Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Roman Script.

Page 1

ಸಂ`Asu

1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 5 ಸೆಂಖ ೊ: 39

ಆಗ ೊಸ್ತ್ 4, 2022

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಉದ್ವ್ನ್ ಯಂವ್ಚೊ ಯಳವ ಬಿಜ್ಪಿ ಮಳಖ್ಲಿ ಜ್ಚೋಯಲಸ್ ಡಿ’ಸ್ಚೋಜಾ,

ಪತಿಣ್ ಜ್ಚೋಯ್ಲಲನ್ ಆನಿ ಬಾಳ ಕ್ೋಯ್ಲಲ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಆತೊಂ ಸಂಸಾರಾದಯ ೊಂತ್ ’ಮಂಕ ಪಾಕ್ಸ್ ?’ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರ್ ಎದೊಳ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧಾಂವಾಂಕ್ ನಾ; ಸಭಾರಾಂನಿ ಚ್ಯಾ ರ್ ಡೋಸ್ ಪರ್​್ಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನಾ​ಾಂ ತೊಪುನ್ ತಾಂ ಸರ್​್ಾಂ ಕಾಂಯ್ ಶಾಭಿತ್ ನಾ​ಾಂತ್. ಚ್ಯಾ ರ್ ಡೋಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತೋ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಕೊೋವಿಡ್ ಲ್ಯಗ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಹಾಕ ವೈಜಾ​ಾ ನಿಕ್ ಜರ್ಬ್ ಆಜೂನ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ನಾ. ಲ್ಯಖಾಂ ಲ್ಯಖ್ ಲೋಕ್ ಹಾ​ಾ ಮಹಾಮಾರಿಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಮರರ್ಣ ಪ್ಲ್ರ್ಯ , ಸಭಾರ್ ಕಂಗ್ಾ ಲ್ ಜಾಲ್ಯ, ಸಭಾರ್ ಕಮಾ​ಾಂ ಜಾಗೆ, ಕರ್ಖ್ನೆ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ತ್, ಆನಿ ಸಭಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯ ಾಂ ತಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಆಜೂನ್ ಸುಟಾಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಏಕ್ಚ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಸಂಸಾರರ್ ’ಮಂಕಿ ಪ್ಲ್ಕ್​್ ’ ಉದೆಲ್ಯಾಂ. ಪ್ಲ್ಕ್​್ ಪಿಡ್ಲ್ ಸುರ್​್ತಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ್ ಲ್ಯಾ ಬರೋಟರಿಾಂನಿ ಮಾ​ಾಂಕಡ ಾಂಚೆರ್ ಪರ ಯೋಗ್ ಕನ್​್ ಆಸಾ​ಾ ನಾ ಹಿ ಪಿಡ್ಲ್ ಪಯ್ಲಯ ವಿಜಾ​ಾ ನಿಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲಯ ಆಸಾ​ಾ ಾಂ ತಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ’ಮಂಕಿ ಪ್ಲ್ಕ್​್ ’ ಮಹ ಣೊನ್ಾಂಚ ಆಪರ್ಯ ಾಂ. ಹಿ ಪಿಡ್ಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೋ ಸುಧರ ಲ್ಯಯ ಾ ಮಹ ರ್ಣ ನಾ​ಾಂರ್ಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯ ಾಂ, ಆಫ್ರರ ಕಾಂತ್, ಭಾರತಾಂತ್ಯ್ಲೋ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ . ಹಿ ಪಿಡ್ಲ್ ಆಾಂಗ್ರ್ ಖಟ್ಲಯ ಪಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಪುರ್ಣ ಹಾಚೆಾ ಪ್ಲ್ರ ಸ್ ಮಾರೆಕರ್ ರಿೋತಚಿ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಆಾಂಗ್ರ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಕಸಾಂ ಕತ್ ವಯ್ರ ಯೇವ್ನ್ ಬುಳ್ಭು ಳಾ​ಾ ಾಂ ರೂಪ್ಲ್ರ್ ದಿಸನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂತಾಂ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಪರಿಾಂ ದಿಸಾ​ಾ ಕಸಾಂ ಪಳಾಂವ್ನ್ ಮೆಳಾಿ . ಹ್ಯ ಬುಳ್ಭು ಳ ಅರ್ಖಾ ಆಾಂಗ್ರ್ ದಿಸನ್ ಯೆತತ್ ಆನಿ ಪಳಾಂವ್ನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸಾ​ಾ .

ಬುದ್ವ ಾಂತ್ ಹಿ ಪಿಡ್ಲ್ ನಿರ್ರ ಾಂವ್ನ್ ಹರ್ ಪರ ಯತ್​್ ಕತ್ತ್ ತರ್ ದೆರ್ಸಪ ಣ ಮನಿಸ್ ಹೊ ದೇರ್ನ್ ಮನಾ​ಾ ಕುಳಾಚೆರ್ ಘಾಲಯ ಶಿರಪ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಸಾ​ಾಂಗೊನ್ ಮಾಗೊಾಂಕ್, ನೊವೆನಾ​ಾಂ ಕರಾಂಕ್, ಉಪ್ಲ್ವ ಸ್ ಧರಾಂಕ್ ಇತಾ ದಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಟ್ಲಯ ರ್ಾ ರಾಂಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾ ತ್. ದೇರ್ನ್ ಶಿರಪ್ ಘಾಲಾಂಕ್ ದೇರ್ಕ್ ಕಿತಾಂ ಪಿಶಾಂ ಲ್ಯಗ್ಯ ಾಂ? ಹಾ​ಾ ಸರ್ಲ್ಯಕ್ ತಾಂಚೆಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಕಸ್ಲಯ ಚ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ ದೇವ್ನ ದ್ರ್ಳ್, ಮ್ಚಗ್ಳ್, ಕಳಾ​ಾ ಾ ಕಳಾ​ಾ ಚೊ ಆಸಾ​ಾ ಾಂ ತೊ ಕಿತಾ ಆಮೆ್ ಾ ತಸಾಯ ಾ ಚಿಲ್ಯ ರ್ ಮನಾ​ಾ ಾಂಚೆರ್ ಶಿರಪ್ ಘಾಲ್ಯಾ ? ಹೊ ರ್ದ್ ಕೊೋರ್ಣಾಂಚ ಸಡರ್​್ . ಸಂಸಾರ್ ಸಗೊ​ೊ ಚ್ ಬದ್ಲ್ಯಯ . ಪಳರ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ತಾ ಗೆರ ೋಸಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂ ಭುಗ್ಾ ್ಾಂಕ್. ತಣಾಂ ನೆಹ ಸ್ಲ್ ತಾಂ ಬುರಕಚಿಾಂ, ಪಿಾಂಜ್‍ಲಲಯ ಜೋನ್​್ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂಟ್ಲಾಂ. ಏವೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಆಾಂಗ್ರ್ ಖಲ್ ಗಾಂತಾ ನಾ ಸಯ್ಾ ತತಯ ಾಂ ಆಾಂಗ್ ದಾಖಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂ ನಾ. ಕೊಣಾಂಯ್ ಸಡ್ಲ್ಯ ಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಹಿಾಂ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂ ರಸಾ​ಾ ಾ ರ್ ವಿಣಾ ಾಂಚ ಭಾಂವಿಾ ಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ! ಸಂಸಾರ್ ನಿಜಾಕಿೋ ಬದ್ಲ್ಯಯ ವ ಘಾಣನ್ ಖದ್ವ ಳಾೊ ಾಂ; ತಮಾಂಚ ಸಾ​ಾಂಗ್.

ಡಾ. ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆತೊಂ ಜೀಯ್ಲಿ ನಾ ವಶ್ಯ ೊಂತ್ ಇಲ್ಿ ೊಂ ಪಳೆವ್ಯ ೊಂ:→ 30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೀಯಯ ಸಾಚಿ ಪತರ್ಣ ಜೋಯ್ಲಯ ನ್ ಗ್ಾಂರ್ನ್ ಶಿತ್ಡಚಿಚಿ ಏಕ್ ಖೆಳಾ​ಾ ಡ. ಮೂಡ್ಿದಿರ ಆಳಾವ ಸ್ ಕಲೇಜ ಥಾವ್ನ್ ತಣಾಂ ತಚಿ ಸನದ್ ಜಡಯ ಆನಿ ಪರ ಸುಾ ತ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶಾ ರೆನ್​್ ಕರ್ಪ್ರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡರ್ ಹಾ​ಾಂತಾಂ ಆರ್ಪಯ ರ್ವ್ನರ ಕರನ್ ಆಸಾ. ತಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಪಂದಾ​ಾ ಟ್ಲಾಂನಿ ಪ್ಲ್ತ್ರ ಘೆವ್ನ್ ಸಥ ಳೋಯ್, ರಜ್‍ಲಾ , ರಷ್ಟ್ಿ ್ ತಸಾಂ ಅಾಂತರಷ್ಟಿ ್ೋಯ್ ಮಟ್ಲಿ ರ್ ಇನಾಮಾ​ಾಂ ಜಡ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್. ತಾಂಚೆಾಂ ಲ್ಗ್​್ ಜನೆರ್ 17, 2021 ವೆರ್ ಮಂಗೊ ಚ್ಯಾ ್ ಬಾಂದೆಲ್ ಇಗಜೆ್ಾಂತ್ ದ್ಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ಯೆಯ ಾಂ. ಲ್ಗ್​್ ಕ್ 31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದೊೋಗ್ ಿಸ್ಪ ಆನಿ ರ್ಪಣ್ಣಾ ಸಾ​ಾಂಲ್ಯಗಾಂ ರ್ಜಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಯ (ಪ್ಲ್ನ್ 22 ಪಳ). ತಾಂಕಾಂ ಹಾ​ಾ ವಸಾ್ ಏಕ್ ಚೆಡಾಂ ಬಾಳ್ ಕೇಯ್ಲಯ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಾಂ. ಜೀಯ್ಲಿ ನಾನ್ ಧೊಂವ್ಣ ೊಂತ್ ಆನಿ ಉಡ್ಣ ೊಂತ್ ಜಮಯ್ಲಲ್ಿ ೊಂ ಫಲಕೊಂ, ಕಪಾಪ ೊಂ, ಪದಕೊಂ ಹ್ಯಯ ಪರೊಂ ಆಸಾತ್: 1. ಅಾಂತರಷ್ಟಿ ್ೋಯ್ ಮಟ್ಲಿ ರ್: 1. 14ವೆ ಏಶಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ಹಾನೊಯ್, ವಿಯೆಟ್‍ನಾಮ್ 2010. ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ 6ವೆಾಂ ಸಾಥ ನ್. 2. ಏಶಿಯನ್ ಗ್ರ ಾ ಾಂಡ್ ಪಿರ -1 2010 ಪುಣಾಂತ್. ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ 7ವೆಾಂ ಸಾಥ ನ್. 3. ಏಶಿಯನ್ ಗ್ರ ಾ ಾಂಡ್ ಪಿರ -2 2010 ಬಾಂಗೊ ರಾಂತ್. ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ 6ವೆಾಂ ಸಾಥ ನ್. 4. ಏಶಿಯನ್ ಗ್ರ ಾ ಾಂಡ್ ಪಿರ -3 2010 ಚೆನಾ್ ಾಂಯ್ಾ . ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ 4ತಾಂ ಸಾಥ ನ್. 5. 22ವೆಾಂ ಏಶಿಯನ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ಬುಬನೇಶವ ರ್, ಒಡಶಾ 2017. ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ 7ವೆಾಂ ಸಾಥ ನ್. 2. ರಷ್ಟಿ ್ೋಯ್ ಮಟ್ಲಿ ರ್: 1. 52ವೆ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಗೇಮ್​್ 2006 ಮಾಂಬಯ್. ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ಕಶಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್.

2. 19ವಿಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಇಾಂಟರ್ ಝೋನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2007. ಗಾಂಟೂರ್, ಆಾಂದ್ರ ಪರ ದೇಶ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. 3. 19ವಿಾಂ ಇಾಂಟರ್ ಝೋನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ ಗಾಂಟೂರ್, ಆಾಂದ್ರ ಪರ ದೇಶ್. ಪಾಂಟ್ಲಥಾಯ ನ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. 4. 19ವೆಾಂ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ 2007 ಪ್ಲ್ಾಂಡಚೇರಿ, ಚೆನಾ್ ಯ್. ಪಾಂಟ್ಲಥಾಯ ನ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. 5. 24ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2008 ಮೈಸ್ಕರ್, ಕನಾ್ಟಕ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್.ಪದ್ಕಾಂ. 6. 54ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಗೇಮ್ 2009 ಕೊಚಿ್ , ಕೇರಳ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್.ಪದ್ಕಾಂ 7. 21ವಿ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ 2009 ಕೊಚಿ್ , ಕೇರಳ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ರ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್. 8. 21ವಿ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಇಾಂಟರ್ ಝೋನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2009 ಪಂಚಕುಲ್, ಚ್ಯಾಂದಿಘಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಕಶಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್. 9. 21ವಿ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಇಾಂಟರ್ ಝೋನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2009 ಪಂಚಕುಲ್, ಚ್ಯಾಂದಿಘಡ್ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾ​ಾಂಗ್ರ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್. ಪದ್ಕ್. 10. 15ವೆಾಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ 17. 19ವೆಾಂ 19ವೆಾಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ಸ್ಲೋನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಸ್ಲೋನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ರಾಂಚಿ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2015 ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್. ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. 11. 50ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಓಪನ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ 18. 21ವೆಾಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2010 ಕೊಚಿ್ , ಸ್ಲೋನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಕೇರಳ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ಕಶಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2017 ಪ್ಲ್ಶಾಲ್ಯ ಪದ್ಕ್. ಪಂಜಾಬ್ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ 12. 26ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪದ್ಕ್. ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 19. 57ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಇಾಂಟರ್ಸಿ ೋಟ್‍ ಬಾಂಗಳೂರ, ಕನಾ್ಟಕ 2010 ಲ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಲೋನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್. ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2017 ಟಿರ ಪ್ಲ್ 13. ಆಲ್ ಇಾಂಡರ್ ಇಾಂಟರ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. ಯುನಿವಸ್ಲ್ಟಿ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ 20. 57ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಓಪನ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ಮೂಡ್ಿದಿರ , ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ಚೆನಾ್ ಯ್, ಕನಾ್ಟಕ 2011 ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ತಮಳ್ನಾಡ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ರ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. ಕಶಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಪದ್ಕ್. 14. 23ವೆಾಂ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ಹಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜೋಯ್ಲಯ ನಾಕ್ ಮೆಳೊ ಾಂ ಹೈದ್ರಬಾದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮ್ಚಗ್ಚಿಾಂ ಪದ್ಕಾಂ - ಜೋಯಯ ಸ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ರ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. ಡಸೋಜ ಆನಿ ಕೇಯ್ಲಯ ಡಸೋಜ. 15. 23ವೆಾಂ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , ವಿೋಜ್‍ಲ ಜೋಯಯ ಸ್, ಜೋಯ್ಲಯ ನ್ ಆನಿ ಹೈದ್ರಬಾದ್, ಆಾಂದ್ರ ಪರ ದೇಶ್ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಕೇಯ್ಲಯ ಹಾ​ಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಂಪ್ ಭಾ​ಾಂಗ್ರ ಳಾಂ ಪದ್ಕ್. ಜೋವನಾ​ಾಂತ್ ಸವ್ನ್ ಯಶ್ ಆಶೇತಾಂ 16. 54ವೆಾಂ ನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಇಾಂಟರ್ಸಿ ೋಟ್‍ ಆನಿ ಬರೆಾಂ ಮಾಗ್ಾ . ತಾಂಚಿ ಸ್ಲೋನಿಯರ್ ಎಥ್ಲಯ ಟಿಕ್​್ ಫುಡ್ಲ್ರಚಿಾಂ ಸವ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂ ಸದಾ​ಾಂಚ ಛಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್​್ , 2014 ಲ್ಕೊ್ , ಮಧಾ ಕರ್​್ಳ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ. ಪರ ದೇಶ್ ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಜಂಪ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಳಾಂ ------------------------------------------------------------------------------------------

TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs 33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಟ್ರ ೀಡೊಂಗ್ ಬಾಬ್ತಿ ನ್ ನೊವಸಾೊಂಕ್ಸ ತರ್ಬೆತಿ.

(ಫಿಲ್ಪ್ ಮುದಾರ್ಥೆ) ಯೆದೊಳ್ ಪರಾಯ ೊಂತ್: ಮಾಹ ಗ್ಯೆ ವವಿ್ಾಂ ದುಡ್ಲ್ವ ಚೆಾ ಾಂ ಮ್ಚೋಲ್ ವಹ ಸಾ್ನ್ ವಹ ಸಾ್ ಪಡನ್ ವೆತ. ಪರ ಸುಾ ತ್ ಮಾಹ ಗ್ಯೆಚಿ ದ್ರ್ ಬಾ ೋಾಂಕ್ ಟ್ಲವಣಾಂಚೆಾ ದ್ರಿ ಪ್ಲ್ರ ಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ . ದೆಕುನ್, ಆಮಾಂ ಉರವಿಾ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ದುಡ್ಲ್ವ ಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆಾಂವಿ್ ಗಜ್‍ಲ್. ವಹ ಡ್ ರಿಟನ್​್ ್ (ಪ್ಲ್ವಿಾ ) ಹಿಶಾ​ಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್. ಪೂರ್ಣ, ಹಿಸಾ​ಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ನಿವೇಷ್ಟ್ ಕಚೆಾ ್ಾಂ ಕಮ್ ಬಾ ೋಾಂಕಾಂನಿಾಂ ಪೈಶ ಜಮ್ಚ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ವ ದ್ವಲ್​್ಲ್ಯಾ ತತಯ ಾಂ ಸಲಸ್ ನಹಿಾಂ. ತಾ ರ್ಖತರ್, ಪೈಲ್ಾಂ, ಹಿಶ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಕಿತಾಂ? ತ ಬಜಾರಾಂತ್ ಕಶಾಂ ಖರಿೋದಿ ಕಚೆಾ ್ ಆನಿಾಂ

ವಿಕೆ್ ಾ ಮಹ ಳೊ ಮಾಹ್ಯತ್ ಘೆಜೆ. ಅಶಾಂ ನಿವೇಷ್ಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಬರ ಕರ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಬರ ಕರಕ್ ವಿಾಂಚೆ್ ಾ ಾಂ ಕಶಾಂ ತಾಂ ಶಿಕೆ್ ಾ ಾಂ ಗಜ್‍ಲ್. ಬರ ಕರ್ ವಿಾಂಚಾಚ, ತಚ್ಯಾ ಟ್ಲರ ೋಡಾಂಗ್ ರ್ಪಟ್ಲ್ಯಚೆಾ ರ್ 3-1 ಏಕಾಂವ್ನಿ ಉಗ್ಡ ಯೆಾ . ಹಾ​ಾ ಟ್ಲರ ೋಡಾಂಗ್ ರ್ಪಟ್ಲ್ಯಚೆಾ ರ್ ಸಮಪಿ್ತ್, ಕಯಮ್ ಆನಿಾಂ ರ್ಖಸ್ಲಾ ಏಕಾಂವ್ನಿ ರ್ಪುರ ಾಂಕ್ ಗಪಿತ್ ಲಗನ್ ಆಯ್ಲಡ ಆನಿಾಂ ಪ್ಲ್ಸ್ವಡ್​್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಜಾನ್-ಕರಿ ಪಲ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಪಡಾಂಕ್ ನಜ ತಶಾಂಚ ವಿಸರ ನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನಜ. ದೆಕುನ್, ಭಾ​ಾಂಗ್ರಚೆಾ ನಗ್ ಸಾ​ಾಂಬಳೊ ಲ್ಯಾ ಪರಿಾಂ ಸಾ​ಾಂಬಾಳ್ಭನ್ ದ್ವಿರ ಜೆ. ಟ್ರ ೀಡೊಂಗ್ ಕರ್ಚಯ ೆೊಂ ಕಶೊಂ? ದಾಕಯ ಾ ಕ್, ICICI direct ಬರ ಕರ ಕಡೆಾಂ 3-1 ಎಕಾಂವ್ನಿ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ. ತಾಂಚೆಾ ಾಂ ಟ್ಲರ ೋಡಾಂಗ್ ರ್ಪಟ್ಲ್ ಹೊೋಮ್ ಪೇಜ್‍ಲ ಅಶಾಂ ದಿಸಾ​ಾ . ಪೈಲ್ಾಂ ಮೇಟ್‍: ರ್ಖಸ್ಲಾ ಡೇಟ್ಲ ಭರನ್ Login Now ಬುತಾಂವ್ನ ಕಿಯ ಕ್ ಕರಾ ಾಂ.

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದುಸರ ಾಂ ಮೇಟ್‍: ಟ್ಲರ ೋಡಾಂಗ್ ಕರಾಂಕ್ ಫಂಡ್​್ ಜಾಯ್. Trade & Invest ಸಕಾ ನ್ ಮೆಳಾ​ಾ . ಥಾಂಸರ್ Allocate Funds ಬುತಾಂವ್ನ ಕಿಯ ಕ್ ಕರಾ ಾಂ.

ಹಿಶ ಸಕಂಡರಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಘೆತಾಂವ್ನ. ದೆಕುನ್ Secondary Market Equity ETF ಬುತಾಂವ್ನ ಕಿಯ ಕ್ ಕರಾ ಾಂ. 35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಸರ ಾಂ ಮೇಟ್‍, ಹಿಶ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಒಡ್ರ್ ದ್ವರಾ ಾಂ. Place Order ಬುತಾಂವ್ನ ಕಿಯ ಕ್ ಕರಾ ಾಂ.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚವೆಾ ಾಂ ಮೇಟ್‍: Equity, Place Order ಸಕಾ ನಾ​ಾಂತ್ Cash Buy ವಿಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ. ಉಗೆಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ಫೊಮ್​್ ಬರಾ ಾಂ. ದಾಕಯ ಾ ಕ್, NSE ಬಜರಾಂತ್ Tata Motors ಕಂಪಾ ಚೆಾ 10 ಹಿಶ ಜಾಯ್. ಕಂಪಾ ಚೆಾ ಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ನ ನಹಿಾಂ, ಚಿಹ್ನ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾಂ ಚಿಹ್ನ್ ಆಪಾ ಾಂ-ಆಪ್ ಭತ್. ಸಂಗ್ತಚ, ಬಜರಾಂತ್ ಚ್ಯಲ್ಾ ಾಂ ಮ್ಚೋಲ್ ದಾಕರ್ಾ . ಆಮಾಂ ಬಜರಾಂತ್ ನೊವಿಸ್ ದೆಕುನ್ Order validity: Day, Order Type: Market ಆನಿಾಂ Buy Now ವಿಕಲ್ಪ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ. ಗಳಾಯ್ ನಾಸಾ ನಾ​ಾಂ, ಸ್ಲಪ ಯ ಟ್‍ ಸಕುಾಂದಾ ಭಿತರ್, ಹ್ಯಾಂ ಒಡ್ರ್ Order Book ಸಕಾ ನಾ​ಾಂತ್ Executed ಪಂಗಾ ರ್ ದಿಸಾ​ಾ .

ತಶಾಂಚ Trade Book ಸಕಾ ನಾ​ಾಂತ್ ರೆಕೊಡ್​್ ಜಾತ.

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಘೆತಯ ಲ್ಯಾ ಹಿಶಾ​ಾ ಾಂಚೆಾ ಡೋಟೈಲ್ ಟ್ಲರ ೋಡ್ ಪರ್​್ಾಂತ್. ಬೂಕಾಂತ್ ಆಸಾ​ಾ . ಪೂರ್ಣ, ಡಲವರಿ ಟ್ಲರ ೋಡ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ದೊೋನ್ ದಿಸಾ​ಾಂ ಡಮೇಟ್‍ ರ್ಖತಾ ಾಂಚಿ ವಿಷೇಶತ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜಾತ. ಹಾಕ T+2 ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್, ಹ್ಯಾಂ ಲೇಕ್ ಏಕ್ ಡೇಟ್ಲ settlement ಮಹ ಣ್ಣಾ ತ್. ಹಿಶಾ​ಾ ಾಂಚಿ ಟೇಬಲ್ ಫೊಮೇ್ಟ್ಲರ್ ಆಸಾ​ಾ . ಡಲವರಿ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ತಕಾ ರ್ಣ Portfolio & ಮ್ಚೋಲ್ಯಕ್ ಘೆತಯ ಲ ರೇಟ್‍ ಆನಿಾಂ ಪ್ಲ್ವಿತ್ Statements ಸಬ್-ಸಕಾ ನಾ​ಾಂತ್ ಹಿಶ ಕೆಲಯ ಐವಜ್‍ಲ, ಚ್ಯಲಾ ಬಜಾರಿ ರೇಟ್‍, ರೆಕೊಡ್​್ ಜಾತತ್. ತಶಾಂಚ ಡಮೇಟ್‍ ಚ್ಯಲಾ ಬಜಾರಿ ಪುಾಂಜ, ಆನಿಾಂ ಮನಾಫೊ ಏಕಾಂರ್ಿ ಾಂತ್ ಜಮ್ಚ ಜಾತತ್. ಹ್ಯಾಂ ವ ಲಕ್ ರ್ಣ ದಾಕರ್ಾ . ತಶಾಂಚ ಕಂಪಾ ರೆಕೊಡ್​್ ಪಳಾಂವ್ನ್ , Stocks ಸಕಾ ನಾ ಬಾಿಾ ನ್ ಧರಳ್ ವಿಮಸ್, ಸಕಯ Order Book, ವ Trade Book ವ ಮಹತವ ಚೆಾ ಖಬರ , ಕೊರ್ಪ್ರೇಟ್‍ Demat Allocation ಸಬ್-ಸಕಾ ನಾ​ಾಂತ್ ಘಡಾ (Event) ಕೊರ್ಪ್ರೇಟ್‍ ವಚೆಾ ತ್. ವಯ್ರ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ದಾಕಯ ಾ ಾಂತ್ ಕತ್ರ್ಾಂ (Corporate Action) ಇತಾ ದಿ ಟ್ಲಟ್ಲ ಮ್ಚೋಟಸ್​್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪಾ ಚೆಾ 10 ವಿಷರ್ಾಂಕ್ ಲಾಂಕ್ ದಿತ. ವರ್ಯ ಾ ನ್, ಹಿಶ ಒಡ್ರ್ ಕೆಲ್, ಮಾಕೆ್ಟ್‍ ರೇಟಿರ್ ವಿೋಕ್ ವ ಚಡ್ ಘೆ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಎಲ್ಟ್‍್ ತಕಾ ರ್ಣ ತ ಮೆಳೊ ಆನಿಾಂ ಟ್ಲರ ೋಡ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಿೋವ್ನ್ ನಿವೇಷ್ಟಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ . ರೆಕೊಡ್​್ ಜಾಲ್. ದೊೋನ್ ದಿಸಾ​ಾಂ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್, ಹ್ಯ ಹಿಶ ಡಲವರ್ ಜಾಲ್ ಹಿ ಜಾಲ ಟ್ಲರ ೋಡಾಂಗ್ ತಬ್ತ. ಪೂರ್ಣ ಆನಿಾಂ ಡೋಮೆಟ್‍ ರ್ಖತಾ ಾಂತ್ ಜಮ್ಚ ಹಿಸ ವಿಾಂಚೊ್ ಕಸ? ಹ್ಯಾಂ ಅಧಿಕ್ ಜಾಲ್. ಹ್ಯ ಹಿಶ ಡಮೇಟ್‍ ರ್ಖತಾ ಾಂತ್ ಮಹತವ ಚೆಾ ಾಂ. ತಾ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ಚಡತ್ ಪಮ್ನೆಾಂಟ್‍ ಜಮ್ಚ ಆಸಾ​ಾ ತ್, ವಿಕಾ ವಿವರ್ ಮಕಯ ಾ ಅಾಂಕಾ ಾಂತ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


(ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅಂಕಾ​ಾ ಥಾವ್ನ್ “ಪತಾ ್ನ್ ಯೇರೆ ಭಿಕೆ್ ೋಶಾ​ಾ , ಯೇರೇ..” ಮಾಹ ತರ ರಗ್ನ್ ಬಬಾಟಯ . ಚ್ಯಬನ್ ಕಡ್ಲ್ಯ ಾಂ ಮಾಸ್ ಗಳಾಚ ತಟ ಪತಾ ್ನ್ ಮಾಸೊ ರ್ ಆಕರ ಮರ್ಣ ಕರಾಂಕ್ ಆಯಯ . ತಣ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ಲಯ ಚ ಮಾಹ ತರಾ ನ್ ತಕ ತೊಣ್ಣ್ ಾ ಾಂತ್ ರ್ಜಾಯೆಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ತಣ ಸಗೆೊ ಾಂ ಬಳ್ ಎಕಿ ಾಂಯ್ ಕರನ್ ಜಾತ ತತಯ ಉಭಾರಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಡ್ಲ್ಯೆಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ತಣ ತಟ್ಲಾ ಚ್ಯ ಮೆಾಂದಾವ ಚ್ಯ ಮೂಳಾಕ್ ನಿಶಾನಿ ಧವರ್ಲಯ . ಪಯೆಯ ಾಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಯ ಾ ಜಾಗ್ಾ ರ್ಚ ತಣ ಪತಾ ್ನ್ ಮಾರೆಯ ಾಂ. ತೊ ಮಾಸೊ ವಯಯ ಬಗೆಯ ಕ್ ನಿಸಲ್. ತೊ ಪತಾ ್ನ್ ಆಕರ ಮರ್ಣ ಕರಾಂಕ್

ಮಾಹ ತರ ರಕೊನ್ ರವಯ ಪುರ್ಣ ತೊ ಆಯಯ ನಾ. ಮಾಹ ತರಾ ನ್ ಸಮಧನೆಚೊ ಶಾವ ಸ್ ಸಡ್ಲ್ಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಣಾ ನಾ ಚಿಕೆ್ ಮಕರ್ ಎಕೊಯ ಭಂರ್ಡೆ ಕಡ್​್ ಉಪಾ ವ್ನ್ ಆಸ್ ತಕ ದಿಸಯ . ತಣ ತಾಂಕ ಜವೆಶಿಾಂ ಮಾರಯ ಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ತೊ ಪ್ಲ್ತಾ ಾಂವ್ನ್ ನಾತೊಯ . ತೊ ಏಕ್ ಕಳ್ ಆಸ್ಲಯ . ಪುರ್ಣ ತಣ ತಾಂಚೆರ್ ಮರಣ್ಣಾಂತಕ್ ಹಲಯ ಕೆಲ್ಯ ಮಹ ಣೊನ್ ತೊ ಜಣ್ಣಸಯ . ತಚ್ಯ ಹಾತಾಂತ್ ತೊಣ್ಣ್ ಾ ಬದಾಯ ಕ್ ಬೇಸ್ಬಲ್ ಬೇಟ್‍ ಆಸುಲ್ಯ ಾಂ ತರ್ ಖಂಡತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ಯಕ್ ನಿದಾಯಾ ಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಧೈರ್ ತಕ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ. ತಕ ಮಾಸೊ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕುಶಿಕ್ ಪಳಾಂವ್ನ್ ಚ ನಾಕ ಆಸಯ ಾಂ. ಮಾಸೊ ಚೊ ಅರ್ಧ್ ಭಾಗ್ ತಟ್ಲಾ ನಿಾಂ ಭಕವ್ನ್ ವ ಪಿಸಡ ನ್ ಸಡ್ಲ್ಯ ಮಹ ಣೊನ್ ತೊ ಜಣ್ಣಸಯ . ತೊ ತಟ್ಲಾ ಾಂ ಸಂಗ ವಾ ಸ್ಾ ಜಾರ್​್ ಸಾಯ ಾ ವಗ್ಾ ಸುಯ್ ಬುಡ್ಲಯ . “ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಚ ವೆಳಾನ್ ಕಳಕ್ ಪಡಾ ಲ ಆನಿ ಹರ್ನಾಚೆ ದಿವೆ ಜಳನ್ ಆಸ್ ದೆಕೊಾ ಲಾಂ... ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಉದೆಾಂತ ಕುಶಿಕ್ ಆಸಾ​ಾಂ ತರ್ ನರ್ಾ ಿೋಚ್ಯ ವಯೆಯ ದಿವೆ ದಿಸಾ ಲ್ಾಂ. ಅಪುರ್ಣ ಚಡ್ ಪಯ್​್ ಆಸ್ ಾಂ ನಾ.’ ಮಹ ಣೊನ್ ತಕ ಭಗಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ. ತಚೆ ವಿಶಿಾಂ, ಚೆಕೊ್ ಎಕೊಯ ಸಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ದುಸರ ಕೊಣೋ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತ್ ಕರೆ್ ನಾ​ಾಂತ್ ಮಹ ಣೊನ್ ತೊ ಚಿಾಂತಲ್ಯಗೊಯ . ಪುರ್ಣ ಚೆಕಾ ್ಕ್ ತಚೆ ವಯ್ರ ಖಂಡತ್ ಭರ್​್ಸ ಆಸಾ ಮಹ ಣೊನಿೋ ತೊ ಜಣ್ಣಸಯ . ತಕ ಅಶಾಂಯ್ ಭಗಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ ಕಿೋ ಪ್ಲ್ರ ಯೆಸ್ಾ ತಶಾಂಚ ದುಸರ ಮ್ಚಗೊರ್ಯ್ಲೋ ಖಂಡತ್ ಅಪ್ಲ್ಾ ವಿಶಿಾಂ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಆಸಾತ್. ‘ತತೊಯ ರ್ಯ್ಿ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಜ ಗ್ಾಂವ್ನ!’ ಮಾಹ ತರಾ ನ್ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ತಚೆ ಸಂಗ ಪಯ್ಾ ಕರನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಮಾಸೊ ಸಂಗ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ನ್ ಸಾಧ್ಾ ಚ ನಾ ಮಹ ಣ್ ತತಯ ಪರಿಸ್ಲಥ ತ ಭಿಗೊಡ ನ್ ಗೆಲಯ . ತಚ್ಯ ಭಾರ್ಕ್ ಅಪಮಾನಿತ್ ಕೆಲ್ಯ ಾಂ. “ಬಾರ್, ತಾಂ ಕಸ ಆಸ್ಲಯ ಯ್, ಅರ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಯ್! ಪರ್ಯ ಾ ಸುರ್ತರ್ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಇತಯ ಪಯ್​್ ಆಯೆಯ ಲ್ಯ ರ್ಖತರ್ ಪಶಾ್ ತಾ ಪ್ ಪ್ಲ್ರ್ಾ​ಾಂ. ಆಮೆ್ ಾಂ ದೊಗ್ಾಂಯ್ಚೆಾಂ ಸತಾ ಾ ನಾಸ್

ಜಾಲ್ಾಂ. ದೊಗ್ಾಂಚೆಾಂಚ ನಹ ಯ್. ತಾ ತಟ್ಲಾ ಾಂನಿಾಂಯ್ ಜೋವ್ನ ಹೊಗ್ಡ ಯ್ ಕೆಲ. ಹಾ​ಾಂವೆ ಆನಿ ತಾಂವೆ ಮೆಳನ್! ಭಾರ್, ತಜಾ ಜಣಾ ಾಂತ್ ಕಿತಯ ಾ ಜರ್ಾಂಕ್ ಲ್ಗ್ಡ್ ಕಡ್ಲ್ಯ ಾಂಯ್? ತಜಾ ತಕೆಯ ರ್ ತ ಭಾಲ ಅಶಾಂಚ ತೊಪಿಯ ಮಹ ಣೊನ್ ಚಿಾಂತಯ್ಲಾ ೋ?” ಅಪುರ್ಣ ತೊ ಮಾಸ್ಲೊ ಜಾಲಯ ಾಂ ತರ್ ತಾ ತಟ್ಲಾ ಾಂಕ್ ಕಿತಾಂ ಕರಾ ಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಪಡಯ . ತಕ ಮಾಸೊ ಚ್ಯ ತಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಾಂಚಿಚೊ ಉಗ್ಡ ಸ್ ಆಯಯ . ಅಪ್ಲ್ಾ ಲ್ಯಗಾ ಾಂ ಏಕ್ ಕೊಯಾ ಆಸುಲಯ ತರ್, ಮಾರಿಯ ನಾಚಿ ತಲ್ಯವ ರೆ ತಸಲ ಬಾಂಚ ಕತರ್ ್ ತಟ್ಲಾ ಾಂ ಲ್ಯಗಾ ಾಂ ಝಗೊಡ ಾಂಕ್ ಗಳ್ ತೊಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ತಣ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ತಚೆ ಲ್ಯಗಾ ಾಂ ಕೊಯಾ ಸಡ್ಲ್ಾ ಾಂ, ಸುರಿಯ್ಲೋ ನಾತಯ . ಮಾಸೊ ಚಿ ಬಾಂಚ ತಾಂಡೆಲ್ಯಚ್ಯ ಮೂಳಾಕ್ ಬಾ​ಾಂಧ್ಲಯ ತರ್ ಕಸಲ್ಾಂ ಏಕ್ ಆಯ್ಾ ಜಾತಾಂ! ತಣ ದೊಗ್ಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳನ್ ತಟ್ಲಾ ಾಂ ಲ್ಯಗಾ ಾಂ ಝಗಡೆಯ ಬರಿಾಂ ಜಾತಾಂ. ತ ಆತಾಂ ಹಾರಿ ಹಾರಿನಿಾಂ ರತಚೆಾಂ ಯೆತತ್ ತರ್ ತಾಂ ಕಿತಾಂ ಕರಾ ಲಯ್? ತಣ ಅಪ್ಲ್ಾ ಕ್ಚ ಸರ್ಲ್ ಕೆಲ್ಾಂ. “ಮ್ಚರಾ ಾಂ ಪರ್​್ಾಂತ್ ಝಗಡಾ ಲಾಂ!” ತೊ ಮಹ ಣ್ಣಲ. ಪುರ್ಣ, ಫಕತ್ ರ್ರೆಾಂ, ಪಡ್ಲ್ಾ ಾ ಚೊ ಅರ್ಜ್‍ಲ ಸಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಕುಸು್ ಟ್‍ ಉಜಾವ ಡ್ ನಾತಯ ಲ್ಯಾ ತಾ ಕಳಾ್ ಾ ರತಾಂ ತಕ ಅಪುರ್ಣ ಎದೊಳ್ಚ ಮೆಲ್ಯಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮಹ ಳೊ ಬರಿಾಂ ಎಕು್ ರಪ ನ್ ಭಗಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ ಾಂ. ತಣ ದೊನಿೋ ಥಳ್ ಹಾತ್ ಜಡೆಯ . ತಾ ಸಪ ಶಾ್ಾಂತ್ ಜೋವ್ನ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸುಲಯ . ತ ದುಕಾ ಲ್! ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್, ತೊ ಮ್ಚರಾಂಕ್ ನಾತೊಯ . ತೊ ಹೊಡ್ಲ್ಾ ಚ್ಯ ಪ್ಲ್ಟ್ಲಯ ಾ ಕುಶಿನ್ ವಣೊ್ ನ್ ರವನ್ ಅಪುರ್ಣ ಅಜೂನ್ ಮ್ಚರಾಂಕ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಖಚಿತ್ ಕರಿಲ್ಯಗೊಯ . ತಚ್ಯ ಬಾರ್ೊ ಾ ಾಂನಿಾಂಯ್ ಹಾ​ಾ ಗಜಾಲಕ್ ಸಾಕ್​್ ದಿಲ. ತಚ್ಯ ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಲೊ ಲ್ಯಗ್ಯ ಾ ರ್ ತಣ ಮಾಗಾ ಾಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಲಯ ಾಂ. ತೊ ಆತಾಂ ಮಾಗಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಣ್ ಸ್ಲಥ ತರ್ ನಾತೊಯ . ತೊ ಥಕ್ಲಯ . ತಣ ಏಕ್ ತೊರ್ಪರ ವಿಾಂಚುನ್ ರ್ಖಾಂದಾರ್ ಘಾಲ. ಪ್ಲ್ಟ್ಲಯ ಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಸನ್ ಹೊಡೆಾಂ ಚಲ್ರ್ಯ ಗೊಯ . ತೊ ಉದೆಾಂತ ಕುಶಿಕ್ ಉಜಾವ ಡ್ಲ್ಚಿಾಂ ಖುಣ್ಣಾಂ ದೆಕೊಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊಯ . ತಚಿಾಂ ಚಿಾಂತ್ ಾಂ ಮಾಸೊ ಕುಶಿಾಂ ಗೆಲಾಂ. ತಚ್ಯ ಅಾಂದಾಜಾರ್ ಅಧಿ್ ಮಾಸ್ಲೊ ಉರ್ಲಯ . ಅದೃಷ್ಟ್ಿ ಬರೆಾಂ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಆಧಿ್ ಮಾಸ್ಲೊ ಪುಣ ಮೆಳಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಮಖಾ ಜಾವ್ನ್ ಅದೃಷ್ಟ್ಿ ಜಾಯ್. ತಾಂ ಕೆದಾ್ ಧರ್​್ಾಂತ್ ಇತಯ ಪಯ್​್ ಪ್ಲ್ವಯ ಯ್ಗ, ತದಾ್ ಾಂಚ ತಜೆಾಂ ಅದೃಷ್ಟ್ಿ ಹೊಡ್ಲ್ಡ ವ್ನ್ ಘೆತಯ ಾಂಯ್! ದುಸರ ಏಕ್ ತಳ ತಚಿಾಂ ಖೆಳ್ಭ್ ಳಾ​ಾಂ ಕರಿಲ್ಯಗೊಯ . “ಪಿಸಾ​ಾಂಟ್ಲ ಬರಿಾಂ ಚಿಾಂತನಾಕ. ಜೆಮೆ ನಾಸಾ​ಾ ನಾ ಹೊಡೆಾಂ ಚಲ್ಯ್. ತಜೆಾಂ ಅದೃಷ್ಟ್ಿ ಪುರೆಾ ಾಂ ರ್ಖಲ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಯ್ಲೋ ನಾ ಆಸಾ ಲ್ಾಂ.” ‘ಅದೃಷ್ಟ್ಿ ಘೆಾಂವೆ್ ಬರಿಾಂ ಆಸುಲ್ಯ ಾಂ ತರ್?!’ ‘ವಹ ಯ್, ವಹ ಯ್! ಕಿತಾಂ ದಿೋವ್ನ್ ಘೆತೊಯ್? ಹೊಗ್ಡ ವ್ನ್ ಘೆತಯ ಲಯ ಭಾಲ, ಕುಡೆ್ ಜಾಲಯ ಸುರಿ? ದೊೋನ್ ನಾಕರಿ ಹಾತ್?’ಧರ್​್ಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ ಾಂ ಆನಿ

