Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

’ಸ

ಅೆಂಕ ೊ: 5 ಸೆಂಖ ೊ: 8

ೋದ್-5 ಮ್ಯಾಂಗ

’ರ್ಣಿ ಆನಿ ರ್ಯ್ ಕ ಸ

ಜನೆರ್ 13, 2022

ೋವ್’ ಗುಳ್’

ನ್ಲ್ ಮಾಂತ ೋರ

ಆನಿ ವ ೈಭವ್ ಕ್ಮತ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಆಮ್ಕ ಾಂ ಜಿಯಾಂವ್ಕಕ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ! ದೇವಾನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ಲೊ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಮೊಗಾನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವಾಯ ಾ ಕ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲೊ , ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಚೆಂತ್ನ ೆಂನಿ ಕದಳಾ​ಾ ಆನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಚೆಂತ್ಜನಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತೆಕ್ ಪಾವೆಂಕ್ ಲ್ಲಗಾೊ .

ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆವ್ನನ , ಗರ್ಜಚವಂತ್ೆಂಕ್ ಪಾವನ್ ಮಾಯ್ಶಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವಾಯ ಾ ಬದ್ಯೊ ಕ್ ಆಮೆಯ ಪಂಗಡ್ತ ದೇವಾಚ್ಯಾ ನ್ಶೆಂವಿ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚ್ಯಬೊನ್ ಪಡಾ​ಾ ತ್, ಲಡಾಯ್ ಕತ್ಚತ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ೆಂ ಸತ್​್ ಾ ನ್ಶಶ್ ಆಶೇತ್ತ್.

ಮನಿಸ್ ಸಂಸಾರೆಂತ್ ವಾಡಾತ್​್ ವೆತ್ೆಂ ದೇವಾಚ್ಯಾ ನ್ಶೆಂವಾನ್ ಸಮೊಡ್ತ್ ರಚೊ , ತ್ಕಾ ಅರ್ಚಕ್ ನೇಮುನ್ ತಿ ಪೊಸುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹಯಚಕಾಕೋ ಪಯ್ಶಾ ಾ ೆಂಚ್ಲ ಬಿಲೊ ಲ್ಲವ್ನನ ಫಕತ್​್ ಅರ್ಚಕಾಚೆಂ ಪೊಟೆಂ ವಾಡಾತ್​್ ಆಯ್ೊ ೆಂ, ತ್ೆಂಚೆಂ ಕಾನೂನ್ಶೆಂ ಮಸ್ ಕಾಕ್ ರ್ಡ್ಲೊ ೆಂ ಆನಿ ಸತಿ್ ಲೋಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಚ ಘುಸ್ಪೊ ಡೊನ್ ದೇವಾಚ್ಯಾ ನ್ಶೆಂವಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಾ ಭೆಂಯ್ಶಕ್ ಸಪಚಡೊನ್ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಸಾೆಂಖ್ಾ ೆಂನಿ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ. ಆಮೊಯ ದುಡು ವಾಡಾತ್​್ ವಚ್ಲೆಂಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ಗಚ ಆನಿ ಪಾತ್ಳ್ ರಚ್ೊ ೆಂ. ಹರ್ ಶಿಕೊಣ್ ಹಾ​ಾ ಚ್ಚಯ ದೋನ್ ಸಂಗ್​್ ೆಂ ಭೆಂವಾರಿೆಂ ಸುೆಂಗಾಚರವ್ನನ ಸಾದ್ಯಾ ಲೋಕಾಚೆಂ ಮಾಸಾೆಂ ಖೆಲೆಂ, ತ್ೆಂಚೆಂ ಹಾಡಾೆಂ ತ್ಸ್ಥೊ ೆಂ ಆನಿ ಕಠೋಣ್ ಭರೆಂತೆಚ್ೆಂ ವಾತ್ವರಣ್ ಹಾಡೆೊ ೆಂ.

ಹಾ​ಾ ಸವಾಚಕ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಚನ್ ಕಸೆಂ ದಿಸಾ್ ಆಮೊಯ ಭಾರತ್ ದೇಶ್. ಆದಿೆಂ ಮಾಗಾ ಹಾೆಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಥೊ ಶೆಂತಿ, ಮಾಯ್ಶಮೊೋರ್ಗ ಆಮಿ ಮನ್ಶಾ ಪಣ್. ಆಜ್ ಲೋಕ್ ಹಾ​ಾ ದೇಶೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ನಕ ್‌ಚ್ಚ ಭಯತ್. ಆಪ್ಲೊ ದುಸಾ​ಾ ನ್ ಕೆನ್ಶನ ೆಂ ಆಮಾಕ ೆಂ ಬಂದಡೆ​ೆಂತ್ ಘಾಲತ್ ಮಹ ಣ್. ಸಾೆಂತ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಪಯ್ಶಚೆಂತ್ ಹಾ​ಾ ದೇಶೆಂತ್ ಥೊಡಾ​ಾ ಕಾಸಾಪಾೊ ಾ ೆಂಚ್ಲ ಮಾನ್ ನ್ಶ, ಸಾಿ ನ್ ನ್ಶ; ತಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣ ೆಂನಿ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಸ್ಪಸುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ನ . ದೆಖುನ್ೆಂಚ್ಚ ತೆ ಮಹ ಣ್ತ್ ತ್ ತಿೆಂ ಮತ್ೆಂತರ್ ಕತ್ಚತ್ ಅಡೇಜ್ ಟಕೆಕ ಕರ ೋಸಾ್ ೆಂವಾೆಂಕ್ ಭಾರತ್ೆಂತ್ ತ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಾ ಬರ್‌ಾ ಕಾಮಾೆಂಕ್ ಮೊೋಲ್ ನ್ಶ. ತೆ ಮತ್ೆಂತರ್ ಕತ್ಚತ್! ಅಸೆಂ ಮಹ ಣ್ತ್ ಲ್ಲಾ ೆಂಕ್ ಕಾೆಂಯ್ ಥೊಡೆ​ೆಂ ಅಕಕ ಲ್ ಆಸಾ? ವ ತ್ೆಂಚ ತಕೊ ಫಿವಾಚಲ್ಲಾ ?? ತುಮಿೆಂಚ್ಚ ಸಾೆಂಗಾ.

ಏಕಾ ಕೂಸ್ಥನ್ ದೇವ್ನ ದಯ್ಶಳ್, ಮೊಗಾಳ್, ಕಾಕುತಿಚ್ಲ ಮಹ ಣ್ ತ್ಕಾ ವರ್ಣಚನ್ ಆನೆಾ ೋಕಡಾಯ ಾ ನ್ ತ್ಚ್ಯಾ ಮೊೋಗಾ ರಜಾೆಂತ್ ಪಾತ್ಳ್ ರಚ್ೊ ೆಂ. ಆಮಾಕ ೆಂ ಪಸಂದ್ ನ್ಶಸಾಯ ಾ ೆಂಕ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಭಾಜೆಂಕ್! ಹಾ​ಾ ಸವಾಚಚ ಸಾೆಂಖಳ್ ಜಾವ್ನನ ಆಜ್ ಸಂಸಾರರ್ ಧರ್ಮಚ ವಾಡಾೊ ಾ ತ್, ದೇವ್ನ ರ್ಡಾೊ ಾ ತ್ ಆನಿ ಅರ್ಚಕ್ ರ್ರ್ಬಚಲ್ಲಾ ತ್.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾ ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


’ಸ

ೋದ್-5 ಮ್ಯಾಂಗ

ೋವ್’ ’ರ್ಣಿ ಆನಿ ರ್ಯ್ ಕ

ಸ ನ್ಲ್ ಮಾಂತ ೋರ

ಗುಳ್’

ಆನಿ ವ ೈಭವ್ ಕ್ಮತ್

ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಲಾಕ್ಷ ೇತ್ರ್

ಆಕರ್ಷಸತ್ರ ಕರಿಲಾಗಯ .

ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಕಲಾ​ಾಂಗ್ಣ ಾಂತ್ರ

ಖ್ಯಾ ತ್ರ

ಮಾಂಡ್‍ಲ್

ಸೊಭಾಣ್

ಹಾಣಿಾಂ

ಟೆಲೆವಿಜನಚೆರ ಹೆ ಸ್ಪ ರ್ಧಸ ಪ್​್ ರ್ರ

ಮಾಂಡುನ್

ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಯ

ಭಾರಿಚ್ಚ್

ಕ್ಲೆಯ ಆನಿ ಸಂರ್ರದ್ಾ ಾಂತ್ರ ಲೇಕನ್

ಸಂಭ್​್ ಮನ್ ಜಾಲ.

ದಾಯಿ​ಿ ವರ್ಲ್ಡ ಸ

ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಆಪ್ಲಯ ಪಾರ್ಚ್ರಲಯ .

ದೇನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲಯ ಮಾ ಾಂಗೇವಾ’ ಸ್ವ್ನಸ

ಹೊ

ಚಲನ್ ’ಸೊೇದ್-5

ಕಾಂಕ್ಣಣ

ಪ್​್ ೇಕ್ಷಕಾಂಕ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ಾ ಸ

ಸ್ಪ ರ್ಧಸ

ಸಂರ್ರಭ್ರ

ಹಾ​ಾ

ಆರ್ಧ್ರ ದಿಲಯ

24X7

ಸಂತೊಸ್ ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಾ ಸಕ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ಾ ಸ ಏಕ್

ಮತ್ರ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಾ ಾಂಕನ್. ಹೆಾಂ

ಕರ್ಸಕ್ ಮ್

ಸೊಭಾಣಾನ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪ್​್ ಸ್ತು ತ್ರ

ಮಾಂಡ್‍ಲ್ ಕ್ಲೆಯ ಾಂ

ಆನಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ್ಾ

ಶಕ್ಣು ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಲಾ​ಾಂಗಣಾ​ಾಂತ್ರ ಹಾ​ಾ ಚ್ಚ್ ಜನೆರ 2 ವೆರ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ. ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಾ ಸರ್ಚ್ಾ ಚೊವಾಗ ಾಂ

ನಿಮಣಾ​ಾ ಜಣಾ​ಾಂಕ್

ಕಡ್‍ಲ್ಲೆಯ ಾಂ ನಿಮಣಾ​ಾ

ಹಂತ್ಲ್ಕ್ ವಿಾಂಚುನ್

ರ್ಧ್ ಸ್ಪ ರ್ಧಸಕಾಂ

ಪ್ಯಿೊ .

ತಾಂ ಜಾವಾ್ ಸಿಯ ಾಂ

ವೈಭ್ವ್ನ

ಕಮ್ತ್ರ

ಗೇವಾ

ಜೇಸ್ನ್

ಲೇಬೊ

ಆನಿ

ಮಂಗ್ಳು ರ

ತಸಾಂ

ಸಿು ರೇಯಾಂರ್ಚ್ಾ ವಿಭಾಗ್ಾಂತ್ರ ಸೊನರ್ಲ್ ಮಾಂತೇರೊ ಮಂಗ್ಳು ರ ಆನಿ ಟ್​್ ೇಝಾ ಲೇಪ್ಸ್ ಹೊನ್ ವರ. ವೈಭ್ವಾಕ್

266

ಅಾಂಕ್

ಮೆಳೊನ್

’ರಯ್ ಕಗ್ಳಳ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಕುರೊವ್ನ ಮೆಳ್ಟಾ ನ ಸೊನರ್ಲ್ ಆನಿ ಟ್​್ ೇಝಾಕ್ 269.5 ಅಾಂಕ್ ಮೆಳೆು . ಅಸಾಂ ಟೈ ಬ್​್ ೇಕರ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ಸ್ತಪ್ರ 6 ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಾ ಸಾಂತ್ಲಯ

ಮ್ಹ ಣಾಲ,

ಅಾಂಕ್ ವಹ ರಯು ನ ಸೊನರ್ಲ್ ’ರಣಿ

ಭುಗ್ಾ ಸಪ್ಣಾರ

ಕಗ್ಳಳ್’ ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ.

ಕಾಂಕ್ಣಣ

ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಾ ಸಾಂತ್ರ

ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ, ಆಮೊ ಾಂ ಕಳಿತ್ರ ಜಾಲೆಾಂ ಕ್ಣೇ

ಜಿಕ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಬಿರುದಾ

"ಆಮ್ ಾ ಕ್ಣ್ ೇರ್ು ಾಂವಾ​ಾಂಕ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪ್ಯು ಲೆ.

ಪುಣ್

ಬರಬರ ರು. 50,00 ನಗ್ದಿ ಬಹುಮನ್

ಥಂರ್ಸ ರ ಸ್ಭಾರ ಕಾಂಕ್ಣಣ ಉಲಂವೆ್

ಮೆಳ್ಟಾ ನ

ಸ್ಮುದಾಯ್ ಆರ್ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿ

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಂ

ಲಂಡನಾಂತ್ರ

ಎಸ್.ಕ್.ಎ. ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್​್ ಾ

ತ್ಲ್ಾಂಚಿ

ಸಂಭ್​್ ಮಾಂತ್ರ

ಗ್ಾಂವ್ನೊ

ಜಾವಾ್ ರ್

ಲಾಬೊು ಲ.

ಟ್​್ ೇಝಾಕ್

ಗ್ವಿಪ ಣ್ ಜಾವ್ನ್ , ನಗ್ದಿ

ಅವಾೊ ಸ್ ಖ್ಯಾ ತ್ರ

ರು. 10,000

ಇನಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಯ . ಪ್ಯ್ೆ

ಆನಿ

ಬಿಸ್ಪ

ಆನಿ

ಕಾಂಕ್ಣಣ

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಂ

ಆಪ್ಯು ತ್ರ.

ಕಾಂಕ್ಣಣ

ಭಾಸ್

ಆನಿ

ಜಿೇವನ್ ಕ್ನ್ ಾಂಯ್ ರ್ಾಂಗ್ತ್ಲ್ ವೆತ್ಲ್

ತಸಾಂ ಏಕಯ ಾ ನ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ಆಯ್ಕೊ ನ್

ಪ್​್ ಶಸಿು

ಮಂಗ್ಳು ಚೊಸ

ಮ್ಹ ಣ್

ಮಾಂಯ್ಭಾಸ್

ಜಿಕ್ಯ ಲಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಡ್ಚ್|

ಪೇಟರ

ಆಮೊ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಗ್ಳಮನಕ್ ಯ್ತ್ಲ್ ತಸಾಂ ಪ್ಳೆವೆಾ ತ್ಲ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾಂ ವಾ ಕ್ಣು ತ್ರ್ , ಗೂಣ್

ಪಾವ್ನಯ ಸ್ಲಾಡ ನಹ ನ್ ದಿಲಿ, ಆಶೇಕ್

ಆನಿ ಸಂಸ್ೊ ೃತ. ಹಾ​ಾ ಚ್ಚ ಖ್ಯತರ ಆಮೆ್

ಪಾಟ್ೊ

ರರ್ಚ್ಣ ರ,

ಮಹ ಲ್ಘ ಡೆ

ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.

ರ್ಾಂಗ್ು ಲೆ

ಖ್ಯಾ ತ್ರ

ಅನಿರ್ಲ್

ಸಂಗ್ದೇತ್ರ

ಲೇಬೊ

ಬ್ಾ ಾಂಕಚೊ

ಚೇರಮಾ ನ್

ವಾಲ್ಾ ರ

ನಂದ್ಳಿಕ್

ಡೈರೆಕಾ ರ

ದಾಯಿ​ಿ ವರ್ಲ್ಡಸ,

ಆನಿ

ಮಾ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಲುವಿಸ್

ಆಮೊ ಾಂ ಖ್ಯಲೆು

ಭಾಷೆಚೊ

ಕ್ನ್ ಾಂಯ್

ಜಾಯ

ಮ್ಹ ಣ್.

ವಾಪ್ರ

ಜಾವಾ್ ರ್.

ಗರ್ಜಸಚೊ

ಹಾ​ಾಂವ್ನ

ಪಾಟಯು ಾಂ

ಸೊೇದ್-5

ಶಾಭಾಸಿೊ ಸಂಭ್​್ ಮ್

ಪಾಂಟೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ ಸೊಭಾಣ್

ಮಾಂಡುನ್ ರ್ದ್ರ ಕ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ

ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ಕ ಗ್ಳಕಸರ

ಸ್ವ್ನಸ ಪಾತ್ರ್ ದಾರಿಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ

ಮಾಂಡ್‍ಲ್ ಸೊಭಾಣ್ ವೇದಿರ ಹಾಜರ

ಜಯು ಕ್ ಪ್ಲಬಿಸಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ."

ಆಸಯ .

ಆಪಾಣ ಕ್ "ರಯ್ ಕಗ್ಳಳ್" ಕುರೊವ್ನ

ಗಾಂಯಿ್

ಖ್ಯಾ ತ್ರ ಕಾಂಕ್ಣಣ

ಗ್ವಿಪ ಣ್

ಮೆಳ್ಾ ಚ್ಚ

ಲನಸ

ಕರ್ಡಸರೊಕ್

ಜಿೇವಾವಿ​ಿ

ಮ್ಹ ಣಾಲ, "ಹೊ ಕುರೊವ್ನ ಮಹ ಕ

ಪ್​್ ಶಸಿು ದಿೇಾಂವ್ನ್ ತಣಾಂ ಕ್ಲಾಯ ಾ ಕಾಂಕ್ಣಣ

ಮೆಳ್ಲಾಯ ಾ ದೇವಾಕ್ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಅಗ್ಸಾಂ

ಸಂಗ್ದೇತ್ರ

ದಿತ್ಲ್ಾಂ. ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ಆನಿ

ಆನಿ

ಸಂಸ್ೊ ೃತ

ವಾವಾ್ ಕ್

ಮನ್ ದಿಲ. ಬಿಸ್ಪ ಆಪಾಯ ಾ ಜಿಕಪ ಾ ಾಂಕ್

ಜಿಕ್ಣಪ

ವೈಭ್ವ್ನ

ಕಮ್ತ್ರ

ಪ್ತಣಕ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವಾ್ ರ್ಾಂ. ಉಲಣಾ​ಾ ಾಂತ್ರ ಸ್ಪ ರ್ಧಸ ಉಲಾಯ ಸಿಲಾಗಯ

ಆನಿ

ಹೆಾಂ

ಸೊೇದ್-5 ಕಯ್ಸಾಂ ಸಂಯ್ಕೇಜಕಾಂಕ್ ಹಾ​ಾಂವ್ನ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಅಭಾರಿ

ತಸಾಂಚ್ಚ

ಸ್ವ್ನಸ


ಪ್​್ ೇಕ್ಷಕಾಂಕ್.

ಮ್ಹ ಜಿ ವಿನಂತ ಆರ್

ರೊೇಶನ್

ಕ್ ರ್ು ,

ಬ್ಳ್ಟ,

ರೊೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಯ ಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮಾಂ ಆಮ್ ಾ

ಆಾಂರ್ಜಲರ,

ಯುವ

ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರ್ ಗಸ್ ಆನಿ ಪ್​್ ಜ್ ರ್ಲ್

ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂಕ್

ಪುತೊಸ

ಸ್ಚಿನ್

ಸಿಕ್​್ ೇರ,

ಪ್ಲ್ ೇತ್ಲ್ಸ ಹ್ ದಿಾಂವ್ಚ್ ."

ಫ್​್ ಾಂಟೇರೊ ಹಾಣಿಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಸಂಗ್ದೇತ್ಲ್

"ರಣಿ ಕಗ್ಳಳ್" ಸೊನರ್ಲ್, ಆಪ್ಲಯ

ಬರಬರ

ಸಂತೊಸ್

ದಿಲ.

ದುಃಖ್ಯಾಂನಿ

ಕರಿಲಾಗ್ಯ ಾಂ,

ಮ್ಹ ಣೊನ್,

ಸಂದ್ರ್ಭಸ

ಜಾವಾ್ ರ್

ಪ್ಗಸಟ್

"ಹೊ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ಗ್ವಾಪ ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ಹಕರ

ನಚ್ಚ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡ

ರ್ಾಂದಾ​ಾ ಾಂನಿ ಪ್​್ ದ್ಶಸನ್

ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾಂ

ಆಕರ್ಷಸತ್ರ

ದಾಖಯ್ಯ ಾಂ,

’ಸ್ತಮೆಳ್’

ಜಿೇವನಾಂತ್ರ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್, ಮಹ ಕ ತೊ

ಪಂಗ್ಡ ನ್ ಲೇನಸಕ್ ಮನ್ ದಿಾಂವಿ್

ವಿವರುಾಂಕ್ ಉತ್ಲ್​್ ಾಂಚ್ಚ ಮೆಳ್ಟನಾಂತ್ರ.

ಪ್ದಾ​ಾಂ ಗ್ಯಿಯ ಾಂ.

ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ಕರ್ಜತನ್ ಡ್ಚ್ರ್ಸ್, ನಿತನ್ ಕೂತಾಂಗಳ್

ಬ್ಪಾಕ್ ಮಹ ಕ

ಏಕ್ ಠೇಕಕರ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಗ್ವಾಪ

ಆನಿ

ದೆಣಾಂ ಸ್ತರ್ಧ್​್ ಾಂವ್ನೊ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಲಾಯ ಾ ಕ್.

ನಿಮಣಾ​ಾ ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಾ ಸಚಿಾಂ ವಹ ರಯಣ ರಾಂ

ಹಾ​ಾಂವ್ನ

ಜಾ​ಾಂವಾ್ ಸಿಯ ಾಂ.

ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ರ್ಾಂದಾ​ಾ ಾಂಕ್

ಸ್ವ್ನಸ

ದೇವ್ನ

ಬರೆಾಂ

ಕುಟ್ಲ್ಾ ಕರುಾಂ

ಸೊೇನಿಯ

(ಹೊಂಗಾಸರ್

ಶಿರ್ಸಟ್

ತುಮ್ಕ ೊಂ

ಮ್ಹ ಣಾ​ಾ ಾಂ ತಸಾಂಚ್ಚ ಸ್ವ್ನಸ ಪ್​್ ೇಕ್ಷಕಾಂಕ್

ಸೀದ್-5

ತ್ಲ್ಣಿಾಂ ಮಹ ಕ "ರಣಿ ಕಗ್ಳಳ್" ಜಾವ್ನ್

ಸಂಭ್ರ ಮ್ಚ್ಯಾ

ವಿಾಂಚುನ್

ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ ್.ಕಾಮ್

ಕಡ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ಕ್

ಮಾಂಡ್‍ಲ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್."

ತಸಾಂಚ್ಚ

ಹಾ​ಾ

ಹಾ

ಮ್ಾ ೊಂಗೀವಾ ತಸ್ಟಿ ರ‍್ಾ

ಚ್ಯಾ

ಆಧಾರಾನ್ ಪ್ರ ಸ್ತು ತ್ ಕರ್​್ೊಂ.)

------------------------------------------------------------------------------------------

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವನ ೊೀದ್:

20. ಲವಿ ರಾ ಸಂಗೊಂ ಸ್ಟಿ ಮ್ಮ ೊಂಗ್ ಕಾ​ಾ ಸ್... "ತರ ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಕರಿರ್ಜ?" ಲ್ವ್ ರ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಪಾಯಾಂಥಳ್ಟ ಬಸಯ ಾಂ "ಕಾಂಯ್

ಕರುಾಂಕ್

ನ.

ತಜಾ​ಾ

ದೆಣಾ​ಾ ಚಿ ತವೆಾಂ ಪುಜಾ ಕರಿರ್ಜ.." -ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಿ ಳ್

ನವಿ ಮೇಡಮ್ ನವೆಾಂರ್ಾಂವ್ನ ಹಾಡುನ್ ಯ್ತ್ಲ್ನ ಲ್ವ್ ರ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಚಡ್‍ಲ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಜಿಮಾ ಕ್ ವಚುನ್ ಲ್ವ್ ರಚಿ ಮಟ್ಲ್ಯ್ ಜಿಲಿಸ. ಸ್ದಾ​ಾಂ ರನಿ್ ಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ಸ್ತಡುಸ ಡ್ಚ್ಯ್ ಅನಿಕ್ಣೇ ಚಡ್ರಯ .

ಲ್ವ್ ರಕ್

ಆರ್ಥಸ

ಜಾಲೆಾಂಚ್ಚ

ನ.

ಬ್ಾಂಗ್​್ ಾ ಬರಿಾಂ ತೊೇಾಂಡ್‍ಲ್ ಪ್ಳೆತ್ರು ರವೆಯ ಾಂ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ನವಾ​ಾ ಮೇಡಮಚಿ ನವಿ ಕಯ ಸ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಲ್ವ್ ರಕ್.. ಹಾ​ಾಂ... ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ಲ್ವ್ ರಚೆ ಫೇವರಿಟ್ ಖೆಳ್

ಡ್ರಸ್ೊ ಸ್ ತೊ್ ೇ, ಶಟ್ ಫುಟ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆನಿ ಲೇಾಂಗ್ ರೇಸ್. ಆತ್ಲ್ಾಂ ನವಿ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಲ್ವ್ ರಕ್ ತರ್ಭಸತ್ರ ದಿತ್ಲ್ನ ರ್ಾಂಗ್ಲಾಗ್ದಯ

"ಸ್ದಾ​ಾಂ ಫಾತ್ಲ್​್ ಕ್ ಪುಲಾ​ಾಂ ಯ

"ಶಟ್ ಫುಟ್ ಆನಿ ಡ್ರಸ್ೊ ರ್ಕ್ ಜಿವಾ​ಾಂತ್ರ

ನಮನ್ ಕ್ಲಾ​ಾ ರ ಫಾತೊರ'ಯಿೇ ದೇವ್ನ ಜಾತ್ಲ್" ನವಿ ಮಾ ಮ್ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.

ಚಡ್‍ಲ್ ಸ್ಕತ್ರ ಆನಿ ಮಾ ಜಿಕ್ ಐಡ್ರಯ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬಳ್ ಘಾರ್ಲ್​್ ಪ್ಯ್ಸ

ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ ಕತ್ಲ್ಸನ ಟು ಫೇಸ್ ಘಾರ್ಲ್​್

ಉಡಂವಾ್ ಾ ಕ್ಣೇ ವಾಯಸರ ಉಭಂವ್ನೊ

ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ನೊ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಆರ್..? "

ಶಿಕರ್ಜ.

"ಹೆಣಾಂ

ಲೇಾಂಗ್

ಜಂಪ್

ಖೆಳ್ಟಾಂತ್ರ

ಖಂಯ್

ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್

ಜಿೇವ್ನ ಮಟೊ ಆರ್ಯ ಾ ರಿೇ ಕಶಾಂ ಜಿೇಕ್

ಶಿಕಂವೆ್ ಾಂ ಆರ್ಗ್ದೇ?"

ಆಪಾಣ ಯು ತ್ರ ತಶಾಂ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಜಾಯ್.."

"ಆರ್ಮ.. ತ್ ೇ ರ್ಾ ರ, ಫೈವ್ನ ರ್ಾ ರ

ತಣ ಸ್ಲ್ಹಾ ದಿಲಿ.

ಹೊಟೆಲಾ​ಾಂನಿ

"ತರ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಕರಿರ್ಜ ಮಾ ಮ್?" ಲ್ವ್ ರ

ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ ಪೂರ್ಲ್ ಆರ್ತ್ರ.."

ವಿರ್ಚ್ರಿ.

" ಶಿೆ ೇ... ತಶಾಂ ಶಿಕಾಂಕ್ ಜಾತ್ಲ್ಯೇ

"ತವೆಾಂ

ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್

ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ಾಂತ್ರ

ಶಿಕರ್ಜ.

ಹಾತ್ರ

ಆನಿ

ಆರ್ತ್ರ.

ಥಂಯ್

ಥಂಯ್ ಆನಿ ತ್ಲ ಕಸ್ಾ 'ಲಿೇ ನೆಾಂ" "ಹೊೇ ತಶಾಂ.. ಹಾ​ಾಂ.. ಮಕ ಏಕ್

ಪಾ​ಾಂಯಾಂಚೆ ಮ್ಸ್ಸ ರ್ಲ್ ಆನಿ ಶಿರೊ

ಐಡ್ರಯ

ಸ್ಕ್ು ವಂತ್ರ ಜಾತ್ಲ್ತ್ರ. ತವಳ್ ಕುಡ್ರಕ್ ಬಳ್

ಮಡ್ರಯಾಂಚೆಾಂ ತೊೇಟ್ ಆರ್ನೇ"

ಮೆಳ್ಟು ... ಆಾಂಗ್ ಹಳೂ ಜಾತ್ಲ್.. ಆನಿ ಚಡ್‍ಲ್

"ಆರ್.."

ಸ್ಕತ್ರ ದಿೇವ್ನ್ ಖೆಳ್ ಜಿಕಾಂಕ್ ರ್ಧ್ಯಾ

"ಉದಾಕ್ ಆರ್ನೇ?"

ಜಾತ್ಲ್"

"ಬೊೇರ ವೆರ್ಲ್ ಆರ್.."

ಹೆಾಂ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಲ್ವ್ ರ ಖುಶನ್ ಭ್ಲೆಸಾಂ.

"ತರ ಆಮಾಂ ಏಕ್ ಟ್ಲ್ಾಂಕ್ ಭಾ​ಾಂದಾ​ಾ ಾಂ..

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾರ್ಲ್ ಮತ್ರ್ ಉರ್ಭಾಂ

ತಕ ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ ಶಿಕ್ ಾ ಭಾಶನ್"

ಜಾಲೆಾಂ. "ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ ಖಂಯ್ ಶಿಕ್​್ ಾಂ?!"

"ಹಿ ಬರಿ ಐಡ್ರಯ... ಪುಣ್ ಮಕ

"ಅಳೆಮ..

ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ನೊ ಶಿಕಯು ಕೇಣ್?"

ಶಿಕಾಂಕ್

ಮ?"

ಮಾ ಮನ್ ರ್ಾಂಗ್ಯ ಾಂ.

ತ್ಲಾಂ

ತಕ್ಣಯ

ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್

ಆಯಿಯ .

ತಮೊ ಾಂ

ಕ್ಣತ್ಲಾಂ

ಕಚೆಸಾಂ

"ಆಮ್ ನವಿ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ನೆಾಂ.."

ಆಡ್‍ಲ್

ಘಾರ್ಲ್​್

"ವಾಹ .. ವಹ ಯ್ ನೇ.. ಭಾರಿೇ ಬರೆಾಂ ಆರ್

ಮ್ಹ ರ್ಜಲಾಗ್ದಾಂ ವಿರ್ಚ್ರಿ.

ನೆಾಂ"

"ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಯ ಸ್ ನ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

"ನಹ ಯ್ ಮ.. ತಕ ಸಿ್ ಮಾ ಾಂಗ್ ಗತು

ಮಣಾೊ .. ಆಮಾಂಚ್ಚ ಶಿಕರ್ಜ"

ನ ತರ?"

"ವಸ್ತು ರ ಕಡ್ರರ್ಜ ನೆ.. ಲ್ಜ್ ದಿರ್ು "

"ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಆರ್ನೇ ಮ... "

"ಅಳೇಬ್.. ವಸ್ತು ರ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕಡ್ರರ್ಜ... ತಾಂ

"ತಾಂ

ಟ್ಲ್​್ ಾ ಕಾಂತ್ರ

ಮಗ್ದರ ತಾಂ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಧ್ರುನ್

ರ್ಧ್ಾಂವಾುನ

ಶೇಟ್ಸಸ

ನಕ..

ತಾಂ

ಶಿಕಯ್ ಕ..

ಘಾಲಿನಾಂಯೇ"

ಶಿಕಯು ನ ಮಕ ಕುಚುಲಾ ಜಾತತ್ರ

"ಘಾಲಾು ಾಂ.. "

ತರ.."

