Veez Konkani Global Illustrated Konkani & English Weekly e-Magazine in - Kannada Script and English.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೊಂ ಅೊಂಕ : 6 ಸೊಂಖ : 16 ಮಯರ್ಚ್ 9 , 202 ಅಮರ್ ತುಜ ೊ ಉಡಾಸ್ –ಕ ೊೊಂಕಣ್ ಕ ೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರ ಬೊಂಬಸ್
2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ದ ೇವಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಿಘ್ನಿಂ? ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಟರ್ಕಿ ಆನಿ ಸೀರಿಯಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಭಾಂಯಕಾಂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಗಾಂ ಲಾಗಾಂ 43,000 ಹಜಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ . ಕಟ್ಟೀಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾ ಥಾಂಯ್ಚ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಜಾಲಾಂ, ಸಭಾರ್ ಲೀಕ್ ತ್ಯಾ ಕಟ್ಟೀಣಾಂ ಪಾಂದಾ ಜಿವ್ಲಚ್ಚ್ , ಲಾಂಕ್ಡಾ , ಇಟ್ಾಾಂ ಪಾಂದಾ ಕಾಂಗ್ಗಾಲ್ ರಿೀತಿರ್ ಮಣಿಧೀನ್ ಜಾಲ. ದೀವಾನ್ ಹಾಂ ರ್ಕತ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಂ ಕೆಲಾಂ? ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಾಾಂತ್ ಮಲೀಶಿಯಾಂತ್ ಆವ್ನ್ ಯ್ಲೀವ್ನ್ 40,000 ಲೀಕ್ ಘರಾಂವೀನ್ ಜಾಲ ಮಾತ್್ ನ್ಹಾಂಯ್ಚ, ಸಭಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ; ಲೀಕ್ಡಚಿ ಗಾಂಗ್ಗ ಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ. ದೀವಾ, ತಾಂವಾಂ ಅಸಾಂ ರ್ಕತ್ಯಾ ಕೆಲಾಂಯ್ಚ? ತಾಂ ಇತ್ಲೆಯ್ಚ ಧಾರುಣ್ ಕ್ಡಳ್ಜಾಚೊ? ತಾಂವಾಂ ಅಸಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಸೊಡ್ೆಾಂಯ್ಚ ತರಿೀ ರ್ಕತ್ಯಾ ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಾಂಕ್ ಕೀಣ್ ಜಾಪಿ ದಿತಿತ್? ಆಜ್ ಸಾಂಸಾರಚ್ಯಾ ಮೂಲಾಾನ್ ಮೂಲಾಾ ಲೀಕ್ ವಯ್ೆಾಂ ಸವಾಲಾಾಂ ವಚ್ಯತ್ಯಿ ಆನಿ ಜಾಪಿ ಸೊಧಾ್ . ಅಸಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಕ್ಡರಣ್ರ್ಕತಾಂ? ಲೀಕ್ಡಚಿಾಂಪಾತ್ಯಕಾಂಚಡ್ ಜಾಲಾಂ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ಾ ಬಾಳ್ಜಾಂನಿ ಕಸೆಾಂ ಪಾತ್ಯಕಾಂ ಆಧಾರ್ಲಲೆಾಂ ತ್ಯಾ ಕಟ್ಟೀಣಾಂ ಪಾಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಾಂಕ್ ವ ತ್ಯಾ ಆವಾ್ ಲೀಟ್ಕ್ ವಾಹಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್? ಕೀಣಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯಕಾಂಕ್ ತಾಂವಾಂ ಕೀಣಕ್ ಶಿಕ್ಡಾ ದಿೀವ್ನ್ ಲಾಗ್ಗಡ್ ಕ್ಡಡ್ೆಾಂಯ್ಚ? ಆಜ್ ಸಾಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಲಾಾಂ ತರಿೀ ರ್ಕತಾಂ? ಯುಕೆ್ೀನಾಂತ್ ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಾಯೆಾಂಕ್ ರ್ಕತ್ಲೆಸೊ ನಿರಧಾರಿ ಲೀಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸಾ. ಯುಕೆ್ೀನಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಾಯೆಾಂಕ್ ಆನಿ ಡೊ್ೀನಾಂಕ್ ರ್ಕತೆಶೆ ರಶ್ಾನ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸಾತ್. ಚೈನಾಂತ್ ಆನಿ ಉತ್ರ್ ಕರಿಯಾಂತ್ ರ್ಕತ್ಲೆಸೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೀಕ್ ಪೊಟ್ಕ್ ನಸಾ್ಾಂ ವ್ಲಳೊೊಳ್ಜಟ . ಚಿಕ್ಡಗಾಂತ್ ರ್ಕತ್ಲೆಸೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೀಕ್ ಹಾಂವಾಕ್ ಆಾಂಕುಡ್್ ಘರಾಂ ನಸಾ್ಾಂ ಚಿರ್ಡಿತ್ಯ. ಭಾರತ್ಯಾಂತ್, ಬಾಾಂಗ್ಗೆ ದೀಶ್ಯಾಂತ್, ಪಾರ್ಕಸಾ್ನಾಂತ್, ಇತ್ಯಾದಿ ದೀಶ್ಯಾಂನಿ ರ್ಕತ್ಲೆಸೊ ಲೀಕ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಚ್ ಪಾಕೆಾಂ ನಸಾ್ಾಂ, ಪಾಾಂಗ್್ಾಂಕ್ ವ್ಲೀಲ್ ನಸಾ್ಾಂ, ಪೊಟ್ಕ್ ಖಾಣ್ ನಸಾ್ಾಂ ವ್ಲಳೊೊಳ್ಜಟ . ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಿಾಂಕ್ ಅಸಲ ಪರಿಸಿತಿ ಯ್ಲೀಾಂವ್ನಕ ತ್ಯರ್ಣಾಂ ಕಸೆಾಂ ಮಹ್ಯ ಪಾತ್ಯಕಾಂ ಕೆಲಾಾಾಂತ್? ಮಾಹಕ್ಡ ರ್ಕತಾಂಚ್ಚ ಸಮಾಾನ! ರಶ್ಯಾ , ಚೈನ, ಉತ್ರ್ ಕರಿಯ, ಆನಿ ಥೊಡಾಂ ರಶ್ಯಾಕ್ ಮೊಗ್ಗಚಿಾಂ ರಷ್ಟಟರಾಂ ತಿಸ್ಾಂ ಮಹ್ಯ ಝುಜ್ ಆಸಾ ಕರುಾಂಕ್ ಪ್ಯತ್ಯ್ಾಂ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ರಶ್ಯಾ ಆಪ್ಲೆ ನ್ಯಾರ್ಕೆಯರ್ ಬಾಾಂಬ್ ಸೊಪೀಟನ್ ಕತ್ಯಿಾಂ ಮಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಟಯ್ . ಅಮೀರಿಕ್ಡ ಆನಿ ನಾಟ್ ರಷ್ಟಟರಾಂ ಘೊರ್ಡಾಾಂಕ್ ಕುಳಿತ್ ಖಾವಯ್ಲಾೆಾಪರಿಾಂ ಯುಕೆ್ೀನಕ್ ಬಳ್ಜಧೀಕ್ ಅಸಾ್ರಾಂ ದಿೀವ್ನ್ ಝುಜಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿತ್ಯತ್. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಸಾರಾಂತ್ ಭಿಲ್ಕಕಲ್ ಶ್ಯಾಂತಿ ನ; ಶ್ಯಾಂತಿ ಗೆಲಾಾಂ ಮಾಪಾೊಾಾಂ ಪಾಟ್ೆಾನ್! -ಡಾ.ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು,ಚಿಕಾಗೊ ವೀಜ್ಸಂಪಾದಕ1
3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಅಮರ್ ತುಜ ೊ ಉಡಾಸ್ –ಕ ೊೊಂಕಣ್ ಕ ೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರ ಬೊಂಬಸ್ ಲೀಖಕ್ಕಳಯ್ತಾ: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಹಿಂವಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಖುದ್ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ1972ವ್ಯಾ ವಸಾಸಿಂತ್ ತರೀ 1980 ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಿಂ ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಳಾವಳಿಂತ್ ಆಸಲ್ಲಲಾಿಂವ್ನ. ಮ್ಹಜ್ಯಾವನಿಸಿಂ ಪ್ರಾಯ್ಿಂತ್ ತೊ ಸತಾಾ ವಸಾಸಿಂ ವಹಡ್ ತರೀ ಹಿಂವಿಂ ಲ್ೀಖನಾಚಾ ಸುಡಾಳ್ ದಿಂವೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಬ್ ವ್ಯ ಆಬ್ (ವಿಲ್ಫಿಯ್ಕಬ್) ಆಶಿಂ ವ್ಯಪರನಾಸಾಾನಾ ಶೀದ ನಾಿಂವ್ಯನ್ ಉಲ್ಲೀಕ್ ಕೆಲ್ಲ. ಶವ್ಯಯ್ ಸಥಳೀಯ್ ಮೆರೊ ಉತೊಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಿಂತಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲ್ಲಲಾಿಂಕ್ ಆಶಿಂ ‘ಆಬ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಕಿತಿಂಗೀ ಗಳಾಾಲ್ಲಗಿಂ ಶಕಾಸತಾ. ದಕಾಲಾಕ್ – ಜೊಜ್ಯಾಸಬ್ (ಜೊರ್ಜಸ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ), ಒಸಾರಾಬ್ (ಓಸಾರ್ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ)ಮ್ಹಣ್ಯನಾಸಾಾಿಂ ಜೊರ್ಜಸವ್ಯಒಸಾರ್ಮ್ಹಣ್ಯಾತ್.ಕಿಂಕಿೆ ಲೊಕಾಮ್ಧಿಂತರೀಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖಾಾತಚಾವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ಹಿಂವ್ನ ಹಾ ಲ್ೀಖನಾಿಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣಿಂಚ್ ಆನಿ ಕಿಂಕಣ ಮಾಯ್ಕ್ ಮಿೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಮಿೀನಾ ಮ್ಹಣಿಂಚ್ ಉಲ್ಲೀಖ್ಕತಾಸಿಂ. ಹಿಂದಯ್ಕಕನ್ಸ ಗಮ್ನಾಿಂತ್ಘಿಂವಚಿಂ -ಲ್ೀಖಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ಚೊರಾಯ್, ರಾಷ್ಟ್್ರಚೊ ಸವ್ಯಸಧಿಕಾರವ್ಯದೀಶಾಚೊಪಾಧಾನಿಒಟ್ಕ್ರೆಮ್ನಿಸಮ್ಹ ಳಾಯಾನ್ತೊಕಸೊ ಹರಾಿಂಬರ ಜ್ಲ್ಲಾಲೊಲಗೀ ತಶಿಂಚ್ ತಾಕಾಮೊರೊಿಂಕ್ಯಿೀಆಸಾ.ಮ್ರಣ ಕಣ್ಯಕ್ಚ್ ಚುಕಾನಾ. ಪೂಣ ಅಿಂತರ್ಲ್ಲಲಾ ಆಮಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಮ್ನಾಯಾ ವಿಷ್ಟ್ಾಿಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ “ತೊ ಆಸಲೊಲ ಜ್ಯಲ್ಲಾರ್.......” ಮ್ಹಳಾಯಾ
4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಸಲ್ಫಿಂ ಭೊಗಾೆಿಂ ಸಹರ್ಜ ಜ್ಯವ್ನ್ ಯ್ತಾತ್. 2010ವ್ಯಾ ವಸಾಸಚಾ ಮಾಚ್ಸ 9 ತಾರಕೆರ್ ದವ್ಯನ್ ಕಿಂಕಣ ಕಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಸಗಾಸ ರಾಜ್ಯಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಿಂ 13 ವಸಾಸಿಂ ಜ್ಯಲ್ಫಿಂ.ದವ್ಯನ್ವಿಲ್ಫಿಕ್ಆನಿಕಿೀಹಾ ಸಿಂಸಾರಾಿಂತ್, ಹಾ ಕಿಂಕಣ್ಯಿಂತ್ ದವಿಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಿಂಕಿೆ ಸಿಂಗೀತ್, ಕಲ್ಲಪಾಕಾರ್ಆನಿಸಗಯ ಸಮಾರ್ಜಆನಿಕಿೀ ಗ್ಾೀಸಾ ಕತೊಸ ತಿಂ ನಿೀರ್ಜ. 2012ವ್ಯಾ ವಸಾಸಚಾಎಪ್ರಾಲ್2ತಾರಕೆರ್ತಾಚೊ ಸತಾರಾವೊ, 2017ವ್ಯಾ ಎಪ್ರಾಲ್ 2 ತಾರಕೆರ್ ತಾಚಾ ಜ್ಲ್ಲಾ ಅಮೃತೊೀತಸವ್ಯಚೊ ಆನಿ 2022ವ್ಯಾ ಎಪ್ರಾಲ್ 2 ತಾರಕೆರ್ ತಾಚಾ 80ವ್ಯಾ ಜ್ಲ್ಲಾ ದಿಸಾಿಂಚೊದಬಾಜೊವಗ್ಳಯಚ್ ಆಸೊಾ. ಆರ್ಜ ವಿಲ್ಫಿ ದವ್ಯಚಾ ಘರಿಂ ಆಸಾತರೀಸಿಂಸಾರಾಿಂತ್, ಆನಿಪಾತಾೀಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ಗಾರ್ ಕಿಂಕಿೆ ಮ್ನಿಸ ತೊ ಮ್ಿಂಗುಯರಾಿಂತಾಲಾ ಜೆಪ್ಪಿಂತ್ಆಸೊಿಂವ್ಯಅಮೆರಕಾಿಂತಾಲಾ ಚಕಾಗ್ಳಿಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ಸದಿಂ ತಾಿಂಚಾ ಕಾಳಾಾ – ಮ್ನಾಿಂನಿ ಜಿಯ್ವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳಾಯಾಿಂತ್ದೀನ್ಉತಾಾಿಂನಾಿಂತ್. ಪ್ರಿಂಗಾಯ -ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಿಂವ್ಯಿಂಕ್ಉಕಲ್್ ಧರ್ಲೊಲ ವಿಲ್ಫಿ: ಆದಿಿಂ ದಕಿಿಣ ಕನ್್ಡ ಜಿಲ್ಲಲಾಿಂತೊಲ ತಶಿಂ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ದಿಯ್ಸೆಜಿಿಂತೊಲ ಆನಿ ಆತಾಿಂಉಡುಪ್ರಖಾಲ್ಆಸೊಚ ಪ್ರಿಂಗಾಯ ಮ್ಹಜೊಗಾಿಂವ್ನ.ಹೊಗಾಿಂವ್ನಮೊಗಾಾಾ ಕಳಾಾಿಂ ಖಾತಿರ್ ದೀಶ್ (ಮಿಂಬಯ್ ಇತಾಾದಿ) – ವಿದೀಶಾಿಂತ್ (ಗಲ್ಿ ರಾಷ್ಟ್್ರಿಂನಿ) ನಾಿಂವ್ಯಡಾಲ. ಹಿಂವ್ನ ಹಾ ಗಾಿಂವ್ಯಿಂತ್ ಜ್ಲೊಾನ್ ವ್ಯಡ್ಲೊಲಿಂ. ನಿಜ್ಯಯಿಾ ಹಿಂ ಮ್ಹಜೆಿಂ ವಹಡಪಣ. ವಿಲ್ಫಿನ್ಆಪ್ರಲಾ ‘ಬೆಲ್ಲ....ಇಜ್ಯಬೆಲ್ಲ’ ಪದಿಂತ್ (ಕವಿಯ 5) ಪ್ರಿಂಗಾಯಚೆಿಂ ವಹಡಪಣಆನಿಬಹದುರಪ್ರಚಾರಾಲಾ. ಪದಿಂತಿಲಿಂ ಹಾ ಬಾಬಾಚಿಂ ಉತಾಾಿಂ ಆಶಿಂ: ‘ಕಳೆ ಪ್ರಿಂಗಾಯಚೆ, ನ್ಳೆ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ಚೆ, ಸವ್ಯಸಿಂನಿಬಾರಬೊರೆಿಂ ಮ್ಹಳಾಿಂ’. ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಪದಿಂ ಮಕಾಿಂತ್ಾಯಿೀ ಪ್ರಿಂಗಾಯಚೆಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಸಿಂಸಾರ್ಬರ್ಗಾಜೆಾ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿ – ಮಿೀನಾಕ್ ಹಿಂವಿಂ ಪಯ್ಕಲಾ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ದಕ್ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಗಾಿಂವ್ಯಿಂತ್: ೧೯೬೦ವ್ಯಾ ದಕಾ್ಾಿಂತ್ವಿಲ್ಫಿ ಆಪ್ರಲಾ ಸವಿಂತ್ಪದಿಂನಿಲೊಕಾಮ್ಧಿಂಖಾಾತಿ ಜೊಡುಕ್ ಪ್ರವ್ಯಾನಾ ತಾಚಿಂ ಪದಿಂಯಿೀ ಮ್ಿಂಗುಯರೆ ಮೆರೊ ಉತೊಾನ್ ಗ್ಲ್ಫಲಿಂ. ಪ್ರಿಂಗಾಯಚೊ ಪಾತಿಭಾವಿಂತ್ ತನಾಸಟೊ ಜೊನ್ ಪ್ರ.
5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಮೆಿಂಡೊನಾಸನ್ ಬಹುಷ್ಟ್: ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಿಂಪಯ್ಲಿಂಪ್ರಿಂಗಾಯಕ್ಹಡ್ಲ್ಫಲಿಂ. 1963 ಇಸೆವಿಂತ್ ಧಾವಚಾ (ಎಸಎಸಎಲ್ಸಿ) ಪರೀಕೆಿಿಂತ್ ಅಖಾಾ ಕನಾಸಟಕಾಿಂತ್ ಸಾತವಿಂ ರಾಾಿಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೊಲ ಗಾಯ್ಕನಾಿಂತ್, ನ್ಟನಾಿಂತ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಿಂಗಾಿಂನಿ ತಾಲ್ತವಿಂತ್ಜೊನಾನ್ಆಪ್ಲಿಂಪ್ರಯುಸಿ ಶಕಾಪ್ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ಚಾ ಸಾಿಂ ಲುವಿಸ ಕಲ್ಜಿಿಂತ್ ಆನಿ ಮೆಟಲಜಿಸ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಕಾಪ್ (ರಾಾಿಂಕಾಿಂಸವಿಂ) ಸುರತಾಲ್ಲಚ ಕನಾಸಟಕ ರೀಜ್ನ್ಲ್ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ರ್ಜ (ತದ್ಿಂ ಕೆಆರ್ಇಸಿ ಆನಿ ಆತಾಿಂ ಎನ್ಐಟಿಕೆ)-ಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಾ ವಳಾರ್ವಿಲ್ಫಿಚಿಂನ್ವಿಿಂನ್ವಿಿಂಪದಿಂ ಜಿಕುನ್ ಧನ್ಸ ಜೊನ್ ಪ್ರಿಂಗಾಯಿಂತಾಲಾ ಕಾಯ್ಕಸಿಂವಳಾರ್ಗಾಯ್ಕಾಲೊ. ಆಶಿಂ ಆಸಾಾಿಂ, 1972 ಇಸೆವಿಂತ್ ಎಕಾ ಸಾಿಂಜೆರ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ (ಆನಿ ಸವಿಂ ಮಿೀನಾಕ್) ಪ್ರಿಂಗಾಯಿಂತ್ಚ್ ಹಿಂವಿಂ ಪಯ್ಕಲಾ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ದಕ್ಲ್ಲಿಂ. ಶಿಂಕರಪ್ರಾಿಂತಾಲಾ ಪ್ರಿಂಗಾಯ ಫಿಗಸಜೆ ಆಿಂಗಾೆಿಂತಾಲಾ ವದಿಚೆರ್ (ಆತಾಿಂ ಗ್ಳಾಟೊ್ ಆಸಾತಾಾ ಜ್ಯಗಾಾ ತಣ್, ಚಾರ್ ಭಿಂವಾಣಿಮರಾ ವ್ಯಚರಾ ಫಾತಾಾಿಂನಿ ಭಾಿಂದುನ್ ಮ್ಧಗಾತ್ ಮಾತಿ ಭನ್ಸ ಕೆಲ್ಫಲ ನಾಟಕಾಿಂ ಆನಿ ಹರ್ ಕಾಯಿಸಿಂ ಚಲ್ಫಚ ವದಿ) ತಿಂಕಾಯ್ಸಿಂ ಚಲ್ಲ್ಲಿಂ. ತದಳಾ ಹಿಂವ್ನ ಸವ್ಯಾ ಕಾಲಸಿಿಂತ್ ಶಕಚ ವಿದಾರ್ಥಸ. ಹರ್ ವಿದಾರ್ಥಸಿಂಬರಚ್ಕಾನ್ದಳೆಸೊಡ್್
6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಿಂ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ. ಫುಡಿಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಿಲ್ಫಿ – ಮಿೀನಾಕ್ ಲ್ಲಗಯಲ್ಲಾನ್ ವಹಳ್ಾಿಂಕ್ ಪ್ರವ್ಯಾಲೊಿಂ, ತಾಿಂಚಿಂ ನಾಯ್್ ಕಾಯಿಸಿಂ ದೀನ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಪ್ರಿಂಗಾಯಕ್ ಹಡಿಂವ್ಯಚಾಿಂತ್ ಪಾಮಕ್ ಪ್ರತ್ಾ ಘತಲೊಿಂ ಮ್ಹಣ ಹಿಂವಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲಿಂನಾ. ಪ್ರಿಂಗಾಯಗಾರ್ ಜೆಜುಚಾ ಸಭೆಚೊ ಯ್ಕಜ್ಕ್ ಬಾ| ಮಾನ್ವವಲ್ ಸೊರ್ಜ ತಾಾ ವಸಾಸಿಂನಿ ಜೆಪ್ಪ ಫಿಗಸಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲೊಲ. ಬಾ| ಮಾನ್ವವಲ್ಲಚಾ ಮಕೆೀಲಪಣ್ಯರ್, ತಾಾ ಸಾಿಂಜೆರ್ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿತಾಚಾಪಿಂಗಾ್ ಥಾವ್ನ್ ಪದಿಂಚೆಿಂ ಏಕ್ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಪ್ರಿಂಗಾಯಿಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ.ತಾಾ ಕಾಯ್ಕಸಿಂತ್ವಿಲ್ಫಿ ,ಮಿೀನಾ ಆನಿಹರ್ಗಾವ್ಯಪಾಿಂಕ್ಆನಿವ್ಯಜ್ಿಂತಿಾ ಖೆಳಾಪಾಿಂಕ್ ಪಳೆಲೊಲ ಉಡಾಸ ಆಜೂನ್ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಿಂಯ್ಜಿವೊಆಸಾ. 1980-ಿಂತ್ ಹಿಂವ್ನ ಪಯ್ಕಲಾ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ಭೆಟಲೊಲಿಂ: 1978 ಜುಲ್ಲಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಿಂತ್ ಡಿಪ್ಲಲಮಾ ಕಚಾಸ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂವ್ನ ಕದಿಾಗುಡಾಾ ವಯ್ಕಲಾ ಕನಾಸಟಕ ಪ್ಲಲ್ಫಟೆಕಿ್ಕಾಕ್ ಭತಿಸಿಂಜ್ಯಲೊಲಿಂ.ತಾಾ ವಸಾಸಿಂನಿಬಾ| ಸಾ್ಾನಿಲ ಆರ್. ಪ್ರರೆೀರಾ ಪದವ ಹೈಸ್ಕಾಲ್ಲಚಾ ಮಾಳಯ್ವಯ್ಕಲಾ ಕೆನ್ರಾಕಮಾನಿಕೆೀಶನ್ಸೆಿಂಟರಾ(ಸಿಸಿಸಿ) ಚೊ ದಿರೆಕಾರ್ ಆಸಲೊಲ . ತಾಚಾ ಪ್ಾೀರಣ್ಯನ್ ಹಿಂವಿಂ ಕನಾಸಟಕ ಪ್ಲಲ್ಫಟೆಕಿ್ಕಾಚಾ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ವಿದಾರ್ಥಸಿಂಚೆಿಂ ಸಿಂಘಟನ್ ‘ಯಿಂಗ್ ಟೆಕಿ್ೀಶಯನ್ಸ ಮೂವ್ನಮೆಿಂಟ’ ಘಡಲಿಂ. ಥೊಡಾಾಚ್ತಿಂಪ್ರನ್ಸಿಸಿಸಿಹುದಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಲಾ ಬಾ| ಹನಿಾ ಡಿಸೊೀಜ್ಯಖಾಲ್ ಹಿಂ ಸಿಂಘಟನ್ ಆನಿಕಿೀ ಬರಾ ರತಿನ್ ಚಲ್ಲ್ಲಿಂ (ಬಾಪ್ ಹನಿಾ ಆತಾಿಂ ಬಳಾಯರಚೊಬಸಪ ಹನಿಾ). 1979 ಇಸೆವಿಂತ್ ಹಿಂವ್ನ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ದಿಯ್ಸೆಜಿಚಾ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಯುವ ಸಿಂಚಾಲನಾ(ಸಿವೈಎಿಂ)ಚೆಿಂವಸಾಸಿಂತ್ ಚಾರ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಪಾಗಟೆಚಿಂ ಹತ್ಪತ್ಾ ‘ಯುವಕ್’ ಸಿಂಪ್ರದಕ್ ಜ್ಯಿಂವ್ಯಚ ಮಕಾಿಂತ್ಾ ಸಿವೈಎಿಂ ಕೆೀಿಂದಿಾಕ್ ಸಮಿತಕ್ ರಗ್ಳಲಿಂ (ಹಿಂವಿಂ ಸಿಂಪ್ರದಕಾಚೊ ಹುದಯ ಘತ್ಲೊಲ ಓಸಿ್ನ್ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ ಪಾಭು ಥಾವ್ನ್). ಉಪ್ರಾಿಂತಾಲಾ ಪ್ರಟ್ಕಪ್ರಟ ವಸಾಸಿಂನಿ ಜೆರಾಲ್ ಕಾಯಸದಶಸ (1 ವಸಸ), ಅಧಾಕ್ಷ್ (3 ವಸಾಸಿಂ) ಜ್ಯಲೊಿಂ. ಸಿವೈಿಂಎಿಂ ಕೆೀಿಂದಿಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಾಕ್ಷ್ ಆಸಾಚಾ ವಳಾರ್ಚ್ ಅನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಪಾಕಾಶತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಲಾ ‘ಯುವಕ್’ ಪತಾಾಚೊಯಿೀ ಸಿಂಪ್ರದಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ತಿಂಮ್ಹಿನಾಾಳೆಿಂಕೆಲ್ಿಂ. ವಿವಿದ್ ಚಟುವಟಿಕಾಿಂನಿ ಮಿಸಾಯಲೊಲ ಹಿಂವ್ನ 1980 ಇಸೆವಿಂತಾಲಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತಾಚಾ ಘರಾಿಂತ್ (ಆತಾಿಂಚಾ ಘರಾಮಕಾರ್ಆಸಲ್ಲಿಂಪನ್ವಸಿಂಘರ್) ಭೆಟೊಲಿಂ. ತಾಾ ವಸಾಸಿಂನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಉಿಂಚಾಯ್ಕುಶನ್ವಚೊನ್ಆಸಲೊಲ.
7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಹಿಂವ್ನ ಕುಡಿಿಂತ್ ಶಪ್ಸಟೊ ವಿದಾರ್ಥಸ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮಾಹಕಾ ದಿಲೊಲ ಸಾವಗತ್ ಆನಿ ಹಿಂವ್ನ ತಾಚೊ ಎಕಲ ಸಳಾವಳಚೊಮಿತ್ಾ ಮ್ಹಳಾಯಾಬರತಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಡ ಉಲಯಿಲ್ಲಲಾ ರತಿಕ್ ಹಿಂವ್ನಭುಲ್ಲೊಲಿಂ.ತಿಿಂಚ್ ಭೊಗಾೆಿಂ ವಿಲ್ಫಿವಿಶಿಂಆಜೂನ್ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಿಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಾಚಾ ಭೆಟೆವಳಿಂಮಿೀನಾಕುಜ್ಯ್ಿಂತ್ ಆಸಲ್ಫಲ ದಿಸಾಾ. ‘ಮಿೀನಾ..... ಏಕ್ ಚಾ ಹಡ್ಮಾ.....’ ಹ ಸಬ್ಯ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಿಂನಿ ಘುಣ್ಘುಣ್ಯಾತ್. ತಾಾ ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಘರಾ ಜ್ಯಯ್ಕಾಾ ಪ್ರವಿ್ಿಂವಿವಿಧ್ಕಾರಣ್ಯಿಂಕ್ಲ್ಲಗ್ಳನ್ ಪ್ರವ್ಯಲಿಂ ಆನಿ ಮಿೀನಾಚಾ ಹತಿಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾ ಪ್ರಯ್ವ್ನ್ ಪ್ರಟಿಿಂ ಪತಾಸಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಿಂಗಾಯ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಲಾೀತಸವ್ಯಕ್ವಿಲ್ಫಿ -ಮಿೀನಾಸಯಿಾಿಂ ಜ್ಯವ್ಯ್ಯಿಲ್ಫಲಿಂ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಗಾಯಿಂತ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ ವಿಲ್ಫಿಚೆನಾಟಕ್: ಪ್ರಿಂಗಾಯಿಂತ್ 1960ವ್ಯಾ ದಶಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಿಂಭ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 35 - 40 ವಸಾಸಿಂಬರ್ಚಲ್ಲ್ಫಲ ಸೆೈಿಂಟಜೊನ್ಸ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಕಾಯ್ಕಸಳ್ ಆಸಲ್ಫಲ. 1980ವ್ಯಾ ದಶಕಾಿಂತ್ ಹಿಂವ್ನ ತಾಚೊ ಕಾಯಸದಶಸಆನಿಉಪ್ರಾಿಂತ್ಅಧಾಕ್ಷ್ ಆಸಲೊಲಿಂ.1985ನ್ವಿಂಬರ್23ಥಾವ್ನ್ 25 ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ ಅಿಂತರ್ ಫಿಗಸರ್ಜ ನಾಟಕ್ ಸಪಧಾಾಸಸವಿಂ ಹಾ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ರುಪ್ರಾಳ್ ಉತಸವ್ನ ಆಚರಣ ಕೆಲೊಲ.ಸಿಂಪ್ೆಚಾಕಾಯ್ಕಸಕ್ತದ್ಿಂ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ಕಿಂಕಿೆ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪ್ರಧಾಕ್ಷ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ ಸಲೊಲ ಜೆ.ಬ. ರಸಿಾನಾಹ (ಜೆರೊಸಾಕಿಂಪ್ನಿಮಾಹಲಕ್) ಮಕೆಲ್ ಸಯ್ರಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ - ಮಿೀನಾ ಗೌರವ್ಯನಿವತ್ ಸಯಿಾಿಂ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲ್ಫಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ರುಪ್ಲಾೀತಸವ್ಯಚೊ ಸಾರಣ ಅಿಂಕ (ಸುಮಾರ್ 120 ಪ್ರನಾಿಂ) ಮೊಕಿಯಕ್ಕೆಲೊ.ಮಿೀನಾನ್ಇನಾಮಾಿಂ ವ್ಯಿಂಟಿಲಿಂ. ತಾಣಿಿಂ ದಗಾಯಿ್ಿಂ ಏಕ್
8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪದ್ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಸಾಿಂದಾಿಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಬೆಬಾಯಾಚಧುವ್ನ’ ಖೆಳವ್ನ್ ದಕಯ್ರಲ. ಥೊಡಾಾ ವಸಾಸಿಂ ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ಪ್ರಿಂಗಾಯಚಾ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಯುವಸಿಂಚಾಲನಾನ್ (ಸಿವೈಎಮ್) ತಾಚೊ ‘ಕೆೀಡಿ ಬೊನಾ ಬಎ’ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ಕೆಲೊ. ಆಮೆಚ ಛಾಪ್ರಾಚೆ ಗರೊಾಾ ಪ್ಲಿಂತಾಕ್ ಪ್ರವಯಿಲ್ಲಿಂ‘ವಿಶಾವಸಪ್ರಾಿಂಟಸ’: 1988ವ್ಯಾ ವಸಾಸಚಾ ಮೊಿಂತಿ ಫೆಸಾಾ ಸಿಂದಭಾಸರ್ ಪ್ರಿಂಗಾಯ ಫಿಗಸಜೆನ್ ‘ಪ್ರಿಂಗಾಯಚೊಪಾಕಾಸ’ ಮ್ಹಳೆಯಿಂತಿೀನ್ ಮ್ಹಿನಾಾಿಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಪಾಕಾಶತ್ ಜ್ಯಿಂವಚಿಂಫಿಗಸಜೆಪತ್ಾ ಆರಿಂಭ್ಕೆಲ್ಿಂ. ಪ್ರಿಂಗಾಯ ಫಿಗಸಜೆ ಮ್ಿಂಡಳಚ ಯುವಜ್ಣ ಆನಿ ಸಾಿಂಸಾೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಪಾಕಾಶಕ್ ಆನಿ ತಾಾ ಸಮಿತಚೊ ಸಿಂಚಾಲಕ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲೊಲಿಂ ಹಿಂವ್ನ ಸಿಂಪ್ರದಕ್. ಮ್ಿಂಗುಯರಾ ಭಾಯ್ಕಲಾ ಫಿಗಸಜ್ಯಿಂಪಯಿಾಿಂಹಿಂಚ್ಫಿಗಸಜೆಪತ್ಾ ಪಯ್ಲಿಂ. ಹಿಂವಿಂ ಸಿಂಪ್ರದಕ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಲಾ ಸಗಾಯಾ 6ವಸಾಸಿಂನಿಹಿಂಪತ್ಾ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ‘ವಿಶಾವಸ ಪ್ರಾಿಂಟಸ ’ಹಿಂತಿಂ ಛಾಪ್ಲ್ಲಿಂ. 1979-ಿಂತ್ ಸುವ್ಯಸತ್ ಜ್ಯಲ್ಲಲಾ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ಸಭಾ–ಮ್ಿಂಗುಯರ್ಪಾದೀಶ್ ಹಚೊ ದಶಮಾನೀತಸವ್ನ 1989 ಮೆೀ 7ವರ್ ಉಡುಪ್ರ ಇಗಜೆಸ ವಠಾರಾಿಂತ್ ಚಲಯಿಲೊಲ (ಹಿಂವಿಂ ಹಾ ಕಾಯ್ಕಸಚೆಿಂ ನಿವಸಹಣ ಕೆಲ್ಲಿಂ). ಪ್ತ್ತಾರ್ ಸೊೀಜ್ಯ ಬಾದಸಸ ವ್ಯಲ್ರ್ ಡಿಸೊಜ್ಯಚಾ ಅಧಾಕ್ಷತಖಾಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಧಾನ್ ಸಿಂಪ್ರದಕ್ ಪಣ್ಯಖಾಲ್ ಕಥೊಲ್ಫಕ್ ಸಭಾ ದಶಮಾನೀತಸವ್ನ ಸಾರಣ ಅಿಂಕ ಪಾಕಾಶತ್ ಕೆಲೊಲ. ಹಚೊ ಛಾಪ್ಲ ವಿಶಾವಸ ಪ್ರಾಿಂಟಸ ಛಾಪ್ರಾನಾಾಿಂತ್ ಕೆಲೊಲ. ಪಣಿಂಬೂರಾಿಂತಾಲಾ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ ಆಿಂಡ್ ಪಟಿಸಲ್ೈಸರ್ಸ
9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಫೆಕೆ್ರಿಂತ್ವ್ಯವ್ರಾನ್ಆಸಾಾನಾಿಂಚ್1988 - 91 ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ಶಾೀ ಧಮ್ಸಸಥಳ ಮ್ಿಂಜುನಾಥೀಶವರ ಲ್ಲ ಕಲ್ಜಿಿಂತ್ (SDM Law College) ಸಕಾಳಿಂಚಾ (7.10 – 9.35) ಕಾಲಸಿಕ್ ಹಜ್ರ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಹಿಂವಿಂ ಕಾನೂನ್ ಶಕಪ್ (LLB.) ಕೆಲ್ಲಿಂ. (ತಾಾ ಆದಿಿಂ ಮೆೈಸ್ಕರ್ ವಿಶವವಿದಾಲಯ್ಕಚಾ ಕರೆಸೊಪಿಂಡನ್ಸ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಎ ಪದಿವ ಜೊಡ್ಲ್ಫಲ). 1990 ಇಸೆವಿಂತ್ ಹಿಂವ್ನ ಎಸ.ಡಿ.ಎಿಂ. ಲ್ಲ ಕಲ್ರ್ಜ ವಿದಾರ್ಥಸಸಿಂಘಾಚಾಅಧಾಕ್ಷ್ಪದವಚಾ ಚುನಾವ್ಯಕ್ ರಾವ್ನಲೊಲಿಂ. ಮಾಹಕಾ ಜ್ಯಯ್ ಆಸಲ್ಫಲ ಪಾಚಾರ್ ಸಾಹತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಪ್ಾಸಾಸಿಂತ್ ರಾತ್ ಉಜ್ಯವಡಾಚ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಳಾಯಾಬರ ಛಾಪ್ಲ್ಫಲ. (3 ವಸಾಸಿಂಚಾ LLB ಕೀಸಾಸಿಂತ್ 5ವಸಾಸಿಂಚಾ ಕೀಸಾಸಚಾ ಅಧಾಾಸ ತಿತಾಲಾ ಸಿಂಖಾಾಚೆ ವಿದಾರ್ಥಸಯಿೀ ನಾತ್ಲ್ಲಲಾನ್ಹಿಂವ್ನಸಲ್ಲವಲೊಲಿಂ). ವಿಲ್ಫಿಚೆಿಂ ಪ್ಾಸ ಆಸಾಾನಾಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಿಂಕ್ಗಜೆಸಚೊಾ ಚಡಾವತ್ ಸಾಹತಿ ತಾಚಾಚ್ಪ್ಾಸಾಸಿಂತ್ಛಾಪ್ಿಂಕ್ ದಿತಲೊಿಂ. ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಉಮಾಳ್ ಪತಾಾಚೆಿಂದಫ್ಾರ್ಪಾಸಾಸಿಂತ್ಆಸಲ್ಲಿಂ. (ಸಾಥಪಕ್ ಸಿಂಪ್ರದಕ್: ಸಿಜೆಾಸ, ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ಮಾವಿಾಸ ಡಸಾ). ಉಮಾಳ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿಿಂಬಪ್ರಸಿಂದಿಿಂವ್ನಾ ಸಲ್ಫೀಸಜ್ಯತಲ್ಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ – ಮಿೀನಾ ಆಮಾಚಾ ಕಾಜ್ಯರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಫಲಿಂ: 1992 ಜ್ನ್ವರ 1 ತಾರಕೆರ್ ಮದರಿಂಗಡಿಚಾ ಕನ್ವಸಪ್ರ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸಾಲ್ಲಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಿಂ ಲಗ್್ ಜ್ಯಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿಿಂ 800 ಆನಿ ಕನ್ವಸಪ್ರ್ ತಫೆಸನ್400ಆಪವ್ಯೆಾ ಪತಾಾಿಂವಿಶಾವಸ ಪ್ರಾಿಂಟ್ಕಸಿಂತ್ ಛಾಪ್ಲ್ಫಲಿಂ. ಸಾಿಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಿಂಗಾಯ ಇಗಜೆಸಿಂತ್ ಮ್ಿಂಗುಯರೊ ಬಸಪ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲವದರ್ಸೊಜ್ಯನ್ಆಮೆಚಿಂರೆಸೆಪರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನಿಸಿಂ. ಅಲೊೀಸಿಯಸ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ ಆನಿ 45 ಯ್ಕಜ್ಕಾಿಂಸವಿಂ ಬಸಪ ಬಾಜಿಲ್ ಮಿಸಾಚೊ ಪಾಧಾನ್ ಯ್ಕಜ್ಕ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲೊಲ.ತಾಣ್ಿಂಚ್ಸೆಮಾಸಿಂವ್ನ ಸಾಿಂಗ್ಲೊಲ. ಇಗರ್ಜಸ ಭನ್ಸ ಲೊೀಕ್ ಹಜ್ರ್ಆಸಲೊಲ.ಉಪ್ರಾಿಂತ್ಇಗಜೆಸ ಬಾಯ್ಾ ಉಗಾಾಾ ಮ್ಯ್ಕಯನಾರ್ ಸಾಡಪ್ರಿಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡಸ ವೊರಾಿಂ ಭಿತರ್ ಫ್ಹ ಳಾರಾಸವಿಂ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಮಗಾಯಲ್ಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ – ಮಿೀನಾ ಲಗಾ್ ಕಾಯ್ಕಸಿಂತ್ಭಾಗದರ್ಜ್ಯಲ್ಫಲಿಂ. ಪ್ರಿಂಗಾಯಿಂತ್ ದೀನ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ನ್ವೈಟ:
10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 1988 ಥಾವ್ನ್ 1997 ಮ್ಿಂಡಳೆಿಂತ್ ಯುವಜ್ಣ ಆನಿ ಸಾಿಂಸಾೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಿಂಚಾಲಕ್, ಫಿಗಸಜೆಚೊ ಕಾಯಸದಶಸ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ಉಪ್ರಧಾಕ್ಷ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲೊಲಿಂ. (ಸಗಾಯಾ ಹುದಯಾಿಂನಿ ತಿತಿೀನ್ ವಸಾಸಿಂಚೆ ಎಏಕ್ ಆವೊಯಾವಿಗಾರ್ಬಾ| ಜೆ.ಪ್ರ.ತಾವೊಾಚಸಗಯ ಆವಿಯ ಆನಿ ಬಾ| ವಿನ್ವಸಿಂಟ ಮೊಿಂತೀರೊಚಾ ಆವಯಚಿಂ ದೀನ್ ವಸಾಸಿಂ). ಪ್ರಿಂಗಾಯ ಫಿಗಸಜೆಚಾ ಸಭಾಭವನಾಕ್ ದುಡು ಜ್ಮ್ಿಂವ್ನಾ 9ದಶಿಂಬರ್1989ವರ್ಆಮಿ ಪಯ್ಕಲಾ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಆನಿ 7 ದಶಿಂಬರ್ 1991ವರ್ದುಸಾಾಾಪ್ರವಿ್ಿಂ‘ವಿಲ್ಫಿ ನ್ವೈಟ’ ಮಾಿಂಡುನ್ ಹಡ್ಲ್ಫಲ. ಎಎಕಾ ಕಾಯ್ಕಸಕ್ ತಿತಿೀನ್ ಹಜ್ಯರಾಿಂ ವಯ್ಾ ಲೊೀಕ್(ಹಣ್ಕಿನಿ್ಗ್ಳಳ, ಕಾಕಸಳ್ಆನಿ ತಣ್ ಕುಿಂದಪ್ರ್ ಆನಿ ಹರೆಗಡ ಥಾವ್ನ್ ಯಿೀ) ಆಯಿಲೊಲ. ಎಎಕಾಪ್ರವಿ್ಿಂ ಆಮಾಾಿಂ 2 ಲ್ಲಖಾಿಂವಯ್ಾ ದುಡು ಸಿಂಗಾಹ್ ಜ್ಯಲೊಲ (ತದಳಾ ಲ್ಲಖಾಿಂಕ್ ವಹಡಲಿಂ ಮೊೀಲ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ). ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಭಾಿಂಗಾಾಳ್ ಜ್ಲೊಾೀತಸವ್ನ (2 ಎಪ್ರಾಲ್ 1992) ಟೌನ್ ಹೊಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲಲಾವಳಿಂ ವದಿ ಕಾಯ್ಸಿಂ ನಿವಸಹಣ್ಯಚೊ ಆವ್ಯಾಸ ಮಾಹಕಾ ಲ್ಲಭ್ಲೊಲ. ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿಆನಿವಿಲ್ಫಿ: ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಿಂ ಆಮಾಾಿಂ ಹಣ್ತಣ್ ಆಯ್ರಾಿಂಕ್ಮೆಳಾಾತ್ತರ್ಯಿೀವಿಲ್ಫಿನ್ ಉಲಯಿಲ್ಫಲಿಂ ಉತಾಾಿಂ ವ್ಯ ಸಿಂಭಾಷಣ್ಯಿಂ ಭೊೀವ್ನ ಥೊಡಾಾಿಂಲ್ಲಗಿಂ ಆಸಿಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಲ್ಲಗಿಂ ಹಿಂವಿಂ ದೀನ್ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಚಲಯಿಲೊಲಾ ಗಜ್ಯಲ್ಫ ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿ (ಆಲ್ ಇಿಂಡಿಯ್ಕ ರೆೀಡಿಯ್ರ) ಭಿಂಡಾರಾಿಂತ್ ಆಜೂನ್ ಜಿೀವಿಂತ್ ಆಸಿಾತ್. ಪಯ್ಲಿಂ ಸಿಂದಶಸನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ 1980ವ್ಯಾ ಇಸೆವಚಾ ಮ್ದಾತ್ ಆನಿ ದುಸೆಾಿಂ 19 ಮಾಚ್ಸ 2001ವರ್ (ಹಿಂ ದುಸೆಾಿಂ ಸಿಂದಶಸನ್ 2017 ಎಪ್ರಾಲ್ಲಿಂತ್ ಪರತ್ ಪಾಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ). ಹಯ್ಸಕಾ ಕಾಮಾಿಂನಿಿಂಯಿೀ ವಿಲ್ಫಿ ಎಕಲ ಪರಪೂಣ್ಯಸಯ್ಚೊವಕಿಾ.
11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಖಿಂಯಿಚ ಸಿಂಗತ್ ತರೀ ತಿ ಬರಾನ್ ಜ್ಯಯ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ ತೊ ಅಪ್ೀಕಿಿತಾಲೊ. ವಯಿಲಿಂ ದನಿೀ ಸಿಂದಶಸನಾಿಂಮ್ಿಂಗುಯರ್ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿ ಕೆೀಿಂದಾಿಂತ್ ಧವನಿಮದಿಾತ್ ಕಚಾಸ ಪಯ್ಲಿಂ ರಹಸಾಸಲ್ಲ ಖಾತಿರ್ ತಾಣ್ ಮಾಹಕಾ ತಾಚಾ ಘರಾ ಆಪಯಿಲೊಲ ಆನಿತಾಿಂಚಾಘಚಾಸಹಿತಾಲಿಂತ್ಆಮಿ ರಹಸಸಲ್ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ. ಟಿವಿ ವ್ಯ ಹರ್ ಕಸಲ್ಫಿಂ ಸಾಧನಾಿಂ ಆಯ್ಕಲಾರೀ ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿ ಅಜೂನ್ ಏಕ್ ಪಾಬಲ್ ಮಾಧಾಮ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಉಲ್ಲಸಿಂ. ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿಚಾ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ಕೆೀಿಂದಾಕ್ಚ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಲ್ಲಖಾಿಂಲ್ಲಗಿಂ ಆಯ್ರಾವಿಪ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕನಾಸಟಕಾಿಂತಾಲಾ ಸುಮಾರ್ 7 ಕರೊಡ್ ಲೊಕಾಮ್ಧಿಂ ಸಗಾಯಾ 13 ಕೆೀಿಂದಾಿಂ ಮಕಾಿಂತ್ಾ ಆಯ್ರಾವ್ಯಪಾಿಂಚೊ ಹೊ ಸಿಂಕ 3 ಕರೊಡಾಿಂವಯ್ಾ. ಆಸಲ್ಲಾ ಮಾಧಾಮಾಿಂಮಕಾಿಂತ್ಾ ಎಕಾಕಿಂಕಿೆ ಕಲ್ಲಕರಾನ್ ಅಖಾಾ ಕನಾಸಟಕಾಕ್ ಪ್ರವ್ನಲೊಲ ದಕಲ ತೊ ಎದಳಾಚಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚೊಮಾತ್ಾ.
