Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸ

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 5 ಸೆಂಖ ೊ: 1

ದಸ ೆಂಬರ್

2, 2021

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್​್ಾ ಸೆವೆಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಮಪಿ​ಿತ್:

ಡೆೊ| ಲವೀನ್ ನೆೊರೆೊನ್ಾ, ಕೆೊಡೆಿಲ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಪಯದಕೀಯ್: ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೆಂವ್ೆಂಕ್ ಜಿವ ಶೆಂ ಮ್ರ ಲೆಂ? ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮ್ಚ್ಾ ಲ್ಘ ಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾ ನಾನ್ ಕಷ್ಟಿ ಲಾಂ, ದಗ್ದಿ ಲಾಂ ಆನಿ ಜಿವೆಶಾಂ ಮ್ಚ್ಲಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್. ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ರಾ ಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕತಾಂ? ಆನಿ ಕೀಣ್?

ಕಾ ೀಸಾ ಾಂವ್ನಾಂಚ್ಯರ್ಲಚ್ಯ ಕಾಡಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ಾ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮ್ಚ್ಾ ಲ್ಘ ಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಕೂಡ್ಯೆಯ ಾಂ, ಬಡಯೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಶಾ ೀರಂಗಪಟ್ಕಾ ಕ್ ವ್ಾ ನ್ಲ ಜಿವೆಶಾಂ ಮ್ಚ್ಲಲಾಂ ಅಸಾಂ ಹಿ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ಕಠೀಣ್ಚ್ಯೆಚ ಜಲಯ ಚರಿತ್ರಾ ಉಗ್ತಾ ಯ್ತಾ .

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾ ನ್ ಏಕ್ ಹಂಕಾರಿ, ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದೇಶ್ ಪ್ಾ ೀಮ್ಚ್ಚೊ ವ್ಾ ಕಾ ಜಾಂವ್ನಾ ಸ್ಲಯ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಯ ಾ ಕ್ ಕತಾಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕತ್ರಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ತೊ ಭಾರತ್ರಕ್ ಯಾಂವ್ಾ ಲೂ ಟುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಬ್ರಾ ಟಿಷಾಂ ವಿರೀಧ್ ಝುಜಾ ಲೊ, ಝಗ್ಡ ಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ರಲಲೊ.

ಚಡ್ಿ ವ್ ಆಮ ಏಕಾಚ್ಯ ಕೂಸಿನ್ ಪಳೆವ್ಾ ಟಿಪ್ಪು ಚ್ಯರ್ ರ‍್ಗ್ ಕಾಡ್ಿ ಾಂವ್ ಫಕತ್ಯ ತ್ರಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮ್ಚ್ಾ ಲ್ತಘ ಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಲ್ತಗ್ತಡ್ ಕಾಡೆಯ ಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಕಾರಣ್ಚ್ಕ್ ಲ್ತಗೊನ್. ಪ್ಪಣ್ ಹ್ಯಾ ಸತ್ರ ಪ್ಲ್ಟಿಯ ಕಥ ಫಕತ್ಯ ’ಗ್’ಲ ಖಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಾ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಪಂಗ್ತಡ ಾಂನಿ ವಿವಿಾಂಗಡ್ ರಂಗ್ ದತ್ರ. ಥೊಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಕ್, ತ್ರಚ್ಯಾಂ ವಿೀರ್ಲಪಣ್ ಪಳೆವ್ಾ ಏಕಾ ಧೀರ‍್ಚೊ ಮ್ಚ್ನ್ ದತ್ರನಾ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ತ್ರಕಾ ಖುನ್ಯಾ ಗ್ತರ್, ಅನಾ​ಾ ಡಿ ಮ್ಾ ಣ್ ವಲ್ತಯ್ತಾ ತ್ಯ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ಯ ವೇಳ್ಯರ್ ಆಮ್ಚಯ ಮ್ಚ್ಾ ಲ್ಘ ಡೆ ಕಾ ೀಸಾ ಾಂವ್ ಪ್ಲ್ಶ್ಚಯ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಲ ಪ್ಲ್ಳುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ನ್ಾ ಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ‍್ಲಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಬ್ರಾ ಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ತರ್ ಪಡೊನ್, ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಥಾಂವ್ಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಮ್ಚಳ್‍ಲಲಯ ಾಂ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಕನ್ಲ ಸಂತೊೀಸನ್ ಜಿೀವ್ನ್ ಸತ್ರಲಲ. (ಆತ್ರಾಂ ಜಲ್ತಾ ರಿೀ ಆಮಾಂ ಗೊರ‍್ಲಾ ಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ತಯ ಾ ಕ್ಷಣ್ ತೊವ್ನಾ ಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ದೇವ್ನಚೊ ಮ್ಚ್ನ್ ದೀಾಂವ್​್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಸರ‍್ನಾ​ಾಂವ್. ತ್ರಾಂಚೊ ತೊ ಗೊರ ರಂಗ್ ಪಳೆವ್ಾ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ತರ್ ಪಡ್ಿ ಾಂವ್. ಸಭಾರ್ ಮಂಗ್ಳು ಗ್ತಲರ‍್ಾಂಚಾಂ ಭುಗ್ದಲಾಂ ಗೊರ‍್ಲಾ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ಲ್ಗ್ಾ ಜಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ತಿಾಂ ವ್ಾ ಡ್ ಮ್ರ್ಜಲನ್ ಹೆರ‍್ಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಆತ್ರಾಂ ಜಲ್ತಾ ರಿೀ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಉಣಾಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ತಿ ಏಕ್ ಕಸಲಗ್ದೀ ವೀಡ್ ತ್ರಾ ರಂಗ್ತಚ್ಯರ್!) ಅಸಾಂ ಆಸಾ ನಾ ಬಾಲ್ತಾ ಚ್ಯಟಿಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಏಕಾ ಬೊಟ್ಲಯ ರ‍್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಚ ಭಿತಲಲ ಗಜಲ್ ಬ್ರಾ ಟಿಷಾಂಕ್ ಶಾಂತ್ರಾ ಾ ಾಂನಿ ಕಳವ್ಾ ತ್ರಚ್ಯಾ ರ‍್ಜಾ ಟ್ಕ್ ಯೆಕ್ ಮ್ಚ್ರ್ ಬಸ್ಲಾಂಕ್ ಪಿತೂರಿ ಕೆಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಿ ತ್ಯ ಆದ್ಲಯ ಾ ಾಂ ಪಯ್ಕ್ ಆದ್ಲಯ ಥೊಡೆ. ಹಿ ಸಂಗತ್ಯ ಕಳಿತ್ಯ ಜಲ್ತಯ ಾ ಟಿಪ್ಪು ನ್ ತೊ ರ‍್ಗ್ ಅಖ್ಯಾ

ಆಮಾಂ ಮಂಗ್ಳು ಗ್ತಲರ್ ಏಕಾಮ್ಚಕಾಕ್ ಗ್ತಾಂಟ್ಕಾಂವ್ಾ ಘಾಲ್ಾ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಯ ಾ ಾಂತ್ಯ ಏಕ್ ನಂಬರ್! ಆಮಾಂ ಥೊಡೆ ಇತಯ ಸಾ ರ್ಥಲ ಕೀ ಹೆರ‍್ಾಂಚ್ಯಾಂ ಕತಯ ೀಾಂಯ್ ನಿಸಸ ಾಂತ್ರನ್ ಜಾಂವ್; ಫಕತ್ಯ ಆಮ್ಚಯ ಾಂ ಬರಾಂಪಣ್ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಆಮಾಂ ಪಳೆತ್ರಾಂವ್. ಕತ್ರಾ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ಶಕಯ್ತಯ ಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಕರಾಂಕ್ - ಆಮಾಂ ಮ್ಚಲ್ತಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಸಗ್ತಲಕ್ ವೆತ್ರಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ‍್ಾಂನಿ ವೆಚ್ಯಾಂ ಪ್ಲ್ತ್ರಳ್ಯಕ್ ಮ್ಾ ಣ್!

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾ ಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್​್ಾ ಸೆವೆಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಮಪಿ​ಿತ್:

ಡೆೊ| ಲವೀನ್ ನೆೊರೆೊನ್ಾ, ಕೆೊಡೆಿಲ್

ಪ್ಲ್ಟ್ಕಯ ಾ

ಸಬಾರ್

ವ್ಸಲಾಂ

ಥವ್ಾ

ವ್ನವ್ಾ

ಕಾ​ಾ ನ್ಸ ರ್

ಪಿಡೆನ್

ಮ್ಣ್ಚ್ಲ

ತಣಿರ್

ಗ್ತವ್ನಕ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಯವ್ಾ ತಿಚ್ಯಾಂ ನ್ವೆಾಂ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ಲಚ್

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಮಸಾಂವ್

ಆರಂಭ್

ಸಮ್ಪ್ಪಲಣ್ ದಲಯ ಭಯ್ಾ ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ

ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್

ಸವ್ನ

ನೊರನಾ​ಾ ,

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ

ಮಸಾಂವ್

ಸವೆಕ್

ಸ್ಲಡ್ಾ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ವ್ನಮಂಜೂರ್

ಮ್ರಿಯ್ತ’ಲ ಪ್ಲ್ಾ ಲಯಟಿವ್

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ

ಮುಾಂದರನ್

ಜಿಣಾ ಚ್ಯಾಂ ‘ಆವೆ ಕಾಂದ್ಲಾ

ಆಸ.

ಮ್ಚ್ಯ್

ಕೆಲಾಂ.

ಆನಿ

ತಿಚ

ಮಸಾಂವ್

ಜಿಣಾ ಕ್ ಪ್ಾ ೀರಣ್ ಜಾಂವ್.

ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ಸವ್ನಲಾಂಕ್

ಅಸಲ್ತಾ

ಮ್ಚಟ್ಕಾಂನಿ ಚಮೊ್ ಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ

ತರಿೀ

ತಿಕಾ

ಆನಿ

ಕುಮ್ಚ್ ಚೊ

ಹ್ಯತ್ಯ

ಆಮ್ಚರಿಕಾ​ಾಂತ್ಯ ಬರ‍್ಲಾ ವ್ನವ್ನಾ ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ

ಮ್ಚ್ಗ್ತಾ ಾ ಚೊ ಆಧಾರ್ ದೀಾಂವ್​್ ಖಂಡಿತ್ಯ

ತಿ, ಆಪ್ಲ್ಾ ಚೊ ಶೆವ್ಟ್ ಜೊಡ್ಯ ಾ ಕ್ ತೊ

ಸಧ್ಾ ಆಸ.

3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕುಟರ್ಮ ಆನಿ ಶಕಪ್: ಕಡೆಲಲ್ ನೊರನಾ​ಾ ನೊರನಾ​ಾ

ಫಿಗಲರ್ಜಚ್ಯಾ ಆನಿ

ದ್ಲ.

ಶಾ ೀಮ್ತಿ

ಎ.ಪಿ. ಫೆಲಸ

ಹ್ಯಾಂಚ ಮ್ಚ್ಲ್ಘ ಡಿ ಧುವ್

ಜವ್ಾ 1963 ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ ತಿಚೊ ಜಲ್​್ . ತಿಕಾ ದೀಗ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ದಗ್ದ ಭಯ್ಕಾ ಆಸತ್ಯ. ಸುವಿಲಲಾಂ ಪ್ಲ್ಾ ಥಮಕ್ ಶಕಪ್ ಕುಲಶ ೀಕರ್ ಸಾಂ ಜುರ್ಜ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಾಂತ್ಯ, ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ 6ವಿ ಥವ್ಾ 10ವಿ ಪರ‍್ಲಾ ಾಂತ್ಯ ಸಾಂ ಆಗ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್, ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ

ಬ್ರಎ (ಸಯ್ಕ್ ಲೊಜಿ) ಸಾಂ ಆಗ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಕಲಜಿಾಂತ್ಯ. (1984) ತ್ರಚ್ಯ ನಂತರ್ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಸವೆಾಂತ್ಯ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಾ ತಕೀತಾ ರ್ ಪದಾ , ಮ್ಚಡಿಕಲ್ ಆನಿ

ದತೊರ್ ಸನ್ದ್:

ಸೈಕಯ್ತಟಿಾ ಕ್ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಸವೆಚ್ಯಾ ಆಧಾ ತ ಸವೆಾಂ ರೀಶನಿ ನಿಲ್ಯ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಆಫ್

1994 ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ ಪಿ.ಎಚ್ಲಡಿ ಕಚ್ಯಾ ಲಕ್

ಸ್ಲೀಶಯಲ್ ವ್ಕ್ಲ ಸಂಸಯ ಾ

ಯುಎಸ್‍ಲ್ಲಎಚ್ಯಾ

ಥವ್ಾ

ದುಸಾ ಾ ರ‍್ಲಾ ಾಂಕಾ ಸವೆಾಂ ಜೊಡಿಯ . (1986)

ಇಲನೊಯ್

ಅಬಾಲನಾ-ಶ್ಚಾಂಪ್ಯ್ಾ ಥವ್ಾ

ಯುನಿವ್ಸಿಲಟಿ

ಸ್ಲ್ ೀಲ್ರ್ಲಶಪ್

ಲ್ತಭ್ಯ ಾಂ.

ಶಕಾು ಚ ತ್ರನ್ ತಿಚ ಭಾಗೊಾಂಕ್ ನಾ

‘Parentalಲ responseಲ toಲ theಲ suicideಲ

ದ್ಲಕುನ್ ಚಡಿತ್ಯ ಶಕಾು ಕ್ ತಿ ಬಾಂಗ್ಳು ರ್

attempts of adoloscents: A narrative

ಪ್ಲ್ವಿಯ .

Analysis’ಲಹ್ಯಾ ವಿಷಯ್ತಚ್ಯರ್ ಮಂಡನ್

ಥಂಯಸ ರ್

ನಾ​ಾ ಶನ್ಲ್

ಇನ್ಲಸಿ​ಿ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಮ್ಚಾಂಟಲ್ ಹೆಲ್ಾ

ಕೆಲ್ತಯ ಾ

ರ್ಥಸಿೀಸಾಂತ್ಯ ತಿಕಾ ದತೊರ್

ಆನಿ ನ್ಯಾ ರ ಸಯನ್ಸ ಸ್‍ಲ್ (ನಿಮ್ಚ್ಾ ನ್ಸ )

ಸನ್ದ್ ಲ್ತಭಿಯ .

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ 1988 ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ ‘ಮ್ಚ್ಸಿ ರ್ ಆಫ್ ಫಿಲೊಸ್ಲಫಿ

ಇನ್

ಸೈಕಯ್ತಟಿಾ ಕ್

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಪಿಎಚ್ಲಡಿ

ಸ್ಲೀಶಯಲ್ ವ್ಕ್ಲ’ಲಸನ್ದ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಯ್ಕಯ .

ಶ್ಚಾಂಪ್ಯ್ಾ

ವ್ನವ್ನಾ ಶೆತ್ರಾಂತ್ಯ:

ಭಲ್ತಯೆ್

ಶಕಾು

ಕೌಾಂಟಿಚ್ಯಾ

ವೆಳಿಾಂ ಮ್ಚ್ನ್ಸಿಕ್

ಕಾಂದ್ಲಾ ಾಂತ್ಯ Crisis Respite

Counselor ಜವ್ಾ ತಶೆಾಂ ಇಲನೊಯ್ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಲಯ ಾ

ಪಾ ಜಾ

ಕಾಂದ್ಲಾ ಾಂತ್ಯ

ಕೌನಿಸ ಲಾಂಗ್

ಸಲ್ಹ್ಯದ್ಲರ್

ಜವ್ಾ

ಯುನಿವ್ಸಿಲಟಿಾಂತ್ಯ

ವ್ನವ್ನಾ ಡಿ

ಸಹ

ಸಲ್ಹದ್ಲರ್ ಜವ್ಾ ವ್ನವ್ಾ ಕೆಲ್ತ. ತ್ರಾ

ತಿಚೊ ವ್ನವ್ಾ ಆರಂಭ್ ಜಲೊ. ನಂತರ್

ಬರ‍್ಬರ್

1990

ದಾಂವ್ನಯ ಾ ಜಿೀವ್ನಘ ತ್ಯ ಲೈಫ್ಲಲೈನ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ

ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ

ಶಾ ೀಮ್ತಿ

ಅರಣ್ಚ್

24X7

ವ್ರ‍್ಾಂ

ಸಹ್ಯಯ್

ಗೊೀಜರ‍್ ಸಂಗ್ದಾಂ ಮ್ಚಳೊನ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾಂಚ್

Crisis Line ಹ್ಯಾಂತಾಂ ಸಾ ಯಂ ಸೇವ್ಕ

ಚೇತನಾ

ಜವ್ಾ ಸವ್ನ ದಲ್ತಾ .

ಸಲ್ಹ್ಯ

ಕಾಂದ್ಾ

ಸಯ ಪನ್

ಕೆಲಾಂ. 1994 ಪರ‍್ಲಾ ಾಂತ್ಯ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಯ ಾ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ

ವ್ಾ ಡ್ಾಂಕ್, ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್,

ಕಾಜರಿ

ಜೊಡ್ಾ ಾಂಕ್

ಶಕ್ಷಕ ಜವ್ಾ ವ್ನವ್ಾ :

ಸ್ಕಕ್ಾ

ಮ್ಚ್ಗಲದಶಲನ್ ಆನಿ ಸಲ್ಹ್ಯ ದಲ್ತಾ .

1998

ತ್ರಾ

ಆಾಂಟೊನಿಯ್ಕಾಂತ್ಯ

ಸವೆಾಂ ಹಳ್ಯು ಾ ಾಂನಿ ‘ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂಚ

ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ

ಟ್ಲಕಾಸ ಸಚ್ಯಾ

ಅಭಿವೃದಿ ’ಲ ಕಾರಲಾ ಕಾ ಮ್ಚ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್

ಲೇಡಿ

ಆಫ್

ಹ್ಯಡ್ಯ ಾ ಾಂತ್ಯ.

ಯುನಿವ್ಸಿಲಟಿ’ಂಾಂತ್ಯ

ಆಸಯ ಾ ದ ಸಮ್ಚ್ಜ್

ಸಾಂ ‘ಅವ್ರ್ ಲೇಕ್ ಸವ್ನ

ವಿಷಯ್ತಚ ಸಹ ಪ್ರಾ ಫೆಸರ್ ಜವ್ಾ 12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ನವ್ಾ ಆರಂಭ್ ಜಲೊ. ಥಂಯಸ ರ್

ಜಲಾಂ.

ಡಿಗ್ದಾ

ಭಾರತ್ರಕ್ ಆನಿ ಕಡೆಲಲ್ತಕ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

(ಬ್ರ

ಎಸ್‍ಲ್

ಡಬ್ಲ್ಯ ಾ )

ಆನಿ

ಸಾ ತಕೀತಾ ರ್ (ಎರ್ಮ ಎಸ್‍ಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯ ಾ )

2006

ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ

ತಿ

ಪರತ್ಯ

ಪ್ಲ್ವಿಯ .

ಪದಾ ಶಕಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ತಿ ಶಕಯ್ತಾ ಲ. ತ್ರಾ ಚ್ ವೆಳಿಾಂ, ತ್ರಾ ಚ್ ಯುನಿವ್ಸಿಲಟಿಾಂತ್ಯ ಎರ್ಮ

ಆವೆ

ಎಸ್‍ಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯ ಾ

ವ್ನಮಂಜೂರ್:

ಪ್ರಾ ಗ್ತಾ ರ್ಮ ಡೈರಕಿ ರ್

ಮ್ರಿಯ್ತ

ಶ್ಚಮ್ಕ್

ಕಾಂದ್ಾ ,

ಚಾಂತ್ರಯ ಾ

ಬರ‍್ಲಾ

ಜವ್ಾ ಲಯ್ಕೀ ಸವ್ನ ದಲ್ತಾ .

ಆಪ್ಲ್ಾ ನ್ವ್ನಾ ಮಸಾಂವ್ನಾಂಚ ಸುವ್ನಲತ್ಯ:

ಬರಿಚ್

ಮ್ನಾಚ್ಯಾ

ಮ್ನಾಶ ಾಂಚ್ಯಾ

ಆಧಾರ‍್ನ್

2008 ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ 15 ಖ್ಯಟಿಯ್ತಾಂಚ್ಯಾಂ ‘ಆವೆ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಯುನಿವ್ಸಿಲಟಿಚ್ಯಾ

ಸಾಂಗ್ತತ್ರ

ವ್ನವ್ನಾ

ವಿೀಕೆಾಂಡ್ಾಂತ್ಯ

ಆಾಂಟೊನಿಯ್ಕಚ್ಯಾ ಇನೊಾ ವೇಟಿವ್

ವಿತ್ರಸ್‍ಲ್

ಹೊಸು ೈಸ್‍ಲ್

ಸಾಂ

ಮ್ರಿಯ್ತ

ಶ್ಚಮ್ಕ್

ವ್ನಮಂಜೂರ‍್ಲಯ ಾ

ಕಾಂದ್ಾ ’ಲ

ಮಂಗಳಜೊಾ ೀತಿಾಂತ್ಯ

(VITAS)

ಆರಂಭ್

ಜಲಾಂ.

ಆಜ್

ಪರ‍್ಲಾ ಾಂತ್ಯ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ

ಲ್ಗ್ಲಬಗ್ 850 ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ‘ಘರ‍್

ಟಿಾ ಯಜ್ (triage) ಸಲ್ಹ್ಯದ್ಲರ್ ಜವ್ಾ

ಪಯ್ಕಶ ಲಾಂ

ಘರ್’ಲ ಜವ್ಾ

ಸವ್ನ ದಲ್ತಾ . ಆನಿ ಹ್ಯಾ

ನಿಮ್ಚ್ಣ್ಚ್ಾ

ದಸಾಂನಿ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ

ದುಕಾಂ

ಸಂತೊಸನ್

ಆನಿ

ತಿಕಾ ಜಿಣಾ ಚ್ಯಾ

ಸಂದಭಾಲರ್

ಆಾಂತಿರ್ಮ ಪಯ್ತಾ ರ್

ಮ್ಧಾಂಯ್

ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಆಸಯ ಾ ಾಂಚ ಸವ್ನ ವ್ ‘ಪ್ಲ್ಾ ಲಯಟಿವ್

ಸಮ್ಚ್ಧಾನ್ಯನ್ ಜಿಯೆಾಂವ್​್ ಆನಿ ಬರ‍್ಲಾ ನ್

ಕರ್’ಲ ಹ್ಯಚ ವೀಡ್ ಆಯ್ಕಯ ಮ್ಾ ಣ್ ತಿ

ದ್ಲವ್ನ ಘರಿಾಂ ಚಮು್ ಾಂಕ್ ಜಯ್ ಜಲಯ

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ .

ಸವ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಲ್ತಭಾಯ ಾ . ಥೊಡೆ ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ಾ

ಬರ ಹ್ಯಾ

ಮ್ಧಾಂ

ಫಾತಿಮ್ಚ್,

ಪ್ರೀರ್ಚಲಗಲ್ತಚ್ಯಾ

ಫಾ​ಾ ನಾಸ ಚ್ಯಾ

ಸು ೈನಾಚ್ಯಾ

ಲೂಡ್ಸ ಲ,

ಜರಗೊಸ

ಗ್ತಾ ದ್ಲಲ್ತಪ್

ಅಸಲ್ತಾ

ಆನಿ

ಮ್ರಿಯ್ತಳ್‍

ಜವ್ಾ

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಗ್ಲ್ತಾ ತ್ಯ.

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ ಸವ್ಲ ಸವ್ನ ಧಮ್ಚ್ಲರ್ಥಲ ಮ್ಚಳ್ಯಾ .

ಸಬಾರ್

ದ್ಲನಿಾಂಚ್ಯಾ

ಬರ‍್ಲಾ

ಮ್ನಾಚ್ಯಾ

ಕುಮ್ಚ್ ನ್ ಹೆಾಂ ಯ್ಕೀಜನ್

ಯಶಸಾ ನ್ ಚಲ್ತಾ , ತಶೆಾಂ ಪಿಡೆಸಾಚ್ಯಾ

ಪ್ಪನ್ಲಶೆತ್ರಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾಂ ಯ್ತತಿಾ ಕ್ ಪಯ್ಾ

ಕುಟ್ಕ್ ಚಾಂ ಸಧ್ಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ

ತಿಕಾ

ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ

ಅಮ್ಚರಿಕಾ​ಾಂತಯ ಾಂ ಬರಿ ಜೊೀಡ್

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಸ್ಲಡ್ಾ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಯವ್ಾ

ಭಾರತ್ರಕ್

ತಿಚ್ಯಾಂ

ನ್ವೆಾಂ

ಮಸಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಾ ೀರಣ್

ಕುಮ್ಕ್

ಕರಾಂಕ್

ಫುಡೆಾಂ

ಯೆತ್ರತ್ಯ. ಪ್ಪಣ್ ಸವ್ನ ದಾಂವ್ನಯ ಾ ಸಿ ಫ್ ನ್ಸಲಾಂಚ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ

ಗಜ್ಲ

ಆಸ.

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಚೊ ವ್ನವ್ಾ ಜೊ ಮ್ಣ್ಚ್ಲಚ್ಯಾ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತಣಿರ್

ಆಸಯ ಾ

ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಚ

ಜತನ್

ಕಚೊಲ ತಿತೊಯ ಸುಲ್ಭಾಯೆಚೊ ನ್ಾ ಯ್.

ಮ್ಚ್ಳಿಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ

ಘರ‍್ಾಂತ್ಯ

ಲ್ತಬಾ​ಾ .

ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ ಹ್ಯಚ ಖಬಡ್ಿ ರಿ ಘೆತ್ರ.

ಸವ್ನ ದತಲ್ತಾ ಕ್ ಮ್ಸುಾ ಸ್ಲಸಿಾ ಕಾಯೆಚ ಗಜ್ಲ ಆಸ ತಶೆಾಂ ಅಸಲೊ ವ್ನವ್ಾ ಕಚಲ ಉಬಾಲ

ಆಸ್ಲಾಂಕ್

ನ್ಸಲಾಂಚೊ ಸಮ್ಸ್ಲಸ

ಸಮ್ಸ್ಲಸ :

ಜಯ್.

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಆಸ.

‘ಸುಶೆಗ್ ಜಿವಿತ್ಯ ನ್ಯಾ ರ ಕರ್’ಲ ಹ್ಯಚ್ಯ

ಥೊಡೆ ಸಾ ಯಂ ಸವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಸವ್ನ

ಖ್ಯತಿರ್ ಇಟಲಚ್ಯಾ ಬ್ರಸು

ದತ್ರತ್ಯ.

ದೀನ್

ವ್ಸಲಾಂ

ಸಹ್ಯಯ್ ಸುಶೆಗ್ ಚ್ಯರಿಟೇಬಲ್ ಟಾ ಸ್‍ಲ್ಿ :

ಆದಾಂ

ಮಂಜೂರ್

ಭಾರತ್ರಚ್ಯಾ

ಮಂಡಳಿನ್

ದುಡ್ಾ

ಕೆಲ್ತಾ

ತರಿೀ,

‘ಮನಿಸಿ​ಿ ರ ಒಫ್ ಹೊೀರ್ಮ

ಅಫೈರಲಸ ್’ಲ ಥವ್ಾ

ಹ್ಯಕಾ

ಅನುಮ್ತಿ

2014 ಇಸಾ ಾಂತ್ಯ, ಮ್ನಾಶ ಾಂಕ್, ಝಡ್ಾಂಕ್

ಮ್ಚಳೊಾಂಕಾ​ಾ ತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ ನ್

ಆನಿ

ಡೆಲಯ ಾಂತ್ಯಲಚ್ ಅಡೊಯ ನ್ ಉರ‍್ಲಯ ಾ . ಹ್ಯಕಾ

ಮ್ನಾ​ಾ ತಿಾಂಕ್

ಸವ್ನ

ದಾಂವ್ನಯ ಾ

ಉದ್ಲಿ ೀಶ್ಚನ್ ಶಾ ೀ ರ್ಜರಿ ಪಿಾಂಟೊ, ಫಾ.

ಲ್ಗ್ದಾ

ಜೊನ್

ಪ್ಲ್ವಿತ್ಯ

ಫೆನಾಲಾಂಡಿಸ್‍ಲ್

ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ

ಜಲಯ ಾಂ

ಹಿ

ಸಹ್ಯಯ್

ಸವ್ಲ

ಕೆಲ್ತಾ ಾಂತ್ಯ

ದಸಾ ವೆಜಾಂ

ತರಿೀ

ಎದಳ್‍

ಸಾಂಗ್ತತ್ರ ಮ್ಚಳೊನ್ ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾನ್

ವ್ರೇಗ್ ಕತಾಂ ಪರಿಹ್ಯರ್ ಲ್ತಭಾಂಕಾ​ಾ .

‘ಸುಶೆಗ್ ಚ್ಯರಿಟೇಬಲ್ ಟಾ ಸ್‍ಲ್ಿ ’ಲ ಸುರ‍್ಲಾ ತ್ಯ

ಜರ್ ಹಿ ದುಡ್ಾ ಸಹ್ಯಯ್ ಲ್ತಭಿಯ ತರ್

ಕೆಲ. ಹ್ಯಚ್ಯಾಂ

ಹೆಾಂ ಯ್ಕೀಜನ್ ಪ್ರಾಂತ್ರಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ವ್ಾ

ಏಕ್

ಘಟಕ್

ಜವ್ಾ

ಮ್ಚ್ನ್ಯಸ್‍ಲ್ಾ ರ್ಜರಿ ಪಿಾಂಟೊನ್ ಫೆರ‍್ರ‍್ಲಯ ಾ

ಚಡಿತ್ಯ

ಮಂಜನ್ಲಕಟ್ಲಿ ಾಂತ್ಯ

ದ್ಲನ್

ಜವ್ಾ

ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ಆಸ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ

ದಲ್ತಯ ಾ

‘ಸುಶೆಗ್

ಜಿವಿತ್ಯ

ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ.

ಜಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ

ನ್ಯಾ ರ

ಕರ್’ಲ ವೆಗ್ದಾಂಚ್

ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ್ತ

ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಕ್

ಆರಂಭ್

ಜತಲಾಂ. ಹ್ಯಚೊ ಪಾ ಮುಖ್ ಉದ್ಲಿ ೀಶ್

ಹ್ಯಾ

‘ಅಲಾ ೈಮ್ರಲಸ ್

ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಖುಶ ಆಸ ತರ್ ಡೊ|

ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ್ತಕ್’ಲ ಒಳಗ್

ಬರ‍್ಲಾ

ಯ್ಕೀಜನಾಕ್ ಕಣ್ಚ್ಕ್

ಜಲ್ತಯ ಾ ಾಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಲ ಘರ್ ರಕ್ಷಣ್

ಲ್ವಿೀನಾಕ್

ದಾಂವೆಯ ಾಂ

ಸಂಪಕ್ಲ ಕರಲಾ ತ್ಯ: 9449830186

ವ್

ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಜಿವಿತ್ರಾಂತ್ಯ

ವ್ನಟ್ಸ ಲಆಪ್

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ

ಸುಶೆಗ್ ಲ್ತಭಂವಯ . ಪಾ ಸುಾ ತ್ಯ ಹಿ ಘರ್ ಸವ್ನ

ಅತ್ರಾ ವ್ರ‍್ಲಯ ಾ

ಬ್ರಶೊಪ್ಸ

ಸುಶೆಗ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್:

ಕಂಪಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ದಯೆಸಜಿ ಥವ್ಾ ಭಾಡ್ಾ ಕ್

ಘೆತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ

ದೀನ್

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯ ವಿವಿಧ್ ಸಮ್ಸಾ ಾಂನಿ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಳಗ್

ಜಲ್ತಯ ಾ ಾಂಕ್

ಆಧಾರ್

‘ಇಾಂಟರ್ಲನಾ​ಾ ಶನ್ಲ್

ಇನ್ಲಸಿ​ಿ ಟ್ಯಾ ಟ್

ದಾಂವ್ನಯ ಾ ಕ್ ‘ಸುಶೆಗ್ ಲೈಫ್ ಲ್ತಯ್ಾ

ಒಫ್ ಪಬ್ರಯ ಕ್ ಪ್ರೀಲಸಿ (IIPP)’ಲ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ

24X7’ಲ ಆರಂಭ್

ಥವ್ಾ

ಲ್ವಿನಾಚೊ

ಕಚ್ಯಾ ಲಾಂತ್ಯ

ಮೊಟೊ

ಹ್ಯತ್ಯ

ಡೊ| ಆಸ.

2019

ವ್ನಾ

ವ್ಸಲಚ

‘ಸಮುದ್ಲಯ್ತಚ ಅಪಾ ತಿರ್ಮ ಮುಖೆಲ’ಲ

ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾರ್ ಸಿ. ಮ್ಚ್ರಿ ಎವಿಯ ನ್

ಪಾ ಶಸಿಾ ಲ್ತಭಾಯ ಾ . ಭಾರತ್ರಚ್ಯಾ ೭೩ವ್ನಾ

ಎ.ಸಿ

ಸಾ ತಂತೊಾ ೀತಸ ವ್ ಸಂದಭಿಲಾಂ ರೀಶನಿ

ಆನಿ

ಮೊಾಂತೇರ

ಪ್ರಾ ಫೆಸರ್

ರೀಶನ್

ಪ್ಪತ್ರಾ ಲ

ಮ್ಚ್ಪ್ಲ್ನ್

ನಿಲ್ಯ

ವ್ನಲನಿಸ ಯ್ತ

ಮಂಗ್ಳು ರ್

ತ್ರಾಂಚ ಸವ್ನ ದಲ್ತಾ . ಖಿನ್ಾ ತಕ್ ವ್ಳಗ್

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಚಲಯ ಲ್ತಾ

ಜಲ್ತಯ ಾ ಾಂನಿ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ತಯ ಾ

ಸಂಭಾ ಮ್ಚ್ವೆಳಿ (15-08-2019) ಹಿ ಪಾ ಶಸಿಾ

ವೆಳ್ಯರ್

ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಸಾ ಾಂಕ್ ಸು ಾಂದನ್ ಕನ್ಲ

ಸಾ ತಂತೊಾ ೀತಸ ವ್

ತಿಣ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ.

ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ಸಕಲ ವ್ನಟ್ ದ್ಲಕಂವ್ನಯ ಾ ಕ್ ಹೆಾಂ ಘಟಕ್ ವ್ನವುತ್ರಲ. ಸಬಾರ್ ತಬಲತಿ

ಸಮ್ಚ್ರ್ಜಕ್ ದಲ್ತಯ ಾ

ನಿಸಾ ರ್ಥಲ ಸವೆ

ಜೊಡ್ಲಲಯ ಾಂ ಸಾ ಯಂ ಸವ್ಕಾ​ಾಂ ಹ್ಯಾಂತಾಂ

ಖ್ಯತಿರ್ ವ್ನಮಂಜೂರ್ ಫಿಗಲಜ್ ಸಭಾ

ಆಪಿಯ ಸವ್ನ ದತ್ರತ್ಯ. ಪಾ ಸುಾ ತ್ಯ 25 ಸಾ ಯಂ

ಸಲ್ತಾಂತ್ಯ ‘ಲ್ಯನ್ಸ ಕಯ ಬ್ ಪಾ ಶಸಿಾ 2019’ಲ

ಸೇವ್ಕ್ ದಸಚಾಂ ಚವಿೀಸ್‍ಲ್ ವ್ರ‍್ಾಂ ಆಪಿಯ

ತಿಕಾ ಫಾವ ಜಲ್ತಾ .

ಸವ್ನ ದತೇ ಆಸತ್ಯ. ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಉಶ್ಚ ಆನಿ ಡೊ|

ಲ್ವಿನಾ

ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾ ತ್ಯ.

ಹ್ಯಚ

ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ

ಎದಳ್‍

ವ್ರೇಗ್

ಆಳ್ಯಾ ಸ್‍ಲ್

ಇನ್ಲಸಿ​ಿ ಟ್ಯಟ್

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್

ಆನಿ

ಒಫ್

ಟ್ಲಕಾ ಲೊಜಿ,

ಸುಮ್ಚ್ರ್ 2600 ಜಣ್ಚ್ಾಂಕ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಮಜರ್, ಮೂಡ್ಲಬ್ರದಾ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯ ಥವ್ಾ

ಸಂದಗ್ಿ ಪರಿಗತಾಂತ್ಯ ಸಹ್ಯಯ್ ಕೆಲ್ತಾ .

‘ಅಾಂತ್ರರ‍್ಷ್ಟಿ ರೀಯ್

ದೀಸ್‍ಲ್ ಪಾ ಶಸಿಾ ಸಂಪಕ್ಲ:

ಸುಶೆಗ್

ಲೈಫ್ಲಲೈನ್:

08242983444.

ಸಿಾ ರೀಯ್ತಾಂಚೊ

2018’ಲ ತಿಕಾ ಲ್ತಭಾಯ ಾ .

ತ್ರಾ ಚ್

ವ್ಸಲ

ಮೂಡ್ಲಬ್ರದಾ ಚ್ಯಾ

ರೀಟರಿ

ಕಯ ಬಾ​ಾ ನ್

ಮ್ಚ್ಚ್ಯಲಚ್ಯಾ

8

ತ್ರಕೆಲರ್ ತಿಕಾ ಗೌರವ್ ಪ್ಲ್ಠಯ್ತಯ . ತಶೆಾಂ ಪಾ ಶಸಿಾ :

ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಚ್ನ್ ಸನಾ್ ನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಚಳ್ಯು ಾ ತ್ಯ.

ಡೊ| ಲ್ವಿನಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ತ್ಯ. ರಸಿ್ ನಾ​ಾ

ಪಾ ಶಸ್ಲಾ ಾ ಮ್ಚ್ಾ ಕ್ಸ ಸ ಹ್ಯಣಿ

ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಸವೆ ಸ್ಲಧುನ್ ಆನಿ

ಇತರ್ ಸವ್ನ

ರ್ಜಸಿಸ

ಸಯ ಪ್ಯ ಲ್ತಾ

ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ ಆಪ್ರಯ ವೇಳ್‍ ಹೆರ್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸವೆಕೀ

ದತ್ರ.

ಧಾ​ಾ ನ್ವ್ನ್, ತಸಲ್ತಾ

ಕಾಮ್ಚಲಲತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಧಾ​ಾ ನ್ಸಧನ್, ಆಧಾ​ಾ ತಿ್ ಕ್

ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಬರವಿು ಣ್

ರಿಶವ್ನ್

ಜವ್ನಾ ಸ. ಡೆಕ್ ನ್ ಹೆರ‍್ಲ್ಡ , ದ ಹಿಾಂದು,

ಕಾಂದ್ಲಾ ಾಂನಿ

ಕೀಸಿ ಲ್ ಟೈರ್ಮಸ , ಉದಯವ್ನಣಿ ತಶೆಾಂ

ಧಾಮಲಕ್ ಭಯ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಆಧಾ​ಾ ತಿ್ ಕತ್ರ,

ಹೆರ್

ಪತ್ರಾ ಾಂನಿ,

ವಿವಿಧ್

ಸಂತೊಸಭ ರಿತ್ಯ ಉತರ್ ಪ್ಲ್ಾ ಯ್, ಒತಾ ಡ್

ಮ್ಚ್ಾ ಗಝೀನಾ​ಾಂನಿ

ನಿವ್ಲಹಣ್, ಸಲ್ಹ್ಯ ನಿಪ್ಪಣತ್ರ ಅಸಲ್ತಾ

ಪತ್ರಾ ಾಂನಿ ಮ್ತಿಚ್ಯಾ

ವಿಷಯ್ತಾಂಚ್ಯರ್ ತಿ ತಬಲತಿ ದತ್ರ.

