Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in - Kannada Script.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ ಅೆಂಕ ೊ: 6 ಸೆಂಖ ೊ: 7 ಜನೆರ್ 5, 2023 ಸರ್ವೊಂಕ್ಭಾಗಿನವೆಂವರಸ್!
2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ವಿಲಾಸಿಸಂಸಾರೆಂತ್ಆಜ್ಜೆಜುಪರತ್ಜಲಾಾತಾ1 ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪೂರ್ಸಾಂ ಜೆಜು, ಮರಿಯೆಚ್ಯೆ ಉದರಿಾಂತ್ಲೊ ಗದಸನಾಚ್ಯೆ ಗೊಟ್ೆಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ . ಆಜ್ ಹ್ಯೆ ರ್ಲ್ಮಸಿ ಸಂರ್ರಾಂತ್ ತ್ಲ ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾತಾ ಗ್ರೋರ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಘರಾಂನಿ, ರ್ಲ್ಮಸಿ ಇಗಜಾಸಾಂನಿ ಕಾಥೆದ್ರರಲ್ಮಾಂನಿ, ಶಾಂಗಾರಿತ್ ಗೊಟ್ೆಾಂನಿ. ಆನಿ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಘಾಂವ್ಕ್ , ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕ್ರೋರ್ತಾಂವ್ಕ ಹ್ಯರಿಾಂ ಹ್ಯರಿಾಂನಿ ದೇವಾಳಾಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಅರ್ಧ್ೆಸ ಆಾಂಗಾೊೆಾಂನಿ, ಅರ್ಧಸ ಪಾಟ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಬಾಂಬ್ಲೊ ದ್ರಖಂವಾ್ೆ ಝರಿಚ್ಯೆ ಕಾಪಾಡಾಂನಿ, ವಯ್ರರ ಇಲ್ೊಾಂ ಆನಿ ಸಕಯ್ರೊ ಇಲ್ೊಾಂ ತಸಾಂ ಮಧಾಂ ಕ್ತಾಂಚ್ಚ ನಾರ್್ೆ ವಸ್ತತರಾಂನಿ. ತಾಚ್ಯೆ ನಾಾಂವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ಬಲಿದ್ರನ್ ಸಂಭ್ರಮಿತಾತ್ ಆಮ್ಚ್ ಯಾಜಕ್ ತಾೆ ರ್ಡ್ಯೆ ರ್ಕಾೆಸ ಲ್ಲೋಬಾಂನಿ, ಮಹ್ಯ ಯಾಜಕ್ ಹ್ಯತಾಂ ಬಡಿ ಘವ್ಕ್ ಆನಿ ಮಾತಾೆರ್ ತ್ಲಪಿ ದವನ್ಸ. ರ್ಯಾಾ ದೇವಾ ರ್ಲ್ಮಾದರ!! ಹಾಂ ಸವ್ಕಸ ಆಮಾ್ೆ ರ್ದ್ರೆ ಜೆಜುಕ್ ಆರಧನ್ ಕಚ್ಯೆಸವೆಳಾಂ ಗಜೆಸಚ್ಯಾಂಗ್ಳ? ಹೊ ಸಂರ್ರಚೊ ದಬಸರ್ ಸ್ತಾಂಗಾಸರಯಿಲ್ಮೊೆ ಇಗಜಾಸಾಂಚೊ, ರ್ೋಜ್ ಉಜೊ ವಾಂಕಾ್ೆ ದಿವಾೆಾಂಚೊ ಸವಾಸಾಂನಿ ವೆಚ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಕತ್ಆಪ್ಲೊ ನೇಟ್ ದ್ರಖಂವ್ಕ್ ಶಿವಾಯ್ರ ದುಬಿೆ ಜೆಜುಕ್ ನಮಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನಹಾಂಯ್ರ! ಜಾಾಂವ್ಕ ತ ಯಾಜಕ್ ವ ತ್ಲ ರ್ದ ಲ್ಲೋಕ್. ಫಕತ್ ಆಮ್ಚ್್ೆ ರ್ಧ್ಮಿಸಕ್ ಭ್ಯಿಿ ಮಾತ್ರ ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ತಾಂ ರ್ದಾಂ, ಸದ್ರಾಂಚ್ಯಾಂ ವಸ್ತತರ್ ನ್ಹಹಸೊನ್ ದೇವಾಳಕ್ ವೆತಾತ್; ನಮಾನ್ ತುಮಾ್ಾಂ. ಆಮ್ಚ್್ ಧಮ್ಸ ಭಿಲ್ಕ್ಲ್ ರ್ದ್ರೆ ಪಣಾಚ್ಯರ್ ರಚ್ಚ್ಲ್ಲೊ ನಾ; ತ್ಲ ರಚ್ಯೊ ಫಕತ್ ಗ್ರೋಸ್ತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೆ ಶಾಂಗಾರಚ್ಯರ್. ಕ್ತಾಂಚ್ಚ ಉಪಾ್ರಕ್ ಪಡ್ಯನಾಸೊ್ೆ ತ್ಲೆ ಜಳ್ಚ್್ೆ ವಾತ ಆಪ್ಲೊಾಂ ಮೇಣ್ ಕರ್ಗಸನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾತಾತ್. ಬಂದ್ ಕರ ತಾಂ ಫಿತಸಪಣ್! ತಾೆಚ್ಚ್ ವಾತಾಂಕ್ ದಿಾಂವೆ್ ತ ಪಯೆೆ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ರ ಏಕಾ ದುಬಿೆಕ್ ದಿೋವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ಜೋವನ್ ತರಿೋ ಉಜಾಾಡ್ಯಯಾ. ಆಮಾ್ಾಂ ರ್ದ್ೆ ಆರ್ ತಾಂ ಕರಾಂಕ್, ಕರನ್ ಸೊಡ್ಯ. ಜರ್ ಆಮಿಾಂಚ್ಚ ದೇವಾಳಕ್ ಸ್ತಾಂಗಾಸರವ್ಕ್ ವೆತಾಾಂವ್ಕ ತರ್, ಆಮಾ್ಾಂ ಹರಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ’ತುಾಂ ಕ್ತಾೆಕ್ ಬಾಂಬ್ಲೊ ದ್ರಖಯಾತಯ್ರ?’್ ಮಹಣ್ ರ್ಚ್ಯರಾಂಕ್ ಕ್ತಾಂಚ್ಚ ಅರ್ಧಕಾರ್ ನಾ. ಆತಾಾಂ ಸಂರ್ರ್ ಬದುೊನ್ ಯೆತಾ ಚಲ್ ಕಾನಾಾಂತ್, ನಾಕಾಾಂತ್ ಮುದೆ ತ್ಲಪಾತತ್; ಸಗಾಿೆ ಆಾಂಗಾರ್ ಕಾಲ್ಲರಾಂಚ್ಯ ಟ್ಟೂ ಘಾಲ್ಮತ ತ್ ತ್ಲ ವೇಸ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಾಂಠಾಳ್ಚ್ ಯೆತಾ! ಪುಣ್ ಕ್ತಾಂ ಕಯಾಸಾಂ? ತ ತಾಾಂಚ್ಯಚ್ಚ್ ಪಯೆೆ ಖರ್ಚಸನ್ ಕತಾಸತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕೋಣ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ರ್ಚ್ಯರಾಂಕ್ ತಾಾಂಚಿಾಂಚ್ಚ ವಹಡಿಲ್ಮಾಂ ನಿದನ್ ಪಡ್‍ಲ್್ಲ್ಮೊೆ ವೆಳರ್? -ಡಾ.ಆಸ್ಟಿನ್ಪ್ರಭು
3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಅವಸ್ವರ್-10. ಕೋಣ್ ಪುಣಿ ಲ್ಮಗಾಸರ್ ಆರ್ತ್'ಗ್ಳೋ ಮಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಜೆ ಆಸೊಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕಣಿೋ ದಿಸೊೊನಾ. ತ್ಲ ತಾಚ್ಯೆ ಘರ ಪಾಟಾಂ ಗ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಜೆವೊ . ಪುಣ್ ನಿದ್ರೆಾಂ ಮಹಳೆರ್ ತಾಕಾ ನಿೋದ್ ಆಯಿೊನಾ.ತ್ಲಕ್ತಾಂ ತರಿೋಕಲಿಪತ್ ಕತಾಸಲ್ಲ ತಾಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಳೆಲ್ಮೊೆ ಉಪಾರಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್ರ ಮ್ಚಲ್ಮೊೆಾಂಚ್ಯಾಂ ಪುಣಿ ಮೇಟ್'ಗ್ಳೋ ತಾಂ? ಆಶಾಂ ನಾಕಾ ಜಾಲಿೊಾಂ ಚಿಾಂತಾ್ಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಾಂತ್ ರಿಗ್ಳೊಾಂ ಅನಿ ತ್ಲ ಸ್ತಶಗಾಯೆನ್ ನಾತ್ಲೊ . ಚ್ಯರ್ಪಾಾಂಚ್ಚದಿರ್ಾಂಉಪಾರಾಂತ್ತಾಕಾ ತಾೆ ಮ್ಚಟ್ಾಂಚೊರ್ಗತ್ಸ ಮ್ಚಜಜೆಮಹಣ್ ಭೊಗ್ೊಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಆಪಾಿಚೊ ಪಾಾಂಯ್ರ ತಾಣಾಂ ತಾಂ ತಾೆ ಮ್ಚಟ್ಚ್ಯ ರ್ಗತಾಸ ವಯ್ರರ ದವತಾಸನಾ ತಾಂ ಮೇಟ್ ಭೊೋವ್ಕ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಆಸೊಾಂ. ಆತಾಾಂ ತ್ಲ ಪುತ್ಲಸ ಕಾವೆೆಲ್ಲ. ತಾಚ್ಯೆ ಮನಾಾಂತ್ ಕ್ತಾಂ ಪೂರ ಪಿಶಿಾಂ ಕಲ್ಪನಾಾಂ ಯೇವ್ಕ್ ರ್ಚಿತ್ರ ಥರನ್ ತ್ಲ ಚಡ್ಪಡ್ಯತಲ್ಲ. ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ೊಪರಿಾಂ ತಾಚ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ ಕುಲ್ಕ್ಲ್ಮತಲ್ಾಂ. ತ್ಲ ಸಟ್ ಕರನ್ ಆಪಾಿಚ್ಯೆ ಘರ ಗ್ಲ್ಲ. ತಾೆ ದಿೋಸ್ ಸಯ್ರತ ತಾಕಾ ರ್ಕ್ಸ ನಿೋದ್ ಪಡಿೊನಾ. ಸಗ್ಳಿ ರತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಿೊಾಂ ಚಿಾಂತಾ್ಾಂ ಮನಾಾಂತ್ ವೆಾಂರ್ಗನ್ ರರ್ೊಾಂ. ಅಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕುದ್ರರೆಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ಇತೊಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಾಂ ಜಾಲ್ಮೆರಿೋ ಮನಾೆೆಜರ್ಕ್ ಆಪ್ಲಿಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ 'ಯಿೋ ನಾ ವ ಭೆಟಾಂಕ್'ಯಿನಾ.ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ ಕ್ತಾಂ ಕಚ್ಯಸಾಂ?ಬರೊ ಸಂಧರ್ಬಸ ಪಳೆವ್ಕ್ ವ ಬರಿ ಘಡಿ ಆಯಾೊೆರ್ ಹ್ಯಾಂಗಾ ಥಾವುನ್ ನಿಕಾಳೆ್ಾಂ ಬರಾಂ ಮಹಣ್ ತ್ಲ ಚಿಾಂತಲ್ಮಗೊೊ . ತ್ಲ ತಾಚ್ಯಾಂ ಘರ್ ಭ್ದ್ರ ಕರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರರ ಸಲ್ಲಸ. ಅಸಲ್ಮೆ ಎಕಾ ತಳ್ಾಳೆನ್ ತಾಣಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಾಂ. ಆತಾಾಂ ತಾಕಾ ನವೆಾಂಚ್ಚ ಕ್ತಾಂ ಪುಣಿೋ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮಹಳಿ ಉಬಸ ಆಯಿಲಿೊ . ತಾೆ ಕುದ್ರರೆರ್ ತ್ಲ ಚಡ್‍ಲ್ ಭೊಾಂವಾೊ ತರಿೋ ಪಡ್ಯೊ ಕುಶಿನ್ ತ್ಲ ವಚೊಾಂಕ್ ನಾತೊಲ್ಮೆನ್ ತಣಾಂ ತ್ಲ ಗ್ಲ್ಲ. ದಯಾಸ ತಡಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪಯಿೆಲ್ಮೊೆನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ದೋಣ್ ದಿಸಿೊ . ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಾಚ್ಯರ್ ಆಸೊ .
4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಎಕಾೊೆಕಡೆ ದುಬ್ಲಸಣ್ ಆಸಿೊ . ಥೊಡ್ಯೆ ವೆಳನ್ ತ ದೋಣ್ ದಿರ್ನಾ ಜಾಲಿ. ತದ್ರ್ಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ದುಬ್ಲಸಣಚೊ ಉಗಾಡಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ . ತಾಣಾಂ ತ ಬುಡ್‍ಲ್'ಲ್ಮೊೆ ತಾವಾಸರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ ಜೊಗಾರ್ಣನ್ ದವರ್'ಲಿೊ . ಇಲ್ೊಾಂ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ತಾೆ ವಾಟೆರ್ ಸಬರ್ ಪಾಾಂಯ್ರ ದಿಸೊ . ತದ್ರಳ ತಾಕಾ ಕಳೆಿಾಂಕ್ೋ ಥಂಯ್ರ ಅಪೂರರ್ಬ ಮನಿಸ್ ಯೆತಾತ್ಮಹಣ್.ಆನಿಕ್ೋಚಿಕೆ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಥೊಡಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಯಾಂ ಚಲ್ಮೊಪಿಲಿೊ ಜಾವುನ್ ಶಿಾಂಪಡ್‍ಲ್'ಲಿೊಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಿೊಾಂ. ಮನಾೆೆಾಂಚಿ ತಕ್ೊ , ಹ್ಯತಾಾಂ ಪಾಾಂಯಾಾಂಚಿ ಆನಿ ಪಾಟಚ್ಯೆ ಖಣಾೆಚಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಯಾಂ ಶಿಾಂಪ್ಡಡನ್ ಆಸಿೊಾಂ. ರಾಂದಪ್ ಕರಾಂಕ್ ರಾಂದಿಿ ಘಾಲ್ೊ ರ್ಗತ್ಸ'ಯಿೋ ಆಸೊೊ . ತಶಾಂ ಮನಾೆಾಂಚ್ಯಾಂ ಮಾಸ್ ಖೆಲಿೊಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣಾಾಂ ದಿರ್ತಲಿಾಂ. ತಾಕಾ ವರೊಡ್‍ಲ್ ಯೇವ್ಕ್ ವಾಂಕಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಮೊೆಪರಿಾಂ ಜಾವುನ್ ತ್ಲ ವಾಂಕಾಂಕ್'ಯಿೋ ವಾಂಕೊ . ಸವಾ್ರ್ಯ್ರ ಭೊಗತಚ್ಚ ತ್ಲ ಉಟ್ ಉಟಾಂತಾಚ್ಯೆ ಘರ ತರ್ೆಾಂ ರ್ಧ್ಾಂವೊ . ಆತಾಾಂ ತಾಕಾ ಹ ನರಭ್ಕ್ಷಕ್ ಖಂಯ್ರ ತರಿೋ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಚಳತತ್ ತರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕಶಾಂ ಲ್ಗಾಡ್‍ಲ್ ಕಾಡೆ್ಾಂ ಮಹಳ್ಚ್ಿ ಉಪಾಯ್ರಸೊಧುನ್ ಆಸೊೊೆ .ತಾಚ್ಯಕಡೆ ಚ್ಯರ್ ಬಂದೂಕೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಿಸ್ತತಲ್ಲೆ ಸಯ್ರತ ತಾಚ್ಯಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಆಸೊೊೆ . ಥೊಡೆ ದಿೋಸ್ ತ್ಲ ಮನಾೆೆಾಂಚಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಯಾಂ ಮ್ಚಳ್'ಲ್ಮೊೆ ತಣಾಂ ದಯಾಸ ತಡಿಕ್ ವೆತಾಲ್ಲ. ಆನಿ ಕಣಿೋ ಯೆತಾತ್'ಗ್ಳೋ ಮಹಣ್ ಪಳೆಯಾತಲ್ಲ. ಥೊಡೆ ಹಪ್ಲತ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್. ತಾಾಂಚಿ ಝಳ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಆಶಾಂ ಏಕ್ ವಸ್ಸ ತಾಚ್ಯಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ತ್ಲ ಆರಮಾಯೆನ್ ಆಸೊೊ . ರೊಬ್ಲನ್ ತಾೆ ಕುದ್ರರೆಕ್ಯೇವ್ಕ್ ತರ್ೋಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿೊಾಂ. ತಾಕಾ ಥಂಯೆ್ ವಾತಾವರಣ್ ವಗಾಸಲ್ೊಾಂ. ಆನಿ ತ್ಲ ತಾೆ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ತಕ್ದ್ ಹೊಾಂದನ್ ಜಯೆತಾಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗಾ ಕಣಿೋ ರ್ಧ್ಡ್‍ಲ್ ಘಾಲ್್ ನಾಾಂತ್ ಮಹಣ್ ತ್ಲ ಜಾಣಾಾಂ ಜಾವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಆರಮಾಯೆನ್ ದಿೋಸ್ ಕಾಡ್ಯತಲ್ಲ. ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ತಾಕಾ ದಯಾಸ ತಡಿರ್ ಉಜಾೆಚೊ ಉಜಾಾಡ್‍ಲ್ ದಿಸೊೊ . ದಯಾಸ ತಡಿರ್ ಥಾವ್ಕ್ ತ್ಲ ದೋನ್ ಮಯಾೊಾಂ ಪಯ್ರಸ ಆಸೊೊ . ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಆಟ್ ಜಣ್ ನಾಗ್ಡ ಮನಿಸ್ ದಿಸೊ . ತಚ್ಚ್ ನರಭ್ಕ್ಷಕ್ ಮಹಣ್ ಸಮ್ಚ್ೆಾಂಕ್ ತಾಕಾಚಡ್‍ಲ್ ವೇಳ್ ಗ್ಲ್ಲನಾ.ತ್ಲ ಉಟ್ ಉಟಾಂ ಘರ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಆಪಾಿಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕಚ್ಯೆಸ ರ್ಷ್ೆಾಂತ್ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ಪಡ್ಲೊ . ಪಯಾೊೆನ್ ಪಯೆೊಾಂ ಆಪಾೊೆ ಬಂದೂಕೆಾಂನಿ ದ್ರರ ಭ್ಲ್ಲಸ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರರ ಯೇವ್ಕ್ ನಿಸಣ್ ಉಭಿ ಕನ್ಸ ಲ್ಮಗ್ಳಸಲ್ಮೊೆ ರಕಾಕ್ ತಾಂಕ್ೊ . ಆನಿತ್ಲನಿಸಿಿಚ್ಯರ್ಚಡ್ಲನ್ ರಕಾಚ್ಯೆ ಎಕಾ ಫಾಂಟ್ೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪಾೊೆ ದುಬ್ಲಸಣ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ತ ಆಸ್'ಲ್ಮೊೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ತ ಆಟ್ ಜಣ್ ಬಸ್'ಲ್ೊ . ಮಧಾಂಗಾತ್ ಉಜೊ ಝಳತಲ್ಲ.ತಬಹುಶಾಮಾಸ್ಬಜುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯೆತ ಜಾಲ್ೊ . ಥೊಡ್ಯೆ ವೆಳನ್ ತ ತಾಾಂಚ್ಯೆ ದೋಣಿರ್ ಚಡೆೊ ಆನಿಮುಕಾರ್ ಗ್ಲ್. ಅವಸ್ವರ್ -11.
5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ರಕಾರ್ ಥಾವ್ಕ್ ತ್ಲ ದಾಂವ್ಕ'ಲ್ಲಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಬಂದೂಕೆ ಖಾಂದ್ರರ್ ದವನ್ಸ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಿಸ್ತತಲ್ಲೆ ಪ್ಲಾಂಕಾಿಕ್ ಶಿಕಾಸಯ್ಲೊೆ . ಏಕ್ ವಹಡ್‍ಲ್ ತಾಲ್ಮಾರ್ ತಾಣಾಂ ಪಾಟಾಂ ಭಾಾಂದಿೊ . ಥಂಯ್ರ ಥಾವ್ಕ್ ತ್ಲ ಶಿೋದ್ರತ ನರಭ್ಕ್ಷಕ್ ಬಸ್'ಲ್ಮೊೆ ಜಾಗಾೆಕಡೆ ಗ್ಲ್ಲ.ಥಂಯೆ್ಾಂ ಭ್ಯಾನಕ್ ದೃಶ್ಯೆ ಪಳೆವ್ಕ್ ತ್ಲ ಶಿರಿಾಂ ರ್ಚಕೊ .ತಾೆ ಜಾಗಾೆರ್ಥಂಯ್ರಥಂಯ್ರ ರಗಾತ್ ದಾಂವನ್ ತಾಂ ರಗಾತ್ ಘಟೆ ಜಾಲ್ೊಾಂ.ಥೊಡಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಯಾಂ ತಣಾಂಹಣಾಂ ಶಿಾಂಪಾಡಲಿೊಾಂ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಗಡ್‍ಲ್್ ಜೆವಾಣ್ ಕನ್ಸ ಗ್ಲ್ಮೆತ್ ಮಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ೊಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಸ್ತರ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಮುಕ್ೊ ಗಜಾಲ್ ಕ್ತಾಂಗಾಯ್ರ?ತ ಪತಾೆಸನ್ ಯೆತತ್ತರ್ ತಾಾಂಚ್ಯರ್ ಕಶಾಂ ರ್ಧ್ಡ್‍ಲ್ ಘಾಲಿ್ , ಹ್ಯೆ ಸಮರ್ೆ ಥಾವ್ಕ್ ಕಶಾಂ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂ ಮಹಳಿೆ ರ್ಶಾೆಾಂತ್ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ರ ಥಾವ್ಕ್ ಶಿೋದ್ರ ಘರ ಆಯ್ಲೊ . ಥೊಡೆ ಮಹಿನ್ಹ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್. ಎಕಾ ರತಾಂ ದಯಾಸಾಂತ್ ವಾರಾಂ ವಾದ್ರಳ್ ಉಟೆೊಾಂ. ತತಾೊೆರ್ ಪಯ್ರಸ ಥಾವ್ಕ್ ಬಂದೂಕೆ ಫರ್ ಸೊಡ್ಲ್ ಅವಾಜ್ ಆಯಾ್ಲ್ಲ. ಹ್ಯೆ ರತಾ್ೆ ವೆಳರ್ ಹ ಫರ್ಕೋಣ್ಸೊಡ್ಯತತ್'ಗಾಯ್ರಮಹಣ್ ತ್ಲ ಅಜಾಪ್ ಪಾವೊ . ಕೂಡೆೊ ತ್ಲ ನಿಸಿರ್ ಚಡ್ಲನ್ ದಯಾಸ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ತದ್ರ್ಾಂ ದುಸರ ಪಾರ್ಿಾಂ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯೆ ರ್ಗಳೆಾಂಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯಾ್ಲ್ಲ. ಹೊ ಅವಾಜ್ ದಯಾಸಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ಕ್ಾಂಚ್ಚಯೆತಾಲ್ಲ. ಭೊೋವ್ಕ'ಶಾೆ ಖಂಚ್ಯಾಂಗ್ಳೋ ತಾರಾಂ ಅಪಾಯಾಾಂತ್ ಶಿಕಾಸಲ್ಮಾಂ ದಕುನ್ ತಾವಾಸರ್ ಆಸೊ ನಾರ್ಕ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಶಾಂ ಫರ್ ಸೊಡ್ಯತತ್ ಮಹಣ್ರೊಬ್ಲನಾನ್ ಚಿಾಂತೊಾಂ. ಕೂಡೆೊ ತ್ಲ ಘರ ಭಾಯ್ರರ ಥೊಡೆಾಂ ಲ್ಮಾಂಕುಡ್‍ಲ್, ಆಡ್ಯರ್ ಜಮವ್ಕ್ ತಾಕಾ ತಾಣಾಂ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲ. ಧಗ ಧಗ ಕನ್ಸ ಉಜೊ ಪ್ಲಟೊ . ಉಜೊ ಪ್ಲಟುಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪತಾೆಸನ್ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯ ಫರ್ ಫುಟೆೊ ಆನಿ ಆಶಾಂ ಪಾಟ್ ಪಾಟ್ ಫರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್್ಾಂಚ್ಚ ಆಸೊ . ರೊಬ್ಲನಾಕ್ ತಾೆ ಕಾಳ್ಚ್ಕಾಾಂತ್ ತಾಂ ತಾರಾಂ ಮಸ್್ ಮಸ್್ ದಿರ್ತಲ್ಾಂ. ಕೂಡೆೊ ರೊಬ್ಲನ್ ತಾಚೊೆ ಬಂದೂಕೆ ಘವ್ಕ್ ದಯಾಸ ತಡಿತರ್ೆಾಂ ರ್ಧ್ಾಂವೊ . ಪುಣ್ ತಾಂ ತಾರಾಂ ವಾದ್ರಳಕ್ ರ್ಾಂಪ್ಡಡನ್ ಪಾಜೆಚ್ಯೆ ಫತಾರಕ್ ಆಪ್ಡಿನ್ ತಾಂ ಪುಟನ್ ಫತಾರಾಂ ಮಧಾಂ ಶಿಕಾಸಲ್ೊಾಂ ತಾಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ಹಾಂ ಪಳೆವ್ಕ್ ತ್ಲ ನಿರಶಿ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಚಿ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಆಸಿೊ ಕ್ೋ ಹಾಂ ತಾರಾಂ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಪಾವೆೊಾಂ ತರ್ ಅಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ಕ್ ಹ್ಯೆ ರನಾ ಥಾವ್ಕ್ ಸ್ತಟನ್ ಕಶಾಂಯ್ರ ಪುಣಿ ಕನ್ಸ ಆಪಾಿಚ್ಯೆ ಮಾಾಂಯಾಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವತಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಿಾಂತ್ಲೊ ಬಚ್ಯವ್ಕ ಜಾತಲ್ಲಾಂ ಮಹಣ್ ತಾಚಿಾಂ ಭೊಗಾಿಾಂ ಆಸಿೊಾಂ. ಪುಣ್ ತ ಭೊಗಾಿಾಂ ಚಿೋರ್ ಚಿಪುಸಟ್ ಜಾಲಿೊಾಂ. ಅನ್ಹೆೋಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಳ್ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಾಂಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ತಾೆ ತಾವಾಸರ್ ಆರ್ೊೆಾಂಚಿ ಸಿಿತ ಕ್ತಾಂ ಮಹಣ್ ಪಳೆವ್ಕ್ ಯೆವಾೆಾಂ ಮಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ದಣಿ ಸಶಿಸಾಂ ಗ್ಲ್ಲ. ಕ್ತಾಂಯ್ರ ಜಾಾಂವ್ಕ ತಾೆ ಪುಟ್'ಲ್ಮೊೆ ತಾವಾಸಕಡೆಾಂ ವೆಚ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕಣಿೋ ವಾಾಂಚೊನ್ ಉಲ್ಮೆಸರ್ ಆಪಾಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಾ ರ್ಾಂಗಾತ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸತಲ್
6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಮಹಳೆಿಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮನಾಾಂತ್ ಉಟೊ . ತಾಂ ನಹಯ್ರ ಆರ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಲೆ ಗಜೆಸಚೊೆ ವಸ್ತತ ಪುಣಿ ಲ್ಮಭ್ತಲ್ಲೆ , ತ್ಲೆ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ ವಾಪಯೆಸತ್ ನಹಯ್ರ'ವೇಮಹಣ್ ತಾಣಾಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಾಂ. ಶಿೋದ್ರ ಘರ ವಚೊನ್ ಥೊಡ್ಲೆ ಬಕರೆ , ಉದ್ರಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯತರಾಂ ಘವ್ಕ್ ದಯಾಸ ತಡಿರ್ ಆರ್ೊೆ ದೋಣಿಸಶಿಸಾಂ ಯೇವ್ಕ್ ತ ದೋಣ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ವಸ್ತತ ತಾಾಂತುಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ ದವಲ್ಲೆಸ. ಆನಿ ತ್ಲ ದೋಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ತಾೆ ಪುಟನ್ ಪಡ್‍ಲ್'ಲ್ಮೊೆ ತಾವಾಸ ಸಶಿಸಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಯ್ಲತ ಜಾಲ್ಲ. ವಾಟೆರ್ ಥಂಯ್ರ ಥಂಯ್ರ ಖಡ್ಯಪಾಂ ಆಸಿೊಾಂ ತರಿೋ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮಿನತನ್ ತ್ಲ ತಾವಾಸ ಸಶಿಸಾಂ ಪಾವೊ . ತದ್ರ್ಾಂ ತಾಕಾ ತಾೆ ಮ್ಚ್ಡ್‍ಲ್'ಲ್ಮೊೆ ತಾವಾಸರ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಟ ದಿಸೊೊ . ತ್ಲ ಹ್ಯಕಾ ಪಳೆವ್ಕ್ ಘಾಂಕಾತಲ್ಲ. ಬಬ ಘಾಲ್ಮತಲ್ಲ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ ದಿತಾಲ್ಲ. ರೊಬ್ಲನಾನ್ ತಾಕಾ ಶಿಲ್ಲಣ್ಯೆ ಘಾಲ್ಕನ್ ಹ್ಯತ್ ಭಾಶನ್ ಆಪಯಾತನಾ ತ್ಲ ಉದ್ರ್ಾಂತ್ ಉಡ್ಲೊ . ಆನಿ ಹ್ಯಚ್ಯೆ ದಣಿ ಸಶಿಸಾಂ ಉಪ್ಲೆವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ .ಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಪಾವ್ಕ'ಲ್ಲೊಚ್ಚ ತಾಕಾ ಧನ್ಸ ತಾಣಾಂ ದಣಿಭಿತರ್ಘಾಲ್ಲ.ತಾಕಾಭಾಕ್ರ ಆನಿ ಉದ್ರಕ್ ದಿಲ್ಾಂ. ತಾಕಾ ಬರಿ ಭುಕ್ ಲ್ಮಗ್'ಲ್ಮೊೆನ್ತಾಣಾಂತಭಾಕ್ರ ಖೆಲಿ ಆನಿ ಉದ್ರಕ್ ಸಯ್ರತ ಪಿಯೆಲ್ಲ. ಆತಾಾಂ ರೊಬ್ಲನಾಕ್ ಏಕ್ ರ್ಾಂಗಾತ ಮ್ಚಳ್ಚ್ಿ . ರೊಬ್ಲನ್ ತಾವಾಸರ್ ಚಡ್ಲೊ . ಭಿತರ್ ಯೆತಾರ್ತನಾ ಚ್ಯರ್ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಮ್ಚ್ಡಿಾಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಚಳಿಾಂ. ಪ್ಲಟ್ೆಕ್ ಸೊಡ್ಯೊೆರ್ ಹರ್ ಕಣಿೋ ತಾೆ ತಾವಾಸರ್ ಜೋವಂತ್ ನಾತೊ . ( ಅನಿಕೀಆಸಾ) - ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೀಜಾ,ಅತಾಾವರ್. -----------------------------------------------------------------------------------------------
7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ನೆಂವೆಂತ್ಕತೆಂಆಸಾ? ನೇಪಾಳ್್ದೇಶಾಚಿ್ಜಾನಪದ್್ಕಾಣಿ ಸಂಗರಹ್:್ಲಿಲಿೊ್ಮಿರಾಂದ್ರ,್ಜೆಪುಪ್ ತಾಚ್ಯಾಂ್ನಾ|ಂಾಂವ್ಕ್ಪಾಪಕ್.್್ಹಳೆಿಚೊ್ ಲ್ಲೋಕ್್ತಾಕಾ್ಪಾಪಿ್ಪಾಪಿ್ಮಹಣ್ ತಮಾಷೆ್ಕರ್ತ ಲ್ಲ.್್ತಾಚ್ಯೆ್ಬಯೆೊಕ್್ ಹಾಂ್ಸಮ್ದಿಸೊಾಂಕ್್ನಾ.್್ಏಕ್್ದಿೋಸ್್ ತಣಾಂ್ನೊವಾರೆಲ್ಮಗ್ಳಾಂ್ಯೇವ್ಕ್್‘ತುಾಂ್ ತುಜೆ್ನಾಾಂವ್ಕ್ಬದುೊನ್್ಕಾಣಗ.್್ಸಕಾಡನಿ್ ತುಕಾ್ಪಾಪಿ್ಪಾಪಿ್ಮಹಣ್್ಆಪಂವೆ್ಾಂ್ ಮಾಹಕಾ್ಬರಾಂ್ಲ್ಮಗಾನಾ.’್ಮಹಳೆಾಂ.್ ತವಳ್್ತ್ಲ್ಹ್ಯಸತ್ತ’್ನಾಾಂವಾಾಂತ್್ಕ್ತಾಂ್ ಆರ್?.....್ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ್ಕಚ್ಯೆಸ್ ಕಾಮಾಾಂವರ್ಸಾಂ್ಮಾಹಕಾ್ಗೌರವ್ಕ್ ಮ್ಚಳತ’್ಮಹಣಾಲ್ಲ.್್ಪೂಣ್್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಾಂಕ್್ತಯಾರ್್ನಾತೊ.್್್ ನಿಮಾಣಾಂ್ಉಪಾಯ್ರ್ನಾರ್ತನಾ್ತ್ಲ್ ಏಕ್್ಬರ್ೆ ್ನಾಾಂವಾಚ್ಯೆ್ಸೊದ್ರ್್ ಭಾಯ್ರರ್ಸರೊ್ೊ . ವಾಟೆರ್್ಥೊಡೆ್ಜಣ್್ಏಕ್್ಮ್ಚ್ಡೆಾಂ್ ವಾವತಾಲ್.್್ಸರ್್ಲ್ಮೊೆ್ಮನಾೆೆಚ್ಯಾಂ್ ನಾಾಂವ್ಕ್ಕ್ತಾಂಗ್ಳ್ಮಹಣ್್ಪಾಪಿನ್್ ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂ.್್ತಾಾಂಚ್ಯ್ಪಕ್್ಎಕಾೊೆನ್್ ಮಹಳೆಾಂ್‘ತಾಚ್ಯಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ಅಮರ್್ನಾಥ್’ ಹಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ಆಯ್ಲ್ನ್್ಪಾಪಿಕ್್ ಆಜಾಪ್್ಜಾಲ್ಾಂ.್್ಅಮರ್್ಮಹಳೆರ್್ ಮರಣ್್ನಾತ್್ಲ್ಲೊ್ಮಹಣ್್ಅಥ್ಸ.್್ತರ್್ ತಾಣಾಂ್ಮ್ಚ್ರ್್ಾಂ್ಕಸ?್ಪಾಪಿಕ್್ತಾಂ್ ನಾಾಂವ್ಕ್ರಚೊಾಂಕ್್ನಾ.್್ತ್ಲ್ಮುಕಾರ್್ ಗ್ಲ್ಲ.್್ಗಾದ್ರೆಾಂತ್್ಏಕ್್ರೈತ್್ ಕರ್ತಲ್ಲ.್್ತಾಚ್ಯಾಂ್ವಸ್ತತರ್್ ಚಿಾಂದಿಚೂರ್್ಜಾಲ್ೊಾಂ.್್ತಾಚ್ಯಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ ರ್ಚ್ಯರ್್ಲ್ಮೊೆ್ವೆಳರ್್ತ್ಲ್‘ಧನಪತ’್ ಮಹಣ್್ಮಹಣಾಲ್ಲ. ಧನಪತ್ಮಹಣ್್ನಾಾಂವ್ಕ್ದವರ್್್ ಪಿಾಂಜ್ರ್್ವಸ್ತತರಾಂ್ನ್ಹಹಸೊನ್್ಕಸೆಾಂ್ ಕಸಾಂ?.....್ಪಾಪಿಕ್್ಹಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ಸಮ್ ದಿಸೊಾಂಕ್್ನಾ.್್ತ್ಲ್ಮುಕಾರ್್ಗ್ಲ್ಲ.್್ ಪಯ್ರಸ್ಏಕ್್ದ್ರಡ್ಲಡ್ರ್ದ್ರೆರ್ಥಸ್ಮ್ಚಳ್ಚ್ಿ್ ತಾಕಾ.್್ತಾಕಾ್ವಾರ್ಚಾಂಕ್್ಬರಂವ್ಕ್್ ಯೇನಾತ್್ಲ್ೊಾಂ.್್ಪಾಪಿನ್್ತಾಚ್ಯ್ ಮುಕಾರ್್ವಹಚೊನ್್‘ತುಜೆಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್
8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಕ್ತಾಂ?’್ಮಹಣ್್ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂ. ‘ರ್ದ್ರೆಧರ’.....್ಜಾಪ್್ದಿಲಿ್ - ತಾಣಾಂ.್್ ‘ಹ್ಯೆ್ನಾಾಂವಾಚೊ್ರ್ದ್ರೆರ್ಥಸ್ದ್ರಡ್ಲಡ್ ಜಾವ್ಕ್್ಆಸೊ್್ಕಸೊ?’್ಮಹಣ್್ಚಿಾಂತತ್ತ್ ಮುಕಾ್ರ್್ಚಮಾ್ಲ್ಲ್ಪಾಪಕ್. ಪ್ಲಟ್ಎಕಾ್ಮನಾೆೆಕ್್ದ್ರಾಂವಾಡವ್ಕ್್ ವಹರ್ತ ಲ್ಲ.್್ತ್ಲ್ಪಡೆ್ಾಂ್ಉಚ್ಯ್ಾಂ್ ಲ್ಕ್ನಾರ್ತ ನಾ,್ಉಪಾಪಸ್್ಸೊಡಿತ್ತ್ ಜೋವ್ಕ್್ಸೊೋಡ್‍ಲ್್್ದ್ರಾಂವಾತಲ್ಲ.್್ತಾಕಾ್ ರವವ್ಕ್್ಪಾಪಿನ್್ನಾಾಂವ್ಕ್ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂ.್್ ತ್ಲ್ಖಶಸವ್ಕ್್ಖಶಸವ್ಕ್್‘ಮಹಜೆಾಂ್ ನಾಾಂವ್ಕ್ಶೂರ್್ಸೇನ್’್ಮಹಣಾಲ್ಲ.್್ಆನಿ್ ಆಪಿೊ್ದ್ರಾಂರ್ಿ್ಮುಕಾಸಿಸಲ್ಮಗೊೊ. ‘ನಾಾಂವ್ಕ್ಮಾತ್್ಶೂರ್್ಸೇನ್.್್ಪೂಣ್್ ಎಕಾ್ಪ್ಲಟ್ೆಕ್್ಭಿಯೆವ್ಕ್್ದ್ರಾಂವಾತ.್್ ಅಸಲ್ಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ದವರ್್್್ಕ್ತಾಂ್ ಫಯ್ಲ್?’್ಅಶಾಂ್ಚಿಾಂತತ್ತ್ಪಾಪಿ್ಘರ್ ಪಾವೊ.್್ಆಾಂಗಾಿಾಂತ್್ಎಕೊ್ಭಿಕಾರಿ್ ಭಿಕ್್ಮಾಗೊನ್್ಆಸ್್ಲ್ಲೊ. ‘ತುಜೆಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ಕ್ತಾಂ?’್ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂ ಪಾಪಿನ್.್್‘ಕರೊೋಡ್‍ಲ್್ಪತ’್ಮಹಳೆಾಂ್ ಭಿಕಾರ್ೆ ನ್.್್ಹಾಂ್ಆಯ್ಲ್ನ್್ಪಾಪಿಕ್್ ನಿರಶಸವೆಾಂ್ಹ್ಯಸೊ್ಆಯ್ಲೊೆ.್್ನಾಾಂವ್ಕ್ ಕರೊೋಡ್‍ಲ್್ಪತ.್್ಕಾಮ್್ಭಿಕಾಾಪತಚ್ಯಾಂ. ಆಪಾೊೆ ್ಬಯೆೊಲ್ಮಗ್ಳಾಂ್ತಾಣಾಂ್ಘಡ್‍ಲ್್ಲಿೊ್ ಗಜಾಲ್್ಪೂರ್ರ್ಾಂಗ್ಳೊ.್್‘ಅಮರ್್ ನಾಾಂವಾಚೊ್ಮರಣ್್ಪಾವಾೊ.್್ಧನಪತ್ ಚಿಾಂದಿ್ನ್ಹಹಸೊನ್್ಕಾಮ್್ಕರ್ತ .್್ ರ್ದ್ರೆಧರ್ದ್ರಡ್ಲಡ್ಶಿಖಮಣಿ.್್ ಶೂರ್್ಸೇನ್್ಭಿವು್ರೊ್ಆನಿ್ ಭಿಕಾರ್ೆ ಚ್ಯಾಂ್ನಾಾಂವ್ಕ್ಕರೊೋಡ್‍ಲ್್ಪತ.್್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ್ನಾಾಂವಾಾಂಕ್್ಆನಿ್ಹ್ಯಾಂಕಾ್ ಸಂಬಂಧ್ಚ್ಚ್್ನಾ.್್ನಾಾಂವ್ಕ್ಮುಖೆ್ ನಹಯ್ರ.್್ಆಮಿಾಂ್ಕರ್್ಾಂ್ಕಾಮ್್ಮುಖೆ.್್ ಬರಾಂ್ಕಾಮ್್ಕರ್್್್ಚ್ಯರ್್ಜಣಾಾಂಕ್್ ಕುಮಕ್್ಕೆಲ್ಮೆರ್್ಮಾನ್್ಮಯಾಸದ್್ ಮ್ಚಳತ.್್ತುಕಾ್ನಾಾಂವಾಚಿ್ದುರಶಾ್ ನಾಕಾ’್ಅಶಾಂ್ಬಯೆೊಕ್್ತಾಣಾಂ್ ಸಮೆಯೆೊಾಂ.್್ತಾಚ್ಯ್ಬಯೆೊನ್್ಲ್ಜೆನ್್ ತಕ್ೊ್ಪಂದ್ರ್ಘಾಲಿ.