"ತ್ಲ್ಾಂತಾಂ ತಕ ಲ್ಜ್ ಭೊಗ್ನ ತರ

"ಅಳೆ ಮ.. ತರ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ತಕ ನಕ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾಲಾಂ ನೆಾಂ..." "ಓ

ಕಯಸಾಂ."

ಸೊರಿೇಸ..ಸ್ತ್ರು

ಮಕ

ರ್ಾಂಗಾಂ

ಮಗ್ಾಂತ್ರ

ತಾಂ

ನಣಂವ್ನೊ

ಅರ್ಯ್.." "ಅಳೆಮ ಮಗ್ದರ'ಯಿೇ

"ತಾಂ

ಪಶಾ​ಾ ಪ್ರಿಾಂ

ಉಲ್ಯ್ ಕ..

ರ್ಾಂಗ್ ಮಕ ತಕ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ನೊ ಗತ್ಲ್ು ರ್ಯ್?"

ಕಜಾರ ಆಮಾಂ

ಜಾಲಾ​ಾ ಮಗ್ಾಂತ್ರ

"ಹಾ​ಾಂವ್ನ

ಲಾಹ ನ್

ಥಾವ್ನ್

ಉಪ್ಾ ವ್ನ್

ಆರ್ಾಂ.."

ನಹ ವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾತ್ಲಲಾ​ಾ ಾಂವ್ನ.. ತಕ

"ಆತ್ಲ್ಾಂ.."

ಆತ್ಲ್ಾಂಚ್ಚ ದಬ್ವ್ನ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್?

"ಆತ್ಲ್ಾಂಯಿೇ... ತಜಾ​ಾ ಮಗ್ಾಂತ್ರ..."

"ನಹ ಯ್ ಮ.. ಮ್ಹ ಜಿ ಮುಕ್ಣಯ

ಜಿಣಿ

ಚಿಾಂತನ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ"

ಲ್ವ್ ರ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಿಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಬ್ೆ ಲೆಾಂ.

"ಜಾಯ್ು ... ಆನಿ ದಬ್ವಾಚೊ ಮೇಗ್ ನಕ. ಆಮಾಂ ಆಜ್'ಚ್ಚ್ ಆಕೇರ

- ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್.

-----------------------------------------------------------------------------------------

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರಾ​ಾ ಟಕಾೊಂತ್ ಇೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್

ಶಿಕಾಪ ೊಂತ್ ಕನ್ಾ ಡ ಮ್ಧ್ಾ ಮ್ ಆನಿ ಸೊಂಜೆಚ್ಯಾ

ಇೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್ ಕಲೆಜಿ

ಹರೆಾ ಕ ದೇಶಾಕ್ ತ್ಲ್ಚಿಚ್ಚ ಮ್ಹ ಳಿು ಏಕ್ ಭಾಸ್

ಆರ್ು .

ಹಾಕ

ಮ್ಹ ಣಾು ತ್ರ.

ಥೊಡ್ಚ್ಾ

ಸ್ಗ್ು ಾ

ದೇಶಾ​ಾಂತ್ರ

ರಷ್ಾ ರಭಾಸ್ ದೇಶಾ​ಾಂನಿ

ಹಿ

ಏಕ್ಲೇಕ್

ವಾಪ್ರು ತ್ರ. ಹೆರ ಥೊಡ್ಚ್ಾ ದೇಶಾ​ಾಂನಿ ಸ್ಗು

ದೇಶ್

ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ

ಪಾ್ ಾಂತ್ಲ್ಾ ಾಂನಿ

ವಿಾಂಗಡ್‍ಲ್

ವಾ

ಜಾವಾ್ ರ್ು .

ದಾಖ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ಯ ರಜ್ಾ

ಸಂವಿಾಂರ್ಧ್ನರ್ಚ್

ಆನಿ ಕೇಾಂದಾ್ ಡಳಿತ್ರ ಪ್​್ ದೇಶ್ ಆರ್ತ್ರ.

ಶಡ್ಯಾ ಲಾ​ಾಂತ್ರ

ಹಾ​ಾ ರಜಾ​ಾ ಾಂಕ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೆ ತ್ಲ್ಾಂಚೆ ರಜ್ಾ

ಕಾಂಕ್ಣಣ

ಭಾಸೊ

ದೇಶಾರ್ಚ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ರ ಸಂಪ್ರೊ ಕ್ ಹಿಾಂದಿ

ಅರ್ತ್ರ.

ಸ್ಗ್ು ಾ

ದೇಶಾರ್ಚ್

ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ರ ಏಕ್ ರಷ್ಾ ರಭಾಸ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಆಟ್ಲ್​್ ಾ ಆರ್ತ್ರ.

ಭಾಸ್ಯಿೇ

ಹಾ​ಾಂತಾಂ

ಏಕ್.

ಸ್ಗ್ು ಾ

ಆನಿ ಇಾಂಗ್ದಯ ಷ್ ವಾಪ್ರು ತ್ರ.

ನ. 1956-ಾಂತ್ರ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ರ ಭಾಷಾವಾರ

ತ್ಲ್ಾ ತ್ಲ್ಾ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಮುಳ್ಟವೆಾಂ ಶಿಕಪ್

ಪಾ್ ಾಂತ್ರಾ ಘಡ್‍ಲ್​್ ತ್ಲ್ಾ

ಚಡ್ಚ್ವತ್ರ ತ್ಲ್ಾ

ತ್ಲ್ಾ

ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ

ರಜಾ​ಾ ರ್ಚ್ ಭಾಸಾಂತ್ರ

ತೊಾ ತೊಾ ಭಾಸೊ ಮನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯ ಾ ತ್ರ.

ಚಲಾು ಆಸೊನ್ ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರ ತ್ಲ್ಾ

ತ್ಲ್ಾ

ರಜಾ​ಾ ಚಿ ಭಾಸ್ ವಾಪ್ರು ತ್ರ. ಕೇಾಂದ್​್

ಪ್​್ ಕರ ವಿವಿಾಂಗಡ್‍ಲ್ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ

ಆಡಳ್ಟು ಾ ಕ್,

ಸಂಪ್ರೊ ಕ್

ವಿವಿಧ್ಯ

ಭಾಸೊ ಆರ್ತ್ರ. ಜಶಾಂ ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ ಕನ್ ಡ,

ಮ್ಹಾರಷಾ​ಾ ರಾಂತ್ರ

ಸ್ರೊ ರರ್ಚ್

ಶಿಕಪ

ತ್ಲ್ಾ

ಪ್ದ್ಿ ತ್ಲಾಂತ್ರಯಿೇ

ಶಿಕಪ್ ಮೆಳ್ಟು .

ಮ್ರಠ,

ತಮಳ್ಟ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ ತಮಳು ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ.

ಹಾಕ

ಸಾಂಟ್ ರ್ಲ್

ಬೊೇರಡ ್

ಆಫ್

ಸಕ್ಾಂಡರಿ ಎಜ್ಯಾ ಕೇಶನ್ - ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹಾ​ಾ ಪ್ಯಿೊ ಾಂ 22 ಭಾಸೊ

ಮ್ಹ ಣಾು ತ್ರ. 23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆತ್ಲ್ತ್ಲ್ಾಂ ಚಡುಣ ಹರೆಾ ಕ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ಮುಳ್ಟವಾ​ಾ

ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರಯಿೇ

(ಇಾಂಗ್ದಯ ಷ್)

ಮಧ್ಾ ಮ್

ಆಾಂಗಯ ಜಾರೆಾ ಕ್

ಆಯಯ ಾಂ.

ಥೊಡ್ಚ್ಾ

ರಜ್ಾ

ಚಲಂವಿ್ ಾಂ

ಆಾಂಗಯ

ಸ್ರೊ ರಾಂನಿ ಮಧ್ಾ ಮ್

ಇಸೊ​ೊ ಲಾ​ಾಂ ಆರ್ತ್ರ. ಕಲೆಜ್ ಆನಿ ಹೆರ

ಉಾಂರ್ಚ್ಯ ಾ

ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರ ರಜಾ​ಾ ಚಿ ಭಾಸ್

ವಾಪ್ರಿ್

ಭೊೇವ್ನ ಉಣಿ. ಹೆಾಂ ಶಿಕಪ್

ಚಡ್ಚ್ವತ್ರ ಇಾಂಗ್ದಯ ಷ್ ಭಾಸಾಂತ್ರ ಚಲಾು . ಕರ್ ಟಕರ್ಚ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ರ್ಾಂಗ್​್ ಾಂ ತರ

ರ್ಜರರ್ಲ್ ಥೊಡ್ಚ್ಾ ಕಡೆ

ಕಲೆಜ್

ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರ

ಕನ್ ಡ

ವಾಪುರು ತ್ರ.

ಪೂಣ್ ವೈದ್ಾ ಕ್ಣೇಯ್, ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ತಸ್ಲಾ​ಾ ವೃತು ಪ್ರ ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರ ರಜಾ​ಾ ಚಿ ಭಾಸ್ ವಾಪ್ರಿ್ ರಿವಾಜ್ಚ್ಚ ನ. ಕೌನಿಸ ರ್ಲ್ ಫಾರ ದಿ ಇಾಂಡ್ರರ್ನ್ ಸ್ಕೊ ರ್ಲ್ ಸ್ರಿಾ ಫಕ್ಟ್

ಎಕಸ ಮನೇಶನ್ಸ ಖ್ಯರ್ಲ್

ಇಾಂಡ್ರರ್ನ್ ಸ್ರಿಾ ಫಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಾಂಡರಿ ಎಜ್ಯಾ ಕೇಶನ್ -ಐಸಿಎಸ್ಇ ಪ್ದ್ಿ ತ್ರಯಿೇ

ಆರ್. ಹಾ​ಾಂರ್ಚ್ಖ್ಯರ್ಲ್ ಹಿಾಂದಿ, ಇಾಂಗ್ದಯ ಷ್ ಪ್​್ ಮುಖ್

ಭಾಸೊ

ಜಾವಾ್ ರ್ತ್ರ.

2021ವಾ​ಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವರಸ

ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ


ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರ

ಭಾಸ್ ವಾಪ್ರೊ್

ಪ್​್ ಯ್ಕೇಗ್ ಚಲಯ .

ಹಾ​ಾ ವಿಶಿಾಂಚೊ

ವಿವರ

ತಶಾಂಚ್ಚ

ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ

ಎದಳ್

ಜಾರೆಾ ಕ್

ಆಸ್ಲಾಯ ಾ

ಕನ್ ಡ

ರ್ಾಂರ್ಜ

ವೆಳ್ಟರ್ಚ್

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ ವಿಶಿಾಂ ಥೊಡೊ

ವಿವರ ಹೆಾಂ ಲೇಖನ್ ಆಟ್ಲ್ಪಾು . ಕನ್ಾ ಡ

ಮ್ಧ್ಾ ಮ್ೊಂತ್

ಇೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್ ಕೀರ‍ಸ ್: 2020ವಾ​ಾ

ವರಸ

ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ರ

ರರ್ಷಾ ರೇಯ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ನಿೇತ್ರ ಜಾಹಿೇರ

ಕ್ಲಾ​ಾ .

ಹಾರ್ಚ್ಖ್ಯರ್ಲ್

ಪಾ್ ದೇಶಿಕ್

ಶಿಕಪ್

ಭಾರ್ಾಂನಿ

ದಿಾಂವಿ್

ಮಾಂಡ್ಚ್ವಳ್ ಕರ್ ಕ್ ಒತು ದಿಲಾ. ಹಾಕ

ಲಾಗನ್

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್

ಅಖಿರ್ಲ್

ಶಿಕಪ

ಭಾರತ್ರ

ಮಂಡಳಿ

(ಎಐಸಿಟ್ಇ)ನ್ ಪಾ್ ದೇಶಿಕ್ ಭಾರ್ಾಂನಿ

ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಾಂವ್ಚ್

ಬ್ಬಿು ನ್

ಬ್ಳ್ಟಗ ಾಂವಿ್

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್

ವಿಶ್ ವಿದಾ​ಾ ಲ್ಯ್(ವಿಟ್ಯು)

ನಿರಾ ರ

ಕ್ಲಯ .

ವಿಶ್ ೇಶ್ ರರ್ಾ

ಜವಾಬ್ಿ ರಿ ಪ್ಳ್ಯು , ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಎಐಸಿಟ್ಇ

ಸ್ಗ್ು ಾ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್ ಶಿಕಪ

ವೆವರ್ಾ

ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತಯ

ಶಿಕಪ ಚಿಾಂ

ಮಾಂಡುನ್

ಜಾರೆಾ ಾಂತ್ರ

ಹಾಡೊ್

ಸಂಸೊಾ

ಎಐಸಿಟ್ಇ

ನಿರಾ ರಖ್ಯರ್ಲ್

ಜೂನ್-ಜ್ಯಲಾ​ಾಂಯ್ು

ಜಾವಾ್ ರ್.

ಪುಸ್ು ಕಾಂ

ಹಾ​ಾ

ಆರ್ಯ ಾ ರಿೇ

ಆದಿಾಂಚ್ಚ ಏಕ್ಯಿೇ

ಕಲೆಜಿಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ್

2021

ಕನ್ ಡ

ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ

ವೆವರ್ಾ

ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ರ ನತ್ರಲಿಯ .

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಪಾಠಕ್ ಮ್, ಶಿಕಪ್

ಆಶಯಖ್ಯರ್ಲ್

ಆನಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆಯ ವಾ ವರ್ಾ

22ವಾ​ಾ

ಕರುಾಂಕ್ ಆರಂರ್ಭ ಕ್ಲೆಯ ಾಂ.

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವರಸ

ದಿಾಂವಿ್ ಎಐಸಿಟ್ಇ

ವಿಟ್ಯು-ನ್ ಥಾವ್ನ್

2021-

ವಿಾಂಚೆಯ ಲಾ​ಾ ಕಲೆಜಿಾಂನಿ,


ವಿಾಂಚೆಯ ಲಾ​ಾ

ವಿಭಾಗ್ಾಂನಿ

ಮಧ್ಾ ಮಸ್ವೆಾಂ

ಆಾಂಗಯ

ಹಾ​ಾ ಖ್ಯತರ ವಿಾಂಚುನ್ ಕಡ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ

ಕನ್ ಡ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ರಯಿೇ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ವಿಾಂಚೆಯ ಲಾ​ಾ

ಪಾಠಕ್ ಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಕಷ ಚಲಂವಿ್ ಆನಿ

ವಿಭಾಗ್ಾಂನಿ

ಪ್ದಿ್ ದಿಾಂವಿ್ ವೆವರ್ಾ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿಯ .

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ವಳ್

ಕೇರಸ ಾಂಚೆಾಂ

ಕಲೆಜಿಾಂನಿ

ಆನಿ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ತೇಸ್

ಥಾವ್ನ್

ಪ್​್ ವೇಶ್

ದಿೇಾಂವ್ನೊ

ಘಾಲಿಯ .

ಸ್ಗ್ು ಾಂ

ರ್ಟ್ ಹಾ​ಾ

ಶಿಕಪ್

ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ ದಿೇಾಂವ್ನೊ ಯ್ಕೇಜಿಲೆಯ ಾಂ. ಹಾ​ಾ ಖ್ಯತರ ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಕಲೆಜಿಾಂನಿ

ಚಲಂವ್ಚ್

ರರ್ಷಾ ರೇಯ್

ಕೇರಸ ್

ಪ್ಯಯ ಾ

ವರಸ ರ್ಚ್

ಗರೆಿ ಚೆ

ಪಾಠಬೂಕ್

ಕನ್ ಡ ಭಾಷೆಾಂತ್ರ ತರುಿ ಮ ಕರೊ್ ವಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂ ಘೆತ್ರಲಯ .

ಮನಾ ತ್ಲ್ ಮಂಡಳೆ(ಎನ್.ಬಿ.ಎ.) ಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್

ಜೇಡ್‍ಲ್​್

ಅರ್ಜಾಯ್.

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್ ಶಿಕಪ ಾಂತ್ರ ಗ್ಳಣಮ್ಟ್ಾ ಆನಿ ಕಳ್ಟತ್ಲಕ್ಣದ್ ಶಿಕಪ್ ಖ್ಯತ್ ಕರ್ ಕ್ 7

ಜನವರಿ

2010ವೆರ

ಕಯಿ ಾ ಖ್ಯರ್ಲ್

ಎನ್.ಬಿ.ಎ.

ಅಸಿು ತ್ಲ್​್ ಕ್

ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ದಿೇಜಾಯ್

ತರ

ಎನ್.ಬಿ.ಎ.ಖ್ಯರ್ಲ್

ಮನಾ ತ್ಲ್ ಜಡ್ರ್

ಗರಿ ್ ಜಾವಾ್ ರ್.

ಹಾ​ಾ

ಆಯಿಲಿಯ . ಪ್ದಿ್

ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ ಶಿಕಪ್

ದಿಲಾ​ಾ ರಿೇ, ಪ್ರಿಕಷ ಚಲ್ಯಯ ಾ ರಿೇ ಪ್ದಿ್

ದಿತ್ಲ್ನ

ಕಷ್ಾ

ಜಾ​ಾಂವಿ್

ರ್ಧ್ಾ ತ್ಲ್

ಆಸ್ಲಿಯ . ಆಶಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್ ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಕೇರಸ ್

ಆರಂರ್ಭ

ಕರು ನ ಎನ್.ಬಿ.ಎ. ಮನಾ ತ್ಲಖ್ಯರ್ಲ್

ಆರಂರ್ಭ ಕರುಾಂಕ್ ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಘೆತ್ರಲಿಯ ಾಂ.

“ಪ್ -ಯುನಿವರಿಸ ಟ್ ಪ್ರಾ ಾಂತ್ರ ಕನ್ ಡ ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ರ ಶಿಕಪ್ ಜಡ್‍ಲ್ಲಾಯ ಾ ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ ಕ್ ಯ್ತ್ಲ್ನ ಇಾಂಗ್ದಯ ಷಾ​ಾಂತ್ರ ಶಿಕಪ್ ಜಡ್ರ್ ಪ್ರಿಸಿಾ ತ ಆರ್. ಹಾ​ಾ

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕತ್ಲಾಂತ್ರ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವರಿ್ ಾಂ ಆಸ್ಲೆ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ನಿಪುಣ್

ಆರ್ಯ ಾ ರಿೇ


ಭಾಸರ್ಚ್ ಕರಣಾಕ್ ಲಾಗನ್ ಪಾಟ್ಾಂ

ಶತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಪ್ಡ್ರ್

ಜಾವಾ್ ರ್ತ್ರ. 212 ಕಲೆಜಿ ಬ್ಳ್ಟಗ ಾಂವಾ್ ಾ

ರ್ಧ್ಾ ತ್ಲ್

ಆರ್ು .

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್

ಆಸ್ಲಾ​ಾ

ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಶಿಕಪ್

ಏಕ್

ಆಡಳ್ಟು ಾ ಾಂಚೊಾ

ವಿಶ್ ೇಶ್ ರರ್ಾ

ಟೆಕ್ ೇಲಜಿಕರ್ಲ್

ವಿಶ್ ವಿದಾ​ಾ ಲ್ಯಕ್

ಸಂಯ್ಕೇಜಿತ್ರ

ವರದಾನ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಪಾವೆು ಲೆಾಂ” ಮ್ಹ ಣ್

ಜಾಲಾ​ಾ ತ್ರ.

ವಿಶ್ ೇಶ್ ರರ್ಾ

ಗ್​್ ಜ್ಯಯ್ಟ್ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಬರ್ೊ

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್

ವಿಶ್ ವಿದಾ​ಾ ಲ್ಯ್(ವಿಟ್ಯು) ಉಪ್ಕುಲ್ಪ್ತ

ಆನಿ 12,666 ಪ್ಲ್ ಫೆಸ್ರ

ಕರಿಸಿದ್ಿ ಪಾಪ ನ್

64,557

ಅಾಂಡರ

ಪ್ಲೇಸ್ಾ ಗ್​್ ಜ್ಯಯ್ಟ್

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಬರ್ೊ ಆರ್ತ್ರ.

ಅಭಿಪಾ್ ಯ್

ಉರ್ಚ್ರಲಿಯ .

2021-22ವಾ​ಾ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ

ಥಾವ್ನ್

ಥೊಡ್ಚ್ಾ

ಕಲೆಜಿಾಂನಿ

ಕನ್ ಡ

ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ರ ಶಿಕಪ್

ದಿಾಂವ್ಚ್

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ನಿರಾ ರ

ಕ್ಲಯ .

ಸ್ತರೆ್ ರ ಹೊ ಸಂಖೊ 2022-23ವಾ​ಾ ವರಸ ಕ್

ಪಾ​ಾಂಚ್ಚ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಕಲೆಜಿಾಂನಿ ಆರಂರ್ಭ ಕರೊ್

“ಕನ್ ಡ ಭಾಷೆಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಪ್ದಿ್

ಆಪಾಣ ಾಂವ್ನೊ

ಆಶಾಂವಾ್ ಾ

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್ ವಿಶ್ ವಿದಾ​ಾ ನಿಲ್ಯ್ ವಾ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಸ್ಲಯ . ಪೂಣ್ ತೇನ್ ಕಲೆಜಿಾಂನಿ

ಹಾ​ಾ

ವರಸ ಚ್ಚ

ಆರಂರ್ಭ

ಕರ್ ಕ್

ಹುಮೆದ್ ದಾಕಯಿಲಿಯ .

ಕಲೆಜಾ​ಾ ಾಂ ಬ್ಬಿು ನ್ ಕಸ್ಲೆಯಿೇ ರಗ್ು ಜಾ​ಾಂವೆ್ ನಾಂತ್ರ” ರೆಜಿರ್ಾ ರರ

ಮ್ಹ ಣ್ ಡೊ.

ದೇಶ್ಪಾ​ಾಂಡೆನ್

ವಿಟ್ಯು ಎ.ಎನ್.

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್

ಆಶಾ್ ಸ್ನ್ ದಿಲೆಯ ಾಂ. ಹೆ ತೇನ್ ಕಲೆಜಿ:

ಪೂಣ್ ಜಾಲೆೊಂ ಕತೊಂ?

ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ 341 ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಕಲೆಜಿ ಆರ್ತ್ರ. 266 ಕಲೆಜಿ ಖ್ಯಸಿಗ

ಭಿೇಮ್ಣಣ ಖಂಡೆ್ ಇನ್ಸಿಾ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ ೇಲಜಿ, ಬ್ಲಿೊ - ಬಿೇದ್ರ ಜಿಲಯ , ಎಸ್.ರ್ಜ.ಸಿ.

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಇನ್ಸಿಾ ಟ್ಯಾ ಟ್

ಆಫ್


ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಕೇರಸ ಾಂಕ್ ಅರಾ ಾ

ಪಾ್ ಸ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಬರ್ೊ ಭ್ರೆ್ ಾಂ ವಾತ್ಲ್ವರಣ್

ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ.

ವಿಶ್ ವಿದಾ​ಾ ಲ್ಯರ್ಚ್,

ಹೆಾಂ

ಕಲೆಜಿಾಂರ್ಚ್

ಆನಿ ಸ್ರೊ ರರ್ಚ್ ಸಂತೊರ್ಕ್ ಕರಣ್

ಜಾಲೆಯ ಾಂ. ಸಿವಿರ್ಲ್ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ಕ್ ಅರೊಿ ಾ ಆಸ್ಲಯ ಾ ತರಿೇ ಮೆಕಾ ನಿಕರ್ಲ್ ಟೆಕ್ ೇಲಜಿ, ಮ್ಹಾರಜ

ಚಿಕೊ ಬಳ್ಟು ಪುರ ಇನ್ಸಿಾ ಟ್ಯಾ ಟ್

ಆನಿ ಆಫ್

ಟೆಕ್ ೇಲಜಿ, ಮೈಸ್ಕರ. ಬ್ಲಿೊ ಆನಿ ಚಿಕೊ ಬಳ್ಟು ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಸಿವಿರ್ಲ್

ಆನಿ

ಕಲೆಜಿಾಂನಿ

ಮೈಸ್ಕರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಕಲೆಜಿಾಂತ್ರ

ಮೆಕಾ ನಿಕರ್ಲ್

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ಾಂತ್ರ ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ರ

ಶಿಕಪ್ ದಿಾಂವ್ಚ್ ಎಎಕ

ಕನ್ ಡ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ನಿರಾ ರ ಜಾಲಯ .

ಕೇರಸ ಕ್

ತರ್ಾಂ

ಲೆಕರ

ಬರ್ೊ ನಮಯರ್ ್ ತ್ಲ್ಾಂತಾಂ ಅರೊಾ ಾ

ಸ್ರೊ ರಿ

ಕೇಟ್ಲ್ಖ್ಯರ್ಲ್,

ಉರಲಯ ಾ

ಅರೊಾ ಾ ಹೆರ ಕೇಟ್ಲ್ಖ್ಯರ್ಲ್ ದಿಾಂವ್ಚ್ ಾ - ಆಸೊ ನಿರಾ ರ ಜಾಲಯ .

ಬರ್ೊ ಾಂಚಿ ಕೌನಿಸ ಲಿಾಂಗ್

ವಿಲೇವಾರಿ ವೆಳ್ಟರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಕಣಾಚೊಾ ೇಯ್ ಅರೊಿ ಾ ನತ್ರಲಯ ಾ . ಪೂಣ್ ಬರ್ೊ ಸಿ್ ೇಕರ ಕರಿ್ ಅಾಂತಮ್ ತ್ಲ್ರಿೇಕ್

ಸಿವಿರ್ಲ್

ಯ್ತ್ಲ್ನ

ವಿರ್ಚ್ರಲಾಯ ಾ ಾಂ

ಪ್ಯಿೊ ಾಂ

ಕನ್ ಡ

ಬರ್ೊ

ಕಣಾಂಚ್ಚ

ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಕೇರಸ ಾಂ ಖ್ಯತರ

ಬರ್ೊ ಸಿ್ ೇಕರ ಕ್ಲಾ ನಾಂತ್ರ. ಕನ್ ಡ ಮಧ್ಾ ಮಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಶಿಕಪ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಖ್ಯತರ ಕಣ್ಾಂಚ್ಚ ಮುಕರ

ಆಯ್ಯ ನಾಂತ್ರ. ಹಾಕ ಕರಣಾ​ಾಂ ಆಶಿಾಂ

ಆಸಾ ತ್ರ

ಮ್ಹ ಣ್

ಅಾಂದಾಜ್

ಕ್ಲಾ:

ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ ಶಿಕಪ್ ಕ್ಲಾ​ಾ ರ ಶಿಕಪ ವೆಳ್ಟರ

ಜಾ​ಾಂವಾ್ ಾ

ಬಸೊ ಾಂಕ್

ಮೆಳಿು ತ್ರಗ್ದೇ ಆಸ್ಲಯ .

ಫಾವ್ಚತೊಾ ಮ್ಹ ಳೊು

ಸ್ವಯ ತ್ಲ್ಯ್ಕ ದಭಾವ್ನ ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ಕ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ ಮತ್ರ್ ವಾವ್ನ್ ಕರಿ್

ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ತೇನ್ ವರಸ ಾಂಚೆಾಂ ಶಿಕಪ್

ರ್ಧ್ಾ ತ್ಲ್ ದಿಸಿಯ . ಹೆರ ರಜಾ​ಾ ಾಂನಿ ವಾ

ದಿಾಂವಾ್ ಾ ಡ್ರಪ್ಲಯ ಮ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ವಿದೇಶಾ​ಾಂನಿ

ಕೇರಸ ಾಂಕ್

ರ್ಧ್ಯಾ

ತ್ಲ್ಾಂಕಾಂ

ವಾವ್​್ ಾಂಕ್

ಜಾ​ಾಂವಾ್ ಾ ವಿಶಿಾಂ

ದಭಾವ್ನ

ಭ್ರಿು

ಜಾತ್ಲ್ಲೆ.

ಹೆಾಂ

ಡ್ರಪ್ಲಯ ಮ ಶಿಕಪ್ ಜಾಲಾ​ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ

ಆಸ್ಲಯ . ಶಿಕಪ್ ಅಕೇರ ಕ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್

ಆಸ್ಲಾ​ಾ ಾಂನಿ

ಕಮಾಂರ್ಚ್ ಆವಾೊ ರ್ಾಂ ವಿಷಾ​ಾಂತ್ರ ಆನಿ

ಕರೊ್ ಆವಾೊ ಸ್ ಆಸ್ಲಯ . ಆಸ್ಲಾ​ಾ ಾಂನಿ

ತತೊಯ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಡ್ರಗ್ದ್ ರ್ಚ್

ವರಸ ಕ್

ಭ್ರಿು

ದಭಾವ್ನ ಉಟ್ಲಯ . ಕನ್ ಡ

ಮದ್ಾ ಮಾಂತ್ರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಕ್ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ರೊ ರನ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ

ಕಮಚೆ

ಭಾರ್ಾಂವ್ನೊ ಭಾರ್ಯಿಲೆಯ ಾಂ

ಶಿೇದಾ

ಡ್ರಗ್ದ್

ದರ್​್ ಾ ಜಾ​ಾಂವ್ಚ್

ಆವಾೊ ಸ್ ಆಸ್ಲಯ .

ಆವಾೊ ಸ್

ನಾಂತ್ರ. ತರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಆಶಾಂ

ಥೊಡೆ

ತರಿೇ

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಫುಡೆಾಂ ಯ್ತ್ಲ ಕಣಾಣ . ಆಶಾಂ

ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್

ಕನ್ ಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಶಿಕಪ್

ದಿಾಂವ್ಚ್

ವಿಷಯ್ ಎಕ ವರಸ ಕ್ ತರಿೇ ಪಾಟ್ಾಂ

ಥೊಡೊಾ

ಪ್ಡ್ಚ್ಯ .

ಆಸ್ಲೆಯ .

ರ್ಾಂರ್ಜಚೊಾ

ಕಲೆಜಿಯಿೇ

ವಾವಾ್ ರ

ಆಸೊನ್

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ಜಡುಾಂಕ್ ಸೊಂಜೆಚ್ಯಾ

ಇೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್

ಕಲೆಜಿ ರಾವಯ್ಲ್ಾ ಾ :

ರ್ಧ್ಯಾ ಜಾತ್ಲ್ಲೆಾಂ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಎಐಸಿಟ್ಇರ್ಚ್

ಆದೇಶಾಖ್ಯರ್ಲ್

ಆಸ್ಲಾ ರೆಗ್ಳಾ ಲ್ರ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಕಲೆಜಿಾಂನಿ

ರವಂವ್ಚ್

ಪ್ -ಯುನಿವರಿಸ ಟ್

ಒತು ಡ್ಚ್ಕ್

ರ್ಚ್ರ

ಶಿಕಪ

ವರಸ ಾಂಚೆ

ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್

ಕರ್ ಟಕಾಂತ್ರ

ರ್ಾಂರ್ಜಚೊಾ

ಕಲೆಜಿ

ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ವಾವಾ್ ರ್ಚ್ ಲಾಗನ್

ಆಸ್ಲಾ​ಾ

ಭ್ರಿು

ಜಾಲಾಯ ಾ

ಕಲೆಜಿಾಂಕ್

ಶಿಕಪ್ ದಿತ್ಲ್ತ್ರ. ಜಾಯು ಾ ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್

ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ ಾಂಕ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಶಿಕಪ್ ಬೊರಾ ನ್

ದಬಿು ಕಯ್ಕ್ ವಾ ಹೆರ ಕರಣಾ​ಾಂಕ್

ಕರುಾಂಕ್

ಲಾಗನ್

ರೆಗ್ಳಾ ಲ್ರ

ಲಾಗನ್ ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ ಚೆಾಂ

ಇಾಂಜಿನಿರ್ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ ಕ್ ವಚೊಾಂಕ್

ಗ್ಳಣಮ್ಟ್ಾ ದೆಾಂವಾು ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಕರಣ್

ರ್ಧ್ಯಾ

ಎಐಸಿಟ್ಇ-ನ್ ಹಾ​ಾ ನಿರಾ ರಕ್ ದಿಲಾ​ಾಂ.

