ಥಮ್ ಹಾ ಇಗಜ್ಯ್ೆಂತ್ ರವ್ನಲ್ಲ ವಿಗ್ಯರ್ (1879-1888) ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಚಲ ಫಾ| ಉಬ್ನ್ ಸಾಿ ಯ್್ ಎಸ್‍ಲ್.ಜ್ಯ. ಪ್ಲೀಚ್ಗೀಸಾೆಂಚಾ ಚರಿತ್ರ ಪರ ಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್. ಹೊ ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಚಲ ಜಮ್ನ್ ಪ್ದರ ಜೊ ಮಾನಾತ ತ್ ಅಧ್ಚಕೃತ್ ಸಾಾ ಪಕ್ ಆತಾೆಂ ಜ್ಯೆಂ ಜಾಲಾ ಏಕ್ ಮಹತಾಾ ಚೊ ಮೇಳ್ಲ ಸಾ ಳ್ಳೀಯ್ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಮಾದರ ೆಂಚೊ, ಅಧ್ಚಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಆಪಯ್ತ ತ್ ’ಅಸು್ಲಾಯ್್ ಫಾರ ನಿು ಸು ನ್ ಸ್ಜಸಿ ಸ್‍ಲ್್ (ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್), ಜಾೆಂಕಾೆಂ ಭ| ನಿೆಂಫಾ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಝ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಜಲ ಪರ ಥಮ್ ಮಾದ್ರ . ಫಾ| ಉಬ್ನ್ ಸಾಿ ಯ್್ , ಆಪ್ಲ ಾ 43 ವಸಾ್ೆಂ ಪ್ರ ಯೆರ್ ನವೆೆಂಬರ್ 21, 1888 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪ್ವಲ , ಅಸು್ಲಾಯ್್ ಭಯಿಣ ೆಂಚೆಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ಭ| ನಿೆಂಫಾ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಝಾಕ್ ಸ್ಚಡ್ತ್ , ತಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಸುತುತ ರೆಂತ್ಲ ೆಂಚ್ ಆನಿ

ಥೊಡಿೆಂ ತಾಾ ಕುಟಿ ೆಂತಿಲ ೆಂ ಆಜೂನ್ ಹೆಂಗ್ಯ ಆಸಾತ್. ನಿೆಂಫಾ, ಯುಎರ್ಫಎ ಸ್‍ಲ್ ಮೇಳ್ಕನ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸಂಶೊೀಧ್ನಾ ಪರ ಕಾರ್, ಒಕೊಿ ೀಬರ್ 9,

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1850 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಜಲಾಿ ಲಿಲ , ಆತಾೆಂ ಇಗಜ್ಯ್ಚೆಂ ದಸಾತ ರ್ವಜಾೆಂ ಮ್ಳ್ಕನಾೆಂತ್ ತರಿೀ (ಪಯೆಲ ೆಂಚೆಂ ಚೆಂತಾರ್ಪ ಆಸೆಲ ೆಂ ಒಕೊಿ ೀಬರ್ 25), 24, ಮರಣ್ ಪ್ವಿಲ ಫೆಬೆರ ರ್ 1909. ಅಸೆೆಂ 2019 ಲೇಕ್ಪ್ಕ್ 169 ವ ಜಲಾಿ ದವಸ್‍ಲ್ ಆನಿ 110 ವ ಮರಣೀತು ವ್ನ. ತಿೀನ್ ವ್ಳೆಂಟಾ ೆಂಚೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಹಾ ಮೇಳ್ಕಚ್ಯಾ ಮೈಲಾಫಾತಾರ ಚ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾತ್: A. 110 ವ ಮರಣೀತು ವ್ನ ಮದರ್ ನಿೆಂಫಾ ಪರ ಥಮ್ ಸುಪ್ೀರಿಯರಚೊ. B. ರುಪ್ಾ ಳೊ ಉತು ವ್ನ ಮೇಳ್ಕಕ್ ಮ್ಳ್ಲಿಲ ಮಾನಾ ತಾ ಪ್ಲೆಂತಿಫಿಕಲ್ ರೈಟೆಂಚೊ ಸಂಸ್ಚಾ ಮಹ ಣ್. C.

ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ಸಂಗರ ಹಲಯ್ಚೆಂ ಆಶ್ವೀವ್ಳ್ದ್ ’ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯರಿಟೇಜ್’ ಹ್ಯ ತಿೀನ್ ವ್ಳೆಂಟಾ ಚ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಭರ ಮ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಯಲ ಾ ತ್ ದಸೆೆಂಬರ್ 29, 2019 ವೆರ್, ಆಸ್ಚನ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಾ ನಾರ್ ಮಂಗ್ಳು ಚೊ್ ಬ್ರಸ್‍ಲ್ಪ ಡ್ಯ| ಪ್ೀಟರ್ ಪ್ವ್ನಲ ಸಲಾ್ ನಾಹ . ’ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್ ಹ್ಯರಿಟೇಜ್’ - ಏಕ್ ಸಪ ಷ್ಿ ಉತಾರ ೆಂನಿ ಸಾೆಂಗೊ ಸಂಗರ ಹಲಯ್, ಭಾರಿಚ್ ಗೌರವ್ಳನ್ ಅಸು್ಲಾಯ್್ ಭಯಿಣ ೆಂನಿ ಸುೆಂಗ್ಯ್ರಯ್ಲ ೆಂ "ಫೆಂಡೇಶನ್ ಹೌಜ್" ಸೆಂಟ್ ಅಸು್ಲಾ ಕಾರ್ಾ ೆಂಟ್ ಕಾಾ ೆಂಪಸ್‍ಲ್, ಬಳ್ಕರ್ ಬಂದಾರ ಚಾ ತುದ್ಾ ರ್, ರೊಜಾರಿಯೊ ಕಾಥೆದಾರ ಲಾ ಸಮೊರ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಏಕ್ ಅಮೂಲ್ಾ ವಸುತ ೆಂಚೆಂ

ಭಂಡ್ಯರ್ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಯ್ ಸಾಚೆಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ಕಚೊ ಫಳ್ ಭಯಿಣ ೆಂಚ್ಯಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಚೊ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಾಖ್ಲಲ . 1887 ಇಸೆಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸು್ಲಾಯ್್ ಮಾದರ ೆಂಚೆಂ ಪರ ಧಾನ್ ಕಾಮ್ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ ದೇವ್ಳಸಶ್ವ್ೆಂ ವೆಚಾ ೆಂ ವ್ಳಸತ ವಿಕ್ ಪಯ್ಣ . ಪರ ಥಮ್ ಪವಿತ್ರ ಬಾರ ಜಣೆಂಚೊ ಪಂಗಡ್ತ "ಅಸು್ಲಾಸ್‍ಲ್ ಕಂಪ್ನಿ" ಜಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ನಂಯ್ ದ್ಗೆಲಾಾ ಬೀಟಿೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರೇಬ್ರಯನ್ ನಂಯ್ ಕರವಳ್ಳರ್, ಹೆಂಗ್ಯಸರ್ ತುಮಿೆಂ ಪ್ೆಂತುರೆಂತ್ ಪಳೆವೆಾ ತ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಏಕ್ ಪ್ರ ೀರಣಚ್ ಸಾಿ ರಕ್. ಆಖೇರ್ ಪಯ್್ೆಂತ್ ಉಚೊ್ ಉಗ್ಯ್ ಸ್‍ಲ್ ಚರಿತ್ರ ೆಂತಾಲ ಾ ಪ್ನಾೆಂಚೊ ’ಬಂದಾರ ಚೊ ಆೆಂಜ್’ ಮದರ್ ನಿೆಂಫಾ ಜಿ ಆಜೂನ್ ಲಾರೆಂನಿ ಪಯ್ಣ ಕತಾ್ ಆನಿ ಸವ್ಳ್ೆಂಚ ಚ್ಯಕ್ತರ ಕತಾ್. ’ಜಿೀವ್ನ ದೀೆಂವ್ನು , ಜಿೀವ್ನ ಸಂಪೂರ್್ತ್ಚೊ’ (ಜಾನ್

10:10).... ಆಜ್ ತಿೆಂ ಅಖ್ಯಾ ದಕ್ತಿ ಣ್ ಭಾರತಾೆಂತ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಈಶಾನಾಾ ೆಂತ್ ಆನಿ ಯುರೊೀಪ್ೆಂತ್ ಆನಿ ಆಫಿರ ಕಾ.

ವಿಸಾತ ಲಾಾ ್ೆಂತ್, ಪುಣ್ ಉತತ ರೆಂತ್, ಉತತ ರ್

ರೊಜಾರಿಯೊಚ್ಯಾ ಸುತುತ ರೆಂತ್, ಮದರ್ ನಿೆಂಫಾಚೆಂಚ್ ಪರ ಯತ್್ 1901 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಸಾಾ ಪ್ತ್ ಕೆಲಲ ೆಂ, ಮಾತಿಯೆೆಂತ್ ಬಾೆಂದ್ಲಲ ೆಂ ಕಟೊಿ ೀಣ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ್ ನಳ್ಕಾ ೆಂಚ ಪ್ಕೆೆಂ ಆಸ್ಚನ್, ತಾಾ ವೆಳ್ಕರ್ ಚಡ್ಯಿ ವ್ನ ಕಟೊಿ ೀಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಪರಿೆಂ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತ ಲ ’ಫೆಂಡೇಶನ್ ಹೌಜ್’. ಸಾೆಂಗ್ಯತ ತ್ ಕ್ತೀ ಕ್ತತ್ೆಂಚ್ ವ್ಳು ಸ್‍ಲ್ ನಂಯ್, ಸವ್ನ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಶೆರ ೀಷ್ಿ ನಕಾಿ ’ ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್ ಪಯ್ಣ ಕರುನ್ೆಂಚ್ ಆಸಾ, ತಿಚೊ ನವಿೀಕೃತ್ ಜನನ್ 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದವಸ್‍ಲ್ ಒಕೊಿ ೀಬರ್ 9, ಹಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ಗಮನಾರ್ಹ್. ಮದರ್ ನಿೆಂಫಾ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಜಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾೆಂಕ್ ಭಿತಲಿ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಳೆೆಂವಿೊ ತರ್ (ತಿಚ್ಯಾ ಆಲ್ು ೆಂಞೆಂತ್ ’ಝಡ್ತ’ ಆಸಾ ತಸೆೆಂ

ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ ತಿ ಸಾಪ ಾ ನಿಶ್ ಮೂಳ್ಕಚ). ಥೊಡ್ದಾ ಸಂಗತ ಸಂಘಟಿತ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ೆಂನಿ ಸ್ಚಧುನ್ ಕಾಡುೆಂಕ್ ಜಾಯ್. ದಾಖ್ಯಲ ಾ ಕ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಯಮ್ ಬಾವೀಡಿ್ ಇಗಜ್ಯ್ಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಾೆಂತ್, 2015 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಕೊರ್ು ಕಾರ ರ್ ಕೆಲ್ಲ , 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಘಡ್ತಲ್ಲ 1921 ಇಸೆಾ ೆಂತ್; ತಾಕಾ 1900 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಕಾಥೆದಾರ ಲಾೆಂತ್ ಓಡ್ತಾ ಮ್ಳ್ಲಿಲ ಆನಿ ತೊ ಲಾಗಶ ಲಾಾ ಮಿಲಾಗರ ಸ್‍ಲ್ ಇಗಜ್ಯ್ೆಂತ್ ಸಹಯಕ್ ವಿಗ್ಯರ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಚಲ . ಮದರ್ ನಿೆಂಫಾಕ್ ತಾಾ ವೆಳ್ಕರ್ ತಾಚಾ ಬರಬರ್ಯಿೀ ಬರೊಚ್ ಸಹವ್ಳಸ್‍ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲ ಆಸೆಾ ತ್. ಹೊಾ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾತ್ ಸಂಗತ ಪವಿತರ ತ್ೆಂತ್ ಮಿಸಾು ಲ್ಲ ಾ ಆಯೊು ೆಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊಾ ಆನಿ ಗಜ್ಯ್ಚೊಾ . ಉಪ್ರ ೆಂತ್, ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್ ಮೇಳ್ ಫಾರ ನಿು ಸು ನ್ ಜಿೀವನ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕೊಲ , ಕಾಪುಚನ್ ಫಾರ ದೆಂನಿ ಸಾೆಂಗೆೊ ಾ ಪರ ಕಾರ್. ಅಸೆೆಂ ಅಸು್ಲಾಯ್್ ಫಾರ ನಿು ಸು ನ್ ಮೇಳ್ ಪವಿತರ ತ್ೆಂತ್ ಗೂೆಂಡ್ತ ಜಾಲ್, ವಿಸಾತ ರ್ ಜಾಲ್, ಆನಿ ವಿವಿಧ್ತ್ನ್ ಶಾೆಂತ್ನ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಪಯ್ಣ ಕರುನ್, ದಗಾ ಶ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ , ಆಪ್ಲ ೆಂ ರ್ವದ್ವ್ಳಕ್ಾ "ದೇವ್ಳಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್ಯ ಖ್ಯತಿರ್" ವಿೆಂಚ್ಯಣ ರ್ ಆಶ್ವೀವ್ಳ್ದಾೆಂನಿ, ಸಹಕ್ತರ ಯೆನ್ ಏಏಕಾಲ ಾ ಕ್ಚ್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಕರುೆಂಕ್ ಸಕೊಲ ದೇವ್ಳಚಾ ಸಕೆತ ನ್.

ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ 1870-1872 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ ಮದರ್ ನಿೆಂಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿೆಂಚ್ ಮ್ಟೆಂ ಪಯ್ು ತನಾ್ಟಪ ಣರ್ ಆಸ್ಚಲ . ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಯಮ್ ತಿಕಾ ತಿಚ ಪರ ಥಮ್ ಪರ ತಿಜಾಾ ಘೆೆಂವ್ನು ತಾಣೆಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿಲ 1872 ಇಸೆಾ ೆಂತ್. ಅಸೆೆಂ ಸಾಧ್ಯಾ ಆಸಾ ಕ್ತೀ ಹಾ ದ್ವೀನ್ ಸಕೆತಚ್ಯಾ ಅತಾಿ ಾ ೆಂನಿ, ಏಕಾಚ್ ಪ್ರ ಯೆಚ್ಯಾ , ತಾೆಂಕಾೆಂ ಲಾಗಶ ಲ್ ಧಾಮಿ್ಕ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ ಜಿೀವನಾಚೊ ಪ್ತ್ರ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲ ಆಸೆಾ ತ್. ದುಸೆರ ೆಂ, ಆಮಿೊ ಪರ ಥಮ್ ಮಂಗೂು ರಿ ಸಮಾಜ್ಯಚೊ ವಾ ಕ್ತತ 2009 ಥಾವ್ನ್ ಸಾೆಂತ್ ಜಾೆಂವ್ಳೊ ಾ ವ್ಳಟ್ಕರ್ ಆಸಾ, ’ದೇವ್ಳಚೊ ಸೆವಕ್’ ಮೊನಿು ೆಂಞೊರ್ ರೇಯಿ ೆಂಡ್ತ ಎರ್ಫ. ಸ್ಜ. ಮಸು ರೇನಹ ಸ್‍ಲ್, ಪರ ಥಮ್ ಬೆೆಂದುರ್ ಇಗಜ್್ ಬಾೆಂದ್ಲ್ಲ ತಸೆೆಂಚ್ ಪರ ಥಮ್ ಸಾ ದೇಶ್ವ

ಹಾ 132 ವಸಾ್ೆಂಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮೂಳ್ಕಚ್ಯಾ ಅಸು್ಲಾಯ್್ ಫಾರ ನಿು ಸು ನ್ ಮೇಳ್ಕಕ್ ದೇವ್ಳಚೊ ಪಮ್ಳ್ ಪರ ಸಾರುೆಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಸಾಸಾಾ ಬ್ರಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬರ ಹತ್ ರಕ್. ಪರ ಸುತ ತ್ 913 ಪ್ರ ಸ್‍ಲ್ ಚಡಿೀತ್ ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್ ಮಾದರ ಆಸ್ಚನ್, 200 ವಯ್ರ ವಿವಿಧ್ಯ ಮೇಟೆಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲ ಾ ಭಯಿಣ ಆಸ್ಚನ್, ತಾೆಂಚ ಆಜ್ 140 ಸಮಾಜ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ 7 ಸಹ ಸಮಾಜ್ ಆಸಾತ್ 38 ಪ್ರ ಸ್‍ಲ್ ಚಡಿೀತ್ ದಯೆಸೆಜಿೆಂನಿ, ಹೊ ಮೇಳ್ 9 ಪ್ರ ೆಂತ್ಾ /ಪ್ಲರ ವಿನ್ು ಜಾವ್ನ್ ವಿೆಂಗಡ್ತ ಕೆಲಾ. ಅೆಂದಾಜಾನ್ ಸಾೆಂಗೆೊ ೆಂ ತರ್ 150 ಭಯಿಣ ಮರಣ್ ಪ್ವ್ಳಲ ಾ ತ್. ಯುಎರ್ಫಎಸ್‍ಲ್ ಮೇಳ್ಕೆಂ ಸಭಾರ್ ’ಸಂಪನೂಿ ಳ್ ವಾ ಕ್ತತ ’ ಆಸಾತ್ ವಿವಿೆಂಗಡ್ತ ವೃತ್ತ ಚೆಂ ಧಾಮಿ್ಕ್, ವೈಧ್ಾ ಕ್ತೀಯ್ ಆನಿ ಹತ್ಭರ್ ಪ್ಎಚ್.ಡಿ. ಕೆಲಿಲ ೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ ಮೇಳ್ಕಚೆಂ ಭವಿಷ್ಾ ದೇವ್ಳಚಾ ಸೇವೆೆಂತ್ಫಫ಼್, ತಾಚ್ಯಾ ದಾಕಾೆಂ ತೊೀಟೆಂತ್, ಫಕತ್ ’ದೇವ್ಳಚ್ಯಾ ಮೊೀಗ್ಯ ಖ್ಯತಿರ್’.