9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪರಕರಣ್– ೧೭ ಪ್ಲಲ್ಮೆ ಸಕೆತಚಿ ವಳ್ಕ್ ರಂಗಣ್ಿ ಘರ್ ರಿಗಾತನಾ ರ್ಡೆ ಇಕಾರ , ತಾೆ ವತಾಕ್ ಆಾಂಗ್ ಘಾಮಾನ್ ಥಾಪ್ಡ ಜಾಲ್ೊಾಂ. ಸಕಾಳಾಂ ನಾಹವ್ಕ್ ಸ್ತಟ್್ಲ್ಲೊ ತರಿ ಪರ್ತೆ ನ್ ನಾಹಾಂರ್್ ಆಶಾ ವಡ್ಯತಲಿ. ವಸ್ತತರ್ ನಿಕಾಿವ್ಕ್ ಪುಡೆಾಾಂ ನ್ಹಹ sಸ್ತನ್ ತುವಾಲ್ಲ ಘವ್ಕ್ ನಾಹಾಂವ್ಕ್ ವಚ್ಯಜೆ ಮಹಣಾತನಾ ಬಯ್ರೊ ಕುಡ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಳೊ . ಬರಿೋಕ್ ಗೊರಾಂಚ್ಚ ಸೊಭೆ್್ಾಂ ಬಯ್ರೊ ಆಜ್ ತಾಾಂಬ್ಶೆಲ್ೊಾಂ. ರಾಂದ್ೆ ಕುಡ್ಯ ಥಾವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಮೊೆನ್ ಧಗ್ಳಕ್ ತಾಾಂಬ್ಶೆಲ್ಮಾಂಮಹಳೆರ್ಆಜ್ಏಕ್ಗ್ಳೋಟ್ ತಾಾಂಬಸಣ್ ಚಡ್‍ಲ್್ಚ್ಚಆರ್. “ತ್ಲ ತುವಾಲ್ಲ ಸಕಯ್ರೊ ದವರ. ಪಯೆೊಾಂ ಮಹಜಾೆ ಸವಾಲ್ಮಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಯಾ, ತುಮಿ್ ಇನ್ಸ್ನ್ಸ್ನ್ಸ್ಪ್ಲಕಿರ್್ಗ್ಳರಿ ಗ್ಲಿ ಡ್ಬಾೆಾಂತ್”್ ತಣಾಂ ರಗ್ ದ್ರಕಯ್ಲೊ . ರಂಗಣಾಿಕ್ ಬಯೆೊ ಚ್ಯಾಂ ವರ್ತ ನ್ಕಳೆಿಾಂ ನಾ.್‘ರ್ದ್ರರ್ಿ್ತಕಾರಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ ನಾ. ರಪಾಪಸ್ ಉಲ್ಯಿಲ್ೊಾಂಚ್ಚ ನಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ವತಾಾಂತ್ ತಾಪುನ್ ಘರ ಆಯಾೊೆರ್ ಹ್ಯಚೊಕ್ತಾಂಹೊಅವಾತರ್?ಝಗಾಡೆಕ್ ದಾಂವಾೊಾಂ ತರಿ ಕ್ತಾೆ ?’್ಸವಾಲ್ಮಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಚಳ್ಚ್ಾಂಕಾ್ . “ಅಶಾಂ ಕ್ತಾೆ ಸ್ತಾಂಯಿಪತಾಯ್ರ ರ್ಯಿಾಣಿ? ಜಾಲ್ಾಂ ತರಿೋ ಕ್ತಾಂ?”್ ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂತಾಣಾಂ.್“ಜಾಲ್ಮಾಂಗ್ಳೋಜಾಲ್ಮಾಂ ಬೇಸ್ ಜಾಲ್ಮಾಂ, ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಅರ್ಧಕಾರ್ ಆರ್ ಮಹಣ್ ಬಯ್ರೊ ಮನಾೆಾಂಚ್ಯರ್, ಮ್ಚಸಿತಿಣಾಂಚ್ಯರ್ದಂಡ್‍ಲ್ ಘಾಲ್ಲ್ಗ್ಳ ತರ್?” ರಂಗಣಾಿಕ್ಆತಾಾಂಕಾಣಿಸಗ್ಳಿ ಸಮಾೆಲಿ. “ಸಿೋತಮಾಾನ್ ಯೇವ್ಕ್ ಸಗ್ಿಾಂ ತುಜೆಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ರ್ಾಂಗಾೊಾಂ ಆಸತತಲ್ಾಂ”್ತಾಣ ದುಬವ್ಕ ಉಚ್ಯರೊ್ೊ .್“ಕ್ತಾೆಕ್ ರ್ಾಂಗ್ಳನಾಾಂಯೆ?ತುಮಿ ಬೂದ್ ನಾರ್ತಾಂ ಕರ್್ಾಂ ಪೂರ ಕರ್ೆ ತ್, ತಣಾಂ ರ್ಾಂರ್ಗಾಂಕ್್ನಜೊಗ್ಳ? ತಣ ಕೆಲಿೊ ಚೂಕ್ ತರಿ ಕ್ತಾಂ? ಸಿತಿೋ, ಅನಾಥ್, ರ್ರ್ಧಾ ದಿಕ್್ ದಿಶಾ ನಾತೊಲಿ. ತುಮಾ್ೆ ಇಲ್ಮಖೆಾಂತ್
10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ರಿರ್ಗನ್ ಕಾಾಂಯ್ರ ಆರ್ಧ್ರ್ ಜೊಡ್ಯೆಾಂ ಮಹಳೆರ್ ಅಶಾಂ ಕರ್್ಾಂಗ್ಳ ತುಮಿ? ತಣ ರ್ಾಂರ್ಗನ್ ಘವ್ಕ್ ರಡ್ಯತನಾ ಮಾಹಕಾಚ್ಚ ಪಾತೆಾಂವ್ಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಮಿ ತಸೊ ನಹಾಂಯ್ರ್ನ್ಹ ಕಣಾಯಿ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಘಾಲ್್ ಮನಿಸ್ ನಹಾಂಯ್ರ, ಪೂಣ್ ತಣಾಂ ತುಮಿಾಂಚ್ಚ ರಜು ಕೆಲ್ೊಾಂ ಆದೇಶ್ಯ ಪತ್ರ ದ್ರಕಯೆೊಾಂ. ಪಯೆೊಾಂ ತ್ಲ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಮಾಫ್ ಕರ. ಮಾಗ್ಳರ್ ತುವಾಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾ”. “ಕಛೇರಿಚ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಾಂನಿ ಘರ್್ೆ ಬಯಾೊಾಂನಿ ನಾಕ್ ರಿಗಯಾ್ಾಂಯೆ”್ ರಂಗಣ್ಿ ಘುಸಪಡುನ್ ಮಹಣಾಲ್ಲ. “ದಕುನ್ಾಂಚ್ಚ ತುಮಿ ಹಾಂ ಅರ್ವೇಕಪಣ್ ದ್ರಕಯಿಲ್ೊಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಾಂ ಅರ್ವೇಕಪಣ್ ತದುಾಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಯೇನಾಶಾಂ ಗಾಾಂವಾ್ೆಾಂನಿ ಯೆಾಂವೆ್ಾಂಗ್ಳ ತರ್? ಸಿತಿೋಯಾಾಂಕ್ ಆಸ್ಾಂ ಸಯ್ರಣ್, ಸೊಸಿಿಕಾಯ್ರ ದ್ರದ್ರೊೆಾಂಕ್ ಯೇತ್್ಗ್ಳೋ? ಕಛೇರಿ ವಾವಾರಾಂತ್ ಮಹಜ ಸಲ್ಹ್ಯ ಮಾಗ್್ಲಿೊ ಜಾಲ್ಮೆರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಖಂಡಿತ್ ಬರಿಚ್ಚ ಸಲ್ಹ್ಯ ದಿತಾಂ. ಸಿತಿೋಯಾಾಂನಿ ಹ್ಯತ್ ಘಾಲಿನಾಾಂಯೆಖಂಯ್ರ.ತುಮಾ್ೆ ಭುರ್ಗೆಾಂಕ್ ದೋನ್ ದಿೋಸ್ ಸ್ತರ್ಧ್ರ್ಸಾಂಕ್ ತಾಾಂಕಾತಗ್ಳ ತುಮಾ್ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ದಳೆ ರ್ಧ್ಾಂಪ್ಲೊ ಉಪಾರಾಂತ್ ತುಮಾ್ಾಂ ಕಳತ ತಾಂ”. ತಪ್ಲಪೋನಹಳೆಿಾಂತೊಾಂ ದೃಶ್ಯೆ ದಳೆಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ಕ್ ರಂಗಣಾಿಚ್ಯಾಂಕಾಳಜ್ ಆಾಂಕುಡೆೊಾಂ.್“ಅನಾಪತ್ತ ಉಲ್ಯಾ್ಕಾ. ವಾಟೆರ್ ವೆಚ್ಯೆ ವಾಗಾ ಮಾಹಕಾ ಯೇವ್ಕ್ ಖಗಾ ಮಹಳೆಿಪರಿಾಂ ಜಾಯ್ರತ , ಮಾಹಕಾಯ್ರ ತುಕಾಯ್ರ ಫಯಾ್ೆಕ್ ನಾತ್್ಲ್ಮೊೆ ಉಲ್ಲವಾಿೆ ಥಾವ್ಕ್ ವಾದ್ರ್ವಾದ್ ಚಡೆತ ಆರ್”್ ರ್ಕಾಳ್ ಘಡೆೆಾಂಚ್ಯರ್ ಕಸೊಾಂ ಉಲ್ಲವೆಿಾಂ ಚರ್ೊಾಂ ಮಹಣ್ ತ್ಲ ರ್ರರ್ ಜಾಲ್ಲ.್“ಪಳೆ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ನಹಾಂಯ್ರ, ರ್ಯಾಾನ್, ತಾಚ್ಯಾಂ ಆರ್ಡ ರ್ ತಕಾ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ರ್ಧ್ಡ್ಯೊಾಂ ತತೊಾಂಚ್ಚ. ತ ದಿೋಸ್ ರ್ಯಾಾ ಸವೆಾಂ ಸರಿ್್ ಟ್ ಗ್ಲ್ೊಾಂ,ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ರ್ರ್್ಾಂ ಜೆರ್ನಾತ್್ಲ್ಮೊೆಕ್ ತುವೆಾಂ ರ್ಚ್ಯರ್್ಲ್ೊಾಂ ಉಗಾಡಸ್ ಆರ್ನ್ಹ? ರ್ಯ್ರಾ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ನಾ ಮಹಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಪಾತೆಲ್ಲೊಾಂ. ಪೂಣ್ ಅಶಾಂ ಜಾಲ್ಮಾಂ, ಎಕೇಕ್ ಪಾರ್ಿಾಂ ‘ಬಯಾೊಕ್ ಯೆಣ್ಯ ಯೆತಾತ್ ಮಹಳೆಿ ಕೂಡೆೊ ಘಟ್ೆಾಂತ್ ಬಾಂದ್’್ ಮಹಣ್ ದರ್ಾ ಡಿ ಪಾಟ್ರ್ ಚಡ್ಯತತ್, ಥೊಡ್ಲ ತಾಂಪ್ ತರ್ೊೆಾಂ ಖಲ್ ವದ್ರಡಡೆ್ಾಂ ಪಡ್ಯತ ”. “ತುಮಿಜುಲ್ಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಹಾಂಯ್ರ್ಗ್ಳೋ? ಆತಾಾಂ ಮಹಜೆ ಮತಕ್ ಸಮಾರ್ಧ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ತುಮಿ ತಸೊ ನಹಾಂಯ್ರ ಮಹಣ್ ಪರ್ಾ ಣ್ ಕರ್್ಾಂ ಧಯ್ರರ ಮಾಹಕಾ ಆರ್ ತರಿ ತಣಾಂ ತುಮಿ ರಜು ಕೆಲ್ೊಾಂ ಪತ್ರ ದ್ರಕಯಾತನಾ ದುಬವ್ಕ ಜಾಲ್ಲ. ದೋನ್ ಥರ್ ಆರ್್ೆಾಂ ಸವೆಾಂ ದಿೋಸ್ ಕಾಡೆ್ ಕಶ ಕಳೆಿಾಂ ನಾ. ಆತಾಾಂ ಸಮಾರ್ಧ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇತೊಾಂ ಬೂದ್ ನಾತ್್ಲ್ಲೊ ತುಮ್ಚ್್ ರ್ಯ್ರಾ ಕೋಣ್ ತ್ಲ? ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಡ್ಯಯೆರಕಿರ್ ಜಾಲ್ಮೆರ್ ಪಯಿಲ್ೊಾಂ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಾಂತೊಾಂ ಕಾಡ್ಯತಾಂ” “ತಾೆ ರ್ಯಾಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಲ್ಕ್ ಆಮಾ್ಾಂ ಕ್ತಾೆಕ್? ಫವನಾತ್್ಲ್ಮೊೆಕ್ ಗ್ರೋಸ್ತ್ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಕಾಯ್ರ ಆಯಾೊೆರ್
11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಮರ್ಧ್ೆನ್ ರತಾಂ ಸತರ ಧರ್ತ ಖಂಯ್ರ. ದೋನ್ ದಿೋಸ್ ಅರ್ಧಕಾರರ್ ಉಸಳತತ್. ಹ್ಯತಾ ಖಲ್ ಆಸೊಲ್ಮೆಾಂಚ್ಯ ಕಷ್ಟಿ ಸಮುೆನ್ ಘನಾಾಂತ್”. “ತರ್ೊೆ ದರ್ಾ ಡ್ಯೆಾಂಕ್ ಜವಾಬಾರಚ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ದಿಾಂವೆ್ಾಂ ತರಿ ಕ್ತಾೆ ? ಸರ್್ ರನ್ ಚಿಾಂತನಾಕಾಗ್ಳ? ಎಕಾ ಚಿೋತ್ ನಾತೊಲ್ಮೆ ನಿಮಿತಾಂ ಕ್ತಾೊೆ ಜಣಾಾಂಕ್ ತಂಟೆ ತ್ಲಾಂದರ ”. “ತಶಾಂ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ಸರ್್ ರಾಂತಾೊೆಾಂಕ್ ದುರ್ಸಾಂಕ್ ವಚ್ಯನಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಾಂ ಉಲ್ಲವೆಿಾಂ ಕಣಾಯೆ್ೆ ಕಾನಾಾಂತ್ ಪಡ್ಯೊೆರ್ ಭಂಗ್ ಜಾತಲ್. ಆಜ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೊ ಕೋಪ್ ತರಿ ಕಸೊ ಚಡ್ಯೊ , ಹೊ ರಗ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ರ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್್ವ್ಕ್್ವ್ಕ್್ಚ್ಚ ನಾ” “ತುಮಾ್ಾಂ ಕ್ತಾಂ ಭಂಗ್ ಜಾತಲ್ ತಾಂ ಪಯೆೊಾಂ ರ್ಾಂಗಾ, ಕಾಮಾಾಂತೊಾಂ ಕಾಡ್ತಲ್ಗ್ಳ? ಕಾಡುಾಂದಿತ್. ಬೂದ್ ಘಟ್ ಆಸೊಲ್ ಕಶಾಂಯ್ರ ದಿೋಸ್ ಕಾಡ್ಯತ ತ್. ತುಮಾ್ೆ ಬುದಿಕ್ ಹ್ಯಾಂತೊ ಚ್ಯರ್ ವಾಾಂಟೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕರಾಂಯೆತಾ. ಸರ್್ ರ್ ಮಹಳೆರ್ ಫಕತ್ತ ದ್ರದ್ರೊೆಾಂಚ್ಯಾಂ ದರ್ಾ ರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಮಾಂ. ಉಣಾೆರ್ ಏಕ್ ಸಿತಿೋ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್್ಲಿೊ ಜಾಲ್ಮೆರಿ ಅಶಾಂ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ಜಾತಾಂ ನಾ. ಸರ್್ ರ್ ಬುದಾಾಂತಾ್ಯೆನ್ ಚಲ್ಲತ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ ”್ “ಬಯಾೊಾಂಚಿ ಬೂದ್ ಧಾಂಪಾರ ಸಕಯ್ರೊ , ಬಯಾೊಾಂನಿ ರಜ್-ಆಡ್ಳೆತಾಂ ಚಲ್ಯಿಲ್ೊಪರಿಾಂ ಆರ್ಗ್ಳೋ?”್ ರಂಗಣ್ಿ ಮಸ್ರಿ ಕರ್್್ ಉಲ್ಯ್ಲೊ .್“ಬಯಾೊಾಂ ಮಹಳೆಿ ಕೂಡೆೊ ಧಾಂಪಾರ ಸಕಯ್ರೊ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯೆ ವಯ್ರರ ಮಹಣ್ ಸ್ತರ್ಾ ತಾತತ್. ಹ್ಯತ್ ಧರ್್ಲ್ಮೊೆ ಬಯೆೊ ಭುರ್ಗೆಾಂಕ್್ಚ್ಚ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಡ್ವ್ಕ ದವರ್್ , ರ್ತ್ ಮಹಯೆ್ ಭ್ರ್್ಲ್ಮೊೆ ರ್ಗರ್ಾ ರಿಕ್ ರನಾಕ್ ರ್ಧ್ಡೆ್ ಮನಿಸ್ ತುಮಿ, ವಹಡೆೊ ವಹಡೆೊ ಪಂಡಿತ್ ಮಹಣ್ ಪ್ಡೋಸ್ ಮಾರ್ತ ತ್. ದ್ರದ್ರೊೆನ್ ದ್ರಕಂವೆ್ಾಂ ಮೂರ್್್್ರ್್್್ರ್್್್ಪಣ್ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ಸೊಸ್ತನ್ ಬಯೆೊನ್ ಘರ್ ಚಲ್ಯೆೆ . ಆಮ್ಚ್ ತಸಲ್ಮೆ ಬಯಾೊಾಂ ನಿಮಿತಾಂ ಪಾವ್ಕಸ ವೋತ್ ಶಿಸತನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಚ್ಯ ವಯ್ರರ ಬಯಾೊಾಂ ಬಯಾೊಾಂ ಮಹಣ್ ಕಲ್ಮಯಾತತ್. ಖರ್ೆ ನ್ ತುಮಿ್ ತಕ್ೊಚ್ಚ ಆಡ್‍ಲ್ ಭಂವಾತ . ದಕುನ್ಾಂಚ್ಚ ಲ್ಮಹನಪಣಾರ್ ಆವಯ್ರ ಜಾಯೆೆ , ಪಾರಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಯ್ರೊ ಆನಿ ಮಾತಾರ್ಪ ಣಾರ್ಸ್ತನ್ ಜಾಯ್ರ,ನಾ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಾಂ ಚಲ್್ಾಂ ನಾ. ತಾಂ ಮ್ಚ್ರಾಂದಿ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ರ್ಚ್ಯರ್ತಾಂ ಜವಾರ್ಬ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚ್ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ದ್ರದೊಚ್ಚಕ್ತಾೆಕ್ಆರ್ಜೆ?” “ಇಲ್ೊಶಾಂ ಸಮಾರ್ಧ್ನ್ ಘ ರ್ಯಿಾಣಿ. ತಾೆ ಸವಾಲ್ಮಾಂಕ್ ಪೂರ ಜಾಪಿ ದಿೋಾಂವ್ಕ್ ಮಾಹಕಾ ತಾಾಂಕ್ ನಾ. ಸಿತಿೋಯ್ಲ ವಹಡ್‍ಲ್ ಸಂಕಾೆಾಂತ್ ಸ್ತಶಿಕ್ಾತಾಾಂ ಜಾವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತತ್ ತರ್ ತ ದಿೋಸ್್ಯಿೋ ಪಯ್ರಸ ನಾಾಂತ್”್ ಸಮೆಯೆೊಾಂ ರಂಗಣಾಿನ್.್“ಮುಖೆ ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ರ್ಾಂಗಾತಾಂ. ತುಮಾ್ಾಂ ದ್ರದ್ರೊೆಾಂಕ್ ಸಿತಿೋಯಾಾಂಕ್ಗವರವಾನ್ ಪಳ್ಯೆೆ ಮಹಳಿ ದಿೋಷ್ಟಿ್ಷ್ಟಿ್ಷ್ಟಿ್ಚ್ಚ ನಾ. ಬ್ಲ?ಎ, ಎಾಂಎ, ಡಿಗ್ಳರ ಕೆಲ್ೊ ಕೂಡೆೊ ಜಾಲ್ಾಂಗ್ಳ?”್ತಚೊ ವಾದ್ ತ್ಲಚ್ಚ.
