Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 5 ಸೆಂಖ ೊ: 6

ಜನೆರ್ 6, 2022

ಭಾರತ್ ಪಾಕಿಸ್ಾ​ಾನಿ ಝುಜಾ ವೀರತೆಕ್ "ವಶಿಷ್ಟ್ ಸ್ೆೀವಾ ಮೆಡಲ್" ಜೆೊಡ್ಲೆೊ​ೊ

ಕೆೊಮೊಡೆೊೀರ್ ಜೆರೆೊಮ್ ಕಾ​ಾಸ್ೆ್ಲಿನೆೊ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕರ ೀಸ್ತ ೊಂವೊಂನೊ ಚತ್ರರ ಯ್ ಕರಾ! ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ರಾವೊನ್, ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್, ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತ ಾಂ, ಧರ್ಮ್-ಭರ್ಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತ ಾಂ ಆಮಾಂ ಆಮೆಚ ಾಂ ಉದ್ದಾ ರ್ ಮನ್ ಆಮಾಚ ಾ ಪೆಲ್ಾ ಾಂಕ್ ದ್ದಖವ್ನ್ , ಗರ್ಜ್ವಂತಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್, ಸುಖಾ ಸಂತೋಸ್ನ್ ಜಿಯೆಲೆ​ೆ ದೋಸ್ ವೆಗಾಂಚ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾ​ಾಂವ್ಚ್ಚ ಾ ರ್ ಆಸ್ತ್ ಕಸಾಂ ದಸ್ತ ಆಯೆ​ೆ ವ್ಚ್ರ್ ಅಖಾ​ಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ಚ್ಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೆ ಕರುನ್, ಇಗರ್ಜ್ಶಾಲ್ಾಂಕ್ ರಿಗೊನ್ ಬಲ್ತಾ ರ್ ಕೆಲ್ೆ ಾ ಆರೆಸೆ ಸ್-ಬಜರಂಗಾಂಕ್ ಪಳೆತನಾ! ಆಮಾಚ ಾ ಶಾಲ್ಾಂನಿ, ಇಗಜಾ್ಾಂನಿ ರಿಗೊನ್ ಥಂಯ್ೆ ರ್ ಜಾ​ಾಂವೆಚ ಾಂ ಮಲನ್ ರಾವವ್ನ್ , ಜೈ ರಾರ್ಮ, ಜೈ ಶ್ರ ೋರಾರ್ಮ ಇತಾ ದ ಕುಕುರ‍್ಾ ಘಾಲ್ಚ ಾ ತಿತ್ೆ ಾಂ ಧೈರ್ ಹಾಂಕಾ​ಾಂ ಮೆಳೆಳ ಾಂ. ಫಕತ್ ಆಮಾಂ ಪಾಟಾಂ ಮಾರುಾಂಕ್ ವಚಾನಾ​ಾಂವ್ನ ಮಹ ಳ್ಳ್ಳ ಾ ಚೊ ಫಾಯ್ದಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ವಿರ‍್ೋಧ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಹೆ ಸಕೆ​ೆ . ಪೊಲೋಸ್ಾಂಚಿ ಬರಿೋ ಸಸ್ಗಾ್ಯ್ ಕಾಣ್ಘೆ ವ್ನ್ ತಾಂಕಾ​ಾಂ ಕ್ತ್ಾಂಚ್ ಜಾ​ಾಂವೆಚ ಾಂ ನಾ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಧೈರ್ ಹಾಂಕಾ​ಾಂ ಆಸ್ಲ್ೆ ಾ ನ್, ಹಾಂಚೆಾಂ ಗಾಂಡಾ ರಾರ್ಜ ಭೋಕರ್ ಗಾಂಡಾಯೆಕ್ ರಿಗೊಾಂಕ್ ಪಳೆತ ಆನಿ ಆಮೊಚ ನಿರ್ಣ್ರ್ಮ ಕರುಾಂಕ್ ಹೆ ಫುಡಾಂ ಸತ್ತ್. ಇತ್ೆ ಾಂ ಸವ್ನ್ ಜಾಲ್ಾ ರಿೋ ಆಮಾಂ ಮಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತ್ೆ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್! ಆಮಾಂ ದುಕಾರ ಚೆಾಂ ಮಾಸ್ ಹಡೆ ಾಂ, ಘೊಟಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬೊತಿೆ ಹಡ್ಯೆ ಾ ಆನಿ ಘರಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಬಸೊನ್ ನವ್ಚ್ಾ ವಸ್​್ಕ್ ಸನಾ್ ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಬಸ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ. ಲರ್ಜ ಆಮೆಚ ಾ ಸಮಾರ್ಜಕ್; ಆಮಾಂ ಪೆಾಂಕಾಟ ಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾಸ್ಚ ಾ ತಾ ವ್ಚ್ಳೆಚ ಭಾರ್ಜಾ ಪರಿಾಂ ಜಾಲ್ಾ ಾಂವ್ನ. ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ನಿೋಟ್ ಉಭೆ ರಾವೊಾಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾ, ಆಮಾಚ ಾ ಹಕಾ​ಾ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜಾಂಕ್ ಕ್ತ್ಾಂಚ್ ಅಭಲ್ಶಾ

ನಾ; ಕ್ತಾ ಎದೊಳ್ ಕೋಣೋ ಆಮೆ​ೆ ರ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಆಮಾ​ಾ ಾಂ ಉಪದ್ರರ ದೋಾಂವ್ನಾ ಯಾಂವ್ನಾ ನಾ! ಹೆಾಂಚ್ ಚಿಾಂತಪ್ ಮತಿಾಂ ದವನ್​್ ಆಮಾಂ ಕಾಂತಚೊಾ ಮಣ್ಯಾ ಗಳವ್ನ್ ಬಸ್ೆ ಾ ಾಂವ್ನ ತರ್, ಏಕ್ ದೋಸ್ ಹೆ ಮತಿಹೋನ್ ಪಿಸ್ಾಂಟ್ ತುಮೆ​ೆ ರಿೋ ಯೆತನಾ ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮೂಸ್ಯೋ ಯೆಾಂವೆಚ ನಾ​ಾಂತ್. ಹೆಾಂ ಮಾತ್ರ ಆತಾಂ ಥಂಡ್‍ ಬಸ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂನಿ ಮತಿಾಂತ್ ದವಚೆ್ಾಂ. ಹಾಂವ್ನ ಶಹಭಾಸ್ ಮಹ ರ್ಣಟ ಾಂ ತಾ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯಣ ಾಂಕ್, ಜಾಣಾಂ ಆಯೆ​ೆ ವ್ಚ್ರ್ ಜಾಲ್ೆ ಾ ಮೊಚಾ್ಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆತೆ . ಆಮೆಚ ಮಂಗ್ಳಳ ಚೆ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ನ ಖಂಯ್ೆ ರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‍ಲೆ​ೆ ತ್ಾಂ ಹಾಂವ್ನ ನೆರ್ಣಾಂ. ಕಾ​ಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜ್ ಲ್ಗಿ ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸತ ಲೆಾಂ. ಬಾಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತ್ ಬಿಸ್​್ , ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯಣ ರಸ್ತ ಾ ಕ್ ದಾಂವಿೆ ಾಂ ಆನಿ ಆಮಾಚ ಾ ಹಕಾ​ಾ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೊ ತಳೊ ದೋಲ್ಗೆ ಾಂ. ಮಂಗ್ಳಳ ಚಾ​ಾ ್ಾಂಕ್ ತಿತ್ೆ ಾಂಯ್ ಕರುಾಂಕ್ ಪೆಾಂಕಾಟ ಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾ? ಮಾಹ ಕಾ ಹೆಾಂ ಭಲ್ಕಾ ಲ್ ಸಮಾ​ಾ ನಾ. ಆಮೆಚ ಬಪಿ್, ಆಮೆಚ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲ, ಆಮೆಚ ಸಂಘಟಕ್, ಕಾಯೆ್ಾಂ ನಿವ್ಚ್​್ಹಕ್, ಕಲ್ಕಾರ್, ಗಾವಿ್ , ನಟ್, ಸಕಾ ಡ್‍ ಏಕಾಚಾ​ಾ ಣ್ಘ ನಿದೊನ್ ಪಡಾೆ ಾ ತ್ ಕ್ತ್ಾಂ? ಆಮಚ ವಹ ಡ್ಲೆ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ಜಾಲಚ್ಚ ಮಹ ರ್ಣಜಾಯ್! ಹೆಾಂ ಸವ್ನ್ ಜಾತನಾ​ಾಂಯ್ ಆಮೊಚ ಪರ ದ್ದನ್ ಮಂತಿರ (ವ ತಾಂಚೊ ಪರ ದ್ದನ್ ಮಂತಿರ ?) ಏಕ್ಚ್ಚ ಏಕ್ ಸಬ್ದಾ ಕಾಡುನ್ ಉಲಯಾ್ !!

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾ ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸ್ತೆ ಲಿನೊ-

ಏಕ್ಯ ಸಾಮುದ್ರಿ ಕ್ ಅಧಿಕ್ಯರಿಚೆಂ ಸಾಗೊರೆಂ ಮಧ್ಲ ೆಂ ಜೋವನ್

16 ದಸೆಂಬರ್ 2021 ಬೆಂಗ್ಲಾ ದೇಶ್ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜೆಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಾ ವಯ್ರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಾ ೆಂ ಜಯ್ರಾ (1971). ಹ್ಯಾ ಝುಜ ವೆಳಾರ್, ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊ, ಮೂಡ್‍ಲೆಳ್ಳೆ ಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಗೋದಾವರಿಚೊ ಕಮೆಂಡರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ . ಜಣೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಾಚೆಂ

ವೆಪಾರಿ ತಾರೆಂ ’ಪಾಸ್ನಾ ’ಲಬಲಾತಾೆ ರಾನ್ ರಾವವ್ನಾ ತಾೆಂತಾ​ಾ ಾ 52 ಜಣೆಂಕ್ ಶರಣಗತ್ ಜೆಂವ್ನೆ ಲಾವ್ನಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದಾ್ ಕ್ ಹ್ಯಡ್ಾ ೆಂ. ಹ್ಯಾ ಇೆಂಡೋಪಾಕ್ ಝುಜಚೊ (1971) ಉಗ್ಲಾ ಸ್ ಕ್ಯಡ್ಟಾ ನಾ ತಸೆಂ 50 ವೊ ವ್ನರ್ಷಿಕೊೋತಸ ವ್ನ ಆಚರಿತಾನಾ, ಕನಾಿಟಕ್ಯಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಪುತಾ್ ಚ್ಚ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಚ್ಚ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಜವ್ನಬಾ ರಿ ಆಮೆಂ ವಿಸ್ಲ್ ೆಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಭಾರಿಚ್ ಆಪ್ರ್ ಪ್ ವಿೋರ್ ರೆಂವೆರ್

ಚಲೊನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಪಾೆಂಯೆಂಚ್ಚ ಆಚ್ಚಿ ಸ್ಲಡ್ಟಾ ತ್ ಹೆರಾೆಂಕ್ ವ್ನಟ್ ದಾಖವ್ನಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ ತಸ್ಲಾ ಏಕ್ ವಿೋ ವಾ ಕಿಾ ಜಚೆಂ ಜೋವನ್ ಆಮೆ ೆಂ ಕಳಿತ್ ಕತಾಿ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಿಾ ೆಂ ಧೋರ್ ಕ್ಯಮೆಂ ಆಮೆ ೆಂ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಿಜಿ ತ್ ಕತಾಿ. ಏಕ್ಯ ಕೃರ್ಷಕ್ ಕುಟ್ಿ ೆಂತ್ ಜಲಾಿ ಲೊಾ ಜೆರೊಮ್ ಶಿಕ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಮೈಲಾೆಂ ಸದಾೆಂನಿೋತ್ ಚಲಾ​ಾ ಲೊ, ಮೆಂಬಯ್ರ ವಚೊನ್ ವೃತಿಾ ಧರನ್ ಪೊಟ್ಚೊ ಗ್ಲ್ ಸ್ ಜೊಡಾ , ಪಾಟೆಂ ಹಳ್ಳೆ ಕ್ ಯೇವ್ನಾ ಆಪ್ಾ ೆಂ ವೃತಿಾ ಪರ್ ಶಿಕ್ಯಪ್ ಮಖಾರಿಲಾಗಾ . ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಕ್ಯಮ್ ಕೆ್ೆಂ ಆನಿ ತೊ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೌಕ್ಯ ಪಂಗ್ಲಾ ಕ್ ನಾವಿಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸವೊಿನ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಶ್ ಮನ್ ಆನಿ ಶೃದ್ಧೆ ನ್ ಏಕ್ ಅಧಕ್ಯರಿ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಲೊಾ ತೊ ಶೆವಿಾ ೆಂ ನಿವೃತ್ ಾ ಜೆಂವ್ನಾ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಹಳ್ಳೆ ಕ್ ಮೂಡ್‍ಲೆಳ್ಳೆ ಕ್ ಪಾಟೆಂ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಗೆಂಡ್ಟಯೆಚ್ಯಾ ಸಮಜ್ ಸೇವೆ ಮಖಾೆಂತ್​್ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬಾ ಥೆಂವ್ನಾ 10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತೊ ಸೇವ್ನ ದೋಲಾಗಾ . ಹಿ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ತ ಕ್ಯಣಿ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಚ್ಚ ತಾಚ್ಯಾ ಜೋವನಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪಯಣ ೆಂಚ್ಚ ಜ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ತ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯೆಚ್ಚ ತಸೆಂಚ್ ಹೆರಾೆಂಕ್ ಪ್​್ ೋರಣಚ್ಚ. ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊ ಜಲಾಿ ಲೊಾ ಜೂನ್ 19 1934 ವೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಲಾ​ಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳೆ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ಪುತೊ್ ಟ್ಾ ೆಂತ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಮಾ ಲಘ ಡ ಪ್ರತ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ರ ಬಪಾಯಿ ಾ ಆಟ್ ಜಣೆಂ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂ ಪಯ್ಕೆ . ತಾಚ್ಚೆಂ ಮೆಂ-ಬಪ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ನಾ ೆಂ ದೇವ್ನಧೋನ್ ವಿನ್ಸ ೆಂಟ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊ ಆನಿ ದೇವ್ನಧೋನ್ ರೊೋಜ ನೊರೊನಾ​ಾ . ಜೆರೊಮನ್ ಆಪ್ಾ ೆಂ ಪಾ್ ರ್ಿಮಕ್ ಆನಿ ಊೆಂಚಾ ೆಂ ಪಾ್ ರ್ಿಮಕ್ ಶಿಕ್ಯಪ್ ಇಗಜೆಿ ಆಧಾರಿತ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ಹೈಯರ್ ಪ್​್ ೈಮರಿ ಶಾಲಾೆಂತ್ 1940-1947 ಇಸವ ೆಂತ್ ಕೆ್ೆಂ. ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಊೆಂಚಾ ೆಂ ಶಿಕ್ಯಪ್ ಶಿಕೊೆಂಕ್ ತೊ ಶಿ್ ೋ ವಿಶ್ಣಣ ಮೂತಿ​ಿ ಸ್ತವ ಮ ಹಯಿವದನ ಹೈಸ್ಕೆ ಲಾಕ್, ಇನಾ​ಾ ೆಂಜೆ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಾ ೆಂ ಸ್ತತ್ವ ೆಂ ತ್ೆಂ ಎಸಸ ಸಸ ಲಿಸ ಶಿಕ್ಯಪ್ ಸಂಪಯೆಾ ೆಂ 1951 ಇಸವ ೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಸ್ತಿೆಂನಿ ಜೆರೊಮಕ್ ಶಾಲಾಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಚಲೊೆಂಕ್ ಆಸಾ ೆಂ ಘರಾ ಥೆಂವ್ನಾ ಇನಾ ೆಂಜೆಕ್ ಆನಿ ಪಾಟೆಂ ಘರಾ. ತೊ ದೊನಾ​ಾ ರಾೆಂ ಜೆವ್ನಣ ಕ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಬರಾಬರ್ ಭುತಿ ವಾ ತಾಿಲೊ. ಎಸಸ ಸಸ ಲಿಸ ಸಂಪಾ ಚ್ 1951 ಇಸವ ೆಂತ್, ಹಳ್ಳೆ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಚಕ್ಯಾ ಿ

ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಪರಿೆಂ ಜೆರೊಮ್ಲಯ್ಕೋ ಬೆಂಬಯ್ರ ಗೆಲೊ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಜೋವನಾಚ್ಚೆಂ ಸವ ಪಾಣ ೆಂ ಜಾ ರಿ ಕರೆಂಕ್. ಪುಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಶಿೋಬನ್ ತಾಕ್ಯ ಕ್ಯಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ ನಾ. ಕ್ಯಮೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್ ಆಸ್ನಾ ೆಂ ತರಿೋ ಕ್ಯಮ್ ವಿಚ್ಯರನ್ ಯೆ​ೆಂವೆಿ ವಾ ಕಿಾ ಅಧಕ್ ಸಂಖಾ​ಾ ಚ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ನ್. ತಾಚ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸ್ತಕೆಿೆಂ ಪೊಟ್ಕ್ ಜೆವ್ನಣ್ ಆನಿ ನಿತಳಾಸ ನ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾ ೆಂ ಪಿಡ್ಟಾ ಾ ರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಯೆತಾಲಿ. ಹೆಾ ವವಿ​ಿೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಪಾಟೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಕ್ ಆಯ್ಲಾ . ಪಾಟೆಂ ಆಯ್ಕಲಾ​ಾ ಾ ತಾಕ್ಯ, ತಾಣೆಂ ಚ್ಚೆಂತ್ಾ ೆಂ ಕಿೋ ಶೊಟ್ಲಿಹ್ಯಾ ೆಂಡ್‍ ಆನಿ ಟೈಪಿೆಂಗ್ ಕೆಲಾ​ಾ ಕ್ಯಮ್ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ಮೆಳಾತ್ ಮಾ ಣ್; ಹೊ ತಾಚೊ ಬೆಂಬಂಯ್ಲಾ ಾ ಅನೊಭ ೋಗ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ . ಅಸೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಉಡುಪಿೆಂತಾ​ಾ ಾ ಮಡನ್ಿ ಸ್ಕೆ ಲ್ ಒಫ್ ಕ್ಯಮಸ್ತಿಕ್ ಸವ್ನಿಲೊ, ಹ್ಯಾ ಶಾಲಾಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ತಾಕ್ಯ 12+12 ಕಿಲೊಮೋಟರಾೆಂ ಚಲೊೆಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ ್ೆಂ; ಕಿತಾ​ಾ ತಾ​ಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ನಹನ್ ಸಂಚ್ಯರ್ ನಾಸ್ಲಾ . ತೊ ಶೊಟ್ಲಿಹ್ಯಾ ೆಂಡ್‍ ಆನಿ ಟೈಪ್ಲೈಟೆಂಗ್ ಶಿಕೊೆಂಕ್ ಗೆಲಾ​ಾ ಾ ಥಂಯ್ರ ತಾಕ್ಯ ತಾಚೊ ಜಾ ನೊೋದಯ್ರ ಎಸ್. ಮಧವನಾಚ್ಚ ವಳಕ್ ಜಲಿ. ತೊ ತಾ​ಾ ಮೊೋಡನ್ಿ ಸ್ಕೆ ಲ್ ಒಫ್ ಕ್ಯಮಸ್ಿ ಹ್ಯಚೊ ಮಾ ಲಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ . ನಹಿೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೆರೊಮಕ್ ಶಿಕೊೆಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಆತುರಾಯ್ರ ದಾಖಯ್ಕಾ , ಬಗ್ಲರ್ ತಾಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಚೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಮೆಳೆಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ ಮಡನ್ಿ ಹೈಯರ್ ಪ್​್ ೈಮರಿ ಶಾಲ್, ಕ್ಯನ್ವ ೆಂಟ್ ರಸ್ಲಾ , ಉಡುಪಿ ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ಆನಿ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಆನ್ಾ ೋಕ್ಯ ಶಾಲಾೆಂತ್, ಕಡಯಳಿೆಂತ್, ಉಡುಪಿ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆರೊಮನ್ ರ. 75 ಖರ್ಚಿನ್ ರಿೋಣ್ ಕ್ಯಡ್‍ಾ ಏಕ್ ಪನ್ಿೆಂ ಸೈಕಲ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಾ ೆಂ ಆನಿ ಮಹಿನಾ​ಾ ಕ್ 18 ರಪಾ​ಾ ೆಂ ್ಕ್ಯರ್ ಕಂತಾನ್ ಪಯೆ​ೆ ಪಾಟೆಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆ್. ಜೆರೊಮಚ್ಚ ಶಾಥಿ ಜಣೆಂ ಜಲಾ​ಾ ಾ ಮಧವನಾನ್ ತಾಕ್ಯ ವಿೆಂಗಡ್‍ ಕ್ಯಮ್ ಮೆಳಾಶೆ​ೆಂ ಪ್ ಯತ್ಾ ಕೆ್ೆಂ. ಜೆರೊಮಕ್ ಸಕಿ​ಿಟ್ ಹೌಜೆಂತಾ​ಾ ಾ ನೇವಿ ರಿಕ್ರ್ ಟೆಂಗ್ಲಕ್ ಫೆ​ೆ್ ರ್ 1 1953 ವೆರ್ ಧಾಡ್ಾ ೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಶಿೋಬ್ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ಪರಿೆಂ, ಜೆರೊಮಮ್ ತಾಣಿೆಂ ವಿೆಂಚೊಾ ತಾಚ್ಚ ಭಲಾಯ್ಕೆ , ಫಿಝಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಕಾ ಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಚ ಮಲಾಖತ್ ಘೆತಚ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮಕ್ ಮಚ್ಿ 1, 1953 ವೆರ್ ೆ​ೆಂಗ್ಳೆ ರಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ನೇವಲ್ ರಿಕ್ರ್ ಟೆಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಕ್ ಹ್ಯಜರ್ ಜೆಂವ್ನೆ ಸ್ತೆಂಗೆಾ ೆಂ. ತಾಚೊ ಜಾ ನೊೋದಯ್ರ ಮಧವನಾನ್ ತಾಚಾ ಖಾತಿರ್ ದಾಖಯ್ಕ್ಾ ೆಂ ಹೆ​ೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಚ್ಚೆಂತುನ್ ತಾಕ್ಯ ಭಾರಿಚ್ಿ ಖುಶಿ ಜಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಮತೃತ್ವ ಮಧವನಾ ಬರಾಬರ್ ಚ್ಯಲು ದವ್ಿೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಖಾ​ಾ ಸೇವೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತಿೆಂನಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಸಯ್ರಾ . ಮಧವನ್ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಚೊ ಸ್ತೆಂದೊ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ ಆನಿ ತೊ 1997 ಇಸವ ೆಂತ್ ದೇವ್ನಧೋನ್ ಜಲೊ. ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿಕ್ ಸವ್ನಿಲೊಾ ಜೆರೊಮ್, ಐಎನ್ಲಎಸ್ ವೆ​ೆಂದುರತಿ ನೇವಲ್ ಬೇಝ್ ಕೊಚ್ಚಿ ನಾೆಂತ್ ತೆಿತ್ಕ್ ಗೆಲೊ ತಸೆಂಚ್ ತಾಕ್ಯ ತಾಚೆಂ ವೃತಿಾ ಪರ್ ತೆಿತಾ ಣ್ ಸಕೆ್ ಟೇರಿಯೆಟ್ ಶಾಲಾೆಂತ್ ತಾ​ಾ ಚ್ಿ ಬೇಝೆಂತ್ ತಸೆಂ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಹಮಾ , ಮವೆಿೆಂತ್, ಮಲಾಡ್‍ ಮೆಂಬಯ್ರ. ಜೆರೊಮ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ಕಿೋ ತಾಚ್ಚ ಶೊಟ್ಲಿಹ್ಯಾ ೆಂಡ್‍ ಆನಿ ಟೈಪ್ಲೈಟೆಂಗ್ಲೆಂತಿಾ ನಿಪುಣತಾ ತಾಕ್ಯ ಮೊಸುಾ ಉಪಾೆ ರಾಕ್ ಪಡಾ ಮಾ ಣ್ ತಾಚ್ಚ ಜಣವ ಯ್ರ ವ್ನಡಂವ್ನೆ ಇೆಂಗ್ಲಾ ಷೆಂತ್ ಅಸೆಂ ತಾಣ ವೃತಿಾ ಪರ್ ಕೊೋಸ್ತಿೆಂನಿ ಶಾಣಪಣ್ ದಾಖಯೆಾ ೆಂ. ಜನ್ರ್ 1954 ಇಸವ ೆಂತ್ ತಾಚ್ಚ ವೃತಿಾ ಪರ್ ತೆಿತಿ ಸಂಪಾ ಚ್, ಜೆರೊಮಕ್ ತಾಚೆಂ ಪಯೆಾ ೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಇೆಂಡಯನ್ ವ್ನರ್ಲಶಿಪ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಡ್ಲಿಾ ೆಂತ್ ಬ್ರ್ ಟಷ್ ಮಖೆಲಿ ಎಡಿ ರಲ್ ಬಾ ್ನ್ಸ ಆನಿ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಎಡಿ ರಲ್ ಎಸ್.ಡುಾ ಾ ಾ . ಟೈರಿಟ್ಾ ಹ್ಯೆಂಚೊ ಪಸಿನಲ್ ಎಸ್ನಸಾ ೆಂಟ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ. ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಚೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಆನಿ ಬುದವ ೆಂತಾೆ ಯ್ರ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಎಡಿ ರಲ್ ಟೈರಿಟ್ಾ ನ್ ಇೆಂಡಯನ್ ನೇವಿ ಥೆಂವ್ನಾ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರೊೋಯಲ್ ನೇವಿ ಒಫ್ ಗೆ್ ೋಟ್ ಬ್ರ್ ಟನ್ ನೇವಲ್ ಹೆಡ್‍ಲಕ್ಯವ ಟಿಸ್ಿ ನ್ಯಾ ಡ್ಲಿಾ ಹ್ಯೆಂಕ್ಯೆಂ ತಾಚ್ಚ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕೆಲಿ ಸ್ತೆಂಗನ್ ಜೆರೊಮ್ ನೇವಲ್ ಮಖೆಲಿ ಜೆಂವ್ನಾ ಭಡಾ ಮೆಳೆಂಕ್ ಸಹಜ್ಲಲೊಾ ಮಾ ಣ್. ನೇವಲ್ ಹೆಡ್‍ಲಕ್ಯವ ಟಿಸ್ಿ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಹಿ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಮನುನ್ ಘೆತಿಾ ಆನಿ ಜೆರೊಮಕ್ ತೆಿತಿಕ್ ತೆಿತಿ ತಾರೆಂ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಕೃಶಣ ಹ್ಯಚರ್ ತೆಿತ್ ಜೊಡುೆಂಕ್ ದಯಿ ತೆಿತಿ ಕಮಶನ್ ಎವ್ನಡ್‍ಿ ದೆಂವ್ನಿ ಾ ಪಯೆಾ ೆಂ ಧಾಡಾ . ದಯಿ ತೆಿತಿ ಸಂಪವ್ನಾ , ಜೆರೊಮಕ್ ಕೊಚ್ಚಿ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ನೇವಲ್ ಎಕ್ಯಡ್ಮಕ್ ಜೂನ್ 1958 ವೆರ್ ಪಿ್ ಕಮಶನ್ ತೆಿತಿಕ್ ಧಾಡಾ .

ತರಿಪುಣ್, ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಸಕ್ಯಿಸ್ತಿೆಂತ್ ಕ್ಯಮ್ ಘೆ​ೆಂವ್ನಿ ಾ ಪಯೆಾ ೆಂ ಸಬ್ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಜೆರೊಮಚೆಂ ಖರಾರ್ ಜೂನ್ 1960 ಇಸವ ೆಂತ್ ಇಜಯಿ ಾ ರೊೋಜ್ ಸಲಿನ್ ಡಕುನಾ​ಾ ಸಂಗ್ಲೆಂ ಜ್ೆಂ. ತ್ೆಂ ತಾಕ್ಯ ಪಯೆಾ ೆಂ ಮೆಂಬಂಯ್ರಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಾ ೆಂ. ಖರಾರ್ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಿ ಗದಾ​ಾ ಳಾಯೆಚೆಂ ಲಗ್ಾ ಜೆಂವ್ನಾ ಬದ್ಾ ೆಂ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ೆಂತ್ ಎಪಿ್ ಲ್ 10 1096 ವೆರ್, ನೊವೊ್ ಸಂಪ್ರಣ್ಿ ಧೊವ್ನಾ ನೇವಲ್ ವಸ್ತಾ ಾರ್ ಸ್ಲಭಾ​ಾ ಲೊ, ಪಾಕ್ಯಚೆಂ ಕೇಪ್ ಮತಾ​ಾ ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಸರಮನಿಚ್ಚ ತಲಾವ ರ್ ಬಗೆಾ ಕ್ ಆನಿ ವೊಕ್ಯಲ್ ಸಂಪ್ರಣ್ಿ ಧೊವ್ನಾ ಆೆಂಗ್ಲಾ ಾ ರ್.

ಜೆರೊಮಚೆಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಜೆ​ೆಂ ಆಸಾ ೆಂ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಮಶನ್ಾ ಆಫಿಸರ್ ಇೆಂಡಯನ್ ನೇವಿೆಂತ್ ಜಾ ರಿ ಜ್ೆಂ ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ನವೆ​ೆಂಬರ್ 9 1959 ವೆರ್ ತ್ನಾ​ಾ ೆಂಚೊ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಸವಿಪಳಿೆ ರಾಧಕೃಷಣ ಥೆಂವ್ನಾ ಸಬ್ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ ಫಕತ್ ಸ್ತಡ್ ಪಾೆಂಚ್ ವಸ್ತಿೆಂ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿೆಂತ್ ಏಕ್ ನಾವಿಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸೇವ್ನ ದೋೆಂವ್ನಾ .

ವಗ್ಿ ಆನಿ ಭಡಾ ಾ ಜೆರೊಮಕ್ ಮೆಳನ್ೆಂಚ್ ರಾವೊಾ ಾ ಜೆರೊಮಕ್ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿೆಂತ್. ತಾಕ್ಯ ಧಣಿ​ಿರ್ ತಸೆಂಚ್ ಝುಜ ತಾವ್ನಿೆಂನಿ ಕ್ಯಮ್ ಕರೆಂ ಅವ್ನೆ ಸ್ ಲಾಭ್‍ಲಲ್ಾ . ತಾಚ್ಯಾ ಲಾೆಂಬ್ ಪ್ ಮಣಚ್ಯಾ ವೃತ್ಾ ೆಂತ್, ಜೆರೊಮಕ್ ಧಣ್ಿ ಬೇಝ್ ವಿಶಾಕಪಟಾ ಣೆಂತ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ವಿಶಾಕಪಟಾ ಣಮ್, ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಹಮಾ , ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಅೆಂಗೆ್ ಮೆಂಬಯ್ರ, ಆನಿ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಗೋಮೆಂತಕ್ ಗೋವ್ನ ಹ್ಯಾ ಸುವ್ನತಾ​ಾ ೆಂನಿ ಆಪಿಾ ಸೇವ್ನ ದೋೆಂವ್ನೆ ಅವ್ನೆ ಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಾ . ತಾಣೆಂ ವಿವಿೆಂಗಡ್‍ ಝುಜ ತಾವ್ನಿೆಂನಿ ಆಪಿಾ ಸೇವ್ನ ದಲಿಾ ಆಸ್ತ, ಐಎನ್ಲಎಸ್ ವಿಕ್ಯ್ ೆಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಮತ್​್ ವಿಮನಾೆಂ ಸ್ತಗ್ಳಸ ೆಂಚೆಂ ತಾರೆಂ,

ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಕಮಶನ್ಾ ಜಲೊಾ , ಸಬ್-ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಜೆರೊಮ್ ವಿವಿಧ್ ನೇವಲ್ ಶಾಲಾೆಂನಿ ತೆಿತಿಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ನೇವಲ್ ಶಾಲಾೆಂಕ್ ಭತಿ​ಿ ಜಲೊ ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಸಕ್ಯಿಸ್ಿ ವಿಶಾಕಪಟಾ ಣಮೆಂತ್ ಕ್ಯಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ.

13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಡ್ಲಿಾ , ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಕುಥರ್ ಏೆಂಟ್ಯ್ರ ಸಬ್ಲಮೆರಿೋನ್ ಫಿ್ ಗೇಟ್, ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ ಡಸ್ಲಾ ಾೋಯರ್ ಆನಿ ಮೈಸ್ಕರ್ ಏಕ್ ಕ್ರ್ ಝರ್. ನೇವಿ ತಾವ್ನಿೆಂನಿ ಸೇವ್ನ ದತಾನಾ, ಜೆರೊಮಕ್ ಸಭಾರ್ ವಿದೇಶಾೆಂ ಭೆಟ್ ದೆಂವೊಿ - 27 ವಿವಿಧ್ ದೇಶ್ - ಅವ್ನೆ ಸ್ ಮೆಳ್‍ಲಲೊಾ . ಹ್ಯಾ ಆವೆಾ ೆಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರೊೋಜಕ್ ದೇವ್ನನ್ ತ್ಗ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಚೆಂ ೆಸ್ತೆಂವ್ನ ದ್ಾ ೆಂ: ದೊೋಗ್ ಚಕೆಿ ಎಲಿವ ಸ್ (1962) ಆನಿ ಎರಿಕ್ (1963) ತಸೆಂ ಧುವ್ನ ಇಲೇಯ್ರಾ (1966). ಕ್ಯಮರ್ ಭಡಾ ಾ ಜೆರೊಮಕ್ ಯೇೆಂವ್ನಾ ೆಂಚ್ ಆಸ್ಲಾ ಾ . 1970 ಇಸವ ೆಂತ್ ತಾಕ್ಯ ಭಡಾ ಮೆಳನ್ (8 ವಸ್ತಿೆಂ ಖಡ್ಟಾ ಯ್ರ ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸೇವ್ನ ದತಚ್) ತಾಕ್ಯ ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಕಮೆಂಡರ್ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ. ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಹಮಾ ೆಂತ್ ಸೇವ್ನ ದೋೆಂವ್ನಾ ಆಸ್ತಾ ನಾ, ಜೆರೊಮಚ್ಚ ಪತಿಣ್ ರೊೋಜ್ ನೇವಲ್ ವೈವ್ನಸ ಎಸ್ಲೋಸ್ನಯೇಶನಾಚ್ಚ ಕ್ಯಯಿದಶಿ​ಿ ಜೆಂವ್ನಾ ವಿೆಂರ್ಚನ್ ಆಯ್ಕಾ . ವಿವಿಧ್ ತಾವ್ನಿೆಂಕ್ ಜಲಿಾ ವಗ್ಲಿವಿಣ ಜೆರೊಮಕ್ ಜಯಾಚ್ಚ ಜಲಿ, ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಕಮೆಂಡರ್ ಜೆರೊಮನ್ ದಾದರ್ ಮೆಂಬಂಯ್ರಾ ಏಕ್ ಫಾ​ಾ ಾ ಟ್ ಘೆತ್ಾ ೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್

ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಿ ಕ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ೆಂ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಯಾ ಕ್ ಅಡೆ ಳ್‍ ಯೇನಾ ಜೆಂವ್ನಿ ಾ ಕ್ ಹೆಣೆಂ-ತ್ಣೆಂ ವಗ್ಲಿವಿಣ ಜತಾನಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತವ ತಂತ್ ಉಪಾ್ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ಹಯೆಿಕ್ಯ ಝುಜೆಂನಿ ಜೆರೊಮಕ್ ಪಾತ್​್ ಘೆ​ೆಂವೊಿ ಅವ್ನೆ ಸ್ ಲಾಭ್‍ಲಲಲೊಾ . ತಾಣೆಂ 1961 ಇಸವ ೆಂತ್ ಗೆಂಯೆಂ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜೆಂತ್ ಪಾತ್​್ ಘೆತೊಾ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಾ ವಿರೊೋದ್ 1965 ಆನಿ 1971 ಇಸವ ೆಂನಿ. 1971 ಇಸವ ೆಂತ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಗೋದಾವರಿರ್ ಸೇವ್ನ ದೋೆಂವ್ನಾ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಾಚೆಂ ವೆಪಾರಿ ತಾರೆಂ ’ಪಸ್ನಾ ’ಲ ದಸೆಂಬರ್ 4, 1971 ವೆರ್ ತಾಣೆಂ ಬಲಾತಾೆ ರಾನ್ ರಾವಯ್ಕ್ಾ ೆಂ. ಆಮೆಂ ಉಲಯಾನಾ ಜೆರೊಮಕ್ ಏಕ್ಯ ಕರಾಳ್‍ ಘಡತಾಚೊ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ ಆಯ್ಲಾ , ತೊ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಹಮಾ ರ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಜಲಾ​ಾ ಾ ಚೊ. ಎಪಿ್ ಲ್ 20 1969, ಸತಾ್ ಯುವಜಣ್ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ಜೇಕಬ್ ಸಕಿಲಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ಸ್ತೆಂತ್ ಇಗೆಾ ೋಶಿಯಸ್ ಇಗಜೆಿಚ ಪಿಕಿಾ ಕ್ಯಕ್ ಬ್ರೋಚ್ಯಕ್ ಗೆ್. ದರಾಲಾ ಉದಾೆ ೆಂತ್ ಖೆಳನ್ ಆಸ್ತಾ ೆಂ ಥೊಡ್ ಯುವಜಣ್ ಉದಾೆ ೆಂತ್ ಬುಡ್ಾ . ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲಲಿಾ ಚ್ಿ ಜೆರೊಮ್ ಥೊಡ್ಟಾ ನೇವಿೆಂತಾ​ಾ ಾ ಬುಡ್ಟಾ ಾ ೆಂಕ್ ಘೆ​ೆಂವ್ನಾ ಥಂಯಸ ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಧಾ ಜಣೆಂಕ್ ಬಚ್ಯವ್ನ ಕೆ್ೆಂ. ಆಪ್ಾ ಾ ವಶಿೋಲಾಯೆನ್ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ಕೊರೊೋನರಾಕ್ ಸ್ತೆಂಗನ್ ಸ್ತತ್ ಜಣೆಂಚ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪೊೋಸ್ಾ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಟಿಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ೆಂ ಸ್ತೆಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕುಟ್ಿ ಚ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಪಾವೊೆಂವೆಿ ೆಂ ಪ್ ಯತ್ಾ ಕೆ್ೆಂ. ಏಕ್ಯಚ್ಿ ವೆಳಾ ಸ್ತತಿೋ ಜಣೆಂಚ್ಚ ಮಣಿ ರಿೋತ್ ಚಲಯ್ಕಾ ಸ್ತೆಂತ್ ಇಗೆಾ ೋಶಿಯಸ್ ಇಗಜೆಿೆಂತ್ ಜೇಕಬ್ ಸಕಿಲ್ ಆನಿ ಫಿಗಿಜ್ ಪಾದ್ ನ್ ಜೆರೊಮನ್ ಕೆಲಾ​ಾ ಾ ಕುಮೆ​ೆ ಚ್ಚ ಪ್ ಶಂಸ್ತ ಕೆಲಿ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಉಲವ್ನಾ ೆಂತ್. ಜುಲಾಯ್ರ 1972 ಇಸವ ೆಂತ್ ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಕಮೆಂಡರ್ ಜೆರೊಮ್ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ಮಖ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ತಕ್ ವಗ್ಿ ಜಲೊ ಆನಿ 1974 ಪಯಿೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯಸ ರ್ ತಾಚೊ ವ್ನವ್ನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ ಸಭಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಪಾಟೆಂ ಘಾಲುನ್. ತಾ​ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್, ತಾಕ್ಯ ಗೆಂಯಿ ಾ ಬೇಝಕ್ ಲೊಜಸ್ನಾ ಕ್ಸ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಧಾಡಾ . ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ಗೆಂಯಿ ಾ 3,500 ನೇವಿ ಕ್ಯಮೆಲಾ​ಾ ೆಂಚೆಂ ಆಡಳ್ಳಾ ೆಂ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಆಸಾ ೆಂ. ಗೆಂಯೆಂತ್ ಜೆರೊಮಕ್ ಸಭಾರ್ ನೇವಿ ಕ್ಯಮೆಲಾ​ಾ ೆಂ ಬರಾಬರ್ ಮೆಳನ್ ತಾಚ್ಚ ಲೊಜಸ್ನಾ ಕ್ಸ , ಪಸಿನಾ ಲ್, ಫೈನಾನಿೆ ಯಲ್ ಆನಿ ಎಡಿ ನಿಸಾ ಾೋಟವ್ನ ಕಲಾ ಉನಾ ತ್ಕ್ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಲಿ. ಜೆರೊಮಚೆಂ ಗೆಂಯೆಂತ್ಾ ೆಂ ಊೆಂಚ್ ಮಟ್ಾ ಚೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ , ವೈಸ್ ಎಡಿ ರಲ್ ಬಬೋಿಝ, ಫಾ​ಾ ಗ್ ಒಫಿಸರ್ ಕಮಡೆಂಗ್ ಇನ್ ಚ್ಚೋಫ್, ಸದನ್ಿ ನಾವಲ್ ಕಮೆಂಡ್‍ ಹ್ಯಕ್ಯ

ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಲಿ. ಹ್ಯಾ ವವಿ​ಿೆಂ ಜೆರೊಮಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಅತಾ ಧಕ್ ವಾ ಡ್‍ ಝುಜ ತಾರೆಂ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಮೈಸ್ಕರ್ ಹ್ಯೆಂತುೆಂ ದಯಿ ಮಾ ಹೆತ್ ಮೆಳಾಿ ಾ ಕ್ ವಗ್ಿ ಕೆಲೊ. ಕಿತಾ​ಾ ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್ ಏಕ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಕ್ಯಾ ಪಾ ನಾಚೆಂ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳಾಜಯ್ರ ತರ್ ಹೆ​ೆಂ ಗಜೆಿಚೆಂ ಆಸಾ ೆಂ. ಜೆರೊಮಕ್ ಹೆ​ೆಂ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ೆಂ ಧೈರ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ೆಂ ಕಿತಾ​ಾ ಮಾ ಳಾ​ಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನೇವಲ್ ಚರಿತ್​್ ೆಂ ಎದೊಳ್‍ ಪಯಿೆಂತ್ ಕೊೋಣ್ೆಂಚ್ ನಾವಿಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತದೊ ನಾವಿಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ವೃತ್ಾ ಕ್ ಲಾಗ್ಲಲೊಾ ಹ್ಯಾ ಊೆಂಚ್ ಹುದಾ​ಾ ಾ ಕ್ ಪಾವೊೆಂಕ್ ನಾಸ್ಲಾ . ಏಕ್ಯ ವಸ್ತಿ ಭಿತರ್, ಜೆರೊಮಕ್ ವಗ್ಿ ಜಲೊ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ವೆಸಾ ನ್ಿ ನೇವಲ್ ಕಮೆಂಡ್ಟಕ್ ಸ್ತಾ ಫ್ ಲೊಜಸ್ನಾ ಕ್ಸ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ . 1982 ಇಸವ ೆಂತ್, ಜೆರೊಮಕ್ ಕ್ಯಾ ಪಾ ನಾಚೆಂ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳನ್ ಏಕ್ ನವಿಚ್ಿ ಚರಿತಾ್ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿೆಂತ್ ರರ್ಚೆಂಕ್ ಸಕೊಾ . ಅಸೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾೆಂವ್ನ ನೇವಿ ಚರಿತ್​್ ಚ್ಯಾ ಪಾನಾೆಂನಿ ಖಂಚಾ ೆಂ. ತಾ​ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್, ತಾಕ್ಯ ಕಮೆಂಡ್‍ ಲೊಜಸ್ನಾ ಕ್ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ವೆಸಾ ನ್ಿ ನೇವಲ್ ಕಮೆಂಡ್‍, ಮೆಂಬಯ್ರ ಹೆಡ್‍ಲಕ್ಯವ ಟಿಸ್ತಿಕ್ ವಗ್ಿ ಜಲೊ. ಹೊ ಹುದೊಾ ನೇವಿಚ್ಯಾ ಅತುಾ ನಾ ತ್ ಹುದಾ​ಾ ಾ ೆಂ ಪಯ್ಕೆ ಏಕ್ ವೆಸಾ ನ್ಿ ನೇವಲ್ ಕಮೆಂಡ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಲನ್ ಜವ್ನಬಾ ರಿ ಪಸಿನ್ಾ ಲ್, ಎಡಿ ನಿಸಾ ಾೋಶನ್, ಲೊಜಸ್ನಾ ಕ್ಸ ಆನಿ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಫೈನಾನಿಸ ಯಲ್ ಸಂಗ್ಲಾ ೆಂಚ್ಚ. ಏಕ್ ಖಡಕ್ೆ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ ಜೆರೊಮ್, ಭ್ ಷಾ ಚ್ಯರ್ ಮಾ ಣಾ ನಾ ತಾಕ್ಯ ಸ್ಲಸುೆಂಕ್ ಜಯಾ ಸಾ ೆಂ. ತೊ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಡಲಾಗಾ ಏಕ್ ದುಖಾಳ್‍ ಗಜಲ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಘಡ್‍ಲಲಿಾ . ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೇವಿ ಸಂಸ್ತ್ ಾ ೆಂತ್ ಜೆರೊಮಕ್ ನವೊ ಪಾತ್​್ ಖೆಳೆಂಕ್ ಆಸ್ಲಾ , ನವಿ ಶಿಸ್ಾ ಮೆಂಡುೆಂಕ್ ಆಸ್ನಾ . ತಾಣೆಂ ಸವ್ನಿ ನೇವಿ ಕ್ಯಮೆಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಕಂಪ್ರಾ ಟರಿೋಕರಣ ಮಖಾೆಂತ್​್ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಮೆಳ್ಳಿ ೆಂ ಯ್ಲೋಜನ್ ಮೆಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ಾ ೆಂ. ಭ್ ಷಾ ಚ್ಯರಾಚೊ ಅಪಾ್ ಧ್ ಘೆ​ೆಂವ್ನಾ ದೊೋಗ್ ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಕಮೆಂಡಸ್ಿ ಏಕೊಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಿಭಾಗ್ಲಚೊ ಫಸ್ಾ ಿ ಕ್ಯಾ ಸ್ ದರ್ ತಾಕ್ಯ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಿ ಕ್ ಖಚ್ಚಿಲೊಾ ಸಕೆ​ೆಂಡ್‍ ಕ್ಯಾ ಸ್ ವಿಭಾಗ್ಲೆಂತ್ ಪಯ್ರಣ ಕನ್ಿ ವೆತಾನಾ ವ್ನರ್ಷಿಕ್ ರಜೆ ವೆಳಾರ್ ರ. 1,800 ಚಡೋತ್ ವಿಚ್ಯನ್ಿ. ಆನ್ಾ ೋಕೊಾ , ಲೊಜಸ್ನಾ ಕ್ ಶಾಖಾ​ಾ ಚೊ ರ. 6,500 ಒಫಿಸ್ತಕ್ ಕ್ಯಗ್ಲಾ ೆಂ ಹ್ಯಡಯಾ ನಾ ಚಡೋತ್ ದಾಖಯ್ಕಲೊಾ . ಆತಾೆಂ ಪಾಟೆಂ ಪಳ್ಳತಾನಾ ಜೆರೊಮ್ ಚ್ಚೆಂತಾ​ಾ ಕಿೋ ತಾೆಂಕ್ಯೆಂ ತಿತಿಾ ಕಠೋಣ್ ಶಿಕ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲಲಿಾ ಸ್ತಕಿ​ಿಗ್ಲ ಮಾ ಣ್ ಆತಾೆಂಚ್ಯಾ ಮದರಿರ್ ಆನಿ ನಿೋತಿಕ್ ಮ ಪ್ ಕ್ಯರ್. ಪುಣ್, ಜೆರೊಮನ್ ಕ್ಯಡ್‍ಲ್ಾ ೆಂ ಮೇಟ್ ಸ್ತಕೆಿೆಂಚ್ ಮಾ ಣಾ ತೊ, ಕಿತಾ​ಾ ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್ "ಏಕ್ಯಾ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಪೊಪಾಳ್‍ ಚೊಲಾ​ಾ ಿರಿೋ ತೊ ಚೊೋರ್ಲಚ್ಿ ತಸೆಂಚ್ ಏಕ್ ಹಸ್ಾ ಚೊಲಾ​ಾ ಿರಿೋ ಚೊೋರ್ಲಚ್ಿ ."

