Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in - Kannada Script.

Page 1

ಸಂ

`As u

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೊಂ

ಅೊಂಕ: 5 ಸಂಖೊ: 47

ಸಪ್ತ ಂಬರ್ 29, 2022

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಿ ಶಿಶಿ​ಿರಿ ಕಾರ್ಯಿನಿರ್ವಿಹಕಿ ಕೋಮಲ್ ಜೆನಿಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ಸಂಸಾರಂತ್ಲೆ ’ಮತಿ ಪಿಡೆಚೆ’ ಮುಖೆಲಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಮುಖೆಲಿ ಆಸಾತ್ಗಿ ತ್ಗತ್ಲೆ ಚ್ಚ್ ಖೊಟೆ, ಹಂಕಾರಿ, ಅಕ್ಕ ಲ್ ನಾಸ್ಚ್ ಮತ್ಗ ಪಿಡೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ ಹೊ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖುಣಾಂನಿ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮತ್ಗ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾ ಾಂ ಪಯ್ಕಕ ಪರ ಥಮ್ ಸಾ​ಾ ನಾರ್ ಆಸಾ ರಶ್ಯಾ ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ವ್ಲೆ ಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್. ಆಪ್ಣಾ ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿ​ಿ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಭಿಾಂಯಾನ್ ಕಂಗ್ಗಿ ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹೊ ಆತಾ​ಾಂ ’ಬಂಕ್ರಾಂತ್’ ಲಿಪೊನ್ ಬಸಾೆ . ರಶ್ಯಾ ಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ನಾಗರಿಕಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಚಡಾವತ್ ಭಾಯಾೆ ಾ ಸಂಸಾರಚಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾ​ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಕ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾ​ಾಂಚೆರ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ . ಸಕಾುರಚ್ಯಾ ಅನಿೀತ್ಲಚ್ಯಾ ನಿೀತ್ಗ ವಿರೊೀಧ್ ಆಪೊೆ ತಾಳೊ ಕಾಡೆಿ ಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಶೀದಾ ಬಂದಿ ಕ್ನ್ು ಜಯಾೆ ಾಂತ್ ಘಾಲ್​್ ಾಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಯಿ . ಉಕ್ರ ೀನ್ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಏಕ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ರಷ್ಟ್ರ ಾಚೆರ್ ಆಪಿೆ ಪರಕ್ರ ಮಿ ಕ್ರರ ರ್ ಹತಾ​ಾ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಕಾರಣ್ ನಾಸಾಿ ಾಂ ಹ್ಯಡುನ್ ತೊ ದೇಶ್ ನಿಸಸ ಾಂತಾನ್ ಕ್ಚ್ಯಾ ು ಬರಬರ್ ಆಪ್ಲೆ ಚ್ಚ್ ಹಜಾರೊಾಂ ಹಜಾರ್ ಸೊಜೆರ್, ಝುಜಾ ವಿಮಾನಾ​ಾಂ, ಟ್ಾ ಾಂಕಾ​ಾಂ ಇತಾ​ಾ ದಿ ಹೊಗ್ಗಾ ವ್​್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಸಲ್ಾ ಣಿ ಪಳೆಲ್ಯೆ ಾ ಹ್ಯಣಾಂ ಆತಾ​ಾಂ ಆಪುಣ್ ನ್ಯಾ ಕಿೆ ಯರ್ ಬಾ​ಾಂಬ್ ಘಾಲ್ಿ ಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ರಡಾಂಕ್ ರ್ಸವ್ಲುತ್ಗಲ್ಯಾಂ. ತ್ಲಣಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜ್ಾ ೀ ಬೈಡನಾನ್ ಪುಟಿನಾಕ್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಮಾನ್ು ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾಂ ಕಿೀ "ತಾಂ ನ್ಯಾ ಕಿೆ ಯರ್ ಬಾ​ಾಂಬ್ ಘಾಲ್ಯಿ ನಾ ಆಮಿಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ತಾಳೊಾ ಪ್ಲಟುನ್ ವೊಗೆ ರಾಂವೆ್ ನಾ​ಾಂವ್, ತಾಕಾ ಸಾಕಿು ಜಾಪ್ ದಿತ್ಲಲ್ಯಾ ಾಂವ್" ಮಹ ಣ್. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಪ್ಣಟ್ಪ್ಣಟ್ ದುಸಾರ ಾ ಸಾ​ಾ ನಾರ್ ಆಸಾ ಚೈನಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಮತ್ಗ ಪಿಡೆಚೊ ಮಹ್ಯ

ನಾಯಕ್ ಶ ಜನ್‍ಪಿಾಂಗ್. ಹ್ಯಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರಕ್ ಕ್ಲ್ೆ ಅನಾ​ಾ ಯ್ ಮೆಜುನ್ ಸಾ​ಾಂಗೊಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ ! ಕೀವಿಡ್-19ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪುರೊ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ತಕ್ೆ ಾಂತ್ ಕ್ಸ್ಚೆ ಕಿಡೆ ಕಾ​ಾಂತಯಾಿ ತ್ ತ್ಲ ಪಳೆಾಂವ್ಕ . ಆಜ್‍ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಖಬ್ರರ ಪರ ಕಾರ್ ಪಶ್ ಮ್ ಚಿೀನಾ​ಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ಘಟನಾ​ಾಂತ್ ಸೈನಿಕಾ​ಾಂನಿ ಹ್ಯಕಾ ಧ್ರುನ್ ಘರ್‍ಬಂದಿ ಕ್ಲ್ಯ ಮಹ ಣ್. ಹಿ ಖಬಾರ್ ಕಿತ್ಗೆ ಸತ್ ಮಹ ಣ್ ಕ್ಳಿತ್ ನಾ ತರಿೀ ಸಮಾಜಕ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾ​ಾಂನಿ ಖಬ್ರರ ವ್ಲಚಾಂಕ್ ಮೆಳಾರ ತ್. ಹ್ಯಚೆಾಂ ಸಾ​ಾ ನ್ ಜನರಲ್ ಲಿ ಖಿಯಾವೊಮಿಾಂಗ್ ಘೆವ್​್ ಮುಖೊೆ ಚೈನಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾತಲ್ಲ ಮಹ ಣರ ತ್. ಆತಾ​ಾಂ ತ್ಗಸೊರ ಮತ್ಗ ಪಿಡೆಚೊ ವಾ ಕಿ​ಿ ಆಸಾ ನಾರ್ಥು ಕರಿಯಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಕಿಮ್ ಜ್ಾಂಗ್-ಉನ್. ಹೊ ಪಿಲ್ಯಕ ಟೊ ಹಂಕಾರನ್ ಭಲ್ಯು ಆನಿ ಆಪ್ಣೆ ಾ ನಾಗರಿಕಾ​ಾಂಕ್ ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ದಿಾಂವ್ಲ್ ಾ ಬದಾೆ ಕ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ಸವ್ು ಪಯೆ​ೆ ನ್ಯಾ ಕಿೆ ಯರ್ ಬಾ​ಾಂಬ್ ಬಾ​ಾಂದುಾಂಕ್ ಬಸಾೆ . ಆಯೆ​ೆ ವ್ಲರ್ ತೊ ಬೈಡನಾಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಲ್ಯಗೊೆ , ಚಡ್ಾ ಉಲ್ಯಾ್ ಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ ನಾಶ್ ಕ್ಚಿು ಶ್ಯಥಿ ಮಹ ಜೆಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್. ರಶ್ಯಾ ನ್ ಯುಕ್ರ ೀನಾಲ್ಯಗಾಂ ಝುಜ್ನ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆತಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಯಕ ಟ್ಾ ನ್ ವ ಚೈನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಾ ಕಾ​ಾ ನ್ ಕ್ಯೆುತ್ ತರಿೀ ಕಿತ್ಲಾಂ? ಹಾಂ ಪ್ಣವ್ಲನಾಸಾ್ ಾ ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮತ್ಗ ಪಿಡೆಚೆ ತಾಲಿಬಾನ್, ಭಾರತಾ​ಾಂತ್ ಹಿಾಂದು ತಾಲಿಬಾನ್, ಇತಾ​ಾ ದಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಪಳೆವ್​್ ದೇವ್ ಕಿತಾ​ಾ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಪರ ಜೆಚಿ ದೆಸಾ​ಾ ಟ್ ಪಳೆತಾ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಜವ್ಲಬ್ ನಾ!

ಡಾ. ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್​್ ಭು, ಚಿಕಾ ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಿ ಶಿಶಿ​ಿರಿ ಕಾರ್ಯಿನಿರ್ವಿಹಕಿ ಕೋಮಲ್ ಜೆನಿಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ

1. ಪಾಟ್‍ಥಳ್, ಶಾಲಂ ಆನಿ ಮಹ ಜೆ​ೆ ವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಜಲ್ಯಾ ಲಿೆ ಾಂ, ವಹ ಡ್ ಜಾಲಿೆ ಾಂ ಆನಿ ಶ್ಯಲ್ಯಕ್ ಗೆಲಿೆ ಾಂ ಕಾಂದಾಪುಚ್ಯಾ ು ಏಕಾ ಸೊಭಿೀತ್ ಹಳೆಯ ಾಂತ್, ಆಮೆ್ ಾಂ ಕಟ್ಮ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್ಚೆ ಾಂ ಮಧ್ಾ ಮ್ ವಗ್ಗುಚೆಾಂ ದೀನಿೀ ಬಾಪ್ಣಯಾ್ ಾ ಆನಿ ಆವಯಾ್ ಾ ಕ್ರಸಿನ್. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ರ್ಸವ್ಲುತಾಂಚೆಾಂ ತರ್, ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಹ ಜ ಸೊಭಿೀತ್ ಹಳಿಯ , ಶ್ಯಲ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಕ್ರ ಯ್‍ವಿಕ್ರ ಯ್ ಕ್ರಿನಾ; ಕಿತಾ​ಾ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಹ್ಯಾ ದೀನ್ ಸಂಗಿ ಾಂನಿ ತಸ್ಚಾಂಚ್ಚ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ನಾ್ ಾಂಚ್ಚ ಚಕಾನಾಸಾ್ ಾ ಆಧಾರನ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ

ಕಟ್ಾ ನ್ ದಿಲ್ಯೆ ಾ ಮ್ಚಗ್ಗಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಾ​ಾ ನಾಕ್ ಪ್ಣವ್ಲೆ ಾ ಾಂ. ವಹ ಡ್ ಜಾವ್​್ ಯೆತಾನಾ ಆಸಾ್ ಾ ಸವ್ು ಉಗ್ಗಾ ಸಾ​ಾಂತ್, ಸವ್ಲುಾಂ ಪ್ಣರ ಸ್‍ಲ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಕಾಳಾ​ಾ ಕ್ ಲ್ಯಗ್‍ಲಿೆ "ಮಾ​ಾಂಯ್" ಮಹ ಜ ದೇವ್ಲಧೀನ್ ವಹ ಡಿೆ ಮಾ​ಾಂಯ್ ಮಾಮಾ​ಾ ಚಿ ಆವಯ್. ತ್ಗ ಜಾವ್ಲ್ ಸಿೆ ಏಕ್ ಉತ್ಗಿ ೀಮ್ ರಾಂದಿ​ಿ ಣ್, ಉತ್ಗಿ ೀಮ್ ವಹ ಡಿೆ ಮಾ​ಾಂಯ್, ಆನಿ ಅತ್ಗೀ ಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಆನಿ ಖತಾವಿೀಣ್ ಮ್ಚಗ್ಗಚಿ ಹ್ಯಾಂವೆ ಭೆಟ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಸವ್ು ವಾ ಕಿ​ಿ ಾಂ ಪಯ್ಕಕ . ಮಿಲ್ಯಗರ ಸ್‍ಲ ಶ್ಯಲ್, ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ್ಪಿ ರಾಂತ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ರ್ಸವಿುಲ್ಯಾ ಶಕಾಿ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್,

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಜೆಾಂ ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ಬಿ. ಕಾಮ್ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ್ಪಿ ರ್ ಮಿಲ್ಯಗರ ಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ ಸಂಪಯೆ​ೆ ಾಂ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಶ್ಯಲ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹ್ಯಡಾರ ಸಭಾರ್ ಮ್ಚಗ್ಗಚೆ 6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಗ್ಗಾ ಸ್‍ಲ ಮಹ ಜಾ​ಾ 12 ವಸಾುಾಂಚ್ಯಾ ಶಕಾಿ ಾಂತ್, ಭ. ಜುಲಿಯಾನಾ ಮೇರಿ ಆನಿ ಆವಯ್ ಕ್ನಾ್ ಾಂಯ್ ಪಳೆವ್​್ ಘೆತಾಲಿ ಹ್ಯಾಂವೆ ಶ್ಯಲ್ಯಾಂತಾೆ ಾ ಸವ್ು ಮ್ಚಗ್ಗಳಿ ಶಕ್ಷಕಾ​ಾಂನಿ ಮಾಹ ಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ತೊ ಮ್ಚೀಗ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ

ಕಾೆ ಸಿಾಂತ್ ತ್ಗತ್ಗೆ ಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಹುಶ್ಯರ್ ವಿದಾ​ಾ ಥಿು ನಹ ಾಂಯ್ ತರಿೀ ಮಹ ಜ ಆವಯ್ ಕ್ನಾ್ ಾಂಯ್ ಪಳೆವ್​್ ಘೆತಾಲಿ ಹ್ಯಾಂವೆ ಶ್ಯಲ್ಯಾಂತಾೆ ಾ ಸವ್ು ಸಿ ಧಾ​ಾ ುಾಂನಿ ಪ್ಣತ್ರ ಘೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ - ಭಾಷಣ್, ಪರ ಬಂದ್, ಚಚ್ಯು ಕ್ರಟ್ ಆನಿ ಖೆಳ್‍ಲ್-ಪಂದಾ​ಾ ಟ್. ಹ್ಯಾಂವೆ ಚಿಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಕಿೀ ಖೆಳ್‍ಲ್-ಪಂದಾ​ಾ ಟ್ ಆನಿ

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲ್ಖಾ​ಾಂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಪಸಂದೆಚಿಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ ಮಹ ಣ್. ಮಹ ಜ ಧಾವಿ ಕಾೆ ಸ್‍ಲ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್, ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಾಮಸ್‍ಲು 9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಕಾಂಕ್ ಗೆಲಿಾಂ - ಚಚ್ಯು ಕ್ರುನ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಚಡಿೀತ್ ಶಕಾಿ ಕ್ ವಿದೇಶ್ಯಕ್ ವೆಚೆಾಂ ವ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಚ್ಚ ಶಕ್​್ ಾಂ ಮಹ ಣ್ - ಸಭಾರಾಂನಿ ತಾ​ಾಂಚೊಾ

ಆಸೊಾ ಾ ಉಭಾಲ್ಲಾ ು ತರಿೀ. ಮಾಹ ಕಾ ವಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ MAHE, ಮಣಿಪ್ಣಲ್ ಜಂಯಸ ರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಸಂಪಯೆ​ೆ ಾಂ ಮಾಸರ ಸ್‍ಲು ಇನ್

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ರುಾಂಕ್ ಧ್ಲ್ುಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಾೆ ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ 2021 ಇಸ್ಚಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ MAHE -ಾಂತ್ ಪೂಣುವಿ​ಿ ಸಾಕ ಲ್ರ್ ಜಾವ್​್ ಸ್ಚವ್ಲುಲಿಾಂ. ನಿಜಾಕಿೀ ಹಾಂ ಪಯ್ಾ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಪ್ಣವೆ​ೆ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಚಡಾ ಾ ಆನಿ ದೆಾಂವ್ಲಾ ಾ ಾಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ೆ ಾಂ, ನಿದೇವಿೀಣ್ ರತ್ಗ ಆನಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ದಿೀಸ್‍ಲ, ಥೊಡೆಾಂ ಜಯ್ಿ ಆನಿ ಮಝೆಚೆ ದಿೀಸ್‍ಲ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕ್ಚಿು ಪಿಎಚ್ಚ.ಡಿ. ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ Sustainable Agri-Tourism, ಜ್ ವಿಷಯ್ ಜಾಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಭುಲ್ಯೆ ಾ ಾಂ ಆನಿ ಜಾಚೆರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಪ್ಣಶ್ಯಾಂವ್ ಆಸಾ.

ಲ್ಲಜಸಿರ ಕ್ಸ ಎಾಂಡ್ ಸಪ್ಣೆ ಯ್ ಚೇಯ್​್ ಜೆಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಪ್ಣವೆ​ೆ ಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಜೀವನ್ ಆಖೇರ್ ಪಯಾುಾಂತ್ ಬದುೆ ಾಂಚೆಾಂ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಮಾಸರ ಸ್‍ಲು ಜಾಲ್ೆ ಾಂಚ್ಚ, ಹ್ಯಾಂವ್ MAHEಕ್ ಸ್ಚವ್ಲುಲಿಾಂ ಏಕ್ ಶಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್​್ ಆನಿ 3 ವಸಾುಾಂ ಕಾಮ್ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಾಸರ ಸ್‍ಲು ಕ್ತಾುಸಾಿ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಜಾಣಸಿೆ ಾಂ ಕಿೀ ತಾ​ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಹ ಣ್ ಪಿಎಚ್ಚ.ಡಿ. ಆನಿ ತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂವೆ

2. ಶೂ ಹಾಸ್ಟೆ ಸ್ಸ್ ವಿಶಾೆ ಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಸದಾ​ಾಂಚ್ಚ ಏಕ್ ಉಲ್ವಿ​ಿ ಜಾವ್ಲ್ ಸಿೆ ಾಂ. ಘರಾಂತ್ ತಸ್ಚಾಂಚ್ಚ ಶ್ಯಲ್ಯಾಂತ್. ಶ್ಯಲ್ಯಾಂತ್, ಹ್ಯಾಂವ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಯಾುನಿವ್ಲುಹಕ್ ಚಡಾವತ್ ಕಾಯಾುಾಂಕ್ ವ ಹರಾಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಉತಾರ ಾಂ ಬರಯಾಿ ಲಿಾಂ. ಅಸ್ಚಾಂ ಘಡೆ​ೆ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ 11ವ್ಲಾ ಕಾೆ ಸಿಾಂತ್ ಆಸಾಿ ನಾ, ಮಹ ಜಾ​ಾ ದಗ್ಗಾಂ ಬಾಪ್ಣೆ ಾ ಾಂನಿ ಮಾಹ ಕಾ ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ ಕಾಯೆುಾಂ ನಿವುಹಣ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಪ್ಣಳಾ​ಾ ಾ ಾಂತ್ ದವಚ್ಯಾ ು ಕಾಯಾುಕ್. ಮಾತ್ಲಸ ಾಂ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸಿೆ ತರಿೀ ತಸ್ಚಾಂ ಸಾಕ್ುಾಂ ಜಾಯ್ಿ ‍ಗ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್ ಆಸಾೆ ಾ ರಿೀ ಹ್ಯಾಂವ್ ಧೈರನ್ ಫುಡೆಾಂ ಸಲಿುಾಂ, ಹರ್ ಏಕ್ ಉತಾರ ನ್ ಉತಾರ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕಾಂಕ್ಣಿಾಂತ್ ಬರಯೆ​ೆ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲಾಂ ಕಾಯೆುಾಂ ಯಶಸಿಾ ೀ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಸವ್ಲುಾಂಕ್ ಮಹ ಜೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗೊೆ ಆನಿ ತ್ಗಾಂ ಸಂತೊಸಿೆ ಾಂ. ತ್ಲಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಪ್ಣವೆ​ೆ ಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಪರ ಪರ ಥಮ್ ಕಾಯೆುಾಂ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿವುಹಣ್. ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಮಹ ಜ್ ಮಾವೊಯ ತಸ್ಚಾಂ ಮಹ ಜ್ ಪೊದನ್ು ಮಾಹ ಕಾ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ಯಗೊೆ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಘೆರ್ ವಕಾೆ ಕ್ ಕಾಯೆುಾಂ ನಿವುಹಣ್ ಕ್ರುಾಂಕ್. ತ್ಲನಾ್ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಚಿಾಂತ್ಗನಾಸಾಿ ಾಂ ಶೀದಾ ಜಾಯ್ಿ ಮಹ ಳೆಾಂ. ತಾ​ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಣ್ಾಂಚ್ಚ ರವಂವ್ಕ ಸಕೆ ನಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಕಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ಕಾಯಾುಾಂ ಥಾವ್​್ ಇಗಜೆು ಕಾಯಾುಾಂಕ್ ನಿವುಹಣ್ ಕ್ಲ್ಾಂ, ಮಹ ಜಾ​ಾ ಮಿತ್ರ -ಮಿತ್ಗರ ಣಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯಾುಾಂಕ್ ತಸ್ಚಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ವಳಕ್ ನಾಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯಾುಾಂಕ್ ಆಪವಿಾ ಯಾಂವ್ಕ ರ್ಸವ್ಲುತ್ಗಲಿಾಂ. ಅಸ್ಚಾಂ 2011 ಇಸ್ಚಾ ಾಂತ್ ಹಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ನಿವುಹಣ್ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಧ್ಲ್ುಾಂ. ಆತಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಚ್ಚ ಚಿಾಂತ್ಗನಾಸಾ್ ಾ ವಿಸಾಿ ರ್ ಜಾಗ್ಗಾ ರ್ ಪ್ಣವ್ಲೆ ಾ ಾಂ. ಅಸ್ಚಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಪಯಾ​ಾ ವೆಳಾರ್, ಕೀಮಲ್ ಜೆನಿಫರ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಶೂ ಹ್ಯಸ್ಚರ ಸ್‍ಲಸ ಜಾಲಿಾಂ. ಶೂ ಹ್ಯಸ್ಚರ ಸ್‍ಲಸ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಸವ್ು ಕಾಯಾುಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಿ್ ೀಕ್ಸ್‍ಲು ಘಾಲ್ಯಿ ಾಂ. ಜಾ​ಾಂವ್ ಕಾಪ್ಣಡ್ ನ್ಹಹ ಸಾಿ ನಾ, ಘಾಗೊರ ನ್ಹಹ ಸಾಿ ನಾ, ದಗೊೆ ನ್ಹಹ ಸಾಿ ನಾ ವ ಪ್ಣಾ ಾಂಟ್ಸ ಘಾಲ್ಯಿ ನಾ. 3. ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ ಿ ವಿಶಾೆ ಂತ್ ಚಡಿೋತ್, ಪ್ಯ್ಣ್ , ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಚಡಿೋತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಟ್ಾ ಬರಬರ್ ಕಜಾ್ ಾಂತ್ ಆಸಿೆ ಾಂ, ರತ್ಲ್ ಾಂ ಜೆವ್ಲಣ್ ಕ್ಚ್ಯಾ ುಕ್, 8:00 ವರರ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಫೀನ್ ಆವ್ಲಜೆ​ೆ ಾಂ. ಪಳೆತಾನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಉಲ್ಯಾಿ ಲಿಾಂ ಏಕಾೆ ಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಚಡಾರ ವ್ ದಾಯ್ಕಾ ವಲ್ಾು

ಕಾಯಾುಕ್ರ ಮಾ​ಾಂನಿ ಪಳಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ ತಸ್ಚಾಂ ಆಯಾಕ ಲ್ೆ ಾಂ - ತೊ ಜಾವ್ಲ್ ಸೊೆ ಸಾರ ಾ ನಿ ಬ್ರಳಾ. ತಾಣಾಂ ಶೀದಾ ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಟೆಲ್ವಿಜನ್ ಕಾಯುಕ್ರ ಮಾ​ಾಂ ಆಸಾ ಕ್ರುಾಂಕ್. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಘಡಿ ಚಕ್ಯಾ್ ಸಾಿ ಾಂ ಜಾಯ್ಿ ಮಹ ಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ದಡೆಿ ಾಂ ಗ್ಗಯನ್ ನ್ಹಕ್ತಾರ ಾಂ ಥಾವ್​್ ಜಗಬಿಗ ತಾರಾಂ ಪಯಾುಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಲ್ಯಾಂಬಾಯೆಚೆಾಂ ಪಯ್ಾ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಜರ್ ಮಹ ಜ ಕಾಂಕಿಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಉಲ್ಯಾಿ ನಾ ರ್ಸಧಾಲ್ಯಾ ು ತರ್ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ 2 ವಸಾುಾಂ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್, ಸವ್ು ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಜೀವನಾ​ಾಂತ್ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಬದಾೆ ಪ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಹಿಾಂ ಕಾಯುಕ್ರ ಮಾ​ಾಂ ಚಲ್ಯಾಿ ನಾ ತಾ​ಾ ಕಾಯುಕ್ರ ಮಾ​ಾಂನಿ ಪ್ಣತ್ರ ಘೆಾಂವ್ಲ್ ಾ ಸವ್ು ಸೈರ‍ಾ ಾಂಚೊ ಹ್ಯಾಂವೆ ಉಪ್ಣಕ ರ್ ಬಾವ್ಾ ಾಂಕ್ ಫಾವೊ, ತಾಣಿಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತ್ಗಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಟಿೀವಿರ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮಹ ಣ್, ತ್ಗಾಂ ಕಾಯುಕ್ರ ಮಾ​ಾಂ ಪಳೆವ್​್ ಸಂತೊಸಾಿ ತ್ ಮಹ ಣ್. ತಾಣಿಾಂ ದಿಾಂವೊ್ ತೊ ಮ್ಚೀಗ್, ದಾಖಂವೊ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ಿ , ದಿಾಂವಿ್ ತ್ಗ ಪರ ಶಂಸಾ ವಣ್ಪುಾಂಕ್ ಉತಾರ ಾಂಚ್ಚ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳಾನಾ​ಾಂತ್. ತ್ಲಾಂ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಜಾತ್ಲಾಂ ನಾ ಜರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಾರ ಾ ನಿ ಸರನ್ ಆಪವ್​್ ವಿಚ್ಯರುಾಂಕ್ ನಾಸ್ಚೆ ಾಂ ತರ್, ಜ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಪ್ಣವೊೆ ಮಹ ಜ್ ಉಪದೇಶಕ್, ವಿಮಶುಕ್ ಆನಿ ಸದಾ​ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜ್ ಅಭಿಪ್ಲರ ೀರಕ್. 4. ಪಂಥಾಹಾ​ಾ ನಂ ಆನಿ ಫುಡಾರ್. ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ವಸಾುಾಂನಿ, ಮಾಹ ಕಾ ಸಮಾ​ಾ ಲ್ಾಂ ಕಿೀ ಜಾಣಾ ಯ್ ಆನಿ ಶಕಾಪ್ ಕ್ನಾ್ ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜೆಾ ಥಾವ್​್ ನಿಸಚೆುಾಂ ನಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಜಾಂ ಪ್ಣಳಾ​ಾಂ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗಾಂಡಾಯೆಕ್ ರೊಾಂಬವೆಾ ತ್ ಫಕ್ತ್ ಶಕ್ವ್​್ ಆನಿ ಶಕಾಿ ನ್. ಸಾಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ, ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಿತಾ​ಾ ಮಹ ಜಾಂ ತಾಲ್ಾಂತಾ​ಾಂ ಪರ ದರ್ುಾಂಕ್ ನಜ್? ಶೂ ಹ್ಯಸ್ಚರ ಸ್‍ಲಸ ಜಾವ್​್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಭಾರ್ ಪರ ದೇಶ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಾಂ, ಮಹ ಜೆಾ ಥಂಯ್ ಭವ್ಲುಸೊ ಚಡಯಾೆ , ಮಹ ಜಾಂ ಸಾ ಪ್ಣಾ ಾಂ ಜಾ​ಾ ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್ ಜಾವ್​್ ಏಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಸಿ​ಿ ಾೀ, ಆನಿ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಕಟ್ಾ ಕ್, ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್​್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಆವಯ್ಕ ಅಭಿಮಾನ್ ಹ್ಯಡಾೆ . ಹಾಂ ಜೀವನ್ ತಾಚೆಚ್ಚ್ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಸಾಕಿರ ಫಿಸಾ​ಾಂನಿ ರೆಾಂವೊಡೆ​ೆ ಲ್ಾಂ ಆಸಾ. ಮಾಹ ಕಾ ಉಗ್ಗಾ ಸಾಕ್ ಯನಾ ಕ್ನಾ್ ನಿಮಾಣಾ ಪ್ಣವಿರ ಹ್ಯಾಂವ್ ಲ್ಯಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ರ್ಸಟೆರ್ ಗೆಲಿೆ ಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಹಫಾಿ ಾ ಖೇರಿಕ್ ರ್ಸಶೆಗ್ ಘೆವ್​್ ರವ್‍ಲಿೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆ ದಿವಸ್‍ಲ ಇತ್ಲೆ ಕಾಮಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ೆ ಕಿೀ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಹ ಜ ಆವಯ್ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಫಕ್ತ್ 30 ಮಿನುಟ್ಾಂ ಮೆಳಾಯ ಾ ರ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ವೇಳ್‍ಲ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಯವ್​್ ಮಧಾ​ಾ ನ್ಹ ರತ್ಗಾಂ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಘರ ಯೆತಾನಾ. ಜರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಾ​ಾಂಗನ್ ಹಾಂ ಜೀವನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ರುಚ್ಯಿ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್​್ ಫಟಿ ಮಾತಾುಾಂ ಮಹ ಣ್ ಜಾತ್ಲಲ್ಾಂ. ಬಹುಷ ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಜೆಾಂ 20 ವಸಾುಾಂಚೆಾಂ ಜೀವನ್ ಹರ್ 20 ವಸಾುಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತ್ಗಾಂಪರಿಾಂ ಸಾರ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ನಾ. ಸತ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಣವಿರ ಹ್ಯಾಂವ್ ಚಿಾಂತಾಿ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಇತೊೆ ಯ್ ವೇಳ್‍ಲ್ ಕಾಮ್ ಕ್ಚೆುಾಂ ಸಾಕ್ುಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ ಮಹ ಣ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಚಿಾಂತಾಿ ಾಂ ಕಿೀ ಜರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಜಾಂ ತಾಲ್ಾಂತಾ​ಾಂ ಧಾ​ಾಂಪುನ್ ದವಲಿುಾಂ ತರ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಜಾ​ಾಂವೊ್ ಉಪೊಾ ೀಗ್ ತರಿೀ ಕ್ಸೊೆ ? ಹ್ಯಾಂವ್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಪಳೆವ್​್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕ್ಲಿೆ ಾಂ ಕಾಬಾುರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮಹ ಜಾ​ಾ ತೊೀಾಂಡಾರ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಹ್ಯಸಾ​ಾ ಾಂಚೊ ಪಜುಳ್‍ಲ್ ಯನಾ ತಸ್ಚಾಂಚ್ಚ ದಳಾ​ಾ ಾಂನಿ ನ್ಹಕ್ತಾರ ಾಂ ದಿಸಾನಾ​ಾಂತ್. ಥೊಡೆ ದಿೀಸ್‍ಲ ಕ್ಷ್ಟ್ರ ಾಂಚೆ ಪುಣ್ ಜೀವನಾ​ಾಂತ್ ಥೊಡೆ ತರಿೀ ಧಾಂಖ್ ನಾಸಾೆ ಾ ರ್ ಕ್ಸ್ಚೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಜೀವನ್? 5. ಮಹ ಜೊ ಬೃಹತ್ ಆಧಾರ್. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಹಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಜೆಚ್ಚ್ ಪಡಾರ , ತ್ಗ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ ಸದಾ​ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಜ ಆವಯ್. ತ್ಗ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಮ್ಚೀಗ್ಗ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ಪಳೆಾಂವ್ಲ್ ಾ ಪರಿಾಂ ದಾಖಂವಿ್ ವ ಮ್ಚಗ್ಗ ಉತಾರ ಾಂ ಉಲಂವಿ್ , ಪುಣ್ ತ್ಗ ತ್ಗಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ವಾ ಕಿ​ಿ ಗತ್ ಥರನ್ ತ್ಗ ಮಾಹ ಕಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ಕಿೀ ಮಾಹ ಕಾ ಸದಾ​ಾಂಚ್ಚ ಪ್ಣಟಿಾಂಬ್ರ ದಿತ್ಲಲಿ ಮಹ ಣ್. ಹಾಂ ತ್ಗಚ್ಯಾ ತಾ​ಾ ಉತಾರ ಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ ಶಕಾೆ ಾ ಾಂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಚ್ಚ್ ಪ್ಣಾಂಯಾರ್ ಉಭಿಾಂ ರವೊಾಂಕ್ ಆನಿ ಹರಾಂನಿ ಕ್ಚಿು ತ್ಗ ಠೀಕಾ ಗಮನಾ​ಾಂತ್ ದವನಾು ಜಾ​ಾಂವ್ಕ . ಏಕ್ ಎಕಸ ರಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್​್ ತ್ಗ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಪ್ಣವ್ಲೆ ಾ ಮಾಹ ಕಾ ಆಧಾರ್, ಸಹಕಾರ್, ಕಮಕ್ ದಿಾಂವಿ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ವಾ ಕಿ​ಿ , ಮಾಹ ಕಾ ಉತ್ಲಿ ೀಜನ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಕ್ನಾ್ ಾಂಚ್ಚ ಆಪಿೆ ನಿರಶಕ್ಿ ಮಾಹ ಕಾ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ದಾಖಯಾ್ ಸಾಿ ಾಂ. ಮುಖಾರುನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್, ಮಹ ಜ್ ಲ್ಯಗೆ ಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ವ ‍ ಾಂದ್, ಮಹ ಜಾ​ಾ ವಿಸಾಿ ರ್ ಕಟ್ಾ ಾಂತ್ಗೆ ಾಂ, ಮಹ ಜೆಾ ಬರಬರ್ ಆಸಿ್ ಾಂ ಕಾಯೆುಾಂ ನಿವ್ಲುಹಕಾ​ಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳಿ​ಿ , ಸಂಗೀತಾಿ ರ್ ಆನಿ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಮ್ಚಗ್ಗಚಿಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕಮಕ್ ಕ್ತಾುತ್ ತೊ ಆಕಾಶ್ಯ ವಯ್ಕೆ ಾಂ ನಕಿ​ಿ ರಾಂ

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಧ್ರುಾಂಕ್. ತ್ಗಾಂಚ್ಚ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕಾ ಸಾ​ಾ ನಾರ್ ರವೊಾಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕ್ತಾುತ್. ತಾ​ಾ ಸವ್ಲುಾಂಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸವುಯ್ ಥರನ್ ಕಮಕ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್, ಜಾ​ಾಂವ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ವ ವಹ ಡ್, ಹ್ಯಾಂವ್ ಸವ್ಲುಾಂಕ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ​ಾಂ. -ಕೋಮಲ್ ಜೆನಿಘರ್ ಡಿಸೋಜಾ ’ಕೀಮಲ್’ ಜಸ್ಚಾಂ ನಾ​ಾಂವ್, ತಸಿ ಚ್ಯಲ್, ತಸ್ಚಾಂ ಜೀವನ್. ಕೀಮಲ್ಯಚ್ಯಾ ಸವ್ು ಪ್ಲರ ೀಕ್ಷಕಾ​ಾಂಪರಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವಿೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ಗರ್ ಪಡಾೆ ಾಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಚಂದೆರ ಮ್ ಉದೆತಾ, ರ್ಸರ್ಯು ಪರ ಕಾಸಾಿ , ನಕಿ​ಿ ರಾಂ ಝಿಳಿಾ ಳಾರ ತ್ ಆನಿ ವೇದಿರ್ ಏಕಾ ಥರಚೊ ಉಜಾ​ಾ ಡ್ ಫಾ​ಾಂಖಾಿ . ತಾಚ್ಯಾ

ಪ್ಣರ ಯೆಚಿಾಂ ತಸ್ಚಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಕಾಂಕಿಾ ಥಾವ್​್ ಪಯ್ಸ ಸರೊನ್ ಇಾಂಗೆ ಷ್ಟ್ಕ್ ಆಕ್ರ್ಷುತ್ ಜಾತಾನಾ. ಕೀಮಲ್ಯನ್ ಆಪ್ಲಾ ಾಂ ಶಕಾ್ ಾ ಕಾಂಕ್ಣಿ ಮುಖಾ​ಾಂತ್ರ ಪ್ಲರ ೀಕ್ಷಕಾ​ಾಂಚಿಾಂ ಮನಾ​ಾಂ ಜಕನ್ ಜಯ್ಿ ಜ್ಡೆ್ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಖುಶ್ ಜಾತಾ. ಕೀಮಲ್ಯಚ್ಯಾ ಪಿಎಚ್ಚ.ಡಿ. ಮಹ್ಯ ಪರ ಬಂದಾಕ್ ತಸ್ಚಾಂ ತಾಣಾಂ ಕ್ಚ್ಯಾ ು ಸಂಶೀದನ್ ವ್ಲವ್ಲರ ಕ್ ದೇವ್ಲಚಿಾಂ ಜಯಾಿಳ್‍ಲ್ ಆಶೀವ್ಲುದಾ​ಾಂ ಪಡುಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ಸಾ ಪ್ಣಣ್ ತಥಾುನ್ ಜಾ​ಾ ರಿಯೆಕ್ ಯಾಂವ್. ವಿೀಜ್ ತಾಕಾ ಸವುಯ್ ವತುಲ್ಯಾಂನಿ ಯಶ್ ಆಶೇತಾ ಆನಿ ಬರೆಾಂ ಮಾಗ್ಗಿ . -ಸಂಪಾದಕ್

------------------------------------------------------------------------------------

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ಬ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್

ಕಾಫಿ” (Let it be dark black)

ಮೂಳ್: ಆಗಾಥ ಕ್ ಸ್ಟಿ - ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್ ತರ್ಜುಮೊ: ಉಬ್ಬ , ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರ್

XI (ಎದೊಳ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್:ಪ್ತ್ತಯ ದಾರಿ ದೊಗೀ ಕೇಸ್ಟ ವಶ್ಾ ೊಂತ್ರ ಚರ್ಚು ಕರ್ತುತ್ರ. ರ್ತೊಂಕಾೊಂ ಡಾ.ರಿಚಿ​ಿ ಚೆರ್ ದುಭಾವ್ ಆಸಾ. ಫ್ತ್ರ್ಮುಲಾ ರ್ತಾ ಚ್ ಕೂಡಾೊಂತ್ರ ಲಿಪ್ಯ್ಲಯ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಚಲಿು ಸಾೊಂಗಾಯ . ಹಳೂ ದಾರ್ ಉಗ್ಯ ೊಂ ಕನ್ು ಡೇಜಿ ಭಿತರ್ ಯೇವ್​್ ಒಕಾಯ ಚಿ ಪೇಟ್ ಕಾಡಾಯ . ರ್ತಕಾ ಸೊಧುನ್ ಫೆಲಿ​ಿ ಯೆರ್ತ. ಡಾ. ಗೀಮ್ಸಿ ಸವೊಂ ಆಯ್ಲಯ ಲೊ ಬ್ಲ್​್ ಯನ್ ಬ್ಲ್ಯೆಯ ಕ್ ಪ್ಳವ್​್ ಆಜಾಪಾಯ . ರ್ಮಖಾರ್ ವಾಚ್....)

ಡಾ.ಗೋಮ್ಸಾ ನ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಕಾಫ್ಯಾ ಚಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ದವ್ರ್ ನ್,ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸೊಲ . "ಹೆಂ ಏಕ್ ಬುರ್ಸೆಂ ಕಾಮ್ ಮಿ.ಚಾರ್ಲ್ಾ ಸ" "ಬುರ್ಸೆಂ ಕಾಮ್? ವಯ್ಗ ೋ ಕಿತೆಂ? ಶ್​್ ೋ ಲೊಬೊಚೆ​ೆಂ ಮರಣ್ ಕರ್ೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಳ ೆಂಗೋ?" "ತಾಚೆ​ೆಂ ಮರಣ್ ಏಕಾ ಒಕಾ​ಾ ವರ್ಸೆಂ ಜಾಲೆಂ" "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹಯೊಸೈನ್ ಒಕಾತ್" ಮಹ ಣ್ ಚಾರ್ಲಸನ್ ಒಕಾ​ಾ ೆಂಚಿ ಪೇಟ್ ಉಗಾ ಕೆರ್ಲ.

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ವಹ ಯ್ರ ಸಾಕೆಸೆಂ ಸಾೆಂಗ್ಲ ೆಂಯ್ರ." ಆಜಾಪೊನ್ ಡಾ. ಗೋಮ್ಾ ಮಹ ಣಾಲೊ. ಚಾರ್ಲಸನ್ ಪೇಟ್ ವನ್ಸ ಗ್ರ್ ಮ್ಸಫೋನ್ ಆಸಾಯ ಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಸ.. "ತೆಂವೆ ಸಾೆಂಗ್ರಯ ಉತಾ್ ೆಂಚೊ ಖರೊ ಆರ್ಥಸ ಕಸಲೊ?" ಬ್ಯ್ ಯನಾನ್ ರ್ಚಾಲಸೆಂ. "ಪೊರ್ಲಸಾೆಂಕ್ ಆಪಯ್ಜಾ ಯ್ರ ಪಡ್ತಾ ಲೆಂ" "ಓ ದೆವಾ! ಹೆಂ ಆಡಾೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜನ ೆಂಗೋ?" "ಮ್ಸಹ ಕಾ ಪಾತಾ ಬ್ಯ್ ಯನ್.. ಲೊಬೊನ್ ರ್ೋಕ್ ಕಾಣ್ಘ ೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗ್ರರ್ ತಾಕಾ ರ್ೋಕ್ ದಿಲೆಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಯಾ ನಾ ಮ್ಸಹ ಕಾ ಆಘಾತ್ ಜಾಲೊ". "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಖುನ್? " ಬ್ಯಾ ಯನಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾೆಂಪೊಲ .ದಾಕೆಾ ರಾನ್ ವಹ ಯ್ರ ಮಹ ಣ್ ತಕಿಲ ಹಾಲಯ್ಲ . "ಹಾೆಂವ್ಕ ಪೊರ್ಲಸಾೆಂಕ್ ಖಬ್ಯರ್ ದಿತಾೆಂ. ಫಾಲಾ ೆಂ ತನ್ಖಿ ಆಸಾ" "ಪೊರ್ಲಸಾೆಂ ಥಾವ್ಕನ ರ್ಲಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜನ ೆಂಗೋ ಡಾ.ಗೋಮ್ಾ ?" "ಸಾಧ್ಯಾ ನಾ ಬ್ಯ್ ಯನ್. ಹೆಂ ತೆಂವೆ ಪೊಟೆಂತ್ ಘಾರ್ಲಜಾಯ್ರ" "ಮ್ಸಹ ಕಾ ಹಿ ಖಬ್ಯರ್ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ದಿೋೆಂವ್ಕ್ ನಾ?" ಬೆಜಾರಾಯ್ನ್ ತೊ ಘುಣ್ಘಘ ಣ್ಲಲ . "ಸಾೆಂಬ್ಯಳ್ ಬ್ಯ್ ಯನ್. ಆರ್ಥಸ ಕನ್ಸ ಘೆ. ತುಕಾಯ್ರ ಹಿ ಏಕ್ ಆಘಾತಾಚಿ ಗಜಾರ್ಲ್. ಹಾೆಂವ್ಕ ಜಾಣಾೆಂ. ಥೊಡೆಂ ಸವಾಲೆಂ ರ್ಚಾತಾಸೆಂ .ಚಿೆಂತನ್ ಜಾಪ್ ದಿೋ" "ಮಹ ಜಾ​ಾ ಥಾವ್ಕನ ಕಸರ್ಲ ಮ್ಸಹತ್ ಜಾಯ್ರ?" "ಕಾಲಯ ಾ ರಾತೆಂ ಶ್​್ ೋ ಲೊಬೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಯ್ಜ ಪಿಯ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಸಾೆಂಗ್"

"ಮ್ಸಹ ಕಾ ಗತಾ​ಾ ಸಾಯ ಾ ಪ್ ಕಾರ್ ಆಮಿ ಸಕಾ​ಾ ನ್ಖ ಏಕಾಚ್ ಥರಾಚೆ​ೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲಲ ೆಂ. ಸೂಪ್, ಫ್ಯ್ ೈಡ್ ರೈಸ್, ಕಟ್ಲಲ ಟ್ ಆನ್ಖ ಅಖ್​್ ೋಕ್ ಫ್ರ್ ಟ್ ಸಲದ್" "ಕಿತೆಂ ಪಿಯ್ಲೊಲ >" "ಡಾ​ಾ ಡನ್ ಆನ್ಖ ಆಕಯ್ರನ ವಾಯ್ರನ , ಸಿರಿಲನ್ ಸಯ್ರಾ . ಹಾೆಂವೆ ರ್ಸಿ್ ಆನ್ಖ ಸೊಡಾ ಜಾಲಾ ರ್ ಡಾ.ರಿಚಿಯ ನ್ ಧವೊ ವಾಯ್ರನ " "ಬರೆಂ. ಹಾ​ಾ ರಿಚಿಯ ರ್ಶ್ೆಂ ಕಿತೆಂ ಗತಾ​ಾ ಸಾ ತೆಂ ಸಾೆಂಗ್" "ಮ್ಸಹ ಕಾ ಚಡ್ ತಾಚಾ​ಾ ರ್ಶ್ೆಂ ಗತುಾ ನಾ. ಹಾ​ಾ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಹಾೆಂವ್ಕ ತಾಕಾ ಮೆಳೊೆಂಕಾನ . ಕಾರ್ಲ್ಯ ಮೆಳೊಳ ೆಂ" "ಪೂಣ್, ತೊ ತುಜಾ​ಾ ಬ್ಯಯ್ಲ ಚೊ ಇಷ್ಟ್ ನೇ?" "ವಹ ಯ್ರ, ಖಂಡತ್" "ತರ್ ಫ್ಯರ್ಲಾ ಕ್ ಗತಾ​ಾ ರ್ಾ ಲೆಂ" "ನಾ ಮಹ ಣ್ ಚಿೆಂತಾ​ಾ ೆಂ. ತೊ ಏಕ್ಲಲ ಪಕಿಸ, ತತಲ ೆಂಚ್" "ತಾಣ್ೆಂ ಘರಾ ಥಾವ್ಕನ ವಚಾನಾರ್ೆಂ ಪಳ್ೆಂರ್ಯ ಜವಾಬ್ಯಾ ರಿ ತುಜಿ" "ಹಾೆಂವ್ಕ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರ್ ನ್ೆಂಚ್ ಅಸಾೆಂ. ಫಾರ್ಮಸಲ ಚೊರಿ ಜಾಲಲ ಾ ನ್ ...ತಾಕಾ ಹಾೆಂಗ್ರಚ್ ಉರಾಜಾಯ್ರ ಪಡ್ತಲ ೆಂ. ಡಾ​ಾ ಡಚಾ​ಾ ಕೂಡಾಕ್ ತೊ ಗ್ಲೊಲ . ಹಾೆಂವೆ​ೆಂಚ್ ತಾಕಾ ದಾಡ್ ಲಲ ೆಂ." "ತಾಣ್ೆಂ ವೆತಾೆಂ ಮಹ ಣ್ ಹಟ್ ಕರೆಂಕಾನ ೆಂಗೋ?" "ನಾ" "ಬರೆಂ. ಹಾ​ಾ ಕೂಡಾಚಿ ಖಬ್ಯರ್ ಕಿತೆಂ?" "ಕಾಲಯ ಾ ರಾತೆಂ ರಾೆಂದಿ​ಿ ನ್ ದಾರಾಕ್ ಥಾಲೆಂ ಮ್ಸರ್ ಲಲ ೆಂ." ಚಾರ್ಲಸ ಉಲಯೊಲ . "ಚಾರ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಲಗೆಂಚ್ ಅಸಾ. ಆಮಿ ಬರ್ಲ ರ್ಲೆಂ ಕದೆಲೆಂ

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೊಡಾಲ ಾ ರ್ ಹರ್ ಸಕ್ ಡ್ ಸಾಮ್ಸನ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ" "ತೆಂ...ತೆಂಚ್ ಕಪ್ಿ ವಹ ಯ್ಮೂ ?" ಬೊೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಡಾ. ಗೋಮ್ಸಾ ನ್ ರ್ಚಾಲಸೆಂ. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ ೆಂ ಕಪ್ಿ ಕಾಡ್ನ ತಾಣ್ೆಂ ಪಳ್ಲೆಂ. "ಹೆಂ ಹಾೆಂವ್ಕ ವತಾಸೆಂ. ತಪಾಸುನ್ ಪಳ್ಜಾಯ್ರ" "ತೆಂ ನ್ಹ ಯ್ರ ಕ್ಲಣಾ​ಾ ...." ಬ್ಯ್ ಯನ್ ಅೆಂವಾ​ಾ ರಾನ್ ಉಟ್ಲಲ . "ನ್ಹ ಯ್ರ? ರ್ೋಕ್ ಜೆವಾ​ಾ ೆಂತ್ ಭಸಿಸಲಲ ೆಂ ಜಾಲಾ ರ್ ಹೆಂ ಕಪ್ಿ ನ್ಹ ಯ್ರ. ಪೂಣ್, ರ್ೋಕ್ ಕಾಫ್ಯಾ ೆಂತ್ ಭಸಿಸಲಲ ೆಂ" "ಹಾೆಂವ್ಕ...ಹಾಮ್​್ ... " ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜನ ಸಾ​ಾ ನಾ ಬ್ಯ್ ಯನ್ ವೆವೆಗಗ ೆಂ ಚಲೊನ್ ಗ್ರಡಾಸನಾಕ್ ಗ್ಲೊ. ಡಾ. ಗೋಮ್ಸಾ ನ್ ಕಪ್ಿ ಆಪಾಲ ಾ ಬ್ಯಾ ಗ್ರೆಂತಾಲ ಾ ಏಕಾ ಕಾಡ್ಸ ಬೊೋಡಾಸಚೆಾ ದಬ್ಯ್ ಾ ೆಂತ್ ಕಾಪುಸ್ ಭನ್ಸ ಭಿತರ್ ದವಲಸೆಂ. "ಕಸಲೆಂ ಭುರ್ಸೆಂ ಕಾಮ್. ಬ್ಯ್ ಯನಾಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ ತರ್ ಮ್ಸಹ ಕಾ ಆಜಾ​ಾ ಪ್ ಜಾಯ್ಜನ . ಪತ್ ಕೆನ್ಖ ಬ್ಯಯ್ಲ ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಆನ್ಯಾ ಕಾಲ ಾ ಕಡ್ತ ಮಹ ಣ್ ಸದಾೆಂಚ್ ಬಯಸತಾತ್. ಮೆಳ್ೆಂ ಸಗ್ರಳ ಾ ನ್ಖ ಆಸಾ. ತಾಚಾ​ಾ ಬ್ಯಯ್ಲ ಕ್ ಮೆಳ್ೆಂ ಲಗ್ರಲ ೆಂ. ಪೂಣ್ ತ ಏಕ್ ರ್ಮಗ್ಾ ಚರ್ಲ. ಹಾ​ಾ ದಾಖ್ಾ ರಾನ್ ತಕಾ ಕಸಲಾ ಗೋ ಸಂಗಾ ೆಂತ್ ಶ್ಕಾಸಯ್ಜಲ ೆಂ. ಸಕ್ ಡ್ ಬುದ್ ೆಂತ್. ಹಾಮೆ್ ಆರ್ೆಂ ಉಲಯ್ಜನ ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಯ್ಸಕಾಕ್ ಏಕ್ ಅೆಂತ್ಾ ಆಸಾಮೂ? ಯ್ಜ ಹಾಮೆ್ ೆಂಚ್ ತೆಂ ಚಿೆಂತಜಾಯ್ರ" ಡಾ. ಗೋಮ್ಾ ಲೆಂಬ್ಯಯ್ನ್ ಉಲಲೊ. "ದೊಳ್ಯಾ ೆಂ ತತುಾ ನ್ ಪಾವಾ​ಾ ನ್ಯಹ ೈೆಂಗೋ?" "ವಹ ಯ್ರ... ತರ್ೆಂಚ್ ಚಿೆಂತಾ ತ್. ಶ್​್ ೋ ಲೊಬೊಚೆ​ೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಭಾರಿಚ್

ಮೊಲಚೆ​ೆಂ. ಹೊ ಪಕಿಸ ತಾಕಾಚ್ ಆಯ್ಜಲ . ರ್ೋಕ್ ಭಸುಸೆಂಕ್ ತೆಂಯ್ರ ಎಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾೆಂರ್​್ ೋ ಪುರೊ..." "ಹಾೆಂ. ವಹ ಯ್ರ" ಡಾ. ಗೋಮ್ಾ ವೆಚಾಕ್ ತಯ್ಜರ್ ಜಾಲೊ. "ಸಕ್ ಡ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾೆಂರ್ಾ ಮಿ. ಚಾರ್ಲ್ಾ ಸ" ತಾಣ್ೆಂ ಚಾರ್ಲಸಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯೊಲ . "ಪೊರ್ಲಸ್ ಯ್ತಾ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಕ್ಲಣ್ೆಂಚ್ ತೊೆಂದೆ್ ದಿೆಂವೆಯ ನಾೆಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿೆಂತಾ​ಾ ೆಂ" "ವಹ ಯ್ರ. ತರ್ೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಜಾಲಾ ರ್ ತಾಕಾ ಹಾೆಂವ್ಕೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೊಲೊೆಂ" ಡಾ. ಗೋಮ್ಾ ಗ್ಲಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ರ್ಲಾ ನಾನ್ ದಾರ್ ಧೆಂಪ್ಲ ೆಂ. "ಚಾರ್ಲಸ ಹಾ​ಾ ಘರಾ ಥಾವ್ಕನ ಆಮಿ ಪಿಡ್ತಕ್ ಪಡಾಯ ಪಯ್ಲ ೆಂಚ್ ವೆಚೆ​ೆಂ ಬರೆಂ. ರ್ೋಕ್ ದಿಲೊಲ ಸುಶೆಗ್ರತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಸಹ ಕಾ ಹಾ​ಾ ದಾಖ್ಾ ರಾೆಂಚೆರ್ ಭವಸಸೊ ನಾ" "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್?" "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಆಮಿಯ ಭಲಯ್​್ ಭಿಗಡಾಯ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಹಾೆಂಗ್ರ ಥಾವ್ಕನ ಯ್ಜ" "ಪೂಣ್ ರ್ಲಾ ನ್, ಕಾಮ್ ಆತಾೆಂ ಸುರ ಜಾತಾ" ಮಹ ಣ್ ತೊ ಕಾಫ್ಯಾ ಚಾ ಮೆಜಾಕ್ ಚ್ ಪಳ್ೆಂವ್ಕ್ ಲಗಲ . "ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳ್ತಾಯ್ರ?" ’ತೆಂ ಆನ್ಖ ಹಾೆಂವ್ಕ ದೊಗೋ ಪ್ ಧನ್ ಮಂತ್ ಚೆ​ೆಂ ಸಂದರ್ಸನ್ ಘೆತಾೆಂರ್ಗ ?" ತಾಣ್ೆಂ ದೊಳೊ ಮ್ಸಲೊಸ. ರ್ನ್ಖಾ ಭಿತರ್ ಆಯೊಲ . "ಮ್ಸಹ ಕಾ ಆಪ್ಾ ಲ ೆಂಗೋ ಸರ್?" "ವಹ ಯ್ರ ರ್ನ್ಖಾ . ಡಾ. ರಿಚಿಯ ಕ್ ಹಾೆಂಗ್ರ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾೆಂಗ್" ಚಾರ್ಲಸನ್ ಒಕಾ​ಾ ೆಂಚಿ ಪೇಟ್ ಉಗಾ ಕೆರ್ಲ. "ಹಿ ಸಾಕಿಸ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಚಿೆಂತಾ​ಾ ೆಂ.ಹಿಕಾ