12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ “ಯೇದವಾಆಜ್ರ್ಧ್ವಾೆನ್ಉಟೊಾಂಗ್ಳೋ ಕ್ತಾಂ? ಮಹಜೆ ಗಾರಚ್ಯಾರ್ ಸ್ತಟುಾಂವ್ಕ್ ಬರ್ೊಾಂಯ್ರ ತುಾಂ. ಆತಾಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ನಾಹವ್ಕ್ ಯೆತಾಾಂ ರ್ಯಿಾಣಿ. ಪ್ಡೋಟ್ ಭುಕೆಲ್ಮಾಂ. ವಾಡ್ಯತಯ್ರ ಪುಣಿಾಂಗ್ಳ?”್ ರಂಗಣ್ಿ ಮ್ಚ್ವಾಳ್ಚ್ಿ .್“ತಾಂ ಬವೆಡಾಂ ಬಯ್ರೊ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ಕ್ ಶಿತ್್ನಾರ್ತನಾ ವದ್ರ್ಡ್ಯತಮೂ? ಹ್ಯಾಂಗಾ ಪರ್ೆಾಂತ್ ಬರ ಮಯಾೊಾಂ ಚಲ್ಕನ್ ಆಯಾೊಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಕಷ್ಿಾಂಕ್ ಪರಿಹ್ಯರ್ ಪಯೆೊಾಂ ದಿಯಾ. ಮಾಗ್ಳರ್ ತುಮ್ಚ್ಾಂ ನಾಹಣ್, ಜೆವಣ್”. “ಆತಾಾಂ ತಾಂ ಖಂಯ್ರ ಆರ್?”್ ಕಾಲ್ಕಬುಲ್ಲ ಜಾವ್ಕ್ ರಂಗಣಾಿನ್ ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂ.್“ರಾಂದ್ರ್ೆ ಕುಡ್ಯಾಂತ್ಆರ್”್ ತಣ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಹಾಂ ಕ್ತಾಂ ಕೆಲ್ಾಂಯ್ರ ತುವೆಾಂ? ಆಮಿ್ಾಂ ಉತಾರಾಂ ತಾಕಾ ಆಯಾ್ಲಿಾಂಮೂ?ಮಹಜ ಮರ್ೆ ದ್ ಕಾಡಿೊಯ್ರ ಪಯೆೊಾಂಚ್ಚ ರ್ಾಂರ್ಗಾಂಕ್ನಜೊಗ್ಳ?” “ಆಯಾ್ಲ್ಮೊೆಾಂತ್ ಕ್ತಾಂ ಚೂಕ್ ಆರ್? ಹಾಂ ಕಾಾಂಯ್ರ ಘುಟ್ಚ್ಯಾಂಗ್ಳೋ?” “ಆತಾಾಂ ತಚ್ಯರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಾಡೆ್ಪರಿಾಂ ನಾ. ತ್ಲ ರ್ಯಾಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ . ತಾಕಾ ಶಿಫರಸ್ ಕರ್ೆ ತ್. ರ್ಯಾಾಕ್ ಬ್ಲರೊ್ಾ ತ್ ಯೇವ್ಕ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ರದ್ಾ ಕೆಲ್ಮೆರಿ ಕೆಲ್ಲ. ಖಂಚ್ಯೆಕ್ಅರಿ್ೆ ದಿೋಾಂರ್್ .ತಾೆ ದಿೋಸ್ತಾೆ ಬಯೆೊಚ್ಯೆ ಪಕೆಾನ್ ಉಲ್ಯಿಲ್ಮೊೆಕ್ ಮಾಹಕಾಚ್ಚ ಗಾಳಮ್ಚಳಿೆತ್. ತಾಂ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ತುಕಾ ಕಳನಾ”. “ತುಮಿಾಂಚ್ಚ ತಕಾ ಧಯ್ರರ ರ್ಾಂಗಾ, ಬವೆಡಾಂ ಭಿಯೆಲ್ಮಾಂ. ಜಣೆಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಭಂಗಸಿಳ್ ಫುಡ್‍ಲ್ ಕೆಲ್ಮೆತ್. ತಚ್ಯಾಂ ವಾಕೂಾಲ್ ಆಯ್ಕ್ನ್ ಮಾಹಕಾ ಎಕ್ಮ್ ಬ್ಶಜಾರ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಸಂರ್ರಾಂತ್ ಅಶಾಂಯ್ರ ಅನಾೆಯ್ರ ಆರ್ಗ್ಳ? ಹಿಚಿ ರಜು ಕಾಣೆವ್ಕ್ ಘವಾಚಿ ಆಸ್ತ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ಗ್ಳೋಳ್್ ಘಾಲ್ಮೆ ಮಹಳೆರ್. ಸಂರ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಾಲ್ಮೆರ್ ಇಷ್ಟಿ ನಾಾಂತ್. ಸಿತಿೋಯಾಾಂಕ್ ಸಂಬಂರ್ಧ ನಾಾಂತ್. ತಾಂ ಎಕ್್ಚ್ಚ ರ್ಗಲ್ಮಮ್ ಯಾ ಚ್ಯಡಿ”್ “ಕಣಾಂಗ್ಳೋ ಥೊಡ್ಯೆಾಂನಿ ಕರ್್ೆ ಅನಾೆಯಾಕ್ಸಗಾಿೆ ದ್ರದ್ರೊೆ ಸಂತತಕ್ ವಲ್ಮಯಾ್ಕಾ ತುಾಂ. ಆತಾಾಂ ತಕಾ ಆಪಯ್ರ, ಹ್ಯಾಂಗಾಚ್ಚ ಜಾಂರ್್ , ಖಂಯ್ರ ರವಾತ ಖಂಯ್ರ ತ? ಸಯಿರಾಂ ಕಣಿ ಆರ್ತ್್ಗ್ಳೋ?”್ ರಂಗಣಾಿನ್ ಹುಸೊ್ ದ್ರಕಯ್ಲೊ . “ಪರ್ತೆ ನ್ ಪರ್ತೆ ನ್ ಸಯಾರೆಾಂಚೊ ರ್ಷಯ್ರ ಕಾಡ್ಯತತ್! ತಾೆ ದುಷ್ಿೆಾಂಚ್ಯೆ ಬಗಾೊರ್ ವರ್ಚನ್ ಮಾಹಕಾ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಪಡ್ಯೊ ಮಹಣ್ ರಡೆ್ಪರಿಾಂ ಆರ್ಗ್ಳ? ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಚ್ಚ ತಕಾ ಸಮಾರ್ಧ್ನ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ನಾಹವ್ಕ್ ಬರಾಂ ಜವ್ಕ್ ರ್ಶಾರಾಂತ್ ಕಾಣೆ ಮಹಳೆರ್ ವಹಡ್ಪಣ್ ದ್ರಕಂವ್ಕ್ ಆಯಿೊ , ತಶಾಂ ಜೆರ್ನಾಶಾಂ ರರ್ೆ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜುಲ್ಮಾನ್ ವಜಾ ಕರಾಂಕ್ ಶಿಫರಸ್ ಕರಿ್್ ನಾ ಮಹಳೆಾಂ. ಪಾಯಾಾಂಕ್ ಪಡಿೊ . ‘ಬರ ಮಯಾೊಾಂ ಚಲ್ಕನ್ ಆಯಾೊೆಾಂ ಮಹಜೆರ್ ಬ್ಲರೊ್ಾ ತ್ ಪಾವ್ಕ’್ ಮಹಣ್ ನಾಹಾಂವ್ಕ್ ಫಳಹರ್ ಕರ್್್ ಬರ್ೊೆ ”. ರಂಗಣಾಿಚ್ಯೆ ಬಯೆೊನ್ಭಿತರ್ವರ್ಚನ್ ಸಿೋತಮಾಾಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ಹ್ಯಡೆೊಾಂ. “ಇನ್ಸ್ನ್ಸ್ನ್ಸ್ಪ್ಲಕಿರ ಮುಕಾರ್ ರ್ನರ್ಿ ಕರ್. ರಡೆ್ಾಂ, ಪಿಾಂರೊ್ಗಾಂಚ್ಯಾಂ ನಾಕಾ,
13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ‘ಅರಿ್ೆ ಬರವ್ಕ್ ದಿ’್ ಮಹಣಾತ್. ಜಾಯ್ರತ ದಿತಾಾಂ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಯೆೆ ಮಹಣ್ ರ್ಾಂಗ್ ತತೊಾಂಚ್ಚ”್ ತಚ್ಯಾಂ ಆಯ್ಲ್ನ್ ಸಿೋತಮಾಾ ರಂಗಣಾಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ಕ್ ನಮರ್್ರ್ ಘಾಲ್್ ರರ್ೊ .್“ಜುಲ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಘಾಲ್ಲೊ ನಹಾಂಯ್ರ. ರ್ಯಾಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ . ತುಮಿಾಂಯಿ ತಶಾಂಚ್ಚ ರ್ರ್್ಾಂ ವಾರ್ಚನ್ ಇಸೊ್ಲ್ಮಕ್ ವಚ್ಯನಾಾಂತ್”. “ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ರ್ರ್್ಾಂ ವಾರ್ಚನ್ ಇಸೊ್ಲ್ಮಕ್ ವೆತಾಾಂ ಹ್ಯೆ ಪಾರ್ಿಾಂ ಭೊರ್ಗಸನ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಮಾಫಿ ಕರಯೆೆ ”್ ಮಹಣ್ ತಣಾಂ ಆಡ್ಲ್ಸ್ ಮಾಗೊೊ . “ಜಾಾಂರ್್ ತುಾಂ ಏಕ್ ಅರಿ್ೆ ಬರವ್ಕ್ ದಿ. ಶಿಫರಸ್ ಕರ್್್ ರ್ಧ್ಡ್‍ಲ್್ ದಿತಾಾಂ. ಎಕಾದವೆಳ ರ್ಯಾಾನ್ಜುಲ್ಮಾನ್ರದ್್ ಕರಾಂಕಾ್ ತರ್ ಮಹಜ ಚೂಕ್ ನಾ”್ ಕಳ್ಯೆೊಾಂ ರಂಗಣಾಿನ್ “ತುವೆಾಂ ಶಿಫರಸ್ ಕೆಲ್ಮೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಾಫಿ ಜಾತಾ. ತುಜೆರ್್ಚ್ಚ ಪಾತೆವ್ಕ್ ಆಯಾೊೆಾಂ”್ರಡಿೊ ತ.್“ಅರ್ೆ ಚ್ಯಾಂ ಒಕ್ಣ ತಾಂ ರ್ಾಂರ್ಗನ್ ದಿತಾ. ಪಯ್ರಸ ಥಾವ್ಕ್ ಆಯಾೊೆಯ್ರ ಆತಾಾಂ ಸಮಾರ್ಧ್ನ್ ಕರ್್್ ಜವ್ಕ್ ರ್ಶಾರಾಂತ್ ಘ”್ ಮಹಣಾಲ್ಲ ರಂಗಣ್ಿ . “ಪುರಸಣ್ ಜಾಲ್ಮೆರ್ ಕರ್್ಾಂಕ್ತಾಂ?ರ್ಧ್ ಜಣಾ ಮುಕಾರ್ ಅಕಾಾನಾಾಂತ್ ಪಡೆ್ಪರಿಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ ನ್ಹ ಮಹಣುನ್ ಖಂತ್ ಜಾಲಿೊ . ಮಹಜೆಾಂ ಸ್ತಖ್ದೂಕ್ ಸಗ್ಿಾಂ ತುಮ್ಚ್ ಮುಕಾರ್್ಚ್ಚ ರ್ಾಂಗಾೆಾಂ ಮಹಣ್ ದಡ್ಾಡುನ್ ಆಯಿೊಾಂ”. “ಬರಾಂ ತರ್ಭಿತರ್ ವಚ್ಚ” (ಆನಿಕ್ೋಆರ್) �������������� ಮುಕಿ ಕವಿಗೀಷ್ಠಿ ವಿೀಜ್ ಇಪತಾಾಚಾ ಸ್ಹಯೀಗಾನ್ 14.01.2023 ಸ್ನವರ ಸಾೆಂಜೆಚಾ3.30ವರರ್ಮಂಗ್ಳುಚಾಾಸೆಂಟ್ ಅಲೀಶಿಯಸ್ಕಾಲೆಜೆಂತ್ಆಸ್ತಾಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆಂವಾ ಕವಿೆಂನಿ ತಾೆಂಚೆಂ ನೆಂವೆಂ ಮ್ಹ ಜಾಕಡೆನ್ದೀಜಾಯ್ಮ್ಹ ಣ್ವಿನಂತಿ... -ನವೀನ್ಪಿರೇರಾ,ಪೊಯೆಟಿಕಾಪಂಗಡ್ ��������������
14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಘಡಿತ ಾಂಜ ಲಾಂ ಲಗ್ ಾಆದೆಲೊಸಾಂಬಾಂಧ್ -ಎಚ್.ಜೆ.ಗೀವಯಸ್ ಪರದಿೋಪ್ ಕಲ್ಜ್ ಕರ್ತ ನಾ, ಸ್ತಮಿತಾರ ಮಹಳಿೆ ಎಕಾ ಚಲ್ೆಚ್ಯ ಮ್ಚ್ಗಾರ್ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ . ಪುಣ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪತಚ್ಚ ದಗಾಾಂಯ್ರ ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಿೊಾಂ. ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯಾಂಕಾಜಾರ್, ರ್ಶಾಲ್ಮಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಾಲ್ೊಾಂ. ಸ್ತಮಿತಾರ ಪಾಟ್ೊೆಚ್ಚ ದಿರ್ಾಂನಿ ಟೆರೈನ್ ಅವೆಡ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾರ್ೊ . ತಾೆ ಮಣಾಸ ಪಾಟೆೊಾಂ ಕಾರಣ್, ‘ಜೋವಾೆತ್’್ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ಲೊ !!! “ರ್ಾಂಗ್ ಸ್ತಮಿತಾರ , ತುವೆಾಂ ಮಾಹಕಾ ಫೊನ್ ಕರನ್ ಅಜಸಾಂಟ್ ಮ್ಚಳಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಹಣ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ತಾೆ ಕ್ ಆಪಯೆೊಾಂಯ್ರ....?”್ ಪರದಿೋಪ್ ರ್ಚ್ಯರಿಲ್ಮಗೊೊ .್“ಥೊಡ್ಯೆ ತಾಂಪಾ ಆದಿಾಂ ಕಾಮಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ತುಾಂ ಮಾಹಕಾಭೆಟ್್ಲ್ೊಾಂಯ್ರಆನಿಆತಾಾಂ ಅಚ್ಯನಕ್.....” “ಪರದಿೋಪ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ರ್ಶಾಲ್ಮ ಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಯೆಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ, ದಕುನ್ ತುಜೆ ಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಆಯಾೊೆಾಂ.....”್ ಸ್ತಮಿತಾರ ರಡ್ಲನ್ ಪರದಿೋಪಾಚ್ಯೆ ವೆಾಂಗ್ಾಂತ್ ಸವಾಸಲ್ಾಂ. “ತಾಣ ತಾಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಲಿಪವ್ಕ್ ಮಾಹಕಾ ಪಸಯಿಲ್ೊಾಂ.....”್ “ಆತಾ ಜಾಲ್ಾಂ ಕ್ತಾಂ ಸ್ತಮಿತಾರ .....? ತಾೆ ದಿೋಸ್ ಭೆಟ್್ಲ್ಮೊೆ ವೆಳರ್ ತುವೆಾಂ ಹ್ಯೆ ರ್ಶಿಾಂ ಕಾಾಂಯ್ರ ರ್ಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾಾಂಯ್ರ.....” “ತಾೆ ವೆಳ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ನ್ಹಣಾ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ. ಕಾಮಾ ಖತರ್ ತುವೆಾಂ ಮಹಜೊ ಬಯ್ಲಡೆಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಾಂಕ್
17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ರ್ಾಂಗಾತನಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಶಿಕಾಪಚೊೆ ಸಟಸಫಿಕೆಟ ಮಾಹಕಾ ಮ್ಚಳ್ಚ್ಿೆ ....” “ರ್ಶಾಲ್ಮನ್ ಪಾರಯ್ರ ಕಸಿ ಲಿಪಂರ್್ ....? ತುಾಂ ಸಾತಾಾಃ ಮಾಹಕಾ ಸೊಡುನ್ ತಾಚ್ಯಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ೊಾಂಯ್ರ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ರ್ಧ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪಾರಾಂತ್, ತಾಂಯಿ ತುಕಾ ದಗಾಾಂ ಭುಗ್ಳಸಾಂ ಜಾಲ್ಮೆ ಉಪಾರಾಂತ್, ಅಚ್ಯನಕ್ ತುಾಂ ಹ್ಯೆ ನಮುನಾೆರ್ ಮಹಜೆಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ಯೇವ್ಕ್ ತುಜಾೆ ಘವಾಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಯೆಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಾಂಯ್ರ ಮಹಣ್ ರ್ಾಂಗ್ಳೆ ತರ್, ಹ್ಯವೆಾಂ ಕ್ತಾಂ ಕರ್್ಾಂ?”್ಪರದಿೋಪ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮಾೆನಾರ್ತಾಂ ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ರ್ಚ್ಯರಿಲ್ಮಗೊೊ . “ತ ಮಹಜ ಚೂಕ್ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲಿೊ ಪರದಿೋಪ್,ಮಾಹಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮಹಜಾೆ ಘರ್್ೆಾಂಚ್ಯ ಖುಶ ರ್ರೊೋಧ ವರ್ಚಾಂಕ್ ಸಕಾನಾರ್ತಾಂ ಮಜ್ಬಾರ್ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ. ತುಕಾ ಸೊಡುನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಾಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿೊಾಂ, ಪುಣ್ ಜೆದ್ರ್ಾಂಯ್ರ ಆಮಿಾಂ ಸಂಭೊೋಗ್ ಆರ್ಧ್ರ್ೊ , ಹ್ಯವೆಾಂ ತುಜೊ ಉಗಾಡಸ್ ಕಾಡ್ಯೊ . ಹರ್ೆೋಕಾ ಘಡೆೆ ಹ್ಯವೆಾಂ ತುಕಾ ಮಿಸ್ಸ ಕೆಲ್ಮಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ವೆಗ್ಾಂತ್ ಭೊೋಗ್ ಮಹಜೆಸಂಗ್ಳಾಂ ತ್ಲ ಕರನ್ ಆರ್ತನಾ, ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ತುಕಾ ಚಿಾಂತುನ್ ಭೊಗಾೊ . ಹಕ್ಕತನ್ ಮುಖಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ಪುಣ್ ಮನಾಾಂತ್ ರಪ್ಲಿಾಂ ತುಜೆಾಂ ಹ್ಯವೆಾಂ ಪಳೆಲ್ಮಾಂ....” ಪರದಿೋಪ್ ಸ್ತಮಿತಾರನ್ ರ್ಾಂಗ್್ಲ್ೊಾಂ ಆಯ್ಲ್ನ್, ತಾಂ ಸತ್ ರ್ಾಂಗಾತ ವ ಆಪಾಿಕ್ ಫಟಯಾತ ಮಹಳೆಿಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಆರ್ತನಾ, ಸ್ತಮಿತಾರ ಮಹಣಾಲ್ಾಂ“ಸತ್್ಚ್ಚ ರ್ಾಂಗಾೊಾಂ ಜಾಣಾರ್ೆಾಂನಿ, ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕರನ್ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ, ಆಪಾೊೆ ಪಯಿಲ್ಮೊೆ ಮ್ಚ್ಗಾಕ್ ಆನಿ ಭೊಗ್್ಲ್ಮೊೆ ಭೊೋಗಾಕ್ ರ್ಸ್ತರಾಂಕ್ ಸಕಾನಾಾಂತ್ ಮಹಣ್. ತಸಾಂಚ್ಚಮಹಜಗತ್ ಜಾಲ್ಮೆ .” “ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ ಅಸಲ್ಮೆ ಉಲ್ಣಾೆಚೊ ಕಸಲ್ಲ ಫಯ್ಲ್ ಸ್ತಮಿತಾರ ? ತುಜೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಮಾಂ. ತುಜೊ ಘವ್ಕ ಬರ್ೆ ಕಾಮಾರ್ ಆರ್. ಮಹಜೆ ಪಾರಸ್ ಮಸ್ತತ ಲ್ಮಯೆಕ್ ಆನಿ ಗ್ರೋಸ್ತ . ತಾಚ್ಯೆ ಅಸಲ್ಮೆಚ್ಚ ರ್ಗಣಾಾಂಕ್ ಮ್ಚಚೊಾನ್ ತುಾಂ ತಾಚ್ಯಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ೊಾಂಯ್ರ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾಹಕಾ ರ್ರ್ರಲ್ೊಾಂಯ್ರ. ಏಕ್ ಮ್ಚಸಜ್ ಸಯ್ರತ ತುವೆಾಂ ಮಾಹಕಾ ದಿಾಂರ್್ ಉಚಿತ್ ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ನಾತ್್ಲ್ೊಾಂಯ್ರ.” “ವಹಯ್ರ ತಾೆ ವೆಳ ತುಕಾ ಮಹಜಾೆ ಕಾಜಾರಚಿ ಖಬರ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಭಿಾಂಯೆಲಿೊಾಂ. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಹ್ಯವೆಾಂ ಮಸ್ತತ ಉಗಾಡಸ್ಕಾಡ್‍ಲ್್ಲ್ಲೊ .” “ತಾಾಂತುಾಂ ಕ್ತೊಾಂ ಸತ್ ಆನಿ ಫಟ್ ಆರ್ಮಹಳೆಿಾಂ ತುಾಂಚ್ಚಜಾಣಾಾಂಯ್ರ.” “ತಾೆ ಸಂಗ್ಳತಕ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆಸ್್ಲ್ೊಾಂ ಪರದಿೋಪ್. ಏಕ್ ಹಿಶಾರೊಯಿ ರ್ಶಾಲ್ಮಕ್ ಆಮಾ್ೆ ಪ್ಲರಾಂಡ್‍ಲ್್ಶಿಪಾ ರ್ಶಿಾಂ ಕಳ್್ಲ್ಲೊ ತರ್.....” “ತುಜಾೆ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಅಡ್್ಳ್ ಜಾತ.....”್ ಮಧಾಂಚ್ಚ ಮಹಣಾಲ್ಲ ಪರದಿೋಪ್.್“ತಾೆ ವೆಳ ತುಕಾ ತುಜೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಮುಖೆ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ೊಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ ತಾಂಚ್ಚ ತುಜೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ತುಕಾ ವಜೆಾಂ ಜಾಲ್ಮಾಂ. ವಹಯ್ರ ಮೂ?” “ತುಾಂ ಸಮಾೆನಾಾಂಯ್ರ ಕ್ತಾೆಕ್ ಪರದಿೋಪ್?” “ಹ್ಯವೆಾಂ ಸಮ್ಚ್ೆನ್ ಕ್ತಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಆರ್ಸ್ತಮಿತಾರ ?” “ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾಚ್ಯಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಯೆಾಂವ್ಕ್
18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಕಾನಾ. ತಾಣ ತಾಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಲಿಪವ್ಕ್ ಮಾಹಕಾ ಫಸಯಾೊಾಂ.” “ಪಾರಯೆಚ್ಯಾಂ ನಿೋರ್ಬ ದಿೋವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಯೆಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ಮಹಣಾ್ೆ ತುಜಾೆ ಉಲ್ವಾಿೆಕ್ ಅಥ್ಸ ನಾ ಸ್ತಮಿತಾರ . ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕಾಳ್ ಉತಾರಲ್ಮ, ಶಿವಾಯ್ರ ಭುಗ್ಳಸಾಂ ಸೈತ್ ಜಾಲ್ಮೆಾಂತ್. ಕಣ್್ಯಿ ಆಯಾ್ಲ್ಮೆರ್ ಹ್ಯಸೊಾಂಕ್ ಆರ್. ಹ್ಯೆ ಬ್ಶಕಾರ್ ಆನಿ ಅಥ್ಸ ನಾತ್್ಲ್ಮೊೆ ನಿಬಕ್ ಕಸಲ್ಲಚ್ಚ ಮತಾೊರ್ಬನಾ” “ತ್ಲ ಫಟ್ರೊ....” “ತಾಣ ತುಜೆಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ತಾಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಉಣಿ ಮಹಣ್ರ್ಾಂಗ್್ಲಿೊಗ್ಳ?” “ನಾ. ತಾೆ ರ್ಶಿಾಂ ಹ್ಯವೆಾಂ ರ್ಚ್ಯರಾಂಕ್್ಯಿ ನಾ. ವ ತಾಣ ಜಾವ್ಕ್್ಯಿ ರ್ಾಂಗೊಕ್ ನಾ. ವಟ್ಿರ ಆಯಿಲ್ಮೊೆ ಸೈರಿಕೆಕ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಜಾಯ್ರತ ಮಹಳೆಿಾಂ.” “ತರ್ ತ ತುಜ ಚೂಕ್. ತಾಣ ಫಟ್ ಮಾರನ್ ಆಪಿೊ ಪಾರಯ್ರ ಲಿಪಯಿಲಿೊ ತರ್, ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್್ಲಿೊ .” “ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಫಕತ್ತ 21 ವರ್ಸಾಂಚಿಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾಚ್ಯಪಾರಸ್ ಮ್ಚ್ಸ್ತತ ಲ್ಮಹನ್ ಪಾರಯೆನ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಲ ಜಾಣಾ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ . ತರ್ ಕ್ತಾೆಕ್ ತಾಣ ರ್ಾಂಗೊಾಂಕ್ನಾ?” “ಬಹುಷ್ ಸೈರಿಕ್ ಲ್ಮಗವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಮೊೆನ್ ರ್ಾಂಗಾೊಾಂ ಆಸತಲ್ಾಂ ಮಹಣ್ ತಾಣ ಚಿಾಂತ್್ಲ್ೊಾಂ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಲ ಕ್ತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾರಯ್ಾಾಂತ್ ದಿರ್ತಲ್ಲಗ್ಳ?” “ನಾ, ಪಳಂವ್ಕ್ ತನಾಸಟ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ .” “ಆತಾಾಂಮಾತಾರೊ ದಿರ್ತ ಗ್ಳ?” “ನಾ. ಆತಾಾಂಯ್ರಬರೊ ದಿರ್ತ ....” “ತರ್ ಪ್ಡರಬೊಮ್ಸ ಕಸಲ್?” “ತಾಚಿ ಪಾರಯ್ರ ತಾಕಾ ಘವಾಚ್ಯಾಂ ಕತಸವ್ಕೆ ಕರಾಂಕ್ ಆಡ್ಯಯಾತ .” “ಮಾಹಕಾ ಸಮಾೆಲ್ಾಂನಾ....” “ಎಕಾ ಬಯೆೊಕ್ ದ್ರದ್ರೊೆ ಥಾವ್ಕ್ ಕ್ತಾಂ ಜಾಯ್ರ ಆರ್ತ ಪರದಿೋಪ್?” ಮಹಳೆರ್, ತ್ಲ ತುಕಾ ಬಯೆೊಚ್ಯಾಂ ರ್ಿನ್ ದಿೋನಾ?” “ತುಾಂ ಬ್ಶಷೆಿಾಂಚ್ಚ ಸಮಾೆನಾತ್್ಲ್ೊಪರಿಾಂ ಪಿರಟೆಾಂಡ್‍ಲ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತ್ಲ ಆತಾ’ತಾಾಂ ಲಾಂಗ್ಳಕ್ ಕನ್ಹಸ ಥಾವ್ಕ್ ರ್ಚಕಾರಿ ಮಾರ್ತ .” “ಮಹಳೆರ್ ತುಕಾ ಸದ್ರಾಂಯ್ರ ತಾಣ ಸ್ತಖ ದಿೋವ್ಕ್ ಜಾಯ್ರ....” “ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ಕ್ ಪರದಿೋಪ್. ಮಹಜ ಪಾರಯ್ರ್ಚ್ಚ ಖಂಚಿ ವಹಡಿೊ ? ಆತಾಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತನಾಸಟಾಂ ಆರ್ಾಂ. ಮಾಹಕಾ ಮಹಜೊೆ ವಡ್ಲಿೆ ಆನಿ ಭೊಗಾಿಾಂ ಆರ್ತ್.” “ತಾಣ ತುಜೆಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ, ಆಪಾಿಕ್ ಸಂಭೊೋಗ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ಾಂ ಮಹಣ್ ತ್ಲಾಂಡ್‍ಲ್ ಸೊಡುನ್ ರ್ಾಂಗಾೊಾಂಗ್ಳ?” “ತ್ಲ ತಾೆ ಸಂಗ್ಳತಾಂತ್ ಇಾಂಟೆರಸ್ಿ್ಚ್ಚ ದ್ರಕಯಾ್ .” “ತ್ಲದ್ರಕಯಾ್ ತರ್,ತುಾಂ ದ್ರಕಯ್ರ ಆನಿತಾಕಾ ಪುರ್ೊಯ್ರ.” “ನಾ, ಹ್ಯವೆಾಂ ಕಸಾಂ ತಸಾಂ ಕರ್್ಾಂ? ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕ್ತಾಂ ಲಾಂಗ್ಳಕ್ ಸ್ತಖಚಿ ಹೊಭೊಸಶಿಾಂ ಗ್ಳ?ಮಹಜ ಲ್ಜ್ಮರ್ೆ ಧ ಮಾಹಕಾ ನಾಾಂಗ್ಳ?” “ಪಳೆ ಸ್ತಮಿತಾರ . ರ್ಚ್ಯರ್ೊೆ ಶಿವಾಯ್ರ ದೇವ್ಕ್ಯಿ ದಿೋನಾ ಮಹಣಾತತ್. ತುಕಾ ಆಶಾ ಆರ್ೊೆರ್, ತುವೆಾಂ ರ್ಚ್ಯರನ್ ಸ್ತಖ ಪಾರಪ್ತ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ರ.”
19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ “ಆತಾಾಂ ಕ್ತಾೆಕ್ ರ್ಚ್ಯರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ರ? ತ್ಲ ಪಯೆೊಾಂ ರ್ಚ್ಯರಿನಾರ್ತಾಂಚ್ಚ ಮಾಹಕಾ ಆರಯಾತಲ್ಲ.” “ತವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ಸ್ತಮಿತಾರ .ಕಾಜಾರ ಆದಿಾಂ ಎಕಾಮ್ಚಕಾಕ್ ಪ್ಡಟುೊನ್ ಧರನ್ ಚಲಿ್ಾಂ, ಕಾಜಾರ ಉಪಾರಾಂತ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾಕ್ ಪ್ಡಟುೊನ್ ಧರನ್ ಚಲ್್ಾಂ ಪಯಿೆಲ್ಾಂ, ರ್ಾಂಗಾತಾ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಸೈತ್ ಚಲ್ಮನಾಾಂತ್. ತಾಾಂಚಿ ಚ್ಯಲ್ಪಾಟಾಂಮುಕಾರ್ಜಾತಾ.ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕರನ್ ಆರ್ತನಾ, ದೋನ್ ಸತ್ಲರೆ ಆಡ್ಯವ್ಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ ಸತರಪಂದ್ರ ಪಾವಾಸಕ್ ಅಧುಸಕುರಾಂ ಭಿಜೊನ್ ಚಲ್ಲನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ಳ್ಾಂ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಉಪಾರಾಂತ್ ದದೋನ್ ಸತರಾಂನಿ ಆಸೊನ್್ಯಿ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ನಾಗಾಸತಾತ್.....” “ಪುಣ್ ಕ್ತಾೆಕ್....? ಕಾಜರ್ ಜಾತಚ್ಚ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕಸೊ ಮರೊನ್ ವೆತಾ?”್ “ತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ನ್ಹಣಾ, ಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಮೊೆ ಜೊಡ್ಯೆಾಂರ್ಶಿಾಂ ಮ್ಚ್ಸ್ತತ ಪಳೆಲ್ಮಾಂ. ನವೆಾಂಚ್ಚಕಾಜಾರ್ಜಾತಾನಾ, ಪಯೆೊಾಂಚ್ಯ್ ಸಭಾರ್ ದಿೋಸ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಥಾವ್ಕ್ ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಜಾಯಾ್ಶಾಂ ಸಂರ್ರಚಿ ಪವಾಸ ಕರಿನಾರ್ತಾಂ, ಎಕಾಚ್ಚ ಕುಡ್ಯಾಂತ್ ಹಫೊತಭ್ರ್ ಆಸೊನ್, ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರಿನಾತ್್ಲಿೊಾಂ, ಭುಗ್ಳಸಾಂ ಜಾತಚ್ಚ ಅಸಾಂ ಪಯ್ರೆ ಜಾತಾತ್್ ಕ್, ತಾಂ ಮನ್ ಆಸೊನ್್ಯಿ ಆಪೂರರ್ಬ ಲಾಂಗ್ಳಕ್ ಸ್ತಖ ಆರ್ಧ್ರ್ತ ತ್.ಆತಾಾಂತುಜಾೆ ಕಾಜಾರಕ್ 10. ಆಸಾಂ ಆರ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಪಾರಯೆಚ್ಯಾಂ ನಿೋರ್ಬ ದಿೋವ್ಕ್ ತುವೆಾಂ ತಾಕಾ ಸೊಡುಾಂಕ್ ರ್ಧೆ್ನಾ.” “ತುಾಂ ಮಾಹಕಾ ರ್ಾಂಗಾತ್ ದಿಶಿ ತರ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ತುಜೆಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಯೆಾಂವ್ಕ್ ಆಶತಾಾಂ.” “ತುಾಂ ಪಿಶಾಂ ಪುಣ್್ಯಿ ಜಾಾಂವ್ಕ್್ನಾಾಂಯ್ರ.....?”್ ಪರದಿೋಪ್ ಚ್ಯಳಾಲ್ಲ.್“ಹ್ಯಾಂವ್ಕ್ಯಿ ಕಾಜಾರಿ. ಮಾಹಕಾ ಮಹಜೆಾಂಯಿಕುಟ್ಮ್ ಆರ್.” “ಪುಣ್ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಆಮಿಾಂ ಪಯೆೊಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ....” “ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ತುಾಂ ಪಯೆೊಾಂ ಜಾಲ್ೊಾಂಯ್ರ.” “ತುಕಾ ಆಮಿಾಂ ಕೆಲ್ಮೊೆ ಮ್ಚ್ಗಾಚೊ ಇಲ್ಲೊ ತರಿಉಗಾಡಸ್ಆನಿಹುಸೊ್ ನಾ?” “ತಾೆಚ್ಚ ಮ್ಚ್ಗಾಚೊ ಸೊಪುತ್ ದಿೋವ್ಕ್ , ತುಕಾ ಹ್ಯವೆಾಂ ಮಾಹಕಾ ರಕಾಂಕ್ ರ್ಾಂಗ್್ಲ್ೊಾಂ. ತದ್ರ್ಾಂ ತುಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಬ್ಶಕಾರ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ೊರ್ ಮನಿಸ್ದಿಸ್್ಲ್ಲೊಾಂ. ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಆಯಾೊೆ , ನೊವರ ಬರ್ೆ ಕಾಮಾರ್ ಆರ್, ಆಪಿೊ ಜಣಿ ನಂದನ್ ಜಾತಲಿ ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಸರ್ ತುವೆಾಂ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ರ. ತಾೆ ವೆಳ ಆಮಿಾಂ ಕೆಲ್ಮೊೆ ಮ್ಚ್ಗಾಚೊ ಹುಸೊ್ ವ ಉಗಾಡಸ್ತುಕಾ ಯೇಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್್ಲ್ಲೊ .” “ತುಾಂ ತಾೆ ಮಹಜಾೆ ರ್ಚಕ್ಚ್ಯಾಂ ಫರಿಕಪಣ್ಘತಾಯ್ರ....” “ನಾ ರ್ಯಿಾಣಿ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಜೆಥಾವ್ಕ್ ಕಸಲ್ಾಂಯಿ ಫರಿಕಪಣ್ ಘನಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ರ್ರ್ರಲ್ಮಾಂ. ತುಜಾೆ ಖಬ್ಶರ ಥಾವ್ಕ್ ಪಯ್ರಸ ಜಾವ್ಕ್ , ಮಹಜ ಜಣಿ ಮಹಜಾೆ ಬಯ್ರೊ ಭುಗಾೆಸಾಂ ಸಂಗ್ಳಾಂ ಜಯೆವ್ಕ್ ಆರ್ಾಂ.” “ತುಾಂ ಫಟ ಮಾರ್ತ ಯ್ರ. ಪಯ್ಲೊ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕಣ್್ಯಿ ರ್ರ್ರನಾಾಂತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜಾಣಾ ತುಾಂ ಮಹಜೊ ಆಜ್ಬನ್ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕರ್ತ ಯ್ರ ಮಹಣ್.”
