Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Page 2

ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಬಾವ್ಡೊ ಪುಟಿನ್ ಭಿಂಯಿಂವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಕಿತಿಂ?

ವಾಗ್ ಮಾರುಂಕ್ ಚುಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ಉುಂದ್ರಾ ಚ ಚವ್ಳಿ ಯ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಜುಂವ್ಚ ುಂ ಅಸುಂಚ್. ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಪುನ್ ಅಪ್ವ ುಂತ್‍ಲ್ ಆನಿ ಬಳ್ವ ುಂತ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ವ ಪ್ಣೆ ್ಯ ಾ ರಶ್ಯಾ ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಪುಟಿನಾಕ್ ಉಕ್ಾ ೇನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಫಕತ್‍ಲ್ ಕಟ್ಟ ೇಣುಂ ದೆಸಾವ ಟುಂವಾಚ ಾ ುಂತ್‍ಲ್ ತಸುಂ ನಿರಾಧಾರಿ ಲೇಕಾಚೊ ಜೇವ್ ಕಾಡ್ಚಚ ಾ ುಂತ್‍ಲ್ ಮಾತ್‍ಲ್ಾ ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸೈನಿಕ್ ಯಶಸ್ವ ೇ ಜಲೆ ಶಿವಾಯ್, ತಾಣುಂ ಚುಂತ್‍ಲ್ಲಲೆಯ ುಂ ಕಿತುಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಆಯ್ಯ ುಂ ನಾ. ಪುಟಿನಾಕ್ ಝುಜ ವ್ಳಶ್ಯಾ ುಂತ್‍ಲ್ ಬರಿಚ್ಚ ಮಾಹ ಹೆತ್‍ಲ್ ಆಸ್ಯ ಗೆ್ಾ ಪಾವ್ಳಟ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾ​ಾ ವ್ಳರೇಧ್ ಝುಜೊನ್ ನಾಕ್ ಪಂದ್ರ ಪ್ಡ್‍ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ಳಾರ್. ತರಿೇಪುಣ್ ತಾಚೆುಂ ನವ್ುಂ ಬಳ್ ್ಹ ನ್ ಸ್ವ ತಂತ್‍ಲ್ಾ ರಾಷ್ಟ್ಟ ್ ಜವಾ​ಾ ಸಾಚ ಾ ಉಕ್ಾ ೇನಾ್ಗುಂ ದ್ರಖಂವ್​್ ವಚೊನ್ ತೊ ಆತಾುಂ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಸ್ಲವ ನ್ ಗೆ್. ಹಜರುಂ ಹಜರ್ ರಶಾ ನ್ ಸೊಜೆರ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವಾಯ ಾ ತ್‍ಲ್ ತಸುಂಚ್ ಹಜರಾುಂನಿ ಝುಜ ಟಾ ುಂಕಾುಂ ಗುಜಾ ಜ್ಾ ುಂತ್‍ಲ್. ಗೆ್ಯ ಾ ಕಾಳಾಚುಂ ಟಾ ುಂಕಾುಂ ಆನಿ ಹಾತರಾುಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಾ ಆಯಿಲೆಯ ರಶಾ ನ್ ಸೊಜೆರ್ ಚುಂತುಂಕ್ ಜರ್ಯಾ ಸಾಚ ಾ ಸ್ಿ ತಕ್ ಪಾವೊನ್ ಕಂಗ್ಗಾ ಲ್ ಜ್ಾ ತ್‍ಲ್. ತಾುಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾುಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ಣಟ್ಾ ೇಲ್ ನಾಸಾ​ಾ ುಂ ತಸುಂ ದಿಸಾ ದಿಸಾಕ್ ಖುಂವ್​್ ಜೆವಾಣ್ ನಾಸಾ​ಾ ುಂ ತಾುಂಕಾುಂ ಝುಜೆಚ ುಂಗ ಮೊಚೆಾುಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಸ್ಿ ತಿ ಉದೆ್ಾ . ಹೆಣುಂ ನಾ​ಾ ಟ್ ರಾಷ್ಟಟ ್ುಂ ಥಾವ್ಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತರಾುಂ ಮೆಳ್ಲಲೆಯ ುಂ ಯುಕ್ಾ ೇನ್ ಕಿತುಂಚ್ ಭುಂಯ್ನಾಸಾ​ಾ ುಂ ರಶ್ಯಾ ಚೆುಂ ಬಳ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸ್ಕಾಯ ುಂ ಮಾತ್‍ಲ್ಾ ನಹ ುಂಯ್ ರಶ್ಯಾ ಭತರ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡುಂ ದೆಸಾವ ಟುಂಕಿೇ ಸ್ಕಾಯ ುಂ ತಿ ಸಂಗತ್‍ಲ್ ನಿಜಕಿೇ ಹಾ​ಾ ್ಹ ನ್