ಜಾಯ್ು

ಹಾ​ಾ

ಜಾಯ್ . ಆಸ್ಲಾ​ಾ ಾಂ ಪ್ಯಿೊ ಾಂ ವಿದಾ​ಾ ರಿಾ

ಎಸ್ಎಸ್ಎರ್ಲ್ಸಿ

ರ್ಧ್ಯಾ

- ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಿ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಜಾಯ್ .

ಹಾಕ


ಜಾೊಂವಂಯ್

“ವಹ ಯ್

ಏಕ್ ದಿೇಸ್ ಅಕಬ ರ ಆನಿ ಬಿೇರಬರ್ಲ್

ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಾಂಗನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಜಾ​ಾಂವಾ​ಾ ಕ್

ದಾಕವ್ನ್ “ತೊ ರೂಕ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ವಾ​ಾಂಕಡ

ಆರ್?” ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ವಾರ್ಲ್ ಕ್ಲೆಾಂ. “ರನಾಂತ್ಲಯ ಸ್ರ್ ್ ರೂಕ್ ಜಾ​ಾಂವಂಯ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ

ಪ್ರಿಾಂ ದೆಕುನ್ಾಂಚ್ಚ ವಾ​ಾಂಕ್ಡ

ಆರ್ತ್ರ”

ಬಿೇರಬಲಾನ್

ಸ್ಮ್ಿ ಣಚಿ

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್

ಮ್ಹ ಣಾು ಯ್?”

ವಿರ್ಚ್ರೆಯ ಾಂ ಆಕಬ ರನ್.

“ಪ್ಟ್ಲ್ಾ ಚಿ ಶಿಮಾ ಬೂದ್

ಆನಿ ಜಾ​ಾಂವಾ​ಾ ಾಂಚಿ

ಕ್ದ್ಳ್ಟಯ್

ವಾ​ಾಂಕ್ಣಡ ”

ಬಿೇರಬಲಾನ್ ಪಾಟ್ಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿಾಂ. “ತರ

ತಜ

ಜಾ​ಾಂವಯ್ಯಿೇ

ತಸೊಚ್ಚಗ್ದ?” ಪಾಟ್ಾಂ ಸ್ವಾರ್ಲ್ ಘಾಲೆಾಂ ಚಕ್ ವರಿು ನ್.

ಜಾಪ್

ಬಿೇರಬಲಾಚಿ

ಶಿಕರೆಕ್ ಗ್ಲೆಯ . ಅಕಬ ರನ್ ಏಕ್ ರೂಕ್

“ತಶಾಂ

ಮ್ಹಾಪ್​್ ಭು,”

“ತರ

ತ್ಲ್ಕ

ಪಾಶಿ ದಿಾಂವಿ್

ಪಾಶಿಯ್ಕ್

ಚಡಯ್ಿ ”

ತಯರಯ್ ಕರುಾಂಕ್

ಫರಾ ಯ್ಯ ಾಂ ತ್ಲ್ಣ ಬಿೇರಬಲಾಕ್

ಥೊಡ್ಚ್ಾ

ದಿರ್ಾಂ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ರವೆು ರ

ಮುಕರ

ತೇನ್

ಪಾಶಖ್ಯಾಂಬ್

ಉಬ್ರಯ ಲೆ ಪ್ಳ್ವ್ನ್ ಅಕಬ ರನ್ “ತೇನ್ ಪಾಶಖ್ಯಾಂಬ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್?” ಮ್ಹ ಣ್ ಬಿೇರಬಲಾಯ ಕಡೆ ಆಕಬ ರನ್ ವಿರ್ಚ್ರೆಯ ಾಂ “ಮ್ಹಾಪ್​್ ಭು, ಏಕ್ ತಮೊ ಾಂ, ಏಕ್ ಮಹ ಕ ಆನೆಾ ೇಕ್ ತಮ್ ಾ ಜಾ​ಾಂವಾ​ಾ ಕ್”

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಬಿೇರಬಲಾಯ ನ್ “ಆಮೊ ಾಂ

ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್

ಪಾಶಾ ಕ್

ಚಡರ್ಿ ಯ್?” ಸ್ವಾರ್ಲ್ ಅಕಬ ರಚೆಾಂ “ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್

ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ

ಜಾ​ಾಂವಯಿಚ್ಚ

ಆಮಾಂಯಿೇ

ನಹ ಾಂಯ್ಗ್ದ?”

ಹೆಾಂ

ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಅಕಬ ರಕ್ ಬಿೇರಬಲಾಯ ರ್ಚ್ಾ 30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಉತ್ಲ್​್ ಾಂಚೊ

ಅರಾ ್

ಕಳೊು ,

ತೊ

ಜಾ​ಾಂವಯ್ ವಾ​ಾಂಚೊಾಂದಿ” ಮ್ಹ ಣಾಲ.

ಜರನ್ ಹಾಸೊಯ ಆನಿ “ತರ ಮ್ಹ ಜ ------------------------------------------------------------------------------------------

9. ಶಾಶಿ​ಿ ತ್ ಸಂತೊಸಚೊಂ ಬಿಡಾರ್ ಬ್ ಹಾ ದ್ತು ರಜ್ ಟ್ೊ

ಆದಿಾಂ,

ವಾರಣಾಸಿಾಂತ್ರ

ಚಲ್ಯು ರ್ು ನ,

ಥಂಯ್

ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾಂ ಕಮ್ ಕರ್ ್ ದಿಾಂವ್ನೊ ನ. ಅಶಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್,

ಪ್ಯ್ೆ

ದಿಲಾಯ ಾ ಾಂನಿ

ಥಾವ್ನ್ ಇಲೆಯ ಶಾಂ ಪ್ಯಿೆ ಲಾ​ಾ ಶಹರಾಂತ್ರ

ಸ್ತತ್ಲ್ರಾ ಾಂಕ್ ಕಷ್ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಕ್ಲೆಾಂ.

ಹಜಾರ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಚೆ ಸ್ತತ್ಲ್ರಿ ಆಸ್ಲೆಯ .

ತ್ಲ್ಕ ಲಾಗ್ಳನ್ ಸ್ತತ್ಲ್ರಿ, ಕಣಾಕ್ಚ್ಚ

ಶಹರಾಂತೊಯ ಲೇಕ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾ ಕನಸ

ಕಳ್ಟನತ್ರಲೆಯ ಾ ಪ್ರಿಾಂ

ರುಕಟ್ಲ್ಚೊಾ

ರೂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್​್ ಏಕ್ ವಹ ಡೆಯ ಾಂ ತ್ಲ್ರುಾಂ

ವಸ್ತು

ಕರಂವ್ನೊ

ರನ

ಥಾವ್ನ್

ಯ್ತ್ಲ್ರ್ು ನ, ಹೆ ಒಪ್ಲ್ ನ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾ

ಬ್ಾಂರ್ಧ್ು ತ್ರ. ಎಕ್ ರತಾಂ, ಆಪಾಯ ಾ ಸ್ವ್ನಸ

ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಯ್ೆ ಪ್ಯ್ಯ ಾಂಚ್ಚ ಘೆತ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್

ಕುಟ್ಲ್ಾ ದಾರಾಂಕ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಘೆವ್ನ್

ತ್ಲ್ವಾಸರ


ಬಸ್ತನ್

ದ್ಯಸಾಂತ್ರ

ಪ್ಯಣ ಕ್

ಲಾಗ್ು ತ್ರ. ರ್ಚ್ಾ ರ

ದಿ್ ೇಪ್ಚ್ಚ

ಬುಡರ್ಿ ಯ್

ಮ್ಹ ಣ್

ತೇಮಸನ್ ಕರು ತ್ರ. ತಸ್ಲಾ​ಾ ಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ದಿೇಸ್

ಪ್ಯ್ಣ

ಕರ್ ್

ಎಕ

ಎಕಯ

ದ್ಯಳ್ಟಯ್ನ್

ಭ್ರಲಯ

ದಿ್ ೇಪಾಕ್ ಯ್ವ್ನ್ ಪಾವಾು ತ್ರ. ತೊ ದಿ್ ೇಪ್

ಆರ್ು . ಎಕ್ ರ್ಾಂರ್ಜರ, ಭಾಯ್​್ ಯ್ವ್ನ್

ಬೊವ್ನ ಸ್ಮೃದೆಾ ನ್ ಭ್ರಯ ಲ ಆಸ್ಲಯ .

ಪುನೆ್ ರ್ಚ್ಾ

ಥಂಯ್ ಆಾಂಬ್, ಪ್ಲಣೊಸ್, ಕಬು,

ಬುಡಂವೆ್ ಾ ವಿಶಿಾಂ

ನರಯ ್ ರ್ಧ್ರಳ್ ಆಸ್ಲೆಯ . ಏಕ್ ಮ್ನಿಸ್

ದಸೊ್ ಎಕಯ

ಆಪ್ಯ ಾಂ ತ್ಲ್ರುಾಂ ಫುಟೊನ್ ಹೆ ಯ್ಾಂವಾ್ ಾ

ಕ್ಲೆಯ , ಚುಕನ್ ವಹ ರ್ಚ್ನಶಾಂ ತೊವಿೇ

ಫುಡೆಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ನಲಯ . ತ್ಲ್ಕ

ಅಶಾಂ ಘೇಷಣ್ ಕರು , ‘ಕಣಾಂಚ್ಚ

ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಸ್ತತ್ಲ್ರಿ ಸ್ಗ್ು ವಿಜಿಾ ತ್ರ ಪಾವಾು ತ್ರ.

ಭಿಯ್ಾಂವಿ್ ಗಜ್ಸ ನ. ತಮ ಖಂತವಿಣ

ತೊ ಮ್ನಿಸ್ ಉಲ್ವ್ನ್ , ‘ಹಾ​ಾ ದಿ್ ೇಪಾ​ಾಂತ್ರ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಸ್ರ ಆಸ್ತವೆಾ ತ್ರ.’

ದಿರ್

ದಿ್ ೇಪ್

ಘೇಷಣ್

ಕರು .

ಕಠೇರ ಹೆ, ಚೂಕ್

ಕಣ್ಯಿೇ ಮ್ನಿಸ್ ನ. ತಮ ಸ್ತಖ್ಯನ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಸ್ರ ಜಿಯ್ವೆಾ ತ್ರ. ಪುಣ್, ಹಾ​ಾ

ಹಾ​ಾ

ದಿ್ ೇಪಾಚೊ

ಎಕಯ

ಧ್ನಿ

ಅಮನುಷ್.

ಸ್ತತ್ಲ್ರಾ ಾಂಕ್ ದೇಗ್ ಮುಖೆಲಿ.

ಆಪಾಯ ಾ

ಪಂಗ್ಡ ಕ್

ಆಪ್ವ್ನ್

ಮ್ನೆ ಾಂಚೊ ಗೂ, ಮೂತ್ರ ಪ್ಳೆಲಾ​ಾ ರ

ರ್ಾಂಗ್ು , ‘ಏಕ್ ದೇವತ್ಲ್ ದಿ್ ೇಪ್ ಬುಡ್ಚ್ು

ತ್ಲ್ಕ ರಗ್ ಯ್ತ್ಲ್. ತಶಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್

ಮ್ಹ ಣಾು . ದಸೊ್ ಬುಡ್ಚ್ನ ಮ್ಹ ಣಾು .

ತಮ್

ತ್ಲ್ಾ ದೆಕುನ್, ಆಮ ಏಕ್ ಬರೇಾಂ ತ್ಲ್ರುಾಂ

ಗೂ,

ಮೂತ್ರ

ಮತ್ಲಾ ನ್

ರ್ಧ್ಾಂಪಾ. ತ್ಲದಾಳ್ಟ ತಮೊ ಾಂ ಕಣ್ಚ್ಚ

ಕರ್ ್

ದ್ವರಾ ಾಂ.

ದಿ್ ೇಪ್

ಬುಡೊ್

ಉಪ್ದ್​್ ದಿಾಂವ್ಚ್ ನ’ ಮ್ಹ ಣಾು .

ಪ್ಳೆತ್ಲ್ನ, ವಹ ಚುನ್ ತ್ಲ್ಚೆರ ಬಸ್ತನ್ ಯ. ನಾಂವೇ, ತ್ಲ್ರುಾಂ ಬ್ಾಂಧುನ್

ಸ್ತತ್ಲ್ರಿ,

ಥಂಯ್​್

ಸಂತೊರ್ನ್

ಹಾ​ಾಂಗ್ಚ್ಚ ರವಾ​ಾ ಾಂ.’ ದಸೊ್ ಮುಖೆಲಿ,

ಆರ್ು ತ್ರ. ಆಪ್ಣ ಾಂಚ್ಚ ತಯರ ಕ್ಲಯ

ದಿ್ ೇಪ್

ಸೊರೊ

ಭ್ವಸಶಾ​ಾ ನ್,

ಪಯ್ವ್ನ್

ಆಮಲಿ

ಬುಡ್ಚ್ನ ಕಸ್ಲೆಾ ಚ್ಚ

ಜಾವಾ್ ರ್ು ತ್ರ.

ಕಸ್ಲೆಾಂಚ್ಚ

ಕಮ್

ರವಾು .

ಪುನೆ್ ರ್ಚ್ಾ

ಕರಿನರ್ು ನಾಂ

ರ್ಭಷೆಾ ಾಂಚ್ಚ

ಖ್ಯವ್ನ್ ,

ಪಾಟ್ಾಂ

ಪಾಟ್ಾಂ

ಮ್ಹ ಳ್ಟು ಾ ಖಂತವಿಣ

ದಿರ್,

ದ್ಯ್ಕಸ

ವಹ ಚುಾಂಕ್

ಲಾಗ್ು .

ಪಯ್ವ್ನ್ ಫುಗನ್ ಯ್ತ್ಲ್ತ್ರ. ಮೆಳ್ಲೆಯ

ಪಯ್ಕಣಾ​ಾ ಾಂತ್ರ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲಯ

ಮೆಳ್ಲಾಯ ಾ ಕಡೆಾಂ ಹಾಗ್ಳನ್, ಮುತೊನ್

ಮುಖೆಲಿ, ‘ದ್ಯ್ಕಸ ಆಮೊ ಾಂ ಭಿಯ್ವ್ನ್

ಘಾಲಾು ತ್ರ.

ಪಾಟ್ಾಂ ಪಾಟ್ಾಂ ವೆಹ ತ್ಲ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾರ್ು .

ತಶಾಂ

ಜಾವಾ್ ಸಯ ಲಾ​ಾ

ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್,

ಧ್ನಿ

ಮೃಗ್ದೇಯ್ ಮ್ನೆ ಾಂಕ್

ರಗ್ ಯ್ತ್ಲ್. ಮುಖ್ಯಯ ಾ ಪುನೆ್ ರ್ಚ್ಾ ದಿರ್,

ದಸೊ್ ಬುಧ್​್ ಾಂತ್ರ ಮುಖೆಲಿ ಆಪಾಯ ಾ ಪಂಗ್ಡ ಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹರೆಾ ಕಯ ಾ ಕ್

ಭಾಯ್​್


ಸ್ರಂವ್ನೊ ಲಾವ್ನ್ ತ್ಲ್ವಾಸರ ಬಸ್ತನ್

ಪಾ್ ಮಣಿಕ್ಪ್ಣಾನ್,

ಪ್ರಿಶ್ ಮನ್

ತತ್ಲ್ಸನ್ ಭಾಯ್​್ ಸ್ರು . ಮುಖ್ಯರಿಾಂ,

ಕಷ್ಾ ಕಡ್‍ಲ್​್ ಸಂತೊರ್ನ್ ಜಿಯ್ತ್ಲ್.

ಎಕ ಘಂಟ್ಲ್ಾ ನ್, ಫ್ರ್ಸನ್ ಮುಖ್ಯರ ಲಟುನ್

ಆಯಿಲಯ

ದ್ಯ್ಕಸ

ಖ್ಯಲಿ ಸಂತೊಸ್ ಕ್ದಾ್ ಾಂಚ್ಚ ಮೆಳ್ಟನ.

ದಿ್ ೇಪಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂತಾಂ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ

ತೊ ಬುಧ್​್ ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಶ್ ಮ

ವಿಲಾಸಿ ಮ್ನೆ ಾಂಕ್ ಬುಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚ್ು .

ವಯ್​್ ಹೊಾಂದ್ ನ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ವೆಳ್ಟರ

ಬುಧ್​್ ಾಂತ್ರ

ಮತ್ರ್ ಶಾಶ್ ತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ಉರು .

ಸ್ತತ್ಲ್ರಿ

ಆನಿ

ತ್ಲ್ಚೆಾಂ

ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಶಹರಕ್ ಪಾಟ್ಾಂ ಯ್ವ್ನ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಅವಸಿ ರ್ - 19

ಗಲಿವರಕ್ ಸ್ಯ್ು ಆಪ್ವೆಣ ಾಂ ಆರ್ು ಲೆಾಂ.

ರಯಕ್ ಸಂಗ್ದೇತ್ಲ್ಚೆಾಂ ಪಶಾಂ ಎಕಿ ಮ್

ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ತ್ಲ್ಚೆ ಕನ್ ಕ್ಪ್ಪ

ವಿಪ್ ೇತ್ರ ಆಸಯ ಾಂ. ಸ್ದಾ​ಾಂನಿೇತ್ರ ಮ್ಹ ಳೆು ಬರಿ ತೊ

ಸಂಗ್ದೇತ್ರ

ಸ್ಭಾ

ಚಲ್ಯು ಲ.

ಪುಣ್ ಹಾ​ಾ ಸಂಗ್ದೇತ್ಲ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಕ್ದ ಜಾಲೆಯ ಪ್ರಿಾಂ

ಭೊಗ್ಳನ್

ಫಸಂಧ್ಯ

ಜಾಯ್ ತ್ಲಯ ಾಂ.

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ್ಲಾಂ

ತ್ಲ್ಕ ಬಿ್ ಟ್ಶ್


ಸ್ಯ್ ಕಡೆ

ಆಸ್'ಲಾಯ ಾ

ವಾಹ ಜಾ​ಾಂತ್ಲ್​್

ಯುರೊೇಪಾ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಚೆಾಂ

ದಡ್ಚ್ು ಾ ನ್

ಗಲಿವರರ್ಚ್ಾ

ಆಸಯ ಬರಿ ಭೊಗ್ು ಲೆಾಂ. ಹಿ ಸಂಗ್ದೇತ್ರ ಸ್ಭಾ

ಕಸ್ಲಾ ಯ್

ಚಲನ್ ಆರ್ು ರ್ು ನ ಗಲಿವರ ಮತ್ರ್

ರಯ್ ಭಾರಿ ಆಸ್ಕ್ುನ್ ಆಯೊ ತ್ಲ್ಲ.

ಆಪಾಯ ಾ

ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ್ಾ

ಪಾ್ ಸ್

ಪ್ಟುಲಾ​ಾಂತ್ರ ಬಸೊನ್ ತ್ಲ್ಚಿ

ವಿಶಾ​ಾ ಾಂತ್ರ

ಆನಿ

ಗ್ಾಂವಾ​ಾಂತೊಯ ಾ ಖಬೊ್

ಉಲಣಾ​ಾ

ರ್ಾಂಗ್ಯ ಾ ರ ಸಂಭಾಶಣಾ​ಾಂ

ಬ್ಗ್ಯ ಾಂ ಜನೆಲಾ​ಾಂ ರ್ಧ್ಾಂಪುನ್ ಸಂಗ್ದೇತ್ರ

ಮ್ರ್ಧಾಂ ಗಲಿವರ ರಯಕ್ ತ್ಲ್ಾಂರ್ಚ್ಾ

ಆಯೊ ತ್ಲ್ಲ.

ಧ್ಮ್ಸ, ರಜ್ ಕರಣ್, ರಿತ ನಿತ ವಿಶಿಾಂ

ತ್ಲದಾಳ್ಟ

ಅವಾಜ್

ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊ ಾಂಕ್ ತ್ಲ್ಕ ಬರೆಾಂ

ರ್ಾಂಗ್ುಲ.

ಜಾತ್ಲ್ಲೆಾಂ.

ಆಯಿ ಾಂ, ಬಂದೂಕ್ - ಗ್ಳಳೆ ಕಾಂಯ್

ಗಲಿವರ

ಲಾಹ ನ್

ಆರ್ು ನ

ಬ್​್ ಬಿಡ ಾಂಗ್

ನಾ ಗ್ಾಂತ್ರ

ನತ್ಲಯ . ಲಕಮ್ರ್ಧಾಂ ಲ್ಡ್ಚ್ಯ್ ಝಗ್ಡ ಾಂ

ಹಾಮಸನಿರ್ಮ್ ಖೆಳ್ಟು ಲ. ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ

ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಜಾಯ್ ತ್ಲಯ ಾಂ. ತಶಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಂ

ತ್ಲ್ಾ ಕಮರ್ಚ್ಾ ಚೆಡ್ಚ್​್ ರ್ಚ್ಾ ಕುಡ್ಚ್ಾಂತ್ರ

ಆಯಿ ಾಂ, ಹಾತ್ಲರಚಿಾಂ ಗಜ್ಸ ನತಯ .

ಏಕ್

ಗಲಿವರನ್ ತಾಂ ತಯರ ಕನ್ಸ ದಿತ್ಲ್ಾಂ

ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮ್

ಆಸ್'ಲೆಯ ಾಂ.

ತಶಾಂ ತ್ಲ್ಚೊ ಉಗ್ಡ ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಯ

ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರಿೇ

ರಣಿಯ್

ಆಯೊ ಲನ.ಅಸ್ಲಾ​ಾ

ಮುಕರ

ಹೆಾಂ

ರಯ್

ಬಿಲುೊ ರ್ಲ್ ಅಮನುಶ್

ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಹ ಜಂವ್ನೊ

ಕೃತ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ರ ಆಪುಣ್ ಹಾತ್ರ ಘಾಲಿಸೊನ

ತ್ಲ್ಣಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ಖಡ್ಚ್ಖಡ್‍ಲ್ ರ್ಾಂಗ್ಲಾಗಯ .

ಚಿಾಂತ್ಲಯ ಾಂ.

ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮ್

ಹೆಾಂ

ಗ್ತ್ಲ್​್ ನ್

ವಹ ಡ್‍ಲ್

ಬ್​್ ಬಿಡ ಾಂಗ್

ನಾ ಗ್

ಹಾ​ಾ

ಗ್ಾಂವಾ್ ಾ

ಆಸ್'ಲಾಯ ಾ ನ್ ಹೊ ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮ್

ಲಕಕ್ ಮುದ್​್ ಣ್ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ರ ಆಸಿಯ .

ವಾಹ ಜಂವ್ನೊ ಕಷ್ಾ ಮತ್ಲ್ಸಲೆ. ತರಿೇ ಹೆಾಂ

ಪುಣ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ಸ್ರ ಥೊಡ್ರಾಂ ಗ್ ಾಂಥಾ

ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮ್

ವಹ ಡ್‍ಲ್

ಎಕ

ಮತ್ರ್

ಮೆಜಾರ

ಹೆಣಾಂ

ತ್ಲಣಾಂ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಸ್ರ

ರ್ಧ್ಾಂವಾತ್ರು ಖೆಳೊನ್

ದ್ವನ್ಸ

ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ

ರಯ್

ಆನಿ

ನಿಮಸತ್ರ

ಆರ್ಯ ಾ ರಿೇ ಮತ್ರ್

ಜಾಲಾ​ಾ ಾಂತ್ರ.

ವಹ ಡ್‍ಲ್

ಹಾ​ಾಂತಾಂ

ಲಾಯ್ಬ ರರಿ ಏಕ್

ಹಜಾರ

ಬೂಕ್ ಆಸ್'ಲೆಯ . ತ್ಲ ಬೂಕ್

ರಣಿಯ್ಕ್ ಖುಶಿ ಕ್ಲೆಾಂ. ಏಕ್ ಪ್ದ್ ಹಾ​ಾ

ಆಪಾಣ ಕ್ ವಾಚಿರ್ಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಗಲಿವರನ್

ಹಾಮೇಸನಿರ್ಮಚೆರ

ಖೆಳ್ಟು ನ

ಆಪಯ ಆಶಾ ವಾ ಕ್ು ಕ್ಲಾಯ ಾ ಕ್ ಪಂಚಿ್ ೇಸ್

ಗಲಿವರನ್

ದೇನ್

ಫುಟ್

ರ್ರ್ಧ್ಣ್ಸ

ಮ್ಯಯ ಾಂ

ಪುಣಿಾಂ

ರ್ಧ್ಾಂವಾರ್ಜ

ಪ್ಡ್ಚ್ು ಲೆಾಂ.

ಹೆಣಾಂ ತಶಾಂ

ವೆಗ್ದಗ ಾಂ ಪುರಸ್ಣ್ ಭೊಗ್ುಲಿ.

ಉಭಾರಯ್ಚಿ

ಏಕ್

ನಿಸ್ಣ್

ತ್ಲಣಾಂ

ಗಲಿವರ ಖ್ಯತರ ತಯರ ಕ್ಲಿ. ನಿಸಿಣ

ತ್ಲ್ಕ

ವಯ್​್

ಚಡೊನ್

ಎಕ

ಪ್ಲಾಂತ್ಲ್

ಥಾವ್ನ್ ಅನೆಾ ೇಕ ಪ್ಲಾಂತ್ಲ್ಕ್ ವಚೊನ್ 34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬೂಕ್ ವಾರ್ಚ್ು ಲ. ತಶಾಂ ಹೆಾ

ನಿಸಿಣ

ತ್ಲಾಂಪಾಚೆಾ ಆವೆಿ ಾಂತ್ರ ರಯ ರಣಿಯ್ಕ್

ವಯ್​್ ಚಡೊನ್ ದೆಾಂವ್ಚನ್ ಗಲಿವರನ್

ಮಗ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಯ . ಸ್ಗ್ದು

ತ್ಲ್ಾಂತ್ಲಯ

ಸ್ಭಾ ತ್ಲ್ಕ ಮನ್ ದಿತ್ಲ್ಲಿ. ಆಶಾಂ

ಬೂಕ್

ಪೂರ

ವಾಚುನ್

ರಜ್

ಮುಗ್ದಿ ಲೆ.

ಪೂರ ಬರಿ ಗಜಾರ್ಲ್ ಅರ್ಯ ಾ ರಿೇ ಆಪಾಣ ಚಿ

ಬ್​್ ಬಿಡ ಾಂಗ್ ನಾ ಗ್ರ್ಚ್ಾ ರಯಕ್ ಝಜ್

ಸಿಾ ತ

ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ಜಾಯ್ ತ್ಲಯ ಾಂ. ತೊ ಝಜಾ

ಜಾತ್ಲ್ಲೆಾಂ. ಗಲಿವರ ಆಪಾಯ ಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಚೊ

ವಿರೊೇದಿ ಜಾವಾ್ ಸ್'ಲಯ . ಹಾ​ಾಂಗ್ಸ್ರ

ಮೇಗ್ ಕತ್ಲ್ಸಲ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್ ತ್ಲ್ಕ

ಖಂರ್ಚ್ಯ್ ದರ್ಾ ನಾಂಚೆ ರ್ಭಾ ಾಂ ನ.

ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಉಡ್ಚ್ಸ್ ರ್ಧರ್ು ಲ. ಆಪಾಯ ಾ

ತರಿೇ ಅಸ್ಲೆಾಂ ಏಕ್ ಜಯ್ು ಸ್ಯ್​್ ಆರ್

ಮ್ನೆ ಾ ಾಂಮ್ರ್ಧಾಂ

ಕ್ಲೆಯ ಾಂ ಪ್ಳೆವ್ನ್

ಜಿಯ್ಾಂವೆ್ ಬರಿ,

ಗಲಿವರಕ್ ಅಜಾಪ್

ಪ್ಳೆವ್ನ್

ತ್ಲ್ಕಚ್ಚ

ಬ್ಜಾರ

ಆಸ್ ಬರಿ, ಉಲಂವೆ್ ಬರಿ

ತ್ಲ್ಕ

ಜಾಲೆಾಂ. ಆದಿಾಂ ಖಂರ್ಚ್ಗ್ದ ಎಕ ಕಳ್ಟರ

ಜಾಯ್ ತ್ರ'ಲೆಯ ಾಂ.

ಹಾ​ಾ ದೇಶಾ​ಾಂತ್ರ ಝಜ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಖಂಯ್.

ರರ್ು ಾ ಾಂನಿ

ತಸ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಪ್​್ ಸಂಗ್ ಆಯಯ ಾ ರ

ಕಣಾಯ್ ಾ

ಆಸೊಾಂದಿ ಗರ್ಜಸಕ್ ಪ್ಡೆು ಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆಾಂ

ವಚೊನ್ ಕೇಯ್ ಬರಿ ಮರೊಾಂಕ್

ಸ್ಯ್​್ ದ್ವಲಾಸಾಂ ಖಂಯ್.

ತ್ಲ್ಕ ಖುಶಿ ನತ್ರ'ಲಿಯ .

***

ಆನಿ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಹಾ​ಾಂಗ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್​್

****

ತ್ಲಣಾಂ

ಹಾ​ಾಂಗ್ರ್ಚ್ಾ ಹೆಣಾಂ

ಚಲಾು ನ

ಪಾ​ಾಂಯಾಂ ಪಂದಾಕ್

ಏಕ್ ದಿೇಸ್ ನ ತರ ಅನೆಾ ೇಕ್ ದಿೇಸ್

ಪ್ಡೊ್

ಅಪುಣ್ ಆಪಾಯ ಾ

ಅನಿರಿೇಕ್ಣಷ ತ್ರ ಥರನ್ ವೆಚಿ ವೇಳ್ ಘಡ್ರ

ಗ್ಾಂವಾಕ್ ಪಾಟ್ಾಂ

ವೇಳ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಆಶಲೆಯ ಾ ಪಾ್ ಸ್

ವೆಚೆಾಂ ಖಂಡ್ರತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಗಲಿವರಕ್

ಲಾಗ್ದಾಂ ಪಾವ್ಲಿಯ . ಗಲಿವರ ಆನಿ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ

ಭೊಗ್ು ಲೆಾಂ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಶಾಂ

ಕಮರ್ಚ್ಾ ನ್ ಹಾ​ಾ ರಜಾ​ಾ ಾಂತ್ರ ದೇನ್

ಚುಕರಿ ಮನ್ಸ ವೆಚೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೊು ಚ್ಚ

ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ ಕ್ಲಾ​ಾ

ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಮಸು ರ ಜಾಲಯ .

ಕ್ಣತ್ಲಾಂಗ್ದ

ನಾ ಗ್ಕ್ ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ

ತೊ

ಬ್​್ ಬಿಡ ಾಂಗ್

ಅಛಾನಕ್

ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ

ರಿೇತನ್

ರಯ್

ಪ್ಯ್ಯ

ಪಾವಿಾ ಾಂ

ರಣಿಯ್ ರ್ಾಂಗ್ತ್ಲ್ ಎಕ ಪ್​್ ವಾರ್ಕ್

ತ್ಲ್ರುಾಂಚ್ಚ

ಪ್​್ ಥಮ್

ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಬ್ರ ಪುಟ್ಾಂಚೆ

ಜಾವಾ್ ಸ್'ಲೆಯ ಾಂ.