20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ “ಮ್ಚ್ೋಗ್ ತುಜೊ....?”್ ಪರದಿೋಪ್ ಹ್ಯಸೊೊ .್“ತುಕಾ ಮ್ಚ್ೋಗಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಚ್ೋಲ್ ಕಳತ್ ಆರ್?” “ಕ್ತಾಂಯ್ರಜಾಾಂವ್ಕ,ಹ್ಯವೆಾಂ ಕಲ್ಜ್ ಕರ್ತ ನಾ, ಪಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಚ್ೋಗ್ತುಜೊಚ್ಚ ಕೆಲ್ಲೊ . ತುಜಾೆ ಮ್ಚ್ಗಾಾಂತ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಮಹಜೆಾಂ ನಿಸ್ಳ್ಪಣ್ ಸೈತ್ ಹೊಗಾಡಯಿಲ್ೊಾಂ. ಕಾಜಾರ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕಪ್ಲಲ್ಮೆಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ಜಾಲಿೊಾಂ ತರ್ ಕ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ? ಮಹಜಾೆ ಘವಾಕ್ ತುಜೆಾಂ ಉಸಿಾಂಚ್ಚಮ್ಚಳ್್ಲ್ೊಾಂಮೂ?” “ತುಕಾ ಲ್ಜ್್ಯಿ ದಿರ್ನಾ ತಸಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ? ಚಿೋಾಂತ್ ತ್ಲ ಘವ್ಕ ಕ್ತ್ಲೊ ಪಾಪ್ ಆನಿ ಖೊಟ್ೆ ನಶಿೋಬಚೊ, ಜೊ ತುಜೆತಸಲ್ಮೆ ಕಾಜಾರಆರ್ಧಾಂನಿಸ್ಳ್ಪಣ್ ಹೊಗಾಡಯಿಲ್ಮೊೆ ಚಲ್ೆಸಂಗ್ಳಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಕ್್ಯಿ ಸಂತ್ಲೋರ್ನ್ ಆರ್; ಆನಿ ತುಾಂ...., ಆಬ್ಶೊಶಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾರಯೆಚ್ಯಾಂ ನಿೋರ್ಬ ದಿೋವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುಾಂಕ್ ಚಿಾಂತಾಯ್ರ?”್ ಪರದಿೋಪ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯಾಂ ಉಲ್ವೆಿಾಂ ಆಯ್ಲ್ನ್ ಕಾಾಂಟ್ಳ್ಚ್ನ್ ಮಹಣಾಲ್ಲ...... ......ಸ್ತಮಿತಾರ ರ್ಶಾಲ್ಮಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವಾ್ೆ ಪಯೆೊಾಂ, ಪರದಿೋಪಾಚಿ ಮಿತರಣ್, ಗಲ್್ಸಫ್ರಾಂಡ್‍ಲ್, ಪ್ಲರೋಯ್ಸಿ ವ ದಗಾಾಂ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕಣಾಸರಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಗಾಚ್ಯೆ ಸಂರ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿಾಂ ಬ್ಲರದ್ರಾಂ ಆರ್ತ್, ತಾಂ ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಲ್ಮರ್ಗ ಜಾತಾಲಿಾಂ. ಕ್ತಾೆಕ್ ಹಿಾಂ, ಕಲ್ಜ್ ಫ್ರಾಂಡ್ಯಸಾಂ. ದಗಾಾಂಯ್ರ ಫ್ರಾಂಡ್‍ಲ್ಸ್ಶಿಪಾಪಚಿ ಗಡ್‍ಲ್ ಉತ್ಲರನ್, ನಿಸ್ಳ್ಪಣಾಕ್ ಆಡ್ಲವ್ಕ ದವರನ್, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಗಡ್‍ಲ್ ಬಾಂದ್ರ್ೆ ಲ್ಜೆಚೊ ಪಡ್ಲ್ ಕುಶಿಕ್ ಲ್ಲಟುನ್, ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಸ್ತಖಾಂತ್ ಇತೊಾಂ ನಿಭೊೋರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ ಕ್ೋ, ತಾಣಿಾಂ ಕಣಾಚಿಚ್ಚ ಪವಾಸ ಕರಾಂಕ್ ನಾತ್್ಲಿೊ . ಡಿಗ್ಳರ ಜೊಡ್ತಚ್ಚ ದಗಾಾಂಯ್ರ ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಿೊಾಂ; ಜಶಾಂ ಕಲ್ಜ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಗ್ಲ್ಲೊ ತಾತಾ್ಲಿಕ್ ಷರೊ, ಪುಣ್ ಜಣೆಚ್ಯ ಶಾಸಿಾತ್ ಸಂಬಂರ್ಧ್ಚೊ ಥಾರೊ ನಹಿಾಂ ಮಹಳಿೆಪರಿಾಂ. ಹ್ಯಣಿಾಂ ಕುಡಿಾಂಚ್ಯ ಭೊಗಾಿಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಚ್ ದಿೋವ್ಕ್ , ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಆನಿಲಾಂಗ್ಳಕ್ ಸ್ತಖ ಕಾಜಾರ ಆದಿಾಂಚ್ಚ ಪಾರಪ್ತ ಕೆಲ್ೊಾಂ ಆರ್ತಾಂ, ತಾೆ ಅನಿಸ್ಳ್ ಭೊೋಗಾಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ ಮ್ಚ್ಗಾಚೊ ಖರೊ ಸಂಬಂಧ ಯೆದಳ್ ಬುನಾೆದ್ ಸಿಿರ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಾವಾಂಕ್ ನಾತ್್ಲ್ಲೊ . ಪರದಿೋಪ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸೊಾನ್ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಮಹಳಿೆ ಆಡ್ಲರ್ಚ್ಯೆ ನಿಬಾಂತ್ ನಿಸ್ಳ್ ಮ್ಚ್ಗಾಚ್ಯೆ ಮಿತಚಿ ಗಡ್‍ಲ್ ಉತ್ಲರನ್, ಲಾಂಗ್ಳಕ್ ಆನಿ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಸ್ತಖ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಕಾಮಾೆರ್ಬ ಜಾಲ್ಲೊ ವಹಯ್ರ ತರಿ, ತಾೆ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಭೊೋಗಾಕ್ ಖರ್ೆ ಮ್ಚ್ಗಾಚ್ಯಾಂ ರೂಪ್ ದಿಾಂವ್ಕ್ ಅಸಮಥ್ಸ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ . ತ್ಲ ಸ್ತಮಿತಾರಚೊ ಖರೊಚ್ಚ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕರ್ತ ಲ್ಲ, ಪುಣ್ ಫಕತ್ತ ಡಿಗ್ಳರ ಜೊಡ್ತಚ್ಚ ಆಪಾೊೆ ಪಾಾಂಯಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಾಂವಾ್ೆ ಲ್ಮಯೆಕ್ ನಾತ್್ಲ್ಲೊ ವ ಕಾಜಾರಚ್ಯೆ ಬಂದನಾಾಂತ್ ಎಕಾಟನ್ ಸಂರ್ರಿಾಂ ಜೋವನ್ ರ್ರ್್ೆ ಜಮ್ಚಾದ್ರರಿಾಂತ್ ಅಸ್ತ್ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ . ತಾೆ ದಿೋಸ್ ನಿಮಾಣ ಸ್ತಮಿತಾರ ಆನಿ ಪರದಿೋಪ್ ಭೆಟ್್ಲಿೊಾಂ. ಪರದಿೋಪಾನ್ ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ರ್ಾಂಗ್್ಲ್ೊಾಂ- “ಶಿಕಾಪ್ ಮುಾಂದರ್ಸಾಂಕ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂನಾ. ಆತಾಾಂ ಖಂಯ್ರ ತರಿ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ಪಾಾಂಯಾರ್ ಉಬ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಆರ್ಮಾಹಕಾ್, ತುಜ ಕ್ತಾಂ
21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಆಲ್ಲಚ್ಯನ್ ಸ್ತಮಿತಾರ ?”್ “ಕಾಾಂಯ್ರ ನ್ಹಣಾ. ಘರ್್ೆಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕಯಾೊೆರ್ ಶಿಕಾತಾಂ ನಾ ಜಾಲ್ಮೆ ರ್ ಘರ ಬರ್ತಾಂ.” “ಮಾಹಕಾ ರಕೆತಲ್ಾಂಯ್ರ್ಮೂ? ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ವೆಗ್ಳಗಾಂಚ್ಚ ಖಂಯ್ರ ತರಿ ಕಾಮ್ ಪಳ್ವ್ಕ್ , ಇಲ್ೊ ಪಯೆೆ ಜೊಡ್ತಚ್ಚ, ತುಜೆಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತ್ಲಲ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತದಳ್ ಪರ್ೆಾಂತ್ ತುವೆಾಂ ಮಾಹಕಾ ರಕಾಂಕ್ ಪಡೆತಲ್ಾಂ.” ಸ್ತಮಿತಾರನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿೊ - “ಪಳೆ ಪರದಿೋಪ್ ಚಲ್ಮೆನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಯೊೆ ಉಪಾರಾಂತ್ ಆಪಾೊೆ ಪಾಾಂಯಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತತ ತಾಂಪ್ಲ್ಮಗಾತ .ತದಳ್ ಪರ್ೆಾಂತ್ ಚಲ್ೆಚಿ ಪಾರಯ್ರ ರವಾನಾ. ಚಲ್ಮೆನ್ ಕೆದ್ರಳಯ್ರ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವೆೆತ್. ಪುಣ್ ಚಲಿ ತಶಾಂ ನಹಿಾಂ. ತಕಾ ಜಣೆಚ್ಯಾಂ ಫೈಸಲ್ ಕರಾಂಕ್ ಅವಾ್ಸ್ ಆರ್ನಾ. ಘರಿ್್ಾಂ ಫೊರ್ಸ್ ಕರಿ್ತ ತ್ ತರ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಇನಾ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂನಾ.” “ನಾ ಸ್ತಮಿತಾರ . ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂ ವ ರಕನ್ ರಾಂವೆ್ಾಂ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆ ಮಜೆಸಚ್ಯರ್್ಯಿ ಹೊಾಂದಾನ್ ಆರ್ತ . ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕನಾಸರಾಂಕ್ ಖರಾಂಚ್ಚ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಆರ್ ತರ್, ತಾಂ ಜಣೆಚ್ಯೆ ಉಪಾರಾಂತಾೊೆ ದಿರ್ಾಂಕ್ ಪಯೆೊಾಂ ನಿಯಾಳನಾಾಂತ್. ದಗಾಾಂಯಿ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್್ಯಿ ಆಪ್ಡೊ ಸಂರ್ರ್ ರರ್ಚಾಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ರ್ಾಂಗಾನಾತುಾಂಯಿಕಾಮ್ ಕರ್ಮಹಣ್. ತುವೆಾಂ ಮಾಹಕಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮಾತ್ರ ದಿಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲ್ಲ.” “ತಾಂ ಪಳೆಯಾಾಂ ಪರದಿೋಪ್.ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ಪ್ಡರೋಮಿಸ್ ಕರಿನಾ.”್ ಸ್ತಮಿತಾರ ಪರದಿೋಪಾಥಾವ್ಕ್ ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ೊಾಂ. ಅಸಾಂ ಆರ್ತಾಂ ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ಬರ್ೆ ಕುಟ್ಾಾಂತೊ ಸೈರಿಕ್ ಆಯಿಲಿೊ . ನೊವರ ರ್ಶಾಲ್ ಪರಮ್ಚ್ೋದ್ ಎಕಾ ನಾಾಂವಾಡಿಾೋಕ್ ಫೊರಿನ್ ಕಂಪ್ಲನಿಾಂತ್ ಏಶಿಯಾಚೊ ಬರಾಂಚ್ಚಮ್ಚನ್ಹಜರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತ ಲ್ಲ. ಸ್ತಮಿತಾರನ್ ಆಯಿಲ್ಮೊೆ ಸೈರಿಕೆಕ್ ಸಂತ್ಲೋರ್ನ್ ಸಿಾೋಕಾರ್ ಕೆಲ್ೊಾಂ. ತಾೆ ವೆಳ ತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಕಲ್ಜ್ಮಿತ್ರ ಪರದಿೋಪಾಕ್ ರ್ರ್ರಲ್ೊಾಂ. ಹಣ ಪರದಿೋಪಾಕ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯೆ ಕಾಜಾರಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್್ಲಿೊ . ತ್ಲ ಆಪ್ಡೊ ಫುಡ್ಯರ್ ಬಾಂಧಾಂಕ್ ಕಾಮಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ರ್ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ . ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಪರದಿೋಪಾಕ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಮೊೆ ರ್ಶಿಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಎಕಾ ಮಿತಾರ ಥಾವ್ಕ್ ಕಳತನಾ, ತ್ಲ ಖೂರ್ಬ ದುಾಃಖ್ಲ್ಲೊ .್‘ಆಪಾಿಕ್ ಸ್ತಮಿತಾರನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕಾಜಾರಕ್ ಆಪಂವೆ್ಾಂ ಪಯಿೆಲ್ಾಂ,ಏಕ್ಖಬರ್ಸಯ್ರತ ದಿೋಾಂವ್ಕ್ ನಾ’್ಮಹಳಿ ಬ್ಶಜಾರಯ್ರ ತಾಕಾ ಜಾಲಿೊ . ಸ್ತಮಿತಾರ ಆನಿ ರ್ಶಾಲ್ಮಚ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ರ್ಧ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಸಂಗ್ಳಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ದಗಾಾಂ ಭುಗ್ಳಸಾಂಯಿ ಜಾಲಿೊಾಂ. ರ್ಶಾಲ್ ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್್ಚ್ಚ ಉಣ ಕರಿನಾತ್್ಲ್ಲೊ . ಸ್ತಮಿತಾರ ಆಪಾೊೆ ಘರಾಂತ್ ಎಕಾ ರಣಿಯೆಪರಿಾಂ ಆಸ್್ಲಿೊ . ಭುಗ್ಳಸಾಂಯಿ ಬರ್ೆ ಇಸೊ್ಲ್ಮಾಂತ್ ಶಿಕಾತಲಿಾಂ. ಸ್ತಮಿತಾರ ಮಾತ್ರ ಘರ ಎಕ್ೊಚ್ಚಆಸೊನ್ ಉಬಗತಾಲಿ. ಕಾಜಾರಚ್ಯೆ ಸ್ತರ್ಾ ರ್ ರ್ಶಾಲ್ಮ ತಸಲ್ಲ ಶಿಕ್ಪ ಆನಿ ಬರ್ೆ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ ನೊವರ ಫವ ಜಾತಾನಾ,ತ ವಹತ್ಲಸ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾವ್ಕ್ಲಿೊ . ಪರದಿೋಪಾಸಂಗ್ಳಾಂ ಖೆಳ್್ಲ್ಲೊ ಮ್ಚ್ಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ತಾಣಿಾಂ ಪಾಶಾರ್್ ಕೆಲ್ೊ ತ
22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸ್ತಖಳ್ ದಿೋಸ್, ತ ಘಡೆೆನ್ ರ್ಸೊರನ್ ಗ್ಲಿೊ .್‘ಪರದಿೋಪಾಕ್ ಪಯ್ರಸ ಕೆಲ್ೊಾಂ ಬರಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ, ಮಹಜೊ ಫುಡ್ಯರ್ ನಂದನ್ ಜಾಲ್ಲ’್ ಮಹಣ್ ತ ಚಿಾಂತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಕಾಳ್ ಪಾಶಾರ್್ ಜಾಲ್ೊಪರಿಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಪನ್ಹಸಾಂ ಜಾವ್ಕ್ ಘವಾ ಥಾವ್ಕ್ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಆಪೂರಪ್ ಜಾತಾನಾ, ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ಆಪಾೊೆ ತನಾಸಟಪಣಾಚ್ಯ ದಿೋಸ್ ಧಸ್ತಾಂಕ್ ಸ್ತರಜಾಲ್. ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಸ್ತಮಿತಾರ ಆಪಾೊೆ ಕಾರರ್ ಭಾಯ್ರರ ಗ್ಲಿೊ ಪಾಟಾಂ ಆಪಾೊೆ ಘರ್್ೆ ವಾಟೆರ್ ಆರ್ತನಾ, ತಣ ತಚ್ಯೆ ಬ್ಲಲಿಡಾಂಗಾಾಂತ್ ರಾಂವಾ್ೆ ಎಕಾ ಸಿತಿೋಯೆಕ್ ರಿಕಾಾಕ್ ರಕನ್ ಆಸ್ಾಂ ಪಳ್ವ್ಕ್ ಕಾರ್ ರವಯೆೊಾಂ. ತ ಸಿತಿೋ ಸಂತ್ಲೋರ್ನ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯೆ ಕಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಳೊ . ವಾಟೆರ್ ದಗಾಾಂಯ್ರ ಮಧಾಂ ಹಣ ತಣಾಂಚೊೆ ಗಜಾಲಿ ಜಾತಾನಾ, ಸ್ತಮಿತಾರ ದಿೋಸಭರ್ ಘರ ಎಕ್ೊಚ್ಚ ಆರ್ತ ಮಹಣ್ ಕಳತನಾ, ತಾೆ ಸಿತಿೋಯೆನ್ ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ರ್ಾಂಗ್ೊಾಂ“ಮಾಹಕಾ ತರ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾ ಜಾಲ್ಮೊೆನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಘರಚ್ಚ ಬಸೊನ್ ಭುಗಾೆಸಾಂಚಿ ಆನಿ ಘವಾಚಿ ಚ್ಯಕ್ರ ಕರನ್ ಆರ್ಾಂ. ಪುಣ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆಾಂನಿ ತುಜೆಪರಿಾಂ ಅಸಾಂ ಘರ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್‍ಲ್ ಕರ್್ೆ ಬದ್ರೊಕ್, ಖಂಯ್ರ ತರಿ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಪಯೆೆಯಿ ಜೊಡೆೆತ್ ಆನಿ ವೇಳ್್ಯಿ ಪಾಶಾರಿಯೆತ್.” ತಾೆ ಸಿತಿೋಯೆನ್ ಕಾಮಾರ್ಶಿಾಂ ರ್ಾಂಗ್್ಲಿೊ ಆಲ್ಲಚ್ಯನ್ ಸ್ತಮಿತಾರಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ತಮಿತಾರ ಕಾಮಾಾಂ ಸೊಧುಾಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ಳೊ . ತದ್ರ್ಾಂ ತಕಾ ತಚೊ ಆದೊ ಪ್ಲರೋಮಿ ಜೊ ಕಲ್ಜಾಂತ್ ಶಿಕಾತಲ್ಲ, ಪರದಿೋಪ್ ಹ್ಯಚೊ ಉಗಾಡಸ್ ಆಯ್ಲೊ .ಸ್ತಮಿತಾರನ್ಪರದಿೋಪಾಕ್ತಚ್ಯೆ ಕಾಜಾರ ಉಪಾರಾಂತ್ ಕೆದ್ರ್ಾಂಚ್ಚ ಫೊನ್ ಕರಾಂಕ್ ನಾತ್್ಲ್ೊಾಂ. ಪರದಿೋಪ್ ಆಪಾೊೆ ಅದ್ರೊೆಚ್ಚ ಫೊನಾರ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಪುರೊಗ್ಳ ವ ತಾಣ ಆಪ್ಲೊಾಂ ನಂಬರ್ ಬದುೊನ್ ಘತಾೊಾಂ? ಸ್ತಮಿತಾರ ಚಿಾಂತಲ್ಮಗ್ಳೊ ಆನಿ ಪರದಿೋಪಾಚ್ಯೆ ಆದ್ರೊೆ ನಂಬರಕ್ ತಣ ಫೊನ್ ಕರ್ತ ನಾ, ಫೊನಾರ್ ಪರದಿಪಾಚೊಚ್ಚ ತಾಳ್ಚ್ ಆಯ್ಲ್ನ್ ಸ್ತಮಿತಾರ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. “ಹಲ್ಲೊ ಪರದಿೋಪ್?”್ ಸ್ತಮಿತಾರನ್ ತಕ್ಷಣಾ ರ್ಚ್ಯರ್ೊಾಂ. “ಉಲತಾಾಂ, ತುಾಂ ಕೋಣ್?”್ ಪರದಿೋಪಾಕ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚೊ ತಾಳ್ಚ್ ಕಳ್ಚ್ಾಂಕ್ ನಾ. “ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಸ್ತಮಿತಾರ ಪರದಿೋಪ್, ತುಜೆಾಂ ಸ್ತಮಿತಾರ ...., ಮಾಹಕಾ ರ್ರ್ರಲ್ಲಯ್ರ?” “ಸ್ತಮಿತಾರ .....?”್ ಪರದಿೋಪ್ ಅಜಾೆಪ್ಡನ್ ರ್ಚ್ಯರಿಲ್ಮಗೊೊ .್“ಇತಾೊೆ ವರ್ಸಾಂ ಉಪಾರಾಂತ್....? ಕಸಾಂ ಆರ್ಯ್ರ?” “ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಬರಿಾಂ ಆರ್ಾಂ. ಪುಣ್ ತುಾಂ ಮಾಹಕಾ ರ್ರ್ರಲ್ಲೊಯ್ರ್ಮೂ?” “ನಾ, ತುಕಾ ರ್ಸೊರಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆಾಂ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯವೆಾಂ ಮಸ್ತತ ವರ್ಸಾಂ ಆರ್ಧಾಂ ಡಿಲಿೋಟ್ ಕೆಲ್ಮೊೆನ್, ತುಾಂ ಕೋಣ್ ಮಹಣ್ ಸಮಾೆಲ್ಲಾಂನಾ.” “ವಹಡ್‍ಲ್್ನಾ ಪರದಿೋಪ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ಅಜಸಾಂಟ್ ಭೆಟುಾಂಕ್ ಆಶತಾಾಂ.” “ಗಜಾಲ್ ಕ್ತಾಂ ಸ್ತಮಿತಾರ ?” “ಮಾಹಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಗಜ್ಸ ಪಡ್ಯೊೆ . ತಾೆ ಲ್ಮರ್ಗನ್ ಚಿಾಂತೊಾಂ ತುಕಾ ಭೆಟುನ್ ತಾೆ ರ್ಶಿಾಂ ಉಲಂವೆ್ಾಂ ಮಹಣ್.” “ಇತಾೊೆ ತಾಂಪಾನ್ ಮಹಜೊ ಉಗಾಡಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತರಿ, ಆಪಾೊೆಚ್ಚ ಗಜೆಸನ್ ನಹಿಾಂಗ್ಳ?”
23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ “ತಸಾಂ ನಹಿಾಂ ಪರದಿೋಪ್. ಉಗಾಡಸ್ ತುಜೊ ಕೆದ್ರಳಯ್ರ ಯೆತಾಲ್ಲ. ಪುಣ್ ತುಾಂ ಖಂಯ್ರ ಆರ್ಯ್ರ ಮಹಣ್ ನ್ಹಣಾ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ. ತಾಂ ತುಕಾ ಭೆಟುನ್ಾಂಚ್ಚ ರ್ಾಂಗಾತಾಂ.ಅಸಾಂ ಫೊನಾರ್ರ್ಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂನಾ.” “ತುವೆಾಂ ಆಸ್ಾಂಖಂಯ್ರ?” “ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಆಾಂಧೇರಿ ರವಾತಾಂ. ತುಾಂ ತುಜೊ ಎಡೆರಸ್ ರ್ಾಂಗ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ಯೇವ್ಕ್ ಭೆಟ್ತಾಂ” “ಜಾಯ್ರತ , ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಫಲ್ಮೆಾಂ ದನಾಾರಾಂ ತುಕಾ ಭೆಟ್ತಾಂ. ತುಜೊ ಎಡೆರಸ್ ರ್ಾಂಗ್.” “ನಾಕಾ ಪರದಿೋಪ್, ತುವೆಾಂ ಮಹಜಾೆ ಘರ ಯೆಾಂವೆ್ಾಂ ನಾಕಾ, ತುಾಂ ಜಾಗೊ ರ್ಾಂಗ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕಾಂಚ್ಚ ಯೇವ್ಕ್ ತುಕಾ ಭೆಟ್ತಾಂ.” “ತರ್ ತುಕಾ ಫಲ್ಮೆಾಂ ದನಾಾರಾಂ ಮಟುಾಂಗಾ ಯೇಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ರತ್ಗ್ಳ?” “ತುಾಂ ಎಡೆರಸ್ ಆನಿ ಟ್ಯ್ರಾ SಒS ಕರ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಪಾವಾತಾಂ.” ಪರದಿೋಪಾನ್ ರ್ಧ್ಡ್‍ಲ್್ಲ್ಮೊೆ ರ್ಳರ್ಚ್ಯರ್ ಸ್ತಮಿತಾರ ಪಾರ್ೊ . ತಾಂ ದಗಾಾಂಯ್ರ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲ್ಮಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಚ್ಯ ಪಿಯೆತಾನಾ,ದಗಾಾಂಯ್ರ ಮಧಾಂ ಸಭಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ . ಪರ ದಿೋಪ್ ಬರ್ೆ ಕಾಮಾರ್ ಆರ್ ತಾಂ ಸ್ತಮಿತಾರನ್ ಸಮ್ಚ್ೆನ್ ಘತೊಾಂ. ಪರದಿೋಪಾನ್ ಸ್ತಮಿತಾರಚ್ಯೆ ಲ್ಮಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಪಳ್ವ್ಕ್ ವೆಗ್ಳಗಾಂಚ್ಚ ಖಭಾರ್ ದಿತಾಾಂ ಮಹಣ್ ರ್ಾಂಗತಚ್ಚ, ತಾಂ ರ್ಾಂಗಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಿೊಾಂ. ಹ್ಯೆ ಲೇಖನಾಚೊ ಗಾಾಂಚ್ಚ ಮುಖೊೆ ಅವಸಾರಾಂತ್ “ದ್ರದೊಾಂಪಣ್ ದ್ರಖಂವ್ಕ್ ಘವಾಚೊ ಬಲ್ಮತಾ್ರ್”್ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ರ್ಚಕಾನಾಕಾತ್. ಪಾರಯೆಚ್ಯೆ ನಿಬನ್ ಆಪಾೊೆ ಘವಾಕ್ ದಾೋಷಾಂಚಿ ಸ್ತಮಿತಾರ , ಘವಾಕ್ ತ್ಲ ಮಾಹತಾರೊ ಜಾಲ್ಮ ತಾಚ್ಯಸಂಗ್ಳಾಂ ತ ಜಯೆಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ತಾಚ್ಯಾಂ ದ್ರದೊಾಂಪಣ್ ಮ್ಚ್ರೊನ್ ಗ್ಲ್ಮಾಂ ಮಹಣ್ ಆಣು್ನ್ ಅಖಾ ನ್ ಕರ್ತ ನಾ, ಘವ್ಕ ಆಪುಣ್ ಆಜ್ಬನ್ ಘಟ್ ಆರ್ಾಂ ಆನಿ ಆತಾಾಂಯ್ರ ಆಪಾಿಥಂಯ್ರ ಕ್ತೊಾಂ ಬಳ್ ಆರ್ಗ್ಳ ಮಹಣ್ ದ್ರಖಂವಾ್ೆ ಪರಯ್ತಾ್ಾಂತ್ ಆಪಾೊೆಚ್ಚ ಬಯೆೊಚೊ ಬಲ್ಮತಾ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಳೆತಾ....... ಪುಣ್ ಕತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಹೆಂ ಫುಡ್ತಿಾ ಅೆಂಕಾಾೆಂತ್ ವಚಾ-ಸಂ. -----------------------------------------------------------------------------------------
24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ತ್ಯಾ ರಯತಿಂತಿ ಚಲಿ..! ~ಮೆಕಿಮ್ ಲರೆಟ್ಟೊ "ಉಟ್ನಾಾಂಯಿಗೋ ಆಜ್!. ಆಲ್ಮರಾಂ ತೋನ್ ಪಾರ್ಿಾಂ ವಾಹಜೆೊಾಂ!.. ತುಮಾ್ಾಂ ದ್ರದ್ರೊೆಾಂಕ್ ಖೆಲ್ಮೆರ್ ಪಿಯೆಲ್ಮೆರ್ ಆನಿ ನಿದ್ರೊೆರ್ ಜಾಲ್ಾಂ... ಸಗ್ಳಿ ರತ್ ಥಾಂ ಇಗಜೆಸ ಇಸೊ್ಲ್ಮ ಗೌರಾಂಡ್ರ್ ಫ್ನಿಸಫ್ಟ್ ಆನಿ ಕ್ರಸ್್ಮಸ್ ಪಾಟಸ ಮಹಣ್ ಮದ್ರೆನ್ಹಚ್ಯೆ ತೋನ್ ವರರ್ ಆಯಾೊಯ್ರ.. ಗೊತುತನಾಾಂಗ್ಳೋ ತುಕಾ ಆಜ್ ಡ್ಯೆಟೆಕ್ ವಹಚೊಾಂಕ್ ಆರ್ಮಹಣ್?" ಸಕಾಳಾಂ ರ್ಡೆಆಟ್ ವರರ್ ರಾಂದ್ರ್ೆ ಕುಡ್ಯಾಂತ್, ನಾಶ್ಟಿ ರಡಿ ಕನ್ಸ, ಆಯಾ್ನಾಾಂ ಮ್ಚ್ಯೆಸಾಂತ್ ಧುಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗ್್ಲ್ಮೊೆ ಕೇಲಿಸನ್ ಕ್ತೊ ಕಾನ್ ಕುಟಿಲ್ಮೆರಿೋ ಬ್ಶಡ್ಯಡರ್ ವಮ್ಚ್ತ ಪಡ್‍ಲ್್ಲ್ಮೊೆ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟಾಲ್ಾಂಚ್ಚ ನಾ. ತಶಾಂ ಮಹಣ್ ಕಾಾಂಯ್ರ ತ್ಲ ನಿದಾಂತ್ ಪಿಕವಾ್ಾಂ, ಜಾಗೊತ್ತ ಆರ್ೊೆರಿೋ ತಕ್ೊ ತಕೆ್ ಜಡ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ಮೊೆನ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಡ್‍ಲ್್ ಪಡ್‍ಲ್್ಲ್ಲೊ . 'ಟರೋಾಂ..ಂಾಂ...ಂಾಂ' ಆತಾಾಂ ಚೊವೆತ ಪಾರ್ಿಾಂ ಆಲ್ಮರಮ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ನೈಟ ಪ್ಲಾಂಕಾಿಕ್ ವಯ್ರರ ಬಾಂದುನ್ ಕೇಲಿಸನ್ ಕುಡ್ಯಕ್ ಆಯೆೊಾಂತ್ತ . "ಅಳೆ ರ್ಯಾಾ ತಕೆ್ ಊಟ್!..ಕರಾಂಟ್ಚ್ಯ ಬ್ಲಲ್ೊ ಆನಿ ಸೊಸೈಟಚ್ಯಾಂ ಫೊಟ್ ಮೇಾಂಯೆಿನ್ಹನ್ಸ ಚ್ಯಜೋಸ ಆಜ್ ಪಾಟಾಂ ಯೆತಾನಾ ಭ್ನ್ಸ ಯೇ.... ತುಾಂ
25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಜಾಣಾಾಂಯ್ರ ತಾೆ ಗೌರಾಂಡ್‍ಲ್ ಫೊೊೋರಚಿ ಕಾಣಿ.. ತಾಂ ಮ್ಚಡ್ಯರಸಿ ಆರ್ತ್ ಪಳೆ, ತಾಂ ಸಕಾಸರಿ ಆಸಪತರಾಂತ್ ನರ್ಸಚ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ಕಚ್ಯಸಾಂ ಆರಾಂದತ. ತಾಾಂಚ್ಯರಗ್ಿ ಕ್ತೊ .. ಫೊೋರ್್ಚ್ಚ್ ಆಯಾೊೆಾಂತ್ ಕ್ರಸ್್ಮರ್ಚಿ ರಜಾ ಮಹಣ್ಯನ್ ತಗಾಾಂ ಚೊವಾಗಾಂ ಭುಗ್ಳಸಾಂ ಆನಿ ದಗಾಾಂ ತಗಾಾಂ ವಹಡ್ಯಾಂ, ಆಾಂಟ ಆಾಂಕಲ್ ಖಾಂ. ತಾಾಂಚೊ ತ್ಲ ಅವಾತರ್ ಪಳ್ಯೆೆ ... ತಾಾಂಚ್ಯವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯೆ ಬ್ಲಲಿಡಗಾಾಂತ್ ಉದ್ರಕ್ ಸ್ತಕನ್ ಗ್ಲ್ಮಾಂ!.. ತೋನ್ ಪಾರ್ಿಾಂ ನಾಹಲ್ಮೆರ್ ಉದ್ರಕ್ ಉತಾಸಯೆ.. ಪಿೊೋಸ್ ಊಟ್ರ್ಯಾಾ !.. ತ್ಲಾಂಡ್‍ಲ್ ಪುಣಿೋ ಧು... ಉದ್ರಕ್ೋ ಬರಿೋಕ್ಯೆತಾ!" ತಚ್ಯೆ ಪುಪುಸಯಾಸಾಂಕ್ ಹ್ಯಣಾಂ ವೋಲ್ ಉಡ್ಯಿೊ . "ಉದ್ರಕ್ ನಾತಾೊೆರ್ ಮಿನರಲ್ ಉದ್ರ್ಾಂತ್ ತ್ಲಾಂಡ್‍ಲ್ ಧುತಾಾಂ...ತುಜೆಾಂ ಸಕಾಳಾಂ ಫುಡೆಾಂ ಪರಂ ಪರಂ.." ತ್ಲ ಬರಶಾೆಚ್ಯರ್ ಪೇಸ್ಿ ಚಿಡ್ಯ್ವ್ಕ್ ಬತ್್ರೂಮಾಕ್ ರಿಗೊೊ . ಉತಲ್ಸಲ್ಮೆ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಮಿನುಟ್ನಿಾಂಚ್ಚ ಆಾಂಗಾ ಪಾಾಂಗಾರ್ಶಳೆ್್ಉದ್ರಕ್ಘಾಲ್್ ಭಾಯ್ರರ ಆಯ್ಲೊ . ನಾಶಾಿೆಚ್ಯೆ ಮ್ಚಜಾರ್ ದೋನ್ ಪ್ಲೊೋಟನಿಾಂ ಹುನ್ ಚ್ಯಟ್ -ಪ್ಡಳೆ ಆನಿ ಚ್ಯಯ್ರ ದವನ್ಸ ಘವಾ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಕೇಲಿಸನಿೋಬಸೊಾಂ. ರ್ಮುೆಯೆಲ್ ಎಕಾ ಹ್ಯತಾನ್ ಪ್ಡಳೆ ಖತಾನಾ ಆನ್ಹೆೋಕಾ ಹ್ಯತಾಾಂತ್ ಸಕಾಳಾಂಚ್ಯ ದಿರ್ಳೆಾಂ 'ಮಾತ್ರ್ಭೂಮಿ ' ವಾಚ್ಯತಲ್ಲ. ದಿರ್ಳೆಚ್ಯೆ ಮುಕಾೊೆ ಪಾನಾರ್ಖಬರ್ ಆನಿ ತಸಿಾೋರ್ಚೊಯಾೊಗೊೊ . 'ಕ್ರ ಶಾಿಗ್ಳರಿ ಕ್ರಕೆಟ್ ಸಿೋಡಿಯ್ಮಾರ್ ರ್ಧ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ಡಲಿೋರ್ಾಂಚಿ ಕವಾಯ್ತ್' 'ಕ್ರಸ್್ಮಸ್ ಫ್ಸ್ತ ಆನಿ ನವಾೆ ವರ್ಸಚ್ಯಾಂ ಆಚರಣ್ ಸ್ತಗಮ್ ರಿತನ್ ಚಲಂವಾ್ೆಕ್ ಎಸಿಪನ್ ಹಿ ರ್ೆ ಲಿ ಕಾಲ್್ ದಿರ್ಲ್ಲಕಾರ್ಮಾಾರ್ಯ್ಶಸಿಾ ಕೆಲ್ಮೆ ' ತ್ಲ ನಾಕ್ಘಸ್ತಿನ್ ವೆಾಂಗ್ಹ್ಯಸೊೊ . "ನೈಾಂ ಥಾಂ ಪ್ಡೋಲಿೋಸ್ ಮಾಚ್ಚ್ಸಫಸ್ಿ ಕನ್ಸ ಆಸ್್ಲ್ೊಬರಿತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗಾ ಪಾಪಾಯಾಸಾಂಚ್ಯೆ ಘರ ಚೊೋರ್ ರಿಗ್್ಲ್ೊ ಹ್ಯಾಂಕಾ ಖಬರ್್ತ್ತ ಆರ್ನಾ" ಕೇಲಿಸನಿೋ ತಾಳ್ಚ್ ಮ್ಚಳ್ವ್ಕ್ ತಕೆೊಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ತ ಸ್ತರ್್ರ್ ಸೊಡ್ಲೊ . "ತಾಂ ಜಾಲ್ಾಂಮೂ.. ಎಕ್ ಮಿನುಟ್ ರವ್ಕ.. ರ್ಾಂಗಾತಾಂ.. ಹ್ಯಾಂಗಾಚಿಚ್ಚ್ ಲ್ಮಗ್ಳೆಲಿ ಖಬರ್.. ತುಾಂವೆ್್ ವಾಚ್ಯೊೆಯಿಗೋ ನಾಾಂಗ್ಳೋ. ತ್ಲ ಮನಿಸ್ ತುಜಾೆ ವಳ್ಚೊಚ್ಚ್ .. ಆಮಾ್ೆ ಬ್ಲಲಿಡಾಂಗಾಚ್ಯೆ ನ್ಹಕ್ಸಿ ಬ್ಲಲಿಡಾಂಗಾಾಂತ್ ರವಾತ .." ತ ಉಟನ್ ಟೋಪ್ಡಯ್ರ ಕವುಿನ್ ದವರ್್ಲ್ೊಾಂ ಕಾಲ್್ಾಂ ಪೇಪರಿೋ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ , ವಾರ್ಚನ್ಾಂತ್ ಆಯಿೊ . "ತರವನಂತಪುರಮಾಾಂತ್ ಪ್ಡೋರ್ ರತಕ್ ಸದ್ರನ್ಸ ರ್ಧ್ ಥಾವ್ಕ್ ರ್ಡೆ ಇಕಾರ ವರಾಂ ಮಧಗಾತ್, ತಾೆ ಕೈರಲಿ ಟಕ್ರ್ಚ್ಯೆ ಉಜಾಾೆಕ್ ಆರ್್ೆ ಇಾಂದರಪರಸಿ ಸೂಟ್ಸ ಎಾಂಡ್‍ಲ್ ರ್ೆರಿೋಸ್