1982 ಏಶವ ನ್ ಗೇಮ್ಸ ವೆಳಾತ್, ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿಚೊ ಪ್ ತಿನಿಧ ಜೆಂವ್ನಾ ವಿಶೇಷ್ ಜೆಂವ್ನಾ ವಿೆಂರ್ಚನ್ ಕ್ಯಡ್‍ಲಲೊಾ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ತೆಂದೊ ಫೈನಾನ್ಸ ಕಮಟಚೊ. ಹ್ಯೆಂಗ್ಲ ತಾಣೆಂ ಕೆ್ಾ ೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಸ ಿ ಮಂತಿ್ ಭೂಟ್ ಸ್ನೆಂಘಾನ್ ವ್ನಖಣ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಜೂನ್ 1983 ಇಸವ ೆಂತ್, ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮಕ್ ನೇವಲ್ ಎಕೆಂಟ್ಸ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ವಿಶೇಷ್ ಜೆಂವ್ನಾ ವಿೆಂರ್ಚನ್ ಕ್ಯಡಾ ಹೊ ಹುದೊಾ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ ನೇವಲ್ ಪರಸನಲಾೆಂಚೊ ಲೈಫ್ಲಲೈನ್. ತೊ ಹುದೊಾ ತಾ​ಾ ಪಯಿೆಂತ್ ಚಲಾಜಯ್ರ ಜಲಾ​ಾ ಾ ರಿೋತಿರ್ ಚಲಾನಾಸ್ಲಾ , ತಾಚೆಂ ಮಟ್ಾ ಉಭಾರೆಂಕ್ ಆಸಾ ೆಂ ಆನಿ ವಾ ಡಲಾೆಂನಿ ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮಕ್ ವಿೆಂಚೊಾ ಆನಿ ನವೊ ಜೋವ್ನ ಭರೆಂಕ್ ಸ್ತೆಂಗೆಾ ೆಂ. ತಾಕ್ಯಯ್ರ ಏಕ್ ಯ್ಲೋಜನ್ ದ್ಾ ೆಂ ಸವ್ನಿೆಂಚೊ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಕಂಪ್ರಾ ಟೋಕರಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಿಕ್. ಫಕತ್ ಬರಾ ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂನಿ ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮನ್ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಕಂಪ್ರಾ ಟಕೃತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹೆ​ೆಂ ಕ್ಯಮ್ ವ್ನಖಣಾ ೆಂ ಚ್ಚೋಫ್ ನೇವಲ್ ಸ್ತಾ ಫ್ ಎಡಿ ರಲ್ ಒಎಸ್ ಡ್ಟಸನ್ ಹ್ಯಣೆಂ ಜಚ್ಯಾ ಓಡಿರಾ ಪ್ ಕ್ಯರ್ ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮಕ್ ಹೊ ಹುದೊಾ ಲಾಬ್ಲಲೊಾ . ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮನ್ ನೇವಿೆಂತ್ ಕೆಲಿಾ ೆಂ ಯಶಸ್ನವ ೋ ಕ್ಯಮೆಂ ಪಯೆಾ ಾ ಪಾವಿಾ ಏಕ್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ನೇವಲ್ ಬೇಝ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಹಮಾ ಚರ್ ಕ್ಯಮ್ ಕೆ್ಾ ೆಂ ಧರನ್ ನೇವಲ್ ಎಕೆಂಟ್ಸ ಒಫಿಸರ್ ಜತಾ ಪಯಿೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ​ಾ ಾ ವಿಶೇಷ್ ಕ್ಯಮೆಂಕ್ ಮನಾ ತಾ ದೋೆಂವ್ನಾ , ತಾಕ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಾ ಸೇವ್ನ ಮೆಡಲ್ (VSM) ಜನ್ರ್ 26, 1984 ವೆರ್ ಗೌರವ್ನತ್ಿ ಭಾರತಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಘಾ​ಾ ನಿ ಝೈಲ್ ಸ್ನೆಂಘ್ ಹ್ಯಣೆಂ ಪಾ್ ಪ್ಾ ಕೆ್ೆಂ. ಜೂನ್ 1985 ವೆರ್ ಕ್ಯಾ ಪಾ ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಕ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳಾ ಚ್ ತಾಣೆಂ ನೇವ್ನ ಹುದಾ​ಾ ಾ ೆಂನಿ ಸಂಪ್ರಣ್ಿ ವೃತ್ ಾ ಜೊಡ್ಾ ೆಂ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಕೊಮೊಡೋರ್ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ತಾಕ್ಯ ಮೆಳಾ ಚ್ ತಾಕ್ಯ ೆ​ೆಂಗ್ಳೆ ರಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ಸವಿ​ಿಸಸ್ ಸ್ನ್ಕ್ಷನ್ ಬೋಡ್ಟಿಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜೆಂವ್ನಾ ವಿೆಂರ್ಚನ್ ಕ್ಯಡಾ . ಹ್ಯೆಂಗ್ಲ ಥೆಂವ್ನಾ ೆಂಚ್ 1953 ಇಸವ ೆಂತ್ ಜೆರೊಮಕ್ ನೇವಿಕ್ ವಿೆಂರ್ಚನ್ ಕ್ಯಡ್‍ಲಲೊಾ . ತೊ ಮಾ ಣಾ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ದಲಿಾ ತಿೋನ್ ವಸ್ತಿೆಂಚ್ಚ ಸೇವ್ನ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಂಪ್ರಣ್ಿ ಸಮಧಾನ್ ದೋಲಾಗ್ಲಾ . ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸ್ನೋನಿಯರ್ ನೇವಲ್ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ರಾಜ್ಾ ಸಕ್ಯಿರಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವನ್ಿ ಆಸ್ಲಾ ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ ಆಮಿ ಆನಿ ಏರ್-ಫೋಸ್ಿ ಅಧಕ್ಯರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಾ ವೆಳಿೆಂ ತೊ ಕೆನಾ​ಾ ೆಂಯ್ರ ಭಾರತಾಚೊ ಕಮೆಂಡರ್ಇನ್-ಚ್ಚೋಫ್ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ಸೇನಾದಳಾಚೊ ಫಿೋಲ್ಾ ಮಶಿಲ್ ಕೆ.

ಎಮ್. ಕರಿಯಪಾ​ಾ ಕರನ್.

ಸಂಗ್ಲೆಂ ಮಲಾಖತ್

ಎಪಿ್ ಲ್ 1988 ಇಸವ ೆಂತ್ ಜಲಾ​ಾ ಾ ಪೊ್ ಮೊೋಶನ್ ಬೋಡ್‍ಿ ಫೋರ್ ಫಾ​ಾ ಾ ಗ್ ಒಫಿಸಸ್ಿ, ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ ರಿಯರ್ ಎಡಿ ರಲ್ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ಯಕ್ ಭಡಾ ದೋೆಂವ್ನೆ ವಿೆಂಚ್ಲಲೊಾ . ಪುಣ್, ತ್ಾ ವೆಳಿೆಂ ಉಗಾ ಜಗ ನಾಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ತಾಕ್ಯ ತಾಚ್ಚ ಪಾ್ ಯ್ರ 54 ಜೆಂವೆಿ ಾ ಪಯೆಾ ೆಂ ಕೊಮೊಡರ್ ಜೆರೊಮಕ್ 30 ಜೂನ್ 1988 ವೆರ್ ತಾಕ್ಯ ನಿವೃತ್ಾ ಜೆಂವ್ನಿ ಾ ಕ್ ಪಡ್ಾ ೆಂ ಆಪಾ​ಾ ಾ 35 ವಸ್ತಿೆಂಚ್ಯಾ ಸೇವೆ ಉಪಾ್ ೆಂತ್. ಜರ್ ತಾಕ್ಯ ರಿಯರ್ ಎಡಿ ರಲ್ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಾ ೆಂ ತರ್ ಖಂಡತ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಏಕ್ ಚರಿತ್​್ ೆಂತ್ಾ ೆಂ ವಿೆಂಚ್ಯಣ ರ್ ಘಡತ್ ಜೆಂವ್ನೆ ಪಾವೆಾ ೆಂ ಕಿತಾ​ಾ ತೊ ಏಕ್ ಸ್ತದೊ ನಾವಿಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿಕ್ ಸವ್ನಿಲೊಾ ವಾ ಕಿಾ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್ ರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಕ್ಯೆಂಯ್ರ ಸ್ತಧಾರಣ್ ವಿೆಂಚವ್ನಣ ನಾ ೆಂಯ್ರ; ಹೆ​ೆಂ ಮೆಳಾಜಯ್ರ ಜಲಾ​ಾ ರ್ ಜೆರೊಮನ್ ಭಾರಿಚ್ ವ್ನೆಂವ್ನಾ , ಕಷ್ಾ , ಶೃದಾೆ ಕ್ಯಡ್ಟಾ ಾ ಆನಿ ವ್ನವ್ನ್ ಕೆಲಾ. ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿ ಥೆಂವ್ನಾ ನಿವೃತ್ ಾ ಜತಚ್, ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಮೆಂಬಯ್ರೆ ಪಾಟೆಂ ಆಯ್ಲಾ . ತಾ​ಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಮಾ ಲಘ ಡ ಪ್ರತ್ ಎಲಿವ ಸ್ತನ್ ಬ್ರಇ ಸಂಪಯ್ಕಲಿಾ ಸ್ನವಿಲ್ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ಲೆಂತ್ ಮತುೆಂಗ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೆಂಬಯಿ ಾ ವಿಕೊಾ ೋರಿಯ ಜುಾ ಬ್ರಲಿ ಇನ್ಸ ಲಟಟ್ಯಾ ಟ್ ಥೆಂವ್ನಾ . ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ಎಮ್.ಟ್ಕಕ್ ಕಚ್ಯಾ ಿಕ್ ಅಮೇರಿಕ್ಯಚ್ಯಾ ಇಲಿಾ ನೊೋವ್ನ ಯೂನಿವಸ್ನಿಟಕ್ ಬಸ್ತೆ ಲಾಬ್ರಾ . ತಾಚೊ ದುಸ್ಲ್ ಪ್ರತ್ ಎರಿಕ್ಯನ್ ಮೆರಾಯ್ರಾ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕೊೋಸ್ಿ ಸಂಪವ್ನಾ ಮಚಿೆಂಟ್ ನೇವಿಕ್ ಸವ್ನಿಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಚ ಧುವ್ನ ಇಲೇಯ್ರಾ ಆಯೆಾ ವ್ನರ್ಲಚ್ಿ ಬ್ರಕೊಮ್ ಡಗ್ಲ್ ಜೊಡಾ ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ಬಾ ೆಂಕ್ ಒಫ್ ಮಹ್ಯರಾಷಾ ಾೆಂತ್ ಕ್ಯಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ ೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿೆಂತಾ​ಾ ಾ ನಿವೃತ್ಾ ಲಪಣಚ್ಯಾ ಆದಾ​ಾ ಾ ಸ್ತೆಂಜೆರ್ ತೊ ಅಚ್ಯನಕ್ ಪಿಎಸ್ ದಯ್ಲೋಧರ್, ಎಪಾ​ಾ ಯ್ರಾ ಎ್ಕೊಾ ಾೋನಿಕ್ಸ ಲಿಮಟ್ಕಡ್‍ ಮೆಂಬಯ್ರ ಹ್ಯಚೊ ಚೇಮಾ ಿನ್ ಭೆಟ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣ ೆಂತ್ ಜನ್ ಲ್ ಮಾ ನೇಜರಾಚೊ ಹುದೊಾ ದೋಲಾಗಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮನ್ ತೊ ಹುದೊಾ ಸ್ನವ ೋಕ್ಯರ್ ಕೆಲೊ ತಾಕ್ಯ ಮೆಳ್ಳಿ ೆಂ ನಿವೃತ್ಾ ಧನ್ ಚ್ಚೆಂತುನ್ ತಸೆಂಚ್ ಮಾ ಲಘ ಡ ಪ್ರತ್ ಎಲಿವ ಸ್ತಚ್ಯಾ ಊೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಯಾ ವಿಶಿೆಂ ಚ್ಚೆಂತುನ್. ಹೆಾ ಕಂಪ್ಣ ೆಂತ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಪಾೆಂಚ್ ವಸ್ತಿೆಂ ಪಯಿೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕ್ಯೆಂಟ್ಕ್ ಕ್ಾ ಸಂಪಾ​ಾ ಪಯಿೆಂತ್ ಕ್ಯಮ್ ಕರಿಲಾಗಾ . ದಯ್ಲೋಧರಾನ್ ತಾಕ್ಯ ಚಡೋತ್ ವಸ್ತಿೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಕರೆಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ ತರಿೋ ಜೆರೊಮನ್ ನಮೃತೇನ್ ನಿರಾಕರಿ್ೆಂ ಕಿತಾ​ಾ ತೊ ಕುಟ್ಿ ಥೆಂವ್ನಾ ಸಭಾರ್ ವಸ್ತಿೆಂ

ಪಯ್ರಸ ಆಸ್ಲಲೊಾ ತಸೆಂ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಚೆಂ ಬರೆಂ-ಫಾ್ೆಂ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಆಸ್ತ ಮಾ ಣ್. ತಿತಾ​ಾ ಾ ಭಿತರ್ ತಾಚ್ಚೆಂ ಭುಗ್ಲಿೆಂ ಲಗ್ಲಾ ೆಂತ್ ಎಕವ ಟ್ಲಲಿಾ ೆಂ ಆನಿ ತಾೆಂಚೆಂ ಜೋವನ್ ತಾರೆಂ ತಾಣಿೆಂ ಪಯಣ ಕ್ ಧರ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಎಲಿವ ಸ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಗೆಾ ನಿಶಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಲಗ್ಾ ಜೆಂವ್ನಾ (1991) ಮೆಂಬಯ್ರ ರಾವೊಾ , ಎರಿಕ್ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ಗ್ಲೋತಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಲಗ್ಾ (1989) ಜೆಂವ್ನಾ ಮೆಂಬಂಯ್ರಾ ರಾವೊಾ ಆನಿ ಇಲೇಯ್ರಾ ಮೆಂಬಯಿ ಾ ರಾಜೇೆಂದಾ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಲಗ್ಾ (1991) ಜೆಂವ್ನಾ ಮೆಂಬಂಯ್ರಾ ಆಸ್ತ. ಕುಟ್ಿ ಚ್ಯಾ ಜವ್ನಬಾ ರಿೆಂ ಥೆಂವ್ನಾ ಸುಟ್ೆ ಮೆಳ್‍ಲಲಾ​ಾ ಾ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ ತಾಚೆಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಜಾ ರಿ ಜೆಂವ್ನೆ ತಾಣೆಂ ಚ್ಚೆಂತ್ಾ ೆಂ ಆನಿ 1994 ಇಸವ ೆಂತ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಆಪಿಾ ಪತಿಣ್ ರೊೋಜ್ ಸಲಿನಾ ಬರಾಬರ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಜಲಾಿ ಹಳಿೆ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಕ್ ತಿೆಂ ಆಯ್ಕಾ ೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಪಾಯ್ರಾ ದಲಾ​ಾ ಾ ಮಾ ಲಘ ಡ್ಟಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಜಗ್ಲಾ ರ್, ಕೊಮೊಡೋರಾನ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಬೆಂದ್ಧಾ ೆಂ ಆನಿ ಆಯೆಾ ವ್ನಚ್ಯಾ ಿ ದಸ್ತೆಂನಿ ಇ್ಾ ೆಂ ಇ್ಾ ೆಂ ಬರಪಣ್ ಕರನ್ ತಾಕ್ಯ ಸವ್ನಿೆಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜೆಂವ್ನಾ "ವಂಸ್ಲೋವೃಭ್‍ಲ" ನಾೆಂವ್ನ ದವ್ಿೆಂ. ಭಾಯಾ ಾ ನ್ ಹೆ​ೆಂ ಘರ್ ಭಾರಿಚ್ ನವ್ನಾ ಮದರಿಚೆಂ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಭಾ​ಾ , ಕೊಮೊಡೋರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಚ ಪತಿಣ್ ರೊೋಜ್ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಹೆ​ೆಂ ಘರ್ ಭಿತಲಾ​ಾ ಿನ್ ಸ್ಲಭಯಾ ೆಂ ಸ್ಕಕ್ಾ ಜಗ್ಲಾ ರ್ ಖಾ​ಾ ತ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕಲಾಕೃತೊಾ ದವನ್ಿ. ಲಾಗ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಕಲಾ​ಾ ಾ ಸೈರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಗೆಸ್ಾ ಹೌಜ್ ಆಸ್ತ, ತಣಚ್ಚ ಧಣ್ಿ, ತಸೆಂಚೊ ಸ್ಲಭಾಯೆಚೊ ಗ್ ಟ್ಲಾ ಆಸ್ತ ದೋೆಂವ್ನೆ ಶಾೆಂತ್ ಸಮಧಾನಾಚೆಂ ವ್ನತಾವರಣ್. ಘರಾ ಮಖ್ಲಾ ತೊ ನಾೆಂಗರ್ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಡ್ಟಾ ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ಆಸ್ತ ಏಕ್ ವಿೋರ್ ನಾವಿಕ್ ಮಖೆಲಿ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಘರಾೆಂತ್. ಹಳ್ಳೆ ೆಂತ್ ಸಮಜ್ ಸೇವೆ ಮಖಾೆಂತ್​್ ಲೊೋಕ್ಯಕ್ ಕುಮಕ್ ದೋೆಂವ್ನೆ , ಕೊಮೊಡರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊನ್ ಪೊ್ | ವಿ್ಾ ಾಡ್‍ ಡಸ್ಲೋಜ, ಮಲಾಗ್ಲ್ ಸ್ ಕ್ಯಲೇಜಚೊ ಪಾ್ ಧಾ​ಾ ಪಕ್, ಕಲಾ​ಾ ಣ್ಪಾ ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಮಜ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್, ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಸಹಕ್ಯರಾನ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ೆಂತ್ ಆಪ್ಾ ೆಂಚ್ ಏಕ್ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ ಆಸ್ತ ಕರೆಂಕ್ ಸಕೊಾ . 1997 ಸಮನ್ ದರ್ಷಾ ಚ ಮತ್​್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ ಮೆಳನ್ ತಾಣಿೆಂ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ ಒಫ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ ಪನ್ ಕೆ್ೆಂ. ಮಖಾ​ಾ ಾ ದಸೆಂಬ್ ೆಂತ್ ಹೆ​ೆಂ ಕಾ ಬ್ ಆಪೊಾ ರಪಾ​ಾ ಳೋತಸ ವ್ನ ಚಲಯಾ ್ೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾ ಬೆಂತ್ 32 ಸುವ್ನಿತ್ ಸ್ತೆಂದ್ಧ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಕಾ ಬಚೊ ಸ್ತ್ ಪಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಲೊ. ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬಚೊಾ ಚಟ್ವಟಕೊ ಕೆನಾ​ಾ ೆಂಯ್ರ ಕರೆಂಕ್, ಕೊಮೊಡ ಜೆರೊಮನ್ ರ. 10 ಲಾಖ್ಯ ಜಮಯೆಾ ಆನಿ ಲಯನ್ ಪೊ್ | ವಿ್ಾ ಾಡ್‍

ಡಸ್ಲೋಜನ್ ದಾನ್ ದಲಾ​ಾ ಾ ಜಗ್ಲಾ ರ್ ’ಲಯನ್ಸ ಸೇವ್ನ ಭವನ್’ಲಉಭೆ​ೆಂ ಕೆ್ೆಂ. ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಚ್ಯಾ ಮಖೇಲಾ ಣರ್, ಹಫಾ​ಾ ಾ ಳಿೆಂ ಡ್ೆಂಟಲ್ ಆನಿ ಮೆಡಕಲ್ ಕ್ಯಾ ೆಂಪಾೆಂ ಆಸ್ತ ಜಲಿೆಂ ಆನಿ ಹಫಾ​ಾ ಾ ವ್ನರ್ ಗಜೆಿವಂತ್ ಹಳ್ಳೆ ೆಂತೊಾ ಲೊೋಕ್ ಲಯನ್ಸ ಸೇವ್ನ ಭವನಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ ತಸೆಂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಸುಾ ಬಿ ಮೆಡಕಲ್ ಕ್ಯಲೇಜಚ್ಯಾ ದಾಖೆಾ ರಾೆಂ ಥೆಂವ್ನಾ ಧಮಿರ್ಥಿ ಕುಮಕ್ ಘೆತಾಲೊ. ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ ಯ್ಲೋಜನಾಕ್ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ಸ ಇೆಂಟರ್ಲನಾ​ಾ ಶನಲ್ ಫೆಂಡೇಶನ್, ಇಲಿಾ ನೊಯ್ರ (ಅಮೇರಿಕ್ಯ) ಥೆಂವ್ನಾ ರ. 16.5 ಲಾಖ್ಯ ಲಾೆಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಲಯನ್ಸ ಸೇವ್ನ ಭವನ್ ಆನಿ ಮೆಡಕಲ್ ಕ್ಯಾ ೆಂಪ್ ಆಶ್ ಯ್ರ ವಿಸ್ತಾ ರಾಯೆಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಚ್ಚ ಸಮಜ್ ಸೇವ್ನ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ ಮಖಾೆಂತ್​್ ಸಭಾರ್ ವತುಿಲಾೆಂನಿ ವಿಸ್ತಾ ಲಿ​ಿ. ಡ್ಟ| ಬ್ರ.ಎಮ್. ಹೆಗೆಾ , ಪಯೆಾ ೆಂಚೊ ವೈಸ್ ಛಾನಸ ಲರ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕ್ಯಡ್ಮ ಒಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಾ ಕೇಶನ್ (ಮಹೆ), 120 ಕ್ಯಕುಸ್ ಬೆಂದ್ಧಾ ಕುಡ, ಪ್ನಿನಿೆ ಲ, ಮನ್ಿ ಆಮ ಎದುಿ ರ ಹಳಾೆ ಾ ೆಂನಿ. ಗಜೆಿವಂತ್ ವಿದಾ​ಾ ಥಿ​ಿೆಂಕ್ ಆಥಿ​ಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾ ಿ ಬರಾಬರ್, ಘರಾೆಂ ನಾಸ್ತಿ ಾ ೆಂಕ್ ಘರಾೆಂ ಬೆಂದುನ್, ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಕೊಮೊಡೋರ್

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೆರೊಮಚ್ಯಾ ಮಖೇಲಾ ಣರ್ ವಿವಿಧ್ ವತುಿಲಾೆಂನಿ ಹಳಾೆ ಾ ೆಂತ್ಾ ಾ ಲೊೋಕ್ಯಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರನ್ ಆಸ್ತ. ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಮಖಾೆಂತ್​್ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನ್ಸ ಕ್ಯೆಂಪೊಸ್ನಟ್ ಪಿ.ಯು. ಕ್ಯಲೇಜ್ ವಿದಾ​ಾ ಥಿ​ಿೆಂಕ್ 2003 ತ್ೆಂ ಮೇ 2004 ಪಯಿೆಂತ್. ತಾ​ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಹೆ​ೆಂ ಯ್ಲೋಜನ್ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಆಡಳಾ​ಾ ಾ ನ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್ಾ ೆಂ. ತಾಚೆಂ ಸಂಪ್ರಣ್ಿ ಸಮಪಿಣ್ ಆನಿ ಶೃದಾೆ ಗಜೆಿವಂತಾೆಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಚಿ ತಸೆಂ ಜಲಾಿ ಹಳ್ಳೆ ೆಂತಿಾ ಸಮಜ್ ಸೇವ್ನ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ತಾಕ್ಯ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬ್ ಇೆಂಟರ್ಲನಾ​ಾ ಶನಲಾಚೊ ಊೆಂಚ್ ಗೌರವ್ನ ಮೆಲಿವ ನ್ ಜೊೋನ್ಸ ಫೆಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಅೆಂತರಾಿರ್ಷಾ ಾೋಯ್ರ ಪ್ ಶಸ್ಲಾ ಾ ಮೆಳಾೆ ಾ ತ್. ತಸೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಘಟನಾೆಂನಿ ತಾಕ್ಯ ಮನ್ ಕೆಲಾ. ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲೊಾ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ನ ಆನಿ ಶಾಥಿ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಕನಾಿಟಕ ಸಕ್ಯಿರಾನ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಕ್ ಸೈನಿಕ್ ಬೋಡ್‍ಿ ಒಫ್ ದಕಿಾ ಣ್ ಕನಾ ಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಜೆಂವ್ನಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ (2007-2010). ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಹಿ ಆವಿಾ 2016 ಪಯಿೆಂತ್ ಸ ವಸ್ತಿೆಂಕ್ ವಿಸ್ತಾ ರಾಯ್ಕಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್

ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊನ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಲಗ್ಲಾ ಚೊ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ ಳ ಜುೆಾ ವ್ನ ಆಪಿಾ ಪತಿಣ್ ರೊೋಜ್ಲಲಾಗ್ಲೆಂ ದಸೆಂಬರ್ 26, 2010 ವೆರ್ ಸಂಭ್ ಮಲೊ. ಕ್ಯಯಿಕ್ ತಾೆಂಚ್ಚೆಂ ಭುಗ್ಲಿೆಂ, ನಾತಾ್ ೆಂ ಆನಿ ಲಾಗ್ಲೆ ಲಿೆಂ ಸೈರಿೆಂ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್ನಾ ೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಿ​ಿೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಗ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂನಿ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನ್ಸ ಇೆಂಗ್ಲಾ ಷ್ ಮೋಡಯಂ ಶಾಲಾಕ್ ರ. 9 ಲಾಖ್ಯ ಮೊಲಾಚೆಂ ಸ್ಕೆ ಲ್ ಬಸ್ ದಾನ್ ಜೆಂವ್ನಾ ದ್ೆಂ. ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ವಿದಾ​ಾ ಥಿ​ಿೆಂಕ್ ಊೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಯಾ ಕ್ ಸಹಕ್ಯರ್ ಜೆಂವ್ನಿ ಾ ಕ್ ತ್ನಾ​ಾ ೆಂಚೊ ಫಿಗಿಜ್ ಪಾದ್ , ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನ್ಸ ಇಗಜೆಿಚೊ ಆನಿ ಸಂಪಕ್ಯಿಧಕ್ಯರಿ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನ್ಸ ಎಜುಾ ಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಲಟಟ್ಯಾ ಶನ್ಸ , ಫಾ| ಜೊಸ್ನವ ಫೆನಾಿೆಂಡಸ್ತ ಬರಾಬರ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊನ್ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನಾಸ ಚ್ಚ ಡಗ್ಲ್ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಒಫ್ ಆಟ್ಸ ಿ ಎೆಂಡ್‍ ಕ್ಯಮಸ್ಿ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ೆಂತ್ ಆಸ್ತ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಲೇಜಕ್ ಸಕ್ಯಿರಾಚ್ಚ ಪವಿಣಿ​ಿ ಮೆಳೆಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್ ಯುನಿವಸ್ನಿಟ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಮೆಳೆಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸವ್ನಿ ಕ್ಯಮ್ ಹ್ಯತಿೆಂ ಧರ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಹಿ ಕ್ಯಲೇಜ್ 2012 ಜೂನಾೆಂತ್ ಸುವ್ನಿತಿಲಿ. ತ್ನಾ​ಾ ೆಂ ತಾಕ್ಯ ಕ್ಯಲೇಜಚೊ ಡೋನ್ ಜೆಂವ್ನಾ ನಮಾ ಲೊಿ ಆನಿ ಡ್ಟ| ಎವಿ​ಿ ನ್ ಡಸ್ಲೋಜ ಪಾ್ ೆಂಶ್ಣಪಾಲ್ ಜಲೊ. ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಹ್ಯಚೊ ಜಗ ಸರಿತಾ ಆಳಾವ ನ್ ಘೆತೊಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊನ್ ಡೋನ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಆಪಿಾ ಸೇವ್ನ ಪಾೆಂಚ್ ವಸ್ತಿೆಂಕ್ ದಲಿ ಕಿತ್ೆಂಚ್ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಘೆನಾಸ್ತಾ ೆಂ. ದೊೋನ್ ಬಾ ಚ್ಯೆಂ ತಿಸ್ತ್ ಾ ವಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಮಸ್ಿ ಆನಿ ಆಟ್ಸಿ ವಿದಾ​ಾ ಥಿ​ಿ ಕ್ಯಲೇಜ ಥೆಂವ್ನಾ ಉತಿಾ ೋಣ್ಿ ಜಲಿೆಂ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ ಹ್ಯಡುನ್. ತರಿಪುಣ್, ವಿದಾ​ಾ ಥಿ​ಿೆಂಚೊ ಸಂಖ್ಲ ಉಣೊ ಜೆಂವ್ನಾ , ಆಥಿ​ಿಕ್ ರಿೋತಿನ್ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಚಲಂವ್ನೆ ಜೆಂವ್ನೆ ನಾಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಮಖಾರನ್ ವಾ ಚಿೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಧ್ಾ ಜ್ೆಂ, ಅಸೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬೋಡ್‍ಿ ಒಫ್ ಎಜುಾ ಕೇಶನಾನ್ ಕ್ಯಲೇಜ್ ಬಂದ್ ಕರೆಂಕ್ ನಿಣಿಯ್ರ ಘೆತೊಾ . ಜನ್ರ್ 2013 ಇಸವ ೆಂತ್ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ ಭಾರತಿ ಶಿಪ್ಲಯಡ್ಟಿಚೊ ಸ್ನೋನಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಮಾ ನೇಜರ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೆಂತ್ ನ್ಮೊಾ . ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಎಚ್.ಆರ್. ವಿಭಾಗ್ಲೆಂತ್ 1,600 ಕ್ಯಮೆಲಿ ಆಸಾ . ಹ್ಯಾ ಹುದಾ​ಾ ಾ ರ್ ತಾಣೆಂ ತಿೋನ್ ವಸ್ತಿೆಂ ಆಪೊಾ ವ್ನವ್ನ್ ಕೆಲೊ. ಎಪಿ್ ಲ್ 2021 ಇಸವ ೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ಲಾ ಚ್ಯಾ ವಜೊ್ ೋತಸ ವ್ನ ವೆಳಿೆಂ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಿ ನ್ ರ. 7.5 ಲಾಖ್ಯ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನ್ಸ ಇಗಜೆಿಕ್ ಪೆಂಯ್ಕಾ ೆಂಗ್ ಕರೆಂಕ್ ದಾನ್ ದ್. ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನಾಸ ಚ್ಯಾ ಜಣಾ ಘಡತಂಚ್ಚೆಂ

ಚ್ಚತ್ ಣೆಂ ಆನಿ ಜೆಜು ಕಿ್ ೋಸ್ತಾಚೊಾ ಶಿಕವೊಣ ಾ ಪಿೆಂತುರಾೆಂ ಪೆಂಯ್ರಾ ಕೆಲಿೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯ್ಲೋಜನಾಕ್ ವಿಲಸ ನ್ ಕಯಾ ರ್ ಹ್ಯಣೆಂ ಮತ್ೆಂ ಮ್ಿೆಂ. ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಸಮಿ ತಾ ಕಿೋ ಜರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜೋವನಾೆಂತ್ ಕಿತೇೆಂಯ್ರ ಸ್ತಧನ್ ಕೆಲಾೆಂ ತರ್ ಬಹುಷ ತೊ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಖೆಲಿ ಜೆಂವ್ನಾ ಕಷಾ ೆಂಚೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಕನ್ಿ, ಯಶ್ ಜೊಡುನ್, ಜಾ ನ್ ಜೊೋಡ್‍ಾ , ಖಂಡತ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಆಪ್ಾ ಪಾೆಂಯ್ರ ಭಿಲುೆ ಲ್ ಹ್ಯಲಂವ್ನೆ ಜತ್ ನಾೆಂತ್ ಜರ್ ಸ್ಲಮಯ ದೇವ್ನಚೆಂ ಆಶಿೋವ್ನಿದ್ ತಾಚರ್ ನಾಸಾ ೆಂ ತರ್. ಪುಣ್, ತಾಣೆಂ ಸಬ್ ಲ್ಯಾ ಟನ್ೆಂಟ್ ಜಲಾ​ಾ ಾ ವೆಳಾರ್ ದಸೆಂಬರ್ 1959 ಇಸವ ೆಂತ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲಾ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾ ಸ್ತೆಂತ್ ಲಾರನ್ಸ ಹೈಸ್ಕೆ ಲಾಕ್ ದಾನ್ ದಲೊಾ , ತೊ ಚ್ಚೆಂತಾ​ಾ ಕಿೋ ದಸೆಂಬರ್ 28 2009 ವೆರ್ ಹೈಸ್ಕೆ ಲಾನ್ ಭಾೆಂಗ್ಲ್ ಳ ಉತಸ ವ್ನ ಆಚರಿತಾನಾ, ತಾಕ್ಯ ಶಾಲಾಚೊ ಬವೊಾ ಉಭಂವ್ನೆ ಅವ್ನೆ ಸ್ ಮೆಳ್‍ಲಲೊಾ ತಸೆಂ ತೊ ಗೌರವ್ನರ್ಥಿ ಸೈರೊ ಜಲೊಾ . ಹೊ ಸಂಭ್ ಮ್ ತಿೋನ್ ದೋಸ್ಲಭರ್ ಚಲ್ಲಲೊಾ . ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಮಾ ಣಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾೆಂಬಯೆಚ್ಯಾ ಪಯಣ ೆಂತ್ ಆನಿ ಜೊಡ್‍ಲಲಾ​ಾ ಾ ಸ್ತಧನಾೆಂನಿ ತಾಚೆಂ ಪರಿಶ್ ಮಚೆಂ ಕ್ಯಮ್, ಪ್ ತಿಜಾ , ನಿಷೆ ಳಂಕ್ ವಾ ಕಿಾ ತ್ವ , ತಸೆಂಚ್ ಧನಾ​ಾ ದೇವ್ನಚ್ಚೆಂ ಆಶಿೋವ್ನಿದಾೆಂ ನಾಸ್ತಾ ೆಂ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಿಲುೆ ಲ್ ಸ್ತಧ್ಾ ನಾಸಾ ೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ಪತಿಣ್ ರೊೋಜನ್ ದಲೊಾ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂ ಥೆಂವ್ನಾ ಮೆಳ್‍ಲಲೊಾ ಮೊೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಸವ್ನಿಕ್ ಕ್ಯರಣ್ ಮಾ ಣ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ ಾ ಧೋಗ್ ಸೇವೆ​ೆಂತ್, ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ 18 ಪಾವಿಾ ವಗ್ಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿೆಂ ತಾಕ್ಯ 24 ಘರಾೆಂ ಬದಾ ಕರೆಂಕ್ ಪಡಾ ೆಂ. ತೊಾ ಘಚೊಾ ಿ ವಸುಾ ಬೆಂದುೆಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ಲಡಂವ್ನೆ ಆಪಿಾ ೆಂ ಭುಗ್ಲಿೆಂ ಲಾ​ಾ ನ್ ಪಾ್ ಯೆಚ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ ೆಂ ಏಕ್ ಭರಾಧೋಕ್ ಕ್ಯಮ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸಾ ೆಂ. ಆತಾೆಂ ಪಾಟೆಂ ಪಳ್ಳತಾನಾ ಕುಟ್ಿ ಖಾತಿರ್ ಕ್ಯಡ್‍ಲಲಿಾ ಹಿ ವ್ನೆಂವ್ನಾ ಫಳಾಧೋಕ್

ಜೆಂವ್ನೆ ಪಾವಿಾ ಮಾ ಣ್.

ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಚೆಂ ಕುಟ್ಮ್ ಕಷಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಪಯಣ ರ್ ಆಶಿೋವ್ನಿದಾೆಂನಿ ಭರ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಹೆ​ೆಂ ಖಾತಿ್ ಕತಾಿ ಕಿೋ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಚ ಪತಿಣ್ ಹ್ಯೆಂಕ್ಯೆಂ ವಾ ತೊಿ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ಲಾ ಬರಾಲಾ ಭಲಾಯೆ​ೆ ೆಂತ್ ತಸೆಂ ಶಾೆಂತ್ ಸಮಧಾನಾನ್ ಸ್ತೆಂಜೆಚೆಂ ವ್ನರೆಂ ಸವ್ನಾ ನಾ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಜೋವನಾೆಂತ್. ತಾೆಂಚ್ಚೆಂ ಭುಗ್ಲಿೆಂ ಬರಾಲಾ ಕ್ಯಮರ್ ಆಸ್ಲನ್ ಜೋವನಾೆಂತ್ ಭದ್​್ ಜಲಾ​ಾ ೆಂತ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಸವ ಕುಟ್ಿ ಬರಾಬರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಮೆಂಡರ್ ಡ್ಟ| ಅನಿಲ್ ರಾನ, ನಿವೃತ್ ಾ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಲ್ ಒಫಿಸರ್ ಪ್ ಸುಾ ತ್ ದರಕೊಾ ರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನಸ ಟಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಟ್ಕಕ್ಯಾ ಲಜ (ಎಮ್.ಐ.ಟ.) ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ ಡ್ಟ| ಸ್ಲೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ ಸಹ ದರಕೊಾ ರ್, ಎಮ್.ಐ.ಟ. ಆನಿ ಥೊಡ್ ಸ್ತಾ ಫ್ ಕ್ಯಮೆಲಿ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ ಮೆಳೆಂಕ್ ದಸೆಂಬರ್ 16 ವೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ

’ವನಸೌರಭಾ’ಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ಲಾ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಯೆಾ . ’ವಿಜಯ್ರ

ತೊ ದವಸ್’,ಲ


ದಲೊ ಝುಜೆಂತಾ​ಾ ಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ ಮಕ್ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ಗೋದಾವರಿರ್ ತೊ ಆಪೊಾ ವ್ನವ್ನ್ ಚಲಯಾ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಬಲಾತಾೆ ರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಿ ವೆಪಾರಿ ತಾರೆಂ ರಾವಯೆಾ ೆಂ ಆನಿ ತಾೆಂತಾ​ಾ ಾ 52 ಕ್ಯಮೆಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಶರಣಗತ್ ಜಯೆ​ೆ ೆಂ ಕೆ್ಾ ೆಂ.

ತಸೆಂಚ್ ಪಣಣ ಸ್ತವೊ ವ್ನರ್ಷಿಕೊೋತಸ ವ್ನ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಾ ವಯ್ರ್ ಜೋಕ್ (1971) ಲಾಬ್ಲಲೊಾ ಜಕ್ಯ ಮಾ ಣಾ ತ್ ಬೆಂಗ್ಲಾ ದೇಶ್ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜ್. ತಾಣಿೆಂ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಕ್ ಮನ್

ಕಮೆಂಡರ್ ಅನಿಲ್ ರಾನ್ ದೇವ್ನಧೋನ್ ಎ.ಪಿ. ರಾನಚ್ಯಾ ತ್ಗ್ಲೆಂ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂ ಪಯ್ಕೆ ನಿಮಣೊ ಜೊ ಮೆಕ್ಯಾ ನಿಕಲ್ ಇೆಂಜನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ್ಲೆಂತ್ ಐಎನ್ಲಎಸುೆ ಕಿ್ ೆಂತ್ ವ್ನವ್ನ್ ದಲೊಾ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿಚ್ಯಾ ಟ್ಯ್ರಾ 14 ಫಿ್ ಗೇಟ್ೆಂತ್. ದುಭಾಿಗ್ಲಾ ೆಂತ್ ಹೆ​ೆಂ ತಾರೆಂ ಗ್ಳಜರಾಥಿ ದಯು ಕರಾವಳಿರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನಿ ಸಬ್ಲಮೆರಿನಾಕ್ ಬಲಿ ಜೆಂವ್ನಾ ಬುಡ್ಾ ೆಂ ಆನಿ ದಸೆಂಬರ್ 9 1971 ವೆರ್ ಇೆಂಡ-ಪಾಕ್ ಝುಜ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ನಧೋನ್ ಎ.ಪಿ. ರಾನ ಮಡಾ ರ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊಾ . ಹೆ​ೆಂ ಘಡತ್ ಘಡ್ಟಾ ನಾ, ಕಮೆಂಡರ್ ಎ.ಪಿ. ರಾನ ಫಕತ್ 4 ವಸ್ತಿೆಂಚೊ. ಉಪಾ್ ೆಂತ್, ಕಮೆಂಡರ್ ಅನಿಲ್ ರಾನ ಆನಿ ತಾಚ ದೊೋಗ್ ವಾ ಡ್‍ ಭಾವ್ನ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿಕ್ ಭತಿ​ಿ ಜ್ ಆನಿ ಕಮಶನ್ಾ ಒಫಿಸರ್ ಜ್. ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಅನಂದ್ ಭೊಗಾ ಹ್ಯಾ ದಸ್ತ ಹ್ಯೆಂಚ ಥೆಂವ್ನಾ ಮೆಳ್‍ಲಲೊಾ ಹೊ ಮನ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಕಿತಾ​ಾ ಮಡಾ ರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ನಾ ಾ ಾ ಏಕ್ಯ ಕಮೆಂಡರಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥೆಂವ್ನಾ ಮೆಳ್‍ಲಲೊಾ ಹೊ ಮನ್.

ವ್ನರ್ಷಿಕೊೋತಸ ವ್ನ. ಹ್ಯಾ ಝುಜೆಂತಿೋ ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮನ್ ವಿಶೇಷ್ ಪಾತ್​್ ಘೆತ್ಲಲೊಾ , ತಾ​ಾ ವೆಳಿ ತೊ ಐಎನ್ಲಎಸ್ ವಿಕ್ಯ್ ೆಂತಾೆಂತ್ ವ್ನವ್ನ್ ಚಲಯಾ ಲೊ. ಗೆಂಯೆಂ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ತಕ್ ದಸೆಂಬರ್ 19 2011 ವೆರ್ ಪಣಣ ಸ್ತವ್ನಾ ವ್ನರ್ಷಿಕೊೋತಸ ವ್ನಚೊ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ ಜೆಂವ್ನಾ ತಾ​ಾ ಝುಜೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ನಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ತಕ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಆೆಂಗ್ಲಣ ೆಂತ್ ಏಕ್ ಝುಜ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ ಉಭೊ ಕೆಲಾ.