12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 30 ಜುಲ್ೈ 2009ವರ್ ರಾತಿಚಾ 9.30 ವೊರಾರ್(ಪ್ಾೈಮ್ಟ್ಕಯ್ಾ )ಹಿಂವಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿಕೆೀಿಂದಾಿಂತ್ಪ್ಲಾಗಾಾಾಮ್ ಎಕಿಸಕುಾಟಿವ್ನ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲ್ಲಲಾ (ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ) ಕನ್ವಸಪ್ರ್ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸಾನ್ (ಆತಾಿಂಬೆಿಂಗುಯರ್ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿವಿವಿಧ್ ಭಾರತಿ ಕನ್್ಡ ಚಾನ್ವಲ್ಲಚ ಮಖಾಸಥ) ನಿಮಾಸಣ ಕೆಲ್ಲಿಂ ‘ಕಿಂಕಣಿ ಸುಗಮ್ ಸಿಂಗೀತಮಾಿಂತಿಾಕ-ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ’ ಮ್ಹಳೆಯಿಂ- ವಿವರಣ, ಪದಿಂ, ವಿಲ್ಫಿಮಿೀನಾವಿಶಿಂ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಲ್ಲಗಯಲ್ಲಾನ್ ವಹಳಾಾಲ್ಲಲಾಿಂಚಆಭಿಪ್ರಾಯ್ಆನಿಸವತ: ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಉತಾಾಿಂಸವಿಂ ವಿಲ್ಫಿ , ಮಿೀನಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಕಿಾಿಂ ಪದಿಂ ಆಟ್ಕಪ್ಲ್ಲಿಂ ಕನ್್ಡ ಭಾಷಿಂತಲಿಂ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಪಾಸಾರ್ ಜ್ಯಲ್ಲಿಂ. (ಹಚೊ ಕಿಂಕಿೆ ಅನುವ್ಯದ್ವಿೀರ್ಜಕಿಂಕಿೆಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ ಜ್ಯಲ್ಲ). ಆಸಲ್ಫಿಂ ಕಾಯಸಕಾಮಾಿಂ ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿಿಂತ್ ಸೊಪೀನ್ಸರ್ಕರಜ್ಯಯ್ಪಡಾಾತ್.ಸಿರಲ್ ಜಿ.ಸಿಕೆವೀರಾ(ಸಿಜೆಾಸ)ಚಾವಶೀಲ್ಲಯ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ವಹ ಡ್ ಅಬಮಾನಿ ದೀಹ ಖಟ್ಕರಾಿಂತಾಲಾ ಫೆಲ್ಫಕ್ಸ ಲೊೀಬೊನ್ ಹಿಂ ಸೊಪೀನ್ಸರ್ಶಪ್ ಐವರ್ಜ ಸುಮಾರ್ ರು.30,000ದಿಲ್ಲಿಂ. ರೆಡಿಯ್ರಚೆರ್ ಹಿಂ ಕಾಯಸಕಾಮ್ ರಾತಿಚಾ 10.15 ವರಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲ್ಲಿಂಚ್ ಆಮಾಾಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಲಾ ಪಯ್ಕಲಾ ಟೆಲ್ಫಫೊನ್ ಉಲ್ಲಾಚಾ ತಾಾ ಕುಶನ್ ಆಸಲೊಲ ವಿಲ್ಫಿ ಸಿಂತೊಸಾಚಾ ಉಮಾಳಾಾಿಂನಿಭರೊನ್ಉಲಯ್ಕಾಲೊ. ಆಪ್ರೆಕ್, ಆಪ್ರಲಾ ಪಿಂಗಾ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಧನಾಕ್ ಕನಾಸಟಕಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರವಯಿಲ್ಲಲಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್, ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಕಲ್ಲಕಾರಾನ್, ವಿನಿೀತ್ರತಿರ್ ಆಮೊಚ ಉಪ್ರಾರ್ ಭಾವ್ರಡಾಾನಾ ಆಮಾಾಿಂ ಉತಾಾಿಂಚ್ ಸುಟೊಿಂಕ್ ನಾಿಂತ್. ಹಾ ಕಾಯಸಕಾಮಾ ಬಾಬಾನ್ ಆಮಾಾಿಂ ತಶಿಂ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿಕ್ ಜ್ಯಯ್ಕಾಾ ಜ್ಣ್ಯಿಂನಿ ಫೊನಾ ಆನಿ ಪತಾಾಿಂ ಮಕಾಿಂತ್ಾ ಹೊಗಾಯಪ್ದಿಲ್ಲ. ತಾಾಚ್ ವಸಾಸ (2009)ಚಾ ನ್ವಿಂಬರಾಿಂತ್ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿವ್ಯಷ್ಟಸಕ್ ಸಪಧಾಾಸಿಂತ್‘ಕಿಂಕಣಿಸುಗಮ್ಸಿಂಗೀತ ಮಾಿಂತಿಾಕ - ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ’ ಸಾಕ್ಷಾ ರೂಪಕಾಕ್ ಅಖಾಾ ಕನಾಸಟಕಾಿಂತ್ ದುಸೆಾಿಂ ಇನಾಮ್ ಲ್ಲಭ್ಲ್ಲಿಂ. ಹಕಾ ಲ್ಲಗ್ಳನ್, ಹಿಂ ಕಾಯಸಕಾಮ್ ಅಖಾಾ ಕನಾಸಟಕಾಚಾಸವ್ನಸ13ಆಕಾಶ್ವ್ಯಣಿ ಕೆೀಿಂದಾಿಂನಿಪರತ್ಪಾಸಾರ್ಜ್ಯಲ್ಿಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ಆಮೊಚ ಉಡಾಸಕನ್ಸಪ್ರಸ ದಡ್್ ದಿೀವ್ಯ್ತೊಲ ತರ್ ಸಿಿಂತಿಮೆಿಂತಾಳ್ಸಾಿಂರ್ಜಆಮಾಾಿಂಚುಕಿಾ: 2 ಅಗ್ಳಸಾ 2009ವರ್ ಮ್ಿಂಗುಯರ್ಚಾ ಡೊ| ಟಿಎಿಂಎ ಪ್ೈ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕನ್ವವನ್ಯನ್ ಸೆಿಂಟರಾಿಂತ್ ಯುನಾಯ್್ಡ್ ಯಿಂಗ್ಸ್ರ್ಸ ಸಿಂಘಟನಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ ಸಿಿಂತಿಮೆಿಂತಾಳ್ಸಾಿಂರ್ಜಕಾಯ್ಸಿಂಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪಾವೀಶ್ ಪ್ರಸಾಿಂ ಮಕಾಿಂತ್ಾ ಪಾವೀಶ್ ನಿಯಿಂತಿಾತ್ ಆಸಲೊಲ.
13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕಾಯ್ಕಸಕ್ ಆನಿಕಿೀ ಜ್ಯಯ್ಾ ದಿೀಸ ಆಸಾಾನಾಿಂಚ್ಸಗಾಯಾ ಬಸಾಾಿಂಕ್ಪಾವೀಶ್ ಪ್ರಸಸಿಂಪ್ರಲಾತ್ಮ್ಹಳಯ ನ್ಖ್ಖಾ ಖಬಾರ್ ಆಮಾಾಿಂಮೆಳ್ಲ್ಫಲ. ಭೊೀವ್ನಶಾ ಸಿಂಘಟಕಾಿಂಚಾ ಪಟೆ್ರ್ ಆಮಿ ನಾತ್ಲ್ಲಲಾಿಂವ್ನ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಆಮಿ ಲ್ಲಗಿಂ ಆಸಲ್ಲಲಾಿಂವ್ನ ತರೀ ಸಿಂಘಟಕಾಿಂನಿ ಆಮಾಾಿಂ ಲ್ಕಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಲಿಂನಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣ ಸಿಂಘಟಕಾಿಂಕ್ಆಮಿಚ ವಹಳಕ್ನಾತ್ಲ್ಫಲ ಮ್ಹಣ ನ್ಹಯ್. ತಾಣಿ ಆಮೆಚಿಂ ಗಣ್ೆ ಕರುಿಂಕ್ ನಾ. (ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ –ಕಲ್ಕ್ರಾಚ ವಹಳಕ್ ಆಸಾಲಾರೀ ಭಿತರ್ ಸೊಡಾಲ್ಲಾಿಂನಿ ಸೊಡಿನಾತಾಲಾರ್ ಕಲ್ಕ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಿಂಕ್ ಜ್ಯಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ).ಪಾವೀಶ್ಪ್ರಸನಾಸಾಾನಾಆಮಿ ಕಾಯ್ಕಸಕ್ ಪಾವೀಶ್ ಘಿಂವ್ಯಚಬರ ನಾತ್ಲೊಲ. ಹಾ ಕಾಯ್ಕಸಚಾ ಆದಲಾ ದಿಸಾಿಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚ ಭಲ್ಲಯಿಾ ಬರ ನಾತ್ಲ್ಫಲ ಗಜ್ಯಲ್ ಆಮಿ ಜ್ಯಣ್ಯ ಆಸಲ್ಲಲಾಿಂವ್ನ. ಹಾ ಪರಗತಿಂತ್ಯಿೀ ಕಾಯ್ಕಸಚಾ ಆದಲಾ ದಿಸಾವಿಲ್ಫಿನ್ಮಾಹಕಾಫೊನ್ ಕನ್ಸ ಪಾವೀಶ್ಪ್ರಸಮೆಳಾಯ ವ್ಯನಾ ಮ್ಹಳ್ಯ ವಿಚಾರ್ಕೆಲೊ.ಹಿಂವಿಂನಾ ಮ್ಹಣಸಾಿಂಗಾಾನಾತಾಕಾಬೆಜ್ಯರಾಯ್ ಜ್ಯಲ್ಫಲ ಗಜ್ಯಲ್ ಮಾಹಕಾ ಕಳಯ. ತದಳ್ಚ್ಪ್ರಸಸಗ್ಯ ವಿತರಣಕನ್ಸ ಜ್ಯಲ್ಫಲ ಆಮಾಾಿಂ ಖಬಾರ್ ಅಸಲ್ಫಲ. ಆಮಾಚಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣ್ ಕಶಿಂ ಪಾವೀಶ್ ಪ್ರಸಾಿಂಚ ವಿಲ್ೀವ್ಯರ ಕೆಲ್ಫ ತಿಂ ಆಮಿ ನ್ವಣ್ಯಿಂವ್ನ. ತಾಾಚ್ ಸಾಿಂಜೆರ್ ಆಮಾಾಿಂ ಪಾವೀಶ್ಪ್ರಸವಿಲ್ಫಿನ್ದಡ್್ ದಿಲ್ಲ. ಆಮಿ ಕಾಯ್ಕಸಿಂತ್ ಹಜ್ರ್ ನಾತಾಲಾರ್ಯಿೀ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಚಲ್ಾಿಂ. ಕಸಲೊಯ್ ಫ್ರಕ್ ಪಡೊಾನಾ. ತಶಿಂ ಆಸಾಾಿಂಯಿೀತದಾ ವಹಡ್ಕಲ್ಲಕಾರಾನ್ ಆಮಾಚಾ ತಸಲ್ಲಾಿಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ಯನ್ಲ್ಕ್ಲ್ಲಿಂಆಮಾಚಾ
14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಚಿಂತಾಪಭಾಯಿಲ ಗಜ್ಯಲ್ ಜ್ಯಲ್ಫಲ. ಆಸಲ್ಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚೆಿಂ ಖಾಲ್ಾಿಂಪಣ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ವ್ಯಖಣ್ಘನ್ಆಸಾಿಂವ್ನ. 2000ವ್ಯಾ ವಸಾಸ ಉಪ್ರಾಿಂತಿಲ ಗಜ್ಯಲ್. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪ್ಸಾಕಾಿಂ ಪಾಕಟ ಜ್ಯತಾನಾ ತಾಚಾ ದಸಾತಸವಿಂ ಆಮಾಾಿಂ ಎಏಕ್ ಪಾತಿ ದಡ್್ ದಿತಲೊ. ಮ್ರಯ್ಕಡ್ಸ ಪಾಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಆಮಿಿಂಯಿೀ 3 ಪ್ಸಾಕಾಿಂ ಫಾಯ್ಸ ಕೆಲ್ಲಾಿಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೊಾ ಪಾತೊಾ ಆಮಿವಿಲ್ಫಿಕ್ದಿಲೊಲಾ. ಆಮಿ ಪಾಗಟಲ್ಲಿಂ ಡೊ| ಓಸಿ್ನ್ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ ಪಾಭುಚೆಿಂ ‘ವಜ್ಯಾಿಂ’ ಪ್ಸಾಕ್ 2010 ಜ್ನ್ವರಚಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಡೊ| ಓಸಿ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ಿಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತಾಚಾ ಘರಾಿಂತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಆಮಾ ಸವ್ಯಸಿಂಕ್ ತಿತಾಲಾವಗಾಿಂ ಸಾಿಂಡುನ್ ವತಲೊ ಮ್ಹಣ ಆಮಿ ತಾಾ ದಿಸಾ ಚಿಂತ್ಲ್ಲಿಂನಾ. ಉಿಂಚಾಯ್ರ್ ಆಸಾಾನಾಿಂಯಿೀ ತಿಂಚ್ ಸಾದಿಂಪಣ ಆನಿ ಖಾಲ್ಾಿಂಪಣ ವಿಲ್ಫಿಚೆಿಂ: ಸಾಟ ವಸಾಸಿಂ ವಯ್ಕಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಿಂತ್ಜ್ಯಯ್ಕಾಾ ಕಲ್ಲಕಾರಾಿಂಚೊ ಮಾಹಕಾಸಿಂಪಕ್ಸಜ್ಯಲ್ಲ.ಪ್ಣವಿಲ್ಫಿ ತಸಲ್ ಉಿಂಚಾಯ್ರ್ ಆಸಾಲಾರೀ ಸಾದಿಂಪಣ ಆನಿ ಖಾಲ್ಾಿಂಪಣ್ಯಚೆ ವಕಿಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಭಾರೀ ಉಣ್. ಆಪ್ರಲಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಅಕೆಾೀಚಾ ಎಕಯೀನ್ ದಶಕಾಿಂನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಸಿಂಸಾರ ವಹಡಪಣ್ಯಚಾ ವಿವಿದ್ ಹಿಂತಾಿಂನಿ ಮ್ಹ ಣ್ಜಾ ಕಿೀತ್ಸ, ಲೊಕಾ ಮಾನ್ಾತಾ ಆಪ್ರೆಯಿಲ್ಫಲ ಉಿಂಚಾಯ್ಆನಿಥೊಡಾಾ ಮಾಫಾನ್ಗ್ಾೀಸಾ ಕಾಯ್ಆಪ್ರೆಯಿಲೊಲ ಎಕಲ ಮ್ಹನ್ ವಕಿಾ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲೊಲ. ಆಪ್ರಲಾ ಸಿಂಘಷ್ಟ್ಸಚಾ ದಿಸಾಿಂಬರಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ಆಪ್ರಲಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯ್ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ಖಾಲೊಾ , ಬೊಳ್ ಆನಿ ಹರಾಿಂಚೆಿಂ ಬೊರೆಿಂಪಣ ಪಳೆಿಂವೊಚಚ್ಜ್ಯವ್ನ್ ಉರ್ಲೊಲ. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಮ್ಧುರ್ ತಾಳ್, ಮ್ಯ್ಕಪಸಿ ಉಲೊಣ್ಿಂಆನಿಎಕಾಮ್ನಾಯಾ ಥಿಂಯ್ ಆಸೆಾತಾ ತ ಖಾಲ್ಾ ಗೂಣ ಆಜೂನ್ ಉಡಾಸಾಿಂತ್ ಘಟ ರೊಿಂಬಾಲಾತ್.
15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ವಿಲ್ಫಿಚಾಸಿಂಪಕಾಸಕ್ಆಯಿಲೊಲ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಮ್ಧುರ್ ಪದಿಂ ಆಯ್ಕಾಲೊಲ ಲ್ಲಖಾಿಂನಿಸಿಂಖಾಾಚೊಲೊೀಕ್ತಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಪ್ರಲಾ ಉಡಾಸಾಿಂತ್ ದವನ್ಸಆಸಾತಿಂಖಿಂಡಿತ್. ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳವ
16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ - ಏಕ್ ವಳಕ್ - ನಂದಿನಿ. "ಚರಣಪಡೊನ್ಆಮಿ್ಾಂಕಣಿಾಂ ಭಾಸಾಯ್ಾಂವ್ನ ವರ್'ಣಾಂವರ್'ಣಾಂನಿತಕ್ಡ ತ್ಲೀಣಿಾಂ ಬಾಾಂದಯ್ಾಂವ್ನ ಸೊಣಿಮೊಲಾನ್ತಜೆಾಂನಾಂವ್ನ ಸೊಭಯ್ಾಂವ್ನ" ಮಹಣ್ವಸಾಿಾಂಆದಿಾಂಗ್ಗಯನ್ಕೆಲೆ ಪದ್ಬರಯಾರ್, ಸಾಂಗೀತ್'ಗ್ಗರ್, ಗ್ಗವಪ , ಸಾಹತಿಆನಿಕವಶಿ್ೀವಲಿ ರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ ವರ್'ಣಾಂ ವರ್'ಣಾಂನಿ ತ್ಲೀಣಿಾಂಬಾಾಂದಯ್ , ಸೊಣಿ ಮೊಲಾನ್ಕಾಂಕರ್ಣಮಾತಚಾಂನಾಂವ್ನ ಸೊಬಯ್ಆನಿಕಾಂರ್ಕಾಮಾತಕ್ದಿಲೆ ಭಾಸ್‍ಲ್ತ್ಯಣ್ಜಾಂಪಾಳ್ಜೊಾ . ವಲಿಚಿಕಲಾಜಿರ್ಣ 1956 -ಾಂತ್ಸುರು ಜಾಲ. ಹಾಸುವಾಿತಕ್ಥಳ್ಜಾವುನ್ ವಲಿಲಾಗಾಂಶ್ಯಸ್ರೀಯ್ಚಶಿಕ್ಡಪಚಾಂ ಘರಣ್ಜಾಂ, ಸೊತ್ಯಚಾಂಶ್ಯಸ್ರೀಯ್ಚಶಿಕಪ್ ಯಪಯ್ಾಾಂಚ್ಯಾಬಳ್ಜನ್ಮುಕ್ಡರ್ ಲಟುನ್ವಹಚೊಿಪೊದೊನ್ಿ'ಯ್ ನತ್'ಲೆ . ಹಾಸುವಾಿತಚಾಂಮೂಳ್ ಫಕತ್್ ಉಬಾಿ ಆನಿ ಪದಾಾಂಚರ್ ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆವ್ಲೀಡ್. ಪದಾಾಂಚರ್ಆಸ್ಹ ವ್ಲೀಡ್ಆಪಾಾಕ್ಖಾಂಯ್ಚವಹತ್ಯಿ
19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಮಹಣ್ಜ್ಾಂಪಯ್ಲೆಾಂಚಿಾಂತಪ್'ಯ್ ತ್ಯಚಲಾಗಾಂನತ್'ಲೆಾಂ. ಥಾಂಯ್ಚ ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆಉಮದ್ಆನಿತಡ್ೊನತ್'ಲೆ ವ್ಲೀಡ್ಮಾತ್. ಆಮ್ಲಾಗಾಂರ್ಕತಾಂ ಆಸಾಮಹಣ್ಸವಾಲ್ಕನ್ಿ ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆಾಂಯ್ಚಹೊಗ್ಗಾಾಂವಾ್ಾ ವರ್ಕ್ಾಂಚ್ಯಾಪಾಂಗ್ಗಾಕ್ವಲಿಸವಾಿನ. ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ ಹುಮದಿನ್ ರುತ್ಯ ಕನ್ಿ ತ್ಯಣ್ಜಾಂಕಾಂಕರ್ಣಶೆತ್ಯಾಂತ್ಭಾಾಂಗ್ಗರ್ ಪಿಕಯ್ಲೆಾಂ. ಹ್ಯಯ್ಚ'ಸ್ಕಕಲಾಚಾಂಶಿಕ್ಡಪ್ಸಾಂಪಯ್ ವರೆೀಗ್ತ್ಯಣ್ಜಾಂಆಯಕಲೆಾಂಪದಾಾಂಆನಿ ಸಾಂಗೀತ್ಮಹಳ್ಜಾರ್ತ್ಯಚ್ಯಾಘರಾಂತೆಾಂ, ಇಗಜೆಿಾಂತೆಾಂಆನಿವಟ್ರಾಂತೆಾಂ. ಜೆಾಂಯ್ೀತ್ಯಕ್ಡಆಯಕತ್ಯಲಾಂ, ವಾಚಾಂಕ್ಮಳ್ಜ್ಲಆನಿಅನ್ಭೀಗ್ಗಕ್ ಯ್ಲತ್ಯಲಾಂತಾಂಪೂರಚಾಂಪೂರ ಚಿಾಂವ್ಲನ್ಕ್ಡರ್ಡ್ಲ. ಹಾಂತ್ಯಣ್ಜಾಂ ತ್ಯಕ್ಡಮಳ್'ಲಾೆಾಅವಾಕಸಾಾಂತ್ ಭೊೀವ್ನ ಸಬಾವಕ್ ಥರನ್ ಜೀಡ್್ ಘೆತ್'ಲೆಾಂಶಿಕಪ್. ಪದಾಾಂಆನಿ ಸಾಂಗೀತ್ಯಕ್ಸಾಂಬಾಂದ್ಜಾಲೆ ಖಾಂಯ್್ೀಯ್ಚಸಾಂಗತ್ತ್ಲ ನೆಗ್ಗರಿನತ್'ಲೆ . ಪದಾಾಂ ಶೆಾಂಬ್ಳರಾಂನಿಘರ್ಡ್ನಉತ್ಯ್ಾಂಚೊ ವಾಹಳೊಗಜೆಿಚೊ. ಹಾಂಸಬಾಾ ಭಾಂರ್ಡರ್ವಾಡ್ಾಂವ್ಖಾತಿರ್ಕಾಂಕರ್ಣ ಸಾಹತ್ಾವಾಚಿ್ಸವಯ್ಚರುತ್ಯಕೆಲ. ಪುಡ್ಾಂಸಾಾಂಲ್ಕವಸ್‍ಲ್ಕಲಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಕರ್ಣಸಾಂಸಾಿಾನ್ಆಸಾಕೆಲೆ ದೊೀನ್ವಸಾಿಾಂಚಾಂಪದುಾತ್ರ್ ಕಾಂಕರ್ಣಅಧಞನ್ಕನ್ಿ, ಕಾಂಕರ್ಣ ಭಾಶೆಾಂತ್ಪದಾತ್ರ್ಪದವಆಪಾಾಯ್ೆ . ಆಪಿೆತ್ಯನ್ಭಾಗಾಂವ್ನಕಕಾಂಕರ್ಣ ಸಾಹತ್ಾನ್ಹಯ್ಚಆಸಾ್ಾಂಪಾ್ದೀಶಿಕ್ ಸಾಹತ್ಾ 'ಯ್ವಾಚೆಾಂ. ದ. ರ. ಬೀಾಂದ್ , ಕುವಾಂಪು ತ್ಯಚ ಮೊಗ್ಗಚ ಸಾಹತಿ. ಕಾಂಕರ್ಣಸಾಹತ್ಯಾಾಂತ್ತ್ಯಕ್ಡಚಡ್ ಆವಡ್ೆಲಸಾಹತಿಲ್ಕವಸ್‍ಲ್ ಮಸಕರೆೀಾಂಞ. ಪದಾಾಂಚ್ಯಾಸಾಂಸಾರಕ್ಪಾಯ್ಚ ದವರುನ್ಥೊರ್ಡಾವಸಾಿಉಪಾ್ಾಂತ್ ಹಾಂದುಸಾ್ನಿಆನಿಕಣಿಟಿಕ್ಸಾಂಗೀತ್ ಶಿಕೆ . ಹಾಂಶಿಕ್ಡಪ್ತ್ಯಕ್ಡಜಾಯ್ಲ್ಾಂ ಉಪಾಕರಕ್ಪಡ್ೆಾಂ. ಪಾಶ್ಯ್ಾತ್ ಸಾಂಗೀತ್ಯಚಿವಹಳಕ್'ಯ್ಜಾಲ. ಪುಣ್ ಪದಾಾಂಆನಿಸಾಂಗೀತ್ಯತಸಲಾಾ ಹವಾಾಸಾಥಾವ್ನ್ಪಯ್ಲ್ಮಳ್ಜನಾಂತ್ ಜಾಲಾೆಾನ್ ಘಚ್ಯಾಿಾಂಕ್ ವಲಿಚ್ಯಾ ಪುರ್ಡರಚಿಖಾಂತ್ಜಾಲೆ . ತ್ಯಚ್ಯಾ ದಣಾಥಾಂಯ್ಚಗವ್ವ್ನಆನಿತ್ಯಚ ಥಾಂಯ್ಚಮೊೀಗ್ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆತರ್'ಯ್ೀ ತ್ಯಣ್ಜಾಂಮನ್ಾಾಂಬರಿಾಂಜಿಯ್ಲಜೆಮಹರ್ಣ್ ಆಶ್ಯಯ್ೀಜಬ್ಳರ್ಆಸ್‍ಲ್'ಲಾೆಾನ್ 'ಪದಾಾಂಆನಿಸಾಂಗೀತ್ಯಚೊಸಾಂಸಾರ್ ಸೊಡ್' ಮಹಣ್ಸಾಾಂಗೆ್ಸದಾಾಂಚಾಂ ಜಾಲೆಾಂ. ಪುಣ್ವಲಿನ್ಪದಾಾಂಆನಿ ಸಾಂಗೀತ್ಸೊಡಾಂಕ್ನ. ತಾಂಸೊಡ್್
20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಪ್ಲಾಾಂಕಚಿಾಂರ್ಕತಾಂಮಹಳ್ೊಾಂಚ್ಚತ್ಯಕ್ಡ ಕಳಿತ್ಜಾಯ್ತ್'ಲೆಾಂ. 1942 ಇಸೊಚ್ಯಾಎಪಿ್ಲ್ 2 ತ್ಯರಿಕೆರ್ ವಲಿಸಜಣಾಂಭಗ್ಗಾಿಾಂಪಯ್ಕ ನಿಮಾಣೊ. ವಲಿಚ್ಯಾಪದಾಾಂ ಸಾಹತ್ಯಾಾಂತ್ತ್ಯಚಾಂವರ್ಕ್ತ್ೊಆನಿ ಜಿರ್ಣಯ್ಲ ಕ್ಡರ್ಣಯ್ಲಚ ಥೊಡ್ ಥಾಂಬ ಪಳ್ಾಂವ್ನಕಮಳ್ಜ್ತ್. ವಲಿ ಕುಟ್ಾಸಾಾಂದಾಾಾಂಚ್ಯಾಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ವಾಡೊೆ . ದುಬೊಕ್ಡಯ್ಚಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ , ಪುಣ್ ಮೊಗ್ಗಕ್ದುಕಳ್ನತ್'ಲೆ . "ವ್ಲರ್ಡ್ಾಂತ್ವಾರೆಾಂವಾದಾಳ್ ನಸಾ್ನಧಲಾ್ಾಫುಲಾಬರಿ" ಲಾಹನ್ ಪಣ್ಜಾವುನ್ಗೆಲಾಂ. ತಾಂತ್ಯಚ್ಯಾ ಉಗ್ಗಾಸಾಾಂತ್ಮಾಜೊನಸಾ್ನಉಲಿಾಂ ಆನಿಪದಾಾಂಸಾಹತ್ಯಾಾಂತ್ಮಳೊನ್ ಗ್ಗಯನ್ಜಾವ್ನ್ವಾಹಳ್ೊಾಂ. ವಲಿ ಆವಯ್ಚ್ಮೊೀಗ್ವಸೊ್ಾಂಕ್ಸಕೆನ. ಹೊಮೊೀಗ್ತ್ಯಚ್ಯಾಪದಾಾಂನಿಅಮರ್ ಜಾಲಾ. ಪೊೀಟ್ ಮಾನ್ಿ ಪುರ್ಡರ್ ದಾಕಯ್ಚೆ , ಪುಣ್ಪುರ್ಡರ್ಕತ್ಯಿನ ಪಳ್ವ್ನ್ಸಾಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ಭೊಗ್ಾಂಕ್ತಿನ ಜಾಲಮಹಣ್ಜ್ಾಂದೂಕ್ತ್ಯಚ್ಯಾ ಪದಾಾಂನಿಭರನ್ರವಾೆಾಂ. ಭಾಾಂವಾಾಾಂಚೊಹ್ಯರ್ಭಾರ್ವಯುಾನ್ ಘೆತ್'ಲೆಮಾಲ್ಘಡೊಭಾವ್ನಗೆ್ೀಶ್ನ್ ಅಾಂಕ್ಡೊರ್ರವ್ಲೆ . ವಲಿನ್ಊಾಂಚ್ಚ ಶಿಕ್ಡಪ್ಜಡಜೆಆನಿತ್ಯಣ್ಜಾಂಬಯಿ ಜೀಡಚ್ಯಾಕ್ಡಮಾಕ್ಪಾವಾಜೆಮಹರ್ಣ್ ತ್ಯಚಿಆಶ್ಯಭಾಗೆನ. ಕ್ಡರಣ್ವಲಿ ತ್ಯಚ್ಯಾಪದಾಾಂಸಾಂಸಾರಾಂತ್ನಕ್ ಭರ್ಬುಡಲೆ . ಶಿಕಪ್ಆನಿಜೀಡ್ ತ್ಯಕ್ಡಭಲ್ಾಂವ್ನಕಸರ್ಕೆನ.ಭಾವ್ನಗೆ್ೀಶ್ನ್ ಶಿಕ್ಡಪಥಾಂಯ್ಚಆನಿಶಿಕಪ್ಜಡಾಂಕ್ ಆಶೆಾಂವಾ್ಾಭಗ್ಗಾಿಥಾಂಯ್ಚಭೊೀವ್ನ ಉಮದ್ ದಾಕಯ್ಲ ಆನಿ ತ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂ ಕುಮಕ್ಕರುಾಂಕ್ಆಪ್ಲೆತ್ಯಾಂರ್ಕಭಿತಲಿಾಂ ಸಾದನ್ಕತ್ಯಿಲ. 1982 ಇಸೊಾಂತ್ ಗೆ್ೀಶ್ನ್ದವಾದಿನ್ಜಾಲ. ಶಿಕ್ಡಪ ಥಾಂಯ್ಚಉಬಿವಾಂತ್ಆನಿ ತ್ಯಲಾಂತ್'ವಾಂತ್ಭಗ್ಗಾಿಾಂಕ್ಶಿರ್ಕಾತ್ ಕಚಿಾಂಥಾಂಯ್ಚತ್ಯಕ್ಡಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ ಉಮದಿಕ್ಮಾನ್ಕನ್ಿವಲಿನ್ "ಗೆ್ೀಶ್ನ್ರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಸಾಾರಕ್ವದಾಾ ನಿಧ" ಸಾಿಪನ್ಕೆಲ. ತ್ಯಾವಳ್ಜವಲಿಕಡ್ ಪಯ್ಲ್ನತೆ . ನಿಧಸಾಿಪನ್ಕಚಿ ಖಾತಿರ್ತ್ಯಣ್ಜಾಂಬಾಂಕ್ಡಾಂತ್ದವರ್'ಲೆ ಸುವಾಿತಚೊಐವಜ್ತಿನಿ್ಾಂರುಪಯ್ಚ ಮಾತ್. ಹರ್ ಪಾವಟಾಂ ಸಾಂಗೀತ್ ಕ್ಡಯ್ಲಿಾಂಜಾತ್ಯನಆಪಾಂಣಕ್ ಮಳ್'ಲಾೆಾಪಯ್ಾಂತ್ಲೆಥೊಡೊಹಾ ನಿಧಕ್ಮಳಯ್ಲ. ಉಪಾ್ಾಂತ್ ವಲಿಚ್ಯಾಇರದಾಾಾಂಚರ್ಮನ್ ಪಿಸಾೊಲಾೆಾಸಬಾರ್ಜಣಾಂನಿದಾನ್ ದಿಲೆವವಿಾಂಹನಿಧಆಜ್ಸಬಾರ್ ವಧಾಾರ್ಿಾಂಕ್ಮಜತ್ದಿೀಾಂವ್ನಕಸಕ್ಡ್ . ಕಾಂಕ್ಡ್ಡಫ್ತದರ್ಮುಲ್ೆಸ್‍ಲ್ಿ
21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಸಪತ್ಚೊಫ್ತಮಾದ್ದಾಕೆ್ರ್ವ. ವ ಮೊೀದಿಚಾಂಘರ್ಆಸೊ್ಜಾಗಎಕ್ಡ ತೀಾಂಪಾರ್ಖಾಲಗ್ಡೊ, ವಲಿಆನಿ ತ್ಯಚ್ಯಾತರಇಶ್ಯಟಾಂನಿಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯ ಮಳೊ್ಜಾಗ. 1959 ಇಸೊಚ್ಯಾಆಟ್್ ತ್ಯರಿಕೆರ್ಹ್ಯಾಜಮಾಾನ್ಆಪಾಾಕ್ "ಯುನಯ್ಲಟಡ್ಯಾಂಗ್'ಸಟಸ್‍ಲ್ಿ"ಮಹಣ್ ವ್ಲಲಾಯ್ಲೆಾಂ. ಆಶೆಾಂಸಾಂಸಾರ್'ಭರ್ ನಾಂವ್ನವಹಲೆ "ಯುನಯ್ಲಟಡ್ ಯಾಂಗ್'ಸಟಸ್‍ಲ್ಿಸಾಾಂಸಕರತಿಕ್ಸಾಂಸೊಿ " ಉದಲ. ಜೆಪುಪ ಸಾಾಂ ಜುಜೆಚೊ ನಟಕ್ ಸಾಂಘ್ ವಲಿ ರೆಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಾಜಿರ್ಣಯ್ಲಚೊಅವಭಾಜ್ಾ ವಾಾಂಟ್. ತ್ಯಚಿನೆರ್ಣ್ಪಾ್ಯ್ಚ ಸಾಂಘಾಚ್ಯಾವಠಾರಾಂತ್'ಚ್ಚಪಾಶ್ಯರ್ ಜಾಲ.ಸಾಂಘಾಚ್ಯಾಕೆಬಾಬಾಂತ್ಜಾಾಂವಾ್ಾ ಹಯ್ಲಿಕ್ಡಕ್ಡಯಿಕ್ತ್ಲಹ್ಯಜರ್ ಜಾತ್ಯಲ. ಫೆಬಯನ್ಆರನಹ , ಅಮಾಾಂದೊನೆಟ್ಟ , ಮಿಾಂಗೆಲಕ್ಡನ್, ಆನಿಹರ್ಸಬಾರ್ನಟರ್ಕಸಾ್ಾಂನಿ ನ್ಟನ್ಕತ್ಯಿನ, ದಿಯಗಸಕೆೊೀರ, ಹನಿ್ಗೆ್ೀಶಿಯಸ್‍ಲ್, ಲ್ಕವಗೀವಯಸ್‍ಲ್, ಆನಿಹರ್ಸಬಾರ್ಕಾಂತ್ಯರಿಸಾ್ಾಂನಿ ರಾಂಗ್ಮಾಂಚ್ಯರ್ಯ್ಲೀವ್ನ್ಪದಾಾಂ ಗ್ಗಯ್ನ, ಭಗ್ಗಾಿಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಂಗೆ್ರ್ ಬಸೊನ್ಆಯ್ಚಕಾಂವ್ಲ್ವಲಿ ಆಪ್ಲಾಾಂಯ್ಚಗ್ಗಯನ್ಕರಿಜೆಆನಿ ಲಕ್ಡನ್ಆಪಾಾಕ್'ಯ್ೀತ್ಯಳಿಯ್ಚ ಪ್ಲಟಿಜೆಮಹಣ್ಆಶೆತ್ಯಲ. ಹ್ಯಚಾಕಲಾಜಿರ್ಣಯ್ಲಚಿಸುವಾಿತ್ಹ್ಯಾ ನಟಕ್ಸಾಂಘಾಚ್ಯಾರಾಂಗ್ಮಾಂಚ್ಯ ಥಾವ್ನ್ಜಾಲ. ಇಾಂತ್ಜಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ರಾಂನಿಜಾಾಂವಾ್ಾನಟಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಯಗ ಸಕೆೊೀರ, ಹನಿ್ ಗೆ್ೀಶಿಯಸ್‍ಲ್ ಪದಾಾಂಘಡನ್ಗ್ಗಯ್ಲ.ಘರಭಾವ್ನ ಗೆ್ೀಶ್ನ್ ( ಬಾಬ ) ರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಅಪೂ್ಪ್ ಪದಾಾಂರಚನ್ಗ್ಗಯ್ಲ. ಹ್ಯಾ ವವಿಾಂವಲಿಥಾಂಯ್ಚಆಸಾ್ಾ ಸಾಂಯ್ಭಕ್ದಣಾಾಂಕ್ಉತ್ೀಜನ್ ಮಳ್ೊಾಂ.1956 ಇಸೊಾಂತ್ಚವಾಾವಸಾಿಚ ಪಾ್ಯ್ಲರ್ವಲಿನ್ಸೊಡ್ಲಟಿಚ್ಯಾ ನಟಕ್ಡಾಂತ್ಹಾಂದಿತ್ಯಳ್ಜಾಕ್ಉತ್ಯ್ಾಂ ಲಾವ್ನ್ಘಡ್ೆಲಾಂಭಿಕ್ಡರಿಪದ್ಜೆಪುಪ ಸಾಾಂ. ಜುಜೆಎಲಮಾಂಟರಿಇಸೊಕಲಾಚ್ಯಾ ವೀದಿಥಾವ್ನ್ಪಯ್ಲೆಾಂಪಾವಟಾಂ ಲಕ್ಡಮುಕ್ಡರ್ಗ್ಗಯ್ಲೆಾಂ. 1959 ಇಸೊಾಂತ್ ಸಾಾಂ ಜುಜೆ ನಟಕ್ ಸಾಂಘಾಚ್ಯಾರಾಂಗ್ಮಾಂಚ್ಯಥಾವ್ನ್ ಆಪಾೆಾಚ್ಚಸೊ - ತ್ಯಳ್ಜಾನ್ಘಡ್ೆಲಾಂ ಬಕ್ಡರಿಪದ್ಗ್ಗಯ್ಲೆಾಂ. ತ್ಯಚೊಪಯ್ಚೆ ನಟಕ್ 'ಪಯ್ಾಾಂಚೊಸಾಂಸಾರ್' 1958 ಇಸೊಾಂತ್ಹ್ಯಾಚ್ಚನಟಕ್ಸಾಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ಪ್ದಶಿಿತ್ಜಾಲ. ಉಪಾ್ಾಂತೆ ನಟಕ್ದೊೀತ್ಮಾಕ್ಡನಕ್ಡ, ಮಾಾಂಯ್ಚಮಾಕ್ಡಆರ್ಡಯ್ಕ್ಡ, ಮೊೀಡ್ನ್ಿನ್ವ್ಲ್ , ಬಬಾಾಾಚಿಧುವ್ನ,
22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಿಸ್ಚಿೀಟ್ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಸರ್ಪ್ದಶಿಿತ್ ಜಾವುನ್ನಗರ್ಭಾಯೆಾ ಫಿಗಿಜಾಾಂನಿಖೆಳಯ್ಲೆ . ಬಬಾಾಾಚಿಧುವ್ನ, ಭೆಶ್ಟಟದುಬಾವ್ನ, ಆನಿಕೆೀಡಬ್ಳನಬ. ಎ. ವಲಿಚಹರ್ಫ್ತಮಾದ್ನಟಕ್. ತ್ಯಾಕ್ಡಳ್ಜರ್ಸಾಾಂಜುಜೆನಟಕ್ಸಾಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ತಸಲ ಪೊ್ೀತ್ಯಾಹ್ ಲಾಬ್ಳಾಂಕ್ನತ್ಲೆಜಾಲಾಾರ್ಆನಿ ಮಹಜೆಥಾಂಯ್ಚಲಪೊನ್ಆಸೆಲಾಾ ಸಾಂಗೀತ್ಆನಿಗ್ಗಯನಾಂಚ್ಯಾ ದಣಾಾಂಕ್ಲಕ್ಡಮುಕ್ಡರ್ಹ್ಯಡೊ್ ಅವಾಕಸ್‍ಲ್ಮಳೊಾಂಕ್ನತ್ಲೆಜಾಲಾಾರ್ ಖಾಂಡತ್ಜಾವ್ನ್ಹ್ಯಾಂವ್ನಆಜ್ಖಾಂಯ್ಚ ಆಸೊ್ಾಂಆನಿರ್ಕತಾಂಜಾವ್ನ್ಆಸೊ್ಾಂ ಮಹಳ್ೊಾಂಮಾಕ್ಡಚಿಾಂತಾಂಕ್ಮಹಜಾಾನ್ ಜಾಯ್ 'ಮಹಣ್ವಲಿಸಾಾಂ.ಜುಜೆಚೊ ನಟಕ್ಸಾಂಘ್ಅಮೃತ್ಲೀತಾವ್ನ ಅಾಂಕ್ಡಾಾಂತ್ಭೊೀವ್ನಉಪಾಕರಿಮನನ್ ಬರಯ್ . ಸಾಾಂ. ಜುಜೆನಟಕ್ಸಾಂಘಾಚಾರಾಂಗ್ ಮಾಂಚ್ಯರ್ವಲಿಆನಿವಿೂನಚಿಪಯ್ೆ ಭೆಟ್ಜಾಲ. ಸಾಂಗೀತ್ಪಾಂಗ್ಗಾಾಂತ್ಜಾಲೆ ವಳಕ್ಇಷ್ಟಟಗತಾಂತ್ಬದುೆನ್ಸವಾಕಸ್‍ಲ್ ಮೊಗ್ಗಾಂತ್ರ್ರ್ಜಾಲ. ವಲಿಕ್ಪದಾಾಂ ಆನಿಸಾಂಗೀತ್ಯಬಗ್ಗರ್ದುಸ್ವಾಾಪ್್ ನ. ಹ್ಯತ್ಭರ್ಜೀಡ್ನಮಹಣ್ ಮೊಗ್ಗಕ್ರ್ಕತಾಂಖಬರ್? ಮೊೀಗ್ ಆಪಾಾಕ್ದುಸ್ವಾಟ್ನಮಹಣ್ಜ್ಪರಿಾಂ ವಲಿಕ್ಆನಿವಿೂನಕ್ರೆವ್ಲಡ್ ಮಾನ್ಿಬಸೊೆ . ಗ್ಗವಪಣ್ಜಾವ್ನ್ ವಲಿಚ್ಯಾಪಾಂಗ್ಗಾಕ್ಸವಾಿಲೆಮಿವ್ಲ್ ಪಿಾಂಟ್ಫುರ್ಡರಾಂತ್ವಲಿಚಿಪತಿಣ್ ವಿೂನರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಜಾಲ. ಸಾಂತಷ್ಟಟ ಸಭಾವಾನ್ಆನಿಆವಯಪಣಚ್ಯಾ ಮಯಪಸಾನ್ಭರ್'ಲೆವಿೂನತ್ಯಚಾ ಜಿರ್ಣಯ್ಲಚೊ ದಿವ್ಲ ಜಾಲ ಮಹಳ್ಜಾರ್ ಅತಿಶ್ಯ್ಚೀರ್ಕ್ಜಾಾಂವ್ನಮಹಣ್ ರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಕುಟ್ಾಕ್ಲಾಗ್ಲಾೆಾನ್ ವಳೊಕಾಂಚಿಕೀಣ್'ಯ್ೀಸಾಾಂಗ್ತ್. ವಲಿನ್ಕ್ಡಜಾರ್ಜಾಯ್ಲಾತರ್ಕ್ಡಮ್ ಕರಿಜೆ,ಸಾಂಗೀತ್ಪದಾಾಂಹವಾಾಸ್‍ಲ್ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಆಸಾಜೆಮಹಣ್ಮಾಲ್ಘರ್ಡಾಾಂನಿ ತಿೀಪ್ಿದಿತ್ಯನವಲಿವಿೂನಕ್'ಯ್ ಹ್ಯಾತಿೀಪಾಿಾಂತ್ರಜಾಾಂವ್ನದಿಸೆಾಂ. ಜಡಖಾತಿರ್ಜೆಪುಪವಕ್ಿಶ್ಟೀಪಾಕ್ ಸವಾಿಲ. ಪುಣ್ಕ್ಡಮಾವಳ್ಜರ್'ಯ್ೀ ಮತಿಾಂತ್ಪದಾಾಂಘಡೊನ್ಯ್ಲತ್ಯಲಾಂ. ಸಾಂಗೀತ್ಬಸಾ್ಲಾಂಆನಿತಾಂತ್ಲಆಪಾೆಾ ಇತ್ಯೆಾಕ್ ಗ್ಗಯ್ಲ. ರ್ಕತೆಾಂ ಪ್ಲ್ೀತನ್ ಕೆಲಾಾರಿೀಕ್ಡಮಾಕ್ಆನಿವಲಿಕ್ ಭಾಾಂದ್ಘಡೊೆಚ್ಚ್ನ.
23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 1969 ಇಸೊಚ್ಯಾನ್ವಾಂಬಾ್ಾಂತ್ವಲಿಚ್ಯಾ ವಾಂಚ್ಯಾರ್ಪದಾಾಂಚೊಪಯ್ಚೆಬೂಕ್ ಛಾಪುನ್ವಕ್ಡ್ಾಕ್ಪಡೊೆ . ಮಹನಾ ಭಿತರ್ಪ್ತಿಯ್ಚಮುಗ್ಾನ್ ದಶೆಾಂಬಾ್ಾಂತ್ದುಸೊ್ಛಾಪೊಪ್ಗಟ್ ಜಾಲ. ತ್ಯಾವಕ್ಡ್ಾನ್ಆಯ್ಲಾೆಾ ತಿೀನ್ಹಜಾರ್ರುಪಾಾಾಂನಿವಲಿವಿೂನಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವಸಾಿಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ಗಕ್ಪವತ್್ಸಾಕ್ಡ್ಮಾಂತ್ಯಚಿ ಮೊಹರ್ಧಾಾಂಬೆ . ಆಶೆಾಂವಲಿಕ್ಡಜಾರ್ ಜಾಲಆನಿಭಗ್ಗಾಿಚೊ ಬಾಪಯ್ಚ'ಯ್ ಜಾಲ. ಪುಣ್ ಕ್ಡಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆನ. ಕ್ಡಮಾಲಾಗಾಂತ್ಯಚಿ ಸಯ್್ಕ್ಜಮಿೆಚ್ಚನ. ವಿೂನಕ್'ಯ್ ಜೀಡ್ನಮಹಣ್್ಚ್ಚಕುಟ್ಾಚಿ ಆರ್ಿಕ್ಪರಿಗತ್ಬಮಿತಚಿಜಾಲ. ಜಿರ್ಣಯ್ಲಚ್ಯಾನಿಭಾಿಗದಿಸಾಾಂನಿ ಅಮಾಲಾಕ್ವಾಂಗೆೆಾಂತದಾ್ಾಂಯ್ಚ ತ್ಯಚ್ಯಾಮತಿಾಂತ್ಉತ್ಯ್ಾಂಘಾಂವಾ್ಲಾಂ ಆನಿಸಾಂಗೀತ್ಯಚಿಾಂಲಾಹರಾಂಉಟ್ಟಲಾಂ. "ಮಹಜಾಾಭಾಾಂಗ್ಗರಬಾಗಲ್ ಕ್ಡಡ್'ಗ" ಅಸಲಎಕೆಾಘಡಯ್ಲ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಾಂ ಪದ್. ಅಸಲಾಾ ಸಾಂಧಬಾಿರ್ಸಕೆೆೀಶ್ಪುರ್ಆಸಾೆಾ ತ್ಯಚ್ಯಾಎಕ್ಡಮಿತ್ಯ್ನ್ತ್ಯಕ್ಡಘಾಟ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ವಲ. ಕುಟ್ಾಥಾವ್ನ್ಪಯ್ಚಾ ಹ್ಯಸನ್ಜಿಲಾೆಾಚ್ಯಾಬಾಳುಪ್ಲೀಟೆ ಕ್ಡಫಿಯ್ಲತ್ಲೀಟ್ಾಂತ್ವಲಿನ್ಆಪಾೆಾ ಜಿಣ್ಜಾಚಿಾಂಭೊೀವ್ನಕಷ್ಟಟಾಂಚಿಆವಾ ಪಾಶ್ಯರ್ಕೆಲ. ತರ್'ಯ್ೀಘಾಟ್ಚ್ಯಾ ಸುಾಂದರ್ಶ್ಯಾಂತ್ಸಾಂಯಬಾಂತ್ಕವಚ ಸಾಂತಿಮಾಂತ್ಯಾಂಜಿವಾಳಿೊಾಂ. ನನಾಂತಿೀ ಚಿಾಂತ್ಯ್ಾಂಮತಿಾಂತ್ಘಾಂವ್ಲಳ್ ಕ್ಡರ್ಡ್ನಉದವ್ನ್ಆಯ್ಲಾೆಾಪದಾಾಂ ಪಯ್ಕಲಕ್ಡಮೊಗ್ಗಳ್ಜಾಲೆಾಂ ಸುಾಂದರ್ ಪದಾಾಂ : ಮಾಕ್ಡ ಘಾಟ್ಕ್ ಧಾಾಂವಾಾಯ್ಚೆ , ಹ್ಯಾಂವ್ನಯ್ಲತ್ಯಾಂಗೀ ಘಾಟಿದಾಂವ್ಲನ್, ಆನಿಮೊೀಗ್ತಜ ರ್ಕತ್ಲೆಆಶೆಲಾಂ... ಘಾಟ್ಚೊಸಾಂಬಾಂದ್ಚಡ್ತೀಾಂಪ್ ಲಾಾಂಬ್ಳೆನ. ತ್ಯಣ್ಜಾಂಮಾಂಗ್ೊರಕ್ ಪಾಟಿಾಂಯ್ಲಾಂವ್ಾಂಅನಿವಾಯ್ಚಿ ಜಸಲಾಂ. ಸವ್ನಿಸುಾಂದರ್, ಮೊೀಗ್, ಮಯಪಸ್‍ಲ್ಆನಿಸಾಂತಿಮಾಂತ್ಯಾಂನಿ
24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭರ್'ಲಾೆಾಸಾಂಗ್ಾಂಕ್ಸಾಹತ್ಾಆನಿಸ್ರೀ ರೂಪಾರ್ಪಳ್ತ್ಯ. ಆಪಾೆಾಗ್ಗಾಂವಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್ಚ, ಪದಾಾಂಸಾಂಗೀತ್, ಕುಟಮ್, ಇಷ್ಟಟಾಂಚೊಮೊೀಗ್ಆನಿಸಗ್ಗೊಾ ಭೊಾಂವಾರಕ್ಸ್ರೀರೂಪ್ದಿೀವ್ನ್ "ಹ್ಯಾಂವ್ನಯ್ಲತ್ಯಾಂಗಘಾಟಿದಾಂವ್ಲನ್" ಮಹಳ್ೊಾಂಪದ್ಮಾಂಗ್ೊರಕ್ಪಾಟಿಾಂ ಯ್ಲಾಂವ್ಲ್ತ್ಯಚೊಸರ್ನತ್ಲೆಅತ್ಗ್ ದಾಕಯ್ . ಘಾಟ್ರ್ಎಕ್ಡವಸಾಿಚೊ ವನ್ವಾಸ್‍ಲ್ಸಾಂಪವ್ನ್ಮಾಂಗ್ೊರ್ಪಾಟಿಾಂ ಆಯ್ಲೆವಲಿಪರತ್ಪದಾಾಂ ಸಾಂಗೀತ್ಯಚ್ಯಾಸಾಂಸಾರಾಂತ್ಉಪ್ಲಾಾಂವ್ನಕ ಲಾಗೆ . ವಲಿಚಿಾಂಪದಾಾಂನಟಕ್ಡಾಂಚರ್ ಹೊಾಂದೊನ್ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆಾಂ. ಪದಾಾಂ ನತ್'ಲಾೆಾನಟಕ್ಡಾಂಚೊಕ್ಡಳ್ಸುರು ಜಾತ್ಯನಸಾಂಗೀತ್ಗ್ಗರ್ಆನಿಪದ್ ಬರಯಾರ್ಬರೆಕಷ್ಟಟಲ. ತ್ಯಾವಳಿಾಂ ಶ್್ರಗಬುಬನ್ರೂಪ್ರಗ್ ಸಾಂಸಾಿಾಚ್ಯಾಬ್ಳಾಂದರಖಾಲ್ಪಯ್ೆ ವಲಿ ನಯ್ಚಟ 1971 ಇಸೊಚ ಸಪ್ಾಂಬರ್ ಬಾರತ್ಯರಿಕೆರ್ಮಾಂಗ್ೊಚ್ಯಾಿಟೌನ್ ಹ್ಯಲಾಾಂತ್ಸಾದರ್ಕೆಲ. ದುಸಾ್ಾ ಆಯ್ರಅಭಿಮಾನಿಪ್ಲ್ೀಕ್ಷಕ್ಡಾಂ ಹುಜಿರ್ಬಸ್‍ಲ್ಪಮಾ.ದೊ. ಬಾಜಿಲ್ ಸೊೀಜಾನ್ಕಾಂಕರ್ಣಸಮಾಜೆತಫೆಿನ್ ಮಾನ್ಪತ್್ವಾಚನ್ವಲಿಕ್ "ಕಾಂಕಣ್ಕಗ್ಳ್" ಬರುದ್ದಿಲಾಂ. ನಯಟಚಿಹಸುವಾಿತ್ನಿರಾಂತರ್ ನಯ್ಚಟಕ್ಡಯಿವಳಿಕ್ಕ್ಡರಣ್ಜಾತಲ ಮಹಣ್ಭೊೀವ್ನ'ಶ್ಯವಲಿನ್'ಯ್ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ನ. ಘಾಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಾ ಉಪಾ್ಾಂತ್ ಪರತ್ಪದಾಾಂಸಾಂಗೀತ್ಯಚೊಸಾಂಸಾರ್ ಸೊಡ್್ಕ್ಡಮಾಕ್ವಚೊವಚ್ಯರ್ ವಲಿಚ್ಯಾಸುತ್ರಕ್'ಯ್ೀಆಯ್ಚೆನ.
25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಪಾೆಾಚ್ಚಸಾಂಸಾರಾಂತ್ಮುಕ್ಡರ್ ಮುಕ್ಡರ್ಚಲನ್ಗೆಲ."ತಿಸ್ಚಿೀಟ್" ಕಾಂಕರ್ಣಫಿಲಾಾಕ್ಕಥಾನ್ಹಯ್ಚಆಸಾ್ಾಂ "ಮೊೀಗ್ಆನಿಮಯಪಸ್‍ಲ್", ಫಿಲಾಾಕ್ ಪದಾಾಂಆನಿಸಾಂಗೀತ್ದಿಲಾಂ.'ಕ್ಡಜಾರ ಉಪಾ್ಾಂತ್' ಕಾಂಕರ್ಣವೀಡಯ್ಚ ಫಿಲಾಾಕ್ಚ್ಯರ್ಪದಾಾಂಘಡ್್ಸಾಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾಂಗ್ೊರ್ ತಶೆಾಂ ಮುಾಂಬಯ್ಚ ಆಕ್ಡಶ್'ವಾರ್ಣರ್ವಲಿಚ್ಯಾಕಾಂಕರ್ಣ ಕ್ಡಯಿಾಂಚೊಪ್ಸಾರ್ಜಾಲ. ಡ್ಲೆ ಆನಿಬಾಂಗ್ೊರ್ಥಾವ್ನ್ಪ್ಸಾರ್ ಜಾಾಂವಾ್ಾಟಿ. ವ. ಚರ್ಕ್ಡಯ್ಿಾಂ ಸಾದರ್ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾಮಧಾಂಸಬಾರ್ಪ್ಶ್ಸೊ್ಾಪಾಟ್ ಧನ್ಿಆಯ್ಚೆಾ . 1991 -ತ್ಕನಿಟಕ ಸಕ್ಡಿರಥಾವ್ನ್ಮಳ್'ಲೆ "ರಜಾೀತಾವ್ನಪುರಸಾಕರ್" 1996 ಕನಿಟಕಕಾಂಕರ್ಣಸಾಹತಾ ಆಕ್ಡದಮಿಥಾವ್ನ್ಮಳ್'ಲೆ "ಎವಾಡ್ಿ ಫೊರ್ಸವಿಸ್‍ಲ್ಇನ್ಮೂಾಜಿಕ್" ಪ್ಶ್ಸ್ ವಲಿಚ್ಯಾದಣಾಾಂಕ್ಸಕ್ಡಿರ್ ಮಾನೊಲಮಹಣ್ಾಕ್ರುಜಾೊತ್ ಜಾವಾ್ಸಾತ್. ಇತೆಾಂಚ್ಚನ್ಹಯ್ಚಆಸಾ್ಾಂ, 1991 - ತ್ಯು. ಎಸ್‍ಲ್. ಎ. ಇಾಂಟರ್ ನಾಶ್ನ್ಲ್ಒರಿಯ್ಲಾಂಟೆೀಶ್ನ್ಸಾಂಟರ ಥಾವ್ನ್ "ಎವಾಡ್ಿಆಫ್ರೆಕಗ್ಶ್ನ್", 1992 - ತ್ಅಬುಧಾಬಚ್ಯಾಕಾಂಕರ್ಣ ಟ್ಾಲಾಂಟ್ಾಗ್ರ್ಪಾಥಾವ್ನ್ "ಸಾಂಗೀತ್ ಚಕ್ವತಿಿ" 1993- ತ್ಅಖಿಲ್ಕನಿಟಕ್ಪರಿಷತ್ ಎವಾಡ್ಿ, 1995 - ತ್ಬಾಹ್ೀನ್'ಚ್ಯಾಕಾಂಕಣ್ ಸಾಂಗಸ್‍ಲ್ಿಕೆಬಾಬಥಾವ್ನ್ಮಾನ್ 1996 - ತ್ಯು. ಎಸ್‍ಲ್. ಎ.ಚ್ಯಾಬಾ್ಡ್ ವೀವ್ನ, ಕಲಾಸಾಂಪತ್, ಲ್ಯನ್ಾಕೆಬಾಬ ಥಾವ್ನ್ "ಕಾಂಕರ್ಣಪದಾಾಂಚೊರಯ್ಚ", 1998 - ತ್ ದುಬಾಯ್ಾ ತಳುವರ್ ಹ್ಯಾಂಚಾಥಾವ್ನ್ "ತಳುನಡ್ಕೀಗಲ", 1999 - ತ್ಕುವೀಯ್ಚಟ 'ಚ್ಯಾಕೆ. ಸ. ಡ್ಬೂೆಾ . ಎ. ಥಾವ್ನ್ "ಕಾಂಕಣ್ ಕಲಾರತ್್ " ಪ್ಶ್ಸ್ , 1999 - ತ್ಕುವೀಯ್ಚಟಚಿಾಂತ್ಯಪಾಾಂಚಿ ಮಾಾಂಚಿಯ್ಲನ್ವಲಿಕ್"ಶ್ತಮಾನಚೊ ವರ್ಕ್ " ಮಹಣ್ಒಳೊಕನ್ಮಾನ್ಕೆಲ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ವಸಾಿದೊೀಹ್ಯಖಟ್ರಚ್ಯಾ ಎಮ್. ಸ. ಸ. ನ್ವಲಿಕ್ "ಲಾಯ್ಚಿ ಟ್ಯ್ಚಾಎಚಿೀವ್ನ'ಮಾಂಟ್ ಎವಾಡ್ಿ"ದಿಲಾಂ. 1999 - ತ್ಅಮೀರಿಕ್ಡಚ್ಯಾಇಾಂಡಯ ಕಥೊಲಕ್ ಎಸೊೀಸಯ್ಲೀಶ್ನನ್ "ಮಿಲೀನಿಯಾಂಕಾಂಕರ್ಣಆಟಿಿಸ್‍ಲ್ಟ " ಎವಾಡ್ಿದಿಲಾಂ. 2005 - ತ್ಹ್ಯಾಸಟನ್ಬಸ್‍ಲ್ಟಟ್ೀಸ್‍ಲ್ಟ ಮಾಸಟಸ್‍ಲ್ಿಹ್ಯರ್ಣಾಂ "ಕಮುಾನಿಟಿಎಾಂಡ್ ಲೀಡ್ರ್ಶಿಪ್" ಎವಾಡ್ಿದಿಲಾಂ. 2006-ತ್ಸಾಂದೀಶ್ಸಾಹತ್ಾ (ಕಾಂಕರ್ಣ) ಎವಾಡ್ಿ (ಲಾಯ್ಚಿಟ್ಯ್ಚಾ ಎಚಿೀವ್ನ'ಮಾಂಟ್ಆಪಾಾಯ್ಲೆಾಂ. 2007- ತ್ದಾಯ್ಾದುಬಾಯ್ಚಹ್ಯಚ
26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಥಾವ್ನ್ "ದಾಯ್ಾಪುರಸಾಕರ್" ಲಾಭೊೆ .ಆಶೆಾಂಕಾಂಕರ್ಣಭಾಸ್‍ಲ್ಆನಿ ಸಾಾಂಸಕೃತಿಕ್ಸಾಂಸಾಿಾಾಂನಿವಲಿಕ್ ಒಳೊಕನ್ತ್ಯಕ್ಡಪ್ಶ್ಸೊ್ಾಭೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ಕೆಲ. ಆನಿತ್ಲಮಾನ್ ಮುಕ್ಡರುನ್ಗೆಲ. 2010- ಜನೆರ್25 ವರ್ವಲಿ - ವಿೂನ ಲ್ಗ್ಗ್ಚ್ಯಾ 40 ವಾಾ ವಸಾಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ "ಮರಣೊೀತ್ರ್ಪಾಪಾಲ್ಪ್ಶ್ಸ್ " ಫ್ತವ್ಲಜಾಲ. ವಲಿಚಿಕಲಾಜಿರ್ಣಏಕ್ತಪಸ್‍ಲ್ ಮಹಳ್ಜಾರ್ಚೂಕ್ಜಾಾಂವ್ನ. ತ್ಯಚಿಾಂ ಪದಾಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗೀತ್ ಪುವಿಲಾೆಾ ದಾಯಾಚೊವಾಾಂಟ್ನ್ಹಯ್ಚ, ತಾಂ "ಆಮ್ಾಂಆಯ್ಲ್ಾಂದಾಯ್ಚಾ ". ಪುವಿಲೆಾಂ ಜಗವ್ನ್ದವರ್'ಲಾೆಾ 'ಆಯ್ಾಾಂತ್' ರುತ್ಯಜಾವ್ನ್ಆಯ್ಲೆಲಾಂ, ಫುರ್ಡರಾಂತ್ ಸಾಂಸಕೃತಚೊವಾಾಂಟ್ಜಾವ್ನ್ಉಚಿಾಂ ತಸಲಾಂ. ಹಾಂಸಾಹತ್ಾಸಾಾಂಬಾಳುನ್ ದವಚೊಿ ಕಾಂಕರ್ಣ ಸಮಾಜೆಚೊ ಸಾಾಂಸಕೃತಿಕ್ಕ್ಡಯ್ಚಾ . ಹ್ಯಾಪದಾಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ಚ'ಚ್ಚವಲಿ ' ತ್ಯಚಗ್ಗವಿ , ಆನಿ ಸಾಂಗೀತ್ಯಾರ್ಉತ್ಯಿತ್ಬಗ್ಗರ್ ಕಾಂಕರ್ಣಲೀಕ್, ತ್ಯಾಂಚಿಜಿರ್ಣ, ಧಮ್ಿ ಆನಿಸಾಂಸಕೃತಿಯ್ಚಉತ್ಯಿ. ಉರನ್ ಅಮರ್ ಜಾತ್ಯ. - ನಂದಿನಿ. ( ಕುಪಾಿ: ಕಗ್ಳ್ಪಾಟ್ೆಾನ್ -2009)
27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆದ್ಲೊ ತೊಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್.... ವಿಲ್ಫಿ ಸಂಗಂ ಹ ಂವ್ ಪಂತ ಟ ಕ್ ರ ವ್'ಲ್ಲಂ... - ಎಡಿನೆಟ್ಟಿ ,ಮಾಲ್ಘಡೊಸಾಹಿತಿ. 1938 ಇಸೆವಿಂತ್ ಜ್ಲ್ಲಾಲೊಲಿಂ ಹಿಂವ್ನ, 1942 ಇಸೆವಿಂತ್ ಜ್ಲ್ಲಾಲ್ಲಲಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ವಹಡ್ಜ್ಯಲ್ಲಲಾನ್ವರಷ್ಟ್ ದವಲತನ್ ತೊವ್ಯಾಲೊಿಂ. ಅಪ್ಣ ಉತಿಾೀಮ್ ಮ್ಹಳಾಯಾ ಅಹಿಂಬಾವ್ಯನ್ ಧಲ್ಲಾಲೊಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ ಜ್ಯವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಚ್ ವಸಾಸಿಂಚೆ ಪ್ರಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ಿಂಚ್ ನಾಟಕಿಸಾ ಆಸ'ಲ್ಲಲಾ