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮಿ ಪಯ್ಲ ೆಂಚಾ​ಾ ಜಾಗ್ರಾ ರ್ ಚ್ ದವ್ರ್ ೆಂಕ್ ಜಾಯ್ರ. ಹಾೆಂತಲ ೆಂ ಒಕಾ​ಾ ೆಂ ಪೂರಾ ಭಾರಿಚ್ ಆಪಾಯ್ರ ಕಾರಿ." ’ತೆಂವೆ ರಿಚಿಯ ಕ್ ಭೆಷ್​್ ೆಂರ್ಯ ಗರ್ಜಸ ನಾ. ತಾಣ್ೆಂಚ್ ಸಕ್ ಡ್ ಒಕಾ​ಾ ೆಂ ಕಾಲಯ ಾ ರಾತೆಂ ತಪಾಸುನ್ ಪಳ್ರ್ಲಲ ೆಂಮೂ? ಮೆಜಾಚೆರ್ ಆಸ್ ರ್ಲಲ ೆಂ ತರ್ ತೊಚ್ ಕಾಣ್ಗ ತೊ" "ತೆಂ ಮೊಸುಾ ಬುದ್ ೆಂತ್ ಆಸಾಯ್ರ ರ್ಲಾ ನ್. ಪೂಣ್ ಹಾೆಂವ್ಕ ಧುಳಿ ರ್ಶ್ಾ ೆಂತ್ ಚಿೆಂತುನ್ ಆಸಾೆಂ". ದಾರ್ ಉಗ್ಾ ೆಂ ಕನ್ಸ ರಿಚಿಯ ಆಯೊಲ . "ಮ್ಸಹ ಕಾ ಆಪವ್ಕನ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಳ ೆಂ" ತೊ ಮಹ ಣಾಲೊ. "ವಹ ಯ್ರ ತುಜಿ ಪವಸಣಿಗ ಆಸಾಲ ಾ ರ್" "ಓಹೊೋ ಖಂಡತ್ ಆಸಾ. ಹಾೆಂವ್ಕೆಂಚ್ ಯ್ೆಂವಾಯ ರ್ ಆಸ್ ಲೊಲ ೆಂ." "ನ್ಖಜಾಯ್​್ ೋ?" ಚಾರ್ಲಸನ್ ಕದೆರ್ಲ್ ಮೆಜಾಚೆಾ ಲಗೆಂ ದವ್ರ್ ನ್ ಬಸೊಲ . ರಿಚಿಯ ಸಯ್ರಾ ಬಸಾ ಚ್ ರ್ಲಾ ನ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಗಳೊಳ ."ಮ್ಸಹ ಕಾ ಕಾಲಯ ಾ ರಾತೆಂಚೆ​ೆಂ ಘಡತಾಕ್ ರ್ವಸುಸನ್ ಸಾೆಂಗಜಾಯ್ರ. ಭಾರಿಚ್ ಮೊಲಚೆ​ೆಂ ಫಾರ್ಮಸಲ ಚೊರಿ ಜಾಲೆಂ" "ಹಾೆಂಗ್ರ ಹಾೆಂವ್ಕ ಎಕ್ಲಲ ೆಂಚ್ ಪಕಿಸ ಮನ್ಖಸ್. ಮ್ಸಹ ಕಾ ಪವಸಣಿಗ ದಿಲಾ ರ್ ಹಾೆಂವ್ಕ ಸೊಧ್ತಾ ಲೊೆಂ ಯ್ಜ ಧತೊಸಲೊೆಂ” "ಓಹೊೋ ತರ್ೆಂಗೋ. ಆರ್ಜ ಚ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯಾ ಯ್ಗ ?" ಚಾರ್ಲಸನ್ ರ್ಚಾಲಸೆಂ. "ಆರ್ಜ ಜಾಲಾ ರ್ ಬರೆಂ. ಮ್ಸಹ ಕಾ

ಗಜೆಸಚಾ​ಾ ಕಾಮ್ಸನ್ ವೆಚೊೆಂಕ್ ಆಸಾ" "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆರ್ಜ ಚ್ ವೆತಾಯ್ಗ ೋ?" ’ಖಂಡತ್. ಏಕ್ ಗಜಾರ್ಲ್. ಬ್ಯ್ ಯನ್ ಬರೊ ಮನ್ಖಸ್. ತೊ ಸಾಕ್ಲಸ ಆಸಾ" "ಹಾೆಂವ್ಕ ಅಸಲೆಂ ಬುರ್ಸೆಂ ಸಕ್ ಡ್ ನ್ಯಗ್ರರ್ ಕತಾಸಮ್" "ಮ್ಸಹ ಕಾ ದೊೋನ್ ಸಂಗಾ ನ್ಖ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ರ ಪತಾ ದಾರ್ ಸಾಯ್ಜ್ " "ಜರೂರ್ ಕಯ್ಜಸೆಂ. ಆತಾೆಂ ಸಾೆಂಗ್ ತುಕಾ ಫ್ಯರ್ಲಾ ಪನ್ಯಸೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಣ್?" "ವಹ ಯ್ರ, ಪನ್ಯಸೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಣ್". "ಅನ್ಖರಿೋಕಿ​ಿ ತ್ ಭೆಟ್ ಜಾರ್ಲಲ ?" "ಖಂಡತ್ ಜಾವ್ಕನ ವಹ ಯ್ರ" "ಅಯ್ಲ ವಾರ್ ರ್ಜಾನ ನ್ ಸಂಶೋಧನಾೆಂತ್ ಆಸಕ್ಾ ದಾಖಯ್ರ್ಲಲ ಯ್ರ?" "ಹಾೆಂವ್ಕ ಏಕ್ ವಯ್ರಾ "

"ಹಾೆಂ ! ವಹ ಯ್ರ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ದಾಖ್ಾ ಗಸ ಕನಾಸೆಂಯ್ರ. ಪೂಣ್ ನ್ರ್ೆಂ ಒಕಾ​ಾ ೆಂ,ನ್ವೆ​ೆಂ ವೈರಸ್ ಇತಾ​ಾ ದಿ. ತರಿೋ ಬ್ಯೆಂಬ್ ಏಕಾ ದಾಖ್ಾ ರಾಚಿ ಆಸಕ್ಾ ಖಂಡತ್ ನ್ಹ ಯ್ರ. ಒಕಾ​ಾ ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಪಡನಾ ನ್ಹ ಯ್​್ ೋ?" "ರ್ಜಾನ ನ್ ಆಮ್ಸ್ ೆಂ ದಾಖ್ಾ ರಾೆಂಕ್ ಆಸಕೆಾಚೊ ರ್ಷಯ್ರ ಜಾವಾನ ಸಾ. ಮನಾಯ ಾ ನ್ ಆಪಾ​ಾ ಯ್ಲ ಲಲ ೆಂ ಜಯ್ರಾ "

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಹೆಂ ಸತ್ ವಹ ಯ್ರ ಮಹ ಣಾ​ಾ ೆಂ.ಹಾೆಂವ್ಕ ಫಕತ್ಾ ಏಕ್ಲಲ ಪತಾ ದಾರ್ ಮ್ಸತ್​್ ಮಹ ಣ್ ರ್ಲಾ ನಾನ್ ಸಾೆಂಗ್ಲ ೆಂ. ಷ್ಟ್ ಲೊಬೊಚೆ​ೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಲಚೆ​ೆಂ ನ್ಹ ಯ್ರೆಂಗೋ?’ "ಹಾೆಂವ್ಕ ಅಸಲಾ ಸಮಿಗ ಾ ನ್ಖ ತಕಿಲ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ" "ತೆಂ ಆದಶ್ಸೆಂಕ್ ಪಾಳೊಯ ಮನ್ಖಸ್. ಪಯ್ರಾ ಕಚೊಸ ಮನ್ಖಸ್. ಪಯ್ಜಾ ಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್ರ." "ವಾೆಂಚೊನ್ ಆಸಾ​ಾ ನಾೆಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಭಂವಾಜಾಯ್ರ.ಹಿ ಮಹ ಜಿ ರಿೋತ್." "ಖಂಡತ್ ಜಾವ್ಕನ . ಜಿವಂತ್ ಆರ್ಯ ಮನ್ಖಸ್ ಕುತಹರ್ಲತ್ ಜಾವಾನ ಸಾ​ಾ ತ್. ಸಾೆಂಗ್ಯ ೆಂ ಜಾಲಾ ರ್ ಚೊೋರ್. ಚೊರಾೆಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕುತಹರ್ಲ್ ಆಸಾ​ಾ " "ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್?" "ತರ್ೆಂಚ್ ಬ್ಯಲ ಾ ಕ್ ಮೇಯ್ರಲ ಕಚೆಸ ಸಯ್ರಾ " "ತರ್ೆಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಿತೆಂ?" "ಹಾೆಂವೆ ಮಹ ಳ್ೆಂ ಬ್ಯಲ ಾ ಕ್ ಮೇಯಲ ರ್" ಮೌನ್. "ಆಮಿ ಖರಿ ಗಜಾರ್ಲ್ .. ಶ್​್ ೋ ಲೊಬೊಚಾ​ಾ ಮಣಾಸಕ್ ಸೊಡ್ನ ಉಲಯ್ಜಾ ೆಂವ್ಕ" ಚಾರ್ಲಸನ್ ರ್ಮಖಾಸುಸನ್ ಮಹ ಳ್ೆಂ. "ಶ್​್ ೋ ಲೊಬೊಚಾ​ಾ ಮಣಾಸಚಿ ಗಜಾರ್ಲ್? ತ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಆಮಿಯ ಗಜಾರ್ಲ್ ಜಾಯಾ ಯ್ರ?" "ಆಹಾ!ತುಕಾ ಗತುಾ ನಾೆಂಗೋ? ಶ್​್ ೋ ಲೊಬೊ ಕಾಳ್ಯಾ ಘಾತ್ ಜಾವ್ಕನ ಮರೊೆಂಕಾನ ಮಹ ಣ್ ಮ್ಸಹ ಕಾ ಭೆ​ೆಂ. ತಾಕಾ ರ್ೋಕ್ ದಿಲೆಂ" "ಹಾೆಂ!’ ’ತುಕಾ ಆಜಾ​ಾ ಪ್ ಜಾಯ್ಜನ ?" "ಖಂಡತ್ ನಾ. ಹಾ​ಾ ರ್ಶ್ೆಂ ಮ್ಸಹ ಕಾ ಕಾರ್ಲ್ ಚ್ ದುಭಾವ್ಕ ಆಸೊಲ ಲೊ" ರಿಚಿಯ ನ್ ಜಾಪ್ ದಿರ್ಲ.

"ಹೊ ರ್ಷಯ್ರ ಗಂಭಿೋರ್ ಜಾವಾನ ಸಾ. ದೆಖುನ್ ತೆಂವೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ ವೆಚಾಕ್ ಜಾಯ್ಜನ ಡಾ. ರಿಚಿಯ " ಚಾರ್ಲಸಚೊ ತಾಳೊ ಬದಾಲ ಲೊ. ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸ್ ಲೊಲ . "ತಾಚೆ​ೆಂ ಮರಣ್ ಚೊರಿ ಜಾಲಲ ಾ ಫಾರ್ಮಸಲಕ್ ಘಡಾ ತಾಯ್ಗ ೋ/" "ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ತೆಂ ತರ್ೆಂ ಚಿೆಂತನಾೆಂಯ್ರ?" ""ಹಾ​ಾ ಘರಾೆಂತ್ ದುಸಿ್ ೆಂ ಕ್ಲಣ್ೆಂಚ್ ನಾೆಂತ್? ಕುಟೂ ಚಿೆಂ ನಾೆಂತ್? ಲೊಬೊಚಾ​ಾ ಮಣಾಸ ರ್ಶ್ೆಂ ಸಮೊಾ ೆಂವ್ಕ್ ಯ್ಜ ಫಾರ್ಮಸಲ ರ್ಶ್ಮ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾ​ಾ ಘಚಾಸೆಂಕ್ ಕಳ್ಯನ ? ಆರ್ಥಸ ಜಾಯ್ಜನ ? ಹಾೆಂವ್ಕ ಸಾೆಂಗ್ರಾೆಂ ಆಯ್ಜ್ . ಸುಟ್ . ತೆಂವೆ ಕಿತೆಂ ಮಹ ಳ್ೆಂಯ್ರ? ದುಡು? ತೊ ಮ್ಸಹ ತಾರೊ ಸಾ್ ರ್ಥಸ ಮ್ಸತ್​್ ನ್ಹ ಯ್ರ, ಪಿಟ್ ಸಿ ಸಯ್ರಾ ಜಾವಾನ ಸ್ ಲೊಲ ." "ಹೆಂ ಸಕ್ ಡ್ ಕಾಲಯ ಾ ರಾತೆಂ ಸಮ್ಸಾ ಲೊಯ್ಗ ೋ ಡಾ. ಪತಾ ದಾರಾ?" "ಹಾಮೆ್ ತರ್ೆಂ ಕೆಲಲ ಾ ನ್ ಕಿತೆಂ ಲುಕಾಿ ಣ್? ಹಾೆಂವ್ಕ ಪಳ್ತಾೆಂ, ಆಯ್ಜ್ ತಾೆಂ. ಲೊಬೊಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ಕನ ಪಯ್ರಾ ಕಚಾಸಕ್ ತಗ್ರೆಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ ಲಲ ೆಂ. ಮ್ಸಹ ಕಾ ಸಂಬಂಧ್ಯ ನಾ. ಹಾೆಂವೆ ವಚಾಜಾಯ್ಚ್" ತಾಣ್ಮ್ ಗದಿಯ್ಜಳ್ ಪಳ್ಲೆಂ. "ಹಾೆಂವ್ಕ ಎಕುಾ ರೊೆಂ ಜಾತಾಮೂ ಡಾ. ಪತಾ ದಾರಾ. ಹಾಮ್​್ ಕಿತೆಂ ಕರೆಂ?" ರಿಚಿಯ ದಾರಾದಿಶ್ೆಂ ಚಲೊಲ . "ಹಾೆಂವೆ ಏಕ್ ರ್ಷಯ್ರ ಸಾೆಂಗ್ೆಂಕ್ ಆಸಾ." ದಾರ್ ಉಗ್ಾ ೆಂ ಕನ್ಸ ತೊ ಮಹ ಣಾಲೊ. " ಬ್ಯಯ್ಜಲ ೆಂ ಸಂಗ್ರತಾ ಪಯ್ಯ ಲೆಂ ಪಯ್ರಾ ಮೊಸುಾ ಆಪಾಯ್ಜಚೆ​ೆಂ". ಚಾರ್ಲಸನ್ ತಕಿಲ ಹಾಲಯ್ಲ . (ರ್ಮಖಾಯ ಾ ಅೊಂಕಾ​ಾ ೊಂತ್ರ ರ್ಮಕಾರ್ಸುನ್ ವರ್ತ....)

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಿಾಂದಬಾದ್ ಸಾಹಸಿ ನಾವಿಕ್

- ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಅತ್ತತ ವರ್ ಸಬಾರ್ ವಸಾುಾಂ ಆದಿಾಂ ಕಲಿೆ ರಷ್ಟ್ರ ಾಚೆ ಆಬಿು ವೆಪ್ಣರಿಸ್‍ಲಿ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಲಾ ಪ್ಣರ್ ವಹ್ಯಾ ಟ್ ಖಾತ್ಗರ್ ತಾವ್ಲುಚೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆತಾಲ್. ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಥಾವ್​್ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಾ ವರ್ಸಿ , ಮ್ಚಲ್ಯಧಕ್ ವಜಾರ ಾಂ, ರತಾ್ ಾಂ ಸಾಗಸ ತಾಲ್. ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾಚ್ಚ ಗಣಿತ್, ವೈದಾ ಕಿೀಯ್, ಖಗೊೀಳ್‍ಲ್ ಶ್ಯಸ್‍ಲಿ ಾ ಹ್ಯಾಂಚೆಾಂ ಅಪೂವ್ು ಜಾ​ಾ ನ್ ಭಂಡಾರ್ ಸಯ್ಿ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶ್ಯಕ್ ವಹ ನ್ು ವೆತಾಲ್. ಭಾರತಾ​ಾಂತ್ ತಾ​ಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಂಚತಂತರ ಆನಿ ತಸಲ್ಲಾ ಬರ್ಯು ಲಿಸಾ​ಾಂವ್ಲಾಂ ಭರಿತ್ ಕಾಣಿರ್ಯ, ಸಾ​ಾಂಕ್ಳ್‍ಲ್ ಕಾಣಿರ್ಯ, ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಾ . ಹೊಾ ಪೂರ ತಾಣಿಾಂ ವೆಹ ಲ್ಲೆ ಾ ಆನಿ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಜಾ​ಾ ನ್ ಭಂಡಾರ್ ಚಡೆ​ೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಅಧಾರವವಿುಾಂ ಥಂಯಾ್ ಾ ಾಂನಿ ಏಕ್ ಅಧ್ಭು ತ್ ಕ್ಥಾ ಸಂಕ್ಲ್ನ್ ಬರಯೆ​ೆ ಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಚ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ "ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ ". ನಿಜಾಯ್ಕಕ ಸೊಭಿತ್ ಕ್ಲಿ​ಿ ತ್

ಕಾಣಿರ್ಯ ಹ್ಯಾಂತಾಂ ಆಟ್ಪ್ಣೆ ಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಆಕ್ಷುಣ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಅಪೂವ್ು ಮಹ ಣಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಕ ಾಂತ್ ಸಿಾಂದಬಾದ್ ನಾವಿಕಾ​ಾಂಚೊಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕಾಣಿರ್ಯ ವ್ಲಚಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮಝಾ ಹ್ಯಡ್ ಾ ತಸಲ್ಲಾ . ಅಬಿು ಭಾರತಾಕ್ "ಸಿಾಂದ್" ಮಹ ಳಾಯ ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಉಲ್ಲ ಕ್ತಾುಲ್. ಸಿಾಂದಬಾದ್ ಏಕ್ ಭಾರತ್ಗೀಯ್ ನಾವಿಕ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸೊನ್ ಹಿಾಂ ಪೂರ ತಾಚಿಾಂ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕಾಭಾುರಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಯ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿಯಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಅಧಾರನ್ ಸಬಾರ್ ಸಿನ್ಹಮಾ​ಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್. ದೂರ್ ದಶುನಾಕ್ "ಆಲಿೀಫ್ ಲೈಲ್ಯ" ಮಹ ಳಿಯ ಧಾರವ್ಲಹಿ ಪ್ಣರ ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಆತಾ​ಾಂ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂನೊ ಸಂದಬಾದ್ ನಾವಿಕ್ ಹ್ಯಚೊಾ ಥೊಡಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕಾಭಾುರನ್ ಭಲ್ುಲ್ಲಾ ಕಾಣಿರ್ಯ ವ್ಲಚ್ಯ.

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅವಸಾ ರ್ - 1. ಆದಿಾಂ ಮಾಗ್ಗ ಇರಕಾ​ಾಂತಾೆ ಾ ಬಾಗ್ಗಿ ದ್ ಶೆಹ ರಾಂತ್ ಸಿಾಂದಬಾದ್ ಮಹ ಳೊಯ ಏಕ್ ತನಾುಟೊ ಆರ್ಸಲ್ಲೆ . ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತಾ​ಾ ಶೆಹ ರಾಂತೊೆ ಏಕ್ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲಿ ವಾ ಕಿ​ಿ .ಆನಿ ತೊ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ವ್ಲಾ ಪ್ಣರಿಸ್‍ಲಿ . ತಾಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಸಬಾರ್ ತಾವ್ಲುಾಂ ಆಸೊನ್, ತೊ ಪಯ್ಕೆ ಲ್ಯಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಕ್, ದೇಶ್ಯಾಂಕ್, ವೆಪ್ಣರ್ ವಯಾ​ಾ ಟ್ ಖಾತ್ಗರ್ ಪಯ್ಾ ಕ್ತಾುಲ್ಲ. ಸಿಾಂದಬಾದಾಕ್ ತಾವ್ಲುಾಂ ಪಳೆಾಂವೆ್ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಭಾಗ್ ಸದಾ​ಾಂಚೆಾಂ ತರಿೀ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಬಾಪ್ಣಯ್​್ ಚಲಂವ್ಲ್ ಾ ವೆಪ್ಣರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕರ್ಸಕ ಟ್ ಮನ್ ವ ಆಸಕ್ಿ ನಾತ್ಗೆ . ಸಿಾಂದಬಾದ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಇಷ್ಟ್ರ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮಜೆುನ್ ಗಮಾ ತ್ ಕ್ನ್ು ದಿೀಸ್‍ಲ ಕಾಡಾಿ ಲ್ಲ. ಬಾಪಯ್ಕ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಪುತಾಚೊಾ ಸವರ್ಯ ಫಸಂದ್ ಜಾಯಾ್ ಸಾಿ ಾಂ, ತೊ ಮನಾ​ಾಂತ್'ಚ್ಚ ಕ್ಗ್ಗುತಾಲ್ಲ. ಆನಿ ಹ ಕ್ಗೊುಣನ್ ತೊ ಪಿಡೇಸ್‍ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ​ಾಂದೆರ ಕ್ ಶೆವ್ಲರ ಲ್ಲ. ಆನಿ ನಿಮಾಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರ ಕ್ ತಾಣಾಂ ಆದೇವ್ಸ ಮಾಗೊೆ . ಬಾಪ್ಣಯೆ್ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಆಸ್‍ಲಿ ಬದಿಕ್ ಸಿಾಂದಬಾದಾಚ್ಯಾ ವ್ಲಾಂಟ್ಾ ಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂಚ್ಚ, ಹೊ ಚಬ್ರುಲ್ಲ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮಸಿ ಕಾಕ್ ಚಡೆ . ಬಾಯೆ​ೆ ನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಾಂ ಸಮಾ ಯಾೆ ಾ ರಿೀ, ಬೂದ್ ಬಾಳ್‍ಲ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾ ರಿೀ ಆಯಾಕ ನಾಸಾಿ ಾಂ, ಇಷ್ಟ್ರ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಗಮಾ ತ್ ಕ್ನ್ು ಉದಾಕ ಬರಿ ಪಯೆ​ೆ ಖಚ್ಚು ಕ್ರಿಲ್ಯಗೊೆ . ಆನಿ ವೆಗಾಂಚ್ಚ ತಾಚೆ ಕ್ಡೆನ್ ಆಸೊೆ ಪಯಾೆ ಾ ಾಂಚೊ ಫೆಗೊು ಜರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ. ಗಮಾ ತ್ ಕ್ನ್ು ಕ್ನ್ು, ಮಝಾ ಮಾನ್ು ಹ್ಯತಾ​ಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಗುಲ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ, ಖಚ್ಚಕ ು ನಾಸಾಿ ಾಂ ವೊದಾಿ ಡಾಿ ನಾ, ಆಪ್ಣೆ ಾ ಇಷ್ಟ್ರ ಾಂಕ್ಡೆಾಂ ತಾಣಾಂ ಕಮೆಕ ಚೊ ಹ್ಯತ್

ವೊಡಾ​ಾ ರ್ಯೆ . ತಾಣಿಾಂ ಹ್ಯಕಾ ನ್ಹಗ್ಗರ್ ಕ್ಲ್ಾಂ.ಆನಿ ಸೊಡ್​್ ಪಯ್ಸ ಗೆಲ್. ತ್ಲದಾಳಾಚ್ಚ್ ಹ್ಯಚೆ ಮತ್ಗಕ್ ಗೆಲ್ಾಂ ಕಿೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ಣಡಾರಿ ಇಷ್ಟ್ರ ಾಂ ಖಾತ್ಗರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಪಯೆ​ೆ ಖಚ್ಚು ಕ್ನ್ು, ವಿಭಾಡ್ ಕ್ಲ್ ಆನಿ ಸವ್ು ಹೊಗ್ಗಾ ಯೆ​ೆ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಪಶ್ ತಾಿ ಪ್ ಪ್ಣವೊೆ . ತರಿೀ ಸಮಾದಾನ್ ಹ್ಯಡ್​್ ಕ್ಶೆಾಂಯ್ ಜಾ​ಾಂವ್, ಶತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗರ್ ಕಿತ್ಲಾಂಯ್ ಚಿಾಂತನ್ ಫಾರ್ಯಿ ನಾ. ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಜಾವ್​್ ಗೆಲ್ಯಾಂ. ಆಶೆಾಂ ಪೂರ ಚಿಾಂತಾನಾ ಪತ್ಗಣನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಲ್ಹ್ಯ ದಿಲಿ. ತಜಾ​ಾ ಬಾಪ್ಣಯೆ್ ಇಷ್ರ ಕಣಿೀ ತರಿೀ ತಕಾ ಏಕ್ ವ್ಲಟ್ ದಾಕ್ಯಿ ಲ್, ತಾ​ಾಂಚೆ ಕ್ಡೆ ವಚೊನ್ ವಿಚ್ಯರ್. ಖಂಡಿತ್ ತಕಾ ತ್ಲ ಕಮಕ್ ಕ್ತ್ಲುಲ್. ಹಾಂ ಆಯಾಕ ಲ್ೆ ಾಂಚ್ಚ ಸಿಾಂದಬಾದ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಬಾಪಯಾ್ ಾ ಎಕಾ ಮಿತಾರ ಕ್ಡೆ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ಚೆ ದುಗುತ್ಲ ವಿಷ್ಟ್ಾ ಾಂತ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಲ್ಯಗೊೆ . "ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಜಾವ್​್ ಗೆಲ್ಾಂ. ತಕಾ ಪತಾ​ಾ ುನ್ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲಿ ಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾ ಾಂವಿ್ ಆಶ್ಯ ಆಸಾ ತರ್ ತಜಾ​ಾ ಬಾಪ್ಣಯ್​್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ವೆಪ್ಣರಪರಿಾಂಚ್ಚ ತಾಂಯ್ ತೊಚ್ಚ ವೆಪ್ಣರ್ ಕ್ರ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್​್ ತಾಂ ವಹ ಡ್ ಸಾವ್ಲಕ ರ್ ಜಾತಲ್ಲಯ್" ಮಹ ಣ್ ಬೂದ್ ಬಾಳ್‍ಲ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಲ್ಯಗೊೆ . "ದುಡು ಜಾಯೆಾ ತರ್ ವ ದುಡು ಕ್ರಿಜೆ ತರ್ ಥೊಡಿಾಂ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕಾಮಾ​ಾಂ ಕ್ರಿಜೆ" ಆಶೆಾಂ ಬಾಪ್ಣಯ್​್ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ ಾಂ ತ್ಗಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತ್ಗಕ್ ಝಳಾಕ ಲಿಾಂ. ಆನಿ ಕ್ಸಲಿಗೀ ಏಕ್ ಅವಿ್ ತ್ಿ ಧೈರ್ ಯವ್​್ ತಾಣಾಂ ದಯಾು ಪಯ್ಾ ಕ್ರುಾಂಕ್

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿಧಾುರ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಬಾಪ್ಣಯ್ಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ತ್ಗ ಉರುಲಿೆ ಆಸ್‍ಲಿ ಪ್ಣಸ್‍ಲಿ ವಿಕನ್ ತಾಣಾಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಿ ಘೆತೊೆ ಾ . ಆನಿ ಥೊಡಾ​ಾ ವ್ಲಾ ಪ್ಣರಿಸಾಿ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ತಾವ್ಲುರ್ ಮುಡಾೆ ದೇಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊೆ ವೆಪ್ಣರ್ ವಯಾ​ಾ ಟ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಲು.

ವೆಪ್ಣರ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಸಿಾಂದಬಾದಾನ್ ಆಪೊೆ ಾ ವರ್ಸಿ ಬಯಾು ಮ್ಚಲ್ಯಕ್ ವಿಕೆ ಾ . ತಾಕಾ ಬರೊ ಲ್ಯಭ್ ಮೆಳೊಯ . ತಶೆಾಂ ಖುಶ ಜಾವ್​್ ಅಶೆಾಂಚ್ಚ ಆಪ್ಲಾ ಾಂ ಜೆಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಹೊಗ್ಗಾ ಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ ವೆಗಾಂಚ್ಚ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಜ್ಡಿ ಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಾಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲಾಂಗ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ರಿೀತ್ಗಚಿ ಖುಶ ಭೊಗೆ . ಆನಿ ತಾಣಾಂ ತಾಚೆಾಂ ದಯಾು ಪಯ್ಾ ಮುಕಾರಿಲ್ಾಂ.

ತಾಣಾಂ ಥೊಡಾ​ಾ ದಯಾು ತಡಿಚ್ಯಾ ರ್ಸವ್ಲತಾ​ಾ ಾಂನಿ, ಶೆಹ ರಾಂನಿ, ವಚೊನ್ ಬರೊ (ಅನಿಕಿೋ ಆಸಾ...) ----------------------------------------------------------------------------------------------

ಪ್ರ ಕರಣ್ – 8 ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ಚಿ ರ ಸಾಯಾ​ಾ ಕ್ ಇಲ್ೆ ಶೆಾಂ, ಸಾಯಾ​ಾ ಕ್ ಇಲ್ೆ ಶೆಾಂ ? ಕಿತ್ಲಾಂ ಇಲ್ೆ ಶೆಾಂ?” “ಸಾಯಾ​ಾ ಕ್ ಖಾಡ್ ಇಲ್ೆ ಶೆಾಂ...” “ಖಾಡಾಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ? ಇಲ್ೆ ಶೆಾಂ ವ್ಲಡಾೆ ಾಂ. ಆಜ್ ತಾರ್ಸನ್ ಘೆವ್​್ ಭಾಯ್ರ ಸರೊನಾ​ಾಂ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಕ್ ಪ್ಣವೆ​ೆ ಲ್ಾಂಚ್ಚ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್​್ ನಾಹ ತಾ​ಾಂ. ತಕಾ ಕಿತ್ಲಾಂ ಖಂತ್?” “ಸಾಯಾ​ಾ ಚಿ ಆಜಾ​ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್...” “ಆಜಾ​ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ? ತೊ ಸಾ​ಾಂಬಾಳಾಚೊ ರೆಜಸರ ರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ದಿ” “ಸಕ್ಕ ಡ್ ರೆಜಸರ ರ್ ಥಂಯಸ ರ್ ದವಲ್ಯಾ ುತ್. ಸಾಯಾ​ಾ ಚಿ ಆಜಾ​ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್...” “ಆಜಾ​ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ತಾುಯ್ ಮಾಸ್ಚಿ ರ ಭಂಡಾಯಾುಕ್ ಆಪಯಾಿ ಯ್ಕಿ ೀ?” “ಅರ್ಯಾ ೀ ಭಾರ್ಯೆ ಭಂಡಾರಿ ಕಿತಾ​ಾ ಧ್ನಾ​ಾ ಾಂ, ಎಕಾ ಘಡೆಾ ಭಿತರ್ ಮಯುಸ ರ್ ಸೊೀಪ್ ಮಾನ್ು ಸಪ್ಣಯ್ ಕ್ನ್ು ಸೊಡಾಿ ಾಂ”. ರಂಗಣ್ಾ ಕಾಲ್ಕಬುಲ್ಲ ಜಾಲ್ಲ,‍ “ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ಚಿ ರ ತಾಂ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂ ಪಯ್ಕಕ ಗೀ?” 22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ತಮ್ಚ್ ಶಸ್‍ಲ ಸಾಯಾ​ಾ , ಮಹ ಜೆ ಗುರು ತಮಿ”. ರಂಗಣ್ಾ ದಳೆ ಸೊಡ್​್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಪಡೆ . ತೊಾಂಡಾಚೆಾಂ ರೂಪ್ ಖಂಯಸ ಗೀು ಪಳೆಲ್ಲೆ ಉಗ್ಗಾ ಸ್‍ಲ.‍ “ತಮಾಕ ಾಂ ವಿಸಾರ ಲ್ಯಾಂ ಸರ್, ಹ್ಯಾಂವ್ ಮುನಿಸಾಮಿ. ತಮ್ಕಕ ರ್ ನಾಮುಲ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಾಂತ್ ತಮ್ಚ್ ಶಸ್‍ಲ” ಮಾಸ್ಚಿ ರ್ ಉಲ್ರ್ಯೆ . “ಆತಾ​ಾಂ ಕ್ಳೆಯ ಾಂ. ಬರೊ ಶಸ್‍ಲ ಬರೊ ಗುರು, ಹಜಾಮಾ​ಾಂಚೊ ಗುರು. ವಹ ಡ್ ಹಜಾಮಾಚೊ ಪ್ಣಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಕ್. ರಂಗಣ್ಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಪಡೆ . “ಪರಿೀಕ್ಾ ಾಂತ್ ಬಸಾ್ ಾ ವಿದಾ​ಾ ತ್ಗುಾಂಕ್ ಹಜಾಮತ್ ಕ್ಚೆು ಪರಿೀಕ್ಷಕ್ ವಹ ಡ್ ಹಜಾಮ್ ನಹ ಾಂಯ್ಕಿ ೀ? ಆಪ್ಲಾ ಾಂಯ್ ತೊ ವ್ಲವ್ರ ಕ್ಲ್ಯ ನಹ ಾಂಯ್ಕಿ ೀ?” “ಆತಾ​ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ಚೆುಾಂ ಮಾಷ್ಟ್ರ ಾ ತಜಾ​ಾ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚಿ ತನಿ​ಿ ಕ್ಚಿುಗ ನಾಕಾ?” “ಖಂಡಿತ್ ಕ್ರಿಜಯ್ ಧ್ನಾ​ಾ . ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಚ್ಚ ಬಿಡಾರ್, ನಾಹ ಣ್, ಜೆವಣ್ ಸಕ್ಕ ಡ್ ಜಾ​ಾಂವಿ​ಿ , ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಕ್ ವಚಾಂಯೆತ್, ಶೆಣ್ಯ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್‍ಲ, ಸಕ್ಕ ಡ್ ವೆವಸಾಿ ಕ್ತಾು” ಮಹ ಣತ್ಿ ತಾಣಾಂ ವೊಣಿ​ಿ ಕ್ ಘಾಲ್ೆ ಾಂ ನಿಳೆ​ೆಾಂ ವರ್ಸಿ ರ್ ವೊಡೆ​ೆ ಾಂ, ಸೊಭಿತ್ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ಿ ಆಸೊು, ರಂಗಣಾ ಚೆಾಂ ಮುಖಮಳ್‍ಲ್ ತಾ​ಾಂತಾಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಿ ಲ್ಾಂ. “ತವೆಾಂ ಕಾರ ಪ್ ದವಲ್ಯುಾಂಯ್ ಸರ್, ಬರೆಾಂ ಫೆರ ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಟ್ರ ಕ್ತಾುಾಂ, ತಮಾ್ ಾ ಶಸಾಚೊ ಹ್ಯತ್ಗಿ ಣ್ ಪಳಯೆಾ ”. “ಹಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಾಸ್ಚಿ ರ ಭಾಯ್ರ ಪಳೆಲ್ಯಾ ರ್ ಪ್ಣರ ಯಾ ರಿ ಇಸೊಕ ಲ್ ಭಿತಲ್ಯಾ ುನ್ ಹಜಾಮತ್ ಇಸೊಕ ಲ್” ರಂಗಣಾ ನ್ ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ

“ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಗಯ ಸಾಯಾ​ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ಾಂ. ಸಮುಾ ನ್ ಘೆವ್​್ ರಕನ್ ವಹ ರಿಜೆ. ಶಸಾಚೆರ್ ದಯಾ ದವರಿಜೆ” ಮಹ ಣತ್ಿ ತೊ ಭಾಯ್ರ ಆರ್ಯೆ .‍ “ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂನೊ ಇನ್ಹಸ ಿ ಕ್ರ ರ್ ಸಾಯ್ಾ ಆಯಾೆ , ಸಕ್ಕ ಡ್ ಜೇವ್​್ ಬರೆಾಂ ವರ್ಸಿ ರ್ ಘಾಲ್​್ ದನಾಿ ರಾಂ ದೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಯೆಯಾ” ಮಹ ಣಲ್ಲ. ಶೆಣ್ಯ್ (ಶ್ಯಾ ನುಬ್ರೀಗ್) ಗೆಲ್ಯಾ ಚೆಕಾ​ಾ ುಲ್ಯಗಾಂ “ಇನ್ಹಸ ಿ ಕ್ರ ರ್ ಸಾಯ್ಾ ಆಯಾೆ ಯವ್​್ ವಚ್ಯಜೆ ಖಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ಬಾಪ್ಣಯಾೆ ಗಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್” ಅಶೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗುನ್ ಧಾಡೆ​ೆ ಾಂ. ರಂಗಣ್ಾ ಭಿತಲಿು ವೆವಸಾಿ ಪರಿೀಕಾ​ಾ ಕ್ತಾು. ಪಯ್ಕೆ ಲ್ಯಾ ನ್ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾ ಾಂತ್ ಮುಕಾಕ ಲ್ ದಾ​ಾಂಡಿ ತಾಚೆರ್ ತವ್ಲಲ್, ವೊಣಿ​ಿ ಕ್ ಬರೊ ಆಸೊು, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ೆ ತವಳ್‍ಲ್ ಧಾ​ಾಂಪುಾಂಕ್ ವೆವಸಾಿ ,‍ ‘ಮಾಸ್ಚಿ ರಚಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಾಂ ಸಮುಾ ಯಾ​ಾಂ’ ಮಹ ಣ್ಪನ್ ವಿಜಾ ತ್ ಜಾವ್​್ ಬಸಾೆ . ಮಾಸ್ಚಿ ರನ್ ಗೊವೆತಾ ಥಾವ್​್ ಪಮುಳಾಚೊ ಸಾಬು, ರೇಜರ್, ಕಾರ ಪ್ ಮೆರ್ಷನ್ ವಯ್ರ ಕಾಡ್​್ ದವರಿಲ್ಾಂ. ದುಸಾರ ಾ ಎಕಾ ಪ್ಲಟೆ ಥಾವ್​್ ದಡಿ ಕ್ನ್ು ದವರಿಲ್ೆ ಾಂ ನಿತಳ್‍ಲ್ ಧ್ವೆಾಂ ವರ್ಸಿ ರ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡೆ​ೆ ಾಂ. ಆಪ್ಣೆ ಾ ಘರ ಥಾವ್​್ ಹುನ್ ಉದಕ್ ಹ್ಯಡ್​್ ಬರ ಶ್ೆ ಬರೊ ಧ್ಭವ್​್ ಕಾಡೆ .‍ “ಸಾಯಾ​ಾ ನ್ ರುಮಾಲ್, ಕೀಟ್ ಕಾಡ್​್ ದವರಿಜೆ ಮಹ ಣಲ್ಲ. ತ್ಗತಾೆ ಾ ರ್ ಶೆಣ್ಯೆಿ ಲ್ಲ ಚೆಕು ಬರೆಾಂ ಪುಡೆಾ ಾಂ, ತವ್ಲಲ್ಲ ಹ್ಯಡ್​್ ಆರ್ಯೆ . ರಂಗಣ್ಾ ಪುಡೆಾ ಾಂ ನ್ಹಹ ರ್ಸನ್ ಶಟ್ು ಪ್ಣಾ ಾಂಟ್ ಕಾಡ್​್ ದವನ್ು ಕ್ದೆಲ್ಯರ್ ಬಸೊೆ . ಮಾಸ್ಚಿ ರ್ ರಂಗಣಾ ಚ್ಯಾ ಗೊಮೆರ ಭಂವಿ​ಿ ಾಂ ಧ್ವೆಾಂ ವರ್ಸಿ ರ್ ಬಾ​ಾಂದುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಾಂ ಮಾ​ಾ ಜಕ್ ದಾಕಂವ್ಲ್ ಾ ರ್ ಪಡೆ . ಆಪುಣ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಯ ಲ್ಯಗಾಂ ಯೆತಾನಾ ಮುಸಾಕ ರಕ್ ಕಟುರ

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಘಾಲ್​್ ಧಾ​ಾಂವೆ ಲ್ಯಾ ಾಂಚೆಾಂ ರುಪ್ಲಾ ಾಂ ಆತಾ​ಾಂ ರಂಗಣಾ ಕ್ ಝಳಾಕ ಲ್ಾಂ, ತಾಕಾ ಸಕ್ಕ ಡ್ ಸಮ್ಚಾ ಾಂಕಾೆ ಗೆ​ೆ ಾಂ, ಘಾಂವ್ಲಾ ವ್​್ ದವಲ್ುಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೊ ಅತ್ು ಮೆಳೊಯ . ಮುನಿಸಾಮಿನ್ ಸಾಬು ಲ್ಯಯೆ ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ಕಿ ೀ? ಇನ್ಹಸ ಿ ಕ್ರ ರ್ ಸಾಯಾ​ಾ ಕ್ ಮಾಸ್ಚಿ ರನ್ ಸಪ್ಣಯ್ ಕ್ಚೆುಾಂ ದೃಶ್ಾ , ಮಾಸ್ಚಿ ರಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಸಾನ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಚ್ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಪಿಾಂತರ್, ತೊ ವಿಶ್ಯಾ ಸ್‍ಲ, ತ್ಗ ಭಕ್ಿ , ತೊ ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಪಿಾಂತಾರ ಾಂವ್ಕ ಹ್ಯಾ ದುಬಾಯ ಾ ಲಿಖೆಾ ಕ್ ತಾ​ಾಂಕಾತ್ ತರಿೀ ಕ್ಶೆಾಂ? ಮುನಿಸಾಮಿ ಆಪಿೆ ಕಾಣಿ ಸಾ​ಾಂಗುಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊೆ . “ಹ್ಯಾಂವ್ ಪತಾ​ಾ ುನ್ ಹ್ಯಾ ವತ್ಲಿ ಕ್ ಹ್ಯತ್ ಲ್ಯರ್ಯಿ ಾಂ ನಾತೊೆ ೆ ಾಂ ಸರ್, ಕ್ಶೆಾಂಯ್ ಮಿಡಲ್ ಇಸೊಕ ಲ್ ಪರಿೀಕಾ​ಾ ಪ್ಣಸ್‍ಲ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ. ತಮಾ್ ಾ ದಯೆನ್ ಟೆರ ೀಯ್ಕ್ ಾಂಗ್ ಪರಿೀಕಾ​ಾ ಪ್ಣಸ್‍ಲ ಜಾಲ್ಲೆ ಾಂ. ಬಾರ ಹಾ ಣ್ ಮಾಸ್ಚಿ ರಾಂ ಪರಿಾಂ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಲಿಸಾ​ಾಂವ್ ಶಕ್ವ್​್ ‘ಗುರು’ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಮಯಾುದೆನ್ ಜಯವ್ಲಾ ಾಂ, ಮಹ ಜಾ​ಾ ಬಾಪಯ್ ಒಟುರ ಚ್ಚ ಹಿ ವತ್ಗಿ ಆಕೇರ್ ಜಾ​ಾಂವಿ​ಿ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಯಖಾ​ಾ ಾಂತ್ ಸಾ​ಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ ಎಕ್ಿ ಮ್ ಉಣೊ. ಇತ್ಲೆ ಾಂ ಸವಿುಸ್‍ಲ ಜಾಲ್ಯಾ ರಿ ಮಹ ಯಾ್ ಾ ಕ್ ಪಂದಾರ ರುಪಯ್, ಮಾಹ ಕಾಯ್ಕೀ ತ್ಲಗ್ಗಾಂ ಭುಗುಾಂ ಜಾಲಿಾಂ. ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಭಾವ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ೆ , ಭುಗುಾಂ, ಭಾವ್, ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಹ ಣಿ ನಾ ಪಂದಾರ ರುಪ್ಣಾ ಾಂನಿ ಕಟಮ್ ಚಲ್​್ ಾಂ ಕ್ಶೆಾಂ? ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಹ್ಯತಾ​ಾಂತ್ ಕಾಸ್‍ಲ ನಾತ್ಲೆ ೆ , ಘರ ನಾಷ್ಟರ ನಾತೊೆ ೆ . “ಮಾಗರ್ ಪೊಟ್ಕ್ ತಮಿಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ಲ್ಾಂ?” “ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ರುಾಂ ಸರ್? ಕ್ಶೆಾಂ ತರಿ ರ್ಸದಾರ್ಸುನ್ ವಹ ರ್, ಕಣಯ್ ಗೊಾಂವ್ಲಾ ಾ ಾಂಗೆರ್ ವಚನ್ ನಾತೊ್ ಹ್ಯಡ್,

ನಾ​ಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ವಚನ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ರಿೀಣ್ ಹ್ಯಡಾಿ ಾಂ...”‍ ಮಹ ಳೆಾಂ.‍ “ರಿೀಣ್ ಹ್ಯಡೆ​ೆ ಾಂಯ್ಕಿ ?”‍ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ ರಂಗಣಾ ನ್. “ನಾ​ಾಂ ಸರ್ ಮಹ ಜ ಬಾಯ್ೆ ಜ್ೀರ್ ಜಾಲ್ಾಂ,‍ ‘ಹಾಂ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ತಕಾ ಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ ತರಿೀ ಕಿತಾ​ಾ ? ದಿಸಾಕ್ ಆಟ್ ಆಣಾ ಾಂಚಿ ಕ್ರಲ್ ಹ್ಯಚೆ ಬದಾೆ ಕ್ ಚ್ಯರ್ ಜಣಾಂಚೆ ಕೇಸ್‍ಲ ತಾಸಾೆ ಾ ರ್ ಚಡ್ ಲ್ಯಭ್ ಆಸಾ, ರುಪಯ್ ರಿಣಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಯುಯ್, ತಜ ಮಯಾುದಿ​ಿ ೀ?’‍ ಮಹ ಣ್ ಹಟ್ಕ್ ಪಡೆ​ೆ ಾಂ...” “ಮಾಗರ್ ಕ್ಶೆಾಂ ಪರಿಹ್ಯರ್ ಜಾಲ್ಲ ತಮ್ಚ್ ನಾ​ಾ ಯ್?” “ಕ್ಶೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ಧ್ನಾ​ಾ ... ಆಮಾ್ ಾ ಹಳೆಯ ಾಂತ್ ಹ್ಯಯ್ಸ್ಸ ಕ ಲ್ ಶಕ್ೆ ಲ್ ಚ್ಯರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ಪ್ಲಾಂಟೆಕ್ ದೂದ್ ವಹ ನ್ು ಪೇಾಂಟ್ ಪಳೆಯ್ಕಲ್ೆ ಚವ್ಿ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ್ ಬ್ರೀಬ್ ಆರ್ಯಕ ನ್ ದೀಗ್ ಹವಿೆ ನ್ ಆಯೆ​ೆ .‍ ‘ಕಿತಾ​ಾ ಆಯಾೆ ಾ ತ್ಲರ ೀ? ಕಾರ ಪಿ​ಿ ಪ್ ಮಾರಿಜಯ್ಕಿ ೀ ತಮಾಕ ಾಂ’ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ. ತ್ಲಯ್ಕೀ ತಮಾಷ್ಟ್ಾ ಾಂಕ್ ಹುಾಂ ಕೇಸ್‍ಲ ವ್ಲಡಾೆ ಾ ತ್. ಪೂಣ್ ಕಾರ ಪ್ ಮಾಚೆು ಕೀಣ್ ಆಸಾತ್ ಆಮಾ್ ಾ ಹಳೆಯ ಾಂತ್ ಮಹ ಣಲ್. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಗಮಾ ತ್ಲಕ್ ಮಹ ಳೆಾಂ ಅಮೆರಿಕ್ನ್ ಕ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಚ್ಯರ್ ಅಣ, ಫೆರ ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಟ್ ಸ ಅಣ. ತ್ಲ ಬಸ್ಚೆ ಚ್ಮಾ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಯ್ಕೀ ಎಕಾೆ ಾ ಕ್ ಅಮೆರಿಕ್ನ್ ಎಕಾೆ ಾ ಕ್ ಫೆರ ಾಂಚ್ಚ ಮಾಲ್ುಾಂ. ಒಟುರ ಧಾ ಆಣ ಮೆಳೆಯ .‍‘ಖಂಯ್ ಶಕೆ ಯ್ ಮುನಿಸಾ​ಾ ಮಿ ಬರೊ ವಳಾಸ ಲ್ಲೆ ಹ್ಯತ್ ತಜ್. ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಾಂತ್ಗಾ ೀ ಅಸ್ಚೆ ಾಂ ಸಾಪ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ ನಾ’ ಮಹ ಣ್ ತಾರಿೀಪ್ ಕ್ನ್ು ಗೆಲ್. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಬಾಯೆ​ೆ ಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಾ​ಾಂತ್ ಧಾ ಆಣ ದಿಲ್. ತ್ಲಾಂ ಜ್ೀರ್ ಜಾವ್​್ ಸದಾ​ಾಂ ಅಶೆಾಂ ಚ್ಯರ್ ತಕೆ ಾ ತಾಸ್‍ಲ ನಾ ತರ್ ಶತ್ ಪಡೆ್ ಾಂ ನಾ ಮಹ ಣಲ್ಾಂ”

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ತಾ​ಾ ದಿೀಸ್‍ಲ ಥಾವ್​್ ರ್ರುಗೀ ತಜೆಾಂ ಹಜಾಮತ್ ಇಸೊಕ ಲ್?” “ನಾ​ಾಂ ಸರ್, ದೀನ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಕಣಿೀ ಆಯೆ​ೆ ನಾ​ಾಂತ್. ತರಿೀ ತ್ಲ ದೀಗ್ ಚೆಡೆ ಗ್ಗಾಂವು ರ್ ಕಾರ ಪ್ ದವನ್ು ಬರೊ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕ್ನ್ು ಆಯೆ​ೆ . ಮಾಗರ್ ತ್ಲ ಹಳೆಯ ಥಾವ್​್ , ಹ ಹಳೆಯ ಥಾವ್​್ ಮಹ ಣ್ಪನ್ ಸಭಾರ್ ಫೆಷನಾ​ಾ ಲ್ ಚೆಕ್ು, ದೂದ್ ವಿಕ್​್ , ಯಾಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೆ​ೆ . ಆತಾ ’ತಾ​ಾಂ ಹಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್​್ ಹ್ಯಾ ಬಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂತ್ ಸ್ಚಲೂನ್ಾಂಚ್ಚ ಘಟ್ ಕ್ಯಾುಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಸಾ​ಾಂ”. “ಕಾಮಾಕ್ ರಜ ದಿತಾಯ್ಕಿ ೀ? ಆತಾ​ಾಂ ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಗೆ ಹುಟಾ ಳ್‍ಲ್ ಆಸಾ?” “ದಿಸಾಕ್ ದೀನ್ ರುಪ್ಣಾ ಾಂ ಮಹ ಣಸರ್ ಜಾತಾತ್ ಸರ್. ಮಹ ಜ್ ಖಚ್ಚು ದಿಸಾಕ್ ಆಟ್ ಆಣ. ಒಟುರ ಮಹ ಯಾ್ ಾ ಕ್ ಚ್ಯಳಿೀಸ್‍ಲ

ಪನಾ್ ಸ್‍ಲ ರುಪ್ಣಾ ಾಂಕ್ ಮಾರ್ ನಾ. ಆತಾ​ಾಂ ಮಾಸ್ಚಿ ರಚೆಾಂ ಕಾಮ್, ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಮಹ ಣಿ ನಾ ಭಂಗ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕ್ನಾುಾಂ. ಸಕಾಳಿಾಂ ಸಾಡೆ ಸ ಥಾವ್​್ ಸವ್ಲಯ್ ಸಾತ್ ಪಯಾುಾಂತ್ ಪತಾ​ಾ ುನ್ ಪ್ಣವ್ಣ ಇಕಾರ ಥಾವ್​್ ಪ್ಣವ್ಣ ಎಕಾ ಪಯಾುಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕ್ತಾುಾಂ. ಥೊಡೆ ದನಿ ರಾಂ ಏಕ್-ದೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಹಳೆಯ ಾಂ ಥಾವ್​್ ಸಕಾಳಿಾಂ ನೊವ್ಲಾಂಕ್​್ ಯವ್​್ ರಕನ್ ಬಸಾಿ ತ್”. “ಮಾಸ್ಚಿ ರಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್​್ ಸ್ಚಲೂನ್ ದವರ್. ಕಟ್ಾ ವತ್ಗಿ ಸೊಡಾ್ ಕಾ”.