ಆನಂದ್ಲದಾಯೆಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ , ದಸೆಂಬರ್ 19 2021 ಜೆಂವ್ನಾ ಸ್ತ ಗೆಂಯೆಂ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಚೊ 60ವೊ -----------------------------------------------------------------------------------------ಕೊಮೊಡೋರ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಲಯನ್​್ ಗವರ್ನರ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತನತ್

ಹ್ಯಾ ಚ್ಿ

ದಸೆಂಬರ್

22

ವೆರ್

ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಲಯನ್ಸ

ಸೇವ್ನ


ಭವನಾೆಂತ್ ನತಾಲಾೆಂ ಸಂಭ್ ಮ್ ಚಲಯ್ಲಾ . ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಯಿಕ್ ಉಡುಪಿ ದಯೆಸಜಚೊ ಬ್ರಸ್ಾ ಡ್ಟ| ಜೆರಾಲ್ಾ ಐಜಕ್ ಲೊೋಬ, ಜಲೊಾ 317-ಸ್ನ ಗವನಿರ್ ವಿಶವ ನಾರ್ಥ ಶೆಟಾ , ಡ್ಟ|

ಗಣಪತಿ ಶೆಟಾ ಯೆಕ್ಯೆ ರ್, ಸುರಶ್ ಪ್ ಭು ಆದೊಾ ಜಲಾ​ಾ ಗವನಿರ್, ಸಪಾ​ಾ ಸುರಶ್ ಜಲಾ​ಾ ಕ್ಯಯಿದಶಿ​ಿ, ಜಯಪ್ ಕ್ಯಶ್ ಭಂಡ್ಟರಿ ಜಲಾ​ಾ ಾ ಖಜನಿ, ನ್ರಿ ಕೊನೇಿಲಿಯ್ಲ ದುಸ್ಲ್ ವೈಸ್ ಜಲಾ​ಾ ಗವನಿರ್, ಜೊೋಯ್ರ ಫೆನಾಿೆಂಡಸ್-ಲಿಯ್ಲ ಅಧಾ ಕ್ಷ್, 5 ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬೆಂಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ , ಪಕಿಳ, ಶ್ಣಭಾಶ್ಲನಗರ್, ಉಡುಪಿ ಚೇತನ ಆನಿ ಶಿವ್ನಿೆಂಮಂಚಕಲ್, ಸಂಯ್ಲೋಜಕ್ ಸಮತಿಚ ಜೆರಾಲ್ಾ ಫೆನಾಿೆಂಡಸ್ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಡಮೆಲೊಾ ತಸೆಂ ಸಭಾ ಸಯೆ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸಾ . ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ ಮ ಕೊಮೊಡೋರ್

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವೆಳಾರ್ ಜೆರೊಮ್


ಕ್ಯಾ ಸಾ ಲಿನೊಕ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಸ್ಾ ಆನಿ ಇಗಜೆಿಚ್ಯಾ ಹೈಯರ್ ಪ್​್ ೈಮರಿ ಶಾಲ್ ಜಲಾ​ಾ ಲಯನ್ಸ ಗವನಿರಾನ್ ಮನ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಕ್ ದ್. ದೋೆಂವ್ನಾ ಸನಾಿ ನ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಭಾರತಿೋಯ್ರ ನೇವಿಚೊ ಏಕ್ ವಿಸ್ಲ್ ೆಂಕ್ ನಾಸ್ಲಿ ವಿೋರ್ ತಸೆಂಚ್ ಮೂಡುೆಳ್ಳೆ ಲಯನ್ಸ ಕಾ ಬಚೊ ಸ್ತ್ ಪಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾಿರ್ ರ. 100,000 ಮನಸ ತಭೆಿತಿ ಕೇೆಂದಾ್ ಕ್ ನತಾಲಾೆಂ ಕ್ಯಣಿಕ್ ಜೆಂವ್ನಾ ದ್. ಲಯನ್ಸ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ರ. 25,000 ಮನಸ -ಡಾ| ಯೂಜನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೇೆಂದಾ್ ಕ್ ದತಾನಾ ರ. 25,000 ೆಳ್ಳೆ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ------------------------------------------------------------------------------------------

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಿ ತಿಫಳ್ _ ಕ್ಲಲ ರೆನ್​್ ಪೆಂಟೊ, ಪ್ಡಿೋಲ್. ಪುತಾ, ಮಸ್ತ ಥವ್ನಾ ಪಾಟೆಂ ಯೆತಾನಾ ಪನಾ​ಾ ಸ್ ರಪಾ​ಾ ೆಂಚ ತಾ್ಿ ಹ್ಯಡ್‍. ಆಜ್ ಆಮಿ ಾ ಫಿಗಿಜೆಚೆಂ ವಾ ಡ್ಾ ೆಂ ಫೆಸ್ಾ ನಾ ೆಂಯ್ಕಿ ೋ, ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಚ್ಯರ್ ಪಾನಾ​ಾ ಳ್ಳ ಕರಾಲಾ ೆಂ.ಲ “ಮೆಂಯ್ರ ಆಮೆ ೆಂ ಫೆಸ್ತಾ ೆಂ ಆಯಾ ಾ ರ್ಲಯ್ಕ, ಸರಾಲವ ೆಂ ಬರಿ ಮಸ್, ಪೊಳಿ, ಗಮಿ ತ್ ಕರಲಿ ೆಂ ಭಾಗ್ ನಾ ನಾ ೆಂಯ್ಕಿ ೋ? ತಸ್ ದೋಸ್ ಕೆದಾ​ಾ ೆಂ ಯೆತಿತ್ ಮೆಂಯ್ರ? ತಾಕ್ಯ ಜಪ್ ಜವ್ನಾ ತಿಚ್ಯ ದೊಳಾ​ಾ ೆಂತ್ ದು​ುಃಖಾಚ್ಚ ಝರ್ ವ್ನಾ ಳಿೆ . ತ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಬರಾ ವಸ್ತಿೆಂಚ್ಯ ರೊೋಹನಾಚ್ಯ ದೊಳಾ​ಾ ೆಂತ್ಲಯ್ಕ ದುಖಾೆಂ ಭರಿಲಾ ೆಂ. “ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕ್ಯ ಮೆಂಯ್ರ”ಲ ಹೆ​ೆಂ ಆಯ್ಲೆ ನ್ ಸ್ತಲೊಾ ರಾಚೆಂ ಕ್ಯಳಿಜ್ ಕೊಣೆಂಗ್ಲೋ ವೊಡ್‍ಲ್ಾ ಬರಿ ಜ್ೆಂ.

ಸ್ತಲೊಾ ರ್ ರೊೋಹನಾಚೊ ಬಪಯ್ರ. ಪಾಟ್ಾ ಾ ಎಕ್ಯ ವಸ್ತಿ ಥವ್ನಾ ತಾಕ್ಯ ತಾಳಾ​ಾ ೆಂತ್ ಫಳ್‍ ಜವ್ನಾ ದು​ುಃಖಿನ್ ತೊ ವಳವ ಳಾ​ಾ , ದಾಕೆಾ ರಾನ್ ತ್ೆಂ ಚ್ಚರಿಜಯ್ರ ನಾ ತರ್, ಜವ್ನಕ್ ಅಪಾಯ್ರ ಮಾ ಣ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ೆಂ. ಪುಣ್ ತಿೆಂ ದುಬ್ರೆ ೆಂ. ಅಪರಶನ್ ಕಚ್ಚಿ ತಾೆಂಕ್ ತಾೆಂಚಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯ ಎಕ್ಯಾ ಾ ಚ್ಯ ಜೊಡೆಂತ್ಲಚ್ ತಾೆಂಚ ದೋಸ್, ರೊೋಹನಾಚೆಂ ಶಿಕ್ಯಪ್ ಚಲಾಜಯ್ರ. ಆತಾೆಂ’ತಾೆಂ ತಾಕ್ಯ ಸಮ ಕ್ಯಮ್ ಕರೆಂಕ್ಲಯ್ಕ ತಾೆಂಕ್ ನಾ. ದುಬ್ರೆ ಕ್ಯಯೆ ತ್ಕಿದ್ ಹಿ ಪಿಡ್ಟ ತಾಕ್ಯ ಕಂಗ್ಲಲ್, ನಿರಾಶಿ ಕರೆಂಕ್ ಪಾವ್ನಾ ಾ . ತಾೆಂಚ್ಚ ಪರಿಸ್ನ್ ತಿ ಪಳ್ಳಯಾ ಾ ರ್ ನಿಜಯ್ಕೆ ಕೊಣಯೆಿ ೆಂ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕ್ಯಳಿಜ್ ಕಡ್ಟತ್, ಪುಣ್, ಸ್ತಲೊಾ ರ್ ಕ್ಯಮ್ ಕರಾಲಿ ಾ ಧನಿಯಚೆಂ ಶಿಲಾಮಚೆಂ ಕ್ಯಳಿಜ್ ಮತ್​್ ಕಡ್ಟನಾತ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಎಕ್ಯ ವ್ನಟ್ಕನ್ ತೊ ಸ್ತಲೊಾ ರಾಚೊ ಸಜರಿ ಆನಿ ಎಕ್ಯ ವ್ನಟ್ಕನ್ ಧನಿ. ತೊ ಸಮಜೆ​ೆಂತ್ ಧಾನ್ಧಮಿಕ್ ನಾೆಂವ್ನಡಾ ಕ್ ತಶೆ​ೆಂ ಗೆ್ ೋಸ್ಾ ಮನಿಸ್. ಪುಣ್, ಪಿಡ್ನ್ ವಳವ ಳಾಿ ಾ , ದುಬ್ರೆ ಕ್ಯಯೆನ್ ಕಳವ ಳಾಿ ಾ ಎಕ್ಯ ಲಾಚ್ಯರ್ ಸಜರಾಲಾ ಕ್, ಆಪಾ​ಾ ಾ ಕ್ಯಮೆಲಾ​ಾ ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರೆಂಕ್, ತಾಚ್ಯ ಕಷಾ ೆಂತ್ ಭಿಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ದೆಂವ್ನೆ ಯ್ಕ ಲ ತಾಕ್ಯ ಪುರಲಸ ತ್ ನಾ, ಮನ್ ನಾ, ತಾಚಲಾಗ್ಲೆಂ ದುಡು ನಾ!!? ಪುಣ್, ನಾೆಂವ್ನೆಂ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ತ್ ಾ ೆಂಕ್, ಇಗಜಾ ಿೆಂಕ್ ಹಜರಾೆಂನಿ ದಾನ್ ದೋೆಂವ್ನೆ ಪಯೆ​ೆ ಆಸ್ತತ್. ತಶೆ​ೆಂಚ್, ಮಟೆಂಗ್ಲ, ಪಾಟ್ಲಾ ಿ ಹ್ಯಕ್ಯ ಸಗೆ ದೋಸ್ ಖರ್ಚಿೆಂಕ್ ವೇಳ್‍ ಆಸ್ತ. ನಾೆಂವ್ನೆಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮಜ್ ಸವ್ನಯ್ಕ ಕರಾಲಾ . ಹ್ಯ ಕಸ್ಲಾ ನಷ್ಟಾ , ಉಷ್ಟಾ ಮನಿಸ್! ಸಕೆ ಡ್‍ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಶಿಲಾಮ್ ತಾಕ್ಯ ರಿೋಣ ್ಕ್ಯರ್ ಪಯೆ​ೆ ದೆಂವ್ನೆ ಯ್ಕ ಲ ತಯರ್ ನಾತ್ಲಲೊಾ ! ರೊೋಹನ್ ನ್ಣೊಾ ಭುಗಿ ತರ್ ಯ್ಕ, ಆಪಾ​ಾ ಾ ಘರಿಲಿ ಪರಿಸ್ನ್ ತಿ, ಕಷ್ಾ , ದುೆ​ೆ ೆಂಪಣ್ ಸಗೆ​ೆ ೆಂ ಸಮಿ ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾ​ಾ ಚ್ ಪರಿೆಂ ಖಾಲೊಾ ಜವ್ನಾ ಚಲಾ​ಾ ಲೊ. ಫೆಸ್ಾ ಮೋಸ್ ಜವ್ನಾ ಸ್ತೆಂತ್ೆಂತ್ ಭೊೆಂವ್ನಾ ನಾ ತಾಕ್ಯ ಮಗೆಾ ್ ದರ್ಷಾ ಕ್ ಪಡ್ಾ . ತಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ಪಾೆಂಚ್ ಜಣೆಂಕ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ತಾಚ ಕ್ಯಳಿಜ್ ರಡ್ಾ ೆಂ. ಹ್ಯತ್

ಪಾಯ್ರ ನಾತ್ಲ್ಾ ಆನಿ ಕೊಡ್ಟೆ ರ್. ಆಪಾಣ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಪಯೆ​ೆ ಆಸ್ಲ್ಾ ತರ್ ತಾೆಂಕ್ಯೆಂ ವ್ನೆಂಟ್ಲಾ ೆಂ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಭೊಗ್ಲಪ್ ತಾಚ್ಯ ಮತಿಕ್ ಆಯೆಾ ೆಂ. ಮಕ್ಯರ್ ಚಲಾ​ಾ ನಾ ತಾಚ್ಯ ಪಾಯಕ್ ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲೋ ಆದಾಳ್ಳೆ ೆಂ. ಬಗವ ನ್ ಪಳ್ಳಯಾ ನಾ ಪನಾ​ಾ ಸ್ ಆನಿ ಪಾೆಂಚ್ ರಪಯ್ರ. ತಾಣೆಂ ತ್ ವಿೆಂಚಾ , ಫೆಸ್ತಾ ಕ್ ದುಕ್ಯ್ ಮಸ್ ವಾ ರಲಾ ್ ರಾೆಂದುೆಂಕ್ ದ್ಧವ್ನನ್ೆಂಚ್ ತಾಕ್ಯ ಫಾವೊ ಕೆ್ೆಂ ಮಾ ಣ್ ಚ್ಚೆಂತುನ್ ಮಕ್ಯರ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ಘಡಯೆನ್ ತಾಕ್ಯ ತಾ​ಾ ಪಾೆಂಚ್ ಜಣ್ ಮಗೆಾ ಲಾ​ಾ ೆಂಚೊ ಉಗ್ಲಾ ಸ್ ಆಯ್ಲಾ . ಪಾೆಂಚ್ ಜಣೆಂಕ್ ಧಾ ದಾ ರಪಾ​ಾ ್ಕ್ಯರ್ ತಾಣೆಂ ತ್ ವ್ನೆಂಟ್ಕಾ . ಪಾೆಂಚ್ ರಪಯ್ರ ತಾಚ್ಯ ಹ್ಯತಾೆಂತ್ ಉರಲಾ . ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್ ಸ್ನ.ಎಲ್,ಸ್ನ. ಚ್ಯ ಸ್ತೆಂದಾ​ಾ ನ್ ತಾಕ್ಯ ಪಂಚ್ ರಪಾ​ಾ ೆಂಚ್ಚ ಏಕ್ ಲಕಿೆ ಡಪ್ ಟಕೆಟ್ ವಡ್ಟಾ ಯ್ಕಾ . ರೊೋಹನಾನ್ ಆಪಾಣ ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾ ನಾೆಂಚ್ ಯೆಂತಿ್ ಕ್ ರಿತಿರ್ ತಿ ಟಕೆಟ್ ಘೆವ್ನಾ ಉರ್ಲ್ಾ ಪಾಚ್ ರಪಯ್ರ ತಾಕ್ಯ ದ್. ತಾಲಾ​ಾ ಿ ಸಂಗ್ಲೆಂ ಘರಾ ಪಾವ್ನಲಲಾ​ಾ ಾ ರೊೋಹನಾನ್ ಇಗಜೆಿೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲಲಿಾ ಗಜಲ್ ವಾ ಡಲಾೆಂಕ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ . ತಿ ಆಯ್ಲೆ ನ್ ದೊಗ್ಲಯ್ಕಾ ತಾಕ್ಯ ಪೊಟ್ಾ ನ್ ಧರಲಾ ೆಂ.ಲ“ತುವೆ​ೆಂ ಬರೆಂ ಕ್ಯಮ್ ಕೆ್ೆಂಯ್ರ ಪುತಾ, ಆಮೆ ೆಂ ಮಸ್ ನಾ ತರ್ಲಯ್ಕ ಪಜ್ ಆಸ್ತ. ಪ್ರಣ್ ತಾ​ಾ ಮಗೆಾ ಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಕೊಣಿೋ ಭಿಕ್ ದಲಾ​ಾ ರ್ ಮತ್​್ ತಾೆಂಚ್ಚ ಭುಕ್ ಥೆಂಬಾ . ನಾ ತರ್,

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ ಉಪಾಶಿೆಂ. ಮಸ್ ಖಾೆಂವ್ನಿ ೆಂತ್ ಚಕಿತ್ ಜಲಿ! ತಾಣಿೆಂ ಮತಿೆಂತ್ಲಚ್ ಮೆಳಾಿ ಾ ತೃಪ್ಾ ಚ್ಯಕ್ಲಯ್ಕ ಚಡ್‍ ತುಜಾ ದ್ಧವ್ನಕ್ ಅಗ್ಲಿೆಂ ದಲಿೆಂ. ಪುತಾ, ತುೆಂ ಹ್ಯಾ ಬರಾಲಾ ಕರಲಾ ೆಂತ್ ಮೆಳಿೆ ಪುತಾ”ಲ ಆಮಿ ವ್ನೆಂಟ್ಾ ಚೊ ಆೆಂಜ್ ಭಡವ ! ಲುಸ್ನಬಯ್ರ ಪುಳಕಿತ್ ಜಲಿ! ಲುಸ್ನನ್ ತಾಕ್ಯ ವೆ​ೆಂಗೆಾ ೆಂ. ತಾ​ಾ ಸ್ತೆಂಜೆರ್ ಇಗಜೆಿೆಂತ್ ಫೆಸ್ತಾ ನಾ ಯ್ರ ಮೆಂಯ್ರ, ಆೆಂಜ್ ಭಡ್ಟಿ ಾ ಚ್ಯ ್ಖಾರ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ಲಲೊಾ . ತಾಕ್ಯ ಫೆಸ್ತಾ ದಸ್ತ ತಾಣೆಂ ದ್ಧವ್ನಲಾಗ್ಲೆಂ ರೊೋಹನ್ ಗೆಲೊಾ . ಪಯೆಾ ೆಂ ಲಕಿೆ ಡಪ್ ಮಗನ್ ಮಾ ಜೆ ಮರಿಫಾತ್ ಆಮಿ ಾ ಡ್ಟ್ ಜಲಿ. ಫಸ್ಾ ಪಾ್ ಯ್ರಿ ರೊೋಹನಾಕ್ ಕಷಾ ೆಂಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಹ್ಯರ್ ದಾಕವ್ನಾ ಲಾಭ್‍ಲಲ್ಾ ೆಂ!! ರೂ. ಧಾ ಹಜರ್ ದಲೊ. ನ್ಣಾ ಾ ರೊೋಹನಾಚ್ಚ ಜಣಿಾ ೆಂ ರಪಯ್ರ. ತೊ ಆಯವ ಜ್ ತಾಚ್ಯ ಉತಾ್ ೆಂ ಆಯ್ಲೆ ನ್ ಸ್ತಲೊಾ ರಾನ್ ದೊಳ್ಳ ಹ್ಯತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲಲೊಾ ಚ್ ತೊ ಖುಷೆನ್ ಧಾೆಂಪುನ್ ತಕಿಾ ಹ್ಯಲಯ್ಕಾ . ಘರಿಲಿ ವ್ನಟ್ ಧರಲಾ ್ ಧಾವೊಾ . ಪಯೆ ಾ ೆಂ ಸ್ತಲೊಾ ರಾಚೆಂ ಅಪರಶನ್ ಬರಾಲಾ ನ್ ಸಂಗ್ಲೆಂ ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ಸಂಪ್ಾ ೆಂ. ತೊ ಹುಷರ್ಲಯ್ಕ ಜಲೊ. ಸ್ತಲೊಾ ರಾಚ್ಯ ತೊೆಂಡ್ಟೆಂತ್ ಥವ್ನಾ ಪುಣ್ ಶಿಲಾಬಚ್ಯ ಜವಿತಾೆಂತ್ ರಗತ್ ದ್ಧೆಂವ್ನಾ ್ೆಂ. ಘಡ್‍ಲ್ಾ ೆಂ ಮತ್​್ ತಾಕ್ಯ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಲುಸ್ನಬಯ್ರ ಕಂಗ್ಲಲ್ ಜವ್ನಾ ರಡ್ಟಾ ಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯ ರಾತಿಕ್ ಸ್ತಲೊಾ ರಾಕ್ ‘ಮೆಂಯ್ರ ತಾಕ್ಯ ಆಸಾ ತ್​್ ಕ್ ವಾ ರಲಾ ್ ಅಪರಶನ್ ಜತಾನಾ, ಶಿಲಾಬಗೆರ್ ಕ್ರಡ್ಾ ಅಪರಷನ್ ಕರಂವ್ನಾ ೆಂ’ಲಮಾ ಣ್ ಚೊೋರ್ ರಿಗ್ಲ್ಾ !!! ನವ್ನಾ ಭಿಜೆಾ ಸ್ತ ರೊೋಹನ್ ಆಮೊಸ ರೊಲಾ . ಪುತಾ, ತಾಕ್ಯ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ೆ​ೆಂಕ್ಯೆಂತೊಾ ದುಡು ಪಾೆಂಚ್ ಹಜರ್ ಜತಾ ಮಾ ಣ್ ಪ್ರರಾ ಘರಾ ಹ್ಯಡ್‍ಾ ದವರ್ಲಲೊಾ . ದಾಕೆಾ ರಾನ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲ್ಾ ೆಂ ನಾ ೆಂಯ್ರಲಗ್ಲೋ? ಚೊರಾೆಂನಿ ಶಿಲಾಬಕ್ ಮರಲಾ ್, ಆಮೆ ೆಂ ಅಪರಷನ್ ಕಚ್ಚಿ ತಾೆಂಕ್ ನಾ ಉರ್'ಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್ ಭಾೆಂದುನ್ ಘಾಲ್ಾ ಮಾ ಣ್ ಆಮ ಏಕ್ ವರಲಸ ್ ಥವ್ನಾ ವಗೆಚ್ ಸಗೆ​ೆ ೆಂ ಲುಟ್​್ಾ ೆಂ! ವಿೋಸ್ ಲಾಕ್ ರಾವುಲಾ​ಾ ಾ ೆಂವ್ನ ನಾ ೆಂಯ್ರಲಗ್ಲೋ? ಆತಾೆಂ ರಪಯ್ರ ಆನಿ ದೊೋನ್ ಲಾಕ್ಯೆಂಚೆಂ ಕೊೋಣ್ ಆಮೆ ೆಂ ಕುಮಕ್ ಕರಾಲಾ ?” ಭಾೆಂಗ್ಲರ್ ಫಾರಲಾ ್ ಶಿಲಾಬಕ್ ವಿಣೊಿ “ಪುಣ್ ಮೆಂಯ್ರ ದ್ಧವ್ನನ್ ಆಮೆ ೆಂ ಕೆಲೊಾ !!! ಆತಾೆಂ ಶಿಲಾಬ್ ಲಾಚ್ಯರ್ ಆಜ್ ವ್ನಟ್ ಉಗಡ್ಟಾ ಾ . ಮಾ ಕ್ಯ ಜಲೊಾ ! ಸ್ತಲೊಾ ರಾ ಬರಿ!!! ಲಕಿೆ ಡಪಾೆಂತ್ ಧಾ ಹಜರ್ ರಪಯ್ರ ಮೆಳ್ಳೆ ಹೆ ಆಯ್ಲೆ ನ್ ಸ್ತಲೊಾ ರ್ ಇಲೊಾ ಕ್ಲಲ ರೆನ್​್ ಪೆಂಟೊ, ಪ್ಡಿೋಲ್ ಹುಷರ್ ಜಲೊ. ಲುಸ್ನ ಆಶಿ ಯ್ರಿ -----------------------------------------------------------------------------------------

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವನ ೊೀದ್:

19. ಲವವ ರ ಸಂಗೆಂ ಜಮಾ​ಾ ಕ್ ಗೆಲಿಲ ಕ್ಯಣಿ.... 'ಧಾೆಂವಿ​ಿ '

ಅಲೊೋಚನ್

ಎದೊಳಿೋ

ಮತಿಕ್ ಯೇೆಂವ್ನೆ ನಾ. ಹೆಾ ಮಾ ಮಕ್ ಹಿ

ಐಡಯ

ಖಂಯ್ರ

ಆನಿ

ಉದ್ಧಲಿಗ್ಲಯ್ರ?"ಮಾ ಣ್ -ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್

ಎಕ್ಯ

ಸಕ್ಯಳಿೆಂ

ವೆತಾನಾ

ನವ್ನಾ

ಕೊ್ಜಕ್

ರಿಕ್ಯಾ ರ್

ಮಾ ಮನ್

ಇಲಿಾ

ಖುಶಾಲಾಯ್ರ ಉಲಂವ್ನೆ ಸುರ ಕೆ್ೆಂ.. "ತುಮೆಂ ಪಿ. ಯು. ಸ್ನ. ಜಲಾ​ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಧಾೆಂವ್ನಾ ತ್'ಗ್ಲೋ?" ತಿಣೆಂ ವಿಚ್ಯತಾಿನಾ ಮಕ್ಯ ಅಜಪ್ ಜ್ೆಂ. ಆಮೆಂ ಫಕತ್ಾ ಮೊೋಗ್

ಕತಾಿೆಂವ್ನ

ಜತಚ್ಿ

ಕ್ಯಮ್

ಮತ್​್ .

ಮೆಳಾಚ್

ಡಗ್ಲ್

ಕ್ಯಜರ್

ಜೆಂವ್ನೆ ಆಲೊೋಚನ್ ಕೆಲಾ​ಾ ಶಿವ್ನಯ್ರ

ಕಶಿ

ಮತಿೆಂತ್

ಚ್ಚೆಂತಾನಾ ಮಾ ಜೆ​ೆಂ ಲವವ ರ್ ಬಸಾ ಕಡ್ಚ್ಿ ಹುಳ್ವವ ಳಾ​ಾ ್ೆಂ.

"ನಾ

ಮಾ ಮ್..

ವಿಶಾ​ಾ ೆಂತ್

ಚ್ಚೆಂತ್ಿ ಪರಿೆಂ

ಗ್ಲೆಂವ್ನ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಮೆಂಯ್ರ

ಆಸ್ತ..."

ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ

ಧಾೆಂವೆಿ

ನಾ.

ತಶೆ​ೆಂ

ಧಾೆಂವ್ನಾ ಾ ರ್ ಮಾ ಜ

ಖಂತಿನ್

ಮಾ ಣಾ ನಾ

ಮೊರೊೆಂಕ್

ನವಿ

ಮಾ ಮ್

ಮಸುಿ ಸ್ಲನ್ ಜೊರಾನ್ ಹ್ಯಸ್ಲೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ . ತಿ ಹ್ಯಸ್ತಾ ನಾ ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಕ್ಯಲು ಬುಲೊ

ಜಲೊೆಂ.

ಲವವ ರ್

ಭಾಶೆನ್ ಗಳನ್ ಗೆ್ಾ ೆಂ.

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಳಾಿ ಾ


"ತುಮೆಂ ಆರ್ಥಿ

ದೊಗ್ಲೆಂಯ್ಕಾ ೋ ಕೆಲೊ

ದುಸ್ಲ್ ಚ್ಿ

ಡಯಸ್ಿ.

ತಾ​ಾ ದೋಸ್ ಕೊ್ಜಕ್ ಯೆತಾನಾ ಲವವ ರ್

ಹ್ಯೆಂವ್ನ

ಮಾ ಜೆ​ೆಂ ರಿಕ್ಯಾ ರ್ ಆಯೆಾ ನಾ. ಚಲೊನ್

ಜಣೆಂ.. ತುಮೆಂ ಮೊಗ್ಲರ್ ಪಡ್ಟಾ ಾ ತ್

ಆಮ ಯ ಮಾ ಣಾ ನಾ ಮಕ್ಯ ಇ್ಾ ೆಂ

ದ್ಧಕುನ್ ಗ್ಲೆಂವ್ನ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಧಾೆಂವ್ನನಾೆಂತ್

ಅಜಪ್ ಜ್ೆಂ.

ಮಾ ಣ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಕ್ಯಣಿ.

"'ಬಡೆ ಕಮಲ" ಬರಿ ಜಲಾೆಂ ತ್ೆಂ, ಚ್ಯರ್

ತುಮೆಂ

ದೊಗ್ಲೆಂಯ್ರ ಕೊ್ಜೆಂತ್ ಧಾೆಂವ್ನಿ ಾ

ಮೆಟ್ೆಂ

ಕ್ಯಡ್ಟಾ ನಾ

ಟ್​್ ಾ ಕ್ಯೆಂತ್

ಖಶೆಿತಾ."

ಆಶೆ​ೆಂ

ಆನಿ

ಖೆಳಾೆಂತ್

ಆತಾೆಂ

ತಶೆ​ೆಂ

ತ್ೆಂ

ಮಾ ಣೊನ್

ಚ್ಯೆಂಪಿಯನ್ ಮಾ ಣ್. ಮಕ್ಯ ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಿ

ಸದಾೆಂಯ್ರ ಮಕ್ಯ ಕೊ್ಜೆಂತ್ ಮಕ್ಯ

ಸ್ತಾ ಫಾೆಂನಿ ತುಮೆಿ ಾ ವಿಶಾ​ಾ ೆಂತ್ ಬರೆಂಚ್

ಮಕೆ ರ್

ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ೆಂ.

ರಡೆಂಕ್'ಚ್ಿ

ಆದ್ಧಾ ಪಾವಿಾ

ಬ್ಯಾ ಟಕಿವ ೋನ್?...

ಕೊೋಣ್ ತ್ೆಂ

ತಾಣೆಂ

ಹ್ಯಕ್ಯ

ಕತಾಿತ್

ಬ.."

ತ್ೆಂ ಜ್ಾ ೆಂ.

"ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಸ ಿೆಂತ್ ವ್ನೆಂಟ್ಕಲಿ ಜ್ಾ ೆಂಯ್ರ

ಟ್​್ ಾ ಕ್ಯೆಂತ್ ಲೊಟ್ನ್ ಘಾಲಿಾ ಖಬರ್

ಜಲಾ​ಾ ರ್

ಆಯ್ಲೆ ನ್ ಮಕ್ಯ ೆಜರ್ ಜ್ೆಂ.

ಆಸಾ ೆಂಯ್ರ.." ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ ಫಡ್‍ಾ ಘಾ್ೆಂ.

ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಸ ಿ

ಹ್ಯಕ್ಯ

ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್ ನವಿ ಮಾ ಮ್ ರಿಕ್ಯಾ ರ್ ಆಯ್ಕಾ .

ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ

ಆಮೆ ೆಂ ಆಪಯಾ ನಾ ಮಾ ಜೆ​ೆಂ ಲವವ ರ್

ಮನ್

ಮಾ ಣನಾೆಂತ್. ತುಮೆ ೆಂ

ಸ್ನಾ ರಿಟ್ ಆನಿ

ದೊಗ್ಲೆಂಯೆಿ ರ್

ಗಮನ್

ಮಾ ಣ್ೆಂ

ದವನ್ಿ ಪಳ್ಳತಾನಾ ತುಮೆಿ

ಥಂಯ್ರ

ಯೆತಾೆಂವ್ನ".

ತೊ

ಜೆಂವ್ನ,

ಆಪಯೆಾ ೆಂ

ಆದೊಾ

ಧಾೆಂವೊಿ

ಖೆಳಾಚೊ

ಜೊಾ ೋಶ್ ದಸ್ತನಾ. ತುಮೆಂ

ಇ್ಾ ೆಂ

"ಆಜ್

ಆಮ

ತಿಣೆಂ

ತರಿೋ

ಸುಡುಸ ಡತ್

ಚಲೊನ್

ಪರತ್

ಲವವ ರ್

ಪರತ್

ಆಪಾ​ಾ ಾ

ನಿಧಾಿರಾೆಂತ್ ಘಟ್ ರಾವೆಾ ೆಂ.

ಸದಾೆಂ ಪಾ್ ಕಿಾ ೋಸ್ ಕರೆಂಕ್ ಆಸ್ತ" ತಿ

ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ವಿಚ್ಯ್ಿೆಂ "ಆಜ್

ಮಾ ಜಾ

ಕಿತ್ೆಂ ವಿಶೇಸ್? ಚಲೊನ್ ವಚೊೆಂಕ್

ಲವವ ರಾಕ್

ಪಳ್ಳವ್ನಾ ೆಂಚ್

ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಕಿಾ ಆನಿಕಿೋ ಪಂದಾ

ಕಶೆ​ೆಂ ಮನ್ ಜ್ೆಂ ತುಕ್ಯ ?"

ಘಾಲಿ.

"ತಿ ಏಕ್ ವಾ ಡಾ ಕ್ಯಣಿ ಮ... ಮಾ ಜೊಾ

ನವ್ನಾ

ಮಾ ಮನ್ ಲವವ ರಾಕ್ ಆನಿ

ಮಕ್ಯ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ಾ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಸಬರ್

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಿಣಿ

ಆಸ್ತತ್

ಮಕೆ ರ್ ಕತಾಿತ್..

ಪಳ್ಳ

ಮಕ್ಯ

ಆಮೆಂ ದೊಗ್ಲೆಂ

ಸರ್ ಆನಿ ಕೊೋಚ್ ಹ್ಯಣಿೆಂ ಮಾ ಜಾ

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ ರಾವ್ನಾ ಾ ರ್ ತುೆಂ ಕ್ಯಜ್ ಆನಿ

ಲವವ ರಾಕ್

ವಿಷಯಚರ್

ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಭಿ ಖಂಯ್ರ... ಪಾಡ ಆನಿ

ಉಲಂವ್ನೆ ಆಪವ್ನಾ ಪೊ್ ೋತಾಸ ಹ್ ಕರೆಂಕ್

ವ್ನಸು್ ೆಂ ಆಸ್ತಾ ಾ ಬರಿ ಖಂಯ್ರ.. ತುೆಂ

ಸುರ ಕೆ್ಾ ೆಂ. ತಾ​ಾ

ಆಮತಾಬ್

ಹ್ಯಾ ಚ್ಿ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಮಾ ಜೆ​ೆಂ

ಲವವ ರ್ ಬರೆಂ ಚ್ಚೆಂತುೆಂಕ್ ಪಡ್ಾ ೆಂ.

ಖಂಯ್ರ

ಜಯಭಾದುರಿ ಖಂಯ್ರ.. " 31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹ್ಯೆಂವ್ನ


"ಹೆ​ೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತ..."

ತ್ೆಂ ತುಮೆಿ ೆಂ ಪನ್ಿೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ತನೇ,

"ಕ್ಯ್ೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತ? ತುೆಂ ತಳಾ

ತಾೆಂತಾ​ಾ ಾ

ಮಡ್‍ ಖಂಯ್ರ ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಕ್ಯವ್ನತೊ

ಉಮೆ ಳಾೆ ಾ ರ್ ಜ್ೆಂ"

ಖಂಯ್ರ"

"ತಶೆ​ೆಂಚ್ ಕೆ್ೆಂ ಮ.. ಪೊೋರ್ ಆಡ್ೆಂಚ್

"ತುೆಂ ಲಾೆಂಬ್ ಆಸ್ತಯ್ರ ಖಂಯ್ರ ಆನಿ

ಕುಡ್ೆ

ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಮಟವ ಖಂಯ್ರ"

ಜಮಿ ಕ್

"ತಾಣಿೆಂ ಸತ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ೆಂ ಸ್ತಯ್ಕಾ ಣಿ.."

ನಿದಾಿರ್ ಕೆಲಾ..."

"ಆಜ್ ತುಕ್ಯ ಜಲಾೆಂ ತರಿೋ ಕಿತ್ೆಂ?

"ಆನಿ ಥಂಯ್ರ ವಚೊನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ೆಂ

ಸ್ತೆಂಗೆಾ ಲಿೆಂ ತಿೆಂ ಸ್ತೆಂಗೆಂದ ಕ್ಯೆಂಯ್ರ

ಕುಡ್ೆ

ಪವ್ನಿನಾ.. ಮಾ ಜಾ ತುಜಾ ಮೊಗ್ಲಚೊ

ಜಣೆಂ?"

ಉಜೊ ಪಾಲಾವ ನಾ.."

"ತುೆಂವೆ​ೆಂಯ್ರ

"ಹ್ಯೆಂವ್ನ

ಏಕ್

ವಿಚ್ಯತಾಿೆಂ..

ತುೆಂ

ಎಕ್ಯ ಆಡ್ಟಾ ಕ್ ಸದಾೆಂಯ್ರ

ಜ್ೆಂ...

ದ್ಧಕುನ್

ವೆಾ ಚೆಂ

ಜಯ್ರಾ

ಆತಾೆಂ

ಮಾ ಣ್

ಕೊಣಣ ..

ಘಟ್ಾ

ಕೊೋಣ್

ಜಮಿ ಕ್

ಯೇಜೆ?"

ಲವವ ರ್ ಒತಾ​ಾ ಯ್ರ ಕರಿಲಾಗೆಾ ೆಂ.

ಸ್ತಕಿ​ಿ ಜಪ್ ದೋ ಜಯ್ರಾ 'ಗ್ಲೋ?"

"ಆಳ್ಳ ಬ... ಜಮಿ ೆಂತ್ ಚಡ್ಟಾ ೆಂಕ್ ಆನಿ

"ಹ್ಯೆಂ... ಜಯ್ರಾ .."

ಚಡ್ಟವ ೆಂಕ್

"ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಫಾಲಾ​ಾ ೆಂ ಥವ್ನಾ ಜಮಿ ಕ್

ಕೊೋಚ್ಚೆಂಗ್ ನಾ ಸುಕುರ ಸ್ತಯ್ಕಾ ಣಿ...

ವೆತಾ ಮ.."

ತುಮೆ ೆಂ

ಚಡ್ಟವ ೆಂಕ್

ವಿೆಂಗಡ್‍...

ಚಡ್ಟವತ್

ಸಕ್ಯಳಿೆಂಚೆಂ.

ಚಡ್ಟಾ ೆಂಕ್

ಸ್ತೆಂಜೆರ್..

ರಾತಿೆಂ

"ಜಮಿ ಕ್...

ಮೊಟ್ಕೆಂ

ಜೆಂವ್ನೆ

ಗ್ಲೋ

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ

ಬರಿೋಕ್ ಜೆಂವ್ನೆ ?"

ಮಗ್ಲರ್

"ಸಕೆ ಡ್‍ ಮಕ್ಯ ಜಮಿ ಕ್ ವಚೊೆಂಕ್

ಪಯಿೆಂತ್.."

ಸಲಹ್ಯ

"ಜಯ್ರ

ದತಾತ್...

ತಶೆ​ೆಂ

ಕೆಲಾ​ಾ ರ್

ತರ್

ಆಮೆಂ

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ

ಸ್ತೆಂಜೆರ್

ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಲಾೆಂಬ್ ಜತಾ ಖಂಯ್ರ, ಟ್ ಮ್

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ

ವಚೊನ್

ಉಲವ್ನಾ

ಜತಾೆಂ ಖಂಯ್ರ.."

ಯೆವ್ನಾ ೆಂ..."

ಮಾ ಣಾ ನಾ

ಲವವ ರಾಕ್

"ತ್ೆಂ ವಾ ಯ್ರ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಿೋ

ಖುಶಿ ಜಲಿ.

ಜಮಿ ಕ್

ವಾ ಚೊನ್

ಟ್ ಮ್

ಜೆಂವ್ನಿ ಾ ಕಿೋ ತುವೆ​ೆಂ ಸದಾೆಂಯ್ರ ಘರಾ

ಆತಾೆಂ ಲವವ ರ್ ಮಾ ಜೆ​ೆಂ ಸದಾೆಂಯ್ರ

ಥವ್ನಾ ಕೊ್ಜಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಾ ಾ ರ್

ಜಮಿ ಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಸುರ ಜ್ೆಂ.

ಪುರೊ ತುಜ ಮೊಟ್ಯ್ರ ಚಲಾ​ಾ ."

ಸದಾೆಂ ಜಮಿ ಖಾತಿರ್ ಪಾ​ಾ ೆಂಟ್ ಆನಿ

"ಮೊಟ್ಯ್ರ ನಾ ಯ್ರ ಮ .. ಮಕ್ಯ

ಶಟ್ಿ, ಘಾಮ್ ಪುಸುೆಂಕ್ ತುವ್ನಲೊ,

ಲಾೆಂಬ್ ಜಯೆಿ ..."

ಪಾೆಂಯೆಂಕ್ ಶ್ಹಾ ಸ್, ಮಾ ಣಾ ನಾ ಏಕ್

"ಆನಿ ತುವೆ​ೆಂ ಲಾೆಂಬ್ ಜಯೆಿ ಜಲಾ​ಾ ರ್

ಬಾ ಗ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಚಡತ್

ಜ್ೆಂ.

ಮಕ್ಯ


ಸದಾೆಂಯ್ರ ತಾಕ್ಯ ರಾಕೊನ್ ರಾೆಂವಿ​ಿ

ತುಜ ಕ್ಯಾ ಸ್ ಮೇಟ್ೆಂ ಕಿತ್ೆಂ ಮಾ ಣಾ ತ್?.

ಶಿಕ್ಯೆ ಜಲಿ. ನವ್ನಾ ಮಾ ಮಕ್ ಖುಶಿ

ಕ್ಯವ್ನತೊ

ಜಲಿ.

ಮಾ ಣಾ ತ್ ಗ್ಲೋ?"

ಆತಾೆಂ ಜುೆಾ ವ್ನಚ್ಯಾ ಕೊೋಚ್ಯನ್

ವಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್

ಸದಾೆಂಯ್ರ

ಪಾ್ ಕಿಾ ೋಸ್

ಆನಿ

ತಳಾ

ಮಡ್‍

"ಛೋ... ತಾೆಂಚೊ ಆತಾೆಂ ದಂಬು ನಾ.." "ವಾ ಯ್ಕಿ ೋ.."

ದವ್ಿೆಂ. ಧಾೆಂವೊೆಂಕ್ ಆಡ್‍ ಹಡಿಲ್ಸ

"ಆತಾೆಂ ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂಚ್ ತಾೆಂಕ್ಯೆಂ ಆಡ್‍

ದವು್ ನ್,

ನಾೆಂವ್ನೆಂ

ದವರೆಂಕ್

ಮರನ್ ಧಾೆಂವೊೆಂಕ್ ಕೊೋಚ್ ಶಿಕವ್ನಾ

ಕೆಲಾ​ಾ ೆಂತ್...

ಎಕ್ಯಾ ಾ ಕ್

ಆಸ್ತಾ ನಾ ಏಕ್ ದೋಸ್ ನವಿ ಮಾ ಮ್

ದುಸ್ತ್ ಾ ಕ್ ದೂದೆಂ, ಖೆ​ೆಂಳಾ , ಘಡ್ಟಯ್ರ,

ಟ್​್ ಾ ಕ್ ಸ್ಕಟ್ ಘಾಲ್ಾ ಮಯಾ ನಾಕ್

ಬಟ್ಟ್ಲ, ಟ್ಲಮೆಟ್ಲ..."

ದ್ಧೆಂವ್ನಾ ನಾ ಸಕ್ಯಾ ೆಂ ಆಜಾ ಪ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ.

"ಹ್ಯಬಾ ... ಕಿತಿಾ ೆಂ ನಾೆಂವ್ನೆಂ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್?"

ನವಿ

"ಎಕೆಾ ೆಂ

ತಾಚ

ವಯಾ ಾ ನ್

ಮಾ ಮ್

ಉಡೆ

ಮಯಾ ನಾಕ್

ಸುರ ಕುವ್ನಳ,

ಬಸ್ಲನ್

ಬಸ್ಲನ್

ದ್ಧೆಂವ್ನ'್ಾ ೆಂಚ್ ಸಬರ್ ತನಾಿಟ್ಕ ಆನಿ

ಪ್ೆಂದಾಲಾಿೆಂ. ತಾಕ್ಯ ದೂದೆಂ ನಾೆಂವ್ನ

ತನಾಿಟೆಂ

ಬರೆಂ

ದ್ಧೆಂವಿಾ ೆಂ. ತಭೆಿತಿ

ಖೆಳಾ

ಮಯಾ ನಾಕ್

ಯೆತಾನಾ

ಜತಾ.."ತಾಣೆಂ

ಆತಾೆಂ

ಖೆಳಾಮಯಾ ನ್

ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾನಾ ಹ್ಯೆಂವ್ನ ಹ್ಯಸ್ಲಾ ೆಂ. ತರ್

ಘೆ​ೆಂವ್ನಿ ಾ

ಖೆಳಾಿ ಡ್ಟಾ ೆಂಚೆಂ

ಕುವ್ನಳ?"

ಮಯಾ ನ್ ಜ್ಾ ೆಂ.