ಅಸ್ಲೆಾಂ

ತ್ಲ್ರುಾಂ

ಚವ್ನೊ

ಪ್ಟೆ

ಭಿತರ

ಬಸ್ವ್ನ್

ತ್ಲ್ಕ

ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ದಿರ್ಷಾ ಕ್ ಪ್ಡ್ಚ್ತ್ರ ತರ ತ್ಲಾಂ

ವೆಹ ಲೆಯ ಾಂ. ತ್ಲದಾಳ್ಟ ಧ್ಗ್ದಚೆ ದಿೇಸ್ ಜಾಲೆಯ

ಕೂಡೆಯ ರಜ್ ರ್ಧ್ನಿಕ್ ವ್ಚೇಡ್‍ಲ್​್ ಹಾಡ್ರರ್ಜ

ವವಿಸಾಂ ಭಿತರ ವಾರೆಾಂ ಯೇಾಂವ್ನೊ ಏಕ್

ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಸ್ಯ್ ಕ್ ತ್ಲ್ಕ್ಣದ್ ದಿಲಿಯ .

ಲಾಹ ನ್

ಗಲಿವರಕ್

ಬಯಸ

ನಿದಾಂಕ್ ಹಾ​ಾಂತಳ್​್ ಸ್ಯ್ು ಆಸ್'ಲೆಯ ಾಂ.

ಪ್ಳ್ಯು ಲೆ.

ಗಲಿವರ

ರಿೇತನ್ ಥೊಡ್ಚ್ಾ

ಜನೆರ್ಲ್

ಆಸ್'ಲೆಯ ಾಂ.

ಭಿತರ

ರಯರ್ಚ್ಾ ತ್ಲ್ಾ ಗ್ದಮೆ ಲಾ​ಾ ರವೆು ರಕ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಾವಾು ನ ಕಮಚೆಾಂ

ಗಲಿವರ

ಆನಿ

ಚೆಡುಾಂ

ತ್ಲ್ಚೆಾಂ

ರ್ಾಂಗ್ತ್ಲ್ ಎಕ ಚೆಕಾ ಸ ಭುಗ್ಾ ಸಕ್

ದಗ್ಾಂಯ್

ರ್ಧ್ಡ್ರ್

ವಾ ವರ್ಾ

ಥಕನ್ ಗ್ಲಿಯ ಾಂ. ಜಾಲಾ​ಾ ರಿೇ ಗಲಿವರಕ್

ಕಳಿ​ಿ

ವಹಿಸ್ತನ್

ಲಾಗ್ದಸ ಲ ದ್ಯ್ಕಸ ಪ್ಳೆಾಂವಿ್

ಥರನ್ ಪಾಟ್ಾಂ ಆಪ್ವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಆಶಾ

ತ್ಲ್ಜಾ

ತ್ಲ್ಣಾಂ

ಥಾವ್ನ್ ಚುಕರಿ ಮನ್ಸ ರ್ಧ್ಾಂವಿ್ ತ್ಲ್ಚಿ

ಸ್ಕಚನ್ ದಿಲೆಾಂ. ತರಿೇ ತ್ಲ್ಚೆ ದಳೆ

ಮಾಂಡ್ರಣ ಆಸ್'ಲಿಯ .

ಕ್ಣತ್ಲಾಂಗ್ದ ಚಿಾಂತನ್ ಭಿರ್ಜಯ . ಆನಿ ದೇನ್

ಗಲಿವರನ್ ಏಕ್ ಹಿಕಾ ತ್ರ ಕ್ಲಿ. ತ್ಲ್ಕ

ದಕಾಂ ದಳ್ಟಾ ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಳಿು ಾಂ. ಹೆಾಂ

ಪುರಸ್ಣ್ ಭೊಗ್'ಲೆಯ ಬರಿ ನಟನ್ ಕನ್ಸ,

ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಗಲಿವರಕ್ ಬ್ಜಾರ ಜಾಲೆಾಂ.

ದ್ಯಸ ದೆಗ್ರ ವಚೊನ್ ನಿತಳ್ ವಾರೆಾಂ

ತ್ಲ್ಕ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಯ ಾಂ ತರಿ ತೊ ಗ್ಲ.

ಪುರಸ್ಣ್

ಕಡ್‍ಲ್​್

ಚೆಡ್ಚ್​್ ನ್

ಭುಗ್ಾ ಸಕ್

ಯ್ತ್ಲ್ಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ವ್ನ್ ತೊ ಗ್ಲ. ಕೂಡೆಯ ತ್ಲ್ಾ ಕಮರ್ಚ್ಾ

ಚೆಕಾ ಸ

ಬಯಸ

ದಡ್ರು ಜಾಲಿಯ . ತ್ಲ್ಾ ವವಿಸಾಂಚ್ಚ ಥಂಯ್

ಸವ್ನ್

ತ್ಲ್ಾ

ಕ್ಲಿ. ಗಲಿವರಚೆರ

(ಮುಾಂದ್ರುಾಂಕ್ ಆರ್).

ಗಲಿವರ

-----------------------------------------------------------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನವ್ಯಾ ವಸ್ತಾಚೆ ವರ್ಗಾ ವಹ ಡಾೆಂಚ್ಲ ಅರ್ಥಚ ನ್ಶತೊ​ೊ ರರ್ಗ ತನ್ಶಚಟಾ ೆಂಚ್ಲ ಲಗಾರ್ಮ ನ್ಶತೊ​ೊ ಮೊೋರ್ಗ ಮೊಬಾಯ್ಶೊ ಕ್ ಅೆಂಟುನ್ ರೆಂವಯ ರೋರ್ಗ ಕುಟರ್ಮ ಪೊಸುೆಂಕ್ ಪಾವಾನ್ಶತೊ​ೊ ಪಾರ್ಗ ದುಡಾ​ಾ ಚ್ಯ ಹೊಬೊಚಸಾಚ ನಿರಂತರ್ ಜಾರ್ಗ

ಲಪುನ್ ಬಸ್ ಲೊ ಫಾರಿಕೊ ಣ್ತಚ್ಲ ವಾರ್ಗ ನವಾ​ಾ ವಸಾಚಕ್ ರಜ್ ರಸಾ್ ಾ ನ್ ಪಾಶರ್ ಜಾಲ್ಲಾ ೆಂತ್ ಮೊೋರ್ಗ, ಮಯ್ಶೊ ಸ್, ಸವಾ, ಭ ಗಾಸ ಣ್ತ ದಯ್ಶಳಾಯ್ ತಶೆಂ ಮನ್ಶಾ ಪಣ್ತ ದೆಣ್ತೆಂ ಕೊೋೆಂಬ್ ಫೆಂಕನ್ಶಸಾ್ ೆಂ ದಿೆಂವೆಯ ೆಂ ದ್ಯನ್

ಮಾನ್ಶಚ್ಾ ವಾತಿೆಂತ್ ಸ್ಪಧಿನ್ಶತೊ​ೊ ಮಾನ್ ನವಾ​ಾ ವಸಾಚಕ್ ಉತುರ ೆಂಕ್ ಉಲ್ಚೆಂ ಅಶಿರ್ ಪಾೆಂಪಾಳೆ​ೆಂ -ಸ್ಥವಿ, ಲರೆಟ್ಟಾ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಫಾಲಾ​ಾ ಾಂ

ಯೇ...

ಫಾಲಾ​ಾ ಾಂ

ಯೇ...

ಮ್ಹ ಣೊನ್ ರ್ರ್ಧ್ಣ್ಸ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯ್ ಬ್ಕ್ಣ ದ್ವಲಾಸಮೂ? ********* ಸ್ಯಿ್ ಕರ್ಚ್ಾ

ಹುದಾಿ ಾ ಕ್ ಸಂದ್ಶಸನ್

ಚಲಾು ಲೆಾಂ. ಮಶಿಯ್ಕ ಪಕ್'ಲಯ ಎಕಯ ಆಯ್ಕಯ .

ಸಂದ್ಶಸಕನ್

ವಿರ್ಚ್ಲೆಸಾಂ

"ತಜಿ ಪಾ್ ಯ್ ಕ್ಣತಯ ?" "ಮ್ಹ ಜಿ ಪಾ್ ಯ್ 53.."

"ಸ್ಯಿ್ ಕ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಪಾ್ ಯ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ತಕ ಕಳಿತ್ರ ನಾಂಗ್ದೇ?" "ಕಳಿತ್ರ ಆರ್.. ಸ್ಯಿ್ ಕ್ ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಮ್ಹ ಜಿ

ಪಾ್ ಯ್ ಚಡ್‍ಲ್'ಚ್ಚ್ . ಪುಣ್ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ ಕ್ಣೇ ವಹ ಡ್‍ಲ್

ಹುದೆಿ

ಕಾ ಪ್ಾ ನ್...

ಆರ್ತ್ರ

ಜನರರ್ಲ್...

ನಹ ಯ್?

ಹಾ​ಾ

ಪ್ಯಿೊ

ಖಂಚೊಯ್ ಜಾತ್ಲ್. _ ಜೆಫ್ರರ ಜೆಪ್ಪಪ .

**********

ಪ್ಾಂಗ ಲಸ್ತಸ ಜಾಲಾ​ಾಂತ್ರ ಪೇಪ್ರ

ವಾಚುನ್ ಬಸ್'ಲಯ . ತತ್ಲ್ಯ ಾ ರ ಭಿಕರಿ ಎಕಯ ಯೇವ್ನ್ ಘರ ಮುಕರ ಉಭೊ ರವ್ಚನ್ " ಬ್ಬ್, ಏಕ್ ರುಪ್ಯ್ ಭಿಕ್ ದಿೇ

ಬ್ಬ್,

ದೇವ್ನ

ತಕ

ಬರೊ

ಕತಸಲ. " "ಛೇ.. ತಾಂ ಮುಕರ ವಹ ಚ್ಚ... ಫಾಲಾ​ಾ ಾಂ ಯೇ.." ಮ್ಹ ಣಾಲ ಪ್ಾಂಗ ಲಸ್ತಸ.

"ಖಂರ್ಚ್ಾ ಹೊ.. ಹಾ​ಾ

ಗ್ಾಂವ್ಚ್

ಲೇಕ್ ಹಾಬ್

ಗ್ಾಂವಾ​ಾಂತ್ರ ಆರ್​್ ಾ ಾಂನಿ

"ಡ್ಚ್ಾ ಡ್ರ

ಹಾ​ಾಂವ್ನ

ಜಾತ್ಲ್ಾಂ"

ಸಿೊ ನ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಸಪ ಷಲಿಸ್ಾ

ಪುತ್ರ

ಹಟ್

ಧ್ರಿಲಾಗಯ . "ತ್ಲಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ?... ತಕ ಡೆಾಂಟ್ಸ್ಾ ಜಾವೆಾ ತ್ರ ನಹ ಯ್ ವೇ?"

"ಛೇ.. ಸಿೊ ನ್ ಸಪ ಷಲಿಸ್ಾ ಜಾಲಾ​ಾ ರ ಮ್ಸ್ತು ಅನ್ಕೊ ರ್ಲ್ ಆರ್ತ್ರ. ಮ್ರ್ಧ್ಾ ನೆ ರತಾಂ ಪರ್ಡಸ್ು ಉಟಯ್ ಾಂತ್ರ..

ಯೇವ್ನ್ ಕತರ್ಚ್ಾ

ಮಕ ಪಡೆನ್

ಕಣಿೇ ಮರನಾಂತ್ರ... ಪುತ್ಲಸ ಗೂಣ್ ಸ್ಯ್ು ಜಾಯ್ ಾಂತ್ರ.

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


********* ರಿಕಷ

*********

ಡ್ಚ್​್ ರ್​್ ರ

ಮೇಟರ

:

ಸೊರಿಸ

ಘಾಲುಾಂಕ್

ಸ್ರ... ಹಾ​ಾಂವ್ನ

ಬ್ಯ್ಯ

:

ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ

ಆಮ್ ಾ

ಕಮರ್ಚ್ಾ ಕ್ ಖೊಟ್ ಮನ್ಸ ಭಾಯ್​್

ವಿರ್​್ ಲಾಂ.

ಘಾಲಾ.

ಆಾಂಡೆ ಲಸ್ತಸ : ಕಾಂಯ್ ಪ್ವಾಸನ..

ಘವ್ನ : ತ್ಲ್ಣಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಕ್ಲೆಾಂ ರ್ಾಂಗ್?

ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಫಸ್ಸ ಹಾಡುಾಂಕ್ಣೇ ವಿರ್​್ ಲಾ​ಾಂ.

ಬ್ಯ್ಯ : ತ್ಲ್ಣಾಂ ಆಮ್

ತೊ ನವ್ಚ

ಲಟೊ ಚೊಲಾಸ... *********

ಘವ್ನ : ಖಂಚೊ ಲಟೊ ಮ್ಹ ಣಾು ಯ್

ಜಿಲಿಯ : ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಪ್ತನ್ ಹಿಪಪ ಬರಿ ಕೇಸ್

ತಾಂ?

ಸೊಡ್ಚ್ಯ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಮಕ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ಲ್

ಬ್ಯ್ಯ : ಆಮಾಂ ತ್ಲ್ಾ ದಿೇಸ್ ಹೊಟೇಲಾ

ಸ್ಮ್ಸೊಸ ಉಬ್ಿ ಲಾ..

ಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ರ ಮನ್ಸ ಹಾಡ್‍ಲ್'ಲಯ

ಮಲಿಯ : ಕಸ್ಲ ಸ್ಮ್ಸೊಸ ತೊ?

ಪ್ಳೆ... ತೊ ಲಟೊ...

ಜಿಲಿಯ : ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ ಶಟ್ಲ್ಸ ವಯ್​್ ಪ್ಡ್‍ಲ್'ಲೆಯ

ಕೇಸ್

ಪ್ಳೆವಿ್ ೇ

ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ

ವ್ಚಗ್ಚ್ಚ್

*******

ರವಾರ್ಜ ಪ್ಡ್ಚ್ಯ ಾಂ. ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ತ್ಲ ಕೇಸ್

ತೊ : ಸೊರೊ ಪಯ್ಲಾ​ಾ ರ ಭಾರಿ ಪಾಡ್‍ಲ್

ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ ಮತ್ಲ್ಾ ಚೆಗ್ದೇ ವ ಹೆರ ಕಣಿೇ

ಮ್ಹ ಣಾು ಾಂ..

ಚೆಡ್ಚ್​್ ಚೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಮಕ

ಹೊ : ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್?

ಕಳ್ಟನ.

ತೊ : ಥಂಯ್ ಪ್ಳೆ... ದೇಗ್ ಜಣ್ ರವ್ಚನ್

**********

ಪ್ತ

ವೇಳ್

ಹಾ​ಾಂವ್ನ

ಕನ್ಸ

ಘರ

ಆಯ್ಕಯ .

ಉಲ್ಯು ತ್ರ. ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಹೊ

ಪ್ತನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಶಾ​ಾಂತ್ರ ರಿೇತನ್ ಥಂಡ್‍ಲ್

ಅರ್ಮೂ?!

ತ್ಲ

:

ಪುಣ್

ಥಂಯ್

ಎಕಯ ಚ್ಚ್

ರ್ಜವಾಣ ಚಿ ವಾಟ್ಯ ಬ್ಯ್ಯ ರ್ಚ್ಾ

ತಕ್ಯ ವಯ್​್ ದ್ವಲಿಸ. "ಕ್ಣತ್ಲಾಂ

ಜಾಲಾ​ಾ ರ

ರ್ಚ್ರ ಜಣಾ​ಾಂ ಬರಿ ದಿಸು ಆಸಯ .

ಬ್ಯ್ಯ ರಗ್ನ್ ಉರ್ಚ್ಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಜಾಲಾಯ ಾ

ಎಕದ್ವೆಳ್ಟ

ಕತ್ಲ್ಸಯ್

******** ತಾಂ?"

ಬ್ಯ್ಯ

ಪ್ಾಂಗ

ಲಸ್ತಸ

ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಾ

ಈಷಾ​ಾ ಕಡೆ

ಅನಿಕ್ಣೇ ಹುನ್ ಜಾಲಿ.

"ಆಜ್ ಮಕ ಕ್ಣತ್ಲಾಂಗ್ದ ಬ್ಯ್ಯ ವಯ್​್

"ಶಿತ್ರ ಥಂಡ್‍ಲ್ ಜಾಲಾ​ಾಂ ದೆಕುನ್ ಇಲೆಯ ಾಂ

ಕಂಡ್ಚ್ಪ್ಟೆಾ

ಹುನ್ ಜಾ​ಾಂವಿ​ಿ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತರ್ಜ ತಕ್ಯ ರ

ಜಾಯ್ ರ್ು ಾಂ..."

ದ್ವಲೆಸಾಂ." ಪ್ತ ಮ್ಹ ಣಾಲ.

"ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಕ್ಲೆಾಂಯ್?" ಮ್ರ್ಧಾಂ ದಾಯ್ 52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ರಗ್ ಆಯ್ಕಯ ತಡು್ ಾಂಕ್


ಘಾಲಿ ಈಷಾ​ಾ ನ್.

ಕ್ಣತೊಯ ಪಾಡ್‍ಲ್.. ಕೇಣ್ ಜಾವೆಾ ತ್ರ ಹೆಾಂ?

"ಆನಿ ಮುಕರ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಕಾಂಯ್​್

ತತ್ಲ್ಯ ಾ ರ

ಕರಿನ... ಘಚೆಸಾಂ ಕಮ್, ರಾಂದಾಪ್,

ಬಸ್'ಲಾಯ ಾ ನ್ "ತ್ಲಾಂ ಸಿಾಂಗ್ ಕತ್ಲ್ಸ ತ್ಲಾಂ

ವಸ್ತು ರ ಉಾಂಬಳೆ್ ಾಂ, ಆಳೆನ್ ವಾಟೆ್ ಾಂ,

ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಬ್ಯ್ಯ "

ಹೆಾಂ

"ಓಹೊೇ.. ತ್ಲ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನ...

ಪೂರ

ತಾಂಚ್ಚ

ಕರ

ಮ್ಹ ಣ್

ರ್ಾಂಗನ್ ಶಿೇದಾ ಹಾ​ಾಂಗ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ.

ಪ್ದಾ​ಾಂಚಿ

ಕ್ಣತ್ಲಾಂ

ಕಚೆಸಾಂ?

ಖಂಯ್ ಾ ರ್ಾಂಜ್

ಕರ್ಸಕೃಮ್

ಲಾಗ್ದಾಂ

ತ್ಲಾಂ ಪ್ದ್'ಚ್ಚ ಬರೆಾಂನ...ತರ ಪಾಪ್

ತಣಾಂ *********

ಪ್​್ ೇಕ್ಷಕರ್ಚ್ಾ

ತ್ಲಾಂ

ಪ್ದ್

ಪುನೆವಂತ್ಲ್ನ್

ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂಗ್ದೇ.. ದೇವ್ನ ಜಾಣಾ​ಾಂ"

ಚಲಾು ಲೆಾಂ. ಕೇಣ್'ಗ್ದೇ ಏಕ್ ಚಲಿ ಪ್ದ್

"ತ್ಲಾಂ

ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂ

ಗ್ಯು ಲಿ. ಹೆಾಂ ಆಯೊ ಲಾಯ ಾ ಎಕಯ ಾ ನ್

ಮ್ಹ ಣಾಲ ತೊ.

ಹಾ​ಾಂವೆಾಂಚ್ಚ.."

"ಥು... ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಸಿಾಂಗರ'ಗ್ದೇ? ಹಾಕ ಸಿಾಂಗ್ ಕರುಾಂಕ್'ಚ್ಚ ಯೇನ..ತ್ಲ್ಳೊ

_ ಜೆಫ್ರರ , ಜೆಪ್ಪಪ .

------------------------------------------------------------------------------------------

ಹೀಟೆರ್ಲ್ ಲಿ... ಲಿ... ಲಿ... ಲಿ. (ಹೊೇಟೆಲಾ​ಾಂತ್ರ

ರಿರ್ಚ್​್ ,

ಲಾ​ಾ ನಿಸ ,

ನೊಯ್ರ್ಲ್,

ಅರುಣಂ,

ರಿೇಟ್ಲ್,

ಮೆಲುಯ ,

ಮರಸ್,

ಆರ್ು ತ್ರ.

ಧ್ನಿ

ಕೌಾಂಟರರ ಬಸೊನ್ ಆರ್)

ನೊಯ್ರ್ಲ್

:

(ಉಟೊನ್)

ವಹ ಯ್

ಧ್ನಾ ಾಂ, ಮಕ ಹೆಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಸ್ಮಿ ನಮೂ?

ಧ್ನಿ ರ್ಚ್ಲಿಸ : ಹಾ​ಾಂ (ಹಾಸೊನ್) ಒಟುಾ ಕ್ಣತ್ಲಯ ಲಿ ಆರ್ತ್ರ? ನೊಯ್ರ್ಲ್ : ಒಟುಾ ಕ್ ಲಿ.. ಲಿ.. ಲಿ.. ಲಿ.. ರ್ಚ್ರ ಲಿ ರ್ಚ್ಲಿಸ : ಹಾ​ಾಂ ತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ನಾಂವ್ನ

ರ್ಚ್ಲಿಸ. ನೊಯ್ರ್ಲ್ : ಹಾ​ಾಂ ತಶಾಂ ಹೊೇಟೆರ್ಲ್ ಲಿ.. ಲಿ.. ಲಿ.. ಲಿ ರ್ಚ್ರ ಲಿೇ... (ನೊಯ್ರ್ಲ್ ಬಿರ್ಲ್ಯ

ಧ್ನಿ : ಖಂಚೆ ಮ್ಹ ಣಾಲಯ್?

ನೊಯ್ರ್ಲ್ : ಹೊೇಟೆರ್ಲ್ ಲಿ.. ಲಿ.. ಲಿ.. ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಬರಯಯ ಾಂಮೂ? ಹಾಚೊ

ಆರ್ಥಸ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ?

ದಿೇವ್ನ್ ಚಲಾು ) (ಮರಸ್ ಉಟ್ಲ್ು ಆನಿ ಕೌಾಂಟರಚೆರ ಯ್ತ್ಲ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ ಪ್ಳೆತ್ಲ್..

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ಇಲಿಯ ತ್ಲ್ಜಾ ಅಾಂಬಡೆ ಸಿಗ್ಳತು ದೆ" ಮ್ಹ ಣ್

ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ಮಾಂಡ್ಚ್ಾ ಕ್ ಗ್ಲಾ​ಾಂಯೇ? ಅರೇ

ಬರಯಯ ಾಂ)

ಡೊಲಾಯ , ಇಲಿಯ ಸ್ಬ್ದಿ ಪುಸ್ತನ್ ಕಡ್‍ಲ್.

ಮರಸ್ : ನಹ ಯ್ ರ್ಚ್ಲಾ​ಾ ಸಬ್.. ತಜಾ

(ಡೊಲಾಯ ಯೇವ್ನ್ ಇಲಿಯ ಸ್ಬ್ದಿ ಪುಸ್ತನ್

ಹೊೇಟೆಲಾ​ಾಂತ್ರ

ಕಡ್ಚ್ು )

ಕ್ದಾಳ್ಟಯ್

ತ್ಲ್ಜಾ

ಅಾಂಬಡೆಚ್ಚ್ ನೇ ಮೆಳೆ್ ?

ಅರುಣ್ : ಅಾಂಬಡೆ ಸಿಗ್ಳತು ದೆ. (ಅರಣ್

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್.. ತ್ಲ್ಜಾ..

ಆನಿ ರಿೇಟ್ಲ್ ಚಲಾು ತ್ರ.

ಮರಸ್ : ಮಗ್ದರ ತ್ಲ್ಜಾ ಮ್ಹ ಣ್

ಲಾ​ಾ ನಿಸ

ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಬರಂವೆ್ ಾಂ?

ಯ್ತ್ಲ್)

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್ ರ್ಾಂಗ್ಯ ಬರಿ... ಹೆಾಂ

ಲಾ​ಾ ನಿಸ : (ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ ವಾಚುನ್) ಆಾಂಬಡೆ

ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ ತಕ್ಯ ಕ್ ಗ್ಲಾ​ಾಂಯೇ? ವಹ ಯ್'ರೇ

ಸಿಗ್ಳತು ದೆ... ನಹ ಯ್ ಧ್ನಿಯ ಅಾಂಬಡೆ

ಡೊಲಾಯ

ಸಿಗ್ಳತು ದೆ

ತ್ಲ್ಾ

ಬೊೇಡ್ಚ್ಸರ

ಆಸ್ ಾಂ

ಬಿರ್ಲ್ಯ

ದಿೇಾಂವ್ನೊ

ಮ್ಹ ಣ್

ಕೌಾಂಟರಕ್

ಬೊೇಡ್ಚ್ಸರ

ತ್ಲ್ಜಾ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಪುಸ್ತನ್ ಕಡ್‍ಲ್ (ಡೊಲಾಯ

ಬರಯಯ ಾಂಯ್ ಮೂ?

ಭಾಯ್​್ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಲ್ಜಾ ಪುಸ್ತನ್ ಕಡ್ಚ್ು )

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್, ಅಾಂಬಡೆ ಸಿಗ್ಳತು ದೆ..

ಮರಸ್ : "ಇಲಿಯ ಅಾಂಬಡೆ ಸಿಗ್ಳತು ದೆ"

ಮ್ಹ ಣ್ ಬೊೇಡ್ಚ್ಸರ ಬರಯಯ ಾಂ.

ಹಾ​ಾಂ..

ಲಾ​ಾ ನಿಸ

ಆತ್ಲ್ಾಂ

(ಮರಸ್

ಜಾಲಾ​ಾ ರ

ಕರೆಕ್ಾ ...

ಚಲಾು ,

ಅರಣ್

ಕೌಾಂಟರಕಡೆಾಂ ಯ್ತ್ಲ್)

:

ಅಾಂಬಡೆ

ಮೆಳ್ಟು ತ್ರ

ಖಂಡ್ರತ್ರ'ಮೂ? ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್ ಹಾಬ್.. ಖಂಡ್ರತ್ರ

ಅರುಣ್ : (ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ ವಾರ್ಚ್ು )

ಇಲಿಯ

ಮೆಳ್ಟು ತ್ರ.

ಆಾಂಬಡೆ ಸಿಗ್ಳತು ದೆ... ಹೆಾಂ ಬರೆಾಂ ಅರ್..

ಲಾ​ಾ ನಿಸ

ನಹ ಯ್ ಧ್ನಿಯ,

ಜಾಲಾ​ಾ ರ, ಸಿಗ್ಳತು ದೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್

ತಮೊ ಾಂ ಅಕೊ ರ್ಲ್

: ಖಂಡ್ರತ್ರ ಮೆಳ್ಟು ತ್ರ ವಹ ಯ್

ಆರ್ಗ್ದೇ ನ?

ಬರಯಯ ಾಂಯ್?

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳೆಾಂಯ್?

ನೆಾಂ...?!

ಅರುಣ್

:

ನಹ ಯ್..

ಮೆಳ್ಟ್ ರ್ು ನ...

ಅಾಂಬಡೆ

ಇಲಿಯ

ಆನಿ

ಮೆಳ್ಟು ತೇ?

ಆಾಂಬಡೆ

ಕ್ಣತ್ಲಾಂ

ಅಲಿಯ

ಅಾಂಬಡೆ

ಮೆಳ್ಟು ತ್ರ

ಖಂಡ್ರತ್ರ

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್ ರ್ಾಂಗ್ಯ ಬರಿ.. ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ಮಾಂಡ್ಚ್ಡ ಾ ಕ್

ಗ್ಲಾ​ಾಂಯ್?

ವಯ್​್ ೇ ಡೊಲಾಯ , ತ್ಲಾಂ ಸಿಗ್ಳತು ದೆ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ

ಹಾ​ಾಂಗ್ಚ್ಚ್ 'ನೇ ಮೆಳೆ್ ?

ಪುಸ್ತನ್

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್... ಹಾ​ಾಂಗ್ಚ್ಚ್ ಮೆಳೆ್ ..

ಸಿಗ್ಳತು ದೆ ಪುಸ್ತನ್ ಕಡ್ಚ್ು )

ಆರುಣ್ : ತರ "ಇಲಿಯ " ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್

ಲಾ​ಾ ನಿಸ

ಬರಯಯ ಾಂಯ್?

ಅಾಂಬಡೆ ಉಟೊನ್ ದಿರ್ು ತ್ರ (ಲಾ​ಾ ನಿಸ

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್ ರ್ಾಂಗ್ಯ ಬರಿ. ಹೆಾಂ

ಚಲಾು , ವೇಗಸ್ ಯ್ತ್ಲ್) 54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕಡ್‍ಲ್

(ಡೊಲಾಯ

ಯೇವ್ನ್

: ಆಾಂಬಡೆ... ಆತ್ಲ್ಾಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರ


ರ್ಚ್ಲಿಸ : ತಾಂ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಹಾರ್ು ಯ್? ವೇಗಸ್

:

ಆನಿ

ಹಾರ್ನರ್ು ನ

ಕಡ್‍ಲ್. ...

(ಡೊಲಾಯ

ಯೇವ್ನ್

ಆಾಂಬಡೆ

ಪುಸ್ತನ್ ಕಡ್ಚ್ು )

ರ್ಚ್ಲಾ​ಾ ಸಬ್.. ಕಲೆಾಂ ತ್ಲಾಂ?

ವೇಗಸ್ : ಆತ್ಲ್ಾಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರ ಕ್ಣಯ ೇನ್

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ಅಾಂಬಡೆ..

ಜಾಲೆಾಂ.

ವೇಗಸ್ : ಅಾಂಬಡೆ? ತ್ಲಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ತಜಾ​ಾ

ಮೆಲುಯ : ಆನಿ ತೊ ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್?

ಹೊೇಟೆಲಾ​ಾಂತ್ರ

ಕಡ್‍ಲ್​್ ಉಡಯಾಂ.

ಅಾಂಬಡೆ

ಮತ್ರ್

ಮೆಳೆ್ ಗ್ದೇ?

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್ ರ್ಾಂಗ್ಯ ಬರಿ.. ಹೆಾಂ

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ನ ಹಾಬ್, ಸ್ಕೊ ಡ್‍ಲ್ ಮೆಳ್ಟು ..

ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ವೇಗಸ್

ಉಡಯ್'ರೇ ತೊ. ಅನೆಾ ೇಕ್ ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ

ಜಾಲಾ​ಾ ರ

:

ಸ್ಗ್ು ಾಂ ಅಾಂಬಡೆ

ಮೆಳ್ಟು ಮ್ಹ ಳೊು

ವಹ ಯ್ ಸ್ಬ್ದಿ

ಮತ್ರ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಬರಯಯ ಯ್?

ಮೆಲುಯ : ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ ಹಾಡ್‍ಲ್​್ ಘಾಲಾು ಾಂ...

ರ್ಚ್ಲಿಸ : ವಹ ಯ್ ನೇ.. ರ್ಾಂಗ್ಯ ಬರಿ ಹೆಾಂ

ಮಾಂಡ್ಚ್ಡ ಾ ಕ್

ಗ್ಲಾ​ಾಂಯೇ?

ಹಾಡ್‍ಲ್​್ ಘಾರ್ಲ್'ರೇ... ತ್ಲ್ಾ

ಮ್ಹ ಜಾ​ಾ

ಮಾಂಡ್ಚ್ಡ ಾ ಕ್

ಬೊೇಡ್ಚ್ಸರ 'ದ್ ಎಾಂಡ್‍ಲ್' ಮ್ಹ ಣ್

ಬರಯಾಂ.

ಗ್ಲಾ​ಾಂಯ್?

ಅಳೆರೇ ಡೊಲಾಯ ತ್ಲ ಅಾಂಬಡೆ ಪುಸ್ತನ್

_ ಡೊಲ್ಲಾ , ಮಂಗ್ಳು ರ್.