ಮ್ಚ್ದಕ್ಲದೃವ್ಾ ವ್ಾ ಸನ್, ಅಮ್ಚ್ಲ್ು ನ್,

ತಶೆಾಂ

ಪಿಡೆಕ್ ಸಂಬಂಧ,

ಜಿೀವ್ನಘ ತ್ಯ,

ಘರ‍್ಾಂತ್ಯ

ತ್ರಾ ಚ್ ಪರಿಾಂ ದೇರಳಕಟ್ಲಿ ಯೆನ್ಯಪ್ರಯ್ತ

ಅಲ್ಾ ಮೈರಲಸ ್

ಡಿಮ್ಚನಿಸ ಯ್ತ,

ಮ್ಚಡಿಕಲ್ ಕಲಜಿಚ್ಯಾ

ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಚ

ಜತನ್,

‘ಬಯ್ಕಎರ್ಥಕ್ಸ ’

ಕಾಂಕಾ

ದಾಂವಿಯ ಾಂ

ಶೊೀಷಣ್, ಕಾ​ಾ ನ್ಸ ರ್

ಅಸಾಂ ತಿಚಾಂ

ವಿವಿಧ್

ಆನಿ ‘ಎರ್ಮಲಎಸ್‍ಲ್ಲಡಬ್ಲ್ಯ ಾ ’ಲ ವಿಭಾಗ್ತಾಂನಿ

ಮ್ಚ್ಹೆತ್ಯ

ಬಪ್ಲ್ಲಾಂ

ಶಕಯ್ತಾ .

ಪಾ ಕಟ್ ಜಲ್ತಾ ಾಂತ್ಯ, ಜತೇ ಆಸತ್ಯ

ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾನ್ ‘ಜಿೀವ್ನಘ ತ್ಯ- ಕಾರಣ್

ಸವ್ಲ ಬರಾಂ ಜಾಂವ್:

ಆನಿ ಆಡ್ವಿಾ ’ಲತಶೆಾಂ ‘ಮ್ಚತರಲು ಣ್’ಲವಿಷ್ಟಾಂ ಸಬಾರ್

ಶಕ್ಷಕಾ​ಾಂಕ್,

ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲಾಂಕ್

ಜಯೆಾ ಾಂ ಧನ್ ದವೆಲಾಂ ಆಪ್ಲ್ಾ ವ್ಾ ಆಪ್ಲ್ಾ

ತಸಾಂ ಹೆರ‍್ಾಂಕ್ ತಬಲತಿ ಕಾಮ್ಚ್ ಸಳ್ಯಾಂ

ಇತ್ರಯ ಾ ಕ್ ಸಂತೊಸನ್ ಜಿಯೆಾಂವ್ನಯ ಾ

ಚಲ್ವ್ಾ ವೆಲ್ತಾ ಾಂತ್ಯ. ಅಸಲ್ತಾ ಗಂಭಿೀರ್

ಬದ್ಲಯ ಕ್, ದ್ಲವ್ನನ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ದಲಯ ಾಂ ಧನ್

ಸಂಗ್ದಾ

ದವೆಲಾಂ, ಜಣ್ಚ್ಾ ಯ್ ಆನಿ ದ್ಲಣಿ ಸಗ್ು ಾಂ

ವಿಷ್ಟಾಂ ರೇಡಿಯ್ಕ, ಟ್ಲಲವಿಷನ್

ಆನಿ ಇತರ್ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಜಳಿ ಜಗ್ತಾ ಾಂ

ಪ್ಲ್ತಾ ಚ್ಯಾ

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಜಗೃತಿ ಉಟಯ್ತಯ ಾ .

ಸಮ್ಪ್ಪಲನ್

ಆನಿ ಸಮ್ಚ್ಜಿಚ್ಯಾ

ಜಿಣಾ ಚ

ಸವೆಕ್

ಸಥಲಕತ್ರ

ಜೊಡ್ಯ ಾ ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ ನೊರನಾ​ಾ ಕ್ ಗ್ತಡಲನಿಾಂಗ್,

ಸಂಗ್ದೀತ್ಯ,

ಪಾ ವ್ನಸ್‍ಲ್/ಪಯ್ಾ , ಬುಕ್ ವ್ನಚ್ಯಯ

ಸಹಿತ್ಯಾ , ಅಸಲ

ವಿೀಜ್ ಕಾಂಕಾ ಇ ಪತ್ಯಾ ಉಲ್ತಯ ಸಿತ್ರ, ಆನಿ ತಿಕಾ ಸವ್ಲ ಬರಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ತಾ .

ಬರ ಹವ್ನಾ ಸ್‍ಲ್ ತಿಚ್ಯಾಂ ದಸು ಡೆಾ ಾಂ ಜಿವಿತ್ಯ ಚಡ್ ಸಂತೊಸಭ ರಿತ್ಯ ಕತ್ರಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ಡೊ| ಲ್ವಿೀನಾ. ಪಾ ಕಟ್ ಜಲಯ ಾಂ ಬಪ್ಲ್ಲಾಂ: - ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್, ಕೊರ್ಡ್ಲ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಲ್ಜ ೈಮಸ್​್ ಡಿಮೆನ್ಶಿ ಯ

ಡೊ. ಲವೀನ ನೊರೀನ್ಹಾ ಚ್ಯಲ್ತಾ ಾ ಭಾಶೆನ್ “ಸಯ್ಾ ಲಬಯ್ಾ ”ಲ “ಅರಳು ಮ್ರಳು”ಲ ಮ್ಣೊನ್

ಸಬಾರ‍್ಾಂನಿಾಂ ವಿವಿಧ್ ನಾವ್ನಾಂನಿಾಂ ವಲ್ತಾಂವಿಯ ಆಲಾ ೈಮ್ಸ್‍ಲ್ಲ ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ (Alzheimer’sಲ Dementia) ಏಕ್ ಮ್ಚಾಂದ್ಲಾ ಚ ಮ್ಚ್ರಕಾರ್, ಗ್ಳಣ್ ಜಯಾ ತಸಲ ಪಿಡ್. ಸಂಸರ‍್ಾಂತ್ಯ ಲ್ಗಾ ಗ್ 50 ಮಲಯ ಲೊೀಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವ್ಳಾ ಳ್ಯಾ . ಭಾರತ್ರಾಂತ್ಯಲಯ್ಕೀ ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಸಾಂದೀಸ್‍ಲ್ ಚಡೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸ. ಡೊಕಿ ರ್ ಎಲೊೀಯ್ಸ ಆಲಾ ೈಮ್ರ್ ಮ್ಳ್ಯು ಾ ನ್ ಪಯೆಯ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶಾಂ ಸಂಶೊೀದನ್ ಕನ್ಲ ಬರಯ್ಕಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ’ಆಲಾ ೈಮ್ಸ್‍ಲ್ಲ ಡಿಮ್ಚನಿ​ಿ ಯ’ಲ ಮ್ಣೊನ್ ನಾ​ಾಂವ್ ದಲಾಂ. ಸಪ್ಿ ಾಂಬರ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮ್ಯ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯ ಪಿಡೆಕ್ ಸಮ್ಪ್ಪಲನ್ ದೀವ್ಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶಾಂ ಲೊಕಾಚ ಸಮೊಾ ಣಿ ಚಡೊಾಂವ್​್ ಸಂಸರ್ಲಬರ್ ಪಾ ಯತ್ಯಾ ಜವ್ಾ ಆಸ.

ಆಲಾ ೈಮ್ಸ್‍ಲ್ಲ ಡಿಮ್ಚನ್ಶ ಲಯ್ತಕ್ ಕಾರಣ್ ಕತಾಂ?

ಬದ್ಲಯ ವ್ಣಕ್ ಲ್ತಗೊನ್ ಮ್ಚಾಂದ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಥೊಡೊಾ ಗ್ತಾಂಟಿ UÁAn (Neurofibrillary tangles) ಉಬಾ ತ್ರತ್ಯ ಆನಿಾಂ ಹ್ಯಾ ವ್ವಿಲಾಂ ಜಿೀವ್ ಕೀಶ್ ನಾಸ್‍ಲ್ ಜತ್ರತ್ಯ. ಅಶೆಾಂ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಕಾ ಮೇಣ್ ಮ್ನಾಶ ಾ ಕುಡಿಚಾಂ ತಶೆಾಂ ಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂನಿಾಂ ಬದ್ಲಯ ವ್ಣ್ ಜತ್ರ. ಪ್ಪಣ್ ದೀಸ್‍ಲ್ ವೆತ್ರನಾ ಪಿಡೆಚಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಚ್ಾಂ ಚಡೊನ್ಾಂಚ್ ಯೆತ್ರತ್ಯ ಆನಿಾಂ ನಾಸ್‍ಲ್ ಜಲಯ ಮ್ಚಾಂದ್ಲಾ ಕಣ್ ಪತ್ರಾ ಲನ್ ಜಿವ್ನಳ್ಯಾ ಾಂತ್ಯ. ಪಿಡೆಚಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಚ್ಾಂ ದಸ್ಲನ್ ಯೆಾಂವ್ನಯ ಸಬಾರ್ ವ್ಸಲಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ ಮ್ಚಾಂದ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಬದ್ಲಯ ವ್ಣ್ ಜತ್ರ ಮ್ಣೊನ್ ಸಂಶೊೀಧನಾದ್ಲಾ ರಿಾಂ ಕಳಿತ್ಯ ಜಲ್ತಾಂ.

ಘಡೆಾ ಉಗ್ತಡ ಸ್‍ಲ್ ನಾ​ಾಂ. ಆಪ್ಪಣ್ ರ್ಜವ್ನಯ ಾಂಗ್ದೀ, ಖೆಲ್ತಾಂಗ್ದೀ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಚೊ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಾ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ “ಮ್ಚ್ಾ ಕಾ ಘಚಲಾಂ ವ್ನಡಿಾಂಚ್ಯ ನಾ​ಾಂತ್ಯ; ರ್ಜವಿನಾಸಾ ನಾ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್‍ಲ್ ಜಲ”ಲ ಅಶೆಾಂ ಮ್ಣೊನ್ ಮೊಗ್ತಚ್ಯಾ ಮ್ನಾಶ ಾಂಚ್ಯರ್ ಅಪ್ಲ್ಾ ಧ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡೆಯ ಾಂ ಸದ್ಲಾಂಚ್ಯಾಂ ಜತ್ರ. ವಿಚ್ಯರ್ಲಲಯ ಾಂಚ್ ಪತ್ರಾ ಲನ್ ಪತ್ರಾ ಲನ್ ವಿಚ್ಯಚ್ಯಲಾಂ; ಸಾಂಗ್ಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಸಮ್ಚ್ನ್ಾ . ಗ್ತಾ ಸ್‍ಲ್ ಪ್ಟೊವ್ಾ ನಿದಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂ, ಪ್ಲ್ಲೊಾ ಾಂವ್​್ ವಿಸಚ್ಯಲಾಂ. ದ್ಲರ್ ಘಾಲ್ತಾಂಕ್ ವಿಸಚ್ಯಲಾಂ, ಚ್ಯವಿ ಖಂಯ್ ದವ್ಲ್ತಾ ಲ, ವಕ್ಯ ಖಂಯ್ ದವ್ಲ್ತಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಕಳಿತ್ಯ ಜಯ್ತಾ ತ್ರಯ ಾ ನ್ ಬಶೆಿ ಾಂಚ್ ವರ‍್ಾಂಗಟ್ಕಯ ಾ ನ್ ಸ್ಲದ್ಲಾ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಾ .

ಕುಟ್ಕ್ ಾಂತ್ಯ ಲ್ತಗ್ದಶ ಲ್ತಾ ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಹಿ ಪಿಡ್ ಆಸತರ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್ ಪ್ಲ್ಾ ಯ್ ಜವ್ಾ ಯೆತ್ರನಾ ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ ಯೆಾಂವೆಯ ಸಂಭವ್ ಚಡ್. ಲಕಾವತಲಾಂ ಪಿಯ್ಕವೆಾ , ಧುಾಂವ್ನಾ ಪ್ಲ್ನ್, ಗೊಡ್ ಮುತ್ರಚ ಪಿಡ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಪಿಡ್, ವ್ನಾ ಯ್ತರ್ಮಲರಹಿತ್ಯ ಜಿಣಾ ಶೈಲ, ನಿೀದ್ ಉಣಿ ಜಾಂವಿಯ , ಕಲಸ್ಲಿ ರಲ್ ಚಡ್ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ ರಿಸ್‍ಲ್​್ ಚಡ್.

ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಚ್ಾಂ ಕಸಲಾಂ? ಸುವೆಲರ್ ಉಗ್ತಡ ಸ್‍ಲ್ ಉಣೊಾಂ ಜ ಼ಾ ವ್ಾ ಯೆತ್ರ: ಆತ್ರಾ ಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಲಯ ಾಂ ಅನ್ಯಾ ಕ್

ಚಡ್ವ್ತ್ಯ ಪ್ಲ್ಾ ಯ್ ಜವ್ಾ ಯೆತ್ರನಾ ಜಾಂವ್ನಯ ಾ ಜಿೀವ್ ಕೀಶ್ಚಾಂಚ್ಯಾ

ಎಕಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ವ್ಸುಾ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ದವ್ನ್ಲ ಸಗ್ತು ಾ ಘರ‍್ಾಂತ್ಯ ಸ್ಲಧಯ ಾಂ, ವೀಕ್ಯ ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಆಸಾ ನಾ​ಾಂಚ್ಯ ಸ್ಲಧುಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂ ಪಿಡೆಚ್ಯಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ ನಂಯ್. ತಕೆಯ ರ್ ಹಜರ್ ರಟ್ಕವಳಿ ಆಸಾ ನಾ ವಿಸಚ್ಯಲಾಂ, ಸ್ಲಪ್ಲ್ಾ ರ್ ಥವ್ಾ ಕುಜಾ ಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ ನಾ ಆಪ್ಪಣ್ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂ ಮ್ಣ್ ಘುಸು ಡೆಯ ಾಂ ಆಲಾ ೈಮ್ಸ್‍ಲ್ಲ ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ ಮ್ಣೊನ್ ಭಿಯೆಾಂವಿಯ ಗಜ್ಲ ನಾ. ಪ್ಲ್ಾ ಾಂಯ್ಲವಂತ್ರ ಥಂಯ್ ಥೊಡೆ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ಸ್ಲೀಡಿಯಂ, ಪ್ರಟ್ಕಸಿಯಂ ಅಶೆಾಂ ಗರ್ಜಲಚಾಂ ಇಲಕಿ ರಲೈಟ್ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್ ಉಣಾಂ ಜಲ್ತಾ ರಿೀ ಇಲಯ ಶ ಮ್ತಿಚ ಘುಸು ಡ್ ಜಾಂವಿಯ ಯ್ಕೀ ಆಸಾ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ ನಂಯ್. ರಗ್ತಾ ಚ ತಪ್ಲ್ಸಿಾ ಕೆಲ ತರ್ ಕಾರಣ್ ಕತಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾ ಷ್ಟಿ ಜತ್ರ. ಚಾಂತ್ರು ಾಂತ್ಯ ಘುಸು ಡ್-ಗೊಾಂದಳ್‍: ಮ್ಚಾಂದ್ಲಾ ಭಿತಲ್ತಾ ಲ ಬದ್ಲಯ ವ್ಣಕ್ ಲ್ತಗೊನ್ ಚಾಂತ್ರು ಸಕೆಾಚ್ಯರ್ ಪಾ ಭಾವ್ ಪಡ್ಾ ಆನಿಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ೀಯ್ ನಿಧಾಲರ್ ಕರಾಂಕ್ ಡಿಮ್ಚನಿ​ಿ ಯ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಿ ಮ್ಚ್ತ್ರಲತ್ಯ. ಉಲ್ಯ್ತಾ ನಾ ಸುಢಾಳ್‍ ಉತ್ರಾ ಾಂ ಸುಟ್ಕನಾ​ಾಂತ್ಯ. ಥೊಡೆ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಸಬ್ಿ ಮ್ಚಳ್ಯನಾ​ಾಂತ್ಯ ಜಲ್ತಾ ನ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕಶ್ಚಿ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಜತ್ರ. ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕತಾಂ ಜಯ್, ಕತಾಂ ಜತ್ರ ಮ್ಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ . ಹೆರ‍್ಾಂನಿಾಂಚ್ ಸಮೊಾ ನ್ ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್​್ ಪಿಯೆಾಂವ್​್ ದೀವ್ಾ , ಕಾಕಾಸ ಕ್ ಆಪ್ರವ್ಾ ವರಾಂಕ್ ಅಶೆಾಂ ತ್ರಾಂಚೊಾ ಕುಡಿಚೊಾ ಗಜೊಲ ತಿಸುಲಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕನ್ಲ ಸವ್ಲ ರಿತಿನ್ ತ್ರಾಂಚ ಜತನ್ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ಾ .

ಥೊಡ್ಾ ಕಾಳ್ಯ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಆಪ್ಪಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಾ ಚಾಂ ಘಚಲಾಂ ಕೀಣ್, ಮೊಗ್ತಚಾಂ ಮ್ನಾಶ ಾಂ ಕೀಣ್ ಕಳಿತ್ಯ ಜಯ್ತಾ . ದೀಸ್‍ಲ್ ವ್ ರ‍್ತ್ಯ, ವೇಳ್‍

ಕತೊಯ , ಖಂಚೊ ಮ್ಯ್ಕಾ , ಇಸಿಾ ಖಂಚ ಹ್ಯಚ್ಯಾಂ ಗ್ದನಾ​ಾ ನ್ಲಯ್ಕೀ ಮ್ಚ್ಜಾ ತ್ರ. ಘರ‍್ ಥವ್ಾ ಭಾಯ್ಾ ಗ್ಲ್ತಾ ರ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಯಾಂವ್​್ ಕಳ್ಯನಾಸಾ ಾಂ ಮ್ಯ್ತಯ ಾಂಗಟ್ಕಯ ಾ ನ್ ಚಲೊನ್ಾಂಚ್ ರ‍್ವ್ನಾ ತ್ಯ. ಆಪ್ಲ್ಾ ಚೊ ವಿಳ್ಯಸ್‍ಲ್, ಘಚ್ಯಾ ಲ ಮ್ನಾಶ ಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಾಂಕೀ ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ಕಳ್ಯನಾ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಪಿಡೆಸಾ ನ್ ಸಾಂಗ್ತತ್ರ ಕಣಿೀ ನಾಸಾ ಾಂ ಘರ್ ಭಾಯ್ಾ ಸರ‍್ನಾಶೆಾಂ ಪಳೆಜಯ್ ಪಡ್ಾ . ಆಕಾ​ಾಂತ್ಯ, ಬಜರ‍್ಯ್, ದುಬಾವ್, ಗವ್ಲ, ರ‍್ಗ್ ಅಶೆಾಂ ಭಾವ್ನಾತ್ ಕ್ ಬದ್ಲಯ ವ್ಣ್ ಸಬಾರ‍್ಾಂ ಥಂಯ್ ಪಳೆಾಂವ್​್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಘಚ್ಯಾ ಲ ಮ್ನಾಶ ಾಂಚೊ ದುಬಾವ್“ಮ್ಾ ರ್ಜ ಪಯೆಶ ಕಾಡ್ಾ ತ್ಯ, ಮ್ಾ ರ್ಜಾಂ ಬಾ​ಾಂಗ್ತರ್ ಚೊಲ್ತಲಾಂ, ಮ್ಚ್ಾ ಕಾ ಮ್ಚ್ರಾಂಕ್ ಸ್ಲದ್ಲಾ ತ್ಯ;”ಲ ಅಶೆಾಂ ಹೆರ‍್ಾಂಚ್ಯರ್ ಅಪ್ಲ್ಾ ದ್ ಘಾಲೊಯ ಯ್ ಆಸಾ . ಸಶಲನ್ ಕಣಿೀ ನಾ ಜಲ್ತಯ ಾ ರಿೀ ಕಣಿಗ ೀ ಆಸ ಮ್ಣೊನ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ, ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ಸಂಬಾಷಣ್ ಕಚ್ಯಲಾಂ, ಹ್ಯತ್ಯ-ಭಾಸ್‍ಲ್ ಕನ್ಲ ಉಲೊಾಂವೆಯ ಾಂಯ್ಕೀ (Hallucinations) ದಸ್ಲನ್ ಯೆವೆಾ ತ್ಯ. ಉಜಾ ಕಾಡಿಯ್ಕ, ಖೊಲ, ಕಯ್ಾ ಘರ‍್ ಭಿತರ್ ಹ್ಯಡ್ಾ ಆಲ್ತ್ ರಿಾಂತ್ಯ ದವ್ಚ್ಯಲಾಂ, ವ್ಸುಾ ರ್, ಉಷಾ ಗೊಮೊಸ ಣಿ ಪ್ರಟಿಯ ಬಾ​ಾಂದಯ , ಅಸಲಾಂ ವ್ತಲನ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಸಮ್ಚ್ನ್ಾ . ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ಸಮೊಾ ಾಂವ್​್ ಘೆಲ್ತಾ ರ್ ರ‍್ಗ್ ಯೆತ್ರ ದ್ಲಕುನ್ ಗ್ಳಮ್ಚ್ನ್ ದೀನಾಸಾ ಾಂ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಯ್ಕತ್ರಯ ಾ ಕ್ ಸ್ಲಡ್ಯ ಾ ರ್ ಬರಾಂ. ಪಿಡ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ ನಾ,

20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಲೊಾಂಕ್, ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಾಂಕ್ ಕಷಿ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಜತ್ರ, ಮುತ್ರ ಪ್ರತಿಯೆಚ್ಯರ್, ಅನಿ್ ಟಿಚ್ಯರ್ ನಿಯಂತಾ ಣ್ ರ್ಚಕಾ​ಾ . ಆಪ್ಲ್ಾ ಯ್ಕತ್ರಯ ಾ ಕ್ ರ್ಜಾಂವ್​್ , ನಾ​ಾಂವ್​್ , ಜಯ್ತಾ . ನಿಮ್ಚ್ಣ್ಚ್ಾ ಹಂತ್ರಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ ನಾ ಗೊಟ್ ಗ್ದಳುಾಂಕ್, ಚ್ಯಬೊಾಂಕ್ ಅಸಧ್ಾ ಜತ್ರ. ಖೆಲಯ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಥೊಡೆ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಪ್ರಪ್ಲ್ಸ ಾಂಕ್ ವೆಚ, ಉಸುಾ ರಾಂ ಯೆಾಂವಿಯ ಸಧಾ ತ್ರಯ್ಕೀ ಚಡ್. ದಸ್ಲು ಡ್ಾ ಾ ಸವ್ಲ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂಕೀ ಹೆರ‍್ಾಂಚ್ಯರ್ ಹೊಾಂದನ್ ರ‍್ಾಂವಿಯ ಪರಿಸಿಯ ತಿ ಉಬಾ​ಾ ತ್ರ. ಚಕತ್ರಸ ಕಸಲ? ಪಿಡ್ ಗ್ಳಣ್ ಜಯ್ತಾ ತರಿೀ ಥೊಡಿಾಂ ವ್ಸಲಾಂ ಪ್ಪಣಿೀ ಪಿಡೆಚಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಚ್ಾಂ ನಿಯಂತಾ ಣ್ಚ್ರ್ ದವ್ನ್ಲ ಪರಿಸಿ​ಿ ತಿ ಅನಿಕೀ ಭಿಗಡ್ಾ ಶೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಜತ್ರ ದ್ಲಕುನ್ ತತ್ರಲನ್ ಮ್ಚ್ನ್ಸಿಕ್ ತಜಾ ಾಂಚ (Neurologist/Psychiatrist) ಸಲ್ಹ್ಯ ಘೆತ್ರಯ ಾ ರ್, ಡಿಮ್ಚನಿಶ ಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಖ್ಯತಿಾ ಜತಚ್ ಉಗ್ತಡ ಸಚ ಸಕತ್ಯ ಚಡೊಾಂವ್​್ , ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ಯಯ್ ಉಣಿ ಕರಾಂಕ್, ಬರಿೀ ನಿೀದ್ ಪಡೊಾಂಕ್ ವ್ಕಾತ್ಯ ದವೆಾ ತ್ಯ.

ದವ್ಲ್ತಾ ಲರ್ ಬರಾಂ. ಸಬಾಿ ಾಂ-ಗೊಾಂದಳ್‍, ಸುಡೊಕು, ಚ್ಯಸ್‍ಲ್, ಬುಕ್ ವ್ನಚ್ಯಯ ಅಸಲ ಗ್ದನಾ​ಾ ನ್ ವ್ನಡೊಾಂವೆಯ , ಮ್ತ್ಯ ರ್ಚರಕ್ ಕಚ್ಯಲ ಹವ್ನಾ ಸ್‍ಲ್ ಮ್ಚಾಂದ್ಲಾ ಕ್ ಕಾ ಯ್ತಳ್‍ ದವುಾ ಾಂಕ್ ಸಕಾ​ಾ ತ್ಯ. ಪಿಡ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯಲಯ್ಕೀ ಸಂಗ್ದೀತ್ಯ, ನಾಚ್, ವ್ಜಾಂತ್ರಾ ಾಂ ಖೆಳೆಯ ಾಂ ಮ್ತಿಚ ಸಕತ್ಯ ವ್ನಡೊಾಂವ್​್ ಉಪ್ಲ್​್ ತ್ರಲತ್ಯ. ನಿವೃತ್ಯಾ ಜಲ್ತಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯಲಯ್ಕೀ ಖಂಚ್ಯಯ್ಕೀ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ಮ್ತ್ಯ ಮ್ಗ್ಾ ದಚಲ. ಪಗ್ತರ್ ನಾಕಾ ಜಲ್ತಾ ರಿೀ ಖಂಯ್ ಪ್ಪಣಿೀ ಸಂಸಯ ಾ ನಿಾಂ ಸಾ ಯಂಸೇವ್ಕ್ ಜವ್ಾ ಸವ್ನ ದವೆಾ ತ್ಯ. ‘ಆಯೆಯ ಾಂ ಆಜ್ ಫಾಲ್ತಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಫಾಲ್ತಾ ’ಲ ಮ್ಳ್ಯಾ ಧಾ ೀಯಖ್ಯಲ್ ಜಿಯೆಾಂವೆಯ ಾಂ ವ್ನಜಿು ಜವ್ನಾ ಸ. ಲಕಾವತೊಲ ಹುಸ್ಲ್ , ಖಂತ್ಯ ಭಲ್ತಯೆ್ ಕ್, ತಾಂಯ್ಕೀ ಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಭಲ್ತಯೆ್ ಕ್ ಬರಾಂ ನಂಯ್. ಜತನ್ ಕತಲಲ್ತಾ ಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶ್ಚರ

ಪಿಡ್ ಆಡ್ಾಂವ್​್ ಕತಾಂ ಕಯೆಲತ್ಯ? ರ‍್ಾಂದ್ಲು ಾಂತ್ಯ, ರ್ಜವ್ನಾ ಾಂತ್ಯ ಹಳಿ​ಿ ಚೊ ಉಪ್ರಾ ೀಗ್ ಚಡ್ ಕೆಲ್ತಾ ರ್ ಬರಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಥೊಡ್ಾ ಾ ಾಂಚೊ ವ್ನದ್ ಜಲ್ತಾ ರ್ ಆನಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಮ್ಚ್ಸಿು ಖ್ಯಾಂವಿಯ ಬರಿ ಮ್ಣ್ಚ್ಾ ತ್ಯ. ರಗ್ತಾ ದ್ಲಬ್, ಕಲಸ್ಲಿ ರಲ್, ಡಯಬ್ರಟಿಸ್‍ಲ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಚ ಪಿಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ನಿ ವೆಳ್ಯರ್ ವೈದಾ ಕೀಯ್ ಸಲ್ಹ್ಯ ಘೆವ್ಾ ನಿಯಂತಾ ಣ್ಚ್ರ್

ಆಲಾ ೈಮ್ರ್ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಚ ಜತನ್ ಕಚ್ಯಲಾಂ ಕಾರ್ಮ ಸುಲ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾಂ ನ್ಾ ಯ್. ಮೊಗ್ತಚ್ಯಾ ಮ್ನಾಶ ಾಂಕ್ ಸ್ಲಸಿಾ ಕಾಯ್, ದಯ್ತಳ್ಯಯ್ ಬೊೀವ್ ಗರ್ಜಲಚ.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪ್ಪರ‍್ಸಣ್ ಜಲ್ತಯ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಹೆರ‍್ಾಂಚ ಕುಮ್ಕ್ ಘೆಾಂವಿಯ ಬರಿ. ಘರ‍್ಾಂತ್ಯ ಜತಾ ಚ ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ ಎಕಾಯ ಾ ಚ್ಯಚ್ಯ ಖ್ಯಾಂದ್ಲಾ ರ್ ದೀನಾಸಾ ಾಂ ಕುಟ್ಕ್ ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಲಾ ನಿಾಂಯ್ಕೀ ವ್ನಾಂಟುನ್ ಘೆತಿಯ ತರ್ ಪಿಡೆಸಾ ಕೀ ಬರಾಂ. ಪಿಡೆಸಾ ಕ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ಬೊಗ್ತಾ ಾಂಚ್ಯರ್ ನಿಯಂತಾ ಣ್ ದವುಾ ಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ ಪ್ಪಣ್ ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ಾ ನ್ಾ ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಾಂನಿ ಸಮ್ಚ್ಧಾನ್ ಕಾಣಘ ಾಂವೆಯ ಾಂ ಗರ್ಜಲಚ್ಯಾಂ. ರ್ಜಾಂವ್​್ , ನಾ​ಾಂವ್​್ , ನಿದಾಂಕ್ ವ್ತ್ರಾ ಯ್ ಕರಿನಾಸಾ ಾಂ ಪಿಡೆಸಾ ಚ ಮ್ನೊೀಸಿಯ ತಿ ಕಶ ಆಸ ತಾಂ ಸಮೊಾ ನ್ ಚಲಯ ಾಂ.

ಸಲೀಸಯೆನ್ ಯೆತ್ರ. ಥೊಡೆ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ನಿದ್ಲಚೊಾ ಗ್ಳಳೊಾ ವ್ನಪ್ಲ್ರಿಜಯ್ ಪಡ್ಾ . ಎಕಾದವೆಳ್ಯ ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ಾ ಆಜ್ ಸ್ಲಮ್ಚ್ರ್ ನ್ಾ ಯ್ ಆಯ್ತಾ ರ್ ಮ್ಣೊನ್ ತಕ್ಲ ಕರಿತ್ಯ ತರ್ ಪಿಡೆಸಾ ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಯ ಾಂ ಸಕೆಲಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ನ್ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಲ್ತಕಾಸ ಣ್ ಜಯ್ತಾ .ಲ ‘ತಿಾಂ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂ, ಮ್ಾ ರ್ಜಾಂ ಗ್ದನಾ​ಾ ನ್ ಸಕೆಲಾಂ ಆಸ’ಲ ಮ್ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ. ಪಿಡೆಸಾಚೊ ಉಗ್ತಡ ಸ್‍ಲ್ ಉಣೊ ಜಲ್ತ. ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ಮೊಗ್ತಚ್ಯಾ ಾಂಚ, ಸಯ್ತಾ ಾ ಾಂಚ ವ್ಳಕ್ ದರಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಿ . ಪಿಡೆಸಾ ಕ್ ಪಳೆಾಂವ್​್ ವೆತ್ರನಾ,ಲ “ಮ್ಾ ಜಿ ವಳೊಕ್ ಮ್ಚಳಿು ಯ, ಹ್ಯಾಂವ್ ತಜಾ ಮ್ಚ್ವೆಶ ಚ ಧುವ್,”ಲ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಪಿಡೆಸಾಚ ತಕಯ ವಿರ‍್ರ್ ಕಚಲ ನ್ಾ ಯ್. ಆಮ ಕೀಣ್ ಆನಿಾಂ ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ಾ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ಕಸ್ಲ/ಕಶ ಲಕಾ​ಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಕಳಿತ್ಯ ಆಸಾ ನಾ ಪತಲನ್ ಪತಲನ್ ವಿಚ್ಯಚಲ ಗಜ್ಲ ನಾ.

ಚಡ್ವ್ತ್ಯ ಪಿಡೆಸಾ ಾಂಕ್ ದೀಸ್‍ಲ್ ಬುಡ್ಾ ನಾ ಕಾವೆಾ ಣಿ, ಆಕಾ​ಾಂತ್ಯ, ಭಿರ‍್ಾಂತ್ಯ ಚಡ್ ಆಸಾ . ರ‍್ತಿಾಂ ದವೆ ಪ್ಲ್ಲ್ತಾ ಯ್ತಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ನಿದಾಂಕ್ ಭಿಯೆತ್ರತ್ಯ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ನಿದ್ಲಯ ಾ ಕುಡ್ಾಂತ್ಯ ಇಲೊಯ ಉಜಾ ಡ್ ದವ್ಲ್ತಾ ಲರ್ ಬೊರಾಂ. ದಸಕ್ ನಿದ್ಲಯ ಾಂ ಆಡ್ಯ್ತಯ ಾ ರ್ ರ‍್ತಯ ಾಂ ನಿೀದ್ **************************************************************************************

22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರಗತ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾದತನ್

:ಡೊ. ಎಡ್ಾ ರ‍್ಡ ್ ನಜ್ರೆ ತ್ ರಗತ್ಯ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕುಡಿಚೊ ಪಾ ಮುಕ್ ಭಾಗ್. ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ಸುಮ್ಚ್ರ್ 5 ಥವ್ಾ 6

ಲೀಟರ್ ರಗತ್ಯ ಆಸಾ ಆನಿ ಭಲ್ತಯೆ್ ವಂತ್ಯ ಮ್ನಾಶ ಾ ಚ್ಯಾ ಜಡ್ಯೆಚೊ ಬಾರ‍್ಾಂತ್ಯ ಏಕ್ ವ್ನಾಂಟೊ ರಗ್ತಾ ಚೊ. (ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ 60 ಕಲೊ ತಕಾಯ ಾ ಮ್ನಾಶ ಾ ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಾಂತ್ಯ 5 ಕಲೊ ರಗತ್ಯ ಆಸಾ ). ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ ಮ್ಾ ಳೆು ದೀನ್ ಪಾ ಮುಕ್ ವ್ನಾಂಟ್ಲ ಆಸಾ ತ್ಯ. ರಗ್ತಾ ಕಣ್ಚ್ಾಂ ಪಯ್ಕ್ ಾಂ ತ್ರಾಂಬಡ ಕಣ್, ಧೊವೆ ಕಣ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯ ಾ ಟಿಲೇಟ್ ಮ್ಾ ಳೆು ತಿೀನ್ ಥರ‍್ಚ್ಯ ಕಣ್ ಆಸತ್ಯ. ರಗ್ತಾ ಚೊ ಅರ‍್ಲಿ ಾ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಚಡ್ ವ್ನಾಂಟೊ ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ದೃವ್ಾ ವ್ಸುಾ ಥವ್ಾ ಜವ್ನಾ ಸಾ . ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ ಚೊ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಾ ಡ್ ವ್ನಾಂಟೊ ಉದಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಲ್ ಾಂತ್ಯ ಗ್ಳಯ ಕೀಸ್‍ಲ್, ಥರ‍್ವೀಳ್‍ ಲ್ವ್ಣ್ಚ್ಾಂ, ಪ್ರಾ ೀಟಿನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಸುಾ ಖಿರನ್ ಆಸಾ ತ್ಯ. ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ ಾಂತ್ಯ ಆಸ್ಲನ್, ರಗ್ತಾ ಕಣ್ಚ್ಾಂಕ್ ಎಕಾ ಸುವ್ನತ ಥವ್ಾ ದುಸಾ ಾ ಸುವ್ನತಕ್ ವ್ಾ ರಲಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಪ್ಲ್ಯ ಸ್ ಥವ್ಾ ಜತ್ರ.

ರಗ್ತಾ ಚ್ಯಾಂ ಪಾ ಮುಕ್ ಕಾರ್ಮ ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ಆಸಯ ಾ ಜಿೀವ್ಲ ಕಣ್ಚ್ಾಂ ಥವ್ಾ ಜತ್ರ. ರಗ್ತಾ ಕಣ್ಚ್ಾಂ ಪಯ್ಕ್ ಾಂ ತ್ರಾಂಬಡ ಕಣ್ ಪ್ರಪ್ಲ್ಸ ಥವ್ಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗ್ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಯ ಜನ್ಕ್ ಪ್ಲ್ವಾಂವೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತ್ರಾ ಭಾಗ್ತಾಂಥವ್ಾ ವಿಸರಿಲಾ ತ್ಯ ಜಾಂವ್​್ ಆಸಯ ಾಂ ಕಾರಲಾ ನ್ಲಡೈಆಕಾಸ ಯ್ಡ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಪ್ರಪ್ಲ್ಸ ಕ್ ಹ್ಯಡೆಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ಅಶೆಾಂ ಮ್ನಾಶ ಾ ಚೊ ಕುಡಿಚೊ ಜಿೀವ್ ತ್ರಾಂಬಾಡ ಾ ಕಣ್ಚ್ಾಂಚ್ಯರ್ ಹೊಾಂದನ್ ಆಸಾ . ಧೊವೆ ಜಿೀವ್ ಕಣ್ ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ಮಲಟಿಾ ಪರಿಾಂ ಕಾರ್ಮ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ ಆನಿ ಭಾಯ್ತಯ ಾ ಜಿವಿಾಂ (ಬಾ​ಾ ಕಿ ೀರಿಯ್ತ, ವೈರಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್) ಥವ್ಾ ಅಕಾ ರ್ಮ ಪಾ ವೇಶ್ ಜಲಯ ವೆಳ್ಯರ್ ತ್ರಾ ಜಿವಿಾಂ ವಿರೀದ್ ಝುಜೊನ್ ಕುಡಿಕ್ ರ‍್ಕೆಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಸುವ್ನತರ್ ಜಕರ್ಮ ಜವ್ಾ ರಗತ್ಯ ವ್ನಾ ಳೆಯ ಪರಿಾಂ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಪ್ಲ್ಯ ಾ ಟಿಲೇಟ್ ರಗತ್ಯ ಘೆಟೊ ಜವ್ಾ ರಗ್ತಾ ವ್ನಳ್‍ ಜಯ್ತಾ ಶೆಾಂ ರ‍್ಕಾ​ಾ ತ್ಯ. ಅಶೆಾಂ ಹೆ ತಿೀನ್ಲಯ್ಕ ಕಣ್ ಕುಡಿಕ್ ಮ್ಹತ್ರಾ ಚ್ಯ ಆನಿ ಗರಲಾ ಚ್ಯ. ರ‍ಗ್ತಾ ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಲ್ವಾ ನ್ ರಗ್ತಾ ಾಂತಯ ಹ್ಯಡ್ಾಂಚ್ಯಾ

ಚಡ್ಾ ವ್ ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ಭಿತರ್ ಆಸಯ ಾ ತಿರ‍್ಲಯ

ಥವ್ಾ ತಯ್ತರ್ ಜತ್ರತ್ಯ ಆನಿ ನಿರಿಲಿ ಶ್ಿ ಥೊಡೆ ಧೊವೆ ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ಲಾಂಪ್ಲ್ಾ ಟಿಕ್ ಭಾಗ್ತಾಂತ್ರಯ ಾ ಲಾಂಪ್ಲನೊೀಡ್, ಸಿು ಯ ೀನ್ ಆನಿ ಥೈಮ್ಸ್‍ಲ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಭಾಗ್ತಾಂಥವ್ಾ ತಯ್ತರ್ ಜತ್ರತ್ಯ. ತ್ರಾಂಬಡ ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ವ್ಾ ಡ್ ಸಂಕಾ​ಾ ನ್ ಆಸ್ಲನ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾಂ ಆವ್​್ ಚ್ಯರ್ ಮ್ಯೆಾ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ . ಪ್ಲ್ಯ ಾ ಟಿಲೇಟ್ ನೊೀವ್ ದಸಾಂಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಚಡ್ ವ್ನಾಂಚನಾ​ಾಂತ್ಯ ಆನಿ ಧೊವ್ನಾ ಜಿೀವ್ ಕಣ್ಚ್ಾಂಚ ಆವಿ​ಿ ಥೊಡೆ ಘಂಟ್ಲ ತ ಥೊಡೆ ದೀಸ್‍ಲ್ ಪರ‍್ಲಾ ಾಂತ್ಯ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ . ಪೂಣ್ ಕುಡಿಕ್ ಗರಲಾ ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ನಿರಿಲಿ ಶ್ಿ ಜಿೀವ್ ಕಣ್ ಚಡ್ ಮ್ಚ್ಪ್ಲ್ನ್ ತಯ್ತರ್ ಜತ್ರತ್ಯ. ದ್ಲಕಾಯ ಾ ಕ್ ಕುಡಿಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಚ್ಪ್ಲ್ನ್ ಆಕಸ ಜನ್ ವ್ಾ ರಾಂಕ್ ಪಡ್ಯ ಾ ರ್ ತ್ರಾಂಬಡ ಕಣ್ ಚಡ್ ತಯ್ತರ್ ಜತ್ರತ್ಯ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಬಾ​ಾ ಕಿ ರಿಯ್ತಾಂಥವ್ಾ ಅಕಾ ರ್ಮ ಪಾ ವೇಶ್ ಜಲ್ತಾ ರ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯವಿರೀದ್ ಝುಜೊಾಂಕ್ ಚಡ್ ಧೊವೆಕಣ್ ತಯ್ತರ್ ಜತ್ರತ್ಯ. ಅಶೆಾಂ ಬಾ​ಾ ಕಿ ರಿಯ್ತಾಂಚೊ ತ್ರಪ್ ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂಚ್ ಧೊವೆಕಣ್ ಚಡ್ಾ ತ್ಯ.

ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ರಗ್ತಾ ಚ್ಯಾಂ ಮ್ಚ್ಪ್ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಥರ‍್ನ್ ಕತಯ ಾಂ ಹೆಮೊಗೊಯ ೀಬ್ರನ್ ಆಸ ತ್ರಚ್ಯರ್ ಹೊಾಂದನ್ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ಹೆಮೊಗೊಯ ೀಬ್ರನ್ ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ಆಕಸ ಜನ್ ಆನಿ ಕಾರಲಾ ನ್ಲಡೈಆಕಾಸ ಯ್ಡ ಸಗ್ಳಸ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಚ್ಕ್ ಗರಲಾ ಚ್ಯಾಂ. ಭಲ್ತಯೆ್ ವಂತ್ಯ ದ್ಲದ್ಲಯ ಾ ಾಂಥಂಯ್ 14 ಥವ್ಾ 16 ಗ್ತಾ ರ್ಮ% ಹೆಮೊಗೊಯ ೀಬ್ರನ್ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಸಿಾ ರಯ್ತಾಂ ಥಂಯ್ 12 ಥವ್ಾ 14 ಗ್ತಾ ರ್ಮ% ಹೆಮೊಗೊಯ ೀಬ್ರನ್ ಆಸಾ . ಹೆಮೊಗೊಯ ೀಬ್ರನ್ ಉಣಾಂ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ಅಸ್ ತ್ರ್ ಯ್, ಪ್ಪರ‍್ಸಣ್

25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅಸಲಾಂ ಖುಣ್ಚ್ಾಂ ಆಸಾ ತ್ಯ. ಹ್ಯಾ ಸಿಯ ತಕ್ ಅನಿಮೀಯ್ತ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ತ್ಯ. ಜಯ್ಕತ್ರಾ ಾ ಸಿಾ ರಯ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ರಗತ್ಯ ಉಣಾಂ ಆಸ್ಲಯ ವ್ನ ಅನಿಮಯ್ತಚೊ ಸಮ್ಸ್ಲಸ ಆಸಾ .

ಎಬ್ರ ನ್ಯಗ್ಟಿವ್ 167 ಜಣ್ಚ್ಾಂ ಪಯ್ಕ್ ಾಂ ಎಕಾಯ ಾ ಥಂಯ್ ಅಶೆಾಂ ಆಸಾ ತ್ಯ. ಅಶೆಾಂ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಎಬ್ರ ನ್ಯಗ್ಟಿೀವ್ ರಗತ್ಯ ಆಸಯ ಾ ದ್ಲನಿಕ್ ದ್ಲನಿಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಡ ಾಂತ್ಯ ವ್ಾ ಡ್ ಸಯ ನ್ ಆಸಾ .

ರ‍ಗ್ತಾ ೆಂತ್ ವರ‍್ಗ ್ ಆನ್ಶ ಪಂಗರ್ಡ ಹೆಂ ದಾನ್ ಅಸಾಮಾನ್​್ !

ವ್ಯ್ತಯ ಾ ಭಾರ್ ಪಳಯಾ ನಾ ತ್ರಾಂಬಡ ಾಂಚ್ ದಸಯ ಾ ರ್ಲಯ್ಕ ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ವ್ರಲಗ ್ ಆಸತ್ಯ. ಜತ್ಯ-ಕಾತ್ಯ-ಧರ‍್ಲ್ಚೊ ಬೇದ್ ನಾಸಾ ಾಂ ಹರ್ ಥರ‍್ಚ್ಯಾ ಮ್ಾ ನಾಶ ಾ ಾಂಮ್ಧಾಂ ಎ, ಬ್ರ, ಎಬ್ರ ಆನಿ ಒ ಮ್ಾ ಳೆು ಚ್ಯರ್ ಪಾ ಮುಕ್ ವ್ರಲಗ ್ ಆಸ್ಲನ್, ಹರ್ ವ್ರ‍್ಲಗಾಂತ್ಯ ಆಸಯ ಾ Rh ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಆನ್ಯಾ ೀಕಾ ವ್ಸುಾ ಚ್ಯರ್ ಹೊಾಂದನ್ Rh-positive ಆನಿ Rhnegative ಮ್ಾ ಳೆು ಪಂಗಡ್ ಆಸತ್ಯ. ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ಘೆತನಾ ಹೆಾಂ-ವ್ರಲಗ ್/ಪಂಗಡ್ ಮ್ತಿಾಂತ್ಯ ಘೆಾಂವ್​್ ಪಡ್ಾ . ಎಕಾ ವ್ರ‍್ಲಗ ವ್ನ ಪಂಗ್ತಡ ಚ್ಯಾಂ ರಗತ್ಯ ಆನ್ಯಾ ೀಕಾ ವ್ರ‍್ಲಗ ವ್ನ ಪಂಗ್ತಡ ಚ್ಯಾ ಕ್ ದವೆಾ ತ್ಯ ವ್ನ ನಾ ತಾಂ ನಿರಿಲಿ ಶ್ಿ ತಪ್ಲ್ಸಾ ಾಂನಿ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ ನಿರ‍್ಲಿ ರ್ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ರಗ್ತಾ ಪಂಗಡ್ ವಿವಿದ್ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್ಚ್ರ್ ಆಸಾ ತ್ಯ. ಥೊಡೆ ಪಂಗಡ್ ಚಡ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಅಪೂಾ ಪ್. ದ್ಲಕಾಯ ಾ ಕ್ ಒ ಪ್ರಸಿಟಿವ್ ಆನಿ ಎ ಪ್ರಸಿಟಿವ್ ತಗ್ತಾಂಪಯ್ಕ್ ಾಂ ಎಕಾಯ ಾ ಥಂಯ್ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಎಬ್ರ ಪ್ರಸಿಟಿವ್ 29 ಜಣ್ಚ್ಾಂ ಪಯ್ಕ್ ಾಂ ಎಕಾಯ ಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ

ಮ್ನಾಶ ಾ ನ್ ಆಪ್ಪಣ್ ಜಿೀವ್ ಆಸಾ ನಾ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕತಾಂಚ್ ಬಾದಕ್ ನಾಸಾ ಾಂ ಆನ್ಯಾ ೀಕಾ ಮ್ನಾಶ ಾ ಚೊ ಜಿೀವ್ ವ್ನಾಂಚೊಾಂಕ್ ಜಯ್ಕತಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ದವೆಾ ತ್ಯ ಜಲಯ ಾಂ ದ್ಲನ್ ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್. ಕುಡಿಚೊ ಹೆರ್ ಖಂಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ದ್ಲನಿಕ್ ದೂಕ್ ವ್ನ ಊಣ್ ನಾಸಾ ಾಂ ಆನ್ಯಾ ಕಾಯ ಾ ಕ್ ಸಲೀಸಯೆನ್ ದೀಾಂವ್​್ ಜಯ್ತಾ ; ಆನಿ ಪರತ್ಯ ಪರತ್ಯ ದೀಾಂವ್​್ ಜಯ್ತಾ . ರಗತ್ಯ ಜಯ್ಕತಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ದ್ಲನ್ ದವೆಾ ತ್ರ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್ ದಲ್ತಯ ಾ ನ್, ದ್ಲನ್ ದಲ್ತಯ ಾ ಕ್ ನ್ಶ್ಿ ನಾ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ನ್ಾ ಯ್ ಜಯ್ಕತಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಭಲ್ತಯೆ್ ಕ್ಲಯ್ಕ ಬರಾಂ. ಅವ್ಘ ಡ್ಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್, ತರಲಾ ್ ಶಸ್‍ಲ್ಾ ರಲಕಾ ಯ್ತ ಜಯ್ ತರ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಚ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಾ ಭಾಗ್ತಾಂಚ್ಯರ್ ಶಸ್‍ಲ್ಾ ರಲಕಾ ಯ್ತ ಕರಲಾ ನಾ ರಗ್ತಾ ವ್ನಾ ಳ್‍ ಜಲೊಯ ಭರಿಲಾ ಕರ‍್ಲಯ ಾ ಪ್ಲ್ಸತ್ಯ ದ್ಲನಿ ಥವ್ಾ ಘೆತ್ಯಲಲಯ ಾಂ ರಗತ್ಯ ವ್ನಪಿಾ ತ್ರತ್ಯ. ಹ್ಯಾ ವ್ರಿಲಾ ಾಂ ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್ ಘೆತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ ಕ್ ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಜೊಡಾಂಕ್, ಪ್ಲ್ಾ ಣ್ ಉರಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ ಜತ್ರ. ರಗ್ತಾ ದ್ಲನಿ ಥವ್ಾ ರಗತ್ಯ ಘೆಾಂವ್ನಯ ಾ ಪಯೆಯ ಾಂ ನಿದಲಶ್ಿ ಥೊಡೆ ತಪ್ಲ್ಸಾ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ದ್ಲನಿಚ ಪ್ಲ್ಾ ಯ್ 18 ಥವ್ಾ 60 ವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಜಯ್ ಆನಿ ದ್ಲನ್ ದತಲ್ತಾ ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹೆಮೊಗೊಯ ೀಬ್ರನ್ ಉಣಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ 12.5 ಗ್ತಾ ರ್ಮ% ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಜಯ್. ಆಯೆಯ ವ್ನರ್ ಹೆರ್ ಕತಾಂಯ್ ವ್ಾ ಡ್ ಒಪ್ಾ ೀಶನ್ ಜಲ್ತಾಂ ತರ್, ಮ್ಲೇರಿಯ್ತ, ಟೈಫೊೀಯ್ಡ ತಸಲೊಾ ಪಿಡ್ ಆಯ್ಕಲೊಯ ಾ ಆಸಯ ಾ ರ್, ದ್ಲನಿ ಗರಲಾ ಸ್‍ಲ್ಾ ವ್ನ ಪ್ಲ್ನೊ ದಾಂವಿಯ ಸಿಾ ರ ತರ್ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದೀಾಂವ್​್ ತತ್ರ್ ಲ್ ಜಯ್ತಾ . ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ಊನ್ ಆಸಯ ಾ ರ್, ದ್ಲನಿಕ್ ಕೆನ್ಸ ರ್, ಟಿಬ್ರ ತಸಲೊಾ ಪಿಡ್ ಆಸಯ ಾ ರ್ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ . ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ಘೆಾಂವ್ನಯ ಾ ಪಯೆಯ ಾಂ ದ್ಲನಿ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದೀಾಂವ್​್ ಯ್ಕೀಗ್ಾ ವ್ನ ನಾ ತಾಂ ತಪ್ಲ್ಸಿಾ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ ಆನಿ ಜೊಕಾ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ಘೆತ್ರತ್ಯ.

ದ್ಲನ್ ಜವ್ಾ ಘೆತನಾ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಥರ‍್ನ್ 350 ಮಲ ಲೀಟರ್ ತಿತಯ ಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ರಗತ್ಯ ಕಾಡ್ಾ ತ್ಯ. ಥೊಡ್ಾ ಸಂದಾ ಪ್ಲ್ಾಂನಿ ಭಲ್ತಯೆ್ ವಂತ್ಯ ತರ‍್ಲಾ ಾ ದ್ಲದ್ಲಯ ಾ ಾಂ ಥವ್ಾ 450 ಮಲಲೀಟರ್ ತಿತಯ ಾಂ ರಗತ್ಯ ಕಾಡ್ಾ ತ್ಯ. ರಗತ್ಯ ಕಾಡಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ವಿೀಸ್‍ಲ್ ಥವ್ಾ ತಿೀಸ್‍ಲ್ ಮನುಟ್ಕಾಂ ಜಯ್ ಪಡ್ಾ ತ್ಯ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್ ದ್ಲನಿಕ್ ಕತಾಂಯ್ ದೂಕ್ ವ್ನ ಅಸ್ ತ್ರ್ ಯ್ ಭಗನಾ.

ದೂಕ್ ನ್ಹತ್​್ಲ್ಲ ೆಂ ದಾನ್

ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ಜವ್ಾ ಘೆತನಾ ದ್ಲನಿಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ನ್ಳಿಯೆಕ್ ಲ್ತಾ ನ್ ಸುವಿ ತೊಪ್ಲ್ಾ ತ್ಯ ಆನಿ ತವ್ಳ್‍ ಜಳ್ಯರ್ ಚ್ಯಬ್ಲಲಯ ತಿತಿಯ ದೂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಜತ್ರ. ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ

ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ಆಸಯ ಾ ರಗ್ತಾ ಚ್ಯಾ ಒಟ್ಕಿ ರ ಮ್ಚ್ಪ್ಲ್ಥವ್ಾ ದ್ಲನ್ ದಲ್ತಯ ಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್ ಭೀವ್ ಉಣೊ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ದ್ಲನಿಕ್ ಕತಾಂಯ್ ಸಮ್ಸಸ ಯೆನಾ​ಾಂತ್ಯ. ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದಲ್ತಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ಧಾ ಮನುಟ್ಕಾಂ ಆರ‍್ರ್ಮ ಕರಲಯ ಾಂ ಸ್ಲಡ್ಯ ಾ ರ್ ಹೆರ್ ಕತಾಂಯ್ ಆಡ್ ಳ್‍ ನಾಸಾ ಾಂ ಸದ್ಲಾಂಚಾಂ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಕರಲಾ ತ್ರ. ಥೊಡಿಾಂ ವರ‍್ಾಂ ಕುಡಿಕ್ ಭರ್ ಪಡಿಯ ಾಂ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಆಡ್ಯ್ತಯ ಾ ರ್ ಬರಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಮೈಸ್ಕರ್ ದ್ಲಕೆಾ ರಿಲಗ ಶಕನ್ ಆಸಾ ನಾ ಕೌಲೊಗ ೀಡ್ ಮ್ಾ ಳೊು ಎಕಯ ಬಾ​ಾಂಳೆಾ ರ‍್ಚೊ ದ್ಲಕೆಾ ರ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


(ಗ್ತಯೆಾ ಕೀಲೊಜಿಸ್‍ಲ್ಿ ) ಆಪ್ಯ ಾಂಚ್ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದೀವ್ಾ , ಆವ್ಯ್ ಭುರ‍್ಲಗ ಾ ಚೊ ಜಿೀವ್ ವ್ನಾಂಚ್ಯಾಂವೆಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಸಿಝೇರಿಯನ್ ಕರ‍್ಲಾ ಲೊ. ತ್ರಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮ್ಚ್ಕ್ ಮ್ಚ್ನ್ ಭಾಗೊವ್ಾ ಆಮ ವಿದ್ಲಾ ರಿಲಯ ಾಂಯ್ಕ ಗರಲಾ ಚ್ಯಾ ವೆಳ್ಯರ್ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದತಲ್ತಾ ಾಂವ್.

ಜಣ್, ಹೆಾಂ ನಿಯರ್ಮ ಪ್ಲ್ಳ್‍ಾ ತವ್ಳ್‍ ತವ್ಳ್‍ ಆಪ್ಯ ಾಂ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದೀವ್ಾ ಾಂಚ್ ಆಸಾ ತ್ಯ. ತ್ರಾಂಚ ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಬರಿ ಆಸಾ . ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಥರ‍್ನ್ ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಾಂನಿ ರಗತ್ಯ ದ್ಲನ್ ದವೆಾ ತ್ರ. ದ್ಲನ್ ದಲಯ ಾಂ ರಗತ್ಯ ಆನ್ಯಾ ಕಾ ವ್ಾ ಕಾ ಕ್ ದಾಂವ್ನಯ ಾ ಪಯೆಯ ಾಂ ದ್ಲನಿಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ಕತಾಂಯ್ ಊಣ್ ಆಸತ್ಯ ತ ತಪ್ಲ್ಸಿಾ ದ್ಲನ್ ದಲಯ ಾಂ ರಗತ್ಯ ಬಾರ‍್ ಥವ್ಾ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ಎಚ್ಲಐವಿ, ಹೆಪಟಯ್ಕಿ ೀಸ್‍ಲ್ ಚೊವಿೀಸ್‍ಲ್ ವರ‍್ಾಂ ಭಿತರ್ ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ತಸಲ್ತಾ ಪಿಡೆಚಾಂ ಕಾ ಮಾಂ ಆಸತ್ಯ ತಾಂ ತಯ್ತರ್ ಜತ್ರ. ನ್ವ್ನಾ ನ್ ತಯ್ತರ್ ಚತ್ರಾ ಯನ್ ತಪ್ಲ್ಸಿಾ ಕರ‍್ಲಾ ತ್ಯ. ಅಸಲ ಜಲಯ ಾಂ ರಗತ್ಯ ತರಲಾ ಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಕೆಾಚ್ಯಾಂ ಕತಾಂಯ್ ಪಿಡ್ ಆಸಯ ಾ ರ್ ದ್ಲನಿಕ್ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಜಯ್ಕತ್ರಾ ಾ ದ್ಲನಿಾಂಕ್ ರಗತ್ಯ ಘುಟ್ಕನ್ ಕಳೊಾಂವಿಯ ವೆವ್ಸಾ ಆಸಾ . ದ್ಲನ್ ದಲಯ ಾಂಚ್ ಕುಡಿಾಂತ್ಯ ಉಲ್ತಯ ಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ತಸಲಾಂ ರಗತ್ಯ ಹೆರ‍್ಾಂಕ್ ದನಾ​ಾಂತ್ಯ ಭಗೊಯ ಆಸಾ . ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಥರ‍್ನ್ ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್ ಘೆತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಕತಾಂಯ್ ಪಿಡ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ದ್ಲನ್ ದಲ್ತಯ ಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಯೆನಾ​ಾಂತ್ಯ. ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ರಾ ಚ ಸುಮ್ಚ್ರ್ 56 ದೀಸ್‍ಲ್ ಪರ‍್ಲಾ ಾಂತ್ಯ ಪರತ್ಯ ಕರಿಲಾ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್ ತವ್ಳ್‍ ತವ್ಳ್‍ ರಗತ್ಯ ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್ ಕರಾಂಕ್ ನ್ಜೊ. ಜಯ್ಕತಾ ದ್ಲನ್ ದೀಾಂವ್​್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕರಿನಾಯೆ. ------------------------------------------------------------------------------------------

28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್​್ಶ್ಹಾ ರ್​್-್ ಸಾ​ಾ ರ್ಟ್​್ಸಿಟಿ

ನಾ​ಾಂವ್ಲ ನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ.ಲ 2016ವ್ನಾ ಲ ವ್ರ‍್ಲಸ ಲ ದುಸಾ ಾ ಲ

ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂಲ

ನ್ಗರ‍್ಾಂಚಲ ಕರ‍್ಲಾ ನಾಲ

ಸ್ ಟ್ಲಲ

ನಾ​ಾಂವ್ನಾಂಲ ಹ್ಯಾ ಲ

ಶೆರ‍್ಾಂಲ

ಸಿಟಿಲ

ಜಹಿೀರ್ಲ ಮ್ಧಾಂಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ.ಲ 2015ವ್ನಾ ಲ

ವ್ರ‍್ಲಸ ಲ

ಭಾರತ್ಯಲಬರ್ಲ

ವಿಾಂಚ್ಯಯ ಲ್ತಾ ಲ ಶೆಾ ರ‍್ಾಂನಿಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಲ ಯ್ಕೀಜನ್ಲ ಮೂಳ್‍ಲ

ಜರಲಾ ಕ್ಲ

ಹ್ಯಡ್ಲಲಯ ಾಂ.ಲ

ಸೌಕರ‍್ಲಾ ಾಂಸವೆಾಂಲ

ಸಗ್ತು ಾ ಲ

ವಿಭಾಗ್ತಾಂಚಲ ಅಭಿವೃದಿ ಲ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್ಲ

ಹ್ಯಡೆಯ ಾಂಚ್ಲ ಹ್ಯಾ ಲ ಯ್ಕೀಜನಾಚೊಲ ಉದ್ಲಿ ೀಶ್ಲ

ಜವ್ನಾ ಸ.ಲ

ಸುರಲಾ ರ್ಲ

ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಲ ಪಟ್ಲಿ ರ್ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಚ್ಯಾಂಲ

ತ್ರಾ ಲ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯಲ

ಯ್ಕೀಜನಾಖ್ಯಲ್ಲ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸ್ ಟ್ಲಲ

ಸಿಟಿಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ


ಸಭಾರ್ಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ

ಹ್ಯತಿಾಂಲ

ಘೆತ್ರಯ ಾ ಾಂತ್ಯ.ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಚೊಾ ಲ

ಗರಲಾ ಲ

ಪ್ರಾಂತ್ರಕ್ಲ

ಪ್ಲ್ವಂವಿಯ ಾಂ,ಲ

ನಿತಳ್‍ಲ

ದವ್ರಿಲಯ ಾಂ,ಲ ಸ್ಲಭಿತ್ಯಲ ಕರಿಲಯ ಾಂಲ ಆನಿಲ ಪರಿಸರ‍್ಲ ಬಾಬ್ರಾ ಚಾಂಲ ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ

ಹ್ಯಾಂತಾಂಲಆಟ್ಕಪ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ಯ.ಲಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತಿಯ ಾಂಲ ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ ಏಕ್ಲ ಹಜರ್ಲ ಕರಡ್ಲ ರಪ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಯಲ ಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲ

ಚಲೊನ್ಲ

ಆಸತ್ಯ.ಲ

ಹ್ಯಾಂತಾಂಲಪ್ಲ್ಾಂಯ್ಕಶ ಲಕರಡ್ಲಕಾಂದ್ಾ ಲ ಸರ‍್ಲ್ ರ‍್ಚೊಲ

ಅನುದ್ಲನ್ಲ

ತರ್ಲ

ರ‍್ಜ್ಾ ಲ

ತಿತಯ ಾಂಚ್ಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರ‍್ನ್ಲ

ಗ್ತಲ್ತಾಂಕ್ಲ ಆಸ.ಲ ಸರಲಾ ಜನಿಕಾ​ಾಂಚ್ಯಾಂಲ ಸಹಭಾಗ್ದತ್ರಾ ಕ್ಲಯ್ಕೀಲಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್ಲಆಸ.ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಲಯ ಲ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸ್ ಟ್ಲಲ

ಸಿಟಿ


ಕಾಂಕಾ ಟ್ಲನ್ಲ ಸಜಯ ಾ ತ್ಯಲ ಆನಿಲ ಸರ್ಜಾ ಚ್ಲ ಆಸತ್ಯ.ಲಬೊರೇಲಫುಟ್ಲಪ್ಲ್ತ್ಯಲನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ ಜಲ್ತಾ ತ್ಯಲ ಆನಿಲ ಜತಚ್ಲ ಆಸತ್ಯ.ಲ ಜರಿಲಜಲ್ತಯ ಾ ,ಲಜತಚ್ಲಆಸಯ ಾ ಲಆನಿಲ ಜಾಂವ್​್ ಲ

ಆಸಯ ಾ ಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಚೊಲ

ಥೊಡ್ಾ ಲ

ವಿವ್ರ್ಲ

ಹೆಾಂಲ

ಲೇಖನ್ಲಆಟ್ಕಪ್ಲ್ಾ . ಯ್ಕೀಜನಾಚ್ಯಾಂಲ

ದಫಾ ರ್ಲ

ಲ್ತಲ್ಲಭಾಗ್ತಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ ಪ್ಲ್ಲಕಾಲ

ಮ್ಹ್ಯನ್ಗರ್ಲ

ಭಾ​ಾಂದ್ಲು ಾಂತ್ಯಲ

ಯ್ಕೀಜನಾಖ್ಯಲ್ಲ

ಆಸ.ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ ನ್ವೆಾಂಸಾಂವ್ನಾಂ:

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ

ಎದಳ್‍ಲಚ್ಲವ್ನವ್ಾ ಲಚಲ್ತಯ .ಲ2020ವ್ನಾ ಲ

ವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂತ್ಯಲ

ಕರನಾಲ

ಬಾಬ್ರಾ ಚ್ಯಲ

ಲೊಕ್ಲಡೌನಾಕ್ಲ ಲ್ತಗೊನ್,ಲ ಸಗ್ು ಾಂಲ ಬಂಧ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಲ ಆನಿಲ ಭಾಯ್ತಯ ಾ ಲ ಗ್ತಾಂವೆಯ ಲ ವ್ನವ್ನಾ ಡಿಲ ತ್ರಾಂಚ್ಯಲ ತ್ರಾಂಚ್ಯಲ ಗ್ತಾಂವ್ನಾಂಕ್ಲ

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂಲ

ಪರ‍್ಲಾ ಲ್ತಯ ಾ ಲ

ಕಾರಣ್ಚ್ನ್ಲ ಥೊಡಿಾಂಲ ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ

ಅರ‍್ಲಿ ಾ ರ್ಲ

ರ‍್ವ್ಲಲಯ ಾಂ.ಲ

ಥೊಡಿಾಂಲ

ಆರಂಭ್ಲ ಜಾಂವ್​್ ಲ ನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ.ಲ ಆತ್ರಾಂಲ ಜಯ್ಕಾ ಾಂಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ

ಆರಂಭ್ಲ

ಜಲ್ತಾ ಾಂತ್ಯಲ ಆನಿಲ ವೇಗ್ತನ್ಲ ಲ ವ್ನವ್ಾ ಲ ಚಲ್ತಾ .ಲ

ಪಾ ಮುಕ್ಲ

ರಸಾ ಾ ಾಂನಿ,ಲ

ವೃತ್ರಾ ಾಂನಿಲಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಲನ್ಾ ಯ್ಲಭಿತರಲಯ ಲರಸಾ ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ ಆಸಯ ಲ್ತಾ ಾಂಕ್ಲ ಆನಿಲ

ಸಯ್ಾ ಲ ರಾಂದ್ಲ ಜಲ್ತಾ ತ್ಯಲ ಆನಿಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಕ್ಲ

ಜತಚ್ಲ

ಪ್ಲ್ಟ್ಕಯ ಾ ಲ ದೀನ್ಲ ತಿೀನ್ಲ ವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂನಿಲ

ಪೈಪ್ಲಲೈನ್ಲ

ಆಸತ್ಯ.ಲ ಗ್ತಲಯ ಲ

ಡೆಾ ೈನೇಜ್ಲ ಆನಿಲ

ಹೆರ್ಲ

ವ್ಾ ವ್ಸಯ ಲ ಚಲೊನ್ಲ ಆಸ.ಲ ರಸಾ ಲ

ಭ್ಟ್ಲ

ದತಲ್ತಾ ಾಂಕ್ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ಯಲನ್ವೆಾಂಸಾಂವ್ನಾಂಲ ದಸ್ಲನ್ಲಆಯ್ತಯ ಾ ಾಂತ್ಯಲಆನಿಲಯೆತಚ್ಲ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸತ್ಯ.

ವೃತ್ರಾ ಾಂಲ ವ್ನಲ ಸರಲ್ ಲ್ತಾಂಚಲ ಅಭಿವೃದಿ ಲ ಜಲ್ತಾ .ಲ ಥೊಡ್ಾ ಲ ತಾಂಪ್ಲ್ಲ ಆದಾಂಲ ಥೊಡ್ಾ ಲರಸಾ ಾ ಾಂನಿಲದನಿೀಲಕುಶಾಂಚ್ಯಲ ಲಹ್ಯಾಂತಾಂಲ ಪಾ ಮುಕ್ಲ ಜವ್ಾ ಲ ಅಶೀರ್ಲ

ಟ್ಕಾ ಫಿಕಾಕ್ಲ ಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಲ ತರ್ಲ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಲ ರಸಾ ಲ ರಾಂದ್ಲ ಜಲ್ತಾ ತ್ಯ.ಲ

ಆತ್ರಾಂಲ

ಫೊಾಂಡ್ಾಂನಿಲ ಭರನ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಲ ರಸಾ ಲ

ಆಸಲ್ತಾ ಲ ಥೊಡ್ಾ ಾ ಲ ರಸಾ ಾ ಾಂನಿಲ ಎಕಾಲ

ಕಾಂಕಾ ಟಿನ್ಲಸಜಯ ಾ ತ್ಯ.ಲ

ವ್ನಟ್ಲಚೊಲಸಂಚ್ಯರ್ಲಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಲಸಧ್ಾ ಲ 32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತಸಲೊಲ

ಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್ಲ

ನಾ.ಲ


ಕಾ​ಾ ಟರಲಸ ್,ಲ

ಪಿಡಬುಯ ಾ ಡಿ,ಲ

ಆರ್ಲಟಿಒಲ

ದಫಾ ರ‍್ಾಂಲ ಆನಿಲ ನ್ಯಹರಲ ಮ್ಯ್ತಿ ನಾ​ಾಂಲ ಮ್ಧೊಯ ಲ

ರಸ್ಲಾ ಲ

(ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ಲ

ಪ್ಲ್ಾಂಡೇಶಾ ರಲ ಆನಿಲ ರಜಯ್​್ ಲ ವೆಚೊಲ ರಸ್ಲಾ )ಲಎಕಾಲವ್ನಟ್ಲಚ್ಯಲಸಂಚ್ಯರ‍್ಚೊಲ ಜಲ್ತ.ಲಲ(ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ಲಪ್ಲ್ಾಂಡೇಶಾ ರಲಆನಿಲ ರಜಯ್​್ ಲ ವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯ.ಲ ಪೂಣ್ಲ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂಲ ಯೆಾಂವ್​್ ಲಜಯ್ತಾ .ಲತಣಲಯೆತಲ್ತಾ ಾಂನಿಲ

ಜಲ್ತ.ಲ

ದ್ಲವ್ನಾ ಕ್ಲ

ಘುಾಂವನ್ಲ

ನ್ಯಹರಲ

ಮ್ಯ್ತಿ ನಾಲ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ಲ ಪ್ರಲಸ್‍ಲ್ಲ ಕಮಷನ್ರ‍್ಚ್ಯಾಂಲ

ದಫಾ ರ್,ಲ

ಸಿ ೀಟ್ಲ

ಬಾ​ಾ ಾಂಕ್,ಲರ‍್ವ್ಲಏಾಂಡ್ಲರ‍್ವ್ಲಸರಲ್ ಲ್,ಲ ಲೇಡಿಗೊೀಶನ್ಲ ಕಯ ೀಕ್ಲ

ಆಸು ತ್ಯಾ ಲ

ಜವ್ಾ ಲ

ಟವ್ರ‍್ಲ್ತಗ್ದಾಂಲ

ಮ್ಚಳ್ಯಜಯ್).

ಆರ್ಲಟಿಒಲ ದಫಾ ರ‍್ಲ ಮುಕೆಯ ಾಂಲ ವೃತ್ಯಾ ಲ ದ್ಲಕಾಯ ಾ ಕ್ಲ

ಹಂಪನ್ಲಕಟ್ಕಿ ಲ

ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂಲ

ತರ್ಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ

ಕಲಜಿಲ

ಕಾಡ್ಾ ಲ

ಥಂಯಸ ರ್ಲ

ಟ್ಕಾ ಫಿಕ್ಲ

ಆಯೆಯ ಾಂಡ್ಲ ಕೆಲ್ತಾಂ.ಲ ಸಿ ೀಟ್ಲ ಬಾ​ಾ ಾಂಕ್ಲ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ ಕಯ ಕ್ಲ ಟವ್ರ‍್ಲ ಥವ್ಾ ಲ

ಆನಿಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ ಬ್ರಎಡ್ಲ ಕಲಜ್,ಲ ಪ್ರಲಸ್‍ಲ್ಲ

ಹ್ಯಾ ಮಲ್ಿ ನ್ಲಸರಲ್ ಲ್ಲಕಾಡ್ಯ ಾಂ.ಲ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಡಿ.ಸಿ.ಲ

ಆಫಿಸಲ

ಮುಕೆಯ ಾಂಲ


ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲಕಲಜ್ಲಆನಿಲಟೌನ್ಲಹೊಲ್ತಲ ಮ್ಧಾಯ ಾ ಲ

ಸುವ್ನತರ್ಲ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂಲ

ಗಡಿಯ್ತಳ್ಯಾಂನಿಲ ಸಜ್ಲಲಯ ಾಂಲ ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ಯಲ ಕಯ ಕ್ಲ ಟವ್ರ್ಲ ಕಾಡ್ಾ ಲ ತ್ರಾ ಲ ಜಗ್ತಾ ರ್ಲ ಆಕರಿಲಿ ತ್ಯಲರಪ್ಲ್ರ್ಲನ್ವ್ನಾ ನ್ಲನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ ಜಲ್ತಾಂ.

ಹಂಪನ್ಲ

ಕಾಟ್ಕಾ ರ್ಲ

ಜಯೆಾ ಾಂಲ

ಸುಧಾ​ಾ ಪ್ಲಕೆಲ್ತಾಂ.ಲಪ್ಪರ‍್ತನ್ಲಕಾಳ್ಯಚಲ ಅಪು ಣ್ಚ್ಾ ಚಲಬಾ​ಾಂಯ್ಲಉರಯ್ತಯ ಾ . ರಾಂದ್ಲ

ಕಾಂಕಾ ಟ್ಲ

ರಸಾ ಲ

ಆನಿಲ

ಫುಟ್ಲಪ್ಲ್ತ್ಯ:ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ 249ಲ ಕರಡ್ಲ ರಪಯ್ಲ ಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಚ್ಯಲಪಾ ಮುಕ್ಲರಸಾ ಲ 34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಲೊನ್ಲಆಸ.ಲ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕ್ ಾಂಲ ಹಂಪನ್ಕಟಿ ಲ ಜಂಕ್ಷನ್,ಲ ಕಾರ್ಲಸಿ​ಿ ರೀಟ್,ಲ

ಪ್ಲ್ಾಂಡೇಶಾ ರಲ

ಓಲ್ಡ ಲ

ಕೆಾಂಟ್ಲ ರಸ್ಲಾ ,ಲ ನ್ಯಲಯ ಕಾಯ್ಕಲ ರಸ್ಲಾ ,ಲ ಮಷನ್ಲಸಿ​ಿ ರೀಟ್ಲ ರಸ್ಲಾ ಲ ಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ಕಾಂಕಾ ಟಿನ್ಲಸಜಂವೆಯ ಾಂಲಯ್ಕೀಜನ್ಲ

ರಸಾ ಾ ಾಂಕ್ಲ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಸಜಂವಿಯ ಾಂಲ

ಕಾಮ್ಚ್ಾಂಲ


ಎದಳ್‍ಲಚ್ಲ ಮುಗ್ತಿ ಲ್ತಾ ಾಂತ್ಯ.ಲ ಶರವುಲ ದವ್ನು ಚೊಲ

ರಸ್ಲಾ ,ಲ

ಶ್ಚರದ್ಲಲ

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚೊ,ಲ ಬಸಾಂಟ್ಲ ಕಲಜ್ಲ ಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ರಸಾ ಾ ಾಂಚಲ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂಲ ಚಲೊನ್ಲ

ಆಸತ್ಯ.ಲ

ಮುಗ್ತಿ ಲ್ತಯ ಾ ,ಲ ಆಸಯ ಾ ಲ

ಆತ್ರಾಂಲ

ಆನಿಲ

ಎದಳ್‍ಲ

ಚಲೊನ್ಲ

ಮುಕಾರ್ಲ

ವ್ನವ್ಾ ಲ

ಚಲೊಾಂಕ್ಲ ಆಸಯ ಾ ಲ ಸರಲಾ ್ಲ ರಸಾ ಾ ಲ ದ್ಲಗ್ತಾಂನಿಲ ಚರಂಡಿಲ ಆನಿಲ ಬೊರಶೊಾ ಲ

ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ಲಮ್ಾ ಣಾ ಲಸರಲ್ ಾ ಟ್ಲಹೌಸ್‍ಲ್ಲ

ಫುಟ್ಲಪ್ಲ್ತ್ಯಲ

ಆನಿಲ

ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ

ಜಲ್ತಾ ತ್ಯ,ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ಆಕಾಶ್ಲವ್ನಣಿಲ

ಜತಚ್ಲ ಆಸತ್ಯಲ ಆನಿಲ ಜಾಂವಿಯ ಾಂಲ

ಮ್ಧೊಯ ಲ ಸರಲ್ ಾ ಟ್ಲ ಹೌಸಲ ಥವ್ಾ ಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲಆಸತ್ಯ.

ಪದವುಲ

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯಲ

ಜಂಕ್ಷನಾಲ

ಪರ‍್ಲಾ ಾಂತೊಯ ಲ ರಸ್ಲಾ ಲ ಸ್ ರಲಿ ್ಲ ಕರಲಯ ಾಂಲ ಕದಾ ಲಪ್ಲ್ರಲ್ ್ಲಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಶೆಾ ರ‍್ಚ್ಯಾಂಲಏಕ್ಲ

ಯ್ಕೀಜನ್ಲ ಚಲೊನ್ಲ ಆಸ.ಲ ಆಶೆಾಂ

ಪಾ ಧಾನ್ಲ

ಹೈಟ್ಲಕ್ಲ

ಆಕರಲಿ ಣ್.ಲ

ಹ್ಯಚ್ಯಲ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಕರ‍್ಲಯ ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ರಸಾ ಾ ಕ್


ಹ್ಯಾ ಲ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ ಪಾ ವ್ನಸ್ಲೀದಾ ರ್ಮಲ ಅಭಿವೃದಿ ಚ್ಯಾಂಲ ಯ್ಕೀಜನ್ಲಯ್ಕೀಲ ಆಸ.ಲ ಪಾ ವ್ನಸಿಾಂಕ್ಲ ಗರಲಾ ಚಲ ಸರಲಾ ್ಲ ಸುವಿಧಾಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ಲ

ಆಸಾ ಲ.ಲ

ಹ್ಯಾಂತಾಂಲ

ಕಯ್ತಸ್‍ಲ್​್ ಲ ನ್ಮೂನಾ​ಾ ಚ್ಯಲ ಆಾಂಗ್ದಡ ಯ್ಕೀಲ

ಆಸಾ ಲ.ಲ ಚಲ್ತಯ ಾ ಲ ಲೊಕಾಕ್ಲ ರಾಂದ್ಲ ಫುಟ್ಲಪ್ಲ್ತ್ಯಲಮ್ಚಳ್ಯಾ ತ್ಯ.ಲಹ್ಯಾ ಸವೆಾಂಲಕದಾ ಲ ಪ್ಲ್ರಲ್ ್ಲ ಆನಿಲ ಭಂವ್ಾ ಣಿಚೊಲ ಪರಿಸರ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ ಲಜತಲೊ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಕಾರ್ಲಸಿ​ಿ ರೀಟ್ಲಮಂಗ್ಳು ರಲಯ ಾಂಲ

ಏಕ್ಲನಾ​ಾಂವ್ನಡಿ​ಿ ಕ್ಲಧಾರಿಲ್ ಕ್ಲಕಾಂದ್ಾ .ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಲ ಥೊಡ್ಾ ಲ ಶತಮ್ಚ್ನಾ​ಾಂಚಲ ಚರಿತ್ರಾ ಲ

ಆಸಯ ಾಂಲ

ಸರಸಾ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾಂಲ

ನಾ​ಾಂವ್ನಡಿ​ಿ ಕ್ಲ ವೆಾಂಕಟರಮ್ಣಲ ದೀವ್ು ಲ ಆಸ.ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ದವ್ನು ಚ್ಯಲ

ಮುಕಾಯ ಾ ಲ

ಆನಿಲ

ಭಂವ್ಾ ಣಿಲ ಜಗ್ತಾ ಕ್ಲ ಟ್ಲಾಂಪಲ್ಲ ಸ್ ಾ ೀರ್ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ12ಲಕರಡ್ಲರಪಯ್ಲಖರಲಯ ್ಲ

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ತ್ಯ.ಲ

ಪಡಾ ಲೊಲ ಮ್ಾ ಣ್ಲ ಅಾಂದ್ಲಜ್ಲ ಕೆಲ್ತ.ಲ

ಜನ್ಯರ್ಲಅಕರ್ಲವ್ನಲಫೆಬಾ ವ್ರಿಲಪಯ್ತಯ ಾ ಲ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಲ

ವ್ರ‍್ಲಸ ವ್ನರ್ಲ


ಭಾಗ್ತಾಂತ್ಯಲ

ರಥೊೀತಸ ವ್ಲ

ಜತ್ರ.ಲ

ಹ್ಯಕಾಲ ‘ಹೊೀಡ್ಲ ತೇರ್’ಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ತ್ಯ.ಲ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಾಂಲಗ್ತಾಂವೆಯ ಾಂಲಆನಿಲಪರ‍್ಲಗಾಂವೆಯ ಲ ಹಜರಾಂಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಚ್ಯಲ ಭಕ್ಾ ಲ ಜಮೊಲ

ಲ ಥೊಡಿಾಂಲ

ಜವ್ಾ ಲ ತೇರ್ಲ ವ್ನಲ ರರ್ಥಲ ವಡ್ಯ ಾ ಲ

ಹ್ಯಚ್ಯಲ

ಸಂಭಾ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ಯಲ ಭಾಗ್ದದ್ಲರ್ಲ ಜತ್ರತ್ಯ.ಲ

ನಾ​ಾಂವ್ನಡಿ​ಿ ಕ್ಲ ದವ್ನು ಾಂಲ ಆಸತ್ಯ.ಲ ಹ್ಯಾ ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ದವ್ನು ಾಂಕ್ಲ

ತೇರ್ಲ

ರಥಬ್ರೀದಲ

ವಡ್ಯ ಾ ಲ ವ್ನಲ

ಮ್ಾ ಣ್ಾಂಚ್ಲನಾ​ಾಂವ್.

