Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in - Kannada Script.

Page 1

`Asu

1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 5 ಸೆಂಖ ೊ: 35

ಜೂನ್ 30 2022

ವಿವಿಧ್ ತಾಲ ೆಂತಾೆಂನಿ ಭರಲ ಲೊ

ಹ ರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ತಾಚ ೆಂ ಕುಟಾಮ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ರಶ್ಯಾ ಚಿ ಅಣು ಸಕತ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಯಾ ತ್ಾ ದೇಶ್ಯಾಂಚಿ

ಕಾವ್ಹೆ ಣಿ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ ಯುಕ್ರ ೇನಾಂತ್ ಪುಟಿನಚಾಂ ಕಾರ್ಬಾರಾ​ಾಂ ಆಯ್ಕೊ ನ್. ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ೆ ಲಾ ಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಡಕ್ೊ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾ ಪುಟಿನಕ್ ಆತಾಂ ಯುಕ್ರ ೇನಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಸಲ್ವ ಣಿ ಲರ್ಬಯ ಾ ಪುಣ್ ತೊ ಮಾತ್ರ ಸಲವ ಲಾ ರೇ ನಕ್ ವಯ್ರರ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಸಾ​ಾಂಗೆ​ೆ ಪರಾಂ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ತೆ ಲಾಂ, ಜಿಕ್ತೆ ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಿ ಬಡಾಯ್ರ ಉಚಾನ್ಾ​ಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಯ ಾಂಚ್ ಜಾಲಾ ರ್ ವಹ ಡ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ಆಸ್ಯ ಾಂ ಪುಣ್ ಆನಿಕೇ ತೊ ತಚಾಂ 50 ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಆದ್ಯ ಾಂ ಟ್ಾ ಾಂಕರಾ​ಾಂ ಯುಕ್ರ ೇನಕ್ ಧಾಡ್​್ ತಚೆರ್ ಮಿಸಾ​ಾ ಯ್ಯ ಾಂ ಉಸಾಯ ವ್ನ್ ಯುಕ್ರ ೇನಾಂತ್ಯ ಾಂ ಕಟ್ಟ ೇಣಾಂ ಆನಿ ನಿರಾಪ್ರರ ಧಿ ಲಕಾಕ್ ಸತೆ ಾ ನಶ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ರವ್ಲಯ . ಪಯ್ಯ ಾಂ ಅಮೇರಕಾನ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ ಇರಾಕಾ​ಾಂಕ್ ಕುವೇಯ್ಟ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾಂಕ್ ವಚೊನ್. ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಅಪ್ರಾ ಣಿಸಾೆ ನಾಂತ್ ಆಲ್-ಕಾಯ್ಡ ಾಂಕ್ ನಿಸಾ ಾಂತನ್ ಕರಾಂಕ್ ವಚೊನ್. ಆತಾಂ ಅಮೇರಕಾನ್ಾಂಚ್ ಆಲ್-ಕಾಯ್ಡ ಾಂಕ್ ಅಪ್ರಾ ಣಿಸಾೆ ನಾಂತ್ ಸಕಾ​ಾರ್ ಘಡಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಲಿ. ಕತ್ಾಂ ಆವಸಾೆ ಹಿ! ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ​ಾಂತ್ ಬಳಿಷ್ಟಟ ಆಸ್ಯ ಲಾ ಾಂನಿ ಕತಾಂಯ್ರ ಕಯ್ಾತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಕ್ ಹ್ಯಚೆಪ್ರರ ಸ್ ದುಸ್ರ ದಾಖ್ಲಯ ಜಾಯ್ಗಿ ? ಏಕಾ ಲೇಕಾರ್ ಹಾಂ ಮಾನ್ವ್ನ ಜಿೇವನಾಂತ್ ಸದಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಏಕ್ ದಾಖ್ಲಯ ದ್ಾಂವ್ಚೊ ತರ್ ಆಮಾೊ ಾ ಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೇಖಕಾ​ಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಇತ್ಯ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲಾ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ತಾ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಉಲಂವ್ನಕ್ಲಚ್ ಲ್ಜ್ ದ್ಸಾೆ . ಆಮಿೊ

ಸಮಾಜ್ ಎದ್ಶಿ ಲಹ ನ್ ತರೇ ಲೇಖಕಾ​ಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಪಳೆಲಾ ರ್ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ಸವ್ಲಾ​ಾಂಕ್ ಸಾ​ಾಂಗಾತ ಜಿಯ್ಾಂವ್ನಕ್ಲಚ್ೊ ಕಳಿತ್ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಸವ್ಲಲ್ ಉದೆತ. ಹ್ಯಾ ಪಂಗಾಡ ಾಂ ಪ್ರಟ್ಯ ಾ ನ್ ಏಕ್ಲಚ್ೊ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಬಳ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಚೆಾಂ ಬೊಳೆೊ ಾಂ! ಆಮಾೊ ಾ ಕುಟ್ಮ ಾಂನಿಾಂಯ್ರ ತಸ್ಾಂಚ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ? ಆಮಾೊ ಾ ಧಾಮಿಾಕಾ​ಾಂ ಮ್ಧಾಂಯ್ರ ತಸ್ಾಂಚ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ? ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗಿೆ ಾಂಕ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಪರಹ್ಯರ್ ಆಸಾ? ಕುಟ್ಮ ಾಂನಿ ಜಾಲಾ ರ್ ರಾಗಾನ್ ಮಾನ್ಾ ಪಡಾಟ ತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಮೇಗ್‍ಲ್ ಕನ್ಾ ದೊಳೆ ಧಾ​ಾಂಪ್ರೆ ತ್. ಆನಿ ತ್ಾಂ ರೊೇದ್ ಥೊಡಾ​ಾ ದ್ಸಾ​ಾಂನಿ ಪರತ್ ಗಾಂವ್ಲೆ . ಪುಣ್ ತಸ್ಾಂ ಹ್ಯಾ ದೇಶ್ಾಂ ಮ್ಧಾಯ ಾ ಝುಜಾ​ಾಂನಿ ಘಡಾನ. ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಏಕಾ ದೇಶ್ನ್ ಅನ್ಾ ೇಕಾ ದೇಶ್ಚೆಾಂ ನಶ್ಲಚ್ೊ ಆಶಾಂವ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ನಿರಾಪರಾಧಿ ಲೇಕಾಕ್ ಮಾತ್ಾ ಕ್ ಸಾರಾಂ ಕಚೆಾ​ಾಂ. ರಶ್ಾ ಲಗಿಾಂ ಫಕತ್ ಅಣುರ್ಬಾಂಬ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆಜ್ ಪ್ರಶ್ೊ ತ್ಾ ದೇಶ್ ಯುಕ್ರ ೇನ ಬರಾಬರ್ ರಶ್ಾ ವಿರೊೇಧ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಯಾಂವ್ನೊ ನಾಂತ್. ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ತರ್ ಎದೊಳ್ಲಚ್ೊ ರಶ್ಾ ಚೆಾಂ ಸತೆ ಾ ನಶ್ ಪ್ರಶ್ೊ ತ್ಾ ದೇಶ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕ್ೆ ತ್ಾಂ ಖಂಡಿತ್.

ಡಾ. ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿವಿಧ್ ತಾಲ ೆಂತಾೆಂನಿ ಭರಲ ಲೊ ಹ ರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ತಾಚ ೆಂ ಕುಟಾಮ್

ಹ್ಯಾ ಧತ್ಾರ್ ಜಲಮ ಲಯ ಾ ಹರಲಾ ಕ್ ವಾ ಕೆ ಕ್ ದೇವ್ನ ವಿವಿಧ್ ದೆಣಾ ಾಂನಿಾಂ ನ್ಟಯ್ೆ . ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಆನಿಾಂ ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಸೇಮಿತ್ ದೆಣಿಾಂ. ತಚೊ ಸಾಕ್ತಾ ವ್ಲಪ್ರರ್ ಕರಲೊ ಾಂ ದೆಣ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ ಆಮಾೊ ಪರ ಯತ್ ವಯ್ರರ ಹಾಂದೊನ್ ಆಸಾೆ . ಕತ್ಯ ಶ್ಾ ವಾ ಕೆ ಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ದೆಣಿಾಂ ದ್ಲಾ ರೇ ತಚೊ ಸಾಕ್ತಾ ವ್ಲಪ್ರರ್ ಕರನಸಾೆ ನಾಂ ತ್ಾಂ ಧಾ​ಾಂಪುನ್ ಧರಾಲೆ ತ್, ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ತ್ಾಂ ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ಕಷ ೇಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯ್ತನ ತಾ ದೆಣಾ ಾಂಕ್

ಉಜವ ಡಾ​ಾಂವ್ೊ ಾಂ ಪರ ಯತ್​್ ಕರಾಲೆ ನ ಪ್ರರ ಯ್ರ ಉತೊರ ನ್ ಜಾತ, ಶಿತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾತ. ಆಜ್ ಮಾಕಾ ದೆವ್ಲನ್ ಸರ್ಬರ್ ದೆಣಿಾಂ ದ್ಲಾ ಾಂತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂಯ್ಗೇ ತಾ ದೆಣಾ ಾಂಕ್ ಸೂಕ್ೆ ಪೊೇಷಣ್ ದ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಡಾಯ್ರ ಭಿಲ್ಕೊ ಲ್ ಉಲ್ಯ್​್ . ಪುಣ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತ ತ್ತಯ ಾ ಮಾಪ್ರನ್ ಮಾಕಾ ದ್ಲಯ ಾ ದೆಣಾ ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಉಗಾೆಡಾಕ್ ಹ್ಯಡ್ೊ ಾಂ ಪರ ಯತ್​್ ಕ್ಲಾಂ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಳಿಯ ತೃಪಿೆ ಆಜ್ ಕ್ತನ್ ಾ ಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಕಾಳ್ಳ್ಾ ಚಾ​ಾ

ಮಜಾಂ ಪಿ.ಯು.ಸ ಶಿಕ್ಷಣ್ (12ವಿ) ಸಂಪಯ್ೆನಾಂಚ್ ಮಜಾ​ಾ ರ್ಬಪ್ರಯ್ಗೊ ಭಲಯ್ಗಿ ಭಿಗಡಿಯ ಆನಿಾಂ ತೊ ವ್ಲವ್ನರ ಕರಲ್ ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಸೊಸಾಯ್ಗಟ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ್ಬಾ ಾಂಕಾ​ಾಂತ್ (ಮೂಡ್ಲಬಿದ್ರ ) ತಕಾ ತಚೊ ವ್ಲವ್ನರ ಮುಾಂದರನ್ ವರೊಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಟ ಭೊಗೆಯ . ತಾ ಚ್ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ಮಾಕಾ ತಚೆಾಂ ಕಾಮ್ ತಾ ಚ್ ರ್ಬಾ ಾಂಕಾ​ಾಂತ್ ಮೆಳೆಯ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಡಿಗಿರ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತಾಂಕ್ ಮಾಕಾ ಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ನಾಂ ಆನಿಾಂ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾಂವ್ನ 1992 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ಲಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭತ್ಾ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹ ಜಿ 12ವಿ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತನ್ ಜಾತ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ದೆವ್ಲನ್ ಮಾಕಾ ವಿವಿಧ್ ದೆಣಿಾಂ ದ್ಲಾ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಮಾಕಾ ಯ್ ಕ್ತಣಯ್ಗೊ ಕಳಾಂಕ್ ನಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕಾ​ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಕ್ದಾ್ ಯ್ಗೇ ಏಕ್ ಪದ್ ಗಾಯ್ಗಲ್ಯ ಾಂ ನಾಂ ಯ್ ಸಂಗಿೇತಚೆಾಂ ವ್ಲಜಾ​ಾಂತ್ರ ವ್ಲಜಯ್ಗಲ್ಯ ಾಂ ನಾಂ. 1994ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಆಮಾೊ ಫಿಗಾಜಕ್ ಆಯ್ಗಲಯ ವಿಗಾರ್ ರ್ಬಪ್ ದೆವ್ಲದ್ೇನ್

ಮಾ| ರ್ಬ| ಡ್ನಿಸ್ ಕಸ್ೆ ಲಿನೊಕ್ ಪಯ್ಯ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮೆಳಾಂಕ್ ಗೆಲಯ ಾಂ. ತಾ ವ್ಳಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಉಲ್ಯ್ೆ ಉಲ್ಯ್ೆ ತಚೆಲಗಿಾಂ ಮಾಕಾ ಸಂಗಿೇತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಭಾರೇ ಅಭಿರಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ. “ಹ್ಯಾಂ, ವಹ ಯ್ರ ಗಿೇ”,ಲ ತಣ್ಯಾಂಯ್ಗೇ ಅಭಿರೂಚ್ ದಾಕಯ್ಗಯ . ಮಜಲಗಿಾಂ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಂ ಆಸಾ, ತುಕಾ ದ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣಲ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹ್ಯಾ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಮಾಕ್ ಯ್ಕೇಗ್‍ಲ್ಾ ಗಿ ಲ ೇ

ಮ್ಹ ಳಿಯ ಕಾವ್ಾ ಣಿ ದೊಸಾಯ ಾ ರೇ, ಮ್ಹ ಜ ಥಾಂ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಸಂಗಿೇತಸಕ್ೆ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲಿ. “ಜಾಯ್ರೆ ಫಾದರ್”ಲ ಹ್ಯಾಂವ್ಯ್ಗೇ ಭಾಂ ಸಾಡ್ಯ ಾಂ. ಸೈಕಲರ್ ಇಗಜಾಕ್ ಗೆಲಯ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿಾಂ ತಾ ಸೈಕಲಚಾ​ಾ ಕಾ​ಾ ರಯರಾಕ್ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಂ ಏಕ್ ದೊರ ವ್ಲಪರಲ್ ್ ಪ್ರದಾರ ಾ ಪ್ರನ್ ಭಾ​ಾಂದ್ಯ ಆನಿಾಂ ಮಾಕಾ ದಾಡ್ಯ ಾಂ. ಘರಾ ಯವ್ನ್ ಪಯ್ಯ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯ್ಮಾಚೆರ್ ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ಬೊಟ್ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಘಾಂವ್ಲಡ ಯ್ಗಯ ಾಂ. ಮಾಕಾಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪ್ರತ್ಾ ಲಾಂ ನಾಂ. ಕಸಲಿಚ್ ತರ್ಬಾತ್ ನಸಾೆ ನಾಂ,

ಕ್ತಣಚಚ್ ಕುಮಕ್ ನಸಾೆ ನಾಂ, ಪಯ್ಯ ಾ ದ್ಸಾಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಥೊಡಿಾಂ ಪದಾ​ಾಂ ವ್ಲಜಂವ್ನೊ ಸಕಾೆ ಲಾಂ. ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಮಾಚಾ​ಾ ಆವ್ಲಜಾಕ್ ಘಚಾ​ಾ ಾ​ಾಂಕ್ ಕರಂದಾಯ್ರ ಜಾತಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಮ್ ವರಲ್ ್ ಹಿತಯ ಾಂತ್ ರಕಾ ಪಂದಾ ಬಚೊನ್ ಸಗ್ಳಯ ದ್ೇಸ್ ಆಶ್ ಭಾಗಾೆ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ತ್ ವ್ಲಜಂವ್ನೊ ಲಗ್ಳಯ ಾಂ.

11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇಗಜಾ​ಾಂತ್ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಂ ವ್ಲಜಂವ್ನೊ ಫಮಾ​ಾಯ್ಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಚೂಕ್ ವ್ಲಜಯ್ೆ ನ ಲೇಕ್ ಹ್ಯಸಾೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಭಿಯ್ನ್ ಕಾವ್ಾ ತಲಾಂ. ತವಳ್ ಹ್ಯರೊಲಮೇನಿಯಮಾ​ಾಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ತರ್ಬಾತ್ ಜಡಯ ಲ ಆಮೊ ಫಿಗಾಜ್ಲಗಾರ್ ಥೊೇಮ್ಸ್ ಮಿರಾ​ಾಂದಾ ಮಾಹ ಕಾ ಧಯ್ರರ ದ್ೇಾಂವ್ನೊ ಲಗ್ಳಯ .

ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ತಾ ಚ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿಾಂ ಥೊಡಾ​ಾ ಫಿಗಾಜ್ಲಗಾರಾ​ಾಂನಿಾಂ ಮಾಕಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತರ್ಬಾತ್ ನಸಾೆ ನ ಸಾಂಗಲ್ ಕೇ (without Chords) ವ್ಲಜಯ್ೆ ನಾಂ ಥೊಡೊ ಲೇಕ್ ಹ್ಯಸಾೆ ಲ ದೆಕುನ್ “ಮಾಕಾ ಜಾ​ಾಂವ್ೊ ಾಂ ನಾಂ”ಲ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರೇ ರ್ಬಪ್ ಡ್ನಿಸ್ ಆನಿಾಂ ಥೊೇಮ್ಸ್ ಮಿರಾ​ಾಂದಾಚಾ​ಾ ಸೂಾ ತ್ಾದಾಯಕ್ ಉತರ ನಿಾಂ ಮಾಕಾ ಪ್ರಟಿಾಂ ಉರಾನಶಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ವಚಾಶಾಂ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಅಜೂನಿೇ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಸಂಗಿೇತಾಂತ್ ಯ್ ಗಾಯನ್ ಕ್ಷ ೇತರ ಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ತರ್ಬಾತ್ ಜಡಾಂಕ್ ನಾಂ. ತಾ ನಂತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ದೆವ್ಲನ್ ಮಾಕಾ ದ್ಲಯ ಾ ದೆಣಾ ಾಂ ದಾವ ರಾಂ ಆನಿಾಂ ವರದಾನ ವವಿಾ​ಾಂ ನಿರಂತರ್ 20 ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಅಲಂಗಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ಚಾ​ಾ ಫಿಗಾಜಾಂತ್ ಕ್ತಯರ್ ಮಾಸಟ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವ್ಲ ದ್ಲಾ . ಹಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಸಂಗಿೇತ್ ವ್ಲಜಂತರ ಚ ಕಾಣಿ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತಚಾ​ಾ ಕೇ ವತಾ ಾ ರತ್ನ್ ಏಕ್ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಗಿಯ ಕ್ ಜಡ್ಲಲಿಯ ಕಾಣಿ ವ್ಗಿಯ ಚ್ ಆಸಾ. ನಟಕ್, ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಆಮಾೊ ಪರಸರಾ​ಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯ ಾಂ ದೆಕುನ್ ನತ್ಲಲಿಯ . ಏಕ್ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ವ್ಲವ್ನರ ಕರಾಲೊ ಾ ಆಫಿಸಾ​ಾಂತ್ ಮಜಾ​ಾ ನಟಕಾಚ

ವ್ಚೇಡ್ಲಯ್ಗೇ ಮಾಕಾ ಉಣ್ಯಾಂ ಸಹವ್ಲವ್ಲರ ಡಾ​ಾ ಕ್ ಏಕ್ ತುಳು ನಟಕಾ​ಾಂತ್ ಪ್ರತ್ರ ಕರಾಂಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯ ಾಂ. ತಚಾ​ಾ ಆಭಾ​ಾ ಸಾಚಾ​ಾ ದ್ಸಾನಿಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಮಾಕಾ ತುಳು ಭಾಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಬರಂವ್ನೊ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ ಆನಿಾಂ ತೊ ಮ್ಹ ಜ ಸಹವ್ಲವ್ಲರ ಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾಂ ಮ್ಹ ಜ ಆಪ್ೆ ಮಿತ್ರ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಬರವ್ನ್ ದ್ಲ್ಾಂ. ಆನಿಾಂ ನಟಕಾಚಾ​ಾ ತ್ಾ ರಾತ್ಾಂ ಹ್ಯಾಂವಿೇ ನಟಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಲೊ ಾ ಕ್ ಗೆಲಯ ಾಂ. ತ್ಾ ದ್ೇಸ್ ನಟಕಾಕ್ ಸಂಗಿೇತ್ ದ್ಾಂವ್ಲೊ ಾ “ಸವ್ಚೇಾದಯ ಕಲ ಆರ್ಟ್ಾ ಾ”ಲ ತಂಡಾಚಾ​ಾ ಗಾಯಕಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಪದ್ ನಟಕಾವ್ಳಿಾಂ ಗಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಕ್ ಫಮಾ​ಾಯ್ಯ ಾಂ. ಆನಿಾಂ ತಾ ಗಾಯಕಾಕ್ ತ್ಾಂ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ಕಷ್ಟಟ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾ ನ್, ತಾ ಸಂಸಾಯ ಾ ಚಾ​ಾ ಮಾಲ್ಕಾನ್ ಮಾಕಾ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ಸಾಧ್ಾ ಗಿ ಲ ೇ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚಾರಲಯ ಾಂ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತವಳ್ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ಏಕ್ಲಚ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಸಯ್ರೆ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ನತ್ಲಲಯ ಾ ಹ್ಯವ್ಾಂ, ತ್ಾಂ ಪದ್ ನಟಕಾವ್ಳಿಾಂ ಗಾ​ಾಂವ್ೊ ಾಂ ಪರ ಯತ್​್ ಕ್ಲ್ಾಂ ಆನಿಾಂ ತ್ಾ ದ್ೇಸ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ಸಕಾೆ ಾಂ ತ್ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ರಜು ಜಾಲ್ಾಂ. ತ್ಾ ದ್ೇಸ್ ಮ್ಹ ಜ ತಳ ಪ್ರಕಾಲಯ ಾ ಸವ್ಚೇಾದಯ್ ಕಲ ಆರ್ಟ್ಾ​ಾ ಸಂಸಾಯ ಾ ಚೊ ಮಾಹ ಲ್ಕ್ ಶ್ಾಂ ಅಾಂಚನ್ ಹ್ಯಣ್ಯಾಂ ಆಪ್ರಯ ಾ ನಟಕ್ ಪಂಗಾಡ ಕ್ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಆಪಯ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಒಪೊಯ ಾಂ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡಣ್ಯಾಂ 12 ವರಾಲಾ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತುಳು ನಟಕಾಕ್ ಪರಾಲಯ ಾ ಪ್ರಟ್ಯ ಾಂ ಗಾಯನ್ ಗಾಯ್ಯ ಾಂ. ತ್ಾ ವ್ಳಿಾಂ ಗಾಯ್ನಖ್ಯತ್ರ್ ಸೊಸ್ಲಲಯ ಾ ಕಷ್ಟ ಾಂನಿಾಂ, ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಂಗಿೇತ್ ಶತಾಂತ್ ಅಪ್ರರ್ ನಾಂವ್ನ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾಯ ಾಂ. ಸಗೆಯ ರಾತ್ಾಂ ನಟಕಾ​ಾಂಕ್ ಪದಾ​ಾಂ ಗಾಯನ್, ರ್ಬಜಾರಾಯ್ಚಾ​ಾ ದೃಶ್ಾ ಾಂಕ್ Hummings,, ಆಶಾಂ ಸಗೆಯ ರಾತ್ಕ್ ಆಮಾೊ ಾಂ ಮೆಳೆೊ ಪಯ್​್ 100/- ಯ್ 150/. 2 - 3 ರಾತ್ಾಂ ನಿೇದ್ ಖಳನ್ ಕಾಡ್ಲಲಯ ಾ ಕಷ್ಟ ಾಂತ್ೇ ತೃಪಿೆ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗಾೆ ಲ. ಸರ್ಬರ್ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಪಯ್ಗ್ ಲಯ ಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲಕ್ ನಟಕಾಕ್ ವಚೊನ್, ಆಯ್ೆ ರಾ ಸಾಕಾಳಿಾಂಚಾ​ಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕ್ತಯ್ರಾ​ಾಂತ್ ಕೇ-ಬೊೇಡ್ಾ ವ್ಲಜoವ್ನೊ ಘರಾ ವಚಾನಸಾೆ ನಾಂ ಶಿೇದಾ ಇಗಜಾಕ್ಲಚ್ ಆಯ್ಗಲಯ ಆಸಾ​ಾಂ.

ಏಕ್ ದ್ೇಸ್ ಶಮಾ​ಾ​ಾಂವ್ಲಾಂವ್ಳಿಾಂ ಭರಾಚ ನಿೇದ್ ಆಯ್ಗಲಯ ಾ ನ್, ಸಾಕರ ಸೆ ಾಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್ಲಲಯ ಾ ಮಾಹ ಕಾ, ಕಾಣಿಕ್ಚೆಾಂ ಕಂತರ್ ವ್ಲಜಂವ್ನೊ ಸಾ​ಾಂಧಾ​ಾ ನಿಾಂ ಜಾಗಯ್ೆ ಸಾೆ ನಾಂ ಜಬರ್ಲದಸ್ೆ ಲ್ಜ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಲಿಯ . ತ್ಾ ವ್ಳಿಾಂ 500 ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡಿತ್ ಕನ್​್ ಡ, ಹಿಾಂದ್, ತಮಿಳ್ ಪದಾ​ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತುಳು ಭಾಷಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚಾಯ ಾಂ. ಹ್ಯವ್ಾಂ ನಟಕಾಕ್ ಪದಾ​ಾಂ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ವ್ಲಪ್ರರಲಯ ಲ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಾಂ ಹ್ಯತ್ ವ್ಲಜಾ​ಾಂತರ ಾಂ ತಶಾಂಚ್ ಕ್ತಯ್ರಾವ್ಳಿಾಂ ವ್ಲಪ್ರರಲಯ ಲ ಭಕೆಕ್ ಗಿತಾಂ ಬರಯಯ ಲ ಬೂಕ್ ಆತಾಂಯ್ಗೇ ಮ್ಹ ಜಲಗಿಾಂ ಆಸಾ. 1999 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಲ್ಗ್‍ಲ್​್ ಜಾಲ್ಾಂ. ನಿಡೊಡ ಡಿ ಕುದ್ರ ಪದವ್ನಲಚಾ​ಾ ಸಲ್ವ ಸಟ ರ್ ಆನಿ ತ್ರಜಾ ಡಿಸೊೇಜಾ ಹ್ಯಾಂಚೆಾಂ ಮವ್ಲಳ್, ಮಗಾಳ್ ಆನಿ ದೇವ್ನಲಭಿರಾ​ಾಂತ್ಚೆಾಂ ಕಷ್ಟಟ ಕುಟ್ಮ್ ಆನಿಾಂ ತಾಂಚ ಧುವ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರ ಸಲಯ ಡಿಸೊಜಾಲಗಿಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಲ್ಗ್‍ಲ್​್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಲ್ಗಾ್ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ೇ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರಾತ್ೊ ವ್ಳಿಾಂ ನಟಕಾಕ್ ಪದಾ​ಾಂ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ವ್ತಲಾಂ. ಮ್ಹ ಜ ಅಭಿರಚೆಕ್ ಪತ್ಣ್ ಪರ ಸಲಯ ಚೊ ಭಪೂಾರ್ ಸಹಕಾರ್, ತಶಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಮಾ​ಾಂಯ್ರ ತ್ರಜಾ ತವ್ಚರ ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಲಲಯ . 2000 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಆಮಾೊ ಾ ಕುಟ್ಮ ಕ್ ಏಕ್ ಚೆಕಾ​ಾ ಾ ಭುಗಾ​ಾ ಾಚೆಾಂ ಆಗಮ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ.