ಸಿಮೆಸಿತ ರ ಂತ್ಲೆ ಭುತ್

ಸಂಪಿರ ೀತಾ ರಜಾ​ಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಮತಾರಿ. ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ತ್ಗಚೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಚಿತರ ಪ್ಣರ ಯ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ತ್ಗಚ್ಯಾ ಕಾತ್ಗರ್ ಮಿರಿ ಪಡ್‍ಲಿೆ . ದಾ​ಾಂತ್ ಝಡ್‍ಲ್ೆ , ಕೇಸ್‍ಲ ಪಿಕ್‍ಲ್ೆ . ಆಾಂಗ್ಗಾಂತ್ ಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿೆ . ಆಪ್ಣಾ

(ರ್ಮಖಾಯ ಾ ಅೊಂಕಾ​ಾ ೊಂತ್ರ ರ್ಮಕಾರ್ಸುನ್ ವರ್ತ....) ---------------------------------------------------------------------------------------

ಶಿರ ೋಂಕಾ ದೇಶಾರ್ಚ ಜಾನಪ್ದ್ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕೆ ಕ್ : ಲಿಲಿಯ ಮಿರೊಂದಾ - ಜೆಪ್ಪು (ಬೊಂಗ್ಳು ರ್)

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಕಮೆಕ ಕ್ ಆಸೊಾಂದಿ ಮಹ ಣ್ ತ್ಗಟ್ಾ ನಾತ್ಗಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಾಂ. ತಾಕಾ ಆಟ್ರ ವಸಾುಾಂ ಪ್ಣರ ಯ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ. ನಾ​ಾಂವ್ಲ ತ್ಲಕಿತ್ ಭೊೀವ್ ಸೊಭಿತ್ ತ್ಲಾಂ, ಬುದಾ ಾಂತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಅನಿಕಿೀ ಭುಗು ಮ್ಚೀತ್. ಭಾರಿೀ ಚಂಪಲ್ ಮ್ಚೀನ್, ತಾ​ಾ ವವಿುಾಂ ಸಗೊಯ ವೇಳ್‍ಲ್ ಖೆಳೊನ್ ತ್ಲಾಂ ವೇಳೊಯ ನ್ ತ್ಲಾಂ ವೇಳ್‍ಲ್ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಕ್ತಾುಲ್ಾಂ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಚಿತರ ಮತಾರಿ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿಕ್ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಪವ್​್ ಮಹ ಣಲಿ ‘ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ, ಅತಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ರವೆಯ ರತ್ ವೆಹ ಆಾಂ, ರಯ್‍ಕವರಿ‍್ ಕ್ ಆಾಂಗ್ ಘಾರ್ಸನ್ ನಾಣಂವ್ಕ ಆಸಾ. ಶಾಂಗ್ಗರ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್‍ಲ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಯೆಾಂವ್ಲ್ ಾ ಭಿತರ್ ಶತ್‍ನಿಸ್ಚಿ ಾಂ ಕ್ರ‍್ ್ ದವರ್ ಯವ್​್ ಜೆವ್ಲಿ ಾಂ. ಬ್ರಳೊಾಂಕ್ ವಹ ಚ್ಯನಾಜಾ.’‍ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿನ್ ಜಾಯ್ಿ ಮಹ ಣ್ ಾ ಪರಿಾಂ ತಕ್​್ ಹ್ಯಲ್ಯ್ಕೆ . ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿನ್ ರಾಂದಿ್ ರ್ ಆದಾನ್ ದವಲ್ುಾಂ. ತ್ಲಾಂ ಖತಕ ತಾಿ ನಾ ತಾಕಾ ತಾ​ಾಂದು ಆನಿ ದಾಳ್‍ಲ್ ಧ್ಭವ್​್ ಘಾಲಿ. ತ್ಗತಾೆ ಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇರ್ಷರ ಣಾ ಾಂನಿ ತಾಕಾ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಆಪಲ್ಾಂ. ತ್ಲಾಂ ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ನ್ ದಾ​ಾಂವೆ​ೆ ಾಂ. ಚಿತರ ಮತಾರಿ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಚರ್ಸಿ ವೇಳ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಭುಕ್ನ್ ತ್ಗಕಾ ವೊಡಿ ಯೆತಾಲ್ಲಾ . ಘರ ಪ್ಣವ್ಲಿ ನಾ ಶತ್ ಆನಿ ದಾಳ್‍ಲ್ ಉಕಾ ನ್ ಉಕಾ ನ್ ಕಾಳಿಾಂ ಜಾವ್​್ ಗೆಲಿೆ ಾಂ. ಹುಲ್ಯಿ ಲ್ಲೆ ವ್ಲಸ್‍ಲ ಘರ್ ಭರ‍್ ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿಚೊ ಪ್ಣತೊಿ ಖಂಸರಿೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ . ಮತಾರೆಕ್ ಭಾರಿ ರಗ್ ಆರ್ಯೆ . ಪಯ್ಕಸ ಲ್ಯಾ ಬಯಾೆ ಾಂತ್ ಇರ್ಷರ ಣಾ ಾಂ * ವೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಾಂ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ ದಿಸ್ಚೆ ಾಂ ಮತಾರಿ ಥಂಸರ್ ಗೆಲಿ, ಪ್ಣಟಿರ್ ದೀನ್ ಗುಮೆಸ ಚಡಲ್ ಆಣಿ ಕಾನ್ ವೊಳಾಯ್ಕತ್ಿ ಘರ

ಹ್ಯಡ್​್ ಆಯ್ಕೆ .‍ ‘ತ್ಲೆ ಾಂ ವಹ ಡೆ​ೆ ಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂಯ್ ಅನಿಕಿೀ ತಕಾ ಬೂದ್ ಯಾಂವ್ಕ ನಾ. ತವೆಾಂ ಅಶೆಾಂ ಚೆಡಾ​ಾ ಾಂ ಪರಿಾಂ ಖೆಳೊನ್ಾಂಚ್ಚ ಆಸಾೆ ಾ ರ್ ಕಣಿೀ ತಜೆಲ್ಯಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ​ಾಂವಿ್ ನಾ​ಾಂತ್..... ಸಿಮೆಸಿ​ಿ ಾ​ಾಂತೊ ಭುತ್‍ಯ್ಕೀ ತಜ್ ಹ್ಯತ್ ಧ್ರೊ‍್ ನಾ’ ಮಹ ಣಲಿ ‘ಕೀಣ್?’‍ ಮತಾರೆನ್ ಭಿತರ್‍ಥಾವ್​್ ಾಂಚ್ಚ ವಿಚ್ಯಋಲ್ಾಂ. ‘ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಿಮೆಸಿ​ಿ ಾ​ಾಂತೊೆ ಭುತ್ ವ್ಲಟೆರ್ ವೆತಾಲ್ಲಾಂ ತಜಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಆಯಾಕ ಲಿಾಂ..... ಹ್ಯಾಂವ್ ತಜಾ​ಾ ನಾಲ್ಲ್ಯಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ​ಾಂ’ ಮಹ ಣಲ್ಲ ಭುತ್ ಭುತಾಚಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಆರ್ಯಕ ನ್ ಮತಾರೆಚಿ ಝಿಾಂಟ್, ಉಡಿೆ ರಗ್ಗಚ್ಯ ಭರರ್ ಆಪ್ಲಾ ಾಂ ಉಲ್ಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಉತಾರ ಾಂಚೊ ಪರಿಣಮ್ ಆಸೊ ಜಾಯ್ಿ ಮಹ ಣ್ ತ್ಗಚೆಾಂ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಅ ತಾ​ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ರೆ‍್ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಿತ್ಲೆ ಾಂ ತ್ಗಣಾಂ. ತ್ಗಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಣಯ್ ಝಳಾಕ ಲ್ಲ. ಭಿತರ್ ವಹ ಚೊನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲಿೆ ಸಿಸಿೆ ಹ್ಯಡ್​್ ಆಯ್ಕೆ ತ್ಗ ‘ತಾಂ ಬಾಗ್ಗೆ ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಾಕಾರ ಾ ದಾಂಪ್ಣಯ ಾ ಥಾವ್​್ ಭಿತರ್ ಯೆ ಪಳೆಯಾ​ಾಂ ಮಹ ಣಲಿ ತ್ಗ. ಭುತಾಕ್ ಹಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಕ್ಷ್ರ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ. ತೊ ತಾ​ಾ ಸಿಸ್ಚೆ ಚ್ಯಾ ದಾಂಪ್ಣಯ ಸಾಕಾ​ಾ ು ತೊಾಂಟ್ಾಂತ್‍ಥಾವ್​್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ. ಭುತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚ್ಚ ತ್ಗಣಾಂ ತಾ​ಾ ಸಿಸ್ಚೆ ಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಗುಡಿ​ಿ ಘಾಲ್​್ ಬಂಧ್ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಅತಾ​ಾಂ ಭುತಚ್ಚ ಸಿಸ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಲ ಚಿತ್ಗೀರ ಮತಾರೆನ್ ತ್ಗ ಸಿಸಿೆ ಶೆಹ ರಭಾಯಾೆ ಾ ವೊಡಾರುಕಾ ಪಂದಾ. ಪೂನ್ು ಸೊಡಿೆ ತಾಚೆರ್ ಮಾಲ್ ವೊೀಡ್​್ ಘರ ಆಯ್ಕೆ ಚ್ಯರ್ ಪ್ಣಾಂಚ್ಚ ಮನ್ಹ ಪ್ಣರ್ರ್ ಜಾಲ್. ಜ್ೀರ್ ವ್ಲಳೊಪ್ಣವ್​್ ಯವ್​್ ಮಾಲ್ ಕಸೊಯ ನ್ ಗೆಲಿ. ಭುತಾಸವೆಾಂ ಸಿಸಿೆ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಕೆ .

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ತಾ​ಾ ವ್ಲಟೆಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ಏಕ್ ತನಾುಟೊ ಗ್ಗನಾ​ಾಂ ಗ್ಗತ್ಗತ್ಿ ವಹ ತಾಲ್ಲ. ಭುತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಪರ್ಯೆ ‘ಮಾಹ ಕಾ ಹ್ಯಾ ಬಂಧಾಂತ್ ಥಾವ್​್ ಸೊಡಯ್ ತಕಾ ಜಾಯೆಿ ಾಂ ಧ್ನ್‍ದಿವೆುಾಂ ದಿತಾ​ಾಂ ಮಹ ಣಲ್ಲ. ತನಾುಚೊ ಭಿಯಾನ್ ಹಣಾಂ ತ್ಲಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಗೊೆ . ನಿಮಾಣಾಂ ವೊಡಾ ರುಕಾಲ್ಯಗಾಂ ಸಿಸ್ಚೆ ಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಭುತಾರ್ ತಾಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ತಾಕಾ ಭೆಾ ಾಂ ದಿಸ್ಚೆ ಾಂ ಪೂಣ್ ಭುತನ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ದಿಲ್ಾಂ ಆನಿ ಸಿಸ್ಚೆ ಚಿ ಗುಡಿ​ಿ ಕಾಡ್ ಮಹ ಣ್ ಪರತ್ಲೆ ಾಂ. ತನಾುಟ್ಾ ನ್ ಸಿಸ್ಚೆ ಚಿ ಗುಡಿ​ಿ ಕಾಡಿೆ . ಭುತ್ ಭಾಯ್ರ ಆರ್ಯೆ ‘ತಾಜೆಥಾವ್​್ ವಹ ಡೆ ಉಪ್ಣಕ ರ್ ಜಾಳೊ. ಚಿೀತಾರ ಮತಾರೆನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಿಸ್ಚೆ ಾಂತ್ ಬಂಧ್ ಕ್ರ‍್ ್ ದವರ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. ತ್ಗಕಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ಿ ನಾತ್ ಆಸಾ. ತಾ​ಾಂತ್ಲಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ. ಮಾಹ ಕಾ ತಾಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಜಯ್.’‍ ಬ್ರಸಾರ ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಆವ್ಲಹ ಜಾನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಾಂ. ತನಾುಟ್ಾ ಕ್ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಪಳಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗೆ​ೆ ಾಂ.‍ ‘ತ್ಲಾಂ ಒಪ್ಣಿ ಲ್ಯಾ ರ್ ಮಾಹ ಕಾಜ್ ತಾಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯಾ್ ಯೆ’ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ಲೆ ಾಂ. ‘ತ್ಲಾಂ ಸಮ, ಮಾಹ ಕಾ ಜಾಯೆಿ ಾಂ ಧ್ನ್ ದಿವೆುಾಂ ದಿತಾ​ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂಯ್ ನಂಗ? ವಿಸಲ್ಲುಯ್ಕೆ ?...... ವಿಚ್ಯಋಲ್ಾಂ ಯುವಕಾನ್. ‘ನಾ.... ವಿಸೊರ ಾಂಕ್ ನಾ ಆಜ್ ರತ್ಗಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ರವೆಯ ರಕ್ ವೆಹ ತಾ​ಾಂ ರಯಾಚಿ ಗೊಮಿರ ಧ್ತಾುಾಂ. ಹ್ಯಾ ವವಿು ಮಂತ್ಗರ , ಸೇನಾಧಪತ್ಗ ಆನಿ ಸವ್ು ಭಿಯಾನ್ ಕಂಗ್ಗಲ್ ಜಾತಾತ್. ರಯಾಚೊ ಪ್ಣರ ಣ್ ಬಚ್ಯವ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರಚಿಾಂ ನಾಣಿಾಂ ದಿತಾ​ಾಂ ಮಹ ಣ್

ದಾ​ಾಂಗೊರ ಫೆರಯಾಿ ತ್. ತಾಂ ಥಂಯಸ ರ್ ಯವ್​್ ‘ಭುತಾ ರಯಾಕ್ ಸೊಡ್​್ ವಹ ಚ್ಚ’ ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ರಯಾಚಿ ಗೊಮಿರ ಸೊಡಾಿ ಾಂ. ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರಚಿಾಂ ನಾಣಿ ಘೆವ್​್ ತಾಂ ರ್ಸಖಾನ್ ಜಯೆ ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೊನ್ ಭುತ್ ಉಬ್ರನ್ ಗೆಲ್ಲ. ತನಾುಚೊ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೆ ಚಿತರ ಮತಾರೆಚೆಾಂ ಘರ್ ಸೊದುಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ ತಾರ ಸ್‍ಲ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ​ಾಂತ್. ತಾಣ ಮತಾರೆಲ್ಯಗಾಂ ಘಡ್‍ಲಿೆ ಸಗಯ ಗಜಾಲ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ .‍ ‘ಭುತ್ ಪತುನ್ ಯವ್​್ ತಜ ನಾತ್ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ ಲ್ಯಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಕ್ರ‍್ ್ ದಿ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ‍ಿ ತಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ರ‍ಿ ಯ್?’‍ ಮಹ ಣ್ ಸವ್ಲಲ್ ಕ್ಲ್. ಮತಾರೆಕ್ ಭೆಾ ಾಂ ದಿಸ್ಚೆ ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಪುಣಿ ಉಪ್ಣಯ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿಕ್ ತಕಾಚ್ಚ ದಾವ್​್ ಕಾಜಾರ್ ಕ್ರ‍ಿ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಭುತಾಚ್ಯ ಉಪದಾರ ಾಂಥಾವ್​್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಬಚ್ಯವ್ ಕ್ರ್ ಮಹ ಣ್ ತನಾುಟ್ಾ ಲ್ಯಗಾಂ ದಿೀನ್‍ಪಣಿಾಂ ವಿಚ್ಯರೆ‍ೆ . ತಾನಾುಟ್ಾ ನ್ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಧೈರ್ ಭರೆ‍ೆ ಾಂ. ರಯಚ್ಯ ಗೊಮೆರ ಕ್ ಧ್ರ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಭುತಾರ್ ಸೊಡಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರಚಿಾಂ ನಾಣಿಾಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್​್ ಮೆಳೆಲಿಾಂ ಮಹ ಣ್ ದಾ​ಾಂಗೊರ ಫೆರಯ್ಕಲಿೆ ಖಬಾರ್ ಆರ್ಯಕ ನ್ ಚಿತರ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ ಆನಿ ತನಾುಚೊ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಾಂ. ಖಂಚ್ಯಗ ಭುತಾನ್ ರಯಾಚಿ ಗೊಮಿರ ಧ್ರ‍ೆ ಾ ರಯ್ ಉಲ್ಲಾಂವ್ಕ ಜಾನಾಸಾಿ ನಾ ನಿದಾೆ ಮಹ ಳಿಯ ಖಬಾರ್ ಕ್ಳಿತ್ ಜಾಲಿ ತನಾುಟೊ ನಿಟ್ರ ರವೆಯ ರಕ್ ಗೆಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂವ್ ರಯಾಚ್ಯ ಗೊಮೆರ ಕ್ ಧ್ರ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಭುತಾಕ್ ಸೊಡಯಾಿ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ. ರಯಾಲ್ಯಗಾಂ ವಹ ಚೊನ್ ತನಾುಟ್ಾ ನ್

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಿತ್ಲಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂಗ ಮಂತಾರ ಾಂ ಮಹ ಳಿಾಂ ಬ್ರವ್ಲಚೊ ಘಡೆಾ ಕ್ ರಕನ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ತನಾುಟ್ಾ ನ್ ಪ್ಣಲ್ಲ ರಯಾಚ್ಯ ಆಾಂಗ್ಗರ್ ಘಾಲ್ಲ ಡಬಾ​ಾ ಾ ಚೆಾಂ ದಾ​ಾಂಕ್ಾ ಭದ್ರ ಜಾವ್​್ ಗೊಬ್ರರ್ ಕಾಣಾ ವ್​್ ತಾಚ್ಯ ಆಾಂಗ್ಗರ್ ದಾ​ಾಂಪುನ್ ಸೊಡೆ​ೆ ಾಂ. ಭುತ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಶಾಂವ್ಲಾ ರ್ಯೆ ಮಂತ್ಗರ ಸೇಬಾಧಪತ್ಗ ಆನಿ ಪತುನ್ ಬಂಧ ಜಾಲ್ಲ. ಸವ್ು ಶೆಮೆುವ್​್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲ್. ರಯಾಚಿ ಭಲ್ಯಯ್ಕಕ ೀ ರ್ಸದಾಲಿು ತಾಣಾಂ ‘ಏ......ಭುತಾ ರಯಾಚಿ ಗೊಮಿರ ಸೊಡ್​್ ತನಾುಟ್ಾ ಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಯಖ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರಚಿಾಂ ನಾಣಿಾಂ ದಿಲಿಾಂ ಮಾತ್ ನಂ, ಸೊಡ್ ತವೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ರವೆಯ ರಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿಕ್ ಅಪೇಕಸ ಾಂಚಿ ಚಲಿ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ತನಾುಟ್ಾ ಲ್ಯಗಾಂ ವೈಭವ್ಲನ್ ಕಾಜಾರ್ ಡಬಾ್ ಾ ಾಂತ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿ ಾಂ ಯವ್​್ ತಾಕಾ ಕ್ರ‍್ ್‍ದಿಲ್ಾಂ. ಚಿತರ ಮತಾರೆಚೊ. ಆಪವ್​್ ವಹ ರ್’ ಮಹ ಣತ್ಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ ವಣ್ಪುಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ. ಡಬ್ರಾ ತಾಣಾಂ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಬ್ರಗ್ಗಾಂತ್‍ಥಾವ್​್ ಸಿಮೆಸಿ​ಿ ಾ ಚೊ ಭುತ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ಡಬ್ರಾ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡೆ . ತಾಣಿಾಂ ಉಜಾ​ಾ ಾಂತ್ ಘಾಲ್​್ ಹುಲ್ಯಿ ವ್​್ ಸಿಮೆಸ್ಚಿ ಾಚ್ಯ ಭುತಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವವಿುಾಂ ಸೊಡೆ . ಭುತಾಚೆ ಉಪದ್ರ ನಿವ್ಲರೆ‍ೆ . ಅಜಾ​ಾ ಪ್ ಜಾಲ್ಾಂ ತಾಕಾ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿಚೆಾಂ ಚಂಪ್ಣಕ್ಲಿಉಸವೆಾಂ ತನಾುಚೊ ರ್ಸಖಾನ್ ಆಕ್ಷುಣ್ ಧೊರ್ಸಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಜಯೆಲ್ಯಗೊೆ . ತಕ್ಷಣ ರಯಾಚಿ ಗೊಮಿರ ಸೊಡಿೆ ಆನಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಡಬಾ​ಾ ಾ ಾಂತ್‍ರಿಗೊೆ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ------------------------------------------------------------------------------------------------

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


45. ರಗಾವೆಳಂ ಘೆತ್ೆ ಲೊ ನಿಧಾಿರ್ ಬರ ಹಾ ದತಿ ವ್ಲರಣಸಿ ವಯ್ರ ಆಡಳೆಿ ಾಂ ಚಲ್ಯಾಿ ನಾ, ಬ್ರೀಧಸತಾ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್​್ ಜಲ್ಕಾ ನ್ ಊಾಂಚ್ಚ ಶಕ್ಷಣ್ ಜ್ಡ್​್ , ರಯ್‍ಕಾಂವರ್ ಜಾವ್​್ ದೇಶ್ ಭೊಾಂವ್ನ್, ಅನುಭವ್ ಜ್ಡುನ್, ಬಾಪ್ಣಯಾ್ ಾ ಮಣು ನಂತರ್ ಆಪುಣ್‍ಚ್ಚ ರಯ್ ಜಾತಾ. ದಾನ್-ಧ್ಮ್ು ಕ್ರ‍್ ್, ಎಕಿೀನ್‍ಪಣನ್ ಆಡಳೆಿ ಾಂ ಚಲ್ವ್​್ ಖೂಬ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಜ್ಡಾಿ . ತಾಚ್ಯಾ ಉದಾ​ಾ ನಾ​ಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ . ತಾಚೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ರ್ಸಮಂಗಲ್. ತೊ ಏಕ್ ಪ್ಣರ ಮಾಣಿಕ್ ವಾ ಕಿ​ಿ . ಏಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಎಕೆ ಬುದಧ ಹಿಮಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್​್ ಭಾಯ್ರ ಸರ‍್ ್ ದೇಶ್ ಸಗೊಯ ಭೊಾಂವ್ನ್ ವ್ಲರಣಸಿಕ್ ಯೆತಾ. ತೊ ಶಹರಾಂತ್ ಭಿಕ್

ಜಮಾ​ಾಂವ್ಕ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ ಜಾಣ ಜಾವ್​್ , ಬ್ರೀಧಸತ್ಾ ತಾಕಾ ರವೆಯ ರಕ್ ಆಪವ್​್ ವಹ ರ‍ಿ . ಸನಾ​ಾ ನ್ ಕ್ರ‍ಿ . ಜೆವಣ್ ಆಪುಣ್‍ಚ್ಚ ವ್ಲಡ್​್ ಗೌರವ್ ದಾಖಯಾಿ . ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಬುದಾಧ ಕ್ ರವ್ಾಂಕ್ ರಜ್ ಉದಾ​ಾ ನಾ​ಾಂತ್ ಧ್ಮಾುರ್ಥು ವಾ ವಸಾ​ಾ ಕ್ರ‍ಿ . ತಾಚಿ ಸ್ಚವ್ಲ ಕ್ರೆ‍್ ಾ ಖಾತ್ಗರ್ ಮಾಲಿ ರ್ಸಮಂಗಲ್ಯಕ್ ನ್ಹಮಾಿ . ಸನಾ​ಾ ಸಿಚಿ ಸ್ಚವ್ಲ ಅತಾ ಾಂತ್ ಶದೆಧ ನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ಲನ್ ಕ್ರ‍ಿ . ಏಕ್, ದೀನ್ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂ ನಂತರ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಧ ರ್ಸಮಂಗಲ್ಯಕ್ ಆಪವ್​್ ತ್ಗಳಿಸ ತಾ,‍ ‘ಹ್ಯಾಂವ್ ಥೊಡಾ​ಾ ದಿಸಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ರ ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಕ್ ವೆಹ ತಾ​ಾಂ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ರಯಾಕ್ ಕ್ಳಯ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಆಯಾೆ ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ತಾಂವೆ ಯೆವೆಾ ತ್’ ಮಹ ಣಿ . ಹಾಂ ಒಪುನ್ ಘೆವ್​್ ರ್ಸಮಂಗಲ್ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಧ ಭಾಯ್ರ ಸರ‍್ ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್, ಆಪುಣ್‍ಯ್ಕೀ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಘರ

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪತಾುತಾ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಾ​ಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವಖಾಿ , ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಧ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಯೆತಾ. ತೊ ಯೆಾಂವೊ್ ವೇಳ್‍ಲ್ ರ್ಸಾಂಮಗಲ್ಯಕ್ ಗೊತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಆಸಾನಾ. ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಧ ಆಪೊೆ ಾ ವರ್ಸಿ , ಆಯಾಿ ನಾ​ಾಂ ಘರ ಮುಖಾೆ ಾ ನ್ ದವರ‍್ ್ ಲ್ಯಗೆ ಲ್ಯಾ ರನಾಕ್ ಭೊಾಂವ್ಾಂಕ್ ವೆಹ ತಾ. ತಾ​ಾ ದಿಸಾ, ರ್ಸಮಂಗಲ್ ಘರ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ನ್, ಜೆವ್ಲಾ ಕ್ ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್‍ಲ್ ಮಾರ‍್ ್ ಹ್ಯಡಿಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಆಪೊೆ ಭಾಲ್ಲ ಆನಿ ಧೊಣ್ಪ ಘೆವ್​್ ರನಾಕ್ ವೆಹ ತಾ. ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾ​ಾಂತ್ ಚಮಾಕ ತಾನಾ ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್‍ಲ್ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತನ್ ಆಪೊೆ ಭಾಲ್ಲ ಸೊಡಾಿ . ಭಾಲ್ಲ ವಹ ಚನ್ ರನಾ​ಾಂತ್ ಭೊಾಂವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಾಿ ಚ್ಯಾ ಗೊಮಾರ ಾ ಕ್ ಸಮಾ ಲ್ಯಗ್ಗಿ . ಬುದಧ ಬ್ರಬ್ರ ಮಾರ‍್ ್ ಧ್ಣಿುಕ್ ಶೆವ್ಲರ ತಾ. ಘಾಬ್ರರ ಲ್ಲೆ ರ್ಸಮಂಗಲ್ ಧಾ​ಾಂವೊನ್ ಥಂಯ್ ಪ್ಣವ್ಲಿ . ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಾಧ ಕ್ ಪಳೆವ್​್ ಶರಿಾಂ ಚಕಾಿ .‍ ‘ಅರ್ಯಾ ೀ, ತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕ್ಳೆಯ ಾಂನಾ. ಚ್ಮಕ್ ಜಾಲಿ’ ಮಹ ಣ್ ರಡಾಿ . ನಿಧಾನಾಯೆನ್ ಭಾಲ್ಲ ವೊಡ್​್ ಕಾಡಾಿ ನಾ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಧ ಆಪೊೆ ಪ್ಣರ ಣ್ ಸೊಡಾಿ . ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರಯಾಕ್ ಕ್ಳಾಯ ಾ ರ್ ಆಪ್ಣಾ ಕ್ ಫಾಶ ಜಾಯ್ಿ ಮಹ ಣ್ ರ್ಸಮಂಗಲ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಬಾಯ್ೆ -ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ದೇಶ್ ಸೊಡ್​್ ಧಾ​ಾಂವ್ಲಿ . ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಬುದಧ ಸರ್‍ಲಿೆ ಖಬರ್ ದೇಶ್ಯಾಂತ್

ಸಗ್ಗಯ ಾ ನ್ ವಿಸಾಿ ರ‍ಿ . ರಯ್ ತಾಚೆಾ ಕಡಿಕ್ ಸಮಪುಕ್ ರಿತ್ಗನ್ ಸಂಸಾಕ ರ್ ಕ್ರಯಾಿ . ಎಕಾ ವಸಾು ನಂತರ್ ರ್ಸಮಂಗಲ್ ಎಕಾ ಮಂತ್ಗರ ಕ್ಡೆಾಂ, ರಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ ಆನಿಕಿೀ ರಗ್ ಆಸಾಗೀ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ‍ಿ . ಮಂತ್ಗರ ನ್ ರಯಾಕ್ ರ್ಸಮಂಗಲ್ವಿಶಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ವೆಳಾ, ರಯ್ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಸಬ್ಿ ಕಾಡಿನಾಸಾಿ ಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್​್ ಚಲ್ಯಿ . ದುಸಾರ ಾ ವಸಾುಯ್ಕೀ ರಯಾಚಿ ಪರ ತ್ಗಕಿರ ಯಾ ತ್ಗತ್ಗೆ ಬರಿ ಆಸಾನಾ. ತ್ಗಸಾರ ಾ ವಸಾು, ರಯಾಚೆಾಂ ಮನ್ ಮ್ಚವ್ ಪಡಾಿ . ತ್ಲದಾಳಾ ರ್ಸಮಂಗಲ್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಯೆವ್​್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲಿೆ ಗಜಾಲ್ ರಯಾಕ್ ಕ್ಳವ್​್ ತಾಚೆಾಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಗಿ . ರಯ್ ಸಗೆಯ ಾಂ ಆಯುಕ ನ್, ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಜಾವ್​್ ಗೆಲ್ಾಂ, ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆ ಮಹ ಣ್ ಆಪವ್​್ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ‍ಿ . ಮಂತ್ಗರ ವಿಚ್ಯರ‍ಿ ,‍ ‘ರಯಾ, ಪಯೆ​ೆ ಾ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ರ್ಸಮಂಗಲ್ವಿಶಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ನಾ ತಮಿ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಳೆಾಂನಾ. ಆತಾ​ಾಂ ತಾಕಾ ಪುರಸಕ ೃತ್ ಕ್ರ‍ಿ ತ್. ಕಿತಾ​ಾ ಕ್?’‍ ರಯ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ,‍ ‘ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಕ್ದಿಾಂಚ್ಚ ರಗ್ಗಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಧಾುರ್ ಘೆಾಂವ್ಕ ನೊಜ್, ಉಲಂವ್ಕ ನೊಜ್. ಉಲ್ಯಾೆ ಾ ರ್ ನಿಧಾುರ್ ಚ್ಮಕ್ ಜಾತಾ. ಮತ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ನಿಯಂತರ ಣರ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ವೆಳಾ ಮಾತ್ರ , ವಹ ಡೆ​ೆ ನಿಧಾುರ್ ಘೆಜಯ್. ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ವಸಾುಾಂ ಪಯೆ​ೆ ಾಂಚೆಾಂ ಬ್ರೀಧಸತಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಹಾಂ ಉತರ್, ಆತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪರ ರ್ಸಿ ತ್ ನಹ ಯ್‍ಗ? ------------------------------------------------------------------------------------------------

TO READ VEEZ ONLINE, CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs 30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಂವಿತ ಂ ಏಕ್ ನದರ್ - 14

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗುಲಾಮ್ ಲೇಖಕ್: ರ್ನ್ಯಾ ೆಂಟ್ ಬಿ ಡಮೆಲೊಲ , ತಾಕ್ಲಡ್ತ. ಗುಲ್ಯಮ್‍ ತರ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಕ್ಸೊ?‍ ಆನಿ‍ ಅಧಕಾರರ್‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಪಯಾೆ ಾಂಚ್ಯಾ ‍ ಏಕ್‍ ವಾ ಕಿ​ಿ ‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ತರ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಗುಲ್ಯಮಾ​ಾಂನಿ;‍ದೇಶ್ಯಚ್ಯ‍ಪರ ಗತ್ಲ‍ಖಾತ್ಗರ್‍ ಕ್ಸೊ‍ ಜಾ​ಾಂವೊ್ ?‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಆನಿ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಘೆತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ರಿೀಣಚೊ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ -‍ ಹ‍ ದೀನ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಸಬ್ಧ ‍ ಅಧಕಾ​ಾಂಶ್‍ ವ್ಲಾಂಟೊ‍ ಆಪ್ಣೆ ಾ ‍ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್‍ ತದಿಾ ರುದ್ಧ ‍ ಸಾ​ಾ ಥಾುಖಾತ್ಗರ್‍ ವ್ಲಪ್ಣರುನ್‍ ದೇಶ್ಯಕ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್.‍ ಏಕಾಚ್ಚ‍ ವೆಳಾರ್‍ ಎಕಾ‍ ಆಥಿುಕ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಕ್ರುನ್‍ ವಾ ಕಿ​ಿ ನ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ತಶೆಾಂಚ್ಚ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಘಾಲ್ಯಾಂ.‍ ಅಧಕಾರಿ,‍ ಜಾ​ಾಂವಿ​ಿ ‍ ತೊ‍ ಜಾವ್​್ ‍ಆಸೊಾಂಕ್‍ಸಾಧ್ಾ ‍ನಾ.‍ಏಕ್‍ವಾ ಕಿ​ಿ ‍ ರಜಕಿೀಯ್,‍ ವೈಜಕಿೀಯ್,‍ ಧಾಮಿುಕ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ತರ್‍ ತೊ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ನಹ ಯ್‍ ಯಾ‍ ಸಾಮಾಜಕ್‍ ಕ್ಾ ೀತಾರ ಾಂನಿ,‍ ಆನಿ‍ ಜರ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ತರ್‍ ತಾಕಾ‍ ಚಡಾವತಾ​ಾಂನಿ‍ ಆಪ್ಣಾ ಚಿಚ್ಚ‍ ಪರ ಗತ್ಗ‍ ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ಾ ‍ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ‍ನಾ.‍ ಪೂಣ್‍ಲ್ಗಾ ಗ್‍ ಕ್ಲ್ಯಾ ‍ಶವ್ಲಯ್‍ದೇಶ್ಯಚಿ‍ನಹ ಯ್.‍ ಏಕ್‍ ಹಯುಕ್‍ ಕ್ಾ ೀತಾರ ಾಂನಿ‍ ವೈಜಾ​ಾ ನಿಕ್‍ ವಾ ಕಿ​ಿ ‍ ಜರ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾತಾ‍ ಪರ ಗತ್ಗ‍ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಹ್ಯಾ ‍ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ ತಸಲ್ಯಾ ‍ ವಾ ಕಿ​ಿ ಕ್‍ ಕ್ದಿಾಂಚ್ಚ‍ ನಿೀಜ್‍ ಆಪುಣ್‍ಸಂಪೂಣ್ು‍ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ಮಹ ಳಾಯ ಾ ‍ ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ಾ ‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ‍ ಸಮಾ​ಾ ನಾ‍ ಭರ ಮೆಾಂತ್‍ ಆಸೊನ್,‍ ಎಕಾ‍ ಥರನ್‍ ಯಾ‍ ತಾಕಾ‍ ಸಮಾ​ಾ ಾಂವ್ಕ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಆಪ್ಣಾ ಕ್‍ಕ್ಳಿತ್‍ಆಸೊನ್‍ಯಾ‍ಸಬಾರ್‍ ಸಾಧ್ಯ್‍ನಾ‍ ಯಾ‍ ಸಮಾ​ಾ ತಾನಾ‍ ವೇಳ್‍ಲ್‍ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ‍ ಕ್ಳಿತ್‍ ನಾಸಾಿ ನಾ​ಾಂಚ್ಚ‍ ಉತತಾು. ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ‍ ಎಕಾ‍ ಗುಲ್ಯಮಾಪರಿಾಂ‍ ವತುನ್‍ ಕ್ತಾುತ್‍ ತ್ಲಚ್ಚ‍ ಹ‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಗುಲ್ಯಮಾ​ಾಂಕ್‍ ಧ್ನಾ​ಾ ಲ್ಯಗಾಂ‍ ಗುಲ್ಯಮ್!‍ ಎಕಾ‍ ವಾ ಕಿ​ಿಚೆಾಂ‍ ಚ್ಯರಿತ್ರ ಾ ‍ ಕ್ಸಲ್ಾಂಯ್‍ ಸವ್ಲಲ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಯಾ‍ ಕ್ಸಲ್ಾಂ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಪಿಾಂತಾರ ಾಂವ್ಲ್ ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ ತಾಚಿ‍ ಠೀಕಾ‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಆಧಕಾರ್‍ ನಾ;‍ ಸವಯೆಚೆ‍ ಗುಲ್ಯಮ್,‍ ಸೊರ‍ಾ ಚೆ‍ ಧ್ನಿ‍ಕಿತ್ಲಾಂ‍ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ‍ತ್ಲಾಂ‍ತಾಣಾಂ‍ತೊೀಾಂಡ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್,‍ ಬಾಯೆ​ೆ ಚೆ‍ ಗುಲ್ಯಮ್,‍ ಧಾ​ಾಂವ್ನ್‍ಪ್ಣಳಿಜಯ್.‍ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ‍ತ್ಗೀನ್‍ ಇತಾ​ಾ ದಿ‍ ಸಬ್ಧ ‍ ವ್ಲಪ್ಣತಾುತ್.‍ ಪೂನ್‍ ವಸಾುಾಂ‍ ಥಾವ್​್ ‍ ವಿವಿಧ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ಹಾಂ‍ ಸಗೆಯ ಾಂ‍ ಷಡಾ ಾಂತ್ರ ‍ ರಚೆ​ೆ ಾಂ‍ ಅಶೆಾಂ‍ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಾಂ‍ ಆಮಿ‍ ಪಳಯ್ಿ ‍ 31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸಾ​ಾಂವ್.‍ ಏಕ್‍ (ಫಟಿಕ ರ‍ಾ )‍ ಮಹ್ಯಮಾರಿಚ್ಯಾ ‍ ನಾ​ಾಂವ್ಲರ್‍ ಲ್ಲಕಾಕ್‍ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂಚ್ಚ‍ ಘರ್‍ ಜಯ್ೆ ‍ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ ಪ್ಣವೆ​ೆ ಾಂ;‍ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಚ್ಚ‍ ಮ್ಚಗ್ಗಚಿಾಂ‍ ದುಸಾ​ಾ ನಾ‍ ಜಾಲಿಾಂ.‍ ಏಕ್‍ ಶಾಂಕ್,‍ ಇಲಿೆ ‍ ಶೆಳ್‍ಲ್‍ ಯಾ‍ ಖೊಾಂಕಿೆ ‍ ದುಸಾ​ಾ ನಾ​ಾಂಚಿ‍ ನಿಶ್ಯನಿ‍ ಜಾಲಿ;‍ ಹ್ಯಾಂತಾಂ‍ ಆಮಿ‍ ವಿಾಂಚನ್‍ ಕಾಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಫುಡಾರ‍ಾ ಾಂಚೊ‍ ಆನಿ‍ ವಿವಿಧ್‍ ಮಾಧ್ಾ ಮಾ​ಾಂಚೊ‍ ಪ್ಣತ್ರ ಚ್ಚ ‍ ‍ವಿಶೇಸ್‍ಲ.‍ಮಾಸ್‍ಲಕ ,‍ಸಾ​ಾ ನಿಟೈಸರ್‍ ಅನಿ‍ಸಾಮಾಜಕ್‍ಅಾಂತರ್‍ಮಹ ಣ್‍ಚಡಾ ವತ್‍ಲ್ಲಕಾ​ಾಂನಿ‍ಸಗೆಯ ‍ಪ್ಣಳೆಯ ಾಂ‍ತರ್‍ಯ್ಕೀ‍ ತಾ​ಾ ‍ ಮಹ್ಯಮಾರಿಚೆ‍ ಶಖಾರ್‍ ಜಾಯಾ್ ಸಾಿ ಾಂ ತ್ಲ‍ ಉಲ್ುನಾ​ಾಂತ್.‍ ಚಡಾವತ್‍ ಕಣಯ್‍ ಕ್ಸಲ್ಾಂಯ್‍ ಸವ್ಲಲ್‍ ಕ್ಲ್ಾಂ‍ ನಾ;‍ ಆನಿ‍ ಸವ್ಲಲ್‍ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್‍ಆನಿ‍ಹ್ಯಾ ‍ಫಟಿಕ ರ‍ಾ ‍ ಮಹ್ಯಮಾರಿ‍ ವಿಶ್ಯಾ ಾಂತ್‍ ಜಾಗರೂಕ್ತಾ‍ ಆಸಾಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್‍ ಪಿಶೆಚ್ಚ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಲ್ಕ್ೆ ಾಂ‍ ಆನಿ‍ ಅಧಕಾರರ್‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂನಿ‍ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ‍ ಬರೆಾಂಚ್ಚ‍ ಧ್ಮಿಕ ಲ್ಾಂ. ಪಶ್ ಮ್‍ಬಂಗ್ಗಳಾ​ಾಂತ್,‍ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್‍ತಶೆಾಂ‍ ಇತರ್‍ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂನಿ‍ ಮಾಸ್‍ಲಕ ‍ ಘಾಲ್ಕನ್‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ದುಷಿ ರಿಣಮ್‍ ಜಾತಾತ್‍ ಮಹ ಣ್‍ ಲ್ಲಕಾಕ್‍ ಸಮಾ ಯೆಿ ಲ್ಯಾ ‍ ಅಸಲ್ಯಾ ‍ ಎಕಾ‍ ವಯಾ​ಾ ಕ್,‍ಡ.ತರುಣ್‍ಕಠಾರಿ‍MBBS‍ MD-ಹ್ಯಚೆರ್‍ ಕೇಸ್‍ಲ‍ ಕ್ರುನ್‍ ಜಯಾೆ ಾಂತ್‍ ಫಿಚ್ಯರ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಸವ್ು‍ ಪರ ಯತ್​್ ‍ ಜಾಲ್ಾಂ.‍ ಪೂಣ್‍ ಕಾನ್ಯನ್‍ ವಾ ವಸಾ​ಾ ಚ್ಚ‍ ಧ್ಾ ಸ್‍ಲಿ ‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಚಿಾಂತಾ್ ‍ ತಸಲ್‍ ಫುಡಾರಿ‍ ಆಸಾ್ ‍ ಆಮಾ್ ‍ ಭಾರತಾ​ಾಂತ್‍ ಝುಜಾೆ ಾ ರ್‍ ನಾ​ಾ ಯ್‍ ಖಂಡಿತ್‍ ಮೆಳಾಿ ‍ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ‍ ತಾಕಾ‍ ಜಾಮಿೀನ್‍ ದಿೀವ್​್ ‍ ನಾ​ಾ ಯಾಲ್ಯಾ​ಾಂನಿ‍ಸಿದ್ಧ ‍ಕ್ಲ್ಾಂ.‍ಪೂಣ್‍

ಹಯುಕ್‍ ಸಂಗಿ ಾಂನಿ‍ ಹಯುಕ್‍ ವಾ ಕಿ​ಿ ಾಂಕ್‍ನಾ​ಾ ಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ‍ಬಾಗ್ಗೆ ರ್‍ ಪ್ಣವೊಾಂಕ್‍ ಸಾಧ್ಾ ‍ ಜಾಯಾ್ ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಕ್ಳಿತ್‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ತಾ​ಾ ‍ ಕ್ಪಟಿ‍ ರಜಕಾರಣಿಾಂನಿ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ಪಣಚಿ‍ ನಿಶ್ಯನಿ‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಾಂ‍ ಮಾಸ್‍ಲಕ ‍ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ ದಂಡ್‍ ಘಾಲ್ಕನ್‍ಸಕಾುರಚೊಗ‍ಆನಿ‍ತಾ​ಾಂಚ್ಯ‍ ಪ್ಣಟಿುಚೊ‍ ಖಜಾನೊ‍ ಭಲ್ಲು.‍ ‍ ಸಪ್ಲಿ ಾಂಬಾರ ಚ್ಯ‍ 12‍ ತಾರಿಕ್ರ್‍ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯ‍ ಪಟಿಯಾಳಾ‍ಕಟ್ುಾಂತ್‍ಡ.‍ತರುಣ್‍ ಕಠಾರಿಕ್‍ಹ್ಯಜರ್‍ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ವೆಳಾರ್‍ ತಾಚೆಾಂ‍ ಸಮಥುನ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ತಾಚೆ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ‍ ದೇಶ್‍ಭರ್‍ ಥಾವ್​್ ‍ ಕಿತ್ಲೆ ಶೆ‍ ಸಮಥುಕ್‍ ಥಂಯ್‍ ಜಮ್‍ಲ್ೆ .‍ ಹಾಂ‍ ಪಳೆವ್ನ್‍ಗ‍ ಯಾ‍ ಆನಿ‍ ದುಸಾರ ಾ ‍ ಕಾರಣಾಂಕ್‍ ಲ್ಯಗೊನ್‍ ತಾ​ಾ ‍ ದಿಸಾ‍ ತಾ​ಾಂಕಾ‍ ಫೆಬ್ರರ ರ್‍ 17,‍ 2023ಚಿ‍ ತಾರಿಕ್‍ಚ್ಚ‍ ಮೆಹ ಳಾಯ ಾ ‍ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್‍ ತಾಕಾ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತ್‍ ದಿೀಾಂವ್ಕ ‍ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಕಾರ ಾಂತ್ಗಕಾರಿಾಂಲ್ಯಗಾಂ‍ ಆನಿ‍ ಥೊಡಾ​ಾ ‍ ಪತ್ರ ‍ಕ್ತಾುಾಂಲ್ಯಗಾಂ‍ ತೊ‍ ಉಲ್ವ್​್ ‍ ಆಜ್‍ ದೇಶ್ಯಚಿ‍ ನಿೀಜ್‍ ಪರಿಸಿಾ ತ್ಗ‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಮಹ ಳೆಾಂ‍ ವಿವಸಿುತಾ. ಡಕ:‍ ಮಹ ಜೆ‍ ವಯ್ರ ‍ ಘಾಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಕೇಸಿ‍ ವಿರೊೀಧ್‍ ಹ್ಯವೆಾಂ‍ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ‍ ಕೀಟ್ುಾಂತ್‍ ಏಕ್‍ ಕೇಸ್‍ಲ‍ ಘಾಲ್ಯಾ .‍ ಪೊಲಿಸಾ​ಾಂನಿ‍ಮಹ ಜೆ‍ವಿರೊೀಧ್‍ ಚ್ಮಕಿಚಿ‍ಕೇಸ್‍ಲ‍ಕ್ಲ್ಯಾ ‍ಮಹ ಣ್‍ಹ್ಯಾಂತಾಂ‍ ಹ್ಯವೆಾಂ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾಂ.‍ ಹ್ಯವೆಾಂ‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾಂ‍ ತ್ಲಾಂ‍ ಸಾಕ್ುಾಂ.‍ ಸಂವಿದಾನಾ‍ ಪರ ಮಾಣ‍ ಮಹ ಜ‍ ಜವ್ಲಬಾಿ ರಿ‍ ಸಾ​ಾಂಬಾಳಾ್ ಾಂತ್‍ ಪೊಲಿಸ್‍ಲ‍ಚ್ಚ‍ ಮಾಹ ಕಾ‍ ಅಡಕ ಳ್‍ಲ್‍ ಘಾಲ್ಯಿ ತ್.‍ ಹಾಂ‍ ಸವ್ು‍ ಏಕ್‍

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಯೀಜತ್‍ಷಡಾ ಾಂತಾರ ‍ಪರ ಮಾಣ‍ಚಲ್ಿ ಚ್ಚ‍ ಆಸಾ.‍ ದೆಕನ್‍ ಹಾಂ‍ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ಸವ್ು‍ ಪೊಲಿಸ್‍ಲ‍ ಅಧಕಾರಿಾಂಚೆರ್‍ ಕಾಯಾಿ ಾ ‍ ಪರ ಮಾಣ‍ ಕ್ರ ಮ್‍ ಘೆಜಯ್;‍ ತಾ​ಾಂಚೆ‍ ವಿರೊೀಧ್‍ ಏಕ್‍ FIR‍ ದಾಖಲ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಜಾಯ್.‍ ಡೆಲಿಹ ಚ್ಯ‍ ಮುಖಾ ಮಂತ್ಗರ ‍ ವಿರೊೀಧ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಕ್ರ ಮ್‍ ಘೆಾಂವ್ಕ ‍ ಏಕ್‍ ವಿಾಂಗಡ್‍ಚ್ಚ‍ ಕೇಸ್‍ಲ‍ ಕ್ಲ್ಯಾ .‍ ...‍ ...‍ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ‍ ತ್ಗೀನ್‍ ವಸಾುಾಂ‍ ಥಾವ್​್ ‍ ಆಮಿ‍ ಲ್ಲಕಾಕ್‍ ಜಾಗರೂಕ್‍ ಕ್ನ್ುಾಂಚ್ಚ‍ ಆಸಾ​ಾಂವ್.‍ ಆಮಾ್ ‍ಪಂಗ್ಗಾ ಾಂತ್‍ಆಸಾ್ ‍ಸದಸಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯ‍ ಪರ ಯತಾ್ ‍ ವವಿುಾಂ‍ ಲ್ಗಾ ಗ್‍ ಚ್ಯರ್‍ ಕರೊಡ್‍ ಜಾಗರೂಕ್‍ ಲ್ಲಕಾನ್‍ ಎದಳ್‍ಲ್‍ ಪಯಾುಾಂತ್‍ ವ್ಲಾ ಕಿಸ ೀನಾಚೊ‍ ಏಕ್‍ ಡೀಸ್‍ಲ‍ಯ್ಕೀ‍ ಘೆಾಂವ್ಕ ‍ ನಾ.‍ ಸೊಳಾ‍ ಕರೊಡ್‍ ಲ್ಲಕಾನ್‍ ಯೆದಳ್‍ಲ್‍ ಏಕ್‍ ಡೀಸ್‍ಲ‍ಮಾತ್ರ ‍ಘೆತಾೆ ‍ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ಏಕ್‍ಚ್ಚ‍ ಡೀಸಾ‍ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್‍ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ‍ ಗಜಾಲ್‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ‍ ಕ್ಳಿತ್‍ ಜಾಲ್ಯಾಂ.‍ ದೇಶ್‍ಭರ್‍ ಹಳಾಿ ನ್‍ ಜಾಗರೂಕ್ತಾ‍ ಚಡನ್ಾಂಚ್ಚ‍ ಯೆತಾ.‍ ಬೂಸರ ರ್‍ ಘೆಯಾ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಸಕಾುರ್‍ ಆತಾ​ಾಂ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ‍ ತರ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಚಡಾವತ್‍ ಲ್ಲೀಕ್‍ ತಾಕಾ‍ ತಯಾರ್‍ ನಾ.‍ ಹಾಂ‍ ಆಮಾ್ ‍ ಪಂಗ್ಗಾ ಚ್ಯಾ ‍ ಮಿಹ ನತ್ಲಚೊ‍ ಘಳ್‍ಲ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ಪ:‍ ಸಕಾುರ್‍ ಹಾಂ‍ ಸವ್ು‍ ಲ್ಲಕಾಚ್ಯಾ ‍ ಬರೆಪಣ‍ಖಾತ್ಗರ್‍ಚ್ಚ‍ಕ್ತಾು‍ನಹ ಯ್‍ಗೀ? ಡಕ:‍ ಜರ್‍ ಸಕಾುರ್‍ ಲ್ಲಕಾ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ಚ್ಚ‍ ಕಾಮ್‍ ಕ್ತಾು‍ ತರ್‍ ಬಿರ ಟನಾಚಿ‍ ರಣಿ‍ ಮೆಲ್ಯೆ ಾ ‍ ವೆಳಾರ್‍ ದೇಶ್ಯಚೊ‍ ಧ್ಾ ಜ್‍ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ಇಲ್ಲೆ ‍ ಸಕ್ಯ್ೆ ‍ ದೆವಯಾಿ ?‍ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ದೇಶ್‍ಭರ್‍ ಶೀಕ್‍ ಘೀರ್ಷತ್‍ ಕ್ರಿಜಯ್?‍ ಕೇವಲ್‍

ರಜಕಾರಣಿಾಂಚ್ಯಾ ‍ ಉತಾರ ಾಂನಿ‍ ಆನಿ‍ ಭಾಷಣಾಂನಿ‍ ಮಾತ್ರ ‍ ದೇಶ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ;‍ ಆಜ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಕಮನ್‍ವೆಲ್ಿ -ಚ್ಯ‍ ನಾ​ಾಂವ್ಲರ್‍54‍ದೇಶ್‍ಆಸಾತ್;‍ಕಮನ್‍ ವೆಲ್ಿ ‍ ಹ್ಯಚೊ‍ ಅರ್ಥ‍ುಚ್ಚ‍ ಸಾಮ್ಕಹಿಕ್‍ ಸಂಪತ್ಗಿ .‍ ಹಿಾಂದೆಾಂತ್‍ ಹ್ಯಚೊ‍ ಅರ್ಥು‍ ರಷ್ರ ಾ‍ಮಂಡಲ್‍ಮಹ ಣೊನ್‍ಆಮ್ಚ್ ಚ್ಚ‍ ಸಕಾುರ್‍ಆಮಾಕ ಾಂ‍ಮಾ​ಾಂಕಡ್‍ಕ್ತಾು.‍ ಲೂಟ್‍ ಆಜುನ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಚ್ಯಲ್ಕ‍ ಆಸಾ‍ ಆನಿ‍ ಆಜ್‍ಯ್ಕೀ‍ ದೇಶ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ.‍ ಪ್ಣಶ್ ಮಾತ್ಾ ‍ ದೇಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ‍ ನಿಧಾುರ‍ ಪರ ಮಾಣ,‍ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ‍ ಹಿಶ್ಯರ‍ಾ ಾಂಚೆರ್‍ ಆಮ್ಚ್ ‍ ಸಕಾುರ್‍ ಕಾನ್ಯನಾ​ಾಂ‍ ಕಾಡಾಿ .‍ ಆಮೆ್ ‍ ಸಕಾುರ್‍ ತಾ​ಾಂಚ್ಯ‍ ದಲ್ಯಲ್ಯಾಂ‍ ಪರಿಾಂ‍ ಕಾಮ್‍ ಕ್ತಾುತ್. ಪ:‍ ಡೆಲಿಹ ಾಂತ್‍ ಏಕ್‍ ಬಳಾ ಾಂತ್‍ ಸಕಾುರ್‍ ಆಸಾಿ ನಾ‍ದೇಶ್‍ಏಕ್‍ಗುಲ್ಯಮ್‍ಮಹ ಣ್ ‍ ತಸಲ್‍ಆರೊೀಪ್‍ಲ್ಯಗಂವೆ್ ಾಂ‍ಸಾಕ್ುಾಂಗ? ಡಕ:‍ ಜರ್‍ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್‍ ಏಕ್‍ ಬಳಾ ಾಂತ್‍ಸಕಾುರ್‍ಆಸಾ‍ತರ್‍ದೇಶ್ಯಚೊ‍ ಲ್ಲೀಕ್‍ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ಅಸೊಯ್ಕೀ‍ ದುಬುಳ್‍ಲ್‍ ಜಾಲ್ಯ?‍ ಬಿರ ಟನಾಚಿ‍ ರಣಿ‍ ಮತಾುನಾ‍ ಆಮಾ್ ‍ ದೇಶ್ಯಾಂತ್‍ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ಶೀಕಾಚರಣ್?‍ ತ್ಗ‍ ಆಮಿ್ ‍ ದುಸಾ​ಾ ನ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ .‍ ದೇಶ್ಯಚೊ‍ ದುಸಾ​ಾ ನ್‍ ಮತಾುನಾ‍ಖುಶ‍ಜಾತಾಗೀ‍ಯಾ‍ದೂಖ್‍ ಭೊಗ್ಗಿ ?‍ ತ್ಲ‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ತ್‍ ತ್ಲಾಂ‍ ಆಮಾಕ ಾಂ‍ಕ್ರಿಜಯ್‍ಪಡಾಿ ‍ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಚಿ‍ಹಿ‍ ಏಕ್‍ ರುಜಾ​ಾ ತ್.‍ ಕರೊನಾ‍ ಕಾಳಾರ್‍ ಆಮ್ಚ್ ‍ಪರ ಧಾನ್‍ಮಂತ್ಗರ ‍ಬಿಲ್‍ಗೇಟ್ಸ ಕ್‍ ಮೆಳಾಿ ಲ್ಲ;‍ತಾಚೆ‍ಲ್ಯಗಾಂ‍ಉಲ್ಯಾಿ ಲ್ಲ.‍ ಪೂಣ್‍ ತಾಕಾ‍ ಆಮಿ‍ ಸಂಪಕ್ು‍ ಕ್ರುನ್‍ ಇತ್ಗೆ ಾಂ‍ ಪತಾರ ಾಂ‍ ಬರಯ್ಕೆ ಾಂ‍ ತರ್‍ಯ್ಕೀ‍

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾ​ಾಂಯ್​್ ‍ಜವ್ಲಬ್‍ಆಮಾಕ ಾಂ‍ಮೆಳೊಾಂಕ್‍ ನಾ.‍ ಪೂಣ್‍ ತಾಚಿ‍ ಸಗಯ ‍ ಚಚ್ಯು‍ ಬಿಲ್‍ ಗೇಟ್ಸ ಲ್ಯಗಾಂ.‍ ತೊ‍ ಏಕ್‍ ವಯ್ಾ ‍ ಪುಣಿೀ‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ‍ ತರ್‍ ಪರ ಧಾನ್‍ ಮಂತ್ಗರ ‍ ಎಕಾ‍ ವಯಾ​ಾ ಲ್ಯಗಾಂ‍ ಚಚ್ಯು‍ ಕ್ತಾು‍ ನಹ ಯ್ಕಿ ೀ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಆಮಿ‍ ಸಮಾ ತಾ​ಾ ಾಂವ್.‍ ಪೂಣ್‍ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ‍ ಕರೊನಾ‍ ವಿಶಾಂ‍ ಏಕ್‍ ಕಂಪೂಟರ್‍ ಇಾಂಜನಿಯರಲ್ಯಗಾಂ‍ ಚಚ್ಯು?!‍ದೇಶ್ಯಚೊ‍ಮುಖೆಲಿಚ್ಚ‍ವಿದೇಶ‍ ಸಕಿ​ಿ ಾಂ‍ ಸಂಗಾಂ‍ ಹ್ಯತ್‍ ಮೆಳೊನ್‍ ಆಸಾ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ‍ ಕಣಕ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಸಮಾ ತಾ. ಪ:‍ ತರ್,‍ ಮ್ಚೀದಿ‍ ವಿದೇಶ‍ ಸಕ್ಿ ‍ ಸವೆಾಂ‍ ಮೆಳೊನ್‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ‍ ವಾ ಕಿ​ಿ ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಆರೊೀಪ್‍ ಜಾತಾ‍ ನಹ ಯ್‍ಗೀ? ಡಕ:‍ ಮ್ಚೀದಿ‍ ಏಕ್‍ ವಿದೇಶ‍ ಸಕ್ಿ ಾಂ‍ ದಾ​ಾ ರಿಾಂಚ್ಚ‍ಸಾ​ಾ ಪಿತ್‍ಜಾವ್​್ ‍ಅದಿಕಾರಕ್‍ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ‍ ವಾ ಕಿ​ಿ .‍ ಹೊ‍ ಏಕ್‍ ಏಜೆಾಂಟ್ಪರಿಾಂ‍ ಕಾಮ್‍ ಕ್ತ್ಲುಚ್ಚ‍ ಆಸಾ. ಪ:‍ ತರ್‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಆಮ್ಚ್ ‍ ದೇಶ್‍ ಆತಾ​ಾಂ‍ ರ್ಸರಕಿಾ ತ್‍ ಹ್ಯತಾ​ಾಂನಿ‍ ನಾ​ಾಂಗೀ?‍ ಮ್ಚೀದಿಚ್ಯ‍ ಹ್ಯತಾ​ಾಂನಿ‍ ನ್ಯಾ ‍ ವಳ್‍ಲ್ಾು‍ ಓಡುರ್-ಪರ ಮಾಣ‍ ದೇಶ್‍ ಪತುನ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ ಆಸಾಗೀ? ಡಕ:‍ ದೇಶ್‍ಚಡುಣಾಂ‍ಯೆದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾಲ್ಯ.‍ ಹ್ಯಾಂತಾಂ‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಕಾ​ಾಂಯ್‍ಇಲ್ೆ ಾಂ‍ಉಣಪಣ್‍ಆಸೊ್ ‍ತೊ‍ ಏಕ್‍ ವಿಾಂಗಡ್‍ಚ್ಚ‍ ವಿಷಯ್.‍ ಸಂಸಾರಾಂತಾೆ ಾ ‍ ಥೊಡಾ​ಾ ‍ ಸಕ್ಿ ಾಂಖಾಲ್,‍ ಎಕಾ‍ ನವ್ಲಾ ‍ ವೈಶಾ ಕ್‍ ವಾ ವಸ್ಚಾ ‍ ಖಾಲ್,‍ ದೇಶ್ಯಕ್‍ ಯೆದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಕ್ರುನ್‍ ದವಲ್ಯು.‍ ಆಜ್‍ ಕ್ಸಲ್ಯ್‍

ನಿಣ್ುಯ್‍ ತ್ಲಚ್ಚ‍ ಘೆತಾತ್.‍ ಆಮಾ್ ‍ ದೇಶ್ಯಚೆರ್‍ ಕಿತ್ಲೆ ಶೆಾಂ‍ ರಿೀಣ್‍ ಆಸಾ.‍ ತಮಿ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ತ್‍ ಮ್ಚೀದಿ‍ ಬರೆಾಂಚ್ಚ‍ ಕಾಮ್‍ ಕ್ತಾು‍ ಮಹ ಣ್.‍ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ‍ ಆಟ್‍ ವಸಾುಾಂನಿ‍ ಘೆತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ‍ ತ್ಗತ್ಲೆ ಾಂ‍ ರಿೀಣ್‍ ಸತಿ ರ್‍ ವಸಾುಾಂನಿ‍ ಸಯ್ಿ ‍ ಘೆಾಂವ್ಕ್‍ನಾ.‍ ರಿೀಣ್‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಏಕ್‍ ಗುಲ್ಯಮಾಚಿ‍ ನಿಶ್ಯನಿಾಂಚ್ಚ‍ ನಹ ಯ್ಕಿ ೀ?‍ ರಿೀಣ್‍ ದಿತಲ್ಯಾ ಾಂಚಿಾಂ‍ಶತಾುಾಂ‍ಆಸಾಿ ತ್‍ಆನಿ‍ತ್ಗಾಂ‍ ಕಾ​ಾಂಯ್‍ ಸಾಧಾರಣ್‍ ಶತಾುಾಂ‍ ನಹ ಯ್.‍ ತಾಣಿಾಂ‍ ಮಹ್ಯಮಾರಿ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾ ರ್‍ ತ್ಲಾಂ‍ ಆಮಾಕ ‍ ಮಾ​ಾಂದುನ್‍ ಘೆಜಯ್‍ ಪಡಾಿ ‍ ಆನಿ‍ ಲ್ಲಕಾಕ್‍ ತಶೆಾಂ‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಜಯ್‍ಪಡಾಿ .‍1947-ಾಂತ್‍ಭಾರತ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಜಾತಾನಾ‍ ಏಕ್‍ ಪಾಂಡ್,‍ ಏಕ್‍ ಡೀಲ್ರ್‍ ಎಕಾ‍ ರುಪ್ಣಾ ‍ ಬರಬರ್‍ಚ್ಚ‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಾಂ.‍ ಆಜ್‍ ಜರ್‍ ವಿಕಾಸ್‍ಲ‍ ಜಾಲ್ಯ‍ ತರ್‍ ತ್ಗ‍ ಬರಬರಿ‍ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ನಾ?‍ ಏಕ್‍ ಡೀಲ್ರಚೆಾಂ‍ ಮ್ಚೀಲ್‍ ಆಜ್‍ 80‍ ರುಪಯ್‍ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಆಮಿ್ ‍ ಆಥಿುಕ್‍ ವಾ ವಸಾ​ಾ ‍ ಅಯ್ಕೆ ಾಂ‍ ವ್ಲಾಂಟೆ‍ ಸಕ್ಯ್ೆ ‍ ದೆವ್ಲೆ ಾ ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಜಾಲ್ಾಂ.‍ ಆಮ್ಚ್ ‍ ದೇಶ್‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಜಾತಾನಾ‍ ಆಮೆ್ ರ್‍ ಕಾ​ಾಂಯ್​್ ‍ ರಿೀಣ್‍ ನಾತ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. ಪ:‍

ಹ್ಯಕಾ‍

ಜವ್ಲಬಾಿ ರ್‍

ಕೀಣ್?

