Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in - Kannada Script.

Page 1

ಸಂ

`As u

1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

5

ಸೆಂಖ ೊ: 41

ಆಗ ೊಸ್ತ್ 18, 2022

ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕ್ಳಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಂತ್ಲಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಜ್ಾ​ಾಳ್ಂ ಕಣಸ್

ತಾಕ್ಳಡ್ಚ್ಳ ಮಾನ್ಸ್​್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಲಾಬೊನ್ 75 ವಸ್ವಸಾಂ ಜಾಲಾಂ? ಹೆಂ ವಯ್ಲ ೆಂ ಶೀರ್ಷಿಕ್ ವಾಚ್ತಾ ನಾ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಅಸಿ ಕೀ ಭಾರತೆಂತಲ ಾ ಬ್ರಿ ಟಿಷೆಂಕ್ ಧೆಂವಾಡ ೆಂವ್ಕ್ 75 ವರ್ಿೆಂ ಜಾಲೆಂ ವಹ ಯ್; ಪುಣ್ ನಿಜಾಕೀ ಭಾರತೆಂತಲ ಾ 1.37 ಬ್ರಲಯಾ ಲೀಕಾಕ್ ರ್ಾ ತಂತ್ರಿ ಆರ್ ವ ಫಕತ್ರ ತೆಂತಲ ಾ 37 ಜಣೆಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ ? ಆಜ್ ಭಾರತೆಂತ್ರ ತುತ್ರಿ ಪರಿಸಿ​ಿ ತಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕನಾಿರ್ಾ ನಾೆಂಚ್ ಲೀಕಾಚೆರ್ ಬಂದಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲ ಾ . ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ಕ ಪತ್ರಿ ್‌ಕತ್ರಿ ಕೆಂದ್ರಿ ಸಕಾಿರಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತನಾ ಥೊಡೆಚ್​್ ಸತಚ್ತಾ ರರ್ಾ ಾ ರ್ ಕೆಂಟೊನ್ ಕೆಂಟೊನ್ ಚಲೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ ಾ ತ್ರ. ಕೀಣ್ ಮ್ಹ ಣಾ ಭಾರತೆಂತ್ರ ಪಿ ಜೆಕ್ ರ್ಾ ತಂತ್ರಿ ಆರ್ ಮ್ಹ ಣ್? ಕಣೆಂಯ್ ಸಕಾಿರಾನ್ ಕೆಲಲ ಾ ಚೂಕ ಉಕಲ್​್ ಧಲಾ​ಾ ಿರ್ ತಚ್ತಾ ಜೀವಾಚಿ ಕತೆಂಚ್ ಭದಿ ತಿ ದಿರ್ನಾ; ಬದ್ಲಲ ಕ್ ತಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್​್ ವಹ ತಿತ್ರ ಆನಿ ಬಂದಿಖಾನಾ​ಾ ೆಂತ್ರ ನಾನಾೆಂತಾ ಉಪದ್ಲಿ ೆಂಕ್ ಲಾಗು ಕತಿತ್ರ. ತಚ್ತಾ ದಫಾ ರಾಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಚ್ತರಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ಕಳೆಂದ್ರಿ ರಿಗ್ಲ್ಾ ತ್ರ ಆನಿ ಸವ್ಕಿ ಪಿಟೊ ಕತಿತ್ರ. ಕೀಣೀ ದೊಗ್ಲ್ೆಂ ಅನ್ಾ ಜಾತಿಚಿೆಂ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಬರ್ಾ ರ್, ರಿಕಾ​ಾ ರ್, ಕಾರಾರ್, ರೈಲಾರ್ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್ ಚ್ತಡ್ಡಡ ವಾಲೆ ತೆಂಕಾೆಂ ಧತಿತ್ರ, ಮ್ತಿತ್ರ ಆನಿ ವೆಂಗಡ್ ಕನ್ಿ ಪೊಲರ್ೆಂಕ್ ದಿತತ್ರ. ಕೀಣ್ ಪಕಿ ದುರ್ಿ ಾ ೆಂಚ್ತಾ ದೇವಾಳಾಕ್ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್ ತಚೆರ್ ಬಲಾತಕ ರಾನ್ ಕನ್ವಾ ಡ್ಲ್ಾ ರಾಚೊ ಬದ್ಲಲ ಮ್ ಥಾಪ್ತಾ ತ್ರ. ಹೆಂಗ್ಲ್ಸರ್ ಗ್ಲ್ಯ್ಚೆ​ೆಂ ಮ್ಸ್ ಖಾೆಂವ್ಕಕ ನಾ; ತಿ ತೆಂಚೊ ದೇವ್ಕ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ ಆನಿ ಗ್ಲ್ಯ್ಚೆ​ೆಂ ಶೆಣ್ ಆೆಂಗ್ಲ್ರ್ ರ್ರವ್ಕ್ ತಿಚೆ​ೆಂ ಮೂತ್ರ ಪಿಯ್ವ್ಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕತಿತ್ರ. ಭಾರತ್ರ ಖಂಯ್ಾ ರ್ ವೆತ? ಅಸಲೆಚ್​್ ತೆಂಚ್ತಾ ಭುಗ್ಲ್ಾ ಿೆಂಕ್ ಭಾರತೆಂತ್ರ ರಾವವ್ಕ್ ಶೆಣ್-ಮೂತ್ರ ದಿೀನಾರ್ಾ ೆಂ

ಪದೇಿಶೆಂಕ್ ಚಡ್ಡೀತ್ರ ಶಕಾ​ಾ ಕ್ ಧಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ. ಅಸೊ ಹೆಂಚೊ ದೊಡೊಾ ಖೆಳ್ ಕತಾ ? ರ್ೆಂಗೆ್ ೆಂ ಕಣಕ್ ಆನಿ ಕಚೆಿೆಂ ಕತೆಂ? ವದೇಶೆಂನಿ ಹೆಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ೆಂಚ್ ಯ್ತ ಆನಿ ವದೇಶ ಗೊರೆ ಅಸಲಾ​ಾ ೆಂಚ್ತಾ ಖೆಳಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ಕ್ ಗೆಲಾ​ಾ ತ್ರ. ತೆಂಕಾೆಂ ಕಿ ೀರ್ಾ ೆಂವ್ಕ ಸಮೊಡೆಾ ಚೊ ಕಾೆಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲಲ ಆನಿ ಬದ್ಲಲ ಕ್ ಖಂಚೊಯ್ ದೇವ್ಕ ಆರಾಧನ್ ಕರೆಂಕ್ ಗಜೆಿಚೊ ಜಾಲಾ. ತೆಂಚ್ತಾ ಚಿೆಂತಾ ಕ್ ಈಟ್ ದಿೀೆಂವ್ಕಕ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಪರಿೆಂ, ಕರಳಾೆಂತಲ ಾ ಹಂಕಾರಿ ಬ್ರರ್ಾ ನ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಪರಿೆಂ ಹೆಂಗ್ಲ್ಯ್ ಥೊಡೆ ಚರ್ಬಿಲೆಲ ಯಾಜಕ್ ಚಲಾ​ಾ ೆಂಚ್ತಾ ಆೆಂಗ್ಲ್ರ್ ಉಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ, ಸಿಾ ರೀಯಾೆಂಕ್ ಬಗೆಲ ಕ್ ದವತಿತ್ರ (ಹೆಂ ಗ್ಲ್ೆಂವಾೆಂತ್ರ ಕಾೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಸ್ಲ ೆಂ!) ಆನಿ ಭುರ್ಿೆಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ವೆಂಗಡ್ ಘರ್ ಕನ್ಿ ದಿೀವ್ಕ್ ದೊಳ್ಳ ಧೆಂಪುನ್ ರ್ೆಂತ್ರ ಲುಸಿಫೆರಾಲಾರ್ೆಂ ಮ್ಗ್ಲ್ಾ ತ್ರ ಯ್ಮೊಕ ೆಂಡ್ಲ್ೆಂತಲ ಾ ಉಜಾ​ಾ ಚಿ ದ್ಲವ್ಕ ಮ್ತಿಾ ಉಣ ಕರ್ ರ್ಯಾ​ಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಭಾರತೆಂತಲ ೆಂ ರಾಜ್ ಚಲಾ​ಾ ಫಕತ್ರ ಜಾತಿವಾದ್ಲಚೆರ್. ಹೆಂ ಕಾ​ಾ ನ್ಾ ರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್‌ಲೆಲ ಭಾರತಚೆ ರಾಜ್​್‌ಕಾರಾಣ ಅಶಕಾ ತಸ್ೆಂಚ್ ಶಕಾಪ್ ಆಸೊನಿೀ ಬುದು​ು ಜಾಲಾಲ ಾ ಲೀಕಾಕ್ ಸಲೀರ್ಯೇನ್ ಮ್ೆಂಕಡ್ ಕತಿತ್ರ; ಫಕತ್ರ ಧಮ್ಿಚ್ತಾ ನಾೆಂವಾನ್! ಹಾ ಪರಿಸಿ​ಿ ತೆಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ ರ್ಾ ತಂತ್ರಿ ಮೆಳಾೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಸ್ೆಂ ಮ್ಹ ಣೆಂ? ಖಂಯ್ಾ ರ್ ಆರ್ತ್ರ ಆಮೊ್ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ್ಲ ಆಜೂನ್ ಏಕೀನ್ ಚಲೆಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಸೊ್ ಾ ? ಕಣಕ್ ಮೆಳಾೆ ರ್ಾ ತಂತ್ರಿ ?

ಡಾ. ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್​್ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕ್ಳಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಂತ್ಲಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಜ್ಾ​ಾಳ್ಂ ಕಣಸ್

ತಾಕ್ಳಡ್ಚ್ಳ ಮಾನ್ಸ್​್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್

ಕೆಂಕಿ ರ್ಹತ್ರಾ ಆನಿ ಕಲಾ ವತುಿಲಾೆಂತ್ರ ಆಮೆ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರಿ ಮುಳಾಚೆ ರ್ಹತಿ, ಬರಯಾಿ ರ್, ನಾಟಕಸ್ಾ , ಸಂರ್ೀತ್ರ ಖೆಳ್ಳ್ -ಪದ್ಲೆಂ ಗ್ಲ್ೆಂವೆ್ ಆನಿ ಹರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಯಿತಾ ಆರ್ತ್ರ. ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ ಜಾವ್ಕ್ ವೃತಿಾ ಪರ್ ಉಣ. ಕತಾ , ಹಾ ಕೆಾ ೀತಿ ೆಂತ್ರ

ವಾವುರ್‌ಾ ಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಕಟ್ಮಾ ಚೊ ಪೊೀಸ್ ಕರಾ್‌್ ಾ ತಿತಿಲ ಹುಟಾ ಳ್ ಯಾ ಆದ್ಲಯ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕನ್ ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ ಹವಾ​ಾ ಸಿ ಜಾವ್ಕ್ ವಾವುಿ ನ್ ಆಯಾಲ ಾ ತ್ರ ಆನಿ ಆರ್ತ್ರ. ಫಕತ್ರ ಆಪ್ಲ್ಲ ಾ ಮ್ಯ್​್‌ಭಾಶೆಚೊ ಮೊೀಗ್‍ಲ ತೆಂಕಾೆಂ ಅಸಲ ವಾವ್ಕಿ ಕರೆಂಕ್ ಉತಾ ೀಜತ್ರ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


……………..

8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರಾ್‌ಾ . ಅಸಲಾ​ಾ ಭಾಶಪ್ಲ್ಿ ೀಮಿ ರ್ಹತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾೆಂಕ್ ಪೊಿ ೀತಾ ಹ್ ದಿೆಂವೆ್ ಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲಾಫ ೆಂತಲ ಥೊಡೆ ಕೆಂಕಿ ಅಭಿಮ್ನಿ ಮುಖಾರ್ ಸರೆ್‌ಲ ಆನಿ ತೆಂಚ್ತಾ ಸಂಘಟನಾಚೆಾ ನಾೆಂವೆಂ ಫುಲಾೆಂ-ಫಳಾೆಂ, ಯಾದಿಸಿಾ ಕಾ, ಫುಲಾೆಂಚೊ ಪಮ್ಿಳಕ್ ಝೆಲ, ಮ್ನ್​್‌ಪತ್ರಿ ಆನಿ ಜಡ್ಲ್ಯ್ಚಿ ನ್ಗೆು ಗ್ಲ್ೆಂಟ್ ದಿೆಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಸುವಾಿತ್ರ ಕೆಲ. ಹಾ ನಿಮಿಾ ೆಂ ಆಮ್​್ ಾ ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ ಪುರಾಸಣನ್ ಥಕೆಲ ಲಾ​ಾ ರ್ಹತಿೆಂಕ್ ಆನಿ

ಕಲಾಕರಾೆಂಕ್ ನ್ವೊ ಜೀವ್ಕ ಯಾ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ. ಗಲಾಫ ೆಂತಲ ಾ ಹಾ ಕೆಂಕಿ ಅಭಿಮ್ನಿೆಂಕ್ ಖಂಡ್ಡತ್ರ ಜಾವ್ಕ್ ಕೆಂಕಿ ಸಮ್ಜ್ ಋಣ ಆಸಾ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಾ . ವರ್ಿನ್ ವರ್ಿ ಅಸಲ ಪಿ ಶಸಿಾ ದಿವ್ಕ್ ಲಕಾಮೊಗ್ಲ್ಳ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಹಚೊ ಸುಡ್ಸಾ ಡ್ಡತ್ರ, ಮೊಠೊ ಕೆಂಕಿ ಅಭಿಮ್ನಿ ಮ್ನ್ವಸ್ಾ ರಿಚ್ತಡ್ಿ ಮೊರಾಸ್ ತಕಡೆಚಿ ವಳಕ್ ವೀಜ್ ಕೆಂಕಣ’ವಾಚ್ತಾ ಾ ೆಂಕ್ ಕರ್‌್ ್ ದಿೆಂವ್ಕಕ ಹೆಂವ್ಕ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ತವಾ​ಾ ೆಂ. ಚಿಕೆಕ ದ್ಲಕೆಾ ಣಚೊ ಆನಿ ಶಬಾಸ್ಕ ಕ್ ಆಶೆನಾತ್ರ್‌ಲಲ ಹೊ ಮ್ನ್ವಸ್ಾ ನಾೆಂವಾನ್ ಕೆಂಕಿ ಸಮ್ಜೆಕ್ ಖೂಬ್ ವಳಕ ಚೊ ತರಿೀ ತಚಿ ಲಾರ್ಿ ಲ ತಪಿ​ಿ ೀಲ್ ಪರಿಚಯ್ ಆಸ್​್ ಮ್ಸ್ಾ ಉಣ ಆರ್ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆಂವ್ಕ ಚಿೆಂತೆಂ. ಮ್ಹ ಜ ಆನಿ ತಚಿ ಭಾರ್ಭಾಸ್ ಅಶ ಚಲಲ : ಹೆಂವ್ಕ: ತುಜೆ​ೆಂ ಪುರೆ್‌ಾ ೆಂ ನಾೆಂವ್ಕ ರಿಚಿ್ : ರಿಚ್ತ್ ಡ್ಿ ಟಿ. ಎ. ಮೊರಾಸ್ ಹೆಂವ್ಕ: ಜಲಾ​ಾ ಲಲ ತರಿೀಖ್ ರಿಚಿ್ : 1956 ವರ್ಿೆಂತಿಲ ದಸ್ೆಂಬರ್ 21 ಹೆಂವ್ಕ: ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ರಿಚಿ್ : ದಿ| ಲಗೊೀರಿ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ದಿ| ಕಿ ಸಿಾ ನ್ ಮೊರಾಸ್ ಹೆಂವ್ಕ: ತುಕಾ ಭಾೆಂವಾಡ ೆಂ ಕತಿಲ ೆಂ? ರಿಚಿ್ : ಆಮಿ 9 ಜಣೆಂ ಭುರ್ಿೆಂ. ಎಕಲ ಭಯ್ಿ ಆನಿ ಚವ್ಕ್ ಜಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಭಾವ್ಕ ಆರ್ತ್ರ.ಹೆಂವ್ಕ: ಶಕಪ್: (ಖಂಚ್ತಾ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂತ್ರ/ಕಲೆಜೆಂತ್ರ?) ರಿಚಿ್ : ಹೆಂವ್ಕ ವೃತಿಾ ಪರ್ ಲೇಖ್ ತಪ್ತರ್ಿ ರ್ ಮ್ಹ ಣೆ Professional

10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Accountant. ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ಶಕಪ್-ರ್ತಿಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ತಕಡೆ ಹಯ್ರ್ ಪ್ಲ್ಿ ೈಮ್ರಿ ಇಸೊಕ ಲ್, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜೈನ್ ಜೂನಿಯ್ರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬ್ರ. ಕಮ್.ಮ್ಹವೀರ ಕಾಲೇಜ್, ಮೂಡ್​್‌ಬ್ರದಿ​ಿ , ಚ್ತಟಿಡ್ಿ ಎಕೆಂಟೆಂಟ್ Articleship ಕಡ್ಡಯಾಳಾೆಂತ್ರ ಕೆಲೆಲ ೆಂ. ಹೆಂವ್ಕ: ಉದೊಾ ೀಗ್‍ಲ ಖಂಯ್ಾ ರ್ ಕೆಲಯ್, ಕತಿಲ ೆಂ ವರ್ಿೆಂ? ರಿಚಿ್ : ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತಲ ಾ . `HABIB ALI GROUP್‌ OF್‌ COMPANIES’್‌ ಹೆಂಗ್ಲ್ಸರ್ 29 ವರ್ಿೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಎಕೆಂಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‌್ ್ ಸಾ ಯಂನಿವೃತಿಾ ಘೆವ್ಕ್ ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಯ್ವ್ಕ್ ಗ್ಲ್ೆಂವಾೆಂತ್ರ್‌ಚ್ ರಾವೊಲ ೆಂ. ಹೆಂವ್ಕ: ಲಗ್‍ಲ್ : (ತರಿೀಖ್ ಆನಿ ಪತಿಣಚೆ​ೆಂ ನಾೆಂವ್ಕ, ತಿಚೊ ಗ್ಲ್ೆಂವ್ಕ, ಶಕಪ್, ಉದೊಾ ೀಗ್‍ಲ, ಇತಾ ದಿ): ರಿಚಿ್ : 27.04.1985-ವೆರ್ ಮ್ಹ ಜಚ್ ಫಿಗಿಜ್ ತಕಡೆಚ್ತಾ ಜೀಯ್ಾ ಅನಿತ ಅೆಂದ್ಲಿ ದೆ ಲಾರ್ೆಂ ಲಗ್‍ಲ್ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ತಿ ಬ್ರ.ಎ. ಪದವೀಧರ್. ಲಗ್ಲ್​್ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತಲ ಾ `BAHRAIN KUWAIT INSURANCE್‌ COMPANY’ ಹೆಂತುೆಂ 32 ವರ್ಿೆಂಚಿ ಸ್ವಾ ದಿವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ ವಾರ್ ನಿವೃತಿಾ ಘೆವ್ಕ್ ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಪರಾ್‌ಾ ಲಾ​ಾ . ಹೆಂವ್ಕ: ಕಟ್ಮಾ ಜವತೆಂತ್ರ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಭುರ್ಿೆಂ ಕತಿಲ ೆಂ? ತೆಂಚೆಾ ವಶೆಂ ಥೊಡೆ​ೆಂ ರ್ೆಂಗೆಾ ತ್ರ್‌ರ್? ರಿಚಿ್ : ಆಮ್ಕ ೆಂ ದೊಗ್ಲ್ೆಂ ಭುರ್ಿೆಂ. ಮ್ಲ್ ಡ್ಡ ಧುವ್ಕ: ಮೆಲರ್ಾ ಕಿ ಸಿಾ ನ್. ACCA ಸವೆ​ೆಂ FELLOWSHIP OF INDIAN INSTITUTE OF INSURANCE, B. COM-

BIRLA INSTITUTE OF INSURANCE. ಆತೆಂ ಕಟ್ಮಾ ಸವೆ​ೆಂ ಆಸ್ಾ ರೀಲಯಾೆಂತ್ರ ಜಯ್ವ್ಕ್ ಆರ್. ಪೂತ್ರ: ನಿೀಲ್ ಕಿ ಸೊಾ ೀಫರ್. B.Com ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ASS0CIATE OF INSURANCE INSTITUTE OF INDIA-INTER C.A. ಆತೆಂ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತ್ರ ಎಕೆಂಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಾ್‌ಾ . ಹೆಂವ್ಕ: ಪಿ ಸುಾ ತ್ರ ತುಜ ವಸಿಾ ಖಂಯ್ಾ ರ್? ರಿಚಿ್ : ಇಜಯಾೆಂತ್ರ. ಹೆಂವ್ಕ: ಹವಾ​ಾ ಸ್? ರಿಚಿ್ : ಮಂಗುೆ ರಾೆಂತ್ರ ಸಿ. ಎ. ಶಕಪ್ ಕರ್‌್ ್ ಆರ್ಾ ನಾ ಬರಯಿಲೆಲ ೆಂ ಪಿ ಥಮ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಲೇಖನ್ ‘ಮಿತ್ರಿ ’್‌ ಹಪ್ತಾ ಾ ಳಾ​ಾ ಚೆರ್ ಮ್ನ್ವಸ್ಾ ಡೊಲಫ ಕಾಸಿಾ ಯಾನ್ ಪಿ ಗಟ್ ಕರ್‌ಾ ಚ್ ಫುಡೆ​ೆಂ ಬರಂವ್ಕಕ ತಣ ಉತಾ ೀಜನ್ ಆನಿ ಪೊಿ ೀತಾ ಹ್ ದಿಲಾಲ ಾ ನ್ ರ್ಮ್ಜಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಲೇಖನಾೆಂ ‘ಮಿತ್ರಿ ’್‌ ಆನಿ ‘ದಿವೊ’ಚೆರ್ ಬರಯಾಲ ಾ ೆಂತ್ರ. ತಾ ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ತಿ ಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕೆಾ ೀತಿ ೆಂತ್ರ ಚಡ್ಡತ್ರ ಆಸಕ್ಾ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ನ್ 1983 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ರ ಯುವ ಜನ್ತ ಪಕಾ​ಾ ಚೊ ದಕಾ ಣ್ ಕನ್​್ ಡ್ ಜಲಾಲ ಾ ಚೊ ಉಪ್ತಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಕ್ ನೇಮ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. 1984 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ರ ಫುಡ್ಲ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ಕ್ ಪ್ತವೊಲ ೆಂ ಆನಿ `HABIB ALI್‌ GROUP್‌ OF್‌ COMPANIES’ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ಾ ಎಕೆಚ್ ಕಂಪ್ಲ್ನಿೆಂತ್ರ ಮುಖೆಲ್ ಎಕೆಂಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ಕ್ 29 ವರ್ಿೆಂ ವಾವುರೆ್‌ಲ ಲ ತೃಪಿಾ ಆಪ್ತಿ ಕ್ ಆರ್. ಹೆಂವ್ಕ: ಸಂಘಟನ್ ವಾವಾಿ ಚಿ ಪುರಿ್‌ಾ ಚರಿತಿ ದಿವೆಾ ತ್ರ್‌ರ್? ರಿಚಿ್ : ಕೆಂಕಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ರ್ಹತಾ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ಕಿ ಕರಾ್‌್ ಾ ಉದೆು ೀಶನ್ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತಲ ಾ ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕಾೆಂಕ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಘಾಲುನ್ ‘ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕಾೆಂಚೊ ಎಕಾ​ಾ ರ್’್‌ ಆರ್ ಕರನ್ ‘ಮಿತ್ರಿ ’್‌ಆನಿ ‘ಝೆಲ’್‌ಪತಿ ೆಂಚೆ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ಗ್ಲ್ರಾೆಂಚೆ ್‌ ಥೊಡೆ ವಶೇಸ್ ಅೆಂಕೆ ಕಾಡ್​್‌ಲಲ ತೃಪಿಾ ಆರ್. ತವಳ್​್‌ಚ್ ದುಬಾೆಂಯ್ಾ ‘ದ್ಲಯಿೆ ದುಬಾಯ್’್‌ ಸಂಘಟನ್ ರ್ಿ ಪನ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕೆಂಕಿ ಚೊ ವಾವ್ಕಿ ಕರ್‌್ ್ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಹಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ರ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತ್ರ್‌ಯಿೀ ಏಕ್ ಕೆಂಕಿ ಸಂಘಟನ್ ರ್ಿ ಪನ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹ ಳೆ ಉಮೆದ್ರ 2000-ವಾ​ಾ ವರ್ಿೆಂತ್ರ ರತ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಸಂಘಟನ್ ಘಡ್ಸೆಂಕ್ ಪಿ ಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ಹಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ರ್ಿ ಪಕ್ ರ್ೆಂದೊ ಆನಿ 14 ವರ್ಿೆಂ ಸಂಚ್ತಲಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಹೆಂವ್ಕ ಸುೆಂಕಾಣ್ ರ್ೆಂಬಾಳಾೆ ೆಂ. ಕೆಂಕಿ ಚೊ ಉರ್ಾ ಸ್ ವೆವೆಗ್ಲ್ೆ ಾ ಬಾೆಂಧಾ ರ್ೆಂನಿ ರೆವುಡ ನ್ ಆಸಲ ಲಾ​ಾ ವಗ್ಲ್ಾ ಆಮಿ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತಲ ಾ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಕೆಂಕಿ ಮೊೀರ್ೆಂನಿ ಕೆಂಕಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ರ್ಹತಾ ಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂಬೊ ದಿೆಂವಾ್ ಾ ಉದೆು ೀಶನ್ ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಘಟ್ ನಿಚೆವಾನ್ 22ವರ್ಿೆಂ ಆದಿೆಂ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್’್‌ ಸಂಘಟನ್ ಫುಲಯಿಲೆಲ ೆಂ. ಕೆಂಕಿ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಭಾಷಣ್ ಸಾ ರ್ಧಿ, ಮೊೆಂತಿ ಫೆಸ್ಾ ಗ್ಲ್ೆಂವೆ್ ಾ ರಿವಾಜ ಪಿ ಕಾರ್ ಆಚರಣ್, ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತಲ ಾ ಕೆಂಕಿ ಕಲಾಕರಾೆಂಕ್ ಪಜಿಳಾೆಂವ್ಕಕ ವವಧ್ ಕಾರಾ್‌ಾ ವಳ, ಗ್ಲ್ೆಂವಾ ಥಾವ್ಕ್ ಕೆಂಕಿ ಸಂರ್ೀತ್ರ್‌ಕಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ

ನಾಟಕರ್ಾ ೆಂಕ್ ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ಹಡ್ಸನ್ ತೆಂಚೆಾ ಥಾವ್ಕ್ ತೆಂಚೆಾ ಕಲೆಚೆ​ೆಂ ಪಿ ದಶಿನ್, ಗಜೆಿವಂತ್ರ ಕೆಂಕಿ ವಾವಾಿ ಾ ಡ್ಲ್ಾ ೆಂಕ್ ತಶೆ​ೆಂ ರ್ಹತಿೆಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮ್ಜತ್ರ, ಕೆಂಕಿ ಸಹಮಿಲನಾೆಂ ತಸಲೆಂ ಕೆಂಕಿ ಚೆಾ ವಾಡ್ಲ್ವಳಕ್ ತೆಂಕ ದಿೆಂವ್ ೆಂ ಕಾರಾ್‌ಾ ೆಂ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್ ಹಡ್ಸನ್ ಕೆಂಕಿ ಕ್ ಸುೆಂಗ್ಲ್ಿರಾೆಂವೆ್ ೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾೆಂ. ಕೆಂಕಿ ಕೆಾ ೀತಿ ೆಂತ್ರ ತೆಂಚ್ತಾ ವಾವಾಿ ಕ್ ಲಾಗುನ್ ಫಾಮ್ದ್ರ ಜಾಲಾಲ ಾ ರ್ಹತಿೆಂಕ್, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂರ್ೀತ್ರ್‌ಕಾರಾೆಂಕ್ ಮ್ನ್ ಕರನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪ್ತಠಂವ್ಕಕ ಸುವಾಿತ್ರ ಕೆಲಲ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಪಿ ಶಸಿಾ ’್‌ಕೆಂಕಿ ೆಂತ್ರ ಗೌರವಾಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹತಾ ಚಿ ಪಿ ಶಸಿಾ ಜಾವ್ಕ್ ರೂಪಿತ್ರ ಜಾಲಾ​ಾ . 2002 ಇಸ್ಾ ಥಾವ್ಕ್ 2019 ಪರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ 18 ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಪಿ ಶಸಿಾ ಪಿ ಧನ್ ಕೆಲಾ​ಾ ತ್ರ. ಹೆಂವ್ಕ: ತುಜೆಾ ಜಣಾ ಕ್ ಲರ್ಾ ಜಾಲೆಲ ಹರ್ ವಷಯ್ ದಯಾ ಕರನ್ ಕಳವೆಾ ತ್ರ? ರಿಚಿ್ : ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತ್ರ ಆರ್ಾ ನಾ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ಕ್ ಫಾಯ್ಾ ಜಾೆಂವ್ ೆಂ ದೊೀನ್ ಪಿ ಮುಖ್ ಇೆಂರ್ಲ ಷ್ ನ್ವಮ್ಳೆಂ ``GULF್‌ NEWS’್‌ ಆನಿ ``KHALEEJ್‌ TIMES’ ಹೆಂವ್ಕ ವಾಚ್ತಾ ಲೆಂ. ಹಾ ಪತಿ ೆಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ತಕರ್ಾ ನಾಚೆ ಬರವಾ ತಶೆ​ೆಂಚ್ ದುಬಾಯಾ್ ಾ ಪ್ತಕರ್ಾ ನಾಚೆಾ ರಾಯ್​್‌ಭಾರಿ ಕಛೇರಿ ಥಾವ್ಕ್ ದುರ್ಿ ಾ ದುರ್ಿ ಾ ಲೇಖಕಾೆಂಚಿೆಂ ನಾೆಂವಾೆಂ ಘಾಲ್​್ ಫಟಿಕ ರೊ್‌ಾ ಖಬೊಿ ಭಾರತ ವರೊೀಧ್ ಬರವ್ಕ್ ಚ್ ್‌ ಆರ್ಾ ಲೆಲ . ಹಾ ಸಂದಭಾಿರ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಭಾರತ್ರ ದೇಶಕ್ ಸಮ್ಥಿನ್ ಕರೆಂಕ್ ಹೆಂವೆ​ೆಂಯಿೀ ಹಾ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪತಿ ೆಂನಿ ಬರಂವ್ಕಕ ಸುರ ಕೆಲೆಲ ೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಿೆಂ ಹೆಂ ತಕ್ಿ ಮುೆಂದರನ್ ಗೆಲೆಲ ೆಂ. ಜಮುಾ -ಕಾಶಾ ೀರ್ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿೀತ್ರ ವಷಯಾೆಂನಿ ತೆಂಚೆಾ ಸಂರ್ೆಂ ವಾದ್ರ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ದೇಶಕ್ ಸಮ್ಥಿನ್ ಕೆಲಲ ಸಂತೃಪಿಾ ಮ್ಹ ಕಾ ಆರ್. ಅಸಲಾ​ಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತ್ರ ದೇಶೆಂತ್ರ ‘ಹೆಂದೂ ಪಿ ಧನ್ ಮಂತಿ​ಿ , ಮುಸಿಲ ಮ್ ರಾಷಾ ರಪತಿ ಆನಿ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತಿ​ಿ ’್‌ ರ್’ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ದೇಶ ಖಾತಿರ್ ವಾವುಿ ನ್ ಆರ್ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ವಾದ್ರ ಮ್ೆಂಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ಯಿೀ ಮ್ಹ ಕಾ ಬರೊೀ ಅವಾಕ ಸ್ ಲಾಭ್‌ಲಲ . ದೇಶ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲಯ್ ಲಾಹ ನ್ ತಾ ಗ್‍ಲ ಕರಾ್‌ಾ ನಾ, ದುಬಾೆ ಾ ೆಂಕ್ ಆನಿ ಗಜೆಿವಂತೆಂಕ್ ತೆಂಕ ಪುತಿ​ಿ ಕಮೊಕ್ ಆನಿ ಆಮೆ್ ಾ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ರ್ಧ್ಾ ಜಾೆಂವೆ್ ಾ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ಕಿ ಕರಾ್‌ಾ ನಾ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಸಂತೊಸ್ ದಿೆಂವ್ಕಕ ಭೊಗ್ಲ್ಾ . ಬಾಹಿ ೀಯಾ್ ೆಂತಲ ಾ ``KARNATAKA SOCIAL್‌ CLUB’ ಹಚೊ ದೊೀನ್ ವರ್ಿೆಂಕ್ ಲೇಖ್ ತಪ್ತರ್ಿ ರ್, ದೊೀನ್ ವರ್ಿೆಂಕ್ ಉಪ್ತಧಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ತಿೀನ್ ವರ್ಿೆಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಾವ್ಕಿ ಕೆಲಾ. 2013-ವಾ​ಾ ವರ್ಿ ಸಾ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಯ್​್‌ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಯ್ೆಂವ್ಕಕ ಹೆಂವೆ​ೆಂ ನಿಧಿರ್ ಕೆಲ. ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್: ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಯ್ವ್ಕ್ ರಾವಾಲ ಾ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ಯಿೀ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಿ ಳೀಯ್ ಸಂಚ್ತಲಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಪಿ ಶಸಿಾ ಪಿ ದ್ಲನ್

ಕಾರಿ್‌ಾ ೆಂ ಗ್ಲ್ೆಂವಾೆಂತ್ರ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್ ಹಡ್ಲ್ಲ ಾ ೆಂತ್ರ. ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕನಾಿಟಕ್: ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕಾೆಂಕ್, ಪಿ ತಾ ೀಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕಾನ್ಡ್ಡ ಲಪಿ ವಾಪರನ್ ಕೆಂಕಿ ೆಂತ್ರ ಬರಂವಾ್ ಾ ಮಂಗ್ಳೆ ರಿ ಮೂಳಾಚ್ತಾ ಲೇಖಕಾೆಂಕ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಬಸುನ್ ವಚ್ತರ್-ವಮ್ಸೊಿ ಕರಿ್‌್ ಯಾ ತೆಂಚೆಾ ಗಜೆಿ ಆಕಾೆಂತಕ್ ಪ್ತೆಂವ್ ವೇದಿ ನಾ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಕಾರಣಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆಂವ್ಕ, ಡ್ಲ್| ಎಡ್ಾ ಡ್ಿ ನ್ಜೆಿ ತ್ರ, ಸಿಜೆಾ ಸ್ ತಕಡೆ ಆನಿ ಡೊಲಫ ಕಾಸಿಾ ಯಾ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಮೆಳುನ್ ಏಕ್ ರೂಪ್-ರೇಖಾ ತಯಾರ್ ಕರ್‌್ ್ ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕನಾಿಟಕ್ ಉಭೊ ಕೆಲ. ಆಜ್ ಕೆಂಕಿ ಜವಾಳ್ ಆರ್ ತರ್ ಹಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಕಾನ್ಡ್ಡ ಲಪಿ ಮುಖಾೆಂತ್ರಿ ಜಾಲಾೆಂ ತೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಆನಿ ಕಾನ್ಡ್ಡ ಲಪಿ ಬರಂವಾ್ ಾ ಆನಿ ವಾಚ್​್‌ಚ್ತಾ ಲಕಾ ಥಾವ್ಕ್ ಮೆಳಾೆ ತೊ ಪ್ತಠೆಂಬೊ. ಕಾನ್ಡ್ಡ ಲಪಿಚ್ತಾ ರ್ಹತಾ ಕ್ ಹರ್ ಲಪಿೆಂತಲ ಾ ಕೆಂಕಿ ರ್ಹತಾ ಕ್ ಸಮ್ನ್ ರ್ಿ ನ್​್‌ಮ್ನ್ ಮೆಳುೆಂಕ್ ಆಮಿ ಆಶೆತೆಂವ್ಕ. ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ಮ್ರಿಫತ್ರ ಆಮಿ್ ಭಾಸ್, ಸಂಸಕ ೃತಿ ಆನಿ ರ್ಹತ್ರಾ ತಸಲಾ​ಾ ವಷಯಾೆಂಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಬೊ ದಿೆಂವೆ್ ೆಂಚ್ ಆಮೆ್ ೆಂ ಪಿ ಥಮ್ ಕತಿವ್ಕಾ ಜಾವಾ್ ರ್. ಸಬಾರ್ ಮ್ಲ್ ಡ್ಲ್ಾ ಫಾಮ್ದ್ರ ಲೇಖಕಾೆಂನಿ ತೆಂಚಿ ಸರ್ೆ ಜಣ ಕಾನ್ಡ್ಡ ಲಪಿೆಂತ್ರ ರ್ಹತ್ರಾ ರಚ್​್‌ಚೆಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪಿ​ಿಲಾ​ಾ . ಮ್ನ್, ಸನಾ​ಾ ನ್ ಆನಿ ಪಿ ಶಸಿಾ ಆಶೆನಾರ್ಾ ೆಂ ಕಾನ್ಡ್ಡ ಲಪಿಚ್ತಾ ರ್ಹತಾ ಕ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲಾ. ಕೆಂಕಿ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲೇಖಕ್, ರ್ಹತಿೆಂಕ್ ಗಜೆಿಚೊ ಪ್ತಟಿೆಂ ಬೊ, ಥೊಡೆ​ೆಂ ರ್ಹತ್ರಾ ಪಿ ಗಟ್ ಕರೆ್‌್ ೆಂ, ಬರಯಾಿ ರಾೆಂಕ್ ಕಾರ್‌ಾ ಗ್ಲ್ರಾೆಂ, ಕೆಂಕಿ ರ್ಹತ್ರಾ ಸಾ ರ್ಧಿ, ಮ್ಲ್ ಡ್ಲ್ಾ ರ್ಹತಿೆಂಚಿ ಮುಲಾಖತ್ರ ಕರ್‌್ ್ ತೆಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆತ್ರಾ ಸ್ಿ ್‌ ೈಯ್ಿ ಭರೆ್‌್ ೆಂ, ರ್ಹತಿಕ್ ಸಮೆಾ ೀಳನಾೆಂ ಆರ್ ಕರಿ್‌್ ೆಂ, ರ್ಹತಿಕ್ ವಮ್ಸೊಿ ಆನಿ ವಶೆಲ ೀಷಣ್ ತಸಲ ಸ್ವಾ ಕರಿ್‌್ ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಮೂಳ್ ಉದೆು ೀಶ್ ಜಾವಾ್ ರ್. 2021ವಾ​ಾ ವರ್ಿ ಥಾವ್ಕ್ ‘ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಪಿ ಶಸಿಾ ’್‌ ಸುರ ಕೆಲಾ​ಾ . ರಪಯ್ 25,000/- ನ್ಗದ್ರ, ಯಾದಿಸಿಾ ಕಾ, ಮ್ನ್ ಪತ್ರಿ , ಫುಲಾೆಂ-ಫಳಾೆಂ ದಿವ್ಕ್ ಕೆಂಕಿ ರ್ಹತಾ ಖಾತಿರ್ ವಶೇಸ್ ಸ್ವಾ ದಿಲಾಲ ಾ ಫಾಮ್ದ್ರ ರ್ಹತಿೆಂಕ್ ವೆಂಚುನ್ ಹ ಪಿ ಶಸಿಾ ಪಿ ದ್ಲನ್ ಕರೆ್‌್ ೆಂ ಕಾರೆ್‌ಾ ೆಂ ವರ್ಿನ್ ವರಸ್ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್ ಹಡ್ಾ ಲಾ​ಾ ೆಂವ್ಕ. ಹಕಾ ಕೆಂಕಿ ಸಮ್ಜೆ ಥಾವ್ಕ್ ಜರೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳಾಲ ಮ್ಹ ಳೊೆ ಭವಿಸೊ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಆರ್. ಆೆಂವು​ು ೆಂಚಿ ಹ ಪಿ ಶಸಿಾ ಮ್ಲ್ ಡೊ ಫಾಮ್ದ್ರ ರ್ಹತಿ ಮ್ನ್ವಸ್ಾ ಎಡ್ಡ ನ್ವಟೊಾ ಕ್ ಪಿ ದ್ಲನ್ ಕೆಲಾ​ಾ . ಇತಲ ೆಂ ಮ್ತ್ರಿ ನ್ಹ ಯ್ ಆಮೊ್ ಎಕಲ ರ್ಿ ಪಕ್ ರ್ೆಂದೊ ಆನಿ ಸಂಘಾಚೆಾ ಸುೆಂಕಾಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರಾ್‌ಾ ಳ್ ಸದಸ್ಾ , ಪಿ ಖಾ​ಾ ತ್ರ ಹಸ್ಾ ರ್ಹತಿ ಸಿಜೆಾ ಸ್ ತಕಡೆ ಆವ್ ತ್ರ ಮ್ರಣ್ ಪ್ತವಾ ಚ್, ತಚಿ ಶೃದ್ಲಧ ೆಂಜಲ ಸಭಾ ಮಂಗುೆ ರಾ್‌್ ಾ ಡೊನ್ ಬೊಸೊಕ ರ್ಲಾೆಂತ್ರ ತ. 12.06.2022ವೆರ್ ಚಲವ್ಕ್ ವೆಹ ಲ. ಹಕಾ 13 ಕೆಂಕಿ ಸಂಸ್ಿ -ಸಂಘಟನಾೆಂ, 7 ನ್ವಮ್ಳಾ​ಾ ೆಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹತ್ರ

ಮೆಳಯಿಲಲ . ಆಮ್​್ ಾ ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರೆ್‌ಾ ೆಂ ಆಯ್ಲೀಜತ್ರ ಕೆಲೆಲ ೆಂ ಆನಿ ಸಂಚ್ತಲಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಾವಿ ಲಾಲ ಾ ಮ್ಹ ಕಾ ಹರೆ್‌ಾ ೀಕಾಲ ಾ ನ್ ಭಪೂಿರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾಲ ಾ ನ್ ಹೆಂ ಕಾರೆ್‌ಾ ೆಂ ಯ್ಶಸಿಾ ಆನಿ ಬೊವ್ಕ ಅಪೂವ್ಕಿ ಜಾವ್ಕ್ ರ್ದರ್ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ವಹುಾ ನ್ ಘೆತ್ರ್‌ಲೆಲ ಹುದೆು : 1. 1983ವಾ​ಾ ವರ್ಿೆಂತ್ರ ದಕಾ ಣ್ ಕನ್​್ ಡ್ ಜಲಾಲ ಾ ಚೊ ಯುವಜನ್ತ ಪಕಾ​ಾ ಚೊ ಉಪ್ತಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಕ್ ನೇಮ್ಕ್ 2.್‌ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಹಚೊ ರ್ಿ ಪಕ್ ರ್ೆಂದೊ ಆನಿ 14 ವರ್ಿೆಂ ಪರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ ಸಂಚ್ತಲಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಾವ್ಕಿ 3. ಆತೆಂ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಹಚೊ ಸಿ ಳೀಯ್ ಸಂಚ್ತಲಕ್ 4.್‌ ‘ಕನಾಿಟಕ ಸೊೀಶಯ್ಲ್ ಕಲ ಬ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’ ಹಚೊ ದೊೀನ್ ವರ್ಿೆಂಕ್ ಉಪ್ತಧಾ ಕ್ಷ್, ತಾ ನಂತರ್ 3 ವರ್ಿೆಂಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಾವ್ಕಿ ಕೆಲಾ. 5.್‌‘ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕನಾಿಟಕ್’್‌ ಹಚೊ ರ್ಿ ಪಕ್ ರ್ೆಂದೊ ಆನಿ ಪಿ ಸುಾ ತ್ರ ಸಂಚ್ತಲಕ್ ಮೆಳ್​್‌ಲಲ ಪಿ ಶಸಿಾ : 2002 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ರ ‘ಕನ್​್ ಡ್ ಸಂಘ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಥಾವ್ಕ್ ಭಾರತಿೀಯ್

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಮುದ್ಲಯಾಕ್ ದಿಲೆಲ ಾ ‘ರಾಜಾ ೀತಾ ವ’್‌ಪಿ ಶಸಿಾ . ಮ್ನ್-ಸನಾ​ಾ ನ್:

ಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್

ಜಾವಾ್ ರ್. 2002 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ರ ಆಮಿ್ ರಾಷ್ಾ ರ್‌ಪತಿ ಶಿ ೀಮ್ತಿ ಪಿ ತಿಭಾ ಪ್ತಟಿೀಲ್ ಥಾವ್ಕ್ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ತಫೆಿನ್ ಹೊ ಮ್ನ್ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ.

ಕೆಂಕಿ ಲೇಖಕಾೆಂಚೊ ಎಕಾ ಟ್, ಕರಾವಳ ಕೆಂಕಣ್ಾ , ಕೆಂಕಣ್ ಸಿೆಂಗಸ್ಿ ಕಲ ಬ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ,್‌ ‘ಮಿತ್ರಿ ’್‌ ಹಪ್ತಾ ಾ ಳ್ಳೆಂ, ಕನ್​್ ಡ್ ಸಂಘ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಘ್-ಸಂರ್ಿ ಾ ೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ಸನಾ​ಾ ನ್ ಮೆಳಾೆ . ‘ಮ್ೆಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’್‌ ಸಂರ್ಿ ಾ ನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ವೆಂಚವ್ಕಿ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸಂದರ್ಸಕ್: ಡೊಲಿ , ಕಾಸ್ಟಿ ಯಾ 25 ಅತುಾ ತಾ ಮ್ ಕೆಂಕಿ ಸಂರ್ಿ ಾ ೆಂ ಪೈಕ ‘ಕೆಂಕಿ ಕಟ್ಮಮ್ ಬಾಹಿ ೀಯ್​್ ’್‌ ಏಕ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


(ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅಾಂಕಾ​ಾ ಥಾವ್ನ್ ) “ವಾಹ ಹ್.. ಮ್ಸಿೆ ತರಿೀ ಕಸಲ!! ಮ್ಹ ಜಾ ಜಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ್‌ಚ್ ಪಳ್ಳೆಂವ್ಕಕ ನಾತಿಲ ! ತುೆಂವೆ ಕಾಲ್ ಧರ್​್‌ಲಲ ಾ ತೊಾ ದೊೀನ್ ಮ್ಸೊೆ ಾ ಯ್ ಎಕು ೆಂ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಸೊಲ ಾ !”್‌ ್‌ ಹೊಟ್ಮಲ ಚೊ ಧನಿ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಲಾಗೊಲ . “ಮ್ಹ ಜಾ ಮ್ಸ್ೆ ೆಂಕ್ ಮ್ತಿಾ ಪಡೊೆಂದಿ.”್‌ ಚೆಕಾ​ಾ ಿನ್ ಪತಾ ಿನ್ ರಡೊೆಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲೆ​ೆಂ. “ಕಸಲೆ​ೆಂಯ್ ಪಿೀವನ್ ಜಾಯ್ ರ್ೀ ಪುತ?” “ನಾಕಾ. ದಯಾಕರ್‌್ ್ ರ್ೆಂತಿಯಾಗೊಕ್ ಧೊಸಿನಾಕಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣನ್ ತೆಂಕಾ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ. ಹೆಂವ್ಕ ಪ್ತಟಿೆಂ ಯ್ತೆಂ.”

“ಹೆಂವ್ಕ ಖೂಬ್ ದೂಕ್ ಪ್ತವಾಲ ೆಂ ಮ್ಹ ಣನ್ ರ್ೆಂತಿಯಾಗೊಕ್ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ.”್‌ ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ ವಷದನಿೀಯ್ ತಳಾ​ಾ ನ್. “ದೇವ್ಕ ಬರೆ​ೆಂ ಕರೆಂ.”್‌ಇತಲ ೆಂ ರ್ೆಂಗೊನ್ ತೊ ಮ್ಹ ತರಾ್‌ಾ ಚ್ತ ಬ್ರಡ್ಲ್ರಾಕ್ ಗೆಲ ಆನಿ ತೊ ಉಟ್ಮಾ ಪಯಾಿೆಂತ್ರ ತಚ್ತ ಬಗೆಲ ನ್ ಬಸೊಲ . ಅಕೆಿ ೀಕೀ ಮ್ಹ ತರಾ್‌ಾ ನ್ ದೊಳ್ಳ ಉಗೆಾ ಕೆಲೆ. ಪುಣ್, ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಘೆಂವೊನ್ ಪತುಿನ್ ನಿದೊಲ . ತೊ ಉಟ್ಮಾ ನಾ ಕಫಿ ಹುನ್ ಕರೆಂಕ್ ಮ್ಹ ಣನ್ ಚೆಕಿ ಥೊಡ್ಡೆಂ ಲಾೆಂಕಾಡ ೆಂ ಹಡ್ಸೆಂಕ್ ಮ್ಹ ಣನ್ ಭಾಯ್ಿ ಗೆಲ. ಅಕೆಿ ಕೀ ಮ್ಹ ತರೊ ಉಟೊಲ .

16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ತಶೆ​ೆಂಚ್ ವೊಣಕ ನ್ ಬಸ್. ಉಟ್ಮನಾಕಾ. ಧರ್ , ಕಫಿ ಹಡ್ಲ್ಲ ಾ , ಪಿಯ್.”್‌ ಮ್ಹ ತರಾ್‌ಾ ನ್ ಕೀಪ್ ಘೆತಲ ೆಂ ಆನಿ ಪಿಯ್ಲ. “ಮ್ನೊಲನ್, ತಣ ಮ್ಹ ಕಾ ಹರಾ್‌ಾ ಯ್ಲ ೆಂ ಪುತ. ಹೆಂವ್ಕ ಸಲಾ​ಾ ಲೆಂ.”್‌ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ. “ತಣ ತುಕಾ ಹರೊ್‌ಾ ೆಂಕ್​್‌ನಾ... ಮ್ಸ್ೆ ನ್.” “ತೆಂ ವಹ ಯ್. ಹೆಂ ಸವ್ಕಿ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಘಡ್ಲೆಲ ೆಂ.” “ಫೆಡ್ಡಿ ಕ ತುಜೆ​ೆಂ ಹೊಡೆ​ೆಂ ರ್ೆಂಭಾಳ್ಳಾತ್ರ ಆರ್. ತೊ ಮ್ೆಂಡೊ ಕತೆಂ ಕರೆಂಕ್ ಚಿೆಂತಲ ೆಂಯ್?” “ಜಾಯ್ ತರ್ ಫೆಡ್ಡಿ ಕ ಘೆ​ೆಂವು . ತೊ ಫಡ್​್ ಜಾಳೆಂತ್ರ ಗಳಾ ವೆಾ ತ್ರ.” “ತುಜ ಮೊಡ್​್‌ಲಲ ಸುರಿಯ್ಚಿ ಭಾಲ?” “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ಧವರ್‌್ ್ ಘೆ.”್‌ “ತಿ ಮ್ಹ ಕಾ ಜಾಯ್. ಉರೆ್‌ಲ ಲಾ​ಾ ವಸುಾ ೆಂ ವಶಾ ೆಂತ್ರ ಆಮಿೆಂ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಪಳ್ಳವಾ​ಾ ೆಂ.” “ಮ್ಹ ಕಾ ಸೊರ್ಧಲ ೆಂರ್?” “ನಾರ್ಾ ೆಂ? ಕೀಸ್ಾ ಗ್ಲ್ಡ್ಿ, ವಮ್ನಾೆಂ...”್‌ ಅಪ್ತಿ ಇತಲ ಾ ಕ್ ತಶೆ​ೆಂ ಮ್ಸ್ೆ ಲಾರ್​್ ೆಂ ಉಲವ್ಕ್ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ಮ್ಹ ತರಾ್‌ಾ ಕ್ ದುರ್ಿ ಾ ಮ್ಹ ನಾಿ ನ್ ಉಲಂವೆ್ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ.. “ಇತೊಲ ವಶಲ್ ಧಯ್ಲಿ. ಎದೆ​ೆಂ ಧಕೆಾ ೆಂ ಹೊಡೆ​ೆಂ! ತೆಂಕಾ ದಿರ್ಜೆಮೂ!?” ಅಪ್ತಿ ಲಾರ್​್ ೆಂಚ್ ಆನಿ ಮ್ಸ್ೆ ಲಾರ್​್ ೆಂ ಉಲವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ಮ್ಹ ತರಾ್‌ಾ ಕ್ ಎಕಾ ಜೀವ್ಕ ಜೀವ್ಕ ಮ್ಹ ನಾಿ ಲಾರ್​್ ೆಂ ಉಲವ್ಕ್

ಆಸ್​್ ೆಂ ಚಿೆಂತುನಂಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ. “ತುೆಂ ಇತಲ ದಿೀಸ್ ನಾ ಆಸುಲೆಲ ೆಂ ಮ್ಹ ಜಾನ್ ಬ್ರಲುಕ ಲ್ ಸೊಸುೆಂಕ್ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ನಾ.”್‌ಚೆಕಿ ಮ್ಹ ಣಲ. “ತುೆಂವೆ ಕತೆಂ ಧರೆ್‌ಲ ೆಂಯ್?” “ಪಯಾಲ ಾ ದಿರ್ ಏಕ್. ದುಸ್ಿ ದಿರ್ ಏಕ್. ತಿಸ್ಿ ದಿೀಸ್ ದೊೀನ್.” “ವಾಹ ವ್ಕ!..”್‌ ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ಹೆಂವ್ಕ ತುಜೆ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತಚ್ ಯ್ತೆಂ.” “ನಾ, ನಾ. ಮ್ಹ ಜ ಶನಿ ಆನಿಕೀ ಸುಟೊೆಂಕಾ್ . ಸುಟ್ ಬರಿೆಂಯ್ ದಿರ್ನಾ.” “ತುಕಾ ಅದೃಷ್ಾ ನಾತಲ ಾ ರ್ ವಹ ಡ್ ನಾ. ಹೆಂವ್ಕ ತುಕಾ ಅದೃಷ್ಾ ಹಡ್​್ ಯ್ತೆಂ.”್‌ಚೆಕಿ ಮ್ಹ ಣಲ. “ತುಜಾ ಘರಿ್‌್ ೆಂ?” “ತಿೆಂ ಕತೆಂಯ್ ಮ್ಹ ಣೆಂದಿತ್ರ. ಮ್ಹ ಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊೆಂಕಾ್ . ಕಾಲ್ ಹೆಂವೆ ದೊೀನ್ ಮ್ಸೊೆ ಾ ಧರಾ್‌ಲ ಾ ತ್ರ. ಮ್ಹ ಕಾ ಆನಿಕೀ ಮ್ಸುಾ ಶಕೆಂಕ್ ಆರ್.” “ಆಮೆ್ ಲಾರ್​್ ೆಂ ಹೊಡ್ಲ್ಾ ರ್ ಕೆದ್ಲ್ ೆಂಯ್ ಏಕ್ ಬರಿೀ ಭಾಲ ಆರ್ಜೆ. ತಿ ಖಂಚ್ತಯ್ ಫೀಡ್ಿ ಗ್ಲ್ಡೆಾ ಚ್ತ ರ್ಬಲ ೀಡ್ಡೆಂತ್ರ ಕರವಾ ತ್ರ. ಬರಿೀ ಧರ್ ಆರ್ಜೆ ಪುಣ್ ಟೆಂಪರ್ ದಿವಂವ್ಕಕ ನೊಜ. ವೆರ್​್ ೆಂ ಮೊಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ. ಮ್ಹ ಜಾ ಸುರಿಯ್ ಬರಿೆಂ.” “ರ್ಬಲ ೀಡ್ಡಚೆ​ೆಂ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಸೊಡ್. ಹೆಂವ್ಕ ದುಸಿ​ಿ ಸುರಿ ತಯಾರ್ ಕರಯಾ​ಾ ೆಂ.”್‌ ಚೆಕಿ ಮ್ಹ ಣಲ. “ಹೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆ​ೆಂ ಆನಿಕ್ ಕತಲ ದಿೀಸ್ ಆರ್ಾ ಖಂಯ್?”