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಕಾ ಆಮಿಾಂ ನ್ಹ್ಯಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಮ್ಕರಣ್ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ. ತಾ ವ್ಳಿಾಂ ರ್ಬವಿೆ ಜ್ಮ ದ್ಲಯ ಾ ನಿಡೊಡ ಡಿಚಾ​ಾ

ತವಳ್ಳ್ೊ ಾ ಫಿಗಾಜ್ ವಿಗಾರಾನ್, ನೇಹಲ್ ನಕಾ, ನಿಹ್ಯಲ್ ಆಸೊಾಂದ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ತಚೆ ಆಜೆ ಪರ ಕಾರ್ ತಕಾ ನಿಹ್ಯಲ್ ನಾಂವ್ನ ದವರಲಯ ಾಂ. ಆನಿ ನಿಹ್ಯಲಕ್ ಆಪ್ರಯ ಾ ಲಹ ನ್ ಪ್ರರ ಯ್ರ್ಲಚ್ ಸಂಗಿೇತಚೆಾಂ ವ್ಲತವರಣ್ ಲರ್ಬಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ನಟಕಾಕ್ ವ್ಲಪ್ರರಲೊ ಾಂ ಕನ್​್ ಡ, ತುಳು ಆನಿ ಹಿಾಂದ್ ಪದಾ​ಾಂ ತಚೆ ಸಶಿಾನ್ ರಾವ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ವಹ ಡಾಯ ಾ ನ್ ಗಾ​ಾಂವಿೊ ಾಂ ಆನಿ ತಕಾಯ್ಗೇ ಸಂಗಿೇತಾಂತ್ ಭರಲಾ ಾಂಚೆಾಂ. ಹಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಪಿಸಾಯ್ರ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚ್ ಕ್ತಾಂಕೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಭಾಷಚಾ​ಾ ಸಂಗಿೇತಚಾ​ಾ ವ್ಲತವರಣಾಂತ್ ವ್ಲಡ್ಯ ಲಾ ನಿಹ್ಯಲನ್, ಆಜ್ ಗಾ​ಾಂವ್ನ, ಶಹರ್, ತಲೂಕ್, ರಾಜ್ಾ , ದೇಶ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಿಾಂ, ಸಗ್ಳಯ ಸಂಸಾರ್ಲಭರ್ ಆಪಯ ಾಂ ನಾಂವ್ನ ವಿಸಾೆ ರಾಯ್ಯ ಾಂ. ಇಾಂಡಿಯನ್ ಐಡಲಾಂತ್ ತಣ್ಯಾಂ

ಸಂಸಾರ್ಲಭರ್ ಅಭಿಮಾನಿಾಂಕ್ ಆಕಶಿಾತ್ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಪರ ಸ್ತೆ ತ್ ಝೇ ಕನ್​್ ಡ, ಕಲ್ರಲಾ ್ ಚಾನ್ಲಾಂತ್ ತಣ್ಯಾಂ ಗಾಯಯ ಲಿಾಂ ಧಾರವ್ಲಹಿಚಾಂ ಶಿೇಷ್ಟಾಕ್ ಗಿತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ ಾಂತ್. ಕುವೇರ್ಟ್ೊ , ರ್ಬಹರ ೇಯ್ರ್ , ಲಂಡನ್ ಆನಿಾಂ ಥೊಡಾ​ಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲಾಂನಿಾಂ ವ್ದ್ ಶೇ ದ್ಲಯ ಾ ನಿಹ್ಯಲಕ್ ಪರ ಸ್ತೆ ತ್ ಜೂನ್ – ಜುಲಯ್ಗಾಂತ್ ಯು.ಎಸ್. ಆನಿಾಂ ಕ್ನ್ಡಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲಾಂತ್ ಅಪಯ ಾಂ ಗಾಯನ್ ಪರ ದಶಾನ್ ದ್ೇಾಂವ್ನೊ ಆಸಾ. ವ್ಗಿಾಂಚ್ ಮಕಯ ಕ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಆಸಾಟ ಾ ಸರ್ಬರ್ ಪಿಾಂತುರಾ​ಾಂನಿಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಗಾಯನ್ ಕ್ಲಾಂ. ಅಯ್ಯ ವ್ಲರ್ಲಚ್ ತಕಾ ಆಯಾಭಟ ಅಾಂತರಾಷ್ಟಟ ರೇಯ್ರ ಪರ ಶಸೆ ಯ್ಗೇ ಲಭಾ​ಾ . ಇಾಂಡಿಯನ್ ಐಡಲಚಾ​ಾ ಸಂಪೆ ನಂತರ್ ತಣ್ಯ, ಮಾ​ಾಂಯ್ರಲಗಾ​ಾಂವ್ಲಾಂತ್ ಮ್ಣಿಪ್ರಲ್, ಉಡಪಿ, ಮಂಗಯ ರ್, ಇನ್ಲಫೇಸಸ್ ಮಂಗಯ ರ್, ಕಾಕಾಳ ಉತಾ ವ ಆನಿಾಂ ಇತರ್ ಜಾಗಾ​ಾ ಾಂನಿಾಂ ತಶಾಂಚ್ ಕನಾಟಕ ಭಾಯ್ರರ ಜಾಖಾ​ಾಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪರ ದೇಶ್, ಪುಣ್ಯ ಆನಿ ಸರ್ಬರ್ ಗಾ​ಾಂವ್ಲನಿಾಂ ಆಪಯ ಾಂ ಯಶಸವ ೇ ಸಂಗಿೇತ್ ಪರ ದಶಾನಾಂ ದ್ಲಾ ಾಂತ್. ವ್ದ್ಚೆರ್ ಚಡ್ ಮುಗ್‍ಲ್ಯ ಆನಿಾಂ ಖುಶ್ಲಿ ದ್ಸಾೊ ಾ ತಚ ಚಾಲ್ ಮೆಚೊವ ನ್ ಲಖ್ಲಾಂ ಅಭಿಮಾನಿಾಂ ಖುಶ್ ಪ್ರವ್ಲೆ ತ್. ಸರ್ಬರ್ ಅಭಿಮಾನಿಾಂ ಪಯ್ಗ್ ಲಾ ಡ್ಲಿ, ಯು.ಪಿ. ಆನಿಾಂ ಇತರ್ ಭಾರತ ಭಾಯ್ರರ ವ್ಲವ್ನರ ಕರಲ್ ್ ಆಸೊ ಾಂ ಸಯ್ರೆ ಥೊಡಿಾಂ ಆಮಾೊ ಾ ಘರಾ ಖುಶಚ ಭರ್ಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಯ್ತತ್. ಕ್ತಾಂಕೆ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸರ್ಬರ್ ತಲ್ಾಂತ್ಲವಂತಾಂ ಆಸಾತ್, ಅಪಯ ಾಂ ನಿರಂತರ್ ಆನಿಾಂ ಕಠಿಣ್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪರಶರ ಮ್ ಆಪ್ರೆ ವ್ನ್ ಕ್ತಣಿೇ ಆವ್ಲೊ ಸ್ ದ್ತತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ರಾಕಾನಸಾೆ ನ ಫುಡ್ಾಂ ಸರಾಲಯ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಾಷ್ಟಟ ನಿಲಯ ಣ್ ಪ್ರವ್ಚಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತ. ಹಾ ವ್ಲಟ್ರ್ ಮೆಳಯ ಲ್ ಕಾ​ಾಂಟ್, ಬೊಲಿಾಂ, ಫಾತರ್, ಮಾತ್ ಆನಿಾಂ ಸರ್ಬರ್ ಆಡೊ ಳಿ ಜಾಗರ ತೊ ಯ್ನ್ ಉತರಲ್ ್ ಚಲಜಾಯ್ರ. ತವಳ್ ಜಿೇಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ರೆ ಾಂವ್ನೊ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿಹ್ಯಲಚ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ್ರ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. 2004 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ದುಸೊರ ಪೂತ್ ನಿಶ್ನ್ ಜಲಮ ಲ. ತಕಾಯ್ಗೇ ಗಾಯನಚ ಅಭಿರೂಚ್ ಭಪೂಾರ್ ಆಸ್ಲಲಿಯ , ಪೂಣ್ ಸಂಗಿಾಂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ ತಣ್ಯಾಂ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹತ್ವ ದ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಪತ್ಣ್ ಪರ ಸಲಯ ಪ್ರಟ್ಯ ಾ 25 ವರಾಲಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಲವುರಾಲೆ . ಅಳಿಯೂರ ಇಸೊ​ೊ ಲಾಂತ್ 15 ವರಾಲಾ ಆನಿಾಂ ಪರ ಸ್ತೆ ತ್ ಬಿರಾವು ಸಕಾ​ಾರ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ್ ಇಸೊ​ೊ ಲಾಂತ್ ಪರ ಭಾರ್ ಮುಖ್ಲಾ ೇಪ್ರಧಾ​ಾ ಯ್ಗನಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಲವುರಲೆ ಆಸಾ. ನಿಡೊಡ ೇಡಿ ಫಿಗಾಜಚಾ​ಾ ಕುದ್ರ ಪದವು ಗಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಾ ತ್ರಜಾ ಡಿಸೊೇಜಾ ಆನಿಾಂ ದೆವ್ಲದ್ೇನ್ ಸಲ್ವ ಸಟ ರ್ ಡಿಸೊೇಜಾಚ ನಿಮಾಣಿಾಂ ಧುವ್ನ ತ್ಾಂ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ಸಂಗಿೇತಚೆಾಂ ದೆಣ್ಯಾಂ ತಕಾ ನತಯ ಾ ರೇ ನಿಹ್ಯಲಚಾ​ಾ ಯಶಸ್ವ ಪ್ರಟ್ಯ ಾ ನ್ ಭಳ್ಳ್ಧಿಕ್ ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ ತಣ್ಯಾಂ ದ್ಲ. ಆಪ್ರಯ ಾ ತ್ಸಾರ ಾ ವಗಾ​ಾ

- ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರರ ಅಲಂಗಾರ್

ಥಾವ್ನ್ ನಿಹ್ಯಲನ್ ಸಂಗಿೇತ್ ಆರಂಭ್ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಕಾ ಗಜ್ಾ ಆಸಾೊ ಾ ಪೂವ್ನಾ ತಯ್ರಾಂತ್ ಪರ ಸಾ ಚೊ ಖೂಬ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ. ಆಮಾೊ ಾ ಹರಲಾ ಕಾ ಸಾಧನಾಂತ್, ಆಮಾೊ ಾ ತಶಾಂಚ್ ಪರ ಸಾ ಚಾ​ಾ ಘರಾಲೊ ಾ ಹರಲಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಧಾ​ಾ ಾಂಚೊ ಧಾರಾಳ್ ಪೊರ ೇತಾ ಹ್, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ ಆಸಾ. ಫಿಗಾಜ್, ವ್ಲಡೊ, ಗಾ​ಾಂವ್ನ ಆನಿ ಸಮಾಜಚಾ​ಾ ಸವ್ನಾ ಕರ ಸಾೆ ಾಂವ್ನ – ಅಕರ ಸಾೆ ಾಂವ್ನ ಭಾ​ಾಂವ್ಲಡ ಾಂಚೊ ಜಾಯ್ಕೆ ಪೊರ ತಾ ಹ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಚ್ ರಚನ್ ಆನಿ ತಳ್ಳ್ಾ ಾಂಚೊಾ 5 ಸಂಗಿೇತ್ ಕ್ತವ್ಚಯ ಾ ಮಕಯ ಕ್ ಕ್ಲಾ ತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಸಂಗಿೇತ್ ಶಿಕಾನತಯ ಾ ರೇ ಸರ್ಬರ್ ಕ್ತಯ್ರಾಚಾ​ಾ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಕ್, ಸಂಗಿೇತ್ಲಗಾರ್ ಆನಿಾಂ ಗಾಯಕ್ ಜಾ​ಾಂವ್ೊ ಖ್ಯತ್ರ್ ಪ್ರರ್ಟ್ ಥಾಪುಡಾಯ ಾ . ಆಮಾೊ ಾಂಯ್ಗೇ ಸವ್ನಾ ರತ್ನ್ ಪ್ರಟಿಾಂಬೊ ದ್ೇವ್ನ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಕಾಮಗಾಳ್ ವಾ ಕೆ ಜಾ​ಾಂವ್ೊ ಬರ ಕ್ಲಯ ಾ , ಕ್ತಣಚೆಾಂಚ್ ವೈಯುಕೆಕ್ ನಾಂವ್ನ ಕಾಡಿನಸಾೆ ನಾಂ ಸವ್ಲಾ​ಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಳ್ಾ ಗಾಂಡಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರೊ ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರೊ ರ್ ಆಟಯ್ೆ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಿ ಪರಚಯ್ರ ಪರ ಸಾರ್ ಕ್ಲಯ ಾ ವಿೇಜ್ ಸಂಪ್ರದಕ್ ರ್ಬಬ್ ಆಸಟ ನ್ ಪರ ಭು ಚಕಾಗ್ಳ ಹ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ನ್ಪೂವಾಕಾಂ ಉಪ್ರೊ ರ್ ಆಟಯ್ೆ ಾಂ.

ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರರ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಯಸನ್

ಜಾಯ್ಗಿ

ಭಲಾಯ್ಗಿ..? "ವ್ಲಯ್ರಟ ವಿಷಯ್ರ ವ್ಲಯ್ಟ ಕಚ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕತಾ" ಮ್ಹ ಳಿಯ ಮ್ಹ ಣಿೆ ಾಂ ಆಸಾ. ಆಯ್ೊ ಾ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ವ್ಲಯ್ರಟ ಸವಯ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ ಅತ್ೇ ಅಪ್ರಯಕಾರ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವ್ಲಯ ಾ ತ್. ಯುವಜಣ್ ವ್ಲಯ್ರಟ ಸವಯ್ಾಂಚೆ ಗಲಮ್ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಭೊಾಂವೆ ಣಿಾಂತ್ ಭಿರಾ​ಾಂತ್ಚಾಂ ಕಾಳಿಾಂ ಮಡಾ​ಾಂ ಉಬಾ ಲ್ಲಿಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನೊ ಮೆಳ್ಳ್ೆ ! . ಬಿಡಿ, ಸಗಾರ್, ಸೊರೊ, ಆಫಿಮ್, ಗಾ​ಾಂಜಾ, ಚರಸ್, ಡರ ಗ್‍ಲ್ಾ , ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿ, ಭುಗಾ​ಾ ಾನಿಾಂ ಶಿಕಾ​ಾ ಕ್ ವ್ಲಪ್ರಚೆಾ ವ್ಲಯಟ ್ ರ್ ಹಾಂಗೆೊ ಾಂ-ಚಾಕ್ೊ ಾಂ, ವಿಶೇಷ್ಟ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಬಯ್ರಯ ಗಜಾ ಭಾಯ್ರರ ವ್ಲಪ್ರಚೆಾ​ಾಂ ಹಿಾಂ ಸಗಿಯ ಾಂ ವ್ಲಯ್ರಟ ಸವಯ್ಾಂಚಾಂ ಮಾದಾ ಮಾ​ಾಂ. ವಾ ಸನ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಲ್ಾಂ ಅತ್ರೇಕಾಕ್ ಪ್ರವ್ಲೆ ನ ಯುವಜಣ್ ಸಾಕ್ಾ​ಾಂ ಆನಿಾಂ ಸಾಕ್ಾ​ಾಂ ನ್ಹ ಯ್ರ ಆಸ್ಲಲ್ಯ ಾಂ ಕತ್ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಸಮುಾ ವ್ನ್ ಘಾಂವ್ನೊ ಸಕನಸಾೆ ನ ತಾಂಚೆ ಜಿವಿತ್ ಯಮೊ ಾಂಡ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕನಾಟಕಾ​ಾಂತ್ 22.6% ಮಿಕುವ ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಪ್ರಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಗೊ ಎಕ್ತಯ ವಾ ಸನಕ್ ಸಾ​ಾಂಪಡೊಯ ಲ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಾ ಸನಿಾಂಕ್ ತಚೆಾ ವವಿಾ​ಾಂ ಕತ್ಾಂ ಸಂತರ ಪಿೆ ಮೆಳ್ಳ್ೆ ಕ್ತಣೆ ! ವಾ ಸನಕ್ ವಳಗ್‍ಲ್ ಜಾಲಯ ಮ್ನಿಸ್ ತಾಂಚಾ​ಾ ವಾ ಸನಕ್ ಜಾಯ್ರ ಆಸ್ಯ ಾಂ ವಸ್ತೆ ಮೆಳನತಯ ಾ ರ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾತ, ಚಡ್ ಕಾಳ್ಳ್ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ತ್ಾಂ ಮುಖ್ಯಸಾಲಾ ರ್ ಅವಾ ಡಾಕ್ ವ್ಲರ್ಟ್ ಜಾ​ಾಂವಿೊ ೇ ಫುರೊ. ಏಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ಮಾದಕ್ ದರ ವ್ನಾ ಸ್ಾಂವ್ನೊ ಜಾಯ್ಗೆ ಾಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಲ್ಕ್-ಪೊಷಕಾ​ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ರಾ ಆಸ್ೊ ಾಂ, ಘರ್ ವ್ಲ ಭೊಾಂವೆ ಣಿ ಪರಸರ್, ಈಷ್ಟಟ ಮಿತ್ರ , ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾದಾ ಮ್, ಆತಮ ಭಿಮಾನಕ್ ಧಕ್ತ ಆಯ್ಗಲಯ ಾ ಸಂದಭಾ​ಾರ್, ಭಾಂ ವ್ಲ ಮಾನ್ಸಕ್ ದರ್ಬವ್ನ, ಮ್ಜಕ್, ಸಾಟ ಯ್ಯ ಕ್ ವ್ಲಯ್ರಟ ಸವಯ್ಾಂಚೊ ಗಲಮ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಸಕಾೆ .

ಭಲಯ್ೊ ಕ್ ಮಾರಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯ ವಸ್ತೆ ಾಂಕ್ ಕ್ತೇಣ್ ತರ್ ವಿರೊೇದ್ ಕರನಸಾೆ ನ ರಾವ್ಲತ್? ವ್ಲಯ್ರಟ ಸವಯ್ಾಂನಿಾಂ ಜಿವ್ಲಕ್ ಅಪ್ರಯ್ರ, ಮಾರಕಾರಕ್ ಪಿಡ್ಾಂಕ್ ಉಗಾೆ ಾ ನ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕ್ಲ್ಯ ಬರ. ಆಜ್ ಆಮಾೊ ಾ ರಾಜ್ಾ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಟಿವಿ, ಮರ್ಬಯ್ರಯ ಇತಾ ದ್ ಮಾದಾ ಮಾನಿಾಂ ದೊಳೆ ಉಗಡಾಯ ಾ ರ್ ಪಳೆಾಂವ್ನೊ ಮೆಳಿೊ ಾಂ ಸನ್ಮಾ, ಸರಯಲಾಂ, ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ವ್ಲಯ್ರಟ ಪರಣಮ್ ಘಾಲೆ ತ್. ಪಿಯ್ಕವ್ೆ ಾಂ, ದೂಮ್ರ ಪ್ರನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಸಮಾಜಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಾ ಣಿ ಪ್ರಸಾತಾ. ಜಾಹಿರಾತನಿಾಂ ಯ್ವ್ಲೊ ಾ ರ್ಬರ ಾಂಡ್ ಅಾಂರ್ಬಸಡಸ್ಾ, ನ್ರ್ಟ್-ನ್ಟಿಾಂ ತಶಾಂಚ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಪರ ಮುಕ್ ಸಾಯ ನರ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಗಣ್ಾ ವಾ ಕೆ ಾಂಚ ಚಾಲ್ ಚಮ್ೊ ಣ್, ಭುಗಿಾ​ಾಂ, ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ವ್ಲಯ್ರಟ ಪರ ಭಾವ್ಲಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಕಷ್ಟಾತ್ ಜಾಲ್ಯ ಯುವಜಣ್ ತಣಿಾಂ ವ್ಲಪ್ರಚೊಾ ಾ ವಸ್ತೆ , ಚಲಿೊ ರೇತ್ ವೈಯಕೆ ಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕತ್ಯ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಕತ್ಾಂ ಫಾಯ್ಕಯ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಚಾಂತ್ೊ ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ದೊಳೆ ಧಾ​ಾಂಪುವ್ನ್ ತ್ಾಂ ವ್ಲಪತಾತ್, ಅನುಸರಣ್ ಕತಾತ್ ತಶಾಂಚ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಾಂತ್ ಪಡಾೆ ತ್.

ಉದಾಹರಣ್ಯಕ್ ಸದಾ​ಾಂನಿತ್ ಮಾದಾ ಮಾ​ಾಂನಿಾಂ ಪತಾ ಾನ್ ಪತಾ ಾನ್ ಪರ ಸಾಚಾ​ಾ ಾ ʼವಿಮ್ಲ್ʼ ಗಟ್ೊ ಜಾಹಿರಾತಾಂತ್ ಶ್ರಕ್ ಖ್ಯನ್, ದೇವಗನ್, ಅಕ್ಷಯ್ರ ಕುಮಾರ್ “ದಾನ್ ದಾನ್ ಮೇ ಕೇಸರ್ ಕಾ ದಮ್”,ಲ“ಬೊಲ ಜುರ್ಬ ಕೇಸರ”ಲಮ್ಹ ಣತ್ ಗಾ​ಾಂವ್ನ ಭನ್ಾ ಶಣ್ ಸಾರಯ್ಯ ರ್ಬಶನ್ ತಾಂರ್ಬಡ ಾಂ ರಂಗಂವ್ನೊ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ ತ್. ರ್ಬಲಿವುಡ್ ನ್ಟಿ ದ್ೇಪಿಕಾ ಪಡಕ್ತೇಣ್ಯ, ಶರ ದಾ​ಾ ಕಪೂರ್, ಸಾರಾ ಅಲಿ, ಶ್ರೂಕ್ ಖ್ಯನಚೊ ಪೂತ್ ಆಯಾನ್ ಖ್ಯನ್, ಸಾ​ಾ ಾಂಡಲ್ಕವ ಡ್ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವ ವೇದ್, ಸಂಜನ, ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ ಅನುಶಿರ ೇ, ನ್ರ್ಟ್ ದ್ಗಂತ್, ಡಾನ್ಾ ರ್ ಕಶೇರ್ ಶಟಿಟ ಡರ ಗ್‍ಲ್ಾ ಕೇಸಾ​ಾಂತ್ ಸಾ​ಾಂಪಡಾಯ ಾ ರೇ ತಾಂತಯ ಾ ನ್ ಭಾಯ್ರರ ಕಾಡ್ೆ ಲ್ ಪರ ಭಾವಿ (ರಾಜಕೇಯ್ರ) ವಾ ಕೆ ತಾಂಚಾ​ಾ ಆಶರ ಯ್ಕ್ ಯ್ತತ್. ದೆಸಾಚೆ ರಕ್ಷಕ್, ಅಭಿವೃದೆಾ ಕ್ ವ್ಲವುಚೆಾ ಮುಖ್ಲಲಿಚ್ ಭಕ್ಷಕ್ ಜಾಲಾ ತ್. ಮಾದಕ್ ವಾ ವಹ್ಯರ್ ಕತ್ಾಲಾ ವಹಿವ್ಲಟ್ಯ ರಾ​ಾಂ ಥಾ​ಾಂವ್ನ್ ದ್ಸಾ​ಾಂದ್ಸ್ ಹಫೆ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ೆ . ತಶಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಹ ಡರ ಗ್‍ಲ್ಲಪಡಯ ಸ್ಾ ರಾಜಕಾರಣಿಾಂಕ್, ಸಕಾ​ಾರಾಕ್ ಖ್ಲಳೈಯ್ೆ ತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ 'ಭಲಯ್ೊ ಬರತ್ ಸಮಾಜ್- ಭಾರತ್ ' ಅಭಿಯ್ನಚೆಾಂ ರೂಪದಶಿಾ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಘಾಂವ್ಲೊ ಕಲಕಾರಾ​ಾಂನಿ ಆನ್ಕಾ ಕೂಶಿನ್ ಸವ ಾಂತ್ ಫಾಯ್ಯ ಾ ಕ್ ಅಥಾ​ಾವಿಣ್ ಜಾಹಿರಾತನಿಾಂ ಸಮಾಜ್ ತಶಾಂ ದೇಸ್ ಅವನ್ತ್ಚಾ ವ್ಲಟ್ಕ್ ವ್ಚಡ್ೊ ಾಂ ಭಾರ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ಚಗಜಾಲ್. ಮಾದಕ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಾ ಸನ್ ದೆಸಾಚಾ ಅಭಿವೃದೆಾ ಕ್ ಕಂಟಕ್ ಮ್ಣ್ಯೊ ಾಂ ಸವಾಕಾಲಿಕ್ ಸತ್. ವಾ ಸನ ವಿರೊದ್, ವಾ ಸನ್ ಕತಾಲಾ ಾಂ ವಿರೊದ್ ಸಕಾ​ಾರಾ ತಪಾನ್ ಜಾಯ್ಗೆ ಾಂ ಯ್ಕೇಜನಾಂ, ವಿವಿದ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾ​ಾಂ ಎಕಾ ಪ್ರಟ್ಯ ಾ ನ್ ಎಕ್ ಜಾ​ಾ ರ ಜಾವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಆಸಾೆ ತ್. ವ್ಲಸೆ ವಿಕ್ ರತ್ನ್ ತ್ಾಂ ಸಗಿಯ ಾಂ ನಾಂವ್ಲಪೂತ್ಾ. ಸಕಾ​ಾರ್ಲಚ್ ವಹ ಡಾಯ ಾ ಮ್ಟ್ಟ ರ್ ಅಮಾಲ್ ವಸ್ತೆ ಾಂಚೊ ವಾ ವಹ್ಯರ್, ಅಬಕಾರ ಇಲಕ್ತ ಆನಿಾಂ ಇತರ್ ಇಲಕ್ ದಾವ ರಾಂ ಕನ್ಾ ಆಸಾ. ಆನೇಕ ಕೂಶಿನ್ ಹಚ್ ಸಕಾ​ಾರ್ ಭಲಯ್ೊ ಭರತ್ ಸಮಾಜ್, ವ್ಸನ್ ಮುಕ್ೆ ಸಮಾಜ್ ನಿಮಾ​ಾಣ್ ಮ್ಹ ಣುನ್ ವ್ವ್ಗಾಯ ಾ ವ್ಲಯ್ರಟ ಸವಯ್ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತಟ್ೊ ದ್ಾಂವ್ೊ ನಾಂವ್ಲನ್ ಗಾ​ಾಂವ್ಲಾಂ ಗಾ​ಾಂವ್ಲನಿಾಂ 'ನ್ಶ್ ಮುಕೆ ' ಕೇಾಂದ್ರ ಆಸಾ ಕ್ಲಾ ತ್. ಹಾಂ ಕತ್ಯ ಾಂ ಹ್ಯಸಾ​ಾ ಸಾ ದ್ ಕೇ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ನ್ಶ್ ಮುಕೆ ಕೇಾಂದಾರ ಚಾ ಬಗೆಯ ನ್ಾಂಚ್ ವ್ಲಯ್ರ್ ಶ್ಪ್, ರ್ಬರ್ ಬಹಿರಂಗ್‍ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾಂವ್ೊ ಾಂ ಉದಾಹರಣ್ ಜಗಾ​ಾಂತ್ ಖಂಯಾ ರೇ ಪಳೆಾಂವ್ನೊ ಮೆಳ್ಳ್ನ!

ಮ್ಜಕ್ ವ್ಲ ಸಾಟ ಯ್ಯ ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕಚಾ​ಾ ಾ ವ್ಸನನ್ ಕುಟ್ಾಂಬ್, ಸಮಾಜ್, ದೇಸ್ ಅವನ್ತ್ ವ್ಲಟ್ಕ್ ಪ್ರವ್ಲೆ . ಏಕ್ ದೇಸ್ ಮ್ಜು​ು ತ್ ಆಸಾಜ ತರ್ ಹಯ್ಾಕಾಯ ಾ ನಿಾಂ ವ್ಲಯ್ಟ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ಜಾಗೃತ್ ರಾ​ಾಂವ್ಾ ಾಂ ಗಜಾಚೆಾಂ. ಕುಟ್ಮ ಚಾ​ಾ ಾಂನಿಾಂ, ಇಸೊ​ೊ ಲಾಂನಿಾಂ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜವ್ಲರ್ಬಯ ರವಂತನಿಾಂ ಭುಗಿಾ​ಾಂ-ಯುವಜಣಾಂ ವಿಶಿಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಗಮಾನ್ ದ್ಾಂವ್ನೊ ಆಸಾ. ಏಕಾ ವ್ಳ್ಳ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ರ ವಾ ಸನಾಂಚೆ ಲ್ಕ್ಷಣ್ ದ್ಸ್ತನ್ ಆಯ್ಯ ಾ ರ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ತ್ದುವ ನ್ ಸಾಕಾ​ಾ ಾ ವ್ಲಟ್ರ್ ಹ್ಯಡಿೊ ಜವ್ಲರ್ಬಯ ರ ಸವ್ಲಾ​ಾಂಚ. ಸಗಾಯ ಾ ನಿಾಂ ಮೇಳ್​್ ಬರಾಲಾ ಮ್ನನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾ ಯ್ರ ದ್ಾಂವ್ನೊ ಪರ ಯತ್​್ ಕ್ಲಾ ರ್ ಸಮಾಜ್, ದೇಸ್ ವಿಕಸತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಸಕಾೆ . _ ಆಗಸಟ ನ್ ಕಾವ್ಲಾರ್.

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪರ ಕಾಶ ಕುರಯನ್,


ತ ೆಂ ಮ್ಹಜ ೆಂ ರಗತ್

-ಅಡಾ​ಾ ರ್ಬಚೊ ಜೊನ್

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕಾಮ್ ಕನ್ಾ ಆಸೊ ಮ್ಲಿಟ ನಷಾ ನ್ಲ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತತ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ, ದುರ್ಬಯ್ರ ಕುವೈತ್ ಕತರ್ ಹರ್ ದೇಶ್ನಿ ಸಯ್ರೆ ವಿಸಾೆ ಲಿಾ ಯ್ Branch ಆಸ್ಲಲಿಯ . ಮುಾಂಬಯ್ಾಂತ್ ಹಡ್ ಆಫಿೇಸ್ ಆಸ್ಯ ಾಂ, ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಚೊ M D ಗಜಾರಾತ್ ರಮಾಕಾ​ಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಯ , ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸ್ತವ್ಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಕ್ ಸ್ವ್ಲಾತನ ಸಾಧಾಣ್ಾ ಟ್ಕ್ ಕಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವ್ಲಾಲಯ ಾಂ.

ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಯ ಾಂ ಧಾ​ಾಂ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾ ಚ್ ಕಂಪನಿಾಂತ್ ಏಕ್ ಟ್ಕ್ ಕಲ್ ಮೇನೊಾ ೇರ್ಲಮೇನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಯ ಾಂ, ಹ್ಯಾ ಚ್ ಘಡಿಯ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಫುಡಾರಾಚ ಖಂತ್ ಧೊಸಾಲಗಿಯ , ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಉಣೊಾಂ ನತೊಯ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಕಂಪನಿಚೆಾಂಚ್ ಫ್ಯ ೇರ್ಟ್ ಆಸ್ಯ ಾಂ ಸ್ತಮಾರ್ ದೊೇನ್ ರ್ಬಡ್ ರೂಮಾ​ಾಂಚಾ ಫ್ಯ ೇಟ್ಾಂತ್, ಆಮಿ 6 ಜನ್ ರಾವ್ೆ ೇಲಾ ಾಂವ್ನ. ಕಚನ್ ಮಾತ್ರ ಏಕ್ ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ರಾ​ಾಂದುಾಂಕ್ ಕರಾಂಕ್ ತರ ಸ್ ಜಾತಲ್. ಆಮಾೊ ಾ ಆಮಾೊ ಾ ರಚ ಪರ ಕಾರ್ ಕನ್ಾ ಖ್ಯಾಂವ್ನೊ ದೊೇಗ್‍ಲ್ ಜಣ್ ಭಾಯ್ಯ ಹ್ಯಡನ್ ಖ್ಯತಲ್. ಮಾಹ ಕಾ ಲಹ ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಯ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ವಗಾ​ಾನತ್ಯ ಾಂ; ಕಸ್ಾಂಯ್ರ ತರೇ ಸ್ತದಾಸ್ತಾನ್ ಧಾ ವಸಾ​ಾ​ಾಂಚ ಗಡ್ ಪ್ರವಯ್ಗಯ .

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದುಸಾರ ಾ ಬರಾಲಾ ಕಂಪನಿಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಟೈ ಕಯ್ಾ​ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಜಿಾ ಘಾಲಿಯ ಖಬರ್ M D ಕ್ ಮೆಳಿಯ . ತಕ್ಷಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ತಚಾ ಕಾ​ಾ ಬಿನಕ್ ಆಪಂವ್ನೊ ಜಣ್ ಧಾಡೊಯ . ಗಜಾಲ್ ಕತ್ಾಂ?? ಖಂಚಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಗ್ಳನ್, ದುಸಾರ ಾ ಕಾಮಾಚಾ ಸೊಧ್ ರ್ ಆಸಾಯ್ರ? ಅಶಿಾಂ ಹಜಾರ್ ಸವ್ಲಲಾಂ ಘಾಲಿಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಥೊಡೊ ರಾವ್ಚಯ ಾಂ!

ವೇಳ್

ಜಾಂ ತುಕಾ ಕರಾಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಾಂ ಕರ್, ಕಂಪನಿ ರ್ಬಬಿೆ ನ್, ಯ್ ಖ್ಯಸಿ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ತಫ್ಾನ್ ತುಕಾ ಕತ್ಾಂಯ್ರ ಜಾಯ್ರ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ ನಗಾ​ಾನಕಾ. ತಸ್ಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ನ ಸರ್, ಸರಳ್ ಉತರ ಾಂನ್, ಸಾ​ಾಂಗೆೊ ತರ್ ಕಾಮಾ​ಾಂತ್ ಅನುಭವ್ನ ಜಡಾೆ ಾಂ ಜಡಾೆ ಾಂ ಭಡಿೆ ಜಾಯ್ರ; ಬಸ್ಯ ಕಡ್ಾಂಚ್ ಬಸಾಯ ಾ ರ್ ಪ್ರಾಂಯ್ಾಂಕ್ ಮೂಯ್ಕ ಯ್ತತ್ ಕಾಮಾ​ಾಂತ್ ಕಾ​ಾಂಠಾಳ ಸಯ್ರೆ ಯ್ತ.

ಮೌನ್

ಫಾ​ಾ ಮಿಲಿ ಪೊರ ರ್ಬಯ ಮ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್? ದುಡಾವ ಚ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ತರೇ, ಅಡೊ ಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್ ಕಂಪನಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ತರೇ ಕುಮಕ್ ಕಯ್ಾ​ಾಂ; ಪೂಣ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್​್ ವ್ಚೆಾ ವಿಶಿಾಂ ಮಾತ್ರ ಚಾಂತ್ನಕಾ, ಕಂಪನಿಚಾ ಸ್ತವ್ಲಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ಬರಾ​ಾಂನಿ ಅಧಾರ್ ದ್ಲ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಆಜ್ ಉಾಂಚಾಯ ಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪ್ರವ್ಲಯ ಯ್ರ, ಚಡಿತ್ ವಿವರಣ್ ತುಕಾಯ್ರ ಗಜಾಚೆಾಂ ನಂಯ್ರಹ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾಯ್ರ ಭೊಗಾೆ M D ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಮ್ಧಾನ್ ಕಚೆಾ​ಾಂ ಪರ ಯತ್​್ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಪಯ್​್ ಅಸ್ೆ ಬದ್ಕ್ ಜಾಯ್ಾ ಮ್ಹ ಳಯ ಮ್ಹ ಜ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಜಿವಿತಚೊ ಪರ ಮುಖ್ ಉದೆಯ ೇಶ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ಸರ್ ತರೇ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಊಾಂಚೊಯ ವ್ಕೆ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ದಾಕಂವ್ನೊ ಜಾಯ್ರ.