------------------------------------------------------------------------------------------

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆ 90 ದಿನ್ಗಳು ಮ್ನೆಸ್ ು ರ‍್ೀನಾರ್ಲ್ಡ ಲೀಬೊ ಹಚೊಂ ಕನ್ಾ ಡ ಫ್ರರ್ಲ್ಮ !!!

ಕುಾಂದಾಪುರ ಜ: 3. ಗ್ಳಲಾ್ ಡ್ರ ಟ್ಲ್ಕ್ಣೇಸ್ , ಕುಾಂದಾಪುರಾಂತ್ರ ಏಕ್ ಫಾಮದ್ ನಾಂವ್ನ. ಹಾ​ಾಂಗ್ಸ್ರ ಮನೆಸ್ು ರೊೇನರ್ಲ್ಡ ಲೇಬೊ ಹಾಚೆಾಂ 'ಆ 90 ದಿನಗಳು' ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ಪ್ಯಯ ಾ ಫಲಾ​ಾ ಚೆಾಂ ಪ್ಲೇಸ್ಾ ರ, ಟೆ್ ೇಲ್ರ ರಿಲಿೇಸ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ

ಫಲಾ​ಾ ರ್ಚ್ ಪ್ದಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಕಯ್ಸಾಂ ಆರ್ ಕ್ಲೆಯ ಾಂ.

ಉಗ್ು ವಣ್

ನಿವ್ ತ್ರು ಸೇರ್ಲ್ಸ ಆನಿ ಟ್ಲ್ಾ ಕ್ಸ ಕಮಷನರ ಜಾವಾ್ ಸೊ್ , ಉಡುಪಚೊ ರೊೇನರ್ಲ್ಡ ಲೇಬೊ, ಹಾ​ಾ ಫಲಾ​ಾ ಚೊ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಿಮಸಪ್ಕ್, ನಿದೇಸಶಕ್ ಆನಿ ಕಥಾ ಬರಯಣ ರ. ಹಾ​ಾ ಫಲಾ​ಾ ಚೊ ಪಾಟ್ಚೊ ಕಣೊ ಮ್ಹ ಳ್ಟು ಾ ಪ್ರಿಾಂ ಗ್ಳಲಾ್ ಡ್ರಚೊ ಯಕೂಬ್ದ ಖ್ಯನ್ ಖ್ಯದ್ರ, ಹಾಣಾಂ ಸ್ಹ ನಿದೇಸಶನ್ ದಿಲಾ​ಾಂ.ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ಎಕ ವರ್ಸಥಾವ್ನ್ , ಹಾ​ಾ ಫಲಾ​ಾ ಚೆಾಂ ನಿಮಸಣ್ ಕಯ್ಸಾಂ ಚಲನ್ ಆರ್.ಆನಿ ಅತ್ಲ್ಾಂ ಟ್ಲ್ಕ್ಣೇರ್ಾಂನಿಾಂ ಫರ್ಲ್ಾ ರಿಲಿೇಸ್ ಜಾ​ಾಂವಾ್ ರ ಆರ್. ' ಆ 90 ದಿನಗಳು' ಫಲಾ​ಾ ರ್ಚ್ ಫಸ್ಾ ಲುಕ್, ಪ್ಲೇಸ್ಾ ರ, ಟೆ್ ೇಲ್ರ ಆನಿ ಪ್ದಾ​ಾಂರ್ಚ್ ರಿಲಿೇಸ್ ಕರ್ಸಕ್ ಮ್ಕ್, ರಜಾ ಹಿಾಂದಳಿದ್ ಆಯ್ಕೇಗ್ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಸ ಜರ್ಪ್​್ ಕಶ್ ಹೆಗ್ಡ , ಉಡುಪಚೊ ಫಾ​ಾ ಮಲಿ ಟ್ ಸ್ಾ ಪ್​್ ವತಸಕ್ ನಡೊೇಜ ಜಿ ಶಂಕರ,ರಷ್ಾ ರ ಪುರಸ್ೊ ೃತ್ರ ನಟ್ ರಿಷಬ್ದ ಶಟ್ಾ , ನಿದೇಸಶಕ್ ರವಿ ಬಸ್ಕ್ ರ, ರಷ್ಾ ರ ಪ್​್ ಶಸಿು ಪುರಸ್ೊ ೃತ್ರ ಖ್ಯಾ ತ್ರ ಸಂಗ್ದೇತ್ರ ನಿದೇಸಶಕ್ ಡ್ಚ್ಕಾ ರ ನಗಭೂಷಣ್ ಉಡುಪ್,ವಿ.ಎಸ್ ಎನ್ ಹೆಬ್ಬ ರ, (ಉಡುಪ ಜಿಲಾಯ ಆರೊೇಗ್ಾ ರ್ಧಕರಿ) ,ರೊೇಸ್ರಿ ಕ್​್ ಡ್ರಟ್ ಕೇ ಆಪ್ರೇಟ್ವ್ನ ಸೊಸೈಟ್ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾನಸ ನ್ ಡ್ರ ಅಲೆಾ ೇಡ್ಚ್(ಕುಾಂದಾಪುರ) ಬೈಕಡ್ರ ಸ್ತಪ್​್ ರ್ದ್ ಶಟ್ಾ (ಬ್ ಹಾ​ಾ ವರ ಸ್ಕೊ ರೆ ಕಖ್ಯಸನಾ ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್) ಉಡುಪ ಜಿಲಾಯ ಕ.ರ್.ಪ್.ಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ನಿೇಲಾವರ ಸ್ತರೇಾಂದ್​್ ಅಡ್ರಗ, ಉಡುಪ ಜಿಲಾಯ ಮಗವಿೇರ ಯುವ ಸಂಘಟನಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಶಿವರಾಂ ಕ್.ಎಮ್. ಉಡುಪ ಮಗವಿೇರ

ಸಂಗಟನಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ವಿನಯ್ ಕುಮರ ಶಟ್ಾ , ಸ್ಹನ ಗೂ್ ಪ್ ಕೇಟೇಶ್ ರಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್,ಸ್ತರೇಾಂದ್​್ ಶಟ್ಾ , ಗ್ಳಲಾ್ ಡ್ರ ಗ್​್ ಮ್ ಪಂರ್ಚ್ರ್ತ್ರ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸ್ತದೇಶ್ ಶಟ್ಾ , ಆದ್ಶ್ಸ ಆಸ್ಪ ತ್ಲ್ ಕುಾಂದಾಪುರಚೊ ವೈದ್ಕ್ಣೇರ್ ನಿದೇಸಶಕ್, ಡ್ಚ್. ಆದ್ಶ್ಸ ಹೆಬ್ಬ ರ, ಮ್ನಸಿಾ ತ ಪಾಂರ್ಡಶನ್ ಕೇಟ ಹಾಚೊ ನಿದೇಸಶಕ್ ಡ್ಚ್. ಪ್​್ ಕಶ್ ತೊೇಳ್ಟರ, ನ್ಕಾ ಮೆಡ್ರಕಲಾಚೊ ವೈದ್ಕ್ಣೇಯ್ ನಿದೇಸಶಕ್ ಡ್ಚ್. ರಂಜನ್ ಶಟ್ಾ , ಪ್​್ ಭಾಕ್ಣರಣ್ ಟೈಲಾಸ ಚೊ ಪ್​್ ಶಾ​ಾಂತ್ರ ತೊಳ್ಟರ, ಉಡುಪ ಜಿಲಾಯ ಕ.ರ್.ಪ್.ಚೊ ಕರ್ಸದ್ಶಿಸ ಸ್ತಬ್ ಹಾ ಣಾ ಶಟ್ಾ ,. ದಗ್ಸ ಕೃಪಾ ಮೇ ಟಸ್ಸ ತೊ ವಿವೇಕನಂದ್ ಭಂಡ್ಚ್ರಿ, ಕೇಟೇಶ್ ರಚೊ ಶೇಖರ ಶಟ್ಾ , ಮುಡೆಸಶ್ ರಚೊ ವಕ್ಣೇರ್ಲ್ ರವಿಕ್ಣರಣ್ ಹೆ ಸ್ವ್ನಸ ಹಾಜರ ಆಸ್ ಲೆಯ . 'ಆ

90 ದಿನಗಳು' ಫಲಾ​ಾ ಚೊ ಹಿೇರೊ ಹ್ ತಕ್ ಮುರ್ಡಸಶ್ ರ (ರವಿಕ್ಣರಣ್ ಮುರ್ಡಸಶ್ ರಚೊ ಪೂತ್ರ) ,ಹಿೇರೊೇಹಿನ್,ಆನಿ ಕುಾಂದಾಪುಚೇಸ ಸ್ಬ್ರ ಘನೇಸ್ು ಕಲಾವಿದ್ ಆನಿ ಮನಯ್ ಹಾಜರ ಆಸ್ ಲೆಯ . ಸ್ವ್ನಸ ಸೈರಾಂನಿ ಫಲಾ​ಾ ರ್ಚ್ ರ್ಶಸ್ ಕ್ ಬರೆಾಂ ಮಗ್ಯ ಾಂ. ಡ್ಚ್. ಸ್ತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಪಾಸಜ್,ಉಳ್ಟು ರ್ಲ್,ಫಲಾ​ಾ ಚೆ ಗ್ರ್ಕ್ ಗವಿಸಿದ್ಿ ರ್ಾ ಹಳಿು ಕೇರಿ ಮ್ಠ, ಆನಿ ಮೆಹಬೂಬ್ದ ಖಿಲೆಯ ೇದಾರ ಹಾಣಿಾಂ

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಫಲಾ​ಾ ಚಿಾಂ ಪ್ದಾ​ಾಂ ಗ್ವ್ನ್ ಪ್​್ ೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಂತೊೇಸ್ಭ ರಿತ್ರ ಕ್ಲೆಾಂ. ಗ್ದರಿೇಶ್ ಶಟ್ಾ ಗ್ರ , ನವಿೇನ್ ಬ್ಬೊಸಜಾ ಆನಿ ಫಲಾ​ಾ ಚೊ ಸ್ಹ ನಿಮಸಪ್ಕ್ ಯಕೂಬ್ದ ಖ್ಯದ್ರ ಗ್ಳಲಾ್ ಡ್ರ ಹಾಜರ ಆಸ್ ಲೆಯ .

ಬಸ್ಕ್ ರ, ಸಂಕಲ್ನ್ ಕರ ನಗೇಶ್ ಎನ್,ಕಲ್ರಿಷ್ಾ ಜಿ.ಗ್ಳರುಪ್​್ ರ್ದ್ ,ಧ್​್ ನಿ ಆನಿ ವಿನಾ ಸ್ ಬ್ಲು, ರ್ಹಿತಾ ಪ್​್ ಮೇದ್ ಮ್ರವಂತ್ಲ ಹಾ​ಾಂಚೆಾಂ ಜಾವಾ್ ರ್. ಪ್​್ ಸ್ನ್ ಪ್ಣಕನ ಹಳಿು , ಹ ರ್ಗರಜ್ ಡ್ರಗ್ದಗ ಹೆಯಿೇ ನಿದೇಸಶಕ್ ಜಾವಾ್ ರ್ತ್ರ.ಅಪಾಸಜ್ ಉಳ್ಟು ರ್ಲ್, ಆನಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸ್ತನಿರ್ಲ್ ಹಾಣಿಾಂ ಗ್ದತ್ಲ್ಾಂ ಗ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ರ.

ತ್ಲ್ಾಂತ್ ಕ್ ನಿದೇಸಶಕ್ ಬಿ.ಶಿವಾನಂದ್, ಡ್ರ.ಓ.ಪ..ಪ.ವಿ.ಆರ.ರ್​್ ಮ, ಗೂಗ್ರೆಡ್ರಡ ,ಸಂಗ್ದೇತ್ರ ಕರ ರರ್ಧ್ಕ್ ಷಣ ------------------------------------------------------------------------------------------

veezkonkani@gmail.com 59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಬೊಬ್ಳ್ು ಾ ಚಿ ಖಿರ್ -ವಜಯ್ ತೊ ದಿೇಸ್ ಸ್ನ್ ರ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್ ಬ್ಾ ಾಂಕಗ್ರಾಂಕ್ ಆದೇರ್ಚೆಾಂ ಕಮ್. ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ಹಿ ಆದಿಯ ಗಜಾರ್ಲ್. ಆತ್ಲ್ಾಂಚೆಬರಿ ಪ್ಯಯ ಾ ಆನಿ ತರ್​್ ಾ ಸ್ನ್ ರಾಂನಿ ಫುರ್ಲ್ಯ ಕಮ್, ದರ್​್ ಾ ಆನಿ ಚೊವಾು ಾ ಸ್ನ್ ರಾಂನಿ ಫುರ್ಲ್ಯ ರಜಾ ಹಿ ಸಿಸ್ಾ ಮ್ ತವಳ್ ನತ್ರಲಿಯ . ಆನಿ ಹಿ ಕಣಿೇ ತವಳಿ್ . ಆನಿ ಹೆಾ ಕಣಾ ಚೊ ಹಿೇರೊ, ನರ್ಕ್ ಮ್ಹ ಣಾ​ಾ , ಜಾಚೆಾಂ ನಾಂವ್ನ ವರು ವಾು ರ್ಜರೆಮಯ, ಯ ರ್ಜಮಾ ಜಶಾಂ ತ್ಲ್ಕ ಆಪ್ಯು ಲೆ, ತ್ಲ್ಾ ಆದೇರ್ಚೆಾಂ ಕಮ್ ಸಂಪ್ವ್ನ್ ಘರ ವಚೊಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬೈಕಕ್ ಖೊಟ್ ಮರು ನ ಮನಚೆಾಂ, ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ಚ್ಚ ಸ್​್ ಾಂತ್ರ ಪ್ತಣಚೆಾಂ ಫ್ನ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ. "ರ್ಸ್ ಡ್ಚ್ಲಿಸಾಂಗ್?"

"ಕೈಕಂಬ ರ್ಾಂತ್ಲ ಥಾವ್ನ್ ಇಲಿಯ ತಕಸರಿ ಹಾಡ್ರೆ ಯ್?" "ಅರೆ, ಹಶಸಾಂ ಸ್ನ್ ರ ಆಯ್ಕಯ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ಜಾ​ಾಂಬಿಯ ಘೆವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಉಡೊನ್ ರ್ಾಂತ್ಲಕ್ ರ್ಧ್ಾಂವಾು ಲೆಾಂ ತಾಂ, ಆಜ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಾಲೆಾಂ?" "ತ್ಲಾಂಪೂರ ಘರ ಆಯಯ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ರ್ಾಂಗ್ು ಾಂ ತಕ... ಬರಿೇಶಿ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ದೇನ್ ಭಾಗ್ಾಂಚಿ ಹಾಡ್‍ಲ್... ಮಗ್ದರ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಣಯ ಗ್ಾಂವಿ್ ಾಂ ಬೊಬಿು ಾಂ ವಿಕುನ್ ಆರ್ು . ತಚೆಾಂ ಏಕ್ ಬೊಬ್ು ಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್. ಬೊಬ್ು ಾ ಚಿ ಖಿರ ಖ್ಯಾಂವಿ್ ಆಶಾ ಜಾಲಾ​ಾ ." "ಕಾಂಯ್ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಬ್ಪ್ ಜಾ​ಾಂವಿ್ ಾಂ ಪಾ್ ರಂಭಿಕ್ ಲ್ಕ್ಷಣಾ​ಾಂ ನಹ ಯ್ಮೂ?" "ಸೊರಿಸ, ನೊ ಲ್ಕ್... ಅನೆಾ ೇಕ್ ಮ್ಹ ಯ್ಕ್ ಪಾಟ್ಾಂ ಪ್ಡೆಯ ಾಂ."

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


"ಹೊೇ... ತಶಾಂ ತಕ ರ್ಾಂತ್ಲಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಮೂಡ್‍ಲ್ ನ... ತರ ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಅನೆಾ ೇಕ್ ಪಾ​ಾಂಚ್ಚ ದಿೇಸ್ ಜೇವ್ನ್ ಖ್ಯವ್ನ್ ಉಪಾಶಿಾಂ." "ವನ್ ಟೆ್ ಕ್ ಮೈಾಂಡ್‍ಲ್, ಅಳೆ, ಹಾ​ಾಂವ್ನ ಜೇವ್ನ್ ಇಲೆಯ ಾಂ ಆಡ್‍ಲ್ ಪ್ಡ್ಚ್ು ಾಂ. ತಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೇವ್ನ. ಕುಡ್ಚ್ರ್ಚ್ ಬ್ಗ್ಯ ರ 'ಡೊೇಾಂಟ್ ಡ್ರಸ್ಾ ಬ್ದಸ' ಬೊೇಡ್‍ಲ್ಸ ಲಾಯು ಾಂ." "ಪುಸ್ತಪ ಸ್ ಾಂ ನಕಗ್ದ?" ಪುಸ್ತಪ ಸ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ಇಾಂಗ್ದಯ ಷಾ​ಾಂತ್ರ 'ವಿಸ್ಪ ರ' ಮ್ಹ ಣಾು ತ್ರ, 'ಸಾಂಡ್‍ಲ್ವಿಚ್ಚ' ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಜರೆಮಚೆಾಂ ತ್ಲ್ಕ ಅನೆಾ ೇಕ್ ನಾಂವ್ನ... ಮನನ್ ಫ್ೇನ್ 'ಕಟ್' ಕ್ಲೆಾಂ... ಬ್ಜಾರಕ್ ವಚೊನ್ ಸ್ವಯ್ ನತ್ರಲಯ ರ್ಜರೆಮ ರ್ಾಂತ್ರ ಉತೊ್ ನ್ ಮುಕರ ಗ್ಲ. ಮಗ್ದರ ವಾಟೆ ದೆಗ್ರ್ಚ್ ಎಕ ಆಾಂಗ್ದಡ ಬೊಬ್ು ಾ ಾಂಚೆರ ದಿೇಷ್ಾ ಪ್ಡ್ಚ್ು ನ `ಹಾ​ಾ ಮನಚೆಾಂ ಬೊಬ್ು ಾಂ ಪಾಟ್ಾಂ ಉರೆಯ ಾಂ' ಮ್ಹ ಣಾಲ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಘಾಂವಾಡ ವ್ನ್ ರ್ಾಂತ್ಲಕ್ ಗ್ಲ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಉಬ್ಾಂ ಕರ್ ್ ಬೊಬಿು ಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗ್ಲ. ಬೊಬಿು ಾಂ ಪುಣಿೇ ಮೆಳಿು ಾಂ. ಪುಣ್ ಬೊಬ್ು ಾ ಗ್ರಿ್ ಕ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಶಮೆಸಲಾಂ. ದಾಟ್-ಮಟ್ ಕಾಂಯ್ ನಹ ಯ್. ಪುಣ್ ಪುಡುಪ ಡ್ರತ್ರ, ಮ್ಧ್ಾ ಮ್ ಪಾ್ ಯ್ಚಿ. ಪುಣ್ ಸಿು ರೇ ಸ್ಹಜ್ ಆಕಷಸಣ್ ಆಜೂನ್ ಥೊಡೆಾಂ ಉರ'ಲೆಯ ಾಂ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಪ್​್ ತ್ಲಾ ೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ತಕ ದಿಲಾಯ ಾ ತ್ಲ್ಾ ದಡ್ಚ್ು ಾ ನೈಸ್ಗ್ದಸಕ್ ದೆಣಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಲಾಗನ್. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಹಾ​ಾ ಬೊಬ್ು ಾ ಗ್ರಿ್ ಕ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ನ ದಿಯಾಂಗ್ದೇ? ಕಣಾ ಚಿ ಅಖೇರ ಪ್ರಾ ಾಂತ್ರ ಬೊಬ್ು ಾ ಾಂಗ್ರ್ ್ಾಂಚ್ಚ

ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಾತ್ಲ್ಯ್ ತರ? ಆತ್ಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ರ್ಜ ಮ್ತಕ್ ಪ್ಯ್ಯ ಾಂ ಯ್ತ್ಲ್ ನಾಂವ್ನ ಮಲಿ ಮ್ಹ ಣ್. ತಕ ಆಮ ಮಲಿಬ್ಯ್ ಮ್ಹ ಣಾ​ಾ ಾಂಗ್ದೇ...? ಮಲಿರ್ಚ್ ತ್ಲ್ಾ ನೈಸ್ಗ್ದಸಕ್ ದೆಣಾ​ಾ ಾಂಚಿ ವಾಡ್ಚ್ವಳ್ ಆರಂರ್ಭ ಜಾತ್ಲ್ನ ಅಜಾಪಾ​ಾಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ರಯ ಾಂನಾಂತ್ರ. ತ್ಲ್ಚೆಾ ಪಾ್ ಯ್ರ್ಚ್ ಹೆರ ಚೆಡ್ಚ್​್ ಾಂ ಬರಿಚ್ಚ ರ್ಮನ್ಾ ನಮುನಾ ಕ್ಚ್ಚ ತ್ಲ್ಚಿ ಸಂಯಬ ರ್ಕ್ಣಸ ವಡ್ಚ್ವಳ್ ಜಾಯಿತ್ರು ಆಯಿಯ . ಪುಣ್ ಅರ್ಚ್ನಕ್ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ಕೇಣ್ ಜಾಣಾ. ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ವಸ್ತು ರ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ ಹದಾ​ಾ ಸ ವಯ್​್ ಅನೊಸಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಜಾಲೆಾಂ. ಆಾಂಗ್ ಮಟೆಾಂ ನ. ಪುಣ್ ಹರ್ಧಸಾಂ ಅಾಂದಾಸತ್ಲ್ಲೆಾಂ ಜಾಲಾಯ ಾ ನ್ ಪಾ​ಾಂಚ್ಚ ಸ್ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಟೊಪ್ ಬದಯ ಾಂಕ್ ಪ್ಡ್ಚ್ು ಲೆಾಂ. ಆವಯ್ೊ ಖಂತ್ರಚ್ಚ ಖಂತ್ರ. ದಬಸಳಿಾಂ ಮ್ನೆ ಾಂ. ನವಿ ಮುರ್ು ಯಿೊ ವರ್ಸಾಂತ್ರ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ, ಭಾರಿಚ್ಚ ಕಷಾ​ಾ ಾಂನಿ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ಸ್ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಟೊಪ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬದಯ ಾಂಚೊ? ಆನಿ ತ್ಲ್ಾ ಕಳ್ಟರ ಎಕ್ಚೇಾಂಜ್ ಆಫರಯಿೇ ಆರ್ನತ್ರ'ಲೆಯ ಾಂ. ದಬ್ು ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಬೊಬ್ು ಾಂ ವಹ ಡ್‍ಲ್ ಗ್ದ್ ಅಶಿಚ್ಚ ಸ್ತರು ಜಾಲಿಯ ಗ್ದೇ ಕೇಣ್ ಜಾಣಾ.? ಅಶಾಂ ಆರ್ು ಾಂ ಮಲಿರ್ಚ್ ಸಜಾರ ಎಕ್ಯ ಾಂ ಬೊಣ್ಕೊ ಲೆಾಂ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ದಾಟೆಾಂ ಮಟೆಾಂ ತೇನ್ ಮ್ಹಿನಾ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ತರಯಿೇ ನವೆಾಂ ವಸ್ತು ರ ಹಾಡ್ಚ್ು ಲೆಾಂ. ತತ್ಲಯ ಾಂ ಅನ್ಕೊ ರ್ಲ್ವಂತ್ರ. ದಾಟೆಾಂ-ಮಟೆಾಂ ಜಾಲಾ​ಾ ರಯಿೇ ಖ್ಯಡೆೊ ಪಂದಾ ಮಸ್ ಉಣ, ದೆಕುನ್ ತ್ಲ್ಕ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಲಿಚೊ ಮಸೊರ, ತ್ಲ್ಚಿ ತ ಅನೊಸಾಂರ್ಚ್ ವಸ್ತು ರಾಂತ್ರ ಉಟೊನ್ ದಿಸಿ್ ದಾಂಗ್​್ ಳಿ ವಾಡ್ಚ್ವಳ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ , ಆನಿ ತ್ಲಾ ವಾಡ್ಚ್ವಳಿ ನಿಮು ಚೆಡ್ಚ್ಾ ಾಂಚೆ ದಳೆ ಆಪಾಣ ಚೆರ ಉಣ, ಮಲಿಚೆರ ಚಡ್‍ಲ್ ಖಂರ್ಚ್ು ತ್ರ ತ್ಲಾಂ ಪ್ಳೆವ್ನ್ . ಹಾ​ಾ ಚ್ಚ ಮರ್​್ ನ್ ಬೊಣ್ಕೊ ಲಾ​ಾ ಚೆ ಮ್ತಾಂ ಏಕ್ ಐಡ್ರಯ ಉಬಿ ಯಿಯ . ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಯೂಜ್ ಕರ್ ತ್ಲಯ ಾಂ ಲೂಜ್ ವಸ್ತು ರ ಮಲಿಕ್ ದಿಲಾ​ಾ ರ ಕಶಾಂ? ತವಳ್ ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ ಾಂ ಇಲೆಯ ಾಂ ಪುಣಿೇ ರ್ಧ್ಾಂಪುನ್ ವೆತ್ಲಲೆಾಂ ನಹ ಯ್ಗ್ದೇ? ಮಲಿಕ್ ಭಾಜ್ಲೆಯ ಾಂ ಮೆಳೆು ಾಂ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಬೊಣ್ಕೊ ಲಾ​ಾ ಚೆ ತ್ಲ ಲೂಜ್ ದ್ಗ್ಯ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ ಖ್ಯಾಂದಾರ ಬರ್ು ನ ತ್ಲ್ಕ ಪ್ಯ್ಯ ಾಂಚೆ ಬರಿ ಕಕಸರೆ ಜಾಯ್ ತ್ರಲೆಯ . ಬಗ್ರ ಮಟೆಾಂ ಸ್ತಖ್ ಜಾತ್ಲ್ಲೆಾಂ. ಕುತ್ಲ್ು ರೆ ಪಂದಾಯ ಾ ಕಾಂಬ್ಾ ಪಲಾಬರಿ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಚೆ ಆಬ್ು ಯ್ಚೆ ದಳೆ ತತ್ಲಯ ತ್ಲ ಒಪಾನಾಂತ್ರ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ಹದಾ​ಾ ಸಚೆಾಂ ವಿಕಸ್ನ್ಾಂಚ್ಚ ಪ್ಳೆರ್ಜ ಶಿವಾಯ್ ಮೆಾಂದಾ್ ಚೆಾಂ ವಿಕಸ್ನ್ ಉಣಾಂ. ತಶಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಪಯ ಮೆಾಂಟ್​್ ಕ್ ಬಸೊನ್ ಬಸೊನ್ ರ್ಧ್ವಿ ಪಾಸ್ ಜಾತ್ಲ್ನ ತ್ಲ್ಕ ಕಜಾರಚಿ ಪಾ್ ಯ್ ಜಾಲಿ. ದೆವಾನ್ ತ್ಲ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ರಚಯ ಲ ನೊವ್ಚ್ ಯ್ ಮೆಳೊು , ದೇನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಿರ್ಧವ್ನಯಿೇ ಜಾಲೆಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚೆ ಭಿತರ ಜಾಲಾಯ ಾ ಚೆಡುಾಂ ಬ್ಳ್ಟಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಸ್ಶಿಸಾಂ ಪಾಟ್ಾಂಯಿೇ ಆಯ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ಆವಯ್ ರಾಂದ್​್ ಯ್ರ್ಚ್ ವಾ​ಾ ಪಾರಾಂತ್ರ ರ್ಾಂಗ್ತ್ರ ದಿಲ ಆನಿ ಕ್ ಮೇಣ್ ಆವಯ್​್ ಹಾತ್ರ-ಪಾ​ಾಂಯ್ ಸ್ವಾೊ ಸ್ ಪ್ಡೊನ್ ಆಯಿಲೆಯ ಬರಿ

ಜಾತ್ಲ್ನ ಎಕಯ ಾ ನ್ಾಂಚ್ಚ ವಹ ಯ್ ಟ್ ಮುಾಂದ್ರುನ್ ವೆಹ ಲ ಆನಿ ರ್ಾಂಗ್ತ್ಲ್ಚ್ಚ ಧುವೆಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ ಾಂ. ಆನಿ ಧುವೆಚೆರ ದೆವಾನ್ ದ್ಯ ದಾಕಯಿಲಾಯ ಾ ನ್ ತ್ಲಾಂ ಆವಯ್​್ ಾಂ ವಾಡ್ಚ್ವಳಿಚೆಾಂ ವಾರೆರ್ಿ ರ ಜಾಲೆಾಂ ನ. ನೊಮ್ಸರ್ಲ್ ಗ್ ೇತ್ರ. ಆವಯ್ೊ ಸ್ಮರ್ಧ್ನ್... ಮಲಿಬ್ಯ್ರ್ಚ್ ಖ್ಯಡೆೊ ಪಂದೆಯ ಒವರರ್ಯ್ಿ ವಾಡ್ಚ್ವಳಿ ನಿಮು ಾಂ ತಕ ಸ್ದಾ​ಾಂಯ್ ನಕಯ ಾಂಚೆ ಕಕಸರೆ, ಕಕಸರಾ ಾಂ ನಿಮು ಾಂ ಬರಿಚ್ಚ ಹದಾ ಜಾಲಿಯ . ಸ್ದಾ​ಾಂಚ್ಚ ದೆವಾಕ್ ದರ್ಸತ್ಲ್ಲಿ. ದೆವಾ ಮಹ ಕ ಎಕಯ ಾ ಕ್ಚ್ಚ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಹಾ​ಾ ನಮುನಾ ರ ದಿಲಾ​ಾಂಯ್? ಕಾಂಯ್ಚ್ಚ ವಾಡ್ಚ್ವಳ್ ನತ್ರಲಿಯ ಾಂ ಕ್ಣತಯ ಶಿಾಂ ಜಣಾ​ಾಂ ಮ್ಹ ಜ ಮಸೊರ ಕರು ತ್ರ, ನಕಯ ಾಂ ಕರು ತ್ರ. ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಇಲೆಯ ಾಂ ಮಸ್ ಉಣ ಕರ್ ್ ನತ್ರ'ಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ವಾ​ಾಂಟುನ್ ದಿತೊನಾಂಯಿಗ ? ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಚಿ ಆಬ್ು ಯ್ಚಿ ದಿೇಷ್ಾ ಮ್ಹ ಜಾ ಹರ್ಧ್ಾ ಸರ ಖಂಚಿ್ ತ ಇಲಿಯ ಉಣಿ ಜಾತನಾಂಗ್ದೇ? ಹಾ​ಾಂವೆಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಕ್ಲಾ​ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಹ ಕ ಹಿ ಶಿಕಷ ...? ದೇವ್ನ ತರಯಿೇ ಕರು ಲ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ? ತ್ಲ್ಣ ಹಿ ಪೃಥ್ವ್ ರರ್ಚ್ಯ ಾ , ಪ್​್ ಕೃತ ರರ್ಚ್ಯ ಾ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂತಾಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಮ್ ಆಟ್ಲ್ಪಾಯ ಾಂ ಜಾಚೆ ಪ್ಮಸಣ ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ನಿ ತ್ರ, ರೂಕ್ ಝಡ್ಚ್ಾಂ ಉಬ್ಿ ತ್ಲ್ತ್ರ, ವಾಡ್ಚ್ು ತ್ರ ಮರು ತ್ರ. ಸ್ವ್ನಸ ರರ್ಚ್​್ ವಿವಿಧ್ಯ ಆಕರಚಿಾಂ ಗ್ತ್ಲ್​್ ಚಿಾಂ, ರುಪಾಚಿಾಂ ಜನಾ ತ್ಲ್ತ್ರ ತ್ಲ್ಾಂತಾಂ ದೇವ್ನ ಡೈರೆಕ್ಾ ಇಾಂಟರಫರ್ರ ಜಾಯ್ . ಸ್ಗ್ು ಾಂ ಪಾ್ ಕೃತಕ್ ನಿರ್ಮ ಪ್ಮಸಣ ಘಡ್ಚ್ು .