17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ದೊೀನ್ ತಿೀನ್ ದಿೀಸ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ. ತಾ ಪ್ತಸುನ್ ಹೆಂವ್ಕ ಸಕಕ ಡ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ್‌ಾ ೆಂ. ತಾ ಪಯ್ಲ ತುೆಂ ತುಜೆ ಹತ್ರ ಗ್ಳಣ್ ಕರ್.”್‌ಚೆಕಿ ಮ್ಹ ಣಲ. “ಹತೆಂಚೆ ಸೊಡ್, ತ ಹೆಂವ್ಕ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ಘೆತೆಂ. ಕಾಲ್ ರಾತಿೆಂ ಥುಕಾ​ಾ ನಾ, ಹಧಾ ಿೆಂತ್ರ ಕಸಲೆ​ೆಂರ್ ಮೊಡ್​್‌ಲೆಲ ಬರಿೆಂ ಭಗೆಲ ೆಂ.”್‌ಮ್ಹ ತರೊ ಮ್ಹ ಣಲ. “ತುೆಂ ಆನಿಕೀ ಇಲಲ ವಶೆವ್ಕ ಘೆ. ತುಕಾ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಖೊಮಿಸ್ ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಖಾೆಂವ್ಕಕ , ಹತೆಂಕ್ ಪುಸುೆಂಕ್ ಕತೆಂ ಪುಣ ಹಡ್​್ ಯ್ತೆಂ.”್‌ ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ. “ಹೆಂವ್ಕ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ದಿೀಸ್ ಥಾವ್ಕ್ ಆಜ್ ಪಯಾಿೆಂತಿಲ ಪತಿ ೆಂ ಮೆಳಾೆ ಾ ರಿೀ ಹಡ್.” “ಜಾಯ್ಾ , ಜಾಯ್ಾ . ತುೆಂ ಆತೆಂ ವಶೆವ್ಕ ಘೆ.’ “ಮ್ಸ್ೆ ಚೊ ಮ್ೆಂಡೊ ಘೆ ಮ್ಹ ಣನ್ ಫೆಡ್ಡಿ ಕಕ್ ರ್ೆಂಗೊೆಂಕ್ ವಸಿ ನಾಕಾ.” “ನಾ, ನಾ.”್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಣನ್ ಚೆಕಿ ದೊಳಾ​ಾ ನಿೆಂ ದುಕಾೆಂ ಗಳಯಿತ್ರಾ ಗೆಲ. ತಾ ದಿೀಸ್ ದನ್ಾ ರಾ ಟರೆಸ್ ಹೊಟಲಾೆಂತ್ರ ಪಿ ವಾಸಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಲ . ಸಬಾರ್ ಲೀಕ್ ಹತೆಂತ್ರ ಬ್ರಯ್ರಾಚಿೆಂ ಕೆನಾೆಂ ಹತೆಂತ್ರ ಘೆವ್ಕ್ ಸಕಯ್ಲ ಧಯಾಿಕ್ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ . ಖಾಲ ಬ್ರಯ್ರಾಚಿೆಂ ಕಾ​ಾ ನಾೆಂ ತಶೆ​ೆಂ ಮೊರೊನ್ ಪಡೆಲ ಲಾ​ಾ ಮ್ಸ್ೆ ೆಂ ಮ್ರ್ಧೆಂ ಎಕಾ ಸಿಾ ರೀಯ್ಕ್ ಧಯಾಿಚ್ತ ಲಾಹ ರಾೆಂಚೆರ್ ಧಲನ್ ಆಸ್​್ ೆಂ ಮ್ಹ ತರಾ್‌ಾ ಚೆ​ೆಂ ಹೊಡೆ​ೆಂ ದಿಸ್ಲ ೆಂ. ಹೊಡ್ಲ್ಾ ವರಿ್‌್ ಹೊಡ್ಲ್ಾ ಚ್ತ ಬಗೆಲ ಕ್ ಲಾಹ ರಾೆಂಚೆರ್ ವಯ್ಿ ಸಕಯ್ಲ ಧಲನ್ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ

ಲಾೆಂಬ್ ಧವೆ​ೆಂಚ್ ಅಸಿ​ಿ ಪಂಜರ್ ಆನಿ ತಚಿ ಧವಚ್ ಲಾೆಂಬ್ ಶಮಿಾ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ತಿ ಅಜಾ​ಾ ಪಿಲ . “ತೆಂ ಕತೆಂ?”್‌ತಿಣ ಕತೂಹಲಾನ್ ಕಶನ್ ಪ್ತಶರ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ವೇಯ್ಾ ರಾ ಲಾರ್​್ ೆಂ ವಚ್ತರೆ್‌ಲ ೆಂ. “ತೊ ಟಿಬುರೊನ್ ಜಾತಿಚೊ ತಟೊ ಮೇಡ್ಮ್.”್‌ ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ. ತೊ ತಾ ಮ್ಸ್ೆ ಚ್ತ ಅಸಿ​ಿ ಪಂಜರಾಚಿ ಕಾಣ ರ್ೆಂಗೊೆಂಕ್ ಆಸುಲಲ . “ತಟ್ಮಾ ೆಂಕ್ ಇತಿಲ ಸೊಭಿತ್ರ ಶಮಿಾ ಆರ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆಂವ್ಕ ನ್ವಣಸಿಲ ೆಂ!”್‌ ತಿ ಮ್ಹ ಣಲ. “ಹೆಂವೀ ನ್ವಣಸೊಲ ೆಂ!”್‌ ತಿಚೊ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತಿಯಿೀ ಉದ್ಲ್ ರೊ್‌ಲ . ಮ್ಹ ತರೊ ಕಸಲಾ​ಾ ಚಿಚ್ ಪವಾಿ ನಾರ್ಾ ನಾ ಪತಾ ಿನ್ ಗ್ಲ್ಢ್ ನಿದೆ ವಶ್ ಜಾಲಲ . ವೊಮೊಾಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ತಚ್ತ ಬಗೆಲ ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ ಚೆಕಿ ತೊ ಉಟೊೆಂಕ್ ರಾಕಾ​ಾ ಲ. - ಸಮಾಪ್ತ ್ ಅರೆ್‌್ ಸ್ಾ ಹಮಿೆಂಗೆಾ ೀ ಅರೆ್‌್ ಸ್ಾ ಹಮಿೆಂಗೆಾ ೀ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ತ ಇಲನೊೀಯ್ ಪ್ತಿ ೆಂತಚ್ತ ಓಕ್ ಪ್ತರಾ್‌ಕ ೆಂತ್ರ ಜಲಾ​ಾ ಲಲ . ಹೈಸ್ಕಕ ಲಾೆಂತ್ರ ಶಕನ್ ಆರ್ಾ ನಾೆಂಚ್ ತಣ ಇಸೊಕ ಲಾಚ್ತ ಮ್ಾ ಗಜೀನಾರ್ ಬರಂವ್ಕಕ ಸುರ ಕೆಲೆಲ ೆಂ. ತಚೆ​ೆಂ ಶಕಾಪ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾಲೆಲ ೆಂಚ್ ಹಮಿೆಂಗೆಾ ೀ, 1917-ತ್ರ ‘ಕಾನಾ​ಾ ಸ್ ಸಿಟಿ ರ್ಾ ರ್’್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ಲಾ​ಾ ಪತಿ ಕ್ ವರೆ್‌ಧ ಗ್ಲ್ರ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾವ್ಕ್ ಸ್ರಾ್‌ಾ ಲ. ಮ್ಹ ಝಜಾ ವೆಳೆಂ ತೊ, ಅೆಂಬುಲೆನ್ಾ ಚ್ತಲಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಸೈನಾಕ್ ಭರಿ್‌ಾ ಜಾಲ. ಝಜಾ ಥಳಾರ್ ತೊ ತಿೀವ್ಕಿ ಥರಾನ್ ಘಾಯ್ಲ.. ಝಜಾ ನಂತರ್ ಪರಾ್‌ಾ ಾ ನ್ ಪತಿ ಗ್ಲ್ರಿಕಾ ಶೆತಕಚ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಆಯ್ಲಲ ತರಿೀ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಪೂರ್‌ಿ ್ ಕಾಳ್ ಸೃಜನ್ಶೀಳ್

ವದೌಟ್ ವಮೆನ್’್‌ ‘ಏ ಫೇರ್ ವೆಲ್ ಟು ಆರ್‌ಾ ಾ ್’್‌ ಕಾದಂಬರಿ ಥಾವ್ಕ್ ತಕಾ ಅೆಂತರಾರ್ಷಾ ರೀಯ್ ಮ್ನ್ಾ ತ ಲಾಬ್ರಲ . ಹಮಿೆಂಗೆಾ ೀಕ್ ಮ್ಸಿೆ ಪ್ತಗ್ಲ್​್ ವಶೆಂ ವಶೇಸ್ ಆಸಕ್ಾ ಆಸುಲಲ . ಆನಿ, 1954-ತ್ರ ತಚ್ತ The Old Man and the Sea ಮ್ಟಿಾ

ಕಾದಂಬರಿ ಪಿ ಕಟ್ ಜಾಲಲ ಚ್ ತಕಾ ಬರವಾ​ಾ ಕ್ ಲಾಗೊಲ . ತಚೊಾ ‘ದಿ ಸನ್ ನೊೀರ್ಬಲ್ ಪಿ ಶಸಿಾ ಲಾಬ್ರಲ . ಆಲಾ ರೈಸಸ್’್‌ ‘ಪಿಯ್ರ್ಾ ’್‌ ‘ಪೊರ್ ಹಮಿೆಂಗೆಾ ೀ 1961-ತ್ರ ಅೆಂತರೊ್‌ಲ . ವೂಮ್ ದಿ ರ್ಬಲ್ಲ ಟೊೀಲ್ಾ ’್‌ ‘ಮೆನ್ **************************************************************************************

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


(ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅಾಂಕಾ​ಾ ಥಾವ್ನ್ ) ಹೆಂ ಪಿ ಕರಣ್ ಥಂಯ್ಾ ರ್ ಮುಗ್ಲ್ು ಲೆ​ೆಂ, ಇಸೊಕ ಲಾಚಿೆಂ ರಿಕಾಟ್ಮೆಂ ಸಕಕ ಡ್ ಪಳವ್ಕ್ ಆಯಿಲಲ ಶಂಕರಪಾ ಬ್ರೀರನ್ಹಳ್ಳೆ ಕ್ ವೆಚೆ​ೆಂ ಕಾರೆ್‌ಾ ೆಂ ಆರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಗ್ಲ್ಡ ಸ್ ಕರಿಲಾಗೊಲ .್‌ “ತರ್ ಉರ್‌ಲ ಲ ತನಿ​ಿ

ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಕರಾ್‌ಾ ೆಂ”್‌ ಮ್ಹ ಣುನ್ ರಂಗಣ್ಿ ಬ್ರಡ್ಲ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರೊ್‌ಲ . ಮ್ಸ್ಾ ರ್ ರಂಗಪಾ ರಂಗಣಿ ಸವೆ​ೆಂ ಯ್ತಚ್ ‘ಆಪ್ತಿ ಕ್ ಕಾೆಂಯ್ ಪಿ ಮೊೀಶನಾಚಿ ವೆವರ್ಾ ಕರಿಜೆ’್‌ ಮ್ಹ ಣ್ ವನಂತಿ ಕರಿಲಾಗೊಲ . ಬ್ರಡ್ಲ್ರಾಲಾರ್ೆಂ ತ ಹಳ್ಳೆ ೆಂತಲ ಮುಕೆಲ, ಘರೊ್‌್ ಧನಿ ಸಕಕ ಡ್ ಜಮ್ಲ ಲೆ. ಇನ್ಾ ್‌ಪ್ಲ್ಕಾ ರಾಕ್ ನ್ಮ್ರ್ಕ ರ್ ಕರ್‌್ ್ ಲೆಂರ್ಬ ಸಮ್ರಿ್‌ಾ ಲೆ. ಭಿತರ್ ರ್ಲಾೆಂತ್ರ ಜಮ್ಕ ಣ್ ಹೆಂತುಳೆ ಲ. ಇನ್ಾ ಪ್ಲ್ಕಾ ್‌ ರ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊಲ . ಉರ್‌ಲ ಲೆ ಜಮ್ಕ ಣರ್ ಪ್ತತೆ ಲೆ. ಘರಾ್‌್ ಾ ಯ್ಜಾ​ಾ ನಾ​ಾ ನ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಚಿತುರೊ್‌ಲ ಾ , ಕೆಳೆಂ, ಖಾಜುರ್, ಬಾದ್ಲಾ ೆಂ, ದ್ಲಕೆ ಭರ್‌ಲ ಲೆ​ೆಂ ಏಕ್ ತಟ್ ಹಡೆಲ ೆಂ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವೆಳಾನ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಗೊೀಪ್ತಲ ವಹ ಡ್ಲ್ಲ ಾ ಲಟ್ಮಾ ೆಂತ್ರ ಹಳ್ಾ ತಪ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ ದೂದ್ರ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌್ ್ ಗೆಲ. ಯ್ಜಾ​ಾ ನಿ “ಘೆಜಯ್ ಧನಾ​ಾ ೆಂನೊ, ಹಾ ದಿರ್ ಆಮೆ್ ರ್ ಮೊಕಾಕ ಮ್ ಕೆಲೆಲ ೆಂ ಆಮ್ಕ ೆಂ ವಹ ಡ್ ಸಂತೊರ್ಚೆ​ೆಂ. ತುಮ್​್ ಾ ಕಾಳಾರ್ ಶಕಪ್ ಬರಾ್‌ಾ ನ್ ಪಿ ಚ್ತರ್ ಜಾತೇ ಆರ್”್‌ಮ್ಹ ಣ್ ಹೊರ್ೆ ಕ್ ಉಲಯ್ಲಲ . ರಂಗಣಿ ನ್ ಗರೆ್‌ೆ ತಕತ್ರ ಜಾಪಿ ದಿಲಾ . ಉಲಯಾ​ಾ ೆಂ ಉಲಯಾ​ಾ ೆಂ ದೂದ್ರ, ಚ್ತರ್ ಕೆಳೆಂ, ದೊೀನ್ ಚಿತುರೊ್‌ಲ ಾ ಪೊಟ್ಮಕ್ ರಿಗೊಲ ಾ . ತಿತಲ ಾ ರ್ ದೊೀನ್ ಬೊೆಂಡೆ ದೆ​ೆಂವಯ್ಲ . ತೆಂತೊಲ ಏಕ್ ಇನ್ಾ ್‌ಪ್ಲ್ಕಾ ರಾನ್ ಖಾಲ ಕೆಲ. ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಗ್ಲ್ಡ್ಡಯ್ರ್ ಬ್ರೀರನ್ಹಳೆ ಯ್ತನಾ ಶಂಕರಪಾ ಆನಿ ಮ್ಸ್ಾ ರ್ ರಂಗಪಾ ಒಟುಾ ಕ್ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ಥಂಯ್ಾ ರ್ ಪರಿಗತ್ರ ಸರ್ೆ ಪಳವ್ಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಯ್ತನಾ ರ್ಡೆ ಬಾರಾ ಜಾಲಲ ೆಂ. ಜೆವಾಲ ಾ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಥೊಡೊ ವಶಿ ೆಂತ್ರ ಘೆವ್ಕ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗುೆಂಡೇನ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ತಾ ಇಸೊಕ ಲಾಚಿ ತನಿ​ಿ ಮುಗು​ು ನ್ ಇನ್ಾ ್‌ಪ್ಲ್ಕಾ ರ್ ಕೆ​ೆಂಪ್ತಪುರಾಕ್ ಪ್ತವೊಲ . ಪ್​್ ಕರಣ್ – ೨ ಬೊೋರ್ಡ ್ ಪುಸ್ಚ ಾಂ ವಸ್ತ್ ರ್ ಭಂವಾ ೆಂ ಭಂವೆಡ ೆಂತಲ ಾ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿೀವ್ಕ್ ರಂಗಣ್ಿ ಚ್ತರ್ ದಿರ್ೆಂ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಜನಾರ್‌ಧ ನಾಪುರಾಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಪ್ತವೊಲ . ರೇೆಂಜಾೆಂತ್ರ ಸಭಾರ್ ಸುಧರಣೆಂ ಜಾಯ್ೆ ಮ್ಹ ಣ್ ೆಂ ತಚ್ತಾ ಅನ್ಭ ವಾಕ್ ಆಯ್ಲ ೆಂ. ಆಪ್ತಿ ಚ್ತಾ ಸಮ್ೆ ಣಕ್ ಆಯಿಲೆಲ ಪರಿೆಂ ವಸಾ ೃತ್ರ ಸಮ್ೆ ಣ ಬರವ್ಕ್ ಸರ್‌ಕ ಾ ಲರಾಚ್ತಾ ರಪ್ತರ್ ಮ್ಸ್ಾ ರಾೆಂಕ್ ತಣೆಂ ಧಡ್​್ ದಿಲ. ಮ್ಸ್ಾ ರಾೆಂ ಸವೆ​ೆಂ ಒದ್ಲು ಡ್ಲ್​್ ಾ ಹಾ ರಾಟ್ಮವಳ್ಳೆಂತ್ರ ಸಮ್ೆ ಣ ಬರವ್ಕ್ ಧಡ್ಡ್ ವಹ ಡ್ಡಲ ತಕಲ ಹುನ್ ನ್ಹ ೆಂಯ್, ತಿ ಸಮ್ೆ ಣ ಸಮೊೆ ನ್ ಘೆವ್ಕ್ ಪ್ತಳ್ಳ್ ಪರಿೆಂ ಕರಿ್‌್ ವಹ ಡ್ಡಲ ತಕಲ ಹುನ್. ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ ಮ್ಸ್ಾ ರ್ ಸರ್‌ಕ ಾ ಲರಾೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಯ್ಾ ಪಳ್ಳನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ . ಥೊಡೆ ವಾಚ್ತಲ ಾ ರಿ ಕೂಡೆಲ ಪ್ಲ್ಟ ಭಿತರ್ ಚೆಪುನ್ ದವರಾ್‌ಾ ಲೆ. ವಹ ಡ್ಲ್ಲ ಾ ವಹ ಡ್ಲ್ಲ ಾ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂನಿ ಮ್ತ್ರಿ ಸರ್‌ಕ ಾ ಲರಾೆಂ ರ್ರೆ್‌ಕ ೆಂ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್ ತೆಂತುನ್ ದಿಲೆಲ ಸಮ್ೆ ಣ ಪಿ ಕರ್ ಚಲುೆಂಕ್ ಪ್ಲ್ಿ ೀತನಾ ಕರಾ್‌ಾ ಲೆ. ಎಕಾ ಸಕಾಳೆಂ ರಂಗಣ್ಿ ರ್ಯ್ಕ ಲಾರ್ ಬಸುನ್ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂಚ್ತಾ ಭೆಟಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರಾ್‌ಲ . ರ್ತಟ್ ಮ್ಯಾಲ ೆಂ ಪಯಿ​ಿ ಲಾ​ಾ ನ್ ತಿೀನ್-ಚ್ತರ್ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂ ಪಳವ್ಕ್ ಭಿತರಾ್‌ಲ ಾ ವಾಟನ್ ಘೆಂವೊಲ .

ರಾನಾಚ್ತಾ ರರ್ಾ ಾ ೆಂತ್ರ ದೊೀನ್ ಮ್ಯಾಲ ೆಂ ರ್ಯ್ಕ ಲ್ ಘಡ್ಲ್ಡ ಯಾಲ ಾ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಸುದೆು ೀನ್ಹಳೆ ಮೆಳೆ . ಇಸೊಕ ಲಾ ಲಾರ್ೆಂ ವಚುನ್ ದೆ​ೆಂವಾ​ಾ ನಾ ಬಾರ್ಲ್ ಉಗೆಾ ೆಂ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಭಿತರ್ ಭುರೆ್‌್ ಆನಿ ಮ್ಸ್ಾ ರ್ ಲರ್ೆಂವಾರ್ ಪಡ್​್‌ಲೆಲ . ಬಾಗ್ಲ್ಲ ದೆಗೆ​ೆಂತ್ರ ಏಕ್ ರಟ್ಾ ಕಾಗ್ಲ್ು ರ್ “ಲರ್ೆಂವ್ಕ ಚಲಾ್ ಾ ವೆಳಾ ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ ರಾೆಂನಿ ಪರ್‌ಾ ಣ್ ನಾರ್ಾ ೆಂ ಭಿತರ್ ಯೇನಾೆಂಯ್”್‌ ಅಶೆ​ೆಂ ಬರವ್ಕ್ ಘಾಲೆಲ ೆಂ. ಆಪ್ತಲ ಾ ಸರ್‌ಕ ಾ ಲರಾ ಪಿ ಕಾರ್ ಮ್ಸ್ಾ ರಾನ್ ನೊೀಟಿಸ್ ಘಾಲೆಲ ೆಂ ಪಳವ್ಕ್ ರಂಗಣ್ಿ ಸಂತುಷ್ಾ ಜಾಲ. ಬಾಗ್ಲ್ಲ ರ್ ರಾವುನ್ “ಹೆಂವೆ​ೆಂ ಪುಣ ಭಿತರ್ ಯ್ವೆಾ ತ್ರ್‌ರ್ೀ ಮ್ಸ್ಾ ರ್”್‌ಮ್ಹ ಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ​ೆಂ.್‌ “ಯ್ವೆಾ ತ್ರ ರ್ಯಾ​ಾ ೆಂನೊೀ, ತುಮ್​್ ಾ ಚ್ ಆಜಾ​ಾ ಪರಾ್‌ಾ ಣ ತಿ ಕಳವಿ ಗ್ಲ್ೆಂವಾ್ ಾ ೆಂ ಖಾತಿರ್ ಘಾಲಾ​ಾ ”್‌ ಮ್ಹ ಣಲ ಮ್ಸ್ಾ ರ್. ತೊ ತಿಕೆಕ ಶೆ ಕಾಲುಬುಲ ಜಾಲಲ . ಕಾಲ ಸಿ ಭಿತರ್ ವಚ್ತಜೆ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ಭುರಿ್‌್ೆಂ ಮ್ವ್ಕ್ ್‌ಪಣೆಂ ಹತ್ರ ಜೀಡ್​್ ಉರ್ಬ ರಾವಲ ೆಂ. ಹರಾ ಕಡೆ ಜಾಲೆಲ ಪರಿೆಂ “ನ್ಮ್ರ್ಕ ರ್ ರ್ರ್”್‌ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಬೊಬಾಟಿಲ ೆಂನಾೆಂತ್ರ. ತೆಂ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ರಂಗಣಿ ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಡೊಲ . ಭುರಾ್‌್ ಾ ೆಂಕ್ ಬಸುೆಂಕ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ ತಣ. ಮ್ಸ್ಾ ರಾಕ್ ಸುಮ್ರ್ ಪಂಚ್ತಳೀಸ್ ವರಾ್‌ಾ ೆಂ ಜಾತಿತ್ರ. ಪೂಣ್ ಕಸ್ ಎದೊಳ್​್‌ಚ್ ಪಿಕನ್ ಆಯಿಲೆಲ . ಖಾಡ್ ಲಾೆಂಬ್ ದೆ​ೆಂವುೆಂಕ್ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ ತರಿೀ ಭಂಡ್ಲ್ರಾ್‌ಾ ಲಾರ್ೆಂ ವಚುನ್ ತಿೀನ್-ಚ್ತರ್ ಮ್ಹ ಯ್​್ ಜಾಲೆಲ ಪರಿೆಂ ದಿರ್ಾ ಲೆ​ೆಂ. ತಲಾ ರಂಗ್‍ಲ, ಹಳ್ಾ ಉಬಾರಾಯ್, ವಸುಾ ರ್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಥಂಯ್ ಹೆಂಗ್ಲ್ ಪಿೆಂಜ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ, ತಕೆಲ ರ್ ಮೆಹ ಳೊ ಜಾಲಲ ರಮ್ಲ್, ಮ್ಸ್ಾ ರಾಚೆ​ೆಂ ನಾೆಂವ್ಕ ಕೆ​ೆಂಚಪಾ . ರಂಗಣ್ಿ ಮ್ಸ್ಾ ರಾ ಸವೆ​ೆಂ ತಿಸಿ​ಿ ಕಾಲ ಸಿಕ್ ವಚುನ್ “ಏಕ್ ಲೆಕ್ ಘಾಲಾ ಮ್ರ್ಾ ರಮ್”್‌ ಮ್ಹ ಣಲ. ತಾ ಮ್ಸ್ಾ ರಾನ್ ಬಾಲ ಾ ಕ್​್‌ಬೊರಾ್‌ಡ ಚೆರ್ ಲಾಗುೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ನಾತಲ ಲಾ​ಾ ಚುನಾ​ಾ ಕಾಡೆಾ ೆಂನಿ 378547896 X5458945 ಅಶೆ​ೆಂ ಲಾೆಂಬಾಯ್ಕ್ ಲೆಕ್ ಬರಯ್ಲ ೆಂ ತೆಂ ಪಳವ್ಕ್ ೆಂಚ್ ರಂಗಣಿ ಶರಿೆಂಚುಕಲ . “ತಿತಲ ೆಂ ಲಾೆಂಬ್ ಲೆಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ರ್ಾ ರ ಲಾಹ ನ್ವಿ ೆಂ ಪುರೊ ತಿೀನ್ ಆೆಂಕಾಡ ಾ ೆಂ ಪ್ತಿ ಸ್ ಲಾೆಂಬ್ ನಾಕಾ”. “ವಹ ಡ್ ನ್ಹ ೆಂಯ್ ರ್ಯಾ​ಾ , ಕಷಾ ೆಂನಿ ರ್ೆಂಗುನ್ ದಿಲಾೆಂ, ಭುರಿ್‌್ೆಂ ಕರಾ್‌ಾ ತ್ರ, ರ್ಯಾ​ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಜ ಮಿಹ ನ್ತ್ರ ಪಳಯ್ೆ ” “ತುವೆ​ೆಂ ಭಂಗ್‍ಲ ಕಾಡ್​್ ಶಕಯಾಲ ೆಂಯ್​್‌ಮೂ, ಪೂಣ್ ತೆಂಚ್ತಾ ಪ್ತೆಂವಾಡ ಾ ಕ್ ರ್ರೆ್‌ಕ ೆಂ ಜಾಲೆಲ ೆಂ ಲೆಕ್ ಮ್ತ್ರಿ ಕರಯ್ೆ . ಲರ್ೆಂವ್ಕ ಪಟಿಾ

ಧಡ್ಲ್ಲ ಾ ತಿ ಖಂಯ್ಾ ರ್ ಆರ್ ದಿ” ಮ್ಸ್ಾ ರಾನ್ ಪ್ಲ್ಟೆಂತಿಲ ಪರಿ್‌್ ಪಟಿಾ ಕಾಡ್​್ ದಿಲ. ತೆಂತುೆಂ ಛಾಪ್ತಲ ೆಂ ತೆಂ ಪಳವ್ಕ್ “ಹೆಂ ತುವೆ​ೆಂ ಪಳ್ಳೆಂವ್ಕಕ ನಾೆಂರ್ ್‌ ಮ್ರ್ಾ ರಮ್?”್‌ ಮ್ಹ ಣುನ್ ರಂಗಣಿ ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ​ೆಂ. “ನಾೆಂ ಧನಾ​ಾ , ಹೆಂವ್ಕ ದುಬೊೆ ವಹ ಯ್. ಪೂಣ್ ಫಟಿ ಮ್ರೊ್‌್ ಮ್ನಿಸ್ ನ್ಹ ೆಂಯ್”. “ಬರೆ​ೆಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಪುಣ ಹೆಂಗ್ಲ್ ಆಸ್​್ ೆಂ ಪಳವ್ಕ್ ರ್ರೆ್‌ಕ ೆಂ ಲರ್ೆಂವ್ಕ ಶಕಯ್ೆ ಯ್” “ಜಾಯ್ಾ ಧನಾ​ಾ ”. ರಂಗಣಿ ನ್ ವಾಚೆ್ ೆಂ, ಬರಂವೆ್ ೆಂ, ಲರ್ೆಂವ್ಕ, ಪೊದ್ಲೆಂ ಸಕಕ ಡ್ ಪರಿೀಕಾಿ ಕೆಲಾ​ಾ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ “ತಿಸ್ಿ ಕಾಲ ಸಿಕ್ ತಿಕೆಕ ಶೆ ಉಕಾಲೇಖನ್ ಲರ್ೆಂವ್ಕ ಕರ್ ಪಳಯಾೆಂ ಮ್ಸ್ಾ ರಾ”್‌ ಮ್ಹ ಣಲ. ತಾ ಮ್ಸ್ಾ ರಾನ್ ಪ್ತಠ್ ಪುಸಾ ಕಾೆಂತೊಲ ಏಕ್ ವಾೆಂಟೊ ಕಾಡೊಲ . (ಮುಖಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ವ)

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಕಾಲಕ್ ಲೇಖನ್

ಭಾಗಿ ಅಮೃತ ೋತ್ಸವ್ ಕಶ ೆಂ ಮಹಣ ೆಂ? _ ಜಿಯೋ, ಅಗ್ರ್ ರ್.

ಅಗೊೀಸ್ಾ 15ವೆರ್ 1947 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ರ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಭಾರತಿೀಯಾೆಂಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಲಾಭೆಲ ೆಂ. ಹೊ ಆತೆಂ ಇತಿಹಸ್.

ಭಾರತ್ರ ದೇಶ್ ಆಪ್ತಲ ಾ ರ್ಾ ತಂತೊಿ ೀತಾ ವಚ್ತಾ ಅಮೃತ್ರ ವರ್ಿಚ್ತಾ ಸುವಾಳಾ​ಾ ರ್ ಆರ್. ಹರ್ ಭಾರತ್ರ ನಿವಾಸಿೆಂಕ್ ಹೊ ವಹ ಡ್ ಅಭಿಮ್ನಾಚೊ ವಶಯ್. ಹಾ ಅಮೃತೊೀತಾ ವಾಚೆಾ ಉಲಾಲ ಸ್ ಹೆಂವ್ಕ ಪ್ತಟಯಾ​ಾ ಪುಣ್ ಮ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ಲ್ಾ ನ್ ಖಂಡ್ಡತ್ರ ನ್ಹ ಯ್. ರ್ಬಜಾರಾಯ್ನ್ ಆನಿ ದುಖಾನ್.... ಭಾರತ್ರ ದೇಶಕ್ ವವಧ್ ರಾಷಾ ರೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ಸುಟ್ಮಕ ಆಶೆವ್ಕ್ ಪ್ತಿ ರಂಭ ಜಾಲಲ ಚಳುವಳ್ ಆನಿ ಪಿ ಕಿ ಯಾ ತಿೀನ್ - ಚ್ತರ್ ಶತಕಾೆಂಚಿ ಆನಿ ನಿಮ್ಣೆಂ ಬ್ರಿ ಟಿಷೆಂಚೆಾ ರಾಜಾ ಟಕ ಥಾವ್ಕ್

ಎಕ್ ನ್ದರ್ ಜರ್ ತಾ ವರ್ಿಚ್ತಾ ಪರಿಗತರ್, ಭಾರತ್ರ ದೇಶಚಿ ತನಾ್ ಚಿ ಪರಿಸಿ​ಿ ತಿ ಆನಿ ಪುಡ್ ಕರೆಂಕ್ ಆಸ್ಲ ಲೆಂ ಸವಾಲಾೆಂ ವಶೆಂ ಎಕ್ ನ್ದರ್ ಘಾಲ ತರ್ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಆಜ್ ಕಸಲಾ​ಾ ಸಂಕಷಾ ೆಂತ್ರ ಆಮಿೆಂ ಶಕಿನ್ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಆಚರಣ್ ಕತಿೆಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಸಮೊೆ ೆಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಲಾಭ'ಲಾಲ ಾ ದಿರ್ಚ್​್ ಅಖಂಡ್ ಭಾರತ್ರ ಧಮ್ಿಧರಿತ್ರ ದೊೀನ್ ಭಾಗ್‍ಲ ಜಾವ್ಕ್ ಮೆಕೆ​ೆ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ಮುಸಿಲ ೆಂ ಸಮುದ್ಲಯ್ ಅಪ್ತಲ ಾ ದೇಶಕ್ ಪ್ತಕರ್ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲಾವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಲ ೆಂಚ್​್ ರಾಜ್ ಆಡ್ಳಾ​ಾಚೆಾ ೆಂ ಸುೆಂಕಾಣ್ ಘೆವ್ಕ್ ವೊರೆವೆಂಗಡ್ ಬಸ್ಲ . ಉರಲಲ ಲೀಕ್ ಅಮೊ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಾ ಕೀ, ಹಾ ಚ್​್ ವಗ್ಲ್ಾ 80 ಲಾಖ್ ನಿರಾಶಿ ತ್ರ ಲೀಕ್ ಭಾರತ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಲ . ಹಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಜ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮುಕೆಲಾ​ಾ ೆಂಚ್ತಾ ಫು ಼ು ಡೆ​ೆಂ ಸವಲಾೆಂ ಹ ಪರಿ ಆಸುಲಲ ೆಂ:

ಆಸುಲಲ ೆಂ

1. ವವಧ್ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ೆಂನಿ ಅಜೂನ್ ನ್ವಾಬ್ ಅನಿ ಮ್ಹರಾಜ್ ತ'ತೆಂಚ್ತಾ ರ್ಮಂತೆಂ ದ್ಲಾ ರಿೆಂ ವೆವೆಗೆ​ೆ ೆಂ ಕೆಾ ೀತ್ರಿ / ಜಾಗೆ/ರಾಜ್ಾ ಚಲವ್ಕ್ ವನ್ಿ ಆಸುಲೆಲ ೆಂ. ತೆಂಕಾೆಂ ಎಕಾ ಮ್ನಾಚೆಾ ಕರನ್ ನ್ವ ರಾಜ್ ವಾ ವರ್ಿ ಕಚೆಿೆಂ ವಶೆಂ ಅನಿ ಎಕ್ ದೇಶ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಪರಿಕಲಾ ನ್ ದಿೆಂವೆ್ ೆಂ.... ಹೊ ಭೊೀವ್ಕ ಪಂಥಾಹಾ ನಾಚೊ ವಾವ್ಕಿ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸುಲಲ . 2. ನಿರಾಶಿ ತ್ರ ಜಾವ್ಕ್ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಲಕಾಕ್ ಖಾಣ್, ವಸಿಾ , ಕಾಮ್ೆಂ, ಸುರಕ್ಷ ಆನಿ ಧಯ್ಿ ದಿೆಂವ್ ಸಂಗತ್ರ ಗಜೆಿಚಿ ಆಸ್ಲ ಲ. 3. ಲಾಹ ನ್ ಲಾಹ ನ್ ರಾಜಾ ಟಿಕ ಚಲಂವೆ್ 500 ವಯ್ಿ ರಾಯ್/ ರ್ಮಂತ್ರ ಅಸುಲಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ತೆಂಚೊ ಪ್ತತ್ರಿ ಆನಿ ಜವಾಬಾಿ ರಿ ಸಮೊೆ ೆಂವ್ .... 4. ದೇಶಕ್ ಎಕ್ ಸವವರ್ ಆಡ್ಳಾ​ಾ ಾ ನಿೀತ್ರ ಅನಿ ಕಾನುನ್ ರೂಪಿತ್ರ ಕಚೊಿ ಮ್ಹತಾ ಚೊ ವಾವ್ಕಿ .

ಯ್ತಲ ಆನಿ ಭೊೀವ್ಕ ಪಿ ಮುಖ್ ಜಾವ್ಕ್ ಉೆಂಚೆಲ ಅನಿ ನಿಮ್​್ ವಗ್‍ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಧಮ್ಿೆಂ ಮ್ರ್ಧೆಂ ಜಾತ್ರ ವಾದ್ರ ಬಳಷ್ಾ ಅಸುಲಲ . ಸವ್ಕಿ ಉೆಂಚೆಲ ೆಂ ಹುದೆು , ರ್ಿ ನಾೆಂ ಆಪ್ತಿ ೆಂವ್ಕಕ ಬಾಿ ಹಾ ಣ್ ಜಾತ್ರ ದಲತ್ರ ಆನಿ ಇತರ್ ನಿಮ್​್ ಾ ವಗ್ಲ್ಿೆಂಕ್ ಕಶಾ ತಲ. ಹಾ ಪ್ತರ್ೆಂತಲ ೆಂ ರ್ಮ್ನ್ಾ ವಾ ಕಾೆಂಕ್ ಮುಕಾ ದಿೆಂವೊ್ ಗಜೆಿಚೊ ವಶಯ್ ಆಸುಲಲ . 5. ದೇಶೆಂತ್ರ ವವಧ್ ಬಾಸೊ ಉಲಂವೊ್ ಲೀಕ್ ಆಸುಲಲ . ತೆಂಚೆ​ೆಂ ಮ್ರ್ಧೆಂ ಎಕತ ಜಾೆಂವ್ಕ, ಎಕೆ ರಿೀತಿಚೆಾ ಚಿೆಂತಪ್ ಜಾೆಂವ್ಕ ನಾತುಲೆಲ ೆಂ. ವವಧ್, ಭಾಸ್, ವವಧ್ ಖಾಣೆಂ, ನ್ವರ್ಿ ೆಂ, ಸಂಸಕ ರತಿ, ಚಿೆಂತಾ , ಆಚರಣೆಂ ಸರ್ೆ ೆಂ ವೆವೆರ್ೆ ಅಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕಚೆಿೆಂ ಯ್ಲೀಜನ್ ಗಜೆಿೆಂಚೆ ಆಸ್ಲ ಲೆ​ೆಂ. 6. ಲೀಕ್ ಪಿ ಧನ್ ಜಾವ್ಕ್ ಕೃರ್ಷಕ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಹಳಾೆ ಾ ೆಂನಿ ತೆಂಚಿೆಂ ವಸಿಾ , ಕೃರ್ಷ ತೆಂಚಿೆಂ ವಾ​ಾ ಪ್ಾ ಆನಿ ಪ್ತವಾ​ಾ ವಯ್ಿ ಅವಲಂಬ್ರತ್ರ ದೆಕನ್ ಕೃಷೆಕ್ ಗಜೆಿಚೊ ಪ್ತಟಿೆಂಬೊ ದಿೀನಾ ತರ್ ಹರ್ ಉದಾ ಮ್ೆಂ, ವಾ​ಾ ಪ್ಾ , ವಾವ್ಕಿ ಲುಕಾ​ಾ ಣಕ್ ಪಡ್ಲ್ಾ . ಉದ್ಲಹರಣಕ್ ಕೆಲಾ , ಕೆಂಬಾರ್, ಕಾಮೆಲ, ಹೊಟಲಾೆಂ, ಸವ್ಕಿ ನ್ಷ್ಾ ಭೊಗ್ಲ್​್ ಾ ಸಿ​ಿ ತರ್ ಆರ್ಾ ... 7. ಲೀಕ್ ಚಡ್ಸಲಾಲ ಾ ಬರಿ, ಗ್ಲ್ೆಂವ್ಕ ಗ್ಲ್ೆಂವಾೆಂನಿ ಜಪೊಡ ಾ ೀ ಚಡೊಲ ಾ . ಹ ಪರಿಗತ್ರ ನಿಯಂತಿ​ಿ ತ್ರ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಾ ಚ್​್ ...

ದೇಶಚೊ ಜನ್'ಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲ್ತ್ರಾ 24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8. ಶಕಾ​ಾ ಕೆಾ ೀತ್ರಿ ಅನಿ ಭಲಾಯ್ಕ ಕೆಾ ೀತ್ರಿ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆ​ೆಂ ದೊೀನ್ ಪ್ತೆಂಯ್ ಅಸುಲಾಲ ಾ ಬರಿ. ತೆಂಕಾೆಂ ನಿೀಟ್ ರಾವವ್ಕ್ ಬಲಶ್ಾ ಕಚಿ​ಿ ಜವಾಬಾು ರಿ...

ದೇಶ್ ಚಲಂವ್ ಬಳಷ್ಾ ಮೆಟ್ಮೆಂ ಕಾಯಾಿರಪ್ತಕ್ ಹಡ್ಸೆಂಕ್ ಮುಕೆಲ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಮೆಳೊನ್ ಹ ಪರಿಹರ್ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ದೇಶಕ್ ತಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

9. ನ್ವೊಾ ಇೆಂಡ್ಸಾ ರಿಯ್ಲ್, ಉತಾ ನ್​್ ಕೆಾ ೀತಿ ೆಂನಿ ನ್ವಾಲಾೆಂ ಕಚಿ​ಿ ಗಜ್ಿ ಆಸುಲಲ , ತಾ ವವಿೆಂ ಚಡ್ಡತ್ರ ಕಾಮ್ೆಂ ಆನಿ ಅಭಿವದಿು ರ್ಧ್ಾ ತೆಂ ದ್ಲಕಂವ್ಕಕ ಆಸ್ಲ ೆಂ.

1. ಭಾರತ್ರ ದೇಶಕ್ ಎಕ್ ಸಂವದ್ಲನ್ ರಚೆಲ ೆಂ. ಡ್ಡಸ್ೆಂಬರ್ 1946 ಥಾವ್ಕ್ ನ್ವಂಬರ್ 1949 ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಆವೆು ೆಂತ್ರ ಡ್ಲ್. ಅೆಂರ್ಬಡ್ಕ ರ್ ಮುಖೆಲಾ ಣರ್ ಎಕ್ ಅದುಭ ತ್ರ ಸಂವದ್ಲನ್ ಭಾರತಕ್ ಲಾರ್ಬಲ ೆಂ. ಹೆಂತು ಸವ್ಕಿ ಸಮ್ನ್, ಎಕ್ ವೊೀಟ್ ಆನಿ ದೇಶ್ ಚಲವ್ಕ್ ವಚಿ​ಿ ರೂಪ್ ನ್ವಮ್ೆಂ ಹಾ ಮುಕಾೆಂತ್ರಿ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಲಾಬ್ರಲ ೆಂ.

10. ಸಕಾಿರಿ ಕಾಮ್ೆಂ ಕೆಲಲ ಅನೊಭ ೀಗ್‍ಲ ನ್ವಾ​ಾ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಭಾರತೆಂತ್ರ ನಾತುಲಲ . ಜಾಯ್ ತಿ ತಭೆಿತಿ ಅನಿ ರ್ಕಿ ವೆಂಚವ್ಕಿ ಕಚಿ​ಿ ಗಜ್ಿ ಆಸಿಲ ... 11. ಮುಸಿಲ ೆಂ ಅನಿ ಹೆಂದು ಮ್ರ್ಧಲ ೆಂ ಝಗೆಡ ೆಂ ನಿವಾನಾ ತರ್ ಫುಡೆ​ೆಂ ಅೆಂತರಿೀಕ್ ಝುಜ್ ಆನಿ ಎಕಾ ದೆಶ ಭಿತರ್ ಮ್ನ್ಿ ಪಡ್ಡ್ ಪರಿಸಿ​ಿ ತಿ ನಿವಾಿ ೆಂವ್ಕಕ ಜಾಯ್ ಆಸಿಲ ... 12. ಭಾರ್ವಾರ್ ವೆಂಗಡ್ ಪ್ತಿ ೆಂತಾ ೆಂನಿ ಫುಕಾರ್ ಸುರ ಜಾಲಲ . ತೊ ವೇಳಾರ್ ನಿವಾಯಾ್ ತರ್ ದೇಶ್ ಪರತ್ರ ವಭಜನ್ ಜಾೆಂವ್ ಲಕ್ಷಣೆಂ ದಿರ್ಾ ಲೆಂ. ಧಮ್ಿ, ಜಾತ್ರ, ಕಳ ಅನಿ ಉೆಂಚಿಲ -ನಿಮ್​್ ವಗ್‍ಲಿ ಹೆಂ ಚಿೆಂತಪ್ ನಿವಾಿ ೆಂವ್ಕಕ ಆಸುಲೆಲ ೆಂ.

ಪ್ರಿಹಾರ್: ----------------ಸಾ ತಂತ್ರಿ ರ್ೆಂಬಾಳ್

ಲಾಬಾಲ ೆಂ ಖರೆ​ೆಂ, ತೆಂ ಜವಾಬಾಧ ರಿ ಆನಿ ಫುಡೆ​ೆಂ

2. ಎಕ್ ಸುಲಲತ್ರ ಪಿ ಜಾಸತಾ ತಾ ಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾ ವರ್ಿ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಚಲವ್ಕ್ ವಹ ರೊೆಂಕ್ ನಿಯ್ಮ್ೆಂ 3. 21 ವರ್ಿೆಂ ವಯಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ವೊೀಟ್ ದಿೆಂವೆ್ ೆಂ ಮ್ಹತಾ ರ್ ಹಕ್ಕ , ಸಿಾ ರೀಯಾೆಂಕೀ ಸಮ್ನ್ತ, ಹೆಂ ಅೆಂತರಾಶಾ ರಯ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ಪಯ್ಲ ೆಂ ವಹ ತಿೆಂ ಮೇಟ್. ಯು.ಕೆ ಅನಿ ಯು. ಎಸ್. ಎ. ಪಯಾಿೆಂತ್ರ. ಹೆಂ ಹಕ್ಕ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಆಸ್ಾ ಆಸುಲಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ಮ್ತ್ರ, ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಶಕಾಪ್ ಆಸುಲಾಲ ಾ ಕ್ ಮ್ತ್ರ, ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಕಾಮ್ರ್ ಆಸುಲಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ಮ್ತ್ರ ಆಶೆ​ೆಂ ಸಬಾರ್ ದಶಕಾೆಂ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಸಿಾ ರೀಯಾೆಂಕೀ ವೊೀಟ್ಮಚೊ ಹಕ್ಕ ದಿಲೆಲ ೆಂ ಜಾವಾ್ ರ್. ಪುಣ್ ಭಾರತೆಂತ್ರ ಹೆಂ ಎಕ್ ಭೊೀವ್ಕ ಉೆಂಚೊಲ ನಿಣ್ಿಯ್ ಜ ಘೆತುಲಲ ಜಾವ್ಕ್ ಅರ್, 4. ಹೆಂದು ಪಿ ಮುಖ್ ಮ್ಹ ಳೊೆ ವಾದ್ರ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ಆಚರಣೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡೊಲ . ಹಾ ವವಿೆಂ ದಿವಾೆ ೆಂಕ್ ಪಿ ವೇಶ್ ದಿಲ, ಖಂಚ್ತಾ ಯ್ ಜಾತಿನ್ ತೆಂಚಿೆಂ ದಿವಾೆ ಉಬಾಯ್ಿತ್ರ, ಕಾಮ್ೆಂಕ್ ಸವಾಿೆಂಕ್ ಸಮ್ನ್ ಅವಾಕ ಸ್, ಜಾಗೆ ಘೆ​ೆಂವೆ್ ಆನಿ ವಕೆ್ ೆಂ ಹಕ್ಕ ಜೆ ಆದಿೆಂ ಕವಲ್ ಉೆಂಚ್ತಲ ಾ ವಗ್ಲ್ಿಕ್ ಸಿೀಮಿತ್ರ ಆಸುಲೆಲ ೆಂ, ಆನಿ ಸವ್ಕಿ ಸಮ್ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಂಭಿ ಮ್ೆಂನಿ ಭಾಗ್‍ಲ ಘೆ​ೆಂವ್ಕಕ ಅವಾಕ ಸ್ ಕನ್ಿ ದಿಲ. 5. ಹರ್ ಜಾತಿಚ್ತಾ ೆಂಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ಜಡ್ಸೆಂಕ್ ಅವಾಕ ಸ್ ಆನಿ ಸಕಾಿರಿ ಕಾಮ್ೆಂಕೀ ಸಮ್ನ್ ಹಕ್ಕ . 6. ಸಕಾಿರಿ ಅಡ್ಳಾ​ಾ ಾ ಅಧಿಕಾರ್ ತಿೀನ್ ಪಿ ವಗ್ಲ್ಿೆಂನಿ ವಾೆಂಟುನ್ ದಿಲ. 1. ಕೆಂದ್ರಿ ಆಡ್ಳ್ಳಾ : ಹೆಂತು ಟ್ಮಾ ಕ್ಾ / ಸುೆಂಕ್/ ತಿವೊಿ, ರಕ್ಷಣ್, ಅೆಂತರಾರ್ಷಾ ಕ ೀಯ್ ಸಂಭಂದ್ರ, ಆನಿ ರಾಜಾ​ಾ ೆಂಚಿ ಉಸುಾ ವಾರಿ. 2. ರಾಜ್ಾ ಆಡ್ಳ್ಳಾ : ಹೆಂಕಾೆಂ ಶಕ್ಷಣ್, ಭಲಾಯ್ಕ ವಭಾಗ್‍ಲ, ಅಭಿವೃದಿು , ಘರ್ ಅನಿ ಖಾಣ್ ಸಂಭಂದಿ.... 3. ಜೀಡ್ ಜವಾಬಾು ರಿ (ಕನ್ಕ ರೆ​ೆಂಟ್): ಹೆಂತು ಕೃರ್ಷ, ಮ್ರೊಗ್‍ಲ, ರಾನ್, ಉದ್ಲಕ್ ಆನಿ ಲಕಾಕ್ ಕಾಮ್ೆಂ. ಕಿ ಮೇಣ್ ಹೆಂ ವಶಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಲ ಾ ತ್ರ ಆನಿ ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ಪಮ್ಿಣೆಂ ಬದಲಾಲ ಾ ತ್ರ.

ವಾಪ್ತರಿನಾತಲ ರಾಜ್ಾ ಹೆಂಚೊ ಕಠೀಣ್ ವರೊೀಧಾ ಣ್ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ದೇಶ್ ಹೆಂದಿ ವವಿೆಂ ಪರತ್ರ ಕಡೆಕ ಜಾೆಂವ್ ಲಕ್ಷಣೆಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ ೆಂ ತನಾ್ ಹೆಂದಿ ರಾಷ್ಾ ಭಾಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ೆಂದುನ್ ವಾ ವಹರಾಕ್, ಕಡ್ಡಾ ೆಂತ್ರ ಇೆಂರ್ಲ ೀಷ್ ಪಿ ಮುಖ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಾಪರೆಂಕ್ ನಿಧಿರ್ ಘೆತೊಲ . 8. ಭಾರ್ೆಂ ವೆರಿೀ ಪ್ತಿ ೆಂತ್ರಾ ವಭಜನ್: ಆೆಂಧಿ ಪಿ ದೇಶ್ ಹೆಂದಿ ವರೊೀದ್ರ ಪಿ ತಿರೊೀದ್ರ ದ್ಲಖಯ್ಲ ಲ ಬಳಶ್ಾ ಪ್ತಿ ೆಂತ್ರಾ ಜಾವ್ಕ್ , ಅಪ್ತಪ್ತಲ ಾ ಭಾಸ್ ಅನಿ ಸಂಸಕ ರತಕ್ ಮ್ನ್ಾ ತ ದಿೀಜೆ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಒತಾ ಯ್ಕ್ ಮ್ರಾಠ, ಮ್ಲಯಾಲಂ, ತಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಪಂಜಾಬ್ರ ಆನಿ ಒರಿಯಾ ಭಾಶೆ ವಯ್ಿ ರಾಜ್ಾ ರಚನ್ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ಕಿ ಮೇಣ್ ಪಂಜಾಬಾ ಥಾವ್ಕ್ ಹರಿಯಾಣ್, ಮ್ಹರಾಷ್ಾ ಥಾವ್ಕ್ ಗುಜರಾತ್ರ ಅಶೆ​ೆಂ ವವಧ್ ರಾಜ್ಾ ತಶೆ​ೆಂ ಆಡ್ಳ್ಳಾ ಚಲಂವಾ್ ಾ ಪ್ಲ್ಿ ಸಿಡೆನಿಾ ಸಿಸಾ ಮ್ೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ರಾಜ್ಾ ವಾ ವರ್ಿ ರೂಪಿತ್ರ ಜಾಲ. ಭಾರತಾಚಿ ಆಯ್ಚಚ ಸ್ಟಿ ತಿ ಅನಿ ಸಾ ತಂತ್ರ್ ಅಮೃತೋತ್ಿ ವ್ನ ಆಚರಣ್: ------------------------------------------

7. ರಾಷ್ಾ ರ ಭಾಸ್ ಹೆಂದಿ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ನಿಣ್ಿಯ್ ಕೆಲಲ ಆಸೊನ್, ಜೆ​ೆಂ ಹೆಂದಿ 26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾರತಿೀಯ್ ಸಂವದ್ಲನ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ಭೊೀವ್ಕ ಸುೆಂದರ್ ಆನಿ ಅದುಭ ತ್ರ ಸಂವದ್ಲನ್. ಹರ್ ವಶಯಾೆಂಚೆಾ ರ್ ಗ್ಲ್ಡ್ ಆನಿ ಗ್ಳೆಂಡ್ ಚಿೆಂತಪ್ ಆಟವ್ಕ್ ಪಜೆಿಕ್ ಅಭಿವೃದೆು ಕಕೆಾ ೆಂತ್ರ ಅೆಂತರಾರ್ಷಾ ರೀಯ್ ಸಿ ರಾಚೆಾ ರ್ ಉಭಿ ಕರೆಂಕ್ ಸಕಾಲ ಾ ...

ಹತ್ರ ಪುತಿೆ ಜಾಲಾ​ಾ . ನಾ​ಾ ಯ್ ಕಡ್ಡಾ , ಇನ್'ಕಂ ಟ್ಮಾ ಕ್ಾ , ಇಲೆಕ್ಷನ್, ಕಮಿಶನ್, ಆರ್ ಬ್ರ ಐ, ಹಾ ಸಂರ್ಿ ೆಂಚೆಾ ಸುೆಂಕಾಣ್ ಫಕತ್ರಾ ಎಕ್ ದೊೀಗ್‍ಲ ರಾಶ್ಾ ರ ಮುಖೆಲ ಆಪ್ತಲ ಾ ಹತಿೆಂ ಘೆವ್ಕ್ ದೇಶ್ ಅವನ್ತಿ ತವಿ ೆಂ ವಚಿ​ಿೆಂ ಸವ್ಕಿ ಲಕ್ಷಣೆಂ ದಿಸ್ಾ ೀ ಆರ್ತ್ರ.

ಬಳಾಧಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್, ವೆಗ್ಲ್ಾ ನಿಕ್ ಅಭಿವೃದಿು , ಶಕ್ಷಣಚೆ​ೆಂ ಮ್ಟ್ಾ ಅನಿ ದೇಶೆಂತಿಲ ಸಂಪನ್ಮಾ ಲಾೆಂ ಭಾರತಕ್ ಸವ್ಕಿ ರಾಷಾ ರೆಂ ವನಿ​ಿೆಂ ಉೆಂಚ್ತಲ ಾ ಪ್ತೆಂವಾಡ ಾ ಚೆಾ ರ್ ರಾವಂವ್ಕಕ ಸಕೆಲ ೆಂ. ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ 75 ವರ್ಿೆಂನಿ ಸತಿ ಜೆರಾಲ್ ಎಲರ್ೆಂವಾ ಜಾಲ. ಹತ್ರ ವೊೀಟ್ಮ ಥಾವ್ಕ್ ಎಲೆಕಾ ರೀನಿಕ್ ಮೆಶನಾ ದ್ಲಾ ರಿೆಂ ವೊೀಟ್ ಸುರ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ಹರ್ ವಭಾಗ್ಲ್ೆಂತ್ರ, ಹರ್ ವಾ ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಂಯ್ ಲೀೆಂಚ್ ದಿೆಂವ್ ಆನಿ ಘೆ​ೆಂವ್ ರಿವಾಜ್, ಸಕಾಿರಿ ಕಾಮ್ೆಂ ಪಯಾಿ ಾ ೆಂನಿ ಮ್ತ್ರ, ವಸ್ಕಲಾಯ್ ಆಸುಲಾಲ ಾ ೆಂಚಿ ಮ್ತ್ರ, ಆತ'ತೆಂ ಎಕೆ ಪಿ ಭಾವ ಧಮ್ಿ ಲರ್ಾ ಸಮುದ್ಲಯ್ಚಿೆಂ ಮ್ತ್ರ ಕಾಮ್ೆಂ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ಬರಿ ಪರಿಗತ್ರ ಯೇವ್ಕ್ ರಾವಾಲ ಾ .

- ರಾಷ್ಾ ರ ಸಂಪತಿಾ ವನಾಶೆಕ್ ವೆತ ಅರ್. ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸ್ಿ ದಿರ್ನ್ ದಿೀಸ್ ವಕೆಾೀ ಅರ್ತ್ರ. 'ಪ್ಲ್ಿ ೈವೇಟೈಸ್ಶನ್' ನಾೆಂವಾನ್ ದೆಶಚಿ ಅವಾಿಸ್ ಸಂಪತಿಾ ವಕನ್ ಜಾಲಾ​ಾ , ಆಪ್ತಲ ಾ ಖಾಸ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಬಂಡ್ಲ್ಾ ಳ್ ಶಹ ವಾ ಕಾ ೆಂಕ್ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ 75 ವರ್ಿೆಂನಿ ಲಕಾೆಂನಿ ಆಪ್ತಲ ಾ ಮಿನ್ತನ್, ತಾ ಗ್ಲ್ನ್, ಕಶಾ ೆಂನಿ ಬಾೆಂದುನ್ ವಾಗಯ್ಲ ಲೆ ಸಂಸ್ಿ ಆನಿ ಆಸ್ಾ ಆಜ್ ಅದ್ಲನಿ, ಅೆಂಬಾನಿ ತಸಲಾ​ಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಡ್ಲ್ಯಾಿಚ್ತಾ ರ್ವೆ​ೆ ೆಂತ್ರ ಆರ್​್ ಾ ಸಂರ್ಿ ೆಂಕ್ ವಕನ್ ಜಾಲಾ.

- ಸಂವದ್ಲನ್ ಆಶಯ್ ಜಾವಾ್ ಸೊಲ 'ಸವ್ಕಿ ಧಮ್ಿ ಆನಿ ಸವ್ಕಿ ಸಿ ರಾೆಂಚೆಾ ವಾ ಕಾ ೆಂಕ್ ಗೌರವಾನ್ ಅನಿ ಅಭಿವೃದೆು ಕ್ ಪೂರಕ್ ಸಮ್ನ್ ಹಕಾಕ ೆಂ ದಿೆಂವೊ್ ಜಾವಾ್ ಸೊಲ .' ತಾ ವಾವಾಿ ಕ್ ನಾ​ಾ ಯ್ ದಿೆಂವಾ್ ಾ ದಿಶೆನ್ ವವಧ್ ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸ್ಿ ಕಾಯಾಿಳ್ ಉರೊೆಂಕ್ ಘಡೆಲ ಲೆ, ಪುಣ್ ಕಾಳ್ ಕಿ ಮೇಣ್ ಹ ಸಂಸ್ಿ ಅಧಿಕಾರಿಚೆ​ೆಂ

ಕರೊಡ್ ಕರೊಡ್ಲ್ೆಂನಿ ಬಾ​ಾ ೆಂಕಾೆಂನಿ ಲೀನ್ ಕಾಡ್ಸನ್ ದುಬಾೆ ಾ ಲಕಾಚೆ​ೆಂ ಪಯ್ಿ ನಾಗೊವ್ಕ್ ಫಾರನ್ ಅಪುಣ್ ಲಸ್ ಜಾಲಾೆಂ ಬಾ​ಾ ೆಂಕ್ 'ಕರಪ್ಾ ' ಜಾಲಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಗ್ಲ್ಿೆಂವಾಕ್ ಪಲಾಯ್ನ್ ಕೆಲಾಲ ಾ / ಕಚ್ತಾ ಿ ಹಜಾರ್ ಉದಾ ಮಿೆಂಕ್ ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡ್ಲ್ರಿಚ್​್ ಸತಿ​ಿ ಧನ್ಿ ದೇಶ್ ನಿನಾಿಮ್ಚೆಾ ವಾಟಕ್ ವಹ ತಿ ಆರ್ತ್ರ. ಆಮೊ್ ಸ್ಜಾರ್ ಶಿ ೀಲಂಕಾ ಹಾ ಚ್​್ ವಾಟನ್ ಗೆಲಲ ಆಜ್ ಖಾಣ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೆವಾಿ ಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮ್ನ್ಿ ಪಡೆ್ ೆಂ ಆಮಿೆಂ ದೆಖೆಾ ೀ ಆರ್ೆಂವ್ಕ. - ಆಮೆ್ ೆಂ ರಾಜ್ಾ ಮುಕೆಲ 30--40 ಠಕೆಕ ಕಮಿಶನ್ ವಯ್ಿ ವಾವುತೇಿ ಅರ್ತ್ರ. ದಗಲಾ​ಾ ಜ್, ದೇಶ್ ದೊಿ ೀಹ್, ಲೂಟ್ ಎಕೆ ವಾ ವಸಿ​ಿ ತ್ರ ರಿೀತಿನ್ ಧಮ್ಿಕ್ ಫುಡೆ​ೆಂ ದವನ್ಿ ಜಾತ ಅರ್. ಕಣೆಂಯಿೀ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ​ೆಂ, ದೇಶಚೆಾ ಅಭಿವೃದೆು ವಶ ಅವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲಲ ತೆಂಕಾೆಂ ಜಯ್ಲ , ಪೊಕೆ ಾ ಕಸಿ ದ್ಲಖಲ್ ಕನ್ಿ ಹೆಂರ್, ಮ್ರ್ ಫಾರ್, ದೊೆಂಬ್ರ ಅನಿ ಕಮುಾ ನ್ಲ್ ರಂಗ್‍ಲ ದಿೀವ್ಕ್ ಆಪೊಲ ಾ ಚೂಕ ಡೈವಟ್ಿ ಕಚ್ತಾ ಿೆಂತ್ರ ನಿಸಿಾ ೀಮ್ ಆಮೆ್ ಮುಕೆಲ.

ಧಮ್ಿ ಕೆಂದಿ​ಿ ೀತ್ರ ಪಂಗಡ್ ನಿಯಂತಿ ಣ್ ಕತೇಿ ಅರ್ತ್ರ. ಹೊ ವಶಯ್ ದೇಶಕ್ ಭೊೀವ್ಕ ಚಡ್ ಮ್ರಕ್. - ಸಕಾಿರಿ ಯ್ಲೀಜನಾೆಂಚೆಾ ನಾೆಂವ ಕೃರ್ಷ ಭುಮಿಚಿ ಲೂಟ್. ರೈತ್ರ ಹಾ ದೇಶಚೊ ಪ್ತಟಿಚೊ ಕಣ. ರೈತೆಂನಿ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ರ್ ಪಿಕಯ್ಲ ಲೆ​ೆಂ ಗ್ಲ್ದೆ, ಶೆತೆಂ, ತೊಟ್ಮೆಂ ಔದೊಾ ೀರ್ಕರಣಚೆಾ ನಾೆಂವ ಉದಾ ಮಿಪತಿೆಂಕ್ ತಿೀನ್ ಕಾರ್ಚೆಾ ಮೊಲಾಕ್ ದಿೀವ್ಕ್ ದೇಶಚಿ ಅರ್ಥಿಕತ ತಶೆ​ೆಂ ಖಾಣ ವೊವೆಿ ತತಾ ರಾಕ್ ರಾಜ್ ರಸೊಾ ನಿಮ್ಿಣ್ ಕಚೆಿೆಂ ದಿರ್ಾ .

- ಆಜ್ ಎಕ್ ಮುಖೆಲ ಆಪ್ತಲ ಾ ವಾವಾಿ ನ್, ಸ್ವೆನ್, ಎಕೀಣ್ ಪಣನ್ ವೆಂಚೊನ್ ಯ್ನಾ. ಪಯಾಿ ೆಂ ಬರಾಬರ್ ವೊೀಟಿೆಂಗ್‍ಲ ಮೆಶನ್ ಟ್ಮಾ ೆಂಪರ್ ಕರನ್ ಮುಖೆಲ ವೆಂಚೊನ್ ಯ್ತತ್ರ. ನಾ​ಾ ಯ್ ಕಡ್ಡಾ ೆಂತ್ರ ಬಸುಲಾಲ ಾ ಅಧಿಕಾರಿನಿೆಂಯಿೀ ದೊಳ್ಳ ಧೆಂಪುನ್ ನಾ​ಾ ಯ್ ದಿೆಂವ್ ಪರಿಸಿ​ಿ ತಿ ನಿಮ್ಿಣ್ ಜಾಲಾ​ಾ .

- ಲಕಾಕ್ ಆಜ್ ಹರ್ ವಷಯಾೆಂನಿ ಆಪ್ತಲ ಾ ಲ ನಿಯಂತಿ ಣರ್ ದವಚಿ​ಿ ಡ್ಡಕೆಾ ೀಟರ್ ಸಿಸಾ ಮ್ ಪದ್ಲಾ ಿ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ನ್ ಉಭಿ ಆರ್. ಲಕಾನ್ ಖಾೆಂವೆ್ ವಶೆಂ, ನ್ವರ್ಿ ವಶೆಂ, ಧಮ್ಿೆಂವಶೆಂ, ಕಣ ಸಂರ್ ಭರ್ಿಜೆ​ೆಂ, ಕಣ ಸಂರ್ ಲಗ್‍ಲ್ ಜಾಯ್ೆ , ಅಸಲಾ ಹಜಾರ್ ಬಂದಡೊಾ ಉಗೊಾ ಾ ತಶೆ​ೆಂ ಗುಪಿತ್ರ ಲಕಾಚೆಾ ರ್ ಥಾಪ್ಲ್ಾ ೀ ಅರ್ತ್ರ.

ದೇಶಚ್ತಾ ಶರಾೆಂ ಶರಾೆಂನಿ ಧಮ್ಿಚೆ​ೆಂ ಅಫಿಮ್ ಭಲಾಿೆಂ. ಅಭಿವೃದಿು ಕರಿಜೆ ಜಾಲಲ ಸವ್ಕಿ ಯ್ಲೀಜನಾೆಂ ನಿಶಕ ರೀಯ್ ಜಾಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ. ಲೀಕಾಚ್ತಾ ಬರೆಪಣ ಖಾತಿರ್ ಅಮ್ನ್ತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಐವಜ್ ಧಮಿೀಿಕ್ ಕೆಂದ್ಲಿ ೆಂಕ್, ಧಮಿೀಿಕ್ ಆಚರಣೆಂಕ್ ಆನಿ ಧಮ್ಿ ಪೊೀಶೀತ್ರ ಪಂಗ್ಲ್ಡ ೆಂಕ್ ವಾಹ ಳಾ​ಾ ತ್ರ. ರಾಜಕೀಯ್ ವಾ ವರ್ಿ

ಆಮ್​್ ಾ ಭುಗ್ಲ್ಾ ಿೆಂಕ್ ಕಾಮ್ೆಂ ನಾೆಂತ್ರ, ಫುಡ್ಲ್ರಾಚೊ ದಿಷಾ ವೊ ನಾ, ಪ್ತಿ ಯ್ರ್ಾ ೆಂಕ್ ಸೊಶಯ್ಲ್ ಸ್ಕಾ ರಿಟಿ ನಾ, ಸಿಾ ರೀಯಾೆಂಕ್ ಭದಿ ತಿ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಬದಿಲ ಜಾೆಂವ್ ಆಚ್ತರ್ ಆನಿ ವಚ್ತರ್ , ಆಜ್ ಉಭಿ ಕಚಿ​ಿ ಶಕಾ​ಾ ರಿೀತ್ರ. ಶಕಾ​ಾ ಕೆಾ ೀತಿ ೆಂತ್ರ ಧಮ್ಿ ಮೆಳವ್ಕ್ ಮೌಲಾ ೆಂ ಭೃಷ್ಾ ಕೆಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ ಆರ್ಾ ಭುಗ್ಲ್ಾ ಿೆಂಕ್ ಅನಿ ದೇಶಕ್ ಫುಡ್ಲ್ರ್ ಕಸೊ ಆರ್ತ್ರ?

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಕಾ ಉತಿ ನ್ ರ್ೆಂಗೆ್ ೆಂ ತರ್ ವಹ ಡ್ಲ್ ಆಶಯಾನ್ ದೇಶಕ್ ಸಮ್ಪಿ​ಿತ್ರ ಕೆಲೆಲ ೆಂ ಸಂವದ್ಲನ್ ಅಜ್ ಬದಿಲ ಕಚೆಿೆಂ ಅನಿ ಹೊ ಎಕ್ ಪಿ ಜಾಸತಾ ತ್ರಾ ದೇಸ್ ಧಮ್ಿ ಕೆಂದಿ​ಿ ೀತ್ರ ರಾಶ್ಾ ರ ಕನ್ಿ ಆಪ್ತಪೊಲ ಫಾಯ್ಲು ಜಡ್ಲ್​್ ಾ ದಿಶೆನ್ ಮುಖೆಲ ವಾವುತಿತ್ರ. ಸಂವಧನಾಚೊ ಆಶಯ್, ಸಪ್ತಿ ೆಂ, ದಿಶಾ ವೊ ಚುಕಾಲ . ಲೀಕ್ ತಂತ್ರಿ ಕತಂತಿ​ಿ ಪುಡ್ಲ್ಯಾಿಚೆ​ೆಂ ಹತಿೆಂ ಭೆರ್ೆಂ ಜಾತ ಅರ್. ದೇಶ್ ಫೆಂಡ್ಲ್ಬರಿ ಪೊಕೆ ಜಾವ್ಕ್ ಯ್ತ ಆರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಿ ರಂಗ್‍ಲ ರಂಗ್ಲ್ನಿ ಉತಿ ೆಂ ಆನಿ ಚಿತಿ ಣೆಂ ಮ್ದಾ ಮ್ೆಂನಿ ಜಾಹರ್ ಜಾತ ಅರ್ಾ ತ್ರ. ಹೊ ರಂಗ್‍ಲ ಇತೊಲ ವೈಭವೀಕರಣ್ ಮ್ದಾ ಮ್ೆಂ ಮುಖಾೆಂತ್ರಿ ಜಾತರ್ೀ ಸತ್ರ ಲಪೊನ್ ದೇಶ್ ಭೊೀವ್ಕ ನಿತಿ ಣ್ ಜಾತೇ ಆರ್.

ಹೆಂವ್ಕ ಅಮೃತೊೀತಾ ವ್ಕ ಭಾರ್ ಅನಿ ಸಂತೊಸಭ ರಿತ್ರ ಮ್ಹ ಣೆಂ?. ಹೊ ಉತಾ ವ್ಕ ಫಕತ್ರಾ ಎಕ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಅನಿ ಹೆಂತು ರಾಜಕೀಯ್ ಖೆಳ್ ಚಡ್ ಆರ್ತ್ರ... ಪುಣ್ ದೇಶ್ ನಿವಾಸಿೆಂಚ್ತಾ ಗಜೆಿಚಿೆಂ, ಅಭಿವೃದೆು ಚಿೆಂ ಕಾೆಂಯ್​್ ಪರಿಕಲಾ ನಾ, ಯ್ಲೀಜನಾ ನಾೆಂತ್ರ.

ದೇಶ ಖಾತಿರ್ ಪಿ ಜಾತಂತ್ರಿ ಉರೊೆಂವ್ಕಕ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ಮ್ಗೆಿ ೆಂ ಆರ್.