ಮಾಹ ಕಾ ತುಜಾ​ಾ ಉತರ ಾಂಚೊ ಅರ್ಥಾ ಸಮಾ​ಾ ಲನ. M D ನ್ ಘಾಬಲ್ಾಬರ ಸವ್ಲಲ್ ವಿಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಟ್ಕ್ ಕಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿ ಕ್ ಸ್ವ್ಲಾಲಯ ಾಂ, ಪ್ರಾಂಚ್ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಮೇನ್ ಟ್ಕ್ ಕಲ್ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಟ್ಕ್ ಕಲ್ ಪೊೇರ್ ಮೇನ್ ಜಾಲಾಂ ತುಮಾೊ ಾ ಸವ್ಲಾ​ಾಂಚಾ ದಯ್ನ್. ಆತಾಂ, ತುಕಾ ಕತ್ಾಂ ಜಾಯ್ರ ತ್ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್‍ಲ್, M D ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ಉತರ ಾಂ ಅಧಾ​ಾ ಾರ್ ಕಾತುರ ನ್ ವಿಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ಆಮಾೊ ಾ ಕಂಪನಿಾಂತ್ ಸೇಲ್ಾ ಮೆನೇಜರಾಚೊ ಹದೊಯ ಖ್ಯಲಿ ಆಸಾ, ಹ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಜಕ್ತೆ ಮ್ನಿಸ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಗ್ಳಮಾಯ ಾಂ ಅಸಾೆ ಾಂ, ತುಮಿಾಂ ಮ್ನ್ ಕ್ಲ್ಾಂ ತರ್ ಹ ಹದೊಯ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸವ ೇಕಾರ್ ಕತಾ​ಾಂ. ತೊಾಂಡಾಕ್ ತೊಾಂಡ್ ಲವ್ನ್ ದೈಯ್ಾನ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳನ್ ಸೊಡ್ಯ ಾಂ.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾಹ ಕಾ ದ್ಸಾೆ ತುಾಂ ಸೊಪ್ರಣ್ ಪ್ರಕಾ, ಹ ಹದೊಯ ತುಕಾಚ್ ದ್ೇಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಪೊೇಚಾ​ಾ ಜನ್ರಲ್ ಮಿೇಟಿಗಾ​ಾಂತ್ ಆಮಿಾಂ ಗಪ್ೆ ನಿಣಾಯ್ರ ಕ್ಲಯ , ಹ ಗರ್ಟ್ ಆಮೆೊ ಾಂ ಮ್ಧಗಾತ್ ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳ್. M D ಹ್ಯಸೊನ್ ಸಾ​ಾಂಗಾೆನ ಸ್ತವ್ಾರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಪ್ರತ್ಾ ೇನ ಜಾಲಾಂ. ಸರ್ ತುಮಿಾಂ ನ್ಕಾಯ ಾಂ ಪುಣಿೇ ಕರನಾಂತ್?? ತಗಾ​ಾ ಲಯ ಾ ತಳ್ಳ್ಾ ನ್ ವಿಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಕಂಪನಿಚಾ ಸಾಟ ಫಾಲಗಿಾಂ ಕ್ದಾ್ ಾಂಯ್ರ ಅಸ್ಾಂ ಪೂರಾ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ ಆಸಾ , ತುಮಿ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಕುಟ್ಮ್, ಕಂಪನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ತರೇ ತ್ ಆಮಿೊ , ಸವ್ಲಾ​ಾಂನಿ ಖ್ಯಾಂದಾ ಖ್ಯಾಂದ್ ದ್ಲಯ ಾ ನ್ ಆಜ್ ಪರ ಗತ್ ಜಡಾಯ ಾ ಹ ಶರ ೇಯ್ರ ತುಮಾೊ ಾಂ ಫಾವ್ಚ, ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜಾಂ ಚಾಂತೆ ತ್ಾಂ ಪೊಾಂತಕ್ ಪ್ರವಯ್ೆ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಏಕಾ ಥರಾಚೊ ಹಟಿಟ ಸವ ಭಾವ್ಲಚೊ, ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಹ್ಯಾಂ!! ಸೇಲ್ಾ ಲ ಮೇನೇಜರಾಚೊ ಹದೊಯ ತುಕಾಚ್, ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ರ ತುಾಂವ್ ದೊೇನಿ ಡಿಪ್ರಮೆಾ​ಾಂರ್ಟ್ಾ ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳುಕ್ ಜಾಯ್ರ, ಟ್ಕ್ ಕಲ್ ಮ್ನಿಸ್ ಆಮಾೊ ಾ ಕಂಪನಿಕ್ ಜಾಯ್ೆ ಜಣ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಶ್ಥಿವಂತ್ ನಿತ್ವಂತ್ ಇಮಾ​ಾಂದಾರ್ ಮ್ನಿಸ್ ದುಸೊರ ಮೆಳೊ ನ, ಮುಖ್ಲಯ ಸಗಿಯ ವಿಲೇವ್ಲರ ಏಪೊಯ ಯ್ಮ ಾಂರ್ಟ್ ಲ್ಟರ್ ತಯ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಾ​ಾಂಗಾೆಾಂ ಸವ್ಾಂ ದುಸ್ರ ಾಂ

ಫ್ಯ ೇರ್ಟ್ ಜಾಂ ತುಕಾ ಗಜಾಚೆಾಂ; ಕಂಪನಿ ತುಕಾ ದ್ತ್ಲಿ. ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಗಡ್ ನತ್ಯ , "ಪಿಡ್ಸಾೆ ನ್ ಆಶಲ್ಯ ಾಂ ದೂದ್ ಆನಿ ವಯ್ಾ ನ್ ದ್ಲ್ಯ ಾಂಯ್ರ ದೂದ್" ಮ್ಹ ಳೆಯ ಬರ ಜಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆಶಲ್ಯ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಲಭಯ ಾಂ. ಆತಾಂ ದೊೇನಿ ಡಿಪ್ರಮೆಾ​ಾಂಟ್ಾಂಚೆಾಂ ವ್ಚಜಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಮಾತಾ ರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ. ಪಂದಾರ ದ್ಸಾ​ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಿಟ ತರೇ ಅಮಾೊ ಾ ಕಂಪನಿಚಾ ಹಯಾಕ್ ರ್ಬರ ಾಂಚಾಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭರ್ಟ್ ದ್ೇಾಂವ್ನೊ ಪಡಾೆ ಲಿ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಸಾಧಾಣ್ಾ ಸಹವ್ಲವ್ಲರ ಡಾ​ಾ ಾಂಚೊ ಉಾಂಚಾಯ ಾ ಹದಾಯ ಾ ರ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಮ್ನ್ ಾಂಚೊ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಗಜ್ಾ ಆಸೊಯ . ಕಂಪನಿಚೊ M D ಇಲಯ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾವ್ಲಾಡಿ, ತರೇ ಗಜಾ ಆಕಾ​ಾಂತಕ್ ಪ್ರಾಂವ್ಚೊ ವ್ಕೆ , ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಯ ತರ ದೊಡೊ ಲಭ್ ನಸಾೆ ಾಂ ವ್ಲವ್ಲರ ಾಂಕ್ ಹ್ಯತ್ ಘಾಲಿನತೊಯ , ದಾನ್ ಧಮಾ​ಾ​ಾಂತ್ ಪ್ರಟಿಾಂ, ದೆವ್ಲ ಥಂಯ್ರ ಪ್ರತ್ಾ ೇಣಿ ವಿರಳ್ "ಸತ ನಿತ್ನ್ ಜರ್ ಮ್ನಿಸ್ ಚಲಯ ತರ್ ತೊಚ್ ದೇವ್ನ ತಚ ಫಿಲಸಾಫಿ ಧಮಾ​ಾನ್ ಹಿಾಂದು ತರೇ ಅನಚಾರ್ ಪಿತ್ಸಾ ಣಾಂತ್ ಪ್ರಟಿಾಂ. ದ್ೇವ್ನಯ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಭರ್ಟ್ ದ್ಾಂವಿೊ ಉಣಿ, ಹಿಾಂದು ಜಾಲಾ ರ ತಚಾ​ಾಂ ಕಾ​ಾ ಬಿನಾಂತ್ ಏಕಾಯ್ರ ದೆವ್ಲಕ್ ಸಾಯ ನ್

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾನ್ ನ; ಹರಾ​ಾಂಚಾ ಕಾ​ಾ ಬಿನಾಂತ್ ತರೇ ಥೊಡಾ​ಾ ದೇವ್ಲಾಂಚೊಾ ಪ್ರಯ್​್ ಲಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನೊ ಮೆಳಿೆ ತ್. ಸದಾ​ಾಂಚೆಬರ ಆಮಾೊ ಾ ಕಂಪನಿಚಾ ಶ್ಖ್ಯಾ ಕ್ ಭರ್ಟ್ ದ್ತನ , ಅಚಾನ್ಕ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಬರ ಏಕಾ ಮ್ದಾ ಮ್ ವಗಾ​ಾಚಾ​ಾ ಚಲಿಯ್ಚೆರ್ ಮ್ಹ ಜಿ ದ್ೇಶ್ಟ ಗೆಲಿ, ಪಯ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಕಾಚ್ ತದೇಕ್ ದ್ಶಿಟ ನ್ ಪಳೆಾಂವ್ನೊ ಪಡೊಯ ಾಂ! ಹಿ ಚಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಕಶಿ? ಕ್ತಣ್ಯಾಂ ಹಿಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ದವಲ್ಾ​ಾಂ? ಹಜಾರ್ ಸವ್ಲಲಾಂ ಮ್ತ್ಾಂತ್ ಧೊಶಿಲಗಿಯ ಾಂ ತಡವ್ನ ಕರನಸಾೆ ಾಂ , ರಸೇಪಷ ನಚ ಭರ್ಟ್ ಕನ್ಾ ಗಜಾಲ್ ಕತ್ಾಂಗಿೇ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕ್ಲ. ಸರ್ ತುಮಿ ತಾ ಚಲಿಯ್ಕ್ ವಳ್ಳ್ೊ ತತ್ ಗಿೇ ?? ಹ್ಯಾಂ!!!? ವಹ ಯ್ರ, ಸರ್ಬರ್ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಯ ಾಂ ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವಿಸಾರ ಲಯ ಾಂ, ಆತಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ದೊಳ್ಳ್ಾ ಾಂ ಸಮರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶ್ಖ್ಯಾ ಕ್ ಯವ್ನ್ ಭತ್ಾ ವಿೇಸ್ ದ್ೇಸ್ ಜಾಲ್, ಚಡಿತ್ ಕ್ತಣಯ್ರ ಲಗಿಾಂ ಉಲ್ಯ್​್ ತ್, ತ್ಚೆಾಂ ಕಾಮ್, ದೊೇನ್ ದ್ೇಸಾ ಪಯ್ಯ ಾಂ ತ್ಚಾ​ಾ ಏಕಾಚ್ ಧುವ್ಚೊ ಜಲಮ ದ್ವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕ್ಲಯ ಸವ್ನಾ ಸಾಟ ಫಾ​ಾಂಕ್ ದೊನಾ ರಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಜವ್ಲಣ್ ಭಾಯ್ರರ ಥಾವ್ನ್ ಓಡಾರ್ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ.

ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತಾ ಚಲಿಯ್ಕ್ ಬರೊಚ್ ವಳ್ಳ್ೊ ತಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಾತ ತ್ಚಾ ಘೊವ್ಲಕ್ ಆನಿ ಧುವ್ಕ್; ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರವ್ಚಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕ್ತಣ್?? ಹಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕಳ್ಳ್ಜ. ಕಪಲರ್ ದೆಾಂವ್ನಲಲಯ ಘಾಮ್ ಫುಸತ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ ಾಂ ತಣ್ಯಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ರಸೇಪ್ ನಿಸಾಟ ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಳ್, ಲಕಾಟ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಹ್ಯತ್ಾಂ ಚೆಪೊಯ . ಅಮಾ ರಾನ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಬರ ಉಗ್ಳೆ ಕನ್ಾ ಪಳೆತನ ಆಮಾೊ ಾ MD ಚಾಂ ಕಾರ್ಬಾರಾ ಕಳಾಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲ ನ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯ್ಕ್ M D ಚ ವಳಕ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ?? ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ನ್ ಗೆಲಯ , ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಇತಯ ಾ ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸವ್ಲಲ್ ಘಾಲ್ಾಂ. ತರೇ ಹ ಮಿಸ್ೆ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸ್ೆ ರ್ ಉರವ್ನ್ ಸೊಡಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ ನ, ಥೊಡಿಾಂ ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ಕಾಮಾ​ಾಂ ತ್ಸ್ತಾನ್ ಥಂಯ್ರ ಶಿೇದಾ M D ಕ್ ಭಟ್ೊ ಾ ಖ್ಯತ್ರ್ ಅಮಾ ರ್ ದಾಕಯ್ಕಯ ಹ್ಯಾಂವ್. ಕಂಪನಿಕ್ ಪ್ರವೆ ಚ್, M D ಜಾಗಾ​ಾ ರ್ ನತೊಯ , ಭಾಯ್ರರ ಗಜಾ​ಾಂಚಾ ಕಾಮಾನ್ ಗೆಲಯ ಹ್ಯಾಂವ್ ಮುಜಹ ಾಂ ಥಂಯ್ರ ಸೊಸೆ ಕಾಯ್ರ ತಾಂಡನ್ ಧನ್ಾ ತೊ ದ್ೇಸ್ ಪ್ರಶ್ರ್ ಕ್ಲ. ರಾತ್ ಕತ್ಾಂಯ್ರ ಕ್ಲಾ ರ ನಿೇದ್ ದೊಳ್ಳ್ಾ ಕ್ ಅಯ್ಗಯ ನ ಕೂಸ್ ಪತ್ಾಲಿ ಉಟ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿೇಯ್ಾಂವ್ನ್ ಅಯ್ಕಯ ತರೇ ನಿದೆಾಂಕ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮುಜಹ ರ್ ರಾಗ್‍ಲ್ ಅಯ್ಯ ಸೊ ಭಗ್ಳಯ ಮಾಹ ಕಾ ಸಕಾಳಿಚೆಾಂ ಅಲರ ಮ್ ಜಾತನ , ಉಟ್ನ್ ಬಸೊಯ , ಆಾಂಗ್‍ಲ್ ವ್ಚಳ್ಳ್ವ್ನ್ ರ್ಬತ್ ರೂಮಾಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಚಮೊ ನ್ ದ್ಸೊಾ ಡೊೆ ಾ ಗಜಾ ತ್ಸ್ತಾನ್ , ಅಪಿೇಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರರ ಸಲಾ ಹಶಾ​ಾಂಚಾಕೇ ಅಧೊಾ ಘಂಟ್ ಪಂಯ್ಯ ಾಂಚ್ ,ಅಪಿೇಸಾಕ್ ಬಿತರ್ ರಗ್ಳಯ ಾಂಚ್ ಶಿೇದಾ M D ಚಾ ಕಾ​ಾ ಬಿನಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಚಮಾೊ ಲ , ವಂದನ್ ಕರತ್, ಪಳಯ್ಗಲಿಯ ಗಜಾಲ್ ವಿವಸ್ತಾನ್ ಸಾ​ಾಂಗಿಯ .

ಸಗಿಯ

ನಿೇಲೇಶ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ ತುಾಂ ಸಮ್ಧಾನ್ನ್ ಬಸ್, ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಯ ಾಂ ಏಕ್ ಗಾಯ ಸ್ ಉದಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಲಟ್ಯ ಾಂ MD ನ್. ಸರ್ ತುಮಾೊ ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಹಿಾಂ ಕಾಮಾ​ಾಂ ಜಾಲಾ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಲ್ಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಗಂಭಿೇರ್ ಜಾಲಾಂ. ವಹ ಯ್ರ, ಸಾಕ್ಾ​ಾಂ.

ನಿಲೇಶ್ ತುಾಂವ್ ಸಾ​ಾಂಗೆೊ ಾಂ

ಆಮಾೊ ಾ ಕಂಪನಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೇರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ ಆಮಿಾಂಚ್ ದ್ಲಯ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂಚ್ ಕಾಮ್ ದ್ಲಾಂ, ಹ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ತ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಧುವ್ನ, ಮ್ಹ ಜಾಂ ರಗತ್, ಕುಟ್ಮ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಡನ್ ಪಕಾ​ಾ ಾ ಚೆಡಾ​ಾ

ಸಾ​ಾಂಗಾತ ಜಿಣಿ ಸಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರರ ಸಲ್ಾ​ಾಂ. ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ಆಸಾೆ ಾಂ, ತಾಂಯ್ರ ಆಮಾೊ ಾ ಚ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಲ್ಕಕಾ​ಾ ಣ್ ಕ್ಲಯ ಾ ವ್ಕೆ ಸಂಗಿಾಂ ಚಂಗಾಯ್ರ ಕರನ್ ಮಗಾರ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ. ಘಚಾ​ಾ​ಾಂನಿ, ಕುಟ್ಮ ಚಾ​ಾ ಾಂನಿ, ಸ್ಜಾಚಾ​ಾ ಾ​ಾಂನಿ ಜಾಯ್ೆ ಸಮ್ಾ ಯ್ಯ ಾಂ, ಹನ್ ರಗತ್ ತವಳ್ ಸಳಾ ಳೆಯ ಾಂ, ತಾ ಚೆಡಾ​ಾ ಲಗಿಾಂ ಗಪಿತ್ ಲ್ಗ್‍ಲ್​್ ಜಾಲ್ಾಂ ಕಂಪನಿಚೊ ಪರ ಮುಖ್ ಲೇಖ್ ತಪ್ರಸಾೆ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಸಂಗಿಾಂ ಮೆಳನ್ ಮ್ಹ ಜಾಂಚ್ ರಗತ್ ಬನವಟಿ ಖ್ಲಳ್ ಖ್ಲಳೆಯ ಾಂ. ಸಗೆಯ ಾಂ ನಿಗಡ್ ಉಲ್ಾ​ಾಂ; ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತುಜಾ​ಾ ಚಲಕ್ ಆನಿ ಬುದೊವ ಾಂತೊ ಯ್ ವವಿಾ​ಾಂ ಹಿ ಕಂಪನಿ ಆಜ್ ಉಲಿಾ ನಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಚಾ​ಾ ಹಿಶದಾರಾ​ಾಂಕ್ ಭಪೂಾರ್ ನ್ಷ್ಟಟ ಜಾತೊ. ಪೂಣ್ ಪರತ್ ತಕಾ ಕಂಪನಿಾಂತ್ ರೇಗ್‍ಲ್ ದ್ಲಿಯ ಚೂಕ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರಲಗಿೇ ಸರ್?? ವಯ್ರಹ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವ್ಚಪ್ರೆ ಾಂ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಏಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ರಗಾೆ ಮಾಸಾಚೊ ಜಾಲಯ ಾ ನ್, ಹ ನಿಧಾ​ಾರ್ ಆಚಾನ್ಕ್ ಘಜ ಪಡೊಯ . ರ್ಬಪಯ್ರ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಚಾಂತ್ನಸಾೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ನತ್ಚಾ ಫುಡಾರಾ ಲಗ್ಳನ್ ಏಕ್ ಸವಿಾಸ್ ದ್ಲ್ಾಂ; ಸಂಪೂಣ್ಾ ಕಂಪನಿಚಾಂ ಶತಾ​ಾಂ ತ್ಾಂ ಒಪ್ರಾ ಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಶಿವ್ಲಯ್ರ ತಣ್ಯಾಂ ಮಾಹ ಕಾ, "ಪಪ್ರಾ " ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲ ಮಾರಾಂಕ್ ನ ಪೂಣ್ ನತ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಹಕ್ೊ ದ್ಲಾಂ. ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಚೆಾಂ ವ್ಲವ್ಲರ ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಉತಾಲ್ಾಂ ಶಿವ್ಲಯ್ರ ಹ್ಯಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಂಪನಿಾಂತ್ ತಕಾ ಕಸಲ್ಾಂಚ್ ಹಕ್ೊ ನ. ಇತ್ಯ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳನ್ MD ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಥಂಯಾ ರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಚನ್ ಮಿೇಟ್ಚೊ ಖ್ಯಾಂಬೊ ಜಾಲಯ ಾಂ ಕತ್ಾಂಚ್ ಉಲ್ಯ್​್ ಸಾೆ ಾಂ.

ಹ್ಯಾಂಗಾ ಕ್ಲ್ಯ ಬರ ಬನವಟಿ ಕಾಮಾ​ಾಂ ದುಸಾರ ಾ ಕಂಪನಿಾಂತ್ ಕ್ಲಿಾಂ, ಪೊೇಲಿೇಸಾ​ಾಂನಿ ತಕಾ ತಚೊ ಜಾಗ್ಳ ದಾಕಯ್ಯ ; ಉಣಾ ರ್ ಉಣ್ಯಾಂ ಪಂಚವ ೇಸ್ ವಸಾ​ಾ​ಾಂಕ್. ಸಮಾಪ್ೆ

ಸರ್ ತೊ ದಗಲಾ ಜಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ರ ಆಸಾ?? ಹ್ಯಾಂವ್ ಸೊಸ್ತಾಂಕ್ -ಅಡಾ​ಾ ರ್ಬಚೊ ಜೊನ್ ಜಾಯ್​್ ಸಾೆ ಾಂ ವಿಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

(ಆದ್ಲ್ಯ ಾ ಅಾಂಕಾ​ಾ ಥಾವ್ನ್ ) “ತುಕಾ ಕಶೆಂಯ್ ಮೊರೆಂಕ್ ಆಸಾಚ್,

ಮ್ಹ ಣ್ತಾ ಯ್ಗಿ?”ಬ

ತುಜೆ ಸಾೆಂಗಾತಾ ಹೆಂವೀ ಮೊರಾಜೆ

ಜಾಲ್ಯ್ ರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ?”ಬ ತಾಚೊ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಅೆಂತ್ಯ್

ತಶೆಂ


ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ . ಉಲಂವ್ಕ್

ಕಾಯ್ಕಪರ ವೃತ್ಯಾ

ಸಾಕಿಕೆಂ ಉತಾರ ೆಂ ಸುಟಾನಾತ್ೊ ೆಂ. ತಾಣೆ

ತಾಚಿ ಭವ್ಕ್ ಶಮ್ಟ್ ವಾರಾ್ ರ್ ಭಿಜಾವ್ಕ್

ಉದ್ಕ್ ಕ್ ಹತ್ಯ ಲ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರೆಂ ನಾತೊ ೆಂ.

ಘೆಂವೊನ್

‘ಭಾವಾ,

ಸಾಸಾ​ಾ ಚಾ

ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ ನ್ ಪತಾ್ ಕನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ ೆಂ

ಸಾಸಾ​ಾ ಕ್ ಭಂವಾಡೆ ಕಾಡೆಂಕ್ ಸಕಿ​ಿ ,

ಪರ ಯತನ್ ಕರೆಂಕ್ ಚಿೆಂತೊ ೆಂ. ತಾಚೆ

ಮ್ಹ ಜಾನ್ ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಜಾೆಂವ್ಚೆ ೆಂ ನಾ.’

ಹತ್ಯ ಮೊೀವ್ಕ ಪಡ್ಲ್ಲೊ . ದೀಶ್ಯ್ ಮ್ಧೆಂ

ತುೆಂ

ಅಶೆಂಚ್

ಮುಕಾೊ ್ ಭಂವಾಡ್​್ ೆಂತ್ಯ ತೊ ಹತಾಕ್ ಸಾೆಂಪಾಡೆ​ೆ ತ್ತೊ ಲ್ಯಗಿಗ ೆಂ ಆಯ್ದೊ . ಪುಣ್ ತೊ ತ್ತಾೊ ್ ಚ್ ವೇಗಾನ್ ಪಯ್​್ ಸರೊ . ‘ಭಾವಾ, ತುೆಂ ಮ್ಹಹ ಕಾ ವಳೂ ಜಿವ್ಚಶೆಂ ಮ್ಹರ‍ಾ ೀ ಆಸಾಯ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹ ಳೆಂ ‘ತೆಂ ತುಜೆ​ೆಂ

ಹಕ್​್

ಮ್ಹ ಣ್ತ್ ೆಂ.

ಹೆಂವ್ಚ

ಎದೊಳ್ ವರ‍ಗ್ ತುಜೆ ತ್ತೊ​ೊ ಸುೆಂದರ್, ಬಳಿಷ್ಟ್ ,

ಶೆಂತ್ಯ

ಆನಿ

ಘನೆಸಾ​ಾ ಕ್

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚ್ ನಾ! ಯೆ, ಮ್ಹಹ ಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್! ಮ್ಹಹ ಕಾ ನಿಜಾಯ್​್ ೀ

ಕೊೀಣ್

ಕೊಣ್ತಕ್ ಮ್ಹರಾ​ಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಚಿ ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಪವಾಕ ನಾ!’

ಮ್ಧೆಂ ನಿಮ್ಹಣೆ

ಮ್ಹ ಣ್ತಾ ನಾ

ಪಯ್​್

ಗಯ್ರ

ಭಂವಾಡ್​್

ಜಾತಾ

ಸತಾಕಲಿ.

ಜಾತಾಲಿ.

ಮುಕಾೊ ್

ವ್ಚಳ್ಳ್ರೀ ತಶೆಂಚ್ ಘಡೆೊ ೆಂ. ಏಕ್

ಪಾವ್ ೆಂ

ಪಳವಾ್ ೆಂ,

ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ ನ್ ಚಿೆಂತೊ ೆಂ. ಹ್ ಪಾವ್ ೆಂ ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ ನ್

ಘಾಯೆವ್ಕ್

ಚೆ​ೆಂಚಾರನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಆಹಂ, ದೈಹಿಕ್

ದೂಕ್,

ಉರ‍ೊ ಲ್ಲೊ ೆಂ

ತಾಚೆ​ೆಂ

ತಾರ ಣ್ ಎಕಾ್ ೆಂಯ್ ಕರ‍್ ್ ಮ್ಹಸ್ಯ ಚಾ ಸಂಕಷ್​್ ೆಂ ಸಮೊರ್ ತುಕುನ್ ಪಳವ್ಕ್ ಆಸಾ​ಾ ೆಂ

ತೊ

ಹೊಡ್​್ ಚಾ

ಬೀವ್ಕ

ಸಶಕನ್, ಹೊಡ್​್ ಚಾ ದೆಗೆಕ್ ಲ್ಯಗೆ​ೆ ಬರೆಂ

ಲ್ಯಗಿಗ ೆಂ

ಯೇವ್ಕ್

ಉತೊರ ೆಂಕ್

ಆಯ್ದಾ ಜಾಲ್ಲ. ಮ್ಹಹ ತಾರ ತಾಕಾಚ್

‘ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ , ತುೆಂ ನಿಜಾಯ್​್ ೀ ತಕ್ೊ ೆಂತ್ಯ

ಪಳೆಂವಾೆ ರ್ ಪಡ್ಲೊ . ಹೊಡ್​್ ಚಾಕಿೀ

ಅಸ್ ತ್ಯ ಜಾವ್ಕ್ ಯೆತೇ ಆಸಾಯ್!’ ತಾಚೆ

ಲ್ಯೆಂಬ್,

ಭಿತರ್

ಉಭಾರಾಯೆನ್ ಅಗಾಧ್, ರಪಾ್ ಬರೆಂ

ಉಲಂವ್ಕ್

ಏಕ್

ದುಸ್ರರ ಚ್

ಲ್ಯಗ್ಲೊ .

‘ತುೆಂ

ತಾಳೊ ಮ್ತ್ೆಂತ್ಯ

ಸಾಕೊಕ ಆಸ್ೆ ೆಂ ಅವಶ್ಯ್ .’ ‘ಸಾಕಿಕ ಜಾ ಮ್ಹ ಜಾ ತಕ್ೊ , ಸಾಕಿಕ ಜಾ!’ ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ತಲ್ಲ. ಮುಕಾೊ ್

ದೊೀನ್

ಭಂವಾಯ ್ ನಿೆಂಯ್

ಅಶೆಂಚ್ ಘಡೆೊ ೆಂ. ಮ್ಹಸ್ಳಯ ತಾಚಾ ಲ್ಯಗಿಗ ೆಂ ಮ್ಹ ಳಯ ಬರೆಂ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಹ ತಾರ

ಪರ್ಕಳಿಕ್,

ರೆಂದ್ಕಯೆನ್ ಮ್ನ್

ತಶೆಂ

ಪಿಸಾವ ೆಂವೊೆ ್

ಜಾೆಂಬಿಯ ಪಟ್ಟ್ ... ಮ್ಹಹ ತಾರ ನಿಜಾಕಿೀ ಮಂತ್ಯರ ಮುಗ್​್ ಜಾಲ್ಲೊ . ಮ್ಹಹ ತಾರ

ಎಕಾಚಾ​ಾ ಣೆ

ನಿದೆ​ೆಂತೊ​ೊ

ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲ. ಗರಯೆ ದೊರ ಸಕಯ್ೊ ಘಾಲ್​್ ತಾಣೆ ಗುಡ್ಯ ವ್ಕ್ ಧರೊ ಆನಿ ದೊನಿೀ ಹತಾೆಂನಿ ಭಾಲಿ ವೆಂಚಿೊ . ಆಸ್ೊ ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಬಳ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆರಾವ್ಕ್

ಮ್ಹಸ್ಯ ಚಾ

ಪಾಟ್ಟ

ಕಾಳ್ಳ್ಾ ಚಾ

ಜಾಗಾ್ ರ್

ಆವೇಶನ್

ತೊಪಿೊ .

ವಯ್ರ ,

ಜಾಗಾ್ ರ್

ತ್ಕಾಕಸ್ಥ

ಭಾಲಿ

ರೆಂಬ್ಲಿೊ . ತೆಂಬ್ ಉಗ್ಲಾ ಕ್ಲ್ಯೊ ್

ಭಿತರ್

ಕಾಟಾ ಥಾವ್ಕ್ ಉದ್ಕಕ್ ಉಸಾಳೆ ಬರೆಂ

ರಗ್ಲಿೊ ಚ್ ತಾಣೆ ಪತಾ್ ಕನ್ ಆಸ್ೊ ಲ್ಲೆಂ

ರ‍ಗತ್ಯ ಭಾಯ್ರ ಉಸ್ರಯ ನ್ ಭಂವಾ ಲ್ಲ

ಪೂರಾ

ಕರನ್

ಧಯ್ದಕ ತಾೆಂಬಯ ಜಾವ್ಕ್ ಯೆತಾಲ್ಲ.