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಚ್ಾ ಾಂಕ್ ಹರ್ಧ್ಾ ಸರ ಉಣ, ಪ್ಾಂಕಾ ರ ಚಡ್‍ಲ್; ಥೊಡ್ಚ್ಾ ಾಂಕ್ ಹರ್ಧ್ಾ ಸರ ನ, ಪ್ಾಂಕಡ ರ ದ್ರಬಸ್ು . ಥೊಡ್ಚ್ಾ ಾಂಕ್ ಪ್ಾಂಕಡ್‍ಲ್ ಚಟೆಾ , ಹರ್ಧ್ಾ ಸರ ಜಬರದ್ಸ್ು , ಆನಿ ಥೊಡ್ಚ್ಾ ಾಂಕ್ ವಯ್​್ ಯಿೇ ನ. ಪಾ್ ಕೃತಕ್ ನಿರ್ಮ್... ಆಸಾಂ ಆಮೆ್ ಾಂ ಮಲಿಬ್ಯ್ಕ್ ಪ್ಾಂಕಡ ರ ಕಾಂಯ್ ಮಹ ರಗ್ ಪ್ಡೊನತ್ಲಯ ಾಂ. ತರಯಿೇ ಹರ್ಧ್ಾ ಸರ ಮತ್ರ್ ಚಡ್‍ಲ್ ಸ್ವಾಯ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ, ಏಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯ ಾ ರ ಏಕ್ ನಹ ಯ್ ರ್ಧ್ ಫ್ ೇ ಮ್ಹ ಳೆು ಬರಿ. ಹಿಚ್ಚ ತ ರ್ಚ್ಲಿು ಖುರ್ಸ ವಾಟ್, ಆನಿ ಹೆಾ ಖುರ್ಸ ವಾಟ್, ಆನಿ ಹೆಾ ಖುರ್ಸ ವಾಟೆಚೆಾಂ ಚೊವಾಿ ವೆಾಂ ತ್ಲರ್ಾಂವ್ನ ಭೊೇವ್ನ ಪ್ಯ್ಸ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಹಯ್ಸಕ ಮಡ್ಚ್ಚೆರ ಏಕ್ ಸಿಲ್​್ ರ ಲಾಯಿ್ ಾಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಹ ಣಾು ತ್ರ ತಶಾಂ ಮಲಿಬ್ಯ್ರ್ಚ್ ಭ್ರೆಯ ಲಾ​ಾ ಹರ್ಧ್ಾ ಸ ನಿಮು ಾಂ ತಕ ಥೊಡೊ ತರಯಿೇ ಫಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಲಯ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ರ. ತಚೆರ ಆಬ್ು ಯ್ಚಿ ದಿೇಷ್ಾ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಯ್ತ್ಲಲಾ​ಾ ದಾದಾಯ ಾ ನಿಮು ಾಂ ತಕ ವಾ​ಾ ರ ಹೆರಾಂ ಪಾ್ ಸ್ ಇಲಯ ಸೊ ಚಡ್‍ಲ್. ತ್ಲ್ಾಂತಾಂಯ್ ತಚಿಾಂ ಬೊಬಿು ಾಂಚ್ಚ, ಖಚೊಸಾಂಚಿಾಂ ಚಡ್‍ಲ್. ತ್ಲ್ಾ 'ಭಿಕ್ಣ ಶಿ' ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಕ್ 'ಮಲಿಬ್ಯ್ಚೆಾಂ ಬೊಬ್ು ಾಂ' ವಾಹ ವಂವ್ನೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ು ಲ ಜಾವೆಾ ತ್ರ ಕೇಣ್ ಜಾಣಾ? ಅಶಾಂ ಆಮ್ ಕಥಾ ನರ್ಕ್ ರ್ಜರೆಮ ವಚೊನ್ ಮಲಿಬ್ಯ್ರ್ಚ್ ಬೊಬ್ು ಾ ಾಂ ಸ್ಶಿಸಾಂ ಪಾವ್ಚಯ . "ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಾಯ್-ಬ್ ತಕ?" ಮ್ಹ ಣಾಲಿ ಮಲಿಬ್ಯ್, ಹೊ ತನಸಟೊ ತಕ ಇಲಯ ಆಪುಬ್ಸಯ್ ದಿಸೊಯ . ಮ್ಹ ಜ ಘವ್ನ ಅನೆಾ ೇಕ್

ದೇನ್-ತೇನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್ಲಯ ಜಾಲಾ​ಾ ರ ಮಹ ಕಯ್ ಆಜ್ ತಸ್ಲ ಏಕ್ ಪೂತ್ರ ಆಸೊು ಕಣಾಣ ಮ್ಹ ಣ್ ತರ್ಚ್ ಚಿಾಂತ್ಲ್​್ ಾಂಚಿ ರ್ಧ್ರ ರ್ಧ್ಾಂವಿಯ . ದಸ್ ಾಂಯ್ ಚೆಡುಾಂ ಜಾತ್ಲಾಂ ತರ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ತಚೆಾ ಮ್ತಾಂತ್ರ ನ. ಜಾ​ಾಂವಯ್ ತರಯಿೇ ಜಾಯ್ು ಕಣಾಣ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ಲ್ು ನಾಂಚ್ಚ ರ್ಜರೆಮರ್ಚ್ಾ ದಾವಾ​ಾ ಹಾತ್ಲ್ರ್ಚ್ ಚೊವಾು ಾ ಬೊಟ್ಲ್ರ ಆಸಯ ಲಿ ಕಜಾರ ಮುದಿ ದಿಸಿಯ ಆನಿ ತಕ ನಿರಸ್ ಜಾಲ. ಹೊ ಆಮ್ ರ್ಜರೆಮ ನಡ್ಚ್ಾಂತೊಯ ತರಯಿೇ ಚಡ್‍ಲ್ ಶಿಕಯ ಲ, ನವೊ ರೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಯ ಆನಿ ಪ್​್ ಸ್ತು ತ್ರ ವಸು ಾಂತ್ರ ಆಸ್ಯ ಲ ಶಹ ರಾಂತ್ರ ಜಾಲಾ​ಾ ರಯಿೇ ತ್ಲ್ಚೆಾಂ ನಡ್ಚ್ೊ ರೆಯ ಾಂಪ್ಣಾ​ಾಂತ್ರ ಹಂಡ್ ಡ್‍ಲ್ ಪ್ಸಸಾಂಟ್ ಸ್ತರ್ಧ್​್ ಪ್ ಜಾವಾ್ ತ್ಲಯ ಲೆ ನಿಮು ಾಂ ನಡ್ಚ್ಾಂತ್ಲಯ ಭಾಷೆಾಂತ್ರಚ್ಚ ತಜಾ ಬೊಬ್ು ಾ ಕ್ ಕಶೇಾಂಗೇ?" ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಥತ್ಲು ರಿಕ್ಣ! ಹಾ​ಾ ಚ್ಚ ಚೆಡ್ಚ್ಾ ನ್ ಏಕ್ ಪಸ್ತು ರ್ಲ್ ಮಲಿಬ್ಯ್ರ್ಚ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಜಕುನ್ ಘಡೊ ವ್ಚೇಡ್‍ಲ್​್ ಪಸ್ತು ಲೆಾಂತ್ರ ಗ್ಳಳೊ ಉಸೊು ನ್ ತರ್ಚ್ ಕಪಾಲಾ​ಾಂತ್ರ ರಿಗನ್ ಮೆಾಂದಾ್ ಾಂತ್ರ ವಚೊನ್ ಖಂಚ್ಚಲಯ ಜಾಲಾ​ಾ ರಯಿೇ ತಕ ಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ು ಾಂನ (ಭೊಗ್ಣ ಾಂ ಕಶಾಂ? ಕಲಾಸ್ ಜಾತ ನಹ ಾಂಯಿಗ ೇ?) ಪುಣ್ ಹಾ​ಾ 'ಭಿಕ್ಣ ಶಾ​ಾ ನ್' ತಜಾ ಬೊಬ್ು ಾ ಾಂಕ್ ಕಶಾಂಗೇ ಮ್ಹ ಳೆು ಲೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ಶಿಶಾಂ ಕಡವ್ನ್ ತರ್ಚ್ ಕನಾಂನಿ ವ್ಚತಯ ಲ ತಸ್ಲ ಅಘಾತ್ರ ತಕ ಜಾಲ. ಕರಣ್? ತೊ 'ತಜಾ' ಮ್ಹ ಳೊು ಸ್ಬ್ದಿ . ರ್ಜಾಂ ರ್ಜದಾ್ ತಣ ಬೊಬಿು ಾಂ ವಿಕುಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಕ್ಲೆಾಂ ತ್ಲದಾ್ ಥಾವ್ನ್ ತಕ ಆಯುೊ ನ್

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಯುೊ ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಎಕ್ಚ್ಚ ತಜಾ ಬೊಬ್ು ಾ ಾಂಕ್ ಕಶೇಾಂಗೇ? ಸ್ತರು ಸ್ತರು ತಕ ಮ್ತಯ ಬ್ದ ಸ್ಮಿ ಲನ. ವಾ​ಾ ರಕ್ ಆಯಿಲಾಯ ಾ ಾಂಚೊ ಮಮೂರ್ಲ್ ಸ್ವಾರ್ಲ್ ತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತ ಲೆಕು ಲಿ ಆನಿ ಬೊಬ್ು ಾ ಚೆಾಂ ಮೇರ್ಲ್ ರ್ಾಂಗ್ು ಾಂ. ನಿೇಜ್ ಗ್​್ ಯ್ೊ ವಾಜಿಸ ಕರ್ ್ ಬೊಬಿು ಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಲಾು ಲೆ. ಉರೆಯ ಲೆ ಮ್ತಯ ಬ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಚಲಾು ಲೆ. ಕ್ ಮೇಣ್ ತಕ ಗಮನ್ ಆಯ್ಯ ಾಂ ಕ್ಣ ತಜಾ ಬೊಬ್ು ಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ದಾದಾಯ ಾ ಾಂಚಿ ದಿೇಷ್ಾ ಆಪಾಯ ಾ ಹರ್ಧ್ಾ ಸರ ಚರೊನ್ ಆರ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತ್ಲ್ಾ ನಂತರ ದಾದೆಯ ಲಾಗ್ದಾಂ ಆಯ್ಯ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ತಚೆ ಹಾತ್ರ ಆಪಾಪಾಂ ಪಾಲಾಂವ್ನ ಸ್ಮ ಕರು ಲೆ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಮಲಿಬ್ಯ್ಕ್ ಹೆಾಂಯಿೇ ಗಮ್ನಕ್ ಗ್ಲೆಾಂ ಕ್ಣ ಹೆರ ರಾಂದ್​್ ಯ್ ಮಲಾಯು ನ ಕಣ್ಯಿೇ ತಜಾ ರ್ಾಂಗ್ಾಂಕ್ ಕಶೇಾಂ, ತಜಾ ವಾ​ಾಂಯಗ ಾ ಾಂಕ್ ಕಶಾಂ ಯ ಮಗ್ಾ ಾಂಕ್ ಯ ತೊವಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಾ ದಿ ಮ್ಹ ಣಾನತ್ಲಯ . 'ತಜಾ​ಾ ' ಮ್ಹ ಳೊು ಸ್ಬ್ದಿ ಉರ್ಚ್ರಿನರ್ು ನಾಂಚ್ಚ ಮಲಾಯುಲೆ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ತಕ ಸ್ಪ ಷ್ಾ ಜಾಲೆಾಂ ಹೆ 'ಪ್ಡಪ ಶಿ' ಆಪಾಯ ಾ ಹದಾ​ಾ ಸಚಿಾಂ ನಕಯ ಾಂ ಕರು ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್. ಪುಣ್ ಕರು ಲಿ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಬ್ವಿಡ ? ಕಣಾಕಡೆ ರ್ಾಂಗ್ು ಲಿ? ಕಣಾಕ್ ದೂರ ದಿತಲಿ? ಬೊಬಿು ಾಂ ವಿಕ್​್ ಾಂ ಸೊಡು ಲಿ? ರಾಂದ್​್ ಯ್ಚೊ ವಾ​ಾ ರಚ್ಚ ಬಂದ್ ಕರ್ ್ ಘರ ಬಸು ಲಿ? ಭಿತರಯ ಾ ಭಿತರಚ್ಚ ಕಗ್ಸಲಿ ಮಲಿಬ್ಯ್. ಪುಣ್ ಕ್ಣತ್ಲಯ ಾಂ

ಕಗ್ಸಲಾ​ಾ ರಯಿೇ ತಚೊ ಜಿೇವ್ನಯಿೇ ಬ್ಗಯ ನ ಯ ಹರ್ಧಸಾಂಯಿೇ ಸ್ತಕ್ಯ ಾಂ ನ. ವಾ​ಾ ರ ಮತ್ರ್ ಬರೊಚ್ಚ ಜಾತ್ಲ್ಲ. ತ್ಲಾಂಚ್ಚ ಏಕ್ ಸ್ಮರ್ಧ್ನ್. ಆತ್ಲ್ಾಂ, ಇತಯ ಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ ನಕಯ ಾಂ ಸೊಸ್ತನ್ ವಹ ರ ಆಸಯ ಲೆ ಮಲಿಬ್ಯ್ಕ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಆಮ್ ಾ ಹಾ​ಾ ಹಿೇರೊಚೆಾಂ ಸ್ವಾರ್ಲ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಕತೊ ತೊನ್ ಗ್ಲೆಾಂ, ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ಖುಬ್ಳೆು ಾಂ, ಕ್ಣತ್ಲ್ಾ ವಿೇಟ್ ಆಯ್ಕಯ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಸ್ಮಿ ನ. ಇತಯ ಾಂ ವರ್ಸಾಂ ರ್ಧ್ಾಂಬುನ್ ಧ್ರೆಯ ಲೆಾಂ ಶವ್ಚಟ್ಾಂ ಉಮಳೊನ್ ವ್ಚತ್ಲಯ ಾಂ? ಯ ಹಾ​ಾ ಚೆಡ್ಚ್ಾ ಚೆಾಂ ಸ್ವಾರ್ಲ್ 'ಲಾಸ್ಾ ಸೊಾ ರ' ಜಾ​ಾಂವ್ನೊ ಪಾವೆಯ ಾಂ. ಚೆಡ್ಚ್ಾ ಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತಚೆ ಥಂಯ್ ಕದ್​್ ಳೆು ಾಂ? ಕೇಣ್ ಜಾಣಾ. ಆನಿ ಜರತರ ಮಲಿಬ್ಯ್ನ್ ಎದಳೆ್ ಬರಿಚ್ಚ ತೊ 'ತಜಾ' ಮ್ಹ ಳೊು ಸ್ಬ್ದಿ 'ಇಗ್ ರ' ಕರ್ ್ ಬೊಬ್ು ಾ ಚಿ ರೇಟ್ ರ್ಾಂಗ್'ಲಿಯ ತರ ಹೊ ಬ್ಬುಟ್ ಇಲೆಯ ಾಂ ವಾಜಿಸಕ್ ಕರ್ ್ ಏಕ್ ಬೊಬ್ು ಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಲು ಆಸ್ಲಯ ಆನಿ ಹಿ ಕಥಾ ಇತ್ಲ್ಯ ಾ ರ ಸಂಪು ಆನಿ ತ ಛಾಪುನ್ ಪ್​್ ಕಟ್​್ ಗಜ್ಸ ಪ್ಡ್ರು ನ. ಪುಣ್ ರ್ಜರೆಮರ್ಚ್ ಬದ್ ನಶಿಬ್ನ್ ತಶಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ನ. ಪ್​್ ಕರಣ್ ಕಡ್ರು ಚೆಾಂ ಮೇಟ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಪಾವೆಯ ಾಂ... "ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂಯ್ ತವೆಾಂ?" ತಣ ಗಮೆಸನ್, ತ್ಲ್ಳೊ ಮಟೊ ಕರ್ ್ ವಿರ್ಚ್ರೆಯ ಾಂ. ಪುಣ್ ರ್ಜರೆಮಕ್ ತರ್ಚ್ ತ್ಲ್ಳ್ಟಾ ಾಂತಯ ಗಮಸ ಆನಿ ಘಮಂಡ್ಚ್ಯ್ ಗಮಯ ನ. ತ್ಲ್ಣ ತಕ ಪ್ಳೆಾಂವೆ್ ಾಂಯ್ ಹೆಾಂಚ್ಚ ಪ್ಯ್ಯ ಾಂ, ಆನಿ ತಚೆಕಡೆ ಉಲಂವೆ್ ಾಂಯ್ ಹೆಾಂಚ್ಚ ಪ್ಯ್ಯ ಾಂ. ರ್ಮನ್ಾ ಜಾವ್ನ್

64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಚೊ ತ್ಲ್ಳೊ ಕಸೊ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಾಣಾ​ಾಂ? "ತಜಿಾಂ ಬೊಬಿು ಾಂ ಕಶಿಾಂ ದಿತ್ಲ್ಯ್?" ಪ್ತ್ಲ್ಾ ಸನ್ ತ್ಲ್ಚೆಾಂ `ಇನೊ್ ಸಾಂಟ್' ಸ್ವಾರ್ಲ್ ಆನಿ ರ್ಾಂಗ್ತ್ಲ್ಚ್ಚ ತ್ಲ್ಚಿ ದಿೇಶ್ಾ ಮಲಿಬ್ಯ್ರ್ಚ್ ದಾಂಗರ ಪ್​್ ದೇಶಾರ ಸ್ರನರ್ು ನ ರವಿಯ ನ, ಆಬ್ು ಯ್ನ್ ನಹ ಯ್, ಸ್ಹಜ್ಪ್ಣಿ. ಆಬ್ು ಯ್ ಕರಿ್ ಪಾ್ ಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಹ ಯ್ ತ್ಲ್ಚಿಾಂ ತ್ಲ್ರ್ಚ್ ಘರ ಕಾಂಯ್ ಸ್ತಕ್ಣದಾಟ್ ನತ್ರಲಿಯ . ಮಲಿಬ್ಯ್ ಎಕರ್ಚ್ಾ ಣ 'ಸೊ ರೆಡ್‍ಲ್' ರಗ್ನ್ ತ್ಲ್ಾಂಬಿೆ ಜಾಲಿ. ಗರಾ ಕತಚಿ ತ ತ್ಲ್ಾಂಬಿಡ ಜಾಲಿಯ ಸ್ಮ ಕಳ್ಟು ಲೆಾಂ. ತಣ ವ್ಚಲುಾ ಮ್ ರೇಯ್ಿ ಕ್ಲ ಆನಿ ಯ್ಟುಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಕ್ಲೆಾಂ. "ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಜಿೇಬ್ದ ಆಡ್‍ಲ್ ಘಾಲಾು ಯ್ ಪ್ಡ್ಚ್ಪ ಶಾ​ಾ ? ತಜಾ ಘರ ಬ್ಯಯ ಾಂ ನಾಂತ್ರ? ತಕ ಆವಯ್ ನ? ಬ್ಯ್ಯ ನ? ಭ್ಯಿಣ ನಾಂತ್ರ? ಧುವ್ಚ ನಾಂತ್ರ?; ಆಕಯ್, ಮಮ, ಮವಿೆ ನಾಂತ್ರ? ಸಜಾರ ಬ್ಯಯ ಾಂ ನಾಂತ್ರ? ತ್ಲ್ಾಂಕಾಂ ಸ್ಕಡ ಾಂಕ್ ಅಶಿಾಂಚ್ಚ ನಕಯ ಾಂ ಕರು ಯ್ ತಾಂ? ಪ್ಕ್ಣಸ ಬ್ಯಯ ಾಂ ತತಯ ಾಂಯ್ ಸ್ರ್ರ...? ತ ಉಲ್ಯ್ು ಗ್ಲಿ. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಹಿ ಸಿು ರೇ ಅಛಾನಕ್ ಅಶಿಯ್ ಚಿಡೆಯ ಲಿ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ ಚೆಕಸ ಥಟಕ್ೊ ಜಾಲ. ತ್ಲ್ಚೆ ಪಾ​ಾಂಯ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೆ, ಜಶಾಂ ಜಾಲ್ಯಿಲೆಯ ಸಿಮೆಟ್ಾಂತ್ರ ಪುರೊನ್ ತ ಸಿಮೆಾಂಟ್ ಪಾ​ಾಂಯಾಂ ಭೊಾಂವಿು ಾಂ ತಕ್ಷಣಾ ಘಟ್ ಜಾಲೆಯ ಬರಿ. ಹೊ ಆಮ್ ಬ್ಬುಟ್ ಗಲಾಟೊ ಉಬ್ಿ ತ್ಲ್ನಾಂಚ್ಚ ಇಲೆಯ ಶಾಂ 'ಪ್​್ ರ್ಜನ್ಸ ಒಫ್ ಮೈಾಂಡ್‍ಲ್' ಗಳುಸ ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರಯ ಲ ಜಾಲಾ​ಾ ರ ಹಿ ಕಥಾ

ತತ್ಲ್ಯ ಾ ರಚ್ಚ ಸಂಪು . ಪುಣ್ ಕಲುಬುಲ ಜಾಲಯ ಹೊ ಹಿೇರೊ ಪಾ​ಾಂಯಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಟಾಂ ಫುಟೊನ್ ರೊಾಂಬ್ಯ ಲೆ ಭಾಷೆನ್ ರೂಕ್ಚ್ಚ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ಲ. ಖೊಲೆ ಆಾಂಕ್​್ ಾಂವ್ನೊ ಮತ್ರ್ ಬ್ಕ್ಣ. ಕರಾ ಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ? ಘಡೊಾಂಕ್ ನಿಮಸಲಾ​ಾಂ ತ್ಲಾಂ ಘಡ್ಚ್ರ್ಜಚ್ಚ ನಹ ಯ್ಗ್ದೇ? ಆತ್ಲ್ಾಂ ಮಲಿಬ್ಯ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪಾಸಿ್ ಾಂ ವಾ​ಾ ರಕರಾಂಯ್ ಥಟಕ್ೊ ... ಗ್​್ ಯೊ ಾಂಯ್ ಥಟಕ್ೊ . ಕಣಾರ್ಚ್ ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್ರ ವಾ​ಾಂಯಿಗ ಾಂ, ಕಣಾರ್ಚ್ಾ ಾಂತ್ರ ಗರ್ಳಿ: ಆನಿ ಕಣಾರ್ಚ್ ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್ರ ತ್ಲಾಂಡ್ರಯ ಜಾಲಾ​ಾ ರ ಕಣಾರ್ಚ್ ಹಾತ್ಲ್ಾಂತ್ರ ವಾಳೆ್ ಭಾರ್ಜಾ ಚೊ ಕಟ್... ಅಶಾಂ ತಶಾಂ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ಥೊಡ್ಚ್ಾ ಘಡ್ರಯಾಂಕ್ ಸ್ಕಡ್‍ಲ್ಯಿೇ ಸ್ು ಬ್ದಿ . ತ್ ೇಡ್ರ ಸ್ು ಬ್ದಾ ಚಿತ್ಲ್​್ ಬರಿ. ಇತ್ಲಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ಲೇಕ್ಯಿೇ ಜಮಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಜಾಲ. ರ್ಕ್ಣ್ ಕ್ ಮುಯ್ಕ ಯ ಗಡ್ಚ್ಕ್ ಮೂಸ್ ಜಮು ತ್ರ ತಶಾಂ. ತ್ಲ್ಾ ಚ್ಚ ವೆಳ್ಟರ ತಮಳ್ ಫಲಾ​ಾ ಾಂನಿ ಎಮ್ಜಿಆರ ಪ್​್ ತಾ ಕ್ಷ್ ಜಾತ್ಲ್ ತಶಾಂ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಪ್ದ ಎಕಯ ಬ್ಾ ಟ್ಸ ಮೆನ ಬರಿ ಪ್​್ ತಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲ ಆನಿ ಪ್ಲಲಿರ್ಾಂಚೆಾಂ ಖ್ಯಕ್ಣ ಪ್ಳೆಲೆಾಂಚ್ಚ ಮಾ ಜಿಕ್ ಸಾ ೈರ್ಲ್ ಸ್ತಟೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಸ್ು ಬ್ದಾ ಚಿತ್ಲ್​್ ಾಂತ್ರ ಎಕೆ ನ್ ಸ್ತರು ಜಾಲೆಾಂ. ಥೊಡ್ಚ್ಾ ವರ್ಸ ಆದಿಾಂ ಬ್ಬಿ್ ಮ್ಸಿೇದ್ ಫಡಯ ಲ ಉಡ್ಚ್ಸ್ ಆರ್? ತ್ಲ್ಚೆ ನಂತರ ಕೇಮುವಾದ್ ಇಲಯ ಸೊ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಹಾ​ಾಂಗ್ ಚೊೇಠಾ ಮೇಠಾ ಗಲಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ು ಲ ತ್ಲಾಂ ಆಡ್ಚ್ಾಂವಾ್ ಉದೆಶಿಾಂ ರ್ಾಂತ್ಲಲಾ​ಾಂಗ್ದ, ಖಂಯ್ ಫೆರ್ು ಾಂ ಜಾತ್ಲ್ತ್ರ, ದಿವಾು ಲಾಗ್ದಾಂ, ನಟಕ್ ಯ ಕಸ್ಲಿಾಂಯ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರ್ಸಕ್ ಮಾಂ ಜಾತ್ಲ್ತ್ರ ಥಂಯ್ ಪ್ಲಲಿರ್ಾಂಕ್ ನಿಯುಕ್ು ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಕಸರಿ ಆದೇಶ್ ಆರ್. ತ್ಲ್ಾ ಅನುರ್ರ ಮಂಗೂು ರಾಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಕುಲೆ​ೆ ೇಕರ ಕೈಕಂಬ್ಾಂತ್ರ ಹಫಾು ಾ ವಾರ ಸ್ನ್ ರಚೆಾಂ ಜಮ್ ಾ ತಕಸರಿ ರ್ಾಂತ್ಲಕ್ ದಗ್ಾಂ ಪ್ಲಲಿರ್ಾಂಕ್ ನಿಯುಕ್ು ಕರು ಲೆ; ಎಕಯ ಪ.ಸಿ ಯರಪ್ಪ , ಅನೆಾ ೇಕಯ ಪ.ಸಿ. ನನಪ್ಪ . ಯರಪ್ಪ ನಿೇಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ.ಸಿ. ಪ್ಟ್ಾ ಕಮಾ , ಪುಣ್ ಇಲಯ ಸೊ ಕನ್ ಡ ಫಲಾ​ಾ ಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಪ.ಸಿ. ಆರ್ು ತ್ರ ತಶಾಂ. ರ್ಾಂಗ್ಲೆಯ ಬರಿ ಆಯೊ ತ್ಲ್ಲ ದೆಕುನ್ ನನಪ್ಪ ತ್ಲ್ಕ ಎಕ ಪ್ಲಾಂತ್ಲ್ರ ಘಾರ್ಲ್​್ ಆಪುಣ್ ಮಲಿಬ್ಯ್ ಆರ್ ತ್ಲಣಾಂಚ್ಚ ಬಿೇಟ್ ಮರು ಲ ಆನಿ ಚೊರಾ ಾಂ ಚೊರಾ ಾಂ ಮಲಿಬ್ಯ್ರ್ಚ್ ಖ್ಯಡೆೊ ಪ್ಲಾಂದಾ ಥೊಟೆ ಮರ್ ್ ಆರ್ು ಲ. ತ್ಲ್ಕ ಕರಣ್ ಆಸ್ಲೆಯ . ನನಪ್ಪ ಸಿು ರೇಯಾಂರ್ಚ್ ಖ್ಯಡೆೊ ಪಂದಾಯ ಾ ವಾಡ್ಚ್ವಳಿಚೊ ಆರಧ್ಕ್. ಕಜಾರ ಜಾತ್ಲ್ನ ದೇನ್ ಸಂಗ್ದು ತ್ಲ್ರ್ಚ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನಕ್ ಪ್​್ ೇರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಯ ಾ ; ಪ್ಯಿಯ ದೇತ್ರ, ಚೆಡ್ಚ್​್ ರ್ಚ್ ಬ್ಪಾಯ್​್ ತ್ಲ್ಕ ಆಕರ್ಷಸಕ್ ರಖಮ್ ಆಫರ ಕ್ಲಯ . ದಸ್ ಾಂ, ಚೆಡ್ಚ್​್ ಚಿ ಖ್ಯಡೆೊ ಪಂದಿಯ ವಾಡ್ಚ್ವಳ್. ಪುಣ್ ಕಜಾರ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಯ ಕ್ ಘರ ಹಾಡ್‍ಲ್​್ ತ್ಲ್ಾಂಚೆಾಂ ಖ್ಯಸಿಗ ಜಿವಿತ್ರ ಸ್ತರು ಕರು ನಾಂಚ್ಚ ನನಪ್ಪ ಕ್ ಕಳೆು ಾಂ ಕ್ಣ ಹೊಕರ್ಲ್ ಖ್ಯಡೆೊ ಪಂದಾ ಆನಿ ಬೊಾಂಬ್ಯ ವಯ್​್ ಸ್ಹಾರ ಮ್ರುಭೂಮ ಜಾವಾ್ ಸಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಕ್ಣತ್ಲಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಂ ಜಲಾ​ಾ ಲೆಯ ಾಂ ಭುಗ್ಸಾಂ ಪ್ರಾ ಾಂತ್ರ ಚಿಾಂವಾನ ಜಾಲೆಾಂಚ್ಚ. ತಶಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಲ್ಾ

ಬ್ಳ್ಟೊ ಕ್ ರ್ಡ ವನ್ ಥಾವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಬ್ಟೆಯ ಚೊ ಬೊಾಂಬ್ದ ದಾಯ್ಿ ಜಾಲ... ಆನಿ ಆತ್ಲ್ಾಂ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಪ್ಯಿಲೆಯ ಾಂ ಕ್ಲೆಾಂ ತ್ಲಾಂ ಕಮ್ ಮ್ಹ ಳ್ಟಾ ರ ತ್ಲ್ಚಿ ತ ಲಾಠ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಜಮ ಫಾರ್ು ಯ್ಕಯ . ಜಮಾ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಕಣಾಕ್ಚ್ಚ ಕಸ್ಲಚ್ಚ 'ಕೂಯ ' ಮೆಳೊು ನ ಕ್ಣೇ ರ್ಜರೆಮ ಆನಿ ಮಲಿ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಕ್ಣತ್ಲಾಂ ಘಡೆಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ. ಮಲಿಚೊ ತ್ಲ್ಳೊ ಮತ್ರ್ ಆಯೊ ಲ ಶಿವಾಯ್ ರ್ಜರೆಮ ಏಕ್ ಸ್ಬ್ದಿ ಉಲ್ಯಿಲಯ ಕಣ ಆಯೊ ಲೆಯ ಾಂ ನ. ಗಜಾರ್ಲ್ ನನಪ್ಪ ಕ್ಯಿೇ ಕಳಿತ್ರ ನ. ತ್ಲ್ಣ ಮಲಿಚೊ ತ್ಲ್ಳೊ ಆಯೊ ಲ, ಜಮ ಪ್ಳೆಲ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ ಜಾತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಳೆು ಾಂ ಚಿಾಂತನ್ ತೊ ಕರ್ಸಗತ್ರ ಜಾಲ. ಆತ್ಲ್ಾಂ, ಪ್ಲಲಿಸ್ ಆಯ್ಕಯ , ಜಮ ಫಾರ್ಳೊು ಆನಿ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಎದಳ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾ, ಮಲಿನ್ ಕಾಂಯ್ ದೂರ ದಿೇವಾ್ ಮ್ಹ ಣಾು ನ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಪುಣಿ ರ್ಜರೆಮನ್ ಪಾ​ಾಂಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ರ್ಾಂಗ್ರ್ಜ ಆಸ್ಲಿಯ ಗ್ದೇ? ನ. ಮಸ್ಕಮ್ ಲ್ಡ್ಚ್ೊ ಪ್ಲಲಿರ್ಕ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಕಂಗ್ರ್ಲ್ಚ್ಚ ಜಾಲ. ಜಿವಿತ್ಲ್ಾಂತ್ರ ಪ್ಯ್ಯ ಾಂ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಎನ್ಕೌಾಂಟರ ತ್ಲ್ಚೆಾಂ. ನನಪ್ಪ ನ್ ರ್ಜರೆಮಕ್ ಪ್ಳೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಲಾಠ ಉಬ್ರಿಯ . "ಬೊೇಳಿ ಮ್ಗ, ಎಲ್ಯ ರೂ ಓಡುವಾಗ ನಿೇನೇಕ್ ಇನ್ಕ್ ಇಲೆಯ ೇ ನಿಾಂತದಿ​ಿ ಯ?" ಆತ್ಲ್ಾಂ ಪುಣ್ ಯಿೇ ತ್ಲ್ಣ ಜಾಗ ಜಾಯ್ಿ ಗ್ದೇ? ಜಾಗ ಜಾತೊ ಕಣಾಣ , ಪುಣ್ ಮಲಿಬ್ಯ್ನ್ ತ್ಲ್ಕ ಆಸ್ಪ ದ್ ದಿಲ ನ. "ಸ್ರ ಇವನೇ ಸ್ರ ಈ ಗಲಾಟೆಗ್ ಕರಣ" ತಣ ರ್ಜರೆಮಕ್ ಬೊೇಟ್ ಜಕುನ್ ದೂರ ದಿಲೆಾಂ. ಆನಿ ಪ.ಸಿ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನನಪ್ಪ ನ್ ತಕ್ಷಣಾ​ಾಂಚ್ಚ ಕಲ್ರಕ್ ಧ್ರ್ ್ಯಿೇ ಜಾಲೆಾಂ.