-ಐವನ್ ಜೆ. ಸಲಾಾ ರ್ಾ ಶ್ಲಟ್

---------------------------------------------------

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಪ್ತಾನಯೊ ಪ್ದವಪೂರ್ವಾ

ಶ್ಲೆಂಬರ್ ಅೆಂಕೆ

ಕಾಲೇಜಿಚೊ ವಾರ್ಷಾಕೊೀತ್ಿ ರ್ವ

ಉತಾ್ ಯಿಲ್ೆ ೆಂ ಆಸ್ಗಟ ರ್ಚ್ೆಂ ‘ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ’ ಸಾಧನ್ ಕಾೆಂಯ್ ಲಾಾ ನ್ ನೆಂ

ವಿೀಸ್‍ಲ್ ವಸಾ್ೆಂ ಸಂಪಯಿಲಾಲ ಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕಪ್ತಾನಿಯೊ ಪದವಿಪೂವ್ನ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ವ್ಳಷ್ಟ್ಕೊೀತು ವ್ನ ನವಂಬರ್ ೧೩ ವೆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾೆಂಗ್ಯಣ ೆಂತ್ ಸಂಭರ ಮಾನ್ ಚಲಯೊಲ . ಮುಖ್ರಲ್ ಸರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲೇಜಿಚ ಪನಿ್ ವಿದಾಾ ಥಿ್ನ್ ಸಹಾ ದರ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಚ ಸಹ ಪ್ರ ಧಾಾ ಪಕ್ತ ಡ್ಯ| ಜಾಯಿಲ ನ್ ಡ’ಸಾನ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆತೊಲ . ಕಪ್ತಾನಿಯೊ ವಿದಾಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ ಸಹ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ಣ್ ಭ| ಸೆಲಿನ್ ಜೇನ್ ಮ್ೆಂಡ್ದೀನಾು ಹಣೆಂ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾಚ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ಸಾಾ ನ್ ಘೆತ್ಲಲ ೆಂ. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲಿನ್ ಭ| ಹಾ ರಿಯೆಟನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲ್. ವಿದಾಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ಯ ವಿಭಾಗ್ಯೆಂಚೊಾ ಮುಖ್ರಸ್ಜತ ಣೆಂ ಹಜರ್ ಆಸ್ಜಲ ೆಂ. ವಿದಾಾ ಥಿ್-ವಿದಾಾ ಥಿ್ನಿೆಂನಿ ಸಾೆಂಸು ೃತಿಕ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೊಲ . ಕಪ್ತಾನಿಯೊ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಳಷ್ಟ್ಕೊೀತು ವ್ಳೆಂತ್ 20 ವಸಾ್ೆಂ ಸೇವ್ಳ ದಲಾಲ ಾ ಶ್ವಕ್ಷ್ಕ್ತೆಂಕ್ - ಅನ್ ಮಿ ಮಾಾ ಥ್ಯಾ , ಕ್ತರಣ್ ನಾಯಕ್, ಅನಿತಾ ಡ’ಸಾ ಹೆಂಕಾೆಂ ಸನಾಿ ನ್ ಕೆಲ್. ಡ್ಯ| ಜಾಯಿಲ ನ್ ಡ’ಸಾ, ಭ| ಸೆಲಿನ್ ಜೇನ್ ಮ್ೆಂಡ್ದೀನಾು , ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲಿನ್ ಭ| ಹಾ ರಿಯೆಟ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಜಲ ೆಂ. --------------------------------------------------------------------------

ಪಯಿಶ ಲಾಾ ಅಮ್ರಿಕಾೆಂತಾಲ ಾ ಚಕಾಗ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆೆಂ (ಡ್ದ. ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ ಪರ ಭುನ್) ಸಂಪ್ದುನ್ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕಚ್ಯ್ ‘ವಿೀಜ್ಕೊೆಂಕಣ’ ಹಫಾತ ಾ ಳ್ಕಾ ಇ-ಪತಾರ ಚ ಶೆೆಂಬರ್(100) ಅೆಂಕೆ ಸಂಪ್ಲನ್ ಆತಾೆಂ (ಬಹುಷ್ಠ: ಹ್ಯೆಂ ಪರ ಕಟೆಂಚ್ಯ ವಗ್ಯತ ) ಶೆೆಂಬರವಯ್ರ ಎಕಾವ (101ವ) ಅೆಂಕೊ ಉಜಾಾ ಡ್ಯತ . ಸುವೆ್ರ್ ಕನ್ ಡ ಲಿಪ್ೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ತರ್ ಆತಾೆಂ ದೇವ್ನ ನಾಗರಿ, ರೊೀಮಿ ಆನಿ ಮಲಯ್ಳ್ಳ ಆಶೆೆಂ ಚ್ಯರ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ ‘ವಿೀಜ್ಕೊೆಂಕಣ’ ಪಜ್ಳ್ಕತ . ಎದ್ವಳೆೊ ಅೆಂಕೆ ಚಕಾನಾಸಾತ ನಾ ನಮಿಯ್ಲ್ಲಾಾ ದಸಾೆಂನಿ ಜಾಯ್ತ ಾ ಪ್ನಾೆಂನಿ ಸಜೊನ್ ಆಯ್ಲ ಾ ತ್ ಆನಿ ವ್ಳಚ್ಯಪ ಾ ೆಂಕ್ ಪ್ವಯ್ಲ ಾ ಯ್ ತ್ೆಂ ಏಕ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಹಸ್‍ಲ್ಚ್ ಮಹ ಣನಾಸಾತ ೆಂ ಹ್ಯರ್ ಕ್ತತ್ೆಂ ಮಣೆಂ? ಸತಾತ ರವ್ಳಾ ದಾಕಾ್ ಾ ೆಂತ್ ತುವೆೆಂ ಎಕಾಚ್ವೆಳ್ಕ ತಿೀನ್ ಪತಾರ ೆಂ - ಹಫಾತ ಾ ಳೆೆಂ, ಪಂದಾರ ಳೆೆಂ ಆನಿ ಮಹನಾಾ ಳೆೆಂ - ಸಂಪ್ದನ್ ಆನಿ ಪರ ಕಾಶನ್ ಕನ್್ ಕಷ್ಿ -ನಷ್ಿ ಭಗೆಲ ಯ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚ್ಯಲನಾಚ್ಯ ‘ಯುವಕ್’ಪತಾರ ಕ್ಯಿೀ ತುವೆೆಂ ಮಾತ್ೆಂ ಮಾಲ್ೆಂಯ್. ಆಶೆೆಂ ಪತಿರ ಕೊೀದಾ ಮಾೆಂ ತ್ ಬಪೂ್ರ್ ಅನೊ ಗ್ಯಚೆಂ ಖಜಾನ್ ತುವೆೆಂ ಆಪ್ಣ ಯೆಲ ೆಂಯ್. ದ್ವ್ಳಚ್ಯ ನಿಮೊ್ಣಾ ನ್ ಮಹ ಣಜಾಯ್ ಅಮ್ರಿಕಾ ಪ್ವಲ ಯ್. ಫಕತ್ ದೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಬದಾಲ ಲ್ ಶ್ವವ್ಳಯ್ ತುೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತೊಲ ಚ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸುಪುತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ಉಲ್್ಯ್. ದ್ಕುನ್ ಆಜೂನ್ ತುೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಬರಿಚ್ ಕಾಭಾ್ರೆಂ ಕನ್್ ಆಸಾಯ್. ಗ್ಯೆಂವ್ಳೆಂತ್ ಆಸಾತ ನಾ ತಿೆಂ ಚಡ್ಯನ್ ಚಡ್ತ ಮಂಗ್ಳು ರಕ್ ವ್ಳ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಂಸಾರಕ್ ಸ್ಜೀಮಿತ್ ಆಸ್ಜಲ ೆಂ ತರ್ ಚಕಾಗೆಂತಿಲ ೆಂ ತುಜಿೆಂ ಕಾಭಾ್ರೆಂ ಜಾತ್-ಕಾತ್ಭಾಸ್‍ಲ್-ದೇಶ್ ಭೇದ್ನಾಸಾತ ನಾ ಸಗ್ಯು ಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಲಗತ ೆಂ ಜಾಲಾಾ ೆಂತ್. ಪ್ಟಲ ಾ ಸಬಾರ್ ವಸಾ್ೆಂಚ್ಯ ಅಮ್ರಿಕಾಚ್ಯ ಜಿವಿತಾೆಂತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬಪ್್ೆಂ ಪರ ಗಟೊ ವಿೀಜ್ ಪತಾರ ೆಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲ ಯ್. 2017 ದಸೆೆಂಬಾರ ೆಂತ್ ತುೆಂ ಗ್ಯೆಂವ್ಳೆಂತ್ ಆಸಾೊ ಾ ವೆಳ್ಳೆಂ ಎಕಾ ದಸಾ ಆಮಿ ಪಯ್ಣ ರ್ ಆಸಾತ ೆಂ ಹೆಂವೆೆಂ ವಿಚ್ಯರ್ಲಲ ೆಂ - ‘ಆತಾೆಂ ತುೆಂ ದಸಪ ಡ್ಯತ ಾ ಗ್ಯರ ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾಯ್. ರ್ವಳ್ ಪ್ಶಾರ್ ಕಚ್ಯ್ಕ್ ಪುಣ ತುಜ್ಯೆಂಚ್ ವಿೀಜ್ಪತ್ರ ಪತ್ರ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ಕಾಡುೆಂಕೊ್ ಜೊ?’ ತ್ದಾಳ್ಕ ತುವೆೆಂ ಸಾೆಂಗ್ಲಲ ೆಂಯ್ - ‘ಮಹ ಜಾಾ ಚಟವಟಿಕಾೆಂನಿಮಿತ ೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ರ್ವಳ್ಚ್ ಪ್ವ್ಳನಾ’. ಮಹ ಜಾಾ ಸೂಚನಾಕ್ ತುವೆೆಂ ‘ಹೆಂ’, ‘ಹೆಂ’ಮಹ ಣೆಂಕ್ ನಾೆಂಯ್ ತರಿೀ ಸುಮಾರ್ 100 ಹಫಾತ ಾ ೆಂ ಆದೆಂ ತುಜ್ಯೆಂ ‘ವಿೀಜ್ಕೊೆಂಕಣ’ ಪಗ್ಟ್ಕಲ ೆಂಚ್. ಸುವೆ್ರ್ ಥೊಡಿೆಂಚ್ ಪ್ನಾೆಂ ತರ್ ಹಫೆತ ಹಫೆತ ದಾೆಂವ್ಳತ ನಾ ಸರಗ್ 60 ವಯಿಲ ೆಂ ಪ್ನಾೆಂ. ಎಕಕ್ ಅೆಂಕೊ ಎಎಕಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಾಧ್ಕಾಕ್ ಸಮಪ್ಣ್. ಬರಿೀಶ್ವೆಂ ಲೇಖನಾೆಂ. ಥಂಯ್ - ಹೆಂಗ್ಯ ಪರ ತ್ಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ಗ ೆಂವ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್ದೊ ಾ ಖಬರ . ಹೆಂತುೆಂನಿೀ ಥೊಡ್ದಾ ಖಬರ ದಸಾಳ್ಕಾ ಪತಾರ ೆಂತಾಲ ಾ ಬರಿ ತಾಪುಡತ ರ್ಪ – ತಾಜಾ ತಾಜಾ.

ಥೊಡ್ದಾ ಹ್ಯರ್ ಪತಾರ ೆಂನಿ ಯೇನಾೆಂತ್ ತಸಲ್ಾ . ಜಾಯೊತ ಾ ತಸ್ಜಾ ರೊಾ . ಸಭಾರ್ ಕಾಯ್್ೆಂಚೊಾ ಕಳವಣ ಾ . ಹ್ಯೆಂ ಆನಿ ತ್ೆಂ ಮಣತ ನಾ ತುಜ್ಯೆಂ ಪತ್ರ ಮಾಹ್ಯತಿಚೊ ಪುೆಂಜೊ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ಕ್ ದುಭಾವ್ನ ನಾ. ತಾಾ ಶ್ವವ್ಳಯ್, ಜಾಹರತಾೆಂ ಸಗು ೆಂ ಪುೆಂಕಾಾ ಕ್. ಪತ್ರ ಯಿೀ ಫುೆಂಕಾಾ ಕ್. ತ್ೆಂಯಿೀ ವ್ಳಚ್ಯಪ ಾ ಚ್ಯ ಮ್ಜಾ ಆನಿ ಹತಾಪಯ್್ೆಂತ್. ಖಂಯ್ ಮ್ಳ್ಕತ್ ಆಸಲಿ ಸವಲ ತಾಯ್? ಛಾಪುನ್ ಜಾೆಂವ್ನ ವ್ಳ ಇ- ಜಾೆಂವ್ನ ಹಫಾತ ಾ ಹಫಾತ ಾ ಕ್ ನಮಿಯ್ಲ್ಲಾಾ ವೆಳ್ಕರ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕಚ್ೆಂ ಕಷ್ಠಿ ೆಂಚ ಗಜಾಲ್ ಮಹ ಣ್ ಹೆಂವ್ನ ಜಾಣ. ‘ಆಮೊೊ ಯುವಕ್’ ಮಹನಾಾ ಳೆೆಂ ಕನ್್ ತ್ೆಂ ತಿೀನ್ ವಸಾ್ೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ ಆನಿ ಆಶೆೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ ಚಲಂವ್ನು ಕ್ತತ್ಲ ಕಷ್ಿ ಆಸಾತ್ ತಾಚೊ ಖರೊೀಖರ್ ಆನೊ ಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಸಾ. ಲೇಖನಾೆಂ, ಬಪ್್ೆಂ ಇತಾಾ ದ ಆರೆಂವೆೊ ೆಂ ತಿತಾಲ ಾ ಸುಲಾಭಾಯೆಚ ಗಜಾಲ್ ನೈೆಂ. ಆರಯ್ಲ ಾ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ತಿೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಳಚಜಾಯ್. ಗಜ್ಯ್ಚ ತಿದಾ ಣ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ವಿಿ ೆಂ ಬರಯ್ಣ ರಚೆಂ ನಾೆಂವ್ನ ಆನಿ ಬಪ್್ೆಂತೊಲ ವಿರ್ಯ್ ಸ್ಚಡ್ಯಲ ಾ ರ್ ತ್ೆಂ ಬರರ್ಪ ಸಂಪ್ದಕಾನ್ೆಂಚ್ ಬರಯ್ಿ ಯ್ ಪಡ್ಯತ . ಲೇಖನಾೆಂ, ಖಬರ ಇತಾಾ ದ ಇೆಂಗಲ ಷ್/ಕನ್ ಡ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಸಾೆಂನಿ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ಪತಾರ ಕ್/ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ಸೂಕ್ತ ಜಾೆಂವ್ಳೊ ಾ ಬರಿ ಭಾಷ್ಠೆಂತರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹೊ ಭಾಷ್ಠೆಂತರ್ ವ್ಳವ್ನರ ಬಹುಷ್ಠ: ಸಾ ೆಂತ್ ಬರಂವ್ಳೊ ಾ ಪ್ರ ಸ್‍ಲ್ ಕಷ್ಠಿ ೆಂಚೊ ಮಳೆು ೆಂಯಿೀ ನಿೀಜ್. ಹಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಜಾಯೊತ ವ್ಳವ್ನರ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ಯತ ಆರಯಿಲಲ ೆಂ - ಬರಯಿಲಲ ೆಂ ತ್ೆಂ ಪ್ನಾೆಂ ಪ್ನಾೆಂನಿ ಸ್ಚಬಯ್ಿ ಯ್. ಹೊ ಸಗು ವ್ಳವ್ನರ ಸ್ಚಸ್ಜಣ ಕಾಯ್ ಆಶೆತಾ. ತುಜ್ಯ ಥಂಯ್ ಆಸಾೊ ಾ ಸ್ಚಸ್ಜಣ ಕಾಯೆಕ್ ಕೊಣೆಂತರಿೀ ಚಪ್ೆಂ ಉಕ್ತಲ ಜಾಯ್. ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಂಸಾರೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ತಿೀಸ್‍ಲ್-ಚ್ಯಳ್ಳೀಸ್‍ಲ್ ವಸಾ್ೆಂ ಪ್ಟಿೆಂಚ್ಯ ವೆಳ್ಕಕ್ ಆನಿ ಆತಾೆಂಚ್ಯ ಕಾಳ್ಕಕ್ ಜಾಯೊತ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತಾಾ ವೆಳ್ಕರ್ ಬಪ್್ೆಂ ಜಾಯ್ಪಡ್ಯೊ ಾ ವನಿ್ೆಂ ಚಡ್ತ ಮ್ಳತ ಲಿೆಂ. ಆತಾೆಂ ದೀಸ್‍ಲ್ ವೆತಾೆಂ ವೆತಾೆಂ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬಪ್್ೆಂಕ್ಯಿೀ ದುಕೊಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾೆಂವಿೊ ನಾ. ತಾಾ ಚ್ ಮಾಫಾನ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ವ್ಳಚಪ ಯಿೀ ಉಣ ಜಾಲಾಾ ತ್. ಆತಾೆಂಚ್ಯ ದಸಾೆಂನಿ ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ ಛಾಪ್ಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಜಾಾ ಡಿೊ ೆಂ ಪತಾರ ೆಂ ಉಣ ಜಾಲಾಾ ೆಂತ್. ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಎಕ್ತೀ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ದಸಾಳೆೆಂ ನಾ. ಹಫಾತ ಾ ಳ್ಳೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆನಿ ಬೆಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯರ್ ಸಗು ೆಂ ಪಂದಾರ ಳ್ಳೆಂ ವ್ಳ ಮಹನಾಾ ಳ್ಳೆಂ. ಹಾ ಪತಾರ ೆಂಪ ಯಿು ೆಂ ಚಡಿತ್ ಧಾಮಿ್ಕಾೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪ್ದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಜಾೆಂವಿೊ ೆಂ ಮಹ ಣತ ನಾ ತಾೆಂಕಾೆಂ ತಾೆಂಚೊಾ ಚ್ ಫರಿದ್ವಾ ಆಸಾತ್. ತಾಾ ಪತಾರ ೆಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮ್ಳೆೊ ೆಂ ಧಾಮಿ್ಕ್ ರುಪ್ಚೆಂ ವ್ಳಚ್ಯರ್ಪ. ಆಸಲಾಾ ಪ್ಟ್ಭುೆಂಯ್ತ ತುಜ್ಯೆಂ ‘ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ’ ಏಕ್ ಆಶೆಚೆಂ ಕ್ತೀಣ್್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ. ಹೆಂವೆೆಂ ‘ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ’ಚ 100 ಅೆಂಕೆ ಎಕ್ಯಿೀ ಸ್ಚಡಿನಾಸಾತ ನಾ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಫರಚ್ ಮುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಟಿೆಂ ಪಯ್್ೆಂತ್ ಪತಿ್ಲಾಾ ತ್. ಮಾಹ ಕಾ ಆಕಶ್ವ್ತ್ ಕೆಲಿಲ ೆಂ ಬಪ್್ೆಂ ವ್ಳಚ್ಯಲ ಾ ೆಂತ್. ಚಡ್ಯವತ್ ಅೆಂಕಾಾ ೆಂನಿ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಪರ ದೇಶಾೆಂತಾಲ ಾ ಎಕಾ ಮಹನ್ ವೆಕ್ತತ ಕ್ ತೊ ಅೆಂಕೊ ಸಮಪು್ನ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಚೊ ಆನಿ ಸೆವೆಚೊ ವಿವರ್ ದಲಾಯ್. ಜಾಯ್ತ ಾ ಬರಯ್ಣ ರೆಂಚ ಬಪ್್ೆಂ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕೆಲಾಾ ೆಂತ್. ಲೇಖನಾೆಂ, ಕಾಣಯೊ, ಕವನಾೆಂ, ಹಸ್ಚ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಸಾಹತ್ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಪಗ್ಟ್ ಜಾಲಾಾ ೆಂತ್. ಮಹ ಜಿೆಂಯಿೀ ಥೊಡಿೆಂ ಬಪ್್ೆಂ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಜಾಲಾಾ ೆಂತ್. ಛಾಪ್ಾ ೆಂತ್ ವ್ಳ ಇಲಕೊಿ ರೀನಿಕ್ು ರುಪ್ರ್ ಆಸಾೊ ಾ ಹ್ಯರ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಪತಾರ ೆಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ’