ರಾಷ್ಟಟ ್ಕ್ ಮ್ಹತಾವ ಚ ಜ್ಾ . ಪಾುಂಚ್ ಹಫ್ತಾ ್ಗುಂ ಜಲೆ ಹೆುಂ ಝುಜ್ ಸುವಾ​ಾತನ್. ತರಿೇ ರಶ್ಯಾ ನ್ ಯುಕ್ಾ ೇನಾಚೆುಂ ಏಕ್ಲಚ್ಚ ಏಕ್ ಶಹರ್ ಆಪ್ಣಯ ಅಧಿೇನ್ ಕ್ಲೆಯ ುಂ ನಾ. ನ್ಯಾ ಕಿಯ ಯರ್ ಪ್ವರ್ ಪಾಯ ಾ ುಂಟ್ಲಯಿೇ ತ ಆಯ್ಯ ವಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಾ ಗೆ್ಾ ತ್‍ಲ್. ಪುಣ್ ಕಟ್ಟ ೇಣ ನಾಶ್ ಕಚ್ಯಾ ಾುಂತ್‍ಲ್ ಆನಿ ನಿಗಾತಿಕ್ ಲೇಕಾಚೆ ಜೇವ್ ಕಾಡ್ಚಚ ಾ ುಂತ್‍ಲ್ ಹಾಣುಂ ಯಶಸ್ವ ೇ ಜೊಡ್ಚಯ ಾ . ನಹ ುಂಯ್ ಆಸಾ​ಾ ುಂ ಆಪುಣ್ ನ್ಯಾ ಕಿಯ ಯರ್ ಬುಂಬ್ ವ ಬಯೊ್ಜಕಲ್ ಬುಂಬ್ ಸೊಡ್ಚಟ ುಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಪುಟಿನ್ ಭೆಷ್ಟಟ ವ್ಾ ುಂಚ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಯುಕ್ಾ ೇನಾುಂತ್‍ಲ್ ಕೇಣ್ುಂಚ್ ಮುಖೆಲಿ ಕಮಾುಂಡರ್ ನಾಸಾ​ಾ ುಂ ಝುಜಾ ತ್‍ಲ್. ಸ್ಭಾರ್ ಥಕನ್ ಗೆ್ಾ ತ್‍ಲ್. ದೇನ್ ದಿೇಸಾುಂ ಆದಿುಂ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಜೊೇ ಬೈಡನಾನ್ ಯುಕ್ಾ ೇನಾಕ್ 1.5 ಬಿಲಿಯ ಯನ್ ಡ್ಚಲ್ಯ ರಾುಂಚೆ ಕುಮ್ಕ್ ದಿ್ಾ , ಲೇಕಾಚೆಾ ಗಜೆಾಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖಚ್ಯಾಕ್. ಪುಣ್ ಪುಟಿನ್ ದುಸ್ಾ ಚ್ಚ ಘಾುಂಟ್ ಮಾನ್ಾ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಾಲ್ಲಚ್ಚ ಸಾುಂಗ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ಾ ಕಾರ್ ರಶ್ಯಾ ಚೆುಂ ಭಾುಂಗ್ಗರ್ ಉಣಾ ಮೊ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಬೆ್ಾ ಮುಖುಂತ್‍ಲ್ಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್‍ಲ್ಾ ರಾಷ್ಟಟ ್ುಂಕ್ ವ್ಳಕು​ುಂಕ್ ತೊ ಫುಡುಂ ಸ್​್ಾ. ಹಾಚೊ ಫ್ಘಯೊ​ೊ ಉಟವ್ ತಾಚೊ ಮಿತ್‍ಲ್ಾ ಭಾರತ್‍ಲ್ ಕಾುಂಯ್ ಪ್ಯ್ೆ ಕರುಂಕಿೇ ಪುರ ಕಣೆ !

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.