28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ರಪಚಾಾ ಆನಿ ವಹಡಾಲಾ ಭಾವ್ಯಲುವಿನ್ವಟೊ್ಚಾಾ ಪಕ್ಷಪ್ರತಾನ್, ಜೆಪ್ಪ ನಾಟಕ್ ಸಾಲ್ಲಿಂತ್ ವೀದಿರ್ ಚಡಚಿಂಆನಿಲ್ಲಹನ್ಪ್ರತ್ಾ ಕಚೆಸಭಾಗ್ ಮಾಕಾ ಆಸ'ಲ್ಲಿಂ. ತಚ್ ಪರಿಂ ಜೆಪ್ಪ ಬಾಾಸ ಬಾಾಿಂಡಾಚೊ ಮಾಸ್ರ್ ಆಸ'ಲ್ಲಲಾ ಪಪ್ರಪಚೆ ಸಾವಯಿಂತ್ ರಾವೊನ್ ತಿೀಸ ಬೆಿಂಡಾಾರಾಿಂಚಾಾ ವ್ಯಹಜ್ಯಿಂತಾಾಿಂಚೆಿಂಸಿಂಗೀತ್ಆಯ್ರಾನ್ ಫುಗ್ಚಿಂ ಭಾಗ್'ಯಿೀ ಮಾಕಾ ಆಸ'ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ಣ ಸಾದಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕಚಾ ಪ್ತಾವಿಲ್ಫಿಕ್ತಶಿಂಕಾಿಂಯ್ನಾಸೆಲಿಂ. ತಾಚೆವಹಡಲ ದೀಗ್ಭಾವ್ನಗ್ಾೀಶನ್ಆನಿ ಎಜುಾ , ಪ್ರಾಯ್ಕ್ ಪ್ರವೊನ್ ತಾಲ್ಿಂತಾಭರತ್ ಜ್ಯತಾ ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ ತಿೀನ್ ಹಜ್ಯರಾಿಂ ವಯ್ಾ ಕಿಂಕಿೆ ಪದಿಂಕ್ತಾಳ್ಘಾಲುನ್ಲ್ಫಕ್'ಲ್ಲಲಾ ಹಾ ಕಿಂಕಣಕಗುಳೆಸಿಂಗಿಂಹಿಂವ್ನ ಪಿಂತಾಟ್ಕಕ್ ರಾವ್ನ'ಲೊಲಿಂ ಮ್ಹಳಾಾರ್ ತಮಾಾಿಂಪ್ರತಾಿಂವ್ನಾ ಜ್ಯಯ್ಾ ? ಖಿಂಡಿತ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ವಕಿಾಗತ್ ತಿಸೆಾ ದಿಶ್ನ್, ವಕಿಾತಾವ ಘಶಸನಾನ್ ಆನಿ ಮ್ನಾಯಾ ಸಿಂಯ್ಕಾಚಾಾ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತಾಪನ್ ಜ್ಲ್ಲಾಲೊಲ ಹೊ ಪಿಂತಾಟ. ಅಪ್ಣ ತಾಚೆಾವನಿಸಿಂ ಏಕ್ ಕೀಲ್ ವಯ್ಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ದಕಿಂವ್ನಾ ರುತಾ ಕೆಲೊಲ ಪಿಂತಾಟ 'ಯ್ಕನ್'ಲ್ಲ ಮಿತ್ಾ , ಎನ್್ ತತಿಾಲ್ಲ ಮಿತ್ಾ ' ಮ್ಹಣ ಕಾವ್ಯಯಾನ್ ಆವ್ಯಾವಳಿಂ ಕೆಿಂಕಾರುನ್ ಮ್ಹಳೆಯಬರ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ. ಸುಮಾರ್ ಬಾವಿೀಸ ವಸಾಸಿಂಶರ್ಜ'ಲೊಲ ಪಿಂತಾಟಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ ಚಿಂತಾಪನ್ ವಿಲ್ಫಿ ವನಿಸಿಂ ಹಿಂವ್ನ ಹುಶಾರ್ ಬುಧವಿಂತ್ ಆನಿ ತಾಲ್ಿಂತಾಭರತ್ಮ್ಹಳೆಯಿಂರುಜುಕಚಾಾಸ ಇರಾದಾನ್. ಆಮೊಚ ಪಯ್ರಲ ಪಿಂತಾಟ ಸುರು ಜ್ಯಲೊಲ ಜೆಪ್ಪ ಇಗಜೆಸಚಾಾ ಬಾಗಾಲರ್. ಕರೆಜ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗತಾಿಂ ಗಾಿಂವ್ಯಚಾ ವಳಾ, ತಾಾ ತಿಂಪ್ರರ್ ಆಮಾಚಾ ವಠಾರಾಕ್ ಸೆಮಿನ್ರ ಕಿಂಪ್ರಿಂವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಆಸೆಲಿಂ. ತ ವವಿಸಿಂ ಸೆಮಿನ್ರಚೆ ಉಜೆವ ಕುಶಚಾಾ ಜ್ಯಗಾಾಕ್ ಹವಿಯಲ್ಿಂ ಕಿಂಪ್ರಿಂವ್ನ್ ಆನಿ ದವ ಕುಶಚಾಾ ಜ್ಯಗಾಾಕ್ತವಿಯಲ್ಿಂಕಿಂಪ್ರಿಂವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಲ್. ಫಿಗಸಜೆಿಂತ್ ಎಕವಟ ಆಸ'ಲೊಲ ಆನಿ ಪಿಂತಾಟ ಸೌಹದಸನ್ ಚಲ್ಲಾಲೊ. ಪ್ಣ ಅಪ್ರಪ್ರಿಂಚ್ ಪಿಂತಾಟ್ಕಚೊ ಮ್ನೀಭಾವ್ನಆಮೆಚ ಮ್ಧಿಂಉದಿಂವ್ನಾ , ಹಿಂವ್ನ ಹವಿಯಲ್ಲಾ ಕಿಂಪ್ರಿಂವ್ಯ್ಿಂತ್, ತರ್ತೊತವಿಯಲ್ಲಾಿಂತ್ಆಸೊಲ. ಹಾ ವಳಾಸೆಮಿನ್ರಚೊರೆಕ್ರ್ಬಾಪ್ ಜೊೀನ್ಡಿಸೊೀಜ್ಯಕರೆಜ್ಯಾವಳಿಂಗತಾಿಂ ಗಾಿಂವ್ನಾ ಭುಗಾಾಸಿಂಕ್ ಆಪಯ್ಕಾಲೊ. ಸದಿಂ ಸಾಿಂಜೆರ್ ಪ್ರಿಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ವೊರಾ ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ ತಾಚಾಾ ಕುಡಾ ಸಕಯ್ಕಲಾ ಇಗಜೆಸಚಾಾ ಬಾಗಾಲರ್ ಆಮಾಾಿಂ ಬಸವ್ನ್ , ತೊ ವಯ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಾನಾನ್ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ.ತಾಚೆವಯ್ಾ ಸದಿಂ ಗತಾಿಂ ಗಾಿಂವ್ನಾ ಆಯಿಲ್ಲಲಾ ಭುಗಾಾಸಿಂಕ್ ತೊ ಪ್ರಸಾಾ ಫೆಸಾಾ ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ಉಳಾಯಲ್ ವ ಕೂಳೂರು ಪ್ರಕಿ್ಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವಹನ್ಸ ಗಮ್ಾತ್ ಕತಾಸಲೊ. ಪಯ್ಕಲಾ ಪಿಂತಾಟ್ಕಚಾಾ
29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ವಸಾಸಯಿೀ ಆಶಿಂಚ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಲಾ ತಾಣ್ಿಂ, ತಾಚೆವಯ್ಾ ಸೊಭಿತ್ಥರಾನ್ ಗತಾಿಂ ಗಾಿಂವ್ಯಚಾ ಭುಗಾಾಸಿಂಕ್ ಏಕ್ ಇನಾಮ್ ದವರ್'ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಾಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂವಿಂ ವಿಲ್ಫಿಲ್ಲಗಿಂಪಿಂತಾಟಚಲಯ್ರಲ.ಪ್ಣ ರೆಕ್ರ್ ಬಾಪ್ರನ್ಸದಿಂ ಕಾನ್ ದಿೀವ್ನ್ ಆನಿ ದಿೀಷ್ಟ್ ಲ್ಲವ್ನ್ ತಿಂ ಇನಾಮ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ದಿಲ್ಲಿಂ.ತೊಗಾಯ್ಕಾನಾದಳೆ ಧಾಿಂಪ್ನ್, ಮ್ಧುರ್ತಾಳ್ವ್ಯಪರುನ್ ಭೊಗಾೆಿಂಉಸಾಾಯ್ಕಾ ಮ್ಹಳೆಿಂ. ವಹಯ್... ವಿಲ್ಫಿ ಭೊಗಾೆಿಂ ಉಸಾಾಿಂವ್ನಾ ಸಕಲ. ಪ್ಣ ಮ್ಹಜೆ ಥಿಂಯ್ ಭಕಿಾಪಣ್ಯಚೆಿಂನ್ಹಯ್ಬಗಾರ್ವಕಿಾಗತ್ ಪಿಂತಾಟ್ಕಚಿಂ, ತಾಕಾ ಸಲವಯ್ಾ ಮ್ಹಳಾಯಾ ಹಟ್ಕಚಿಂ. ಅನ್ವಾೀಕ್ಪಿಂತಾಟಜ್ಲ್ಲಾಲೊಲ ತವಿೀಸ ವಸಾಸಿಂಚೊ ಹಿಂವ್ನ ವಹಡಾಲಾ ಭಾವ್ಯಚಾಾ ಕಾಜ್ಯರಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಯಯುಸೆೀನಾಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ಆಯಿಲ್ಲಲಾ ವಳಾರ್ಆನಿರೊಸಾರಾತಿಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಾಾ ಸಾಿಂಗಾತಾಾಿಂನಿ ಸಿಂಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಕತಾಸನಾಜೆಪ್ಪಚೆಆನಿವ್ಯಲ್ನಿಸಯ್ಕಚೆ ಸ-ಸಾತ್ತನಾಸಟೆದೀನ್ಗಟ್ಕರಾಿಂ, ಏಕ್ ಬೊಿಂಗ್ಳ, ಆನಿ ಏಕ್ ಬೊಕ್ಸ ಬೆೀಝ್ ಘವ್ನ್ ಗಾಯನ್ ಕತಾಸಲ್. ಚಡಾವತ್ ಇಿಂಗಲೀಷ್ಟ ಆನಿ ಮ್ಧಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ತಿೀನ್ ಚಾರ್ ಪದಿಂ... ಹಿಂವಿಂಯ್ ದೀನ್ ಇಿಂಗಲೀಷ್ಟ ಪದಿಂ ಗಾಯಿಲಿಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ ಬರೊ ಗಾವಿಪ ಮ್ಹಣ ರುಜು ಕಚೆಸಿಂ ಪಾಯತನ್ಕೆಲ್ಿಂ.ಎಕಿೆೀಸವಸಾಸಿಂಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ಪದಿಂ ಘಡಾಾಲೊ ಮಾತ್ಾ ಆನಿ ಬಾಟೊ್ ಗುಡಾಾರ್ ಅಭಾಾಸ ಚಲಯ್ಕಾಲೊ. ತಾಚಾಾ ಸಿಂಗೀತ್ ಪಿಂಗಾ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಿಂವ್ನ'ಯಿೀ ಪಿಂತಾಟ್ಕಕ್ ದಿಂವ್ನ'ಲೊಲಿಂ. ಪ್ರಟಿಿಂ ಬೆಿಂಗುಯರ್ ವಚುನ್ ಗಟ್ಕರ್ ಶಕುಿಂಕ್ ಲ್ಲಗ್ಳಲಿಂ, ಸಿಂಗಕಿಂಕಿೆ ಆನಿಇಿಂಗಲೀಷ್ಟ ಪದಿಂವವಗಾಯಾ ತಾಳಾಚಿಂ. ತಾಾ ಹಟ್ಕಕ್ಬರೊಫ್ಲ್ಫತಾಿಂಶ್ದೀನ್ ವಸಾಸಿಂಉಪ್ರಾಿಂತ್ಹೈದರಾಬಾದಕ್ ಗ್ಲ್ಲವಳಿಂ ಲ್ಲಭೆಲಿಂ. ಹಿಂವ್ನ ಹಕಿೀಮ್ ಪ್ಟ ವಿಮಾನಾ ಕೆೀಿಂದಾಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಸಲೊಿಂ. ಪ್ಣ ಹಯ್ಸಕಾ ಆಯ್ಕಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸೆಕುಿಂದಾಬಾದ್ ಇಗಜೆಸಕ್ವತಾಲೊಿಂ.ಥಿಂಯ್ಥೊಡಾಾ ಕಿಂಕಿೆ ತನಾಸಟ್ಕಾಿಂಚ ವಹಳಕ್ ಜ್ಯಲ್ಲಲಾವಳಾ ತಣ್ಿಂ ಕಿಂಕಿೆ ಲೊಕಾಿಂಗ್ರ್ ಸಿಂಭಾಮಾಿಂಕ್ ವಚೊ ಅವ್ಯಾಸ ಲ್ಲಬೊಲ. ಹಿಂವ್ನ ಗಟ್ಕರ್ ವ್ಯಹಜ್ವ್ನ್ ಪದಿಂ ಗಾಯ್ಕಾ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಸಾಿಂಗಾತಿ ಹತ್ ಪ್ರಿಂಯ್ ಉಡವ್ನ್ ನಾಚಾಾನಾ, ಆನಿ ಸಿಂಭಾಮಾಕ್ ವಿಶಷ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಯಲ್ಲಾಿಂವ್ನ.ಕಿತಾಾಕ್ತಸಲೊಸಿಂಗೀತ್
30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪಿಂಗಡ್ ನಾತ್'ಲ್ಲಲಾ ವಗಾಾ ಆಮಿ ರಾಯ್ಜ್ಯಲ್ಲಾಿಂವ್ನ.ಸುಮಾರ್ದನಿಯಿಂ ಕುಟ್ಕಾಿಂನಿ ಕಾಿಂಯ್ ತರ್'ಯಿ ಸತಾಾರ್ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಆಸಾಾನಾ ಆಮಾಾಿಂ ಆಪವೆಿಂ ಆಸಾಾಲ್ಿಂ. ತಸಲ್ಪರಗತನ್ಆನಿಪಾಧಾನ್ ಗಾವಿಪ ಮ್ಹಳಾಯಾ ವ್ಯಯ್ಕಸನ್ಭರೊನ್ಹದಸಿಂ ಪ್ಗವ್ನ್ ಆಸೊಲಿಂ ಹಿಂವ್ನ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಲಾ ವಳಾರ್ವಿಲ್ಫಿಚಾಾ ಸಿಂಗೀತ್ ಪಿಂಗಾ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಟಯರ್ ಪಿಂಕಚರ್ ಜ್ಯಲ್ಲಬರಿಂಟುಸಸ ಜ್ಯಲೊಿಂ. ತಾಚಾಾ ಯುನಾಯ್್ಡ್ ಯಿಂಗ್'ಸ್ಸಸ ಪಿಂಗಾ್ಕ್ ಮ್ಿಂಗುಯರಾಿಂ ಭೊಿಂವ್ಯರಿಂ ಲಗಾ್ ಕಾಯ್ಕಸಿಂಕ್, ನಾಟಕಾಿಂಕ್ಆನಿ ಸತಾಾರ್ ಸಿಂಭಾಮಾಿಂಕ್ ಆಪವೆಿಂ ಲ್ಲಬಾಾಲ್ಿಂ. ದೀನ್ ಗಟ್ಕರಾಿಂ, ಏಕ್ ಬೊಿಂಗ್ಳ, ಥಾವ್ನ್ ಟಾಿಂಪ್ಟ, ವ್ಯಯ್ರೀಲ್ಫನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಡಾಮ್ ಸೆಟ ಸಿಂಗಗಾಯನಾಿಂಕಚೊಸಕಲ್ಲಕರ್ತೊ ಜ್ಯಲೊಲ. ತಾಾ ಪಯ್ಕಸಿಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊೀಜ್ಯಚಾಾ ಉಡಾಾಾ ಪದಿಂಕ್ವಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಖಾಯ್ಸ ಕಚಸಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಾಾ ಸಿಿಂತಿಮೆಿಂತಾಳ್ಆನಿಮೊಗಾಳ್ಪದಿಂ ತವಿಯಿಂಲೊೀಕ್ಮಾಲವಲೊಲ. "ರೂಪ್ ರಾಗ್" ಕಲ್ಲಸಿಂಘಾಚೊ ಶಾೀ ಗಬುು ಉವ್ಯಸ, ಮ್ಿಂಗುಯಚಾಾಸ ಟ್ಕವ್ನ್ ಹೊಲ್ಲಿಂತ್ ವಹಡಲಿಂ ಕಾಯ್ಸಿಂ ಮಾಿಂಡುನ್ಹಡುನ್ವಿಲ್ಫಿಕ್ಸನಾಾನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಯ್ವಿಾಲ್ಲಿಂ, ಆನಿ "ಕಿಾಸಾಾಿಂವ್ಯಿಂಕ್ ದಿಯ್ಕ ಸಿಿಂಹಕ್" ನಾಟಕಾಕ್'ಯಿೀ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಿಂ ಘಾಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾ ನಾ ಹಿಂವ್ನ ಪರತ್ ಪಿಂತಾಟ್ಕಿಂತ್ಸಲ್ಲವಲೊಲಿಂ ತಶಿಂ ಜ್ಯಲ್ಲಲಾನ್ ಸಿಂಗೀತ್ ಆಿಂಗಣ ಸೊಡುನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವ್ಯವ್ಯಾಿಂತ್ ಬುಡೊಲಿಂ. ವಸಾಸಿಂ ಉಬಲಿಂ, ವಿಲ್ಫಿಕ್ "ಕಿಂಕಣ ಕಗುಳ್" ಬರುದಸವಿಂ ಅಪರಮಿತ್ ಗವಾವ್ನ ಆನಿ ಮ್ಯ್ಕಪಸ ಕಿಂಕಿೆ ಸಮಾರ್ಜ ದಿೀಿಂವ್ನಾ ಲ್ಲಗ್'ಲೊಲ. ತಾಚಾಾ ಪದಿಂನಿ ಮೊೀಗ್, ಸಿಿಂತಿಮೆಿಂತಾಿಂ, ಲ್ಫಸಾಿಂವ್ನ ಆನಿ ಸಿಂದೀಶ್ ದರಬಸಾ ಝಳಾಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ ಆಮಾಚಾ ಜಿಲ್ಲಲಾಿಂತ್ ಮಾತ್ಾ ನ್ಹಯ್ ಬೆಿಂಗುಯರ್, ಕಾವ್ಯಸರ್, ಪೂನಾ, ಚೆನ್ವ್ೈ ಆನಿ ಮಿಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಂಕಿೆ ಪಜ್ಯಸ
31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಲ್ಲಲ್ಿಂವ್ನಾ ಲ್ಲಗಲಿಂ. ತಚ್ ಪರಿಂ ವಿಲ್ಫಿಪರಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳಯ ಆಶಾಯ್ಹುಳ್ವವಳ್ಿಂಕ್ಸುರುಜ್ಯಲ್ಫಲ. ಕಾರಣ ತೊಯ್ ಕಾಣಿಯ್ರ, ಕವಿತಾ ಬರಿಂವ್ನಾ ಆನಿ ಫಾಯ್ಸ ಕರುಿಂಕ್ ಸಕ್'ಲೊಲ. ಆನಿ ತಾಚಾಾ ದವಲತಚಾಾ ಮಿಂಡಾಸಾಕ್ ಚಡಿಾಕ್ ಪ್ರಕಾಿಂ ಖೊವಿಂವ್ನಾ ತೊಪ್ರವ್ನ'ಲೊಲ. - ಎಡಿನ್ವಟೊ್ , ಮಾಲು ಡೊಸಾಹಿತಿ -----------------------------------------------------------------------------------------ನಮಾನ್ತುಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಣಿಯ್ಿಂಚೆೊ ತುರೆೊ ಕೆೊಿಂಕ್ಣಿಕ್ ಅರ್ಪಿತ್ನ್... - ಆವಿಲ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ , ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಶಿ್ೀವಲಿರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಪದಾಾಂಘರ್ಡಾರ್, ಸಾಂಗೀತ್ಯಾರ್, ಗ್ಗವಪಆನಿಕವಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಗೊಾಕಾಂರ್ಕಾಪಜೆಿಕ್ವಳಿಕಚೊಆನಿ ಮೊಗ್ಗಚೊ. ಪುಣ್ತ್ಯಚಾಂತ್ಯಲಾಂತ್ ಫಕತ್್ಕಾಂರ್ಕಾಸಾಂಗೀತ್ಯಕ್ಮಾತ್್ ಸೀಮಿತ್ಜಾವ್ನ್ನ. ತ್ಯಣ್ಜಾಂಸಬಾರ್ ನಟಕ್ಲಖಾೆಾತ್, ಕ್ಡರ್ಣಯ್ಚಾಂಯ್ ಬರಯೆಾತ್. "ಉಮಾಳೊ" ಪತ್ಯ್ಚೊ ಪ್ಕ್ಡಶ್ಕ್ಜಾವ್ನ್ಕಾಂರ್ಕಾ ಪತಿ್ಕೀದಾಮಾಕ್'ಯ್ೀತ್ಯಣ್ಜಾಂದೀರ್ಣಾ ದಿಲಾಾ . ಆಶೆಾಂಕಾಂರ್ಕಾಚೊತ್ಲ 'ಆಲ್ ರಾಂಡ್ರ್' ಮಹಣ್ಆಮಿಾಂತ್ಯಕ್ಡ ಲಕೆಾತ್. 1977 ಇಸೊಾಂತ್ 'ಕ್ಡರ್ಣಕ್' ಪತ್ಯ್ಚೊ ಸಾಂಪಾದಕ್ಆನಿಪ್ಕ್ಡಶ್ಕ್ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವಾಂಕಾಂರ್ಕಾಪತಿ್ಕೀದಾಮಾಚೊ ವಾವ್ನ್ಆರಾಂಭ್ಕೆಲೆ . ತವಳ್ಏಕ್ ಪಾವಟಾಂವಲಿಕ್ಭೆಟ್'ಲಾೆಾವಳ್ಜರ್ ಕ್ಡರ್ಣಕ್ಪತ್ಯ್ಕ್ಏಕ್ಕ್ಡರ್ಣಬರವ್ನ್ದಿೀ ಮಹಣ್ವನ್ತಿಕೆಲ. ಥೊರ್ಡಾತೀಾಂಪಾನ್ ಬರವ್ನ್ದಿತ್ಯಾಂಮಹಣ್ಮಹಜೆಲಾಗಾಂ ತ್ಯಣ್ಜಾಂಸಾಾಂಗೆೆಾಂ. ಆಶೆಾಂವಲಿಥಾವ್ನ್ ಉದಲೆಪಯ್ೆಕಥಾಜಾವಾ್ಸಾ
32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ "ಫ್ತತಿಮಾಚಾಂಕ್ಡಜಾರ್". ಹನಿೀಳಾತ್ಯ ಕ್ಡರ್ಣಕ್ಪತ್ಯ್ರ್ಮಿನಿಸಾಾಂಕಳ್ಕ್ಡರ್ಣ ಜಾವುನ್ಸಾತ್ಅಾಂಕ್ಡಾಾಂನಿಪಗಿಟಿೆ . ಘಾಟ್ಚಾಂಸನಿ್ವೀಶ್ಆಟ್ಪಿ್ಹ ನಿೀಳ್ಕಥಾವಾಚ್ಯಪಾಾಂಕ್ಭೊೀವ್ನಚಡ್ ಪಸಾಂದಾಯ್ಲಚಿಜಾಲ. ತ್ಯಾಉಪಾ್ಾಂತ್ "ಮೂಗ್ತಿ", "ಪಿಾಂತ್ಯ್ಾಂ" "ನಿೀದ್" ಮಹಳೊೊಾಮಟ್ೊಾಕ್ಡರ್ಣಯ್ಚಯ್ಚ ತ್ಯಣ್ಜಾಂಬರವ್ನ್ದಿಲಾ . ವಲಿನ್ಬರಯ್ಲೆಾಸಕಕಡ್ ಕ್ಡರ್ಣಯ್ಚವಶಿಷ್ಟಟಆನಿಕ್ಡಳ್ಜಾಕ್ಲಾಗೆ್ ತಸಲಾಜಾವಾ್ಸಾತ್. ತ್ಯಾಕ್ಡಳ್ಜರ್ ಬರಯ್ಲೆಾಸವ್ನಿಕ್ಡರ್ಣಯ್ಚ ಕ್ಡರ್ಣಕ್ಡರ್ಪಗಿಟ್ಕರುಾಂಕ್ ಮಹಜೆಲಾಗಾಂತ್ಯಣ್ಜಾಂದಿಲೆಾ . ಆಶೆಾಂ ವಲಿಲಾಗಾಂಭೊೀವ್ನಲಾಗಾಲ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಮಾಕ್ಡಆಸೊೆ . ವಲಿ ಮೊವಾಳ್ಆನಿಸಾಂತಿಮಾಂತ್ಯಳ್ವಾರ್ಕ್ . ತ್ಯಾದಕುನ್ಾಂಚ್ಚಆಸೊಾಂಕ್ಪುರ ತ್ಯಚ್ಯಾಕ್ಡರ್ಣಯಾಂನಿಸಾಂತಿಮಾಂತ್ಯಾಂ ಭರ್ಫಿರ್ಮಾಫ್ತನ್ಮಿಸೊೊನ್ಆಸೆಾಂ. 1986 ಇಸೊಾಂತ್ವಲಿರೆಬಾಂಬಸಾಚಾಂ
33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಾಂದಶ್ಿನ್ಕ್ಡರ್ಣಕ್ಪತ್ಯ್ರ್ಫ್ತಯ್ಚಾ ಕೆಲೆಾಂ. ತ್ಯಾಪಾಟ್ಪಾಟ್ವಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗೀತ್ಜಿಣ್ಜಾಚಿಾಂ "ವಾಂಚ್ಯಾರ್ ಘಡತ್ಯಾಂ" ಪಾಾಂಚ್ಚಅಾಂಕ್ಡಾಾಂನಿಕ್ಡರ್ಣಕ್ ಪತ್ಯ್ರ್ಪಗಿಟ್ಕೆಲಾಾಾಂತ್. ತವಳೊ್ ಸಹಸಾಂಪಾದಕ್ಪಾಂಚ, ಬಾಂಟ್ೊಳ್ ಹ್ಯಣ್ಜಾಂತಿಾಂಘಡತ್ಯಾಂಸಾಂಗ್ಹ್ಕರುನ್ ಲಕ್'ಲೆಾಂ. ವಲಿರೆಬಾಂಬಸಾಚ್ಯಾವಾಂಚ್ಯಾರ್ ಪದಾಾಂಚೊಆಟ್ೊಭಾಗ್ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಸಾಾಂತ್ಯಕ್ರ್ಜ್ಪ್ಕ್ಡಶ್ನಮಾರಿಫ್ತತ್ ಪಗಿಟ್ೆಾಂ. ಕುಲ್ೀಕರ್ಇಗಜೆಿ ವಠಾರಾಂತ್ಹ್ಯಾಂವಾಂ 'ವಲಪನಯ್ಚಟ ' ಯ್ೀಸಾದರ್ಕೆಲಾಾ . ಕ್ಡರ್ಣಕ್ಪತ್್ಚಲ್ವ್ನ್ಆಸಾ್ನ ತವಳ್ವಳ್ಹ್ಯಾಂವ್ನವಲಿಕ್ ಭೆಟ್್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾವಳ್ಜರ್ಕಾಂರ್ಕಾ ಸಾಹತ್ಯಾವಶಿಾಂಮಹಜೆಲಾಗಾಂಸಾಂವಾದ್ ಚಲ್ಯ್ಲ. ಕಾಂರ್ಕಾಸಾಹತಾ ಥಾಂಯ್ಚಭೊೀವ್ನಚಡ್ಆಸಕ್್ತ್ಯಕ್ಡ ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ . ವಲಿರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಸಾಂಗೀತ್ ಸಾಂಸಾರಾಂತ್ಅಧಕ್ಚಡ್ಫ್ತಮಾದ್ ವರ್ಕ್ . ತರ್'ಯ್ೀಸಾದಾಂಪಣ್ತ್ಯಚ ಥಾಂಯ್ಚಆಸ್‍ಲ್'ಲೆಾಂ. ಉಲ್ವಾಾಾಾಂತ್ ಮಯಪಸ, ಅನೆಾೀಕ್ಡೆಾಕ್ವಳೊಕಾಂಚಾಂ, ತ್ಯಾಂಚಥಾಂಯ್ಚಬರಸಾಂಬಾಂಧ್ ದವಚೊಿಸೊಬಾವ್ನತ್ಯಕ್ಡಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ . ಕಣಯ್್ವಯುರ್ಕ್ಕ್ಠೀಕ್ಡ ಕರಿನತ್'ಲೆ .ತ್ಯಕ್ಡವಳೊಕಾಂಚ್ಯಾಆನಿ ತ್ಯಚಿಭೆಟ್ಕಚ್ಯಾಿಹರ್ವಾರ್ಕ್ಾಂಕ್ ಘನನ್ಆನಿಮಾನನ್ತ್ಲಲಕ್ಡ್ಲ. 'ವೀಜ್' ಪತ್್ಶಿ್ೀವಲಿರೆಬಾಂಬಸಾಕ್ ಸಮಪಿಿಲೆಅಾಂಕಪಗಿಟ್್ತಾಂ ಸಮೊಾನ್ಸಾಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ಪಾವಾ್ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂಧಬಿಾಂವಲಿಯಬಾಕ್ಹ್ಯಾಂವ್ನ ನ್ಮಾನ್ಕತ್ಯಿಾಂ. ವಲಿರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್ಕಾಂಕೆಾಾಂತ್ಸದಾಾಂ ಅಮರ್ಜಾವಾ್ಸಾ. ಲಾಾಂಬ್ಜಿಯ್ಚಾಂ ಕಾಂಕರ್ಣ. - ಆವಿಲ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ , ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್..
34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆದ್ಲೊ ತೊಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್... ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ : ಲ್ನ್ಪಣ್ಲೆೊ ಏಕ್ ಉಗ್್ಾಸ್ - ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೀಜಾ, ಅತ್ರಾವರ್. ವಲಿರೆಬಾಂಬಸ್‍ಲ್, ಸಾಂಗೀತ್ಶೆಹತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ಪಾಮಾಧ್ನಾಂವ್ನ. ಕರ್ಡಾಳ್ ಮಾತ್್ನ್ಹಯ್ಚಅಖಾಯಾಸಾಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಂರ್ಕಾಮುಳ್ಜಚೊಲೀಕ್ಆಸ್‍ಲ್'ಲಾೆಾ ಥಾಂಯ್ಚತ್ಯಚಾಂನಾಂವ್ನವತಿವಾೆಾಂ. ತ್ಲಅಾಂತಲಾಿತರಿೀತ್ಯಚೊಉಗ್ಗಾಸ್‍ಲ್ ಸವಾಿಾಂಚ್ಯಾಮತಿಪರ್ಡಾಾಾಂಚರ್ ಖಾಂಚೊನ್ಗೆಲಾಾಂ. ಸಕ್ಡಟಾಂಚ್ಯಾಕ್ಡಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ತ್ಲಅಮರ್ಜಾವ್ನ್ಉಲಾಿ. ಕ್ಡರಣ್, ಸಾಂಗೀತ್ಕೆಾೀತ್ಯ್ಾಂತ್ತ್ಯಣ್ಜಾಂ ಕೆಲೆಾಂಸಾಧನ್ವಹತಿಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನಆನಿವಲಿಭಗ್ಗಾಿಪಣಲ ಸಾಾಂಗ್ಗತಿ. ತ್ಲಆತ್ಯಾಂಯ್ಚಮಹಜಾಾ ಕ್ಡಳ್ಜಾಮನಾಂತ್ಖಾಂಚ್ಯೆ . ರ್ಕತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೀತ್ಯಾಂತ್ಮಾತ್್ನ್ಹಯ್ಚ, ತ್ಯಚ್ಯಾ ವರ್ಕ್ತ್ಯೊಾಂತ್ಸಯ್ಚ್ತ್ಲಏಕ್ಬಯಿ ಸೊಬಾವಾಚೊವಾರ್ಕ್ . ತ್ಲದವಿಡ ವಗ್ಗಿಚೊನ್ಹಯ್ಚ... ಘಸಪಡ್ ಗಾಂದೊಳ್ಉಬಾಾಾಂವ್ಲ್ಮನಿಸ್‍ಲ್'ಯ್ ನ್ಹಯ್ಚ... ಅನವಶ್ಾರಗ್ಗರ್ ಜಾಾಂವ್ಲ್ಯ್ಚನ್ಹಯ್ಚ. ತ್ಲಏಕ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಬಾವಾಚೊ, ಸಮಾದಾನ್ಸಾಾಂಬಾಳ್್ ಉಲ್ಾಂವ್ಲ್ಏಕ್ಬ್ಳಳೊ, ಮೊವಾಳ್, ಆನಿಥಾಂಡ್ಮನಿಸ್‍ಲ್. ತಶೆಾಂಚ್ಚ ರ್ರಸಾಣ್ಜನ್ಭಲಿಲವರ್ಕ್ . ತ್ಯಚಕಡ್ಾಂಘಾಂಟೆಗಟೆೆಬಸೊನ್ ಉಲ್ಯೆಾರಿೀಮಾಕ್ಡಉಬ್ಳಾಣ್ಜಾಲೆ ನ. ಆಮ್ಾಂಘರ್, ಜಸಫ್ನ್ಗರ್ (ಆದೆಾಂ
35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಜೆಪುಪಕಾಂಪಾಾಂವ್ನಾ ) ಮಿಲಾರ್ ಫಿಗಿಜೆಚ್ಯಾಗಡಲಾಗ್ಗಾರ್, ಕಾಂರ್ಕಾಚೊ ಖಾಾತ್ಮಾಲ್ಘಡೊಬರಯಾರ್ ಮಾನೆೀಸ್‍ಲ್್ಎಡನೆಟ್ಟಚ್ಯಘರ ಲಾಗ್ಗಾರ್. ಆಮಿ್ಫಿಗಿಜ್ಮಿಲಾರ್ ತರಿೀ, ವಚಾಂಲಾಗಾಲಾೆಾಜೆಪುಪ ಇಗಜೆಿಕ್. ತಶೆಾಂಚ್ಚಆಮೊ್ಾಹರ್ ಚಟುವಟಿಕಸಯ್ಚ್ಜೆಪುಪಾಂತ್'ಚ್ಚ. ಮಾಕ್ಡಇಕ್ಡ್ಬಾರವಸಾಿಾಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ಯ್ಲರ್ವಲಿಚಿವಹಳಕ್. ತಶೆಾಂ ಆಮಿಾಂಭೊೀವ್ನಲಾಗಾಲ ಜಾವಾ್ಸಾೆಾಾಂವ್ನ. ತದಾ್ಾಂವಲಿಚಾಂ ಘರ್ಜೆಪುಪಕ್ಡ್ಸ್‍ಲ್ರೀರ್ಡಕಡ್ ( ಆತ್ಯಾಂ ಮಾಂಗಳಹೊಟೆೀಲ್ಆಸಾ್ಾಕಡ್)ಆಸೆಾಂ. ಆಮ್ಹರ್ಸಾಾಂಗ್ಗತಿಲರಿಸೊೀಜ್, ಎಜಿಾಫೊಾಂತಸ್‍ಲ್, ಅಲಿಸಕೆೀರ್, ಡೊಲಿ ಸೊೀಜ್, ವನಿಾಲರೆನಹ , ಡೊನಆನಿ ರ್ಕೆಫಿಸೊೀಜ್. ಸಕಕಡ್ಆಲಾ್ರ್ಭಗೆಿ. ಕ್ಮೀನ್ಪಾ್ಯ್ಲಕ್ಪಾವಾ್ನ, ಜೆಪುಪಚ್ಯಾರೆತಿರ್ಮಾಂದಿರಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾಗ್ರ್ಡಾರ್(ದಾಕೆ್ರ್ಮೊೀದಿಚ್ಯಾ ಘರಸಾಮಾಯರ್) ಸದಾಾಂಸಾಾಂಜೆಚಾಂ ಮಳ್್ಾಂಆಸ್‍ಲ್'ಲೆಾಂ. ಎಜಿಾಫೊಾಂತಸಾನ್ ಗಟ್ರ್ಖೆಳ್್ಾಂ, ಲರಿಆನಿಆಲೊನ್ ಪದಾಾಂಮಹರ್ಣ್ಾಂ, ಥೊಡ್ಗಪ್ಲಪಮಾಚಿ ಆನಿಕ್ಡಳೊಕ್ಪಡ್್ಚ್ಚಉಟ್ನ್ಘರ ವಚಾಂ. ಆಶೆಾಂ 1959 ಇಸೊಾಂತ್ 'ಯುನಯ್ಲಟಡ್ಯಾಂಗ್'ಸಟಸ್‍ಲ್ಿ' ಮಹಳೊೊತರಜಣಾಂಚೊಪಾಂಗಡ್ ಅಸ್ತ್ಯೊಕ್ಆಯ್ಚೆ . ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಸರ್, ವಲಿಕ್ಪದಾಾಂಆನಿಸಾಂಗೀತ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್್ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ . ಉಪಾ್ಾಂತ್ತಿಉಬಾಿ ನಟಕ್ಡತವ್ನ್ಮಾಲಾೊಲ. ರೆತಿರ್ಮಾಂದಿರ್ಹ್ಯಚ್ಯಾಲಾಗಾಲಾೆಾ ಗ್ರ್ಡಾಥಾವ್ನ್ಸಾಂಗೀತ್ಯಚೊಾ ಚಟುವಟಿಕವನಿಾಲರೆನಹಚ್ಯಘರ
36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸುರುಜಾಲಾ . ವಲಿಗ್ಗಯ್ಲ. ಲರೆನ್ಾಹ್ಯಮೊಿನಿಯಾಂ, ಪಸಿ ವಾಯ್ಚೀಲನ್, ಆನಿಹ್ಯಾಂವ್ನಬ್ಳಾಂಗ ಆನಿಡ್್ಮ್ಾಖೆಳ್ಜ್ಲಾಂ. ಎಜಿಾಆನಿ ಲರಿಗಟ್ರ್ಖೆಳ್ಜ್ಲ. ಉಪಾ್ಾಂತ್ ಆಮಾ್ಾಪಾಂಗ್ಗಾಕ್ಸವಾಿಲಾೆಾಲಸೆ ಡ್ಸಾನ್ವಾಯ್ಚೀಲನ್ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಸುವಾಿತ್ಕೆಲ. ಆಶೆಾಂ, ವಲಿಚ್ಯಾ ಆಶೆತರ್ಕದ್ಏಕ್ಲಾಹನ್ಮೂಾಜಿಕ್ ಪಾಂಗಡ್ಸುರುಜಾಲ. ಬಾಂದುರ್, ಕುಲ್ೀಕರ್, ಜೆಪುಪಕೆಬಾಬಾಂತ್ಆನಿಹರ್ ಕಡ್ನ್ಜಾಾಂವಾ್ಾನಟಕ್ಡಾಂತಚಲಾಾ ಪದಾಾಂಕ್ಸಾಂಗೀತ್ದಿೀಾಂವ್ನಕಸುರು ಕೆಲಾಂ. ವಲಿತಳು - ಕಾಂರ್ಕಾಪದಾಾಂ ರಚ್ಯ್ಲ, ತ್ಯಚ್ಯಾಪದಾಾಂಕ್ಹಾಂದಿ ತ್ಯಳ್ಬಸವ್ನ್ಗ್ಗಯ್ಲ. ಉಪಾ್ಾಂತ್ ತ್ಯಣ್ಜಾಂತ್ಯಚ್ಯಾಪದಾಾಂಕ್ಆಪ್ಲೆಚ್ಚತ್ಯಳ್ ದಿೀಾಂವ್ನಕಸುರುಕೆಲೆಾಂಚ್ಚತ್ಯಚಿಾಂಪದಾಾಂ ಪೂರಹಟ್ಜಾಾಂವ್ನಕಲಾಗೆಾಂ."ಆಕಯ್ಚ ಮಾಕ್ಡದುಕಯ್ಚನಕ್ಡಯ್ಚೀ""ನಚ್ಚ ನ್ರನಚ್ಚನರಿ" ಅಸಲಾಂಪದಾಾಂ ತದಾಳ್ಜಚ್ಚಹಟ್ಜಾಲೆಾಂ. ವಲಿಕ್ನ್ಟನ್ಕರುಾಂಕ್ಮನ್ಆಸೆಾಂ ತರಿೀಅವಾಕಸ್‍ಲ್ಮಳೊಾಂಕ್ನತ್ಲೆ . ಡೊನ್ಬ್ಳಸೊಕಹೊಲಾಾಂತ್ಜಾಲಾೆಾ ಲ್ಕವನೆಟ್ಟಚ್ಯಾನಟಕ್ಡಾಂತ್ತ್ಯಕ್ಡ ಪೊಲಸಾಾಂಚೊಪಾತ್್ನೆಟ್ಟನ್ ದಿಲೆ . ಹೊಮಾಾಂಚಿಯ್ಲರ್ ಆಯ್ಲೆಚ್ಚ್ಪಾಟ್ೆಾಥೊರ್ಡಾ ಪ್ಲ್ೀಕ್ಷಕ್ಡಾಂನಿ "ಅರೆ್ೀ... ಕೆೀರಳಪೊಲೀಸ್‍ಲ್.." ಮಹಣ್ಕುಕ್ಡಯ್ಚಿಘಾಲಾ . ವಲಿ ರಗ್ಗನ್ತ್ಯಾಂಬ್ಳಾಜಾಲ. ಅಪುಣ್ ಕನಿಟಕ್ಡಾಂತ್ಆಸೊನ್ಮಾಕ್ಡಕೆೀರಳ ಪೊಲೀಸ್‍ಲ್ಬಲೆದಿಲನ್ಹಯ್ಚ-ವೀ ಮಹಣ್ತ್ಲಖುಬಾಳೊೊ . ತ್ಯಾಉಪಾ್ಾಂತ್ ತ್ಲಬಲ್ಕಕಲ್ನ್ಟನ್ಕರುಾಂಕ್ ಮಾಾಂಚಿಯ್ಲವಯ್ಚ್ಚಡೊೆನ. ವಲಿನ್ಬರಯ್ಲಾೆಾಸಾತ್ಆಟ್ ನಟಕ್ಡಾಂಪಯ್ಕಹ್ಯಾಂವಾಂಫಸಾಂದ್ ಕೆಲೆನಟಕ್ತಿಸ್ಚಿೀಟ್. ಉಪಾ್ಾಂತ್ ಕೆೀಡಬ್ಳನಬ. ಎ., ಮೊೀಡ್ನ್ಿ ನ್ವ್ಲ್ ... ಇತ್ಯಾದಿ. ತಿಸ್ಚಿೀಟ್ನಟಕ್ ಏಕ್ವಬನ್್ಶೆೈಲಚೊ, ವಭಿನ್್ ಮಾಾಂರ್ಡವಳ್ಆನಿಉಾಂಚ್ಯೆಾ ಸಾಂಭಾಷಣನ್ಭಲ್ಿಲ. ಹ್ಯಾತಿಸ್ ಚಿೀಟ್ನಟಕ್ಡಚಾಂರಿಹಸಿಲ್ಡೊನ್ ಬ್ಳಸೊಕಹೊಲಾಾಂತ್ಚಲನ್ಆಸೆಾಂ. ತ್ಯಾಫೆೈನ್ಲ್ರಿಹಸಿಲಾವಳ್ಜರ್ವಲಿ ಸಟೀಜಿಚ್ಯಾಆಡೊಸಾಕ್ರವ್ಲನ್, ಮಾಾಂಚಿಯ್ಲರ್ಚಲನ್ಆಸಾ್ಾ ಕಲಾಕರಾಂಚಾಂನ್ಟನ್ಪಳ್ತ್ಯಲ. ತ್ಯಚ್ಯಾದಗೆನ್ಹ್ಯಾಂವೀಉಭೊ ಆಸೊೆಾಂ. ಕಮಿಡದೃಶ್ಯಾಚಾಂ ಸಾಂಭಾಷಣ್ಚಲಾ್ಸಾ್ನವಲಿಕುಸ್‍ಲ್ಕ ಕನ್ಿಹ್ಯಸೊಾಂಕ್ಲಾಗೆ .ಹಾಂಪಳ್ವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನಮಹಜೆಇತ್ಯೆಾಕ್ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಪಡೊೆಾಂರ್ಕೀನಟಕ್ಬರಯ್ಚಲೆಚ್ಚ ಇತ್ಲೆಹ್ಯಸಾ್ತರ್, ನಟಕ್ಡಕ್ ಆಯ್ಲೆಲೀಕ್ರ್ಕತ್ಲೆಹ್ಯಸೊ್ನ. ನಟಕ್ಡೊನ್ಬ್ಳಸೊಕಹೊಲಾಾಂತ್ ಸ್ಕಪರ್ಹಟ್ಜಾವುನ್ಸಾದರ್ ಜಾಲ.
37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಮಿಾಂಭಗ್ಗಾಿಪಣರ್ರ್ಕ್ಸಾಸ್‍ಲ್ಖೆಳ್ಜ ಸಾಂಬಾಂದಿಪದಾಾಂಗ್ಗಯ್ಲ. ತ್ಯಾಂತನ್ವಲಿರೆಬಾಂಬಸಾಚಿತಳು ಪದ್ "ಕಥನ್ಕೆೀನ್'ಲ", ಸಕ್ಡಟಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಲಾಂರ್ಡಾಂತ್ಹಾಂಚ್ಚಪದ್ರಜ್ ಕತ್ಯಿಲಾಂ. ಅನೆಾೀಕ್ತಳುಪದ್ "ಮೊೀಡ್ನ್ಿನ್ವ್ಲ್ " ನಟಕ್ಡಾಂತ್ ಗ್ಗಯ್ಲೆಲಾಂ. ಆದೊಿತಳು, ಅದೊಿ ಕಾಂಕರ್ಣನಟಕ್ಹೊ. ದ।ಹನಿ್ ಗೆ್ೀಶಿಯಸ್‍ಲ್ಹ್ಯಣ್ಜಾಂಗ್ಗಯ್ಲೆಲಾಂ "ಆವ್ಲೀಡ... ಎಾಂಕ್'ಲಾಮಲ್ೆಜನ್ ಆವ್ಲೀಡ.. ತೂವ್ಲೀಡಸುಖತ ದಿನ್ನ್ತೂವ್ಲಡ... " ಹಾಂ ತದಾಳ್ಜಚಾಂಹಟ್ಪದ್. ಪುಣ್ಹಾಂ ಪದ್ಆಪಾಾಚ್ಯಾಸಾಂಗ್ಹ್ಯಾಂತ್ನ ಮಹಣೊನ್ವಲಿಬಜಾರ್ಪಾವಾ್ಲ. ಲ್ಗಭಗಾವಸಾಿಾಂಹ್ಯಾಂವ್ನವಲಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ಗಾಾಂತ್ಆಸೊೆಾಂ. 1964 ಇಸೊಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನವಗ್ಿಜಾವುನ್ಮಯ್ಸಾರ್ ಗೆಲಾಂ.ಮಧಾಂರಜೆರ್ಆಯ್ಲಾೆಾವಳ್ಜ ವಲಿಕ್ಆನಿಹರಾಂಕ್ಭೆಟ್್ಲಾಂ. ಪರತ್ 1968 ಪಾಟಿಾಂಮಾಂಗ್ೊರಕ್ ವಗ್ಿಜಾವುನ್ಯ್ಲತ್ಯನ, ವಲಿಆನಿ ಹರ್ದೊೀಗ್ಜಣ್ಮಾತ್್ಆಸೆ . ಉರುಲೆಸವ್ನಿತ್ಯಾಂಚ್ಯಾಪೊಟ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಗ್ಸಾಕ್ಬ್ಳಾಂಬಯ್ಚಆನಿಹರ್ ಗ್ಗಾಂವಾಾಂನಿಶಿಾಂಪೊಾನ್ಗೆಲೆ . ತದಾಳ್ಜ ವಲಿನ್ತನಿಟ್ಾಾಂಚೊವಾಂಗಡ್ ಪಾಂಗಡ್ಬಾಾಂಧುನ್ "ವಲಿನಯ್ಚಟ " ಸುವಾಿತ್ಕರುನ್ತ್ಯಾಂತಾಂತ್ಯಣ್ಜಾಂ ಯಶ್ಸೊಜಡೆ . ನಿಮಾಣ್ಜಾಂತ್ಲಸಚ್ಯಾಿತಿೀನ್ದಿಸಾಾಂ ಪಯ್ಲೆಾಂಹ್ಯಾಂವ್ನತ್ಯಕ್ಡಭೆಟ್ಾಂಕ್ ವತ್ಯಸಾ್ನಮಾಕ್ಡಕಳ್ೊಾಂರ್ಕೀವಲಿ ಇಲೆಸೀರಿಯಸ್‍ಲ್ಆಸೊನ್ತ್ಯಕ್ಡ ಕಾಂಕ್ಡ್ಡಆಸಪತ್ಕ್ದಾಖಲ್ಕೆಲಾ ಮಹಣ್. ಉಟ್ಉಟಿಾಂಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆಸಪತ್ಕ್ಗೆಲಾಂ. ತ್ಲಮತಿರ್ ನತ್'ಲಾೆಾಭಾಶೆನ್ಆಸೊೆ . ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಾಧಾನ್ಿಏಕ್ಘಾಂಟ್ಭರ್ ಲಾಗಾಲಾೆಾಬಾಾಂಕ್ಡರ್ಬಸೊನ್ ಆಸೊೆಾಂ. ತಿತ್ಯೆಾರ್ವಲಿನ್ಮಾಕ್ಡ ನಾಂವಾನ್ಆಪವ್ನ್ಹ್ಯತ್ಭಾಶೆನ್ ಮಾಕ್ಡಲಾಗಾಂಯ್ಲಮಹಣಲ. ಆನಿ ಸವಾಕಸ್‍ಲ್ಸಬಾರ್ಸಾಂಗ್ಉಲ್ಯ್ಚೆ . ಮಹಜಿಆನಿತ್ಯಚಿಹನಿಮಾರ್ಣಭೆಟ್. ತಿಸಾ್ಾದಿಸಾವಲಿಅಾಂತಲಿಲಖಬರ್ ಘಡ್ಘಡೊಝಗ್ಗೆಣ್ಜಾಂಭಾಶೆನ್ ಸಗ್ಗೊಾನಿತ್ಯೆಾನ್ಪ್ಸಾಲಿ. ಮಹಜಲಾನ್ಪಣಲಸಾಾಂಗ್ಗತಿಮಿತ್್ ಸಾಂಸಾರಕ್ಆದೀವ್ನಾಕರುನ್ಗೆಲೆ . ವಲಿತಕ್ಡನ್ಮಾನ್ - ತಾಂಅಮರ್. - ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೀಜಾ, ಅತ್ರಾವರ್
38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕಂಕ್ಣಿ ಕವಿಆನಿಲೀಖಕಾಂಕ್ಬರಿಖಬಾರ್ ----------------------------------------------------------------------------------------ವಿೀಜ್ ಪತ್ರಾ ವಾಡಾ ಅಭಿಮಾನ್ಹನ್ "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಂಬಸ್" ಹಂಚ್ಯಾ ಮಾನ್ಹಕ್, ಹಾಚ್ ಎಪ್ರಾಲ್ದ್ಲೀನ್ ತ್ರರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಾಲ್ 30ತ್ರರಿಕೆ ಪರ್ಯಂತ್ರ... "ಕಂಕ್ಣಿ ಕವಿತ್ರಸಿರ್ಧಯ -2023"ಮಾಂಡುನ್ ಹಡಾಾ ... ಚಡಿತ್ರ ವಿವರ್ ಮುಕಾೊಾ ಅಂಕಾಾಂತ್ರ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ನ. ** **** ****** * ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಆಟ್ ತ್ರರಿಕೆರ್"ಮಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ "ಚೆ ಸಂಧಭಿಯಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ ಸಿರ್ಧಯ"ವಿೀಜ್"ಪತ್ರಾ ಜಾಹೀರ್ ಕತ್ರಯ. * ನವಂಬರ್ ಎಕಾ ತ್ರರಿಕೆರ್"ಚಿಕ್ಣಿ ಕಥಾ "ಸಿರ್ಧಯ "ವಿೀಜ್" ಮಾಂಡುನ್ ಹಡಾಾ . ಕಂಕ್ಣಿ ಲೀಖಕಾಂಕ್ ಪ್ಾೀತ್ರಾವ್ನದಿಂವಚಂ ಮಿಸ್ತಂವ್ನ ಆಮ್ಚಂ. ಸರ್ಯಂ ರ್ಂಟೆಲ್ಫ ಜಾರ್ಾಂ.... ಕಂಕ್ಣಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರುರ್ಂ. - ಸಂಪಾದಕ್, ವಿೀಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರಾ . "ಕಂಕಣ್ಕಗುಳ್ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಂಬಸ್" ಹಂಚ್ಯಾ ಮಾನ್ಹಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟಟಾೀಯ್ಖ್ಯಾತೆಚೆಂಏಕ್ ಮಾತ್ರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಪಾಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಾಕಂಕಳಿತ್ರನ್ಹತೊೊಾ ಸಬಾರ್ ಘಡಿತ್ರಂ ಆಮಿಂ ಸ್ತಂಗಂಕ್ ಆನಿ ತುಮಾಕಂ ದಿೀಂವ್ನಕ ಖುಶಿ ವಾತ್ರಯಂವ್ನ. "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಂಬಸ್ತ ಸಂಗಂ ತುಮಿಚಂ ವಿಂಚ್ಯಿರ್ ಘಡಿತ್ರಂ" ಎದ್ಲಳ್'ಚ್ಚ ತುಮಿಂಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ರ. ಅನಿಕ್ಣೀ ಸಬಾರ್ ಆಭಿಮಾನಿಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾಾಂ ಮಾಳ್ಯಂ. ಸರ್ಯಂಕ್ ಅರ್ಕಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂರ್ಚಾ ಖ್ಯತಿರ್ಆಮಿಂ ಹರ್ ಹಪಾಾಾಂತ್ರ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮಗ್ಡಚ್ಯಾ ಮನ್ಹ್ಾಂಚಿ ಬಪಾಯಂಫಾಯ್ಾ ಕತ್ರಯಂವ್ನ. ತುಮಿಂತುಮಿಚಂ ಬಪಾಯಂ, ಭೊಗ್ಡಿಂ ಮಟ್ಯಂಜಾಂವ್ನ ರ್ಲ್ಯಂಬ್ ಆಸಂ... ವಿೀಜ್ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿರ್ತ್ರ veezkonkani@gmail.com
40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಘಡಿತಯೊಂ ಜಯಲೊಂ ಅನ್ಯಾರಯೊಂ-25 ಮಹಜಾಾ ಜಿಣ್ ಾಚ ೊಂ ನಿಷ್ೊೂರ್ ಸತ್ -5 -ಎಚ್.ಜೆ.ಗೊೀವಯಸ್ ವರೊನಿಕಾಕ್ ಫ್ಟವ್ನ್ ತಾಚಾ ಅಸಾತಾಾಯ್ಚೊ ಫಾಯ್ರಯ ಜೊಡುನ್, ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಭಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಲಾ ಮ್ನಹರಾಚೆಿಂ ಫಾರಕಪಣ ಘಿಂವ್ನಾ ವರೊನಿಕಾ ಚಡಪಡೊನ್ ಆಸಲ್ಫಲ. ಆನಿ ತಾಾ ದಿೀಸ ಧನಾಾಚ ಸೆಕೆಾಟರ ಯ್ೀನಾತ್ಲ್ಲಲಾ ಕಾರಣ್ಯನ್ ವರೊನಿಕಾಕ್ಧನಾಾನ್ಕಾಮ್ದಿತಾನಾ, ತಿಕಾ ಧನಾಾಕ್ ಬುಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ಶಾಬತ್ ಕರುನ್ ಘಿಂವೊಚ ಅವ್ಯಾಸ ಲ್ಲಭ್ಲೊಲ. ಸಾಿಂಗಾತಾಚ್ಚ ತಿಚೆ ಥಿಂಯ್ ಮ್ನಹರಾನ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಲಲಾ ಖೊಟ್ಕಾಪಣ್ಯಚ ಶಕಾಿ ದಿಿಂವೊಚಯಿ ಸಿಂದಭ್ಸಲ್ಲಭ್ಲೊಲ! .......ಧನಿಭಾಯ್ಾ ಸರೊನ್ವತಾನಾ, ಹಿಂವ್ನ ಪ್ರಟಿಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯ ಜ್ಯಗಾಾರ್ ಆಯಿಲಿಂ.ಹವಿಂಧನಾಾಕ್ತಾಚಚೂಕ್ ದಖವ್ನ್ ದಿಲ್ಫಲ. ತೊ ಖಿಂಡಿತ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತಿಂ ತರ್ಯಿ ಬರೆಿಂ ಕರಾ ಲೊ ಮ್ಹಳಯ ಪ್ರತಾಣಿ ಮಾಹಕಾ ಆಸಲ್ಫಲ. ತಿತಾಲಾರ್ಮ್ನಹರ್ಯ್ೀವ್ನ್ ಮಾಹಕಾ ವಿಚಾರಲ್ಲಗ್ಳಲ. “ವರೊನಿಕಾ, ಹವಿಂ ದಿಲ್ಫಲಿಂ ಪ್ೀಪರಾಿಂಜ್ಯಲ್ಫಿಂಗಟ್ಕಯ್ಪ ಕರುನ್?” “ನಾ ಆತಾಿಂ ಕರಾಾಿಂ. ಮಾಹಕಾ ಬೊೀಸಾನ್ಅಜ್ಸಿಂಟಕಾಮ್ದಿಲ್ಲಿಂ....” “ತಜೊ ಬೊೀಸ ಹಿಂವ್ನ, ತಕಾ ಹವಿಂದಿಲ್ಲಿಂಕಾಮ್ಬಾಕಿದವರುನ್, ತವಿಂಹರಾಿಂಚೆಿಂಕಾಮ್ಕಸೆಿಂಪಯ್ಲಿಂ ಕೆಲ್ಿಂಯ್?”
41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ “ಹರಾಿಂಚೆಿಂ ನ್ಹಿಿಂ, ಬೊೀಸಾಚೆಿಂ. ತಜೆವನಿಸ ವಹಡೊಲ ಬೊೀಸ ಹಾ ಕಿಂಪ್ನಿಚೊ ಧನಿ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಾ. ತಾಚ ಸೆಕೆಾಟರಆರ್ಜಯ್ೀಿಂವ್ನಾ ನಾತ್ಲ್ಲಲಾನ್, ತಾಣ್ ಮಾಹಕಾ ಅಜ್ಸಿಂಟ ಕಾಮ್ ದಿತಾನಾ, ಹವಿಂ ಕಿತಿಂ ಜ್ಯಯ್ಕ್ಿಂ ಮ್ಹಣಿಂಕ್ಜ್ಯಯ್ಆಸಲ್ಲಿಂಗ?” “ತಿಂಕಿತಿಂಬೊೀಸಾನ್ತಕಾಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂಚ್, ತಾಚ ಸೆಕೆಾಟರ ಜ್ಯಲ್ಿಂಯ್ ಮ್ಹಣ ಚಿಂತಾಯ್? ತಿಂ ಕೆದಿಿಂಚ್ ಜ್ಯಿಂವಚಿಂನಾ.ತಿಂಮ್ಹಜಿಸೆಕೆಾಟರ, ಆನಿ ತವಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಹವಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ಜ್ಯಯ್. ಬೊೀಸಾಕ್ ಮ್ಸೊಾ ಮಾರೂನ್ ಪ್ರಯ್ರಯನಾ. ತೊ ತಕಾ ಕೆೀರ್ಕರೊನಾ.” “ಮ್ಸೊಾ ಮಾರ ಗರ್ಜಸಮಾಹಕಾನಾ. ಹವಿಂ ಫ್ಕತ್ಾ ತಾಣ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.” “ಆತಾಿಂ ಚಡ್ ಜಿೀಬ್ ಚಲ್ೈನಾಕಾ, ವಗಾಿಂ ತಿಿಂ ಪ್ಪರಾಿಂ ಟ್ಕಯ್ಪ ಕರುನ್ ಹಡ್.”ಮ್ಹಣಸಾಿಂಗ್ಳನ್ಮ್ನಹರ್ ಚಲೊಲ. ಹಿಂವ್ನ ರಾಗಾನ್ ತಾಚಾ ಪ್ರಟಿಕ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾವಿಲಿಂ. ಆಪ್ರಪ್ರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಿಂಡಾಿಂತಾಲಾನ್ ಉತಾಾಿಂ ಭಾಯ್ಾ ಸರಲಿಂ-“ಹೊತಾಾ ದಿೀಸಮಾಹಕಾತಾಚಾ ಖುಶಕ್ಖಾಲ್ಜ್ಯಯ್ಯಿಂಕರಾ ನಾ,ಭಾರ ಮೊಗಾನ್ಆಸಲೊಲ ಆನಿಆರ್ಜಆಪ್ಲಲ ರುಬಾಭ್ದಕೆೈತಾ.ಚಲ್ತವಿಂದಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ಿಂಚ್ ಕರನಾ. ಜ್ಯಲ್ಲಿಂ ಜ್ಯತಾ.” ಹವಿಂ ತಾಚಿಂ ಪ್ೀಪರಾಿಂ ಕಾಡುನ್ ಕುಶನ್ದವರಲಿಂಆನಿವೊಗ್ಚ್ಬಸಿಲಿಂ. ಮ್ನಹರ್ ಪ್ೀಪರಾಿಂ ಘಿಂವ್ನಾ ಯ್ತಾನಾ, ಹವಿಂ ತಿಿಂ ಟ್ಕಯ್ಪ ಕರುಿಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಫಲಿಂ ಪಳವ್ನ್ ಭಿಘಡೊಲ. “ತಕಾಹಿಂಗಾಕಾಮ್ಕರುಿಂಕ್ಆಸಾಗ ನಾ?” “ತಿಂ ಕೀಣ ಮಾಹಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ಆಸಾಗ ನಾ ಮ್ಹಣ ವಿಚಾರುಿಂಕ್? ತಿಂಯಿ ಏಕ್ ನ್ವಾರ್ ಹಾ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ಮ್ಹಳೆಯಿಂವಿಸಾಾನಾಕಾ. ತವಿಂಮಾಹಕಾಕಾಲ್ಿಂಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಚಿಂ? ಘ ಪ್ರಟಿಿಂ ಘವ್ನ್ ವಚ್ ಹಿಿಂ ಪ್ಪರಾಿಂ, ಹಿಂವ್ನ ಟ್ಕಯ್ಪ ಕರನಾ. ಆರ್ಜ ಹಿಂವ್ನ ಬೊೀಸಾಚ ಸೆಕೆಾಟರ, ಖಿಂಚಾಯ್ನ್ವಾರಾಚನ್ಹಿಿಂ.”ಹವಿಂ ರಾಗಾನ್ ತಾಚಿಂ ಪ್ೀಪರಾಿಂ ತಾಕಾ ಪ್ರಟಿಿಂದಿೀವ್ನ್ ಸಾಿಂಗ್ಲಿಂ.ಆಮೆಚಿಂಮ್ಧಿಂ ಅಸೆಿಂ ಉಲೊಣ್ ಜ್ಯತಾನಾ, ಬಾಕಿಚೆ ಸಾ್ಪ್ಪಳಿಂವ್ನಾ ಪಡಲ. ಆಫಿಸಾಿಂತಿಲಿಂ ಸವ್ಯಸಿಂಯ್ ದನಾಿರಾಿಂಚಾ ಬೆಾೀಕ್ ಟ್ಕಯ್ಕಾರ್ ಭಾಯ್ಾ ಗ್ಲ್ಫಲಿಂತರ್ಯಿಹಿಂವ್ನಮಾತ್ಾ , ಧನಾಾಕ್ ರಾಕನ್ ಆಸಲ್ಫಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶಪಾಕಾರ್ದನಾಿರಾಿಂಚಿಂದೀನ್ ಜ್ಯತಾನಾ, ಧನಿಆಫಿಸಾಕ್ರಗ್ಳಲ. ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಹಿಂವ್ನ ಉಭಿಿಂ ಜ್ಯಲ್ಫಿಂ. ಮಾಹಕಾ ಲ್ಲನಸ ಹಸೊ ದಿೀವ್ನ್ ಧನಿಆಪ್ರಲಾ ಕೆಬನಾಕ್ರಗ್ಳಲ.