-ಜಿಯೋ ಅಗ್ರ್ ರ್ ಆತೆಂ 75 ವರ್ಿೆಂ ಸಂಪಿಲ ವಯ್. ಕಶೆ​ೆಂ -----------------------------------------------------------------------------------------

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ಬ್ಲಯಯಾಕ್ ಕಯಫಿ” (Let it be dark black)

ಮೊಳ್: ಆಗಯಥ ಕ್ರ್ಸ್ಟಿ - ಕ ೊೆಂಕ ಕ್ ೆ ತರ್ಜುಮೊ: ಉಬ್ಬ, ಮೊಡ್ ಬಿದ್ರ್

(ಎದೊಳ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್: ವಲಾ​ಾ ಚ್ತಾ ಒಕಾ​ಾ ೆಂಚೆಾ ಪ್ಲ್ಟೆಂತ್ರ ಥರಾವಳ್ ಮ್ದಕ್ ಗುಳಯ್ಲ ಮೆಳೊೆ ಾ . ತಾ ಗುಳಯಾೆಂ ವಶೆಂ ಡ್ಲ್.ರಿಚಿ್ ನ್ ಸಕಾಡ ೆಂಕ್ ಮ್ಹತ್ರ ದಿಲ. ಫೆಲಾ ಕ್ ಭಂವೊೆಂಕ್ ವತಿೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಿ ಯ್ನ್ ಮ್ಹ ಣಲ. ಫೆಲಾ ನ್ ಏಕಾ ಬೊತಿಲ ೆಂತೊಲ ಾ ಗುಳಯ್ಲ ವನ್ಿ ಏಕಾ ಕಾಪ್ಲ್ಾ ಚ್ತ ಕಪಾ ೆಂ ಭಸಿ​ಿಲಾ . ಗ್ಲ್ಿ ಮೊೀಫೀನ್ ಪದ್ಲಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾ​ಾ ನಾ ಡೇಸಿನ್ ನಾಚೊೆಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲೆ​ೆಂ. ಬಾಿ ಯ್ನ್ ಉಜಾ​ಾ ಚೆಾ ರಾೆಂದಿ​ಿ ರ್ಮ್ಿ ರ್ ಉಭೊ ರಾವೊಲ . ಮುಖಾರ್ ವಾಚ್....) ಡೇಸಿ ಇಲೆಲ ಶೆ​ೆಂ ಕಾಲುಬುಲೆ​ೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ ತರಿೀ ಬಾಿ ಯ್ನಾಕ್ ಚ್ ಪ್ತಕಿತಲೆ​ೆಂ.ತಕಾ ಆಪ್ತಿ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ನಾಚೊೆಂಕ್ ಆಪಯ್ಲ ೆಂ ಪೂಣ್ ದುರ್ಿ ಾ ಘಡೆಾ ಮ್ನ್ ಬದುಲ ನ್ ತೆಂ ಸಿರಿಲಾ ದಿಶೆಂ ಘೆಂವೆಲ ೆಂ.

"ಸಿರಿಲ್,ಯೇ ನಾಚ್ತಾ ೆಂ" "ಹೆಂವ್ಕ ಆೆಂಟಿ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ನಾಚ್ತಾ ೆಂ. ಪಯ್ಲ ೆಂ ಶಿ ೀ ಲಬೊಕ್ ಕಾಪಿ ದಿೀವ್ಕ್ ಯ್ತೆಂ" ತೊ ಮ್ಹ ಣಾ ನಾ ಫೆಲಾ ಸೊಫಾಕ್ ಸೊಡ್​್ ಸಿರಿಲಾ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ನ್ ಚಲೆಲ ೆಂ ಆನಿ ತಕಾ ಆಡ್ಲ್ಯ್ಲ ೆಂ. "ತಿ ಮ್ೆಂವಾಚಿ ಕಾಫಿ ನ್ಹ ಯ್.ತೊೀೆಂವೆ ದುಸ್ಿ ೆಂ ಕಪ್ಾ ಕಾಣೆ ಲಾೆಂಯ್" "ವಹ ಯಿ್ ೀ? ಮ್ಫ್ ಕರಾ" ಫೆಲಾ ನ್ ಅನ್ವಾ ಕ್ ಕಪ್ಾ ಸಿರಿಲಾಚೆಾ ೆಂ ಹತಿೆಂ ದಿೀವ್ಕ್ ತಚೆಾ ೆಂ ಹತೆಂತಲ ೆಂ ಕಪ್ಾ ಪ್ತಟಿೆಂ ಕಾಣೆ ಲೆ​ೆಂ. "ತಿ ಮ್ೆಂವಾಚಿ ಕಾಫಿ" ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗೊನ್ ವಹ ಡ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಹಸ್ಲ ೆಂ. ಹತೆಂತಲ ೆಂ ಕಪ್ಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಿ ದವುಿ ನ್ ಸೊಫಾದಿಶೆಂ ಗೆಲೆ​ೆಂ. ಫೆಲಾ ಕ್ ಪ್ತಟ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸಿರಿಲಾನ್ ಆಪ್ತಲ ಾ ಬೊಲಾ​ಾ ೆಂತೊಲ ಾ ಗುಳಯ್ಲ ಕಾಡ್​್ ಕಪ್ತಾ ೆಂತ್ರ ಘಾಲ್​್ ಸಾ ಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲ್ಕ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೆಟ್ಮೆಂ ಕಾಡ್ಡಲಾಗೊಲ . ಪೂಣ್ ಡೆಸಿನ್ ತಕಾ ಆಡ್ಲ್ಯ್ಲ ೆಂ. "ಸಿರಿಲ್ ಯೇ, ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ನಾಚ್.ಹೆಂವೆ ಡ್ಲ್.ರಿಚಿ್ ಕ್ ವಚ್ತಲೆಿೆಂ ಪೂಣ್ ತಕಾ ಫೆಲಾ ಒಟುಾ ಕ್ ನಾಚೊೆಂಕ್ ಆಶ ಖೆಂ" ಸಿರಿಲಾನ್ ಘೆಂವೊನ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಪಳ್ಳತನಾ ಬಾಿ ಯ್ನ್ ತಚೆಾ ಲಾರ್ೆಂ ಆಯ್ಲಲ . "ಸಿರಿಲ್, ತೂೆಂ ಡೇಸಿಕ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ್ರ ದಿೀ. ಕಾಫಿ ಹೆಂವ್ಕ ದಿತೆಂ. ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಡ್ಲ್ಾ ಡ್ಡಕ್ ಹೆಂವ್ಕೆಂಚ್ ಕಾಫಿ ದಿತೆಂ" ಮ್ಹ ಣನ್ ಕಪ್ಾ ಕಾಣ್ ಲೆ​ೆಂ. ಉಪ್ತವ್ಕ ನಾರ್ಾ ನಾ ಸಿರಿಲಾನ್ ದಿಲೆ​ೆಂ.ಬಾಿ ಯ್ನ್ ಸಾ ಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲ್ಕ್ ಗೆಲ.

ಡೇಸಿ ಅನಿ ಸಿರಿಲ್ ಹತಮ್ಾ ಹತ್ರ ಧನ್ಿ ನಾಚೊೆಂಕ್ ಲಾರ್ಲ ೆಂ.ಡ್ಲ್. ರಿಚಿ್ ನ್ ಮೊರ್ಿ ನ್ ತೆಂಕಾೆಂ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ ಆನಿ ಫೆಲಾ ಕ್ ಸೊಧಿಲಾಗೊಲ . ತೆಂ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ ಲೆಲ ೆಂ. "ಯೇ ಫೆಲಾ .ಆೆಂತಿನ್ ತುಜಾ​ಾ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ನಾಚೊೆಂಕ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಪವಿಣ್ ದಿಲಾ​ಾ " "ತಿ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ಬರೆ​ೆಂಪಣ್ ಆಶೆ​ೆಂವ್ ಮ್ನಿಸ್" ತೆಂ ಮ್ಹ ಣಲೆ​ೆಂ.

ಹೆಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿೀತ್ರ ಘರ್. ಹಾ ಘರಾಕ್ ಹೆಂವೆ ಪುತಿೆಂ ಪಳ್ಳೆಂವ್ಕಕ ಜಾಯ್. ಯೇ ಮ್ಹ ಕಾ ತೂೆಂ ದ್ಲಖಯ್" ಮ್ಹ ಣತ್ರಾ ತೊ ಫೆಲಾ ಕ್ ಲಾರ್ೆಂ ಜಾಲ.ಸಾ ಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲ್ ಥಾವ್ಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಆಯ್ಲ ಲಾ​ಾ ಬಾಿ ಯ್ನಾನ್ ಹೆಂಚೆಾ ಖುಶೆಂ ಗಮ್ನ್ ದಿೀನಾರ್ಾ ೆಂ ಸಿೀದ್ಲ ಒಕಾ​ಾ ೆಂಚ್ತ ಪ್ಲ್ಟ ಸಶಿೆಂ ವಚೊನ್ ತಿ ಧೆಂಪಿಲ . "ಮ್ಹ ಕಾ ವಚ್ತಚ್ತಿಕೀ ಆೆಂಟಿಕ್ ವಚ್ತಲಾ​ಾ ಿರ್ ಬರೆ​ೆಂ. ತಿಕಾ ಹಾ ಘರಾ ವಶೆಂ ಪೂರಾ ಗೊತಾ ರ್." ರಿಚಿ್ ಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ. ತಣೆಂ ಭಂವಾ ೆಂ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ.ಬಾಿ ಯಾನಾಚೆ​ೆಂ ಗಮ್ನ್ ಅನಿಕೀ ಹೆಂಚೆಾ ಖುಶಕ್ ನಾತ್ರ ಲೆಲ ೆಂ. ಡೇಸಿ "ಆನಿ ಸಿರಿಲ್ ಅನಿಕೀ ನಾರ್​್ ೆಂತ್ರ ಮ್ಗ್‍ಲ್ ಜಾಲಲ ೆಂ. ತೊ ವಚೊನ್ ಫೆಲಾ ಸಶಿೆಂ ಬಸೊಲ ಆನಿ ಅೆಂವಾ ರಾನ್ ಉಅಲಯ್ಲಲ . "ಹೆಂವೆ ರ್ೆಂಗೆಲ ಲಾ​ಾ ಬರಿಚ್ ಕೆಲಾೆಂಯ್ಮಾ ?" ತೆಂ ಕಾೆಂಪ್ಲ್ಲ ೆಂ. "ತುಕಾ ಭಿಮ್ಿತ್ರ ಮ್ಹ ಳೆ ನಾೆಂರ್ೀ?" ತಳೊ ಹಳೂ ಕನ್ಿ ಮ್ಹ ಣಲೆ​ೆಂ. "ಹೆಂವೆ ರ್ೆಂಗೆಲ ಲೆ​ೆಂ ಕೆಲಾೆಂಯ್ಮಾ ?" ರಿಚಿ್ ನ್ ಪತುಿನ್ ವಚ್ತಲೆಿೆಂ. "ಹೆಂವೆ....ಹೆಂವೆ...." ಅಧಾ ಿರ್ ಚ್ ರಾವವ್ಕ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಸೊಫ ಉತೊಿ ನ್ ವೆವೆರ್​್ ೆಂ ಕನ್ಿ ಮುಖಾಲ ಾ ದ್ಲರಾಲಾರ್ೆಂ ಪ್ತವೆಲ ೆಂ.ದ್ಲರಾಚೊ ಹತಳೊ ಜರಾನ್ ಘೆಂವಾಡ ಯ್ಲಲ . ದ್ಲರ್ ಉಗೆಾ ೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ ನಾ. ಅಸಹಯ್ಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಥೆಂಚ್ ರಾವೆಲ ೆಂ. "ಹೆಂ ದ್ಲರ್ ಉಗೆಾ ೆಂ ಕರೆಂಕ್ ಜಾಯಾ್ " ಮ್ಹ ಣಲೆ​ೆಂ.

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ಕತೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ?" ಮ್ಹ ಣನ್ ಡೇಸಿ ಥೆಂಸರ್ ಪ್ತವೆಲ ೆಂ. "ದ್ಲರ್ ಉಗೆಾ ೆಂ ಜಾಯಾ್ " ಸಿರಿಲ್ ಸಯ್ಾ ದ್ಲರಾಲಾರ್ೆಂ ಆಯ್ಲಲ .ದ್ಲರ್ ಉಗೆಾ ೆಂ ಕರಖ್ಾ ಸಕಾಡ ನಿ ಪಿ ಯ್ತನ್ ಕೆಲೆ​ೆಂ.ಉಗೆಾ ೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ ನಾ.ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೇತ್ರಾ ಆಸ್ಲ ಲಲ ಕಾ​ಾ ರೊೀಲನ್ ಬಾಯ್ ನಿೀಟ್ ಬಸಿಲ . ಡ್ಲ್. ರಿಚಿ್ ಬೂಕಾೆಂಚ್ತಾ ಕಬಾಟ್ಮ ಲಾಗ್ಲ್ಾ ರ್ ವಚೊನ್ ರಾವೊಲ . ಶಿ ೀ ಲಬೊ ಹತಿೆಂ ಕಾಫೆಾ ಚೆ​ೆಂ ಕಪ್ಾ ಧನ್ಿ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ ಲ ೆಂ ಕಣೆಂಚ್ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ ನಾ. "ತೆಂ ಕಸಲೆ​ೆಂ ವಹ ಡ್ ಕಾಮ್?" ಮ್ಹ ಣನ್ ಸಿರಿಲಾನ್ ದ್ಲರ್ ಬಳಾನ್ ವೊಡೆಲ ೆಂ. ಉಗೆಾ ೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ ನಾ. "ಹೆಂ ದ್ಲರ್ ಗಟ್ಾ ಬರ್ಲ ೆಂ" ತಿತಲ ಾ ತ್ರ ತೆಂಕಾೆಂ ಶಿ ೀ ಲಬೊಚೊ ತಳೊ ಅಯಾಕ ಲ: "ನಾ. ಗಟ್ಾ ಬಸೊೆಂಕ್ ನಾ. ತಕಾ ಭಾಯಾಲ ಾ ನ್ ಬ್ರೀಗ್‍ಲ ಘಾಲಾೆಂ" ಸಕಾಡ ನಿ ಘೆಂವೊನ್ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ. ಭಯ್ಿ ಉಟೊನ್ ಭಾವಾ ಸಶಿೆಂ ಗೆಲ.ತಿಕಾ ಉಲಯಾ್ ಕಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾವಾನ್ ಹಶರೊ ಕೆಲ.

"ಕಾ​ಾ ರೊೀಲನ್, ಹಕಾ ಹೆಂವೆ ರ್ೆಂಗೆಲ ಲಾ​ಾ ನ್ ಬ್ರೀಗ್‍ಲ ಘಾಲಾೆಂ" ಮ್ಹ ಣನ್ ತೊ ಕಾಫೆಾ ಚ್ತ ಮೆಜಾ ಸಶಿೆಂ ಗೆಲ. ಏಕ್ ಕಲೆರ್ ರ್ಕರ್ ಕಾಫೆಾ ೆಂತ್ರ ಭಸಿ​ಿಲ. "ತುಮ್ಕ ೆಂ ಸಕಾಡ ೆಂಕ್ ಏಕ್ ಗಜೆಿಚೊ ವಷಯ್ ರ್ೆಂಗೊೆಂಕ್ ಆರ್" ಸಕಾಡ ೆಂ ತಕಾಚ್ ಪಳ್ಳಲಾರ್ಲ ೆಂ. "ಬಾಿ ಯ್ನ್ ತೂೆಂ ವನಿಾ ಕ್ ಆಪಂವ್ಕಕ ಕಾೆಂಪಿಣ್ ಮ್ರ್." ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾನಾ ಬಾಪ್ತಯ್ಕ ಕತೆಂರ್ೀ ರ್ೆಂಗೊೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಟ್ ತೊ ಆತಿ ಗೊಲ ಪೂಣ್ ತಸ್ೆಂ ಕನಾಿರ್ಾ ೆಂ ತಣೆಂ ಕಾೆಂಪಿಣ್ ವಾಜಾಯಿಲ . "ತುಮಿ ಸಕಕ ಡ್ ಬರ್. ವಶಯ್ ಕಸಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆಂವ್ಕ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾ ೆಂ" ಸಕಾಡ ೆಂ ಬಸಿಲ ೆಂ.ರಿಚಿ್ ಚ್ತಾ ಕಪ್ತಲಾಚೆರ್ ಮಿರಿಯ್ಲ ಉದೆಲಾ ಆನಿ ಭಂವಾ ೆಂ ಪಳೇತ್ರಾ ತೊ ಏಕಾ ಸ್ಕಾ ಲಾಚೆರ್ ಬಸೊಲ . ಸಿರಿಲ್ ಆನಿ ಫೆಲಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್. ಬಾಿ ಯ್ನ್ ಉಜಾ​ಾ ರಾೆಂದಿ​ಿ ಲಾರ್ೆಂಚ್ ರಾವೊಲ . ಕಾ​ಾ ರೊೀಲನ್ ಬಾಯ್ ಅನಿ ಡೇಸಿ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸಿಲ ೆಂ. ಶಿ ೀ ಲಬೊ ಆಪ್ತಲ ಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಬಸೊಲ .ಏಕ್ ಘಡ್ಡ ತಣೆಂ ಸಕಾಡ ೆಂಕ್ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ. ಹಲಾಚೆಾ ದ್ಲವಾ​ಾ ಖುಶಚೆ​ೆಂ ದ್ಲರ್ ಉಗೆಾ ೆಂ ಕನ್ಿ ವನಿಾ ಆಯ್ಲಲ . "ಸರ್, ಮ್ಹ ಕಾ ಆಪಯಿಲೆಲ ೆಂರ್ೀ?" "ವಹ ಯ್ ವನಿಾ . ಹೆಂವೆ ದಿಲಾಲ ಾ ಫನ್ ನಂಬಾಿ ಕ್ ಫನ್ ಕೆಲಾೆಂಯ್ಮಾ ?" "ವಹ ಯ್ ಸರ್" "ಒಪ್ತಾ ಲರ್ೀ?" "ವಹ ಯ್ ಸರ್. ತೊ ಒಪ್ತಾ ಲಾ" "ತರ್, ರೈಲೆಾ ಸ್ಾ ೀಶನಾಕ್ ಕಾರ್ ಧಡ್"

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ಕಾರ್ ಎದೊಳುಚ್ ಧಡ್ಲ್ಲ ೆಂ ಸರ್." "ಬರೆ​ೆಂ. ವನಿಾ ಆತೆಂ ತೂೆಂ ದ್ಲರ್ ಧೆಂಪುನ್ ಥಾಲೆ​ೆಂ ಮ್ನ್ಿ ನಿದೆ" "ಜಾಯ್ಾ ಸರ್" ಮ್ಹ ಣನ್ ತೊ ಚಲಲ . ದ್ಲರ್ ಧೆಂಪುನ್ ಥಾಲೆ​ೆಂ ಮ್ಚೊಿ ಆವಾಜ್ ಸಯ್ಾ ಆಯಾಕ ಲ. "ರಯುಾ , ತಾ ವನಿಾ ಕ್ ಕತೆಂ ಸಮ್ೆ ತ? ಸಕಕ ಡ್ ಸಂರ್ಾ ನಿ ತೂೆಂ ತಚೆರ್ ಚ್ ಅವಲಂಬ್ರತ್ರ ಜಾವಾ್ ರ್ಯ್." ಭಯಿ​ಿ ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ. ’ಕಾ​ಾ ರೊೀಲನ್, ವನಿಾ ಕ್ ಕತೆಂಚ್ ಗೊತುಾ ನಾ.ತೊ ಹೆಂವೆ ರ್ೆಂಗೆ್ ೆಂ ಬರಿ ಕತಿ.ತಿತಲ ೆಂಚ್" ಇಲಲ ಶ ಗಂಭಿೀರತ ತಚ್ತಾ ತಳಾ​ಾ ೆಂತ್ರ ಝಳಾಕ ಲ. "ಹೆಂ ಸಕಕ ಡ್ ಕತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆಂವೆ ವಚ್ತಯ್ಿತಿ್ ೀ?" ಬಾಿ ಯಾನಾನ್ ವಚ್ತಲೆಿೆಂ. "ಹೆಂವ್ಕ ವವರಣ್ ದಿತೆಂ.ಸಮ್ಧನ್ವನ್ ಆಯಾಕ . ದೊನಿೀ ದ್ಲರಾೆಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರಾ" ಮ್ಹ ಣ್ ತಣೆಂ ದ್ಲರಾೆಂಕ್ ದ್ಲಖಯ್ಲ ೆಂ. "ಭಾಯಾಲ ಾ ದ್ಲರಾಕ್ ಥಾಲೆ​ೆಂ ಮ್ಲಾಿೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಸಾ ಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲ್ಕ್ ವಚ್ತಜಾಯ್ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ಹಾ ಚ್ ಕೂಡ್ಲ್ೆಂತಲ ಾ ನ್ ವಚ್ತಜಾಯ್.ವಹ ಡ್ ದ್ಲರಾಕೀ ಥಾಲೆ​ೆಂ ಮ್ಲಾಿೆಂ." ರಿಚಿ್ ಬಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ಕಡೆಚ್ ಚಡ್ಾ ಡೊಲ . "ಕತಾ ಕ್ ಥಾಲೆ​ೆಂ ಮ್ಲಾಿೆಂರ್ೀ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್.... ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾಮುಿಲಾ ಖಾತಿರ್. ತೆಂ ಕತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಸಕಾಡ ೆಂಕೀ ಕಳತ್ರ ಆರ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜೆಾ ಥೆಂ , ಭಿತರ್ ಕತೆಂ ಚಲನ್ ಆರ್ ತೆಂ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಕಳತ್ರ ನಾ." ಭಂವಾ ೆಂ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ. "ಹಾ

ಜಾಗ್ಲ್ಾ ರ್ ಉೆಂದ್ಲಿ ಚೊ ಗುಡ್ ದವಲಾಿ." ಮ್ಹ ಣನ್ ತಣೆಂ ಗಡ್ಡಯಾಳ್ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ. "ಆತೆಂ ನ್ವ್ಕ ವರಾೆಂಕ್ ಧ ಮಿನುಟ್ಮೆಂ ಬಾಕ ಆರ್ತ್ರ. ಆನಿ ಇಲಾಲ ಾ ವೆಳಾನ್ ಉೆಂದ್ಲಿ ಕ್ ಧಚೆಿ ಯೇವ್ಕ್ ಪ್ತವೆಾ ಲೆ." "ಉೆಂದ್ಲಿ ಕ್ ಧಚೆಿ?! ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಕೀಣ್?" ಬಾಿ ಯಾನಾಚೆ​ೆಂ ತೊೀೆಂಡ್ ಧವೆಾ ಲೆ​ೆಂ. "ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಪತಾ ದ್ಲರಿ ಯ್ತಲೆ" ಮ್ಹ ಣನ್ ಫಾಮ್ದ್ರ ವಜಾ್ ನಿ ಶಿ ೀ ರೇಮಂಡ್ ಲಯ್ಲೀ ಲಬೊ ಕಪ್ತಾ ೆಂತಿಲ ೆಂ ಕಾಫಿ ಪಿಯ್ಲಾಗೊಲ !! ಕೂಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಆಸ್ಲ ಲೆಂ ಪೂರಾ ಹೆಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಗ್ಲ್ರ್ಬಿ ಲೆಂ. ಫೆಲಾ ರಡೆಲ ೆಂಚ್. ಬಾಿ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಪಳ್ಳೆಂವಾ್ ರ್ ಪಡೊಲ . ಕಾ​ಾ ರೊೀಲನ್ ಬಾತನ್ ಆಜಾಪ್ ಪ್ತವೊನ್ ಕಪ್ತಲಾಚೆರ್ ಮಿರಿಯ್ಲ ಹಡೊಲ ಾ . ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಡೇಸಿ ಪುಸುಾ ಸ್ಲ ೆಂ.ರಿಚಿ್ ನ್ ಮ್ತ್ರಿ ಕಸಲಚ್ ಪಿ ತಿಕಿ ೀಯಾ ದ್ಲಖಯಿಲ ನಾ. "ಸರ್, ಹಮ್ಾ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾ O" ಸಿರಿಲ್ ಉಲಯ್ಲಲ . ಪೂಣ್ ಅಧಾ ಿರ್ ಚ್ ರಾವೊಲ . "ಹೆಂವೆ ಕೆಲೆಲ ೆಂ ರ್ಕೆಿೆಂ ಆನಿ ಪರಿಣಮ್ ಕಾರಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಭಗ್ಲ್ಾ " ಶಿ ೀ ಲಬೊಚ್ತಾ ತೊೆಂಡ್ಲ್ರ್ ಧಧೊರ್ಕ ಯ್ ದಿಸಿಲ . ಕಾಫಿ ಪೂರಾ ಪಿಯ್ವ್ಕ್ ಕಪ್ಾ ಆನಿ ರ್ಸರ್ ತಣೆಂ ಮೆಜಾ ವಯ್ಿ ದವಲೆಿೆಂ. "ಪೂಣ್, ಮ್ಹ ಜ ಕಾಫಿ ಸದ್ಲೆಂಚೆಾ ಬರಿ ನಾರ್ಾ ನಾ, ಇಲಲ ಶ ಚಡ್ ಚ್ ಕಡ್ಸ ಆಸ್ ಲಲ " "ಪತಾ ದ್ಲರಿ ಕತಾ ಕ್?" ಬಾಿ ಯಾನಾನ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಚ್ತಲೆಿೆಂ. "ತಚೆ​ೆಂ ನಾೆಂವ್ಕ ಚ್ತಲಿ ಮ್ಹ ಣ್. ಕಡ್ಲ್ಾ ಳೊ್ ನಾೆಂವಾಡ್ಡು ೀಕ್ ಪತಾ ದ್ಲರಿ." "ತಕಾ ಕತಾ ಕ್ ಆಪಯಾಲ ೆಂ? ಹೆಂಗ್ಲ್ಸರ್ ಕತೆಂ ಜಾಲಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಪತಾ ದ್ಲರಿಚೆ​ೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೆಂಕ್ ಯ್ತ?" "ತುಜೆ​ೆಂ ಸವಾಲ್ ರ್ಕೆಿೆಂ. ಆತೆಂ ಹೆಂವ್ಕ ಮುಖ್ಾ ವಷಾ ಕ್ ಯ್ತೆಂ. ತುಮ್ಕ ೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಣಕ ರಿ ಆಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ಬರಿ ಹೆಂವ್ಕ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ತೆಂಪ್ತ ಥಾವ್ಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹತಾ ಚೆ​ೆಂ ಸಂಶೀಧನ್ ಕರನ್ ಆರ್ೆಂ. ಪರಿಣಮ್ ಬರೊಚ್ ಜಾಲಾ.್‌ಃ ಆೆಂವೆ ಏಕ್ ಬಾೆಂಬ್ ತಯಾರ್ ಕಚೆಿೆಂ ಫಾಮುಿಲಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾೆಂ. ತೊ ಬಾೆಂಬ್ ಕತೊಲ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್..... ತುಮ್ಕ ೆಂ ಗೊತಾ ರ್ಮೂ?" ಹಸೊನ್ ತಣೆಂ ವಚ್ತಲೆಿೆಂ. ರಿಚಿ್ ಉಭೊ ಜಾಲ. "ಮ್ಹ ಕಾ ಗೊತುಾ ನಾ. ಮ್ಹ ಕಾ ಸಮ್ೆ ಣ ಜಾಯ್" ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ. "ನಿೀಜ್ ಜಾವ್ಕ್ ತುಕಾ ಅತಿ ೀಗ್‍ಲ ಆರ್ರ್ೀ ಡ್ಲ್. ರಿಚಿ್ ? ತರ್ ಆಯ್ಕ . ಏಕಾಚ್ ಘಡೆಾ ನ್ ಸುಮ್ರ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಲಕಾೆಂಚಿೆಂ ಮೊಡ್ಡೆಂ ಪಡೆಾ ಲೆಂ" "ಅಬಾ​ಾ ! ಭಯಂಕರ್!" ಫೆಲಾ ಉದ್ಲ್ ಲೆಿೆಂ. "ಫೆಲಾ , ಸತ್ರ ಕೆದ್ಲ್ ೆಂಯ್ ಭಯಂಕರ್ ನ್ಹ ಯ್. ಆತುರಾಯ್ ಆರ್ಲ ಾ ರ್ ಮ್ತ್ರಿ ಭಯಂಕರ್ ಜಾವಾ್ ರ್ಾ " "ಪೂಣ್, ಹೆಂ ಸಕಕ ಡ್ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಕತಾ ಕ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾಯ್?" ಪೂತನ್ ಆಕೆಾ ೀಪ್ ಉಚ್ತಲಿ. "ಕತಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್, ಮ್ಹ ಕಾ ಥೊಡೆ

ಪ್ತವಾ ೆಂ ತಸಲ ಸಂದಭಿ ಮುಖಾರ್ ಯ್ತ.ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಚ್ ಕಟ್ಮಾ ಚ್ತನಿ ಪ್ತತಾ ಣ ನಾತಲ ಲಾ​ಾ ಬರಿ ತೆಂ ಫಾಮುಿಲಾ ಚೊರಿ ಕೆಲಾೆಂ. ಪತಾ ದ್ಲರಿ ಚ್ತಲಿ ತೆಂ ಕಣೆಂ ಚೊಲಾಿೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಸೆಂಕ್ ಯ್ತ. ತೆಂ ಮೆಳಾೆ ಾ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ತೊ ದಿಲಲ ಕ್ ವಚೊನ್ ತೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತಿ​ಿ ಕ್ ಪ್ತವತ್ರ ಕತೊಿಲ"

"ಪೂಣ್ ರಯುಾ , ಹೆಂ ಸಕಕ ಡ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಏಕ್ ತಮ್ಸೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ಬರಿ ಭಗ್ಲ್ಾ . ತುಜಾ​ಾ ನ್ದೆಿ ೆಂತ್ರ ಅಮಿ ಪೂರಾ ಅಪ್ತಿ ಧಿ ತಸ್ೆಂ ದಿರ್ಾ ೆಂವ್ಕ ನ್ಹ ೆಂಯಿ್ ೀ? ತೂೆಂವೆ ಅಮೆ್ ರ್ ದುಭಾವ್ಕ ಕರೆಂಕ್ ನ್ಜ" ಭಯಿ​ಿ ನ್ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ. "ಕಾ​ಾ ರಿೀಲನ್, ಹೆಂವೆ ರ್ೆಂಗೆ್ ೆಂ ಅನಿಕ ಮುಗೊು ೆಂಕಾ್ ೆಂ. ಹೆಂವೆ ಕತೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ? ಹೆಂತು ತಮ್ಸೊ ಕಸಲ? ತುಮ್ಕ ೆಂ ಪತುಿನ್ ಏಕ್ ಪ್ತವಾ ೆಂ ಹೆಂವ್ಕ ಸಮ್ೆ ಯಾ​ಾ ೆಂ. ಚ್ತಲಿಕ್ ಹೆಂವೆ ಫಾಲಾ​ಾ ಯೇ ಮ್ಹ ಳ್ಳಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜ ನಿಧಿರ್ ಬದುಲ ನ್ ಆಯಾ್ ಾ ರಾತಿಚ್ ಯೇ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ. ಹೊ ಅತುರಾಯ್ಚೊ ನಿಧಿರ್ ಕತಾ ರ್ೀ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್...." ತಣೆಂ ಉಲಮೆ್ ೆಂ ರಾವಯ್ಲ ೆಂ. ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಹಳಾ​ಾ ಯ್ನ್ ಪೂಣ್ ಉದೆು ೀಶ್ ಪೂವಿಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಲ ಬರಿ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತೊ ಮ್ಹ ಣಲ. ಮ್ಯಾಗ್‍ಲ ಜಾಲಾೆಂ. ಬಹುಶಾ ’ಕತಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್" ಭಂವಾ ೀೆಂ ತಣೆಂ ಜೆವಾಿ ಚೆಾ ವೆಳೆಂ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ಪುರೊ. ಹಾ ಪಳ್ಳಳ್ಳೆಂ. "ಫಾಮುಿಲಾಕ್ ಹೆಂವೆ ಏಕಾ ಕೂಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಆಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ನಿೆಂಚ್ ತೆಂ ರ್ಧರಣ್ ಕಾಗ್ಲ್ು ಚೆರ್ ಬರಯಿಲೆಲ ೆಂ. ತೆಂ ಚೊಲಾಿೆಂ". ಏಕಾ ಲಕಟ್ಮಾ ೆಂತ್ರ ಘಾಲ್​್ ತಿಜರಿೆಂತ್ರ (ಮುಖಾಯ ಾ ಅಾಂಕಾ​ಾ ಾಂತ್ರ ದವರಲೆಲ ೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಲಕಟೊ ಮುಾಂದಸ್ತಸನ್ ವೆತಾ....) ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಸಾ ಡ್ಡ ಕೂಡ್ಲ್ ಥಾವ್ಕ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಕರ್ನಸಟಕ ಕಾಂಕಣಿ ಸ್ವಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್​್ ರ್ಸ್ಟ್ 2022 - ಅಜಿಸ ಆಹಾ​ಾ ನ 1. ಗೌರವ ಪ್​್ ರ್ಸ್ಟ್ -2022 ಕರ್ನಸಟಕ ಕಾಂಕಣಿ ಸ್ವಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 1.ಕಾಂಕಣಿ ಸ್ವಹಿತ್ಾ , 2. ಕಾಂಕಣಿ ಕಲೆ(ಕಾಂಕಣಿ ರ್ನಟಕ, ಸಂಗೋತ್, ಚಲನಚಿತ್​್ ) 3. ಕಾಂಕಣಿ ಜಾನಪ್ದ ಈ ಮೂರ ವಿಭಾಗಗಳಲಯ ಜಿೋವಮಾನದ ಸ್ವಧನೆಗ್ರಗ ಅರ್ಸರಿಾಂದ 2022ನೇ ಸ್ವಲನ ಗೌರವ ಪ್​್ ರ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಗ ಅಜಿಸ ಕರೆಯಲಾಗದೆ. ಈ ಪ್​್ ರ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೂ 50,000/ಗೌರವಧನ, ಶಾಲು, ಸಮ ರಣಿಕೆ, ಹಾರ, ಪ್​್ ಮಾಣ ಪ್ತ್​್ , ಫಲತಾ​ಾಂಬೂಲವನ್ನ್ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸ್ವಧಕರ ನೇರವಾಗ ಅಜಿಸಸಲಯ ಸಬಹುದ್ಲ್ಗದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಿ ಗಳು, ಸ್ವವಸಜನಿಕರೂ ಸರ್ ಸ್ವಧಕರ ಹೆಸರ ಸೂಚಿಸ್ಟ ಅಜಿಸಸಲಯ ಸಬಹುದು. ಗೌರವ ಪ್​್ ರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಜಿಸಸಲಯ ಸ್ತವವರ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ “ಕರ್ನಸಟಕ ಕಾಂಕಣಿ ಸ್ವಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್​್ ರ್ಸ್ಟ್ -2022”್ಎಾಂದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗ ಬರೆದು, ರಿಜಿಸ್ವಿ ್ ರ್, ಕರ್ನಸಟಕ ಕಾಂಕಣಿ ಸ್ವಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕಾ ಕಟಿ ಡ, ಲಾಲಾ​ಾ ಗ್, ಮಂಗಳೂರ 575003, ಇವರಿಗೆ ದಿರ್ನಾಂಕ 30.08.2022 ರೊಳಗ್ರಗ ಕಳುಹಿಸ್ಟಕಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗದೆ. ಸಹಿ/- (ರಾಜೇಶ್ಜಿ ) ರಿಜಿಸ್ವಿ ್ ರ್ 35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಘಡ್ಡತೆಂ್‌ಜಾಲೆಂ್‌ಅನ್ಾ ರಾೆಂ-2

ಆನಿತಾ ಪರ್ಕಿ ದಾದಾಯಾಚ್ಾ​ಾ ಹಾತೆಂ ಫಸ್ಾ​ಾ!

:-ಎಚ್.್ಜೆ.್ಗೊೋವಿಯಸ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಯ್ಮಸುಫ್ ಆಲ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಎಕಾ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ರಿಪೈರ್ ಕರಾ್‌್ ಾ ದ್ಲದ್ಲಲ ಾ ಕ್ ತಚ್ತಾ ಮೊಬಾಯಾಲ ಚೆರ್ ‘ವಾಟ್ಾ ್‌ಆಪ್ಾ ’್‌ ಮೆಸ್ಜ್ ಆಯಿಲ - ‘ಹಯ್ ಸುಶೀಲ್ ಕಸೊ ಆರ್ಯ್....? ಇತೊಲ ತೇೆಂಪ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಯಾಗ್‍ಲ ಜಾಲಲ ಯ್? ಕತಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಜೆ ಥಾವ್ಕ್ ಲಪ್ತಲ ಯ್?’ ಮೆಸ್ಜ್ ಯ್ತನಾ, ಯ್ಮಸುಫ್ ‘ಒನ್​್‌ಲಾಯಿ್ ರ್’್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ತಣ ಆಯಿಲಲ ಮೆಸ್ಜ್ ವಾಚಿಲ . ತಿ ಸುಶೀಲ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಕ್ ಆಸೊನ್, ಧಡ್​್‌ಲಲ ವಾ ಕಾ ಸಿಾ ರೀ ಜಾವಾ್ ರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮ್ೆ ಲ.

ಕತಾ ಕ್ ಧಡ್​್‌ಲಾಲ ಾ ವಾ ಕಾಚಿ ಫಟೊ, ತಿಚ್ತ ‘DP’್‌(Display Picture)-ಚೆರ್ ತಿಚ್ತಾ ನಾೆಂವಾಸಂರ್ೆಂ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ಮೆಸ್ಜ್ ಧಡ್​್‌ಲಲ ಸಿಾ ರೀ ಮ್ಸುಾ ಸೊಭಿೀತ್ರ ಆರ್ ಮ್ಹ ಳೊೆ ಅೆಂದ್ಲಜ ತಿಚಿ ಫಟೊ ಪಳವ್ಕ್ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಲಾಯ್ಲಲ . ‘ಹೆಂವ್ಕ ಬರೊೆಂ ಆರ್ೆಂ ಆನಿತ, ತುೆಂ ಕಸ್ೆಂ ಆರ್ಯ್? ಮ್ಸುಾ ಬ್ರಜ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ನ್ ತುಕಾ ಕೆಂಟಕ್ಾ ಕರೆಂಕ್ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ನಾ. ್‌ ಪುಣ್ ಮ್ಸುಾ ತೆಂಪ್ತನ್ ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜ ಕಸೊ ಉಗ್ಲ್ಡ ಸ್ ಆಯ್ಲಲ ?’್‌ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ತಾ ಸಿಾ ರೀಯ್ಚಿ ದೊಸಿಾ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರಾ್‌್ ಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ಸುಶೀಲ್​್‌ಚ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ರಿತಿರ್ ‘ಚ್ತಟಿಾ ೆಂಗ್‍ಲ’್‌ ಸುರ ಕೆಲೆ​ೆಂ. ‘ತುಜ ಉಗ್ಲ್ಡ ಸ್ ಯೇನಾತ್ರ್‌ಲಲ ದಿೀಸ್ ಯ್ದೊಳ್ ಉದೆ​ೆಂವ್ಕಕ ನಾ ್‌ ಸುಶೀಲ್. ಮ್ಸುಾ ಪ್ತವಾ ೆಂ ತುಕಾ ಸಂಪಕ್ಿ ಕೆಲಲ ಹವೆ​ೆಂ, ಪುಣ್ ತುಜೆ​ೆಂ ಫನ್ ಲಾಗನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಆಜ್ ತುಕಾ ಒನ್​್‌ಲಾಯಿ್ ರ್ ಪಳವ್ಕ್ , ಮೆಸ್ಜ್ ಧಡ್ಡಲ .’ ‘ಬರೆ​ೆಂ ಕೆಲೆ​ೆಂಯ್, ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ಫನ್ ರ್ೆಂಡ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ ಆನಿ ತುಜ ನಂಬರ್ ನಾತ್ರ್‌ಲಾಲ ಾ ನ್ ತುಕಾ ಸಂಪಕ್ಿ ಕರೆಂಕ್ ಜಾಲೆ​ೆಂನಾ’್‌ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಫಟಿೆಂಚೊ ಅಧರ್ ಘೆತೊಲ . ‘ಬಹುಷ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಯ್. ತುಜಾ​ಾ ‘DP’-ಚೆರ್ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ ಭುಗೆಿೆಂ ಕೀಣ್ ತುಜ ಧುವ್ಕ್‌ರ್ೀ?’ ‘ವಹ ಯ್’ ‘ಮ್ಸುಾ ಕೂಾ ಟ್ ಆರ್. ಮ್ಹ ಕಾ ತರ್ ಭುರ್ಿೆಂಚ್ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ನಾೆಂತ್ರ.....’್‌ (ಹೆಂಚೆ​ೆಂ ಚ್ತಟಿಾ ೆಂಗ್‍ಲ ಮುಕಾರ್‌ಾ ನ್ ವೆಚ್ತ ಆದಿೆಂ, ಹೆಂ ಕೀಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಜಾಣೆಂ ಜಾವಾ​ಾ ೆಂ....) ಆನಿತಚೆ​ೆಂ ಕಾಜಾರ್, ರ್ಗರ್ ಜಗೆಲ ಕರ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಎಕಾ ‘ಆಟೊಮೊಬಾಯ್ಲ ಸ್ಾ ೀರ್​್‌ಪ್ತಟ್ಾ ಿ’ಚೆ​ೆಂ ಬ್ರಸ್​್ ಸ್ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ದ್ಲದ್ಲಲ ಾ ಸಂರ್ೆಂ ಜಾಲೆಲ ೆಂ. ರ್ಗರ್ ಪಳಂಕ್ ಸುೆಂದರ್ ಆನಿ ಘಟ್​್‌ಮೂಟ್ ದಿೆಂಡೊ ಮ್ತ್ರಿ ನ್ಹೆಂ ವಹ ಡ್ಲ್ಲ ಾ ಕಟ್ಮಾ ೆಂತೊಲ ಗೆಿ ೀಸ್ಾ ಜಾವಾ್ ಸ್​್‌ಲಲ . ಎಕಾ ಸಕಾಳೆಂ ಕಾಮ್ಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರೊನ್ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್, ತಣ ಪ್ತಟಿೆಂ ಘರಾ ಪ್ತೆಂವೆ್ ೆಂ ವೇಳ್ ಉತೊಿ ನ್ ರಾತಿೆಂಚ್. ವರಾ್‌ಾ ಚೆ ಬಾರಾ

ಮ್ಹನ್ವಯಿ ತೊ ಆಪ್ತಲ ಾ ವಾ ವಾಹರಾೆಂತ್ರ ವಾ ಸ್ಾ ಆರ್ಾ ಲ. ತಕಾ ರಜಾಚ್ ನಾತ್ರ್‌ಲಲ . ಘರಾೆಂತ್ರ ಆನಿತ ಸಗೊೆ ದಿೀಸ್ ಎಕಲ ಚ್ ಆಸೊನ್ ಬೊೀರ್ ಜಾತಲ. ಘೊವಾನ್ ದಿೆಂವೊ್ ಲೆಂರ್ಕ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ್ರ ಸೊಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್, ಹರ್ ಕಸಲಾ​ಾ ಚ್ ಸಂರ್ಾ ೆಂನಿ ರ್ಗರಾನ್ ಆನಿತಕ್ ಉಣ ಕರೆಂಕ್ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಖಾೆಂವ್ಕಕ , ಜೆಂವ್ಕಕ , ನ್ವಸೊೆಂಕ್, ತಸ್ೆಂಚ್ ಬಪೂಿರ್ ಬಾೆಂಗ್ಲ್ರ್ ಆನಿ ಪಯಾಿ ಾ ೆಂಕ್​್‌ಯಿ ಬಗ್ಲ್ಿಲ್ ನಾತ್ರ್‌ಲಲ . ಪುಣ್ ಆನಿತ ಮ್ತ್ರಿ ಘೊವಾನ್ ದಿೆಂವಾ್ ಾ ಶರಿೀರಿಕ್ ಮೊಗ್ಲ್ ಥಾವ್ಕ್ ವಂಚಿತ್ರ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ನ್, ಭಿತಲಾ​ಾ ಿ ಭಿತರ್ ಖಗೊಿನ್ ಉಬ್ ಣಚಿ ಜಣ ಜಯ್ವ್ಕ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ತಾ ಬಂಜಾರ್ ಜವತೆಂತ್ರ, ತೆಂಕಾೆಂ ಭುರ್ಿೆಂ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ ಸವಾಲ್​್‌ಯಿ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಅಸಲಾ​ಾ ವಾತವರಾಣೆಂತ್ರ ಖಗೊಿನ್ ಆರ್ಾ ನಾ, ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಭಾಯ್ಿ ಗೆಲಾಲ ಾ ಆನಿತಚಿ ಮುಲಾಕಾತ್ರ, ಕಾಜಾರಾ ಆದಿೆಂ ತಿಕಾ ವಳುಕ ೆಂಚ್ತ ಎಕಾ ಸುಶೀಲ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ತನಾಿಟ್ಮಾ ಸಂರ್ೆಂ ಜಾಲಲ . ಸುಶೀಲ್ ಪಳಂವ್ಕಕ ಸುೆಂದರ್ ಆಸೊನ್ ಆೆಂಕಾ​ಾ ರ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ಆನಿತನ್ ಸುಶೀಲಾಚೊ ನಂಬರ್ ಘೆವ್ಕ್ ತಕಾ ಟ್ಮಯ್ಾ ಪ್ತರ್ಕ್ ಕೆದ್ಲಳಾಯ್ ಫನ್ ಕರೆ್‌್ ೆಂ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಹ ಸಳಾವಳ್ ಲಾರ್ಾ ಲ ಜಾತನಾ ತಿೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳೊೆಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲಲ ೆಂ. ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಸುಶೀಲಾಚೆ​ೆಂ ಯ್ಣ ಆನಿ ತಚ್ತಾ ಘರಾಯ್ ಜಾತನಾ, ಶರಿರಿೀಕ್ ಸಂಬಂಧ್​್‌ಯಿ ಹೆಂಚೆ ಮ್ರ್ಧೆಂ ಉಬಾೆ ಲಲ .

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಶೆ​ೆಂ ಹೆಂ ದೊೀನ್ ಸುಕಿ ೆಂ ಮ್ನ್ ಜಾಲೆಲ ಪರಿೆಂ ತೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳಾ​ಾ ಲೆಂ. ಘೊವಾಚ್ತಾ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ನ್, ಆಪ್ತಲ ಾ ಚ್ ಘರಾ ಆನಿತ ಸುಶೀಲಾಕ್ ಫನ್ ಕರನ್ ಆಪಯಾ​ಾ ಲ ಆನಿ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಲ್ಾ ಲ. ಸುಶೀಲಾಚ್ತಾ ಘರಾ್‌್ ಾ ೆಂನಿ ತಚೆ​ೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಎಕಾ ಬರಾ್‌ಾ ಘರಾಣಾ ೆಂತಲ ಾ ಚಲಯ್ಕಡೆನ್ ಕರನ್ ದಿಲಾ​ಾ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ, ಸುಶೀಲಾನ್ ಆನಿತಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸೊಡ್​್‌ಲಲ ಮ್ತ್ರಿ ನ್ಹೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಲ ೆಂ ನಂಬರ್​್‌ಯಿ ಕಾ​ಾ ನ್ಾ ಲ್ ಕರನ್ ಘೆವ್ಕ್ ತೊ ಸರ್ಿ ಕ್ ಆನಿತ ಥಾವ್ಕ್ ಪಯ್ಾ ಜಾಲಲ ! ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ಚ್ ತೆಂಪ್ತರ್ BSNL ಕಂಪ್ಲ್ನಿ ಥಾವ್ಕ್ ನ್ವೆ​ೆಂ ನಂಬರ್ ಕಾಣೆ ತನಾ, ತಕಾ ಸುಶೀಲಾಚೆ​ೆಂ ನಂಬರ್ ಮೆಳ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಯ್ಮಸುಫ್​್‌ಯಿ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ತಕಾ ತಿೀನ್ ವರಾ್‌ಾ ೆಂ ಪ್ತಿ ಯ್ಚೆ​ೆಂ ಭುಗೆಿೆಂ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಆಜ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಲ ೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ ಘೆವ್ಕ್ ವಾಟ್ಾ ್‌ಆಪ್ಾ -ಚೆರ್ ಆರ್ಾ ನಾ, ಹಣ ಆನಿತಯಿ ತಾ ಚ್ ವೆಳಾ ಆಪ್ತಲ ಾ ಮೊಬಾಯಾಲ ಸಂರ್ೆಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್, ತಿಚಿ ದಿೀಷ್ಾ ತಿಣ ಆಪ್ತಲ ಾ ಮೊಬಾಯಾಲ ಚೆರ್ ‘ಸೇವ್ಕ’್‌ ಕರನ್ ದವರ್​್‌ಲಾಲ ಾ , ಸುಶೀಲಾಚ್ತಾ ನಂಬಾಿ ಕ್ ಒನ್​್‌ಲಾಯಿ್ ರ್ ಆಸ್​್ ೆಂ ಪಳವ್ಕ್ , ತಿಣ ತೊ ಸುಶೀಲ್​್‌ಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿೆಂತುನ್ ಚ್ತಟಿಾ ೆಂಗ್‍ಲ ಸುರ ಕೆಲೆಲ ೆಂ..... ಪುಣ್ ಆನಿತಚೆ​ೆಂ ರೊೀೆಂಗ್‍ಲ ನಂಬರ್ ಯ್ಮಸುಫಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಫಟೊಚೆರ್ ಸೊಭಿತ್ರ ದಿರ್​್ ಾ ಆನಿತಸಂರ್ೆಂ, ಆಪುಣ್ ಸುಶೀಲ್

ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ರಿತಿರ್ ಚ್ತಟಿಾ ೆಂಗ್‍ಲ ಮುೆಂದರಿ್‌ಾ ಲೆಲ ೆಂ..... ‘ತುಕಾ ಕತಾ ಕ್ ಭುರ್ಿೆಂ ಎದೊಳ್​್‌ಯಿ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ನಾೆಂತ್ರ?’್‌ ್‌ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ‘ಚ್ತಟಿಾ ೆಂಗ್‍ಲ’್‌ಮುೆಂದರಿ್‌ಾ ಲೆ​ೆಂ. ‘ತುಕಾ ಕಳತ್ರ ಆರ್, ಮ್ಹ ಜ ಘೊವ್ಕ ಫಕತ್ರಾ ಆಪ್ತಲ ಾ ಬ್ರಸ್​್ ರ್ೆಂತ್ರ ವಾ ಸ್ಾ ಆರ್ಾ . ಸಕಾಳೆಂ ಗೆಲಲ ರಾತಿೆಂ ಯ್ತ. ಸ್ಕಾ​ಾ ೆಂತ್ರ ತಕಾ ಇೆಂಟಿ ಸ್ಾ ನಾ, ್‌ ಫಕತ್ರಾ ಪಯಾಿ ಾ ೆಂತ್ರ. ಎಕು ಮ್ ಬೊೀರಿೆಂಗ್‍ಲ. ತುವೆ​ೆಂ ದಿಲಾಲ ಾ ಮೊಗ್ಲ್ಚ್ತಾ ರಚಿಕ್ ಹೆಂವ್ಕ ಆಜೂನ್ ವಸೊಿ ೆಂಕ್​್‌ನಾ. ಪಿಲ ೀಜ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಮೇಳ್. ಸಗೊೆ ದಿೀಸ್ ಹೆಂವ್ಕ ಎಕಲ ೆಂಚ್ ಆರ್ಾ ೆಂ.’ ಆನಿತಚಿ ಜಾಪ್ ವಾಚುನ್ ಯ್ಮಸುಫ್ ಆತುರಿೀತ್ರ ಜಾಲ. ‘ಆಜ್ ಜಾಯ್ಾ ್‌ರ್ ತುಕಾ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ಸುಶೀಲ್....?’ ‘ಒಕೆ’್‌ ಆನಿತಚೆ​ೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನ್ವಣ ಆಸೊನ್​್‌ಯಿ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಜಾಯ್ಾ ಮ್ಹ ಣನ್ ಜಾಪ್ ಬರಯಿಲಲ . ‘ಓಹ್ ಥಾ​ಾ ೆಂಕೂಾ ಸುಶೀಲ್. ಹೆಂವ್ಕ ತುಕಾ ರಾಕನ್ ರಾವಾ​ಾ ೆಂ’್‌ ಆನಿತನ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ ಸಂತೊೀರ್ನ್. ಆತೆಂ ಖಂಯ್ ವೆಚೆ​ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಯ್ಮಸುಫ್ ಚಿೆಂತುನ್ ಆರ್ಾ ನಾ, ಪರತ್ರ ಆನಿತಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯಿಲ - ‘ಆತೆಂ ಆಮಿೆಂ ಮ್ಹಲಕಾ ರಾವಾನಾೆಂವ್ಕ. ಪರೇಲ್ ರಾವಾ​ಾ ೆಂವ್ಕ. ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಘರೊ್‌್ ಎಡೆಿ ಸ್ ಧಡ್ಲ್ಾ ೆಂ, ಖಂಡ್ಡೀತ್ರ ಯ್ತಯ್​್‌ಮೂ?’ ‘ಎಸ್’ ‘ತುೆಂ ಖಂಯ್ ಆರ್ಯ್ ಆತೆಂ?

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತುಕಾ ಕತೊಲ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಾ ಲ... ಕೆದ್ಲಳಾ ಪ್ತವೊಾ ಲಯ್?’ ‘ಹೆಂವ್ಕ ದೊೀನ್ ವೊರಾರ್. ಪ್ತವಾ​ಾ ೆಂ’ ‘ದೊೀನ್ ವೊರಾರ್? ಚಿಕೆಕ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ಜಾಯಾ್ ೆಂರ್? ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಜೆವೆಾ ತ್ರ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.’ ‘ಹೆಂವ್ಕ ಪಯ್ಾ ಆರ್ೆಂ, ಪಯ್ಲ ೆಂ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ಜಾಯಾ್ ೆಂ’ ‘ಹೊ ಮ್ಹ ಜ ಎಡೆಿ ಸ್......’್‌ಆನಿತನ್ ಆಪ್ತಲ ಾ ಘರೊ್‌್ ಎಡೆಿ ಸ್ ಧಡೊಲ . ‘ಒಕೆ’್‌ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಎಡೆಿ ಸ್ ಪಳ್ಳಲ. ‘ಓಕೆ ಸುಶೀಲ್, ಹೆಂವ್ಕ ರಾಕನ್ ರಾವಾ​ಾ ೆಂ. ಆಮ್​್ ಾ ಸೊರ್ಯಿಾ ೆಂತ್ರ ರಿಗ್ಲ್ಾ ನಾ ಸ್ಕೂಾ ರಿಟಿ ಚಕಕ ೆಂಗ್‍ಲ ಆರ್. ಪಯ್ಲ ೆಂ ಆರ್​್ ಾ ಮ್ಹಲಕಾ ಚ್ತಾ ಘರಾಪರಿೆಂ ಬ್ರೆಂದ್ಲಸ್ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ಜಾಯಾ್ ೆಂ. ತುವೆ​ೆಂ ಆಮ್​್ ಾ ಸೊರ್ಯಿಾ ೆಂತ್ರ ರಿಗ್ಲ್ಾನಾ, ಆಯಿಲಲ ಗಜ್ಿ ರ್ೆಂಗೊನ್- ತು ಜ ಐಡ್ಡ ದ್ಲಖವ್ಕ್ , ನಾೆಂವ್ಕ ಎಡೆಿ ಸ್ ಆನಿ ಟಲಫನ್ ನಂಬರ್ ಬೂಕಾರ್ ಬರಂವ್ಕಕ ಆರ್. ತುೆಂ ಆಯಿಲಲ ಗಜ್ಿ ಕತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾಯ್?’ ‘ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ರಿಪ್ಲ್ರಿ ಕರೆಂಕ್ ಆಯಾಲ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾ ೆಂ.’್‌ ಯ್ಮಸುಫಾನ್ ಜಾಪ್ ಬರಯಿಲ . ‘ಒಕೆ. ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ಫಾಲ ಾ ಟ್ ನಂಬರ್ ರ್ೆಂಗೊನ್, ಮ್ಹ ಕಾ ಇೆಂಟರ್​್‌ಕೀಮ್ ಮುಕಾೆಂತ್ರಿ ಸ್ಕೂಾ ರಿಟಿ ಥಾವ್ಕ್ ಫನ್ ಕರಯ್. ಹೆಂವ್ಕ ತೆಂಕಾೆಂ ರ್ೆಂಗೊನ್, ತುಕಾ ಧಡ್ಸೆಂಕ್ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾ ೆಂ.’್‌ಆನಿತಚ್ತಾ

ಸಂತೊೀರ್ಕ್ ಗಡ್ ನಾತ್ರ್‌ಲಲ . ಕತಾ ಕ್ ತಿಚೊ ಪ್ಲ್ಿ ೀಮಿ ಅಚ್ತನ್ಕ್ ತಿಕಾ ಮ್ಸುಾ ತೆಂಪ್ತ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ, ವಾಟ್ಾ ್‌ಅಪ್ಾ -ಚೆರ್ ರ್ಬಟ್​್‌ಲಲ . ಆನಿತನ್ ದಿಲಾಲ ಾ ಮ್ಹತಿಕ್ ವಾಚುನ್ ಯ್ಮಸುಫ್ ಖುಶ ಜಾಲ. ‘ಒಕೆ.’್‌ ಜಾಪ್ ಬರವ್ಕ್ ಯ್ಮಸುಫ್ ಒನ್​್‌ಲಾಯಿ್ ಥಾವ್ಕ್ ಭಾಯ್ಿ ಆಯ್ಲಲ . ಯ್ಮಸುಫ್ ತಾ ವೆಳಾ ಮ್ಸುಾ ಪಯ್ಾ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ದೆಕನ್ ತಣ ದೊನಾಫ ರಾೆಂ ದೊೀನ್ ವೊರಾೆಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿಲಲ . ತಕಾ ಮುಖಾಲ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ್ಚಿ ಅಸಕ ತಕ ಯ್ ಕಳ್​್‌ಲಲ . ಸುಶೀಲಾಚ್ತಾ ನಾೆಂವಾರ್ ಆಪುಣ್ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್ ಘಡ್ಾ ಡ್ ಜಾತಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಗೊತುಾ ಆಸೊನ್​್‌ಯಿ, ತೊ ವೆಚೆ​ೆಂ ಮ್ನ್ ಕರಿಲಾಗೊಲ . ಕತಾ ಕ್ ಮುಖಾಲ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ್ಕ್ ಸುಲಾಭಾಯ್ನ್ ಫಸವ್ಕ್ ಅಥೊಾ ಫಾಯ್ಲು ಜಡೆಾ ತ್ರ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಲೇಕ್ ತಣ ಘಾಲುನ್ ಜಾಲೆಲ ೆಂ. ಯ್ಮಸುಫ್ ಆನಿತಚ್ತಾ ಎಡೆಿ ರ್ರ್ ದೊನಾಫ ರಾೆಂಚ್ತ ದೇಡ್ಲ್ೆಂಕ್​್‌ಚ್ ಪ್ತವೊಲ . ತಣ ಗೇಟಿರ್ ಸ್ಕೂಾ ರಿಟಿಕ್ ರ್ೆಂಗೊನ್ ಆನಿತಚ್ತಾ ಘರೆ್‌್ ೆಂ ಇೆಂಟರ್​್‌ಕೀಮ್ ಲಾವಯ್ಲ ೆಂ. ಆನಿತನ್ ಸ್ಕೂಾ ರಿಟಿ ಗ್ಲ್ಡ್ಲ್ಿಕ್ ರ್ೆಂಗೊನ್, ಆಯಿಲಾಲ ಾ ಮ್ನಾಿ ಾ ಕ್ ಧಡ್ಸೆಂಕ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ ಆನಿ ಸಂತೊೀರ್ನ್ ರಾಕನ್ ರಾವಲ . ಇಲಾಲ ಾ ವೇಳಾನ್ ರ್ಬಲ್ಲ ಆಯ್ಲಕ ನ್, ಆಪೊಲ ಸುಶೀಲ್​್‌ಚ್ ಪ್ತವೊಲ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಉಮ್ಳಾ​ಾ ೆಂನಿ ಎಕಾಚ್ತಫ ರಾ ಧರ್ ಕಾಡ್ಡಲಾರ್ಲ . ಯ್ಮಸುಫ್ ತಕ್ಷಣ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಲ !

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸುಶೀಲಾಚ್ತಾ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ರ್ ಎಕಾ ಪಕಿ ದ್ಲದ್ಲಲ ಾ ಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ಆನಿತ ಘಡ್ಾ ಡ್ಡಲ ! “ಕೀಣ್ ತುೆಂ....?” “ತುಜ ಸುಶೀಲ್....”್‌ ಯ್ಮಸುಫ್ ಹಸೊನ್ ಧರ್ ಬಂಧ್ ಕರಿಲಾಗೊಲ .. “ಸುಶೀಲ್ ಖಂಯ್ ಆರ್....? ತುೆಂ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ರಿಗೊಲ ಯ್? ನಿಕಾಳ್ ಹೆಂಗ್ಲ್ಚೊ.”

ಸ್ತಶೋಲಾಚ್ಯಾ ರ್ನಾಂವಾರ್ ಆನಿತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಿಗ್​್ಲ್ಲಯ ಯೂಸ್ತಪ್ತ ಕಶಾಂ ಆನಿತಾಚೊ ಬಲಾತಾ​ಾ ರ್ ಕರಾ್​್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾಂ, ಫುಡಾಯ ಾ ಅಾಂಕಾ​ಾ ಾಂತ್ರ ವಾಚಾಂಕ್ ಚುಕಾರ್ನಕಾತ್ರ.್ “ಧಮಿಾ ಆನಿ ಬಲಾತಾ​ಾ ರ್!”್ ಹೆಾಂ ಕುತುಹಾಲ್ಬರಿೋತ್ರ ಘಡಿತ್ರ ವಾಚುಾಂಕ್ ರಾಕನ್ ರಾವಾ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಜಾಣಾಯಾಸಾಂಚಿ

⭐ ಭವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ರ ಏಕ್ ರ್ನ ತ್ರ್ ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಬರೊ ಜಾ​ಾಂವ್ಚಚ ದಿೋಸ್ ಯೆತ್ಲ್ಲಚ್ಚ ... _ ಅಬ್ ಹಾ​ಾಂ ಲಾಂಕನ್.

ಉತಾ್ ಾಂ - ಜೆಫ್ರ್ , ಜೆಪು​ು . ⭐ ಆತಾ​ಾಂ ಸದ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಚ ಾ ದೋನ್ಾಂಚ್ ಜಾತಿ. ತಾ ಯ್ಚೋ ಆಮಿಾಂಚ್ ಕನ್ಸ ಕಾಣ್ಘೆ ಲ್ಲಯ ಾ . ಏಕ್ ದುಡು ಆಸ್'ಲೆಯ , ಅನೆಾ ೋಕ್ ದುಡು ರ್ನತ್ರ'ಲೆಯ ... _ಟಿ. ಎ. ಕೈಲಾಸ. ⭐ ಚೆಡಾ​ಾ ವಿಶಾಂ ಕಿತೆಾಂಚ್ ಗೊತು್ ರ್ನ ಮಹ ಣ್ಚಚ ತ ಮೂರ್ಖಸ. ಚೆಡಾ​ಾ ವಿಶಾಂ ಸವ್ನಸ ಜಾಣಾ​ಾಂ ಆಸ್ವ ಮಹ ಣ್ಚಚ ರ್ತ್ಮೂರ್ಖಸ. _ ಬೋ. ಚಿ. ⭐ ಬುಧಾ ಾಂತಾ​ಾ ಯ್ ದ್ಲ್ಕಂವ್ನಾ ಬರಂವ್ನಾ ವಚ್ಯರ್ನಕಾ... ವಾಚ್ಯು ಾ ಕ್ ಮಾಹೆತ್ರ ಮೆಳಾಸ್ವಕೆಸಾಂ ಬರಯ್. _ ಜೋನ್ ಗ್ ಹಾ​ಾಂ.