ಚ್ಯರ್ ದಿೋಸ್ ಹೊಗ್ಡ ವ್ನ್ ತಾಂವೆ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಪರ ಯತನ್ ಕೆಲ್ಯ ಾಂಯ್ಮೂ?’ ‘ಪಿಸಾ​ಾಂಟ್‍ ವಿಚ್ಯರ್ ಸಡ್ ಮಾಹ ತರಾ . ಅದೃಷ್ಟ್ಿ ಸಬಾರ್ ರೂಪ್ಲ್ಾಂನಿಾಂ ಯೆತ. ತಾಂ ವಳ್ ಾಂಚೆ ದೊಳ ಆಸಾಜೆ, ತತಯ ಾಂಚ.’ ‘ಕಸಲ್ಯಾ ರೂಪ್ಲ್ರ್ಯ್ಲೋ ಯೇಾಂವಿಾ . ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಕಿತಾಂಯ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಾಂಕ್ ತರ್ರ್ ಆಸಾ​ಾಂ. ವೆಗಾ ಾಂ ಉಜಾವ ಡ್ಲ್ಯ ಾಂ ತರ್!’ ‘ಮಾಹ ತರಾ ತಾಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಾಂತಯ್.’ ‘ಹಾ​ಾ ಘಡೆಾ ಹಾ​ಾಂವೆ ಆಶಾಂವೆ್ ಾಂ ಅದೃಷ್ಟ್ಿ . ತತಯ ಾಂಚ.’ ತೊ ಮ್ಚರಾಂಕ್ನಾ ಮಹ ಣೊನ್ ತಕ ರ್ಖತರ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ತಾ ದೂಕಿಾಂತೋ ಚಿಕೆ್ ಆರಮಾಯೆನ್ ಬಸನ್ ಹೊಡೆಾಂ ಚಲಂವ್ನ್ ತಣ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ಬೋರ್ಾ , ವರಾಂ ರತಚಿಾಂ ಧ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಶಹ ರಚ್ಯ ದಿರ್ಾ ಾಂಚೊ ಉಜಾವ ಡ್ ಪಯ್​್ ಉದಾ್ ಚೆರ್ ಪರ ತಫಲ್ನ್ ಜಾತತ್ ಆಸಯ . ರ್ರೆಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಧಯ್ ಉಚ್ಯಾಂಬಳತ್ ಜಾಲಯ . ತಣ ದಿರ್ಾ ಾಂಚ್ಯ ಉಜಾವ ಡ್ಲ್ ಕುಶಿಕ್ ಹೊಡೆಾಂ ಚಲ್ಯೆಯ ಾಂ. ತಣ ಪತಾ ್ನ್ ಆಕರ ಮರ್ಣ ಕರೆ್ ಾಂ ನಿಘಂಟ್‍ ಜಾರ್​್ ಸಯ ಾಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಕಸಲ್ಾಂಚ ಆಯ್ಾ ನಾಸಾ​ಾ ಾಂ ಕಳಕಾಂತ್ ಎಕೊಯ ಕಿತಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಸಕತ್? ತಾ ವಯ್ರ ತೊ ಎಕಾ ಾಂ ಥಕ್ಲಯ . ತಚೆಾಂ ಆಾಂಗ್, ಬಾವೆೊ , ಹಾತ್, ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ ದುಕಾ ಲ್. ತಾ ಇಡ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ ರತಚೆಾಂ ಹಿಾಂವ್ನ ತಚಿ ಅಸ್ ತ್ ಕೂಡ್ ಮಮ್ರರ್ಾ ಲ್ಾಂ. ತಕ ಪತಾ ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ತಾಂಕ ಫುಡ್ ಕರನ್ ಝಗೊಡ ಾಂಕ್ ನಾಕ ಆಸುಲ್ಯ ಾಂ.

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪುರ್ಣ, ಮಧಾ ನ್ ರತ ಇತಯ ಾ ಕ್ ತಣ ಝಗ್ಡ ಾ ಕ್ ದೆಾಂರ್ಜೆಚ ಪಡೆಯ ಾಂ, ಆನಿ

ತಾಂ ವಾ ರ್ಥ್ ಮಹ ಣೊನ್ ತೊ ಬರೆಾಂ ಕರ್ ್ ಜಣ್ಣಸಯ . (ಮರ್ಖರಾಂಕ್ ಆಸಾ) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾಸ್ತಿ ರ್ ರಂಗಪಪ

ಪರ ಕರಣ್ – ೫

ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ರೇಾಂಜಾ​ಾಂತ್ ಅಧಿಕರ್ ವಯು್ ನ್ ಚ್ಯರ್ ಮಹ ಯೆ್ ಉತರ ಲ್. ಸುಮಾರ್ ಚ್ಯಳೋಸ್ ಪನಾ್ ಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಚಿ ತನಿ​ಿ ಮಗ್ಾ ಯ್ಲಯ . ಹಾ​ಾ ಬಟ್ಲವ ಳಾಂನಿ ಪ್ಲ್ರ ಥಮಕ್ ಶಿಕಪ ಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಕ ತಕ್​್ ಕ್​್ ಕ್​್ ಮಟ್ಲಿ ಕ್ ವಳ್ ಚಿ ಜಾಲಯ . ಸಭಾರ್ ಜಾಗ್ಾ ಾಂನಿ ಪ್ಲ್ರ ಯಾ ರಿ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಟಿ ಣ್ಣಾಂ ನಾ​ಾಂತ್. ಮಾರಿಗಡ, ಹಡಾ ಾಂತಚಿಾಂ ದಿರ್ೊ ಾಂ, ಚವಡ ಾ , ಪರ್ ಟ್‍ ಘರಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಚ ಬಾ​ಾಂದಾಪ ಾಂನಿ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಹಳೊ ಾಂನಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ರಿ ಬಾ​ಾಂದಾಪ ಾಂ, ತಾಂತಾಂಯ್ಲೋ ಸಭಾರಾಂಚೊಾ ವಣಾ ಫುಟ್ಲಯ ಾ ತ್, ಧರಿಾ ಪ್ಲ್ಸಾಳಾೊ ಾ ತ್, ನಳ ಉಬಾಯ ಾ ತ್. ಜಾಯ್ ತತಯ ಬಾ​ಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂತ್, ಬೋರಡ ್ ದಿಸಾನಾ​ಾಂತ್. ‘ಏಕ್ಮಾಸಾ ರ್ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಚ’ ಚಡ್, ಸುಮಾರ್ ಸತಾ ರ್ ಠಕೆ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ತಣ ಸಗ್ೊ ಾ ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೧೪-೧೫ ಭುರೆಾ ಕಯ ಸ್ಲಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಫಕತ್ ಸಾತ್ ಆಟ್‍. ಆಪೂರ ಪ್ ಪ್ಲ್ಾಂತಾ ೋಸ್ ಚ್ಯಳೋಸ್. ಪಯೆಯ ಕಯ ಸ್ಲಾಂತ್ಚ ಚ್ಯರ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ವರ್ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧುಮ್ ಘಾಲ್ಯ ಆಸಾ​ಾ ಲ್. ಹಳೊ ಚ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಾಂ ಆಸಕ್ಾ ನಾ​ಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಪಳವ್ನ್ ರಂಗಣ್ಣಾ ಕ್ ಭೋವ್ನ ದೂಕ್ ಭಗ್ಲ್ಯ ಾಂ. 42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಕ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಕೆಾಂಪ್ಲ್ಪುರಾಂತಯ ಾ ಬಂಗ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ರಂಗಣ್ಾ ಮ್ಚಕ್ ಮ್ ಆಸ್ಲಯ . ಗೊೋಪ್ಲ್ಲ್ ಕಪಿ, ಬೋಾಂಡ್ಲ್ ತರ್ರಯೆಚ್ಯಾ ರ್ರ್ರ ಾಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಯ . ಗಮಾಸ್ಾ ಶಂಕರಪಪ ಭಿತರಯ ಾ ಕುಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಪರೆ್ ದಾಕೆಯ ವಿಲೇ ಕರೆಾ ಆಸಾ. ರಂಗಣ್ಾ ಆಯ್ಲಲಯ ಾಂ ಕಗ್ಾ ಾಂ ಪಳಯ್ಾ ಆಸಾ. ಸಾದೊ ಸ್ಕಟ್‍, ಮಾತಾ ಕ್ ಸಾದೊ ಸರಿ ರಮಾಲ್ ಬಾ​ಾಂದಾಯ . ತತಯ ಾ ರ್ ಲ್ಯಗಾ ಲ್ಯಾ ಹಳೊ ಚೆ ಚವ್ನಾ ಗೊಾಂವೆಡ ಏಕ್ ಅರಿಾ ಘೆವ್ನ್ ರಿರ್ಜ ಪರ ಕರ್ ದೊದೊೋನ್ ಲಾಂಬ ಹಾಡ್​್ ಆಯೆಯ , ತಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಒಪು್ ನ್ ಹಾತ್ ಬಾ​ಾಂದುನ್ ರವೆಯ . “ಕೊೋರ್ಣ ಸಾರ್ು ತಮ? ಖಂಚ್ಯಾ ಹಳೊ ಚೆ? ತಮಾ್ ಾಂ ಜಾಯ್ ತರಿೋ ಕಿತಾಂ?” ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. ಗೊಾಂರ್ಡ ಾ ಾಂ ಪಯ್ಲ್ ಎಕೊಯ ಅರಿಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಚ “ಆಮಾ್ ಾ ಹಳೊ ಕ್ ಏಕ್ ಇನ್ಫೆಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ದಿೋಜಯ್ ಧನಾ​ಾ ” ಮಹ ಣ್ಣಲ. ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ಅರಿಾ ರ್ಚಿಯ . ತಾಂತಾಂಯ್ಲೋ ಗೊಾಂರ್ಡ ಾ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ಪರಿಾಂ ಇನ್ಫೆಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ಯಕ್ಚ ಮಾಗೆಾ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ. ‘ಹ್ಯಾಂ ಕಿತಾಂ ಹಳೊ ಾಂಚೆಯ್ಲೋ ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ (Iಟಿಜಚಿಟಿಣ್ಡಥಿ) ಇಸ್ ಲ್ಯಕ್ ಅರಿಾ ಘಾಲ್ಯಾ ತ್. ಅಡಡ ನಾ​ಾಂ ಆಮ್ಚ್ ಲೋಕ್ಯ್ಲೋ ಸಜೆರ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಆಶತ’ ರಂಗಣ್ಣಾ ಸಂತೊಸಯ . “ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ಜಾಯ್ಗೋ ತಮಾ್ ಾಂ?” “ವಹ ಯ್ ಸಾರ್ು ನೊ” “ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ಯಕ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ ಅರಿಾ ದಿಾಂವ್ನ್ ಜಾರ್​್ . ತಮ ದುಸರ ಕಡೆ ಅರಿಾ

ದಿೋಜಯ್. ತಾಂ ಇಸ್ ಲ್ ಆಮ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ನಹ ಾಂಯ್”. “ತಶಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ನಾಕತ್ ಧನಾ​ಾ . ತಮ ದಿಾಂವ್ನ್ ಜಾರ್​್ ಾಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಆನಿ ಕೊೋರ್ಣ ದಿತಲ? ತಮಾ್ ಾ ಕಳಾರ್ಚ ಆಮಾ್ ಾಂ ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ದಿೋವ್ನ್ ಸಡಜೆ”. “ತಮಾ್ ಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಪ್ಲ್ರ ಯಾ ರಿ ಇಸ್ ಲ್ ದಿವಯೆತ್. ಪೂರ್ಣ ಆಮಾ್ ಾ ಇಲ್ಯರ್ಖಾ ನ್ ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ದಿಾಂವ್ನ್ ಜಾರ್​್ ”. “ಪರಾ ರಿ ಗರಾ ರಿ ಆಮಾ್ ಾಂ ನಾಕ. ಆಮಾ್ ಾಂ ಸರ್ ರಿ ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ಚ ಜಾಯೆಾ . ಕಶಾಂಯ್ ಪುಣ ತಮ ಕರ್ ್ ದಿೋಜಯ್”. “ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ಜಾಯಾ ಯ್ ತರ್ ತಮ ಮಲಟಿರ ಕ್ ಅರಿಾ ಘಾಲಜಯ್. ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಹಿ ಅರಿಾ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಜಾರ್​್ ”. “ತಾಂ ಕಿತಾ ಧನಾ​ಾ ಆಮಾ್ ಾ ಹಳೊ ಕ್ ದಿೋನಾ​ಾಂಯ್, ಹರೆಾ ಕ ಹಳೊ ಕಿೋ ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ದಿತಯ್. ಆಮ ಕಿತಾಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ? ಆಮಾಂಯ್ಲ ತರವ ಬಾ​ಾಂದಿನಾ​ಾಂವ್ನಗೋ?” ಆತಾಂ ಪಟಯ ರಂಗಣ್ಣಾ ಚೊ ಬಲ್ು ! ‘ಗೊಾಂರ್ಡ ಾ ಾಂನಿ ವಿಚ್ಯರೆ್ ಾಂ ಇನೆಫ ಾಂಟ್‍ ಸ್ಕ್ ಲ್ (Iಟಿಜಚಿಟಿಣ್ sಛಿhooಟ) ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ (Iಟಿಜಚಿಟಿಣ್ಡಥಿ) ಸ್ಕ್ ಲ್ ನಹ ಾಂಯ್. ಹಳೊ ಗ್ರಾಂಚೊ ಉಚ್ಯಾ ರ್ ತಸಲ. ತಣ ಉಚ್ಯಾ ರ ತಕಿತ್ ಬರರ್ಯ ಾಂ’ ಹ್ಯಾಂ ಕಳೊ ಾಂಚ ರಂಗಣ್ಣಾ ಕ್ ಹಾಸ ತಾಂಡಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಯ್ ಾಂತ್. “ತಮ್ ಹಳೊ ಹಾ​ಾಂಗ್ಕ್ ಕಿತಯ ಪಯ್​್ ?” “ಹಾ​ಾಂಗ್ಚ ಧನಾ​ಾ , ತವಿಾ ಲ್ಾಂ ತಳಾಂ ಉತರಯ ಾ ರ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಯ ಜಾಯ್ಾ ”.

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ಶಂಕರಪ್ಲ್ಪ ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ, “ಕೆಾಂಪ್ಲ್ಪುರ ಸುಮಾರ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ಮರ್ಯ ಾಂ ಪಯ್​್ ಜಾಯ್ಾ . ಫಾಲ್ಯಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ರ್ ಲ್ಯಗಾ ಲ್ಯಾ ಗಾಂಡೇನಹಳೊ ಾಂತ್ ತನಿ​ಿ ಆಸಾ. ತಶಾಂಚ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚುನ್ ಪಳವ್ನ್ ಯೆವೆಾ ತ್” ಮಹ ಣ್ಣಲ ಶಂಕರಪಪ . ರಂಗಣ್ಾ ಅರೆಾ ದಾರಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ “ಬರೆಾಂ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾ ಾಂ ಸಕಳಾಂ ಸಾಡೆ ಧ’ಂಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ. ಬಾ​ಾಂದಾಪ್ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಸಂಗಾ ಕಶ್ಯಾ ಅನ್ಶ್ ಲ್ ಆಸಾತ್ ಪಳರ್ಾಂ ಮಾಗರ್ ನಿರಾ ರ್ ಘೆರ್ಾ ಾಂ” ಮಹ ಣ್ಣಲ. “ಸಕ್ ಡ್ ಅನ್ಶ್ ಲ್ ಆಸಾ ಧನಾ​ಾ , ಕಶಾಂ ತರಿೋ ಆಮಾ್ ಾ ಹಳೊ ಕ್ ಏಕ್ ಇನೆಫ ಾಂಟಿರ ಇಸ್ ಲ್ ತಮಾ್ ಾ ದಿಸಾನಿಾಂಚ ದಿೋವ್ನ್ ವಚ್ಯಜಯ್” ಮಹ ಣ್ಣತ್ ನಮಸಾ್ ರ್ ಕರ್ ್ ಗೆಲ್. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವೆಳಾನ್ ಗೊೋಪ್ಲ್ಲ್ ಕಪಿ ಬೋಾಂಡ್ಲ್ ಹಾಡ್​್ ಆಯಯ , “ಶಂಕರಪ್ಲ್ಪ ಕ್ ದಿಲ್ಯ್ಲಾ ೋ ನಾ?” ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್. “ತೊ ರಾಂದಾ್ ಾ ಕುಡ್ಲ್ಕ್ಚ ಯೇವ್ನ್ ಘೆತ. ಥಂಯ್​್ ದ್ವರಯ ಾ ತ್”, ಜಾಪ್ ದಿಲ ಗೊೋಪ್ಲ್ಲ್ಯನ್. “ಮಾಸಾ ರ್ ಕೊೋರ್ಣ ಪುಣೋ ಆರ್ಯ ಾ ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಚ್ಯರ್ ಬೋಾಂಡ್ಲ್ ದ್ವರಯ ಾ ಯ್ಲಾ ೋ?” “ದ್ವರಯ ಾ ತ್”. “ಜಾಯ್ಾ ತರ್ ವಚ”. ರಂಗಣ್ಾ ಕಪ - ಫಳಾಹ ರಕ್ ದೆಾಂವಯ . ಫಳಾಹ ರ್ ಮಗ್ಾ ಜೆ ತರ್ ವಹ ಡ್ ಸರೆಾ ಚೊ ಉರಾ ಲ್ ಬಾ​ಾಂದ್ಲಯ , ರೂಾಂದ್ ಸರೆಾ ಚೆಾಂ ಪುಡೆವ ಾಂ ನೆಹ ಸುನ್, ಬರ ಕೊೋಟ್‍ ಶಿರ್ ಯ್ಲಲಯ ಮಾನೆಸ್ಾ ಕಚೇರಿ ಕುಡ್ಲ್ ಲ್ಯಗಾ ನ್ ಯೇವ್ನ್

ಪಯ್ಲಾ ಲ್ಯಾ ನ್ಶಾಂ ರವಯ . ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ದ್ಡ್ಲ್​್ ಉಬ ರವುನ್ ವಹ ಡ್ ನಮಸಾ್ ರ್ ಕೆಲ. ಹೊ ಡಸ್ಲಿ ್ಕ್ಿ ಕ್ಿ ಕ್ಿ ಬೋರಡ ್ ಮೆಾಂಬರ್ಗೋ, ರೆಪರ ಸಾಂಟ್ಲಟಿವ್ನ ಕವ್ನ್ ವ್ನ್ ವ್ನ್ ಸ್ಲಲ್ಯಚೊ (ಪರ ಜಾ ಪರ ತನಿಧಿ ಸಭಾ) ಮೆಾಂಬರ್ಗೋ? ಮಹ ಣುನ್ ಚಿಾಂತ್ ಾ ರ್ ಪಡಯ . ಭೋರ್ಾ ನರ್ಾ ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಪಳಾಂವ್ನ್ ಆರ್ಯ . ತಚೆ ಸವೆಾಂ ಆಪಾ ಾಂ ಮಾಣು್ ಗೆನ್ ಚಲ್ಯಜೆ, ತಚಿ ಇಷ್ಿ ಗತ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಬರಿ ಮಹ ರ್ಣ ಚಿಾಂತನ್ ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ತಕ “ಯೆರ್ ಬಸಾ” ಮಹ ಣುನ್ ಸತ್ ರ್ ಕರ್ ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಮಕೆಯ ಾಂ ಕದೆಲ್ ದಿಲ್ಾಂ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತಾ ಕ್ಗೋ ಪ್ಲ್ದೆಾ ತಲ. “ವಹ ಡ್ ನಾ, ಬಸಾ ದಾಕೆಾ ನಾಕತ್” ಮಹ ಣುನ್ ಒತಾ ಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ಚ ತೊ ಬಸಯ . ತತಯ ಾ ರ್ ಗೊೋಪ್ಲ್ಲ್ಯನ್ ಕಪಿ, ಬೋಾಂಡ್ಲ್ ಹಾಡ್​್ ದ್ವರಿಲ್. “ಘೆರ್ ದಾಕೆಾ ನಾಕತ್” ಸತ್ ರ್ ಕರಿಲ್ಯಗೊಯ ರಂಗಣ್ಾ . ತರಿೋ ತಾ ಮನಾ​ಾ ಚ್ಯಾ ಚರೆಾ ಾಂತ್ ಕಿತಾಂಗೋ ದಾಕೆಾ ರ್ಣ, ನಾರಾ ಣ. ಸರಿ ಉರಾ ಲ್ಯಚೊ ವಹ ಡ್ ಮನಿಸ್ ಫಳಾಹ ರ್ ಸರ್ಾ ಸಾ​ಾ ನಾ ರಂಗಣ್ಾ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ಯಗೊಯ , “ತಮ ಹಾ​ಾ ಚ ಗ್ಾಂವೆ್ ಗೋ ಕಿತಾಂ?” “ನಹ ಾಂಯ್ ಧನಾ​ಾ ! ಹಾ​ಾಂಗ್ ಥಾವ್ನ್ ತೋನ್ ಮರ್ಯ ಾಂ ಪಯ್​್ ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಆಸ್ಲ್ ಗಾಂಡೇನಹಳೊ ”. “ಬಾರಿ ಬರೆಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ, ತಮ್ ವಳಕ್ ಜಾಲಯ ಮಾಹ ಕ ಫಾರ್ಾ ಾ ಚಿ, ತಮಾ್ ಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಕೆಲ್ಯಾ ಾಂಚೊ ಸಹಕರ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಜಾಯ್. ತಾ ಹಳೊ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಇಸ್ ಲ್ ಆಸಾ. ತಮ ಪಳರ್ಯ ಾಂ ಆಸಾ ಲ್ಾಂ. ತಾಂ ಇಸ್ ಲ್ ಕಶಾಂ ಚಲ್ಯಾ ? ಮಾಸಾ ರ್

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾರೆ್ ಾಂ ಇಸ್ ಲ್ಯಕ್ ಯೆತಗೋ?” “ಹಾ​ಾಂವ್ನಚ ಧನಾ​ಾ ತಾ ಇಸ್ ಲ್ಯಚೊ ಮಾಸಾ ರ್ ರಂಗಪ್ಲ್ಪ ”. ತದಾಳಾ ಕೊಣಾಂ ತರಿೋ ರಂಗಣ್ಣಾ ಚೊ ಫೊಟ ಕಡಜಯ್ ಆಸ್ಲಯ . ಕಷ್ಿ ಾಂನಿ ತಣ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸಾಂಡ್ಲ್ ವಯಯ ರಗ್ ಆಡ್ಲ್ವ್ನ್ ದ್ವರಿಲ. ‘ಆಪುರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಹ ಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಹಾತರ್ಖಲ್ಯ್ಲೋ ಜರು ನ್ ನೆಹ ಸ್ , ದುಡ್ಲ್ವ ಧಿಕ್ ಮಾಸಾ ರ್ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣುನ್ ಜಾಲ್ಾಂ, ಹೊ ಮಾಸಾ ರ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಅಕಾ ನ್ ಕರಾಂಕ್ ಮಹ ಣುನ್ಾಂಚ ಅಶಾಂ ನೆಹ ಸುನ್ ಆರ್’, ಅಶಾಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಾಂತಪ ಾಂ ರಂಗಣ್ಣಾ ಚ್ಯಾ ಮತಾಂತ್ ಘುಸುನ್ ನಾಸಮಾಧನ್ ಕರಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ ಾಂ. ತರಿೋ ಕಿತಾಂಚ ಉಗ್ಡ ಪಾಂ ಕರ್ ಶಾಂ “ಬರೆಾಂ ಮಾಸಾ ರ, ಫಾಲ್ಯಾ ಾಂ ತಮಾ್ ಾ ಇಸ್ ಲ್ಯಕ್ ತನೆಿ ಕ್ ಯೆತಾಂ ಖಬಾರ್ ಆಸಾಗೋ?” ವಿಚ್ಯರಿಲ್ಯಗೊಯ . “ವಹ ಯ್ ಸರ್, ದೆಕುನ್ಾಂಚ ಪಳವ್ನ್ ವ್ನ್ ವ್ನ್ ರ್ಾಂ ಮಹ ಣುನ್ ಆಯಯ ಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾ ಾಂ ಸಾರ್ು ನ್ ಥಂಯ್​್ ಮ್ಚಕ್ ಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಹಳೊ ಗ್ರಾಂಚಿ ಆಶಾ” “ಮಾಸಾ ರ ಥಂಯ್ ರ್ ಮ್ಚಕ್ ಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾರ್​್ ಾಂ. ಮಕರ್ ಿೋರನಹಳೊ ಕ್ ವಚ್ಯಜೆ. ಥಂಯೆ್ ಮಾನೆಸ್ಾ ಏಕ್ ಇಸ್ ಲ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ಣಾ ಲ್”. “ಸಾರ್ು ನೊ, ಇನ್​್ ನ್​್ ನ್​್ ಪಕ್ಷನ್ ಮಗಾ ನ್ ಕೆಾಂಪ್ಲ್ಪುರಕ್ ರ್ಪಸ್ ಯೇಜಯ್ ತರ್ ದ್ನಾಪ ರಾಂ ವಯ್ರ ಜಾಯ್ಾ . ಗಾಂಡೇನಹಳೊ ಾಂತ್ ಿಡ್ಲ್ರ್

ಕರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಮ್ ಫಸ್ಿ ವೆವಸಾ​ಾ ಆಸಾ. ಪರ್ಾ ಕ್ ಗ್ಾಂರ್​್ ಾ ಾಂನಿ ಗ್ಡ ಸಯ್ಾ ಬಾ​ಾಂದುನ್ ಧಡ್ಲ್ಯ ಾ .” ‘ಹೊ ಮಾಸಾ ರ್ ವಹ ಡ್ ಒಕಯ ಾಂತಯ ಾ ಾಂಬರಿ ದಿಸಾ​ಾ . ವಯ್ರ ದ್ನಾಪ ರಾಂಚ್ಯಾ ವತಾಂತ್ ಪಯ್ಾ ಕರ್ ಾ ಬದಾಯ ಕ್ ತಕೆ್ ಶ ಆರಮ್ ವಿಶವ್ನ ಘೆವ್ನ್ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಸಾವೆೊ ಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಯೆವೆಾ ತ್ ಪಳ, ಮಾಸಾ ರಚೆಾಂ ಸುಚನ್ ಸಮಾ’ ರಂಗಣ್ಾ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಪಡಯ , ನಿಮಾಣ “ಜಾಯ್ಾ ಮಾಸಾ ರಮಾ ತವೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಯ ಲ್ಪರಿಾಂಚ ಜಾ​ಾಂವ್ನ” ಮಹ ಣ್ಣಲ. ಮಾಸಾ ರ್ ರಂಗಪಪ . “ಗ್ಡ ರತಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ಚ ಆಸಾ​ಾ ಸಾರ್ು . ಸಕಳಾಂ ಸರ್ರಿ ದ್ರ್ ಕರಿಜಯ್” ಮಹ ಣುನ್ ಸಲ್ಯಮ್ ಮಾರ್ ್ ಸುಟಯ . ಶಂಕರಪಪ ಫಳಾಹ ರ್ ಮಗಾ ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂಚ ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾಚಿ ವೆವಸಾ​ಾ ಸಕ್ ಡ್ ತಕ ಕಳಯ್ಲಯ . “ವೆವಸಾ​ಾ ಭೋವ್ನ ಬರಿ ಆಸಾ ಸಾರ್ು ಾಂನೊ, ಗಾಂಡೇನಹಳೊ ಾಂತ್ ಜಾಯೆಾ ದುಡ್ಲ್ವ ಧಿಕ್ ಆಸಾತ್” ಮಹ ಣುನ್ ತಣಾಂಯ್ಲ ಖುಶಿ ದಾಕಯ್ಲಯ . ದುಸರ ದಿಸಾ ಸಕಳಾಂ ಆಟ್ಲಾಂಕ್ ಗಾಂಡೇನಹಳೊ ಾಂತ್ ಇನ್​್ ನ್​್ ನ್​್ ಪಕಿ ರ್ ಸಾರ್ು ಚಿ ಮ್ಚಕ್ ಮ್ ಸುರ ಜಾಲ. ರವುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ವೆವಸಾ​ಾ ಕರ್ ್ ದಿಲ್ಯ ಾಂ. ತರಸಚೆಾಂ ಘರ್ ತಾಂ, ಭಾತ್, ದಾನಿ ಒಟ್ಟಿ ಕರ್ ಾ ಕ್ ರ್ಪ್ಲ್ರಾ ಲ್. ಉಜಾವ ಾ ಕ್ ಎಕ ಕುಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಕದೆಲ್, ಮೇಜ್‍ಲ ಆಯೆಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ಧರಿಾ ರ್ ಜಮ್ ರ್ಣ ಹಾ​ಾಂತಳೊ ಲ. ರಾಂದೆ್ ಾಂ ಕೂಡ್, ನಾಹ ಣ ನಿತಳ್ ದ್ವರಯ ಲ. ಫಾ​ಾಂತಾ ಚೊ ನಾಷ್ಟಿ ಮಗಾ ನ್ ರಂಗಣ್ಾ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತನೆಿ ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರಯ . ತೇ ದಿೋಸ್ ಖಿಳಂಚ ಮಾರಿನಾ​ಾಂಯೆ ಭುರಾ ಾ ಾಂನೊ, ಇನ್​್ ನ್​್ ನ್​್ ಪಕಿ ರ್ ಯೆತ ಮಹ ಣುನ್ ಉಬ ರವುನ್ ಮಾವ್ನ್ ವ್ನ್ ವ್ನ್ ಪಣ ಆಾಂಬಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಲ, ಕೆಾಂಳಾು ಾ ಮ್ಚಕೆ ನಮಸಾ್ ರ್ ಕರಿಜಯ್” ತಣ ಜಾಗವ ಣ ಬಾ​ಾಂದುನ್ ಇಸ್ ಲ್ ಸಜಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂ. ಶಾಳ ದಿಲ. “ಮಾಸಾ ರ, ಆಮ ಹ್ಯ ವಿಶಿಾಂ ಭಿತರ್ ಇನ್​್ ನ್​್ ನ್​್ ಪಕಿ ರ್ ರಿಗಯ ಲ್ಾಂಚ ಸರ್ ಲ್ರ್ ಧಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. ತಾಂ ಭುರಾ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ “ನಮಸಾ್ ರ್ ಸರ್” ಮಹ ಣುನ್ ಸಮಾ ಣಕ್ ಹಾಡಜಯ್” ಮಹ ಣ್ಣಲ ಭುರಾ ಾ ಾಂಚಿ ಖಿಳಂಚ. ರಂಗಣ್ಣಾ ನ್ ಪರ ತ ತೊ. ನಮಸಾ್ ರ್ ಕೆಲ. ಪೂರ್ಣ “ತಶಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಫುಲಾ ಕಿತ್ಾ​ಾಕ್ ಫುಲಾ​ಾಯ್ ತಳಂ...? ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಯಯ ರ್ ಕಶೊಂ ಫುಲ್ಿ ೊಂ ಹ್ಯಸೊನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಆಪಯ್ತಿ ತಶೊಂ ಮಾ​ಾ ಕ ಭೊಗ್ಿ ೊಂ ಮೆಟೊಂ ಕಡ್ಯಿ ೊಂ ಕೊಂಟಯ ೊಂ ಜಿರಯ್ತನಿೊಂ ವ್ಾ ಳಾ ತಡ ಪಾೊಂಯ್ ರೊಂರ್ಬಿ ಮೆಳಾಯ ೊಂತಿೀ ಫುಲಾ ಭೊ​ೊಂವ್ರೊಂ ಭಲಾಯ ೆ ಕೊಂಟಿ ಕಶೊಂ ಖೊಂಟೊಂ? ಸಕಯ್ಿ ಉದಾ​ಾ ಝರ ಪಾಟ್ ತೊಂಕುನ್ ವ್ಟ್ ದಲ್ೆ. ದುಸಾರ ಯ ದಿಸಾ ಆಶ್ ತೊಂಡುನ್ ಹ್ಯೊಂವ್ ಪಾವ್ಿ ೊಂ ತಚ್ಚ್ ಮುಳಾೊಂತ್ ಫುಲ್ ಬಾವ್ನ್ ಝಡ್ಯಿ ೊಂ ಕೊಂಟಯ ನಿೊಂ ಅಡು್ ನ್ ನಿದಾಿ ೊಂ! ಚೊಂತುನ್ ದು​ುಃಖೊಂ ದೊಂವಿ ೊಂ ಅಸಲ್ೊಂ ಫುಲಾೊಂ ಫುಲಾಿ ತ್ ಸದಾೊಂ ಭಾಗೊಂತ್ ದುಬಾಯ ಯ ಕುಟಮ ೊಂಚ್ಯಯ ಖೊಂಟನ್ ವ್ಾ ತೆಲಾಯ ೊಂ ವ್ಡ್ಯಣ ಯ ೊಂಕ್ಸ ಫುಲ್ಚ್ಚ್ ಬಲ್ ಬಾವ್ನ್ ಗ್ಲ್ಿ ೊಂ ಫುಲಾೊಂ ಮೆಾ ಳೊಂ ಕಚ್ಯರ ಯ ೊಂತ್ ಲ್ಪ್ಿ ೊಂ! ~ಮೆಕ್ ಮ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ 46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಸಾಿ ಳ್ - 1.

ಕರೀಡ್ ಪತಿ ಜಾಲೊಯ್

ಜಾಲಾಯ ರ್...!? ಪಡ್ಲ್ಯ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ದಿಸಾ​ಾ " ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಹಾಸನ್ ಹಾಸನ್ ವಿಚ್ಯಲ್​್ಾಂ. "ವಹ ಯ್ ಬಾ... ನಹ ಯ್ ಬಾ..ಚಿಾಂತಾ ಾಂ ... ಜರ್ ಆಮಾಂ ಕೊರೋಡ್ ಪತ ಜಾಲ್ಯಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ರ್ಣ ಚಿಾಂತಾ ಾಂ.. ತದಾಳಾ ತಜ ಆಲೋಚನ್ ಕಿತಾಂ?"