ಡಕ:‍ ಯೆದೀಳ್‍ಲ್‍ ಮಹ ಣಸರ್‍ ಅಧಕಾರಕ್‍ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ‍ ಸವ್ು‍ ಸಕಾುರ್‍ ಹ್ಯಕಾ‍ ಜವ್ಲಬಾಿ ರ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್.‍ ಖಂಯಾ್ ಯ್‍ ಎಕಾ‍ ಪ್ಣಡಿ​ಿ ಚ್ಯಾ ‍ ಸಕಾುರಕ್‍ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ‍ ಜವ್ಲಬಾಿ ರ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಜಾಯಾ್ .‍ ಸಕಾುರಿ‍ ತಂತ್ರ ಚ್ಚ ‍ ‍ ತಾ​ಾ ‍ ರಿತ್ಗಚೆಾಂ‍ ಕ್ಲ್ಯಾಂ.

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ:‍

ಹ್ಯಕಾ‍

ಪರಿಹ್ಯರ್‍

ಕಿತ್ಲಾಂ?

ಡಕ:‍ ಹ್ಯಚೊ‍ ಪರಿಹ್ಯರ್‍ ದೀನ್‍ ಥರಾಂಚೆಾಂ‍ ಜಾಯಾ ಯ್‍ -‍ ಏಕ್‍ ಸಾಮಾಜಕ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ಆನಿ‍ ದುಸ್ಚರ ಾಂ‍ ಸಕಾುರಿ‍ ಹಂತಾರ್.‍ ಸಾಮಾಜಕ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ಮೆಳಾಿ ‍ ತೊ‍ ಪರಿಹ್ಯರ್‍ ಸಿಾ ರ್‍ ಆಸಿ ಲ್ಲ‍ ಆನಿ‍ ತ್ಲಾಂ‍ ಆಮಿ್ ‍ ಪಯ್ಕೆ ‍ ಪ್ಣರ ಥಮಿಕ್ತಾ‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ.‍ ಹಯುಕ್‍ ಮನಿಸ್‍ಲ‍ ಜಾಗರೂಕ್‍ ಜಾವ್​್ ‍ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ‍ ದುವಾ ುವಸ್ಚಾ ‍ ವಿರೊೀಧ್‍ ಝುಜ್‍ ಕ್ತಾುನಾ‍ ಖಂರ್ಯ್ ೀಯ್‍ ದುಸಾ​ಾ ನ್‍ ಆಯಾೆ ಾ ರ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಫಳಿಲ್ಲ.‍ ಸೈನ್‍ ಸಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾ ರ್‍ಯ್ಕೀ‍ದೇಶ್ಯಭಿತರ್‍ಆನ್ಹಾ ೀಕ್‍ ಮಜ್ಬಾ ತ್‍ಸೈನ್‍ತಯಾರ್‍ಆಸ್ಚಿ ಲ್ಾಂ‍ಆನಿ‍ ಆಮಾಕ ಾಂ‍ ದುಸಾ​ಾ ನಾಕ್‍ ಫುಡ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಸಾಧ್ಾ ‍ ಜಾತ್ಲಲ್ಾಂ. ಪ:‍ ಹ್ಯಚೊ‍ ಅರ್ಥು‍ ದೇಶ್ಯಚ್ಯಾ ‍ ಸೈನಾಚೆರ್‍ಆನಿ‍ಸಕಾುರಚೆರ್‍ವಿಶ್ಯಾ ಸ್‍ಲ‍ ನಾ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಜಾಲ್ಾಂ.‍ ಸಗೆಯ ಾಂ‍ ಕಾಮ್‍ ಸಾಮಾನ್ಾ ‍ ಲ್ಲಕಾಚೆರ್‍ಚ್ಚ‍ ಪಡೆಿ ಲ್ಾಂ. ಡಕ:‍ ತಮಿ‍ ಏಕ್‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ;‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಎಕಾ‍ದೇಶ್ಯಚೆಾಂ‍ಸೈನ್‍ಸಲ್ಲಾ ಾಂಕ್‍ಸಾಧ್ಾ ‍ ನಾ​ಾಂಗ? ಪ:‍ ತಾ​ಾ ‍ ದೆಕನ್‍ ಮ್ಚೀದಿನ್‍ ಚ್ಯರ್‍ ವಸಾುಾಂ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ ಅಗ್ ಪರ್ಥ‍ ರ್ಯೀಜನ್‍ ಕ್ಲ್ಯಾಂ‍ ನಹ ಯ್‍ಗೀ? ಡಕ:‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಎಕಾ‍ ದೇಶ್ಯಚೆಾಂ‍ ಸೈನ್‍ ಸಲ್ಯಾ ನಾ​ಾಂಗ?‍ ರಷ್ಟ್ಾ ‍ ಇತೊೆ ‍ ಬಳಾದಿಕ್‍ ದೇಶ್‍ ಜಾವ್ನ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಯುಕ್ರ ೀನಾ‍ ಥಾವ್​್ ‍ ತಾಕಾ‍ ಮೆಟ್ಾಂ‍ ಪ್ಣಟಿಾಂ‍ ಕಾಡಿಜಯ್‍ ಪಡಾೆ ಾಂ.‍ ಧಾ‍ ಝುಜಾ​ಾಂನಿ‍ ನೊೀವ್‍

ಜಕನ್‍ ಎಕಾ​ಾಂತ್‍ ಸಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾ ರ್‍ಯ್ಕೀ‍ ದುಸಾ​ಾ ನ್‍ ಭಿತರ್‍ ಘಸಾಿಚ್ಚ‍ ನಹ ಯ್‍ಗೀ?‍ ತಾ​ಾ ‍ ವೆಳಾರ್‍ ಸಾಮಾನ್ಾ ‍ ಮನಿಸ್‍ಲ‍ಯ್ಕೀ‍ ಏಕ್‍ಸೈನಿಕಾ‍ಸಾಕು‍ಧೈರನ್‍ಉಬ್ರ‍ ಜಾಯ್ಿ ‍ತರ್‍ದುಸಾ​ಾ ನಾಕ್‍ಫಳಾಪೊಳ್‍ಲ್‍ ಘೆಜಯ್‍ಚ್ಚ‍ಪಡಾಿ .‍ತಾ​ಾ ‍ದುಕನ್‍ಸಾ​ಾ ಯ್ಕ‍ ಪರಿಹ್ಯರ್‍ ರಜಕಿೀಯ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ನಹ ಯ್,‍ ಸಾಮಾಜಕ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ಮಾತ್ರ ‍ ಸಾಧ್ಾ .‍ ದೆಕನ್‍ ಆಮಿ‍ ಸಮಾಜೆಕ್‍ ಜಾಗರೂಕ್‍ ಕ್ರಿಜಯ್,‍ ಸಮಾಜೆಕ್‍ ಝುಜಾರಿ‍ ಕ್ರಿಜಯ್‍ ...‍ ...‍ ... ಪ:‍ ತರ್‍ ತಾಂ‍ ಲ್ಲಕಾಕ್‍ ವಹ ಡ್‍ ಮಾಪ್ಣನ್‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಸಮಾ​ಾ ಾಂವ್ಕ ‍ ಚಿಾಂತಾಯ್? ಡಕ:‍ ದುಸಾ​ಾ ನ್‍ ದೇಶ್ಯ‍ ಭಿತರ್‍ ಘಸಾಿ ನಾ‍ಲ್ಲೀಕ್‍ಎಕೇಕ್‍ಫಾತರ್‍ಪುಣಿ‍ ಮಾರುಾಂಕ್‍ ಸಕಾಿಚ್ಚ‍ ನಹ ಯ್ಕಿ ?‍ ಆನಿ‍ ದುಸಾ​ಾ ನಾ‍ ಸಂಗಾಂ‍ ಹ್ಯತ್‍ ಮೆಳವ್​್ ‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ‍ ದೇಶ್ಯ‍ ಭಿತಲ್ು‍ ಥೊಡೆ‍ ಸಕ್ಿ ಾಂಕ್‍ ಅಾಂತ್‍ ಕ್ಚಿು‍ ಜವ್ಲಬಾಿ ರಿ‍ ಕೇವಲ್‍ ದೇಶ್ಯಚ್ಯಾ ‍ ಲ್ಲಕಾಚಿ‍ ಮಾತ್ರ ...‍ ...‍ ... ಪ:‍ ದೇಶ್ಯಾಂತ್‍ ಅಸಲ್ಯಾ ‍ ಪರಿಗತ್ಲಕ್‍ ಕಾರಣ್‍ ಕಿತ್ಲಾಂ? ಡಕ:‍ ಆಮ್ಚ್ ‍ ದೇಶ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾಲ್ಯ‍ ಯಾ‍ ನಾ?‍ ಹ‍ ಏಕ್‍ ಸತ್‍ ಕಿೀ‍ ಆಮ್ಚ್ ‍ದೇಶ್‍ಕಿತ್ಲೆ ಶೆ‍ಪ್ಣವಿರ ಾಂ‍ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾಲ್ಯ.‍ ಖಂಯಾ್ ‍ ತಾ​ಾ ‍ ಉಣಪಣ‍ ವವಿುಾಂ‍ಆಮ್ಚ್ ‍ದೇಶ್‍ಸಬಾರ್‍ಪ್ಣವಿರ ಾಂ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾಲ್ಲ?‍ ಸಾ ತಂತ್ರ ‍ ಜಾತಾ​ಾಂವ್‍ ಆನಿ‍ ಪತಾ​ಾ ುನ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಜಾತಾ​ಾಂವ್.‍ ಉಣಪಣ್‍ತ್ಲಾಂ‍ಸಾಮಾಜಕ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ಆಸಾ;‍ ಜವ್ಲಬಾಿ ರಿ‍

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಾಗರಿಕಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ‍ ಮಾತಾ​ಾ ರ್‍ ಆಸಾಜಯ್.‍ ಆನಿ‍ತ್ಲಾಂ‍ಉಣಪಣ್‍ಪಯ್ಸ ‍ ಕ್ಚೆುಾಂಚ್ಚ‍ ಆಮಿ್ ‍ ಪರ ಥಮಿಕ್ತಾ‍ ಆನಿ‍ ತಾ​ಾ ‍ ಪ್ಣಸತ್‍ ಆಮಿ‍ ಝುಜೆಿ ೀ‍ ಆಸಾ​ಾಂವ್.‍ ಜಾ​ಾಂವ್‍ ತೊ‍ ಮ್ಚೀದಿ‍ ಯಾ‍ ಮನ್‍ಮ್ಚೀಹನ್‍ ಸಿಾಂಗ್;‍ ಹಯೆುಕಾೆ ಾ ನ್‍ ಕ್ಚೆುಾಂ‍ ತ್ಲಾಂಚ್ಚ.‍ ಆಪ್ಣೆ ಾ ‍ ತ್ಗೀಸ್‍ಲ‍ ವಸಾುಾಂಚ್ಯಾ ‍ಅವೆಿ ಾಂತ್‍ಮನ್‍ಮ್ಚೀಹನ್‍ ಸಿಾಂಘಾನ್‍ ಘೆತ್‍ಲ್ೆ ‍ ಸವ್ು‍ ಆಥಿುಕ್‍ ನಿಧಾುರ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಪದೇುಶ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯಾ ‍ ಹಿಶ್ಯರ‍ಾ ಾಂಚೆರ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್.‍ ಸವ್ು‍ ಪರ ಧಾನ್‍ ಮಂತ್ಗರ ಾಂಕ್,‍ ಸಗಯ ‍ ವಾ ವಸಾ​ಾ ಚ್ಚ‍ ಪದೇುಶ್ಯಾಂನಿ‍ ಆಮಾಕ ಾಂ‍ ರಿೀಣ್‍ ದಿೀವ್​್ ‍ ಮ್ಚಲ್ಯಕ್‍ ಘೆತಾೆ ಾ .‍ ಸಗೊಯ ‍ ದೇಶ್‍ಚ್ಚ‍ ತಾಣಿಾಂ‍ವಿಕನ್‍ಸೊಡಾೆ ;‍ದೆಕನ್‍ಆತಾ​ಾಂ‍ ದೇಶ್ಯಚ್ಯಾ ‍ ಬಚ್ಯವೆ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ ನಾಗರಿಕಾನಿಾಂಚ್ಚ‍ ಮುಕಾರ್‍ ಯಜಯ್‍ ಪಡಾಿ .‍ ಪ:‍ ತಜೆ‍ವಿರೊೀಧ್‍ಸಂಗೀನ್‍ ಆರೊೀಪ್‍ ಲ್ಯಗಯಾೆ ಾ ತ್.‍ಆತಾ​ಾಂ‍ತಕಾ‍ಕಟ್ುಚಿ‍ ತಾರಿೀಕ್‍ಮಾತ್ರ ‍ಮೆಳಾಯ ಾ .‍ಯ್ಸ್ಟ್ಯಾ ಬ್,‍ ಫೇಸ್‍ಲ‍ಬುಕಾ‍ ಆನಿ‍ ಹರ್‍ ಮಾಧ್ಮಾ​ಾಂ‍ ಥಾವ್​್ ‍ ತಮೆ್ ‍ ವಿಡಿರ್ಯೀಯ್ಕೀ‍ ಡಿಲಿೀಟ್‍ ಜಾತಾತ್.‍ ...‍ ಅಶೆಾಂ‍ ಆಸಾಿ ನಾ‍ ತಮಿ‍ ಇತಾೆ ಾ ‍ ವಹ ಡ್‍ ವಾ ವಸ್ಚಾ ‍ ವಿರೊೀಧ್‍ ಕ್ಶೆಾಂ‍ ಝುಜೆಿ ಲ್ಯಾ ತ್?‍ ಡಕ:‍ ಭಾರತಾಚಿ‍ ವಾ ವಸಾ​ಾ ‍ ಪ್ಣಡ್‍ ಜಾಲ್ಯಾ ‍ ತ್ಲಾಂ‍ ಖರೆಾಂ;‍ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ‍ ಸಗ್ಗಯ ಾ ‍ ಸಂಸಾರಚಿ‍ ವಾ ವಸಾ​ಾ ಯ್ಕೀ‍ ಪ್ಣಡ್‍ ಜಾಲ್ಯಾ .‍ ಆಮಿ‍ ಆದಶ್ು‍ ಮಹ ಣ್‍ ಲ್ಕ್ ‍ ಅಮೆರಿಕಾಯ್ಕೀ‍ ರಿೀಣಾಂತ್‍ ಬುಡಾೆ .‍ ಆಯಾ್ ದಿಸಾ‍ ಭಾರತಾ​ಾಂತ್‍ ಹಯುಕ್‍ ವಾ ಕಿ​ಿಚೆರ್‍ ಅಯ್ಕೆ ಾಂ‍ ಹಜಾರ್‍ ರುಪ್ಣಾ ಾಂಚೆಾಂ‍ ರಿೀಣ್‍ ಆಸಾ.‍

ಅಮೆರಿಕಾ​ಾಂತ್‍ ತ್ಲಾಂ‍ ಅಯ್ಕೆ ಾಂ‍ ಹಜಾರ್‍ ಡಲ್ಯರಾಂಚೆಾಂ‍ ಜಾತಾ.‍ ಸಂಸಾರಾಂತೊೆ ‍ ಅತ್ಗ‍ ವಹ ಡ್‍ ರಿಣಕ ರಿ‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಚ.‍ ಜರ್‍ ಅಮೆರಿಕಾಯ್ಕೀ‍ರಿಣಕ ರಿ‍ತರ್‍ರಿೀಣ್‍ದಿತಾ‍ ಕೀಣ್?‍ ಕೀಣ್‍ ನಹ ಯ್‍ ತರ್‍ ಕೀಣ್‍ ಹಾಂ‍ರಿೀಣ್‍ದಿತಾ‍ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ‍ಖಂಡಿತ್.‍ಆನಿ‍ ಹೊ‍ ರಿೀಣ್‍ ದಿಾಂವೊ್ ‍ ಸಂಸೊಾ ‍ ಸಗ್ಗಯ ಾ ‍ ಸಂಸಾರಕ್‍ಚ್ಚ‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ ಕ್ಚೆುಾಂ‍ ರ್ಯೀಜನ್‍ ಕ್ರುನ್‍ ಆಸಾ.‍ ಸವ್ು‍ ಲ್ಲಕಾಕ್‍ ಹೊ‍ ವಿಷಯ್‍ ಸಮಾ ಲ್ಯ‍ ದೆಕನ್‍ ವಿಶ್ವ್‍ಭರ್‍ ಏಕ್‍ ಪರಿವತುನ್‍ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್‍ ಆಶೆತಾ.‍ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್‍ ಲ್ಲೀಕ್‍ ಜಾಗರೂಕ್‍ ಜಾಲ್ಯ‍ ದೆಕನ್‍ ವೈಶಾ ಕ್‍ ಹಂತಾರ್‍ ಹಾಂ‍ ಪರಿವತುನ್‍ ಜಾತ್ಲಲ್ಾಂಚ್ಚ.‍ ಎಕಾ‍ ಕಶನ್‍ ಆಟಿೆ ಾಂ‍ ತರ್‍ ಆನ್ಹಾ ೀಕಾ‍ ಕಶನ್‍ ಆಟಿೆ ಾಂ‍ ಕರೊಡ್‍ ಲ್ಲೀಕ್‍ ಆಸಾ.‍ ಕೀಣ್‍ ಜಕ್ಿ ಲಿಾಂ?‍ ಆಟಿೆ ಾಂಗೀ‍ಯಾ‍ಆಟಿೆ ಾಂ‍ಕರೊಡ್?‍ಜೀಕ್‍ ಖಂಡಿತ್‍ ಜಾವ್​್ ‍ ಆಮಿ್ ಚ್ಚ‍ ಜಾತ್ಲಲಿ. ಮಟ್ಾ ಾ ನ್,‍ ಬ್ರೀವ್‍ ಸಂಪ್ಣಾ ‍ ರಿತ್ಗನ್‍ ಭಾರತಚ್ಯಾ ‍ ಆಯಾ್ ‍ ಪರಿಗತ್ಲಚೆಾಂ‍ ವಣ್ುನ್‍ ಕ್ತಾು‍ ಹೊ‍ ಮಟೊಾ ‍ ಸಂವ್ಲದ್.‍ ಆಪ್ಣಾ ಕ್‍ ಮತಾಚೊ‍ ಅಧಕಾರ್‍ ಆಸಾ‍ ದೆಕನ್‍ ಆಪ್ಣಾ ಕ್‍ ಜಾಯ್‍ ತೊ‍ ಸಕಾುರ್‍ ರಚೆಾ ತ್‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ‍ ಭರ ಮಿದೆಾಂತ್‍ಚ್ಚ‍ ಚಡಾವತ್‍ ಲ್ಲೀಕ್‍ ಆಸಾ‍ಆನಿ‍ಹ್ಯಚೊ‍ಫಾರ್ಯಿ ‍ಜ್ಡಾಿ ತ್‍ ತ್ಲ‍ ಸಾ​ಾ ಥಿು‍ ರಜಕಾರಣಿ.‍ ವಿಾಂಚೊನ್‍ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ‍ ರಜಕಾರಣಿ‍ ಮುಕಾರ್‍ ಕಿತ್ಲಾಂ‍ ಕ್ತಾುತ್‍ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ‍ ಲ್ಲಕಾನ್‍ ಖಬರ್‍ ಘೆತಾೆ ಾ ರ್‍ ಮಾತ್ರ ‍ ಮತಾಚೊ‍ ಸದುಪರ್ಯೀಗ್‍ಜಾಯ್ಿ .‍ ಅಭಿವದೆಧ ಚ್ಯಾ ‍ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್‍ ವಿದೇಶ‍ ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಾಂಚಿಾಂ‍ ಶತಾುಾಂ‍ ಮಾ​ಾಂದುನ್‍ ರಿೀಣ್‍ ಘೆವ್​್ ‍ ಆಜ್‍

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೇಶ್ಯಕ್‍ ಪರತ್‍ ಗುಲ್ಯಮ್‍ಪಣಾಂತ್‍ ಲ್ಲಟುನ್‍ಘಾಲ್ಯಾಂ.‍ ಇತ್ಲೆ ಾಂ‍ರಿೀಣ್‍ ಆಸಾ‍ ಕಿೀ‍ ತಾಚೊ‍ ವ್ಲಾ ಜ್‍ ಭರುಾಂಕ್‍ಚ್ಚ‍ ದುಸ್ಚರ ಾಂ‍ ರಿೀಣ್‍ ಘೆತಾತ್.‍ ತರ್‍ ಇತ್ಲೆ ಾಂಯ್‍ ರಿೀಣ್‍ ಖಂಯ್‍ ಥಾವ್​್ ‍ ಯೆತಾ?‍ ಹಯುಕ್‍ ದೇಶ್‍ಯ್ಕೀ‍ ರಿಣಕ ರಿ‍ ಥೊಡಾ​ಾ ‍ ವಿಶಾ ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಾಂಚೊ,‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಸವ್ು‍ ದೇಶ್‍ಯ್ಕೀ‍ ಗುಲ್ಯಮ್.‍ (World‍ Debt‍ Clock‍ ಗಗ್‍ಲ್‍ ಕ್ನ್ು‍ ಪಳೆಯಾ)‍ ತರ್‍ ಹ್ಯಾ ‍ ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್‍ ಪರ್ಯಸ ‍ ಖಂಯ್‍ ಥಾವ್​್ ‍ ಯೆತಾ‍ ಆನಿ‍ ಹ‍ ಸಂಸ್ಚಾ ‍ ಚಲ್ಯಾಿ ತ್‍ ಕೀಣ್?

ಅಲ್ಲೀಕ್‍ತಾ​ಾಂತ್ಗರ ಕ್‍ ಸಂಸ್ಚಾ .‍ ಹ್ಯಾಂಚಿ‍ ಇಲಿೆ ‍ ಚರಿತಾರ ‍ ಪಳಯಾೆ ಾ ರ್‍ ಸಾಕ್ುಾಂ‍ ಸಮಾ ತಾ.‍ ಆನಿ‍ 1971-ಾಂತ್‍ ರಚ್ಚ‍ಲ್ಲೆ ‍ WEF‍ ಆತಾ​ಾಂ‍ ಹ್ಯಾ ‍ ಸವ್ು‍ ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್‍ ನಿಯಂತರ ಣ್‍ ಕ್ತಾು.‍ ನಾ​ಾಂವ್ಲ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ ಆನಿ‍ ರಿೀಣ್‍ ಘೆಾಂವ್ಲ್ ‍ ಖಾತ್ಗರ್‍ ಮಾತ್ರ ‍ ಸವ್ು‍ದೇಶ್‍ಹ್ಯಚೆ‍ಸಾ​ಾಂದೆ;‍ಹ್ಯಚೆ‍ಅಸಿೆ ‍ ಹುದೆಿ ದಾರ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್‍ ಸಂಸಾರಾಂತಾೆ ಾ ‍ ಅತ್ಗ‍ ಶರ ೀಮಂತ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ್ ‍ ತ್ಲರ‍ ಖಾ​ಾಂದಾನಾ​ಾಂತ್ಲೆ ‍ ಮನಿಸ್‍ಲ;‍ "ಇಲ್ಕಾ ಮಿನಾಟಿ"‍ (Illuminati)‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ‍ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್‍ತ್ಲ‍ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ‍ಕ್ತ್ಲುಚ್ಚ‍ ಆಸಾತ್.‍ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ‍ ಹ‍ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ‍ ಕಾಮ್‍ ಲಿಪೊನ್‍ ಲಿಪೊನ್‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ಪರಿಾಂ‍ ಕ್ತ್ಲುಲ್;‍ಪೂಣ್‍ಆಜ್‍ತ್ಲ‍ಚಡ್‍ಧೈರಧಕ್‍ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್‍ ಆನಿ‍ ಸಗಯ ಾಂ‍ ತಾ​ಾಂಚಿಾಂ‍ ಕಾಯುಕ್ರ ಮಾ​ಾಂ‍ ಉಗ್ಗಿ ಾ ನ್‍ ಪ್ಣಚ್ಯತಾುತ್.‍

ಖಂಯಾ್ ಯ್‍ ದೇಶ್ಯನ್‍ ಆಪುಣ್‍ ಲ್ಲೀಕ್‍ತಂತ್ರ ‍ ಮಹ ಣ್‍ ಬಡಾಯ್‍ ಉಲ್ವ್​್ ‍ ಕಾ​ಾಂಯ್‍ ಫಾರ್ಯಿ ‍ ನಾ.‍ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ಹ್ಯಾ ‍ ದೇಶ್ಯಾಂಚೆ‍ ಮುಖೆಲಿ‍ ಅಲ್ಲೀಕ್‍ತಾ​ಾಂತ್ಗರ ಕ್‍ ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಾಂ‍ ಥಾವ್​್ ‍ ರಿೀಣ್‍ ಘೆವ್​್ ‍ ಆಪ್ಣೆ ಾ ‍ ದೇಶ್ಯಕ್‍ ಗುಲ್ಯಾಂಪಣಚ್ಯ‍ ವ್ಲಟೆರ್‍ ವೊಡುನ್‍ (ಮುಕಾೆ ೆ ‍ ಅಂಕಾೆ ಂತ್:‍ ಕೋಣ್‍ ಹೆ‍ ವಹ ತಾುತ್. ‍ UNO,‍ WB,‍ IMF,‍ ಇಲ್ಯೆ ಮಿನಟಿ? WHO,‍ ಇತಾ​ಾ ದಿ‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್‍ ಹ‍ -----------------------------------------------------------------------------------------

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿಸಣ್ಂಚ್ ಮೊಡುನ್ ಪ್ಡಿೆ --------------------------------------ಉಜಾ​ಾ ಡ್ ಫಂಕಾೆ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಚ್​್ ಕಾಳೊಕ್ ಹಾೆ ಕುಡಿ ಬಿತ್ರ್

ಲಹ ನ್ ತ್ತವ್ನ ಂ ಕಷ್ಟೆ ಕಾಡ್ನ ಂ ನಿಸಣ್ ಚಡಿೆ ಂ ಆಜ್ ಆಸಾಂ ವಯ್ಣರ , ಪುಣ್ ನಿಸಣ್ಂಚ್ ಮೊಡಿೆ ಜಿಣ್ಯೆ ರ್ಚ ಎಕು್ ರಿ ಹಿ ಖುಸಾಿ ರ್ವಟ್ ನ ಕೋಣ್ ಹಾಂಗ ದೋಂವ್​್ ಮಾಕ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಪ್ಡಾೆ ೆ ರಿೋ, ಪ್ರತ್ ಪ್ರತ್ ರಡಾೆ ೆ ರಿೋ ಕೋಣ್ ಎಕಿೆ ಂ ಮೊಗಾರ್ಚಂ ಹಾಂಗ ಉಬಾರಂಕ್ ಯೆನಂತ್ ಭಿತ್ಲೆ ಿ ಕುಡಾಂತ್ ಭೊಸಾತ ಂ, ನಿದಾತ ಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ಮಾಗ್​್ ಂ ರಜಾರಕ್ ಹಾಂಗ ಮೊಸುತ ಚ್​್ ಪುಸಿತ್

ತ್ರಿೋ, ರ್ಚಂತ್ತನ ಂ ತಿಂ ವತ್ತಿತ್ ಮಾಕ ಗ್ಳಂಡಾಯೆಕ್ ಹಯೆಿಕ್ ಘಡಿೋ ಪಾಟಿಂ ವಡಾತ ತ್ ಮೊಜಾೆ ಜಿೋವನಕ್ ಮೊಜಾೆ ಅನಿ ತ್ತಚ್ಯೆ ಮೊಗಾನ್ ಕಿಲಿಲಿೆ ಂ ಬಾಳಂ ಸಂತ್ಲಸ್ಸ ಸರ್ವಿಂಕ್ ಮೊಜೆಂ ಚೂರ್ ತ್ತಂಚೆಂ ಚೂರ್ ನಂವ್ ಕುಡು್ ನ್ ಆಪ್ಯೆ​ೆ ಂ ಭುಗಾೆ ಿಂಕ್

ಬರ್ಯಿಂತ್ಲೆ ಂ ಬರಂ ಭುಗಾೆ ಿಂಕ್ ವೊತ್ಲೆ ಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಾಕ್ತತ ರ್ ಜಾತ್ತನಂ ಮನ್ ಸಂತ್ಲಸ್ಟೆ ಂ

ಧುವ್ ಪ್ಪಾ​ಾ ಚೆಂ ಪೂತ್ ಮಮಿ​ಿ ಚೊ ದೋಸ್ಸ ತ್ಲ ಹಾಸನ್ ಖೆಳ್ಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ತಾ ಣಾಚೆ.... ಅತ್ತತ ಂ ಹಾಂಗ-ತಂ ವೆಚೆಂ, ಅತ್ತತ ಂ ಹೆಂ-ತ್ಲಂ ಖಂವೆ್ ಂ 39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮರ್ಯಮೊಗಾಚೆಂ ಘರ್ ತ್ಲಂ ಅಸ್ಟೆ ಂ ಅಪುಬಾಿಯೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಗೊ​ೊ ವ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ೆ ಿ ಪಾಸ್ಸ ಜಾತ್ತನಂ ಸರ್ವಿಂರ್ಚ ಮನಂ ತೃಪ್ತತ ನ್ ಹಾಸಿೆ ಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ ಂ ತಿಂ ಪಾೆ ರ್ಯೆ ರ್ ಉಬಾತ ನಂ ಆಮಿ್ ಂ ಕಾಳಿ ಂ ಮಾತ್ರ ಗಳ್ಗಳೆ ಂ ರಡಿೆ ಂ

ವಹ ಡಾ ಅಭಿಮಾನನ್ ಅನಿ ಆನಂದಾನ್ ಪುಂಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಸ ತ ಬದಕ್, ಝರವ್ನ ಜಿಣಿ ಕಾಳಿ ಘಾತ್ತನ್ ಘಕಾಿಯ್ಜೋಿ ಅಂತ್ಲೊಿ....

ಆತ್ತಂ ಎಕು್ ರಿಂ, ಇತಿೆ ಚ್​್ ಗೋ ಜಿಣ್ಯೆ ರ್ಚ ಹಿ ಕಾಣಿ??? " ತುಕಾ ಪ್ಳ್ಚಂವ್​್ ಕಣಿೋ ನಂತ್... ವಸಾಿಕ್, ದೋನ್ ವಸಾಿಂಕ್ ಬೆಟ್ ದತ್ತಂವ್ ಜಾಯ್ಣ ಜಾಲ್ೆ ಂ ವಿಚ್ಯರ್ ಹಾಡ್ನ ಂ ಯೆತ್ತಂವ್ ಆಶ್ರ ಮಾಂತ್ ಚ್​್ ರವ್ ತುಜೊ ಮೊೋಗ್ ಕತ್ತಿಂವ್...." ಮೊಜಾೆ ಚ್ ಭುಗಾೆ ಿಂರ್ಚ ಉತ್ತರ ಂ ಹಿಂ.... ಅಖೇರ್ ಚ್​್ ನಂತ್ ನಿರ್ಯಳ್ನ ಂ ರಡಾತ ಂ ಹಾಂವ್ ಆಶ್ರ ಮಾಚ್ಯೆ ಖಟ್ಯೆ ರ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ನಿಂ ನೆಗಾರ್ ಕ್ತಲಂ

ತ್ತೆ ಗ್ ತ್ಲ ನಪಂಯ್ಣ್ ಜಾಲ ಭುಗಾೆ ಿಂಕ್ ಮೌಲೆ ಂ ದೋಂವ್​್ ಹಾಂವ್ ಚುಕಿೆ ಂಗೋ??? ನಂ ತ್ರ್, ಭುಗಾೆ ಿಂಕ್ ಚ್​್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ ಯಾ ಂತ್, ಕಾಂಟಾಳೊ ಜಾಲಿಂಗೋ????? ಉಜಾ​ಾ ಡ್ ಫಂಕಾೆ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಚ್​್ ಕಾಳೊಕ್ ಹಾೆ ಕುಡಿ ಬಿತ್ರ್ ಲಹ ನ್ ತ್ತವ್ನ ಂ ಕಷ್ಟೆ ಕಾಡ್ನ ಂ ನಿಸಣ್ ಚಡಿೆ ಂ ಆಜ್ ಆಸಾಂ ವಯ್ಣರ , ಪುಣ್ ನಿಸಣ್ಂಚ್ ಮೊಡಿೆ .... ✍️ ವನಿತ್ತ ಮಾಟಿ​ಿಸ್ಸ 40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ನೆಿಂ- ನವೆಂ ಕುತ್ಲೆ ಕ್ ನವಿ ಆಂಕಿರ ಸಬಯ್ಣ ತ ತಿ ಕಿತಿೆ ಯ್ಣ ಫಂಟಿಚ್​್ ತಿ ನಂ ರಕಾ ಸಾಕಿ​ಿ. ಮಾಲ್ಘ ಡಿಂ ನೆಣಾರಿ ಭುಗಿಂ ಜಾಣಾರಿ ರ್ವಡಾವಳ್ ಕ್ತದೋಯ್ಣ ನ ಪಾರ ಯೆಕ್ ಸರಿ ಪ್ನೆಿಂ ನವೆಂ ಭಶಿ​ಿಲ್ೆ ತಿತ್ಲೆ ಂ ಗೊಡೆಶ ಂ ನವೊ ರ್ವಯ್ಣನ ಪ್ನಿ​ಿ ರ್ಚೋಲಂ. ಪ್ತಟ್‍ಲ್ೆ ತಿತ್ಲೆ ಂ ಭಂಗಾರ್ ಪ್ನೆಿಂ ನವಿಂ ನವಿಂ ರಪಾಂ ಅಸಚ್​್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್! ಪ್ನಿ​ಿಂ ತಿಂ ತ್ತರಂ ಸುರ್ಯಿ ಆನಿ ಚಂದ್ರರ ಮಾಂ ನರ್ವೆ ಂಕಿೋ ಪ್ನೆ ಿಂಕಿೋ ಎಕ್‍ಚ್​್ ತಿ ರ್ವಟ್ ವೇಳ್ ಘಡಿರ್ಯಂಚೆ ಇಡೆಂ ಆರ್ಯ್ ದೋಸಿೋ ಪ್ರ್ನಿ ಫಲೆ ಕ್! ~ಮೆಕಿ್ ಮ್ ಲೊರಟ್ಟೆ 41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಡ್ೆ ೊಂ ಆರ್ತೊಂ ಪೂರ ಎಕಾರ್ಚಾ ಣೊಂ ರಡ್ೆ ೊಂ ರ್ಸರೊಂ ಜಾಲಾೊಂ ದೊಂವಾನಾತ್ಯ ೊಂ ದು​ುಃಖಾೊಂ, ಪ್ಳಯ್ಲ್ ತ್ಯ ೊಂ ದು​ುಃಖಾೊಂ ಝರಿ ಖಳನಾಸಾಯ ೊಂ ವಾಹ ಳೊಂಕ್ ರ್ಸರ ಜಾಲಾ​ಾ ತ್ರ ಕಾನ್ ತ್ತ ಕ್ಣಪ್ಪು ಜಾಲಾ​ಾ ತ್ರ ನಾಕ್ ತ್ತೊಂ ಸವ ಸ್ತ ಯ ಜಾಲಾೊಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಕಾಪ್ಪಸ್ತ ಚೆಪ್ಪನ್ ಉಲಯ್ಲ್ ತ್ತಯ ಬ್ರಿ ಕ್ಣಲಾೊಂ ಜಿವಂತ್ರ ಆಸಾಯ ೊಂ ಏಕ್ ವರ್ಸಯ ರಚೊ ತ್ೀರ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ರ್ಮಸಾ​ಾ ರಕ್ ಸಯ್ ಯ ಉಡಯ್ಲ್ ತ್ಯ ೊಂ ಆಜ್ ಸೂಟ್ ಕೀಟ್ ನ್ಹಹ ಸೊನ್ ಹಾರ್ತೊಂಕ್ ಪಾೊಂಯ್ಲೊಂಕ್ ಲೊಂವಾೊಂ ಘಾಲ್ನ್ ರಯ್ ಕೊಂವರ್ ಜಸೊ ರ್ಸೊಂಗಾುರಯ್ಲಯ ಸಲವ ಣಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಸೊರ್ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ನಾಸಾಯ ೊಂ, ಸವ ಖುಶಿ ಹಾೊಂವ ಆಧಾಲಿು ಮ್ಹ ಜೆಲಾಗೊಂ ತೊಂಬೊರ್ ಆಸಾಯ ೊಂ ವರ್ಚನ್ು ವಹ ನ್ು ಗ್ಲ್ಯ ೊಂ ಸಗ್ು ೊಂ ನಪಂಯ್ಿ ಜಾಲ್ೊಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಖಾೊಂದ್ ದ್ರರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಸ್ತ ದ್ರಲಿಯ ಸಾಕಾ್ ಮೊಂರ್ತತ್ಯ ಆಸ್ತ ಯ ಕಣಾೊಂ ಭಿತರ್ ವಗಾು ರ್ಚರ್ ಮ್ಸಗನ್ ಗ್ಲಿ ಆರ್ತೊಂ ಪ್ಳ ರಡ್ೆ ೊಂ ಕರ್ತಾ ಕ್, ಕರ್ತಾ ಕ್? ಖೊಡಿಯ್ಲರೊ ಹೊ ಲೊೀಕ್ ಎಕಾಕ್ ದೊೀನ್ ಕಡ್ಸಿ ನ್ ಖಬೊ್ ಕ್ಣಲೊಾ ಫೊಂಡಾರ್ಚ ಮ್ಸತ್ಯೆ ರಶಿರ್ ಥಾವ್​್ ತ್ೀನ್ ರ್ಮಟಿ ಮ್ಸತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ರ ಫ್ತ್ಪ್ಪಡ್ಯ ! -ಅಡಾ​ಾ ರ್ಚೊ ಜೊನ್ 42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ ಥಂಬೆ,...! ಜನೆಲ ಇಡೆಂ ನಳೆ ಘರಿಂ ಸುಟ್‍ಲೊೆ ಪಾವ್​್ ಗಳತ ಥಂಬ ಥಂಬ ಖಂಬಾೆ ಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲೊೆ ಕಂಬ ಬಿಜಾೆ ಶೆಣಯ್ಜಲ್ೆ ಥಂಬೆ ತ್ತೆ ರ್ವಟ್ಯೆ ಂತಿೋ ಪ್ಡೆ​ೆ ಆಂಬಾೆ ರಕಾನ್ ಫಪುಡೆ​ೆ ನಣಿಯೆ ನಳಯೆಕಿೋ ರಿಗ್ೆ ಥಂಡ್ ರ್ವರಂ ಹಿಂವ್ ಕಾಂಪಾತ ಥಂಬ ಸದತ್ ತ ಗಾೆ ಸಿೋ ತ್ಲರ್ವತ ಪಿಯೆಲ್ೆ ತಿತ್ಲೆ ಉಣಂಚ್ ಭೊಗಾತ ಆಮಾಲಕ್ ಕುಲ್ಯ್ ಲೊ ಸುಟಾತ ಥಂಬೆ ರ್ಯದಂಕ್ ಭಿಜವ್ನ ಗ್ಲ್ ಥಂಬೆ ಪೊಲೆ ಂ ವಯ್ಣರ ದ್ರಂವ್‍ಲ್ೆ ಥಂಬೆ ತ್ಲ ಘಾಮ್‍ರ್ವಂವಿೆ ಚೆ ಕಪಾಲರ್, ಆಂಗಾರ್ ಪುಟ್‍ಲ್ೆ ಆತ್ತಂ ಥಂಬೆ ಲ್ಕಾತ ಕೋಣ್? ತ್ತರಸಿಚ್ಯೆ ಎ.ಸಿ ಭಿತ್ರ್‍ಚ್​್ ಜಿವೆಚ್​್ ಮರೊನ್ ರ್ವಹ ಳೊನ್ ಮಾತ್ಲೆ ಸಾರಂ ಜಾಲ್! ~ಮೆಕಿ್ ಮ್ ಲೊರಟ್ಟೆ 70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹ ಾಂವ್ ಪ ತ್ಕಿ -ಜೆಮಾಿ , ಪ್ಡಿೋಲ್ "ಹ್ಯಾಂವ್ ಪ್ಣತ್ಗಕ . ಸವೆುಸಾ ರ ದೇವ್ಲ..." ಹಾಂ ವಯೆ​ೆ ಾಂ ಮಾಗೆಾ ಾಂ ಆಮಿ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ವೇಳಾರ್, ಸಕಾಳಿಾಂಚೆಾಂ ಮಾಗೆಾ ಾಂ ವ ಇತರ್ ಮಾಗೆಾ ಾಂ ಮಹ ಣಿ ನಾ ದೇವ್ಲಲ್ಯಗಾಂ ಉಗ್ಗಿ ಾ ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ​ಾಂವ್ ಕಿ ಆಮಿ ಪ್ಣತ್ಗಕ ಆನಿ ಆಮಿ ಸದಾ​ಾಂನಿೀತ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಕ್ರಿತ್ಿ ಆಸಾ​ಾಂವ್. ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ವೇಳ್‍ಲ್ ಘಡಿ ನಾಕಾ. ಮನ್ ಕ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಪುರೊ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ಯೆುತಾ. ಆಮಿಾಂ ಜಲ್ಲಾ ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮಿ ಸಂಯಾು ಚ್ಯಾ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂತ್ ಆಸಾ​ಾಂವ್. ದೆಕನ್, ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ ನ್ ದಿೀಾಂವ್​್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಂಯಾು ಚ್ಯಾ ಪ್ಣತಾಕ ಥಾವ್​್ ರ್ಸಟ್ಕ ಮೆಳಾಿ ಮಹ ಣ್ ಆಮ್ಚ್ ಭಾವ್ಲಡ್ಿ ಶಕ್ಯಾಿ . ಆಮಾಕ ಾಂ ಸವ್ಲುಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ ನ್ ಆಮಿ ಜಲ್ಲಾ ನ್ ಚ್ಯಳಿಸ್‍ಲ ದಿೀಸಾ​ಾಂ ಭಿತರ್ ವ ವಯ್ರ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾಂವೆ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ನಾತ್ಗಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ ನಾಚ್ಯಾ

ಕಾಯಾುಕ್ ಗೆಲ್ಯೆ ಾ ವೇಳಾರ್, ಮಹ ಜಾ​ಾ ನಾತ್ಗಚ್ಯಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ವಹ ಡ್ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಜಾವೆಾ ತ್ ಪ್ಣರ ಯೆನ್ ಚಡುಣ ಧಾ ಥಾವ್​್ ಬಾರ ವಸಾುಾಂ ವ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ ನ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ ಪಳವ್​್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಶೆಮೆುಲ್ಲೆ ಾಂ. ಕಾ​ಾಂಯ್ ಪಯ್ಕಲ್ಲೆ ಕಮಾಿ ರ್ ಘೆಾಂವ್ಕ ಆಯಾೆ ಾ ತ್ ಕಣಾ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಚಿಾಂತ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ತ್ಲದಾ್ . ಆಮಿ ಪ್ಣತ್ಗಕ . ಹಾಂ ಸತ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ​ಾಂವ್. ದೆಕನ್ ಜಾವೆಾ ತ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಜಾತಾ. ಜಲ್ಯಾ ತಾನಾ ಪ್ಣತಾಕ್ ಘೆವ್​್ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಮುಕಾರ್ ಪ್ಣತಾಕ್ ವ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ವಹ ಾ ಡಿೆ ಗಜಾಲ್ ನಹಿಾಂ. ಪ್ಣತಾಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಜೀವ್ಲನಾಚೆಾಂ ಏಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಾ (integrated ) ಸಾ​ಾಂದ. ಆಮಿ್ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ವೇಳಾನುಸಾರ್ ಜಾವ್​್ ಾಂಚ್ಚ ಆಸಾತ್. ದೆಕನ್ ಜಾವೆಾ ತ್, ಜೆಜುನ್ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ "ತಮೆ್

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಿತರ್ ಪ್ಣತಾಕ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಪಯ್ಕಲ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಮಾರುಾಂದಿ." ಹ್ಯಾ ಏಕಾ ಉತಾರ ನ್ ಆಮಿ್ ಜಣಿ ಪ್ಣತಾಕ ವಿಣೆಃ ಅಧ್ಭರ್ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್. ಆಮಿ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ತಾುಾಂವ್. ಪಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಕಮಾಿ ರಕ್ ತಯಾರಯ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ "ಚ್ಯಲಿ​ಿ ಮಾಗಾ ಾಂ" ಪುಸಿ ಕ್ ಉಗೊಿ ಕ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಪುರೊ. ಲ್ಯಹ ನ್, ವಹ ಡ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಧಾರಳ್‍ಲ್ ಥರನ್ ಬರಯಾೆ ಾ ಾಂತ್. ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಚೊ ಅರ್ಥು ಕ್ರುಾಂಕ್ ಆಮಿ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ಲಕ್ಡೆನ್ ವಿಚ್ಯಚೆುಾಂ ಪಡಾತ್. ದಾಕಾೆ ಾ ಕ್ , ಆಬುಸ ವದ್ು. ಹಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ, ಕ್ಹಲ್ಾಂ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಆಜ್ಬನ್ ಮಾಕಾ ಕ್ಳಿತ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮ್ಕಳ್‍ಲ್ ಸಂಗ್ಗತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕ್ಳಿತ್ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ "ಪ್ಣತಾಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಕ್ಳಾಯ ಾ ಶವ್ಲಯ್ ತ್ಲಾಂ ಪ್ಣತಾಕ್ ನಹಿಾಂ". ಮಾಕಾ ಕ್ಳಿತ್ ಆವ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಫಮಾುಣ, ಆಬುಸ ವದ್ು ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಟ್ಾ ಾಂತ್ ಕ್ಸಲಿೀಯ್ ವಿವರ್(definition) ದಿಲ್ೆ ಾಂ ನಾ (ಮಾಹ ಕಾ ಪಯ್ಕಲ್ಲೆ ಕಮಾಿ ರ್ ಮೆಳುಲ್ಲೆ 1956 ವಸಾು. ಆತಾ​ಾಂ ತಾಚೆಾ ವಿಷ್ಟ್ಾ ಾಂತ್ ವಿವರ್ ಆಸೊಾಂಕಿ ಪುರೊ; ನಾ ಆಸೊಾಂಕಿ ಪುರೊ.) ಪ್ಣತಾಕ ಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವಿಬಾಗ್. ಮಹ್ಯ ಪ್ಣತಾಕ್, ಉಾಂ ಪ್ಣತಾಕ್, ಸಾಕಿರ ಲ್ಜ್ ಪ್ಣತಾಕ್. ದೇವ್ಲ ಮಹ ಜಾ​ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲಾಂ ಆಯಾಕ ತಾನಾ ಕಲ್ಕಕ ಲ್ಲ ಯೆತಾ. ಹರಾಂ ಸಮಡಿ​ಿ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಥರನ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂಚೆಾಂ ವಿಭಾಗ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂತ್. ಚಕ್..ಚಕ್. ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಪ್ಣತಾಕ್. ಮಹ್ಯ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಕಮಾಸ ರ್ ಜಾಯಾ​ಾ ಯ್. ಸಾಕಿರ ಲ್ಜ್ ಪ್ಣತಾಕ್ ಭೊಗುಸ ಾಂಕ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ಲ ವಯ್ರ ಬಿಸ್‍ಲ ಸಾಯಾ ‍್ಗ? ಕಾಡಿ​ಿ ನಲ್‍ಗ? ಹಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕ್ಳಿತ್ ನಾ. ಆಮಾಕ ಾಂ ಕ್ಳಿತ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ನಾ. ಮಾಟಿುನ್ ಲೂಥರನ್ ಇಗಜ್ು ಮಾತ್ಲ ವಯ್ರ

ಆವ್ಲಜ್ ಉಟಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಖಾತ್ಗರ್‍ಗ? ಗೆಲಿಲ್ಲಯ್ ವಯ್ರ ‍ಗ? ಏಕಾ ತಾಂಪ್ಣರ್ ತಾ​ಾಂಚೆ ವಯ್ರ ಇಗಜ್ು ಮಾತ್ಲನ್ "ತಾಚೊ" ಅಧಕಾರ್" ದಾಕ್ಯಾೆ . ತ್ಲದಾ್ ಾಂ, ಆಮಾ್ ಾ ಲೇಕಾರ್ ತ್ಲ ಸಿೀದಾ ಯೆಮ್ಚಕ ಾಂಡಾಕ್. ವಸಾುಾಂ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ತಾ​ಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ೆ ಾಂ ಬಹಿಷ್ಟ್ಕ ರ್ ಕಾಡಾಿ ನಾ ಏಕಾ ತಾಂಪ್ಣರ್ ಯೆಮ್ಚಕ ಾಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ೆ ಸಿೀದಾ ಸಗ್ಗುರ್? ದೇವ್ಲನ್ ಘಡ್ ಲ್ಯೆ ಾ ಸಂಸಾರಚ್ಯಾ ಕಡಿ​ಿ ಾಂತ್ ಏಕಾ ತಾಂಪ್ಣರ್ ಮಣು ಶಕಾೆ ದಿಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಕೈದಿಾಂಕ್ ಜೀವ್ಲವದಿ ಶಕಾೆ ಜಾವ್​್ ಬದಿೆ ತಾತ್ (remission) - ಭಲ್ಯಯ್ಕಕ ಪ್ಣಡ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ವೇಳಾರ್ ವ ಬರ‍ಾ ನಡಾಿ ಾ ಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್. ಪುಣ್, ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಚಿ ರಿೀತ್ ರಿವ್ಲಜ್" ವಯಾೆ ಾ "ಸಂಸಾರರ್ ಚಲ್ಯಿ ? ಹಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸಮಾ​ಾ ನಾ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಯೆಮ್ಚಕ ಾಂಡ್, ದುಸಾರ ದಿೀಸಾ ಸಗ್ಗುರ್! ಹಿ ಕ್ಸಲಿ ಹುಮಿನಿ? ಆಮಿ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ತಾುಾಂವ್. ಪ್ಣತಾಕ್ ತ್ಲಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ರಗ್ಗಿ ಾಂತ್ ಆಸಾ. ಸಂಯಾು ಚೆಾಂ ಪ್ಣತಾಕ್ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ ನಾ​ಾಂತ್ ನಪಂಯ್​್ ಜಾತಾ. ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಕ್ಲಿೆ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ನಿತಳ್‍ಲ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ದೇವ್ಲನ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕಮಾಸ ರಚೊ ಸಾಕಾರ ಮೆಾಂತ್ ದಿಲ್ಯ. ಆಮಿ ಖುನಿ ಕ್ಯೆುತ್, ಆಮಿ ಅನಾ್ ಯ್ ಕ್ಯೆುತ್, ಧ್ಗೊ, ಮ್ಚೀಸ್‍ಲ, ಬಲ್ತಾಕ ರ್, ಮಾನ್ ಮಯಾುದ್ ವಿಭಾಡ್ ಕ್ಯೆುತ್. ಪಯೆಸ ಅನಿೀತ್ಲನ್ ಜ್ಡೆಾ ತ್. ಕಟ್ಾ ಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಚೀಸಾನ್ ಭಿತರ್ ಮಾಯೆುತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಪುರ ಸಕ್ುಸ್‍ಲ ಕ್ನ್ು ದುಡು ಜಮ್ಚ ಕ್ಯೆುತ್ ತ್ಲಾಂ ಪುರ ಕ್ನ್ು ಕಮಾಸ ರಾಂತ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾ ರ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಆಮಿ್ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಪುರ ಭೊಗ್ಗಸ ಲಿಾಂ. ಪರತ್ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ವ್ಲಟ್ ಉಗಿ ಜಾಲಿ.