ಉಡ್ಲನ್ ಉಡ್ಲನ್ ಆನಿಕಿೀ ಭಿತರ್

ಸುವ್ಚಕರ್ ತೆಂ ಇತೊ ೆಂ ದ್ಕಟ್ ಆಸ್ಥಲ್ಲೊ ೆಂ ಕಿೀ

ಲ್ಲಟ್ಟೊ . ಎದೊಳ್ ಯೆಂತ್ರ ಕ್ ರತ್ನ್

ನಿಳ್ಳ್ಿ ್ ಧಯಕೆಂತ್ಯ ಮ್ಹಸ್ೆಂಚಾ ಎಕಾ

ಭಂವಾಡೆ

ಮ್ಹಸ್ಳಯ

ವಶಲ್

ಸವ್ಕಕ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ಯ ತೆಂ ಅಗಸಾೆಂತಾೊ ್

ಬಳ್

ತಾಣೆ

ಆಸ್ಥಲ್ಯೊ ್

ಭಾಲಿ

ಎಕಾ್ ೆಂಯ್

ಕಾಡನ್

ಆಸ್ಳೊ

ಅವೆ ತ್ಯ ಜಿೀವ್ಕ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲೊ

ಹಿೆಂಡ್

ಬರೆಂ

ದಸಾ​ಾ ಲ್ಲೆಂ. ಕುಪಾೆಂ

ವೈಭವ್ಕ, ದಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಪರ ದರ್ಶಕನ್ ತದೊ

ಬರೆಂ ವಸಾ​ಾ ರೆಂಕ್ ಲ್ಯಗೆೊ ೆಂ. ಮ್ಹಸ್ಳಯ

ವಹ ಡ್ಲೊ

ಲ್ಯಹ ರಾೆಂಚೆರ್

ಜಿೀವ್ಕ ಘೆವ್ಕ್ ಧರಾ್

ವಯ್ರ

ಉಡ್ಲೊ .

ಅಜೂನ್

ತ್ ಮ್ಸುಾ ವೇಳ್ ವಾರಾ್ ರ್ಚ್ ವಯ್ರ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ೊ

ಬರೆಂ ಭೊಗೆೊ ೆಂ

ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ ಕ್. ತಾ್ ನಂತರ್ ತ್ ಸಕಯ್ೊ ಪಡ್ಲೊ .

ತ್

ಪಡೆೊ ಲ್ಯ್

ರ್ಯ್ಾ

ಮ್ಹಸ್ಳಯ

ಫೊಸಾಕಕ್

ಸಕಯ್ೊ ಎಕಾಚಾ​ಾ ಣೆ

ಧಯಕೆಂತ್ಯ ವಹ ಡ್ ಭೆಂಯ್ಕಾೆಂಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ಕ ಜಾಲ್ಲ. ಭಂವಾ ಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಕ್ ಉದ್ಕಕ್ ಅಶೆಂ ಉಸಾಳಯ ೆಂ ಕಿ ಹೊಡ್​್

ಭಿತರ್

ಉದ್ಕಕ್

ಭರ‍ೊ ೆಂ.

ತ್ೀನ್

ಇೆಂಚಾೆಂ ಮ್ಹಹ ತಾರ

ಸಂಪೂಣ್ಕ ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲ. ತಾಕಾ ತಕಿೊ ಘೆಂವೊಳ್ ಲಕೊನ್ ಪಡೆ​ೆ

ಆಯ್ೊ

ಆನಿ

ಲಕೊನ್

ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಕಾ

ಕಾೆಂಯ್ೆ ದಸಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ದೊಳ ಗಷ್ಟ್ ನ್ ಬಲ್ಯತಾ್ ರಾನ್ ದೊಳ ಉಗೆಾ ಕ್ಲ್ಲ. ಮ್ಹಸ್ಳಯ ಉದ್ಕರಚ್ ಪಡ್ಲನ್ ಆಸ್ಳೊ . ತಾಚೆ​ೆಂ

ರಪಾ್ ಳೆಂ

ಪ್ಲೀಟ್

ವಯ್ರ

ದಸಾ​ಾ ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಲಿ, ಮ್ಹಸ್ೊ ಚೆ​ೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಉಪ್ಯ್ ವ್ಕ್

ಆಸ್ರನ್

ರಪಾ್ ಳಿ

ದಸಾ​ಾ ಲಿ.

ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ ನ್ ಮ್ಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯೊ ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಳ್​್ ೆಂನಿ

ಬಾಕಾಕಯೆನ್

ಭಾಲಿಯೆಚಾ

ಮೂಳ್ಳ್ಕ್

ದೊರಯೆಚೆ

ದೊೀನ್

ಹೊಡ್​್ ಚಾ ಮುಕಾೊ ್ ಕುತ್ಯೆಕ್

ಬಾೆಂಧೊ ಲಿೊ ಭಂವಾಡೆ

ಕುಶಕ್ ಆಸಾೆ

ರ‍ವಾಯ ವ್ಕ್

ಹತಾೆಂನಿೆಂ ಆಪಿೊ ಸಾೆಂಗಾಲ್ಯಗ್ಲೊ :

ಪಳಲ್ಲೆಂ.

ತಕಿೊ

ದೊನಿೀ ಆಧಾಸುಕನ್

“ದೆವಾ,

ಹೆಂವ್ಕ

ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ೆಂ ಲ್ಯಚಾರ್ ಮ್ಹಹ ತಾರ. ಹೆಂವ್ಕ ತಕ್ೊ ೆಂತ್ಯ ಅಸ್ ತ್ಯ ಜಾೆಂವ್ಚೆ ಹ್

ಬರೆಂ ಸ್ರಡ್ಲನಾಕಾ. ಹೆಂವ್ಚ ಮ್ಹಸ್ಯ ಕ್,

ಮ್ಹ ಜಾ

ಭಾವಾಕ್

ಜಿವ್ಚಶೆಂ ಮ್ಹರೊ . ಬಾಕಿಚಿೆಂ ಕಾಯ್ಕೆಂ ಹೆಂವ್ಚ

ಎಕಾೊ ್ ನ್ೆಂಚ್

ಪಡ್ೊ ೆಂ.

ತಾಕಾ

ಕುಶನ್

ಕರಜಾಯ್ ವೊಡನ್

ಹಡೆಂಕ್ ಹೆಂವ್ಚ ಗಳ್ಳ್ಾ ಸ್ಥ ತಯರ್ ಕರಜೆ. ಮ್ಹ ಜಾ ಹೊಡ್​್ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ವೊಡನ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹಡೆಂಕ್

ಬಿಲ್ಕ್ ಲ್


ಜಾೆಂವ್ಚೆ ೆಂ

ನಾ.

ತಾಕಾ

ಹೊಡ್​್ ಚಾ

ಬಗೆೊ ಕ್ಚ್ ಬರಾ್ ನ್ ಬಾೆಂಧುನ್ ಹೆಂವ್ಚ ಬಂದ್ಕರ

ಕುಶಕ್ ತಾೆಂಡೆವ್ಕ್

ವಚಾಜೆ.

ದುಸ್ಳರ ವಾಟ್ಚ್ ನಾ.

“ಲ್ಯಗಿಗ ೆಂ ಯೇ ಭಾವಾ.” ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ತಲ್ಲ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಭಾವ್ಕ ಆಯ್ದ್ ೆಂಚೆ ಸ್ಳ್ ತರ್ ನಾತೊ​ೊ . ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ . ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ .

ತಾಚಾ

ಗಾಲ್ಕಾ ಟಾೆಂ

ತೊೆಂಡ್

ಥಾವ್ಕ್

ಹೊಡ್​್ ಚಾ

ಬಸ್ರನ್ ಸುಟಯೊ ್ ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಮುಕಾೆಂತ್ಯರ

ದೊರ

ಶಕಾಕವ್ಕ್

ಮುಕಾೊ ್

ಕೂಸ್ಳಕ್

ತಾಣೆ​ೆಂಚ್ ಮ್ಹಸ್ಯ ಚಲವ್ಕ್

ವ್ಚಲ್ಲೆಂ.

ಸಶಕನ್ ಹೊಡೆ​ೆಂ ಹೊಡ್​್ ಚಿ

ಮುಕಿೊ

ಕೂಸ್ಥ ತಾಣೆ ಮ್ಹಸ್ಯ ಚಾ ಮ್ಹೆಂಡ್ಯ ್

ಬಾೆಂಧುೆಂಕ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಯೆವಾ ಣ್ ಕರ‍್ ್

ಕುಶಕ್

ತಾಣೆ

ಮ್ಹೆಂಡ್ಲಯ

ಪಳವ್ಕ್ ಮ್ಹಹ ತಾರ ಶರೆಂ

ವೊಡೆಂಕ್ ಸುರ ಕ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ದೊಳ

ಚುಕೊ​ೊ .

ತಾಚಾನ್

ಭರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ , ಸಾ ಶ್ಯಕ ಕರೆಂಕ್ ತೊ

ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಕುತ್ಯೆಕ್ ಬಾೆಂಧ್ಲಿೊ

ಅತರ ಗಾ​ಾ ಲ್ಲ. ತೊ ಅಪಾ​ಾ ಚೆ​ೆಂ ದವ್ಚಕೆಂ,

ಭಾಲಿಯೆಚಿ

ದೊರ

ತೊ ಚಿೆಂತ್ಲ್ಯಗ್ಲೊ . ಪುಣ್ ತಾ್

ಮ್ಹಸ್ಯ ಚಾ

ಗಾಲ್ಕಾ ಟಾೆಂತ್ಯ

ಮ್ಹಸ್ಯ ಕ್

ಕಾರ‍ಣ್ತ

ಹೊಡ್​್

ಲ್ಯಗ್ಲನ್

ಅಪಿಯ ಜಾಯ್

ಕುಶಕ್

ಮ್ಹತ್ಯರ

ಮ್ಹ ಣೊನ್

ಎಕಾ

ಕಾಮ್ಹೆಂ

ಬಾಕಿ

ಪಿಯೆಲ್ಲ.

ತಾಣೆ

ತಾಣೆ ವಯ್ರ

ಅಗಸಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ ೆಂ ಪಳವ್ಕ್ ಮ್ಹಸ್ಯ ಕ್ ಪಳಲ್ಲೆಂ. ದನಾ​ಾ ರ್ ಆನಿಕಿೀ ಉತೊರ ೆಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಾಣೆ ಅೆಂದ್ಕಜ್ ಕ್ಲ್ಲ. ತಾವೊಕಟ್ಟ ವಾರ‍ೆಂ ವಾಳೊೆಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲ್ಲೊ ೆಂ.

ಗರಯೆ​ೆಂಚೊ್

ಸುಟಯ್ೊ .

ತ್

ರಗವ್ಕ್

ತಾಚಾ ಲ್ಯೆಂಬ್ ಸ್ರೆಂಡ್ಲಯೆಕ್ ರ‍ವಾಯ ವ್ಕ್

ಅಪಾ​ಾ ಕ್ಚ್ ಜಾಗಯೆೊ ೆಂ. ತೊ ಇಲ್ಲೊ ೆಂ ಉದ್ಕಕ್

ಪಾತ್ ೆಂವ್ಕ್ ಚ್

ತಾಕಾ

ಥೊಡ್ಲಶೆಂ

ಆಸಾತ್ಯ!”

ತಾಚೊ

ತೊೆಂಡ್ೆಂತಾವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ

‘ಮ್ಹಹ ತಾರಾ್ , ಪುರ, ಪುರ. ತುಜಾ ಊಟ್.

ರಾವಯ್ೊ .

ತಾಕಾ

ಭಗುೆಂಕ್ ನಾತೊ ೆಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ ಕಸಲಿಗಿ ವೊೀಡ್ ತಾಕಾ ಆಕಸುಕನ್ ಆಸ್ಥಲಿೊ . ಭರ ಮೆದೆ​ೆಂತೊ ೆಂ

ವಹ ರ‍್ ್

ದೊರಯ್ದ

ಸಕ್ ಡ್ ಗಾೆಂಟಾಲ್ಲೊ ್ . ಘರಾ ಪಾವ್ಕಲ್ಲೊ ೆಂಚ್ ಚೆಕಾ್ ಕ ಸಾೆಂಗಾತಾ

ದುಸಾರ ್

ಗಾಲ್ಕಾ ಟಾೆಂತ್ಯ

ರಗವ್ಕ್

ಪತಾ್ ಕನ್ ಸ್ರೆಂಡ್ಲಯೆ ವಯ್ರ

ಏಕ್

ರ‍ವಾಡ್ಲ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆನಿ ಹೊಡ್​್ ಚಾ

ಮುಕಾೊ ್

ಕುತ್ಯೆಕ್ ದೊಡ್ಲ

ಗಾೆಂಟ್

ಕುಶಲ್ಯ್ ಘಾಲ್​್

ಬಾೆಂದೆೊ ೆಂ.

ದೊರ ಕಾತರ‍್ ್ ತೊ ಪಾಟಾೊ ್

ಉರ‍ೊ ಲಿೊ ಕುಶಕ್

ಶಮೆ್ ಕ್ ಬಾೆಂಧುೆಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ. ಮ್ಹಸ್ಯ ಚೊ ಜಾೆಂಬಿಯ

ರಂಗ್ ಮ್ಹಜೊವ ನ್ ಆತಾೆಂ

ರಪಾ್ ಳೊ ರಂಗ್ ದಸ್ರನ್ ಯೆತಾಲ್ಲ. ದೆಗೆ​ೆಂಚೊ್ ಪಟ್ಟ್​್ ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಮೆ್ ಚೊ ಜಾೆಂಬಿಯ ಪಟ್ಟ್​್ ್

ರಂಗ್ ಮ್ಹಜೊವ ೆಂಕ್ ನಾತೊ​ೊ . ಚಡಣೆ

ಎಕಾ ದ್ಕದ್ಕೊ ್ ನ್

ಬಟಾೆಂ ಸಮೇತ್ಯ ಉಸಯ್ಲ್ಯೊ ್ ಹತಾ ತ್ತೊ​ೊ ್

ರೆಂದ್ ಆಸ್ಥಲ್ಲೊ ್ . ತಾಚೆ

ದೊಳ ಭಾಯ್ರ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ದಸಾ​ಾ ಲ್ಲ.

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“ತಾಕಾ

ಜಿವ್ಚಶೆಂ

ವಾಟ್ಚ್

ಮ್ಹರೆಂಕ್

ನಾತ್ೊ .”

ಮ್ಹ ಣ್ತಲ್ಲ.

ದುಸ್ಳರ

ದೆವಾಕ್ ಅಗಾಕೆಂ! ಮ್ಹ ಜಾ ಖೊಟೆ​ೆಂತ್ಯ

ಮ್ಹಹ ತಾರ

ಹಡ್ ವಾಡ್ಲೆಂಕ್ ನಾ! ಪುಣ್ ಹತ್ಯ

ಮ್ಹತಾ್ ಕ್

ವೊತುನ್ ರ‍ಗಡ್ಲ್ಯೊ ್ ಬರ‍ೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ೆಂ.

ಉದ್ಕಕ್

ನಂತರ್ ತಾಕಾ

ತಕ್ೊ ೆಂತ್ಯ ಕಸಲ್ಲಚ್

ಆನಿ ಪಾಟ್ ಮ್ಸುಾ

ದುಕ್ಾತ್ಯ ಆಸಾ.’

ಖೊಟೆನಿೆಂ ಹಡ್ ವಾಡೆ​ೆ ೆಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್​್ ರ್ ಕಿತೆಂಗಾಯ್?

ತೆಂ

ಗ್ಲೆಂದೊಳ್ ನಾತೊ​ೊ . ತಾಣೆ ಅೆಂದ್ಕಜ್

ಆಮ್ಹ್ ೆಂ

ಕ್ಲ್ಲೊ

ವಾಡ್ಲನ್ ಆಸಾ​ಾ ಕೊಣ್ತಾ ?

ಬರೆಂ ಮ್ಹಸ್ಳಯ

ದೇಡ್ ಹಜಾರ್

ಪೆಂಡ್ೆಂ ವರ್ನ್ ತುಕಾ​ಾ ಲಿ. ಚಡ್ಯ್ೀ ಆಸ್ರೆಂಕ್

ಪುರ.

ನಿತಳ್

ಕ್ಲ್ಯ್ ರ್

ತ್ೀನಾೆಂತ್ಯ ದೊೀನ್ ವಾೆಂಟೆ ಗೆಲ್ಯ್ ರೀ, ಎಕಾ ಪೆಂಡ್ಕ್ ಉಣೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್​್ ರೀ ತ್ೀಸ್ಥ ಸ್ೆಂಟಾ್ ೆಂಕ್ ವಕುೆಂಕ್ ಆಸಾ.

ಕಳ್ಳ್ನಾತೊ

ಕಶೆಂ

ವಾಡ್ಾ ?

ಬರೆಂಚ್

ತೊ

ತೊ ಚಿೆಂತುೆಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ . ಮ್ಹಸ್ಯ ಚೊ ಮ್ಹೆಂಡ್ಲಯ

ಆನಿ ಶಮ್ಟ್

ಹೊಡ್​್ ಕ್

ಬಾೆಂಧ್ಲಿೊ ಚ್ ತೊ ಮ್ಹಸ್ಯ ಚೆ​ೆಂ ಪ್ಲೀಟ್ ಬಾೆಂಧುೆಂಕ್ ಆಯ್ದಾ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಚಾ ಪ್ಲಟಾಚಿ ರೆಂದ್ಕಯ್ ಕ್ದ ರೆಂದ್

“ಹಚೆ​ೆಂ ಲೇಕ್ ಕಾಡ್ಲಜೆ ತರ್ ಹತಾೆಂತ್ಯ

ಆಸುಲಿೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್​್ ರ್, ಹೊಡ್​್ ಚೆ ದೆಗೆಕ್

ಪ್ಯನಿ್ ಲ್ ಗಜೆಕಚಿ! ಮ್ಹ ಜಿ ತಕಿೊ ಕಾಮ್

ತಾಚೆ ವರ್

ಕತಕತ್ಯ ನಾ!

ಡ್ಲಮ್ಹ್ ಜಿಯ್ದಕ್ ಪುಣಿ

ಬಾೆಂಧ್ಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ದಸಾ​ಾ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ದುಸ್ಳರ

ಕಳ್ಳ್ಯ ್ ರ್ ಆಜ್ ತೊ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಖಂಡ್ಲತ್ಯ

ಏಕ್ ದೊರ ವೆಂಚುನ್ ಮ್ಹಸ್ಯ ಚೆ​ೆಂ ಉಗೆಾ ೆಂ ತೊೀೆಂಡ್ ಘಟ್​್ ಭಾೆಂಧೊ ೆಂ.

ಜಾವ್ಕ್ ಅಭಿಮ್ಹನ್ ಪಾವೊೆಂಕ್ ಆಸಾ.

ವಹ ಡೆೊ ೆಂ ಏಕ್ ಹೊಡೆ​ೆಂ

(ಮುಖಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ) ------------------------------------------------------------------------------------------

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದೋಗ್ ಪ್ಯ್ಣಾ ರಿ ಜಾನಪ್ದ್ ಕಾಣಿ ಮೂಳ್ ಸಾವ ಮಿ ಸ್ತಪಿರ ಯ್ ರಪ್ರಾಂತರ್ : ಲಿಲಿಯ ಮಿರಾ​ಾಂದ - ಜಪುಾ ಲರೊಲಾ ಆನಿ ಪಸಾ ಭಾರೇ ಈಷ್ಟಟ . ಏಕ್ ದ್ೇಸ್ ತಣಿಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಾತ ದುಸಾರ ಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲಕ್ ಪಯ್ರೆ ಕರಜ ಪಡ್ಯ ಾಂ. ಪಯ್ೆ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ರಾತ್ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ತಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಾ ಮುಖ್ಲಲಾ ಲಗಿಾಂ ತ್ ರಾತ್ ಫಾಲ್ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಆಸೊೆ ಮಾಗ್ಳಾಂಕ್ ಗೆಲ್. ಮುಖ್ಲಾ ನ್ ಆಸೊೆ ರ ದ್ಲ ಖ್ಯಣ ಜವ್ಲೆ ಚ ವಾ ವಸಾಯ ಕ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಶತ್ಾ ಪ್ರಳಾಂಕ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಯ . ತಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ಯ ಕತ್ಾಂಗಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ಕ್ ರಾತ್ಾಂ ನಿದೆಾಂತ್ ಕ್ತಣ್ಯಾಂಚ್ ಘರಾಂವ್ನೊ ನ್ಜ ಘರ ತ್ಲಾ ಾಂಕ್ ಉಟ್ಾಂಕ್ ಸಯ್ರೆ ದ್ೇನಸಾೆ ನ ಕಾತುರ ನ್ ಮಾರಜಯ್ರ ಮ್ಹ ಳಿಯ ತಕದ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಂಕಾ ಪುರಾಸಾಣ್ ದೊಸಾೆ ಲಿ. ತ್ ಸಕಾಡ ಕೇ ಬಪಯ ಪ್ರರ್ಟ್ ಮಾ​ಾಂದೆರ ಕ್

ಲಗಾಜಯ್ರ ಜಾಲಾ ರ್ ದೊಗಾ​ಾಂಯ್ಗೊ ಖಂಯ್ರ ನತ್ಯ ಲಿ ನಿೇದ್. ತ್ತಯ ಾ ಕ್ ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ಜಾಗ್‍ಲ್ ಜಾಲಿ. ಖಂಯ್ರ ನತ್ಯ ಲಿ ನಿೇದ್. ತ್ತಯ ಾ ಕ್ ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ಘರತಲ. ತಚ ಘರವಿೆ ಗಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಾ ಮಕಾನ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಸ್ತರಯ್ಕ ಪ್ರಜರಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಪೂಣ್ ನಿದೊಯ ಲ ಮಾತ್ ಹಖ್ಲ-ಖ್ಲ-ಹ ಮ್ಹ ಣ್ ಘರತಚ್ ಆಸ್ಲಲಯ . ಹ್ಯಾ ಸಾ​ಾಂಗಾತಾ ಕ್ ವ್ಲಾಂಚಯ್ಾ ಯ್ರ ಜಾಲಾ ರ್ ಕತ್ಾಂ ಪುಣಿ ಉಪ್ರಯ್ರ ಸೊದ್ಜಯ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಗ್‍ಲ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಕ್ ಸ್ತಸಾೆ ಲ್ಾಂ. ತುರಾಲೆ ನ್ ತಣ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಆಲೇಚನ್ ಕ್ಲಿ. ಆಪೊಯ ಸಾ​ಾಂಗಾಚ ಕಸೊ ಘರತಳ ಪಳೆ ತಶಾಂಚ್ ತಣ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಗಿೇತ್ ಘಡ್ಯ ಾಂ. ಆನಿ ತಚಾ ಘರವ್ೆ ಬರಾಬರ್ ಹ್ಯಣ್ಯಾಂ ಗಿೇತ್ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಬುಡೊನ್ ಯ್ತಸಾೆ ನ ಸ್ತರೊಲಾ ಭುಖ್ಲನ್ ವ್ಚಡಿ ಆಯ್ಯ ಾ ನಿದೆನ್ ವ್ಡೊ ಘಾಲಿಲ, ಗಾ​ಾಂವ್ಚ ತುನೊ​ೊ ಸ್ತದ್ಲ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸೊೆ ತುಮಿ ದ್ಲ ಖ್ಲ ಹ ಖ್ಲಲಾ ಖ್ಲ ಹ ಖ್ಲಲಾ ಖ್ಲ ಹ ಹಚ್ ಸಬ್ಡ ವತುಾನ್ ವತುಾನ್ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಹ್ಯಚೆಾಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಭಾಯ್ರರ ಸ್ತರೊಲಾ ಘವ್ನ್ ದಾ​ಾಂವ್ಚನ್ ಆಯ್ಯ ಲ್ ಅಜಾಪಯ ತಾಂಚೊಾ ಸ್ತರೊಲಾ ಗಳಯ ಾ ತಣಿಾಂ ಅಪ್ರಪಿಾಂಚ್ ಪದ್ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಾಂ. ಸಾ​ಾಂಗಾತ ಜಾಯ್ೆ ಜಣ್ ಮೆಳನ್ ವ್ಲಚೊಾಂಕ್ ಲಗೆಯ . ಸ್ತಲ್ರ್ಬಯ್ಕ್ ತ್ಾಂ ಗಿೇತ್ ತಣಿಾಂ ಜಿಕುನ್ ಧಕ್ಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂಚ ಮ್ಜಾ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಸೆ ರೇಯ್ ಆನಿ ಭುಗಿಾ​ಾಂ ದಾ​ಾಂವ್ಚನ್ ಆಯ್ಗಯ ಾಂ. ಪದಾ​ಾಂ ವ್ಲಹ ಜಾವ ನ್ ಆನಿ ನಚಾನ್ ಸಗಿಯ ರಾತ್ ಫಾಲ್ಾಂ ಜಾಲಿ. ಪಯ್ೆ ರಾಲಾ ಾಂ ಪೈಕ ಎಕ್ತಯ ಮಾತ್ ಸಗಿಯ ರಾತ್ ಘರತ್ಚ್ ಆಸೊಯ ಆನಿ ಅನ್ಾ ಕ್ತಯ ತಚೊ ಜಿೇವ್ನ ವ್ಲಾಂಚೊಾಂವ್ನೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಪದ್ ಮ್ಹ ಣತ್ೆ ಆಸೊಯ . ಸಕಾಳಿಾಂ ಆಪಯ ಾಂ ಪಯ್ರೆ ಮುಕಾರಲಾ ಾಂಚೆ ಪಯ್ೆ ಾಂ ಹ ದೊಗಿೇ ತಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಾ ಮುಖ್ಲಲಾ ಚೊ ಉಪ್ರೊ ರ್ ರ್ಬವುಡ ಾಂಕ್ ಗೆಲ್. ಮುಖ್ಲಲಾ ನ್ ತಾಂಕಾ ಬರಾಂ ಪಯ್ರೆ ಮಾಗೆಯ ಾಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಿಾಂ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ರೊ ರ್ ರ್ಬವುಡ ನ್, ಇನಮ್ ಜಾವ್ನ್

ಏಕ್ ಥಯ್ಗಯ ಭ*ಯ್ಗಯ ಕತಾ ಕ್ ಜಾಣಾಂತ್? ಆದಾಯ ಾ ರಾಥಿಾಂ ತಾಂಚಾ ಲಕಾಕ್ ದಾದೊಸ ಕ್ಲಯ ಾ ಉಪ್ರೊ ರಾಕ್ ಹಿ ತಾಂಚ ಕಾಣಿಕ್ ತಾ ಲಕಾನ್ ಅಸಲ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗಾನಸಾೆನ ಜಾಯ್ಕೆ ಕಾಳ್ ಪ್ರಶ್ರ್ ಜಾಲಯ ಹ್ಯಾಂಚೆ ವವಿಾ​ಾಂ ತ್ ಧಾದೊಸ ಜಾಲ್ಯ . ಹ ದೊಗಿೇ ಪಯ್ೆ ಕ್ ಲಗೆಯ . ಪೂಣ್ ಎದೊಳ್ ಈಷ್ಟಟ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯ ತ್ ಹ್ಯಾ ಥಲ್ ವವಿಾ​ಾಂ ದುಸಾಮ ನ್ ಜಾಲ್. ತಾಂಚೆ ಸವ್ಲಲ್ ಹಾಂ ಹಿ ಥಲಿ ಕ್ತಣಚ? ಎಕ್ತಯ ಮ್ಹ ಣೆ “ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಘರಾಂವ್ನೊ ಚ್ ಲ ನತ್ಲಲಯ ಜಾಲಾ ರ್ ತುಕಾ ಪದ್ ಮ್ಹ ಣಿ ಗಜ್ಾ ಉದೆತ್ನ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಥಲಿ ಮಾಹ ಕಾ ಫಾವ್ಚ.” ದುಸೊರ ಮ್ಹ ಣೆ - “ಬರ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಗಿೇತ್ ಘಡನ್ ಗಾಯನ್ ಕರಾಂಕ್ ನತ್ಯ ಾಂ ಜಾಲಾ ರ್ ತಾಂಚಾ ಪ್ರಜಯ ಲಾ ಸ್ತರಯ್ಾಂಕ್ ತುಾಂ ಉಾಂಡಿ ಜಾತೊಯ್ಗ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ವ್ಲಾಂಚಯ್ಯ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಹಿ ಥಲಿ ಮ್ಹ ಜಿ! ಅಶಾಂ ತ್ಾಂ ಝಗಡ್ಯ . ತಾಂಚೆ ಝಗೆಡ ಾಂ ಅಖ್ಲರ್ ಜಾಲ್ಾಂನ. ಆಜೂನಿೇ ತಾ ಗಾ​ಾಂವ್ಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಝಗಾಡ ಾ ಕ್ ಫಯಾ ಲ್ ಮೆಳಾಂಕಾ್ . ------------------------------------------------------------------------------------------

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


31. ದೋನ್ ಶ್ರ ೋಷ್ಟಿ ಗೂಣ್ ವ್ಲಚಾ​ಾ ರ್ಥಾ: ಬರ ಗಣ್ ಖಂಚೆ, ತಾ ವಿಶಿಾಂ ಶ್ಸಾೆ ರಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಾೆತ್. ತಚೆಾ ಪೈಕ ಅತುಾ ತೆ ಮ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್ಲಲ್ಯ ಆನಿ ಜಿಯ್ಾಂವ್ನೊ ತ್ತ್ಯ ಚ್ ಕಷ್ಟ ಾಂಚೆ ಆಸಾತ್ ದೊೇನ್-ಮಸೊರ್ ನ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಪಯ್ಕಯ ತರ್, ಚುಕ್ಲಲಯ ಾ ಾಂಕ್ ಭೊಗಾ ಾಂಚೆಾಂ ದುಸೊರ ಗಣ್. ದೆವ್ಲಕ್ ಜಾಣ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ಕೊ ಅಭಾ​ಾ ಸ್ ಗಜ್ಾ. ವಿವರಣ್: ಸಂಸಾರಾ​ಾಂತ್ ಪಳೆಾಂವ್ಲೊ ಾ ಬರಾಲಾ ಗಣಾಂಚ ಪಟಿಟ ಕರಲ್ ್ ಗೆಲಾ ರ್, ಶಾಂಭೊರಾ​ಾಂನಿ ಆಸೆ ತ್. ಆಮಿೊ ಾಂ ಶ್ಸಾೆ ರಾಂ, ತಸಲಾ ಶರ ೇಷ್ಟಟ ಗಣಾಂಚ

ಪಟಿಟ ಚ್ ಕರಾಲೆ ತ್. ಹ್ಯಾ ಶಾಂಭೊರಾ​ಾಂ ವಯ್ರರ ಗಣಾಂ ಪೈಕ ಅತಾ ಾಂತ್ ಶರ ೇಷ್ಟಟ ದೊೇನ್. ತ್ ಶರ ೇಷ್ಟಟ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್ರ. ಆಮಾೊ ಾ ಚಲ್ನ್-ವಲ್ನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ತ್ತಯ ಾ ಚ್ ಕಷ್ಟ ಾಂಚೆಯ್ಗೇ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್. ತ್ ಗಣ್ ಆಸಾತ್, ನಿಮ್ಾತಾ ರತ ಆನಿ ಭೊಗಾ​ಾ ಣ್ಯ. ದುಸಾರ ಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ಮಸೊರ್ ಪ್ರವ್ಲನತ್ಲಲಯ ಅನ್ಸೂಯ ಗಣ್ ಭಾರೇ ಉತ್ೆ ೇಮ್. ಆಮಿ ಆಮಾೊ ಾ ಘರಾ​ಾಂನಿ ಬರಾಂಚ್ ಆಸಾೆ ಾಂವ್ನ. ಪುಣ್ ಆಮಾೊ ಾ ಒತವ ಚಾ​ಾ ಘರಾಲೊ ಾ ಾಂನಿ ನ್ವ್ಚ ಸೊಫಾ ಹ್ಯಡಾಯ ಾ ರ್, ಕಾರ್ ಇಲ್ಯ ಶಾಂ ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ ಕಾಣ್ಯಿ ಲಾ ರ್, ವ್ಚಣದ್ ರಾಂದಾಯ್ತ್ದ್ ಟಿವಿ ಘತಯ ಾ ರ್ ಆಮಾೊ ಾ