_ ಪಂಚು, ಬಂಟಾ ಳ್. ತಾ ಎಕ ಭಾಗ ಸಕಳಾಂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ಭೋವ್ನ ಚಡ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಚಡಪ ಡ್ಲ್ಾ ಲ. ಮಾಕ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಹಳೂ ಸರ್ಲ್ ಕೆಲ್ಾಂ. "ಬಹುಶಾ​ಾ ತಕ ಕಲ್ ರತಾಂ ಸವ ಪರ್ಣ

ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಆದೆಯ ಾಂ ಚಿಾಂತಾಂಕ್ ಪಡಯ o. ಆದಿಾಂ ಲಟಿರ ಆಸ್ಲಯ . ಧ - ವಿೋಸ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಕೊರೋಡ್ ಜಕೆಾ ತ್ ಮಹ ಳೊ ಆಶಾ ತದಾ್ ಾಂ ಕಳಾ​ಾ ಮನಾ​ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ . ಪುರ್ಣ ಆಮಾ್ ಾ ಗ್ಾಂರ್ಾಂತ್ ಲಟಿರ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರಿೋ ಜುಗ್ರಿ ಬಂಧ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾಲನಾ. ಸಜಾರಿ ಗ್ಾಂರ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಲಟಿರ ಟಿಕೇಟ್‍ ಹಾಡ್ ಪಿಸಾಯ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲ, ಜಶಾಂ ಬಾಯ್ಯ ಬಾ​ಾಂಳಾ ರಕ್ ಬಾಳಾ​ಾಂತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಕುಳಾರ ಗೆಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾ, ಸಜಾಚ್ಯಾ ್ ಘರ ಘೊರ್ನ್ ತೋಳ್​್ ಪಳಲ್ಯ ಪರಿಾಂ. 'ಕೌನ್ ಬನೇಗ್ ಕೊರೋಡ್ ಪತ" ಆರ್ಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಹಪ್ಲ್ಾ ಾ ಾಂತ್ ಚ್ಯರ್ ದಿೋಸ್ ಎಕ ಘಂಟ್ಲಾ ಲ್ಕರ್ ಟಿ. ವಿ. ಮಕರ್ ಲಂಗರ್ ಘಾಲ್​್ ರಾಂವೆ್ ಾಂ ಆನಿ ಟಿ. ವಿ. ಪಳಾಂವೆ್ ಾಂ .. ಆಮತಬಾಚೊ ತೊ ಘಣ್ಾ ಣತ್ ತಳ ಆಯ್ ಾಂಚೊ .. ರ್ಹ ವ್ನ.. ಕಸಲ ಮಝಾ. ಸಡ್ಲ್ಾ ಾಂ... ಆನಿ ಆಮೆ್ ಥೊಡೆ ಕೊರೋಡ್ ಪತ ಖೆಳಾ​ಾಂತ್ ರ್ಾಂಟ್ಲಲ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಜಾಪಿ ದಿಾಂವ್ನ್ ಭಾಸ್ ನಾತಯ ಾ ಫೊನಾ ಮಕರ್ ನಂಬಾರ ಾಂ ದಾ​ಾಂಬುನ್ ರಾಂವೆ್ ಾಂ, ರ್ಪನಾಕ್ ಉಡ್ಾಂಚೆಾಂ ಪಳತನಾ ಕಕ್ರೆ ಭಗ್ಾ ಲ್ಾಂ... " “ಎಕದ್ವೆಳಾ ಕೊರೋಡ್ ಪತ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್?" ಪುರ್ಣ ತ ಏಕ್ ಕೊರೋಡ್, ದೊೋನ್ ಕೊರಡ್ ಖಂರ್​್ ಾ ಯ್ಲ್ ೋ ಲ್ಕಕ್ ಮೆಳಾನಾ​ಾಂತ್ ಮಹ ರ್ಣ ತದಾಳಾ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಮಾಕಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕತ್ಲಾಂ. ಕೌನ್ ಬನೇಗ್ ಕರೋಡ್ ಪತ ಚಲ್ವ್ನ್ ವಹ ಚೊ್ ಎ. ಿ. ಸ್ಲ. ಡ ಗೊತಾ ನಾಸಾ​ಾ ಾಂ ತೊಚ್ ಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ರಿ ಜಾಲ್ಯ ಮಹ ಣ್ಣಾ ನಾ, ಇಲ್ಯ ಾಂ ಚಿಾಂತಜೆ ಪಡ್ಲ್ಾ . ಕೊರಡ್ಲ್ಾಂಚೊ

ಕೊರಡ್ ರಪಯ್ ಧಾಂರ್​್ ಾ ಘೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಭಾ​ಾಂರ್ಧ್ ಆಮ್ಚ್ 'ಮಲ್ಯಯ ಾ ' ಸಮೇತ್ "ಕಿಾಂಗ್ ಫ್ರಶರ್" ಘೆವ್ನ್ ಲಂಡನ್ ಗೆಲ್ಯಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಮಾಕಯ್ಲೋ ಜಾಯ್ಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮಹ ಳೊ ಭ್ಾ ಾಂ ಪುಕುಪುಕು ಕತ್ಲ್ಾಂ.... ಕೊರೋಡ್ ಪತ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯಾ ನಾ ಮಹ ರ್ಣ ಮಾಕ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಭಗೆ್ ಾಂ. ಪುರ್ಣ ಆಜ್‍ಲ ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ಮ್ಚಗ್ನ್ ವಿಚ್ಯತ್ನಾ ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಹಳೂ ದೊಳ ಧಾಂಪಯ . "ಕೊರೋಡ್ ಪತ ಜಾತಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್, ತಾ ಿಲ್ ಗೇಟ್ಲ್ ಪರಿಾಂ, ಇನೊಫ ೋಸ್ಲಸ್'ಚ್ಯಾ ಸುಧಮೂತ್ ಪರಿಾಂ ಜಾಯೆಾ " ತ ಮಹ ಜೆಕಡೆ ಮಹ ಣ್ಣಲ. "ಆದಾನಿ, ಅಾಂಬಾನಿ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಜಾರ್​್ ಯೇ?" ಹಾ​ಾಂವ್ನ ವಿಚ್ಯರಿ "ಶಿಾ ೋ . ಶಿಾ ೋ... ನಾಕ ನಾಕ... ಸುಧಮೂತ್, ಿಲ್ ಗೇಟ್‍್ ದುಬಾೊ ಾ ಾಂ ಧಕಿ ಾ ಾಂಕ್, ಕಷ್ಿ ರ್ ಆಸಾ್ ಾ ಗಜೆ್ವಂತಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ರ್ಾ ತ್" ತ ಮಹ ಣ್ಣಲ. "ನಹ ಯ್ ಗಣ ಧನಿ ರೆಡಡ ಪರಿಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಕಶಾಂ?" "ತಾಂ ಮಾಕ ಸಮಾ​ಾ ನಾ... ತಾಂ ಪೂರ ರಜಕಿೋಯ್" ತ ಮಹ ಣ್ಣಲ. "ಕೊರೋಡ್ಲ್ಾಂನಿ ದುಡ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಸಕ್ ಡ್ ಮಂತರ ಾಂಕ್ ಮ್ಚಲ್ಯಕ್ ಕಣಾ ವೆಾ ತ್ ಬಾಯೆ. ಮಕೇಲ್ ಮಂತರ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಟಿ ಭಿತರ್ ಯೆತ... ಹ್ಯರ್ ರಜಾ​ಾ ಚೆ ಮಕೇಲ್ ಮಂತರ ಾಂಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಜಾತ. ರಜಕಿೋಯ್ ಕರಿಜೆ. ತಾ ಚ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಚೆ ಪ್ಲ್ಡ್ಾ ಸಡ್​್ ಭಾಯ್ರ ಯೆಾಂವೆ್ , ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ತಾಂಕಾಂ ರ್ರೆಾಂ ಘಾಲಜೆ.. ಆಶಾಂ ಸಕಿ ಾಂಕ್ ಆಕಷ್ರ್ಣ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತ. ಪಯೆಾ ಕೊರಡ್ಲ್ಾಂನಿ ಆಸಾಜೆ. "ಕರ್ ಲೋ ದುನಿರ್ ಮಟಿ​ಿ ಮೆಾಂ" ತತಯ ಾ ರ್ ಘರ ಭಾಯ್ರ ವಹ ಡ್ ತರ್ರಯ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಭಾಶನ್ ವಹ ಡ್ ಸಾದ್ ಅರ್ಜ್‍ಲ ಆರ್​್ ಲ. ಪಳತನಾ ಆಮ್ಚ್ ಮ್ಚಗ್ಳ್ ಟಮ ಆಮ್ಚ್ ರರ್ ಆಸಯ ...

ವಿಚ್ಯಲ್​್ಾಂ. "ಹಾ​ಾಂವ್ನ ತಜ ರ್ಟ್‍ ತರ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ವೆತಾಂ!" ಮಹ ರ್ಣ ತಣಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾನಾ, ಮಾಕ ರ್ಾಂಜೆಲ್ಯಚ್ಯಾ ಸಾ್ ನ್ ದಾತರ್ ಜುರ್ಾಂವ್ ಉಗ್ಡ ಸ್ ಆಯಯ . "ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಸಕ್ ಡ್ ರಜಾ​ಾ ಾಂಕ್ ವೆತಾಂ... ಸಕ್ ಡ್ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಉಾಂಚೆಯ ರೆಸೋಟ್‍್ ಭಾ​ಾಂದಾ​ಾ​ಾಂ. ಥಂಯ್ ಆಮಾಂ ರೆಸೋಟ್‍್ ರಜಕಿೋಯ್ ಕರ್​್ಾಂ"... ಮಹ ಣ್ಣತ್ಾ ಟಮ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಮಕರ್ ಪಳನಾಸಾ​ಾ ಾಂ ಚಲ್ಾ ೋಚ ರವಯ . ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ತಕೆಯ ಕ್ ಹಾತ್ ದಿೋವ್ನ್ ಥಂಯ್​್ ಕೊಸಾಳೊ .

"ಖಂಯ್ ವೆತಯ್ ಟಮ?" ಆಮಾಂ ದೊಗ್ಾಂಯ್ಲ್ ೋ ಎಕಚ್ ಧಮಾ​ಾ ನ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾಣ್ಕೊ ಬಾೊಂಯ್ ಭಿತಲೊೆ ಮಾಣ್ಕಾ ಹ್ಯೊಂವ್ ಸಂಸಾರ್ ಕತೊಂ ನೆಣೊಂ ಜಾೊಂವ್ ಬಾೊಂಯ್ಚ್ಚ ಶ್ಬ್ತತ್ ಮಾ ಜ ಗೊಂವ್ ಭಾಸ್ ಮಾ ಜಿ ಢರಾೊಂವ್ ಢರಾೊಂವ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಚಡ್ಯಿ ೊಂ ಲ್ಸಾೊಂವ್ ರಾಜ್ ಕತೆ ಪೊಕಳ್ ರಾಜಾೊಂವ್ ಜಾತ್, ಕತ್ ಉೊಂಚ್ಲಿ ಹ್ಯೊಂವ್ ಮಾ​ಾ ಕ ಕತಯ ಕ್ಸ? ಥಂಯ್ ಕತೊಂಯ್ ಜಾೊಂವ್ ಜಾತಿ ಖತಿರ್ ಲಡ್ಯಯ್ ಝಗಡ ೊಂ ದವ್ಚ್ಯ ನಿಬಾನ್ ಪೂಜಾ ಮಾಗಣ ೊಂ ಹ್ಯಕ್ಸ, ಬೀಬ್, ಭಾಷಣೊಂ ಶ್ೊಂತಿ ಖತಿರ್ ಮಾ ಕ ಕತಯ ಕ್ಸ ತೊಂಚ ಖಬಾರ್? ಏಕ್ಸ ದಿೀಸ್ ಬಾೊಂಯ್ ಮಾ ಜಿ ಕಸಾಳಯ ಆತೊಂ ಮಾ​ಾ ಕ ಸಂಸಾರಾಚ ಗಜ್ೆ ಪಡಿ ಇಷ್ಟೊ ಗತಕ್ಸ ಲಾ​ಾ ನಾೊಂ ವ್ಾ ಡ್ಯೊಂಚ ಖಬಾರ್ ಕಡಿ ಪೂಣ್ ಮಾ ಜಿ ಸಕಡ ೊಂಕ್ಸ ವಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಿ ಬಲಾಯ ೊಂತ್ ಲ್ಪೊಿ ೊಂ, ಜಿವ್ಾ ಳ್ ಗರ ಸೊಂಕ್ಸ ಲಾಗಿ ಉದಾ​ಾ ೊಂತ್ ಬುಡ್ಿ ೊಂ ಮಾಸ್ಳಯ ಹೆಡ್ಯೊಂವ್ಾ ಲಾಗಿ ಭುಮಿರ್ ಚಲಾಿ ೊಂ, ಲೊೀಕ್ಸ ಫಾತರ ೊಂವ್ಾ ಲಾಗ್ಲಿ ಸಮಾ​ಾ ಲೊ​ೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್​್ ವ್ಗ್ಲಯ ರಾವ್ಿ ೊಂ, ಕತ್ಲಿ ದಾಡ್ಡ ಹ್ಯೊಂವ್? ✍️ವಲ್ಿ ಅಲ್ಿ ಪಾದ 50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಧಳವ್ಚ! :-ಎಚ್ಚ. ಜೆ. ಗ್ಲೀವಯಸ್ ಸೌದಿಾಂತ್ ಸತರ ವರ್ ಾಂ ಡ್ಲ್ರ ಯವ ರಚೆಾಂ ಕಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್ಲಯ ಜೆರಮ್, ಆಚ್ಯನಕ್ ಇಾಂಡರ್ಕ್ ಪ್ಲ್ವಯ . ಮಾಂಬಯ್ ಚೆಾಂಬೂರ್ ಚ್ಯಲಾಂತ್ ತಚೆಾಂ ಕುಟ್ಲಮ್ ಜಯೆತಲ್ಾಂ- ಬಾಯ್ಯ ಆನಿ ತಗ್ಾಂ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂ ಭುಗ್ಾಂ. ಮಲ್ಾ ಡ್ಲ್ಾ ಕ್ 20, ಬಾರವಿ ಕರನ್, ಲ್ಯನಾ​ಾ ಾ ಕಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ. ದುಸರ ಾಂ 19, ತಸರ ಾಂ ವರಸ್ ಕರನ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣಾಂ 15 ವರ್ ಚೆಾಂ 10-ವಿ ಶಿಕಾ ಲ್ಾಂ. “ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೋನ್ ಮಹಿನೆ ಉತರ ಲ್, ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕೆದಾಳಾ ವಚುಾಂಕ್ ಜೆರಮ್?” ಮಲ್ನಾನ್ ಘೊರ್ಕ್

ತಾ ದಿೋಸ್ ಸಕಳಾಂ ನಾಷ್ಟಿ ಜಾತಚ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. “ಮಹ ಜೆಾಂ ಲ್ಯನೆಾ ಾಂ ಎಕಿ್ ಡೆಾಂಟ್‍ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ಮಲ್ನ್. ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಗ್ಡೆಾ ಕ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ಲಕ್ ರ್ಣ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಗ್ಾಂತಯ ಾಂ ವಜಾ ಕೆಲ್ಾಂ ತಣಾಂ. ತ ಮಹ ಜ ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ಇನ್ಸ್ ರೆನ್​್ ಕಂಪನಿನ್ ಫಕತ್ಾ ಅರ್ಧ್ ಭಲ್​್, ಬಾಕಿಚೆ ಮಾಹ ಕ ಭರಾಂಕ್ ಪಡೆಯ ....” “ತರ್....?” “ಮಾಹ ಕ ಕಂಪನಿನ್ ಕಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಡನ್, ಹ್ಯರ್ ಕಡೆನ್ ಕಮ್ ಪಳಂವ್ನ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. ತೋನ್ ಮಹಿನೆ ಕಮ್ ಸಧುನ್ ಭಾಂವಯ ಾಂ. ಪುರ್ಣ ಫಾವ ತಾಂ ಕಮ್ ಮೆಳೊ ಾಂನಾ. ನಿಮಾಣ, ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಯಯ ಾಂ. ತಕ ಟ್ಲನೆಾ ನ್ ಜಾಯ್ಾ ಮಹ ಣೊನ್, ಸಾ​ಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾ” “ವಹ ಡ್ ನಾ ಜೆರಮ್, ನಶಿೋಬಾನ್ ನಿಮ್ಲ್ಯ ಾಂ ಚುಕೆ್ ಾಂ ನಾ. ತಾಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕ. ಹಾ​ಾಂಗ್ಚ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕರಾಂಕ್ ಪಳ. ಥೊಡಾಂಚ ವರ್ ಾಂ. ವಡ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಕಸಾಂಯ್ ಬಾರವಿ ಕರನ್, ಶಿಕಪ್ ಸಡೆಯ ಾಂ. ಪ್ಲ್ಟ್ಲಯ ಾ ಾಂಕ್ ತರಿ, ಫಾವ ತಾಂ ಶಿಕಪ್ ದಿೋಜಾಯ್ ಮಹ ಳೊ ಮಹ ಜ ಆಶಾ....” “ಹಾ​ಾಂವ್ನಯ್ಲ ತಾಂಚ ಚಿಾಂತನ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಇತಯ ಾ ವರ್ ಚೆಾಂ ಸವಿ್ಸ್, ತಾಂ ಹ್ಯಾಂ ಮಹ ಣೊನ್, ಮಾಹ ಕ ಮೆಳ್ಲ್ಯ ಪಯೆಾ ವಟ್ಟಿ ಕ್ ಸಾಡೆ ತೋನ್ ಲ್ಯಖ್ ಮಾತ್ರ . ಮಹ ಜ ಥಂಯ್ ಖಚ್ ಆನಿ ಹಾ​ಾಂಗ್ ತಮ್ಚ್ ಖಚ್ ಮಹ ಣೊನ್, ಜಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉರಾಂವ್ನ್ ಜಾರ್​್ ತ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಶಿಕಪ್ಯ್ಲ ಮಾಹ ಕ ಚಡ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ಹಾ​ಾಂಗ್ ಕಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಪರಿಾಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಕಿತಾಂ ತರಿ ಹ್ಯರ್ ರ್ಟ್‍ಚ ಪಳಯ್ಜಾಯ್....” “ಆಮ್ಚ್ ಸಜಾರಿ ಕರಿೋಮ್ಬಾಯ್ ಸವ ತಾಃಚೊ ಟ್ಲಾಂರ್ಪ ಚಲೈತ. ತಕ ಬರಿ ಜೋಡ್ ಆಸಾ ಮಹ ರ್ಣ, ತಚಿ ಬಾಯ್ಯ ಆಮೋನಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾಲ. ತಾಂಯ್ಲ ತಸಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸವ ತಾಃಚಿ ಗ್ಡ ಘೆವ್ನ್ ಚಲೈಶಿ ತರ್, ಬರೆಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ” ಬಾಯೆಯ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲ್ಯ ಾಂ ಜೆರಮಾಕ್ ವಹ ಯ್ ಮಹ ರ್ಣ ಭಗೆಯ ಾಂ. ತಸಾಂ ತೊ ವೇಳ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಜಾರ್ ಾ ಕರಿೋಮ್ಬಾಯ್ಲಕ್ ವಚುನ್ ಭ್ಟಯ . “ವಹ ಯ್ ಜೆರಮ್ಬಾಯ್, ತಜ ಐಡರ್ ಬರಿಚ. ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಮಾಕೆ್ಟಿ

ಥಾವ್ನ್ , ಚಿಕ್ ನ್, ಮಟನ್, ಿೋಫ್ ಹೊೋಲ್ಸೇಲ್ ಮ್ಚಲ್ಯರ್ ಖರಿೋದ್ ಕರನ್, ಆಮಾ್ ಾ ವಠಾರಾಂತಯ ಾ ಲ್ಯಹ ನ್ ದುಕನಾ​ಾಂ ಆನಿ ಹೊಟ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಲ್ಯ ಯ್ ಕರಾ ಾಂ....” “ತಾ ಕಮಾ​ಾಂತ್ ತಕ ಕಿತಯ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್?” ಜೆರಮಾಚೆಾಂ ಆತರಿೋತ್ ಸರ್ಲ್. “ದಿೋಸಾಕ್ ಸಗೊ​ೊ ಖಚ್ ಕಡನ್, ರ್ಖಸ್ಲಾ ರ್ಖಮಾಯ್ 800 ಥಾವ್ನ್ 1000 ರಪಯ್ ಪರಾ ಾಂತ್ ಜಾತ. ಮಹಿನಾ​ಾ ಕ್ 25 ಥಾವ್ನ್ 30 ಹಜಾರ್ ರಪಯ್ ಕಸಯ್ಲ ಸುಟ್ಲಾ ತ್. ನವ ಟ್ಲಾಂರ್ಪ ಬಾ​ಾ ಾಂಕಚೊ ಲೋನ್ ಕಡನ್ ಖರಿೋದ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ಪಯೆಯ ಾಂಚಿ ಚ್ಯರ್ ವರ್ ಾಂ ಕಷ್ಿ ಾಂನಿ ಘರ್ ಖಚ್ ಕಡನ್ ಲೋನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ. ಆತಾಂ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಸವ ತಚೊ ಧನಿ. ಘರ್ ಖಚ್ ಕಡನ್, ಉಣ್ಣಾ ರ್ ಉಣ ಕಸಯ್ಲ ಪಂದಾರ ಹಜಾರ್ ಜಮ್ಚ ಕರಾಂಕ್ ಜಾತ....” “ಮಾಹ ಕಯ್ಲ ತಜೆಪರಿಾಂ ಿಜೆ್ ಸ್ ಕರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಚಕ್ ಕರಿಾ ಗ ಕರಿೋಮ್ಬಾಯ್? ಮಹ ಜೆಾಂ ಸೌದಿಚೆಾಂ ಕಮ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಖಚ್ಯ್ಕ್ ಕಿತಾಂ ಕರೆ್ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಚಿಾಂತನಾ ಮರಿಯ ನಾನ್ ತಜೆವಿಶಿಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ...” “ತಜೆ ರ್ಖತರ್ ನರ್ಾ ಿಸ್ ಸಾಚಿ ಐಡರ್ ಆಸಾ ಜೆರಮ್ಬಾಯ್. ತಾಂ ತೋನ್ ಟನಾ್ ಚೊ ವಹ ಡಯ ಟ್ಲಾಂರ್ಪ ಘೆ. ಪಯೆಾ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ಯ್ಲ, ತಾಂ ಏಕ್ ಪಯ್ ಯ್ಲ ಘಾಲನಾಕ. ಫುಲ್ಯ ಲೋನ್ ಬಾ​ಾ ಾಂಕಥಾವ್ನ್ ಉಟಯ್. ಇನ್ ಮ್ಟ್ಲಕ್ ರ್ಖತರ್ ಬರಾ ಕ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಡೆಾ ಲ್ಾಂ.....” “ವಹ ಡಯ ಟ್ಲಾಂರ್ಪ ಕಿತಯ ಾ ನ್ ಯೆತ? ಿಸ್ ಸ್ ಕಸಲ್ಾಂ ಕರೆ್ ಾಂ?” “ಮಾಸಾಚೆಾಂ ಕರೆ್ ಾಂ ನಾಕ, ಮಹ ಜಾ​ಾ ರ್ಪಟ್ಲಕ್ ಲ್ಯತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಜಾಯ್ಾ . ಹ್ಯರ್ ವಠಾರಾಂತೊಯ ಜಾಲಯ ಯ್ ತರ್ ವಹ ಡ್ ನಾತ್ಲ್ಯ ಾಂ. ತಾಂ ತಕ್ರಿ, ಫ್ರರ ಟ್‍್ ಸಪ್ಲ್ಯ ಯ್ ಕರೆ್ ಾಂ ಿಸ್ ಸ್ ಕರ್.....” “ಮಾಹ ಕ ಕಾಂಯ್ ಐಡರ್ ನಾ ತಾ ಿಸ್ ಸಾ​ಾಂತ್” “ಆಳ, ಪಯೆಯ ಾಂ ತಾಂ ಆಮಾ್ ಾ ಆನಿ ಸಜಾರಿ ವಠಾರಾಂತ್, ಫ್ರರ ಟ್‍್ ಆನಿ ತಕ್ರಿ ವಿಕೆಾಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಭ್ಟ್‍. ಸಭಾರಾಂಕ್ ಭ್ಟ್ಟನ್, ಮಾಕೆ್ಟ್‍ ಸಿ ಡ ಕರ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾಹ ಲ್ ಕೊೋರ್ಣ ಸಪ್ಲ್ಯ ಯ್ ಕರಾ ಆನಿ ತ, ಬಾಡೆಾಂ ಕಿತಯ ಫಾರಿಕ್ ಕರಾ ತ್ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಜಾಣ್ಣ ಕರ್. ಕೊರ್ಣಯ್ಲ ತಕ ಸತ್ ಸಾ​ಾಂಗೆ್ ನಾ​ಾಂತ್. ತಾಂ ತಾಂವೆಾಂ ಸವ ತಾಃ ಕಮ್ ಕರಾ ನಾ, ಸತ್ ಆನಿ ಫಟಿಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ರ್ ಾಂಕ್ ಪಡೆಾ ಲ್ಾಂ. ಪಯೆಾ ಜಡಾಂಕ್ ಶಿಕಾ ನಾ, ತಾಂಯ್ಲ ಶಿಕಾ ಲಯ್ ಫಟಿ ಮಾರಾಂಕ್....” “ನಾ..., ನಾ, ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಫಟಿ ಮಾರನ್ ಪಯೆಾ ಜಡ್ ನಾ....” ಜೆರಮ್ ಮರ್ಧಾಂಚ ಉಲೈಲ. “ಪಯೆಯ ಾಂ ಸಗೆೊ ತಜೆಪರಿಾಂಚ ಉಲೈತತ್. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾ​ಾಂತ್, ಪಯೆಾ ಮಾರೈತತ್. ತಾಂ ಆಸಾಂ, ಸುವಿ್ಲ್ ದೊೋನ್ ತೋನ್ ಮಹಿನೆ ತಕ ಲಕಾ ರ್ಣ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯ್ಲ ಜಾಲ್ಾಂ. ಹಿಮಾ​ಾ ತ್ ಹಾರಿ್ ನಹಿಾಂ. ಸರ್​್ ಸ್ ಜಾಣ್ಣವ ಯ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ್ ದಿತಲ ಆನಿ ತಾಂ ಿಸ್ ಸ್ ಕಸಾಂ ಸಾ​ಾಂಬಾಳ್ ಾಂ

ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಜಾಣ್ಣ ಜಾತಲಯ್” ಕರಿೋಮ್ಬಾಯ್ಲಚೊ ಉಪ್ಲ್​್ ರ್ ಆಟವ್ನ್ , ಜೆರಮ್ ತಾ ಚ ದಿೋಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಕೆ್ಟ್‍ ಶಿಕೊಾಂಕ್ ಗೆಲ. ಸಭಾರ್ ದಂದಾ​ಾ ರ್ಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಭ್ಟ್ಟನ್, ತಾಂಚೊಾ ನಾನಾ ರಿತಚೊಾ ಫಟಿ ಆಯ್ ನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ಣವ ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ವ್ನ್ , ಮಾಕೆ್ಟಿಾಂತ್ ರ್ಧಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಾ ಜಾಲ. ಆಪಯ ಾಂ ಎಕೌಾಂಟ್‍ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಬಾ​ಾ ಾಂಕ ಥಾವ್ನ್ ನವ ಟ್ಲಾಂರ್ಪ ಘೆಾಂವ್ನ್ , ಜಾಯ್ ಪುತೊ್ ಲೋನ್ ಕಡನ್ ಜೆರಮ್ ಸವ ತಚ್ಯಾ ಕಮಾಕ್ ಲ್ಯಗೊಯ . ಫಾ​ಾಂತಾ ಫುಡೆಾಂ ಜೆರಮಾಕ್ ಉಟನ್ ಕಮಾಕ್ ಲ್ಯಗೊಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಾ ಲ್ಾಂ. ಮಾಲ್ಾ ಡ್ಲ್ಾ ಧುವೆಕ್ ಘರ್ ಾ ಸಕಳಾಂಚ್ಯಾ ಕಮಾಚಿ ಜಮೆಾ ೋಧರಿ ವಪು್ ನ್, ಮಲ್ನ್ಯ್ಲ ಜೆರಮಾಸಂಗಾಂ ವಚುಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲ. ತಚಿಾಂ ಭುಗ್ಾಂ ವಹ ಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ತಾಂಚಿ ವ ಘರ್ ಾ ಕಮಾಚಿ ಖಂತ್ ತಕ ನಾತ್ಲಯ . ಜರಮಾಚೆಾಂ ಬಾಡೆಾಂ ಪವ್ಡೆ್ ಾಂ ತಸಲ್ಾಂ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ಸರ್​್ ಸ್ ಜೆರಮಾಕ್ ಬರೆಾಂ ಿಸ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಭಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲ್ಾಂ. ಹೊೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾಕೆ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ ಟಿರ ಪ್ಲ್ಪ ರ್ ಅಡೆಜ್‍ಲ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಲ್ವೆಾ ತೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕಿಲ ಪರಾ ಾಂತ್, ತಕ್ರಿ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸುಾ ಾಂಚೊ ಮಾಹ ಲ್ ಜೆರಮ್ ಟ್ಲಾಂರ್ಪರ್ ಉಕೊಲ್ಯಾ ಲ. ಗರರ್​್ ಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಹ ಲ್ಯಸಂಗಾಂ ಮಲ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಘರಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ತರ್ ರಿ ಆನಿ ಫಳಾ​ಾಂಯ್ಲ ವಿಾಂಗಡ್ ಖರಿೋದ್ ಕರಾ ಲ. ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ಮಲ್ನ್ ಜೆರಮಾಕ್

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾ​ಾಂಗ್ಲ್ಯಗಯ “ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ಮಾಕೆ್ಟಿಾಂತ್ ಫ್ರರ ಟ್‍್ ಆನಿ ವೆಜಟೇಬಲ್​್ ಆಮಾಂ ವಹ ಡ್ಲ್ ಮಾಪ್ಲ್ನ್ ಖರಿೋದ್ ಕರಾ ನಾ, ಕಿತಯ ಾ ಸರ್ಯೆನ್ ಮೆಳಾ​ಾ , ಆನಿ ತ ಲಕಕ್ ವಿಕಾ ನಾ, ಕಿತಯ ಾ ಮಾಗ್​್ಯೆನ್ ವಿಕಾ ಕ್....” “ತ ಿಸ್ ಸ್ ಕರಾ ತ್ ಮಲ್ನ್. ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ಮಾಕೆ್ಟಿಾಂತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯಯ ಾ ಮ್ಚಲ್ಯನ್ ಲಕಕ್ ವಿಕಯ ಾ ರ್ ತಾಂಚೆಾಂ ದಿೋಸ್ ಕಸ ವೆತಲ್? ತಣಾಂ ಟ್ಲರ ನ್​್ ರ್ಪೋಟ್‍್ ಬಾಡೆಾಂ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬರಾ ಮಾಹ ಲ್ಯಸಂಗಾಂ ಆಯ್ಲಲಯ ಪ್ಲ್ಡ್ ಮಾಹ ಲ್ ಉಣ್ಣಾ ಮ್ಚಲ್ಯರ್ ವಿಕೊಾಂಕ್ ಆಸಾ ವ ಉಡಂವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಸಾಂಚ ಖರಿೋದ್ ಕೆಲಯ ಸಗೊ​ೊ ಮಾಹ ಲ್ ವಿಕೊನ್ ವೆತ ಮಹ ರ್ಣ ಸಾ​ಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾರ್​್ ಾಂ. ಉರ್ಲಯ ಮಾಹ ಲ್ ಕುಸನ್ ವೆತನಾ, ಲಕ್ ರ್ಣಯ್ಲ ಜಾತ” “ತಾಂ ಸಾಕೆ್ಾಂ. ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಚಿಾಂತಾಂ, ಹಾ​ಾಂವೆಾಂಯ್ಲ ತಕ್ರಿ ವ ಫ್ರರ ಟ್‍್ ವಿಕೊಾಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಇಲ್ಯ ಪಯೆಾ ಜಡೆಾ ತ್ ಮಹ ರ್ಣ....” “ಬರಿ ಐಡರ್, ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಚಿಾಂತ್ಲ್ಯ ಾಂಚ ತಾಂವೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂಯ್. ಆಮಾ್ ಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮಾಹ ಲ್ ಪ್ಲ್ವಿತ್ ಕೆಲ್ಯ ಾಂ ಬಾಡೆಾಂ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯ ಮಾಹ ಲ್ಯಸಂಗಾಂ ಆಮಾಂಯ್ಲ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ಮಾಹ ಲ್ ಹಾಡನ್, ವಿಕಯ ಾ ರ್ ಬರಚ ಫಾಯಾ ಜಡೆಾ ತ್. ಪುರ್ಣ ವಿಕೊಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ರ್ ಸದೊ್ ?” “ಆಮಾಂ ಘರಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಲ್​್ ಾ ಬನಾ​ಾ ಚ್ಯಾ ದುಕನಾ

ಮರ್ಖರ್ ವಹ ಡಯ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಬನಾ​ಾ ಕಡೆನ್ ಉಲನ್, ಮಾಹ ಕ ಲ್ಯನೊ್ ಜಾಗೊ ಬಸಾಂಕ್ ದಿೋತಗ ಮಹ ರ್ಣ ವಿಚ್ಯರಾ ಾಂ” “ವಹ ಯ್; ತಕ ಬಾಡೆಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ದಿರ್ಾಂ. ನಾ ತರ್, ತಕ ತಚ್ಯಾ ದುಕನಾಕ್ ಕಿತಾಂಯ್ಲ ಮಾಕೆ್ಟಿಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಾಂ ಫುಾಂಕಾ ಕ್ ಪ್ಲ್ವಿತ್ ಕರಾ ಾಂವ್ನ ಮಹ ರ್ಣ ಸಾ​ಾಂಗ್” “ತಾಂ ಕಿತಾಂ ಚಿಾಂತಯ್, ಆಮೆ್ ಲ್ಯಗಾ ಾಂ ಮಾತ್ರ ಗ್ಡ ಆಸಾ ಮಹ ರ್ಣ ಗ? ತ ಕಿತಯ ಾ ವರ್ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಿಸ್ ಸ್ ಕರಾ ತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯ ದುಕನಾ​ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ಮಾಹ ಲ್ ಸಪ್ಲ್ಯ ಯ್ ಕರೆಾ ಲ್ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ಶಿರ್ಯ್, ತಾಂಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಮಾಹ ಲ್ ಹಾಡ್ ಾ ಲರಿಯ, ಗ್ಡಯ ಕಿತೊಯ ಾ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ” ಮಲ್ನ್ ಸಾ​ಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ಲಯ . ಬನಾ​ಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚ್ಯರನ್ ಮಲ್ನಾನ್ ಫುಾಂಕಾ ಸರ್ಯ್, ತಕ್ರಿ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸುಾ ವಿಕೊ್ ಜಾಗೊ ಘೆತೊಯ . ಬನಾ​ಾ ಭುದೊವ ಾಂತ್. ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದುಕನಾ ಮರ್ಖರ್, ತಕ್ರಿ ಆನಿ ಫಳಾ​ಾಂ ವಿಕಿಾ ಾಂ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಯೆತನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಘರಕ್ ತಾಂದುಳ್, ಸಾಕರ್ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ವಸುಾ ವರಾಂಕ್, ಭಿತರ್ ಖಂಡೋತ್ ಯೆತಲ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಲೇಕ್ ತಣ ಪಯೆಯ ಾಂಚ ಘಾಲನ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ಅಸಾಂ ಮಲ್ನಾಚ್ಯಾ ಬುದೊವ ಾಂತ್ ಯೆನ್, ಜೆರಮ್ ಬರೆಾಂ ಿಸ್ ಸ್ ಕರಾ ನಾ, ಮಲ್ನಾನ್ಯ್ಲ ಆಪಯ ಾಂ ಿಸ್ ಸ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾ​ಾಂಬಾಳೊ ಾಂ. ಸರ್​್ ಸ್ ಜೆರಮಾಚೆಾಂ ಿಸ್ ಸ್ ರ್ಡ್ಲ್ಾ ನಾ, ಮಲ್ನಾಚೆಾಂ ಿಸ್ ಸ್ಯ್ಲ ರ್ಡೆಯ ಾಂ. ಪಯೆಾ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಸುರ ಜಾತನಾ, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂ ಭುಗ್ಾ ್ಾಂಚೊ ವಿಸರ್ ಪಡಯ . ಜೆರಮ್ ಮಾಹ ಲ್ ಪ್ಲ್ವಿತ್ ಕರ್ ಾ ವಹಿರ್ಟ್ಲಾಂತ್ ವಾ ಸ್ಾ ಆನಿ ಮಲ್ನ್ ತಕ್ರಿ-ಫಳಾ​ಾಂ ವಿಕ್ ಾ ದಂದಾ​ಾ ಾಂತ್, ಸಗೊ​ೊ ದಿೋಸ್ ಘರ ಭಾಯ್ರ . ಘರ ರ್ಡ್ಲಯ ಾ ತಗ ಚಲಯ. ಮಾಲ್ಾ ಡೆಾಂ ಸಕಳಾಂ ಉಟನ್, ರಾಂ ದುನ್ ಕಮಾಕ್ ವೆತಲ್ಾಂ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಟಿಯ ಾಂ ದೊಗ್ಾಂ ಕೊಲ್ಜಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ ಲ್ಯಕ್. ಸರ್​್ಾಂನಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ ಮೆಳ್ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ಚ. ಆರ್ಾ ರಚೆಾಂ ಆವಯ್ ಬದಾಯ ಕ್ ಮಾಲ್ಾ ಡೆಾಂ ಸ್ಲಾಂತರ್ ಬಸಾ​ಾ ಲ್ಾಂ ದಂದಾ​ಾ ರ್. ತನಾ್ಟಿ ಚಲ ಮಹ ಣ್ಣಾ ನಾ, ತಕ ಪಳಂವ್ನ್ ಆನಿ ತಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ನ್ , ಸಭಾರ್ ದಾದೆಯ ಜಮಾ​ಾ ನಾ, ಮಲ್ನಾ ಪ್ಲ್ರ ಸ್ ಸ್ಲಾಂತರ್ಚೆಾಂ ‘ಕಲ್ಕೆಾ ನ್’ ಚಡ್. “ತಾಂಚ ಬಸ್ ಗೊ, ದಂದಾ​ಾ ರ್. ಕಮ್ ಕರನ್ ಕಿತಯ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್?” ಮಲ್ನಾನ್ ಸ್ಲಾಂತರ್ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾನಾ, ಜೆರಮ್ ಮರ್ಧಾಂ ಪಡಯ . “ನಾಕ ಮಲ್ನ್, ಸ್ಲಾಂತರ್ನ್ ತೊ ದಂದೊ ಕರ್ ನಾಕ. ತಾಂತಾಂ ತಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ರಕ್ ಮಾರ್ ಬಸಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಚಿಾಂತಾಂ, ಆನಿ ಫುಡೆಾಂ ತಾಂವೆಾಂಯ್ಲ ದಂದಾ​ಾ ರ್ ವೆಚೆಾಂ ನಾಕ. ಸುರೆವ ರ್ ಇಲ್ಯ ಕಷ್ಟ್ಿ ಆಸ್ಲ್ಯ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ನ್, ಹಾ​ಾಂವ್ನ ವಪ್ಲಯ ಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ದಿಸಾಕ್ ದೊೋನ್ ಅಡೇಜ್‍ಲ ಹಜಾರ್ ರ್ಖಮಾರ್ಾ ಾಂ. ಆಮಾ್ ಾಂ ಮಸುಾ ಪುರ

ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಜಡ್ಲಯ ಜಡ್. ಬಾ​ಾ ಾಂಕಚೆಾಂ ರಿೋರ್ಣ ಆನಿ ಇಲ್ಯ ಾಂಚ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ತಾಂ ರಿೋರ್ಣ ಆನಿ ಘರ್ ಖಚ್ ಕಡನ್, ವಿೋಸ್ ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ಹಜಾರ್ ಕಸಯ್ ಉರಾಂವ್ನ್ ಜಾತತ್.....” “ನಾ, ನಾ, ನಾ ಮಾಹ ಕ ದಂದಾ​ಾ ರ್ ವಚುಾಂಕ್ ಆಡ್ಲ್ರ್​್ ಕ. ದಿಸಾಕ್ 500, 600 ರಪಯ್ ಕೊಣ್ಣಕ್ ಕೊಡ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್? ಪಯೆಾ ಆಮಾ್ ಾಂ ಜಾಯ್. ಥೊಡಾಂ ವರ್ ಾಂ ಹೊ ದಂದೊ ಕರಾಂಕ್ಾಂಚ ಪಡ್ಲ್ಾ ಲ. ತಗ್ಾಂ ಚಲರ್ಾಂಕ್ ಕಜಾರ್ ಕರನ್ ಧಡಾಂಕ್ ನಾಕವೆ? ಹಾ​ಾ ಮಾಗ್​್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಳಾ ಕಿತಯ ಪಯೆಾ ಆಸಾಯ ರ್ಯ್ಲ ಉಣಾಂಚ. ತಾ ಶಿರ್ಯ್ ಕಿತಾಂ ಹಾ​ಾ ಚ ಚ್ಯಲಾಂತ್ ಜಯೆವ್ನ್ ಮರೆ್ ಾಂಗ? ಆಮಾ್ ಾಂಯ್ಲ ಏಕ್ ಫೆಯ ಟ್‍ ಕರಿನಾಕವೆ?” “ಮಾ​ಾಂದಿರ ಆಸ್ಲ್ಯ ತತಯ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ ಸಡ್ಲ್ಾ ಾಂ ಮಲ್ನ್. ಚ್ಯಲಾಂತ್ ರಾಂವಿ್ ಾಂ ಆಮಾಂಚ ವೆ....? ಹಜಾರಾಂ ಲೋಕ್ ಜಯೆತ” “ಜಯೆಾಂವಿಾ ತ್. ಆಮ ಜಯೆಲ್ಯ ಾಂ ಪುರ. ಆತಾಂ ಪಯೆಾ ಮೆಳಾ​ಾ ನಾ, ತ ಜಮ್ಚ ಕರನ್, ಜೋವನಾ​ಾಂತ್ ತರಕಿ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಕಿತಾಂ ಚೂಕ್.....?” ಮಲ್ನಾಚ್ಯಾ ಹಟ್ಲಿ ಮರ್ಖರ್ ಜೆರಮಾಚೆಾಂ ಚಲ್ಯ ಾಂನಾ. ಆವಯ್ಪರಿಾಂ, ತಕ್ರಿ-ಫಳಾ​ಾಂ ವಿಕಯ ಾ ರ್ ಚಡ್ ಜಡೆಾ ತ್ ಮಹ ರ್ಣ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯಯ ಾ ಸ್ಲಾಂತರ್ನ್, ಕಮ್ ಸಡೆಯ ಾಂ. ಆವಯ್ ತಕ್ರಿ ವಿಕಾ ನಾ, ಫಳಾ​ಾಂ ವಿಕೊಾಂಕ್ ಸ್ಲಾಂತರ್ ಬಸಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲ್ಾಂ.