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ್ ವಸಾುಾಂಚಿ ಅದಿೆ ಗಜಾಲ್. ರಜೆರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ವೇಳಾರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಸದಾ​ಾಂ ಮಿೀಸಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಲಾಂ. ಮಿೀಸ್‍ಲ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಾಂಜೆಲ್ಲರ್ ಫಿಗೆುಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಗರಕ್ಡೆನ್ ದೀನ್ ಸಬ್ಿ ಉಲ್ಲಾಂವ್ಕ ಗೆಲ್ಯೆ ಾ ವೇಳಾರ್ ತಾಣಾಂ ಮಹ ಳಿಯ ಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಹಿಾಂ "ಅದಾೆ ಾ ಹಪ್ಣಿ ಾ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಪರ್ಯೆ ಕಮಾಿ ರ್ ಜಾಲ್ಲ. ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಕಮಾಸ ರಿೀ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಪರ್ಯೆ ಕಮಾಿ ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್‍ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ದುಸಾರ ಾ ಹಫಾಿ ಾ ಾಂತ್ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಮಾದಿರ ನಿಾಂ ಸವ್ು ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಕಮಾಸ ರ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಧಾಡೆ​ೆ ಾಂ. ಕ್ಸಲಿಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಾಂ? ಕಮಾಸ ರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕ್ಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಅಸ್ಚಾಂ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಾಂ. ಸವ್ು ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತಾರ ನ್ 'ಪ್ಣತಾಕ್ ಭೊಗಸ ಲ್ಾಂ ಮಹ ಳೆಾಂ'. ಕಮಾಸ ರಚೊ ಅರ್ಥು ಕಿತ್ಲಾಂ? ಚ್ಯಲಿ​ಿ ಮಾಗಾ ಾಂ ಪುಸಿ ಕ್ ವಯ್ರ ಪಂದಾ ವ್ಲಚನ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಕಮಾಸ ರ್ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ? ಆಮಿ ಪಯ್ಕಲ್ಯಾ ಕಮಾಿ ರಕ್ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ತಯಾರಯ್ ಕ್ತಾುನಾ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಸಾಕಿು ಸಮ್ಚಾ ಣಿ ದಿನಾ​ಾಂವ್. ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಸಾಕ್ುಾಂ ತಯಾರಯ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ "ಮನ್" ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ತ್ಗಾಂ ಭುಗುಾಂ ಪ್ಣತಾಕ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ, ತಾಚೊ ಮ್ಕಳ್‍ಲ್ ಉದೆಿ ೀಶ್ ಕಿತ್ಲಾಂ, ಖರೊ ನಿಚೇವ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ...ಹ್ಯಚೆರ್ ಬರೆಾಂ ಜಾ​ಾ ನ್ ದಿಲ್ಯಾ ರ್ ಮುಕಾರ್ ತ್ಗಾಂ ಭುಗುಾಂ ಕಮಾಸ ರ ವಿಷ್ಟ್ಾ ಾಂತ್ ಸಾಕ್ುಾಂ ಸಮ್ಚಾ ಣ್ ತಾ​ಾಂಚಿ ಜಣಿ ಬರ‍ಾ ರಿೀತ್ಗನ್ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ ಉಪ್ಣಕ ರಕ್ ಪಡೆಿ ಲ್ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ದಳಾ​ಾ ನಿಾಂ ಪಳಯಾೆ ಾಂಮಾತಾರಿಾಂ, ಚಕಾನಾಸಾಿ ಾಂ ಕಮಾಸ ರಕ್ ವೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ಣರ ಯೆರ್ "ಕ್ಸಲಿಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ" ಕ್ತಾುತ್ ತ್ಲಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕ್ಳಾನಾ. ಸಬಾರ್ ವಸಾುಾಂ ಅದಿೆ ಗಜಾಲ್. ಇಗಜೆುಾಂತ್ "ಕಮಾಸ ರ್ ಪ್ಣತಾಕ ಖಾಲ್ ಜಾಯೆಾ ಯ್" ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಕಾರಣನ್

ಹ್ಯಾಂವಿ ಕಮಾಸ ರಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ. ಮಾಕಾ ಥಂರ್ಯ್ ಬಿಸ್‍ಲ ಸಾಯ್ಾ ಕಮಾಸ ರಿಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆರ್ಸಲ್ಲೆ . "ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್" ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಆದೇಶ್ಯಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಮಹ ಳೆಾಂ. "ಖಂಚಿಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕ್ಳಿತ್ ನಾ." ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಜವ್ಲಬ್ರಕ್ "ತವೆಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಜಾಯ್". ತಾಕಾ ಹ್ಯಾಂವೆ ಜವ್ಲಬ್ ದಿಲಿ "ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಖುನಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ನಾ; ಪಯೆಸ ಫಾರುಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂತ್. ಕ್ಸಲಿಾಂಯ್ ಪ್ಣಡ್ ಕಾಮಾ​ಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂತ್. ತರ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಖಂಚಿಾಂ ಮಹ್ಯ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ ?". ಹ್ಯಾ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಜವ್ಲಬ್ರಕ್ ಬಿಸ್‍ಲ ಸಾಯ್ಾ ಅಸ್ಚಾಂ ಮಹ ಣಲ್ಲ "ಮಾಕಾ ಬ್ರರ ವೆರಿ ವ್ಲಚ್ಯಿ ನಾ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ಯೆತಾತ್." ಹ್ಯಾಂವೆ ಜವ್ಲಬ್ ದಿಲಿ "ಮಹ ನಾಸ ಕ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ಯೆನಾ​ಾಂತ್ ತರ್ ಪ್ಲಟ್ಾ ಕ್ ಯೆಾಂವಿ್ ಗೀ?" ತ್ಗತ್ಲೆ ಾಂ ಆಯಾಕ ಲ್ಾಂಚ್ಚಹ ಬಿಸ್‍ಲ ಸಾಯಾ​ಾ ನ್ "ತಜಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಪುರ ಭೊಗ್ಗಸ ಲಿಾಂ. ತಾಂ ವಚ್ಚ". ಕಿತ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆ ಬರಯಾೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ 100 ಠಕ್ಕ ಸತ್. ಬ್ರರ ವರಿ ವ್ಲಚ್ಯಿ ನಾ ಮತ್ಗಕ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ರ್ "ತ್ಲಾಂ" ಪ್ಣತಾಕ್? ಪ್ಣತಾಕ ಚೆಾಂ ವಿವರಣ್ ಸವಿಸಾಿ ರ್ ಥರನ್ ವಿವಸಿುಲ್ಯಾಂ? ಕಮಾಸ ರಾಂತ್ ಸಿ​ಿ ಾೀಯಾ​ಾಂಕ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಭೊಗುಸ ನ್ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ಲನ್ "ಧೊಶ" ದಿಲ್ೆ ವಿಷಯ್ ಆಮಿ ಪತಾರ ಾಂತ್ ವ್ಲಚ್ಯೆ ಾಂ. ಆಮಿ ಕಮಸ ರಾಂತ್ ಆಮಿ್ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಉಚ್ಯನ್ು ಸಾ​ಾಂಗಜೆ ತರ್, ಪಿಡೆಸ್‍ಲಿ ಮನಾೆ ಕ್ ವ ಮ್ಚನಾು ತಣಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಲ್ಯಾ ವಾ ಕಿ​ಿ ಕ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ ಅಬ್ರಸ ಲ್ಕಸಾ​ಾಂವ್ ಕ್ಶೆಾಂ ದಿತಾ? ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ದಿಾಂವಿ್ "ರಿಯಾಯ್ಕಿ " ಸವ್ಲುಾಂಕ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ನಜ್? ಆಮೆ್ ಾಂ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲೆ ಾಂ ಬದಾೆ ವನ್/ ರ್ಸಧಾರ ಪ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಗೆಲಿಲಿರ್ಯ ಆನಿ ಮಾಟಿುನ್ ಲೂಥರ್ ಹ್ಯಾಂಚಿ ಚಕ್ ನಹಿಾಂ

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ಣ್ ಇಗಜ್ು ಮಾತ್ಲನ್ ಮಾ​ಾಂದುನ್ ಘೆತಾೆ ಾಂ. ದುಸಾರ ರಿೀತ್ಗನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್ ಇಗಜ್ು ಮಾತ್ಲನ್ ಏಕಾ ತಾಂಪ್ಣರ್ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಬಹಿಶ್ಯಕ ರ್ ಕ್ಲಿೆ ಮಹ್ಯ ಚಕ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾೆ ಾ . ಅಸ್ಚಾಂ ಪುರ ಆಸಾಿ ನಾ, ಅಸಲಿ ಬದಾೆ ವನ್ ಘಡಾೆ ಾ ಆಸಾಿ ನಾ, ಆಮಿ್ ಥೊಡಿ ರಿೀತ್ ರಿವ್ಲಜ್, ನಿಯಮಾ​ಾಂ ಬದುೆ ಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂ? ಕರೊನಾ ಯೆವ್​್ ಆಯಾಿ ರಚೆಾಂ ಆನಿ ಸೊಾಂತಾಚ್ಯಾ ಮಿೀಸಾಕ್ ಯೆನಾತಾೆ ಾ ರ್ ಮಹ್ಯ ಪ್ಣತಾಕ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಾಂ. ಮೆಲ್ಯೆ ಾ ಚಿಾಂ ಮಿೀಸಾ​ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗನಾಸಾಿ ಾಂ ಅತ್ಲಾ ಲಿಾಂಬಾ​ಾಂತ್ ಉಲ್ು. ದೀನ್ ಮಹ್ಯ ಝುಜಾ​ಾಂತ್ ಶಕಾನಾ​ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕರೊನಾನ್ ಶಕ್ಯೆ​ೆ ಾಂ. ಆಮಿ ಕಿರ ಸಾ​ಾಂವ್, ಆಮಾಕ ಾಂ ಉಪ್ಣದೇಸ್‍ಲ ಆಸಾತ್. ಆಮಾಕ ಾಂ ಸಾಕಾರ ಮೆಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಆಮೆ್ ಲ್ಯಗಿ ಾಂ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂಚಿ ವಹ ಡ್ ಪಟಿರ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಆಮೆ್ ಾಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಹ ಳೆಾಂ. ದುಸಾರ ಾ ಾಂ ವಿಷ್ಟ್ಾ ಾಂತ್ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮನ್ ನಾ. ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ ನಾ. "ಹ್ಯಾಂವ್, ಆಮೆ್ ಆನಿ ಆಮಾಕ ಾಂ" ಮಹ ಳಾಯ ಾ ವತುಲ್ಯಾಂತ್ ಗುಾಂವೊನ್ ಗುಾಂವೊನ್ ಆಸಾ​ಾಂವ್. ಆಮಿ ಸಾ​ಾ ಥಿು; ದುಸಾರ ಾ ಚೆಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಪಳಂವ್​್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಕಾಳಾಕ ಯ್ ಜಾತಾ. ದೇವ್ಲನ್ "ಕಿತ್ಲಾಂ ತಜಾ​ಾ ಲ್ಯಹ ನಾ ಭಾವ್ಲಾಂಕ್ ಕ್ಲ್ಾಂಯ್ ತ್ಲಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕ್ಲ್ಾಂಯ್." ಹ್ಯಚೊ ನಿೀಜ್ ಅರ್ಥು ಆನಿ ಖರೊ ಉಲ್ಲ ಆಮಿ ಪ್ಣಳಾಯ ? ಪಯಾೆ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಚೀಗ್ಗನ್ ಆಮಿ ಆಮಾ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಭಾವ್ಲಚೆಾಂ ರಗ್ಗತ್ ಪಿಯೆಾಂವ್ಕ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಸರಿನಾ​ಾಂವ್. ಆಮಿ ರಗ್ಗತ್ ಪಿಯೆತಾ​ಾಂವ್, ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಭಾಗ ಕಮಾಸ ರ್ ಜಾತಾ​ಾಂವ್ ಆನಿ ಪರತ್ ರಗ್ಗತ್ ಪಿಯೆತಾ​ಾಂವ್. ಕಮಾಸ ರಚೊ ಮ್ಕಳಾವೊ ಸೂತ್ರ ಖರೊ ನಿಚೇವ್ "ಪರತ್ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ರಿನಾಕಾ" ಖಂಯ್ ಪ್ಣವೊೆ ? ಹಾಂ ಸವ್ಲಲ್ ಕಣಲ್ಯಗಾಂ ವಿಚ್ಯರುಾಂ? ಕಣಾಂ

ಏಕಾೆ ಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ೆ ಾಂ" ಪ್ಣತಾಕ ಾ ನಿಾಂ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ರಿನಾಸಾಿ ಾಂ ಆನಿ ಕಣ ಕ್ಚೆುಾಂ?" ಆಮಿ ಆಮಾ್ ಾ ಜೀವನಾ​ಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಚಕಿ ಕ್ಲ್ಯಾ ತ್. ಜಾವೆಾ ತ್ ಪೈಶೆ ರಿೀಣ್ ದಿೀವ್​್ ಆಮಿ್ ನಿೀದ್ ಆನಿ ದುಡು ಹೊಗ್ಗಾ ಯಾೆ . ವ ವ್ಲಾ ಪ್ಣರಾಂತ್ ದುಡು ಘಾಲ್ಕನ್ ಹ್ಯತ್ ಹುಲ್ಯಿ ಯಾೆ . ವ ಚಡ್ ವ್ಲಡ್ ಮೆಳಾಿ ಮಹ ಣ್ಾ ಥೊಡಾ​ಾ ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಾಂತ್ ದುಡು ಘಾಲ್ಕನ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ತಾ​ಾ ಸಂಸಾ​ಾ ಾ ಚೆಾಂ ಬಾಗಲ್ ದಾೆ ಾಂಪುಲ್ಯೆ ಾ ವಗ್ಗಿ , ಆಮ್ಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಬಂಧ್ ಪಡಾೆ . ಪರತ್ ಆಮಿ ತಸಲ್ಯಾ ಾಂತ್ ಮೆತ್ಲರ್ ಜಾತಾ​ಾಂವ್? ಏಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಚಕ್ ಕ್ಲಿ ಪರತ್ ತಸಲ್ಯಾ "ಕಾಮಾಕ್" ಹ್ಯತ್ ಘಾಲ್​್ ಕಣಿ ನಾ​ಾಂತ್. ಆಮಾ್ ಾ ಚ್ಯಲ್ಯಿ ಾ ಜೀವನಾ​ಾಂತ್ ಇತ್ಗೆ ಚತಾರ ಯ್ ಕ್ತಾುಾಂವ್ ತರ್, ಆಮಾ್ ಾ ಆತ್ಗಾ ೀಕ್ ಜೀವನಾ​ಾಂತ್ ಪರತ್, ಪರತ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಪ್ಣತಾಕ್ ಕ್ರಿತ್ಿ ಆಸಾ​ಾಂವ್? ಜಾವೆಾ ತ್, ಕಮಾಸ ರಾಂತ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಉಚ್ಯರ್, ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಭೊಗ್ಗಸ ಲಿಾಂ, ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಪರತ್ ರ್ಸವ್ಲುತ್ ಕ್ರ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್.....ಹಿ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ ಆಮಿ್ ಖರಿ "ಕಾಣಿ"- ಜ ಆಮಿ ಪ್ಣಳಿತ್ಿ ಆಯಾೆ ಾ ಾಂವ್. ಆಮಿ ಬದಾೆ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ನವ್ಲಾ ಶತಮಾನಾ​ಾಂತ್ ಆಮಿ ಪರ ಗತ್ಗ ಕ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಸತಾ ಥಾವ್​್ ಭೊೀವ್ ಪಯ್ಸ ಆಸಾ​ಾಂವ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಚಕ್ ಜಾ​ಾಂವಿ್ ನಾ. ಆಮಿ ಏಕ್ ಗೀದಾ ನದರ್ ಮಾಲ್ಯಾ ುರ್ ಆಮಿ ಪಳಯಾಿ ಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಡು ಸತ್ತನಾುಟೆ ವ ತನಾುಟಿಾಂ ಕಮಾಸ ರಾಂಕ್ ವೆಚೆಾಂ ಭಾರಿೀ ಉಣ. ಲ್ಯಹ ನ್ ಭುಗುಾಂ, ಮಾಹ ತಾರಿಾಂ ಕಮಾಸ ರಿಕ್ ವೆತಾತ್. ತಶೆಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್? ಆಮಾಕ ಾಂ ಜಾಯ್ ಬರೆಾಂ ಕಾಳಿಜ್, ಬರೆಾಂ

74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉತಾರ್, ಬರಿ ಚ್ಯಲ್ ಆನಿ ಪ್ಲಲ್ಯಾ ಧಾಕಾರ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಬರೆಾಂ ಮನ್. ಹಾಂ ಆಮೆ್ ಸಂಗಾಂ (ಹಾಂ ಲೇಖನ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ದೇವ್ಲಧೀನ್ ಆಸಾೆ ಾ ರ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಯೆಮ್ಚಕ ಾಂಡ್ ನಾ; ಸಿಜೆಾ ಸಾಕ್ ವ್ಲಚಾಂಕ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಪುಲ್ಿ ತ್ರ ನಾ, ಲಿಾಂಬ್ ತಾಚೆಾ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ನಾ. ಮಾಹ ಕಾ ಮೆ ಮಹಿನಾ​ಾ ಚ್ಯ 11 ತಾರಿೀಕ್ರ್ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ಪಯಾೆ ಾ ಕಮಾಿ ರಕ್ ಜವ್ಲಬ್ ದಿಾಂವ್​್ ಅಸ್ಚಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಾಂ "ತಾಂ ಹಾಂ ತಯಾರಯ್ ಕ್ತಾುನಾ, ನವಿೀಕ್ರನ್ ಲೇಖನ್ ಆಸಿರ ನಾಕ್ ವ ಇತರ್ ಕಾಂಕಿಾ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಪಳಯಾ. ಪುರಣ್ ಕಾಳಾಚೆಾಂ ಪತಾರ ಾಂಕ್ ಧಾಡ್. ಮಾಹ ಕಾ ಚಿಾಂತಾಪ್ ಆನಿ ತಯಾರಯ್ ಆಯಾ್ ಸೊಿ ಾಂಡಾಲ್ಯಯ್ಕರ ಸ್‍ಲ (spondalities) ದಿೀಸಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಪರ ರ್ಯೀಜನ್ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ಉಪರ್ಯೀಗ್ ಆಮೆರಿಕಾ​ಾಂತ್ ಆಸಾ್ ಮಹ ಾ ಜಾ​ಾ ನಾತ್ಗಕ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ .” ಪಯ್ಕಲ್ಲೆ ಕಮಾಿ ರ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ದೀನ್ ವಸಾುಾಂಚಿ ತಯಾರಯ್. ಆವಯ್ ಕ್ಸಲ್ಯಾ ಯ್ ತಾಕಿುಕ್ ವಿಷಯಾ ವಯ್ರ ಬಾಪ್ಣಾಂಯ್ಕ ಸಯ್ಿ ದೀನ್ ವಸಾುಾಂಚಿ ಹ್ಯಾಂವೆ ಬರಯಾೆ ಾ ರ್ , ಹ್ಯಾಂವೆ ಸಿಜೆಾ ಸಾಕ್ ತಯಾರಯ್! ಸಂಗಾಂ ಕ್ನಾನ್ ಲ್ಲ ಶಕಾಿ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ಲೇಖನ್ ಧಾಡ್​್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ಣರ ಯ್ ವಯ್ರ ಏಕ್ ರ್ಸಕಾ​ಾ ಾ ನದರ್. ನವ್ಲಾ ಘೆಾಂವಿ್ ಮಹ ಜ ಸವಯ್ ಜಾವ್​್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ .) ಖಂಡಾ​ಾಂತ್ ನವೆಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್. ------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಘಡಿತ್ತಂ ಜಾಲಿಂ ಅನಾ ರಂ-6

ಎಚ್. ಜೆ. ಗೀವಯಸ್ತ

ತ್ಕಿೆ ಕಾಪುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ ಂ ಕ್ರರ ರ್‍ಪ್ಣ್! ಒಕರ ಬರ್ 10, 1994 ಇಸ್ಚಾ ಾಂತ್ ಆಫಾ​ಾ ನಿಸಾಿಚೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲ್ಾಂ! ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್, ‘ಇಸಾೆ ಮಿಕ್ ಎಮೆರೆಟ್ಸ ಆಫ್ ಆಫಾ​ಾ ನಿಸಾಿ ನ್’ ಮಹ ಣ್. ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯಾ ಚೊವ್ಲಿ ಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ರಚ್ಚ‍ಲ್ಲೆ . ತ್ಲ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್- ಹಮಿೀದ್ ಗುಲ್, ಮ್ಚಹಮಾ ದ್ ಒಮರ್, ಆಬುಿ ಲ್‍ಘಾನಿ ಬರದರ್ ಆನಿ ಬೈತಲ್ಯೆ ಮೆಶೂದ್. ಹೊ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಂಗಡ್ ಅಧಕಾರಕ್ ಯೆತಚ್ಚ, 1998 ಇಸ್ಚಾ ಾಂತ್ ತಾಲಿಬಾನಾ​ಾಂತ್ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ ಕಾಮ್ ಕ್ರೆ‍್ ಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್, ವ ತಾಣಿಾಂ

ಆಪ್ಣೆ ಾ ಘವ್ಲವಿಣ ಘರ ಭಾಯ್ರ ವೆಚ್ಯ ವಯ್ರ ಖಡಕ್ಕ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಲ. ಖಂಚ್ಯಯ್ ದೇಶ್ಯಾಂತ್ ಆಡಾ​ಾ ರ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಕ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಅಪ್ಣರ ಧ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾ​ಾ ಅಪ್ಣರ ಧಾಕ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ವಹ ಡ್ ಶಕಾ​ಾ ಮೆಳಾಿ . ಪುಣ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ರೂಲಿಾಂತ್ ಶೀದಾ ಜವೆಶಾಂಚ್ಚ ಮಾರೆ‍್ ಾಂ ಜಾ​ಾ ರಿಯೆಕ್ ಹ್ಯಡೆ​ೆ ಾಂ! ಥಂಯ್ ದಾದಾೆ ಾ ಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಾಂಯ್ ಕ್ರೆ‍ಾ ತ್. ಪುಣ್ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಕ್ರೆ‍್ ಾಂ ಹಕ್ಕ ನಾ ‍ . ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂಕ್ ಶಕಾಪ್‍ಯ್ಕ ಜ್ಡುಾಂಕ್ ಅಡಾ​ಾ ರ‍ೆ ಾಂ. ಫಕ್ತ್ಿ ತಾಣಿಾಂ ತಾ​ಾಂಚೊ ಧ್ಮ್ು ಪ್ಣಳುಾಂಕ್, ಕರನಾ​ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಮಾಗೆಾ ಾಂ ಶಕಾಂಕ್

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾತ್ರ ಜಾತಾ. ತಾ​ಾ ಲ್ಯಗೊನ್ ವಿಾಂಗಡ್‍ಚ್ಚ ‘ಮದಾರ ಸಾ’ ಕರನ್ ವ್ಲಚಾಂಕ್ ಶಕಂವಿ್ ಾಂ ಇಸೊಕ ಲ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂನಿ ಫಕ್ತ್ಿ ಆಪ್ಣೆ ಾ ದಾದಾೆ ಾ ಮುಕಾರ್ ಬುಕಾುಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ಯೆವೆಾ ತ್. ನಾ ತರ್, ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ ತೊಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಹಿಾಂ, ಆಾಂಗ್ಗಚೊ ಖಂಚೊಚ್ಚ ಭಾಗ್ ಪರ ದಶುತ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಾಂ. ಸಗ್ಗಯ ಾ ಆಾಂಗ್ಗರ್ ದಾಟ್ ಗೊಣಿ ನ್ಹಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಪರಿಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ಆಾಂಗ್ ಕಾಳಾ​ಾ ಬುಕಾು ಭಿತರ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಆಸಾಿ ಆನಿ ದಳಾ​ಾ ಾಂ ಕ್ಡೆನ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಬುರಕಾಚೆಾಂ ಧಾ​ಾಂಪಣ್ ಆಸಾಿ . ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಮುಖಾಮ್ಚಳಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವ ಕಡಿಚಿ ಜ್ಗರ ಫಿ (ಫಿಗರ್) ಕ್ಸಿ ಆಸಾತ್‍ಗ್ಗಯ್ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಕಣಯ್ ಅಾಂದಾಜ್ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ಯ್ಕ ಸಾಧ್ಾ ನಾ ‍ . ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ತ್ಗತ್ಲೆ ಾಂ ಸಡಿೀಳ್‍ಲ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ಬುಕಾು ನ್ಹಸಾಣ್ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ನ್ಹಸೊಾಂಕ್ ಆಸಾಿ . ತಾ​ಾ ಸೊಭಿೀತ್ ಸೊಭಿೀತ್ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂಕ್, ಫಕ್ತ್ಿ ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ದಾದಾೆ ಾ ಾಂನಿ ಮಾತ್ರ ಪಳವೆಾ ತ್. ಖಂಚಿಯ್ಕ ಚಲಿ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಆನಿಕಿೀ ರ್ಸಾಂಗ್ಗುರಾಂವೆ್ ಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕ್ರ‍ಿ . ಬರೆಾಂ ಬರೆಾಂ ನ್ಹಸಾಿ ಆನಿ ಪಳೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಪಳಯ್ಕತ್ಿ ರವ್ಲಶೆಾಂ ಕ್ರ‍ಿ . ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ ಧ್ಮಾುಾಂತ್, ತ್ಲಾಂ ಪ್ಣತಕ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾ​ಾಂಧಾಿ ತ್ ಆನಿ ತಾ​ಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಣಾಂಯ್ಕ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪರಿಾಂ ಕ್ರುನ್ ಘಾಲ್ಯಿ ತ್.

ಸತ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್, ತಾ​ಾಂಚೊ ಸಿ​ಿ ಾೀರ್ಯ ನಿಜಾಯ್ಕಕ ಮರ್ಸಿ ಸೊಭಿತ್ ಜಾವ್​್ ಆಸಾಿ ತ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಪ್ಣರ್ಯಿ ? ತಾ​ಾಂಚೊ ಧ್ಮ್ು ತಾ​ಾಂಚೆ ಖಾತ್ಗರ್ ಶರಫ್‍ಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಾ ತ್. ತಾ​ಾ ಹರಮಿ ಆನಿ ಸೈತಾನ್ ಕಾಸಾಿಚ್ಯ ದಾದಾೆ ಾ ಾಂನಿ, ಕಣರ್ಯ್ ಜೀವ್ ಭೊೀವ್ ಚಿಲ್ಯೆ ರ್ ರಿತ್ಗರ್ ಕಾಡೆಾ ತ್. ಕಣರ್ಯ್ ಬಲ್ಯತಾಕ ರ್‍ಯ್ಕ ರ್ಸಲ್ಯಭಾಯೆನ್ ಕ್ರೆ‍ಾ ತ್. ಪುಣ್ ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಾಂ ಮುಖಾಮಳ್‍ಲ್ ಸಯ್ಿ ಹರಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ ಜಾಯಾ್ ಾಂ. ತಾ​ಾಂಚೆವಿಶಾಂ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಉಲ್ೆ ೀಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್, 2016 ಇಸ್ಚಾ ಾಂತ್ ದಶೆಾಂಬರ್ 26 ತಾರಿಕ್ರ್ ಏಕ್ ತ್ಗೀಸ್‍ಲ ವರ‍ಸ ಾಂ ಪ್ಣರ ಯೆಚಿ ತನಾುಟಿ ಸಿ​ಿ ಾೀ, ಆಪೊೆ ಘವ್ ಘರ ನಾತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ನ್, (ತೊ ಇರನ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಕಾಮಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ) ಘರಕ್ ಥೊಡ ಗಜೆುಚೊ ಖಾಣ್ ವರ್ಸಿ ಚೊ ಸಮಾನ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಎಕಿೆ ಚ್ಚ ಭಾಯ್ರ ಮಾಕ್ುಟಿಕ್ ಗೆಲಿೆ . ಏಕ್ ಸಿ​ಿ ಾೀ ಎಕಿೆ ಚ್ಚ ಭಾಯ್ರ ದಿಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಕಾರಣಕ್, ಥಂಯಾ್ ಾ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಕ್ರಡೆ​ೆ ಚ್ಚ ತ್ಗಕಾ ಧ್ರೆ‍ೆ ಾಂ. ತ್ಗಚೊ ಘವ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ನಾ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ‍ಿ ನಾ, ತ್ಗಣ ಕಾರಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಾಂ. ಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ಕ್ಸಲ್ಾಂಯ್ಕ ಜಾ​ಾಂವ್, ಬಾಯಾೆ ಾಂನಿ ದಾದಾೆ ಾ ಶವ್ಲಯ್ ಭಾಯ್ರ ವಚಾಂಕ್‍ಚ್ಚ ಆಡಾ​ಾ ರ‍ೆ ಾಂ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ನ್, ತಾ​ಾ ಬಿಮ್ಚುತ್ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಕ್ ತಾಣಿಾಂ ಕೈದ್ ಕ್ಲ್ಾಂ. ತ್ಗ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಉಗಿ ನಾತ್‍ಲಿೆ . ಆಪ್ಣೆ ಾ ಕಡಿಕ್

78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪೂಣ್ು ಬುಕಾುಾಂತ್ ಲಿಪವ್​್ , ಗಜೆುಚ್ಯಾ ಖಾಣ ವೊವೆುಚೊ ಸಮಾನ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಘರ ಭಾಯ್ರ ಸರ್‍ಲಿೆ ಇತ್ಲೆ ಾಂಚ್ಚ. “ಹ್ಯಾಂವ್ ಕ್ದಾ್ ಾಂಚ್ಚ ಘರ ಭಾಯ್ರ ವಚಾಂಕ್ ನಾ. ಮಹ ಜ್ ಘವ್ ಏಕ್ ಹಫಿ ಥಾವ್​್ ಶೆಹರಾಂತ್ ನಾ. ತೊ ಗಜೆುಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಇರನ್ ಗೆಲ್ಯ. ಘರ ಖಾಣ ವೊವಿು ಮುಗಿ ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಅಸಾಹ್ಯಯೆಕ್ ಜಾವ್​್ , ಹ್ಯಾಂವ್ ಘರ ಭಾಯ್ರ ಸಮಾನ್ ವರುಾಂಕ್ ಮಾಕ್ುಟಿಕ್ ಆಯ್ಕಲಿೆ ಾಂ, ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಸ ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಅಸಲಿ ಚ್ಮಕ್ ಕ್ರಿ‍್ ಾಂನಾ” ಮಹ ಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಾಂ ಪರತಾೆ ಾ ರ್‍ಯ್ಕ ತ್ಗಕಾ ತಾಣಿಾಂ ಸೊಡೆ​ೆ ಾಂನಾ. ಥಂಯ್ ಕಾನ್ಯನ್‍ಯ್ಕ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಆನಿ ಶಕಾ​ಾ ಯ್ ತಾಣಿಾಂಚ್ಚ ದಿಾಂವಿ್ . ಪೊಲಿಸ್‍ಲ, ಕೀಟ್ು ಕ್ಚೇರಿ, ಶಕಾ​ಾ ಆನಿ ಜೈಲ್ ಥಂಯ್ ಕಾಯ್ಕಾಂಚ್ಚ ನಾ. ಶೀದಾ ವರೂನ್ ಜವೆಶಾಂ ಮಾರ‍ಿ ತ್. ಖುನಿ ಕ್ರೆ‍ಿ ಲ್ಯಾ ಾಂಕ್, ಬ್ರೀಮ್ ಸೊಿ ೀಟನ್ ಕ್ರುನ್ ಹಜಾರೊಾಂ ಮಾಸೂಮ್ ಲ್ಲಕಾಚೊ, ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ಮಿು ಸಯಾಿ ನಾ​ಾಂಕ್ ಸಯ್ಿ , ಕ್ಯ್ಿ ಕ್ರುನ್, ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಕನ್, ವರ‍ಸ ಾಂ ಗಟ್ೆ ಾ ನ್, ತಾ​ಾಂಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಚಲೈತಾತ್. ಚೊರಿ, ಲೂಟ್ ಆನಿ ಬಲ್ಯತಾಕ ರ್ ಕ್ರೆ‍ಿ ಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಸಯ್ಿ ಕಾ​ಾಂಯ್ ವಹ ಡಿೆ ಶಕಾ​ಾ ಜಾಯಾ್ ಾಂ. ಪುಣ್ ತಾ​ಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂಕ್ ಕೇಜ್ ಆನಿ ತನಿ​ಿ ಜಾಯಾ್ . ಕಾರಣ ವಿಚ್ಯರಿನಾಸಾಿ ಾಂ

ಶೀದಾ ಜವೆಶಾಂ ಮಾರ‍ಿ ತ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್‍ಯ್ಕ ‘ಸ್ಚಕ್ರಾ ರಿಟಿ’ ಬಂದಬಸ್‍ಲಿ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಆಸಾ? ಸಂಸಾರಚೆರ್ ಬ್ರೀಮ್ ಸೊಿ ೀಟನ್ ಕ್ರುನ್ ಲ್ಲಕಾಚೊ ಸಂಹ್ಯರ್ ಕ್ಲ್ಲೆ ಕಣ? ಸೌದಿಥಾವ್​್ ಧಾ​ಾಂವೊನ್ ಯವ್​್ , ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ಆಫಾ​ಾ ನಿಸಾಿ ನ್ ದೇಶ್ಯಾಂತ್, ಲಿಪೊನ್ ರವೊನ್,‍ ‘ತಾಲಿಬಾನ್’ ರೂಲ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಒಸಮಾ ಬಿನ್ ಲ್ಯದಿನಾನ್. ಆಜ್ ತೊ ಸೈತಾನ್ ಜವ್ಲಾಂತ್ ನಾ. (ತಾಕಾ ಒಬಮಾನ್ ಯೆಮ್ಚಕ ಾಂಡಾಕ್ ಧಾಡಾೆ ಾಂ) ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಪ್ಣಟ್ೆ ವ್ಲಧ ರ್ ತಾಣಾಂಚ್ಚ ಜಾ​ಾ ರಿಯೆಕ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಮೆಟ್ಾಂನಿ ಚಲ್ಲನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಸಿ​ಿ ಾೀ, ಘವ್ಲ ವಿಣ ಘರ ಭಾಯ್ರ ಸರೊನ್ ಮಾಕ್ುಟಿಕ್ ಆಯ್ಕಲಿೆ ಫಕ್ತ್ಿ ೩೦ ವರ‍ಸ ಾಂ ಪ್ಣರ ಯೆಚಿ ತನಾುಟಿ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ . ಬಹುಷ್ಟ್ ತ್ಗಣ ಭಾರ್ಯೆ ಸಂಸಾರ್ ಕ್ಸೊ ಆಸಾ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಸಯ್ಿ ಪಳಂವ್ಕ ನಾ ‍ ಆಸ್ಚಿ ಲ್ಾಂ. ತಾ​ಾ ನಿದುರ್ಷ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಕ್ ತಾ​ಾ ಚ್ಚ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್, ತ್ಗಚಿ ತಕಿೆ ಕಾಪುನ್ ಜವೆಶಾಂ ಮಾರೆ‍ೆ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಗಚಿ ಕ್ರಡ್ ತ್ಗಚ್ಯಾ ಘರ ಪ್ಣವಿತ್ಗಸ ಲಿ! ಭೊೀವ್ ರ್ಸಾಂದರ್ ತ್ಗ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ . ತ್ಗಕಾ ಭುಗುಾಂ ಸಯ್ಿ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ ‍ ತ್‍ಲಿೆ ಾಂ. ಜೆದಾ್ ಾಂ ಪರ‍ಾ ಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ ಜೆಜು ಪ್ಣಟಿಾಂ ಯನಾ, ತ್ಲದಾ್ ಾಂ ಪರ‍ಾ ಾಂತ್ ಕಿತ್ಗೆ ಾಂ ವರ‍ಸ ಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂನಿ, ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಧ್ಮಾುಚ್ಯಾ ಆಡಸಾ​ಾಂತ್, ಮನಾೆ ಾ ಚ್ಯಾ ರೂಪ್ಣರ್, ನಿೀಜ್ ಸಯಾಿ ನ್ ರಜ್ ಕ್ರುನ್, ನಿರಪರ ಧ ಲ್ಲಕಾಚೊ

79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜೀವ್ ಘೆತೊಲ್ಲ ಕಣಾ . ವಹ ಯೆ​ೆ ಾಂ ಭೊೀವ್ ಕ್ರರ ರಿ ಘಟನ್ ಘಡಿ ಚ್ಚ, ತಸಲ್ಾಂಚ್ಚ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಘಟನ್ ಸೌದಿಾಂತ್ ಘಡೆ​ೆ ಾಂ..... ಸೌದಿ ದೇಶ್ಯವಿಶಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗ್ ಾ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ತಾ​ಾ ದೇಶ್ಯಚೆಾಂ ಕಾನುನ್, ಮುಖಾ​ಾ ಜಾವ್​್ ಬಾಯಾೆ ಾಂ ಖಾತ್ಗರ್ ಕ್ಸಲ್ಾಂ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಜಾಣ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಾಂ ಗಜೆುಚೆಾಂ. ಸೌದಿಾಂತ್ ಬಾಯಾೆ ಾಂಕ್ ದಾದಾೆ ಾ ಪರಿಾಂ ಕ್ಸಲ್ಲಚ್ಚ ಅಧಕಾರ್‍ನಾ. ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಾಂ ಸಾ ತಾೆಃ ಬ್ರಾಂಕಾ​ಾಂತ್ ಎಕಾಂಟ್ ಒಪಿ ನ್ ಕ್ರೆ‍ಾ ತ್, ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ವೊೀಟ್ ದಿವೆಾ ತ್, ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ಡಾರ ಯ್ಕಾ ಾಂಗ್ ಕ್ರೆ‍ಾ ತ್, ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ಆಪೊೆ ಪ್ಣಸ್‍ಲ‍ಪೊಟ್ು ಬಾಪ್ಣಯಾ್ ಾ , ಘವ್ಲಚ್ಯಾ ವ ಕಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಯ್ ದಾದಾೆ ಾ ಚ್ಯಾ ಪವುಣಿ ವಿಣ ಕ್ರೆ‍ಾ ತ್., ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ದಾದಾೆ ಾ ಶವ್ಲಯ್ ಸೌದಿ ಥಾವ್​್ ಭಾಯ್ರ ವಚೆಾ ತ್., ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ಬುಕಾುವಿಣ ಭಾಯ್ರ ಭವೆಾ ತ್., ನಾ, ತಾಣಿಾಂ ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ‍ಪಣಿ ಖಂಚ್ಯಯ್ ‘ಸೊೀಶಯಲ್ ಗೆದರಿಾಂಗ್’ ಪ್ಣಟೆುಕ್ ವಚೆಾ ತ್. ಹರೆ‍ಾ ಕಾ ತಾಣಿಾಂ ಕಾಡಾ್ ಾ ಮೆಟ್ಾಂನಿ, ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಕಟ್ಾ ಚ್ಯಾ ದಾದಾೆ ಾ ಚಿ ಪವುಣಿ​ಿ , ಜರೂರ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹರ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ ಪರಿಾಂ, ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಕ್ ಸೌದಿಾಂತ್ ಕ್ಸಲಿಚ್ಚ ಅಜಾದಿ ನಾ. (ಆತಾ​ಾಂಚೊ ರಯ್ ಕಾಂವರ್‘ಮ್ಚಹಮಾ ದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಯಾ ನ್ ಅಲ್ಸೌದ್’ ಹೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್‍ಲ ಆನಿ

ಸಂಸಾರ್ ಭಂವ್‍ಲ್ಲೆ . ಹ್ಯಕಾ ಮನಾೆ ಾ ಪಣ್ ಬರೆಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ನ್, ಹ್ಯಣ ಕಾನುನಾ​ಾಂತ್ ಮರ್ಸಿ ತಬಿ​ಿ ಲಿ ಕ್ರುನ್, ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಾಂಕ್ ಗಜೆುಚೆಾಂ ಹಕ್ಕ ದಿಲ್ಯಾಂ) ಥೊಡಾ​ಾ ತ್ಲಾಂಪ್ಣ ಆಧಾಂ, ವ್ಲಟ್ಸ ಆಪ್ಿ -ಚೆರ್ ಸೌದಿಾಂತ್ ಎಕಾ, ಆಬಿುಣಚಿ ತಕಿೆ ಕಾಪುನ್, ಮಣುಚೆಾಂ ಧಂಡ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ ‘ವಿಡಿರ್ಯ ಕಿೆ ಪ್’ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ. ತ್ಲಾಂ ವಿಡಿರ್ಯ ಕಿೆ ಪ್ ಪಳಂವ್ಕ ಭಾರಿಚ್ಚ ಬ್ರಜಾರ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಆನಿ ತಾ​ಾ ಬಾಯೆ​ೆ ಚಿ ಬಿಮ್ಚುತ್ ದಿಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ . ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ತ್ಗ ಬ್ರಬ್ರ ಮಾರೂನ್ ಪರತಾಿ ಲಿ“ಮಾಹ ಕಾ ಜವೆಶಾಂ ಮಾರಿನಾಕಾತ್.... ಆಲ್ಯೆ ಖಾತ್ಗರ್ ಮಹ ಜ್ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್, ಮಾಹ ಕಾ ಮಾಪ್ ಕ್ರ.....ಮಹ ಜ ಚ್ಮಕ್ ಜಾಲಿ.... ಮಹ ಜೆರ್ ದಯಾ ಕ್ರ.... ಮಾಹ ಕಾ ಜವೆಶಾಂ ಮಾರಿನಾಕಾತ್, ಉಪ್ಣಕ ರ್ ಕ್ರ, ಮಾಹ ಕಾ ಮಾರಿನಾಕಾತ್.....”‍ತ್ಗಚ್ಯಾ ರಡಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಆನಿ ಜೀವ್ಲಚೆಾಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಗ್ ಾ ವಿನಂತ್ಲಕ್, ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಕಾನ್ಯನಾ​ಾಂತ್ ರಿಯಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲಿೆ ! ಲ್ಯಗಿ ಾಂಚ್ಚ ಥೊಡಿಾಂ ಪೊಲಿಸ್‍ಲ ವೇನಾ​ಾಂ, ದೀನ್ ಎಾಂಬುಲ್ಾಂಸಾ ಆನಿ ಕಾರಾಂ ಉಭಿಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ಾಂ. ಎಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ದಿೀಗ್ ಆಭಿು ದಗೊೆ ನ್ಹಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್‍ಲ, ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ವಹ ಡಿೆ ತಲ್ಯಾ ರ್ ಘೆವ್​್ ತಾ​ಾ ಬಾಯೆ​ೆ ಚಿ ಗೊಮಿರ ಲ್ಕಾಂವೆ್ ಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಗ ಸಿ​ಿ ಾೀ ದಿಮುಕ ರೆಾಂ ಆಸೊನ್, ತ್ಗಕಾ ಧ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ದಗ್ಗಾಂ ಮನಾೆ ಾ ಾಂಚ್ಯ

80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯತ್ಗಾಂ, ಉಡುನ್ ಬ್ರಬ್ರ ಮಾರ‍ಿ ಲಿ. ಪಳೆತಾ​ಾಂ ಪಳೆತಾ​ಾಂ ಪೊಲಿಸಾ​ಾಂನಿ ತ್ಗಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಕ್ಸಾ​ಾಂಕ್ ಧ್ರುನ್ ತ್ಗಕಾ ಆಡ್ ನಿದಾಯೆ​ೆ ಾಂ ಆನಿ ತಾ​ಾ ಬಾಯೆ​ೆ ಚೆ ಕೇಸ್‍ಲ ತಕಿೆ ಲ್ಕಾಂವೆಿ ಲ್ಯಾ ಚ್ಯ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ದಿಲ್. ಪುಣ್ ತ್ಗ ಸಿ​ಿ ಾೀ ಪರತ್ ಬಸ್ಚ್ ಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕ್ರುನ್, ಜೀವ್ಲಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ಚೊಾ ಬ್ರಬ್ರ ಮಾರೂಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆ . ತ್ಗಣ ತ್ಗಚೆಾಂ ಮರಣ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ದಳಾ​ಾ ಾಂನಿ ಪಳಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ..... ತಾ​ಾ ಕ್ರರ ರಿ ಜೀವ್ ಘೆಾಂವ್ಕ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ಸಯಿ ರಚ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ, ತ್ಗಚಿ ತಕಿೆ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಶಸಾ ಥಾವ್​್ ಮೆಕಿಯ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಾಂ ದೃಶ್, ಬಹುಷ್ಟ್ ತ್ಗಚ್ಯಾ ಮತ್ಗ ಪಡಾಿ ಾ ರ್ ಖೆಳಾಿ ಲ್ಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ಪುರೊ. ತ್ಗ ಸಗಯ ಚ್ಚ ಭಿಾಂಯೆವ್​್ ಗೆಲಿೆ ಆನಿ ಮ್ಚರೊಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲಿೆ . ದೆವ್ಲನ್ ಅಜಾ​ಾ ಪ್ ಕ್ರುನ್ ವ ರಕಣ್ ಭಡಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಧಾಡುನ್, ಆಪಿೆ ಗೊಮಿರ ಕಾಪುನ್ ವೆಚೊ ಜೀವ್, ರಕನ್ ವಚೊಾಂದಿ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ನಿಫುಳ್‍ಲ್ ಪರ ಯತನ್ ತ್ಗ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ . ಪುಣ್ ಕ್ಸಯಿ ರಚ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ತ್ಗಚಿ ತಕಿೆ ಲ್ಕಾಂವೆ್ ಾಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ತಾ​ಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ ತಲ್ಯಾ ರಿಕ್, ತ್ಗಚೆಾಂ ರಡೆಾ ವ ಬ್ರಬ್ರ ಆಯಾಕ ನಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಾ . ಭಂವೊಿ ಣಿ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಅಧಕಾರಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್‍ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಯ್ಸ ಸರೊನ್ ಉಭೆ ಜಾಲ್. ತಕಿೆ ಕಾಪ್ಣ್ ಾ ಕ್ಸಯಾಿ ರನ್, ತಾ​ಾ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಚ್ಯಾ ಕೇಸಾ​ಾಂತ್ ಆರವ್​್ ಧ್ರುನ್,

ತ್ಗಕಾ ಧ್ಣಿುರ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಕನ್ ತಲ್ಯಾ ರ್ ಉಕೆ ನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ತಾ​ಾ ಮಾರಕ್, ತ್ಗಚಿ ತಕಿೆ ತ್ಗಚ್ಯಾ ಭುಜಾ​ಾಂ ಥಾವ್​್ ಮೆಕಿಯ ಜಾಲಿ! ಗೊಮೆರ ಾಂತಾೆ ಾ ನ್ ಉಸಾಳೆ್ ಾಂ ರಗ್ಗತ್ ತಾ​ಾ ಕ್ಸಯಿ ರಚ್ಯಾ ದವ್ಲಾ ದಗ್ಗೆ ಾ ಚೆರ್ ಉಸಾಳೆಯ ಾಂ. ತ್ಗಚೊಾ ಬ್ರಬ್ರ, ರಡೆಾ ಆನಿ ಹುಳುಾ ಳೆ ತಕ್ಷಣ ಥಾ​ಾಂಬ್ರೆ . ತಕಿೆ ನಾತ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಶರಿೀರ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಸ್ಚಕಾಂಧಾಕ್ ಕಾ​ಾಂಪ್ಣಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ ಆನಿ ನಿದಾನ್ ಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಾಂ! ಉಗ್ಗಿ ಾ ರಸಾಿ ಾ ರ್ ಪೊಲಿಸಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಧಕಾರಿಾಂಚ್ಯಾ ದಳಾ​ಾ ಾಂ ಮುಕಾರ್ ತಾ​ಾ ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಚಿ ತಕಿೆ ಕಾಪುನ್ ಪಡಾಿ ನಾ, ರಗ್ಗಿಚೊ ವ್ಲಳೊ ರಸಾಿ ಾ ರ್ ವ್ಲಳೊ್ ಸಾಕು ದಿಸಾಿ ಲ್ಲ. ತಕಿೆ ಕಾಪುಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್‍ಲ, ಆಪಿೆ ತಲ್ಯಾ ರ್ ಉದಾಕ್ ವತನ್ ದುಾಂವ್ಕ ಲ್ಯ ‍ ಗೊೆ . ಲ್ಯಗಿ ಾಂಚ್ಚ ಉಭಿಾಂ ಆಸಾ್ ಾ ಎಾಂಬುಲ್ಾಂಸಾ ಥಾವ್​್ ಮನಿಸ್‍ಲ ಸ್ಚರ ಾಚ್ ರ್ ಘೆವ್​್ ಆಯೆ​ೆ ಆನಿ ತಕಿೆ ವಿಾಂಚನ್, ಸಿ​ಿ ಾೀಯೆಚ್ಯಾ ಶರಿೀರಸಂಗಾಂ ದವರುನ್, ತ್ಗಚ್ಯಾ ಶರಿೀರಕ್ ಲ್ಕಗ್ಗರ ನ್ ರೆವ್ಲಾ ವ್​್ , ಸ್ಚರ ಾಚ್ ರಚೆರ್ ನಿದಾವ್​್ ಎಾಂಬುಲ್ಾಂಸಾರ್ ಘಾಲ್ಕನ್ ಚಲ್ಿ ರವೆ​ೆ .

ತ್ಲೆ ಸಿತ ರ ೋಯೆಚೆಂ ನಂವ್ ಆಮಿೋನ. ಎಕಾ ಗ್ರ ೋಸ್ಸ ತ ಬಿಸ್ಟನ ಸ್ಸ‍ಮೆನರ್ಚ ಎಕಿೆ ಚ್ ಧುವ್ ತಿ. ಆಮಿೋನನ್ ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲಿೆ , ಜಾೆ ಚೂಕಿಕ್ ತಿಕಾ ಉಗಾತ ೆ ರಜ್ ರಸಾತ ೆ ರ್, ತಿರ್ಚ ಗೊಮಿೆ ಲ್ಯಂವೊನ್, ತಿಚೊ ಸಂಹಾರ್

81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ತಲೊೆ ??? ಹಾೆ ಸರ್ವಲರ್ಚ ಜಾಪ್, ‘ಆಮಿೋನ ಮೊಗಾರ್ ಪ್ಡೊನ್ ಫುಡಾೆ ೆ ಅಂಕಾೆ ಂನಿ ರ್ವಚ್ಯಕಾಜಾರ್ ಜಾತ್ತ’ -----------------------------------------------------------------------------------------

82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾರ ೆ ಂಡ್ ಬೆಂಗ್ಳು ರ್ ಉರಂವ್​್ ರ್ವವ್ರ ಸುರ ಜಾಲ ಸಪ್ಲರ ಾಂಬರ್ 4 ಆನಿ 5 ತಾರಿಕ್ಾಂನಿ ಶರಾಂಧಾರಿನ್ ವೊತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಕ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರೆ‍್ ಥೊಡೆ ಭಾಗ್ ಆನಿ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜಾವ್​್ ಮಹ್ಯದೇವಪುರ ವಲ್ಯ್ ಥಥುರೊನ್ ಗೆಲ್ೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ ದೇಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹರೆಕ್ಡೆ ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್‍ಚೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಸಂಸಾರ್‍ಬರ್ ಗ್ಗಜೆ​ೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಆನಿ ಉದಾಕ ವರಿ‍ಾ ಾಂ ಬಾರ ಾ ಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಖಾ​ಾ ತ್ಲಕ್ ತ್ಗಬ್ರ ಲ್ಯಗೊೆ . ರ್ಸಮಾರ್ ನವೊದ್ ವರ‍ಸ ಾಂನಿ ಇತೊೆ ಪ್ಣವ್ಸ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಾಂತ್ ಪಡಾಂಕ್ ನಾ ಮಹ ಣಿ ತ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಾಂ ಪಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ನ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಕ್ ಪೊರ‍್ ಬರಿ ಲ್ಕಕಾ​ಾ ಣ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂನಾ.

ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಸಕ್ಯಾೆ ಾ ಹಂತಾ​ಾಂನಿ ತಳಿಾಂ ನಿರ‍ಾ ಣ್ ಕ್ಲಿೆ ಾಂ. ಪ್ಣವಿಸ ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ​ಾಂಕ್ ಗಮನಾ​ಾಂತ್ ದವರ‍್ ್ಾಂಚ್ಚ ಬ್ರಾಂಗಯ ರ್ ಶೆಹ ರ್ ನಿಮಾುಣ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಥೊಡಾ​ಾ ವರ‍ಸ ಾಂ ಆದಿಾಂ ಪರ‍ಾ ಾಂತ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಶೆಹ ರ್ ಕಿತೊೆ ಪ್ಣವ್ಸ ಆಯಾೆ ಾ ರಿೀ ತಡುಾ ಾಂಕ್ ಸಕಾಿ ಲ್ಾಂ. ಆಧ್ಭನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯ ಬಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂಕ್, ಕಂಪಾಂಡಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಸರಗ್ ವ್ಲಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಾ್ ಾ ಆಡ್ ಣಾ ಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ರಸಾಿ ಾ ರ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಇಲ್ೆ ಾಂ ಉದಾಕ್ ರವ್ಲಿ ಲ್ಾಂ ತರಿೀ ಪ್ಣವ್ಸ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಚ್ಚ ಉದಾಕ್ ದೆಾಂವೊನ್ ವೆತಾಲ್ಾಂ.