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಘರಾ​ಾಂತ್ಯ ಶ್ಾಂತ್ ಭಿಗಡಾೆ . ಕುಶಿಲಾ ಘರಾಲೊ ಾ ಾಂನಿ ಆಪ್ರಯ ಾ ಸವ ಾಂತ್ ಪಯ್​್ ಾಂನಿ ವಸ್ತೆ ಘತಯ ಾ ತ್ ತರೇ ಆಮಾೊ ಾಂ ಎಕ್ ರತ್ಚೆ ತಳಮ ಳೆ, ಸಂಕರ್ಟ್ ಪರಸಯ ತ್. ತಕಾಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯೊ ಾಂ, ಪೊಟ್ಜಾಳ್, ಮಸೊರ್. ನಾಂವ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಸೂಯ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಪುರೊವೇ? ತ್ಾಂ ಜಿೇವನಾಂತ್ ಇಲ್ಯ ಾಂ ತರೇ ದ್ಸ್ತನ್ ಯ್ನಕಾವ್? ಮಸೊರ್ ಮ್ಹ ಳಯ ತೊ ಉಜ. ತೊ ಆಮಾೊ ಾ ಪೊಟ್ಾಂತ್ಲಚ್ ಪಟ್ೆ . ಆಪ್ರಯ ಾ ರ್ಬಳ್ಲಪಣರ್, ಆಪುಣ್ ಧಾರಾಲವ ಡ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ಆಮಾೊ ಾ ಘರಾಕ್ ತಶಾಂ ಸಂಗಿೇತ್ ತಪಸವ ಬಸವರಾಜ ಗರ, ತಾಂಚಾ​ಾ ಘರಾ ಮ್ಧಾಂ ಏಕ್ಲಚ್ ಏಕ್ ವ್ಚಣದ್. ಆಮಿ ಆಮೊ ಜಾಯ್ರಲಪುತೊಾ ವೇಳ್ ತಾಂಚಾ​ಾ ಘರಾಚ್ ಖಚಾಲಯ ಆಸಾ. ತಕಾ ಆಮಿ ‘ಕಾಕಾʼಲ ಮ್ಹ ಣೂನ್ ಉಲ ಕರಾಲೆ ಲಾ ಾಂವ್ನ. ಆಪುಣ್ ಡಿಗಿರ ಕಾಯ ಸಾಂತ್ ಶಿಕಾೆ ನ ಎಕಾ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿಮ್ಶಾಕಾನ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ವಿಚಾರಲಯ ಾಂ,ಲ ‘ತುಮಿ ದೊೇನ್ತ್ೇನ್ ದ್ಸಾ​ಾಂಚಾ​ಾ ಪರ ವ್ಲಸಾಕ್ ಗೆಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ಪಿಯ್ಾಂವ್ನೊ ಉದಕ್ ವಹ ರಾಲೆ ತ್. ಪುಣ್, ಭಿೇಮ್ಲಸೇನ್ ಜೇಶಿ, ಮಾಗಾ​ಾದೆಗೆನ್ ಮೆಳೆೊ ಬೊಾಂಡಾ ಖ್ಯವ್ನ್ ಪದಾ​ಾಂ ಗಾಯ್ೆ ಮೂ?ʼಲ ರಾಜ್ಲಗರ ತಾಂಚ ಪರ ತ್ಕರ ಯ್ ‘ಅನ್ಸೂಯ ಗಣಚೆಾಂ ಕರೇರ್ಟ್. ಭಿೇಮ್ಸೇನಕ್ ತಳ ದ್ಲಯ ದೆವ್ಲನ್. ತಣ್ಯ ಕತ್ಾಂ ಕ್ಲಾ ರ್ಲಯ್ಗೇ ಚಲೆ . ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್, ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಪೊಟ್ಚ ಭುಕ್ ಥಾ​ಾಂಬಂವ್ೊ ಾ ಖ್ಯತ್ರ್ ಘಡನ್ ಹ್ಯಡ್ಲಲಯ ತಳ, ರಾಖುನ್ ವಹ ರಜಯ್ರ ನ್ಹ ಯ್ರಲಗಿ?ʼಲ ಸಾ​ಾಂಗಾತ್ ಗಾಯೆ ಲಾ ಾಂವಿಶಿಾಂ ಏಕ್

ಚೂರ್ಲಯ್ಗೇ ಮಸೊರ್ ನ! ಹ್ಯಚೆಾ ಪರಾಂ, ಚುಕದಾರಾ​ಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಭೊಗಾ ಾಂಚೊ ಗಣ್ ವಿಶೇಷ್ಟ. ಆಪಯ ಾ ರ್ಬಯ್ಯ ಕ್ಲಚ್ ಉಕಲ್​್ ವ್ಹ ಲಯ ಾ , ಆಪ್ರಯ ಾ ಸಗಾಯ ಾ ಕಷ್ಟ ಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಯ ಾ ರಾವಣಕ್ ತಚಾ​ಾ ಮ್ಣಾ ನಂತರ್ ಭೊಗಿಾ ಲ್ಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್ರ, ತಕಾ ಗೌರವ್ನ ದಾಖಯ್ಗಲಯ ಗಣ್ಲಯ್ಗೇ ಅಸಲಚ್. ರಾಗಾನ್ ಕಾ​ಾಂಟ್ಾ ಾಂಚೆಾ ಸಪಾಳೆನ್ ಆಪ್ರೆ ಕ್ಲಚ್ ರಪರಪ ಮಾರಲ್ ್ ಘವ್ನ್ , ಆಪಿಯ ಕೂಡ್ ಸಗಿಯ ರಗಾೆನ್ ಬುಡಾಶಾಂ ಕ್ಲಯ ಾ ಪ್ರಗರ್ ಮಾ​ಾಂವ್ಲಚೆಾಂ ಆಾಂಗ್‍ಲ್-ಪ್ರಾಂಗ್‍ಲ್ ಧಾ​ಾಂಬುನ್ ತ್ ನಜುಕಾಯ್ರ ನತ್ಲಲಯ ಾ ಮ್ನ್ ಕ್ ಮಾರಲ್ ್, ತುಮೊ ಹ್ಯತ್ ದುಕಾಯ ಆಸೆ ಲ. ಭೊಗಿಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ತುಕಾರಾಮಾಚೊ ಕ್ಷಮಾಗಣ್ ಚಾಂತುಾಂಕ್ ಜಾಯ್​್ ತಸಲ. ಹ್ಯಾ ದೊಣ್ಲಯ್ಗೇ ಗಣಾಂಚೊ ನಿರಂತರ್ ಅಭಾ​ಾ ಸ್, ದೆವ್ಲವಿಶಿಾಂ ಲಗಿ್ ಲಾ ನ್ ಜಾಣ ಜಾ​ಾಂವ್ೊ ಾಂ ಅತ್ೇ ಅವಶ್ಾ . -----------------------------------------

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ರ ಕರಣ್ – ೨ ಸಪಣ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಸ್ತರ್ಲಯ್ಕ ಉದೆಲ, ಸದಾ​ಾಂಚ ನಿತಳ್ಳ್ಯ್ರ ತ್ರಲ್ಲ್ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಕಾಪಿ ಪಿಯ್ತ್ೆ ರಂಗಣೆ ನ್ ಆಪ್ರಯ ಾ ಸಪ್ರೆ ಾಂಚೆ

ವಿವರ್ ರ್ಬಯ್ಯ ಮುಕಾರ್ ದವರಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಾಂ.ಲ“ಜಾಲ್ಾಂಗಿೇ ಆನಿ ಹಾಂ ಏಕ್ ಪಿಶಾಂ ತುಮಾೊ ಾಂ ಲಗೆಯ ಾಂ. ಪುರೊ ಪುರೊ, ವ್ಗಿ​ಿ ಾಂ ಕಾಪಿ ಪಿಯ್ವ್ನ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ಪುಣಿ ರಾ​ಾಂದವ ಯ್ರ ಹ್ಯಡ್​್ ಘಾಲ. ಆನಿ ಇಷ್ಟ ಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಪಟ್ಟ ಾಂಗ ಮಾರಾಂಕ್ ಬಸ್ೊ ಾಂ ನಕಾ, ಹಾಂ ಪಿಶಾಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಗೆ​ೆ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ರಾವ್ಚನ್ ಮಾಗಿರ್ ಜವ್ಲೆ ಚಾ​ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ಯ್ಾಂವ್ೊ ಾಂ ನಕಾ”.ಲ ಸಸಾರಾಯ್ನ್ ತ್ಣ್ಯಾಂತ್ಯ ಜಾಪ್ ಭಾಯ್ರರ ಉಸಾಳಿಯ . ರಂಗಣೆ ನ್ ರಾ​ಾಂದವ ಯ್ರ ಸಕೊ ಡ್ ಹ್ಯಡ್​್ ಘಾಲಿ ತರೇ ಆಪ್ರಯ ಾ ಇಷ್ಟ ಾಂಚಾ​ಾ ಘರಾ ವ್ಚೆಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಚುಕಯ್ಯ ಾಂ ನ. ಸ್ತಮಾರ್ ಇಕಾರ ವ್ಚರಾರ್ಲಶಾಂ ತೊ ಪ್ರಟಿಾಂ ಘರಾ ಪರಾಲೆ ಲ. ತಣ್ಯಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಗಾಂಕ್ಲಯ್ಗ ಕುಶಿಲಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊೇಸ್ಟ ಪದಾ​ಾ ನ್ ಹ್ಯಾಂಚೆ ಘರಾ ರ್ಬಗಾಯ ರ್ ಯಾಂವ್ನೊ ಯ್ಗ ಲ ೇ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಾಂ. ಪದೊ ಹ್ಯಚಾ​ಾ ಹ್ಯತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸರಾಲೊ ರೇ ಮಹ ರ್ ಆಸಯ ಯ ಲ ಲ್ಕ್ತಟ್ ಚೆಪುನ್ ತ್ವಿ್ ನ್ ಗೆಲ. ಲ್ಕ್ತಟ್ ಡ್ಪೂಾ ಟಿ ಡಯ್ರ ಕಟ ರಾಚಾ​ಾ ಕಛೇರ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಯ , ರಂಗಣೆ ಕ್ ಜನರಲಾ ನಪುರಾಕ್ ಇನ್ಾ ಲಪಕಟ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರಲಿ ್ ಕ್ಲಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ರಜಾ ರದ್ಯ ಕರಲ್ ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಡ್ಯಾ ಟ್ರ್ ಲಗಾಂಕ್ ಹಕುಮ್ ದ್ಲಾ . ರಂಗಣೆ ಕ್ ಆಪ್ರಯ ಾ ದೊಳ್ಳ್ಾ ಾಂಚೆರ್ಲಚ್ ಭರಲವ ಸೊ ಉದೆವ್ಲ್ . ಆಪುಣ್ ಖಂಯಾ ರ್ ಆಸಾ​ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಚ ಜಾಗೃತ್ ಸಯ್ರೆ ತಕಾ ನ ಜಾಲಿ. ಹಾಂ ಸರಾಲೊ ರ ತಪ್ರಲ್ ನ್ಕಯ ಪುಣಿಗಿ? ಮ್ಹ ಳಯ ದುರ್ಬವ್ನ ತಕಾ ಆಯ್ಕಯ . ದೊೇನ್ ತ್ೇನ್ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ತ್ಾಂ ಪತ್ರ ವ್ಲಚೆಯ ಾಂ. ಸಕೊ ಡ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಮಾ ಆಸಾ, ಟ್ಯ್ರಾ ಜಾಲಾಂ, ಡ್ಪುಾ ಟಿ ಡಯ್ರ ಕಟ ರ್ ಸಾಯ್ಾ ಚ ಮಹ ರ್ ಆಸಾ, ರಜು ಆಸಾ, ತಚಾ​ಾ ಸಹ್ಯಯಕಾ​ಾಂಚ ರಜು ಪಡಾಯ ಾ , ಆಪ್ರೆ ಚೆಾಂ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ಆನಿಕೇ ಚಾರ್ ಪ್ರಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ವರಲಿ ್ ಜಾಲ. ರಂಗಣೆ ಕಾಲ್ಕಬುಲ ಜಾಲ. ಹಿ ಕಸಯ ಾಂ ವಿಚತರ ಾಂ ದೆವ್ಲಚಾಂ, ತೊ ಭಿತರ್ ಧಾ​ಾಂವ್ಚಯ , ರ್ಬಯ್ಯ ಕ್ ಆರಲಡ ರಾಚ ಪರ ತ್ ದಾಕಯ್ಗಯ . ಖರ್ಬರ್ ಸಗಿಯ ತ್ಕಾ ಕಳಯ್ಯ ಾ ರೇ ಕತ್ಾಂಚ್ ಪ್ರತ್ಾ ಾಂವ್ನೊ ತ್ ತಯ್ರ್ ನ ಜಾಲಿ.ಲ “ತುಮಿ ಮಾಹ ಕಾ ನ್ಕಾಯ ಾಂ ಕರಾಲೆ ತ್ಿ ೇ?”ಲತ್ಣ್ಯಾಂ ಫಟಿೊ ರೊ ರಾಗ್‍ಲ್ ದಾಕಯ್ಕಯ . ಆಪ್ರೆ ಕ್ ಮಾ​ಾಂಕ್ತಡ್ ಕರಾಂಕ್ ಅಸಲ ತಮಾಸೊ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಣ್ಯಾಂ ಚಾಂತ್ಯ ಾಂ. ವಹ ಳೂ ಹ ತಮಾಸೊ ನ್ಹ ಾಂಯ್ರ ಗಜಾಲ್ ಖರ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ತ್ಕಾ ಗ್ಳಮೆಯ ಾಂ. ವ್ವ್ಗಿ​ಿ ಾಂ ಪೊಣನ್ ರ್ಬಕ ಆಸಯ ಲ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಸಕೊ ಡ್ ತ್ರಲಾ ನ್ ಶುದ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಣ್ಯ ದೆವ್ಲಕ್ ವ್ಲತ್ ಪಟಯ್ಕಯ ಾ , ಆಡ್ ನ್ಮ್ಸಾೊ ರ್ ಘಾಲ್.ಲ “ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಮಾಗಾೆ ಾ ಆರಾಧನಾಂನಿ ತುಮಾೊ ಾಂ ಹ ವಹ ಡ್ ಹದೊಯ ಲಬೊಯ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಉಗಾಡ ಸ್ ಆಸೊಾಂದ್. ತುಮೊ ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳ್ ಕತ್ಾಂ ತರೇ ಕರಾ, ಪೂಣ್ ಭಾತಾ ಚೊ ದುಡ ಯ್ತ ಪಳೆ ತೊ ಏಕ್ ಪಯ್ಕಾ ಆಪಡಾ್ ಶಾಂ ಮ್ಹ ಜಲಗಿಾಂ ದ್ೇಜಯ್ರ”ಲ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಆರಲಡ ರ್ ಭಾಯ್ರರ ಪಡ್ಯ ಾಂ. “ಪಯ್ಯ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕಛೇರಲಗಿಾಂ ವಚುನ್ ಗಜಾಲ್ ಕತ್ಾಂ ಸಮುಾ ನ್ ಘವ್ನ್ ಯ್ತಾಂ, ವ್ಗಿ​ಿ ಾಂ ವ್ಲಡ್”ಲ ರಂಗಣೆ ನ್ ವಿಷಯ್ರ ಆಡ್ ಕ್ಲ. ಮ್ಣಯ್ರ ಆನಿ ಶಿರೊತ್ ಘಾಲಿ ರ್ಬಯ್ಯ ನ್ ಸದಾ​ಾಂ ದೊೇನ್ ಕುಲ್ರಾ​ಾಂ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ೊ ಕಡ್

ಆಜ್ ಚಾರ್ ಕುಲ್ರಾ​ಾಂ ತೂಪ್ ಪಡ್ಯ ಾಂ. ರಂಗಣೆ ಜವಣ್ ಮುಗಾಯ ತಚ್ ಸರಾರಾ​ಾಂ ಸೂರ್ಟ್ ಘಾಲ್​್ ಭಾಯ್ರರ ಸರೊಲಯ . ಡ್ಪೂಾ ಟಿ ಡಾಯ್ರ ಕಟ ರಾಚಾ​ಾ ಆಫಿಸಾ​ಾಂತ್ ವಚುನ್ ವಿಚಾರಾಲಯ ಾ ರ್ ‘ವರಲಿ ್ ಕ್ಲ್ಯ ಾಂ ವಹ ಯ್ರ, ಆರಲಡ ರಾಕ್ ಕೂಡ್ಯ ಖ್ಯಲಿೆ ಜಾಯ್ಾ ʼಲ ಮ್ಹ ಳಿಯ ಮಾಹತ್ ಮೆಳಿಯ . ಸಾಯ್ಾ ಕ್ ಮೆಳನ್ ಆಪೊಯ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ತೊ ಆಯ್ಕಯ . ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪ್ರಾ ಕ್ ಭಟುನ್ ಖಬರ್ ದ್ೇಜಯ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ತಚ ಹಮೆದ್. ಪೂಣ್ ಸಾ​ಾಂಜ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ತೊ ಘರಾ ಯನ ಮ್ಹ ಳಿಯ ಜಾಣೊ ರ ರಂಗಣೆ ಕ್ ಬರೇ ಆಸ್ಲಲಿಯ . ಕಶಾಂಯ್ರ ಸಾ​ಾಂಜಚೊ ಸ್ತರ್ಲಯ್ಕ ಬುಡಾೆ ಪರಾಲಾ ಾಂತ್ ರಾಕುನ್ ರಾಕುನ್ ಗವಿಪುರಾ ತ್ವಿ್ ಾಂ ಭಾಯ್ರರ ಸರೊಲಯ . ಸಾ​ಾಂಜರ್ ಸ ವರಾ​ಾಂಕ್ ಗೆಲಾ ರ ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪಾ ಘರಾ ಪ್ರವುಾಂಕ್ ನ. ರಂಗಣೆ ತ್ಣ್ಯಾಂಚ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಗಹೇಶವ ರ ಗಡಾ​ಾ ರ್ ಚಡನ್ ಬಸೊಯ . ಸಾತ್ ಉತರಲಯ ಾಂಚ್ ವಚುನ್ ಪಳಯ್ಯ ಾ ರ ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪಾ ಯವ್ಲ್ .ಲ “ಕತಯ ಾ ವ್ಚರಾ​ಾಂಕ್ ಯ್ತ?”ಲ ಅಶಾಂ ವಿಚಾರಾಲಯ ಾ ರ್,ಲ “ತ್ಾಂ ಕಳಿತ್ ನ ಆರ್ಟ್ ನೊೇವ್ನ ಜಾತ್ತ್, ಥೊಡ್ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಧಾ ಉತರಾಲೆ ತ್”ಲ ಜವ್ಲಬ್ ಮೆಳಿಯ . ಕತ್ಾಂ ಕರಲೊ ಾಂ? ಕಳೆಯ ಾಂ ನ ರಂಗಣೆ ಕ್.ಲ “ಜೇವ್ನ್ ಪುಣಿ ಯ್ವ್ಲಾ ಾಂ”ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರರ ಸರೊಲಯ . ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂಚ್ ಪೊೇರ್ಟ್ ಜಡ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಗವಿಪುರ ತ್ವಿ್ ಾಂ ಭಾಯ್ರರ ಸರಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ ನ. ದುಸ್ರ ದ್ೇಸ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ವಚುಾಂಯ್ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಫಾ​ಾಂತಾ ರ್ ಆಟ್ಾಂಕ್ಲಚ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪಾ ಘರ್ ಸೊಡಾೆ . ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪ್ರಾ ಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ‘ಕತ್ಾಂಯ್ರ ಜಾ​ಾಂವ್ನ ಇನ್ಾ ಲಪಕಟ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗಣೆ ಕ್ ಆಪಿಯ ಬರ ಖಬರ್ ತ್ಳುಾ ಾಂಕ್ ವ್ತಲಾ ನ್ ಕಷ್ಟ ಾಂ ವ್ಲಾಂವಿಟ ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲ ನ.ಲ “ದೆವ್ಲಚಾ​ಾ ಣ್ ಭಿಯ್ಲಾ ರ್ ಕಶಾಂ? ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪ್ರಾ ಕ್ ರಂಗಣೆ ಮಾಹ ಕಾ ವಹ ಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಖರ್ಬರ್ ದ್ಾಂವಿೊ ಖಂಡಿತ್ʼಲ ಅಶಾಂ ಜಾಲ”ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಚಡಿತ್ೆ ರಂಗಣೆ ಕ್ ಚಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರರ ಸ್ತಟ್ಯ . ತೊ ಭಿತರ್ ವ್ಚೇಡ್​್ ಗೆಲ. ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪ್ರಾ ಚಾ​ಾ ಘರಾ ಪ್ರವ್ಲೆ ನ ಭಿತರಲಯ ಾಂ ಕೂಡ್ ಆಪುರಾಲಾ ಯ್ನ್ ರಾತ್ಚಾಂ ನೊೇವ್ನ. ಘರಲೊ ದ್ವ್ ಪಕೊ ಸಜಯ್ಗಲ್ಯ ಾಂ, ತ್ಾಂ ಕದೆಲಾಂ-ಮೆಜಾ​ಾಂ, ಪ್ರಲ್ಕವ ನ್ ಪರಾಲೆ ಾ ನ್ ಪಟ್ಯ . ಸೊಫ, ಧರಲೆ ರ್ ಹ್ಯಾಂತುಳಯ ಲಿ ಜಮ್ೊ ಣ್ ವಿಚಾರಾಲಯ ಾ ರ್ ‘ತೊ ಆನಿಕ ಯಾಂವ್ನೊ ನʼಲ ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪ್ರಾ ಚ ರೂಚ್ ಉಕಲ್​್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಿಯ . ಆದೆಯ ದ್ಸಾ ದಾಕಯ್ೆ ಲ್ಾಂ ತೊ ಸಂಯ್ಾ ನ್ಾಂಚ್ ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪ್ರಾ ನ್ ಸಾ​ಾಂಗಯ ಲ್ಾಂ ಸಕೊ ಡ್ ಇಲಯ ರಸಕ್ ಆನಿ ಸಂಭರ ಮಿಕ್. ಉಗಾಡ ಸಾಕ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ, ಪ್ರಪ್ ಬಿರೊಲಮತ್ ರಂಗಣೆ ಕ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ತೊ ತಣ್ಯ ಸಾ​ಾಂಗಯ ಲ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಸಕೊ ಡ್ ಸತ್ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ವಸ್ತೆ ರ್ ಬದುಯ ನ್ ಆಸಾಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಉದಾ​ಾ ರ್ ಕಾಡೊಯ . ಆಯ್ಕಯ .ಲ “ಪ್ರಾಂಚ್ ಮಿನುಟ್ಾಂಚ “ಆನಿ ಪ್ರಟಿಾಂ ವ್ಚೆಾಂ”ಲ ಅಶಾಂ ಚಾಂತುನ್ ಪುರೊಲಾ ತ್ ದ್ ಸಾಯ್ಾ , ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ಘಾಂವ್ಲಜ ತರ್ “ಉಸಾ ಪ್ರಾ ”ಲ ಜೇವ್ನ್ ಯ್ತಾಂ, ತುಾಂ ಥೊಡೊಾ ಫಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಧಮ್ಮ ಸೊಡಿತ್ ವಸ್ತೆ ಖ್ಯ, ದೂದ್ ಪಿಯ್, ಆಮೆಿ ರ್ ತ್ಮ್ಮ ರಾಯಪಾ ಸಾಯೊ ಲ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ನೊ ಕಶಾಂಯ್ರ ಜಾಯ್​್ ತುಕಾ”ಲ ದೆಾಂವ್ಚಯ . ತಾ ಸಾಯೊ ಲನ್ಲಯ್ಗ ಮ್ಹ ಣತ್ೆ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ತಟ್ಟ ಾ ಾಂತ್ “ಉಸಾ ಪ್ರಾ , ವ್ಲಾಂಚೊಯ ಾಂಗಿ ದೆವ್ಲ”ಲಲ ಕ್ಳಿಾಂ, ಸಂತರ ಾಂ, ಲಟ್ಾ ಾಂತ್ ದೂದ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯೊ ಪರಾಂ ಧಮ್ಮ ಸೊಡೊಯ . ಹ್ಯಡ್​್ ಆಯ್ಕಯ . ತಾ ರಾತ್ಚಾ​ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ರಂಗಣೆ (ಮುಖಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ) ಆಪ್ರೆ ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಯ ತ್ಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವ್ ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮ್ುಮ್ು​ು ನವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ? ಭಾರತ್ ಫ್ಡರಲ್ ಒಕೂೊ ಟ್ಾಂಚೊ ರಾಜ್ಾ . ದೇಶ್ಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಾ ಆಸಾತ್. ಹ ರಾಜ್ಾ ದೇಶ್ಚಾ ಹಂತರ್ ಎಕವ ಟಿತ್ ಜಾಲಾ ತ್. ದೇಶ್ಚಾ ಹಂತರ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಸಕಾ​ಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಚೊ ಮುಕ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರ ದ್ಸಾದ್ಸಾ ಡ್ೆ ಾಂ ಆಡಳೆ​ೆಾಂ ಚಲ್ಯ್ೆ . ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತ್ರ ಆನಿ ತಚೆಾಂ ಮಂತ್ರ ಮಂಡಳ್ ಲಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಗಲಯ ಾ ಲೇಕ್ ಸಭ ಥಾವ್ನ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಯ್ಾಂವ್ೊ ತರೇ ತ್ ರಾಷ್ಟ ರಚಾ ಅಧಾ ಕಾಷ ಚಾ ವ್ಲ ರಾಷಟ ರಪತ್ಚಾ ನಾಂವ್ಲನ್ ದೇಶ್ಚೆಾಂ ಆಡಳೆ​ೆ ಾಂ ಚಲೆ . ಫ್ಡರಲ್ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತವ ಾಂತ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ಚೆ ಪರ ತ್ನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಯ್ಾಕಾ ರಾಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರ ಲ ಲ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಾ ನಾಂವ್ಲನ್ ರಾಜಾ​ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಆಡಳೆ​ೆಾಂ ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ರ ಆನಿ ತಚೆಾಂ / ತ್ಚೆಾಂ ಮಂತ್ರ ಮಂಡಳ್ ಚಲ್ಯ್ೆ . ಆಶಾಂ ಭಾರತಚಾ ಆಡಳ್ಳ್ೆ ಾ ಾಂತ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಮ್ಹತವ ಚೊ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ಪರ ಸ್ತೆ ತ್ ಆವ್ಯ ಕ್ ರಮಾನರ್ಥ ಕ್ತೇವಿಾಂದ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ತೊ ಜುಲೈ 25, 2017ವ್ರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಗಲಯ . ತಚಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ ಆವಿಯ ಜುಲೈ 24, 2022ವ್ರ್ ಮುಗಾಯ ತ.

ಕ್ತೇವಿಾಂದಾ ಆದ್ಾಂ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾಲ್ಯ ಹ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾತ್:

ರ್ಬಬು ರಾಜೇಾಂದರ ಪರ ಸಾದ್, ಸವಾಪಲಿಯ ರಾಧಾಕೃಷೆ ನ್, ಜಾಕೇರ್ ಹಸೇನ್, ವಿ.ವಿ. ಗಿರ, ಫಕುರ ದ್ಯ ೇನ್ ಆಲಿ ಅಹಮ ದ್,

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಿೇಲಂ ಸಂಜಿೇವ ರಡಿಡ , ಗಾ​ಾ ನಿ ಜೈಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್, ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ವ್ಾಂಕರ್ಟ್ ರಾಮ್ನ್, ಶಂಕರ್ ದಯ್ಳ್ ಶಮಾ​ಾ, ಕ್. ಆರ್. ನರಾಯಣನ್, ಎ.ಪಿ.ಜ. ಅಬುಯ ಲ್ ಕಲಾಂ, ಪರ ತ್ಭಾ ಪ್ರಟಿೇಲ್, ಪರ ಣವ್ನ ಮುಖಜಿಾ. ಆತಾಂ ನ್ವ್ಲಾ ರಾಷಟ ರಪತ್ಕ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಕರಾಂಕ್ ಭಾರತಚಾ ಚುನವ್ನ ಆಯ್ಕೇಗಾನ್ ದ್ೇಸ್ ನ್ಮಿಯ್ಲಾ. ರಾಷ್ಟಿ ರ ಪ್ತಿಚೊ ಜಾತಾ?:

ಚುನಾವ್ನ

ಕಸೊ

ಭಾರತಚೊ ಚುನವ್ನ ಆಯ್ಕೇಗ್‍ಲ್ (ಇಸಐ) ದೇಶ್ಚಾ ಸಂವಿಧಾನಚಾ 54ವ್ಲಾ ವಿಧಿ ಖ್ಯಲ್ ಚುನವ್ನ ಪ್ರಚಾತಾ. ರಾಷಟ ರಪತ್ ಹದಾಯ ಾ ಕ್ ನಾಂವ್ನ ದಾಖಲ್ ಕತ್ಾಲಾ ಾಂಕ್ ೩೫ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ವಯ್ಗಯ ಪ್ರರ ಯ್ರ ಜಾಲಿಯ ಆಸಾಜಾಯ್ರ. ಪನ್ ಸ್ ಜಣಾಂನಿ

ತಾಂಚೆ ನಾಂವ್ನ ಸೂಚನ್ ಆನಿ ಪನ್ ಸ್ ಜಣಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ನಾಂವ್ನ ಅನುಮೇದನ್ ಕರಜಾಯ್ರ. ಹ ಸೂಚಕ್ ಸಂಸದ್ ವ್ಲ ಶ್ಸಕ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾಜಾಯ್ರ. ಪನ್ ಸ್ ಜಣಾಂಚೆ ಸೂಚನ್ ಆನಿ ಅನುಮೇದನ್ ನಿಯಮ್ 1974 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಆಯ್ಗಲ್ಯ ಾಂ. ಹ್ಯಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಶಿಾಂ: 1967-ಾಂತ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಜಾಲಯ ಜಾಕೇರ್ ಹಸೇನ್ ಹದಾಯ ಾ ರ್ ಆಸಾೆ ನಾಂಚ್ 1969-ಾಂತ್ ದೆವ್ಲಧಿನ್ ಜಾಲಯ . ತಶಾಂ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಹದಾಯ ಾ ಕ್ ಚುನವ್ನ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅನಿವ್ಲಯ್ರಾ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ. ಉಪರಾಷಟ ರಪತ್ಕ್ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಮಯ . ಆಶಾಂ ತಾ ವ್ಳ್ಳ್ಚೊ ಉಪರಾಷಟ ರಪತ್ ವರಾಹ ವ್ಾಂಕಟ ಗಿರ (ವಿ.ವಿ. ಗಿರ) ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾಲಯ . ಪೂಣ್ ಥೊಡಾ​ಾ ತ್ಾಂಪ್ರನ್ ತಣ್ಯ ಉಪರಾಷಟ ರಪತ್ ಆನಿ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷಟ ರಪತ್ ದೊನಿೇ ಹದಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ರಾಜಿನಮ್ ದ್ಲಿಯ . ತಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ರಡಿೆ ಾಂತ್ ಆಾಂತರಕ್ ಸಮ್ಸಾ ಾಂ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ. ಪರ ಧಾನಿ ಹದಾಯ ಾ ರ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಇಾಂದ್ರಾ ಗಾ​ಾಂಧಿನ್ ಆನಿ ತ್ಚಾ ಹರ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಪ್ರಟ್ಯ ವ್ಲಯ ರಾ​ಾಂನಿ ಸಾಂಡಿಕೇರ್ಟ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ತ್ಾಂ ವಿಾಂಗಡ್ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂಚಾ ಶಿವ್ಲಯ್ರ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸಾ​ಾಂತ್ ಮಾಲ್ಾ ಡ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯ ಸಂಸಾಯ ನಾಂವ್ಲನ್ ಇಾಂದ್ರಾ ಪಂಗಾಡ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ರಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯ . ರಾಷಟ ರಪತ್ ಚುನವ್ಲಕ್ ಅಭಾ ಥಿಾ ನೇಮ್ಕ್ ಕಚೊಾ ಸಂದಭ್ಾ ಯ್ತನ ಮಾಲ್ಾ ಡಾ​ಾ ಾಂಚಾ ಅಧಿೇನ್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸ್ ಆಡಳ್ಳ್ೆ ಾ ನ್ ನಿೇಲಂ ಸಂಜಿೇವ ರಡಿಡ ಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ಪ್ರಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ಇಾಂದ್ರಾ ಪಂಗಾಡ ಕ್ ಹಾಂ ಸಮಾ ಪಡೊಾಂಕ್ ನ. ತಾ ಚ್ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ವರಾಹ ವ್ಾಂಕಟ ಗಿರ (ವಿ.ವಿ. ಗಿರ) ಹ ಸವ ತಂತ್ರ ಅಭಾ ಥಿಾ ಜಾವ್ನ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಹದಾಯ ಾ ಚಾ ಚುನವ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲಯ . ಇಾಂದ್ರಾ ಪಂಗಾಡ ನ್ ಆತಮ ಸಾಕ್ಷ ಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಮ್ತದಾರ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್ಲಲಯ ಾ ಸಂಸದಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಶ್ಸಕಾ​ಾಂಕ್ ವಿಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ ಕಾರ್ ಗಿರಕ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಕಚೊಾ ತಾಂಚೊ ಉದೆಯ ೇಶ್ ಆಸ್ಲಲಯ . ಇಾಂದ್ರಾಚೆಾಂ ಯ್ಕೇಜನ್ ಫಲಾ ಲ್ಾಂ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ರಡಿಯ ಸಲವ ತನ ಗಿರ ಜಿಕ್ಲಲಯ .