42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಹಿಂವ್ನತಕ್ಷಣ್ಯ, ಗಜೆಸಚೆಿಂಫಾಯ್ಲ ಘವ್ನ್ ತಾಚಾ ಫ್ಟ್ಕಫ್ಟ ಕೆಬನಾಕ್ ರಗಾಾನಾ, ಧನಿಮಾಹಕಾವಿಚಾರಲ್ಲಗ್ಳಲ“ತಿಂ ದನಾಿರಾಿಂಚಾ ಲಿಂಚ್ ಬೆಾೀಕಿಕ್ ಘರಾ ವಚುಿಂಕ್ ನಾಿಂಯ್ ವರೊನಿಕಾ....?” ಧನಾಾಚಾ ತೊಿಂಡಾರ್ ಎಕಾ ರತಿಚೊ ಸಿಂತೊೀಸ ಆಸಲೊಲ ಹವಿಂಸಮೊಾನ್ಘತೊಲ. “ನಾ ಸರ್, ಹಿಂವ್ನ ತಮಾಾಿಂ ರಾಕನ್ ಆಸಲ್ಫಲಿಂ.....” ಹವಿಂ ಧನಾಾಚಾದಳಾಾಿಂಕ್ದಳೆಮೆಳವ್ನ್ ಸಾಿಂಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹಡ್ಲ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ಲ ಧನಾಾಚಾಾ ಮೆಜ್ಯರ್ದವಲ್ಸಿಂ. “ಓಹ್, ಬಹುಷ್ಟ್ ಹವಿಂ ಗ್ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಲ್ಿಂಗ ನಾ ಮ್ಹಳೆಯಿಂ ತಿಂ ಜ್ಯಣ್ಯಿಂಜ್ಯಿಂವ್ನಾ ರಾವ್ಯಲಿಂಯ್ಆಸೆಾಲ್ಿಂ. ವಹಯ್, ಆಮಾಾಿಂಮಿನಿಸಿ್ರಆಫ್ಹಲ್ಥ’ ಚೆಿಂಕನಾ್ರಕ್್ ಮೆಳೆಯಿಂವರೊನಿಕಾ.ಆರ್ಜ ಹಿಂವ್ನ ಮೊಸುಾ ಖುಶ ಆಸಾಿಂ. ತಿಂ ಮೊಸುಾ ಲಕಿಾ ಜ್ಯಲ್ಿಂಯ್ಆರ್ಜಆಮಾಚಾ ಕಿಂಪ್ನಿಕ್. ತಿಂ ಕನಾ್ರಕ್್ ಆಮಾಾಿಂ ಮೆಳೆಯಿಂ. ಲಗುಗ್ 5 ಮಿಲ್ಫಲಯನ್ ಡೊಲರಾಚೆಿಂ ಕನಾ್ರಕ್್ ಹಿಂವ್ನ ಸಾಯ್್ ಕರುನ್ಆಯ್ಕಲಿಂ.” “ಆಮಾಾಿಂ ತಿಂ ಕನಾ್ರಕ್್ ಖಿಂಡಿತ್ ಮೆಳೆಾಲ್ಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯ ಭರವ ಸೊ ಮಾಹಕಾ ಆಸಲೊಲ ಸರ್. ಆನಿ ಹಿಂವ್ನ ಹಿಂಯಿ ಜ್ಯಣ್ಯ ಆಸಲ್ಫಲಿಂ, ಆರ್ಜ ಮಾಹಕಾ ಮೆಳ್ವಿಂಕ್ತಮಿಿಂಆಫಿಸಾಕ್ಖಿಂಡಿೀತ್ ಯ್ತಲ್ಲಾತ್ ಮ್ಹಣ....” ಉತಾಾಿಂ ಬರಾಬರ್, ಹವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯ ಹಧಾಾಸ ವಯ್ರಲ ಪ್ರಲಿಂವ್ನನಿಸಾಾಯ್ರಲ! ಧನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಕಸತಕ್ ಅರ್ಥಸ ಕರಾಚಾ ಪಾಯತನಾಿಂತ್ ಮಾಹಕಾಚ್ ಪಳಿಂವ್ನಾ ಪಡೊಲ! ಹವಿಂ ತಕ್ಷಣ್ಯ ಧನಾಾಚಾ ಆತರಾಯ್ಕ್ ಜ್ಯಪ್ ದಿಿಂವಚಪರಿಂ, ಬಾಲವ್ಯಸಚೆಿಂ ಜಿಪ್ಪ ಸಕಾಲ ವಡೂನ್ ಮಾಹಕಾಹಧಾಾಸವಯ್ಾ ಉಗ್ಾಿಂಕೆಲ್ಿಂ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಧಾಾಸಕ್ ಉಗ್ಾಿಂ ಪಳವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪ್ರವ್ನಲೊಲ ಧನಿ ಆಪ್ರಲಾ ದಳಾಾಿಂಕ್ ಪ್ರತಾನಾ ಜ್ಯಲೊ! ತೊ ದಳೆ ಸೊಡುನ್ ಮಾಹಕಾಚ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸಾಾನಾ, ಹವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ದಿೀಷ್ಟ್ ಲಜೆಲ್ಲಪರಿಂಸಕಾಲ ಕೆಲ್ಫ. ಶಮೆಸಲೊಲ ಧನಿ ಮ್ಹಜ್ಯ ತಾಾ ರೂಪ್ರಕ್ಪಳವ್ನ್ ಉಭೊಜ್ಯಲೊ! “ವಹಯ್ ಸರ್, ಹಿಂವ್ನ ತಿಂಚ್ ವರೊನಿಕಾ, ಜ್ಯಕಾ ತವಿಂ ಹಾಚ್ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ ಆಪ್ರೆಿಂವಚಿಂ ಪಾಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂಯ್. ತಾಾ ದಿೀಸ ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಕಾರ್ ವಿಣಾ ಜ್ಯಲೊಲಯ್ ಆನಿ ಹಿಂವ್ನ ತಾಾ ವಳಾ ಭಿಿಂಯ್ಲ್ಫಲಿಂ ಆನಿ ತಸಲ್ಲಾ ಕಾಮಾಕ್ತಯ್ಕರ್ನಾತ್ಲ್ಫಲಿಂ. ಪ್ಣತವಿಂತೊರಾಗ್ಮ್ಹಜೆರ್ಅಸೊ ಕಾಡೊಲಯ್ಕಿೀ, ಹಿಂವ್ನ ಕಣ್ಯಕ್ಚ್ ತೊಿಂಡ್ ದಖಿಂವ್ಯಚಾ ಲ್ಲಯ್ಕ್ ಉಲ್ಫಸಿಂನಾ. ತಾಾ ಮ್ನಹರಾಚಾ ಅದಿೀನ್ ತವಿಂ ಮಾಹಕಾ ಘಾಲ್ಿಂಯ್. ಮ್ಹಜೊಪ್ರಗ್ಅರ್ಧಸಕೆಲೊಯ್ಆನಿ
43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ನಿಮಾಣ್ ತಾಾ ಮ್ನಹರಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ ಹಾಚ್ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ ಕೆಲೊ....” “ಕಿತಿಂ.....?!?”ಧನಿಉಡೊನ್ಪಡೊಲ. “ವಹಯ್ಸರ್, ಮ್ಹಜೊಬಲ್ಲತಾಾರ್ ತಾಾ ಮ್ನಹರಾನ್ಹಾಚ್ಆಫಿಸಾಿಂತ್ ತಾಚಾ ಮೆಜ್ಯರ್ ನಿದವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ.....” ಹವಿಂ ಧನಾಾಕ್ ತಾಾ ದಿೀಸ, ಮ್ನಹರಾಕ್ ಖಾಲ್ಫಾಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೂಕಿಕ್, ಬಲ್ಲತಾಾರಾಚೆಿಂ ನಾಿಂವ್ನದಿೀವ್ನ್ ಫ್ಟಮಾರ .“ಶವ್ಯಯ್ ಪರತ್ಆನಿಪರತ್ತೊಮಾಹಕಾಲುಟೆಚಿಂ ಪಾಯ್ಕತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಿಂವ್ನ ನಿಜ್ಯಯಿಾ ಅಸಹಯ್ಕ್ಜ್ಯಲ್ಲಾಿಂಸರ್. ಏಕ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಚೊರ್ಲೊಲಯಿ ಚೊೀರ್ ಆನಿ ದ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಚೊರ್ಲೊಲಯಿ ಚೊೀರ್ಚ್.ತಸೆಿಂಹವಿಂಮ್ಹಜೆಿಂಏಕ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂನಿಸಾಳಪಣಹೊಗಾ್ಯ್ಕಲಿಂ, ತಿಂ ಆತಾಿಂ ಕಿತಲಪ್ರವಿ್ಿಂ ಹರಾಿಂನಿ ಲುಟ್ಕಲಾರ್ಯಿ ಕಸಲೊ ಫ್ರಕ್ ಪಡಾಾ ? ತಕಾಹಿಂಚ್ಜ್ಯಯ್ಆಸಲ್ಲಿಂನ್ವಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್....? ತಿಂಯಿ ಲೂಟ ಮಾಹಕಾ, ಪ್ಣ ಮಾಹಕಾ ತಾಾ ಮ್ನಹರಾಚಾ ತಾಬೆಿಂತಲಿಂಸುಟಯ್...” “ಹಿಂವ್ನ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಬಲ್ಲತಾಾರಾಚಾಪ್ರತಾಾಚಶಕಾಿ ದಿಲ್ಲಾ ಶವ್ಯಯ್ ರಾಿಂವೊಚನಾ.” ಧನಿ ಸಾಿಂಗಾಲ್ಲಗ್ಳಲ.“ಕಿತಿಂಜ್ಯಲ್ಲಿಂಮ್ಹಣ ಮಾಹಕಾಸುಡಾಳ್ಸಾಿಂಗ್ವರೊನಿಕಾ....” ಹವಿಂಮಾಹಕಾತಾಾಚ್ಉಗಾಾಾ ವೀಸಾರ್, ಧನಾಾಚಾ ಮೆಜ್ಯರ್ ದವರ್ಲೊಲ ಫಾಯ್ಲ ಉಘಡುನ್, ಮ್ನಹರಾನ್ಅಿಂಡರ್ಲ್ಲಯ್್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬಾಾಜಿಲ್ ಆನಿ ತಾಯಿವ್ಯನ್ ದೀಶಾಥಾವ್ನ್ ಇಿಂಪ್ಲಟಸ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮಿನಿಸಿ್ರಚೆಿಂ ಒಡಸರ್ ದಖವ್ನ್ , ಮ್ನಹರಾನ್ ಮಾಹಕಾ ಬೆಷ್ಿಂಚ್ ಚೂಕಿದರ್ ಕರುನ್ ತಾಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕೆಲೊಲ ಘಾತ್ಸಮಾಾಯ್ರಲ...... “ಮಾಹಕಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಾಾಿಂ ಮ್ಹಣಬೆಸಾ್ವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊಬಲ್ಲತಾಾರ್ ತಾಣ್ಕೆಲೊಸರ್....”ಹಿಂವ್ನಧನಾಾಚಾ ಹಧಾಾಸರ್ ತಕಿಲ ದವರುನ್ ರಡೊಿಂಕ್ ಲ್ಲಗಲಿಂ. ಧನಿಮಾಹಕಾಪ್ಲಟುಲನ್ಧರಲ್ಲಗ್ಳಲ. “ಆರ್ಜಯಿತಾಣ್ಮಾಹಕಾಧಮಿಾಲ್ಿಂ. ಹಿಂವ್ನತವಿಂದಿಲ್ಲಿಂಕಾಮ್ಕರುನ್ ಆಸಾಾ ನಾ, ತೊಮಾಹಕಾಯ್ೀವ್ನ್ ತಾಚೆಿಂ ಕಾಮ್ಪಯ್ಲಿಂಕರ್ಮ್ಹಣಹುಕುಮ್ ದಿೀಲ್ಲಗ್ಳಲ. ಹವಿಂ ಬೊೀಸಾನ್ ಅಜ್ಸಿಂಟ ಮಾಹಕಾ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣಸಾಿಂಗ್ಲ್ಲಲಾಕ್, ತಜೊಬೊೀಸ ಹಿಂವ್ನ,ತವಿಂಮ್ಹಜೆಿಂಕಾಮ್ಪಯ್ಲಿಂ ಕರುಿಂಕ್ಜ್ಯಯ್,ಹರಾಿಂಚೆಿಂನ್ಹಿಿಂ.ನಾ ತರ್ ತಕಾ ಕಾಮಾಿಂತಲಿಂ ಕಾಡಾಾಿಂ ಮ್ಹಣ ಬೆಷ್ಟ್್ಯ್ ಲ್ಲಗ್ಳಲ ಸರ್...” ಹಿಂವ್ನಧನಾಾಚಾಮ್ನಾಿಂ-ಕಾಳಾಾಿಂತ್ ಜ್ಯಗ್ಳಕರುಿಂಕ್ಕಾಮಾಾಬ್ಜ್ಯಲ್ಫಲಿಂ. ಮಾಹಕಾ ಅಧಸಿಂ ವಿಣ್ಾಿಂ ಪಳಯಿಲೊಲ ಧನಿ ಅಬುಯಲ್ ಆಜಿೀರ್ಜ
44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಮಿಶಾರ ಪಯ್ರಲಚ್ ಉದಿಾಕ್ಾ ಜ್ಯಲೊಲ. ಪನಾ್ಸಾಿಂಕ್ ಮಿಕಾವಲೊಲ , ಸ ಫುಟಿ ಲ್ಲಿಂಬ್ ಆನಿ ದಟೊ ಮೊಟೊ ಆಸಲ್ಲಲಾ ತಾಣ್ಮಾಹಕಾಎಕಾಬಾವಲಕ್ ಉಕಲ್ಲ್ಲ ಪರಿಂ ಉಕಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂವ್ನ ಬಾರೀಕಾಯಾ ಜಿೀವ್ಯಚಿಂತಾಚಾಬಳವಿಂತ್ ವಿಂಗ್ಿಂತ್ ಲ್ಫಪ್ಲನ್ ಗ್ಲ್ಫಿಂ. ತಾಣ್ ಮಾಹಕಾ ಆಫಿಸಾಿಂತಾಲಾ ತಾಾ ವಿಶಾಲ್ ರಾಯ್ಕಳ್ ಸೊೀಫಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಿಂ. ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ತಾಾ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸಿಂಭೊೀಗ್ ಚಲೊಲ!!! ಸುಮಾರಾಯಾ ವಳಾ ಉಪ್ರಾಿಂತ್ ಮಾಹಕಾ ಸೊಡುನ್ ಆಬುಯಲ್ ಆಜಿೀರ್ಜ ಮಿಶಾರನ್ ಆಪ್ಲಲ ಲೊೀಬ್ ವಿಿಂಚೊಲ. ಲೊಬಾಚಾಬೊಲ್ಲಸಿಂವ್ಯಿಂತ್ಆಸಲ್ಲಿಂ ವಿೀಸ ಡಿನಾರಾಿಂಚೆಿಂ ಬಿಂಡಲ್ ತಾಣ್ ಭಾಯ್ಾ ಕಾಡಲಿಂ. “ಸಕಾಳಿಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ಯ್ತಾನಾ, ಬೆಿಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಹವಿಂ ದೀನ್ ಹಜ್ಯರ್ ಡಿನಾರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ. ತಾಿಂತಲ ಥೊಡ ಹವಿಂ ಖಚ್ಸ ಕೆಲ್ಲಾತ್.” ತಿಂ ನಟ್ಕಿಂಚೆಿಂ ಬಿಂಡಲ್ ಮಾಹಕಾ ವೊಡಾ್ವ್ನ್ ತೊ ಸಾಿಂಗಾಲ್ಲಗ್ಳಲ -“ತಿಂಫ್ಕತ್ಾ ಸೊಭಿೀತ್ ಮಾತ್ಾ ನ್ಹಿಿಂ, ಎಕಯಮ್ ಸೆಕಿಸಯಿ ಆಸಾಯ್ವರೊನಿಕಾ.ಆರ್ಜಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜೆಿಂಚ್. ಹ ಪಯ್ಯ ಹವಿಂ ತಜೊ ಜ್ಯಗ್ಳ ಬದುಲನ್ ಕೆಲ್ಲಲಾ ಚೂಕಿಚೆಿಂ ಕಿಂಪನ್ಶೀಷನ್.ತಾಿಂತಿಂಕಿತಲ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣಮಾಹಕಾಸಾಿಂಗ್.” ಹವಿಂತಾಾ ಬಿಂಡಾಲ್ಲಿಂತಲ ನೀಟ ಕೂಡಲ ಮೆಜೆಲ. “ಹಿಂತಿಂ 78 ನೀಟ ಆಸಾತ್ಸರ್....1560 ಡಿನಾರ್.”ಹವಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಲಿಂ. ತಾಣ್ ಆಪ್ರಲಾ ಲೊಬಾಿಂತಾಲಾ ಬೊಲ್ಲಸಿಂವ್ಯಿಂನಿ ಸಾಸುಪನ್ ಹತಾಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲ ಥೊಡ ಚಲ್ಲಲರ್ ನೀಟ ಭಾಯ್ಾ ಕಾಡಲ. ದೀನ್ ದ’ದಿಂಚೆ ಆನಿಥೊಡಇತರ್ನೀಟಆಸಲ್ಲ.ತ ಮಾಹಕಾವೊಡಾ್ವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಯಲೊ-“ಘಹ ಚಾಳೀಸ ಡಿನಾರ್ ಆಸಾತ್. ರಿಂಡ್ ಫಿಗರ್ 1900 ಡಿನಾರ್.” “ಸರ್ ಮಾಹಕಾ ಪಯ್ಯ ನ್ಹಿಿಂ, ಏಕ್ ಬರೊಜ್ಯಗ್ಳಜ್ಯಯ್ಹಾ ಆಫಿಸಾಿಂತ್. ಮ್ಹಜೆಿಂಮೊಸುಾ ಇನಾಸಲ್್ ಜ್ಯಲ್ಲಿಂ.” “ತಿಂ ಕಾಿಂಯ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರನಾಕಾ ವರೊನಿಕಾ. ಹಿಂವ್ನ ತಕಾ ಹಾ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ಸಕಾ್ಿಂಪ್ರಾಸವಹಡ್ಸಾಥನ್ ದಿತಾಿಂ. ಮ್ಹಜೆಿಂ ಸೆಕೆಾಟರ ಪ್ರಾೀಯ್ಕಿಂಕಾಚ್ ಆಸೆಾಲ್ಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಜ್ಯತಲ್ಿಂಯ್, ಸಿೀನಿಯ್ರ್ ಮೆನ್ವಜೆರ್. ಮ್ಹಳಾಾರ್, ಸಗ್ಯ ಮೆನ್ವಜ್ರ್ ತಜ್ಯಾ ಹತಾ ಸಕೆೈಲ್ ಆಸೆಾಲ್. ಜೆನ್ವರಲ್ ಮೆನ್ವಜ್ರ್, ಮೆನ್ವಜಿಿಂಗ್ ಡಾಯ್ಾಕ್ರ್ ವ ಚೆೀಮೆಸನ್ ಹ ಸವ್ನಸ ಹುದೆ ಹಿಂವ್ನಿಂಚ್ ಸಾಿಂಬಾಳ್ವನ್ ಆಸಾಿಂ. ಪ್ಣ ಜೆನ್ವರಲ್ ಮೆನ್ವಜ್ರ್ ಆನಿ ಮೆನ್ವಜಿಿಂಗ್ ಡಾಯ್ಾಕ್ರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪೂತ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಾತ್. ಎಕಲ ಲಿಂಡನಾಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿಆನ್ವಾೀಕ್ಕಿಂಪ್ನಿಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ
45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆನಿದುಸೊಾ ಮ್ಲ್ಶಯ್ಕಿಂತ್.ಆಪೂಾಪ್ ತಕುವೈಟಯ್ತಾತ್.ಆಯ್ಕಚಾ ತಾರಕೆ ಥಾವ್ನ್ ತಜೊಸಾಿಂಬಾಳ್ಮ್ಹಿನಾಾಕ್ ಏಕ್ಹಜ್ಯರ್ಸಯಿಯಿಂಡಿನಾರ್(1600) ಆತಾಿಂದಿಲ್ಲ ಪಯ್ಯ ತಜೊಸಾಿಂಬಾಳ್ ನ್ಹಿಿಂ,ಫ್ಕತ್ಾ ಬಕಿಿೀಸವತಕಾಜ್ಯಲ್ಲಲಾ ಇನಾಸಲ್ಲ್ಚೆಿಂಕಿಂಪನ್ಶೀಷನ್.” “ಒಹ್ ಥಿಂಕೂಾ ವರಮ್ಚ್ ಸರ್....” ಸೊೀಫಾವಯಿಲಿಂ ಉಟೊನ್ ಹಿಂವ್ನ ಮ್ಹಜೆಿಂಕಾಪ್ರಡ್ನ್ವಹಸೊಿಂಕ್ಲ್ಲಗಲಿಂ. ಸಗ್ಯಿಂ ಜ್ಯಿಂವಚಿಂ ಬರಾಕ್ ದಕುನ್ಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾತ್. ಧನಾಾಚ ಸೆಕೆಾಟರಜ್ಯವ್ನ್ ಆಸಾಾಿಂ, ತಾಚಾಇಚೆಿಕ್ ಖಾಲ್ ಜ್ಯಲ್ಫಲಿಂ ತರ್, ಬಹುಷ್ಟ್ ತಾಚ ಸೆಕೆಾಟರ ಜ್ಯವ್ನ್ ಉರೊನ್, ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಗ್ ಸವ್ಯಾಸ ವ್ಯಡೊಾ ಆಸಲೊಲ , ಪ್ರಾೀಯ್ಕಿಂಕಾಪರಿಂ. ಧನಾಾಕ್ ನಿರಾಶ ಕರುನ್ ಮಾಹಕಾ ಸಭಾರಾಿಂಕ್ ಸಮೊಾಿಂವೊಚ ಅವ್ಯಾಸಲ್ಲಭ್ಲೊಲ ;ತಾಾ ಪ್ೈಕಿಿಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ನಚ್ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸಲೊಲ. ಘರಾ ಭಾಯ್ಾ ಕಾಮಾಕ್ಗ್ಲ್ಲಲಾ ಕಡನ್ಏಕ್ಸಿಾರೀಕಿತಿಲ ಸುರಕಿಿೀತ್ ಆಸಾಾ , ಮ್ಹಳಾಯಾಚೊಯಿ ಅನುಭವ್ನಮಾಹಕಾಜ್ಯಲೊಲ.ಸಾಿಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ಕರುನ್ಆಸಲ್ಲಲಾಿಂಥಾವ್ನ್ ಸೆೈತ್ ಕಿತಿಲ ಭದಾತಿ ಆಸಾಾ , ಹಚೊಯಿ ಅನುಭವ್ನಮಾಹಕಾಜ್ಯಲೊಲ. 300 ಡಿನಾರ್ಪ್ರಗ್ಆಸಲ್ಲ ಕಡನ್, ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಗ್ 180-ಕ್ ದಿಂವ್ಯಾನಾ ಮಾಹಕಾ ಮ್ಸುಾ ದುುಃಖ್ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯ ಚೂಕಿಚೊ ಪಶಾಚತಾಪ್ಯಿ ಜ್ಯಲೊಲ. ಪ್ಣ ಆರ್ಜ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಿಂತ್ ಬುದವಿಂತಾಾಯ್ನ್ ಹವಿಂ ಹೊಗಾ್ಯಿಲ್ಲಿಂ ಸವ್ನಸ ಪರತ್ ವ್ಯಡಿ ಸಮೆೀತ್ ಆಪ್ರೆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆಜೂನ್ ಪ್ಲಾಬೆಷನ್ಪ್ರರೆೀಡಿಿಂತ್ಆಸಿಚಿಂಹಿಂವ್ನ, ಶೀದ ಸಿೀನಿಯ್ರ್ ಮೆನ್ವಜ್ರ್ ಜ್ಯಲ್ಫಲಿಂ. ಆಫಿಸಾಿಂತಾಲಾ ಸಕಾ್ಿಂ ಪ್ರಾಸ ಚಡ್ ಸಾಿಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೊ ಜ್ಯಲೊಲ. ಮ್ನಹರಾಕ್ತಾಚಾಕಮಾಸಚಶಕಾಿ ದಿಿಂವಿಚ ಸತಿಸದವ್ಯನ್ಅಜ್ಯಾಪ್ರಿಂಮ್ಹಳಾಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹತಿಿಂದಿಲ್ಫಲ. “ತಾಾ ಮ್ನಹರಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ಕೆಲ್ಲ, ತಾಕಾಹವಿಂಕಿತಿಂ ಕರೆತ್ಸರ್....?” ಹವಿಂವಿಚಾರೆಲಿಂ. “ತೊ ಹಿಂಗಾ ಮ್ಸುಾ ಪನಸ ಮ್ನಿಸ. ತಾಕಾ ಹಿಂಗಾ 700 ಡಿನಾರ್ ಪ್ರಗ್ ಮೆಳಾಾ. ತಾಚೊ ಸಾಿಂಬಾಳ್ ವ್ಯಡಿಂವ್ನಾ ಹವಿಂ ಪ್ಲರ್ಚ್ ಪ್ರಾೀಯ್ಕಿಂಕಾಕ್ ಲ್ಟರ್ ಟ್ಕಯ್ಪ ಕರುಿಂಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಲ್ಲಿಂ. ಹಾ ಪ್ರವಿ್ಿಂ ಮೆಳಾಚಾ ಸಾಿಂಬಾಳಾಿಂತ್ ತಾಕಾ 800 ಡಿನಾರ್ಪ್ರಗ್ಕೆಲೊಲ ಹವಿಂ.” “ಪ್ಣ ತಾಣ್ ಮ್ಹಜೆಲ್ಲಗಾಿಂ ಫ್ಟಿ ಮಾರುನ್, ಮಾಹಕಾಭೆಿಂಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ಕೆಲ್ಲಸರ್.....” “ವಹಯ್ ಹಿಂವ್ನ ಜ್ಯಣ್ಯ. ತಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಲಾ ತಾಾ ಚೂಕಿಕ್ ಹಿಂವ್ನ ತಾಕಾ ಭೊಗುಸಿಂಚೊನಾ.ತಾಕಾಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಚಾ
46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಹತಿಿಂ ದಿೀವ್ನ್ ಜೆೈಲ್ಲಕ್ ಧಾಡಾಾಿಂ ಹಿಂವ್ನ.” “ನಾಕಾ ಸರ್, ತಾಕಾ ಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಕ್ ದಿಿಂವಚಿಂ ನಾಕಾ. ಪ್ಣ ಮಾಹಕಾ ಪಮಿಸಷನ್ ದಿಯ್ಕ ತಾಚಾ ಚೂಕಿಚ ಶಕಾಿ ದಿೀಿಂವ್ನಾ.” “ತಕಾಹವಿಂಸಿೀನಿಯ್ರ್ಮೆನ್ವಜ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಲಾ ವಿಶಿಂ ಹಿಂವ್ನ ಆರ್ಜಚ್ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ ಸಾಿಂಗಾಾಿಂ.ತಜೊನ್ವೊಹುದೆ ಆನಿ ಎಪ್ಲಿಂಯ್್ ಮೆಿಂಟಲ್ಟರ್ಯಿಆರ್ಜಚ್ ಹಿಂವ್ನ ಸಾಯ್್ ಕರುನ್ ದಿತಾಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ೈರ್ ಹಜೆಾಿಂತ್ ತಿಂಚ್ ಬೊೀಸ ಜ್ಯವ್ಯ್ಸೆಾಲ್ಿಂಯ್. ತವಿಂ ಕಣ್ಯಯಿಾ ಕಾಡಾತ್ ವ ದವರಯ್ತ್. ತಿಂ ತಜ್ಯಾ ಜಿಮೆಾಧಾರರ್ ಆಸೆಾಲ್ಿಂ.” ಮ್ಹಣನ್ ಧನಾಾನ್ ಮಾಹಕಾ ಪ್ಲಟುಲನ್ಧರೆಲಿಂ. ಹವಿಂಧನಾಾಚಾಕಾಳಾಾಿಂತ್ಜ್ಯಗ್ಳ ಸಿಥರ್ ಕರುಿಂಕ್, ತಾಚಾ ಪ್ಲಲ್ಲಾಚೆರ್ ಚುಿಂಬನ್ದಿಲ್ಿಂ.ತೊಖುಶಜ್ಯಲೊ. “ಹೊಫಾಯ್ಲ ಹಿಂಗಾಚ್ಸೊಡುನ್ ವಚ್. ತಾಾ ಮ್ನಹರಾಚ ಚರಾಬ್ ಜಿರೆೈತಾಿಂಹಿಂವ್ನ.”ಧನಿಮ್ಹಣ್ಯಲೊ. ಸಾಿಂಜೆಚಿಂ ಚಾರ್ ಜ್ಯಿಂವ್ಯಚಾ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಮ್ನಹರ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಗ್ಳಲ. ಬಾಕಿಚೆ ಸಾ್ಪ್ ಯ್ೀಿಂವ್ನಾ ನಾತ್ಲ್ಲ . ತೊ ಮ್ಹಜೆಲ್ಲಗಾಿಂ ಯ್ೀವ್ನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲಗ್ಳಲ - “ಹವಿಂ ಟ್ಕಯ್ಪ ಕರುಿಂಕ್ದಿಲ್ಫಲಿಂಪ್ಪರಾಿಂತವಿಂ ಟ್ಕಯ್ಪ ಕೆಲ್ಲಾಿಂಯ್ವನಾ?” “ನಾ.ಆನಿಹಿಂವ್ನಕರಚಿಂಯಿನಾ.” ಹವಿಂತಾಕಾರಾಗಾನ್ಜ್ಯಪ್ದಿಲ್ಫ. “ತರ್ತಕಾಹಿಂಗಾಕಾಮ್ನಾ.” “ತಿಂ ಕಿತಿಂ ಹಾ ಕಿಂಪ್ನಿಚೊ ಬೊೀಸಗ?” “ಕಿಂಪ್ನಿಚೊನ್ಹಿಿಂ, ಪ್ಣಹಿಂವ್ನ ತಜೊ ಬೊೀಸ. ಮಾಹಕಾ ಬೊೀಸಾನ್ ತಾಾಚ್ದಿೀಸಸಾಿಂಗ್ಲ್ಲಿಂ,ತಜೆಿಂಕಾಮ್ ಮಾಹಕಾ ಪಸಿಂದ್ ನಾ ತರ್, ಹವಿಂ ತಕಾ ಕೆದಳಾಯ್ ಕಾಮಾಿಂತಲಿಂ ಕಾಡಾತ್ಮ್ಹಣ.” “ತರ್ ಮಾಹಕಾ ಕಾಮಾಿಂತಲಿಂ ಕಾಡುನ್ದಕಯ್.”ಹವಿಂಸಾಿಂಗ್ಲಿಂ. “ತಿಂ ಆಜೂನ್ ಪ್ಲಾಬೆಷನ್ ಪ್ರರೆಡಿಿಂತ್ಆಸಾಯ್.ತಕಾವ್ಯಯ್ರಯ ವ ಲ್ಟರ್ದಿಿಂವಿಚಯಿಗರ್ಜಸನಾ.ಎಕಿಂಟಸ ಸೆಕೆಿನಾಕ್ವಚೂನ್ತಿಂತಜೊಪ್ರಗ್ ಘವ್ನ್ ವಚ್. ಫಾಲ್ಲಾಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತವಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಯ್ಿಂವಚಿಂ ನಾಕಾ. ಹಿಂಗಾ ಕಾಮ್ಕರುನ್ರಾವೊಿಂಕ್ಜ್ಯಯ್ತರ್, ಮಾಹಕಾ ಖಾಲ್ ಜ್ಯವ್ನ್ ಚಲೊಿಂಕ್ ಪಡಾಲ್ಿಂ. ತಕಾ ಚಿಂತಿಂಕ್ ಹಿಂವ್ನ ಆಫಿಸ ಸುಟ್ಕಾ ಪರಾಾಿಂತ್ ವೀಳ್ ದಿತಾಿಂ.” “ತಾಾ ದಿೀಸ ತವಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ ಕರಾ ನಾ ಸಾಿಂಗ್ಲ್ಲಿಂಯ್, ಮಾಹಕಾ ತಿಂ ಬರಾನ್ ಸಾಿಂಬಾಳ್ಾಲೊಯ್, ಸಾಿಂಬಾಳ್ ವ್ಯಡಯ್ರಾಲೊಯ್, ಎಕಾ ಮಿತಾಾಪರಿಂ
47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಸಾಲೊಯ್.....ಇತಾಾದಿ ಆನಿ ಆತಾಿಂ ಫ್ಕತ್ಾ ತವಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ನಾಮ್ಹಣತಿಂಮಾಹಕಾಕಾಮಾಿಂತಲಿಂ ಕಾಡಾಾಯಿಾ ?” “ಹವಿಂ ತಜೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ ಕರುಿಂಕ್ನಾ.ತಜೆಿಂಕಾಮ್ಉರೊಿಂವ್ನಾ ತಿಂಚ್ಶರಣ್ಯಗಾತ್ಜ್ಯಲ್ಲಿಂಯ್.” “ಮಾಹಕಾ ಶರಾಣ್ಯಗಾತ್ ಜ್ಯಯ್ಯಿಂ ತವಿಂಕೆಲ್ಲಿಂಯ್, ಫ್ಟಿಮಾರುನ್ಆನಿ ಬೆಷ್ಟ್್ವ್ನ್. ದಕುನ್ತೊಬಲ್ಲತಾಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಣಹಿಂವ್ನಲ್ಕಾಾಿಂ.” “ಪಳೆವರೊನಿಕಾ, ಆಮಿಿಂಭೆಷ್ಿಂಚ್ ಜ್ಗಡಚಿಂ ನಾಕಾ. ಮಾಹಕಾ ಮ್ನ್ ನಾ ತಕಾಕಾಡುಿಂಕ್.ತಿಂಮಾಹಕಾಜ್ಯಯ್. ಪ್ಣ ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯ ವಿರೊೀಧ್ ಗ್ಲ್ಲಿಂ ಪಳವ್ನ್ ತಕಾ ತಸೆಿಂ ಭೆಷ್ಟ್್ಯ್ಲಿಂ ಹವಿಂ.” ತೊ ಲೊೀವ್ನ ತಾಳಾಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಯಲೊ. ತಿತಾಲಾರ್ಧನಿಕೆಬನಾಿಂತೊಲ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ರಲ. ತಾಣ್ ಮಾಹಕಾ ಆನಿ ಮ್ನಹರಾಕ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸೆಚಿಂ ಪಳೆಲ್ಿಂ. ಆಮಾಾಿಂ ದಗಾಿಂಯಿಾ ತಾಣ್ ಕೆಬನಾಕ್ಆಪಯ್ಲಿಂ. “ತವಿಂವರೊನಿಕಾಚೊಬಲ್ಲತಾಾರ್ ಕೆಲ್ಲಯ್, ತಿಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯ ಆಫಿಸಾಿಂತ್.....ಹಾ ವಿಶಿಂವರೊನಿಕಾನ್ ಮಾಹಕಾ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ.” ಮ್ನಹರಾಕ್ಧನಿಸಾಿಂಗಾಲ್ಲಗ್ಳಲ. “ನಾ, ಸರ್ ತಿಣ್ ಫ್ಟಿ ಮಾರಾಲಾತ್ ತಮೆಚ ಕಡನ್.ಹಿಂವ್ನತಸೆಿಂಕರನ್ಗ? ಎದಳ್ ತಮಾಾಿಂ ತಸೆಿಂ ಕಸಲ್ಿಂಯ್ ಆಯ್ರಾಿಂಕ್ಮೆಳಾಯಿಂಗಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ?” “ತವಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಲ್ಲಿಂಚ್ ಕಾಮ್ ವರೊನಿಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.....” ಫಾಯ್ಲ ದಖವ್ನ್ ಧನಿಸಾಿಂಗಾಲ್ಲಗ್ಳಲ. “ವರೊನಿಕಾಕ್ ಹವಿಂ ತಜಿ ಸೆಕೆಾಟರ ಕೆಲ್ಫಲ , ಆನಿ ತವಿಂ ತಿಕಾ ಭೆಷ್ಟ್್ವ್ನ್ ತಿಚೆಸಿಂಗಿಂ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ ಕೆಲೊಯ್? ಜ್ಯಣ್ಯಿಂಯ್ತಜ್ಯಾ ತಾಾ ಬಲ್ಲತಾಾರಾಚ ಶಕಾಿ ಕಸಲ್ಫ ಮ್ಹಣ? ತಕಾ ಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಕ್ಹವಿಂದಿಲ್ಲಾರ್, ತಜೆಿಂ ಕಿತಿಂಜ್ಯತಲ್ಿಂಮ್ಹಣ?” “ಪ್ಣ ಹವಿಂ ವರೊನಿಕಾಕ್ ಕಾಿಂಯ್ ಕರುಿಂಕ್ ನಾ ಸರ್. ತಿ ಭೆಷ್ಿಂಚ್ಫ್ಟಿಮಾರಾ .” “ಫ್ಟಿ ಹಿಂವ್ನ ಮಾರನಾ ಮ್ನಹರ್, ತಿಂಮಾರಾ ಯ್.ಮ್ಹಜಿ ಕಸಲ್ಫಚ್ ಚೂಕ್ ನಾಸಾಾಿಂ, ಹವಿಂ ಕಿಂಪ್ನಿಕ್ 5 ಹಜ್ಯರ್ಡೊಲ್ಲರಾಿಂಚೆಿಂ ಲುಕಾಸಣಕೆಲ್ಲಿಂ, ತಿಂಲುಕಾಸಣತವಿಂ ಮಾತಿಂ ಮಾರುನ್ ಮಾಹಕಾ ರಾಕನ್ ವಹಲ್ಲಿಂಯ್. ತಜೊ ಪ್ರಗ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ಮ್ಹಿನಾಾಕ್ಕಟ್ ಜ್ಯತೊಲೊ.ತಿಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಣ ಕಳಾಯಾರ್, ಮಾಹಕಾ ತ ಪಯ್ಯ ಭರುಿಂಕ್ ಮೊಸುಾ ತೀಿಂಪ್ ಲ್ಲಗ್ಳಿಂಕ್ ಪ್ರೊ. ದಕುನ್ ಮಾಹಕಾ ಸುಮಾರ್ ತೀಿಂಪ್ ಪ್ರಗಾವಿಣ್ ಕಾಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ಪಡಾಲ್ಿಂ ಅಸೆಿಂ ತಸೆಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳನ್, ತಜ್ಯಾ ಕೆಬನಾಿಂತಾಲಾ ಮೆಜ್ಯರ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್
48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕೆಲೊಲಯ್. ಏಕ್ ಸಿಾರೀ ಕೆದಿಿಂಚ್ ಆಪ್ರಲ ಮ್ರಾಧ್ ಫ್ಟಿ ಮಾರುನ್, ಆಪ್ರೆಕ್ ವಿಣಿಾ ಕರನಾ....” “ಪ್ಣ ತೊ ಬಲ್ಲತಾಾರ್ ನ್ಹಿಿಂ, ತಿಂಚ್ವೊಪ್ಲ್ಫಲಯ್....” “ಕಿತಿಂ.....?”ಧನಿತಕ್ಷಣ್ಯಮ್ಹಣ್ಯಲೊ. “ಏಕ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯ ಆಫಿಸಾಿಂತ್ ಬೆಷ್ಿಂಚ್ ಫ್ಟಿ ಮಾರೂನ್ ಆಪ್ರಲಾ ಸಾಿಂಗಾತಿಣ್ಚೊಬಲ್ಲತಾಾರ್ಕರಾ ಯ್ ಆನಿಉಪ್ರಾಿಂತ್, ತಿಚ್ವೊಪ್ಲ್ಫಲ ಮ್ಹಣ ಸಾಿಂಗಾಾಯ್.....? ವರೊನಿಕಾಕ್ ಆಪ್ರೆಿಂವ್ನಾ ಹವಿಂಯಿ ಪಾಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.ಪ್ಣತಿವೊಪ್ಲವಿಂಕ್ನಾತ್ಲ್ಲಲಾ ರಾಗಾನ್ ಹವಿಂ ತಿಕಾ ತಜಿ ಸೆಕೆಾಟರ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ ವಹಡೊಲ ಜ್ಯಲೊಯ್? ಹವಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮ್ ತವಿಂ ಬಲ್ಲತಾಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಿಂಯ್? ತಕಾಹಿಂವ್ನಹಚಶಕಾಿ ದಿಲ್ಲಾ ಶವ್ಯಯ್ ರಾಿಂವೊಚನಾ. ತಕಾ ಆಮಾಚಾ ಹಾ ದೀಶಾಿಂತ್, ಬಲ್ಲತಾಾರ್ ಕೆಲ್ಲಲಾ ಅಪ್ರಾಧಾಕ್ ಕಸೆಿಂ ಹಿಂವ್ನ ಜೆೈಲ್ಲಕ್ಧಾಡುನ್ಕುಸೆೈತಾಿಂಪಳೆ.” ಧನಿ ರಾಗಾನ್ ಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಕ್ ಆಪಿಂವ್ನಾ ಫೊನ್ ಕರಾ ನಾ, ಹವಿಂ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲಿಂ. “ಮ್ನಹರಾಕ್ ಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಕ್ ದಿಿಂವಚಿಂ ನಾಕಾ ಸರ್, ತಾಚ ಫೆಮಿಲ್ಫ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಪ್ರತಾಾಿಂಚೆ ಆನಿ ಹಿಂಕಾರಾಚೆಿಂಪ್ರಾಜಿೀತ್ಹಿಂವ್ನತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘತಾಿಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯ ಹತಾ ಸಕೆೈಲ್ ಕಾಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ಘಾಲ್ಲ ಸರ್. ಉಪ್ರಾಿಂತಲಿಂಹಿಂವ್ನಪಳವ್ನ್ ಘತಾಿಂ....” “ಹಿಂವ್ನ ರಜ್ಯಯ್್ ಕರಾಾಿಂ. ಪ್ಣ ತಜ್ಯಾ ಹತಾ ಸಕೆೈಲ್ ಕಾಮ್ ಕರೊನಾ.”ಮ್ನಹರ್ಮ್ಹಣ್ಯಲೊ. “ತರ್ಜ್ಯಯ್ಾ , ತಾಕಾಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಕ್ ದಿಯ್ಕ ಸರ್....” ಹವಿಂ ಧನಾಾಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಲಿಂ. ಧನಿ ಕೂಡಲ ಪ್ಲಲ್ಫಸಾಿಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಲ್ಲಗಾಾನಾ, ಮ್ನಹರ್ ಭಿಿಂಯ್ವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಯಲೊ- “ಒಕೆ, ಹಿಂವ್ನ ತಯ್ಕರ್ ಆಸಾಿಂ....” “ಆತಾಿಂ ತಯ್ಕರ್ ಆಸಾಿಂ ಮ್ಹಣನ್, ತವಿಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಚಿಂ ಪಾಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಾರ್, ತಕಾ ಉಪ್ರಾಿಂತ್ಯಿ ಹಿಂವ್ನ ಜೆೈಲ್ಲಕ್ ಧಾಡಾಲ್ಫಿಂ!”ಹವಿಂಸಾಿಂಗ್ಲಿಂ.... ಮುಕಾರ್ ಕತಂ ಜಾತಾ, ತಂ ವಾಚಂಕ್ ಯಂವಾಯಾ ಹಫ್ತ್ಾಾಕ್ ರಾಕಾ. ಮನೊಹರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಪ್ಟಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಹಂಕಾರಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಧನ್ಶ್ಾಚಿ ತಾನ್ ಬಾಗವ್ಕ್ , ಆಪ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹುದ್ಲೊ ಆಫಿಸಾಂತ್ಸುರಾಕಿತ್ಕೆಲ್ಲೊ.ಧನಿ ಮನೊಹರಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಾ ಹಾತಾ ಸಕಯ್ೊ ಘಾಲ್ಯಾನ್ಶ್, ವೆರೊನಿಕಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿ ನಿೀತ್ಕರಾ ತಂಫುಡಂವಾಚಾ.
49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ “ಮಹಜಾಾ ಜಿಣ್ಯಾಚೆಂನಿಷ್ಟಿರ್ಸತ್-6”ಲ ಹಾಾ ಘಡಿತಾಚ್ಲ ನಿಮಾಣೊ ಅವಸವರ್ ವಾಚಂಕ್ ಚಕಾನ್ಶ್ಕಾತ್-ಸಂ �������������� ಪ್ಯೆಟ್ಕಾಕವಿಗೀಷ್ಟಿ -16 ಪ್ಯೆಟ್ಕಾಚಿ 16 ವಿಕವಿಗೀಷ್ಟಿ ನಿರಂತರ್, ಉದ್ಯಾವರ್ಹಂಚ್ಯ ಸಹಯೀಗ್ಡನ್ ಮಾಚ್ಯ 26 ತ್ರರಿಕೆರ್ ಆರ್ಾರಾ ಸ್ತಂಜೆಚ್ಯ 3 ವರಾರ್ಆಸ್ತಾಲ್ಫ. ಜಾಗ:ಉದ್ಯಾವರ್ 1) ಕವಿಗೀಷ್ಟಿಂತ್ರ ಹಜರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತ್ರಂಚಿ ಕವಿತ್ರ ರ್ ಚುಟುಕಾಂ10.03.23ಬತರ್ಮಾಕಾಧಾಡುನ್ದಿಂವಿಚಂ. 2)ಪ್ಸಟರಾರ್ ತಸ್ಯರ್ ನವಿ ಘಾಲಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕವಿತ್ರ ಸ್ತಂಗ್ಡತ್ರತುಮಿಚ ಸಬತ್ರಾ ಏಕ್ಫೊಟ್ವ್ೀಯ್ಧಾಡಾ. ದೀವ್ನಬರೆಕರುಂ ...ನವಿೀನ್ಪ್ರರೆೀರಾ,ಸುರತಕಲ್. +91 9844612781 ��������������
50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭುಗ್ಡಾಯಂಲ್ಲವೀಜ್: ಬೆೊಲ್ಸಿಂತ್ಲಿ ಜಿಲೆೇಬ -ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೀಜಾ, ಅತಾಾವರ್. ರಿಚಿ್ಕ್ಖಾಣ್ಮಹಳ್ಜಾರ್ಜಾಲಾಂಭಾರಿ ಖುಶಿ. ತ್ಯಾಂತಯ್ಚಗಡ್್ಾಂಖಾಣ್ ಮಹಳ್ಜಾರ್ಜಿಲೀಬ, ಮೈಸ್ಕರುಪಾಕ್, ಗ್ಲಾಬ್ಜಾಮೂನು, ಸೊನ್ಪಾಪಿಾ , ಹಲಾೊಮಹಳ್ಜಾರ್ಖಾಂಯ್ಚನತ್'ಲೆ ಸಾಂತ್ಲಸ್‍ಲ್. ಅಸಲಾಾ ಖಾಣಾಂಚಿಾಂ ನಾಂವಾಾಂಆಯಕತ್ಯನತ್ಯಚ್ಯಾ ತ್ಲಾಂರ್ಡಾಂತ್ಉದಾಕ್ದಾಂವಾ್ಲಾಂ. ಏಕ್ದಿೀಸ್‍ಲ್ಆವಯ್ಚಬಾಪಯ್ಚ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯತ್ಲಎಕ್ಡಹಾಂದಾೊಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಡಜಾರಕ್ ಗೆಲೆ . ತ್ಯಕ್ಡ ಗತ್ಯ್ಸ್‍ಲ್'ಲೆಾಂಹ್ಯಾಂಗ್ಗಮಾಸ್‍ಲ್ ಪಕ್ಡೊಣಚಾಂಜೆವಣ್ನ, ಪುಣ್ಜೆವಾಾ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯಜಿಲೀಬ, ಹೊೀಳಿಗೆ, ಮಿಠಾಯ್ಚಲಾಡ, ಆನಿಸಬಾರ್ ಗಡ್್ಾಂಖಾಣ್ಮಳ್ಜ್ಮಹಣ್. ಕ್ಡಜಾರಚಿಸರೆಮನಿಮುಗ್ಗಾಲೆ . ರಿಚಿ್ ಆವಯ್ಚಬಾಪಯ್ಚಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯ ಜೆವಾಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲ. ಜೆವಾಾಪಾಂಗ್ಾಂತ್ಬಸ್‍ಲ್'ಲೆಾಂಚ್ಚಶಿರತಿ ಆಯ್ೆ . ತ್ಯಚ್ಯಾಪಾಟ್ೆಾನ್ಎಕೆಕ್'ಚ್ಚ ವಸು್ . ಮಿೀಟ್, ಲಣ್ಜ್ಾಂ, ಸಲಾದ್, ಬಟ್ರ್ಣಚಾಂನಿಸ್ಾಂ, ಜಿಲೀಬ, ಮಿಠಾಯ್ಚ ಲಾಡ ಯ್ಲೀವ್ಚ ಶಿರತಿ ವಯ್ಚ್ ಬಸೊೆಾ . ಜಿಲೀಬಪಳ್ವ್ನ್ಅನೆಾೀಕ್ ಜಿಲೀಬಘಾಲ್ಮಹಣ್ವಾಡ್್ಲಾಾಕಡ್ಾಂ ಮಾಗನ್ಕ್ಡಣ್ಜಘಲ. ಮಾತಿ್ಪಡೊಾಂದಿ
51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭಗಿನ್ಹಯ್ಚ'ವಮಹಣ್ತ್ಯಣ್ಜಾಂ ಭಿಮಿತ್ಪಾವ್ಲನ್ಅನೆಾೀಕ್ಘಾಲ. ಜೆವಣ್ಗಮಾತ್ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ರಿಚಿ್ನ್ ಜಿಲೀಬಖೆಲೆಬರಿಕನ್ಿಲೀವ್ನ ದೊೀನ್'ಯ್ಜಿಲೀಬಕಣಯ್ಕ ಕಳ್ಜನತೆಪರಿಾಂಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ಘಾಲಾ . ಸಾಾಂಜೆರ್ ಆಪಾಾಚ ಈಷ್ಟಟ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಆಯೆಾರ್ಹತ್ಯೆಾಂತ್ಬಸೊನ್ಖುಶೆನ್ ಖಾವಾತ್ಮಹಣ್ಚಿಾಂತ್'ಲೆಾಂ. ಪುಣ್ತ್ಯಾ ದಿೀಸ್‍ಲ್ಕರ್ಣೀಖೆಳೊಾಂಕ್ಯ್ಲಾಂವ್ನಕ ನಾಂತ್. ಮೊಸು್ವೀಳ್ರಕನ್ ರವ್ಲೆ . ತ್ಯಾಂಚೊಪಾತ್ಲ್ನ. ದಕುನ್ ಫ್ತಲಾಾಾಂಇಸೊಕಲಾಾಂತ್ಖಾವಾತ್ ಮಹಣ್ಚಿಾಂತನ್, ತ್ಯಚಾಂಲಸಾಾಂವ್ನ ಶಿಕಾಂಕ್ಗೆಲ. ಉಪಾ್ಾಂತ್ಆವಯ್ಚ್ ವಾಡ್'ಲೆಾಂಜೆೀವ್ನ್ನಿದೊಾಂಕ್ಗೆಲ. ಮಧಾಾನ್ರತಿಾಂರ್ಕತಾಂಗಚರ್'ಲೆಾ , ಚ್ಯಬ್'ಲಾೆಾಪರಿಾಂಜಾವ್ನ್ಮಾಾಂದ್ರ್ ಲಳೊಾಂಕ್ಲಾಗೆ . ಜಾಲಾಾರ್'ಯ್ೀ ಚ್ಯಬ್ಾಂ ರವೆಾಂನ. ಆಾಂಗ್ ಕಪುಿನ್ಾಂಚ್ಚಆಸೊೆ . ನಿಮಾಣ್ಜಾಂ ಸೊಸುಾಂಕ್ಜಾಯ್ಸಾ್ಾಂಉಟ್ನ್ ರಡೊಾಂಕ್ಲಾಗೆ . ಹ್ಯಚಾಂರಡ್ಾಾಂ ಆಯ್ಚಕನ್ಆವಯ್ಚಬಾಪಯ್ಚಉಟಿೆಾಂ. ಉಜಾೊಡ್ಘಾಲ್್ಪಳ್ತ್ಯನಧರ್ಣಿರ್, ಮಾಾಂದ್ರ್, ರಿಚಿ್ಚ್ಯಾಆಾಂಗ್ಗರ್ ಮುಯ್ಚಚ್ಚ್ಮುಯ್ಚ. ಹಾಂರ್ಕತಾಂ ಹ್ಯಬಾಹ್ಯಾಂಗಸರ್ಇತ್ಲೆಾಮುಯ್ಚ, ಮಹಣ್ನರಿಚಿ್ತ್ಯಚೊಉಜೊ ಪಾಾಂಯ್ಚಜಾಾಂಗ್ಗಕಡ್ಾಂಖೊಪುಿಾಂಕ್ ಲಾಗೆ . ತ್ಯಚ್ಯಾದೊಳ್ಜಾಾಂತ್ಯೆಾನ್ ದುಖಾಾಂಗಳೊಾಂಕ್ಸುರುಜಾಲಾಂ. ಆತ್ಯಾಂಆವಯ್್ದಿೀಷ್ಟಟರಿಚಿ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ಾಚ್ಯಾಬ್ಳಲಾಾತವ್ನ್ಗೆಲ. ಚಡಾ ಭನ್ಿಮೂಯಾಂಚಿರಸ್‍ಲ್. ಅರೆೀ ಮಲಾಮತಿ, ಆಶಿ ಮೂಯ್ಚ ಯ್ಲೀಜೆ ಜಾಲಾಾರ್ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ರ್ಕತಾಂಪುರ್ಣ ಆಸಾಜೆ. ದಕುನ್ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ರ್ಕತಾಂ ಚಪಾೆಾಂಯ್ಚ? ಮಹಣ್ವಚ್ಯರಿ.'ಜಿ... ಜಿ... ಜಿೀ... ಜಿಲೀಬ' ಮಹಣ್ಗ್ಗಗೆವ್ನ್ರಡೊನ್ ಸಾಾಂಗ್ಗಲಾಗೆರಿಚಿ್ . ಛೆತ್್ ... ದಾರ್ಡಾಾಕಸಾ್ಚ್ಯಾ , ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ ಕರ್ಣೀಜಿಲೀಬದವತ್ಯಿತ್'ಯ್ಲ? ಮಾಗರ್ರ್ಕತಾಂಮುಯ್ಚ ಚ್ಯಬಾನಸಾ್ನರವಾ್ತ್'ಯ್ಲರೆ? ಹುಾಂ... ನಿಕ್ಡೊಯ್ಚತಜಿಚಡಾಆನಿ ನಣ್ಜಾಕ್ಚಲ್... ಮಹಣೊನ್ರಿಚಿ್ಕ್ ಬುಬುಿರೆಾಂ ವ್ಲೀಡ್್ ವಹನ್ಿ ಗೆಲ ಆವಯ್ಚ.ತಿತ್ಯೆಾರ್ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಆನೆಾೀಕ್ ಗಜಿಾತಯರ್ಕೆಲ. ಕಣ್ಜಾಂದಿಲೆತಕ್ಡ ಜಿಲೀಬ? ಆವಯ್ಚಗ್ಡಾಡೆ . 'ಆಮಿಾಂ ಪಳ್ಕ್ಡಜಾರಕ್ಗೆಲಾೆಾಾಂವ್ನ, ಥಾಂಯ್ಚ ದಿಲೆ . ಹ್ಯಾಂವಾಂಖಾಯ್ಸಾ್ಾಂ ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ಘಾಲೆ ' ದುಖಿನ್ಾಂಚ್ಚ ಮಹಣಲರಿಚಿ್ . ಥಾಂಯ್ಚ್ಖಾಾಂವ್ನಕನ್ಜಆಸ್‍ಲ್'ಲೆಯ್ಲ