ರಸಾ ಾ ಕ್ಲ

ಕಾರ್ಲಸಿ​ಿ ರೀಟ್ಲ

ಪರಿಸರ‍್ಾಂತ್ಯಲ ಸಂಪರಲ್ ್ಲ

ಕರಲಯ ಲ

ರಸಾ ಲ

ಹೆರಿಟೇಜ್ಲ ನ್ಮೂನಾ​ಾ ರ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ ಲ ಕರಲಯ ಾಂಲ

ಯ್ಕೀಜನ್ಲ

ವ್ಾ ವ್ಸಿಯ ತ್ಯಲ

ರಪ್ಲ್ರ್ಲ

ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಯ ಾಂ.ಲ ಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್ಲ

ಸವ್ಯ ತ್ರಯ್,ಲ ಉದ್ಲಕ್ಲ ವ್ನಳೊಾಂಕ್ಲ

ಚರಂಡಿ,ಲ ಚಲಾ ಲ್ತಾ ಾಂಕ್ಲ ಫುಟ್ಲಪ್ಲ್ತ್ಯ,ಲ ಎಲ್ಲಇಡಿಲ ಸಿ​ಿ ರೀಟ್ಲ ಲೈಟ್ಲ ಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲಆಟ್ಕಪ್ಲ್ಯ ಾ ಲಹ್ಯಾ ಲರಸಾ ಾ ಲ ಯ್ಕೀಜನಾಕ್ಲ ರ.ಲ ಸತ್ರಾ ಲ ಕರಡ್ಲ ಖರಲಯ ್ಲ ಜತಲೊಲ ಮ್ಾ ಣ್ಲ ಅಾಂದ್ಲಜ್ಲ ಕೆಲ್ತ.ಲ ಧರಿಲಾ ಲ ಭಿತರಿಲಯ ಲ ಗಟ್ಕರ್ಲ (ಡೆಾ ೈನೇಜ್)ಲ ವೆವ್ಸಯ :ಲ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತಿಯ ಲ

ಗಟ್ಕರ್ಲ

(ಡೆಾ ೈನೇಜ್)ಲವ್ಾ ವ್ಸಯ ಲಸಭಾರ್ಲವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂಲ ಆದಾಂಲ

ಮುನಿಸ ಪ್ಲ್ಲಟಿಲ

ಆಸಾ ನಾಲ

ರಚ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಲ ತಸಲ.ಲ ತದ್ಲಳ್ಯಲ ಶೆಾ ರ್ಲ ವ್ನಡೊಾಂಕ್ಲ

ನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ.ಲ

ಲೊೀಕ್ಲ

ಉಣೊಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ .ಲ ಶೆಾ ರ‍್ಚಲ ಉತು ತ್ಯಾ ಲ ಉಣಿಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ .ಲ ಲ್ತಾ ನ್ಲ ಗ್ತತ್ರಾ ಚ್ಯಲ ಪೈಪ್ಲ್ಾಂನಿಲ ಗಟ್ಕರ್ಲ ವೆವ್ಸಯ ಲ ಆಸಲ ಕೆಲಯ .ಲ ತಿೀಯ್ಲ ಥೊಡ್ಾ ಲ ಜಗ್ತಾ ಾಂನಿಲ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಲ ರಚ್ಲಲಯ .ಲ 1980ಲ ಇಸಾ ಲ ಥವ್ಾ ಲ ಶೆಾ ರ್ಲ ಮ್ಹ್ಯನ್ಗರಪ್ಲ್ಲಕಾಲ ಜಲ್ತಾಂಲ ಆನಿಲಜಯೆಾ ಾಂಲವ್ನಡ್ಯ ಾಂಲತರಿೀಲಆದಯ ಚ್ಲ ವೆವ್ಸಯ ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ .ಲ ಆತ್ರಾಂಲಹಿಲವೆವ್ಸಯ ಲ ಸುಧಾ​ಾ ಾಂವಿಯ ಾಂಲ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಲ ಯ್ಕೀಜನಾಖ್ಯಲ್ಲಚಲೊನ್ಲಆಸತ್ಯ.ಲ

ಥೊಡಿಾಂಲ

–ಲ

ಲೈಟ್ಲಹೌಸ್‍ಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಸಿ​ಿ ರೀಟ್,ಲ

ಮುಕೆಲ್ಲ

ಜವ್ಾ ಲ

ಹಿಲ್ಲ

ರಸ್ಲಾ ,ಲ

ರ್ಜಪ್ಪು ಲ

ಮ್ಚ್ರಲ್ ಟ್ಲ

ಪರಿಸರ್,ಲ ಮಂಗಳ್ಯದೇವಿಲ ದವ್ನು ಚ್ಯಾಂಲ ಪರಿಸರ್,ಲ ಎಸ್‍ಲ್. ಎಲ್.ಲ ಮ್ಥಯಸ್‍ಲ್ಲ ರಸ್ಲಾ ,ಲ ಮ್ಹ್ಯಮ್ಚ್ಯ್ಕಲ ದವ್ನು ಚೊಲ ರಸ್ಲಾ ,ಲ ಶ್ಚರದ್ಲಲ ಸ್ಕ್ ಲ್ಲ ರಸ್ಲಾ ಲ ಆನಿಲ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಿಲ್ತಯ ಾ ಾಂಲ

ಥವ್ಾ ಲ

ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ಾ ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ಆಸು ತಾ ಕ್ಲ ಯವ್ಾ ಲ ಸವ್ನಲ ಘೆತ್ರತ್ಯ.ಲ ತಶೆಾಂಲ

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ನಾಲ

ಶೆಾಂಬರ‍್ಾಂನಿಲ

ಹರ್ಲ

ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ಾ ಲ

ದಸಲ

ವೆನೊಯ ಕ್ಲ

ಆಸು ತಾ ಕ್ಲ ಯೆತ್ರತ್ಯ.ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ಲ ಎದಳ್‍ಲಸುಸಜಿಾ ತ್ಯಲಸರಿಲಾ ಕಲ್ಲಬೊಯ ಕ್ಲ ನಾತ್ಯಲಲೊಯ .ಲ

ಹೆರಕಡೆಲ

ಎದಳ್‍ಲಚ್ಲ

ಮುಗ್ತಿ ಲ್ತಾ ಾಂತ್ಯ.ಲ ಥೊಡಿಾಂಲ ಮ್ಾ ಣಾ ಲ ಬಸಾಂಟ್ಲ ಕಲಜ್ಲ ರಸ್ಲಾ ,ಲ ಜೈಲ್ಲ ರಸ್ಲಾ ,ಲ

ಕರಂಗಲ್ಪ್ಲ್ಡಿಲ

ಕಾ​ಾ ಟರ‍್ಲಸ ಾಂಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ

ಮ್ಧಾಯ ಾ ಲ

ರಸಾ ಾ ರ್ಲ

ಗಟ್ಕರ್ಲ ಪೈಪ್ಲಲೈನ್ಲ ಕರಲಯ ಲ ವ್ನವ್ಾ ಲ ಚಲೊನ್ಲಆಸ. ಆತ್ರಾಂಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಖ್ಯಲ್ಲ ಹೊಲ ಜಿಲ್ತಯ ಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ

ಆಸು ತಾ ಾಂನಿಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂ:ಲ

ಊಣ್ಲನಿವ್ನರಲಯ ಲಕಾಳ್‍ಲಆಯ್ತಯ .ಲರ.ಲ 38 ಕರಡ್ಲ ಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲ 12,089ಲ ಚದರಲ ಮೀಟರ್ಲ (ಲ ಏಕ್ಲ ಚದರಲ ಮೀಟರ್ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ ವೆನೊಯ ಕ್ಲ ನಾ​ಾಂವ್ನನ್ಲ

ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ಲ 10.7639ಲ ಚದರಫಿೀಟ್)ಲ

ಆಪಂವಿಯ ಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ

ವಿಸಿಾ ರ‍್ಲಾ ಯೆಚ್ಯಾಂಲ ಸರಿಲಾ ಕಲ್ಲ ಬೊಯ ಕ್ಲ

ಆಸು ತ್ಯಾ .ಲ ಹಿಲ ದಕಿ ಣಲ ಕನ್ಾ ಡಲ ಜಿಲ್ತಯ ಾ ಚಲ

ಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲ ತಯ್ತರ್ಲ ಜತಚ್ಲ ಆಸ.ಲ

ತರಿೀಲಭಂವ್ಾ ಣಿಚ್ಯಲಪಂದ್ಲಾ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ಲಚಡ್ಲ

ಹ್ಯಾಂತಾಂಲ192ಲಪಿಡೆಸಾ ಾಂಚಲಖಟಿಯ ಾಂ,ಲ12

ಏಕ್ಲ

ವ್ಾ ಡ್ಲ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಸ.ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ಎಾಂಆರ್ಲಪಿಎಲ್ಲ ಮ್ಜತನ್ಲ

ಓಲಎನ್ಲಜಿಸಿಲ

-ಲ

ಕಾರ‍್ಲಾ ನಾ​ಾ ಚ್ಯಲ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ಲ

ವ್ಾ ಡ್ಲ

ಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲಉಭಾರ‍್ಲಯ ಾಂ.ಲಜಯ್ಕಾ ಾ ಲಸವ್ಯ ತ್ರಯ್ಕಲಆಸಲಕೆಲ್ತಾ ತ್ಯ. ಸ್ ರಲಿ ್ಲಜಲಯ ಾಂಲಸರ‍್ಲ್ ರಿಲಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಾಂ:ಲ ಆಪರೇಷನ್ಲ ರ್ಥಯೆಟರ‍್ಾಂ,ಲ ಪಿಾ ಲ ಆನಿಲ ಪ್ರೀಸ್‍ಲ್ಿ ಲ

ಆಪರೇಟಿವ್ಲ

ವೆವ್ಸಯ ,ಲ

ಎಕ್ಸ ಲರೇ,ಲ ಸ್ ಾ ನಿಾಂಗ್,ಲ ಆಲ್ತಿ ರಲ ಸೌಾಂಡ್ಲ ವೆವ್ಸಯ ,ಲ ಮ್ಚಡಿಕಲ್ಲ ಶೊಪ್,ಲ ಲೊಾಂಡಿಾ ಲ ಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ವ್ಾ ವ್ಸಯ ಲ ಆಸಾ ಲ.ಲ ಲ ಹ್ಯಾ ಲ

ಆಸು ತಾ ಾಂತ್ಯಲಹೆರ್ಲಯ್ಕೀಲವೆವ್ಸಯ ಲಆಸಲ ಕರಲಾ ಲ.

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಾಂನಿಲ

ಬೊರಿಾಂಲ

ಭಾ​ಾಂದ್ಲು ಾಂಲ ಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ಸವ್ಯ ತ್ರಯ್ಕಲ ನಾಸಾ ನಾಲ ತಿಾಂಲ ಭುರ‍್ಲಗ ಾ ಾಂಕ್ಲ ಆಕರಿಲಿ ತ್ಯಲ ಜಯ್ತಾ ತೊಯ ಲ ಊಣ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಲ ಆನಿಲ ಆಸ.ಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಲ ಯ್ಕೀಜನಾಲ ಖ್ಯಲ್ಲ

ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ

ಸುಧಾ​ಾ ಪ್ಲ್ಕ್ಲ

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಾಂಚ್ಯಲ

ಇ-ಸ್ ರಲಿ ್ಲ

ಸ್ಕ್ ಲ್ಲ

ಯ್ಕೀಜನ್ಲಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಯ ಾಂ.ಲಸುಮ್ಚ್ರ್ಲರ.ಲ ಇಕಾ​ಾ ಲಕರಡ್ಲರಪ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಯಲಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಲಯ ಲ

ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ

ತರ‍್ಲ

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಾಂನಿಲ

ಹೆಾಂಲ

ಯ್ಕೀಜನ್ಲ

ಶಕಾು ಕ್ಲ

ಅನ್ಯ್ ಲ್ಲ

ಚಲ್ಯ್ತಯ ಾಂ.ಲ

ತಶೆಾಂಚ್,ಲಲೇಡ್ಲಗೊೀಶನ್ಲನಾ​ಾಂವ್ನರ್ಲ ಆಪಂವಿಯ ಲ

ಬಾಯ್ತಯ ಾಂಕ್ಲ

ಆನಿಲ

ಭುರ‍್ಲಗ ಾ ಾಂಕ್ಲ ಸವ್ನಲ ದಾಂವಿಯ ಲ ಆಸು ತ್ಯಾ ಲ

ಭುರ‍್ಲಗ ಾ ಾಂಚ್ಯಲ

ಜಯೆಶ ಾಂಲ ಬೊರಾಂಲ ಶಕಪ್ಲ ದಾಂವ್​್ ಲ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಧ್ಾ ಲ ಜಾಂವ್ನಯ ಾ ಬರಿಲ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ಲ ವೆವ್ಸಯ ಲ

ಆನಿಲ

ಸವ್ಯ ತ್ರಯ್ಕಲ

ಹೆರ್ಲ

ಗರಲಾ ಚೊಾ ಲ

ಆಟ್ಕಪಿಯ ಾಂಲ

ಕಾಯ ಸ್‍ಲ್ಲ

ರಮ್ಚ್ಾಂ,ಲ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯಲ ಆವ್ರಣ್ಚ್ಚಲ ಸ್ಲಭಾಯ್ಲ

ಚಡಂವಿಯ ,ಲ

ಇಾಂಟರಲೊಕ್ಲ

ಗ್ತಲಯ ,ಲ

ಖೆಳ್ಯಲ

ಮ್ಯ್ತಿ ನಾಚಲ ಅಭಿವೃದಿ ,ಲ ಟ್ಕಾ ಾ ಕ್ಲ ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್,ಲ

ಡಿಜಿಟಲ್ಲ

ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್,ಲ ಆನ್ಲಲೈನ್ಲ

ಸಿ ಡಿಲ

ಸ್ ರಲಿ ್ಲಬೊೀರಲಡ ್,ಲ ಕಾಯ ಸಿಚಲ

ವೆವ್ಸಯ ,ಲ

ಪಿಯೆಾಂವ್ನಯ ಾ ಲ ಉದ್ಲ್ ಚಲ ಸವ್ಯ ತ್ರಯ್ಲ

ಆನಿಲ

ಹೆರ್ಲ

ಆಟ್ಕಪ್ಲ್ಯ ಾ ತ್ಯ.ಲ

ವ್ಾ ವ್ಸಯ ಲ

ಹ್ಯಾಂತಾಂಲ

ಸಿವಿಲ್ಲ

ವ್ನವ್ನಾ ಕ್ಲ

ಇಕಾ​ಾ ಲ ಕರಡ್ಲ ಆನಿಲ ಇನೊ​ೊ ರಲ್ೀಶನ್,ಲ ಕಮುಾ ನಿಕಶನ್ಲ ಆನಿಲ ಟ್ಲಕಾ ೀಲೊಜಿಲ ಖ್ಯತಿರ್ಲ ರಪಯ್ಲ ಚ್ಯರ್ಲ ಕರಡ್ಲ

ಬಾ​ಾಂದ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಲ ಸಾಂಟಾ ಲ್ಲ ಮ್ಚ್ರಲ್ ಟಿಚ್ಯಾಂಲ

ಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲ ಮ್ಸ್‍ಲ್ಾ ಲ ಪರಲಾ ಾಂಲ ಜಲಯ ಾಂ.ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ಲ

ವೆವ್ನಾ ರ್ಲ

ಕರಾಂಕ್ಲ

ಲೊಕಾಕ್ಲಕಷಿ ಾಂಚಲಪರಿಗತ್ಯಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ .ಲ ಸಿಟಿಲ ಕರಲು ರೇಶನಾಚ್ಯಲ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕ್ಲ ಪಂಗ್ತಡ ನ್ಲ

ಹೆಾಂಲ

ಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲ

ಕಸ್ಲು ನ್ಲ ಪಡಿಯ ಲ ಸಧಾ ತ್ರಲ ಆಸಲ ಮ್ಾ ಣ್ಲ ವ್ರಿಲಿ ಲ ದಲಯ .ಲ ಹ್ಯಾ ಲ ಖ್ಯತಿರ್ಲ ಹಿಲ ಮ್ಚ್ರಲ್ ಟ್ಲ

ಅತ್ರಾ ಧುನಿಕ್ಲ

ರಿತಿರ್ಲ

ಸುಸಜಿಾ ತ್ಯಲ ಜವ್ಾ ಲ ಮೊಲ್ಲ (Mall)ಲ ನ್ಮೂನಾ​ಾ ರ್ಲ

ಭಾ​ಾಂದುಾಂಕ್ಲ

ಯ್ಕೀಜನ್ಲ ಸಯ್ಾ ಲ ತಯ್ತರ್ಲ ಜಲಯ ಾಂ.ಲ

ಖರಲಯ ್ಲಬಸಾ .

ಪೂಣ್ಲ ಗಜಲ್ಲ ಕಡಿಾ ಕ್ಲ ಗ್ಲ್ತಯ ಾ ನ್ಲ

ಹೈಟ್ಲಕ್ಲಜಾಂವಿಯ ಲಸಾಂಟಾ ಲ್ಲಮ್ಚ್ರಲ್ ಟ್:

ಜಾಂವ್​್ ಲ ನಾ.ಲ ಕಡಿಾ ಾಂತ್ಯಲ ವಿಷಯ್ಲ

ಲಸುಮ್ಚ್ರ್ಲಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ಲವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂಲಆದಾಂಲ

ಮ್ಚ್ರಲ್ ಟ್ಲಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲಕಸು ಯ್ತಯ ಾಂ.ಲ

ವ್ನವ್ಾ ಲ

ಹ್ಯತಿಾಂಲ

ಘೆಾಂವ್​್ ಲ

ಸಧ್ಾ ಲ

ಇತಾ ರಲಯ ್ಲ ಜಲ್ತಾ ಲಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯಲಸಾಂಟಾ ಲ್ಲ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸರಲಾ ಜನಿಕ್ಲ –ಲ ಖ್ಯಸಿಗ ಲ (ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.)ಲ ಮ್ಚ್ದರಚ್ಯರ್ಲ ಅಾಂದ್ಲಜ್ಲ ರ.ಲ 114ಲ ಕರಡ್ಲ ಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಲ ಯ್ಕೀಜನಾಖ್ಯಲ್ಲ ಮ್ಚ್ದರಚ್ಯರ್ಲ

ಮೊಲ್ಲ ಆಕರಿಲಿ ತ್ಯಲ

ಆನಿಲ

ಸವ್ಯ ತ್ರಯೆಾಂನಿಲ ಭರ್ಲಲಯ ಾಂಲ ಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲ ಹ್ಯಾ ಲಜಗ್ತಾ ರ್ಲಉಭ್ಾಂಲಜತಲಾಂ. ಮ್ಲಿ ಲಲವೆಲ್ಲಕಾರ್ಲಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್:ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ

ಜಯ್ತಾ ಾ ಲ

ಜಣ್ಚ್ಾಂಲ್ತಗ್ದಾಂಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂಲ

(ಜಯ್ತಾ ಾ ಲ್ತಗ್ದಾಂಲಎಕಾಲವ್ರಿಲಾ ಾಂಲಚಡ್)ಲ ಅಸತ್ಯ.ಲಪೂಣ್ಲಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ಯಲತಿಾಂಲಪ್ಲ್ರಲ್ ್ಲ ಕರಾಂಕ್ಲ

ಜಗ್ತಾ ಚೊಲ

ಧೊಸಾ .ಲ

ಎಕಾಲ

ಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್ತಲ

ಅಭಾವ್ಲ

ಮ್ಲಿ ಲವೆಲ್ಲ

ಬಾಬ್ರಾ ನ್ಲ

ಉಣ್ಚ್ಾ ರ್ಲ

ದೀನ್ಲ ದಶಕಾ​ಾಂಲ ಥವ್ಾ ಲ ಉಲೊಣಲ ಚಲ್ತಯ ಾಂ.ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ ತಿೀಸ್‍ಲ್ಲ –ಲ ಚ್ಯಳಿೀಸ್‍ಲ್ಲ

ವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂಲ ಆದಾಂಲ ಹಂಪನ್ಕಾಟ್ಕಾ ರ್ಲ ಖ್ಯಸಿಗ ಲ ಆನಿಲ ಸರ‍್ಲ್ ರಿಲ ಬಸ್‍ಲ್ಲಸಿ ಾ ಾಂಡ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಲ ಲ 2-3ಲ ಎಕಾ ಲ ಜಗೊಲ ತಸ್ಲಚ್ಲಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ . ಲಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ಲ

ಚಡವ್ಾ ಲ ವ್ರ‍್ಲಾ ಲಾಂ.ಲ ಆತ್ರಾಂಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ ಸಿಟಿಲ ಯ್ಕೀಜನಾಖ್ಯಲ್ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ 95ಲ ಕರಡ್ಲಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲಪಬ್ರಯ ಕ್ಲ-ಲಪ್ಾ ೈವೆಟ್ಲ

ಪ್ಲ್ರಲಿ ್ಲನ್ರ್ಲಶಪ್ಲ

(ಪಿಪಿಪಿ)ಲ

ಮ್ಚ್ದರಚ್ಯರ್ಲ ಮ್ಲಿ ಲ ಲವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್ಲ

ಯ್ಕೀಜನಾಕ್ಲ

2021

ನ್ವೆಾಂಬರ್ಲ 2ಲ ತ್ರರಿಕೆರ್ಲ ಶಲ್ತನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ಲ ಕೆಲ್ತಾಂ.ಲಒಟುಿ ಕ್ಲಪ್ಲ್ಾಂಚ್ಲಕಂಪ್ನೊಾ ಲ

ಕಾರ‍್ಾಂಲ

ಪ್ಲ್ರಲ್ ಲ್

ಜತ್ರಲಾಂ.ಲ

ಸಾಂರ್ಜಚ್ಯಲ

ವೆಳ್ಯರ್ಲ

ಪಯ್ಕಶ ಲ್ತಾ ಲ

ಗ್ತಾಂವ್ನಾಂಕ್ಲ

ವೆಚಾಂಲ

ಬಸಸ ಾಂಲ ಯವ್ಾ ಲ ಪಯ್ತಾ ಾ ರ‍್ಲಾ ಾಂಕ್ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ ಭಾ​ಾಂದ್ಲು ಚೊಲ ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ ವ್ನವ್ಾ ಲ

ಚಲ್ಯೆಾ ಲ.ಲ ಹೆಾಂಲ ಭಾ​ಾಂದ್ಲಪ್ಲ ಮ್ಚ್ಲ್ಲ ರಪ್ಲ್ರ್ಲ

ಆಸಾ ಲಾಂ.ಲ

ದುಖ್ಯನಾ​ಾಂ,ಲ

ಶೊಾ ೀರಮ್ಚ್ಾಂಲ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ ವೆವ್ನಾ ರ್ಲ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಲಂವ್​್ ಲ ಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್ಲ ಆಸಾ ಲೊ.ಲ ತಿೀನ್ಲ ಅಾಂತಸಾಚ್ಯಲ1.69ಲಲ್ತಖ್ಲಸ್ ಾ ೀರ್ಲಫಿಟ್ಲ (ಚದರಲ ಅಡಿ)ಲ ಜಗ್ತಾ ರ್ಲ 400ವ್ರಿಲಾ ಾಂಲ ಚಡಿತ್ಯಲ ಕಾರ‍್ಾಂಲ ಆನಿಲ ತ್ರಚ್ಯವ್ರಿಲಾ ಾಂಲ ಚಡ್ಲ ದಾ ಚಕ್ಾ ಲ ವ್ನಹನಾ​ಾಂಲ ಪ್ಲ್ರಲ್ ್ಲ ಕರಲಾ ತ್ಯ.ಲ ಮಂಗ್ಳು ರಲಯ ಾಂಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ

ವೆವ್ನಾ ರ್ಲ

ಜವ್ನಾ ಸಯ ಾ ಲ

ಕಾಂದ್ಾ ಲ

ಹಂಪನ್ಕಟ್ಕಿ ಲ

ಪರಿಸರ‍್ಾಂತ್ಯಲ ಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್ಲ ಸಮ್ಸಾ ಾಂಲ ನಿವ್ನರಲಾ ಲಾಂ.ಲ ಹ್ಯಾ ಲ ಶವ್ನಯ್ಲ ಹೆರ್ಲ ಥೊಡ್ಾ ಲ ಜಗ್ತಾ ಾಂನಿಲ ಆನಿಲ ರಸಾ ಾ ಾಂನಿಲ ಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್ತಕ್ಲಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್ಲಕರಲಾ ್ಲದಾಂವಿಯ ಾಂಲ ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲಆಸತ್ಯ. ಚಲಾ ಲ್ತಾ ಾಂಕ್ಲಅಾಂಡರ್ಲಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ್:ಲ ಆಸ.ಲ ಹ್ಯಾ ಲ ಯ್ಕೀಜನಾಚೊಲ ಖರಲಯ ್ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ ಸಲ ಕರಡ್ಲ ರಪಯ್.ಲ ಹೆಾಂಲ ಯ್ಕೀಜನ್ಲ ಬಹುತೇಕ್ಲ ವ್ನಾಂಟ್ಕಾ ನ್ಲ ಎದಳ್‍ಲಚ್ಲ ಮುಗೊಿ ಾಂಚ್ಯಲ ಹಂತ್ರಕ್ಲ ಆಯ್ತಯ ಾಂ.ಲ

ಹೆಾಂಲ

ಪೂರಲಾ ್ಲ

ಜಲ್ತಾ ಲ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯಲ ರೈಲಾ ೀಲ ಸಿ ೀಶನಾಲ ಕುಶನ್ಲ ಥವ್ಾ ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ ಮನಿಲ ವಿಧಾನ್ಲ ಸೌಧಲ (ತ್ರಲೂಕ್ಲಆಡಳಿತಲಸೌಧ)ಲ್ತಗ್ದಾಂಲಆನಿಲ

ಕುದು್ ಲ್ಲ ರಂಗರ‍್ವ್ಲ ಟೌನ್ಲಹೊಲ್ತಲ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ಲಚಲಾ ಲ್ತಾ ಾಂಚ್ಯಲಅನ್ಯ್ ಲ್ತಲ ಖ್ಯತಿರ್ಲ

ಭಿತರಲಯ ಲ

ರಸ್ಲಾ ಲ

(ಅಾಂಡರ್ಲಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ್)ಲ ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ ಜತಚ್ಲ

ಟೌನ್ಲಹೊಲ್ಲ

ವ್ನಲ

ಲೇಡಿಗೊೀಶನಾಲಕುಶನ್ಲಯೆತಲ್ತಾ ಾಂಕ್ಲ ಸುಶೆಗ್ಲಮ್ಚಳಾ ಲೊ.

ಮ್ಹ್ಯಕಾಳಿಪಡು ಲ

ರೈಲಾ ೀಲ

ಅಾಂಡರ್ಲಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ್ಲಆನಿಲರಾಂದ್ಲಯ್ಕಲೊಯ ಲ ರಸ್ಲಾ :ಲ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ರ‍್ಷ್ಟಿ ರೀಯ್ಲ ರಸ್ಲಾ ಲ 66

ವ್ಯ್ತಯ ಾ ಲ

ತ್ರಾಂತಾಂನ್ಾಂಯ್ಲ

ಮಂಗಳ್ಯದೇವಿ,ಲ

ನೇತ್ರಾ ವ್ತಿಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಲ್ತಗ್ದಾಂಲ ಥವ್ಾ ಲ

ರಜಯ್,ಲ ಬಂದರ್,ಲ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಕಿ ಲ

ಮೊೀರಲಗನ್ಸ ಲಗೇಟ್ಲಜಂಕ್ಷನಾಕ್ಲಲಸಂಪರಲ್ ್ಲ

ಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ಜಗ್ತಾ ಾಂಕ್ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ

ದಾಂವ್ನಯ ಾ ಲ

ಮ್ಹ್ಯಕಾಳಿಪಡು ಲ

ವ್ನಟ್ಲ ಉರಯ್ತಾ .ಲ ಮ್ಹ್ಯಕಾಳಿಪಡು ಲ

ಜಗ್ತಾ ರ್ಲ ರೈಲಾ ೀಲ ಪ್ಲ್ಟ್ಲಲ ಪ್ಲ್ಶ್ಚರ್ಲ

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲಪ್ಲ್ಶ್ಚರ್ಲಜಾಂವಯ ಲಹೊಲ

ಜಲ್ತಾ ತ್ಯ.ಲ ಹ್ಯಾ ಲ ಜಗ್ತಾ ರ್ಲ ರೈಲ್ತಾಂಲ

ರಸ್ಲಾ ಲ

ಪ್ಲ್ಶ್ಚರ್ಲ ಜತ್ರನಾಲ ಗೇಟ್ಲ ಗ್ತಲ್ಾ ಲ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ನ್ಲ ವ್ನಹನಾ​ಾಂಲ ಪ್ಲ್ಶ್ಚರ್ಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂಲ

ರೈಲಾ ೀಲ

ಜಾಂವ್​್ ಲಮ್ಸ್‍ಲ್ಾ ಲಕಷ್ಟಿ ಲಜತಲ.ಲತದ್ಲಳ್ಯ

ಆಸಿಾ ಚ್ಯರ್ಲ ಕಸಲಾಂಯ್ಲ ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ

ತದ್ಲಳ್ಯಲ ಟ್ಕಾ ಫಿಕ್ಲ ಜರ್ಮಲ ಆಸಾ ಲಾಂ.ಲ

ಮ್ಚ್ಾಂಡಾಂಕ್ಲ

ಸುಲ್ಭ್ಲ

ಆತ್ರಾಂಲ ಹೊಲ ರಸ್ಲಾ ಲ ಆಟ್ಕಾ ಲ ಮೀಟರ್ಲ

ಜಯ್ತಾ .ಲಆತ್ರಾಂಲಸ್ ಟ್ಲಲಸಿಟಿಖ್ಯಲ್ಲ

ರಾಂದ್ಲಯೆಚೊಲ ಜತಲೊ.ಲ ಶವ್ನಯ್,ಲ

ಹ್ಯಾಂಗ್ತಸರ್ಲ ರೈಲಾ ೀಲ ಅಾಂಡರ್ಲಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ್ಲ

ಡಿವೈಡರ್,ಲ ವ್ನಟ್ಲದವೆ,ಲ ಫುಟ್ಲಪ್ಲ್ತ್ಯಲ

ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ ಜತ್ರ.ಲ ತಶೆಾಂಲ ಆಸಾ ಾಂಲ ಹೆರ್ಲ

ಇತ್ರಾ ದಲಆಟಪಾ ಲೊ.

ರ‍್ವ್ಯ್ತಾ ತ್ಯ.ಲ ತಿತಯ ಾಂಲ

ಭಾರಿಕ್ಲ

(ಸಲ

ಮೀಟರ್)ಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂನಿಲ ಆನಿಲ ಪಯ್ತಾ ರ‍್ಲಾ ಾಂನಿಲ ಶೀದ್ಲಲ

ಸಂಚ್ಯರ್ಲ

ಕರಲಾ ತ್ರ.ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ಯ್ಕೀಜನಾಚೊಲ ಖರಲಯ ್ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ ರ.ಲ

ಮಂಗಳಲ

ಕಾ ೀಡ್ಾಂಗಣ್ಚ್ಚ್ಯಾಂಲ

ಉನ್ಾ ತಿೀಕರಣ್:

ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ಲಕರಡ್ಲರಪಯ್.ಲ

ತ್ರಾ ಲಶವ್ನಯ್,ಲರ‍್ಷ್ಟಿ ರೀಯ್ಲರಸ್ಲಾ ಲ66ಲ ಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ ನೇತ್ರಾ ವ್ತಿಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಲ ಥವ್ಾ ಲ ಮೊೀರಲಗನ್ಸ ಲಗೇಟ್ಲಜಂಕ್ಷನಾಲಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ ಪ್ಲ್ಶ್ಚರ್ಲಜಾಂವಯ ಲರಸ್ಲಾ ಲನೇತ್ರಾ ವ್ತಿಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಲ ಥವ್ಾ ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ ಶೆಾ ರ‍್ಕ್ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಾಂಕ್ಲ

ಖೆಳ್ಯಲ

ಮಂಗಳಲ

ಕಾ ೀಡ್ಾಂಗಣ್ಲಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಲವ್ಾ ಡ್ಲಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್.ಲ ಹ್ಯಾ ಲ

ಕಾ ೀಡ್ಾಂಗಣಲ

ಭಿತರಿಲಯ ಲ

ಆನಿಲ

ಭಂವ್ಾ ಣಿಚಲ ಅಭಿವೃದಿ ಲ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್ಲ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಡಿಯ ಾಂಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲ

ಚಲೊನ್ಲ

ಆಸತ್ಯ.ಲ

ಕಾ ೀಡ್ಾಂಗಣ್ಚ್ಚ್ಯಲ ಭಿತರ‍್ಲಯ ಾ ಲ ಕುಶನ್ಲ ಪ್ಾ ೀಕ್ಷಕಾ​ಾಂಚ್ಯಲ ಬಸ್ ಾಂವ್ಯ್ಾ ಲ ಪ್ಲ್ಕೆಾಂಲ ಗ್ತಲಾ ಲ.ಲಕಾ ೀಡ್ಾಂಗಣ್ಲಸುಧಾ​ಾ ಯೆಾ ಲ.ಲ

ಸರಿಲಶನ್ಾಂಚ್ಲ ಪೂಲ್,ಲ

ಆಸಯ ಾಂಲ

ಸಿಾ ಮ್ ಾಂಗ್ಲ

ಟ್ಲನಿಾ ಸ್‍ಲ್ಲ

ಕೀರಲಿ ್,ಲ

ಬಾಸ್ ಟ್ಲಬಾಲ್,ಲ

ವ್ನಲಬಾಲ್ಲ

ಕಾ ೀಡ್ಾಂಗಣ್ಚ್ಾಂಚ್ಯಲಸುಧಾರಣ್ಲಕರಲಾ ಲ.ಲ ಕಾ ೀಡ್ಲ ಹೊಸಿ ಲ್ತಾಂತ್ಯಲಯ್ಕೀಲ ಸುಧಾ​ಾ ಪ್ಲ 46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಡೆಾ ಲ.ಲ ಉರಲಾ ಮ್ಚ್ರಲ್ ಟ್ಲ ಲ್ತಗ್ತಸ ರ್ಲ ಕಬಡಿಡ ಲ ಆನಿಲ ಶಟ್ಯ ಲ ಬಾ​ಾ ಡಿ್ ಾಂಟನ್ಲ ಭಿತರಲಯ ಾಂಲಸಿ ೀಡಿಯರ್ಮಲವಿೀಸ್‍ಲ್ಲಕರಡ್ಲ ವ್ಯ್ತಯ ಾ ಲ

ಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲ

ಜತಲಾಂ.ಲ

ಹ್ಯಕಾಲ

ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ ಎದಳ್‍ಲಚ್ಲ

ಶಲ್ತನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ಲಕೆಲ್ತಾಂ.ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲನಿವ್ನಸಿಾಂಕ್ಲದಸಚ್ಯಲ24ಲ

ಪಿಯೆಾಂವ್ನಯ ಾ ಲಉದ್ಲ್ ಲಸರಲಾ ರ‍್ಯೆಾಂತ್ಯಲ ಸುಧಾರಿತ್ಯಲಕಾ ಮ್ಚ್ಾಂ: ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಕ್ಲ ತಾಂಬಾಂತ್ಯಲ

ಘಂಟ್ಲಯ್ಕೀಲ

ಉದ್ಲಕ್ಲ

ವಿತರಣ್ಲ

ಕರಾಂಕ್ಲ ಸಧ್ಾ ಲ ನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ.ಲ ಹೊಲ ಊಣ್ಲ ನಿವ್ನರಾಂಕ್ಲ ಆತ್ರಾಂಲ ಸ್ ಟ್ಲಲ

ಪಿಯೆಾಂವೆಯ ಾಂಲ

ಉದ್ಲಕ್ಲ ಬಂಟ್ಕಾ ಳ್‍ಲ –ಲ ತಾಂಬಲ ಥವ್ಾ ಲ ಯೆತ್ರ.ಲ

ಸುಧೊಾ ಾಂಕ್ಲನಾತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ ನ್ಲಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ನೇತ್ರಾ ವ್ತಿಲ

ನ್ಾ ಾಂಯ್​್ ಲ ಅಣಕಟ್ಲ (ಡ್ಾ ರ್ಮ)ಲ ಗ್ತಲ್ಾ ,ಲ ಉದ್ಲಕ್ಲ ನಿತಳ್‍ಲ ಕರಲಾ ್ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಕ್ಲ ದ್ಲಡ್ಾ ತ್ಯ.