ಹ್ಯಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ದಾಳ್ಳ್ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾ ಸದಯ ವನ್ಹಳಿಯ ನಿಜಲಿಾಂಗಪ್ರಾ ನ್ ಇಾಂದ್ರಾ ಆನಿ ತ್ಚಾ ಪ್ರಟ್ಯ ವ್ಲಯ ರಾ​ಾಂಕ್ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರರ ಗಾಲ್ಾಂ. ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸ್ ಇಾಂದ್ರಾ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸ್ ಆನಿ ಸಂಸಾಯ ಕ್ತಾಂಗೆರ ಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಭಾಗ್‍ಲ್ ಜಾಲ. ತಾ ಚ್ ಚುನವ್ಲಾಂತ್ ಸವ ತಂತರ ಪ್ರಟಿಾ ಆನಿ ಜನ್ಸಂಘಾಚೊ ಸವ ತಂತ್ರ ಅಭಾ ಥಿಾ ಜಾವ್ನ್ ಸ.ಡಿ. ದೇಶ್ ಮುಖ್ಯಸವ್ಾಂ ಒಟುಟ ಕ್ ರ್ಬರಾ ಜಣ್ ಅಭಾ ಥಿಾ

ಚುನವ್ನ ಆಾಂಗಾೆ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯ . ಹಾಂ ಘಟನ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಹದಾಯ ಾ ಚ ಘನ್ತ ಉಣಿ ಕಚಾ​ಾಬರ ಜಾಲಿಯ . ಹಾಂ ನಿವ್ಲಚಾ​ಾಕ್ ಉಪ್ರರ ಾಂತಯ ಾ ವಸಾ​ಾ​ಾಂನಿ ಥೊಡಿಾಂ ನಿಯಮಾ​ಾಂ ಜಾಯ್ಾಕ್ ಹ್ಯಡಿಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಗೊ ಾಂ ಪನ್ ಸ್ ಸೂಚಕ್ ಆನಿ ಪನ್ ಸ್ ಅನುಮೇದಕಾ​ಾಂಚೆ ನಿಯಮ್ ಪರ ಮುಖ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. 1974ವ್ಲಾ ವಸಾ​ಾ ಹಾಂ ನಿಯಮ್ ಜಾಯ್ಾಕ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ. ಲೇಕ್ ಸಭಚೆ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಸಭಚೆ ಸಂಸದ್ ಆನಿ ರಾಜಾ​ಾ ಾಂಚಾ ತಶಾಂ ಕೇಾಂದಾರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶ್ಾಂಚಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಚಾ ಶ್ಸಕಾ​ಾಂಕ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಚುನವ್ಲಾಂತ್ ಮ್ತದಾನ್ ಹಕ್ೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪರ ಕಾರ್ ಲೇಕ್ ಸಭಾ ೫೪೩ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಚಾ 233 ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಕ್, ಆನಿ ಸಗಾಯ ಾ ರಾಜಾ​ಾ ಾಂತಯ ಾ 4033 ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಮ್ತದಾನಚೆಾಂ ಹಕ್ೊ ಆಸಾ. ಲಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಸಭಚಾ ಎಲಎಕಾ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಮ್ತ್ ಮೇಲ್ ಸಾಯ್ಗ್ ಾಂ. ಪೂಣ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಚಾ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಮ್ತ್ ಮೇಲ್ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ರಾಜಾ​ಾ ಾಂಕ್ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಆಸಾ. ಜನ್ಗಣತ್ಚೆರ್ ಹಾಂದೊವ ನ್ ತ್ಾಂ ನಿಧಾ​ಾರ್ ಕ್ಲಾಂ. ಲೇಕ್ ಸಭಚಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಸಭಚಾ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಒಟುಟ ಕ್ ಮ್ತ ಮೇಲ್ 5,43,200 ಜಾತ. ಸದಾಯ ಾ ಚಾ ಲ್ಕಾ ಪರ ಕಾರ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜಾ​ಾ ಾಂಚಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಒಟುಟ ಕ್ ಮ್ತ್ ಮೇಲ್ 5,49,495. ಆಶಾಂ ಸದಾಯ ಾ ಚಾ ಲ್ಕಾ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪರ ಕಾರ್ ಒಟುಟ ಕ್ ಮ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ 10,92,695 ಜಾತ. ಎಕಾ ಲ್ಕಾ ಪರ ಕಾರ್ ಆಡಳಿತ್ ಚಲಂವ್ಲೊ ಾ ಬಿಜಪಿ ಆನಿ ತಚಾ ಮಿತ್ರ ಪಕಾಷ ಾಂಕ್ ಆಯ್ಯ ವ್ಲರ್ ಉತೆ ರಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್, ಮ್ಣಿಪುರ್ ಆನಿ ಗ್ಳೇಯ್ಾಂತ್ ಚಲ್ ಲಯ ಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನವ್ಲ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಎನ್ಲಡಿಎ ಕ್ ಒಟುಟ ಕ್ 5,39,827 ಮ್ತ್ ಆಸಾತ್. ತರೇ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಮ್ತ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಉಣ್ಯ ಆಸಾೊ ಾ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಯ್ತ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಮ್ತ್ ದ್ಾಂವ್ೊ ಹರ್ ಆಸಾತ್. ಆಸ್ಾಂ ಆಸಾೆ ಾಂ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಚುನವ್ಲಾಂತ್ ಎನ್ಲಡಿಎ ಅಭಾ ಥಿಾ ಜಿಕ್ತನ್ ಯ್ತಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾ​ಾಂಗೆಾ ತ. ಚುನವ್ನ ಜಿಕ್ತನ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಚುನವ್ಲಾಂತ್ ಚಲವಣ್ ಜಾಲಯ ಾ ಒಟುಟ ಕ್ ಮ್ತಾಂಪಯ್ಗೊ ಾಂ ಪನ್ ಸ್ ಪರ ತ್ಶತ್ ಮ್ತ್ ಆಪ್ರೆ ಾಂವ್ನೊ ಜಾಯ್ರ. ಶ್ಸಕಾ​ಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸದಾ​ಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ನ್ಮೂನಾ ಾಂಚ ಮ್ತಪತರ ಾಂ ಆಸಾತ್. ಜಾಕೇರ್ ಹಸೇನ್ ದೆವ್ಲಧಿನ್ ಜಾಲಯ ಾ ವ್ಳಿಾಂ ಸತರ ದ್ೇಸ್ ವಿ.ವಿ.ಗಿರ ಆನಿ ನಾ ಯ್ರಲಮೂತ್ಾ ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ಹಿದಾಯತುಲ್ಯ ಸ್ತಮಾರ್ ತ್ೇನ್ ಮ್ಹಿನ್ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸ್ಲಲ್ಯ . ರಾಷಟ ಪತ್ ಫಕುರ ದ್ಯ ನ್ ಆಲಿ ಅಹಮ ದ್ ದೆವ್ಲಧಿನ್ ಜಾಲಯ ಾ ವ್ಳಿಾಂ ಬಿ. ಡಿ. ಜತ್ೆ ನ್ ಸ್ತಮಾರ್ ಸಾಡ್ಪ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಹಿನ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ಚೊ ಹದೊಯ ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳ್ಲಲಯ .

ದೇಶ್ಚೊ ಪಯ್ಕಯ ರಾಷಟ ರಪತ್ ರ್ಬಬು ರಾಜೇಾಂದರ ಪರ ಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ದುಸಾರ ಾ ಆವ್ಯ ಕ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಜಾಲಯ . ಹ್ಯಾ ಶಿವ್ಲಯ್ರ ಹರ್ ಕ್ತಣಿೇ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಪರತ್ ತಾ ಹದಾಯ ಾ ಕ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಜಾಲ್ಯ ನಾಂತ್. ಎದೊಳ್ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ 1977-ಾಂತ್ ನಿೇಲಂ ಸಂಜಿೇವ ರಡಿಡ ಮಾತ್ರ ಅವಿರೊೇಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಜಾಲಯ . ತೊ ಜನ್ತ ಪ್ರಡಿೆ ಚೊ ಅಭಾ ಥಿಾ ಆಸ್ಲಲಯ . ಚುನಯ್ಗತ್ ಜಾತನ ತಚ ಪ್ರರ ಯ್ರ 64 ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಲಲಿಯ . ತ್ತಯ ಾ ಉಣಾ ಪ್ರರ ಯ್ರ್ ಕ್ತಣಿೇ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಯ್ಗತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ನಿೇಲಂ ಸಂಜಿೇವ ರಡಿಡ "ದೇಶ್ಚೊ ಅತಾ ಾಂತ್ ಯುವ ರಾಷಟ ರಪತ್" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಗೌರವ್ಲಕ್ ಯ್ಗೇ ಪ್ರತ್ರ ಜಾಲ. ಕ್ತೇಣ್ ರಾಷಟ ರಪತ್? : ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಪಯ್ಯ ಾಂ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರ ಲ ಲ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾಜಾಯ್ರ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ನಿಯಮ್ ನ. ರಾಜಕಾರಣಿಾಂಚ್ ಜಾಯ್ಾ ಯ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ಾಂಯ್ಗೇ ನ. ಕ್ತಣ್ಯಾಂಯ್ಗೇ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾವ್ಾ ತ್.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎದೊಳ್ ವಿವಿಧ್ ವೃತ್ೆ ಾಂನಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯ ರಾಜ್ಲಕಾರಣಿ ಜಾಲಾ ತ್. ಮುಕಯ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಸಕೊ ಮುಮುಾ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರ ಲ ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುಭವ್ನ ಆಸೊ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ತಶಾಂಚ್ ಹಯ್ಾಕ್ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸಾೊ ಾ ಪ್ರಡಿೆ ನ್ ಆನಿ ಪರ ತ್ಾ ೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ ಧಾನಿನ್ ವಿಾಂಚ್ಲಲಯ ವ್ಲ ವಿಾಂಚ್ಲಲಿಯ ವಾ ಕೆ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಜಾತ. ಸಂವಿಧಾನ ಖ್ಯಲ್ ಪರ ಧಾನಿ ನೇತೃತವ ರ್ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಮಂತ್ರ ಮಂಡಳ್ ತ್ೇಮಾ​ಾನ್ ಘತ. ಹ್ಯಕಾ ರಾಷಟ ರಪತ್ನ್ ಕರ್ಬಯ ತ್ ದ್ಾಂವಿೊ ಗಜ್ಾ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ಪರ ಧಾನಿಚೆರ್ ರಾಷಟ ಪತ್ಕ್ ವಿಶ್ವ ಸ್ ಆಸೊ​ೊ ಗಜ್ಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಿೆ ಾಂಯ್ಗೇ ಹಿ ರವ್ಲಜ್ ಜಾರ ಜಾತ. ತಶಾಂ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಕರ್ಬಯ ತ್ ದ್ೇನಸಾೆ ನ ವಚಾತ್ ತರ್ ಪರ ಧಾನಿಕ್ ಕಶ್ಟ ಜಾತತ್. ಜುಲೈ ಆಟ್ರ ವ್ರ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಚುನವ್ನ ಚಲ್ೆ ಲ. ಜುಲೈ ಎಕವ ಸಾ ವಯ್ರರ ವ್ಚೇರ್ಟ್ ಮೆಜೆ ಲ್. ನಮ್ಲಪತ್ರ ದಾಖಲ್ ಕರಾಂಕ್ ಜೂನ್ 29 ಅಕ್ರ ೇಚೊ ದ್ೇಸ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ.

ಹಾಂ ಬರಯ್ೆ ನ (ಜೂನ್ ರ್ಬವಿೇಸ್) ಬಿಜಪಿ ನೇತೃತವ ಚಾ ಎನ್ಲಡಿಎ -ನ್

ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ ದ್ರರ ಪದ್ ಮುಮುಾ ಹಿಕಾ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಅಭಾ ಥಿಾ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮ್ಕ್ ಕ್ಲಾ . ತ್ಣ್ಯ ಜಾಖಾ​ಾಂಡ್ ರಾಜಾ​ಾ ಚ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರ ಲ ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವ್ಲ ದ್ಲಾ . ತ್ ಒಡಿಶ್ ರಾಜಾ​ಾ ಚ. ಪಶಿೊ ಮ್ ಬಂಗಾಳ್ಳ್ಚ ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ರ ಮ್ಮ್ತ ರ್ಬಾ ನ್ಜಿಾಖ್ಯಲ್ ವಿರೊೇಧ್ ಪ್ರಡಿೆ ಾಂಚಾ ಎಕವ ಟ್ಚ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ ಾ . ಹ್ಯಾ ರ್ಬಬಿೆ ನ್ ಸೂಚನ್ ದ್ೇವ್ನ್ ಯುಪಿಎ ಪಂಗಾಡ ಚಾ ಆನಿ ಹರ್ ವಿರೊೇಧ್ ಪ್ರಡಿೆ ಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲಾ ಾಂಕ್ ಬರಯ್ಗಲಯ ಾ ಪತರ ಾಂತ್ "ಆಮೆೊ ಾಂ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ವ ಸಂಕಷ್ಟ ಚಾ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಚಾ ರಾಜ್ ಕಾರಣಕ್ ನ್ವಾ ವ್ಲಟ್ನ್ ವರಾಂಕ್ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಚುನವ್ನ ಏಕ್ ಬೊರೊ ಅವ್ಲೊ ಸ್ ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ. ಹ್ಯಾ ವ್ಲಟ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜಕೇಯ್ರ ಪ್ರಡಿೆ ಾಂಚಾ ಸದಾಯ ಾಂತಾಂಕ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಆವ್ಯ ಕ್ ಪ್ರಟಿಾಂ ದವನ್ಾ ಫಳ್ ದ್ಾಂವ್ಲೊ ಾ ಚಚೆಾಕ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ಳ್ೆ ಾ ಪ್ರಡಿೆ ಕ್ ಇಲ್ಯ ಾಂ ಪುಣಿ ಆಡೊ ಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಾಂಕ್ ತ್ಣ್ಯ ಉಲ ದ್ಲಯ . ಹ್ಯಾ ಪರ ಕಾರ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಎನ್ಲಸಪಿ ಮುಕ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವ್ಲರ್, ಜಮುಮ ಕಾಶಿಮ ೇರಾಚೊ ಮಾಜಿ ಮುಕ್ಲ್ ಮಂತ್ರ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಲ್ಯ ಾಂ. ತಣಿ ಚುನವ್ಲಾಂತ್ ಸಾ ಧೊಾ ಕರಾಂಕ್ ಹಮೆದ್ ದಾಕಂವ್ನೊ ನತ್ಲಲಿಯ . ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಮ್ಹ್ಯತಮ ಗಾ​ಾಂಧಿಚೊ ನತು ಆನಿ ಪಶಿೊ ಮ್ ಬಂಗಾಳ್ಳ್ಚೊ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಾ ಪ್ರ ಲ ಲ್ ಗ್ಳೇಪ್ರಲ್ ಕೃಷೆ ಗಾ​ಾಂಧಿಕ್

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿಚಾರ್ಲಲಯ ಾ ನಕಾರ್ಲಲ್ಯ ಾಂ.

ವ್ಳ್ಳ್ರ್

ತಣ್ಯಾಂಯ್ಗೇ

ಪಯ್ಗಯ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಪರ ತ್ಭಾ ಪ್ರಟಿೇಲ್. ನ್ವ್ಲಾ ರಾಷಟ ರಪತ್ಕ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕರಾಂಕ್ ತಯ್ರ್ ರಾವ್ಲಾ ಾಂ.

ಒಟ್ಟ ರ ಕತ್ಾಂ ಜಾಲಾ ರೇ ನ್ವ್ಚ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಎನ್ಲಡಿಎ ಆನಿ ಬಿಜಪಿ-ಚೊ ಆಸೆ ಲ. ತಣಿ ಎದೊಳ್ಲಚ್ ಅಭಾ ಥಿಾ ಪ್ರಚಾರ್ಲಲಯ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ದ್ರರ ಪದ್ ಮುಮುಾ ಆಸೆ ಲಿ ತ್ಾಂ ಖಂಡಿತ್. ತ್ಚಾ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ಬಿಜಪಿ-ನ್ ದೊೇನ್ ಸ್ತಕೆ ಾಂ ಧರ್ಲಲ್ಯ ಾಂ ಸಾಧನ್ ಕ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಯ ಾಂ ತ್ ಸೆ ರೇ ಆನಿ ದುಸ್ರ ಾಂ ತ್ ದಲಿತ್. ತ್ಚಾ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ ದುಸಾರ ಾ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಸೆ ರೇ ರಾಷಟ ರಪತ್ ಮೆಳ್ಲಲಯ ಾ ಬರ ಜಾತ.

- ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ -----------------------ಸಾ​ಾಂ.ಲೂವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚಾ​ಾ 202122ವ್ಲಾ ವಸಾ​ಾಚಾ​ಾ ಕ್ತಾಂಕೆ ಸಂಘಾಚೆಾಂ ಸಮಾರೊೇಪ್ ಕಾಯ್ಾ​ಾಂ ಮಾ​ಾಂಡನ್ ಹ್ಯಡ್ಲಲ್ಯ ಾಂ. ಸೈರ ಜಾವ್ನ್ ಸನು್ ಮೇನಿಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಆನಿಾಂ ದೊ.ರೊೇಸ್ ವಿೇರ ಡಿಸೊೇಜ ಡಿೇನ್, ಸಾ​ಾಂ.ಲೂವಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ಲಲಿಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಿಾ​ಾಂ ಪಜಾಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರ ಲೇಕಾಪಾಣ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಕಾಯ್ಾಕರ ಮಾಕ್ ಕು.ಶರಲ್ ರೊಡಿರ ಗಾಸನ್ ಬರೊ ಯವ್ಲೊ ರ್ ಮಾಗ್ಳನ್, ಜಯಲ್ ಕಾರ ಸಾೆ ನ್ ಧನ್ಾ ವ್ಲದ್ ಸಮ್ಪಿಾಲ್ಾಂ. ಸಗೆಯ ಾಂ ಕಾಯ್ಾ​ಾಂ ಸ್ತಸೂತ್ರ ಥರಾನ್ ಒಲಿಾಂಕ ಆನಿ ಜಿೇಯ್ನ್ ಸ್ತಸೂತ್ರ ಥರಾನ್ ಚಲನ್ ವ್ಹ ಲ್ಾಂ. 42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಾಕ್ೆ ರ್ : (ಆಸಾ ತ್ರ ಾಂತ್ ಪಿಡೇಸಾೆ ಕ್) ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ರ? ಪಿಡೇಸ್ೆ : ಬರೊ ಆಸಾ​ಾಂ... ಪೂಣ್ ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಪೂಣ್ ಕತ್ಾಂ? ಪಿಡೇಸ್ೆ : ಏಕ್ ವಿಷಯ್ರ ಭಾರ ಕಷ್ಟಟ ಆಸಾ... ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಖಂಚೊ ವಿಷಯ್ರ? ಪಿಡೇಸ್ೆ : ನ್ಸಾ​ಾಕ್ ಸಸಟ ರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಂವ್ನೊ . *********** (ಒಪರೇಶನ್ ಕನ್ಾ ಆಸಾೊ ಾ ದಾಕ್ೆ ರಾಲಗಿಾಂ) ನ್ಸ್ಾ : ಡೊಕಟ ರ್, ತುಕಾ ತುಜಾ​ಾ ರ್ಬಯ್ಯ ಚೆ ಪೊೇನ್ ಆಸಾ... ಡೊಕಟ ರ್ : ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬಿಝ ಆಸಾನೇ? ಕತ್ಾಂ ಗಜಾಲ್ ವಿಚಾರ್? ನ್ಸ್ಾ : ತುಜಾ​ಾ ರ್ಬಯ್ಯ ಕ್ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ದ್ೇಾಂವ್ನೊ ಆಸಾ ಖಂಯ್ರ.. ಡೊಕಟ ರ್ : ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ಜಾಯ್​್ ..

ತುಾಂ ತಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಣ್ಯಾ ... ಆನಿ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ತುಾಂ ಮಾಕಾ ದ್ೇ.. ********** ದಾಕ್ೆ ರ್ : ತುಜ ಆನಿ ತುಜಾ​ಾ ರ್ಬಯ್ಯ ಚಾ​ಾ ರಗಾೆಚೊ ಗರ ಪ್ ಎಕ್'ಚ್ೊ ಪಿಡೇಸ್ೆ : ಖಂಡಿತ್... ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್'ಲ್ಯ ಾಂ... ಪ್ರಟ್ಯ ಾ ಪಂಚವ ೇಸ್ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ನ್ಮೂನಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜ ಜಿೇವ್ನ ಖ್ಯತಲ್ಾಂ... ಆನಿ ರಗಾತ್ ಪಿಯ್ತಲ್ಾಂ. ಗರ ಪ್ ಎಕ್'ಚ್ೊ ಅಸಾಜಚ್ೊ ... ********* *** ಎಕ್ತಯ ಮಂತ್ರ ಪಿಶ್ಾ ಾಂಚಾ​ಾ ಆಸಾ ತ್ರ ಕ್ ಸಂದಶಾನ್ ಜರಾಂಕ್ ವ್ತ. ಸಕೊ ಡ್ ಪಿಶ ಉಭ ರಾವುನ್ ಸ್ಲೂಾ ರ್ಟ್ ಮಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ತಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೂಾ ರ್ಟ್ ಮಾರನ. ಮಂತ್ರ ಖುರ್ಬಳ್ಳ್ೆ ಆನಿ ದಾಕ್ೆ ರಾಲಗಿಾಂ ಕತಾ ಕ್ ಆಶಾಂ? ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚಾತಾ.

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಾಕ್ೆ ರ್ ಮ್ಹ ಣಲ : ತಚೆಾಂ ಪಿಶಾಂ ಸ್ತಟ್ಯ ಾಂ. ********** ಪಿಡೇಸ್ೆ : ಪೊಟ್ಕ್ ಭುಕ್ ನ, ಪೊಟ್ಾಂತ್ ವ್ಲರಾಂ ಭರ್'ಲ್ಯ ವರ ಜಾತ ದಾಕ್ೆ ರಾರ್ಬ.. ದಾಕ್ೆ ರ್ : ತುಕಾ ಬಹಶ್ಾ ಗಾ​ಾ ಸ್ ಆಸಾಗಿೇ ಮ್ಹ ಣ್.. ಪಿಡೇಸ್ೆ : ನ ದಾಕ್ೆ ರಾರ್ಬ.. ಗಾ​ಾ ಸಾಜ್ ಅಜಿಾ ದ್ೇವ್ನ್ ಏಕ್ ವಸ್ಾ ಜಾಲ್ಾಂ. ಅನಿಕೇ ಮೆಳಾಂಕ್ ನ... ********** ರ್ಬಯ್ರಯ : ದಾಕ್ೆರಾರ್ಬ, ಮ್ಹ ಜಿ ಘೊವ್ನ ರಾತ್ಕ್ ನಿದೆಾಂತ್ ಮ್ಣ ಮ್ಣ ಕರನ್ ಮುಮುಾರೊನ್ ಆಸಾೆ . ಕತ್ಾಂ ತರೇ ವಕಾತ್ ದ್ಯ್.. ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಹ್ಯಕಾ ಎಕ್'ಚ್ೊ ವಕಾತ್ ಆಸಾ.. ರ್ಬಯ್ರಯ : ಕತ್ಾಂ ತ್ಾಂ? ದಾಕ್ೆ ರ್ : ತಕಾ ದ್ಸಾಕ್ ಉಲಂವ್ನೊ ಸೊಡ್. ಅಡೊ ಳ್ ಕರನಕಾ. ********** ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಎಕ್'ಚ್ೊ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ತುಜ ತ್ೇನ್ ದಾ​ಾಂತ್ ಕಶ ಜಡ್ಯ ? ದುಮಾಿ : ರ್ಬಯ್ಯ ನ್ ಮೈಸೂರ ಪ್ರಕ್ ಕ್ಲ್ಯ . ತ್ ಇತ್ಯ ಘರ್ಟ್ ಆಸ್ಯ , ಚಾರ್ಬೆ ನ ತ್ೇನ್ ದಾ​ಾಂತ್ ಮಡ್ಯ . ದಾಕ್ೆ ರ್ : ತ್ತ್ಯ ಘರ್ಟ್ ಖ್ಯಯ್​್ ಮ್ಹ ಣಜ ಆಸ್ಯ ಾಂ... ದುಮಾಿ : ಖ್ಯಯ್​್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ತರ್ ರ್ಬತ್ೆ ೇಸ್ ದಾ​ಾಂತ್'ಯ್ಗೇ ಜಡಯ್ೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಿ ರ್ಬಯ್ರಯ ... ********** ದುಮಾಿ : ದಾಕ್ೆರಾರ್ಬ, ಮ್ಹ ಜಾಂ ತೊೇಾಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ರಯ ಸಟ ಕ್ ಸಜಾರ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ರ. ಕತೊಯ ಖಚ್ಾ

ಜಾಯ್ರೆ ? ದಾಕ್ೆ ರ್ : ದೊೇನ್ ಲಖ್ ಜಾಯ್ರ ಪಡಿೆ ತ್... ದುಮಾಿ : ತರ್ ಪ್ರಯ ಸಟ ಕ್ ಸಗೆಯ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹ್ಯಡ್​್ ದ್ತಾಂ. ತರ್ ತುಜಾ​ಾ ಮ್ಜೂರಕ್ ಕತೊಯ ಖಚ್ಾ ಜಾಯ್ರೆ ?... ಸಾ​ಾಂಗಾ... *********** ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಕಟುಟ ತುಕಾ ಅಪಾಂಡಿಕ್ಾ ಥಾವುನ್ ತೊಾಂದೆರ ಜಾಲ್ಯ ಆಸಾತ್'ಗಿೇ? ಕಟುಟ : ವಹ ಯ್ರ... ಜಾಲ್ಯ ಆಸಾತ್ ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಕ್ದಾಳ್ಳ್? ಕಟುಟ : ಇಸೊ​ೊ ಲಾಂತ್ ಟಿೇಚರನ್ ಆಪಾಂಡಿಕಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಸ್ೆ ಲಿಯ ಾಂಗ್‍ಲ್ ವಿಚಾರ್'ಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ ರ್ಬರ ತೊಾಂದೆರ ಜಾಲ್ಯ ದಾಕ್ೆ ರಾರ್ಬ... *********** ದುಮಾಿ : ಮ್ಹ ಜ ಸಗ್ಳಯ ಜಿೇವ್ನ ಹ್ಯಾ ವಹ ಡಾಯ ಾ ಬೊಟ್ಾಂತ್ ಧಾ​ಾಂರ್ಬಯ ಾ ರ್ ದುಕಾೆ .... ದಾಕ್ೆ ರ್ : ತರ್ ತುಜಾ​ಾ ಸಗಾಯ ಾ ಜಿವ್ಲಚೆಾಂ ಸಾೊ ಾ ನ್ ಕನ್ಾ ರಪೊೇರ್ಟ್ಾ ಹ್ಯಡ್​್ ಯ.. (ದುಮಾಿ ರಪೊೇರ್ಟ್ಾ ಹ್ಯಡಾೆ ) ದಾಕ್ೆ ರಂ : ತುಜಾಂ ವಹ ಡ್ಯ ಾಂ ಬೊೇರ್ಟ್ ಫಾರ ಕೊ ಾ ರ್ ಆಸಾ...! ********** ದಾಕ್ೆ ರ್ : (ಆಪರೇಶನ್ ಜಾಲಯ ಾ ವಾ ಕೆ ಲಗಿಾಂ) ತುಾಂ ಆತಾಂ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ರ? ಪಿಡೇಸ್ೆ : ದಾಕ್ೆರಾರ್ಬ, ದುಸ್ರ ಕಾ​ಾಂಯ್ರ ತೊಾಂದೆರ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಅಪರೇಶನ್ ಜಾಲಾ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಮ್ಿ ಜಾ​ಾ ಪೊಟ್ ಭಿತರ್ ದುಸರ ಾಂ ದುಸರ ಾಂ ಪದಾ​ಾಂ ಆಯ್ಕೊ ಾಂಚೆಾಂ ಆನಿ ಕಾ​ಾಂಪೊ ಾಂ ಸ್ತರ ಜಾಲಾಂಮೂ?