⭐ ಭುಗಸಾಂ ತುಮಿಚ ಾಂ ನಹ ಯ್.. ತಿಾಂ ತುಮಾಚ ಾ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ್ ಆಯ್ಚಲಯ ಾಂ. ತಿಾಂ ತುಮೆಚ ಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚಲಯ ಾಂ ನಹ ಯ್ ಪುಣ್ ತುಮೆಚ ಾ ಸ್ವಾಂಗ್ರತಾಚ್ಚ ಆಸ್ಟಚ ಾಂ. ಪುಣ್ ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ಸ್ವಾಸಲಯ ಾಂ ನಹ ಯ್... ಮೋಗ್ ದಿಶಾ​ಾ ತ್ರ... ಪುಣ್ ತಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಭವಿಷ್ಯಾ ನಿರ್ಧಸರ್ ಕಚೆಸಾಂ ರ್ಕ್ಾ ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ರ್ನ. _ ಖಲೋಲ. ⭐ ಬಳ್ ರ್ನತುಲ್ಲಯ ಧನ್ ದಿವೆಸಾಂ, ಸಂಪ್ತ್ರ ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕತಾಸ. ಬಳಾಧಿಕ್ ತ - ಧನ್ ದಿವೆಸಾಂ ಪೂರಾ ಗೋಳ್​್ ಸ್ಚ್ಡಾ್ ಆನಿ ದರಿದ್ರ್ ಪ್ಣ್ ವಾ​ಾಂಟ್ತ್ . - ನಗ್ ಮುನಿ. ⭐ ಸಮಸ್ಿ ಘಾಬ್ರ್ ರ್ನಸ್ವ್ ಾಂ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಉಬ್ಜಾ ತಾರ್ನ ಸೂಕ್ ್ ಸಲಹಾ


ಘೆತಾಯ ಾ ರ್ ಸಮಸ್ಿ ಾ ನಿವಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಧ್ಯಾ ಆಸ್ವ. (ಅರ್ಧರಾನ್) _ ವಿೋರಾಂದ್ ಹೆಗಗ ಡೆ. __ ಜೆಫ್ರ್ , ಜೆಪು​ು . -------------------------------------------------------------------------------------ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ ತಣೆಂ ಬಾವೊಾ ಘೆವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಉಭಂವೊ್ ? ಸಕಾಿರಾನ್ ಕಸೊ ಹೊ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚೊ ವಕಿ ಕಣಚ್ತಾ ಘರ್ ಘರಾ​ಾಂನಿ ಬ್ಜವ್ಚಿ ಫಾಯಾು ಾ ಕ್ ಕಚೊಿ? ಭಾವೊಾ ಉಭವ್ಕ್ ಉಭವ್ನ್ ಸಾ ತಂತ್ರ್ ದಿೋಸ್ ದೇಶ್ ಪ್ಲ್ಿ ೀಮ್ ಪಿ ದಶಿತ್ರ ಕಚ್ತಾ ಿೆಂತ್ರ ಕತೆಂ ಫಾಯ್ಲು ? ತಾ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚ್ತಾ ಆಚರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಾಂ.. ನಾೆಂವಾನ್ ಆನಿ ತಾ ಚ್ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚ್ತಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಹಜಾರೊೆಂ ದೇಶ್ ದೊಿ ೀಹ _ನವಿೋನ್, ಕುಲೆಶ ೋಕರ್. ಆಪ್ತಲ ಾ ವಾಯ್ಾ ಕತುಿೆಂವಾೆಂ ಕನ್ಿ ಆರ್ತ್ರ. ಮ್ನಾಿ ಾ ಪಣ್ ನಾತಲ ಲೆ ದುರ್ಾ ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಜೀವ್ಕ ಪಯಾಿೆಂತ್ರ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ ಆರ್ಾ ೆಂ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ತವೊಣಿ ೆಂ ವರ್ಿೆಂ ಸಂಪ್ತಾ ನಾ ಫಕತ್ರಾ ದೊಳಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಮ್ತಿ ಘಾಲೆ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ಪಿ ದಶಿನ್ ಕತಲ ೆಂ ಸಮಂಜಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂಚ್ ಅರ್ಥಿ ಜಾಯಾ್ . ಎಕಾ ದೇಶಚೊ ಬಾವೊಾ ಅತಿೀ ಪವತ್ರಿ ಆನಿ ಮ್ನಾಚೊ ಜಾವಾ್ ರ್. ದೇಶಚ್ತಾ ದೇಶಚ್ತಾ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚೊ ವಕಿ ಪಿ ಮುಖ್ ಫೆರ್ಾ ೆಂನಿ, ಜಾೆಂವ್ಕ ರ್ಕಿ?! ಮೊೀಲ್ ದಿೀವ್ಕ್ ತಿರಂಗ್‍ಲ ರ್ಾ ತಂತ್ರಿ ಾ , ಪಿ ಜಾಫಿ ಭುತಾ ಚೊ ದಿೀಸ್, ಬಾವೊಾ ಘೆವ್ಕ್ ಘಚ್ತಾ ಿ ದ್ಲರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹರ್ ದೇಶಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಆಮ್ ಸವಾಿೆಂಕ್ ದಿರ್ ರ್ಕಿ ಕಾಭಾಿರಿ ಆಮ್​್ ಾ ದೇಶಕ್ ಭೆಟಕ್ ಭಾೆಂದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಕಾಿರ್ ಯ್ತನಾ, ದೇಶಚ್ತಾ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚೊ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾ . ಎಕಾ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚೆ​ೆಂ ಮೊಲ್ ಮ್ನ್ ದಿೀವ್ಕ್ ರ್ಾ ಗತ್ರ ಕಚಿ​ಿ ರಿೀತ್ರ ಬಾವೀಸ್ ರಪಯ್ ದವಲಾಿೆಂ. ಎಕೆಿ ಪಿ ಚಲತ್ರ ಆರ್. ಪ್ತೆಂತಿಾ ೀಸ್ ಕರೊಡ್ ಲೀಕ್ ಆರ್​್ ಾ ಪ್ತವೊಣಿ ೆಂ ವರ್ಿೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಿ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್​್ ಾ ದೇಶೆಂತ್ರ ಕತಿಲ ೆಂ ಕರೊಡ್ ಘರಾ ಘರಾೆಂನಿ ಬಾವೊಾ ಉಭಂವೆ್ ೆಂ ಘರಾೆಂ ಆಸ್ಾ ಲೆಂ? ಕತೊಲ ಸೊ ಲೀಕ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಜಬರ್ ದಸ್ಾ ನ್ ಆರ್ ಘರಾೆಂ ನಾರ್ಾ ನಾ ಝೊಪ್ತಡ ಾ ೆಂನಿ, ಕಚೆಿೆಂ ನಿಜಾಯಿಕ ೀ ರ್ಕೆಿೆಂ ನ್ಹ ಯ್. ಗೊವೊಳಾೆಂನಿ, ಫುಟ್ ಪ್ತತಿಚೆರ್ ರಾವಾ​ಾ . 41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಾರಣ್ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಚೆ​ೆಂ ಘನ್, ರ್ಾ ನ್ ವಾಯಾಿ ದಳಾೆಂತ್ರ ತಿ ವಾವುನ್ಿ ಆರ್. ಮ್ನ್ ಘಮಂಡ್ ಹಾ ದ್ಲಾ ರಿೆಂ ತಸಲಾ​ಾ ದೇಶೆಂತ್ರ ಸಿಾ ರೀ ವ ಚಲ ದೆ​ೆಂವಾ ಲ. ಘಚಿ​ಿೆಂ ಮ್ನಾ​ಾ ಾ ೆಂ ತಾ ಅಜೂನಿೀ ಸರಕಾ ತ್ರ ನಾ. ಆಜ್'ಯಿೀ ಬಾವಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಕತೊಲ ಮ್ನ್ ದಿತತ್ರ ಬಾಳಾಿ ಾ ೆಂಚೆರ್, ಪ್ತಿ ಯ್ ಭರಾನಾತಲ ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗೊೆಂಕ್ ಕಷ್ಾ . ಚಲಯ್ಚೆರ್ ಶೀಷಣ್ ಜಾತ, ಹಚೆ ಬದ್ಲಲ ಕ್, ಪ್ತವೊಣಿ ೆಂ ಅತಾ ಾ ಚ್ತರ್ ಜಾತ, ಅಪಹರಣ್ ಜಾತ. ವರ್ಿೆಂಚ್ತಾ ಉಗ್ಲ್ಡ ರ್ಕ್ ದೇಶೆಂತ್ರ ತೆಂಚೆ ಗಳ್ಳ ಚಿಡ್ಸಿನ್ ಜೀವ್ಕ'ಯಿೀ ಮುಮುಿರೊನ್ ಆಸ್​್ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ. ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ವಭಾಗ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಅಸಮ್ಧನ್ವಚೆ​ೆಂ ವಾತವರಣ್ ಕಾಡ್​್ ಕಾಮ್ ಕತಿ ಜಾಲಾ​ಾ ರಿ ಸುರಕಾ ತ್ರ ನಾ. ಉಡಂವೆ್ ಪಿ ಯ್ತನ್ ಕರಾ. ಸವ್ಕಿ ಜಾಯಿತಾ ಾ ಘರ್'ದ್ಲರಾೆಂನಿ, ದ್ಲದೆಲ ಧಮ್ಿೆಂಕ್ ಆಮ್​್ ಾ ದೇಶೆಂತ್ರ ತೆಂಕಾ ಶೀರ್ಷತ್ರ ಕನ್ಿ ಆರ್ತ್ರ. ಸಮ್ನ್ ಹಕ್ಕ ಆರ್ ತೆಂ ರಾಕನ್ ತಸಲಾ​ಾ ಸಿಾ ರೀಯಾೆಂಕ್, ಕಷಾ ತಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ವಹ ರಾ. ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ತವೊಣಿ ೆಂ ಸುಟ್ಮಕ ದಿೆಂವೆ್ ೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಾ. ತದ್ಲಳಾ ವರ್ಿೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್'ಯಿೀ ಆಮ್​್ ಾ ದೇಶಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಮೆಳೊನ್ ಅಜೂನ್ ಜಾತ್ರ, ಕಾತ್ರ, ಧಮ್ಿಚೊ ಪ್ತವೊಣಿ ೆಂ ಸಂಪ್ತಾ ನಾ, ಸಿಾ ರೀ ಸುರಕಾ ತ್ರ ಬೇಧ್ ಬಾವ್ಕ ಆರ್. ಆಜ್ ಸಿಾ ರೀ ಸಶಕ್ಾ ಆಸೊೆಂದಿ, ಶೀಷನಾಚ್ತಾ ಜಾಳಾೆಂತಲ ೆಂ ಜಾಲಾ​ಾ . ದೇಶಚ್ತಾ ಹಯ್ಿಕ್ ಸುಟೊೆಂದಿ. ಹಚ್ ಜಾೆಂವ್ಕ ಸವಾಿೆಂಚಿ ವಭಾಗ್ಲ್ೆಂತ್ರ ತಿ ಆರ್. ಆಮಿ​ಿ, ನೇವ, ಆಶ. -----------------------------------------------------------------------------------------

42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಸ್ವ್ಳ್ _ 3.

ಯೆಂವ್ಚಾಯಾ ವೋಟಾಕ್ ಇಲ್ ಯ ವಿಷಯ್ ಬಾರ್ಕ ದವರ್.. ರಾತಿಚ್ತಾ ಬಾರಾ ವೊರಾೆಂಕ್ ಬಾಯ್ಲ ಕ್ ಜಾಗ್‍ಲ ಜಾತನಾ... ವಹ ಡ್ ಅಜಾ​ಾ ಪ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಲ ೆಂ. "ಆಜ್ ಹೆಂವ್ಕ ಧವೆ ಪ್ತವಾ ೆಂ ಹಾ 'ತೆಂಬಾಡ ಾ ಕಟ್ಮಾ ' ಥಾವ್ಕ್ ತಿರಂಗ್‍ಲ ಭಾವೊಾ ಉಭಯಿತ್ರಾ ಆರ್ೆಂ. ಅಮೃತೊೀತಾ ವ್ಕ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಭಾರತ್ರ ದೇಶಚೊ" ಲಕಾಚೊಾ ತಳಯ್ಲ. "ದೊೀನ್ ಹಜಾರ್ ಬಾವರ್ವಾ​ಾ ವರ್ಿ 'ಹಯ್ಿಕಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ಘರ್' ಆರ್​್ ಾ ಹರ್ ಘರಾೆಂಕ್ ತಿರಂಗ್‍ಲ ಬಾವೊಾ ಉಭಂವ್ಕಕ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಹೆಂವ ಅವಾಕ ಸ್ ದಿತೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ. ತೆಂ ಆಜ್ ಕಾಯ್ಿಗತ್ರ ಜಾಲಾ.

- ಪಂಚು, ಬಂಟ್ತಾ ಳ್ ಅಸಲ ಅವಾಕ ಸ್ ಎದೊಳ್ ಕಣೆಂಯ್ ತುಮ್ಕ ೆಂ ದಿಲಾ?... ಕಣೆಂಯ್ ದಿಲಾ?" ಜಮೆಲ ಲಾ​ಾ ಲಕಾೆಂಚಿ 'ಹೊೀಯ್..'

ಬೊಬಾಟ್...

"ತುಮ್ಕ ೆಂ ಕಳತ್ರ ಆರ್... ಆದ್ಲಲ ಾ ಸಕಾಿರಾನ್ ರಯಾ​ಾ ೆಂಕ್, ಬಾವೆಸತಾ ರ್ ಹಜಾರ್ ಕರೊಡ್ ರಿೀಣ್ ಮ್ಫಿ ಕೆಲೆ​ೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಆಮಿೆಂ ಇಕಾಿ ಲಾಖ್ ಕರೊಡ್ ರಪಯ್ ರಿೀಣ್ ಮ್ಫಿ ಕರನ್ ಗ್ಲ್ೆಂವ್ಕ ಸೊಡ್​್ ಧೆಂವ್ಕ'ಲಾಲ ಾ ೆಂಕ್ ಆಮಿೆಂ ಬಚ್ತವ್ಕ ಕೆಲಾೆಂ" ಕನ್ ಬನೇಗ್ಲ್ ಕರೊೀಡ್ ಪತಿ ರ್ಾ ಯಿಲ ರ್ ಉತಿ ೆಂ ಉರ್ಳಾ​ಾ ಲೆಂ.

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೊಗ್ಲ್ಳ್ ಟೊಮಿ ಆಯಾಕ ತಲ.

ಚಿೀತ್ರ

ದಿೀವ್ಕ್

"ತುಮ್ಕ ೆಂ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಕೆಲಾೆಂ ಆಮಿೆಂ.. ದೇಶಚಿ ಜ.ಡ್ಡ. ಪಿ. 8.5 ಆಸ್'ಲಲ ತಿ ತುಮೆ್ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿೆಂ ತಿೀನಾೆಂಚೆರ್ ಹಡ್​್ ರಾವಯಾಲ ಾ ... ಫಕತ್ರಾ ತುಮೆ್ ಖಾತಿರ್. ಏಕ್ ಲಾಖ್ ತವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಅೆಂತರಾರ್ಷಾ ರೀಯ್ ರಿೀಣ್ ಹಡ್ಸನ್ ದೇಶ್ ರಾಕ್ ವಾವ್ಕಿ ಕೆಲಾ. ರಾಕಾ ಣ ಖಾತಿರ್ ರಿಸವ್ಕಿ ಬಾ​ಾ ೆಂಕಾೆಂತಲ ೆಂ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ರ್ ಆಡ್ವ್ಕ ದವಲಾಿೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಕಣಖಾತಿರ್? ದೇಶಚ್ತಾ ಲಕಾಖಾತಿರ್ ಕೆಲಾೆಂ"

ರ್ಧನಾ ಆಮಿೆಂ ವೆರ್ೆಂಚ್ ಜಾರಿಯ್ಕ್ ಹಡ್ಲ್ಾ ೆಂವ್ಕ." ** ** *** ರಾತಿಚ್ತಾ ಬಾರಾ ವೊರಾೆಂಕ್ ಮ್ಹ ಜ ಬಾಯ್ಲ ದೊಳ್ಳ ಘಷ್ಟಾ ನ್ ಹವಿ ನ್ ತವಿ ನ್ ಪಳ್ಳೆಂವ್ಕಕ ಪಡ್ಡಲ . ಟಿ. ವ. ಕಾೆಂಯ್ ಬಂಧ್ ಕರೆಂಕ್ ನಾ ಕಣಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಪ್ತಾ ಕ್ ರಿಮೊೀಟ್ ಸೊಧುನ್ ಯ್ತನಾ ಆಮೊ್ ಟೊಮಿ ಭಾಷಣ್ ಚಿೀತ್ರ ದಿೀವ್ಕ್ ಆಯಾಕ ತಲ. ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ತಿೆಂ ದೊಗ್ಲ್ೆಂಯ್ ಶರಿೆಂ ಚುಕಲ ೆಂ. ಹೆಂವ್ಕ ಸಾ ಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಉಲಯಾ​ಾ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿಕಾ ನ್ಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಲ ೆಂ.

"ಪ್ಲ್ಟಿ್ಿ ೀಲಾಕ್ ಆನಿ ಡ್ಡೀಸಿಲಾಕ್ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಿರಾೆಂನಿ ಟ್ಮಾ ಕ್ಾ ಉಣೆಂ ಕನ್ಿ ಮೊೀಲ್ ದೆ​ೆಂವೆ್ ೆಂ ಬರಿ ಪಳ್ಳತೆಂ. ಗ್ಲ್ಾ ರ್ಚಿೆಂ ಬಾ​ಾ ರೆಲಾೆಂ ಮ್ಹ ರಗ್‍ಲ ಜಾಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ. ಗ್ಲ್ಾ ಸ್ ಸಬ್ರಾ ಡ್ಡ ಆಮಿ ಬ್ರ. ಪಿ. ಎಲ್ ಕಾಡ್ಲ್ಿೆಂಗ್ಲ್ರಾೆಂಚ್ತಾ ಬಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಖಾತಾ ಕ್ ಜಮೊ ಕತಿೆಂವ್ಕ."

"ಬಾಯಿಯ್ಲ ಔರ್ ರ್ಬಹನೊೆಂ..." ಮ್ಹ ಣಾ ನಾ ತಿಣೆಂ ಮ್ಕಾ ಧೊೆಂಕಳ್​್ ಉಟಯ್ಲ ೆಂಚ್... ಪ್ತೆಂಯಾೆಂ ಮುಳಾಕ್ ಆವಾಿ ಚೆ​ೆಂ ಉದ್ಲಕ್ ಆಯಿಲೆಲ ಪರಿೆಂ ತಿ ಬೊಬಾಟುನ್. ತಿಚ್ತಾ ಬೊಬಾಟಕ್ ಟೊಮಿಯಿ ತಿಚ್ತಾ ಲಾರ್ೆಂ ಜಾಲ.

ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಬಾಯ್ಲ ದ್ಲೆಂಡ್ಡಯಾ ನಾಚ್ ನಾಚೆಲ ಪರಿೆಂ ತಳಯ್ಲ ಪ್ಲ್ಟುನ್ ರಾವ್ಕ'ಲೆಲ ೆಂ ಕಡೆ​ೆಂಚ್ ಪ್ಲ್ೆಂಕಾಡ್ ಹಲವ್ಕ್ ಘೆಂವೊೆಂಕ್ ಲಾರ್ಲ .

"ಕತೆಂ ಪರತ್ರ ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ವೊತಕ್ ಲಾಯ್​್ ರಾವೊೆಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಾ ರ್ೀ?" ಮೊಗ್ಲ್ಳ್ ಟೊಮಿ ಕಾೆಂಪ್ತಾ ಲ.

"ರೈಲ್, ವಮ್ನ್, ಪೂರಾ ಗೆಿ ೀರ್ಾ ೆಂಕ್ ಲಾಭ ಕತಿ, ದುಬಾೆ ಾ ೆಂಕ್ ಮೊೀಸ್ ಕತಿ, ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿೆಂ ತಚೆ​ೆಂ ಮೊೀಲ್ ಚಡ್ವ್ಕ್ ಆತೆಂ ತೆಂ ಆಮಿೆಂ ವಕನ್ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಉಪ್ತಕ ಚಿ​ಿೆಂ ಸಂಪಕ್ಿ

ಹೆಂವೆ​ೆಂ ವಚ್ತಲೆಿೆಂ "ಕತೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ?" "ನ್ಹ ಯ್ ರ್ಯಾ​ಾ ... ಕೆದ್ಲಳಾಯ್ ತುೆಂ ಪಿ ಧನಿಕ್ ದುಸೊಿೆಂಚೊ, ಆಜ್ ಕತೆಂ ತಕಾ ಹೊಗೊಳುಾ ನ್ ಭಾಷಣ್ ಕತಿಯ್?" ತಿ ಕಾಮ್ನ್ ವೆಲ್ಾ ಖೆಳಾೆಂತ್ರ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾೆಂಗ್ಲ್ಿ ಪದಕ್ ಜಡೆಲ ಪರಿೆಂ ನಾಚೊೆಂಕ್ ಲಾರ್ಲ . ಆನಿ ಹಳೂ ಮ್ಹ ಣಲಾರ್ಲ "ಯ್ೆಂವಾ್ ಾ ವೊಟ್ಮಕ್ ಇಲೆಲ ವಷಯ್ ಬಾಕ ದವರ್ ಹೆಂ.." "ವಷಯ್ ಕತಲ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಜೆಲಾರ್ೆಂ ಆರ್ತ್ರ."

ತುಕಾ?

"ರ್ೆಂಗ್‍ಲ ಪಳ್ಳಯಾೆಂ.." "ಆಮಿ್ ೆಂ ದಿವಾೆ ೆಂ ಆಮಿೆಂಚ್ ಕರ್ೆ ವ್ಕ್ ಘಾಲ್​್ ತೆಂಚೆ​ೆಂ ನಾೆಂವ್ಕ ರ್ೆಂಗೆ್ ೆಂ.." "ಹೆಂ ಬರೆ​ೆಂ ಆರ್.. ಮ್ರ್ರ್?" ಟೊಮಿ ತದೇಕ್ ಜಾವ್ಕ್ ಪಳೇತ್ರಾ ರಾವೊಲ . "ತೆಂಚ್ತಾ ತೆಂಪ್ತಲ ೆಂತ್ರ ಆಮ್​್ ಾ ದೆವಾಕ್ ದವನ್ಿ ತಕಾ ಉಸುಾ ನ್ ಕಾಡೆ್ ೆಂ.. ಮ್ರ್ರ್ ಕತೆಂ ತೆಂ 'ಅಷಾ ಮಂಗಲ' ಆರ್ ತೆಂ ಪಳ್ಳೆಂವೆ್ ೆಂ..." "ಮ್ರ್ರ್?" "ಆರ್ನೇ... ಆಮೆ್ ೆಂವೊೀಟ್ ಬಾ​ಾ ೆಂಕ್.... ಎಕಾ ಸಿೀಟಿಕ್ ದೊೀನ್ ಮೊಡ್ಡೆಂ, ಮ್ರ್ರ್ ಸ್ಕ್ಷನ್, ಕರ್ಫ್ಾ ಿ ಆನಿ ಬಂಧ್..." ಹೆಂವ್ಕ ಗತಾ ನ್ ರ್ೆಂಗೊನ್ೆಂಚ್ ಗೆಲೆಂ. "ಬುಲಡ ೀಜರ್ ನಾಕಾರ್ೀ.." "ತಚೆ​ೆಂ ಆತೆಂ ಪರಿೀಕಾ​ಾ ರ್ಥಿ ಪಿ ಯ್ಲೀಗ್‍ಲ ಚಲೆಾ ೀ ಆರ್. ಪ್ತಸ್ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ಹರ್ ಕಡೆ​ೆಂ ಧಡ್ಸನ್ ದಿವಾ​ಾ ೆಂ"

"ನ್ಹ ಯ್ ಬಾ... ಆತೆಂ ತುೆಂ ರಾಜಕೀಯಾೆಂತ್ರ ರಾಯಾ​ಾ ಲಯ್... ರ್ೆಂಗ್‍ಲ ಮ್ಕಾ... ಹೆಂ ಭಾಗ್‍ಲ ತುಕಾ ಕಶೆ​ೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ​ೆಂ?" ತಿ ಅಜಾಪೊನ್ ವಚ್ತರಿ ನಿಮ್ಿಲಕಕ ಪರಿೆಂ "ತೆಂರ್ೀ.. ಬಾ.. ಬರಂವಾ್ ಾ ೆಂತ್ರ ದೆಕನ್ ಮ್ಕಾ ಬರಂವ್ಕಕ ರ್ೆಂಗೆಲ

ಹೆಂವ್ಕ ಭಾಷಣೆಂ ಬರೊ ಹುಶಾ ರ್ ನ್ವೆಂ... ಸಾ ತಂತಿ ಚೆ​ೆಂ ಭಾಷಣ್ ೆಂ"

"ತುಜೆ​ೆಂ ಭಾಷಣ್ ಬರೆ​ೆಂ ಆರ್..." ತಿ ಅನಿಕೀ ಫುಲಾಲಾರ್ಲ .. "ತಕಾ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ​ೆಂ ಕಡ್ಸಾ ನ್ ಬರಯ್.. ಪುಡೆ​ೆಂ ತುಕಾ 'ಪಿ.ಎಮ್ಾ ' ಜಾಯಾ್ ತಲ ಾ ರಿೀ 'ಪಿ. ಎ.' ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ ಸವ್ಕಿ ಲಕ್ಷಣೆಂ ತುಜಾ​ಾ ಭಾಷಣೆಂತ್ರ ದಿರ್ಾ ತ್ರ" ತಿ ಪಯ್ಲ ಪ್ತವಾ ೆಂ ಮ್ಕಾ ಹೊಗೊಳುಾ ೆಂಕ್ ಲಾರ್ಲ . ಹೆಂವ್ಕ ಉಟೊನ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ಡತ್ರ ಕಡ್ಸಾ ನ್ ಬರಂವ್ಕಕ ಬರ್ಾ ನಾ, ಟೊಮಿ ಹಳೂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಲಾರ್ೆಂ ಆಯ್ಲಲ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣಲ... "ಸಾ ತಂತ್ರಿ ಭಾರತ್ರ ಅನಿಕೀ ಸಾ ತಂತಿ ಚಿೆಂ ದಿಮುಕ ರಿ ಮೆಟ್ಮೆಂ ಕಾಡ್ಸನ್ ಆರ್. ಆಮ್​್ ಾ ಸಾ ತಂತ್ರಿ ದೇಶೆಂತ್ರ ಆಮ್​್ ಾ ಸಿಾ ರೀಯಾೆಂಕ್ ಖಂಯ್ ಧಯಾಿ ಚೊ ಭವಿಸೊ ಆರ್?, ಆಮ್​್ ಾ ಲಕಾಕ್ ಜಾತಾ ತಿೀತ್ರ ದೇಶ್ ಜಾಯ್ - ಪುಣ್ ಹೆಂಗ್ಲ್ ಆಮೆ್ ಜಾತಿಚ್ತಾ ೆಂ ಬರಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚ್ತಬೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ ನ್ವೆಂ!... ಧಮ್ಿಚ್ತಾ ನಾೆಂವಾನ್ ಧಮ್ಿ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಧಮ್ಿೆಂ ಮ್ರ್ಧೆಂ ಹೆಂರ್ ಚಲಾ​ಾ ನೇ..., ಆಧಿಕಾರ್ ಲಕಾಚ್ತಾ ಹತಕ್ ಯೇಜೆ, ಲಕಾನ್ ಶಕಫ ಜಾಯ್ೆ ಆನಿ ಜವಾಬಾು ರಿ ಸಮ್ೆ ಜೆ... ತದ್ಲಳಾ ಭಾರತ್ರ ದೇಶೆಂತ್ರ ಶೆಂತಿ - ಸಮ್ದ್ಲನ್, ಲಕಾಮ್ರ್ಧೆಂ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಉಬಾೆ ತ. ಸಾ ತಂತಿ ಚೊ ಆರ್ಥಿ ಕಳಾ​ಾ ..." ಟೊಮಿ ಉಲಯಿತ್ರಾ ಗೆಲ. ತಿತಲ ಾ ರ್ ಬೊಬಾಟಿಲ .

ಬಾಯ್ಲ

ಉಟೊನ್

"ತೆಂ ಪೂರಾ ನಾಕಾ.. ತೆಂ ಪೂರಾ ಕಡ್ಡಾ ನಾಕಾ... ಹಾ ಟೊಮಿಕ್ ಆಶೆ​ೆಂಚ್

ಸೊಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್ ತೊ ಕತೊಲ ಯ್ ಘೊೆಂಕಾ​ಾ .. ತೆಂ ಪೂರಾ ನಾಕಾ.." "ಕತಾ ಕ್?" ಹೆಂವ್ಕ ಹಳೂ ವಚ್ತರಿ "ಮ್ರ್ರ್ ಪೊವಾಿೆಂ ವೊಟ್ಮಕ್ ದುಸ್ಿ ವಷಯ್ ಖಂಯ್ ಉತಿತ್ರ?" "ತರ್ ದಿರ್ಕ್ ಏಕ್ ಮೊಡೆ​ೆಂ ಪಡ್ಲ್ಜೆ ಮ್ಹ ಣ್ ೆಂರ್ೀ ತುವೆ​ೆಂ?" "ಮೊಡೆ​ೆಂ ಪಡೆ್ ೆಂ ಪಡೊೆಂದಿ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಆಮ್ಕ ೆಂ ವೊೀಟ್'ಯಿೀ ಪಡೊೆಂದಿ..."

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ತಾ ಳ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಡ ೊಲ್ಲಾಚಿ ವಿಶ ೇಸ್ ಪಿಡಲ...

ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ಅರೇಿ.. ರೇ ಡೊಲಾಲ .. ಕತೆಂರೆ ಭಾರಿ ಅಪೂಿ ಬ್... ದೊಳಾ​ಾ ೆಂಚ್ತಾ ದಿರ್ಷಾ ಕ್ ನಾೆಂಯ್... ಡೊಲಾಲ : ಅಪೂಿ ಪ್... ಕತೆಂ ಉಲಯಾ​ಾ ಯ್ ದ್ಲಕೆಾ ರಾಬಾ... ಫೀಯ್ಿ ನ್ವ ಸುಕಾಿ ರಾ ಬಡ್ಲ್ಡ ಅೆಂತೊನಿಚ್ತಾ ಮೊನಾಿಕ್ ಮೆಳ್'ಲಲ ೆಂ... ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ಹೆಂ..ಹೆಂ.. ವಹ ಯ್ ವಹ ಯ್.. ಆತ'ತೆಂ ಉಗ್ಲ್ಡ ಸ್ ಉಣ ಜಾವ್ಕ್ ಯ್ತರೆ ಡೊಲಾಲ ...

ಡೊಲಾಲ : ಇತೊಲ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಆಸೊಲ ಅೆಂತೊನ್ ಮ್ಹ ತರೊ, ಎಕ್'ಚ್​್ ಪ್ತವಾ ೆಂ ಕತೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂರ್ೀ ದ್ಲಕೆಾ ರಾಬಾ..? ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ ಕತೆಂರೆ.. ಪಿರಾಯ್ ಜಾಲ... ಮೆಲ. ಆನಿ ಕತೆಂ? ಡೊಲಾಲ : ತೆಂ ವಹ ಯ್'ಮೂ.. ತಚ್ತಾ ಮೊನಾಿಕ್ ನ್ರ್ ಮ್ನಿಸ್ ರಡ್ಲ್ನಾತೊಲ ... ಪುಣ್ ತುೆಂ ಕತಾ ಕ್ ದ್ಲಕೆಾ ರಾಬಾ ಹುರ್ಕ ನ್ಿ ಹುರ್ಕ ನ್ಿ ರಡ್ಲ್ಾ ಲಯ್? ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ಅಳ್ಳರೇ ಹೆಂವ್ಕ ಮ್ಹ ತರೊ ಮೆಲ ಮ್ಹ ಣ್ ರಡ್ಲ್ನಾತೊಲ ೆಂ..

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡೊಲಾಲ : ಮ್ರ್ರ್ ಕತಾ ಕ್ ರಡ್ಲ್ಾ ಲಯ್? ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ತಿೀನ್ ಮ್ಹನಾ​ಾ ಚೆ​ೆಂ ವಕಾ​ಾಚೆ​ೆಂ ಬ್ರಲ್ಲ ಆನಿ ಕೀಣ್ ದಿತಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿೆಂತುನ್ ಚಿೆಂತುನ್ ರಡ್ಲ್ಾ ಲೆಂ. ಡೊಲಾಲ : ಹೊ.. ತಕಾ ತುೆಂ ರಡ್ಲ್ಾ ಲಯ್.. ಆತೆಂ ತೆಂ ಸಗೆ​ೆ ೆಂ ಮೊರೊೆಂದಿ. ಮ್ಕಾ ಹೆಂ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ ದ್ಲಕೆಾ ರಾಬಾ... ಆತ'ತೆಂ ಸದ್ಲೆಂಯ್ ಸಕಾಳೆಂ ಉಟ್'ಲಾಲ ಾ ತಕ್ಷಣೆಂ ಅಧೊಿ ಘಂಟೊ ತಕಲ ಘೆಂವಳ್.. ತಕಾ ಕಾೆಂಯ್ ತುಜೆಲಾರ್ೆಂ ವಕಾತ್ರ ಆರ್ರ್? ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ತುಕಾ ವಕಾತ್ರ ಕತಾ ಕ್'ರೇ? ಸಕಾಳೆಂ ಉಟ್'ಲಾಲ ಾ ತಕ್ಷಣ್ ಅಧೊಿ ಘಂಟೊ ತಕಲ ಘಂವಳ್ ಮೂ? ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ಸಕಾಳೆಂ ಉಟ್ಮಾ ನಾ ಅಧೊಿ ಘಂಟೊ ವೇಳ್ ಕನ್ಿ ಊಟ್. ಪೊಿ ೀರ್ಬಲ ಮ್ ಸೊೀಲ್ಾ ... ಡೊಲಾಲ : ರ್ೆಂಗ್‍ಲ'ಲಾಲ ಾ ಬರಿ ವಹ ಯ್... ಹೆಂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ತಕೆಲ ಕ್ ಕತಾ ಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ನಾ? ಪಳ್ಳ ಹೆಂಚ್ ಪೊಿ ರ್ಬಲ ಮ್ ಹೆಂವ್ಕ ದುರ್ಿ ಾ ದ್ಲಕೆಾ ರಾ ಸಶಿೆಂ ವಹ ನ್ಿ ಗೆಲಲ ೆಂ ತರ್ ತಚೆ​ೆಂ ಕನ್ಾ ಲೆಾ ೀಶನ್ ಫಿೀಸ್

ಮ್ಹ ಣನ್ ಪನಾ್ ಸ್ ರಪಯ್ ಕಾಣೆ ತೊ. ತುಜೆ ತಸಲೆ ದ್ಲಕೆಾ ರ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ ಭಾರಿ ಅಪೂಿ ಪ್. ಆದಿೆಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ದ್ಲಕೆಾರ್ ಕಾಶಾ ೀರ್ ಮೊತಿ ಆಸ್'ಲಲ . ಆತೆಂ ತೆಂಚ್ತಾ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ರ್ ತುೆಂ... ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ತಕಾ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ'ರೇ ಸಮ್ಜ್ ಸ್ವಾ.. ಸೊೀಶಯ್ಲ್ ವಕ್ಿ.. ಡೊಲಾಲ : ತಶೆ​ೆಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ತುಕಾ ಅನ್ವಾ ೀಕ್ ಸೊೀಶಯ್ಲ್ ವಕ್ಿ ದಿತೆಂ ದ್ಲಕೆಾ ರಾಬಾ... ಮ್ಕಾ ರಾತಿೆಂ ನಿದೆ​ೆಂತ್ರ ಸಾ ಪ್ತಿ ೆಂ ಪಡ್ಡ್ ೆಂ. ಸಾ ಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಏಕ್ ಜಾತ್ರ ಪ್ತೆಂಯಾೆಂಕ್ ಕಾೆಂಟ ತೊಪುಲಾಲ ಾ ಪರಿೆಂ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ. ತಕಾ ಕತೆಂ ಕಚೆಿೆಂ? ದ್ಲಕೆಾ ರ್ : ಮೆಲೆಂಮೂ ಹೆಂವ್ಕ... ಸಾ ಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ಕಾೆಂಟ ತೊಪುಲಾಲ ಾ ಬರಿ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂಮೂ? ತುೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್'ರೇ... ಆಜ್ ಥಾವ್ಕ್ ರಾತಿೆಂ ನಿದ್ಲಾ ನಾ ಪ್ತೆಂಯಾೆಂಕ್ ವಾಹ ಣ ಘಾಲ್​್ ನಿದೆ. ಪೊಿ ರ್ಬಲ ಮ್ ಸೊಲ್ಾ ... ಡೊಲಾಲ : ಹೆಂ.... _ ಡೊಲಾಯ , ಮಂಗ್ಳಳ ರ್.

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅವಸಾ ರ್ _ 4. ಅಲಾಲ ವುದಿು ೀನ್ ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಲಾರ್ೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ವಶಾ ೆಂತ್ರ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಸಾ ಪ್ತಿ ೆಂ ದೆಕಾ​ಾ ಲ. ತಶೆ​ೆಂಚ್ ವಾಯಾಿರ್ ರಾವೆ​ೆ ರಾೆಂ ಭಾೆಂದ್ಲಾಲ. ಆಶೆ​ೆಂಚ್ ದೊೀನ್ ಮ್ಹನ್ವ ಪ್ತಶರ್ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಅಚ್ತನ್ಕ್ ತಚಿ ಆವಯ್ ಕತೆಂರ್ೀ ಘೆ​ೆಂವಾ್ ಾ ಕ್ ಶೆಹ ರಾಕ್ ಆಯಿಲ . ಥಂಯ್ಾ ರ್ ತಿ ಪಳ್ಳತಲ ಕತೆಂ? ಸಗೆ​ೆ ೆಂ ಶೆಹ ರ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ರ ರಿೀತಿನ್ ಸುೆಂಗ್ಲ್ಿರಾಯಾಲ ೆಂ. ಲೀಕ್ ಪೂರಾ ಭಾರಿಚ್ ಗಧಧ ಳಾಯ್ನ್ ಧೆಂವಾ​ಾ , ನಾಚ್ತಾ ,. ಹಕಾ ಕಾರಣ್ ಕತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ತತಿನಾ, ಆಜ್ ಆಮೆ್ ೆಂ

ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಚೆ​ೆಂ ಲಗ್‍ಲ್ , ತೆಂಯ್ ಕಣಲಾರ್ೆಂ ಮಂತಿ​ಿ ಚ್ತಾ ಪುತಲಾರ್ೆಂ. ದೆಕನ್ೆಂಚ್ ಇತೊಲ ಸಂಭಿ ಮ್. ತೊ ನಾಚ್ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಝೆಂಟ್ ಮ್ಲಿ. ಹಾ ವಶಾ ೆಂತ್ರ ಚಡ್ ಆಯ್ಲಕ ೆಂಕ್ ತಿಕಾ ಬರೆ​ೆಂ ಲಾಗೊೆಂಕ್ ನಾ. ಘರಾ ಆಯಿಲಲ ಚ್​್ ಗಜಾಲ್ ಪುತಲಾರ್ೆಂ ವವಸುಿೆಂಕ್ ಲಾರ್ಲ . ಹ ಖಬಾರ್ ಅಲಾಲ ವುದಿು ೀನ್ ಪ್ತತಾ ಲ ನಾ. ಸುಲಾ​ಾ ನ್ ಕಸಲ ಏಕ್ ಅಪ್ತಿ ಮ್ಣಕ್ ಮ್ನಿಸ್.. ಜಾೆಂವು ... ಹೆಂವ್ಕ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯಾ್ ತಲ ಪರಿೆಂ ಪಳ್ಳತಲ ಮ್ಹ ಣನ್ ಉಟ್ಮಉಟಿೆಂ ಆಪ್ತಿ ಚ್ತಾ ಕಡ್ಲ್ಕ್ ವಚೊನ್ ತೊ ದಿವೊ ತಣೆಂ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಘರ್ಷಾ ಲ. ಕೂಡೆಲ ತೊ ಭುತ್ರ ಹಜರ್ ಜಾವ್ಕ್ 'ಹುಜೂರ ತುಜ ಹುಕಮ್ ಕತೆಂ?' ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ತರಿಲಾಗೊಲ . "ಅಳ್ಳ... ಹವಿ ನ್ ಆಯ್ಕ ... ಆಜ್ ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಚೆ​ೆಂ ಕಾಜಾರ್. ರಾತಿೆಂ ತಿೆಂ ದೊಗ್ಲ್ೆಂಚ್ ಆರ್ಾ ನಾ ತೆಂಕಾೆಂ ಹೆಂಗ್ಲ್ಸರ್ ಆಪವ್ಕ್ ಹಡ್" "ಜಾಯ್ಾ ಹುಜೂರ್.. ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಕತಿೆಂ" ಮ್ಹ ಣ್ ಭುತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್‍ಲ ಜಾಲ. ಲಗ್‍ಲ್ ಜಾಲೆಲ ೆಂಚ್ ರ್ೆಂಜೆವೆಳಾ ರಾವೆ​ೆ ರಾೆಂತ್ರ ಭಾರಿಚ್ ಗದು ಳಾಯ್, ಗಮ್ಾ ತ್ರ, ಪದ್ಲೆಂ, ನಾಚ್, ಬರಿ ಗೊವೆ . ರಾತ್ರ ಜಾಲಲ ಚ್ ಹೊಕಲ್ ಆನಿ ನ್ವೊಿ ಮೆಳೊನ್ ತೆಂಚ್ತಾ ಕಡ್ಲ್ಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಿೆಂ ರಿಗ್‍ಲ'ಲಲ ೆಂಚ್ ಕಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಜಾ ರಾನ್ ವಾರೆ​ೆಂ ವಾದ್ಲಳ್ ಉಟಲ ೆಂ. ದೊಳ್ಳ ಧೆಂಪುನ್ ಉಗೆಾ ಕಚ್ತಾ ಿ ಭಿತರ್ ತೆಂಚ್ತಾ ಖಟ್ಮಲ ಾ ಸಮೇತ್ರ ತಿ ಅಲಾಲ ವುದಿು ೀನಾ ರ್ಮ್ಿ ರ್ ಆಸ್'ಲಲ ೆಂ. ಭುತಕ್ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ದೊಗ್ಲ್ೆಂಯ್ ಭಿೆಂಯಾನ್ ಕಾೆಂಪೊನ್ ಕಡ್ಲ್ಚ್ತಾ ಎಕಾ ಮುಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ ತಿೆಂ ಲಪಿಲ ೆಂ. ಹಾ ಮಂತಿ​ಿ ಚ್ತಾ ಪುತಕ್ ವಹ ನ್ಿ ವೊೀ ತಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ತಾ ಕಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಬಂಧ್ ಕರ್ ಆನಿ ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಸಕಾಳೆಂ ಮ್ಕಾ ಮೇಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭುತಕ್ ತಕದ್ರ ದಿಲ. ಭುತನ್ ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಕೆಲೆ​ೆಂ. ತಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ತಾ ಕಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ ಮಂತಿ​ಿ ಚೊ ಪುತ್ರ ಆನಿ ಬಯಾಿ ಸವಲ ತಯ್ಚ್ತಾ ಕಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಕ್ ಘಾಲೆ​ೆಂ. ಸರ್ೆ ರಾತ್ರ ನಿೀದ್ರ ಯೇನಾರ್ಾ ನಾ

ಬಸೊನ್ ಕಷಾ ೆಂನಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ಪರಿೆಂ ತಣೆಂ ರಾತ್ರ ಪ್ತಶರ್ ಕೆಲ. ಹೆಂ ಕತಾ ಕ್ ಆಶೆ​ೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಲೆ​ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತೆಂಕಾ ಕಳತ್ರ ನಾತಲ ೆಂ. ದಿೀಸ್ ಉಜಾ ಡ್ಾ ಚ್ ಅಲಾಲ ವುದಿು ೀನಾಚೆ ತಕದೆ ಪಮ್ಿಣ ಭುತನ್ ತೆಂಕಾೆಂ ರಾವೆ​ೆ ರಾಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ವೆಹ ಲೆ​ೆಂ. ದುರ್ಿ ಾ ದಿರ್ ಸಯ್ಾ ಆಶೆ​ೆಂಚ್ ಘಡೆಲ ೆಂ. ದೊೀನ್ ರಾತಿೆಂ ಆಪ್ತಿ ಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ'ಲಾಲ ಾ ಕಡ್ಸ ಅನೊಭ ೀಗ್ಲ್ ನಿಮಿಾ ೆಂ ಮಂತಿ​ಿ ಚ್ತಾ ಪುತಕ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹ ಣ್'ಶೆ​ೆಂ ಭೊಗೆಲ ೆಂ. ರಾಯ್ ಕೆಂವನ್ಿ ಸೊಭಿತ್ರ ಆನಿ ಗಂಭಿೀರ್ ಸಯ್ಾ . ತಚೆಲಾರ್ೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂಚ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಗೌರವ್ಕ. ಪುಣ್ ಹ ಕಸಲೆ ಗ್ಲ್ಿ ಚ್ತರ್ ಹಬಾ. ಆನಿ ದೊೀನ್ ತಿೀನ್ ರಾತಿೆಂ ಸಯ್ಾ ಅಶೆ​ೆಂಚ್ ಘಡ್ಲ್ತ್ರ ತರ್ ಹೆಂವ್ಕ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಲೆಂ ಖಂಡ್ಡತ್ರ... ಆಶೆ​ೆಂ ಆಪ್ತಿ ಚೆ ಭಾೆಂದ್ಲಫ ಸ್ ತಣೆಂ ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಕಡೆ ರ್ೆಂಗೊನ್ ಸೊಡೆಲ ೆಂ. ಮಂತಿ​ಿ ಚ್ತಾ ಪುತಚಿೆಂ ಉತಿ ೆಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಚೆ​ೆಂ ಮ್ನ್ ಕಗ್ಲ್ಿಲೆ​ೆಂ. ತಚಿ ಭಿಮ್ಿತ್ರ ದಿಸಿಲ ತಕಾ. ಹ ಗಜಾಲ್ ಬಾಪಯ್ ಲಾರ್ೆಂ ರ್ೆಂಗೊನ್ ತೆಂಚ್ತಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭಿ ಮ್ ಥಂಯ್​್ ಆಕರ್ ಜಾಲ. ಆತೆಂ ಅಲಾಲ ವುದಿು ೀನಾಚಿ ವಾಟ್ ರ್ಕಿ ಜಾಲ, ಅಡ್ಕ ಳ್ ಗೆಲ. ತಚೊ ಉಪ್ತವ್ಕ ಫಳಾಧಿೀಕ್ ಜಾಲ. ತಿೀನ್ ಮ್ಹ ಯ್​್ ಜಾತಚ್​್ ತಚೆಾ ಆವಯ್ಕ ತಣೆಂ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪತಾ ಿನ್ ರಾವೆ​ೆ ರಾಕ್ ಧಡೆಲ ೆಂ. ಸುಲಾ​ಾ ನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಿ ೆಂ ದಿಲೆಲ ಾ ಭಾಶೆಚಿ ವಸರ್ ಪಡ್ಸಲಲ . ತೆಂ ಪನ್ವಿೆಂ ಆನಿ ತಿಕಿಟ್ ವಸುಾ ರ್ ನ್ವಹ ಸೊನ್ ಆಯಿಲೆಲ ಮ್ತರೆಕ್ ಪಳ್ಳೆಂವ್ಕಕ ರಾಯಾಕ್ ಬರೆ​ೆಂ ಲಾಗೆಲ ೆಂ ನಾ. ಹಾ ಗತ್ರ ಅಧರ್ ನಾತಲ ಲಾ​ಾ ಮ್ಹ ತರೆಚೊ ಪುತ್ರ ಆಪ್ತಿ ಚೆ ಧುವೆಚೊ ಹತ್ರ ಧರೆಂಕ್ ಯ್ಲೀಗ್‍ಲಾ ವಾ ಕಾ ರ್ೀ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನಾೆಂತ್ರ'ಚ್ ಚಿೆಂತಿಲಾಗೊಲ . ಪುಣ್ ಕಚೆಿೆಂ ಕತೆಂ? ಮ್ಹ ತರೆಕ್ ಉತರ್ ದಿೀವ್ಕ್ ಜಾಲಾೆಂಮೂ? ತೆಂ ಮೊಡ್ಸೆಂಕ್ ಕಶೆ​ೆಂ ಜಾತ? ಅನ್ವಾ ೀಕಾ ವಾಟನ್ ರಾಯ್ ಕೆಂವನ್ಿ ಆಪ್ತಿ ಚ್ತಾ ಪುತಲಾರ್ೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ವೊಪೊಾ ೆಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಂತಿ​ಿ ಕ್ ತಕಲ ಹುನ್ ಜಾಲಲ . ತಕಾ ನಿರಾಶ ಭೊಗ್‍ಲ'ಲಲ . ಹರ್ ಕಣೆಂಯ್ ಸುಲಾ​ಾ ನಾಚೆಾ ಧುವೆಲಾರ್ೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೆಂವ್ ತಕಾ ಖುಶ ನಾತಿಲ . ದೆಕನ್ ತಣೆಂ ಏಕ್ ಉಪ್ತಯ್ ಚಿೆಂತೊಲ ಆನಿ ರಾಯಾಕ್ ತಿಳಾ ಲ. ರ್ಯಾ​ಾ ೆಂನೊ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಶೆ​ೆಂಯ್ ಪುಣೀ ಕನ್ಿ ಚುಕಯ್ೆ ... ಹೆಂ ಭಾರಿಚ್​್ ಸುಲಭ. ತಾ ಶವಾಯ್ ತೊ ಕೀಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿೆಂ ವಹ ಳಾಕ ನಾೆಂವ್ಕ. ದೆಕನ್ ರಾಯಾಚ್ತಾ ಕಾನಾಲಾರ್ೆಂ ವಚೊನ್ ಕತೆಂರ್ ಪುಸುಾ ಸೊಲ . ರಾಯಾಕ್ ಆಪ್ತಿ ಚ್ತಾ ಮಂತಿ​ಿ ಚೊ ಉಪ್ತವ್ಕ ಫಸಂಧ್ ಜಾವ್ಕ್ ಮ್ಹ ತರೆ ತವಿ ನ್ ಘೆಂವೊನ್, ವಹ ಡ್ಡಲ ಮ್ೆಂಯ್

ತುೆಂ ಆತೆಂ ಪ್ತಟಿೆಂ ಘರಾ ವಹ ಚ್. ತುಜಾ​ಾ ಪುತನ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಧುವೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವೆಾ ತ್ರ. ರಾಯ್ ಜಾವ್ಕ್ ಹೆಂವೆ​ೆಂ ದಿಲೆಲ ೆಂ ಉತರ್ ಪ್ತಳ್ಳ್ ೆಂ ಮ್ಹ ಜೆಾ ೆಂ ಕತಿವ್ಕಾ ತೆಂ ಕತೆಂಯ್ ಜಾೆಂವ್ಕ. ಒಟ್ಮಾ ರೆ ತುಜ ಪುತ್ರ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಧುವೆಕ್ ಕತೆಂ ಕನ್ಿ ಸುಖ್ ಸಂತೊರ್ನ್ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ಕಾಣೆ ೆಂವೊ್ ಮ್ನಿಸ್'ರ್ೀ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಕಾ ಖಾತಿ​ಿ ಜಾಯ್ೆ ಯ್. ದೆಕನ್ ಚ್ತಳೀಸ್ ಜಣೆಂ ಬರೆ​ೆಂ ಕನ್ಿ ನ್ವಹ ಸ್'ಲಾಲ ಾ ಬಾಯಾಲ ೆಂ ಕನಾಿೆಂ ಚ್ತಳಸ್ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ಿ ಚ್ತಾ ತಟ್ಮಾ ಾ ೆಂನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಯಾೆಂ ಆನಿ ವಜಾಿ ೆಂ ಧಡ್​್ ದಿಲಾ​ಾ ರ್ ಹ ಸಯಿ​ಿ ಕ್ ಮ್ಕಾ ಫಸಂದ್ರ ಜಾಯ್ಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ತುಜಾ​ಾ ಪುತನ್ ವೆರ್​್ ೆಂ ಜಾವೆಾ ತ್ರ. ಹೆಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಅಲಾಲ ವುದಿು ೀನಾಚಿ ಆವಯ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ಕ್ ಘರಾ ಗೆಲ. ಸುಲಾ​ಾ ನಾನ್ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ'ಲೆಲ ಪರಿೆಂಚ್ ತೊಾ ವಸುಾ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಪುತಕ್ ದಿೀೆಂವ್ಕಕ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ ನಾ.ವತಶೆ​ೆಂ ರಾಯ್ ಕೆಂವನಿ​ಿಲಾರ್ೆಂ ಲಗ್‍ಲ್ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ ತಿತಲ ಸುಲಭಾಯ್ಚೆ​ೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹ ಯ್. ಹೆಂ ಭಿಕಾಯಾಿನ್ ದೆಕ್'ಲಾಲ ಾ ಸಾ ಪ್ತಿ ಪರಿೆಂ,ವಾಯಾಿರ್ ರಾವೆ​ೆ ರಾೆಂ ಭಾೆಂದ್ಲ್ ಾ ಪರಿೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂಮೂ? ಆಶೆ​ೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗೆಲ ೆಂ. ತಾ ದಿವಾ​ಾ ಚ್ತಾ ಭುತಚಿ ಮ್ಹಮ್ ತಿಕಾ ಕತೆಂ ಕಳತ್ರ? (ಅನಿಕಿೋ ಆಸ್ವ)

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ವಂದನ್

ತುಕಾ

ಸೊಮಿಯಾ"

ಕಿ ೀಸಿಾ -ದೇವ್ಕ

ಸುಾ ತೆಂತ್ರ ಭೊೀವ್ಕ ಪಸಂದೆಚೆ​ೆಂ ಭಕಾ ಕ್ ಕಂತರ್. ಲಾತಾ ಕಂತರಾೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ಕೆಂಕಣ ಧಮಿ​ಿಕ್

ಕಂತರಾೆಂತ್ರ ಬದ್ಲಲ ವಣ್ ಜಾವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ ಲಾ​ಾ ಕಾಳಾರ್,

1970ವಾ​ಾ

ವರ್ಿ

ಹೆಂ

ತಾ

ಕಂತರ್

ಆಫಲನಾರಿಸ್ ಹಣೆಂ ರಚುನ್, ಬಾಪ್. ವಾಲಾ ರ್ ಆಲುಾ ಕಕ್ಿ

(ಧವ

ಕಗುಳ್

ಮ್ಹ ಣ್ೆಂಚ್

ವಹ ಳೊಕ ೆಂವೆ್ ) ಹೆಂಕಾ ತಯಾರ್ ಕರನ್ ದಿಲೆಲ ೆಂ ಜಾವಾ್ ರ್. ಏಕ್ ನ್ವೊ ಪಿ ಯ್ಲೀಗ್‍ಲ ತಶೆ​ೆಂ ಪಿ ಯ್ತ್ರ್ ಘೆವ್ಕ್ ,

ಕೆಂಕಣ ಭಕಾ ಕಾೆಂ ಪಯಾಿೆಂತ್ರ ಪ್ತವೊವೆ್ ೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಯ್ಲೀಜನ್...