ಸಿಟಿಖ್ಯಲ್ಲ

ಯ್ಕೀಜನಾ​ಾಂಲಲ

ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಯ ಾ ಾಂತ್ಯ.ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ವ್ನವ್ನಾ ಕ್ಲ

ಸಭಾರ್ಲ ದೀಸ್‍ಲ್ಲ ಗರಲಾ ್ಲ ಪಡ್ಾ ತ್ಯಲ ಆಸಾ ಾಂ,ಲ

ತಿತಯ ಲದೀಸ್‍ಲ್ಲಉದ್ಲಕ್ಲಬಂಧ್ಲದವುಾ ಾಂಕ್ಲ ಸಧ್ಾ ಲನಾತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ ಲಕಾರಣ್ಚ್ನ್ಲಮ್ಧಾಂಲ ಮ್ಧಾಂಲಉದ್ಲಕ್ಲಬಂಧ್ಲದವ್ರಲಾ ್ಲ ಹೊಲ ವ್ನವ್ಾ ಲಚಲ್ತಾ .ಲ ಗ್ಳಜಾ ರಕೆರಲತಳ್ಯಾ ಚಲಅಭಿವೃದಿ :

ಲಹೊಲ ಅಣಕಟ್ಲ 7ಲ ಮೀಟರ್ಲ ಉಬಾರ್ಲ ಆಸ್ಲನ್ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಕ್ಲ

ಧಾರ‍್ಳ್‍ಲ

ಪ್ಲ್ಾಂವ್ನಯ ಾ ಲ ತಿತಯ ಾಂಲ ಉದ್ಲಕ್ಲ ಥಂಯ್ಲ ಜಮೊಲ ಕೆಲಯ ಾಂಲ ಆಸ.ಲ ಪೂಣ್ಲ ಥಂಯ್ಲ ಥವ್ಾ ಲ ಉದ್ಲಕ್ಲ ದ್ಲಡಿಯ ಲ ಸವ್ಯ ತ್ರಯ್ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ

ಸರಲಾ ಜನಿಕ್,ಲ

ದವ್ನು ಾಂಚಲ ಆಶಾಂಲ ಜಯ್ಕಾ ಾಂಲ ತಳಿಾಂಲ ಆಸತ್ಯ.ಲ

47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕ್ ಾಂಲ

ರ್ಜಪ್ಪು ಲ


ಪಯೆಯ ಾಂಲ

ಹಂತ್ಯಲ

ಅನುಮೊೀದನ್ಲ

ಜಲ್ತಾಂ.ಲ ಹೆಾಂಲ ಜಲ್ತಯ ಾ ಲ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯಲ ದುಸಾ ಾಂಲಹಂತ್ಯಲಅನುಷಿ ನ್ಲಜತಲಾಂ.ಲ ಹಿಾಂಲ ದನಿೀಲ ಹಂತ್ರಾಂಲ ಸಂಪೂರಲಾ ್ಲ ಜತ್ರನಾಲ

ಸಗ್ು ಾಂಲ

ಶೆಾ ರ್ಲ

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್ಲ ಜತಲಾಂ.ಲ ಸಕಯ್ಯ ಲ ಕಳಯ್ಕಲೊಯ ಾ ಲ ಜಯ್ಕಾ ಾ ಲ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕ್ಲ ಮ್ಚ್ರಲ್ ಟಿಲ್ತಗ್ದಾಂಲ

ಶತಮ್ಚ್ನಾ​ಾಂಚಲ

ಚರಿತ್ರಾ ಲ ಆಸಯ ಾಂಲ ಗ್ಳಜಾ ರಕೆರಲ ತಳೆಾಂಲ ಮ್ಸ್‍ಲ್ಾ ಲವ್ಾ ಡ್ಲತಳೆಾಂ.ಲಜಯ್ತಾ ಾ ಲವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂಲ

ಸವ್ಯ ತ್ರಯ್ಕಲಮ್ಚಳಾ ಲೊಾ . ಸ್ ರಲಿ ್ಲಪ್ರೀಲ್:ಲ

ಥವ್ಾ ಲ ಹೆಾಂಲ ಪ್ಲ್ಡ್ಲ ಪಡೊನ್ಲ ಗ್ಲಯ ಾಂ.ಲ ಆತ್ರಾಂಲಸ್ ಟ್ಲಲಸಿಟಿಖ್ಯಲ್ಲಸುಮ್ಚ್ರ್ಲ

ಚ್ಯರ್ಲ

ಕರಡ್ಲ

ಖರ‍್ಲಯ ರ್ಲ

ಹ್ಯಾ ಲ

ತಳ್ಯಾ ಚಲಅಭಿವೃದಿ ಲಕೆಲ್ತಾ .ಲಸಂಪೂರಲಾ ್ಲ ಡೆಾ ಜಿಾ ಾಂಗ್ಲ ಕರಲಾ ್ಲ ತಳೆಾಂಲ ನಿತಳ್‍ಲ ಕೆಲ್ತಾಂ.ಲ ಉದ್ಲ್ ಲಶುದಿ ೀಕರಣ್ಲಘಟಕ್ಲಸಯ ಪನ್ಲ ಕೆಲ್ತಾಂ.ಲ ಪ್ಲ್ವ್ನಸ ಲ ಉದ್ಲಕ್ಲ ಸಂಗಾ ಹ್ಲ ಕರಿಲಯ ಲ ವೆವ್ಸಯ ಲ ಆಸಕೆಲ್ತಾ .ಲ ತಳ್ಯಾ ಚ್ಯಲ

ಭಂವ್ಾ ಣಿಲ

ಚಲಾ ಲ್ತಾ ಾಂಚಲ

ನಿರ‍್ಲ್ ಣ್ಲ

ಜಲ್ತಾ .ಲ

ವ್ನಟ್ಲ

ಸರಲಾ ಜನಿಕ್ಲ

ಕಾರಿಲಾ ಾಂಲಕರಾಂಕ್ಲಆವ್ನ್ ಸ್‍ಲ್ಲಆಸಾ ಲೊ. ಕಮ್ಚ್ಾಂಡ್ಲಕಂಟೊಾ ಲ್ಲಸಾಂಟರ್:

ಹೆಾಂಲಮಂಗ್ಳು ರ್ಲಸ್ ಟ್ಲಲಸಿಟಿಲಅಧೀನ್ಲ ಆಸಲ ಕರಲಯ ಾಂಲ ಪಾ ಮುಖ್ಲ ಯ್ಕೀಜನ್:ಲ ಹ್ಯಚ್ಯಲ

ಪಯ್ತಯ ಾ ಲ

ಹಂತ್ರಚೊಲ

ಅಾಂದ್ಲಜ್ಲಖರಲಯ ್ಲರ.3.2ಲಕರಡ್.ಲಹೆಾಂಲ 48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೆಮ್ರ‍್ಲ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ ಟ್ಕಾ ಫಿಕ್ಲ ಸಿಗಾ ಲ್ತಾಂಚ್ಯಲ

ಪಾ ಮುಖ್ಲ ಜಂಕ್ಷನಾ​ಾಂಚ್ಯರ್ಲ ದಳೊಲ

ಸಿಾಂಕಾ ನೈಶೇಷನ್

ದವ್ರ‍್ಲಾ ಲ ಆನಿಲ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಲ ಡಿಸ್‍ಲ್ಲಪ್ಯ ೀಲ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ ಸರಲಾ ಜನಿಕ್ಲ ಪಾ ಕಟಣ್ಚ್ಾಂಲ

ಕಾಲ್ಲಸಾಂಟರ್ಲಆನಿಲಥಂಯ್ಕಯ ಾ ಲಸವ್ನ:

ಕರ‍್ಲಾ . ನಿವ್ನಸಿಾಂಚಲಸಮ್ಸಾ ಾಂಲಆನಿಲತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂಲ ಎಾಂಟರ್ಲಪ್ಾ ೈಸ್‍ಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರ್ಮ ಸಗ್ತು ಾ ಲ

ಮ್ಚ್ನಿಟರಿಾಂಗ್ಲ

ಪರಿಹ್ಯರ್

(ಇಲಎಾಂಎಸ್‍ಲ್);ಲ ಶೆರ‍್ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ ಆಸಿಾ ಾಂಚ್ಯಾಂಲ

ಓನ್ಲ

ಲೈನ್ಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂಲಪಾ ವೇಶ್ಲ-ಲಭಾಯ್ಾ ಲವೆಚ್ಯಾಂಲ

ಮೇಲಾ ಚ್ಯರಣ್.

ನಿರಲಾ ಹಣ್:ಲ

ಸ್ ರಲಿ ್ಲಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್:ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಲ ಭಿತರ್ಲ ಯೆಾಂವ್ನಯ ಾ ಲ ಆನಿಲ ಶೆಾ ರ‍್ಲ ಥವ್ಾ ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತಯ ಲ

ಪ್ಲ್ರಿಲ್ ಾಂಗ್ಲ

ಜಗ್ಲ

ನ್ಮಯ್ತರಲಾ ್ಲ

ಮೊಬಾಯ್ಯ ಲ

ಆಪ್ಲ

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲ

ಜಗ್ತಾ ಚೊಲ

ಸುಾಂಕ್ಲ

ಭಾಯ್ಾ ಲ

ವೆಚ್ಯಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂಚ್ಯರ್ಲನಿಗ್ತ ಸಿಸಿಟಿವಿಲಕೆಮ್ರ‍್:ಲ

ಸಂಗಾ ಹಣ್ಲಜತ್ರ. ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ರಯ ಾ ಲ ಸ್ಕಕ್ಷ್ಲ ಜಗ್ತಾ ಾಂಚ್ಯರ್ಲ ಕಸಾಳ್‍ಲ ಸಗ್ಳಸ ಾಂಚ್ಯಲ ವ್ನಹನಾ​ಾಂಚ್ಯಾಂಲ

ನಿಗ್ತ.

ಟ್ಕಾ ಾ ಕಾಂಗ್:ಲ ಪರಿಸರ್ಲಸಂವೇದಕ್:ಲ ಕಸಾಳ್‍ಲ

ಸಂಗಾ ಹ್ಯಾಂತ್ಯಲ

ಸಮ್ಸಿಾ ಾಂಲ

ಆಸಯ ಾ ರ್ಲ ನಿವ್ನಸಿಾಂನಿಲ ಮೊಬಾಯ್ಯ ಲ

ಹವ್ನಮ್ಚ್ನ್ಲಸಂಗ್ದಾ ಾಂನಿಲಮ್ಚ್ಹೆತ್ಯ

ಆಪ್ಲಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಲದುರ‍್ಾಂಲದವೆಾ ತ್ರ.

ತರಲಾ ್ಲ ಪಾ ತಿಕಾ ಯ್ತಲ ಆನಿಲ ಅವ್ಘ ಡ್ಾಂಲ ನಿರಲಾ ಹಣ್:ಲ

ಇಾಂಟಲರ್ಜಾಂಟ್ಲ ಮ್ಚನ್ಯಜ್ಲಮ್ಚಾಂಟ್ಲಸಿಸಿ ರ್ಮ:ಲ

ಟ್ಕಾ ಫಿಕ್ಲ

ವಿಕೀಪ್ಲ್ವೆಳಿಾಂಲ

ಪ್ಲ್ಾ ಕಾ ತಿಕ್ಲ

ಆನಿಲ

ಸಂದರ‍್ಲಭ ಾಂನಿಲಮ್ಚ್ಹೆತ್ಯ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತರಲಾ ್ಲ


ಸಂಚ್ಯರ್ಲನಿಯಮ್ಚ್ಾಂಚ್ಯಲಉಲ್ಯ ಾಂಘನ್ಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂವ್ನಲ್ತಾ ಾಂಕ್ಲ

ಪತೊಾ ಲವೆವ್ಸಯ :ಲಲ

ಲೊಕಾಕ್ಲ ಥೊಡೆಲ ತೊಾಂದ್ಲಾ ಲ ಜಾಂವೆಯ ಲ ಸಾ ಭಾವಿಕ್.ಲ

ವ್ನಹನಾ​ಾಂನಿಲ

ಸಂಚ್ಯರ್ಲ

ಪೂಣ್ಲ

ಆನಿಲ ಫಾಲ್ತಾ ಾಂಚಲ

ಅಭಿವೃದಿ ,ಲ ಸ್ಲಭಿತ್ಯಲ ಆನಿಲ ನಿತಳ್‍ಲ

ನಿಯಮ್ಚ್ಾಂಚ್ಯಲ ಉಲ್ಯ ಾಂಘನ್ಲ ಕೆಲೊಯ ಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ಪತೊಾ ಲಕರಲಾ ್ಲದಂಡ್ಲವ್ಸ್ಕಲ್ಲಕರಲಯ

ದವ್ರ‍್ಲಯ ಾ ರ್ಲ ಹೆಲ ರಗ್ು ಲ ಕಾ​ಾಂಯ್ಕಾಂಚ್ಲ

ಸರಿಗ್ಲನಿರಲಾ ಹಣ್ಲವೆವ್ಸಯ :ಲ

ನ್ಾ ಯ್ಲಮ್ಾ ಣ್ಲಭಗ್ತಾ ತ್ಯ.ಲ ಲೊೀಕ್ಲಯ್ಕೀಲ ಕಸಲ್ತಾ ಚ್ಲ

ಸರಲಾ ಜನಿಕ್ಲ ಸರಿಗ್ಲ ವ್ನಹನಾ​ಾಂಚಲ ಸಂಚ್ಯರ್ಲ

ಮ್ಚ್ಹೆತ್ಯ

ಆತ್ರಾಂಲ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಲ

ಶೆಾ ರ‍್ಾಂತ್ಯಲ

ಖಂಯ್ಲ

ಶೆಾ ರ್ಲ

ಗಮ್ನಾ​ಾಂತ್ಯಲ

ಪ್ಪರಲು ರ‍್ಲಾ ಾಂವಿಣಾಂಲ

ಸಹಕಾರ್ಲದೀವ್ಾ ಲಆಸ.

ಪಳಯ್ತಯ ಾ ರಿೀಲರಸಾ ಾ ಾಂಚೊಲಆನಿಲ ಹೆರ್ಲ ವ್ನವ್ಾ ಲ ಚಲೊನ್ಲ ಆಸ.ಲ ಪೂಣ್ಲ ಥೊಡ್ಾ ಲ ಅನಿವ್ನರಲಾ ್ಲ ಆನಿಲ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕ್ಲ ಕಾರಣ್ಚ್ಾಂಖ್ಯತಿರ್ಲ ವ್ನಾ ಜ್ಾ ಲ

ತಶೆಾಂಲ

ಕಡಿಾ ಾಂತ್ಯಲ

ಥೊಡೆಲ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ನ್ಲ

ಥೊಡಿಲ ಘಳ್ಯಯ್ಲ ಜವ್ಾ ಲಯ್ಕಲ ಆಸ.ಲ ತಶೆಾಂಲ

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ನಾಲ

ನಿವ್ನಸಿಾಂಕ್,ಲ

-ಎಚ್.್ಆರ್.್ಆಳ್ಾ

-----------------------------------------------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಎಕಾ ರೈತಾಚೆಂ ಹಾರ್ಟ್ ಎಟೆಕ್ ರೈತಾೆಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ , ಕೆದಾ​ಾ ಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಟೆಕ್. ಕುಡಿೆಂತ್ ತಾೆಂಚಾ, ಆಸಾನ್ಹ ಕೊಲ್ಸ್ಟ್ರ ೆ ಎಲ್. ರ‍ಕಾ​ಾ ನಳ್ಯ್ ನ್ಶ ತಾೆಂಚಾ, ಆಸಾನ್ಹೆಂತ್ ಬ್ಲಲ ಕೆಜ್. ಆಟಯ್ನಾ ತ್ ರ‍ಗತ್ ಸದಾೆಂ, ತರ್ ಕಸ್ಲ ೆಂ ಪ್ರೆ ಶರ್? ರೈತಾೆಂಕ್ ಆಸಾ​ಾ ಭೆಂಯ್, ಬಾಯ್ಲ ಬುರ್​್ೆಂ, ಗೊರ್​್ೆಂ. ಬಾಕಿ ಆಸಲ್ಲ ೆಂ ಸಕಾ್ರಾನ್, ಬೆಂಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ ೆಂ ರಿಣಾ. ವೈಲ್ವ್ ನ್ ಆಸಾ​ಾ ತ್ ಸಾರೆಂ, ಕರೆಂಟಾಚಿ ಬಿಲ್ವಲ ೆಂ. ಅಕೆ​ೆ ಕ್ ಜೀರ್ಾ ತ್, ಹೆಂ ಸಗ್ು ೆಂ ಫ ಼ಾ ರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾ​ಾ ೆಂ.

ತರಿೀ ಹಾ್ ರೈತಾಕ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಟೆಕ್ ಕಶ್ಹೆಂ? ಘ್ಾ ಡಿತ್ ಘ್ರ್ಡಲ ೆಂ, ಎಕಾ ಉಪ್ೆ ೆಂತ್ ಎಕ್ ಅಶ್ಹೆಂ. ಶ್ಹಟಿನ್ ರ್ಡ್ಯ್ಲಲ , ಟೊಮೆಟೊಚಿ ರರ್ಟ ಧಾ ರುಪ್​್ ೆಂಕ್. ಖ್ಹಾ ಶಾಲ್ವಯೆನ್ ಲ್ವಗ್ಲ ೆಂ, ಜೀವನ್ ತಾಚೆಂ ಚಲ್ವಾ ಕ್. ಚಿೆಂತ್ಲಲ ತಾಣೆ, ಎಕ್ ಪ್ವರ ೆಂ ಶಹರಾೆಂತ್ ಭೊವೆಂಕ್. ಸಂತೊಸಾನ್ ಭೊರ್ಲ್, ಶಹರಾಚಿ ಸ್ಟ್ಬಾಯ್ ಪಳ್ಯತ್. ಭೊೆಂರ್ಾ ಭೊೆಂರ್ಾ ಪ್ವಲ , ವೆಜಟೆಬಲ್ ಮಾಕೆ್ಟಿಕ್. ಹೆಂಚ್ ಜಾಲ್ೆಂ ಕಾರಾಣ್, ತಾಚರ್ ಆಯ್ಲಲ್ವ್ ಅನ್ಹಾ ರಾಕ್! ರಾೆಂದ್ವಾ ಯೆಕ್ ಸಾರ್ಟ, ಆಯ್ಲಿ ೆಂ, ಟೊಮೆಟೊಕ್ ಶ್ಹೆಂಬ್ಲರ್. ಮೀಲ್ ಆಯ್ಕ್ ನ್ ಜಾರ್ಲ, ಸಂಪೂಣ್​್ ಧೆಧೆಸಾ​ಾ ರ್. ತಕಿಲ ಘೆಂವಲ , ರ‍ಗತ್ ಲ್ವಗ್ಲ ೆಂ ಸಳ್ಸೊ ಳ್ಸೆಂಕ್. ಕೊಸ್ಟ್ು ನ್ ಪೊಡೊಲ , ಸಾಸಾಣ ೆಂಕ್ ಉಟಾನ್ಹ ಜಾೆಂರ್ಾ ಕ್! ಆೆಂತೊನ್ ಲುವಸ್, ಮಣಿಪ್ಲ್ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪೊಕಿೆ ಮಾೆಂಕೊರ್ಡ ಚೀನಾ ದೇಶ್ಚಚ್ಯಾ ದರ್ಲಯ್ತತಡಿರ್ ಏಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕುರಿಲಯ ಜಿಯೆತ್ರಲಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ಮೇಪಲ್ ರಕಾವ್ಯ್ಾ ರ‍್ವ್ನಾ ಲೊ ಆನಿ ಕುರಿಲಯ ಎಕಾ ವ್ಾ ಡ್ಯ ಾ ಫಾತ್ರಾ ಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ಟ್ಕಾ ಾಂತ್ಯ ರ‍್ವ್ನಾ ಲ. ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಲ್ ಹಿಾಂ ದಗ್ತಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತತ್ರ ಮ್ಚಳಿು ಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಚ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ರಾಂತ್ಯ ಏಕ್ ಅಾಂಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಆನಿ ತ್ರಚೊ ರೀಸ್‍ಲ್ ಚವಿತ್ಯಾ ತೊ ಖುಶೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ . ಎಕಾಚ್ಯಾ ಣ ತ್ರಚ ದೀಷ್ಟಿ ಕುರಲಯ ಚ್ಯಾ ಹ್ಯತ್ರಾಂತ್ಯ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಮಟ್ಕಚ್ಯಾ ಬ್ರಸ್ ಟಿವ್ಯ್ಾ ಪಡಿಯ . ಆಾಂಬೊ ಖೆಲ್ತಾ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಮಟ್ಕಚ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ ಖೆಲ್ತಾ ರ್ ಜಿಬಕ್ ಭಾರಿೀ ರಚ್ ಲ್ತಗ್ತಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತನ್ ತಿ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಾಂವ್​್ ಪ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಕರಲಾ ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ವಾಂಕುಾಂಕ್ ಜಲ್ತಯ ಾ ಪರಿಾಂ ನಾಟಕ್ ಕರಿಲ್ತಗೊಯ .

ಕುರಿಲಯ ತ್ರಕಾ ಪಳವ್ಾ “ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಮ್ಚ್ಮ್ಚ್, ಕತಾಂ ತಜಿ ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಬರಿನಾ​ಾಂವೆ? ಕತಾಂ ವಾಂಕಾಂಕ್ ಕಷಿ ತ್ರಯ್?”ಲ ಮ್ಾ ಣ್ ಭಿರಲ್ ತನ್ ವಿಚ್ಯರಿಗ್ದಯ . ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ದುಕೆಸಾ ಪರಿಾಂ ನ್ಟನ್ ಕರಿತ್ಯಾ “ಕತಾಂ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಭಾವ್ನ ಹೊ ಆಾಂಬೊ ಕುಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಹ್ಯಚೊ ರೀಸ್‍ಲ್ ಚಾಂವುನ್ ಮ್ಾ ಜಿ ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಭಿಗಡ್ಯ ಾ ವಾಂಕಾಂಕ್ ಯೆತ್ರ.”ಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲೊ “ತಶೆಾಂ ಜಲ್ತಾ ರ್ ಹಿ ಮಟ್ಕಚ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ ಖ್ಯ ರಚ್ ಬದಯ ಲ್ತಾ ರ್ ಕುಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಆಾಂಬಾ​ಾ ಚ ರಚ್ ಪಯ್ಸ ಸರನ್ ಜಿಬಕ್ ಬರಾಂಪಣ್ ಲ್ತಭಾ​ಾ ”ಲ ಕುರಲಯ ನ್ ಸತ್ರಾ ಾ ನ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ. “ಲ ಓಹೊ!......... ಕತೊಯ ದಯ್ತಳ್‍ ತಾಂ, ತಜಾ ಬ್ರಸ್ ಟಿ ಬದ್ಲಯ ಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತಕಾ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕತಾಂ ದವೆಾ ತ್ಯ?”ಲ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ನ್ ಭಿತರ‍್ಲಯ ಾ ಭಿತರ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ ಪ್ಲ್ವ್ನತ್ಯಾ ಮ್ಾ ಳೆಾಂ “ಆಾಂಬಾ​ಾ ಚ ಪ್ಲ್ರ್ ದ ಪ್ಪರ”ಲ ಮ್ಾ ಣ್ ಕುರಲಯ ನ್ ಸತ್ರಾ ಾ ನ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ನ್ ಕುರಲಯ ಕ್ ಆಾಂಬಾ​ಾ ಚ ಕೀಯ್ ದಲ ಆನಿ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ ಘೆವ್ಾ ರಕಾರ್ ಚಡೊಯ . ಕುರಿಲಯ ಪ್ಲ್ರ್ ಘೆವ್ಾ ಭಾಯ್ಾ ಸರಿಲಯ ಪ್ಲ್ರ್ ಕತಾಂ ಕರಿಲಯ ? ಫೊಡ್ಾ ಭಿತರಲಯ ತಿೀರಲು ್ ಖ್ಯಾಂವಯ ಗ್ದ ಯ್ತ ಲ್ತವ್ಾ ರಕ್ ಕರಲಯ ? ಅಶೆಾಂ ತಿ ಚಾಂತ್ರಯ ಾ ರ್ ಪಡಿಯ . ನಿಮ್ಚ್ಣಾಂ ತ್ರಾ ಪ್ಲ್ರಿಾಂತ್ರಯ ಾ ನ್ ಆಾಂಬಾ​ಾ ಚೊ ರಕ್ ಕರಲಯ ಾಂಚ್ ಬರಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತನ್ ತಿಣ ಏಕ್ ಪ್ರಾಂಡ್ ಲ್ ಕರಲಾ ್ ತ್ರಾಂತಾ ಾಂ ತಿ ಕೀಯ್ ಧಾ​ಾಂಪ್ಪನ್ ಮ್ಚ್ತಿ ಘಾಲ ರ‍್ತ್ಯ ಉತೊಾ ನ್ ದೀಸ್‍ಲ್ ಉಜಾ ಡ್ಾ ನಾ ಅಜಪಿಾಂ ತ್ರಾ ಪ್ಲ್ರಿಾಂತ್ರಯ ಾ ನ್ ರಕ್ ವ್ನಡೊಯ . ಸಾಂರ್ಜ ಭಿತರ್ ತ್ರಚ್ಯರ್ ಮ್ಸುಾ ಆಾಂಬ ಉಮ್ಚ್​್ ಳೊಾಂಕ್ ಲ್ತಗ್ಯ . ಕುರಲಯ ಕ್ ತಾಂ ಪಳವ್ಾ ಎಕಿ ರ್ಮ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ ಜಲೊ. ಆಾಂಬ ಖ್ಯವ್ಾ ಪ್ರಟ್ ಭರಾಂಕ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ ತಿಣಾಂ. ಪೂಣ್ ರಕಾರ್ ಚಡೆಯ ಾಂ ಕಶೆಾಂ?...... ತ್ರಾ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಚ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಚಾಂತನ್ ತ್ರಚ್ಯಸರಿಲಶನ್ ಆಯ್ಕಯ . “ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಮ್ಚ್ಮ್ಚ್, ತವೆಾಂ ದಲಯ ಪ್ಲ್ರ್ ಅತ್ರಾಂ ವ್ಾ ಡೊಯ ರಕ್ ಜಲ್ತ ತ್ರಚ್ಯರ್ ರ‍್ಶಾಂನಿ ಆಾಂಬ ಆಸತ್ಯ. ಮ್ಚ್ಾ ಕಾ ರಕಾರ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಯನಾ. ತಾಂ ರಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಥೊಡೆ ಆಾಂಬ ಕಾಡ್ಾ ಸಕಯ್ಯ ಘಾಲ್”ಲಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲ. ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ನ್ ಕುರಲಯ ಚ್ಯಾ ಸತಿಾ ಪಣ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ವ್ನಯ್ಿ ಲಚ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ ರಕಾರ್ ಚಡನ್ ಆಾಂಬ ಕಾಡ್ಾ ತೊ ಎಕಯ ಚ್ ಖ್ಯಾಂವ್​್ ಲ್ತಗೊಯ . ಹೆಾಂ ಪಳವ್ಾ ಕುರಿಲಯ ಘಾಬರಿಲಯ , ತಿ ತ್ರಚ್ಯಲ್ತಗ್ದಾಂ

“ಆಶೆಾಂ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಕರ‍್ಲಾ ಯ್? ಮ್ಚ್ಾ ಕಾಯ್ ಥೊಡೆ ಆಾಂಬ ದ”ಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲ. ಪ್ರಕಾ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ನ್ ಏಕ್ ರಸಳ್‍ ಆಾಂಬೊ ಕುರಲಯ ಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ತವ್ಯ್ಾ ಉಡಯ್ಕಯ . ತ್ರಚೊ ರೀಸ್‍ಲ್ ಕುರಲಯ ಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ತರ್ ಪಡೊನ್ ತಿಚ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ ಅಾಂಟ್ ಅಾಂಟ್ ಜಲಾಂ. ತಿಕಾ ಚಲೊಾಂಕ್ಲಯ್ಕ ಕಷ್ಟಿ ಮ್ಚ್ರಲಯ ಹೆಾಂ ಪಳಯ್ಕಲೊಯ ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ರಕಾ ವ್ಯೆಯ ಆಾಂಬ ಪ್ರಟಿಯ ಭಾ​ಾಂದುನ್ ಘರ‍್ ವ್ಾ ರಲಾ ್ ಗ್ಲೊ. ತ್ರಾ ರ‍್ತಿಾಂ ಜೊೀರ್ ಪ್ಲ್ವ್ಸ ಆಯ್ಕಯ , ಕುರಲಯ ಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ತವ್ಯ್ಕಯ ರೀಸ್‍ಲ್ ಪ್ಲ್ವ್ನಸ ಕ್ ಕರ‍್ಲಗಲೊ ಅತ್ರಾಂ ತಿ ಸರ‍್ಗ್ ಚಲೊಾಂಕ್ ಲ್ತಗ್ದಯ .ಲ ‘ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಇತೊಯ ಉಪ್ಲ್​್ ರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತ್ರಣ ಮ್ಚ್ಾ ಕಾ ಅನುಪ್ಲ್​್ ರ್ಲಪಣ್ ದ್ಲಕಯೆಯ ಾಂ, ಕಶೆಾಂಪ್ಪಣಿ ತ್ರಕಾ ಬ್ಲ್ದ್ ಶಕಯೆಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಸರಲಾ ್ ಸಯ್ತಾ ಾ ದಯ್ತಾ ಾ ಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ತಿಣಾಂ ಕಳಯ್ಕಯ . ಸಕಾಡ ಾಂನಿಾಂ ಮ್ಚಳುನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಕ್ ಬರಿ ಬ್ಲ್ದ್ ಶಕಂವ್​್ ಯ್ಕೀಜನ್ ರಪಿತ್ಯ ಕೆಲಾಂ. ದುಸಾ ಾ ಸಕಾಳಿಾಂ ಕುರಿಲಯ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ ಮುಕಾಯ ಾ ನ್ ಗ್ಲ. ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ತಿಕಾ ಪಳವ್ಾ “ಸಕಾಳಿಾಂಫುಡೆಾಂ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ಾ ಸರಿಲಯ ಕುರಿಲಯ ಬಾಯೆ, ಮ್ಚ್ಾ ಕಾ ಮಟ್ಕಚ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ ಹ್ಯಡ್ಯ ಾ ಯ್ಕಗ ೀ ಕತಾಂ?”ಲ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಸಿ್ ರನ್ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ತಗೊಯ ಕುರಲಯ ನ್ ಗೊೀಡ್ಲಗೊೀಡ್ ಉತ್ರಾ ಾಂನಿ “ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ಕಾಂಚ ಏಕ್ ಪೇಟ್ಲಚ್ ಮ್ಾ ಜಾ ಬ್ರಳ್ಯಾಂತ್ಯ ಆಸ, ತಾಂ ರಕ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಘರ‍್ ಯೆ ತಕಾ ಜಯ್ ತಿತೊಯ ಾ ಬ್ರಸಿ್ ಟೊಾ ದತ್ರಾಂ”ಲಮ್ಾ ಳೆಾಂ ಕುಲಲನ್, ಕುರಲಯ ನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಘರ‍್

61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಆಪ್ರವ್ಾ ವೆಲಾಂ. ಎಕಾ ಕುಡ್ಾಂತ್ಯ ಲ್ತಾಂಕಾಡ ಕ್ ಉಜೊ ಜಳ್ಯಾ ಲೊ. ಬರಾಂ ಹಿಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ಉಜಾ ಸರಿಲಶನ್ ಗ್ಲೊ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ಕಾ ಾಂಚ ಪೇಟ್ ಖಂಯ್ ಆಸ ಮ್ಾ ಣ್ ತೊ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ತಗೊಯ . ಕುರಲಯ ನ್ ಜಳಿಯ ಶಗ್ದಡ ತ್ರಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ತರ್ ಘಾಲ ತ್ರಾ ಶಗ್ಡ ಭಿತರ್ ತಿಣ ಏಕ್ ಪಟ್ಕಕಯ್ ದವ್ರ್ಲಲಯ ಉಜಾ ಾಂತ್ಯ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಚ್ಯ ಹ್ಯತ್ಯ ಪ್ಲ್ಯ್ ಹುಲ್ತು ಲ ಉಜೊ ಆಾಂಗ್ತರ್ ಫೊಡ್ ಆಯೆಯ . ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ದುಕನ್ ನಾಚ್ಯಲ್ತಗೊಯ ಥಂಯಸ ರ್ ಉದಕ್ಲಯ್ಕ ನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ.

ಪ್ಲ್ಯ್ ಲ್ತಗ್ದಸ ಲ್ತಾ ಖ್ಯಾಂಬಾ​ಾ ಕ್ ಲ್ತಗೊನ್ ಖ್ಯಾಂಬೊ ತ್ರಚ್ಯಾ ಪ್ಾಂಕಾಡ ರ್ ಪಡೊಯ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಚ ಸಿಯ ತಿ ಭೀವ್ ಖಂತಿಭರಿತ್ಯ ಜಲಯ . ಮೊಾಂವ್ನಚ್ಯ ಮೂಸ್‍ಲ್ ಚ್ಯಬುನ್ ತ್ರಚ ತಕಯ ಫಡ್ಾ ಲ. ಉಜಾ ಕ್ ಲ್ತಗೊನ್ ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಆಾಂಗ್ ಹುಲ್ತು ಲಯ ಾಂ. ಅತ್ರಾಂ ಪ್ಾಂಕಾಡ್ಲಯ್ಕ ಮೊಡ್ಲಲಯ ಾಂ ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ಬ್ರಕ್ ನ್ ರಡ್ಲ್ತಗೊಯ , ರಡ್ಾ ಾಂ ರಡ್ಾ ಾಂ ತ್ರಕಾ ಆಪಿಯ ಚೂಕ್ ಕಳಿತ್ಯ ಜಲ.

“ಕುರಿಲಯ ಮ್ಚ್ಮ್ಚಾ , ಮ್ಚ್ಾ ಕಾ ಭಗ್ದಶ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಅಸಲಾಂ ಪ್ರಕಾ ಪಣ್ಚ್ಾಂ ಕರಲಾ ್ ಕಣ್ಚ್ಯೆಯ ಾಂಯ್ಕೀ ತಿತ್ರಯ ಾ ಭಿತರ್ ಕುರಲಯ ನ್ ಆಪ್ಾ ಾಂ ರ‍್ಸ್‍ಲ್ ಮ್ನ್ ದುಕಯ್ತಾ ’’ಲ ರಡ್ತ್ಯಾ ಮ್ಾ ಳೆಾಂ ಕೆಲಯ ಮೊಾ ಾಂವ್ನಚ್ಯ ಮೂಸ್‍ಲ್ ಭಾಯ್ಾ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ನ್. ಕುರಲಯ ಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಚ ಸ್ಲಡೆಯ . ಸಗೊು ದೀಸ್‍ಲ್ ಭುಕೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಬ್ರರಲ್ ತ್ಯ ದಸಿಯ ತಿಣಾಂ ಖ್ಯಾಂಬೊ ಕಾಡ್ಾ ತ್ರಾ ಮೂಸಾಂನಿ ಮ್ಚ್ಾಂಕಾಡ ಕ್ ರವಡ್ ಕುಶನ್ ದವ್ರಲಯ ಹುಲ್ತು ಲ್ತಯ ಾ ಘಾಲ್ಾ ಚ್ಯಬೊಾಂಕ್ ಸುರಕೆಲಾಂ ಆಾಂಗ್ತಕ್ ವಕತ್ಯ ಲ್ತವ್ಾ ಪಟಿ​ಿ ಘಾಲ ಮ್ಚ್ಾಂಕಡ್ ಬೊೀಬ್ ಘಾಲತ್ಯಾ ಭಾಯ್ಾ ಆನಿ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ತ್ರಕಾ ಮಟ್ಕಚ ಬ್ರಸಿ್ ಟ್ ದ್ಲಾಂವೆಯ ಾಂ ಪ್ಾ ೀತನ್ ಕರಿಲ್ತಗೊಯ . ಖ್ಯಾಂವ್​್ ದೀವ್ಾ ಘರ‍್ ವ್ಾ ರಲಾ ್ ತಿತ್ರಯ ಾ ರ್ ತ್ರಚೊ ಪ್ಲ್ಯ್ ನಿಸರಲಯ ಆನಿ ಪ್ಲ್ವ್ಯೆಯ ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪದ್ಾ ಶ್ೆ ೀ’್ಪೆ ಶಸಿಾ ಜೊಡ್ಲ ರ್ಲ ಅಕಿ ರ್ ಸಾೆಂತ್ ಹರೇಕಳ್ ಹಾಜಬಾ​ಾ ೦ ಸಿಜ್ರ್ ಸ್ ತಾಕೊರ್ಡ

ಶ್ಚಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಗಣ್ಾ ವ್ಾ ಕಾ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ . ------------------------------------------

ನ್ವೆಾಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಢೆಲಯ ಾಂತ್ರಯ ಾ ರ‍್ಶಿ ರಪತಿ ಭವ್ನಾ​ಾಂತ್ಯ ಚಲ್ಯ ಲ್ತಾ ಪಾ ಶಸಿಾ ಪಾ ಧಾನ್ ಕಾರಲಾ ಕಾ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ರ‍್ಶಿ ರಪತಿ ರ‍್ಮ್ನಾರ್ಥ ಕೀವಿಾಂದ ಹ್ಯಣಾಂ, ಅಕಶ ರ್ ಸಾಂತ್ಯ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ ಹ್ಯಕಾ ಭಾರತ್ಯ ಸರ‍್ಲ್ ರ‍್ನ್ ದಾಂವಿಯ ಅತಿೀ ವ್ಾ ಡ್ ನಾಗರಿಕ್ ಪಾ ಶಸಿಾ ‘ಪದ್ ಶಾ ೀ’ಲ ದೀವ್ಾ ಮ್ಚ್ನ್ ಕೆಲೊ. ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ ಸದ್ಲಾಂಚ್ಯಪರಿಾಂ ಧವೆಾಂ ಮುಾಂಡ(ಧೊೀತಿ) ಆನಿ ಧವೆಾಂ ಕಮಸ್‍ಲ್ (ಶರಲಿ ್)ನ್ಯಾ ಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ . ತ್ರಚ್ಯಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಆಪಯ್ತಾ ನಾ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ತಾಂಚೊಾ ವ್ನಾ ಣೊ ನಿಕಾು ವ್ಾ ಖ್ಯಲ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ತಾಂನಿ ವ್ರ್ಚನ್ ತ್ರಣಾಂ ಹಿ ಪಾ ಶಸಿಾ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಲಾ ಕಾ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ಉಪರ‍್ಶಿ ರಪತಿ ವೆಾಂಕಯಾ ನಾಯುಡ , ಪಾ ಧಾನ್ ಮಂತಿಾ ನ್ರೇಾಂದಾ ಮೊೀದ, ಘರ್ ಮಂತಿಾ ಅಮತ್ಯ

ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ ಮ್೦ಗ್ಳು ರ್ ಶಹರ‍್೦ತ್ಯ ಚತಲೊಾ ಲ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ರಯ ದಸ್ಲು ಡೊಾ ಗ್ತಾ ಸ್‍ಲ್ ಜೊಡೊಯ ಏಕ್ ಭೀವ್ ಸದ, ಸರಳ್‍ ವ್ಾ ಕಾ . ಏಕ್ ವಿಶಶ್ಿ ಥರ‍್ಚೊ ಸಪ್ಾ ಲ. ಆಪ್ಾ ೦ ಸಮ್ಚ್ಜಿ೦ತ್ಯ ಕಾ೦ಯ್ ತರ್ಲಯ್ಕ ಬರ೦ಪಣ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಾ ಳಿು ತ್ರಚ ಖತ್ ತಿ ಆಶ್ಚ. ದಸ್ಲು ಡೆಾ ೦ ಚತಲೊಾ ಲ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಉರವೆಾ ೦ತ್ರಯ ಾ ಪಯ್ತಶ ೦ನಿ ಏಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ ಬಾ೦ದುನ್ ತ್ರಚ್ಯ ಹಳೆು ೦ತ್ಯ ಕೆಲ್ತಯ ಾ ಶಕಾು ಕಾ​ಾ ೦ತಿವಿಶ೦ ಏಕ್ ಝಳಕ್. ಚತರಲಯ ಾ ವ್ನಾ ಪ್ಲ್ರಿಸ್‍ಲ್ಾ

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ರಸಾ ಾ ಬಗ್ಯ ನ್ ಹ್ಯಜಬಾ ಚತರಲಯ ಾ ವಿಕುಾಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ . ತವ್ಳ್‍ ಥಂಯಸ ರ್ ಪ್ಲ್ವ್ಲಲಯ ಎಕೆ ವಿದೇಶ ಸಿಾ ರೀಯೆನ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕಡೆ ಇಾಂಗ್ದಯ ಶ್ಚನ್ ಚತರಲಯ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಮೊಲ್ ವಿಚ್ಯರಲಯ ಾಂ. ಪ್ಪಣ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕ್ ಜಪ್ ದೀಾಂವ್​್ ಕಳೊಾಂಕ್ ನಾ. ತನಾ​ಾ ಾಂಚ್ ತ್ರಕಾ ಶಕಾು ಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹತ್ಯಾ ಕಳೆು ಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯ ಹಳೆು ಚ್ಯ ಭುರ‍್ಲಗ ಾ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ ಸುರ ಕರಾಂಕ್ ತ್ರಣಾಂ ದೃಢ್ ನಿರ‍್ಲಿ ರ್ ಘೆತೊಯ .

ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ ಎಕಯ ಸಧೊ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ್, ಚತಲ್ತಾ ಲ೦ಚೊ ವ್ನಾ ಪ್ಲ್ರಿಸ್‍ಲ್ಾ . ಕಣ್ಚ್ರ್ಜ ಥವ್ಾ ಹರೇಕಳ ೫ ಕ.ಮೀ.ಪಯ್ಸ ಆಸಯ ಾ ರ್ ಹರೇಕಳ ಥವ್ಾ ಮ್೦ಗ್ಳು ರ್ ಶಹರ‍್ಕ್ 28 ಕ,ಮೀ. ಪ್ಲ್ಟ್ಕಯ ಾ ತಿೀಸ್‍ಲ್ ವ್ಸಲ೦ ಥವ್ಾ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ ದಸ್ಲು ಡೆಾ ೦ ಪಯ್ಕಶ ಲ್ತಾ ಮ್೦ಗ್ಳು ರ‍್ಕ್ ವ್ಚೊನ್ , ಎಕಾ ಕುಪ್ಲ್ಲಣ್ಚ್ಾ ೦ತ್ಯ ಚತಲೊಾ ಲ ಘೆವ್ಾ ಬಸ್‍ಲ್ ನಿಲ್ತಿ ಣ್ಚ್೦ತ್ಯ ವ್ ರಸಾ ಾ ಬಗ್ಯ ರ್ ರ‍್ವನ್ ತೊಾ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ರಯ ದಸು ಡೊಾ ಗ್ತಾ ಸ್‍ಲ್ ಜೊಡೊಯ ಏಕ್ ಕಶಿ , ಸಹಸಿ ತಶೆ೦ ಪ್ಲ್ಾ ಮ್ಚ್ಣಿಕ್ ವ್ಾ ಕಾ . ತ್ರಚ ದಸ್ಲು ಡಿಾ ಜೊೀಡ್ ಚಡಣ ೧೫೦-೩೦೦ ರಪಯ್. ಶಕಪ್ ತ್ರಕಾ ನಾ ತರ್ಲಯ್ಕ ಹೆರ್ ಭುಗ್ತಾ ಲ೦ಕ್ ಶಕಾು ದ್ಲಾ ರಿ೦ ಬರ ಫುಡ್ರ್ ದೀ೦ವ್​್ ತೊ ಅತಾ ಗ್ತಾ ಲೊ. ಶ್ಚಳೆಚ್ಯಾಂ ಸಪಣ್.

ಹ್ಯಜಬಾ ದುಬಾು ಾ ಭುಗ್ತಾ ಲ೦ಚ್ಯ ಶಕಾು ವಿಶ೦ ತೊ ಸಪ್ಾ ಲೊಯ ವ್ಾ ಯ್. ತ್ರ೦ಚ್ಯ ಪ್ಲ್ಸತ್ಯ ಏಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ ಬಾ೦ದ್ಲಯ ೦ ತ್ರಚ್ಯ೦ ಸಪಣ್ ತಿತ್ರಯ ಾ ಸುಲ್ಭಾಯೆನ್ ಖರ೦ ಜ೦ವ್​್ ನಾ. 1999-೦ತ್ಯ ತ್ರಣ೦ ತ್ರಚ್ಯ ಸಜರ್ಲಚ್ಯ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಿಯ ಆಶ್ಚ ಕಳವ್ಾ , ತ್ರ೦ಕಾ೦ ತ್ರಚ್ಯ ಯ್ಕೀಜನಾವಿಶ೦ ಸಮೊಾ ೦ವೆಯ ೦ ಪಾ ಯತನ್ ಕೆಲ೦.

ಚತಲೊಾ ಲ ವಿಕುನ್ ತ್ರಣ ಉರಯ್ಕಲ್ತಯ ಾ ಪಯ್ತಶ ೦ನಿ 2000 ಇಸಾ ೦ತ್ಯ ತ್ರಚ್ಯ ಹಳೆು ಚ್ಯ ದುಬಾು ಾ ಧಾಕಾಿ ಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ ಪ್ಲ್ಸತ್ಯ ತ್ರ೦ಚ್ಯ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಳೆು ಚ್ಯ ‘ಮ್ದ್ಲಾ ಸ೦ತ್ಯ’(ಮುಸಿಯ ರ್ಮ ಇಸ್ಲ್ ಲ್) ಪ್ಲ್ಾ ಥಮಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ ಸುವ್ನಲತ್ಯ ಕೆಲ. ಸುವೆಲರ್ ತ್ರಕಾ ೨೮ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ ಮ್ಚಳೆು . ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ಚೊ ಸ೦ಖೊ ವ್ನಡೊನ್ ಯೆತ್ರನಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಉರವ್ನಾ ಾ ಚ್ಯ ಪಯೆಶ ಘಾಲ್ಾ ಆನಿ ರಿೀಣ್ ಕಾಡ್ಾ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯ ಬಾ೦ದ್ಲು ಪ್ಲ್ಸತ್ಯ ಏಕ್ ಜಗೊ ಮೊಲ್ತಕ್ ಘೆತೊಯ . ಉದ್ಲರ್ ಮ್ನಾ೦ಚ್ಯ ದ್ಲನಿ೦ಚ್ಯ ಆನಿ ಪ್ರೀಶಕಾ೦ಚ್ಯ ಸಹಕಾರ‍್ನ್ ತ್ರಣ೦ ಪ್ಲ್ಾ ಥಮಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯ೦ ಬಾ೦ದಪ್ ಉಬಾಲಲ೦.

ತಿತ್ರಯ ಾ ರ್ ತ್ರಚೊ ವ್ನವ್ಾ ಸ೦ಪ್ರಯ ನಾ. ತ್ರಚ ಆಶ್ಚ ಭಾಗ್ದಯ ನಾ.ಸಪಣ್ ಖರ೦ ಜಲ೦ನಾ. ಆಪ್ಾ ೦ ಪ್ಲ್ಟ್ಕಯ ಾ ಪ೦ದ್ಲಾ ವ್ಸಲ೦ ಥವ್ಾ ಚತಲೊಾ ಲ ವಿಕುನ್

ಉರಯ್ಕಲಯ ಪಯೆಶ ಘಾಲ್ಾ , ದ್ಲನಿ೦ಚ್ಯ ಆನಿ ಪ್ರೀಶಕಾ೦ಚ್ಯ ಸಹಕಾರ‍್ನ್ಾ ಲ ನ್ಯಾ ಪಡು ಮ್ಾ ಳೆು ಕಡೆ ತ್ರಣ೦ ಹ್ಯಯ್ಲಸ್ಕ್ ಲ್ತಚ್ಯ೦ ಬಾ೦ದಪ್ ಉಬಾಲಲ೦. ತ್ರಚ್ಯ ಹಳೆು ೦ತ್ರಯ ಾ , ಸುತಾ ರ‍್೦ತ್ರಯ ಾ ಆನಿ ಭ೦ವ್ನರಿ೦ಚ್ಯ ದುಬಾು ಾ ಧಾಕಾಿ ಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ಚ್ಯ ಶಕಾು ಕ್ ಅನ್ಯ್ ಲ್ ಜಯೆಶ ೦ ವೆಗ್ದ೦ಚ್ ತ೦ ಪಿ.ಯು.ಕಲಜ್ ಪಯ್ತಲ೦ತ್ಯ ಪ್ಲ್ವ೦ವೆಯ ೦ ತ್ರಚ್ಯ೦ ಸಪಣ್ ಆನಿ ಸಧನ್ ಚ್ಯಲ್ತ ಆಸ. ವ್ರ‍್ಲಸ ಚೊ ವ್ಾ ಕಾ

ಕನಾಲಟಕ ಸಕಾಲರ‍್ನ್ ತ್ರಕಾ ಏಕ್ ಲ್ತಖ್ ರಪಯ್ ಅನುದ್ಲನ್ ದಲ೦. ‘ಕನ್ಾ ಡಪಾ ಭ’ದಸಳ್ಯಾ ಪತಿಾ ಕೆನ್ ತ್ರಕಾ ವ್ಸಲಚೊ ವ್ಾ ಕಾ ಮ್ಾ ಣ್ ವಿ೦ರ್ಚನ್ ಏಕ್ ಲ್ತಖ್ ರಪಯ್ ಪ್ಪರಸ್ ರ್ ದೀವ್ಾ ಸನಾ್ ನ್ ಕೆಲೊ. ಸಿ. ಎನ್. ಎನ್. ಐ. ಬ್ರ. ಎನ್. ರ‍್ಶಿ ರಯ್ ಟ್ಲಲವಿಶನ್ ಚ್ಯನ್ಯಲ್ತನ್ ‘ರಿಯಲ್ ಹಿೀರಸ್‍ಲ್’ಲ ಕಾಯಲವ್ಳಿ೦ತ್ಯ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ ಒಳೊಕ್ ಕರನ್ ದಲ. ಬ್ರ.ಬ್ರ.ಸಿ.ರ್ಲಯ್ಕ ತ್ರಚ್ಯ ಶಕಾು ಕಾ೦ತಚೊ ವಿವ್ರ್ ವಿತ್ರಾ ಯ್ಕಯ . ತವ್ಳ್‍ ತ್ರಚ್ಯ೦ ಮಸ೦ವ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಲೊಕಾಚ್ಯ ನ್ದ್ಲಾ ಕ್ ಪಡೆಯ ೦ ಆನಿ ಬಯ್ತಲ ಮ್ನಾಚ್ಯ ಮ್ನಾಶ ೦ನಿ ತ್ರಚ್ಯ ವ್ನವ್ನಾ ಕ್ ಪಯೆಶ ಧಾಡ೦ಕ್ ಸುರ ಕೆಲ೦. ಹ್ಯಜಬಾ , ತ್ರಚ್ಯ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯ ಅಭಿವ್ಾ ದಿ ಸಮತಿಚೊ ಉಪ್ಲ್ಧಾ ಕ್ಶ ಜಲ್ತಾ ರ್ಲಯ್ಕ ಆಜೂನ್ ತೊ ಝಾಡ ಘೆವ್ಾ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚೊ ಕೀಯ್ಾ ಝಾಡ್ಾ .ತ್ರಚ್ಯ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತ೦ತ್ಯ ತ್ರಕಾ ಬಸ್ಲ೦ಕ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಏಕ್ ಕದ್ಲಲ್ ಸಯ್ಾ ನಾ- ಅಶೆ೦ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ಮುಕೆಲ್ ಮ್ಚಸಿಾ ರಣ್ ವಿೀಣ್ಚ್. ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ೦ ಮುಕೆಯ ೦ ಸಪಣ್ ಆಸ- ಹ್ಯಯ್ಲಸ್ಕ್ ಲ್ತಚ್ಯ೦ ಶಕಾಪ್ ಸ೦ಪಯ್ಕಲ್ತಯ ಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ ಪ್ಲ್ಸತ್ಯ ತ್ರ೦ಚ್ಯಚ್ ಹಳೆು ೦ತ್ಯ ಏಕ್ ಪಿ.ಯು. ಕಲಜ್. ಕಾರಣ್ ಧಾವಿ ಸ೦ಪಯ್ಕಲ್ತಯ ಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಖ್ಯತಿರ್ ೭ ಕ.ಮೀ. ಪಯ್ಕಶ ಲ್ತಾ ದೇಲ್ಲಕಟ್ಲಿ ಕ್ ವ್ಚ್ಯಜಯ್ ಪಡ್ಾ .

ಕೆಲ್ತಯ ಾ ‘ನುಡಿವ್ನಣಿ’ಲ ಲ ಬುಕಾ೦ತ್ಯ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ ಜಿಣಿಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ವ್ಯ್ಾ ಬರಯ್ಕಲೊಯ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ಠ್ ಆಸ.ಲ ‘ಅಕಶ ರ ಸ೦ತ’ಲ ಮ್ಾ ಳೆು ೦ ತ್ರಚ್ಯ೦ ಸ೦ದಶಲನ್ ವೆಬ್ಲಸಯ್ಕಿ ರ್ ಪಾ ಸುಾ ತ್ಯ ಜಲ್ತ೦. ಪಾ ಶಸಿಾ ಪ್ಪರಸ್ ರ‍್ಬಾಬ್ರಾ ನ್ ಮ್ಚಳ್‍ಲಲಯ ಸಕ್ ಡ್ ಪಯೆಶ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ನ್ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯ ಬಾ೦ದ್ಲು ಖ್ಯತಿರ್ ಖಚಲಲ್ತಾ ತ್ಯ. ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ ಕಾಣಿ

ಅಕಶ ರ್ ಸಾಂತ್ಯ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ವಿಶ೦ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಕಾಯಲಕತ್ಯಲ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಇಸ್ ತ್ಯ ಫಜಿೀರ್ ಹ್ಯಣ೦ ಬರಯ್ಕಲ್ತಯ ಾ ‘ಅಪರಪದ ಸಮ್ಚ್ಜ ಸೇವ್ಕ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ ’ಲಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಬುಕಾಚ ತಿಸಿಾ ಆವ್ಾ ತಿಾ ದಕಶ ಣ ಕನ್ಾ ಡ ಜಿಲ್ತಯ ಾ ಚೊ ಜಿಲ್ತಯ ಧಕಾರಿ ಎ.ಬ್ರ.ಇಬಾ​ಾ ಹಿರ್ಮ ಹ್ಯಣ೦ ಮೊಕು ಕ್ ಕೆಲ್ತ. ಮ್೦ಗ್ಳು ರ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಲಾ ಲ್ಯ್ತಚ್ಯ ಬ್ರ.ಕರ್ಮ. ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ಕ್ ತಯ್ತರ್

ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ ಕಾಣಿ ಆಯ್ತ್ ಲ್ತಾ ರ್ ಕಣ್ಚ್ಯ್ಕ್ ಅಜಪ್ ಜ೦ವೆಯ ೦ ಸಹಜ್.ತ್ರಣ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ 1.50 ಎಕಾ ಜಗೊ ಮೊಲ್ತಕ್ ಘೆತ್ಯಲಲೊಯ . 2009-೦ತ್ಯ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮು೦ಬಯ್ಕಚ್ಯ ಸಿಎನ್ಲಎನ್-ಐಬ್ರಎನ್ ಟಿವಿ ಮ್ಚ್ದಾ ರ್ಮ ಸ೦ಸಯ ಾ ನ್ ಪ೦ಚತ್ರರ‍್ ಹೊಟ್ಲಲ್ತ೦ತ್ಯ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕ್ ‘ರಿಯಲ್ ಹಿೀರ’ಲ ಪಾ ಶಸಾ ಸ೦ಗ್ದ೦ ರಪಯ್ 5 ಲ್ತಖ್ ನ್ಗ್ಿ ನ್ ದೀವ್ಾ ಸನಾ್ ನ್ ಕೆಲೊಯ . ಹೆ ಪಯೆಶ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸ೦ಘ್ ಸ೦ಸಾ ಾ ೦ ಥವ್ಾ ಮ್ಚಳ್‍ಲಲಯ ಚಡಣ 20 ಲ್ತಖ್ ರಪ್ಲ್ಾ ೦ ವ್ಯ್ಾ ತ್ರಣ ತ್ರಚ್ಯ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಚ್ಯ ಬಾ೦ದ್ಲು ಖ್ಯತಿರ್ ಖಚಲಲಯ . ತ್ರಕಾ ಸಬಾರ್ ಸ೦ಘ್ ಸ೦ಸಿ ಾ ೦ ಥವ್ಾ ಮ್ಚ್ನ್ಸನಾ್ ನ್ ಮ್ಚಳ್‍ಲಲಯ ಜಲ್ತಾ ರ್ಲಯ್ಕ ಹ್ಯಜಬಾ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಕುಟ್ಕ್ ಸ೦ಗ್ದ೦ ಎಕಾ ಪನಾ​ಾ ಲ ಪಕಲಟ್ ಘರ‍್೦ತ್ಯ ಜಿಯೆತ್ರಲೊ.

ಪಾ ಶಸ್ಲಾ ಾ ,ಫಲ್ಕಾ೦ ಆನಿ ಮ್ಚ್ನ್ ಪತ್ರಾ ೦ ದವ್ರ೦ಕ್ ಧಾಕಿ ಏಕ್ ಆಲ್ತ್ ರ್ಲಯ್ಕ ತ್ರಣಿ೦ ದಲಯ . ನ್ವೆ೦ಬರ್ 15 ವೆರ್ ದೂರ್ ದಶಲನಾಚ್ಯ ಚ೦ದನ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯನ್ಯಲ್ತನ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕ್ ಸನಾ್ ನ್ ಕೆಲೊ. ಅಕಶ ರ್ ಸಾಂತ್ರಕ್ ಘರ್

ಮೊಡ್ ರ್ ಘರ‍್ಾಂತ್ಯ

2009 ಸಪ್ಾ ೦ಬಾ​ಾ ೦ತ್ಯ ‘ಅಕಶ ರ್ ಸ೦ತ್ರಚ್ಯ೦ ಘರ್ ಪ್ರ೦ವ್ನಾ ’ಲಮ್ಾ ಳಿು ಏಕ್ ವ್ದಲ ‘ವಿಜಯ ಕನಾಲಟಕ’ದಸಳ್ಯಾ ರ್ ಪಗಲಟ್ ಜಲಯ . ತವ್ಳ್‍ ಮ್೦ಗ್ಳು ರ್ಲಚ್ಯ ಟ್ಕಾ ಲ೦ಟ್ ರಿೀಸಚ್ಲ ಫಾ೦ವೆಡ ೀಶನ್ ಹ್ಯಣಿ೦ ಲ್ಗ್ಲಬಗ್ ೯೦ ಹಜರ್ ರಪಯ್ ಖರ್ಚಲನ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ೦ ಘರ್ ದುರಸಿಾ ಕರಯ್ಕಲಯ ೦. ತ್ರಕಾ ಮ್ಚಳ್‍ಲಲೊಯ ಾ

ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ವ್ನವ್ನಾ ವಿಶ೦ ಆಯ್ಕ್ ನ್ ಯುನಾಯೆಿ ಡ್ ಕಾ ಶಯ ಯನ್ ಎಸ್ಲೀಸಿಯಶನ್, ಕುಲಶ ೀಕರ್ ಹ್ಯಣಿ೦ ಕಾ ಸ್‍ಲ್ಲಮ್ಸ್‍ಲ್ ಸುವ್ನಳ್ಯಾ ರ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕ್ ಸನಾ್ ನ್ ಕರ೦ಕ್ ಯೆವಿಾ ಲಯ ೦. ತ್ರಾ ದ್ಲಕುನ್ ಸ೦ಘಟನಾ ತಫೆಲನ್ ತ್ರಕಾ ಪ್ರೀನ್ ಕರನ್ ತ್ರಕಾ ಸ್ಲದುನ್ ವೆತ್ರನಾ ತೊ ಹ೦ಪನ್ಲಕಟ್ಕಿ ಪೂ೦ಜ ಹೊಟ್ಲಲ್ತಕಡೆ ರಸಾ ಾ ದ್ಲಗ್ರ್ ಚತಲೊಾ ಲ ವಿಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ೦ ಪಳೆವ್ಾ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತ್ರ೦ಕಾ೦ ಅಜಪ್ ಜಲ೦ ಖ೦ಯ್. ಥೊಡ್ಾ ಮ್ಯ್ಲನಾ​ಾ ೦ ಆದ೦ ಸ೦ಘಟನಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಶ ಆಲ್ಾ ನ್ ಮನ್ಯಜಸಚ್ಯ ಮೊಬಾಯ್ತಯ ಕ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ೦ ಮಸ್‍ಲ್ಡ ಕಲ್ ಆಯೆಯ ೦. ತ್ರಣ೦ ಪ್ಲ್ಟಿ೦ ಫೊೀನ್ ಕೆಲ್ತಯ ಾ ವೆಳಿ೦ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಬರಿ ನಾ, ತೊ ಆಸು ತಾ ಚ್ಯ ಐ.ಸಿ.ಯು. ಘಟಕಾ೦ತ್ಯ ಆಸ ಮ್ಾ ಣ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ ಪ್ಪತ್ರನ್ ಸ೦ಗ್ಯ ೦ ಖ೦ಯ್. ಸ೦ಘಟನಾಚ್ಯ ಥೊಡ್ಾ ೦ನಿ ಆಸು ತಾ ಕ್ ಭ್ಟ್ ದೀವ್ಾ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕ್ ಧಯ್ಾ ದಲ೦. ಉಪ್ಲ್ಾ ೦ತ್ಯ ತ್ರಣಿ೦ ತ್ರಚ್ಯ ಘರ‍್ಕ್ ಭ್ಟ್ ದಲ್ತಯ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ನ್ ಆನಿ ತ್ರಚ್ಯ ಕುಟ್ಕ್ ನ್ ವ್ಸಿಾ ಕನ್ಲ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಪನಾ​ಾ ಲ ಆನಿ ಪಕಲಟ್ಕಾ ಘರ‍್ಚ್ಯ೦ ನಿೀಜ್ ಚತಾ ಣ್ ತ್ರ೦ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ಯ ಜಲ೦. ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಚ್ಯ

ಘಚಲ ಪರಿಸಿಯ ತಿ ಸಮ್ಚ್ಾ ಲ್ತಯ ಾ ಯುನಾಯೆಿ ಡ್ ಕಾ ಶಯ ಯನ್ ಅಸ್ಲಸಿಯಶನಾನ್ ಚಡಣ 15 ಲ್ತಖ್ ರಪ್ಲ್ಾ ೦ಚ್ಯ ಖಚ್ಯಲರ್ 850 ಚದರ್ ಫುಟಿ೦ಚ್ಯ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದಲ್ತಾಂ. ಅಭಿನಂದನ್ ಸಮ್ಚ್ಜಿ೦ತ್ರಯ ಾ ದುಬಾು ಾ ಧಾಕಾಿ ಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥಲ೦ ಪ್ಲ್ಸತ್ಯ ಏಕ್ ಹ್ಯಯ್ಲಸ್ಕ್ ಲ್ ಆರ೦ಬ್ ಕರನ್ ನಿಸಾ ರ್ಥಲ ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಸವ್ಕ್ 69 ವ್ರ‍್ಲಸ ಾಂ ಪ್ಲ್ಾ ಯೆಚೊ ವಿದ್ಲಾ ದ್ಲನಿ ಅಕಶ ರ್ ಸಾಂತ್ಯ ಪದ್ ಶಾ ೀ ಹರೇಕಳ ಹ್ಯಜಬಾ​ಾ ಕ್ ಸಲ್ತರ್ಮ ನ್ಮ್ಸಾ ೀ, ಉಲ್ತಯ ಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್ ೦೦ ೦೦

-----------------------------------------------------------------------------------

68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


೩. ವ್ ರ್ಥ್ ಸಾಹಸ್ ‘ಸ್ಲಟುಿ ಗಳ ನ್ಯಟಿ ಗ್ತಗ್ದಪ ಲೊೀಕದಲ.........’

ಯತಾ

ವ್ನಚ್ಯಾ ರ್ಥಲ: ರಚನ್ಯಚ್ಯಾ ಸುವೆಲರ್ ಥವ್ಾ ಲಚ್ ರ್ಚಕ ಸಕಾ ಲ ಕರಿಲಯ ಾಂ ಪಾ ಯತ್ರಾ ಾಂ, ಸಂಸರ‍್ಾಂತ್ಯ ಚಲ್ತನ್ಲಚ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ಾಂತ್ಯ. ಪ್ಪಣ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಥವ್ಾ ಮ್ನಾಶ ಕ್ ಜಲೊಯ ಲ್ತಭ್ ತರಿೀ ಕಸಲೊ? ಪ್ರಟ್ಕಾಂತಿಯ ದೂಕ್ ಗ್ಳಣ್ ಜತ್ರ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ನಾ ಭುಜಾಂಚ ದೂಕ್ ಸುರ ಜತ್ರ. ಭುಮಚ ವಿಸಾ ರ‍್ಯ್ ಸಗ್ತು ಾ ನ್ಲಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಸಕಲ ಆಸಗ್ದ? ವಿವ್ರಣ್ : ಪನಾ​ಾ ಲ ಇಾಂಗ್ಯ ಾಂಡ್ಚ ಏಕ್

ಸ್ಲಭಿತ್ಯ ಕಾಣಿ ಅಶ ಆಸ: ಎಕಾ ಸ್ಲಭಿತ್ಯ ಚ್ಯಡ್ಾ ಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ದೀಷ್ಟ ನಾತ್ಯಲಲಯ ಯ , ಅತಾ ಾಂತ್ಯ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ವ್ಸ್‍ಲ್ಾ ಪಳೆಾಂವಿಯ ಆಶ್ಚ. ತಾಂ ಸಗ್ದು ಪಾ ರ್ಥಾ ಭಾಂವ್ನಾ . ಖಂಯಸ ರ್ಲಯ್ಕೀ ತ್ರಕಾ ಪರಿಪೂಣಲತ್ರ ದಸನಾ. ಎಕಾ ಉಬಾರ್ ಪವ್ಲತ್ರ ವ್ಯ್ಾ ರ‍್ವ್ಲಲ್ತಯ ಾ ವೆಳ್ಯರ್, ಸಕಯ್ಯ ಏಕ್ ಗ್ಳಲೊಬಾ​ಾಂಚ್ಯಾಂ ತೊೀಟ್ ದಸಾ . ತ್ರಾಂತ್ರಯ ಾ ಬೊವ್ ಸುಾಂದರ್ ಫುಲ್ತಾಂಕ್ ತಾಂ ಪಳೆತ್ರ. ತಾಂ ಸಕಯ್ಯ ದ್ಲಾಂವುನ್ ಯೆವ್ಾ ಎಕಕ್ಲಚ್ ಫುಲ್ ವಿಾಂಚ್ಯಾ . ತ್ರಾಂತಾಂ ಹರಲಾ ಕಾ​ಾಂತ್ಯ ತ್ರಕಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ ತರಿೀ ಉಣಪಣ್ ದಸಾ . ಆಖೆಾ ೀಕ್ ತ್ರಕಾ ಏಕ್ ಗ್ಳಲೊಬ್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ . ತ್ರಾಂತಾಂ ಕಸಲೊಚ್ ದೀಷ್ಟ ತ್ರಕಾ ದಸ್ಲಯ ನಾ.

69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತೊ ಖುಾಂಟುನ್ ಕಾಡ್ಾ ಹ್ಯತ್ರಾಂತ್ಯ ಧರನ್ ತಾಂ ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ . ವ್ನಟ್ಲರ್ ಏಕ್ ಮ್ಚ್ಾ ತ್ರರಿ ತ್ರಕಾ ಭ್ಟ್ಕಾ .ಲ‘ವ್ಾ ಡಿಯ ಮ್ಚ್ಯ್, ಹೊ ಗ್ಳಲೊಬ್ ಪರಿಪೂಣ್ಲಲಗ್ದೀ?’ಲ ವ್ಾ ಡಿಯ ಮ್ಚ್ಯ್ ತಕಯ ಹ್ಯಲ್ವ್ಾ ,ಲ ‘ಪ್ಪತ್ರ, ಹೊ ಖಂಯ್ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ಆಸ? ತೊ ಮೊರಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಯ . ಝಾಡ್ ಥವ್ಾ ಮ್ಚಕು ಜಲೊಯ ಚ್ ತೊ ಮ್ರ‍್ಲಾ ಕ್ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ಜವ್ಾ ಆಯ್ತಯ .’ಲ ‘ಅಸಲ್ತಾ ಸುಾಂದರ್ ಗ್ಳಲೊಬಾಕ್ಲಯ್ಕೀ ಮ್ರಣ್ಲಗ್ದೀ?’ಲ ತಾಂ ಭಿತರ್ ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ . ಆಶ್ಚಾ ಲಾಂತ್ಯ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಸ್ಲಭಿತ್ಯ ಮುಖಮ್ಳ್‍ ಪಳೆವ್ಾ , ಹೆಾಂ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ಮ್ಾ ಣ್ ತಾಂ ಚಾಂತ್ರ. ತ್ರಚೊಾ ಇಷ್ಟಿ ಣೊಾ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ತ್ಯ, ‘ದಯ್ತಲ ಪಲ್ಾ ಡಿ, ಶಹರ‍್ಾಂತ್ಯ ಎಕಯ ತನಾಲಟೊ ಆಸ. ತ್ರಣ ಪರಿಪೂಣಲತ್ರ ಜೊಡ್ಯ ಾ . ತೊ ಮ್ಚಚ್ಯಾ ತ್ಯ ತರ್, ತಾಂ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ಆಸಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಚೀಾಂತ್ಯ.’ಲ ಕಷ್ಟಿ ಕಾಡನ್ ತಾಂ ತನಾಲಟ್ಕಾ ಸಶಲಾಂ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ . ಆಪ್ರಯ ಉಸಾ ಸ್‍ಲ್ ಧಾ​ಾಂಬುನ್ ಧರಲಾ ್ ತಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ವಿಚ್ಯರ‍್ಲಾ , ‘ಹ್ಯಾಂವ್ ಪರಿಪೂಣ್ಲಲಗ್ದೀ?’ಲ ತೊ ತ್ರಕಾ ದಳೆ ಸ್ಲಡ್ಾ ಪಳೆತ್ರ ಆನಿ ಉದ್ಲಗ ರ‍್ಲಾ , ‘ತರ್ಜಾ ತಸಲಾ ಚಲಯೆಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಎದಳ್‍ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಸರ್ ಪಳೆಾಂವ್​್ ನಾ​ಾಂಗೊ ಚ್ಯಡ್ಾ . ಜಲ್ತಾ ರ್ಲಯ್ಕೀ, ತಾಂ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ನ್ಾ ಯ್.’ಲ ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ದಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ಗ್ಳಾಂಡ್ ನಿರ‍್ಶ್ಚ ಭರಲಾ ್ ವಿಚ್ಯರ‍್ಲಾ ,ಲ ‘ಆಪ್ಲ್ಾ ಥಂಯ್ ಕತಾಂ ಉಣಪಣ್ ಆಸ?’ಲ ತೊ,ಲ ‘ಚ್ಯಡ್ಾ , ಮುಖಮ್ಳ್‍ ಆತ್ರ್ ಾ ಚ್ಯಾಂ ಪಾ ತಿಬ್ರಾಂಬ್ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ತ್ಯ. ತರ್ಜಾ ಭಿತರ್, ಆಪ್ಪಣ್ ಪರಿಪೂಣ್ಲಲಗ್ದೀ ಮ್ಾ ಳೊು ಆತಂಕ್ ರ‍್ಜ್ ಕರಲಾ ್ ಆಸ. ತಾಂ ತಜಾ ತೊಾಂಡ್ಚ್ಯರ್ಲಚ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಾ ಣ್

ದಸಾ .’ಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ .ಲ ‘ತಶೆಾಂ ಜಲ್ತಾ ರ್ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ಜಯಾ ಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವೆ ಕತಾಂ ಕರಿಜಯ್?’ಲ ವಿಚ್ಯರ‍್ಲಾ ತಿ ಸ್ಲಭಾಯೆಚ ಚಲ. ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ , ‘ಪರಿಪೂಣ್ಲ ಜಾಂವೆಯ ಾಂ ತರ್ಜಾಂ ಸಾ ಪ್ಲ್ಣ್ ಸ್ಲಡ್. ಸಂಸರ‍್ಾಂತ್ಯ ಕಣ್ಲಯ್ಕೀ, ಖಂಚ್ಯಾಂಯ್ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ನ್ಾ ಯ್. ದ್ಲಕುನ್ ಸಂಸರ್ ಪಳೆವ್ಾ ರ್ಚರ್ಚಲರಲಯ ಾಂ ಸ್ಲಡ್ಾ ಸ್ಲಡ್. ಜಾಂವೆಯ ಾಂ ಸಗ್ು ಾಂ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕರನ್ ಆತ್ರ್ ಾ ಾಂತ್ಯ ಖುಶ ಪ್ಲ್ವ್. ತದ್ಲಳ್ಯ ತಾಂ ಪರಿಪೂಣ್ಲ ಜತಲಾಂಯ್.’ಲ ಚ್ಯಡಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಉತರ್ ಮ್ಚ್ಾಂದ್ಲಾ . ಸಂಸರ‍್ಾಂತ್ಯ ಚಡಣ ಆಸ. ತೊಾ ರ್ಚಕ ಸಕಾ ಲ ಕರಿಲಯ ಾಂ ಪಾ ಯತ್ರಾ ಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂ ಥವ್ಾ ಚಲ್ತನ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ಾಂತ್ಯ. ತರಿೀಪ್ಪಣ್, ಏಕ್ ಕಡೆಾಂ ಸಮ್ ಜತ್ರನಾ ಆನ್ಯಾ ೀಕ್ ಕಡೆಾಂ ಉಪದ್ಾ ಜತ್ರತ್ಯ. ಹರಲಾ ೀಕ್ ಆವಿಷ್ ರ್ ದುಸಾ ತೊಾಂದ್ಲಾ ಹ್ಯಡ್ಾ ಯೆತ್ರ. ದ್ಲಕುನ್, ಕವಿತ್ರ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ‘ಭುಮಾಂಚ್ ಸಮ್ತಟ್ಿ ನಾ. ಆನಿ ಸಂಸರ‍್ಕ್ ಸಮ್ ಕರಲಯ ಾಂ ಕೆದ್ಲಾ ?’ ------------------------------------------

70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಾಹೆತ್

'

'’ರಗ್ತಾ ದಾನಾಚೊ ಮಹತ್​್ '' ''ರಗತ್ ದಾನ್ ಕನ್​್ ಜೀವ್ ಉರಯಾ'' ಅಸ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯ ಮಾ​ಾಂನಿ ಆನಿ ದಿಸಳ್ಯಯ ಪತ್ರಾ ನಿಾಂ ಆಮಾಕ ಾಂ ಐಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಚಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ . ಸೊಳ್ಯ ಥಾವ್​್ ಸಟ್ ವಸ್ಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯ ್ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಆಸಯ ಯ ಭರ್ಲ್ಯ್ಕಕ ವಂತ್ ವಯ ಕ್ಾ ಾಂನಿ ರಗತ್ ದಿವ್ಯಯ ತ್. ದಾದಾಿ ಯ ಮನ್ಶ್ ಯ ಾಂನಿ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಶಯ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆನಿ ಸ್ಲಾ ರೀಯಾನಿ ಸ ಮಹಿನ್ಶಯ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ರಗತ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯಯ ತ್.

ದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯ ್ ವಯ ಕ್ಾಚಿ ವಜನ್ 45 ಕೆಜ ಆಸಿ ಯ ಾಂನಿ ದಾನ್ ಕಯ್ಕ್ತ್.

ರಗತ್ ದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯ ್ಾಂತ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಮೆಳ್ಚಯ ಉಪಯೀಗ್ ಹ್ಯಯ ಪರಾಂ ಆಸತ್: 1. ದುಸಾ ಯ ಚೊ ಜೀವ್ ಉಪಾಕ ರ್ ಆಟಾಪಾ​ಾ

ಉರಂವ್ಕ

2. ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ನವ್ಯ ರಗ್ತಾ ಖಣ್ ಉತ್ರಾ ದನ್ ಕರಾಂಕ್ ಸದ್ಯಯ ಜಾತ್ರ 3. ರಗ್ತಾ ಚೆ ಒತಾ ಡ್ ಹ್ಯಕಾ ಸಂಬದ್ಯ ಜಾರ್ಲ್ಿ ಯ ಪಿಡೆ ಥಾ​ಾಂವ್​್ ಸಮಸ್ಯಯ ಆನಿ ಉಪದ್ಯಾ ಉಣೆ. ಕಾ ಮೇಣ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚ್​್ಕ್

ಅವಘ ಡ್, ರಸಾ ಯ ಅಫಘಾತ್, ಜಾತ್ರನ್ಶ ರಗ್ತಾ ಚಿ ಮೊಸ್ತಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ . ಆರ್ಜ ಸಂಸರ್ಭರ್ ''ಬಿ ಡ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್'' ರ್ಚ್ಲ್ತಾ ರ್ ಆಸ. ಹ್ಯಯ ವ್ಟಷ್ಯ ಾಂತ್ ಆಮಾಕ ಾಂ ಏಕ್ ದೀನ್ ಮಿನುಟಾ​ಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಧ್ನ್ ಕೆರ್ಲ್ಯ ರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಳಾಂನಿ ಖಂಯ್ ರಗತ್ ಆಸ ಮಹ ಳಿ ಖಬರ್ / ಸಂದೇಶ್ ಮೆಳ್ಯಾ . ಸಗ್ತಿ ಯ ಸಂಸರ್ಭರ್ ''ವ್ಟಶ್ವ ರಗ್ತಾ ದಾನಿಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ತ" ಜಾ​ಾಂವ್​್

71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹಯ್ಕ್ಕ್ ವಸ್ ಜೂನ್ಶರ್ಚ್ಯ 14 ತ್ರರಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕತ್ರ್ತ್ ಹೊ ದಿೀಸ್ತ

‘’ಕಾರ್ಲ್ ರ್ಲ್ಯ ನ್​್ ಸ್ಯಾ ೈನರ್’’ ಹ್ಯಚೊ ಜರ್ಲ್ಾ ದಿವಸ್ತ. ಹೊ 1868 ಇಸ್ಲವ ಜೂನ್ 14 ತ್ರರಕೆರ್ ಜರ್ಲ್ಾ ಲ್ಲಿ . ಹ್ಯರ್ಚ್ ನಂತರ್ ರಗ್ತಾ ಚೆ ರ್ಚ್ರ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾ​ಾಂವ್​್ ವ್ಟಭಜನ್ ಜಾಲ್ತ. ಜಾತ್ ಧ್ಮಾ್ರ್ಚ್ಯ ನ್ಶಾಂವಾನ್ ಝಗೆ್ ಾಂ ಕರ್ಚ್ಯ ್ ಬದಾಿ ಕ್ ಮನ್ಶ್ ಪಣಾರ್ಚ್ಯ ಬಳ್ಯನ್ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕನ್​್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ ಪಾ ಯತ್​್ ಕಯಾ್ಾಂ. ರಗತ್ ದಾನ್ ಕನ್​್ ಕಷ್ಟಿ ನ್ ಆಸಯ ಯ ಮನ್ಶ್ ಾಂಕ್ ಪರತ್ ಜೀವ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಪಾ ಯತ್​್ ಕಯಾ್ಾಂ. ಹ್ಯಯ ನಿಮಿಾ ಾಂ ಸವ ಯಂ ಪ್ಾ ೀರತ್ ಜಾ​ಾಂವ್​್ ರಗತ್ ದಿೀಾಂವ್​್ ಮನ್ಶ್ ಪಣ್ ಆಸ್ಲಯ ಸಮಾರ್ಜ ನಿಮಾ್ಣ್ ಕರಯಾ​ಾಂ. ತುಮಾಯ ಯ ಸೇರ್ಜಸಮಾರಾ ಭಾಂವಾರಾಂ ಖಂರ್ಚ್ಯ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸಥ ಾಂನಿ ಯುವಸಂರ್ಚ್ಲನ್, ರೀಟರ, ಲಯನ್​್ ಕಿ ಬ್, ಜೇಸ್ಲಐ, ಆನಿ ಇತರ್ ) ರಗತ್ ದಾನ್ಶಚಿಾಂ ಶಿಬಿರಾ​ಾಂ ಆಯೀಜನ್ ಸದರ್ ಕೆರ್ಲ್ಯ ರ್ ಚಕಾನ್ಶಸಾ ನ್ಶ ಭಾಗ್ಣ ಜಾಯಾ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಜ ಖಾಲ್ತಾ ವ್ಟನಂತ. ಭಾರತೀಯ್ ರೆಡ್ ಕಾ​ಾ ಸ್ತ ಸಂಸೊಥ ಬಾಂಗ್ಳಿ ರ್ ಘಟಕ್

ಹ್ಯಣಾಂ 2014 ಇಸ್ಯವ ಾಂತ್ 28,579 ಯೂನಿಟ್ (329 ಶಿಬಿರಾ​ಾಂ, 2015 ಇಸ್ಯವ ಾಂತ್ 31,004 ಯೂನಿಟ್ (431) ಶಿಬಿರಾ​ಾಂ ಆಯೀಜನ್ ಕನ್​್ ಯಶ್ಸ್ಲವ ಜಾಲ್ತಿ ಾಂ. ರಗ್ತಾ ವಶೊಂ ಥೊಡೆ ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಚಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿ ಆಸಾತ್ ರಗ್ತಾ ಕ್ ಖಂಚಿಯ್ ಪಯಾ್ಯ್ ವಸ್ತಾ ನ್ಶ. ರಗತ್ ಕೃತಕ್ ಜಾ​ಾಂವ್​್ ಕರಾಂಕ್ ಸದ್ಯಯ ನ್ಶ.