ಪ್ಣಾಂಯ್ಕೆ ಾಂ ವರ‍ಸ ಾಂ ಆದಿಾಂ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರೆ‍್ ಾಂ ಶೆಹ ರ್ ನಿರ‍ಾ ಣ್ ಕ್ರ‍ಿ ನಾ ನಿಮಾುತ್ ಕ್ಾಂಪ್ಲಗೌಡಾನ್ ಹಾಂ ಭೊೀವ್ ಲ್ಯಯೆಕ್ ನಮ್ಕನಾ​ಾ ರ್ ಭಾ​ಾಂದುನ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. ಉದಾಕ ಚ್ಯ ಗರ‍ಾ ಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ತಳಿಾಂ, ಹ್ಯಾ ತಳಾ​ಾ ಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ಭರತ್ ತರ್ ತ್ಲಾಂ ವ್ಲಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಗತಾೆ ಾ ಪರ ಮಾಣರ್ ಕಾಲ್ಾ , ಆಶೆಾಂ ಕಾಲ್ಯಾ ಾ ಮನಿ ವ್ಲಳ್‍ಲ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಉದಾಕ್ ಜಮ್ಚ

ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಿ‍್ ಮಹಿಮಾ: ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಕ್ರ‍್ ಟಕಾ​ಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ ಭಾರತಾ​ಾಂತ್‍ಚ್ಚ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಶೆಹ ರ್. ವರ‍ಸ ಚ್ಯ ಸಭಾರ್ ಮಹಿನ್ಹ ಹಾಂ ಶೆಹ ರ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಭರ್‍ಲ್ೆ ಾಂ ಆಸಾಿ . ಥಂಡಾಯ್ ತಡುಾ ಾಂಕ್ ತಾ​ಾಂಕಾನಾತಾೆ ಾ ತಸಲಿ ನಹ ಯ್. ಥೊಡಾ​ಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂನಿ ಗರಿ‍ಾ ಆಸಾಿ ತರಿೀ ತ್ಗೀಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ಹ್ಯಾ ಶೆಹ ರಚ್ಯ ಆಸಲ್ಯಾ ಹವ್ಲಾ ಕ್ ಜಾರ್ಯಿ ಲ್ಲೀಕ್ ಪಿಸಾ​ಾ ತಾ. ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಶೆಹ ರಾಂತ್ ಆತಾ​ಾಂ ಲ್ಲಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ರ್ಸಮಾರ್ ಏಕ್ ಕ್ರೊಡ್ ತ್ಗೀಸ್‍ಲ ಲ್ಯಖ್. ಹ್ಯಾಂತೊೆ ೭೦% ವ್ಲಾಂಟೊ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ರ್ಸಮಾರ್ ವಿೀಸ್‍ಲ ವರ‍ಸ ಾಂನಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ಹಚ್ಯ ಜವಿತಾಕ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ನಾ​ಾಂವ್ಲಡಾೆ ಾಂ.

83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಕೈಗ್ಗರಿಕ ಹ್ಯಾ ಶೆಹ ರಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ಾ . ಹ್ಯಾಂತೊೆ ಾ ಚಡಾವತ್ ಬಂಧ್ ಪಡಾೆ ಾ ತ್ ತರ್ ಥೊಡಾ ಆಜ್ಬನ್ ಚಲ್ಯಿ ತ್. ಆತಾ​ಾಂ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಕೈಗ್ಗರಿಕ್ಾಂಕ್ ಆನಿ ದಫಿ ರಾಂಕ್ ಹಾಂ ಶೆಹ ರ್ ಖಾ​ಾ ತ್ಲಚೆಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ. 15 ಲ್ಯಖಾ​ಾಂವರಿ‍್ ಾಂ ಚಡಿತ್ ಐಟಿ - ಬಿಟಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಉದಾ ೀಗ್ ಹ್ಯಾ ಶೆಹ ರನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯ ಐಟಿ ನಿರ‍ಾ ತ್ (ರಫ್ಿ ) ವಲ್ಯಂತ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರೊ‍್ ವ್ಲಾಂಟೊ ೩೮% (ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ 4500 ಕ್ರೊಡ್ ರುಪಯ್). ಕ್ರ‍್ ಟಕಾಚ್ಯ ಆರಿ‍ಾ ಕ್ತ್ಲಾಂತ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರೊ‍್ ವ್ಲಾಂಟೊ 43.65%. ರಜಾ​ಾ ಚ್ಯ ಸೊೀಫ್ರ ‍ವೇರ್ ನಿರ‍ಾ ತಾ​ಾಂತ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರೊ‍್ ವ್ಲಾಂಟೊ 98%. ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಸಾರ ಟುಪ್ ಸಿಟಿ ಮಹ ಣ್ಾಂಯ್ಕೀ ನಾ​ಾಂವ್ಲಡಾೆ ಾ . ಇತ್ಲೆ ಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ಆಸಾಿ ನಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ವರಿ‍ಾ ಾಂ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಶೆರೆ‍ಾ ವ್​್ ಗೆಲ್ಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ವಿಚಿತ್ರ ಗಜಾಲ್. ಶೆಹ ರಚ್ಯ ರ್ಸಸೂತ್ರ ಚಲ್ವೆಾ ಕ್ ಗಮನ್ ದಿೀನಾತ್ಲೆ ಾಂ ಆಡಳೆಿ ಾಂ, ಚಡ್‍ಲ್ಲೆ ಭರ ಷ್ಟ್ರ ಚ್ಯರ್ ಆಯೆ​ೆ ವ್ಲರ್ ಪ್ಣವ್ಲಸ ವರಿ‍ಾ ಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಅನಾಹುತಾ​ಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮಹ ಣ್ ಆರ್ಯಕ ನ್ ಯೆತಾ. ಆಯೆ​ೆ ವ್ಲರ‍್ ವರ‍ಸ ಾಂನಿ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಾಂತ್ 84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ?: ಥೊಡಾ​ಾ ದಶಕಾ​ಾಂ ಹವಿೆ ನ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಶೆಹ ರ್ ವ್ಲಡಾತ್ಿ ಆಯಾೆ ಾಂ. ಹಿ ವ್ಲಡಾವಳ್‍ಲ್ ಆಪ್ಲೆ ಾಂಸಿ ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಕಿೀ ಹಣ ತ್ಲಣಾಂಚ್ಯ ನಗರ್ ಸಭಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಗ್ಗರ ಮಾ​ಾಂಕ್ ಕಡುಸ ನ್ ಕ್ಲಿೆ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ಸರ‍ಕ ರಿ ಆನಿ ಖಾಸಿ​ಿ ಶೆತಾಖಾಲ್ ರ್ಯೀಜನಾ​ಾಂ ಮಾ​ಾಂಡಾೆ ಾ ಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆಶೆಾಂ ಮಾ​ಾಂಡಾಿ ನಾ ಥೊಡಾ​ಾ ರ್ಯೀಜನಾ​ಾಂನಿ ನೈಸರಿ‍ಿಕ್ ಸಂಗಿ ಾಂಕ್ ಪರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜಾವ್​್ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಕಾಳಾಕ್ ಗಮನಾ​ಾಂತ್ ಘೆವ್​್ ತಸಲಿಾಂ ರ್ಯೀಜನಾ​ಾಂ ಮಾ​ಾಂಡುಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂತ್‍ಶೆಾಂ ದಿಸಾಿ . ಶವ್ಲಯ್ ಸರ‍ಕ ರಿ ವಾ ವಸ್ಚಾ ಚ್ಯ ಬ್ರಜವ್ಲಬಾಿ ರೆನ್ ಥೊಡಿಾಂ ತಳಿಾಂ, ರಜ್‍ಕಾಲ್ಾ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ವ್ಲಳೆ್ ವ್ಲಳ್‍ಲ್ ಖಾಸಿ​ಿ ಜಣಾಂನಿ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಕ್ಲ್ಯಾ ಾಂತ್. ಥೊಡಿಾಂ ಸಗಯ ಾಂ ವ್ಲ ಅಾಂಶಕ್ ಜಾವ್​್ ಪುರ‍ಾ ಯಾೆ ಾ ಾಂತ್. ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಚೆರ್ ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂ, ಲೇಔಟ್ಾಂ, ಮಯಾಿ ನಾ​ಾಂ, ಪ್ಣಗೊರ್ ವ್ಲ ಹರ್ ಸಂಗಿ ಅಸಿ​ಿ ತಾ​ಾ ಕ್ ಆಯಾೆ ಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ವರಿ‍ಾ ಾಂ ಶರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪ್ಣವ್ಸ ಯೆತಾನಾ ಉದಾಕ ಕ್ ಸರಗ್ ವ್ಲಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ವ್ಲಟ್ ನಾಸಾಿ ನಾ ಉದಾಕ್ ಜಮ್ಚ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪರಿಸಿಾ ತ್ಗ ಆವ್ಲರ ಬರಿ ಜಾತಾ.

ಆದೆ​ೆ ಾಂ (ಪರೆ‍್ ಾಂ) ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ರೂಕ್ ಝಡಾ​ಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ೆ ಾಂ. ದಾಖಾೆ ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್ ಜಯನಗರ, ಮಲ್ೆ ೀಶಾ ರಂ

ಅನಿ ಹರ್ ಪರ ದೇಶ್. ಆಸಲ್ಯಾ ಪರ ದೇಶ್ಯಾಂನಿ ದನಾಿ ರಾಂ ಭರರ್‍ಯ್ಕೀ ಸಾವಿಯ ದೆಕಾಿ ನಾ ಮನ್ ಪರ ಫುಲ್ೆ ಜಾತಾ. ವ್ಲಟುಸ ರ‍ಾ ಾಂಚಿ ಪುರಸಣ್ ಪಯ್ಸ ಧಾ​ಾಂವ್ಲಿ . ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಗಾ ಾಂನಿಾಂಯ್ ಆದಿಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ತ್ಗತ್ಗೆ ಾಂ ರೂಕ್ ಝಡಾ​ಾಂ ಆತಾ​ಾಂ ನಾ​ಾಂತ್. ಜಾಯೆಿ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ರೂಕ್ ಅಭಿವದೆಿ ಚ್ಯ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಕಾತರ‍ೆ ಾ ತ್. ಆದಿಾಂ ರೂಕ್ ಝಡಾ​ಾಂನಿ ಸೊಭಾ್ ಾ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್‍ಚ್ಯ ಹರ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಜಾಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಆತಾ​ಾಂ ರೂಕ್ ಝಡಾ​ಾಂಕ್ ನಿನಾುಮ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂ. ಸಗೆಯ ಾಂ

85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬ್ರೀರ್ ಬ್ರೀರ್ ದಿಸಾಿ . ಸಮಧಾನ್ಹಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್‍ಚ್ಯ ಹಣ ತ್ಲಣ ಅನಿಕಿೀ ರೂಕ್ – ಝಡಾ​ಾಂ, ಉದಾ​ಾ ನ್‍ವನಾ​ಾಂ ಉರ‍ೆ ಾ ಾಂತ್. ಆಶೆಾಂ ಉರೊಾಂಕ್ ಲ್ಲಕಾಚಿಾಂ ಪರ ತ್ಗಭಟನಾ​ಾಂಯ್ಕೀ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂತ್.

ರವ್ಲಿ . ವ್ಲಟುಸ ರ‍ಾ ಾಂಕ್ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ವ್ಲಹನಾ​ಾಂಕ್ ದಾ​ಾಂವೊಾಂಕ್ ಜಾಯಾ್ . ಸಗೊಯ ಾ ಸಂಗಿ ಾಂ ಸಾ ಗತ್ ಜಾತಾತ್.

ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ ಭಂವ್ಲರಿಾಂ ಥೊಡೆ ರಿಾಂಗ್ ರಸ್ಚಿ ಆಸಾತ್. ದಾಖಾೆ ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್ ಟಿನ್ ಫಾ​ಾ ಕ್ರ ಾ ಥಾವ್​್ ಹಬಾ​ಾ ಳ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಜಾ​ಾಂವೊ್ ರಸೊಿ . ಹ್ಯಾಂತಾಂ ಮಾನಾ ತಾ ಟೆಕ್ ಪ್ಣರ‍ಕ ್ ತಶೆಾಂ ಹರ್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಕಂಪೊಾ ಾ ಆಟ್ಪಿ್ ಾಂ ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂ, ಇಸೊಕ ಲ್ಯಾಂ, ಕಲ್ಜ್ಾ ಅನಿ ಹರ್ ವೆಪ್ಣರ್ ವಯಾ​ಾ ಟ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪರ ದೇಶ್ಯಾಂನಿ ಜ್ರನ್ ಪ್ಣವ್ಸ ಪಡೆ ತರ್ ಉದಾಕ್

ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಉದೆಾಂತ್ಗ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಕ್ ಪಳೆಾಂವೆ್ ಾಂ ತರ್ ಕೃಷಾ ರಜಪುರ ಥಾವ್​್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಿಲ್ಕ ಬ್ರೀರ‍ಾ ್ ಪರ‍ಾ ಾಂತ್ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಜಾ​ಾಂವೊ್ ರಿಾಂಗ್ ರಸೊಿ . ಹೊ ರ್ಸಮಾರ್ ಅಟ್ರ ಕಿಲ್ಲ ಮಿೀಟರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪರ ದೇಶ್ಯಾಂನಿ ರಜ್‍ಕಾಲ್ಾ , ಉದಾಕ ವ್ಲಟೊ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್

86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವ್ಲವ್ರ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ಘೆತಾೆ ಮಹ ಳಾ​ಾಂ ತಾಣ.

ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ವಿಪೊರ ಕಂಪ್ಲನಿ, ಸಾಲ್ಯರ್‍ಪುರಿಯಾ ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ವಿಶಾಂ ಮಾಧ್ಾ ಮಾ​ಾಂನಿ ವಹ ಡ್ ಆವ್ಲಜ್ ಉಟಯಾೆ . ತಶೆಾಂಚ್ಚ, ಬಾಗಾ ನ್ಹ ಟೆಕ್ ಪ್ಣರ‍ಕ ್, ಈಸ್‍ಲರ ಪ್ಣಾ ರಡೈಸ್‍ಲ, ಆರ್‍ಬಿಡಿ, ಇಕ ಸ್ಚಿ ೀಸ್‍ಲ, ಗೊೀಪ್ಣಲ್ನ್, ದಿಯಾ ಸೂಕ ಲ್, ಆದರ‍ೆ , ಕಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಟ್ಾ ಆಸಿ ತ್ರ , ನ್ಯಾ ಹೊರಿಝೊನ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಜ್, ಆದರ‍ೆ ರಿಟಿರ ೀಟ್, ಎಪಿಸೊೆ ೀನ್, ದಿವಾ ಶರ ೀ, ನಲ್ಪ್ಣಡ್ ಡೆವಲ್ಪರ‍ಸ ್ ಹ್ಯಾ ಬಿಲಿಾ ಾಂಗ್ಗಾಂನಿ ರಜ್ ಕಾಲ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಆನಿ ಉದಾಕ ವ್ಲಟೆಾಂಚೆಾಂ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾ​ಾಂನಿ ಪರ‍ಿಟ್ೆ ಾಂ. ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಮುಕ್ಲ್ ಕ್ಮಿಷನರ್ ತಷ್ಟ್ರ್ ಗರಿನಾಥ ಪರ ಕಾರ್ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂಚಿ ಪಟಿರ ಎದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ ಕ್ಲ್ಯಾ . ಹ್ಯಾ ಪರ ಕಾರ್ ೬೯೬ ಜಾಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ ನಖಿ​ಿ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಎದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ ೩೬ ಜಾಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಸಾರೆ‍ಕ ಾಂ ಕ್ಲ್ಯಾಂ. ಉರ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಜಾಗ್ಗಾ ಾಂನಿ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಸಾರೆ‍ಕ ಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಅಧಕಾರಿಾಂಕ್ ನಿರೆ‍ಿ ೀಶ್ ದಿಲ್ಯ. ರಜ್‍ಕಾಲ್ಾ ಆನಿ ತಳಿಾಂ ಕಂದಾಯ್ ಇಲ್ಯಖಾ​ಾ ಚ್ಯ ಅಧೀನ್ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಇಲ್ಯಖೊ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್ ನೊಟಿಸ್‍ಲ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ನೊಟಿಸಾ​ಾಂ ಪರ ಕಾರ್ ತಸಲಿಾಂ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣಾಂ ಕಾಡ್​್ ಸಾರೆ‍ಕ ಾಂ ಕ್ರೆ‍್ ಾಂ ಕಾಮ್ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ-ಚೆಾಂ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ತಾ​ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿನ್ ಎದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ನಿವ್ಲರ ಾಂವ್ಕ ಫುಡೆಾಂ ಸರ‍ಿ ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಗಾ ಾಂಚ್ಯ ನಿವ್ಲಸಿಾಂ ಥಾವ್​್ ಆಡಕ ಳ್‍ಲ್ ಯೆಾಂವಿ್ ಾಂ ಸಾಮಾನ್ಾ ಗಜಾಲ್. ತಮಿ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್. ಆಮಿಾಂಚ್ಚ ಕಾಡ್​್ ಸಾರೆ‍ಕ ಾಂ ಕ್ರ‍್ ್ ದಿತಾ​ಾಂವ್ ಮಹ ಣಿ ತ್. ಪೂಣ್ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಕ್ರಿನಾ​ಾಂತ್. ಪರ ಭಾವ್‍ಶ್ಯಲಿ ರಜ್‍ಕಾರಣಿಾಂ ಥಾವ್​್ ಅಡಕ ಳ್‍ಲ್‍ಯ್ಕ ಯೆತಾ. ಆಶೆಾಂ ಜಾವ್​್ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ಡೆ ಕಾಮಾ​ಾಂ ರವ್ಲಿ ತ್. ಪ್ಣವ್ಸ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಲೆ ಾಂ ಕಾಮ್

87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರವಯಾ್ ಾಂ. ತೊ ಪಡಾ್ ಾ ವೆಳಾರ್ ಪಡಾಿ . ಉದಾಕ್ ವ್ಲಳೊಾಂಕ್ ವ್ಲಟ್ ನಾಸಾಿ ನಾ ಅವ್ಲರ ತಸಲಿ ಪರಿಸಿಾ ತ್ಗ ಉಬಾ​ಾ ತಾ. ತ್ಲದಾಳಾ ಸಗೆಯ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾತ್.

ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಗಿ ಾಂನಿ ಭರ‍ೆ . ತಶೆಾಂ ಆಸಾಿ ಾಂ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಚೆಾಂ ಉದಾಕ್ ಧ್ರಿ‍ಾ ಚೆರ್ ಜರನಾ. ಟ್ಾಂಕಿಾಂತ್ ಜಮ್ಚ ಜಾ​ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಬರಿ ಜಮಾಿ . ಉದಾಕ್ ವ್ಲಳೊನ್ ವೆತ್ಲಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ತಳಿಾಂ, ರಜ್‍ಕಾಲ್ಾ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ವ್ಲಳೆ್ ವ್ಲಳ್‍ಲ್ ಇತಾ​ಾ ದಿ ಪುರ‍ಾ ಯಾೆ ಾ ತ್ ವ ಆಸಾೆ ಾ ರಿೀ ಅಶೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಿಾ ತ್ಲಾಂತ್ ಆವ್ರ ಯನಾಸಾಿ ನಾ, ಉದಾಕ್ ಭರನಾಸಾಿ ಾಂ ರವತ್?

ಕೃಷಾ ರಜಪುರ ಥಾವ್​್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಿಲ್ಕ ಬ್ರೀರ‍ಾ ್ ಪರ‍ಾ ಾಂತೊೆ ರಸೊಿ ಕಾ​ಾಂಯ್ ದೀನ್ – ತ್ಗೀನ್ ದಶಕಾ​ಾಂ ಹವಿೆ ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಬ್ರಜಾರಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಹ್ಯಾ ರಸಾಿ ಾ ರ್ ರೂಕ್ ಝಡಾ​ಾಂಚಿ ಝಳಕ್‍ಚ್ಚ ನಾ. ಸಗೊಯ ಪರ ದೇಶ್ ಕಾಂಕಿರ ಟ್, ಸಿಮೆಟ್,

ಆಡಳೆಿ ಾಂ ಚಲ್ಯಾಿ ಲ್ ಮಹ ಣಿ ತ್ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ 75 – 90 ವರ‍ಸ ಾಂನಿ ಯನಾತೊೆ ಪ್ಣವ್ಸ ಹ್ಯಾ ವರ‍ಸ ಆಯಾೆ . 75 – 90 ವರ‍ಸ ಾಂ ಆದಿಾಂ ಹ್ಯಾ ನಮ್ಕನಾ​ಾ ರ್ ಪ್ಣವ್ಸ ಅಯಾೆ ಾ ರಿೀ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಪೊರ‍್ ಬರಿ ಭಿಯೆಲ್ೆ ಾಂ ನಾ. ತಾ​ಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಲಣ ತ್ಲಣ ಉದಾಕ್ ಧ್ರ‍್ ್ ದವರುಾಂಕ್ ಸಕಿ್ ಾಂ ತಳಿಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ಾಂ. ಎಕಾ ಲ್ಖಾ ಪರ ಕಾರ್ ಎಕಾ ಹಜಾರವರಿ‍್ ಾಂ ಚಡಿತ್ ತಳಿಾಂ ಅಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ಾಂ. ಪ್ಣವ್ಲಸ ನ್ ಹಿಾಂ ತಳಿಾಂ ಭರ‍ಿ ನಾ ತ್ಲಾಂ ಉದಾಕ್ ವ್ಲಹ ಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ವಹ ಡ್ ಕಾಲ್ಾ (ರಜಕಾಲ್ಾ ) ತಸಲ್ ವಾ ವಸಾ​ಾ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ . ಹ್ಯಾಂಚಿಾಂ ಲ್ಯಾಂಬಾಯ್ ದೀನ್ ಹಜಾರ್ ಕಿಲ್ಲಮಿೀಟರ್ ಪ್ಣರ ಸ್‍ಲ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ಖಂಯ್. ವಹ ಡ್ ವ್ಲಾಂಟ್ಾ ಚಿ ಧ್ರಣ್ ಸಿಮೆಟ್ – ಕಾಂಕಿರ ಟಿನ್ ದಾ​ಾಂಪುನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲಿೆ . ಸಗ್ಗೆ ಾ ನಿತಾೆ ಾ ನ್

88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೂಕ್ ಝಡಾ​ಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲಿೆ ಾಂ. ಆತಾ​ಾಂ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಶೆಹ ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ? ಜಾಯ್ಕಿ ಾಂ ತಳಿಾಂ ಪುರ‍ಾ ಯಾೆ ಾ ಾಂತ್. ರ್ಸಮಾರ್ ದನಿೆ ಾಂ ತಳಿಾಂ ಆನಿ ರ್ಸಮಾರ್ ೮೫೦ ಕಿ.ಮಿೀ. ಲ್ಯಾಂಬಾಯೆಚೆ ರಜಕಾಲ್ಾ ಉರ‍ೆ ಾ ತ್. ಹರ್ ಆಡಳೆಿ ದಾರಾಂಚ್ಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಚರ ೀಟ್ ಉದಾ ಮಿಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಲ್ಲಕಾಚ್ಯ ಅಬ್ರೆ ಸಾಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ನಪಂಯ್​್ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ವಯ್ರ ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂ ಅಯಾೆ ಾ ಾಂತ್. ಆಸಲ್ಯಾ ರ್ಸವ್ಲತ್ಲಾಂನಿ ಪಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಚೆಾಂ ಉದಾಕ್ ವ್ಲಳೊನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ವ್ಲಟ್ ನಾಸಾಿ ನಾ ತ್ಲಣ ತ್ಲಣಾಂಚ್ಚ ಜಮ್ಚನ್ ರವ್ಲಿ . ಲ್ಯನಾೆ ಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಕ್‍ಯ್ಕೀ ಉದಾಕ್ ಭರ‍ಿ ಆನಿ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಥಥುರ‍ಿ . 2016 ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ವ್ಲವ್ರ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ ಲ್ಯಗ್‍ಲ್ಲೆ : ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಾಂತ್ ತಳಾ​ಾ ಾಂಚೊ ಆನಿ ರಜಕಾಲ್ಾ ಾಂವಿಶಾಂ ಜಾ​ಾಂವಿ್ ಚರ‍್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಆಜ್‍ಕಾಲಿ್ ನಹ ಯ್. ದಶಕಾ​ಾಂ ಥಾವ್​್ ಚಲ್ಲನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ೨೦೧೬ವ್ಲಾ ವರ‍ಸ ಪ್ಣವ್ಸ ಜ್ೀರ್ ಯವ್​್ ಉದಾಕ ಚಿಾಂ ಅನಾಹುತಾ​ಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಸರ‍ಕ ರಕ್, ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ-ಕ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತಾ​ಾಂಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿೆ . ತಳಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯ ಅಭಿವದೆಿ ಕ್, ರಜಕಾಲ್ಾ ಪುರ‍ಾ ನಾತಾೆ ಾ ಆನಿ ಕಣಾಂಯ್ಕೀ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಕ್ರಿನಾತಾೆ ಾ ಬರಿ ಕಾಂಕಿರ ಟ್ ವೊಣಿ​ಿ ಾಂನಿ ತಾಚೊಾ ದೆಗೊ ಭಾ​ಾಂದ್ ವ್ಲವ್ರ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ . ಎದಳಾ್ ಪ್ಣಾಂಚ್ಚ ವರ‍ಸ ಾಂನಿ ಪನಾ್ ಸಾವಯ್ರ ತಳಾ​ಾ ಾಂಚಿ ಅಭಿವಧಿ ಕ್ಲ್ಯಾ . ತ್ಗಸಾ​ಾಂವಯ್ರ ತಳಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯ ಅಭಿವದೆಿ ಚೊ ವ್ಲವ್ರ ಚ್ಯಲ್ಿ ರ್ ಆಸಾ. ಚ್ಯರಿ‍ೆಾಂ ಕಿಲ್ಲೀಮಿೀಟರ್ ತ್ಗತಾೆ ಾ ಲ್ಯಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಜ್‍ಕಾಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಕಾಂಕಿರ ಟ್ ವೊಣಿ​ಿ ಭಾ​ಾಂದಾೆ ಾ ತ್. ಹ್ಯಕಾ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕ್ರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ‍್ ಲ್ಯಾ ತ್. ತರಿೀ ಹೊ

ವ್ಲವ್ರ ತರಂತ್ ಆನಿ ಬ್ರರ‍ಾ ರಿತ್ಗನ್ ಚಲ್ಯನಾ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ದುರೊ‍ಸ ಣ ಆಸಾ. ನಿರ‍ಾ ಣ್ ವ್ಲವ್ರ ಘಳಾಯ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಪ್ಣವಿೆ ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ​ಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ಸರಗ್ ವ್ಲಳೊನ್ ವಚ್ಯನಾ ಮಹ ಳಿಯ ಸಂಗತ್ ಎಕ್ಾ ಕಶನ್ ತರ್ ವರ‍ಸ ಆದಿಾಂ ನಿರ‍ಾ ಣ್ ಕ್ಲ್ೆ ರಜ್‍ಕಾಲ್ಯಾ ಾ ಾಂಚ್ಯ ಕಶಲ್ ವೊಣಿ​ಿ ಆನ್ಹಾ ೀಕಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಾಂತ್ ಪಡಾಿ ತ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಖಂಯಾ್ ಾ ನಮುನಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಕ್ ಆರೊ‍ಸ ಧ್ರ‍ಿ ತ್. ಆತಾ​ಾಂ ಸರ‍ಕ ರ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್: ಸಪ್ಲರ ಾಂಬರ್ ಪಯಾೆ ಾ ಹಫಾಿ ಾ ಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪ್ಣವ್ಲಸ ನ್ ಸರ‍ಕ ರ್, ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಮನಾೆ ಾ ಾಂಚಿ ಪಿತಳ್‍ಲ್ ಉಗ್ಗಿ ಡಾಕ್ ಯಶೆಾಂ ಕ್ಲ್ಾಂ. ನಿದೆಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್ ಜಾಗಯೆ​ೆ ಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ಗರ ಬಸವರಜ ಬ್ರಮಾ​ಾ ಯ್ಕ, ಮಂತ್ಗರ ಾಂನಿ, ವಿರೊೀಧ್ ಪ್ಣಡಿ​ಿ ಚೊ ಮುಕ್ಲಿ ಸಿದಿ ರಮಯಾ , ಅಧಕಾರಿ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಹರಾಂನಿ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಚ್ಯ ಉದಾಕ ಕ್ ಥಥುರೊನ್ ಗೆಲ್ಯೆ ಾ ಪರ ದೇಶ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕ್ಲಿ. ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ‍ಾ ಾಂನಿ ಖುದ್ ಪಳಯೆ​ೆ ಾಂ. ಹ್ಯಚೊ ಫಳ್‍ಲ್ ಜಾವ್​್ ಅಸಲಿಾಂ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣಾಂ ನಿವ್ಲರ ಾಂವ್ಕ ಬುಲ್ಲಾ ಜರಾಂ ಕಾರ‍ಾ ಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆ ಾಂ. 2006-ಾಂತ್ ಪವ್ಸ ಯವ್​್ ದೆಸಾ​ಾ ಟ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ವೆಳಾರ್‍ಯ್ಕೀ ಬುಲ್ಲಾ ಜರಾಂನಿ ಆಸೊಚ್ಚ ಆವ್ಲಜ್ ಕ್ಲ್ಲೆ . ಥೊಡಾ​ಾ ತ್ಲಾಂಪ್ಣ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಸಗೆಯ ಾಂ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. ಪರ ಭಾವ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಭಾ​ಾಂದಾಿ ಾಂಕ್ ಭಾದಕ್ ಕ್ರಿನಾಸಾಿ ನಾ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಸೊಡ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. ಸರ‍ಕ ರ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದಿತಾ​ಾಂಚ್ಯ ದೀರಣಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಸರ‍ಕ ರ ವಿರೊೀಧ್ ಠೀಕಾ ಬಳ್‍ಲ್ ಜಾಲಿೆ . ಐಟಿ, ಬಿಟಿ

89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸವೆ ತಾಯ್ ಬ್ರರಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಗರೆ‍ಾ ಚಿಾಂ ಕ್ರ ಮಾ​ಾಂ ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ಘೆನಾತಾೆ ಾ ರ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಸೊಡ್​್ ಹರ್ ಶೆಹ ರಾಂಚಿ ವ್ಲಟ್ ಪಳಯಾ​ಾ ಯ್ ಪಡಾತ್ ಮಹ ಣ್ಾಂಯ್ಕೀ ತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಥಾವ್​್ ಚೆತಾವಿಾ ಆಯ್ಕಲಿೆ . ಬಾರ ಾ ಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಉರಂವ್ಲ್ ಾ ವಿಶಾಂ ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲ್ಯಾಂತ್ ಪರ ಸಾಿ ಪ್: ಸಪ್ಲರ ಾಂಬರ್ ದುಸಾರ ಾ ಹಫಾಿ ಾ ಥಾವ್​್ ಚಲ್ಲನ್ ಆಸಾ್ ಾ ಕ್ರ‍್ ಟಕ್ ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಳಾಚ್ಯ ಅಧವೇಶನಾ​ಾಂತ್ ಪ್ಣವ್ಲಸ ವರಿ‍ಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ಹುತಾವಳಿಚೊ ಪರ ಸಾಿ ಪ್ ಜಾಲ್ಯ. ವಿರೊೀಧ್ ಪ್ಣಡ್ಿ ಕಾಂಗೆರ ಸಾನ್ ವಹ ಡ್ ಆವ್ಲಜ್ ಉಟಯ್ಕಲ್ಲೆ . ಪೂಣ್ ಸರ‍ಕ ರನ್ ತಳಿಾಂ, ರಜ್‍ಕಾಲ್ಯಾ ಾ ಾಂಕ್ ಪುರ‍ಾ ಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಾಂತ್ ಆದಿಾಂ ಅಧಕಾರ್ ಚಲ್ಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಚೊ ವ್ಲಾಂಟೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂ ತನಿ​ಿ ಚಲ್ಯೆಿ ಲ್ಯಾ ಾಂವ್ ಮಹ ಳಾ​ಾಂ.

ಧಾರಳ್‍ಲ್ ಕಂಪೊಾ ಾ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಆಸಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣಾ ಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಚ್ಯ ಉದಾಕ ವರಿ‍ಾ ಾಂ ವ್ಲವ್ರ ಚಲಂವ್ಕ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ. ದಫಿ ರಾಂಕ್ ಯೆಾಂವ್ಲ್ ಾ ವ್ಲವ್ಲರ ಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ದಫಿ ರಾಂಕ್ ಯೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯಾ್ ತ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪರಿಸಿಾ ತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಯಾಿ ಾ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂನಿ ಘರ ಥಾವ್​್ ಾಂಚ್ಚ ವ್ಲವ್ರ ಕ್ರ‍್ ಾ ಕ್ ನಿರೆ‍ಿ ೀಶನ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ. ದಿಸಾದಿಸಿ ಡಾಿ ಾ ವ್ಲವ್ಲರ ಕ್ ಹರ‍ಕ ತ್ ಜಾವ್​್ ಕ್ರೊಡಾ​ಾಂಚೊ ನಷ್ರ ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಯ ಮಹ ಣ್ ತಾಣಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾಂ. ಆಸಲ್ಾಂ ಕೃತಕ್ ಆವ್ರ ನಿವ್ಲರ ಾಂವ್ಕ , ರಸಾಿ ಾ 90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾತ್ಲಲಿ ಮಹ ಣ್ ಕ್ಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ಗರ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಕ್ ಎದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ ದೀನ್ ಮಾಸರ ರ್ ಪ್ಣೆ ಾ ನಾ​ಾಂ ಆಸಾತ್. ಆತಾ​ಾಂಚ್ಯ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರಕ್ ತ್ಗಾಂ ಪ್ಣವನಾ​ಾಂತ್. ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಮಹ್ಯನಗರಪ್ಣಲಿಕ್, ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಅಬಿವದಿ​ಿ ಪ್ಣಧಕಾರ್, ಬಿಎಾಂಆರ್‍ಡಿಎ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ಆಟ್ಪುನ್ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಮಾಸರ ರ್ ಪ್ಣೆ ಾ ನ್ ರಚನ್ ಕ್ರ‍್ ಾ ವಿಷ್ಟ್ಾಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ಗರ ನ್ ಕ್ಳಯಾೆ ಾಂ. ರಜ್‍ಕಾಲ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ್ ರ್ಸಟಂವ್ಕ ಆನಿ ತಾ​ಾ ಬಾಬಿ​ಿ ನ್ ಸಿಎಜ-ನ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ ನಿರೆ‍ಿ ೀಶ್ ಪ್ಣಲ್ನ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಬರಿ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ತ್ಲಗ್ಗಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿತ್ಗ ರಚನ್ ಕ್ರ‍್ ಾ ಕ್ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರ‍್ ಟಕ್ ಹೈಕಡಿ​ಿ ನ್ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ-ಕ್ ನಿರೆ‍ಿ ೀಶ್ ದಿಲ್ಯ.

ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಚರೆ‍್ ಕ್ ಜವ್ಲಬ್ ದಿಲ್ಯೆ ಾ ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ಗರ ಬ್ರಮಾ​ಾ ಯ್ಕನ್ ಪ್ಣವ್ಲಸ ಚ್ಯ ಆವ್ಲರ ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ತಳಿಾಂ ಆನಿ ರಜ್‍ಕಾಲ್ಯಾ ಾ ಾಂಚ್ಯ ಅತ್ಗಕ್ರ ಮಣ ಸಂಬಂಧ ನಾ​ಾ ಯಾ​ಾಂಗ್ ತನ್ಹಿ ಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಯ. ಒಟ್ರ ರೆ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಬಾರ ಾ ಾಂಡ್ ಉರಂವ್ಕ ನಾ​ಾ ಯಾಧೀಶ್ಯಕ್ ಅನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ವಹ ಡ್ ಮಟ್ರ ರ್ ಆವ್ಲಜ್ ಉಟ್ೆ . ಫುಡೆಾಂ ಹರಾಂಕ್ ಆಟ್ಪಿ್ ಉಾಂಚ್ಯೆ ಾ ಮಟ್ರ ಚಿ ಕಿತ್ಲಾಂ ಜಾತಲ್ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಆಸಾ. ಸಮಿತ್ಲಚೆಾಂ ರಚನ್ ಕ್ರೆ‍ಿ ಲ್ಯಾ ಾಂವ್ ಮಹ ಳಾ​ಾಂ. ಕಣಯಾ್ ಪರ ಭಾವ್ಲಕ್ ಭಾಗೊಾ ಾಂಚೆ ಸವ್ಲಲ್‍ಚ್ಚ ನಾ. ಆಶೆಾಂ ಭಾಗ್ಗಾ ಲ್ಯಾ ರ್ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಪ್ಣವ್ಸ ಯೆತಾನಾ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್ ಬುಡಿ ಲ್ಾಂ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಹಾಂ ನಿವ್ಲರ ಾಂವ್ಕ ನಿದಾುಕಿಾ ಣ್ ಕ್ರ ಮ್ ಗರೆ‍ಾ ಚೆಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ಗರ ನ್ ಘೀರ್ಷತ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ಸಮಿತ್ಲಾಂತ್ ಹರಾಂಸವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಯಾ​ಾಂಗ್ ಇಲ್ಯಖಾ​ಾ ಚೊ ಎಕೆ ಆನಿ ದೀಗ್ ತಜ್ಞ್ ಆಸ್ಚಿ ಲ್ ಆನಿ ಮುಕಾೆ ಾ ತ್ಗೀನ್ – -ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ಚ್ಯರ್ ವರ‍ಸ ಾಂನಿ ಬ್ರಾಂಗುಯ ರ್‍ಚ್ಯ ರ್ಸಸೂತ್ರ ಚಲ್ಯವಣಕ್ ಹಿ ಸಮಿತ್ಗ ವಹ ಡ್ ಆಧಾರ್ -----------------------------------------------------------------------------------------------

91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಡಂಬನ್:

ಜೆಜುಕ್ ಏಕ್ ಪ್ತ್ರ ಮೊಗಾಳ್ ಮಹ ಜಾೆ ಜೆಜು, ತಕಾ ಮಹ ಜ್ ವಹ ಡ್ ಎಕ್ ನಮಸಾಕ ರ್, ತಾಂ ಬರೊಚ್ಚ ಆಸಾಿ ಲ್ಲಯ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾಿ ಾಂ, ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ತಾಂ ದೆವ್ಲಚೊ ಎಕೆ ಚ್ಚ ಪೂತ್ ಜಾವ್​್ ಆಸಾಯ್, ತಾಂ ಸಗುಾಂ ಥಾವ್​್ ಮನಾೆ ರೂಪ್ಣರ್ ಸಂಸಾರಕ್ ಆರ್ಯೆ ಯ್ ಆನಿ ಪರತ್ ತಾಂ ತಜಾ​ಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಕ್ ಪ್ಣಟಿ ಗೆಲ್ಲಯ್. ಆಮಿ ಪಳೆ ಭುಮಿಚ್ಯ, ಮಾತ್ಗಯೆ ಥಾವ್​್ ಅಯಾೆ ಾ ಾಂವ್ ಮಾತ್ಗಯೆಕ್ ವೆತಾ​ಾಂವ್ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಜಾತಾ ಕಣಕ್ ಕ್ಳಿತ್ ಜಾಯಾ್ . ತಾಂ ದೀನ್ ಹಜಾರ್ ವಸಾುಾಂ ಆದಿಾಂ ಸಗ್ಗುಾಂಕ್ ಚಡನ್ ವೆತಾನಾ ಲ್ಲೀಕಾ​ಾಂನಿ ತಕಾ ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ ಆಸಾ ಕ್ದಾ್ ಾಂ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಯತಾಯ್ ಮಹ ಣ್, ತಾಂ ಕಪ್ಣಾಂ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾನಾ ಫಕ್ತ್ ದೀನ್ ಬ್ರಟ್ಾಂ ದಾಕ್ಯ್ಕೆ ಾಂಯ್, ಹ್ಯಚೊ ಅರ್ಥು ಆಜ್ಬನ್ ಪಯಾುಾಂತ್ ಕಣಕ್ ಕ್ಳಿತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ,

ಥೊಡಿ ಆಶೆಾಂಯ್ ಮಹ ಣಲಿಾಂ ದೀನ್ ಲ್ಯಕ್ ವಸಾುಾಂ, ದೀನ್ ಹಜಾರ್ ವಸಾುಾಂ, ಆನಿ ಥೊಡಿ‍ಂಾಂ ಆನಿ ಕ್ಶೆಾಂ ಕ್ಶೆಾಂ ಆಪ್ಣಪಿೆ ಅಭಿಪ್ಣರ ಯ್ ದಿೀವ್​್ ಏದಳ್‍ಲ್ ಪಯಾುಾಂತ್ ಗುಮಾರ ಾ ಾಂತ್ ದವಲ್ಯಾ ುಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ತಜೆಾಂ ಯೆಣಾಂ ಗುಪಿತ್ ಉಲ್ಯುಾಂ ತರಿೀ...... ಪವಿತ್ರ ಸಭಾ ಇಗಜ್ು ಮಾತಾ ಮಾತ್ರ " ಜೆಜು ಪರತ್ ಯೆತಲ್ಲ ಆಮಾ​ಾಂ ಸವ್ಲುಾಂಕ್ ಪುನಜುವಂತಿ ಣ್ ಕ್ತುಲ್ಲ ಬರ‍ಾ ಾಂಕ್, ಖೊಟ್ಾ ಾಂಕ್ ವಿಾಂಗಡ್ ವಿಾಂಗಡ್ ಕ್ತುಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಉಲ್ಯಾ ುಾಂಕ್ ಪ್ಣತಾಳಾಕ್ ಲ್ಲಟುನ್ ಘಾಲ್ಿ ಲ್ಲ ಥಂಯಸ ರ್ ಜಾತ್ಲಲಿ ದಾ​ಾಂತ್ ಕಿಲ್ಲುಣಿ ಆನಿ ಕಿಾಂಕಾರ ಟ್ ಸವೆಾಂ ಹ್ಯಕ್ ಬ್ರಬ್....... ಹ್ಯಯ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ??!!! ಸೊಪ್ಣುನ್ ಏವೆಕ್ ನಾಡೆ​ೆ ಾಂ, ಏವೆನ್ ಆದಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾಡೆ​ೆ ಾಂ ಆನಿ ಸಗೊಯ ಸೊಾಂಸಾರರ್ ಪ್ಣತಾಕ ಾಂಚ್ಯ ಕಡಾ​ಾಂತ್ ಲ್ಲಳೊಯ ಆನಿ ಅಮಾ ಸವ್ಲುಾಂಕ್

92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಪ್ಣತಾಕ ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ರ್ಸಟೊಾಂವ್ಲ್ ಪ್ಣಸೊತ್ ಖುರಿಸ್‍ಲ ಆಪ್ಣಾ ರ್ಯೆ ಜೆಜು ಆಮ್ಚ್ ತಾಂಚ್ಚ ಹಿ ಏಕ್ ಪ್ಣತ್ಲಾ ಣಿೀ ಆತಾ​ಾಂಯ್ ಅಖಂಡ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಆಮಾ್ ಾ ಜಣಾ ೀಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ಖುರಿಸ್‍ಲ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಖಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಥಾವ್​್ ದೆಾಂವ್ಲಿ ನಾ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಚಡಾಿ , ವಜನ್ ಮಹ ಳಿಯ ಚಕಾನಾ?! ವಜನ್ ವ್ಲಹ ವಯೆಿ ಲ್ಯಾ ಾಂನೊ ಕ್ಶ್ಯರ ತ್ಲಲ್ಯಾ ಾಂನೊ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಮಾಕ ಾಂ ವಿಶೆವ್ ದಿತಲ್ಲಾಂ??? ತಾಂವೆ ಭಾಸಯಾೆ ಾ ಾಂಯ್. ತಜ ಭಾಸಾವಿಾ ಪೊಾಂತಾಕ್ ಪ್ಣವ್‍ಲಿೆ ದಿಸಾನಾ, ಅಡ್ ತಾಲ್ಲ ಆಡ್ ನ್ ಆಸಾ ರ್ಸಖಾನ್ ಜಯೆತಲ್ಲ ಆನಿಕಿೀ ದಡಾ​ಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಯೆಾಂವ್​್ ಆಸಾ?? ಅಶೆಾಂ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಜೆಜು ದೀನ್ ಥರ್ ತಾಂವೆ ಕ್ಲ್ಯಾ ಯ್?? ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಸಮಾ ನಾ. ತಮೆ್ ಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ತಾಳಾ​ಾ ಾ ಹ್ಯತಾರ್ ಬರವ್​್ ದವಲ್ಯುಾಂ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಬಾಳಾ​ಾಂಕ್ ವಿಸಾರ ತ್ ತರಿೀ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಮೆ್ ಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ವಿಸಾರ ಸೊ ನಾ ಕ್ದಳ್‍ಲ್ ಪಯಾುಾಂತ್ ಜೆಜು?? 6 ಫುಟಿಚ್ಯ ಫಾಂಡಾಕ್ ಅಮಿ ವೆತಾ​ಾಂ ಪಯಾುಾಂತ್‍ಗೀ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಭವುಸೊ ತರಿೀ ದಿೀ. ಗೆರ ೀಸ್‍ಲಿ ಮನಿಸ್‍ಲ ಆನಿ ಲ್ಯಜಾರಚಿ ವೊಪ್ಣರ್ ತವಳ್‍ಲ್ ತವಳ್‍ಲ್ ವ್ಲಚ್ಯಿ ನಾ, ಎಕಾ ಕಶನ್ ಭಿಾಂಯಾನ್ ಕಲ್ಕಕ ಲ್ಲ ಭತಾು, ದುಸಾರ ಾ ಕಶನ್ ಪೊಟುರ ಕಾಣಿರ್ಯ ಜಶೆಾಂ ಭೊಗ್ಗಿ . ತಜೆಾ

ಸಂಗಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಬಾರ ಆಪೊಸಿ ಲ್

ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ರ್ಸವ್ಲತಾು ಪರ ಕ್ಟ್ ಕ್ನ್ು ತಜೆಾ ವಿಶಾಂ ಜವಿ ಸಾಕ್ಸ ತಾಣಿಾಂ ದಿಲಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಾಂ ಅಜಾ​ಾ ಪ್ಣಾಂಯ್ ಜಾಲಿಾಂ. ಆತಾ​ಾಂ’ತಾ​ಾಂ ಅಜಾ​ಾ ಪ್ಣಾಂಕ್ ದುಕಳ್‍ಲ್ ಪಡಾೆ , ಮನಾೆ ಪೊಟ್ಾಂಕ್ ಮಾತ್ಗ ಪಡಾೆ ಾ ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆ ಾಂಚ್ಚ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಸಬಾರ್ ಪೊರ ಪ್ಲತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ತ್, ತಜಾ​ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಪಂಗಡ್ ಬಾ​ಾಂದುನ್, ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ಮಾ​ಾಂಕಡ್ ಕ್ನ್ು ಕರೊಡಾ​ಾಂನಿ ದುಡು ಕ್ಮಾವ್​್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಬಂಗ್ಗೆ ಾ ನಿ ವಿಲ್ಯಸಿ ಜಣಿ ಜಯೆಾಂವ್​್ ಆಸಾತ್. ತಜ್ ಭಾವ್ಲಡಿ​ಿ ಲ್ಲೀಕ್ ಹ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಚಡ್ ವಿಶ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ದವನ್ು ಜಮಯೆ​ೆ ಲ್ಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ತಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಹಧಾ​ಾ ುರ್ ಘಾಲ್​್ ಏಕ್ "ರ್ಸತಿ ಉಣೊ ಮಹ ಳೆಯ ಪರಿಾಂ" ರಜ್ ರಸಾಿ ಾ ಾಂನಿ ಭೊಾಂವ್ಲಿ ತ್. " Jesus. Coming soon " ??? ತಜಾ​ಾ ಶೆತಾ​ಾಂತ್ ವ್ಲವ್ರ ಕ್ಚ್ಯುಾಂಕ್ ವ್ಲವ್ಲರ ಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಳಿತ್ ನಾತ್ಗೆ ಖಬರ್ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ಕ್ಶ ಕ್ಳಾಿ ಜೆಜು??!! ಕಾ​ಾಂಯ್ ಡೈರೆಕ್ರ ಕ್ನ್ಹಕ್ಷನ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಕ? ಇಲ್ಲೆ ದುಬಾವ್ ಮಾತಾು,. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಲ್ಲೀಾಂಚ್ಚ ಖಾ​ಾಂವೆ್ ಬರಿ ಥಂಯ್ ಲ್ಲೀಾಂಚ್ಯಚೊ ವಾ ವಹ್ಯರ್ ಚಲ್ನಾಮ್ಕ? ಹ್ಯಾಂಚೆಕ್ಡೆನ್ ಸಗ್ಗಯ ಾ ಾಂ ಪಿಡೆಾಂಕ್ ವಕಾತ್ ಆಸಾ, ಮಿೀಟ್, ಗೊಬ್ರರ್, ವ್ಲತ್ಗ, ಕಾಸಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಕ್ಟೆರ ಾಂ, ಪನೊಾ ು ಚ್ಯಮಾ​ಾ ಾ ಚೊ ವ್ಲಹ ಣೊ, ಲೈಟ್ ಪ್ಣಲ್ಲಾ ನ್ "ಡಿಸೊಕ ಡಾ​ಾ ನ್ಸ " ಭುತ್ ಆಾಂಗ್ಗರ್ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ಪರಿಾಂ ಜ್ೀರನ್ ಕಿಾಂಕಾರ ಟೆ್ ಾಂ, ತ್ಲಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಚೆಚ್ಚ ಇಸೂಕ ಾ ಸದಿಳ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ೆ , ಆಮಾಕ ಾಂ ಮಾತ್ರ ವೇದಿ ಸಕಾೆ ರವೊನ್ ಆವ್ಲಿ ರ್ ಮಾತ್ರ ಪಳೆಯೆಾ . ವೇದಿರ್ ಚಡಾಂಕ್ ಅವ್ಲಕ ಸ್‍ಲ ನಾ, ತಾ​ಾಂಚ್ಯ

93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವ್ಲಟೆ​ೆ ಾಂತ್ ಭಿಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ ರ್ ನ್ಹಗ್ಗರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿನಾ​ಾಂತ್. ತಾಂವೆ ತರಿೀ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸವ್ಲುಾಂ ಮುಕಾರ್ ಬರೆಾಂಚ್ಚ ಕ್ಲ್ಾಂಯ್, ಕಡಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್, ಥೊಾಂಟ್ಾ ಾಂಕ್, ಕ್ಪ್ಣಿ ಾ ಾಂಕ್, ಮ್ಚನಾ​ಾ ಕ್, ಸವೆಾಂ ದೆಾಂವ್ಲ್ ರಕ್ ಸಯ್ಿ . ಪೂಣ್ ಹಿ ಸೈತಾನಾಚಿ ಪಿಳಿ​ಿ ತಕಾ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ದಿಶರ ಕ್ ಪಡಾಂಕ್ ನಾ? ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂಯ್ ದುಕಾರ ಚ್ಯ ಹಿಾಂಡಾ​ಾಂತ್ ಸೊಡೆ​ೆ ಾಂ ತರ್ ಅಸಲಿ ಕ್ಶ್ಯರ ಾಂಚಿ ಗತ್ ಆಮೆ್ ರ್ ಯೆತ್ಗ ನಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್, ಕಣಾಂಕ್ ಕ್ನ್ಹಾ ಡಿ ರ್ ಕ್ತಾುಾಂವ್, ಇತ್ಗೆ ಪುಸೊುತ್ ಕಣಕ್ ಆಸಾ? ಸಾ​ಾ ರ್ಥು, ಹಗೆಾಂ, ಮ್ಚಸೊರ್ ಘೆವ್​್ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊಾ ಖಬ್ರರ ಕ್ನ್ು ವೇಳ್‍ಲ್ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಕ್ಚ್ಯು ಆಮಾಕ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಾಂವಿಶಾಂ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಗುಮಾನ್ ನಾ. "ಅಮಿ ಕಲ್ಯಾ ುಾಂಚಿ ಜಾತ್ " ಏಕಾಮೆಕಾ ಪ್ಣಾಂಯ್ ವೊಡೆ್ ತಸಲ್ !!! ಆತಾ​ಾಂ’ತಾ​ಾಂ ನವಿ ಹುನೊನಿ ಖಬರ್ ವ್ಲಹ ಳಾಿ ತಾಂ ಕೇರಳಾಕ್ ಪ್ಣವ್ಲೆ ಯ್ ಖಂಯ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ದಿಶರ ಕ್ ಪಡಾೆ ಯ್ ಖಂಯ್ ???!! ಆಮಿ ಮಂಗಯ ಗ್ಗುರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಾಂ ಚ್ಮಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂಚ್ಚ ಕ್ಳಾನಾ, ತಜ್ ಮ್ಚಗ್ಗಚೊ ಶಶ್ ಸಾ​ಾಂತ್ ತೊಮಾಸ್‍ಲ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ಣವೊೆ , ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸಾ​ಾಂತ್ ಸಯ್ಿ (ಮುಡಿಪುಚೊ ಜುಜೆ ವ್ಲಸ್‍ಲ ಸೊಡ್​್ ) ತ್ಲ ಕಡಾ​ಾ ಳಾಕ್ ಪ್ಣವೊಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂತ್?!! ಸಗೊಯ ಸಂಸಾರ್ ದೆವ್ಲನ್ ರಚೊೆ ಆಸಾಿ ಾಂ ಕಡಾ​ಾ ಳಾಿ ರಾಂ ಥಂಯ್ ಮನಸಾಿ ಪ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಸಮಾ ನಾ​ಾಂ, ಆಮಾ್ ಾ