52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಗ್ಗರ್ಡೊ ... ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ಘಾಲ್್ ಆಯ್ಲಾೆಾನ್ಇತೆಾಂಪೂರಜಾಲಾಂ. ತ್ಲಜೆರಿ,ಜನಿ,ವಲಿ ,ಜೆನಿ್ ,ವನಿ್ಹಾಂ ಪೂರಖೆಳೊಾಂಕ್ಆಯೆಾರ್ ವಾಾಂಟುನ್ಖಾವಾಾಾಂಮಹಣ್ ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ಘಾಲಾಂಮಾಾಂಹ್ಯಾಂವಾಂ. ಆಹ್ಯ.. ಹ್ಯಹ್ಯ. ಹ.. ಭಾರಿಚ್ಚ್ಬುದೊಾಂತ್ ತಾಂ. ಕಸೊಜಲಾಾಲಯ್ಾತಾಂ ಮಹಜಾಾಪೊಟ್ಾಂತ್ಮಹಣ್ರಗ್ಗನ್ ಚ್ಯರ್ಮುಟಿವಾಜಯ್ಚೆಾ . ತ್ಯಚಾಂ ವಸು್ರ್ಕ್ಡಡ್್ನಹಣ್ವ್ನ್ವಾಂಗಡ್ ವಸು್ರ್ನೆಸಯ್ಲೆಾಂ. ಮುಯ್ಚ ಚ್ಯಬೆಕಡ್ಾಂಪೂರತ್ಯಾಂಬಾಾಂತ್ಯಾಂಬಾಾಂ ಜಾಲೆಾಂ.ದಕುನ್ನಲಾಿತೀಲ್ಪುಸುನ್ ಆನಿಆಶೆಾಂಪೂರಗಡ್್ಾಂಖಾಣ್ ಬ್ಳಲಾಾಾಂತ್ಘಾಲೆಾಂಪಳ್ಯೆಾರ್ ಬ್ಳಲಾಾಾಂನತ್ಲೆಾಚಡೊಾಾಶಿಾಂವ್ಾಂ ಖಾಂಡತ್ಮಹಣ್ತಿಣ್ಜಾಂಭೆಷ್ಟಟಯ್ಲೆಾಂ. ನಮಾಾಂಯ್ಚಆನಿಮುಕ್ಡರ್ಖಾಂಡತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನತಶೆಾಂಕಚೊಿನಮಹಣ್ ಆವಯ್ಚಕಪೊಟುೆನ್ಧನ್ಿರ್ಕೀಸ್‍ಲ್ದಿೀತ್್ ಸಾಾಂಗನ್ ನಿದೊಾಂಕ್ ಗೆಲ. ಆತ್ಯಾಂ ರಿಚಿ್ಕ್ಡಜಾರಿ. ಖಾಂಯ್ಾಯ್ಚ ಭಗ್ಗಾಿಾಂನಿ 'ಅಾಂಕಲ್, ಏಕ್ಕ್ಡರ್ಣ ಸಾಾಂಗ್ಮಹಳ್ಜಾರ್ಆಪಾಾಚಿಚ್ಚ್ "ಬ್ಳಲಾಾಾಂತಿೆಜಿಲೀಬ" ಕ್ಡರ್ಣಹ್ಯಸೊನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ಸಾಾಂಗ್ಗ್ನಭಗಿಾಂಸಯ್ಚ್ ವ್ಲಮ್ಾಂಉದಾರೆಾಂಪಡೊನ್ ಹ್ಯಸಾ್ಲಾಂ. - ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೀಜಾ, ಅತ್ರಾವರ್. -----------------------------------------------------------------------------------------
53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಚ್ಾಂದ್ಣ್ಯಾ ರ್ತ್..! ಚಂದಾಮಾಚಿ ರಾತ್ರ, ಬಾಯ್ಾ ತಿಳಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತತ್ರ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಹಜಾರ್ಹಜಾರ್ ದ್ಲೀವ್ನಪಡಾಾ ರುಕಾಂ ಫಾಂಟೆಾರ್ ಸುಕಾಿಾಚೊಯಿ ಗುಡ್ ಬಜಾೊ ಪ್ರಲ್ಯಂ ಸಂಗಂ ಆವಯ್ ಉಬೆಕ್ ನಿದ್ಯೊಾ ದಂಪ್,ಜಲಯ ಉಡಾಕಣಂ ತಣರ್ ಬೆೀಂಡ್ ನ್ಹದ್,ಕ್ಣಡಿನಿಂ ರ್ಾಜೆೊಂ ಗಟಾರ್ ಇಟ್ಟರ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ನ್ಹಚ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಯಾತ್ರ ಬಳ್ಯಂತಿೊ ಘೂಗ್ಹಂಕ್ಣಾತ್ರ, ಹಂವಿೀಹಜರ್ ರಾನ್ ದುಕಾಾಂಕ್ ಕಣಿಿ ಮುಡ್ಲ್ೊಾ ಸ್ತಳಿನಿಂ ಕಾಜು ಬಯ ಸಲ್್ ಖೆಲ್ಯಾ ತೊವಿ್ಂ ಖುಂಟಾಾ ಕಲ್ಯಾಮಾಮ್ ಇಂದ್ಯಚೆರ್ನಿದ್ಯೊಂ ಬೆರುಂ ಫಳ್ಯಂ ಖ್ಯವ್ನ್ ಚಂದ್ಾ ಕಾಡಾಾ ಮಳ್ಯಾರ್ಭೊಂರ್ಡ್ಲ್ ಮಡಾಂಚೊ ಆರ್ಾರ್ ತ್ರಕಾ ಲ್ಫಪಂವ್ಚಚ ನಂರ್ಚಾ ಉದ್ಯಕ ಆಸ್ತಾಯಂತ್ರ ತಿಳ್ಯಾ ಮುಕಾಾಾ ವಯಿೊಂ ಖತ್ರಂ ಘಾಸ್ತಾ . ಹೊಕಾಲ್ಜಶಿ ಚಂದ್ಯಾ ಸಭಾಯ್ ಸುಡುಾಡಿಪಾಥ್ವಯ , ಹಮಾಬರಿಥಂಡಾಯ್ ರ್ರೆಂ ದಲ್ಯಾ ವನ್ಹಂತ್ರೊಾ ದ್ಯಟ್ ರುಕಾನಿಂ ಮನ್ಹಾತಿಂಕ್ ಜಳಿಾ ರ್ತ್ರ,ಭವಯಸ ಕಾಳ್ಕಕ ರಾತಿನಿಂ -ಮ್ಕ್ಣಿಮ್ ಮಿರಾಂದ್ಯ
68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ----------------------------------------------------------------------------------"ಸಫುಟ್ಂಚೊ ಗಂಡ್ ಗ್ಡಂವ್ನ" ಪದ್ಯಂನಿಂಚ್ಗ್ಡಜಿೊ ತುಜಿಧಾಂವ್ನ, ಕಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ರಂತ್ರ ಅಮರ್ ಜಾಂವ್ನ ಜೆರೊಮ್ಡಿಸೀಜಾ ತುಜೆಂ ನ್ಹಂವ್ನ.. -ಪಂಚು ಬಂಟಾಯಳ್. (ಆಜ್ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೀಜಾಹಚೊ90 ವ್ಚ ಜಲ್ಯಾ ದಿೀಸ್. ಸಂಗಂ ತೆವಿೀಸ್ ವಸ್ತಯಂ ಸಗಯಂ ದರ್ಚೆ ಘರಿಂ.R.I.P)
69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಮಾ ಜ್ಯಾ ಪಾಥಮ್ ಕವಿತ್ರ... ಆಯೊಂ ಸಡ್್ ಹಂವ್ನಮಂಗಳರ್ ಪಾವ್ಚೊಂ ಯೆೀವ್ನ್ ಹಂವ್ನ ಬೆಂಗಳರ್ ಪಳ್ಕಲ್ಫಹಂವಂ ತಿಚಿ ಸಭಾಯ್ ಜಾಲ್ಫ ಮಾಾಕಾ ತಿಚಿವಿರಾರಾಯ್ ಪಳ್ಕೆ್ಲಂ ಸಗ್ಡ್ಾಂನಿ ಕಾಂಕ್ಣಾೀಟ್ ಮಾಲ್ಫಯಹಂವಂ ಕ್ಣಂಕಾಾಟ್ ಪಳಲ ಹಂವಂ ಸಬಾರ್ಮಾರೊಗ್ ಹಂಗ್ಡ ಸಕಕಡ್ಯ್ ಮಾಾರೊಗ್ -------------------------------------------ದರ್ನ್ರಚೆೊಂ ಆದ್ಯಂವ್ನ ಎವಕ್ ದವಲಯಂ ತ್ರಂಕಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ಸ್ತವಕ್ ತಿಂ ಚಲ್ಫಯಂ ಆಪಾೊಾ ರ್ಟೆಕ್ ಪಡಿೊಂ ತಿಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ತ್ರಳ್ಕಿಂಕ್ ಸಮಪ್ರಯಲಂ ತ್ರಣಿಂ ಸ್ತೈತ್ರನ್ಹಕ್ ವ್ಚಡ್ೊಂ ತ್ರಣಂ ಆಪಾೊಾ ಸ್ತವಕ್ ಆರ್ಕಲ್ಯತ್ರಣಿಂ ದರ್ಚೊ ಆರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಫತ್ರಂಕಾಂ ತ್ರಚೆೀ ಸಮರ್ಲಜ್ ಚುಕೊ ತ್ರಂಕಾಂ ದರ್ಚೊ ಆರ್ಜ್ ದಿಲ್ಯತ್ರಣಂ ತ್ರಂಕಾಂ ವಾಡ್ಲ್ೊ ಆರ್ಜ್ ಮನ್ಹ್ನ್ ಸುರುಕೆಲಂ ರಚುಂಕ್ ಇಮಾಜ್ ಸರ್ಯಂನಿ ಸುರು ಕೆಲಂ ಕರುಂಕ್ ನಮಾಜ್ -ಡಾ.ಆಲ್ಯಾೀನಾಸ್ ಡಿ ಸೀಜಾ,ಬೆಂಗಳೂರು
70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ (ಭಲ್ಯಯೆಕಚೆರ್ ನದರ್) ದ್ದ್ಿಾಿಂಕ್ ಸ್ಥನ್ಚೆಿಂ ಕ್ಾನ್ಸರ್! ಆಮ್ ಆಯ್ಲ್ ಚಡತ್ ಯುವಜಣ್ ಕ್ಡಾನ್ಾರ್ ತಸಲ ಮಾಹರೆಕ್ಡರ್ ಪಿರ್ಡ, ತ್ಯಾಂತಾಂಯ್ೀ ‘ಸಿನಚಾಂ ಕ್ಡಾನ್ರ್’ಲ ಫಕತ್ ಸ್ರಯಾಂಕ್, ಬಾಯೆಾಂಕ್ ಮಾತ್್ ಜಾತ್ಯ ಮಹಣ್ ದೃಢ್ ಪಾತಾರ್ಣ ದವರುನ್ ಆಸಾತ್. ತರಿೀ ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಲಚ್ಯಾ ತಾಂಪಾ ಹವ್ನ್ “ಸಿನಚಾಂಕ್ಡಾನ್ಾರ್”ಲಬಾಯೆಾಂಕ್ಲಚ್ಚ ನ್ಹಾಂ ಬಗ್ಗರ್ ಪುರುಷ್ಟಾಂಕ್ಲಯ್ೀ ಜಾತ್ಯ ಮಹಣ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಾೆಾನ್ ಸಮಾನ್ಜಾಲಾಾಂ.ಪ್ತಿಶೆಾಂಭರ್ಜಣ್ ಸಿನಚ್ಯಾ ಪಿಡ್ಸಾ್ಾಂ ಥಾಂಯ್ಚ ಚ್ಯಾರ್ ಪುರುಷ್ಟ ಪಿಡ್ೀಸ್‍ಲ್್ ಆಸಾ್ತ್ ಮಹಳ್ೊಾಂ ಸಾಂಶ್ಟೀಧನ್ ಕೆಲಾೆಾನ್ ಕಳುನ್ ಆಯೆಾಂ. ಶಿವಾಯ್ಚ ಗಾಂಭಿೀರ್ ವಷಯ್ಚ ರ್ಕತಾಂಗೀ ಮಹಳ್ಜಾರ್ ಪುರುಷ್ಟಾಂ ಥಾಂಯ್ಚ ದಿಸುನ್ ಯ್ಲಾಂವಾ್ಾ “ಸಿನಚಾಂ ಕ್ಡಾನ್ಾರ್”ಲ ಅತಿೀ ವೀಗ್ಗನ್ ಪ್ಸಾರುನ್ ವಗಾಾಂ ಮಣಿಕ್ ಆವಾಕಸ್‍ಲ್ ಜಾತ್ಯ. ಸ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನಚಿ ವಾರ್ಡವಳ್ ಗ್ಗತ್ಯ್ನ್ ವಹಡ್. ಪುರುಷ್ಟ ಸಿನಾಂಚಿ ಗ್ಗತ್ಯ್ನ್ ವಾರ್ಡವಳ್ ಲಾಹನ್ ಜಾಲಾೆಾನ್ ಅಸಲಾಂ ಕ್ಡಾನ್ಾರ್ ಕಶೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಕ್ಡರಣ್ ಮಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪುರ. ಸ್ರಯಾಂ ಪರಿಾಂಚ್ಚ ಪುರುಷ್ಟಾಂಕ್ಲಯ್ೀ ಸಿನಾಂಚಿ ಗ್ಾಂರ್ ಆಸುನ್ ನಿಷ್ಟಕರೀಯ್ಚ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ್ತ್. ಆಪೂ್ಪ್ ಸನಿ್ವೀಶ್ಯಾಂನಿ ಯ ಥೊರ್ಡಾ
71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕ್ಡರಣಾಂನಿ ಹೊಾ ಕ್ಡಾನ್ಾರ್ ರೀಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಾೆತ್ಯತ್, ಪುರುಷ್ಟಾಂಚಾಂ ಸಿನಾಂಚಾಂ ಕ್ಡಾನ್ಾರ್ ಶ್ಸ್‍ಲ್್ರಲಚಿರ್ಕತ್ಯಾ ಮಾರಿಫ್ತತ್ ತ್ಯಾಂತ್ಲೆಾ ಭಿಯ್ಚ ಕ್ಡಡೊ್ ಸಾಂಭವ್ನ ಆಸಾ್ ಜಾಲಾೆಾನ್ ಶ್ಸ್‍ಲ್್ರಲಚಿರ್ಕತ್ಯಾ ನ್ಾಂತರ್ ತರಿೀ ಅಧಕ್ ಕ್ಡಳ್ ವಾಾಂಚನ್ ಉರುಾಂಕ್ ಸಾಧಾತ್ಯ ಭಿಲ್ಕಕಲ್ ನ. ಶ್್ನಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಡಾನ್ಾರ ನಿಮಿ್ಾಂ ವಳೊಳ್್ ಪುರುಷ್ಟ ವೈದಾರ್ಕೀಯ್ಚ ಸೌಲ್ಭಾಾಾಂಕ್ ಆಸಪತ್ಯ್ಾಾಂಕ್ ವಚ್ಯಾಾಂತ್ಲಚ್ಚ ಶೆೀ. ೬೦ ಥಾವ್ನ್ ೭೦ ಪಯಿಾಂತ್ ಸಿನಾಂಚಾಂ ಕ್ಡಾನ್ಾರ್ ತರಿೀ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭಾಗ್ಗಾಂನಿ ಚರುನ್ ವಚಾಂ ಕಳುನ್ ಆಯೆಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಡ್ಾಂ ಸ್ರಯ್ಚಚ್ಚ ನ್ಹಾಂ ಆಸಾ್ಾಂ ಹಯ್ಲೀಿಕ್ ಪುರುಷ್ಟ (ಸವ್ನಿ ಪಾ್ಯ್ಲಚ್ಯಾಾಂನಿ) ಆಪಾೆಾ ಸಿನಾಂಚಿ ಜಾಾಂವ್ನ ಸಗ್ಗೊಾ ಸಿನಾಂಚೊ ಭಾಗ್, ಖಾಕ್ಡಾಾಂಚೊ ಭಾಗ್ ಪರಿೀಕ್ಡಾ ಕರುನ್ ಘೆಾಂವ್ಾಂ ಅಧಕ್ ಬರೆಾಂ ಮಹಣ್ ದಾಕೆ್ರ್ ಸಾಾಂಗ್ನ್ ಆಸಾತ್. ದಾದಾೆಾಾಂನಿ ಆಪಾೆಾ ಸಿನಾಂಚಿ ಚಿೀಾಂವ್ನ ಭಾಗ್ ಚಿಡಿನ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಅನುಭವ್ನ ದಿಸೊನ್ ಆಯೆಾರ್ ಕ್ರಡ್ೆ ಆಪಾೆಾ ದಾಕೆ್ರಕ್ ಭೆಟುನ್ ಪರಿೀಕ್ಡಾ ಕರುನ್ ಘೆಾಂವ್ಾಂ ಅಧಕ್ ಉತ್ಮ್. -----------------------------------------------------------------------------------ಕೆವಿನ್ಡಿ’ಮ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತಾರಕ್ ಪರ್ಿರಿವರಸ್ತಚೊಕಥಾಕಾರ್ 2023 ಆಶ್ಯವಾದಿ ಪ್ಕ್ಡಶ್ನನ್ 2008 ಇಸೊಚೊ ದಾಯ್ಚಾ ವಸಾಿಚೊ ಕಥಾಕ್ಡರ್ ಮಹಳೊೊ ವಸಾಿಚೊ ಪುರಸಾಕರ್ ನಮ್ಚೊ ಕಾಂಕರ್ಣ ಕಥಾಕ್ಡರ್ ಸಟೀನ್ ಅಗೆೀರ ಮುಲಕ ಹ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂ, 2009 ಇಸೊಚೊ ದಾಯ್ಚಾ ವಸಾಿಚೊ ಕಥಾಕ್ಡರ್ ಪುರಸಾಕರ್ ನಮ್ಚೊ ಕಾಂಕರ್ಣ ಕಥಾಕ್ಡರ್ ಕೆೆರೆನ್ಾ ಕೆೈಕಾಂಬ ಹ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂ ದಿಲೆ . ಆತ್ಯಾಂ 2023 ವಸಾಿಚೊ ಕೆವನ್ ಡ’ಮಲೆ ಸಾಾರಕ್ ಪಯಾರಿ ವಸಾಿಚೊ ಕಥಾಕ್ಡರ್ ಪುರಸಾಕರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ಚ ಮಟ್ಟರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾ. ರುಪಯ್ಚ 10,000 ನ್ಗೆಾನ್ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಡಜಿಟಲ್ ಶಿಫ್ತರಸ್‍ಲ್ ಪತ್್ ಆಟ್ಪಾ್ಾ ಹ್ಯಾ ಸತಿಾಂತ್ ಕಣ್ಜಾಂಯ್ಚ ಭಾಗ್ ಘೆವಾತ್ಯ.
72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ರೆಗಾ /ನೆೀಮಾಂ: 1. ಕಾಂಕರ್ಣ ಕಥಾ (ಕನ್್ಡ್, ನಗರಿ ವ ರೀಮಿ ಲಪಿಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ). 2. ಕಥಾ ಸೊತ್ಯಚಿ ಆಸುನ್ ಖಾಂಯ್ರ್ಲಯ್ೀ ಫ್ತಯ್ಚಾ ಜಾಲೆ ವಾ ಧಾಡ್ೆಲ ಆಸಾನಯ್ಲ. 3. ಕಥಾ 2000 ಸೊಭಾಾಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ. 4. ಕಥಾ ಯುನಿಕೀಡ್ ವಾ ಟ್ಯ್ಚಪ ಕರುನ್ ಧಾಡ್ೆಲ ಆಸುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ. 5. ಇಮೀಯ್ಚೆ ಕರುಾಂಕ್ ಅಖೆೀರಿಚಿ ತ್ಯರಿಕ್ 31 ಒಕ್ೀಬರ್ 2023. 6. ಕಥಸವಾಂ ಕಥಾಕ್ಡರಚಿ ಒಳೊಕ್, ಪಾತ್ಲ್ ಆನಿ ಫೊೀಟ್ ಧಾಡನ್ ದಿಾಂವ್ಲ್ . 7. ಕಥಾ ಧಾಡಾಂಕ್ ಇಮೀಯ್ಚೆ :editor@poinnari.com ಚಡಿಾಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ಪಳ್ಕರ್ತ್ರ ಪರ್ಿರಿ.ಕಮ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ವ್ಚ್ಪಿ ಪತ್ಯ್ಾಂಆನಿವಾಚ್ಯಪಾಮಧ್ಲೆ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಭಾವನತಾಕ್ಮಹಣ್ಜಾೀತ್, ಪತ್ಯ್ಾಂವಾಪ್ಲೀಪರಾಂಮಹಣ್ಾಂ ಮತಿಕ್ಕುಡಕ್ಅತಿಾೀಕ್ಘಟ್ಯ್ಚ ಅಪೂವ್ನಿವನ್ಸಪತಿಟ್ೀನಿಕ್ಡಕ್ಸರಿ ಕರುಾಂಕ್ಜಾತ್ಯ, ಮನಿಸ್‍ಲ್ಶಿರ್ಕಪವಾ ಅಶಿರ್ಕಪಮಧಾಮ್ವಗ್ಗಿಚೊಜಾಾಂವ್ನ ಪತ್ಯ್ಾಂವಾಚಿನಸಾ್ಾಂರವ್ನಲಲೆ -ಅಡಾಾರ್ಚೊಜ್ಯನ್ ಕರ್ಣೀನತ್ಯಾಸುವಾಿತಚ್ಯಕ್ಡಳ್ಜರ್. "ಉದಲೆಸುಯ್ಚಿಬುಡೊಾಂಕ್ಸಯ್ಚ್ ಆಯಕನತ್ಲೆಖಾಂಯ್ಚ; ಸಬಾರಾಂಚಿಾಂಭೊಗ್ಗಾಾಂಹ್ಯಾಪರಿಾಂ ಆಸೆಾಂ.
73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಹಾಂಖರೆಾಂಮಹಣ್ಾಾಂತ್ನ್ವಾಲ್ನ!? ಶೆತ್ಯಕರ್ಜಾಾಂವ್ನಭಾಟ್ಕರ್, ಕುಲಾಕರ್ ವವಧ್ಮುಳ್ಜಾಂಚ್ಯಾವಾವಾ್ಡಾಂಚ್ಯಾ , ಹ್ಯತಿಾಂಏಕ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಭಾಸಚಾಂ ಅಭಿರುಚಪ್ಮಾಣ್ಜಪತ್್ಆಸಾ್ಲಾಂ, ಆನಿಗನಾನ್ದವನ್ಿವಾಚ್ಯ್ಲ. ಪತ್ಯ್ಾಂಚಾಂಮುಳ್ಜವಾಂಸಾಿಪನ್ ಯುರೀಪ್ದೀಶ್ಯಾಂತ್ಜಾಲಾಂಮಹಣ್ ಚರಿತ್ಯ್ಸಾಾಂಗ್ಗ್ . ಅಾಂಕೆಾದಿೀಸ್‍ಲ್ ಸಾಕೆಿಾಂಕಳಿತ್ನತರಿಮೂಳ್ ಅಧಾಾಯನಪ್ಕ್ಡರ್ಅಾಂದಾಜೆಕ್ ಗ್ಾಂಡಸೊಡೊ್ತರ್ 1456 ಸಾಿಪನ್ ಜಾಲಾೆಾಶೆಾಂಭೊರ್ವಸಾಿಾಂಉಪಾ್ಾಂತ್ ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ಬುನಾದ್ಪಡೆಮಣ್ತ್ "ಬಾಂಗ್ಗಲ್ಗಜೆಟ್ಪತ್ಯ್ಾಂ"ಮುಖಾಾಂತ್್ . ಉಪಾ್ಾಂತ್ಗಾಂಯಾಂತ್ಪತ್ಯ್ಾಂಚೊ ಪ್ಬಲ್ಪ್ಭಾವ್ನಪಡೊೆ . 1557 ಪಯ್ಲೆಾಂಪತ್್ಛಾಪ್ಲೆಾಂಮಹಣ್ತ್, ತಾಂಯ್ಚರ್ಕ್ಸಾ್ಾಂವ್ನಧಮ್ಿ ಪ್ಚ್ಯರಚೊಮೂಳ್ಉದಾೀಶ್ ದವನ್ಿಪೊಚಿೀಿಗೀಸ್‍ಲ್ಪುವಿತ್ ಮಿಷನ್ರಿಾಂನಿಭಾರತ್ದೀಶ್ಯಕ್ ಪಾಾಂಯ್ಚತಾಂಕೆ . ತ್ಲಕ್ಡಳ್, ಶಿವಾಯ್ಚಸಾಾಂಫ್ತ್ನಿಾಸ್‍ಲ್ ಝೀವಯರನ್ರ್ಕ್ಸಾ್ಾಂವ್ನಸಮಡ್್ ವಾಡೊಾಂವಾ್ಾಕ್ಧಮಾಿಧಾರಿತ್ಪತ್್ ಛಾಪ್ಲೆಾಂಮಹಣ್ಖಬರ್ಆಸಾ. ಖಾಂಚೀಾಂಯ್ಚನಿಘಾಂಟ್ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ.ನ ಪೊಚಿೀಿಗೀಸ್‍ಲ್, ಬ್ಟಿಷ್ಟಭಾರತ್ ದೀಶ್ಯಕ್ಸಭಾರ್ಇರದಘೆವ್ನ್ಆಯ್ಲೆ ತರಿೀಶಿಕ್ಡಪಶೆತ್ಯಾಂತ್ಆನಿಹಯ್ಲಿಕ್ ಶೆತ್ಯಾಂತ್ವಹಡ್ಏಕ್ಕ್ಡಾಂತಿ್ಜಾಲ ಮಹಣ್ಆಮ್ಾಂಪುವಿಜ್ಸಾಾಂಗ್ಗ್ತ್. "ಅತ್ಯಾಂಹ್ಯಾಂವ್ನಸಾಾಂಗಕ್ಸೊಧ್ಲ್ ವಷಯ್ಚವಗೊಚ್ಚ್ . ದೊರಉಡೊನ್ ಫ್ತಯ್ಚಾನ, ಕ್ಡಟೆೊಾಂಚ್ಚಆಮಾಕಾಂ ಆಶ್ಯರ್ಪಾಶ್ಯರ್ಜಾಾಂವ್ನಕಸಲೀಸ್‍ಲ್." ಪತ್ಯ್ಾಂಮಹಳ್ಜಾರ್ಸಮಾಜೆಾಂಚೊ "ಆಸೊಿ". ಸಾಂಸಾರ್ಲಭರ್ಘಡೊ್ಾ ಸಾಂಗ್ , ಖಬ್ಳ್ಅರಾಂವ್ನ್ನೆರಾಂವ್ನ್ ಏದೊಳ್ಪಯಿಾಂತ್ಆಯಕನತೆ ನಿಗ್ರಢ್ವಷಯ್ಚಸಮಾಜೆಕ್ಲೀಕ್ಡ ಮಧಾಂಪಾವಾಂವ್ಾಂಚ್ಚಯಾಂತಿ್ಕ್ ತ್ಯರುಾಂಜಾವ್ನ್ಆಸಾಪತ್್ . ಪತ್ರಾಂಚೊ ಮೂಳ್ ಸೂತ್ರಾ ಧಾರಿ "ಸಂಪದ್ಯಕ್": ಸಾಂಪದಾಕ್ - ತ್ಯಕ್ಡಚ್ಯರ್ದೊಳ್ ದೊೀನ್ಪಾಟಿಾಂಮುಕ್ಡರ್, ಶಿವಾಯ್ಚ ಕ್ಡಾಂಟಿಯ್ಲಚ್ಯರಶಿರ್ತ್ಯಾಂಚಿಬಸಾಕ ವಭಿನ್್ಚಿಾಂತ್ಯಪ್, ವಭಿನ್್ಶೆೈಲ ಚೊವೀಸ್‍ಲ್ವ್ಲರಾಂಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ಏಕ್ ಲಖಿಾಡ್ೈರಿಕೆದಾ್ಾಂಯ್ಚಹ್ಯತಿಾಂ ಚಕ್ಲಲೆನ (ಪ್ಸು್ತ್ಸಲ್ೆಫೊೀನಾಂ, ಕಾಂಪೂಾಟರಾಂವಟ್ಾಬೆಟ್ಾ ), ಬೀಾಂಕ್ಡಚ್ಯಲಕ್ಡರಬರಿಹ್ಯಾಂತ ಜಾಯ್ಚ್ಸಾಂಗ್ಆಟ್ಪುನ್ಲಪೊನ್ ಆಸಾ್ತ್, ಕರ್ಣೀಯ್ಲಾಂವ್ನವಹಚೊಾಂವ್ನ ತ್ಲಾಂರ್ಡರ್ಆಾಂಬ್ಳರ್ಪಿಕಹ್ಯಸೊ ಉಲ್ವಾಾಾಕ್ಬಸೊೆತರ್ಫಕತ್ ಪತ್ಯ್ಾಂಪತಿ್ಕೀದಾಮ್ಆಧಾರ್ ಕುಮೊಕ್ಆನಿಾಂವಾರ್ಡವಳ್. ವಾಚಿಪ , ಪತ್ಯ್ಾಂಚಿಘಟ್ಯ್ಚಸಮಾಜೆಚೊ ಸಹಕ್ಡರ್,ಪಾಟಿಾಂಬ್ಳಆನಿನಿಮಾಣ್ಜಾಂ ಜಾಹರತ್ಯಾಂ; ದುಸ್ಸಾಂಗತ್ತ್ಲ
74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಉಲ್ಯ್ , "ಭಕ್, ಖಾಣ್, ಜೆವಾಣ್, ತ್ಯನ್, ಹಾಂಸವ್ನಿಬಗೆೆಕ್ದವನ್ಿ". ಜಾಹರತ್ಯಾಂನತರ್ಪತ್ಯ್ಾಂಕ್ಬಳ್ ನ, ಪಾಟಿಚೊಖಣೊಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಬರಿ ಸಬಾರ್ಆಟೆವಟೆಮಧೆಏಕ್ಆಟಿೊ ಪಿಾಂಗಿರ್ಣ. ಆಮಾ್ಾಸಮಾಜೆಾಂತ್ಸಬಾರ್ ಥರಚೊಾಭಾಸೊ, ಕುಳಿ, ಜನಾಂಗ್ ಆಸಾ; ಜಸಾಂತ್ಯಾತ್ಯಾಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಸಕೃತಿ, ಸಾಂಸಾಕರ್, ಸಾಂಪ್ದಾಯ, ಪ್ಕ್ಡರ್ಪತ್ಯ್ಾಂ. ಮಹಜಾಾಜಾಣೊಯ್ಲ ಪ್ಮಾಣ್ಜಾಂ 780 ಭಾಸೊಆಸಾತ್ತರಿೀ ಇತ್ಯೆಾಭಾಸಾಂಚಿಾಂಪತ್ಯ್ಾಂಮಾತ್್ ಆಸ್ನಾಂತ್ಹ್ಯಾಂವಸೊಧಾ್ಾಂಕೆಲಾೆಾ ಪ್ಕ್ಡರ್. ಜೆರಲ್ಥರನ್ಸಾಾಂಗೆ್ಾಂತರ್, ಸಮಾಜೆಾಂಕ್ಪತ್ಯ್ಾಂಅತಿೀಗಜೆಿಾಂಚಿಾಂ. ರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಪತ್ಯ್ಾಂನಿಫ್ತಯ್ಚಾಜಾಾಂವ್ ಹರ್ಕೀಗತ್ವಾಸತ್ಟಿವ ಮಾಧಾಮಾಾಂನಿ, ಇತರ್ಅಾಂತರ್ ಜಾಳಿಾಂನಿಆಯ್ಚಕಾಂಕ್ಮಳ್ಜನ. ಚರ್ಡವತ್ಗ್ಗ್ಮಿೀಣ್ಖಬ್ಳ್ , ದೀಶ್ ವದೀಶ್ಯಾಂಚೊಾಖಬ್ಳ್ಆಮಾಾಚ್ಚ್ ಘರಪಾಟ್ೆಾನ್ರ್ಕತಾಂಘರ್ಡೆಾಂತಾಂ ಕಳ್ಜಜೆತರ್ದುಸಾ್ಾದಿಸಾಚಾಂದಿಸಾಳ್ಾಂ ಪತ್್ಪಳ್ಯ್ಲಾಪರ್ಡ್ಲಾಂ. ತವಳ್ವಶೆೀಷ್ಟಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧಾಮ್ನತ್ಲಲಾೆಾಘರಾಂಕ್ ರೆೀಡಯ್ಚೀಆನಿದೊೀನ್ವಾತಿೀನ್ ಟಿವತಾಂಯ್ಚತ್ಯಾಂರ್ಕವಾಂತ್ಯಚ್ಯ ಘರಾಂನಿ. ತಿಸ್ಾಂಪತ್್ ! ರೆೀಡಯ್ಚೀಫಕತ್ಸಾಾಂಜೆಚ್ಯವಳ್ಜರ್ ಕ್ಡಮ್ಜಾವ್ನ್ಫುರಸಾಣ್ ಧಾಾಂವಾಾಾಂವಾ್ಾಂಕ್ಮಣ್ಹರೂಪಿತ್ ಜಾಲೆ . ಉಪಾ್ಾಂತ್ ಮನ್ೀರಾಂಜನಚೊಪ್ಮುಖ್ಏಕ್ ಭಾಗ್ಜಾಲ . ಕುಟ್ಾಚ್ಯಾಂಕ್ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯಬಸೊನ್ ಆಯ್ಚಕಾಂಕ್ಬರಏಕ್ಸಾಂದಾ್ಪ್ ಲಾಭಾ್ಲ. ವಾತ್ಯಿ, (ದೀಶಿವೀದೀಶಿ) ಕೃಷ್ಟವಶಿಾಂ ಮಾಹತ್, ಕನ್್ಡ್, ತಳುಕಾಂಕರ್ಣ ಭಾಷೆಚಿಾಂಥೊಡಾಂಕ್ಡಯಿಕ್ಮಾಾಂ, ಜಾನ್ಪದಸಾಂಗೀತ್, ಥೊಡೊಾ ಕ್ಡರ್ಣಾಂಯ್ಚಾ , ಭಗ್ಗಾಿಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಾಪೊಿಳಿಕ್ಡಯಿಕ್ಮಾಾಂ, ವಾದ್ಸಾಂವಾದ್, ವಾತ್ಯವರಣವಶಿಾಂ ಮಾಹತ್, ಖೆಳ್ಜಾಂಪಾಂದಾಾಟ್, ಹಪೊ್ ಭರ್ಪ್ಕಟ್ಜಾತ್ಯಲತರಿೀತ್ಯಾತ್ಯಾ ಠರಯೆಾವಳ್ಜಪ್ಮಾಣ್ಜಾಂಮಾತ್್ . ಹಪಾ್ಾಾಂತ್ಫೆಸಾ್ಪಬಿಾಂಕ್ವಶೆೀಷ್ಟ ಕ್ಡಯಿಕ್ಮ್ಮಾಾಂಡನ್ಹ್ಯರ್ಡ್ಲ. ಲೀಕ್ಡಥಾವ್ನ್ಹೊಗೊಕೆಚಿಾಂಉತ್ಯ್ಾಂ ಮಳ್ಜ್ಲಾಂ. ಪತ್ಯ್ಾಂಕ್ಮಹಜಾಾಬಾಳ್ಲಪಣರ್ (ಮಾಹಕ್ಡಆತ್ಯಾಂಪನ್ಸ್‍ಲ್ಮಿಕ್ಡೊಲಾಂ) ಬರಚ್ಚಖಾಯ್ಚಾಆಸೊೆ , ಪ್ತಾೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ದಿಸಾಳ್ಜಾಪತ್ಯ್ಾಂಕ್ (ಕನ್್ಡ್ಆನಿ ಇಾಂಗೆಷ್ಟಭಾಸಚಿಾಂಚಡ್ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಚಲತ್ಆಸೆಾಂ) ಕಾಂಕರ್ಣ ಪತ್ಯ್ಾಂವಶಿಾಂಸಾಾಂಗೆ್ಾಂತರ್ಹಫ್ತ್ಾಳ್ಾಂ ಆನಿಾಂಮಹನಾಳ್ಾಂ, ನನಮಹಳ್ಜಾರಿ ಕಾಂಕರ್ಣಸಮಾಜೆಚ್ಯಲಾಹನ್ ವತಿಲಾಾಂತ್ಧಾಮಿಿಕ್ಆನಿ
75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಲಾಯ್ಕ್ಡಾಂನಿಚಲ್ವ್ನ್ವಹಚಿಿಾಂ ತಿೀಸಾಾಂವಯ್ಚ್ಆಸೆಾಂ; ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ ಖಾಯ್ಚಾಆಸೊೆ . ಪತ್ಯ್ಾಂವಕ್ಡ್ಪಾಕ್ ಪಡೊನ್ಥೊರ್ಡಾಾಂಚ್ಚಘಾಂಟ್ಾಾಂನಿ ಹುನ್ನಿಕೆೀರ್ಕಬರಿವಕುನ್ಗೆಲೆದಾಖೆೆ ಆಸಾತ್. ತವಳ್ಜ್ಾಪತ್ಯ್ಾಂಆನಿವಾಚ್ಯಪಾಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಮಹಳ್ಜಾರ್, ಧನತ್ಯಾಕ್, ಸಕ್ಡರತಾಕ್, ವೈಚ್ಯರಿಕತ್ಯ ಸೈಧಾಾಂತಿಕ್ಜಾವ್ನ್ಆಸೊೆ , ವಗಿರ್ಣ ವಾಜಾಹರತ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ಪತ್ಯ್ಾಂಚ ಪ್ತಿನಿಧಹಫ್ತ್ಾಕ್ಏಕ್ಪಾವಟಘರಾಂ ಘರಾಂನಿಭೊಾಂವಾ್ಲ. ಹ್ಯಲ್ಚ್ಯಲ್ ವಚ್ಯನ್ಿ, ಕುಟ್ಾಾಂನಿಕ್ಡಾಂಯ್ಚ ಕ್ಡಜಾರ್, ವ್ಲಲ್, ಕುಮಾಾರ್ ಆಚರಣ್ಜಾಾಂವಾ್ಾಸಾಂದಭಾಿರ್ ಪ್ತಿನಿಧತಾಂಗ್ಗಣ್ಜಮಾಂಗಣ್ಜಉಲವ್ನ್ ಜಾಹೀರತ್ಯಾಂಜಮೊಕತ್ಯಿಲ. ಆಪಾಪಾೆಾತ್ಯಾಂರ್ಕಭಿತಲಿಕುಮೊಕ್, ಜಾಹೀರತ್ಯಾಂಮಳ್ಜ್ಲಾಂ. ವೀಶೆೀಷ್ಟಕನ್ಿದೀವ್ನಭರ್ಕ್ಪಣಚಿಾಂ, ಭಾಯ್ಚ್ಪಡೆವಸ್‍ಲ್್ಪಾಟಿಮಳೊಾಂಕ್, ಬರಿಸೈರಿಕ್ಮಳೊಾಂಕ್, ಭಾಯೆಾ ಗ್ಗಾಂವಾಾಂತ್ಕ್ಡಮ್, ಬರಿಭಲಾಯ್ಕ ಮಳೊಾಂಕ್ವಾ, ಭಲಾಯ್ಕಉದಾಕ್ ಸಾಗಳಿಬರಿೀಜಾಾಂವ್ನಕ . ಸಾಾಂತ್ಯ ಭಕ್ಡ್ಾಂಚ್ಯಮಾನಕ್ಇತ್ಯಾದಿ ಎಕ್ಡಕುಟ್ಾಕ್ಉಣಾಉಣಾರ್ಉಣ್ಜಾಂ ಧಾಬಾರಪತ್ಯ್ಾಂತಪಾಪಲ್ಲದಾೊರಿಾಂ ಯ್ಲತ್ಯಲಾಂ. ತವಳಿ್ತಪಾಪಲ್ಸೀವಾ ಉಾಂಚ್ಯೆಾಮಟ್ಟರ್ಆಸೆ , ರ್ಕಸಾ್ಾಂವಾಚ್ಯಫೆಸಾ್ಾಂಪಬಿಾಂಕ್ "ತಪಾಪಲ್ಪ್ಲದೊ" ಘರಾಂಘರಾಂಭೆಟ್ ದಿೀವ್ನ್ಭರ್ಕಾಸ್‍ಲ್ರೂಪಾರ್ಬ್ಳಲಾಾಾಂ ಘಟ್ಕನ್ಿಇಲೆಾಂಆಮಾಲ್ಸವನ್ ಕನ್ಿವಚಾಂಆಸೆಾಂ, ತವಳ್ ಸಾಾಂಸಕೃತಿಕ್ಕ್ಡಯಿವಳ್ಯಥೀಷ್ಟಟ ಥರನ್ಜಾತ್ಯಲ. ನಟಕ್, ಸಾಂಗೀತ್ ಸಾಾಂಜ್, ಯುವಕ್/ತಿಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಡಾವಾರ್ವಾರ್ಡಾವಾರ್ಸೊಧಿ, ಖೆಳ್ಜಪಾಂದಾಾಟ್, ಅಶೆಾಂಸಾಾಂಗಕ್ ಗೆಲಾಾರ್ಪಟಿಟಲಾಾಂಬ್ಆಸಾ. ತವಳ್ಜ್ಾಯವಜಣಾಂಥಾಂಯ್ಚಆನಿ ಪ್ಸುತ್್ಯವಜಣಾಂಥಾಂಯ್ಚಜಾಯ್ಚ್ ಅಾಂತರ್ಆಸಾ, ಫಿಗಿಜೆಾಂಕ್ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ಚಟುವಟಿಕೆಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕ್ಯ್ಚರಿೀತಿನ್ಪಾತ್್ಘೆಾಂವ್ನಕ ಭಾಾಂದುನ್ಹ್ಯಡ್ಲಲೆಸಾಂಘ್ಸಾಂಸಿ , ವೈಯರ್ಕ್ಕ್ಸಾಂಘ್ಜಾಲಾಾತ್. ನಾಂವ್ನ ನತೆ , ಫಕತ್ಎಕ್ಡಮಕ್ಡಪಾಾಂಯ್ಚ ವ್ಲಡಾಂಕ್, ಕುಲಾಪಾಂ, ಖೊಡ, ನಿಾಂದಾ, ದುಸೊಿಣ್ಜಾಂಉಲಾಂವ್ನಕ , ನಿಮಾಣ್ಜ ಜಿವಾಂಜಿವಾಂಖುಸಾಿರ್ಮಾರುಾಂಕ್! ತವಳ್ಆಸೆಾಂಪಾ್ಮಾರ್ಣಕಪಣ್, ವಧೀಯಪಣ್, ನ್ಪಾಂಯ್ಚ್ಜಾಲಾಾಂ. ವಶ್ಯೊಸ್‍ಲ್, ಭವಿಸೊ, ಪಾತಾೀರ್ಣನ ಜಾಲಾಾ . ಎಕ್ಡವೀದಿವಯ್ಚ್ ಮಹತ್ಯೊಕ್ಡಾಂರ್ಕಾಯ್ಚೀಜನಾಂಬದಾಲ್ ಉಭಿಾಂಜಾಲಾಾಾಂತ್ತರಿಎಕ್ಡಮಕ್ಡ ವಳಕ್ಧಚಿಿ, ಸಾಾಂಗ್ಅವಾಕ್್ಭೆಾಾಂ ತಸಾಂಚಡಾಂಚಡೊಮಹಳೊೊಮತ್ ಭೆೀದ್ವಾಪಕ್ಷಪಾತ್ಗ್ಗ್ಸುಾಂಕ್ಲಾಗ್ಗೆ , ಸಗೆೊಆಮಾ್ಾಮುಟಿಭಿತರ್ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ, ಅಧುರೆಾಂಚಿಾಂತ್ಯಪ್ ಧ್ಲಸುಾಂಕ್ಲಾಗ್ಗೆಾಂ. ಆಮಿಸಗೊಾಂಏಕ್ಸೈಧಾಾಂತಿಕ್ಆವಾಜ್ ಗ್ಗಜಯ್ಾಂವ್ನತರಿೀಏಕ್ಜಾಲೆಾಂ
76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಖಾಂಯ್ೀದಿಸಾನ; ಫಕತ್ನಿಲ್ಿಕ್ಡಾ ದಿಸಾ್ . ಝುಜಾಥಳ್ಜರ್ಸೊಜೆರ್ಜಿೀವಾಕ್ ಜಿೀವ್ನದಿೀತ್ತರಿೀಯವಜಣಾಂಮಧಾಂ ಖರೆಾಂಚಿಾಂತ್ಯಪ್ನ; ಫಕತ್ ನ್ಕ್ಡರತಾಕ್ಚಿಾಂತ್ಯಪ್. ಹ್ಯಕ್ಡಏಕ್ಕ್ಡರಣ್ಆಸಾ, "ಟ್ಪಿ ದವಲಾಾಿಚ್ಯಪಾಟ್ೆಾನ್ವಚಾಂ" ಸೊ ಅಸ್ತ್ೊಬುದೊಾಂತ್ಯಕಯ್ಚವಾಪರಿನಾಂವ್ನ. ಎಕ್ಡಮಕ್ಡಪಾಕುಿಾಂಕ್ಸಕನಾಂವ್ನ. ತ್ಯಣ್ಜಸಾಾಂಗ್ಲಲೆಾಂಚ್ಚಸತ್ಎಕ್ಡಕ್ ದೊೀನ್ಕುಡಾನ್ಆಪಾಾಥಾಂಯ್ಚ ಆಕಷ್ಟಿತ್ಕಚೊಿಗ್ಪಿತ್ಖೆಳ್ ಮಾಾಂರ್ಡ್ತ್. ರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ತ್ಯಾಂಚಾಂನಾಂವ್ನ, ಗೌರವ್ನ, ಸಾಿನ್, ಮಾನ್ಮಳ್ಜಜೆಾಂದಕುನ್. ಪತ್ಯ್ಾಂಆನಿವಾಚ್ಯಪಾಮಧಾಂ ಭವಾಿಸಾಾಚೊಸಾಾಂಕನ. ಪತ್ಯ್ಾಂ ಮಹಳ್ಜಾರ್ಪಾ್ಮಾರ್ಣಕ್ವಧೀಯಪಣ್, ಎಕೊಟ್,ಶ್ಯಾಂತಿಚೊಸಾಂಕೆೀತ್ಅಶೆಾಂಯ್ಚ ಏಕ್ಚಿಾಂತ್ಯಪ್ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಾಂಆತ್ಯಾಂ ನಿಫಿಳ್ಜಾಲಾಾಂ. ಮನಾಂ ಕುಸಾಕಲಾಾಾಂತ್, ಪಾಾಂಯ್ಚವ್ಲಡ್್ಾಂ ಸದಾಾಂಚಾಂಜಾಲಾಾಂ. ವಾಚ್ಯಪಾಥಾವ್ನ್ ಸಹಕ್ಡರ್ಆರ್ಿಕ್ಪರಿಗತಕ್ಪಾಟಿಚೊ ಖಣೊಾಂಜಾವ್ನ್ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆವಾಚಿಪ , ಜಾಹೀರತ್ದಿಾಂವ್ಮಾನಯ್ಚಪಯ್ಚಾ ಸಲಾಾಿತ್. ಮುಗಾಂಡ್ವಗಿರ್ಣಮಹಳ್ಜಾರ್ಫಿಕ್ಾಾ ಡಪೊಜಿಟ್ಬೀಕ್ಡಾಂತ್ದವಲಿಲಬರಿ ಪತ್ಯ್ಾಂಛಾಪಾಾಕ್ವತ್ಯನಗಜೆಿಫುತಿಿ ಸಾಹತ್ಮೊಲಾಕ್ಭಾಯ್ಚ್ಥಾವ್ನ್ ಘೆಾಂವ್ನಕಪರ್ಡ್ಉಸಾಾಂಮಳ್ಜನ monthly credit ತಕ್ಷಣ್ಯ್ಲಟುಾಂಕ್ ಆಸಾ್ . ಸಾಂಚ್ಯಲ್ಕ್ಸಾಂಪದಾಕ್ಡಕ್ ಥೊಡೊತರಿೀಆಧಾರ್ಜಾತ್ಯ, ಉಪಾ್ಾಂತ್ವಾವಾ್ರ್ಡಾಾಂಕ್ಪಾಗ್ ಭಾತಾಂವಕ್ಡ್ಪ್ಕತಿಲಾಾದುಖಾನ್ ಗ್ಗರಾಂಕ್ಪ್ತಿನಿಧಅಶೆಾಂಪಟಿಟ ಲಾಾಂಬಾಯ್ಲಕ್ವತ್ಯನಸಾಂಚ್ಯಲ್ಕ್ ಸಾಂಪದಾಕ್ತಾಂಕೆಾಬರಿಲಾಾಂಬ್ ಜಾತ್ಯತ್. ಹ್ಯಾಂಚೊಅನ್ಭೀಗ್ ಭರ್ಫಿರ್ಮಾಹಕ್ಡಆಸಾ. ವತಿಮಾನ್ಕ್ಡಳ್ಜರ್ರ್ಕತಜಾಲಾಾಂಗ ಮಹಳ್ಜಾರ್ಡಜಿಟಲ್ತಾಂತ್ಜಾಞನ್ ಅಧಕ್ಮಾಫ್ತನ್ವಾರ್ಡೆಾಂ. ಅಾಂತರ್ ಜಾಳಿಚಿಖಾತಡ್ಜಾಲಾಾ , ಎಕ್ಡ ಸಕುಾಂದಾಕ್ಲಾಕ್ಡಾಂನಿಲೀಕ್ ಪಳಯ್ , ವಾಚ್ಯ್ , ರ್ಕಣಾಂಭಿತರ್ ಹರಾಂಕ್ಥಾಂಯ್ಚಪಾಶ್ಯರ್ಜಾತ್ಯ. ಜಲಾಾದಿೀಸ್‍ಲ್, ಕುಮಾಾರ್, ವ್ಲಲ್, ಮರಣ್, ಜುಬೆವ್ನಸಾಂಧಬಿಸಾಂದೀಶ್ ಪಾಠಾಂವ್ನಕಪಯ್ಲ್ಪಿಟ್ಕಚಿಿಗಜ್ಿ ನ! "ವಾಟೆನ್ವತಲವಾಟುಾರಿಸಯ್ಚ್ ಫ್ತತ್ಲರ್ಉಡೊಾಂವ್ನ್ವತ್ಯ" ಥೊರ್ಡಾಪತ್ಯ್ಾಂನಿಆಪೊೆಉಸಾೊಸ್‍ಲ್ ರವಯೆ . ಬ್ಳಟ್ಾಂನಿಮಜೆ್ತಸಲಾಂ ಪತ್ಯ್ಾಂಅಜಾಾಪಾಾಂ ,ಮಹಳ್ೊಬರಿ ಜೆೀರ್ಕತ್ಯತ್ಆನಿಥೊಡಾಂಡೊಟ್ ಕಮ್ನಾಂವಾಾಂನಿಪ್ಜಳ್ಜ್ತ್, ತಿೀನ್ ವಸಾಿಾಂಪೂವಿಹ್ಯಾಂವ್ನರಜೆರ್ ಗ್ಗಾಂವಾಕ್ಪಾವ್ಲೆಾಂನ್ವಾಂನ್ವಾಂ ಚ್ಯರ್ಪತ್ಯ್ಾಂದಿಶಿಟಾಂಕ್ಪಡೆಾಂ. ವಗಿರ್ಣ ಭಾಾಂಧೆ , ಪರತ್ರಜೆರ್ಗ್ಗಾಂವಾಕ್
ಪಾವಾ್ನಘರಬಾಗ್ಗೆರ್ಪಡೆಾಂ ಪತ್ಯ್ಾಂಫಕತ್ಚ್ಯರ್ಮಾತ್್ . ಕ್ಡರಣ್ವಚ್ಯತ್ಯಿನ "ತಪಾಪಲ್" ಸಾಕಿನ. ದಿೀಸಾಾಂಕ್ಗ್ರಗ್ ಉಟಯ್ೆಶಿವಾಯ್ಚಪಾವ್ಲಮಹಳೊೊ ಭವಿಸೊದಿಲ. ಪುಣ್ಆಜೂನ್ ಪಾವೆನಾಂತ್! ಸುವಾಿತರ್ನ್ವಾಾಲೀಖಕ್ಡಕ್ ಬರಾಂಚ್ಚಸಹಕ್ಡರ್ಮಳ್ಜ್ಲ. ವತಿಮಾನ್ಕ್ಡಳ್ಜರ್ಹಾಂಪೂರನ. ಅತ್ಯ’ತ್ಯಾಂಪತ್ಯ್ಾಂಕ್ಭಾಾಂದುನ್ ದವಲಿಲಲೀಖಕ್ಬರಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ನ್ವ್ಲಲೀಖಕ್ಮಣ್ , ಜಾಯ್ಚ್ಲಾಭ್ಪತ್ಯ್ಾಂಕ್ಅಸ್ಲ; ಕ್ಡರಣ್ಆಪಿೆಕ್ಡರ್ಣಲೀಖನ್ಚಟುಕ್ ಪಾಯ್ಚಾಜಾಲಾಂತರ್ತ್ಯಚ್ಯ ಸಾಂತ್ಲಸಾಕ್ಗಡ್ಆಸಾನತಿೆ . ಕುಟ್ಾಕ್, ಇಶ್ಯಟಮಾಂತ್ಯ್ಾಂಕ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ದಾಕವ್ನ್ನಚ್ಯ್ಲ ಶಿವಾಯ್ಚಥೊಡೊಾವಗಿರ್ಣಜಮೊ ಕನ್ಿಪತ್ಯ್ಾಂಕ್ದಿಗಜಾತ್ಯಲ. ಕುಟ್ಾಾಂತೆವಾವಳಿಕಚಗಲಾಪಗ್ಗರ್ ಆಸಾತ್ತರ್ತಾಂಗ್ಗಣ್ಜಮಾಂಗ್ಗಣ್ಜಘಾಲ್್ ಪಾಾಂಚ್ಚವಸಾಿಾಂಚಿವಗಿರ್ಣಜಮೊ ಕತ್ಯಿಲ, ಸಾಂಪದಾಕ್ಸಾಂಚ್ಯಲ್ಕ್ "ಚಿಲ್ೆರ್ಪಯ್ಲ್ " ದಿೀವ್ನ್ಧಾದೊಶಿ ಕತ್ಯಿಲ ಆತ್ಯ’ತ್ಯಾಂಅಧುನಿೀಕರಣ್ಜಾಲಾಾಂ Googlepaysystem ಘರಬಸ್‍ಲ್ಲಲೆಕಡ್ ಕ್ಡಮಾಾಂತಿಸಾಿತ್ಯತ್. ಸಾಂಪದಾಕ್ ಸಾಂಚ್ಯಲ್ಕ್ಮಧ್ಲೆಸಾಂಪಕ್ಿ, ವಳಕ್, ಪೊಲ್ಬ್ನ. ಕ್ಡಗ್ಗಧಾಂಮುಖಾ್ಾಂತ್ ವಾವಹ್ಯರ್ನ. ವಾಚ್ಯಪಾಾಂಚಿಪತ್ಯ್ಾಂ ವಭಾಗ್ಕಣ್ಾರೆ, ಸವಲಾಾಂಜಾಪಿ ವಭಾಗ್ತ್ಯತ್ಯಕಲ್ಜಾಲಾ! ಸಮಸಾಬಳೊಾಂತ್ಜಾಲಾಾತ್, ಪರಿಹ್ಯರ್ ಶೂನ್ಾಜಾಲಾ ಆತ್ಯಾಂಸಾಾಂಗಕ್ತರಿೀಕಣಕ್....? ಊಟ್ರೆಊಟ್ರೆೀಬಲಾ, ಭಾಯ್ಚ್ಪಳ್ ಕ್ಡಳೊಕ್ಜಾಲಾ. , ವಚ್ಯತಿಲ ಪಪಾಪಮಲಾ! ತರಿೀಆಮಿ್ಕಾಂರ್ಕಾ ಭಾಸ್‍ಲ್, ಸಾಂಸಕೃತಿ, ರಿೀತ್, ರಿವಾಜಾ ಫುಡ್ಾಂವಹರಾಂಕ್ಕುಲಾಕರ್ಜಾಯ್ಚ ಪರ್ಡೆಾತ್!! -ಅಡಾಾರ್ ಚೊ ಜ್ಯನ್
78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಚಿಟು.....ಚಟು.....ಚಟುಕಾಂ:4 ರಾನ್ಹಂತ್ರ ದುಕಳ್ ಹಸ್ಾ ,ರ್ಗ್ಆನಿಚಿಟೆಟ ರ್ಗ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ಲ್ಯಗ್ಡೊಾತ್ರನ್ಹಡಾಂತ್ರ ದುಕಳ್ಪುಣಿ ಆರ್ೊಗೀ ಹಂಚ್ಯಾ ಖ್ಯಣಂಕ್ರಾನ್ಹಂತ್ರ? ಡಬಾಲ್ಭಾಷ್ಟಟಚ್ಯರ್ ಲ್ಯಭ್ಜಾತೊಲ್ಯಲ್ಯಕಾಕ್ಬರ್ಪಯರ್ ಆಸ್ತೊಾರ್ಡಬಾಲ್ಎಂಜಿನ್ ಸಕಾಯರ್ 40%ಕಮಿೀಷನ್ ಮಂತಿಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಾರ್ ರಾಜಾಾಂತ್ರಚಲ್ಯಾ ಲ್ಯಡಬಾಲ್ಭಾಷ್ಟಟಚ್ಯರ್ ಪಾಟಾೊವ್ನಕರ್! ದಿಸಾಡಾಾಾ ಜಿವಿತ್ರಂತ್ರ ತುಜಾಾ ಪ್ಲ್ಯಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತುವಂಕ್ಣತೆಂಯ್ಕೆಲ್ಯಂಯ್?
79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಲ್ಯಂಬ್ಜಿವಿತ್ರಂತ್ರ ತುಜಾಾ ದರ್ಖ್ಯತಿರ್ ತುಂವಂಕ್ಣತೆಂಯ್ಕೆಲ್ಯಂಯ್? ತರ್ಆಜ್,ಘೆಖುರಿಸ್ತುಜ್ಯ ಕರ್ಪಾಟಾೊವ್ನಸಮಾಾ ಜೆಜುಚೊ! ಮಿಸ್ತಂವ್ನಜೆಜುಚೆಂ ಬರಿಂಕಾಮಾಂಮಾಂದುನ್ಘೆಂವ್ನಕ ದರ್ಚೊರ್ಪತ್ರಮಾಣ್ವಳಕಂಕ್ ಕಬೂಲ್ನ್ಹತ್ರ ಲೊ ಜಾಣರಿಫಾರಿಜೆವ್ನ ಪಳ್ಕವ್ನ್ ಜೆಜುನ್ಕಚಿಯಂಅಜಾಪಾಂ.... ಧರ್ಾ ವ್ಚಣಿಾರ್ಕಾಳೊತಿಬೊ ಸಧುನ್ಆಸ್ತಾಲಹಯೆಯಕ್ಘಡ್ಾ ಸಮಾಾ ಜೆಜುನ್ಕರುನ್ಆಸ್ತಚಾ ಸವ್ನಯಆಜಾಪಾಂ,ಬರ್ಯಕಾಮಾಂಚೆರ್ ಮಾಚಾಯ , ಮಿಲ್ಯರ್ -
80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಬೂದ್ಲನತ್ಲಲೆಲಸೊಸೊ ಈಜಿಪ್ಟಲದೀಶ್ಯಚಿಲಜಾನ್ಪದ್ಲಕ್ಡರ್ಣ ಸಾಂಗ್ಹ್:ಲಲಲೆಲಮಿರಾಂದಾ,ಲಜೆಪುಪಲ ವಶ್ಯಲ್ಲಮಿಸ್ಲದೀಶ್ಯಾಂತ್ಲವಹಡ್ೆಾಂಲರನ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಾಂ.ಲಲತ್ಯಾಲರನಾಂತ್ಲಏಕ್ಲಬಲಷ್ಟಟಲ ಸಾಂಹ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ.ಲಲತ್ಲಲತ್ಯಾಲರನಚೊಲ ರಯ್ಚಲಜಾವಾ್ಸೊನ್ಲದುಸಾ್ಾಲ ಮನಾತಿಾಂಚಲಕಷ್ಟಟಲಪರಲಾರ್ಲಕರಲ್ಲ.ಲಲ ರನಾಂತ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಲಕಲ,ಲಸೊಲಸ,ಲ ಚಿತ್ಯೊಾಂ,ಲಹಸ್ಲಆನಿಲಆಸೊಲಾಾಂಲ ರಯಲಾಗಾಂಲಭೆಾಾಂಲಭಿರಾಂತಿನ್ಲ ರವಾ್ಲಾಂ.ಲಲಸವಾಿಾಂರ್ಕೀಲರಯಕ್ಲ ಪಳ್ಲಾಾರ್ಲವಹತ್ಲಿಲಮೊೀಗ್.ಲಲ ಸಾಂಹ್ಯಚ್ಯಲಸಕೆ್ಲವಶ್ಯಾಂತ್ಲತ್ಯಕ್ಡಲ ಭೊೀವ್ನಲಅಭಿಮಾನ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ. ರನಚ್ಯಲಮುರ್ಡೆಲಕುಶಿನ್ಲಏಕ್ಲ ವಹಡೊೆಲಬೀಲ್ಚೊಲರೂಕ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ.ಲಲ ತ್ಯಾಂತಲಮೊಸು್ಲಬೀಲ್ಚಿಲಫಳ್ಜಾಂಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಾಂಲಆನಿಲರೂಕ್ಲವಸಾ್ರ್ಲಜಾವ್ನ್ಲ ವಾಡ್ಲಲೆ.ಲತ್ಯಾಲರುಕ್ಡಚ್ಯಲಸಕಲ್ಲಲೀನ್ಲ ಚ್ಯರ್ಲದಾಕೆಟಲದಾಕೆಟಲರೂಕ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ.ಲಲ ತ್ಯಾಂಚಲಖೊಲಲಸಕಯ್ಚೆಲಪಡ್ಲಲಾೆಾನ್ಲ ಚಲಾ್ನಲಆವಾಹಜ್ಲಜಾತ್ಯಲ.ಲಲತ್ಯಾಲ ಬೀಲ್ಲರುಕ್ಡಚ್ಯಲಎಕ್ಡಲಫ್ತಾಂಟ್ಾರ್ಲಏಕ್ಲ ಸೊಸೊಲಜಿಯ್ಲವ್ನ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ. ಏಕ್ಲದಿೀಸ್‍ಲ್ಲತ್ಯಾಲಸೊಸಾಾಕ್ಲಏಕ್ಲವಚಿತ್್ಲ ಆಲೀಚನ್ಲಆಯ್ೆ.ಲಲಅಕಸಾಾತ್ಲ ಭರಿಯಕಪ್ಲಜಾಲಾಾರ್!...ಲರನ್ಲಆನಿಲ ತ್ಯಾಂತಲಜಿಯ್ಲನ್್ಲಆಸ್ಾಂಲಆಮಿಲಸವ್ನಿಲ ಮೊರಲ್ಾಂವ್ನ.ಲಲರನ್ಲನಿನಿಮ್ಲಜಾವ್ನ್ಲ ವಹತ್ಯ....ಲತ್ಯಚಿಾಂಲಚಿಾಂತ್ಯ್ಾಂಲಅಶಿಾಂಚ್ಚಲ ವಾಳ್ಜ್ಲಾಂ.ಲಲತಿತ್ಯೆಾರ್ಲಬರೆಾಂಲಪಿಕ್ಲಲೆಾಂಲ ಏಕ್ಲಬೀಲ್ಚಾಂಲಫಳ್ಲಸಕಯ್ಚೆಲಪಡ್ೆಾಂ.ಲಲ ತಾಂಲಸುಕ್ಲಲಾೆಾಲಖೊಲಯಾಂಲರಶಿರ್ಲ ಪಡೊನ್ಲಲಳ್ಜ್ನಲವಚಿತ್್ಲಜೀರ್ಲ
81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಬ್ಾಲಜಾಲ.ಲಲಭಾಂಯಕಲಪಾವಶಿಾಂಲ ಚಿಾಂತನ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಲಸೊಸೊಲಹೊಲ ವಚಿತ್್ಲಜೀರ್ಲಸಬ್ಾಲಜಾಲ.ಲಲ ಭಾಂಯಕಲಪಾವಶಿಾಂಲಚಿಾಂತನ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಲಸೊಸೊಲಹೊಲವಚಿತ್್ಲ ಆವಾಹಜ್ಲಆಯ್ಚಕನ್ಲಭಿಯ್ಲಲ. “ಖಾಂಗಲಲಾಗ್ಗಾರ್ಲಭಾಂಯಕಪ್ಲಜಾತ್ಯ.ಲಲ ಆನಿಲಆಮಿಾಂಲಕರ್ಣೀಲವಾಾಂಟ್ನ್ಲ ಉರನಾಂವ್ನ”ಲಅಶೆಾಂಲಚಿಾಂತನ್ಲ ಜೀರನ್ಲದಾಾಂವಾಲಾಗೆ.ಲಲಏಕ್ಲ ಪಾವಟಾಂಲಪಯಿಾಂತ್ಲಪಾಟಿಾಂಲ ಗ್ಾಂವ್ಲನ್ಲಪಳಾಂವ್ನಕಲನ. ಅಶೆಾಂಲದಾಾಂವಾ್ಾಲಸೊಸಾಾಕ್ಲಪಳವ್ನ್ಲ ಅನೆಾೀಕ್ಲಸೊಸಾಾನ್ಲಕ್ಡರಣ್ಲವಚ್ಯರೆಲೆಾಂ.ಲ “ಭಾಂಯಕಪ್ಲಜಾತ್ಯ.ಲಲಹ್ಯಾಂಗ್ಗಥಾವ್ನ್ಲ ದಾಾಂವ್ನ.”ಲಸಾಾಂಗನ್ಲದಾಾಂವಾಲಾಗೆಲ ಸೊಸೊ.ಲಲಸವಾಲ್ಲವಚ್ಯರ್ಲಲೆಲ ಸೊಸೊಲಭಿಯನ್ಲತ್ಯಚ್ಯಲಪಾಟ್ೆಾನ್ಲಲ ದಾಾಂವ್ಲೆ.ಲಲಅಶೆಾಂಲವಾಟೆರ್ಲಮಳ್ಲಲೆಲ ಸವ್ನಿಲಸೊಸಲಕ್ಡರಣ್ಲವಚ್ಯರ್್ಲತ್ಯಚ್ಯಲ ಪಾಟ್ೆಾ ನ್ಲದಾಾಂವೆ.ಲಲಉಪಾ್ಾಂತ್ಲಏಕ್ಲ ಚಿತ್ಯಳ್ಲಮಳ್ೊಾಂ.ಲಲಗಜಾಲ್ಲಸಮೊಾನ್ಲತಾಂಲ ದಾಾಂವಾಲಾಗೆೆಾಂ.ಲಲತ್ಯಚ್ಯಲಉಪಾ್ಾಂತ್ಲ ಅನೆಾೀಕ್...ಲಅಶೆಾಂಲರನಾಂತ್ಲೆಾಲಸವ್ನಿಲ ಮನಾತಿಲಹಸ್‍ಲ್್ಲಆಸೊಲಾಾಂಲಕಲ,ಲ ಘೆಾಂರ್ಡ,ಲಬ್ಳಲಪಲಇತ್ಯಾದಿಲಸವ್ನಿಲ ದಾಾಂವಾಲಾಗೆೆ. ವಹರ್ಡೆಾರುಕ್ಡಲಪಾಂದಾಲಆರಮ್ಲ ನಿದೊನ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾಲಸಾಂಹ್ಯಕ್ಲಸಡ್ನ್್ಲ ಜಾಗ್ಲಜಾಲ.ಲಲಸವ್ನಿಲಮನಾತಿಲಜಿೀವ್ನಲ ಸೊಡ್್ಲದಾಾಂವ್ಾಂಲಪಳವ್ನ್ಲತ್ಯಕ್ಡಲ ಅಜಾಾಪ್ಲಜಾಲಾಂ.ಲಲಹೊಾಲರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಲಅಸೊಾಲ ದಾಾಂವಾ್ತ್?....ಲಸಾಂಹ್ಯಕ್ಲಕ್ಡರಣ್ಲ ಕಳೊಾಂಕ್ಲನ.ಲಲತಕ್ಷಣ್ಲಉಟ್ನ್ಲ ಉಬಾರ್ಲಜಾಗ್ಗಾರ್ಲರವ್ಲನ್ಲ ಗಜಾಿಲ. ಮನಾತಿಾಂಕ್ಲಭಾಂಯಕಪಾಚ್ಯಲಸಬಾಾಚಿಲ ಪಳಕ್ಲನತ್ಲಲೆ.ಲಲಪೂಣ್ಲಸಾಂಹ್ಯಚಿಲ ಗಜಿಣ್ಲಕಳಿತ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ.ಲದಕುನ್ಲತ್ಯಚಿಲ ಗಜಿರ್ಣಲಆಯಕಲಚ್ಚಲದಾಾಂವ್ಾಂಲ ರವವ್ನ್ಲಆಪಾಪಾೆಾಲಜಾಗ್ಗಾರ್ಲರವೆಾಂ.ಲಲ ತಿಾಂಲಭಿಯನ್ಲಕ್ಡಾಂಪಾ್ಲಾಂ.ಲಲತಮಿಲ ಸವಾಿಾಂಲಅಸಾಂಲರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಲದಾಾಂವಾ್ತ್?...ಲ ಸಾಂಹ್ಯನ್ಲಆಪಾಾಲಾಗಾಂಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾಲ ಆಸೊಲಾಲಾಗಾಂಲವಚ್ಯರೆಲೆಾಂ.ಲಲಆಸೊಲಾನ್ಲ ಪಾದಾವ್ನ್ಲಭಯಕಾಂಪಾಚಿಲಗಜಾಲ್ಲ ತಿಳಿಾಲ. “ತವಾಂಲಭಾಂಯಕಪ್ಲಜಾಲೆಲಜಾಗಲ ಪಳ್ಲಾಯ್ಾ?”ಲಸಾಂಹ್ಯನ್ಲವಚ್ಯರೆಲೆಾಂ.ಲಲ ಆಸೊಲಾನ್ಲ‘ನ’ಲಮಹಣ್ಲತರ್ಕೆಲಹ್ಯಲ್ವ್ನ್ಲ ಆಪಾಾಲಪಾಟ್ೆಾನ್ಲರವ್ನಲಲಾೆಾಲಹಸ್ಕ್ಲ ದಾಕಲಾಂ.ಲಲಸಾಂಹ್ಯನ್ಲಪಯ್ಲೆಾಂಚ್ಯಲಪರಿಾಂಲ ಸವಾಲ್ಲಕೆಲಾಂ.ಲಲಹಸ್ನ್ಲತರ್ಕೆಲಹ್ಯಲ್ವ್ನ್ಲ ಆಪಾಾಲಪಾಟ್ೆಾನ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾಲಘೆಾಂರ್ಡಕ್ಲ ದಾಕಲಾಂ.ಲಲಅಶೆಾಂಲಖಾಂಚ್ಯಲಮನಾತಿರ್ಕೀಲ ಭಾಂಯಕಪಾಚೊಲಜಾಗಲಕಳಿತ್ಲ ನತ್ಲಲೆ.ಲಲಸಕಕಡೀಲದಾಾಂವಾ್ತ್ಲ ಮಹಣೊನ್ಲತಿಾಂಲಪಾಟಿಾಂಲಪುಡ್ಾಂಲ ಚಿಾಂತಿನಸಾ್ನಲದಾಾಂವಾ್ಲಾಂ.ಲಲತ್ಯಾಲ ಸಾಂಗ್ಚಿಲಸತ್ಲಗಜಾಲ್ಲಸಮೊಾಾಂಚಾಂಲ