ಉಪಯೀಗ್

ರಗತ್ ಖಂರ್ಚ್ಯ್ ಏಕಾ ವಯ ಕ್ಾ ನ್ ಸವ ಖುಶೆನ್ ದಾನ್ ಕೆರ್ಲ್ಯ ರ್ ಮಾತ್ಾ ಸ್ಲವ ೀಕಾರ್ ಕಯ್ಕ್ತ್. ಸವ ಯಂ ಪ್ಾ ೀರತ್ ರಕಾ ದಾನ್ ಶಿಬಿರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ 1975 ಇಸ್ಯವ ಥಾ​ಾಂವ್​್ ಪಾ​ಾ ರಂಭ್ ಜಾಲ್ತಾಂ. ಏಕಾ ವಯ ಕ್ಾ ಥಾ​ಾಂವ್​್ 350 ತಾಂ 450 ಎಾಂ.ಎರ್ಲ. ರಗತ್ ಕಾಣೆಘ ವ್ಯಯ ತ್. ಆಯುರ್ವ್ದಾ​ಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಾಂತ್ ರಕಾ ಮೊೀಷನ್ ಮಹ ಳ್ಯಯ ರ್

72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಪಂಚಕರ್ಮ್ ಪಿಡೆರ್ಚ್ಯ ಚಿಕ್ಸ್ಯಾ ವ್ಟಷ್ಯ ಾಂತ್ ಸಂಶೀದಕಾ​ಾಂನಿ ವರ್​್ನ್ ಕೆರ್ಲ್ಾಂ. ರಕಾ ಮೊೀಷನ್ ಮಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಪಿಡೆಸಾ ರ್ಚ್ಯ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ಥಾ​ಾಂವ್​್ ನಿಧ್ನ್ಷ್ಟಿ ಪಾ ಮಾಣಾಚೆಾಂ ಪಾಡ್ ರಗತ್ ಭಾಯ್ಾ ಘಾಲ್ತಯ ಾಂ. ಹಿ ಏಕ್ ಥರಾಚಿ ಪಾ ಕ್ಾ ಯಾ. ಅನೀಶ್ ಕಲ ೀಡ್ ಕಾ​ಾ ಸ್ಟಿ ಲಿನೊ (ಮಾಹೆತ್ ಆದಾನ್​್- ತಸ್ಲವ ೀರ ಜಾಗೆ ಮುದರಂಗಡಿ ಜಾಳ ಥಾ​ಾಂವ್​್ ) -----------------------------------------------------------------------------------------

73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮೀದಿ ಆನ್ಶೆಂ ಶ್ಹತಾ್ ರಿ ಕಾಯೆ​ೆ ಪ್ಟಿೆಂ ಕಾಡಿಾ ಭಾಸವಣ . ಹಿಾಂ ತಿೀನ್ ಕಾನುನಾ​ಾಂ ಕಸಲಾಂ?

(ಲೇ: ಫಿಲ್ಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್)

ಹ್ಯಾಂ. ಮೊೀದನ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ತಿೀನ್ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಸುಧಾಕರಣ್ ಕಾನುನಾ​ಾಂ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕಾಡ್ಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಘೀಷ್ಟತ್ಯ ಕೆಲಾಂ. ಗ್ಳರ ನಾನ್ಕ್ ಜಯಂತಿ ಫೆಸಾ ದೀಸ ಹಿ ಭಾಸವಿಾ ಕೆಲ ದ್ಲಕುನ್ ಲ್ತಾ ನ್ ಅಲ್ು ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ಯ ಸಿೀಖ್ ಸಮುದ್ಲಯ್ತಕ್ ಖುಶ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಸಾ ಲಾಂ. ವಿರೀದ ರ‍್ಜ್ಲಕೀಯ್ ಪ್ಲ್ಡಿಾ ಾಂನಿಾಂ ಸಾಂಗ್ತಯ ಾ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣಾಂ, ಹಿ ಏಕ್ ರ‍್ಜ್ಾ ಎಲಸಾಂವ್ನಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಕೆಲಯ ಹಿಕ್ ತ್ಯ. ಕತ್ರಾ ಕ್ ಸದ್ಲಿ ಾ ಕ್, ಪಂಜಬ್ ಆನಿಾಂ ಉತಾ ರ್ ಪಾ ದೇಸ್‍ಲ್ ರ‍್ಜಾ ಾಂನಿಾಂ ಎಸಾಂಬ್ರಯ ರ್ಚನಾವ್ ಜಾಂವ್ನಯ ಾ ರ್ ಆಸತ್ಯ.

1. The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020. ಚಡ್ಾ ವ್ ರ‍್ಜಾ ಾಂನಿಾಂ Agricultural Produce Market Committee (APMC) ಮ್ಾ ಳಿು ಅಧಕಾ ತ್ಯ ಮಂಡಿ (ಬಜರ್) ಆಸ. ಹೊ ಬಜರ್ ರ‍್ಜ್ಾ ಕಾನುನಾ​ಾಂನಿಾಂ ರಚಯ ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬಜರ‍್ಾಂತ್ಯ ಕಮಶನ್ ಎರ್ಜಾಂಟ್ ಆಸತ್ಯ ತ ಶೆತ್ರಾಂ ಥವ್ಾ ವವಿಲ ಹ್ಯಡವ್ಾ ಥೊೀಕ್ (wholesale) ಮೊಲ್ತಾಂಕ್ ವಿಕಾ​ಾ ತ್ಯ. ರ್ಚಾಂಗ್ದಡ ವಿಕಾ ಕತಲಲ ಹ್ಯಾ ಾಂ ಬಜರ‍್ಾಂ ಥವ್ಾ ವವಿಲ ಘೆವ್ಾ ಆಪಿಯ ಾಂ ಚಲ್ಯ ರ್ ದುಕಾನಾ​ಾಂ ಚಲ್ಯ್ತಾ ತ್ಯ. ಅಶೆಾಂ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಆನಿಾಂ ಗ್ದರ‍್ಯ್ತ್ ಮ್ಧಾಂ, APMC ಕಮಶನ್ ಎರ್ಜಾಂಟ್, ಥೊೀಕ್ ವ್ನಾ ಪ್ಲ್ರಿ ಆನಿಾಂ ಚಲ್ಯ ರ್ ದುಕಾನ್-ಗ್ತರ್ ಮ್ಾ ಣ್ ತೇಗ್ ಮ್ಧಾ ಸ್‍ಲ್ಾ ಆಸತ್ಯ. ತ ತ್ರಾಂಚೊ ಲ್ತಭ್ ಕಾಡ್ಾ ತ್ಯ ದ್ಲಕುನ್ ಗ್ದರ‍್ಯ್ತ್ ನ್ ದಲ್ತಯ ಾ ಮೊೀಲ್ತಚೊ ಅವ್ನಲಸ್‍ಲ್ ವ್ನಾಂಟೊ ಲಗ್ಳನ್ ಶೆತ್ರ್ ರ‍್ಲಾ ಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯನಾ​ಾಂ. ವ್ಯ್ಕಯ ಹೊ ನ್ವ ಕಾಯ್ಕಿ ಶೆತ್ರ್ ರ‍್ಲಾ ಕ್ APMC ಭಾಯ್ಾ ರ್ಜರ‍್ಲ್ ಬಜರ‍್ಾಂತ್ಯ ಆಪಿಯ ವವಿಲ ವಿಕುಾಂಕ್ ಸಾ ತಂತ್ಯಾ ದೀತ್ರ. ರ‍್ಜ್ಾ ಸಕಾಲರ‍್ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಾಂ ನ್ವ್ನಾ ಾಂ ಬಜರ‍್ಾಂ ವ್ಯ್ಾ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಅಧಕಾರ್ ನಾ​ಾಂ. PAN card ಅಸಯ ಲೊ ಕೀಣಿೀ ಶೆತ್ರಾಂ ಥವ್ಾ ಮ್ಧಾ ಸ್‍ಲ್ಾ ನಾಸಾ ನಾ​ಾಂ ವವಿಲ ಮೊೀಲ್ತಾಂವ್​್ ಸಕಾ​ಾ ಆನಿಾಂ ಅಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಜಯ್ ತಶೆಾಂ ಚಲ್ಯ ರ್ ವಿಕಾ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾ​ಾ . ಅಸಲಾಂ ಸಾ ತಂತ್ಯ ದೀತ್ರ ತರ್ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಸಂಘಟನಾ​ಾಂ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ತಿ ಾ ಚೊ ವಿರೀದ್ ಕತ್ರಲತ್ಯ? ವ್ಾ ಡ್ ಕಂಪ್ರಾ ಾ ಾಂ (ರಿಲ್ತಯೆನ್ಸ ರಿೀಟ್ಲಯ್ಯ , ಆನಿಾಂ ಹೆರ್ ಕಪ್ರಲರೇಟ್) ಆಪಿಯ ಾಂ ಗ್ಳದ್ಲಾಂವ್ನಾಂ ಬಾ​ಾಂದಾ ಲೊ ಆನಿಾಂ ಶೆತ್ರಾಂ ಥವ್ಾ ಉಣ್ಚ್ಾ ಮೊೀಲ್ತರ್ ಖರಿದ ಕನ್ಲ ದ್ಲಸಾ ನ್ ಕತಲಲೊ. ಮೊೀಲ್ ವ್ನಡಾ ಚ್, ಚಲ್ಯ ರ್ ವಿಕಾ ಕತಲಲೊ. ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಸಂಘಟನಾ​ಾಂಕ್ ಭ್ಾ ಾಂ ಕ ಹೆ ಕಪ್ರಲರೇಟ್ ಖರಿದ-ಗ್ತರ್ ಲ್ತಾ ನ್ ಶೆತ್ರ್ ರ‍್ಲಾ ಾಂಕ್ ವ್ನಜಿಾ ಮೊೀಲ್ ದಾಂವೆಯ ನಾ​ಾಂತ್ಯ. ಕತ್ರಾ ಕ್, ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಡೆಾಂ ದುಡ್ಾ ಚೊ ಪವ್ರ್ ಆಸ. ಮೊೀಲ್ಭಾವ್ ಕತಲಲ (negotiators) ಶಕು ಆನಿಾಂ ಹಿಕ್ ತಿ ಕರ್ಮಲ-ಚ್ಯರಿ ಆಸತ್ಯ. ದ್ಲಕಿ ಆನಿಾಂ ಚಡ್ಾ ವ್ ಅಶಕು ಶೆತ್ರ್ ರಿ ದಬಾವ್ನಕ್ ಪಡೊನ್ (ವ್ ಘರ್ಜಾ ಲಕ್ ಲ್ತಗೊನ್) ಆಪಿಯ ವವಿಲ ಉಣ್ಚ್ಾ ದರಿರ್ ವಿಕುಾಂಕ್ ಪ್ಪರ. ದ್ಲಕುನ್ ಸಕಾಲರ‍್ನ್ ಹಯೆಲಕಾ ವವೆಲಕ್ minimum support price (MSP) ಠರ‍್ಾಂವಿಯ ರಿೀತ್ಯ ಆನಿಾಂ ವ್ನಸಿಲಕ್ ಮೊೀಲ್ತಾಂ ಪಗಲಟುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಆನಿಾಂ ತಸಲೊ ಕಾಯ್ಕಿ ಮಂಜೂರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಯ್. APMC ಭಾಯ್ಾ ಜರ್ ಕಪ್ರಲರೇಟ್ ಕಂಪ್ರಾ ಾ ಾಂ ವಿಕೆಾ ತ್ರ ಜತ್ರತ್ಯ, ತ್ರಣಿಾಂ ಸಯ್ಾ MSP ವ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಚಡ್ ಮೊೀಲ್ ದೀರ್ಜ ಪಡೆಾ ಲಾಂ. ಶೆತ್ರ್ ರ‍್ಲಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ ಹೆಾಂ ಮ್ಚ್ಗ್ಾ ಾಂ ಸಕಾಲರ್

ಮ್ಚ್ಾಂದುಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ನಾ​ಾಂ. ಕತ್ರಾ ಕ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸಕಾಲರ‍್ಚ ಅಭಿಪ್ಲ್ಾ ಯ್ ಕ ಅಧಕಾ ತ್ಯ ಮೊೀಲ್ತಾಂ ಮ್ಚಳಿಯ ವವಿಲ ಘರ್ಜಾ ಲ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಚಡ್ ಪಿಕಾ​ಾ . ಖ್ಯತಿಾ ಮೊೀಲ್ತಾಂ ಮ್ಚಳ್ಯಾ ತ್ಯ ತರ್ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಅಧಕಾ ತ್ಯ ವವೆಲಾಂ ಭಾಯ್ಕಯ ವಿವಿಧ್ ಉತ್ರು ದ್ ಕಚೊಲ ನಾ​ಾಂ.

ದುಸಾ ಾ ಾಂ ಉತ್ರಾ ಾಂನಿಾಂ ಸಾಂಗ್ಯ ಾ ಾಂ ತರ್, ಸಕಾಲರಿ ಗ್ಳದ್ಲಾಂವ್ನಾಂ ದ್ಲಣಿಾಂ ಭರನ್ ವಮ್ಾ ತ್ರತ್ಯ. MSP ದೀವ್ಾ ಅಧಕಾ ತ್ಯ ವವಿಲ ಘೆಾಂವ್​್ ಸಕಾಲರ‍್ಕ್ ಮ್ನ್ ನಾ​ಾಂ. ಅಶೆಾಂ ಘೆತಯ ಲ ವವಿಲ ರೇಶನ್ ದುಕನಾ​ಾಂ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ದುಬಾು ಾ ಖರಿದಗ್ತರ‍್ಾಂಕ್ ವ್ನಾಂಟುನ್ ನ್ಷ್ಟಿ ವವಂವ್​್ ಸಕಾಲರ‍್ಕ್ ನಾಕಾ. ಖ್ಯಣ್ಚ್ಾಂ ಅನುದ್ಲನ್ (food subsidy) ಕಾಡ್ಾ ಘಾಲಯ ಸಕಾಲರ‍್ಚ ಅಲೊೀಚನ್. ಸಕಾಲರ‍್ಚ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ವ್ಳ್‍ ಸಮ್ಾ ಲಯ ಕಮಶನ್ ಎರ್ಜಾಂಟ್, ಥೊೀಕ್ ವಿಕೆಾ ತ್ರ, ರೇಶನ್ ದುಕಾನಾ​ಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ಲಕ್, ದ್ಲವ್ನಾ ಪಂಕಾಚ್ಯಾ ರ‍್ಜ್ಲಕಾರಣಿ, ಆನಿಾಂ ದುಬಾ​ಾ ಾಂ-ದ್ಲಕಾಿ ಾ ಾಂಚ ಖ್ಯಳಿಾ ಕತಲಲ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಚಾಂತಿು ಸಾಂಗತ್ರ ಮ್ಚಳೊನ್ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಸಂಗಟಣ್ಚ್ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಾಂ ಕಾನ್ಯನಾ​ಾಂಚೊ ವಿರೀದ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದತ್ರತ್ಯ. ಹ್ಯಾ ವ್ಾ ಡ್ ಸಮುದ್ಲಯ್ತಚೊ ಇರ‍್ದ ಆಖೆಾ ಕ್ ಜಿಕಯ ಮ್ಾ ಣಾ ತ್ಯ. ಪ್ಲ್ಲ್ಲಮ್ಚಾಂಟ್ಕಾಂತ್ಯ ವ್ಾ ಡ್ ಬಹು ಸಂಖೊ ಆಸ್ಲನಿಾ ೀ, ಮೊದಕ್ ಆರ್ಮ ಓಕಾ ಮುಖ್ಯರ್ ದಾಂಬ್ರ ಘಾಲರ್ಜಚ್ ಪಡೆಯ ಾಂ! 2. The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price

75 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Assurance and Farm Services Act, 2020. ಹೊ ಕಾಯ್ಕಿ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಕರ‍್ರ‍್ಾಂ ಕಚ್ಯಾ ಲಕ್ ಏಕ್ ಚವ್​್ ಟ್ ಘಾಲ್ತಾ . ಪಯೆಯ ಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜ್-ವ್ನದ ಭೂಸುಧಾರಣ್ ಕಾಯ್ತಿ ಾ ಾಂ ನಿಮಾ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಜಣ್-ಅಾಂಕಾಡ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ ವಿಸ್ಲೊ ಟ್ಕ ನಿಮಾ ಾಂ, ಶೆತ್ರಾಂ ಲ್ತಾ ನ್ ಆನಿಾಂ ಲ್ತಾ ನ್ ಜವ್ಾ ಆಯ್ತಯ ಾ ಾಂತ್ಯ. ಚಡ್ಾ ವ್ ಶೆತ್ರಾಂ ಏಕಾ ಎಕಾ​ಾ ಾ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಉಣ್ಚ್ಾ ವಿಸಾ ರ‍್ಚಾಂ. ಹ್ಯಾ ಾಂ ಶೆತ್ರಾಂನಿಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಶಯೆಯ ರ್ ಶೆತಿ ಕರಾಂಕ್ ಅಸಧ್ಾ . ವ್ಯ್ತಯ ಾ ನ್, ಶೆತ್ರ್ ರಿ ರಿೀಣ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ಆಸಾ ಶವ್ನಯ್ ವ್ಾ ಡ್ ಗ್ದರಸಾ ್ ಯ್ ಜೊಡಿನಾ​ಾಂ. ಮ್ಚ್ಲ್ಘ ಡ್ಾ ಾಂ ಥವ್ಾ ಶಕೆಯ ಲ ರಿೀತ್ಯ ವ್ಸಲಾಂ ವ್ಸಲಾಂ ವ್ನಪಿಾ ತ್ರ. ತಿಚ್ ವವಿಲ, ಭಾತ್ಯ, ಗೊೀಾಂವ್ ವ್ ಕೀಬು ಪಿಕಯ್ತಾ ಶವ್ನಯ್ ಹೆರ್ ಪಿೀಕ್ ಉಬಾ ಾಂವ್​್ ಮ್ನ್ ಕರಿನಾ​ಾಂ. ಪ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಾ ರಿವಲ್ತಸಾಂವ್ನ ಪಯೆಯ ಾಂ ಆದ್ಲಯ ಾ ಸಟ್ಕವ್ನಾ ದ್ಲಕಾಡ ಾ ಾಂತ್ಯ (prior to geen revolution of the sixties), ತ್ರಾಂದುಳ್‍ ಆನಿಾಂ ಗೊೀಾಂವ್ ತಸಿಯ ಮೂಳ್‍-ಭೂತ್ಯ ವವಿಲ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ದೇಸಕ್ ಘಜ್ಲ ಆಸಿಯ . ಆತ್ರಾಂ ನ್ಹಿಾಂ.ತಾ ಮ್ಚ್ಯ ಾ ಸಕಾಲರ‍್ಕ್ ಅಸಲ ಧಾಣಿ ಪಿೀಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಜಶೆಾಂ ಜಲ್ತಾಂ. ಸಕಾಲರ‍್ಚ್ಯಾ ಾಂ ಚಾಂತಪ್ ಕ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಜಣ್ಚ್ಾ ಯ್ ನಾತಯ ಲೊ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ಹಿತ್ರಚ್ಯಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ತ್ರಕಾ ಸಮ್ಾ ನಾ​ಾಂ. ಸವ್ಯೆಕ್ ಲ್ತಗೊನ್ ತೊ ಕೆಲಯ ಾಂಚ್ ಕತ್ರಲ. ನ್ವೆಸಾಂವ್ ಕರಿನಾ​ಾಂ. ಕಾನುನಾ​ಾಂ ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಕರಿರ್ಜ ನ್ವೆಸಾಂವ್ ಕರಿರ್ಜ ತರ್ ಕಾಂಟ್ಲಾ ಕ್ಿ ಫಾಮಲಾಂಗ್ ಬಾಬ್ರಾ ಾಂ ಕಾನ್ಯನಿ ಚವ್​್ ಟ್ ಉಬಾಂ ಕರಿರ್ಜ. ತವ್ಳ್‍, ಬಂಡ್ಾ ಳ್‍-ಶ್ಚಹಿ

ಕಪ್ರಲರೇಟ್ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ಜತ್ರತ್ಯ. ಶೆಾಂಬೊರಾಂ ಲ್ತಾ ನ್ ಶೆತ್ರಾಂ ಆಪ್ಯ ಾ ತ್ರಬಾಂತ್ಯ ಘೆವ್ಾ ವ್ಾ ಡ್ ಗ್ತತ್ರಾ ಚ್ಯಾ ಶೆತ್ರಾಂನಿಾಂ ವಿವಿಧ್ ವವಿಲ ತ ಉಬಾ ಯೆಾ ಲ. ದ್ಲಕಾಯ ಾ ಕ್, ಉಡಿದ್, ಮೂಾಂಗ್, ಸ್ಲೀಯ್ತ, ತಿೀಳ್‍, ತಲ್ತಭಿಯ್ಕ ಇತ್ರಾ ದ. ತಕಾಲರಿ ಆನಿಾಂ ಫಳ್ಯಾಂ. ಮಸಲಾಂಗ್, ಆಲಾಂ, ಮರಿಾಂ, ಬಾದ್ಲರ್ಮ, ಪಿಸಾ , ಆನಿಾಂ ಕಾಜು ಭಿ ಇತ್ರಾ ದ. ಫರತ್ಯ, ಲ್ತಾ ನ್ ಶೆತ್ರ್ ರ‍್ಲಾ ಕ್ ತಾಂಚ್ ಭ್ಾ ಾಂ. ಸಕಾಲರ್ ವ್ಾ ಡ್ ಬಂಡ್ಾ ಳ್‍-ದ್ಲರ‍್ಾಂಕ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ಶೆತ್ರಾಂ ಸಾ ದೀನ್ ಕರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾ ಲ ಇರ‍್ದ್ಲಾ ನ್ ಹೆಾಂ ಕಾನ್ಯನ್ ಹ್ಯಡ್ಾ . ಶೆತ್ರಾಂ ಭಾಡ್ಾ ಕ್ ದಲಾಂ ತರ್, ಆಪಿಯ ರೀಜಿ-ರೀಟಿ ಕಶ ಚಲಯ ? ಹಳೆು ಾಂತ್ರಯ ಾ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ತನಾಲಟ್ಕಾ ಾಂಕ್ ರೀಜ್-ಗ್ತರ್ ದೀಾಂವ್​್ ಸಕಾಲರ‍್ಚ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್ವ್ಳ್‍ ಕಸಲ? ಅಸಲ ಜಯ್ಕತಾ ದುಬಾವ್ ತ್ರಾಂಕಾ​ಾಂ ಧೊಸಾ ತ್ಯ ದ್ಲಕುನ್ ವ್ಸ್‍ಲ್ಲ ಉತೊಾ ನ್ ಗ್ಲ ತರಿಲಾ , ತ ಸಂಘಷಲಾಂತ್ಯ ಅಟಲ್ ರ‍್ವ್ನಯ ಾ ತ್ಯ. ವ್ನರಾಂ ವ್ನದ್ಲಳ್‍, ಪ್ಲ್ವ್ಸ ಹಿಾಂವ್, ಗಮಲ ಆನಿಾಂ ಪ್ರಲಸಾಂಚ್ಯಾ ದ್ಲಾಂಡೆ ಅನಿಾಂ ಕತಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಸ್ಲಸುನ್ ತ ರಸಾ ಾ ಕ್ ದ್ಲಾಂವೆಯ ಲ, ಥೈಸರ್ ಥವ್ಾ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂ ಶೆತ್ರಾಂಕ್ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ನಾ​ಾಂತ್ಯ! 3. The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. ದ್ಲಣಿಾಂ ( cereals), ದ್ಲಳಿ (pulses), ತೇಲ್ತ ಭಿಯ್ಕ (oil seeds), ಖ್ಯದ್ಾ ತಲ್ತಾಂ ( Edible Oils), ಪಿಯ್ತವ್, ಬಾಟ್ಕಟ್ಲ ಆನಿಾಂ ತಸಯ 23 ಖ್ಯದ್ಾ ವವಿಲ ಘರ್ಜಾ ಲಚೊಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಾ ಸುಾ ತ್ಯ ಆಸಯ ಾ ಕಾಯ್ತಿ ಾ ಾಂತ್ಯ

76 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವ್ಣಿಲಲ್ತಾ ತ್ಯ. ಖ್ಯಸಿಗ ಗ್ಳದ್ಲಾಂವ್ನಾಂನಿಾಂ ಕತೊಯ ಸಮ್ಚ್ನ್ ದ್ಲಸಾ ನ್ ಕರಿಯೆತ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಹೊ ಕಾಯ್ಕಿ ಎಕ್ ಸಿೀಮ್ಚ್ ಘಾಲ್ತಾ . ಚಡ್ ದ್ಲಸಾ ನ್ ಕೆಲ್ತಾ ರ್, ಬೇಕ್ ಮ್ಚ್ಕೆಲಟ್ ಕಚೊಲ ಇರ‍್ದ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಕಾಲರ್ ಎಕಶ ನ್ ಘೆತ್ರ. ಹಿ ಮೀತ್ಯ ಘಾಲೊಯ ಅಧಕಾರ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ದಾಂವ್ನಯ ಾ ಖ್ಯತಿರ್, ಸಕಾಲರ‍್ನ್ ಹಿ ತಿದಾ ಣ್ ಕೆಲಯ . ಹ್ಯಾ ವವಿಲಾಂಕ್ ಕಾಯ್ತಡ ಾ ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಲಿ ಥವ್ಾ ನಿಕಾು ಾಂವ್ನಯ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಹೊ ತಿದಾ ಣಿ ಕಾಯ್ಕಿ ಸಕಾಲರ‍್ನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ಜಯ್. ಹೊಾ ವವಿಲ ದ್ಲಸಾ ನ್ ಕನ್ಲ, ನ್ಕಯ ಕಮ ಉಬಾ​ಾ ಾಂವಿಯ ಶ್ಚಾ ರ್ಥ ವ್ಾ ಡ್ ಟ್ಲಾ ೀಡರ‍್ಾಂ ಕಡೆಾಂ ಆಸ. ಹ್ಯಾಂಚ ಬಯ ೀಕ್ ಮ್ಚ್ಕೆಲಟ್ ಕನ್ಲ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡಿಯ ಸವ್ಯ್ ಖ್ಯಸಿಗ ದುಕಾನ್ಲದ್ಲರ‍್ಾಂಚ. ದ್ಲಕುನ್, ಹೊ ಕಾಯ್ಕಿ ಕೆಲೊಯ . ಹ್ಯಾ ತಿದಾ ಣ್ ಕಾಯ್ತಿ ಾ ವ್ವಿಲಾಂ ದುಬಾು ಾ ಗ್ದರ‍್ಯ್ತ್ ಚ ವ್ನಟ್ ಲ್ತಗ್ಾ ಲ, ಅಶೆಾಂ ಶೆತ್ರ್ ರಿ ವ್ನದ್. ಹ್ಯಾಂತ್ಯ ತಿೀಳ್‍ ನಾ​ಾಂ ಮ್ಾ ಣೊಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ !

ಮುಖ್ಯಯ ಾ ಅವ್ಸಾ ರ‍್ಾಂತ್ಯ, ಹೆ ಕಾಯೆಿ ದ್ಲಸಚ್ಯಾ ಬಯ್ತಲಪಣ್ಚ್ ಖ್ಯತಿರ್ ಗ್ದೀ ವ್ ಚಡಿತ್ಯ ಸಾಂಗ್ದಯ ಘಜ್ಲ ನಾ​ಾಂ. ನಾ​ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಭಾಸಭಾಸ್‍ಲ್ ತಮ್ಚ್ಯ ಾ ದುಬಾು ಾ ಾಂನಿಾಂ ವ್ನಪ್ಪಾ ಾಂಚ ವವಿಲ ಹಿ. ಮುಖ್ಯರ್ ದವ್ತ್ರಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಉಡಿು ತ್ರಾಂದುಳ್‍, ಗೊೀಾಂವ್, ನಾತೊಾ , ಬಾಜಾ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಾಂತ್ಯ ಶೆತ್ರಾಂಚ ಪರಿಸಿಾ ತಿ ಕತಾಂ ತಸಿಯ ಾಂ ದ್ಲಣಿಾಂ ದಸಾಂದೀಸ್‍ಲ್ ರ್ಜವ್ನಾ ಾಂತ್ಯ ತ್ರಾ ಬಾಬ್ರಾ ಾಂ ಉಲಯ ೀಕ್ ಕರಿರ್ಜ ಪಡಾ ಲೊ. ------------------------------------------------------------------------------------------

77 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವನೊೀದ್:

14.್ಲವಾ ರಾ್ಸಂರ್ೆಂ್ ಕಾ್ ೆಂಟಿೀನ್ಹೆಂತ್​್ವಚಾರ್​್ ವನ್ಶಮಯ್... ಸಾಂಗ್ತತ್ರ ವಿಚ್ಯರ್ ವಿನಿಮ್ಯ್ ಆಸಯ ಾಂ

ಕಾಯಲಕೃರ್ಮ ಲೊಕಾ​ಾಂಕ್

ಆಸಯ ಾಂ.

ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್

ಉಪ್ಲ್​್ ರ‍್ಕ್

ಕಾಯಲಕೃಮ್ಚ್ಾಂ

ಹ್ಯಾ ಚ್

ಪಡಿಯ ಾಂ ಜಮ್ತರ್

ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್ ಹ್ಯಡಿಯ ಾಂ. ಚಡ್ವ್ತ್ಯ ಸಮ್ಚ್ಜಿಕ್ ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ ಆನಿ ಸವ್ನ ಕರಜ್ ಚ್ಯಾ ದಸಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್

_ಪಂಚು ಬಂಟಾ​ಾ ಳ್

ಹ್ಯಡಾಂಕ್ ತ್ರಣಿಾಂ ಯ್ಕೀಜನ್ ಘಾಲಯ ಾಂ

ಕಲಜಿಕ್ ರಜ ಮ್ಚಳಾಚ್ ತಕ್ಷಣ್ ದೀನ್

ಆಾಂದೀಲ್ನ್' ಖ್ಯತಿರ್ ಸುವೆಲರ್ ಏಕ್

ಉಪ್ಲ್​್ ರ‍್ಕ್

ದಸಾಂಚ್ಯಾಂ

ಎನ್ಯಾ ಸಸ ಸ್‍ಲ್

ಮ್ಾ ಣ್

ಮ್ಚ್ಹೆತ್ಯ

ಟ್ಲಾ ೀಯ್ಕಾ ಾಂಗ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ

ಕಾಯಲಕೃರ್ಮ ಕಲಜಿಾಂತ್ಯ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್

ಹ್ಯಡ್'ಲಯ ಾಂ. ಎನ್ಯಾ ಸಸ ಸಚ ಶಸ್‍ಲ್ಾ , ರೇಗ್ಾ , ಸಮ್ಚ್ಜ್ ಸವೆಚೊ ವೇಳ್‍, ಪರಿಸರ್, ಖೆಳ್‍, ನಿತಳ್ಯಯ್, ವಿಮ್ಸ್ಲಲ ಆನಿ ಯ್ಕೀಜನ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್ ಹ್ಯಡೆಯ

ವಿಶಾಂ ಭಾಷಣ್ಚ್ಾಂ,

ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ

ಪಡೆಯ ಾಂ. ಸವ್ಲ

'ಸಕ್ಷರತ್ರ

ಘರ‍್ಾಂಕ್

ಭ್ಟ್

ದೀಾಂವ್​್ ಆನಿ ಇಸ್ಲ್ ಲ್ ಸುರ ಜಾಂವೆಯ ವೆಳ್ಯರ್

ಪರತ್ಯ

ಭ್ಟ್

ಕರಾಂಕ್

ನಿಣಲಯ್ ಜಲೊ. ದುಬಾು ಾ ಘರ‍್ಾಂನಿ

ಕರಿರ್ಜ

ಜಲೊಯ

ವ್ನವ್ಾ

ವಿವಿಾಂಗಡ್

ಪಂಗಡ್ ಕರನ್ ವ್ನಾಂಟುನ್ ದೀವ್ಾ , ಹೊ

78 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ವ್ನವ್ಾ

ಎಪಿಾ ಲ್

ಮ್ಹಿನಾ​ಾ ಚ್ಯಾ


ಪಯ್ತಯ ಾ

ಆನಿ

ದುಸಾ ಾ

ಹಪ್ಲ್ಾ ಾ ಾಂತ್ಯ

ಕಚ್ಯಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಲಾಂ.

ಖಂಯ್,

ಮೊಡ್ಯ ಾಂಚೊ

ಮ್ಚ್ಟೊವ್

ಘಾಲರ್ಜ ಖಂಯ್... ಮೂಾ ಜಿಕ್ ನಾಕಾ ಖಂಯ್ - ಬಾ​ಾ ಾಂಡ್ ಜಯ್ ಖಂಯ್....

ಮೀಟಿಾಂಗ್

ಜಲಯ ಾಂಚ್

ಲ್ವ್ಾ ರ್

ವಾ ರ್

ಬಾ​ಾ ಾಂಡ್

ತಂಬ್ಲ್ರ‍್ನ್

ಮ್ಾ ರ್ಜಸಶಲಾಂ ಧಾ​ಾಂವನ್ ಆಯೆಯ ಾಂ ಆನಿ

ಚಲೊನ್ ರಸು ರ‍್ಕ್ ವ್ಚ್ಯರ್ಜ ಖಂಯ್...

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲಾಂ...

ಉಾಂಡ್ಾ

"ಹ್ಯಾ

ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ

ಎನ್ಯಾ ಸಸ ಚ್ಯಚಾಂ

ಸವ್ಲ

ಕರಜ್ ಾಂತ್ಯ

ಕಾಮ್ಚ್ಾಂ

ಮ್ಚ್ಸಚ್ಯಾಂ

ಖಂಯ್... ತ್ರಚೊಾ

ರ್ಜವ್ನಣ್

ಐಡಿಯ್ತ ಕಶೆಾಂ,

ಕತಾಂ ಕರಿರ್ಜ ತಾಂ ಪೂರ‍್ ತ್ರಣಾಂ ಮ್ಚ್ಕಾ

ಮುಗ್ತಿ ತ್ರತ್ಯ... ಬಾರಿೀ ಬರಾಂ ಜಲಾಂ. ನಾ

ಪ್ರೀನಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಯ ಾಂ..."

ತರ್ ಮ್ಚ್ಕಾ ಬಾರಿೀ ಕಷ್ಟಿ ಜತೇ..!" ತಾಂ

"ಹೆಾಂ ಬರಾಂ ಆಸ.."

ಹ್ಯಾಂಕೆಾ ಲಾಂ.

"ಅಳೇ ಮ್ಚ್... ತವೆಾಂ ಕಾಜರ‍್ಚ ಎರ್ಮ.

'ಕತ್ರಾ ಕ್ ಬರಾಂ ಜಲಾಂ?'

ಸಿ. ಕರಿರ್ಜ..." ತಾಂ ಮ್ಾ ರ್ಜಲ್ತಗ್ದಾಂ ಆಡೊಿ ಸ್‍ಲ್

"ಅಳೇಬಾ... ಕರಜ್ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಮ್ಾ ಜಾ

ಮ್ಚ್ಗ್ತಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ.

ಬಾಪ್ಪು ಚ್ಯಾ

"ಶಶ ೀ..

ಪ್ಪತ್ರಚ್ಯಾಂ ಕಾಜರ್ ಆಸ.

ಎರ್ಮ.

ಸಿ.

ಪೂರ‍್

ಆತ್ರಾಂಚ

ತ್ರಾ ವಿಶಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂ ಸಂಗ್ದಾಂ

ಮೊೀಡನ್ಲ

ಬಸ್ಲನ್ ಇಲಯ ಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ ವಿನಿಮ್ಯ್

ಮ್ಚ್ಟ್ಕಾ ಾಂತ್ಯ ಗ್ಳಕಾಲರ‍್ನ್ 'ಏ ಘಚ್ಯಾ ಲ

ಕರಿರ್ಜ ಆಸಯ ಾಂ... ತಕಾ ಆತ್ರಾಂ ವೇಳ್‍

ಯೆಜ್ ನಾ​ಾ ..'

ಆಸಗ್ದೀ?"

ಚಲ್ವ್ಾ ವೆಲ್ತಾ ರ್ ತ್ರಕಾ ಸ್ಲಭಾಯ್

"ಉಲ್ಯ್ತಾಂ ಬಾ.. ತವೆಾಂ ವಿಚ್ಯತ್ರಲನಾ

ಚಡ್... ತಾಂ ತೊಚ್ಯ ಕರಾಂದ.. ಮ್ಚ್ಕಾ

ನಾ ಮ್ಾ ಣೊಾಂಕ್ ಜತ್ರಯ?

ಜಯ್ತಾ ..." ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಹ್ಯತ್ಯ ಉದ್ಲರ

ಪ್ಪಣ್

ಸಿ ಯ್ಯ .

ಆದಾಂ

ಮ್ಾ ಣೊನ್

ಕಾಜರ್

ಆಮಾಂ ಖಂಯ್ ಬಸ್ಲನ್ ಉಲಂವೆಯ ಾಂ?"

ಕೆಲ.

"ಆಮಾಂ ಕಾ​ಾ ಾಂಟಿೀನಾಕ್ ಯ್ತ. ಥಂಯ್

"ಆಮೊಯ

ಬಸ್ಲನ್ ಉಲ್ವ್ನಾ ಾಂ" ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ತ್ಯಾ ಆಮಾಂ

ಉಲಂವ್ನಯ ಾ ಾಂತ್ಯ ಇಲೊಯ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ.. ಎರ್ಮ.

ದಗ್ತಾಂಯ್ಕಾ

ಸಿ. ಏಕ್ ತಾಂ ಕರ್..." ಲ್ವ್ಾ ರ‍್ನ್ ತಕಯ

ಕಲಜ್

ಕಾ​ಾ ಾಂಟಿೀನಾ

ಗ್ಳಕಾಲರ್

ಕುಶನ್ ಮ್ಚಟ್ಕಾಂ ಕಾಡಿಯ ಾಂ.

ಆಡ್ ಘಾಲ.

"ಮ್ಾ ಜ ಬಾಪ್ಪು ಚ್ಯಾ ಪ್ಪತ್ರಕ್ ಕಾಜರ್.

"ತರ್

ತೊ ಗಲ್ತೊ ಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಮ ಕತ್ರಲ. ತೊ

ಘಾಲ್ತಾಂಕ್ ಪಡ್ಾ ತ್ಯ.."

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಕಾಜರ್ ಆಮ್ಚಯ

"ತ

ಆದ್ಲಯ

ದದೀನ್ ದೀನ್

ತಿಕೆ್

ಪ್ಲ್ಪ್..

ಮ್ಚ್ಟೊವ್

ಮ್ಚ್ಟೊವ್

ಆಮಾಂ

ಮ್ಚ್ಲ್ಘ ಡೆ ಕತ್ರಲಲ ಪಳೆ, ತಶೆಾಂ ಜಯ್

ಘಾಲ್ಯ್ತಾ ಾಂವ್.."

ಖಂಯ್.. ಘರ‍್ಚ್ಯ ಕಾಯೆಲಾಂ ಕಾಡಿರ್ಜ

"ತರ್ ಪೂರ‍್ ಆದಯ ರಿವ್ನಜ್ ನ್ಯಾಂ... ತರ್

79 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಸಡೊ ಮ್ಧಾಂ ಆಾಂಗ್ತಾ ಾಂತ್ಯ ಮ್ಚ್ಾಂದಾ

"ನಾ.. ಬಾ.. ಆಮ್ಚಯ ಾಂ ವ್ಾ ಡೆಯ ಾಂ ಕುಟ್ಕರ್ಮ..

ಸ್ಲಡೊವ್ಾ

ಆಮಾಂ ಸಕ್ ಡ್ ಸಾಂಗ್ತತ್ರ ಮ್ಚಳ್ಯು ಾ ರ್

ನ್ಯಸಂವಿಯ

ರಿೀತ್ಯ'ಚ್

ಕಚಲಗ್ದೀ?"

ಆಸ ಪಳೆ ಬಾರಿೀ ಗಮ್​್ ತ್ಯ ಜತ್ರ. ಖ್ಯಲೀ

"ತಾಂಚ್.. ತ್ರಚ್ಯ ವಿಶಾಂ ತರ್ಜಕಡೆ ಡಿಸ್ ಸ್‍ಲ್

ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್

ಕಯ್ತಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಪಯೆಯ ಾಂ "

ದನಿಶ ಾಂ ಜಣ್ಚ್ಾಂ ವ್ಾ ಡ್ಾಂ ಕುಟ್ಕ್ ಾಂಚ

" ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್ ತೊ ಆಯೆರ್ ಪ್ಯ ೀಟಿಾಂತ್ಯ

ಆಸಾಂವ್.