ತ್ಲ್ರ್ಚ್

(ಮುಖಾರೊಂಕ್ ಆಸ)

\

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ಾಂತ್ಲ ಾಂ ಫಟ್ಕಕ ರಾಂಪ್ಣ್

(ಲೇ: ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ) ಹಾ​ಾ ರ್ಬರ ಸ್ ರ, ಜನೆರ್ 6-ವೆಾ ರ್, ಅಮೆರಿಕಾೆಂತ್ ಲೋಕಾನ್ ಆನಿೆಂ ಮುಖೆಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ ಪಾಟೊ ಾ ವಸಾಚ ಹಾ​ಾ ಚ್ಚ ದಿಸಾ ಜಾಲೊ ಕೆಪಿಟಲ್ ದಂಗೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ. ತವಳ್ಚಯ ಫಿರ್ಜಚೆಂತ್ ದನ್ಶಲ್​್ ಟರ ೆಂಪ್ ಎಲಸಾೆಂವಾೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ ಮತ್ೆಂನಿೆಂ ಸಲಾ ಲೊ . ತರಿಪುಣ್, ಸಲಾ ಣ ಮಾೆಂದುನ್ ಘೆಂವ್ನಕ ತ್ಚ್ಾ ೆಂ ಹೆಮೆಾ ೆಂ ಸ್ಪಡ್ಲನ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ೆಂ. ಆಪುಣ್ ಜಿಕಾೊ ೆಂ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಭಾಸ್ ಲ. ತ್ಚ್ಾ ಪರ ತಿಸೊ ಧಿಚ ಡ್ಲಮೊಕೆರ ಟ್ ಪಾಡ್ಲ್ ಚ್ಾ ಮುಖೆಲ ಆನಿೆಂ ಪರ ತೆಾ ಕ್ ಜಾವ್ನನ ಫಿರ್ಜಚೆಂತ್ ನಿಯುಕ್​್ ಜ್ಾ ೋ ಬಾಯ್ ನ್

ಎಲಸಾೆಂವ್ನ ಚ್ಲತ್ಚತ್ ಮಹ ಣ್ ದ್ಯವ ತ್ಣ್ತೆಂ ಮಾೆಂಡೊ​ೊ . ಆಪಾೊ ಾ ಪಾಟಾ ವಾ​ಾ ರೆಂಕ್ ರಜ್​್‌ದ್ಯನಿ ವಶಿೆಂಗಾ ನ್ ಡ್ಲ.ಸ್ಥಕ್ ಯೆಂವ್ನಕ ತ್ಣ್ತೆಂ ಉಲ ದಿಲ. ಥೆಂಸರ್, ಸಂಸದ್ ಸಾೆಂದೆ ಆನಿೆಂ ಸನೆಟರ್ ಕೆಪಿಟಲ್ ಬಾೆಂದ್ಯೊ ೆಂತ್ ಜಮಾಯ ಾ ಕೊೆಂಗ್ರರ ಸ್ ಜಮೆತಿೆಂನಿೆಂ ವಾೆಂಟೆಲ ಜಾಯ್ಶನ ಶೆಂ ಬಲ್ಲತ್ಕ ರನ್ ಆಡಾೆಂವ್ನಕ ಜಾಯ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೆಹ ಣ್ ತ್ಣ್ತೆಂ ಉದೆರ ೋಕತ್ ಭಾರ್ಣ್ೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾ​ಾ ದಂಗಾ​ಾ ಚ್ಲ ಇರದ ಜಾವನ ಸ್ಪೊ , ಬಾಯ್ ನ್-ಹೆರಿಚಸ್ ಹಾೆಂಚ ಜಿೋಕ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರೆಂಕ್ ಸ್ಪಡುೆಂಕ್ ನಜ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪರ ಜಾ-ಪರ ಭುತ್ಾ ೆಂತ್, ಹಿ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ತ ನ್ಶಲಸಾಯಚ ಗಜಾಲ್. ಟರ ೆಂಪಾಚ್ಾ ೆಂ ಪ್ಲರ ೋತನ್ ಪೊೆಂತ್ಕ್ ಪಾವೆಂಕ್ ಸ್ಪಡೆೊ ೆಂನ್ಶೆಂ, ತವಳಾಯ ಾ ಉಪ-ಫಿರ್ಜಚೆಂತ್ ಮಾಯ್ಕ ಪ್ಲನ್ಶಸ ನ್. ಪ್ಲನ್ಸ ರಿಪಬಿೊ ಕನ್ ಪಾಡ್ಲ್ ಚ್ಲ, ಟರ ೆಂಪಾನ್ ವಿೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ೊ ಲ ಮಹೆತ್-ವಂತ್ ರಜ್-ಕಾರಣ. ಎಲಸಾೆಂವಾಚ್ಾ ಪಲತ್ೆಂಶ್ ರದ್ಾ ಕರೆಂಕ್ ಪ್ಲನ್ಶಸ ಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾಪುರ ನ್, ಆಪುಣ್ ಜಿಕಾೊ ೆಂ ಮಹ ಣ್ ಪಗಚಟಿರ್ಜ ಮಹ ಣ್ ಟರ ೆಂಪಾನ್ ತ್ಕಾ ಪುಸಾೊ ಯೊ ೆಂ, ಹಲ್ಕ ಕೆಲ್ೆಂ ಆನಿೆಂ ಭೆಸಾ​ಾ ಯೊ ೆಂ. ತಶೆಂ ಕಚಚೆಂ ಖುಣ್ತೆಂ ತ್ಕಾ ದಿಸ್ಪೆಂಕಾನ ೆಂತ್ ದೆಕುನ್, ಪ್ಲನ್ಶಸ ಚ್ಯಾ ಜಿೋವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡುೆಂಕ್ ಶಿಕಾಣ ೆಂ ಕೆಲೆಂ. ರತ್ದಿೋಸಾಚ್ಯಾ ಟೆಲ್ವಿಜನ್ ಕಾಳಾರ್, ಪ್ಲರ ೋಕಾ ಕಾೆಂಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಮಾಧಾ ಮಾೆಂನಿೆಂ ರ್ಲಯ ದಂಗೊ ದ್ಯಖವ್ನನ ದಿಲ.

ಸಾವಚಜನಿಕ್ ಆಭಪಾರ ಯ್ ಟರ ೆಂಪಾಚ್ಯಾ ವಿರದ್ಾ ಗ್ರಲ. ಸತ್ ಜಿಕೆೊ ೆಂ, ಬಾಯ್ ನ್ಶಕ್ ಫಿರ್ಜಚೆಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಪಗಚಟೆೊ ೆಂ. ಆಖೆಯ್ರ ಪಯ್ಶಚೆಂತ್ ಟರ ೆಂಪ್ ಆಪ್ಲೊ ೆಂ ಕಪಟೊ ಣ್ ಸ್ಪಡ್ಲನ್ಶೆಂ ಜಾಲ. ಆಪಿೊ ಆವಿಾ ಸಂಪ್ ನ್ಶೆಂ, ಜನೆರ್ 20-ವೆಾ ರ್, ಚ್ಲರ ಭಾಶನ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪಡ್ತನ ತೊ ಆಪಿೊ ಖಾಸ್ಥಿ ಜಿಣ ಸಾರೆಂಕ್ ಪಯ್ಣ ಕನ್ಚ ಗ್ರಲ. ಜಿಕೆೊ ಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ ನ್-ಹೆರಿಚಸ್ ಹಾೆಂಕಾೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಸಾ್ ೆಂತರ್ ಕಚ್ಯಾ ಚ ಸರೆಮನಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾೆಂವ್ನಕ ಲ್ಗುನ್ ತ್ಕಾ ಪುಟಾ ಲ್ೆಂ ನ್ಶೆಂ.

ಹೆಣ್ತೆಂ, ಆಮಾಯ ಾ ಇೆಂಡ್ಲಯ್ಶೆಂತ್ ಪರ ಧಾನಿ ನರೆ​ೆಂದರ ಮೊೋದಿ ಟರ ೆಂಪಾಚ್ಲ ಖಾಸ್ ಈಷ್ಟಾ . ಟರ ೆಂಪಾನ್ೆಂಚ್ಚ ತಶೆಂ ತ್ಕಾ ಹೊಗ್ಾ ಲ್ಲೆಂ. ಅಬಿಕ ಬಾರ್ ಟರ ೆಂಪ್ ಸಕಾಚರ್ ಮಹ ಣ್ ಮೊೋದಿನ್ ನ್ಶರ ದಿಲೊ . ತೆಂಯ್ೋ, ಅಧಿಕರ ತ್ ಭೆಂವೆ್ ರ್ ವಚ್ಲನ್ "ಹವಿ್ ಮೊೋದಿ" ಸಂಬರ ಮಾೆಂತ್ ವಾೆಂಟೆಲ ಜಾತ್ನ್ಶೆಂ. ಮೊೋದಿಚ್ಯಾ ಹಾ​ಾ ನ್ಶರ್‌ಾ ಕ್ ಇೆಂಡ್ಲಯ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್​್‌ದ್ಯರೆಂನಿೆಂ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ನಕ ನ್ಶೆಂ ಮಹ ಣ್ ಆೆಂಕೆ್ ಸಾೆಂಗಾ್ ತ್. ಉಪಾರ ೆಂತ್, 2020 ಫೆರ್ಬರ ರ್ ಮಹಿನ್ಶಾ ೆಂತ್,

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಇತ್ಾ ದಿ ನ್ಶಟಕ್ ಲೋಕಾ ಕನ್ಶಚೆಂ ಕರಂವ್ನಕ ಲ್ಲಯೊ . ಕೊರನ್ಶಚ್ಾ ೆಂ ಲ್ಲರ್ ಆಪಿೊ ಆವಿಾ ಸಂಪ್ ನ್ಶೆಂ, ದೆ​ೆಂವೆೊ ೆಂ. ಲೋಕ್​್‌ಡಾವಾನ ವವಿಚೆಂ ನಹಿೆಂ.

ಟರ ೆಂಪ್ ಇೆಂಡ್ಲಯ್ಶಕ್ ಅಧಿಕರ ತ್ ಭೆಟ್ ದಿೆಂವ್ನಕ ಆಯ್ಲೊ , ಆಪಾೊ ಾ ಕುಟಾ ಸಮೇತ್. ಮೊೋದಿನ್ ತ್ಕಾ ಗುಜರ ತ್ಕ್ ವೆಲ. ನಮಸ್ ಟರ ೆಂಪ್ ಮಹ ಳೆಾ ೆಂ ಫೆಸ್​್ ಆಯ್ಲಜಿತ್ ಕರೆಂಕ್, ರಸ್ ಸಾಫ್ ಕರೆಂಕ್, ಝೊಪಿ್ ೆಂ ದಿಸಾನ್ಶಶೆಂ ವನಡ್ಲ ಉಬಾರೆಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಕೆಂದ್ರ ಆನಿೆಂ ರಜ್ಾ ಸಕಾಚರಿ ಮುಲ್ಲಜಿರ್ಮ ಮರ್ಗನ ಜಾಲ್. ತ್ೆಂಕಾೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವಾಯ ಾ ಕೊರನ್ಶ ವಸಾ​ಾ -ಪಿಡೆಚ ಖಬೊರ್ ನ್ಶೆಂ. ಪರಿಣ್ತರ್ಮ ಕತೆ​ೆಂ? ಕೊರನ್ಶಚ್ಾ ೆಂ ವಾದ್ಯಳ್ ದೇಸ್-ಭರ್ ಪಾಚ್ಯಲ್ಚೆಂ.

ತವಳ್, ದಡ್ಬ ಡೊನ್, ಲೋಕಡಾವ್ನನ ಘಾಲ್ೆಂ. ವಾಟ್ಟೊ ಾ ಬೊಡಂವ್ನಕ ಸಾೆಂಗ್ರೊ ೆಂ. ಲ್ಲಯ್ಾ ಒಫ್ ಕರ, ಪೊೆಂಣ್ ಪ್ಲಟಯ್ಶ

ಲೋಕ್​್‌ಡಾವಾನ ಕ್ ಬಲ ಜಾಲ್ ಶರೆಂನಿೆಂ ಲ್ಲಹ ನ್ ವಹ ಡ್ತ ಕಾಮಾೆಂ ಸ್ಪದುನ್ ವಲಸ ಆಯ್ಲ್ೊ ಕುಲ್ಲಕ ರ್. ದಿಸಾಳಿ ಕುಲನ್ ಜಿಯೆಂವಯ ಹೊ ಲೋಕ್, ರ್ಬಕಾರ್ ಜಾಲ. ರವೆಂಕ್ ಬಿಡಾರ್ ನ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ೆಂ. ರ್ಜವಾಣ ಚ ಗತ್ ಜಾಲ. ಉಪಾ​ಾ ಸ್ಥ ಪಡಾಯ ಾ ಬದೆೊ ಕ್, ಆಪಾೊ ಾ ೆಂ ಹಳೆಾ ೆಂಕ್ ಪಾೆಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ರ್ಲನ್ ಗ್ರಲ. ವಹ ಡ್ತ ಹೆಮಾ​ಾ ಾ ಚ್ಲ ಪರ ಧಾನಿ, ತ್ೆಂಚ ಪವಾಚ ಕೆಲೊ ನ್ಶೆಂ. ದೇಶೆಂತೆೊ ಾ ಪರಿಸ್ಥ್ ತಿಚ ಜವಬಾ​ಾ ರಿ ಆಪಿೊ ಆನಿೆಂ ಆಪುಣ್ ಚುಕೊ​ೊ ೆಂ ಮಹ ಣ್ ಪಶಯ ಾ ತ್​್ ಪ್ ಉಚ್ಯಲಚ ನ್ಶೆಂ. ಪಡಾೊ ಾ ರಿೋ, ನ್ಶಕ್ ವಯ್ರ ಮಹ ಳೆಾ ಪರಿೆಂ ಹೆರೆಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಲಾ ರ್, ಆಮಿೆಂ ಇೆಂಡ್ಲಯ್ಶೆಂತ್ ಪಿಡೆಚ್ಲ ಕಂಟ್ಟರ ಲ್ ಬರ್‌ಾ ನ್ ಕೆಲ ಮಹ ಣ್ ಗುಮಟ್ ವಾಜಯೊ ೆಂ. ಕಸಲ್ೆಂ ಕಪಟ್​್‌ಪಣ್! ಜಸ್​್ ಎಕಾ ವಹ ಸಾಚ ಉಪಾರ ೆಂತ್, ಕೊರನ್ಶಚ್ಾ ರ್ ಜಯ್​್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಮಹ ಣ್ ಗಾಜವ್ನನ ಆಸಾ್ ನ್ಶೆಂ, ಕೊರನ್ಶಚ್ಾ ೆಂ

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದುಸರ ೆಂ ಲ್ಲಹ ರ್ ಉಟೆೊ ೆಂ. 2021 ಅಪ್ಲರ ಲ್ ಥಾವ್ನನ , ದಿಸಾೆಂದಿೋಸ್ ನವಾ ಕಜಿ ಉಬಾ​ಾ ಲಾ . ಶರೆಂಚ್ಯಾ ಅಸೊ ತೆರ ೆಂನಿೆಂ ಖಟಿೊ ೆಂ ನ್ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಖಟಿೊ ೆಂ ಮೆಳಿಾ ೆಂ ಮಹ ಣ್ತಾ ೆಂ, ಉಸಾ​ಾ ಸ್ ಘೆಂವ್ನಕ ತ್ರ ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಲಾ ೆಂ ಪಿಡೆಸಾ್ ೆಂಕ್ ದಿೋೆಂವ್ನಕ ವೈದಾ ಕೋಯ್ ಒಕಸ ರ್ಜನ್ ನ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ೆಂ. ಮೊಡಾ​ಾ ೆಂಚ ಜತನ್ ಕರೆಂಕ್ ಫಿರ ೋಜರೆಂ ಪಾವಾನ್ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮೊೋಡ್ಲೆಂ

ಹುಲ್ಲೊ ೆಂವ್ನಕ ಸಾ ರ್ನ್ಶೆಂ ಪಾವಿೊ ೆಂ ನ್ಶೆಂತ್. ಗಂಗಾ ತಸೊ ಾ ನಂಯ್​್ ಮೊೋಡ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ತನ ವಾಳ್ಚನ್ ವಚ್ಲೆಂಕ್ ಸ್ಪಡೆೊ ಲ್ೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲ ಅವಸಾ್ ಆಯ್ೊ ತರಿ್‌ಾ ೋ, ಪರ ಧಾನಿ ಮೊೋದಿಕ್ ಕೊಣ್ತೆಂಯ್ ಬೊೋಟ್ ಜ್ಕೆೊ ಲ್ೆಂ ನ್ಶೆಂ. ನ್ಶೆಂ ಮಹ ಣ್, ಸಾ ೆಂತ್ ತ್ಣ್ತೆಂ ಹಾಚ ಜವಾಬಾ​ಾ ರಿ ಆಪಾಣ ಚ ಮಹ ಳೆಾ ೆಂ ನ್ಶೆಂ. ರಜ್ಾ ಸಕಾಚರೆಂನಿೆಂ ಆಪಾಣ ಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ, ಕಂಟ್ಟರ ಲ್

ಕಚಚೆಂ ಮೆಟೆಂ ಕಾಡುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣೊನ್, ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ದುವ್ನನ ಬಸ್ಪೊ . ಪಯ್ಶೊ ಾ ಲಕ್​್‌ಡಾವಾನ ಚ ಗತ್ ಪರತ್ ಜಾತ್ ಕೊಣ್ತಣ ೆಂ ಮಹ ಣ್. 2020 ಇಸಾ ೆಂತ್, जान हे तो जाहन हे ನ್ಶರ; 2021 ಇಸಾ ೆಂತ್, जान भि, जहान भि ನ್ಶರ. 2021 ಇಸ್ಥಾ ಆತ್ೆಂ ಸಂಪಿೊ . ಹಾ​ಾ ವಸಾಚಚೆಂ, ದೋನ್ ಮಹತ್ಾ ಚೆಂ ಘಡ್ಲತ್ೆಂ ಹಾೆಂಗಾ ಉಲ್ೊ ೋಕ್ ಕರಿರ್ಜ ಪಡಾ್ . ಪಯೊ ೆಂ, ರಜ್ಾ ಚುನ್ಶವ್ನ. ಹಾ​ಾ ೆಂ ಪಯ್ಕ ೆಂ, ಅಸ್ ಮಿ್ ರ್ಬೆಂಗಾಲ್ ವಹ ಡ್ತ ರಜ್ಾ . ಹಾೆಂಗಾಸರ್, ಪರ ತಿಸೊ ಧಿಚ ಪಾಡ್ತ್ ಟಿಏಮಿಸ ಸಕಾಚರ್ ರ್ಲವ್ನನ ಆಸಾ. ಹೆ​ೆಂ ಎಲಸಾೆಂವ್ನ ಜಿಕಾರ್ಜಚ್ಚ ಮಹ ಣ್ ಮೊೋದಿನ್, ತ್ಚ್ಯಾ ಮಂತಿರ ೆಂನಿೆಂ ಆನಿೆಂ ಬಾಜಪ ಪಾಡ್ಲ್ ಚ್ಯಾ ೆಂ ಮುಖೆಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ ಕೆಲೊ ೆಂ ಅತವಚಣ್ತೆಂ ಸಾೆಂಗೊನ್ ಮುಗುಾ ೆಂಚ ನಹಿೆಂ. ಜೈ ಶಿರ ೋ ರರ್ಮ ಮಹ ಣ್ ನ್ಶರೆ; ವಯ್ಶೊ ಾ ನ್, ಧಮಾಚಚ್ಯಾ ನ್ಶೆಂವಾನ್ ಲೋಕಾ ಮದೆ​ೆಂ ಕೆಲ್ ವಾೆಂಟೆ. ರಿಸಲ್ಾ ಯತ್ನ್ಶೆಂ, ಲೋಕಾನ್ ಮೊೋದಿ ಆನಿೆಂ ತ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಲ್ ಕ್ ಹುೆಂಗೊೆಂಕ್ ನ್ಶೆಂ ಮಹ ಣ್ ಪಕಾಕ ಜಾಲ್ೆಂ. ಟಿಏಮಿಸ ಪರತ್ ವಹ ಡ್ತ ಆೆಂಕೆ್ ಜಿಕೊನ್, ಸಕಾಚರ್ ಘಡುೆಂಕ್ ಸಕೊ . ಹಿ ಘಮಂಡ್ಲ ಮೊೋದಿಕ್ ಮೆಳೆಾ ಲ ಪಯ್ೊ ಸಲಾ ಣ್. ಘಮಂಡ್ಲ ಮಹ ಳೆ​ೆಂ. ಕತ್ಾ ಕ್ ಮಹ ಳಾ​ಾ ರ್, 2019 ಇಸಾ ೆಂತ್ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರರ್

70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಯೇತಚ್ಚ, ತ್ಚ ಖಾಲ್ತಿಚ್ಚ್‌ಚ್ಚ ಬದ್ಯೊ ಲ. ರಜ್​್‌ಕೋಯ್ ಕಾಮಾೆಂ ರ್ಡ್ತ ಜಾಲೆಂ, ಅಭವರ ದಿಾ ಚ ಉಣೆಂ. ಪಯೊ ೆಂ, ಸ್ಥ-ಏ-ಏ, ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಎನ್-ಆರ್-ಸ್ಥ. ಹಿೆಂ ಆತವಚಣ್ತೆಂ, ದೇಸಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಥೊ ಮಾೆಂ ವಿರದ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಪರ ತಿಸಫ ಧಿಚೆಂನಿೆಂ ಮಹ ಳೆ​ೆಂ. ಮುಸ್ಥೊ ೆಂ ಬಾಯ್ಶೊ ೆಂನಿೆಂ ದಿಲೊ ೆಂತ್ ಶಹಿೋನ್ ಬಾರ್ಗ ಮಹ ಳಾ​ಾ ಾ ಮಯ್ಾ ನ್ಶರ್ ಅೆಂದೋಲನ್ ಕೆಲ್ೆಂ. (ಕೊರನ್ಶಚ್ಯಾ ನ್ಶೆಂವಿೆಂ ಹೆ​ೆಂ ಆೆಂದೋಲನ್ ಪಾಟಿೆಂ ಕಾಡ್ಯೊ ೆಂ). ದುಸರ ೆಂ, ಜಮುಾ ಆನಿೆಂ ಕಾಶಿಾ ರ್ ರಜ್ಾ ಅಸೊ ಲ್, ವಿಬಜನ್ ಕರನ್, ದೋನ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಕೆಲ್: ಲಡ್ಕ್, ಜಮುಾ ಆನಿೆಂ ಕಾಶಿಾ ರ್. ಸಂವಿದ್ಯನಿಕ್ ಕಡ್ಲ್ ಲ್ 370 ಕಾಡ್ತನ ಉಡ್ಯ್ೊ . ಕಾಶಿಾ ರಿ ಮುಖೆಲ್ಲಾ ೆಂಕ್ ಜೈಲ್ಲೆಂತ್ ಘಾಲ್ೆಂ. ಕಾಶಿಾ ರೆಂತ್ ತುತುಚ ಪರಿಸ್ಥ್ ತಿ ಘೊಷಿತ್ ಕರಿನ್ಶತ್ೊ ಾ ರಿೋ, ತಸಲೆಂಚ್ಚ ರ್ಬ-ಕಾನುನಿ ಅತವಚಣ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ದುಸಾರ ಾ ವಾಟೆನ್, ಹಿೆಂದು ರಷ್ಟಾ ್ ನ್ಶೆಂವಾನ್, ಆಯ್ಲಧಾ​ಾ ೆಂತ್ ಭಗಾ​ಾ ನ್ ರರ್ಮ (ದೇವಾಕ್) ದಿೋವ್ನಾ ಬಾೆಂದೆಯ ಾ ೆಂ ಖಾಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಮ ಸಕಾಚರಚ್ಯಾ ಹಾತಿೆಂ ಘತೆೊ ೆಂ ಮಹ ಣ್ತಾ ತ್. ಕತ್ಾ ಕ್, ಪರ ಧಾನಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕರ ತ್ ಥಳಾರ್, ಹಾ​ಾ ದಿೋವಾೊ ಚ್ಾ ೆಂ ಭೂ-ಪೂಜನ್ ಕರೆಂಕ್ ಮೊೋದಿ ಬಸ್ಪೊ ! ಏಕ ಸಕುಲರ್ ದೇಸಾಚ್ಯಾ ಪರ ಧಾನಿಕ್ ಹೆ​ೆಂ ಸ್ಪರ್ಬಯ ಾ ೆಂ ನಹಿೆಂ ಮಹ ಣ್ ಕೊೋಣ್ ತೊೆಂಡ್ತ ಉಗ್ರ್ ೆಂ ಕರಿತ್, ತರ್ ತೊ ದೆಸ್ದರ ಹಿ ಮಹ ಣ್ ಬಿಲೊ ದಿೋವ್ನನ ಕೆ​ೆಂಡೆೊ ೆಂ!

ಹಾ​ಾ ಮಧೆಂ, ಕೊೋಣ್ೆಂಚ್ಚ ವಿರೋದ್ ಕರನ್ ಜಿಕೊಯ ನ್ಶೆಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ಾ ಘಮಂಡಾನ್ ತಿೋನ್ ಶತಿಚೆಂ ಕಾನುನಂ ಮೊೋದಿ ಸಕಾಚರನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪರ ತಿಸೊ ಧಿಚ ಪಾಡ್ಲ್ ೆಂಕ್ ರಜ್ಾ ಸಭೆ​ೆಂ ತ್ ಉಲಂವ್ನಕ ಸ್ಪಡ್ಲನ್ಶಸಾ್ ನ್ಶ, ಹೆ ಕಾಯಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್. ಶತ್ಕ ರಿ ಸಂಘಟನ್ಶೆಂ ರಸಾ್ ಾ ಕ್ ದೆ​ೆಂವಿೊ ೆಂ. ಕೊರನ್ಶ, ಪಾವ್ನಸ , ಹಿೆಂವ್ನ, ಗ್ೋಮಾಳ್ ಮಹ ಣ್ ಲ್ಕನ್ಶಸಾ್ ನ್ಶೆಂ, ಶತ್ಕ ಯ್ಶಚೆಂನಿೆಂ ವಸ್ಚ ಉತೊರ ನ್ ರಸಾ್ ಾ ರ್ ಪಾರ ಕೆಲ ಆನಿೆಂ ಸತ್ಾ ಗರ ಹ ದಿಲ್ೆಂ. ಆಖೆರ ಕ್, ಮೊೋದಿಕ್ ಹಿೆಂ ಕಾನುನ್ಶೆಂ ರದ್ಾ ಕರಿರ್ಜ ಪಡ್ಲೊ ೆಂ. ಹಿ ತ್ಚ ದುಸ್ಥರ ಸಲಾ ಣ್, ರ್ಬೆಂಗಾಲ್ ಚುನ್ಶವಾೆಂತ್ ಪಯ್ೊ . ಹೆ​ೆಂ ಬರಯ್​್ ನ್ಶೆಂ, ಮೊೋದಿಕ್ ಏಕ್​್‌ಚ್ಚ ಕಾರ್ಮ. 2022 ಇಸಾ ೆಂತ್ ಎಲಸಾೆಂವಾೆಂ ಜಾೆಂವಾಯ ಾ ರಜಾ​ಾ ೆಂನಿೆಂ ರೇಲ ಕಾಡ್ಲಯ : ಸಕಾಚರಿ ಖಚ್ಯಚರ್! ಗೊೋೆಂಯ್, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ ರ್ ಪರ ದೇಸ್, ಉತ್ ರ್ಖಂಡ್ತ, ಮನಿಪುರ್ ರಜಾ​ಾ ೆಂನಿೆಂ ಮುಖಾೊ ಾ ೆಂ ದೋನ್ ಮಹ ಹಿನ್ಶಾ ೆಂ ಭತರ್ ಚುನ್ಶವ್ನ ಜಾೆಂವಯ ಾ ರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾ​ಾ ೆಂ ರಜಾ​ಾ ೆಂನಿೆಂ ವೆವೆಗಾ​ಾ ಾ ಪೊರ ರ್ಜಕಾ​ಾ ಚೆಂ ಪಾಯ್ಶ-ಫಾತೊರ್ ದವಚಚೆಂ ಪೊರ ಗ್ರರ ಮಾೆಂ. ಹಾ​ಾ ಪೊರ ಗ್ರರ ಮಾೆಂನಿೆಂ ಸಕಾಚರಿ ಭಾರ್ಣ್ತೆಂ ನಹಿೆಂ ಬಗಾರ್ ಬಾಜಪಚೆಂ ಎಲಸಾೆಂವ್ನ ಪರ ಚ್ಯರ್ ರ್ಡ್ತ. ಹೆ​ೆಂ ಬರಯ್​್ ನ್ಶೆಂ, ಮೊೋದಿಕ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಚ್ಲೆಂಕ್ ಜಾವಾನ ೆಂ. ಶತ್ಕ ರಿ ಪಂಗಾ​ಾ ಚ್ಯಾ ನಿೆಂ ರಸ್ ರಕೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಹ ಳಾ​ಾ ಾ ನಿೋಬಾನ್ ತೊ ದಿಲ ಪಾಟಿೆಂ ಗ್ರಲ್ಲ. ಏಕ್ ನ್ಶಟಕ್ ಜಾ​ಾ ರಿ ಆಸಾ. ಹೆ​ೆಂ ತ್ಚ್ಾ ೆಂ ಎಕ್ ವಹ ಡ್ತ ಕಪಟೊ ಣ್. ಪಂಜಾಬಾೆಂತ್ ತ್ಚೆಂ ಭಾರ್ಣ್ತೆಂ ಆಯ್ಕ ತಲ್ ನ್ಶೆಂತ್ ದೆಕುನ್ ಹೊ ನ್ಶಟಕ್ ತಶೆಂ ದಿಸಾ್ . ವೆಗ್ೆಂಚ್ಚ, ಪಡೊಾ ಉಗೊ್ ಜಾತಲ. ಘಮಂಡ್ಲ ಮೊೋದಿಕ್ ಟರ ೆಂಪಾಚ ಗತ್ 2023-24 ವಸಾಚೆಂನಿೆಂ ಯೆಂವಿಯ ೆಂ ಖುಣ್ತೆಂ ದಿಸಾ್ ತ್. ಆನಿೆಂ ಆಪಾೊ ಾ ಜಿೋವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ----------------------------------------------------------------------------------------ಸಾಕೆಚೆಂ ನ್ಶಹ ಣ್​್‌ ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನನ ್‌ ದಿವೆಾ ತ್​್‌. ಥೊಡ್ಲೆಂ ಭುಗಾ​ಾ ಚಚ್ೆಂ ನಳ್ ಝಡಾ್ ಪಯ್ಶಚೆಂತ್​್‌ ನ್ಶಹ ಣಯ್ಶನ ೆಂತ್​್‌. ಪೂಣ್​್‌ ಸೊ ೆಂಜ್​್‌ ಬಾತ್​್‌ ಸದ್ಯೆಂ ದಿೋರ್ಜ ಪಡಾ್ . ನ್ಶಹ ಣೊೆಂವಾಯ ಾ ಪಯೊ ೆಂ ತಲ್​್‌ ಸಾರವ್ನನ ್‌ಮಾಲಶ್​್‌ಕಯಚತ್​್‌.