ಸದಾೆಂ

ಸ್ಕಟ್

"ಮೊಸ್ತ್ ನ್

ಕೊ್ಜಕ್

ವೆಚಪರಿೆಂಚ್

ಮಾ ಮನ್

ತಿಚ್ಚ

ಕ್ಯಣಿ

ಉಲಯಾ

ಆನಿ

ದಾಟ್ ಪೌಡರ್ ಘಾಲ್ಾ ಮೇಕಪ್ ಕಚಿೆಂ ತುಜೆ​ೆಂ ಎಕೆಾ ೆಂ ಆಸ್ತನೇ..."

ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ . ತಿ ಯುನಿವಸ್ನಿಟ ಸ್ಲಾ ೋಟ್ಸಿ

"ಕೊೋಣ್ ನವಿ ಮಾ ಮ್ ಗ್ಲೋ?"

ಮನ್

"ನಾ ಯ್ರ..

ಜವುನ್

ತಿಣೆಂ

ಸಗ್ಲೆ ಾ

ದಾಟ್

ತುಜೆ​ೆಂ ತ್ೆಂ ಸುಕಿ ಲೇಪ್,

ರಾಜಾ ೆಂತ್ ನಾೆಂವ್ನ ಜೊಡ್ಟಾ ೆಂ. ಬರಿ

ಕೊಲೇಜ್ ಬ್ಯಾ ಟಕಿವ ೋನ್ .. ಹಾ .. ಹಾ ...

ಖೆಳಾಿ ಡ ಮಾ ಣ್ ರಾಜ್ಾ ಮಟ್ಾ ರ್ ಪ್ ಶಸ್ನಾ

ಹಾ .. ಮೇಕಪ್ ರಾಣಿ ತೊಚ್ಿ

ಜೊಡ್ಟಾ ಾ ಮಾ ಣಾ ನಾ ಆಮೆ ೆಂ ಅಜಪ್

ಕುವ್ನಳ... ಕುವ್ನಳ"

ಜ್ೆಂ.

ಮಾ ಣಾ ನಾ

ಹ್ಯೆಂವ್ನ

ಹ್ಯಸ್ಲಾ ೆಂ. ಆತಾೆಂ ಮಯಾ ನಾರ್

ಆಮೆಂ ಪಾ್ ಕಿಾ ೋಸ್

ಸದಾೆಂಯ್ರ ಕತಾಿನಾ

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವವ ಳ್.

ಎಕ್ಯ ಸ್ತೆಂಜೆರ್ ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ ಹಳೂ ಮಾ ಜಾ ಲವವ ರಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ ವಿಚ್ಯ್ಿೆಂ "ಆತಾೆಂ 33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವಾ ಡ್‍

ಧಾಧೊಶಿ


ಫಳ್‍ ಖಂಯಸ ರ್ ಮೆಳಾ​ಾ ?”ಲ ಮಾ ಣ್ ತಾ​ಾ

ಭಭಯ್ಣ್ಯ ಾ ಎಕ್ಯ

ಸಂತಾಲಾಕ್

ಆಸ್ಲಲೊಾ ಾ .

ಸುಕೊೆಂವ್ನೆ

ದೊಗ್ಲ

ಏಕ್

ದೊಗ್ಲೆಂಯ್ರ

ಚಡ್ಟವ ೆಂನಿ ಕ್ಯವ್ನೆ ಾ ಕಡ್ನ್ ವಿಚ್ಯರಲಾ ೆಂ. ಧುವೊ

ಪಾವಿಾ ೆಂ

ಆೆಂಗ್ಲಣ ೆಂತ್

ಘಾಲ್ಾ

ಪೊೆಂದಾ

ಭಾತ್

ಎಕ್ಯ

ವಿಶೆವ್ನ

ತಿೆಂ

ರಕ್ಯ

ಘೆತಾಲಿೆಂ.

ಖಂಯ್ರಲಥವ್ನಾ ಗ್ಲ ಲ ಉಬನ್ ಆಯ್ಕಲೊಾ ಏಕ್

ಕ್ಯವೊೆ

ಫಾೆಂಟ್ಾ ರ್ ಬೆಂಚ್ಚೆಂತ್

ತಾ​ಾ

ರಕ್ಯಚ್ಯಾ

ಬಸ್ಲಾ . ಏಕ್

ಪಿಕ್ಲ್ಾ ೆಂ

ತಾಚ್ಯಾ ಫಳ್‍

ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಹ್ಯೆಂಕ್ಯ ದೊಗ್ಲೆಂಯ್ಕೆ ೋ ತ್ೆಂ

ಫಳ್‍ ಪಳವ್ನಾ

ತೊೆಂಡ್ಟೆಂತ್ ಉದಕ್

ಆಯೆಾ ೆಂ. ತಾ​ಾ ಚ್ ವೆಳಾರ್ ತ್ೆಂ ಫಳ್‍ ತಾ​ಾ ಕ್ಯವ್ನೆ ಾ ಚ್ಯಾ

ಬೆಂಚ್ಚೆಂತ್ಾ ೆಂ ನಿಸ್ಲ್ ನ್

ಸಕಯ್ರಾ ಪಡ್ಾ ೆಂ. ಹ್ಯಾ

ಚಡ್ಟವ ೆಂನಿ ತ್ೆಂ

ಫಳ್‍ ಖೆ್ೆಂ. ತಾ​ಾ ಫಳಾಚೊ ಪರಲಿಳ್‍ ಆನಿ ರೂಚ್ ಸ್ತವ ಧಕ್ ಜವ್ನಾ ಸ್ಲಲಿಾ .ಲ “ಹೆ​ೆಂ

“ಮಾ ಜೊ ಪಾಟ್ಾ ವ್ನ ಕರಾ”ಲ ಮಾ ಳ್ಳೆಂ ಕ್ಯವ್ನೆ ಾ ನ್ ತಾ​ಾ

ಪ್ ಕ್ಯರ್ ಚಡ್ಟವ ೆಂನಿ

ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಾ ವ್ನ ಕೆಲೊ. ಕ್ಯವೊೆ

ರಾನಾೆಂಮೊಲಾ​ಾ ೆಂನಿ ಉಬಾ .

ತಿೆಂಯ್ಕ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಾ ಾ ನ್ೆಂಚ್ ಗೆಲಿೆಂ. ಪುರಾಸ್ತಣನ್ ವಿಶೆವ್ನ

ತಾಣಿ

ಖಂಯ್ರ

ಘೆತಾ​ಾ ಾ ರ್

ಫಾೆಂಟ್ಾ ರ್ಲಚ್

ಪುಣಿ

ಲಾಗ್ಲಸ ಲಾ​ಾ

ಕ್ಯವೊೆ ಯ್ಕ

ವರ್ಚನ್

ಬಸ್ತಾ ಲೊ ಅಶೆ​ೆಂ ಥೊಡ್ ದೋಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಲಾ​ಾ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ತಿೆಂ ಎಕ್ಯ ದಾಟ್

ರಾನಾಕ್

ಯೇವ್ನಾ

ಪಾವಿಾ ೆಂ.

ತಾ​ಾ

ರಾನಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗ್ಲತ್ ಏಕ್ ಅದುಭ ತ್ ಫಳಾೆಂಚೊ

ರೂಕ್

ಆಸ್ಲಲೊಾ .

ಭ’ಭಯಣ ಾ ೆಂನಿ ತಾಚ ವಯ್ಕಾ ೆಂ ಫಳಾೆಂ ಕ್ಯಡ್‍ಾ

ಖೆಲಿೆಂ.

ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್

ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ

ಭಯ್ಕಣ ಕ್ ಎಕಾ ಮ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲಾ . ತಾಣ ವಾ ಡ್‍ ಪಾನಾೆಂಚೆಂ ಏಕ್ ಆಯಾ ನ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕರಲಾ ್

ಧಾಕ್ಯಾ ಾ ಕ್

ವ್ನಾ ಳಾ

ಥವ್ನಾ

ದೋವ್ನಾ ಉದಕ್

ಲಾಗ್ಲೆ ಲಾ​ಾ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್

ಆನಿ

ದೊಗ್ಲೆಂ

ಪಯ್ಕೆ

ಎಕೊಾ

ತಾಚಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಯಜರ್ ಜಲೊ.

ಸ್ತೆಂಗೆಾ ೆಂ. ಭಯ್ರಣ ಉದಕ್ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್

ಅಶೆ​ೆಂ

ಗೆಲಾ​ಾ ಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ವ್ನಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ

ಜಲೊ ಪಾವ್ನಸ ೆಂತ್ ಸರ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ

ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ

ಭಯ್ಕಣ ಚ್ಯಾ

ಭಯ್ಕಣ ಕ್

ಸ್ಲಡ್ಾ ೆಂ.

ತಾಣ

ಖಾವ್ನಾ

ಮೊರಾಲಾ ನಾ

ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ

ಥೊಡ

ತೇೆಂಪ್

ಪಾಶಾರ್

ಕಟ್ಾ ಾ ಥವ್ನಾ

ಬಬೆ ಾ ರೊೆಂಪಿ

ಖಿರಾಲಾ ಲಿ.

ಏಕ್ ತಾಚ್ಯಾ

ಭಯ್ಕಣ ಣ್ ದಾಕ್ಯಾ ಾ ಭಯ್ಕಣ ಚೊ ಉಗ್ಲಾ ಸ್

ಕೆಸ್ತೆಂ ಥವ್ನಾ ವ್ನಶೆ ಕಿರಾಲಾ ್. ವೇಳ್‍

ಕ್ಯಡ್‍ಾ ರಡುನ್ ರಡುನ್ ಏಕ್ ಪೊದ್

ಪಾಶಾರ್

ಮಾ ಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಜೋವ್ನ ದಲೊ.

ಬಬೆ ಾ ರೊೆಂಪ್ಾ ರ್ ಬಬ್ರೆ ೆಂ ಜವ್ನಾ

“ಮಾ ಜಾ

ಮೊಗ್ಲಳ್‍ ಭಯ್ಕಣ , ಖಂಚ್ಯಾ

ಸುಕಿಾ ೆಂ, ವ್ನಶೆ ವಾ ಡ್‍ ಜವ್ನಾ ತಾೆಂಚೆಂ

ವ್ನಯ್ರಾ

ಘಡಯೆ

ತುಕ್ಯ

ಏಕ್ ಬ್ೆಂ ಜ್ೆಂ. ಗವಿೆ ತರಾಲಾ ಟ್ಕ

ಉದಕ್ ಹ್ಯಡುೆಂಕ್ ಧಾಡ್ಾ ೆಂಗ್ಲ ಹ್ಯೆಂವ್ನ

ಥಂಯಸ ರ್ ಆಪಿಾ ೆಂ ಗರಾಲವ ೆಂ ಚರೊೆಂವ್ನೆ

ತುಕ್ಯ

ಅನ್ಾ ೋಕ್

ಸ್ಲಡ್ಟಾ ್. ಏಕ್ ದೋಸ್ ತಾಣಿೆಂ ಏಕ್

ಪಾವಿಾ ೆಂ ಜಲೊಿ ನ್ ಯೇ ಸರ್”ಲ ಮಾ ಣ್

ವ್ನಸ್ಲ ಕ್ಯತರಲಾ ್ ತಾಚ್ಚ ಏಕ್ ಪಿರಲಾ ಕ್

ತಾಣ ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲೊ.

ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸುಕ್ಲ್ಾ ೆಂ ಬೆ​ೆ ೆಂ ಘೆವ್ನಾ ಏಕ್

ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ

ಪಳಂವ್ನೆ

ಸಕಿ​ಿ ೆಂನಾ

ದಾಕೆಾ ೆಂ ಪಾನಾೆಂಚ್ಯಾ ಉದಕ್

ಆಯಾ ನಾೆಂತ್

ಹ್ಯಡ್‍ಾ

ಜತಾೆಂ

ವ್ನಾ ಜ್ ೆಂತ್

ಕೆ್ೆಂ.

ಜತಾೆಂ,

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲ

ಯೆತಾಸ್ತಾ ನಾ

ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್ ತಾಣಿೆಂ ಪಿರಿಲಾ ಕ್ ಪುೆಂಗ್ಲಾನಾ

ವ್ನರಾಲಾ ೆಂತ್ ತಾಕ್ಯ ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ ಭಯ್ಕಣ ನ್

ವ್ನ ತ್ೆಂ ವ್ನಾ ಜೆಂತ್​್ ವ್ನಾ ಜಯಾ ನಾ

ಮೊರಾಲಾ ನಾ ಗ್ಲಯ್ಕ್ಾ ೆಂ ಗ್ಲೋತ್ ಲಾರಾೆಂ

ಭಯ್ಕಣ ನ್ ಮೊರಾಲಾ ನಾ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಗ್ಲೋತ್ಲಚ್

ರಪಾರ್

ಲಾರಾೆಂ

ವ್ನಾ ಳನ್

ಯಂವೆಿ ೆಂ

ರಪಾರ್

ಖಂತ್

ತ್ೆಂ

ಮಾ ಣ್

ಆಯೆ ್ೆಂ. ಭಯ್ರಣ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ಜಗ್ಲಾ ರ್

ಹುಸ್ತೆ ಯಾ ್ೆಂ.

ಆತಾೆಂ ಏಕ್ ಕಟ್ಕಾ ೆಂ ಆನಿ ಮತಾ​ಾ ಚ

ಕಳಿತ್ ನಾತಾ​ಾ ಾ ರಿ, ಆಪಾ​ಾ ಾ

ಕೇಸ್

ಆತೊಿ

ದಸಾ .

ತವಳ್‍ಲಚ್

ಲಾಗ್ಲೆ ಲಾ​ಾ

ಕಿತ್ೆಂ

ಥಂಯಸ ರ್ ಲಾಗ್ಲಸ ರ್ಲಚ್ ಆಸ್ತ

ಬಲಾ​ಾ ಥವ್ನಾ ವ್ನಗ್ಲಚ್ಚ ಗರೊಜೊ

ಮಾ ಣ್ ದಾಕೆಾ ೆಂ ಭಯ್ರಣ

ಆಯೆ ಲಿ.

ದೊಗ್ಲೆಂ

ತ್ೆಂ

ಭಿಯನ್

ರಕ್ಯರ್

ಚಡುನ್ ಬಸಾ ೆಂ. ಉಪಾ್ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ದೊೋಗ್ ಜಣ್ ಗರಾಲವ ೆಂ ಚರೊವಿಾ ವ್ನಟ್ಕನ್

ಆಯೆಾ .

ರಕ್ಯರಾಥವ್ನಾ

ತಾಣಿೆಂ

ದಸ್ತ ತಾ​ಾ ತಾಕ್ಯ

ಸಕಯ್ರಾ ಲದ್ಧೆಂವೊೆಂಕ್

ಒತಾ​ಾ ಯ್ರ ಕೆಲಿ, ತ್ೆಂ ಸಕಯ್ರಾ ದ್ಧೆಂವೆಾ ೆಂ

ಭಯ್ಕಣ ಚೊ

ಪಯ್ಕೆ

ಚ್ಚೆಂತಾ​ಾ ್ೆಂ.

ಎಕೊಾ

ಕ್ಯಜರ್

ಜಯಾ ಸ್ತಾ ನಾ ಆಸ್ಲಲೊಾ ನಾ ೆಂಯ್ರಲಗ್ಲ? ತಾಣ

ಆಪಾಣ ಖಾತಿರ್

ಕೆಲಿಾ

ಪಿರಲಾ ಕ್

ಥೊಡ್ ಪಾವಿಾ ಎಕಾ ಮ್ ಜಡ್‍ ಆಸ್ತಾ ಲಿ. ತಿೆಂ ಕೊಣಿ ನಾತ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ವೆಳಾರ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಘರಾ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕೊೋಣ್ಲಗ್ಲ

ಯೆತಾ,

ಭೊೆಂವಿಾ ೆಂ


ಸಕೆ ಡ್‍ ಝೂಡ್‍ಾ ಪುಸುನ್, ಆಯಾ ನಾೆಂ

ದಾಕೆಾ ೆಂ ಭಯ್ರಣ ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ ಭಯ್ಕಣ ಸರಿಲೆನ್

ಧುವ್ನಾ ನಿತಳ್‍ ಕರಾಲಾ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಕ್ ಮೇಣ್

ಧಾೆಂವೆಾ ೆಂ ಆನಿ ತಾಕ್ಯ ಪೊಟ್ಾ ನ್ ಧರಲಾ ೆಂ

ತಾೆಂಚ್ಯಾ

“ಮಾ ಕ್ಯ

ಸ್ಲಡ್‍ಾ

ಮಾ ಣೊನ್

ರಡನ್ ಪರಾತಿಲಾಗೆಾ ೆಂ.

ಕಶೆ​ೆಂ

ಗ್ಳಮನಾಕ್ ಆಯೆಾ ೆಂ. ಹೆ​ೆಂ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ

ಮತ್​್

ತಾೆಂಕ್ಯ

ವಾ ಚ್ಯನಾಕ್ಯ”ಲ

ಸಮಿ ್ೆಂ ನಾ. ಹಿ ಸಂಗತ್ ವೊರೊವ್ನಾ

ದಾಕ್ಯಾ ಾ ಚೆಂ ದೂಕ್ ಪಳವ್ನಾ ವಾ ಡ್ಾ ೆಂ

ಪಳ್ಳಜೆ ಮಾ ಣ್ ತಾಣಿೆಂ ನಿಚವ್ನ ಕೆಲೊ.

ಪರಾಲಾ ಾ ನ್ ಮನಿಸ್ ಜ್ೆಂ.

ಏಕ್

ರಾನಾಕ್ ಗೆ್ಾ

ದೋಸ್

ದೊಗ್ಲೋ

ಜಣ್

ಇಷ್ಾ

ಗರಾಲವ ೆಂಕ್ ಅೆಂಬುಡ್‍ಾ ಪಯ್ರಸ ಗೆಲಾ​ಾ ಾ

ಭ’ಭಯಣ ಾ ೆಂಕ್

ವೆಳಾರ್

ತಾೆಂಕ್ಯಯ್ಕೋ

ಕ್ಯಜರಿ

ಗ್ಳಡುಸ ಲಾಲಾಗ್ಲೆಂ

ಪಾಟ್ಾ ಾ ನ್ ಅಚರಲಾ ೆಂ!

ಭಯ್ರಣ

ಥೊಡ್ಟಾ

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ

ಪಳವ್ನಾ

ಸಂತೊಸ್

ಜಲೊ.

ರಕ್ಯ

ಕ್ಯಜರ್ ಜಯಾ ತ್ಲಲೊಾ

ತರಾಲಾ ಟ್ಲ

ಬಸಾ ೆಂ.

ಕಿತ್ೆಂ

ತಾ​ಾ

ವೆಳಾನ್

ತಾ​ಾ

ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ

ಲಿಪೊನ್

ಇಷ್ಾ ಪಾಟೆಂ ಪರಾಲಾ ್

ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ

ಜಲೊ.

ತಿೆಂ

ಭಯ್ಕಣ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಯಜರ್ ದೊಗ್ಲೆಂಯ್ರ

ಪಿರಲಾ ಕೆಥವ್ನಾ ಏಕ್ ಸ್ಲಭಿತ್ಾ ಚಡುೆಂ

ಆಸ್ಲಪಾಸ್

ಭಾಯ್ರ್

ಭುರಾಲಿ ಾ ೆಂ, ನಾತಾ್ ೆಂ ಆನಿ ಪೊಣ್ಪಾ ರಾೆಂ

ಯೇವ್ನಾ

ಸಕೆ ಡ್‍

ನಿತಳ್‍

ಕರಿಲಾಗೆಾ ೆಂ! ತ್ೆಂ ಅನಿ ಕೊಣಿೋ ನಾ ೆಂಯ್ರ

ಸವೆ​ೆಂ

ಸವ ತಾುಃ ಆಪ್ಾ ೆಂ ವಾ ಡ್‍ ಭಯ್ರಣ ! ತಕ್ಷಣ್

ಜಯೆಲಿೆಂ.

ಘರಾೆಂ

ಭಯ್ಕಣ

ಸಭಾರ್

ಕ್ಯಳ್‍

ಭಾೆಂದುನ್ ಸುಖಾನ್

------------------------------------------------------------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8. ಉಪಾಸಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ

ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತತ್’ಲ ಸ್ತೆಂಗೆಿ ಾ ಭಿತರ್ ತಾಣ

ಗಮೆಾ ಕ್, ಬರಾಲಾ ನ್ಕೆಾ ಸ್ತಚ್ಯಾ

ವಸ್ತಿ ೧೦೨ ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂವ್ನ.

ತಸ್ೆಂ ಇರ್ಷಾ ಣಚ್ಚ

ಮಸ್ೆ ಧುವ್ನ,ಲ

ಪದಕ್ಯ

ಉಮೆ ಳಾಯ್ಕ್ಾ ಾ ‘ಕಿತ್ೆಂ

ಶಿಕೊನ್

ಆಸ್ತತ್?’ಲಮಾ ಣೂನ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ. ‘ಪಯೆಾ ೆಂ ತುಜೆ​ೆಂ ಮಸ್ೆ ನಾಕ್ಯ ವಯ್ರ್ ಕರ್’ಲ ಹ್ಯೆಂವೆ, ಇ್ಾ ೆಂ ಪಯ್ರಸ ವಾ ರ್ಚನ್

ಪಪರಾರ್ ಆಯ್ಕಲಿಾ ಖಬರ್ ದಾಖಯ್ಕಾ . ‘ಜಗತಿಕ್

ಭುಖೆನಿಮಾ ೆಂ

ಆಮ,

ಹೆಾ

ಪಾವಿಾ ೆಂಯ್ಕೋ, ಸಜರಾಲಿ ಾ ದೇಶಾ ವನಿ​ಿ, ಮಸ್ಾ ಸಕಯ್ರಾ ಆಸ್ತೆಂವ್ನ, ನಾ ಯ್ರಲವೇ?

ಉರ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್

ಸ್ಲಡ್ಟ,

ಬೆಂಗ್ಲಾ ದೇಶ್ ಆಮೆಿ ಾ

ಪಾಕಿಸ್ತಾ ನ್, ವನಿ​ಿ ಮಸ್ಾ

ಮಧೆಂ ತೊೋೆಂಡ್‍ ಘಾ್ೆಂ.ಲ ‘ಗೆ್ೆಂತಾ​ಾ ಹೆಾ

ಪಾವಿಾ ೆಂ

ಎಕ್ಯಚ್ಯಾ ಣ

೯೪-ಕ್

ಉಡ್ಟಾ ಾ ೆಂವ್ನ. ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್, ಮಸ್ಾ ಸ್ತಧನ್ ಕೆ್ಾ ಾ ಪರಿೆಂ

ಜ್ೆಂ

ನಾ ಯ್ರಲವೇ?

ಭುಖೆಚೆಂ ಸ್ಕಚಾ ೆಂಕ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ತುಮಿ ನದರ್ ಬದಾ​ಾ ಜಯ್ರ’ಲಮಾ ಣಾ .

‘ಖಾೆಂವ್ನೆ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಖಾಲಿ ಪೊಟ್ರ್ ಆಸ್ತಿ ಾ ಕಿೋ

ಫೋಟ್

ಭರಲಾ ್

ಉಪಾಸ್

ಕರಾಲಿ ಾ ಕ್ಲಯ್ಕೋ ತಫಾವತ್ ನಾೆಂಗ್ಲೋ?’ ‘ಬರಿೋ ನಕ್ಯರಾತಿ ಕ್ ಖಬರ್ ವ್ನರ್ಚನ್ ತುಮೊಿ

ವೇಳ್‍ ವಿಭಾಡ್ಟಾ ಕ್ಯತ್. ವಿಶವ

ಫೋಬ್ಸ ಗೆ್ ೋಸ್ತಾ ೆಂಚಾ ಪಟ್ಕಾ ೆಂತ್ ಆಮಿ ಾ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾರತ್ಲಮತ್ಚೊ ಸ್ನರಿವಂತ್ ಸುಪುತ್​್

(convert) ಕರಲಾ ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ಾ ರ್,

ಅೆಂಬನಿ, ತ್ರಾವ್ನಾ

ಸ್ತ್ ನಾರ್ ಆಸ್ತ.

ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಚ್ ತಕಿಾ ಗ್ಳೆಂವೊನ್ ಪಡ್ಟೆ ತ್.

ಆಥಿ​ಿಕತಾ, ಧಣಿ​ಿಕ್ ಆಪಾ​ಾ ಲಿ ಮಾ ಣ್

ಹೆ​ೆಂ ಕೊರೊನಾ ಯೆನಾತ್ಲ್ಾ ೆಂ ತರ್,

ಫಟಚ್ ಮರಾಲಾ ತ್ ತುಮ. ಲಾಕ್ಲಡೌನ್

ಆನಿಕಿೋ ವಯ್ರ್ ವೆಾ ತಿ ಆಸ್ಲಲಿಾ ..... ಕಸ್ೆಂ

ಜಲಾ​ಾ

ಸ್ತಧನ್

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ಲಚ್

ತಾಚ್ಚ

ಆಸ್ಾ

ಕೆಲಾೆಂ

ಕಿತಿಾ ಗ್ಲೋ ಡಲಾ ರ್ ಚಡಾ ಕಂಯ್ರ....... ಆನಿ

ಸಂತೊಸ್

ತಾಚ್ಚ ಚಡ್‍ಲಲಿಾ ಆಸ್ಾ ಪ್ರರಾ ಡಲಾ ರಾ

ಸರಾಲಾ .

ಥವ್ನಾ

ರಪಿಯೆಂಕ್

ಮಾ ಣ್

ಪಾವ್ನ’ಲ ಮಾ ಣ್

ತುಮ

ಚ್ಚೆಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್

ರೂಪಾೆಂತರ್

-----------------------------------------------------------------------------------------ಪ್ೆಂಗ ಲೊಸುಿ : ತ್ೆಂ ಭಾರಿೋ ಸ್ನೆಂಪಲ್.

ಕ್ಯರ್ ಸ್ಲಡ್ಟಾ ನಾ ಪಿಯೆವ್ನಾ ಗೆಲಾ​ಾ ರ್ ಸ್ನಾ ೋಡ್‍ ೆ್ ೋಕರ್ ವ ಮಗ್ಲಿರ್ ವಾ ಡ್‍ ಫೆಂಡ್‍ ಪಡ್ಟಾ ಾ ರ್ ಹ್ಯತಾೆಂತೊಾ ಗ್ಲಾ ಸ್

ಉಸಳಾ​ಾ ೆಂಗ್ಲೋ?

ದ್ಧಕುನ್ ಪಮಿಶನ್

ದೋೆಂವ್ನೆ ನಾ. **********

ದಾಕೆಾ ರ್ : ಆಳೇ ಹೊ ರ್ಮೊೋಿಮೋಟರ್ ತುಜೆಾ

ಬಯೆಾ ಚ್ಯಾ

ಜೆ

ಪಂದಾಕ್

ದವನ್ಿ ಏಕ್ ಮನುಟ್ ರಾವೊೆಂಕ್

ಸ್ತೆಂಗ್ ಪತಿ : ದಾಕೆಾ ರಾಬ, ದಯಕನ್ಿ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಲಭರ್

ದವಚಿೆಂ

ರ್ಮೊಿಮೋಟರ್ ದ್ಾ ೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ

ಆಸಾ ೆಂ. _ ಜೆಫ್ರಿ , ಜೆಪ್ಪ್ . ********** ಆೆಂಡ್ ಪ್ದು್ : ಆಮೊಿ ಸಕ್ಯಿರ್ ಸ್ಲರೊ

ಪ್ೆಂಗ ಲೊಸುಿ ಆನಿ ಪ್ದು್ ರಾನಾಕ್

ಪಿಯೆವ್ನಾ ಕ್ಯರ್ ಸ್ಲಡುೆಂಕ್ ಕಿತಾ​ಾ ಕ್

ಭಂವೊೆಂಕ್ ಗೆ್. ಆಶೆ​ೆಂ ಚಲಾ​ಾ ಚಲಾ​ಾ

ಪವಿಣಿ​ಿ ದೋನಾ?

ಉಲಯಾ ೆಂ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಉಲಯಾನಾ

ಅಚ್ಯನಕ್


ಶಿೆಂವ್ನ ಆಯೆಾ ೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ೆಂ ಕಚಿೆಂ

ಪಳ್ಳಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ

ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಸವ್ನಲ್ ಉಟ್ಕಾ ೆಂ.

ನಾತ್ಾ ೆಂ. ಕ್ಯಗ್ಲತ್ ಖಾಲಿೋ ಆಸಾ ೆಂ. "ಹೆ​ೆಂ

ದ್ಧಕುನ್ ಆಲೊೋಚನ್ ಕರಿತ್ಾ ಮಕ್ಯರ್

ಕಿತ್ೆಂ ತುಜಾ

ವೆತಾನಾ,

ಧರನ್

ಬಾ ಕಿಾ ೋರಿಯಚ ಚ್ಚತ್​್ ಖಂಯ್ರ ಆಸ್ತ?"

ಜವೆಶಿೆಂ ಮಚಿೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ್ತಧಾ ತಾ

್ಕಿ ರರಾನ್ ವಿಚ್ಯತಾಿನಾ, "ತ್ೆಂ ತಶೆ​ೆಂ

ವಿಶಿೆಂ ಚಚ್ಯಿ ಕರಿತ್ಾ ಗೆ್. ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್

ಪ್ರರಾ ದೊಳಾ​ಾ ೆಂಕ್ ದಸ್ತನಾ ಮಾ ಣ್

ಆಚ್ಯನಕ್ ಜವ್ನಾ

ತುಮೆಂಚ್ ಸ್ತೆಂಗ್'್ಾ ೆಂ ನ್ೆಂ?" ಪ್ೆಂಗ

ಸ್ನೆಂಹ್ಯಕ್ ಪಾಟ್

ಶಿೆಂವ್ನ ಮಕ್ಯರ್

ಮೆಳಾಜೆಗ್ಲೋ? ದೊಗ್ಲೋ ಘಾಬ್ಿ. ಆನಿ

ಬ್ಯಕ್ಯರ್ ಕ್ಯೆಂಯ್ರಿ

ಕ್ಯಗ್ಲಾ ರ್ ಕ್ಯೆಂಯ್ರಿ ನಾ.

ಲೊಸುಿನ್ ಜಪ್ ದಲಿ.

ಎಕ್ಯಮೆಕ್ಯಚ್ಚೆಂ ತೊೆಂಡ್ಟೆಂ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಲಾಗೆಾ . ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್ ಆೆಂಡ್ ಪ್ದು್ ಕ್ ಏಕ್

**********

ಉಪಾಯ್ರ ಝಳಾೆ ಲೊ. ದಬಕ್ೆ ಕನ್ಿ

ಆಶಾ​ಾ ಿ

ಬಗವ ನ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮತಿ ಕ್ಯಡ್‍ಾ

ಲೊಸುಿ ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲೋ ಆಲೊೋಚನ್ ಕರೆಂಕ್

ಶಿೆಂವ್ನಚರ್

ಪಡಾ .

ಲೊಸುಿ

ಉಡವ್ನಾ

ಮತ್​್

ಧಾೆಂವೊಾ ಚ್ಿ .

ಥಂಯ್ರಿ

ಉಭೊ

"ಆರಿ

ಮಕ್ಯರ್

ಹ್ಯಾ

ರಾವೊನ್

ವಾ ಕಿಾ ಕ್

ಪ್ೆಂಗ

ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ

ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲಾ . ಪಯ್ರಸ ಪಾವ್ನ'ಲೊಾ

ಖಂಯ್ರ'ಗ್ಲೋ ಪಳ್ಳಲಾ. ಖಂಡತ್ ವಾ ಳಕ್

ಆೆಂಡ್ ಪ್ದು್ "ವೆಗ್ಲೆಂ ಧಾೆಂವೊನ್ ಯೆ"

ಆಸ್ತ..."

ಮಾ ಣೊನ್ ಬಬಟಲಾಗಾ .

ಲಾಗಾ .

ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಯ್ಕಲೊಾ

ದೊಳಾ​ಾ ೆಂಕ್

ಉಭಿರ್

ತುವೆ​ೆಂ?

ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ

ಮಾ ಣ್

ತಕಿಾ

ಖ್ಲಪುಿೆಂಕ್

ಥೊಡ್ಟಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚೊ ಟ್ಯಾ ಬ್'ಲೈಟ್ ಪ್ಟ್ಲಾ .

"ಹ್ಯೆಂ...

ಕ್ಯಜರಾಚ್ಯಾ

ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಧಾೆಂವ್ನಜೆ? ಮಾ ಣಲೊ ಪ್ೆಂಗ

ಆಲಾ ಮೆಂತ್

ಲೊಸುಿ.

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ ಆಸ್'ಲೊಾ ಹೊಚ್ಿ ತೊ..."

**********

**********

ಪ್ೆಂಗ

ಲೊಸುಿ

ಲಾ​ಾ ಬೆಂತ್

ಆಸ್'ಲೊಾ .

ಬಯ್ಲೋಲೊಜ

್ಕಿ ರರಾನ್

ಮಾ ಜೆಾ

ಬಯೆಾ

ಪ್ೆಂಗ ಲೊಸುಿ ಎಕ್ಯ ನವ್ನಾ ಕ್ಯಮಕ್

ಲಾಗಾ . ತಾ​ಾ

ದೋಸ್ ಸಕ್ಯಳಿೆಂ ಥವ್ನಾ

ಸಕ್ಯಾ ೆಂಕಿೋ ಬಾ ಕಿಾ ೋರಿಯಚೆಂ ಪಿೆಂತುರ್

ರಾತಿೆಂ

ಸ್ಲಡಂವ್ನೆ ಸ್ತೆಂಗೆಾ ೆಂ. ಥೊಡ್ಟಾ ವೆಳಾನ್

ಮಕ್ಯರ್

ಸಕ್ಯಾ ೆಂನಿ ಸ್ಲಡಯ್ಕ್ಾ ೆಂ ಚ್ಚತ್​್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ವಿಶೇಸ್ ಕ್ಯಮ್ ಕನ್ಿ ಆಸ್ಲಾ . ಹೆ​ೆಂ

ಯೆತಾಲೊ.

ಪಳ್ಳಲಾ​ಾ ಾ ಬಸ್ತಕ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಲಿ.

ಪ್ೆಂಗ ಲೊಸುಿಚೊ ಬ್ಯಕ್ ಸಯ್ರಾ

"ಇತೊಾ ವೇಳ್‍ ಕಿತ್ೆಂ ಕನ್ಿ ಆಸ್ಲಾ ಯ್ರ?" 39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮಾ ಣಸರ್ ಬಸ್ಲನ್

ಕಂಪ್ರಾ ಟರಾ ಕಸಾ ೆಂಗ್ಲೋ

ಏಕ್


ಬಸ್ ವಿಚ್ಯರಿ.

"ಅಯಾ ಯ್ಲಾ ೋ ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ೆಂಚ್ಯಕ್

"ಕಿೋ ಬೋಡ್ಟಿಚರ್ ಆಸ್'ಲಿಾ ೆಂ ಅಕ್ಷರಾೆಂ

ನಾಕ್ಯ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಸ್ಲಡ್‍... ಆನಿ ಮಕ್ಯರ್

ಸಮ ಕ್ ಮರ್ ನಾತಿಾ ೆಂ. ತಿೆಂ ಸಮ

ಆಶೆ​ೆಂ

ಜೊಡುಸ ನ್ ಆಸ್ಲಾ ೆಂ.

ಘೊವ್ನಚ್ಯಾ

ಕರಿನಾ.."

ಮಾ ಣ್

ಬಯೆಾ ನ್

ಹ್ಯತಾೆಂತ್ ಧಾ ರಪಯ್ರ

ಚಪ್ಾ . **********

"ಜಯ್ರಾ

ದಾಕೆಾ ರಾ ಸಶಿ​ಿೆಂ ಎಕೊಾ ಆಯ್ಲಾ .

ಆನಿ

ಸ್ತೆಂಗ್ಲಲಾಗಾ .

ಧಾೆಂವ್ನತ್ಾ

ಅನ್ಾ ೋಕ್

ಕರಿನಾಕ್ಯ..

"

ಪಾವಿಾ ೆಂ

ಮಾ ಣೊನ್

ಆಶೆ​ೆಂ

ಪೊಲಿಸ್

ಖಶೆಿವ್ನಾ

ಆಶೆ​ೆಂ

ಮಮನ್ ಧಾ ರಪಯ್ರ ಬಲಾಸ ೆಂತ್

"ದಾಕೆಾರಾಬ

ವಾ ಡ್‍

ಚಪ್ಾ .

ಏಕ್ ಫಜೆಂತ್ ಜಲಾ​ಾ . ಮಕ್ಯ ಆನಿ

ಮಾ ಜೆ ಬಯೆಾ ಕ್ ಲಡ್ಟಯ್ರ ಜಲಿಾ .

**********

ರಾಗ್ಲನ್ ಭರೊನ್ ತ್ೆಂ , ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ

ಪ್ೆಂಗ ಲೊಸುಿಚೊ ಪುತ್ ತೊೋೆಂಡ್‍

ಸ್ಕೆ ಟರಾಕ್ ಘಾಲುೆಂಕ್ ಹ್ಯಡ್‍'ಲೊಾ

ಸುಜೊನ್ ಧಾೆಂವ್ನತ್ಾ ಆಯ್ಲಾ . ಪ್ೆಂಗ

ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲ್ ಗ್ಳಟ್ ಗ್ಳಟ್ ಕನ್ಿ ಪಿಯೆವ್ನಾ

ಲೊಸುಿನ್

ತ್ೆಂ ಧಾೆಂವೆಾ ೆಂಚ್.

ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂಪರಿೆಂ ತಾಚ್ಯಾ

"ತುೆಂ

ತಾ​ಾ

ವಿಷಾ ೆಂತ್

ಕಿತ್ೆಂ

ಜಲಾೆಂ ತೊೆಂಡ್ಟಕ್'ಚ್ಿ

ಕ್ಯೆಂಯ್ರ

ಪಳ್ಳ್ೆಂ.

ಘಾೆ್ ನಾಕ್ಯ. ಕ್ಯೆಂಯ್ರ ತೊೆಂದ್ಧ್ ನಾೆಂತ್.

"ಡ್ಟಾ ಡ...

ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲ್ ಮಗ್ಲಾ ತಾ ಮಾ ಣಸರ್ ತಿ

ಚಡುೆಂ ಆಸ್ತ ಪಳ್ಳ.. ಭಾರಿೋ ದಾಡ್ಾ ೆಂ.

ಧಾೆಂವೆಾ ಚ್

ತಾಕ್ಯ ಇೆಂಗ್ಲಾ ೋಷ್ ಯೇನಾ..."

ಆಸಾ ಲಿ.

ಉಪಾ್ ೆಂತ್

ತ್ೆಂ

ಆಮೆಿ ೆಂ

ಸಜಚಿೆಂ

ಅಪಾಪಿೆಂಚ್ ರಾವೆಾ ಲಿ.ತುವೆ​ೆಂ ತ್ದಾಳಾ

"ತುಕ್ಯ ಕಶೆ​ೆಂ ಗತುಾ ಜ್ೆಂ ರ?"

ತಿಕ್ಯ

"ಅಯ್ಲಾ ೋ..

ಹ್ಯೆಂಗ್ಲ

ಆಪವ್ನಾ

ಹ್ಯಡ್ಟಾ ಾ ರ್

ಜ್ೆಂ.

ಮಾ ಣ್

ತಾಕ್ಯ ಪಿಾ ೋಜ್ ಕಿಸ್ ಮ

ಸ್ತೆಂಗೆಾ ೆಂ.

ಕ್ಯನುಸ ಲಾಕ್ **********

ವ್ನಾ ಜಯ್ಕಾ ೆಂ.

ಪೊಲಿಸ್ತಚ್ಚ ಬಯ್ರಾ ಸದಾೆಂಯ್ರ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಪತಿಚ್ಯಾ

ಬಲಾಸ ೆಂತ್ಾ

ಪಯೆ​ೆ

_ಜೆಫ್ರಿ , ಜೆಪ್ಪ್ .

ಚೊತಾಿ್ೆಂ. ಆಶೆ ಕ್ಯಡ್ಟಾ ನಾ ಏಕ್ ದೋಸ್ ಸ್ತೆಂಪಾ​ಾ ಜೆಗ್ಲೋ? ಪೊಲಿಸ್ ಪತಿ ರಾಗ್ಲನ್ ಉಚ್ಯೆಂಬಳ್‍ ಜವುನ್ "ಪಿಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕತಾಿಯ್ಕಿ ೋ... ಚಲ್ ಸಾ ೋಶನಾಕ್" 40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಛಟ್ಾ

ದ್ಧಕುನ್

ತಾಣೆಂ

ಕನ್ಿ

ದೊೋನ್


ಉಲ್ಲಲ ಸ್ಪ ತುಕ್ಯ

ಬಾಯ್ ಅಸೆಂರ್ತ!! 41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸ್ೆೊೀದ್ 5 ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಪ್ಣಿ; ಲೆೊನಾ​ಾ ಹಿಕಾ ಜಿವತಾವೆ​ೆ ಸ್ಾಧನ್ ಪುರಸ್ಾ​ಾರ್ ಕೊಡ್ಿರೊ ಹಿಕ್ಯ ತಿಣೆಂ ಗ್ಲಯನ್ ಶೆತಾಕ್

ದಲಾ​ಾ ಾ

ಜವಿತಾವೆಾ

ದ್ಧಣಿ

ಖಾತಿರ್

ಸ್ತಧನ್

ಪುರಸ್ತೆ ರ್

ಭೆಟಯಾ ್. ಹೊ ಮನ್ ರ. 1 ಲಾಕ್, ಫುಲಾೆಂ ಫಳಾೆಂ ಯದಸ್ನಾ ಕ್ಯ ಆಟ್ಪುನ್ ಆಸುನ್, ಮಂಗ್ಳೆ ಚಿ ಭಿಸ್ಾ ಅ.ಮ.ದೊ. ಪಿೋಟರ್ ಪಾವ್ನಾ ಸಲಾ​ಾ ನಾ​ಾ ಹ್ಯತಾೆಂತರ್

ಕತಿ್.

ಮರಾಠ

ಸಂಗ್ಲೋತ್ಲಗ್ಲರ್

ಆನಿ

ಕೊೆಂಕಿಣ

ಅಶೊೋಕ್

ಮಖೆಲ್ ಸಯ್ಲ್

ಪಾತಿೆ

ಆಸಾ ಲೊ. ಎೆಂಸ್ನಸ್ನ

ಬಾ ೆಂಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೊೋಬ ಆನಿ ಪಾಟ್ಾ ಾ ಮೆಂಡ್‍

ದೊೋನ್

ವಸ್ತಿೆಂ

ಸ್ಲಭಾಣನ್

ಥವ್ನಾ

ಚಲೊವ್ನಾ

ವಚೊಿ ಕೊೆಂಕೆಣ ಚೊ ಭೊವ್ನ ಫಾಮದ್

ಗ್ಲಯನ್ ರಿಯಲಿಟ ಶೊೋ `ಎೆಂಸ್ನಸ್ನ ಬಾ ೆಂಕ್ ಲಿ. ಸ್ಲೋದ್ 5 ಮಾ ೆಂಗೋವ್ನ’ಲ ನಿಮಣಾ

ಪಾೆಂವ್ನಾ ಾ ಕ್

ಪಾವುಲೊಾ

ಆಸುನ್, 2022 ಜನ್ರ್ 02 ವೆರ್ ಸ್ತೆಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಲಾೆಂಗಣೆಂತ್ ಚಲಾಿ ಾ 241 ವೆಾ ಮಾ ಯಾ ಾ ಳ್ಳಾ ಮೆಂಚ್ಚಯೆಚ್ಯಾ ದಬಜಕ್ ಕ್ಯಯಿೆಂತ್ ಜಕ್ಯಾ ಾ ೆಂಚೆಂ

ಘೊೋಷಣ್ ಜತ್ೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಗೆಂಯ್ಕಿ

ಕೊಗ್ಳಳ್‍ ಲೊನಾಿ ಲ್ಯಯ್ಕ

ದಾಯ್ಕಿ ವಲ್ಾಿ

ಆಡಳಾ​ಾ ಾ

ನಿದೇಿಶಕ್

ವ್ನಲಾ ರ್ ಡಸ್ಲೋಜ ಮನಾಚ ಸಯೆ್ ಆಸಾ ್. `ಎೆಂಸ್ನಸ್ನ

ಬಾ ೆಂಕ್

ಲಿ.

ಸ್ಲೋದ್

ಮಾ ೆಂಗೋವ್ನ’ಲ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಪಾೆಂವ್ನಾ ಾ ಕ್

5

ನಿಮಣಾ

ದಾದಾ​ಾ ಾ ೆಂಚ್ಯಾ

ವಿಭಾಗ್ಲೆಂತ್ ಗೆಂಯ ಥವ್ನಾ ವೈಭವ್ನ ಕ್ಯಮತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್ ಥವ್ನಾ ಜೇಸನ್ ಲೊೋಬ

ತಶೆ​ೆಂಚ್

ಸ್ನಾ ಾಯೆಂಚ್ಯಾ

ವಿಭಾಗ್ಲ ಥವ್ನಾ ಸ್ಲೋನಲ್ ಮೊೆಂತೇರೊ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್

ಆನಿ

ಟ್ ೋಜ

ಲೊೋಪಿಸ್

ಹೊನಾ​ಾ ವರ್, ಪಾವುಲಿಾ ೆಂ ಆಸುನ್,

42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನಿಮಣೊ

ಹಂತ್

ಕಲಾೆಂಗಣೆಂತ್

ಮಧುವನ್ಸ ವಿಲೇಜ್, ಎರಿಕ್ ಕೊರಯ,

ಪ್​್ ೋಕ್ಷಕ್ಯೆಂ ಸಮೊರ್ ಲೈವ್ನ ಚಲಾ ಲೊ ಆನಿ

ಜೆರಾಲ್ಾ ಡಮೆಲೊಾ ಖತಾರ್, ರೊೋಹನ್

ಜಕಾ ಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ರಾಯ್ರ ಕೊಗ್ಳಳ್‍ ಆನಿ

ಕ್ಯಪೊಿರಶನ್,

ರಾಣಿ ಕೊಗ್ಳಳ್‍ ಬ್ರರದಾೆಂ ಸವೆ​ೆಂ ರ.