"ವಂದನ್ ತುಕಾ ಸ್ಚ್ಮಿಯಾ" 53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಿೀಬೂಿ ಜಾನ್ಪದ್ರ ಕಾಣ ಕೊಂಕಿ ಕ್ : ಲಿಲಿ​ಿ ಮಿರೊಂದಾ - ಜೆಪ್ಪು (ಬೊಂಗ್ಳು ರ್)

ನಿಸಣ್ (ದೆಳ್ಾಂ) ದರ್​್ಲ್ಲಯ

ಎಕಾ ಗ್ಲ್ೆಂವಾೆಂತ್ರ ಎಕಲ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ತೊ ವಶೇಷ್ ಬುದಾ ೆಂತ್ರ ನ್ಹ ಯ್. ಪಳಂವ್ಕಕ ಯಿೀ ್‌ ತಿತೊಲ ಸೊಭಿತ್ರ ನಾತ್ರ್‌ಲಲ ತಚಿ ವಹ ಕಾಲ್ ಮುದ್ಲಿನಿ. ಪಳಂವ್ಕಕ ಸೊಭಿತ್ರ ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಬುದಾ ೆಂತ್ರ. ದುಬ್ರೆ ಕಾಯ್ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಣೆಂ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ಚೊ ಹತ್ರ ಧರಿಜೆ ಪಡ್​್‌ಲಲ . ತಕಾ ಆಪ್ತಲ ಾ ನೊವಾಿ ಾ ಚೆರ್ ಚೂರಿೀ ಮೊೀಗ್‍ಲ ನಾತ್ರ್‌ಲಲ ಆಪ್ತಲ ಾ ಘರಾಲಾಗ್ಲ್ಾ ರ್ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ಆೆಂರ್ಡ ಚ್ತಾ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚ್ತ ಪುತಚೊ ತೆಂ ಮೊೀಗ್‍ಲ ಕತಿಲೆ​ೆಂ. ಕಶೆ​ೆಂ ಪುಣ ಕನ್ಿ ಆಪ್ತಲ ಾ ನೊವಾಿ ಾ ಕ್ ಭೊೀವ್ಕ ಪಯ್ಾ ್‌ಧಡ್​್ , ಆಪ್ಲ್ಿ ೆಂ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿ ಚ್ತ ಪುತಿ ಲಾರ್ೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯಾೆ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತೆಂ ಚಿತಾ ಲೆ​ೆಂ. ಹಪ್ತಾ ಾ ಪಯಾಲ ಾ ದಿರ್ ಆಪ್ತಲ ಾ

ನೊವಾಿ ಾ ಸಶಿನ್ ವಹ ಚೊನ್ ‘ತುವೆ​ೆಂ ಅಶೆ​ೆಂ ಘರಾ ಬರ್ಲ ಾ ರ್ ಕಶೆ​ೆಂ?.... ಘರ್ ಚಲಂವೆ್ ೆಂ ಭಾರಿ ಕಷಾ ೆಂಚೆ​ೆಂ ಜಾಲಾೆಂ. ತುೆಂ ಖಂಯ್ ಪುಣ ಪಯಿಾ ಲಾ​ಾ ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ್ ವಹ ಚೊನ್ ವಾ​ಾ ಪ್ತರ್ ಕನ್ಿ, ಪಯ್ೆ ಜೀಡ್​್ ಹಡ್​್ ಯ್’್‌ಮ್ಹ ್‌ ಣಲೆ​ೆಂ. ‘್‌ ವಾ​ಾ ಪ್ತರ್ ಕರೊ್‌್ ಕಶ?..... ಮ್ಹ ಜೆಲಾರ್ೆಂ ಬಂಡ್ಲ್ಾ ಳ್ ನಾ ದುಖ ಭರಿತ್ರ ತಳಾ​ಾ ನ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ ನ್ ಬಾಯ್ಲ ನ್ ತಕಾ ಚ್ತರಿ್‌ಾ ನಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾ ಚ್ ಪಯಾಿ ಾ ನಿ ವಾ​ಾ ಪ್ತರ್ ಕವ್ಕಿ ಚಡ್ಡತ್ರ ದುಡ್ಸ ಜೀಡ್​್ ಹಡ್ಸೆಂಕ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ. ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ ಚ್ತರ್ ಪ್ತೆಂಚ್ ಗ್ಲ್ೆಂವ್ಕ ಭಂವೊನ್ ಜಮಿೀಲ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಮ್ಗ್‍ಲ ಪ್ತವೊಲ . ಎಕಾ ಕಾಟ್ಮಾ ರ್ ಎಕಲ ಬುದಾ ೆಂತ್ರ ಬಸ್​್‌ಲಲ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ

ಬುದು ಾಂತ್ರ

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚೆಸಶಿನ್ ಗೆಲ ಆಣ ‘ತುೆಂ ಭಾರಿೀ ಬುದಾ ೆಂತಪರಿೆಂ ದಿರ್ಾ ಯ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಗಜೆಿಕ್ ಪಡೆ್ ೆಂ ಕತೆಂ ಪುಣ ಏಕ್ ಉತರ್ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ ಪಳ್ಳಯಾೆಂ’್‌ ಮ್ಹ ಣಲ ತವಳ್ ತೊ ಬುದಾ ೆಂತ್ರ ‘ಹೆಂವ್ಕ ಧಮ್ಿಕ್ ಕಾೆಂಯ್ ರ್ೆಂರ್ನಾ ಏೆಂಬೊರ್ ರಪಯ್ ದಿಲಾ​ಾ ರ್ ಕತೆಂ ಪುಣ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಾೆಂ’್‌ ಮ್ಹ ಣಲ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ತಕಾ ಶೆ​ೆಂಬೊರ್ ನಾಣೆಂ ದಿಲಾ ದಿಲೆಂ. ‘ಚವ್ಕಿ ಜಣೆಂನಿ ಕತೆಂಯಿೀ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಲ ಾ ರ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣನಾಕಾ ತಣೆಂ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ್‌ಲಾಲ ಾ ಪರಿೆಂ ಕರ್’್‌ ಬುದೊಾ ೆಂತನ್ ಪಯ್ಿ ಬೊಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ ಘಾಲತ್ರಾ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ್‌ಲಾಲ ಾ . ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಆಪ್ತಿ ಲಾರ್ೆಂ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ ಉರಲಲ ೆಂ ತಿನಿಾ ನಾಣೆಂ ದಿೀವ್ಕ್ ‘ಅನಿಕೀ ತಿೀನ್ ಗಜೆಿಚೊಾ ಸಂರ್ಾ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ’್‌್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ ‘ಮೆಟ್ಮೆಂಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ನಾಯಾ್ ಕಾ. ನಂಯಾ್ ಾ ತಾ ತಡ್ಡರ್ ಕಣೀ ನಾತ್ರ್‌ಲಾಲ ಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಹ ’್‌ ಬುದ್ಲಾ ೆಂತನ್ ದುಸ್ಿ ೆಂ ಉತರ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ ‘ದೊೀಣ್ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಚಡ್, ಅಖೆಿ ೀಕ್ ದೇೆಂವ್ಕ’್‌ ತಿಸ್ಿ ೆಂ ಉತರ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ ‘ಬಾಯ್ಲ ಲಾರ್ೆಂ ಖಂಚೊಯಿೀ ಗಂಟ್ ರ್ೆಂರ್ನಾಕಾ’ ಅಶೆ​ೆಂ ಚವೆಾ ೆಂ ಉತರ್ ರ್ೆಂಗೆಲ ೆಂ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ತಚೊ ಬ್ರಮ್ಿತ್ರ ದಿಸಿಲ .್‌ ‘ಎಕಾದ್ಲ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ಕತೆಂಯಿೀ ತೊೆಂದೆಿ ಜಾಳಾ​ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜೆಲಾರ್ೆಂ ಯ್ ತುಜೆ

ತೊೆಂದೆಿ ನಿವಾಋತೆಂ’್‌ ಮ್ಹ ಣ್ ಧೈರ್ ದಿಲೆ​ೆಂ ತಣೆಂ. ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ ಘರಾ ಕಶನ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರೊ್‌ಲ . ವಾಟರ್ ಚವ್ಕಿ ಜಣ್ ಚೊೀರ್ ಎಕಾಲ ಾ ಕ್ ಜವಿ ೆಂ ಮ್ರ್‌್ ,್ ತಚೆ​ೆಂ ಮೊಡೆ​ೆಂ ಮುಟ್ಮಾ ೆಂತ್ರ ದವರ್‌್ ್ ರಾಕಾ​ಾ ಲೆ. ತಣೆಂ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ‘ತುವೆ​ೆಂ ಹೊ ಮುಟೊ ನಂಯ್ಾ ಉಡ್ಲಾ​ಾ ರ್, ತುಕಾ ಶೇೆಂಬೊರ್ ನಾಣೆಂ ದಿತೆಂವ್ಕ.’್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ ನಂಯ್​್‌ಲಾರ್ೆಂ ಆಪ್ತಿ ಕ್ ಕಣೀ ಪುಣ ಪಳ್ಳತಿತ್ರ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಭೆಾ ೆಂ ತೆಂಕಾ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ತೆಂಚೆಕಡೆಥಾವ್ಕ್ ಶೇೆಂ ಬೊರ್ ನಾಣೆಂ ಘೆಲೆಲ ೆಂ ಆನಿ ನಂಯ್ ಕಶನ್ ಭಾಯ್ಿ ಸರೊ್‌ಲ ತೊ ಗೆಲಾಲ ಾ ತಕ್ಷಣ್ ಚೊೀರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ಕ್ ದ್ಲೆಂವೆಲ . ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ನಂಯ್​್‌ಲಾರ್ೆಂ ಮುಚೊ ವಾವವ್ಕ್ ಹಡ್ಲ್ಾ ನಾ ತಕಾ ಮೊಸುಾ ಪುರಾರ್ಣ್ ಜಾಲಲ . ತಣೆಂ ಮುಚೊ ದೆ​ೆಂ ವಲ. ಭಿತರ್ ಝಣ ಝಣ ಆವಾಹ ಜ್ ಜಾಲ. ಮುಚೊ ಉಗೊಾ ಕರ್‌್ ್ ಪಳ್ಳತನಾ ತಚೆ ಭಿತರ್ ಪ್ತೆಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ರಾಚಿೆಂ ನಾಣೆಂ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ ಬೇಗ್‍ಲ ದಿಸ್ಲ ೆಂ. ಘಡ್ಾ ಡೆರ್ ಬೊರಾೆಂನಿ ಪಯಾಿ ಾ ೆಂಚೆ​ೆಂ ಬೇಗ್‍ಲ ಮುಟ್ಮಾ ೆಂತ್ರ್‌ಚ್​್ ಸೊಡ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಮುಚೊ ಪತುಿನ್ ಬಾೆಂದೊಲ ಆನಿ ನಂಯ್ಾ ಉಡ್ಯ್ಲಲ . ತಚೆ​ೆಂ ಆೆಂಗ್‍ಲ ಸಗೆ​ೆ ೆಂ ಘಾಮ್ನ್ ಬುಡ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ನಂಯ್ಾ ನಾಹ ೆಂಯಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತಕಾ ಭೊಗೆಲ ೆಂ. ತವಳ್ ಬುದೊಾ ೆಂತನ್

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ೆಂಗ್‍ಲ್‌ಲಾಲ ಾ ಉತಿ ೆಂಚೊ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಆಯ್ಲಲ . ನಂಯಾ್ ಾ ಮೆಟ್ಮಲಾರ್ೆಂ ವಹ ಚ್ತನಾರ್ಾ ನಾ ತಡ್ಡರ್ ಕಣೀ ನಾತ್ರ್‌ಲಾಲ ಾ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ಲಾರ್ೆಂ ವಹ ಚೊನ್ ನಾಹ ಲ. ಸುಕಾತ್ರ ಘಾಲಲ ೆಂ ವಸುಾ ರಾೆಂ ಕಾಡ್ಸೆಂಕ್ ವೆಹ ತನಾ ತಾ ಝಡ್ಲ್ಲಾರ್ೆಂ ಏಕ್ ಬೇಗ್‍ಲ ದಿಸ್ಲ ೆಂ. ತಣೆಂ ಆತುರಾಯ್ನ್ ತೆಂ ಉಗೆಿ ೆಂ ಕೆಲೆ​ೆಂ ತೆಂತು ಫಳ ಪಳ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಜಿಳ್ ೆಂ ವಜಾಿ ೆಂ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ. ಚೊರಾೆಂನಿ ರಾವೆ​ೆ ರಾೆಂತ್ರ ಥಾವ್ಕ್ ತಿೆಂ ಚೊೀರ್‌್ ್ ಇಡ್ಲ್ಾ ೆಂತ್ರ ಆಪವ್ಕ್ ್‌ದವರ್​್‌ಲಲ . ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಮ್ತಿೆಂತ್ರ್‌ಚ್ ಬುದೊಾ ೆಂತನ್ ಧನ್ಾ ವಾದ್ರ ಪ್ತಟಲೆ. ದೊೀಣಲಾರ್ೆಂ ಯ್ತನಾ ಥಂಬಯ್ಾ ರ್ ಲಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ತಣೆಂ ಸವಾಿೆಂಕ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಲಚೆ್ ೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲ ೆಂ ದೊಣರ್ ಚಡೊಲ . ಆಪೊಿ ಗ್ಲ್ೆಂವ್ಕ ಲಾರ್ೆಂ ಯ್ತನಾ ತೊ ಪ್ತಟಿೆಂ ರಾವೊಲ ತಡ್ಡರ್ ಪ್ತವ್ಕ್‌ಲೆಲ ೆಂಚ್ ಸವಾಿೆಂ ಎಕಾ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ನ್ ಆಯ್ಲಲ ತಚ್ತ ಪ್ತಯಾಕ್ ಕತೆಂರ್ ಆದ್ಲಳ್ಳೆ ೆಂ. ತಣೆಂ ಬಾಗೊಾ ನ್ ತಿ ಗ್ಲ್ೆಂಟ್ ಸೊಡ್ವ್ಕ್ ಪಳಲ. ತೆಂತು ನ್ಮುನಾ​ಾ ವಾರ್ ನ್ಗ್‍ಲ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ಕಣ್​್‌ರ್ ಪಯಾಿ ರಿ ತ ಕಾಣಿ ವ್ಕ್ ಯ್ತರ್ಾ ನಾ ವಾಟರ್ ಏಕ್ ಬಾೆಂಯ್ ದಿಸಿಲ . ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಆತುರಾಯ್ನ್ ತುೆಂತು ತಿೀಳ್​್ ಪಳ್ಳಲೆ​ೆಂ. ತುೆಂತು ಏಕ್ ವಾಲ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ ವಾಲಚ್ತಾ ತುದೆಾ ರ್ ಏಕ್ ಕಾಳೆಂಗ್‍ಲ ಪಳವ್ಕ್ ತಕಾ ಅಜಾ​ಾ ಪ್ ಜಾಲೆ​ೆಂ. ತೊ ಘರಾ ಯೇವ್ಕ್ ಪ್ತವಾ​ಾ ನಾ, ತಚಿ

ಬಾಯ್ಲ ಮುದ್ಲಿನಿ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚ್ತ ಪುತಲಾರ್ೆಂ ಉಲವ್ಕ್ ಬಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ನೊವೊಿ ಇತಲ ವೆರ್​್ ೆಂ ಪ್ತಟಿೆಂ ಆಯಿಲಲ ತಕಾ ಬರೆ​ೆಂ ಲಾಗೊೆಂಕ್ ನಾ. ವಾ​ಾ ಫಾರಿಚ್ತ ಪುತನ್ ಆನಿ ತಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ಚಿೆಂತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ ಅತೆಂ ದೊಗ್ಲ್ೆಂಯಿಕ ೀ ನಿರಾಶ ಜಾಲ. ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಿ ೆಂ ಹಡ್​್‌ಲಲ ಾ ವಸುಾ ರೂಮ್ೆಂತ್ರ ಭದ್ರಿ ದವರೊ್‌ಲ ಾ ತೊ ಆನಿ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚೊ ಪೂತ್ರ ಭಾಯ್ಿ ಸೊಪ್ತಾ ರ್ ಗೆಲೆಂ ಉಲವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ . ಮುದ್ಲಿನಿ ತೆಂಕಾ ಚ್ತ ಕರೆಂಕ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ​ೆಂ. ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಿ ೆಂ ಪಳಯಿಲಾಲ ಾ ಕಾಳೆಂಗ್‍ಲ ಫಳಾೆಂವಶೆಂ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚ್ತ ಪುತಕ್ ತಿಳಾ ಲೆ​ೆಂ. ಉದ್ಲಕ ೆಂತ್ರ ಕರ್ನಾರ್ಾ ನಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ವ್ಕ್ ಆರ್​್ ಾ ಫಳಾವಶೆಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚೊ ಪೂತ್ರ ಹಸೊಲ ‘ಖಂಯ್ ಪುಣ ಆರ್ರ್?...... ತುೆಂ ಘಟಿ ಮ್ರಾ್‌ಾ ಯ್’್‌ ಮ್ಹ ಣಲ ಹಾ ವಶೆಂ ತೆಂಚೆ ಮ್ರ್ಧೆಂ ವಾದ್ರ ವವಾದ್ರ ಜಾಲ. ‘ತುಜೆ ಉತರ್ ಸತ್ರ ಜಾಳಾ​ಾ ರ್ ಹೆಂವ್ಕ ಪಯಿಲ ಖಂಚಿ ವಸ್ಾ ಆಪಡ್ಲ್ಾ ೆಂರ್, ತಿ ಮ್ಹ ಕಾ ದಿೀಜಯ್. ತುಜೆ​ೆಂ ಉತರ್ ಸತ್ರ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ಹೆಂವ್ಕ ತುಕಾ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ರಾಚಿೆಂ ನಾಣೆಂ ದಿತೆಂ,’್‌್‌ಮ್ಹ ಣ್ ವಾ​ಾ ಫಾರಿಚ್ತ ಪುತನ್ ಪೊೀೆಂತ್ರ ಭಾೆಂದೊಲ . ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ ಒಪೊಲ ‘ಅತೆಂ ರಾತ್ರ ಜಾಲಾ​ಾ ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಸಕಾಳೆಂ ದೊರ್ೀ ವಹ ಚೊನ್ ಬಾೆಂಯ್ಾ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಳ್ಳಯಾೆಂ’್‌ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್. ತಾ ರಾತಿೆಂ ಮ್ದ್ಲಾ ನ್ವರಿ ಮುದ್ಲಿನಿ ಆನಿ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚೊ ಪೂತ್ರ ದಿವೊ ಘೆವ್ಕ್ ಬಾೆಂಯ್​್‌ಲಾರ್ೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಉದ್ಲಕ ೆಂತ್ರ ಉಪ್ಲ್ಾ ೆಂವೆ್ ೆಂ ಫಳ್ ತೆಂಕಾ ದಿಸ್ಲ ೆಂ. ದೊಗ್ಲ್ೆಂತಿ್ ೀ ಕಷಾ ನಿೆಂ ತೆಂ ಕಾಡ್​್ ರಕಾ ಪಂದ್ಲ ಗುೆಂಡ್ಡ ಕರ್‌್ ್ ತೆಂತು ತೆಂ ಪೂರ್‌್ ್ ಸೊಡೆಲ ೆಂ. ‘ಸಕಾಳೆಂ ತುಜ ನೊವೊಿ ಹೆಂಗ್ಲ್ ಯ್ತನಾ ಫಳ್ ಆರ್ನಾ ತೊ ಸಲಾ​ಾ ತ ತವಳ್ ಹೆಂವ್ಕ ತುಕಾ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಆಪಡ್ಲ್ಾ ೆಂ. ತಣೆಂ ತಚ್ತ ಉತಿ ಸಮ್ಿಣ ತುಕಾ ಮ್ಹ ಕಾ ದಿೀಜಯ್ ಪಡ್ಲ್ಾ . ಆಮಿ ದೊಗ್ಲ್ೆಂಯಿೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಸುಖಾನ್ ರಾವಾ​ಾ ೆಂ.’್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚ್ತ ಪುತನ್ ಮುದ್ಲಿನಿ ಖುಶೆನ್ ಪುಗೆಲ ೆಂ ದಿೀಸ್ ಉಜಾ​ಾ ಡೊ ಗ್ಲ್ೆಂವಾ್ ಾ ಮುಖೆಲಾ​ಾ ೆಂ ಸವೆ​ೆಂ ಮ್ಗ್‍ಲ್‌ವೊಳಾ ಆನಿ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚೊ ಪೂತ್ರ ಬಾೆಂಯ್​್‌ಲಾರ್ೆಂ ಆಯ್ಲ ,. ಸಕಾಡ ೆಂನಿ ಗ್ಲ್ಬಲಿ ಆಪ್ಲ್ಿ ೆಂ ಕಾಳ್ ರ್ೆಂಜೆರ್ ಪಫೆಲೆಲ ೆಂ ಫಳ್ ಇತಲ ಾ ವೆರ್ೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಯಾಗ್‍ಲ ಜಾಲೆ​ೆಂ?..... ಚಿೆಂತಲ ೆಂ ತಣೆಂ ಕತೆಂರ್ ಮೊೀಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಸಮ್ೆ ಲೆ​ೆಂ ತಕಾ ಪೂಣ್ ತಣೆಂ ಕಾೆಂಯ್ ಕರೆ್‌್ ಪರಿೆಂ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ. ‘ಮ್ಹ ಕಾ ದೊೀನ್ ದಿೀನ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ ತುೆಂ ಖಂಡ್ಡ ವಸ್ಾ ಪಯಿಲ ಆಪಡ್ಲ್ಾ ಯ್ ತಿ ತುಕಾ ಹೆಂವ್ಕ ದಿತೆಂ ಉತಿ ೆಂಕ್ ಚುಕಾನಾ’್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚೊ ಪೂತ್ರ್‌ಯಿೀ

ಒಪ್ತಾ ಲ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ ಪತುಿನ್ ಜಮಿೀಲ ಶೆಹ ರಾಕ್ ಗೆಲ ಬುದೊಾ ೆಂತಕ್ ದೆಕಲ . ಕತೆಂಯಿೀ ಕಷ್ಾ ಆಯಾಲ ಾ ರ್ ಆಪ್ತಿ ಲಾರ್ೆಂ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಯ್ಲ ೆಂಚ್ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ್‌ಲೆಲ ೆಂ ರ್ೆಂರ್ಲ . ಕಶೆ​ೆಂ ಪುಣ ಕರ್‌್ ್ ಅತೆಂ ಆಪೊಲ ಮ್ನ್ ರಾಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರಾತಿಾ ಲೆ​ೆಂ. ಬುದೊಾ ೆಂತ್ರ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ಸರ್ೆಂ ತಕಾ ಗ್ಲ್ೆಂವಾಕ್ ಗೆಲ ಮುದ್ಲಿನಿ ಆಣ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚ್ತ ಪುತನ್ ಕೆಲಲ ಗುಟಾ ಳ್ ಹ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮೊೆ ೆಂಕ್ ತಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗೊೆಂಕ್ ನಾ. ಬದೊಾ ೆಂಕ್ ಮುದ್ಲಿನಿಕ್ ಘರಾ್‌್ ಾ ಮ್ಳ್ಳಾ ರ್ ಬಸೈಲೆ​ೆಂ. ಮ್ಳ್ಳಾ ರ್ ಚಡೊೆಂಕ್ ಏಕ್ ದೆಳ್ಳೆಂ(ನಿಸಣ್) ದವರಿ್‌ಲ . ವಾ​ಾ ಪ್ತಚ್ತ ಪುತಕ್ ಆಪಲ ಗ್ಲ್ೆಂವೆ್ ಮುಖೆಲಯಿೀ ಥಂಸರ್ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ . ‘ಸಮ್ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಲ ೆಂ ಉತರ್ ವೊಡ್ಲ್​್ ಾ ಪರಿೆಂ ನಾ. ತುವೆ​ೆಂ ಪಯ್ಲ ೆಂ ಆಪಡ್ಡಲ ವಸ್ಾ ಚ್ ್‌ ತುಜ. ಕತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಪಡ್.’್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆಂ ಬುದಾ ೆಂತನ್ ಮ್ಳ್ಳಾ ರ್ ಬಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ಮುದ್ಲಿನಿಕ್ ಪಳೊೀವ್ಕ್ ಖುಶೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಲ ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚೊ ಪೂತ್ರ. ಮ್ಳ್ಳಾ ರ್ ವಹ ಚೊೆಂಕ್ ನಿಸಣ್ ಜಡ್ಲ್ಜಾಯಿಚ್​್ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ವಾ​ಾ ಪ್ತರಿಚ್ತ ಪುತನ್ ಪ್ತಟಿೆಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿೆಂತಿನಾರ್ಾ ನಾ ಮ್ಳ್ಳಾ ರ್ ಚಡೊೆಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿಸಣ್ ಹತೆಂತ್ರ ಧರಿ್‌ಲ . ತಣೆಂ ಆಪಡ್​್‌ಲಲ ಪಯಿಲ ವಸ್ಾ ್‌ಚ್​್ ನಿಸಣ್

57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


(ದೆಳ್ಳೆಂ) ಜಾಲ. ಮುದ್ಲಿನಿಕ್ ಅತೆಂ ಬೂದ್ರ ಆಯಿಲ . ಅಸಲಾ​ಾ ಸಂದಭಾಿಕ್​್‌ಚ್ ರಾಕನ್ ಆಪ್ತಲ ಾ ನೊವಾಿ ಾ ಕ್ ಪ್ತಯಾೆಂಕ್ ಪಡೆಲ ೆಂ ಆಸ್​್‌ಲಲ ಬುದೊಾ ೆಂತ್ರ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಚುಕಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಾ ಣೆಂ ಮ್ರ್ಲಾಗೆಲ ೆಂ. ಯೇವ್ಕ್ ನಿಸಣ್ ದೆಕನ್ ತಿ ಘರಾ ವನ್ಿ ಮ್ಗ್‍ಲ ವೊಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ಬುದೊಾ ೆಂತಕ್ ವಹ ಚ್.’್‌ ಮ್ಹ ಣಲ ಗ್ಲ್ೆಂವಾ್ ಾ ಧನ್ಾ ವಾದ್ರ ಪ್ತಟಲೆ. ತಣೆಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಮುಖೆಲೆಂಕ್ ಬುಡೊಾ ೆಂತಚಿ ಉಪ್ತಕ ರಾನ್’್‌ ಆಪ್ಲ್ಲ ೆಂ ಜವತ್ರ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ರ್ ಬುದಾ ೆಂತಕ ಯ್ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ತಾ ಲ ತಣೆಂ ಜಾಲೆ​ೆಂ.’್‌್‌ಮ್ಹ ಣಲ ತೊ. ಉಗ್ಲ್ಾ ಾ ಕಾಳಾೆ ನ್ ತಚಿ ಪಿ ಶಂರ್ ಕೆಲ. ------------------------------------------------------------------------------------------

38.್ಗರ್ಜಸ ರ್ನತ್ರ್ಲಯ ್ಹಿಾಂಸ್ವ ೩೯. ರಿಣಚೊ ಗಳಾ​ಾ ಸ್ ವರ್ವಾ​ಾ ಶತಮ್ನಾಚೊ ಪ್ತಿ ರಂಭ. ರ್ಬೆಂಗ್ಲ್ಲಾೆಂತ್ರ ಧ, ಬಾರಾ ವಹ ಡ್ ಸಮ್ಜಕ್ ಕಾರಿ್‌ಾ ೆಂ ಚಲುನ್ ವೆಹ ಲಲ

ರಾಮ್ತನು ಲಾಹರಿ. ಬಿ ಹಾ ಸಮ್ಜ್ ಬಾೆಂಧುನ್ ವಾಡ್ಯಿಲಾಲ ಾ ೆಂತ್ರ, ತೊವೀ ಎಕಲ . ಬಂಗ್ಲ್ಲಾಚ್ತಾ ಪುನ್ರ್ ನಿಮ್ಿಣಚ್ತಾ ದಿರ್ೆಂನಿ, ಸಗ್ಲ್ೆ ಾ ಬಂಗ್ಲ್ಲಾೆಂತ್ರ ಭೊೆಂವುನ್, ತನಾಿಟ್ಮಾ ೆಂಕ್ ಎಕಾ ಟಿತ್ರ ಕರ್‌್ ್, ತೆಂಕಾೆಂ ಸಮೇರ್ಾ ೆಂಕ್ ಸಮ್ಜ್ ಸ್ವಾ ಕಾರಾ್‌ಾ ೆಂನಿ ಸ್ವಿಯಿಲೆಲ ೆಂ ತಾ ಚ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಾಮ್ತನಾನ್. ತಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆಯಾಲ ಾ ತ್ರ?’ ಆನ್ವಾ ೀಕಲ ಬಂಗ್ಲ್ಲ ವದ್ಲಾ ೆಂಸ್ ‘ಮುಖಾಲ ಾ ನ್ ಯ್ೆಂವೆ್ ಾ ಎಕೆ ವಾ ಕಾ ಥಾವ್ಕ್ ಪ್ತಾ ರಿಚಂದಿ ಮಿತಿ . ಥೊಡ್ಲ್ಾ ೆಂಕ್ ದಯಾ ಚುಕಾರಿ ಮ್ರಿಜಯ್ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ತಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ ತೆಂ, ಬಳಾನ್ ಆಪ್ತಿ ಚೊ ಕೆಲಲ ದೆಕನ್...’ ಬೊರೊ ಗ್ಳಣ್. ಪುಣ್ ರಾಮ್ತನಾನ್ ‘ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್?’ ತಚೆಾ ಥಂಯ್ ದಯ್ಚೆ​ೆಂ ಬಾರಿೀಕ್ ‘ತಕಾ ಹೆಂವೆ ಇಲೆಲ ಶೆ ಪಯ್ಿ ರಿೀಣ್ ಧರ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಾಹ ಳಾ​ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ೆಂ ದಿಲೆಲ . ತಾ ದೆಕನ್....’ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ‘ತುಮಿ ರಿೀಣ್ ದಿಲಾಲ ಾ ಖಾತಿರ್, ತಣ ತಾ ಎಕಾ ದಿರ್, ಕಲಕ ತಾಚ್ತಾ ಬ್ರೀದಿೆಂನಿ ತುಮ್ಕ ೆಂ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ಆಡ್ ವಾಟನ್ ರಾಮ್ತನ್ ಚಲುನ್ ವೆಹ ತಲ. ವಹ ಚ್ತಜಯ್ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್​್ ವಾಟಚ್ತಾ ದುಸ್ಿ ಾ ಕಶನ್ ಥಾವ್ಕ್ ತಕಾ ತುಮಿೆಂಚ್ ಅಶೆ​ೆಂ ವಾಟ್ ಬದುಲ ನ್ ಮುಖಾರ್ ಜಾವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಚಲುನ್ ಚಲಾ​ಾ ತ್ರ ನ್ಹ ಯ್​್‌ವೇ? ಹೆಂ ಕಸಲೆ​ೆಂ ಯ್ತಲ. ಪಯ್ಾ ಥಾವ್ಕ್ ಚ್ ್‌ ತಾ ವಚಿತ್ರಿ ?’ ಪಂಗ್ಲ್ಡ ಕ್ ಪಳ್ಳಯಿಲಲ ರಾಮ್ತನ್, ‘ತೊ ಖಂಚ್ತಾ ರ್ೀ ಕಷಾ ೆಂಚ್ತಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಿ ಚಮ್ಕ ಜಯ್ ಜಾಲೆಲ ಾ ವಾಟ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ವೆಳಾ, ತಣ ಮ್ಹ ಜೆಾ ಲಾಗೆ್ ೆಂ ಥಾವ್ಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಬಗೆಲ ಕ್ ಸರನ್, ಎಕೆ ಆಡ್ ರಿೀಣ್ ಘೆತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ. ತೊ ಆನಿ ಖಂಚ್ತಾ ಯ್ ಗಲೆಲ ನ್ ಹಳಾ​ಾ ಯ್ನ್ ಚಲುೆಂಕ್ ಲಾಗೊಲ . ಕಷಾ ೆಂತ್ರ ಶಕಿನ್ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ ರಿೀಣ್ ರಾಮ್ತನಾಚ್ತಾ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ಸಂದ್ಲೆಂವ್ಕಕ ವಫಲ್ ಜಾಲಾ ಆರ್ಜಯ್. ತಚ್ತಾ ಇಷಾ ನ್ ಹ ವಚಿತ್ರಿ ಸಂಗತ್ರ ಆತೆಂ ತೊ ಮ್ಹ ಕಾ ಪಳ್ಳತ್ರ ತರ್, ತಕಾ ಸಮುೆ ೆಂಕ್ ಸಕಾನಾರ್ಾ ೆಂ, ವಚ್ತರ್‌್ ಚ್ ್​್‌ ಭಿತರಾ್‌ಲ ಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ ಸೊಡೆಲ ೆಂ,್‌ ‘ಲಾಹರ್ ರ್ಯಾ​ಾ ೆಂನೊ, ತೆಂ ನಾೆಂರ್ೀ? ತಕಾ ತಸಲೆ ಕಷ್ಾ ಹೆಂವೆ ಕತಾ ತುಮಿ ವಹ ಚ್ತಜಯ್ ಜಾಲಲ ಕತಾ ಕ್ ದಿಜಯ್’್‌ ಮ್ಹ ಣಾ ರಾಮ್ತನ್ ಮ್ರೊಗ್‍ಲ ಸೊಡ್​್ ಹವಿ ಲಾ​ಾ ನ್ ರ್ಯ್ಾ . ------------------------------------------------------------------------------------------

TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs

59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಟಿೆಂಕ್‌ :್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಬಾಪಯ್​್‌ ಕತೊಲ ್‌ ಲಾೆಂಬ್​್‌ಆರ್​್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ಕಳತ್ರ್‌ಆರ್ಯ್?್‌ ತೊ್‌ಉಭೊ್‌ರಾವ್ಕ'ಲಾಲ ಾ ಕಡೆ್‌ಥಾವ್ಕ್ ೆಂಚ್​್‌ ಹತೆಂತ್ರ್‌ ಆಪಡ್​್ ್‌ ಘೆಂವೊನ್​್‌ ಆಸ್​್ ೆಂ್‌ ಸಿೀಲೆಂಗ್‍ಲ್‌ಫಾ​ಾ ನ್​್‌ರಾವಯಾ​ಾ ... ಪಿೆಂಕ್‌ :್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಬಾಪಯ್'ಯಿೀ್‌ ಲಾೆಂಬ್​್‌ ಆರ್,್‌ ಪುಣ್​್‌ ತುಜಾ​ಾ ್‌ ಬಾಪಯ್​್‌ ಬರಿ್‌ಪಿಶೆ​ೆಂ್‌ಪ್ತೆಂಗುನಾಿ... ******** ಟಿೀಚರ್​್‌ :್‌ ಕಟುಾ ,್‌ ಮೈಕಿ ಸೊೀಫ್ಾ ್‌ ಎಕೆಾ ಲ್​್‌ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್‌ಕತೆಂ? ಕಟುಾ ್‌ :್‌ ಟಿೀಚರ್,್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಚಿೆಂತೆಂ್‌ ಕಂಪೂಾ ಟರ್​್‌ ಕಲ ೀನ್​್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಆಸ್​್ ೆಂ್‌ ಸಫ್ಿ್‌ ಎಕಾ ಲಾಚೆ​ೆಂ್‌ ನ್ವೆ​ೆಂ್‌ ಬಾಿ ೆಂಡ್​್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ದಿರ್ಾ ... ********* ಟಿೀಚರ್​್‌ :್‌ "ಬ್ರಿ ಟಿಷರೇ್‌ ಭಾರತ್‌ ಬ್ರಟುಾ ್‌ ತೊಲರ್"್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್'ಯಿ್‌ಬ್ರಿ ಟಿಷ್​್‌

ಭಾರತ್ರ್‌ ಸೊಡ್​್ ್‌ ಕತಾ ಕ್​್‌ ವಚೊೆಂಕ್​್‌ ನಾೆಂತ್ರ? ಕಟುಾ ್‌:್‌ತಿತಲ ೆಂಯ್​್‌ಕಳಾನಾೆಂರ್​್‌ಟಿೀಚರ್...್‌ ಕನ್​್ ಡ್ಲ್ೆಂತ್ರ್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ತೆಂಕಾೆಂ್‌ ಖಂಯ್​್‌ಕಳಾ​ಾ ...್‌ತೆಂಕಾೆಂ್‌ಇೆಂರ್ಲ ೀಷನ್​್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಜೆ್‌ಆಸ್ಲ ೆಂ... ********* ಮ್ಸ್ಾ ರ್​್‌ :್‌ ಕಟುಾ ,್‌ ್‌ ತುೆಂ್‌ ಕಾಲ್,್‌ ಆನಿ್‌ ಪೊೀರ್​್‌ ದೊೀನ್​್‌ ದಿೀಸ್​್‌ ಇಸೊಕ ಲಾಕ್​್‌ ಕತಾ ಕ್​್‌ಯ್ೆಂವ್ಕಕ ್‌ನಾೆಂಯ್? ಕಟುಾ ್‌:್‌ಪೊೀರ್​್‌ಮ್ಹ ಜ್‌ಚಡ್ಡಡ ್‌್‌ಉೆಂಬಳ್​್ ್‌ ಘಾಲಲ .್‌ದೆಕನ್​್‌ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ನಾ. ಮ್ಸ್ಾ ರ್​್‌ :್‌ ತರ್​್‌ ಕಾಲ್​್‌ ಕತಾ ಕ್​್‌ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ನಾೆಂಯ್?್‌ ಕಟುಾ ್‌ :್‌ ಕಾಲ್​್‌ ಸಕಾಳೆಂ್‌ ಇಸೊಕ ಲಾಕ್​್‌ ಯ್ೆಂವಾ್ ಾ ್‌ವಾಟರ್​್‌ತುಮ್​್ ಾ ್‌ಘರಾಕಡೆ್‌ ತುಮಿ್ ್‌ಚಡ್ಡಡ ್‌ಉೆಂಬಳ್​್ ್‌ಘಾಲಲ ್‌ಪಳಯಿಲ .್‌ ತುಮಿೆಂ್‌ ಯ್ೆಂವೆ್ ನಾೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಚಿೆಂತುನ್​್‌ಪ್ತಟಿೆಂಚ್​್‌ಗೆಲೆಂ.

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


********* ಪಿ​ಿ ನಿಾ ಪ್ತಲ್​್‌ :್‌ (ಚಲಾ​ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಉದೆು ೀಸುನ್)್‌ ಚಲಾ​ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಚಲಯಾೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಹೊಸ್ಾ ಲಾ್‌ ಕಶನ್​್‌ವಚೊೆಂಕ್​್‌ಆಡ್ಲ್ಾ ಲಾಿೆಂ.್‌ಪಯ್ಲ ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ಶಕಾಿಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ಶೆ​ೆಂಬೊರ್​್‌ ರಪಯ್,್‌ ದುಸ್ಿ ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ಶಕಾಿಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ದೊನಿ​ಿ ೆಂ್‌ ರಪಯ್,್‌ ಆನಿ್‌ ತಿಸ್ಿ ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ಶಕಾಿಲಾ​ಾ ರ್​್‌ಪ್ತೆಂಯಿ​ಿ ್‌ರಪಯ್​್‌ಫೈನ್​್‌ ಘಾಲಾ​ಾ ೆಂವ್ಕ. ಕಟುಾ ್‌:್‌ತರ್​್‌ಸಗ್ಲ್ೆ ಾ ್‌ಮ್ಹನಾ​ಾ ಕ್​್‌ಪಿ ವೇಶ್​್‌ ಫಿೀಸ್​್‌ ಕಾಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ಕತಲ ್‌ ಜಾತತ್ರ್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್... ********* ಪುತ್ರ್‌:್‌ಪಪ್ತಾ ್‌ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ್‌ಥಾವ್ಕ್ ್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಇಸೊಕ ಲಾಕ್​್‌ವಚ್ತನಾ... ಬಾಪಯ್​್‌:್‌ಕತಾ ಕ್'ರೇ?್‌ಕತೆಂ್‌ಜಾಲೆ​ೆಂ? ಪುತ್ರ್‌ :್‌ ಆಜ್​್‌ ಆಮ್​್ ಾ ್‌ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ವಹ ಜನ್​್‌ಕೆಲಾೆಂ.. ಬಾಪಯ್​್‌:್‌ತರ್​್‌ಕತೆಂ್‌ಜಾಲೆ​ೆಂ? ಪುತ್ರ್‌:್‌ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ್‌ಮ್ಕಾ್‌ಕಲಾ​ಾ ್‌ಲೆಕಾರ್​್‌ ವಕೆಂಕ್​್‌ಆರ್ತ್ರ... ********* ದ್ಲಕೆಾ ರ್​್‌ :್‌ (ಮೊಟ್ಮಯ್​್‌ ಚಡ್'ಲಾಲ ಾ ್‌ ಬುಲಾಲ ಕ್​್‌ ಉದೆು ೀಸುನ್)್‌ ಸದ್ಲೆಂ್‌ ಉಪ್ಲ್ಾ ಲಾ​ಾ ರ್​್‌ತುೆಂ್‌ಬಾರಿೀಕ್​್‌ಜಾತಯ್... ಬುಲಾಲ ್‌:್‌ತೆಂ್‌ಕಶೆ​ೆಂ?್‌ತೆಂ್‌ರ್ಧ್ಾ 'ಚ್​್ ್‌ನಾ. ದ್ಲಕೆಾ ರ್​್‌:್‌ಕತಾ ಕ್? ಬುಲಾಲ ್‌ :್‌ ಥಂಯ್​್‌ ದಯಾಿೆಂತ್ರ್‌ ಪಳ್ಳ...್‌ ತಿಮಿೆಂರ್ಲ್‌ ಸದ್ಲೆಂಯ್​್‌ ಉಪ್ಲ್ಾ ತ...್‌ ತಿ್‌ ಬಾರಿೀಕ್​್‌ಜಾತರ್ೀ?

ಜಡ್ೆ ್‌:್‌(ಕೀಟ್ಮಿೆಂತ್ರ್‌ಬುಲಾಲ ಕ್​್‌ ಉದೆು ೀಸುನ್)್‌ ತುಕಾ್‌ ಕತಾ ಕ್​್‌ ಕಯ್ು ್‌ ಕೆಲ? ಬುಲಾಲ ್‌:್‌ಆೆಂರ್ಡ ್‌ಥಾವ್ಕ್ ್‌ವೆರ್ೆಂ್‌ರ್ಮ್ನ್​್‌ ಹಡ್'ಲಾಲ ಾ ಕ್.. ಜಡ್ೆ ್‌:್‌ತಿ್‌ಕಾೆಂಯ್​್‌ಚೂಕ್​್‌ನ್ಹ ಯ್.್‌್‌ತರಿೀ್‌ ಹೆಂ೦್‌ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಸಕಾಳೆಂ್‌ ಕತಲ ್‌ ವೆರ್​್ ೆಂ್‌ ಆೆಂರ್ಡ ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ರ್ಮ್ನ್​್‌ ಹಡ್'ಲಲ ಯ್? ಬುಲಾಲ ್‌ :್‌ ಸಕಾಳೆಂ್‌ ತಿ್‌ ಆೆಂಗಡ್​್‌ ಉರ್ಾ ್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ್‌ಪಯ್ಲ ೆಂ.. ********* ಪ್ಲ್ದುಿ ್‌ :್‌ (ಬುಲಾಲ ಕ್)್‌ ತುೆಂ್‌ ಹಾ ್‌ ಲಾಯ್ಾ ್‌ ಕಾೆಂಬಾ​ಾ ್‌ ಮುಳಾೆಂತ್ರ್‌ ತೊೀೆಂಡ್​್‌ ಉಗೆಾ ೆಂ್‌ ಕನ್ಿ್‌ಕತಾ ಕ್​್‌ರಾವಾಲ ಯ್? ಬುಲಾಲ ್‌ :್‌ ಮ್ಕಾ್‌ ದ್ಲಕೆಾ ರಾನ್​್‌ ಜೆಂವ್ಕಕ ್‌ ನ್ಜ,್‌ 'ಲಾಯ್ಾ ್‌ ಫುಡ್'್‌ ್‌ ಖಾಯ್ೆ ್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆಂ. ********* (ಬುಲಾಲ ್‌ಮೆಡ್ಡಕಲ್​್‌ಶೀಪ್ತೆಂತ್ರ)್‌ ಬುಲಾಲ ್‌ :್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಬಾಬಾಕ್​್‌ ವಟಮಿನ್​್‌ ದಿೀಜಾಯ್​್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ದ್ಲಕೆಾರಾನ್​್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ಲ ೆಂ.್‌ ತಕಾ್‌ ವಟಮಿನ್​್‌ ಗುಳಯ್ಲ್‌ ದಿತಯ್'ರ್ೀ? ಆೆಂರ್ಡ ಚೊ್‌ :್‌ ಖಂಚಿ್‌ ವಟಮಿನ್?್‌ ಎ-ರ್ೀ,್‌ ಬ್ರ-ರ್ೀ,ಸಿ-ರ್ೀ್‌ವ್‌ಡ್ಡ? ಬುಲಾಲ ್‌ :್‌ ಖಂಚಿಯ್​್‌ ಜಾತ..್‌ ಬಾಬಾಕ್​್‌ ಎಬ್ರಸಿಡ್ಡ್‌ ಯೇನಾ...್‌ ತೊ್‌ ಇೆಂರ್ಲ ೀಷ್​್‌ ಶಕೆಂಕ್​್‌ನಾ. _್ಲಗೊೋರಿ,್ಹಿಗ್ರಸನ್.

********* 61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸ್ವ ತಂತ್ರ್ ಭಾರತ್ರ, ವ್ಹ ಡ್ ಆತ್ರಮ ವಶ್ವವ ಸ್...! ಆಯ್ಿ ೊಂ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ್ ್ ಭಾರತ್ರ ದೇಶ್ವಕ್ ಪಾವ್ಿ ೊಂ ತಾರ ಸುಟ್ಕೆ ಬಂದಾ್ ಕ್ ಗೊಂಧಿ, ನೆಹರ, ಸುಭಾಸ್ ಆನಿ ಭಗತ್ರ ಹಜಾರೊಂ ಮಾಡ್ತಿ ರೊಂಚೆ ವ್ಹಹ ವ್ಿ ೊಂ ರಗತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಝುಜ್ಲಿ ಅಖಾಡ್ತ ಭುಗ್ ೊ​ೊಂಕೀ ಮಾರ್ೊ​ೊಂ ಬಂದೆ ಸ್ವಳೊಂತೀ ಜಲಿಯಾನವ್ಹಲಭಾಗಚಿ ಕಠೀರ್ ಕೃತಾ್ ಬಾಗಿ ೊಂ ದಾಧ ೊಂಪ್ಪನ ಪಜೆೊಚಿ ಹತಾ್ ! ಗ್ಳಳ ಗಿಳರ್ಿ ಗಡ್ತರ್ ಮೆರ್ ಬಾಯಾಿ ೊಂಚೆ ಕೊಂಕಮ್ ಪ್ಪಸುನ ಗೆರ್ ಎಕವ ಟ್ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಲಿ ವ್ಲ್ಿ ಭ್ ಪಟೇಲ ಲ್ಲೊಂಕ್ಡಾ ರ್ಚ ಮನಿಸ್, ವ್ಹವುಲ್ಲೊ ರತ್ರ ದೀಸ್ ತನಿಶ ೊಂ ವ್ಸ್ವೊ​ೊಂ ರಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ ್ ೊಂನಿ ಚಿೊಂತೊಂಕ್ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಿ ೊಂ ಘಡ್ತತ್ರ ಘಡ್ಿ ೊಂ ತಾೊಂಬಾ​ಾ ್ ಕಟ್ಯ್ ರ್ ತ್ ವ್ರ್ಣೊ ಉಬಿ ೊಂ ಭಾರತ್ರ ಮಾತ್ಕ್ ಆಮೆ್ ಅಧಿೀನ ಕೆರ್ೊಂ

~ಮೆಕಿ ಮ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟೊ 77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸುಟ್ಾ​ಾ ಆವಾ​ಾಂತ್ ಸುಟ್​್ಾ ಘರ್ ಆರ್ಜ..... ಆದಯ ಾ ್ರಚಿ್ಸ್ವಾಂಡುನ್ ಆಮೆಶ ್ತಿಕೆಶ ್ಲೇಪ್ತ್ದಿಲಾಯ ಾ ಧಮಾಸವಾ್ ಾಂತ್ರ ಬುಡಾಚ ರ್​್ಆಸ್ವ! ಜಾಗ್ಳ್ ತ್ರ್ಕರಾ!! ಚ್ಯರಾ​ಾಂಯ್ಚ್ಕುಶಾಂನಿ ವೆಡೊಾ ಳ್​್ಘಾಲಾಯ ಾ ಖದಾ ಳ್​್ಉದಾ ಚ್ಯ ವಿಕಾಳ್​್ಮತಿಾಂಕ್ ಗ್ರಾಂವ್ನ್ಗಳ್ಚಚ ್ತಾನ್​್ಲಾಗ್ರಯ ಾ !

ಏಕ್​್ತೆಾಂಪಾರ್........ ದುದ್ಲ್ನ್​್ಆನಿ್ಮಾಂವಾನ್​್ ವಾಹ ಳ್ಚ್ಚ ಾ ್ನಂಯ ಆತಾ​ಾಂ್ದುಬ್ಜಳ ಾ ್ದುಕಾ​ಾಂನಿ ಅಪಾಯ್​್ಹಂತಾ್ವಯ್​್ ವಾಹ ಳ್ ತ್ರ! ಎದಳ್​್ಪ್ಯಾಸಾಂತ್ರ...... ಸತಾ್ನಿತಿ್ಕಿರಾ್ಣ ಾಂನಿ್ ಪ್ಜಸಳಾಚ ್ಸ್ತಯಾಸಕ್ ಜಾತಿ್ಕಾತಿ್ಧಮಾಸ್ಕಾಳ್ಚಾಂ್ ಕುಪಾ​ಾಂ ಆಡ್​್ಆಯಾಯ ಾ ಾಂತ್ರ!

ಘರಾ್ಭಾಯ್​್ ್ಯೆಾಂವ್ನಾ ಗೊಮಿ ಭರ್​್ಉದಕ್​್ಸ್ಚ್ಡಿರ್ನ ಸ್ತರಕಿ​ಿ ತ್ರ್ತ್ಡ್​್ದಿಸರ್ನ ಸಗೊಳ ್ಗ್ರಾಂವ್ನ್ಎಕ್​್ಚ್ಚ ್ವರಾ್ಣ ಚೊ ದಯಸ್ಜಾಲಾ! ಶಕಾು ್ಭಲಾಯೆಾ ್ದಿವೆ ಅಾಂತ್​್ ಳಾರ್​್ದಿಸರ್ನಾಂತ್ರ ಮಳಾಬ್​್ಗಯೆ್ ಾಂ್ಗಯೆ್ ಾಂ..... ಮಳಾ​ಾ ಕ್​್ಲಾಗ್ರಚ ್ಎಕ್​್ಚ್ಚ ್ಏಕ್​್ ನಿಸ್ಟಣ ರ್ ರ್ರೆಕ್​್ಪಾ​ಾಂವಾಡ ಾ ರ್ ಮಲಾ​ಾಂ್ಚಡಾ್ ತ್ರ ಅಾಂತ್​್ ಳಾಕ್! ಯೆಯಾ್ಕಲಾ​ಾ ್ನಳಾ​ಾ ್ ಘರಾ​ಾಂನೊ ಯೆಯಾ್ವ್ಚೋಾಂಯ್​್ರ್ನತಾಯ ಾ ್ ಗ್ರದ್ಲ್ಾ ಾಂನೊ ಆವಾ್ ್ವಿರೊೋಧ್ಯ್ಉಪ್ಯಾ ವಾ​ಾ ಾಂ ಸ್ತಟೆಾ ್ಬ್ಜವೆಿ ್ಅಾಂತ್​್ ಳಾಕ್​್ ಉಾಂಚ್​್ಉಬವಾ​ಾ ಾಂ ಮಲಾ​ಾಂ್ಮಳಾ​ಾ ್ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಯ ್ದೆಾಂವಯಾ​ಾಂ -ಸ್ಟವಿ,್ಲ್ಲರೆಟ್ಟಿ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹರ್ ಘರ್ ತರೆಂಗ್.... ರ್ರ್​್ಘರ್​್ತಿರಂಗ್,್ಸಕಾಸರಾಚೆ್ದುವಾಳ್​್ರ್ಜಾರ್​್ ಸ್ವಾ ತಂತಾ್ ಾ ಚೊ್ಬ್ಜವ್ಚಿ ್ಉಬ್ಜ್ ್ಮಹ ಜಾ​ಾ ್ಪಾಕಾ​ಾ ರ್ ಪಾಕೆಾಂ್ಪ್ತಾ್ ಾ ಚೆಾಂ,ಬ್ಜವ್ಚಿ ್ಝಡೆಚ ಾಂ್ಭ್ಾ ಾಂ ಧುಳ್ಚಾಂತ್ರ್ಪ್ಡಾಯ ಾ ರ್​್ಅಪ್ವಿತ್ರ್ ,್ಮಾತಿಸತ್ರ್ತೆ್ಮಾಡಿ್ ರ್ ಖಾಣ್​್​್ರ್ನಸ್ವ್ ಾಂ್ವಳಾ ಳಾ್ ಾಂ,್ಪ್ಯಾಂಕಾಿ ರ್​್ರ್ನ್ತಿೋರ್ ಥಾಂ್ಮಯಾಯ ರ್ನರ್​್ಬ್ಜಷಣಾ​ಾಂ್ಬಗಯ ಲೆಯ ್ವಿೋರ್ ರ್ನಚ್ಯು ಾಂ್ಖೆಳುನ್,್ಫೆಸ್ ್ ್ಮಾ​ಾಂಡುನ್,್ಗೊಡೆಶ ಾಂ್ವಾ​ಾಂಟೆಯ ಾಂ್ಚರ್ ಪಾವಾಿ ಕ್​್ವ್ಚತಾಕ್​್ಸ್ತಕಾಯ ಾ ತ್ರ್ವ್ಚೋಾಂಟ್,್ಹಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ್ಆಸ್ವಗೋ್ ಖಂತ್ರ? ಬ್ ಟಿಶ್ರ್ಧಾಂವೆಯ ,್ಆಮಿ್ಜಿಕೆಯ ್ಮಹ ಣ್ಘಚ ್ಚೊೋರ್ ಪಾವಣ್ಘಶ ಾಂ್ವಸ್ವಸನಿಾಂ್ಲುಟುನ್​್ಗ್ರದೆಾ ರ್​್ಬಸ್​್ಲೆಯ ಗೂಟ್ತ್ಘಾಡೆಾ ಾಂತ್ರ,್ಕಾಳಾ​ಾ ್ಚೆಸ್ವಮ ಾಂತ್ರ್ ಜಾಲೆ,್ಕೆಪ್ಯು ್ಮನೆ,್ಕುಡೆಡ ! ಆಯಾಯ ್ವೇಳ್, ಹಾ​ಾಂಕಾ​ಾಂ್ಫಾಶಾ ್ಖಾ​ಾಂಬ್ಜಾ ಕ್​್ಉಮಾ​ಾ ಳಾವ್ನ್ ಲ್ಲಕಾನ್​್ರ್ರ್​್ಘರ್​್ತಿರಂಗ್​್ಬ್ಜವ್ಚಿ ್ಉಭಾರಾಂಕ್!!

~ಮೆಕಿ​ಿ ಮ್​್ಲ್ಲರೆಟ್ಟಿ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ್ದೇಶಾಕ್, ರಾಯಾನಿಾಂ್ಲುಟೆಯ ಾಂ ವಿದೇಶಾ​ಾ ನಿಾಂ್ಹಾತಿಾಂ್ಘೆತೆಯ ಾಂ ಜಗಡ್​್ ್ಸಾ ತಂತ್ರ್ ್ಲಾಬ್ರಯ ಾಂ.. ರಾಜಕಿೋಯ್​್ಫುಡಾರಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾ​ಾಂತ್ರ್ಸ್ಟಜೆಯ ಾಂ ಸತ್​್ ರ್​್ವಸ್ವಸ್ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಆಸ್ತಲೆಯ ಾಂ್ಸಕಾ ಡ್​್ವಿಕೆಯ ಾಂ ಜಾತಿಕಾತಿಚೆಾಂ್ವಿಕಾಳ್​್ ವಾರೆಾಂ್ವ್ಚಾಂಪುನ್ ಸತ್ರ್ಲಪ್ಯಯ ಾಂ ಫಟ್​್ಜಿಕೆಯ ಾಂ ಆಜೂನ್​್ಆಮಿಾಂ್ಆಶತಾ​ಾಂವ್ನ ಸ್ತಟ್ತಾ ್ಕೆದ್ಲ್​್ ್ಲಾಬ್ಜತ್ರ್?

,,👉್ವಿಲೆಿ ್ ಡ್​್ಆಲಾ ,್ಬೊಳ್ಚಯೆ. 80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ನಣಾ​ಾ ಾಂಚೊ್ದೋನ್​್ಕೂಶ.್ ಹೆಂ್‌ಜಡೆ​ೆಂ,್‌ನಾಣಾ ೆಂಚೊ್‌ದೊೀನ್​್‌ಕೂಶಚ್. ಕೆದ್ಲಳಾಯ್​್‌ತೆಂಚಿೆಂ,್‌ತೊೆಂಡ್ಲ್ೆಂಯಿೀ್‌ತಶೆಂಚ್.್‌ ಎಕಾಲ ಾ ಚೆ​ೆಂ್‌ಆರ್ಾ ,್‌ಎಕಾ್‌ಕೂಶಕ್ ತರ್​್‌ದುರ್ಿ ಾ ಚೆ​ೆಂ,್‌ದುರ್ಿ ಾ ್‌ಕೂಶಕ್.

ಪಾಟಿಾಂ್ಫುಡೆಾಂ್ ಜಾೆಂವ್ಕ್‌ಧೆಂವಿ ,್‌ಟ್ಮಿ ಾ ಕಾಚೆರ್ ಯಾ್‌ಜಣಾ ಚ್ತ,್‌ಮ್ಯಾು ನಾಚೆರ್ ಸಹಜ್​್‌ತೆಂ,್‌ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ಫುಡೆ​ೆಂ್‌ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ್‌ ಸತ್ರ್‌್‌ಜಾವ್ಕ್ ್‌ಆರ್,್‌ಖರಾ್‌ಾ ್‌ಜವತಚೆ​ೆಂ್‌ ನವಾ​ಾ ್ಆರ್​್ ಮಾ​ಾಂಕ್​್ ಥೊಡೆ್‌ತನಾಿಟ,್‌ಕಟ್ಮಾ ೆಂತಲ ಾ ್‌ಮ್ತರಾ್‌ಾ ೆಂಕ್ ಧಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ್‌್‌ಖಂಯ್​್‌ತರಿ,್‌ಪ್ತಿ ಯ್ರ್ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ಆಶಿ ಮ್ೆಂಕ್ ತಶೆ​ೆಂಚ್​್‌ಪನಾ​ಾ ಿ,್‌ರಾಜಕೀಯ್​್‌ಫುಡ್ಲ್ರಾ್‌ಾ ೆಂಕ್. ಧಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ್‌ತೆಂಚ್ತ್‌ಮ್ಗಿದಶಿಕ್​್‌ಮಂಡ್ಲಾಕ್.

ಆಾಂತನ್​್ಲುವಿಸ್,್ಮಣಿಪಾಲ 81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ೆಂಯಾ್ ಾ ್‌ಪ್ತಲಾ​ಾ ್‌ಜರ್​್‌ತುೆಂ್‌ಆಸೊಾ ೀಯ್ ಗಬಾ ರ್​್‌ಸಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ಟ್ಮಾ ಕ್ಾ ್‌ಉಮ್ಕ ಳ್​್‌ಘೆತೆಂ... ಬಾಬಾಚ್ತಾ ್‌ಕಾಸ್ಾ ್‌ಲೇರ್​್‌ಜರಿೀ್‌ತುೆಂ್‌ಆಸೊಾ ೀಯ್ ಜ.ಯ್ಸ್.ಟಿ್‌ನಾೆಂ್‌ಜಾತೊ...್‌ ವೊತಕ್​್‌ತಪುಲಾಲ ಾ ್‌ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಕ್​್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ತುಜ್‌ಕಾಪ್ತಡ ್‌ಪ್ತಲೆಂವ್ಕ್‌ರ್ತೆಂ ಬಾಬಾಚ್ತಾ ್‌ರೊತೆಂಚ್ತಾ ್‌ಮ್ರಾೆಂ್‌ಥಾವ್ಕ್ ್‌ರಾಕೆ್ ೆಂ್‌ರಕ್ಷಣಚೆ​ೆಂ್‌ ಕಟೆಂ...್‌ ಸ್ಜಾಿ ್‌ಥಾವ್ಕ್ ್‌ಆೆಂರ್ಡ ್‌ಥಾವ್ಕ್ ಖಾಣ್‌ವವಿ್‌ಹಡೆ್ ೆಂ್‌ಪೊತೆಂ್‌ತೆಂ... ಮ್ೆಂಯಾ್ ಾ ್‌ಪ್ತಲಾ​ಾ ್‌ಜರ್​್‌ತುೆಂ್‌ಆಸೊಾ ೀಯ್ ಗಬಾ ರ್​್‌ಸಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ಟ್ಮಾ ಕ್ಾ ್‌ಉಮ್ಕ ಲ್​್‌ಘೆತೆಂ ಕಾಶೆಾ ್‌ಲೇಸ್​್‌ತುವಾಲತೊ ಥಂಡ್​್‌ಜಾಲೆಲ ೆಂ್‌ಪುಸುೆಂಕ್​್‌ಮ್ತೆಂ ಭಾನಿ​ಿ ರೆ​ೆಂ್‌ತೆಂ್‌ಭುೆಂಯ್​್‌ದವರೆಂಕ್​್‌ಖತಕ ತೆಂ ಏಕ್​್‌ಸೇರ್​್‌ಕೂಲ್‌ತೆಂದು ಸೊೆಂರ್ಬ್ ೆಂ್‌ಪೊತೆಂ್‌ತೆಂ... ಬಾಬಾಚ್ತಾ ್‌ಕಾಸ್ಾ ್‌ಲೇರ್​್‌ಜರಿೀ್‌ತುೆಂ್‌ಆಸೊಾ ೀಯ್ ಜ.ಯ್ಸ್.ಟಿ್‌ನಾೆಂ್‌ಜಾತೊ 82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಬಾಕ ್‌ರ್ತ್ರ್‌ಸಬಾಕ ್‌ವಕಾರ್ೆಂತ್ರ ಬಾಬ್​್‌ಮ್ೆಂಯ್​್‌್‌ಆಳೊಾ ನ್​್‌ಗೆಲೆಂ ಡ್ಲ್ಾ ಡ್ಡ್‌ಮ್ಮಿಾ ,್‌ನೈಟಿ,್‌ಪ್ಲ್ೆಂಟ್ಮೆಂತ್ರ್‌ರಿರ್ಲ ೆಂ ಕಾಸ್ಾ ೀ್‌ರ್ಿ ನ್,್‌ಪ್ತಲಾ​ಾ ್‌ಮ್ನ್ ಪ್ತಲ ಸಿಾ ೀಕ್​್‌ಥೊಟ್ಮಾ ನ್​್‌ಲುಟೊಲ ... ಪ್ತಲ ಸಿಾ ೀಕ್​್‌ಥೊಟ್ಮಾ ೆಂತ್ರ್‌ಫಿಛಾರ್​್‌ಜಾಲಾಲ ಾ ್‌ಖಾಣ್‌ವೊವೆಿಚೇರ್ ಸಕಾಿರಾಚೊ್‌ಗಬಾ ರ್​್‌ಬಸೊಲ ಮ್ೆಂಯಾ್ ಾ ್‌ಪ್ತಲಾ​ಾ ್‌ಜರ್​್‌ತುೆಂ್‌ಆಸೊಾ ೀಯ್ ಗಬಾ ರ್​್‌ಸಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ಟ್ಮಾ ಕ್ಾ ್‌ಉಮ್ಕ ಳ್​್‌ಘೆತೆಂ ಬಾಬಾಚ್ತಾ ್‌ಕಾಸ್ಾ ್‌ಲೇರ್​್‌ಜರಿೀ್‌ತುೆಂ್‌ಆಸೊಾ ೀಯ್ ಜ.ಯ್ಸ್.ಟಿ್‌ನಾೆಂ್‌ಜಾತೊ

ಮೆಲಾ ನ್​್ವಾಸ್​್ನಿಮಾಸಗಸ 83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೊವಿಸ್ವಾಂಕ್​್ಹಿಶ್ ನಿವೇಷ್ಯ್ತ್ಬ್ರಸತಿ.