26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ವಸ್ತತರಾಂ ಶ್ಟಪಾಚೊ ಮಾಹಲ್ಕ್ ಬಲ್ಕರಶ್ಯಿ ಆಯಾೆರಕ್ ಬರೊೋ ನಾಗಯಾೊ ಖಾಂ..." ತಣಾಂ ಘವಾಕ್ಪೇಪರ್ ವಡ್ಯಡಯೆೊಾಂ. ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ತ ಖಬರ್ ಪುತಸ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ದಲಿಸ. 'ಬರ್ೋಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಚ್ಯಡ್ಯಾನ್ ಹ್ಯತ್ ದ್ರಕವ್ಕ್ ಡ್ಲರೋಪ್ ರ್ಚ್ಯನ್ಸ, ಉಪಾರಾಂತ್ ಮ್ಚ್ೋಗ್ ಕಚ್ಯಸಾಂ ನಟನ್ ಕತಸಚ್ಚ್ ದಗ್ನ್ ರನಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಘಾಡಿ ಘುಾಂವಾಡಯಾತಚ್ಚ್ ಆಪಾೊೆ ಚೇಲ್ಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ ಬರೇ ರ್ಧ್ಡ್ಯವ್ಕ್ ತೋನ್ ಲ್ಮಖ ಚ್ಯಳೋಸ್ ಹಜಾರ್ ಕೇಶ್ಯ ಆನಿ ಗಳೆಾಂತೊ ಮ್ಚ್ಟ ಚೇಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್್ ತ್ಲಾಂಡ್ಯಕ್ ಆಮಾಲ್ಮಚ್ಯಾಂ ಸಪಿೋಯ್ರ ಮಾನ್ಸ ಮಹತ್ ರ್ಚಕವ್ಕ್ ದ್ರಾಂವೆೊ ಖಾಂ! ..ಹೊ ಪ್ಡಲಿೋಸ್ ರಿಪ್ಡೋಟ್ಸ' ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ಯ್ಾಂತ್ ಮಗ್್ ಜಾಲ್ಲೊ ರ್ಮುೆಯೆಲ್. "ನಾತಾೊೆರಿೋ ತ್ಲ ಬಲ್ಕರಶಾಿ ತಕೆ್ ಚ್ಯಡ್ಯಾಾಂಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಮಹಣಾೆಾಂ..ಉಡ್ಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಳೋ?.. ಆದ್ರೊೆ ನತಾಲ್ಮಾಂಕ್್ ರ್ಡಿ ಕಾಡುಾಂಕ್್ ಗ್ಲ್ಮೊೆ ವೆಳರ್ ಅಸೊಯಿೋ ಲ್ಮಳ್ಘಳ್ಯಾತಲ್ಲ,ವಕಾೊ ಇಡ್ಯೆಾಂತ್ ತಳತಲ್ಲ ತ್ಲ ರ್ಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಾಹತಾರೊ!" ತತೊಾಂ ರ್ಾಂಗತಚ್ಚ್ ತ ಉಟನ್ ಟಫಿನ್ ರಡಿಕರಾಂಕ್್ಗ್ಲಿ. ರ್ಮುೆಯೆಲಿನ್ ತಾೆ ಖಬ್ಶರಚೊ ಮುಕೊ ವಾಾಂಟಪಳೆಲ್ಲ. 'ಬರ್ೋಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ, ಹಳ್ತ ಗೊರ್ೆ ಕಾತಚಿ,ಮ್ಚ್ಡ್ನ್ಸಹಿಾಂದಿಇಾಂಗ್ಳೊಶ್ಯಆನಿ ಮಲ್ಯಾಳಂನಿರಗಸಳ್ಉಲಂರ್್ ಚಲಿ ಆಪಾೊತ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಜಣಾಾಂ ತನಾಸಟ್ೆಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್‍ಲ್ ಬಾಂದುನ್, ನತಾಲ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿ ನವಾೆ ವರ್ಸಕ್ ಟ್ಗ್ಸಟ್ ಕರನ್ ನಾಗಯಿತ್ತ , ರ್ದ್ರೆ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಅಕಾಾಂತ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾೊೆ !.. ಲ್ಲಕಾನ್ ಹ್ಯೆ ರ್ಶಿಾಂ ಜಾರ್ಗರತ್ ಆರ್ಜಾಯ್ರ ಮಹಣ್ಯನ್ ಎಸಿಪನ್ ರ್ನಂತ ಕೆಲ್ಮೆ ' ರ್ಮುೆಯೆಲ್ ಪೇಪರ್ ದಡುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರರ ಸರಾಂಕ್ ಉಟೊ . ಕೇಲಿಸನ್ ಟಫಿನ್ ಭಾಯ್ರರ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ ಆಯಿೊ . "ತಾೆ ಬ್ಶಾಂಕಾಾಂತ್ ರ್ಧ್ ಜಣಾಾಂಕಡೆ ಉಲ್ವ್ಕ್ ಆಸೊ್ ತುಾಂ, ಅಸಲ್ಮೆ ಲ್ಫಡೆನಿಾಂ ಶಿಕಾಸನಾತಾೊೆರ್ ಪುರೊ ಮಹಣ್್ ಹ್ಯವೆಾಂ ತಾೆ ದವಾಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಮಾಗ್್ಾಂ" ಟಫಿನ್ ಹ್ಯತಾಾಂತರ್ ಕನ್ಸ ಹ್ಯತ್ ಜೊಡಿಲ್ಮಗ್ೊಾಂ ತಾಂ. "ತುಕಾ'ತಾಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ್ತ್ತ ಮ್ಚಳ್ಚ್ಿಾಂಗ್ಳೋ...ಖಂಚ್ಯೆ ಚ್ಯಡ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ವರೇಗ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ದಳೆ ಉಕುೊನ್ ಪಳೆಯಾೊಾಂ?.. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ...ಆನಿ ಮಹಜೆಾಂ ಕುಟ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ..ಆನಿ ಉಪಾರಾಂತ್ ತಾಂ ಕಾಮ್..ತತೊಾಂಚ್ಚ" ತ್ಲ ತಕಾಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . "ತುಮಿ್ ದ್ರದ್ರೊೆಾಂಚಿ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಸವಯ್ರ ತ ಚ್ಯಡ್ಯಾಾಂಕ್ ತಳ್ !. ಆನಿ ತುಾಂ ಏಕ್
27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಭಾಗ್ವಾಂತ್.. ವಹಚ್ಚ ಪುರೊ ಆತಾಾಂ.." ತ ಭಿತರ್ ಗ್ಲಿ. ಚ್ಯಳೋಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾರಯೆಚೊ ರ್ಮುೆಯೆಲ್, ಆಕ್ಸಸ್ ಬೇಾಂಕ್, ಗೊೊೋರ್ಬ ಟವಸ್ಸ, ಮಾವೂರ್ ಬ್ಶರೋಾಂಚ್ಚ, ಕಝಿಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಿೋಫ್ ಅಕಾಂಟೆಾಂಟ್ಜಾವ್ಕ್ ಕಾಮ್ಕತಾಸಲ್ಲ. ಕೇರಳ್ಚ್ಯೆ ವಯ್ನಾಡ್ಚ್ಯೆ ಕಲ್ಾೋಟ್ ಸಿಟಾಂತ್್ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ಫೊೆಟೋ ಆಸ್್ಲ್ೊಾಂ. ಬಯ್ರೊ ಕೇಲಿಸನ್ ಇನ್ಶೆರನಾಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಸಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಸ್್ಮಸ್ ಜಾಲ್ೊವರ್ಸಾಂ ನವಾೆ ವರ್ಸ ವರೇಗ್ ಹಫತೆಚಿ ಸ್ತಟೋಯಿಆಸ್್ಲಿೊ . ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಸೊ್ ಎಕೊಚ್ಚ್ ಪೂತ್ ಕೆನ್ಶೆಟ್, ಸ್ತಟ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ತ್ಲಯಿೋ ಬರೊಚ್ಚ್ ನಿದ್್ಲ್ಲೊ . ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಗಾಡಿಕಾಡುಾಂಕ್ ಶಡ್ಯಡಕ್ ಪಾವ್ಕ್ಲ್ಲೊ . ಪುಣ್ ಕ್ತಾಂ ದಖತಲ್ಲ? ಗಾಡೆೆಚ್ಯಾಂ ಪಾಟೆೊಾಂ ರೊೋದ್ ಪಂಕ್ರ್ ಜಾಲ್ೊಾಂ! ತಕೆೊಕ್ ಹ್ಯತ್ ಮಾನ್ಸ ಹ್ಯತ್ ಘಡಿಯಾಳ್ ಪಳೆಲ್ಮಗೊೊ . ವರಾಂ ಎದಳ್್ಚ್ಚ್ ರ್ಧ್ ಉತಲ್ಮೆಸಾಂತ್. ಕಾಲ್ ಪಾಟಸ ಆಸ್್ಲ್ೊಾಂ ನಿೋರ್ಬ ದಿೋವ್ಕ್ ರ್ಧ್ಾಂಚ್ಯೆ ಬದ್ರೊಕ್ ರ್ಡೆ ರ್ಧ್ಾಂಕ್ ಪುಣಿೋ ಪಾವಾಜೆಚ್ಚ್ ಆಸ್್ಲ್ೊಾಂ. ತಾೆ ದಕುನ್್ ರೊೋದ್ ಬದುೊಾಂಕ್ ಆತಾಾಂ ವೇಳ್್ ಪಾವಾನಾರ್ತಾಂ ಬಯೆೊಕಡೆನ್ ಗಜಾಲ್ ರ್ಾಂರ್ಗನ್ ಶಿೋದ್ರ ಗ್ಲ್ಲ. ಉಟ್ಉಟಾಂ ಲ್ಮಗ್ಳೆಲ್ಮೆ ರಿಕಾೆ ಸಿಾಂಡ್ಯಕ್ರಿಗೊೊ . ಥಂಯ್ರ ಸದ್ರ್ೆಕ್ ರಿಕಾೆಯ್ರ ಘುಾಂವಾನಾತ್್ಲ್ಲೊೆ .ದಗ್ನ್ಾಂತ್ಆರ್್ೆ ಟೋ ಸೊಿಲ್ಮಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಸಿಗ್ರೋಟ್ ಪ್ಲಕೆಟ್ ಘತಚ್ಚ್ ತಾಾಂತೊ ಎಕ್ ಪ್ಲಟವ್ಕ್ ರಿಕಾೆಕ್ ರಕಾಲ್ಮಗೊೊ . ಚಿಾಂತಾ್ನಿ ತ್ಲಾಂಡ್ಯಾಂತೊ ಸಿಗ್ರಟ್ಧುಾಂವರ್ ವಾಂಕಾತಲಿ. ಹರ್ೆನ್ ತರ್ೆನ್ ತಳನ್ ಆರ್ತನಾಾಂಚ್ಚ ಎಕ್ ದಡಂಗ್ ವೆೆಕ್ತ ಟಾಂಬರ್ ಲ್ಲೋಡ್ಯಚ್ಯೆ ಗಾಡೆೆರ್ ಥಾವ್ಕ್ ದರ್ೊ .ಮಾತೆ ರಂಗಾಚ್ಯ್್ ಬನಾೆನ್ ಆನಿ ನಿಳೆೆಾಂ ಲ್ಮಾಂರ್ಬ ಬಮುಸಡ್ಯ ನ್ಹಸ್್ಲಿೊ ,ಸ್ತಮಾರ್ ಚ್ಯಳೋರ್ಾಂ ಬ್ಲತಲಿಸ,ಟೋ ಸೊಿಲ್ಮ ಬ್ಲತರ್ ರಿಗೊನ್,ಹ್ಯತಾನ್ ಚ್ಯಯೆಕ್ ಸಂಜಾ್ ಕತಾಸಚ್ಚ್ ಕಾನಾಕ್ ಮ್ಚ್ಬಯ್ರೊ ದವನ್ಸ ಉಲತಾಲಿ. 'ಖಂಡಿತ್!..ಆತಾಾಂಚ್ಚ ಕನ್ಸ ಮುಗ್ಳ್ತಾಾಂ... ..ಆನಿದೋಗ್ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಮೆಸತ್ರ್ಾಂಜೆ ಇತಾೊೆಕ್ ಪೂರ ಕಾಬರ್!" ಶಿಸತನ್ ನ್ಹಸ್್ಲ್ಮೊೆ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಕ್ ವಯ್ರರ ಥಾವ್ಕ್ ಸಕಾೊ ಮಹಣಾರ್ರ್ಆಡೆಾ ದಳೆನಿಾಂ ಪಳೆಲ್ಮಗೊೊ . ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಚಿ ಲ್ಲೋಾಂವ್ಕ ಉಭಿ ರರ್ೊ , ತ್ಲ ರ್ಥಾಂಪಿಗ್ಳಳಲ್ಮಗೊೊ . ತತಾೊೆರ್ ಕಶಿಯಿೋ ಏಕ್ ರಿಕಾೆಆಯಿೊ . ರ್ಮುೆಯೆಲ್ ಪಾತ್ಲತ ರ್ಾಂರ್ಗನ್ ಬಸೊೊ . ತಾಚ್ಯೆ ಮತಾಂತ್ ಆಜ್ ಕ್ತಾಂಗ್ಳೋ ದುಬವ್ಕ ಆನಿಭೆೆಾಂಕಾಾಂಡ್ಯತಲ್ಾಂ. ರಿಕಾೆ ಹ್ಯಯೆಾೋರ್ ರ್ಧ್ಾಂವಾತಲಿ. ಆರ್ೆಸಾಂತಾೊೆನ್ ಹ್ಯಸೊ
28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪಾಟಯಾೊಗೊೊ ರಿಕಾೆವಾಲ್ಮೆಕ್. ತ್ಲಯಿೋ ಹ್ಯಸೊೊ . "ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಖುನಿಯ್ಲ ಮಾರ್್ಫರ್ ಚಡ್ಯೊೆತ್, ರ್ವಸಜನಿಕ್ ಜಾಗಾೆರ್ ಎಕೆಕಾೊೆನ್ ವೆಚ್ಯಾಂಚ್ಚ ಕಶ್ಯಿ ..!" ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ತ್ಲೋಾಂಡ್‍ಲ್ ಆಾಂಬಟ್ ಕೆಲ್ಾಂ. "ರ್ಕೆಸಾಂ..." ರಿಕಾೆವಾಲ್ಮೆನಿೋ ತಾಳ್ಚ್ ಮ್ಚಳ್ಯ್ಲೊ . "ತಾಂ..ತಾೆ ಟೋ ಸೊಿಲ್ಮಕ್್ ಆಯಿಲ್ಮೊೆ ವೆಕ್ತಕ್ ಪಳೆವ್ಕ್ ಘಾಮ್ ಸ್ತಟೊ ....!" ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ತುವಾಲ್ಮೆಾಂತ್ ಗೊಮ್ಚ್ಿ ಪುಸೊೊ . " ಕೋಣ್ ತ್ಲ ಮಿಶಾೆಳ್ಚ್ಗ್ಳೋ..ತಸಲ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ತಾೆ ಟೋರ್ಿಲ್ಮಕ್ ಯೆತಾತ್ವೆತಾತ್!" ರಿಕಾೆವಾಲ್ಮ ಹ್ಯಸೊೊ . "ನೈಾಂ ತ್ಲ ಕ್ತಾಂಗ್ಳೋ ರ್ಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಮುಗ್ಳ್ ತಾಾಂ ಮಹಣ್ ಉಲಂವೆ್ಾಂ ಆಯಾ್ಲ್ಾಂ...ಖುನಿಫುಣಿೋ ನೈಾಂ ಮೂ!" ಗೊಮಿಿ ಲ್ಮಾಂರ್ಬ ಕನ್ಸ ಮುಕಾರ್ ಬಗಾಾಲ್ಲ ರ್ಮುೆಯೆಲ್. "ತ್ಲ ಕಾಾಂಯ್ರ ಧನಾೆಕಡೆನ್ ರೂಕ್ ಕಾತಚ್ಯೆಸರ್ಶಿಾಂ ರ್ವರ್ ದಿತಾಲ್ಲ ಆಸತಲ್ಲ.. ತುಮಾ್ಾಂ ಫೊಟ್ಾಂತ್ ಆಸೊಲ್ಮೆಾಂಕ್ ಬಯಾೊೆ ಸಂರ್ರಚಿ ವಳ್ಕ್ ಅರ್ೊೆರ್ ನೈಾಂವೇ....ತಾೆ ಪೇಪರನಿಾಂ ಟರ್ ಮಾಧೆಮಾನಿಾಂ ಕ್ತಾಂ ರ್ಾಂಗಾೊೆರಿೋಸತ್.." ತ್ಲ ವೆಾಂಗ್ಕರಿಲ್ಮಗೊೊ . "ಜಾಾಂರ್್ೋ ಪುರೊ.. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕ್ರಸ್್ಮರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳರ್ ತನಾಸಟೆ ಲ್ಕಟ್್ರ್ ನಾಗಾಯಾತತ್ ಮಹಣಿೋ ಆಯಾ್ಲ್ಮಾಂ..ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯ್ಲಯಿೋ ವಾಟುಸಯಾಸಚೊೆ ವಾಟ್ ರ್ಚಕಯಾತತ್.. ಆಮಾ್ೆಚ್ಚ್ ಮ್ಚ್ಹಲ್ಮೊ ಕುಶಿನಿೋ ರಿಗಾೊೆತ್!... ನ್ಹಣಾಾಂಯೆಾ ತುಾಂ...?" " ಹ್ಯಾಂ..ತ ಗಜಾಲ್ರ್ಕ್ಸ.. ಆಮಿಆಮಿ್ ಸೇಫಿಿ ಪಯೆೊಾಂಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ರ..ಕಣ್ ಖಂಚ್ಯೆ ರಿತನ್ ಫಸಯಾತತ್ ಆಜ್್ಕಾಲ್ ಮುಹಳೆಿಾಂ ರ್ಾಂಗೊಾಂಕ್ದವಾಕ್ೋ ಕಶ್ಯಿ !" ರಿಕಾೆವಾಲ್ಮೆನ್ ತ್ಲಾಂಡ್ಯಾಂತೊಾಂ ರ್ಗಟ್್ ಭಾಯ್ರರ ಥುಕೆೊಾಂ. ತತಾೊೆರ್ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಚ್ಯಾಂ ಬೇಾಂಕ್ೋ ಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ. ದಾಂವ್ಕ್ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ತುತಾಸನ್ ಬಡೆಾಂ ಫರಿಕ್ ಕನ್ಸ ತ್ಲಭಿತರ್ ಗ್ಲ್ಲ. ರ್ಿಫಾಂ ಸಗ್ಳಿಾಂ ತಾಾಂತಾಾಂಚ್ಯೆ ಕಾಮಾರ್ ಮಗ್್ ಆಸಿೊಾಂ. ಎಕಾೊೆ ದಗಾನ್ ವಂದಿಲ್ಾಂ. ತುರಂತ್ ಆಪಾೊೆ ಕೇಬ್ಲನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊೊ . ಲ್ಮೆಪ್್ಟೋಪ್ ಚ್ಯಲ್ಕ ಕನ್ಸ ಮ್ಚಜಾವಯಿೊ ಕಾಲಿಾಂಗ್ ಬ್ಶಲ್ೊ ದ್ರಾಂರ್ಬ್ಲಿೊಚ್ಚ, ಓಫಿಸ್ ಬಯ್ರ ರಜನಾನ್ ಗಾೊರ್ಾಂತ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ಲ್ೊಾಂ ಥಂಡ್‍ಲ್ ಉದ್ರಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘಟ್ನ್ ಖಲಿ ಕನ್ಸ, ಗಜೆಸಚಿಾಂ ಫಯಾೊಾಂ ಆಪ್ಲಡೋಶನ್ ಕರಿಲ್ಮಗೊೊ . ತತಾೊೆರ್
29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಲ್ಲೋನ್ ಸಕೆನಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕಚೊಸ,ಖಸ್ ಮಿತ್ರ , ಮರಠಿ ಆಶಿಾನ್ ಗಾವೆಿ ಫುಡ್ಯೊೆನ್ ಯೇವ್ಕ್ ಬಸೊೊ . "ಪಯೆೊಾಂ ಆಮಿ ನಾಶ್ಟಿ ಕಯಾಸಾಂ. ಎದಳ್್ಚ್ಚ್ ವೇಳ್ ಉತಲ್ಮಸ.ತುಕಾಚ್ಚ್ ರಕನ್ ಬಸ್್ಲ್ಲೊಾಂ" ಗಾವೆಿನ್ಥಾಂಚ್ಚ ಮ್ಚಜಾರ್ ಟಫಿನ್ ಉಗ್ಳತ ಕೆಲಿ. "ಸಂರ್ರ್ ವಮ್ಚ್ತ ಉದ್ರರೊ ಜಾಲ್ಮೆರಿೋ ತುಕಾ ಫಿಕ್ರ್ ನಾ.. ಖಾಂವೆ್ ಜೆಾಂವೆ್ಾಂ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಲನ್ ಗ್ಲ್ಮಾಂ..." ದನಿೋ ಹ್ಯತಾನಿಾಂ ತಕೆೊಕ್ ಹ್ಯತ್ ದವರನ್ ತಕ್ೊ ಬಗಾಯಾೊಗೊೊ ರ್ಮುೆಯೆಲ್. ಉಪಾರಾಂತ್ ದಗ್ಳೋ ಉಟೆೊ . ಹ್ಯತ್ ಧುಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಆಪಾಪಾೊೆ ಟಫಿನಾ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಥಾಂಚ್ಚನಾಶ್ಟಿ ಕರಿಲ್ಮಗ್ೊ . "ತುಾಂ ಜಾಣಾಾಂಯ್ರ ಆಜ್್ಕಾಲ್ಮ್ೆ ಚೊೋರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ; ಪೂರ ಫಿಲಿಾಸಿೈಲ್,ಪಯೆೊಾಂ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಡ್ಯರಮಾ ಕಚೊಸ. ಮಾಗ್ಳರ್ ತಾಚ್ಯೆ ರ್ಾಂಗಾತಾೆನಿಾಂ ಮಾನ್ಸ ಬಡ್ವ್ಕ್ ನಾಗಂವೆ್ಾಂ! ಚಡ್‍ಲ್ ಪಯ್ರಸ ನಾಕಾ... ಆಮಾ್ೆಚ್ಚ ಲ್ಮಗ್ಳೆಲ್ಮೆ ಬ್ಲಲಿಡಾಂಗಾಾಂತ್ ರಾಂವಾ್ೆ ಜವೆಿಶ್ಟಪಾಚ್ಯೆ ಧನಾೆಕ್್ಚ್ಚ್ ಲ್ಕಟ್ೊ .. ಕಣಿಗೋ ಎಕಾ ತನಾೆಸ ಚ್ಯಡ್ಯಾನ್ ಡ್ಲರಪ್ ರ್ಚ್ಯರ್್ಲ್ೊಾಂ ಮಹಣ್ ಖಬ್ಶರ ಪತಾರರ್ ವಾಚ್ಯೊಾಂ" ಚಪಾತಚೊ ಕುಡ್ಲ್ ರ್ಾಂಬರಾಂತ್ ಬುಡ್ವ್ಕ್ ಗಾವೆಿಚ್ಯೆ ತ್ಲಾಂಡ್ಯಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ ರ್ಮುೆಯೆಲ್. "ವಹಯ್ರ ಮಾಹ ಕಾಯ್ರ ಖಬರ್ ಆರ್. .ನಿವಾಸರ್ ಆತಾಾಂ ಸಗಾಿೆನಿಾಂ ತಚ್ಚ್ ರ್ಶಯ್ರ...ಹಹ . ಹಹ . ಹ್ಯಹ ,..ಪುಣ್ ತುಕಾ ಕ್ತಾೆ ಭೆೆಾಂ?ತುಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಾಂ ತುಾಂ ಜಾಲ್ಲಯ್ರ...ಎಕಾ ಚ್ಯಡ್ಯಾಕಡೆನ್ ಪುಣಿೋ ಆಜ್್ ವರೇಗ್ ಗಜೆಸ ಶಿವಾಯ್ರ ಉಲ್ಯಾೊಯಿಗೋ ತುಾಂ..? ಹ್ಯಾಂಗಾ ಇತೊಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ರ್ಿಫಾಂ ಆರ್ತ್..ಎಟ್್ಲಿೋಸ್ಿ ತಾಾಂಚ್ಯಕಡೆ ಪುಣಿೋ? ಒಟ್ಿರ ಕಾಮಾಚ್ಯೆ ಗಜೆಸ ತಕ್ತ್ ಮಾತ್ರ ದೋಸಿತ ತುಜ!.." ಗಾವೆಿ ವಹಡ್ಯೊೆನ್ ಕ್ಡಿ್ಡ್ಲಾಂಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ರ್ಮುೆಯೆಲಿೋಖೂರ್ಬ ಹ್ಯಸೊೊ . "ವಹಯ್ರ ಖಂಡಿತ್.. ಹ್ಯೆ ಬನಾವಟ ಸಂರ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಂ ಚ್ಯಡುಾಂ ಬರಾಂ ವಾ ವಾಯ್ರಿ ಮಹಣ್ ಸೊದಧುಾಂಕ್ ರ್ದ್ೆ್ಗ್ಳೋ?.. ಮಾಗ್ಳರ್ ಗಳೆಕ್ ಪಡ್ತಚ್ಚ್ ತತೊ ಲ್ಮಖ ದಿ.. ಇತೊ ಕರೊಡ್‍ಲ್ ದಿೋ ಮಹಣ್ ಉಲ್ಿಾಂ ಬೊೆಕ್್ಮೇಯ್ರೊ !.. ಮಾಹಕಾ ಪುರೊ ಹ್ಯಬ.. ಘರ ಆಸಿ್ ಮಹಜ ಬಯ್ರೊ ,.. ಹಳತರ್ ಕಮಾಯಾತ , ರಾಂದ್ರತ , ವಾಡ್ಯತ ,..ಮ್ಚ್ೋಗ್ಳೋ ದಿತಾ.. ಹ್ಯಚ್ಯೆ ವಹತಸಾಂ ಆನಿ ಕ್ತಾಂ ಜಾಯ್ರ ?" "ಸಕ್ಡಿೋ ಬಯಾೊೆನ್ ರ್ಾಂತ್್ಚ್ಚ್ ! ಸ್ತವೆಸರ್ ಕಣ್್ಗ್ಳೋ ಭೆಟ್ತ !, ನಂಬರಿೋ ದಿತಾ, ದಿೋಸ್ ವೆತಾಾಂ ವೆತಾಾಂ ಇಶಾಿಗಾತ್ ದ್ರಟ್ ಆನಿ ಮ್ಚ್ಬಯಾೊಾಂತ್ ಚ್ಯಟ್, ಮಾಗ್ಳರ್ ಹೊಟ್ೊಾಂತ್ ಹನಿ ಟ್ರೆಪ್, ಅಖೆರೋಕ್ ಗಾಂಡ್ಯಗ್ಳರಿಕನ್ಸ ಡ್ಲರಪ್.. ತುಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಬಯಾಸನ್ ವಳ್ಲ್ಮೊೆನ್ ತುವೆಾಂ ರ್ಾಂಗ್್ಾಂ
30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಕಾಾಂಯ್ರ ಫಟ್್ ಮಹಣಿೋ ಮಾಹಕಾ ಭೊಗಾನಾ.." ನಿೋಳ್ ಶಾಾಸ್ ಘವ್ಕ್ ಟಫಿನ್ ಧುಾಂವ್ಕ್ ಉಟೊ ಗಾವೆಿ . "ಆಮಿ ಆಮಿ್ ಜಾರ್ಗತಾ್ಯ್ರ ಕೆಲ್ಮೆರ್ ಕಣಾಯಾ್ೆನ್ ಕ್ತಾಂಯ್ರ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ " ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನಿೋಹ್ಯತ್ ಧುಲ್. ಸರ್ಧ್ನ್ಸ ಭಾರ ವರ ಉಪಾರಾಂತ್ ಬ್ಶಾಂಕಾತ್ ಗಾರಹಕಾಾಂಚಿ ಖೆಟ್್ಚ್ಚ್ ಜಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಗಾರಹಕ್ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಖಸಿಗ ಗಜೆಸಚ್ಯೆ ಕಾಮಾನ್ ಯೆತಾಲ್. ಹ್ಯಚ್ಯೆ ಮಧಾಂ ಗಜೆಸಚ್ಯ ಫಯಾೊಾಂಕ್ ರ್ಯ್ರ್ ಕರಿತ್ತ , ಮ್ಚ್ಬಯಾೊರ್ ಆಯಿಲ್ಮೊೆ ಕಲ್ಮಾಂಕ್ಜವಾರ್ಬದಿತಚ್ಚ್ ಮಹಣಾತನಾವರಾಂ ತೋನ್ ಉತಲಿಸಾಂ. ದನಾಾರಾಂಚ್ಯಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ನಾತ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ಏಕ್ ಚಿಕನ್ ಸೇಾಂಡ್‍ಲ್್ರ್ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಡ್ವ್ಕ್ ಥಾಂಚ್ಚಖಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ಮ್ಚಜಾರ್ಫಯಾೊಾಂಚ್ಯದ್ರಳೆ, ರಿಪ್ಡಟ್ಸ, ಲ್ಲೋನ್ ಶೂೆರಿಟ ದರ್ತವೇಜಾಾಂಚ್ಯರ್ ದಳ್ಚ್ ಚರಯಾತನಾ, ವರಾಂ ಘಡೆೆ ಭಿತರ್ ರ್ಾಂಜೆಚಿಾಂ ರ್ಡೆ ಸ ಉತಾರಲಿಾಂ. ಸಕ್ಡ್‍ಲ್ ರ್ಿಫಾಂನಿ ರ್ಡೆಪಾಾಂಚ್ಯ ಭಿತರ್ ಜಾಗೊ ಖಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ . ತತಾೊೆರ್್ತ್ತ ರ್ಾಂಜೆಚೊ ಸಕೂೆರಿಟ ದೋನ್ ಪಾರ್ಿಾಂ ಯೇವ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಕಶಾಂಯ್ರ ರ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ವಾವ್ಕರ ಸಂಪವ್ಕ್ ಕೇಬ್ಲನ್ ಲ್ಲಕ್ ಕನ್ಸ ಭಾಯ್ರರ ಪಡ್ಲೊ ತ್ಲ. ಸದ್ರಾಂಚಿ ಗಾಡಿಯಿೋನಾತ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ರಿಕಾೆ ಧರಾಂಕ್ ತಕೆ್ಶ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲನ್ ಎಕಾ ಅಾಂಗ್ಳಡ ಭಾಯ್ರರ ಉಬ ರವೊ . ಥಂಡ್‍ಲ್ ಪಾರ್ಸೋ ಭಾಯ್ರರ ಶಣಾಯಾತಲ್ಲ. ರರ್ತೆರ್ ವಾಹನಾಾಂಚಿ ಟ್ರಫಿಕ್ ಕಟಣ್ ಆಸ್್ಲಿೊ . ಕ್ತಾಂಗ್ಳೋ ಉಡ್ಯಸ್ ಜಾವ್ಕ್ ಪತಾೆಸನ್ ಪಾಟಾಂ ಬ್ಶಾಂಕಾಕಡೆ ಆಯ್ಲೊ . ಬಯೆೊನ್ ಕಾಲ್ ರತಕ್್ಚ್ಚ್ 'ನವಾೆ ವರ್ಸಕ್ ಭೊಾಂವೆಡಕ್ ವರ್ಚಾಂಕ್ ಆರ್, ಆನಿ ತಾೆ ಖತರ್ ಗಜೆಸಚೊೆ ವಸ್ತತ ಘಾಂವ್ಕ್ ಪಯೆೆ ಜಾಯ್ರ' ಮಹಳೆಿಾಂ ಉಡ್ಯರ್ಕ್ ಅಯಿಲ್ಮೊೆನ್ ಜಟಪಟ್ ಎಟಎಮಾ ಥಾವ್ಕ್ ಪನಾ್ಸ್ ಹಜಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್್ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಚ್ಯಪುನ್ ಪಾಟಾಂ ರಿಕಾೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಲ್ಮಗೊೊ . ಸದ್ರ್ೆಕ್ ತಣಾಂ ಏಕ್ ರಿಕಾೆಯ್ರ ಜಳೆ್ಕ್ನಾ.. ವರಾಂಚೊ ಕಾಾಂಟ ಆಟ್ಾಂಕ್ ಪಾವ್ಕ್ಲ್ಲೊ . ಪಾವ್ಕಸ ಸ್ತಟ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ಶಿೋದ್ರ ತಕೆ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆ ಮಾಗಾಸದಗ್ಚ್ಯೆ ಬಸ್ಸ ಸಿಾಂಡ್ಯಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಪಾವೊ .ಸ್ತಮಾರ್ ಪಂದ್ರರ ಮಿನುಟ್ನಿಾಂ ಬಸ್ಸ ಆಯೆೊಾಂ. ಭ್ರೊನ್ ವಮ್ಚ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಬರ್ಸಬ್ಲತರ್ ರಿಗೊನ್ ಟಕೆಟ್ ಕಾಡಿೊ . ಮಾರೊಗ್ ಮ್ಚಜೆ್ಾಂ ಸಕಾಸರಿ ಬಸ್ಸ ಕಶಾಂಯ್ರ ಮುಕಾ್ಲ್ ವೋರ್ ಜಾತಾನಾ ವಯ್ನಾಡ್‍ಲ್ ಪ್ಡೋಸ್ಿ ಒಫಿರ್ಕಡೆನ್ ದಾಂವವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗ್ಲ್ಾಂ. ಬಸ್ಸ ಕಲ್್ಪ್ಲಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ಯನಾಾಂ ಮಹಣ್ ಕಂಡೆಕಿರನ್ ತಕೆ್ ಪಯೆೊಾಂ ಕಳ್ಯಾೊೆನ್ ನಿವಸಗ್ ನಾರ್ತಾಂ ಥಾಂಚ್ಚ ದಾಂವೊ . ಪುಣ್ ಥಂಯ್ರ ಥಾವ್ಕ್ ಘರ ಕಡೆನ್ ಪಾವಾಂಕ್ ದೋನ್ ಕ್.ಮಿೋ.ಚ್ಯೆಕ್ೋ ಚಡ್‍ಲ್ ವಾಟ್ಆಸ್್ಲಿೊ . ತಾೆ ವಾಟೆನ್ ಹ್ಯೆ
31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ವೆಳರ್ ಭಾಡ್ಯೆಚಿಾಂ ವಾಹನಾಾಂ ಮ್ಚಳ್ಾಂ ತತೊಾಂ ಸಲಿೋಸ್ ನಾತ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ಅನಿವಾಯ್ರಸಜಾವ್ಕ್ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ಚಲ್ಲನ್ಾಂಚ್ಚವೆಚೊ ನಿರ್ಧ್ಸರ್ ಘತ್ಲೊ . ಕಾಾಂಯ್ರ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಮಿನುಟ್ಾಂ ಜಾಲ್ಮೆಾಂತ್ ತತೊಾಂಚ್ಚ. ಸ್ತಮಾರ್ ಭಾರ್ೋಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಂ ಚ್ಯಡುಾಂ ರರ್ತೆ ದಗ್ನ್ ವಾಹನಾಾಂಕ್ ಹ್ಯತ್ ದ್ರಕವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಸತಾಸಲ್ಾಂ. ದಗಾಾಂಯಿ್ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ರ್ಮುೆಯೆಲ್ ಸಕಯ್ರೊ ಪಳೆವ್ಕ್ಾಂಚ್ಚ ವಾಟ್ ಉತ್ಲರನ್ ಗ್ಲ್ಲ. ತ್ಲ ರ್ಧ್ ಮ್ಚಟ್ಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾವಾೊ ಮಾತ್ರ . "ಎ..ಎಕ್ಸ ..ಎಕ್ಸ್ಕೂೆಸಿಾ ಸ..ಸರ್!" ತಾಂ ಚ್ಯಡುಾಂ ಪಾಟ್ೊೆನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್್ಲ್ೊಾಂ. ಸಗ್ಿಾಂಚ್ಚ ಘಾಮ್ಚಲ್ೊಾಂ. ಹ್ಯಣ ಆಡೆಾ ದಳೆನಿಾಂತ್ ಪಾಟಾಂ ಪಳ್ಯೆೊಾಂ. "ವಾಹ ...ವಾಹಟ್?" ಹೊತಕೆ್ ಜವಾ ಭಿತರ್ ಕಾಾಂಪಾಲ್ಮಗೊೊ . "ಸೊ..ಸೊರಿಸ ಸರ್...ಆತಾಾಂ ವಯ್ನಾಡ್‍ಲ್ ಭಿತರ್ ಗಲ್ೊಾಂತಾೊೆನ್ ಘರ ವಚೊಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ರ ಮ್ಚಳತ್್ಗ್ಳೋ?" ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ವಯ್ರರ ಥಾವ್ಕ್ ಸಕಾೊ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಾಂ. ನಾಕಾಕ್ ನೊತಾಂ ಘಾಲ್ೊಾಂ ರ್ರ್ಧ್ಣ್ಸ ಭಾರ್ೋರ್ಾಂ ಭಿತಲ್ಸಾಂ ಮ್ಚ್ೋಡ್ನ್ಸ ಚ್ಯಡುಾಂ.. ಸೊಭಾಯೆಕ್ ದುಸರಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ನಾಕಾ. ಬರಿೋಕ್, ಸಿೊಮ್, ಉಬರ್ ಹಧಸಾಂ... ಚೂಡಿದ್ರರ್ ಘಾಲ್ಮೊೆನ್ ವಾಯಾಸಕ್ ತಾಂ ಸಿಲ್ಮ್ಾಂಚ್ಯಾಂಶ್ಟಲಿೋ ನಿರ್ರತಾಲ್ಾಂ. "ಐ ಡ್ಲೋಾಂಟ್ ನೊ ಮೇಡ್ಮ್...ಆತಾಾಂ ಗಾಡ್ಲೆ ಮ್ಚಳ್ಚ್್ೆ ಇಾಂಪಾಸಿಬಲ್" ತ್ಲ ಫುಡೆಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಸಲ್ಲಸ. "ಸರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಲ್್ಪೇಟೆಾಂತ್ ರವಾತಾಂ.. ಅಜ್ ಕಾಸರ್್ಗೊೋಡ್‍ಲ್ ಎಕಾ ಇಾಂಟರ್್ವೂೆವಾಕ್ ಗ್ಲಿೊಾಂ ಥಾಂ ಕೇಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಚ್ಯೆ ಖೆಟಾಂತ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ." ತಾಂ ಭಿಜುಲ್ೊ ಕೇಸ್ ಸಮಾ ಕರಿಲ್ಮಗ್ೊಾಂ. "ಕಲ್್ಪೇಟೆಾಂತ್ ಖಾಂ ರವಾತಯ್ರ?.. ಮಾಹಕಾಯ್ರ ತಣಾಂಚ್ಚ..ಪು..ಪುಣ್" ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ತ್ಲಾಂಡ್ಯರ್ಕಶಾಿನಿಾಂ ಹ್ಯಸೊ ಹ್ಯಡ್ಲೊೆ "ಶೇಡ್‍ಲ್ ಹಬಸಲ್ ಪಾಕಾಸ ಲ್ಮಗ್ಳಾಂ.." "ಹೊ.. ತಾಂ ಚಡ್‍ಲ್ ಪಯ್ರಸ ನಾ ..ಪುಣ್ ಮಾಹಕಾ ಆನಿಕ್ೋ ಇಲ್ೊಾಂ ಚಲ್ಲಾಂಕ್್ ಪಡ್ಯತ .. ತಶಾಂ ತರ್ ಆಮಾೆಾಂ ರ್ಾಂಗಾತಾ ವಚ್ಯೆತ್.. ಪ್ಲಡ್ಲ್ ಗ್ಲ್ಮೆರ್ ಉಲ್ಯಾತಾಂ ಉಲ್ಯಾತಾಂ ರ್ರ್ಧ್ನ್ಸ ಮುಕಾ್ಲ್ ವೋರ್ ಲ್ಮಗಾತ ತತೊಾಂಚ್ಚ.. " ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ಇಲ್ೊಾಂ ದೈರ್ ದಿಲ್ಾಂ, ಚ್ಯಡ್ಯಾನ್ ತಕ್ೊ ಹ್ಯಲ್ಯಿೊ . "ಮಹಜೆಾಂ ಪಾೊೆಟ್ ಕಲ್್ಪೇಟೆಾಂತ್ ಗ್ರೋಟ್ರ್ ಕಲ್ಲನಿಾಂತ್ ಆರ್...