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಿೋಸ್ ಬರ್ ವಹ ಡ್ಲ್ಾಂ ಪಯೆಾ ಕೊಣಾಂಯ್ ಸಾ​ಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಾರ್​್ ಾಂ. ಜಡ್ಲ್​್ ಾ ರಠಾವಳಾಂತ್ ಘರ ಭಾಯ್ರ ಹಾ​ಾ ಸಂಗಾ ಾಂತ್ ಚುಚು್ರ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ​ಾ ನಾ, ಘರಾಂತ್ ರ್ಡ್ಲಯ ಾ ದೊಗ ಉತೊರ ನ್ ಗೆಲಯ . ಚಲಯ. 19 ವರ್ ಾಂಚೆಾಂ ಮಾರಿಟ್ಲ ಮಕರ್ ತಸಾಂ ಘಡೆ್ ಾಂ ನಾಕ. ಆನಿ 15 ವರ್ ಾಂಚೆಾಂ ಮೆಲಸಾ್ . ಕೊಲ್ಜ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ಚ ನಿೋಸ್ ಪೇಜ್‍ಲ ಜೇವ್ನ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಘರ ಯೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಮಾರಿಟ್ಲ ರಾಂವೆ್ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ, ವೇಳ್ ಉತೊರ ನ್, ಸದಾ​ಾಂಯ್, ಭಾಯ್ರ ವಚುಾಂಕ್ ಸುರ ಸಮಾ ಣ ಯೆತನಾ, ಮಲ್ನಾನ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ತಕ ವಿಚ್ಯರೆಾ ಲಾಂ ಕೊರ್ಣಯ್ಲ ದಂದೊ ಬಂಧ್ ಕೆಲ. ಪುರ್ಣ.... ನಾತ್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್. ಮೆಲಸಾ್ ಘರಾಂತ್ ದುಸ್ಲರ ಧುವ್ನ ಮಾರಿಟ್ಲ ಘರ ಭಾಯ್ರ ಎಕೆಯ ಾಂಚ ಆಸಾ​ಾ ಮಹ ರ್ಣ ಕಳಾ​ಾ ನಾ, ಬೋಯ್ ಫೆರ ಾಂಡ್ಲ್​್ ಸಂಗಾಂ ಭಾಂವನ್, ಸಜಾರ್ ರ್ಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಚಲ್ಯಾ ಾಂನಿ ಗಭ್​್ಸ್ಾ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಕಳಾ​ಾ ನಾ, ಮೆಲಸಾ್ ಕ್ ಘರ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಮಲ್ನಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಖೇರ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಾಂ. ಜಾಲಯ . ಘೊರ್ಕ್ ಕಳಯ್ನಾಸಾ​ಾ ಾಂ ವಹ ಯ್ ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ತಾಂಚ ಜಾಲ್ಾಂ. ಗಪಿತ್ ಗರ್ಭ್ ಕಡಂವ್ ಗ ಮಹ ರ್ಣ ಜೆಾಂ ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಪ್ ಕುಟ್ಲಾ ಚೆರ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಚಿಾಂತನ್ ಆಸಾ​ಾ ನಾ, ತಣಾಂ ದಾಕೆಿ ಾಂ ನಜ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ!!! ಮೆಲಸಾ್ ಯ್ಲ ವರಡ್ ಕಡಾಂಕ್ ಆವಯ್ಸಂಗಾಂ ಬಸನ್ ಫಳ್ ವಸುಾ ಸುರ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ವಿಕೆ್ ಾಂ ಸ್ಲಾಂತರ್ ಏಕ್ ದಿೋಸ್, ತಾ ತಚಿ ತನಿ​ಿ ಕರಾ ನಾ, ಸಜಾರೆ್ ಚಲ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಫಳಾ​ಾಂ ವಿಕ್ ಾ ಏಕ ಘರ ಯೆತಲ್, ಕೊಣ್ಣಸಂಗಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಯು.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಬರ್ಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ ತಣಾಂ ಕಿತಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ತಕಚ ಧಾಂವುನ್ ಗೆಲ್ಾಂ. ತ ಖಂತ್ ಆವಯ್ ಸಾಕೆ್ಾಂ ಕಳತ್ ನಾತ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಆತಾಂ ಬಾಪ್ಲ್ಯ್​್ ಭೋವ್ನ ವಹ ಡ್ ದ್ಖ ಮಲ್ನ್ ಕಿತಾಂ ಕರಾ ಲ? ದಿೋಲ್ಯಗಯ . ಜೋರ್ಾ ತ ಶಿರ್ಯ್ ತಕ ಹ್ಯರ್ ಮಲ್ನಾಕ್ ದಂದಾ​ಾ ರ್ ಬಸಾಂಕ್ ರ್ಟ್‍ ನಾತ್ಲಯ ! ಆತಾಂ ಜೆರಮ್ ಕಿತಾಂ ಉತಾ ೋಜೆನ್ ದಿಲ್ಯ ಾಂ ಜೆರಮಾನ್ಾಂಚ ಕರಾ ಲ? ಿಸ್ ಸಾ​ಾಂತ್ ಬರೆ ಪಯೆಾ ಆಸಾ​ಾ ಾಂ, ಪರ್ಾ ಾ ಾಂಚ್ಯ ಆಶನ್, ಆವಯ್ ಆಸಾತ್ ಮಹ ರ್ಣ ಚಿಾಂತನ್, ರ್ಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಸಂಗಾಂ ಧುವ್ನಯ್ಲ ಬಸ್ಲಯ ಕಮ್ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಯ್ಲತಯ ಾ ಕ್ ಸಡನ್. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತಾ ಸಡ್ಲಯ ಪರಿಣ್ಣಮ್, ಹಾ​ಾ ಕುಟ್ಲಾ ಕ್ ರ್ತವರಣ್ಣಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಾ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ನಿಜಾಯ್ಲ್ ಮಾಹ ರಗ್ ಪಡ್ಲಯ !!! **************************************************************************************

TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs 56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


" ಭೆಷ್ಟೊ

ಆವ್ಿ ರ್

ಸಂಪ್ಿ ೊಂ ಮಾ​ಾ ಕ ಪನಾ್ ಸ್ ವ್ಸಾೆೊಂ ಖಶೆವ್​್ ಖಶೆವ್​್ ಕಡಿ ೊಂ ಮತಿೊಂತ್ ಮಾ ಜಾಯ ನಾ ತಿ ಉಭಾೆ ಕತೊಂ ಕೆಲಾೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್ ಪೆಲಾಯ ಕ್ಸ-ಸಮಾಜೆಕ್ಸ ಮಾ ಜ ಫಾಯ್ದಾ ಹ್ಯೊಂವ್ "ಚಡ್"ಚ್ಚ ಪಳೆಯ್ದಿ ಗಜೆ​ೆಪುತ್ಲಯ ೆ ಹ್ಯಸೊ ತ್ಲೊಂಡ್ಯರ್ ದಾಕಯ್ದಿ ಯ ತುೊಂ ಬರ ಹೊ ಅಸೊ ತಸೊ ಭೆಷ್ಟೊ ಖಬರ ಕನ್ೆ ಹ್ಯೊಂವ್ ಜಿಕಿ ೊಂ ಜುದಾಸಾಬರ ವಕರ ತ್ ಕೆಲ್ೊಂ ಆನಿ ಪ್ಲಾತ ಬರ ಹ್ಯತ್ ಧೊಂವ್​್ ಫಾರಜೆವ್ಬರ ಲಾೊಂಬ್ ಧಗ್ಲಿ ನೆಾ ಸೊಿ ೊಂ ಮಾ ಜಿೊಂ ಜಿೊಂ ಪಾತಾ ೊಂ ಸಗಯ ೊಂ ಧೊಂಪ್ಿ ೊಂ ಆಜ್ ಗೊಂವ್ರ್ ಧೊಂಗ್ಲರ ಫಾರಾಯ್ತಿ ಲಾಕೊಂನಿ ದುಡ್ಯಾ ಚ್ಲ ಖೆಳ್ ಠರಾಯ್ತಿ ಖಣ್ ಜೆವ್ಣ್ ಪ್ೀವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಸೊ​ೊಂಬಾಿ ಮಾ ಣಸರ್ ಪಾಪ್ ಆಯ್ತ್ ಯ ರಾತಿಕ್ಸ ಜೆವನಾಸಾಿ ೊಂ ನಿದಿ ತೊಂ ಹಜಾರ್ ಕೇಕ್ಸ ತಿ ಪನಾ್ ಸ್ ಕಲಾಯ ೊಂಚ, ಸರ ತಿ ತಿೀನ್ ಇೊಂಚ್ಯಚ ಕೇಕ್ಸ ಕತಚ್ಯಯ ೆ ಪಾರ ಸ್ ಕಳಾ​ಾ ೊಂಚ್ಚ ಭೆಸಾೊಂ ಜಾಲ್ೊಂ ಸವ್ೆೊಂನಿ ತ್ಲೊಂಡ್ಯಕ್ಸ ರ್ಚಪ್ಿ ತಿ ಕೇಕ್ಸ-ವ್ಯ್​್ ಮಾತ್ರ ಕತಯ ಕ್ಸ ಹೊ ಭೆಷ್ಟೊ ಆವ್ಿ ರ್ ತೊಂರ್ಚ ಇತಿ ಯ ಕ್ಸ ಉದಾ​ಾ ರ್! -ಅಡ್ಯಯ ರ್ಚ್ಲ ಜನ್ 57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಾಕೆಾ ರ್ : (ಆಸಪ ತರ ಾಂತ್ ಪಿಡೇಸಾ​ಾ ಲ್ಯಗಾಂ) ತಜ ಪಿಡ್ಲ್ ಕಿತಾಂ? ಪಿಡೇಸ್ಾ : ತೊಾಂಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಯೆಾಂವೆ್ ಾಂ... ದಾಕೆಾ ರ್ : ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ? ಪಿಡೇಸ್ಾ : ತಜಾ​ಾ ಆಸಪ ತರ ಚ್ಯಾ ನಸಾ್ಕ್ ಪಳಯ್ಲಲ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ********* ಲೋಕಯುಕಾ : ತಮಾ್ ಾ ಆಫ್ರಸಾ​ಾಂತ್ ಕೊೋರ್ಣ ಸಕ್ ಡ್ ಲಾಂಚ ಕಣಾ ತತ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾಯ್'ಗೋ? ಆಫ್ರಸರ್ : ಸತ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಯ ಾ ರ್ ಮಾಕ ಕಿತೊಯ ಲಾಂಚ ದಿತಯ್? ********* ಟ್ಲರ ಫ್ರಕ್ ರ್ಪಲೋಸ್ : ಹೇಯ್.. ಬಾಯ್​್ ರವಯ್..ಬಾರ್​್ ಚೆ ಹ್ಯಡ್ ಲೈಟ್‍ ಕಮ್ ಕರಿನಾ​ಾಂತ್ ಡೆರ ೈವರ್ : ವೆಗಾ ಾಂ ದೆಗೆಕ್ ವಹ ಚ..

ಬಾರ್​್ ಚಿ ಬರ ೋಕ್'ಯ್ಲೋ ಕಮ್ ಕರಿನಾ... ********* ಸ್ಲಾ ್ೋ : ವಕಿೋಲ್ಯಾಂನೊ, ಮಾಕ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಘೊರ್ ಥಾವ್ನ್ ಡೈವೋಸ್​್ ದಿವರ್... ವಕಿೋಲ್ : ಕಿತಾ ಕ್ ಸಾಯ್ಲು ಣ? ತಜ ಘೊವ್ನ ಬರ ಕಬಡಡ ಪಯ ೋಯರ್ ನೆ! ಸ್ಲಾ ್ೋ : ತಾಂಚ ವಕಿೋಲ್ಯಾಂನೊ, ತೊ ಮಾಕ ಆಪಡ್ಲ್ಾ ಆನಿ ಧಾಂರ್ಾ ... ಧರಾಂಕ್'ಚ ಮೆಳಾನಾ... ********* ರ್ಪಲಸ್ : ತಜಾ​ಾ ಘರ ಬಾ​ಾಂಬ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳೊ ಗಜಾಲ್ ಸತ್'ಗೋ? ಲ್ಯದುರ :ಖಬರ್ ಸತ್'ಚ್ ... ಕಲ್ ಮಹ ಣ್ಣಸರ್ ಘರಚ್ ಆಸಯ ಾಂ.. ಆಜ್‍ಲ ಸಕಳಾಂ ಕುಳಾರ ಗೆಲ್ಯಾಂ.. ಕಿತಾಂ ಫುಟ್ಲಾ ತಾಂ!? *********

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಡ್ಾ : (ಕೊೋಟ್ಲ್ಾಂತ್ ಖುನೆಾ ಚ್ಯಾ ಸಾಕಿಾ ದಾರಲ್ಯಗಾಂ) ತಜಾ​ಾ ದೊಳಾ​ಾ ಾಂ ಮಕರ್'ಚ ಖುನಿ ಜಾತನಾ ತವೆಾಂ ಆಡ್ಲ್ಾಂವೆ್ ಾಂ ಪರ ಯತ್​್ ಕಿತಾ ಕ್ ಕರಾಂಕ್ ನಾ​ಾಂಯ್? ಸಾಕ್​್ : ಜರ್ ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಆಡ್ಲ್ಾಂವ್ನ್ ಪರ ಯತ್​್ ಕೆಲ್ಯ ಾಂ ತರ್ ಸಾಕ್​್ ಸಾ​ಾಂಗೊಾಂಕ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಮನಿಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡಾ ... ********* ರ್ಪಲಸ್ : (ರ್ಪಲಸ್ ಸಿ ೋಶನಾಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ಪ್ಲ್ಸು್ ಲ್ಯಗಾಂ) ಕಿತಾಂ ಧಾಂವನ್ ಧಾಂವನ್ ಆಯಯ ಯ್? ಭಿಾಂಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಯ್ ಕಿತಾ ಕ್? ಪ್ಲ್ಸು್ : ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಬಾಯೆ್ ಕ್ ರ್ಧಣ್ಣಾ ಾ ಾಂತ್ ತಕೆಯ ಕ್ ಮಾಲ್​್ಾಂ.. ರ್ಪಲಸ್ : ಕಿತಾಂ ಬಾಯ್ಯ ಮೆಲ್ಾಂಗೋ? ಆಮ ತಕ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಾಂವ್ನ. ಪ್ಲ್ಸು್ : ನಾ ಮ್ಚರಾಂಕ್ ನಾ... ಮಹ ಜಾ​ಾ ಹಾತಾಂತೊಯ ದೊಣೊಾ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಕಚ ಧಾಂರ್ಡ ವ್ನ್ ಹಾಡ್​್ ಆರ್ಯ . ಮಾಕ ರಕ್ಷರ್ಣ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ು ಾಂನೊ... ********* ರ್ಪಲಸ್ : ತಾ ದಾದಾಯ ಾ ನ್ ತಜೆರ್ ಅತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಕತ್ನಾ ತವೆಾಂ ಕಿತಾ ಕ್ ಆಡ್ಲ್ಾಂವ್ನ್ ನಾ​ಾಂಯ್? ಚಲ : ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಹಾತಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಘಾಲಯ ಮಾತ್ರ . ಪ್ಲ್ಡ್ ಜಾತ ಮಹ ರ್ಣ ಆಡ್ಲ್ಾಂವ್ನ್ ನಾ.. ರ್ಪಲಸ್ : ಬರೆಾಂ ತರ್.. ತಾಂ ಅನೆಾ ೋಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಮೆಹಂದಿ ಕೆದಾಳಾ ಘಾಲ್ಯಾ ಯ್ ಮಹ ರ್ಣ ಮಾಕ ಸಾ​ಾಂಗ್... ಜಾಯೆಾ ೋ!

********* ವಕಿೋಲ್ : (ಕೊೋಟ್ಲ್ಾಂತ್) ಕೇಜ್‍ಲ ತಜೆಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸಾ. ತಕ ಜಯ್ಯ ಚುಕಯ ಾಂ.. ತರಿೋ ತಾಂ ಕಿತಾ ಕ್ ಖಂತೋಷ್ಟ್ಿ ಆಸಾಯ್? ಲ್ಯದುರ : ಮಹ ಜೆಾ ಕೇಸ್ಲಾಂತ್ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಜರ್ಯ ಕ್ ವೆತಾಂ ಖಂಡತ್ ಮಹ ರ್ಣ ಚಿಾಂತನ್ ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಘರ್ ಭಾಡ್ಲ್ಾ ಕ್ ದಿೋವ್ನ್ , ಎಡ್ಲ್ವ ನ್​್ ಕಣಾ ವ್ನ್ ತ ಖಚು್ನ್'ಯ್ಲೋ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಆತಾಂ ಕಶ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ದಿಾಂವಿ್ ಮಹ ಳೊ ಖಂತ್. ********* ರ್ಪಲಸ್ : ( ಬಸಾ್ ರ್ ಸ್ಲಗೆರ ಟ್‍ ವಡ್ಲ್​್ ಾ ಲ್ಯದುರ ಲ್ಯಗಾಂ) ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಾ ರ್ ಸ್ಲಗೆರ ಟ್‍ ವೋಡ್​್ ಆಸಾಯ್... ಶಾಂಬರ್ ರಪಯ್ ದಿೋ... ಲ್ಯದುರ : (ದೊನಿಾ ಾಂ ರಪಯ್ ದಿೋವ್ನ್ ) ಧರ್ ದೊನಿಾ ಾಂ ರಪಯ್ ರ್ಪಲೋಸ್ : ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗಾಂ ದೊನಿಾ ಾಂ ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಸುಟ್ಲ ನಾ​ಾಂತ್.. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಸ್ಲಗೆರ ಟ್‍ ವೋಡ್ ಆನಿ ನಿಕಳ್... ********* ಜೈಲ್ರ್ : (ಫಾಶಚಿ ಶಿಕಾ ಜಾ​ಾಂರ್​್ ಾ ಆದಾಯ ಾ ದಿಸಾ) ತಜ ಆಖೆರ ೋಚಿ ಆಶಾ ಕಿತಾಂ? ಕೈದಿ : ಮಾಕ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಭುಗ್ಾ ್ಾಂಕ್ ಪಳಜೆ.. ಜೈಲ್ರ್ : ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂ? ಕೈದಿ : ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಅನಿಕಿೋ ಕಜಾರ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ನಾ. ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಕಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಕ ಭುಗ್ಾಂ ಜಾತ ಮಹ ಣ್ಣಸರ್ ರಕ್. _ ಲ್ಗ್ಲೀರ, ಹಿಗೆನ್.

59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಸ್ತಿ ೊಂ ಚೊಂತಪ್ ಮಾ ಜೆೊಂ? - ಟ್ಟನಿ ಮೆೊಂಡ್ನಾ್ , ನಿಡ್ಡ ೀಡ (ದುಬಾಯ್)

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್​್ ಜನಾಮ ಲೊ​ೊಂ, ಹ್ಯಯ್! ಕತೊಂ ಕರೊಂ? ಬದಾಿ ಕ್ಸ ಜಲಾಮ ಲೊಿ ೊಂ ತರ್, ಜಾವ್​್ ಏಕ್ಸ ಗ್ಲರೊಂ! ಜಿಣ್ಯ ೊಂತ್ ಕಷ್ಟೊ -ಅನಾ​ಾ ರಾೊಂ ಚುಕನಾೊಂತ್, ವ್ಟ್ ಖಂಚ ಧರೊಂ? ಭುಗಯ ೆೊಂಚ್ಲ ತ್ಲೊಂದೊ ಭರೊಂಕ್ಸ, ಖಂಚ್ಲ ದುಡು ಹ್ಯಡುೊಂ?

ಗ್ಲವ್ೆೊಂ ಲೊಳಾಿ ತ್ ಶಣ-ಸಾರಾಯ ೊಂತ್, ತರೀ ತೊಂಕೊಂ ಸಂತ್ಲಸ್! ರಾವ್ಯ ರಾ ಘರಾೊಂತ್ ರಾವ್ಿ ೊಂ, ತರೀ ಮಾ​ಾ ಕ ಧೊಸ್, ಗ್ಲವ್ೆೊಂಕ್ಸ ಮೆಳಾನಾ ಪ್ಯೆೊಂವ್ಾ , ಘೊಟ್ ನಿೀಸ್ – ಖೊಂವ್ಾ , ಜೊಂವ್ಾ , ಪ್ಯೆೊಂವ್ಾ ಆಸಾಿ ರೀ, ಖಂತ್ ಮಾ​ಾ ಕ ಸಗ್ಲಯ ದಿೀಸ್! ಗ್ಲವ್ೆೊಂ ಆಸಾತ್ ನಾಗಡ ೊಂ, ಭಿಲ್ಕಾ ಲ್ ತೊಂಕೊಂ ನಾ ಲಜ್, ಸೂಟ್, ಬೂಟ್, ಕೀಟ್ ಆಸಾಿ ಯ ರೀ, ಶ್ೊಂತಿ ನಾ ನಿೀಜ್, ಗ್ಲವ್ೆೊಂಕ್ಸ ನಾ ಖಂತ್ ಫಾಲಾಯ ೊಂಚ, ಆಯ್ದ್ ದಿೀಸ್ ಆಜ್, ಕಡುನ್ ಫಾಲಾಯ ೊಂ-ಪೊವ್ೆೊಂಚ ಖಂತ್, ದವ್ನಾ ಗಳಾಯ ೊಂತ್ ಪೇಜ್! ಗ್ಲವ್ೆೊಂಕ್ಸ ಖಂತ್ ನಾ ವ್ಸಾರ ಚ, ವ್ತೆ ಮಾಪ್ಯ ಯ್ತ ಕಣಿ, ಭುಗಯ ೆೊಂ ಬಾಳಾೊಂಚ ಕಡ್​್ ಖಂತ್, ಜಿರಯ್ತಿ ೊಂ ಜಿಣಿ, ಮನಾ​ಾ ತಿ ಆಸಾತ್ ಸಂತ್ಲಸಾನ್, ತೊಂಕೊಂ ನಾ ತರೀ ಸಮಾ ಣಿ, ತೊಂಕೊಂ ಪಳೆವ್​್ ಪುಣಿೀ ಶಿಕಿ ೊಂ, ಬದುಿ ನ್ ಮಾ ಜಿ ಜಿಣಿ! ಸೊಮಾಯ ಮಾ ಜಾಯ ಚುಕಿ ೊಂ ಹ್ಯೊಂವ್, ಮಾಗಿ ೊಂ ತುಜ ಆಧರ್, ರಚ್ಲಿ ಯ್ ತುಜಾಯ ಚ್ಚ ಸಾಕಯ ೆಚ್ಲ, ಆಟಯ್ತಿ ೊಂ ಉಪಾ​ಾ ರ್, ಮನಾ್ ಯ ೊಂಕ್ಸ ಉೊಂರ್ಚಿ ೊಂ ಸಾ​ಾ ನ್ ದಿಲ್ೊಂಯ್, ಮೀಗ್ ತುಜ ಅಪಾರ್, ಆಯ್ತ್ ಯ ನ್ ಸಾೊಂಡ್ಯಿ ೊಂ ಚೊಂತಪ್ ಪ್ಶೊಂ, ತುೊಂ ಖರಚ್ಚ ಉದಾರ್! 60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ಬ್ಲಯಯಾಕ್ ಕಯಫಿ” ಮೊಳ್: ಆಗಯಥ ಕ್ರ್ಸ್ಟಿ - ಕ ೊೆಂಕ ೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ: ಉಬ್ಬ, ಮೊಡ್ ಬಿದ್ರ್

III

(ಎದ ೊಳ್

ಮಹಣಯಸರ್:

ಆಪ್ಲಯಯಾ

ಕೊಡಯಕ್ ಪ್ಲಯವ್ಯ್ನಯ ಘಚಿುೆಂ ಹ ರ್ ಸಕಕಡ್

ಕ ೊಣಯಕ್ ಗೀ ಫೊನ್ ಕರ್ಯು. ರ್ ೊ ಜ ವ್ಯೆ

ಫ್ತ್ ಲ್ಿ ಆನಿ ಕಯೆರ ೊೀಲ್ನ್ ಬ್ಲಯಯ್ ಭಯಯ್​್

ಸೆಂಶ ೀಧನಯಚ್ ೆ ಕೊಡಯೆಂತ್ರ ಶ್​್ೀ ಲ ೊಬ್ಲ ೊ

ಥ ೆಂ ಹಯಜಯರ್ ಆಸ್ತ ಲ್ಯೆಂ. ಜ ವ್ಯೆ ಮಧ ೆಂ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ ರ್ಯತ್ರ. ಬ್ಲಯ್ಯನ್ ಸಯ್​್ ವ್ ರ್ಯ. ಘೊವ್

ನಟನ್

ಲಯಗ ೊನ್ ಉಲವ್ ೆ​ೆಂ ಜಯರ್ಯನಯ ಡ ೀಝಿ

ಉದೆಲೆ ಯ. ತ ಣೆಾಂ ತಕ್ಲಿ ಹ ಲಯ್ಿ. ತ ಕ

ಆನಿ ಬ್ಲಯಯ್ಲಯ ಮಧ ೆಂ ಸಯ್ರ್ ಡಯ.ರಿಚಿ​ಿಕ್ ಥ ೆಂಸರ್ ಪ್ಲಯವ್ಯ್. ಮಜಖಯರ್ ವ್ಯಚ್....)

“ಹಲೆ ೋ ಫೆಲ್ಸಿ. ಆತ ಾಂ ತ ಾಂ ಬರೆಾಂ

ಕನ್ಲ

ದ ಖಯೆಿಾಂ.

ಫೆಲ್ಸಿಚ

ತೆ ಾಂಡ ಚೆರ್ ಜಡ ಯೆಚೆ ಯ ಮಿರಯೊ ಧಖೆ ಜ ಲ ಿಾ ಬರ ಭಗೆಿಾಂ.

"ಸತ್​್ ಗೋ ಡೆೋಸಿ?" ತ ಣೆಾಂ ಬೆಜ ರ ಯೆನ್ ವಿಚ ಲೆಲಾಂ.

ಆಸ ಯ್ ೂ?" ತ ಣೆಾಂ ಲ ಗಾಂ ಸರೆ ನ್

"ಜ ಯ್​್.

"ಡೆೋಝಿ ಲ ಗಾಂ ಯೆತ ನ

ಚಿಾಂತೆಿಾಂ. ಥೆ ಡೆ ಪ ವಿಟಾಂ ಆಸೆಾಂ ಜ ತ .

ವಿಚ ಲೆಲಾಂ.

ಫೆಲ್ಸಿನ್ ನಕ್ಲಿ

ಹ ಸೆ ದಿಲೆ .

ತುಕ

ತಕ್ಲಿ

ಘ ಾಂವ ್

ಆಯೊ​ೊನ್ ಬರ ಖಬ ರ್ ಆಸ

ಸರ್ಶಲನ್ಾಂಚ್

ಡೆೋಝಿನ್ ಲ ಾಂಬ್ ಕ ಳೆಚ್ ಕೆಸ ಾಂಚ ,

"ಮ್ ಹಕ ಯ್ ಹಿ ಏಕ್ಸ ಧಖೆ

ಪಳೆಲೆಾಂ.

ಸಯ್​್

ಸೆ ಭೋತ್ ಆಸ ಾ ಭ ವ ಚೆಯ ಬ ಯೆಿಕ್ಸ "ಭ ವ ಕ್ಸ

ಸಾಂತೆ ಸ ಚಿ

ಖಬ ರ್ ಪುಣಿ ಆಸ ಗೋ? ಹೆಾಂ ತ ಾಂ ಕ್ಲತೆಾಂ ಕನ್ಲ ಆಸ ಯ್?" ಹೆಾಂ ಪೂರ

ಕ್ಲತೆಾಂ?"

ತ ಚ ಯ ತ ಳ ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಂಗ್ ಆಸ್ ಲೆಿಾಂ. "ಸಾಂತೆ ಸ ಚಿ

ಖಬ ರ್?

ಉಲಯ್ ್ಯ್?"

ಫೆಲ್ಸಿನ್

ಕಸಲ್ಸ

ಸಾಂತೆ ಸ ಚಿ ಖಬ ರ್? ತ ಾಂ ಕ್ಲತೆಾಂ

ಮ್ಹಣ್

ತುಕ ಗೆ ತ ್ಸ ನೆೋ?"

"ವ್ಹಯ್. ಥ ಯಾಂಕ್ಸಿ. ಹ ಾಂವ್ ಬರಾಂ ಆಸ ಾಂ" ಉತ ರಾಂ ಸಯ್​್ ನಕ್ಲಿ.

ತಿ

ಆಸೆಿಲ ಯ

ಬ ಯೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹ ಲಯ್ಿ.

ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ದಿಾಂವಿಾ

ಖಬ ರ್.ಆತ ಾಂತ ಾಂ ಲ ಹನ್ ಚೆಡ ವಾಂಕ್ಸ ಸಮ್ಜಣಿ

ಆಸ ನ .

ಕೆ ೋಣ

ಸ ಾಂಗ ತ ಕಸೆಾಂ ಉಲಯ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಳ ೆಳಾಂ ಸಯ್​್ ಗೆ ತು್ನ . ಹ ಾಂವ್ ತನ ಲಟಾಂ ಆಸ ್ನ

ಆವ್ಯ್ಪಣ

ವಿರ್ಶಾಂ

ಜ ಲೆಿಾಂ ಉಲಯ್ ್ತಿ​ಿಾಂ. ಮ್ ಹಕ

ನ ಕ

ತಸಲೆಾಂ

ಉಲವೆಣಾಂ ಸೆ ಸುಾಂಕ್ಸ ಜ ಯ್ ್...." ದ ರ್

ಉತ ರಾಂ

ಉಗೆ್ಾಂ ಜ ಲ ಿಾನ್ ತಿಣೆಾಂ ಉಲಾಂವೆಾ​ಾಂ

ಹ ತ್ ಜೆ ೋಡ್ನ್ ಪ ಳೆಣಾಂ ಲೆ ಟೆಾ​ಾಂ ಬರ

ಬ ರಯ್ನ್ ಕ ಡ ಥ ವ್​್ ಭ ಯ್ರ ವೆಚೆಾಂ

ಆರ್ಧ ಯಲರ್ ಚ್ ರ ವ್ಯ್ಿಾಂ.ಡೆೋಸಿನ್ ದೆ ನೋ

ರ ವ್ಯೆಿಾಂ.

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ ಣಿಾಂ ಪಳೆಲೆಾಂ. "ತ ಾಂ

ಬ ರಯ್ ನ ಚೆಯ

ಭಾಂವಿ್ಾಂ

ಸೆ ಡ್ನ ಡೆೋಸಿ. ಮ್ ಹಕ

ನಜ ಯ್ೊೋ ಹ ಯ

ಪ ಪ್ ಫೆಲ್ಸಿ ವಿರ್ಶಾಂ ಖಾಂತ್ ಆಸ . ತ ಾಂ

ಭಾಂವ ್ಲೆಾಂಯ್. ತೆಾಂ ಪಳೆವ್​್ ಮ್ ಹಕ

ತಮ್ ಸೆ ಕನ ಲಕ "

"ಜ ಯ್​್

ಮ್ೌಶೆೋ.

ರ ಣೆ ಯ

"ಸಮ್ ರ್ಧ ನ್

ಲೆ ೋಕ

ಸ ಾಂಗ ತ

ಜ ಲ್ಸಿಾಂ

ಗೆ ತ ್ಸ . ತ ಾಂವೆ ತುಜೆಾಂ ತನ ಲಟಪಣ್

ಉಅಲಾಂವೆಹಾಂ ಬರ ಉಲವೆಯತ್ ನಹಾಂಯ್ಗೋ?

ಕ ಬ ರ್ ಕೆಲ ಾಂಯ್.ಏಕ ಚಲ್ಸಯೆಕ್ಸ ಹೆಾಂ

ಗೆ ತ ್ಸ ..."

ಹ ತ್ ಧನ್ಲ ಚಲಾಂವೆಾ​ಾಂ ತಸಲೆಾಂ ಕ ಮ್

ಖುರ್ಶ ಜ ಲ್ಸ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಾಂತಿನ ಕ " ಜಿಯೆಲ ಿಾ ದೆಖುನ್ ಮ್ ಹಕ

ತ ಾಂ

ಕ ಳ ಚಿ.ಹ ಾಂವ್

ಹ ಾಂವೆ

ವ್ಹಡ್ನ

ಸ ದ ಯ

ಸ ದ ಯ

ಲೆ ಕ ನ

ಕ್ಲತೆಾಂ ಉಅಲಯ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಳ ೆಳಾಂ ಡೆೋಸಿನ್

ಸ ಾಂಗ ್ನ

ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಬ ಯ್ ಇಲೆ ಿ ವೆೋಳ್ ವೊಗ ಜ ಲ್ಸ.

"ಆಮಿ ರ ಣೆಯಾಂಚ ಅಸಲ್ಸಾಂ

ಆವ ಳ ಯಚೆಯ

ಕ ಳ ಚಿಾಂ,ವ್ಹಡ ಾಂ.

ವ್ಹಡ ಪಣ ಚಿಾಂ ಝಡ

ಬುಗಲಾಂ

ಮ್ುಳ ಾಂತ್

ಡೆೋಸಿ ಉಟೆ ನ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಸರ್ಶಲಾಂ ಗೆಲೆಾಂ. ಕನ್ಲ

ಘೆ.

ತಸೆಾಂ

ನಹಾಂಯ್.ತ ಾಂ ಕ್ಲತೆಾಂ ಸ ಾಂಗ ್ಯ್ ತೆಾಂ ಪೂರ

ಎಕುಿರೆಾಂಚ್ ಥೆ ಾಂಸರ್ ಜಿಯೆವ್​್

ಸುಲಭ ಯೆಚೆಾಂ ನಹಯ್. ಹೆಾಂ ಕೆ ಣಿೋ ನಹಯ್. ತುಜ ಯ ರ್ಶಕ ಪ ವಿಶ ಯಾಂತ್ ಸಯ್​್ ಕ್ಲತೆಾಂಚ್ ಜ ಾಂವ್ೊ ನ . ವ್ಹಯ್ ೂ?"

ಫೆಲ್ಸಿ ಉಭೆಾಂ ರ ವೆಿಾಂ.ಡೆೋಸಿನ್ ತ ಕ ಸೆ ೋಫ ಚೆರ್ ಬಸ ಾಕ್ಸ ಹಿಶ ರೆ ತೆಾಂ

ತ ಚೆರ್

ಬಸ್ಚ್

ಕೆಲೆ .

ಕ ಯಒಲ್ಸನ್

ಮೆಳೆಳಲ್ಸಾಂ. ಮೊಸು್ ಗೆ ಡ್ಶ್ಾ​ಾಂ ನಹಾಂಯ್ಗೋ?"

ಬ ಯೆನ್ ಉಶ ಯಾಂಕ್ಸ ರ್ಧ ಫ್ಡುನ್ ಧುಳ್

ಡೆೋಸಿನ್

ಹ ತ್

"ತ ಾಂ ಮೊಸು್ ನರ ಸ್ ಜ ಲ ಾಂಯ್.

ತ ಣೆಾಂ

ಕರ್. ಥೆ ಾಂಸರ್ ಮ್ ಯೆ ಬರ ಲೆ ಕ ಚಿ

ಒಪ ರನ್ ಮ್ಹಳ ೆಳ ಬರ ತಿಣೆಾಂ ಜ ಪ್ ದಿಲ್ಸ. ಆಪ ಿಾ

ಬ ಯಗ ಾಂತ್

ಘಾಲ್ನ್ ಕ್ಲತೆಾಂಗೋ ಸೆ ರ್ಧೆಿಾಂ. ತಿಣೆಾಂ ಪತುಲನ್ ಉಲಾಂವ್ೊ ಸುರು ಕತ ಲನ

ಹ ತ್ ಉಭ ನ್ಲ ಆಡ ಯೆಿಾಂ. "ಓಹೆ ೋ! ಅಸಲೆಾಂ ಲ ಹನಪಣ್ ಪೂರ

ಕ ಡ್ಶಿ ಆನ ಥೆ ಾಂಚ್ ಬಸಿ​ಿ.

ತ ಾಂ ಗೆ ಾಂಯೆಾಂ ವಿಸೆ ರಾಂಕ್ಸ ಪರಯ್ತನ್

ಜಿಣಿ,ಪ ವ್ಿ,ವ ದ ಳ್ ಸಕೊಡ್ನ ಸೆ ಭೋತ್ ವ್ಹಯ್.

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪೂಣ್

ಸ ದ ಯ

ಲೆ ಕ ಕ್ಸ


ಥೆ ಾಂಸರ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ೊ ಕಷ್ ಟಮೆಾ​ಾಂ. ಆತ ಾಂ

"ತ ಾಂ ಮೊಸು್ ನರ ಸ್ ಜ ಲ ಾಂಯ್.

"ತ ಕ ಬಹುಶ ಯ ಕ್ಲತೆಾಂ ಪುಣಿೋ ಪಿಯೆಾಂವ್ೊ

ಕರ್. ಥೆ ಾಂಸರ್ ಮ್ ಯೆ ಬರ ಲೆ ಕ ಚಿ

"ಓಹೆ ೋ!

ವ್ಹಯ್.

ತ ಾಂವೆ ರಡೆ ನ್ ಕ್ಲತೆಾಂ ಫ ಯೊ​ೊ?"

ಜ ಯ್ ಕೆ ಣ ಣ?" ಡೆೋಸಿ ಮ್ಹಣ ಲೆಾಂ. ಅಸಲೆಾಂ

ಸೆ ಡ್ನ ಡೆೋಸಿ. ಮ್ ಹಕ

ಲ ಹನಪಣ್

ಪೂರ

ನಜ ಯ್ೊೋ ಹ ಯ

ತ ಾಂ ಗೆ ಾಂಯೆಾಂ ವಿಸೆ ರಾಂಕ್ಸ ಪರಯ್ತನ್

ಜಿಣಿ,ಪ ವ್ಿ,ವ ದ ಳ್ ಸಕೊಡ್ನ ಸೆ ಭೋತ್ ಪೂಣ್

ಸ ದ ಯ

ಲೆ ಕ ಕ್ಸ

ಥೆ ಾಂಸರ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ೊ ಕಷ್ ಟಮೆಾ​ಾಂ. ಆತ ಾಂ

ಪ ಪ್ ಫೆಲ್ಸಿ ವಿರ್ಶಾಂ ಖಾಂತ್ ಆಸ . ತ ಾಂ

ತ ಾಂವೆ ರಡೆ ನ್ ಕ್ಲತೆಾಂ ಫ ಯೊ​ೊ?"