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದಾಕ್ೆ ರ್ : ದೆವ್ಲಕ್ ಅಗಾ​ಾ​ಾಂ...ಆಪರೇಶನ್ ದಾಕ್ೆ ರ್ : ಕತಾ ಕ್ ವಚಾನಸಾೆ ಾಂ? ಕ್ಲಯ ಾ ದ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಆಮಾೊ ಾ ಆಸಾ ತ್ರ ಾಂತ್ ಚಕತಾ ಮರ್ಬಯ್ರಯ ಭಾಯ್ರರ ಪಡ್'ಲ್ಯ ಾಂ... ಘತ್'ಲಯ ಾ ಸರ್ಬರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಘರ್ ಆತಾಂ ಕಳೆಯ ಾಂ ಖಂಯ್ರ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್... ಜಾಗ್ಳ, ಭಾ​ಾಂಗಾರ್ , ಆಸ್ೆ ಬದ್ಕ್'ಚ್ ********** ಗೆಲಾಂ.. ತರ್ ತುಜಿ ಖ್ಲಾಂಕಯ ಪಿಡೇಸ್ೆ : ದಾಕ್ೆ ರಾರ್ಬ, ತುಮಾೊ ಾ ವಚಾನಸಾೆ ಾಂ ರಾವ್ಲತ್'ಗಿೇ? ಆಸಾ ತ್ರ ಾಂತ್ ಚಕತಾ ಘತಯ ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಖ್ಲಾಂಕಯ ವಚಾತ್'ಗಿೇ? - ಲಿಗೊೋರಿ, ಹಿಗಾ​ಾನ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿಡಂಬನ್

ರಡ ಚೆಂ ಕಿತಾ​ಾಕ್? _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

ಚಡಾವತ್ ಜಾವುನ್ "ರಡ್ೆ ಾಂ' ಜಾವ್ಲ್ ಸಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಾ ಕನಿಾ. ಹ್ಯಾಂಗಾ ಪಿರಾಯ್ ತ್ಕದ್ ರಡ್ೆ ಾಂ ಬದಾಯ ತ. ಭುಗಿಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯ್ತನಾಂಚ್ ರಡಾೆ ತ್. ಚಲಿಯ್ಕ ಒಪುಾ ನ್ ದ್ತನ ರಡಾೆ ತ್, ಥೊಡ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾ​ಾಂ ರಡಾೆ ತ್, ಆನಿ

ಥೊಡ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್​್ ಸಾೆ ಾಂ ರಡಾೆ ತ್. ಜಲಮ ಥಾವ್ನ್ ಮನಾ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂ ಖ್ಯತ್ರ್ ಹ್ಯಸಾೆ ತ್ ಆನಿ ರಡಾೆ ತ್.. ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದುಕಾ​ಾಂ ಯ್ತತ್. ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ದುಕಾಯ ಾ ರ್, ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ರ್ಬಜಾರಾಯ್ನ್, ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಘಾತ್ ಚಾಂತುನ್, ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಲತ್ ದ್ಲಯ ಾ ಕ್... ಥೊಡ್ ಪಡಾೆ ತ್ ಆನಿ ರಡಾೆ ತ್. ಪಯ್​್ ಆಸ್ಯ ಯ್ಗೇ ರಡಾೆ ತ್, ನತ್ಯ ಚಡಾ ಡಾೆ ತ್. ಕಾಮ್, ಸಯ್ಗರ ಕ್, ವ್ಲಾಂಟ್, ಕರಂದಾಯ್ರ, ವಿರಾರಾಯ್ರ, ಕಕಾರ, ಪಿಪಿಾರ, ಥೊಡ್ ಸೊರೊ ಪಿಯ್ವ್ನ್ 'ಯ್ಗೇ ರಡಾೆ ತ್... ಆಶಾಂ ರಡ್ೆ ಾಂ ಹರ್ ಸಂಗಿೆ ಾಂನಿ ಆಟ್ಪುನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಾಂ ಕಾಜಾರಾ​ಾಂ ಮಾಟ್ವ ಾಂನಿ ರೊಸಾ​ಾ ಾಂತ್ ಜವ್ಲಣ್ ತಯ್ರ್ ಕತಾನ ರಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಕ್ ಪಿಯ್ವ್ನ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸೊಲ್​್ , ಸ್ತಟಿ ಕರಾಂಕ್ ಆಸಾೆ ಲ್ಾಂ. ಪಿಯ್ವ್ನ ಸೊಲೆ ನ ಸಕಾಟ ಾಂ ರಡಾೆ ಲಿಾಂ ಯ್ ದುಕಾ​ಾಂ ದೊಳ್ಳ್ಾ ಾಂನಿ ಪ್ರಜಾತಾಲಿಾಂ. ತ್ದಾಳ್ಳ್ ದುಕಾ​ಾಂ ಯನತ್ಯ ಪರಾಂ ಆಡಾ​ಾಂವ್ನೊ ಪಿಯ್ವ್ಲಚೆ ಸಲ್ಾ ಕಾನರ್ ಚಡಯ್ೆ ಲ್. ಹ್ಯಾಂಗಾ​ಾಂ ಏಕ್ ಸವ್ಲಲ್ "ಪಿಯ್ವ್ನ ಸೊಲೆ ನ ರಡ್ೊ ಾಂ ಕತಾ ಕ್?"

ಸಾ​ಾಂಗಾನಾಂಯ್ರ ಕತಾ ಕ್? ತ್ ಮಿಲಿಟಿರ ಬರ ಕತಾ..."

ವಹ ಡ್ ಭಯ್ಗೆ ಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರನ್. ವ್ಚಪುಾ ನ್ ದ್ತನ ಹಕಾಲ್ ಗಳಿಳ್ಳ್ಾ ಾಂ ರಡೊಾಂಕ್ ಲಗೆಯ ಾಂ. ಹಕ್ಯ ಚೊ ಧಾಕ್ತಟ ನ್ಾಂಟ್ ಭಾವ್ನ ವಹ ಡ್ ಭಯ್ರೆ ರಡಾೆ ನ ಪಳೆವ್ನ್ , ರ್ಬಜಾರಾಯ್ನ್ ಆಪ್ರಯ ಾ ರ್ಬಪಯ್ರ ಲಗಿಾಂ ವಿಚಾರಲಗ್ಳಯ , "ಡಾಡಾ, ರ್ಬಯ್ರ ಕತಾ ಕ್ ತಶಾಂಯ್ರ ರಡಾೆ ? ತ್ಾಂ ರಡಾೆ ತರ್ ತಕಾ ಆಮಿಾಂ ನ್ವ್ಲರ ಾ ಕ್ ದ್ಾಂವ್ೊ ಾಂ ನಕಾ. ತಕಾ ಘರಾ ಪ್ರಟಿಾಂ ಆಪವ್ನ್ ವಹ ಯ್ಾ​ಾಂ... "

ವಿಜಾೆ ನಿ ಮ್ಹ ಣೆ ತ್ "ರಡಾಯ ಾ ರ್ ದೊಳೆ ನಿತಳ್ ಜಾತತ್." ಹ್ಯಾಂಗಾ ಥೊಡ್ ದಾದೆಯ ಕತಾ ಕ್ ರಡಾೆ ಯ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚಾಲಾ ಾರ್ "ದೊಳ್ಳ್ಾ ಾಂಕ್ ಕ್ತೇಯ್ರರ ಪಡಾಯ " ಮ್ಹ ಣೆ ತ್. ರಡಾೊ ಾ ಸೆ ರೇಯ್ಾಂಕ್ ತರೇ ಪ್ರತ್ಾ ವ್ಾ ತ್ ಖಂಯ್ರ ಪುಣ್ ರಡಾೊ ಾ ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಎಕಾ ಮಿನುಟ್ಕೇ ಪ್ರತ್ಾ ಾಂವ್ನೊ ನ್ಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮೆೊ ಮಾಲ್ಾ ಡ್ ಸಾ​ಾಂಗಾೆ ತ್.

ದೆಕುನ್ ರ್ಬಪಯ್ರ ಜಾಪ್ ದ್ೇವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣಲ "ರ್ಬಯ್ರ ನ್ವ್ಲರ ಾ ಚಾ​ಾ ಘಚಾ​ಾ ಾ ಗೇಟಿಕಡ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ೆ ಲ್ಾಂ. ತಾ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ರ್ಬಯ್ಚೊ ನ್ವ್ಚರ ಜಿೇಣ್ ಭರ್ ರಡೆ ಲ ಖಂಡಿತ್." ಸಕಾಳಿಾಂ ಪುಡ್ಾಂ ಪುತ್ ರಡೊನ್ಾಂಚ್ ಯವ್ನ್ ರ್ಬಪಯ್ರ ಲಗಿಾಂ ದೂರಾ​ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಾೆ . ರ್ಬಪಯ್ರ ವಿಚಾರ "ಕತಾ ಕ್ ಪುತ ರಡಾೆ ಯ್ರ?" ಪುತ್ ಬಿಕ್ತೊ ನ್ ಬಿಕ್ತೊ ನ್ ರಡೊನ್ ಮ್ಹ ಣಲ "ಮಾಮಿಮ ನ್ ಮಾಕಾ ಚಪ್ರತ್ ಲಟ್ೊ ಾ ಲಟ್ೆ ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ತಕ್ಯ ಕ್'ಚ್ ಮಾಲ್ಾ​ಾಂ. ತುಾಂ ತ್ಕಾ ಚಕ್ೊ

"ಪುತ, ತ್ಣ್ಯಾಂ ಸದಾ​ಾಂಯ್ರ ಲಟ್ೆ ಾ ನ್, ದೊೇಯ್ನ್, ಕಾಯ್ಯ ತಾ ನ್ ಮಾಕಾ ಮೆಳ್'ಲ್ಯ ಕಡ್ಾಂ ಮಾನ್ಾ​ಾಂಚ್ ಆಸಾೆ . ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕ್ದಾಳ್ಳ್ ಪುಣಿ ತುಜಪರಾಂ ರಡ್ೊ ಾಂ ತುವ್ಾಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್?"

ದಾದೆಯ ಚಡಾವತ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಕಾಳ್ಳ್ಾ ಾಂತ್ ರಡಾೆ ತ್ ಖಂಯ್ರ. ಖ್ಯಾ ತ್ ಹ್ಯಸ್ಾ ನ್ರ್ಟ್ ಚಾಲಿಾ ಚಾಪಿಯ ನ್ ಮ್ಹ ಣೆ ಲ, "ಮಾಕಾ ಪ್ರವ್ಲಾ ಾಂತ್ ಭಿಜನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಚಡ್ ಬರಾಂ ಜಾತ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರಡ್'ಲ್ಯ ಾಂಚ್ ಕ್ತಣಯ್ಗೊ ೇ ಕಳ್ಳ್ನ." - ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್. ------------------------------------------

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅವಸವ ರ್ - 14. ಹಿಾಂವ್ಾಂಚೆ ದ್ೇಸ್ ವಚೊನ್ ವಸಂತ್ ಕಾಳ್ ಮೇರ್ಟ್ ದವತಾಲ. ರೊಬಿನ್ ಗಿರ ೇನ್ ವುಡ್ ರೂಕಾ ಪಂದಾ ಬಸ್ತನ್ ಅಸೊಯ . ಥೊಡ್ಾಂಚ್ ಪಯ್ಾ ರ್ ಲಿರ್ಟ್ಯ ಜೇನ್ ಧೊಣವ ಕ್ ಜಾಯ್ರ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ರ್ಬರೇಕ್ ಸ್ತಾಂಬ್ ವ್ಚಳುನ್ ಆಸೊಯ . ತಚಾ​ಾ ಲಗಿಾಂಚ್ ಆಾ ಲ್ನ್ ಬಸ್ತನ್ ಅಸೊಯ . ತೊ ತಚಾ​ಾ ಹೇನ್ಾ ವ್ಲಹ ಜಾ​ಾಂತರ ಕ್ ತಂತೊಾ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಸರಯ್ಕ ಶಿಕಾ​ಾವ್ನ್ ತಕಾ ಫಲಿಶ್ ಕತಾಲ. ತ್ದಾ್ ರೊಬಿನನ್ ಆದಾಯ ಾ ವಸಾ​ಾ ಹಿಾಂವ್ಚಾ​ಾ ದ್ಸಾ​ಾಂನಿ ಆಪೆ ಬೂಯ

ರ್ಬರಾ​ಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ರ್ ಕ್ಲಯ ಾ ತಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತಮ್ಧುರ್ ದ್ಸಾ​ಾಂಚೆ ಆನಿ ಮ್ಧುರ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಾಂ. "ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕಾನೂನಚೆಾ ದ್ಷ್ಟಟ ನ್ ಅಫಾರ ದ್ ನ್ಹ ಯ್ರ ಆಸ್'ಲಯ ತರ್ ಪ್ರದಾರ ಾ ರ್ಬಪರಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ದೇಶ್ ಸಗ್ಳಯ ಭಂವ್ಚೆ ಆಸ್'ಲಯ ." ಲಿರ್ಟ್ಯ ಜನ್ ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಆಾ ಲ್ನ್ ನೊವ್ಚರ ಮಾಮ್ ತಚಾ​ಾ ವ್ಲಹ ಜಾ​ಾಂತರ ಾಂತ್ ಸಂಗಿೇತ್ ವ್ಲಹ ಜವ್ನ್ ಗಾ​ಾಂವ್ನೊ ಲಗ್ಳಯ . ಟುಕ್ ಪ್ರದಾರ ಾ ಬ್'ಯ್ಗೇ ತಾಂಚೆ ಸಾ​ಾಂಗಾತ ಥೊಡ್ ದ್ೇಸ್ ರಾವ್ನ'ಲಯ . ತಶಾಂ ತಣ್ಯಾಂಯ್ರ ಏಕ್ ಗಿೇತ್ ಗಾಯ್ಯ ಾಂ. ರೊಬಿನಕ್ ತಾ ಗಿೇತಾಂತ್ ಆಟ್ಪುನ್ ಆಸ್'ಲಯ ಆರ್ಥಾ ಭಾರೇ ರಚೊಯ . ಜಿಣಿ ಏಕ್ ನ್ಶವ ರ್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ವಿಶಿಾಂ ಗಿೇತ್ ತ್ಾಂ. "ಭಿಕಾಯ್ಾಚ ಜಿಣಿ ನಿಜಾಯ್ಗೊ ೇ ಸ್ತಖ್ಯಚ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್" ಸಾ​ಾಂಗಾಲಗ್ಳಯ ಫಾ . ಟುಕ್. "ತಶಾಂ ಜಾಲಾ ರ್ ಸ್ತಖ್ಯಚ ಜಿಣಿ ಪ್ರದಾರ ಾ ರ್ಬಚಗಿೇ ವ ಭಿಕಾಯ್ಾಚಗಿೇ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರೇಕಾಷ ಕಯ್ಾತ್ ನ್ಹ ಯ್ರ'ವೇ?" ರೊಬಿನ್ ಮ್ಹ ಣಲ. ಹಾಂ ಪ್ರಕುಾ​ಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಾಂ ತರೇ ಸಾಹಸ್ ಪರ ದಶಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ತಚೆಾಂ ಮ್ನ್ ಅತ್ರ ಗೆಯ ಾಂ. "ಜೇನ್ ಆಮಿಾಂ ಆಜ್'ಚ್ೊ ಹಾಂ ಸಾಹಸ್ ಪರ ದಶಾನ್ ಕಚಾೆ ಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕತಾ ಕ್ ವಹ ಚುಾಂಕ್ ನ್ಜ?" ರೊಬಿನನ್ ವಿಚಾಲ್ಾ​ಾಂ. ಆಮಾೊ ಾ ಉಗಾರ ಣಾಂತ್ ಕಶಿೇಯ್ಗೇ ಪ್ರದಾರ ಾ ರ್ಬಚ ಮುಸಾೆ ಯ್ಗೊ ಆಸಾ. ತುಾಂ ತು ನ್ಹ ಸ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಭಿಕಾಯ್ಾ​ಾಂಚೊ ಘಾಲೆ ಾಂ. ಆಮಿಾಂ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚುಾಂಯ್ಾಂ. ಆಮಾೊ ಾ ಅದೃಷ್ಟ ನ್ ಕತ್ಾಂ ಬರಯ್ಯ ಾಂ ತ್ಾಂ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಳೆವ್ಲಾ ಾಂ"ಮ್ಹ ಣೆ ನ ಜೇನ್ ಒಪ್ರವ ಲ. ಜೇನ್ ಪ್ರದಾರ ಾ ರ್ಬಚ ಮುಸಾೆ ಯ್ಗೊ ನ್ಹ ಸ್ತನ್ ಆಯ್ಕಯ . ಲೇಬ್ ಚಕ್ೊ ಮ್ಟ್ವ ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ತೊ ಕುಳಯ ಪರಾಂ ದ್ಸಾೆ ಲ. ತಚೊ ವೇಸ್ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ರ ಆಸ್ಯ ಸವ್ನಾ ವ್ಚಮೆ​ೆ ಾಂ ಉದಾರಾಂ ಪಡನ್ ಹ್ಯಸ್ತಾಂಕ್ ಲಗೆಯ . ರೊಬಿನನ್ ಭಿಕಾಯ್ಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ ಆನಿ ದೊಗಿ ಭಾಯ್ರರ ಸಲ್ಾ. ಹರಾ​ಾಂನಿ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಬರ ಮಾಗೆಯ ಾಂ. ಮುಕಾರ್ ವ್ತಾಂ ವ್ತನ ಎಕಾ ಘಾಂವ್ಡ ಲಗಿಾಂ ದೊೇನ್ ಮಾರೊಗ್‍ಲ್ ಅಸೊನ್, ರಬುನ್ ಗಾ​ಾ ನ್'ಬರೊೇ ತ್ವಿ್ ನ್, ಜೇನ್, ರ್ಬಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಗಾ ವ್ಚಾ​ಾ ವ್ಲಟ್ನ್ ವ್ಹ ಚೆಾಂ ಮ್ಹ ನ್ಬಂ ನಿಧಾ​ಾರ್ ಕರನ್ ತಾ ವ್ಲಟ್ನ್ ಚಲ್ಯ . "ಗಡ್ ರ್ಬಯ್ರ ಫಾದರ್, ಪತಾ ಾನ್ ಆಮಿಾಂ ಭಟ್ೆ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್. ತುಹಾಂ ಪಯ್ರೆ ಸ್ತಖ್ಯಚೆಾಂ ಜಾ​ಾಂವಿಯ " ಮ್ಹ ಣ್ ರೊಬಿನ್ ಹ್ಯತ್ ಹ್ಯಲ್ಯ್ಗತ್ೆ ಸಾ​ಾಂಗಾಲಗ್ಳಯ . "ಆಯ್ಕೊ ಸಗ್ಳಯ ದ್ೇಸ್ ತುಜ ವಹ ತಾ ಾ ಆನಂದಾಚೊ ಜಾ​ಾಂವಿಯ ಭಿಕಾಯ್ಾ... ಆಮಿಾಂ ಪತಾ ಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ೆ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ತುಕಾ ಭಿಕ್ ಮೆಳುಾಂದ್"ಮ್ಹ ಣ್ ಜೇನ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ಭೊಗಾೆ ಾಂ ಉಚಾರಲಗ್ಳಯ . ತ್ಾ ರಾತ್ಾಂ ಶಿಯರ್ ವುಡ್ ರಾನಾಂತ್ ರೊಬಿನಚೆಾ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳಡಿ ಉಜ ಘಾಲ್​್ , ಉಜಾ​ಾ ಭೊಾಂವ್ಲಾಂರ ಬಸ್ತನ್ ರೊಬಿನ್ ಆನಿ ಲಿರ್ಟ್ಯ ಜೇನಕ್ ರಾಕಾೆ ಲ್. ತಾಂಚಾ​ಾ ಸಾಹಸಕ್ ಕಾಮಾ​ಾಂ ವಿಶ್ಾ ಾಂತ್, ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಜಾಲಯ ಾ

ಅನೊು ೇಗಾ ವಿಶಿಾಂ ಆಯ್ಕೊ ಾಂಕ್ ಭಾರಚ್ ಆತುರಾಯ್ನ್ ಭರನ್ ರಾಕಾೆ ಲ್. ತ್ತಯ ಾ ರ್ ದೊಗಿೇ ಅಯ್ಯ . ಜನನ್ ತಚೊ ಅನೊು ೇಗ್‍ಲ್ ಪಯ್ಯ ಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲ್ಾಂ. "ಪಾಂಟ್ ತ್ವಿ್ ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ವ್ತನ, ತ್ಗಿೇ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯ್ಕ, ಬರ ಮುಸಾೆ ಯ್ಗೊ ನ್ಸ್ತನ್ ಚಲನ್ ವ್ತಲಾ . ಮಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಯ ಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಸಶಿಾ​ಾಂ ಯವ್ನ್ ಪೊಲಾ ಕ್ ಕೇಸ್ ತಣಿಾಂ ದ್ಲ್. ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಎಕಾ ಹಟ್ಲಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಲ್ಯ್ರ ಗಾರ್, ಸಾಣ್ಯಾಂ ಧತಾಲ ಭಟ್ಯ . ತ್ ಸೊರೊ ಪಿಯ್ವ್ನ್ ಗಮ್ಮ ತಯ್ನ್ ಆಸ್ಯ . ಮಾಕಾ ತಣಿಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಗ್ಳಮೆಟ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ ಪಿಯ್ಾಂವ್ನೊ ದ್ಲ್ಾಂ." ಜೇನ್ ಆಪಿಯ ವಹ ಡಿವ ಕಾಯ್ರ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ ಲಗ್ಳಯ . ಆತಾಂ ರೊಬಿನಚ ಸತ್ಾ. "ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಚೊವ್ಲಿ ಾಂ ಭಿಕಾಯ್ಾ​ಾಂಕ್ ಭಟ್ಯ ಾಂ. ತ್ ವಹ ಡ್ ಮೇಸ್ ಕಚೆಾ ಅನ್ ಡಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಕಳೆಯ ಾಂ. ಎಕ್ತಯ ಕ್ಪ್ರಾ ಾ ಬರ, ಆನಿ ದುಸೊರ ಕುಡಾ​ಾ ಾಪರಾಂ, ತ್ಸೊರ ಮನಾ ಪರಾಂ, ಆನಿ ಚವ್ಚೆ ಥೊಾಂಟ್ಾ ಬರ ಕರತ್ೆ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬಸ್ತನ್ ಆಸ್'ಲ್ಯ ಕಡ್ ಆಯ್ಯ . ತಾ ಭಿಕಾಯ್ಾ​ಾಂಚೊ ಕಸಲಗಿೇ ಸಂಕೇತ್ ಆಸೊಯ ತೊ ನಕಾ ಕಳಯ ನ.ತಶಾಂ ತ್ ಚೊೇವ್ನಿ'ಯ್ಗೇ ಕಸಲ್ಾಂಗಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಗ್ ಲ್ ಕರತ್ೆ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ವಯ್ರರ ಪಡ್ಯ . ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಚವ್ಲಿ ಾಂಕ್'ಯ್ಗ ಸಮಾ ಪೊಪ್ರಯ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಮಾರಾ​ಾಂಚ ಬರ ರೂಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಂಚೆಲಗಿಾಂ ಆಸ್ಯ ಾಂ ಪೂರಾ ಲ್ಕಟುನ್ ಘವ್ನ್ ರತಾ ಹ್ಯತಾಂನಿ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಧಾಡ್ಯ ಾಂ"

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರೊಬಿನಚೆಾ ಾಂ ಹಾಂ ಸಾಹಸಕ್ ಕಾಮ್ ದುರ್ಬಯ ಾ ಲಕಾಕ್ ಮೇಸ್ ಕತಾತ್ ಆಯುೊ ನ್ ಉರಲ್ಯ ರೊೇಮಾ​ಾಂಚತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಜಾಲ್. ತಾಂಚೆಾ ಸಶಿಾನ್ ಗೆಲಾಂ. ಹ ಲಿರ್ಟ್ಯ ಜನನ್ ತಚೊ ಅನ್ಾ ೇಕ್ ಭಿಕಾಯ್ಾ​ಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಫಕತ್ೆ ಆನೊು ೇಗ್‍ಲ್ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳಯ . "ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜ ರೊಬಿನ್ ಹಡಾಕ್ ಮೇಸ್ ಕಚಾ​ಾ ಾಕ್ ಲೇಬ್ ಕಾಡನ್ ಚಲನ್ ಆಸಾೆ ನ, ಮಾತ್ರ . ತೊ ಗೆರ ೇಸಾೆ ಾಂಕ್ ಲ್ಕಟ್ೆ ನ್? ದೊೇಗ್‍ಲ್ ಪ್ರದ್ರ ಮ್ಹ ಜಾ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ ದೆಕುನ್. ಆಶಾಂ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಮಾರತ್ೆ ಚಲ್ಕನ್ ಯ್ತಲ್. ತ್ ಲಗಿಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಾ ಶಾಂ ಕ್ಲ್ಾಂ. ತ್ದಾ್ ತೊ ಪ್ರವುಲ್ಯ ಚ್ೊ "ಮಾಕಾ ಬರ ಭುಕ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಕಾನಲಗಿಾಂ ಯವ್ನ್ "ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಲಗಾಯ ಾ , ಕತ್ಾಂಯ್ರ ಥೊಡ್ಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್ೊ ಸಯ್ರೆ ತಾ ರೊಬಿನಕ್ ಭಿಾಂಯ್ವ್ನ್ ಖ್ಯತ್ರ್ ಥೊಡ್ ಪಯ್​್ ದ್ಯ್" ಮ್ಹ ಜ ಪಯ್​್ ಪೂರಾ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಮಚಾ​ಾ ಮ್ಹ ಣೆ ನ... ಭಿತರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವಲಾ ಾತ್" ಮ್ಹ ಣ್ "ಆಮೆೊ ಾ ಕಡ್ಾಂ ಏಕ್ ಧಮಿಡ ಸಯ್ರೆ ನ..." ಪುಸ್ತಾ ಸೊಯ . ಕೂಡ್ಯ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಪಯ್​್ ಾ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಚಲ್ೆ ೇಚ್ ರಾವ್ಯ . ಪುಣ್ ಸಮೇತ್ ತಚೆ ಮಚೆ ಅಪಹಸಾಲ್. ತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ತ್ತಯ ಾ ಮಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಟ ಕಟ ಕನ್ಾ ಸಲಿೇಸಾಯ್ನ್ ಸೊಡೊ​ೊ ಗಿರಾಯ್ರೊ ಹ್ಯಸೊಾಂಕ್ ಲಗೆಯ . ಆನಿ ತಾ ನ್ಹ ಯ್ರ... ತಾಂಚಾ​ಾ ಬೊಲಾ ಾಂತ್ ಆಸಯ ತ್ ವ್ಲಾ ಪ್ರರಚಾ​ಾ ಮೂಖ್ಾ ಪಣ್ ಪಯ್​್ ಾ ಾಂಚ ಚರ ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಮಾನ್ಾ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಸವ್ಲಾ​ಾಂಕ್'ಯ್ಗೇ ಸೊಡಿಯ " ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತ್ ಪಯ್​್ ಆಸಯ ಚರ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆಶಾಂ ದೊಗಾ​ಾಂಯ್ಕೊ ತಣ್ಯಾಂ ಸಕಾಟ ಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಗಯ . ಹ್ಯಾಂಚೆಾಂ ಅನೊು ೇಗ್‍ಲ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಬರ ಗಮ್ಮ ತ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಸವ್ನಾ ಹ್ಯಸ್ಯ . ಮ್ಹ ಝಾ ಭೊಗಿಯ . ರೊಬಿನನ್ ತಚ ಕಾಣಿ ಸಾ​ಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕ್ಲಿ. "ಜಿನಾ ಚೆ ವ್ಲಾ ಪ್ರರಸ್ೆ (ಅನಿಕೋ ಆಸಾ) -----------------------------------------------------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭುಗೆಾ​ಾಂ ನಿದಾೊ ಾ ಕಡ್ನ್ಲ ಬರಾಂ ವ್ಲರಾಂ ವ್ಲಹ ಳ್ಳ್ಜ. ವ್ಲರಾಂ ಚಡ್ಲ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ಲ ಜನ್ಲಕ್ಲ ಪಡ್ಡ ಘಾಲಾ . ಜಡ್ಲ ಕಾ​ಾಂಬೊಳ್ಲ ಆಾಂಗಾರ್ಲ ಘಾಲಿೊ ನಕಾ. ಥೊಡಿಾಂ ಭುಗಿಾ​ಾಂ ಪೊಟ್ ವಯ್ರರ ಲ ನಿದಾೆ ತ್ಲ. ಹ್ಯಾಂತುಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ರಲ ರ್ಬಧಕ್ಲ ನ. ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗಾ​ಾ ಾ​ಾಂಕ್ಲ ಇಲಯ ಸೊ ಆವ್ಲಜ್ಲ ಜಾಲಾ ರ್ಲಯ್ಗ ಜಾಗ್‍ಲ್ಲ ಜಾತ. ತಾ ವವಿಾ​ಾಂ ಆವ್ಲಜ್ಲ ಚಡ್ಲ ಜಾಯ್​್ ತ್ಲಲಯ ಾ ಪರಾಂ ಜಾಗರ ತೊ ಯ್ರಲ ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳ್ಳ್. ಅಧಾ ನಿದೆಾಂತ್ಲಉರ್ಟ್ಲಲಯ ಾ ಭುಗಾ​ಾ ಾ​ಾಂಕ್ಲ ಸಾ​ಾಂರ್ಬಳುಾಂಕ್ಲ ಭಾರಚ್ಲ ಕಷ್ಟಟ ಲಭೊಗಾೆ ತ್ಲ. ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ಪ್ರಳ್ಳ್​್ ಾ ಾಂತ್ಲ ಘಾಲ್​್ ಲ ಬರಾಂ ಕನ್ಲಾ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯ್.ಲ ಲ “ಕುರ ಕುರ ಕಾನ, ಶಳಿಯ್ಕ ಗೆಲಯ ಾ ರಾನ, ಆಪವ್ನ್ ಲ

ಹ್ಯಡ್ಲರ ಮಾಮಾ, ರ್ಬಳ್ಳ್ಕ್ಲ ದೂದು ಪಿಯ್ಾಂವ್ನೊ ಲ". ಅಸಲಿಾಂ ಗಾಣಾಂ ಭುಗಿಾ೦ ಭೊೇವ್ನಲ ಪಸಂದ್ಲ ಕತಾತ್ಲ. ಭುಗಾ​ಾ ಾ೦ಚಾ​ಾ ನಿದೆಚೊ ಆನಿ ಖ್ಯಣ್ಲ ದ್ಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ಲ ಬದುಯ ಾಂಕ್ಲಚ್ಲ ನ್ಜ. ತುಮಿಾಂ ಸಯ್ಗರ ಾಂ ಧಯ್ಗರ ಾಂ ಆನಿ ಈಷ್ಟಟ ಮಂ ಲ ತ್ರ ಲ ಆಯ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ನಿದ್ಲಲಯ ಾ ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ಉಟವ್ನ್ ಲ ಭಾಯ್ರರ ಲ ಹ್ಯಡಿನಕಾತ್ಲ. ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ ತಚೊಾ ಧೊಶಿ ತುಮೆೊ ವವಿಾ೦ ತಡವ ಾಂಕ್ಲ ಜಾ​ಾಂವ್ಚೊ ಾ ನಾಂತ್ಲ. ಪಯ್ಗ್ ಲ್ಾಂ ಪಯ್ರೆ ,ಲ ಟೂರಾಕ್ಲ ವ್ಚೆಾಂ ಸವ್ನಲಾ ಭುಗೆಾ೦ ವಹ ಡ್ಲ ಜಾತ ಪಯ್ಾ​ಾಂತ್ಲನಕಾ. ಕತಾ ಕ್ಲಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ಲ ನ್ವ್ಲಾ ನ್ವ್ಲಾ ವ್ಲತವರಣಕ್ಲ ಹಾಂದೊವ ಾಂಕ್ಲ ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ಕಷ್ಟಟ ಲ ಮಾತಾತ್ಲ. ಕರ ಮ್ಲಬದ್ಯ ಲ ರತ್ನ್ಲ ವಹ ಡ್ಲ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ಭುಗೆಾ​ಾಂ ಲಯ್ೊ ಭರತ್ಲಆಸಾೆ . | ಭುಗಾ​ಾ ಾಚೆ ಗಜಾತ್ಕತ್ಲ ತುಮಿ ತುಮಿೊ ವೇಳ್ಳ್ ಪಟಿಟ ಬದ್ಯ ಜ ಪಡಾೆ . ತುಮಾೊ ಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟ್ನ್ಲ ಜಗಿಾಂಗಾಕ್ಲ ವ್ಚ ಸವಯ್ರಲ ಆಸೊಾಂಕ್ಲ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ಲ ಆತಾಂ ಭುಗೆಾ​ಾಂ ತಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ಲ ಉಟ್ೆ ಜಾಲಾ ರ್ಲ ಆನಿ ಉಟ್ನ್ಲ ರಡೊಾಂಕ್ಲ ಸ್ತರ ಕತಾ ಜಾಲಾ ರ್ಲತುಮಿ ಕಾ​ಾಂಯ್ರಲ ಕಚೆಾಪರಾಂ ನ. ತುಮಿ ಜವ್ಲೆ ಕ್ಲ ಬಸ್ಲಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ಲತೊ ಉಟ್ನ್ಲ ರಡಾೆ ಜಾಲಾ ರ್ಲ ತುಮಾೊ ಾಂ ಜವಣ್ಲ ಗಳ್ಳ್ಾ ಸಕಯ್ರಯ ಲ ದೆಾಂವ್ಲನ. ತಾ ಖ್ಯತ್ರ್ಲ ಪಯ್ಯ ಾಂ ತಕಾ ಸಮ್ಧಾನ್ಲ ಕರಜಾಯ್ರ ಆನಿ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ ತುಮಿೊ ಾಂ ಕಾಮಾ​ಾಂ ಕಚಾ​ಾಂ. ಭುಗಿಾ೦ ಜಲ್ಮ ಲಯ ಾ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ ತುಮೆೊ ಾಂ ಸವ ತಂತ್ರ ಲ ನ್ಷ್ಟಟ ಲ ಜಾತ ತ್ಾಂ ಖಂಡಿತ್ಲ.