32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಕೋಝಿಕ್ೋಡ್‍ಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬ್ಶಾಂಕಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಸಾಂ.. ಆಜ್ಇಲ್ಲೊ ತಡ್ವ್ಕ ಜಾಲ್ಲ.ತಶಾಂಇಲ್ೊ ರಗ್ಿ ಫುಡ್‍ಲ್ ಕರಿಜೆ ಪಡೆೊ " ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ಶಟ್ಸಚ್ಯ ಲ್ಮಾಂರ್ಬ ಹ್ಯತ್ ಖೊವುಿನ್ ವಯ್ರರ ಕೆಲ್. "ದವಾ..ಬರಾಂಚ್ಚ ಜಾಲ್ಾಂ..ತುಮಿಾಂ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ದೈರಕ್. ಥಾಂ ಮಾಮಿಾ ಮಹಜ ಎಕ್ೊಚ್ಚ್ ಆರ್ ಘರ.." ತಾಂಯಿೋಪಾಾಂಯ್ರ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ೊಾಂ. ಪಾಾಂಚ್ಚ ಮಿನುಟ್ಾಂ ತಾಂ ಎಕಾಮ್ಚಕಾ ಉಲ್ಯಿೊಾಂನಾಾಂತ್. ಚ್ಯಡುಾಂ ಮ್ಚ್ಬಯಾೊಾಂತ್ ಕ್ತಾಂಗ್ಳೋ ಟೈಪ್ ಕಚ್ಯೆಸಾಂತ್ಮಗ್್ ಜಾಲ್ೊಾಂ. "ರ್ಾಂಗ್್ಲ್ೊ ಬರಿ ತುಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ?" ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ಉಲ್ಲಣಾೆಕ್ ಸ್ತವಾಸತ್ ಕೆಲಿ. "ಪದಾಪಿರಯಾ...ಪದ್ರಾ ಮಹಣ್ ಆಪಯಾತತ್ಸರ್.." ತಾಂ ಲ್ಜೆಲ್ಾಂ. ತತಾೊೆರ್ ಚ್ಯಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂ ಫೊೋನ್ ರಿಾಂಗ್ ದಿೋಲ್ಮಗ್ೊಾಂ. "ಸರ್ ಮಾಮಿಾಚ್ಯಾಂ ಫೊೋನ್..ಏಕ್ ಮಿನುೆಟ್" ಫೊೋನ್ ಘವ್ಕ್ ತಾಂ ತಕೆ್ ಪಯ್ರಸ ಉಲ್ಲಾಂಕ್ಲ್ಮಗ್ೊ್್ . "ವಹಯ್ರ ಮಾಮಾಾ ಆನಿ ಅದ್ರೆಸ ವರನಿಾಂಚ್ಚ ಪಾವಾತಾಂ. ಮಹಜೆ ಬರಿಚ್ಚ್ ಕೋಣಿಗೋ ಎಕೊ ವಾಟುಸರಿ ಮ್ಚಳಿ . ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಡಿೋಸಾಂಟ್ ಆರ್. ಬೆಾಂಕಾತ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಸ ಖಾಂ..." ತಾಂ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಕ್ ಪಳ್ಲ್ಮಗ್ೊಾಂ. ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮಕ್ ಎಕಾಚ್ಯಾರ ಕ್ತಾಂ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಯ್ಲೊಗ್ಳೋ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಾಂ! ಹ್ಯತಾಚಿಾಂ ವರಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ , ರ್ಡೆರ್ಧ್ ಉತಲ್ಮೆಸಾಂತ್. ನಿಜಸನ್ ಗಲ್ೊಾಂತ್ ಪಯಾಸ ಪಯ್ರಸ ಕಾಾಂಯ್ರ ಥೊಡೆ ರ್ಜೆ ಕಾಾಂಬೆರ್ ದಿವೆ ಪ್ಲಟೆ್ ಸೊಡ್ಯೊೆರ್ ಖಾಂವ್ಕ್್ತ್ತ ಯೆತಾಾಂವ್ಕ ಮಹಳೆಿಬರಿ ಘಾಂಕಾ್ೆ ಪ್ಲಟ್ೆಾಂಚಿ ರಸ್ ಥಾಂ ಹ್ಯಾಂಗಾ! ಸಕಾಳಾಂ ದಿರ್ಳೆರ್ ವಾಚ್ಚ್ಲ್ೊಾಂ ಘಡಿತ್ ನಾಕಾನಾಕಾಮಹಳೆರಿೋಮತಪಡ್ಯ್ೆರ್ ಉದವ್ಕ್ ಆಯೆೊಾಂ. 'ಸೊಭಿತ್ ಚ್ಯಡುಾಂ ಆನಿತಾಚಿ ಭುಲ್! ಹ್ಯಹಯ್ರ ದವಾ, ಹ್ಯೆ ನಿಜಸನ್ಜಾಗಾೆರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಎಕುಸರೊಾಂ!.. ಮಹಜೆಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ವಹಡ್ಲಲ್ ಕಾಡ್‍ಲ್್ಲ್ೊ ಆನಿ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಮಹಣ್ ರ್ರ್ಧ್ನ್ಸ ಪಾವಣೆಾಂ ಹಜಾರ್ ದುಡುಯಿೋ ಆರ್. .ದವಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಆತಾಾಂಕ್ತಾಂ ಕರಾಂ?' 'ಹೊಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್್ ವೇಳ್ ರ್ಧ್ಾಂವಾಂಕ್!' ತ್ಲ ಮತಾಂತ್ ಲೇಖ ಘಾಲ್ಮತಲ್ಲ ತತ್ಲೊಚ್ಚ್ .
33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಹ್ಯೆ ರ್ಶಿಾಂ ಕ್ತಾಂಚ್ಚ ಘಣಿಾಂ ನಾತ್್ಲ್ಮೊೆ ಚ್ಯಡ್ಯಾನ್ ಆಪಾೊೆ ಫೊೋನಾರ್ ಸ್ತಡ್ಯಳ್ ಉಲ್ಯ್ತಚ್ಚ್ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಿ ಕೆಲ್ಾಂ. "ಸರ್ ಮಹಜಾೆ ಆವಯ್ರ್ ಕ್ತೊಾಂ ರ್ಾಂಗಾೊೆರಿೋ ಆಯಾ್ನಾ.. ತ ಆನಿಕ್ೋ ಜೆರ್ನಾರ್ತಾಂ ಮಾಹಕಾ ರಕಾತ .." ಚ್ಯಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂ ಉಲ್ಲಣಾಂ ಆಕೇರ್ ಜಾಾಂವಾ್ 'ದಿಾಂಚ್ಚ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ಪಾಯಾಾಂಕ್ಬೂದ್ ರ್ಾಂಗ್ಳೊ ! "ಬ..ಬಯ್ರ.. ಪದ್ರಾ ..ಮಹ ..ಮಹಜ ಬ..ಬಯ್ರೊ ಘರಾಂತ್ ಎಕುಸರಿಚ್ಚ್ ಆರ್.. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಆಲ್ರಡಿೋ ಲೇಟೋ ಜಾಲ್ಮಾಂ.." ತ್ಲ ಶಿೋದ್ರ ತಾಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್್ ಮುಕಾರ್ ವೇಗಾನ್ ಮ್ಚಟ್ಾಂ ಕಾಡಿಲ್ಮಗೊೊ . "ಸ..ಸರ್ ಪಿೊೋಸ್ ಮಾಹಕಾ ಎಕಾೊೆಕ್ ಆಶ್್ ರರ್ತೆರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್್ ರ್ಧ್ಾಂವಾನಾಕಾ....ಕಾಳ್ಚ್ಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಆರ್..ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಶಾಂ ಮುಕಾರ್ ವರ್ಚಾಂ?..ಮಾಹಕಾ ಬ್ಶೆಾಂದಿರ್ತ .." ಚ್ಯಡ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲನ್ ಹ್ಯತ್ ಉಬನ್ಸ ಪರತುತಾಂಚ್ಯಾಂ ರ್ಮುೆಯೆಲ್ಮನ್ ಆಯ್ಲ್ನಿೋ ಆಯ್್ನಾತ್್ಲ್ೊಬರಿ ಕನ್ಸ ರ್ಧ್ಾಂವ್ಕ ಮಾಲಿಸ. ಸರ್ಧ್ನ್ಸ ರ್ೋಸ್ ಮಿಟ್ರ್ ತತೊ ಪಯ್ರಸ ತ್ಲ ಪಾವಾೊ ಮಾತ್ರ ತಾಣಾಂ ಪಾಟಾಂ ಘುಾಂವನ್ಪಳೆಲ್ಾಂ. ದೋನ್ ಬೈಕಾನಿಾಂ ಸ್ತಮಾರ್ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಜಣ್ ತನಾಸಟೆ ಚ್ಯಡ್ಯಾಕಡೆನ್ ತಕಾಸರ್ ಆಸ್್ಲ್ೊ . ತಾಚ್ಯಾಂ ಭೆೆಾಂ ಆನಿಕ್ೋ ಚಡ್‍ಲ್್ಲ್ೊಾಂ. 'ವಹಯ್ರ,ತಾಂಚ್ಚತಾಂ ಫಟಂವೆ್ಾಂ ಚ್ಯಡುಾಂ, ಆನಿತಾಾಂಚ್ಯತಾಂ ಗಾೆಾಂಗ್!' ತಾಚಿ ಅಸಿಿರ್ ಮತ್ ಉಲತಾಲಿ. 'ದವಾನ್ಾಂಚ್ಚಮಾಹಕಾ ರಕೆೊಾಂ!' ಗಳೆಾಂತ್ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆ ಕಾಂತಾಕ್ ದ್ರಾಂಬುನ್ ಧನ್ಸಉದ್ರಗಲ್ಲಸ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಸರರಾಂ ಗಲ್ೊಾಂತಾೊೆನ್ ಲಿಪ್ಡನ್ ಲಿಪ್ಡನ್ ಮ್ಚಟ್ಾಂ ಕಾಡಿಲ್ಮಗೊೊ . ದುಸೊರ ದಿೋಸ್ಉದಲ್ಲೊ . ರ್ಮುೆಯೆಲ್ ಉಟನ್ ತ್ಲೋಾಂಡ್‍ಲ್್ಬ್ಲ ಧುಾಂವ್ಕ್ ನಾಶ್ಟಿ ಕರಾಂಕ್ ಬಸ್್ಲ್ಲೊ . ಕೇಲಿಸನಾನ್ ಸದ್ರಾಂಚ್ಯ ಬರಿಚ್ಚ್ ನಾಶ್ಟಿ ಮಾಾಂಡ್ಲೊ . ರ್ಮುೆಯೆಲ್ ದಿರ್ಳೆಾಂ ಪತುಸಾಂಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . "ಅಕೆರೋಚ್ಯಾಂ ಪಾನ್ ಪಳೆಯೆೊಾಂಯಿಗೋ ತುವೆಾಂ?..ಪಾಪ್ ತಾೆ ತನಾಸಟ್ೆ ಚ್ಯಡ್ಯಾಚಿ ಗತ್..ಆನಿ ತ ಅನಾ್ಡಿ ದ್ರದೊ !" ತಣಾಂ ತಾಟ್ಾಂತ್ ಆಸ್್ಲ್ಲೊೆ ಇಡ್ಲೊೆ ದನಿೋ ಪ್ಲೊೋಟಕ್ ವಾಡ್‍ಲ್್ , ಬಸಿೊ ಥಾಂಚ್ಚ ಲ್ಮಗ್ಳಗಾಂ. "ಕ..ಕೋಣ್ ಚ್ಯ..ಚ್ಯಡುಾಂ..ಖಂಯೆ್ ಚ್ಯಡುಾಂ?" ತಾಣಾಂ ವೆಗ್ಳಾಂ ವೆಗ್ಳಾಂ ಪೇಪರಚ್ಯೆ
34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಅಕೆರೋಚ್ಯೆ ಪಾನಾರ್ ಖಬರ್ ಸೊಧುನ್ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಧಲಿಸ. 'ಎಕುಸಯಾಸ ಚ್ಯಡ್ಯಾಚ್ಯರ್ ಕಾಳೆ್ರತಾಂ ಅತಾತೆಚ್ಯರ್.!' 'ಕಾಮಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ರ್ ಇಾಂಟರ್್ವೂೆವಾಕ್ ಗ್ಲಿೊ ಭಾರ್ೋಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪದ್ರಾವತ ನಾಾಂವಾಚಿ ಚಲಿ, ಸ್ತಮಾರ್ ರ್ಧ್ ವರಚ್ಯೆ ರತಕ್ ಕಲ್್ಪೇಟ್ ಗಲ್ೊಾಂತಾೊೆನ್ ಚಲ್ಲನ್ ವೆತಾರ್ತನಾ ತಚ್ಯ ವಯ್ರರ ಪಾಾಂಚ್ಚ ಜಣ್ ತನಾಸಟ್ೆನಿಾಂ ಮಾನ್್ಭಂಗ್ ಕೆಲ್ಮೊೆನ್ ಅಸಾಸ್ಿ ರಿತನ್ ರತಕ್ ಗಸ್ತ ಘುಾಂವಾ್ೆ ಪ್ಡಲಿರ್ಾಂಕ್ ತ ಚರಂಡೆ ದಗ್ನ್ ದಿಶಿಿಕ್ ಪಡಿೊ . ತುರಂತ್ ತಾಣಿ ತಕಾ ಲ್ಮಗ್ಳೆಲ್ಮೆ ಸಕಾಸರಿ ಆಸಪತರಕ್ ಅಡಿಾಟ್ ಕೆಲ್ಮಾಂ.ತಚ್ಯೆ ರಿಪ್ಡೋಟ್ಸ ಫಮಾಸಣಾಂ ತಚ್ಯ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಅನ್ಹೆಕೊ ವಾಟುಸರಿ,ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಸಭ್ಯೆ ದಿಸೊ್ ದ್ರದೊಯ್ರ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ .ಪುಣ್ ತ್ಲ ಅರ್ಧ್ೆಸರ್್ಚ್ಚ್ ಹ್ಯತ್ ದಿೋವ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಮೊೆನ್ ಲ್ಮಗ್ಳೆಲ್ಮೆ ಕೇರಿಾಂತಾೊೆ , ವಳ್ಚ್ಯೆ ಪೂಡ್‍ಲ್ ತನಾಸಟ್ೆನಿಾಂ ತಚೊ ಫಯ್ಲ್ ಉಟಯ್ಲೊ ! ಗಳೆಾಂತ್ ಆಸ್್ಲಿೊ ಬರಿೋಕ್ ಚೇಯ್ರ್ ಆನಿ ಹಾಂಡ್‍ಲ್್ಬ್ಶಗಾಾಂತ್ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆ ಪಯಾೆಾಂಕ್ ತಾಣಿಾಂ ಹ್ಯತ್ ಲ್ಮಗವಾ್ಾಂ ಮಹಣಿೋ ತಣಾಂರ್ವರ್ ದಿಲ್ಮ' ರ್ಮುೆಯೆಲ್ವಾರ್ಚನ್ಾಂಚ್ಚಆಸ್್ಲ್ಲೊ . 'ಏ ದವಾ ಅಶಾಂ ಕ್ತಾೆಕ್ ಜಾಲ್ಾಂ..! ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಆಸ್್ಲ್ಲೊಾಂತರ್ಖಂಡಿತ್ ತಶಾಂ ಜಾತಾಂ ನಾ ಕಣಾಿಾಂ!' ಚ್ಯರ್ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ಕ್ ಘಡ್ಗಡ್ಲ ಮಾರ್್ಲ್ೊ ಬರಿ ಆನೊಭೋಗ್ ಜಾಲ್ಲ ತಾಕಾ. "ಗಾಡಿ ಕಾಲ್್ಚ್ಚ್ ಫಿಟಿರನ್ ಘರ ಯೇವ್ಕ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲ್ಮೆ .. ಆಜ್ ಥಾವ್ಕ್ ಆರಮಾಯೆರ್ ಗಾಡೆೆರ್್ವಚ್ಯೆತ್...ತುಾಂ ಪುಣಿೋ ಚಲ್ಲನ್ ಯೇನಾಕಾ ಹ್ಯಬ..ಕಾಲ್ ಕೆದ್ರಳ ಪಾವ್ಕ್ಲ್ಲೊಯಿಗೋ ತುಾಂ..ಮಾಹಕಾ ಕಳ್ಚ್ಾಂಕ್್ಚ್ಚ್ ನಾ.." ಕೇಲಿಸನ್ ನ್ಹಣಾಪಸಣಿ ಮ್ಚಜಾವಯಿೊಾಂ ಆಯಾ್ನಾಾಂ ರ್ಾಂರ್ಚನ್, ಘವಾಕ್ ಚತಾರಯ್ರ ರ್ಾಂಗಾತಲಿ.
35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಬಾಹಾೀಯ್್ ಕೆಂಕಣ್ಿ ಸ್ಹಯೀಗಾೆಂತ್ ಪೊಯೆಟಿಕಾಕವಿಗೀಷ್ಠೊ - 12. ಬಹರೋಯ್ರ್ ಕಾಂಕಣ್ಸ ಆನಿ ಪ್ಡಯೆಟಕಾ ಕರ್ ಪಂಗಾಡಚಿ ಬರರ್ ಕರ್ಗೊೋಷ್ಟಿ ಶಿರೋ ರ್ನ್ಹಸಾಂಟ್ ಸಿಕೆಾೋರ, ಕಟೋಲ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಘರ ಚಲಿೊ . ಮಾನಾದಿಕ್ ಹನಿರ ಸಿಕೆಾೋರ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಪುಲ್ಮಾಂ ಝಾಡ್ಯಕ್ ಉದ್ರಕ್ ವತುನ್ ಉಗಾತವಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಕರ್ಗೊೋಷ್ಟಿಚ್ಯಾಂ ಸ್ತಾಂಕಾಣ್ ಶಿರೋಮತ ಐರಿನ್ ರಬ್ಶಲ್ಲೊ ಆನಿ ಡ್ಲ। ರಡ್ಲಲ್ಾ ನೊರೊನಾಹ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಹ್ಯತಾಂ ಧಲ್ಸಾಂ. ಕಾಯ್ಸನಿವಸಹಣ್ ಕುಮಾರಿ ಸಶಾ ಸಿಕೆಾೋರ ಹಿಣಾಂ ಚಲ್ವ್ಕ್ ವೆಲ್ಾಂ. "ಬಹರೋಯ್ರ್ ಕುಟ್ಮ್"ಥಾವ್ಕ್ ನರ್ೋನ್ ಮ್ಚಾಂಡ್ಲನಾಸ ಹ್ಯಚಿ "ಕೇರ್ಾಂಚೊ ಪಿಸೊ" ಪದ್ಮಾನಾದಿಕ್ಹನಿರ ಸಿಕೆಾೋರ,
36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಹ್ಯಣಿಾಂ ಮ್ಚ್ಕ್ಿಕ್ ಕೆಲಿ. ಪದ್ ಆತಾಾಂ ಯೂ-ಟೆಬರ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಚಳತ . ಕರ್ತಾ ರ್ಶಿಾಂ ಲ್ರ್ ಗಂಜಮಠ ಹಿಣಾಂ
37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ತಚೊಅನಭವ್ಕ ರ್ಾಂಗೊೊ . ಪ್ಡಯೆಟಕಾಎಡಿಾನ್ ನರ್ೋನ್ ಸ್ತರತ್ಲ್ ಹ್ಯಣಿಾಂ ವಂದನಾಪಸಣ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ---------------------------------------→
38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ �������������� ಮುಕಿ ಕವಿಗೀಷ್ಠಿ ವಿೀಜ್ಇಪತಾಾಚಾ ಸ್ಹಯೀಗಾನ್14.01.2023ಸ್ನವರ ಸಾೆಂಜೆಚಾ 3.30 ವರರ್ ಮಂಗ್ಳುಚಾಾ ಸೆಂಟ್ ಅಲೀಶಿಯಸ್ ಕಾಲೆಜೆಂತ್ಆಸ್ತಾಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆಂವಾ ಕವಿೆಂನಿ ತಾೆಂಚ ನೆಂವೆಂ ಮುಜಾಕಡೆನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮುಣ್ ವಿನಂತಿ... ��������������
40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ನವೊಂ ವರಸ್, ನವ ಹುರುಪ್! ಪಾರ್ಾಚ್ಯೊ ಕಾಡ್ವೊಡಿ, ಭರ್ಲ್ೊವ ನಹೊಂಯ್ ತಡಿ ರ್ರೊಂ ರ್ದಾಳ್, ಉಚೊಂಬಳ್ ದರ್ಯವ! ಪ್ರಥ್ವೆಚಿ ಶಿಣ್,ಅಸಕತ್ ಮನ್ಶಾಪ್ಣ್ ಮೊಡಿೊಂ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೊಂ ಲಾರಾೊಂ, ಪಿಸುಡಿಲೊಂ ಸಪಾಣೊಂ! ದ್ೆೀಶ್ ಹಗ್ಯೊಚ ಧೊಂರ್ರೊಂ ಮಧೊಂ ಇತಿಹಾಸೊಂತ್ ಸೆರ್ವಲ್ೊಂ ನವೊಂ ನವೊಂ ವಸವೊಂ. ತ್ಯೊಚ್್ ಯಾದಿ, ಭವವಶ್ಯೊ ಮುಳೊಂ! ನರ್ೊ ವಸವ, ನವೊಂ ಫುಲಾೊಂ ಫಳೊಂ! ವೊಮ್ತೆ ಪ್ಡ್ಲ್ಲೊಂ ಬಾಳ್ಾೊಂ ತೆಮ್ತಟ್ಯೊರ್ ಉಬೊಂ ಸಗ್ಳೊಂನವೊಂಚ್, ಫಕತ್ ಪ್ನಿವೊಂ ಆಮ್್ೊಂ ವಚರ್ ಸತೊಂ ಆಗ್ಿೊಂ ಉಜೊ ಪಾರ್ಲ್ೆೊಂ, ಸಕಕಡಿೀ ಥಂಡ್ ಖುಶ್ಯಲ್ ಮ್ಅನ್ ವಚರ್ ಉತಳೊಂ,ಸೊಸ್ಟಣಕಾಯ್ ವಶ್ಯಲ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಲ ಫಾತರ್ ವೊಂಚುನ್ ಎಕಾಿಯಾೊಂ ದೊರ ನ್ಶಕಾತ್ ಉಬಾರ್ಚವ, ಸೊಂಖೆ ಘಡಿಾಯಾೊಂ! ನವೊಂ ವರಸ್ ನವೊಂಚ್ ಉರೊಂ! -ಮ್ತಕಿಮ್ ರ್ಲ್ರಟ್ಟಿ
51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ - ಜೆಫ್ರಾ ಜೆಪುು ಎಕೊ ಚ್ಯಡ್ಲ ಫಳ್ ವಸ್ತತ ರ್ಕಾ್ೆ ಆಾಂಗ್ಳಡ ವೆತಾ ಆನಿ ಆಾಂಗ್ಳಡವಾಲ್ಮೆಕ್ ರ್ಚ್ಯತಾಸ... "ಮಾಕಾಪನಾ್ಸ್ ರಪಿಯಾಾಂಚ್ಯ..." ತಕ್ಷಣ್ ಆಾಂಗ್ಳಡವಾಲ್ಲ : ಹ್ಯಾಂ ಎಪಪಲ್ಮಾಂ ಜಾಯ್ರ'ಗ್ಳೋ? ಧರ್ ಪಯೆೊಾಂ ಏಕ್ ಖವ್ಕ್ ಪಳೆ... ಚ್ಯಡ್ಲ : ( ಎಪಪಲ್ ಖವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಉಪಾರಾಂತ್ ) ಮಾಕಾ ಎಪಪಲ್ಮಾಂ ನಾಕಾತ್.. ಆಾಂಗ್ಳಡವಾಲ್ಲ : ಅಳೇ ಹೊೆ ಮುಸ್ತಾಂಬೆ ಬಯ್ಲಸ ಆರ್ತ್... ಧರ್ ಹ್ಯಚಿ ರೂಚ್ಚವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ ಆರ್... ಚ್ಯಡ್ಲ : (ಮುಸ್ತಾಂಬ್ಲ ಖವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಮೆ ಉಪಾರಾಂತ್ ) ಮಾಕಾ ಮುಸ್ತಾಂಬೆ ನಾಕಾತ್... ಆಾಂಗ್ಳಡವಾಲ್ಲ:ತರ್ಚಿಕೂ್ ಜಾಯ್ರತ 'ಗ್ಳೋ? ಹ ಆಜ್'ಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ೊ ... ಹ ಚಿಕೂ್ ಖೆಲ್ಮೆರ್ ತುಾಂ ಮಾಗ್ಳರ್ ನಾಕಾ ಮಹಣ್ಯ್ನಾಾಂಯ್ರ.. ಧರ್ ಹ್ಯಚಿ ರೂಚ್ಚ ಪಳೆ... ಚ್ಯಡ್ಲ : (ಚಿಕೂ್ ಖೆಲ್ಮೆ ಉಪಾರಾಂತ್ ) ಮಾಕಾ ಚಿಕೂ್ಯಿೋನಾಕಾತ್... ಆಾಂಗ್ಳಡವಾಲ್ಲ : ತರ್ ತುಕಾ ಕ್ತಾಂ ಜಾಯ್ರ'ರೇಆಪಾ? ಚ್ಯಡ್ಲ : ಮಾಕಾ ಪನಾ್ಸ್ ರಪಾೆಾಂಚ್ಯಾಂ ಚಿಲ್ೊರ್ ಜಾಯ್ರ... *** *** *** *** *** *** ಪ್ಲಾಂಗಲ್ಲಸ್ತಸವಾಕ್ಾಂಗಾಕ್ ಗ್ಲ್ಲೊ .ತ್ಲ ಖಂಯ್ರ ಗ್ಲ್ಮೆರಿೋ ಏಕ್ ಪ್ಲಟ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ೊವ್ಕ ಕರನ್ ಯೆತಾಲ್ಲ. ಹಾಂ ಪಳೆವ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸಕ್ ಕ್ಕ್ಸರಿ ಭೊರ್ಗನ್, ತ್ಲ ಆತಾಾಂ ಚಿಕೆ್ ವೆಗಾನ್ಾಂಚ್ಚ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ ಲ್ಮಗೊೊ . ಜಾಲ್ಮೆರಿೋ ಪ್ಲಟ ಪಾಟ್ೊೆನ್ಾಂಚ್ಚ ಯೆತಾಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ದಗಾಾಂಯಿ್ೋ ಸಬರ್ ವೇಳ್ ಥಾವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ಕ್ ಆಸೊೊ ದುಸ್ತಸ, ವಾಕ್ಾಂಗ್ ಕಚ್ಯೆಸ ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ರ್ಚ್ಯರಿ "ಹೊ ಪ್ಲಟ ಕ್ತಾಂ ವಹಡ್ಲಲ್ ಥಾವ್ಕ್ ತುಜೊ ಪಾಟ್ೊವ್ಕ ಕರನ್ ಆರ್?" ಲ್ಲಸ್ತಸ ಹ್ಯಸೊನ್ಾಂಚ್ಚ ಮಹಣಾಲ್ಲ. "ಮಹಜೆಕಡೆ ಹಚ್ಚ ಕಂಪ್ಲನಿಚ್ಯಾಂ ಮ್ಚ್ಬಯ್ರೊ ಆರ್ ಮಹಣ್ಯನ್ ಹ್ಯೆ
63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪ್ಲಟ್ೆಕ್ ಕನ್'ಪೂೆಜ್ ಜಾಲ್ಮಾಂ.. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಎರ್ ಟೆಲ್ ಮ್ಚ್ಬಯ್ರೊ ಉಪ್ಡೆೋಗ್ಳಸತಾಾಂ ಮಹಣ್ ಹ್ಯೆ ಪ್ಲಟ್ೆ ಕ್ ಕಳತ್ ನಾ... ** ** ** *** ** ** ** ** ಕಂಜ್ಬಸ್ ಮರಿೋನಾ ಆಪಾೊೆ ಪುತಾಚ್ಯೆ ಕುಮಾಗರಚ್ಯಾಂ ಇನಿಾೋಟೋಶನ್ ಕಾಡ್ಯಸಾಂ ಪಿರಾಂಟ್ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಲರರ್ಸಕ್ ಗ್ಲಿ. ಮರಿೋನಾ : ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಇನಿಾೋಟೋಶನ್ ಕಾಡ್ಯಸಾಂ ಪಿರಾಂಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಕ್ತೊ ಜಾತಾತ್? ಮಾಹಲ್ಕ್ : ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರಪಯ್ರ ಜಾತಾತ್... ಮರಿೋನಾ : ಧರ್ ಶಾಂಬರ್ ರಪಯ್ರ. ಮಾಕಾ ಪನಾ್ಸ್ ಕಾಡ್ಯಸಾಂ ಪಿರಾಂಟ್ ಕರನ್ ದಿೋ... ** ** ** ** ** ** ** ** 'ಸೊೋಡ್ಯ ಗಾೊಸ್ ದವನ್ಸ'ಯಿೋ ಸಮಾ ದಿರ್ನಾತ್'ಲ್ಲೊ ಪ್ಲದುರ ಏಕ್ ಪಾರ್ಿಾಂ ದಳೆ ಪರಿೋಕಾಾ ಕರಾಂಕ್ ದ್ರಕೆತರಸಶಿಸಾಂ ಗ್ಲ್ಲ. ದ್ರಕೆತರನ್ ಥಂಯ್ರ ಆರ್್ೆ ಅಕ್ಷರಾಂಚ್ಯಾಂ ಚ್ಯಟ್ಸ ದ್ರಕವ್ಕ್ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ರ್ಾಂಗ್'ಲ್ಮೊಕ್ "ಮಾಕಾ ರ್ಕೆಸಾಂ ದಿರ್ನಾ..." ಮಹಣಾಲ್ಲ. ಕ್ತೊಾಂ ವಹಡ್‍ಲ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ದ್ರಕಯಾೊೆರಿೋ"ರ್ಕೆಸಾಂ ದಿರ್ನಾ..." ಮಹಣಾಲ್ಲ. ತದ್ರಳ ದ್ರಕೆತರನ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಏಕ್ ಬಶಿ ಹ್ಯಡಿೊ ಆನಿ "ಹಾಂ ಕ್ತ?" ಮಹಣ್ ರ್ಚ್ಯರಿ. ತದ್ರಳ ಪ್ಲದುರ "ಚ್ಯರಣಾೆಚಿ ಪಾರ್ೊಗ್ಳೋ ಯಾ ಆಟ್ ಆಣಾೆಚಿ ಪಾರ್ೊಗ್ಳೋ... ರ್ಕೆಸಾಂ ದಿರ್ನಾ" ಮಹಣಾಲ್ಲ. ದ್ರಕೆತರ್ ಮಾತಾೆಕ್ ಹ್ಯತ್ ದವನ್ಸ ಬಸೊೊ . ** ** ** *** ** ** ** *** ಪ್ಲದುರ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಸಲೂನಾಕ್ ಗ್ಲ್ಮೊೆ ವೆಳರ್ ಥಂಯ್ರ ಆಸೊೊ ಶಿಪುಸಟ ಪ್ಲಟ ಕೆಲ್ಮೆೆಚಿ ಕಾತರ್ ಹಣಾಂ ತಣಾಂ ರ್ಗಾಂವಾತನಾ ತಾಚ್ಯೆ ಕಾತರಕ್'ಚ್ಚ ಪಳೆವ್ಕ್ ಆಸೊೊ . ಪ್ಲದುರ ದುಬವಾನ್ ಕೆಲ್ಮೆೆಕಡೆ "ಹೊ ಪ್ಲಟ ಕ್ತಾಂ ಕಾತರ ಕ್'ಚ್ಚ ಪಳೆವ್ಕ್ ಆರ್?" ಮಹಣ್ ರ್ಚ್ಯರ್'ಲ್ಮೊೆಕ್ "ಥೊಡೆ ಪಾರ್ಿಾಂ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಯತನಾ, ಕಾನ್'ಯಿೋ ಕಾತುರನ್ ವೆತಾ" ಮಹಣಾಲ್ಲ. ಪ್ಲದುರ ಕಾನ್ ಹೊಗಾಡಾಂವಾ್ೆಕ್ೋ ಕೇಸ್ ಲ್ಮಾಂರ್ಬ ಆಸೊಾಂದಿತ್ ಮಹಣ್ ಪಾಟಾಂ ಪಳೆನಾರ್ತಾಂ ರ್ಧ್ಾಂವೊಚ್ಚ. ** ** ** **** ** ** ** **** ಇಸಿಪಟ್ಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚ್ನ್ ಆರ್ತನಾ, ಅಚ್ಯನಕ್ ಎಕಾೊೆನ್ "ಹ್ಯೆ ಪಾರ್ಿಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜಕಾತಾಂ" ಮಹಣಾಲ್ಲ.