(ಫ್ರಲಪ್ತ್ಮುದ್ಲ್ರ್ಥಸ) ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂ್ಅಾಂಕಾ​ಾ ಾಂ್ಆದಿಾಂ: ಹಾ ್‌ಪಯ್ಲ ೆಂ್‌ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ಥೊಡ್ಲ್ಾ ೆಂ್‌ವೀಜ್​್‌ ಅೆಂಕಾ​ಾ ೆಂನಿೆಂ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ೆಂಚಿ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್​್‌ ಭಲಾಯಿಕ ್‌ ಕಶ್‌ ಮೆಜ್ ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ವಣಿಲಾೆಂ.್‌ ಜರ್​್‌ ವಾಚುೆಂಕ್​್‌ ನಾೆಂ್‌ ವ್‌ ವಸೊಿ ನ್​್‌ ಗೆಲಾೆಂ್‌ ತರ್,್‌ ಪರತ್ರ್‌ ಏಕ್​್‌ ನ್ದರ್: 1.್‌ Earnings್‌ Per್‌ Share್‌ (EPS)್‌ ಹಶಾ ್‌ ಪ್ತಟಿಲ ್‌ ಜೀಡ್.್‌ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ವರ್ಿೆಂನಿೆಂ್‌ಕತಿಲ ್‌ವಾಡ್ಲ್ಲ ಾ ? 2.್‌ Price್‌ to್‌ Earnings್‌ Ratio್‌ (P/E)್‌ ಪಿ ತಿಸಾ ಧಿ​ಿೆಂಚೆಾ ೆಂ್‌ ತುಲನ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಉದಾ ಮ್ೆಂತ್ರ್‌ ಸರಾಸರ್.್‌ ಆೆಂಕೆು ್‌ ಉಣೆಂ್‌ ಆರ್ಲ ಾ ರ್​್‌ಬರೆ​ೆಂ.್‌್‌್‌

3.್‌ Price್‌ to್‌ Book್‌ Ratio್‌ (P/B)್‌ ಪಿ ತಿಸಾ ಧಿ​ಿೆಂಚೆಾ ೆಂ್‌ ತುಲನ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಉದಾ ಮ್ೆಂತ್ರ್‌ ಸರಾಸರ್.್‌ ಆೆಂಕೆು ್‌ ಉಣೆಂ್‌ ಆರ್ಲ ಾ ರ್​್‌ಬರೆ​ೆಂ.್‌್‌್‌ 4.್‌ Debt್‌ to್‌ Equity್‌ Ratio್‌ (D/E)್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ಹಶೆದ್ಲರಿ್‌ದರ್.್‌<1್‌ಆರ್ಜೆ.್‌0.5್‌ವ್‌ ಶೂನ್ಾ ್‌ಆರ್ಲ ಾ ರ್​್‌ಅಧಿಕ್​್‌ಬರೆ​ೆಂ.್‌ 5.್‌ Return್‌ On್‌ Equity್‌ (ROE)್‌್‌ ಹಶಾ ದ್ಲರಿಚಿ್‌ ಪ್ತವಾ .್‌ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರ್ಿೆಂಚಿ್‌ಸರಾಸರಿ್‌15%್‌ಪ್ತಿ ಸ್​್‌ಅಧಿಕ್​್‌ ಆರ್ಜೆ. 6.್‌ Price್‌ to್‌ Sales್‌ Ratio್‌ (P/S)್‌ ಉಣ್‌ ಅೆಂಕಡ ್‌ಬರೊ. 7.್‌Current್‌Ratio್‌ಪಿ ಸುಾ ತ್ರ್‌ಗುಣ್-ಮ್ಪ್.್‌್‌ <1್‌ಆರ್ಜೆ.್‌ 8.್‌ ಲಾಭಾೆಂಶ್​್‌ ಮ್ಹ ಣೆ ್‌ dividend,್‌ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ೆಂ್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ವರ್ಿೆಂಚಿ್‌ ಸರಾಸರಿ.್‌ ವರ್ಿನ್​್‌ ವರ್ಿ್‌ ವಾಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ಬರೆ​ೆಂ.್‌ ಹ್‌ ಆೆಂಕೆಡ ್‌ ಪ್ತಟಿಲ ್‌ ಯ್ಶಸಿಾ ್‌ ದ್ಲಕಯಾ​ಾ .್‌ Past್‌performace್‌is್‌not್‌a್‌guarantee್‌for್‌ future್‌ performance.್‌ ದೆಕನ್,್‌ ವಯ್ಲ ್‌ ಅೆಂಕೆಡ ್‌ ವಾಪುಿ ನ್,್‌ ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ವ್‌ ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌

84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


short-list್‌ಕತಿಚ್,್‌ಚಡ್ಡತ್ರ್‌ಸಂಶೀಧನ್​್‌ ಕರಿಜೆಚ್. ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚೆಾ ೆಂ್‌ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ಮೊಡೆಲ್​್‌ಸೊೆಂಪ್ಲ್ೆಂ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ಸರಳ್​್‌ಆಸೊೆಂಕ್​್‌ಜಾಯ್: ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ ಸಮ್ೆ ನಾರ್ಾ ೆಂ,್‌ ತಾ ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚೆಾ ್‌ ಹಶೆ್‌ ಘೆ​ೆಂವೆ್ ಾ ೆಂ್‌ ನ್ಹೆಂ.್‌ ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ ಜರ್​್‌ ಸೊೆಂಪ್ಲ್​್‌ ಆರ್ಾ ,್‌ ತಚಿ್‌ ಮ್ಹತ್ರ್‌ ಸಮೊೆ ೆಂಕ್​್‌ಜಾತ.್‌ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ಕಚಿ​ಿ್‌ರಿೀತ್ರ್‌ ಸಮೊೆ ನ್,್‌ ಹಶೆ್‌ ಘೆ​ೆಂವೆ್ ಾ ೆಂ.್‌ ಹಜಾರಾೆಂನಿೆಂ್‌ ಕಂಪೊಿ ಾ ೆಂ್‌ ಆರ್ತ್ರ್‌ ತೆಂಚೆಾ ೆಂ್‌ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ಹಯ್ಿಕಲ ್‌ಸಮ್ೆ ತ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಜಾಣೆಂ.್‌ ದ್ಲಕಾಲ ಾ ಕ್​್‌ ಆಮಿೆಂ್‌ ಸದ್ಲೆಂ್‌ ವಾಪ್ತಚೊಾ ಿ್‌ ವಸುಾ :್‌ ರ್ಬು,್‌ ಟೂತ್ರ-ಪೇಸ್ಾ ,್‌ ತುವಾಲ,್‌ ಮುರ್ಾ ಯಿಕ ,್‌ ಮೊಚೆ,್‌ಸೈಕಲ್,್‌ಕಾರ್,್‌ರ್ಬಾ ೆಂಕ್,್‌ಎಯ್ರ್ಲಾಯ್​್ ,್‌ ಬ್ರಸಿಕ ಟೊಾ ,್‌ ಚೊಕೆಲ ಟ್ಮೆಂ,್‌ ಇತಾ ದಿ.್‌ ಪಿ ತಿ್‌ ಎಕಾ್‌ ವಸುಾ ್‌ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ನ್​್‌ ಉತಾ ದನ್​್‌ ಕಚೊಾ ಿ,್‌ ಮ್ಲ್​್‌ ರ್ಗುಾ ೆಂಚೊಾ ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ವಕಿ ್‌ ಕಚೊಾ ಿ್‌ ಕಂಪೊಿ ಾ ೆಂ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ಆಜ್-ಕಾಲ್,್‌ ಗ್ಳಗಲ್​್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಸುವಧ್‌ ಆರ್​್‌ ದೆಕನ್​್‌ ಮ್ಹತ್ರ್‌ ಜಮಂವ್ಕಕ ್‌ ಭಾರಿಚ್​್‌ ಸುಲಭ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಗೆಲಾೆಂ.್‌ ಹಯ್ಿಕ್​್‌ ಮ್ಹತ್ರ್‌ ಆಮ್​್ ಾ ್‌ ಬೊೀಟ್ಮೆಂಚೆಾ ್‌ ತುದಿಯ್ರ್​್‌ಮೆಳಾ​ಾ .್‌click್‌and್‌find! ಹಾ ್‌ವಸುಾ ೆಂಕ್​್‌ಫುಡ್ಲ್ರ್​್‌ಅರ್ರ್ೀ?್‌15-20್‌ ವರ್ಿೆಂ್‌ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ಲೀಕ್​್‌ಹೊಾ ್‌ವಸುಾ ್‌ ವಾಪಿ​ಿ ತಿತ್ರ-ರ್ೀ?್‌

ಹೆಂ್‌ ಸವಾಲ್​್‌ ಅಧಿಕ್​್‌ ಮ್ಹತಾ ಚೆಾ ೆಂ.್‌ ದ್ಲಕಾಲ ಾ ಕ್,್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ ವರ್ಿೆಂ್‌ ಆದಿೆಂ್‌ ಕಡ್ಕ್​್‌ಕೆಮ್ರಾ್‌ನಾೆಂವಾಡ್ಡು ಕ್​್‌ಆಸೊಲ .್‌ ತೆಂತು್‌ ವಾಪುಿ ೆಂಕ್​್‌ ಫುಾ ಜ-ಫಿಲ್ಾ ್‌ ಮೆಳ್ಳಾ ಲೆ​ೆಂ.್‌ ಫಟ್‌ ಛಾಪುೆಂಕ್​್‌ ಸುಾ ಡ್ಡಯ್ಲ್‌ ಆಸ್ಾ ಲೆ.್‌ ಆತೆಂ?್‌ ಅನಿೆಂ್‌ ಆತೆಂ,್‌ ಟೈಪ್ರೈಟರ್​್‌ ಖಂಯ್​್‌ ಆರ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ವಡ್ಡಯ್ಲ್‌ ರೆಕಡ್ಿರ್?್‌ ರೇಡ್ಡಯ್ಲ?್‌ ಪ್ಲ್ನ್-ಡೆಿ ೈವ್ಕ?್‌ ವಡ್ಡಯ್ಲ್‌ಡ್ಡಸ್ಕ ?್‌ವಾಕ್-ಮೆನ್?್‌ಇತಾ ದಿ,್‌ ಇತಾ ದಿ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಇತಾ ದಿ.್‌ ಹಾ ೆಂ್‌ ವಸುಾ ೆಂಕ್​್‌ ಏಕಾ್‌ ಕಾಳಾರ್​್‌ ಚಡ್​್‌ ಖಾಯ್ಾ ್‌ ಆಸೊಲ .್‌ ತೊ್‌ ಕಾಳ್​್‌ ಗೆಲ;್‌ ತೆಂಕಾೆಂ್‌ ಫುಡ್ಲ್ರ್​್‌ನಾೆಂ್‌ಜಾಲ.್‌ಪೂಣ್,್‌ರ್ಬು?್‌ ಶೆ​ೆಂಭೊರ್​್‌ವರ್ಿೆಂ್‌ಥಾವ್ಕ್ ್‌ರ್ಬು್‌ಆರ್,್‌ ಮುಖಾರ್-ಯಿೀ್‌ ಅಸಾ ಲ.್‌ ದೆಕನ್​್‌ ನಿವೇಷ್​್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ವೆಂಚ್ತ್ ಾ ್‌ ಪಯ್ಲ ೆಂ,್‌ ಉತಾ ದನ್​್‌ ಕಚ್ತಾ ಿ್‌ ವಸುಾ ೆಂಚೊ್‌ ಫುಡ್ಲ್ರ್​್‌ ಕತೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ವಚ್ತರ್​್‌ ಕರಿಜೆಚ್.್‌ 15-20್‌ ವರ್ಿೆಂ್‌ ಫುಡ್ಲ್ರ್​್‌ ನಾತಲ ಲಾ​ಾ ್‌ ವಸುಾ ೆಂಚೆಾ ೆಂ್‌ ಉತಾ ದನ್​್‌ ಕಚಿ​ಿ್‌ ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ವೆಂಚುೆಂಕ್​್‌ ನ್ಜ.್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಕ್​್‌ಆರ್ಥಿಕ್​್‌ಖಣ್​್‌ಆರ್ರ್?್‌ Does the company have an eonomic MOAT? MOAT್‌ ಮ್ಹ ಳೊೆ ್‌ ಸಂಕಲ್ಾ ್‌ ವಾರೆನ್​್‌ ಬುಫೆನ್​್‌ಪಯಾಲ ಾ ್‌ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ವವರಾಯ್ಲಲ ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಅತೆಂ್‌ ರ್ಮ್ನ್ಾ ್‌ ಜಾಲಾ.್‌ ಚಿೆಂತಾ ೆಂ,್‌ ಏಕ್​್‌ ಕಟೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಣೆ ್‌ castle/fort್‌ (ಕಾಸ್ಲ )್‌ ಆರ್.್‌ ತಕಾ್‌

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭೊೆಂವಾರಿ್‌ ಊೆಂಚ್​್‌ ವಣ್ದಿ್‌ ಆರ್ಾ ತ್ರ.್‌ ವಣ್ದಿ್‌ ಭಾಯ್ಿ ್‌ ಸುತುಾ ರಾಯ್ಕ್​್‌ ಖಣ್​್‌ ಆರ್ಾ .್‌ ತಾ ್‌ ಖಣಯ್ೆಂತ್ರ್‌ ಉದ್ಲಕ್​್‌ ಭೊರೊನ್​್‌ಆರ್ಾ .್‌ದುಸಾ ನಾೆಂಕ್​್‌ಕಟ್ಮಾ ್‌ ವಯ್ಿ ್‌ಜಯ್ಾ ್‌ವರೆಂಕ್​್‌ಹ್‌ಖಣ್​್‌ಆನಿೆಂ್‌ ಉೆಂಚ್​್‌ ವಣ್ದಿ್‌ ಉತೊಿ ನ್​್‌ ವಚೊೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯ್.್‌ ತೆಂ್‌ ತಿತಲ ೆಂ್‌ ಸಲೀರ್ಯ್ಚೆಾ ೆಂ್‌ ಕಾಮ್​್‌ ನ್ಹೆಂ.್‌ ತಶೆ​ೆಂಚ್,್‌ ಆರ್ಥಿಕ್​್‌ ಖಣ್,್‌ ಮ್ಹ ಳೊೆ ್‌ ಸಂಕಲ್ಾ .್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ೆಂ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ್‌ ಭೊೆಂವಾರಿ್‌ ಏಕ್​್‌ ವಹ ಡ್​್‌ ಆರ್ಥಕ್​್‌ ಖಣ್​್‌ ಆರ್ಾ .್‌ ್‌ ತೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಬ್ರಜೆ್ ರ್ೆಂತ್ರ್‌ ನೊವರ್ೆಂಕ್​್‌ರಿಗೊೆಂಕ್​್‌ಸಲೀಸ್​್‌ನ್ಹೆಂ.್‌ ದ್ಲಕಾಲ ಾ ಕ್,್‌ಟೂತ್ರ-ಪೇಸ್ಾ ್‌ಕಚಿ​ಿ್‌ಕಲ್ಗೇಟ್,್‌ ನ್ಮಡ್ಲ್ಾ ್‌ ಕಚಿ​ಿ್‌ ಮೆರ್​್ ್‌ (ನ್ವಸ್ಲ ),್‌ ಕಾರಾೆಂ್‌ ಕಚಿ​ಿ್‌ ಸುಜುಕ,್‌ ಇತಾ ದಿ.್‌ ತಶೆ​ೆಂಚ್,್‌ ಥೊಡ್ಡೆಂ್‌ ರ್ಬಾ ೀೆಂಕಾೆಂ.್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಥೊಡೊಾ ್‌ ಟ್ಮಟ್ಮ್‌ ಸಮೂಹಚೊಾ ್‌ (Group)್‌ ಕಂಪೊಿ ಾ ೆಂ.್‌ ಜಶೆ​ೆಂ್‌ ಕ್‌ ಟ್ಮಟ್ಮ್‌ ಮಿೀಟ್​್‌ ಉತಾ ದನ್​್‌ ಕಚಿ​ಿ್‌ ಟ್ಮಟ್ಮ್‌ ಕೆಮಿಕಲ್ಾ ್‌ಲಮಿಟಡ್.್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚಿ್‌ Unique್‌ Selling್‌ Point್‌ (USP)್‌ ಕತೆಂ? ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ಕತೆಂ್‌ ಕತಿ್‌ ಜೆ​ೆಂ್‌ ತಚೆಾ ್‌ ಪಿ ತಿಸಾ ಧಿ​ಿ್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಸಕಾನಾೆಂತ್ರ?್‌ ದ್ಲಕಾಲ ಾ ಕ್,್‌ ಪ್ಲ್ಸ್ೆಂಜರ್​್‌ ಕಾರಾೆಂ್‌ ಉತಾ ದನ್​್‌ ಕಚಿ​ಿ್‌ ಉೆಂಚಿಲ ್‌ ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ಖಂಯಿ್ ?್‌ ಹ್‌ ಮ್ಹತ್ರ್‌ ಗ್ಳಗಲ್​್‌ ಕನ್ಿ್‌ ಸೊಧಿಜೆ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ನಾೆಂ.್‌ ರರ್ಾ ಾ ರ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ನ್ದರ್​್‌ ಘಾಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ಕಳಾ​ಾ .್‌ ಮ್ರತಿ್‌ ಸುಜಕಚಿೆಂ್‌ಸವಿಸ್​್‌ಸ್ಾ ೀಶನಾೆಂ್‌ರರ್ಾ ಾ ನ್​್‌

ರಸಾ ಾ ರ್​್‌ ಪಳ್ಳೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್ರ.್‌ ಕಾರ್​್‌ ಮ್ಲಕಾೆಂಕ್​್‌ ಸವಿಸ್​್‌ ಸ್ಾ ೀಶನ್​್‌ ಕತಲ ೆಂ್‌ ಮ್ಹತಾ ಚೆಾ ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಆಮ್ಕ ೆಂ್‌ ಕಳತ್ರ್‌ ಆರ್.್‌ ತಶೆ​ೆಂಚ್​್‌ spare್‌ parts್‌ ಸುಲಭಾಯ್ನ್​್‌ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್ರ-ರ್ೀ್‌ ನಾೆಂ?್‌್‌ spare್‌ parts್‌ ್‌ ಕಂಪೊಿ ಾ ಉೆಂಚ್ತಲ ಾ ್‌ ಗ್ಳಣೆಂಚೊ್‌ ಮ್ಲ್​್‌ ವೇಳಾರ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಸಲೀರ್ಯ್ನ್​್‌ ಸಪ್ಲ್ಲ ೈ್‌ ಕತಿತ್ರ-ರ್ೀ್‌ ನಾೆಂ?್‌ ಅಸಲಾ​ಾ ೆಂ್‌ ಸವಲಾೆಂಕ್​್‌ ಜಾಪಿ್‌ ಸೊಧಲ ಾ ರ್,್‌ ಮ್ರತಿ್‌ ಸುಜುಕ್‌ ಇೆಂಡ್ಡಯಾೆಂತ್ರ್‌ ನಂಬರ್​್‌ ವನ್​್‌ ಕಾರ್​್‌ ಕಂಪಿ​ಿ ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಕಳಾ​ಾ .್‌ (ಆಯ್ಲ ವಾರ್,್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ತರಕ್​್‌ ಮೆಹಾ ್‌ ಕಾ್‌ ಉಳಾ​ಾ ್‌ ಚರ್ಾ ್‌ ಸಿೀರಿಯ್ಲ್​್‌ ಪಳ್ಳತಲೆಂ.್‌ ಥೆಂಸರ್​್‌ಲೆಗುನ್​್‌ಮ್ರತಿ್‌ಸುಜುಕ್‌ಟುಿ ್‌ ವೇಲುಾ ್‌ ನಾೆಂವಾಚ್ತಾ ್‌ ಕೆಂದ್ಲಿ ೆಂತ್ರ್‌ preowned್‌ ಸ್ಕಂಡ್​್‌ ಹಾ ೀೆಂಡ್​್‌ ಕಾರಾೆಂ,್‌ ನ್ವೆಂಚ್​್‌ ಮ್ಹ ಣ್ ಾ ್‌ ಕಾ​ಾ ಲಟಿಚಿೆಂ್‌ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್ರ್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ಜಕ್ಿ ್‌ಕತಿತ್ರ!) ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಕ್​್‌ರಿೀಣ್​್‌ಕತಲ ೆಂ್‌ಆರ್?್‌ ವಯ್ಿ ್‌Debt್‌to್‌Equity್‌Ratio್‌(D/E)್‌ರಿೀಣ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ಹಶೆದ್ಲರಿ್‌ದರ್.್‌<1್‌ಆರ್ಜೆ.್‌0.5್‌ವ್‌ ಶೂನ್ಾ ್‌ ಆರ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ಅಧಿಕ್​್‌ ಬರೆ​ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಉಲೆಲ ೀಕ್​್‌ ಕೆಲಾೆಂ.್‌ ವಹ ಡ್​್‌ ರಿೀಣೆಂತ್ರ್‌ ಬುಡೆಲ ಲಾ ್‌ ಕಂಪೊಿ ಾ ೆಂ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ದ್ಲಕಾಲ ಾ ಕ್,್‌ ಅದ್ಲನಿ್‌ ಸಮೂಹ್​್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ವಾಪುಿ ನ್​್‌ ಆಪ್ಲ್ಲ ೆಂ್‌ ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ ವಾಡ್ಲ್ೆಂವ್ ್‌ ವಾಟ್​್‌ ಧನ್ಿ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ಟ್ಮಟ್ಮ್‌ ಸಮೂಹ್,್‌ರಿಲಾಯ್ನ್ಾ ,್‌ಅದಿತಾ ್‌ಬ್ರಲಾಿ್‌ ಸಮೂಹ್,್‌ ಅದ್ಲನಿ್‌ ಸಮೂಹ್,್‌

86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲಾಸ್ಿನ್​್‌ ಟೊಬೊಿ ,್‌ ಮ್ಹೆಂದಿ ್‌ ಸಮೂಹ್​್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಬಜಾಜ್​್‌ ಸಮೂಹ್​್‌ ಹೆಂ್‌ ವಹ ಡ್​್‌ ನಾೆಂವಾೆಂಚಿೆಂ್‌ ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ ಘರಾಣೆಂ.್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ಕಾಡ್​್ ್‌ ಆಪ್ಲ್ಲ ೆಂ್‌ ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ ವಾಡ್ವ್ಕ್ ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ತರ್-ಯಿ,್‌ ತಾ ೆಂ್‌ ಸಮೂಹೆಂ್‌ಮ್ರ್ಧೆಂ್‌ಲೆಗುನ್​್‌ಥೊಡ್ಲ್ಾ ೆಂ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ೆಂಚೆಾ ್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ಉಣೆಂ್‌ ಆರ್.್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ಕತಲ ಾ ್‌ವಾಡ್ಡಚ್ತಾ ್‌ದರಿರ್​್‌ಘೆತಲ ೆಂ್‌ಆನಿೆಂ್‌ ಜೀಡ್ಡಚೊ್‌ ಕತೊಲ ್‌ ವಾೆಂಟೊ್‌ ವಾಡ್​್‌ ಪ್ತವತ್ರ್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ವೆತ್‌ ತೆಂ್‌ ಖಂಡ್ಡತ್ರ್‌ ಜಾಣೆಂ್‌ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ.್‌ ರ್ಬಾ ೀೆಂಕಾೆಂ್‌ರಿೀಣ್​್‌ಘೆನಾೆಂತ್ರ.್‌ಉಳ್ಳಾ ೆಂ,್‌ತಿೆಂ್‌ ದುಡ್ಲ್ಾ ಚಿ್‌ ಟವಣ್‌ (deposit)್‌ ಉಣಾ ್‌ ದರಿರ್​್‌ ಘೆತತ್ರ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಚಡ್​್‌ ದರಿರ್​್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ದಿತತ್ರ.್‌ ರಿೀಣ್​್‌ ದಿೀವ್ಕ್ ್‌ ತಿೆಂ್‌ ಜಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ,್‌ ಹಕಾ್‌ Gross್‌ Interest್‌ Margin್‌ (GIM)್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ.್‌ ್‌ ಖಚ್ಿ್‌ ಕಾಡ್​್ ್‌ಉಲೆಿಲ್‌ಜೀಡ್​್‌ಜಾವಾ್ ರ್​್‌Net್‌ Interest್‌Margin್‌(NIM).್‌NIM್‌ಕತಿಲ ್‌ಚಡ್​್‌ ಆರ್ಾ ್‌ ತಿತಿಲ ್‌ ಬರಿ.್‌ ರ್ಬಾ ೀೆಂಕಾಚೆಾ ್‌ ಥೊಡೆ್‌ ರಿಣಕ ರ್​್‌ಲೀನ್​್‌ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ದಿೀನಾೆಂತ್ರ್‌ವ್‌ ವಾಡ್​್‌ ವೇಳಾರ್​್‌ ದಿನಾೆಂತ್ರ.್‌ ಅಸಲಾ​ಾ ್‌ ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ಮೆಳಾನಾತಲ ಲಾ​ಾ ್‌ರಿೀಣಕ್​್‌ Nonperforming್‌ assets್‌ (GPA್‌ or್‌ NPA)್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಲೇಕಾಕ್​್‌ ಧತಿತ್ರ.್‌ ಜಾ​ಾ ್‌ ರ್ಬಾ ೆಂಕಾಚಿ್‌ NPA್‌ ಚಡ್​್‌ ಆರ್​್‌ ತಾ ್‌ ರ್ಬಾ ೆಂಕಾಚಿ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್​್‌ ಪರಿಸಿಾ ತಿ್‌ ಬರಿ್‌ ಆರ್ನಾೆಂ್‌ದೆಕನ್​್‌ತಾ ್‌ರ್ಬಾ ೆಂಕಾಚೆಾ ್‌ಹಶೆ್‌ ಘೆ​ೆಂವೆ್ ಾ ೆಂ್‌ ನ್ಹೆಂ.್‌ ಜತಲ ೆಂ್‌ NPA್‌ ಉಣೆಂ,್‌ ತಿತಲ ೆಂ್‌ಬರೆ​ೆಂ.

ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚೆಾ ್‌ ಮ್ಲಕ್,್‌ ಮೆನ್ವಜ್​್‌ಮೆ​ೆಂಟ್,್‌ ಆನಿೆಂ್‌ಉೆಂಚೆಲ ್‌ಅಧಿಕಾರಿ: ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ಕಣೆಂ್‌ ಪ್ತಿ ರಂಭ್‌ ಕೆಲ?್‌ ತೆಂಕಾೆಂ್‌ ಪೊಿ ಮೊೀಟರ್​್‌ ಮ್ಹ ಣಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ತ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚೆಾ ್‌ ಮ್ಲಕ್.್‌ ತ್‌ ಕೀಣ್?್‌ ತೆಂಚಿ್‌ ಯ್ಲೀಗಾ ತ್‌ ಕತೆಂ?್‌ ತಣೆಂ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಆಪೊಲ ್‌ ಕತೊಲ ್‌ ದುಡ್ಸ್‌ ನಿವೇಷ್​್‌ ಕೆಲಾ?್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್,್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚ್ತಾ ್‌ ಹಶಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಕತಲ ್‌ ಠಕೆಕ ್‌ ಹಶೆ್‌ ಪಿ ಮೊಟರಾೆಂಚೆಾ ?್‌ ತೆಂಚೆಾ ್‌ ಹಶೆ್‌ ಅಧಿಕ್​್‌ ಮ್ಫಾನ್​್‌ ಆರ್ತ್ರ್‌ ತರ್​್‌ ತೊ್‌ ಬರೊ್‌ ಸಂಕತ್ರ.್‌ ಮ್ಲಕ್​್‌ ಖುದ್ರು ್‌ ಕಂಪಿ​ಿ ್‌ ಚಲಂವ್ಕಕ ್‌ ಪುರೊ್‌ ವ್‌ ವಿ ತಿಾ ಪರ್​್‌ ಮೆನ್ವಜ್​್‌ಮೆ​ೆಂಟ್​್‌ ಮುಖಾೆಂತ್ರಿ ್‌ ಚಲವ್ಕ್ ್‌ ವರೆಂಕ್​್‌ ಪುರೊ.್‌ ತೆಂಚಿ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ಉೆಂಚ್ತಲ ಾ ್‌ ಅಧಿಕಾರಿೆಂಚಿ್‌ ಯ್ಲೀಗಾ ತ್‌ ಕಸಲ,್‌ ತೆಂಚಿ್‌ ಮ್ಹತ್ರ್‌ ಕಸಲ್‌ ಆನಿೆಂ್‌ ತೆಂಚೊ್‌ ಅನೊಭ ೀಗ್‍ಲ್‌ ಕತೊಲ ್‌ ಅಸಲಾ​ಾ ೆಂ್‌ ಸವಲಾೆಂಕ್​್‌ ಜಾಪಿ್‌ ತೆಂಚ್ತಾ ್‌ ವಾಶಿಕ್​್‌ ರಿಪೊಟ್ಮಿೆಂತ್ರ್‌ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್ರ.್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್,್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ೆಂಚೊ್‌ ವಾಶಿಕ್​್‌ ರಿಪೊಟ್ಿ್‌ ವಾಚುನ್​್‌ ಸಮೊೆ ೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಬುದಾ ೆಂತಕ ಯ್​್‌ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್‌ಜೆರಾಲ್​್‌ಮ್ಹತ್ರ್‌ಜಮ್ಯಿಲಾಲ ಾ ್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಚುನಾಯಿತ್ರ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ಚಿ್‌ ವೊರವಿ ್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯ್.್‌ ಹಾ ಚ್​್‌ ಅೆಂಕಾ​ಾ ೆಂತ್ರ,್‌ ದುರ್ಿ ಾ ್‌ ಅವಸಾ ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ಿ ೆಂಚಿ್‌ವೊರಾವಿ ್‌ಕಚೊಿ್‌ಅಭಾ​ಾ ಸ್​್‌ ಲರ್ೆಂವ್ಕ್‌ ದಿತೆಂ.್‌ ಹಶಾ ್‌ ಬಜಾರಾೆಂತ್ರ್‌ ನಿವೇಷ್​್‌ಫಾಯಾು ಾ ವಂತ್ರ್‌ವಾವ್ಕಿ ್‌

87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದೆಕನ್​್‌ಹೊ್‌ಅವಸಾ ರ್​್‌ಚುಕಯಾ್ ಕಾತ್ರ.

ಜರೂರ್​್‌ವಾಚ್ತ!

-----------------------------------------------------------------------------------

88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಾತೆಾ ಣಿ್ವಯ್​್ ್ಸಮಡ್ ್ ್ಬ್ಜಾಂಧುನ್​್ಹಾಡಾಯ ಾ

ಮಹಜ್​್ಳ ದ್ೇವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ದಯಾ -ಜೆಮಾಮ ,್ಪ್ಡಿೋಲ.

ಪಯ್ಲ ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಜೆಂ್‌ ಪುವಿಜಾೆಂ್‌ ಹೆಂದು್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ತೆಂಕಾೆಂ್‌ ಪೊಚುಿರ್ೀಸ್​್‌ಮಿಶನ್ರಿನಿೆಂ್‌ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಕೆಲೆ​ೆಂ.್‌ ತಣೆಂ್‌ ತೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ವ್‌ ಉರಲಾಲ ಾ ೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ್‌ ಅಲುಕ ೆಂಜ್​್‌ ದಿಲೆಲ ೆಂ.್‌್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಹರ್​್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಅನ್ಾ ್‌ ಜಾತಿಚೆ.್‌ ಏಕಾ್‌ ್‌ ಉತಿ ನ್,್‌ ಆಮಿ್‌ ಪನ್ವಿ್‌ "ನ್ವೆ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ"್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್‌ ಚೂಕ್​್‌ ಆರ್?

ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ದೆವಾಚ್ತಾ ್‌ ಕಪ್ಲ್ಿನ್.್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಹಾ ್‌ ಸಂರ್ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಆಯಿಲಾಲ ಾ ್‌ ನಂತರ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಪವತ್ರಿ ್‌ ರ್​್ ನ್​್‌ ದಿೆಂವ್ಕ್ ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಕೆಲೆ​ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಆವಯ್​್‌ ಬಾಪ್ತಯ್​್ .್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾಲಲ ೆಂ್‌ ನ್ಹೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಜೆಂ್‌ ಆವಯ್​್‌ ಬಾಪ್ತಯ್​್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ತಣೆಂ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಕೆಲೆ​ೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಆಬ್​್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಅವಯ್​್‌ಬಾಪ್ತಯ್ಕ ್‌ತೆಂಕಾೆಂ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಕೆಲೆ​ೆಂ.್‌ ಸಬಾರ್​್‌ ಶತಮ್ನಾೆಂ್‌

ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ದೇವ್ಕ್‌ ಆರ್.್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ದೇವಾಚೆ್‌ ಉಪ್ತದೇಸ್,್‌ ಇಗಜ್​್‌ಿಮ್ತಚೆ್‌ ಉಪ್ತದೇಸ್​್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ಆಮ್ಕ ೆಂ್‌ ರ್ಕಾಿ ಮೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ್‌ ರ್ತ್ರ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ದೊತೊೀನಿ​ಿಕ್​್‌ ವೆತನಾ್‌ ಯಾಜಕ್​್‌ ಭಾವಾನ್​್‌ ರ್ೆಂಗೆಲ ಲೆ​ೆಂ್‌ "ಆಮ್ಕ ೆಂ್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವಾೆಂಕ್​್‌ ಫಕಕ ತ್ರಾ ್‌ ್‌ ಸ್‌ ರ್ಕಾಿ ಮೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ ಘೆವೆಾ ತ್ರ.್‌ ಪುಣ್,್‌ ಬದ್ಲಲ ಲಾ​ಾ ್‌ ಹಾ ್‌ ಸಂರ್ರಾೆಂತ್ರ್‌ ರ್ತಿೀ್‌ ರ್ಕಾಿ ಮೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ಘೆತ್ರ್‌ಲೆಲ ್‌ ಭಾಗೆವೊೀೆಂತ್ರ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ಯಾಜಕ್‌ ದಿೀಕಾಿ ್‌ ಘೆವ್ಕ್ ್‌ ವಹ ಡ್​್‌ ದಭಾಿರಾರ್​್‌ ಪಯಿಲೆಲ ೆಂ್‌ ಮಿೀಸ್​್‌ ರ್ೆಂಗೊನ್​್‌ ,್‌ ಆಚ್ತರಣ್​್‌ ಕರನ್​್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಲೀಬ್​್‌ ಉಡ್ವ್ಕ್ ್‌ ಲಾಹ ನ್​್‌ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್​್‌್‌(low್‌profile್‌)್‌ಕಾಜಾರ್​್‌ಜಾಲೆಲ ್‌

89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆರ್ತ್ರ.್‌ ್‌ ಏಕಾ್‌ ದೊೀಗ್ಲ್ೆಂಕ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಖುದ್ರಧ ್‌ಜಾಣೆಂ. ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಭಾರತಿೀಯ್.್‌ ಆಮೊ್ ್‌ ್‌ ಏಕ್​್‌ ಜಾತಾ ತಿೀಯ್​್‌ದೇಶ್.್‌ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ,್‌ಹೆಂದು,್‌ ಮುಸಿಲ ಮ್,್‌ ಸಿಖ್ಿ ,್‌ ಬುದಿಧ ೀಸ್ಾ ,್‌ ಜೈನ್​್‌ ಜಯ್ವ್ಕ್ ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ಆಜ್​್‌ ಕಾಲ್​್‌ ಜಾತಿ್‌ ವಯ್ಿ ್‌ ಮುಮುಿರೊ.್‌ ದೇವಾಕ್​್‌ ಕಣೆಂಯ್​್‌ ಪಳಂವ್ಕಕ ್‌ ನಾ.್‌ ಸಗ್‍ಲಿ,್‌ ಯ್ಮೊಕ ೆಂಡ್​್‌ ಸವ್ಕಿ್‌ ಆಮಿ್‌ ಆಯ್ಕ ತೆಂವ್ಕ್‌ ಆನಿ್‌ ಪ್ತತಾ ತೆಂವ್ಕ.್‌್‌ ಸಗ್ಲ್ಿಕ್​್‌ ಯಾ್‌ ಯ್ಮೊಕ ೆಂಡ್ಲ್ಕ್​್‌ ವಚೊನ್​್‌ಪ್ತಟಿ್‌ಆಯಿಲಲ ್‌ಕಣೀ್‌ನಾ.್‌್‌ ಜಾಲಾ​ಾ ರಿೀ್‌ ಆಮಿ್‌ ಪ್ತತಾ ತೆಂವ್ಕ.್‌ ಹಯ್ಿಕಾ್‌ಸಮ್ಡ್ಡಾ ೆಂತ್ರ್‌ಪ್ತತಾ ಣ್‌ಮ್ತ್ರಿ .್‌್‌ ಆಮ್ಕ ೆಂ್‌ ಶಕಯಿಲೆಲ ೆಂ್‌ ಆಮಿ್‌ ಪ್ತತಾ ತೆಂವ್ಕ.್‌ ತೆಂ್‌ "ಖರೆ​ೆಂ"್‌ ವ್‌ "ಅಸತ್ರ"್‌ ತಾ ್‌ವಷಯಾೆಂತ್ರ್‌ಕಣೆಂಯ್​್‌ಗುಮ್ನ್​್‌ ದಿಲೆಲ ೆಂ್‌ ನಾ.್‌ ಏಕಾ್‌ ಜಾತಿಚಿ್‌ ಪ್ತತಾ ಣ್‌ ಆನ್ವಾ ಕಾಕ್​್‌ ವಚಿತ್ರಿ ್‌ ದಿರ್ಾ .್‌ ತಸಲಾ​ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಹಸೊೆಂಕ್​್‌ ಯ್ೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಪುರೊ.್‌ ಪುಣ್,್‌ ಸಮ್ಡ್ಾ ್‌ ಪ್ತತಾ ಣಚ್ತಾ ್‌ ಬುನಾ​ಾ ಧಿಚೆರ್​್‌ ಬಾೆಂದುನ್​್‌ಹಡ್ಲ್ಲ ಾ ್‌ಹೆಂ್‌ಸತ್ರ.್‌್‌ಆಮೆ್ ೆಂ್‌ ಮ್ರ್ಧೆಂ್‌ ಕಚ್ತ್ ್ ಟ್​್‌ ಕರನ್​್‌ ಕತೆಂ್‌ ಪಿ ಯ್ಲೀಜನ್?್‌ ದೇವಾಚ್ತಾ ್‌ ನಾೆಂವಾನ್​್‌ ಮುಮುಿರೊ?್‌ ಕಿ ರ್ಾ ೆಂವ್ಕ್‌ ಮಿೀರ್ಕ್​್‌ ವೆತತ್ರ.್‌್‌ ನೊವೆನಾೆಂ್‌ಕತಿತ್ರ.್‌್‌ರೆತಿರೆಕ್​್‌ವೆತತ್ರ.್‌ ಮುಸಿಲ ಮ್​್‌ ದಿರ್ಕ್​್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ನ್ಮ್ಝ್​್‌ ಕತಿ.್‌ ಜಣಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಏಕ್​್‌

ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ಹಜಾಕ್​್‌ ವಚೊೆಂಕ್​್‌ ಪ್ಲ್ಿ ೀತನ್​್‌್‌ ಕತಿ.್‌್‌ರಮ್ೆ ನಾೆಂತ್ರ್‌ಕಠೀಣ್​್‌ಪ್ತಿ ಜತ್ರ್‌ ಕತಿ.್‌ ಸಿಖ್ಕ ್‌ ಗುರ್‌ ಗಿ ೆಂರ್ಥ್‌ ವಾಚ್ತಾ .್‌ ಜೈನಾಚೊ್‌ ಧಣಿೆಂ್‌ ಪಂದಿಲ ್‌ ರಾೆಂದಾ ಯ್​್‌ ಖಾಯಾ್ .್‌ ಜಳಾರಿ,್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ಮ್ರೆಕಾರಿೆಂಕ್​್‌ ಜವೆಶೆಂ್‌ ಮ್ರಿನಾೆಂತ್ರ.್‌ ಬುದಿು ಸ್ಾ ್‌ ಅಹೆಂಶಚಿ್‌ ವಾಟ್​್‌ ಧತಿತ್ರ.್‌ ್‌ ಏಕೆಕಾ್‌ ಜಾತಿೆಂತ್ರ್‌ಏಕೆಕ್​್‌ಸಿದ್ಲಧ ೆಂತ್ರ. ಸಬಾರ್​್‌ ವರ್ಿೆಂ್‌ ಆಧಿೆಂ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ "ರಾಕಿ "್‌ ಹಫಾ​ಾಳಾ​ಾ ್‌ ಪತಿ ರ್​್‌ "ಏಕ್​್‌ ಚಿೆಂತಪ್"್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ್‌ ಶೆಂಖಳ್​್‌ ಲೇಖನ್​್‌ ಬರವ್ಕ್ ್‌ ಆಸುಲಲ ೆಂ.್‌ ್‌ ಏಕ್​್‌ ತಸಲಾ​ಾ ್‌ ಲೇಖನಾೆಂತ್ರ್‌ಕಣಚೊ್‌ದೇವ್ಕ್‌ಬಳೀಶ್ಾ ್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ವಯ್ಿ ್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ಜಾತಿೀೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಲಕಾಚೊಾ ್‌್‌್‌ ತೆಂತೆಂಚ್ತಾ ್‌ ್‌ ದೇವಾಲಾರ್ೆಂ್‌ ಮ್ಗೆಿ ್‌ ಲಖೆಲ ಲೆ​ೆಂ.್‌ -್‌ ಏಕಲ ್‌ ್‌ ಆಡೊು ಸ್​್‌ ಘಾಲ್​್ ್‌ ಮ್ಗ್ಲ್ಾ ್‌ "ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ್‌ ್‌ ಧುವೆಚೆ​ೆಂ್‌ ಕಾಜಾರ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ಪ್ತವಾ​ಾ ್‌ ಮ್ಹನಾ​ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ಯೇನಾ್‌ಜಾೆಂವು ".್‌್‌ -್‌ ಆನ್ವಾ ಕಲ ್‌ ಮ್ಗ್ಲ್ಾ ್‌ "ದೇವಾ್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ಧಡ್​್‌ ಗ್ಲ್ದೆ್‌ ಕಸುೆಂಕ್​್‌ ಆರ್.್‌ ರ್ಬಳ್ಳೆಂ್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಆರ್.್‌ ಬರೊ್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ಯೇನಾ್‌ ತರ್​್‌ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ಘರ್​್‌ಕಂಗ್ಲ್ಲ್​್‌ಜಾತಲೆ​ೆಂ". -್‌ ತಿಸೊಿ ್‌ ಮ್ಗ್ಲ್ಾ ್‌ ್‌ ,್‌ "ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ ಘರಾಚೆ​ೆಂ್‌ ಕಾಮ್​್‌್‌ಮುಗು​ು ೆಂಕ್​್‌ಆರ್​್‌ದೆಕನ್​್‌ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ ಘಾಲ್.್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ಯೇತ್ರ್‌ ತರ್​್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ನಿಸಾ ೆಂತನ್​್‌ಜಾತಲೆ​ೆಂ".

90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


್‌್‌್‌ತೇಗ್ಲ್ಚೆ​ೆಂ್‌ ತೇಗ್‍ಲ್‌ ದೇವ್ಕ್‌ ಕತೆಂ್‌ ಕತಿಲೆ?್‌ ದೊಗ್ಲ್ೆಂ್‌ "ದೇವ್ಕ"್‌ ಏಕ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ಯ್ೆಂವೊ್ ್‌ ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ ಘಾಲೆಾ ಲೆರ್?್‌ ್‌ ವ್‌ ಏಕಾ ರೊ್‌ ದೇವ್ಕ್‌ ರೈತಚೆ​ೆಂ್‌ ಮ್ಗೆಿ ೆಂ್‌ ಆಯ್ಲಕ ನ್​್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ದ್ಲಢಿತ್ರ್‌ ರ್?್‌ ್‌ ತಗ್ಲ್ೆಂ್‌ ದೇವಾೆಂ್‌ ಮ್ರ್ಧೆಂ್‌ ಝುಜ್?್‌ ್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಪಶ್ ೀಮ್​್‌ ಬಂಗ್ಲ್ಲಾೆಂತಲ ಾ ್‌ ದಯಾಿೆಂತ್ರ್‌ ವಾದ್ಲಳ್​್‌ (depression)್‌ ಯೇಜೆ.್‌ ್‌ ನಾ್‌ ತರ್​್‌ ಪ್ತವ್ಕಾ ್‌ ನಾ.್‌ ್‌ ಮ್ಗೆಿ ್‌ ರಜಾರ್,್‌ ಮ್ಣಕ ಾ ೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ "ಕಾಜಾರ್"್‌ ವ್‌್‌ ಇತರ್​್‌ ವಾಟೆಂನಿ್‌ "ದೇವಾಕ್"್‌ ಮ್ಹ ನಾಿ ್‌ ಕಳಾಚೆರ್​್‌ "ದಯಾ"್‌ ದ್ಲಕಂವ್ಕಕ ್‌ ಆಮಿ್‌ ಸವ್ಕಿ್‌ಕತಿೆಂವ್ಕ.್‌

್‌ಪ್ತತಾ ಣ್‌ ವಯ್ಿ ್‌ ಸಮ್ಡ್ಾ ್‌ ಭಾೆಂದ್ಲಲ ಾ .್‌ ದೇವಾಚೆರ್​್‌ ಭವಿಸೊ್‌ ದವನ್ಿ್‌ ಆಮಿ್‌ ಮ್ಗ್ಲ್ಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ್‌ ಪುಜಾ್‌ ಕತಿೆಂವ್ಕ.್‌್‌ ಪುಶಿೆಂವ್ಕ್‌ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ಆರಾಧನ್​್‌ ಕತಿೆಂವ್ಕ.್‌ ನ್ಮ್ಝ್​್‌ ಕತಿತ್ರ.್‌ ಝುಜ್​್‌ ಕತಿತ್ರ.್‌ ದೇವ್ಕ್‌ ಮ್ಗೆಲ ಲೆ​ೆಂ್‌ ಸದ್ಲೆಂ್‌ದಿೀನಾ.್‌ದಿೀೆಂವ್ಕಕ ್‌ನ್ಜ.್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಕಳತ್ರ್‌ ಆಸ್ಲ ಲ್‌ ್‌ ಆಸಿ್‌ ಮ್ಗ್ಲ್ಾ ರ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಹಸೊೆಂಕ್​್‌ಯ್ತ.್‌್‌ತಿಚೆ​ೆಂ್‌ಮ್ಗೆಿ "ತೊ್‌ ಕಷಾ ರ್​್‌ಆರ್.್‌ತಕಾ್‌ತುೆಂ್‌ಬರೊ್‌ಕರ್.್‌ ತುವೆ​ೆಂ್‌ಬರೊ್‌ಕರಿಜಾಯ್.್‌ತುೆಂ್‌ಕತಾ ಕ್​್‌ ಕರಿನಾೆಂಯ್?".್‌ಹೆಂ್‌ಆಯ್ಲಕ ನ್​್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಕಚಿಲಾ ್‌ ಜಾಯಾ್ ತುಲಲ ್‌ ವಹ ಡ್.್‌್‌ ಆಮೆ್ ೆಂ್‌ ಹಾ ್‌ ಥರಾಚೆ​ೆಂ್‌ ಮ್ಗೆಿ ೆಂ-್‌ ದೇವಾಕ್​್‌ ಆಮಿ್‌ "ಸವಾಲ್"್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಪ್ತವಾಲ ಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ್‌ ತೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಲೇಕಾರ್​್‌ ದೇವಾನ್​್‌ ಮ್ಗೆಲ ಲೆ​ೆಂ್‌ ಪೂರಾ್‌ ದಿೀೆಂವ್ಕಕ ್‌

ಜಾಯ್.್‌ ್‌ ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ ಮುಕಾರ್​್‌ ಪಳಂವ್ಕಕ ್‌ ನ್ಜ.್‌ "ಹೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಹಕಾಕ ಚೆ​ೆಂ!"್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಅರ್ಥಿ್‌ ಜಾತ.್‌ ಹೆಂ್‌ ಸಮ್?್‌ ನೊವೆನಾೆಂ್‌ಕನ್ಿ್‌ದೇವಾಕ್​್‌ವೊತಾ ಯ್​್‌ ಕನ್ಿ್‌ ್‌ ವ್‌ ್‌ ತಚೆ್‌ ಕಾನ್​್‌ ವೊಳಾವ್ಕ್ ್‌ ವ್‌್‌್‌ ತಣ್‌ ಆಮ್ಕ ೆಂ್‌ ಶರಣ್​್‌ ಜಾೆಂವ್ ್‌ ಪರಿಸಿ​ಿ ತಿರ್?್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ದೇವ್ಕ್‌ ದಯಾಳ್.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ "ದುರ್ಿ ಾ ೆಂ"್‌ ದೇವಾ್‌ ವಷಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಕಳತ್ರ್‌ ನಾ.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ತಚಿ್‌ ಗಜ್ಿ್‌ ನಾ್‌ ಕತಾ ಕ್​್‌ ಹಯ್ಿಕಾಲ ಾ ಕ್​್‌ ತಚಿ್‌ ತಚಿ್‌ ಸಮ್ಡ್ಾ ್‌ ವಹ ಡ್​್‌ಆನಿ್‌ಕಾಳಾೆ ಕ್​್‌ಲಾರ್ಾ ಲ.್‌್‌ಪಳಯ್​್‌ ನಾತಲ ಲಾ​ಾ ್‌ ದೇವಾ್‌ ಖಾತಿರ್​್‌ ಇತಲ ೀೆಂ್‌ ಝುಜೆ​ೆ ್‌ ಆಮಿ್‌ ಏಕಾ್‌ ವೇಳಾರ್,್‌ ದೇವ್ಕ್‌ ಸದ್ಲೆಂಯ್​್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ "ಭಾಗೆವಂತಕ್"್‌ ಪಳಂವ್ಕಕ ್‌ ಮೆಳುಲಲ ್‌ ತರ್​್‌ ಹಾ ್‌ ಸಂರ್ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಕತೆಂ್‌ ಜಾತೆಂ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಚಿೆಂತುಕ್​್‌ ಸಕಾನಾ.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ "್‌ ಮ್ಹ ಜ"್‌ ದೇವ್ಕ್‌್‌ಶೆಿ ೀಷ್ಾ . ದೇವಾನ್​್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ,್‌ಮ್ಹ ಜೆ್‌ವಯ್ಿ ್‌ದಯಾ್‌ ಅನಿ್‌ ಕಾಕಳ್ಾ ್‌ ದರಭಸ್ಾ ್‌ ದ್ಲಕಯಾಲ ಾ ್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್‌ಚೂಕ್​್‌ಜಾೆಂವ್ ನಾ.್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಜಣಯ್ೆಂತ್ರ್‌ಜಾವ್ಕ್ ್‌ಗೆಲಾಲ ಾ ್‌ಘಡ್ಡತೆಂಕ್​್‌ ನಿಹಳಾ​ಾನಾ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಕಡ್​್‌ ಆಜೂನ್​್‌ ಶಶಿತಿ.್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಜಣಯ್ೆಂತಿಲ ೆಂ್‌ ಥೊಡ್ಡೆಂ್‌ ಘಡ್ಡತೆಂ್‌ ಹಾ ್‌ ಲೇಖನಾೆಂತ್ರ್‌ಲಖುೆಂಕ್​್‌ಮ್ನ್​್‌ಕೆಲಾೆಂ. 1) 1964್‌ವರಸ್.್‌ದಶೆ​ೆಂಬರ್​್‌ಮ್ಹನೊ.್‌್‌

91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆೆಂಜೆಲೀರ್​್‌ ಪಿಗಿಜೆಚಿ್‌ ಪರಬ್​್‌ ದಶೆ​ೆಂಬರ್​್‌ ಮ್ಹನಾೆಂತಲ ಾ ್‌ ಪಯಾಲ ಾ ್‌ ಹಪ್ತಾ ಾ ಚ್ತ್‌ ಬುಧಾ ರಾ.್‌ ಮಂಗ್ಲ್ೆ ರಾ್‌ ರ್ೆಂಜೆರ್​್‌ ರ್ಬಸ್ಾ .್‌ ತಾ ್‌ ವರ್ಿ್‌ ಬೊೆಂಬಯಾೆಂತ್ರ್‌ ಅೆಂತರಾಶಾ ರಯ್​್‌ ಕೆಂಗೆಿ ಸ್​್‌ಚಲುನ್​್‌ಆಸುಲಲ .್‌್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ ತದ್ಲ್ ೆಂ್‌ಧವಾ​ಾ ್‌ತರಗತಿೆಂತ್ರ್‌ಶಕಾ​ಾಲೆಂ.್‌ ಭಾರಿಕ್​್‌ ಶಪೊಿಟೊ.್‌ ಇಗಜೆಿಚ್ತಾ ್‌ ಗ್ಲ್ದ್ಲಾ ೆಂತ್ರ್‌ ್‌ ಪ್ತಳ್ಳಿ ೆಂ್‌ ್‌ ತಯಾರ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಪ್ತಿ ಯ್ಚೆ್‌ವ್‌ವಹ ಡ್​್‌ ಧಣಿರ್​್‌ ತುವಾಲ್‌ ದವರೊನ್​್‌ ತೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ಪ್ತಳ್ಳಿ ್‌ ಸಕಯ್ಲ ್‌ ಪ್ತವುಲಾಲ ಾ ್‌ ವೇಳಾರ್​್‌ ಹತೆಂತ್ರ್‌ ವೆಂಚ್ತಾ ಲೆ.್‌ ಏಕಾ್‌ ಥರಾಚಿ್‌ಮ್ಝಾ್‌ಆನಿ್‌ತರಣ್​್‌ಪ್ತಣಚೊ್‌ ಹುರಪ್.್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂಯ್​್‌ ತುವಾಲ್‌ ಧಣಿರ್​್‌ ದವನ್ಿ್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ ಪ್ತಳ್ಳಿ ್‌ ಸಕಯ್ಲ ್‌ ಯ್ತನಾ್‌ ಗೊಮಿಾ ್‌ ಭಾಗ್ಲ್ವ್ಕ್ ್‌ ತುವಾಲ್‌ ಕಾಡ್ಲ್​್ ಾ ್‌ ವಗ್ಲ್ಾ ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಗೊಮಿಾ ್‌ ಪ್ತಳಾಿ ಚ್ತಾ ್‌ ರ್ೆಂದಿ್‌ (hinges)್‌ ಭಿತರ್​್‌ ಶಕಾಿಲ.್‌ ಪ್ತಳ್ಳಿ ೆಂ್‌ ರಾವ್ಕ್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ಬರಿ್‌ ಜಾಲೆ​ೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಗೊಮಿಾ ್‌ ದುಕನ್​್‌ ಕತೆಂ್‌ಜಾತ್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ಕಳ್ಳೆ ೆಂನಾ.್‌ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ್‌ ಬಳ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ಕರನ್​್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಗೊಮಿಾ ್‌ಕಶ್‌ಭಾಯ್ಿ ್‌ಕಾಡ್ಡಲ ್‌ತೆಂ್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಕಳೊೆಂಕಾ್ .್‌ಏಕ್​್‌ವ್‌ದೊೀನ್​್‌ಸ್ಕೆಂಡ್ಲ್ೆಂ್‌ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಗೊಮಿಾ ್‌ ಪಿಟೊ್‌ ಜಾತಿ.್‌್‌ ಆಜೂನ್​್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಚಿೆಂತನಾ್‌ ಆನಿ್‌ ಹೆಂ್‌ ಲೇಖನ್​್‌ ಬರಯಾ​ಾ ನಾ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಕಡ್​್‌ ಕಾೆಂಪ್ತಾ .್‌ ್‌ ಆೆಂಗ್ಲ್​್‌ ಭಿತರ್​್‌ ಖಂಯ್​್‌ ನಾತುಲಲ ್‌ ಕಲುಕ ಲ.್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ದೇವಾನ್​್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌್‌ರಾಕೆಲ ೆಂ್‌ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಕ್​್‌

ದುಸೊಿ ್‌ದ್ಲಖೊಲ ್‌ನಾಕಾ. 2)್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಕಿ ಕೆಟ್​್‌ಖೆಳ್ಳ್ ೆಂ್‌ವಹ ಡ್​್‌ಪಿಶೆ​ೆಂ.್‌ ಆತೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಪೊೀರೆಸ್ಾ ್‌ ದಫಾ ರ್​್‌ ಆರ್​್ ಾ ಕಡೆ್‌ ಏಕಾ್‌ ತೇೆಂಪ್ತರ್​್‌ ಖಾಲ್‌ ಜಾಗೊ್‌ ವ್‌ ಪಡ್ಸಾ ್‌ ಆಸುಲಲ .್‌ ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಸದ್ಲೆಂಯ್​್‌್‌ರ್ೆಂಜೆರ್​್‌್‌ತನಾಿಟ,್‌ಭುಗೆಿ್‌ ಕಿ ಕೆಟ್​್‌ ಖೆಳಾ​ಾ ಲೆ.್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಭಾವಾನ್​್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ಪಿಶೆ​ೆಂ್‌ಸುಟಂವ್ಕಕ ್‌ಏಕ್​್‌ಕಾನ್ಮನ್​್‌ ಕೆಲೆಲ ೆಂ್‌ "ತುವೆ​ೆಂ್‌ ಖೆಳೊೆಂಕ್​್‌ ವಚ್ತಜೆ್‌ ತರ್​್‌ ಸದ್ಲೆಂಯ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ಭಾಟಿ್‌ ರಕಾಡ್ಲ್ಚಿ್‌ ರ್ಲ್‌ ಹಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯ್​್‌ ಜಳಾ​ಾ ಕ್."್‌್‌ ಆಮ್​್ ಾ ್‌ ಘರಾ್‌ ಲಾರ್​್ ೆಂ್‌ ರಕಾಡ್ಲ್ಚೆ​ೆಂ್‌ ಮಿಲ್ಲ ್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ-್‌ "ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ಸೊ್‌ ಮಿಲ್ಲ ".್‌ ಆತೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ವಹ ಡೆಲ ೆಂ್‌ ಬ್ರಲಡ ೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಜಾಲಾೆಂ.್‌ ್‌ ರಾತಿೆಂ್‌ ರಕ್​್‌ ಯ್ತಲೆ.್‌್‌ಸಬಾರ್​್‌ಲೀಕ್​್‌ರಕಾಡ್ಲ್ಚಿ್‌ ರ್ಲ್‌ ಕಾಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ ಯ್ತಲೆ.್‌ "ಏಕ್​್‌ ಭಾಟಿ್‌ ರಕಾಡ್ಲ್ಚಿ್‌ ರ್ಲ್​್‌ ಮೆಳಾ್ ್‌ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ಖೆಳೊೆಂಕ್​್‌ ನಾ"್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ್‌ ಭಿೆಂಯಾನ್,್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ಸಕಾಳೆಂ್‌12್‌ವ್‌13್‌ವರ್ಿೆಂಚೊ್‌ ಭುಗೊಿ್‌ ರಾತಿೆಂ್‌ ್‌ ದೊೀನ್​್‌ ವರಾರ್​್‌ ಉಟೊನ್​್‌ ಮಿಲಾಲ ಕ್​್‌ ವಚೊನ್​್‌ ಸಕಾಳೆಂ್‌ ಏಕ್,್‌ ದೊೀನ್​್‌ ಥೊಡೆ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ಭಾಟಿಯ್ಲ್‌ ರ್ಲ್‌ ಹಡ್ಸಲಲ ಾ ್‌ ಆರ್ತ್ರ.್‌ ರ್ಲ್‌ಕಾಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ಪ್ತರಯ್​್‌ಉಪಯ್ಲೀಗ್‍ಲ್‌ ಕತಿಲೆಂ.್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಪ್ತರಯ್​್‌ ಪ್ತಜುೆಂಕ್​್‌ ಕಮ್ಾ ರಾಕ್​್‌ (black್‌ smith)್‌ ದಿಲಲ .್‌ ್‌ ಆತೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಸೊರಾ್‌ಾ ಚೆ​ೆಂ್‌ ಬಾರ್​್‌ ಆರ್.್‌ ಆಮೊ್ ್‌ ಸ್ಜಾರಿ್‌ ಏಕ್​್‌ ಶೆಂವಾಕ ರ್.್‌ ್‌ ತಚೊ್‌ ಪುತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌್‌

92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ತಿ ಯ್ಚೊ್‌ ತಚ್ತಾ ್‌ ಬಾಪ್ತಯ್ಕ ್‌ ಶೆಂವೆಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಹತ್ರ್‌ ದಿತಲ.್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ರ್ೆಂತ್ರ್‌ ಲುವಸ್​್‌ ಹೈಸುಕ ಲಾ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಪಡ್ಡೀಲ್​್‌ ಪಯಾಿೆಂತ್ರ್‌ ಚಲನ್​್‌ ಇರ್ಕ ಲಾಕ್​್‌ ವೆತಲೆಂ.್‌ ತಾ ್‌ ದಿೀಸ್,್‌ ಶೆಂವಾಕ ರಾಚೊ್‌ ಪುತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ವಾಟರ್​್‌ ಮೆಳೊೆ ್‌-್‌ತಚ್ತಾ ್‌ಘರಾ್‌ಮ್ಸಿೆ ್‌ದಿೀೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಬಾಡ್ಲ್ಾ ಚ್ತಾ ್‌ ಸೈಕಲಾರ್.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ತಚ್ತಾ ್‌ ಸೈಕಲಾರ್​್‌ ಬಸೈಲೆ​ೆಂ.್‌ ್‌ ತಚ್ತಾ ್‌ ಘರಾಲಾರ್​್ ೆಂ್‌ ಪ್ತವಾ​ಾ ನಾ್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಪ್ತರಯ್​್‌ ಹಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ ಅರ್​್ ್‌ ನಿಭಾನ್​್‌ ತಚೆ​ೆಂ್‌ ಸೈಕಲ್​್‌ ವಚ್ತನ್ಿ್‌ ಏಕಾ್‌ ಹತೆಂತ್ರ್‌ ಬುಕ್,್‌ ಅನ್ವಾ ೀಕಾ್‌ ಹತೆಂತ್ರ್‌ ಸೈಕಲ್​್‌ ಸೊಡೆಲ ೆಂ.್‌ ಪಡ್ಡೀಲ್​್‌ ವಚೊೆಂಕ್​್‌ ದೆ​ೆಂವಿ ್‌ಆರ್.್‌್‌ಘೆಂವಡ ್‌ಜಾಲಾ​ಾ ್‌ನಂತರ್​್‌್‌ ಆತೆಂ್‌ ಆರ್​್ ್‌ ಕಾರಾೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಗೊದ್ಲಮ್​್‌ ಮುಕಾರ್​್‌ ್‌ ಮ್ಗ್ಲ್ಿರ್​್‌ ರೇೆಂವ್ಕ್‌ ಘಾಲಲ .್‌್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಉಜಾ​ಾ ಾ ಕ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಫುಡ್​್‌ ಕನ್ಿ್‌ ಏಕ್​್‌ ಲೀರಿ್‌ ಯ್ೆಂವ್ ್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಪಳಯಿಲ .್‌ ರೇೆಂವೆರ್​್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ ಸೈಕಲ್​್‌ ನಿಸೊಿ ನ್,್‌ ಸೈಕಲ್​್‌ ಲೀರಿಯ್ಕ್​್‌ ಆದ್ಲಳ್ಳೆ ೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ತಕಲ ್‌ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ್‌ ರೊಜಾಚ್ತಾ ್‌ ಏಕ್​್‌ ಇೆಂಚ್​್‌ ಮುಕಾರ್​್‌!್‌ ಲೀರಿ್‌ ಚ್ತಲಕಾನ್​್‌ ಏಕಾ್‌ ಮ್ರಾನ್​್‌ ರ್ಬಿ ೀಕ್​್‌ ಘಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ್‌ ಪಿಟೊ್‌ ಜಾೆಂವ್ ್‌್‌್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ್‌ ತಕಲ ್‌ ಉಲಿ.್‌ ್‌ ದಿೀಸ್​್‌ ಮಂಗ್ಲ್ೆ ರ್.್‌ ಕತಾ ರ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ,್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ತಕೆಲ ಕ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಮಂಗ್ಲ್ೆ ರಾಕ್​್‌ ಖಂಯ್​್‌ ನಾತುಲಲ ್‌ ಗ್ಲ್ೆಂಚ್​್‌ ಆರ್​್‌ ಮ್ಹ ಳೆ ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಪ್ತತಾ ಣ.್‌್‌ ಆಜೂನಿ,್‌ಹೆಂ್‌ಘಡ್ಡತ್ರ್‌ಚಿೆಂತನಾ್‌ಮ್ಹ ಜ್‌ ಕಡ್​್‌ ಕಾೆಂಪ್ತಾ .್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಬ್‌ರಾ್‌ಾ ್‌

ದೇವಾನ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಬಚ್ತವ್ಕ್‌ ಕೆಲೆ​ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಕ್​್‌ದೊೀನ್​್‌ಉತಿ ೆಂ್‌ನಾೆಂತ್ರ. 3) ಮ್ಹನೊ್‌ಫೆಬಿ ವರಿ.್‌್‌ಸಬಾರ್​್‌ವರ್ಿೆಂ್‌ ಆದಿೆಂ್‌ ತದ್ಲ್ ೆಂ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ತನಾಿಟೊ.್‌್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ದ್ಲೆಂತಚೊ್‌ ಮೊೀಗ್‍ಲ್‌ ಇಲಲ ್‌ ಚಡ್​್‌ಚ್​್ ್‌ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ.್‌ ದೆಕನ್,್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ದಿೀರ್ಕ್​್‌ ಖಳಾನಾರ್ಾ ನಾ್‌ ದೊೀನ್​್‌ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ದ್ಲೆಂತ್ರ್‌ ಘಾರ್ಾ ಲೆಂ.್‌್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ವಯಾಲ ್‌ ಧಡ್ಡಯ್ೆಂತ್ರ್‌ ದುಕ್​್‌ ಸುರಜಾಲಲ .್‌ ದುಕ್​್‌ ಸೊಸುೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯಾ್ ರ್ಾ ನಾ್‌ ಸಕಾಿರಿ್‌ ಎಡ್ಲ್ಾ ್‌ ಕಲ ನಿಕ್​್‌ (ADMA್‌ Clinic)್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಗೆಲೆಂ.್‌ ಮ್ೆ ಜ್‌ ವಸಡ ಮ್​್‌ (wisdom)್‌ ದ್ಲೆಂತ್‌ ವವಿೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಹ್‌ ದುಕ್​್‌ ಮ್ಹ ಣನ್​್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ದ್ಲಡ್ಡ್‌ ಕಾಡ್ಡಲ .್‌ ದ್ಲಕೆಾನ್ಿ್‌ ಪ್ತಲೆಸಿಾ ನಿಯಾಚಿ.್‌ ್‌ ದ್ಲಡ್ಡ್‌ ಕಾಡ್ಲ್ಲ ಾ ್‌ ನಂತರ್​್‌ ರಗ್ಲ್ತ್ರ್‌ ಪ್ತಜಾಚೆಿೆಂ್‌ ಉಣ್‌ ಜಾಲೆ​ೆಂನಾ.್‌ ್‌ ಜೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಜಾಲೆ​ೆಂನಾ.್‌ ದುದ್ರ್‌ ಪಿಯ್ತನಾ್‌ ದುದ್ಲೆಂತ್ರ್‌ ರಗ್ಲ್ತ್ರ.್‌ ಕಾೆಂಯ್​್‌ಚ್ತಬೊೆಂಕ್​್‌ಜಾಲೆ​ೆಂನಾ.್‌್‌ಏಕ್​್‌ ದೊೀನ್​್‌ ದಿೀಸ್​್‌ ಜಾಲಾ​ಾ ್‌ ನಂತರ್​್‌ ಏಡ್ಲ್ಾ ್‌ ಕಲ ನಿಕಾಕ್​್‌ಗೆಲೆಂ.್‌ತಿಣ್‌ಏಕ್ಾ ರೇಯ್​್‌15 ್‌ (xray)್‌ ಕಾಡ್ಡಲ .್‌ ್‌ ಕಾೆಂಯ್​್‌ ವಕಾತ್ರ್‌ ದಿಲೆ​ೆಂನಾ.್‌್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಪೊಟ್ಮಕ್​್‌ಕಾೆಂಯ್​್‌ ವಚ್ತನಾತಲ ೆಂ.್‌ ದಿೀಸ್​್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ಉತಿ ಲೆಲ .್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ವಳಕ ಚ್ತಾ ನ್​್‌ "ದುರ್ಿ ಾ ್‌ ದ್ಲಕೆಾ ರಾಚೆ​ೆಂಚಿ್‌ ಅಭಿಪ್ತಿ ಯ್​್‌ ಕಾಣೆ "್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ್‌ ಕಾರಣನ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಏಕಾ್‌ ಇರಾನಿ್‌ ್‌ ದ್ಲೆಂತಚ್ತಾ ್‌ ದ್ಲಕೆಾ ರಾ್‌ ಸಶಿನ್​್‌ ಗೆಲೆಂ.್‌್‌ತಣೆಂ್‌ಪರಿೀಕಾ​ಾ ್‌ಕನ್ಿ"್‌ತಿೀನ್​್‌

93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಿೀಸ್​್‌ಉಲಯ್​್‌ನಾಕಾ್‌"ಮ್ಹ ಣ್​್‌ತಕೀದ್ರ್‌ ವಹ ಡ್ಲ್ಲ ಾ ್‌ಭಯಿ​ಿ ಕ್​್‌ಏಕ್​್‌ಕಾಗ್ಲ್ದ್ರ್‌ಬರವ್ಕ್ ್‌ ದಿಲ.್‌ ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ದಿೀಸ್​್‌ "ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಆನಿ್‌ ವಾೆಂಚ್ತನಾ.್‌ ದ್ಲೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ನಾಿ ಲಾರ್ೆಂ್‌ಉಲಂವ್ಕಕ ್‌ನಾ.್‌ಘರಾೆಂತ್ರ್‌ ಕಾಡ್​್ ್‌ ದ್ಲ್‌ ದಿೀರ್ೆಂ್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತಿೀ್‌ ರಗ್ಲ್ತ್ರ್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ಕಾಮ್ಗಡೆ್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ವಚಲೆಿಲಾ​ಾ ್‌ ರಾವಾನಾ.್‌ ್‌ ಪೊಟ್ಮಕ್​್‌ ಕಾೆಂಯ್​್‌ ಸವಲಾಕ್​್‌ಜವಾಬ್​್‌ವ್‌ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ಸವಾಲ್​್‌ ವಚ್ತನಾ.್‌ ್‌ ಹೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂ್‌ ನಿಮ್ಣ್‌ ಪುರಾ್‌ ಬುಕಾೆಂತಲ ಾ ್‌ ಕಾಗ್ಲ್ು ರ್​್‌ ಬರೈಲೆ​ೆಂ.್‌್‌ ಕಾಗ್ಲ್ದ್ರ."್‌ ್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ತೆಂ್‌ ಕಾಗ್ಲ್ದ್ರ್‌ ಹಣೆಂ್‌ಕಾಮ್,್‌ತಣೆಂ್‌ಕಾೆಂಯ್​್‌ಪೊಟ್ಮಕ್​್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಮೊೀನಾಿಚೆ​ೆಂ್‌ಕಾಗ್ಲ್ದ್ರ್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ನಾ.್‌್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ವಸುಾ ರ್​್‌ಘಾಲುೆಂಕ್​್‌ಕಷ್ಾ ್‌ ಚಿೆಂತುನ್​್‌ಪೊಸ್ಾ ್‌ಕೆಲೆ​ೆಂ. ಜಾಲೆ.್‌ ್‌ ರ್ಬಲಾ​ಾ ಚೆ್‌ ಬುರಾಕ್​್‌ ್‌ ಪ್ತವಾನಾ್‌ (ಚಡ್ತೀತ್ರ ಯ್ೊಂವ್ಹ್ ್ ಅೊಂಕ್ಡ್ ಕ್ ಜಾಲೆ.್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ದ್ಲೆಂತ್ರ್‌ ಕಾಡ್​್ ್‌ ಧ್‌ ಮುಖಾರ್ಸೊಲ್ಲೊಂ.) ದಿೀಸ್​್‌ ಜಾಲೆಲ .್‌ ್‌ ದುದ್ಲೆಂತ್ರ್‌ ಬ್ರಸುಕ ತ್ರ್‌ ಘಾಲ್​್ ್‌ ತೊೀೆಂಡ್​್‌ ಉಗೆಾ ೆಂ್‌ ಕನ್ಿ್‌ ವಯ್ಿ ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ತೊೀೆಂಡ್ಲ್ಕ್​್‌ ಘಾಲಾ​ಾ ಲೆಂ.್‌್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ಸಿ​ಿ ತಿ್‌ಪಳವ್ಕ್ ್‌ಕಾಮ್ಗಡೆ್‌ಕಾೆಂಯ್​್‌ ರಜಾ್‌ ದಿಲಲ ನಾ.್‌ ಆಸಾ ತ್ರಿ ್‌ ತಣೆಂಯ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಪಿಡೆಚಿ್‌ (sick್‌ leave)್‌ ದಿಲನಾ.್‌್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಚಿೆಂತಲ ೆಂ್‌ "ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಆನಿ್‌ -ಜೆಮಾಮ ,್ಪ್ಡಿೋಲ. ವಾೆಂಚ್ತನಾ"್‌ ದೆಕನ್,್‌ ಹೆಂವೆ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ------------------------------------------------------------------------------------------

E – SAMVAHAN (CONVERSATION) Greetings from St.Aloysius(Autonomus) College, Konkani Dept.