ಡೆೋಸಿ ಉಟೆ ನ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಸರ್ಶಲಾಂ ಗೆಲೆಾಂ.

ಜ ಯ್ ಕೆ ಣ ಣ?" ಡೆೋಸಿ ಮ್ಹಣ ಲೆಾಂ.

ನಹಾಂಯ್.ತ ಾಂ ಕ್ಲತೆಾಂ ಸ ಾಂಗ ್ಯ್ ತೆಾಂ

ಮೊರೆ ನ್ ಸಭ ರ್ ವ್ಸ ಲಾಂ ಸಾಂಪಿ​ಿಾಂ. ತ ಾಂವೆ

ಭ ತ ಕ್ಸ

ಪೂರ

ಪಳೆಾಂವ್ೊ

ನ ಾಂ.

ತಮ್ ಸೆ ಕನ ಲಕ " "ಸಮ್ ರ್ಧ ನ್

ಕನ್ಲ

ಘೆ.

ತಸೆಾಂ

ಗೆ ತ ್ಸ . ತ ಾಂವೆ ತುಜೆಾಂ ತನ ಲಟಪಣ್ ಎಕುಿರೆಾಂಚ್ ಥೆ ಾಂಸರ್ ಜಿಯೆವ್​್

ಕ ಬ ರ್ ಕೆಲ ಾಂಯ್.ಏಕ ಚಲ್ಸಯೆಕ್ಸ ಹೆಾಂ

"ತ ಕ ಬಹುಶ ಯ ಕ್ಲತೆಾಂ ಪುಣಿೋ ಪಿಯೆಾಂವ್ೊ "ಹೆಾಂ ಬರೆಾಂಚ್ ಘರ ಣೆಾಂ. ಮ್ ಾಂಯ್ ಯ್

ಮೆಲ ಿಾಕ್ಸ

ಬ ರಯ್ನ್

ಸಯ್​್

ಕಸಲೆ ಚ್ಾ ಉಪ ೊರ ಕ್ಸ ಪಡೆ ಾ ನಹಯ್

ಸುಲಭ ಯೆಚೆಾಂ ನಹಯ್. ಹೆಾಂ ಕೆ ಣಿೋ

ಮ್ಹಳ ೆಳ ಬರ ಆಸ . ತ ಚ ಕ್ಲೋ ಸಿರಲ್ನ

ನಹಯ್. ತುಜ ಯ ರ್ಶಕ ಪ ವಿಶ ಯಾಂತ್ ಸಯ್​್

ಜೆ ಕೆಾ​ಾಂ ಸಮ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಉಭೆಾಂ ರ ವೆಿಾಂ.ಡೆೋಸಿನ್ ತ ಕ

ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಬ ಯ್ ಡೆೋಸಿಚಿಾಂ ಉತ ರಾಂ

ತೆಾಂ

"ತಸೆಾಂ ಮ್ಹಳ ಯರ್ ಕ್ಲತೆಾಂ?"

ಹ ತ್ ಧನ್ಲ ಚಲಾಂವೆಾ​ಾಂ ತಸಲೆಾಂ ಕ ಮ್ ಕ್ಲತೆಾಂಚ್ ಜ ಾಂವ್ೊ ನ . ವ್ಹಯ್ ೂ?" ಸೆ ೋಫ ಚೆರ್ ಬಸ ಾಕ್ಸ ಹಿಶ ರೆ ತ ಚೆರ್

ಬಸ್ಚ್

ಕೆಲೆ .

ಕ ಯಒಲ್ಸನ್

ಬ ಯೆನ್ ಉಶ ಯಾಂಕ್ಸ ರ್ಧ ಫ್ಡುನ್ ಧುಳ್ ಕ ಡ್ಶಿ ಆನ ಥೆ ಾಂಚ್ ಬಸಿ​ಿ.

ಜ ವೆಯತ್.ಆತ ಾಂ

ಒನೆಯಚೆರ್

ಬೆ ೋಟ್

ನಹಯ್. ಹೆ ಯ ಕಸಲೆ ಯ

ಸೆ ತ ನ ಚೆ ಯ ಮಿಶೆಯಯ?" ಆಯೊ​ೊನ್ ಆಜ ಪಿ​ಿ. "ಜ ಯ್

ಜ ಲೆ ಿಾ

ಸೆ ತ ನ ಚೆ ಯ 64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವ್ಸು್

ಮಿಶೆಯಯ

ಆಸ ಿಾರ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ


ಸುಲಭ್.ಸ ಸ ಾಂವ್ ಮಿಸ ಲಾಂಗೆ

ಸ ಾಂಗ ತ

ಪಿಟೆ

ಘಾಲ್ಸಜ ಯ್.

ಆಸೆ ಲ,

ಪೌಡರ ಚೆ

ಡಬೆ ಾ

ಆನ

ತ ಾಂಬೆುಾಂ ಲ್ಸಪಿಟಿಕ್ಸ ಭ ಯ್ರ ಕ ಡೆಿಾಂ. ’ತ ಾಂ

ಭಸುಲನ್ ಉದ ಕ್ಸ ಘಾಲ್ನ್ ಹ ಲಯ್ ಿಾರ್

ಕಸೆಾಂ ದಿಸ ್ಯೊಗೋ?’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ ಣಕ್ಸ ಚ್

ಆಯೊ​ೊನ್ ತಿ ಅನಕ್ಲೋ ರ ಗ ರ್ ಜ ಲ್ಸ.

’ಓ ದೆವ !’ ಉದ ಗರ ಸವೆಾಂ ದ ಟ್ ಕನ್ಲ

ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಮ್

"ವ್ಹಯ್ ಡೆೋಸಿ.ತುಜಿಾಂ ಉತ ರಾಂ ಸ ಕ್ಲಲಾಂ.

ತಯ್ ರ್" ತ ಚಿಾಂ ನಕ ರಾ​ಾಂಚಿಾಂ ಉತ ರಾಂ "ಡೆೋಸಿ, ತುಜಿಾಂ ಬ ಳ್ಪಣ ಾಂ ಚಡ್ನ ಜ ಲ್ಸಾಂ. ಆಸ ಮ್ ? ತುಜೆ

ಬ ಪುಯ್ ಕೆದ ಳ ಯ್ ಸ ಾಂಗ ್ಲೆ ...."

ವಿಚ ನ್ಲ ಆಸ ಯಲಾಂತ್ ಪಳೆಾಂವ್ೊ ಲ ಗೆಿಾಂ. ಲ್ಸಪಿಟಿಕ್ಸ ವೊಾಂಟ ಾಂಕ್ಸ ಸ ರಯೆಿಾಂ.

ತ ಾಂ ತಸೆಾಂ ದ ಟ್ ತ ಾಂಬೆ ು ಬಣ್

ತಿಚೆ ತ ಳೆೊ ಇಲೆ ಿಸೆ ಕ ಾಂಪ್ಲಿ.

ವೊಾಂಟ ಾಂಕ್ಸ ಸ ರಯ್ ್ಕ . ತೆ

ಗೆ ತ ್ಸ .ಪೂಣ್ ಸಕ ುಾಂಕ್ಸ ಗೆ ತ ್ಸ

"ಹ ಾಂವೆಾಂಯ್ ತಸೆಾಂಚ್ ಚಿಾಂತೆಿಾಂ. ಹ ಚೆಾಂ

ಹ ಸೆ ನ್ ಮ್ಹಳ ೆಾಂ.

"

ಬ ಯ್ ಜಳ್ಳಳ ತರೋ ಸ ಾಂಬ ಳ್​್ ತಿೋಯ್

ದುಡು ಪ ಡ್ನ ಕ್ಲತ ಯಕ್ಸ?"

"ಬರೆ ಮ್ನಸ್ ವಿಾಂಗಡ್ನ ಚ್ ಆಸ ್ತ್"

ಹ ಾಂವೆ ಹ ಯ ವೊಾಂಟ ನ ರ್ಧ ಾಂಬೆಿಲ ಯ

ಸಕ ುಾಂ ಬರಚ್ ಆಸ್ ಲೆ ಿ. ತ ಚೆಯ ತಸಲೆ

ನೆೋ ಮ್ೌಶೆೋ?"

ತ ಯ ಕ ಳ ರ್ ಆಪುಣ್ ಕೆ ಣ್ ಗೋ ದುಸೆ ರ

"ಲ್ಸಪಿಟಿಕ್ಸ

ತ ಣೆಾಂ ಬ ಯಗ

"ಹ ಾಂವ್ ಜ ಣ ಾಂ. ವ ರೆಾಂ ಚಡ ್ನ

"ತೆ ತೆ

ಕ್ಲತೆಾಂ ಸ ಾಂಗ ್ಲೆ

ತಿೋನ್ ಬೆ ತೆಿಾಂಚೆ

ತೆಾಂ ಮ್ ಹಕ

ಮ್ಹಣ್" ಡೆೋಸಿನ್

ತ ಚಿಾಂ ಉತ ರಾಂ ಆಯೊ​ೊನ್ ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಹ ಸಿ​ಿ. "ತೆ

ವಿಾಂಗಡ್ನ ಸಾಂಯ್ ಾಚೆ

ನಹಯ್.

ವಿಾಂಗಡ್ನ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಾಂತ ಾಂಕ್ಸ ಸಯ್​್ ಕಶ್ಟಟ. ಮ್ಹಣ್ ಚಿಾಂತ ್ಲೆ

ಮ್ ತ್ರ." ಮ್ಹಣ ತ್​್

ಥ ವ್​್ ಏಕ್ಸ ಲ ಹನ್

ದ ಟ್

ಬಣ್"

ಮೊೋಲ್ನ ದೆ ನ್ಾಂ ತಿನ್ಾಂ ರುಪಯ್ ತಿತೆಿಚ್ "ದೆ ನ್ಾಂ ತಿನ್ಾಂಗೋ? ತ ಚೆರ್ ಇತೆ ಿ "ತ ಚೆರ್

ಮ್ಹಳ ಯರ್

ಉಮ್ ಯಾಂಚೆ

ಆರ್ಥಲ

ಕ್ಲತೆಾಂ?

ಲೆೋಖ್ ದವ್ುರಾಂಕ್ಸ ಜ ಯ್

"ಓಹೆ ೋ! ತಸೆಾಂಗೋ. ಮ್ ಫ್ ಕರ್" ದಸ್ಕತ್"

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ಹಳ ಯರ್

ಉಮ್ ಯಾಂಚಿ


ಏಕ ಿಾಚೆಾಂ

ವೊೋಾಂಟ್

ಬ ಗ ಾಂವ್ೊ ತೆ

ಆನೆಯಕ ಿಾಕ್ಸ

ಗರೋಸ್ ಜ ಯ್. ತೆಾಂ

ಆಸೆಾ​ಾಂ. ಆತ ಾಂ ಆಮ್ ೊಾಂ ಮೆಳೆಳೋಾಂ ತರೋ

ಕ್ಲತೆಾಂ?

ಆಮಿ

ಉಲವ್​್

ಗಳೆೊ

ಮ್ುಲ ಮ್ ಹ ಾಂವ್ಾಂಯ್ ವ ಪ ತ ಲಾಂ"

ಸುಖಯ್ಲೆ ಿಚ್

ಲ ಹನ್ ಚೆಡ ವ ಬರ ಭೆಷ್ೆಟಾಂಚ್ ಲ್ಸಪಿಟಿಕ್ಸ

ಪರ ಮ್ ಶೆನ್ ಧುಳ್ ಪ ಪುಡ ್ನ ಮ್ಹಜಿ

ಟ ಯಕ್ಲಿ

ಕ್ಲತ ಿಾ

ತಿಚೆಾಂ ತೆ ೋಾಂಡ್ನ ಕಸೆಾಂ ಬಾಂಧ್ ಕಚೆಲಾಂ

ಲೆೋಖ್ ಘಾಲ್ಸನ ." ಮ್ಹಣ ತ್​್ ತ ಣೆಾಂ ವ್ಸು್

"ಮ್ ಹಕ ಆಸಪತೆರಚಿಾಂ ಓಕ ್ಾಂ ವಿರ್ಶಾಂ ಕಳ್ಳತ್

"ಟ ಯಕ್ಲಿ

"ಆಸಪತ್ರ?

"ಮ್ಹಜೆ ಥ ವ್​್ ರ್ಶಕ ಜ ಯ್ ಮ್ೌಶೆೋ. ಸ ರಮೆವಚಾಂ ನಹಯ್. ಘರ ಯೆೋವ್​್

ಮ್ುಖ ರ್

ರ ವ ್ನ

ಮೊಲ ಚೆಾಂ ಲ್ಸಪಿಟಿಕ್ಸ ಸ ರಯೆಿಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಾಂ ಪೂರ ಪ ಟಾಂ ಬ ಯಗ ಾಂತ್ ಘಾಲೆ ಯ. ಘರ

ಮ್ುಖ ರ್

ಯೆಾಂವಿಾ

ಮ್ಹಳ ಯರ್ ಕ್ಲತೆಾಂ? ಸಮೊಜಾಂಕ್ಸ ನ " ತಿಣೆಮ್

ಕ ಮ್ ಚ

ಆಯೊಿ.ಮ್ಹಜ ಯ

ಚಲ್ಸಯೆನ್

ಕೆಲ ಿಾ

ಬೆ ೋತ್ಿ ಫ್ಡಟಯ್ಿ. ಆಜ್ ಸ ಕ ಳ್ಳಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಡೆೋಸಿ ಚಿಾಂತಿಲ ಗೆಿಾಂ. ಆಸ ? ತೆಾಂ ಉದ ಗಲೆಲಾಂ. ಮ್ಹಳ ಯರ್

ಕಸಲ್ಸಾಂ

ಕ್ಲತೆಾಂ?

ಓಕ ್ಾಂ?

ಖಾಂಚಿ

ತಸೆಾಂ

ಆಸಪತ್ರ?"

ಬೆಜ ರ ಯೆನ್ ಮ್ಹಳ ೆಾಂ.ಡೆಸಿ ಫೆಲ್ಸಿಲ ಗಾಂ

ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಬ ಯ್ ಬಡಾಡ್ಶಿ. ದೆೋಸಿ ತಿಚೆಯ

"ಚ ಕ್ಸ

"ತುಕ

ಗೆಲೆಾಂ.

ಸಮ್ ಜನ ಕ

ವೊನಯೆೋ...

ಸಮ್ ಜಲೆಾಂಮ್ ? ಜ ಯ್​್ ಮ್ ?" ಫೆಲ್ಸಿಚೆ

ಸರ್ಶಲಾಂ ಯೆೋವ್​್ ಬಸೆಿಾಂ. ಉಗ ುಸ್

ನ ಾಂಗೋ?

ಪುರ

ವಿಲ ೂಚೆ ಯ ವ್ಸು್" ತ ಕ ಚ್ ಉಗ ುಸ್

ಪ್ಲಲೆ ಪ್ಲಶೆವ್​್ ತೆಾಂ ಮ್ಹಣ ಲೆಾಂ.

ಕಚೆಲ ಬರ ತೆಾಂ ಮ್ಹಣ ಲೆಾಂ. ಮ್ೌಶೆಚೆಾಂ

ಫೆಲ್ಸಿ ಕ ಲುಬುಲೆಾಂ ಜ ವ್​್ ಮ್ಹಣ ಲೆಾಂ.

"ಹ ಾಂ!

ಆಸ ಾಂ" ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಬ ಯ್ ಉಲಯ್ಿ.

ಉಲಯ್ಿ. " ಡೆಸಿಚೆಾಂ ವ್ಹಡೆಿಾಂ ಭಯ್ಣ. ತೆಾಂ

"ಡೆೋಸಿ, ತೆಾಂ ಹ ಯ ಸಾಂಗೆ್ ಥ ವ್​್ ಭ ಯ್ರ

ಗೆಲ ಾಂ.

"ಕ್ಲತೆಾಂ ಮ್ಹಳ ೆಾಂಯ್? ಮ್ ಹಕ ಆಯೊ​ೊಾಂಕ ್" "ಹ ಾಂವ್ ತುಜ ಯಚ್ ವಿರ್ಶಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಫೆಲ್ಸಿನ್ ಡೆೋಸಿಕ್ಸ ಪಳೆಲೆಾಂ.

ತೆ ೋಾಂಡ್ನ ಪಜಲಳೆಳಾಂ. ವ್ಹಯ್.

ಮೆಳ ಳಾಂಯ್ಗೋ?" ಘೆ ವ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ ಾಂ

ಫೆಲ್ಸಿಕ್ಸ

ಸ ಾಂಗ ತ

ತುಕ

ವಿಲ ೂಕ್ಸ

ಪಳೆವ್​್

ತಿ

ಇಾಂಗೆಿಾಂಡ ಕ್ಸ

ಗೆ ತು್ನ .

ತೆ ೋಾಂ


ಬ ರಯ್ನ

ಸ ಮ್ ಗತ

ಯೆಾಂವ ಾ ತಿೋನ್

ಮ್ಹಿನ ಯ ಆದಿ​ಿ ಗಜ ಲ್ನ. ವಿಲ ೂ ಮೊಸು್

ನ . ಹ ಾಂವ್ ಕ್ಲತೆಾಂ ಸ ಾಂಗೆ ನ್ ಆಸ ಾಂ ಹ ಬ ? ಹ ಾಂ ವ್ಹಯ್.... ತೆಾಂ ಕೆದ ಳ

ಸುಡುಿಡ್ಶತ್ ಚೆಡುಾಂ ಗೆ ತ ್ಸ ಗೋ?"

ಹ ಾಂಗ

ಬ ಯ್.

"ಮ್ ಹಕ ಯ್ ಉಗ ುಸ್ ಆಸ . ವಿಲ ೂಚೆಯ

"ವ್ಹಯ್. ಭ ರಚ್ ಸುಡುಿಡ್ಶತ್ ಮ್ಹಜೆಾಂ ತ ಕ

ಜೆ ವಿಳಾಂ

ಇಾಂಗೆಿಡ ಾಂತ್

ಆವ ಳ ಯಚೆಯ

ಮ್ರ್ಧೆಾಂ....

ನಹಯ್.

ಬುಗಲಾಂ. ಝಡ ಾಂ

ಥೆ ಾಂಸರ್

ಆವ ಳ ಯಚಿಾಂ ಝಡ ಾಂ ಆಸಿಾ​ಾಂ ನ ಾಂತ್.

ಥ ವ್​್ ಗೆಲೆಿಾಂ? ಆತ ಾಂ ತ ಚಿಾಂ

ಒಕ ್ಾಂ ದವ್ುರನ್ ಆಮಿ ಕ್ಲತೆಾಂ ಕರಜ ಯ್?" ಆಸಪತೆರಚೆ ಪನೆಲ ಬ ಕ್ಸ ಹ ಯ ಪೆಟೆಾಂತ್ ಆಸ ತ್.

ಒಟುಟಕ್ಸ

ಕನ್ಲ

ಆಸಪತೆಕ್ಸ

ರ್ಧ ಡ್ಶಜ ಯ್ ಆಸ್ ಲೆಿ. ಪೂಣ್ ಸಕ ುಾಂಕ್ಸ

ಎಪ ಪಲ ಚೆಯ ಝಡ ಾಂತ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಸಿಾಂ"

ವಿಸ ರಲೆಾಂ. ಹೆರ ಾಂಕ್ಸ ತೆ ಉಪ ೊರ ಚೆ

ಬ ಯ್ ಹ ಸಿ​ಿ.

ವಿರ್ಶಾಂ ಕಳ ್ನ

ವಿಲ ೂ ಇಾಂಗೆಿಾಂಡ ಕ್ಸ

ತಿಣೆಾಂ ಫೆಲ್ಸಿಕ್ಸ ಪಳೆಲೆಾಂ.

ಆಸ ತ್ ಪಳೆಯ್

ಥೆ ಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ತ ಣೆಾಂ

ದಿಾಂವ ಾ ವಿರ್ಶಾಂ ತಭೆಲತಿ ಘೆತ್ ಲ್ಸಿ. ತೆಾಂ

ಜೆ ಕೆಿಾಂ. ಬಸೆಿಲ ಯ ಕದೆಲ ರ್ ರ ವೊನ್

ಆಮೆಾ​ಾಂ ಟೌನ್ ಹ ಲ್ನ ಝುಜ

ವ್ಯ್ರ ದವ್ಲ್ಸಲ.

ತ ಚಿಾಂ ಉತ ರಾಂ ಆಯೊ​ೊನ್ ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ "ಹುಶ್ಟ! ಡೆೋಸಿಕ್ಸ ತಿಣೆಾಂ ಹಿಶ ರೆ

ಕೆಲೆ .

"ವಿಲ ೂನ್ ಝುಜ ಚೆಯ ವೆಳ್ಳಾಂ ವ್ಕ ್ಾಂ ಆಮ್ ಾ ಆಸಪತೆರಾಂತ್ ಕ ಮ್ ಕತ ಲಲೆಾಂ. ವೆಳ

ಆಸಪತ್ರ ಜ ಲೆಿಾಂ. ಝುಜ್ ಮ್ುಗ ೊಲ ಿಾ

ನಹಯ್. ವ ಪ ತೆಲಲೆ ಕೆ ಣಿ ನ ಾಂತ್.ಹ ಯ ವ್ಚುನ್ ಜ ಲೆಿಾಂ. ಬ ಕ್ಸ ಪೂರ ವ್ಯ್ರ ಆಸೆಾ​ಾ ಏಕ

ವ್ಯ್ರ

ಪೆಟೆಕ್ಸ ಬೆ ೋಟ್

ತ ಣೆಾಂ ತಿ ಪೆೋಟ್ ಸಕ ಿ ಕ ಡ್ನ್ ಮೆಜ

"ಮ್ೌಶೆೋ ಖಾಂತ್ ಕರನ ಕ . ಮ್ ಹಕ

ಉಪ ರಾಂತ್ ತೆಾಂ ಏಕ ಖ ಸಿಗ ಆಸಪತೆರಾಂತ್

ಕ್ಲತೆಾಂಚ್

ಗುಳ್ಳಯ್ ಾಂ ವಿರ್ಶಾಂ ಭಪೂಲರ್ ಅನುಭವ್

"ಬರೆಾಂ ಜ ಲೆಾಂ. ಅಖೆರೋಕ್ಸ ತರೋ ಪೆಟೆಾಂತ್

ಅನುಭವ ಕ್ಸ ಇಾಂಗೆಿಾಂಡ ಾಂತ್ ಮೊೋಲ್ನ

ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಬ ಯ್ ಮ್ಹಣ ಲ್ಸ.

ಕ ಾಂ

ಕತ ಲಲೆಾಂ.

ತ ಕ

ಒಕ ್ಾಂ,

ಆಸ್ ಲೆ ಿ. ನಹಯ್, ಆಸ . ಪೂಣ್ ತ ಯ

ಕ ಡ್ಶನ ".

ನ ಕ .

ಕ್ಲತೆಾಂ ಪೂರ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸ

ಹ ಾಂವ್

ಕ್ಲತೆಾಂಚ್

ಮ್ಹಳ ೆಳಾಂ ಪಳೆವೆಯತ್"


"ಓಹೆ ೋ! ಥರ ವ್ಳ್ ಬ ಕ್ಸ ಆನ ವ್ಸು್."

"ಹಲೆ ಿೋ! ಸಿರಲಬ . ತುಕ

ಬೆ ತೆ ಿಾ ಭ ಯ್ರ ಕ ಡೆ ಿಾ. ಅಟೆ ರೋಸಿನ್,

ಪೆಟೆಾಂತ್ ದವ್ುರನ್ ತಿ ರ್ಧ ಾಂಪಿ​ಿ.

ನ ಾಂವ ಾಂ ವ ಛ್ಲಾಂ. "ಮ್ೌಶೆೋ, ತ ಾಂ

ಯೆೋವ್​್ ರ ವೊಿ.

ಹ ಡಯ್ ಿಾರ್

ಇಲೆ ಿಸೆ

ಮ್ಹಣ ತ್​್

ತ ಣೆಾಂ

ನಮ್ ನ ಯವ್ರ್

ಮ್ ರ್ಫಲನ್,ಸೆ​ೆಚಿನನ್" ಜ ಗ ರತ್

ಏಕೆೋಕ್ಸ

ರ ವ್.ಮ್ ಹಕ

ಸೆ್ಚಿನನ್

ತುಜ ಯ

ಭಸಿಲತ ಾಂ.ಕ ಡೆಿ

."ಮ್ಹಣ್

ಮೆಲ ಿಾ

ಬರ

ಕನ್ಲ

ರ ಗ್

ಕ ಪೆಯಾಂತ್

ತೆಾಂ

ಕಲ ಸ್

ನಟನ್

ಕತ ಲನ ಭಯೆಲ್ಸಿ ಕ ಯರೆ ೋಲ್ಸನ್ ಬ ಯ್

ಆಸಕ್ಸ್

ಆಸ ಗೋ?"

ವಿೋಕ್ಸ ವಿರ್ಶಾಂ

ಡೆಸಿನ್

ಬೆ ತಿ​ಿ

ಡ .ರಚಿಾ ಸಯ್​್ ಯೆೋವ್​್ ಮೆಜ ಲ ಗಾಂ ಚ ಳ್ಳಸ ಾಂಕ್ಸ

ತ ಕ

ಲ ಗಿಲ್ಸ

ಸ ವೊಳ.

ವ್ಸು್ರ್ ತೆ ನೆಹಸ್ ಲೆ ಿ. "ಹ ಾಂಗ ಸರ್ ಆಾಂಟೋ?"

ಸುಮ್ ರ್

ಪ ರಯ್.

ರ ತಿಾಂ

ಮ್ ಹಕ

ಕ್ಲತೆಾಂ

ತಮ್ ಸ ಯನ್

ನೆಹಸೆಾ​ಾಂ ಆಸ

ತ ಣೆಾಂ

ಉಟೆ ನ್ ಪಯ್ಿ ಚಲ್ಸಿ.

ವಿಚ ಲೆಲಾಂ.

ಟೆ ನಕ ಾಂ ನ ಾಂತ್" ತ ಣೆಾಂ ಹ ಸೆ ನ್

ಉಲಯ್ ್ಲೆ .

ದವ್ಲ್ಸಲಾಂ. ದ ರ್ ಉಗೆ್ಾಂ ಜ ತ ನ

ಸಮ್ ಜಲೆಾಂಮ್ ?"

ಮ್ ರ್ಫಲನ್ ಆಸ್ ಲೆಿಮ್. ರ ಾಂದಿಪ ವಿನಿ

ಸಮ್ ರ್ಧ ನ್ ಜ ಲೆಿ ಬರ ದಿಸೆಿಾಂ.

ಸ ಾಂಗ ತ

ಮ್ಹಣೆ ನ್ ವಿನಿ ಚಲೆ ಿ. ರ್ಶರೋ ಲೆ ಬೆ

"ಹ ಾಂತು ವೊನಯೆಕ್ಸ ದಿೋಾಂವ್ೊ ಕಸಲ್ಸಾಂಚ್ ಬೆ ತಿ​ಿ ಆನ ಸಿರಾಂಜ ಾಂ ಪ ಟಾಂ ಪೆಟೆಾಂತ್ ತ ಚೆಯ ಹ ತಿಾಂ ಉಜ ವಾ ಹ ತ ಾಂತ್ ಸಿರಲ್ನ, ಡ . ರಚಿಾ ಆನ ರ್ಶರೋ ಲೆ ಬೆ

ಭತರ್ ಆಯೊಿ. ಪಯೆಿಾಂ

ಸೆಕೆರಟರ ಸಿರಲ್ನ ಆಯೊಿ. ಪಳೆಾಂವ್ೊ ತೆ

ರ್ಶರೋ

ಲೆ ಬೆ

"ಹ ಾಂವೆ

ರ ಾಂದ ಪಾಲ ಗಾಂ ಸ ಾಂಗೆಾ​ಾಂ

ತುಕ

ವಿನಿನ್ ದಿಲ್ಸಿ ಜ ಪ್ ಆಯೊ​ೊನ್ ತ ಕ "ಜ ಯ್​್

ಸರ್.

ಹ ಾಂವ್

ವೆತ ಾಂ"

ಆಪ ಿಾ ಸಯೊರ ರಚಿಾ ಸರ್ಶಲಾಂ ಗೆಲೆ .

ವಿೋಸ ಾಂಚೆ ಬರ ದಿಸ ್ಲೆ . ತೆ ಸಿೋದ

"ಡ .ರಚಿಾ. ಮ್ ಫ್ ಕರ್. ಮ್ ಹಕ ಮ್ಹಜ ಯ

ಪಲೆಲ ಗೆ ಿ.

ರ ತಿಾಂಭತರ್

ಡೆೋಸಿ

ಸರ್ಶಲಮ್

ಯೆೋವ್​್

ಪೆಟೆಕ್ಸ

ಸಟಡ್ಶ ರೆ ೋಮ್ ಕ್ಸ ವ್ಚ ಜ ಯ್. ಆಯೆಾ​ಾ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಥೆ ಡ್ಶಮ್

ಪತ ರಾಂ


ರ್ಧ ಡುಾಂಕ್ಸ ಆಸ ತ್. ಸಿರಲ್ನ ತ ಾಂ ಮ್ಹಜೆಯ

ರ್ಧ ಾಂಪ ್ಸ ್ನ , ಡೆೋಸಿನ್ ಹ ತ ಾಂತ್

ತೆ ದೆ ಗೋ ಥೆ ಾಂ ಥ ವ್​್ ಚಲೆಿ. ಸಟಡ್ಶ

**********

ಸ ಾಂಗ ತ ಯೆೋ". ಕ ಡ ಚೆ

ಭತರ್

ರಗೆ ನ್

ದ ರ್

ಆಸೆಿಲೆಾಂ ಸಿರಾಂಜ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸಕ ಿ ಘಾಲೆಾಂ. (ಮಜಖಯಯಾ

ಅೆಂಕಯೆ​ೆಂತ್ರ

ಮಜೆಂದಸಜುನ್

ವ್ ರ್ಯ....)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾರಿಷನ್ ದೇಶಾಚಿ ಜಾನಪದ್ ಕಣ ಕೊಂಕಣ ಕ್ಸ : ಲ್ಲ್ಿ ಮಿರಾೊಂದಾ - ಜೆಪುಪ (ರ್ಬೊಂಗುಯ ರ್)

ಕಳೊಂಗ್

ಸರಪ್

ಆನಿ

ಕವ್ಯ ಮಾರಿಷನ್ ದಿವ ೋಪ್ಲ್ಾಂತ್ ನಿಮಾಗಡ ಮಹ ಳೊ ಏಕ್ ವಹ ಡಯ ಹಳೊ ಆಸಾ. ತಾ ಹಳೊ ಚ್ಯ ದಾರ್ಾ ಕುಶಿನ್ ಏಕ್ ಗಡ್ ಲ್ ತಾ ಗಡ್ ಲ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಧವ್ನ ಸ್ಲಾ ್ೋ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪುತರ ಸವೆಾಂ ಜಯೆತಲ ಭೋವ್ನ ದುಿೊ ಾಂ ತ. ದಿೋಸ್ ಕುಲನ್ ಜೋವನ್ ಸಾರಾ ಲಾಂ.

ಏಕ್ ದಿೋಸ್ ವಿಧವ್ನ ಸ್ಲಾ ್ೋ ಲ್ಯಾಂಕುಡ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ರನಾಕ್ ಗೆಲ ಗಡ್ ಲ್ಯಾಂತ್ ತಚೊ ಪೂತ್ ಚ್ಯಲೂಪ ಮಾತ್ ಆಸ್ಲಯ . ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವೆಳಾನ್ ಥಂಸರ್ ಏಕ್ ಸಾಧು (ಸನಾ​ಾ ಸ್ಲ) ಆಯ್ . ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ನ್ ತಕ ನಮಸಾ್ ರ್ ಕೆಲ ‘ಭಗರ್ನ್’..... ಮಾಹ ಕ ಕಿತ ಂಾಂ ಪುಣ ಏಕ್ ಬದಿಚೆಾಂ ಉತರ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ ತಾ ವವಿ್ಾಂ ಮಹ ಜ ದುಿೊ ಕಯ್ ಪಯ್​್ ವಚ್ಯಜಯ್. ಮಹ ರ್ಣ ನಮೃತನ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್​್ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ಯಗೊಯ . ಸನಾ​ಾ ಸ್ಲನ್ ತಚಿ ನಮೃತ ಪಳವ್ನ್ ‘ಪಯೆೊ ನಾಸಾ​ಾ ನಾ ಪಾಂಟರ್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಹ ಚ್ಯನಾಕ; ಸಂಗ್ತ ನಾಸಾ​ಾ ನಾ ಭಾಯ್ರ ವಹ ಚ್ಯನಾಕ’ ಮಹ ರ್ಣಬೂದ್ ಸಾ​ಾಂಗಯ . ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಆವೈನ್ ಕಂಡ್ಲ್ಾ ್ಾಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ದ್ವರ್ಲ್ಯ ಪಯೆೊ ಗರದ್ಕಿಾ ರ್ಣ ಜಾವ್ನ್ ತಕ ದಿಲ್. ವಿಧವ್ನ ಸ್ಲಾ ್ೋ ಸಾ​ಾಂಜೆರ್ ಪುರಸಾಣನ್ ಗಡ್ ಲ್ಯಕ್ ಪ್ಲ್ವಿಯ ಚ್ಯಳೂಪ್ಲ್ನ್ ತಚೆಲ್ಯಗಾಂ ಸನಾ​ಾ ಸ್ಲ ಆಯ್ಲಲಯ ಖಬಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲಯ ಬೂದ್ಬಾಳ್ ಆನಿ ಆಪಾ ಾಂ ಗರದ್ಕಿಾ ರ್ಣ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಪರ್​್ ಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ತಕ ಕಳಲ್ಾಂ. ಹಾ​ಾ ವವಿ್ಾಂ ತಕ ಬಾರಿೋ ರಗ್ ಆಯಯ . ಪುತಕ್ ತೊಾಂಡ್ಲ್ಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ಪರಿಾಂ ದುಸ್ಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ . ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಬಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರ್ ಞಸಡ್​್ ಗೆಲ. ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂಚ ತಕ ಸನಾ​ಾ ಸ್ಲಚಿಾಂ ಉತರ ಾಂ ಉಡ್ಲ್ಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ ‘ಭಾಯ್ರ ವೆಹ ತನಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ ಆಸಾಜಯ್’ ತಕ ಕೊಣೋ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ ನಾತ್ಲ್ಯ . ರಕ ಮಳಾ​ಾಂತ್ ಏಕ್ ವಹ ಡಯ ಕುಲಧನಿದ್ಲಯ . ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ನ್ ಎಕ ರ್ಪತಾ ಾಂತ್ ಕುಲ್​್ರ್ ಘಾಲ ಆನಿ ಆಪಯ ಾಂ ಮಯ್ಾ ಮರ್ಖಸ್ಲ್ಲ್ಾಂ. ರತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಯ , ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಮ್ಚಸುಾ ,ಪುರಸಾರ್ಣ ಜಾಲಯ . ಎಕ ವಡ್ಲ್ ರಕ ಮಳಾ​ಾಂತ್ ತೊ ನಿದೊಯ ರತಾಂ ತಕ ಬರಿೋ ನಿೋದ್ ಆಯ್ಲಯ . ತಾ ರಕವಯ್ರ ಏಕ್ ಕವೊ ಆಸ್ಲಯ ವಡ್ಲ್ ರಕಚ್ಯಳ ಉಜಾವ ಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಒಳಾ​ಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಳಾಂಗ್ ಸರೋಪ್ ಆಸ್ಲಯ ಕವೊ ಆನಿ ಸರೋಪ್ ದೊಗೋ ಬರೇ ಈಷ್ಟ್ಿ .