ವೆಗೆು ೆಂ ರವ್ಳತ . ಹಕಾ ಕಾರಣ್ ತುವೆೆಂ ಫಾಯ್ು ಕೆಲ್ಲ ಾ /ಕಚೊಾ ್ ಸಚತ್ರ ಖಬರ . ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ ದಸಾಳೆೆಂ ವ್ಳ ಖಬೆರ ೆಂಕ್ ಮಹತ್ಾ ದೆಂವೆೊ ೆಂ ಪತ್ರ ಎಕ್ತೀ ನಾ. ಹೊ ಊಣ್ ‘ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ’ನ್ ಜಾಯ್ತ ಾ ಮಾಫಾನ್ ಭತಿ್ ಕೆಲಾ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ೆಂತ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಭಾವ್ನ ನಾ. ಶ್ವವ್ಳಯ್ ತಾೆಂಚೊಾ -ಹೆಂಚೊಾ ಮಹ ಳೊು ನಿಬ್ೆಂಧ್ಯ ತುಜಾಾ ಪತಾರ ೆಂತ್ ನಾ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಪರ ದೇಶಾೆಂತ್ ಜಲ್ಿ ನ್, ವ್ಳಡ್ದನ್ ಆತಾೆಂ ಸಂಸಾರಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ಯ ಗ್ಯೆಂವ್ಳೆಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾೊ ಾ ೆಂಕ್ ಆಸಲ್ಾ ಖಬರ ತಸ್ಜಾ ರಾ ೆಂ ಸಂಗೆಂ ಆಪ್ಲ ಾ ಚ್ ಮಾಯ್ಭಾಸೆೆಂತ್ ದೆಂವೊ ತುಜೊ ವ್ಳವ್ನರ ನಿಜಾಯಿು ವ್ಳಖಣಣ ಕ್ ಫಾವ ಜಾಲ್ಲ . ದಾಖ್ಲಲ ದೆಂವೊ ತರ್ – 2018 ಮೇ 29 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಪರ ದೇಶಾೆಂತ್ ಆಯೆಲ ವ್ಳಚ್ಯ್ ಸಭಾರ್ ವಸಾ್ೆಂನಿ ಪಡ್ದೆಂಕ್ ನಾ ತಿತೊಲ ಪ್ವ್ನು ವತೊಲ . ಘರೆಂ-ಭಾಟೆಂ, ವ್ಳಹನಾೆಂ ಬುಡಿಲ ೆಂ. ಜಾಯಿತ ದ್ಸಾಾ ಟ್ ಜಾಲಿ. ಹಚೊ ವಿವರ್ ತುಜಾಾ ಪತಾರ ನ್ ವಿಶೇಷ್ ಅೆಂಕಾಾ ರುಪ್ರ್ ದಲ್. ತಶೆೆಂಚ್ ಉಡಿಪ ಪರ ದೇಶಾೆಂತ್ ಆಯೆಲ ವ್ಳರ್ ಧಾಮಿ್ಕ್ ವತು್ಲಾೆಂತ್ ಘಡ್ದೆಂಕ್ನಜೊ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡಲ ೆಂ. ತಾಾ ಬಾಬ್ರತ ನ್ಯಿೀ ತುಜಾಾ ಪತಾರ ಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಅೆಂಕೊ ಉಜಾಾ ಡ್ದಲ . 1976-ೆಂ ತ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಾಹತ್ಾ ಪರಿರ್ದ್ಚ್ಯ ಅಧ್ಚರ್ವಶನಾಚ್ಯ ದಸಾೆಂನಿ

ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್, ಮುೆಂಬಂಯ್ತ , ದುಬಾೆಂಯ್ತ ಕೊೆಂಕೆಣ ಚೊ ವ್ಳವ್ನರ ಕತ್್ಲಾಾ ೆಂಕ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭೊೆಂವ್ಳರ್ ಆಸ್ಚನ್ ತ್ದಾಳ್ಕ ತ್ದಾಳ್ಕ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಯತ ವ್ಳ ಉಲವೆಾ ತಾ. ತ್ದಾಳ್ಕ-ತ್ದಾಳ್ಕ ವ್ಳ ಅಪೂರ ಪ್ನ್ ಪುಣ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಚಟವಟಿಕೊ ಚಲಾತ ತ್ . ಅಮ್ರಿಕಾೆಂತ್ ಆನಿ ಚಕಾಗೆಂತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಲ್ೀಕ್ ಆಸಾ ತರಿೀ ಕ್ತರ ಸಾತ ೆಂವ್ನ ಕೊೆಂಕೆಣ ಚ್ಯ ಚಟವಟಿಕಾೆಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಉಣ ಮಹ ಳ್ಳು ಗಜಾಲ್ ಮಹ ಜಾಾ ಸಮಿ ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆಸಲಾಾ ಪರಿಗತ್ೆಂತ್ ತುೆಂ ಎಕೊಲ ಎಕುು ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಫಾತ ಾ -ಹಫಾತ ಾ ಕ್ ‘ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ’ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕತಾ್ಯ್, ತುಜಾಾ ಹ್ಯರ್ ರಟವಳ್ಳೆಂ ಮಧೆಂ ಹಕಾ ಜಾಯೊತ ರ್ವಳ್ ದತಾಯ್ - ಹಾ ತುಜಾಾ ಸಾಧ್ನಾಕ್ ಚಪ್ೆಂ ಉಕಲ್್ ಮಾನ್ ಭಾಗ್ಯಯ್ತ ೆಂ. ಆಶೆೆಂಚ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊೆಂ, ‘ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ’ಚ ಆತಾೆಂ 100 ಅೆಂಕೆ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಜಾಲಾಾ ತ್. ಹಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಚ್ಯ ಧಾ ವ್ಳೆಂಟಾ ೆಂನಿ ಪುಣ ಅೆಂಕೆ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕರುೆಂಕ್ ದೇವ್ನ ತುಕಾ ಬಳ್ - ಭಲಾಯಿು ಆನಿ ತಾೆಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಫಾವ ಕರುೆಂದ ಮಹ ಣ್ ಆಶೆತಾೆಂ. ಹಾಾ ಸುವಾಳ್ಯಾ ರ್ ಥೊಡ್ತೆಂ ಸುಚರ್ೆಂ ದೆಂರ್ವಕ ಖುಶಿ ವತಾಾೆಂ: 1) ಚಡ್ಯವತ್ ಲೇಖನಾೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಜಲ್ಿ ನ್ ವ್ಳಡ್ತಲಾಲ ಾ ೆಂನಿ, ಆನಿ ಕನಾ್ಟಕಾೆಂತ್ ಶ್ವಕಾರ್ಪ ಕೆಲಾಲ ಾ ೆಂನಿ ವ್ಳ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಮುಳ್ಕಚ್ಯಾ ೆಂನಿೆಂ ಬರಂವಿೊ ೆಂ ಆಸಾತ ೆಂ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಕನ್ ಡ ವ್ಳ ರೊೀಮಿ ವ್ಳ ದೇವ್ನನಾಗರಿ ಲಿಪ್ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಉಲಂವ್ನು ಯೆತಾ ತ್ೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಸಲಾಾ ೆಂಕ್ ಕನ್ ಡ ವ್ಳ ರೊೀಮಿ ವ್ಳ ದೇವ್ನನಾಗರಿ ಲಿಪ್ೆಂತ್ ಬರಂವ್ನು ಹುಮ್ದಾ ೆಂತ್ ಕಯೆ್ತ್ ನೈೆಂ? ಹಾ ವವಿ್ೆಂ ತುವೆೆಂ ಭಾಷ್ಠೆಂತರಕ್ ಖಚ್ೆಂಚೊ ಜಾಯೊತ ರ್ವಳ್ ಉತಾ್.

ದಸಾದಸಪ ಡ್ದತ ಾ ಖಬರ ಆನಿ ವಿವರ್ ಚ್ಯ.ಫಾರ . ದ್ಕೊಸಾತ ಸವೆೆಂ ಮ್ಳೊನ್ ದಸಾಳ್ಕಾ ಪತಾರ ರುಪ್ರ್ ದಲಲ ೆಂ ತುಜ್ಯೆಂ ಸಾಧ್ನ್ ಮಹ ಜಾಾ ಉಡ್ಯಸಾಕ್ ಆಯೆಲ ೆಂ.

2) ಚಡ್ಯವತ್ ಇ-ಪತ್ರ ವ್ಳಚೊ ೆಂ ಥೊಡೆಂ ತರಿೀ ಇೆಂಗಲ ಷ್ ಶ್ವಕಾರ್ಪ ಆಸಾೊ ಾ ೆಂನಿ. ತಶೆೆಂ ಆಸಾತ ೆಂ ಇೆಂಗಲ ಷ್ಠೆಂತ್ ಆಯಿಲಿಲ ೆಂ ಲಿಖಿತಾೆಂ ತಶ್ವೆಂಚ್ ಫಾಯ್ು ಕರಾ ತ್ ನೈೆಂ? ತಸಲಿೆಂ ಬಪ್್ೆಂ ಭಾಷ್ಠೆಂತರ್ ಕಚ್ ಗಜ್್ ನಾ ಮಹ ಳ್ಳು ಮಹ ಜಿ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್. 3) ಶೆೆಂಬರವ ಅೆಂಕೊ ಪಯ್್ೆಂತ್ ತುವೆೆಂ ಎಏಕ್ ಅೆಂಕೊ ಎಎಕಾಲ ಾ ಕ್ ಸಮಪು್ನ್ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಲಾಯ್. ಹಾ ಪಯಿು ೆಂ ಸವ್ನ ಯಿೀ ಹಾ ಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ಮುಕಾಲ ಾ ಪ್ನಾರ್ ತಸ್ಜಾ ರ್ ಛಾಪ್ಲನ್ ಯೆೆಂವ್ನು ಫಾವ ಮಹ ಣ್ ಹೆಂವ್ನ ಲಖಿನಾೆಂ. ತಾೆಂಚ್ಯವನಿ್ೆಂ ಉೆಂಚ್ಯಯೆರ್ ಆಸೆೊ ಆಸ್ಜತ ತ್. ಫಕತ್ ತಸಲಾಾ ೆಂವಿಶ್ವೆಂ ಕೊಣೆಂಯಿೀ ಬರವ್ನ್ ದಾಡುೆಂಕ್ ನಾ ಮಹ ಳ್ಕು ಾ ಫರ ಎಕಾ ಪತಾರ ನ್ ಉಣಾ ಸಾಧ್ನಾಚ್ಯ ವೆಾ ಕ್ತತ ಕ್ ಧುೆಂಪಂವೆೊ ೆಂ ಪತಾರ ಚ್ಯ ಭಲಾಯೆು ಚ್ಯ ಆನಿ ಪರ ಗತ್ಚ್ಯ ದಷ್ಟಿ ನ್ ತಿತ್ಲ ೆಂ ಸಾಕೆ್ೆಂ ನಹ ಯ್ ಮಳೆು ೆಂ ಮಹ ಜ್ಯೆಂ ಚೆಂತಾರ್ಪ. ಹಾ ಬಾಬ್ರತ ನ್ ಪತಾರ ಚೆಂ ಧೀರಣ್ ಆನಿ ಹಕ್ು ಹೆಂವ್ನ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾೆಂ. 4) ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯರಗಡ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಮಾಜ್ಯಕ್ ಲಗತ ಜಾಲಲ ಶೆೆಂಬರ್ ವಸಾ್ೆಂ ಉತರಲ ಲ ಜಾಯೆತ ಸಂಸೆಾ ಆಸಾತ್. ತಾೆಂಚ್ಯವಿಶ್ವೆಂ ಮಾಹ್ಯತಿಕ್ ಸಂಪ್ದಕಾನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಥೊಡ ತರಿೀ ಮಾಹ್ಯತ್ (ಥೊಡ ತರಿೀ ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ಚ್) ಆನಿ ತಸ್ಜಾ ರೊಾ ದೆಂವ್ನು ಪ್ಟಿೆಂ ಸಚ್ನಾೆಂತ್. ಹಾ ಬಾಬ್ರತ ನ್ ಮ್ಟೆಂ ಘೆೆಂವ್ನು ವಿನತಿ ಕತಾ್ೆಂ. ಮಹನಾಾ ೆಂತ್ ಎಕೊಾ ೀನ್ ಅೆಂಕೆ ಹಾ ರುಪ್ರ್ ಭಾಯ್ರ ಹಡಾ ತ್. 5) ಮುಖ್ಪ್ನಾರ್ ವೈಯಕ್ತತ ಕ್ ತಸ್ಜಾ ರೊಾ ನಾಸಾತ ನಾ ತ್ೆಂ ಪ್ನ್ ಘಡಿತಾೆಂಚ್ಯ ವ್ಳ ಖಬಾರ ೆಂಚ್ಯ ವಿಶೆಲ ೀರ್ಣಕ್ಯಿೀ ವ್ಳಪ್ರಾ ತ್. ಅಕರ್ ಕಚ್ಯ್ ಪಯೆಲ ೆಂ ಎದ್ವಳ್ ಶೆೆಂಬರ್ ಅೆಂಕೆ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕೆಲಲ ೆಂ ತುಜ್ಯೆಂ ಸಾಧ್ನ್ ವ್ಳಖಣತ ೆಂ. ಎಕೊಲ ಎಕುು ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆೆಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ ತುಕಾ ಧ್ಚನಾಾ ಸಾತ ೆಂ. ಹಾ ಫುಡೆಂ ಸಭಾರ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಅೆಂಕೆ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಕರುೆಂಕ್ ದೇವ್ನ ತುಕಾ ಬಳ್-ಭಲಾಯಿು ಆನಿ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್-ಸಮಧಾನ್ ದೀವ್ನ್ ರಕೊನ್ ವರೊೆಂದ ಮಹ ಣ್ ಆಶೆತಾೆಂ. ಜೈ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ, ಜೈ ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರೊಬ್ರ. -ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ ---------------------------------------------------