82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪ್ಲ್ೀತನ್ಲಕಣ್ಜಾಂಲಕರುಾಂಕ್ಲನತ್ಲಲೆಾಂ. ಸಾಂಹ್ಯನ್ಲನಿಮಾಣ್ಜಾಂಲದಾಕ್ಡಟಾಲ ಸೊಸಾಾಲಾಗಾಂಲಭಾಂಯಕಪಾವಶಿಾಂಲ ವಚ್ಯರೆಲೆಾಂ.ಲಲಸೊಸೊಲಪಾದಾವ್ನ್ಲ“ವಹಯ್ಚಲ ಪ್ಭ.ಲಲಹ್ಯಾಂವ್ನಲಭಾಂಯಕಪ್ಜಾಲೆಲ ಜಾಗಲಜಾಣಾಂ.ಲಲತ್ಯಚೊಲವಹಡೊೆಲ ಆವಾಹಜ್ಲಹ್ಯಾಂವಲಮಹಜಾಾಲಕ್ಡನಾಂನಿಲ ಆಯಕಲಾ.”ಲಮಹಣ್ಲಮಹಣಲ. “ಸಮ...ಲತಸಾಂಲಜಾಲಾಾರ್.ಲಲಆಮಾಕಾಂಲ ದಾಕಯ್ಚ.ಲಲಹ್ಯಾಂವ್ನಲಏಕ್ಲಪಾವಟಾಂಲ ಪಳತ್ಯ...ಲತಮಿಾಂಲಸವಾಿಾಂಲಮಹಜಾಾಲ ಪಾಟ್ೆಾನ್ಲಯ್ಲಯ.”ಲಸಾಂಹ್ಯನ್ಲಆಜಾಞಲ ದಿಲ.ಲಲಉರುಲಾೆಾಾಂಕ್ಲಭೆಾಾಂಲಆಸಾೆಾರಿೀ,ಲ ಸಾಂಹ್ಯಚಿಲಆಜಾಞಪಾಲ್ನ್ಲಕರಲ್ಾ ಖಾತಿರ್ಲತ್ಯಚ್ಯಲಪಾಟ್ೆಾನ್ಲಗೆಲಾ. ಸೊಸಾಾನ್ಲರಯ್ಚಲಸಾಂಹ್ಯಕ್ಲವಹರ್ಡೆಾಲ ಬೀಲ್ಚ್ಯಲರುಕ್ಡಲಾಗಾಂಲಆಪವ್ನ್ಲವೆಲಾಂಲ ಸಾಂಹ್ಲಥಾಂಸರ್ಲಸಗ್ಗೊಾನಿೀಲಭಾಂವ್ಲೆ.ಲಲ ಭಾಂಯಕಪಾಚಿಲಕುರುಲನತ್ಲಲೆ.ಲಲತರ್ಲ ಹ್ಯಾಲಸೊಸಾಾನ್ಲಖಾಂಚೊಲಆವಾಹಜ್ಲ ಆಯಕಲೆ?ಲತ್ಲಲರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಲಭಿಯ್ಲಲ?”ಲ ಅಸಾಂಲಸಾಂಹ್ಲಚಿಾಂತಿಲಾಗೆ. ತಿತ್ಯೆಾರ್ಲಪಿಕ್ಲಲೆಾಂಲಏಕ್ಲಬೀಲ್ಚಾಂಲಫಳ್ಲ ಸಕಲ್ಲಪಡ್ೆಾಂಲತಾಂಲಸಕಲ್ಲ ಖೊಲಯಾಂಚರ್ಲಪಡೊನ್ಲಲಳ್ಜ್ನಲ ವಚಿತ್್ಲಸಬ್ಾಲಜಾಲ.ಲಲಸೊಸೊಲ ಪತಿನ್ಲ‘ಭಾಂಯಕಪ್ಲಜಾಲ’ಲಮಹಣ್ಲ ಭಿಯನ್ಲದಾಾಂವಾಲಾಗೆ.ಲಲ ಉರುಲ್ೆಯ್ಚಲಮನಾತಿಲಗ್ಗಬ್ವ್ನ್ಲಥಾಂಯ್ಚಲ ಥಾವ್ನ್ಲದಾಾಂವ್ಲಾಂಕ್ಲತಯರ್ಲಜಾಲಾ. ತಕ್ಷಣ್ಲಸಾಂಹ್ಯನ್ಲತ್ಯಾಂಕ್ಡಲಆರ್ಡವ್ನ್ಲ ನಿೀಜ್ಲಕ್ಡರಣ್ಲಕಳಲಾಂ.ಸಕಲ್ಲಪಡ್ಲಲೆಾಂಲ ಬೀಲ್ಚಾಂಲಫಳ್ಲಕ್ಡಣ್ಜಾವ್ನ್ಲಪತಿನ್ಲ ಉಡ್ವ್ನ್ಲತ್ಲಲಸಬ್ಾಲಕಸಲಲಮಹಣ್ಲ ಸಪಷ್ಟಟಲಕೆಲಾಂ.ಲಲಸಕಕಡ್ಲಮನಾತಿಾಂಕ್ಲ ಆಪಾೆಾಲಚರ್ಕಚಿಲಪಳಕ್ಲಜಾಲಲಆನಿಲ ತ್ಯರ್ಣಾಂಲಲ್ಜೆನ್ಲತರ್ಕೆಲಪಾಂದಾಲಘಾಲ. ಗಜ್ಿಲನಸಾ್ನಲಭಿಯ್ಲಾಂವ್ನಕಲನ್ಹಜಲ ಮಹಳ್ಾಂಲಆಮಿಾಂಲಹ್ಯಾಂಗ್ಗಲಶಿಕ್ಡ್ಾಂವ್ನ.
83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 66.ಭುಮಿಚೊಪಾಕಾಸ್ ಆಜ್ಲವಯ್ಚ್ಲಉಠಲಲೆಾಂಲಲಾಹರ್,ಲ ಫ್ತಲಾಾಾಂಲಸಕಯ್ಚೆಲಪರ್ಡ್.ಲದುಸಾ್ಾಲದಿಸಾ,ಲ ಪರತ್ಲವಯ್ಚ್ಲಯ್ಲತ್ಯಲಆನಿರ್ಕೀಲವಹಡ್ಲ ಜಾವ್ನ್ಲಆಜ್ಲಆಯ್ಲೆಾಂಲಲಾಹರ್,ಲ ಫ್ತಲಾಾಾಂಲಉಠ್್ಾಂಲಲಾಹರ್ಲಹಾಂಲಪೂರಲ ಒಟುಟಕ್ಲಪಳ್ಲಾಾರ್ಲಆಮಾಕಾಂಲಮುಖಾರ್ಲ ದಿಸ್ಾಂಲಆಚಯ್ಲಿಾಂಚ್ಚ. ವಯೆಾಲವಯ್ಚ್ಲಪಳ್ತ್ಯನ,ಲಹೊಲ ಲಾಹರಾಂಚೊಖೆಳ್ಲತಸೊಲದಿಸಾ್.ಲಪುಣ್,ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಲಸಾಾಂಗೆ್ಾಂ,ಲಭಮಿಲಮಹಳ್ಜೊಾಲ ದಯಿಚ್ಯಾಲಲಾಹರವಶಿಾಂ. ಏಕ್ಲಅಶ್ೊತಿಲರೂಕ್ಲಶೆಾಂಭೊರ್ಲವಸಾಿಾಂಲ ವಾಾಂಚ್ಯ್.ಲಎಕೆೀಕ್ಲಪಾವಟಾಂಲತ್ಯಚೊಲ ಎಕೆೀಕ್ಲಫ್ತಾಂಟ್ಲಸುಕಾಂಕ್ಲಲಾಗ್ಗ್.ಲ ಎಕೆಕ್ಡಲದಿಸಾಲಪಾಲಾಾಾಂನಿಲಭರುನ್ಲ ನಚ್ಚಲಚೊಲಫ್ತಾಂಟ್,ಲಬ್ಳೀರ್ಲಜಾತ್ಯ.ಲ ತ್ಯಚರ್ಲಏಕ್ಲಖೊಲಯ್ೀಲಆಸಾನ.ಲ ತ್ಲಲವಗಾಂಚ್ಚಲಸುಕನ್ಲಪಡ್್ಲಲತಶೆಾಂಲ ಜಾತ್ಯ.ಲಪುಣ್ಲತ್ಯಕ್ಡಲಎಕ್ಡಲಮಹನಾಲ ಉಪಾ್ಾಂತ್ಲಪಳ್ಯ,ಲನ್ವಲಕಾಂಬ್ಲ ಫುಟ್ನ್ಲಆಸಾ್ತ್.ಲದೊೀನ್ಲಮಹನಾಾಂಲ ಉಪಾ್ಾಂತ್ಲಪಳ್ಯ,ಲತ್ಲಲಏಕ್ಲನ್ವಾಾಚ್ಚಲ ಫ್ತಾಂಟ್ಾಲಭಾಶೆನ್ಲಪ್ಶ್ಯಾಂತತನ್ಲ ಖೆಳುನ್ಲಆಸಾ್.ಲತ್ಲಲಪರತ್ಲನ್ವ್ಲಲಜಿೀವ್ನಲ ಜಡ್್ಲರವಾೆ. ಅಶೆಾಂಚ್ಚ,ಲಸಾಾಂಸಾರಿಕ್ಲಜಿೀವನ್.ಲಎಕೆಲ ಕುಶಿನ್ಲಉಠಾ್ಾಲಲಾಹರಾಂಲಭಾಶೆನ್ಲ ಶೆ್ೀಷಟತ್ಯಲದಾಖಾಂವ್ಲಜಾಣೊಯ್ಚ,ಲ ಬುಧೊಾಂತ್ಯಕಯ್ಚ,ಲಸಾಂಭ್ಮ್,ಲಉತ್ಯಾಹ್ಲ ಆನಿಲಅಭಿವೃದಿಧಲದಿಸುನ್ಲಸಾಂಸಾರ್ಲ ಸಾಂತ್ಲಸಾನ್ಲಭರಲ್.ಲಆನೆಾೀಕೆಲಕುಶಿನ್ಲ ಅನಚ್ಯರ್,ಲಅತ್ಯಾಚ್ಯರ್,ಲಭ್ಷ್ಟಟಚ್ಯರ್,ಲ
84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪ್ಯತ್ಯ್ಾಂತ್ಲಸಲ್ೊರ್ಣಲನಿರುತ್ಯಾಹ್,ಲ ಅಧಕ್ಡರಲಥಾಂಯ್ಚಲತ್ಯನ್,ಲ ನಚೊನ್ಲಶೆಾಂಲಸಾಂಸಾರಕ್ಲದುಖಾಾಂತ್ಲ ಬುಡ್ಯ್.ಲಹಾಂಲಸವ್ನಿಲಪಡ್ಲಲಾೆಾಲ ಲಾಹರಲಭಾಶೆನ್. ಅಶೆಾಂಲಸಾಂಸಾರಾಂತ್ಲಚಡೊ್ಾಲದಿಸಾ್ತ್.ಲ ಮನ್ಚಿಲವೈಜಾಞನಿಕ್ಲಪ್ಗತಿ,ಲಅದುಭತ್ಲ ಸಾಹತ್ಾಲರಚ್ಾಂ,ಲಅಸಾಮಾನ್ಾಲಶಿಲಾಪಾಂ,ಲ ಕ್ಡಳಿಜ್ಲವ್ಲಡ್್ಲ್ಾಂಲನಚ್ಯಪಲಸಾಂಗೀತ್,ಲ ಯ್ಚೀಗ್ಗಾಂತ್ಲಪ್ವೀಣ್ತ್ಯ-ಹಾಂಲಪೂರಲ ಮನ್ಚಿಲಸಕತ್ಲವಾಡ್ಯ್ಲೆಾಂಲಲಾಹರಾಂ.ಲ ಹಾಂಲಆಮಾಕಾಂಲಸಾಂತ್ಲಸ್‍ಲ್ಲದಿತ್ಯನ,ಲ ನೆೈಸಗಿಕ್ಲಅನಹುತ್ಯಾಂ,ಲಮನ್ಚಿಲ ಕ್ರ್ರತ್ಯಲಪ್ದಶ್ಿನ್ಲಕರಿಲ್ಾಂ ಮಹ್ಯಝುಜಾಾಂ,ಲಮತಭೆೀದ್,ಲಪರಸಪರ್ಲ ದೊೀಷ್ಟ,ಲಅನಾಯ್ಚ-ಹಾಂಲಪೂರಲ ಸಾಂಸಾರಚಿಾಂಲಲಾಹರಾಂಲಸಕಯ್ಚೆಲ ಘಾಲ್ಾಂಲಕ್ಡಮಾಾಂ. ಅಶೆಾಂ,ಲಪಡೊನ್ಲಉಠನ್ಲವಸಾ್ರಲ್ ಸಾಂಸಾರ್ಲಮಹಳ್ಜೊಾಲದಯಿಚಿಲ ಅಭಿವೃದಿಧಲಜಾವ್ನ್ಲಚ್ಚಲಆಸಾ್.ಲಪುಣ್,ಲ ಲಾಹರಾಂಚಿಲಚಡಾ,ಲದಾಂವಾಲಪಳ್ವ್ನ್ಲ ರವಾೆಾರ್ಲಏಕ್ಲಆಚಯ್ಲಿಾಂಲಆಮ್ಾಲ ಮುಖಾರ್ಲಯ್ಲತ್ಯ.ಲತಾಂಲಖಾಂಚಾಂ ಆಚಯ್ಲಿಾಂ?ಲಇತ್ಲೆಲಕ್ಡಳ್,ಲಎಕ್ಡಚ್ಚಲ ಲಖಾನ್ಲಲಾಹರ್ಲಉಠನ್ಲ ದಾಂವಾೆಾರ್ಲಯ್ೀ,ಲದಯ್ಚಿಲತಿತ್ಯೆಾರ್ಲಚ್ಚಲ ಆಸಾ.ಲತ್ಯಚೊಲಗ್ಗತ್್ಲಚಡಾಂಕ್ಲನ.ಲತ್ಲಲ ಖಾಂಯಾರ್ಲಯ್ೀಲವಾಹಳುನ್ಲವಹಚಾಂಕ್ಲ ನ.ಲತಶೆಾಂಲಮಹಳ್ಜಾರ್,ಲಲಾಹರಾಂಚಿಲಪಡಾ,ಲ ಚಡ್ಾಲವವಿಾಂಲದಯಿಾಂತ್ಲಕಸಲಚ್ಚಲ ಬದಾೆವಣ್ಲಜಾಯ್.ಲತ್ಲಲತಸೊಚ್ಚಲ ಆಸಾ್.ಲಹಾಂಲತ್ಯಚಿಾಂಲತತೂಪತಿಿಕ್ಲ ರೂಪಾಾಂತರಾಂ.ಲಸಾಂಸಾರಿಲಜಿೀವನ್ಲಯ್ೀಲ ತಶೆಾಂಚ್ಚ.ಲರ್ಕತಾಂಲರ್ಕತಾಂಲಬದಾೆವಣ್ಲ ಜಾಲಾಾರ್ಲಯ್ೀ,ಲತಾಂಲತಶೆಾಂಚ್ಚಲಆಸಾ್ಲ ನ್ಹಯ್ಚಲವ?ಲಲತಾಂಚ್ಚಲಆಚಯ್ಲಿಾಂ.
85 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಪ್ರಕರಣ್–25 ನಗೆೀನ್ಹಳ್ೊಾಂತ್ ಪಾ್ರಾಂಭೊೀತಾವ್ನ ಕಲೆೀಗವಾಾ , ಕರಿಯಪಪ ಜನರಧನಪುರಾಂತ್ದೊೀನ್ದಿೀಸ್‍ಲ್ ರವುನ್ಮಾಗರ್ಆಪಾಪಾೆಾ ಗ್ಗಾಂವಾಾಂಕ್ ಸುಟೆೆ ,ಲ‘ಸದಾಪಪ ಆಪಾೆಾ ಪಕೆಾಕ್ಎದಿ್ಜಾಲಾ, ದಿವಾನಲಾಗಾಂ ಆಪಾಾವಶಿಾಂಖಬರ್ಗೆಲಾಾ’ಲಮಹಳ್ೊಾಂ ಕಳ್ಚ್ಚತ್ಯಾಂಚೊಹುರುಪ್ಉಬುನ್ ಗೆಲ. ತಅರಲಧಾಕ್ದಾಂವೆ . ಇನ್ಾಲಪ್ಲಕಟರವಶಿಾಂಹಟ್ಉಣ್ಜಜಾವಾ್ ತರಿಉಗ್ಗ್ಾನ್ಉಪಾ್ಟೆಾಂಉಲ್ಾಂವ್ಾಂ ರವೆಾಂ.ಭಿತರಲೆಾ ಭಿತರ್ಮುರುಲಾ ರನ್ ತ್ಯಾಇನ್ಾಲಪ್ಲಕಟರಕ್ಕಶೆಾಂಆಡ್ಘಾಲ್ಾಂ ಮಹಳೊೊಅಾಂದಾಜ್ಕರ್್ಾಂಚ್ಚಆಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾ ಉಗ್ಪಾಪಕ್ಥೊಡ್ಾಂಸಮಾಧಾನ್ ಸಾಾಂಗ್ನ್ತಸುಟೆೆ . ತಹುಮುಟನ್ಗೆಲಾೆಾದುಸಾ್ಾದಿಸಾ ಸದಾಪಪಆನಿತಿಮಾರಯಪಪಭಾಯ್ಚ್ ಸರೆಲೆ . ಸದಾಪಾಪನ್ ಅಮಲಾಾರಕ್ ಆನಿ ಪೊಲಸ್‍ಲ್ಇನ್ಾಲಪ್ಲಕಟರಕ್ಭೆಟ್ಕೆಲೆ . ರಾಂಗಣ್ಾವಶಿಾಂಬರೆಾಂಸಾಾಂಗ್ಲಲೆಾಂ. ಎದೊಳ್ಘರದರಬಸ್‍ಲ್್ಲೀಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ . ಆತ್ಯಾಂಲಕ್ಡಚಿಖೆಟ್ ಮುಗ್ಾನ್ಘರ್ಖಾಲಖಾಲಜಾತಲಾಂ ಮಹಣ್ರಾಂಗಣ್ಾಖಾಂತಿಷ್ಟಟಜಾಲ.ಕಶೆಾಂ ತರಿ ಇಷ್ಟಟಾಂ ಸವಾಂ ರಯ್ಚೆ ನಿಲಾಾಣಕ್ ಯ್ಲೀವ್ನ್ಜಾಲಾಂ.ರಯ್ಚೆಯ್ಲಾಂವ್ಲ್ವೀಳ್ ಜಾಲ. ತಿಮಾರಯಪಪ“ತವಾಂ ಜಾಗ್್ತ್ಆಸಾಜೆರಾಂಗಣ್ಾ , ಆತ್ಯಾಂ ತಜೆಾಂಹಟ್ಜಿಕೆೆಾಂಪೂಣ್ತಖೊಟೆ ಮನಿಸ್‍ಲ್ಮುಕ್ಡರ್ರ್ಕತಾಂಕರಲ್ತ್ತಾಂ ಗರೆಲಾಚಾಂ. ಜಾಲಾಾರ್ದೊೀನ್ಮಹಯ್ಲ್ ರಜಾ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಂಗ್ೊರ್ ಯ್ಲಾಂವ್ಾಂ ಬರೆಾಂ”ಲ ಮಹಣಲ. “ಎಕ್ಡವಳ್ಜವರ್ಾಜಾಲತರ್ಹಟ್ ಕರಲ್ಕ್ಡರದ್ಧಕರ, ನಾಂತರ್
86 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ರಜಿೀನಮೊ ದಿತ್ಯಾಂ ಮಹಣ್ ಬಸಾನಕ್ಡ”ಲಅಶೆಾಂರಾಂಗಣಾಕ್ಬೂದ್ ಸಾಾಂಗೆ . ಸದಾಪಾಪಯ್ಚತ್ಯಾಚ್ಚ ಅಭಿಪಾ್ಯ್ಲನ್ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆ , “ಜನರಧನಪುರಾಂತ್ಆಸ್ಾಂ ಖಾಂಚ್ಯಾಚ್ಚರಿತಿನ್ಬರೆಾಂನ್ಹಾಂಯ್ಚ ಮಹಣ್ತ್ಯಣ್ಜಸಾಾಂಗೆೆಾಂ. ತಿತ್ಯೆಾರ್ರಯ್ಚೆ ಆಯ್ಲೆಾಂ.ಲ“ತಿಮಾರಯಪಪ ತಜ ಆನಿ ಸದಾಪಾಪಚೊಉಪಾಕರ್ಕೆದಿಾಂಚ್ಚ ವಸು್ಾಂಕ್ಸಾಧ್ಾನ”ಲಮಹಣಲ ರಾಂಗಣ್ಾ . “ಅಯ್ಚಾಕಸೊೆಉಪಾಕರ್, ತ್ಯಾದಿೀಸ್‍ಲ್ ಆನ್ಾಂದಭವನಾಂತ್ಚ್ಯಕ್ಡಪಿಕ್ಡಣ್ಜಘವ್ನ್ ದಿೀವ್ನ್ಇನ್ಾಲಪ್ಲಕಟರ್ಲಗರಿಚಿಪಿಸಾಯ್ಚ ತಜಾಾ ತಕೆೆಕ್ ಚಡ್ಯ್ಲಾೆಾಕ್ಹಶಿಕ್ಡಾ , ಹ್ಯಾಂವಾಂತಕ್ಡಕೆಲೆತಉಪಾದ್್ ಮಹಜಾಾನ್ವಸು್ಾಂಕ್ನ್ಜ”ಲಮಹಣುನ್ ಹ್ಯಸೊೆತಿಮಾರಯಪಪ . ರಾಂಗಣ್ಾ ತ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂಸೊಡ್್ದಿೀವ್ನ್ಪಾಟಿಾಂ ಪಾವ್ಲೆ . ದೊೀನ್ತಿೀನ್ದಿಸಾಾಂನಿ ದೊಡ್ಾಬ್ಳೀರೆೀಗವಾಾಆನಿಗಾಂಗೆೀಗವಾಾ ಆಪಾೆಾ ಹಳ್ೊಾಂಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಗೆಲ. ಜನರಧನಪುರಪರಲ್ಾನ್ಆದೆಗತಿಕ್ ಪಾಟಿಾಂಆಯ್ಲೆಾಂ. ಕ್ಡನ್ಲಸಟೀಬಲಾಾಂಚಿ ರಕಣ್ಚರ್ಕೆ . ಉಗ್ಪಾಪಚ್ಯಾ ಸಸಪನ್ಾನವಶಿಾಂಲಕ್ಡಚಿಹುಮದ್ ನಿಾಂವ್ಲನ್ಆಯ್ೆ . ಮಫೆ್ಚಪೊಲಸ್‍ಲ್ ಉಗ್ಪಾಪಚ್ಯಾವಾಟ್ಲಮಟ್ಾಂಚರ್ ದಿೀಷ್ಟಟ ದವರಲ್ ಲ. ಕ್ಮೀಣ್ ಉಗ್ಪಾಪಚ ಹ್ಯಲ್ಲಚ್ಯಲ್ಉಣ್ಜಜಾಲ. ಜನರಧನಪುರಾಂತ್ದಿಸುನ್ಯ್ಲಾಂವ್ಾಂ ಉಣ್ಜಜಾಲಾಂ. ದೊೀನ್ಮಯೆಾಂ ಪಯ್್ಲಾಾ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಹಳ್ೊಾಂತ್ ತ್ಯಣ್ಜ ವಸ್ ಕೆಲ. ವಯೆಾಅಧಕ್ಡರಲಾಾಂಕ್ಧರ್್ ತ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂಅಪಿೀಲ್ದಿೀಜೆ, ರಾಂಗಣಾಚರ್ ಹಗೆಾಂತಿರಿಲಾಜೆಮಹಣ್ಜ್ಾಂಹಟ್ಮರುನ್ ಆಯ್ಲೆಾಂ. ಕಣ್ಜಾಂಯ್ಚಉಲ್ಯೆಾರ್ ಮನ್ಜಾಲಾಾರ್ಜಾಪ್ದಿತ್ಯಲ, ನತ್ಯೆಾರ್ನ. ತ್ಯಕ್ಡಜಿಣ್ಜಾಾಂತ್ಲಚ್ಚ ತ್ಯತ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಪರಿಾಂ ದಿಸಾ್ಲಾಂ. ಹೊಸಗೊಘೊಟ್ಳೊಮಹಣ್ ನಗೆೀನ್ಹಳಿೊಇಸೊಕಲಾಚೊ ಪಾ್ರಾಂಭೊೀತಾವ್ನಪಾಟಿಾಂಪಡ್ಲಲೆ . ಎಕ್ಡಜಕ್ಡ್ಾದಿಸಾಕರಿಹಯಾಗ್ಗಡ ಹ್ಯಡ್್ಆಯ್ಚೆ . ಛಾವಾಬಾಾಂದಾೆಾ ಮಹಣ್ಲ.ಚ್ಯರ್ಕೀಲ್ಆಡ್ೊನಿೀಟ್ ಉಬಾಂ ಕರ್್ ತ್ಯಚರ್ ದೊೀನ್ ಪರಲಕ ಟ್ ಚಟೆಟಮಾಾಂದೊ್ಾಬಾಾಂದುನ್ಛಾವಾ . ವ್ಲೀತ್ಆರ್ಡಾಂವ್ನಕಛಾವಾಚಾಂಫೊಕಣ್. ಬಸ್‍ಲ್ಲಲೆಕಡ್ತಿಕೆಕಶೆಮೊೀವ್ನಜಾಾಂವ್ನಕ ತಣ್-ಭಾತಣ್, ಮಧಾಂಮಧಾಂ ತ್ಲಪಾ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ಕರಿಹಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ಗವಶ್ಯೊಸಾಚ್ಯಾಬಳ್ಜನ್ತಿಛಾವಾ ಮೊಳ್ಜಬ ಛಾವಾ ಪಾ್ಸ್‍ಲ್ ಸೊಭಿತ್, ತಾಂ ತಣ್ಮೊರಪಾಕ್ಡಾಂಪಾ್ಸ್‍ಲ್ಮೊೀವ್ನ ಜಾಲಾಂರಾಂಗಣಾಕ್. ಗ್ಗಡ್ಾಸವಾಂ ವಯೆಾನ್ಸತ್ಲಣ್ಜಕದಾರ್ಪಾರೆ, ತಿ ಗ್ಗಡಪಳವ್ನ್ಭರೆಲಾಯ್ಉತಾಕ್ಜಾಲ. ಆಮಿಾಂಯ್ಚಸರಿಲಕಟ್ಯ್ಲತ್ಯಾಂವ್ನ ಮಹಣಲ. ರಾಂಗಣ್ಾಬಾಯ್ಲೆಕ್“ಪಳ್, ಭರಲಾಾಾಂಕ್ಲಯ್ಯ್ಲಾಂವ್ ಆಶ್ಯಜಾಲಾಾ , ತವಾಂಎಕ್ಡೆಾನ್ಾಂಚ್ಚಹ್ಯಾಂಗ್ಗಸರ್ ರ್ಕತ್ಯಾಸುಕೆ್ಾಂತಾಂಯ್ಭಾಯ್ಚ್ಸರ್”ಲ ಮಹಣಲ. ತ್ಯಪುರ್ಡ್ಪ್ಘರಿಲ್
87 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಬಾಂದೊೀಬಸ್‍ಲ್್ ಕೆಲ, ನೆಹಸ್ ಸರೆಮನಿ ಸಾಂಪಯ್ೆ .ಹ್ಯತ್ಯಲಾಗಾಂಆಸುಾಂಮಹಣ್ ಖಾಣಚೊಡ್ಬ್ಳಬ , ಕುಜಾಾ ಗ್ರುಲಾಲತ್ಯಾಂತ್ಉದಕ್ಘೆವ್ನ್ತಿೀಯ್ಚ ಸುಟಿೆ . ಗ್ಗಡ್ಾಕ್ಮೊವಾಣ್ಉಶಿಾಂ, ಜಮಕಣೊಾಮಹಣ್್ನಕರಿಹಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ಗಡ್ಾರ್ಸಾಂಭ್ಮ್ಲಚ್ಚಸಾಂಭ್ಮ್. ನಗೆೀನ್ಹಳಿೊ ಜನರಧ ನಪುರಕ್ ಸ ಮಯೆಾಂಪಯ್ಚಾ , ಏಕ್ದೊೀನ್ ಮಯೆಾಂಉತ್ಯ್ತಚ್ಚಗ್ಗಡ್ಾ ಪಯಾಚೊಸಾಂಭ್ಮ್ಸವಯ್ಲಚೊ ಜಾಲ. ರಾಂಗಣಾಚ್ಯಾಬಾಯ್ಲೆಕ್ತ್ಯಾ ಗ್ಗಡ್ಾವಾಟೆರ್ಕರಕಸ್‍ಲ್ಪಯ್ಚಾಕರ್್ ಸವಯ್ಚನತ್ಲಲೆ . ಧಡ್ಕ -ಬುಡ್ಕಕರ್್ ಗ್ಗಡ ಮಾಲಾೊತ್ಯನ ಪೊಟ್ಾಂತಿೆ ಆರ್ಣಕಟಿವಯ್ಚ್ಪಾಂದಾಜಾತ್ಯಲ.ಲ“ಹ ಕಸೆಸರಿಲಕಟ್ಹ್ಯಾಂತಾಂಸುಖ್ನದೂಕ್ ಮಾತ್್”ಲಲಮಹಣತ್್ಪುರುಲಪರಿಲೆ.ಲ“ಘೊವ್ನ ಆನಿಭರಿಲಾಾಂಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯಆಸಾೆಾರಿತಕ್ಡ ಸರಿಲಕಟ್ರ್ಕರಿಲಕಟ್ಜಾತ್ಯತರ್ಸದಾಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನಎಕೆಎಕುಾರಾಂಸರಿಲಕಟ್ ಯ್ಲತ್ಯನ ಮಾಹಕ್ಡ ರ್ಕತೆಾಂ ವರರ್ ಜಾಯ್ಕ್ಡ, ತ್ಲಶ್ಾಂಕರಪಪಎಕೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾನ್ಜಾತ್ಯಆದೊೆಾಕ್ಡಣೊಾ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್್ವಾಟ್ವಹರಲ್”.ಲಅಶೆಾಂ ಮಹಣತ್್ರಾಂಗಣಾನ್ಖಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟೆೆಕ್ಹ್ಯತ್ಘಾಲ“ಮಾಹಕ್ಡ ಲಾಡ, ಮಾಹಕ್ಡಚ್ಯಕೆಾ , ಮಾಹಕ್ಡ ಪಾತಕ್ಡಾಂ”ಲ ಮಹಣುನ್ ಭರಲಾಾಾಂನಿ ಗ್ಗಡ್ಾರ್ಗಲಾಟ್ಉಟಯ್ಚೆ . “ಪೊಟಿೆಸಗೊಹ್ಯಾಂಗ್ಗಚ್ಚಮುಗಾತ್ಯತ್ ರ್ಕತಾಂ?”ಲಬಾಯ್ಲೆನ್ಆಕೆಾಪ್ಕ್ಡಡೊೆ . “ಖಾಣ್ ಖಾತ್ಯಾಂ ಖಾತ್ಯಾಂ ಪಯಾಚಿ ಪುರಸಣ್ಕಳ್ಜ್”ಲಮಹಣತ್್ ರಾಂಗಣಾನ್ಖಾಣ್ವಾಾಂಟೆೆಾಂ. ತಿತ್ಯೆಾರ್ ತ್ಯಚಿದಿೀಷ್ಟಟಕರಿಹಯಾಚರ್ಘಾಂವೆ . “ತ್ಯಾದಿೀಸ್‍ಲ್ತವಾಂಆಟ್ಆಣ್ಜದಿಲಾಾರ್ ಘೆಾಂವ್ನಕನಾಂಯ್ಚ, ದೀವ್ನಮಚ್ಯೊನ ಮಹಣಾಂಯ್ಚಆಜ್ಹಾಂಪುರ್ಣಘೆ”ಲ ಮಹಣ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೊಾ ಚ್ಯಕೆಾ , ಥೊಡಾಂಪಾತಕ್ಡಾಂಘಾಲಾಂ. ಕರಿಹಯಾನ್ದಿಲೆಾಂಸಕಕಡ್ಪೊಟೆೆಾಂತ್ ಬಾಾಂದೆಾಂ.ಲ“ರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಪೊಟಿೆ ಬಾಾಂದೆಾಂಯ್ಚಕರಿಹಯಾಖಾಾಂವ್ನಕ ದಿಲೆಾಂತಾಂ”ಲಮಹಣಲರಾಂಗಣ್ಾ . “ವಹಯ್ಚಧನಾತವಾಂಮಾಹಕ್ಡಖಾಾಂವ್ನಕ ದಿಲಾಂಯ್ಚ ಖರೆಾಂ ಪೂಣ್ ಮಾಹಕ್ಡಯ್ಚ ದೊಗ್ಗಾಂಭರಿಲಾಾಂಘರರಕ್ಡ್ತ್ ನ್ಹಾಂಯ್ಚಲಗೀ?”ಲಮಹಣಲಕರಿಹಯಾ . ರಾಂಗಣಾಚದೊಳ್ಭಿಜೆೆ . ಚಕ್ವರಿಲ್ಕ್ ಆಸ್ಪರಿಾಂಚ್ಚಮನ್ಕ್ಡಳಿಜ್ ಚ್ಯಮಾಕರಕ್ಲಯ್ೀಆಸಾನ್ಹಾಂಯ್ಚಲಗೀ”ಲ ಮಹಣ್ತ್ಲಕಣ್ೊಳೊೊ . ರಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆನಿ ತಿತಿೆಾಂ ಖಾಣಕ್ಡಡ್್ಕರಿಹಯಾಚ್ಯಾಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ತ್ಯಾಪುನೆಗೆಲಾೆಾನ್ತಿಾಂಯ್ಚ ಕ್ಡಡ್್ಪೊಟೆೆಾಂತ್ಬಾಾಂದಿಜಯ್ಚಲಗೀ“ಹಾಂ ರ್ಕತಾಂಕರಿಹಯಾತಕ್ಡಖಾಾಂವ್ನಕ ದಿಲೆಾಂಯ್ಚಪೊಟೆೆಾಂತ್ಘಾಲಾ್ಯ್ಚ?”ಲ ಮಹಣ್ವಚ್ಯರ್ಲಲಾೆಾಕ್“ವಹಯ್ಚಧನಾ ಘರಮಹಜಿಬಾಯ್ಚೆ ಆಸಾ.ತಿಕ್ಡಸೊಡ್್ ಮಾಹಕ್ಡಖಾಾಂವ್ನಕಮನ್ಯ್ಲೀತ್ಲಗ?”ಲ ಮಹಣಲ. ಪರಲ್ಾನ್ರಾಂಗಣಾನ್ತಿತಿೆಾಂಖಾಣ
88 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಕ್ಡಡ್್ ಕರಿಹಯಾಕ್ ದಿಲಾಂ.ಲ“ಹಾಂ ಪುರ್ಣ ತಾಂಖಾಸಾಯಬಸಮಾಧಾನ್ಜಾ”ಲ ಮಹಣಲತ್ಲ.ಲ“ನಧನಾಹ್ಯಾಂವಾಂ ಎಕ್ಡೆಾನ್ಕಶೆಾಂಖಾಾಂವ್ಾಂಮಹಜೆಸವಾಂ ತಸಜಣ್ರಯ್ಚ್ಹಳ್ೊಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಾತ್ತ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂಸೊಡ್್ಖೆಲಾಾರ್ ದೀವ್ನಮಚ್ಯೊತ್ಲಗ”ಲಮಹಣಲ ಕರಿಹಯಾ ರಾಂಗಣಾಚ್ಯಾಮತಿಾಂತ್ಉಜಾೊರ್ಡಚಿ ವಾತ್ಪ್ಲಟಿೆ.ಲ‘ಖಾಂಚ್ಯಾಇಸೊಕಲಾಾಂತ್ ಅಸಲಾಂಲಸಾಾಂವ್ನಶಿಕಯ್ತ್ಹ್ಯಾಂವ್ನ ನೆಣ’ಲಚಿಾಂತಿಲಾಗೆತ್ಲ. ರಾಂಗಣಾಚ್ಯಾಬಾಯ್ಲೆನ್ಗ್ಗಡ ರವಯ್ೆ . ಸಕಕಡ್ರಯ್ಾಂಕ್ಲಾಗಾಂ ಆಪಯ್ಲೆಾಂ ಆನಿ ಖಾಣ ಡ್ಬಾಬಾಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಾಂಸಕಕಡ್ವಾಾಂಟುನ್ದಿಲಾಂ. ಕರಿಹಯಾನ್ಆನಿತ್ಯಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗ್ಗತ್ಯಾಾಂನಿತಿಾಂಖಾಣತ್ಲಾಂರ್ಡಕ್ ಘಾಲಾಂ.ಲ“ಸಾಯಬಹಾಂತಮಿ್ಾಂಖಾಣ ಜಿಬರ್ಲಚ್ಚಕರಾತ್ಯತ್. ದಾಾಂತ್ಯಾಂಕ್ ಮಳ್ಜ್ಾಂತ್. ಆಮಾಕಾಂನರ್ಡಕರಾಂಕ್ ದಾಾಂತ್ಯರ್ ಧಾಾಂವ್ಾಂ ಘಟ್ ಖಾಣ ಜಾಯ್ಲಾ”ಲಮಹಣಲತ. ಉಲ್ಯ್ಾಂಉಲ್ಯ್ಾಂನಗೆೀನ್ಹಳಿೊ ಲಾಗಾಂಜಾಲ. ಹಳ್ೊಬಾಗ್ಗೆರ್ಲಚ್ಚ ಮಾಟ್ವ್ನಘಾಲ್್ಲೀಕ್ರಕ್ಡ್ಲ. ರಾಂಗಣ್ಾಆನಿತ್ಯಚ್ಯಾಕುಟ್ಾಚಿಾಂಗ್ಗಡ ದಾಂವ್ನಲಲೆಾಂಚ್ಚಜರನ್ಜಯಕರ್ ಜಾಲ. ಫುಲಾಾಂ ಝಲ, ಆರತಿ ಕರ್್ ತ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂಸಕ್ಡಾಾಂನಿಮುಕ್ಡರ್ಘೆತೆಾಂ. ಬಾಾಾಂಡ್, ಕೀಾಂಬ್, ತ್ಯಸಪಳ್ವ್ನ್ ರಾಂಗಣಾಚಿಾಂಭರಿಲಾಾಂಸಾಂತ್ಲಸೆಾಂ. ತಿತ್ಯೆಾರ್ ಗ್ಗಾಂವ್ ಮುಕೆಲ ಮುಕ್ಡರ್ ಆಯ್ಲೆ . ಹ್ಯಸುನ್ಹ್ಯಸುನ್ರಾಂಗಣಾನ್ “ತಮಾ್ಾಹಳ್ೊಕ್ಏಕ್ಸರಲಕರಿ ಇಸೊಕಲ್ಜಾಲಾಂ, ಕರಿಹಯಾಕ್ತಮಿ ಉಪಾಕರಿಆಸಾಜೆ”ಲಮಹಳ್ಾಂ.ಲ“ಸಾಯಬ ಆಮಿತಕ್ಡಯ್ಚರಿಣಕರಿ,ಸಬಾರ್ವಹಡ್ೆ ವಹಡ್ೆಅಧಕ್ಡರಿಆಮಿ್ಗ್ಗಡ ವಾಪಾರಲ್ ತ್ ವಯೆಾನ್ ಆಮಾಕಾಂಚ್ಚ ಚ್ಯರ್ಸೊವದಿೀವ್ನ್ವತ್ಯತ್”ಲಮಹಣಲ ಮುಕೆಲ. ಪುರಲ್ಾಂವ್ನಭಾಯ್ಚ್ಸರಲೆ . ಕೀಾಂಬ್, ತ್ಯಶೆ, ಫುಲಾಾಂಝಲ, ಪಾಕೆೊಾಂಚೊ ಶಿಾಂವ್ಲರ್ಮಹಣ್ನರಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಭರಲಾಾಾಂಕ್ನ್ವಾಂಚ್ಚ ಇಾಂದ್ಲಕ್ಡ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂವುನ್ ಆಯ್ಲೆಪರಿಾಂಜಾಲಾಂ. ಹಳ್ೊಚ್ಯಾ ಬಾಯೆಾಂಕ್ಒತ್ಯ್ರೆನೆಹಸ್‍ಲ್ಲಲಾೆಾ ರಾಂಗಣಾಕ್ಆನಿತ್ಯಚ್ಯಾಭರಲಾಾಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ಸಾಂತ್ಲಸ್‍ಲ್.ಲ“ತ್ಲಚ್ಚ್ಇನ್ಾಲಪ್ಲಟ್್ , ತಿತ್ಯಚಿಬಾಯ್ಚೆಆನಿತಿಾಂತ್ಯಚಿಾಂ ಭರಿಲಾಾಂ”ಲಮಹಣ್ಎಕ್ಡಮಕ್ಡ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಇನ್ಾಲಪ್ಲಕಟರಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಾಕ್ಮಹಣ್ಏಕ್ವಹಡ್ಸಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಾಂಕೆಲೆಾಂ.ಲ“ಸಾಯಬತಮಾಕಾಂ ಪಯಾಚಿಪುರಸಣ್ಜಾಲಾಾ . ಥೊಡೊ ವಶೆವ್ನಘೆಯ. ಮಾಗರ್ಕ್ಡರೆಲಾಾಂ ಸುರಲೊತಾಂಯಾಂ”ಲಮಹಣಲತ. ಸುಮಾರ್ಅರಲಾಾವ್ಲರಉಪಾ್ಾಂತ್ ಚೀರೆಲಾ ನ್ ಆನಿ ಹರ್ಡಾಸ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ . ತಿತ್ಯೆಾರ್ರಾಂಗಣಾಚ್ಯಾಕುಟ್ಾಚೊ ಫಳ್ಜಹರ್ಮುಗ್ಗಾಲೆ . ಪರಲ್ಾನ್ ಕೀಾಂಬ್, ತ್ಯಶ್ಯಾಾಂಚೊಪುರ್ಾಂವ್ನ.
89 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಪಾಂಚ್ಯಯ್ಲ್ ಹ್ಯಲಾ ಮುಕ್ಡರ್ ಮಾಟ್ವ್ನ, ಹಳ್ೊಚಿಾಂಭರಿಲಾಾಂಸಕ್ಡಾಾಂ ಬರೆಾಂನೆಹಸುನ್ಆಯ್ಲ್ಜಾವ್ನ್ಆಯ್ಲೆಾಂ. ಹಳ್ೊಚಮುಕೆಲ, ಸ್ರೀಯ್ಚಗಣ್ಾ ಭರ್ಲಲೆಾಂ. ಮಾಗೆಾಾಂ, ಸಾೊಗತ್, ಭರಲಾಾಾಂಚಿಾಂ ಸದಾಾಂಚಿಾಂಪದಾಾಂ, ಶೆಣ್ಯ್ಲ್ಾಂಭಾಶ್ಣ್ ಜಾಲಾಂ.ಲ“ಆದಿಾಂಮಾಗ್ಗಾಂ ಮೊಠಾಾಂನಿ, ದಿವಾೊಾಂನಿವದಾಾದಾನ್ಚಲಾ್ಲಾಂ. ಆತ್ಯಾಂಸರಲಕರಚ್ಯಾಾಂನಿಬರೆಾಂಮನ್ ಕರ್್ಆಮಾ್ಾಹಳ್ೊಕ್ಸರಲಕರಿಇಸೊಕಲ್ ದಿಲಾಾಂ. ತಾಂಬರೆಾಂಪಣ್ಾಂಚ್ಚ. ಪಯೆಾನ್ಪಯ್ಲೆಾಂಹಾಂಇಸೊಕಲ್ ಆಮಾಕಾಂಮಳುಾಂಕ್ಕ್ಡರಣ್ಜಾಲಾೆಾ ಇನ್ಾಲಪ್ಲಕಟರ್ ರಾಂಗಣಾಕ್ ಆಮಿ ರಿಣಕರ್ ಉರಲ್ಾಂವ್ನ”ಲಮಹಣಲಶೆಣ್ಯ್ಚ. ರಾಂಗಣಾನ್ಲಾಾಂಬ್ಭಾಶ್ಣ್ಕರುಾಂನ. “ಹ್ಯಾಬರಲಾದಿಸಾಹ್ಯಾಂವಾಂಇಸೊಕಲ್ ಉದಾಘಟನ್ಕೆಲಾಾಂ. ಹಾಂಇಸೊಕಲ್ ಹಳ್ೊಚ್ಯಾಭರಲಾಾಾಂಕ್ಫ್ತಯಾಾಚಾಂ ಜಾಯ್ಲಾ . ಪಾಟಿಾಂಬ್ಳಮಳ್ಜೊಾರ್ ಮಾಸ್ರ್ ಬರೆಾಂ ಕ್ಡಮ್ ಕರಲ್ ತ್. ಹಳ್ೊಗ್ಗರಾಂನಿತವಳ್ತವಳ್ ಇಸೊಕಲಾಕ್ಯ್ಲೀವ್ನ್ಭರಲಾಾಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಡಪವಶಿಾಂಗ್ಮಾನ್ದಿೀಜೆ. ಭರಲಾಾಾಂಕ್ಕ್ಡಾಂಯ್ಚಥೊಡ್ಸಪರೆಲಾ ದವರ್್ಇನಮಾದಿೀವ್ನ್ಉತ್ೀಜನ್ ದಿೀಜೆ. ಮಾಸ್ರಕ್ಸರಲಕರನ್ ದಿಾಂವಾ್ಾ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಜವಶಿಾಂ ಚಿಾಂತಿನಶೆಾಂತ್ಯಕ್ಡಥೊಡೊಆಧಾರ್ ದಿೀಜೆ,ಹಳ್ೊಾಂನಿಪಾರಿಲಟಪೊಲಟಿಕ್ಾನಕ್ಡ ’’ಲಮಹಣಲ. ಆನಿ“ಹಾಂಇಸೊಕಲ್ ಊಾಂಚ್ಚ ಉಾಂಚ್ಯಯ್ಲಕ್ ಚಡಾಂದಿ”ಲ ಮಹಣ್ತ್ಯಣ್ಜಬರೆಾಂಮಾಗೆೆಾಂ. ಪಾಂಚ್ಯಯ್್ಹ್ಯಲಾಾಂತ್ಲಚ್ಚಇಸೊಕಲ್ ಸುರಲೊತಿಲೆಾಂ. ಗಣ್ಪತಿ-ಸರಸೊತಿಪುಜಾ ಜಾತಚ್ಚ್ನರ್ೆಫೊಡ್್ಉಜಾಾರತಿಕರ್್ ಇಸೊಕಲಾಕ್ಬರಿಸುರಲೊತ್ದಿಲ. ಆತ್ಯಾಂಚೀರೆಲಾನ್ಉಪಾಕರ್ಆಟ್ಾಂವ್ಾಂ ಉತ್ಯ್ಾಂ ಉಲ್ಾಂವ್ನಕ ಉಟ್ೆ .ಲ“ಸಾಯಬ , ಆಮಾಕಾಂಹಳ್ೊಚ್ಯಾಾಂಕ್ಶಿಕಪ್ಉಣ್ಜ, ಸಮಾರ್ಣಉರ್ಣ. ಆತ್ಯಾಂತಜಾಾಕ್ಡಳ್ಜರ್ ಆಮಾಕಾಂಏಕ್ಇಸೊಕಲ್ಮಳ್ೊಾಂ,ತಾಂಯ್ ತವಾಂಚ್ಚಆಮಾಕಾಂಆಪಾಂವ್ನಕಧಾಡ್್ ಆಮ್ಕರಲ್ಅರಿಲಾಬರಾಂವ್ನಕಲಾವ್ನ್ ಇಸೊಕಲ್ದಿಲಾಾಂಯ್ಚ. ತಜೆಾಂನಾಂವ್ನ ರ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಆತ್ಯಾಂ ತವಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಲಲೆಪರಿಾಂಕರಲ್ಾಂವ್ನ. ಮಾಸ್ರಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬ್ಳದಿೀವ್ನ್ಘರಕ್ಪಾಾಂಚ್ಚ ಶೆರ್ಮಹಳ್ೊಪರಿಾಂತಿೀನ್ಚಿಲಾಾಂನತ್ಲ್ ಒಟುಟಕೆಲಾ. ಜಾತ್ಯತಿತ್ಯೆಾಘರಲ್ಾಾಂನಿ ಆಧಾರ್ದಿೀವ್ನ್ಸಲಟ್,ಪುಸ್ಕ್ಡಾಂಒಟುಟ ಕೆಲೆಾಂಮಜಾರ್ದವರಲೆಾಾಂತ್. ತಜಾಾ ಕ್ಡಳ್ಜರ್ಲಚ್ಚ ಹಾಂ ಬರೆಾಂ ಕ್ಡಮ್ ತಜಾಾ ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ಲಚ್ಚಜಾಾಂವಾ”ಲಮಹಣಲ. ರಾಂಗಣಾನ್ನತ್ಯ್ಾಚಿಲಾಾಂ ಮಾಸ್ರಚ್ಯಾಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ದಿಲಾಂ. ಮಾಸ್ರಚದೊಳ್ಭರುನ್ಆಯ್ಲೆ . “ಸಾಯಬ ,ಎದೊಳ್ಕಣ್ಜಾಂಚ್ಚಅಸಲ ಉಪಾಕರ್ಮಾಸ್ರಾಂಕ್ಕೆಲೆನ, ತಕ್ಡ, ಹಳ್ೊಗ್ಗರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರಿಣಕರಿ ಆಸಾಾಂ. ಭರಲಾಾಾಂಕ್ಭರ್ಕ್ನ್ಲಸಾಾಂವ್ನ ಶಿಕಯ್ಾಂ. ಹಳ್ೊಕ್ಮಹಜಾಾನ್ಜಾಲೆಾಂ ಬರೆಾಂಕರಲ್ಾಂ”ಲಮಹಣಲ. ಸಕ್ಡಾಾಂಕ್
90 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಪೊವ್ನ ರುಲಾಾಂವ್ನ ವಾಾಂಟ್ೆಾ ಉಪಾ್ಾಂತ್ಗೀತ್ಗ್ಗವ್ನ್ಸಭಾ ಸಾಂಪಯ್ೆ . ರಾಂಗಣ್ಾಬರ್ಡರಕ್ಪಾವ್ನಲಲೆಾಂಚ್ಚ ಚೀರೆಲಾನ್“ಸಾಯಬತಾಂಶಿರ್ಕಪಹಳ್ೊಾಂನಿ ಪಾರಿಲಟಪೊಲಟಿಕ್ಾನಕ್ಡ ಮಹಣಲಯ್ಚ,ಪೂಣ್ಆಮ್ಭಾಂವ್ಾಂ ಪಳ್ ಥೊಡ್ ಮಹ್ಯತ್ಯಾ ಗ್ಗಾಂಧಚೊ ಫೊಟ್ಕ್ಡಣ್ಜಘವ್ನ್ಕ್ಡಾಂಗೆ್ಸ್‍ಲ್, ಕ್ಡಾಂಗೆ್ಸ್‍ಲ್ ಮಹಣ್ಪುರಲ್ಾಂವ್ನಕ್ಡರ್ಡ್ತ್ಆನಿ ಥೊಡ್ರಯಚೊಫೊಟ್ಕ್ಡಣ್ಜಘವ್ನ್ ಸೊತಾಂತ್ಸೊತಾಂತ್ಮಹಣ್ಪುರಲ್ಾಂವ್ನ ಕ್ಡರ್ಡ್ತ್. ಬಾವ್ಲಾಲೀಕ್ಆಮೊ್ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್್ಾಂನಿಮಳುನ್ವಾಾಂಟೆಜಾತ್ಯತ್. ತಮಿ ರೆಪ್ಲ್ಸಾಂಟಿ ಸಭೆಾಂತ್ ಪಳಯ, ಡಸಟರಕ್ಟ ಬ್ಳೀರಲಾಾಂತ್ ಪಳಯ, ಆತ್ಯ’ತ್ಯಾಂಪಾಂಚ್ಯಯ್ಲ್ಾಂತ್ಪಳಯ ವಾಾಜ್, ವವಾದ್”ಲಮಹಣಲ. ರಾಂಗಣ್ಾಸಮಾಧಾನೆನ್“ತಸಕಕಡ್ ರಜರ್ಕೀಯ್ಚವಷಯ್ಚಮಾಹಕ್ಡನಕ್ಡತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನಸರಲಕರಿನ್ವಕರ್, ತಮಿಹಳ್ೊಚ ಲೀಕ್ಎಕ್ಡಮಕ್ಡಮಯಪಸಾನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ರವಾ, ಭೆಷೆಟಾಂ ಲಾಹಲಾಹನ್ಗಜಾಲಾಂಕ್ಝಗ್ಗಾನಕ್ಡತ್ ತಿತೆಾಂಚ್ಚಹ್ಯಾಂವಾಂಸಾಾಂಗೆ್ಾಂ”ಲ ಮಹಣಲ. ದನಪರಾಂಗಡ್ಾಜೆವಣ್ಜಾತಚ್ಚ ಥೊಡೊಆರಮ್ಘೆವ್ನ್ಕುಟ್ಾ ಸಮೀತ್ರಾಂಗಣ್ಾಜನರಧನಪುರಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಭಾಯ್ಚ್ ಸರಲೆ .
91 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಚುನ್ವ್ ಆನಿ ಭ್ನ್ವ್! ಚನವ್ನಲಹುಾಂಬಾ್ರ್ಲಆಸಾಲಆನಿಲಏಕ್ಲ ಪಾವಟಾಂಲನಿದ್ಲಲಾೆಾಲಪಜೆಿಕ್ಲ ತಾಂತಸಾವಾಾಂಲಮಾಗನ್ಲಕ್ಡರ್ಣಘಾಂವ್ನಕಲ ,ಥೈಾಂಲಹ್ಯಾಂಗ್ಗಲಲರ್ಣಲಸಾರಯ್ಲಾೆಾಲ ಆಶ್ಯೊಸಾನಿಾಂಲರಜಕ್ಡರಿರ್ಣಾಂಲಫಟಯ್ಲ್ಲ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ಲಪಾವಟಾಂಲತಲಜಿಕ್ಡೆಾಲಉಪಾ್ಾಂತ್ಲ ಆಮಿ್ಲನಿೀದ್ಲಸುಟಯ್ಲೆಲತ್ಯಾಂಕ್ಡಾಂಲ ಪಾಾಂಚ್ಚಲವಸಾಿಾಂಚಿಲಸಾೊದಿಕ್ಲನಿೀದ್,ಲ ಆನಿಲಆಮಾಕಾಂಲಜಾಗ್! ಪ್ಲಟ್್ೀಲಾಕ್,ಗ್ಗಾಸಾಕ್ಲಮೊೀಲ್ಲ ವಾಡ್ೆಾಂ,ಲಮಾಗ್ಗಿಯ್ಲಮಹಣ್ಲಆಮ್ಾಂಲ ರಡ್ಾಾಂ. ಹ್ಯಕ್ಡಲಸಕ್ಡಾಾಂರ್ಕೀಲಕ್ಡರಣ್ಲಆಮಿಾಂಚ್ಚ! ಸಾಂಪ್ಲಾಂಲಸಾಾಂಗೆ್ಾಂಲತರ್.. ಎಕ್ಲನಿದಿಿಶ್ಟಲವಾರ್ಕ್ಕ್ಲತ್ಯಚಿಲಘೊಳಿ್ಲ ರರ್ಕಾಲಪಾ್ಯ್ಚಲ58ಲವಸಾಿಾಂಲಮಹಣ್ಲ ಸಕ್ಡಿರಚಾಂಲಲೀಖ್.ಲಲಮಾಗರ್ಲ ರ್ಕತಾಂಯ್ಚಲಆಸಾೆಾರಿೀಲಜಿಣ್ಜಾಚಲಸಾಾಂಜೆಚಲ ದಿೀಸ್‍ಲ್..ಲಭಗಿಾಂ,ಲನೆಣು್ರಾಂಲಪೊಣು್ರಾಂಲ ಆನಿಲಶೆಣು್ ರಾಂಲಕಡ್ನ್ಲಖೆಳೊನ್ಲ ಮಳೊನ್ಲನಿದೊನ್ಲಜಿರ್ಣಲಸಾಥಿಕ್ಲ ಕಚಿಿ.ಲಲಪೂಣ್ಲಆಮ್ಲ90%ಲರಜಕ್ಡರರ್ಣಲ ಸಾಟ್ಲಸತ್ರ್ಲಆಯ್್ಾಂಲಉತರ್ಲಲೆಲ ವದಾನ್ಸಬಾಂತ್ಲಆನಿಲಲೀಕ್ಲಸಬಾಂತ್ಲ ದೀಶ್ಯಚಿಾಂಲಶ್ಯಸನಾಂಲರೂಪಿತ್ಲಕಚಿಲ ಮರ್ಣಯರಿ.ಲಲಸಮಾಲಪ್ಲಾಂಕ್ಡಡ್ಲ ಹ್ಯಲ್ಾಂವ್ನಕಲಜಾಯ್ತ್ಲಲೆಲಆಮಾ್ಾಲ ಪ್ಲಾಂಕ್ಡಟಕ್ಲಬಳ್ಲದಿೀಾಂವ್ನಕಲಸರ್ಕ್ತ್?
92 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ತ್ಯಾಲನಿದೊನ್ಲ ಪರ್ಡ್ಾಲ ಮಾತ್ಯಯಿಾಂಕ್ಲಉಟ್ನ್ಲಬಸಾಂವ್ನಕಲ ಆನಿಲಧಾವ್ಲಾಂಕ್ಲಸಕ್ರಾರಿಟಿಲರ್ಕತೆ?ಲ ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾಲಪಾಟ್ೆಾನ್ಲಲಖಚ್ಚಿಲರ್ಕತ್ಲೆ?ಲ 120ಲಕರೀಡ್ಲಜನ್ಸಾಂಖಾಾಾಂತ್ಲ ತನಿಟ್ಾಾಂಚೊಲಬಗ್ಗಿಲ್ಲಗೀಲವಾಲ ಆವಾಕಸ್‍ಲ್ಲನಾಂತ್ಲಗೀಲವಾಲಆಮಿಾಂಲ ದಿೀವಾ್ಾಂತ್ಲವಾಲಆಮಾಕಾಂಲರ್ಕತ್ಯಾಕ್ಲಹೊಾಲ ರಟ್ವಳಿಲಮಹಣ್ಲಬೀಜವಬಾಾರಿಲಸಾದಾಾಲ ಲಕ್ಡಚಿ?ಲಲಸುಟೆಕಚಿಾಂಲ75ಲವಸಾಿಾಂಲ ಉತ್ಯಲಾಾಿರಿೀಲಆಮಾ್ಾಲದೀಶ್ಯಚಿಲ ಆಸಾಗೀಲಅಬವ್ದಿಾ?ಲಲಪೊಚ್ಯಾಿಲ ಪೊೀರ್ಲಚ್ಚ್ಲಶಿಕನ್ಲಹಳ್ಲಲಾೆಾಲ ಭಗ್ಗಾಿಾಂಕ್ಲಗ್ಗಾಂವಾಾಂತ್ಲಕ್ಡಮಾಾಂಲ ಆಸಾತ್?ಲಲಜಾಯ್ಚಲಪುತ್ಲಿಲಸಾಾಂಬಾಳ್ಲ ಆಸಾ?ಲಲವದೀಶಿಲವೀಜಾಕ್ಲಗಮಿಟಲ ಲಾಾಂಬ್ಲಕರುನ್ಾಂತ್ಲದಿೀಸ್‍ಲ್ಲಕ್ಡಡಜೆಗೀ? ಸುಮಾರ್ಲ2006ಲಇಸೊಾಂತ್ಲದುಬಾಯ್ಚ್ಲ ಎಕ್ಲದಿರಮ್ಲ12ಲರುಪ್ಲೈಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೆಲತರ್ಲ ಆಜ್ಲ22ಲರುಪಾಾಾಂಕ್ಲಪಾವಾೆ!ಲಲಖೆೈಾಂಲ ಪಾವಾೆಾಲಆಮಿ್ಲಆರ್ಿಕಥಾ! ವಾಹಲವಾಹ..ಲರ್ಕತೆಲಶ್ಯಣ್ಜಲಆಮಿಾಂಲ ಸಾಂಸಾರ್ಲಭರ್ಲಆಮ್ಲಶಿರ್ಕಪ,ಲಆಡ್ಳ್್ಾಂಲಆನಿಲ ಪ್ಮುಖ್ಲಹುದಾಾಾಾಂಚಲಯ್ಲಜಾಾನಿ!ಲಲ ಬ್ಟನಚೊಲಪ್ದಾನಿಲಆನಿಲ ಆಮರಿಕ್ಡಚಾಂಲಉಪಾಧಾಕ್್ಲ Madeಲinಲ India.ಲಲಆನಿಲಆಮಿಾಂಲಶಿರ್ಕಪಲಹ್ಯಾಂಗ್ಗಲMaidsಲ inಲinಲIndia!! ಅಾಂಬಾನಿ-ಆದಾನಿಚಾಂಲಮಾತ್್ಲಆಮಾ್ಾಲ ತಕೆೆಾಂತ್,ಲತಲಸುಶೆಗ್ಗತ್ಲನಿದಾೆಾತ್ಲ ರಜಕ್ಡರರ್ಣಾಂಚ್ಯಾಲಪಾಟಿರ್,ಲಆನಿಲ ಆಮಿಾಂಲಪರ್ಡೆಾಾಂವ್ನಲವಾಟೆರ್! ಕ್ಡ್ಾಂತಿಲಖಾತಿರ್ಲನಾಂವಾಡ್ಲಲೆಾಂಲಆಮ್ಾಂಲ ಭಾರತ್ಲದೀಶ್? ಆಮಾ್ಾಲಯುವಜಣಾಂಕ್ಲಆಮಿಾಂಲ ರಜರ್ಕೀಯಾಂತ್ಲಉಬಲಕಯಿಾಂಲಆನಿಲ ಕರಿಜಾಯ್ಚ್ಚ್.ಲಲತಶೆಾಂಚ್ಚಲ ಲೀಕ್ಲಸಬಾಂತ್ಲನಿವೃತಿ್ಲಪಾ್ಯ್ಚಲ ಠರಾಂವಕೀಲಮಾಾಂಡಾಲಕರಿಜಾಯ್ಚ್ಚ್.ಲಲ ಅಶೆಾಂಲ ಆಮಾಕಾಂಲಆಮಾ್ಾಲಪಸಾಂದಚೊಲ ಸಕ್ಡಿರ್ಲಕರುಾಂಕ್ಲಸವಾಿನಿಾಂಲ ಎಕೊಟ್ೆಾರ್ಲಖಾಂಡತ್ಲಸಾದ್ಾಲಆಸಾ!ಲಲ ಹಯ್ಲಿಕ್ಡೆಾಚ್ಯಾಲಇಚ್ಯಾಶ್ಕೆ್ಲವಯ್ಚ್ಲ! ~ಮ್ಕ್ಣಾಮ್ಲ್ಯರೆಟ್ವ್ಟ. -----------------------------------------------------------------------------------------
93 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
94 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
95 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಸ್ತಂಆಗ್ನ್ಸ್ವಿದ್ಯಾಲಯಂತ್ರ ಪ್ಯೆಟ್ಕಾ ಕವಿಗೀಷ್ಟಿ 15 ಕಾಂರ್ಕಾಸಾಂಘ್ಸಾಾಂಆಗೆ್ಸ್‍ಲ್ ವದಾಾಲ್ಯ್ಚ (ಸಾೊಯತ್್ ), ಮಾಂಗ್ೊರ್ ಆನಿಾಂಪೊಯ್ಲಟಿಕ್ಡಕವಾಂಚ್ಯ ಪಾಂಗ್ಗಾಚ್ಯಾಮುಖೆೀಲ್ಪಣನ್ ಪೊಯ್ಲಟಿಕ್ಡಚಿ 15ವಕವಗೀಷ್ಟಿ 2023 ಮಾಚ್ಚಿ 3 ತ್ಯರಿಕೆರ್ಸುಕ್ಡ್ರ ದನ್ಪರಾಂತಿೀನ್ವರರ್ಸಾಾಂಆಗೆ್ಸ್‍ಲ್ ವದಾಾಲ್ಯ್ಚ (ಸಾೊಯತ್್ ), ಮಾಂಗ್ೊರ್ ಚ್ಯಾಸಮಿನ್ರ್ಸಾಲಾಾಂತ್ಚಲೆ . ಕಾಂರ್ಕಾಸಾಂಘ್ಕ್ಡಯಿದಶಿಿಬಾಯ್ಚ ಅಲಶ್ಯಸಕೆೊೀರನ್ಸಾೊಗತ್ಕೆಲ. ತ್ಯಕ್ಚ್ಯಳ್್ಮುಕ್ಡಾಂತ್್ವದಾಾಲ್ಯಚಿ ಪಾ್ಾಂಶುಪಾಲ್ಭಯ್ಚಾದೊ. ವನಿಸಾಾ ಎ.ಸಹಣ್ಜಾಂಕವಗೀಷ್ಟಿಚಾಂಉದಾಘಟನ್ ಕನ್ಿಕ್ಡಯಿಕ್ಬರೆಾಂಮಾಗೆೆಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚವಳ್ಜರ್ವಶ್ೊಕಾಂಕರ್ಣ
96 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಕಲಾರತ್್ಬಾಬ್ಎರಿಕ್ಒಝರ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಡಕಾಂರ್ಕಾನಟಕ್ಸಭೆಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್'ಲಾೆಾಜಿಣ್ಜಾಸಾಧನ್ಪುರಸಾಕರಕ್ ಲಾಗನ್ಆನಿಾಂಬಾಯ್ಚಜೀಯ್ಚಾ ಒಝರ್ಹ್ಯಾಂಕ್ಡಲಾಭ್'ಲಾೆಾಸಾಂದೀಶ್ ಪುರಸಾಕರಕ್ಲಾಗನ್ಸನಾನ್ಕನ್ಿ ಮಾನ್ಕಚಿಾಂಕ್ಡಯ್ಲಿಾಂಯ್ಚಚಲೆಾಂ. ಕವಎಲ್ಕಾಹಗ್ಗಿನ್ಆನಿಾಂಕವಯ್ತಿ್
97 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಜೀಯ್ಚಾಪಿಾಂಟ್ಹ್ಯರ್ಣಾಂಸುಾಂಕ್ಡಣ್ ಹ್ಯತಿಧಲಿಾಂ ಕವಗೀಷ್ಟಿಾಂತ್ವವಧ್ 19 ಕವಾಂ ಥಾವ್ನ್ಕವತ್ಯಸಾಧರ್ಜಾಲಾ .ಕವತ್ಯ ಏಕವನ್ಿಏಕ್ಊಾಂಚ್ಚಆಸೊನ್ ಪ್ಲ್ೀಕ್ಷಕ್ಡಾಂಕ್ಸವ್ನಿರಿತಿನ್ಮನ್ ಪಸಾಂದಚೊಾಜಾಾಂವ್ನಕಪಾವ್ಲೆಾ . ಉಪಾ್ಾಂತ್ಪೊಯ್ಲಟಿಕ್ಡಅಡಾನ್ಶಿ್ೀ ನ್ವೀನ್ಪಿರೆೀರ, ಸುರತಕಲ್ಆನಿ ಪೊಯ್ಲಟಿಕ್ಡನಿದೀಿಶ್ಕ್ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯ್ಚಹ್ಯರ್ಣಾಂಸವ್ನಿಕವಾಂಕ್ ಉಗ್ಗಾಸಾಚಿಕ್ಡರ್ಣಕ್ದಿಾಂವ್ಮುಕ್ಡಾಂತ್್ ಮಾನ್ಕೆಲ. ಕವಗೀಷ್ಟಿಚಿಉತ್ಮ್ ಕವತ್ಯಪುರಸಾಕರ್ಶಿ್ೀಎಲ್ಕಾ ಹಗ್ಗಿನಚ್ಯಾ "ಹ್ಯಾಂವ್ನಮೊರನ್" ಕವತಕ್ಲಾಬ್ಳೆ . ಕವಗೀಷ್ಟಿಾಂತ್ವದಾಾರ್ಿಸವಾಂಸರಿ ಸುಮಾರ್ಶೆಾಂಬ್ಳರರ್ಕೀಚಡತ್ಲೀಕ್ ಹ್ಯಜರ್ಆಸ್‍ಲ್'ಲೆ . ಕಾಂರ್ಕಾಸಾಂಘ್ಸಾಂಯ್ಚೀಜಕ್ ಮಾನೆೀಸ್‍ಲ್್ಎಲ್ಾನ್ಹಗ್ಗಿನನ್ ಉಪಾಕರ್ಬಾವುಡೊೆ , ಬಾಯ್ಚ ಫಿಯ್ಚೀನ್ಪಿರೆೀರನ್ಕ್ಡಯ್ಲಿಾಂ ನಿವಾಿಹಣ್ಕೆಲಾಂ.
98 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
99 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
100 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
101 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
102 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
103 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
104 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ ಕೆನರಾ ಕಲೀಜಿಚೆೀ ಲ್ಲೀಕಾ ಮೀಗ್ಡಳ್ ಐತಿಹಾಸ್ ನಿವರತ್ ಉಪ್ನ್ಶ್ಾಸಕ್ ಪ್ಲರಫೆಸರ್ ರಾಘವೆೀಂದರ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿೀ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ವಾ ಕಾಣಿಯ್ತಂಚ್ಲೀಪಂಜೊ(ಅಸಂಗ)ಜೊ ಹೀಮಾಚಾಯ್ತಯನ್ ಕಂಕೆೆಕ್ ’ಎಕೊ ಎಕ್ಸುರೊ’ ನ್ಶ್ಂವಾನ್ ತರ್ಜಯಮೀ ಕೆಲ್ಯ, ತೊೀ ಆತಾಂ ಭರಾನ್ ವಕೆಾೀ ಆಸಾ. ಪ್ರತಿಯ್ತ ಖಾತಿರ್ಸಂಪ್ಕಯಕರಾ - ಹೀಮಾಚಾಯಯ9740296297. ಪ್ರತಿಯಚೆಮಲ್ರೂಪ್ಯಿ 200 ಘೀತಾನ್ಶ್ ದ್ಲನ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಘoವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಡಾಂ - ಏಕ್ ಆಪಾೆ ಖಾತಿರ್ ದುಸ್ಟರ ಆಪಾೊಾ ಖಾಸ್ ಕಂಕೆ ಈಶ್ಟಿ/ಈಶ್ಟಿಣಿ/ಸಂಸಾಯಾಖಾತಿರ್. ಬರ್’ಯ್ತ ಕಂಕೆ ವಾಚಾಾಕ್ಆಧಾರ್ದಿವಾಾಂ. ಮೀಗ್ ಆಸಂ.
105 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ �������������� ಭುರ್ಯ್್ೊಂಚಿೊಂ ಪದಯೊಂ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಸಪರ ್. 1) ಪೊಯೆಟಿಕಯ ಪೊಂರ್ಯಡೊಂತಯಯಾ ಕ ಣ ೀೊಂಯ್ ಹ್ಯ್ ಸಪರಯ್್ೊಂತ್ರ ಭಯಗ್ ಘೆವ್ ್ತಯ. 2) ಪದಯೊಂಚಿ ಉತಯ್ೊಂ ಆಕರ್ಷ್ತ್ರ ಆಸುೊಂ, ಭುರ್ಯ್್ೊಂಚ್ಯ್ ಜ ಕಯಾ ವಷಯಯರ್ ಆಸುೊಂ ಆನೊಂ ಭುರ್ಯ್್ೊಂಕ್ ಕ ೊಂಕ್ಣಿ ಪದಯೊಂ ರ್ಯೊಂವ್ಕ್ ಉತ ತೀಜಿತ್ರ ಕರುೊಂ. 3. ಕ್ಣ್ಸ ೊಫರ್ ರ ೀಶನ್ ಲ ೀಬ , ಕ ರ್ ್ಲ್/ ಬಯಹ್ ್ನ್ ಹ್ಯೊಂಚಿ "ಕ್ಣ್ಸ್ ಬ ನ್ ಮ್ ್ಸಿಕ್ ಸೊಂಗೀತಯಾರಯೊಂಚಿ ಸಮಿತಿ" ಹ್ಯ್ ಪದಯೊಂಚಿ ವೊಂಚವ್ಕಿ ಕತ ್ಲ. ಸಮಿತಿಚ್ಯ ತಿೀರ್ಯ್ಚ್ ರ್ ಸೊಂವ್ಯದಯಕ್ ಆವ್ಯ್ಸ್ ನ್ಯೊಂ. 4) ವೊಂಚುನ್ ಆಯೆಯಲಯ್ ಪದಯೊಂಕ್ ತಯಳೊ ಕ್ಣ್ಸ ೊಫರ್ ರಚ್ ತಲ ಆನೊಂ ತಿೊಂ ಪದಯೊಂ ವಡಿಯೀ ಪದ್ ಜಯವ್ಕ್ ಕ್ಣ್ಸ್ ಬ ನ್ ಮ್ ್ಸಿಕಯಚ್ಯ ಯ ಟ್ ್ಬಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಯತ ಲೊಂ 5) ತುಮಿೊೊಂ ಪದಯೊಂ email ಕಚಿ್ೊಂ krisben.music@gmail.com Subject ಬರೊಂವ್ಚೊ “poetica song writing competition” 6) ಪದಯೊಂ ರಯಡುೊಂಕ್ ನಮಯಣಿ ತಯರಿಕ್ 30.04.2023. ದ ೀವ್ಕ ಬರ ೊಂ ಕರುೊಂ ...ನವೀನ್ ಪಿರ ೀರಯ, ಸುರತ್ಲ್. ��������������
106 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
107 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ
108 ವೀಜ್ಕಂಕಣಿ