ಐಡಯಲ್ ಚ್ಚಕನ್ಸ , ಫೆ್ ಡ್ ಕ್ ವ್ನಲಾ ರ್

50,000/-

ದಾೆಂತಿ,

ಆನಿ

ಯದಸ್ನಾ ಕ್ಯ

ದೋವ್ನಾ

ಸ್ಲೋನಲ್

ಮಣಿೋಪಾಲ್

ಫಾ​ಾ ನ್ಸ ,

ಅಟ್ಲಿಯ,

ಮನ್ ಕತಿ್. ಜಕಾ ಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎ

ಫಾ್ ನಿಸ ಸ್ ಶಿಪಿಾ ೆಂಗ್ ಮೆಂಬಯ್ಕ ಆನಿ

ಲಂಡನ್ ಹ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಯಿೆಂತ್ ಭಾಗ್

ಗ್ಲಲಾ ಟ್ಿ

ಘೆ​ೆಂವೊಿ ಆವ್ನೆ ಸ್ ಆಸಾ ಲೊ. ಸ್ಲೋದ್ 5

ಪೊೋಷಕಾ ಣ್

ಫೈನಲಾಸ ೆಂತ್ ನಾಚ್ ಸ್ಲಭಾಣ್ ಥವ್ನಾ

ಫಟ್ಲಗ್ಲ್ ಫರ್

ವಿವೇಕ್

ನಾಚ್, ಸುಮೇಳಾಚೆಂ ಗ್ಲಯನ್ ಆನಿ

ಹ್ಯಣೆಂ ಟ್ಲಪ್

10

ಮೆಂಡ್‍ ಪಂಗ್ಲಾ ಥವ್ನಾ ಕಿ್ ಸಿ ಸ್ ಖೆಳ್‍

ಫಟ್ಲಶ್ಹಟ್ ಚಲಯ್ಕ್ಾ ೆಂ.

ಡಸ್ಲೋಜ

ಹ್ಯಣಿೆಂ

ಘೆತಾ​ಾ ೆಂ.

ಸಹ

ಫಾಮದ್ ಸ್ನಕೆವ ೋರಾ

ಸಾ ಧಿಕ್ಯೆಂಚೆಂ

ಸ್ತದರ್ ಜತ್. 2020 ಫೆ​ೆ್ ರ್ 16 ವೆರ್ ಕಲಾೆಂಗಣೆಂತ್

ಸಗ್ಲೆ ಾ

ಸ್ಲೋದ್

5

ರಕೊಡಿೆಂಗ್,

ಸಾ ಧಾ​ಾ ಿಚೆಂ

ಎಡಟೆಂಗ್

ಪ್ ಸ್ತರಾಚ್ಚ

ಆನಿ

ಜವ್ನಬಾ ರಿ

ಸುರ

ಜಲಾ​ಾ ಾ

ಶೊೋೆಂತ್

ಹ್ಯಾ

ದಕಿಾ ಣ

ರಿಯಲಿಟ

ಕನಾ ಡ,

ಉಡುಪಿ,

ಉತಾ ರ ಕನಾ ಡ, ೆ​ೆಂಗ್ಳೆ ರ್, ಗೆಂಯ್ರ

ದಾಯ್ಕಿ ವಲ್ಾಿ24x7 ಹ್ಯೆಂಚ್ಚ ಆಸುನ್,

ಆನಿ ಕೇರಳಾ ಥವ್ನಾ

ಗೆಂಯೆಂತ್

ಜಣೆಂನಿ ಆಡಷನ್ ದ್ಾ ೆಂ. ದುಸ್ತ್ ಾ

ಜಸ್ನಟವಿ

ಪ್ ಸ್ತರ್

ಸ್ತೆಂಬಳಾ​ಾ ತ್. ಎದೊಳ್ಳಿ 93 ಎಪಿಸ್ಲೋಡ್‍

ಹಂತಾ

ದಾಯ್ಕಿ

ಪಯಿೆಂತ್

ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್

ಚ್ಯನ್ಲಾರ್

ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಮೆಳಾ​ಾ ತ್.

ಥವ್ನಾ

ಒಟ್ಾ ಕ್ 175

ನಿಮಣಾ

ಒಟ್ಾ ಕ್

297

ಹಂತಾ ಪದಾೆಂ

ಗ್ಲಯಾ ಾ ೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯೆಾ ೆಂ 2005, 2008, 2011 ಆನಿ 2014 ಇಸವ ೆಂನಿ ಸ್ಲೋದ್

ಶೆಕ್ಯಾ ಾ ಚೆಂ ಸ್ತಧನ್ ಆಸಿ ೆಂ ಮಂಗ್ಳೆ ರ್

ಚಲಾ​ಾ ಾ ತ್.

ಗ್ಲರಾೆಂಚೆಂ ಬಾ ೆಂಕ್ ಎೆಂಸ್ನಸ್ನ ಬಾ ೆಂಕ್

ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಯಿಚ ಪ್ ಮಖ್ಯ ಪೊೋಷಕ್

ಹ್ಯಾ ಫೈನಲಾಸ ಕ್ ಧಮಿರ್ಥಿ ಪ್ ವೇಶ್

ಆಸುನ್, ಗೋವನ್ ವಲ್ಾಿ ಡ್ಟಟ್ ಕ್ಯಮ್

ಆಸುನ್,

ಗೆಂಯೆಂತ್

ನಿಯಮೆಂಖಾಲ್

ಆಸ್ತತ್,

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತ್

ನ್ಲಸ ನ್

ಕುಟಮ್, ಇನಾಮೆಂಚ

ರೊಡ್ ಕ್ಸ

ದುಬಯ್ರ ಪೊೋಷಕ್

ದೋವ್ನಾ ಆನಿ ನಗದ್

ಕೊೋವಿಡ್‍ ಹೆ​ೆಂ

19 ಕ್ಯಯೆಿೆಂ

ಚಲಾ ್ೆಂ. ------------------------------------------

ತರ್, 44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಭಾರರ್ತೆಂತ್ ಮೊಲ್ಲೆಂ ಚಡನ್ ವಯ್ಿ ಬಸಾಲ ಾ ೆಂತ್ 2020 ಬರೆಂ ನಂಬರ್. 2020 ವರಸ್ ಸುರ ಜತಾನಾ – 2019ವರಿಲಾ ೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ್ೆಂ ಮಾ ಣ್ ಲೊಕ್ಯನ್ ಚ್ಚೆಂತ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಪ್ರಣ್ ತಶೆ​ೆಂ ಜ್ೆಂನಾ. ವರಸ್ ಸುರ ಜವ್ನಾ ದೊೋನ್ – ತಿೋನ್ ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂ ಭಿತರ್ ಸ್ತಧಾರಲಣ ್ ಶೆ​ೆಂಬರ್ ವರಾಲಸ ೆಂಚ್ಯ ವಾ ಕಿಾ ೆಂನಿೆಂಯ್ರ, ತಾೆಂಚ್ಯ ಜವಿತಾೆಂತ್ ಭಗ್ಳೆಂಕ್ಲನಾೆಂತ್ ತಸ್ ಕಷ್ಾ ಹರಲಾ ಕ್ಯಾ ಾ ನ್ ಭಗೆಾ . ಚ್ಚೋನಾೆಂತ್ ಉದಭ ವ್ನ ಜ್ಾ ೆಂ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಗ್ಲೆ ಾ ಸಂಸ್ತರಾಚ್ಯ ಪಾಟಕ್ ಲಾಗೆಾ ೆಂ. ಲೊಕ್ಯಚ್ಚ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ಜಯಾ ಾ ೆಂಚ ಜೋವ್ನ ಹೊಗ್ಲಾ ೆಂವ್ನೆ ಕ್ಯರಣ್ ಜ್ೆಂ. ಲೊಕ್ಲಡೌನ್ ತಸಲಾ​ಾ ಕಠಣ್ ಕ್ ಮೆಂಕ್ ವ್ನಟ್ ಉಗ್ಲಾ ಕರಲಾ ್ ದೆಂವ್ನೆ ಲಾಗೆಾ ೆಂ. ಪಾಟ್ಾ ಾ ಸುಮರ್ ದೊೋನ್ ವರಾಲಸ ೆಂ ಥವ್ನಾ ಸಗ್ಲೆ ಾ ನಿತಾ​ಾ ಾ ನ್ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡ್ಚ ವ್ನೆಂದ್ಧ. ಲೊಕ್ಲಡೌನಾೆಂತ್, ರಾತಿಚ್ಯ, ಹಫಾ​ಾ ಾ ಅಕೇರಿಚ್ಯ ಕಪ್ರಾ ಿೆಂತ್ ಮಹಿನ್ೆಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಲಾ​ಾ ತ್.

ವೆಪಾರ್ – ಉದಾ ಮೆಂ ಸ್ತರಿಲೆ​ೆಂ ಚಲಂವ್ನೆ ಜೆಂವ್ನೆ ನಾ. ಚಲಾ​ಾ ಾ ರಿೋ ಬರೊ ಮನಾಫ ನಾ. ಕ್ಯರಿಲಾ ೆಂ ಚಲಾ​ಾ ಾ ರಿೋ ಆದೊಾ ದಳಾಭ ರ್ ನಾ. ಹರಲಾ ಕ್ಯಕ್ ನಿರಲಭ ೆಂಧ್. ಹೊಲಾೆಂಸ್ತಲಾೆಂ, ಪಯಣ ರಿ ವ್ನಹನಾೆಂ ಆನಿ ಕ್ಯರಾಲಾ ೆಂಕ್ ಸಂಬಂಧತ್ ಕಿತೊಾ ಗ್ಲೋ ವೆಯವ ಟ್ ದ್ಧೆಂವ್ನಾ ೆಂ. ಆಸಲೊಾ ಚ್ ಗಜಲಿ ಚಡುಣ ಶೆತಾೆಂನಿ ಆಸ್ತತ್.

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಟಾ ೆಂಚ್ಚ ಕ್ಯಮೆಂ ಗೆಲಾ​ಾ ೆಂತ್. ಥೊಡ್ಟಾ ೆಂಚೊ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಉಣೊ ಜಲಾ. ಸಭಾರಾೆಂಕ್ ವೆಳಾ-ವೆಳಾರ್ ಸ್ತೆಂಬಳ್‍ ಮೆಳಾನಾ. ಜಯೆಾ ಗಲ್ಾ – ಇಸ್ತ್ ಯೆಲ್ ತಸಲಾ​ಾ ವಿದೇಶಾೆಂನಿ ವ್ನವುರಾಲಾ ತ್ ತರಿೋ ಥಂಯಸ ರ್ಲಯ್ಕೋ ಕಷ್ಾ . ವಿದೇಶಾ ಥವ್ನಾ ಆದಾ​ಾ ಾ ಬರಿ ದುಡು ಯೇನಾ. ಆಸಲಾ​ಾ ಪರಿಗತ್ೆಂತ್ ಬರಾಲಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರಲೆ ಟ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ಬರಿ ವಸುಾ ೆಂಚ್ಚ, ಸವೆ​ೆಂಚ್ಚ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್ಟಾ ಾ ೆಂತ್. ಪಯೆಾ ೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾಚ ಕಷ್ಾ . ತಾಚ್ಯವಯ್ರ್ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್ಣ ಚೊ ದಭಾವ್ನ. ಲೊಕ್ಯಕ್ – ತಾೆಂತುೆಂನ್ಲಯ್ಕೋ ಮಧಾ ಮ್ ಆನಿ ದುಬೆ ಾ ಲೊಕ್ಯಕ್ ಕಶೆ​ೆಂ ಜಯಾ ಕ್ಯ? ಬೊರಾ ದ್ರಸಾೆಂಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ: ಭಾರತಾೆಂತ್ ಆತಾೆಂ ಶಿತ್ ನಾತಾ​ಾ ಾ ರ್, ನಿೋಸ್ - ಪ್ಜೆನ್ ತರಿೋ ಜಯೆ​ೆಂವ್ನಾ ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್ ಕಷಾ ೆಂಚ್ಚ ಪರಿಗತ್ ದಸ್ತಾ . 2014ವ್ನಾ ವರಾಲಸ ಚ್ಯ ರ್ಚನಾವ್ನವೆಳಿೆಂ ‘ಸುಶೆಗ್ಲಚ ದೋಸ್ ದತಾೆಂವ್ನ, (ತ್ದಾ​ಾ ೆಂ) ಪಾಟ್ರ್ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್ ಘರಾ ದಾಡ್ಟ ಆನಿ ಆಮೆ ೆಂ ಚಡಯ’ಲ ಮಾ ಳಿೆ ೆಂ ಘೊೋಷಣೆಂ ಆಯ್ಲೆ ನ್ ಆಯ್ಕಲಿಾ ೆಂ. ಸುಶೆಗ್ ದಸ್ತೆಂಚ್ಯ ಆಶೆನ್ ಲೊಕ್ಯನ್ ಪಾಟ್ರ್ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್ ನಿಕ್ಯೆ ವ್ನಾ ನವ್ನಾ ೆಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಚಡಯೆಾ ೆಂ. ಲೊಕ್ಯನ್ ದಲಾ​ಾ ಾ ಮತಾೆಂನಿ ಆಡಳಾ​ಾ ಾ ಪಾಡ್‍ಾ ಆಶೆನಾತಾ​ಾ ಾ ಕಿೋ ಚಡ್‍ ಬಳವ ೆಂತ್ ಜಲಿ. ತಾ​ಾ ಚ್ಲವೆಳಾ ವಿರೊೋಧ್ ಪಾಡಾ ನಿರಾಲಾ ಮ್ ಜಲೊಾ . ಪಾಟ್ರ್ ಚಡ್‍ಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮರಲ್ ವಂತ್ ಆನಿ ಜವ್ನಬಾ ರಿಯುತ್

ವಿರೊೋಧ್ ಪಾಡ್‍ಾ ನಾತ್ಲ್ಾ ೆಂ ಫಾಯಾ ಾ ಕ್ ಪಡ್ಾ ೆಂ. ಪಾೆಂಚ್ ವರಾಲಸ ೆಂ ಉತಾ್ ಲಾ​ಾ ರಿೋ ಲೊಕ್ಯಚ್ಚ ಸ್ನ್ ತಿಗತ್ ಸುಧಾ್ ಲಿ ನಾ. ತಶೆ​ೆಂ ಮಾ ಣಾ ನಾ, 2019 ಇಸವ ೆಂತ್ ಪರತ್ ರ್ಚನಾವ್ನ ಆಯ್ಲಾ . ತ್ೆಂ ಹೆ​ೆಂ ಸ್ತೆಂಗನ್ ಕೊೆಂಪಾ್ ಕ್ ಗೋಡ್‍ ಸ್ತರವ್ನಾ ಪಾಟ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಾ ಚ್ ಪರತ್ ಪಾಟ್ರ್ ಚಡ್ಾ . ತಾ​ಾ ಮಧೆಂ ಕೊರೊನಾ ಆಯೆಾ ೆಂ. ತಶೆ​ೆಂ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ಆಜೂನ್ ಬರಾಲಾ ದಸ್ತೆಂಚ್ಚ ಝಳಕ್ ನಾ. ದೋಸ್ ಬರ ಮೆಳಾನಾತಾ​ಾ ಾ ರಿೋ ವಾ ಡ್‍ ನಾ ಯ್ರ ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಕಷಾ ೆಂವಿಣೆಂಚ ದೋಸ್ಲಯ್ಕೋ ಜತ್. ತೇಯ್ರ ನಾೆಂತ್. ಆಯೆಾ ವ್ನರ್ ಹರಲಾ ಕ್ಯೆಂಚ್ಚ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್ಟಾ ಾ ೆಂತ್ ಆನಿ ಲೊೋಕ್ ಆಡ್ಟಿ ತಾ. ಬರ ದೋಸ್ ಕಶೆಯ್ಕೋ ನಾೆಂತ್ಲಮೂ, ಜಯೆ​ೆಂವ್ನೆ ಚ್ ಲ ಕಷ್ಾ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉದ್ಧಲಾ​ಾ . ಪೆಟೊಿ ೋಲಿಯಂ ಉತ್​್ ನಾನ ೆಂ ಮೊಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ಣಯ ಕ್ ಮುಕ್ಲಲ್ ಕ್ಯರಣೆಂ: ಆಯಿ ಾ ಕ್ಯಳಾರ್ ಡಸಲ್ ಆನಿ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲಾ ಶಿವ್ನಯ್ರ ಜಯೆ​ೆಂವ್ನೆ ಜಯಾ ಮಾ ಳಿೆ ಪರಿಗತ್ ಆಸ್ತ. ರಾೆಂದಾ​ಾ ಗ್ಲಾ ಸ್ಲಯ್ಕೋ ಗರಲಿ ಚೊ ಜಲಾ. ಸದಾೆಂಚ್ಯ ಜವಿತಾೆಂತ್ ಗಜ್ಿ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜವ್ನಾ ಸ್ನಿ ೆಂ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲ್, ಡಸಲ್ ಆನಿ ರಾೆಂದಾ​ಾ ಗ್ಲಾ ಸ್ (ಎಲ್ಲಪಿಜ) ಮೊಲಾೆಂ ಲೊಕ್ಯಕ್ ಕಷ್ಟಾ ನ್ ಆಸ್ತತ್. ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್, ಡಸಲಾಚ್ಯ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್ಣ ನ್ ದಸಾ ಡ್ಟಾ ಾ ಜವಿತಾಕ್ ಗಜೆಿಚ್ಯಾ – ವೊವಿ​ಿ, ಸ್ತಹೆತಿ, ಸವೆ​ೆಂಚ್ಚ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್ಟಾ ಾ ೆಂತ್. ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಚಡ್‍ಲಲಿಾ ೆಂ ವಸುಾ ಆನಿ ಸವೆಚ್ಚೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ದ್ಧೆಂವ್ನನಾೆಂತ್. ದ್ಧಕುನ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್, ಡಸಲ್ ಮೊಲಾೆಂನಿ ಏಕ್ಲರೂಪ್ ಸ್ತೆಂಭಾಳಿಜಯ್ರ ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ. ತಶೆ​ೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲ್, ಡಸಲ್ ಆನಿ ರಾೆಂದಾ​ಾ ಗ್ಲಾ ಸ್ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡವ್ನಾ ೆಂಚ್ ವೆಲಿಾ ೆಂ.

ಸಂಸ್ತರಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಚ್ ರಾಷಾ ೆಂನಿ ಕ್ರ್ ಡ್‍ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಿಯಂ ವಿಕೊ್ ಕಚ್ಯಿ ಪ್ ಮಣರ್ ಮೆಳಾ​ಾ . ಭಾರತಾೆಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯ ೧೫% ಥವ್ನಾ 20% ಉಪೊಾ ೋಗ್ಲಕ್ ಪಾವ್ನಾ . ಉರ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ಉಪೊಾ ೋಗ್ಲಕ್ ಆಯತ್ (Import) ಗರಲಿ .್ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲಿಯಂ ಉತಾ ನಾ​ಾ ೆಂ ವಿಕ್ಯಾ ನಾ ಕ್ರ್ ಡ್ಟಚೊ, ತ್ೆಂ ಹ್ಯಡಂವೊಿ , ಸಂಸೆ ರಣ್ ಕಚೊಿ ಆನಿ ಪಂಪಾೆಂನಿ ವಿಕೆಾಲಾ​ಾ ಕ್ ದೆಂವೆಿ ೆಂ ಕಮಷನ್ ಎಕ್ಯ ಕುಶಿನ್ ತರ್ ಕೇೆಂದ್​್ ಆನಿ ರಾಜಾ ೆಂಚೆಂ ಸುೆಂಕ್ ಆನ್ಾ ೋಕ್ಯ

ಕುಶಿನ್. ಹ್ಯೆಂಗ್ಲ ಮತ್​್ ಏಕ್ ವಿಚ್ಚತ್​್ ಗಜಲ್ ದಸ್ತಾ . ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲಿಯಂ ಉತಾ ನಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಪಡ್ಟಿ ಾ ಖರಾಲಿ ಚ್ಯ ದೊೋನ್ ವ್ನೆಂಟ್ಾ ವರಿಲಾ ೆಂ ಚಡ್‍ ಸುೆಂಕ್ ಆಸ್ತ. ಕೇೆಂದ್​್ ಅಬಕ್ಯರಿ ಸುೆಂಕ್ (ಸೆಂಟ್ ಲ್ ಎಕ್ಯಸ ಯ್ರಸ ) ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ 39% ಅನಿ ಡಸಲಾಕ್ 42.5% ಪಡಾ ಲೊ. ತಾ​ಾ ಶಿವ್ನಯ್ರ ರಸ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಯಿ ಳ್‍ ಸಸ್, ಕೃರ್ಷ ಸಂಪನ್ಯಿ ಳ್‍ ಸಸ್ ವಿೆಂಗಡ್‍.

ಎಕ್ಯ ಲಿಟರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ ರ32.98 ಆನಿ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 31.83 ಕೇೆಂದಾ್ ಚೊ ಸುೆಂಕ್ ಪಡಾ ಲೊ. ಕೇವಲ್ ಸ್ತತ್ ವರಾಲಸ ೆಂ ಆದೆಂ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಚರ್ ರ. 9.21 ಆನಿ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 3.45 ಕೇೆಂದ್​್ ಸುೆಂಕ್ ಆಸ್ಲಲೊಾ . ಹ್ಯಚ್ಯವಯ್ರ್ , ವಿವಿೆಂಗಡ್‍ ರಾಜಾ ೆಂನಿ ವಿವಿೆಂಗಡ್‍ ಸೇಲ್ಸ ಟ್ಾ ಕ್ಸ , ವ್ನಾ ಟ್ ಆಶೆ​ೆಂ ವಿವಿೆಂಗಡ್‍ ಸುೆಂಕ್ ಆಸ್ತತ್. ಕನಾಿಟಕ್ಯೆಂತ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ 35%, ಡಸಲಾಕ್ 24% ಸುೆಂಕ್ (ಸೇಲ್ಸ ಟ್ಾ ಕ್ಸ ) ಆಸ್ಲಲೊಾ . ರಾಜಾ ೆಂಕ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್ ಉತಾ ನಾ​ಾ ೆಂ ಥವ್ನಾ ಲಾಭ್‍ಲ ಆಸ್ತ. ಆಪಾ​ಾ ಾ ಚ್ ಸವ ೆಂತ್ ಸುೆಂಕ್ಯ ಶಿವ್ನಯ್ರ ಕೇೆಂದ್​್ ಸುೆಂಕ್ಯೆಂನಿೆಂಯ್ರ ರಾಜಾ ೆಂಕ್ ವ್ನೆಂಟ್ಲ

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೆಳಾ​ಾ . 2021 ಜನ್ರ್ 1ವೆರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್ ಲಿೋಟರಾಚರ್ ರ. 83.97 ಆನಿ ಡಸಲ್ ದರ್ ರ. 74.12 ಆಸ್ಲ್ಾ ತರ್ ಜುಲೈ 17ವೆರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ ರ. 104.51 ಆನಿ ಜುಲೈ ೧೦ವೆರ್ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 94.56 ಜ್ಾ . ಆಶೆ​ೆಂ ಫಕತ್ 6 – 7 ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂ ಭಿತರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ ಸುಮರ್ ರ.18 (26%) ಆನಿ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 15.5 (12%) ಮೊೋಲ್ ಚಡ್‍ಲ್ಾ ೆಂ. ಎಕ್ಯಚ್ ರಾಜಾ ಚ್ಯ ವಿವಿೆಂಗಡ್‍ ಗ್ಲೆಂವ್ನೆಂನಿ ದರಿೆಂತ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಪೈಸ್ತಾ ೆಂಚ್ಚ ಬದಾ​ಾ ವಣ್ ಆಸ್ತಾ . ಕ್ರಿ ಡಾಚಿೆಂ ಮೊಲ್ಲೆಂ ಆದ್ರೆಂಯೋ ಚಡಲಿಲ ೆಂ:

ಹಾಚಾ

ಕೇೆಂದಾ್ ೆಂತ್ ಕೊೆಂಗೆ್ ಸ್ ಸಕ್ಯಿರ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಕ್ರ್ ಡ್ಟಚೆಂ ಮೊೋಲ್ ಬಾ ರಲಾಕ್ ಶೆ​ೆಂಬರ್ ಡಲರಾೆಂವಯ್ರ್ ಜ್ಾ ೆಂ (2011 - 2014 ಆಗಸ್ಾ ). 2011 ಮಚ್ಯಿೆಂತ್ ಕ್ರ್ ಡ್‍ ದರ್ ಬಾ ರಲಾಕ್ 118.64 ಡಲರ್ ಜಲಿಾ . 2012 ಮೇಯೆಂತ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ ಎಕ್ಯ ಲಿೋಟರಾಕ್ ರ.73.18 ಆನಿ 2014 ಮೇ 16ವೆರ್ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 56.71 ಜ್ಾ . ಕ್ರ್ ಡ್ಟಚ್ಚೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ಬಾ ರಲಾಕ್ 120 – 125 ಡಲರ್ ಜ್ಾ ತರಿೋ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್, ಡಸಲ್ ವಿಕಿಾ ೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ಹ್ಯಚ್ಯವರಿಲಾ ೆಂ

ವಯ್ರ್ ಗೆಲಿಾ ೆಂನಾೆಂತ್. ತ್ದಾ​ಾ ೆಂಚ್ಯ ಸಕ್ಯಿರಾೆಂನಿ ಸುೆಂಕ್ ಉಣ ಕೆ್ಾ . ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲ್ ಬೋೆಂಡ್‍ ಹ್ಯಡ್‍ಲ್ಾ . ಆತಾೆಂ ಸಕ್ಯಿರಾೆಂನಿ ಆಸಿ ಮನಿಸ್ ತ್ದಾ​ಾ ೆಂ ವಿರೊೋಧ್ ಪಾಡಾ ೆಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಾ . ದೋಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ಬರಿ ವಿವಿಧ್ ನಮೂನಾ​ಾ ೆಂನಿ ತಾೆಂಚ್ಚೆಂ ಪ್ ತಿಭಟನಾೆಂ ಚಲ್ಲಲಿಾ ೆಂ. ತ್ಚ್ ಮನಿಸ್ ಚಡ್‍ಲಲಾ​ಾ ಾ ಮೊಲಾೆಂಚೆಂ ಸಮರಲ್ ನ್ ಕರಲಾ ್ ಲೊಕ್ಯಕ್ ಕಷಾ ರ್ ಗ್ಲಲ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಾ . ಪ್ರಿಣಮ್ ಗಾಲ್ಚೆ ಸರಾ ರಿ ಸೆಂಕ್: 2020 ಮಚ್ಯಿಪಯಿೆಂತ್ ಕ್ರ್ ಡ್ಟಚೆಂ ಮಹಿನಾ​ಾ ಚೆಂ ಸರಾಸರ್ ಮೊೋಲ್ ಬಾ ರಲಾಕ್ (159 ಲಿೋಟರ್) 50 – 60 ಡಲರ್ ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ ಎಪಿ್ ಲಾೆಂತ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ಲಾಗನ್ 21 ಡಲರಾೆಂಕ್ ದ್ಧೆಂವ್ನಲ್ಾ ೆಂ. 2021 ಜನವರಿ-ೆಂತ್ ಸುಮರ್ 54.79 ಡಲರ್ ಜ್ಾ ೆಂ. ಜುಲೈೆಂತ್ 75.17 ಡಲರ್ ಆನಿ ಸಪ್ಾ ೆಂಬರಾೆಂತ್ 72.69 ಡಲರ್ ಜ್ಾ . ಕ್ರ್ ಡ್ಟಕ್ ಮೊೋಲ್ ದ್ಧೆಂವ್ನಲಲಾ​ಾ ಾ ಸಂದಭಾಿರ್ ಕೊರೊನಾ ಖಾತಿರ್ 2020 ಮಚ್ಿ ಆನಿ ಮೇಯೆಂತ್ ದೊೋನ್ ಕಂತಾೆಂನಿ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಚರ್ ರ.13 ಆನಿ ಡಸಲಾಚರ್ ರ.15 ಅಬಕ್ಯರಿ ಸುೆಂಕ್ ಚಡಯ್ಕಲೊಾ . ಕ್ರ್ ಡ್ಟಚ್ಚೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ದ್ಧೆಂವ್ನಾ ನಾ ಸಕ್ಯಿರ್ ಸುೆಂಕ್ ಚಡವ್ನಾ ಮೊಲಾೆಂ ಏಕ್ಲಸಮನ್ ದವತಾಿ. ಕೇೆಂದ್​್ ಆನಿ ರಾಜಾ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ದೊನಿೋ ಸಕ್ಯಿರಾೆಂನಿ ಸುೆಂಕ್ ದ್ಧೆಂವಯಾ ಾ ರ್ ಮೊಲಾೆಂ ದ್ಧೆಂವ್ನಾ ತ್ ಆಸ್ತಾ ೆಂಯ್ಕೋ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲೊಕ್ಯಚ್ಚೆಂ ಮಗ್ಲಣ ೆಂ ಆಸ್ತಾ ಾ ರಿೋ ಸುೆಂಕ್ ದ್ಧೆಂವಂವ್ನೆ ನಾತ್ಲಲೊಾ . ಕೇೆಂದ್​್ ವ್ನ ರಾಜ್ಾ - ಹ್ಯೆಂಚ್ಯಪಯ್ಕೆ ೆಂ ಎಕ್ಯ ಸಕ್ಯಿರಾನ್ ದ್ಧೆಂವಯಾ ಾ ರ್ಲಯ್ಕೋ ಥೊಡ್ಟಾ ಮಫಾನ್ ಮೊಲಾೆಂ ದ್ಧೆಂವಯೆಾ ತ್ ಆಸ್ಲಲಿಾ ೆಂ. ಆಪಾಣ ಕ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸ್ತ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ಹಂಕ್ಯರಾನ್ ಕೇೆಂದ್​್ ಸರಾಲೆ ರಾನ್ ಸುೆಂಕ್ ದ್ಧೆಂವಯ್ಕಲೊಾ ಚ್ ನಾ ವ್ನ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಪಾಡಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ತಿ ಾ ರಾಜ್ಾ ಸರಾಲೆ ರಾೆಂಚ್ಚೆಂ ಮನಾೆಂ ವಾ ಯ್ರ ಕೆಲಿಾ ೆಂಯ್ಕೋ ನಾೆಂತ್. ಪೆಟೊಿ ಲ್, ಡಿಸ್ತಲ್ ಜಎಸ್ಟಿ ಅಧಿೋನ್ ಹಾಡ್ಣೆ ೆಂ ಸರಾ ರೆಂಕ್ ನಾಕ್ಯ: ಆನ್ಾ ೋಕ್ಯ ವ್ನಟ್ಕನ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್, ಡಸಲ್ ಜಎಸ್ನಾ ಅಧೋನ್ ಹ್ಯಡ್ಟಾ ಾ ರ್ ಮೊಲಾೆಂ ದ್ಧೆಂವಯೆಾ ತಾ ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಕ್ರ್ ಡ್‍ ಬಾ ರಲಾಕ್ 25 ಡಲರ್ ಆಸ್ತಾ ಾ ರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲ್ ಲಿೋಟರಾಕ್ 84 ಆನಿ ಡಸಲ್ 77 ರಪಾ​ಾ ೆಂನಿ ದೆಂವ್ನೆ ಸ್ತಧ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಹ್ಯಕ್ಯ ರಾಜಾ ೆಂಪಯ್ಕೆ ೆಂ ತಿನಾೆಂತ್ ದೊೋನ್ ವ್ನೆಂಟ್ಾ ಚ್ಚ ಕಬಾ ತ್ ಗರಲಿ ್ ಆಸ್ಲಲಿಾ . ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ 17ವೆರ್ ಲಕೊಾ ೆಂತ್ ಚಲ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ಜಎಸ್ಲಟ ಕನಿಸ ಲ್ ಜಮತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವ್ನಟ್ಕನ್ ನಿರಾಲೆ ರ್ ಜತಾ ಮಾ ಳೆ ಭರಲವ ಸ್ಲ ಅಸ್ಲಲೊಾ . ಪ್ರಣ್ ರಾಜಾ ೆಂನಿ ಆಡಳಾ​ಾ ೆಂತ್ ಆಸಿ ಸರಾಲೆ ರ್ ಆಯೆ ್ನಾೆಂತ್. ಬಹುತೇಕ್ ರಾಜಾ ೆಂನಿ ಕೇೆಂದಾ್ ೆಂತಾ​ಾ ಾ ಪಾಡಾ ಚ ಸರಾಲೆ ರ್ಲಚ್ ಅಧಕ್ಯರಾರ್ ಆಸ್ತತ್. 2017-ೆಂತ್ ಜಎಸ್ಲಟ ಹ್ಯಡ್ಟಾ ನಾ ಕೇೆಂದ್​್ ಸರಾಲೆ ರಾನ್ ಹ್ಯೆಂಚ್ಚ ಮನಾೆಂ ವಾ ಯ್ರ

ಕೆಲಿಾ ೆಂ. ಆತಾೆಂಯ್ಕೋ ಕೇೆಂದ್​್ ಸರಾಲೆ ರಾನ್ ಮನ್ ಕೆ್ಾ ೆಂ ತರ್ ಜತ್ೆಂ. ಪ್ರಣ್ ತಾೆಂಕ್ಯೆಂ ಲೊಕ್ಯನ್ ಕಷಾ ಲಾ​ಾ ರ್ಲಯ್ಕೋ ವಾ ಡ್‍ ನಾ ಯ್ರ. ದುಡು ಜಮಾ ಾ ರ್ ಪುರೊ ಆಸ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್‍ ಆಸ್ತಾ ಾ ರ್ ರಾಜಾ ೆಂಕ್ಲಯ್ಕೋ ಚಡ್‍ ಆದಾಯ್ರ ಮೆಳಾ​ಾ ನಾ ಯ್ರ. ಪ್ ಗತಿ ಜಯ್ರ ವಾ ಯ್ರ. ಪ್ರಣ್ ಲೊಕ್ಯಕ್ ಕಷಾ ೆಂಕ್ ಗ್ಲಲ್ಾ ನಾ ಯ್ರ. ಸರಾಲೆ ರಾೆಂಚ್ಯ ಅನಾವಶಾ ಕ್ ಖರಾಲಿ ಕ್ ಖಾಡುೆಂ ಗ್ಲಲಾ​ಾ ರ್ ದುಡು ಉರಾಲಾ . ಲೊಕ್ಯಚೆಂ ಕೊಣಯ್ಕೆ ಪಡನ್ ಗೆ್ಾ ೆಂನಾ. ಮಾರಗ್ ಜಾತೆಚ್ ಗೆಲ್ಲಲ ರೆಂದ್ಪ್ ಗಾ​ಾ ಸ್ಪ: 2021 ಸಪ್ಾ ೆಂಬರ್ 1ವೆರ್ ತ್ಲಾೆಂ ಕಂಪಾಣ ಾ ೆಂನಿ 14.2 ಕೆಜ ಸ್ನಲಿೆಂಡರಾಚರ್ ರ.25 ಚಡಯೆಾ . ಜುಲೈ 1ವೆರ್ ರ.25 ಆನಿ ಆಗಸ್ಾ ೧೮ವೆರ್ಲಯ್ಕೋ ರ.25 ಚಡಯ್ಕ್ಾ . ದೊೋನ್ ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂ ಭಿತರ್ ರ.75ಚಡನ್ ರ. 897.5 ಜ್ಾ . 2014 ಮರಾಲಿ ೆಂತ್ 14.2 ಕೆಜ ಸ್ನಲಿೆಂಡರಾಚ್ಚ ದರ್ ರ.410.5 ಆಸ್ಲಲಿಾ . ಸ್ತತ್ ವರಾಲಸ ೆಂ ಭಿತರ್ ಗ್ಲಾ ಸ್ತಚ್ಚ ದರ್ ದೊಡ್ಟಾ ಾ ವರಿಲಾ ೆಂ ಚಡ್‍ ಜಲಿಾ . 19 ಕೆಜ ಕಮರಿಲೆಯಲ್

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸ್ನಲಿೆಂಡರಾಚ್ಚ ದರ್ಲಯ್ಕೋ ಚಡನ್ೆಂಚ್ ಗೆಲಿಾ . ಸಂಸ್ತರಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ಜಯಾ ಾ ದೇಶಾೆಂನಿ ಹಿೆಂವ್ನಳ್‍ ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂನಿ ಗ್ಲಾ ಸ್ತಚೊ ಉಪೊಾ ೋಗ್ ಚಡ್ಟಾ . ತಾ​ಾ ಕ್ಯರಣನ್ ಗ್ಲಾ ಸ್ತಚ್ಚ ದರ್ ಚಡಿ ಸಂಭವ್ನ ಆಸ್ತಾ .

ಕ್ಯಣಘ ೆಂವೆಿ ೆಂ ಸ್ತರಲೆ ೆಂಗ್ಲೋ?ಲಲ‘ಬರ ದೋಸ್’ಲ ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್ ಹೆಚ್ಲಗ್ಲೋ? ಮಾ ಣೊನ್ ಲೊೋಕ್ ವಿಚ್ಯರೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಲೊಾ . ಆತಾೆಂ ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೆಂತ್ ರಾೆಂದಾ​ಾ ಗ್ಲಾ ಸ್ತಚ್ಯ 14.2 ಕೆಜ ಸ್ನಲಿೆಂಡರಾಕ್ ರ. 912.50 ಆನಿ ಕಮರಿಲೆಯಲ್ ರಾೆಂದಾ​ಾ ಗ್ಲಾ ಸ್ತಚ್ಯ 19 ಕೆಜ ಸ್ನಲಿೆಂಡರಾಕ್ ರ. 2101 ದರ್ ಆಸ್ತ. ಉಪ್ಚುನಾವೆಂನಿ ಮೆಳ್ಲ್ಚಲ ೆಂ ಲಿಸಾೆಂವ್:

2014-ೆಂತ್ ಗ್ಲದ್ಧಾ ರ್ ನವೊ ಸರಾಲೆ ರ್ ಆಯ್ಕಲೊಾ ಚ್ ಸ್ತಧ್ಾ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ೆಂನಿ ಗ್ಲಾ ಸ್ ಸಬ್ರಸ ಡ ಸ್ಲಡುೆಂಕ್ ವಿಚ್ಯರಲಾ ೆಂ. ಜಯಾ ಾ ೆಂನಿ ತಿ ಸಬ್ರಸ ಡ ಸ್ಲಡ್‍ಲಲಿಾ . 2020 ಮೇ ಥವ್ನಾ ಸಗ್ಲೆ ಾ ೆಂಚ್ಚ ಸಬ್ರಸ ಡ ರಾವಯಾ ಾ . ಪ್ ಧಾನ್ ಮಂತಿ್ ಉಜವ ಲಾ ಯ್ಲೋಜನಾ (ಪಿಎೆಂಯುವೈ)ಖಾಲ್ ಸುಮರ್ 8-9 ಕರೊಡ್ಟೆಂವಯಾ ಾ ಬ್ರಪಿಎಲ್ ಸ್ನಾ ಾೋಯೆಂಕ್ ಫುೆಂಕ್ಯಾ ಕ್ ಗ್ಲಾ ಸ್ ಮೆಳಾ​ಾ . ತಾ​ಾ ಚ್ ವ್ನಟ್ಕನ್ ತ್ಣ ಬ್ರಪಿಎಲ್-ಯ್ಕೋ ನಹಿೆಂ ಆನಿ ಹೆಣ ಆದಾಯ್ರ-ಯ್ಕೋ ಉಣೊ ಆಸ್ತಿ ಾ ತಾಚ್ಯಕಿೋ ಚಡ್‍ ಕುಟ್ಿ ೆಂಚ್ಚ ಭಿರಲಿತ್. ಅಸಲಾ​ಾ ೆಂಕ್ ಹೆಣ ಚಡ್‍ಲಲಿಾ ೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ಆನಿ ತ್ಣ ಸಬ್ರಸ ಡಯ್ಕೋ ನಾ. ಆಶೆ​ೆಂ ಸರಾಲೆ ರಾನ್ ಎಕ್ಯ ಹ್ಯತಾನ್ ದೋವ್ನಾ ಆನ್ಾ ೋಕ್ಯ ಹ್ಯತಾನ್ ವೊೋಡ್‍ಾ

ಆಡಳ್ತ್ೆ ಾ ಕ್

ಅಕೊಾ ೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲ್, ಡಸಲಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜಾ ೆಂನಿ ಚಡ್‍ ಮೊೋಲ್ ಜ್ಾ ೆಂ. ಮೆಂಬಂಯ್ರಾ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಲಿೋಟರಾಕ್ ರ. 116 ಆನಿ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 100 ಜ್ಾ . ಮಗ್ಲರ್ಲಯ್ಕೋ ದರ್ ಚಡನ್ ವೆತಿ ಕೊಣಣ . ಪ್ರಣ್ ನವೆ​ೆಂಬರ್ ಸುರಲವ ರ್ ಪಾಚ್ಯರ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ಲೊೋಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಚ್ಯ ಉಪರ್ಚನಾವ್ನೆಂನಿ ಆಡಳಾ​ಾ ಾ ಪಾಡಾ ನ್ ಆಶೆಲೊಾ ಾ ಬಸ್ತೆ ಆಯ್ಲಾ ಾ ನಾೆಂತ್.

ಲೊಕ್ಯಚೊ ರಾಗ್ ಗಮನಾೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ಕೇೆಂದ್​್ ಸರಾಲೆ ರಾನ್ ನವೆ​ೆಂಬರ್ 3ವೆರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಚರ್ ರ5

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆನಿ ಡಸಲಾಚರ್ ರ.10 ತಿರೊಲವ ದ್ಧೆಂವಯ್ಲಾ . ಥೊಡ್ಟಾ ರಾಜ್ಾ ಸರಾಲೆ ರಾೆಂನಿೆಂಯ್ರ ತಿರೊಲವ ದ್ಧೆಂವಯ್ಲಾ . ಆಪ್ಾ ೆಂ ನಾಕ್ ಉರವ್ನಾ ಘೆ​ೆಂವ್ನಿ ಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಲಾೆಂ ದ್ಧೆಂವೆಣ ಕ್ ದೋಪಾವಳಿಚ್ಚ ಕ್ಯಣಿಕ್ ಮಾ ಳ್ಳೆಂ. ಕರಾಲಾ ಟಕ ಸರಾಲೆ ರಾನ್ ನವೆ​ೆಂಬರ್ ೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಚರ್ ಆನಿ ಡಸಲಾಚರ್ ರ.7 ತಿರೊಲವ ದ್ಧೆಂವಯ್ಲಾ . ಆಶೆ​ೆಂ ಕರಾಲಾ ಟಕ್ಯೆಂತ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಚರ್ ರ. 13,30 ದ್ಧೆಂವೊನ್ ರ. 113.93 ಥವ್ನಾ ರ. 100.63 ಜ್. ಡಸಲಾಚರ್ ರ. 19.47 ದ್ಧೆಂವೆಾ . ತಾ​ಾ ಮರಿಫಾತ್ ರ. 104.50 ಆಸ್ಲ್ಾ ರ. 85.03 ಜ್. ಹೆ​ೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ಕಲಾ​ಾ ಾ 2021 ದಸೆಂಬರ್ 30ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳೆ ರಾೆಂತ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ಲಾಕ್ ರ. 99.74 ಆನಿ ಡಸಲಾಕ್ ರ. 84.23 ದರಿ ಆಸ್ತತ್. ಚಡಲ್ಲಲ ಾ ಕಷ್ಟಿ ರ್:

ಮೊಲ್ಲೆಂನಿ

ತ್ಲಾಚ್ಚೆಂ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡನ್ೆಂಚ್ ಗೆಲಾ​ಾ ೆಂತ್. ವಸುಾ ರಾಕೊನ್ ದವರಿಲಿ ಆನಿ ವಿತರಣ ಬಬ್ರಾ ನ್ ಸ್ತರಿಲೆ ವೆವಸ್ತ್ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಚಡ್‍ಲಲಾ​ಾ ಾ ಮೊಲಾೆಂಚೊ ಫಾಯ್ಲಾ ಶೆತಾೆ ರಾೆಂಕ್ಲಯ್ಕೋ ಲಾಭಾನಾ. ಹೊ ಮಧಾ​ಾ ಾ ಮನಾೆ ಾ ೆಂಕ್ ವೆತಾ.