ಬಾಳ್ಶ್ಯ ಾ ಕ ನ್ಹಾ ಣ್: ಜಲ್ಲಾ ಲ್ಲೊ ಾ 24 ವರೆಂ ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ ನ್ಶಹ ಣೊೆಂವೆಹ ೆಂ ಬರೆ​ೆಂ. ಪೂಣ್​್‌ ತ್ಚ್ಯಾ ಪಯೊ ೆಂ ತ್ಚ್ಯಾ ಆೆಂಗಾ ವಯೊ ೆಂ ಮೆಹ ಳೆ​ೆಂ ಕಾಡುೆಂಕ್​್‌ ತ್ಕಾ ಸೊ ೆಂಜ್​್‌ ಬಾತ್​್‌ ದಿೋರ್ಜ ಪಡಾ್ .

ಮುತ್ಚ ಾಂ: ರ್ಡಾವತ್​್‌ ಬಾಳಿಾೆಂ ಜಲ್ಲಾ ಲ್ಲೊ ಾ 24 ವರೆಂ ಭತರ್​್‌ ಮುತ್​್ ತ್​್‌. ಥೊಡ್ಲೆಂ 24 ಥಾವ್ನನ ್‌ 48 ವರೆಂ ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ಮುತೊೆಂಕ ಪುರ. ಆವಯಯ ೆಂ ದೂದ್​್‌ ಸಾಕೆಚ೦ ಚೆಂವಿಯ ೆಂ ಭುಗ್ಚ೦ ದಿಸಾಕ್​್‌ 6 ವ ರ್ಡ್ತ್‌ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಮುತ್​್ ತ್​್‌. ಥೊಡ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಚ೦ ಏಕ್​್‌ಚ್ಚ್‌ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಸಾಕೆಚ೦ ಮುತ್​್ ತ್​್‌ ತರ್​್‌ ಥೊಡ್ಲೆಂ ಇಲ್ೊ ೆಂ ಇಲ್ೊ ೆಂ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಮುತ್​್ ತ್​್‌. ಹಾಗ್ಚ ಾಂ: ಜಲ್ಲಾ ಲ್ಲೊ ಾ ದೋನ್​್‌ ದಿಸಾೆಂ ಭತರ್​್‌ ರ್ಡಾವತ್​್‌ ಬಾಳಿಾೆಂ ಹಾಗಾ್ ತ್​್‌. ಪಯೊ ೆಂ ಪಯೊ ೆಂ ಹಾಚ್ಲ ರಂರ್ಗ್‌ಪಾಚ್ಲಾ ಆಸಾ್ . ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ ಹಳ್ದಾ ವ ಜಾತ್.

72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭುಗ್ಚ೦ ಬಿಯ್ಲ ಬಿಯ್ಲ ಹಾರ್ಗ್‌ಲ್ಲೊ ಾ ಪರಿೆಂ ದಿಸಾ್ . ಭಯೆಂವಿಯ ಗಜ್​್‌ಚ ನ್ಶ. ರ್ಡಾವತ್​್‌ ಬಾಳಿಾೆಂ ದಿಸಾಕ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಹಾಗಾ್ ತ್​್‌. ಥೊಡ್ಲೆಂ ದೋನ್​್‌ ದಿಸಾೆಂಕ್​್‌ ಏಕ್​್‌ ಪಾವಿಾ ೆಂ. ಸುವಿಚಲ್ಲಾ ದಿಸಾೆಂನಿ ಸಬಾರ್​್‌ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಪಾಚ್ಲಾ ವ ಹಳ್ದಾ ವ ರಂರ್ಗ್‌ ದಿಸ್ಪನ್​್‌ ಯೆಂವ್ನಕ ್‌ ಪುರ. ಪೂಣ್​್‌ ಭುಗ್ರಚೆಂ ಸಾಕೆಚ೦ ದೂದ್​್‌ ಪಿಯತ್ ಜಾಲ್ಲಾ ರ್​್‌ ತುಮಿ ಭಯೆಂವಿಯ ಗಜ್​್‌ಚ ನ್ಶ. ಪೊಟೆಂತೆೊ ೆಂ ಸವ್ನ್‌ಚ ಮೆಹ ಳೆ​ೆಂ ಹಾ​ಾ ರಪಾರ್​್‌ಭಾಯ್ರ ್‌ಪಡಾ್ ಮಹ ಣ್​್‌ಲ್ಕೆಯ ೆಂ. ವಹ ಡಾೊ ಾ ನ್​್‌ ಉಸಾ​ಾ ಸ್​್‌ ಸ್ಪಡೊಯ : ಥೊಡ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಚೆಂ ವಹ ಡಾೊ ಾ ನ್​್‌ ಉಸಾ​ಾ ಸ್​್‌ ಸ್ಪಡಾ್ ತ್​್‌. ಹಾ​ಾ ವವಿಚೆಂ ಭುಗಾ​ಾ ಚಕ್​್‌ ಕತೆ​ೆಂಗ್ ತೊೆಂದೆರ ಆಸಾತ್​್‌ ಮಹ ಣ್​್‌ ಆವಯ್​್‌ ಬಾಪುಯ್​್‌ ಚೆಂತ್ತ್​್‌. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್​್‌ ನ್ಶಕಾೆಂತ್​್‌ ಸಂಗರ ಹ್‌ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ ಕಮೆಚ೦ ಆನಿ ದೂದ್ಯಚ್ಲ ಅೆಂಶ್​್‌. ಬಾಳಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್​್‌ ನ್ಶಕ್​್‌ ಆನಿ ಗಳ್ಚ ನಿತಳ್​್‌ ಕರೆಂಕ್​್‌ ಕಳಾನ್ಶತ್​್‌ಲ್ಲೊ ನ್​್‌ ಅಶೆಂ ಜಾತ್. ಹಾಕಾ ಕತೆ​ೆಂಯ್ ಒಕಾ್ಚ ಗಜ್​್‌ಚ ನ್ಶ. ಗಂಭೋರ್​್‌ ಸಮಸಾ​ಾ ಜಾಲ್ಲಾ ರ್​್‌ದ್ಯಕೆ್ ರ್​್‌ಮಿಟಚ್ಲ ಅೆಂಶ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲ್ೊ ನ್ಶಕಾೆಂತ್​್‌ ಘಾಲ್ಯ ವಕಾ್ ಥೆಂರ್ಬ ದಿೆಂವಿಕ ಾ ಪುರ. ಶಾಂಕ್ಚ ಾಂ: ಥೊಡ್ಲೆಂ ಬಾಳಿಾೆಂ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಶಿೆಂಕಾ್ ತ್​್‌, ಹಾಕಾ ಶಳ್​್‌ ವ ಅಲಜಿಚ ಕಾರಣ್​್‌ ನಹ ಯ್​್‌. ಹೆ​ೆಂ ನ್ಶಕಾ ಆನಿ ಪೊಪಾಸ ಥಾವ್ನನ ್‌ ಕಮೆಚ೦ ಆನಿ ಮೆಹ ಳೆ​ೆಂ ಭಾಯ್ರ ್‌ಘಾಲಯ ಸಹಜ್​್‌ಕರ ಯ್ಶ. ಭುಗ್ರಚ೦

ಜಲಾ ಲ್ಲೊ ಾ ಸುವಿಚಲ್ಲಾ ಥೊಡಾ​ಾ ದಿಸಾೆಂನಿ ಹಿ ಏಕ್​್‌ ಸಾಮಾನ್ಾ ಪರ ಕರ ಯ್ಶ. ಥೊಡ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಚ೦ ದೂದ್​್‌ ಪಿಯಲ್ಲಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ ಶಿೆಂಕೊಕ ಪುರ. ಅಶೆಂ ದುದ್ಯಚ್ಲ ಅೆಂಶ್​್‌ನ್ಶಕಾ ಭಾಯ್ರ ್‌ವೆತ್. ಪೂಣ್​್‌ ಶಿೆಂಕೊ ಯತ್ನ್ಶ ನ್ಶಕಾೆಂತ್ೊ ಾ ನ್​್‌ ಉದಕ್​್‌ಯ್ ಯತ್ ಜಾಲ್ಲಾ ರ್​್‌ ಹಿ ಸಹಜ್​್‌ ಪರ ಕರ ಯ್ಶ ನಹ ಯ್​್‌. ಇನ್​್‌ಫೆಕಾ ನ್​್‌ ವ ಇತರ್​್‌ ಕಾರಣ್ತೆಂ ಆಸ್ಪೆಂಕ್​್‌ಪುರ. ಕಾತ್: ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂಚ ಕಾತ್​್‌ ಡೆಲಕಟ್​್‌ ಆಸಾ್ . ತ್ಾ ವವಿಚೆಂ ಸಾಬು ವ ತಲ್​್‌ ಅಸಲ್ಲಾ ವಸು್ ೆಂಕ್​್‌ ಅಲಜಿಚ ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಶ ದ್ಯಕವಾ ಯತ್​್‌. ಹಾ​ಾ ವಿಶಿೆಂ ರ್ತ್ರ ಯ್​್‌ ಗರ್ಜಚಚ. ಖಳ್ಣ್ಯ ಾ : ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗಾ​ಾ ಚ೦ಕ್​್‌ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಖಳ್ಚಣ ಾ ಯೆಂವ್ನಕ ್‌ಪುರ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್​್‌ ಪೊಪಿಸ್​್‌ ಆನಿ ಪೊಟ ಮಧೆಂ ಆಸಾ್ . ಡ್ಯ್ಪರ ರ್ಮ್‌ ಮಹ ಳೆಾ ೆಂ ಪಾತಳ್​್‌ ಕವಚ್ಚ್‌ ಸಂಕುಚತ್​್‌ ಜಾೆಂವೆಯ ೆಂ. ಹಾ​ಾ ವವಿಚ೦ ಧಾಕುಾ ಲ್ೆಂ ಬಾಳೆಾೆಂ ಸ್ಥೊ ೋಡಾನ್​್‌ ಲ್ಲಹ ನ್​್‌ ಲ್ಲಹ ನ್​್‌ ಸಾ​ಾ ಸ್​್‌ ಸವಾ್ . ತವಳ್​್‌ ತ್ಕಾ ಖಳ್ಚಣ ಾ ಯತ್ತ್​್‌. ಧಾಕುಾ ಲ್ಲಾ ಬಾಳಾೆಂ ಥಂಯ್​್‌ಹೆ​ೆಂ ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾವ್ನನ ್‌ ದಿಸ್ಪನ್​್‌ಯತ್. ಹಾಕಾ ಖಚತ್​್‌ಕಾರಣ್​್‌ ಕಳಿತ್​್‌ ನ್ಶ ತರಿ ಹಿ ಏಕ್​್‌ ನೈಸಗ್ಚಕ್​್‌ ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಶ ಮಹ ಣ್​್‌ ಪಾತೆಾ ವೆಾ ತ್​್‌. ಥೊಡೊ ವೇಳ್​್‌ ಮಾತ್ರ ್‌ ದಿಸ್ಪನ್​್‌ ಯೆಂವಾಯ ಹಾ​ಾ ಖಳಾಣ ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಭಯೆಂವಿಯ ಗಜ್​್‌ಚ ನ್ಶ. ಹಾಚ್ ವವಿಚ೦ ಭುಗಾ​ಾ ಚಕ್​್‌ ಕಾೆಂಯ್​್‌ ಬಾಧಕ್​್‌ ನ್ಶ. ಥೊಡಾ​ಾ ಘರೆಂನಿ ಮಾಹ ಲಘ ಡ್ಲೆಂ ಖಳ್ಚಣ ಾ ಯವ್ನನ ್‌

73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭುಗಾ​ಾ ಚಚ ಭುಕ್​್‌ವಾಡಾ್ ಮಹ ಣ್ತ್ ಲೆಂಯ್ ಆಸಾತ್​್‌. ಪೂಣ್​್‌ ತ್ಕಾ ವೈಜಾ​ಾ ನಿಕ್​್‌ ಆಧಾರ್​್‌ನ್ಶ. ಬಾಳ್ಶ್ಯ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹಕ್ಶಯ : ಜಲ್ಲಾ ಲ್ಲೊ ಾ 2-3 ಹಪ್ಲ್ ಪಯ್ಶಚೆಂತ್​್‌ ನ್ಶಕಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಕತೆ​ೆಂಯ್ ಕರಿಜಯ್​್‌ಮಹ ಣ್​್‌ನ್ಶ. ಲ್ಲಹ ನ್​್‌ ಬಾಳಾೆಂಚ್ಲಾ ನ್ಶಕೊಾ ಮೊೋವ್ನ್‌ ಆಸಾ್ ತ್​್‌. 2-3 ಹಫಾ್ ಾ ೆಂ ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ತೊಾ ಕಾತನ್​್‌ಚ ಕಾಡ್ಲರ್ಜ. ಬಾಳೆಾೆಂ ನಿದ್​್‌ಲ್ಲೊ ಾ ವೆಳಾರ್​್‌ ಕಾಡಾೊ ಾ ರ್​್‌ಬರೆ​ೆಂ. ಥೊಡಾ​ಾ ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂನಿ ಬೊಟೆಂನಿ ತೊೋೆಂಡ್ತ್‌ ಭಕೊಚ್ಚೆಂ ಆಸಾ್ . ಮೊೋವ್ನ್‌ ನ್ಶಕಾ್ ಾ ೆಂನಿ ಬಾಧಕ್​್‌ ಜಾಯ್ಶನ . ನ್ಶಕೊಾ ಾ ಘಟ್​್‌ ಆಸಾತ್​್‌ ತರ್​್‌ ಜಾಲ್ಲಾ ರ್​್‌ ತೊಾ ಚೂಪ್​್‌ ನ್ಶೆಂತ್​್‌ ಮಹ ಳಿಾ ಖಾತಿರ ದವರ. ನೇಯ್ೊ ಕಟಾ ರನ್​್‌ ಕಾಡಾೊ ಾ ರ್​್‌ ಚೂಪ್​್‌ ಜಾತ್ತ್​್‌. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್​್‌ ಹಾತ್ ಉಗೊ್ ಕನ್​್‌ಚ ಹಾತ್ೆಂನಿ ಕಾಡಾೊ ಾ ರ್​್‌ ತಿತೊ​ೊ ಾ ಚೂಪ್​್‌ ಆಸಾನ್ಶೆಂತ್​್‌. ಹಳ್ದು ವೊ ರೋರ್ಗ: 60% ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂಕ್​್‌ ಜನನ್ಶಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶೊ ಾ ಹಫಾ್ ಾ ೦ತ್​್‌ ಹಳ್ದಾ ವಾ​ಾ ರಗಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ತೆಂ ದಿಸ್ಪನ್​್‌ ಯತ್ತ್​್‌. ಸಾಧಾಣ್​್‌ಚ ಜಾವ್ನನ ್‌ ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ದಿಸ್ಪನ್​್‌ ಯೆಂವಿಯ ಹಿ 35ವಾ​ಾ ದಿಸಾ ಉತು್ ೆಂರ್ಗ್‌ಶಿಖರಕ್​್‌ಪಾವಾ್ . ಹಿ ಜಿೋವ್ನ್‌ ಮುಳಾಚ (physiological jaundice) ಜಾವಾನ ಸ್ಪನ್​್‌ ಆಪಾಪಿೆಂ ಗೂಣ್​್‌ ಜಾತ್. 5-10% ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂ ಥಂಯ್​್‌ ಹಾ​ಾ ಪಿಡೆಕ್​್‌ ದುಸ್ಥರ ೆಂ ಕಾರಣ್ತೆಂಯ್ ಆಸ್ಪೆಂಕ್​್‌ ಪುರ. ಹಾಚ್ೆಂ ಕಾರಣ್​್‌ ಸ್ಪದುನ್​್‌ ಕಾಡ್ತನ ್‌

ತ್ೆಂಕಾೆಂ ಆಲ್ಲಾ ್ ವಯ್ಲ್ಟ್​್‌ ರೇಯ್ಸ ಚಕತ್ಸ ಯ್ ದಿತ್ತ್​್‌. ಭುರ್ಗಾ ಾ​ಾಂಚೆಾಂ ರಡ್ಯ ಾಂ: ಫಡ್ೊ ದ್​್‌ ಭುಗಾ​ಾ ಚಕ್​್‌ ಜಲ್ಾ ್‌ ದಿಲ್ಲೊ ಾ ಆವಯ್​್‌ ಬಾಪಾಯ್ಕ ್‌ ಭುಗಾ​ಾ ಚಚ್ೆಂ ರಡೆಣ ೆಂ ಇತರ್​್‌ ಸವ್ನ್‌ಚ ಸಮಸಾ​ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಕ್​್‌ಯ್ ವತೆಚೆಂ ಮಹ ಳಾ​ಾ ಾ ಪರಿೆಂ ಭಗಾ್ ಆಸಾ ತ್​್‌. ಪೂಣ್​್‌ ಭುಗಾ​ಾ ಚ೦ನಿ ರಡೆಯ ೆಂ ಸಹಜ್​್‌ ಜಾವಾನ ಸಾ. ಹೆ​ೆಂ ಚುಕಂವ್ನಕ ್‌ ಸಾಧ್ಯಾ ನ್ಶ. ಹೆರೆಂಚ್ೆಂ ಗಮನ್​್‌ ಆಪಾಣ ಥಂಯ್​್‌ ವಡುೆಂಕ್​್‌ ವ ಆಪಾಣ ಕ್​್‌ ಕತೆ​ೆಂ ಜಾಯ್​್‌ ತೆ​ೆಂ ಹೆರೆಂಕ್​್‌ ಕಳಂವ್ನಕ ್‌ ತ್ಕಾ ಕಳಿತ್​್‌ ಆಸ್ಥಯ ಭಾಸ್​್‌ ಎಕ್​್‌ಚ್ಚ್‌. ತೆ​ೆಂಚ್ಚ್‌ ರಡೆಣ ೆಂ, ಥೊಡ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಚ೦ ಥೊಡೊ ವೇಳ್​್‌ ರಡಾ್ ತ್​್‌ ಆನಿ ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ ಶೆಂತ್​್‌ ಜಾತ್ತ್​್‌. ಹರ್​್‌ ಥೊಡ್ಲೆಂ ಜ್ರನ್​್‌ ಸಬಾರ್​್‌ ವೇಳ್​್‌ ರಡಾ್ ತ್​್‌. ಭುಗಾ​ಾ ಚಕ್​್‌ 6 ಹಫೆ್ ಜಾತ್ನ್ಶ ತ್ಚ್ೆಂ ರಡೆಣ ೆಂ ಗರಿಷ್ಟಾ ್‌ ಪರ ಮಾಣ್ತಕ್​್‌ ಪಾವಾ್ . ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾವ್ನನ ್‌ ಭಲ್ಲಯಕ ಭರಿತ್​್‌ ಭುಗ್ಚ೦ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್​್‌6 ಘಂಟೆ ರಡಾ್ ತ್​್‌ ಆನಿ ಭುಗಾ​ಾ ಚಕ್​್‌ 3 ಮಯ್​್‌ನೆ ಜಾತ್ನ್ಶ ಹೊ ಪರ ಮಾಣ್​್‌ ಎಕಾ ಘಂಟಾ ಕ್​್‌ ದೆ​ೆಂವಾ್ . ನವಾ​ಾ ಆವಯ್​್‌ ಬಾಪಾಯ್ಕ ಭುಗಾ​ಾ ಚಚ್ಯಾ ರಡಾಣ ಾ ವಿಶಿೆಂ ಖಂತ್​್‌ಕಚಚ ಗಜ್​್‌ಚ ನ್ಶ. ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂಚ್ಯಾ ರಡಾಣ ಾ ಚ್ೆಂ ಪರ ಮುಖ್‌ ಕಾರಣ್​್‌ ಭುಕ್​್‌ ಜಾವಾನ ಸಾ್ . ದೂದ್​್‌ ಪಿಯವ್ನನ ್‌ ಮಸು್ ವೇಳ್​್‌ ಜಾಲ್ಲ ತರ್​್‌, ವ ಭುಗ್ರಚೆಂ ನಿದೆ​ೆಂತೆೊ ೆಂ ಉಟೊ ೆಂ ತರ್​್‌

74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಡೊೆಂಕ್​್‌ ಸುರ ಕತ್ಚ. ದೂದ್​್‌ ಪಿಯಲ್ೊ ೆಂಚ್ಚ್‌ ಹೆ​ೆಂ ರಡೆಣ ೆಂ ರವಾ್ . ದೂದ್​್‌ದಿಲ್ಲಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್​್‌ಯ್ ರಡಾ್ ತರ್​್‌ ತ್ಕಾ ಹೆರ್​್‌ ಕಾರಣ್ತೆಂ ಆಸ್ಪೆಂಕ್​್‌ ಪುರ. ನಿೋದ್​್‌ ಯತ್ನ್ಶ ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾವ್ನನ ್‌ ಭುಗ್ರಚ೦ ಕರಿ ಕರಿ ಕತ್ಚ. ದಳೆ ಘಷಿಾ ತ್ ಆನಿ ರಡಾ್ . ತ್ಚ್ೆಂ ದೂದ್​್‌ ಪಿಯವ್ನನ ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್​್‌ ಜಾಲ್ಲಾ ರ್​್‌ ತ್ಕಾ ಪಾಳಾನ ಾ ೆಂತ್​್‌ ಘಾಲ್ನ ್‌ ಧಲಯ್ಶೊ ಾ ರ್​್‌ ಥಂಯ್ಯ ನಿದ್ಯ್ . ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾವ್ನನ ್‌ ಭುಗ್ಚ೦ ಬರಿ ನಿೋದ್​್‌ ಜಾವ್ನನ ್‌ ಉಟ್ಟನ್​್‌ ಮುತ್​್ ತ್​್‌ ಆನಿ ಹಾಗಾ್ ತ್​್‌. ಪೂಣ್​್‌ ಥೊಡೆ ಪಾವಿಾ ೆಂ ನಿದೆ​ೆಂತ್​್‌ಚ್ಚ್‌ ತ್ಣೆಂ ಮುತೆಯ ೆಂಯ್ ಆಸಾ್ . ವಸು್ ರ್​್‌ ಭಜಾ್ ನ್ಶ ತ್ಕಾ ಜಾರ್ಗ್‌ ಜಾತ್. ಆೆಂರ್ಗ್‌ ಥಂಡ್ತ್‌ ಜಾತ್ನ್ಶ ಭುಗ್ರಚೆಂ ರಡಾ್ . ತವಳ್​್‌ ತಿೆಂ ವಸು್ ರೆಂ, ಬದುೊ ನ್​್‌ ಉರ್ಬಚ್ೆಂ ವಸು್ ರ್​್‌ ನೆಹ ಸಯ್ಶೊ ಾ ರ್​್‌ ಭುಗಾ​ಾ ಚಕ್​್‌ಸಮಾಧಾನ್​್‌ಜಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವಿಾ ೆಂ ತುಮಿ ಘಾಲ್ಲೊ ಾ ವಸು್ ರಕ್​್‌ ಆಸ್​್‌ಲ್ಲೊ ಾ ಪಿನ್ನ ್‌ ವ ಬಟನ್ಶ ವವಿಚೆಂ ತ್ಕಾ ಉಪದ್ರ ್‌ ಜಾೆಂವ್ನಕ ್‌ಪುರ. ಧಾಕುಾ ಲ್ಲಾ ಬಾಳಾೆಂಚ್ಯಾ ಆೆಂಗಾೊ ಾ ೆಂಕ್​್‌ ಪಿನ್ನ ್‌ ವ ಬಟನ್​್‌ ಆಸ್ಪೆಂಕ್​್‌ಚ್ಚ್‌ ನಜ್. ಥೊಡೆ ಪಾವಿಾ ೆಂ ನ್ಶಡಾ​ಾ ೆಂನಿ ಘಾಲೊ ಗಾೆಂಟ್​್‌ಯ್ ತ್ಕಾ ದುಕಂವ್ನಕ ್‌ ಪುರ. ರ್ಬಡಾ್ ರ್​್‌ ಧುಳ್​್‌, ಕೊೋಯ್ರ ್‌ ವಸು್ ರಚ ಘಡ್ಲ ತ್ಕಾ ದುಕಯ್ಶ್ ಆಸ್ಪೆಂಕ್​್‌ ಪುರ. ಮೂಯ್​್‌ಚ್ಯಬಾೊ ಾ ಜಾೆಂವ್ನಕ ಯ್ ್‌

ಪುರ. ತ್ಕಾ ಉಕಲ್ನ ್‌ ಪಳೆಲ್ಲಾ ರ್​್‌ ಕತೆ​ೆಂ ಮಹ ಣ್​್‌ ತುಮಾಕ ೆಂ ಕಳಿತ್​್‌ಜಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಭುಗಾ​ಾ ಚ೦ಚ ಭಲ್ಲಯ್ಕ ಭಗಡೆೊ ಲ್ಲಕ ವೆಳಾರ್​್‌ಯ್ ಭುಗ್ರಚ೦ ರಡೊೆಂಕ್​್‌ ಪುರ. ತ್ಕಾ ಶಳ್​್‌, ತ್ಪ್​್‌, ವೆಂಕ್​್‌ ಉದ್ಯಕ ಡೆ ಆಸಾೊ ಾ ರ್​್‌ ತಕ್ಷಣ್​್‌ ದ್ಯಕೆ್ ರಕ್​್‌ದ್ಯಕಯ್ಶ. ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂಚ್ಯಾ ರಡಾನ ಾ ೆಂಚ್ ಆನೆಾ ೋಕ್​್‌ ಪರ ಮುಖ್‌ ಕಾರಣ್​್‌ ಅಜಿೋಣ್​್‌ಚ ಜಾವ್ನನ ್‌ ಪೊಟಕ ಣ ಸುರ ಜಾೆಂವಿಯ . ಭುಗ್ರಚ೦ ದೂದ್​್‌ ಪಿಯತ್ನ್ಶಯ್ ರಡಾ್ ತರ್​್‌ ತ್ಕಾ ಅಜಿೋಣ್​್‌ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾೆಂವ್ನಕ ್‌ ಪುರ. ದುದ್ಯ ಸವೆ​ೆಂ ಪೊಟಕ್​್‌ ಗ್ರಲ್ೊ ೆಂ ವಾರೆ​ೆಂಯ್ ಪೊೋಟ್​್‌ ಕದಾ ಳಾಯ್ಶ್ . ತ್ಾ ಖಾತಿರ್​್‌ ಹಯಚಕ್​್‌ ಪಾವಿಾ ೆಂ ದೂದ್​್‌ ದಿಲ್ಲಾ ನಂತರ್​್‌ ಧೆಂಕ್​್‌ ಕಾಡಂವಿಯ ಸವಯ್​್‌ಬರಿ. ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂಚ್ೆಂ ಪೊೋಟ್​್‌ ಘಟ್​್‌ ಆಸಾೊ ಾ ರ್​್‌, ಪುಸ್ಪಕ ಾ ಸ್ಪಡ್ತನ , ಹಾತ್​್‌ ಪಾೆಂಯ್​್‌ ಬಡ್ವ್ನನ ್‌ ರಡಾ್ ತರ್​್‌ ತೆ​ೆಂ ಪೊಟಕ ಣ್ತಚ್ೆಂ ರಡೆಣ ೆಂ ಮಹ ಳೆಾ ೆಂ ಸಾ ಷ್ಟಾ ್‌ ಜಾತ್. ತವಳ್​್‌ ತ್ಚ್ೆಂ ಪೊೋಟ್​್‌ ತಿಕೆಕ ಸ ಶಕಾೊ ಾ ರ್​್‌ ತ್ಕಾ ಬರೆ​ೆಂಪಣ್​್‌ಲ್ಲಬಾ್ . 7-8 ಮಯ್​್‌ನ್ಶಾ ಚ್ಯಾ ಭುಗಾ​ಾ ಚೆಂಕ್​್‌ ’ಗ್ರರ ೈಪ್​್‌ ವಾಟರ್​್‌’ಯ್ ದಿವೆಾ ತ್​್‌. ಹೆ​ೆಂ ಏಕ್​್‌ ಕುಲ್ರ್​್‌ ಪಾವಾ್ . ಥೊಡಾ​ಾ ೆಂನಿ ಕಸ್ಥರ ಕ್​್‌ ಕಾ​ಾ ಸಾ ರ್​್‌ ಒಯ್ಲ್​್‌ ಸಾರವ್ನನ ್‌ (ಎೆಂಡೆಚ್ೆಂ ತಲ್​್‌) ತಿ ಕೆ​ೆಂಡಾರ್​್‌ ಹುನ್​್‌ ಕನ್​್‌ಚ ತಿಕೆಕ ಸ ಊಬ್​್‌ ಜಾತ್ನ್ಶ ಭುಗಾ​ಾ ಚಚ್ಯಾ ಪೊಟರ್​್‌ ದವಚ್ಚೆಂ ಆಸಾ್ . ಅಶೆಂಯ್​್‌ ಕಯಚತ್​್‌, ತವಳ್​್‌ ಪೊಟೆಂತೆೊ ೆಂ ವಾರೆ​ೆಂ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಲನ್​್‌

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪೊಟಕ ಣ ಉಣ ಜಾವ್ನನ ್‌ಭುಗ್ರಚ೦ ಸಾ ಸ್​್ ------------------------------------------

ನಿದ್ಯ್ . ------------------------------------------

76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