ಕೊೆಂಕ್ಣಿ – ಕೊೆಂಕ್ಣಿ – ಇೆಂಗ್ಲೆ ಶ್ – ಕನ್ ಡ

ಡ್ತಕ್ಷನರಿಚ್ೆಂ ಸೊಪ್ಣ್ ವೆಗ್ಲಿ ೆಂಚ್ ಖರೆಂ ಜಾತಾ

-ಸುನೀಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಮಾೆಂಯ್ಭಾಶ್ವಕ್ ಲ್ಕಾಚೆಂ ಲಾೆಂಬ್ರ ಕಾಳ್ಕಚೆಂ ಸ್ಚಪಣ್ ವೆಗಗ ೆಂಚ್ ಖರೆಂ ಜಾತಾ. ಹಾ ಚ್ ದಶೆೆಂಬಾರ ಚ್ಯಾ ಮದಾಗ ತ್ ಪಥದರಿಶ ನಿ ಸೇವ್ಳ ಟರ ಸಾಿ ನ್ ಪರಗ ಟೊೊ ಪರ . ಸ್ಜಿ ೀವನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ರುಿ ದ್ ಆನಿ ಮಾ.ಬಾ. ಬಾಜಿಲ್ ವ್ಳಸಾನ್ ಸಂಪ್ದತ್ ಕೆಲ್ಲ ಕೊೆಂಕ್ತಣ – ಕೊೆಂಕ್ತಣ – ಇೆಂಗಲ ಶ್ – ಕನ್ ಡ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಲ್ೀಕಾರಪ ಣ್ ಜಾತಲ್. ಹಾ ಅರತ ಼್ಕೊಶಾಚೊಾ ಥೊಡ್ದಾ ಚ್ ಪರ ತಿಯೊ ಛಾಪ್ತ ತ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಕೊಣಕ್ ಪರ ತಿಯೊ ಜಾಯ್ ತಾಣೆಂ sqodr39@gmail.com (9480761017) ಚರ್ ಸಂಪರು ಼್ ಕರುೆಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ಚತಾೆಂನಿ ಉಲ್ ದಲಾ. ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಆಜ್ ಪಡ್ತಬಡ್ಯಗ ಚ್ಯಾ ಇೆಂಡ್ದೀ ಆರಾ ನ್ ಭಾಶೆೆಂ ಸಮೂಹೆಂತ್ ಮ್ಳಯಿಲಿಲ ಏಕ್ ಪ್ರ ಚೀನ್ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ. ವಿವಿಧ್ಯ ಭಾಶೆತಜ್ಾ ಆನಿ ಸಂಶೊೀಧ್ಕಾೆಂನಿ ಹ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಮುಳ್ಕವ್ಳಾ ನ್ ದಾರ ವಿಡ್ತ ಲ್ಕಾೆಂಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಲಿಲ ಆಸುೆಂಕ್ ಪುರೊ ಮಹ ಣೊ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್ ದಲಾಾ ತ್. ೨೦೧೧ ಚ್ಯಾ ಕಾನೇಶಾಿ ರಿ ಪರಿ ರ್ ೨೪,೮೯,೦೧೫ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಉಲ್ವಿಪ ಆಮಾೊ ಾ ದ್ಶಾೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಾ ಪಯಿು ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಆಪ್ಲ ಮಾೆಂಯ್ೊ ಸ್‍ಲ್ ಮಹ ರ್ತ ಲ 22,56,502 ಲ್ೀಕ್ ಆಸಾತ್. ಹಾ ಪಯಿು 288294 ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಲ್ೀಕ್ ಕನಾ್ಟಕಾೆಂತ್ ವಸ್ಜತ ಆಸಾ. ತಶೆೆಂ ತರಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಏಕ್ ರಷ್ಿ ರಭಾಸ್‍ಲ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಮಾತ್ರ ನಹ ೆಂಯ್ ಗೆಂಯ್ೆಂತ್ ತಿ ರಜ್ಭಾಸ್‍ಲ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ. ಕನಾ್ಟಕ್, ಕರಳ, ಗೀೆಂಯ್, ಮಹರಷ್ಿ ರ ಆನಿ ಗ್ಳಜಾರ ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯೆಂನಿ ತಿಚ ವ್ಳಪರಿಣ ಆಸಾ. ಆದಾಲ ಾ ದೇಡ್ತ ಹಜಾರ್ ವರು ೆಂನಿ ಸಂಸಾರಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ಯ ಭಾಶೆೆಂನಿ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲ್ತ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತ್ ವ್ಳಡುನ್ ಆಯಿಲಲ ೆಂ ಆಸಾ. ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್, ಸಬ್ರಿ ಕೊೀಶ್ ಆನಿ ಉತಾರ ೆಂಕೊೀಶ್ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತಾಚ ಪರ ಮುಕ್ ಥರ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾತ್. ಹಾ ಸರಾ ೆಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ತಶೆೆಂ ಬಸಾತ ವಿಶ್ಾ ಕೊೀಶ್. ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಭಾಶೆಚ ಫವ್ನಿ ಮಹ ಣ್ ಮಾನಾತ ತ್. ಖಂಚಯ್ ಭಾಸ್‍ಲ್ ನಿರಂತರ್ ವ್ಳಡ್ಯಜ್ಯ ಆನಿ ಫುಡ್ಯರಚ್ಯಾ ಮ್ಟೆಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ಯಜ್ಯ ತರ್ ಆನಿ ತಾಾ ಭಾಶೆಚೊ ಶಾಸ್ಜತ ರೀಯ್ ಪ್ೆಂವ್ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲ್ತ ಜಾಯೆಿ ತರ್ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತ್ ಭೊೀವ್ನ ಗರಿ ಚೆಂ ಮಹ ಣೊ ೆಂ ಸರಾ ಼್ ಜಾಣರಾ ೆಂಚೆಂ ಸಪ ಷ್ಿ ಚೆಂತರ್ಪ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ. ಜಾಾ ಭಾಶೆೆಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತ್ ವ್ಳಡ್ತಲಲ ೆಂ ನಾೆಂ ತೊಾ ಭಾಸ್ಚ ಕರ ಮೇಣ್ ಆಳ್ಕಾ ಲ್ಲ ಾ ಆಮಾು ೆಂ ಪಳಂವ್ನು ಮ್ಳ್ಕತ ತ್. ಜಾಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಜಾಣರಾ ೆಂನಿ ಆಪ್ಲ ಾ ಭಾಶೆೆಂನಿ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತ್ ವ್ಳಡ್ದೆಂವ್ನು ನಾೆಂ ತಾಣ ಆಪ್ಲ ಾ ಭಾಶೆಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮಹ ಣ್ ಪಂಡಿತಾೆಂನಿ ಸಾೆಂಗೆೊ ೆಂ ಆಸಾ. 1754 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಇೆಂಗೆಲ ೆಂಡ್ಯಚ್ಯಾ ಚಸಿ ರ್ಫಿೀಲಾ್ ಚೊ ಚವತ ಅರಲ ಼್ ಆಪ್ಲ ಾ ಭಾಶೆೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿತ್ಲ ಕೊೀಶ್ ನಾೆಂತ್ ಮಹ ಳೆಲೆಂ ಸಮುಿ ನ್ ‘ಹ ಆಮಾೊ ಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ದ್ಶಾಕ್ ಲಜ್ಯಕ್ ಘಾಲಿೊ ವಹ ಡ್ತ ಬೆಜಾರಯೆಚ ಗಜಾಲ್’ ಮಹ ಣ್ ಶ್ವಣ್ ಉಲಯ್ತ . (“It’s a shame on our country to find that there are no books of reference to know the word power of English. Our neighbors and even the Dutch are equipped with these tools of language and we still do not have them!”) ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯರ್ ಸಕು ಡ್ತ ಸಾಹತಾಕ್ ದಗಾ ರಶ ಕ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾೊ ಾ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತಾಚ ವಿಶೇಶತಾ ಕ್ತತ್ೆಂಗ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ ತಾಕಾ ನಿರಂತರ ಆನಿ ನವೆಸಾೆಂವ್ಳಕ್ ಆಪ್ಣ ವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿಲ ವ್ಳಡ್ಯವಳ್ ಗರಿ ಼್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಕಚ್ಯಾ ಪರಿಗತ್ೆಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊೀಶ್ ಪರತ ಾ ೆಂಪರತ ಾ ೆಂ ಪರಿರ್ು ರಣ್ ಕರೊ ಪಡ್ಯತ ತ್. ಹಕಾ ಕೊೀಶ್ಸಾಹತಾಾ ಚೆಂ ಪ್ರ ೀತನ್ ಆನಿ ಪರಂಪರ ಮಹ ಣತ ತ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆೆಂತ್ ಆಸಲಿೆಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರ ೀತನಾೆಂ ಜಾಯ್್ ೆಂತ್ ಆನಿ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತಾಚ ಪರಂಪರ ವ್ಳಡ್ಯನಾೆಂ ತಿ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆಪ್ಣ ಥಂಯ್ ಎದ್ವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತಾಚೆಂ ಬಳ್ಯಿ ಹೊಗ್ಯ್ ವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಹರಾ ಕಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಬಾಿ ಸಂಪತ್ತ ಕ್ ಏಕ್ ಖ್ಯಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ ನಹ ೆಂಯ್ ಏಕ್ ಯ್ದೃಚಿ ಕತಾ ಆಸಾ. ಹ ತಾಾ ಭಾಶೆಚ ವಹ ಡ್ತ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲ್ತ ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲ್ತ ಕಾಯ್ ವ್ಳಡುನ್ ಫಾಯ್ಾ ಾ ಭರಿತ್ ಜಾಯೆಿ ತರ್ ತ್ ಸಬ್ರಿ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತಾಧಾಾ ರಿೆಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಯಿ ಯ್. ಏಕ್ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ವ್ಳ ಸಬ್ರಿ ಕೊೀಶ್ ಯಶಸ್ಜಾ ಜಾಯೆಿ ತರ್ ತೊ ವ್ಳಪ್ರಪ ಾ ಕ್ ಸಲಿೀಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ು ರಚೊ ಜಾಯಿ ಯ್. ಏಕ್ ಭಾಸ್‍ಲ್ ವ್ಳಪರತ ತೊ ಹರಾ ಕೊಲ ಭಾಶ್ವಕ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯೆೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತಾಾ ಚೊ ವ್ಳೆಂಟೊ. ಅಶೆೆಂ ಹರಾ ಕಾಲ ಾ ಚ್ಯಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಶೆೆಂತ್ ಪರ ಮಾಣೀಕರ ಣ್ ಯೇೆಂವ್ನು ಸಾಧ್ಯಾ ಆಸಾ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ಯವತ್ ಭಾಶೆೆಂತ್ ಕೊೀಶ್ ಸಾಹತ್ ವ್ಳಡಯಿಲಿಲ ಖ್ಯಾ ತಿ ಕ್ತರ ಸಾತ ೆಂವ್ನ ಮಿಶ್ವಯೊೀ ನರಿೆಂಕ್ ಫಾವ ಜಾತಾ. ಕನ್ ಡ್ಯೆಂತ್ ಪಳಯ್ಲ ಾ ರ್ ರವೆರಂಡ್ತ ಫರಿ್ ನಂಡ್ತ ಕ್ತಟಿ ಲ್ ಹೊ ವ್ಳವ್ನರ ಸುರಾ ತಾತ ಪೂಣ್ ತಾಾ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪಂಡಿತಾೆಂನಿ ಕನ್ ಡ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಕಾಡ್ತಲಲ ಆಸಾತ್. ತಾಾ ಪಯಿು ಮಯ್ಸು ರ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲ ಯ್ಚೊ ಇೆಂಗಲ ೀಷ್ – ಕನ್ ಡ ನಿಘಂಟ ನಾೆಂವ್ಳ ಡಿಾ ಕ್ ಆಸಾ. ಕನಾ್ಟಕಾೆಂತಾಲ ಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ೆಂತ್ ಆೆಂಜ್ಯಲ್ ಮಾಫೆನ್ ಇೆಂಗಲ ಶ್ – ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಆನಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಇೆಂಗಲ ಶ್ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಕಾಡಲ ತಾಾ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಮೊ. ಸ್ಜಲಾ ಸಿ ರ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಹಾ ದಶೆೆಂತ್ ವ್ಳವ್ನರ ಕೆಲ್ಲ ಆಸಾ. ಹ್ಯ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ವಿಸತ ೃತ್ ಅರತ ನ್ ವ್ಳಡ್ತಲಲ ನಾೆಂತ್ ತ್ೆಂ ಖರೆಂ. 2007 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಕನಾ್ಟಕ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಾಹತ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಇೆಂಗಲ ಶ್ – ಕನ್ ಡ ಸಬಾಿ ವಳ್ ಮಹ ಣೊ ಾ ನಾೆಂವ್ಳನ್ 25000 ಸಬಾಿ ೆಂಚೊ 1093 ಪ್ನಾೆಂಚೊ ವಹ ಡ್ತಜಯ್ತ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಕಾಡ್ದಲ . ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಲ್ಕಾಕ್ ಹಾ ಕೃತಿಯೆನ್ ವಹ ಡ್ತ ಸೆವ್ಳ ದಲಾಾ . 2004 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಪಥದರಿಶ ನಿ ಸೇವ್ಳ ಟರ ಸಾಿ ಧಾಾ ರಿೆಂ ಸಂಸಾರ ಚೊ ಪಯಿಲ್ಲ ಇೆಂಗಲ ಶ್ – ಕನ್ ಡ – ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಪರಗ ಟೊಲ . ಸ್ಜಿ ೀವನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ರುಿ ದ್ ಆನಿ ಬಾರ್ಪ ಬಾಜಿಲ್ ವ್ಳಸ್‍ಲ್ ಹಣೆಂ ಸಂಪ್ದತ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಹಾ ಕೃತಿಯೆೆಂತ್ 50000 ತಕೆಲ ಸಬ್ರಿ (ಹ್ಯಡ್ತ ಎೆಂಟಿರ ಸ್‍ಲ್) ಆಸುನ್ ಎಕೆಕಾ ಸಬಾಿ ಕ್ ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ೆಂತ್ 5-10 ಸಮಾನಾರತ ಕ್ ಸಬ್ರಿ ದಲಲ ಆಸಾತ್. ಹಾ ಪುಸತ ಕಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಆಯಾ ಜ್ ಉೆಂಚ್ಯಲ ಾ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶ್ವಕಾಪ ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿದಾಾ ರತ ಾ ೆಂಕ್ ಕುಮ್ು ದುಡು ಜಾವ್ನ್ ದಲಾ. ಆದಾಲ ಾ ಪ್ೆಂಚ್ ವರು ೆಂಥಾವ್ನ್ ಪಥದರಿಶ ನಿ ಸೇವ್ಳ ಟರ ಸ್‍ಲ್ಿ ಕೊೆಂಕ್ತಣ - ಕೊೆಂಕ್ತಣ - ಕನ್ ಡ- ಇೆಂಗಲ ಶ್ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ತಯ್ರಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಳವ್ಳರ ರ್ ಆಸಾ. ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2019 ಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಳೆಂ ಹೊ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಲ್ಕಾರಪ ಣ್ ಕರೊ ಾ ಕ್ ತಯ್ರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಫಕತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಬಾಿ ೆಂಕ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಅರತ ಼್, ಇೆಂಗಲ ಶ್ ಅರತ ಼್ ಆನಿ ಕನ್ ಡ ಅರತ ಼್ ದೆಂವೊ ಕೊೀಶ್ ಮಾತ್ರ ನಹ ೆಂಯ್ ಬಗ್ಯರ್ ಜಂಯ್ ಜೊಕೆತ ೆಂ ಥಂಯ್ ಸಬಾಿ ೆಂಚ ಲಿೆಂಗ್, ವಚನ್, ಕಾಳ್, ಸಾಮಾನ್ಾ ರರ್ಪ ಆನಿ ಪರ ತಾ ಯ್ೆಂ ದಲಲ ೆಂ ಆಸಾ, ತ್ಚ್ಪರಿೆಂ ವ್ಳಪರಣ ಚ ವಳಕ್ ಸಪ ಷ್ಿ ಜಾೆಂವ್ಳೊ ಾ ಕ್ ವ್ಳಕಾಾ ೆಂ ದಲಿಲ ೆಂ ಆಸಾತ್. ಅಶೆೆಂ ವ್ಳಕಾಾ ೆಂ ದತಾನಾೆಂ ಮಹ ಣಣ ಯೊ, ಮುಕಾವರೆಂ, ಗ್ಯದ, ಸಾೆಂಗಣ ಾ ಆನಿ ವವಿಯೊ ದಲ್ಲ ಾ ಆಸಾತ್. ಹೊ ವ್ಳವ್ನರ ವಹ ಡ್ತ ಖರೊ ಚೊ ಆಸಾ ದ್ಕುನ್ ಆನಿ ಛಾಪ್ಾ ಚೊ ಖರೊ ಼್ ವಿಪ್ರ ೀತ್ ವ್ಳಡ್ಯಲ ದ್ಕುನ್ ಆಸಕ್ತ ವಂತಾೆಂಕ್, ಶ್ವಕಾಪ ಸಂಸಾಾ ಾ ೆಂಕ್ ದೆಂವ್ಳೊ ಾ ಕ್ ಆನಿ ಟರ ಸಾಿ ಚ್ಯಾ ದಾನಿೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಹ ಣುನ್ ಜಾಯ್ತಿತೊಲ ಾ ಚ್ ಪರ ತಿಯೊ ಛಾಪ್ತ ತ್ ದ್ಕುನ್ ಜಾಾ ಕೊಣಕ್ ಪರ ತಿಯೊ ಜಾಯ್ ತಾಣೆಂ 9480761017 ಹಾ ನಂಬಾರ ಚರ್ ಸಂಪರು ಼್ ಕರೊೊ ಅಶೆೆಂ ಕಳಯ್ಲ ೆಂ. -ಸ್ಗಟ ೀವನ್ ಕಾವ ಡ್ ಸ್ ಪೆರ‍್ು ದೆ ಪ್ಥದರಿಿ ನ ಮಾ ಣ್ಚ ೆಂ ಕ್ಣತೆಂ? 2004 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಜ್ಯನಾ್ ೆಂ ಸ್ಜಿ ೀವನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ರುಿ ದ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗವಿು ಕ್ ಪರಿರ್ದ್ಚೊ ಸಾೆಂಧ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಲ ೆಂ ತ್ದಾ್ ೆಂ ದಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ಕತ ಾ ಧಾಾ ರಿೆಂ ದುಬಾು ಾ ವಿದಾಾ ರತ ಾ ೆಂಕ್ ಉೆಂಚ್ಯಲ ಾ ಶ್ವಕಾಪ ಕ್ ಆನಿ ಸರು ರಿ ನವು ರಕ್ ಯೇೆಂವ್ನು ಏಕ್ ವೆವಸಾತ ಜಾಯೆಿ ಮಹ ಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಯತ ಲ್ ಆನಿ ಹಾ ತಾಳ್ಕಾ ಕ್ ತವಳ್ ಘಟ್ ಬಳ್ ದಲಲ ೆಂ ಬಾರ್ಪ ಒನಿಲ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ ಹಣ. ಕರ ಮೇಣ್ ತೊ ತಾಳೊ ದಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕಾಾ ರ್ಪ ಸೆಲ್ಲ ಜಾವ್ನ್ ರುಪ್ತ್ ಜಾಲ್. ಮೊಗ್ಯಳ್ ಗವಿು ಬಾರ್ಪ ಲ್ವಿಸ್‍ಲ್ ಪ್ವ್ನಲ ಸ್ಚಜ್ ಹೆಂಚೆಂ ಬೆಸಾೆಂವ್ನ ಮ್ಳೆು ೆಂ ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಜ್ಯ ಆರ್ ಲ್ೀಬ ಆನಿ ಬಾರ್ಪ ಪ್ವ್ಕಸ್ಜತ ನ್ ಲ್ೀಬ ಸವೆೆಂ ಮ್ಳೆು . ಕಾೆಂಯ್ 2-3 ವರು ೆಂ ಸಗ್ಯು ಾ

ದಯೆಸೆಜಿೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವ್ಳವ್ನರ ಚಲ್ಲ . ತಾಾ ಚ್ ವೆಳ್ಕರ್ ಫಕತ್ ತರೆ ತಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಪ್ವ್ಳನಾೆಂ ತರೆ ತ್ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಸಾೆಂಗ್ಲಲ ೆಂ ಮನನ್ ಕರೊ ಾ ಕ್ ಏಕ್ ಹತ್ಪುಸತ ಕ್ ವಿದಾಾ ರತ ಾ ೆಂಕ್ ಲಾಭಯೆ್ ಮಹ ಣುನ್ ಪಥದರಿಶ ನಿ ಪುಸತ ಕ್ ಕಾಡ್ದಲ . ತಾಾ ವಹ ಡ್ತ ಪುಸತ ಕಾಕ್ ಫಕತ್ 50.00 ಮೊಲ್ ದವರಲ ೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊಾ ಸಭಾರ್ ಹಜಾರ್ ಪರ ತಿಯೊ ಛಾರ್ಪಲ್ಲ ಾ ತೊಾ ಖ್ಯಪುನ್ ಗೆಲ್ಾ . ಹಾ ಚ್ ವೆಳ್ಕ ಎಕಾ ಮಾರ್ಸ್ಜತ ಣನ್ ಸ್ಜಿ ೀವನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ರುಿ ದ್ಚೊ ವ್ಳವ್ನರ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ತೊ ಖ್ಯಸೆಗ ನ್ ಮುೆಂದರುೆಂಕ್ ವಹ ಡ್ತ ಏಕ್ ಆಯಾ ಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹತಾೆಂತ್ ಘಾಲ್. ತೊ ಆಯಾ ಜ್ ಹಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ಚ್ ಆಸುೆಂದ ಮಹ ಣೊ ೆಂ ಚೆಂತರ್ಪ ಆಯೆಲ ೆಂ ಆನಿ ತಾಾ ಚ್ ವೆಳ್ಕರ್ ಆನಿಲ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಕುವೆಲ್ಲ (ಫ್ತಟೊಗ್ಯರ ಫಿಯ್ ಇಜಯ್) ಲಾಗೆಂ ಏಕ್ ದುಬು ವಿದಾಾ ರಿತ ಶ್ವಕಾಪ ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗ್ಳನ್ ಆಯಿಲ್ಲ ತಾಾ ವಿಶ್ವೆಂ ಚೆಂತಾತ ಸಾತ ನಾೆಂ ಶ್ವಕಾಪ ಕ್ ತಾೆಂಕ್ ನಾತ್ಲಾಲ ಾ ಎಕಾ ಮ್ ಗರಿೀಬ್ರ ಭುರಗ ಾ ೆಂಕ್ ಸಹಯ್ ಕರುೆಂಕ್ ಆನಿ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಮಾರಗ ದರಶ ನ್ ದೀೆಂವ್ನು ಏಕ್ ನಿಧ್ಚ ಕರಿೊ ಪ್ಶ್ವ ಆಲ್ೀಚನ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ದ್ವಗ್ಯೆಂಯ್ು ಉದ್ಲಿ. ಆನಿ 21,11,2006 ವೆರ್ ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ವಿವಿಯನ್ ಪ್ೆಂಟೊಲಾಗೆಂ (ಚ್ಯರಿ ರ್ ಼್ ಅಕಾೆಂವೆಿ ೆಂಟ್) ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ ಚಲವ್ನ್ ಏಕ್ ನೀೆಂದಾಯಿತ್ ನಾಾ ಸ್‍ಲ್ (ಟರ ಸ್‍ಲ್ಿ ) ಉಬ ಕೆಲ್ಚ್. ತಾಾ ದೀಸ್‍ಲ್ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರಾ ೆಂತ್ ಟರ ಸ್‍ಲ್ಿ ನಿರಧಾರಿ ವಿದಾಾ ರತ ಾ ೆಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ ಼್ ಆಯ್ಲ ೆಂ. ಹಾ ಟರ ಸಾಿ ಕ್ ವಿವಿಧ್ಯ ಮಾನಾ ತಾ ಹಡ್ಯೊ ಾ ಕ್ ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ವಿವಿಯನ್ ಪ್ೆಂಟೊ ವರತ ಾ ಹುಮ್ದನ್ ಆನಿ ಕ್ತತ್ೆಂಚ್ ರುಸುಮ್ (ಚ್ಯರಿ ಸ್‍ಲ್) ಘೆನಾಶೆೆಂ ವ್ಳವ್ಕರಲ , ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾೆಂವ್ನ. ಹಾ ಟರ ಸಾಿ ಕ್ ದುಡು ಖಂಯ್ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಮುಖಾ ಜಾವ್ನ್ ಟರ ಸ್ಜಿ ಆಪ್ಣ ಕ್ ಕೊೀಣ್ ಕ್ತತ್ೆಂಯ್ ಸಹಯ್, ದಾನಾೆಂ, ಇನಾಮಾೆಂ ದತಾತ್ ತ್ ಪಯೆಶ ಟರ ಸಾಿ ಚ್ಯಾ ಅಕಾೆಂವ್ಳಿ ಕ್ ಘಾಲಾತ ತ್. ದುಸೆರ ೆಂ ಆಮಾೊ ಾ ಪುಸತ ಕಾೆಂಚ ರೊಯಲಿಿ (ಸ್ಜಿ ೀವನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸಾಚ ಇತಿಹಸ್‍ಲ್ ಪ್ಠಪುಸತ ಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಸ್ಜತ ಣ್ ಗ್ಯಲ ಾ ಡಿಸ್‍ಲ್ ಕಾಾ ಡರ ಸಾಚ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ರೆಂದಾಪ ೆಂಚ, ವವಿಯ್ೆಂಚ, ಘರ್ ವಕಾತ ೆಂಚ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಪುಸತ ಕ್), ತಿಸೆರ ೆಂ ದಾನಿೆಂನಿ ದಲಿಲ ೆಂ ದಾನಾೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾನಿೆಂನಿ ಸಾಾ ಪ್ತ್ ಕೆಲಲ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎೆಂಡ್ದೀವ್ನಮ್ೆಂಟ್ ಫಂಡ್ತ (ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ರೊನಾಲ್್ ಕುಲಾಸ್ಚ, ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ರೊಯ್ ಕಾಸೆತ ಲಿನ, ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ ಪರ ಭು, ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಇಗೆ್ ೀಶ್ವಯಸ್‍ಲ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ, ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಜೊನ್ ಡಿಸ್ಜಲಾಾ ಮುೆಂಬಯ್, ಮಾರ್ಸ್ಜತ ಣ್ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲ್ ನರೊನಾಹ , ಮಾ.ಬಾ. ಜ್ಯ ಬ್ರ. ಕಾರ ಸಾತ , ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಜೇಮ್ು ಮ್ೆಂಡ್ದನಾು ಆನಿ ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಜೊೀಸೆರ್ಫ ಮಥಾಯಸ್‍ಲ್) ಹಾ ಮಾೆಂಡ್ಯವಳ್ಳೆಂತ್ ಮ್ಳ್ಕನ್ ಎಕಾ ದುಬಾು ಾ ಭುರಗ ಾ ಚ್ಯಾ ಶ್ವಕಾಪ ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾೆಂವ್ನು ಆಶೆತಾಯ್ ತರ್ 9480761017 ಕ್ ಸಂಪರು ಼್ ಕರ್. ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಸುನಿೀಲ್ ಮಿನೇಜಸ್‍ಲ್ ಹಾ ಟರ ಸಾಿ ಚೊ ಖಜನಾಾ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವ್ಳ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಸ್ಜಿ ೀವನ್ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ರುಿ ದ್, ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಆನಿಲ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಕುವೆಲ್ಲ , ಮಾ.ಬಾ. ಬಾಜಿಲ್ ವ್ಳಸ್‍ಲ್, ಪ್ಲರ . ವಿರ್ು ೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ, ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ರೊೀಮನ್ ಬೇಜಿಲ್ ಲ್ೀಬ ಆನಿ ಮಾರ್ಸ್‍ಲ್ತ ಆಲಿಾ ನ್ ಡಿಸ್ಚೀಜಾ ಪ್ರುಿ ದ್ ಹಾ ಟರ ಸಾಿ ಚ ಟರ ಸ್ಜಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಳವ್ಕರ್ ಼್ ಆಸಾತ್. ಎದ್ವಳ್ ಟರ ಸಾಿ ನ್ 3 ವೃತಿತ ಮಾರಗ ದರಶ ನ್ (ಮಾರಗ , ಯಶಸ್‍ಲ್ು ಆನಿ ನಮಗ್ಯಗ ಸಕಾ್ರ) ಪುಸತ ಕ್ ಪರಗ ಟಲ ಾ ತ್ ತಾಾ ಭಾಯ್ರ ಬೆಳಕಾದವರು ಮಹ ಣೊ ವಾ ಕ್ತತ ತ್ಾ ವಿಕಸನ್ ಪುಸತ ಕ್, ಇೆಂಗಲ ಶ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕನ್ ಡ, ಇೆಂಗಲ ಶ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ , ಇೆಂಗಲ ಶ್ ಕನ್ ಡ ಅರತ ಼್ಕೊೀಶ್ ಪರಗ ಟಲ ಾ ತ್. ಸಭಾರ್ ವಿದಾಾ ರತ ಾ ೆಂಕ್ ಶ್ವಕಾಪ ಕುಮೊಕ್ (ನಗೆಾ ನ್ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ರಿತಿೆಂನಿ) ದಲಾಾ , ಸಭಾರ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ೆಂಸವೆೆಂ ಮ್ಳ್ಕನ್ ವೃತಿತ ಮಾರಗ ದರಶ ನ್ ಕಾರಾ ಕರ ಮಾೆಂ ಚಲಯ್ಲ ಾ ೆಂತ್ ತಶೆೆಂಚ್ ಫುೆಂಕಾಾ ಕ್ ಫುಡ್ಯರ ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಿ ಟ್ಯಾ ಡ್ತ ಟ್ಕಸ್‍ಲ್ಿ ಚಲವ್ನ್ ಮಾರಗ ದರಶ ನ್ ದಲಾೆಂ. -----------------------------------------------------------------------

ರ್ಮೆಂಯ್ಗೆಂರ್ವ ಆನ ರ್ಮೆಂಯ್ಾಶ್ಲ ಖಾತರ್ ಮಾ ಜೆೆಂ ಕಾಳಿಚ್ ಸದಾೆಂಚ್ ಲಾಲ್ತಾ - ಡಾ| ಆಸ್ಗಟ ನ್ ಪ್್ ಭು ಹೆಂವ್ನ ಜಲಾಿ ಲ್ಲ ೆಂ ನಂತೂರೆಂತ್, ಚಕಾಗ ಮಹ ಜಿ ಕಮ್್ಭುೆಂಯ್. ತರಿೀ ಮಹ ಜ್ಯೆಂ ಕಾಳ್ಳಜ್ ಸದಾೆಂಚ್ ಮಾೆಂಯ್ಗ್ಯೆಂವ್ನ ಆನಿ ಮಾೆಂಯ್ಭಾಶೆ

ಖ್ಯತಿರ್ ಲಾಲತಾ" ಮಹ ಣಲ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು. ತೊ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ್ ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕೆಂದಾರ ೆಂತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬರವಿಪ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರೆಂ ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆಬ್ರ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಸಂಸು ೃತಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ್ ಹಣೆಂ ಮಾೆಂಡುನ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಡಲ ಲಾಾ ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು - ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್ ಕಾಯ್್ೆಂತ್ ಕವಿ ಮ್ಲಿಾ ನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ವಿಮಶ್ಕ್ ಎಚೊ ಮ್, ಪ್ನಾ್ಳ್ ಹೆಂಚಸವೆೆಂ ಸಂವ್ಳದಾೆಂತ್ ವ್ಳೆಂಟ್ಕಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತ ಲ್. 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾ. ಆಲಾಾ ರಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್ತಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ್ನ, ಲಿಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸಾವಿಯೊ ಮಂಡಳ್ಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹತ್ಾ - ಕಲಕ್ ಮ್ಳ್ಲಿಲ ೆಂ ಪ್ರ ೀರಣೆಂ, ಪತಾರ ೆಂನಿ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರ ೆಂವ್ನು ವೆಚ್ಯಾ ಗರೆಂತಿೆಂತ್ ಬಾಾ ೆಂಡ್ಯರ ಬೆಂಬಯ್ ಕೊೀಡಿತ ೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ ವ್ಳಾ ಜ್, 45 ವಸಾ್ೆಂ ಆದೆಂ ಚ್ಯಾ ರ್ ಪತಾರ ೆಂಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾತ ನಾ ಆನಿ ಪರ ಸುತ ತ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ ಫಾಯ್ು ಜಾೆಂವ್ಳೊ ಾ ಪತಾರ ಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾತ ನಾ, ವ್ಳಚಪ ಆನಿ ಬರಯ್ಣ ರೆಂಚ್ಯಾ ಮನೀಭಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಾಲಿಲ ಬದಾಲ ವಣ್ - ಅಸೆೆಂ ಜಾಯ್ತ ಾ ವಿರ್ಯ್ೆಂಚರ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಕಾಳ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯೊಲ ಆನಿ ಸರಾ ೆಂನಿ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಾ ಸವ್ಳಲಾೆಂಕ್ ಸಮಾಧಾರ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಲ್ಾ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ ವಿನಂತ್ಕ್ ಖ್ಯಲಿತ ಮಾನ್ ಘಾಲ್್ ತಾಣೆಂ ವಸಾ್ೆಂ ಆದೆಂ ಬರಯಿಲಲ ೆಂ ’ಹಯ್ ಗ್ಳಲ್ಬಾ ತುೆಂ’ ಪದ್ ಗ್ಯವ್ನ್ ದಾಖಯೆಲ ೆಂ. ದಾಯಿಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಂಘಟಕ್ ವಿನಿು ಪ್ೆಂಟೊ ಆೆಂಜ್ಯಲ್ರ್ ಹಣೆಂ ಕಾಯ್್ವಿ ಶ್ವೆಂ ಪರ ಸಾತ ವನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಯ್್ಕ್ ಚ್ಯಲನ್ ದತಚ್, ಎಚೊ ಮ್ ಪ್ನಾ್ಳ್ ಹಣೆಂ ಸರಾ ೆಂಕ್ ಯೆವ್ಳು ರ್ ಮಾಗಲ .

ಸಂವ್ಳದಾೆಂತ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭುರ್ ಆಪ್ಣ ೆಂ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ವಿಕ್ರ್ಸ್‍ಲ್ ನಂತೂರ್ ಮಹ ಳೆು ಲಿಖ್ರಣ ನಾೆಂವ್ನ ಘೆತ್ಲ ೆಂ, ವಿಕ್ರ್ಸ್‍ಲ್ ನಂತೂರ್ ಆಡ್ತನಾೆಂವ್ಳೆಂನಿ ತವಳ್ ತೊ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚಲ , ತವಳೆೊ ಲೇಖಕ್ ಪತಾರ ೆಂನಿ ಬರಯ್ತ ನಾ ಆಡ್ತನಾೆಂ ವ್ಳೆಂ ಕ್ತತಾಾ ಕ್ ವ್ಳಪತಾ್ಲ, ಕಂಕಾ್ ಡಿ ವೃತಾತ ಲಾಗೆಂ ಚ್ಯ. ಫಾರ . ದ್’ಕೊಸಾತ ಸಾೆಂಗ್ಯತಾ ಮೊಟರ್ ಬೈಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ರಸಾತ ಾ ಅವಘ ಡ್ಯೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ ಮಾರ್, ಪ್ೆಂಯ್ೆಂಕ್ ಘಾಲಲ ೆಂ ಪ್ಲ ಾ ಸಿ ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಪ ತ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲನ್ ವಚೊನ್ ಸುಡ್ಯು ಡ್ಯೆಂತೊಲ ಜುದಾಸ್‍ಲ್ ನಾಟಕಾೆಂತ್ ರ್ವದರ್ ಕೆಲಲ ೆಂ ನಟನ್ ಆನಿ ತಾಾ ನಿಧ್ಚ್ಷ್ಿ ಪ್ತಾರ ಕ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಕಾೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಳ್ಲಿಲ ವಿಶೇಷ್ ಶ್ವಫಾರಸ್‍ಲ್, ಬಾವಿತ ಸ್‍ಲ್ ಮ್ೆಂಡ್ದೀನಾು , ಆನಿ ಜೊ.

ಕವಿ ಮ್ಲಿಾ ನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ್ ಹಣೆಂ ಆಮಿ ಏಕಾ ಬರಯ್ಣ ರಕ್ ಕವಿ, ನಾಟಕ್ತಸ್‍ಲ್ತ , ಕಾಣಯೆೆಂಗ್ಯರ್ ಮಹ ಣ್ ವಳ್ಕು ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾಲ ಾ ಸಾಹತ್ಾ ಕೃತಿಯ್ೆಂಕ್ತೀ ಜಾತಾತಿತಾಲ ಾ ಲಾಗಶ ಲಾಾ ನ್ ವಳ್ಕು ೆಂಚೆಂ ಪರ ಯತ್್ ಕಚ್ೆಂ ಕ್ತತಾಲ ಾ ಗಜ್ಯ್ಚೆಂ ಮಹ ಣ್ ವಿವರವ್ನ್ , ಆಸ್ಜಿ ನಾಚೊ ಪರ ಶಸ್ಜತ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್ ಆೆಂಕಾಾ ರ್ ಸೆಲಿಲ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣೆಂಚೆಂ ವ್ಳಚರ್ಪ ಹಾ ದಶ್ವಿ ನ್ ಆಸ್ಜಿ ನಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಲಾಗಶ ಲಾಾ ನ್ ವಳೊು ೆಂಚೆಂ ಪರ ಯತ್್ ಮಹ ಳೆೆಂ ಆನಿ ಬರಯಿಲಿಲ ಪರಿಸ್ಜಾ ತಿ ಆನಿ ಪರ ದಶ್ನಾಚ ಪ್ಟ್ಭುೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಾ ೆಂತ್ ಮಾಹ್ಯತ್ ದಲಿ. ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಆೆಂಕಾಾ ರ್ ಸೆಲಿಲ ನಾಟಕಾೆಂತಿಲ ೆಂ ವಿೆಂಚ್ಯಣ ರ್ ಸಂಭಾಶಣೆಂ ಕ್ತರ ಸ್ಚಿ ೀಫರ್ ನಿೀನಾಸಮ್, ಕಾಲ ಾ ನಿಾ ನ್ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಆವೆರ ಲ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ್ ಹಣೆಂ ವ್ಳಚಲ ೆಂ. ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬರವಿಪ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರೆಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್, ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಸಂಸು ೃತಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ್, ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಂಘಟನಾೆಂ ಆನಿ ಸಮೇಸ್‍ಲ್ತ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಾಹತಿೆಂಚ್ಯಾ ತಫೆ್ನ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನಾಕ್ ಶಾಲ್, ಹರ್, ಫಳ್ಕೆಂದಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾೆಂ ದೀವ್ನ್

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬರವಿಪ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರೆಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ರೊನಾಲ್್ ಸ್ಜಕೆಾ ೀರ, ಸುರತು ಲ್, ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಸಂಸು ೃತಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ್ ಹಚೊ ಸಹಯಕ್ ನಿದೇ್ಶಕ್ ಗ್ಳರುದತ್ ಬಂಟಾ ಳ್ಕಾರ್, ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷ್ಠ ಮಂಡಳ್ ಹಚೊ ಆದ್ವಲ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಚಳಾ ಳೆಗ್ಯರ್ ಪ್ವ್ಕಲ ಮೊರಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೊೀನ್ ರೊೀದ್ೊ ಕಾಸ್ಜು ಯ್ ಹಣೆಂ ಸನಾಿ ನ್ ಕೆಲ್. ಹಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ಆಸ್ಜಿ ನಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪ್ಟಂವ್ನು , ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬರವಿಪ ಆನಿೆಂ ಕಲಾಕಾರೆಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸ್ಜಕರಮ್ ಸುರತು ಲ್ ಹಣೆಂ, "ಕೊಕ್ೆಂಕೆಣ ಚ್ಯಾ ಅೆಂತರ ಳ್ಕರ್ ಆಸ್ಜಿ ನಾಚೊ ವ್ಳವ್ನರ ಪಜ್ಳ್ಳಕ್ ಸುಯ್್ಪರಿೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ ವಳ್ಳು ಚ ವ ವರ್್ನಾಚ ಗಜ್್ ನಾ." ಮಹ ೆಂಣ್ ಆಸ್ಜಿ ನಾಚ್ಯಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗನ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಬರವಿಪ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರೆಂಚೊ ಸಾೆಂಗ್ಯತ್ ಭಾಸಾಯೊಲ . ಹಜರ್ ಆಸೆಲ ಲಾಾ ಸವ್ನ್ ಸಂಘಟನಾೆಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ಾ ದಾರೆಂನಿ, ಲೇಖಕ್ ತಸೆೆಂ ಕಲಾಕಾರೆಂನಿ ಆಸ್ಜಿ ನಾಕ್ ಗ್ಳಲ್ಬ್ರ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ ಆನಿ ಆಸ್ಜಿ ನಾಕ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಲ ಲಾಾ ಸವ್ನ್ ಲ್ೀಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕನಾ್ಟಕ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಫಾಯ್ು ಕೆಲಾಲ ಾ ಪದೇ್ಶಾೆಂತು ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಪಮೊ್ಳ್ ಬುಕಾಚ ಪರ ತಿ ಉಗ್ಯ್ ಸಾಚ ಕಾಣಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಲಿ. ಕಾಯ್್ಕ್ ಕೊೆಂಕಣ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪ್ೀಠ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ ಹಚೊ ಸಂಯೊೀಜಕ್ ಡ್ಯ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್, ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭಾಷ್ಠ ಮಂಡಳ್ ಉಪ್ಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್,ಲ್ ಸಹ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ಣ್ ಜೂಾ ಲಿಯೆಟ್ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಸ್‍ಲ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆಕಾಶ್ವ್ಳಣಚ ವಿಶಾರ ೆಂತ್ ಉದ್ವಾ ೀಶಕ್ತ ಶಕುೆಂತಳ ಆರ್. ಕ್ತಣ, ರಂಗ್ - ಅೆಂತರಂಗ್ ನಿದೇ್ಶಕ್ ಎಡಿ್ ಸ್ಜಕರ್, ಪದಾಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಕೆಂದಾರ ಚ ಕ್ತರ ಸ್ಚಿ ೀಫರ್ ನಿೀನಾಸಮ್ ಆನಿ ಕಾಲ ಾ ನಿಾ ನ್, ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ದ ಲೇಖಕ್ ಎಮ್. ಪ್ಾ ಟಿರ ಕ್ ಆನಿ ಜಾಯೆತ ಹ್ಯರ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಲ . ವಿನಿು ಪ್ೆಂಟೊ ಆೆಂಜ್ಯಲ್ರ್ ಹಣೆಂ ಕಾಯೆ್ೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಹ ಲೆಂ ಆಮಿ್ ಮ್ ಎಚೊ ಮ್ ಪ್ನಾ್ಲ್ ಹಣೆಂ ದನಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ಟಯೆಲ . (ಕೃಪ್ರ: ಕ್ಣಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ)