ಲ್ಲೋಕ್

ವಸುಾ ೆಂಚ ಉತಾ​ಾ ದನ್ ಆನಿ ಸ್ತಗಸ ಣಚರ್ ಪ್ಟ್ಲ್ ೋಲಿಯಂ ಉತಾ ನಾ​ಾ ೆಂಚೊ ಪ್ ಭಾವ್ನ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ಎಕ್ಯ ಕುಶಿನ್ ಮೊಲಾೆಂ ಚಡ್‍ಲಲಿಾ ೆಂ. ಅಕೊಾ ೋಬರ್ ನವೆ​ೆಂಬರ್ ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯ ಸಭಾರ್ ರಾಜಾ ೆಂನಿ ಆನಿ ಕರಾಲಾ ಟಕ್ಯಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ ಜಲಾ​ಾ ಾ ೆಂನಿ ಪಾವ್ನಸ ಯೇನಾಯೆ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ವೆಳಾರ್ ಅಕ್ಯಲಿಕ್ ಪಾವ್ನಸ ಪಡಾ . ೆಳಿೆಂ ಪಾವ್ನಸ ವರಿಲವ ೆಂ ಪಾಡ್‍ ಜಲಿೆಂ. ಆಶೆ​ೆಂ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ದಸ್ತ ದಸಾ ಡ್ಟಾ ಾ ಜವಿತಾಕ್ ಗರಲಿ ಚ್ಚ ದಾಳ್‍, ದಾನಿೆಂ, ತರಾಲೆ ರಿ - ಫಳ್‍ ವಸುಾ , ರಾೆಂದಾ​ಾ

ಘರಾೆಂ ಆನಿ ಭಾೆಂದಾ​ಾ ೆಂ ನಿರಾಲಿ ಣ್ ವಸುಾ ೆಂಚ್ಚ ಮೊಲಾೆಂ ಮೊಳಾ​ಾ ಕ್ ತ್ೆಂಕ್ಯಾ ಾ ೆಂತ್. ಸಗ್ಲೆ ಾ ದೇಶಾೆಂತ್ ಲೊೋಕ್ ಪುಪುಿರಾಲಾ , ವಿರೊೋಧ್ ಪಾಡಾ ಆನಿ (ಸರಾಲೆ ರಿ ಹೊಗ್ಲೆ ಪಾಚ್ಚೆಂ ಮಧಾ ಮೆಂ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ) ಹೆರ್ ಆವ್ನಜ್ ಉಟವ್ನಾ ಆಸ್ತತ್. ತಾಚ್ಯವಯಾ ಾ ನ್ ಸರಾಲೆ ರ್ ತಾ​ಾ ಹ್ಯಾ ವಸುಾ ೆಂಚ್ಚ ಮೊಲಾೆಂ ದಾಕವ್ನಾ ಆನಿ ಆಪಿಾ ಚ್ ಥಿಯರಿ ವ್ನಪು್ ನ್ ಮೊಲಾೆಂ ದ್ಧೆಂವ್ನಾ ಾ ೆಂತ್ ಮಾ ಣಾ . ಪ್ರಣ್ ಲೊಕ್ಯಕ್ ದ್ಧೆಂವ್ನಲಲಾ​ಾ ಾ ಮೊಲಾೆಂಚೊ ಅನೊಭ ಗ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಯಾ . ಪರಿಗತ್ ಅಶಿಚ್ ಮಕ್ಯರನ್ ವಚ್ಯತ್ ತರ್ ಲೊಕ್ಯನ್ ಆನಿಕಿೋ

ಕಷಾ ಜಯ್ರ ಪಡಾ ್ೆಂ.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳವ ----------------------------------------------------------------------------------------ಕರೆಂಕ್ಲ ಶಿಕ್ಯಾ ಾ ರ್ಲ ಬರೆಂ. ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ನಾ​ಾ ಣೊೆಂವ್ನೆ ಯ್ಕ ಲ ಶಿಕ್ಯ. ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾಚ್ಲ ಘಚಿ ಥೊಡ್ೆಂ ಕ್ಯಮ್ಲಯ್ಕ ಕರಾ. ಸ್ತಧಾಣ್ಿ ಜವ್ನಾ ಲ ತಿೋನ್ಲ ಮಯ್ರಲನಾ​ಾ ೆಂನಿ ತುಮಿ ೆಂ ಉಟ್ಲನ್ಲ ಸದಾೆಂಚೆಂ ಜೋವನ್ಲ ಚಲೊೆಂವ್ನೆ ಸ್ತದ್ಲ ಜತಾ. ಥೊಡ್ ಪಾವಿವ ೆಂ ಸಕ್ಯಳಿೆಂ ಥವ್ನಾ ಲ ಸ್ತೆಂಜ್ಲ ಪಯಿೆಂತ್ಲ ಭುಗ್ಲಾ ಿಚ್ಚ ಚ್ಯಕಿ್ ಕನ್ಲಿ, ತಾಚೆಂ ಗ್ಳ-ಮೂತ್ಲ ಕ್ಯಡ್‍ಾ ಲ ತುಮೆ ೆಂ ೆಜರ್ಲ ಜೆಂವ್ನೆ ಯ್ಕ ಲ ಪುರೊ. ಅನೊಭ ೋಗ್ಲ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಅಶೆ​ೆಂ ಜೆಂವೆಿ ೆಂ ಸಹಜ್ಲ. ನವ್ನಾ ಜವ್ನಬಾ ರಕ್ಲ ಹೊೆಂದೊನ್ಲ ಜಯೆ​ೆಂವೆಿ ೆಂಯ್ಕ ಕಷ್ಾ ಲ. ಭುಗೆಿ೦ ರಡ್ಟಾ ಾ ರ್ಲ ಕಶೆ​ೆಂ ಸಮಧಾನ್ಲ ಕಚಿೆಂ ಮಾ ಣ್ಲ ಕಳಾನಾಸ್ತಾ ನಾ ಆಪುಣ್ಲಯ್ಕ ರಡಿ ಾ ಆವಯ್ಲ ಆಸ್ತತ್ಲ. ಪತಿಯ್ಕ ಆಪಾಣ ಥವ್ನಾ ಲ ಪಯ್ರಸ ಲ ಸತಾಿ ಬಳೆಂದ್: ಕೊಣಣ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ಪರಿೆಂ ಭೆಾ ೆಂಯ್ಕ ಭಾರತಾೆಂತ್ಲ ಚಡ್ಟವತ್ಲ ಜವ್ನಾ ಲ ತಿೋನ್ಲ ತುಮೆ ೆಂ ದಸ್ತಾ . ಕಿತ್ೆಂಯ್ಕ ಕ್ಯಮ್ಲ ಥವ್ನಾ ಲಪಾೆಂಚ್ಲಮಯ್ರಲನ್ ಪಯಿೆಂತ್ಲ ಕರೆಂಕ್ಲಆೆಂಗ್ಲೆಂತ್ಲಸಕತ್ಲನಾ ಮಾ ಳಾೆ ಾ ಮೆಂಚೊ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಲ ದ್ಧೆಂವೊೆಂಕ್ಲ ಪರಿೆಂ ಭೊಗ್ಲಾ . ಥೂಡ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಸಗೆ ಸ್ಲಡನಾೆಂತ್ಲ. ಪ್ರಣ್ಲ ಅಶೆ​ೆಂ ಕಚ್ಿ ಸಂಸ್ತರ್ಲ ಮತಾ​ಾ ರ್ಲ ಕೊಸ್ಲೆ ನ್ಲ ಗಜ್ಲಿ ನಾ. ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ಏಕ್ಲ ಮಯ್ರಲನೊ ಪಡ್‍ಲಲಾ​ಾ ಾ ಪರಿೆಂ ಜತಾ. ಕ್ಯಮರ್ಲ ಜತಾನಾ ಆವಯ್ರಾ ಲ ಉಟ್ಲನ್ಲ ಘಚ್ಯಾ ಿ ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ ಆವಯೆಂನಿ ಅಶೆ​ೆಂ ಮಾ ಣಿ ೆಂ ಕ್ಯಮೆಂತ್ಲಭಾಗ್ಲಫೆವೆಾ ತ್ಲ. ಆಸ್ತ - "ಆನ್ಾ ೋಕ್ಲ ನೊೋವ್ನಲ ಮಯ್ರಲನ್ ಪಯೆಾ ೆಂಚ ಏಕ್ಲದೊೋನ್ಲಮಯ್ರಲನ್ ಘರಾ ಪೊಟ್ೆಂತ್ಲ ವ್ನಾ ವಂವ್ನೆ ಲ ಆಸ್ತಾ ಾ ರ್ಲ ಭಿತರ್ಲಚ್ಲ ತುಮ ವ್ನವುನ್ಲಿ ವ್ನಾ ವಯ್ಕಾ ೆಂ ಆಸ್ಲಲಿಾ ೆಂ. ಆತಾೆಂ ಕೊಣ ಆಸ್ತಾ ಾ ರ್ಲಯ್ಕ, ಉಪಾ್ ೆಂತ್ಲ ಸವ್ನೆ ಸ್ಲ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಲವೆಚೆಂ?'' ಭಾಯ್ಕಾ ೆಂ ಕ್ಯಮೆಂಯ್ರಲತುಮ ಕಯೆಿತ್ಲ. ಪ್ರಣ್ಲತುಮ ಭಿಯೆ​ೆಂವಿ​ಿ ಗಜ್ಲಿ ನಾ. ಭುಗ್ಲಾ ಿಚೆಂ ಸಗೆ​ೆ ೆಂ ಕ್ಯಮ್ಲ ತುಮ 52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಯೆಿಕ್ಯಾ ಾ ಕಿ ಏಕ್ಲ ನಾ ೆಂಯ್ರಲ ಏಕ್ಲ ತೊೆಂದ್ಧ್ ಆಸ್ತಾ ತ್ಲ. ಹಯೆಿಕ್ಲ ಕಷಾ ಕ್ಲ ಅೆಂತ್ಾ ಆಸ್ತ. ಅಶೆ​ೆಂ ಚ್ಚೆಂತಾ​ಾ ಾ ರ್ಲತುಮೆಿ ಮತಿಕ್ಲಸಮಧಾನ್ಲಜತಾ. ತುಮೆಂ ೆಜರಾಯ್ರಲ ಪಯ್ರಸ ಲ ಕರೆಂಕ್ಲ ಘರಾ ತುಮಿ ಾ ಈಷಾ ೆಂಕ್ಲ, ಸಯ್ ಾ ೆಂಕ್ಲ ಆಪಯ. ತಾೆಂಚಕಡ್ ಉಗ್ಲಾ ಾ ಮನಾನ್ಲ ಉಲಯ. ಸತಾೆ ರ್ಲ ಕರಾ, ಉಲಾ​ಾ ಸ್ತನ್ಲ ರಾವ್ನಾ . ಸ್ತಧ್ಾ ಜಲಾ​ಾ ರ್ಲ ತುಮೆಂಯ್ಕ ತಾೆಂಗೆರ್ಲ ಆಪ್ರ್ ಪ್ಲ ವಚ್ಯ. ಭುಗೆಿೆಂ ತಿಕೆ​ೆ ಸ ವಾ ಡ್‍ಲ ಜ್ೆಂ ಮಾ ಣಾ ನಾ ಪತಿ ಸಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ನನ್ಮ, ನಾಟಕ್ಲ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಲ ವಚ್ಯ. ತವಳ್‍ಲತವಳ್‍ಲಭಾಯ್ರ್ ಲವಚೊನ್ಲ ಘಚ್ಯಾ ಿೆಂಕ್ಲ ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ವಸುಾ ರ್ಲ ಆನಿ ಇತರ್ಲ ವಸುಾ ಹ್ಯಡ್ಟ. ತವಳ್‍ಲ ತುಮಿ ೆಜರಾಯ್ರಲಪಯ್ರಸ ಲಸತಾಿ. ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನಿ ಾ ಸಬಿರಾಯೆ​ೆಂತ್ಲ ತುಮಿ ಾ ಪತಿಕ್ಲ ವಿಸ್ತ್ ನಾಕ್ಯತ್ಲ. ತುಮಿ ಾ ಮೊಗ್ಲೆಂತ್ಲ ತಾಕ್ಯಯ್ಕ ವ್ನೆಂಟ್ಲ ಆಸ್ಲೆಂದ. ಪತಿ ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ಘೆವ್ನಾ ಲ ಖೆಳಾ​ಾ ನಾಚ್ಯಾ ಜಲಾ​ಾ ರ್ಲ ತುಮೆಿ ೆಂ ಘರ್ಲ ಸಂಸ್ತರಾೆಂತೊಾ ಸಗ್ಲಿಚ್ಲಸಯ್ರಲ. ಬಳಾೆ ಾ ಚ್ಚ ಜತನ್ಲ: ನವಿೆಂಚ್ಲ ಜಲಾಿ ಲಾ​ಾ ಾ ಬಳಾೆ ಾ ೦ವಿಶಿೆಂ ಆವಯ್ರಲ ಬಪಾಯ್ರೆ ಲ ಹಜರ್ಲ ಸವ್ನಲಾೆಂ ಆಸ್ತಾ ತ್ಲ. ಧಾಕ್ಯಾ ಾ ಬಳಾೆ ಾ ೆಂಕ್ಲ ಕಿತ್ೆಂಯ್ಕ ಚಡುಣೆಂ ಜಲಾೆ ರ್ಲ ಆವಯ್ರಲ ಬಪುಯ್ರಲ ಉಡನ್ಲ ಪಡ್ಟಾ ತ್ಲ. ಪ್ರಣ್ಲ ಇತ್ಾ ೆಂ ಭಿಯೆ​ೆಂವಿ​ಿ ಗಜ್ಲಿ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸವ್ನಲಿ ತೊೆಂದಾ್ ಾ ೆಂಕ್ಲ ಸ್ಲೆಂಪ್ ಪರಿಹ್ಯರ್ಲಯ್ಕ ಆಸ್ತಾ ತ್ಲ. ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಚೊಾ ಗಜೊಿ

ಸಮೊಾ ೆಂಚ೦ ತಿಕೆ​ೆ ಸ ಕಷಾ ೆಂಚೆಂ ಕ್ಯಮ್ಲ ಜವ್ನಾ ಸ್ತ. ತಾೆಂಕ್ಯೆಂ ಸ್ತಕೆಿ ರಿತಿರ್ಲ ವ್ನಗೆಂವ್ನೆ ಲ ಮೊೋಗ್ಲ ಮಯಾ ಸ್ಲ ಆನಿ ಜತನ್ಲಗಜೆಿಚ್ಚ. ಜಲಾಿ ಲಾ​ಾ ಾ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಕ್ಲ ಖಾಣ್ಲ ಕೆದಾಳಾ ದೆಂವೆಿ ೆಂ?: ಜಲಾಿ ಲಾ​ಾ ಾ ತಕ್ಷಣ್ಲ ಬಳಿೆ​ೆಂ ಜಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲನ್ಲ ದೂದ್ಲ ಪಿಯೆ​ೆಂವ್ನೆ ಲ ತಯರ್ಲ ಆಸ್ತಾ ತ್ಲ. ಹಿ ಜಗವ ಣಚ್ಚ ಸ್ನ್ ತಿ ಸುಮರ್ಲ 40 ಮನುಟ್ೆಂ ಪಯಿೆಂತ್ಲ ಆಸ್ತಾ . ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ಕಿತಾ​ಾ ಾ ವೆಗ್ಲೆಂ ಸ್ತಧ್ಾ ಆಸ್ತ ತಿತಾ​ಾ ಾ ವೆಗ್ಲೆಂ ದೂದ್ಲ ದೆಂವೆಿ ೆಂ ಬರೆಂ. ಸ್ತಮನ್ಾ ಜವ್ನಾ ಲ ನೈಸಗ್ಲಿಕ್ಲ ವ ಸಹಜ್ ರಿತಿರ್ಲ ಭುಗ್ಲಾ ಿಚೆಂ ಜನನ್ಲ ಜಲಾೆಂ ತರ್ಲ, ಜಲಾ​ಾ ರ್ಲ ಜಲಾಿ ಲಾ​ಾ ಾ ಅಧಾ​ಾ ಿ ವೊರಾ ಭಿತರ್ಲ ದೂದ್ಲ ದೆಂವ್ನೆ ಲ ಸ್ತಧ್ಾ ಜತಾ. ತಾಚ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ಲ ಭುಗ್ಲಾ ಿಚ್ಯಾ ಜರೂರತ್ ಪ್ ಮಣ್ಲ 2 ಥವ್ನಾ ಲ 4 ವೊರಾೆಂಕ್ಲ ಏಕ್ಲ ಪಾವಿಾ ೆಂ ದೂದ್ಲ ದವೆಾ ತ್ಲ. ಸಬರ್ಲ ಸ್ನಾ ಾೋಯೆಂನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ದೂದ್ಲನಾ ಮಾ ಣ್ಲಚ್ಚೆಂತ್ಿ ೆಂ ಆಸ್ತಾ . ವ್ನಸಾ ವ್ನಲ ಜವ್ನಾ ಲ ಸುವಿ​ಿಲಾ​ಾ ದೊೋನ್ಲ ದಸ್ತೆಂನಿ ದೂದ್ಲ ಉಣೆಂ ತರಿ ಭುಗ್ಲಿಕ್ಲ ಜಯ್ರಲಪುತ್ಿೆಂ ದೂದ್ಲಆಸ್ತಾ . ಆವಯ್ರಾ ಲ ಚ್ಚೆಂವೊನ್ಲ೦ಚ್ಲ ರಾವ್ನಾ ಾ ರ್ಲ ದುದಾಚೆಂ ಉತಾ​ಾ ದನ್ಲಯ್ಕ ಚಡ್ಟಾ . ತಾ​ಾ ವೆಳಾರ್ಲ ಭುಗೆಿ೦ ರಡ್ಟಾ ಜಲಾ​ಾ ರ್ಲ ಫಕತ್ಲ ಭುಕೆಕ್ಲಚ್ಲಮಾ ಣ್ಲಚ್ಚೆಂತ್ಿ ೆಂ ನಾ ೆಂಯ್ರಲ. ಧೆಂಕ್ಲಹ್ಯಡಂವೆಿ ೆಂ: ಧೆಂಕ್ಲ ಹ್ಯಡಂವೆಿ ೆಂ ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್ಲ ಭುಗ್ಲಾ ಿನ್ಲ ದುದಾ ಸವೆ​ೆಂ ಗ್ಲಳ್‍ಲ್ಾ ೆಂ ವ್ನರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಲ ಹ್ಯಡಂವೆಿ ೆಂ. ಹರಕ್ಲ ಪಾವಿಾ ೆಂ ದೂದ್ಲ ದಲಾ​ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ಲ

53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಧೆಂಕ್ಲಹ್ಯಡಂವಿ​ಿ ಗಜ್ಲಿ ಆಸ್ತ. ಭುಗೆಿ೦ ವೆತಾ ಆನಿ ಭುಗ್ಲಾ ಿಕ್ಲ ಆರಾಮ್ಲ ಜತಾ. ದೂದ್ಲ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಚ ಸವೆ​ೆಂ ನಾ ತರ್ಲ ಜಲಾ​ಾ ರ್ಲ ತ್ೆಂ ವ್ನರೆಂ ವ್ನರೆಂಯ್ಕ ಗ್ಲಳಾ​ಾ . ವೆಗ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಲೆಂ ಆೆಂತಾೆಂತ್ಲ ರಿಗ್ಲಾ ಆನಿ ಪೊಟ್ೆ ಣಿ ಸುರ ಪಿಯೆತಾನಾ ಚಡತ್ಲ ವ್ನರ೦ ಭಿತರ್ಲ ಜತಾ. ಥೊಡ್ ಪಾವಿಾ ವ್ನರೆಂ ವೆತಾ. ದೂದ್ಲ ಪಿಯೆ​ೆಂವಿಾ ವಿ​ಿ ರಿೋತ್ಲ ಸಲಿೋಸ್ತಯೆನ್ಲಧೆಂಕ್ಯ ರಪಾರ್ಲಭಾಯ್ರ್ ಸಮಪಿಕ್ಲ ನಾ ತರ್ಲ ಜಲಾೆ ರ್ಲಯ್ಕ, ಯೆತಾ. ಪ್ರಣ್ಲಥೊಡ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಜಯ್ಲಾ ಚಡತ್ಲ ವ್ನರೆಂ ಭಿತರ್ಲ ವೆತಾ. ದ್ಧಕುನ್ಲ ವೇಳ್‍ಲಯ್ಕ ಕ್ಯಣಘ ತಾ. ತಾಕ್ಯ ಪಾಟರ್ಲ ಘಾಲ್ಾ ಪಾಟ್ಲ ಪೊಶೆಲಾ​ಾ ರ್ಲ ಸವ್ನಲ್ಾ ೆಂ ವ್ನರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಲ (ಮುಖಾರೆಂಕ್ ಆಸಾ) -----------------------------------------------------------------------------------------

ಗ್ಳವ್ನಿರ್ ನ್ ದಾಕೆಾ ರಾಬ... ಚ್ಯಲಿ​ಿ : ಪತಾ​ಾ ಿಕ್ ಗ್ಳವ್ನಿರ್... ವೆರಿ

ಮಿಸ್ತೆ ರ್ (ದಾಕೆಾ ರ್ ಚ್ಯಲಿ​ಿ ಯೆತಾನಾ ಡಲಾ​ಾ ಧಾೆಂವೊನ್ ಯೆತಾ)

ಡಲಾ​ಾ : ದಾಕೆಾರಾಬ... ದಾಕೆಾರಾಬ... ಸತಾ​ಾ ಾ ನಾಸ್ ಜ್ೆಂ ನೇ? ಚ್ಯಲಿ​ಿ : (ಪಾಟೆಂ ಪಳ್ಳವ್ನಾ )

ಕಿತ್ೆಂ

ಜ್ೆಂರ? ಡಲಾ​ಾ

:

ಮಾ ಜ

ಫಜೆಂತ್

ಜಲಿ

ದಾಕೆಾ ರಾಬ... ಚ್ಯಲಿ​ಿ : ಫಜೆಂತ್...? ಗಜಲ್ ಕಿತ್ೆಂ

ಸ್ತೆಂಗ್'ರ ವೆಗ್ಲೆಂ... ಡಲಾ​ಾ : ಮಾ ಜ ಬಯ್ರಾ ಪತುಿನ್

ಗ್ಳಡ್‍

ಕಂಗ್ಲ್ ಜುಾ ಲೇಶನ್ಸ ..

ಸಂತೊಸ್

ಪಾವ್ನ... ದ್ಧವ್ನಕ್ ಅಗ್ಲಿೆಂ ದೋ..

ಡಲಾ​ಾ : ಸಂತೊಸ್...? ತುೆಂ ತಕೆಾ ೆಂತ್ ಸಮ ಆಸ್ತಯ್ರ ಮೂ? ಚ್ಯಲಿ​ಿ : ಮಗ್ಲರ್? ಸಮ ನಾಸ್ತಾ ನಾ...

ಡಲಾ​ಾ : ಮಾ ಕ್ಯ ಸ ಮಹಿನಾ​ಾ ೆಂ ಆದೆಂ, ಆನಿ ಭುಗ್ಲಿೆಂ ಜೆಂವ್ನೆ ನಜೊ ಮಾ ಣ್ ಆಪ್​್ ೋಶನ್ ಕೆ್ಾ ೆಂಯ್ರ'ಮೂ? ಚ್ಯಲಿ​ಿ : ವಾ ಯ್ರ ಆತಾೆಂ ಕಿತ್ೆಂ ಜ್ೆಂ?

ಡಲಾ​ಾ : ತರ್ ಮಾ ಜ ಬಯ್ರಾ ಆತಾೆಂ ಕಶಿ ಪತುಿನ್ ಗ್ಳವ್ನಿರ್ ಜಲಿ? ಖಂಚ್ಯಾ ಗತಿಾ ಕಟ್ಚ ಆಪ್​್ ೋಶನ್ ತುಜೆ​ೆಂ? ಚ್ಯಲಿ​ಿ : ಅರ ಬೇಕುಫಾ... ಮಾ ಜಾ ಆಪ್​್ ೋಶನಾಕ್

ನಾೆಂವ್ನಡ್ಟಾ ಕ್ಯರ...

ಹ್ಯೆಂೆ​ೆಂ

ಆಪ್​್ ೋಶನಾ

54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕೆಲಿಾ ೆಂ

ಆಜ್


ಮಾ ಣಸರ್ ಏಕಿೋ ಫೇಯ್ರಾ ಜೆಂವ್ನೆ ನಾ.

ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ ಆಪ್​್ ೋಶನ್ ಕೆ್ಾ ೆಂ ತುಜೆ​ೆಂ...

ಹಂಡ್​್ ಡ್‍ ಪಸಿೆಂಟ್ ಸಕೆಸ ಸ್....

ತುಜಾ

ಡಲಾ​ಾ

:

ಹಂಡ್​್ ಡ್‍

ಪಸಿೆಂಟ್

ಸಕೆಸ ಸ್...?! ತರ್ ಮಾ ಜ ಬಯ್ರಾ ಪತುಿನ್

ಸಜರಿ

ತನಾಿಟ್ಾ ೆಂಚೆಂ

ಆಪ್​್ ೋಶನ್ ಹ್ಯೆಂವೆ​ೆಂ ಕರೆಂಕ್ ನಾ... ಡಲಾ​ಾ : ಹ್ಯೆಂ....

ಕಶಿ ಗ್ಳವ್ನಿರ್ ಜಲಿ? ಚ್ಯಲಿ​ಿ : ಕಶಿ ಜಲಿ ಮಾ ಳಾ​ಾ ರ್?

_ ಡಲ್ಲಲ , ಮಂಗ್ಳೆ ರ್.

--------------------------------------------------------------------------------------ಮಹೆತ್

’ತಂತ್ಿ ಜಾ​ಾ ನ್ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ ‘ ಪ್ ಸ್ತಾ ವನ್: ಪಾಶಾಿ ತ್ಾ

ನಾ?’

ಮಾ ಣ್

ಗತುಾ ನಾ.

ಜಲಾ​ಾ ರಿ

ಸೈಕಲ್,

ಜೆವ್ನಣ್,

ವಿದಾವ ೆಂಸ್ ಜೇಮ್ಸ , ಏಕ್

ಇಸ್ತೆ ಲಾೆಂತ್

ಸ್ತೆಂಗ್ಲಣ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ :ಲ “YOUTH IS THE JOY,

ಕೆಳಿೆಂ, ದೂದ್

THAT LITTLE BIRD HAS BROKEN OUT

ಮೆಳಾಿ ಾ

OF THE EGG & IS EAGERLY WAITING

ಇಸ್ತೆ ಲಾಕ್

TO SPREAD OUT ITS WINGS IN THE

ವಾ ಡಲಾೆಂ ಸ್ಲೆಂತೊಸ್ ಪಾವ್ನಾ ಲಿೆಂ.

OPENಲSKY”.

ಕ್ ಮೇಣ್

ಸವ್ನಿ

ಇರಾದಾ​ಾ

ಸೌಲತಾಯ್ಲೋ

ಖಾತಿೋರ್ ಭುಗ್ಲಿೆಂ

ವೆತಾಲಿೆಂ

ವೇಳಾ

ವೆತಾನಾ ಆೆಂಗಾ

ಆನಿ

ಚಕ್​್

ಆಡಳಾ​ಾ ಾ ಖಾಲ್

ಘೆಂವೊೋನ್

ಮದಾ ಮ್, ಸ್ನಬ್ರಎಸ್ನ,

ಸೆಂಟ್ ಲ್ ಬೋಡ್‍ಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ನ. ಓ. ಡ. ಪಿ.,

ಸವ್ನಿ

ಮದರಿಚ್ಚೆಂ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ತೆ ಲಾೆಂ

ಬೋಡ್‍ಿ ಆಮಿ ಾ

ಭೊೆಂವ್ನರಿೆಂ ಉಭಿೆಂ ಜಲಿೆಂ.

ಹಿೆಂ

ಪಾ್ ರಂಭ್‍ಲ ಜಲಾ​ಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಭುಗ್ಲಿೆಂ

ಬುಕ್,

ಕಂಪಾಸ್

ಬಕ್ಸ

ವೊಜೆ​ೆಂ

ವ್ನಾ ವಯ್ಕಲಾ​ಾ ಾ ಪರಿೆಂ

ಚಲೊನ್

ಇಸ್ತೆ ಲಾಚ್ಯಾ

ಪಾೆಂಯ್ರ

ಮೆಟ್ಕ್

ತ್ೆಂಕ್ಯಾ ಲಿೆಂ. ಹ್ಯೆಂಗ್ಲ ಬ್ಯಕ್ ವ್ನಾ ವಂವ್ನೆ ’ಸಕ್ಯಿರಿ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಕ್

ಇಸ್ಲೆ ಲಾೆಂತ್ ಭವಿಷ್ಾ

ಶಿಕ್ಯಿ ಾ ಆಸ್ತಗ್ಲೋ

ಮೊಸ್ಾ

ಆಸ್ತಾ ಾ ರಿೋ

ಮೌಲಾ​ಾ ಯುತ್

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಫಾವೊ ಜತಾ್ೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ ಸಕ್ಾ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೊೋವಿಡ್‍ ಕ್ಯಳಾರ್ ಆನ್ಾ ೈನ್ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ

1917

ಇಸವ ೆಂತ್

ಮೊಬೈಲ್

ಘರಾ ಬಸ್ಲನ್ ಲಿಸ್ತೆಂವ್ನ ಕಚಿೆಂ

ವಯ್ರ್ ಫಿನಾ​ಾ ಾ ೆಂಡ್‍ಲಚೊ ವಿಜಾ ನಿ ಎರಿಕ್

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ್ ಮ್ ಉೆ​ೆಂ ಜ್ೆಂ ವಾ ಡಲಾೆಂ

ಟೈಗ್ಲಡ್ಿಸ್ನಟ್

ಏಕ್ಯ ಕ್ಯಳಾರ್ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಕ್ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ಲಿೆಂ

ಏಕ್ ದೋಶ್ಾ ದವಲಿ​ಿ.

ಹ್ಯಣೆಂ

ಫೋನಾ

ಪಯ್ಕೆ ಲಾ​ಾ ನ್

ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯ್ಲೋಗ್ ಕರಿನಾಕ್ಯತ್ ಮಾ ಣ್;

ಆಜ್

ವಡಲಾೆಂಚ್

ಹ್ಯಾ

ವಿಷಯೆಂತ್ ದುಖೆಸ್ಾ ಜಲಿಾ ೆಂ ಘಡತಾೆಂ ಆಮೆ

ಐಕೊೆಂಕ್

ಆನಿ

ಪೊಳ್ಳೆಂವ್ನೆ

ಮೆಳಾ​ಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದಗ್ಾ ಕ್ಯಳಾರ್, ಕೆಜ ಥವ್ನಾ

ಪಾ್ ರ್ಮಕ್,

ಸ್ತಾ ತಕೊೋತಾ ರ್

ಪೌ್ ಡ್‍,

ಪಯಿೆಂತ್

ಪದವ ,

ಶಿಕ್ಯಿ ಾ

ಯುವಜಣೆಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫನಾೆಂ ಚ್ಚಟ್ಲೆ ೋನ್ ಕಶೆ​ೆಂ ಶಿಕ್ಯಾ ತ್ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ಏಕ್

ಗ್ಳೆಂಡ್ಟಯೆಚ್ಚ ಚ್ಚೆಂತಾಪ್ ಜವ್ನಾ ಗೆಲಾೆಂ. ಖಾಣ್

ಜೆವ್ನಣ್

ಪಾಶಾರ್

ನಾಸ್ತಾ ನಾ

ಕಯೆಿತ್

ದೋಸ್

ಜಲಾ​ಾ ರಿ

ತಂತ್ ಜಾ ನ್, ಅೆಂತಜಿಳ್‍ ನಾಸ್ತಾ ನಾ

ದೋಸ್ ವಯ್ರ್ ಕ್ಯಡುೆಂಕ್ ಮೊಸ್ಾ ಕಷ್ಾ ಜವ್ನಾ ಆಸ್ತತ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಳಾರ್. ತಂತ್ ಜಾ ನ್ ‘’ಮೊಬೈಲ್’’ಲ ಫನಾೆಂಚ್ಚ

ಸುವ್ನಿತ್

ಕಶಿ

ಜಲಿ

ಆನಿ

ಕಶಿ

ಮೆಂದರನ್ ಆಸ್ತ? 1973 ಇಸವ ೆಂತ್ ಜನ್ ಎಫ್ ಮಶೆಲ್ ಆನಿ ಮಟಿನ್

ಮಹ್ಯನ್

ಕ್ರಪರ್

ವಿಜಾ ನಿೆಂನಿ

ಹೆ

ದೊೋಗ್

ಮೊಬೈಲ್

ಫನಾಚ್ಚ ಏಕ್ ಮದರಿ ತಯರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಕ್ಯ ಡೈನಾಟ್ಕಕ್ ಮಾ ಳ್ಳೆ ೆಂ ನಾೆಂವ್ನ ದ್ೆಂ - ಹೆ​ೆಂ ದೊೋನ್ ಕೆಜ ವಝನ್ ಆಸಾ ೆಂ.

1979 ಇಸವ ೆಂತ್ ಜಪಾನಾೆಂತ್ ನಿೋಫಾ ೋನ್ ಟ್ಕಲಿಗ್ಲ್ ಮ್ ಆನಿ ಟ್ಕಲಿಫೋನ್ ಕಂಪ್ನಿನ್ ಸಲ್ಯಾ ಲರ್ ನ್ಟವ ಕ್ಿ (1G) ಅಭಿವೃದೆ ಕನ್ಿ ಲೊಕ್ಯಕ್ ಉಪಯ್ಲೋಗ್ ಕರೆಂಕ್

ಹಸ್ತಾ ೆಂತರ್

ಕೆಲಿ.

1984

ಇಸವ ೆಂತ್

ಮಟಿನ್ ಕ್ರಪರ್ ಹ್ಯಣೆಂ ಅವಿಷೆ ರ್ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೆಲಾ​ಾ ಾ

ಮದರಿ ಫೋನ್ ಅಭಿವೃದೆ

ಆಮಿ ಾ

ದೇಶಾೆಂತ್ ಆಶಿ​ಿ ೆಂ ಸಭಾರ್

ಕನ್ಿ ಅಮೇರಿಕ್ಯಚ್ಯಾ ''ಮೊಟ್ಲರೊಲಾ

ಫೋನಾ

ಚ್ಚೋನಾ

ಕಂಪ್ನಿ'' ಹ್ಯಣಿೆಂ ಡೈನಾಟ್ಕ್ 8000

ಆಸ್ತತ್, ತಂತ್ ಜಾ ನ್ ಮಕ್ಯರ್ ಗೆಲಾ​ಾ ಾ

ಮಕೆಿಟೆಂತ್

ತಿತ್ಾ ೆಂ

ಚ್ಯಲನ್

ಅಧಕೃತ್

ದ್ೆಂ.

ರ್ರಾನ್

ಹೆ​ೆಂ

ಚರಿತ್​್ ಚ್ಯಾ

ಆಮ

ಆಸ್ತೆಂವ್ನ

ದೇಶಾಚ್ಚೆಂ ಮಕ್ಯರ್

ವಚೊನ್

ತಂತ್ ಜಾ ನ್

ಹ್ಯಡ್ಟಾ

ಇತಿಹ್ಯಸ್ತೆಂತ್ ಪಯೆಾ ೆಂ ಫೋನ್ ಜವ್ನಾ

ಉಜವ ಡ್‍

ಆಸಾ ೆಂ.

ಅೆಂತಜಿಳ್‍ ಆಕ್ಯಶಾರ್!

ಹ್ಯಚ್ಚ ಶಾಥಿ ಮೊಟ್ಲರೊಲಾ

ಮೊಬೈಲ್

ಕಂಪ್ನಿ ಆನಿ ಮಟಿನ್ ಕ್ರಪರ್ಲಕ್

ಆಧುನಿಕ್

ಮೆಳಿೆ .

ಉಪಯ್ಲೋಗ್!

ಜವ್ನಾ

ಫೋನಾೆಂಚೊ

ತಂತ್ ಜಾ ನಾ

ಥವ್ನಾ

1982 ಇಸವ ೆಂತ್ ನೊೋಕಿಯ ಫೋನಾನ್

ಆಪ್ಾ ೆಂ

ಪಯೆಾ ೆಂ ಫೋನ್ ಉಗ್ಲಾ ವಣ್

ಕೆ್ೆಂ. 1995 ಥವ್ನಾ 2005 ಇಸವ

ನೊೋಕಿಯ

ಆನಿ

ಪಯಿೆಂತ್

ಮೊಟ್ಲರೊಲಾ

ಫನಾಚೆಂ ಕ್ಯಬಿರ್ ಜವ್ನಾ ಆಸಾ ೆಂ. 2005 ಇಸವ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ 3ಜ ತರಂಗ್

ಅಸ್ನ್ ತಾವ ಕ್ ಆಯೆಾ ೆಂ. ಹ್ಯಚ್ಯ ಉಪಾ್ ೆಂತ್

2ಜ ಫನಾಚೊ ಡಮೆಂಡ್‍ ಇಲೊಾ ಉಣೊ ಜಲೊ. ಆೆಂಡ್​್ ೈನ್ಾ

ಆಸ್ತಿ ಾ

2008 ಇಸವ

ಅಪರಟೆಂಗ್

ಥವ್ನಾ

ಸವಾ ತಯ್ಲೋ

ಫೋನಾೆಂನಿ ಯೇವ್ನಾ ಯುವ

ಸಮದಾಯೆಚ್ಚ

ನಿೋದ್

ಪಾಡ್‍

ಹ್ಯೆಂತುೆಂ ಲೊಕ್ಯಚ್ಚ ಚ್ಚೆಂತಾ​ಾ

ಕೆಲಿ.

ಸಮಥಿ​ಿ

ತಾೆಂಚ್ಯ ಗಜೆಿಕ್ ಜಯ್ರ ಜಲಾ​ಾ ಾ ಪರಿೆಂ

ಹೊೆಂದೊನ್

ವೆತಾಲಿ.

ಹ್ಯಚ್ಯ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಸ್ತಾ ಮ್ಲಸಂಗ್ ಫೋನಾೆಂನಿ ಮಕೆಿಟಕ್ ಪ್ ವೇಶ್ ಕೆಲೊ. ಉಪಾ್ ೆಂತ್

ಹಳಾ​ಾ ರ್

2013

ಕ್ಯಸ ಯ್ಲೋಮ,

ಒಪೊಾ ೋ, ವಿವೊ ಫೋನಾೆಂ ಲೊೋಕ್ಯಚ್ಯಾ ಸವೆಕ್ ಆಯ್ಕಾ

ಜವ್ನಾ

ಆಯ್ಕಾ . ಆಜ್

ಹ್ಯಾ

ತಂತ್ ಜಾ ನ್ ಮಾ ಳಾೆ ಾ

ಸಗೆ

ಸಂಸ್ತರ್

ಶೆತಾನ್

ಆಮಿ ಾ

ಹ್ಯತಾ

ಬೋಟ್ೆಂಚರ್ ಹ್ಯಡ್ಟಾ . ಪ್ಾ ೋ ಸ್ಲಾ ೋರಾ ಥವ್ನಾ ಏಕ್ ’ಆಪ್’ಲಡೌನೊಾ ೋಡ್‍ ಕೆಲಾ​ಾ ರ್ ಬಾ ೆಂಕ್ಯಚೊ

ವೈವ್ನಟ್, ವಿೋಜ್

ಬ್ರಲ್, ಟವಿ ರಿಚ್ಯಜ್ಿ, ಘರಾ ಬಸ್ಲನ್ ಕಯೆಿತ್. ಕುಟ್ಿ

ಪಗ್ಲಿೆಂವ್ನೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಾ

ಇಷ್ಾ

ವಿಡಯ್ಲೋ

ಮಂತಾ್ ೆಂ ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ

ಕ್ಯಲಾರ್

ಧಮಿರ್ಥಿ

ಸಂಹವನ್ ಕಯೆಿತ್ (ಬೋಟೆಂ, ಐ ಎೆಂ ಓ,

ಮೆಸೆಂಜರ್,

ಇತರ್) ಖಾಣ

ವ್ನಟಸ ಪ್ ಜೆವ್ನಣ ಚ್ಯಾ

ಆನಿ ಸವೆಕ್

ಆನ್ಾ ೈನ್ ರೂಪಾರ್ ಘರಾ ಬಗ್ಲಾ ಕ್ ಜೆವ್ನಣ್

ಪಾವಂವಿ​ಿ

ಸಲಿೋಸ್ತಯೆನ್ ಹ್ಯಾ

57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವಾ ವಸ್ತ್

ದಸ್ತೆಂನಿ ಫಾವೊ


ಜತ್ ಆಸ್ತ. ಸಮರಂಬ್

ಆದಾ​ಾ ಾ

ಕ್ಯಳಾರ್ ಫೆಸ್ಾ

ಯೆತಾನಾ

ಕ್ಯಗ್ಲಾ

ರೂಪಾರ್ ಆಮ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ ಸ್ತರ್ ಕತ್ಿಲಾ​ಾ ೆಂವ್ನ

ತರ್

ಆಜ್

ಆನ್ಾ ೈನ್

ತಂತ್ ಜಾ ನಾ

ಮಖಾೆಂತ್​್

ಸಂದೇಶ್

ಧಾಡ್ಟಾ ೆಂವ್ನ.

ಇಸ್ತೆ ಲಾ ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂಚ

ಶಿಕ್ಯಾ ಫಿೋಸ್ ಟ್ಾ ಕ್ಸ ಬೆಂದಿ

ವಾ ವಸ್ತ್

ಜಗೆ ಜಳಿ ಥವ್ನಾ ಜತ್ ಆಸ್ತ.

ಆಮೊಿ

ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದೆ

ಜೆಂವ್ನಿ ಾ

ದಶೆನ್ ಪ್ ಮಖ್ಯ ಪಾತ್​್ ಘೆವ್ನಾ ಆಸ್ತ. ದ್ಧಶಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಟರಾ ವಿಶಿೆಂ ಏಕ್ ದೋಶ್ಾ ಘಾಲ್ಾ

ಪಳ್ಳಯಾ ಾ ರ್

ಯುವಸಮದಾಯ್ರ ತಂತ್ ಜಾ ನಾ ಥವ್ನಾ

ಜಲಿಾ

ಥೊಡ

ಅೆಂತಜಿಳಿಕ್

ಫುಡ್‍ ಕರನ್ ಜವಿತ್ ಚಲವ್ನಾ ಆಸ್ತ.

ದುಬಿಳಾೆ ಯ್ರ: ತಂತ್ ಜಾ ನಾ ಥವ್ನಾ ಕುಟ್ಿ ಕ್ ವೇಳ್‍ ದೋೆಂವ್ನೆ ಪುಸ್ಲಿ ನಾ, ಭವಿಸ್ಲ ಆನಿ ಪಾತ್ಾ ಣಿ ನಾತಿಾ ಜಣಿ, ದುಭಾವ್ನ, ತಾತಿವ ಕ್ (ವರ್ಚಿವಲ್) ಸಂಸ್ತರಾಚೊ ನವ್ನಾ

ಆಮೆಿ ೆಂ ಭವಿಷ್ಾ

ಪ್ ಭಾವ್ನ: ಯುವಜಣೆಂಚೊ ಮಕೊಾ ಫುಡ್ಟರ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿೆಂ ನಂದನ್ ಜೆಂವಿಾ .

ಜಯ್ರ ಜ್ಾ

ರೂಪಿತ್ ಕರೆಂಕ್

ಅವ್ನೆ ಸ್ ಉಪಯ್ಲೋಗ್

ಕನ್ಿ ಹ್ಯಾ ಆನ್ಾ ೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಾ ಥವ್ನಾ ಭವಿಷ್ಾ ಮಕ್ಯರ್ ವಾ ರೆಂಕ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ದುಕೆಸ್ಾ

ಆಸ್ಲಲಾ​ಾ ಾ

ಮಲಘ ಡ್ಟಾ ೆಂಕ್

ಕುಮೊಕ್ ಕರೆಂಕ್ ಯುವಜಣ ಥವ್ನಾ ಸ್ತದ್ಾ ಆಸ್ತ. (ತಸ್ನವ ೋರೊಲಾ ಅೆಂತಜಿಳಾ ಥವ್ನಾ )

ಫುಡ್ೆಂ ಸಯಿೆಂ. ಸಂಸ್ತರ್ ಬದುಾ ೆಂಕ್ ಯುವಜಣ್

ಥವ್ನಾ

ಸ್ತದ್ಾ

ಆಸ್ತ.

-ಅನಿೋಶ್ ಕೊಲ ೋಡ ಮುದರಂಗಡಿ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಸಗ್ಳ ೊಂ ನಪಂಯ್​್ ಜಾಲೊಂ

✍️

ಅಡಾ​ಾ ರ್ಚನ ಜೋನ್

ಸ್ಾಂರ್ಜಚಾ ಆಮೊರಿ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಘರಾ​ಾಂತ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ಚೊ ಸ್ಮಾನ್ ಉಣ್ಯ ಪಡ್ಯೆ

ತರ್

ಮಾ​ಾಂಯ್​್

ಬೊಾಂಗಾೆ ಳೆಕ್

ಧಾ​ಾಂವ್ಚ್ಿ ಾಂವೆಚ ಚಾಹ ಯ್

ಯಾ

ಬಾಬಾನ್ ಅಾಂಗಿ ಕ್

ಅಸೆ ಾಂ, ಮೋಟ್, ಸ್ಕರ್

ಪಿಟೊ...