ರ್ಸತಿ ರಾಂತ್ ಕರೊಡಾ​ಾಂ ಕರೊಡಾ​ಾಂಚೊಾ ಇಗಜ್ಾ ು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ ಖಾತ್ಗರ್ ಭಾವ್ಲಡಾಿ ಖಾತ್ಗರ್ ದೆವ್ಲಚ್ಯ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಕ್ಶ್ರ ಸೊರ್ಸನ್ ಮಾಡಿ​ಿ ರ್ ಮೆಲ್ಯೆ ಾ ಸವ್ು ಸಾ​ಾಂತಾ​ಾಂ ಭಕಾಿ ಾಂಚ್ಯ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಭಾ​ಾಂದಾೆ ಾ ತ್; ಜಶೆಾಂ ವ್ಲಣಿಜ್ಾ ಸಂಸ್ಚಾ ಜಾರ್ಯಿ ಲ್ಲೀಕ್ ಪೊಟ್ ಭತಾು, ಶಕಾಪ್ ಜ್ಡಾಿ , ಉಾಂಚ್ಯೆ ಾ ಸಾ​ಾ ನಾ​ಾಂಕ್ ಸಯ್ಿ ಪ್ಣವ್ಲಿ . ತಜಾ​ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಕರೊಡಾ​ಾಂನಿ ದಾನ್ ಧ್ಮ್ು ಕ್ತಾುತ್. ನಾ​ಾಂವ್ ಮಾಬುಲ್ ಫಾತಾರ ರ್ ಧಾಟ್ಾ ಮ್ಚಟ್ಾ , ಕಾಳಾ​ಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಕಾ​ಾಂತವ್​್ ಸಗ್ಗುಚೆಾಂ ಲ್ಯಗೆ ಲ್ ದಾಯ್ಕಾ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಪರ ಬಲ್ ಕ್ತಾುತ್ ತರಿೀ.... ಏಕ್ ಕರ್ಸಕ ಟ್ ಗತ್ ಅಧಾರ್ ನಾತಾೆ ಾ ಾಂಕ್, ಘರ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾತಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಕ ಚೊ ಹ್ಯತ್ ದಿೀನಾ​ಾಂತ್. ವಹ ಡ್ ನಾ, ಚ್ಯರ್ ಗ್ಗಳಿ ಸೊಾಂವೊನ್ ನಿಾಂದಾ ಕ್ನ್ು ಪ್ಣಟಿ ಧಾಡಾಿ ತ್, ಘಳೊಾಂಕ್ ಸಂಕ್ಡ್ಆಶೆಾಂ ತಶೆ..... ಜೆಜು ತಜಾ​ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಜಾಯೆಿ ಾಂ ಚಲ್ಯಿ , ದುಕರ್ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ನಜ್ ಖಂಯ್, ಏಕಾ ಕಶನ್ ಗ್ಗಯೆ್ ಾಂ ಮಾಸ್‍ಲ ಸಯ್ಿ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ, ಬ್ರಯಾೆ ರ್ ಕಾಂಬಿ ಬರಿ ನಹ ಾಂಯ್ ಖಂಯ್, ಗ್ಗಾಂವಿ್ ಾಂ ಕಾಂಕಾ​ಾ ಾಂ ಮಾಹ ರೊಗ್ ಉಜ್, ಆಮಿ್ ಾಂ ಬಾಯಾೆ ಾಂ ತಾ​ಾಂತಾ​ಾ ಾಂ ವಿಕನ್ ಯಾ ರೊಾಂವ್ಲಣಕ್ ದವನ್ು ಬರೆಚ್ಚ್ ಚ್ಯರ್ ಕಾಸ್‍ಲ ಕ್ತಾುತ್. ಉಣಾ ಮ್ಚಲ್ಯಚಿ ಮಾಸಿಯ ಖಾಯಾ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಕಾ​ಾಂಟೆ ಚಡ್ ಖಂಯ್. ಗಳಾ​ಾ ಕ್ ಶಕುನ್ ಫಜೀತ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಸಾ​ಾಂತ್ ಪ್ಲದುರ , ಸಾ​ಾಂತ್ ಮಿಾಂಗೆಲಿ ಮುಕಾರ್ ಝಡೆಿ ಕ್ ರವ್ಲಜೆ ಪಡಾತ್; ಮಾಹ ಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿ ಾಂ ಮ್ಚರುಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜೆಜು. ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ಜೆಜು, ಘಳೊಿ ಲ್ಲ

94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಘಳೊನ್ ಮ್ಚತಾು; ಜ್ಡಿ ಲ್ಲ ಆನಿಕಿೀ ಚಡ್ ಚಡ್ ಪುಾಂಜಾವ್​್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಮುಕಾೆ ಾ ಪಿಳೆಿಕ್ "ಸಂಸಾರಾಂತೊೆ ಸಗ್ು" ರಚನ್ ಮ್ಚತಾು. ಆಮಾ್ ಾ ತಸಲ್ಯಾ ಾಂಚೆಾಂ " ಸಗ್ಗುಚೆಾಂ ರಜ್" ಮಹ ಣ್ ತಾಂವೆ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾಂಯ್, ಜೀವ್ ಆಸಾಿ ಾಂ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ಪಿಯೆಾಂವ್ಕ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ ಾಂ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಜೆಜು? ಥಂಯಸ ರ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಭುಕ್ ತಾನ್ ಲ್ಯಗ್ ನಾ, ... ತಾಂವೆಾಂಚ್ಚ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗೆ ಾಂಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿರಶ ವಯ್ರ ನಿರಶ! ಒಟ್ರ ರೆ ಜೀವ್ ಆಸಾಿ ಾಂ ಆಾಂಯೆಾ ಗಳಯೆ​ೆ ಚ್ಚ್ ಮಾಫ್. "ಜೆಜು ಲ್ಟರ್" ಲ್ಯಾಂಬ್ ಜಾವ್​್ ಯೆತಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಗಾ ಾಂ ವಾ ಕ್ಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ಚ ರ್ಸರ್ಯೀಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಯಭಾೆ ಆನಿ ಥೊಡಾ​ಾ ವಸಾುಾಂನಿ ರಿಟ್ಯ್ಾ ು ಜಾತಾ​ಾಂ. ಫುಾಂಜಾಯೆ​ೆ ಕಾ​ಾಂಯ್ ನಾ, ಪಕ್ುಟೆಾಂ ಏಕ್ ಘರ್, ಏಕ್ ಬಾಯ್ೆ , ತ್ಲಗ್ಗಾಂ ಭುಗುಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಪ್ಣಲ್ನ್ ಪೊೀಷಣ್ ಕ್ಚೊು ಮಹ ಜ್ ಕಾರ್ಯಿ ತರಿೀ ಪೊಾಂತ್ ಪ್ಣವ್ಲನಾ. ಬ್ರಳೆಾಂ ಜಾಯೆಿ ಾಂ ಆಸಾ ವ್ಲವ್ಲರ ಡಿ ಥೊಡೆಚ್ಚ ಮಹ ಳಾೆ ಾಂಯ್; ಪೂಣ್ ವ್ಲವ್ಲರ ಡಿ ಉಣಾಂ ಖಾವಿ​ಿ ವ್ಲಡಾೆ ಾ ತ್. ಫುಾಂಜಾಯೆಿ ಲ್ ಸಯ್ಿ ವ್ಲಡಾೆ ಾ ತ್. ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ಫಟಿಕ ರೊ ವ್ಲಾಂಜೆಲ್ ಘೆವ್​್ ಥೊಡಿಾಂ ಪುಸಿ ಕಾ​ಾಂ ಘೆವ್​್ ಗ್ಗಾಂವ್ ಗ್ಗಾಂವ್ ಭೊಾಂವ್ಲಿ ತ್, "ಕ್ರುಾಂಕ್ ಎಕೆ ಭೊಗುಾಂಕ್ ಎಕೆ " ಮಹ ಳೆಯ ಪರಿಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ಸೊರ್ಸನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಪಗಂಡ್ ಆಸಾ​ಾಂವ್ ಪ್ಲಾಂಕಾರ ಕ್ ಹ್ಯತ್ ಬಾ​ಾಂದುನ್ ಪ್ಣಪ್ ನಾತಾೆ ಾ ಶೆಳಿಯೆಬರಿ. ಜೆಜು ತಾಂವೆ ಖಡಾಿ ರ್ "ಪವಿತ್ರ ಸಭಾ"

ಭಾ​ಾಂದಿೆ ಯ್; ಆತಾ​ಾಂ ಥೊಡೆಾಂ ಥೊಡೆಾಂ ಕಳೆಾಂದಾರ ಾಂನಿ ಭಿತಲ್ಯಾ ು ಭಿತರ್ ಪೊಕರ ಾಂಕ್ ರ್ಸರು ಕ್ಲ್ಯಾಂ, ತಜ್ ವರ್ಯೆ ಭಾವ್ಲಡ್ಿ ವಿಶ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ಉಣೊ ಉಣೊ ಜಾವ್​್ ಯೆತಾ ಹ್ಯಕಾ ಕಾರಣ್ ತಾಂಚ್ಚ ಜೆಜು" ಆಮಿ ಮಾಗ್ಗಿ ಾಂವ್ ಮೆಳಾನಾ, ಬಡಯಾಿ ಾಂವ್ ಉಗೆಿ ಾಂ ಜಾಯಾ್ , ಸೊಧಾೆ ಾ ರಿ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕನ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂನಿ ಹರಾಂಚೊ ಪ್ಣಟ್ೆ ವ್ ಕ್ಲ್ಯ, ತಕಾ ಪ್ಣಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾ . ತವಳ್‍ಲ್ ತಾಂ ನೊವೊದ್ ಶೆಳಿಯಾ​ಾಂಕ್ ಸೊಡ್​್ ಏಕಾ ಶೆಳಿಯೆ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ನ್ ಸೊಧ್ಭನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಯ್ ಆತಾ​ಾಂ’ತಾ​ಾಂ ಕರೊಡಾ​ಾಂನಿ ಶೆಳಿರ್ಯ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಶಾಂಪ್ಣಡಾೆ ಾ ತ್, ತಾಂ ಯೆಾಂವ್ಕ ಆನಿಕಿೀ ತಡವ್ ಆಳಾಸ ಯ್ ಕ್ಶು ತರ್ ತಜಾಂ ಶೆತಾ​ಾಂ ಭಾಟ್ಾಂ ಸಗಯ ಾಂ ದುಸಾರ ಾ ಾಂಚ್ಯ ತಾಬ್ರಾಂತ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಂವ್‍ಚ್ಚ ತೊ ಜೆಜು ಸಾ​ಾಂಗೊನ್ ತಜೆಾಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್​್ ಭೊಾಂವ್ಲಿ ತ್, ಚ್ಯರಾಂಯ್ ಕಶಾಂನಿ ಆತಂಕ್ ಉಟ್ೆ . ಜೆಜು ಯೆತಾ, ವೈಭಾವ್ಲನ್ ಯೆತಾ, ಒಟ್ರ ರೆ ತಾಂವೆ ಯೆಾಂವ್ಕ ಜಾಯ್ ಜೆಜು, ನಾ ತರ್ ತಜಾ​ಾ ಭಾವ್ಲಡಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾ. "ಸಗೆಯ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಡುನ್ ಮಹ ಜ್ ಪ್ಣಟ್ೆ ವ್ ಕ್ರ" ತವಳ್‍ಲ್ ತಾಂವೆ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಾಂಯ್, ಅತಾ​ಾಂ ಪಳೆಗೀ ಸಾ​ಾಂಡಾ್ ಾ ಪ್ಣರ ಸ್‍ಲ ದಡಾ​ಾ ತ್ಗದಡಾ​ಾ ನ್ ಜಮ್ಚ ಕ್ನ್ು ದವಲ್ಯುಾಂ. ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ "ಚ್ಯಟಿ" ಹ್ಯಡ್​್ ಯೆ, ತಜಾ​ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ದೆವ್ಲಳಾ​ಾಂ ಬಾ​ಾಂದುನ್ ಬಿಜೆ್ ಸ್‍ಲ ಕ್ತ್ಲುಲ್ಯಾ ಾಂಚೊ, ಫಟಿಕ ಯಾು ಪೊರ ಪ್ಲತಾ​ಾಂಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಕ್ರುಾಂಕ್, ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಚ್ಯರ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ತಜೆ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಭೊಾಂವ್ಲಜೆ ಮಹ ಣ್ ಮನ್

95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸಾ, ತಜಾ​ಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಣಿ BMW ಕಾರ್ ದಾನ್ ದಿಾಂವೊ್ ನಾ ಗ್ಗಯ್?? ಜೆಜು ತಾಂ ಯತಾಯ್ ತರ್ ಶೀದಾ ಕಡಾ​ಾ ಳ್‍ಲ್ ಮಿಲ್ಯರ್ ಇಗಜೆುಚ್ಯ ಮೈದಾನಾರ್ ದೇಾಂವ್, ಪುಷಿ ಕ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಆಯಾೆ ಾ ರ್ ವೆಗಿ ಾಂ ಪ್ಣವೊಿ ಲ್ಲಯ್.

ಮಹ ಣ್ ಮಾಗ್ಗನಾ, ತಾಂ ಕಡಾ​ಾ ಳ್‍ಲ್ ಯೆವ್​್ ದಿೀ, ಸಗ್ಗಯ ಾ ಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ದುಸಾ​ಾ ನಾ​ಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಾಂಕ್ ಉಜ್ ಪಡಾಂದಿ. ತಜ ವ್ಲಟ್ ರಕನ್ ಆಸಾ​ಾಂ.

ಇತಾೆ ಾ ರ್ ಹಾಂ "ಲ್ಟರ್" ಸಂಪಯಾಿ ಾಂ -ಅಡಾೆ ರ್‍ಚೊ ಜೊನ್ ಜೆಜು, ಹ್ಯಾಂವ್ ಆತಾ​ಾಂ ಬ್ರಸಾ​ಾಂವ್ ದಿೀ -----------------------------------------------------------------------------------------------

ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್‍ ಎಕಾಚ್ಚ‍ ರಿತ್ಗಚೆಾಂ ಖಾಣ್‍ ವಗ್ಗುನಾ. ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ದಿಸಾಕ್‍ ಎಕೇಕ್‍ ರಿತ್ಗನ್‍ ಕ್ನ್‍ು ದಿೀಜಯ್‍ ಪಡಾಿ . ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್‍ ಮ್ಕಗ್‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಭಾರಿ. ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣೊನ್‍ ಸದಾ​ಾಂಯ್‍ ರಾಂದುನ್‍

ದಿಲ್ಯಾ ರ್‍ ತ್ಗಾಂ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ ಆಯಾಕ ನಾ​ಾಂತ್‍. ಬಲ್ಯತಾಕ ರನ್‍ ದಿಲ್ಯಾ ರ್‍ ತೊಾಂಡಾ​ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ‍ ಘಾಲ್ಯಿ ತ್‍. ತ್ಲಾಂ ಪಳವ್​್ ‍ ತಮಾಕ ಾಂ ರಗ್‍ ಯೆತಾ. ತಾಚೊ ಹಂಕಾರ್‍ ಪಳವ್​್ ‍ ದೀನ್‍ ವ್ಲಹ ಜಯಾ​ಾಂ ಮಹ ಣ್‍ ಭೊಗ್ಗಿ . ಪೂಣ್‍ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಕ ಹಂಕಾರ್‍ ನಹ ಾಂಯ್‍. ತ್ಲಾಂ ತಾಕಾ ಖುಶ ನಾ, ತ್ಗತ್ಲೆ ಾಂಚ್ಚ‍. ತೊ ಆಪಿೆ ಅಪೇಕಾ​ಾ ದಾಕ್ಯಾಿ . ತಾ​ಾ ಖಾತ್ಗರ್‍ತಾಚೆರ್‍ ರಗ್ಗರ್‍ ಜಾಯಾ್ ಕಾತ್‍. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್‍ ನಾಕಾ. ತಮಿ ಒತಾಿ ಯ್‍ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್‍ ಆಕೇರ್‍ ಪಯಾುಾಂತ್‍ ತೊ ತಾಚೊ ದೆಾ ೀಷ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಆಸಾ. ಮ್ಕಗ್‍ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್‍ ಚಣ ರ್ಸಕ್ ಕ್ನ್‍ು ದಿಯಾ. ನಹ ಾಂಯ್‍ ತರ್‍ ದುಸ್ಚರ ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂಯ್ಕ ದಿಯಾ. ತ್ಗೀನ್‍ ಚ್ಯರ್‍ ದಿೀಸ್‍ಲ‍ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್‍ ತಾಕಾ ಪತುನ್‍ ಮ್ಕಗ್‍ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಖುಶ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ ರ್ಸರು ಜಾತಾ. ದೆಕನ್‍ ಲ್ಯಹ ನ್‍ ಪ್ಣರ ಯೆರ್‍ ಚಡ್‍ ಬಲ್ಯತಾಕ ರ್‍ಕ್ರುಾಂಕ್‍ವಚ್ಯನಾಕಾತ್‍. ಥೊಡೆ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ತಾಕಾ ಶತ್‍, ಸಾರ್‍ ನಾಕಾ ಮಹ ಣ್‍ ಭೊಗುಾಂಕ್‍ ಪುರೊ. ಶತಾಕ್‍ ಇಲ್ೆ ಶೆಾಂ ತಾಕ್‍ ಘಾಲ್​್ ‍ ದಿಲ್ಯಾ ರ್‍ ತೊ ಖುಶೆನ್‍ ಜೆವ್ಲಿ . ತಾಕಾ ಖುಶ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ ಾಂಚ್ಚ‍ ದಿಯಾ.‍ ‍ “ಹಾಂ ಖಾ”,‍ “ತ್ಲಾಂ ಖಾಯಾ್ ಕಾ” ಮಹ ಣ್‍ ಒತಿ ಡ್‍ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್‍. ಚಡಿತ್‍ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್‍ಲ್‍ಯ್ಕ ನಾಕಾ. ತೊ ಸವ್ಲಕ ಸ್‍ಲ‍

96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಕಾಿ . ತ್ಗೀನ್‍ ಚ್ಯರ್‍ ದಿಸಾ​ಾಂ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್‍ ಪತುನ್‍ ಶತ್‍ ಸಾರ್‍ ತೊ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ ರ್ಸರು ಕ್ತಾು. ಫಳ್‍ಲ್‍ ವರ್ಸಿ ಯ್ಕ ತಶೆಾಂಚ್ಚ‍. ಏಕ್‍ ದಿೀಸ್‍ಲ‍ ಕ್ಳೆಾಂ ಖೆಲ್ಯಾ ರ್‍ ಅನ್ಹಾ ೀಕ್‍ ದಿೀಸ್‍ಲ‍ ಏಪಿ ಲ್‍ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಪ್ಣವಿರ ೦ ದನಿ ನಾಕಾ ಮುರ್ಸಾಂಬಿ ದಿ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್‍ ಪುರೊ. ಘರಾಂತ್‍ ಆಬ್, ತೊ ರಯ್‍ ಕಾಂವರ್‍. ತಾಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪರಿಾಂ ತಮಿ ಪ್ಣನಕ್ ಸವ್ಲಕ ಸ್‍ಲ‍ ತಮೆ್ ಾಂ ಉತರ್‍ ಪ್ಣಳುಾಂಕ್‍ ತೊ ಶಕಾಿ . ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ತಾಕಾಯ್ಕ ಕ್ಳೊಾಂದಿ. ಜೇಾಂವ್ಕ ‍ಶಕಾೆ ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್‍ತಾಕಾ ದುದಾಚಿ ಆಸಕ್ಿ ಉಣಿ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ಯ್ಕ ಪುರೊ. ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್‍ ಚಡಿತ್‍ ದುದಾಚಿ ಆಶ್ಯ್ ಆಸಾನಾ. ಪೂಣ್‍ ಮಾಗರ್‍ ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗುಾಂಕ್‍ ಆವಯಾ್ ಾ ದುದಾಚೊ ಭಾರಿ ಮ್ಚೀಗ್‍. ತಮಾಕ ಾಂ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ ತರ್‍ತಾಕಾ ದೀನ್‍ ವಸಾುಾಂ ಜಾತಾ ಪಯಾುಾಂತ್‍ ತಮಿ ದೂದ್‍ ದಿವೆಾ ತ್‍. ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್‍ ಚ್ಯಪ್ಲಿ ದೂದ್‍ ರುಚ್ಯನಾ. ತವಳ್‍ಲ್‍ ದುದಾಕ್‍ ಹೊಲಿುಕ್ಸ ‍, ಬ್ರೀನ್‍ುವಿಟ್ ವ ಹರ್‍ಕಿತ್ಲಾಂಯ್ಕ ಭರ್ಸುನ್‍ ದಿಲ್ಯಾ ರ್‍ ದುದಾಚೊ ರಂಗ್‍ ಬದಲ್ಯಿ . ರೂಚ್ಚ‍ಯ್ಕ ಬದಲ್ಯಿ ಆನಿ ತೊ ತ್ಲಾಂ ಖುಶೆನ್‍ ಪಿಯೆತಾ. ದೀನ್‍ ಜೆವ್ಲಾ ಾಂ ಮಧಾಂ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್‍ ಭುಕ್‍ ಲ್ಯಗ್ಗಿ . ತವಳ್‍ಲ್‍ ದೂದ್‍ ಮಾತ್ರ ‍ ದಿೀಜಾಯ್‍ಗ ವ ಇತರ್‍ ಖಾಣ್‍ ದಿವೆಾ ತ್‍ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್‍ ಸಮಾ​ಾ ನಾ. ದುದಾಸವೆಾಂ ತಮಿ ತಾಕಾ ಬಿಸಿಕ ಟ್‍, ಫಳ್‍ಲ್‍ವರ್ಸಿ , ಜ್ಬಾ ಸ್‍ಲ‍ ವ ಬ್ರರ ಡ್‍ ದಿವೆಾ ತ್‍. ಪೂಣ್‍ ಹಾಂ ಖಾಣ್‍೦ಚ್ಚ‍ ಚಡ್‍ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್‍ ತೊ ಜೇಾಂವ್ಕ ‍ ಆಯಾಕ ನಾ. ಹಯೆುಕಾ ಜೆವ್ಲಾ ಚ್ಯಾ ಏಕ್‍ವ ದೇಡ್‍ಘಂಟ್ಾ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ತಮಿ ದಿವೆಾ ತ್‍. ಜ್ಬಾ ಸ್‍ಲ‍ ದಿಾಂವೊ್ ತರ್‍ ಜೆವ್ಲಾ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ದಿವೆಾ ತ್‍. ಸೂಪ್‍ಯ್ಕ ದಿವೆಾ ತ್‍. ತಾಕಾ ಚೊಕ್ೆ ಟ್‍, ಪ್ಲಪಿ ರ್‍ ಮಿಠಾಯ್ಕ, ಕೇಕ್‍ ಅಸಲ್ಲಾ ವರ್ಸಿ ದಿಲ್ಯಾ ರ್‍

ಪೊೀಟ್‍ ಜಡ್‍ ಜಾತಾ. ಹೊಾ ವರ್ಸಿ ರ್ಸಲ್ಭಾಯೆನ್‍ ಜರನಾ​ಾಂತ್‍. ತಾ​ಾ ವವಿುಾಂ ತಾಕಾ ಜೆವ್ಲಾ ಾಂತ್‍ ಆಸಕ್ಿ ‍ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ತಮಿ ಪ್ಣಕಿುಯೆತ್‍. ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂನಿ ವಿಚ್ಯಚೆುಾಂ ಆಸಾಿ “ಆಮ್ಚ್ ಪೂತ್‍ಕಾ​ಾಂಯ್‍ ಖಾಯಾ್ . ತಾಣಾಂ ಖಾ​ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಪರಿಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಜಾಯ್‍?” “ತಮಿ ಕಾ​ಾಂಯ್‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಸಾಧ್‍ ನಾ.”‍ ಸಕ್ಕ ಡ್‍ ಜೀವಿಪರಿಾಂ ಮನಾೆ ಜವಿಾಂಕ್‍ಯ್ಕ ಭುಕ್‍ ಮಹ ಳಿಯ ಆಸಾಿ . ಆನಿ ತಶೆಾಂ ಭುಕ್‍ ಲ್ಯಗ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ವೆಳಾರ್‍ ತೊ ಖಂಡಿತ್‍ ಜಾವ್​್ ‍ ಖಾ​ಾಂವ್ಕ ‍ ಸಕಾಿ . ತಮಿ ವಿಶೇಸ್‍ಲ‍ ರಿತ್ಗನ್‍ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಣ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ನ್‍ಆಸಾತ್‍ಮಹ ಣ್‍ ಕ್ಳಾಯ ಾ ರ್‍ ತೊ ತಮಾಕ ಾಂ ಸತಯಾಿ . ತಾಕಾ ಖಾಣ ಜೆವ್ಲಾ ಾಂತ್‍ಆಸಕ್ಿ ‍ಮ್ಚರೊನ್‍ವೆತಾ ಆನಿ ದೆಾ ೀಷ್‍ರ್ಸರು ಜಾತಾ. ದೆಕನ್‍ ತಾಕಾ ತಮಿ ಗೌರವ್‍ ದಿೀಾಂವ್ಕ ‍ ಶಕಾ​ಾ . ಅಶೆಾಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಚಾ ಾಂಕ್‍ ತಮಿ ಪ್ಲರ ೀತನ್‍ ಕ್ಲ್ಯಾ ರ್‍ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಣ ಜೆವ್ಲಾ ವಿಶಾಂ ಕ್ಸಲ್ಯ್ಕ ಸಮಸ್ಚಾ ತಮಾಕ ಾಂ ಉಬಾ​ಾ ನಾ​ಾಂತ್‍. ಭುಗೆುಾಂ ಆನಿ ಭೆಾ ಾಂ “ಮಮಿಾ !”‍ಮಹ ಣ್‍ಧಾ​ಾಂವೊನ್‍ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಅನಿತಾಚೊ ಚೆಕು ಅನಿಲ್‍ ಆವಯ್ಕ ‍ ಪೊಟುೆ ನ್‍ ಧ್ನ್‍ು ರಡಾಲ್ಯಗೊೆ . ಘರ ಮಾಗೊಾಂಕ್‍ ಆಯ್ಕಲ್ಯೆ ಾ ಭಿಕಾಯಾುಕ್‍ ಪಳೆವ್​್ ‍ “ಗೊಾಂಗೊ" ಮಹ ಣ್‍ ಭಿಾಂಯೆಲ್ಲೆ ತೊ. ಲ್ಯಹ ನ್‍ ಭುಗುಾಂ ವಹ ಡೆ ಆವ್ಲಜ್‍ ಜಾತಾನಾ ವ ನವ್ಲಾ ನವ್ಲಾ ಮನಾೆ ಾಂಕ್‍ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿಾಂಯೆತಾತ್‍. ತಾ​ಾ ವೆಳಾರ್‍ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಘಟ್‍ ಪೊಟುೆ ನ್‍ ಧ್ಲ್ಯಾ ುರ್‍ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ಪಯ್ಸ ‍ ಸರ. ತೊ ವಹ ಡ್‍ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ಪರಿಾಂಚ್ಚ‍ ತಾಚಿ ಕ್ಲ್ಿ ನಾ ಸಕ್ತ್‍ ವ್ಲಡಾಿ ಆನಿ ತೊ ನವ್ಲಾ ನವ್ಲಾ ಸಂಗಿ ಾಂಕ್‍ ಭಿಾಂಯೆಾಂವ್ಕ ‍ ರ್ಸರು ಕ್ತಾು. ಆವಯೆ್ ಾಂ ಗಮನ್‍ ಆಪ್ಣಾ ತ್ಲವಿೆ ನ್‍ ಉಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ

97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಯೆ ವೆಳಾರ್‍ಯ್ಕ ಭುಗೆುಾಂ ಭಿಾಂಯೆಲ್ಯೆ ಾ ಪರಿಾಂ ನಟನ್‍ಕ್ರು. ಏಕ್‍ ಆನಿ ದೀನ್‍ ವಸಾುಾಂ ಭಿತರ್‍ ಭುಗ್ಗಾ ುಕ್‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಪರಿಾಂಚ್ಚ‍ ಕಾಳೊಕಾಚೆಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ರ್ಸರು ಜಾತಾ. ತಾ​ಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಮಾತಾ​ಾ ಥಾವ್​್ ‍ ಕಿತ್ಲಾಂಗ ಭುತಾಪರಿಾಂ ಯವ್​್ ‍ ಆಪ್ಣಾ ಕ್‍ ಗೀಳ್‍ಲ್​್ ‍ ಸೊಡಾಿ ಮಹ ಳಿಯ ಭರ ಮಿದ್‍ ತಾಕಾ ಲ್ಯಗ್ಗಿ . ತಾ​ಾ ವೆಳಾರ್‍ ತೊ ರತ್ಗಾಂ ನಿದಾಂಕ್‍ ಆಯಾಕ ನಾ. ತವಳ್‍ಲ್‍ ಪಯಾುಾಂತ್‍ ಕಾಳೊಕಾ​ಾಂತ್‍ ನಿದನ್‍ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ತೊ, ಆತಾ​ಾಂ ದಿವೊ ಪ್ಣಲ್ಿ ಯಾೆ ಾ ರ್‍ ನಿದಾಂಕ್‍ಚ್ಚ‍ ನಿದಾನಾ. ತಾಕಾ ತಶೆಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ದಿಸಾೆ ಾ ರ್‍ ತಾಚೆರ್‍ ರಗ್‍ ಕ್ರಿನಾಕಾತ್‍. ರತ್ಗಾಂ ದಿವೊ ಪ್ಣಲ್ಾ ಯಾ್ ಕಾತ್‍. ತಾಕಾ ಬರಿ ನಿೀದ್‍ ಯೆಾಂವಿ್ . ನಿೀದ್‍ ಆಯಾೆ ಾ ರ್ ಜಾಯಾಿ ಾ ಜಣಾಂನಿ ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ “ಗುಮಾ (ಗೊಾಂಗೊ) ಯೆತಾ” ಮಹ ಣ್‍ ಸಾ​ಾಂಗೊನ್‍ ಭೆಶ್ಯ್ ಾಂವೆ್ ಾಂ ಆಸಾಿ . ತಾಕಾ “ಗುಮಾ '' ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಕೀಣ್‍ ಮಹ ಣ್‍ ಕ್ಳಿತ್‍ ನಾ. “ಗುಮಾ ' ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್‍ ಕಿತಂಗ ಭಯಾನಕ್‍ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್ಚ್ ಾಂ ಮಹ ಣ್‍ ಚಿಾಂತನ್‍ ತೊ ಸಗೊಯ ಚ್ಚ‍ ಭಿಾಂಯೆತಾ ಆನಿ ವೊಗೊ ರವ್ಲಿ . ರತ್ಗಾಂ ಘರ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್‍ ಆಯಾೆ ಾ ರಿ ಕಾಳೊಕಾ​ಾಂತ್‍ ತೊ ಭಿಾಂಯೆತಾ ಆನಿ

ಕಾ​ಾಂಪ್ಣಿ . ಭುಗುಾಂ ಸಳ್‍ಲ್‍ ಕ್ತಾುತ್‍ ಮಹ ಣ್ ಭೆಷ್ಟ್ರ ಾಂವೆ್ ಾಂ ಭಾರಿ ಪ್ಣಡ್‍. ತಾಚ್ಯಾ ಬದಾೆ ಕ್‍ ತೊ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್‍ ಹಟ್‍ ಕ್ತಾು ಮಹ ಣ್‍ ಸಮ್ಚಾ ನ್‍ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಾ ು ರಿತ್ಗನ್‍ ಭೊಳಾಯಾೆ ಾ ರ್‍ ವ ತಾಚೆಾಂ ಗಮನ್‍ ದುಸಾರ ಾ ಸಂಗಿ ಾಂ ಥಂಯ್‍ಘಾಂವ್ಲಾ ಯಾೆ ಾ ರ್‍ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್‍ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಗರ್‍ ವಹ ಡಿಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್‍ ಸೂಸಿಾ ಕಾಯ್‍ ಆಸಿ್ ಗಜೆುಚಿ.. ತಮಿ ತಮಾ್ ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಚಲ್ಲನ್‍ ಆಸಾಿ ನಾ ಏಕ್‍ ಜಲ್ಲು ವ ಉಾಂದಿರ್‍ ತಮಾ್ ಾ ಪ್ಣಾಂಯಾಲ್ಯಗಾಂ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್​್ ‍ ತಮಿ ಭಿಾಂಯೆಲ್ಯಾ ರ್‍ ತೊಯ್ಕ ಭಿಾಂಯೆವ್​್ ‍ ತಮಾ್ ಾ ಪ್ಣಟ್ೆ ಾ ನ್‍ ಧಾ​ಾಂವೊನ್‍ ಯೆತಾ. ತವಳ್‍ಲ್‍ ಥಾವ್​್ ‍ ತಾಕಾ ಜಲ್ಯಾ ುಕ್‍ ವ ಉಾಂದಾರ ಕ್‍ ಪಳೆಲ್ಯಾ ರ್‍ ಭೆಾ ಾಂ ರ್ಸರು ಜಾತಾ. ತೊ ಮುತೊನ್‍ ಆಸಾಿ ನಾ ಜಲ್ಲು ಪಳೆತ್‍ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್‍, ಅಧಾ​ಾ ುರ್‍ಚ್ಚ‍ ರವವ್​್ ‍ ಉಟೊನ್‍ ಧಾ​ಾಂವೊನ್‍ ಯೆತಾ. ವಯಾೆ ಾ ನಡಾಿ ಾ ಬದಾೆ ಕ್‍, ಜಲ್ಲು ಪಳೆಲ್ಯೆ ಾ ವೆಳಾರ್‍ ತಮಿ ಏಕ್‍ ಸಾರೊಣ್‍ ಕಾಣಾ ವ್​್ ‍ ತಾಕಾ ಮಾಲ್ಯಾ ುರ್‍ ಭುಗೊುಯ್ಕ ತಶೆಾಂಚ್ಚ‍ ಕ್ರುಾಂಕ್‍ ಶಕಾಿ . ತಶೆಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್‍ ಧೈರ್‍ ಭರೊಾಂಕ್‍ತಮಿ ಕಾರಣ್‍ಜಾತಾತ್‍. (ಮುಖರಂಕ್ ಆಸಾ) -----------------------------------------------------------------------------------------------

98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೊಂಗ್ ಟನ್ಿ....! (Wrong turn...!) ~ಮೆಕಿ್ ಮ್ ಲೊರಟ್ಟೆ "ಗುಡ್ ಮ್ಚೀನಿುಾಂಗ್ ಜಾಲಿ.."

ಸಿಾ ೀಟಿೀ..ಸಕಾಳ್‍ಲ್

"ಹ್ಯಬಾ..ಕ್ಸಲ್ ದಾದೆ​ೆ ತಮಿಾಂ.. ವೇಳ್‍ಲ್‍ಕಾಳ್‍ಲ್ ಘಣಾ ಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ೆ "

ಅಾಂಕಿತಾನ್ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಚೆ ಗ್ಗಲ್ ಚಿಡಿ​ಿ ಲ್.

ತ್ಲಾಂ ಕ್ರಸ್‍ಲ ಬದಿೆ ಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ.

"ನಾ ಡಾಲಿುಾಂಗ್.. ಆಜ್ ತಾಂಚ್ಚ ಚ್ಯ ಕ್ರ್. ಮಹ ಜಾ​ಾ ದಳಾ​ಾ ನಿಾಂ ನಿೀದ್ ಅಸಾ.. ರತ್ಗಕ್ ಅಸೊಯ್ ಸತೈತಾಯ್ ತಾಂ"

"ಸಾನ್ಯ.. ಊಟ್ ಪಿೆ ೀಸ್‍ಲ."

ತ್ಲಾಂ ತೊಾಂಡಾಕ್ ವೊೀಲ್ ವೊಡಿಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ.

"ಹ್ಯಾಂವಿೀಾಂ ನಿದಾಂ ತಜೆ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ..?"

"ರತ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ತಶಚ್ಚ್ , ಸಕಾ​ಾ ನಿಾಂ ತಾ​ಾ ರ್ಸಖಾಕ್"

ವೊೀಲ್ ಕಶಕ್ ಕ್ನ್ು ಪಟುೆ ನ್ ಧ್ನ್‍ು ನಿದೆ ತೊ.

ವೆಾಂಗೆ್ ಾಂ

ತಾಣಾಂ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಚೆಾಂ ನಾಕ್ ಲ್ಲೀವ್ ಚಿಡಿಾ ಲ್ಾಂ.

ತೊ ಧೊಾಂಕಳಾಿ ಲ್ಲ.

"ಯೆ..ನಿದಾ​ಾ ಾಂ..ಬಾಕಿ ಥೊಡ ಮ್ಚೀಗ್.."

99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಉಲ್ಯು

ತೊ


ಸಾನಿಧಾ​ಾ ನ್ ದಳೆ ಮ್ಚಡೆ​ೆ . "ಹ್ಯಾಂ..ರ್ವರ್" ಅಾಂಕಿತಾಚೊ ಹುನ್ ಶ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಚಿ ನಿೀದ್ ಪ್ಣಡ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆ . ಸವ್ಲಕ ಸ್‍ಲ ವೆಾಂಗ್ ಬಳ್‍ಲ್ ಜಾವ್​್ ಯೆತಾಲಿ ಮಾತ್ರ ! ಟಿರ ೀಾಂ... ಟಿರ ೀಾಂ... ಅಾಂಕಿತಾಚೆಾಂ ಕ್ರಿಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ.

ಮ್ಚಬಾಯ್ೆ

ಆವ್ಲಜ್

"ಹ್ಯಾಂ ವಿರೇಶ್..ಕ್ದಾಳಾ ತಾಂ ಯು.ಎಸ್‍ಲ. ಥಾವ್​್ ಡೆಲಿೆ ಕ್ ಪ್ಣವ್‍ಲ್ಲೆ ಯ್? ತಕಾ ಪಳೆನಾಸಾಿ ಾಂಚ್ಚ ವಸಾುಾಂ ಆಟ್ ಉತಲಿುಾಂ, ತ್ಗೀನ್ ವಸಾುಾಂ’ದಿಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ​ಾಂಯ್ ತಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಯ್. ಪಿೆ ೀಸ್‍ಲ ಪ್ಲೆ ೀನ್ ಟು ಮಿೀಟ್ ಮಿ ಯಾರ್" "ಹ್ಯಾಂ..ಖಂಡಿತ್..ಫಾಲ್ಯಾ ಾಂ ಥಾವ್​್ ಕಂಪ್ಲನಿಚಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಗಜೆುಚಿ‍‍ಂಾಂ ಕಾಮಾ​ಾಂಯ್ಕ ಮುಗುಿ ಾಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡಿಾಂ ಮಿೀಟಿಾಂಗ್ಗಾಂ, ಆನಿ‍‍ ಪೊರ ಜೆಕಾರ ಾಂ ಪಿರ ಪೇರ್ ಕ್ರುಾಂಕಿೀ ಆಸಾತ್.." "ಆರ್ ಯ್ಸ್ ಸಿರ ಲ್ೆ ಬೇಚಾ ಲ್ರ್..?"

"ಹ್ಯಾ ಗೊೀಡ್ ಘಡಿಯಾ​ಾಂಚೆರ್ ಕಣಕ್ ಜಾಲ್ಲ ಹ್ಯಬಾ ಮ್ಚಸೊರ್...?" ಅಾಂಕಿತಾನ್ ಮ್ಚಬಾಯ್ೆ ವಿಾಂಚೆ​ೆ ಾಂ.

"ಒಫ್ ಕಸ್‍ಲು..ಐ ಎಾಂಜ್ಾಂಯ್ಕಾಂಗ್ ಇಟ್..ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್​್ ತಾ​ಾ ಬಾ​ಾಂದಾಿ ಸಾ​ಾಂತ್ ಶಕುಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಸದಾಿ ಾ ಕ್...ಪುಣ್ ಮ್ಚಡನ್ು ಲೈಫಾಚೊ ಫೂರ ಫಾರ್ಯಿ ಉಟಂವ್​್ ಅಸಾ​ಾಂ"

"ಹಲ್ಲೀ" "ಹ್ಯಯ್ ಅಾಂಕಿತ್..ಹ್ಯಾಂವ್ ವಿರೇಶ್...ಆರ್ ಯು ಫಗೊುಟ್...ಲ್ಯಸ್‍ಲರ ವಿೀಕ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಪೊೀನ್ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ. ನವ್ ಐ ಎಮ್ ಇನ್‍ಇಾಂಡಿಯಾ.." ಆಪೊೆ ಖಾಸ್‍ಲ ಇಶ್ರ ಆನಿ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಜ್ ಕಾೆ ಸ್‍ಲ‍ಮೇಟ್ ವಿರೇಶ್ ಬನಾಸ ಲಿ ಮಹ ಣ್ ಅಾಂಕಿತಾಕ್ ಸಮಾ ತಾನಾ ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸೊೆ . ಬಾಯೆ​ೆ ಕ್ ಥಾಂಚ್ಚ ನಿದಾಂಕ್ ಸೊಡ್​್ ಬಾಗಲ್ ಆಡ್ ಕ್ನ್ು ಫನ್ ಘೆವ್​್ ಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ಯವ್​್ ಬಸೊೆ ತೊ.

"ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್..ತ್ಗಾಂಚ್ಚ ತಜಾಂ ಆದಿೆ ಾಂ ಅನಾ್ ಡಿ ಕಾಮಾ​ಾಂ...ನ್ಹಣಿ​ಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ದವನ್ು, ನಕಿೆ ಫೇಸ್‍ಲ‍ಬುಕ್ ಎಕಾಂಟ್ಾಂ ಕ್ನ್ು ತನಾ​ಾ ು ಚೆಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯಾೆ ಾಂಕ್ ಜಾಳ್‍ಲ್ ಘಾಲಿ್ ಪಿಶ ಬೂದ್!" "ಹಹ ..ಹಹ ...ಹ್ಯಹ ..ಪಿಶ ಬೂದ್..? ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ತಾ​ಾ ಚೆಡಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಗರ್ ಪಡಾಿ ಾಂ..ತಾ​ಾಂಚಿ ಭುಕಿೀ ನಿಾಂವ್ಲಿ ನೈಾಂ..?" ವಿರೇಶ್ ಆಪ್ಣಾ ಚಿಾಂ ಸಮಥುನ್ ಕ್ತಾುಲ್ಲ..

100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಕ್ತುವ್ಲಾಂ


"ತ್ಲಾಂ ತಜೆಾಂ ವೈಯುಕಿ​ಿಕ್ ಸಾ​ಾ ತಂತ್ರ ಾ ಪಳೆ..ಎದೆಶ್ಯಾ ಪ್ಣರ ಯೆರ್‍ತ್ಿ ಐ.ಬಿ.ಎಮ್ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂತ್ ಇಲ್ಕರ ಾೀನಿಕ್ ಮೆನ್ಹಜರ್ ಜಾಲ್ಯಯ್ ತಾಂ... ಪಯೆ​ೆ , ಜಾಣಾ ಯ್ ಸಗಯ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಮದೆಾಂ ಪಡುಾಂ....? ಪುಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಶನ್ ಕ್ದಾಳಾ ಯೆತಾಯ್?...ಕ್ಸೊಯ್ಕ ತಾಂ ಆತಾ​ಾಂ ಡೆಲಿೆ ಾಂತ್ ಆಸಾಯ್"

ಹ್ಯತ್ಗಾಂ ಟಿಫಿನ್ ದಿೀವ್​್ ವೆಾಂಗುನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಾಂ ತಾಣ.

ಘವ್ಲಕ್

"ಧ್ರ್ ಹ ಪ್ಣಾಂಚ್ಚ ಹಜಾರ್.ಆಜ್ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಮಹ ಜ್ ಏಕ್ ಫೆರ ಾಂಡ್ ವಿರೇಶೀ ಯೆಾಂವೊ್ ಆಸಾ..ಕಿತ್ಲಾಂ ತರಿೀ ಬರೆಾಂ ರಾಂದುನ್ ದವರ್" ಪ್ಲಾಂಟ್ಚ್ಯ ಪಸಾುಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನೊೀಟ್ ಕಾಡ್​್ ದಿಲ್ ಅಾಂಕಿತಾನ್.

"ಆಜ್‍ಚ್ಚ್ ಯೆತಾ​ಾಂ ಸಾ​ಾಂಜೆ ಇತಾೆ ಾ ಕ್...ಮಹ ಜಾ​ಾ ಫೇಸ್‍ಲ‍ಬುಕ್ ಜಾಳಾಕ್ ತವೆಾಂ ರಾಂವ್ಲ್ ಾ ಸಿಟಿಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ರುಚಿಚಿ ಮಾಸಿಯ ಶಕಾುಲ್ಯಾ .."

"ಒಕ್ ಪುಣ್ ಸ್ಚಲೂನಾ​ಾಂತ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಗ್ಗಿ ..ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಫನ್ ಕ್ನ್ು ಡಿಸರ ಬ್ು ಕ್ನಾುಕಾ ರಯಾ.."

"ಹೊ..ಹೊೀ ತಾಂ ಎಕ್ ಕ್ಲಿಯುಗ್ಗಚೊ ಕ್ರ ಷಾ ಜಾಲ್ಲಯ್ಸ್ಾ "

ತ್ಲಾಂ ಸಯಾೆ ಪ್ಣನ್ ಅಾಂಕಿತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಪ್ಣಲ್ಯಕ್ ಕಿೀಸ್‍ಲ ದಾ​ಾಂಬಿಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ.

ಅಾಂಕಿತಾನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿನಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾಚ್ಚ್ ಹ್ಯಸ್ಚೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ.

ಘವ್ಲಕ್ ದಾಡಿ ಚ್ಚ್ ಬಾಗಲ್ ಆಡ್ ಕ್ನ್ು ಸ್ಚಲೂನಾಕ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರಿಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ.

ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಯ್ಕೀ ಉಟೆ​ೆ ಾಂ, ಆನಿ ಬಾತ್‍ರೂಮಾಚಿಾಂ ಕಾಮಾ​ಾಂ ತ್ಗರ್ಸುನ್ ರಾಂದಾ್ ಾ ಕಡಾಕ್ ರಿಗೆ​ೆ ಾಂ. ಘವ್ಲಕ್ ನಾಶರ ಕ್ಲಿ ತಾಣ.

ಆನಿ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ

ತ್ಲಾಂ ಘರ ಎಕಸ ರೆಾಂ ಆಸಾೆ ಾ ರಿೀ ಅಾಂಕಿತ್ ಮಾತ್ರ ತಾಚೊ ಭಪೂುರ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ತಾುಲ್ಲ. "ಅಾಂಕಿತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಜ್ ಸ್ಚಲೂನಾಕ್ ವಹ ಚ್ಯಜೆ.. ಥೊಡಾ​ಾ ಪಯಾೆ ಾ ಾಂಚಿ ಗಜ್ು ಆಸಾ. ಹೇರ್ ಸ್ಚರ ೈಲ್ ಆನಿ ಆಸೊಾ ಾ ಸ್ಚಟ್ ಕ್ನಾುಸಾಿ ಾಂ ರ್ಸಮಾರ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಜಾಲ್"

ಅಾಂಕಿತಾಕ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ರಸಾಿ ಾ ರ್, ವ್ಲಹನಾ​ಾಂ ಗಡೆಿ ಾಂತ್ ಉಣ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರಿೀ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ವ್ಲಟ್ ಕ್ಶಯ್ ಲ್ಯಗ್ಗಿ ಲಿಚ್ಚ್ . ಪ್ಣವೊಾಂಕ್ ಆನಿಕಿೀ ಪಂದಾರ ಮಿನುಟ್ಾಂ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ತಕ್ೆ ಾಂತ್ ತಾ​ಾ ವಿರೇಶ್ಯಚೊ ಉಡಾಸ್‍ಲ ಧೊಸೊೆ ತಾಕಾ. 'ವಿರೇಶ್ಯಚಿ ಕಿತ್ಲಾಂ ಕಾಣಿ? ಆಜ್ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಕಿತಾೆ ಾ ವರರ್ ತೊ ಘರ ಯೆತಾ? ಮುಕಾರ್ ವಹ ಚೊನ್ ಆಪವ್​್ ಹ್ಯಡಿಜೆಯ್‍ಗೀ?' ಅಸಿೆ ಾಂ ಪೂರ ಸವಲ್ಯಾಂ ಮತ್ಗಾಂತ್ ಉದೆತಾನಾ ತಾಣ

101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚಬಾಯ್ೆ ಕಶನ್.

ರಿಾಂಗ್

ಕ್ಲ್ಾಂ

ವಿರೇಶ್ಯ

"ಹ್ಯಯ್ ..ವಿರೂ ..ತಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ೆ ಾಂತ್ ಆಸಾಯ್? ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಆಪವ್​್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯಾಂವ್?"

ಕಾಲ್ ಯು.ಎಸ್‍ಲ ಥಾವ್​್ ಭಾಯ್ರ ಸತಾುನಾ​ಾಂಚ್ಚ ಮೆಸ್ಚಜ್ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಬಹುಶ್ಯಾ ತ್ಲಾಂ ಚೆಡುಾಂಚ್ಚ ಆಯಾೆ ಾಂ ಆಸ್ಚಾ ತ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಲ್ ಯು ಎಗೇಯ್​್ ಲೇಟರ್..ಟೇಕ್ ಕೇರ್.." ವಿರೇಶನ್ ಕಲ್ ಕ್ಟ್ರ ಕ್ನ್ು ರುಮಾಚೆಾಂ ಬಾಗಲ್ ಉಗೆಿ ಾಂ ಕ್ಲ್ಾಂ.

ಅಾಂಕಿತಾನ್ ಸವ್ಲಲ್ ಕ್ಲ್ಾಂ. "ತಾ​ಾ ವಿಶಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ತಕಾ ಮಾಗರ್ ಕ್ಳಯಾಿ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂಯ್ ತಮಿಾಂ ರಾಂವ್ಲ್ ಾ ತಾ​ಾ ಲ್ಯಲ್‍ಕಟ್ ಸಿಟಿಾಂತ್‍ ಹೊೀಟೆಲ್ ಗೇಯ್‍ಲ್ಲೀಡ್ು ಇಾಂಟರ್‍ನಾ​ಾ ಷನಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂ, ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಲ್ಯಗಾಂಚ್ಚ ತೊ ರೆಡ್ ಫೀಟಿೀು ದಿಸಾಿ .. ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಚ್ಚ್ ರೂಮ್ ಕ್ರುಾಂಕಿೀ ಆನ್ಹಾ ೀಕ್ ಕಾರಣಿೀ ಆಸಾ..ಕೀಣ್ ಎಕ್ೆ ಾಂ ಫೇಸ್‍ಲ‍ಬುಕಾರ್ ಫೆರ ಾಂಡ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡಾ​ಾ ನ್ ಭೆಟುಾಂಕಿೀ ಯೆತಾ ಮಹ ಳಾ​ಾಂ. ತಾಚೆ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ಥೊಡಾ ರ್ಸಮದುರ್ ಘಡಾ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಕ್ನ್ು ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ತಮೆಿ ರ್ ಯಾಂವ್ಕ ಸಾಕ್ುಾಂ ಜಾತಾ" ತೊ ಪರ ಪುಲ್ಯೆ ತಾಯೆನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ . ತ್ಗತಾೆ ಾ ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಚೆಾಂ ಬಾಗಲ್ ಕಣಾಂಗೀ ಬಾರಿೀಕಾಯೆನ್ ಧಾಡಾ​ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಆವ್ಲಜಾಕ್ ಉಟೊೆ ವಿರೇಶ್.

ತನಾ​ಾ ು ಪ್ಣರ ಯೆಚೆಾಂ ಸಾಧಾನ್ು ತ್ಗಸಾ​ಾಂ ಭಿತಲ್ುಾಂ ಸೊಬಿತ್ ಚೆಡುಾಂ ಬಾಗ್ಗೆ ರ್. "ಹ್ಯಯ್ ಸಂಪತ್.." ಚೆಡಾ​ಾ ನ್ ವಿಶ್ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಫೇಸ್‍ಲ‍ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾ ಚೆಾಂ ನಕಿೆ ನಾ​ಾಂವ್ ಸಂಪತ್ ಮಹ ಣ್ ಬದಿೆ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ ವಿರೇಶ್ಯನ್. ತಶೆಾಂಚ್ಚ ಚೆಡಾ​ಾ ಕ್ ಆಪೊೆ ಸಾಕು ವಿಳಾಸ್‍ಲ ವ್ಲಟ್ಸ ಪ್ಣಿ ರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಶೀದಾ ತ್ಲಾಂ ರುಮಾಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ. "ಹ್ಯಯ್ ಡಾಲಿುಾಂಗ್,ಕ್ಮ್ಚನ್" ತಾಣಾಂ ಬಾಗ್ಗೆ ಕ್ ಖಿಳ್‍ಲ್ ಘಾಲ್​್ ಚೆಡಾ​ಾ ಕ್ ಬ್ರಡಾಿ ರ್ ಬಸಯೆ​ೆ ಾಂ. "ಫೇಸ್‍ಲ‍ಬುಕಾ ವಯಾೆ ಾ ತಸಿಾ ೀರೆಾಂತಾೆ ಾ ಕಿೀ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸ್ಚಕಿಸ ೀ ದಿಸಾಿ ಯ್ ತಾಂ" ತಾಣಾಂ ತಾಚೆ ದನಿೀ ಗ್ಗಲ್ ಚಿಡಿಾ ಲ್.

"ಅಾಂಕಿತ್ ಎಕ್ ಸ್ಚಕ್ಾಂಡ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಕೀಣ್‍ಗೀ ಮಹ ಜಾ​ಾ ರುಮಾಕ್ ಕ್ಟಕ ಟ್ಯಾಿ ,

"ತಾಂಯ್ಕೀ ತ್ಗತೊೆ ಚ್ಚ್ ಥೇಟ್ ಅಮಿತಾಬ್! ತ್ಲಾಂ ಖಾಡ್ ಆನಿ ತಜೆಾಂ ತೊಾಂಡ್"

102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗೊಮೆರ ಕ್ ಆರವ್​್ ಧ್ರಿಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ.

ಸಾನಿಧಾ​ಾ ನ್ ಭಾಗಲ್ ಕಾಡಾಿ ನಾ ಅಾಂಕಿತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಈಶ್ರ ಹುಾಂಬಾರ ರ್ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ೆ .

"ಕ್ಸೊ ಆಸಾ ತಜ್ ಪತ್ಗ ದೇವ್..?" "ಹ್ಯ..ಹ್ಯಯ್" ಆಪ್ಲೆ ಾಂ ಟಿೀ ಶಟ್ು ಕಾಡ್​್ ಉಡಯೆ​ೆ ಾಂ ವಿರೇಶ್ಯನ್.

ಖಾಟೆಾ ರ್ ವಿರೇಶ್ಯನ್ ಹ್ಯತ್ ವೊಡಾಿ ರ್ಯೆ

"ಹೊೀ.. ತೊೀಗೀ, ಸಗೊಯ ವೇಳ್‍ಲ್ ಆಾಂಗ್ಗಕ್ ಚಿಪೊಕ ನ್ಾಂತ್ ಆಸಾಿ . ಖಂಯ್ ವಹ ಚೊಾಂಕಿೀ ತಾಚೆಾಂ ಪಮಿುಶನ್ ಜಾಯ್‍. ಹ್ಯಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕ್ಡೆನ್ ನಿೀಬ್ ದಿೀವ್​್ ಆಯಾೆ ಾ ಾಂ".

ಸಾನಿದಾಿ ಾ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಅವ್ಲಕ್ಕ ಜಾಲ್ಾಂ, ತಶೆಾಂಚ್ಚ ವಿರೇಶೀ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಚೆರ್ ಘಾಲಿೆ ದಿೀಶ್ರ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಕಾಡಿನಾಸಾಿ ಾಂ ಶೆಮೆುವ್​್ ಗೆಲ್ಲೆ .

ಗೊಪ್ಣಾಂತ್ ಅಣ್ಪುಾಂಕ್

"ಸಾನಿೀ..ಹೊ ಮಹ ಜ್ ಫೆರ ಾಂಡ್ ತಶೆಾಂ ಕಾೆ ಸ್‍ಲ‍ಮೇಟ್ ವಿರೇಶ್.

ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ತ್ಗಾಂ ದಗ್ಗಾಂ ಥೊಡೆ ಘಂಟೆ ಬ್ರಡಾ​ಾ ಚ್ಯಾ ಉಬ್ರರ್ ಸಪ್ಲಾ ಾಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೆ ಾಂ.

...ತಮಿಾಂ ಕಿತ್ಲಾಂ ಆಶೆಾಂಚ್ಚ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್​್ ರವ್ಲಿ ತ್‍ಗೀ ಯಾ.. ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಆಪಯಾಿ ಯ್?"

ತ್ಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ.