ರೀನ್ಿ ಬಂಟಾವ ಳ್ಯಕ್ ’ಇೆಂಟರ್ರ್ಾ ಶನಲ್ ರ್ಮಾ ನ್ ಒಫ್ ದ ಇಯರ್’ ಹಾ ಚ್ ನವಂಬರ್ 8 ವೆರ್ ಮಲೇಶ್ವಯ್ ರಷ್ಠಿ ರಚ್ಯಾ ರಜ್ಧಾನಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರೆಂತ್ ಚಲ್ಲಾಲ ಾ 22 ವ್ಳಾ ಅೆಂತರ್ಷ್ಟಿ ರೀಯ್ ಸಾೆಂಸು ೃತಿಕ್ ಸಮ್ಿ ೀಳನ್ ಆನಿ ವಿಯೆಟ್ ಮ್ ಹೆಂಗ್ಯಸರ್ ಆಸಾೊ ಾ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಚೀವಸ್‍ಲ್್ ಕೌನಿು ಲ್ ಹಣೆಂ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡ್ತಲಾಲ ಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮಾರ್ವಶಾೆಂತ್ ’ಇೆಂಟರ್ನಾಾ ಶನಲ್ ಮಾಾ ನ್ ಒರ್ಫ ದ ಇಯರ್’ ಪುರಸಾು ರ್, ಮುೆಂಬಯ್ೊ ಾ ಕನ್ ಡಿಗ ಪತರ ಕತ್ರ ಸಂಘ,

ಮಹರರ್ಿ ರ ರಜ್ಾ (ರಿ) ಹಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ರೊೀನ್ು ಬಂಟಾ ಳ್ ಹಕಾ ತಾಣೆಂ ಪತಿರ ಕೊೀದಾ ಮಾೆಂತ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ ಅತುಾ ತತ ಮ್ ಪತ್ರ ಕತ್್ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಬ್ರರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ವಿೀಜ್ ತಾಕಾ ಪ್ಲಬ್ರ್ೆಂ ಮಹ ಣಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಠಾ ಕ್ ಯಶ್ ಮಾಗ್ಯತ . ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ರ ಬೆಂಡಾಕ ರ್ ಪ್ೆಂತುರ್ ಪ್್ ಥಮ್ ಪ್್ ದಶಾನ್ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪ್ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಯೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರ ೀಕ್ಷ್ಕಾೆಂಕ್ ಬೆೆಂಡ್ಯು ರ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಪ್ೆಂತುರ್ ಪಯೆಲ ಾ ಪ್ವಿಿ ೆಂ ಪಳೆೆಂವೊ ಸುಮಧುರ್ ಅವ್ಳು ಸ್‍ಲ್ ನಗರೆಂತಾಲ ಾ ಬ್ರಗ್ ಸ್ಜರ್ಮಾಸ್‍ಲ್ ಹೆಂಗ್ಯಸರ್ ನವಂಬರ್ 22 ವೆರ್ ಮ್ಳೊು .

ಪ್| ಆೆಂಡುರ ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸ್ಚೀಜಾ, ವಿಗ್ಯರ್ ಸಾೆಂತ್ ಲ್ರಸಾಚ ಫಿಗ್ಜ್, ಬೆಂದ್ಲ್ ಹಣೆಂ ಪ್ೆಂತುರ್ ಪಂಗ್ಯ್ ಚರ್ ಆಶ್ವೀವ್ಳ್ದ್ ವತೊಲ .

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾ| ಸ್ಜಪ್ರ ಯನ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ವಿಗ್ಯರ್, ವ್ಳಮಂಜೂರ್ ಇಗಜ್್, ಜ್ಯ. ಆರ್. ಲ್ೀಬ ಆದ್ವಲ ಎಮ್ಿ ಲಾ , ರೊಯ್ ಕಾಾ ಸೆತ ಲಿನ, ಕೊೆಂಕಣ ಸಾಹತಾ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಅದ್ವಲ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಬಾಲಕೃರ್ಣ

ಶೆಟಿಿ , ಮಾಹ ಲಕ್, ಬ್ರಗ್ ಸ್ಜರ್ಮಾಸ್‍ಲ್, ರೊೀಹನ್

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಚಭಾಣ್, ವರ್್ ಉಸಾಗ ೆಂವ್ಳು ರ್ ಆನಿ ದೀಪಕ್ ಪ್ಲಡು ರ್ವದರ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಲ . ಜ್ಯ. ಆರ್. ಲ್ೀಬ, ಆದ್ವಲ ಎಮ್ಿ ಲಾ ಮಹ ಣಲ್ ಕ್ತೀ, "ಬೆೆಂಡ್ಯು ರ್ ಪ್ೆಂತುರಕ್ ಗಲಾ್ ೆಂತ್ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬನ್ ಸಭಾರ್ ಲ್ೀಕ್ ಪ್ೆಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೆಲಾ, ಕೊೆಂಕಣ ಮೊೀಗೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾ ಪ್ೆಂತುರಕ್ ಬರೇ ಮಾಕ್ು ್ ಮ್ಳ್ಕು ಾ ತ್. ಹರ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ವಾ ಕ್ತತ ಬೆೆಂಡ್ಯು ರ್ ಕ್ತತ್ೆಂ ಮಹ ಣ್ ಜಾಣೆಂ. ಹೆಂವ್ನ ಪ್ೆಂತುರಚ್ಯಾ ಸವ್ನ್ ಸಾೆಂದಾಾ ೆಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯತ ೆಂ." ರೊಯ್ ಕಾಾ ಸೆತ ಲಿನನ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ ಕ್ತೀ, "ಏಕ್ ರ್ವಳ್ ಆಸ್ಚಲ , ಬೆೆಂಡ್ಯು ರ್ ನಾಸಾತ ೆಂ ಕಸ್ಚಲ ಚ್ ಸಂಭರ ಮ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಮಾಜ್ಯೆಂತ್ ಚಲಾನಾಸ್ಚಲ . ಆತಾೆಂ ಕಾಳ್ ಬದಲಾಲ ಆನಿ ಬಾರ ಸ್‍ಲ್ ಬಾಾ ೆಂಡ್ತ ಆಮ್ೊ ಾ ಸಮಾಜ್ಯೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪೂರ ರ್ಪ ಜಾಲಾೆಂ. ತಸೆೆಂಚ್ ಸಾಿ ಾ ನಿ ಆಲಾಾ ರಿಸ್‍ಲ್ ಹಾ ಪ್ೆಂತುರ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ಏಕ್ ಪ್ೆಂತುರ್ ನಿಮಾ್ಪಕ್ ಜಾಲಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಅಭಿಮಾನಾಚ. ಹೆಂವ್ನ ತಾಕಾ ಪಬ್ರ್ೆಂ ಮಹ ಣಿ ೆಂ ಆನಿ ಸವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯತ ೆಂ." ---------------------------------------------------ಮೊೆಂತರೊ, ಆಡಳ್ಕತ ಾ ದರಕೊತ ರ್, ರೊೀಹನ್ ಕಾಪ್ಲ್ರೇಶನ್, ಭ| ಜೊಾ ೀತಿ, ಹಾ ರಿ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಸ್‍ಲ್, ಪ್ೆಂತುರ್ ದರಕೊತ ರ್, ಸಾಿ ಾ ನಿ ಅಲಾಾ ರಿಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಡ್ದಲಿ್ ರಬೆಲ್ಲ ನಿಮಾ್ಪಕ್, ವಿಲು ನ್ ಕಟೇಲ್, ಗೀತ್ಕಾರ್, ಪ್ಾ ಟು ನ್್ ಪ್ರೇರ, ಸಂಗೀತ್ ದರಕೊತ ರ್, ಲ್ವಿಸ್‍ಲ್ ಪ್ೆಂಟೊ, ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಮಾೆಂಡ್ತ

’ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ’ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳ್ಯಾ ಚೊ 101 ವೊ ಅೆಂಕೊ ಉಗಯ ವಣ್ ನವಂಬರ್ 24 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ್ ಫಾಮಾದ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್‍ಲ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ (ಸಾಾ ಯತ್ತ )

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜ್ಯ ಬರಯ್ತ ತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ದೇವ್ನನಾಗರಿ, ಕಾನಡಿ, ರೊೀಮಿ ಆನಿ ಮಳಯ್ಳಮ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ. ಚಕಾಗೆಂತೊಲ ಮಂಗೂು ರಿ ಲೇಖಕ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭುನ್ ಪ್ಟಲ ಾ ದ್ವೀನ್ ವಸಾ್ೆಂನಿ 100 ಅೆಂಕೆ ಪಗ್ಟ್ ಕೆಲಾಾ ತ್ ಆನಿ 101 ವ ಅೆಂಕೊ ಹಾ ಚ್ ನವಂಬರ್ 24 ವೆರ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್‍ಲ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂತ್ ಉಗ್ಯತ ೆಂವ್ನು ಸಭಾ್ರಯ್ ಕೆಲಾಾ . ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪಯ್ಣ ರಿ ಬರಬರ್ ಮ್ಳೊನ್ ಸಾಹತಿಕ್ ಸಪ ಧ್ ದೇವ್ನನಾಗರಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಸಾೆಂನಿ ವಸಾ್ವ್ಳರ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಯಿ ದೇವ್ಳಧ್ಚೀನ್ ವಿಲಿ್ ರಬ್ರೆಂಬಸಾಚ್ಯಾ ನಾೆಂವ್ಳರ್. ಹಾ ಸಪ ಧಾಾ ್ೆಂತ್ ಜಿಕೆಲ ಲಾಾ ೆಂಕ್ ಇನಾಮಾೆಂಯ್ ಹಾ ಚ್ ಸಂದಭಾ್ರ್ ವ್ಳೆಂಟ್ಕಿ ಲ. ಹ್ಯೆಂ ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ ಜೈಸನ್ ಜ್ಯ. ಸ್ಜಕೆಾ ೀರ ಹಚ್ಯಾ ಪದಾೆಂ ಸಂಗೀತಾನ್ ಆಖೇಯ್ರ ಜಾತ್ಲೆಂ. ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ದ ಸಾಹತಿ ರೊೀನ್ ರೊೀಚ್ ಆನಿ ವಲಿಲ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್ ಆಶಾವ್ಳದ ಪರ ಕಾಶನಾಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಲ . ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಕಾಗ ಥಾವ್ನ್ ಪಗ್ಟ್ ಜಾೆಂವೆೊ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪತಾರ ಚೊ 101 ವ ಅೆಂಕೊ ಉಗ್ಯತ ವ್ಳಣ್ ಜಾತಲ್. ಹಾ ಚ್ ಕಾಯ್್ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಸಂಪ್ದಕ್ ಆನಿ ಪರ ಕಾಶಾಕ್ ಚಕಾಗ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ . ನವಂಬರ್ 22 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಲ ಾ ಪತ್ರ ಕತಾ್ೆಂಲಾಗೆಂ ಅಪುಟ್ಿ ಕನ್ ಡ್ಯೆಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು ಮಹ ಣಲ್, "ಬಸ್ಜತ ವ್ಳಮನ್ ಶೆರ್ಯ್, ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದ್ರ , ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಗ್ಳಕಾ್ರ್, ಮಾೆಂಡ್ತ ಸ್ಚಭಾಣ್, ಹೇಮಾಚ್ಯಯ್, ಸಂಪ್ದಕ್, ದಾಯಿಿ ವಲ್್ ್, ಮಹನಾಾ ಳೆೆಂ, ಗ್ಯವಿಪ ಆನಿ ಪದಾೆಂ ಘಡಿಪ ವಿಶಾಾ ಸ್‍ಲ್ ರಬ್ರೆಂಬಸ್‍ಲ್, ಭ| ಡ್ಯ| ಜ್ಯಸ್ಜಾ ೀನಾ, ಎಸ್ಜ, ಪ್ರ ೆಂಶುಪ್ಲಿಣ್, ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್‍ಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫಾ| ಚೇತನ್ ಲ್ೀಬ ಮಾಜಿ ’ಉಜಾಾ ಡ್ತ’ ಸಂಪ್ದಕ್, ವಲಿಲ ಕಾಾ ಡರ ಸ್‍ಲ್, ಸಂಪ್ದಕ್ ಪಯ್ಣ ರಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಿ ಜಾಳ್ಳಜಾಗೆ ಹಜರ್ ಆಸೆತ ಲ" ಮಹ ಣಲ್. ಹ್ಯನಿರ ಮ್ೆಂಡ್ದೀನಾು , ಸಂಪ್ದಕ್ ಕ್ತಟಳ್ ಮಹ ಣಲ್ ಕ್ತೀ, "ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿೀತಿರ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಉಲವಿಪ ಚ್ಯಾ ರ್ ರಜಾಾ ೆಂನಿ ವಿಸಾತ ಲಾಾ ್ತ್, ಗೀವ್ಳ, ಕನಾ್ಟಕ, ಮಹರರ್ಿ ರ ಆನಿ ಕರಳ್,

ಡಾ| ಆಸ್ಗಟ ನ್ ಪ್್ ಭು ಆನ ವೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ವಶ್ಾ ೆಂತ್ರ ಥೊಡೆಂ:

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು ಜಲಾಿ ಲ್ಲ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ್ ನಂತೂರೆಂತ್ ಆಗಸ್‍ಲ್ತ 8, 1950 ವೆರ್. 1970-80 ಶೆಕಾ್ ಾ ೆಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಶಕ್ತತ ಯುತ್ ಯುವ ಮುಖ್ರಲಿ, ನಾಟಕ್ಕಾರ್, ಆನಿ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಚ್ಯಾ ರ್ ಪತಾರ ೆಂ - ಮಿತ್ರ ಹಫಾತ ಾ ಳೆೆಂ, ಝೆಲ್ ಪಂದಾರ ಳೆೆಂ ತಸೆೆಂ ಕಾಣಕ್ ಆನಿ ಆಮೊೊ ಯುವಕ್ ಮಹನಾಾ ಳೆೆಂ ಸಂಪ್ದುನ್ ಆನಿ ಪರ ಕಟನ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲಲ ಚ್ ಕೆಲ್ಲ . ತಾಾ ಚ್ ವೆಳ್ಕರ್ ತೊ ಬೆೆಂದುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಿಹ ನತ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ (6 ವಸಾ್ೆಂ), ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ (6 ವಸಾ್ೆಂ), ಕೊೆಂಕ್ತಣ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ (6 ವಸಾ್ೆಂ), ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭಾಷ್ಠ ಮಂಡಳ್ಕಚೊ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ (6 ವಸಾ್ೆಂ), ಕಲಾ ಸಂಪತಾಚೊ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ (4 ವಸಾ್ೆಂ) ಆನಿ ಜನತಾ ಪ್ಟಿ್ಚೊ ಯುವ ಜ್ಯರಲ್ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ (3 ವಸಾ್ೆಂ) - ಹೆಂ ಸವ್ನ್ ಕಾಮಾೆಂ ಸಾೆಂಗ್ಯತಾಚ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಲ . ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲಾಲ ಾ ಆದಶ್್ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಆೆಂಕಾಾ ರ್ ಸೆಲಿಲ ಏಕಾೆಂಕ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಗೆಂಯ್ೊ ಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭಾಷ್ಠ ಮಂಡಳ್ಕ ಥಾವ್ನ್ ಪರ ಶಸ್ಚತ ಾ ಲಾಬ್ರಲ್ಲ ಾ . ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ವಸ್ಜತ ಕರುೆಂಕ್ ಗೆಲಾಾ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ತೊ ಲಯನ್ು ಅೆಂತರ್ಷ್ಟಿ ರೀಯ್ೆಂತ್ ಕ್ತರ ಯ್ಳ್ ಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಲಯನ್ು ಮಾೆಂಯ್ ಜಿಲಾಲ ಾ ಚೊ ದ್ವೀನ್ ಪ್ವಿಿ ೆಂ ಗವನ್ರ್ ಜಾಲ್. ತಾಣೆಂ ಅಮೇರಿಕಾೆಂತ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾೊ ಾ ಫಾರಸ್‍ಲ್ಿ ಪ್ಕಾ್ಚ್ಯಾ ಮೇಯರನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾೆಂವ್ಳರ್ ಏಕಾ ರಸಾತ ಾ ಕ್ "ಗೌರವ್ಳನಿಾ ತ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು ರ್ವ" ಮಹ ಳೆು ೆಂ ನಾೆಂವ್ನ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾತ ನಾೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದಲ್. ಕೊೆಂಕೆಣ ಚೊ ಮೊೀಗ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖ್ಯರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ ಹಫಾತ ಾ ಳೆೆಂ ಪತ್ರ ಅೆಂತಜಾ್ಳ್ಕರ್ ಪಗ್ಟೆಂಕ್ ಸುವ್ಳ್ತಿಲೆಂ. ಹ್ಯೆಂ ಪತ್ರ ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದಾರ ನ್ ಘಡ್ತಲಾಲ ಾ ಕೊೆಂಕಣ್ವಟ್ರ್ ಜಾಳ್ಳಜಾಗ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಆಧಾರನ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ ಲಿಪ್ಾ ೆಂತರ್ ಕನ್್ ಚಕಾಗ ಥಾವ್ನ್ ತಸೆೆಂಚ್ ತೊ ಗೆಲಾಲ ಾ ಗೆಲಾಲ ಾ ಕಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಗ್ಟೆಂಕ್ ಧ್ಲ್ೆಂ. ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿೀತಿಚೆಂ ಹ್ಯೆಂ ಪರ ಸಾರಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾರತಾೆಂತಾಲ ಾ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ವಿದೇಶಾೆಂತಾಲ ಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಪ್ರ ೀಮಿೆಂಕ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ ವ್ಳಚನ್ ಎಕಾ ಟೆಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಲಾಗೆಲ ೆಂ. ಕನ್ ಡ, ರೊೀಮಿ,