ಆಶೆಾಂ

ಎಕಾಚ್

ಬಕಾ​ಾ ರಾನ್ ಉಡ್ಯನ್ ಪಡ್ಯನ್ ಗಾದ್ದಾ

ಮೇರೆಾಂತೆ ಾ ನ್

ಓಕಾ್ಾಂತೆ ಾ ನ್ ಯಾ

ರ‍್ಟಾಂತೆ ಾ ನ್ ಲ್ಹ ನ್ ಎಕ್ ಬಟರ ಚೊ ಟೊಚ್​್ ಕಾಣ್ಘೆ ವ್ನ್ ಯಾ ಚಿಮೆಣ ಚಿ

ದೊಾಂದ ಕನ್​್

ಉಡಾ​ಾ ರ್ಣಾಂ ಘಾಲ್​್

ಯಾ ಏಕಾಮೆಕಾ ವೊಡಾೆ ಾ ನ್ ಉಲವ್ನ್ ವೆಚೆಾಂ ಅಸೆ ಾಂ.

" ಕ್ತಾ ಕ್ ಭುಗಾ​ಾ ್ಾಂ ಪರ್ಣರ್,

ಭೆಾಂ

ಇಲೆ​ೆ ಾಂ ಚಡ್‍ " ಪಾ​ಾಂಚ್ ಧಾ ಪಯೆಿ ಉಲೆ್ ತರ್ ಪೆಪ್ ರ್ ಮಠಾಯ, ಚೊಕ್ಾ

ಖಾ​ಾಂವೆಚ ಾಂ ಆಸೆ ಾಂ,

ನಾ​ಾಂ ತರ್ ಉಷ್ಣ ಾಂ ಕಚೆ್ಾಂ ಅಸೆ ಾಂ. ಚಡ್‍ ಮೊಲ್ಾಂಚೆಾಂ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಖಾ​ಾಂವ್ನಾ

ತವಳ್


ಕರ್ಣಯಾ

ತಾಂಕ್ ನಾತಿೆ

ದುಡಾ​ಾ

ಅದೆ

ಅಸೊೆ ೊ್.

ನಾಲ್​್ ಪೊಪಾಳ ಾಂ ಕಸರ್ ರಾ​ಾಂದಾ ಯ್

ಶೆಹರಾಕ್ ವೆಚೆಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರರ ಪ್

ಕೆಾಂಳ್ಳ್ಯ ಾ ಚೆ ಘಡಾಯ್ ಇತರ್ ಚಿಲೆ ರ್

ಆಸೆ ಾಂ. ಗಾದ ಸ್ಗೊಳೆಗಾರ್ ಯಾ ಇತರ್

ರಾ​ಾಂದಾ ಯ್ ದೋವ್ನ್

ಅತಿ ಗರ್ಜ್ಾಂಚಾ ಕಾಮಾ​ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ

ಹಾಂತುಾಂಚ್

ಶೆಹರಾ ಕುಶ್ಕ್ ವೆಚೆಾಂ ಅಸೆ ಾಂ.

ಲ್ಹ ನ್

ಕುಟಮ ಾಂ.

ಲ್ಹ ನ್

ಥೊಡ

ವೆವ್ಚ್ರ್ ಭೊವ್ನ ಉಣ್ಯ

ಪಿೋಡಕ್

ಸಜ್ನ್ ದ್ದಕೆತ ರ್

ಹಳೆಳ ಾಂತ್ ಅಸೆ

ಶೆಳ್ ತಪ್

ನಿತಾಂವ್ನ ಗರರ್ಮ ಉದ್ದಾ ಡ ಕತ್ನಾ

ಸಯ್ತ

ಚಡಾವತ್ ಲ್ಲಕ್

ಕನ್​್

ಹಡಾತ ಲರ್ಮ.

ಘಚೊ್ ಖಚ್​್

ತಿಶ್​್ತಲಾಂ

ಪಾವಿ​ಿ ಲ್ಾ

ಗಾದ್ದಾ

ಆಮಚ ಾಂ

ದೋಸ್ಾಂನಿ

ಸ್ಗೊಳೆಾಂತ್

,

ವಾ ಸ್ತ

ಪಾ​ಾಂಯ್

ಅಸ್ತ ಲ್ಲ, ತವಳ್ ಕಾಮಾ​ಾಂಕ್ ಜಣ್

ಕುಸ್ಾ ಲ್ಲ ತರ್ ಯಾ ಹಡ್‍ ಮೊಡೆ ಾಂ

ಮೆಳ್ಳ್ತ ಲೆ ತರಿ ಅಥಿ್ಕ್ ಪರಿಗತ್ ಬಳ್

ತರ್

ನಾತಿೆ

ಸಮಾ

ಹತ್

ಕಾರ್ಮ

ಬದೆ

ಕಚಿ್

ಶಾಥಿ

ಹಳೆಳ ಾಂತೆ ಾ ನಾಡಾ​ಾಂತೆ ಾ

ಅಸ್ಲೆ .

ಅಮಾಚ ಾ

ದಕುನ್

ವ್ಚ್ಡಾ​ಾ ಾಂತೆ

ಸಜ್ನಾಕ್

ಪಿಗ್ರ್ಜಚೊ ಲ್ಲಕ್ ಗಾದಾಂ ಕಸುಾಂಕ್

ಬಾಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಸಯ್ತ ಘರಾ​ಾಂನಿಚ್

ಘಚಿ್ಾಂ ಜತಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾ ಆಾಂಬುಡ್‍್

ಜಾತಲಾಂ, ತ್ಾಂಯ ಧಾ ಬಾರಾ ಜರ್ಣಾಂ ಭುಗಾ​ಾ ್ಾಂಕ್,

ದತಲೆ.

ಆತಾಂ ಎಕ್ ದೊನ್

ಕಾಡುಾಂಕ್ ಭಕಾ​ಾ ತತ್!

ಹಚಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಏಕ್ "ಸೊಸ್ಟ ಯ"

ಸಕಾ್ರಾ ತರ್ಫ್ನ್ ಉರ್ಣಾ

ಮೊಲ್ರ್

ತಸಲೆಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಗೋಸ್ ಗಡ್ಲೋಸ್ ಜಾಲೆಾಂ

ಥೊಡ್ಯ

ತರ್ ಮಾತ್ರ ಜಿೋಪ್ ಕಾರ್ ಗೋ ಬಾಡಾ​ಾ ಕ್

ಹಾಂಗಾ

ಕನ್​್

ಸ್ಗೊಳಿಗಾರಾ​ಾಂಕ್ ರ್ಜಾಂ ಕ್ತ್ಾಂ ಅಧಿಕ್

ಆಸ್ ತ್ರ ಾಂಕ್

ಪಾವೊಾಂವಿಚ

ವಿಲೆವ್ಚ್ರಿ ಕತ್ಲಾಂ.

ಸ್ಮಾನ್ ಥೊಡ್ಲ

ಕಾಳ್ಳ್ರ್

ರಿಯಾಯತ

ಆಸ್ಲೆ .

ಗರ್ಜ್ಚೆಾಂ ರಿೋರ್ಣ ರೂಪಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ತ ಲೆಾಂ. ರಾ​ಾಂದಾ ಯೆಕ್

ಪುವಿ್ಲ್ೆ ಾ

ಮೆಳ್ಳ್ತ ಲ್ಲ,

ಜಿೋಪ್ ಕಾರ್

ಆಸೊೆ ಶೇಟ್ ಮನಿಸ್.

ಭಾತ

ಗಾದ್ದಾ ಾಂಕ್

ಮಾಡಾ, ಪೊಪಾಳ ಾಂ ತಟಾಂಕ್, ಈಟ್

ಚಡಾವತ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಉಷ್ಣ ಾಂ ಕನ್​್

ವಹ ತ್ಲ್ಲ.

ಇಲೆ

ವ್ಚ್ಡ್‍

ಲ್ಹ ನ್ ಮಟಟ ಚಿ ಸ್ಗೊಳಿ ಬೇಸ್ಯ್

ಭರುಾಂಕ್ ಅಸ್ತ ಲ ಪ್ರಣ್ ಎಕ್ ಬಾಂಕ್

ಆಸ್ಲೆ

ಆಕಾಂಟ್ ಕೆಲೆ​ೆ ಬರಿ ಕರುಾಂಕ್ ಆಸ್ತ ಲೆಾಂ.

ಕುಟಮ ಾಂತ್,

ಬೊಾಂಗಾೆ ಳೆಕ್.

ಹಾ ಚ್

ಆಾಂಗಿ ಕ್ ದೋವ್ನ್ ಘರಾ

ಖಚಾ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುತ್ ಸ್ಮಾನ್

ಲ್ಲೋನ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸಯ್ತ

ದತಲೆ;

ಪಿಗಮ

ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಉರಂವೆಚ ಾಂ


ಯ್ದೋಜನ್. ಹಕಾ ಏಕ್ ಜಣ್ ಘರಾ​ಾಂ

ಘಚಾ್

ಘರಾ​ಾಂನಿ

ಆತೂರಾಯ್.

ಯವ್ನ್

ಹಪಾತ ಾ ಾಂಕ್,

ಆಾಂಗಾಣ ಕ್

ಪಾ​ಾಂವಿಚ

ಮಹನಾ​ಾ ಾಂಕ್ ಯಾ ದೋಸ್ ಕೂಲ ಕಾರ್ಮ ಕಚಾ​ಾ ್ಾಂಕ್

ಸವ್ಚ್​್ಾಂಕ್ ಹಾಂತುಾಂ

ಅವ್ಚ್ಾ ಸ್ ಆಸೊೆ .

ತುಮಾಚ ಾ

ಭತರ್ ಕ್ತ್ೆ ಯ್ ಪಯೆಿ

ತಾಂಕ್

ಬಾ​ಾಂದಾ ೋತ್.

ಸ್ತ್ ದಯ್ದ್ ಉತರ ನ್ ವಚೊನ್ ಲ್ಲೋಕ್ ಆಪಾಣ ಥಂಯ್ ಪೆಲ್ಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ದೆ ವಣ್ ಜಾಲ್ಾ .

ಏಕ್ ವಸ್​್, ದೊನ್ ವಸ್​್ಾಂ ಅಶೆಾಂ

ಸೊರ‍್

ಥೊಡ್ಲಾಂ ವಸ್​್ಾಂ ಸೊಸ್ಟ ಯ

ಪುಟಾ ನಾ.

(ಜನ

ಸುರು ಕಂಟರ

ಪಿಯತ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್

ಆತಾಂ

ಕ್ತ್ಾಂಯ್ ಸೊಾ ಚ್ ವಿಸ್ಲಾ

ಸೇವ್ಚ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸೆ ) ಭರ್ಲೆ​ೆ ಪಯೆಿ

ಜಾಯ್.

ಘರಾ​ಾಂನಿ ಬಾ​ಾಂದ್ರಲೆ

ತುಮಾ​ಾ ಾಂ ಇಲೆ ವ್ಚ್ಡ್‍ ಕುಡುೆ ನ್ ಪಾಟಾಂ

ವೊಡ್‍್

ನಾಕಾ

ಮೆಳ್ಳ್ತ ಲೆ.

ಧಾಂವೊರ್ ಸೊಡತ ಲೆ ಸ್ಲಗೆರ ೋಟ್ ಚುರುಟ್

ಹಾಂತುಾಂಚ್

ಥೊಡಾ​ಾ

ಆಪಾೆ ಾ

ಭುಗಾ​ಾ ್ಾಂ

ಕುಟಮ ಾಂನಿ

ಬಿಡ್ಲ

ತಾಂಡಾತೆ ಾ ನ್

ವೊಡ್‍್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಾ ತ್.

ಲ್ಹ ನ್

ಬಾಳ್ಳ್ಾಂಚೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಯಾ ನವೆಾಂ ಘರ್

ಮಟಟ ಚಾ ಗಡಾ ಆಾಂಗಿ ಾಂತ್ ಚಾಹ ಯ್

ಭಾ​ಾಂದಚ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಸಯ್ತ ಪೊಾಂತಕ್

ಪಿಯತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಫೈವ್ನ ಸ್ಟ ರ್ ಹೊಟೆ ಾಂ

ಪಾಯಾೆ ಾಂ.

ಜಾಯ್.

ಲ್ಕಾಂಗ ಧವೆಾಂ ಪುಡಾ ಾಂ

ನೆಹ ಸತ ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಪಾ​ಾ ಾಂಟ್ ಶಟ್​್ ಜಾಯ್, ಆತಾಂ ಸವ್ನ್ ಸ್ಮಾನ್ಾ

ಲ್ಲಕಾಚಿ

ಘಾಗೊರ

ಬಾಜು

ಕಾಪಾಡ್‍

ಸ್ಡ್ಲ

ಆಥಿ್ಕ್ ಪರಿಗತ್ ಸುಧಾರ ಲ್ಾ . ಮಾ​ಾಂಕಾಿ

ಚೂಡ್ಲದ್ದರ್ ಟಯ್ಟ ಫಿಟ್ ನೆಹ ಸ್ಪ್

ಥಾವ್ನ್

ಮನಿಸ್

ಜಾಲ್,

ಕುಶ್ಕ್ ಮನ್ ವೊಾಂದಲ್ಾಂ.

ರೂಕಾ

ಖೊಲೆ

ಗ್ಳಾಂತುನ್

ಪೆಾಂಕಾಟ ಕ್ ಮಾನ್

ಧಾ​ಾಂಪೊಚ ಕಾಳ್ ಪಾಟಾಂ ಗೆಲ್, ಮನಿಸ್

ಸೊಸ್ಯಟ ನ್ ಪಿಗಮ ಪಯೆಿ ಭಾ​ಾಂದುನ್

ಚಂದ್ದರ ಕ್ ಪಾವ್ಚ್ೆ , ಪಾ​ಾಂಯ್ ವ್ಚ್ಟೆನ್

ಚಾರ್

ಚಲ್ಲನ್ ವೆಚೊ ಲ್ಲೋಕ್ ಸುವ್ಚ್​್ತ್ರ್

ಅಾಂತರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ್

ಸೈಕಲ್ ಬೈಕ್ ಕಾರಾ​ಾಂನಿ ಭಂವೊಾಂಕ್

ಬಾಂಕಾ​ಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾೆ ಾ .

ಲ್ಗಾೆ .

ಧವನ್​್ ಬಸತ ೋಲ್ಾ ಕ್ ಮೆರ್ಜ ಕದಲ್

ಚಲ್ಲನ್ ವೆಚೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್

ಕಾ​ಾಂಟಳೊ ಯೆತ. ಹಾ ವೊತಾಂಚಾ

ಕಾಸ್

ಉರೈತ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಟಟ ಚಾ​ಾ ಮಣಯ್

ಜಾಯ್ ಪಡಾೆ ಾಂ.

ದ್ದವೆಕ್ ಕಣ್ಘಾಂ ಸುಕೆಚ ಾಂ? ಆತಾಂ ಮಹ ರ್ಜ ನಿಮತ ಾಂ ಜಾಯಾ್ ಹಬಾ ಪುಪೊ್ರ‍್ನ್

ಮನಾಿ ಚಿಾಂತಪ್

ಪಯಾಿ ಾ ಾಂಚೊ

ರಾನಾ ದಗೆನ್ ವ್ಚ್ಹ ಳ್ಳ್ಾಂ ದಗೆನ್ ಗಾದ್ದಾ

ಕರಿನಾಸ್ತ ಾಂ

ಆಾಂಗಾಲ್ಪ್ ರಿಕಾ​ಾ

ಭಾಡಾ​ಾ ಕ್ ಕನ್​್

ದಗೆನ್

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಝೂನ್ ಜಾಲ್ಾಂ,

ಬಾ​ಾಂದ್ರಲೆ ಾಂ

ಕಲ್ಾ ಚಿಾಂ


ಘರಾ​ಾಂ

ಪಣೆ ಲ್

ಪಡಾೆ ಾ ಾಂತ್,

ಬದಲ್ತ

ಕಣ್

ಪಾಟಾಂ

ಯತ

ಬೇಸ್ಯ್ ಕಾ​ಾಂಠಾಳೊ ಆಯಾೆ . ಕಣ್ಘಾಂ

ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಘೊಳೊನ್

ಮೊಚೆ್ಾಂ?

ವ್ಚ್ಟ್ ಯುಗಾ ಯುಗಾ​ಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ೆ ದತ.

ಶೆಹ ರಾ ಕುಶ್ನ್ ಪಾವ್ಚ್ೆ ಾಂ ಧಾ​ಾಂವ್ಚ್ೆ ಾ ಾಂತ್.

ಲ್ಕಾಂಗ ಖೊಮಸ್, ಕ್ಗ್ ಬಾಜು, ಪುಡಾ ಾಂ

ಅಧನಿಕ್

ಜಿವಿತಕ್

ನಾಟಕಾಚಾ ವೇದರ್ ಮಾತ್ರ ಝಳ್ಳ್ಾ ತ.

ಆಾಂಯ್ದಿ ಗಳೈಲ್.

ಹಳೆಳ ಾಂತಿೆ ಸಂಸಾ ೃತಿ

ಪುರಾಸ್ಣ್ಘಕ್ ಏಕ್ ಚೆಾಂಬು ಉದ್ದಕ್

ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್

ನಾಕಾ ಜಾಲ್,

ಆನಿ ಅರ್ಧ್ ಕುಡ್ಯಾ ಗೊೋಡ್‍, ಧವೊ

ವೊತಾಂತ್ ಶೈಲೆಚಾ​ಾ

ಒಟಟ ರೆ ಮನಸ್ಲೆ ತಿ ಬದಲ್ೆ ಾ ಅಡಂಬರಾಕ್.

ಮನಾಿ

ಆಾಂದ್ದ್ಲ್ಾಂ.

ಜಿವಿತ್

ಅಧನಿಕ್

ಶ್ಕಾಪ್

ಗಾರ ಸ್ಲತನಾ

ಮನ್ ರಾಕಾ ಸ್

ನವಿಾಂ

ನವಿಾಂ

ಝರ್ಲೆ

ಪಿಯಾವ್ನ ಖಾ​ಾಂವ್ನ್ ತನ್ ಭಾಗಂವೊಚ ತ ಕಾಳ್ ಆತಾಂ’ತಾಂ ಪುರಾಸ್ಣ್ಘಕ್ ಆಾಂಗ್

ದೂಖಿಕ್

ದ್ದಕೆತೋರಾಕ್

ಭೆಟ್,

ದ್ದಕೆತ ರ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಶ್ಡಾಂಕ್

ಪಾಶಾಚ ತ್ಾ ಫೇಶನಾ​ಾಂ ಕಂಗಾಲ್ ಕರುಾಂಕ್

ಸದ್ದಾಂಚ್ ಋಣ ಜಾವ್ನ್

ಲ್ಗಾೆ ಾ ಾಂತ್.

ಕ್ತಾ ಕ್ ತಚೆಾಂ ಬಸ್ಲ್ೆ ಾ

ಉತ್ , ಥಂಯ್

ಪೊೋಟ್ ಭತ್! ಸ್ಾಂಗೊಾಂಕ್

ಜಾಯೆತ ಾಂ,

ವಿಶಯ್ ಜಾಯೆತ

ಆಸ್ತ್.

ಬರಂವ್ನಾ ಕಣ್

✍️ ಅಡಾ​ಾ ರ್ಚೊ ಜೀನ್

-----------------------------------------------------------------------------------------

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


£ÀªÁå gÀÄPÁPï £À«A ¥Á£ÁA ªÀgÀ¸ï JPï ¥Á±Ágï eÁ¯ÉA

zɪÁPï ¨sÉlAªïÌ ¨sÀQÛ eÉÆQÛ

¯ÁgÁA¤ xÉÆqÁå ¦±Áågï WÁ¯ÉA

¸ÀÄAiÉÆð zÀAiÉÆð ¸ÀÄQÛ ¨sÀwð

ªÀÄ£Áê÷åA¤ ¸À¨Ágï ºÀıÁågï PɯÉA

UÀeÉðAvï ¥ÁA«Ñ ftÂAZï ªÀwð

§gÉA GgÉèA ªÁAiÀiïÖ UɯÉA

DzÉèA zÁgï ¸ÀªÁ̸ï zsÁA¥ÉèA ¥À£ÉðA VÃvï wvÁè÷ågï ¸ÀA¥ÉèA £ÀªÁå VvÁPï ¸ÀAVÃvï MA¥ÉèA

§gÁå ªÀÄÄPÁgï SÉÆmÉA PÁA¥ÉèA

¸ÀÄPÉÆå SÉÆ°AiÉÆ vÀ¤ðA ¥Á£ÁA ©üdÄ£ï ²dÄ£ï ¨Á½ÑA ªÀÄ£ÁA

¸Áéxïð £ÁwèA RjA zÁ£ÁA ¥sÀůÁA ¥sÀ¼ÁA zɪÁ ªÀiÁ£ÁPï

PÁ¼ÁÓ ©üvÀgï GªÀiÁ¼ÀÄA ¸ÀQÛ

-¹«, ¯ÉÆgÉmÉÆÖ 64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮನ್ ರಿತಾ​ಾ ಪಾೆಂಯೆಂಕ್ ವ್ನಣೆಂಚ್ಚ ಸ್ಲಭ್‍ಲ ದ್ಧವ್ನನ್ ರಚ್ಯಾ ಾ ಭುಮಕ್ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ತಣೆಂಚ್ಚ ವೊೋಲ್ ಆಡಂಬರ್ ಜಣಾ ೋಕ್, ವಿೆಂಚ್ಯಾ ೆಂ ಹ್ಯೆಂವೆ ಆೆಾ ಸಾ ಣ್ ಥೆಂಬ ಥೆಂಬ ಉದಾಕ್ ಪಾಗ್ಲೆ ತಾ ಜತಾ ಉದಾೆ ೆಂ ಕೊೆಂಡ್‍ ಸುಕ್ಯಣ ಾ ೆಂ ಸ್ತವ್ನಿ ೆಂಕ್ ಜಲಾೆಂ ದಯ್ಲಿ ರ್ಕ್ಯಾ ಾ ಕುಡಕ್ ಸುಖಾಳ್‍ ನಾ​ಾ ಣ್ ಅಗ್ಲಿೆಂಟ್ ಮನಾೆಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಸಯ್ರಾ ್ಕ್ಯಕ್ ನಾ ಚಲಾಿ ಾ ವ್ನಟ್ಕರ್ ಕ್ಯೆಂಟ್ಾ ೆಂಚೆಂ ಸಯ್ರಾ ತಾಕ್ಯ ಗಮನ್ ನಾ ಕುಡ ಥವ್ನಾ ವ್ನಾ ಳಾಿ ಾ ಘಾಮಚೊ ಪಮಿಳ್‍ ಮಾ ಕ್ಯ, ಮಾ ಜ ಶಾಥಿ ತರ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ತಾ ಾ ೆಂಕ್ ಕ್ಯೆಂಟ್ಳ

ಜಬಾ ರ್ ಮನಾೆಂಕ್ ಹಳಾ​ಾ ಚ್ಚ ಏಕ್ ಜೋಕ್ ಕಚಿೆಂ ಕಿತ್ೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮಾ ಕ್ಯ ತರಿೋ ಮಾ ಜಾ ಹಟ್ಾ ೆಂಕ್ ಲಾಗನ್

ಕ್ಯಳಿಜ್ ಸಯ್ರಾ ಮೊವ್ನಳಾೆ ೆಂ ಮನ್ ಸಯ್ರಾ ಬದಲಾ​ಾ ೆಂ ಮಾ ಜೆಂ ಪಾವ್ನಾ ೆಂ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ರ್ಕ್ಯಾ ಾ ೆಂತ್

ಉದಾೆ ೆಂ ವಿಣೆಂ ಗಳ ಸುಕ್ಯಾ ಶೆವೊಟ್ ಸ್ತಮೆ ರ್ ಆಸ್ತ, ರಿತಾ​ಾ ಹ್ಯತಾೆಂತ್ ಇೆಂಗೆ ಮತ್​್ ಮೆಳಾೆ 65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

-ಅಡಾ​ಾ ರ್ಚನ ಜನ್


66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕವಿರ್ತ ಕೊಣೆಂಯ್

ಕವಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮಹ ಣ್ ನಾ

ಬರವ್ಯಾ ತ್

ಝುಜಾೆಂ ಜಕ್ಲಲ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ ಝುಜಾೆಂ ಸಲ್ಲವ ಲ್ಲಲ ಾ ೆಂನಿ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ವಳವ ಳ್ಳೆ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ

ಕವಿರ್ತ ಬರಂವ್ಾ

ಆನಿ ಪಡಾ ಗೂಣ್ ಕತೆನಲ್ಲಾ ೆಂನಿ

ಕವಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮಹ ಣ್ ನಾ

ಕವಿರ್ತ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರವ್ಯಾ ತ್

ಕವಿರ್ತ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರವ್ಯಾ ತ್

ಕವಿರ್ತ ಬರಂವ್ಾ ಕವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮಹ ಣ್ ನಾ

ಮೊಗಾೆಂತ್ ಪ್ಡ್ಣಲ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ ಮೊಗಾೆಂತ್ ಉಟ್ಲಲ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ

ಕವಿರ್ತ ಬರಂವ್ಾ

ದೆವಕ್ ಪಾತೆಾ ತೆಲ್ಲಾ ೆಂನಿ ಆನಿ ದೆವಕ್ ಪಾತೆಾ ನಾತೆಲ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿ ಕವಿರ್ತ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರವ್ಯಾ ತ್ ಕವಿರ್ತ ಬರಂವ್ಾ ಕವಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮಹ ಣ್ ನಾ

ಕವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಚ್ ಮಹ ಣ್ ನಾ

ಪೂಣ್ ಪೂಣ್

ವಿಮರ್ನಕ್

ಜಾವ್ನ

ಆಸನಾರ್ತಲ ಾ ರ್ ಪ್ಪರೊ.

ಸಂಸಾರ್ ಭಂವ್ಯೆ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ ಬಂದಾ ಣೆಂತ್ ಆಸ್ತಲ ಲ್ಲಾ ೆಂನಿೆಂ

ಕ್ಯಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಲ ಾ ೆಂನಿ ಆನಿ ಅೆಂಕ್ಯವ ರ್ ಉಲ್ಚನಲ್ಲಾ ೆಂನಿ ಕವಿರ್ತ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರವ್ಯಾ ತ್ ಕವಿರ್ತ ಬರಂವ್ಾ

-ಎಚೆ ಮ್ ಪೆನಾನಲ್ 71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಾಣಿಯೆಚೊ

ಅವಸವ ರ್ _ 18. ಗಲಿವರಾಕ್

ರಾಕೊಣಾ ರ್

ಮಾ ಳೆ

ಎಕ್ಯ ರ್ರಾಚೊ ಹಂಕ್ಯರ್ ಆನಿ ಗತ್ಾ

ರಾವೆ​ೆ ರಾೆಂತ್

ಕ್ಯೆಂಯ್ರ

ದಾಖಯಾ ಲೊ.

ಮಟ್ವ ಾ

ತೊೆಂದ್ಧ್ ಜಲಾ​ಾ ತ್ ತರ್ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ

ಮನಿಸ್ ತಾಚ ಮಟ್ವ ಾ

ರಾಕಣಾ ರಾ

ವೆಕಿಾತಾವ

ವವಿ​ಿೆಂ

ಮತ್​್ .

ವಿಷಾ ೆಂತ್

ಕ್ಯಸ್ತಾಚೊ ಆಕ್ಯರಾಚ್ಯಾ

ತಾಕ್ಯ

ಚಡ್‍

ಬ್ ಬ್ರಾ ೆಂಗ್ಾ ನಾ​ಾ ಗ್ಲೆಂತ್ ಹೊ ಮನಿಸ್

ಆಹಂಭಾವ್ನ ಆಸ್ಲಾ . ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ

ಮಟ್ಲವ

ಜೆವ್ನಣ್ ಕತಾಿನಾ ಗಲಿವರಾನ್ ತಾ​ಾ

ಆನಿ ಕುೆಂಟ ಜವ್ನಾ ಸ್'ಲೊಾ .

ತೊ ಫಕತ್ಾ ತಿೋಸ್ ಫುಟ್ ಮತ್​್ ಲಾೆಂಬ್

ಮಟ್ವ ಾ ಕಸ್ತಾಚ್ಯಕ್ ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲ ಸ್ತೆಂಗ್ಲಾ ಾ ಕ್

ಆಸ್ಲಾ . ತಾಚ ಪಾ್ ಸ್ ಗಲಿವರ್ ಮಟ್ಲವ

ತಾಕ್ಯ

ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ತಾಕ್ಯ ಇ್ಾ ೆಂ ಸಮದಾನ್

ರಾಗ್ಲನ್

ಭೊಗೆಾ ೆಂ.

ಧೂದಾಚ್ಯಾ

ಗಲಿವರ್

ಮೆಜ

ಉಲಯಾ ಸ್ತಾ ನಾ ಪಾಸ್ತಯ್ಲ

ಘಾಲೊ.

ರಾಗ್

ಆಯ್ಕಲೊಾ .

ಗಲಿವರಾಕ್ ವಾ ಡ್‍

ತಾ​ಾ

ತಾಣೆಂ ಉಕುಾ ನ್

ಆಯಾ ನಾೆಂತ್

ಆಯಾ ನಾೆಂತ್

ವಯ್ರ್

ರಾವೊನ್

ಹೊ

ತ್ಣೆಂಚ್

ಗಲಿವರಾಚ್ಯಾ ತಕೆಾ ಪಯಿೆಂತ್ ಧೂದ್

ಮರಿತ್ಾ

ಆಸ್ಲಾ .

ಆಸ್ಲನ್ ಗಲಿವರ್ ಬುಡೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ

72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಲೊಾ . ತೊ ಮಟ್ಲವ ಥಂಯ್ರ

ರಾಕೊಣಾ ರ್

ರಾವ್ನನಾಸ್ತಾ ೆಂ

ಧೂದಾಚ್ಯಾ ರಾಗ್ಲನ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ಆಯಾ ನಾೆಂತ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ಲಡ್‍ಾ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್

ರಾಣಿ

ರಾಣಿಯೆಚೊ

ರಾಕೊಣಾ ರ್

ರಾವೆ​ೆ ರಾೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಹ್ಯಾ ಮಸ್ತೆಂಕ್ ಧನ್ಿ ಗಲಿವರಾಕ್ ಭೆಷಾ ೆಂವೆಿ ಖಾತಿರ್ ತೊೆಂಡ್ಟಕಡ್ೆಂ,

ನಾಕ್ಯಕಡ್ೆಂ

ಹ್ಯಡ್‍ಾ

ಯೆತಾನಾ ಗಲಿವರ್ ಧೂದಾೆಂತ್ ಬುಡ್ಿ ೆಂ

ಸ್ಲಡ್ಟಾ ಲೊ. ರಾಣಿಯೆಕ್ ಹ್ಯೆಂಚೊ ಖೆಳ್‍

ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಗಲಿವರಾಕ್ ಕ್ಯಡ್ಿ ೆಂ ಪ್ ಯತ್ಾ

ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ತಿಣೆಂ ಕೆ್ೆಂ ತರಿೋ ತಿಕ್ಯ ಜ್ೆಂನಾ.

ಆನಿ ತಿ ಹ್ಯಸ್ತಾ ಲಿ. ಪುಣ್ ಗಲಿವರ್ ಮತ್​್

ಗಲಿವರಾಕ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಕ್ಯಣಘ ೆಂವೆಿ ೆಂ ತ್ೆಂ

ಆಪ್ಾ

ಚಡುೆಂ

ಮತಾಿಲೊ.

ಧಾೆಂವೊನ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ಆಯೆಾ ೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್

ಆನಿ

ಕ್ಯಡ್ಾ ೆಂ.ಇತ್ಾ ೆಂ

ಭಾರಿಚ್ಿ

ಮಝ ಭೊಗ್ಲಾ ಲಿ

ತಲಾವ ರಿನ್

ಆಸಲೊಾ

ಹ್ಯಾ

ಥೊಡಾ

ಮಸ್ತೆಂಕ್

ಚ್ಚಲಾ ರ್ ಗಜಲಿ

ಪ್ರರಾ ಜತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ಭಿತರ್

ಸ್ಲಡ್ಟಾ ಾ ರ್ ಗಲಿವರಾಚೆಂ ಜವಿತ್ ಸುಖಿ

ಧಾರಾಳ್‍ ಧೂದ್ ಗೆ್ಾ ೆಂ.

ಆಸ್'್ಾ ೆಂ.

ಇಲೊಾ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್

ವಿಶೆವ್ನ ತಾಣೆಂ ಘೆತೊಾ

ಆನಿ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್

ದಸ್ತೆಂನಿೆಂಚ್

ಥೊಡ್ಟಾ

ರಾಯನ್

ತಾಕ್ಯ

ಸದಾೆಂಚಬರಿ ಹುಶಾರ್ ಜಲೊ.

ಶೆಾ ರಾೆಂತ್ ಭೊೆಂವೊನ್ ಯೆ​ೆಂವ್ನಿ ಾ ಕ್

ರಾಣಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ರ ಗಲಿವರಾಕ್ ಪುಕೆ​ೆ ಲಾ

ಪವಿಣಿ​ಿ ದಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಮಚೆಂ ತ್ೆಂ

ಮಾ ಣ್ ಆಪಯಾ ಲಿ. ತುಜಾ

ಚಡುೆಂ

ಗ್ಲೆಂವೊಿ

ತಾಕ್ಯ

ಎಕ್ಯ

ಲೊೋಕ್ ಪ್ರರಾ ತುಜೆಬರಿಚ್ ಪುಕೆ​ೆ ಲಾಗ್ಲೋ?

ಘಾಲ್ಾ

ಭಿೆಂವುೆ ರಗ್ಲೋ ಮಾ ಣ್ ತಿ ಗಲಿವರಾಕಡ್

ಆಸ್ತಾ ್ೆಂ. ಗಲಿವರಾಕ್ ತಾ​ಾ

ವಿಚ್ಯತಾಿಲಿ. ತಿಣೆಂ ಆಶೆ​ೆಂ ವಿಚ್ಯರೆಂಕ್

ಧಾಕ್ಯಾ ಾ

ಕ್ಯರಣ್

ಬ್ ಬ್ರಾ ೆಂಗ್

ಸೃಷೆಾ ಚ್ಚ ಸ್ಲಭಾಯ್ರ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಸ್ತಧ್ಾ

ಥಂಯಿ ಾ

ಜತಾ್ೆಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ ತ್ೆಂ ಚಡುೆಂ

ಸಯ್ರಾ

ಆಸಾ ೆಂ.

ನಾ​ಾ ಗ್ಲೆಂತ್

ಆಸ್ತಾ ನಾ

ಮಸ್ತೆಂಕ್

ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ಗಲಿವರ್

ತಾಚ್ಯಾ

ಪ್ಟ್ಲಾೆಂತ್

ಪ್ೆಂಕ್ಯಾ ಕ್ ಖ್ಲವವ್ನಾ

ಪ್ಟ್ಕಚ್ಯಾ

ಜನ್ಲಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ನ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ಹ್ಯತಾೆಂತ್

ಭಾಯೆಾ

ಉಕಲ್ಾ

ಭಿೆಂಯೆತಾಲೊ. ಮೂಸ್ ಎಕ್ ಲಾ​ಾ ನ್

ಭಾಯ್ಕಾ ೆಂ ದೃಶಾ​ಾ ೆಂ ಆನಿ ಸ್ಲಭಾಯ್ರ

ಸುಕ್ಯಣ ಾ ಬರಿ ಆಸ್ಲನ್ ಜೆವ್ನಣ

ಧಾಕಯಾ ್ೆಂ.

ತ್ದಾ​ಾ

ಗಲಿವರಾಕ್

ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ

ಲೊೋಕ್

ಜಮಾ ಲೊ.

ಆೆಂಗ್ಲರ್ ಬಸ್ಲೆಂಕ್ ಪಳ್ಳತಾ್. ಥೊಡ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ಭಾರಿಚ್

ಮಯಿದನ್

ಪಾವಿಾ ೆಂ ಬಶಿಯೆಚರ್, ಖಾಣೆಂಚರ್

ಆನಿ ಗವ್ ವ್ನನ್ ದ್ಧಖಾ​ಾ ಲೊ.

ಬಸ್ಲೆಂಕ್

ಗಲಿವರಾಚೊ ತೊ ಮಟ್ಲವ

ಗಲಿವರಾಚ ಭೊೆಂವಿಾ

ವೆಳಾರ್

ಉಬಾ ್ ಆನಿ

ವಾ ದಾ​ಾ ಡ್ಟಾ ್.

ಮೂಸ್

ಭಾರಿಚ್ ಗಲಿೋಜ್ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ಗಲಿವರ್

ಕೆದಾಳಾಯ್ರ

ಕಿತಾ​ಾ ಕ್'ಗ್ಲೋ

ಸ್ತೆಂಪಾ ಯಾ ಲೊ.

ಚಡಾ ಡ್ಟಾ ಲೊ.

ತೊ

73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತಾಕ್ಯ ಏಕ್

ಆಕ್ಯರ್

ತೊೆಂದಾ್ ಾ ೆಂಕ್ ದೋಸ್

ತೊ


ಫಳಾೆಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಯ ಮಳಾೆಂತ್ ಚಲೊನ್

ತೊ

ವೆತಾನಾ

ಭೊೆಂವೊೆಂಕ್

ತ್ಾ

ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ

ಎಕೊಾ

ಎಕುಸ ರೊ ಆಶೆತಾಲೊ.

ರಾಕೊಣಾ ರಾನ್ ತೊ ರೂಕ್ ಧನ್ಿ

ಗ್ಲೆಂವ್ನೆಂ

ಆನಿ

ಹ್ಯಲಯ್ಲಾ .

ಭುಗ್ಲಾ ಿೆಂ

ವಿಷಾ ೆಂತ್

ವಾ ಡ್‍ ಬಾ ರಲಾಬರಿೆಂ

ಆಸ್ನಿ ೆಂ ಫಳಾೆಂ ಟಪ.. ಟಪ.. ಕನ್ಿ

ಅಶೆ​ೆಂ

ಗಲಿವರಾಚ್ಯಾ

ಥೊಡೆಂ

ಆೆಂಗ್ಲರ್ ಪಡಾ ೆಂ ಆನಿ

ಗಲಿವರ್ ಧಣಿ​ಿಕ್ ಶೆವ್ನಾ ಲೊ.

ಏಕ್

ಹೆಣೆಂ

ಆಪಾ​ಾ ಾ

ತಾವ್ನಾ

ಬಯೆಾ ಚ್ಚೆಂತಾಲೊ.

ತ್ಣೆಂ

ಲಾ​ಾ ನ್

ಗಲಿವರಾಚಾ

ತೊಟ್​್ತ್

ಭೊೆಂವ್ನಾ ನಾ

ವಾ ಡ್‍

ಸುಕಿಣ ೆಂ

ಭೊೆಂವಿಾ ೆಂ ಕಿತ್ೆಂಚ್ ಭೆಾ ೆಂ

ದೋಸ್ ಗಲಿವರಾಕ್ ಪಳ್ಳೆಂವೆಿ ೆಂ ಚಡುೆಂ

ಭಿರಾೆಂತ್ ನಾತಾ​ಾ ಾ ಬರಿ ಉಬಾ ಲಿೆಂ.

ತಾಕ್ಯ ಸ್ಲಡ್‍ಾ ಖಂಯ್ಕಿ ೋ ಎಕ್ಯ ಗಜೆಿಚ್ಯಾ

ಗಲಿವರಾಚೊ

ಕ್ಯಮಕ್

ಗೆ್ೆಂ

ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್

ಸ್ತವಿಜನಿಕ್ಯ

ಪ್ಟ್ಾ ನ್

ಹ್ಯಕ್ಯ

ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ಧಾೆಂವೊನ್

ಯೇವ್ನಾ ,

ಎಕ್ಯ

ಕ್ರಡ್ಾ

ಗಲಿವರಾಕ್

ಚಡ್ಟವತ್

ವೇಳ್‍

ಸ್ತೆಂಗ್ಲತಾ

ಪಾಶಾರ್

ಜತಾಲೊ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ತಾಕ್ಯ ಎಕುಸ ರೆಂ ಜವ್ನಾ ಭೊೆಂವೊೆಂಕ್ ಜಯಾ ತ್'್ಾ ೆಂ.

ಆಪಾ​ಾ ಾ ತೊೆಂಡ್ಟತ್ ಚ್ಯಬನ್ ಧನ್ಿ

ರಾಣಿಯೆನ್

ಧನಿಯ ಸಶಿ​ಿೆಂ ವಾ ನ್ಿ ದವಲೊಿ.

ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ

ಭೊೋವ್ನ'ಶಾ​ಾ

ಗಲಿವರ್ ಎಕ್ಯ ಸ್ಲೆಂಸ್ತಾ

ರೂಪಿತ್ ಕೆ್ಾ ೆಂ. ತ್ೆಂ ಗಲಿವರಾಕ್ ಸಯ್ರಾ

ಭಾಷೆನ್ ದಸ್ಲಾ ಜೆಂವ್ನೆ ಪುರೊ. ತಾ​ಾ

ಫಸಂದ್ ಜ್ಾ ೆಂ. ಗಲಿವರ್ ದೊೋಣ್

ಪ್ಟ್ಾ ಕ್ ಬರಿ ತಭೆಿತಿ ದಲಿಾ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್

ವರ್ಚಿ ಚ್ಯೆಂತ್ ಹುಶಾ​ಾ ರ್ ಮಾ ಣ್ ತಿಕ್ಯ

ಗಲಿವರಾಕ್

ತೊೆಂದ್ಧ್

ಕಳ್‍'ಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಧಾಕಿಾ ದೊೋಣ್

ದೋನಾಸ್ತಾ ನಾ, ತಾಚೆಂ ವಸುಾ ರ್ ಸಯ್ರಾ

ತಯರ್ ಕೆಲಿ. ತಿ ತಯರ್ ಜಲಿಾ ಚ್ಿ

ಧನ್ಿ ವೊೋಡ್‍ಾ ಪಿೆಂಜುನ್ ಘಾಲುೆಂಕ್

ರಾಯಕ್

ನಾ. ಪುಣ್ ಗಲಿವರಾಕ್ ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲೋ ಎಕ್ಯ

ರಾಯನ್ ತಿ ದೊೋಣ್ ವಾ ಡ್‍ ಎಕ್ಯ

ನಮೂನಾ​ಾ ಚೊ

ತಳಾ​ಾ ೆಂತ್

ಕ್ಯೆಂಯ್ರ

ದಖ್ಲ

ಬಸ್'ಲೊಾ .

ಏಕ್

ನವೆ​ೆಂಚ್

ಕ್ಯಯಿಕೃಮ್

ತಿಣೆಂ

ತಿ

ಸ್ಲಡಾ .

ದಾಖಯ್ಕಾ .

ಗಲಿವರ್

ಏಕ್

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ತೊ ಸ್ತಕೊಿ ಜಲೊ. ಆಶೆ​ೆಂ

ಘಂಟ್ಲಭರ್ ತಾ​ಾ ಧಾಕೆಾ ಾ ದೊೋಣಿಯೆರ್

ಸಬರ್ ಘಡತಾೆಂ ಜವ್ನಾ 'ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಲಿೆಂ.

ಖೆಳೆ . ಥೊಡಾ

ಏಕ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಯ ಗ್ಲೋದಾನ್ ಝೆಂಪಯ್ರ

ಹ್ಯತಾೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಾ

ಮನಾ​ಾ ಿಕ್ಯ ಉಕುಾ ನ್ ವಾ ರೆಂಕ್ ಸಯ್ರಾ

ವ್ನರೆಂ ಘಾಲ್ಾ ತಿ ದೊೋಣ್ ಮಕ್ಯರ್

ಪಳ್ಳ್ಾ ೆಂ. ಅನ್ಾ ೋಕ್ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಜಲಾ​ಾ ಿ

ವೆಚಬರಿೆಂ

ವಯ್ರ್

ಪಡನ್

ಮನಾೆ ಾ ೆಂಕ್ ಪುರೊ ಜ್ೆಂ ಮಾ ಣಾ ನಾ

ಪಾೆಂಯೆಂಕ್ ಬರೊ ಮರ್ ಕನ್ಿ

ಥೊಡ್ ಚಡ್ ಖೆಳೆಂಕ್ ಯೆತಾ್. ಖೆಳ್‍

ಕ್ಯಣಘ ಲೊಾ . ಆಶೆ​ೆಂ ಪ್ರರಾ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್

ಪ್ರರಾ

ಥವ್ನಾ

ನಿಸ್ಲ್ ನ್

74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸ್ನಾ ಾೋಯ್ಲ ತಾೆಂಚ್ಯಾ

ಆಯಣ ಾ

ಕತಾಿಲಿೆಂ.

ಆಕೇರ್

ಜತಚ್ಿ

ಥವ್ನಾ ಬಯ್ರಾ

ತ್ೆಂ


ಕ್ಯಮಚೆಂ ಚಡುೆಂ ಗಲಿವರಾಕ್ ಪ್ಟ್ಕ

ಮೆಂಕ್ಯಾ ಚೆಂ

ಪಿೋಲ್

ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಾ ಕುಡ್ಟಕ್ ವಾ ತಾಿ್ೆಂ.

ಮೆಂಕ್ಯಾ ನ್

ಚ್ಚೆಂತ್ಾ ೆಂ

ಏಕ್ ದೋಸ್ ಮಣೊೆ ಏಕ್ ಉದಾೆ ೆಂತ್

ಯೇವ್ನಾ ಗಲಿವರಾಕ್ ಪೊಟ್ಾ ನ್ ಧ್ಿೆಂ

ಯೇವ್ನಾ

ದೊೋಣ್

ತಾ​ಾ ಮೆಂಕ್ಯಾ ನ್. ತ್ದಾಳಾಚ್ಿ ಭಾಯ್ರ್

ಉಡಾ .

ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲೋ ಗಲಾಟ್ಲ ಜಲಾ​ಾ ಾ ನ್ ತೊ ಸಟ್ಾ

ಸವ್ನಿಲೊ.

ಚಲಯಾ ಸ್ತಾ ನಾ

ತೊ

ತಾೆಂತು

ಮಾ ಣ್ ಆನಿ

ಲಾಗ್ಲೆಂ

ಗಲಿವರಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕ್ಯ ಹ್ಯತಾೆಂತ್

ಕನ್ಿ

ಆಸ್ತಿ ಾ

ತಾ​ಾ

ವಯಾ ಾ

ತಾ​ಾ

ಉಡ್ಟಾ ನಾ ತಾಣೆಂ ಗಲಿವರಾಕ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ

ದೊೋಣ್

ದಾೆಂಡ್ಟಾ ನ್

ವರ್ಚಿ ೆಂಚ್ಯಾ

ಬಳಾನ್ ಮನ್ಿ

ಜನ್ಲಾೆಂತಾ​ಾ ಾ ನ್

ತಾ​ಾ

ಉಡನ್

ಮಳಿಯೆಕ್ ಪಾವೊಾ . ತೊ

ಮಣೆ ಾ ಕ್ ಧಾೆಂವ್ನಾ ವ್ನಾ ತೊ ಸುರಕಿಾ ತ್

ಪಾೆಂಯೆಂನಿ

ರಿೋತಿನ್ ತಡಕ್ ಪಾವೊಾ .

ಗಲಿವರಾಕ್ ಥಂಯ್ರ ಥವ್ನಾ

ಗಲಿವರ್

ಹ್ಯೆಂಗ್ಲ

ವಚೊೆಂಕ್

ಥವ್ನಾ

ಜ್ಾ ೆಂ

ಮೆಂಕ್ಯಾ ಕ್

ರ್ಚಕವ್ನಾ

ಕ್ಯರಣ್

ಸಂಭಂಧ್

ಎಕ್ಯ

ಮೆಳಿ​ಿ

ಘಟ್ಾ

ಸ್ತಧಾ ತಾ

ಧರ್'ಲಾ​ಾ ಾ ನ್

ಆಸ್ನಾ .

ಸುಟ್ೆ

ಆನಿ

ತಾ​ಾ

ಮೆಂಕ್ಯಾ ನ್ ಗಲಿವರಾಕ್ ತಾ​ಾ ಪಿೆಂಜ್ ಾ

ಜ್ಾ ೆಂ.

ಥವ್ನಾ ವಾ ಚಿೆಂ ಪ್​್ ೋತನ್ ಕತಾಿನಾ ತ್ೆಂ

ಕ್ಯಣಘ ೆಂವೆಿ ೆಂ

ಸ್ತಧ್ಾ ಜ್ೆಂನಾ. ಕಿತಾ​ಾ ಕ್ ಗಲಿವರಾಚ್ಚ

ಚಡುೆಂ ಗಲಿವರಾಕ್ ಆಪಾ​ಾ ಾ ಕುಡ್ಟೆಂತ್

ಚ್ಯಕಿ್ ಕಚಿ ತ್ಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಾ ಡ್ಟಾ ಾ ನ್

ದವನ್ಿ

ಕಿೆಂಕ್ಯ್ ಟ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ಖಂಯ್ಕಿ ೋ

ಭಾಯ್ರ್

ಗೆ್ಾ ೆಂ.

ಗಲಿವರ್

ಅಪುಣ್

ಪ್ಟ್ಲಾಚ್ಯಾ

ಜನ್ಲಾ ಥವ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್

ಪಳ್ಳವ್ನಾ ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲ

ಆಸ್'ಲಾ​ಾ ಾ

ಬಸ್'ಲೊಾ .ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣೆಂಗ್ಲ

ತ್ಾ

ಕಿೆಂಕ್ಯ್ ಟ್ಕ

ಧಮಿನ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಲೊೋಕ್ ಜಮೊಾ .

ಸವಕ್ಯೆಂನಿ ಹ್ಯಡಾ .

ಕುಡುಸ ನ್

ಸಬರ್

ಏಕ್

ನಿಸಣ್

ಲೊೋಕ್

ವಯ್ರ್

ಸಬ್ಾ

ಮಳಿಯೆರ್

ಧಾೆಂವೊನ್

ತಾ​ಾ

ಗಲಿವರಾನ್

ಮೆಂಕ್ಯಾ ಕ್

ಪಳ್ಳತಾಲೊ.

ತೊ

ಉಟ್ಲನ್ ಪಳ್ಳ್ೆಂ. ಏಕ್ ಮೆಂಕೊಡ್‍

ಮೆಂಕೊಡ್‍

ಎಕ್ಯ

ಹ್ಯತಾನ್

ಹ್ಯಚ್ಯಾ ನದ್ಧ್ ಕ್ ಪಡಾ . ತೊ ಕುಡ್ಟೆಂತ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ಧರನ್

ಅನ್ಾ ೋಕ್ಯ

ಹೆಣೆಂ

ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲೋ

ಹ್ಯತಾೆಂತ್

ಸ್ಲಧಾ​ಾ ೆಂ ಕರನ್ ಆಸ್'ಲೊಾ . ತಿತಾ​ಾ ಾ ರ್

ಗಲಿವರಾಕ್

ತಾಣೆಂ ಗಲಿವರಾಕ್ ಪಳ್ಳ್ೆಂ. ಕ್ರಡ್ಾ

ಜವ್ನಾ ತೊ ಆೆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್‍ಾ ಹ್ಯಸ್ತಾ ಲೊ.

ಗಲಿವರಾ

ತ್ದಾಳಾ

ಆಯ್ಲೆ ೆಂಕ್

ಉಡಿ

ಮರ್'ಲಿಾ .

ಲಾಗೆಾ .

ತ್ಣೆಂ

ಸಶಿ​ಿೆಂ

ವಚೊನ್

ವಚೊನ್

ತಾಚೊ

ತಾಕ್ಯ

ಪೊಶೆತಾಲೊ.

ಕುರ್ಚಲೊಾ

ಕೆಲಾ​ಾ ಾ ಬರಿ

ಮೆಂಕೊಡ್‍

ತಾಕ್ಯ

ಹ್ಯತ್ ಧನ್ಿ ಹ್ಯಲಯ್ಲಾ ಆನಿ ಸುಕಿಾ ಮ್

ಸಮದಾನ್ ಕರೆಂಕ್ ಪಳ್ಳತಾಲೊ. ಹೆ​ೆಂ

ರಿೋತಿರ್ ಗಲಿವರಾಕ್ ಪಳ್ಳೆಂವ್ನೆ ಪಡಾ .

ಪ್ರರಾ ಲೊೋಕ್ ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ಗಲಿವರ್

ಮಜ್ ಕ್

ಬೋವ್ನ'ಶಾ​ಾ

ಎಕ್ಯ

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಖೆಳ್‍

ಹ್ಯಸ್ತಾ ಲೊ.

ಉೆಂದಾ್ ಕ್

ಮಕಿ


ಸಂಕಷ್ಾ ಮಾ ಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಲಿಾ ಗಲಿವರಾಚ್ಚ

ಅಭಿಮನಾಕ್

ಗಜಲ್.

ಬಸ್'ಲೊಾ . ಹಯೆಿಕ್ ದೋಸ್ ಏಕ್ ವ

ನಿಸಣ್ ದವರ್'ಲಿಾ ಚ್ ಆತಾೆಂ ಸೇವಕ್

ಅನ್ಾ ೋಕ್ ಆಸಲಿೆಂ ಘಡತಾೆಂ ಚಲೊನ್

ಪ್ರರಾ ವಯ್ರ್ ಮಳಿಯೆಕ್ ಚಡೆಂಕ್

ಆಸ್ತಾ ಲಿೆಂ

ಲಾಗೆಾ .

ಗಲಿವರಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಖಾ​ಾ ್ೆಂ. ಆನಿ

ಹೆ​ೆಂ

ಪಳ್ಳವ್ನಾ

ಗಲಿವರಾಕ್ ಥಂಯ್ರಿ

ಹ್ಯೆಂಗ್ಲಸರ್ ಮಾ ಣ್

ಮೆಂಕ್ಯಾ ನ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ೆಂ ಆನಿ

ರಾವ್ನಾ ಾ ರ್

ತೊ

ಉಡನ್

ಸಂಚ್ಚಕ್ಯರ್ ಧಾೆಂವೊಾ .

ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲೋ

ಆನಿ

ತಾ​ಾ

ದಖ್ಲ

ವವಿ​ಿೆಂ

ಸಕ್ಯಾ ೆಂ ಮಕ್ಯರ್ ತೊ ಲಾ​ಾ ನ್ ಜೆಂವೊಿ

ಅನೊಭ ೋಗ್ ತಾಕ್ಯ ಜತಾಲೊ. ದೋಸ್ ವೆತಾೆಂ

ವೆತಾೆಂ

ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ತ್ ಸವಕ್ ಪ್ರರಾ ಸಕ್ಯಾ

ನಮೂನಾ​ಾ ಚೆಂ

ದ್ಧೆಂವೆಾ .

ತಾಕ್ಯ ಭೊಗ್ಲಾ ್ೆಂ.

ಕಿತ್ೆಂಗ್ಲ

ೆಜರಾಯ್ರ

ಎಕ್ಯ ತಶೆ​ೆಂ

ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಯ ಘಡತಾ ಉಪಾ್ ೆಂತ್ ಸಕ್ಯಾ ೆಂನಿ ಗಲಿವರಾಕ್ ತಮಶೆ ಕರೆಂಕ್ ಸುರ ಕೆ್ೆಂ.

ರಾಯ್ರ

ಸಯ್ರಾ

(ಮೆಂದರೆಂಕ್ ಆಸ್ತ)

ಗಲಿವರಾಕ್

ತಮಶೆ ಕತಾಿಲೊ. ತಶೆ​ೆಂ ಗಲಿವರಾಕ್

_ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಅರ್ತೆ ವರ್.

ಹೆ​ೆಂ ಪ್ರರಾ ಬರೆಂ ದಸಾ ೆಂನಾ. ತಾಚ್ಯಾ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಮೊಗಾಚಿಂ 30 ವರಾಸಿಂ

ಮುಖೆಲ, ಮಂಗ್ಳಳ ಚೊ್ ಆದೊೆ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಯುವ

ದಯೆಸಜಿಚಾ​ಾ

ಯುವ

ಸಂಚಲನಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್, ದಯೆಸಜಿಚಾ​ಾ ಪಾಸೊತ ರಲ್

76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸಮತಿಚೊ

ಪರ ಥರ್ಮ


ಜಾ​ಾಂವ್ನ್ ಹಾ ಚ್ ಜನೆರ್ 1 ವೆರ್ ಆಪೊೆ ಮೊೋಗಾಚೊ 30ವೊ ವ್ಚ್ಷ್ಟ್ಕೋತೆ ವ್ನ ಭಾರಿಚ್ ಸ್ದಪಣಾಂ ಆಪಾೆ ಾ ದೊಗಾ​ಾಂ ಭುಗಾ​ಾ ್ಾಂ ಹರ್​್ ಆನಿ ಹೋರ ಬರಾಬರ್ ಬಾಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತೆ ಾ ಟ

ಕೋಸ್ಟ

ರ್ಜವ್ಚ್ಣ

ಅನುಪರ್ಮ ಕೋಸ್ಟ

ಹೊಟೆಲ್ಾಂತ್

ಬರಾಬರ್

ಸ್ದ್ದಾ

ಸಂಭರ ಮುಾಂಕ್

ಲ್ಗೆ ಾಂ. ಪರ ಸುತ ತ್

ಕನೆ​ೆ ಪಾಟ

ಬಾಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತೆ ಾ

ಆಕಾಶ್‍ವ್ಚ್ಣಾಂತ್ ವ್ಚ್ವ್ನರ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ ಆನಿ ಎಚ್. ಆರ್. ಮಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತ್ ಆಪೆ​ೆ ಾಂ ಇಸ್ಲತ ಹರಾ​ಾಂ

ಉದಾ ರ್ಮ

ಮುಖಾರುನ್

ಆಸ್. ತಾಂಚಿ ಭುಗ್ಾಂ ವಹ ಡ್ಯೆ ಪ್ರತ್ ಇಾಂರ್ಜ್ ರ್

ಹರ್​್

ಮಸ್ಲೋ್ಡ್ಲಸ್

ಬಾಂಗ್ಳಳ ರಾ​ಾಂತೆ ಾ

ಕಂಪೆಣ ಾಂತ್

ಬರಾ​ಾ

ಹುದ್ದಾ ಾ ರ್ ಆಸ್. ಆಯೆ​ೆ ವ್ಚ್ರ್ಚ್ಚ ತ

ಕಾಮಾರ್ ಜಮ್ನಿ ವಚೊನ್ ಆಯಾೆ ಆನಿ

ಪರತ್

ವೆಗಾಂಚ್

ವೆಚಾ​ಾ ರ್ ಆಸ್.

ಥಂಯ್ೆ ರ್

ಧವ್ನ ಹೋರಾ ಆಪೆ​ೆ ಾಂ

ಎರ್ಮ.ಬಿ.ಎ. ಶ್ಕಾಪ್ ಸಂಪಂವ್ನ್ ಪರ ಸುತ ತ್ ಲ್ಸ್ತ್ ಲ್ಯಕ್

ಕಾಯ್​್ದಶ್​್

ತಸಾಂಚ್

ಇಸ್ಲತ ಹರಾ​ಾಂ ಉದಾ ಮ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳಾ ಪಾ​ಾಂಗಾಳ

ಆನಿ ಕನೆ​ೆ ಪಾಟ

ರ್ಫನಾ್ಾಂಡ್ಲಸ್,

ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ವ್ಚ್ಣ ಕಾಂದ್ದರ ಾಂತ್ ಕಾಂಕ್ಣ ,

ಕನ್ ಡ,

ತುಳು

ತಸಾಂಚ್

ಇಾಂಗೆ ಷ್ಠ ಪರ ಸ್ರಾ​ಾಂನಿ ನವೆ ನವೆ ದ್ದಖೆ​ೆ ರಚುನ್

ಪಿರ ೋತಿಪಾತ್ರ

ಜಾಲೆ

ಲಗ್​್

ಎಾಂಡ್‍

ಇನ್ಫ ೋಟೆಕಾ​ಾಂತ್ ವಿೋರ್ಜ ಆಪೊೆ

ಟಬೊ್

ಕಾಮಾರ್

ಆಸ್.

ಲೇಖಕ್ ಎಚ್. ಆರ್.

ಆಳ್ಳ್ಾ ಕ್ ತಸಾಂ ತಚಿ ಪರಿಣ್ ಕನೆ​ೆ ಪಾಟ ಕ್ ಹಾ

ಸಂದಭ್ಾಂ

ಆಶೇತ ಲಗಾ್ ಚೊ

ಆನಿ

ಸವ್ನ್

ನಂದನ್

ವೆಗಾಂಚ್

ತಾಂಕಾ​ಾಂ

ಭಾ​ಾಂಗಾರ ಳೊ

ಉತೆ ವ್ನ

ಸಂಭರ ಮಾನ್ ಆಚರುಾಂಕ್ ಆಶೇತ.

-----------------------------------------------------------------------------------------77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Illustrated Weekly

Vol: 5 No: 6

January 6, 2022

SPECIAL ENGLISH SUPPLEMENT

CYCLING HERO OF MANGALURU JOSEPH PEREIRA, BENDUR 79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


WeRC Celebrates Joseph Pereira’s Victory in DC and Qualification for RAAM Mangaluru: We R Cycling Club organized the victory celebration of Joseph Pereira in the Deccan Cliffhanger Race and for being qualified for RAAM (Race Across America) at the Community Hall Bendur here, on December 13.

Vice

President

Shyamprasad

of

welcomed

WeRC the

gathering. The celebration cake was

cut by Joseph Pereira on the occasion. 80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Commissioner Shashi Kumar IPS said,ಲ

“Todayಲ

WeRCಲ

clubಲ

isಲ

celebrating the victory of Joseph Pereira in Deccan Cliffhanger and qualifying for RAMM. It is a great moment for me to witness this

programme. If we talk about the achievements of Joseph, he has pedalled more than 50,000 km in

three years and in 2021 he has pedalled over 25,000 Km, he has completed 100 rides of 100 km in 105 days and 646 km in 33.45 hrs during DC. It is not easy to complete 646 km in 33 hours without sleep. But he has achieved it at the age of 62”.

Police Commissioner Shashi Kumar furtherಲsaid,ಲ“TodayಲVioletಲsaid,ಲmyಲ husband has completed 62 years Addressing the gathering Police

yesterday but in any angle, he

81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


India in America. I am very happy to be a part of this celebration. I wish Joseph Pereira all the very best and success”.

doesn’tಲlookಲ62.ಲThereಲisಲnoಲshortcutಲ

for success except hard work. It is good to see a wife celebrating the success of her husband and the

husband supporting his wife in her profession. It is rare to find a couple like this. We are very proud that a

Shashiಲ Kumarಲ alsoಲ said,ಲ “Duringಲ

Mangalorean has qualified for Race

COVID only on rare occasions I used

Across America. We are very happy

to see Violet during press meets and

that a Mangalorean will represent

thought that she was from some

82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


national

media

attending

only

important meetings but she was hardly seen even for important press meets. I have heard many things

about

Violet

from

her

colleagues that she is the only lady

to reach the spot if there are any incidents be it in the city or outside. Normallyಲ policeಲ andಲ mediaಲ don’tಲ

praise their colleagues but I learnt aboutಲ Violet’sಲ commitmentಲ toಲ herಲ profession and hard work from her colleagues”.

Crew Chief of Deccan Cliffhanger,

Ashok Lobo briefed about the race with a Powerpoint presentation explaining the preparation for the race and the experience of DC. Mayor Premanand Shetty felicitated Ashok 83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Lobo,

Brijesh,

Nitin,


Shivanand, Coach Gracian Govias, Sarvesh

Samaga,

Mubeen

and

Joseph Pereira on the occasion.

Addressing the gathering Mayor Premanandಲ Shettyಲ said,ಲ “Weಲ areಲ 84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


to congratulate Joseph on his achievement. I have seen how he pedalled Cliffhanger

during today.

the

Deccan

Joseph

has

already qualified for the Race Across America. When I spoke to him about RAAM, he said that the race is very tough and will cost a lot to participate in it. I request the goodhearted people to come forward to support Joseph to participate in the very happy that Joseph has reached such a level in Cycling. I would like

RAAM. He is eligible to get financial support from the government. Let

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Joseph be an inspiration to the younger generation. I wish Joseph allಲtheಲveryಲbest”.

(NRI

Entrepreneur

Bengaluru),

Vincent Fernandes Dubai, Vincent President of WeRC Sarvesh Samaga

Cutinha (Chairman Ideal Chicken),

delivered the presidential address.

Walterಲ D’Souzaಲ &ಲ Brothers, Louis

Joseph Pereira thanked the DC Crew

Lobo (Entrepreneur

members, sponsors Ronald Colaco

and Roy Castelino (Chairman, Roy

86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Mangaluru)


Constructions) for their financial support for the DC.

Wilita Lobo and Harnish compered the programme. DJ Kiran Mangaluru mesmerised the gathering with his foot-tapping (Source: Mangalorean.com) numbers. ------------------------------------------------------------------------------------

Sunset of 2021 and Sunrise of 2022

Time is an abstract and relative concept used only by human beings. In time there is neither OLD nor NEW. For our convenience and understanding we use the terms

today, yesterday, tomorrow and so on. Hence, I too have used the term “Sunsetಲ ofಲ 2021”ಲ forಲ theಲ endingಲofಲ theಲyearಲ2021ಲandಲ“Sunriseಲ2022”ಲforಲ the beginning of the year 2022. Sunset and Sunrise have their own implications and meanings in our life. In spite of the clouds of Covid-19 hovering over us with the generous

87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


help of friends of 3L we reached out in our own limited way to make the life of 3L hopeful, meaningful, and cheerful. We provided them stationery, schoolbags, uniform, footwear, clothes, mobiles, a laptop, school fee and private tuition fee for some, Medicare and travel allowance for the needy. Their needy parents too got new clothes. One of the 3L students who did not want to pursue further studies beyond tenth standard and learning tailoring was provided with a new sewing machine. Fiveಲ jointಲ families’ಲ houseಲ wasಲ repaired and painted. Their damagedಲ tinಲ sheets’ಲ roofಲ wasಲ replaced with a concrete slab and terrace. Two poor families got a joint new house with terrace. Throughout the year four families were provided provisions. 20 Christmas hampers were distributed. Seven families were provided with Christmas Lunch.

One of the 3L students was provided with a part-time job. And this Litany is still lengthy... More than all these, we provided them. Hope, Love, Optimistic vision, and Dignity while wiping a few tears of pain from their eyes and replacing with tears of Joy and gratitude.

Though many past angels disappeared from the scene; those who were close to us ignored, overlooked, or passed by; God did not abandon His beloved 3L. He sent His new archangels and unknownಲ “Samaritans”. Therefore, this Mission of 3L still continues. On behalf of 3L students 🙋🏻‍♀️🙋🏾‍♂️and their illiterate families I as a coordinator of 3L Mission, thank you 👏for your support🤝🏻, wishes🌷, and prayers🛐. May the Year 2022 bring Good News to all especially to the marginalized 3L. May God continue to bless🌧️ and protect☂️ you and your family in

88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


the Year 2022. In the words of Göran Persson “Letಲ ourಲ Newಲ Year’sಲ resolutionಲ beಲ this: We will be there for one another as fellow members of humanity, in the finestಲsenseಲofಲtheಲword.”

Pratap Naik, SJ Have a Joyful 2022 New Year. 01 January 2022 ------------------------------------------------------------------------------------

Who Packed my parachute? ! You flew jet fighters. You were shot down!" "How in the world did you know that?" asked Vishal.

Air Commodore Vishal was a Jet Pilot. In a combat mission his fighter plane was destroyed by a missile. He however ejected himself and parachuted safely. He won acclaims and appreciations from many. After five years one day he was sitting with his wife in a restaurant. A man from another table came to him and said "You're Captain Vishal

"I packed your parachute," the man smiled and replied. Vishal gasped in surprise and gratitude and thought if parachute hadn'tಲ worked,ಲ Iಲ wouldn’tಲ beಲ here today. Vishal couldn't sleep that night, thinking about that man. He wondered how many times I might have seen him and not even said

89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


'Good morning, how are you?' or anything because, he was a fighter pilot and that person was just a safety worker" So friends, who is packing your parachute? Everyone has someone who provides what they need to make it through the day.

what is really important. We may fail to say hello, please, or thank you, congratulate someone on something wonderful that has happened to them, give a compliment, or just do something nice for no reason. As you go through this week, this month, this year, recognize the people who pack your parachute.

We need many kinds of parachutes when our plane is shot down – we need the physical parachute, the 😊 I just want to THANK 🙏 mental parachute, the emotional Everyone who Packed my parachute, the spiritual parachute & parachute this year in 2021 one way the Financial Parachute.We call on or the other - through your words, all these supports before reaching deeds, prayers. Cheers For 2022.... safety.Sometimes in the daily -Michael Machado, Germany challenges that life gives us, we miss (Autohor Unknown) ------------------------------------------------------------------------------------

90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Dr. Austin Prabhu believes in

Eyes Open International mission to combat human trafficking PresidentಲHaroldಲD’SouzaಲmetಲDr.ಲ Austin

Prabhu

December

27,

in

Chicago

2021,

on

exploring

solutions to empower vulnerable population globally. EOI is focused on

prevention,

education,

protection, and empowerment of victims, Simple living high thinking is the philosophy of Dr. Austin Prabhu editor of Veez Konkani published in

population,

survivors, and

vulnerable community

members from labour and sex

trafficking. Dr.ಲAustinಲPrabhuಲ shared;ಲ“Itಲwasಲaಲ

surpriseಲwedding,ಲIಲhadಲtoಲsayಲ‘YES’ಲ in six to seven hours. I got married to my wife in Mangaluru within 5 days.ಲ Weಲ callಲ itಲ anಲ ‘Expressಲ Wedding’.ಲ Itಲ tookಲ meಲ nineಲ monthsಲ four scripts. Eyes Open International (EOI)

after my wedding to reach the United States of America. I have completed 40 years and 3 months in America”. 91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


In

1984

Dr.

Austin

Prabhu

accomplished his Ph.D. in Business

the first couple to be appointed as Governor of Lions Clubs.

at Chicago. The best and most beautiful achievement of Dr. Austin

Veez Konkani Magazine was started

Prabhu is an incredible memorial

by editor Dr. Austin Prabhu in 2018

streetಲ inಲ Illinoisಲ named;ಲ “Dr.ಲ Austinಲ

first in Konkani script. Today it is

Prabhuಲ Way”ಲ forಲ hisಲ humanitarianಲ

published in four scripts weekly with

deeds

the

120 pages, easy to read. You can

community

also read special articles in English

dedicated

betterment

of

towards

members.ಲ Thisಲ streetಲ nameಲ “Dr.ಲ

in all 4 issues.

Austinಲ Prabhuಲ Way”ಲ prevailsಲ in Forest Park, Illinois.

Dr.ಲAustinಲPrabhu’sಲmessageಲtoಲtheಲ world is; My saying is, there is

Haroldಲ D’Souzaಲ said, Awesome Dr.

nothing impossible in this world, as

Austin Prabhu is an inspiration not

a human being you also have the

only to me but a living role model

right to do something, always keep

worldwide for his happy, humble,

busy, set a goal in your mind, and

honest, and good human nature

keep going because nothing is

filled with gratitude.

impossible. Sometimes you may

think it is impossible, maybe it is not Dr. Austin Prabhu has been the

possible for yourself to do it, get

Governor for two times at Lions

your friends, build a team and that

Clubs International, District 1A,

was my goal. My success was based

Mother District of Lionism. Dr.

on

Austin Prabhu is the only delegate

impossible.

those

goals,

nothing

is

to be appointed Governor for two terms. His wife was nominated as a

HaroldಲD’Souzaಲshared; he believes

Governor for Lions Club. They were

in I.M. Possible not impossible. Dr.

92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Austin Prabhu cheerfully said, we

(Thanks Harold for bringing us

are in the same boat, nothing is

Kuswar from Mangaluru even

impossible.

though we never met! -Ed.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bandhutva Christmas Celebration at Bishop’s house gathers people of other faith as ‘Bandhu’

“Noಲ force,ಲ noಲ allurementಲ inಲ following Jesus. Freedom is at the centre stage. Misinterpretation of

allurements would end up lawful charitable

works,

a

matter

of

concern”:ಲBishopಲPeterಲPaulಲ 93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Saldanha

MANGALURU,ಲDECಲ30:ಲ“Althoughಲ 94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


fraudulentಲ means.ಲ “Theಲ issueಲ ofಲ forced

conversion

is

a

highly

exaggeratedಲ subject,”ಲ theಲ bishopಲ said. “AccordingಲtoಲtheಲCatholicಲfaith,ಲtheಲ

real

Jesus is the sign of contradiction and rejection for some, many follow Him willingly and lovingly. For, Jesus does not reject anyone who comes after Him. Freedom is at theಲcentreಲstage,”ಲsaidಲMostಲRev.ಲDrಲ Peter Paul Saldanha, Bishop of Mangalore

addressing

the

honourable guests of Bandhutva

Christmas Celebration atಲ Bishop’sಲ house held in the evening of December

30,

2021

here

in

Kodialbail, Mangalore.

saidಲ“Jesus’ಲinvitationಲtoಲfollowಲHimಲ is based on Freedom. One can follow Jesus, only if he/she wants to followಲHim.”ಲHeಲsaidಲthatಲtheಲLawಲofಲ

the Catholic Church strongly forbids any

forced

conversion

or

by

is

misinterpretation

that of

the

allurements

could end up in abandoning even

the lawful charitable activities that are taught by Jesus towards the needy

and

beneficiaries.

These

good works would be given up, out of fear which is a matter of concern. Who

is

responsible

for

this

preoccupation?”ಲsaidಲtheಲbishop. IPS officer N. Shashi Kumar, Police Commissioner of Mangaluru was

the

Quoting the Bible Bishop Peter Paul

fear

guest

of

honour

at

the

Bandhutva celebration. The political leaders,

luminaries

administration,

city

of

public

corporators,

officers from the departments of police, law and order, education, health, IT, Intelligence, banking sector, NGO,

Media,

leaders, heads of Christian

95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

religious


institutions were present.

areಲ ‘Bandhu’ಲ toಲ eachಲ other,ಲ for Christಲisಲtheಲ‘Bindhu’.ಲHeಲisಲourಲelderಲ

Expressing

the

brother sharing in our flesh and

celebrations, Mr Shashi Kumar said

blood. He does not carry any

“Bandhutva echoes a great feeling

instrument of death but comes with

that

to

love, forgiveness, peace and joy to

united

yield true fraternity and solidarity.

together in love and brotherhood. I,

He desires us to spread that love to

along with my department work

all brothers and sisters irrespective

sincerely to realise the dream of the

ofಲ boundaries,”ಲ saidಲ Bishopಲ Peterಲ

allಲcitizensಲofಲthisಲcity.”ಲ

Paul Saldnaha.

Speaking about Bandhutva, Bishop

The bishop concluded his message

PeterಲPaulಲsaid,ಲ“Itಲisಲanಲoccasionಲtoಲ

withಲ theಲ callಲ ofಲ Popeಲ Francis,ಲ “Toಲ

experience brotherhood which calls

Dream as a single human family, as

each one of us to show our concern

fellow travelers sharing the same

and thoughtfulness towards our

flesh, as children of the same earth

fellow

par

which is our common home, each of

excellence is our model to become

us bringing the richness of his or her

humane, kind, loving and gentle.

beliefs and convictions, each of us

Celebration of the birth of Jesus is

with his or her own voice, brothers

an incentive to become brothers

andಲsistersಲall.”

all

different

his

joy

people

belonging

religion

beings.

over

are

Jesus

the

and sisters to one another filled with love,ಲforgivenessಲandಲcompassion.”ಲ

The bishop also wished all the guests with New Year blessings and

“Weಲ onlyಲ collaborateಲ lovingly,ಲ

expressed his gratitude for their

willingly and joyfully in the plan of

gracious presence.

God to be one in fraternal love. We 96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Drಲ Johnಲ D’Silva,ಲ Secretaryಲ ofಲ

College, Balmata led the opening

Diocesan

Parishad

prayer. Very rev. Fr Maxim L.

compared the programme. Rev. Dr

Noronha, Vicar General of the

Joseph Martis, Secretary, Diocesan

diocese said the grace before the

Council of Priests welcomed the

meals.

Pastoral

gathering. Rev. Dr J B Saldanha,

Diocesan PRO verbalised the vote of

CSI choir group members from the

thanks.

city

Pastor Rev.

Hubert M. Watson,

filled

the

gathering

with

melodious Christmas carols.

Principal of Karnataka Theological ------------------------------------------------------------------------------------

AN OPEN LETTER (diocesebombay@gmail.com) To

Cardinal Luis Tagle,

Date 28th December 2021

Prefect

Respected Prelates,

Congregatio

pro

Gentium

Evangelizatione

Sub: EYESORE IN MYSORE DIOCESE

(segretaria@propagandafide.va)

INDIA

Abp Leopoldo Girelli Apostolic Nuncio in India

Greetings on this sacred memorial

(nuntius@apostolicnuntiatureindia.

day of the Holy Innocents, a

com)

reminderಲofಲhowಲoneಲman’sಲlustಲforಲ

Cardinal Oswald Gracias

power destroyed the lives of so

CBCI President cum Advisor to Pope

many innocents and their loved

Francis

ones. 97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


addressed to the Holy See listing Permit me to draw your kind

the crimes and immoral acts of

attention

William.

to

the

petition

dt

11/12/21 addressed to you, copy to

c.

me, submitted by the Save Mysore

as also several petitions from highly

Diocese

Committee

respected lay leaders like Justice

(SMDAC) signed by 113 persons of

Michael Saldanha (Retd) and Dr G.P.

Mysore diocese, that includes 22 of

Pais among others, the Nuncio

its priests. By way of authentication

appointed a three member Enquiry

the signatories have also affixed

Committee (EC) comprising of Abp

their phone numbers. Permit me to

Leo Cornelio (then archbishop of

reiterate or state as follows:

Bhopal),

Action

That consequent to the above,

Bp

Susai

Manickam

(Emeritus bishop of Sivagangai) and 1.

That the eyesore (scandal)

Bp Alex Vadakunthala (Kannur). It

erupted in Mysore diocese, India,

made two apostolic visitations to

from the time K.A. William was

the diocese in March and July 2021,

appointed its bishop in February

wherein several witnesses/ victims

2017. It is going to be 5 years now.

deposed before it. As directed by

2.

letter

the EC the SMDAC submitted a

aforementioned inter alia reiterates

dossier on 13/6/21 giving details of

that:

the alleged

a.

The

SMDAC

William has allegedly been

financial

involved in heinous crimes like rape,

William.

kidnapping,

3.

murder,

sexual

That

immoral acts and

misappropriation when

the

by

SMDAC

molestation, sodomy and gross

subsequently wrote to the EC

financial misappropriation.

seeking to know the status of the

b.

That 37 priests of the diocese

enquiry it was directed to keep

had signed a petition on 20/7/2019

quiet! This was tantamount to

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


“shootingಲ theಲ messenger”ಲ andಲ

usual,

silencing the voice of the victims.

expensive properties.

4.

c.

That

very

recently

Abp

including

purchase

of

That his alleged mistress had

Cornelio, the head of the EC,

the audacity to barge into the

telephonically

diocesan clergy retreat and abuse

conveyed

to

the

SMDAC that the EC had submitted

the priests present there.

its report to the Nuncio, hence its

d.

role was now over.

a grand bishop’sಲhouseಲwithಲforeignಲ

5.

That

on

receiving

this

That he continues to construct

donations,

even

though

Pope

information the SMDAC has now

Francis himself lives in a modest two

petitioned you.

roomಲ apartmentಲ inಲ Stಲ Martha’sಲ

6.

Hostel.

That of the multiple points

reiterated in their letter there are a

7.

few that bear repetition:

your kind attention to various

a.

That you yourself, Cardinal

directives and laws of the church

Tagle, had on 15/8/20 ordered

that apply in such situations as

William to undergo a paternity test.

follows:

This was conveyed to him by no less

a.

a person than Cardinal Oswald

promulgated

Gracias. Had William been innocent

“PasciteಲgregemಲDei”ಲCanonಲ1335:1ಲ

he

this

provides for penalties to restore

opportunity with both hands to

justice or repair scandal; Canon

clear his name. His open defiance of

1339:4 provides for penal provisions

your order is an incontrovertible

against those that do not heed

indication of his guilt.

repeated warnings; Canon 1361:4

b.

has

would

have

grabbed

That despite two apostolic

That we have in the past drawn

In the revised Canon Law

declared

on

1/6/21

perjury

a

vide

penal

visitations William is unaffected and

offence; 1376:1 is for stealing

is brazenly going about business as

ecclesiastical goods; and 1378:1 is

99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


for abuse of ecclesiastical power.

attract all these provisions.

William’sಲ actionsಲ attractಲ allಲ theseಲ

8.

provisions of Canon Law.

is committed to the reform and

b.

On

That the Indian Catholic Forum

24/10/19

Cardinal

renewal of the Catholic Church as

Stella,

Prefect,

envisioned by Vatican II. Eradication

Congregation of Clergy, wrote to

of corruption is part of that process

the CCBI (Latin Rite) President that

which

Pope Francis on his visit to the

supporting and guiding the SMDAC

Dicastery in May 2015 had clearly

in its struggle for justice. Perhaps it

stated that a cleric who has fathered

is for this reason that the SMDAC

a child should automatically be

wrote to me on 31/5/21 specifically

dispensed from the clerical state, as

requesting me to guide and assist

his primary duty was to now care for

them in this struggle. This present

his child.

letter is a consequence of that trust

c.

reposed in me.

Beniamino

Thatಲ Popeಲ Francis’ಲ Motuಲ

is

why

we

have

been

Proprio dt 30/4/21 on corruption is

9.

based on two premises – that all are

doubts were raised about the

equal before the law, and that

authenticity of the Shroud of Turin,

stewardship demands that to whom

its custodians subjected it to carbon

more is given, of him more is

dating

expected.

laboratories across the world. In like

d.

manner

That Vos Estis Lux Mundi

That a few years ago when

in the

three paternity

separate test

for

promulgated by Pope Francis on

William should be conducted in

1/6/2019

detailed

three independent laboratories to

guidelines for cases of clerical

ensure transparency and justice to

sexual abuse, abuse of authority and

all concerned.

non-co-operation

10. That very recently Abp Michel

has

issued

with

civil

investigations.ಲWilliam’sಲactionsಲ

Aupetit of Paris submitted his 100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


resignation to Pope Francis to avoid

geographical territory of Mysore

“theಲdivisionಲthatಲsuspicionಲandಲlossಲ

diocese be acted upon, and a

ofಲtrustಲareಲcontinuingಲtoಲprovoke”.ಲ

diocesan

Pope

the

appointed during the interim period

the

when the See is vacant; as also

allegedಲ

having the paternity test conducted

andಲ

immediately. I would reiterate their

inappropriate relationship with a

plea that justice delayed is justice

woman”.ಲ Earlierಲ inಲ 2013ಲ Bpಲ Isidoreಲ

denied, as also that justice must not

Fernandes of Allahabad diocese was

just be done but also be seen to be

made to resign for an inappropriate

done.

act of participating in the episcopal

I thank you in anticipation of your

consecration of a bishop of a sister

favourable action in this regard.

church. This was neither a crime nor

Since the Catholic community in

immoral,

of

India is keen to know what is

Surely

happening in this case I am sharing

wellಲ

this Open Letter with the Catholic

Francis

resignation

accepted

midair,

for

archbishop’sಲ

“maladministrationಲ

only

ecclesiastical William’sಲ

a

matter

discipline. actions,ಲ

asಲ

documented and submitted to the EC,

far

exceed

“inappropriateness”ಲ

ofಲ

media and the church at large.

the

theಲ

Yours respectfully,

aforementioned two instances. PRAYER It is therefore most respectfully prayed that the legitimate request of the SMDAC for the immediate removal

of

William

from

administrator

the

chhotebhai

101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

be


CONVENOR

Cc The SMDAC, Mysore

INDIAN CATHOLIC FORUM

The Catholic media

------------------------------------------------------------------------------------

Bishop

Gerald

Isaac

Lobo

celebrated

Christmas with Media People By Dr. Eugene DSouza

Udupi, 20 Dec 2021: Bishop Gerald

Source: Bellevision Media Network

Isaac Lobo celebrated Christmas along with the journalists and media

102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


friends on Monday, 20 December

Information and Broadcast Officer,

2021 at 12 noon in Mother of

Rajesh

Sorrows Auditorium. Mrs. Violet

Udupi District Working Journalists

Femina-Police Officer of the only

Association, Fr. Chetan Lobo-PRO of

Women’sಲ Policeಲ Stationಲ inಲ Udupi

Udupi

Shetty-President

Diocese

of

the

and

Michael

Rodrigues-Co-Ordinator

of

Christian Media of Udupi Diocese. Following the welcome address by

Fr. Chetan Lobo, the Christmas gettogether was initiated by Bishop Gerald

Lobo

by

cutting

the

Christmas cake along with the dignitaries on the dais. Thereafter slices of cake were distributed to all the media persons attending the programme. In her message as the chief guest of

the programme, Police Officer Mrs. Violet Femina said that when Jesus Christ was born in Bethlehem, the Angels and later the shepherds spread the good news to the people, hence becoming the earliest was

the

chief

guest.

Other

dignitaries on the dais included: B. Manjunath

Udupi

District

messengers. The journalists and media persons collect the news in modern times and spread it through

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


print or electronic media. The media

winner was honoured by Bishop

persons have a great responsibility

Gerald Isaac Lobo and dignitaries

of

the

on the dais for his achievements.

incidents or events and giving the

Another renowned journalist U.S.

correct

same.

Shenoy, Editor of Kundapura Prabha

However, it has been found that

and writer of many books was not

certain

media

present. His honour was collected

persons present the news based on

by Rajesh Shetty on behalf of U.S.

rumours or hearsay. Many times,

Shenoy.

verifying

such

the

picture

truth of

journalists

unverified

problems conveyed

in

the

the

of

the

and

news

create

society.

She

In his reply to the felicitation,

greetings

of

Subhaschandra Wagle said that he

Christmas to all media persons.

had been a part of the Christmas get-together

organized

by

the

On this occasion, two journalists

Udupi Diocese since its inception

were

Subhaschandra

ten years ago. He appreciated the

Wagle- Udupi District Chief of

efforts taken by Bishop Gerald Lobo

Bureau of Kannada Prabha and

in promoting communal harmony in

Udupi District Rajyotsava Prashasthi

the Udupi District.

felicitated.

------------------------------------------------------------------------------------

104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Christian Development Forum Home Minister Shri Satej Patil A delegation from Maharashtra Christian Development Forum consisting of representatives of different churches met Home Minister Shri Satej Patil to apprise him on possible acts of vendalism by anti-social elements and fanatics, during Christmas Season.

avoid any untoward incident.

Sharing photograph with Hon'ble Shri Satej Patil & IG (L&O) Shri Ram Kumar. Devdan Tribhuvan

The response from the Minister was very encouraging. He immediately issued direction to IG Police to issue instructions to all police stations in the State to ensure smooth conduct of prayer ceremonies and festivities during this season.

Davdan Tribhuvan is President of Maharashtra Christian Development Forum, presenting the memorandum. Janet madam is instrumental in arranging the meeting with Minister Hon'ble Satej Patil. ---------------------------------------

Thereafter the delegation also met IG (L&O) Shri Ram Kumar who further assured the delegation of strict vigil at places of worship to 105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA

served with variety of Indian roties

or famous Arabic bread kaboos 🔸️EGG MUSHROOM KORMA

/kabus.

My personal favourite dish. INGREDIENTS: 5 - 6 boiled eggs cut into half or full 1 pkt button mushroom | 200 gms FOR MASALA PASTE:

1 big onion 8 - 10 cashew nuts or Almond 1 tsp pepper corns 2 tbsp coconut 3 tbsp curd 1/4 tsp turmeric powder 1 kashmiri chilli

Korma or Kurma🤔 finger licking, creamy, rich masala curry. Can be

FRY WITH PASTE:

106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


2 tbsp oil or Ghee as required

curry leaves & red chilli. Saute few seconds. Add onion, ginger garlic

1 sliced onion

paste, bafat powder & stirr very

2 tsp ginger garlic paste

well. Now add ground paste fry

1 tbsp bafat powder or chilli

until oil seperates.

powder

Salt to taste

▪︎Add salt to taste & water. Adjust

1/2 tsp cumin

consistency as required. Add garam

2 green chilli

masala. Simmer well. Add eggs &

1 red chilli

last mushroom. Just rotate kadai

Few curry leaves

few seconds & give one good boil.

Pinch of garam masala

Take it off.

METHOD: ▪︎Grind all ingredients under masala into fine paste. ▪︎Clean, wash mushroom. Take off

all moisture. Add pinch of salt & little pepper power mix & keep aside. ▪︎Take pan with 1/2 tsp oil and

Garnish with chopped coriander

just toss mushroom in it for few

{optional} or serve as it is.👍😀

seconds. Take it off. ▪︎Take kadai with oil, add cumin,

NOTE:

107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


▪︎Adjust all ingredients as per

in water, peel them & add to

your taste & spice control.

masala grinding.

▪︎Don't over cook mushroom as

▪︎If you are adding full eggs put

they will leave water & become

slight gashes & fry them few

rubbery.

seconds in oil with pinch of

turmeric powder. ▪︎If you wish to add almonds soak ------------------------------------------------------------------------------------

Brinjal drumstick mix

masala

2) 2 pcs drumsticks. Remove skin and cut into small finger size 3) 2 medium onions, finely sliced

Ingredients: 4) 2 medium onions, cut into 1) 1/2 kg green brinjal. Remove

medium size cubes

skin and cut into small pieces 108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


13) 2 tbsp oil 14) salt as per taste Recipe: - In a kadai, heat 2 tbsp oil

- Once oil is hot, add mustard 5) 2 medium tomatoes, finely chopped 6) 2 tbsp homemade sambar masala powder (recipe already

uploaded earlier) 7) 3 cloves garlic crushed 8) 1 tsp cumin seeds 9) 1 tsp mustard seeds

10) 2 red chillies, cut into small pieces

11) 50 grams jaggery

seeds and let it splutter - Add cumin seeds, red chillies, curry leaves and crushed garlic and fry until garlic fried till golden brown - Add 2 finely sliced onions and fry till golden brown - Add tomatoes, stir well and cook on low flame until tomatoes smashed well - Add sambar masala powder, jaggery and salt stir well and fry for 2 mins on low flame

12) 1 sprig curry leaves 109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


- Add 1 cup water and cook masala

Keep the gravy thick

gravy on low flame for 5 mins - Add drumsticks, mix well and let it cook on medium flame for 5 mins - Add brinjal and 2 cubed onions. Stir well and cook until both

drumsticks and brinjal cooked well mushy and soft. Yummy brinjal drumstick masala is - Add hot water only if required.

ready to serve with soft chapatis, parathas or steamed rice

-----------------------------------------------------------------------------------------

110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