ALEGENDANDANINSTITUTION OFKONKANIMUSICWORLD.

English Weekly Vol: 2 No: 11 March 9, 2023

ALEGENDANDAN INSTITUTION OFKONKANIMUSIC WORLD.

As we dedicate this Veez issue in honorofLateWilfyRebimbusonhis 81st Birthday and 13th death anniversary, we remember the legend and a Konkani institution. Instead of giving a more detailed article,wehavehighlightedfromhis website his achievements, accomplishments, and Konkani literarywork. Ihavenootherwords at his time to explain more about him.-Editor.

Mr. Wilfy Rebimbus, also, known as KonkanKogull,wasbornonApril2, 1942, in Mangalore City. He is the proud son of late Landeline Rebimbus and late Magdeline Mendonca.In1956,attheageof14, started Composing Konkani songs andsangit.In1957,attheageof15 he wrote his first drama Poishanso Sounsarandstageditthrough

St.Joseph'sNatakSangh. Poet – Composer – Singer - Play & StoryWriter – Editor

51 Years of service for Konkani (1959-2010)

Above3000SongsComposed

500StageShows

248WilfyNites

40VolumesofAudioCassettes

6Volumesof devotional Songs

40Compact Discs

1InstrumentalCD

9 Parts of selected Song Books (VinchnarPodan)

Kogull Gaitha (A book containing songs from 40 volumes, 6 DevotionalHymnsand4FilmSongs – 4th Edition)

*** After his demise his family and grouphavecarriedonhislegacy,till date

275WilfyNites

110 Veez Illustrated Weekly

46CompactDiscs

2Instrumental CD Kogull Gaitha (A book containing songs from 40 volumes, 6 DevotionalHymnsand4FilmSongs

– 5th Edition)

- 4ShortYoutube movies

StagePlays:

1.PoishanchoSounsar

2.ModernNouro

3.Dothmaka naka

4.Bebdyachidhuv

5.Mai makaadainaka

6.Tisricheet

7.KediBona B.A.

8.BestoDubav

KonkaniMusicalPlays:

1.HazarumalyanchyeKazar

2.Vechik Puth

3.VompyecheVopar

4.MotherTheresa Milestones In his Musical Career

1956 – ComposedFirstSong.

1958 – Wrote First full-length Stage Play.

1959 – Started a musical group –UNITEDYOUNGSTERS,MusicParty.