64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ "ಕಶಾಂ? ತುಜೆಕಡೆ ಖಂಚಿ ಕಾಡ್ಯಸಾಂ ಆರ್ತ್?" ಮಹಜೆಕಡೆ ತೋನ್ 'ಎಸ್' ಆರ್ತ್. ಮಹಣಾಲ್ಲ ತ್ಲ ಪಯೆೊಾಂಚೊ. "ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಮೆರ್ ತುಾಂ ಬ್ಲಲ್ಕ್ಲ್ ಜಕಾನಾಾಂಯ್ರ... ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಖಂಡಿತ್ ಜಕಾತಾಂ" "ತುಜೆಕಡೆ ಕ್ತಾಂ ಆರ್?" "ಮಹಜೆಕಡೆ ದೋನ್ ಸ್ತರಿಯ್ಲ ಆನಿಏಕ್ ಪಿಸ್ತತಲ್ ಆರ್" ** ** ** *** ** ** ** *** ನಸಿಸಾಂಗ್ ಶಿಕಾ್ೆ ರ್ದ್ರೆರ್ಥಸನಿಕ್ ಎಕಾ ಅರ್ಧ್ೆಪಕಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಾಂ "ರ್ಾಂಗ್ ಮಾಕಾ ಆಶಾ.. ಭುಗಾೆಸಕ್ ಹರ್ ದೂದ್ರ ಪಾರಸ್ ಆವಯೆ್ಾಂ ದೂದ್ ಉತತೋಮ್ ಮಹಣಾತತ್... ತಾಂ ಕ್ತಾೆಕ್ ರ್ಾಂಗ್ಳೆಗ್ಳೋ?" "ಆವಯೆ್ಾಂ ದೂದ್ ಬರಾಂ ಆಸೊನ್ ರಚಿಕ್ ಆರ್ತ . ಕ್ತಾೆಕ್ ತಾಂ ಎಕ್ಮ್ ತಾಜಾ ಜಾವಾ್ರ್ತ ... ತಾಾಂತುಾಂ ಖಂಚ್ಯಯಿೋ ರಿೋತಚ್ಯಾಂ ರರ್ಯ್ನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ ಜಾವ್ಕ್ ಆರ್ನಾ. ಆನಿ ಗಜೆಸಚಿ ಸಂಗತ್ ಮಾಜಾರಕ್ ತಾಂ ಪಿಯೆವ್ಕ್ ಉಷೆಿಾಂ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ರ್ಧೆ 'ಚ್ಚ ನಾ..." ಆಶಾ ಪಾಟ್ಪಾಟ್ ಜಾಪ್ ದಿೋವ್ಕ್ ಮಹಣಾಲ್ಾಂ. ** ** ** **** ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸ ಆನಿ ತಾಚೊ ಈಷ್ಟಿ ದುಸ್ತಸ ರತಾಂ ಚಲ್ಲನ್ ವೆತಾನಾ ಝಗಾೊಣಾಂ ಜಳಾಳತಲ್ಾಂ. ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸ ರವನ್ ಹ್ಯರ್ಲ್ಮಗೊೊ . ಚಿಕೆ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಪರತ್ ಝಗಾೊಣ ಝಗಾೊಯೆೊಾಂ. ಪತಾೆಸನ್ ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸ ಹ್ಯಸೊೊ . ತದ್ರಳ ರಗಾನ್ ದುಸ್ತಸ ರ್ಚ್ಯರಿ "ತುಾಂ ಕ್ತಾಂ ಥಂಯ್ರ ಥಂಯ್ರ ರವನ್ ಹ್ಯರ್ತಯ್ರ?" "ಅಳೇರೇ ದುಸ್ತಸ, ತುಕಾ ತ್ಲ ಉಜಾಾಡ್‍ಲ್ ಫಾಂಕ್ ತಾಂ ದಿರ್ನಾಾಂಗ್ಳ? ತಶಾಂ ಮಹಳೆರ್ ಆಮ್ಚ್್ ಕೋಣ್ ತರಿೋ ಪ್ಡೋಟ ಕಾಡ್ಯತತ್ ಮಹಣ್ ಆಥ್ಸ... ದಕುನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ರವನ್ ಹ್ಯರ್ತಲ್ಲಾಂ... ** *** ** ** ** *** ** ** ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸಚ್ಯೆ ಸಜಾಯಾಸಕ್ ಏಕ್ ಅಜಾೆಪ್ ರಕನ್ ಆಸೊಾಂ. ಲ್ಲಸ್ತಸ ತಾಚ್ಯೆ ಘಚ್ಯೆಸ ಟೆರರ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಶಿಕನ್ ಆಸೊೊ . ಕಣಾಂ ಆಪಯಾೊೆರಿೋ, ಕಣಾಂ ಉಲ್ಲ ಮಾಲ್ಮೆಸರಿೋ ಹ್ಯಾಂ... ಹಾಂ... ಕರಿನಾತ್ಲೊ . ದುಸರ ದಿೋಸ್ ಆನ್ಹೆೋಕ್ ರ್ಚಿತ್ರ ಪರಸಂಗ್ ತಾಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸ ಆಜ್ ಲ್ಮಗ್ಳೆಲ್ಮೆ ಎಕಾ ರ್ಗಡ್ಯೆಚ್ಯೆ ತುದೆರ್ ಬಸೊನ್ ಶಿಕಾತಲ್ಲ. ಹ್ಯಕಾ ಬಹುಶಾ ಪಿಶಾಂ ಲ್ಮಗಾೊಾಂ ಜಾಯೆೆ ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ದುಸ್ತಸ ಕಷ್ಿಾಂನಿ ರ್ಗಡ್ಲ ಚಡ್ಲನ್ "ಲ್ಲಸ್ತಸ, ಹ್ಯಾಂಗಾ ಯೇವ್ಕ್ ಕ್ತಾಂ ಶಿಕಾಂಕ್ ಬರ್ೊಯ್ರ?" ಮಹಣ್ ರ್ಚ್ಯರಿಲ್ಮಗೊೊ .ಪ್ಲಾಂಗ ಲ್ಲಸ್ತಸಕ್ರಗ್
65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಯೇವ್ಕ್ "ತುಮಾ್ಾಂ ಹೈಯ್ರ್ ಸಿಡಿೋಸ್ ಕ್ತಾಂ ಮಹಣ್ ಕಳತ್ ನಾ ಮಹಣ್ ದಿರ್ತ .. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಉಾಂಚ್ಯೊಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೆ್ ಖತರ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಾೊಾಂ... ** ** ** *** ** ** ** *** ಭಿಕಾರಿ : ಬಬ ಏಕ್ ರಪಯ್ರ ದಿೋ... ದೋನ್ ದಿೋಸ್ಥಾವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.. ಕಂಜ್ಬಸ್ ಪ್ಲದುರ : ಏಕ್ ರಪಯ್ರ ನಹಯ್ರ, ರ್ಧ್ ರಪಯ್ರ ದಿತಾಾಂ.. ಪಯೆೊಾಂ ಮಾಕಾ ಹಾಂ ರ್ಾಂಗ್.. 'ಎಕಾರಪಾೆಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಖಂಯ್ರ ಮ್ಚಳತ ?' ** ** ** *** ** ** ** *** ಟೋಚರ್:'ಉಭ್ಯ್ವಾಸಿ'(ಧಣಿಸರ್ತಶಾಂ ಉದ್ರ್ಾಂತ್ ಜಯೆಾಂರ್್ ಜೋರ್ ) ಜೋರ್ಕ್ ಏಕ್ ಉದ್ರಹರಣ್ ದಿೋ.. ಪ್ಲದುರ : ಮಾಣ್ಯ್ ... ಟೋಚರ್ : ವೆರಿಸ ರ್ಗಡ್‍ಲ್... ತರ್ ಅನ್ಹೆೋಕ್ ಉದ್ರಹರಣ್ ದಿೋ ಪ್ಲದುರ : ಅನ್ಹೆೋಕ್ ಮಾಣ್ಯ್ ... 57. ಜೀವನ್ ಬಾೆಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಮೀಗ್ ೫೮. ಮುಖೆಲ್ಮೆಚಿಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣಾಾಂ ಆದಿಾಂ ಬೋರ್ಧಸತಾ ಎಕಾ ಕಾಳರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತರ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ಮೊೆ ಕಾಳರ್ ಬರಹಾದತತ ತನಾಸಟ ರಯ್ರ ಆಸ್್ಲ್ಲೊ . ಬವ್ಕ ತನ್ಹೆಸ ಪಾರಯೆರ್್ಚ್ಚ ಅರ್ಧಕಾರ್, ಗೌರವ್ಕ, ಗ್ರೋಸ್ತ್ಕಾಯ್ರ ಆಯಿಲ್ಮೊೆನ್ ಮಸ್ತ ಹಂಕಾರಿ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ಲೊ . ಪಜೆಸಕ್ ಹಂಕಾರನ್
66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪಳೆವ್ಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ಕ್ ಪಯೆೆ ಲ್ಕಟ್ತಲ್ಲ.ಸವಾ್ಸ್ ಸವಾ್ಸ್ ನಾೆಯ್ರನಿೋತಚ್ಯೆ ಮಾಗಾಸ ಥಾವ್ಕ್ ಪಯ್ರಸ ವೆಹತಾಲ್ಲ. ತಾಕಾ ಕಶಾಂ ತದುಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಮಹಣ್ ಬೋರ್ಧಸತಾ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಲ್ಮಗಾತ . ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ರಯಾ ರ್ಾಂಗಾತಾ ಬೋರ್ಧಸತಾಾಯಿೋ ಆರ್ಿನಾಾಂತಾೊೆ ಉದ್ರೆನಾಕ್ ವೆಹತಾ. ಥಂಯ್ರ ನವಾೆನ್ ಬಾಂಧ್ಾಂ ರಜ್್ಭ್ವನ್ ಎದಳ್್ಯಿೋ ಪುತಸಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್್ಲ್ೊಾಂ. ಸಬರ್ ಖಾಂಬ್ಶ ಉಭೆ ಕೆಲ್ೊ . ತಾಾಂಚ್ಯೆ ವಯ್ರರ ಆಡಿಾಂ ಘಾಲ್್ ಮಾಳ್ಯ್ರ ಘಾಲ್್ಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ೊಾಂ. ರಯ್ರ ಆಡ್ಯೆ ಪಂದ್ರ ಯೆತಾನಾ ತಾಾಂಕಾಾಂಚ್ಚ ಪಳೆವ್ಕ್ , ತಾಂ ಎಕಾದ್ರವೆಳ ಆಪ್ಲೊೆ ತಕೆೊರ್ ಪಡಿತತ್ ಮಹಳಿೆ ಭಿಾಂಯಾನ್ ಥಂಯ್ರ ಥಾವ್ಕ್ ರ್ಧ್ಾಂವುನ್ ವೆಹತಾ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಆಪಾೊೆ ಮಂತರಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ರ್ಚ್ಯರ್ತ ,್‘ವಯ್ರರ ಘಾಲಿೊಾಂ ಆಡಿಾಂ ತತೊಾಂ ದ್ರಟ್ ಆರ್ತ್ ಆನಿ ಅತೆಾಂತ್ ಮಜ್ಬಭತ್ ಸಿರಿೋಷ್ಟ ರೂಕಾ ಥಾವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಮೆಾಂತ್. ತಾಂ ಸಕಯ್ರೊ ಪಡ್ಯನಾಶಾಂ ತಶಾಂ ಕಶಿಾಂ ರವಾೊೆಾಂತ್?’್ ಮಂತರ ಜಾಪ್ ದಿತಾ,್‘ರಯಾ, ತಾಂ ಬಳಷ್ಟಿ ಆಡಿಾಂ ರವಾೊೆಾಂತ್ ತಾೆ ತೋಸ್ ಖಾಂಬೆಾಂ ವಯ್ರರ . ಖಾಂಬ್ಶ ಭ್ದ್ರ ಆರ್ಸರ್ ಆಡಿಾಂ ಭ್ದ್ರ . ಹ್ಯೆಚ್ಚ ಪರಮಾಣ, ರಯ್ರ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ಲೊ ಪಾರಮಾಣಿಕ್, ಇಷ್ಟಿ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ಮೊೆ ಶುದ್ಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಮಂತರಾಂಕ್ ಅವಲಂಬುಸನ್ ತಾಾಂಚ್ಯೆ ರ್ಾಂಗ್ಿ ಪರಕಾರ್ ಚಲ್ಮೊೆರ್, ರಯ್ರ್ಯಿೋ ಭ್ದ್ರ ಉರ್ತ .’ ಮುಖರ್ ಥೊಡೆ ರೈತ್, ಆಪಾೊೆ ತ್ಲಟ್ಾಂತ್ ಜಾಲ್ೊ ವಹಡೆೊ ಲಿಾಂಬ್ಶಹ್ಯಡ್‍ಲ್್ ರಯಾಕ್ ದಿತಾತ್. ರಯಾಚೊ ಅಾಂಗ್್ರಕ್ಷಕ್, ಆಪಾೊೆ ಧಮ್ಚ್ಸ್ ತಲ್ಮಾರಿಾಂತ್ ತ ಅಧಸ ಕರ್್್ ರಯಾಕ್ ದಿತಾತ್. ತಾಾಂಚೊ ರೊೋಸ್ ತ್ಲಾಂಡ್ಯಕ್ ಪಿಳ್್ಲ್ಲೊ ರಯ್ರ ಆಪ್ಲೊಾಂ ತ್ಲೋಾಂಡ್‍ಲ್ ರ್ಗಾಂವಾಡಯಾತ .್‘ಅಯ್ಲೆೋ, ಮಸ್ತ ಖೊಡು ಆರ್. ತ ಕಾಡ್‍ಲ್್ ಉಡ್ಯ್ರ’್ ಮಹಣಾತ . ತದ್ರಳ ಮಂತರ ,್‘ಕೂರರ್ ಆಸ್್ಲ್ೊ , ಬರಿಾಂ ಫಳಾಂ ಕುಡೆ್ ಕರ್್್ ಪಾಡ್‍ಲ್ ಕರ್ತ ತ್. ಬುಧಾಾಂತ್ ಸವಾ್ಸ್ ತಾಾಂಚಿ ದ್ರಟ್ ರ್ಲ್ ಸೊಲ್್ ಉಪಾರಾಂತ್ ರಚಿಕ್ ಆಾಂಬಟ್ ರೊೋಸ್ ವಾಪರ್ತ ತ್. ಬುಧಾಾಂತ್ ರಯ್ರ ಸೈತ್, ತಾೆಚ್ಚ ಪರಮಾಣ ಪಜೆಸಕ್ ನಿದಸಯೆನ್ ಪ್ಡೋಷಣ್ ಕರಿನಾಶಾಂ, ಕರಮೇಣ್ ಧಮಾಸನುರ್ರ್ ಸ್ತಾಂಕ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತ ತ್, ನಾಾಂವಾಡಿ್ಕ್ ಜಾತಾತ್’್ ಮಹಣಾತ . ಮುಖರ್ ಚಲ್ಕನ್ ವೆಹತಾನಾ,ತಳೆಾಂತ್ ಫುಲ್ಲನ್ ರವ್ಕ್ಲಿೊಾಂ ರ್ಳ್ಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಮಂತರ ರಯಾಕ್ ರ್ಾಂಗಾತ ,್‘ರಯಾ, ಮುಖೆಲ್ಮೆನ್ ಅಶಾಂ ಆರ್ಜಯ್ರ. ಉದ್ರ್ಾಂತ್, ಕೆದ್ರಾಂತ್ ವಯ್ರರ ಆಯಿಲ್ೊಾಂ ರ್ಳ್ಕ್, ಸ್ತಯಾಸಚೊ ಉಜಾಾಡ್‍ಲ್ ಅವಲಂಬುಸನ್ ಆರ್. ತರಿೋ, ತಾಂ ಕೆದ್ರಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕ, ಧುಳಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕ, ಉದ್ರ್ಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ಚಿಡ್ಲ್ನ್ ರವಾನಾ. ತಾಾಂಚ್ಯ ಮಧಾಂ ಜಯೆಲ್ಮೆರಿೋ ತಾಾಂಚೊ ಸಂಪರ್್್ ರ್ಚಕವ್ಕ್ ಶುದ್ಾ ಜಾವ್ಕ್ ಜಯೆತಾ.ತಶಾಂಚ್ಚ ರಯ್ರ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ಲೊ ರಜಕ್ೋಯಾಾಂತ್ ಆಸ್ತನ್್ಯಿೋ ತಾಚ್ಯೆ ಕಪಟ್ ಕೇದ್ರ ಥಾವ್ಕ್ , ಭ್ರಷ್ಿಚ್ಯರಚ್ಯೆ ಧುಳ ಥಾವ್ಕ್ ಪಯ್ರಸ ರವುನ್ ಅರ್ಧಕಾರಚ್ಯೆ ಹಂಕಾರಕ್, ಪ್ಡಕಳ್ ಜನಪಿರಯ್ತಕ್ ಚಿಡು್ನ್ ರವಾನಾಶಾಂ ಹಾಂ ಕೇವಲ್ ತಾತ್ಪಪತಸಕ್ ಮಹಣೂನ್ ಪರಿಶುದ್ಾ ಜಾವ್ಕ್ ಜಯೆಲ್ಮೆರ್ ಶಾಶಾತ್ ಕ್ೋತಸಕ್ ಪಾತ್ರ ಜಾತಾ.
67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಹಿಾಂ ಉತಾರಾಂರಯಾಕ್ರ್ಕೆೆಸ ವಾಟೆಕ್ ಹ್ಯಡ್ಯತತ್. ತಾಂ ಆಮಾ್ೆ ಮುಖೆಲ್ಮೆಾಂಕ್್ಯಿೋ ಉಪಾ್ರಚಿಾಂ ಜಾತತ್್ಗ್ಳೋ? - ಚಲಿಯಯಿಂಚಿ ಕಯಜಯರಯ ಪ್ಯಾಯ್ ಚಡಿಂವ್ಚಯಯಾಮಸೂದೆಚೆಿಂಭವಿಷ್ಯಾ ಕಿತ್ೆಿಂ? ‘ಬರ ಸರೊನ್ ತರ ಲ್ಮಗ್ಳೊಾಂಗ್ ಮಾಾಂಯ್ರ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್್ಗ್ ಮಾಹಕಾ.......’್ ಹಿಾಂ ಉತಾರಾಂ ಆದ್ರೊೆ ಕಾಳಕ್ ಲ್ಮರ್ಗ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ. ಕಾಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಮೊೆಬರಿ ಚಲ್ೆಚಿ ವಾ ಚಲ್ಮೆಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ವಾಡ್ಲಾಂನ್ಾಂಚ್ಚ ಗ್ಲ್ಮೆ . ರ್ಟ್ - ಸತತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಾಂ ಚಲ್ಮೆಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಆಟ್ರ –ರ್ೋಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯರ್ ಆಸ್್ಲಿೊ ತರ್ ಚಲಿಯಾಾಂಚಿ ಚವಾ್ - ಪಂದ್ರರಾಂಚ್ಯರ್ ಪುಣಿ ಆಸ್್ಲಿೊ . ಹಿಾಂದೂ ಮಾೆರೇಜ್ ಆಕ್ಿ 1955 ಪರಕಾರ್ ಆತಾಾಂ ಚಲಿಯಾಾಂಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಆಟ್ರ ಆನಿ ಚಲ್ಮೆಾಂಚಿ ಎಕ್ಾೋಸ್. ಸಪಷಲ್ ಮಾೆರೇಜ್ ಆಕ್ಿ 1954 ಪರಕಾರ್ ಚಲಿಯಾಾಂಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಆಟ್ರ ಆನಿ ಚಲ್ಮೆಾಂಚಿ ಎಕ್ಾೋಸ್. ಹ ಕಾಯೆ್ ಆರ್ೊೆರಿೋ ಭುರ್ಗೆಾಂಚಿಾಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಚಲ್ಲನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸ್್ಲಿೊಾಂ. ಭುರ್ಗೆಾಂಚ್ಯ ಕಾಜಾರಾಂರ್ಶಿಾಂ ನಿಯಾಮಾಾಂ ಆನಿ ಕಾಯೆ್ ಕಠಿಣ್ ಆರ್ೊೆರಿೋ, ಆಶಾಂ ಕೆಲ್ಮೊೆಾಂಕ್ ಜೈಲ್ಮಚಿ ಶಿಕಾಾ ಫವ ಆರ್ೊೆರಿೋ ಭುರ್ಗೆಾಂಚಿಾಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಆತಾಾಂಯಿೋ ತಣ ಹಣ ಜಾಾಂವಾ್ೆರ್ಶಿಾಂ ವಧೆಸ ಫಯ್ರಸ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯೆ ಖತರ್ ಭುರ್ಗೆಾಂಚಿಾಂ ಕಾಜಾರಾಂ ನಿಷೇಧಕಚೊಸಕಾಯ್ಲ್ ಹ್ಯಡ್ಲೊ .ಹ್ಯೆ ದಿ ಪ್ಡರಹಿಬ್ಲಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ ಮಾೆರೇಜ್ ಆಕ್ಿ ೨೦೦೬ ಪರಕಾರ್್ಯಿೋ ಚಲ್ಮೆ –ಚಲಿಯಾಾಂಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ್ಯಿೋ ಆತಾಾಂ ಚಲ್ಮೆಾಂಕ್ ಎಕ್ಾೋಸ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್ಆಟ್ರ ಆರ್. ಚಲಿಯಾಾಂಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಚಡಂವಾ್ೆಕ್ ಮಸೂದ್ ಮಂಡ್ನ್: ಚಲಿಯಾಾಂಚಿ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಚಡಂವಾ್ೆ ಖತರ್ ಏಕ್ ಮಸೂದ್ 2021ವಾೆ ವರ್ಸಚ್ಯ ದಸಾಂಬರಾಂತ್ ಪಾಲಿಸಮ್ಚಾಂಟ್ಾಂತ್ ಮಾಾಂಡುಾಂಕ್ ಪಯೆೊಾಂ ಕೇಾಂದ್ರ ಮಂತರ ಮಂಡ್ಳಾಂತ್ ಮಂಜ್ಬರತ ಘತೊ . ಹ್ಯಚ್ಯ ಪರಕಾರ್ ಚಲ್ಮೆಾಂಚಿ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಾಂಚಿಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಸಮಾನ್ ಮಹಣೆ ೨೧ ವರ್ಸಾಂ
68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಕಚ್ಯಸಕ್ ದಿ ಪ್ಡರಹಿಬ್ಲಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ ಮಾೆರೇಜ್ ಆಕ್ಿ ೨೦೦೬ ಕಾಯಾ್ೆಕ್ ತದಾಣ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಮಾಾಂಡ್ಯವಳ್ ಗಾಲಿೊ . ಹ್ಯಚ್ಯಸವೆಾಂ ಹಿಾಂದೂ ಮಾೆರೇಜ್ ಆಕ್ಿ 1955ಆನಿಸಪಷಲ್ ಮಾೆರೇಜ್ಆಕ್ಿ 1954 ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂಯಿೋ ತದಾಣ್ ಹ್ಯಡ್ಯ್ೆರ್ ಆಸ್್ಲ್ೊ . ಹ್ಯಚೊ ಜೊೋಪ್ ೨೦೨೦ವಾೆ ವರ್ಸಚ್ಯ ರ್ಾತಂತ್ಲರೆೋತಸವ್ಕ ಭಾಷಣಾವೆಳಾಂ ಪರರ್ಧ್ನ್ ಮಂತರನ್ ಆಪಾೊೆ ಭಾಷಣಾಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ . ಜಯಾ ಜಟೊ ಸಮಿತಚಿ ಶಿಫರಸ್: ಆವಯ್ಪಣಾಚಿ ಪಾರಯ್ರ, ಆವಯ್ರ ಮಣಾಸಾಂ ಪರಮಾಣಾ, ಫೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ್ಯ ಪರಮಾಣ್ ಚಡಂವಾ್ೆರ್ಶಿಾಂ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಗ್ಳತಾಂನಿ ಶಿಫರಸ್ ಕಚ್ಯಸಕ್ ಸಮತಾ ಪಾಡಿತಚಿ ಆದಿೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಯಾ ಜೆಟೊಚ್ಯ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ 2020 ಜುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಮಿತ ರಚ್ಚ್ಲಿೊ . ಜಯಾ ಜಟೊನ್ ಉಚ್ಯರ್್ಲ್ಮೊೆಬರಿ ಹ್ಯೆ ಸಮಿತಚ್ಯ ಶಿಫರಸ ಪರಕಾರ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಸಿರತೋಯಾಾಂಚಿ ಫಟಸಲಿಟ ರೇಟ್ 2,0% ಆರ್ ಮಹಣ್ ಪಾಚ್ಯರ್್ಲ್ೊಾಂ. ಸಿರತೋಯಾಾಂಚ್ಯ ಬರ್ೆ ಪಣಾ ಖತರ್ ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಪರಿಷ್ರಣ್ ಕಚ್ಯಸಕ್ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಕೆಲಿೊ ಮಹಳೆಿಾಂ ತಣ. ಹಯೆಸಕಾ ಶತಾಾಂತ್ ಸಿತಿೋ ಸಮಾನತಕ್ ಒತುತ ದಿಾಂವಾ್ೆ ಹ್ಯೆ ಕಾಳರ್ ಲ್ಗಾ್ಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಚಡಂವಾ್ೆ ಆಸಲ್ಮೆ ಶಿಫರಸಚಿ ಗಜ್್ಸಯಿೋ ಆಸ್್ಲಿೊ ಮಹಳೆಿಾಂ ತಣ. ಚಲಿಯೆಚ್ಯ ಲ್ಗಾ್ಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಚಡಂವಾ್ೆ ಬಬ್ಲತನ್ ಕಲ್ಜಾಂನಿ, ರ್ಶಾರ್ದ್ರೆಲ್ಯಾಾಂನಿ, ಗಾರಮಿೋಣ್ ಪರದೇಶಾಾಂನಿ ಅಭಿಪಾರಯ್ರ ಘತ್್ಲಿೊ . ಜಯಾ ಜಟೊ ಮುಕೆಲಿ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆ ಸಮಿತಾಂತ್ ನಿೋತ ಆಯ್ಲಗಾಚೊ ರ್ಾಂದ ಡ್ಲ. ರ್.ಕೆ. ಪೌಲ್, ಉಾಂಚ್ಯೊಾಂ ಶಿಕಪ್, ಇಸೊ್ಲ್ಮ ಶಿಕಪ್, ಭ್ಲ್ಮಯಿ್ , ಭುರ್ಗೆಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಸಿತಿಯಾಾಂಚ್ಯ ಉದಗಸತಚ್ಯಾಂ ಸಚಿವಾಲ್ಯ್ರ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ ಕಾಯ್ಸದಶಿಸ ಹ್ಯೆ ಸಮಿತಚ್ಯ ರ್ಾಂದ ಜಾವಾ್ಸ್್ಲ್ೊ . ಹ್ಯೆ ಸಮಿತನ್ 2020 ದಸಾಂಬರಾಂತ್ ಪರರ್ಧ್ನ್ ಮಂತರ ಕಛೇರಿ, ನಿೋತ ಆಯ್ಲೋಗ್, ಭುರ್ಗೆಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಸಿತಿಯಾಾಂಚ್ಯ ಉದಗಸತಚ್ಯ ಸಚಿವಾಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಿೊ ವದಿಸ ಪಾರ್ತ್ ಕೆಲಿೊ . ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ, ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಮಾನ್ ಪಾರಯ್ರ ಕ್ತಾೆಕ್?:
69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ, ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಮಾನ್ ಪಾರಯ್ರ ನಮಿಯಾರ್್ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದ್ರದ್ರೊೆ ಆನಿ ಸಿತಿೋಯೆ ಮಧಾಂ ಸಮಾನತಾ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್, ಚಲಿಯೆನ್ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ಚಕಾಜಾರ್ಜಾಲ್ಮೆರ್ ಲ್ಮಹನಪಣಾರ್ ಆವಯ್ರ ಜಾವೆೆತಾ. ಹ್ಯೆ ವರ್ಸಾಂ ಆವಯಾ್ೆ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆ ಚ್ಯ ಭ್ಲ್ಮಯೆ್ಚ್ಯರ್ ಪರಭಾವ್ಕ ಪಡೆೆತಾ. ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಚಡ್ಯಿಲ್ಮೊೆವರ್ಸಾಂ ಹಿ ರಿಸ್್ ರ್ಚಕವೆೆತಾ. ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ಚ ಆವಯ್ರ ಜಾಲ್ಮೊೆನ್ ಆವಯ್ರ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆ ಕ್ ಫೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಣಾಚೊ ಅಭಾವ್ಕ ಜಾವೆೆತಾ. ಚಲಿಯೆಚ್ಯ ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಚಡ್ಯಿಲ್ಮೊೆನ್ ಆವಯ್ರ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆ ಕ್ ವೆಗ್ಳಾಂ ಮಣ್ಸಸಂಭ್ವೆೆತಾ ತ ರಿಸ್್ ರ್ಚಕಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಚಡ್ಯಿಲ್ಮೊೆನ್ ಸಿತಿೋಯೆಕ್ ಉಾಂಚ್ಯೊಾಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಆನಿ ಉದೆೋಗ್ ಶತಾಾಂತ್ ಉಾಂಚ್ಯೊಾಂ ರ್ಧನ್ ಕರಾಂಕ್ ರ್ಧೆ ಜಾತಾ. ಆಸಲ್ಮೆ ಉದ್ೋಶಾಾಂಕ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯ ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರಚಡಂರ್್ ಗಜ್ಸದ್ರಕವ್ಕ್ ದಿಲಿೊ . ಹರ ದೇಶಾಾಂನಿ ಪರಿಸಿಿತ ಕಶಿ ಆರ್?: ಥೊಡ್ಯೆ ಪರಗತಪರ್ ದೇಶಾಾಂನಿ ಸಯ್ರತ ಚಲಿಯೆಚ್ಯ ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಭಾರತಾವನಿಸಾಂ ಸಕಯ್ರೊ ಆರ್. ದ್ರಕಾೊೆಕ್ರ್ಾಂಗ್್ಾಂತರ್ಅಮ್ಚರಿಕಾಾಂತ್ 18 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂಯಿೋ ಆರ್ತ . ಚಿೋನಾಾಂತ್ ಚಲ್ಮೆಾಂಕ್ 22 ವರ್ಸಾಂ ತರ್ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ.ಇಾಂಗ್ೊಾಂಡ್‍ಲ್ಆನಿವೇಲ್ಮಸಾಂತ್ 18 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವೆೆತ್. ವಹಡಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಕಬೊತ್ ಆರ್ತರ್ ತಾಚ್ಯ ಪಾರ ಸ್ ಸಕಯಾೊೆ ಪಾರಯೆರ್್ಯಿೋ ಕಾಜಾರಕ್ ಆವಾ್ಸ್ ಆರ್. ಟರನಿಡ್ಯಡ್‍ಲ್ ಆನಿ ಟಬಗೊಾಂತ್ ಚಲ್ಮೆಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ ಪಾರಯ್ರ ಸಮಾನ್ ಮಹಳೆರ್ ದಗಾಾಂಯಿ್ೋ ಆಟ್ರ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವೆೆತ್. ಆಶಾಂ ರ್ರ್ಧ ರಷ್ಿಿಾಂನಿ ಚಡುಣ ಆಟ್ರ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಆವಾ್ಸ್ ಆರ್. ಲ್ಲೋಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಮಂಡ್ನ್ ಜಾಲ್ೊಾಂ ಮಸೂದ್: ಚಲ್ಮೆ ಸಮಾನ್ ಚಲಿಯಾಾಂಕ್್ಯಿೋ ಕಾಜಾರಚಿ ಪಾರಯ್ರ ಚಡ್ವ್ಕ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಕಚ್ಯಸಾಂ ದಿ ಪ್ಡರಹಿಬ್ಲಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ ಮಾೆರೇಜ್ ಆಕ್ಿ 2009 ಕಾಯಾ್ೆಕ್ ತದಾಣ್ಹ್ಯಡೆ್ಾಂ ಮಸೂದ್ 2021 ದಸಾಂಬರ್ 21ವೆರ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಮಂತರ ಸಾೃತ ಇರನಿನ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಮಂಡ್ನ್ ಕೆಲ್ೊಾಂ. ಮಸೂದ್ ಮಂಡ್ನ್ ಕೆಲ್ಮೊೆ ಇರನಿನ್ ಸಕಾಸರಚೊ ಹೊ
70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ನಿರ್ಧ್ಸರ್ “ದೇಶಾಚ್ಯ ಇತಹ್ಯರ್ಾಂತ್ ಹಾಂ ಏಕ್ ಮಹತಾಾಚ್ಯಾಂ ಮೇಟ್”್ ಮಹಳೆಿಾಂ. ಹ್ಯೆ ಬಬ್ಲತನ್ ಉಲ್ಯಿಲ್ಮೊೆ ತಣದೇಶಾಾಂತ್ಸ್ತಮಾರ್23%ಚಲಿಯ್ಲ ಆಟ್ರ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್್ಚ್ಚ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆರ್ತಾಂ ಸ್ತಮಾರ್ 7% ಚಲಿಯ್ಲ ಪಂದ್ರರ ಥಾವ್ಕ್ ಆಟ್ರ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಗಭೆಸಸ್ತ ಜಾತಾತ್. ಭ್ಲ್ಮಯೆ್ಚ್ಯ ಆನಿಮಾನಸಿಕ್ಕಾರಣಾಾಂ ಖತರ್ ಆಸಲ್ಮೆ ಗಭೆಸಸ್ತ್ಪಣಾಕ್ ಖಡುಾಂ ಗಾಲಿ್ ಗಜ್ಸ ಆರ್ ಮಹಳೆಿಾಂ ತಣ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ದಿ ಪ್ಡರಹಿಬ್ಲಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ ಮಾೆರೇಜ್ ಅಮ್ಚಾಂಡ್‍ಲ್್ಮ್ಚಾಂಟ್ ಆಕ್ಿ – 2020ಕ್ ರ್ರೊಧ ಪಾಡಿತಚ್ಯ ಜಾಯಾತೆ ರ್ಾಂದ್ರೆಾಂನಿ ರ್ರೊೋಧ ಉಚ್ಯರ್್ಲ್ಲೊ . ಹಿ ತದಾಣ ಮಸೂದ್ ಮೂಳ್್ಭೂತ್ಹಕಾ್ಾಂಕ್ಆನಿಜಾಯಾತೆ ವೈಯ್ಕ್ತಕ್ ಕಾನ್ಶನಾಾಂಕ್ ರ್ರೊೋಧ ವೆತಾ. ಮಾತ್ರ ನಹಿಾಂ ಅರ್ತಾಂ ಆಟ್ರ ವರ್ಸಾಂ ಭ್ರ್್ಲ್ಮೊೆ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಸಂಸದ್ರಕ್ ಆನಿ ತಾೆ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ದೇಶಾಚ್ಯ ಪರರ್ಧ್ನ್ ಮಂತರಕ್ ರ್ಾಂರ್ಚಾಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಲಿವ್ಕ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಾಂಗ್ಳಕ್ ಸಂಬಂರ್ಧ್ಕ್ ಕಬೊತ್ ದಿಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಆಪಾೊೆ ಖುಶ ಪರಕಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂತಚ್ಯಾಂ ಹಕ್್ ಕ್ತಾೆಕ್ ವೋಡ್‍ಲ್್ ಘಜಾಯ್ರಮಹಣ್ರ್ಚ್ಯರ್್ಲ್ೊಾಂ. ಹ್ಯೆ ಮಸೂದರ್ಷ್ೆಾಂತ್ ಚಡಿತ್ರಿತರ್ ಚಚ್ಯಸ ಚಲಂರ್್ ಗಜ್ಸ ಆಸ್್ಲ್ಮೊೆನ್ ಹಾಂ ಮಸೂದ್ ಸಂಸದಿೋಯ್ರ ಸಮಿತಕ್ ಒಪುನ್ ದಿೋಜಾಯ್ರ ಮಹಣ್ ತಾಣಿ ಒತಾತಯ್ರ ಕೆಲಿೊ . ಹ್ಯಕಾ ಸಪಾಂದನ್ ಕೆಲ್ಮೊೆ ಮಂತರ ಇರನಿನ್ ಸಂಸತಾಚ್ಯ ರ್ಿಯಿೋ ಸಮಿತಕ್ ಹಾಂ ಮಸೂದ್ ಒಪುನ್ ದಿಾಂವಾ್ೆಕ್ ಮ್ಚಟ್ಾಂ ಘಜಾಯ್ರ ಮಹಣ್ ಸಿಪೋಕರಕ್ ತಣ ಮನರ್ ಕೆಲಿೊ . ಹ್ಯೆ ಮನವೆಖಲ್ ಆತಾಾಂ ಹಾಂ ತದಾಣ ಮಸೂದ್ ಸಂಸದಿೋಯ್ರ ಸಮಿತಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಲ್ಮಾಂ. ಬ್ಲಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ರ್ನಯ್ರ ಸಹಸರಬುದ್ ಹ್ಯೆ ಸಮಿತಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವಾ್ರ್. ತಾೆ ಸಮಿತಚಿ ಶಿಪಾರಸ್ ವರ್ಧಸ ಕ್ತಾಂ ಯೆತಾ ತಾಚ್ಯರ್ ಹೊಾಂದಾನ್ ತಾೆ ಮಸೂದಚ್ಯಾಂ ಭ್ರ್ಷ್ಟೆ ನಿರ್ಧ್ಸರ್ ಜಾತಲ್ಾಂ. ಮಸೂದ್ ಪಾಸ್ ಜಾಾಂವೆ್ಾಂ ದುಭಾವಾಚ್ಯಾಂ: ಸ್ತಮಾರ್ 2022 ಎಪಿರಲ್ಮಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಮೊೆ ಎಕಾ ಖಬ್ಶರ ಪರಕಾರ್ ಹಾಂ ಪರರ್ತವನ್ ದೇಶಾಚ್ಯ ಲ್ಲಕಾಕ್ ರಚೊಾಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯೆ ಮಸ್ತದರ್ಶಿಾಂ ಸಮಾಲ್ಲೋಚನ್ ಚಲಂವಾ್ೆ ಸಮಿತಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯ ಜಾಯಾತೆ ಸಂಘ್ಸಂರ್ಿೆಾಂನಿ ಆನಿ ವೈಯ್ಕ್ತಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಲ್ಲಕಾನ್ ಆಪ್ಡೊೆ ಅಭಿಪಾರಯ್ಲ ದಿಲ್ಮೆತ್. ಲ್ಮಗ್ಳಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಮಖ್ಬರ್ ಇಮೈಲ್ಮಾಂ ಹ್ಯೆ ಸಮಿತಕ್ ಆಯಿಲಿೊಾಂ. ಹ್ಯೆಪಯಿ್ಾಂ ಶಾಂಬರಾಂತ್ ನೊವದ್
71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಠಕೆ್ ಲ್ಲಕಾನ್ ಮಸೂದಕ್ ಆಪ್ಡೊ ರ್ರೊೋಧ ದ್ರಕಯಾೊ ಮಹಣ್ ಮಾಧೆಮಾಾಂನಿ ವರ್ಧಸ ಕೆಲ್ಮೆ . ಆಶಾಂ ಜಾಲ್ಮೊೆನ್ ಹಾಂ ಮಸೂದ್ ಪಡ್ಲನ್ ವೆಚೊ ಸಂದಭ್ಯಸ ಚಡ್‍ಲ್ ಆರ್. ಎಚ್.ಆರ್. ಆಳ್ವ ----------------------------------------------------------------------------------------ಕಾಜಾರಾಯಾಂಚ ೊ ದೀಸ್ -ಪಂಚು,ಬಂಟ್ವವಳ್. ಮಹಜಾೆ್"ಕಾಳೆಚ್ಯೆ್ಕುಡ್ಯ್ೆ"್ಲ್ಮಗ್ಳಾಂ್ ಕಾಜಾರ್್ಜಾತಚ್ಚ್ಕಾಜಾರಿ್ಜರ್ತ್್ ಜವಾಳ್್ಆನಿ್ಮ್ಚ್ವಾಳ್್ಆಸೊಾಂ.್ ಮಹಳೆರ್್ಇಲ್ಲೊ್ಮ್ಚ್ೋಗ್,್ಇಲ್ಲೊ್ ರಗ್,್ಆನಿ್ಚಡ್‍ಲ್ಡ್ಲ್ಡ್ಯಯ್ರ್ಕರನ್್ ಆಮಿ್್ಜಣಿ್ಪಾಶಾರ್್ಜಾತಾಲಿ. ಕಾಜಾರ್್ಜಾಲ್ೊಾಂಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಾಾಂದ್ರರಾಂಗ್ರ್್ಸಮಾಾನ್್ ಆರ್ತಲ್ಲ...್ತ್ಸೊಡುಾಂಕ್್ಚ್ಚ್್ ಸೊಡೆೊನಾಾಂತ್.್ಹನಿಮೂನ್್ಮಹಣ್ಯನ್್ ರ್ದೇಶಾಕ್್ವಹಚ್ಯನಾರ್ತಾಂ್'ಆಮ್ಚ್್್ ಗಾಾಂವ್ಕ'್ನಾಾಂವಾ್ತಕ್ದ್್ಭಂವಾೊೆಾಂವ್ಕ.್ ಮಾಗ್ಳರ್್"ವಾಡ್ಯ್ಆನಿ್ಚಡ್ಯ"್ಮಹಣ್್ ರಚ್ಯಿಚ್ಯೆ್ವಾವಾರಕ್್ದವಾನ್್ ಬ್ಶರ್ಾಂವಾನ್್ಘಾಲ್ಮೊೆನ್್ಭುಗಾೆಸಾಂನಿ್ ಘರ್್ಭ್ಲ್ಸಾಂ..್ ಕಾಜಾರ್್ಜಾವ್ಕ್್ಯೆತಾನಾ್ಬರಿೋಕ್್ ವಾಲಿಬರಿ್ಆಸೊೊ್ಮಹಜೊ್'ಕಾಳೆ್
72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಕುಡ್ಲ್'.್ಭುಗ್ಳಸಾಂ್'ಕಾಕು'್ಕನ್ಸ್ ರಡ್ಯತನಾ್ಮಹಜೆಾಂ್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ ಭುಗಾೆಸಾಂಕ್್ಬಳಾಂವ್ಕ್,್ಖೆಳಂವ್ಕ್,್ ಧಲಂವ್ಕ್್ಆಪ್ಡೊ್ವೇಳ್್ದಿತಾಲ್ಾಂ.್ ದಿೋಸ್್ಪಾಟ್ೊೊನ್್ವರ್ಸಾಂ್ಪಾಶಾರ್್ ಜಾಲಿಾಂ. ಏಕ್್ಪಾರ್ಿಾಂ್ಇಗಜೆಸಾಂತ್್ ಪಾದ್ರರೆಬನ್್ರ್ಾಂಗ್ೊಾಂ್"ಪರ್ತ್ರ್ಸಭೆನ್್ ಹಾಂ್ವರಸ್್ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಚ್ಯಾಂ್ವರಸ್್ ಜಾವ್ಕ್್ಆಚರಣ್್ಕರಿಜಾಯ್ರ್ಮಹಣ್್ ಉಲ್ಲ್ದಿಲ್ಮ.್ಹ್ಯೆ್ವರ್ಸ್ಆಮಿಾಂ್ ಕಾಜಾಯಾಸಾಂ್ಖತರ್್ರ್ರ್ಧ್ ಕಾಯ್ಸಕರಮಾಾಂ್ಮಾಾಂಡುನ್್ ಹ್ಯಡ್ಯತಾಂವ್ಕ.್ಹ್ಯಾಂತುಾಂ್ಸವ್ಕಸ್ಕಾಜಾರಿ್ ಜೊಡ್ಯೆಾಂಕ್್ಆನಿ್ತಾಾಂಚ್ಯೆ್ಕುಟ್ಾಕ್್ ಆಮಿಾಂ್ಅಭಿನಂದನ್್ ಪಾಟಯೆತಲ್ಮೆಾಂವ್ಕ,್ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಚೊ್ ದಿೋಸ್,್ಕುಟ್ಾಚೊ್ದಿೋಸ್್ಆನಿ್ ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಕ್್ರ್ರ್ಧ್ಸಾಧಸ್ ಮಾಾಂಡುನ್್ಹ್ಯಡೆತಲ್ಮೆಾಂವ್ಕ."್ಮಹಣ್್ ಪಾದ್ರರೆ ಬನ್್ರ್ಾಂಗಾತನಾ್ಸಕಾಿಾಂಚಿಾಂ್ ತ್ಲಾಂಡ್ಯಾಂ್ಫುಲಿೊಾಂ. ಘರ್ಪಾವಾತನಾ್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ಬರಿ್ ಸಂತ್ಲರ್ನ್್ಆಸೊಾಂ.್ತಾಂ್ಮಹಣಾಲ್ಾಂ್ "ರಯಾ...್ಹ್ಯೆ್ಪಾರ್ಿಾಂ್ಇಗಜೆಸಾಂತ್್ ಚಲ್ಮ್ೆ್ಸಕ್ಡ್‍ಲ್್ಕಾಯ್ಸಕರಮಾಾಂನಿ್ ಆಮಿಾಂ್ವಾಾಂಟೆಲಿ್ಜಾಯೆೆ.್ಮಾಕಾ್ ಫಿಗಸಜೆಾಂತಾೊೆ್ಸಬರ್್ಕಾಜಾರಿ್ ಜೊಡ್ಯೆಾಂಚಿ್ವಹಳ್ಕ್್ಜಾತಲಿ.್ಮಾಗ್ಳರ್್ ಪೂರ ಆರ್ತ್ನ್ಹಾಂ...್ಖೆಳ್ಸಾಧಸ್ ಆಸತಲ್ಚ್ಚ್.್ಹ್ಯೆ್ಪಾರ್ಿಾಂ್ಮಾಕಾ್ಚ್ಯನ್ಸ್ ಮ್ಚಳಜೆ...್ಪಳೆ್ಕ್ತೊಾಂ್ಇನಾಮಾಾಂ್ ಹ್ಯಡ್ಯತಾಂ್ಪಳೆ.." "ವಹಯ್ರ್ಬ..್ತುಾಂ್ಖೆಳಾಂತ್್ಸ್ತಫರ್.್ ತ್ಲರೋಬಲ್ಮಾಂತ್್ತುಜೆ್ಬಲ್...್ಸೊರಿಸ..್ ತುಜೆಪರಿಾಂ್ಬೋಲ್್ಧರಾಂಕ್,್ಆನಿ್ ತುವೆಾಂ್ಉಡ್ಯಿಲ್ೊ್ಬಲ್'ಯಿೋ್ ಧರಾಂಕ್್ಕಣಾಕ್್ಯಿೋ್ಜಾಯಾ್."್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮುಕಾ್ಲ್್ಉಡ್ಯೆೊಾಂ. "ಅಳೇ...್ಬಪಪರ್್ಉಲ್ಯಾ್ಕಾ..್ಹ್ಯಾಂ"್ "ರವ್ಕ್ಬ...್ಆಯ್ರ್..್ರ್ಧ್ಾಂವಾ್ೆಾಂತ್್ ತುಾಂ್ಬರಿ್ಹುಶಾರ್್ನ್ಹಾಂ್ಬ....್ ಕವೆಾಂತಾ್ಥಾವ್ಕ್್ದರೊ್ಉಡ್ಲನ್್ ರ್ಧ್ಾಂವನ್್ಯೇವ್ಕ್್ತುವೆಾಂ್ರಕಡ್‍ಲ್ಸ್ ಕೆಲ್ಮಾಂಯ್ರ್ನ್ಹಾಂ!್ಮಾಗ್ಳರ್್ತುಾಂ್ ರ್ಧ್ಾಂವಾೊೆ್ಉಪಾರಾಂತ್್್ಸಕಾಿಾಂ್ತುಜೆ್ ಪಾಟ್ೊೆನ್್ರ್ಧ್ಾಂರ್ೊಾಂ್ಖಂಯ್ರ" "ಅಳೇ ಅಳೇ...್ತುಾಂ್ಪಿರ್ಾಂಟ್ಪರಿಾಂ್ ಉಲ್ಯಾ್ಕಾ..್ಹ್ಯಾಂವ್ಕ್ಖಂಯ್ರ್ಸಕಾಿಾಂ್ ಪಾಟ್ೊೆನ್್ರ್ಧ್ಾಂವಾತಲಿಾಂ?್ಕೆದ್ರಳಯ್ರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ್ಚ್ಚ್ಫಸ್ಿಸ..." "ಮಾಗ್ಳರ್್ಕವೆಾಂತಾ್ಥಾವ್ಕ್್ಕಶಾಂ್ ರ್ಧ್ಾಂವನ್್ಆಯೆೊಾಂಯ್ರ?" ಕವೆಾಂತಾ್ಥಾವ್ಕ್್ರ್ಧ್ಾಂವಾಡವ್ಕ್್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್'ಲ್ೊಾಂ್ತುವೆಾಂ್ನ್ಹಾಂ?..್ತ್ಕಾಣಿ್ ಪೂರ್ಮಾಕಾ್ಗೊತಾತರ್.್ರವ್ಕ್ತುಕಾ್ ಶಿಕಯಾತಾಂ್ಬೂಧ..."್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ ರ್ರ್ಾಂವ್ಕ್ಪುಟೆೊಪರಿಾಂ್ಪುಟೆೊಾಂ. "ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ್ಆಕೇರ್್ಕಚ್ಯೆಸ್ಪಯೆೊಾಂತ್್ ತುವೆಾಂ್ಜೋರ್ಬ್ರಿಗಯಿೊಯ್ರ್ಬ...್ಹ್ಯಾಂವ್ಕ್ ಮಹಣಾತಲ್ಲಾಂ..್'ಸಕಾಿಾಂ್ಪಾಟ್ೊೆನ್್ ರ್ಧ್ಾಂವಾತಲಿಾಂ ಆನಿ್ತುಾಂ್ಮುಕಾರ್್ ಮಹಣ್'್ರ್ಾಂಗೊನ್್ಆಸೊೊಾಂ.್ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ್ ಸಮಾದ್ರನ್್ಕರಾಂಕ್್ಪಳೆಲ್ಾಂ.
73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ "ಹೊ್ತಶಾಂಗ್ಳೋ?"್ * * * ಆಮಾ್ೆ್ಫಿಗಸಜೆಾಂತ್್ಆಟ್್ವಾಡೆ.್ ಎಕೇಕಾ್ವಾಡ್ಯೆಾಂತ್್ಚ್ಯಳೋಸ್್ಪನಾ್ಸ್್ ಘರಾಂ.್ಬಹಫಿಗಸಜ್್ರ್ಗಾರ್್ಬರೊ್ ಪ್ಡರೋತಸಹ್್ದಿಾಂವ್.್ತಾಣಾಂ್ ಯ್ಕವಜಣಾಾಂಕ್್ಎಕಾಟ್ವ್ಕ್್ಕಾಜಾರಿ್ ಜೊಡ್ಯೆಾಂಕ್್ಎಕೇಕಾ್ಮಹಿನಾೆಾಂತ್ ಎಕೇಕ್್ಸಾಧಸ್ಆನಿ್ಹಯೆಸಕಾ್ ಮಹಿನಾೆಾಂತ್್ಎಕೇಕ್್ಆತಾೋಕ್್ ಕಾಯೆಸಾಂ್ಮಾಾಂಡುನ್್ಹ್ಯಡೆೊಾಂ.್ಆನಿ್ ಆಕಿೋಬರ್್ಮಹಿನಾೆಾಂತ್್ "ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಚೊ್ದಿೋಸ್"್ ಸಂಭ್ರಮುಾಂಕ್್ನಿಣ್ಸಯ್ರ್ಕಾಣೆಲ್ಲ. ಸ್ತವೆಸರ್್ವಾಡ್ಯೆವಾರ್್'ವರ್ಯ್ಲ'್ ಮಹಣ್ಯಾಂಕ್್ತಯಾರಯ್ರ್ಸ್ತರ್ಜಾಲಿ.್ ಆಮಾ್ೆ್ವಾಡ್ಯೆಾಂತ್್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ ರ್ಗಕಾಸನ್ಸ್ನಹಯ್ರ ತರಿೋ್ಹ್ಯಚಿ್ ಬುಧಾಾಂತಾ್ಯ್ರ್ಪಾಕುಸನ್್ಹ್ಯಕಾ್ ಜವಾಬ್ರಿ್ದಿಲಿ.್ವರ್ಯ್ಲ್ಮಹಣಾತನಾ್ ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ಮಹಣಾಲ್್್"ಹೊಕಾಲ್್ ಬಯ್ರ್ಆಮ್ಚ್ಾಂ್ಆಾಂಬಡೆ್ ರ್ಧ್ಡ್ಯಯಾತಲ್ಾಂ,್ಕಾಜಾರ್್ಜಾಯಾ್ಾಂ್ ಮಹಣ್್ಹ್ಯಾಂವ್ಕ್ಹಡ್ಯಯಾತಲ್ಾಂ"್ ಮಹಣಾತನಾ್ಸಕಾಡಾಂನಿ್ಕುಕಾಯ್ಲಸ್ ಘಾಲ್ಲೆ.್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಯ್ತಚ್ಯಾಂ್ಮೂಡ್‍ಲ್್ ಪಾಡ್‍ಲ್್ಜಾವ್ಕ್್ವರ್ಯ್ಲ್ಆರ್ಧ್ೆಸರ್್ಚ್ಚ್ ರವೊೆ. 'ಉಜೊ್ಪ್ಲಟಯಾ್ರ್ತನಾ್ರಾಂದುಾಂಕ್'್ ಸಾರ್ಧ್ೆಸಾಂತ್್ಇಕಾರ್ನಮೂನಾೆಚೊ್ ಸಲ್ಮದ್್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಯ್ೆನ್್ಕೆಲ್ಲೊ.್ ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಯ್ೆನ್್ಹ್ಯಡ್‍ಲ್'ಲ್ೊಾಂ್ಮಿೋಟ್್ ಬಯಾಸ್ಮ್ಚ್ಲ್ಮಚ್ಯಾಂ್ಹ್ಯಡ್‍ಲ್'ಲ್ಮೊೆನ್'ಗ್ಳೋ್ ಯಾ್ಜಡ್ಯೆಚ್ಯಾಂ್ಹ್ಯತ್್ಕಾಾಂಪ್ಡನ್್ಗ್ಳೋ್ ಇನಾಮ್್ಮಾತ್ರ್ರ್ಚಕೆೊಾಂ. ಪಂದ್ರರ್ಮಿನುಟ್ಾಂಚ್ಯಾಂ್ ಮನೊೋರಂಜನ್್ಕಾಯ್ಸಕರಮಾಾಂತ್್ ಹ್ಯಣಿಾಂ್ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ್ಪ್ಲಾಂಕಾಡ್‍ಲ್್ ಧಲ್ಯಿಲ್ೊಾಂ್ಚಡ್‍ಲ್್ಜಾಲ್ಾಂ್ಮಹಣ್್ ಮಾಹತಾಯಾಸ್ಜಡ್ಯೆನ್್ಮಾಕ್ಸ್ ದಿೋಾಂವ್ಕ್್ಪ್ಲನ್್್ಫಪುಡ್‍ಲ್್್ಸೊಡ್ಯೊೆನ್್96್ ಮಾಕ್ಸ್ಮ್ಚಳೆ್ಕಡೆ್69್ಮಾಕ್ಸ್ ಮ್ಚಳ್'ಲ್ೊ. ಆನಿ್ಉರ್'ಲ್ೊ್ಮಹಳೆರ್್ಖೆಳ್ಸಾಧಸ್ ಮಾತ್ರ.್ಪಾವ್ಕಸ್ಆಕೇರ್್ಜಾತಾನಾ್ಖೆಳ್ ಸಾಧಸ್ಆರಂಭ್ಯ್ಜಾಲ್ಚ್ಚ್.್ಆತಾಾಂ್ಸಗ್ಳಿ್ ಫಿಗಸಜ್್ತಯಾರ್್ಜಾಲಿ. ಕಾಜಾರಿ್ಸಿತಿೋಯಾಾಂಕ್್ವಾಡ್ಯೆವಾರ್್ ತ್ಲರೋಬಲ್್ಆನಿ್ದರಿ್ವಡ್ಲ್್ ಸಾಧಸ್ದವಲ್ಲಸ್ಆನಿ್ಕಾಜಾರಿ್ ದ್ರದ್ರೊೆಾಂಕ್್ವಾಲಿಬಲ್್ಆನಿ್ದರಿ್ ವಡ್ಲ್್ಸಾಧಸ್ಅರ್್ಕೆಲ್ಲೊ.್ಸಕ್ಡ್‍ಲ್್ ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಕ್್ಖುಶಿ್ಜಾಲಿೊ.್ ವಾಡ್ಯೆವಾರ್್ಟೋಮಾಾಂ್ತಯಾರ್್ ಜಾಲಿಾಂ. ಸಕಾಳಾಂಚ್ಯೆ್ಆದೇರ್ಕ್್ವಾಲಿಬಲ್್ ಆನಿ್ತ್ಲರೋಬಲ್್ಖೆಳ್್ಜಾಲ್.್ ವಾಲಿಬಲ್ಮಾಂತ್್ಆಮ್ಚ್್್ವಾಡ್ಲ್ ಸಲ್ಮಾಲ್ಲ. ತ್ಲರೋಬಲ್ಮಾಂತ್್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ಆನಿ್ ವಾಡ್ಯೆಾಂಗಾರಾಂ್ಪಜಸಳಿಾಂ.್ಸಕ್ಡ್‍ಲ್್ ವಾಡ್ಯೆಾಂಚ್ಯೆ್ಕಾಜಾರಿ್ಸಿತಿೋಯಾಾಂಕ್್ ತ್ಲರೋ್ಬಲ್ಮಚೊ್ಬಲ್್ಲ್ಮಹನ್್ಜಾವ್ಕ್್ ಬೋಲ್್ಹ್ಯತಾಕ್'ಚ್ಚ್್ಮ್ಚಳನಾತ್ಲೊ. ರ್ಾಂಜೆರ್್ತೋನ್್ವರಾಂಕ್್ದರಿ್ ವಡ್ಲ್್ಸಾಧಸ್ನಿಗದಿತ್್ಜಾಲ್ಲಚ್ಚ್. ಯ್ಕವಜಣಾಾಂನಿ್ ಆಮಾ್ೆಚ್ಚ್
74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಫಿಗಸಜೆಾಂತಾೊೆ್ಲ್ಲರಿಯೆಚ್ಯೆ್ಧನಾೆ್ ಥಾವ್ಕ್್ದರಿ್ಹ್ಯಡಿೊ.್ಲ್ಲರಿಯೆಕ್್ ವಾಪಚಿಸ್ಮ್ಚ್ಟ್ದರಿ್ತ.್ಹ್ಯೆ್ ದರಿಯೆನ್್ರೂಕ್,್ಗಾಡಿ,್ಆನಿ್ಹರ್್ ಖಂಚಿಯಿೋ್ಜಡ್ಯಯೆಚಿ್ವಸ್ತ್ ವಡುಾಂಕ್್ಉಪೇಗ್್ಕತಾಸಲ್. ಪಯೆೊಾಂ್ದ್ರದ್ರೊೆ್ಮನಾೆೆಾಂನಿ್ದರಿ್ ವಡಿೊ.್ಸಿತಿೋಯಾಾಂನಿ್ಬರೊ್ಸಹಕಾರ್್ ದಿಲ್ಲ.್ಬಬಟ್್ಘಾಲಿ.್ಆಮ್ಚ್್್ ವಾಡ್ಲ್ಸ್ತವೆಸರ್್ಚ್ಚ್ಭಾಯ್ರರ್ಪಡ್ಲೊ.್ ಆಮಾ್ೆ್ವಾಡ್ಯೆಾಂತೊ್ಕಾಜಾರಿ್ದ್ರದೊ್ ಬರಿೋಕ್್ಶಿಪುಸಟೆ್ಆಸೊ.್ಮ್ಚ್ಟ್ದರಿ್ ಪಳೆವ್ಕ್ಾಂಚ್ಚ್ಶಮ್ಚಸಲ್ೊ. ಪುಣ್್ದರಿ್ಮಾತ್ರ್ಮ್ಚ್ಟ್ಆಸಿೊ.್ಹಿ್ ಮ್ಚ್ಟ್ದರಿ್ಪಳೆವ್ಕ್್ಸವ್ಕಸ್ಸಿತಿೋಯ್ಲ್ ಭಿಾಂಯೆಲ್ಲೆ.್ತಕ್ಷಣ್್ಯ್ಕವಜಣಾಾಂನಿ್ ವಚೊನ್್ಹಳ್ತ್ಮ್ಚ್ಟ್ ದರಿ್ಹ್ಯಡ್‍ಲ್್್ ಆಯೆೊ. ಆತಾಾಂ್ಸಿತಿೋಯಾಾಂಕ್್ದರಿ್ವಡ್ಲ್್ ಸಾಧಸ್ಸ್ತರ್ಜಾಲ್ಲ.್ಕಾಜಾರಿ್ದ್ರದೊ್ ತಾಳಯ್ಲ್ಪ್ಲಟುನ್,್ಬಬಟ್್ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಡರೋತಾಸಹ್್ದಿತಾಲ್.್ ಆಟ್್ವಾಡ್ಯೆಾಂಚ್ಯಾಂ್ಚ್ಯರ್್ಖೆಳ್್ ಜಾತಚ್ಚ್್ಸಮಿ್ಫೈನಲ್.್ಸಮಿ್ ಫೈನಲ್ಮಾಂತೋ್ಆಮ್ಚ್್್ವಾಡ್ಲ್ಜಕ್್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ್ಆತಾಾಂ್ಫೈನಲ್.... ಸಕಾಡಾಂಚೊ್ದಳ್ಚ್್ದ್ರಟ್ೆ್ಮ್ಚ್ಟ್ೆ್ ಮಹಜಾೆ್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಯ್ೆಚ್ಯರ್.್ಪಂದ್ರರ್ ಮಿನುಟ್ಾಂಚ್ಯೆ್ರ್ರಮಾ್ಉಪಾರಾಂತ್್ ಫೈನಲ್ಮಕ್್ಉಲ್ಲ್ದಿಲ್ಲ.್ಆಮ್ಚ್್್ಆನಿ್ ಇಗಜೆಸ್ವಾಡ್ಲ್ಫೈನಲ್ಮಕ್್ತಯಾರ್್ ಜಾಲ್ಲ. ದನಿೋ್ಟೋಮಾಾಂ್ಎಕ್್ಚ್ಚ್್ಲೇಕ್್ ಬಳರ್ಧೋಕ್್ಆಸಿೊಾಂ. ಪಯಾೊೆ್ರಾಂವಾಡಚ್ಯರ್್ಇಗಜೆಸ್ವಾಡ್ಲ್ ಜಕೊ.್ದುರ್ರೆ್ರಾಂವಾಡಚ್ಯರ್್ ಸಮಾಸಮ್್ವೋಡ್‍ಲ್್್ಮಸ್ತತ್ವೇಳ್್ ಪರತಸಾರ್ಧಸಾಂಕ್್ವಳ್ಚ್ವ್ಕ್್ಆಮ್ಚ್್್ ವಾಡ್ಲ್ಜಕೊ. ಆತಾಾಂ್ಲ್ಮಸ್ಿ್ರಾಂವ್ಕಡ...್ದನಿೋ್ವಾಡೆ್ ಆಯಿತ್ರವುಲಿೊಾಂ.್ಆನಿ್ದರಿ್ ವಡುಾಂಕ್್ಸ್ತವಾಸತ್್ಜಾಲಿ. ದನಿೋ್ವಾಡೆ್ಬಳದಿಕ್..್ದರಿ್ಹರ್ೆನ್್ ಯಿೋ್ವಚ್ಯನಾ,್ತರ್ೆನ್'ಯಿೋ್ವಚ್ಯನಾ.್ ಸಕಾಡಾಂಚಿ್ಬಬಟ್್ಅಾಂತರಳಕ್್ ಪಾರ್ೊ.್ಆನಿ್ತತಾೊೆರ್್ಕಾಾಂಯ್ರ್ಪಾಟಾಂ್ ಪುಡೆಾಂ್ಚಿಾಂತ್ಾಂ್ಆದಿಾಂಚ್ಚ್ವಡಿ್್ದರಿ್ ದೋನ್್ಕುಡೆ್್ಜಾಲಿ.್ಆನಿ್ಸಕ್ಡ್‍ಲ್್ ಸಿತಿೋಯ್ಲ್"ಧಡ್ಲ್ಮೊ"್ಅವಾಜ್್ಕನ್ಸ್ ಧಣಿಸಕ್್ಆಪಾಿಲಿಾಂ. ಸಿತಿೋಯಾಾಂಚ್ಯಾಂ್ರಡೆಿಾಂಚ್ಚ್ರಡೆಿಾಂ.್ ಕಣಾಯಿ್ೋ್ಧಣಿಸ್ಥಾವ್ಕ್್ಉಟಾಂಕ್್ ಜಾಲ್ಾಂನಾ.್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಲ್್ಹುರ್್ನ್ಸ್ ಹುರ್್ನ್ಸ್ರಡ್ಯತಲ್ಾಂ.್ಸಕಾಿಾಂಕ್್ ಆೆಾಂಬುಲ್ನಾಸರ್್ಆಸಪತರಕ್್ರ್ಗ್ಳಸಲ್ಾಂ. ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಚ್ಯೆ್ದಿರ್ಚ್ಯೆ್ಸಂಭ್ರಮಾ್ ದಿರ್್ಕಾಳೆ್ಕುಡ್ಯ್ೆನ್್ಆನಿ್ದರಿ್ ವಡ್‍ಲ್್ಲ್ಲೊೆ್ಸವ್ಕಸ್ಸಿತಿೋಯ್ಲ,್ಸಕಾಿಾಂನಿ್ ಪ್ಲಾಂಕಾಿಕ್್ಬ್ಶಲ್ಿ್ಭಾಾಂದ್್ಲ್ೊಾಂ.್ ಕಾಜಾಯಾಸಾಂಚ್ಯೆ್ದಿರ್್ಬಯಾೊ್ ನಾಚ್ಚ್ನಾಚೊಾಂಕ್್ತಯಾರಯ್ರ್ಕೆಲಿೊಾಂ್ ಆಜ್್ಪ್ಲಾಂಕಾಿಕ್್ಹ್ಯತ್್ದಿೋವ್ಕ್್"ಏ್ದವಾ...್ ಮ್ಚ್ಗಾಳ.."್ಕಂತಾರ್್ಹಳೂ್ತಾಾಂಚ್ಯೆ್ ನೊವಾರೆಾಂಚ್ಯೆ್ಕಾನಾಾಂತ್್ರ್ಾಂಗಾತಲಿಾಂ. ------------------------------------------
75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