ದೇವ್ನನಾಗರಿ ಆನಿ ಮಳಯ್ಳಮ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ ಹ್ಯೆಂ ವಿೀಜ್ ಪತ್ರ ಪರ ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊೆಂಕೆಣ ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಟಚೆಂ ಏಕ್ ಹತ್ರ್ ಕಸೆೆಂ ಜಾಲಾೆಂ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರೆಂತ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಲಿಪ್ೆಂನಿ ಹಫಾತ ಾ ವ್ಳರ್ ಪರ ಕಟ್ಕೊ ೆಂ ಏಕ್ಚ್ ಪತ್ರ ಮಹ ಣ್ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ ಖ್ಯಾ ತ್ ಜಾಲಾೆಂ ಅನಿ ಹೊಗು ಕೆಕ್ ಪ್ತ್ರ ಜಾಲಾೆಂ. ಹಾ ಪತಾರ ರ್ ಕಸ್ಜಲ ೆಂಯ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾೆಂಚೆಂ, ಪ್ೆಂತುರೆಂಚೆಂ, ಪುಸತ ಕಾೆಂಚೆಂ ಇಸ್ಜತ ಹರೆಂ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು ಧ್ಮಾ್ರ್ಥ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ ತಿ ಸಂಗತ್ ಶಾಭಾಶೆು ಚ. ಹಯೆ್ಕಾ ಅೆಂಕಾಾ ೆಂತ್ ಏಕಾ ಸಾಧ್ಕ್/ಸಾಧ್ಕ್ತಚ ಜಿಣಾ ಚರಿತಾರ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯೆಂ ವಿೀಜ್ ಪತ್ರ ಲ್ೀಕಾ ಮೊಗ್ಯಳ್ ಜಾಲಾೆಂ. ----------------------------------------------------

ದೆರಬೈಲ್ ಫಿರ್ಾಜೆೆಂತ್ರ ರ್ಮಾ ಲ್ಘ ಡಾಾ ೆಂಚ್ೆಂ ಕೆ ಬ್ ಉದಾಘ ಟನ್

ಫಾ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪ್ರಿಸ್‍ಲ್, ವಿಗ್ಯರ್, ದ್ರಬೈಲ್ ಫಿಗ್ಜ್, ಸಲಹ ಮಂಡಳ್ಳ ಉಪ್ಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ದ್ರಬೈಲ್ ಎಡಾ ಡ್ತ್ ಕುವೆಲ್ ಸಾೆಂಗ್ಯತಾ ಮ್ಳೊನ್

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುವೆಲ್ನ್ ಡ್ಯ| ದೇವರಜ ಕೆ. ಆನಿ ಜ್ಯರಲ್್ ಕಾಾ ಸೆತ ಲಿನನ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭುಚ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಲಿ. ಡ್ಯ| ದೇವರಜಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಸಕಾ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಳೊೊ ಾ ಸೌಲತಾಯೊ ವಿವರುನ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ. ತಾಣೆಂ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯೆರ್ ಕಸೆೆಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆೆಂವೆೊ ೆಂ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ. ರ್ವಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಸಾತ ೆಂ ತಸೆೆಂಚ್ ಪಯೆಶ ವಿಭಾಡಿನಾಸಾತ ೆಂ ಕಸೆೆಂ ಸಮಾಜ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ದೈಹಕ್ ಚಟವಟಿಕೊ, ಯೊೀಗ ಕರುನ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾೆಂನಿ ಜಾತಾ ತಿತೊಲ ವ್ಳೆಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ತರುರ್ಪ ಣ್ ಸಾೆಂಬಾಳ್ಕೆಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲ್ ದಲ್. ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭುನ್ ಆಪ್ಲಲ ಅನುಭವ್ನ ವ್ಳೆಂಟೊಲ ಭಾರತಾೆಂತೊಲ ತಸೆೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾೆಂತ್. ತೊ ಮಹ ಣಲ್ ಉತರ್ ಪ್ರ ಯೆರ್ ಆಮೊೊ ಾ ಚಟವಟಿಕೊ ಆಮಿೆಂ ಚಡಯ್ಿ ಯ್; ವ್ಳಚೆಂಕ್, ಬರಂವ್ನು , ಭುಗ್ಯಾ ್ೆಂಕ್ ಶ್ವಕಂವ್ನು , ಶಾಲಾೆಂ-ಇಗಜ್ಯ್ೆಂನಿ ಕ್ತರ ಯ್ಳ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆವ್ನ್ ಏಕಾಮ್ಕಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವ್ಳವ್ಳರ ೆಂತ್ ಮ್ತ್ರ್ ಜಾೆಂವ್ನು ಜಾಯ್ ಮಹ ಳೆೆಂ. ಸದಾೆಂಚೆಂ ಜಿೀವನ್ ಆನಿ ಖ್ಯಣ್-ಪ್ೀವನ್ ಮಿೀತ್ ಮಿವ್ಳ್ನಾಸಾತ ಕ್ಮಡಿಚ ಶ್ವಸ್‍ಲ್ತ ಸಾೆಂಬಾಳ್ಕೆಂಕ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ. ಸದಾೆಂ ವ್ಳಾ ಯ್ಮ್ ಕನ್್, ಲಾಹ ನ್ ಲಾಹ ನ್ ಕಾಮಾೆಂ ಕನ್್ ಉತಾು ಹತ್ ರವೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳೆೆಂ.

ಫಿಗ್ಜ್ಯೆಂತ್ ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ಯಾ ೆಂಚೆಂ ಕಲ ಬ್ರ ಥೆಂಚ್ಯಾ ರಸ್ಜಡನ್ು ಹೊಲಾೆಂತ್ ಉಘಡಲ ೆಂ. 60 ವಸಾ್ೆಂ ವಯ್ಲ ಾ ಸವ್ನ್ ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಹಾ ಕಾಯ್್ಕ್ ಆಮಂತರ ಣ್ ಆಸೆಲ ೆಂ. ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಅಮೇರಿಕಾೆಂತೊಲ ಭಾರತಿೀಯ್, ಪರ ಥಮ್ ಜಿಲಾಲ ಗವನ್ರ್, ಲಯನ್ು ಕಲ ಬ್ರು ಇೆಂಟರ್ನಾಾ ಶನಲ್, ಕವಿ, ಭಾರ್ಣಗ ರ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ದಕ್ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣ, ಸಚತ್ರ ಕೊೆಂಕಣ ಹಫಾತ ಾ ಳೆೆಂ, ಲಯನ್ು ರಜ್ಾ ಮಹನಾಾ ಳೆೆಂ ಆನಿ ಲಯನ್ು ಜಿಲಾಲ ಮಹನಾಾ ಳೆೆಂ, ಡ್ಯ| ದೇವರಜ್ ಕೆ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಆಡಳ್ಕತ ಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಾೆಂದ್ವ, ನೂಾ ಡಲಿಲ ಆಇಮ್ ದರಕೊತ ರ್ ಎಸ್‍ಲ್.ಡಿ. ಎಮ್. ಪ್ೀಜಿ ಸೆೆಂಟರ್ ಫ್ತೀರ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ಮ್ೆಂಟ್ ಸಿ ಡಿೀಸ್‍ಲ್ ಎೆಂಡ್ತ ರಿೀಸಚ್್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮುಖ್ರಲ್ ಸರ ಜಾವ್ಳ್ ಸೆಲ , ವಿಕಿ ರ್ ಮಿರೆಂದಾನ್ ಪ್ರ ಥ್ನ್ ಮಹ ಣನ್ ಸಂಭರ ಮ್ ಸುವ್ಳ್ತಿಲ್. ಎಡಾ ಡ್ತ್ ಕುವೆಲ್ನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಾ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪ್ರಿಸಾನ್ ಗ್ಳಲ್ಬ್ರ ದೀವ್ನ್ ಸರಾ ೆಂಕ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲ್. ಎಡಾ ಡ್ತ್

ಭುಗ್ಯಾ ್ೆಂಚ್ಯಾ ಜಿೀವನಾೆಂತ್ ಆಮಿ ಮ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಹಡುೆಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ಫಾ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪ್ರಿಸ್‍ಲ್ ದ್ವಗ್ಯೆಂಯ್ ಭಾರ್ಣಗ ರೆಂಚೆಂ ವಿರ್ಯ್ ತೂಕುನ್ ಸಾೆಂಗ್ಯಲಾಗಲ . ಮಾಗೆಣ ೆಂ ಚಕಾನಾಸಾತ ೆಂ ಬರೊಾ ಸವಯೊ ಆಪ್ಲಲ ಾ ಕರುನ್ ಜಿಯೆೆಂವ್ನು ಉಲ್ ದಲ್. ಲಿಝ ಫೆನಾ್ೆಂಡಿಸ್‍ಲ್, ಸಲಹ ಮಂಡಳ್ಳ ಕಾಯ್ದಶ್ವ್ನ್ ಸವ್ಳ್ೆಂಚೊ ಉಪ್ು ರ್ ಬಾವ್ಕಡ್ದಲ ಆನಿ ವಿಕಿ ರ್ ಕೊರಯ್ನ್ ನಿವ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ೆಂನಿ ಅಸಲ್ಾ ಜಮಾತಿ ಹರ್ ಮಹನಾಾ ೆಂತ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡುೆಂಕ್ ಸಲಹ ದಲಿ. ----------------------------------------------------

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Project - One ಪ್ಲವ್ಳ್ೆಂ ಆಯ್ತ ರ ಮುಣಿ November - 24 ವೆರ್ ಸಾೆಂಜ್ಯಚ್ಯಾ 6 ವಹ ರರ್ ಸಾೆಂ ಆಗೆ್ ೀಸ್‍ಲ್ ಕೊಲಜಿೆಂತ್ ಆಸಾ ಕತಾ್ ತ್ೆಂ ಆಮಾು ೆಂ ವಹ ತಿ್ ಆಭಿಮಾನಾಚ ಗಜಾಲ್ .ಶ್ವರ ೀ ಆಸ್ಜಿ ೀನ್ ಪರ ಭುಚ ದೇಖ್ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ಆಮಾೊ ಾ ವಿವಿದ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸಾಾ ಾ ೆಂನಿ ಹಾ ಯುವ ಕಲಾಕರಕ್ ತಶೆೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಯ್ ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೆಂವ್ನು ಜಾಯ್ ಆಶೆೆಂ ಹೆಂವ್ನ ಆಶೆತಾೆಂ.

ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾಯಿ್ೆಂ ಜಾತಾತ್ ತರಿೀ , ಆಪ್ಲ ಾ ಚ್ ಸಾಹತಾಾ ಕ್ ಆಪ್ಲ ಚ್ ತಾಳೆ ಬಸಾವ್ನ್ ಗ್ಯೆಂವ್ಳೊ ಾ ತಾಲೆಂತಿಚ ಕಲಾಕರ್ ಭೊವ್ನ ಉಣ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ ಾ ತ್.ದ್.ಜ್ಯರೊಮ್ ಡಿ’ಸ್ಚೀಜಾ , ದ್.ವಿಲಿ್ ರಬ್ರೆಂಬಸ್‍ಲ್ , ಮ್ಲಿಾ ನ್ ಪ್ರಿಸ್‍ಲ್ , ವಿಲು ನ್ ಒಲಿವೆರ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಸಲಾಾ ವಗ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧ್ಕಾೆಂ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಂಗೀತಾೆಂತ್ ಆರ್ಾ ೀಕ್ ನವೆೆಂ ಆಶಾ ಕ್ತರಣ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸಾ ಜೈಸನ್ ಸ್ಜಕೆಾ ೀರ.ತಿತ್ಲ ೆಂ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಆಸಾತ ೆಂ ಜೈಸನಾ ತಸಲ ಶ್ವಕ್ತಪ ಯುವಜಣ್ ಆಜ್ ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ ದಾಕೊೆಂವಿೊ ಆಸಕ್ತ ಆನಿ ಉಬಾ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಮೊತಾ್ / ಆಳಾ ತಾ ಮುಣತ ಲಾಾ ೆಂಕ್ತೀ ಎಕ್ ಜವ್ಳಬ್ರ ಮ್ಳ್ಕು ಾ ಮುಣನ್ ಹೆಂವ್ನ ಭವ್ಳ್ಸಾತ ೆಂ. ಸವ್ಳು ಸಾಯೆನ್ ತರಿೀ , ಆಪ್ಲ ಾ ದಷ್ಠಿ ವ್ಳಾ ಚ್ಯಾ ವ್ಳಟ್ಕವಯ್ರ ಸಪ ಷ್ಿ ಮ್ಟೆಂ ದವನ್್ ಜಾಗ್ಳರ ತಾಯೆನ್ ಮ್ಟೆಂ ಕಾಡ್ತ್ ಫುಡೆಂ ಚಮೊು ೆಂಚೊ ಜೈಸನ್ ಸ್ಜಕೆಾ ೀರ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಮುಖ್ಲಲ ತುರುಪ್ಚೊ ಘೊಡ್ದ ಮುಳ್ಕು ಾ ರಿೀ ಬಹುಷ್ಠ: ಮೊಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾೆಂವಿೊ ನಾ ಕೊಣಣ .ತಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಯದ್ ಪರ ತಿಭೆಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಹೆಂವ್ನ ಉದಾಹರಣ್ ದೀೆಂವ್ನ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚ್ "ಹೊ ಜಿೀವ್ನ" ಕೊವೆು ೆಂತ್ಲ ೆಂ ಪದ್ " ಗಡಿರ್ ಎಕ್ ಬೀಬ್ರ" ಹೆಂವ್ನ ಕ್ತತಾಲ ಾ ಪೌವಿಿ ೆಂ ಆಯ್ು ತಾ ತಿತ್ಲ ಪೌವಿಿ ೆಂ ಮೊಜ್ಯೆಂ ಕಾಳ್ಳಜ್ ಕೊಣ್ಗೀ ವಡ್ತ್ ಬಾಯ್ರ ಕಾಡ್ಯತ ಮುಳೊು ಆನೊ ಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಜಾತಾ. ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತೊಲ ಮಾಲಘ ಡ್ದ ವ್ಳವ್ಳರ ಡಿ ತಶೆೆಂಚ್ ಯುವ ಮುಖ್ರಲಾಾ ೆಂಕ್ ಸೂಪ ತ್್ಚೆಂ ಟೊನಿಕ್ ಜಾವ್ಳ್ ಸ್ಚೊ ಶ್ವರ ೀ ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು ಪಯಿಶ ಲಾಾ ಚಕಾಗೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೈಸನ್ ಹಚೊ Sur

ಜೈಸನ್ ಸ್ಜಕೆಾ ೀರ ತುಜಾಾ ಯಶಸೆಾ ಚ್ಯಾ ಮಾೆಂದ್ರ ವಹ ಯ್ರ ಕೊಣ ಆಪ್ಲ ವೀಲ್ ಪ್ೆಂಗ್ಳರ ನ್ ಘೆನಾಸಾತ ನಾ ತುವೆೆಂ "ಜೈಸನ್ ಸ್ಜಕೆಾ ೀರ " ಜಾವ್ನ್ ೆಂಚ್ ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ ಮೊಹ ರ್ ಮಾರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಳ್ಳು ಮೊಜಿ ಆಶಾ.

- ನಾನು ಮರ ೊಲ್ ----------------------------------------------------

ಚೊವಾಿ ೆಂ ಪ್ರದಾವ ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರ್ನಾ ವದಾಾ ರ್ಥಾ ಕೊೆಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾೆಂಕ್ ಸರ್ು ನ್

ಆಪ್ಲ ಾ 75 ವಸಾ್ಚ್ಯಾ ವ್ಳಷ್ಟ್ಕ್ ಉತು ವ್ಳ ಬಾಬ್ರತ ೆಂ ಪ್ದಾಾ ಕಾಲೇಜಿನ್ ಏಕ್ ಗ್ಳರ್ ವಂದನ ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ ನವಂಬರ್ 23 ವೆರ್ ಸಕಾಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲ ಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾೆಂತ್ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡಲ ೆಂ. ಹಾ ಸಂಭರ ಮಾವೆಳ್ಳೆಂ ಸಭಾರ್ ಆದಾಲ ಾ ಮುಖ್ರಲ್ ಮ್ಸ್ಜತ ರೆಂಕ್, ಮ್ಸ್ಜತ ರೆಂಕ್, ಪರ ಸುತ ತ್ ಮ್ಸ್ಜತ ರೆಂಕ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಸೆೆಂಚ್ ಆದಾಲ ಾ ವಿದಾಾ ಥಿ್ೆಂ ಸನಾಿ ನ್ ಆಸ್ಚಲ . ಹರ್ ಏಕಾಲ ಾ ಕ್ ಶಾಲ್, ಫಳ್ಕೆಂ ದಾಲಿ, ಯ್ದಸ್ಜತ ಕಾ

ಆನಿ ಪರ ಶಸ್ಜತ ಪತ್ರ ಫಿಲ್ಮಿನಾ ಲ್ೀಬನ್ ಪರ ದಾನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಾ ೆಂ ಪಯಿು ವಿೀಜ್ ಪತಾರ ಚೊ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದ್ವಲ ಮೇಯರ್ ಪ್. ಎಮ್. ಕಾಾ ಸೆತ ಲಿನ, ವಕ್ತೀಲ್ ಸಾಿ ಾ ನಿಸಲ ಸ್‍ಲ್, ಶಾಲ್ ಸುವ್ಳ್ತಿತಾನಾ 1944 ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ವಿದಾಾ ಥಿ್ ಆಸ್ಚಲ ಚಕ್ಮಗಳೂ ಚೊ್ ಆದ್ವಲ ವಿಗ್ಯರ್ ಜ್ಯರಲ್ ಇತಾಾ ದ ಆಸೆಲ . ಹಾ ವೆಳ್ಕರ್ ವಿೆಂಚ್ಯಣ ರಾ ೆಂಕ್ ಉಲವ್ಳಪ ಅವ್ಳು ಸ್‍ಲ್ ದಲ್. ಸಭಾರ್ ಯ್ಜಕ್ ಹಾ ಕಾಯ್್ಕ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಲ . ಫಾ| ವಿರ್ು ೆಂಟ್ ಮೊೆಂತರೊ, ಕರಸ್ಚಪ ೆಂಡೆಂಟ್, ಫಾ| ಆೆಂಟೊನಿ ಶೆರ ಕಾಯ್ ದಶ್ವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದಾಾ ಬೀಡ್ತ್, ಫಾ| ಆಲಿಾ ನ್ ಸೆರವ, ಕಾಾ ೆಂಪಸ್‍ಲ್ ದರಕೊತ ರ್, ಫಾ| ವಿಲಾ ಮ್ ಗನಾು ಲಿಾ ನ್ು ಆದ್ವಲ ಹ್ಯಡ್ತಮ್ಸ್ಜತ ರ, ಫಾನಿು ಸ್‍ಲ್ ಡಿ’ಕುನಾಹ ಪರ ಸಕ್ತ ಹ್ಯಡ್ತಮ್ಸ್ಜತ ರ, ಇತಾಾ ದ ಕಾಯ್್ಕ್ ಹಜರ್ ಆಸೆಲ . ----------------------------------------------------

ಪ್ರೆಂಗು ಚ್ ತೇಗ್ ಖಾೆಂಬ ಸೆಂಟ್ ಎಲೀಯಿಿ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್:

ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಯವ ಲೇಖಕ್, ಫ್ತ್| ಡಾ| ಪ್್ ವೀಣ್ ರ್ಮರ್ಟಾಸ್ ಎಸ್. ಜೆ., ಪ್ರ್ ೆಂಶುಪ್ರಲ್ ಆನ ಆಲ್ಬ ಟ್ಾ ಡ್ತ’ಸೊೀಜಾ ಮುೆಂಬಂಯ್ ಯ ಸಾರ್ ಸಂಪ್ದಕ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಪ್ವ್ನಲ ಮೊರಸ್‍ಲ್, ಕವಿ ಮ್ಲಿಾ ನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ್, ವಿಕಿ ರ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ್,

ಸಂಘ್-ಸಂಸಾ್ ಾ ೆಂಚೊ ಸಾ್ ಪ್ಕ್ --------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಾವ್ನ್ ಭಾಶಾ ಶಾಸಾತ ರೆಂತ್ ಪ್ಎಚ್.ಡಿ. ಪದಾ ಜೊಡ್ಯಲ ಾ .