1959-1970 – Composed Songs, written plays & given music for more than 300 Konkani plays in Mangalore &Mumbai.

1971 – First full-length Musical Show WilfyNite

1981 – 50thWilfyNite

1988 – 100th WilfyNite

1999 – 200th WilfyNite

2005 – WilfyNite inCanada.

2009 – 248th WilfyNite

Books Published:

Volumes of songs by Name "Vinchnar Podam" have been published&soldin9Parts.

Volumes of song lyrics have been published and sold in a book by name "Kogull Gaitha". In the year

2009, the 4th Edition of Kogull Gaitha wasreleased.

111 Veez Illustrated Weekly

Konkanistorybookspublished:

1.VinchnarKaniyo

2.Fathimache Kazaar/ Mukuti

3.Pintran

4.NeethalKatha

5.Needh

•ಲWrittenಲmanyಲshortಲstoriesಲforಲ Konkani magazines, some of them translatedto Kannada.

•ಲWasಲtheಲFounderಲandಲPublisherಲofಲ

"Umallo" – Konkani Monthly magazine from 1988 for about 10 years

•ಲWasಲtheಲProprietorಲofಲ"Vishwasಲ Prints"aPrintingPressfrom1988till

1999.

•ಲWasಲtheಲfounderಲofಲaಲKonkaniಲ

Publication "Veena Prakashan" and hadpublishedmanyKonkanibooks ofvariouskonkaniwriters.

***After hisdemise hisfamilyand grouphavecarriedonhislegacy,till date.

52 Compact Discs Released. (45 Songs CDs, 4 Devotional CDs, 1 InstrumentalCD)

Programme Coverage & Broadcasting: All India Radio - Mumbai & Mangalore, Doordarshan Bangalore &Delhihavebroadcastprogramme coverage severaltimes.

Musical Shows Performed

In India : Mangalore, Bangalore, Goa, Mumbai, Delhi & All Konkani speaking places in and around Mangalore, Udupi&Karnataka.

Discs Records:

45 Compact Discs Released. (40 Songs CDs, 4 Devotional CDs, 1

InstrumentalCD)

HMVHasbroughtout12songsin3 Disks.

Middle East : Bahrain, Kuwait, Doha Qatar, Dubai, Abu Dhabi & Sultanate ofOman.

Europe: Missisuaugua, Canada.

Member of the Following

Association:

112 Veez Illustrated Weekly

•ಲOtherಲthanಲjustಲsinging,ಲheಲisಲ

involved in many organizations.

Tonameafew,

•ಲHeಲisಲtheಲfounderಲofಲUNITEDಲ

YOUNGSTERS KONKANI CULTURAL ASSOCIATION. (1959)

•ಲHeಲwasಲaಲmemberಲofಲKARNATAKAಲ KONKANI SAHITYA ACADEMY.

(2002 – 2005)

•ಲHeಲwasಲaಲmemberಲofಲGOVLICಲ

PARISHAD of Mangalore Diocese.

(2002 – 2005)

•ಲLifeಲMemberಲofಲIllinoisಲLionsಲClubಲ International.

•ಲMemberಲofಲKonkaniಲNatakಲSabha,ಲ

Mangalore

•ಲFounderಲPresidentಲofಲCatholicಲ Sabha, Jeppu Ghatak and various otherorganizations.

•ಲViceಲPresidentಲofಲJeppuಲParishಲ Council(2005 -2007).

•ಲViceಲPresidentಲofಲJeppuಲParishಲ Council(2008 – tilldeath).

Composed Songs & written Stories forthe following KonkaniMovies

1977 – Mog ani Moipas ( Lyrics, Music&Story )

1996 – Bogsanne(Lyrics &Music)

1988 – Kazara Upranth ( Lyrics & Music)

2005 – Padri(Lyrics &Music)

Written Story for a Konkani Movie

TISRICHEET

(With permission, from Wilfy Rebimbus Website) -----------------------------------------------------------------------------------

•ಲMemberಲSt.ಲJoseph'sಲNatakಲSangh,ಲ Jeppu,and

Awards&Recognitions:Awards and Recognations

1971 – "Konkan Kogull"(NightingaleofKonkani)Titlewasbestowedbythe KonkaniCommunityandwas awardeda Gold MedalbyLate

Rt.Rev.Dr.B.S.D’souza,ಲBishopಲofಲMangaloreಲinಲ1971

1991 – TheKarnatakaGovernmentHas honoredಲtheಲ“RajyotsavaಲAward”ಲofಲ

1991,whichisa Stateaward.

1991 – "Awardof Recognition"bestowedbythe internationalOrientation Center, U.S.A.

1992 – "SangeethChakravarthi"BytheKonkaniTalentsGroup, AbuDhabi.

113 Veez Illustrated Weekly

1993 – Aklila KarnatakaParishad Award.

1996 – "KarnatakaKonkaniSahithyaAcademy"AwardforServiceinMusic.

1996 – "Konkani PodanchoRai"ByBroadviewKalasampathLionsClub, Illinois&alsoaLife MembershipofLionClub, Illinois.

1998 – "TuluNadaKogile" By'Tulver',Dubai.

1999 – "Konkan Kalarathn"ByKCWA,Kuwait.

1999 – "ShatamanachoVyakthi"ByChinthpyanchi Manchi, Kuwait.

1999 – "Lifetime AchievementAward"by MCC,DohaQatar.

1999 – "MillenniumKonkaniArtistAward", byIndianCatholicAssociationOf America.

2000 – PostGraduateDiploma in Konkani – InstituteofKonkani, St. Aloysius College,Mangalore

2003 – St.ಲMary’sಲKonkaniಲCommunity,ಲDubaiಲpresentedಲ“SMCKಲPrashastiಲ”ಲ forhismeritoriousserviceinKonkani

2005 – "CommunityandLeadership"awardfromtheHoustonbased 'Toastmasters'.

2006 – TheSandeshaLiterature (Konkani)Award(LifetimeAchievement).

2007 – "DaijiಲPuraskar"ಲbyಲDaijiಲDubai,ಲKonkaniಲwriter’sಲforumಲinಲUAE.

2009 – "LifeTimeAchievementAward"by ManddSobhann.

2009 – "LifeTimeAchievementAward"byKonkaniKutam, Bahrain

2010-"LifeTime AchievementAward"byThe Federationof Konkani CatholicAssociations(FKCA), Bangalore.

Posthumous Awards

2010 – "PROEcclesiaEtPontifice"awardedbyPope Benedict XVI(Highest papalawardgivento alaypersonby thePope)

2010 – IIPPಲ‘StarಲofಲtheಲYear’ಲLifeಲTimeಲAchievementಲAward.ಲJointlyಲbyಲ

InternationalOrientationCenter& InternationalInstitute forPublicPolicy (IIPP), HoustanTexas.

2010 – MangaloreಲKonkansಲDubaiಲInstitutedಲ“WilfyಲRebimbusಲMemorialಲ SandeshaಲAwards”. A totalamountof Rs.10Lacs(5Lacseach)was

114 Veez Illustrated Weekly

donatedas Corpusfundstowardsthefollowing 2awards –"Wilfy Rebimbus MemorialSandeshaKonkani MusicAnnualAward"torecognize talentedmusiciansinKonkaniand"WilfyRebimbusMemorialSandesha AnnualScholarshipAward"foreconomicallybackwardoutstandingstudent ofSandesha Collegeinthe fieldoffinearts.

Mr.WilfyRebimbus,also, knownasKonkanKogull, wasbornonApril2, 1942,inMangaloreCity. He isthe proudsonof late LandelineRebimbus andlate MagdelineMendonca.

CopyrightsReserved©WilfyRebimbus.com

115 Veez Illustrated Weekly
Mr.WilfyRebimbus

Mangaluru:SJECobserves

NationalScienceDay,holdseventfor DK,Udupischoolstudents

Pics:Abhijith NKolpe

Daijiworld Media Network –

Mangaluru (ANK)

St Joseph Engineering College

(SJEC)AICTEIDEALabinassociation

with department of mechanical engineering observed National Science Day 2023 here at SJEC on Tuesday February 28 to mark the discovery of the Raman Effect by

116 Veez Illustrated Weekly

Indian Physicist Sir C V Raman in 1928,whichledtohisNobelPrizein Physics in1930.

The programme was conducted for the school students of Dakshina Kannada (DK)andUdupidistrict.

117 Veez Illustrated Weekly

Deputy director and professor at NITTE centre for science Dr Smitha Hegdeಲsaid,ಲ“Scienceಲisಲallಲaboutಲ

asking right question and rich question.”

DDPIಲDKಲRajalakshmiಲKಲsaid,ಲ“Weಲareಲ

118 Veez Illustrated Weekly

nowlotmoredependentonscience

Proprietorof M/sOlympus

119 Veez Illustrated Weekly
and there is need to create
awareness among students on contributionಲofಲourಲscientists.”

Refrigeration INC Sumith Rao said, “Thereಲareಲmanyಲscientificಲ discoveries in this world. It is a rare

casewhereCVRamangotanaward for what he had discovered. Indian

120 Veez Illustrated Weekly

scientists are not recognised for their discovering because we are late in publishing it. I urge students to keep on trying and striving hard tillಲyouಲsucceed.”

Director in-charge Fr Allwyn D’Souzaಲsaid,ಲ“Theಲprogrammeಲwillಲ be inspiration for young minds to become scientists. Opportunities willcreateinnovation.”

PrincipalಲDrಲRioಲD’Souza,ಲHODಲ mechanical engineering Dr

Shreeranga Bhat, convenor Rolvin D’Silvaಲandಲothersಲwereಲpresent. As many as 33 teams with 231 students and 34 teachers across Dakshina Kannada and Udupi are taking part in National Science Day programme. For the day, a number ofeventsarescheduled,includinga project exhibition, quiz, visit to the SJEC AICTE IDEA Lab and other state-of-the-art facilities on the campus, talks by illustrious individualsetc.Theeventisaimedat promoting scientific temper and creating awareness about the importance of science and technologyamongschoolstudents. Vice principal Dr Purushottam Chippar welcomed the gathering, convenorಲSmithaಲD’Souzaಲrenderedಲ the vote of thanks, and Himani KishanಲRajಲandಲRupalಲD’Souzaಲ compered the event.

121 Veez Illustrated Weekly

Is GEM Culture the Victim of AcademicBaloney?

(GEM – Goan, East-Indian, Mangalorean)

Since this is an extensive topic and we have dividedits presentation intofourparts.

Part I:GEM’s Colonial Culture.

PartII:Indo-PortugueseHeritage.

PartIII:GEM’sColonialEducation.

Part IV: GEM’sDiaspora Culture

(Continuedfromlast week)

The Jesuits focused on working in Salcete; the Franciscans toiled in Bardez; and the Dominicans and Augustinians concentrated on

helpingtheresidentsofTiswadi.The priests and nuns taught the natives in the same manner in which they studied in Europe and in the seminary. In the 17th century, the study of science and music, in addition to the 3Rs was viewed as pathways to social advancement, including employment opportunities. On a philosophical level,theEuropeanpriestsandnuns inspired their students to seize the moment,accept new challenges,

122 Veez Illustrated Weekly

andembarkonnewadventures.

In 1580, the Royal house of SpainಲtookಲoverಲLisbon;ಲLusitania’sಲ and her colonial interests were subordinatedಲtoಲSpain’sಲownಲ internal (European) and external (colonial) problems. This was tragic just as Lisbon had finally overcome the continuing menace of the Bijapurಲsultan’sಲdesignsಲonಲretakingಲ Goa. The Iberian union lasted till 1640, when Portugal got independence and started to reinvigorate her sovereignty, royal house, and colonies. Yet the lingering issues of Spain vis-a-vis the Dutch and English continued to brush off on Portugal and her empireinAsia,asmanifestedbyloss of some colonies and blockade of others. Portugallostmorethanhalf ofhermajorand minorfeitorias.

The 18th Century – The Enlightenment Era, when the freedomtothinkcreativelywas considered essential to human nature, stirred the imagination of

the Europeans and expanded the advances made in many scientific fields.Thecolonized,too,benefitted from being able to expand their horizons in a rapidly shrinking world. The Lusitanians (government and clergy) used the Estado Português da Índia as a blank slate, and the Bamon minds were liberated from the traditional conformities which were the antithesisofindividualthought.The Chardos were busy fending-off the state’senemies.BrilliantGEMminds thrived and confidently articulated their thoughts and plans. Some even migrated to Lisbon to teach in thatಲcity’sಲuniversities,ಲwhileಲothersಲ preferredtoimparttheirknowledge to local students. In his thesis, Afonso M. Botelho reports that “withinಲ30ಲyearsಲofಲtheಲconquestಲofಲ Goa till 1772, when secular and officialeducationwasbeguninGoa, education and educational institutionsremainedthemonopoly of the church, carried on, as they were, by the parochial schools and

123 Veez Illustrated Weekly

seminaries.”ಲTheಲtypicalಲGEMಲ received this piece of no-nonsense admonishment from their grandmothers:ಲ“Freeಲyourಲmindಲandಲ yourಲrearಲendಲwillಲfollow”ಲ–probably anadaptationof oneina repertoire of Konkani proverbs but made universally famous by the American Rock Band Funkadelic – a vulgar phrasebuton themark.

The Enlightenment-style education also imparted the noble conceptsofRights, Equality,Justice, andಲWomen’sಲEmancipation.ಲTheseಲ were not only Catholic Church concepts but also the thinking of the time as reflected in the postulates of the American Constitution (1776) and the Declaration of the French Revolution (1789). The fact that Human Rights, especially Equality, are universally accepted as basic rights was a novel idea to an entrenched, stratified society. In practical terms, education, healthcare, and social services were ideally granted to all without

prejudice. These benefits empowered the recipients and madethemawareoftheirpotential, irrespective of their caste or status. It is definitely possible that some priests, in their commitment to end casteism and untouchability may havelost theirpatience,andsought forceful methods of inducing change. Then as now, many in society resented the concept of equality, preferring instead to hold on to their exalted status for themselvesandtheirprogeny.

GEMs, who learned the 3Rs in Portuguese or English as well as studiedmusic,wereavaluableniche populationfor Lusitania and Britain. Theಲlocals’ಲ“all-round”ಲeducationಲ made them ideally suited for jobs within the colonial bureaucracy throughout Asia, Mideast, and Africa.Inaddition,theyweretrained for needed skills in other sectors such as the railways, post-andtelegraph offices, port-andcustoms,banks,etc.Bythelate18th and 19th centuries,ಲasಲLusitania’sಲ

124 Veez Illustrated Weekly

possessions and commerce in the AsianಲOTಲdeclinedಲandಲBrazil’sಲ increased, whites and mestizos left India in droves for Africa and Brazil; others became nativized and assimilatedintothewidersocietyas fidalgos and bhatcars; with mundcars charged with performing manual labor. In 1755, a seminal event occurred in Portugal when Lisbon was struck by a massive earthquake 9 on the Richter scale, which pretty much destroyed the entirecapital.Thequakewasoneof thestrongestto affectEurope.

The 19th century represented political chaos in Portugal and Goa with the installation of Marquis de PombalasthenewPrimeMinisterin 1750. The unsettling reforms that were introduced continued the uncertaintyinthefollowingcentury. The stage was set for this tumult when Goa ceased to be the administrative center for Mozambique in 1752, and Portugal shifted its focus from Goa to Africa

inಲ1800.ಲಲLisbon’sಲcourtಲrelocatedಲtoಲ Brazil in 1808; in 1822, Brazil got independence from Portugal, and from 1826-1851, Portugal had to deal with three civil wars as well as withrural unrest.

In Portugal, the Liberal Revolution of 1820 led to the overthrow of monarchy and establishment of a Republic in 1910. With the political andeconomic uncertainty, from the mid-19th century to the mid-20th centurynearlytwomillionLusitanos leftPortugalto liveinBrazilandthe United States. In 1910 a revolution deposedthemonarchy;andin1926 a military coup installed a military dictatorship which in turn was deposed by another coup in 1974. The situation was just as fluid and chaoticಲinಲGoa.ಲInಲPombal’sಲshortsightednessorignorance,themajor religious orders, especially the Franciscans in Bardez, and the Jesuits in Salcete and Tiswadi were expelled in 1834, unsettling and disrupting the economic and educational systems in the OTs.

125 Veez Illustrated Weekly

Native-bornBernardoPeresdaSilva was appointed Prefeito / Governor, a position he held for a mere 17 daysin1835,andfledtoBombayas a result of a coup by the disparate white, mestizo military and social groups. Readerscanappreciatethe chaosinthe colony! Events in Europe – especially the Napoleonic wars (1803-1815) impacted Goa. To forestall a French attack on Goa, the British occupied Goa (1799-1815); and it was a breath of fresh air to an otherwise stagnant economy. For both the English and Goans, the occupation was a military R&R, with the British confrontingಲNapoleon’sಲshadowsಲinಲ theirdreams,astheFrenchmonarch did not venture east of Egypt. Goans received their first taste of tourism economy, catering to different bosses. The geography, nativeeducationandfamiliaritywith western way of life, language, diet and cooking methods, was invigorating for the British, who weredelightedwiththeGoansteak-

and-kidney pie, followed by Yorkshire pudding. Goans graduated from the in-house culinary school with high marks. This was the first of many hands-on trainingschoolsindomesticsaswell as blue-collar skills like welding, pipe fitting, equipment maintenance, deckhands, etc. This was the 19th century version of ‘VocationalಲSchools’.ಲTheಲdenizensಲ got opportunities to do a direct comparison of the skills and technologiesoftheIberiansandthe English. Those with a musical bent worked in a band to entertain the troops, while others formed a quartet to paly chamber music for private parties. At the end of their occupation, according to Valmiki Faleiro, the British relocated their few thousand skilled and nonskilledGoanemployeestotheRajto work on land and sea as professionals and as personal domestic assistants. Other Goans moved to Bombay on their own steam to establish small businesses,

126 Veez Illustrated Weekly

as the GEMs recognized the lucrative job-market lay in the British colonies, and their lingua franca shouldbe English. Over time, private British shipping companies came to Goa to recruit sailors,otherdeckhands,andcooks. The job prospects seemed endless, and the world seemed to shrink in size as GEMs were recruited enmass. The world of sailing shrunk with opening of the Suez Canal (1869). There was increased traffic (royal navy, cargo, and passengers to Asia, Africa, Australia and NZ) in the Indian Ocean and increased British military and naval activity in entire Mideast, South and Southeast Asia, along the east coast of Africaandlaterintheinteriorofthe continent.

The combination of having an education and the opportunity to migrate

the ambitious among the natives and figurativelyಲgaveಲthemಲ“anಲelephantಲ ride.”ಲThoseಲskilledಲinಲPortugueseಲ made a beeline for the Lusosphere,

andthosereadinEnglishmadeitto theAnglosphere. Forthenewbreed of Anglophile Goans their god was no longer in Lisbon. The English (taking a page from the Estado Português da Índia) obliged by facilitating and supporting the opening of parish schools and colleges in English in major and minorcitiesacrosstheRajforGEMS, as well as for Whites, Anglo-Indians and other Indians. Other groups also started schools for their communities; so that they could also compete for the government and private jobs. GEMs also joined theBritishArmy,NavyandAirForce (afteritwasestablishedin1932)and werestationedinthemajorcitiesof the Raj. The military personnel and their children made a smooth transition into the Indian Defense Forces after India won her independence; with some GEMs promoted to the highest ranks in the Indian services, an achievement deniedtothemwhentheyservedin thePortuguesemilitary.Inatwistof

127 Veez Illustrated Weekly
turbocharged

irony, Operation Vijaya, which endedಲLisbon’sಲruleಲinಲGoaಲinಲ1961, included many GEMs who led segments of the Indian armed forces. According to Faleiro, 20 officers with Goan ancestry (two-

thirds were in the army and the others in the navy) were among the commanding officers. However, we areahead ofourselves!

(Tobecontinued) -----------------------------------------------------------------------------------------------

128 Veez Illustrated Weekly

Scattered Nations

ThisworldisshatteredandScatteredacross theoceansdeep

Holdingsecretsandendlessenchantmentofundiscoveredplaces

Thelandof plentynowgrows smallerwiththeevergrowingneeds

Greedandabuse destroyingthe planetof plenty

Wouldthat man inhiswisdomandintelligence regardhisbounty

129 Veez Illustrated Weekly

Likemercenarymarauders,decapitatingeverythinggoodwehave

Thisdaymay neverhave comeso soonwhennatureunleashedher anger

Aheavyprice to payforthose livingthroughcatastrophicdevastation

What'shappeningto civilizationeducationrespect andkindness

Sure,theyappearinsmallpocketsofpeoplearoundtheglobe

Where compassionandlove stillexist amongthe meekandmild

But notenoughtobringthisshatteredworldtogetheragain

130 Veez Illustrated Weekly
-MollyPinto, Mangalor

Who do you think she is?

Whodoyou thinksheis?

A simplegirl withan infectioussmile. No,she is more than that.

Shecrosses miles andwalksfordays andnight. Just tobeinthe place whereshethinksshefitsfine.

Whodoyou thinksheis?

A simple ladywhocladsin a sareeplain. No,she is a warriorandatorchbearer. Shewakes upearly andjugglesbetween herjobs. Just toensurethat thehungry eyes that stareat her, Can sleep without sigh.

Whodoyou thinksheis?

An arrogant woman whowalks about in heels.

No,she is fighter.

Sheis a waymakerandpathbreaker. She has sacrificedthe precious moments ofher life. She has sacrificedfun andfrolicanddedicatedherlifeforthemission. She adorns theseat ofa managerandrules withpower.

Whodoyou thinksheis?

Justa housewife?

No,you knowit well,sheis homemaker. She cooks,cleans,washes,teachesandat timespreaches,

131 Veez Illustrated Weekly

Allwitty andwise.

Whodoyou thinksheis?

An oldbent lady, withspeckledeyes?

No,she leavesbehindalegacy. She raisedabunchof responsible citizens. Andmanagedher homeandworkherwholelife.

Herwhitehairis hersense ofpride.

Whodoyou thinksheis?

Just amother,consolingacryingchild?

No,she has protectedthe little one in her womb for9 longmonths. She has gone throughpain unimaginable.

Yet,afterall theturmoil

She chooses to bea momalloveragain.

Whodoyou thinksheis?

Just awoman?

No,sheis a daughter,sister, mother, Aunt, sister-in-law,colleague, politician,Aboss.

Whateveryoudreadtothinkshehas tried.

She is a faint beauty.

Witha simplesmile.

Her success is hidden underher simplicity.

Themoreyou digher.

Youwill beamazed. She is a dazzler,forever awinner.

132 Veez Illustrated Weekly
.
-Sonal Lobo,Bengaluru

Bishop Mulakkal's cordial meeting with Pope Francis creates stir at home.

Recent Vatican media reports seen on various web platforms have understandablymetwithregretand disappointment with many religious, faithful and activists in India. Indian media sharply reported the disturbed reaction of many responsible religious people on February 28, 2023, and so on. A peer group, "National Catholic women in India" has expressed distress about Bishop Franco MulakkalvisitingPopeFrancisinthe

Vatican. The Sisters in Solidarity wrote to the pope that they were distressed to read about his February meeting with ex-bishop Mulakkal.Itwasevenworsetoread inIndiannewspapers thatthepope was "glad to hear that [Mulakkal] hadwonthecaseandconsoledhim forhissuffering." Theywereaghast at the report which lacks any understanding and is grossly unfair andimmoral.

133 Veez Illustrated Weekly

A firm letter of distress was sent to thepopeattheVaticanonFebruary 24, protesting the distorted facts and hoping to set the record straightasperlawandraisingafirm demand for justice to the victims and punishment of the criminal wrong doers. Copies of the letter were also sent to the apostolic nuncio in New Delhi and church leadersinIndiaandVatican.

The letter protested to the pope that the rape case involving ousted Bishop Mulakkal is not over as he wasacquittedonlybythetrialcourt, the first rung in India's multilayered appellate system. The group explained that the state of Kerala andthesurvivornunhaveappealed

against the verdict in the Kerala HighCourt.

"Therefore, until the survivor nun hasexhaustedallavenuesofappeal uptotheSupremeCourtofIndia criminally charged Bishop Mulakkalcannot claimtohave'won thecase'andbefreedofthealleged crimeof rape," thegroupasserts.

The "solidarity" that claims to be a group of Catholic women concerned about clergy sexual abuse in the Indian church expressed sadness that the pope, who consoled Mulakkal for his

134 Veez Illustrated Weekly

suffering,hasfailedtorecognizethe sister'spainandtrauma.

prelate's behavior has caused "a gravescandal."

"Despite her writing to every ecclesiastical leader she could approachonthismatterinIndiaand attheVatican,includingyourself,till date, no one has cared to reach out to the sister. She and her companions continue to suffer much anguish at being ostracized by their own congregational authorities and the repeated attemptstotransferthem,whichwe seeasaninhumanattempttobreak the survivor nun by destroying her support system," theletter states.

Thegroupurgesthepopeto await. thejudgmentof theappellatecourt before reinvesting Mulakkal with any administrative responsibilities. The letter also points out that the

"We pray thattheHolySpiritwillbe your guide in discerning and dealing with these critical concerns and allow you to be fair and just to women survivors," concludes the letter signed by 12 lay women leadersandeightwomenreligious.

Thetextoftheletterfollows : February21,2023.

135 Veez Illustrated Weekly

HisHoliness,PopeFrancis, ApostolicPalace, 00120Vatican City.

Sub: Concerns of Indian Catholic Women regarding Bishop Franco Mulakkal case.

DearPope Francis,

We are a group of Catholic women who are concerned about clergy sexual abuse in the Indian Church. Wearedistressedtoreadaboutthe visit of Bishop Franco Mulakkal to you on February 8, 2023, at the Vatican. We read that you were "glad to hear that he had won the case and consoled him for his suffering" (Times of India, Thiruvananthapuram, 15 February 2023).

though Bishop Mulakkal was acquitted by the trial court in January 2022, both the State and the survivor nun have appealed to the High Court of Kerala (Appeal petition filed by the State – CrlA 375/22 and Victim Appeal – 7/22).

Therefore,untilthesurvivornunhas exhaustedallavenuesofappeal,i.e., right up to the Supreme Court of India,BishopMulakkalcannotclaim tohave"wonthecase"andbefreed ofthealleged crimeofrape.

We wish to bring to your attention the fact that the case is not over. Indiahasanappellatesystemwhere atrialcourtisonlythefirstrung.So,

Dear Pope Francis, while you "consoled him for his suffering", we are sad that you have failed to recognize the Sister's pain and trauma as well as those of her companions who stood by her over the past four years. Despite her writingtoeveryecclesiasticalleader, she could approach on this matter inIndiaandattheVatican,including

136 Veez Illustrated Weekly To

yourself, till date, no one has cared to reach out to the Sister. She and her companions continue to suffer much anguish at being ostracized by their own congregational authorities and the repeated attemptstotransferthem,whichwe seeasaninhumanattempttobreak the survivor nun by destroying her support system.

Considering the grave scandal causedbythebehaviouroftherape accused Bishop Mulakkal and that the criminal case against him continues in the higher court, we entreat the Holy See to await the judgment of the final appellate court before reinvesting him with anyadministrativeresponsibilities.

Letter signed By : Sisters in Solidarity, Adv. Flavia Agnes, Mumbai, flaviaagnes@gmail.com, Adv. Sandhya George, Kerala, Sandhyageorge@yahoo.com, Adv. Sr. Julie George, Pune, julierosegeorge@gmail.com,

Dr. Astrid Lobo Gajiwala, Mumbai, astridlg2021@gmail.com,

Dr. Kochurani Abraham, Kerala, kochuabraham@gmail.com,

Dr. Neena Joseph, Kerala, facultyimgdrnj@gmail.com,

We pray that the Holy Spirit will be your guide in discerning and dealing with these critical concerns and allow you to be fair and just to womensurvivors.

InChristJesus,

Ms. AleyammaVijayan, Kerala, aleyamma.vijayan@gmail.com,

Ms. Anita Cheria, Bangalore, cheriaanita@gmail.com,

Ms. Hazel Lobo, Mumbai, zealheal@gmail.com,

Ms. Marcia D'Cunha, Mumbai, marciadcunha@gmail.com,

137 Veez Illustrated Weekly

Ms. Raynah Braganza Passanha, Pune, raynahbraganzapassanha@gmail.c om,

Ms. Veena Simon, Bangalore, veena.simon@gmail.com,

Ms. Virginia Saldanha, Mumbai, womyn2023@gmail.com,

Sr. Annie Jaise, Kerala, sraanijaise2017@gmail.com,

Sr. Anupama, Kerala, alphonsasaly@gmail.com,

Sr. Clare Therese, Chennai, claremtherese1@gmail.com,

Sr. Helen Saldanha, Pune, helen.saldanha@gmail.com,

Sr. Manju Kulapuram, Delhi, manjukulapuram@gmail.com,

Sr. Rose Thomas, Pune, rosessps@gmail.com,

Sr. Theresa Meera, Karnataka, ethammac@gmail.com.

CopiesTo:

1. Cardinal Marc Ouellet, Prefect, DicasteryforBishops,Vatican.

2.H. E.Msgr.IlsondeJesus Montanari,Secretary, Dicasteryfor

Bishops

3. Cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, Prefect, Dicastery for DoctrineofFaith

4. Bishop Charles Jude Scicluna,Secretary, Dicastery for DoctrineofFaith

5. Cardinal Joao Braz de Aviz, Prefect, Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of ApostolicLife

6. H.E. Archbishop Leopoldo Girelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal,NewDelhi

7.CardinalOswaldGracias,Member ofCouncilof CardinalAdvisers

8. Most Rev. Andrews Thazhath, President, Catholic Bishops Conference India (CBCI)

9.MarGeorgeNjaralakatt,FirstVice President, CBCI

10. Joshua Mar Ignathios, Second Vice-President, CBCI

11. Archbishop Felix Machado, SecretaryGeneral,CBCI andothers. -Compiled: Ivan Saldanha-Shet.

138 Veez Illustrated Weekly

Daiji Dubai to

celebrate its 23rd anniversary with grandeur on Apr 30

MediaRelease

atEmiratesTheatre,JumeirahDubai onApril30at 4:30pm.

Dubai, Mar 1: Daiji Dubai, the Forum of Konkani Writers in the UAE will celebrate its 23rd anniversary with the usual grandeur

‘DaijiಲAnniversary’ಲwhichಲhasಲalwaysಲ been a high profile and professionally managed entertainment programme is considered one of the prestigious Konkani events and is being patronized by a large audience every year. During the event, prestigiousಲ‘DaijiಲPuroskar’ಲwillಲbeಲ awarded to a Konkani literature

139 Veez Illustrated Weekly

personality. This year the award will be bestowed on noted Konkani promoter, novelist, and short story writer Valley Quadras, Ajekar. The 23rd anniversary is going to be bigger and better than ever. An immensely gifted Konkani Drama troupeಲ‘AstitvaಲMangalore’ಲledಲbyಲ Christy Ninasam will entertain the Konkani audience of UAE with their hitಲdramaಲ‘Salgi’ಲandಲnewಲcomedyಲ dramaಲ‘Jugari’.ಲItಲwillಲbeಲaಲtwinಲ drama feast to Konkani lovers of UAEಲwithಲaಲmottoಲ‘Oneಲlanguage,ಲ one culture, One Place and One heart’.

Nanu Marol Thottam, convener of Daiji Dubai has earnestly requested the support of Konkani community inDubaithroughtheirpresenceand participation. Besides its cultural identity,ಲ‘DaijiಲDubai’ಲisಲalsoಲ associated with many worthy social causes thereby motivating other people and organizations worldwide.

140 Veez Illustrated Weekly

The World Konkani Centre to Support Amrutha

Joshi, Asia’s Youngest Solo Rider

Mangalore: The World Konkani Centre, a Non-Profit organisation

promoting Konkani Language, Culture and People signed an MOU

141 Veez Illustrated Weekly

withಲAmruthaಲJoshi,ಲAsia’sಲYoungestಲ

Solo Rider in support of her advanced training in motorsport. The Vishwa Konkani Special Scholarship Award amounting Rs.

3.6 Lakhs will cover the cost of Amrutha’sಲadvancedಲtrainingಲinಲDirtಲ Rally and Circuit Racing for one year.

Amrutha Joshi, a 23-year young woman belonging to a Konkani speaking family and hailing from Kumbla, in Kerala, recently

accomplished an impressive feat by completing a solo bike ride spanning over 23,000 km across India and neighbouring countries, bringing attention to issues such as women's safety, environmental conservation, and road safety. Her name has been inscribed in Asia BookofRecordsandIndianBookof Records as youngest solo rider. She is an inspiration to young people across the country, and the World Konkani Centre recognizes her incredibleachievement. The MOU between the World Konkani Centre and Amrutha Joshi was signed today, March 2, 2023, at the World Konkani Centre in Mangaluru. The scholarship will coverಲtheಲcostಲofಲAmrutha’sಲtrainingಲ in Dirt Rally and Circuit Racing, which will equip her with the skills and knowledge neededto compete atthehighestlevelsofmotorsports. With this support, Amrutha will be able to continue her journey as a riderandpursue herdreamof

142 Veez Illustrated Weekly

becomingaprofessionalracer.

"We are thrilled to have signed this MOU with Amrutha Joshi," said Nandagopal Shenoy, the President of the World Konkani Centre. "This partnership reflects our commitment to supporting young peoplewhoaremakingadifference in the world. We believe that Amrutha is a remarkable individual with great potential, and we are honoredtosupportherasshetakes thenext stepin hercareer."

"Iam grateful to the World Konkani Centre for their support and encouragement," said Amrutha Joshi. "This scholarship will help me improve my skills as a rider and bring me closer to achieving my goals. Being a proud Konkani, I hope to continue inspiring young peopleacrossthecountrytopursue theirdreamsandnevergive up."

generation of leaders and changemakers. Through initiatives like this scholarship, the organization aims to support young people like Amrutha Joshi who are making a difference inthe world.

ShriNandagopal Shenoy, President, Konkani Bhas ani Sanskriti Prathistan and Ms. Amrutha Joshi, signed the memorandum in the presence of Shri Giridhar Kamath, Secretary,KonkaniBhasaniSanskriti Prathistan, and Amrutha's mother, Smt.Annapurna Joshi.

ShriGurudathBantwalkar,CEO, and Smt. Sahana Kini, Scholarship Coordinator, World Konkani Centre, werealsopresentontheoccasion.

The World Konkani Centre is committed to empowering the next

143 Veez Illustrated Weekly

Inauguration of "UDYAM PRERNA SHIBIR"

Ltd. and Presided by Shri Nandagopal

Shenoy, President, Konkani Bhas Ani Sanskriti Prathistan, World Konkani Centre, Mangaluru.

Chief Resource Person of the Programme Smt.

2 Days Residential Business

Incubation Programme for Women

will be held at 10.00 a.m. on 4th March 2023 at the World Konkani Centre, Shakti Nagar, Mangaluru. The two-day Business Incubation Programmeisbeingparticipatedby 45 business aspirant women of the region.

TheProgrammewillbeinaugurated by Mrs. Deepa Pradeep Pai, Director, Hangyo IceCreams Pvt.

Shrividya Kamath and herteamwill deliverthe various aspects of entrepreneurship including ideation, Legal Compliances, Bank and Government Schemes, Digital Marketing etc. The Programme is free of cost for the registered participants. (As of now registration is closed.) The Programme is an initiative under SamaHita of World Konkani Centre which is aimed at touching the lives of common people and helping themto reachtheirtrue potential.

144 Veez Illustrated Weekly
************************************
145 Veez Illustrated Weekly KonkaniಲLekhakaಲSanghaಲ(KLS)ಲbestowedಲKonkaniಲ LiteraryಲAwardಲ-2023ಲonಲrenownedಲwriterಲIreneಲPinto.ಲ Theawardconferringceremonywas held on Saturday, February 25 at Sandesha premises, Sandesha Foundation,Bajjodi,Nanthoor.

Formereditorof'Raknno'weeklyFr

Francis Rodrigues graced the function as the chief guest and Prof Radhakrishna Bellur, government

college Kasargod attended as the guest of honour for the award conferringceremony.

Receiving the award, Irene Pinto said, "Iamthankfultotheentire

146 Veez Illustrated Weekly

Konkani literary world for recognising me as a Konkani writer and novelist. It gives me immense pleasure to receive the award from KLS which is very active in the Konkani community. Meanwhile, I

am thankful to my supporters, literary friends, and my family members. I wish many more prosperousಲyearsಲaheadಲtoಲtheಲKLS.”

Theawardcomprisedacashprizeof

147 Veez Illustrated Weekly

Rs 25,000, a citation and a memento. Jossie Pinto read out the citation.

In his keynote address, Prof Radhakrishna Bellur said, "A litterateur can only write imaginary

concepts without any experience of the real subject, incident or time. But out of extraordinary imagination he can also reflect the truth in his writings. Ramayana was alsowrittenbymanyandallofthem

148 Veez Illustrated Weekly

tried to get closer to the truth in various angles. When a poet, writer or artist tries to tackle or narrate a subject in a normal way and tries to address it by giving it a different angle then only can he get success that also reflects truth in his

writings. The truth finding mission of a writer paves the way to point out the limitations, mistakes of society and encourage a course correction."

FrFrancissaid,"Asperrecordssofar we have 81 women writers in the Konkani literary circle. The women oftheKonkanicommunityhavenot shown much interest in penning literature. They have engaged themselves in many other activities such as managing the family and tilling agricultural lands that they own. But Irene Pinto has done a miracle in Konkani. She never restricted herself to the kitchen and her family. She expressed her thoughts, her opinions and about society in general through her

149 Veez Illustrated Weekly

writings.She isaninspirationfor all women and the entire Konkani literaryಲworld.”

Dr Edward Nazreth, Eric Ozario, AndrewಲLಲD’Cunha,ಲJoyceಲOzarioಲ and, Valley Quadros was also felicitated by the KLS for their achievements in their respective fields.

As a part of the event, a book titled ‘BhagavanಲYesuಲKrista'ಲ(Tulu-Third Edition) written by Mark Walder, former editor of Raknno was released by former editors of Raknno weekly Fr Eric Crasta, Fr Francis Rodrigues and designated editorofRaknnoFrRupeshMadtha.

Dolphie F Lobo spoke about the bookandapplaudedthewritingsof FrMarkWalder.

Richard Moras gave the introductory speech. Core committee member Edward Nazreth introduced the literary works of Irene Pinto. Macha Milar renderedthevoteofthanks.

Anil and Irene Rebello rendered the prayer song. Lavi Ganjimatt compered the event.

Konkani Lekhaka Sangha Karnataka is a voluntary association that was exclusively formed with the sole intention of promoting Konkani language and literature in the year 2018. From the year 2022, Konkani Lekhaka Sangha decided to select and honour a Konkani writer who has immensely contributed to Konkaniliterature.

150 Veez Illustrated Weekly
------------------------------------------------------------------------------------

Dr. P. P. Devan gets 'Golden Aim' award.

organised by Dynergic Business Solutions, Bangalore. On the occasion, the Most Trusted HealthCare Leadership -ENT Specialist of Eminence was conferred on Dr. P.P. Devan who was the former head of the ENT deptfornearlya decade.

-SambramDigital --------------------------------------

National Science Day was celebrated on 28th February in Holy Redeemer English MediumSchool.

Mangaluru:Dr.P.P.Devan,professor in the dept of ENT of AJ Medical College, mangaluru, has been awarded the prestigious 'Golden Aim'award.The 11theditionofthe Golden Aim Conference was

The students of Science club organised the program. The inauguration was done through an experiment.SignificanceofNational Science Day and Scientific reasons behinddailylifetraditionalactivities weredepitedthroughaskit.Science and Superstitions were discussed through a questionnaire. Life and achievements of great Indian Scientistswhocontributed

151 Veez Illustrated Weekly
152 Veez Illustrated Weekly

immensely to the world were commemorated. Science models made by students were exhibited.

School Headmaster Rev Fr Clifford PintoandChurchDeaconPreetham Rego were present. Students

Shravya welcomed, Shravani thanked and Renvita compered. Science teachers Mrs Kavitha and Mrs Preetha D'Souza assisted the program.

Digital

The Department of Economics, St Aloysius College (Autonomous), Mangalore organized a one-day programme on Entrepreneurship Development on 28th February

2023 in L.F.

Mr G. Giridhar Prabhu, Chairman of Achal Group of Industries, Mangalore,and anillustrious

153 Veez Illustrated Weekly
SACಲholdsಲEntrepreneurshipಲDevelopmentಲProgramme
-Sambram
Rasquinha Hall of LCRI Block.

alumnus of the College was the Chief Guest.Rev. DrPraveenMartis, SJ, Principal of the College presided over the programme. Dr Charles Furtado,DirectorofAdminBlock,Dr Priya Shetty, HOD of Economics, Praswin and Pooja, the Student Coordinatorswerepresentonthedais.

The programme was symbolically inaugurated by watering the plant bythedignitaries.

Principal, Rev. Dr Praveen Martis, in his presidential remarks said that

the aim of the higher educational institutions is to create knowledge among students in different areas. This programme creates a path for studentstoknowthelifeexperience of the eminent entrepreneurs so that they can adopt the challenges in the field of entrepreneurship. He urged the students to find the innovative ideas in building entrepreneurial development. He suggested the students opt for risk takingabilityto become successful

154 Veez Illustrated Weekly

entrepreneurs.

There were 3 sessions during the programme. Mr G. Giridhar Prabhu was the resource person for the I Session. He spoke on the theme “Iಲ doಲwhatಲIಲdo”.ಲDrಲCharlesಲFurtadoಲ moderated the session. Capt. John PrasadMenezes,CeO,Menezesand Associates and Ms Eulalia DSouza, Proprietor of Lia Travels and Tours were the resource persons for the II Session. They spoke on the theme “LifeಲExperience of an Entrepreneur”.ಲDrಲPriyaಲShettyಲ moderated the session. Mr Thilak

Desingh S G, Founder and CEO, Used Book Factory, Ms Andrea Gonsalves, Co-founder, Market Bird and Mr Mohammed Faheem, Cofounder,SorbetePopsicleswerethe resource persons for the III Session. Theyಲspokeಲonಲtheಲthemeಲ“Dareಲtoಲ Fall”.ಲDrಲSureshಲPoojary,ಲDeanಲforಲ Research and Innovation, SAC moderatedthe session. Nishan, III B.Sc. compered the programme. Praswin welcomed the gathering.Poojaproposedavoteof thanks. ------------------------------------------------------------------------------------

SACholdsNationalScienceDay

The faculty members and students of Science, St Aloysius College (Autonomous), Mangalore organized a programme on the themeಲ“GlobalಲScienceಲforಲGlobalಲ

Welbeing”ಲtoಲcommemorate “NationalಲScienceಲDay”ಲonಲ28thಲ

February2023inL.F.RasquinhaHall ofLCRIBlock

AproudalumnusandBridgemanof India Padmashree Awardee Dr Girish Baradwaj was the guest of honour for the programme. Rev. Dr Praveen Martis, SJ, Principal presided over the programme. Mr Harshith B, Coordinator of the programme, Dr Narayana Bhat, Director of Science Block, Dr Alwyn

D’Sa,ಲControllerಲofಲExaminationsಲ

155 Veez Illustrated Weekly

and Mr Ian Castelino, the student co-ordinator were present on the dais.

Dr Girish Bharadhwaj in his address reminisced his college days at St Aloysius College, Mangalore. He saidthatStAloysiusCollegeteaches variety of subjects in science along with that it teaches a strong moral science.Hesharedhisexperiencein establishing a workshop as per his father’sಲadvice.ಲBeingಲanಲ engineering degree holder, Dr

Bharadhwaj decided to develop his own business and helping the remote people by building low cost hangingbridges acrossIndia.

Rev. Dr Praveen Martis, in his presidential remarks briefed about the progress of science done in the modern era. He suggested the students take up research activities and do something new in their career.

DrGirishBharadhwajwashonoured duringtheprogramme.Thestaff

156 Veez Illustrated Weekly

who have been awarded Doctorate degrees were honoured and certificates were distributed to the students who completed the internshipsinNational Institutes.

Ms Rashmita, III B.Sc compered the programme. Mr Harshith welcomed

the gathering. Dr Narayana Bhat, DirectorofScienceBlockintroduced the guest. Mr Harsha Paul, Dean of Biological Sciences proposed the voteofthanks.

AboutDrGirishBaradwaj

DrGirishBaradwaj,anativeofSullia, is an Indian social worker often referred to as Sethu Bandhu and Bridgeman of India forbuilding148 low-cost suspension hanging bridges in remote villages across India. He was conferred Padma Shri

157 Veez Illustrated Weekly

award in 2017 for his notable contributions to the society. He has also been the recipient of Dr Shivarama Karantha Huttoora

Prashasthi in 2021. This award was instituted by Kotathattu Gram Panchayat and Dr Karanth Huttoora PrashastiFoundation.

Renewal Leaders Orientation and Rejuvenation programofDSC'sheldatBangalorebytheKRSC

Bengaluru, February 27, 2023: Karnataka Regional Service of Communion (KRSC) organised two days Diocesan Service of Communion (DSC) Leaders

Orientation as well as rejuvenation trainingprogramatPalanaBhavana, Archdiocese of Bangalore on February25thand26th.

158 Veez Illustrated Weekly

February 25th, Day 1; Day began at 8:30amwithRegistration.At8:45am

Praise and Worship was led by Bro. Anthony Raj. Then KRSC Coordinator Bro. Cherian Rampuram welcomed the gathering. At 9:15am Bro. Mathew ThomasledtheIceBreakingsession andintroduction.

together in prayer,we can carryout His mission with love and compassion.

At 10am Most Rev. Dr Peter Machado Archbishop Of Archdiocese of Bangalore as well as PresidentofKRCBCinauguratedthe programtogetherwithMostRev.Dr Lawrence Mukkuzhy, Bishop of Belthangady as well as Episcopal Advisor of KRSC. Archbishop invoked God's blessings upon the program. He said that Prayer is the powerful weapon which we need to exerciseinfaithandincourage.God never lets us down. When we stand

In his address Bishop Lawrence told that we are here to pray for the Church and Our Nation. We can attain peace among all the people with our sincere prayers and intercession. He promised ArchbishopsayingthatKRSC&DSC iscommittedto supportthe Church of Karnataka through its intercessory prayers. Leaders gathered here are gifted by Jesus withvariouscharismstosupportthe Church initsmission.

KRSC Spiritual Animator Fr Franklin

D'Souza from the Diocese of Shimoga waspresentattheDais.

Topicsdealtfortwodaysbythe

159 Veez Illustrated Weekly

resource teamwere:

1.Understandingthe Call

2. Works of DSC Leaders in developing and maintaining the relationships byBro. CherianRampuram

3.Howtopersevere,sustain&grow in the Renewal and Servant Leadership

4. Primacy of the Word of GodHow to Read, Interpret, Use and MemorisetheWordofGod byFrFranklinD'Souza

5. Charisms: Holy Spirit, the Primary Agent of Evangelization and knowing what charisms are, Receiving &usingthem byBishopLawrence

homily was led by Bishop Lawrence Mukkuzhy.

Healing and Anointing Adoration wasledbyFrFranklinD'Souza.

Bro.EliasCoelhoandBro.Kevinalso helped inthePraiseandWorship. 85 Participants from the ten dioceses were present for the program.

KRSC meeting, meeting with SpiritualDirectorsandmeetingwith Spiritual Directors as well as DSC coordinatorswasalsoheld.

Sessionson;

1. Group discussion on personal goal setting

2. Group discussion on DSC goal setting-Introductionandworkshop

LedbyDavidIstacky

3.Grouppresentationsessionledby CherianRampuram

Boththe daysHolyEucharistwith

KRSC members: Coordinator Bro. Cherian Rampuram, Secretary Bro. Thomas Chinnappa, members; Bro. Elias Coelho, Bro. Ajay, Bro. K. J. Anthony,Bro.Abhishek,Bro.Joseph and Ex oficio member Bro. Joachim Pinto were part of organising the program.

Dioceses present were; Archdiocese of Bangalore, Mysore, Karwar, Chikmagalur, Shimoga, Belgaum, Belthangady,Gulbarga, Ballari,

160 Veez Illustrated Weekly

Mangalore.

Spiritual Directors present were;

Monsignor Philip Kutty - Diocese of Belgaum, Monsignor Elias Sequeira

- Diocese of Chikmagalur, Fr

Lawrence - Diocese of Belthangady,

Fr Cyril Lasrado - Diocese of ballari,

Fr George Lobo - Diocese of Gulbarga, Fr John Paul -

Archdiocese of Bangalore and Fr

FranklinD'Souza -Dioceseof

Shimoga

KRSC Secretary Bro. Thomas

Chinnappa thanked Archbishop

PeterMachado,

Bishop Lawrence, Palana Bhavana

Director Fr Cyril Victor, Fr Franklin

D'Souza, KRSC Colleagues and all DSC Spiritual Directors as well DSC leadersoften Dioceses.

Program concluded on February 26that5:30pm.

GUESTLECTUREONGENERALSAFETYANDLIFESAVING

Rangers and Traffic warden Squad, in association with Sports and Games Association, St Agnes College (Autonomous), Mangaluru organised a guest lecture on GeneralSafetyandLifeSavingon25

February 2023. Mrs. Lawren Maria

Castelino, Convenor Rangers and

TrafficWardenSquadwelcomedthe resource person Lion LancyCarlo, PMJF, Lions Club Mangalore, Balmatta.

The resource person shared his life experiences. He discussed different topics such as hazards, breathing,

161 Veez Illustrated Weekly

up to what extent human body

contains heat and choking. This session was helpful as the students got to know what exactly can be done duringanemergency.

The session ended with a series of queries from the students. Mrs. Vasudha.S Physical Education instructor delivered the vote of thanks. The programme was compered byMs.FirdosBanu.

The annual Charismatic retreat was conducted for 3 days( 21 ,

22and23ofFebruary)from4pmto 8pm, at St. Sebastian Church PermannurTokkottu.

RevFr.HenryFernandesthe

Redempterist priest , Br. Prakash, andhisteam

fromBandra Mumbaileadthe faithful towardsGodthrough

162 Veez Illustrated Weekly

preaching the Word of God and prayers.

Under the leadership of the Parish PriestVeryRevFrCyprianPinto,Rev Fr Steevan Coutinho the assistant Parish Priest and the generosity of the Parish council members, St Sebastian friends and others helping hands, more or less 5500/ people participated and gained spiritualbenefits.

DonationofChemicalKitstoGovt.Schools

Pilikula Regional Science Centre proposed a project to BASF India Limited, Mangalore for donation of chemistry kits to Govt. schools of the district, as the schools do not have chemicals to perform the experiments in the syllabus. The company agreed to support the project and Dept. of Chemistry St

Aloysius College, Mangalore undertook the responsibility of preparing the kits. The program of donating 90 kits to Bantwal, Belthangady, Moodabiodre, Puttur andSulliazoneswasorganizedatSt Aloysius College where Mr. Rajesh Mishrikoti, Deputy Director of Factories&Boilerswasthe chief

163 Veez Illustrated Weekly

guest. Speaking on the occasion he said that Mangalore has many chemical indust,ries and this is a very unique program carried out by BASF India Limited, jointly with PilikulaRegionalScienceCentreand St. Aloysius College. This initiative under CSR will help teachers and students to have better learning opportunities. He also stressed the need of Safe Chemical handling practices.

Sri Srinivas Pranesh, Site Director, BASF India Limited, Mangalore said

164 Veez Illustrated Weekly

that at BASF we create Chemistry. Whatever we use in our day-to-day life has the presences of one or other Chemical, without which we cannot survive today. BASF has taken up this project with the intention to inculcate interest in Chemistry in young minds. This will have an impact on students to opt for chemistry as the main subject in theirhighereducation. Dr Richard Gonsalves gave a brief insight into the project and requested the teachers to conduct the experiments to rekindle interest in chemistry among the students. Rev. Dr Praveen Martis, Principal presided over the function. In his

address he appreciated the uniquenessoftheprojectingetting industry and academia in helping Govt schools.

SriNagarajHS,Manager – Safety& Environment, highlighted the safety aspect of handling Chemicals in the laboratory. Ms Preema Pais, Faculty of PG Chemistry, welcomed the guests and participants. Dr K V Rao, Director, Pilikula Regional Science Centre proposed a vote of thanks. The volunteers who worked on preparing kits were felicitated by awarding certificates and mementos. The program was compered byMsCrystal Menezes.

InaugurationಲofಲMissionaryಲChildrenಲ AssociationಲatಲOmzoorಲParish

19th February 2023 will go down in the annals of Mangalore Diocese as itಲwasಲonಲthisಲdayಲtheಲ‘Pontificalಲ MissionaryಲChildren’sಲAssociation’ಲ wasformedat the Church of the

HolyFamilyParish,Omzoor.

Fr. Rupesh Tauro, Director of the Pontifical Mission Organization of the Diocese gave an introductory talkat 8:45amto all theaspiring

165 Veez Illustrated Weekly

children from class IV to IX. During the talk, he briefed the motives of this association and spoke of how the Church seeks to instill the love for mission to all the Catholic Children right from their childhood. This valuable session included the historyಲofಲtheಲAssociation’sಲorigin,ಲ its functioning, and its role in the Church. After the talk, the children assembled for the mass at 9:45 am inthechurch.ItwasduringtheHoly Mass that the Association was

officially inaugurated. All the children clad in white dress joined the entrance procession. After the procession,flowers,amirror,asmall plant,aglobe,aclock,andtheHoly Bible were presented symbolically tomanifestthezealandthelovethe members of the association would henceforth show to the same. The dignitaries by Rev. Fr. Alwyn

D’Cunha - the Parish Priest, Fr. RupeshTauro-DirectorofPontifical missionorganization,Mr.Arthur

166 Veez Illustrated Weekly

D’Souza-vicepresident,Mrs.Deena

Lewis- Secretary, Deacon Lohith Mascarenhas, Br. Prithesh Crasta, theanimatorsoftheassociationand two representatives of the associationlitthelamp.

The mass was presided by Fr. Rupesh Tauro along with Fr. Alwyn D’Cunha.ಲDuringಲtheಲhomily, Fr. Rupesh enlightened the faithful abouttheimportanceofthemission and how it can be done concretely in the families if it is well formed in

the lives of the children. After this, thechildrenpledgedthevowofthe association in the presence of Fr. AlwynಲD’Cunha.ಲAfterಲtheಲ concluding blessing, the badges weredistributed toall themembers oftheassociation.

The Holy Family Parish, Omzoor takes pride in having 63 children as members of the association. The association will have their regular meeting every third Sunday of the month animated by three

167 Veez Illustrated Weekly

animators: Mr. Delson Rodrigues, Ms.Tenisha Pinto,and Ms.Rasheal Cutinha.

168 Veez Illustrated Weekly
169 Veez Illustrated Weekly
170 Veez Illustrated Weekly
171 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