We are happy to announce a new venture in Konkani Field. Konkani is

a language which mainly speaks in Goa state in India. But, Konkani speakers spread all over the world. The Konkani language got its own History, since 6th century. And, now (See Page 82)

94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


St.Aloysius College Konkani Dept onwards. No fees!!!!!! Only had taken an initiative to teach registration will be charged. Konkani language to non speakers Everything್‌will್‌be್‌on್‌‘online’್‌mode.್‌್‌್‌ of this language and who have Here we are giving importance on wished to learn the language. communication. Only oral test will Konkani language has got many be conducted at the end of the different dialects and, we are trying session. And, e- certificate will be our level best to do the justice issued online. towards the language. Come,್‌ let’s್‌ all್‌ join್‌ our್‌ hands್‌ to್‌ 40hrs್‌ communicative್‌ Konkani್‌ ‘Espread the beauty of sweet Samvahan’್‌ certificate್‌ course್‌ on್‌ language Konkani. Further, details ‘online’್‌ mode will be hosting from kindly contact on 7829652470 (Flora the St.Aloysius College. And, this Castelino) programme is sponsored by Karnataka sahithya Academy. flora_castelino@staloysius.edu.in Various್‌fields’್‌resource್‌persons್‌will್‌ engage the classes on every Regards, Thursday between 6pm to 8pm on ST.ALOYSIUS (AUTONOMUS) the Zoom. This course will COLLEGE commence from October 6nd 2022 KONKANI DEPT -----------------------------------------------------------------------------------

96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಿಶ್ವ್ ಬಜರೊಂತ್ರ ನಿವೇಷ್: ಏಕ್ ಆಭಾ್ ಸ್. (ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥೊ)

ಅರ್ಥಗ ನಹಿಂ-ಗಿ, ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣಿ ಚ್ಯಾ ಹಿಶೆ ತುಮಂ ಘೆಜ್ನ. ಖಂಡತ್ ತಸ್ಲೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಹ್ಯಂವ್ ದಿೋನಂ. ಜರ್, ಹ್ಯ್ ಅಭಾ್ ಸ್ವೊಂತ್ರ ದಲಿ​ಿ ಮಾಹೆತ್ರ ವ್ಹಪ್ಪ್ ನ ಕೀರ್ಣ ನಿವೇಷ್ ಕತಾೊ ತಾಚಿ ಜವ್ಹಬಾ​ಾ ರಿ ವ್ಹಚಾು ್ ಚಿ, ಹ್ಯ್ ಲೇಖಕ್ಡಚಿ ಮಹ ಣ್ಜೆ ಮಹ ಜಿ ಆನಿೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ಡಚಿ ನಹಿೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ ಅಂಕ್ಾ ಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆ ಲೊ "ನೊವಿಸಂಕ್ ಹಿಶೆ ನಿವೇಷ್ ತರ್ಬಗತಿ" ಅಧ್ಯಾ ಯ್ ಜರ್ ವಾಚ್ಲೆ ಆನಿಂ ಥಂ ದಿಲ್ೆ ಂ ತತ್ವ ಂ ವಾಪ್ರು ನ್ ಅಧ್ಯಾ ಯ್ ಕರಂಕ್ ಮನ್ ಜಾತ್ ತರ್, ಮುಖಾರ್ ವಾಚಾ. ಬರ‍್ಾ ಮಾಲಕತ್ವ ಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಮಹ ಣ್ತಾ ನಂ, ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಗ, ಅಂಬಾನಿ , ಅದಾನಿ ತಸೆ ಾ ಂಚ್ಲ ಸ್ಕಯ್ಿ ಚಿಟ್ಯೆ ಯಿಲಿ​ಿ ಮಾಹೆತ್ರ ಉಡಾಸ್ ಯಂವ್ಚ್ ಾ ಂ ಸಹಜ್. ತ್ಣಂ ಆನಿೊಂ ಆೊಂಕೆಾ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಮೂಳಾಚೆ್ . ಸುರ ಕೆಲ್ೆ ಂ ಮಹ ಸ್ಾ ಬಿಜ್ನೆ ಸಂ ಆಸತ್. ಹ್ಯ್ ೊಂ ದೀನಿೊಂ ಕಂಪ್ಣಿ ಚೆ್ 2021-22 ತ್ಂತಿೆ ಂ ಥೊಡಂ ಆಮಾಕ ಂ ಸಮಜ ತ್ತ್; ಆರ್ಥೊಕ್ ವ್ಸ್ವೊಚೆ್ ವ್ಹರ್ಶೊಕ್ ಥೊಡಂ ಸಮಜ ನಂತ್. ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾ ರಿಪೊಟ್ೊ ತಾೊಂಚಾ್ ವ್ಬ್-ಸ್ವಯಿೊ ರ್ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಅಧ್ಯಾ ಯಾಚಾ​ಾ ಇರ‍್ದಾ​ಾ ಕ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್ ಹಂತಾರ್ ಮೆಳಾಿ ತ್ರ. ಹೆ ತ್ಂಚ್ಲಾ ಕಂಪ್ಣ್ಿ ಾ ಹ್ಯಂವ್ ಘೆನಂ. ಅೊಂಕೆಾ ಜಾಯಾಿ ್ ೊಂ ಹೆರ್ ಜಾಳಿ ಬದಾೆ ಕ್, ರ್ಲಹ ನ್ ದೋನ್ ಕಂಪ್ಣ್ಿ ಾ ಸುವ್ಹತ್ರ್ ಸ್ಯ್ ಿ ಪಗೊಟ್ಯಿ ್ ತ್ರ. ದಾಕ್ೆ ಾ ಕ್ ಮಾತ್ು ಘೆತ್ಂ. ಹ್ಯಚ್ಲ Factor/Company Jamna Auto LG Balakrishnan Industries 1. EPS (TTM) Rs/share 2. PE Ratio

3.98

86.26

28.17

6.87

97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


3. PB Ratio

5.79

1.49

4. D/E Ratio %

0.26

0.08

20.56

21.67

6. Price/Sales Ratio*100

7.31

31.1

7. Current Ratio

1.44

2.05

8. Dividend %

0.75

10.00

Dividend Yield %

0.11

2.25

26.64

26.57

ROA% (Returns on Assets)

11.80

14.36

EBITDA Margin (%)

13.43

19.05

Current Price Rs/Share

126.0

666.0

1.00

10.00

5. ROE %

ROCE % (Returns on Capital Employed

Face Value Rs/Share

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


BOLD ಫೊಂಟ್ಯನ ದರ್ಿ ಅೊಂಕೆಾ ಪಳಲ್ಲ್ ರ್, LG Balakrishnan ಕಂಪ್ಣಿ ಚ್ಯಾ ಂ performance ಭ್ಯರಿಚ್ ಅಸಕೆಾಚ್ಯಾ ಂ. ನಿವೇಷ್ ಕರಂಕ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಣಿ short-list ಕಯಗತ್. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣಿ ಬಾಬಿಾ ನ್ ಚಡತ್ ವಿವರ್ ಜಮಂವ್ಕ ಫಾವೊ. ಕಂಪ್ಣಿ ಂಚಿ ತ್ಜಾ ಖಬರ್ ವಾಚಂಕ್ ಹ್ಯಂವ್ www.livemint.com ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಕ್ ಸದಾಂ ಭೆಟ್ ದಿತ್ಂ. 29 ಜುರ್ಲಯ್ 2022-ವ್ಚಾ ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆ ಲ್ಯಾ ಖರ್ಬು ಪು ಮಾಣಂ, LG Balakrishnan ಏಕ್ multi-bagger ಹಿಸೊ. 150% ರ್ಲಭ್ಯಂಶ್ ದಿಂವಿ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಆಪ್ಲ್ೆ ಾ "ROLON," ರ್ಬು ೋಂಡ್ ನಂವಾಚ್ಲಾ ವಾಹನ್ಸಂಖ್ಳಿ (automotive chains), sprockets, and ಸಂಖ್ಳಿ ಟ್ಲನಶ ನರ್ (chain tensioners) ಉತ್ಾ ದನ್ ಕತ್ಗ. ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಬಾಯ್ಕ ಆನಿಂ ಸ್ಕಕ ಟರ್ ಅಸರ್ಲಾ ಂ 2-wheeler ವಾಹನಂಚಾ​ಾ ಬಿನ್-ತ್ು ಸ್ ಬಾಳ್ವ ಂತ್ ಹ್ಯಾ ಂ ಸವ ಯಂ-ಚಾಲ್ತ್ ಪ್ಲ್ಟಾ್ ಗಂಚ್ಲ ಭ್ಯರಿಚ್ ವಹ ಡ್ ಮಹತ್ವ ಚ್ಲ ಯೋಗ್ದಾನ್ ಆಸ.

ವಯಾೆ ಾ www.livemint.com ಖರ್ಬು ಪು ಮಾಣಂ, ತಿೋನ್ ವಸಗಂ ಪೈಲ್ಯಂ (29 ಜುರ್ಲಯ್ 2019) ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣಿ ಚ್ಲ ಧ್ಯ ರಪಯ್ face value ಚ್ಲ ಏಕ್ ಹಿಸೊ ಲರ್ಬ ಗ್ 228 ರಪಯ್ ಬಜಾರಿ ಮೊೋರ್ಲಕ್ ಹ್ಯತ್-ಪ್ಲ್ಶಾರ್ ಜಾಲೊೆ . ಹ್ಯಾ 29 ಜುರ್ಲಯ್ 2022 ದಿಸ, ಏಕ್ ಹಿಸೊ ಲರ್ಬ ಗ್ 686 ರಪಯ್ ಬಜಾರಿ ಮೊೋರ್ಲಕ್ ಹ್ಯತ್-ಪ್ಲ್ಶಾರ್ ಜಾರ್ಲ. ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ 300% ಪ್ಲ್ವಿಾ (ರ್ಲಭ್ಯಂಶ್ ಸೊಡುನ್)! ಅನಿಂ ಥೊಡ ಮಾಹ್ಯತ್: 1. ಪ್ಲ್ಟಾೆ ಾ ಂ ಪ್ಲ್ಂಚ್ ವಸಗಂನಿಂ, ವಾಶಿಗಕ್ ರೆವ್ಚನ್ಯಾ 11% ದರಿರ್ ವಾಡಾೆ . ಪು ತಿಸಾ ರ್ಗಂಚ್ಲ ಸರಸರ್ ರೆವ್ಚನ್ಯಾ ವಾಡಾವಳ್ ದರ್ 9%. 2. ಪ್ಲ್ಟಾೆ ಾ ಂ ಪ್ಲ್ಂಚ್ ವಸಗಂನಿಂ, ನಿವವ ಳ್ ಜೋಡ್ (net income) 28.2% ವಾಶಿಗಕ್ ದರಿರ್ ವಾಡಾೆ ಾ . ಪು ತಿಸಾ ರ್ಗಂಚಿ ಸರಸರ್ ನಿವವ ಳ್ ಜೋಡ್ ವಾಡಾವಳ್ ದರ್ 18.1%. 3. 2014 ಜುರ್ಲಯ್ ಆನಿಂ 2018 ಜುರ್ಲಯ್ ಅಶೆಂ ಪ್ಲ್ಟಾೆ ಾ ಂ 8 ವಸಗಂನಿಂ ದೋನ್ ಪ್ಲ್ವಿಟ ಂ ಹಿಶಾ​ಾ ದಾರ‍್ಂಕ್ 1:1 ದರಿರ್ ಬೋನಸ್ ಹಿಶೆ ದಿರ್ಲಾ ತ್. ಮಹ ಣಜ 2014 ಜುರ್ಲಯ್ ಪೈಲ್ಯಂ 100 ಹಿಶೆ ಅಸೆ ಲೊ ಹಿಶಾ​ಾ ದಾರ್ 2018 ಜುರ್ಲಯ್ ಥಾವ್ೆ 400 ಹಿಶಾ​ಾ ಂಚ್ಲ ಮಾಲಕ್ ಜಾರ್ಲ. 4. ಪ್ಲ್ಟಾೆ ಾ ಆಟ್ ವಸಗಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಚಧ ಂತ್ (ನವ್ಚಂಬ್ರು 2014 ಥಾವ್ೆ ಸೆಪ್ಣಾ ಂಬ್ರು 2022 ಪರ‍್ಾ ಂತ್), ಜುಮಾೆ ರ್ಲಬಾಂಶ್ 19,800 ರಪಯ್ ಪ್ಲ್ವಿಾ ಜಾರ್ಲ. 2014 ಜುರ್ಲಯ್ ಸುವ್ಚಗರ್ ಜರ್ ಹಿಶಾ​ಾ ಕ್ 220

99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಪಯ್ ಬಜಾರಿ ಮೊೋರ್ಲರ್ 100 ಹಿಶೆ ಘೆಂವ್ಕ 22,000 ರಪಯ್ ನಿವೇಷ್ ಕೆರ್ಲೆ ಾ ಹಿಶಾ​ಾ ದಾರ‍್ಕ್ ಯದಳ್ಚ್ 19,800 ರ್ಲಬಾಂಶ್ ಮೆಳ್ಯಿ . ವಯಾೆ ಾ ನ್, ತ್ಚಾ​ಾ 400 ಹಿಶಾ​ಾ ಂಚಿ ಬಜಾರಿ ಐವಜ್ 2,74,400 ರಪಯ್ ಮಕವ ತ್! ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ 12,47% ದುಡಾವ ಚಿ ವಾಡವಳ್. ಆನಿಂ ಕಿತಂ ಜಾಯ್? 5. ಖರೆಂಚ್, ಹಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಏಕ್ multibagger ತಶೆಂ ಅನಿಂ ಮುಖಾರ್, ಏಕ್ ಶಕ್ಾ Blue Chip. ಚತಾ್ ಯ್: Past Performance is no indicator of Future Performace. ಫುಡಾರ್ ಚ್ ರಿತ್​್ ತತ್ಲಿ ಚ್ಚ ಆಪೂಬಾೊಯ್ರ್ಚ ಆಸ್ತ್ರ ಮಹ ಳಿು ಗೇರಂಟಿ ನಾೊಂ!.

ಪ್ಲ್ಂಚ್ ವಸಗಂನಿಂ ಹ್ಯಾ multi-bagger ಕಂಪ್ಣಿ ನ್ 169% ಪ್ಲ್ವಿಾ ೋ ದಿರ್ಲಾ . ಪ್ಲ್ಟಾೆ ಾ ಏಕ್ ವಸಗಂತ್ 71.48% ಆನಿಂ 2022 ವಸ್ಗ ಸುವ್ಚಗರ್ ಥಾವ್ೆ 67.55% ಭಡಾ ಹ್ಯಾ ಹಿಸಾ ಂತ್ ಪಳ್ಂವ್ಕ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ .

01 ಅಗೊಸ್ಾ 2022-ವ್ಚಾ ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆ ಲ್ ಅನ್ಾ ೋಕ್ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಆಸ: brokerage sees record high for this multi-bagger stock. ವಿಸಾ ರ್ ಖರ್ಬು ಚ್ಲ ಮುಖಾ​ಾ ಂಶ್ ಅಸೊ: GHCL Ltd ಏಕ್ ಮಧ್ಯಾ -ವರ್ಥಗ ಕಂಪ್ಣಿ . ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣಿ ಚಿಂ ದೋನ್ ಡವಿಜನಂ ಪೈಕಿ ಅರ್ಕ್ ವಿಕ್ರು (90%) ಮೂಳ್-ಭೂತ್ ಕೆಮಕಲ್​್ . ಸೊೋಡಾ ಏಶ್ (ಸೊಡಯಮ್ ಕ್ಬಗನೇಟ್, Na2CO3) ಆನಿಂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೊೋಡಾ (ಸೊಡಯಮ್ ಬೈಕ್ಬಗನೇಟ್, NaHCO3). ಹಿಂ ದೋನ್ಯೋ ಕೆಮಕಲ್​್ ಸದಾಂ ವಾಪ್ರು ಂಚಾ​ಾ ಮಾರ್ಲಂಚ್ಯಾ ಂ ಉತ್ಾ ದನ್ ಕರಂಕ್ ಘಜ್ನಗಚಿಂ. ಹ್ಯಂ ಬಿಜ್ನೆ ಸ್ ಆದಿಂ ಘಜ್ಗ ಆಸೆ​ೆ ಂ. ಅತ್ಂಯೋ ಘಜ್ನಗಚ್ಯಾ ಂ. ಅನಿಂ ಮುಖಾರ್-ಯೋ ಘಜ್ನಾ ಗಚ್ಯಾ ಂ. ಪ್ಲ್ಟಾೆ ಾ ಂ

GHCL Ltd ಚಿಂ ಉತ್ಾ ದನಂ: ಕ್ರಣ್ತಕ್ ಮೋಟ್ ನತೆ ಲ್ಯಂ ಜ್ನವಣ್ ರಚಾ​ಾ ? ಕ್ರಣ್ತಕ್, ಮುಸಾ ಯಕ ಉಂಬ್ಿ ಂಕ್ ವೊಶಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ವ್ ರ್ ನಕ್? ನಿತಳ್ಯಯಕ್ ಸಬ್ ನಕ್? ರ‍್ಂದಾ ಕ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೊಡಾ ನಕ್? ಹ್ಯಾ ಂ ಸವಾಗಂಚಿ ಉತಾ ತಿಾ ಕಚ್ಯಾ ಗಂ ಹ್ಯಾ ರ್ಲಹ ನ್-ಶೆ ಕಂಪ್ಣಿ ಚ್ಯಾ ಂ ಬಿಜ್ನೆ ಸ್ ಜಾವೆ ಸ>

ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚಾಚ್, ಹ್ಯಂವ್ಚಂ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣಿ ಚ್ಯಾ ಂ 2021-22 ಆರ್ಥಗಕ್ ವಾಶಿಗಕ್ ರಿಪ್ಣ್ಟ್ಗ ತ್ಂಚಾ​ಾ ವ್ಚಬ್ರ-ಸಯಟ ರ್ ಪಬಿೆ ಕ್ ಹಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಯಾ ತೊ download ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪೈಲ್ಯಂಚ್ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಖಾತಿರ್ ಚಿಟಾಕ ಯರ್ಲೆ ಾ ಅಂಕ್​್ ಾ ಂಚಿ ಪಟ್ಟಟ ಕೆಲ್. ಮಹ ಜಿ ಸಲಹ್ಯ ಕಿ ಇಲೊೆ ಶಾಂತ್ ವೇಳ್ ಕ್ಡ್ೆ , ತುಮಂ ಹ್ಯಂ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಕರ‍್. ತಂ ಫಾಯಾಯ ಾ ವಂತ್ ಜಾತಲ್ಯಂ.

100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚತಾ್ ಯ್: Past Performance is no indicator of Future Performace. ಫುಡಾರ್ ಚ್ ರಿತ್​್ ತತ್ಲಿ ಚ್ಚ ಆಪೂಬಾೊಯ್ರ್ಚ ಆಸ್ತ್ರ ಮಹ ಳಿು ಗೇರಂಟಿ ನಾೊಂ!.

GHCL Ltd ಚಿ ಆದಿೆ ಚಾ ರಿತ್ು . 2000 ಇಸೆವ ಥಾವ್ೆ ಯದಳ್ ಪರ‍್ಾ ಂತ್ 25 ಡವಿಡಂಡ್ ದಿರ್ಲಾ ತ್. ತವಳ್ ಥಾವ್ೆ ಯದಳ್ ಪರ‍್ಾ ಂತ್ ಸ್ಲಾ ೆ ಟ್ ಜಾಂವ್, ಬೋನಸ್ ವ ರ‍್ಯ್ಟ ್ ದಿೋವಾೆ ಂತ್. ಮಹ ಣಜ ಕಂಪ್ಣಿ ಸಂಪ್ಲ್ು ದಾಯಕ್ ಆರ್ಥಗಕ್ ರಿೋತ್-ನಿೋತ್ ಪ್ಲ್ಳ್ಯಾ . 30-ಜನ್ರ್ 2000-ವ್ಚಾ ರ್ ಏಕ್ ಹಿಸಾ ಚ್ಯಾ ಂ ಬಜಾರಿ ಮೊೋಲ್ ಧ್ಯ ರಪಯ್ ಆಸೆ​ೆ ಂ. 100 ಹಿಶೆ ಘೆಂವ್ಕ 1,000 ರಪಯ್ ನಿವೇಷ್ ಜಾಯ್ ತವಳ್. ಹ್ಯಾ 1,000 ರಪಯ್ ನಿವೇಷಾ ವವಿಗಂ, 25 ಪ್ಲ್ವಿಟ ಂ ಮೆಳ್ಿ ಲ್ ರ್ಲಭ್ಯಂಶ್ ಪ್ಲ್ವಿಾ 7,200 ರಪಯ್. ನಿವೇಷ್ ಕೆರ್ಲೆ ಾ ಪ್ಲ್ು ಸ್ ಸತ್ ವಾಂಟಾ​ಾ ಂಕ್ ಮಕ್ರವ ನ್ ಡವಿಡಂಡ್ ರ್ಲಭ್ಯೆ !

ಸದಾಂ, ತುಮಾ್ ಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಂ ಆರ್ಥಗಕ್ ವಾತ್ಗ-ಪತ್ು ವಾಚಾ. ಚಡಾ​ಾ ವ್ 3-5 ಮನ್ಯಟಾಂಚ್ಲಾ ಮಟ್ವ್ವ ಾ ಖಬು ಪರ್ಗಟಾ​ಾ ತ್. ದೆಕುನ್, ಸಗೊಿ ದಿೋಸ್ ಖಬು ವಾಚಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ನಂ. ಏಕ್ ಹಫಾ​ಾ ಾ ಂತ್, ಏಕ್ ವ ದೋನ್ multi-bagger ಸಂಪಡಾೆ ಾ ರ್, ಮಹ ಸ್ಾ ಪ್ರರೊ. ಖರ್ಬು ಕ್ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಪ್ರಣ್ ರಿಸಚ್ಗ ಕರಂಕ್ ವೇಳ್ ಕ್ಡಾ. ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಕೆರ್ಲಾ ರ್, ಸವಯರ್ ಪಡಾ ಲ್ಯಂ. ಹ್ಯಂ ಲೇಖನ್ ಆಜ್ 2022 ಅಗೊೋಸ್ಾ 9ವ್ಚಾ ರ್ ರ‍್ತಿಂ ಹ್ಯಂವ್ ಅಖೇಯ್ು ಕತ್ಗಂ. ಆಜ್ www.livemint.com ವ್ಚಬ್ರಸಯಾಟ ರ್ಗ, ಮರಿಕ್ರ ಮಹ ಳ್ಯಿ ಾ ನಂವಾಡಯ ಕ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಚಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟಾೆ ಾ : ರಪಯ್ 2 to ರಪಯ್ 524: Multibagger stock turns ರಪಯ್ 1 ಲ್ಲಖ್ to್₹1.86್ಕರೀಡ್ in 21 years. ಹಿ ಖಬರ್ ಜರೂರ್ ವಾಚಾ. ಉಪ್ಲ್ು ಂತ್, ವಯ್ು ದಿರ್ಲೆ ಾ ಮಾಹ್ಯತ್ ವಾಪ್ರು ನ್ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಕರ‍್.

2022 ಆಗೊಸ್ಾ 1-ವ್ಚಾ ರ್, ಏಕ್ ಹಿಸೊ 630 ರಪಯ್ ಬಜಾರಿ ಮೊೋರ್ಲಕ್ ಹ್ಯತ್ಪ್ಲ್ಶಾರ್ ಜಾರ್ಲ. ಮಹ ಣ್ಾ ಚ್, ಜುಮಾೆ ಬಜಾರಿ ಅಯವ ಜ್ 63,000. ಹಿ 252% ವಾಶಿಗಕ್ ಪ್ಲ್ವಿಾ ! 101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥೊ)


ಹಾೆಂವ್ ಕಾನ ನ್ ಪದ ೆದಾರ್ ಜಾಲ್ ೆಂ ಮೆ​ೆಂಗ್ಳಲ ರ್​್‌ ಕೆಮಿಕಲ್ಾ ್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ ಫರಿ್‌ಾ ಲಸರ್‌ಾ ್​್‌ ಲಮಿಟಡ್​್‌ (ಎೆಂಸಿಎಫ್)್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಫಕತ್ರ್‌ ಶತ್ರ್‌ ದಿಲಲ ್‌ ಸಂಸೊಿ ್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ ನ್ಹ ಯ್​್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಶಕಾ​ಾ ್‌ ತನ್​್‌ ಭಾಗಂವ್ಕಕ ್‌ ಪರೊೀಕ್ಷ್​್‌ ರಿತಿನ್​್‌ ಆಧರ್​್‌ ಜಾಲಲ ೀಯ್​್‌ಸಂಸೊಿ ್‌ಜಾವಾ್ ರ್.್‌

ಶತ್ರ್‌ ಮೆಳಾೆ ಾ ರಿೀ್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್​್‌ ವಾವಾಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ತೃಪಿಾ ್‌ ನಾತ್ರ್‌ಲಲ .್‌ ಮ್ಹ ಜೆ​ೆಂಚ್​್‌ ಸಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಉದಾ ಮ್​್‌ ಕರಿಜಾಯ್​್‌ ಮ್ಹ ಳೆ ್‌ ಆಶ್‌ ಬಳ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಯ್ತಲ.್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಸುಲಭ್‌ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಬೊರೊ್‌ ರ್ೆಂಬಾಳ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಸವಲ ತಯ್ೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ಕಾಮ್​್‌ ಸೊಡ್​್ ್‌ ನಿಶ್ ತ್ರ್‌ ನಾತ್ರ್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ಆದ್ಲಯಾ್‌ ಕಶನ್​್‌ ವೆಚೆ​ೆಂ್‌ ಎಕಾ್‌ ನ್ಮೂನಾ​ಾ ಚೆ​ೆಂ್‌ ಪಿಶೆ​ೆಂಪಣ್ೆಂಚ್​್‌ ಸಯ್.್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್-ೆಂತ್ರ್‌ ಆರ್ಾ ನಾ್‌ ಥಂಯ್​್ ್‌ ಆವಾಕ ಸ್​್‌ಉಪೊಾ ೀಗ್‍ಲ್‌ಕರ್‌್ ್​್‌ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ಬ್ರಎ್‌

ಶಕಾಪ್​್‌ ಕೆಲಾಲ ಾ ವಶೆಂ್‌ ಬರಯಾಲ ೆಂ.್‌

ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಜಾಯಾ್ ಯ್?:

ಕತಾ ಕ್​್‌

ಎದೊಳ್​್‌ಚ್​್‌

ವಕೀಲ್​್‌

ಬ್ರಎ್‌ ಡ್ಡರ್ಿ ್‌ ಆಯಿಲಲ ಚ್​್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಥಂಯ್​್‌ ಎಕಾ್‌ ನ್ಮೂನಾ​ಾ ಚೊ್‌ ಆತ್ರಾ ್‌ ವಶಾ ಸ್​್‌ ಪ್ತಲೆವ್ಕ್ ್‌ಯ್ೆಂವ್ಕಕ ್‌ಲಾಗ್‍ಲ್‌ಲಲ .್‌ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಕತಾ ಕ್​್‌ ಮುಕಾರ್​್‌ ಶಕನ್​್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ವಾವಾಿ ಚಿ್‌ ದಿಶ್‌ ಬದುಲ ೆಂಕ್​್‌ ನ್ಜ್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ್‌ ತಸಲೆ​ೆಂ್‌ ಚಿೆಂತಪ್​್‌ ಆಯಿಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಲಾರ್ೆಂ್‌ ಉಲಂವ್ ,್‌ ತರ್‌ಕ ್​್‌ ಮ್ೆಂಡ್ಡ್ ್‌ ಶತಿ್‌ ಆರ್.್‌ ವಷಯ್​್‌ ಸಮೊೆ ನ್​್‌ಘೆ​ೆಂವ್ಕಕ ್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ಸಕಾ​ಾ ೆಂ.್‌ತರ್​್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ಕತಾ ಕ್​್‌ವಕೀಲ್​್‌ಜಾಯಾ್ ಯ್​್‌ ಮ್ಹ ಳೆ ೆಂ್‌ಚಿೆಂತ್ ೆಂ್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಧೊರ್ಾ ಲೆಂ.

ವಕೀಲ್​್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ್‌ ವಾ್‌ ಜಾಯಾ್ ರ್ಾ ೆಂ್‌ ಉರೆ್‌್ ೆಂ್‌ –್‌ ತೊ್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತೊಲ ್‌ ವಷಯ್.್‌

102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇಗರೆ್‌ೆ ಚ್ತ್‌ ಆನಿ್‌ ಸಮ್ಜೆಚ್ತ್‌ ಥಳಾರ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಯುವ್‌ ಮುಕೆಲ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ತದೊಳ್​್‌ಚ್​್‌ ಲಕಾ್‌ ನ್ದೆಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ಹೆಂಚ್​್‌ ಫುಡೆ​ೆಂ್‌ ವೆಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ರಾಜಕೀಯ್​್‌ಕೆಾ ೀತ್ರಿ ್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಕಷಾ ೆಂಚೊ್‌ ಜಾೆಂವೊ್ ನಾ್‌ ಮ್ಹ ಣ್ೆಂಯಿೀ್‌ ಭಗ್‍ಲ್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಆಶೆ​ೆಂ್‌ ಮುಕಾರ್​್‌ ವಚೊೆಂಕ್​್‌ ಕಾನ್ಮನ್​್‌ ಪದಿಾ ್‌ ಆಧರಾಚಿ್‌ ಜಾಯ್ಾ ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಚಿೆಂತಲ ೆಂ.್‌ ಹಾ ಖಾತಿರ್​್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂಯಿೀ್‌ ಕಾನ್ಮನ್​್‌ ಪದಿಾ ್‌ (ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ)್‌ ಜಡ್ಡಜಾಯ್​್‌ ಮ್ಹ ಳೆ ್‌ ಆಶ್‌ಉಬಾೆ ಲ.

ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ಕಡ್ಡಯಾಲ್​್‌ಬೈಲಾೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹತಾ ಗ್ಲ್ೆಂಧಿಕ್​್‌ಸಮ್ರ್‌ಾ ನ್​್‌ದಿಲಾಲ ಾ ್‌

ಮುಕೆಲ್​್‌ ರರ್ಾ ಾ ್‌ ಬಗೆಲ ನ್​್‌ ಶಿ ೀ್‌ ಧರ್‌ಾ ಸಿ ಳ್‌ ಮಂಜುನಾಥೇಶಾ ರ್‌ (ಎಸ್​್‌ಡ್ಡಎೆಂ)್‌ ಲಾ್‌ ಕಾಲೇಜ್​್‌ ಆಸಿ್ ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ೆಂಚ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ 1974-ೆಂತ್ರ್‌ ಆರಂಭ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ್‌ ಹಾ ್‌ ಕಾ​ಾ ೆಂಪರ್ೆಂತ್ರ್‌ ಸುರೆ್‌ಾ ರ್​್‌ ಫಕತ್ರ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚೆ್‌ ಕಾನ್ಮನ್​್‌ ಶಕಪ್​್‌ ಮೆಳಾ ಲೆ​ೆಂ.್‌ ಸಕಾಳೆಂ್‌ ಆನಿ್‌ ರ್ೆಂಜೆರ್​್‌ಕಾಲ ಸಿ್‌ಆಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌1978್‌ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಹಾ ್‌ ಕಾ​ಾ ೆಂಪರ್ೆಂತ್ರ್‌ ಬ್ರಜೆ್ ಸ್​್‌ ಮೆನ್ವಜ್​್‌ಮೆ​ೆಂಟ್​್‌ ಕಲೆಜ್​್‌ಯಿೀ್‌ ಆರಂಭ್‌ ಕೆಲ.್‌ 1980ವಾ​ಾ ್‌ ದಶಕಾೆಂತ್ರ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂ್‌ ಬ್ರಎ (ಲಾ)್‌ ಆನಿ್‌ ದೊೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಆಶೆ​ೆಂ್‌ ಒಟುಾ ಕ್​್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚೆ್‌ ಕೀರ್‌ಾ ಯಿೀ್‌ ್​್‌ (ರ್ಧರ್‌ಿ ್​್‌ ಪೊಿ ಫೆಷನ್ಲ್​್‌ -್‌ ಮೆಡ್ಡಕಲ್,್‌ ಇೆಂಜನಿಯ್ರಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಶಕಾ​ಾ ಬರಿ)್‌ ಆರಂಭ್‌ ಜಾಲೆಲ .್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಕ್​್‌ ರ್ೆಂಜೆಚೆ್‌ ಲಾ್‌ ಕಾಲ ಸಿ್‌ ರಾವವ್ಕ್ ್‌ ಫಕತ್ರ್‌ ಸಕಾಳೆಂಚೆ್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ ಚಲಂವ್ ್‌ ದಸುಾ ರ್​್‌ 1980ವಾ​ಾ ್‌ ದಶಕಾೆಂತ್ರ್‌ ಸುರಾ್‌ಾ ತ್ರ್‌ ಜಾಲಲ .್‌ ತಿೀನ್​್‌ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ಲಾ್‌ಕೀರಾ್‌ಾ ಕ್​್‌ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಖಂಯಿ್ ್‌ ಪುಣ್‌ ಏಕ್​್‌ಡ್ಡರ್ಿ ್‌ ಗರ್‌ೆ ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಶಕಾಪ್​್‌ ಜಡ್ಲ್​್ ಾ ಕ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ಾ ್‌ಆಡ್ಕ ಳೊಾ : ಮೈಸ್ಕರ್​್‌ ವಶಾ ವದ್ಲಾ ಲಯಾಚ್ತ್‌ ಐಸಿಸಿ್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ ಸಿಇ್‌ ಮುಕಾೆಂತ್ರಿ ್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಬ್ರಎ್‌ ಡ್ಡರ್ಿ ್‌ ಜಡ್​್‌ಲಲ .್‌ ಭೊೀವ್ಕ್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ ಸಂರ್ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಸೊಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ಹರ್​್‌ ಸರಾ್‌ಾ ೆಂನಿ್‌ ತಿ್‌ರೆಗುಾ ಲರ್​್‌(ಕಾಲ ಸಿೆಂಕ್​್‌ಹಜರ್​್‌ಜಾವ್ಕ್ ್‌

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೆಲಾಲ ಾ )್‌ ಬ್ರಎ್‌ ಡ್ಡರ್ಿ ಕ್​್‌ ಸಮ್ನ್​್‌ ಜಾವಾ್ ಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಹಾ ವರಿ್‌ಾ ೆಂ್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಕರಾ್‌್ ಾ ಕ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಅರ್‌ಹ ತ್‌ ಮೆಳ್​್‌ಲಲ .್‌ ಪೂಣ್​್‌ ಬ್ರಎ-ಬರಿಚ್​್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ-ಯಿೀ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ತೆಂತಿ​ಿ ಕ್​್‌ ತೇೆಂಯ್​್‌ ಕೈಗ್ಲ್ರಿಕ್​್‌ ಪ್ತಲ ಾ ೆಂಟ್ಮೆಂತ್ರ್‌ ವಾವುರಾ್‌್ ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ವಾವಾಿ ಕ್​್‌ ಕಸುಕ ಟ್​್‌ ಉಪ್ತಕ ರಾಕ್​್‌ ಪಡ್ಲ್​್ ಾ ತಸಲೆ​ೆಂ್‌ ನ್ಹ ಯ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಕೈಗ್ಲ್ರಿಕ್​್‌ ಪ್ತಲ ಾ ೆಂಟ್ಮೆಂತ್ರ್‌ ತೆಂತಿ​ಿ ಕ್​್‌ ವಾವಾಿ ರ್​್‌ ಆರ್​್ ಾ ್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಶಕಾ​ಾ ಚೊ್‌ ಪಿ ರ್ಾ ಪ್​್‌ ಕಾಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ವಶಲ್​್‌ ಮ್ನಾಚೆ್‌ ನ್ಹೆಂ್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ನಿರಾ್‌ಧ ರಾಕ್​್‌ಹಸ್ಾ ್‌ತೆಂ್‌ ಖಂಡ್ಡತ್ರ.್‌ದೆಕನ್​್‌ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ಮ್ಹ ಜ್‌ಆಶ್‌ ಜಾತ್‌ತಿತಿಲ ್‌ಗುಪಿತ್ರ್‌ದವಿ ಲಲ .್‌

ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ಶಕಾ​ಾ ೆಂತ್ರ್‌ದುಸ್ಿ ೆಂ್‌ಸಮ್ಸ್ಾ ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಶಫ್ಾ ್‌ ಡ್ಯಾ ಟಚೆ​ೆಂ.್‌ ಫಾ​ಾ ಕೆಾ ರೆಂತ್ರ್‌ ಪಯಿಲ ್‌ ಶಫ್ಾ ್‌ ಸಕಾಳೆಂಚ್ತ್‌ ಸ್‌ ವೊರಾರ್,್‌ ದನಾ​ಾ ರಾೆಂಚಿ್‌ ದೊೀನ್​್‌ ವೊರಾರ್​್‌ ಆನಿ್‌ ರಾತಿಚಿ್‌ಧ್‌ವೊರಾರ್​್‌ಆರಂಭ್‌ಜಾತಲ.್‌ ಹರೆ್‌ಾ ಕ್​್‌ಯಿೀ್‌ ಆಟ್​್‌ ವೊರಾೆಂಚೆ್‌ ಶಫ್ಾ .್‌ ಹಫಾ​ಾ ಾ ವಾರ್​್‌ ಬದಿಲ ್‌ ಜಾತಲೆ.್‌ ಹೆಂ್‌ ಎಕಾ್‌ ವಾಟನ್​್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಬೊರಾ್‌ಾ ಕ್​್‌ಚ್​್‌ಪಡೆಲ ೆಂ.್‌ ದನಾ​ಾ ರಾೆಂಚಿ್‌ ಶಫ್ಾ ್‌ ತರ್​್‌ ಕಸಲೆಚ್​್‌ ಸಮ್ಸ್ಾ ್‌ ನಾೆಂತ್ರ.್‌ ರಾತಿಚಿ್‌ ಶಫ್ಾ ್‌ ತರ್​್‌ ಸಕಾಳೆಂಚೆ್‌ ನಿದೆಚೆ್‌ ದೊಳ್ಳ್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ್‌ ಸಮ್ಸ್ಾ ೆಂ್‌ ಸೊಡ್ಲ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ಸಕಾಳೆಂಚೊ್‌ ವೇಳ್​್‌ ಮೆಳಾ​ಾ .್‌ ದಿರ್​್‌ ಮ್ರ್ಧೆಂ್‌

ನಿದ್ಲನಾರ್ಾ ನಾೆಂ್‌ ರಾೆಂವೆ್ ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಸವಯ್ಚೆ​ೆಂ್‌ ಜಾಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಆಶೆ​ೆಂ್‌ ರಾತಿಚಿ್‌ ಶಫ್ಾ ಯಿೀ್‌ ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಸಮ್ಸ್ಾ ೆಂ್‌ ನ್ಹ ಯ್.್‌ ಪೂಣ್​್‌ ಸಕಾಳ್‌ ಸ್‌ ವೊರಾರ್​್‌ ಆರಂಭ್‌ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ್‌ಶಫಾ​ಾ ಚೆ​ೆಂ್‌ಮ್ತ್ರಿ ್‌ಸಮ್ಸ್ಾ ೆಂ.್‌ ಹಕಾಯಿೀ್‌ ಪರಿಹರ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಶಫ್ಾ ್‌ ಬದ್ಲಲ ವಣ್​್‌ (ಚೇೆಂಜ್).್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್‌ ದನಾ​ಾ ರಾೆಂ್‌ಶಫ್ಾ ್‌ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತಾ ್‌ ಸಂರ್ೆಂ್‌ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ಶಫ್ಾ ್‌ಬದ್ಲಲ ವಣ್​್‌ಕರಿ್‌್ .್‌್‌ ಎದೊಳ್​್‌ಚ್​್‌ ರ್ೆಂಗ್‍ಲ್‌ಲಾಲ ಾ ಬರಿ್‌ ಮ್ಹ ಜೆ್‌ ವಾವಾಿ ್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತಿ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಮ್ನಾ​ಾ ಲೆ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ಹೆಂಯಿೀ್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಸಮ್ಸ್ಾ ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಭಗೆಲ ೆಂನಾ.್‌ ಕಸೊೀಯಿೀ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ರಜಾಯ್​್‌ ಕಾಥೆದ್ಲಿ ಲ್​್‌ ವಠಾರಾೆಂತಲ ಾ ್‌ ಸೈೆಂಟ್​್‌ ಕಿ ಸೊಾ ೀಫರ್​್‌ ಹೊಸ್ಾ ಲಾೆಂತ್ರ್‌ ರಾವಾ ಲೆಂ.್‌ 1984್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಕಡೆ್‌ ಇೆಂಡ್​್‌ ಸುಜುಕ್‌ ಆನಿ್‌ ಹೀರೊ್‌ ಹೊೆಂಡ್ಲ್​್‌ ಬೈಕಾೆಂಯಿೀ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ಏಕ್​್‌ ಪ್ತೆಂಗ್ಲ್ೆ ೆಂತ್ರ್‌ ಆರ್ಾ ನಾ್‌ ಆನ್ವಾ ೀಕ್​್‌ ಮಂಗುೆ ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಆಸಾ ಲೆ​ೆಂ.್‌ ಹಾ ್‌ ವರಿ್‌ಾ ೆಂ್‌ ಖಂಯ್ಾ ರ್​್‌ಯಿೀ್‌ ವಚೊನ್​್‌ ಯ್ೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಮ್ಸ್ಾ ್‌ಅನ್ಮಕ ಲ್​್‌ಜಾತಲೆ​ೆಂ.್‌ ಮಂಗುೆ ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಆನಿ್‌ ಪ್ತೆಂಗ್ಲ್ೆ ೆಂತ್ರ್‌ ವವಧ್​್‌ಚಟುವಟಿಕ: ೧೯೮೮ವಾ​ಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಸಿವೈಎೆಂ್‌ ಸ್ೆಂಟಿ ಲ್​್‌ ಕನಿಾ ಲಾೆಂತಲ ಾ ್‌ ಹುದ್ಲು ಾ ೆಂಚೊ್‌ ವಾವ್ಕಿ ್‌ ಸಂಪೊನ್​್‌ ಆಯಿಲಲ .್‌ 19897್‌ ಫೆಬಿ ವರಿೆಂತ್ರ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ದಿಯ್ಸ್ಜಚ್ತ್‌ ಗೊವೆ ಕ್​್‌ ಪರಿಷದೆಚೊ್‌ ಕಾರ್‌ಾ ದರಿ್‌ಿ ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌

104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವೆಂಚೊನ್​್‌ ಆಯಿಲಲ ೆಂ.್‌ ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ದಿಯ್ಸ್ಜಚ್ತ್‌ ಚರಿತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಎಕಾ್‌ ಲಾಯಿಕಾನ್​್‌ ಪಯಾಲ ಾ ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ದಿಯ್ಸ್ಜಚ್ತ್‌ ಗೊವೆ ಕ್​್‌ ಪರಿಷದೆಚೊ್‌ ಕಾರ್‌ಾ ದರಿ್‌ಿ ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ವೆಂಚೊನ್​್‌ ಯ್ೆಂವೆ್ ೆಂ.್‌ ಹಚೊಯಿೀ್‌ ವಾವಾಿ ್‌ ಭೊರೊ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಕಡ್ಡಯಾಲ್​್‌ಬೈಲ್​್‌ ಬ್ರರ್ಾ ಚ್ತ್‌ ಘರಾ್‌ ತದ್ಲಳಾ್‌ ತದ್ಲಳಾ್‌ ವಚೊೆಂಕ್​್‌ಪಡ್ಾ ಲೆ​ೆಂ.್‌ಗೊವೆ ಕ್​್‌ಪರಿಷದ್ರ್‌ ಜೆರಾಲ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಸಮಿತಿ್‌ ಜಮ್ತ್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ ನ್ಹ ಯ್​್‌ ಹರ್​್‌ ಜಮ್ತೆಂಕ್​್‌ಯಿೀ್‌ಹಜರ್​್‌ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ಆಸಾ ಲೆ​ೆಂ. ತಾ ್‌ ಶವಾಯ್​್‌ ವಾ ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಗ್ಲ್ೆಂವಾೆಂತ್ರ್‌ ಪ್ತೆಂಗ್ಲ್ೆ ೆಂತ್ರ್‌ಯಿೀ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾಯಾ​ಾ ಾ ್‌ ಚಟುವಟಿಕಾೆಂನಿ್‌ ಮಿಸೊೆ ನ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಪಿ ತಾ ೀಕ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಫಿರ್‌್ಜ್​್‌ ಗೊವೆ ಕ್​್‌ ಮಂಡ್ಳ್ಳಚ್ತ್‌ ಯುವಜಣ್​್‌ ಆನಿ್‌ ರ್ೆಂಸಕ ೃತಿಕ್​್‌ ಸಮಿತಚೊ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಸಂಚ್ತಲಕ್,್‌ ಇಸೊಕ ಲಾೆಂಚ್ತ್‌ ಆದ್ಲಲ ಾ ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಚ್ತ್‌ ಸಂಘಾಚೊ್‌ ಅಧಾ ಕ್ಷ್,್‌ ಶಂಕರಪುರ್‌ ರೊೀಟರಿ್‌ ಕಲ ಬಾ​ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ರ್ೆಂದೊ್‌ಆನಿ್‌ವರಾ್‌ಾ ವಾರ್​್‌ಹುದೆು ದ್ಲರ್,್‌ ಕಾಪು್‌ ರೊೀಟರಾ್‌ಾ ಕ್ಾ ್‌ ಕಲ ಬಾ​ಾ ಚೊ್‌ ಸಭಾಪತಿ,್‌ ಕಟಿಾ ಕೆರೆ್‌ ಜಲಕಿ ೀಡ್ಲ್ಭಿವೃದಿು ್‌ ಸಮಿತಚೊ್‌ ಕಾರ್‌ಾ ದರಿ್‌ಿ ್‌ ಆನಿ್‌ ತಚ್ತ್‌ ಜಲಾಲ ್‌ ಮ್ಟ್ಮಾ ಚ್ತ್‌ ಉಪ್ಲ್ಾ ೆಂವಾ್ ಾ ್‌ ಸಾ ರಾ್‌ಧ ಾ ೆಂಚೊ್‌ ಸಂಚ್ತಲಕ್,್‌ ಶಂಕರಪುರ್‌ ನಾಗರಿಕ್‌ಸಮಿತೆಂತ್ರ್‌ಸಕಿ ೀಯ್​್‌ರ್ೆಂದೊ್‌ ಆಶೆ​ೆಂ್‌ ವಾವಾಿ ಚೊ್‌ ಭೊರೊ್‌ ವಾ ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ಖಾೆಂದ್ಲಾ ರ್​್‌ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ರಾಕಿ ್‌ಪತಿ ಚೊ್‌ಸರಾಗ್‍ಲ್‌ಬರವಾ ್‌

ಮ್ತ್ರಿ ್‌ನ್ಹ ಯ್​್‌ತಚೊ್‌ಸಂಪ್ತದಕೀಯ್​್‌ ಮಂಡ್ಳ್ಳಚೊ್‌ರ್ೆಂದೊ,್‌ಕೆಂಕಿ ್‌ಭಾಷ್‌ ಮಂಡ್ಳ್​್‌ ರ್ೆಂದೊ್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಮಂಗುೆ ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಕೆಂಕಿ ್‌ ಚಟುವಟಿಕಾೆಂಕ್​್‌ ಹಜರ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ಹಾ ್‌ಶವಾಯ್​್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಪಸಂದೆಚಿ್‌ಚಲ್‌ ಕನ್ವಾ ಪ್ತಾ ಸಂರ್ೆಂ್‌ ಮೊೀಗ್‍ಲ್‌ ಕರೊ್‌ಲ ನ್​್‌ ಆಯಿಲಲ .್‌ ಹಫಾ​ಾ ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಏಕ್​್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ಪುಣ್‌ ರ್ೆಂಜೆಚೆ​ೆಂ್‌ ಚ್ತಹ ,್‌ ಐಸ್​್‌ಕಿ ೀಮ್​್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಬೈಕಾರ್​್‌ ಆಮಿ್‌ ಭಂವಡ ್‌ ಕಾಡೆಾ ಲಾ​ಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ಮೂಡ್ಬ್ರದಿ​ಿ ,್‌ ಉಳಾೆ ಲ್​್‌ ತಸಲಾ ್‌ ಪಯಿ​ಿ ಲಾ ್‌ ವಾಟೊ್‌ ವೆಂಚೆಾಲಾ​ಾ ೆಂವ್ಕ.್‌ ಇತಲ ೆಂ್‌ ಆರ್ಾ ನಾ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಕರಿ್‌್ ್‌ ಗಜಾಲ್​್‌ಖುಶಲಾಯ್ಚಿರ್ೀ್‌ಕತೆಂ್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ಭಗ್‍ಲ್‌ಲೆಲ ೆಂ್‌ಆರ್. ಮ್ನ್​್‌ಆರ್ಲ ಾ ರ್​್‌ರಸೊಾ ್‌ಆರ್​್‌ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಮ್ನ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಕೀಣಜೆ್‌ ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ಯುನಿವರಿ್‌ಾ ಟಿೆಂತ್ರ್‌ ಕನ್ವಾ ಪ್ತಾ ಚೆ​ೆಂ್‌ ಇಕನೊಮಿಕಾ​ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಎೆಂಎ್‌ ಶಕಾಪ್​್‌ ಅಕರ್​್‌ ಜಾಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ-ಕ್​್‌ ತಣೆಂಯಿೀ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಉರಾ್‌ಭ ್‌ದಿಲ. ಆಡ್ಕ ಳೆಂಕ್​್‌ಫುಡ್​್‌ಕೆಲೆ​ೆಂ: 1988್‌ಜೂನಾಚ್ತ್‌ಎಕಾ್‌ದಿರ್​್‌ಎಸ್​್‌ಡ್ಡಎೆಂ್‌ ಲಾ್‌ ಕಲೆಜಚೆ​ೆಂ್‌ ಅರೆ್‌ೆ ್‌ ಪತ್ರಿ ್‌ ಆನಿ್‌ ಪೊಿ ೀಸ್ಫ ಕಾ ಸ್​್‌ ಹಡೆಲ ೆಂಚ್.್‌ ಪೊಿ ೀಸ್ಫ ಕಾ ಸ್​್‌ ವಾಚ್ತಾ ನಾ್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ವಾವಾಿ ್‌ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ರ್​್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ನಾರ್ಾ ನಾ್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌

105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಕರಾ್‌್ ಬರಿ್‌ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಕಾರಣ್​್‌ –್‌ ಆದ್ಲಲ ಾ ್‌ ಕಲೆಜ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ವಾ್‌ ವಾವಾಿ ್‌ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಬೊರಾ್‌ಾ ್‌ ನ್ಡ್ಲ್ಾ ಾ ೆಂಚಿ್‌ಸರಿ್‌ಾ ಫಿಕೆಟ್​್‌ದಿೆಂವ್ಕಕ ್‌ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಮೈಸ್ಕರ್​್‌ ವವಚೊ್‌ ಕರೆಸೊಾ ೆಂಡೆನ್ಾ ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಬೊರಾ್‌ಾ ್‌ ನ್ಡ್ಲ್ಾ ಾ ೆಂಚಿ್‌ ಸರಿ್‌ಾ ಫಿಕೆಟ್​್‌ ದಿೆಂವ್ಕಕ ್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ ನಾತ್ರ್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ವಾವಾಿ ್‌ ಜಾಗ್ಲ್ಾ ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ೆಂಚ್​್‌ತಿ್‌ದಿೀಜಾಯ್​್‌ಆಸ್​್‌ಲಲ . ಎೆಂಸಿಎಫ್-ೆಂತ್ರ್‌ ವಾವಾಿ ಡ್ಲ್ಾ ೆಂಚೆ್‌ ವಷಯ್​್‌ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ್‌ ಘೆ​ೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಪರ್‌ಾ ನ್ಲ್​್‌ ಮೆನ್ವಜರ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಲರೆನ್ಾ ್‌ ಡ್ಡಕೀರ್ಾ ್‌

ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಎೆಂಸಿಎಫಾಕ್​್‌ ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ್‌ ಆದಿೆಂ್‌ ಓಸಕ ರ್​್‌ ಫೆರಾ್‌್ ೆಂಡ್ಡರ್ನ್​್‌ಎಕಾ್‌ಸಕಾಳೆಂ್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಡ್ಡಕೀರ್ಾ ನ್​್‌ ವಸಿಾ ್‌ ಕರ್‌್ ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ಹೈಲಾ​ಾ ೆಂಡ್​್‌ ಯುನಿಟಿ್‌ ಕೆಂಪ್ಲ್ಲ ಕಾ​ಾ ಚ್ತ್‌ ಪ್ತಟ್ಮಲ ಾ ನ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ತಚ್ತ್‌ ಘರಾ್‌ ದ್ಲಡ್​್‌ಲಲ .್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್​್‌ ವಾವಾಿ ಕ್​್‌ ವೆಂಚೊನ್​್‌ ಆಯಿಲಲ ೆಂ್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ ನ್ಹ ಯ್​್‌ ವಾವಾಿ ಚ್ತ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂನಿ್‌ ಶಿ ೀಮ್ನ್​್‌ ಡ್ಡಕೀರ್ಾ ಚ್ತ್‌ ಬರಾ್‌ಾ ್‌ ಸಂಪರಾ್‌ಕ ೆಂತ್ರ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ಶಿ ೀಮ್ನ್​್‌ ಡ್ಡಕೀರ್ಾ ಕ್​್‌ ಭೆಟೊನ್​್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ-ಕ್​್‌ ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾೆಂವೊ್ ್‌ ವಷಯ್​್‌ ರ್ೆಂಗೊಲ .್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ರ್ಮ್ಜಕ್​್‌ ವಾವಾಿ ವಶೆಂ್‌ ಕಳತ್ರ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ತಣ್‌ ದುಸ್ಿ ೆಂ್‌ ಕತೆಂಚ್​್‌ ವಚ್ತರಿನಾರ್ಾ ನಾ್‌ ಬೊರಾ್‌ಾ ್‌ ನ್ಡ್ಲ್ಾ ಾ ಚಿ್‌ ಸರಿ್‌ಾ ಫಿಕೆಟ್​್‌ದಿಲ. ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಕಲೆಜೆಂತ್ರ್‌ ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಅರಿ್‌ೆ ್‌ ದಿತನಾ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್​್‌ ವಾವಾಿ ಡ್ಡ್‌ ಮ್ಹ ಣ್​್‌ ಸಮೊೆ ನ್​್‌ ಆನ್ವಾ ೀಕ್​್‌ ಆಡ್ಕ ಳ್​್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಮುಕಾರ್​್‌ಆಯಿಲ .್‌ತಾ ್‌ ಆದಿೆಂ್‌ ಸಭಾರ್​್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್​್‌

106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರಕ್​್‌ ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ಕ್​್‌ ಮೆನ್ವಜ್​್‌ಮೆ​ೆಂಟ್ಮಚೊ್‌ ಆಕೆಾ ೀಪ್​್‌ ನಾ್‌ ಮ್ಹ ಳೆ ್‌ ಸರಿ್‌ಾ ಫಿಕೆಟ್​್‌ ಹಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ವಚ್ತರೆ್‌ಲ ೆಂ.್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಪರತ್ರ್‌ ಶಿ ೀಮ್ನ್​್‌ ಡ್ಡಕೀರ್ಾ ಲಾರ್ೆಂ್‌ ಗೆಲೆಂ.್‌ ತಣ್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್​್‌ ಉದೊಾ ೀರ್​್‌ ಜಾವಾ್ ರ್​್ ಾ ್‌ ಹರಾಲ್ಡ ್‌ ಆರ್.್‌ ಆಳಾ ನ್​್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಕರಾ್‌್ ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಕಂಪ್ಲ್ನಿಚೊ್‌ ಅಕೆಾ ೀಪ್​್‌ ನಾ.್‌ ಉತಾ ದನ್​್‌ ವಭಾಗ್ಲ್ೆಂತ್ರ್‌ ವಾವುರಾ್‌್ ್‌ ತಕಾ್‌ ಆಮಿ್‌ ಶಫಾ​ಾ ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಶಫಾ​ಾ ಕ್​್‌ ಬದಿಲ ್‌ ಕರೆ್‌ಾ ತ್‌ ಮ್ಹ ಳೆ ್‌ ಸರಿ್‌ಾ ಫಿಕೆಟ್​್‌ ದಿಲ.್‌ ಕಲೆಜನ್​್‌ಮ್ಹ ಜ್‌ಸಕಾಳೆಂಚಿ್‌ಶಫ್ಾ ್‌ಬದಿಲ ್‌ ಕರೆ್‌ಾ ತ್‌ಮ್ಹ ಣ್​್‌ಲೆಕೆಲ ೆಂ್‌ಆಸಾ ಲೆ​ೆಂ.್‌ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ-ಕ್​್‌ಬರ್ಕ ್‌ದಿಲ. ಎಸ್​್‌ಡ್ಡಎೆಂ್‌ ಆಡ್ಳಾ​ಾ ಾ ್‌ ಮಂಡ್ಳ್‌ ಆನಿ್‌ ಪ್ತಿ ದ್ಲಾ ಪಕ್​್‌ವೃೆಂದ್ರ:

ವಾವಾಿ ಡ್ಡ/ಹುದೆು ದ್ಲರ್​್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ-ಕ್​್‌ ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಮ್ರ್ಧಗ್ಲ್ತ್ರ್‌ (ಥೊಡೆ್‌ ಪಯಾಲ ಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ಚ್)್‌ ಸೊಡ್​್ ್‌ ಗೆಲೆಲ ್‌ ಖಂಯ್.್‌ ತಾ ್‌ ಶವಾಯ್​್‌ ಶಫಾ​ಾ ರ್​್‌ ವಾವುರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಕರಾ್‌ಾ ಕ್​್‌ ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ ತೆಂಪ್ತನ್​್‌ ಸೊಡ್ಾ ಲೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ್‌ ತಸಲ್‌ ದುಭಾವ್ಕ್‌ ಕಲೆಜೆಂತಲ ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಹಾ ್‌ ಖಾತಿರ್​್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ವಾವ್ಕಿ ್‌ ಕರ್‌್ ್​್‌ ಆರ್​್ ಾ ್‌ ಸಂರ್ಿ ಾ ್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌

ಎಸ್​್‌ಡ್ಡಎೆಂ್‌ ಲಾ್‌ ಕಲೆಜ್​್‌ ಧರ್‌ಾ ಸಿ ಳಾಚ್ತ್‌ ವೀರೇೆಂದಿ ್‌ ಹಗೆಡ ಚ್ತ್‌ ಮುಕಲಾ ಣಚೊ್‌ ಸಂಸೊಿ .್‌ ತೊ್‌ ಆಡ್ಳಾ​ಾ ಾ ್‌ ಮಂಡ್ಳ್ಳಚೊ್‌