2019 ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಪುರಸಾಕ ರ್

ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷ್ಠ ಶಾಸಾತ ರಕ್ ಹೆಂಗೆಲೆಂ ದ್ಣೆಂ ವಿಶ್ವಷ್ಾ ಆನಿ ಅಗ್ಯಧ್ಯ. ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಾ ರರ್ಪ, ಸಂರಚನಾ, ವಿೆಂಗಡ್ತ ಭಾಶೆೆಂಚೆಂ ಸಂಬಂಧ್ಯ ವಿರ್ಯ್ರ್ ಶಾಸ್ಜತ ರೀಯ್ ಸಂಶೊೀಧ್ನ್ ಕನ್್ ಸಂಶೊೀಧ್ನಾ ಲೇಖನಾೆಂ ಬರಯ್ಲ ಾ ೆಂತ್ ಆನಿ ತಿೆಂ ಲೇಖನಾೆಂ ಅೆಂತರ್ಷ್ಟಿ ರೀಯ್ ಸಾ ರಚ ಜನ್ಲಾೆಂತ್ ಪರ ಕಾಶ್ವತ್ ಜಾಲಾೆಂ. ಕೊೆಂಕಣ ಲ್ೀಕಾಕ್ ಹಣೆಂ ದಲಲ ೆಂ ಋಶ್ವಸದೃಶಾ ದೇಣೆಂ ಮಹ ಳ್ಕಾ ರ್ - ಸ್ಚಳ್ಕವೆ ಶೆಕಾ್ ಾ ೆಂತ್ ಸ್ಚಳ್ಕವ್ಳಾ ಶೆಕಾ್ ಾ ಚ ಕೊೆಂಕಣ ಮಹಭಾರತಾಚರ್ ಉಜಾಾ ಡ್ತ. ಗೆಂಯ್ೆಂತ್ ಸ್ಚಳ್ಕವ್ಳಾ ಶೆಕಾ್ ಾ ೆಂತ್ ಕೊೆಂಕಣ ಲ್ೀಕಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷೆಚೆಂ ಮಹಭಾರತ್ ಪರ ಚಲಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ ೆಂ. ಪ್ಲಚ್ಗೀಸ್‍ಲ್ ಮಿಶನರಿೆಂನಿ ತ್ೆಂ ರೊೀಮಿ ಲಿಪ್ೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುನ್, ಪ್ಲಚ್ಗಲಾಚ ಬಾರ ಗ್ಯ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ೆಂತ್ ದವರ್ಲಲ ೆಂ. ಡ್ಯ| ರಕ್ತ ಮಿರೆಂದಾನ್ ತ್ಾ ಹಸತ ಪರ ತಿಚೆಂ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಕನ್್, ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ವಿಶೆಲ ೀರ್ಣ್ ಸಂಶೊೀಧ್ನ್ ಕರುನ್ ತಾಚರ್ ಉಜಾಾ ಡ್ತ ಘಾಲಾ.

ನಗರೆಂತಾಲ ಾ ಟಿ. ವಿ. ರಮನ್ ಪೈ ಕರ್ಾ ನಶ ನ್ ಹೊಲಾೆಂತ್ ನವಂಬರ್ ೨೩ ವೆರ್ ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕಣ ಪುರಸಾು ರ್ ೨೦೧೯ ಪರ ದಾನ್ ಕೆಲ. ಡಾ| ರಕ್ಣ ಮಿರೆಂದಾ - ಜಿೀವನ್ ಸ್ಗದಿ ಸರ್ು ನ್ ಡ್ಯ| ರಕ್ತ ಮಿರೆಂದಾ ಹೆಂಗೆಲ ಜಲ್ಿ ಮಂಗಳೂರೆಂತು ೧೯೩೭ ಇಸೆಾ ೆಂತ್ ಜಾಲ್. ಹಣೆಂ ಮದಾರ ಸ್‍ಲ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ೆಂತಾಲ ಾ ನ್ ಬ್ರ.ಎ., ಬನರಸ್‍ಲ್ ಹೆಂದೂ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್ೆಂತಾಲ ಾ ನ್ ಎಮ್. ಎ., ತಸೆೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್್ಲ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ್

ದೇವದಾಸ್ ಆರ್ ಕದಮ್ - ಜಾಣ್ವವ ಯ್ ಪುಸಯ ಕಾಕ್ ವಮಲ್ ವ. ಪೈ ಪ್್ ಶಸ್ಗಯ 50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೇವಿದಾಸಾನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಮಟಾ ಾ ಕಾಣೀಯ್ೆಂಚೆಂ ಪುಸತ ಕಾೆಂ ಲಿಖ್ರಲ ಲಿೆಂ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಗೀವ್ಳ ಥಾವ್ನ್ , ಕೆಂದ್ರ ಕಲಾ ಅಕಾಡಮಿ ಥಾವ್ನ್ , ಕೆಂದ್ರ ಸಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸಾು ರ್ ಮ್ಳ್ಲಲ ಆಸಾತ್.

ತಾಣೆಂ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ಯೊೀಗ ಶ್ವಕ್ಷ್ಣ್ ದಲಾೆಂ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಎದ್ವಳ್ ವರೇಗ್ ೭೭,೭೭೦ ಆಸನಾೆಂ ಕೆಲಾಾ ೆಂತ್. ಶ್ವರ ೀ ಧ್ಮ್ಸಾ ಳ ಮಂಜನಾಥೇಶಾ ರ ಯೊೀಗ ಎೆಂಡ್ತ ಮೊೀರಲ್ ಎಜುಾ ಕಶನ್ ಯೊೀಜನ್ ಸಾಾ ಪನ್ ಕೆಲಾೆಂ. ೩,೦೦೦ ವಯ್ರ ಯೊೀಗ ಕಾಾ ೆಂಪ್ೆಂ ಮಾೆಂಡುನ್ ಹಡ್ಯಲ ಾ ೆಂತ್. ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಕಾಭಾ್ರೆಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪರ ಶಸ್ಚತ ಾ ಲಾಬಾಲ ಾ ತ್.

ಶಕೆಂತ್ಲಾ ಆರ್. ಕ್ಣಣಿ - ಥೊಡೊ ಏಕಾೆಂತ್ರ ವಮಲ್ ವ. ಪೈ ಕವತಾ ಪುಸಯ ಕ್ ಪ್್ ಶಸ್ಗಯ

ಮಿೀರ ಎಸ್. ಶ್ನ್ಾಗ್ - ಬಸ್ಗಯ ವಾಮನ್ ಶ್ಲಣಯ್ ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸಾಕ ರ್

ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವ್ಳಣ ಕೆಂದಾರ ೆಂತ್ ೩೫ ವಸಾ್ೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಲ ೆಂ ಆಸಾ ತಸೆೆಂಚ್ ತಿಣೆಂ ಸಭಾರ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪುಸತ ಕಾೆಂ ಬರಯಿಲಿಲ ೆಂ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೀಷ್ಟಾ ೆಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆತಾಲ . ತಿಣೆಂ ಬರೊೀ ಕೊೆಂಕಣ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕೆಲಾ. ಡಾ| ಕೆ. ರಘವೆಂದ್ ಪೈ - ಬಸ್ಗಯ ವಾಮನ್ ಶ್ಲಣಯ್ ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸಾಕ ರ್

ಕುಮಾಿ ಶ್ವರ ೀನಿವ್ಳಸ ಚ್ಯಾ ರಿಟೇಬ್ರಲ್ ಟರ ಸಾಿ ಚ ಸಾಾ ಪಕ್ತ ಆನಿ ಅಧ್ಾ ಕ್ತಶ ಣ್, "ಗೀಲ್್ ಏಜ್ ಹೊೀಮ್" ಸಾಾ ಪಕ್ತ, ಹಕಾ ಆಪ್ಲಲ ೧೮ ಗ್ಳೆಂಟ್ಕ ಜಾಗ ತಿಣೆಂ ದಾನ್ ದಲಾ. ಶಾಲಾ ಭುಗ್ಯಾ ್ೆಂಕ್ ಸಾು ಲರ್ಶ್ವರ್ಪ, ದುಬಾು ಾ ಲ್ೀಕಾಕ್ ಲಗ್ಯ್ ಖ್ಯತಿರ್ ಕುಮಕ್ 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಲಾಾ , ಭಲಾಯೆು ಶ್ವಬ್ರರ್ ಕನ್್ ೫,೦೦೦ ಪ್ರ ಸ್‍ಲ್ ಚಡಿೀತ್ ಲ್ೀಕಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಾಾ .

ಶೆರ್ಯ್ ಕಾಯೆ್ೆಂ ನಿವ್ಳ್ಹಕ್ತ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಲ .

ವಸಂತ ಆರ್. ರ್ಯಕ್ - ವಮಲ್ ಪೈ ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ವಶೇಷ್ ಪುರಸಾಕ ರ್

ಸುವ್ಳ್ತ್ಕ್ ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ರತ್್ ಬಸ್ಜತ ವ್ಳಮನ್ ಶೆರ್ಯ್್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕರುನ್ ಮಟಾ ಾ ನ್ ಸಯ್್ೆಂಚ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಲಿ.

ವಸಂತಿ ನಾಯಕಾನ್ ಸಂಗೀತಾೆಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಭಾಾ ಸ್‍ಲ್ ಕೆಲಾೆಂ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಆಕಾಶ್ವ್ಳಣಕ್ ೩೦ ವಸಾ್ೆಂಚ ಸೇವ್ಳ ದಲಾಾ . ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಪರ ಥಮ್ ಆಕಾಶ್ವ್ಳಣ ಸುವ್ಳ್ತಿಲಾಲ ಾ ವೆಳ್ಕರ್ ತಿಣೆಂ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾೆಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ದಲಾ. ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಪ್ಲ ಚ್ ಬರಿ ಸೇವ್ಳ ದಲಾಾ . ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾೆಂನಿ ಸಭಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾೆಂ ಪರ ಸುತ ತ್ ಕೆಲಾಾ ೆಂತ್. ಸುಹಾಸ್ ಯಶವ ೆಂತ್ರ ದಲಾಲ್ - ವಮಲ್ ಪೈ ವಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ವಶೇಷ್ ಪುರಸಾಕ ರ್ ಬ್ರ.ಎ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಬ್ರ. ಪದ್ಾ ೀದರ್ ಸುಹಸ್‍ಲ್ ವೃತ್ತ ನ್ ಏಕ್ ವಕ್ತೀಲ್. ಪಮ್ಳ್ ಕೊೆಂಕಣ ಪತಾರ ಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್. ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಚಳಾ ಳೆಕ್ ಸುಹಸಾಚೆಂ ದಾನ್ ಮಹತಾಾ ಚೆಂ. ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ ನವಂಬರ್ ೨೩ ವೆರ್ ಸಾೆಂಜ್ಯರ್ ಟಿ. ವಿ. ರಮನ್ ಪೈ ಸಭಾಸಾಲಾೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ ೆಂ. ಸ್ಜಿ ತಾ

ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಹಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚೊ ಅಖಂಡ್ತ ಖ್ಯೆಂಬ ಟಿ. ವಿ. ಮೊೀಹನ್ದಾಸ್‍ಲ್ ಪೈನ್ ಕೊೆಂಕೆಣ ನ್ ಸವ್ಳ್ೆಂಕ್ ಆಪ್ಲಲ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ಟಯೊಲ . ಆಮಿ ಸವ್ನ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಉಲವ್ಳಪ ಾ ೆಂನಿ ವಸಾ್ಕ್ ಏಕ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ವಿಿ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಮ್ಳೊನ್ ಆಮಿೊ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಸಂಸು ೃತಿ ಪರ ಸಾರುೆಂಕ್ ಉಲ್ ದಲ್. ಘರೆಂನಿ ಆಮಿೆಂ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಉಲವ್ನ್ ಭಾಸ್‍ಲ್ ನಿರಂತರಿೆಂ ವ್ಳಹ ಳ್ಕೊ ಾ ಪರಿೆಂಕ್ ಕರುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ. ಐಟಿ ಸಂಸಾರೆಂತ್ ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ವಾ ಕ್ತತ ತೊ ಜಾಲಾಾ ರಿೀ ಆಪ್ಲಲ ಸಂದೇಶ್ ತಾಣೆಂ ಅಪುಟ್ ಕೊೆಂಕೆಣ ೆಂತ್ ಸಭಿಕಾೆಂಕ್ ದಲ್.

ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಲಾಕರೆಂಕ್, ಮುಖ್ರಲಾಾ ೆಂಕ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಸಂಯೊೀಜಕಾೆಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀೆಂವ್ನು ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ.

ಪದಿ ಶ್ವರ ೀ ಪರ ಶಸ್ಜತ ವಿಜೇತ್ ಡ್ಯ| ಆರ್. ಕೆ. ದೇಶ್ಪ್ೆಂಡ ಉಲವ್ನ್ ಮಹ ಣಲ್ ಕ್ತೀ ಹ್ಯೆಂ ವಿಶ್ಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕೆಂದ್ರ ಸಭಾರ್ ಉತಿತ ೀಮ್ ಕಾಮಾೆಂ ಕರಿತ್ತ ಆಯ್ಲ ೆಂ, ಹೆಂವ್ನ ತಾೆಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪ್ಠಯ್ತ ೆಂ ಮಹ ಣಲ್.

ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ ಮುಖ್ರಲ್ ಸರೊ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಜಿ ನ್ ಪರ ಭು, ವಿೀಜ್ ಪತಾರ ಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ವಿಶಾ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಕೆಂದಾರ ಚ್ಯಾ ದ್ವಗ್ಯೆಂ ಮುಖ್ರಲ್ ಖ್ಯೆಂಬಾಾ ೆಂಕ್ ಬಸ್ಜತ ವ್ಳಮನ್ ಶೆರ್ಯ್ ಅನಿ ಟಿ. ವಿ. ಮೊೀಹನ್ದಾಸ್‍ಲ್ ಪೈ ಹೆಂಕಾ ತಾಣೆಂ ಕಚ್ಯಾ ್ ವ್ಳವ್ಳರ ಕ್ ತಸೆೆಂ ದೆಂವ್ಳೊ ಾ ಮಾನಾಕ್ ವ್ಳಖಣಲಾಗಲ . ಹ್ಯರೆಂಚ ಪ್ಟ್ ಥಾಪು್ ನ್ ಉಲಾಲ ಸುೆಂಚ್ಯಾ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಈಶಾ ರಚೆಂ ಆಶ್ವೀವ್ಳ್ದಾೆಂ ಮಾಗ್ಯಲಾಗಲ . ಪರ ಶಸ್ಚತ ಾ ವಿಜೇತಾೆಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಾಲ ಸ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಫುಡೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ ಸಂಸಾರೆಂತ್ಲ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಉಲವಿಪ ಮ್ಳ್ಕೊ ಾ ಸಂದಭಾ್ರ್ ದವ್ಕರ ೆಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲ್ ದಲ್. ಆಸಲಾಾ ಕಾಯ್ಕರ ಮಾೆಂಕ್ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ಲ್ೀಕಾನ್ ವಹ ಡ್ತ

ಪ್. ಸಬ್ರತಾ ಸತಿೀಶ್ ಪೈನ್ ಪರ ಶಸ್ಜತ ವಿಜೇತಾೆಂಕ್ ಉಲಾಲ ಸ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ತಾೆಂಚೊ ಖಳ್ಳಿ ತ್ ನಾಸ್ಚೊ ಕೊೆಂಕ್ತಣ ವ್ಳವ್ನರ ನಿರಂತರಿೆಂ ಮುಖ್ಯರುನ್

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಹ ರುೆಂಕ್ ಉತ್ತ ೀಜನ್ ದಲೆಂ. ತಿಕಾ ಆಜ್ ಹೊ ಅವ್ಳು ಸ್‍ಲ್ ದಲಾಲ ಾ ಬಸ್ಜತ ವ್ಳಮನ್ ಶೆರ್ಯ್ು ದೇವ್ನ ಬರೆಂ ಕರುೆಂ ಮಹ ಳೆೆಂ. ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸಾಾ ನಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಾಲ ಾ ಪ್. ದಯ್ನಂದ ಪೈನ್ಯಿೀ ಪರ ಶಸ್ಜತ ಮ್ಳ್ಲಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ಉಲಾಲ ಸುನ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗೆಲ ೆಂ. ಕಾಯ್್ ಉಪ್ರ ೆಂತ್ ಸವ್ನ್ ಸಭಿಕಾೆಂಕ್ ರುಚೀಕ್ ಜ್ಯವ್ಳಣ್ ಆಸೆಲ ೆಂ. ---------------------------------------------------ಪ್್ ಸುಯ ತ್ರ ಐಸ್ಗವೈಎಮ್ ಕೆಂದ್ ೀಯ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಲಿಯೊನ್ ಲೀಯ್ಾ ಸಲಾಾ ರ್ಾ ಆನ ಕಾಯಾದಶಿಾಣ್ ಬರಬರ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Mangaluru, India. Edited & Publish...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Mangaluru, India. Edited & Publish...