ರಕ ಮಳಾ​ಾಂತ್ ಕೊಣೋ ಯೇವ್ನ್ ಬಸಾಯ ಾ ರ್ ಕವೊ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಕಕ್ಶ್ ಆರ್ಹ ಜಾನ್ ಕ.....ಕ ಮಹ ರ್ಣ ಬೋಬ್ ಮಾರಾ ಲ. ಸರಪ್ ತೊ ಸಬ್ಾ ಆರ್​್ ಳಾಯ ಾ ತಕ್ಷರ್ಣ ಿಳಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇವ್ನ್ , ಬಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಮನಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಚ್ಯಬಾ​ಾ ಲ. ಕವೊ ಸಕಲ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾ ಮನಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಮಾಸ್ ರ್ಖತಲ. ಆಜ್‍ಲಯ್ಲೋ ತಶಾಂಚ ಘಡೆಯ ಾಂ. ಚ್ಯಲೂಪ್ ನಿದ್ಲಯ ಪಳವ್ನ್ ಕವೊ ಬೋಬ್ ಘಾಲಲ್ಯಗೊಯ . ಕಳಾಂಗ್ಸರೋಪ್ ಬಳಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇವ್ನ್ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಚ್ಯಬಯ . ಚ್ಯಲೂಪ ಮೆಲ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವೆಳಾನ್ ಕವೊ ಸಕಲ್ ಉಬನ್ ಆಯಯ . ತಣಾಂ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಕೊಾಂಕುನ್ ಕೊಾಂಕುನ್ ಖಯಾ ಯ್ ಮಹ ಣ್ಣಾ ನಾ, ರ್ಪತಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ಕುಲ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಲಯ ಆನಿ ಕರ್ೊ ಾ ಚಿ ಗೊಮಿ ಘಟ್‍ಿ ಧರಿಲ್ಯಗಯ . ಕವೊ ವಿಲವಲ ಒದಾ​ಾ ಡನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಲ್ಯಗೊಯ . ತಚೊ ಆರ್ಹ ಜ್‍ಲ ಆಯ್ ನ್ ಸರಪ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಯ . ‘ಮಹ ಜಾ​ಾ ಈಷ್ಿ , ಸರಪ್ಲ್...... ಮಹ ಜ ಜೋವ್ನ ವೆಹ ತ ಆಸಾ ಹಾ​ಾ ಚೆಕಾ ್ ಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ ವಿೋಕ್ ಚಿವಾಂನ್ ಕಡ್​್ ಹಾಕ ರ್ಾಂಚಯ್’ ಕರ್ೊ ಾ ನ್ ಕುರ್​್ಲ್ಯಯ ಾ ತಳಾ​ಾ ನ್ ವಿನಂತ ಕೆಲ. ಈಷ್ಿ ಚ್ಯಾ ಮ್ಚಗ್ನ್ ಸಪ್ಲ್​್ನ್ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಚ್ಯ ಆಾಂಗ್ಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾಂ ಸವ್ನ್ ವಿೋಕ್ ವೋಡ್​್ ಕಡೆಯ ಾಂ. ಚ್ಯಲೂಪ ಅತಾಂ ಉತಪ ನ್ ಸಡಲ್ಯಗೊಯ . ಸರಪ್ ಿಳಾಭಿತರ್ ರಿಗ್​್ ಾ ಪಯೆಯ ಾಂಡ್ ಕುಲ್​್ಾಂಚ ಕುಲ್​್ನ್

70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚಿ ಗೊಮ್ ಧರ್ ್ ಚ್ಯಬನ್ ಸಡಯ . ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವೆಳಾನ್ ಸರಪ್ ಆನಿಒ ಕವೆೊ ದೊಗೋ ಜರ್ಣ ಉಸಾವ ಸ್ ಭಾ​ಾಂದುನ್ ಮೆಲ್. ಚ್ಯಲೂಪ ಉಟನ್ ಬಸಯ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದೊಳಾ​ಾ ಾಂ ಮಕರ್ ದಿಸ್ ಾಂ ಭಯಂಕರ್ ದೃಶ್ಾ ಪಳವ್ನ್ ತಚಿ ಝಾಂಟ್‍ ಉಡಯ ಕುಲ್​್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕೆಲಯ ಉಪ್ಲ್​್ ರ್ ಚಿಾಂತನ್ ತಚೆಾಂ ಕಳಜ್‍ಲ ಭರನ್ ಆಯೆಯ ಾಂ. ತಣಾಂ ತಚೊ ಉಪ್ಲ್​್ ರ್ ಭಾವುಡಯ . ಥಂಯ್ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಸಚ್ಯಾ ್ ಪಯೆಯ ಾಂ, ತೋನ್ ರ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ತಾ ಕಳಾ​ಾ ಕಳಾಂಗ್ ಸಪ್ಲ್​್ಚೆಾಂ ಝಾಂಡೆ ಆನಿ ಶಿಮ್ ಕತಲ್. ಕರ್ೊ ಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ಕಟ ಏಕ್ ಘೆತೊಯ ಸಪ್ಲ್​್ಚೆಾಂ ಝಡೆಾಂ, ಶಿಮಾ ಆನಿ ಕರ್ೊ ಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ಕಚೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್. ಚ್ಯಲೂಪ ಶ ಹ್ಯರಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ಲ್ವಯ . ಥಂಯ್ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಕಟ್ಲಾ ರ್ ಎಕೊಯ ದಾ​ಾಂಗೊರ ಘೆರವ್ನ್ ಆಸ್ಲಯ . ಲೋಕ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ ಪಡ್ಲಯ . ‘ಸಕ್ ಡೋ ರರ್ಚೆಾಂ ಆಜೆಾ ಆರ್​್ ರ್ ಹಾ​ಾ ಶಹ ರಚ್ಯ ಭಾರ್ಯ ಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ವಡ್ಲ್ ರಕ್ ಮಳಾ​ಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಪ್ಲ್​್ಚೆಾಂ ಿೋಳ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ ಏಕ್ ಕಳಾಂಗ್ ಸರಪ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ರ್ ವೆಹ ತಲ್ಯಾ ಲಕಕ್ ಆನಿ ಗೊರ್​್ಾಂ ಚರಂರ್​್ ಾ ಚೆಕಾ ್ಾಂಕ್ ತೊ ಚ್ಯಬನ್ ಲ್ಗ್ಡ್ ಕಡ್ಲ್ಾ . ರಕರ್ ಆಸ್ಲಯ ಕವೊ ಮೆಲ್ಯಯ ಾ ಮನಾ​ಾ ಾ ಚೆಾಂ ಮಾಸ್ ಕೊಾಂಕುನ್ ರ್ಖತ. ಕೊೋರ್ಣ ಸಪ್ಲ್​್ಕ್ ಆನಿ ಕರ್ೊ ಾ ಕ್ ಜವಿಾ ಾಂ ಮಾರಾ ಗ ತಕ ರಯ್ಕುವರಿ್ ಲ್ಯಗಾಂ

ಕಜಾರ್ ಕರ್ ್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ರಯ್ ಒಪ್ಲ್ವ ಲ್ಯ’ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ನ್ ದಾ​ಾಂಗೊರ ಫೆರಯ್ಲಲಯ ಆರ್​್ ಲ ಸಕಳಾಂ ತೊ ರವೆೊ ರಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ ತವಳ್ಚ ಥಂಯ್ ರ್ ಲಕಚಿ ಖೆಟ್‍ ಭರ್ಲಯ . ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ನ್ ಆತರಯೆನ್ ಜಮಾ​ಾ ತಣಾಂ ಮ್ಚರನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಕಳಾಂಗ್ ಸಪ್ಲ್​್ಕ್ ಆನಿ ಕರ್ೊ ಾ ಕ್ ರರ್ ಮಕರ್ ದ್ವರ್ಲಯ . “ಹಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಝಡೆಾಂ ಆನಿ ಶಿಮಿ ಖಂಸರ್ ಆಸಾ?..... ರರ್ನ್ ಸಪ್ಲ್​್ಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಸರ್ಲ್ ಕೆಲ್ಾಂ. “ಪರ ಭು! ಸಪ್ಲ್​್ಕ್ ಮಾರಾ ನಾ ತಚೆಾಂ ಝಡೆಾಂ ಆನಿ ಶಿಮಿ ಖಂಸರ್ಗ ಪಯ್​್ ವಹ ಚೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ” ವಿವದ್ಡ್ಲ್ ನಾಚೊವಿವ ಭಿರ್ನ್ ಸಾ​ಾಂಗಲ್ಯಗಲ. “ತಶಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಹಾ​ಾ ಕರ್ೊ ಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ಕಟ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? “ಭಾಲ್ಯಾ ನ್ ಮಾರಾ ನಾ ತಚೊ ಪ್ಲ್ಕಚೊ ಉಬನ್ ಗೆಲ.” ತಚ್ಯಾ ಜರ್ಿನ್ ರರ್ಕ್ ಸಮಧನ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ನಾ. ತತಯ ಾ ರ್ ಜಮಾ​ಾ ಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಯ ಾ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ನ್ ಮಕರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಪ್ಲ್​್ಚೆಾಂ ಝಡೆಾಂ ಆನಿ ಶಿಮಿ ರರ್ಕ್ ದಾಕಲ. ಕರ್ೊ ಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ಕಚೊ ತಚೆ ಮಕರ್ ದ್ವರ್ ್‘ಸಪ್ಲ್​್ಕ್ ಆನಿ ಕರ್ೊ ಾ ಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯ ಾಂ ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ’ ಮಹ ರ್ಣ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಸರಪ್ ಆನಿ ಕವೊ ಮೆಲಯ ಪಳವ್ನ್ ರರ್ಕ್ ವಹ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗೊಯ . ಪೂರ್ಣ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ ತಸಲ್ಯಯ ಾ ದುಬಾೊ ಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಒಪ್ಲ್ಯ ಾ ಧುವೆಚೆಾಂ ಕಜಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ತರ ಮನ್

71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಾತ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಪೂರ್ಣ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಉತರ ಕ್ ಕಳಾಂಗ್ ಸಪ್ಲ್​್ಚೆಾಂ ಝಡೆಾಂ ಆನಿ ಶಿಮಿ ಚುಕ್ ಾ ಪರಿಾಂ ನಾ. ತಾ ರ್ಖತರ್ ಕರ್ ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ ಲ್ಯಗವ್ನ್ ದ್ವರಿಯ . ದಿಲ್ಾಂ ರರ್ನ್. ‘ಅಬಾು !....... ಕಿತಾಂ ಅಚಯೆ್ಾಂ! ಸಪ್ಲ್​್ಕ್ ತಾ ರತಾಂ ಚ್ಯಲೂಪ ಆನಿ ಜೋವ್ನ ಆಯಯ . ತಣಾಂ ಜನೆಲ್ಯಾಂತಯ ಾ ನ್ ರಯ್ಕುವರ್ ್ ಶರ್​್ ಗೃಹಾ​ಾಂತ್ ಬಡ್ ಯೆಾಂರ್​್ ಾ ಸೈನಿಕಾಂತ್ ಚ್ಯಬನ್ ರಮಾ​ಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ಜವಿಾ ಾಂ ಮಾರೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಆಪಯ ಾಂ ಿೋಳ್ ರರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸೈನಿಕಾಂಲ್ಯಗಾಂ ಸದುನ್ ಗೆಲ. ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಜವಿಾ ಾಂ ಮಾರ್ ್ ನಹ ಾಂಯ್​್ ರರ್ಕ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಕಳೊ ಉಡಂವ್ನ್ ಫಮಾ್ಯೆಯ ಾಂ. ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಜವಿಾ ಾಂ ಮಾರ್ ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಕ್ ಅನಿಕಿೋ ನಿೋದ್ ಯೇಾಂವ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ವಿಧವ್ನ ಕರಿ್ ಸಂಗತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ನಾತ್ಲಯ ತೇಗ್ ಚವೆಾ ಸೈನಿಕ್ ಮೂಖ್​್ ಪಣ್ಣಚಿ ಮಹ ಳೊ ಗಜಾಲ್ ಪ್ಲ್ಜ್‍ಲಲಯ ಾ ತಲ್ಯವ ರಿ ಘೆವ್ನ್ , ತಚ್ಯ ಮತಕ್ ಗೆಲ. ತಕ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚಿಚ ಜನೆಲ್ಯಾಂತಯ ಾ ನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಲ್ಜ್‍ಲ ದಿಸ್ಲಯ . ಚ್ಯಲೂಪ್ಲ್ಲ್ಯಗಾಂ ವಹ ಚೊನ್ ತಣಾಂ ಪಳಲ್ಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ಣಾಂಚ, ತಕ ತಣಾಂ ಭಗ್​್ ಣಾಂ ಮಾಗೆಯ ಾಂ. ರರ್ಚಿ ದುಷ್ಟ್ಿ ಆಲೋಚನ್ ಚ್ಯಲೂಪ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಆವಯ್​್ ರವೆೊ ರಕ್ ಸಮಾ​ಾ ಲ. ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್​್ , ರಯ್ ಕುವರಿ್ ಸವೆಾಂ ಚ್ಯಲೂಪ ಲೋವ್ನ ಉಟಯ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಯೆಲ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ತಳಾಯ ೊಂತ್

ಡಲ್ಯಯ : ಪಿಕ್ ರಕ್'ರೇ

ನಾ​ಾ ೊಂವ್ ೊಂ

ಚ್ಯಲ್ : ಪಿಕ್ ರಕ್.... ಖಂಚ್ಯಾ ಪಿಕ್ ರಕ್?

ರ್ಚಡ್ಯಾ ೊಂ... (ಡ್ಲಾಿ ರಸಾಿ ಯ ರ್ ಚಲಾಿ ನಾ, ಚ್ಯಲ್ೆ ಭೆಟಿ ) ಚ್ಯಲ್ : ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಯ್'ರೇ ಡಲ್ಯಯ ?

ಡಲ್ಯಯ : ತಾಂ ಮಲ್ರ್ಳ ಪಿಕ್ ರ್ ಚ್ಯಲ್ : ತಾಂ ಬಾಲ್ಯಜ ಟ್ಲಕಿೋಸಾ​ಾಂತ್ ನೆಾಂರೇ ಚಲ್ಯಾ . ತಾಂ ಮಲ್ರ್ಳ ಪಿಕ್ ರ್ ರ್ಪೋರ್ ಸುಕರ ರ ತವೆಾಂ ಪಳೇಲ್ಯಾಂಯ್'ನೆರೆ...! 72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡಲ್ಯಯ : ಪಳಾಂವ್ನ್ ಪಳಲ್ಯಾಂಮೂ... ಚ್ಯಲ್ : ತರ್ ಪಿಕ್ ರ್ ಭಾರಿೋ ಬರೆಾಂ ಆಸಾ ಆಸಾ ಲ್ಾಂ... ಹ್ಯಾಂ ದುಸರ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂಗ? ಡಲ್ಯಯ : ದುಸರ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ನಹ ಯ್ ರೇ ಚ್ಯಲ್... ಹ್ಯಾಂ ಚವೆಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ... ಚ್ಯಲ್ : ಕಿತಾಂ ಚವೆಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ?... ತಸಲ್ಾಂ ಕಿತಾಂ ಆಸಾರೇ ತಾಂತಾಂ?

ಡಲ್ಯಯ : ತಾಂತನ್ ಎಕ ತಳಾ​ಾ ಾಂತ್ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂನಿ ನಾಹ ಾಂವಿ್ ಸ್ಲೋನ್ ಆಸಾ ಚ್ಯಲ್​್.. ಮಾರಿಚಿಾಂ ತಾಂ ಚೆಡ್ಲ್ವ ಾಂ ತಳಾ​ಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ 'ಚ ಯೇನಾ​ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ಣಾ ಾಂ... ಆಜ್‍ಲ ಪುಣೋ ನಾಹ ವ್ನ್ ವಯ್ರ ಯೆತತ್'ಗೋ ಮಹ ರ್ಣ ಪಳಾಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಾಂ... ಚ್ಯಲ್ : ಹಾ​ಾಂ....

_ ಡ್ಲಾಿ , ಮಂಗುಯ ರ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

ಅವ್ಸಾ ರ್ - 2 ದೊೋನ್ ತೋನ್ ಮನ್ಸಟ್ಲಾಂನಿ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನ್ ಎಕ ವಹ ಡ್ಲ್ ಅಮೃತ್

ಶಿಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಯ . ಮಂತ್ರ ರ್ದಿ ಬಾಪ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್'ಲ್ಯ ಪರಿಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಅಪೂರ ಬ್ ಆಸ್ ಾ ಅಜಾಪ್ಲ್ಾಂಚೊಾ ವಸುಾ ಪಳಾಂವ್ನ್ ಮೆಳೊ ಾ . ಪಯೆಯ ಾಂಚ

73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೆಳ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಸ್ಕಚನಾ ಪಮಾ್ಣ ಖಂಚೆಯ್ ಆಪಡನಾಸಾ​ಾ ಾಂ ಶಿೋದಾ ತೊ ತೊಟ್ಲಕ್ ಗೆಲ. ಪುರ್ಣ ಥಂಯ್ ರ್ ತಣಾಂ ಪಳಲ್ಾಂ ಕಿತಾಂ? ರಂಗ್ ರಂಗ್ಳ್ ಫಳ್ ವಸುಾ ನಹ ಯ್, ಬಗ್ರ್ ಮ್ಚತರ್ಾಂ ವಜಾರ ಾಂ ಇತಾ ದಿ. ಹ್ಯಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಾಂಚ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನ್ ಧದೊಶಿ ಜಾಲ. ತತಯ ಾ ರ್ ತೊ ಅಧು​ು ತ್ ದಿವ ತಚೆ ನದೆರ ಕ್ ಪಡಯ . ಹಿಾಂ ಮ್ಚತರ್ಾಂ, ವಜಾರ ಾಂ, ಭಾ​ಾಂಗ್ರ್ ಶಿಾಂಗ್ರ್ ಸಡ್​್ ಹೊ ಮಹ ಜ ಬಾರ್ಪಯ ಾ ಕಿತಾ ಕ್ ಹಾ​ಾ ದಿರ್ಾ ಪ್ಲ್ಟ್ಲಯ ಾ ನ್ ಲ್ಯಗ್ಯ ತಾಂ ಮಾಕ ಸುಸಾ​ಾ ನಾ... ಕಸಲ ದಾಡಡ ಮನಿಸ್'ಗ ಹಾಬಾ ತೊ ಮಹ ರ್ಣ ಆಪ್ಲ್ಾ ಇತಯ ಾ ಕ್ ಚಿಾಂತಲ್ಯಗೊಯ . ಪ್ಲ್ಪ್ ತಾ ಮಾರ್ ದಿರ್ಾ ಚಿ ಮಹತ್ವ ವ ಮಹಿಮಾ ತಾ ಭುಗ್ಾ ್ಕ್ ಕಿತಾಂ ಗೊತಾ ? ಮೆಟ್ಲಾಂ ವಯ್ರ ತೊ ಅದು​ು ತ್ ದಿವ ಪಟನ್ ಆಸಯ . ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾನ್ ಮೆಟ್ಲಾಂ ಚಡನ್ ತೊ ದಿವ ಪ್ಲ್ಲ್ವ ವ್ನ್ ದಿರ್ಾ ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ತ ಘೆವ್ನ್ ತಾ ತೊೋಟ್ಲಾಂತ್ ಮೆಟ್ಲಾಂ ಕಡಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೊಯ . ಆಪಾ ಾಂ ನೆಹ ಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ವಸುಾ ರ ಭಿತರ್ ತೊ ದಿವ ದ್ವನ್​್ ಜಾಯ್ ತತಯ ಾಂ ಮ್ಚತರ್ಾಂ, ವಜಾರ ಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯಾ ಬಲ್ಯ್ ಾಂತ್ ಭರನ್, ಕಸಯ್ ವಯ್ರ ಪ್ಲ್ವಯ . ಮಂತ್ರ ರ್ದಿ ವಯ್ರ ಹಾಕ ರಕೊನ್ ಆಸಯ . ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾಚೆ ಬೋಲ್​್ ಜಡ್ಲ್ಯೆನ್ ಭರ್'ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ 'ತಜ ಹಾತ್ ಚಿಕೆಾ ಮಕರ್ ವಡ್ಲ್ಡ ಯ್.. ಮಾಕ ವಯ್ರ ಯೆಾಂವ್ನ್ ಇಲ್ಯ ಕಷ್ಟ್ಿ ಮಾತ್ತ್' ಮಹ ರ್ಣ ವಿನತ ಕರಿಲ್ಯಗೊಯ . ತೊ ದಿವ ಕಣಾ ವ್ನ್ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾಕ್

ತಾ ಮಾಟ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಸಡ್ ಮಂತ್ರ ರ್ದಿಚೊ ಇರದೊ ಜಾರ್​್ ಸ್'ಲಯ . ದೆಕುನ್ ಅಾಂಬರ್ ಪಿಕೊ ಹಾಸ ದಿವುನ್ "ಪುತ, ತೊ ದಿವ ಪಯೆಯ ಾಂ ಹ್ಯವಿಾ ನ್ ದಿೋ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತವೆಾಂ ಸಲೋಸಾಯೆನ್ ವಯ್ರ ಚಡೆಾ ತ್" ಮಹ ಣ್ಣಲ. ಮ್ಚಲ್ಯಧಿಕ್ ವಜಾರ ಾಂ ಮ್ಚತರ್ಾಂ ಮರ್ಧಾಂ ಹೊ ದಿವ ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ತತಯ ಾ ಸುಲ್ಭಾಯೆನ್ ತೊ ಕಡ್​್ ದಿೋಾಂವ್ನ್ ತಕ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಾಂನಾ. ಆತಾಂ ಮಂತ್ರ ರ್ದಿ ರಗ್ನ್ ಪಟಯ . ರಗ್ನ್ ಥೊಡಾಂ ಮಂತರ ಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂಚ ತಾ ಮಾಟ್ಲಾ ಚೆಾಂ ಬಾಗಲ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಅಲ್ಯ್ ವುದಿಾ ೋನ್ ಭಿತರ್ ಆಸನ್ ಕಿತಾಂ ಕಚೆ್ಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ತಕ ಕಳೊ ಾಂನಾ. ರಗ್ನ್ ಕಡ್ ಡನ್ ಮಂತ್ರ ರ್ದಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್. ಶಹ ರಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕೊಣೋ ಉಪ್ಲ್ದ್ರ ದಿತತ್ ಮಹ ರ್ಣ ತಣಾಂ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ರಗ್ಚ್ಯಾ ಭರನ್ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾಚ್ಯಾ ಬಟ್ಲಕ್ ಘಾಲಯ ಮಾರ್ಕಚಿ ಮದಿ ತೊ ಗಡು ಡೆಾಂತ್ ವಿಸರ ನ್ ಆಯ್ಲಲಯ . ಹ್ಯಾಂ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾಕ್ ಭಾರಿಚ ಉಪ್ಲ್​್ ರಕ್ ಪಡೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತಣಾಂ ಬರೆ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ದಿೋಸ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಉದೆಲ್ಾಂ. ಮಾಟ್ಲಾ ಚೆಾಂ ಬಾಗಲ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂಚ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾಕ್ ಭ್ಾ ಾಂ ದಿಸಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಕತ್ಲ ತೊ? ರ್ಖರ್ಣ ಜೆರ್ರ್ಣ ನಾ, ಪಿಯೆಾಂವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಸಯ್ಾ ನಾ. ತಣಾಂ ರಡಾಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಾಂ. ರಡನ್ ರಡನ್ ತಚೆ ದೊಳ ಸುಜೆಯ .

74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಶಾಂ ದೊೋನ್ ದಿೋಸ್ ಪ್ಲ್ಶಾರ್ ಜಾಲ್. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ಜಾತ ಮಹ ರ್ಣ ತಚ್ಯಾ ಬೋಟ್ಲಕ್ ಮಂತ್ರ ರ್ದಿನ್ ದಿಲಯ ಮದಿ ತಣಾಂ ಘಷ್ಟಿ ಲ. ಕೂಡೆಯ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ಾ ಭುತ್ ತಚೆ ಮಕರ್ ಉಭ ಜಾಲ. 'ಧನಾ​ಾ , ತಕ ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್ ಸಾ​ಾಂಗ್, ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಮದಿಯೆಚೊ ಗಲ್ಯಮ್. ತಜೆಲ್ಯಗಾಂ ತ ಮದಿ ಆಸಾ, ತವೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಪರಿಾಂ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಆಯ್ ಾಂಕ್ ತರ್ರ್' ಮಹ ಣ್ಣಲ ತೊ ಭುತ್. 'ತರ್ ದ್ರ್ಕನ್​್ ಮಾಕ ಹಾ​ಾ ಜಾಗ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವಹ ನ್​್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಘರ ಪ್ಲ್ವಯ್.' ಆಶಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೊನ್ ದೊಳ ಉಗೆಾ ಕಚ್ಯಾ ್ ಭಿತರ್ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯಾ ಘರ ಬಾಗ್ಯ ರ್ ಪ್ಲ್ವುಲಯ . ದೊೋನ್ ದಿೋಸ್ ರ್ಪಟ್ಲಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್'ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ತೊ ಧಣ್ರ್ ಕೊಸಾಳೊ . ಹ್ಯಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಆವಯ್ ಭಿಾಂಯೆಲ. "ಮಾ​ಾಂಯ್ ಮಾಕ ಭುಕ್ ಲ್ಯಗ್ಯ ಾ ... ರ್ಖಾಂವ್ನ್ ಕಿತಾಂ ಪುಣೋ ದಿೋ" ಮಹ ರ್ಣ ಭುಕ್ ತಡವ ಾಂಕ್ ಜಾರ್​್ ಸಾ​ಾ ಾಂ ಉಲ್ಯಯ . ಆವಯ್​್ ತಕ ರ್ಖಾಂವ್ನ್ ಬರ ಡ್ ದಿಲ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ರಾಂದುನ್ ರ್ಡೆಯ ಾಂ. ತಾಂ ರ್ಖವ್ನ್ ಜಾತಚ ಸುಶಗ್ತ್ಾ ನಿದೊಯ ತೊ. ನಿದೆಾಂತೊಯ ಉಟ್ಲಾ ನಾ ಘರ ತಕ ರ್ಖಾಂವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳೊ ಾಂನಾ. ಪುತನ್ ಗಜಾಲ್ ಪೂರ ವಿವರಿತನಾ, ತಾಂ ಆಯ್ ನ್ ತ ಕಂಗ್ಲ್ ಜಾಲಯ . 'ಪುತ ಆತಾಂ ರಾಂದುಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್'ಚ ನಾ, ಪಯೆಾ ಪೂರ ಮಗ್ಾ ಲ್ಯಾ ತ್' ಹ್ಯಾಂ ಆರ್​್ ಲ್ಯ ಾಂಚ ತಚೆಾಂ ಗಮಾನ್ ತಾ ದಿರ್ಾ ವಯ್ರ ಗೆಲ್ಾಂ. ತೊ ದಿವ ಪುಣ

ವಿಕುನ್ ಕಿತಾಂ ಪುಣ'ಯ್ ಹಾಡೆಾ ತ್ ಮಹ ರ್ಣ ತಣಾಂ ಲ್ಕೆಯ ಾಂ. ತಾಂ ನಹ ಯ್ ಆಸಾ​ಾ ಾಂ ತಣಾಂ ಹಾಡ್'ಲಯ ಾಂ ವಜಾರ ಾಂ ಆವಯ್​್ ದಾಕರ್ಯ ಗೊಯ ಪ್ಲ್ಪ್. ಆವಯ್​್ ಕಿತಾಂ ಗೊತಾ ತಾ ಫಾತರ ಾಂಚೆಾಂ ಮ್ಚೋಲ್? 'ಪುತ ಹಾ​ಾ ಫಾತರ ವವಿ್ಾಂ ಆಮಾ್ ಾಂ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯಾ ನಾ. ಹ್ಯಾಂ ಪೂರ ತಾ ಮಾಟ್ಲಾ ಾಂತ್ ದ್ವರ್' ಮಹ ಣ್ಣಲ. ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ನಾನ್ ಹಾಡ್'ಲಯ ದಿವ ಪಳವ್ನ್ ತಣಾಂ ತೊ ಸಾಫ್ ಕನ್​್ ವಿಕೊ್ ನಿಧ್ರ್ ಕೆಲ. ಇಲಯ ರೇಾಂವ್ನ ಆನಿ ಉದ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾ ದಿರ್ಾ ಕ್ ಘಷ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ , ವಹ ಡ್ ಜಯ್ಾ ಭುತ್ ತಚ್ಯಾ ಮಕರ್ ಉಭ ಜಾಲ. ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾನ್ ಪಳತನಾ ತೊ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ಯಾ ಮದಿಯೆಚ್ಯಾ ಭುತ ಪ್ಲ್ರ ಸ್ ಹೊ ವಹ ಡ್ ಆಸಯ . 'ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಹಾ​ಾ ದಿರ್ಾ ಚೊ ಗಲ್ಯಮ್, ತಾಂ ಕಿತಾಂ ಆಶತಯ್? ತಕ ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್? ತವೆಾಂ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಫಮಾ್ಣಾಂ ಕತ್ಾಂ.' ಮಾ​ಾ ಲ ತೊ ಭುತ್. ಭುತಕ್ ಪಳಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂಚ ತಚಿ ತಕಿಯ ಗಗ್ಲಯ . ಆನಿ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡಯ . ಪುರ್ಣ ಲ್ಯಗಾಂಚ ಆಸಾಯ ಾ ಅಲ್ಯಯ ವುದಿಾ ೋನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಭಗೆಯ ಾಂ ನಾ. ಕಿತಾ ಕ್ ತಣಾಂ ಹಾ​ಾ ಆದಿಾಂ ಮದಿ ಘಷ್ಟಿ ತನಾ ಭುತಕ್ ಪಳಲ್ಯ. ತಶಾಂ ಭುತಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಉಟಯ , ಆವರ್​್ ಾ ಹಾತಾಂತೊಯ ತೊ ದಿವ ಘೆವ್ನ್ "ಮಾಕ ಬರಿ ಭುಕ್ ಲ್ಯಗ್ಯ ಾ , ದೆಕುನ್ ಬರೆಾಂ ಜೆರ್ರ್ಣ ಹಾಡ್" ಮಹ ರ್ಣ ಫಮಾ್ರ್ಯ ಗೊಯ . ತಕ್ಷರ್ಣ ತಾ ಭುತನ್ ರಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯಾ ತಟ್ಲಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ನಮೂನಾ​ಾ ಾಂಚೆಾಂ

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಖರ್ಣ ಹಾಡ್​್ ತಚ್ಯಾ ಮಕರ್ ಪುತನ್ ಹಾಡ್'ಲ್ಯಯ ಾ ತಾ ಫಾತರ ಾಂಚೆಾಂ ದ್ವಲ್​್ಾಂ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವೆಳಾನ್ ಜಾಗ ಮ್ಚಲ್ ಆತಾಂ ತಕ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ಜಾಲಯ ಆವಯ್ ಹ್ಯಾಂ ಪೂರ ಪಳವ್ನ್ ತಶಾಂ ತಣಾಂ ತಾಂ ಮ್ಚತರ್ಾಂ ವಜಾರ ಾಂ ಗಜಾಲ್ ಕಿತಾಂಗ್ಯ್? ಮಹ ರ್ಣ ವಿಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ಾ ಪ್ಲ್ತಾ ಾಂವ್ನ್ ತಕ ಕಷ್ಟ್ಿ ಮಾಲ್​್. ತಚ್ಯಾ ವಸುಾ ಹಾಡ್​್ ದೊಗ್ಾಂಯ್ ಬಾರಿಚ್ ದೊಳಾ​ಾ ಾಂಕ್ ತ ಪ್ಲ್ತಾ ನಾ ಜಾಲ. ಸಕ್ ಡ್ ಸುರ್ಖನ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ವಿಚಿತ್ರ ದಿಸಯ ಾಂ ತಕ. ದೊಗ್ಾಂಯ್ಲ್ ರ್ಪೋಟ್‍ ಭರ್ ಖೆಲ್ಾಂ ಆನಿ ಉರಲ್ಯ ಾಂ (ಅನಿಕೀ ಆಸಾ....) ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಹ ರ್ಣ ದ್ವಲ್​್ಾಂ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ಭಾರತಕ್ಸ ಮೇಡಂ ರಾಷೊ ರ ಪತಿ ದ್ರರ ಪದಿ ಮುಮುೆ ಭಾರತ್ ವಿವಿಧ್ ರಜಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಆಟ್ಲಪುನ್ ಆಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಒಕೂ್ ಟ್‍. ಹಾ​ಾಂಗ್ಸರ್ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ ತಶಾಂ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಶಾಸನ್ ಸಭಾ ಆಸಾತ್. ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಆನಿ ರಜ್‍ಲಾ ಸಭಾ ತರ್ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ವಿಧನ್ಸಭಾ ಆನಿ (ಆಸಾ್ ಾ ಕಡೆ) ವಿಧನ್ ಪರಿಷತ್. ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ ತಶಾಂ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಮಂತರ ಮಂಡಲ್ ಆಡಳಾ​ಾಂ ಚಲ್ರ್ಾ . ಲೋಕ್ಸಭಾ ಆನಿ ವಿಧನ್ ಸಭಾ​ಾಂಚ್ಯ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಚಿ ವಿಾಂಚವ್ನಾ ಲಕಥಾವ್ನ್ ಶಿೋದಾ ಚಲ್ಯಾ . ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯ ಪ್ಲ್ಡಾ ದೇಶಾ​ಾಂತ್ ಆನಿ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಸರ್ ರ್ ಚಲ್ರ್ಾತ್. ದೇಶಾ​ಾಂತ್ ಪರ ಧನ್ ಮಂತರ ಚ್ಯ ಮಕೇಲ್ಪ ಣ್ಣರ್ಖಲ್ ತರ್ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಮಕೇಲ್ ಮಂತರ ಚ್ಯ ಮಕೇಲ್ಪ ಣ್ಣರ್ಖಲ್ ಆಡಳಾ ಾಂ ಚಲ್ಯಾ . ಹ್ಯ

ಸರವ ್ ಶಾಸನ್ ಸಭಾ, ಸರ್ ರ್ ಆನಿ ಆಡಳಾ ಾಂ ಸಾ​ಾಂವಿಧನಿಕ್ ರಿತನ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ದೇಶಾಚ್ಯ ಅಧಾ ಕಾ ಚ್ಯ ರ್ ರಷಿ ್ಪತಚ್ಯ ನಾ​ಾಂರ್ನ್ ಚಲ್ಯಾ ತ್.

ಎಕ ರ್ಟ್ಲನ್ ಪಳಾಂವೆ್ ಾಂ ತರ್ ಹೊ / ಹಿ ರಷಿ ್ಪತ ಎಕಾ ಾಂ ‘ಪವರ್ಫುಲ್’. ಕೇಾಂದ್ರ ಸರ್ ರ್ ಆನಿ ರಜಾ​ಾ ಾಂಚೆ ಸರ್ ರ್ ರಷಿ ್ಪತಚ್ಯ ಹುಕೆಾ ರ್ಖಲ್ ಚಲ್ಯಾ ತ್. (ರಜಾ​ಾ ಾಂಚೆ ಸರ್ ರ್

76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಷಿ ್ಪತನ್ ನೆಮ್ಲಯ ತಚೊ ಪರ ತನಿಧಿ ರಜ್‍ಲಾ ಪ್ಲ್ಲ್ಯಚ್ಯ ಹುಕೆಾ ರ್ಖಲ್ ಚಲ್ಯಾ ತ್). ಪರ ಧನಿ ನೇತೃತವ ಚ್ಯ ಮಂತರ ಮಂಡಳ್ ಸಲ್ಹಾ ಪರ ಕರ್ ಓರಿಡ ನೆನ್​್ ಪ್ಲ್ಚ್ಯರೆ್ ಾಂ, ದೇಶಾ​ಾಂತ್ ತರಾ ್ ಪರಿಸ್ಲಥ ತ ಆನಿ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ರಷಿ ್ಪತ ಆಡಳಾ​ಾಂ ಪ್ಲ್ಚ್ಯರೆ್ ಅಧಿಕರ್ ರಷಿ ್ಪತಕ್ ಆಸಾತ್. ರಷ್ಿ ್ಚ್ಯ ಫೊವೆಾ ಚೊ ಸುಪಿರ ೋಾಂ ಕಮಾ​ಾಂಡರ್ ಹೊ / ಹಿ. ಕೇಾಂದ್ರ ಮಂತರ ಮಂಡಲ್ಯಚ್ಯ ಶಿಫಾರಸರ್ಖಲ್

ರಾಷೊ ರ ಪತಿಚ್ಯ ಹುದಾ​ಾ ಯ ಚ್ಲ ಚುನಾವ್: ಹರೆಾ ಕ ಪ್ಲ್ಾಂಚ ವರ್ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ರಷಿ ್ಪತಚ್ಯ ಹುದಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಚುನಾವರ್ಣ ಚಲ್ಯಾ . ಲಕ ಥಾವ್ನ್ ಶಿೋದಾ ವಿಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯ ಸಂಸದ್ ಆನಿ ರಜಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯ ವಿಧನ್ ಸಭಾ​ಾಂಚೆ ಸಾ​ಾಂದೆ ರಷಿ ್ಪತಕ್ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ತ್. ಅಧಿಕರ್ಯ್ಲೋ ರಷಿ ್ಪತಕ್ ಆಸಾ. ಆನೆಾ ೋಕ ರ್ಟ್ಲನ್ ಪಳರ್ಾನಾ, 1952-ಾಂ

ಲೋಕ್ಸಭಾ ವಿಸರಾ ನ್ ಕರ್ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಪರ ಧನ್ ಮಂತರ ಆನಿ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಮಕೆಲ್ ಮಂತರ ಚ ಬಳಾಧಿಕ್. ದಿಸಾದಿಸಪ ಡ್ಲ್ಾ ಾ ಆಡಳಾ​ಾ ಾ ಚೆಾಂ ಸುಾಂಕರ್ಣ ಧರ್ ್ ತಾಂ ಚಲಂವೆ್ ಾಂ ಹಾಣಾಂಚ. ಪರ ಧನ್ ಮಂತರ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲ್ಯಯ ಾ ಬರಿ ರಷಿ ್ಪತನ್ ಆರ್​್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಾ . ಹಾಕಚ ಲ್ಯಗೊನ್ ರಷಿ ್ಪತಕ್ ‘ರಬು ರ್ ಸಾಿ ಾ ಾಂಪ್’ಯ್ಲೋ ಮಹ ಣ್ಣಾ ತ್.

ತ್ ಪರ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಚುನಾವ್ನ ಚಲ್ಲಯ . ಹಾ​ಾಂತಾಂ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾಚೊ ಅಭಾ ರಿಥ ಆಸ್ಲಯ ಡ. ಬಾಬು

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಜೇಾಂದ್ರ ಪರ ಸಾದ್ ಜಕೊನ್ ಆಯ್ಲಲಯ . ಜಕೊಾಂಕ್ ಸಕನಾ​ಾಂತ್ ಮಹ ರ್ಣ ಕಳತ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೋ ಅವಿರೋಧ್ ಚುನಾವ್ನ ಜಾರ್​್ ಯೆ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಕರಣ್ಣಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾ ಆನಿ ಚೌಧರಿ ಹರಿರಮ್ ಚುನಾವ್ನ ಕಣ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ . 1952-ಾಂತ್ ಡ. ಬಾಬು ರಜೇಾಂದ್ರ ಪರ ಸಾದ್ ಪರತ್ ಚುನಾರ್ಾಂತ್ ಜಕೊನ್ ಆಯ್ಲಲಯ . ಹಾ​ಾ ಚುನಾರ್ಾಂತ್ ನಾಗೇಾಂದ್ರ ನಾರಯರ್ಣ ದಾಸ್ ಆನಿ ಚೌಧರಿ ಹರಿರಮ್ ಪರ ತಸಫ ರಿಾ ಆಸ್ಲ್ಯ . ೧೯೬೨-ಾಂತ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾನ್ ತದಾ್ ಾಂ ಉಪರಷಿ ್ಪತ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಡ. ಸರವ ಪಳೊ ರಧ ಕೃಷಾ ನ್ ಹಾಕ ಚುನಾರ್ಕ್ ರವಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂ. ಚೌಧರಿ ಹರಿರಮ್ ಆನಿ ಯಮನಾ ಪರ ಸಾದ್ ತರ ಸ್ಕಲರ್ ಹ್ಯ ಪರ ತಸಫ ರಿಾ ಆಸ್ಲ್ಯ .

1967-ಾಂತ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ರಷಿ ್ಪತ ಜಾಲಯ . ಪೂರ್ಣ ತೊ ಹುದಾ​ಾ ಾ ರ್ ಆಸಾ​ಾ ನಾ​ಾಂಚ 1969-ಾಂತ್ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲಯ . ಸವ ತಂತ್ರ ಭಾರತಚ್ಯ

ಚರಿತರ ಾಂತ್ ಆಸಲ ಪರಿಸ್ಲಥ ತ ಪರ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಉದ್ು ವ್ನ ಜಾಲಯ . ಆಶಾಂ ರ್ಖಲ ಪಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಜಾಗ್ಾ ಕ್ ಉಪರಷಿ ್ಪತ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ವರಹ ವೆಾಂಕಟಗರಿಕ್ ಹಂಗ್ಮ ರಷಿ ್ಪತ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಯ . ತಾ ವರ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾ​ಾಂತ್ ಸಂಸಾಥ ಆನಿ ಸ್ಲಾಂಡಕೇಟ್‍ ಮಹ ಳೊ ದೊೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಉಬಾ​ಾ ಲ್ಯ . ಎಸ್. ನಿಜಲಾಂಗಪಪ , ಮ್ಚರರಿಾ ದೇಸಾಯ್ಲ ತಸಲ್ ಮಾಲ್ಾ ಡೆ ಮಕೆಲ ಸಂಸಾಥ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ತರ್ ಇಾಂದಿರ ಗ್ಾಂಧಿ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಸ್ಲಾಂಡಕೇಟ್‍ ಪಂಗ್ಡ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ . ಸಂಸಾಥ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾಚ್ಯ ಮಕೆಲ್ಯಾ ಾಂನಿ ನಿೋಲಂ ಸಂಜೋವ ರೆಡಡ ಕ್ ಆರ್ಪಯ ಅಭಾ ರಿಥ ಕೆಲ. ಉಪರಷಿ ್ಪತ ಆನಿ ಹಂಗ್ಮ ರಷಿ ್ಪತ ಆಸ್ಲಯ ವರಹ ವೆಾಂಕಟಗರಿ ಸವ ತಂತರ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾಲ. ಹಾ​ಾ ಕರಣ್ಣನ್ ತಣ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದೊನಿೋ ಹುದಾ​ಾ ಾ ಾಂಕ್ ರಜನಾಮಾ ದಿಲಯ . ಸ್ಲಾಂಡಕೇಟ್‍ ಪಂಗ್ಡ ನ್ ಗರಿಕ್ ಆಧರ್ ದಿಲ. ಇಾಂದಿರ ಗ್ಾಂಧಿನ್ ಸಂಸದಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಭ್ಟನ್ ಆತಾ ಸಾಕೆಾ ರ್ಖಲ್ ಮತ್ ಚಲ್ಯವರ್ಣ ಕರಾಂಕ್ ವಿನಂತ ಕೆಲ. ಚುನಾರ್ಾಂತ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಭಾ ರಿಥ ರೆಡಡ ಸಲ್ಯವ ಲ. ಹಾ​ಾ ಚುನಾರ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾರ್​್ ಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಎಸ್. ನಿಜಲಾಂಗಪ್ಲ್ಪ ನ್ ಇಾಂದಿರ ಗ್ಾಂಧಿಕ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಚ್ಯ್ ಟನ್ ಕೆಲ್ಾಂ.