107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅಧಾ ಕ್ಷ್.್‌ ತಾ ್‌ ವೆಳಾರ್​್‌ ವಕೀಲ್​್‌ ನ್ಮಯಿ್‌ ಶಿ ೀನಿವಾಸ್​್‌ ರಾವ್ಕ್‌ ಮಂಡ್ಳ್ಳಚೊ್‌ ಉಪ್ತಧಾ ಕ್ಷ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಪಿ​ಿ ನಿಾ ಪ್ತಲ್​್‌ ಜಾವಾ್ ಸ್​್‌ಲಲ ್‌ ಎನ್.್‌ ಜೆ.್‌ ಕದಂಬ್‌ ಕಾರ್‌ಾ ದರಿ್‌ಿ ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ ಹರ್​್‌ ರ್ೆಂದೆ್‌ ಹ:್‌ ಕೆ.್‌ ಎಸ್.್‌ ಎನ್.್‌ ಅಡ್ಡಗ್‌ (ಕರಾ್‌್ ಟಕ್‌ ಬಾ​ಾ ೆಂಕಾಚೊ್‌ ನಿವೃತ್ರ್‌ ಅಧಾ ಕ್ಷ್),್‌ ಕೆ.್‌ ಸುರೇಶ್​್‌ ಬಳಾೆ ಲ್,್‌ ವಕೀಲ್​್‌ ಎಸ್.್‌ ಆರ್.್‌ ಹಗೆಡ ,್‌ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.್‌ ರ್ಬಲ ೀಸಿಯ್ಸ್​್‌ ಎೆಂ.್‌ ಡ್ಡಸೊೀಜಾ,್‌ ವಕೀಲ್​್‌ ಮ್ಹಮ್ಾ ದ್ರ್‌ ಕಮ್ಲ್,್‌ ಏರ್‌ಾ ್‌ ಲಕಾ ಾ ೀ್‌ ನಾರಾಯ್ಣ್​್‌ ಆಳಾ ,್‌ ಪೊಿ .್‌ ಎಸ್.್‌ ಪಿ ಭಾಕರ್​್‌ (ಉಜರೆಚ್ತ್‌ ಎಸ್​್‌ಡ್ಡಎೆಂ್‌ ಎಜುಕಶನ್ಲ್​್‌ ಸೊರ್ಯಿಾ ಚೊ್‌ ಕಾರ್‌ಾ ದರಿ್‌ಿ )್‌ ಆನಿ್‌ ವಕೀಲ್​್‌ ಪಿ.್‌ ಜನಾರ್‌ು ನ್​್‌ ರಾವ್ಕ್‌ (ರ್ಾ ಫ್​್‌ ರೆಪ್ಲ್ಿ ಸ್ೆಂಟೇಟಿವ್ಕ)್‌ಆಸ್​್‌ಲೆಲ . ಪ್ತಿ ದ್ಲಾ ಪಕ್​್‌ ವೃೆಂದ್ಲೆಂತ್ರ್‌ ಪಿ​ಿ ನಿಾ ಪ್ತಲ್​್‌ ಎನ್.್‌ ಜೆ.್‌ ಕದಂಬ,್‌ ಎ.್‌ ರಾಜೆಂದಿ ್‌ ಶೆಟಿಾ ,್‌ ಬ್ರ.ಕೆ.್‌ ರವೀೆಂದಿ ,್‌ ಪಿ.ಡ್ಡ.್‌ ಸ್ಬಾಸಿಾ ಯ್ನ್,್‌ ಎೆಂ.್‌ ಉದಯ್​್‌ ಕಮ್ರ್,್‌ ಪಿ.್‌ ಜನಾರ್‌ು ನ್​್‌ ರಾವ್ಕ,್‌ ಬ್ರ.್‌ ರಾಜಾರಾಮ್​್‌ ಸೇಮಿತ,್‌ ಕೆ.್‌ ಸಿೀತರಾಮ್​್‌ ಭಟ್,್‌ ಎೆಂ.್‌ ಮ್ಹಬಲ್‌ ಭಟ್,್‌ ಜೆ.್‌ ಪುತಾ ಬಾ ,್‌ ಪಿ. ಎಫ್.್‌ ರೊಡ್ಡಿ ಗಸ್​್‌ (ಕರಾ್‌್ ಟಕಾಚೊ್‌ ಮ್ಜ್‌ ಮಂತಿ​ಿ ),್‌ ಬ್ರ.್‌ ರಾಮ್​್‌ ಆಡ್ಾ ೆಂತಯ್,್‌ ಮಿಸ್​್‌ ವನೊೀದ್ಲ್‌ ರೈ,್‌ ಚಂದಿ ಶೇಖರ್‌ ಹೊಳೆ ,್‌ ಕೆ.್‌ ಪಿ.್‌ ವಾಸುದೇವ್‌ ರಾವ್ಕ,್‌ ದಯಾನಂದ್‌ ಕೆಂಚ್ತಡ್ಡ,್‌ ಜಯ್ರಾಮ್​್‌ ಪದಕಣಿ ಯ್,್‌ ಎೆಂ.್‌ ಎ.್‌ಸಿಕೆಾ ೀರಾ,್‌ ಎಲಜಾರ್ಬತ್ರ್‌ ಪಿರೇರಾ,್‌ ವಷ್ಟಿ ್‌ಭಟ್​್‌ಆನಿ್‌ಹರ್​್‌ಆಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌ಹೆಂತಲ ್‌ ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ್‌ ಶೆಹ ರಾೆಂತಲ ್‌ ಖಾ​ಾ ತ್ರ್‌ ವಕೀಲ್.್‌

ಸಕಾಳೆಂಚೆ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಕ್​್‌ ಪ್ತಠ್​್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ಯ್ತಲೆ.್‌ ದಫಾ ರಾೆಂತ್ರ್‌ ಪಿ.್‌ ಕೃಷಿ ್‌ ದ್ಲಸ್​್‌ ಒಫಿಸ್​್‌ ಮೆನ್ವಜರ್,್‌ ರಘವೀರ್‌ ಮುದಾ ್‌ (ಲರ್ಬಿ ೀರಿಯ್ನ್),್‌ಬ್ರ.್‌ಸಿದ್ಲು ರ್‌ಿ ್‌ಅಜರಿ,್‌ಕೆ.್‌ ಚಂದಿ ಹಸ,್‌ ವನೊೀದ್ರ್‌ ಕಮ್ರ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌ಸುಚೇತನ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಕೂಸಪಾ ್‌ ಗೌಡ್​್‌ ಪಿಯ್ಲನ್​್‌ಆಸ್​್‌ಲೆಲ . ಕಾಲ ಸಿ್‌ಆನಿ್‌ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ :

ಸಕಾಳೆಂಚ್ತ್‌ ಅದೆರ್ಕ್​್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ ಕಾಲ ಸಿ.್‌ ಎಕಕ್​್‌ ಮುಕಾಕ ಲ್​್‌ ಘಂಟ್ಮಾ ್‌ ಆವೆು ಚಿ.್‌ ಸಕಾಳೆಂ್‌ 7.10್‌ ಪಯಿಲ ್‌ ಪಿೀರಿಯ್ಡ್.್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ಮಿನುಟ್ಮೆಂಚೊ್‌ ವರಾಮ್​್‌ ಜಾಲಾ​ಾ ್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಆಟ್​್‌ ವೊರಾರ್​್‌ ದುಸಿ​ಿ ್‌ ಪಿೀರಿಯ್ಡ್.್‌ 8.50ಕ್​್‌ ತಿಸಿ​ಿ ್‌ ಪಿೀರಿಯ್ಡ್.್‌ 9.35್‌ ಕಾಲ ಸಿ್‌ ್‌ ಜಾತಲಾ .್‌ ತದ್ಲಳಾ್‌ ಫಕತ್ರ್‌ ಏಕ್​್‌ ಭಾೆಂದ್ಲಪ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಬಾೆಂದ್ಲಾ ಚ್ತ್‌ ಬಡ್ಲ್​್ ್‌ ಕಶನ್​್‌ ಕಾ​ಾ ೆಂಟಿನ್​್‌ಅಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ. ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಚಿ್‌ ಪ್ತಿ ಯ್​್‌ ಕನಿಷ್ಾ ್‌ ವೀಸ್​್‌ –್‌ ಎಕಾ ೀಸ್​್‌ವರಾ್‌ಾ ೆಂ್‌ಆಸ್​್‌ಲಲ .್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ಭರಿ್‌ಾ ್‌ ಜಾತನಾ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ ಪ್ತಿ ಯ್​್‌ 28್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂ.್‌ ಥೊಡೆ್‌ ಹರೆಕಡೆ್‌ ನಿವೃತ್ರ್‌ ಜಾಲೆಲ ೀಯ್​್‌ ಕಾನ್ಮನ್​್‌ ಶಕೆಂಕ್​್‌ ಯ್ತಲೆ.್‌ ಬಾ​ಾ ೆಂಕ್​್‌

108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಓಫಿಸರ್,್‌ ಪೊಲಸ್​್‌ ಖಾತಾ ೆಂತಲ ್‌ ಆನಿ್‌ ಸಮ್ಜೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ವವಧ್​್‌ಕಡೆ್‌ ವಾವುರೆ್‌್ ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ಆಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ಬಾ​ಾ ಚ್ತೆಂತ್ರ್‌ ರಾಘವ್‌ ಪಡ್ಡೀಲ್​್‌ (ಪೊಲಸ್​್‌ ಸುಪರಿೆಂಟೆಂಡೆ​ೆಂಟ್​್‌ ಓಫಿರ್ೆಂತ್ರ್‌ ಪ್ತಸ್​್‌ಪೊರ್‌ಾ ್​್‌ ವಭಾಗ್ಲ್ಚೊ್‌ ಪೊಲಸ್),್‌ ರೂಡ್ಡ್‌ ಕಾ​ಾ ಸಾ ಲನೊ್‌ (ಬೊೀಸಾ ನ್​್‌ ಟಿೀ),್‌ ರೊನಾಲ್ಡ ್‌ (ಕಾಲ ಸಿ್‌ ಐಸ್​್‌ ಕಿ ೀಮ್),್‌ ದತಾ ತಿ ಯ್​್‌ ಭಟ್,್‌ ಸುಧಿೀರ್​್‌ ಕಮ್ರ್,್‌ ಕೃಷಿ ್‌ ಭಟ್,್‌ ರೊನಿ್‌ ಕಾಿ ರ್ಾ ,್‌ ಮೊೀಹನ್ದ್ಲಸ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಹರ್​್‌ ಸಭಾರ್​್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಚಿ್‌ ದೊೀನ್​್‌ಡ್ಡವಷನಾೆಂ್‌ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ಪನಾ್ ಸ್​್‌ ಚಲೆ್‌ ತರ್​್‌ ವೀಸ್​್‌ಬರ್​್‌ ಚಲಯ್ಲ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ಾ .್‌ ಜಾಕೆಾ ಲನ್​್‌ ಮೆರಿ್‌ ಪ್ಲ್ರಿಸ್​್‌ (ಮ್ರ್‌್ರೆಟ್​್‌ ಆಳಾ ಚಿ್‌ ಭಾಚಿ),್‌ ಪೂರಿ್‌ಿ ಮ್​್‌ ಪೈ್‌ ಆನಿ್‌ ಹರಾೆಂ.್‌ ಸಹ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂ್‌ ಪಯಿಕ ೆಂ್‌ಜಾಯಿಾ ೆಂ್‌ವಕೀಲ್​್‌ಜಾಲಾ​ಾ ೆಂತ್ರ.್‌ ಥೊಡೆ್‌ ವಹ ಡ್​್‌ ವಹ ಡ್​್‌ ಹುದೆು ದ್ಲರ್​್‌ ಜಾಲಾ​ಾ ತ್ರ. ಸರ್ಬೆ ಕ್ಾ ್‌ಆನಿ್‌ಲೆಕ್ ರಿೆಂಗ್‍ಲ: ಪಯಾಲ ಾ ್‌ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ಕನಿಾ ಾ ಟೂಾ ಶನ್ಲ್​್‌ ಲಾ್‌ ಆಫ್​್‌ ಇೆಂಡ್ಡಯಾ್‌ ಆನಿ್‌ ಕನಿಾ ಾ ಟೂಾ ಶನ್ಲ್​್‌ ಹಸಾ ರಿ್‌ ಆಫ್​್‌ ಇೆಂಡ್ಡಯಾ,್‌ ಕೀೆಂಟಿ ಕ್ಾ ್‌ 1,್‌ ಕೀೆಂಟಿ ಕ್ಾ ್‌ 2,್‌ಲಾ್‌ಆಫ್​್‌ಟೊೀರ್‌ಾ ಾ ,್ ್‌ಲಾ್‌ಆಫ್​್‌ಕೆಿ ೈಮ್ಾ ್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ ಪೊಿ ೀಸ್ಜರ್,್‌ ಕಂಪ್ಲ್ನಿ್‌ ಲಾ.್‌ ದುರ್ಿ ಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಹೆಂದು್‌ ಲಾ,್‌ ಮ್ಹಮ್ಾ ದನ್​್‌ ಲಾ್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ ಸಕೆಾ ೀಶನ್​್‌ ಆಕ್ಾ ,್‌ ಪ್ತಿ ಪರಿ್‌ಾ ್‌ ಲಾ,್‌ ಲೀಗಲ್​್‌ ರ್ಥಯ್ರಿ,್‌ ಟಕೆಾ ೀಶನ್​್‌ ಲಾ,್‌ ಪಬ್ರಲ ಕ್​್‌ ಇೆಂಟರ್​್‌

ನಾ​ಾ ಶನ್ಲ್​್‌ ಲಾ್‌ ಅಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌ ತಿರ್ಿ ಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಇೆಂಡ್ಡಯ್ನ್​್‌ ಲೀಗಲ್​್‌ ಹಸಾ ರಿ್‌ ಪಿ​ಿ ನಿಾ ಪಲ್ಾ ,್‌ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.್‌ ಆರಿ್‌ಾ ಟಿ ೀಶನ್​್‌ ಆಕ್ಾ ್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ಲಮಿಟೇಶನ್​್‌ಆಕ್ಾ ,್‌ರೂಲ್ಾ ್‌ಆಫ್​್‌ ಕೀರ್‌ಾ ಾ ್​್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ ಡ್ಲ್ಿ ಫಿಾ ೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಆಫ್​್‌ ಪಿಲ ೀಡ್ಡೆಂಗ್‍ಲಾ ,್‌ ಎವಡೆನ್ಾ ,್‌ ರೆಜಸ್ಾ ರೀಶನ್​್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ ಕರಾ್‌್ ಟಕ್‌ ಲಾ​ಾ ೆಂಡ್​್‌ ರೆವನ್ಮಾ ್‌ ಆಕ್ಾ ,್‌ಲೇಬರ್​್‌ಲಾ,್‌ಲಾ್‌ಆಫ್​್‌ಬಾ​ಾ ೆಂಕೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಆೆಂಡ್​್‌ಇನ್​್‌ಶೂಾ ರೆನ್ಾ . ಕಾಲ ಸಿ್‌ ಆನಿ್‌ ತೆಂತಲ ್‌ ವಷಯ್​್‌ ಭಾರಿ್‌ ಆತುರಿತ್ರ್‌ ಆಸಾ ಲಾ .್‌ ಪ್ತಿ ದ್ಲಾ ಪಕ್​್‌ ಕಾನ್ಮನಾೆಂತ್ರ್‌ ಹಳ್​್‌ಲೆಲ ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ತೆಂಚಿೆಂ್‌ ಲೆಕ್ ರಾೆಂ್‌ ಭಾರಿಚ್​್‌ ಕರ್‌ಕ ರಿತ್ರ್‌ ಆಸಾ ಲೆಂ.್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಕಾಲ ಸಿೆಂಕ್​್‌ ಚಡ್ಸಣ್‌ ಚುಕಾನಾರ್ಾ ನಾ್‌ ಹಜರ್​್‌ ಜಾತಲೆಂ.್‌ ಪ್ತಿ ದ್ಲಾ ಪಕಾೆಂತ್ರ್‌ ತಣ್‌ ಶಕಯಿಲಾಲ ಾ ್‌ ವಯ್ಿ ್‌ ಸವಾಲಾೆಂ್‌ ಕರ್‌ಾ ಲೆಂ.್‌ ಸ್ಬಾಸಿಾ ಯ್ನ್,್‌ ವಾಸುದೇವ್‌ ರಾವ್ಕ,್‌ ಸೇಮಿತ,್‌ ಪದಕಣಿ ಯ್​್‌ ತಸಲಾ​ಾ ್‌್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಮ್ಸ್ಾ ್‌ ಖುಶ್‌ ಜಾತಲ್‌ ತರ್​್‌ ಭೊೀವ್ಕ್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಕರ್‌ಕ ರೆ್‌ ಭಗಾ ಲೆ್‌ ದಿರ್ಾ .್‌ ತೆಂತುೆಂಯಿ್‌ ವನೊೀದ್ಲ್‌ ರೈ್‌ ಮೇಡ್ಮ್ನ್​್‌ ಪ್ತಠ್​್‌ ವಾಚುನ್ೆಂಚ್​್‌ ವೆಚೆ​ೆಂ.್‌ ಕಣಚೆ​ೆಂಯಿೀ್‌ ಸವಾಲ್​್‌ ಆಯಾಲ ಾ ರ್​್‌ ಇಲಲ ್‌ ವೇಳ್​್‌ ರಾೆಂವೆ್ ೆಂ್‌ ಆನಿ್‌ ಜವಾಬ್​್‌ ದಿನಾರ್ಾ ೆಂಚ್​್‌ ಪರತ್ರ್‌ ವಾಚುನ್​್‌ವೆಚೆ​ೆಂ್‌ಚಲಾ ಲೆ​ೆಂ. ಕಲೆಜೆಂತೊಲ ಾ ್‌ ವದ್ಲಾ ರ್ಥಿ್‌ ಚಟುವಟಿಕ: ಆಮ್​್ ಾ ್‌ ಲಾ್‌ ಕಲೆಜೆಂತ್ರ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ ಯ್ಮನಿಯ್ನ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಪಯಾಲ ಾ ್‌

109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಲೆಜೆಂತ್ರ್‌ ಜಾಯ್ಲಾ ಾ ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ ಚಟುವಟಿಕ್‌ ಚಲಾ ಲಾ .್‌ ಭಾಷಣ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಸಾ ರೆ್‌ಧ ್‌ ಜಾತಲೆ.್‌ ಹೆಂತುೆಂ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಭಾಗ್‍ಲ್‌ ಘೆತಲೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಇನಾಮ್ೆಂಯಿೀ್‌ ಮೆಳಾ ಲೆಂ.್‌ ತಾ ್‌ ಶವಾಯ್​್‌ ಕಲೆಜಕ್​್‌ ಪಿ ತಿನಿಧಿತ್ರಾ ್‌ ಕರ್‌್ ್​್‌ ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ಶೆಹ ರಾ್‌ ಭಿತರ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಹರೆಕಡೆ್‌ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ್‌ ಸಾ ರಾ್‌ಧ ಾ ೆಂನಿ್‌ ಭಾಗ್‍ಲ್‌ ಘೆವ್ಕ್ ್‌ ಇನಾಮ್ೆಂ್‌ ಜಡ್ಾ ಲೆಂ.್‌ ಸಂಘ್ಪರಿವಾರಾಕ್​್‌ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ್‌ ಅಖ್ಖಲ್​್‌ ಭಾರತಿೀಯ್​್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ ಪರಿಷತ್ರ್‌ (ಎಬ್ರವಪಿ)್‌ ಚಟುವಟಿಕ್‌ ಬಳಾನ್​್‌ ಚಲಾ ಲಾ .್‌ ವರಾ್‌ಾ ವಾರ್​್‌ ಯ್ಕಾ ೀತಾ ವ್‌ ಆನಿ್‌ ಖೆಳಾ್‌ ಚಟುವಟಿಕ್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ .್‌ ಕಲೆಜ್​್‌ ಡೇ್‌ ಆನಿ್‌ ವಾರಿ್‌ಾ ಕ್​್‌ ಮೆಗಝನ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ . ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ರೂಡ್ಡ್‌ ಕಸಾ ಲನೊ್‌ ಕಾಲ ಸ್​್‌ ರೆಪ್ಲ್ಿ ಸ್ೆಂಟಿೀಟಿವ್ಕ್‌ ತರ್,್‌ ದುರ್ಿ ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಆನಿ್‌ ತಿರ್ಿ ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಸುಧಿೀರ್​್‌ ಕಮ್ರ್​್‌ ಕಾಲ ಸ್​್‌ ರೆಪ್ಲ್ಿ ಸ್ೆಂಟಿೀಟಿವ್ಕ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ೆಂವ್ಕ.

ಕಲೆಜಚ್ತ್‌ದುರ್ಿ ಾ ್‌ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ಶಕಾ​ಾ ನಾ್‌ ಆಮಿ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂನಿ್‌ ಸಸಿಹತುಲ ್‌ಬ್ರೀಚ್ತಕ್​್‌ ಪಿಕ್ ಕ್​್‌ಆರ್​್‌ಕೆಲೆಲ ೆಂ. ಲಾ್‌ ಕಲೆಜೆಂತ್ರ್‌ ಶಕಾ್ ಾ ್‌ ವೆಳಾರ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಎೆಂಸಿಎಫ್​್‌ ವಾವಾಿ ಡ್ಡ್‌

110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ದಿಯ್ಸ್ಜಚ್ತ್‌ ಗೊವೆ ಕ್​್‌ ಪರಿಷದೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ ದುರ್ಿ ಾ ್‌ ಆವೆು ಕ್​್‌ ಕಾರ್‌ಾ ದರಿ್‌ಿ ,್‌ ಮಂಗುೆ ರಾೆಂತ್ರ್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಪ್ತೆಂಗ್ಲ್ೆ ೆಂತ್ರ್‌ ಜಾಯಾ​ಾ ಾ ್‌ ಚಟುವಟಿಕಾೆಂನಿ್‌ ಹುಮೆದಿನ್​್‌ ಭಾಗ್‍ಲ್‌ ಘೆವ್ಕ್ ್‌ ಆಸ್​್‌ಲಲ ೆಂ.್‌ ಲಾ್‌ ಕಲೆಜೆಂತ್ರ್‌ ಪಯಾಲ ಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಶಕಾ್ ಾ ್‌ ವೆಳಾರ್​್‌ಚ್​್‌ ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ದಿಯ್ಸ್ಜ್‌ ತರೆ್‌ಫ ನ್​್‌ ದೊೀನ್​್‌ ಮ್ಹನಾ​ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ ಆವೆು ಕ್​್‌ ಫಾಿ ನ್ಾ ್‌ (ತೈಝೆ,್‌ ಲೂರ್‌ಡ ಾ ್)್‌ ಆನಿ್‌ ಇಟಲೆಂತಲ ಾ ್‌ (ಟೂರಿನ್,್‌ ರೊೀಮ್)್‌್‌ಯುವಜಣ್​್‌ಚಟುವಟಿಕಾೆಂನಿ್‌ ಭಾಗ್‍ಲ್‌ ಘೆತ್ರ್‌ಲಲ .್‌ ಇತಲ ೆಂ್‌ ಆರ್ಾ ನಾೆಂಯಿೀ್‌ ಮ್ಹ ಜ್‌ಹುಮೆದ್ರ್‌ನಿೆಂವೊೆಂಕ್​್‌ನಾತ್ರ್‌ಲಲ . ವದ್ಲಾ ರ್ಥಿ್‌ಸಂಘಾಚ್ತ್‌ಅಧಾ ಕ್ಷ್​್‌ರ್ಿ ನಾಕ್​್‌ ಸಾ ರೊ್‌ು : ತಿರ್ಿ ಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಶಕಾ​ಾ ನಾ್‌ ಜುಲ್‌ 12, 1990ವೆರ್​್‌ ಚಲ್​್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ಕಲೆಜ್​್‌ ಸ್ಕಾ ಡೆ​ೆಂಟ್ಾ ್‌ ಯ್ಮನಿಯ್ನಾಚ್ತ್‌ ಅಧಾ ಕ್ಷ್​್‌ ರ್ಿ ನಾಕ್​್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಸಾ ರೊ್‌ು ್‌ ದಿಲಲ .್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ ಕೀರಾ್‌ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಎಕ್​್‌ಚ್​್‌ ಸ್ಕಾ ಡೆ​ೆಂಟ್ಾ ್‌ ಯ್ಮನಿಯ್ನ್.್‌ ತಿೀನ್​್‌

ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚೊ್‌ಒಟುಾ ಕ್​್‌ಸಂಖೊ್‌360್‌ತರ್​್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚೊ್‌ ಒಟುಾ ಕ್​್‌ ಸಂಖೊ್‌ 600.್‌ ತಿೀನ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ ಕರಾ್‌ಾ ಚೆ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ್‌ ಸಮ್ಕಟ್ಾ ್‌ ಕಾಲ ಸಿೆಂಕ್​್‌ಚ್​್‌ ಯೇನಾೆಂತ್ರ್‌ತರ್​್‌ಫಕತ್ರ್‌ಓಟ್​್‌ಗ್ಲ್ಲುೆಂಕ್​್‌ ಯ್ತಿತ್ರ್‌ರ್ೀ?್‌ ತರಿೀ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಎಕಾ್‌ ನ್ಮೂನಾ​ಾ ಚಿ್‌ ಹುಮೆದ್ರ.್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತಾ ೆಂನಿ್‌ ಪೊಿ ೀತಾ ಹ್​್‌ ದಿಲ.್‌ ಕಾಲ ಸಿ್‌-್‌ಕಾಲ ಸಿೆಂನಿ್‌ಪಿ ಚ್ತರ್,್‌ಹೊಲಾೆಂತ್ರ್‌ ಸರ್‌ಾ ್​್‌ ಅಭಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ಉಲವ್ಕಾ ್‌ ಇತಾ ದಿ್‌ ಚಲೆಲ ೆಂ. ತಾ ್‌ ವೆಳಾರ್​್‌ ಜೆಪುಾ ೆಂತ್ರ್‌ ವಲಫ ್‌ ರೆಬ್ರೆಂಬರ್ಚೆ​ೆಂ್‌ ವಶಾ ಸ್​್‌ ಪಿ​ಿ ೆಂಟ್ಾ ್‌ ಪಿ​ಿ ೆಂಟಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಪ್ಲ್ಿ ಸ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲೆಲ ೆಂ.್‌ ತಣ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ರಾತರಾತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ಬರಿ್‌ ಗರೆ್‌ೆ ಚಿ್‌ ಪಿ​ಿ ೆಂಟಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ ರ್ಹತ್ರ್‌ ಛಾಪುನ್​್‌ ದಿಲ.್‌ ಮ್ತದ್ಲನ್​್‌ ಚಲೆಲ ೆಂ.್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌

111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಕಲ ೆಂನಾ.್‌ ್‌ 125 ಮ್ತೆಂನಿ್‌ ಸಲಾ ಣ್‌ ಅಪ್ತಿ ಯಿಲ .್‌ ಪ್ತೆಂಚ್​್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂಚ್ತ್‌ ಕೀರಾ್‌ಾ ಚ್ತ್‌ ವದ್ಲಾ ರಿ್‌ಿ ೆಂಚೆ್‌ ಮ್ತ್ರ್‌ಯಿೀ್‌ ಮ್ಹ ಕಾ್‌ ಪಡ್​್‌ಲೆಲ .್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ನಿಯಾಳಾ​ಾ ನಾ್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಸಲಾ​ಾ ಲಲ ್‌ ಬೊರೆ​ೆಂಚ್​್‌ ಜಾಲೆ​ೆಂ್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ್‌ ಗಮ್ನಾಕ್​್‌ ಗೆಲೆ​ೆಂ.್‌ ನಾ್‌ ತರ್​್‌ ವಾವಾಿ ್‌ ಬೊರಾ್‌ಾ ನ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಆಡ್ಲ್​್ ತೊೆಂ.್‌ ಶವಾಯ್​್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ಶಕಾ​ಾ ೆಂತ್ರ್‌ಹೆಂವ್ಕ್‌ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ ಪಡೊಾ ೆಂ.

ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಉತಿಾ ೀರ್‌ಿ ್​್‌ ಜಾಲಲ ೆಂ.್‌ ಮಂಗುೆ ರ್​್‌ ವಶಾ ವದ್ಲಾ ಲಯಾಚ್ತ್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ್‌ ಡ್ಡರ್ಿ ಕ್​್‌ ಹೆಂವ್ಕ್‌ ಫಾವೊ್‌ ಜಾಲಲ ೆಂ.್‌ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ್‌ ನಾೆಂವಾಸವೆ​ೆಂ್‌ ಬ್ರಎ,್‌ ಎಲ್​್‌ಎಲ್​್‌ಬ್ರ,್‌ ಡ್ಡಪೊಲ ಮ್​್‌ ಕೆಮಿಕಲ್​್‌ ಇೆಂಜನಿಯ್ರಿೆಂಗ್‍ಲ್‌ ಡ್ಡಗೊಿ ಾ ್‌ ಗ್ಲ್ಲುೆಂಕ್​್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ಜಾಲೆ​ೆಂ.

ಎಚ್.್ಆರ್.್ಆಳಾ -----------------------------------------

ನ್ಮಿಯಾರೆ್‌ಲ ಲಾ​ಾ ್‌ವೆಳಾ್‌ಭಿತರ್​್‌ಪಯಾಲ ಾ ್‌ ಆನಿ್‌ದುರ್ಿ ಾ ್‌ವರಾ್‌ಾ ಚೆ್‌ಪರಿೀಕಾ​ಾ ್‌ತಾ ್‌ತಾ ್‌ ವರಾ್‌ಾ ್‌ ಹೆಂವೆ​ೆಂ್‌ ಸಂಪಯಿಲೆಲ .್‌ 1991್‌ ಜೂನಾೆಂತ್ರ್‌ ಫಲತೆಂಶ್​್‌ ಯ್ತನಾ್‌ 112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


(ಭಲಾಯ್ಕ ್‌ವೀಜ್)

ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಪಿಡ ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣಾೆಂ ರ್ಕತ ೆಂ? -್ ಟ್ಟನಿ್ ಮೆಾಂಡೊರ್ನಿ ,್ ನಿಡೊಡ ೋಡಿ್ (ದುಬ್ಜಯ್)

ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಮ್ಹ ಳಾೆ ಾ ್‌ ಭಯಾನ್ಕ್ಭಿರಾೆಂಕಳ್​್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಚ್ತಾ ್‌ ಶರಾೆಂಕ್​್‌ಸಂಬಂಧ್​್‌ಆಸುನ್​್‌ಸಂಕೀಣ್ಿ್‌ ರೊೀಗ್‍ಲ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ರ್ಮ್ನ್ಾ ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಹ್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಉತರ್​್‌ ಪ್ತಿ ಯ್ಚ್ತಾ ್‌ ಮ್ನಾಿ ೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ತ.್‌ “ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್”್‌ ಪಿಡೆನ್​್‌ ಆರ್​್ ಾ ್‌ ರೊೀರ್ೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಕಡ್ಡಚ್ತಾ ್‌ ಚಲನ್​್‌ ವಲನಾೆಂತ್ರ್‌ವಾ ತಾ ಸ್​್‌ಜಾೆಂವ್ ್‌ಕೂಡ್ಡಚಿ್‌ ಸಿ​ಿ ತಿ್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ತ.್‌ ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಚಿ್‌ ಅಸಹಜತನ್​್‌ ಹಾ ್‌ ಪಿಡೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ಹತೆಂಪ್ತೆಂಯಾೆಂಚಿ್‌ ಕಾೆಂಪಿ​ಿ ,್‌ ಚಲನ್​್‌ ವೆಚ್ತಾ ಕ್​್‌ಆಡ್ಕ ಳ್,್‌ತೊೆಂದೆಿ ್‌ಜಾವ್ಕ್ ್‌ಮ್ಸ್ಾ ್‌ ಕಷ್ಾ ್‌ಜಾತತ್ರ.್‌ಚಲನ್​್‌ವಲನ್ವಚೆ್‌ತೊೆಂದೆಿ ್‌ ಉಬುೆ ೆಂಕ್​್‌ರ್ಧ್ಾ ್‌ಆರ್.್‌

ಜಾವ್ಕ್ ್‌ 60್‌ ವರಾ್‌ಾ ೆಂ್‌ ಪ್ತಿ ಯ್​್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ದಿಸುನ್​್‌ಯ್ತ.್‌ಮ್ಲೆ ಡ್ಲ್ಾ ್‌ನಾಗರಿಕಾೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಚಡ್ಡೀತ್ರ್‌ ಮ್ಪ್ತನ್​್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ೆಂವಾ್ ಾ ್‌ ಶರಾೆಂಚಿ್‌ ದುಬಿಲತ್‌ ಯಾ್‌ ಅಸಹಜತನ್​್‌ ಯ್ೆಂವಾ್ ಾ ್‌ ಪಿಡೆನ್​್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ಜಾವಾ್ ರ್.್‌ ಅತಿೀ್‌ ವರಳ್​್‌ ಸಂದಭಾಿೆಂನಿ್‌ ಹ್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಯುವಕಾೆಂ-ಯುವತಿೆಂಯಾೆಂನಿ್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ತ.್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ ಸಂದಭಾಿೆಂನಿ್‌ ಹ್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಅನುವಂಶಕ್​್‌ ಥರಾನ್​್‌ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ಆರ್.್‌ಎಕಾ್‌ಕಟ್ಮಾ ೆಂತ್ರ್‌ಶರಾೆಂಚಿ್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲಾಲ ಾ ೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ತಾ ್‌ ಕಟ್ಮಾ ೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಯುವಕ್-ಯುವತಿಯಾೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಹಾ ್‌ ಶರಾೆಂಚಿ್‌ ದೌಬಿಲಾ ತ್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಪಿಡೆಚ್ತಾ ್‌ ರಪ್ತೆಂತ್ರ್‌ ದಿಸುನ್​್‌ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ರ್ಧಾ ತ್‌ಆರ್.್‌ಪಿ ತಿೀ್‌ ಏಕ್​್‌ ಲಾಖ್​್‌ ಲೀಕ್​್‌ ಜಣೆಂತ್ರ್‌ 70್‌ ಜಣೆಂಕ್​್‌ಹ್‌ಸತೆಂವ್ ್‌ಕಾೆಂಪ್ಲ್ಿ ಚಿ್‌ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಶರೆ್‌ ಪಿಡೆ​ೆಂನಿ್‌ ವಳಾ ಳಾ​ಾ ತ್ರ.್‌ ಅಸಲಾ​ಾ ್‌ ಶರ್​್‌ ಮಂಡ್ಳಾಚ್ತಾ ್‌ ಪಿಡೆ​ೆಂ್‌ ಪೈಕೆಂ್‌ ಅಲೆ ೀಮ್ರ್‌ಾ ್​್‌ ಉಪ್ತಿ ೆಂತ್ರ್‌ ಶಶಾ ತ್ರ್‌ ಥರಾನ್​್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ರೊೀಗ್‍ಲ್‌ ಜಾವಾ್ ರ್​್‌ ಮ್ಹ ಳಾ​ಾ ರ್​್‌ ಚೂಕ್​್‌ ಜಾೆಂವ್ ನಾ.್‌

ಪುರಷೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಚಡ್ಡತ್ರ್‌ ಮ್ಪ್ತನ್​್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ೆಂವ್ ್‌ ಹ್‌ ಪಿಡ್ಲ್,್‌ ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ್‌

ಕತೆಂ್‌ಹ್‌ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ಪಿಡ್ಲ್?್‌ಆಮ್​್ ಾ ್‌ ಕಡ್ಡಚೆ​ೆಂ್‌ಚಲನ್​್‌ವಲನ್​್‌ರ್​್ ಯು್‌ಆನಿ್‌

113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಶರಾೆಂಕ್​್‌ ನಿಯಂತಿ ಣ್​್‌ ಕರಾ್‌ಾ ತ್ರ,್‌ ಶರಿೀರಾೆಂತ್ರ್‌ ಆರ್​್ ಾ ್‌ ರ್​್ ಯುೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಚಲನ್ವಕ್​್‌ ಸಹಯ್ಕ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಶರಾೆಂಕೀಶ್​್‌ ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ೆಂತ್ರ್‌ “ಡೊೀಪ್ತಮೈನ್”್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂ್‌ ರಾರ್ಯ್ನಿಕ್​್‌ ಉಪಯ್ಲೀಗ್‍ಲ್‌ ಕರಾ್‌ಾ .್‌ ಪುಣ್​್‌ ಕಾರಣೆಂತರ್​್‌ ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಚೊ್‌

ಶರಾೆಂಕೀಶ್​್‌ ಡೊೀಪ್ತಮೈನ್​್‌ ಹಕಾ್‌ ನಾಸ್​್‌ಕರೆಂಕ್​್‌ಆರಂಭ್‌ಕರಾ್‌ಾ ನಾ,್‌ಹೊ್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ರೊೀಗ್‍ಲ್‌ ಆರಂಭ್‌ ಜಾತ.್‌ ಹಾ ್‌ ಡೊೀಪ್ತಮೈನ್​್‌ ನಾಶ್​್‌ ಜಾೆಂವಾ್ ಾ ಕ್​್‌ಸಬಾರ್​್‌ಕಾರಣೆಂ್‌ಆಸಿಾ ತ್ರ.್‌ ಅನುವಂಶಕ್​್‌ ಕಾರಣ್​್‌ಯಿೀ್‌ ಏಕ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಆಸ್ಾ ತ್ರ.್‌ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಚೊ್‌ಭಾಗ್‍ಲ್‌ಜಾವಾ್ ಸ್​್ ್‌

114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನ್ರಕೀಶ್​್‌ ಡೊೀಪ್ತಮೈನ್​್‌ ನಾ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ,್‌ ರ್ಕೆಿೆಂ್‌ ಸಂದೇಶ್​್‌ ಪ್ತಚ್ತರೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯಾ್ .್‌ ಹಾ ್‌ ನಿಮಿಾ ೆಂ್‌ ರ್​್ ಯುೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆ​ೆಂಕ್​್‌ತೊೆಂದೆಿ ್‌ಜಾತತ್ರ.್‌ಹಾ ್‌ ವೈಫಲಾ​ಾ ಕ್​್‌ ಖಂಚಿಚ್​್‌ ಚಿಕತಾ ್‌ ಕರಿನಾ್‌ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್​್‌ ಕಿ ಮೇಣ್​್‌ ಚಡ್ಡತ್ರ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ಚ್​್‌ ್‌ ವೆತ.್‌ಖಂಚ್ತಾ ್‌ಕಾರಣೆಂಕ್​್‌ಹಾ ್‌ರಿತಿನ್​್‌ ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ್‌ ಕೀಶ್​್‌ ಚಲಾ​ಾ ತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ್‌ ಖಾತಿರ್​್‌ ಸಂಶೀಧನ್​್‌ ಚಲೆಾ ೀ್‌ ಆರ್.್‌ ಆಜೂನ್​್‌ಯಿ್‌ಸ್ಕಕ್ಾ ್‌ಸಮಂಜಸ್​್‌ಕಾರಣ್​್‌ ಮೆಳಾನಾತ್ರ್‌ಲಾಲ ಾ ನ್​್‌ ವಶೇಸ್​್‌ ಸಂಗತ್ರ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಗೆಲಾ​ಾ .್‌ ಲಾಹ ನ್​್‌ ಪ್ತಿ ಯ್ರ್​್‌ ನ್ರಕೀಶ್​್‌ ಡೊೀಪ್ತಮೈನಾಕ್​್‌ ಚಡ್ಡತ್ರ್‌ ಸಂವೇದನ್​್‌ಶೀಲ್​್‌ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ ನಾತ್ರ್‌ಲಾಲ ಾ ್‌ ಕಾರಣನ್​್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಭುಗ್ಲ್ಾ ಿೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ೆಂವಾ್ ಾ ಕ್​್‌ವರಳ್​್‌ಜಾವಾ್ ರ್.್‌

ಹಚಿೆಂ್‌ ಲಕ್ಷಣೆಂ್‌ ಕತೆಂ?್‌ ಆರಂಭಾಚ್ತಾ ್‌ ಹಂತರ್​್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಪಿಡೆಚಿೆಂ್‌ ಲಕ್ಷಣೆಂ್‌ ಜಾಯಿಾ ೆಂ್‌ ಸೌಮ್ಾ ್‌ ಥರಾನ್​್‌ ಆರ್ಾ ತ್ರ.್‌ಸುರೆ್‌ಾ ರ್​್‌ಎಕಾಚ್​್‌ಪ್ತೆಂಯಾನ್​್‌ ಯಾ್‌ ಹತನ್​್‌ ಕಾೆಂಪಿ​ಿ ,್‌ ಹತ್ರಪ್ತೆಂಯ್​್‌ಖುೆಂಟುನ್​್‌ವೊಡ್​್ ್‌ಆಸ್​್ ಪರಿೆಂ್‌ ದಿರ್ಾ ತ್ರ.್‌ ಕಡ್ಡಚ್ತಾ ್‌ ಏಕ್​್‌ ಯಾ್‌ ದೊೀನ್​್‌ ಭಾಗ್ಲ್ೆಂನಿ್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಲಕ್ಷಣ್​್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ ಆರ್.್‌ ಕಡ್ಡಚೆ​ೆಂ್‌ಸಮ್ತೊೀಲನ್​್‌ಆನಿ್‌ಚಲವಿ ್‌ ಕಷಾ ೆಂಚಿ್‌ ಜಾತ.್‌ ಚಲುೆಂಕ್​್‌ ತೊೆಂದೆಿ ್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ,್‌ ಕದೆಲಾರ್​್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಉಟುನ್​್‌ ಬಸುೆಂಕ್​್‌ ಕಷ್ಾ ್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ,್‌ ಚ್ತಲ್​್‌

ಚಮ್ಕ ಣ್​್‌ ನಿಧನ್​್‌ ಜಾೆಂವ್ ್‌ ಆರ್ಾ .್‌ ರ್​್ ಯುೆಂನಿ್‌ ದೂಕ್​್‌ ದಿಸುನ್​್‌ ಯ್ತ,್‌ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್​್‌ರ್ಳುೆಂಕ್​್‌ಕಷ್ಾ ್‌ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ,್‌ ತೊೀೆಂಡ್​್‌ ನಿಭಾಿವುಕ್​್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ,್‌ ತಳಾಹತ್ರ್‌ ಮಿಮಿ​ಿರೆ್‌್ ೆಂ,್‌ ಮೂತ್ರ್‌ ಬ್ರಚ್ತಣಾ ರ್​್‌ ವೆಚೆ​ೆಂ,್‌ ಹತೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ಸ್ಕಕ್ಷ್ಾ ್‌ ಚಲನ್​್‌ ಉಣೆಂ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಕಸಲೆ​ೆಂಯ್​್‌ ಬರೊೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಅರ್ಧ್ಾ ್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ,್‌ ವಾಚುೆಂಕ್​್‌ ತೊೆಂದೆಿ ್‌ ಜಾೆಂವೆ್ ೆಂ,್‌ ಪುರಾಸಣ್​್‌ ಆನಿ್‌ ಉದೆಾ ೀಗ್‍ಲ್‌ ಆರ್ಲ ಾ ರ್​್‌ ಯಾ್‌ ಒತಾ ಡ್ಲ್ಚಿೆಂ್‌ ಸನಿ್ ವೇಶೆಂ್‌ ಕಾೆಂಪಿ​ಿ ್‌ ತಿೀವಿ ತ್‌ ಚಡ್ಲ್ಾ .್‌ ಆಖೆಿ ೀಕ್​್‌ ತಕಲ ್‌ ಗುೆಂವೊಳ್,್‌ ವೊೆಂಟ್,್‌ ಜೀಬ್​್‌ ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಪ್ತೆಂಯಾೆಂನಿ್‌ ಕಾೆಂಪಿ​ಿ ್‌ ಯ್ತ.್‌ ಆವಾಜ್​್‌ ವಯ್ಿ ್‌ ಸಕಯ್ಲ ್‌ ಜಾೆಂವೊ್ ,್‌ ಕೂಡ್​್‌ ಬಾಗೊಾ ೆಂಚಿ,್‌ ಬ್ರಚ್ತಣಾ ರ್​್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ ಉಟ್ಮಾ ನಾ್‌ ಘಾಮೆ​ೆಂವೆ್ ೆಂ್‌ ಕಡ್ಡಚಿ್‌ ಉಷಿ ತ್‌ ಉಣ್‌ ಜಾೆಂವ್ ,್‌ ರಗ್ಲ್ಾಚೊ್‌ ವತಾ ಡ್​್‌ ಉಣೆಂ್‌ ಜಾೆಂವೊ್ ,್‌ ಹಾ ್‌ ಸಂರ್ೆಂ್‌ ಭಿರಾೆಂತ್ರ,್‌ ಉದೆಾ ೀಗ್ಲ್​್‌ ನಿಮಿಾ ೆಂ್‌ ಗೊೆಂದೊಳ್​್‌ ಉಬಾೆ ತ.್‌ ವಸೊಿ ಣ,್‌ ಭಿನ್​್ ತ,್‌ ಉಗ್ಲ್ಡ ರ್ಚಿ್‌ಶಕಾ ್‌ಕೆಂದೊಾ ನ್​್‌ವೆಚಿ್‌ತಶೆ​ೆಂ್‌ ಬೂದ್ರ್‌ ಮ್ೆಂಧಾ ತಯಿೀ್‌ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ಆರ್.್‌ ಸೊದುನ್​್‌ ಕಾಡೆ್ ೆಂ್‌ ಕಶೆ​ೆಂ?್‌ ಕಡ್ಡಚಿ್‌ ಪರಿೀಕಾ​ಾ ್‌ ಆನಿ್‌ ಪಿಡೆಚಿೆಂ್‌ ಲಕ್ಷಣೆಂ್‌ ಪಳ್ಳವ್ಕ್ ್‌ ಹಳ್​್‌ಲೆಲ ್‌ ಜಾಣಾ ಯ್ಚೆ್‌ ದ್ಲಕೆಾ ರ್​್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಕಶ್‌ ಯ್ತ್‌ ತೆಂ್‌ ಸೊದುನ್​್‌ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ.್‌ ವಶೇಸ್​್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌

115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ತಿ ಯ್ರ್ಾ ೆಂ್‌ ಥಂಯ್​್‌ ಹಾ ್‌ ಪಿಡೆಚೆ​ೆಂ್‌ ಲಕ್ಷಣ್​್‌ ವಳುಕ ನ್​್‌ ಘೆ​ೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಚಿಕೆಕ ್‌ ಕಷ್ಾ ್‌ ಜಾತತ್ರ.್‌ ಪುಣ್​್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ ಚಡ್ಡಲ ,್‌ ವಶೇಸ್​್‌ ವಾಡ್ಡಲ ,್‌ ತಿೀವ್ಕಿ ್‌ ಜಾಲ್‌ ತರ್​್‌ ಪಿಡೆಚೆ​ೆಂ್‌ ಲಕ್ಷಣ್​್‌ಸಾ ಷ್ಾ ್‌ಥರಾನ್​್‌ಕಳೊನ್​್‌ಯ್ತ.್‌

ತುಮೊ್ ್‌ ಸಹಕಾರ್​್‌ಚ್​್‌ ಅವಶಾ ಕ್​್‌ ಜಾವಾ್ ರ್.್‌ ದ್ಲಕೆಾರಾಚಿ್‌ ಸಲಹ್‌ ಚುಕಾನಾರ್ಾ ೆಂ್‌ ಪ್ತಳುೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯ್.್‌ ಖಂಚ್ತಾ ಚ್​್‌ ಕಾರಣ್‌ ಖಾತಿರ್​್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ ಬಂದ್ರ್‌ ಕರಿ್‌್ ೆಂ್‌ ನ್ಹ ಯ್.್‌ ಥೊಡೆ್‌ ಪ್ತವಾ ೆಂ್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ ನಿಮಿಾ ೆಂ್‌ ತಿೀವ್ಕಿ ್‌ ವೊೀೆಂಕ್,್‌ ಚಿಕತಾ ್‌ ಕಶ?್‌ ಪ್ತಕಿನ್​್‌ಸನ್​್‌ ಪಿಡೆಕ್​್‌ ಅತಿೀರ್ರ್​್‌ ಭೇದಿ,್‌ ಉನಾ​ಾ ದ್ರ,್‌ ಭಿರಾತ್ರ್‌ ಸ್ಕಕ್ಾ ್‌ ಚಿಕತಾ ್‌ ಆಜೂನಿ್‌ ಯೇೆಂವ್ಕಕ ,್‌ ನಿಮಿಾ ೆಂ್‌ ಆಡ್​್‌ ಪರಿಣಮ್​್‌ ಜಾಲ್‌ ತರ್​್‌ ಮೆಳುೆಂಕ್​್‌ ನಾ.್‌ ಪಿಡೆಚಿೆಂ್‌ ಲಕ್ಷಣೆಂ್‌ ಕೂಡೆಲ ್‌ ದ್ಲಕೆಾರಾಕ್​್‌ ಭೆಟುನ್​್‌ ಸ್ಕಕ್ಾ ್‌ ನಿಯಂತಿ ಣ್​್‌ ಕರೆ್‌್ ೆಂಚ್​್‌ ಚಿಕತಾ ಚೊ್‌ ಪರಿಹರ್​್‌ಜಡ್ಸನ್​್‌ಘೆಜಯ್.್‌ಸಾ ಯಂ್‌ ಪ್ತಿ ಥಮಿಕ್​್‌ ಉದೆು ೀಶ್​್‌ ಜಾವಾ್ ರ್ಾ .್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ಘೆ​ೆಂವ್ ್‌ಪ್ತಿ ಣಪ್ತಯ್​್‌ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಚ್ತಾ ್‌ ಡೊೀಪಮೈನ್​್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ ಆರ್.್‌ ಹಾ ್‌ ಪಿಡೆಚ್ತಾ ್‌ ಚಿಕತಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಮ್ಟಾ ್‌ ಚಡೊವ್ಕ್ ್‌ ಹೊ್‌ ರೊೀಗ್‍ಲ್‌ ಪಿಡೆರ್ಾಚಿ,್‌ದ್ಲಕೆಾ ರಾಚಿ್‌ಆನಿ್‌ಪಿಡೆರ್ಾಚ್ತಾ ್‌ ನಿಯಂತಿ ಣರ್​್‌ ಹಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ.್‌ ದಿರ್ಚ್ತಾ ್‌ ಕಟ್ಮಾ ೆಂಚಿ್‌ಸಂಪೂಣ್ಿ್‌ಸಹಕಾರ್​್‌ಅತಿೀ್‌ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ್‌ ವೆಳಾೆಂನಿ್‌ ವಕಾ​ಾಚೊ್‌ ಪಿ ಭಾವ್ಕ್‌ ಅಗತ್ರಾ ್‌ ಜಾವಾ್ ರ್.್‌ ಸಕಾಲಕ್​್‌ ಸ್ಕಕ್ಾ ್‌ ಲಾಗ್ಲ್ನಾ್‌ ಜಾಲಾಲ ಾ ್‌ ಕಾರಣನ್​್‌ ಪ್ತಟಿೆಂ್‌ ಚಿಕತಾ ್‌ದಿೀನಾ್‌ತರ್​್‌ಪಿಡ್ಲ್​್‌ತಿೀವ್ಕಿ ್‌ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಪಡ್ಲ್ಾ .್‌ ಜಾಣರಿ್‌ ದ್ಲಕೆಾ ರ್​್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂಚೊ್‌ ವಾ ಕಾ ್‌ ಸಂಪೂಣ್ಿ್‌ ಅೆಂಗ್‍ಲ್‌ವಕಲಕ್​್‌ ಪಿ ಮ್ಣ್,್‌ ಅೆಂತರ್,್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ ವಧನ್​್‌ ಜಾತ,್‌ಎಕಾ್‌ಹಂತರ್​್‌ಮೆ​ೆಂದ್ಲಾ ಚಿ್‌ಸರ್ೆ ್‌ ಆನಿ್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ ಘೆ​ೆಂವ್ ್‌ ರಿೀಟ್​್‌ ಸೊದುನ್​್‌ ಕಾಯ್ಿಚಟುವಟಿಕ್​್‌ ರಾವುನ್​್‌ ಸಾ ಬ್ಧ ್‌ ಪಿಡ್ಲ್​್‌ಹತೊೀಟಿಕ್​್‌ಹಡ್ಲ್ಾ ತ್ರ.್‌ದ್ಲಕೆಾರಾಚಿ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ವಾ ಕಾ ್‌ ಕೂಡೆಲ ್‌ ಮ್ರೆಂಕ್​್‌ ರ್ಧ್ಾ ್‌ ಅನುಮ್ತಿ್‌ ನಾರ್ಾ ೆಂ್‌ ವಕಾ​ಾ ೆಂ್‌ ಬದುಲ ೆಂಚಿೆಂ್‌ ಆರ್.್‌ ಚಡ್ಲ್ವತ್ರ್‌ ಜಣೆಂ್‌ ಚಿಕತಾ ೆಂಕ್​್‌ ನ್ಹ ಯ್.್‌ ಸ್ಕಕ್ಾ ್‌ ಥರಾನ್​್‌ ಸಾ ೆಂದನ್​್‌ ಕರಾ್‌ಾ ತ್ರ್‌ ಮ್ಹ ಳ್ಳೆ ೆಂಚ್​್‌ ವತಿೆಂ್‌ ಸಮ್ಧನ್ವಚೆ​ೆಂ್‌ ಚಿಕತಾ ್‌ಫಳಾಧಿಕ್​್‌ಯ್ಶಸಿಾ ್‌ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಜಾವಾ್ ರ್.್‌ -----------------------------------------------------------------------------------------

TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs Send your writings, news, etc., to: veezkonkani@gmail.com -----------------------------------------------------------------------------------------116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನ್ವೊ್‌ಕೆಂಕಿ ್‌ನಾಟಕ್​್‌ಬರೊೆಂವೊ್ ್‌ಸಾ ಧೊಿ ಮ್ೆಂಡ್​್‌ ಸೊಭಾಣ್​್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಶೆತಕ್​್‌ ನ್ವ್‌ ಉೆಂಚ್ತಯ್​್‌ ದಿೀೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್​್‌ ಹಡ್ಲ್ಾ ್‌ ನ್ವೊ್‌ ಕೆಂಕಿ ್‌ ನಾಟಕ್​್‌ಬರೊೆಂವೊ್ ್‌ಸಾ ಧೊಿ. 1.್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಕೆಂಕಿ ್‌ ಭಾಶೆ​ೆಂತ್ರ್‌ ಆಸುೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯ್.್‌ ಖಂಚ್ತಾ ಯ್​್‌ ಬೊೀಲ,್‌ಲಪಿಯ್ೆಂತ್ರ್‌ಬರೊವೆಾ ತ. 2.್‌ಧಮಿ​ಿಕ್​್‌ನಾಟಕ್​್‌ನ್ಹ ಯ್​್‌ಆರ್ಾ ೆಂ,್‌ ಹರ್​್‌ ಖಂಚ್ತಾ ಯ್​್‌ ವಶಯಾೆಂಚೆರ್​್‌ ನಾಟಕ್​್‌ಆಸುೆಂಯ್ತ.

ನಾಟಕಾಚಿ್‌ಆವು ್‌ಲಗಾ ಗ್‍ಲ್‌ದೇಡ್​್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ದೊೀನ್​್‌ಘಂಟ್ಮಾ ಚಿ್‌

ಆಸುೆಂಕ್​್‌ಜಾಯ್.

3.್‌ ಸಾ ಧಿ​ಿಕ್​್‌ ಚಲ್‌ ವಾ್‌ ಚಲ,್‌ ಖಂಯಾ್ ಾ ಯ್​್‌ ಪ್ತಿ ೆಂತಾ ಚಿ,್‌ ಧಮ್ಿಚಿ,್‌ಪ್ತಿ ಯ್ಚಿ್‌ಆಸುೆಂಯ್ತ. 4.್‌ ಎಕಾ್‌ ವಾ ಕಾನ್​್‌ ಕತಲ ಯ್​್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಸಾ ಧಾ ಿಕ್​್‌ದಿವೆಾ ತ್‌ಆನಿ್‌ಎಕಾಚ್ತಾ ಕೀ್‌ ಚಡ್​್‌ ವಾ ಕಾ ೆಂನಿ್‌ ರ್ೆಂಗ್ಲ್ತ್‌ ಏಕ್​್‌ ನಾಟಕ್​್‌ಬರೊವೆಾ ತ. 5.್‌ ಸಾ ಧಾ ಿಕ್​್‌ ಧಡೆಲ ಲೆ್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಖಂಚ್ತಾ ಯ್​್‌ ಕಾರಣೆಂಕ್​್‌ ತಿರರ್ಕ ರ್​್‌ ಜಾಯಾ್ ೆಂತ್ರ್‌ ತರ್​್‌ ಹರ್​್‌ ನಾಟಕಾಕ್​್‌ ರ.್‌2,000/-್‌ಸಂಭಾವನ್​್‌ಮ್ೆಂಡ್​್‌

117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸೊಭಾಣ್​್‌ದಿತಲೆ​ೆಂ.

ವರಯಾಿ ರಾೆಂಚೆ​ೆಂ್‌ ನಿಮ್ಣೆಂ.

6.್‌ ಸಾ ಧಾ ಿೆಂತ್ರ್‌ 5್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಆಸಿಾ ತ್ರ್‌ ತರ್,್‌ ರ.್‌ 10,000/-ಚೆ​ೆಂ್‌ ಏಕ್​್‌ ಬಹುಮ್ನ್,್‌ 6್‌ ಥಾವ್ಕ್ ್‌ 10್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ತರ್​್‌ ರ.್‌ 10,000/-ಚೆ​ೆಂ್‌ ಪಯ್ಲ ೆಂ್‌ ಆನಿ್‌ ರ.್‌5,000/-ಚೆ​ೆಂ್‌ದುಸ್ಿ ೆಂ್‌ಇನಾಮ್​್‌ಆನಿ್‌ 11್‌ಥಾವ್ಕ್ ್‌ಚಡ್​್‌ನಾಟಕ್​್‌ಆಸಿಾ ತ್ರ್‌ತರ್​್‌ ರ.್‌ 10,000/-್‌ ಪಯ್ಲ ೆಂ,್‌ ರ.್‌ 5,000/-್‌ ದುಸ್ಿ ೆಂ್‌ ಆನಿ್‌ ರ.್‌ 3,000/-ಚೆ​ೆಂ್‌ ತಿಸ್ಿ ೆಂ್‌ ಬಹುಮ್ನ್​್‌ಆಸಾ ಲೆ​ೆಂ. 7.್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ನ್ವಾ​ಾ ನ್​್‌ ಬರಯ್ಲ ಲ್‌ ಆಸುೆಂಕ್​್‌ ಜಾಯ್.್‌ ಎದೊಳ್​್‌ ಪರಾ್‌ಾ ೆಂತ್ರ್‌ ಪಿ ದಶಿನ್​್‌ ಜಾಯಾ್ ತುಲಲ ್‌ ಆನಿ್‌ ಪಗಿಟ್​್‌ ಜಾಯಾ್ ತ್ರ್‌ಲಲ ್‌ ಜಾೆಂವ್ಕಕ ್‌ ಜಾಯ್.್‌ ಅನುವಾದ್ರ್‌ ಆನಿ್‌ ಪ್ಲ್ಿ ೀರಿತ್ರ್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಜಾಯಾ್ ೆಂತ್ರ.

8.್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಮ್ೆಂಡ್​್‌ ಸೊಭಾಣ್​್‌ ದಫಾ ರಾಕ್​್‌ ಪ್ತವೊೆಂವ್ಕಕ ್‌ ನಿಮ್ಣ್‌ ತರಿೀಕ್​್‌10.10.2022. 9.್‌ ವರಯಾಿ ರ್​್‌ ನಾಟಕಾಚೆ​ೆಂ್‌ ಖಾಶೆಲೆ​ೆಂಪಣ್,್‌ ಕಾಣ,್‌ ಲರ್ೆಂವ್ಕ,್‌ ಭಾಸ್,್‌ ಮ್ೆಂಡ್ಸನ್​್‌ ಹಡ್​್‌ಲಲ ್‌ ಶೈಲ,್‌ ದಿಗು ಶಿಕಾಕ್​್‌ಆಸೊ್ ್‌scope್‌ಹಚೆರ್​್‌ ಆಪಿಲ ್‌ ವರೊವಿ ್‌ ಕರ್‌ಾ ಲೆ.್‌

ತಿೀಪ್​್‌ಿಚ್​್‌

10.್‌ ನಾಟಕಾಚೆ​ೆಂ್‌ ಸಂಪೂಣ್ಿ್‌ ಹಕ್ಕ ್‌ ಬರಯಾಿ ರಾಚೆ​ೆಂ್‌ಜಾವ್ಕ್ ್‌ಉರೆ್‌ಾ ಲೆ​ೆಂ.

11.್‌ ್‌ copyright್‌ ತಸಲಾ​ಾ ್‌ ತಕಾಿ ರಾೆಂಕ್​್‌ ಬರಯಾಿ ರ್​್‌ಚ್​್‌ ಜವಾಬಾು ರ್.್‌ ಮ್ೆಂಡ್​್‌ ಸೊಭಾಣಕ್​್‌ ಸಂಬಂಧ್​್‌ ಆಸೊ್ ್‌ನಾ. 12.್‌ ಬಹುಮ್ನ್​್‌ ವಜತ್ರ್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಮುಕಾಲ ಾ ್‌ ದಿರ್ೆಂನಿ್‌ ಖೆಳುನ್​್‌ ದ್ಲಕೆಂವ್ ್‌ ಜವಾಬಾು ರಿ್‌ ಮ್ೆಂಡ್​್‌ ಸೊಭಾಣ್​್‌ಘೆತ. 13.್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ನುಡ್ಡ್‌ ವಾ್‌ ಬರಹ್‌ ಫೆಂಟ್ಮೆಂತ್ರ್‌ ಟೈಪ್​್‌ (DTP)್‌ ಕರ್‌್ ್‌್ ಧಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ಜಾಯ್.

14.್‌ ನಾಟಕ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ಪ್ತತಿ​ಿ ್‌ ವಾ್‌ ಬಹುಪ್ತತಿ​ಿ ್‌ ಜಾವ್ಕ್ ್‌ ಆಸುೆಂಯ್ತ.್‌ ಪ್ತತ್ರಿ ್‌ ವಗ್ಲ್ಿೆಂತ್ರ್‌ ನ್ಟ್/ನ್ಟಿೆಂಚ್ತಾ ್‌ ಸಂಖಾ​ಾ ಕ್​್‌ಮಿೀತ್ರ್‌ನಾ. 15. ಮ್ೆಂಡ್​್‌ ಸೊಭಾಣ್​್‌ ಸಮಿತಿ್‌ ರ್ೆಂದ್ಲಾ ೆಂಕ್​್‌ಯಿ್‌ ಹಾ ್‌ ಸಫ ಧಾ ಿೆಂತ್ರ್‌ ಆವಾಕ ಸ್​್‌ಆರ್. 16.್‌ಸಂಘಟಕಾೆಂಕ್​್‌ಖಂಯ್​್ ೆಂಯ್​್‌

118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಿಯ್ಮ್​್‌ ಬದುಲ ೆಂಕ್,್‌ ತಿದುಾ ೆಂಕ್​್‌ ವಾ್‌ ಕಾಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ ಸಂಪೂಣ್ಿ್‌ ಅಧಿಕಾರ್​್‌ ಆಸಾ ಲ.

KALANGANN

ನಾಟಕ್​್‌ ಪೊರ್ಾ ರ್​್‌ ವಾ್‌ Email್‌ ರ್​್‌ ಮ್ತ್ರಿ ್‌ಧಡ್ಸೆಂಕ್​್‌ವಳಾಸ್​್‌:

MANGALORE 575 016

MAKALE, SHAKTHINAGAR

Email : MANDD SOBHANN mandd.sobhann86@gmail.com Ph : 8105 22 6626 ------------------------------------------------------------------------------------

119 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


.

126 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಯಿಕಾ ಘರಾಣಾ​ಾೆಂತ್ ಆಸ್ಾಜ ಜಾಲ್ ಯೆಂ ಪುಸಾಕ

127 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Description್‌and್‌gist್‌of್‌the್‌book್‌:್‌Soon್‌after್‌George್‌Fernandes’s್‌demise್‌tons್‌of್‌columns್‌ and essays were published on Internet and other Print Media. His antics, heroics and his craft which were never shared on public platform were brought to light. People who encountered George in his hey days, were dazzled by his disposition, they idolized his courage, he could win friends with a drop of a hat and also abandon them out of the blue through his impulsive decisions. Politicians from diverse ideologies admired his devil may care attitude and clout of his mass base across the country. For a Catholic boy from್‌the್‌coastal್‌Pocket್‌corner್‌of್‌Mangalore್‌to್‌rule್‌the್‌roost್‌in್‌India’s್‌Maximum್‌City್‌ Bombay and later dare the mighty Authoritarian Establishment was unprecedented and remains so till date. Not many political personalities have left such a vigorous impact in the Post Independence dynamics of India, challenging the absolute power and fighting for the blue collar and the downtrodden; George was a Phenomenon. The book is avalaible in print format only in india at cleverfox store price rupees 149. In a few days will be avalaible on Amazon, books mantra and flipkart 128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs Send your writings, news, etc., to: veezkonkani@gmail.com 129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs Send your writings, news, etc., to: veezkonkani@gmail.com

131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