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಪ್ರಲ್ಲ, ಹ್ಯತ್ಲಪ್ರಾಂಯ್ರಲಮಾತ್ರ ಲಹನ್ಲ ಹನ್ಲ ಜಾತತ್ಲ. ಥಮೇಾಮಿೇಟರ್ಲ ದವನ್ಲಾ ತಪ್ಲ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಪಳಯ್ಯ ಾ ರ್ಲ ತಪ್ಲ ಆಸಾನ. ಅಸಲಿಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣಾಂ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ಾಂವ್ಲೊ ಾ ದೊೇನ್ಲ ತ್ೇನ್ಲ ಮ್ಯ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಯ ಾಂ ದ್ಸೊನ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ಯ ಾಂತ್ಲ ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ಶಳ್ಲ ಜಾಲಾ ರ್ಲ, ವ್ಚೇಾಂಕ್ಲ ಉದಾೊ ಡ್ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ಲ ವ ತಪ್ಲ ಆಯ್ಯ ಾ ರ್ಲ “ತಕಾ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ ದೆಕುನ್ಲ ತಶಾಂ ಜಾತ" ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಅಲ್ಕಾಷ ಕತಾತ್ಲ ಚಡಾವತ್ಲ ಜಣಾಂ. ಪೂಣ್ಲ ದಾ​ಾಂತಾಂಕ್ಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡ್ಾಂಕ್ಲಕಾ​ಾಂಯ್ರಲಸಂಬಂಧ್ಲ ನ. ಹಾ ಸವ್ನಲಾ ಪಿಡಾ ವಿವಿಧ್ಲ ಕರ ಮಿಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ ಯ್ಾಂವ್ಚೊ ಾ ತಸಲಾ . ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ಾಂವ್ಲೊ ಾ ಆವ್ಯ ಾಂತ್ಲಭುಗಾ​ಾ ಾಚ ರೊೇಗ್‍ಲ್ಲ ನಿರೊೇಧಕ್ಲ ಸಕತ್ಲ ಉಣಿ ಜಾತ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ಲ ಹಾ ಪಿಡಾ ದ್ಸೊನ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ದೆಕುನ್ಲ ಅಸಲಾ ಪಿಡಾ ದ್ಸೊನ್ಲ ಆಯ್ಗಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ಲ ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ದಾಕ್ೆರಾಲಗಿಾಂ ವಹ ನ್ಲಾ ದಾಕಯ್. | ಸಕೊ ಡ್ಲ ಭುಗಾ​ಾ ಾ​ಾಂಕ, ಅಶಾಂಚ್ಲ ಜಾತ ಮ್ಹ ಣ್ಲಸಾ​ಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ಲಜಾಯ್​್ . ತುಮೆೊ ಾಂ ಭುಗೆಾ​ಾಂ ಖ್ಲಳನ್ಲ೦ಚ್ಲ ಆಸೊಾಂಕ್ಲ ಪುರೊ. ಏಕ್ಲ ದ್ೇಸ್ಲ ಆಸಾೆ ಾಂ ಆಸಾೆ ನ, ತುಮಿ ತಚಾ​ಾ ತೊಾಂಡಾ​ಾಂತ್ಲ ಬೊೇರ್ಟ್ಲ ಘಾಲಯ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ಲ ತುಮಾೊ ಾ ಹ್ಯತಕ್ಲ ಘರ್ಟ್ಲ ಘರ್ಟ್ಲ ಚೂಪ್ಲ ವಸ್ೆ ಲ ಲಗ್ಳಾಂಕ್ಲ ಪುರೊ. ತೊೇಾಂಡ್ಲ ಉಗೆ​ೆ ಾಂ ಕನ್ಲಾ ಪಳೆಯ್ೆ ನ ತೊ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ತುಮಾೊ ಾಂ ಕಳ್ಳ್ೆ . ತುಮಾೊ ಾಂ ವತೊಾ ಆನಂದ್ಲಜಾತ.

ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ಾಂವಿೊ ಆವಿಯ ಎಕ್ಕಾ ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ಎಕ್ಕ್ಲ ರತ್ರ್ಲ ಆಸಾೆ . ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ಲ ತ್ೇನ್ಲ ಮ್ಯ್​್ ಾ ಾಂನಿಾಂಚ್ಲ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ಾಂವ್ನೊ ಲ ಪುರೊ ಆನಿ ಥೊಡಾ​ಾ ಾಂಕ್ಲ ಏಕ್ಲ ವಸ್ಲಾ ಪ್ರರ ಯ್ರಲ ಜಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಾ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ಲ ದ್ಸೊನ್ಲ ಯ್ಾಂವ್ನೊ ಲ ಪುರೊ. ವ್ಗಿ​ಿ ಾಂ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಆಯ್ಯ ಾ ರ್ಲ ಬುದವ ಾಂತ್ಲ ವ ಆನಿ ಕತ್ಾಂಯ್ಗ ಮ್ಹ ಣ್ಲ ಚಾಂತ್ನಕಾತ್ಲ. ಎಕ್ಕಾಯ ಾ ಚೆಾ ಕುಡಿಚೆಾ ಕಾಲ್ತ್ ಪರ ಮಾಣ್ಯ ಅಶಾಂ ಘಡಾೆ . ಚಡಾವತ್ಲ ಜಾವ್ನ್ ಲ ರ್ಬಳ್ಳ್​್ ಾ ಕ್ಲ ಆರ್ಟ್ಲ ಮ್ಯ್​್ ಜಾತನ ಸಕಯ್ಯ ದೊೇನ್ಲ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ ವಯ್ಯ ಚಾರ್ಲ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಎಕಾ ಪ್ರಟ್ಯ ಾ ನ್ಲ ಏಕ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ಅಶಾಂ ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲಏಕ್ಲವಸ್ಲಾ ಜಾತನ ಸ ದಾ​ಾಂತ್ಲದ್ಸೊನ್ಲಯ್ತತ್ಲ. ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲದೊೇನ್ಲತ್ೇನ್ಲಮ್ಯ್​್ ತಚ ಖಬರ್ಲ ಆಸಾನ. ತಚೆ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ ದೊೇನ್ಲ ಮುಕ್ಯ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಆನಿ ಚಾರ್ಲ ದಾಡಿಯ್ಕ ದ್ಸೊನ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ದೇಡ್ಲ ವಸ್ಲಾ ಜಾತನ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಆನಿ ದಾಡಿಯ್ಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಕ್ತೇರದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ಪ್ರಟ್ಯ ಾ ಚಾರ್ಲ ದಾಡಿಯ್ಕ ದೊೇನ್ಲ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಪ್ರರ ಯ್ರ್ಲ ಯ್ತತ್ಲ. ಭುಗಾ​ಾ ಾಕ್ಲ ಅಡೇಜ್ಲ ವ ತ್ೇನ್ಲ ವಸಾ​ಾ​ಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ಲೊ ಾ ಭಿತರ್ಲ ಸಕೊ ಡಿ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ವ್ನ್ ಲ ಆಸಾೆ ತ್ಲ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ ಝಡೊನ್ಲ ಪಡಾೆ ತ್ಲ ಜಾಲಯ ಾ ನ್ಲಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ ದುದಾಚೆ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ಲಆಪಯ್ೆ ತ್ಲ. ಬರ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಯ್ಾಂವ್ನೊ ಲ ಆವಯ್ರ್ ಕತ್ಾಂ ಕರಜಾಯ್ರಲ? ಭುಗೆಾ​ಾಂ ಜಲಮ ಾಂಚಾ​ಾ ಪಯ್ಯ ಾಂಚ್ಲ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚಾ​ಾ ನಿಜಾ​ಾ ಾ ಾಂ ಭಿತರ್ಲ ದಾ​ಾಂತಚೊ ಮುಾಂಗ್ಳ ಫುಟ್ೆ . ತೊ ಘರ್ಟ್ಲ ಜಾಯ್ಾ ತರ್ಲ ಸೆ ರೇ ಗಭಾಸ್ೆ ಲ ಆಸಾೆ ನಾಂಚ್ಲ ತ್ಣ್ಯಾಂ ಪುಷ್ಟಟ ಚೆಾಂ ಖ್ಯಣ್ಲ ಕಾಣ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಲ. ದಾ​ಾಂತಾಂಕ್ಲ ಜಾಯ್ರಲ ಆಸೊ​ೊ ಾ ವಸ್ತೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್ಲ, ಕಾ​ಾ ಲಿಾ ಯಂ ಸಲ್ೆ ರ್ಲ, ಖನಿಜಾ​ಾಂಶ್ಲ, ಡಿ ಆನಿ ಸ ವಿಟಮಿನ್ಾ ಲ.

ವಸ್ತೆ , ದೂದ್ಲ, ಲಣಿ, ಆನಿ ಫಳ್ಲ ವಸ್ತೆ ಾಂನಿ ಆಸಾೆ ತ್ಲ. ಹಾ ಸವ್ನಲಾ ವಸ್ತೆ ತ್ಣ್ಯಾಂ ತ್ಚಾ​ಾ ಗಭಾಸ್ೆ ಲಪಣ ವ್ಳ್ಳ್ರ್ಲ ಸ್ವ್ಲಯ ಾ ರ್ಲ ಭುಗಾ​ಾ ಾಚೆ ದಾ​ಾಂತ್ಲ ಘರ್ಟ್ಲಮೂರ್ಟ್ಲ ಆನಿ ಭಲಯ್ೊ ಭರತ್ಲ ಜಾತತ್ಲ.

(ಮುಖಾರೊಂಕ್ ಆಸಾ) ------------------------------------------

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಶ್ರ ೋಷ್ಟಿ ಸಾಧಕಾ​ಾಂಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಉತಾರ ಾಂ.

ಆಸಾಯ ಾ ರ್, ತ್ಾಂ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತ. _ ಥೊೇಮ್ಸ್ ಜಫಸಾನ್.

- ಜೆಫ್ರರ , ಜೆಪ್ಪು .

⭐ ದಾಡಾಡ ಾ ನ್ ಸ್ತಖ್ ಪಯ್ರಾ ಸೊಧಾಯ ಾ ರ್, ಬುಧವ ಾಂತಚಾ​ಾ ಪ್ರಯ್ಾಂಥಳ್ಳ್ಚ್ೊ ಸ್ತಖ್ ಆಸಾೆ . _ ಜೇಮ್ಾ ಜನ್ಾ ನ್. ⭐ ಎಕಾ ಮ್ನ್ ಾ ಚೊ ಗಣ್ ಕಳ್ಳ್ಜ ತರ್ ತಕಾ ಪಯ್ಕಯ ಅಧಿಕಾರ್ ದ್ೇವ್ನ್ ಪಳೆಜ. _ ಆಸೊ ರ್ ವೈಲ್ಡ . ⭐ ವಹ ಡ್ಯ ಸಂಕಲ್ೆ (ಶವ್ಚರ್ಟ್) ಆಸೊ​ೊ ಮ್ನಿಸ್, ಅಪುಣ್ ಕ್ಲಯ ಾ ಕಾಮಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಜಯ್ೆ ವಂತ್ ಜಾತ. _ ಎಮ್ಸಾನ್. ⭐ ತುಮೆೊ ಾಂ ಕ್ದಾಳ್ಳ್ಯ್ರ

⭐ ತಾ ಗ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸಮಾದಾನ್ ವಣುಾ​ಾಂಕ್ ಜಾಯ್​್ ತಸಲಿ. _ ಸಾವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ⭐ ಖಂಯಾ ರ್ ಮೇಗ್‍ಲ್ ಆಸಾಗಿೇ ಥಂಯಾ ರ್ ನಿೇಜ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. _ ಮ್ಹ್ಯತಮ ಗಾ​ಾಂಧಿೇಜಿ ⭐ ಎಕಾ ಈಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತನ್ ಜಿೇವ್ನ ದ್ಾಂವ್ೊ ಪ್ರರ ಸ್ ವಹ ತೊಾ ಮೇಗ್‍ಲ್ ದುಸೊರ ನ. _ ಜಜು ಕರ ೇಸ್ೆ . (ಅಧಾರಾನ್)

ಮ್ನ್ ಚುರಕ್ _ಜೆಫ್ರರ , ಜೆಪ್ಪು 54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

.


ಖೆಳಾಂಕ್ ಕೊಣಿ ನಾ​ಾಂತ್ ಕಾಲಾ​ಾ ಾ ರಾತಿಕ್ ಮ್ೆ ಜಾ​ಾ ಗಾ​ಾಂವಾರ್ ಪ್ಡಾಯ ಪಾವ್ನ್ ವಾೆ ಳಾಂತ್, ಕೊಡಾಂತ್ ತೊಡಾ​ಾಂನಿ ವಾೆ ಳಾ ಉದ್ಲ್ಕ್ ಆಾಂಗಾ​ಾ ಾಂತ್ ಮ್ೆ ಜಾ​ಾ ಪೆಟ್ವಾ ಮಾಜಾರ ಚೊಚ್ ಲಾಗ್ ಹಾಂವ್ನ ಏಕೊಯ ಚ್ ಬಸಾಯ ಾಂ ಘರ್ಾ​ಾಂ ಮೆಟ್ವರ್ -ಅಡಾ​ಾ ಚೊಾ ಜೊನ್ ಖೆಳಾಂಕ್ ಕೊಣಿ ನಾ​ಾಂತ್ ವಾಟ್ವಾಂ ವಾಟ್ವಾಂ ಭರೊನ್ ರಾವಾಯ ಉಿರ್ ಮಾಣ್ಕೆ ದಾಂಕ್ಳೆ ಜಾಲಾ​ಾ ತ್ ಜೋವ್ನ ಗಾ​ಾಂಯ್ದೊ ಳ್ ಕಡ ಉದ್ಲ್ೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾ​ಾ ತ್ ಲಾಗ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ನಾ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಬಸಾಯ ಾಂ, ಹಾಂವ್ನ ವಾಟಾಂರ್ ದಗೆರ್ ಸೆಜಾರಾ ಮ್ೆ ಜಾ​ಾ ಆಸ್ಟಯ ಾಂ ತಿಾಂ ಸಬಾರ್ ಚೆಡಾವ ಾಂ ಆತಾ​ಾಂ ತಿ ವೆ ಡ್‍ ಜಾಲಾ​ಾ ಾಂತ್, ಉದ್ಲ್ಕ್ ಉಿರ್ ಮ್ೆ ಣ್ತಾ ನಾ ಯೇಬ್ಬ ೋ ಶೋಶೋ ಮ್ೆ ಣ್ ಪಂಯ್ಸ್ ಧಾಂವಾ​ಾ ತ್ ಹಾಂವ್ನ ಮಾತ್ರ ಏಕೊಯ ಚ್ ಉಿರ್ ಉದ್ಲ್ಕ್ ಉಪ್ಶಿ ತಾ​ಾಂ ಮ್ೆ ಜೆ ಥೊಡೆ ಸಾ​ಾಂಗಾ​ಾಂತಿ ಚೆಡೆ ಜಾಲಾ​ಾ ತ್ ಆಳ್ಶಿ ರೆಡೆ ಪ್ಯ್ಣಯ ಾ ಪಾವಾ್ ಕ್ ಓಣಿ ಓಣಿಾಂನಿ ಧಾಂವ್ನ ಮಾರ್ತಾಲಾ​ಾ ಾಂವ್ನ ಆತಾ​ಾಂ ಆತಾ​ಾಂ ತಾಚಿ ಮಿಜಾಸ್ಟೆ ವಾಡಾಯ ಾ ಭುಗೆಾ​ಾಂಪ್ಣ್ ವಿಸಲಾ​ಾ​ಾಂ ಹಾಂವ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕೊಯ ಾಂಚ್ ಉದ್ಲ್ೆ ಾಂತ್ ಬೊಡ ಮಾನ್ಾ ರಾವಾಯ ಾಂ ರೂಕಾ ಪಾನಾ​ಾಂನಿ ಗಳೆಾ ಾಂ, ಉದ್ಲ್ಕ್ ಆಾಂಗಾರ್ ಪ್ಡಾ​ಾ ನಾ ಜಾತಾ ಕಾ​ಾಂಪ್ಶಾ ರಾತಿರ್ ಪಾವಾ್ ಕ್ ರೂಕಾಕ್ ಸಯ್ಸ ಾ ಆಯ್ಣಯ ವೆ ಡ್‍ಬಪ್ಣ್ ಮೊೋವ್ನ ಮೊೋವ್ನ ಮಾತಿಯೆ ಭಿತರ್ ಪಾಳಾಂಚ್ ರೊಾಂಬಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಹಾಂವ್ನ ಪ್ಳೆ ಏಕ್ಸ್ ರೊ ಪ್ಳೆವ್ನ್ , ಖೆಳನ್ ಆಸಾ​ಾಂ 55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ನಾಿ ಜವಿತ್ ಬರೆಾಂಗೋ ವಾಯ್ಸಿ - ಟ್ನಿ ಮೆಾಂಡೊನಾ , ನಿಡೊಡ ೇಡಿ (ದುರ್ಬಯ್ರ) ಜಲ್ಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಸಂಸಾರಿಾಂ ಯೆತಾ, ಖುಶ್ ವಿರೊೋಧ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಾ​ಾಂಡುನ್ ವ್ಹತಾ. ಸಂಸಾರಿಾಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಾವ ಗತ್ ಜಾತಾ, ಮ್ರಾಬಾ ಫಾಂಡಾ​ಾಂತ್ ತಾಚೆರ್ ಮಾತಿ ಪ್ಡಾ​ಾ ! ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್ “ದವಾಸು ಣ್”ಬಮ್ೆ ಣ್ತಾ ತ್, ವರ್ನಾ ತರ್ “ಪಾತಿೆ ”ಬಮ್ೆ ಣ್ ಸಮ್ಜ ತಾತ್. ದ್ಲ್ನ್-ಧರ್ಮಾ ದ್ರಲಾ​ಾ ರ್ ನಾ​ಾಂವ್ನ ಜೊಡಾ​ಾ , ದ್ರೋನಾ ಜಾಲಾ​ಾ ರ್ ತೊ “ಸುರಾತಿ”ಬಜಾತಾ! ತನಾ​ಾಟ್ು ಣ್ತರ್ ಮೆಲಾ​ಾ ರ್ “ಫುಡಾರ್”ಬಆಸ್ಬಲ್ಲಯ ಮ್ೆ ಣ್ತಾ ತ್, ಜಾಣ್ತಾ ಜಾವ್ನ್ ಜಯೆಲಾ​ಾ ರ್ ತಾಚೊ “ವಿೋಲ್ಡ”ಬಅಪೇಕಿ ತಾತ್, ಆಳ್ ಯೆನ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಾಯ ಾ ರ್ ಪ್ಸಂದ್ ಕರಿನಾ​ಾಂತ್ – ಜಾಣ್ತವ ಯ್ಸ ಖಚುಾನ್ ಚುಕ ಆಧರೆಬಾ ಲಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಭೊಗಿ ನಾ​ಾಂತ್! ಬರೆಾಂ ಕ್ಳಲ್ಲಯ ಮ್ನಿಸ್ ವಾಯ್ಸಿ ಜಾತಾ, ವಾಯ್ಸಿ ಆಧರ್ಬಲ್ಲಯ ಖೊಟೊಚ್ ಉರಾಬಾ , ಪ್ಡ್ು ಶ ಕರ್ನ್ಾ ಾ ತಾಚೊಾ ನದರ ಕ್ ಪ್ಡಾ​ಾ ತ್, ವಾರಾಬಾ ವ್ಹಗಾನ್ ವಾರಾಬಾ ರ್ಬಯೋ ಉಬಾ​ಾ ತ್! ದೇವ್ನ ದ್ರತಾನಾ ಮ್ನಿಸ್ ಹಿಕ್ ರ್ತನ್ ನಾಡಾ​ಾ , ಮ್ನಿಸ್ ಮಾಗಾ​ಾ ನಾ ಸಯ್ಣಾ ನ್ ಆಪಾ​ಾ ಲಾಗಾಂ ವ್ರಡಾ​ಾ , ಬರೆಾಂ-ವಾಯ್ಸಿ ಕ್ಳಲ್ಯ ಾಂ ದವಾರ್ಾ ನದರ ಕ್ ಪ್ಡಾ​ಾ – ಜಾಗ್ರರ ತ್ ಭಾವಾ-ಭಯಾ , ಸವಾ​ಾ​ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಘಡಾ​ಾ ! 73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಶಕೊಯ ಲ್ಲ ಮ್ನಿಸ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಮೊಳಬ ರ್ ಉಡಾ​ಾ , ಉಣ್ಕಾಂ ಶಕೊಯ ಲ್ಲ ಭರ್ಪಾರ್ ದುಡು ಜೊಡಾ​ಾ , ಗೆರ ೋಸ್ ಾ ಬಕಾಯೆನ್ ಭರೊಬಯ ಲ್ಲ ಸದ್ಲ್ಾಂಚ್ ರಡಾ​ಾ , ದುಬಾರಿ ಖಚ್ಾ ಕರೊಬಾ ರಿೋಣ್ತಾಂತ್ ಬುಡಾ​ಾ ! ವಿಶ್ಯವ ಸ್ಬಘಾತಿೆ ಖೊಟೊ “ಪಾತಿೆ ”ಬಮ್ರಣ್ ಪಾವಾ​ಾ , ಪ್ಶಸೊ ಆನಿ ಮೂರ್ಖಾ ನಾ ಪಾತೊಾ ಜಾತಾ, ಗೆರ ೋಸ್ ಾ ಆಪ್ಶಯ ಆಸ್ ಾ ಬಬದ್ರಕ್ ಸಾಸಾ​ಾ ಕ್ ಸಾ​ಾಂಡುನ್ ವ್ಹತಾ, ಫೋಾಂಡ್‍ಬಚ್ ಆಪ್ಲಯ ಸಾಸ್ಟಾ ಕ್ “ಘರ್”ಬಕರಬ್ ್ ಘೆತಾ! ಮ್ನಿಸ್ ಆಪ್ಶಯ ಬಡಾಯ್ಸ ವೆ ಡವ ಕಾಯ್ಸ ದ್ಲ್ಕಯ್ಣ್ ಸಾ​ಾ ನಾ, ಸವ ತಾಚಿ ಸೊಡ್ವ ಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕೆ ಲ್ಡ ಸಕಾನಾ, ಹೆಾಂ ಸವ್ನಾ ದವಾಕ್ ಫಾರಿೋಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಹಾ ಾಂ ನಾ, ದುಡು ಭಾ​ಾಂಗಾರ್ ಆಸುನ್ ಸಂಸಾರಿಾಂ, ಸಾಸಾ​ಾ ಕ್ ಜಯೆಾಂವ್ನೆ ಸಾಧ್ಾ ನಾ. ಗೆರ ೋಸ್ ಾ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಮ್ೆ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಉಡಾನಾಕಾ, ವೈಭವ್ನ ಚಡಾ​ಾ ಮ್ೆ ಣ್ ಚಿಾಂತಾ​ಾ ಕರಿನಾಕಾ, ಮ್ರಾಬಾ ನಾ ದವಯ ತ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ಸಾ ವರಾಂಕ್ ಸಕೊಾ ನಾ, ವೆ ಡ್ು ಣ್ ತಾಚೆಸಂಗಾಂ ಫಾಂಡಾ​ಾಂತ್ ದಾಂವ್ಹಾ ಾಂನಾ! ಖಾ​ಾಂದ್ಲ್ಾ ರ್ ಆಸಾ​ಾ ನಾ ಆಪ್ಶಯ ಾಂ ಸವ ತಾಚಿಾಂ ವ್ರಜಾಂ, ಘೆತಾಯ ಾ ರ್ ಬರೆಾಂ ಹೆರಾ​ಾಂಚಿಾಂ ಥೊಡಾಂ-ಥೊಡಾಂ. ನಾ​ಾಂತ್ಬಗೋ ಆಮಾ​ಾ ಾ ಸೊಮಿಯ್ಣನ್ ಖುರಾಬ್ ರ್ ಘೆತ್ಬಲಿಯ ಾಂ – ಸಂಸಾರಿ ಪಾತಾೆ ಾಂ ತುಜಾಂ ಆನಿ ಮ್ೆ ಜಾಂ!?

-------------------------------------------------------------------------74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಡೊಲಾಯ ಭಾ​ಾಂಗಾರ್ ಮ್ನಿಸ್ ---------------------------------------ಡೊಲಯ : ಕಾಲ್ ಬದಲಯ ಹ್ಯರ್ಬ.. ಕಾಲ್ ಬದಲಯ ಲ್ಸಯ : ಕತ್ಾಂರೇ ಡೊಲಯ ? ರ್ಬರೇ ಟ್ನ್​್ ನರ್ ಆಸಾಯ್ರ? ಡೊಲಯ : ನ್ಹ ಯ್ರ ಲ್ಸಯ ,... ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ಕ್ತಣಯ್ಗೊ ಭಿಮ್ಾತ್ ಪ್ರವ್ಚಾಂಕ್ ನ್ಜ... ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ಭಿಮ್ಾತ್ ದಾಕಯ್ಯ ಾ ರ್ ತಚೊ ಫಾಯ್ಕಯ ಜಡೊ​ೊ ಅನ್ಾ ಕಾಯ ಾ ನ್... ಲ್ಸಯ : ತ್ಾಂ ತುಾಂ ಕಶಾಂ ಸಾ​ಾಂಗಾೆಯ್ರ? ಡೊಲಯ : ಅಳೇ ಲ್ಸಯ ... ಪೊೇಯ್ರರ ಚಾಲಿಾಚಾ​ಾ ಘರಾ​ಾಂತ್ಯ ಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಏಕ್ ಲಖ್ ರಪಯ್ರ ಚೊಲ್ಾ... ಲ್ಸಯ :ಕತ್ಾಂ? ತುವ್ಾಂ ಚಾಲಿಾಚಾ​ಾ ಘರಾ​ಾಂತ್ಯ ಏಕ್ ಲಖ್ ಚೊಲ್ಾಯ್ರ? ಡೊಲಯ : ವಹ ಯ್ರ.. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್'ಲ್ಯ ಕಂತ್ರ ವರೇಗ್‍ಲ್ ಪೂರಾ ಚೊೇರ್'ಚ್ ನ್... ಆಯ್ರೊ ... ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಪಯ್​್ ಚೊತಾಚ್ ಮಾಕಾ ಕಳೆಯ ಾಂಕೇ... ತ್ ಲಖ್ ರಪಯ್ರ ತಚಾ​ಾ ಹ್ಯರ್ಟ್ಾ

ಆಪರ ೇಶನಕ್ ದವರ್'ಲ್ಯ ಮ್ಹ ಣೊನ್... ಮಾಕಾ ಇತ್ಯ ಾಂ ರ್ಬಜಾರ್ ಜಾಲ್ಾಂಕೇ ಲ್ಸ್ಯ ೇ... ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂ ಶಿೇದಾ ವಚೊನ್ ತಚಾ​ಾ ಪ್ರಾಂಯ್ಾಂಕ್ ಪಡೊನ್... ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಳನ್... ತಚೆ ಏಕ್ ಲಖ್ ರಪಯ್ರ ಪ್ರಟಿಾಂ ದ್ಲ್... ಲ್ಸಯ : ವ್ಲಹ ವ್ಲಹ ... ತುಾಂ ಜಾಲಾ ರ್ ಭಾ​ಾಂಗಾರ್ ಮ್ನಿಸ್ ಡೊಲಯ ... ಭಾ​ಾಂಗಾರ್ ಮ್ನಿಸ್... ವ್ರಗಡ್ಡ ... ಡೊಲಯ : ವ್ರಗಡ್ಡ ನ್ಹ ಯ್ರ...! ತುಜಾ​ಾ ಹದಾ​ಾ ಾಚೊ ಘಡ್?! ಲ್ಸಯ : ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್? ಡೊಲಯ : ಚೊೇನ್ಾ ಗೆಲ್ಯ ಏಕ್ ಲಖ್ ರಪಯ್ರ ಪ್ರಟಿಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಟ್ನ್​್ ನರ್ ಆಸಾಯ ಾ ಚಾಲಿಾಕ್... ಏಕ್ ಲಖ್ ರಪಯ್ರ ಪ್ರಟಿಾಂ ದ್ತನ ಸಡನ್​್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ರೊ ಹ್ಯರ್ಟ್ಾ ಎಟ್ಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಾಜಗಿೇ?... ಆತಾಂ ಫಾಯ್ಕಯ ಕ್ತಣಕ್? ಕುಟ್ಮ ಾಂಚಾ​ಾಂಕ್ ನೇ??? ಲ್ಸಯ : ಹ್ಯಾಂ.... _ ಡೊಲಾಯ , ಮಂಗ್ರೆ ರ್.

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


----------------------------------------------------------------------------------------

76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