78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1974-ಾಂತ್ ಫಕುರ ದಿಾ ೋನ್ ಆಲ ಅಹಾ ದ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಆಸ್ಲಯ . ರೆವಲೂಾ ಷನರಿ ಸೋಶಿಯಲಸ್ಿ ಪ್ಲ್ಡಾ ಚೊ ಮಕೆಲ ತರ ದಿಪ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಆಸ್ಲಯ . ಫಕುರ ದಿಾ ೋನ್ ಆಲ ಅಹಾ ದ್ ವಹ ಡ್ ಮತಾಂನಿ ಜಕ್ಲಯ . ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತಯ ಾ ಆವೆಾ ಾಂತ್ ಹೊ ಇಾಂದಿರ ಗ್ಾಂಧಿಚ್ಯ ತಳಾಕ್ ಮೇಳ್ ಗ್ಲ್​್ ಚಲ್ಲಯ . ಇಾಂದಿರ ಗ್ಾಂಧಿಚ್ಯ ಉತರ ರ್ಖಲ್ ಜೂನ್ 25 - 26 ಮಧಯ ಾ ಮಧಾ ನ್ ರತಾಂ ತಣ ದೇಶಾ​ಾಂತ್ ತರಾ ್ ಪರಿಸ್ಲಥ ತ ಪ್ಲ್ಚ್ಯರ್ಲಯ . ಹಾ​ಾ ವಿಶಿಾಂಚೆಾಂ ವಾ ಾಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿಚ ರ್ಖಾ ತ ಜಡಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ವೆಯ ಾಂ. 1977-ಾಂತ್ ಫಕುರ ದಿಾ ೋನ್ ಆಲ ಅಹಾ ದ್ ಹುದಾ​ಾ ಾ ರ್ ಆಸಾ​ಾ ನಾ​ಾಂಚ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲಯ . ತದಾಳಾ ಉಪರಷಿ ್ಪತ ಆಸ್ಲಯ ಿ.ಡ. ಜತಾ ಹಂಗ್ಮ ರಷಿ ್ಪತ ಜಾಲ. ತಾ ವೆಳಾರ್ ಜನತ ಪ್ಲ್ಡ್ಾ ಕೇಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಅಧಿಕರ್ ಚಲ್ರ್ಾ ಲ. ಜನತ ಪ್ಲ್ಡಾ ನ್ ನಿೋಲಂ ಸಂಜೋವ ರೆಡಡ ಕ್ ಆರ್ಪಯ ಅಭಾ ರಿಥ ಕೆಲ. ಚುನಾರ್ಕ್ ಹ್ಯರ್ ೩೬ ಉಮೇದಾವ ರ್ ರವ್ನಲ್ಯ . ತಾಂಚಿಾಂ ನಾಮ್ ಪತರ ಾಂ ಕರ ಮಬದ್ಾ ನಾ​ಾಂತ್ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಕರಣ್ಣನ್ ತಾಂ ಸರವ ್ ನಾಮ್ ಪತರ ಾಂ ರದ್ಾ ಜಾಲಾಂ

ಆನಿ ನಿೋಲಂ ಸಂಜೋವ ರೆಡಡ ರಷಿ ್ಪತ ಜಾಲ. ಹಾ​ಾ ಚುನಾರ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ರಷಿ ್ಪತ ಚುನಾರ್ ಬಾಿಾ ನ್ ಅನಹ್ನ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಾಂಕ್ ರ್ಖಡಾಂ ಗ್ಲ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಕಠಿರ್ಣ ನಿಯಮಾ​ಾಂ ಜಾರೆಾ ಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ಸಂಸದ್ ರ್ ಶಾಸಕಾಂ ಪಯ್ಲ್ ಾಂ ಪನಾ್ ಸ್ ಜಣ್ಣಾಂ ಪರ ಕರ್ ಸ್ಕಚಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಸಮ್ಚೋದ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ನಿಯಮ್ ಆಯೆಯ ಾಂ. ನಿೋಲಂ ಸಂಜೋವ ರೆಡಡ ನ್ ಜುಲೈ ೨೫, 1977ವೆರ್ ಅಧಿಕರ್ ಸ್ಲವ ೋಕರ್ ಕೆಲಯ . ತಚ್ಯ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ಸಗ್ೊ ಾ ರಷಿ ್ಪತಾಂನಿ ಆಪಿಯ ಆವಿಾ ಸಂಪರ್ಯ ಾ ಆಸಾ​ಾ ಾಂ ಜುಲೈ ೨೫ವೆರ್ ನರ್ಾ gರಷಿ ್ಪತಾಂನಿ ಶಪರ್ಥ ಘೆಾಂವಿ್ ದ್ಸುಾ ರ್ ಜಾರೆಾ ರ್ ಆಸಾ. ಹಾ​ಾ ವರ್ ಯ್ಲೋ ತಾ ಚ ದಿಸಾ ನರ್ಾ ರಷಿ ್ಪತನ್ ಶಪರ್ಥ ಘೆತಯ .

1982-ಾಂತಯ ಾ ಚುನಾರ್ಾಂತ್ ಗ್ಾ ನಿ ಜೈಲ್

79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ಲಾಂಗ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾಚೊ ಅಭಾ ರಿಥ ಆನಿ ಸುಪಿರ ೋಾಂ ಕೊಡಾ ಚೊ ಆದೊಯ ನಾ​ಾ ಯ್ಮೂರಿಾ ಎಚ. ಆರ್. ಖನಾ್ ನೊೋವ್ನ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂಚೊ ಅಭಾ ರಿಥ ಅಸ್ಲಯ . ಗ್ಾ ನಿ ಜೈಲ್ ಸ್ಲಾಂಗ್ ಜಕ್ಲಯ . 1987-ಾಂತಯ ಾ ಚುನಾರ್ಾಂತ್ ಉಪರಷಿ ್ಪತ ಆಸ್ಲಯ ಆರ್. ವೆಾಂಕಟ್‍ರಮಣ್ ಅಭಾ ರಿಥ ತರ್ ತಕ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ ್ ಸುಪಿರ ೋಾಂ ಕೊಡಾ ಚೊ ಆದೊಯ ನಾ​ಾ ಯ್ಮೂರಿಾ ವಿ. ಆರ್. ಕೃಷಾ ಅಯಾ ರ್ ಆಸ್ಲಯ . ೧೯೯೨ರ್ಾ ಚುನಾರ್ಾಂತ್ ಡ. ಶಂಕರ್ ದ್ರ್ಳ್ ಶರಾ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಭ್ಚೊ ಮಾಜ ಉಪಸಭಾಪತ ಜೋರಾ ್ ಗಲ್ು ರಿ ್ ಸವ ೈಲ್ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂಚೊ ಅಭಾ ರಿಥ ಆಸ್ಲಯ . ರ್ಖಾ ತ್ ವಕಿೋಲ್ ರಮ್ ಜೇಠಾ ಲ್ಯನಿನ್ಯ್ಲೋ ಸಪ ರಾ ಕೆಲಯ . 1997-ಾಂತ್ ಕೆ. ಆರ್. ನಾರಯಣ್ನ್ ತದಾ್ ಾಂಚ್ಯ ಕೇಾಂದ್ರ ಸರ್ ರಚೊ ಪರ ತನಿಧಿ ತರ್ ಶಿವಸೇನೆ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಶಾಸಕಾಂಚೊ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಜ ಚುನಾವ್ನ ಆಯುಕ್ಾ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಸಪ ರಾ ಕಣ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ . ನಾರಯಣ್ನ್ ಜಕ್ಲಯ .

2002-ಾಂತ್ ರಜಕಿೋಯೇತರ್ ವಾ ಕಿಾ ರ್ಖಾ ತ್ ವಿಜಾ​ಾ ನಿ ಡ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬುಾ ಲ್ ಕಲ್ಯಾಂ ಹಾಕ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ ಿಜೆಪಿ-ನ್ ಸ್ಕಚ್ಯಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಪರ ಸಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಕ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂನಿ ಆರ್ಪಯ ಸಮಮತ್ ವಾ ಕ್ಾ ಕೆಲಯ . ಪೂರ್ಣ ಕಮೂಾ ನಿಸ್ಿ ಆನಿ ಹ್ಯರ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂನಿ ತಕ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಗ್ಲಯ . ತ ಜಾರ್​್ ಸ್ಲಯ ಲ್ಕಿಾ ೋ ಸಹಗಲ್. ಕಲ್ಯಾಂ ವಹ ಡ್ ಅಾಂತರಚೆರ್ ಜಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಆವೆಾ ಾಂತ್ ಸಮರಥ ್ ರಷಿ ್ಪತ ಮಹ ಳಾೊ ಾ ಿರದಾಕ್ ಪ್ಲ್ತ್ರ ಜಾಲ.

2007-ಾಂತ್ ಸ್ಲಾ ್ೋ ಎಕಿಯ ಪರ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ರಷಿ ್ಪತ ಹುದಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಚಡಯ . ತ ಜಾರ್​್ ಸಾ ಪರ ತಭಾ ಪ್ಲ್ಟಿೋಲ್. ತ ಯುಪಿಎ ಆನಿ ಕಮೂಾ ನಿಸ್ಿ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂಚಿ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾರ್​್ ಸ್ಲಯ . ತಚ್ಯ ವಿರೋಧ್ ಿಜೆಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಭೈರೋನ್ ಸ್ಲಾಂಗ್ ಶೇರ್ಖವತ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಆಸ್ಲಯ . 2012-ಾಂ ತ್ ಯುಪಿಎ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ ಪರ ಣ್ಬ್ ಮಖರಿಾ ಆನಿ ವಿರೋಧಿ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ 80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಿ.ಎ. ಸಂಗ್ಾ ಆಸ್ಲಯ . ಪರ ಣ್ಬ್ ಮಖರಿಾ ವಹ ಡ್ ಮತಾಂನಿ ಜಕೊನ್ ಆಯ್ಲಲಯ . 2017ರ್ಾ ವರ್ ಾಂತ್ ಎನ್.ಡ.ಎ. ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ ರಮನಾರ್ಥ ಕೊೋವಿಾಂದ್ ಆನಿ ತಕ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ ್ ಮೋರ ಕುಮಾರ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಆಸ್ಲಯ . ಕೊೋವಿಾಂದ್ ಜಕೊನ್ ಹಾ​ಾ ಚ ಜುಲ್ಯಯ್ 25 ಮಹ ಣ್ಣಸರ್ ರಷಿ ್ಪತ ಆಸ್ಲಯ .

ಅಭಾ ರಿಥ ದ್ರರ ಪದಿ ಮಮ್ ಸಲೋಸಾಯೆನ್ ಜಕೊನ್ ಆರ್ಯ ಾ .

ರಷಿ ್ಪತ ಚುನಾವ್ನ ರಿೋತ್: ರಷಿ ್ಪತಚೊ ಚುನಾವ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಿ ರಿತಚೊ ಜಾರ್​್ ಸಾ. ಹಾ​ಾಂತಾಂ ಲೋಕ್ಸಭಾ ಆನಿ ರಜ್‍ಲಾ ಸಭಾ ಸಾ​ಾಂದೆ ತಶಾಂ ರಜ್‍ಲಾ ವಿಧನ್ ಸಭಾ​ಾಂಚ್ಯ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಮತದಾನಾಚೆಾಂ ಹಕ್​್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊೋರ್ಣ ಜಕಾ ಮಹ ರ್ಣ ಚುನಾರ್ ಆದಿಾಂಚ ಸಾ​ಾಂಗೆಾ ತ. 1969-ಾಂ ತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾ ಮರ್ಧಾಂ ತಟ್ಲಫುಟ್‍ ಆಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಆನಿ ಇಾಂದಿರ ಗ್ಾಂಧಿನ್ ಆತಾ ಸಾಕೆಾ ರ್ಖಲ್ ಮತ್ ಗ್ಲಾಂಕ್ ಸಂಸದಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ವಿನತ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಾಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಭಾ ರಿಥ ಸಲ್ಯವ ಲಯ .

ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂಚೊ ರಷಿ ್ಪತ ಚುನಾವ್ನ ಆಸ ಚಲಯ . ಭಾರತಚೊ ಚುನಾವ್ನ ಆಯೋಗ್ (ಇಸ್ಲಐ) ದೇಶಾಚ್ಯ ಸಂವಿಧನಾಚ್ಯ ೫೪ರ್ಾ ವಿಧಿ ಅನವ ಯ್ ಜೂನ್ 15, 2022ವೆರ್ ಚುನಾರ್ಕ್ ಅಧಿಸ್ಕಚನ್ ದಿಾಂರ್​್ ಾ ಸವೆಾಂ ರಷಿ ್ಪತ ಚುನಾವ್ನ ಕರೆಾ ಾಂ ಆರಂರ್ಭ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ಜೂನ್ 29ವೆರ್ ನಾಮ್ಪತ್ರ ದಾಖಲ್ ಕರಾಂಕ್ ಅಕೆರ ೋಚೊ ದಿೋಸ್ ಜಾರ್​್ ಸ್ಲಯ . ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ನಾಮ್ಪತರ ಾಂಚಿ ಸು್ ್ಟಿನಿ ಚಲಯ . ಜುಲೈ 2 ನಾಮ್ಪತ್ರ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕಡ್ ನಿಮಾಣ ತರಿಕ್ ಆಸ್ಲಯ . ಕೊಣಾಂಯ್ಲೋ ನಾಮ್ಪತ್ರ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕಡಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಜುಲೈ 18ವೆರ್ ಡೆಲಯ ಾಂತ್ ಸಂಸದ್ ಭವನಾ​ಾಂತ್ ಆನಿ ರಜಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯ ವಿಧನ್ ಸಭಾ​ಾಂನಿ ಚುನಾವ್ನ ಚಲಯ . ಜುಲೈ 21ವೆರ್ ಮತ್ ಲೇಕ್ ಕೆಲ್.

ಹಾ​ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ (2022) ಆಡಳಾ​ಾಂ ಚಲಂರ್​್ ಾ ಿಜೆಪಿ ಮಕೇಲ್ಪ ಣ್ಣಚ್ಯ ಎನ್ಡಎ-ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಧ ಹಜಾರ್ ಮತಾಂಚೆಾಂ ಉಣಪರ್ಣ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೋ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಎನ್ಡಎ ಅಭಾ ರಿಥ ಕ್ ಮತ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ನ್ ಎನ್ಡಎ

81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎನ್ಡಎ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ ದ್ರರ ಪದಿ ಮಮ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಾಂಚೊ ಅಭಾ ರಿಥ ಜಾವ್ನ್ ಯಶವಂತ್ ಸ್ಲನಾಹ ಚುನಾವ್ನ ಕಣ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ಒಟ್ಟಿ ಕ್ 10,86,431 ಮತಾಂ ಪಯ್ಲ್ ಾಂ 98.86% ಮತ್ ಚಲ್ಯವರ್ಣ ಜಾಲ್ಯ . ಒಟ್ಟಿ ಕ್ ಚಲ್ಯವರ್ಣ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಮತಾಂಪಯ್ಲ್ ಾಂ ಅರಾ ಾ ರ್ಾಂಟ್ಲಾ ಾಂಪ್ಲ್ರ ಸ್ ಏಕ್ ಮತ್ ಪುಣ ಚಡ್ ರಷಿ ್ಪತ ಚುನಾವ್ನ ಜಕೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಯ . ಹಾ​ಾ ಪರ ಕರ್ 5,28,491 ಮತ್ ಗರಾ ್ ಆಸ್ಲ್ಯ . ಮರಾ ಕ್ 2824 ಪರ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ರ ಶಸಾ​ಾಚೆ ಆನಿ ಸ್ಲನಾಹ ಕ್ 1,877 ಪರ್ಯ ಾ ಪ್ಲ್ರ ಶಸಾ​ಾಚೆ ಮತ್ ಲ್ಯರ್ಭಲ್ಯ . ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಚ್ಯ 17 ಎಾಂಪಿ ಆನಿ 104 ಎಾಂಎಲ್ಎ-ಾಂನಿ ಮಮ್ಕ್ ಮತ್ ದಿಲ್ಯ ಕಳನ್ ಆರ್ಯ ಾಂ. ಮಮ್ಕ್ 6,76,803 ಆನಿ ಸ್ಲನಾಹ ಕ್ 3,80,177 ಮತ್ ಲ್ಯರ್ಭಲ್ಯ . ಸ್ಲನಾಹ ಪ್ಲ್ರ ಸ್ ಮಮ್ಕ್ 2,96,626 ಚಡತ್ ಮತ್ ಮೆಳನ್ ತ ಜಕಿಯ . ಜುಲೈ 24ವೆರ್ ರಮಾನಾರ್ಥ ಕೊೋವಿಾಂದಾಚಿ ಆವಿಾ ಸಂಪಿಯ . ಜುಲೈ 25ವೆರ್ ಪ್ಲ್ರಿಯ ಮೆಾಂಟ್ಲಚ್ಯ ಸಾಂಟರ ಲ್ ಹೊಲ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಯ ಾ ವರಾ ರಂಜತ್ ಸಂಭರ ಮಾ​ಾಂತ್ ಸುಪಿರ ೋಾಂ ಕೊಡಾ ಚೊ

ಮಕೆಲ್ ನಾ​ಾ ರ್ಧಿೋಶ್ (ಸ್ಲಜೆಐ) ಎನ್. ವಿ. ರಮಣ್ ಥಾವ್ನ್ ದ್ರರ ಪದಿ ಮಮ್ನ್ ರಷಿ ್ಪತ ಪರ ತಜಾ​ಾ ಘೆತಯ . ತ ಭಾರತ್ ಸವ ತಂತ್ರ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜಲ್ಯಾ ಲಯ

82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಯ್ಲಯ , ಆದಿರ್ಸ್ಲ - ಎಸ್.ಟಿ. (ಟ್ಲರ ೈಬಲ್) ಪಯ್ಲಯ , ಸ್ಲಾ ್ೋರ್ಾಂ ಪಯ್ಲ್ ಾಂ ದುಸ್ಲರ ಆನಿ ಎದೊಳಾ್ ರಷಿ ್ಪತಾಂ ಪಯ್ಲ್ ಾಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಪ್ಲ್ರ ಯೆಚಿ (64 ವರ್ ಾಂಚಿ) ರಷಿ ್ಪತ ಜಾರ್​್ ಸಾ. ಎದೊಳಾ್ ರಷಿ ್ಪತಾಂ ಪಯ್ಲ್ ಾಂ ಬಾಬು ರಜೇಾಂದ್ರ ಪರ ಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ದುಸಾರ ಾ ಆವೆಾ ಕ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಷಿ ್ಪತ ಜಾಲಯ ದಾಖಯ ಆಸಾ. ಮುಮುೆಚ ಪರಚಯ್: ಒಡಶಾಚ್ಯ ಮಯೂರ್ಗಂಜ್‍ಲ ಜಲ್ಯಯ ಾ ಚ್ಯ ಉಪರ್ಬೇಡ ಗ್ರ ಮಾ​ಾಂತ್ ಸಂತಲ ಸಮದಾರ್ಾಂತ್ ಜೂನ್ 20, 1958ವೆರ್ ಜಲ್ಯಾ ಲಯ . ಬಾಪಯ್ ಿರಾಂಚಿ ನಾರಯಣ್ ತಡ ಕೃಷ್ಟಕ್. ದ್ರರ ಪದಿ ತಚೆಾಂ ಮೂಳ್ ನಾ​ಾಂವ್ನ ನಹ ಯ್. ತ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ್ ತಕ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್​್ ‘ಪುಟಿ’ ನಾ​ಾಂರ್ನ್ ವಲ್ಯಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಾ ನಾ ಎಕ ಶಿಕ್ಷಕನ್ ತಚೆಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ನ ದ್ರರ ಪದಿ ಕೆಲ್ಯ ಾಂ ಖಂಯ್. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ತಾಂಚ ತಚೆಾಂ ರ್ಖಯಂ ನಾ​ಾಂವ್ನ ಜಾಲ್ಾಂ. 1979-ಾಂತ್ ತಣ ಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ಒಡಶಾ ಸರ್ ರಚ್ಯ ಉದಾ್ ಸರು ರಯ್ ಇಲ್ಯರ್ಖಾ ಾಂತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸ್ಲಸಿ ಾಂಟ್‍ ಜಾವ್ನ್ ತಣ ಉದೊಾ ೋಗ್ ಆರಂರ್ಭ ಕೆಲ. ಬಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ರಸರ್ ಶಾ​ಾ ಮ್ ಚರರ್ಣ ಮರಾ ಸವೆಾಂ ತಚೆಾಂ ಲ್ಗ್​್ ಜಾಲ್ಾಂ. ರೈರಂಗಪ ರಚ್ಯ ಅರೋವಿಾಂದೊ ಇಾಂಟ್ಲಗೆರ ೋಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಾಂಟರಾಂತ್ ತ ಗೌರವ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ರ್ವುರಿಯ .

1997-ಾಂತ್ ತ ಿಜೆಪಿ ಮಕಾಂತ್ರ ರಜಕಿೋರ್ಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಜಾಲ. ಪಯೆಯ ಾಂ ರೈರಂಗಪ ರಚ್ಯ ಪುರಸಭ್ಚೊ ಸಾ​ಾಂದೊ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಉಪ್ಲ್ಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲ. 2000ರ್ಾ ವರ್ ಶಾಸಕಿ ಆನಿ ಿಜು ಜನತ ದ್ಳ ಿಜೆಪಿ ಸಮಾ ಶ್ರ ಸರ್ ರಾಂತ್ ಮಂತರ ಜಾಲ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ಯ್ಲೋ ತ ಶಾಸಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಯ . ಒಡಶಾ ರಜ್‍ಲಾ ಿಜೆಪಿ ಟ್ಲರ ೈಬಲ್ ಮ್ಚೋರ್ ಉಪ್ಲ್ಧಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ 2009ರ್ಾ ವರ್ ಒಡಶಾ ರಜ್‍ಲಾ ಿಜೆಪಿ ಟ್ಲರ ೈಬಲ್ ಮ್ಚೋರ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲ. 2013ರ್ಾ ವರ್ ತ ಿಜೆಪಿ ರಷ್ಟಿ ್ೋಯ್ ಕರಾ ಕರಿ ಸಾ​ಾಂದೊ ಜಾಲ. ೨೦೧೫-ಾಂತ್ ಝಾರಿ ಾಂಡ್ ರಜಾ​ಾ ಚಿ ಪಯ್ಲಯ ಸ್ಲಾ ್ೋ ರಜ್‍ಲಾ ಪ್ಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಣ 2021 ಜುಲೈ ಪರಾ ಾಂತ್ ತೊ ಹುದೊಾ ಚಲ್ಯಯ . ಒಡಶಾ ಥಾವ್ನ್ ರಜ್‍ಲಾ ಪ್ಲ್ಲ್ ಜಾಲಯ ಪಯ್ಲಯ ಸ್ಲಾ ್ೋ ತ.

83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಮ್ ಜಡ್ಲ್ಾ ಕ್ ಚರ್ಾ ಾಂ ಭುರಿಾ ಾಂ ಜಲ್ಯಾ ಲಯ ಾಂ. ಪಯ್ಲಯ ಧುವ್ನ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲ. ತದಾಳಾ ತ ಕಠಿರ್ಣ ಬಜಾರಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ. 2009-ಾಂತ್ ಎಕೊಯ ಪೂತ್ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲ. 2012ರ್ಾ ವರ್ ಆನೆಾ ಕೊಯ ಪೂತ್ ಅವಾ ಡ್ಲ್ಕ್ ಸಾ​ಾಂರ್ಪಡ ನ್ ಅಾಂತರಯ . 2014ರ್ಾ ವರ್ ಪತ ದೆರ್ಧಿನ್ ಜಾಲ. ಆತಾಂ ಆಸಾ್ ಾ ತಚ್ಯ ಎಕಚ ಧುವೆಕ್ ಕಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಮಮ್ಕ್ ಎಕಿಯ ನಾತ್ ಆಸಾ. ಆಸಲ್ಯಾ ಕಷ್ಿ ಾಂಕ್ ಉಾಂಡ ಜಾಲಯ ಮಮ್ ಆತಾಂ ಭಾರತಚಿ ಪಂದಾರ ವಿ ರಷಿ ್ಪತ.

ಸರವ ್ ಬರೆಾಂ ಆಶತಾಂ. ತಚೆಾಂ ಬರೆಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ನ. ಸಾ​ಾಂಗ್ತಚ, ಸಂವಿಧರ್ಖಲ್, ನಾ​ಾ ಯ್ ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಣ್ಣಚ್ಯ ಆಡಳಾ​ಾ ಾ ಮಕಾಂತ್ರ ಭಾರತಚೆಾಂಯ್ಲೋ ಬರೆಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ನ ಮಹ ರ್ಣ ಆಶತಾಂ.

ನವಿ ರಷಿ ್ಪತ ದ್ರರ ಪದಿ ಮಮ್ಕ್ - ಎಚ್ಚ. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ತಚ್ಯ ಹುದಾ​ಾ ಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಜವಿತಾಂತ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


`Asu

1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 5 ಸೆಂಖ ೊ: 39

ಆಗ ೊಸ್ತ್ 4, 2022

ಪೊಯಟಿಕಾ ಕವಿಗ್ಚೋಷ್ಟಿ-7 ವಿಶ್ೋಷ್ ಪಳರವಣ್

86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵 ಪೊಯೆಟಿಕ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠಿ

ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ. 7

-

ಉಪಾ​ಾ ರ್ ಆಟವಣ ... 1) ರ್ಪಯೆಟಿಕ ಪಂಗ್ಡ ಚ್ಯ ಸಾತವ ಾ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಚೆಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರ್ಪೋಷಕಪ ರ್ಣ ಘೆವ್ನ್ ಬೋವ್ನ ಆಪೂಬಾ್ಯೆನ್ ಕಯ್ನಿವ್ಹರ್ಣ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಕಿರ ಸ್ ಬನ್ ಮೂಾ ಸ್ಲಕ್ ಗಕ್ರ್ ತಶಾಂಚ ರ್ಪಯೆಟಿಕ ಕವಿ ಶಿರ ೋ ಕಿರ ಸಿ ೋಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬ, ಕೊಡೆ್ಲ್/ ಬಾಹ್ಯರ ನ್ ಹಾ​ಾಂಕಾಂ ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ. ತಣ ಹಾ​ಾ ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಜಾ​ಾಂರ್​್ ಸವ್ನ್ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಾಂತ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಯೆಾಂರ್​್ ಕವಿತಾಂಕ್ ನಗೆಾ ನ್ ಇನಾಮ್ ಭಾಸಾರ್ಯ ಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ದಿನಾವ ಸ್. 2) ಕೊಡೆ್ಲ್ ಫ್ರಗ್ಜೆಾಂತ್ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಕ್ ಹಾಲ್ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಯ ಾ ತವಳ್ ಬೋವ್ನ ಆತಾ ೋಯ್ ರಿತನ್ ಎಕ ಇಷ್ಿ ಬರಿಾಂ ಸಾವ ಗತ್ ಕರನ್ ಖುಶೇನ್ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಕ್ ಸವ್ನ್ ವಾ ವಸಾಥ , ಹಾಲ್, ಬಸಾ್ , ಸೌಾಂಡ್​್ ಫುಾಂಕಾ ಕ್ ಒದ್ಗ್ ನ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ಕೊಡೆ್ಲ್​್ ವಿಗ್ರ್ ಬಾ| ಕಿಯ ಫಡ್​್ ಫೆನಾ್ಾಂಡಸ್ ಹಾ​ಾಂಕಾಂ ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ. 3) ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಚ್ಯ ಸವ್ನ್ ಮಾ​ಾಂಡ್ಲ್ವಳಕ್ ಸಹಕರ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ತಶಾಂಚ ಕವಿಾಂಕ್ ಆರ್ಪಯ ಕವಿತಚೊ ಬೂಕ್ ರ್ಾಂಟ್ಟಲ್ಯಯ ಾ ರ್ಪಯೆಟಿಕ ಕವಿ ಫಾ| ಜೆ. ವಿ. ಸ್ಲಕೆವ ೋರ ಹಾ​ಾಂಕಾಂ ದೇವ್ನ

4) ಬೋವ್ನ ಆಪೂಬಾ್ಯೆನ್ ಸುಾಂಕರ್ಣ ಧರಲ್ಯಯ ಾ , ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾರ್ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಸಂಪಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ರ್ಪಯೆಟಿಕ ಕವಯತರ ಲ್ವಿ, ಗಂಜಮಠಕ್ ದಿನಾವ ಸ್. 5) ಗಜೆ್ಚಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಾಂರ್​್ ಬಾಬ್ ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೋ ಆನಿ ಕೆದಾ್ ಾಂಯ್ ಹಯೆ್ಕ್ ವಿಶಾ​ಾ ಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜತ್ ಕರನ್ ಆಸಾ್ ಶಿರ ೋ. ಜಸ್ಲ್ ಪಿಾಂಟೋ ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಕ್ ಧನಾ ರ್ದ್. 5) ವಿಡಯೋಗ್ರ ಫ್ರ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಆಸ್ಲಿ ನ್ ಪಿರೇರ, ರ್ಪಸಿ ರ್ ಆನಿ ಬಾ​ಾ ನರ್ ವಿನಾ​ಾ ಸ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ರಹುಲ್ ಆಡ್ಲ್ವ ಟ್ಲಯ್ ಸ್​್, ರಚಿಕ್ ಜೆರ್ರ್ಣ , ನಾಸಿ ತರ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಸಾಿ ರ್ ಕೆಟರಸ್​್ ಹಾ​ಾಂಕಾಂಯ್ ಧನಾ ರ್ದ್. 5) ಸರ್​್ಾಂಚ್ಯಕಿೋ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತಾಂಚ ಪರ ತಫಳ್ ಆಶನಾಸಾ​ಾ ಾಂ ಸಾಹಿತಕ್ ವಡೆ್ ನ್ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ಕವಿತ ರ್ಚನ್ ಕರನ್ ಕೊಾಂಕಿಾ ಮಾಯೆಕ್ ಗರೇಸ್ಾ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ಸವ್ನ್ ರ್ಪಯೆಟಿಕ ಕವಿಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ರಸ್ಲಕಾಂಕ್ , ಕೊಡೆ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಕ್ ಚೆಪಾಂ ಉಕಲ್ಯಾ ಾಂ... ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರಾಂ... ನವೀನ್ ಪ್ರೇರಾ, ಸರತಾ ಲ್. 🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵

88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಗೊಪ್ಲ್ಾಂತ್ ಆರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಘಾಲ ಕತರ್,"

ವಮಸೊೆ

ಹಾತಾಂನಿ

ಬದಿಯ ಲ್ ರೂಪ್ ..... "ಬದಿಯ ಲ್ಾಂ ರೂಪ್ ಘಾಲ ಕತರ್" ಕಿತಾ ಗಾಂಡ್ಲ್ಯೆಚಿ ಅರ್ಥ್ ರ್ಚ್ಯಪ ಮಕರ್ ಆನಿ ಆಯ್ ರ್ಪ ಮಕರ್ ಉಭ್ ಕತ್

_ ಲವ, ಗಂಜಿಮಠ.

ಕಡ ಆನಿ ಬ್ತೀಡ ಕವ್ಯತಿರ : ಕನಿ್ ಗ್ಲೀಳ.

ಜೀಯ್​್

ಪ್ೊಂಟ್ಟ,

ಭಾರಿಚ ಅಪುರು ಯೆಚಿ ಕವಿತ ಜೋಯ್​್ ಬಾಯ್, ರೂಕಚ್ಯಾ ಆಾಂಕೆರ ಥಾವ್ನ್ ತ ಕವಿತ ಸುರವ ತಾ , ತಾ ಚ ಬಾರ್ೊ ಾ ಾಂನಿ ಖೆಳ್ಲಯ ಆಕಶಿಾಂ ಮ್ಚಡ್ಲ್ಾಂಕ್ ದೆಕಿತ್ಾ ಹಾ​ಾ ಉತರ ಾಂನಿ ಫುಡ್ಲ್ರನಿ ಸವ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂ ದಿಸಾ​ಾ ತ್. ತಚ್ಯಾ ಕಡ್ಲ್ಡ ಾ ಾಂತ್ ಯೆತನಾ ಪಿಾಂಪ್ಲ್ರ ಾ ಕ್ ಮೆಳೊ ಾಂ ಖಲ್ಯಾ ರೂಪ್, ದೆಕೆಯ ಲ್ಯಾ ಾಂಚಿ ಆಸ್ಲಡ ಫುಲಯ , ಬಳಾನ್ ಖುಾಂಟಯ ಎಕಯ ಾ ನ್, ದಿಕ ರ್ಹ ಳ ರ್ಹ ಳೊ . ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಆಬಯ ಶಿ ದೊಳಾ​ಾ ಾಂಚಿ ದಿೋಷ್ಟ್ಿ ಕಿತಯ ಕಠೋರ್ ಆಸಾ ತಾಂ ತ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾ , ದೊಳಾ​ಾ ಾಂನಿ ಗಳಾ್ ಾ ದುರ್ಖಾಂಕ್ ಕಮಕಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಚೋಲ್ ಆಸಾ? "ತನಾ್ಟ್‍ಪಣ್ಣನ್ ಪಜ್ಳ್ಲಯ ಾಂ, ನೊಟ್ಲಾಂನಿ, ಮಾಕ ವಲ್ಯಯ್ಲಲ್ಯ ಾಂ,

"ಮಹ ಜೆ ಭಿತರಿಯ ಧುಮಿ , ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ ಬಟ್ಲಾಂನಿ, ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ ದಾರ್​್ಟ್ಲ" ಕಿತಯ ಾಂ ಸಭಿತ್ ಪರಿಕಲ್ಪ ನ್ ಎಕ ವತ್ಲ್ಯ ಭಿತರ್ ಫ್ರಛರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. ಆಥಾ್ನ್ ದಿಸಾ​ಾ ತ್: ಮಕರನ್ "ಿಗಾ ಲ್ಾಂ ಸುತನ್ ಿಡ ಮಹ ರ್ಣ ವಲ್ಯಯೆಯ ಾಂ." ಸತಾ ಾ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ನಿಾಂಚ ಿಲಯ ಲ್ಯಾಂವೆ್ ಾ .... ಕಸಲ್ಾಂ ವಿಪರ್​್ಸ್, ಜಯ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಚೆರ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಸರ್ ಸಯ್ಾ ತಾ ಚ ಪರಿಕಲ್ಪ ನಾರ್ ಹಿ ಕವಿತ ಯೇವ್ನ್ ರರ್ಾ . "ವಿಕರ ಾ ಕ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಎಕ ಕಡಯೆನ್ ಜಳ್'ಲಯ ಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಆಾಂಗ್ " ಕಿತಯ ದುರ್ಖಳ್ ಘಡ, ಆಶನಾಸಾ​ಾ , ಆಶನಾಸಾ​ಾ ಕೂಡ್ ಪಕಾ ್ ಸಾವ ಧಿೋನ್ ಕಚಿ್. ತೊ ಉಜ, ತ ನಿರಶಾ ತಾಂ ಶಿಮೆಡ

91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಗಪ್ ಮಕಯ ಾ ಮಕರನ್ ತ ಸಾ​ಾಂಗ್ಾ

ವಳಾಂನಿ

"ದುಸಾರ ಾ ಾಂಕ್ ಮಹ ಜಾ​ಾ ಮೂರ್ ಆರ್ಯ ಾ "

ಜರ್​್ ಣಚಿ

ಅರ್ಧ್ಾಂ ಕುರೆಾಂ ಹುಲ್ಯಪ ಲ್ಯಯ ಾ ಮ್ಚಡ್ಲ್ಾ ಬರಿ ಆನಿ ಸಾ​ಾಂಕೇತಕ್ ವಿಶಯ ೋಷರ್ಣ ಘೆಾಂವೆ್ ತರ್, ಹಿ ಮೂರ್ ಗ್ಾಂವ್ನ ಭರ್ ನಾಕಕ್ ಮಾತ್ಲ, ಆನಿ ಆತಾ ಚೆಾಂ ಆಸಹಾಯಕಪ ರ್ಣ ಆನಿ ತಚ್ಯಾ ಅಬಾೊ ಯೆಚ್ಯಾ ದೊಳಾ​ಾ ್ಕ್ ಪಡೆಾ ಲ್ಾಂ. ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಸರ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತ.

" ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಆತಾಂ ಜಳನ್ ಉರ್ಲಯ ಕುಡ್ , ಗರಕಿಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಲನಿ ಸಾ​ಾಂಡ್ಲಯ , ಕಸಾಪ್ಲ್ಪ ಾ ಚ್ಯಾ ಗ್ಣ್ಣಾ ಾಂತ್ ಚಿಾಂವಡ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ " ಮಾಹ ತರಪ ಣ್ಣಚೆಾಂ ಚಿತರ ರ್ಣ, ಭೋವ್ನ ಮಾಮ್ಕ್ ‘ಫುಟ್ಲಯ ಲ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಆತಾಂ ಆಸುನ್"

ಉಜಾ​ಾ ವಿೋರ್ಣ

ಹಾ​ಾ ನಿಮಾಣ್ಣಾ ವಳಕ್ ವಣ್​್ನ್ ಕರಾಂಕ್ ಉತರ ಾಂ ನಾ​ಾಂತ್. ಜೋಯ್​್ ಬಾಯೆ ಪಿ್ಾಂ ತಕ ತಜಾಂ ಚಿಾಂತಪ ನಿಮಾಣ ತ ಸುಸಾ್ ಲ್ಾಂ ಝರಿಕ್ ನಮಾನ್. -ಲವ, ಗಂಜಿಮಠ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಜ.

ಸ್ಳ.