ವರಾಂ ದನಾ​ಾ ರಾಂಚಿ ಉತಾತಾುನಾ ತ್ಲಾಂ ರೂಮಾ ಬಾಯ್ರ ಪಡೆ​ೆ ಾಂ. *

*

*

ತ್ಗೀನ್ ಥಾವ್​್

ಅಾಂಕಿತಾನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿನಾ "ಹ್ಯ..ಹ್ಯಯ್ ವಿರೇಶ್..ಗ್ಗೆ ಡ್ ಟು ಮಿೀಟ್ ಯು"

*

ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಸ್ಚಲ್ಲನಾಕ್ ವಚೊನ್, ತಾಚೆ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ಮಾಕ್ುಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾ​ಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಡಿನ್ ರಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ ಾ ಥೊಡಾ ಸಾಮಾಗರ ೀ ಹ್ಯಡಿ ಚ್ಚ್ ಘವ್ ಪ್ಣಾಂವ್ಲ್ ಾ ಥೊಡಾ​ಾ ಚ್ಚ್ ವೇಳಾ’ದಿಾಂ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಫೆ​ೆ ೀಟ್ಕ್ ಪ್ಣವೆ​ೆ ಾಂ. ಆನಿ ಕಿತ್ಲಾಂ ಫಿರ ಡಾ​ಾ ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್​್ ಪ್ಲರ ಶ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾಣಿಯೆಕ್ ವೆತಾ​ಾಂ ಮಹ ಣಿ ನಾ​ಾಂಚ್ಚ ದಾರಚಿ ಬ್ರಲ್ೆ ವ್ಲಹ ಜೆ .

ಶೇಕ್‍ಹಾಂಡ್ ದಿೀವ್​್ ಕ್ಲ್ಲ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ನ್.

ಭಿತರ್ ಎವ್ಲಕ ರ್

'ಹೊಟೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮಝಾ ದಿಲ್ೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಚೆಡುಾಂ, ಹ್ಯಾಂಗ್ಗ ಹ್ಯಚಿ ಬಾಯ್ೆ ?' ಸಮುಾ ಾಂಕ್‍ಕ್ಶ್ಯರ ಲ್ಲೆ ವಿರೇಶ್. ಕ್ಶ್ಯರ ನಿಾಂ ತೊಾಂಡಾರ್ ನಕಿೆ ಹ್ಯಸೊ ಪ್ಣಟವ್​್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊೆ . ಆಾಂಗ್ಗರ್ ಹಜಾರ್ ಮುರ್ಯ ಚರ್‍ಲ್ೆ ಬರಿ ಭೊಗೆ​ೆ ಾಂ ತಾಕಾ.

103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಆಮಾಕ ಾಂ ದಗ್ಗಾಂಕಿೀ ಕ್ನ್ು ಹ್ಯಡ್"

ಫೆರ ಶ್

ಕಫಿ

ಸೊಫಾರ್ ಪ್ಣಟ್ ತ್ಲಾಂಕಾ್ ಾ ಅಾಂಕಿತಾಚ್ಯಾ ಪುರಸಾಣಚ್ಯಾ ಆವ್ಲಜಾಕ್ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಕಿಚನಾಕ್ ರಿಗೆ​ೆ ಾಂ. ಗೇಸ್‍ಲ ಪ್ಲಟಯಾಿ ನಾ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಚಿ ಕ್ರಡಿೀ ಬಾರಿೀಕ್ ಕಾ​ಾಂಪ್ಣಿ ಲಿ. ಥೊಡಾ​ಾ ವೆಳಾನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಲಿೆ ಕಫಿ ಟೆರ ೀಾಂಯ್ಿ ಘೆವ್​್ ಸಾಲ್ಯಕ್ ಆಯೆ​ೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ. "ಹಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಪತ್ಗಣ್ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ..ಕಿತ್ಲೆ ಾಂ ಸೊಭಿತ್‍ಗೀ ತ್ಗತ್ಲೆ ಾಂಚ್ಚ ರುಚಿಕ್ ತ್ಗಚೆಾಂ ರಾಂದಾಪ್.. ಬರೆಾಂ ಸತ್ಗಿ ಆನಿ ಮಯಾಿ ಸಿ. ದೀನ್ ವಸಾುಾಂ’ದಿಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಡೆಲಿೆ ನೊತಾುಾಂತ್ ಪೊರ ಕ್ರ ರ್ ಎಾಂಡ್ ಗೇಾಂಬಲ್ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂತ್ ರಿೀಜನಲ್ ಮೆನ್ಹಜರಚಿ ಭಡಿ​ಿ ಜಾಲಿೆ . ತಾ​ಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ವಿಾಂಗಡ್‍ಚ್ಚ್ ಕಂಪ್ಲಾ ಾಂತ್ ಅಕಾಂಟೆಾಂಟ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್‍ಲ‍ ಲ್ಯೆ ಾ ಹ್ಯಾ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಕ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡವ್​್ ಘರಚ್ಚ್ ರವೊಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯವ್ ಹಯೆುಕಾ ಸಂಗೆಿ ಾಂತ್ ಮರ್ಸಿ ಸಂತಶ್ರ ಆಸಾ​ಾಂ..ಶ ಇಜ್ ಮೈ ಲೈಫ್" ಘವ್ಲನ್ ವಿರೇಶ್ಯಕ್ಡೆನ್ ವಹ ಡಿಾ ಕಾಯ್ ಉಲೈತಾನಾ ಸಾನಿದಾ​ಾ ಚ್ಯಾ ಕ್ಪ್ಣಲ್ಯರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥಾಂಬ್ರ ಫುಟೊನ್‍ ಸಕಾೆ ಗಳೆಯ . ತಾಚೆಾಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖೊವ್ಲುಟುಾಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ಗಿ ನಾ ಆಟೆವಿಟ್ಾ ನಿಾಂ ತ್ಲಾಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಾಂ. ತ್ಲ ದಗೀ ಕಫಿ ಘೆವ್​್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಾಂ ರ್ಸಖ್ ದೂಖ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ಆನಿಕಿೀ

ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ಲ್ ತ್‍ಲ್ೆ ಾಂ. "ತ್ಲಾಂ ಸಕ್ಕ ಡ್ ಆರ್ಸಾಂ. ಕೀಣ್ ತ್ಗ ಚಲಿ ತಜಾ​ಾ ಮಂಗಣಾ ಕ್ ಭುಲ್ಲನ್ ಫೇಸ್‍ಲ ಬುಕಾರ್ ಭೆಟ್‍ಲಿೆ ...ಪಳಾ​ಾ ಾಂ ತ್ಗಚಿ ತಸಿಾ ೀರ್.." ಸೊಫಾರ್ ಉತೊಯ ನ್ ಬಸ್‍ಲ‍ಲ್ಲೆ ಅಾಂಕಿತ್ ತ್ಗಕ್ಕ ಸಾಕು ಬರ್ಸನ್ ವಿರೇಶ್ಯಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೊೆ . ವಿರೇಶ್ಯನ್ ಅಾಂಕಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಹ್ಯತಾ​ಾಂತ್ಲೆ ಾಂ ಪೊನ್ ಸೊಕ ಾಲ್ ಕ್ಲ್ೆ ಬರಿ ಕ್ಲ್‍.‍. "ಹೊೀ.. ಶೆ ಟ್ರ ..ತಾ​ಾ ಚೆಡಾ​ಾ ನ್ ಎಕಾಂಟ್ ಬ್ರೆ ಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂ.." ವಿರೇಶ್ಯನ್ ನಿರಶೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತ್ಗತಾೆ ಾ ರ್ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ೆ ಕಫಿ ಗ್ಗೆ ಸ್‍ಲ ಕಾಡ್​್ ಧ್ಭಾಂವ್ಕ ವಹ ರೊಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯೆ​ೆ ಾಂ. "ಅನಿೀತ್ಗಚೊ ಸಂಬಂದ್ ತಾ​ಾ ಘವ್ಲಕ್ ಕ್ಳೊಯ ತರ್..ಪ್ಣಪ್ ತಾ​ಾ ದಾದಾೆ ಾ ಚಿ ಗತ್ ಕಿತ್ಲಾಂ? ಆನಿ ತಾ​ಾ ಬಾಯೆ​ೆ ಕಿೀ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಮಚಿು ಎಕ್ ವ್ಲಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಕಿ ಉರತ್" ಅಾಂಕಿತಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಗಳಾ​ಾ ಾಂತ್ಗೆ ಟ್ಯ್ ರ್ಸಟವ್​್ ವಿರೇಶ್ಯಕ್ ಪಳಯೆ​ೆ ಾಂ. "ಕಿತ್ಲಾಂಯ್ ಜಾ​ಾಂವ್ ಹ್ಯವ್ಾಂಚ್ಚ ಭಾಗ" ತಾಣ ವಯ್ರ ಪಳೆವ್​್ ಸಾನಿಧಾ​ಾ ಕ್

104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚೊಯಾಿ ನಾ, ತ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ ಘವ್ಲಚ್ಯಾ ದಿಶರ ಕ್ ದಿೀಶ್ರ ಲ್ಯಗೊಾಂಕ್ ಸಲ್ಯಾ ಲ್ಯೆ ಾ ನ್

ತರಂತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಾಂ.

----------------------------------------------------------------------------------------------ವಿರ್ನೋದ್

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನಂವ್ ಜಾಯೆಿ ನೆಂ...!?

- ಪಂಚು, ಬಂಟಾ​ಾ ಳ್. "ಅಳೇಬಾ, ತವೆಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾಯೆಾ " ತಾ​ಾ ಎಕಾ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಮಹ ಜ ಬಾಯ್ೆ ಹಳೂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಕಾನಾ​ಾಂತ್ ಪುರ್ಸಿ ಸಾಿ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಡನ್ ಪಡೆ ಾಂ. "ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಾಂತ್ ಕ್ಶೆಾಂ ಹ್ಯಬಾ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಾಂ?" ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಹ ಜೆ ಇತಾೆ ಾ ಕ್ ಚಿಾಂತನ್ ಆಸಾಿ ನಾ, ತ್ಗ ಮಹ ಣಲಿ... "ಹ್ಯಾ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ಫಿಗುಜೆಾಂತ್ ಗೊವಿಯ ಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆಾಂ ಚನಾವ್ ಆಸಾ. ತವೆಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ವ್ಲಡಾ​ಾ ಾಂತ್ ಗುಕಾುರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಾಂಚನ್ ಯಜೆ..."

"ತ್ಲಾಂ ಕ್ಶೆಾಂ ಜಾತಾಬಾ?... ವ್ಲಡಾ​ಾ ಾಂತ್ ಮಹಿನಾ​ಾ ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಲಡಾ​ಾ ಜಮತ್ ಜಾತಾ, ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಜಮತ್ಲಕ್ ವಚ್ಯನಾ, ಎದಳ್‍ಲ್ ವ್ಲಡಾ​ಾ ಚೊ ಫರ ತ್ಗನಿಧ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ನಾ, ಆಯಾಿ ರಚೆಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ​ಾಂ ತರಿೀ ಮಿೀಸ್‍ಲ ರ್ಸರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್'ಚ್ಚ ವೆತಾ​ಾಂ. ಕ್ರೆಜಾ​ಾ ಾಂತ್ 'ಸೊಮಿಯಾ ಕಾಕತ್ ಕ್ರ್' ಮಹ ಣಿ ನಾ ವೆತಾ​ಾಂ. ಉರುಲ್ಯೆ ಾ ಾ ಆಯಾಿ ರಾಂನಿ 'ಮಹಿಮಾ ದೆವ್ಲಕ್' ಮಹ ಣಿ ನಾ ಪ್ಣವ್ಲಿ ಾಂ, "ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಶ್ಯಾಂತ್ಗ ದಿಯಾ" ಮಹ ಣಿ ನಾ ಎಕೇಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಎಕ್ಕೆ ನವೊಚ್ಚ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಬಗೆ​ೆ ಕ್ ಆಸಾಿ . ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಶ್ಯಾಂತ್ಗ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಆಸಾ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂಚ್ಚ

105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಸಾರ ತಾ​ಾಂ." ಸಾ​ಾಂಗೆ .

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಮಹ ಜ

ಪರಿಗತ್

ಫಿಗುಜ್ ವಿಗ್ಗರಕ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ನಜ್ ಮಹ ಣೊನ್ "ವಚೊನ್ ಯೆಯಾ ಕಿರ ೀಸಾಿ ಚೆ ಶ್ಯಾಂತ್ಗನ್ ತಮಾಕ ಾಂ ಧಾಡಾಿ ಾಂ" ಮಹ ಣಿ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಇಗಜೆುಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲ್ಯಗಾಂ ಪ್ಣವ್ಲಿ ಾಂ... ತರ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ವ್ಲಡಾ​ಾ ಚೊ ಗುಕಾುರ್ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರಿೀ ಕ್ಶೆಾಂ?" ಹ್ಯಾಂವ್ ಸವ್ಲಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ ಸವ್ಲಲ್ಯಾಂ ಕ್ತಾುನಾ ಬಾಯ್ೆ ಮಾಕಾ ನವಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಾಂವೆ್ ಪರಿಾಂ ಆಯ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ . "ತಕಾ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಜಾಯೆಾ ನೇ... ಹ್ಯಾಂವ್ ಬರಿ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ದಿತಾ​ಾಂ" ಮಹ ಣ್ ಕಾನಾ​ಾಂತ್ ಪರತ್ ಪುರ್ಸಿ ಸಿೆ . ಮಹ ಜಾ​ಾ ಮತ್ಗಾಂತ್ ತ್ಗಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್'ಲ್ೆ ಾಂ ಉತಾರ್ ಘಟ್ರ ಥಾಪುನ್ ಗೆಲ್ೆ ಾಂ. 'ಹ್ಯಾಂವ್ ಗುಕಾುರ್ ಜಾಲ್ಲಾಂಚ್ಚ' ಮಹ ಳಾಯ ಾ ಜನಾಸ ರ್ ಸಾ ಪ್ಲಾ ಾಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೊೆ ಾಂ. "ತಾಂ ಕ್ಸೊಯ್ ಆತಾ​ಾಂ ಇನುಸ ರೆನ್ಸ ಏಜೆಾಂಟ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾಯ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಾಂ ಗುಕಾುರ್ ಜಾಶ ತಕಾ ಸಕ್ಕ ಡ್ ಘಚ್ಯಾ ುಾಂಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಜಾತ್ಲಲಿ. ತಕಾ ಏಕ್ ನಹ ಯ್ ತರ್ ಅನ್ಹಾ ೀಕ್ ಇನುಸ ರ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ ಛಾನ್ಸ ಆಸಾ" ತ್ಗಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಿ ನಾ ಮಾಕಾ ವಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ದಿಸ್ಚೆ ಾಂ. ಫಿಗುಜೆಾಂತ್ ವಿಶೆಾಂತ್ ಪ್ಣವ್ೆ ಸಭಾ ಆಸಾ, ಆನಿ ದುಬಾಯ ಾ ಪಿಡೇಸಾಿ ಾಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕ್ಚೆಾ ು ತಸಲ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಚಾ ಆಸಾತ್. ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ನವೊಾ ಐಡಿಯಾ ತವೆಾಂ ದಿೀಜೆ. ತ್ಲದಾಳಾ ಲ್ಯಹ ನ್ ಐವಜ್ ತರಿೀ ಭಲ್ಯಯೆಕ ಚೊಾ ಪೊಲಿಸಿ ಕ್ಯೆುತ್" ಮಹ ಣಿ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಗುಕಾುರ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಾಂಚ್ಚ. "ನಹ ಯ್ ಬಾ... ಆಮ್ಚ್ ಸ್ಚಜಾರಿ ನವೊ

ಗುಕಾುರ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್.." "ಜಾ​ಾಂವಿ​ಿ ... ತಾಚೆ ಉಪ್ಣರ ಾಂತ್ ತಾಂ. ಆನಿ ತವೆಾಂ ಸದಾ​ಾಂ ಮಾಗ್ಗಾ ಾ ಜಮತ್ಲಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್... ಲ್ಲಕಾಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್" "ನಾ... ತ್ಲಾಂ ಮಾಕಾ ಜಾಯಾ್ .. ಜಮತ್ಲಕ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ೆ ಮನಾೆ ಾ ಾಂ ಮಾತ್ರ ಯೆತಾತ್. ದಾದೆ​ೆ ನಿದನ್ ಘರೆತಾತ್. ತಾ​ಾಂಚೆಮಧಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಚಪ್ಣತ್ಗ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಆಸಾ​ಾಂ" "ಅಳೇ ತವೆಾಂ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾಯೆಾ ನ್ಹ...! ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತವೆಾಂ ಗುಕಾುರ್ ಜಾಯೆಾ . ಗುಕಾುರ್ ಜಾಯೆಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಜಮತ್ಲಕ್ ವಚ್ಯಜೆ. ಗುಕಾುರ್ ಜಾಯಾ್ ತಾೆ ಾ ರ್ ವ್ಲಡಾ​ಾ ಫರ ತ್ಗನಿಧ ಜಾ" ಆತಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಪರತ್ ಸಾ ಪ್ಲಾ ಾಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೊೆ ಾಂ. ಗುಕಾುರ್, ಫರ ತ್ಗನಿಧ... "ಆತಾ​ಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಗಾಂ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ಕ್ರ್" ಬಾಯ್ೆ ಮಹ ಜ ಬೇತಾಳಾ ಪ್ಣಟಿಕ್ ಲ್ಯಗ್'ಲ್ೆ ಪರಿಾಂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಪ್ಣಟಿಕ್ ಲ್ಯಗ್'ಲಿೆ . ಮಿೀಸಾ ಪಯೆ​ೆ ಕೀಣ್ ಮೆಳಾಿ ತಾ​ಾಂಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಉಲ್ಯ್. ಗ್ಗಾ ಸಾ ಥಾವ್​್ ಧ್ರ್'ಲ್ೆ ಾಂ ಜ. ಎಸ್‍ಲ. ಟಿ ಪಯಾುಾಂತ್ ತಕಾ ಕಿತ್ಲಾಂ ಗೊತಾಿ ಸಾ ತ್ಲಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್. ಮಿೀಸ್‍ಲ ಜಾತಚ್ಚ್ ಲ್ಲಕಾಮಾಯೆಚೊಾ ಖಬ್ರರ ಉಲಂವೊ್ ಾ ಉಲ್ಯ್... ಆಶೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಘಡೆಾ ನ್ ತಾಂ ಸಕಾರ ಾಂಕ್ ವಹ ಳಿಕ ಚೊ ಜಾತಲ್ಲಯ್. ಫಿಗುಜ್ ವಿಗ್ಗರಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಕ್ರ್. ಇಗಜೆುಾಂತ್ ಆತಾ​ಾಂ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್‍ಲ." ಬಾಯೆ​ೆ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಪರಿಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಆತಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೊೆ ಾಂ. ದುಬಾಯ ಾ ಾಂಖಾತ್ಗರ್ ಆಸಿ ತ್ಲರ ಚೊ,

106 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಕಾಿ ಚೊ ಖಚ್ಚು ಸಿಕ ೀಮ್ ದಾಖಯೆ​ೆ ಾಂ.

ಪಳೆಾಂವೆ್ ಾಂ

ತಸಲ್ಾಂ

ದಿೀಸ್‍ಲ ಪ್ಣಶ್ಯರ್ ಜಾಲ್. ಇಗಜೆುಾಂತ್ ಪ್ಣರ ಯಾ ಾಂತಾ​ಾಂಚೊ ದಿೀಸ್‍ಲ ಆಸಾ ಕ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಸಕಾುರಚೆಾಂ "ಸಿೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ರ್ಯೀಜನ್" ಲ್ಲಕಾಕ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಚಿಾಂತ್ಲೆ ಾಂ. ಇಗಜೆುಾಂತ್ ವಹ ಡ್ ಪರ ಚ್ಯರ್ ದಿಲ್ಲ. ರ್ಯೀಜನ್ ರ್ಸರು ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಮಾತ್ರ . ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾೆ ಾ ನ್ ಪುಣಿ ಹ್ಯಚೊ ಫಾರ್ಯಿ ಜ್ಡಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ಲ್ಲಕಾ​ಾಂಕ್ ಧಾಡುಾಂಕ್ ರ್ಸರು ಕ್ಲ್ಾಂ. ಆತಾ​ಾಂ ಸಕಾುರಿ ನವಕ ರಾಂಚೆಾಂ ಕಿಕಿುರಿ ರ್ಸರು ಜಾಲ್. ತ್ಲಾಂಯ್ಕೀ ನಾ, ಕಿರ ಸಾಿ ಾಂವ್ಲಾಂಕ್ ಹಾಂಯ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ನಾಚಂವ್ಕ ತಾಣಿಾಂ ರ್ಸರು ಕ್ಲ್ಾಂ. ಹಾಂ ರ್ಯೀಜನ್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಉರುಲ್ಯೆ ಾ ಜಾತ್ಗಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಹ ಣ್ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂಚ್ಚ ಬಾ​ಾ ಾಂಡ್ ತಾಣಿಾಂ ಬಡಂವ್ಕ ಲ್ಯಗೆ​ೆ . "ಘರ ಕಿತ್ಗೆ ಾಂ ಜಣಾಂ ಆಸಾತ್? ತಮಿಾಂ ಕಣ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗತಾ ರವ್ಲಿ ತ್? ಪುತಾಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾಗೀ? ತಾಂ ಘಳಾಿ ಯ್'ಗ?" ಅಸಲಿಾಂ ಸವ್ಲಲ್ಯಾಂ ಕ್ರುನ್ ಸಿೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ಮೆಳೊ್ ಾ ಸವ್ು ಸವೆ ತ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಜಾಯಾ್ ಮಹ ಣ್ ತಾಣಿಾಂ ಮಹ ಣಿ ನಾ, ಲ್ಲೀಕ್ ಬದುೆ ಾಂಕ್ ರ್ಸರು ಜಾಲ್ಲ. "ಘವ್ ಸರ್'ಲ್ಯೆ ಾ ಬಾಯಾೆ ಾಂಕ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ ವಿಧ್ವ್ಲ ಮಾಸಾಸನ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಲ್ಲೀಾಂಚ್ಚ ದಿೀಜೆ!" ಮಹ ಣೊನ್ ಕಣಾಂಗ ಗ್ಗಬ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ರ್ಸರು ಕ್ಲ್ಾಂ" ಬಹುಶ್ಯ ಆಧ್ಧು ವ್ಲಾಂಟೊ ಲ್ಲೀಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಕಾಯ್ಕ ಮೆಳಾಿ ಮಹ ಣ್ ದಿಸಾಿ . ಆಮ್ಚ್ ಸಗೊಯ ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ರಕನ್ ರಾಂವೆ್ ತಸಲಿ ಗತ್ ಆಯ್ಕೆ ", "ಕಣಕ್ ಜಾಯ್ ಹಾಂ

ಸಕಾುರಚೆಾಂ ರ್ಯೀಜನ್?" ಮಹ ಣ್ ಲ್ಲೀಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಗುರ್ಸ ಗುರ್ಸ ಉಲ್ಯಾಿ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಘರ ಯವ್​್ ಬಾಯೆ​ೆ ಮುಕಾರ್ ರಡೆ ಾಂಚ್ಚ. "ಕಾ​ಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯೆನಾಕಾ, ತಕಾ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಜಾಯ್ ನ್ಹಾಂ... ತಶೆಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹ ಪೂರ ಕ್ಷ್ರ ಆಸಾಿ ತ್... ಸಕ್ಕ ಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ" ಮಹ ಣ್ ತ್ಲಾಂ ಮಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕ್ರಿಲ್ಯಗೆ​ೆ ಾಂ. "ಆತಾ​ಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಸಕಾುರಚೆಾಂ ನವೆಾಂ ಸಿಕ ೀಮ್ ಆಯಾೆ ಾಂ ಖಂಯ್" ಮಹ ಜ ಬಾಯ್ೆ ಕಟುರ ನ್ ಮಹ ಣಲಿ. "ಖಂಚಿ ತ್ಗ?" "ನವ್ಲಾ ನ್ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯೆ ಾ ಚೆಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಕ್ ಆತಾ​ಾಂ "ರ್ಸಕ್ನಾ​ಾ " ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ಸಿಕ ೀಮ್ ಖಂಯ್. ಚೆಡುಾಂ ಭುಗೆುಾಂ ಜಲ್ಯಾ ತಚ್ಚ ತಾಚ್ಯ ನಾ​ಾಂವ್ಲರ್ ಇಲ್ೆ ಪಯೆ​ೆ ಭಾ​ಾಂದಾೆ ಾ ರ್, ಚೆಡಾ​ಾ ಕ್ ಸಗ್ಗಯ ಾ ಕಾಜಾರಚೊ ಖಚ್ಚು ಮೆಳಾಿ ಖಂಯ್" ಎದಳ್‍ಲ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಲರ್ ಸಗೆಯ ಚೆಕ್ು ಭುಗೆುಚ್ಚ್ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ೆ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಚೆಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ರ್ಸಕ್ನಾ​ಾ ರ್ಯೀಜನ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಅವ್ಲಕ ಸ್‍ಲ ಮೆಹ ಳೆಯ ಾಂಚ್ಚ ನಾ. ನಿಮಾಣಾಂ ವ್ಲಡಾ​ಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಾಂ ಭುಗೆುಾಂ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಾಂ. ತ್ಲದಾಳಾ ಹ್ಯಾಂವ್ ಧ್ಭವೆಸಶುಾಂ ಘಾಟ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಚೆಡಾ​ಾ ಚೊ ಬಾಪಯ್ ರ್ಸಕ್ನಾ​ಾ ರ್ಯೀಜನ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ. ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ ಸಕಾುರಿ ಆಫಿಸರ್ ಮಹ ಣಲ್ಲ. "ತಸಲ್ಾಂ ಸಿಕ ೀಮ್ ಆಮೆ್ ಲ್ಯಗಾಂ ನಾ, ಸಕಾುರಚೆಾಂಯ್ ನಾ... ಚೆಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಚ್ಯಾ ನಾ​ಾಂವ್ಲರ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಐವಜ್ ದವಲ್ಯಾ ುರ್ ಎಕಿಾ ೀಸ್‍ಲ ವಸಾುಾಂನಿ ಚ್ಯರ್ ವ್ಲಾಂಟ್ಾ ಾಂನಿ ವ್ಲಡೆ್ ತಸಲ್ಾಂ

107 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾತ್ರ ಸಿಕ ೀಮ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಾರಚೊ ಖಚ್ಚು ಪಳೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಸಿಕ ೀಮ್ ನಾ" ಮಹ ಣಲ್ಲ. "ತಮಿಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್'ಲ್ಯೆ ಾ ವ್ಲಡ್ ಮೆಳಾಿ ?"

ಹ್ಯಾಂವ್ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ವೊೀಟ್ಕ್ ರವ್ಲಿ ಾಂ ಮಹ ಣಿ ನಾ ಗಜೆುವಂತ್ ಎಕ್ಕ್ೆ ಚ್ಚ ಮುಕಾರ್ ಆಯೆ​ೆ .

ಸಿಕ ೀಮಾ​ಾಂತ್ ಕಿತ್ಗೆ "ಧ್ನಿಯಾ, ಆಮ್ಚ್ ಎಕೆ ಉಕ್ಡಾಿ ನಾ​ಾಂಚ್ಚ ಪೊಲಿಸಾ​ಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸೊಡಯೆಾ ಆಸ್ಚೆ ಾಂ ನ್ಹಾಂ..."

"ಸಾತ್ ಪಸ್ಚುಾಂಟ್" "ಆಮಾ್ ಾ ತಾ​ಾ ಇನುಸ ರೆನ್ಸ ಎಜೆಾಂಟ್ಕ್ ಸಾಡೆ ಸಾತ್..." ಮಹ ಣತ್ಿ ತಾ​ಾ ಚೆಡಾ​ಾ ಭುಗ್ಗಾ ುಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗ್ಗಳಿ ಸೊವ್​್ ಪ್ಣಟಿಾಂ ಆರ್ಯೆ . ಸಾ​ಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಬಾಯೆ​ೆ ಚೆಾಂ ಜಗರ ದೀಸ್‍ಲಿ ಆಯೆ​ೆ ಾಂಚ್ಚ. "ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಜಾಯಾ ಯ್ ತರ್ ಇಗಜೆುಾಂತ್ ಗುಕಾುರ್, ವ್ಲಡಾ​ಾ ಫರ ತ್ಗನಿಧ ಜಾ​ಾಂವ್ಲ್ ಾ ಕಿೀ ವೊೀಟ್ಕ್ ರವ್ಲಜೆ. ನಾ​ಾಂವ್ ಬರೆಾಂ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾತಾ. ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಮೆಾಂಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಭಾರಿೀ ಬರೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಮೆಳಾಿ " ತ್ಗ ಕಾನ್ ಪುಾಂಕನ್ ಗೆಲಿಚ್ಚ್ . ದುಸ್ಚರ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಘರ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ೆ ಮಹ ಜ ಪರತ್ ಕಾನ್ ಪುಾಂಕಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಿ ಜಾಲಿೆ . "ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಜ್ಡಿಜೆ ತರ್ ಪಂಚ್ಯಯತಾಚೊ ಮೆಾಂಬರ್ ಜಾಯಾ ಯ್ ಖಂಯ್" ಮಾಕಾಯ್ ವಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ದಿಸ್ಚೆ ಾಂ. ತಾಲೂಕ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಮೆಾಂಬರ್, ಜಲ್ಯೆ ಪಂಚ್ಯಯತ್, ಆನಿ ಶ್ಯಸಕಾಕ್ ವಿಾಂಚನ್ ಕಾಡಾಿ ನಾ ಹ್ಯಚೆ ಆದಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ. ಪಂಚ್ಯಯತಾಕ್ ವೊೀಟ್ಕ್ ರವ್ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ, ತರಿೀ ಹ್ಯಾಂವ್ ವೊೀಟ್ಕ್ ರವೊಾಂಕ್ ನಾತೊೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ರಾಂವೆ್ ಾಂಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ಲೆ ಾಂ. ಗ್ಗಾಂವ್ಲರ್

ಸೊರೊ ಧ್ಲ್ಯು.

"ಆಮಾ್ ಾ ನ್ ಗೊತಿ ನಾಸಾಿ ನಾ ಲ್ಯಾಂಕಾ​ಾ ಕ್ ಮಹ ಣ್ ರೂಕ್ ಕಾತಲ್ಯು. ಪಳೆತಾನಾ ಸಾಗೊಣಚೊ ಖಂಯ್. ಆತಾ​ಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸಾ... ಚಿಕ್ಕ ಸಾ​ಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಅರಣ್ಾ ಇಲ್ಯಖೆ ಥಾವ್​್ ಸೊಡಯ್" "ಮಹ ಜಾ​ಾ ಧ್ಭವೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಇನ್ಪುೆ ಯೆನ್ಸ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಶ್ಯಸಕಾಕ್ಡೆ ಸಾ​ಾಂಗ್" "ಘರಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಕ್ರಿಜೆ... ಮಾಗ್ಗುಕ್ ದಾಮಾರ್... ಆನಿ ಹಾಂ ಆನಿ ತ್ಲಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಸದಾ​ಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಶ್ಯಸಕಾಚ್ಯಾ ಕಿೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘರ ಯಾಂವ್ಕ ರ್ಸರು ಜಾಲ್. "ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಜಾಯೆಾ ನೇ..!?" ಎಕೇಕ್'ಚ್ಚ ವೊೀಟ್ ಜಾಲ್ಲ. ಕೀಣ್ ನಾ ಕೀಣ್ ರ್ಸರ್, ಸೊರೊ, ಪಯೆ​ೆ ದಿೀವ್​್ ಜಕ್ೆ . ಆತಾ​ಾಂ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಚನಾವೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್ ಆನಿ ಲ್ಲಕಾ​ಾಂಚಿ ಭುಟಿರ ಚ್ಯಕಿರ ಕ್ಲ್ಯೆ ಾ ನ್ ಜಕ್​್ ಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಯೆ​ೆ ನ್ ಜಾತಾತ್ಗತೊೆ ಪರ ಚ್ಯರ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಉಪ್ಣಕ ರ್ ಜ್ಡುಲ್ಯೆ ಾ ಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ವೊೀಟ್ ದಿತಾ​ಾಂವ್ ಮಹ ಣ್ ಬ್ರಲ್ಯಸ ಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಯ್ ಚಿಲ್ೆ ರ್ ಕಾಡ್​್ ವಹ ನ್ು ಗೆಲ್. ಪಂಚ್ಯಯತಾಚ್ಯಾ ಚಲ್ೆ ಾಂ.

108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ವೊೀಟ್ಚೆಾಂ

ಲೇಖ್


ಆಮಾಕ ಾಂ ಜಾಯ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂವ್. ವಹ ಯ್.. ಆಮೆ್ ಾಂ ನಾ​ಾಂವ್'ಯ್ಕೀ ಲ್ಲಕಾಮ್ಚಗ್ಗಳ್‍ಲ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ....

ವೊೀಟ್ಾಂತ್ ಸಲ್ಲಾ ನ್...! - ಪಂಚು, ಬಂಟಾ​ಾ ಳ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

ಡೊಲೆ

ಟ್ಯೆ ಶ್ನಕ್

ಗ್ಲೊೆ (ವ್ಲಟೆರ್ ಡಲ್ಯೆ ಯೆತಾನಾ ಚ್ಯಲಿು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳಾಿ ) ಡಲ್ಯೆ : ಹ್ಯಾಂವ್ ತಕಾಚ್ಚ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಾಂ ಚ್ಯಲ್ು...! ಚ್ಯಲಿು : ಕಿತಾ​ಾ ಕ್'ರೇ?

ಮಾಕಾ

ಮೆಳೊಾಂಕ್?...

ಡಲ್ಯೆ : ತಾಂ ಬರೊ ಪದಾ​ಾಂ ಘಡಾ​ಾ ರ್... ಸಂಗೀತ್ ಗ್ಗರ್'ನೇ... ಶವ್ಲಯ್ ಬರೆಾಂ ಟೆರ ನಿಾಂಗ್ ದಿತಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಆಯಾಕ ಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ. ಚ್ಯಲಿು : ವಹ ಯ್... ತಕಾ ಕ್ಳಿತ್ ನಾ​ಾಂಗೀ? ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಲಾಂ? ಡಲ್ಯೆ : ಗಜಾಲ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ... ಆಮಾ್ ಾ ವಿಲಿಾ ಚ್ಯಾ ಗರ ಪ್ಣಾಂತ್ ಮಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಮಹ ಣಜೆ ಮಹ ಣ್ ಆಶ್ಯ... ದೆಕನ್ ಮಾಕಾ ಇಲ್ೆ ಾಂ

ಟೆರ ೈನಿಾಂಗ್ ದಿತಾಯ್'ಗೀ ಮಹ ಣ್ ... ವಿಚ್ಯರುಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಾಂ.! ಚ್ಯಲಿು : ವಿಲಿಾ ಚ್ಯಾ ಗರ ಪ್ಣಾಂತ್'ಗೀ? ವಿಲಿಾ ಕ್ ಟೆರ ೈನಿಾಂಗ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ ಕಣಾಂರೇ? ಡಲ್ಯೆ : ಕಣಾ ... ಕಣಾಂ? ಚ್ಯಲಿು : ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ನ್ಹಾಂ'ರೇ! ಆತಾ​ಾಂ ವಿಲಿಾ ಚೊಾ ಕಿತೊೆ ಾ ಜಾಲ್ಲಾ ? ಡಲ್ಯೆ : ಕಾಲ್ಾಂ? ಚ್ಯಲಿು : ನಾಯಾರ ಾಂರೇ...? ಲ್ಗು ಗ್ ಆಡೆಯ್ಕೆ ಾಂ'ಮ್ಕ? ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ನಾರ್ಯರ ಾ ಕ್ರುಾಂಕ್ ರ್ಸರು ಕ್ಲ್ೆ ಾಂ ತರ್, ಎದಳ್‍ಲ್ ಪ್ಣಾಂಯ್ಕೆ ಾಂ ಜಾತ್ಗಾಂ... ಡಲ್ಯೆ : ತಾಂ ಟೈಲ್ರ್'ಗೀ ಚ್ಯಲ್ು? ಚ್ಯಲಿು : ಟೈಲ್ರ್? ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಮಹ ಳೆಾಂಯ್? ಡಲ್ಯೆ : ಮಾಗರ್ ನಾರ್ಯರ ಾ ಕ್ತಾು ಮಹ ಣಿ ಯ್... ಚ್ಯಲಿು : ನಾರ್ಯರ ಾ ನಹ ಯ್'ರೇ ಬೇಕಫಾ... ನಾಯ್ರ ರೇ... ರಸಮಂಜರಿ... ಡಲ್ಯೆ : ಹ್ಯಾಂ ರಸ ಮಂಜರಿಗೀ? ಆತಾ​ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಮ್ಚರೊಾಂದಿ. ತಾಂ ಮಾಕಾ ತಭೆುತ್ಗ ದಿತಾಯ್'ಗೀ?

109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯಲಿು : ತಾಕಾ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಭಿಾಂಯೆಲ್ಯಯ್? ಟೆರ ೈನಿಾಂಗ್ ದಿವ್ಲಾ ಾಂ.. ಪುಣ್ ತವೆಾಂ ಉಣಾ ರ್ ಉಣಾಂ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಹ ಪ್ಣರ ಕಿರ ೀಸಾಕ್ ಯಜೆ... ಹೊ ಏಕ್ ಕೀಸ್‍ಲು'ರೇ... ಪೇಮೆಾಂಟ್ ಆಸಾ. ಗೊತಾಿ ಸಾಮ್ಕ? ಡಲ್ಯೆ : ವಹ ಯ... ತರ್ ತಜ ರೇಟ್ ಕಿತ್ಗೆ ?

ಚವ್ಲಿ ಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂತ್ ಬಜೀ ದನಿೆ ಾಂ ರುಪಯ್, ಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂತ್ ಮಾಮ್ಕಲ್ ಶೆಾಂಬ್ರರ್ ರುಪಯ್.. ಸವ್ಲಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂತ್ ಪನಾ್ ಸ್‍ಲ ರುಪಯ್, ಸಾತೊಾ ಮಹಿನೊ ಧ್ಮಾುಕ್... ಡಲ್ಯೆ : ಹ್ಯಾಂ ಸಾತೊಾ ಮಹಿನೊ ಧ್ಮಾುಕ್'ಗೀ? ತರ್ ಜಾಯ್ಿ ಚ್ಯಲಿು... ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಾತಾ​ಾ ಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂತ್'ಚ್ಚ ಯೆತಾ​ಾಂ... ಚ್ಯಲಿು : ಹ್ಯಾಂ....

ಚ್ಯಲಿು : ರೇಟ್ ಚಡ್ ನಾ. ಪರ್ಯೆ ಮಹಿನೊ ಪ್ಣಾಂಯ್ಕೆ ರುಪಯ್... ದುಸಾರ ಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ಾಂತ್ ಚ್ಯಶುಾಂ ರುಪಯ್... - ಡೊಲೆ , ಮಂಗ್ಳು ರ್. ತ್ಗಸಾರ ಾ ಮಗನಾ​ಾ ಾಂತ್ ತ್ಗನಿೆ ಾಂ ರುಪಯ್... -----------------------------------------------------------------------------------------

ವಳಕ್ ನಾತೊೆ ತನಾುಟೊ ನವ್ಲಾ ನ್ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ತಯಾರಯ್ ಕ್ತಾುಲ್ಲ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್, ತೊ ತನಾುಟೊ ಮ್ಚೀಗ್ ಕ್ಣುರ ಲ್ಯಗಾಂ ಹಳೂ ವಿಚ್ಯರಿ

" ತಜ್ ಕಿೀಸ್‍ಲ ಕಾಣಾ ಾಂವ್ಕ ಹ್ಯಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ಲುಾಂ ತರ್ ತಾಂ ಕಮಕ್ ವಿಚ್ಯನ್ು ಬ್ರೀಬ್ ಮಾರಿಶೆನಾ​ಾಂಯ್ ಮ್ಕ?.

110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ಲದಾಳಾ ತ್ಲಾಂ ಚೆಡುಾಂ ಅಜಾಪ್ ಪ್ಣವೊನ್ ವಿಚ್ಯರಿ, " ಮಹ ಜ್ ಕಿೀಸ್‍ಲ ಕಾಣಾ ಾಂವ್ಕ ತಕಾ ದುಸಾರ ಾ ಾಂನಿ ಕಮಕ್ ಕ್ರಿಜಾಯ್'ಗೀ?.

ರಷ್ಟ್ಾ ಚೊ : ಮಾಕಾ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕ್ರಡ್ ಭರ್ ವಜ್ರ ದಿೀ... ಭಾರತಾಚೊ : ಮಾಕಾ ತಾ​ಾ ದನಿೀ ಕಡಾ​ಾಂಚಿ ಚ್ಯವಿ ದಿೀ.

*** ** *** *

*** *** ****

ಡಾಕ್ರ ರ್ ಚ್ಯರ್ ಪ್ಣಾಂಚ್ಚ ದಿಸಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಲ ಭಾಯ್ರ ಗೆಲ್ಲೆ . ಪ್ಣಟಿಾಂ ಯೆತಾನಾ ಕಂಪಾಂಡರ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಗಲ್ಯಗೊೆ " ತಮಿಾಂ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂತ್ ನಾತಾೆ ಾ ವೆಳಾ, ಆಮಾ್ ಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂತ್ ಪಿಡಾ ಯವ್​್ ಚ್ಯರ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್" ಕಂಪಾಂಡರ್ ಭಾಯ್ರ ವೆತಾನಾ ದಾಕ್ಿರ್ ಗುಣ್ಪಿ ಣೊೆ "ಹ್ಯಾಂವ್ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂತ್ ನಾತಾೆ ಾ ವೆಳಾರ್'ಯ್ಕೀ ಹೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಮ್ಚತಾು'ಮ್ಕ?"

ಟಿೀಚರ್ : ಕೀಲ್ಯರಾಂತ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರ್ ಮೆಳಾಿ . ತರ್ ಕದುರೆಮುಖಾ​ಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಮೆಳಾಿ ? ಬ್ರರ್ಸಿ : ಕದುರೆ ಮುಖಾ​ಾಂತ್ ಘಡಾ​ಾ ಚೆಾಂ ದಳೆ, ಕಾನ್, ನಾಕ್, ಕಾನ್, ತೊೀಾಂಡ್ ಹಾಂ ಪೂರ ಮೆಳಾಿ ಟಿೀಚರ್.

** ** ** *** ಸ್ಚಕ್ರ ಟರಿ ಲ್ಯಗಾಂ ಮಂತ್ಗರ ಮಹ ಣಲ್ಲ "ವಹ ಡ್ ನಾ​ಾಂವ್ಲಡಿ​ಿ ಕ್ ಪ್ಣಟ್ಪ್ಣಟ್ ಮ್ಚರೊನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಮಾಕಾ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್'ಗೀ ಭೆಾ ಾಂ ದಿಸಾಿ .." "ತಮಿಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯೆನಾಕಾತ್. ಮ್ಚಚೆು ಪೂರ ಜಣ್ ಗೆರ ೀಸ್‍ಲಿ ಆನಿ ಬುಧ್ಾ ಾಂತ್ ಮಾತ್ರ . ತಮಿಾಂ ಖಂತ್ ಕ್ರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ನಾ" ಸ್ಚಕ್ರ ಟರಿ ತಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕ್ರಿತ್ಿ . ** *** ** ** ಆಮೇರಿಕಾಚೊ : ಮಾಕಾ ಮಹ ಜೆ ಕ್ರಡ್ ಭರ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ಗರ್ ದಿೀ...

*** ** ** ** ಏಕ್ ಪ್ಣವಿರ ಾಂ ಸದಾುಜು ಕಲೇಜ್ ಬಿಲಿಾ ಾಂಗ್ಗಚ್ಯಾ ವಯ್ರ ವಚೊನ್ ಬಸ್‍ಲ'ಲ್ಲೆ . ತ್ಲದಾಳಾ ಎಕಾ ಕಲೇಜ್ ವಿಧಾ​ಾ ಥಿುನ್ ವಿಚ್ಯಲ್ುಾಂ " ತಾಂ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಕಲೇಜ್ ಬಿಲಿಾ ಾಂಗ್ಗ ವಯ್ರ ವಚೊನ್ ಬಸಾೆ ಯ್?" ಸದಾುಜು ಮಹ ಣಲ್ಲ... "ಹ್ಯಾಂವ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಕನ್ ಆಸಾ​ಾಂ" ** *** ** ** ಸದಾುಜು : ಡಾಕ್ರ ರ್, ಮಾಕಾ ಮನಾೆ ಾ ಾಂನಿಾಂ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ಆಯಾಕ ತಾ... ಪುಣ್ ಮನಿಸ್‍ಲ ದಿಸಾನಾ​ಾಂತ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್?

111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಡಾಕ್ರ ರ್ : ವಹ ಯ್ಕಿ ೀ... ತಮಾಕ ಾಂ ಕ್ದಾಳಾ ಆಶೆಾಂ ಜಾತಾ? ಸದಾುಜು : ಫನಾರ್ ಉಲ್ಯಾಿನಾ... *** *** **** ಪರ್ಯೆ : ಪಂಚಿಾ ೀಸ್‍ಲ ವಸಾುಾಂ ಪಯಾುಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಹ ಜ ಬಾಯ್ೆ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮಜಾ ಕ್ರುನ್ ಆಸಾೆ ಾ ಾಂವ್... ಅನ್ಹಾ ೀಕೆ : ಮಾಗರ್ ಕಿತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ? ಪರ್ಯೆ : ಮಾಗರ್ ಆಮೆ್ ಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಾಂ. **** *** *** ಬಾಯ್ೆ : ನಹ ಯ್... ಮಾ.. ತಮಿಾಂ ಬ್ರೀವ್ ಬರೆಾಂ ಕ್ರುನ್ ರುಚಿಕ್ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಾಿ ತ್... ತಮಿಾಂ ರಾಂದುಾಂಕ್ ತಮಾ್ ಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್​್ ಶಕಾೆ ಾ ತ್'ಗೀ? ಘವ್ : ನಾ... ಮಹ ಜಾ​ಾ ಬಾಪಯ್

ಥಾವ್​್ .. **** ** *** ** ಧಾಕರ ಲ್ಲ ಪುತ್ ವಿಚ್ಯರಿ : ಮಾಮಿಾ .. ತಾಂ ಪಯೆ​ೆ ಾಂ ಸಕ್ುಸಾ​ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ'ಲಿೆ ಗೀ? ಆವಯ್ : ನಾ... ಮ್ಕ! ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಪುತಾ? ಪುತ್ : ನಹ ಯ್... ಸ್ಚಜಾಚಿುಾಂ ಆಾಂಟಿ ಕ್ದಾಳಾಯ್ ಮಹ ಣಿ ತ್ "ತಾಂ ಪಪ್ಣಿ ಕ್ ಫಕ್ತ್ಿ ಬ್ರಟ್ಚ್ಯಾ ತದಿಯೆನ್ ಖೆಳಯಾಿ ಯ್ ಖಂಯ್... **** ** *** ಸಗಯ ರತ್ ನಪಂಯ್​್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘವ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂಕ್ ಘರ ದಿರ್ಷರ ಕ್ ಪಡೆ . ತಾಚಿ ಬಾಯ್ೆ ರಗ್ಗನ್ ವಿಚ್ಯರಿ "ಆತಾ​ಾಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂ... ಆತಾ​ಾಂ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಆರ್ಯೆ ಯ್?" ಘವ್ : "ನಾಸಾಿ ಕ್ರುಾಂಕ್" ಘವ್ ಸಮಾದಾನ್ಹನ್ ಜಾಪ್ ದಿೀಲ್ಯಗೊೆ .

- ಲಿಗೊೋರಿ, ಹಿಗಾಿನ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾಕುರ್ ಆನಿ ಭಂವಿ ಣಿಚ್ಯಾ ಗ್ಗಾಂವ್ಲಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆ ಾ ಥರವಳ್‍ಲ್ ಸಾ​ಾಂಸಕ ೃತ್ಗಕ್ ಕಾಯಾುಾಂ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ಲ್ಲಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾ​ಾಂನಿ ವಿಶಶ್ರ ಜಾಗೊ ಜ್ಡ್​್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ 'ದಿ ಎಕ್ಸ ‍ಪ್ಲರ ಶನ್ಸ ' ಸಾ​ಾಂಸಕ ೃತ್ಗಕ್ ಪಂಗಡ್, ಪರತ್, ಕಾಂಕಿಾ ಕ್ಲ್ಯಮ್ಚಗಾಂಚಿಾಂ ಕಾಳಾ​ಾ ಾಂ ಫುಲಂವ್ಕ ಪರ ರ್ಸಿ ತ್ ಕ್ತಾು, ಅಸಿ​ಿ ತಾ ಪಂಗಡ್, ಮಂಗುಯ ರ್ ಹ್ಯಾಂಚೊ, ಎದಳ್‍ಲ್‍ಚ್ಚ ಕಡಾ​ಾ ಳ್‍ಲ್ ಆನಿ ಉಡಿ​ಿ ಭಂವಿ ಣಿಚ್ಯಾ ಪ್ಣರ ಾಂತಾ​ಾಂನಿ ಜಯಾಿ ನ್ ಪರ ದಶುತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹಜಾರೊಾಂ ಕ್ಲ್ಯಮ್ಚಗಾಂಚಿಾಂ ಕಾಳಾ​ಾ ಾಂ-ಮನಾ​ಾಂ ಪಿಸಾ ಯ್ಕಲ್ಲೆ , ವಿಮಶುಕಾ​ಾಂನಿ ಸಯ್ಿ ಉತ್ಗಿ ೀಮ್ ಮಹ ಣ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಲೆ , ಅಪುರ ಪ್ಣಾಂತೊೆ ಅಪೂರ ಪ್ ಕಾಂಕಿಾ ಾಂ ನಾಟಕ್ 'ಸಳಿ​ಿ - ಮಣು ಸಂಗಾಂ'. ನಿೀನಾಸಂ ಕಿರ ಸಿರ ಆನಿ ಕಾೆ ಾ ನಿಾ ನ್ ಫೆನಾುಾಂಡಿಸ್‍ಲ ಹ್ಯಾಂಚೆಾಂ ಕಾಳಾ​ಾ ಾಂ ಕ್ಡಂವೆ್ ಾಂ ಅಭಿನಯ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾನ್ ತಮಾ್ ಾ ಅಾಂತಸಕ ನುನಾ​ಾಂನಿ ಉಟಂವ್ಕ ಕ್ಚ್ಯಾ ು ಸವ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಾಂವ್ಕ ವಿಸಾರ ನಾಕಾತ್. ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ದನ್‍ಂಾಂಚ್ಚ ಮುಕ್ಲ್ ಪ್ಣತ್ರ , ದೀನ್ ವರಾಂಭರ್ ತಮಾಕ ಾಂ ತಮೆ್ ಬಸ್ಚಕ ಕ್ ಕ್ಶೆಾಂ ಚಿಟ್ಕ ವ್​್ ಧ್ತಾುತ್ ಮಹ ಳೆಯ ಾಂ ನವ್ಲಲ್ ಅನೊಾ ಗ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ರವ್ಲತ್. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪರ ಭಾವಿ ರಿತ್ಗನ್ ಪರ ರ್ಸಿ ತ್ ಕ್ಚೆು ಪ್ಣಸತ್ 'ದಿ ಎಕ್ಸ ‍ಪ್ಲರ ಶನ್ಸ ' ಪಂಗ್ಗಾ ನ್, ವಿಾಂಚೆ ಲ್ಯಾ ಕ್ಲ್ಯಮ್ಚಗಾಂಕ್ ಆಪವೆಾ ‍ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಯೆವಾ ಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಆಸಾಿ ಾಂ, ತಸಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಣಸ್‍ಲ ದಿಾಂವಿ್ ಮಾ​ಾಂಡಾವಳ್‍ಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾ . ಆಸಕ್ಿ ಆಸ್‍ಲ‍ಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ಲ್ಯಮ್ಚಗಾಂನಿ ವಯಾೆ ಾ ಜಾಯಾರ ತಾ​ಾಂತ್ ಕಾಣಿಸ ಲ್ಯೆ ಾ 'ದಿ ಎಕ್ಸ ‍ಪ್ಲರ ಶನ್ಸ ' ಹುದೆಿ ದಾರಾಂ ಲ್ಯಗಾಂ ತಾ​ಾಂಚೊ ಪ್ಣಸ್‍ಲ ಸಪ್ಲರ ಾಂಬರಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್​್ ಕಾಣಾ ವೆಾ ತ್. ಹೊ ಗಂಭಿೀರ್ ನಾಟಕ್ ದೆಕನ್, ಪರ ಬುದ್ಧ ಮನಸಾಕ ಾಂಕ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ 'ದಿ ಎಕ್ಸ ಪ್ಲ ‍ ರ ಶನ್ಸ ' ಪಯ್ಕೆ ಪ್ಣರ ಶಸಾಿ ಾ ದಿತಾ. ಭುಗ್ಗಾ ುಾಂಕ್ ದೀನ್ ಘಂಟ್ಾ ಾಂಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಕ ನಿರಸಕ್ ಿ ಭೊಗುಾಂಕ್ ಪುರೊ ದೆಕನ್, ತಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ ಆಡಾ ಚೆುಾಂ ಬರೆಾಂ ಮಹ ಣ್‍ಯ್ಕೀ ವಿನತ್ಗ ಕ್ತಾು. ತರ್, ಯೆಯಾ ಕ್ಲ್ಯರಸಿಕಾ​ಾಂನೊ, 'ದಿ ಎಕ್ಸ ‍ಪ್ಲರ ಶನ್ಸ ' ಪಂಗ್ಗಾ ನ್ ಪರ ರ್ಸಿ ತ್ ಕ್ಚ್ಯು ಹ್ಯಾ ಕ್ಲ್ಯಫೆಸಾಿ ಾಂತ್ ವ್ಲಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯಾ, ಕ್ಲ್ಯಕಾರಾಂಕ್ ಪೊರ ೀತಾಸ ವ್ ದಿಯಾ, ಉಾಂಚ್ಯೆ ಾ ಕಾಲ್ತ್ಗಚ್ಯಾ ಮನೊರಂಜನಾ ಥಾವ್​್ ಧಾದಸಾಕ ಯ್ ಭೊಗುನ್ ಘೆಯಾ. -------------------------------------Entry is strictly to the pass holders only. Kindly contact the persons

121 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK:

https://issuu.com/austinprabhu/docs

122 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


.

126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಣಾಯಂತ್ರ ಆಸಾಜೆ ಜಾಲೆಲಂ ಪುಸ್ತಕ

127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Description‍and‍gist‍of‍the‍book‍:‍Soon‍after‍George‍Fernandes’s‍demise‍tons‍of‍columns‍ and essays were published on Internet and other Print Media. His antics, heroics and his craft which were never shared on public platform were brought to light. People who encountered George in his hey days, were dazzled by his disposition, they idolized his courage, he could win friends with a drop of a hat and also abandon them out of the blue through his impulsive decisions. Politicians from diverse ideologies admired his devil may care attitude and clout of his mass base across the country. For a Catholic boy from‍the‍coastal‍Pocket‍corner‍of‍Mangalore‍to‍rule‍the‍roost‍in‍India’s‍Maximum‍City‍ Bombay and later dare the mighty Authoritarian Establishment was unprecedented and remains so till date. Not many political personalities have left such a vigorous impact in the Post Independence dynamics of India, challenging the absolute power and fighting for the blue collar and the downtrodden; George was a Phenomenon. The book is avalaible in print format only in india at cleverfox store price rupees 149. In a few days will be avalaible on Amazon, books mantra and flipkart 128 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs Send your writings, news, etc., to: veezkonkani@gmail.com 129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