ಸ್ಳದಾ ಕಟ್ೊ ,

ಕಮೆ​ೆಲ್ತ್

ಹ್ಯೊಂಚ

"ಮಾಜಾ ಯೆಿ ೊಂ" ಕವತ ವ್ಯ್ರ ಎಕ್ಸ ವಮಸೊೆ - ಜಿಯ್ದೀ ಅಗರ ರ್. ಜುಲ್ಯಯ್ ಮಹಿನಾ​ಾ ಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ಕೊಡೆ್ಲ್ ಮನಿ ಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ರ್ಪಯೆಟ್ಲಕ ಕವಿಾಂನಿ ಕಿರ ಸ್ ಬಲ್ ಮಯಾ ಸ್ಲಕ್ ಆನಿ ಕೊಡೆ್ಲ್ ಫ್ರಗ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಹಕರನ್ ಸಾದ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ 7ರ್ಾ ಕವಿಗೊೋಷ್ಟಿ ಾಂತ್ ರ್ಚನ್ ಜಾಲಯ . ಜ. ಸ್ಲ. ಸ್ಲದ್ಾ ಕಟ್ಲಿ , ಕಮೆ್ಲತ್, ಹಾ​ಾಂಚಿ "ಮಾಜವ ಯೆಯ ಾಂ" ಕವಿತ ವಯ್ರ ಎಕ್ ವಿಮಸ್ ಕರ್​್ಾಂ ತಶಾಂ ಭಗೆಯ ಾಂ. ತಾ ದಿೋಸ್ ಸವ್ನ್ ಕವಿಾಂನಿ ಬಯೋ್ ಕವಿತ ಪರ ಸುಾ ತ್ ಕೆಲಯ ಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಜೋಯ್​್ ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಚಿ ಕವಿತ ಕವಯತರ ಲ್ವಿ ಗಂಜಮಠ್ ಹಿಣಾಂ ಸುಾಂಕರ್ಣ ಧನ್​್ ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ರಿೋತನ್ ವಿಮಸ್ ಕೆಲ್ಯ. ಹ್ಯರ್ ಕವಿತಾಂಯ್ಲೋ ಜರ್ ಕೊಣ್ಣಕಿೋ ವಿಮಸ್ ಕನ್​್ ಸ್ಕಚನ್ ದಿೋವ್ನ್ ಕವಿಾಂಕ್ ಉತಾ ೋಜನ್ ದಿಲ್ಯಯ ಾ ರ್ ಫುಡಯ ಾ ಕವಿಗೊಷ್ಟಿ ಯ ಆಪಯ ಮಟ್‍ಿ ಚಡಂವ್ನ್ ಸಕಿಾ ತ್. ಕವತ ಅಶಿ ಅಸಾ: 92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾಜಾ ಯೆಿ ೊಂ _ ಜ. ಸ್ಳ. ಸ್ಳದಾ ಕಟ್ೊ , ಕಮೆ​ೆಲ್ತ್. ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರಿ ಎಕಯ ಾ ಕ್ ತಚೆಾಂಚ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡಂವಿ್ ಆಶಾ ಜಾಲ ಪನ್​್ ಘೆತಯ ಾಂ, ಗೋಟ್‍ ವಡೆಯ ರ್ಾಂಕೆ​ೆ ತಾಂಕೆಡ ಗೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಬರಿ ನಹ ಯ್ ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಸಡಯೆಯ ಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಆದಿಾಂಚ ಸಗೆೊ ಾಂ ಮಾಜವ ಯೆಯ ಾಂ ದೇಶಾಚೆಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡಂವ್ನ್ ಬಸಯ ಕಲ್ಯ ರ್ ಕಲ್ಯ ರ್ ಪನಾ್ ಾಂ ಘೆತಯ ಾಂ ಪುರ್ಣ ಭಲ್ ರಂಗ್ ಎಕ್'ಚ, ಕಿಾಂಚೆ್ಚೊ ವಿರೋಧ್ ಪ್ಲ್ಡಾ ಚ್ಯಾ ಬಬಕ್ ಖಿಣ್ಣನ್ ಮಾಜವ ಯೆಯ ಾಂ... ಮಾಗರ್ ಲಕಕ್ ಸಡಯ್ಲಯ ಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಸಂರ್ಪನ್ ಪ್ಲ್ನಾಮಳಾ ಆಪಿಯ ಸಹಿ ಘಾಲ್ಾ ಚ ಪ್ಲ್ನಾವಯಯ ಲೋಕ್ ಉಟನ್ ಕಮಾಕ್ ಗೆಲ... ಮಾಗರ್ ಧಯ್ರ ಘೆವುನ್ ತಣಾಂ ಶತಾಂ ಭಾಟ್ಲಾಂ ಸಡಯ್ಲಯ ಾಂ ಕೊಣಾಂಯ್ ದೆಕ್ ಾ ಆದಿಾಂಚ ಪೂರ ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ಾಂ... ತಶಾಂಚ ರನಾ​ಾಂ ಸಡಯ್ಲಯ ಾಂ, ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ ಸಡಯ್ಲಯ , ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ದುಬಾೊ ಾ ಾಂಚಿ ವೋಾಂಯ್ ಸಡಯ್ಲಯ , ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ತನಾ​ಾ ್ಾಂಚೊ ಜೋವ್ನ ಸಡಯಯ , ಮಾಜವ ಯಯ ... "ಆತಾಂ ನಾಕೆಾ ರ್ ವೋಟ್ಲಚೊ ಘುತ್​್ ಆಸಯ ಲ್ಯಾ ನೊೋ, 95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತೊಯ್ ಮಾಜವ ಾಂಚ್ಯಾ ಪುಡೆಾಂ ತಚೆಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡಂವೆ್ ಾಂ ಪಿಶಾಂ ಸಡರ್!" ಪರ್ಯ ಾ ರ್ಚ್ಯಪ ಕ್ ಎಕ್ ಸಾದಾ​ಾ ಕಣಾ ಕವಿತ ಬರಿ ದಿಸಾ​ಾ . ಎಕ್ ರಜಕಿೋಯ್ ವಿಶಯ್ ಅಧರಿತ್ ಕವಿತ ಮಹ ರ್ಣ ನಿಮಾಣೊ ಕಡವ ರ್ಚ್ಯಾ ನಾ ಮನಾಕ್ ವೆತ. “ನಾಕೆಾ ರ್ ವೋಟ್ಲಚೊ ಘುತ್​್ ಆಸಯ ಲ್ಯಾ ನೊೋ”, ಹಾ​ಾಂಗ್ ವಿಶರ್ಚೊ ತೋಲ್​್ ಮತಕ್ ವೆತಾಂ. ದುಸಾರ ಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ರ್ಚ್ಯಾ ನಾ ವೆವೆಗೊ ಪಿಾಂತರಾಂ ದೊಳಾ​ಾ ಾಂಕ್ ದಿಸಾ​ಾ ತ್. ರ್ಚಿಪ ಕಂಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ನ್ ದೆರ್ಖಾ ತಾ ವಯ್ರ ಕವಿತಚಿ ಸಭಾಯ್ ರ್ಡ್ಲ್ಾ . ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರಿ ಎಕಯ ಾ ಕ್ ತಚೆಾಂಚ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡಂವಿ್ ಆಶಾ ಜಾಲ... ಪನ್​್ ಘೆತಯ ಾಂ, ಗೋಟ್‍ ವಡೆಯ ರ್ಾಂಕೆ​ೆ ತಾಂಕೆಡ ಗೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಬರಿ ನಹ ಯ್ ಆಸ್'ಲ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಸಡಯೆಯ ಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾ​ಾಂವೆ್ ಆದಿಾಂಚ ಸಗೆೊ ಾಂ ಮಾಜವ ಯೆಯ ಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ ಜರ್ ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರ್​್ಕ್ ಅಪಯ ಪಿಾಂತರ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಕಲ್ಯಕರಕ್ ಅಪವೆಾ ತ. ಕಾ ಮರನ್ ತಸ್ಲವ ೋರ್ ಕಡವೆಾ ತ. ಪುರ್ಣ ಖುದ್ಾ ಪನ್​್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪಿಯ ಬಡ್ಲ್ಯ್, ಹ್ಯರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಸರಿ ಕರನ್ ವೋಡೆ್ ಗೋಟ್‍ ವತ್ಲ್ಯ ಭಾಯ್ರ ವೆತತ್ ಆಪಯ ರೂಪ್ ವಿದೂರ ಪ್ ಜಾತ ಭಗ್ಾನಾ ತಾಂ ಮಾಜಾ ರ್ಾ . ಅಮಾ್ ಾಂ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ದಿಸಾನಿ ಸಗೆೊ ವಿಸರ ನ್ ವೆತ. ನಾ ತಚೆಾಂ ಯೋಜನ್, ನಾ ತಚೊಾ ಹಿಕಾ ತೊಾ . ಹಾ​ಾ ಕಡ್ಲ್ವ ಾ ಾಂತ್ ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರ್​್ಚೆಾಂ "ಕಾ ರೆಕಿ ರ್" ಉಭ್ಾಂ ಜಾತಾಂ. ಎಕ್ ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರಿ ಅಧಿಕರಚಿ ರೂಚ ಚ್ಯಕುಲಯ ವಗೆಾಂ ಬಸಾನಾ. ಲಕ ಮನಾ​ಾಂ ದುಸಪ ಟ್ಲಾಂವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಹುನಾ್ ರ್, ಶಿಾಂತೊರ ಾ ರ್ಪ್ಲ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ತೊ : “ದೇಶಾಚೆಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡಂವ್ನ್ ಬಸಯ ”

96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಕ್ ದೇಶ್ ಮಹ ಣ್ಣಾ ನಾ, ಥಂಯ್ ಎಕ್ ಗಡ್ ಅಸಾ. ವೆವೆಗೆೊ ರಜ್‍ಲಾ ಅಸಾತ್, ಥಂಯ್ ರ್ ವೆವೆಗೊ ಕಲ್ಯ, ಧಮ್​್, ಸಂಸ್ ್ತ, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಾ , ನೆಸಾರ್ಣ, ಜೆರ್ಾ ರಿೋತ್, ಆಚರಣ್ಣಾಂ, ಚಿಾಂತಪ ಅನಿ ಭೌಗೊಳಕ್ ವೈವಿದ್ಾ ತ ಅಸಾ. ತಕ ಸವ್ನ್ ಎಕಚ್ ರಂಗನ್ ಸಬಾಂವ್ನ್ ಮನ್ ಜಾತ. ದೇಶಾ​ಾಂತ್ ಎಕ್ "ರಂಗ್" ಹಾಡೆ್ ಚಿತರ ರ್ಣ ದಿಾಂರ್​್ ಾ ಾಂತ್ ಕವಿ ಜಕಯ . ತೊ ರಂಗ್ “ಕಿಾಂಚೆ್ಚೊ” ಅನಿ ಕಿಾಂಚೆ್ಾಂತ್ ಗಲೋಜ್‍ಲ ಚಡ್. ಕರ ಮೇರ್ಣ ಕಿಾಂಚಿ್ ಕೇದ್ ಜಾತ ಆನಿ ತಾ ಕೇದಾ​ಾಂತ್ ಸಾಳಾ್ ಾಂ ಫುಲ್ಯಾ ತ್ ಪುರ್ಣ ತಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ ಲೇಕಕ್ ಯೆನಾ​ಾಂತ್. ದೇಶಾಚೆಾಂ ಚಿತರ ರ್ಣ ಕತ್ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ದಿಲಯ ಭಾಸಾವಿಾ ಪ್ಲ್ಳ್ಭಾಂಕ್ ಸಕನಾ. ಕಿತಾ ಕ್ ತಕ ಸಾಕೆ್ಾಂ ಪನ್​್ ದ್ರಾಂಕ್ ಕಳಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾಂ ಚಿತ್ರ ಪರತ್ ಮಾಜಾವ ರ್ಾ . ವಯ್ ಲೋಕ್ ವಿಸರ ನ್ ವೆತ ದೇಶಾಚೆಾಂ ಭಾಸಯೆಯ ಲ್ಾಂ ಚಿತರ ರ್ಣ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಹಾ​ಾ ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರ್​್ಕ್ ದೇಶಾ​ಾಂತೊಯ ಲೋಕ್ ದಿಸಾ​ಾ ಅನಿ ತಾಂಚೆಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡರ್ಾ . ಎಕೆಕಯ ಾ ವಾ ಕಿಾಚೆಾ ಾಂ ಎಕೆಕ್ ರೂಪ್. ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದುಸಾ​ಾ ನಾ​ಾಂಕಿೋ ಸಡನಾಶಾಂ ಅಪುರ್ಣ ಸಾಕೊ್ ಹ್ಯರ್ ರೂಪ್ ನಾತಯ ಾಂ ಬಡ್ಲ್ಾಂ ತಶ ಚಿತರ ರ್ಾ ನಾ, ಲೋಕ್ ಉಪ್ಲ್ರ ಟ್ಲಾ . ಹಾ​ಾಂಗ್ ಗಮಾನ್ ದಿೋಜೆ ಜಾಲಯ ಪರ ಮಖ್ ವಿಶಯ್ ಕಿತಾಂಗೋ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್ ಲಕಕ್ ಅಸಲ ಚಿತರ ಣ್ಣಾಂ ಉಪ್ಲ್​್ ರಚಿ ಪಡ್ ನಹ ಯ್ ಮಹ ರ್ಣ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಪ್ಲ್ಯ ಾ ಕಮಾಕ್ ವೆತತ್. ಪುರ್ಣ ಅಪಿಯ ದಾಳ್ ಶಿಜಯಯ ಲ ಮಖೆಲ ದ್ಸಾ​ಾ ವೆಜಾರ್ ನಿಮಾ​ಾ ಾ ಜಾಗ್ಾ ರ್ ಅಪಯ ಾಂ ಕಮ್ ಸಂಪಯ ಮಹ ರ್ಣ ಶಾರ ಕತ್. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳಾ​ಾ ಮಹ ಣ್ಣಾ ನಾ ಲೋಕ್ ಉಟ್ಲ್ ಾ ವಗ್ಾ ತಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ಯ್ಲೋ ಮಾಜಾವ ರ್ಾ . ಹಿಚ್ ಹಿರ್ಪೋಕರ ಸ್ಲ ರಜ್‍ಲ ನಿೋತ್. ಮಾಗರ್ ಧಯ್ರ ಘೆವುನ್ ತಣಾಂ "ಶತಾಂ ಭಾಟ್ಲಾಂ ಸಡಯ್ಲಯ ಾಂ ಕೊಣಾಂಯ್ ದೆಕ್ ಾ ಆದಿಾಂಚ ಪೂರ ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ಾಂ... ತಶಾಂಚ ರನಾ​ಾಂ ಸಡಯ್ಲಯ ಾಂ, ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ ಸಡಯ್ಲಯ , ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ದುಬಾೊ ಾ ಾಂಚಿ ವೋಾಂಯ್ ಸಡಯ್ಲಯ , ಮಾಜವ ಯ್ಲಯ ತನಾ​ಾ ್ಾಂಚೊ ಜೋವ್ನ ಸಡಯಯ , ಮಾಜವ ಯಯ ..." ಹಾ​ಾ ಕಡ್ಲ್ವ ಾ ಾಂತ್ ಕವಿ ಅಪಿಯ ಸಮಾಜೆಚಿ ಕಳಾ , ಖಂತ್ ಅನಿ ಅಸಹಾಯಕತ್ ಉಚ್ಯತ್. ತೊ ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರಿ, ಲೋಕ್ ತತಾಂಚ್ಯಾ ಕಮಾ​ಾಂತ್ ವೆಸ್ಾ ಜಾಲಯ ಚ್ ಪುಡಯ ಾಂ ಕುತಂತರ ಯೋಜನಾ​ಾಂ ಕರ್​್ಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಾ . 97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದೇಶ್ ರ್ಸ್ಲಚಿಾಂ ಶತಾಂ ಭಾಟ್ಲಾಂ, ರನಾ​ಾಂ, ನಹ ಾಂಯ್ , ಉದಾ್ ಆಸರ , ಕೃಷ್ಟ ಭುಾಂಯ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣಾಂ ದುಬಾೊ ಾ ಲೋಕಚಿ ವೋಯ್ ಸಯ್ಾ ತೊ ಪಳತ, ಸಡರ್ಾ ಅನಿ ಮಾಜಾವ ರ್ಾ . ಹಾ​ಾಂಗ್ ಮಜಾವ ಾಂವೆ್ ಮಳಾ​ಾ ರ್ ಲಕ ಹಾತ ಥಾವ್ನ್ , ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳಾ​ಾ ಬಾಯ್ರ ವಚೆ್ಾಂ. ಆತಾಂ ಫಕತ್ಾ ನಿಮಾಣ ಉರಲಯ ಶಿಕರಿ ತನೆ್ಾಂ ಜೋವ್ನ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಮಾಜವ ಾಂವಿ್ ಹಿಕಾ ತ್ ಕಯ್ಗತ್ ಜಾತ. ಹಾ​ಾಂಗ್ ಕಿತಾ ಕ್ ಚ್ ಮ್ಚಲ್ ನಾ​ಾಂ. ಆಸುಲ್ಯ ಾಂ ಸವ್ನ್ ಆಮಾ್ ಾ ಆಸ್ಲಾ ಪಟ್ಲಿ ಾಂತಯ ಾಂ, ಸಂಪನ್ಶಾ ಲ್ ರ್ಖಲ ಕಚೆ್ಾಂ ಯೋಜನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾತ. ಆತಾಂ "ನಾಕೆಾ ರ್ ವೋಟ್ಲಚೊ ಘುತ್​್ ಆಸಯ ಲ್ಯಾ ನೊೋ, ತೊಯ್ ಮಾಜವ ಾಂಚ್ಯಾ ಪುಡೆಾಂ ತಚೆಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ಸಡಂವೆ್ ಾಂ ಪಿಶಾಂ ಸಡರ್!" ನಿಮಾಣ್ಣಾ ಕಡ್ಲ್ವ ಾ ಾಂತ್ ಕವಿ ಜಾಗವ ರ್ಣ ದಿತ. ಆಸ್ಲ್ ಎಕ್ ಮ್ಚಲ್ಯದಿಕ್ ಜರ್ಬಾ​ಾ ರಿ ಅಮಾ್ ಾ ಮಖೆಲ್ಯಾ ಾಂಚಿ ವಿಾಂಚವ್ನ್ ಕಚೆ್ ಹಕ್​್ . ಸಂವಿದಾನ್ ಬದುಯ ಾಂಕ್ ಪಾಂಕಡ್ ಬಾ​ಾಂದುಲ್ಯಯ ಾ ರಜ್‍ಲ ಕಭಾ್ರ್​್ಾಂಕ್ ತಜೆಾಂ ಮಖೆಯ ವಟ್ಲ ಹಕ್​್ ಯ್ಲೋ ಮಜವ ಾಂವ್ ವೇಳ್ ಪಯ್​್ ನಾ. ವಾ ಕಿಾ ಕೇಾಂದಿರ ೋತ್ ಪಿಶಪರ್ಣ ಸಡ್​್ ಸಮಾಜ್‍ಲ - ಮಖಿ ಚಿಾಂತಪ್ ಅಟರ್​್ ಯ್ ತರ್ ಆಸಯ ಲ್ಾಂ ಸವ್ನ್ ಮಾಜವ ವ್ನ್ ವೆಚೆಾಂ ದಿೋಸ್ ಲ್ಯಗಾಂ ನಾ​ಾಂತ್. ಖಂಚೆಯ್ಲೋ ಶಾಶವ ತ್ ನಹ ಯ್ ಕಿತಾ ಕ್ ತೊಯ್ಲೋ ಮಾಜಾವ ತ ತಾ ಫುಡೆಾಂ ಜಾಗೆಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಕವಿ ಅಪಿಯ ಸಮಾಜಕ್ ಜರ್ಬಾ​ಾ ರಿ ಹಾ​ಾ ಕವಿತಾಂತ್ ವಾ ಕ್ಾ ಕತ್. _ ಜಿಯ್ದ, ಅಗರ ರ್.

ಪೊಯೆಟಿಕ ಹ್ಯೊಂತು

ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠೊ -7

ಗಜ್ಲೊಿ ಯ

ಹ್ಯೊಂಗ ದಿಲಾಯ ತ್: 98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕವತ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵 ಪೊಯೆಟಿಕ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠಿ - 8 ಮುಕಿ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠಿ ಆಗಸ್ೊ 28 ವ್ರ್ ಆಯ್ತಿ ರಾ ಸಾೊಂಜೆಚ್ಯ 3.30 ವ್ರಾರ್ ವ್ಾ ಳ್ ಝರ್ ಫಿಗೆಜ್ ಪತರ ಚ್ಯ ಸಹಯ್ದೀಗನ್ ಸರತಾ ಲ್ ಫಿಗೆಜೆಚ್ಯ ಕನಫ ರೆನ್​್ ಹ್ಯಲಾೊಂತ್ ಆಸ್ತಿ ಲ್. ಭಾಗ್ ಘೊಂವ್​್ ಕವೊಂನಿ ತೊಂಚ ನಾೊಂವ್ೊಂ, ಕವತ ಆನಿ ವ್ಳೊಕ್ಸ ಜಾತ ತಿತಿ ಯ ವ್ಗಾ ೊಂ ಮಾಕ ಧಡಜಾಯ್ ಮುಣ್ ವನಂತಿ... ತಶೊಂಚ್ಚ ಮುಕಿ ಯ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಟಿ ಯ ಆಶ್ಯಯ ಆಸಾತ್. ಸಪೆೊ ೊಂಬರ್ 25 ಆಯ್ತಿ ರಾ ಸಾೊಂಜೆಚ್ಯ 3.30 ವ್ರಾರ್ - MCC Bank head office, Mangalore. ಡಸ್ತೊಂಬರ್ 17 ಸನಾ​ಾ ರಾ ಸಾೊಂಜೆಚ್ಯ 3.30 ವ್ರಾರ್ - ವನೆ್ ೊಂಟ್ ಸ್ಳಕೆಾ ೀರಾಚ್ಯ ಘರಾ, ಕಟಿೀಲ್.

ಜನೆರ್ 7, 2023 ಸನಾ ರಾ ಸಾೊಂಜೆಚ್ಯ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠಿ .

3.30 ವ್ರಾರ್

: ವೀಜ್-ಪೊಯೆಟಿಕ

ತುಮ್ ಯ ಕವತ ಪಾಜೂನ್ ದವ್ರಾ... ತಶೊಂ ಆಕೊ ೀಬರ್ ಆನಿ ನವ್ೊಂಬರ್ ಮಹಿನಾಯ ೊಂತ್ ಕಣಿೀ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠಿ ಆಯ್ದೀಜನ್ ಕರೊಂಕ್ಸ ಖಶಿ ವ್ತೆತ್ ತರ್ ಮಾಕ ಸಂಪಕ್ಸೆ ಕರಾ... ದೇವ್ ಬರೆೊಂ ಕರೊಂ ...ನವೀನ್ ಪ್ರೇರಾ, ಸರತಾ ಲ್. ಮುಕಿ ಕವಗ್ಲೀಷ್ಠಿ ಮುಜಾಚ್ಚ ವ್ತಿ ಯೆರ್ಚೊಂ ಆಪವ್ಣ ೊಂ...

ಫಿಗೆಜೆೊಂತ್

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵 144 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜಾಲಾಿ ಯ ನ್

ತುಕ

ವಶೇಸ್


ಕೊಂಕೆಣ ಚ್ಲ ಆಧರ್ ಸ್ಳಪ್ರ ೀಮಾ ಕುಲ್​್ ೀಕರ್ ಆನಿ ನಾ... --------------------------------------------------------------ಸ್ಳಪ್ರ ಯನ್ ಫೆಲ್ಕ್ಸ್ ಕನೆ್ ಸೊ, ಕೊಂಕಣ ಪತರ ೊಂ ಆನಿ ಕೆಸ್ತಟಿೊಂಚ್ಯಯ ಸಂಸಾರಾೊಂತ್ 'ಸ್ಳಪ್ರ ೀಮಾ ಕುಲ್​್ ಕರ್ ' ನಾೊಂವ್ನ್ ಪರಚತ್. ತಚೊಂ ಸಬಾರ್ ಕವ್ನಾ ಕಣಿಕ್ಸ, ಉದವ್, ಮಿತ್ರ , ಝೆಲೊ ಪತರ ೊಂನಿ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲಾಯ ೊಂತ್. ಕೊಂಕಣ ಪತರ ರ್ಚ ಸವ್ೆ ಸಂಪಾದಕ್ಸ ತಕ ವ್ಳಾ ರ್ಚ. ಕೊಂಕಣ ಮಾಯೆಚ್ಯಯ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾವಾ ಅರೇಬ್ತಯ್ತೊಂತ್ ಕೊಂಕಣ ಸಂಘಟನ್ ತಚ್ಯಯ ಸಾೊಂಗತಯ ಸಂಗೊಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಿ ೊಂ. ಸಕರ ರಾಚ್ಯಯ ರಜೆ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಟಿತ್ ಜಾವುನ್ ಮಾೊಂಯ್ತಾ ೊಂವ್ೊಂತಿ ಯ ಕೊಂಕಣ ಪತರ ೊಂ, ನಾಟಕ್ಸ, ನಾಯ್ತೊ ೊಂ, ಕೊಂಕಣ ಬೂಕ್ಸ ಆನಿ ಕೆಸ್ತಟಿ ವಶಿೊಂ ವಚ್ಯರ್ ವನಿಮಯ್ ಕರನ್ ಕೊಂಕಣ ಸಾಹಿತಯ ಕ್ಸ ವ್ಾ ತ್ಲೆ ಸಹಕರ್ ತಣ್ೊಂ ದಿಲೊಿ .್ 'ಪಾೊಂಚ್ಚ ಪಾಕಯ ಯ ' ಸ್ಳಪ್ರ ೀಮಾ ಆನಿ ಪ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಸಾವಾ ಯ್ತ ಹ್ಯೊಂಚ್ಯಯ ಸಹಕರಾನ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲೊಿ , ತೊಂತುೊಂ ಆನಿ ಉಪಾರ ೊಂತ್ 'ಸಾತ್ ಸಾಳಾ​ಾ ೊಂ' ಹ್ಯಯ ಬುಕೊಂನಿ ತಚ್ಲಯ ಕಣ್ಕಯ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲಾಯ ತ್. ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ತಯ್ತೊಂತ್ ಎಕುಣಿಣ ೀಸ್ ವ್ಸಾೆೊಂ ತಚ್ಯಯ ವ್ವ್ರ ವ್ಳಾರ್, ಕೊಂಕೆಣ ಖತಿರ್ ಮಟ್ಟ ವ್ವ್ರ ಆನಿ ಸ್ತವ್ ದಿಲಾಯ . ಸಂಗೀತ್ ಕಲಾಕರಾೊಂಕ್ಸ, ತೊಂಚ್ಯಯ ಕಯ ಸ್ತಟಿ ವಕರ ಪಾಕ್ಸ ಆಧರ್ ದಿಲಾ. ದುಬಾಯ ಯ ೊಂಕ್ಸ ಜಾಯ್ಲಿ ಕುಮಕ್ಸ ತಣ್ ಕೆಲಾಯ . ಸಬಾರ್ ಫಿಗೆಜಾೊಂಕ್ಸ ಇಗಜ್ೆ ಭಾೊಂದಾ್ ಯ ವ್ವ್ರ ಕ್ಸ ಪಾಟಿೊಂಬ ದಿಲಾ. ಸಬಾರಾೊಂಕ್ಸ ಗಲಾಫ ಕ್ಸ ಆಪವ್​್ ವ್ಲಾೊಂ. ಸೌದಿ ಥಾವ್​್ ಗೊಂವ್ಕ್ಸ ಆಯ್ತಿ ಯ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ' ಸಾೊ ರ್ ಕ್ರರ ಜ್' ಹ್ಯಚ್ಲ ಮಂಗುಯ ರಾೊಂತ್ ಸಬ್ ಏಜಂಟ್ ಜಾವ್​್ ಸೊನ್ 300 ವ್ಯ್ರ ಜಣೊಂಕ್ಸ ಕಮಾಕ್ಸ ಧಡ್ಯಿ ೊಂ. ಸಕಡ ೊಂಕ್ಸ ಮಗಚ್ಲ, ಸಾದಾಯ ಸಾ ಭಾವ್ಚ್ಲ, ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಲ, ಸ್ಳಪ್ರ ಯನ್ ಕನೆ್ ಸೊ ಹ್ಯಯ ಚ್ಚ ಜುಲೈ 22 ತಕೆ​ೆರ್ ಆಪಾಿ ಯ 70 ವ್ಸಾೆೊಂ ಪಾರ ಯೆರ್ ದವ್ಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ತಚ್ಯಯ ಮನಾೆಚ ರೀತ್ ಕಡ್ೆಲ್ ಇಗಜೆ​ೆೊಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 24 ವ್ರ್ ಆಯ್ತಿ ರಾ ಸಾೊಂಜೆಚ್ಯಯ ಮಿಸಾ ವ್ಳಾರ್ ಚಲವ್​್ ವ್ಲ್. ದೇವ್ ತಕ ಸಾಸ್ಳಣ ಕ್ಸ ವಶವ್ ಫಾವ್ ಕರೊಂ. 145 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಥಾಪಾಠ್ ಶಿೊಂಕಳ್ 3 (ಎಡಾ ನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡ’ಸೊೀಜ್

ಆನಿ ವ್ಲ್ಿ ವ್ಗಾ ಹ್ಯೊಂಚ್ಯಯ ಕಥೊಂರ್ಚರ್ ಅಧಯ ಯನ್)

ಮಕೇಲ್ಪ ಣ್ಣರ್ಖಲ್ ಆಯೋಜತ್ ಕೆಲ್ಯಯ ಾ ರಶಿ​ಿ ್ೋಯ್ ಮಟ್ಲಿ ಚೆಾಂ ಚೊವೆಾ ಾಂ ವೆಿನಾರ್ ಜುಲ್ಯಯ್ 30 ತರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಯ ಾಂ.

ಜುಲ್ಯಯ್ 30: ಆಶಾರ್ದಿ ಪರ ಕಶನ್ ಆನಿ ಉಜಾವ ಡ್ ಪಂದಾರ ಳಾಂ ಹಾ​ಾಂಚ್ಯಾ

ಎಡವ ನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡ’ಸೋಜ್‍ಲ ಆನಿ ವಲಯ ವಗಾ ಹಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಕಥ್ಲಾಂಚೆರ್ ತಲ್ನಾತಾ ಕ್ ಅಭಾ​ಾ ಸ್ ಕಪಿ್ ರ್ಪರ ವಲಯ ಕವ ಡರ ಸ್ ಹಾಣಾಂ ಕೆಲ್ಯ ಾಂ ಖಲ್ಯಯೆಚೆಾಂ ಅಭಾ​ಾ ಸ್ ಲೇಖನ್ ಸಾದ್ರ್ ಕತ್ಚ, ವಿೋಜ್‍ಲ ಪತರ ಚೊ ಸಂಪ್ಲ್ದ್ಕ್ ದೊ|ಆಸ್ಲಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಬಾಯ್ ಕನೆ್ ಪ್ಲ್ಿ ಫೆನಾ್ಾಂಡಸ್ ಆಳವ , ರ್ಪರ ಚಂದ್ರ ಲೇಖ ಡ’ಸೋಜ್‍ಲ, ರ್ಪರ ಅಾಂಜು ಸಾಖರದಾ​ಾಂಡೆ, ರ್ಪರ ಕಿವ ೋನಿ ವೇಗಸ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಯ್ ನ್

146 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಫೆನಾ್ಾಂಡಸ್ ಹಾಣಾಂ ಕೊಾಂಕಣ ಕಥ್ಲಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಕಥ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ರಚ್ಯಾ ರ್ರ್ರ ವಿಶಿಾಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲ.

ಉಜಾವ ಡ್ ಪಂದಾರ ಳಾ​ಾ ಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಲ್ದ್ಕನ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಯ್ ನಾನ್ ಯೆರ್​್ ರ್ ಉಲ್ವ್ನಪ ಕೆಲ್ಾಂ. ವಲಯ ಕವ ಡರ ಸಾನ್ ಹ್ಯಾಂ ವೆಿನಾರ್ ಚಲ್ವ್ನ್ ಧಿನಾವ ಸ್ ಪ್ಲ್ಠಯೆಯ .**********

37. ಅಥಾೆಭರತ್ ಸಂಸಾರ್ ರ್ಚ್ಯಾ ರ್ಥ್: ಹಾ​ಾ ಜೋವನಾಚಿ ಕಳಾ​ಾ -ಉಡ ವಾ ರ್ಥ್ ಮಹ ರ್ಣ ಲ್ಕಿನಾಕ. ಪುರ್ಣ ದ್ಶ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ್ಚ ತಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಕ ಸಮಾ ತಲ. ಪರಬರ ಹಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕ ನಾತ್ಲ್ಯಯ ಾ (ಜಡ) ಜೋವ್ನ ನಾತ್ಲ್ಯಯ ಾ (Iಟಿಚಿಟಿimಚಿಣ್e) ಆನಿ ಜೋವ್ನಕಣ್ಣಾಂನಿ ನಾಚುನ್ ಆಸಾ. ತಾಂ ಸಾಕಾ ್ ಥರನ್, ಪೂರ್ಣ್ ರಿತನ್ ಸಮಾ ಲ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ಸಭಾಯ್ ಲಪ್ಲ್ಯ ಾ .

ವಿವರರ್ಣ : ಆಪುರ್ಣ, ಮಾಹ ಕ ಬವ್ನ ಆತಾ ೋಯ್ ಜಾರ್​್ ಸ್ಲ್ಯಯ ಾ ಶಿರ ೋ ಿ. ಕೆ. ಎಸ್. ವಮಾ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಪರ ದ್ಶ್ನಾಕ್ ಗೆಲಯ ಾಂ. ಶಾಂಭರಾಂ ವಯ್ರ ಲಕ ಹುಜರ್ ತಣ ಚಿತ್ರ ಸಡಂವಿ್ ಶೈಲಚ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಿ , ವಹ ಡೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ಕಗದ್ ಎಕ ಫೆರ ೋಮಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್​್ , ಆಪುರ್ಣ ಇಲ್ಯ ಶಾಂ ಪಯ್​್ ರವುನ್ ಕಿತಾಂಗೋ ಚಿಾಂತನ್ ಸಟ್ ಟ್‍ ಕರ್ ್ ಯೆವ್ನ್ ಎಕ ಜಾಗ್ಾ ರ್ ಏಕ್ ತಳ ಲ್ಯರ್ಾ . ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಖಂಯ್ಗೋ ಎಕ

147 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಧಿಕ್ ನ್ ಗೋಟ್‍ ವಡ್ಲ್ಾ . ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಸಪ ಷ್ಟ್ಿ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತ. ತದೊಳ್ ಶಾಯೆಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲಲ್ಯಯ ಾ ಸುತನ್ ಪರ್​್ಾಂತ್, ಪರ ಪಂಚ್ಯಾಂತಯ ಹ್ಯ ಚಕಚಕ ಕರ್ ್ ಸಬಾರ್ ಗೋಟ್‍ ವಡ್ಲ್ಾ . ವಾ ವಹಾರ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲ್ಯ , ಪರ ತಾ ೋಕ್ ತೊ ಕಿತಾಂ ಕರಾ , ಕಸಲ್ಾಂ ಸಡಂವ್ನ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್ಲ್ಯ ತಶಾಂ ಭಗ್ಾ ತ್. ಭಾಯ್ರ ಸರಯ , ಖಂಚೆಾಂಚ ಕಳಾನಾ. ಪಿಾಂತರಕ್ ಬಟ್ಟಿ ರ್ ತಬ, ಗೋಟ್‍ ಆಖೆರ ೋಕ್ ಏಕ್ ಕಡೆಾಂ ಮ್ಚರಚೆಾಂ ಪ್ಲ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ಾ ಭಾಶನ್. ಕೊಣ್ಣಕ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತ. ಉಪ್ಲ್ರ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರಚೆಾಂ ಪೂರ್ಣ್ ದ್ಶ್ನ್ ಪಿಲ್ಕ್ ಝಳಾ್ ತ. ಪಿಾಂತರ್ ಸಗೆೊ ಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂಗೋ, ಕೊರ್ಣ ಸಂಸಾರಕ್ ಸಡವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂಚ ಕೃಷ್ಾ ಚೆಾಂ ಪುರಾ ಾ ಥರನ್ ಸಮಾ ಲ್ಯಗೋ, ತಾಂಕಾಂ ಸಭಿತ್ ಏಕ್ ಸವ ರೂಪ್ ಆಮೆ್ ಾ ಆನೆಾ ೋಕ್ ವಹ ಡೆಯ ಾಂ ಸತ್ ದೊಳಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಮರ್ಖರ್ ರರ್ಾ . ತಾಂ ಪಿಾಂತರ್ ದಿಸಾ​ಾ . ತಾಂ ಏಕ್ ದಿವಾ ದ್ಶ್ನ್. ಸಡಂವ್ನ್ ಧರ್ಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತಾಂಚ ಹಾ​ಾಂಗ್ಚಿ ಜೋವ್ನರಸ್, ಜೋವ್ನ ಮಹ ರ್ಣ ಕಳಾನಾ. ತೊ ಕಸಲಗೋ ಗೋಟ್‍ ನಾತ್ಲಯ ಾ ವಸುಾ ಸಕ್ ಡ್ಯ್ಲೋ ತೊಚ ಕಸ ದಿಸಾ​ಾ . ಪಿಾಂತರ್ ಪೂರ್ಣ್ ಸವೇ್ಶವ ರ್. ತಾ ಚ ಸವೇ್ಶವ ರಚಿ ಜಾಲ್ಯ ಾಂಚ, ತಣ ವಡ್ಲ್ಯಯ ಾ ಹರೆಾ ಕ ಸಕತ್ಚ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ರೂಪ್ಲ್ಾಂನಿ ಗಟ್ಲಕ್ಯ್ಲೋ ಪರ ತ ಏಕ್ ತಬ ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಸಾ​ಾ ರಯ ಾ . ತಾಂ ಅರ್ಥ್ ತಳ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್ಲಯ ಕರ್ ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಯ ಾ ವೆಳಾ, ಜೋವನ್ ಸಭಿತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತ. ದಿಸಾ​ಾ . ಜೋವನ್ಯ್ಲೋ ತಶಾಂಚ. ಸಂಸಾರ್ಯ್ಲೋ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಕವಿತಾಂತ್ ಚ್ಯಾ ರ್ಚ ತಸಚ. ತೊ ಆಮ ಆಮಾ್ ಾ ನಾಕಚೆಾ ರ್ಕಾ ಾಂನಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ಲ್ಯ ಾಂ ಮಸ್ಾ ಸಭಿತ್ ನಿಟ್ಲಯೆಕ್ ಪಳತಾಂವ್ನ. ಆಮಾ್ ಾಂ ಸಮ ಆಸಾ. ಪೂರ್ಣ್ ದ್ಶ್ನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಚಿಾಂತಪ್. ತ ಪೂರ ಜಾರ್​್ ತ್ಲ್ಯಯ ಾ ಕ್, ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಾಂತರಚ್ಯಾ ತಬಾ​ಾ ಭಾಶನ್ ಗೋಟ್‍ ಕೇವಲ್ ವಾ ರ್ಥ್ ಕಳಾ​ಾ -ಉಡ. ಪೂರ್ಣ್ ಆಮೆ್ ಾ ಸಮಾ ಣಕ್ ಸಗೊ​ೊ ಸಂಸಾರ್ ದ್ಶ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಾ ಕ್, ತ ಏಕ್ ತಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ . ಸೃಷ್ಟಿ ಕರಾ ಕ್ ಸಮಾ ಾಂಕ್ ಸವೇ್ಶವ ರಚಿ ಲೋಲ್ಯ. ಸಾಧ್ಾ ತರ್, ತದಾಳಾ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ------------------------------------------------------------------------------------------

148 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


.

149 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಣಾಯಾಂತ್ ಆಸಾಜೆ ಜಾಲೆಲಾಂ ಪುಸ್ತಕ

150 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Description and gist of the book : Soon after George Fernandes’s demise tons of columns and essays were published on Internet and other Print Media. His antics, heroics and his craft which were never shared on public platform were brought to light. People who encountered George in his hey days, were dazzled by his disposition, they idolized his courage, he could win friends with a drop of a hat and also abandon them out of the blue through his impulsive decisions. Politicians from diverse ideologies admired his devil may care attitude and clout of his mass base across the country. For a Catholic boy from the coastal Pocket corner of Mangalore to rule the roost in India’s Maximum City Bombay and later dare the mighty Authoritarian Establishment was unprecedented and remains so till date. Not many political personalities have left such a vigorous impact in the Post Independence dynamics of India, challenging the absolute power and fighting for the blue collar and the downtrodden; George was a Phenomenon. The book is avalaible in print format only in india at cleverfox store price rupees 149. In a few days will be avalaible on Amazon, books mantra and flipkart 151 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs Send your writings, news, etc., to: veezkonkani@gmail.com 153 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


TO READ VEEZ ONLINE CLICK BELOW LINK: https://issuu.com/austinprabhu/docs Send your writings, news, etc., to: veezkonkani@gmail.com

156 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