ದವ್ನ್ಲ ಆದಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಲ ನ್ಯಾಂ

ಆಸತ್ಯ..

ತಶೆಾಂಚ್ ಕಚ್ಯಲಾಂಗ್ದೀ?"

ಬಾಪ್ಪು ಗ್ರ್ ಕುಾಂಕಾಡ ಚ್ಯಾಂ ಫಾರ್ಮಲ ಆಸ.

"ತಾಂಚ್ ವಿಚ್ಯಯ್ತಲಾಂ ಮ್ಾ ಣ್..ತಕಾ

ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕುಟ್ಕ್ ಾಂತಯ

ಆಪಯ್ಕಲಯ ಾಂ ಬಾ.."

ಭುಗ್ಲ ಪೂರ‍್ ಕೆಟರಿಾಂಗ್ತಕ್ ಸವಿಲಸಕ್

ಸ್ಲಡ್,.. ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್

ಘರ‍್

ಆಮಾಂಚ್ ವ್ನಡ್ಾ ಗ್ತರ್

ದುಕರ್

ಆಸ. ಥೊಡೆ

ವೆತೇ ಆಸತ್ಯ. ತಶೆಾಂ ಅಮಾಂಚ್ ಕಾಜರ್ "ಅಳೆ ಬಾ ಹೆಾಂ ಪೂರ‍್ ಆತ್ರಾಂ ಚಲ್ತನಾ

ಘರ‍್ಚ್ಯ ಫೊೀಶ್ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಸ.

ಬಾ...

ಕರಾಂಕ್

ತಶೆಾಂ ಆನಿಕೀ ಪ್ರೀಶ್ ಜಯೆಾ ಜಲ್ತಾ ರ್

ತಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ಮ್ಾ ಜಿ ಏಕ್ ಮೌಶ ಆಸ.. ತಿ ಹೊೀಟ್ಲಲ್

ಹ್ಯಸ್ಲಾಂಕ್ ಆಸ.. " ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತ್ರಕಾ

ಮ್ಚ್ಾ ನೇಜ್ ಮ್ಚಾಂಟ್ ಕಲಜಿಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಮ

ಸಮ್ಚ್ಾ ಾಂವ್​್

ಕತ್ರಲ. ಥಂಯ್ ಥವ್ಾ ಸುಫರ್ ವೈಸರ್

ತಿ

ಆದಯ

ವ್ಚೊನ್

ರಿವ್ನಜ್

ಲೊೀಕ್ ಪಾ ಯತ್ಯಾ

ಕೆಲಾಂ.

ತಾಂ

ಆಯ್ಕ್ ಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ನಾತಯ ಾಂ.

ಆನಿ ಸವಿಲಸ್‍ಲ್ ಕರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ಯ ಆಸಿಯ ಾಂ

"ನಾ ಬಾ ತ್ರಾ

ಶಕಯ ಾಂ,

ಕಾಜರ‍್ಚ ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ

ಭುಗ್ದಲಾಂ, ಚ್ಯಕೆಲ ಆನಿ ಚ್ಯಡ್ಾ ಾಂ

ಪೂರ‍್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಕಾಣಘ ಲ್ತಾ . ಆಳೇಬಾ..

ಆಸತ್ಯ.. ಆಮ ಆಸ ಪಳೆ ಕೌಾಂಟರ್

ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಘಾಲ್ಾ , ಹುನೊನಿ ರ್ಜವ್ನಣ್ ದೀರ್ಜ.."

ಕಾಜರ‍್ಕ್ ತವೆಾಂ ಮ್ಚ್ಕಾ

ಇಲಯ ಾಂ ಹೆಲ್ು ಕೆಲ್ತಾ ರ್ ಜಲಾಂ.."

"ತಾಂ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಕೌಾಂಟರ್ ಘಾಲ್ಾ ರ್ಜವ್ನಣ್

"ನ್ಾ ಯ್

ದಾಂವೆಯ ಾಂ

ಪ್ಪಣ್

ಹ್ಯಾಂವ್ ಹೆಲ್ೊ ಕತ್ರಲಾಂ ... ತಾಂ

ಖಂಚಯ್

ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ

ಬಾ..

ಆಮಾಂ

ಮ್ಚ್ಡಿಯ್ಕ ಘಾಲ್ಾ ತ್ರಚ್ಯರ್ ಬಸ್ಲನ್

ಕಾಣಘ ನಾಕಾಬಾ... ತಾಂ ಜಸ್‍ಲ್ಿ ಕಾಜರ್

ಶರತರ್

ಎಾಂಜೊೀಯ್ ಕರ್...

ಸಂಸ್ ರತಿ ಉರವ್ನಾ ಾಂ.."

ಆತ್ರಾಂ

ಪೂರ‍್

ಎರಾಂಜಸ್‍ಲ್ಲ

ಆನಿ

ಹುಶ್ಚರ್

ಬರಾಂ

ಧಣಿಲರ್

ಕತ್ರಲತ್ಯ..

ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ರ್ಜವ್ನಣ್

"ತಶೆಾಂ ಜಯ್ತಾ

ಕೆಟರಿಾಂಗ್ತಚ್ಯ ಆಸತ್ಯ ನ್ಯಾಂ.. ತ ಪೂರ‍್ ಕನ್ಲ

ಧಣಿಲರ್

ದವ್ನಾ ಾಂ..

ಬಾ..

ನಾ​ಾಂತ್ಯ,

ಆಮಯ

ಆದಯ ಇಲಯ ಾಂ

ಥೊಡ್ಾ ಾಂಕ್

ಬಸ್ಲನ್

ಉಟೊಾಂಕ್

ಕಾ​ಾಂಯ್ ಕಾರ್ಮ ನಾ. ಖ್ಯಲೀ ಪಯೆಶ

ಜಯ್ತಾ ... ಹ್ಯಾಂ.. ಜಯ್ ಜಲ್ತಾ ರ್

ದಲ್ತಾ ರ್ ಜಲ.."

ಮ್ಚಜರ್ 80 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಶರತಿ

ಘಾಲ್ಾ

ರ್ಜವ್ನಣ್


ದವೆಾ ತ್ಯ.

ಆತ್ರಾಂ

ಆಮಾಂ

ಘರ‍್ಚ್ಯ

"ಲೊೀಕ್ ಚಡ್ ಜಲ್ತಾ ರ್ ಸರ್ ಪ್ಲ್ತಳ್‍

ರ‍್ಾಂದರ್ಜ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತ್ರಯ ಾಂ.

ಆನಿ ತಾಂ

ಉದ್ಲ್ ಭಾಶೆನ್ ದೀಾಂವ್​್ ಜತ್ರಯ?.

ಕೆಟರಿಾಂಗ್ ಗ್ದಟಿಾ ಾಂಗ್ ಪೂರ‍್ ನಾಕಾ ಹ್ಯಬಾ

ನಿೀಸಾಂತ್ಯ ಆಸಯ ಾಂ ಬಳ್‍ ಶತ್ರಕೀ ಆಸನಾ

ನಾಕಾ..."

ಖಂಯ್... ಲಕಾಚೊ ಲೊೀಕ್ ಸಾಂಗ್ತರ್ಜ...

"ಅಳೇಬಾ...

ತಕಾ

ಕಳ್ಯನಾ..

ರ‍್ಾಂದ್ಲಯ ಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕತಯ

ಘರ‍್

ಕಷ್ಟಿ .. ಸಗ್ದು

ಪಯೆಶ

ಉರಂವ್​್

ಉಣಾಂ

ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ ನ್ಾ ಯ್..."

ರ‍್ತ್ಯ ನಿೀದ್ ನಾ. ನಿೀದ್ ಸ್ಲಡ್...ಆನಿ

"ನಾ

ಕತಯ

ಉಣಾಂಚ್ ಹ್ಯಡೆಯ ಾಂ."

ಸಮ್ಸಸ

ಜತ್ರತ್ಯ?

ಆಳೆನ್

ರ್ಜವ್ನಣ್

ಹ್ಯಬಾ..

ವ್ನಟುಾಂಕ್ ಗ್ಾ ೈಾಂಡರ‍್ಾಂ, ಮ್ಚ್ಸ್‍ಲ್ ಸುಟಿ

"ಆನಿ

ಕರಾಂಕ್

ನಿತಳ್ಯಯ್,

'ಆಜಿನ್ಮೊಟೊ'... ತಕಾ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್

ಧುಾಂವ್​್ ..

ಸಲೀಸ್‍ಲ್. ಪ್ಪಣ್ ತವೆಾಂ ಸದ್ಲಾಂ ದೀಸ್‍ಲ್

ಆತ್ರಾ ಾಂ ಕರಾಂಟ್ ನಾ, ಆತ್ರಾಂ ಉದ್ಲಕ್

ರ‍್ತ್ಯ ಖ್ಯಾಂವೆಯ ಾಂ ತಾಂಚ್ ನ್ಯಾಂ... ಕುಕುಲರ,

ನಾ, ಆತ್ರಾಂ ತೊ ನಾ, ಹೊ ನಾ, ಆನಿ

ಮ್ಚ್ಾ ಗ್ದ,

ಕಣಿೀ ಉಟ್ಕನಾ... ಕಂಟಿಾ ಸ್ಲಯ್ತಲಕ್

ಪೂರ‍್ ಆಸ ಮ್ಾ ಣ್ ಗೊತ್ರಾ ಸಯೆ

ಲ್ಡ್ಯ್...

ತಕಾ?

ಆದ್ಲಳೆ,

ನಿಮ್ಲಳ್ಯಯ್,

ಕರಂದ್ಲಯ್?

ಆಯ್ತಿ ನಾ

ಕತ್ರಾ ಕ್

ಆಸಲ

ಕೆಟರಿಾಂಗ್

ದಲ್ತಾ ರ್

ತಾಂ

ಕೆಟರಿಗ್ತಚ್ಯಾ ಾಂನಿ

ಕಾಲಾಂ

ನ್ಯಡಲ್ಸ ತಾಂ

ಜಲ್ತಾಂಯ್

ತರ್ಜಾಂ

ತ್ರಾಂತಾಂ

ಕಶೆಾಂ ಮ್ಾ ಣ್

ಬಡಿಡ

ತಾಂ

ಕತಾಂ ಕಮ್ಲ್

ಗೊತ್ರಾ ಸಯ

ಜಯ್ತಾ ಯ?"

ತಕಾ? ಟೊಮ್ಚಟೊ ಸಸ್‍ಲ್ ಘಾಲ್ಾ ಚಕನ್

"ಶಶ ೀ... ಕೆಟರಿಾಂಗ್ತಚ್ಯಾಂ ಟೊಮ್ಚಟೊ ಉಣಾಂ

ರೀಸ್‍ಲ್ಿ , ಚಕನ್ ಚಲಯ , ಫಾ​ಾ ಯ್ಡ ರೈಸ್‍ಲ್,

ಘಾಲ್ಾ

ನ್ಯಡಲ್ಸ ಪೂರ‍್ ಖ್ಯತ್ರಯ್... ಕತಾಂ

ಆಜಿನಾಮೊಟೊ

ಘಾಲ್ತಾ ತ್ಯ

ಖಂಯ್.." ತಾಂ ಶಣಯ ಾಂ

ಆಸ ತ್ರಾಂತನ್? ತಾಂ ಖ್ಯತ್ರಯ್ ನ್ಯಾಂ,

"ತೊ ಖಂಚೊ ಮೊಟೊ ಬಾ?"

ಗೊತ್ರಾ ಸಯೆ ತಕಾ... ತ್ರಾಂತನ್ ಆಸಯ ಾಂ

"ನಾ

ತಾಂ

ನಾ​ಾಂವ್

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಆಜ್

ತಾಂಚ್ ಆಜಿನ್ಮೊಟ್ಕ.. "

ಆಯ್ತ್ ಲಯ ಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಬಾ.."

"ವ್ಾ ಯ್ಕಗ ೀ... ಮ್ಚ್ಕಾ ಗೊತಾ ಚ್ಯ ನಾ.." ತಾಂ

"ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್?"

ಹ್ಯತ್ಯ ಉದ್ಲರ ಕರಿಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ.

"ಕೆಟರಿಾಂಗ್ತಚ್ಯ

ಮ್ಚ್ಸಕ್

ಕಲ್ರ್

"ತರ್

ಆಮಾಂ

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ

ಘಾಲ್ತಾ ತ್ಯ ಖಂಯ್.. ತಾಂ ಜಿವ್ನಕ್ ಪ್ಲ್ಡ್

ಮ್ಚ್ಲ್ಘ ಡ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ

ಖಂಯ್..!"

ಕರಾಂಯ್ತಾಂ." ತಾಂ ತಯ್ತರ್ ಜಲಾಂ.

"ಹ್ಯಾಂ.. ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್..?"

"ಕತಾಂ...

"ಸರ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಯ ಾ ರ್ ತ ನಿೀಸ್‍ಲ್

ಸಾಂಗ್ತಾ ನಾ ಲ್ವ್ಾ ರ‍್ಕ್ ರ‍್ಗ್ ಆಯ್ಕಯ ...

ಘಾಲ್ತಾ ತ್ಯ ಖಂಯ್.. "

ರ‍್ಗ್ತನ್ 81 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಪೇಜ್ ತಾಂ

ರ‍್ಾಂದ್ಲಪ್ ಆನಿ

ಚ್ಯಟಿಾ

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಗ್ದೀ?"

ಮುಕಾರ್


ಪಳೆನಾಸಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲಾಂ "ಪಳೆ.. ಹ್ಯಾಂವ್

ಮ್ಚ್ಕಾ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ತ್ರಚ ಐಡಿಯ್ತ ಫಸಂದ್

ತಾಂ

ಜಲ ನಾ. ಕಾಜರ್ ಕಶೆಾಂ ಜಯ್ಾ

ಕಾಜರ್

ಆನಿ

ಕಾಜರ‍್ಚ್ಯಾಂ

ರ್ಜವ್ನಣ್ ಕಶೆಾಂ ಕನ್ಲ ದ್ಲಕಯ್ತಾ ಾಂ ಪಳೆ.."

ಗ್ತಯ್

ಮ್ಾ ಣ್

ಹ್ಯಾಂವ್

ತಾಂ ಶೀದ್ಲ ಉಟ್ಲಯ ಾಂಚ್... ಕಾ​ಾ ಾಂಟಿೀನಾಚ್ಯಾಂ

ಘಾಮ್ಚಾಂವ್​್ ಲ್ತಗೊಯ ಾಂ.

ಬಾರಿೀಕ್

ಬಾಕ ಆಸಯ ಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ದೀಾಂವ್​್ ಗ್ಲಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

82 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 15

ಲೇಖಕ್: ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಬಿ ಡಿಮ್ಲ್ಲಲ , ತಾಕಡೆ. ಮ್ಚರಾಂ ಅತಾ ಗ್ತಾ , ತಶೆಾಂ ಅತೊ್ ಮ್ಾ ಜೊ

ಜೀವ್ಕ್ದಿೆಂವೆಾ ೆಂ್

ತಕಾ ಲ್ತಲತ್ರ ಏ ದ್ಲವ್ನ!" ಮ್ಾ ಣ್ ಗ್ತವ್ಾ

ಉದಾಕ್

ಕೀತಲನ್ಲಗ್ತರ್

ಜಿೀವ್ ದಾಂವಿಯ ಾಂ ಕೀಣ್ಚ್ಲಾಂ ಯ್ತ ರೇಸ್‍ಲ್

ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಉದ್ಲ್

ಒಫ್ ಲೈಫ್ ಕತಾಂ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂ ಸಮ್ಚ್ಾ ಲ್ತಯ ಾ

ಉದ್ಲಕ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಭುಾಂಯೆಯ ರ್ ಆಸಯ ಾಂ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಜಿೀವ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ಉದ್ಲಕ್

ಯ್ತ ಸುಯ್ತಲಚ್ಯಾ ಪಾ ಕಾಸಾಂತ್ಯ ಆಸಯ ಾಂ

ಕತಾಂಗ್ದೀ

ವ್ನಾ ಳೆಯ ಾಂ ಉದ್ಲಕ್. ಮ್ಚರಾಂ ಕೆದಾಂಚ್

ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂ

ಆಸಯ

ಸಮ್ಾ ಾಂವೆಯ ಾಂ

ಅತಿ

ತ್ರಾ

ದ್ಲವ್ನಲ್ತಗ್ದಾಂ

ತ್ರಕಾ

ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಸರಿ ಕತ್ರಲ. ಝರ್ ಯ್ತ ಜಿವೆಾಂ

ಗಜ್ಲ. ಆನಿ ತಾಂಯ್ಕೀ ಮ್ನಾಶ ಶರಿೀರ‍್ಚ್ಯಾ

ಎಕಾ ಪ್ರಾಂಡ್ಾ ಾ ಾಂತ್ಯ ಜಮೊ ಜಲಯ ಾಂ

ವ್ಜನಾಚ್ಯಾಂ ಸತಾ ರ್ ಠಕೆ್

ಉದ್ಲಕ್

ಉದ್ಲಕ್ಲಚ್

ಪಿಯೆನಾ

ಮ್ಾ ಣ್

ಜಣ್ಚ್.

ಪವಿತ್ಯಾ

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ನಾ ಉದ್ಲ್ ಕ್ ಆನಿ ಇನಾು ರರಡ್

ಕೀತಲನ್ಲಗ್ತರ್

ರೇಸಾಂಕ್ ಕತಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂ

ಪ್ಪಸಾ ಕಾ​ಾಂತ್ಯ ಹ್ಯಚೊ ಉಲಯ ೀಖ್ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ಸಕೆಲಾಂ

ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ವ್ನರ್ಚಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ .

ಸಮೊಾ ನ್

ಘೆನಾ

ತರ್

ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಾಂಕ್ ಗಜ್ಲ ಆಸಯ

ತರ್

ಆಮ್ಚ್ಯ

ಸಾಂಬಾಳ್ಯಯ ಾಂತ್ಯ

ಜಣ್ಚ್ಾ ಯೆಾಂತ್ಯ ಕತಾಂ ಪ್ಪಣಿೀ

ಆಮಯ

ಉಣಪಣ್ ಜತಲಾಂಚ್! ಆಸ ಹ್ಯಾಂಕಾ​ಾಂ

ಮ್ಹತ್ಯಾ

ದನಾ​ಾಂಕ್ಲಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಸಿೀಧಾ ಸಂಬಂಧ್.

ಸಹಜ್ ನ್ಾ ಯ್ಕಗ ೀ?

ಜಿೀವ್

ದಾಂವ್ನಯ ಾ

ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ

ಬರಿ

ಉದ್ಲ್ ಚೊ

ಕತಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ

ಕೀಣ್ಚ್ಲಾಂ

ಮ್ಚ್ರಿಫಾತ್ಯಲಚ್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ ಜಿೀವ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ

ಜಿೀವ್ ದಾಂವೆಯ ಾಂ ಉದ್ಲಕ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್

ಉದ್ಲಕ್.

ಕವ್ಲ್ ಶುದ್ಿ ಆನಿ ಧಾತಭರಿತ್ಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ ನ್ಾ ಯ್; ತಾಂ ಕಾಿ ರಿೀಯ್

"ಜಶೆಾಂ ನಿತಳ್‍ ಉದ್ಲ್ ಝರಿಕ್ ಏಕ್

(ಆಲ್​್ ಲ್ತಯ್ಾ ) 83 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸಯ ಾಂಯ್ಕೀ

ಗಜ್ಲ.


ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಅತಿ್ ಕ್ ನ್ಾ ಯ್,

ಬೊೀವ್ ಬರಾಂ. ಮ್ಚ್ತಾ

ಥವ್ನ್ಲಯ್ಕೀ

ಕವ್ಲ್ ಭೌತಿಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ . ಉದ್ಲಕ್ ಕತಯ ಾಂ

ಇನಾೊ ರರಡ್ ರೇಸ್‍ಲ್ ಉಸಳ್ಯಾ ತ್ಯ ದ್ಲಕುನ್

ಆಲ್​್ ಲ್ತಯ್ಾ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂ pH ಮ್ಚ್ಪ್ಲ್ನ್

ತ್ರಾಂತನ್

ಸಾಂಗ್ತಾ ತ್ಯ. ಶುದ್ಿ ತ್ರರ್ಜಾಂ ದೂಧಾಚ್ಯಾಂ

ಆಲ್​್ ಲ್ತಯ್ಾ ಜತ್ರ.

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ

ಉದ್ಲಕ್

pH 7 ಆಸಾ . pH 7 ಆಸಯ ಾಂ ದೂಧ್ ಯ್ತ ಉದ್ಲಕ್

ತಟಸ್‍ಲ್ಯ

ಜವ್ನಾ ಸ

-

ಕವ್ಲ್ ಇನಾೊ ರರಡ್ ಕೀಣ್ಚ್ಲಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ

ಆಮಯ ೀಯ್ ಯ್ತ ಕಾಿ ರಿೀಯ್ ನ್ಹಿಾಂ.

ಉದ್ಲ್ ಚ್ಯಾ

ಭಲ್ತಯ್ಕ್

ವ್ನಡಂವಿಯ

ಬರಿ

ಸಾಂಭಾಳುಾಂಕ್

ಕಣ್ಚ್ಾಂಚ್ಯಾಂ

ಚಲ್ನ್

ಸಕತ್ಯ ಆಸ; ಆನಿ ಹೆಾಂ

ಉದ್ಲ್ ಚ್ಯಾಂ pH 7 ವ್ನಿಲ ಚಡ್ ಆಸಯ ಾಂ

ಚಲ್ನ್

ಅತಿ ಗಜ್ಲ; 7.5 ಆಸಯ ಾ ರ್ಲಯ್ಕೀ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ .

ವ್ನತ್ರವ್ರಣ್ಚ್ಾಂತಯ ಾಂ

ಪೂಣ್ ಪ್ಲ್ಾ ಕಜ್ಲಡ್ ಉದ್ಲ್ ಚ್ಯಾಂ pH 6

(ಒಕಸ ಜನ್)

ಯ್ತ ತ್ರಚ್ಯಕೀ ಉಣ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೀಲ್ತ

ಆಪ್ಲ್ಾ ಥಂಯ್

ತಸಲ್ತಾ

ಥಂಡ್ ಪಿೀವ್ನಾ​ಾಂಚ್ಯಾಂ pH 3

ರ‍್ಸಯನಿಕ್ ಶ್ಚಸಾ ರ ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ ಏಕ್

ಆಸಾ

ಮ್ಾ ಣ್

ಉದ್ಲ್ ಚೊ

ಕಣ್

ಭೌತಿಕ್ಲಪಣಿ

ತಾಂ

ಮ್ಚ್ಧಾ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ

ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ವಿವಿಧ್

ಆಯ್ಕ್ ಾಂಕ್

ಯ್ತ

ವ್ನಡ್ಾ ನಾ

ಉದ್ಲಕ್ ಆಮ್ಯ ಜನ್ಕ್

ಚಡ್

ಆನಿ

ಚಡ್

ಖಿರವ್ಾ H2O

ಘೆತ್ರ. ತರ್ಲಯ್ಕೀ

ಹಜರಾಂ

ಯ್ತ

ವ್ನರ್ಚಾಂಕ್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ . ಆಸಲಾಂ ಉದ್ಲಕ್

ಲ್ತಖೊಾಂ ಕಣ್ಚ್ಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮುದಶೆಾಂ

ಆನಿ

ಆಸಾ . ಆಮ್ಚ್ಯ ಶರಿೀರ‍್ಚ್ಯಾ ಅತಿ ಸ್ಕಕ್ಷ್​್

ಪಿೀವ್ನಾ​ಾಂ

ಸವ್ಲಲ್ತಯ ಾ

ವ್ವಿಲಾಂ

ಶರಿೀರ‍್ಾಂತ್ಯ ಎಸಿಡಿಟಿ ವ್ನಡ್ಾ , ಟೊೀಕಸ ನ್ಸ

ರಗ್ತಾ ನ್ಳಿಯ್ತಾಂನಿ

ಚಡ್ಾ ತ್ಯ, ರಗ್ತಾ ಚಲ್ತವ್ಣಾಂತ್ಯ ಅಡ್ ಳ್‍

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಸರ್

ಹ್ಯಡ್ಾ ತ್ಯ

ಅನೇಕ್

ರಗ್ತಾ ಸಂಚ್ಯರ‍್ಾಂತ್ಯ ಕಸಲೀಯ್ ಅಡಯ ಣ್

ಥರ‍್ಾಂಚ್ಯ ರಗ್ತಾ ಚಲ್ತವ್ಣಕ್ ಸಂಬಂಧ್

ಯನಾ. ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ಅಸಲ ಪರಿಗತ್ಯ

ಜಲ್ತಯ ಾ

ಪಿಡೆಾಂಕ್ ಕಾರ‍್ಣ್ ಜತ್ರತ್ಯ.

ಉಬಾ​ಾ ತ್ರನಾಯ್ಕೀ ಕವ್ಲ್ ಇನಾೊ ರರಡ್

ಗ್ತಾಂವ್ನಯ , ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಶಹರ‍್ಾಂ ಥವ್ಾ

ಕೀಣ್ಚ್ಲಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ಹೆ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾ​ಾ ತ್ಯ;

ಆನಿ ಔದಾ ೀಗ್ದಕ್ ಕೆಿ ೀತ್ರಾ ಥವ್ಾ ಪಯ್ಸ

ವ್ನಾ ಯ್ತರ್ಮ, ಮ್ಚ್ಲಸ್‍ಲ್ ಯ್ತ ಥೊಡಿಾಂ

ಆಸಯ , ಬಾ​ಾಂಯ್ತಯ

ವಕಾ​ಾ ಾಂ ಹೆಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾನಾ​ಾಂತ್ಯ.

ಆನಿ

ಕಾ ಮೇಣ್

ಉದ್ಲ್ ಚ್ಯಾಂ pH 7

ಕವ್ಲ್ ಆಸಯ ಾ ರ್

ವ್ನಿಲ ಚಡ್ ಆಸಾ ದ್ಲಕುನ್ ತಾಂ ಉದ್ಲಕ್

ತ್ರಾ ಚ್ ದ್ಲಕುನ್ ಹಿವೆಾಂಚ್ಯಾ

ಪಿಯೆಲ್ತಯ ಾ ಾಂಚ್ಯ

ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಯಾ

ಭಲ್ತಯೆ್ ಾಂತ್ಯ

ತ್ರಾ

7H2O ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ

ದಸಾಂನಿ

ಥಂಡ್ ಹವ್ನಾ ಾಂತ್ಯ

ಸುಧಾರ್ ದಸ್ಲನ್ ಯೆತ್ರ. ಬಾ​ಾಂಯ್ತಯ ಾ

ಆಾಂಗ್ತಚ್ಯರ್ ತಾಂ ಇಲಯ ಾಂ ತ್ರಾಂಬಶ ಾಂ ವೀತ್ಯ

ಉದ್ಲ್ ಕ್

ಪಡೆಯ ಾಂ

ಸುಯ್ತಲಚಾಂ

ಕೀಣ್ಚ್ಲಾಂ

ಪಡ್ಜಯ್ಕಚ್ ಮ್ಾ ಣ್ ನಾ; ಪಡ್ಯ ಾ ರ್

ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ .

84 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ಾ ಣಾ ಚ್

ಹಿಾಂವ್

ಪಯ್ಸ


ಪೂಣ್

ಇಸಿಾ ಹ್ಯರ‍್ಾಂಚ್ಯಾ

ಆನಿ

ವೈಜಾ ನಿಕ್ ಪಾ ಗತಿ ಜಲ್ತಯ ಾ ಹ್ಯಾ

ಸಂಸರ‍್ಾಂತ್ಯ

ಆಯ್ತಯ

ಭಲ್ತಯೆ್ ಚ್ಯರ್

ಬರ ಪರಿಣ್ಚ್ರ್ಮ ಘಾಲ್ತಯ ಾ

ಉದ್ಲ್ ಚ

ಜಲಾಂ;

ಜಾಂವಿ​ಿ

ತಾಂ

ಬಾ​ಾಂಯೆಯ ಾಂ,

ನ್ಗರಪ್ಲ್ಲಕೆಚ್ಯಾಂ, ದುಕಾನಾ​ಾಂನಿ ಮ್ಚಳ್ಯಯ ಪ್ಲ್ಯ ಸಿ​ಿ ಕಾಚ್ಯ ಬೊತಿಯ ಾಂತಯ ಾಂ. ಪಿಡ್ ಆನಿ ಶುಶ್ರಾ ಷೆ

ವಿಶ್ಚಾ ಾಂತ್ಯ

ವಿವ್ರ್

ಕಾ ಮ

ಚಡಿತ್ಯ ಇಲೊಯ ವಿವ್ರ್ ದಲೊಯ ತರ್, ತಾಂ

(ಜರ್ಮಲಲಫಿಾ ೀ)

ಆನಿ

ಲ್ವ್ಣ್ಚ್ಾಂಚ್ಯರ್

ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ

ಹೊಾಂದನ್

ಆಸ.

ದ್ಲಕುನ್

ಪ್ಲ್ಾ ಕಜ್ಲಡ್

ತ್ರಾ

ಶಬ್ರರ್

ಉದ್ಲ್

ಸವ್ಲ

ಪರಿಭಾಷ ಕವ್ಲ್ ಶುದಿ ತ್ರ, ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ರಹಿತ್ಯ

ದತ್ರನಾ

ಇತೊಯ

ವಿಶ್ಚಾ ಾಂತ್ಯ

ಲೊೀಕಾಕ್

ಪಾ ಯ್ಕೀಜನ್ಕಾರಿ

ಚಡ್

ಜತಾಂ

ಉದ್ಲ್ ಾಂತ್ಯ ಕೀಟನಾಶಕಾ​ಾಂ ಆನಿ ಕಾ ತಕ್

ಕತ್ರಾ ಕ್ಲಗ್ದೀ

ಧಾತ ಭಶಲತ್ರತ್ಯ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ

ಲೊೀಕ್ ಆಜ್ "ಪ್ಲ್ಾ ಕಜ್ಲಡ್ ಡಿಾ ಾಂಕಾಂಗ್

ಒಕಸ ಜನೇಟ್ಲಡ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ಲಯ್ಕೀ ಬ್ರಲೊಯ

ವ್ನಟರ್"

ಲ್ತಯ್ತಾ ತ್ಯ. ಪೂಣ್ ತಸಲ್ತಾ ಉದ್ಲ್ ಚ್ಯಾಂ

ವ್ನಪ್ಲ್ತ್ರಲ.

pH 6-ವ್ನಿಲ ಉಣಾಂ ಆಸಾ

ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ

ದುಕಾನ್ಲಗ್ತರ‍್ಾಂಚ್ಯಾಂ

ಬ್ರರ್ಜಾ ಸ್‍ಲ್

ನ್ಾ ಯ್ ಕೀಟನಾಶಕಾ​ಾಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ಯ

ಜಯ್ಾ , ಪೂಣ್ ತ್ರಾ

ಉದ್ಲ್

ಲ್ವ್ಣ್ಚ್ಾಂ ವ್ವಿಲಾಂ ಟೊೀಕಸ ಕ್(ವಿಷ್ಟ)ಯ್ಕೀ

ಭಲ್ತಯೆ್ ಚ್ಯರ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಚಡ್ ಬರ

ಜಾಂವ್​್ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ .

ಪರಿಣ್ಚ್ರ್ಮ ಜಯ್ತಾ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂ ಖಂಡಿತ್ಯ.

ಶಹರ‍್ಾಂತೊಯ

ಭಾರಿ

ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ್ಚ್ನ್

ತ್ರಾ

ವ್ವಿಲಾಂ ಬರಾಂ ವ್ವಿಲಾಂ

ಥೊಡ್ಾ

ವ್ಸಲಾಂ

ಎಕಾ

ಉದ್ಲ್ ವಿಣ ಜಿೀವ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಸಧ್ಾ

ಭಲ್ತಯೆ್

ಶಬ್ರರ‍್ಾಂತ್ಯ ಏಕ್ ಅನುಭವಿ

ನಾ​ಾಂ; ಜಿೀವ್ ಉತಾ ನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕ್ಲಯ್ಕೀ

ನಾರ್ಚರೀಪರ್ಥಕ್,

ಪಯೆಯ ಾಂ,

ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಆಯುವೇಲದಕ್,

ಹೊಮಯ್ಕೀಪರ್ಥಕ್

ಆನಿ

ಝಡ್ಲಪ್ಲ್ಲ್ತಾ ಾಂಚ್ಯ

ಶುಶ್ರಾ ಷಾಂ

ಸಧ್ಯ್ಲನಾ​ಾಂ.

ಉತು ತಿಾ

ಗಾ ಾಂಥಾಂತ್ಯಲಯ್ಕೀ ಸಾಂಗ್ತಯ ಾಂ ಕೀ ದ್ಲವ್ನನ್ ಪಯೆಯ ಾಂ

ಉದ್ಲ್ ಾಂತ್ಯ

ವಿಶ್ಚಾ ಾಂತ್ಯ ವಿಸಾ ರ್ ವಿವ್ರ್ ದತಲೊ.

ರಚೊಯ ಾ

ಮ್ಾ ಣ್.

ತ್ರಚ್ಯ

ವಿಕಾಸ್‍ಲ್ಲವ್ನದ್ಲ

ಶಖವೆಾ ಾಂತ್ಯ

ಸಾಂಭಾಳ್ಯಯ ಾಂತ್ಯ

ಉದ್ಲ್ ಕ್

ಮ್ಹತ್ಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಭಲ್ತಯ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್‍ಲ್

ದಸಕ್ ಚ್ಯರ್-

ಪಯೆಯ ಾಂ

ಜಿೀವಿ

ಶುದ್ಿ

ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಾಂ ಥವ್ಾ ಪಯ್ಸ ರ‍್ವೆಾ ತ್ಯ

ಜಿೀವಿಾಂಚ್ಯ,

ಮ್ಾ ಣ್

ಮ್ನಾಶ ಾಂಚ್ಯ,

ಸಾಂಗ್ಾ ಚ್ಯ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ .

ಉದ್ಲಕ್ ಪಿಯೆಾಂವ್ನಯ ತಸಲಾಂ ಜಲ್ತಾ ರ್

ಜಿೀವಿ

ಡ್ವಿಲನಾಚ್ಯ

ಪಾ ಮ್ಚ್ಣ

ಉದ್ಲ್ ಾಂತ್ಯ

ಉದಭ ವ್

ಜಲೊಯ ಾ .

ಸಂಸರ‍್ಚ್ಯ ಸುವೆಲರ್ ಉದ್ಲಕ್ ಅತಿ

ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ಲೀಟರ್ ಉದ್ಲಕ್ ಪಿಯೆಲ್ತಾ ರ್ ತೊ

ಆಸ್ಲಯ

ವ್ವಿಲಾಂ

85 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ.

ದೀಸ್‍ಲ್

ಪಾ ತಾ ೀಕ್

ವೆತ್ರಾಂ ಜವ್ಾ

ವಿವಿಧ್

ಚಟುವ್ಟಿಕೆ

ಉದ್ಲ್ ಾಂತ್ಯ

ಅಶುದಿ ತ್ರ


ಪಾ ಸಲಲ. ಆರಂಭ್

"ಇಾಂಡಸಿ​ಿ ರಯಲ್ ಜಲ್ತಯ ಾ

ಥವ್ಾ

ಥರ‍್ಾಂಚ್ಯಾಂ

ಇರ‍್"

ಕೆಲ್ತಾ ರ್ ಸಧಾರಣ್ ಮ್ಟ್ಕಿ ಕ್ ಶುದ್ಿ

ವಿವಿಧ್

ಜತ್ರ ಮ್ಾ ಣಾ ತ್ಯ. ಆನಿ ತಾಂ ಉದ್ಲಕ್

ಪದೂಷಣ್

ಥಂಡ್ ಜಲ್ತಾ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಫಿಾ ಡ್ಾ ಾಂತ್ಯ

ವ್ನತ್ರವ್ರಣ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ಭರನ್ ಗ್ಲ್ತಾಂ ಆನಿ

ದವ್ಚ್ಯಲ

ಅತಿ ವೇಗ್ತನ್ ಭರಲಾ ಚ್ ಆಸ. ಪಾ ತಾ ೀಕ್

ಫಿಳ್ಯಿ ರ‍್ಾಂತ್ಯ

ಜವ್ಾ ಹ್ಯಚೊ ಪಾ ಭಾವ್ ಶಹರ‍್ಾಂನಿ

ಉದ್ಲಕ್

ವಿಶೇಸ್‍ಲ್ ಮ್ಚ್ಪ್ಲ್ನ್ ಪಳೆಾಂವ್​್ ಮ್ಚಳ್ಯಾ .

ಆಲ್​್ ಲ್ತಯ್ನ್ಲಯ್ಕೀ ಜತ್ರ. ಪೂಣ್ ಹೆಾಂ

ದ್ಲಕುನ್

ಸವ್ಲ

ಶಹರ‍್ಚ್ಯ

ಉಪಯ್ಕೀಗ್

ಕಚ್ಯಲಾಂ

ಶಹರ‍್ ಭಾಯ್ತಯ ಾ

ಲೊಕಾನ್ ತಾಂ

ಉದ್ಲಕ್

ಗ್ತಾಂವ್ನಾಂ ಥವ್ಾ

ಬದ್ಲಯ ಕ್

ಮ್ಚ್ತಾ ಚ್ಯ

ಭರನ್

ದವ್ಲ್ತಾ ಲರ್

ಸಧಾಣ್ಲ

ಮ್ಟ್ಕಿ ಕ್

ಕರಾಂಕ್

ಆಳ್ಯಸ ಯ್

ಕತಲಲ್ತಾ ಾಂಕ್, ಪೂಣ್ ದುಷು ರಿಣ್ಚ್ಮ್ಚ್ಾಂ ಥವ್ಾ

ಪಯ್ಸ

ರ‍್ವಾಂಕ್

ಜಯ್

ನ್ಗರಪ್ಲ್ಲಕೆದ್ಲಾ ರಿಾಂ ಉದ್ಲ್ ಚ್ಯ ನ್ಳ್ಯಾಂ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಾಂನಿ ಜಿೀವ್ ದಾಂವಿಯ ಾಂ ಕೀಣ್ಚ್ಲಾಂ

ಮುಕಾ​ಾಂತ್ಯಾ ಪ್ಪರವ್ಣ್ ಜತ್ರ.

ಆನಿ

ಉದ್ಲ್

ಮ್ಧೊಯ

ಸಂಬಂಧ್

ಸಕಲ ಸಮೊಾ ನ್, ಹ್ಯಾಂತಾಂ ತರ್ ಗ್ತಾಂವ್ನಯ

ತ್ರಾ

ಬಾ​ಾಂಯೆಯ ಾಂ ತಾಂ

ಜಿವ್ನಾ

ಆವ್ನಾ ಚೊ ಪ್ಲ್ತ್ಯಾ ಕತಾಂ ಆನಿ ತ್ರಚೊ

ಉದ್ಲಕ್ ಪಿಯೆಾಂವೆಯ ಾಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್ಯಲಲ್ತಯ ಾ

ಪಾ ಯ್ಕೀಗ್ ಕಸ್ಲ ಕಯೆಲತ್ಯ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂ

ಶಹರಿೀ

ಜಣ್ಚ್ ಜಾಂವಿಯ ಗಜ್ಲ.

ಜಿೀವಿಾಂನಿ

ಕತಾಂ

ಕಯೆಲತ್ಯ?

ನ್ಗರ್ಲಪ್ಲ್ಲಕೆಚ್ಯ ನ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂ

(ಮುಕೆಲ ೆಂ ಅೆಂಕಣ್ - ಜರ್​್ ಆರ್​್ ಚಿ

ತಾಂ ಉದ್ಲಕ್ ಬರಾಂಚ್ ಗ್ತಳುನ್ ಹುನ್

ಮಾಯ್ನ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

86 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಧಾ​ಾಂವಯ ಯ್ ಖಂಯ್... ತಕಾ ಸಕೆಾಂಡ್ ಪ್ಾ ೈಜ್ ಖಂಯ್... ಜವೆಾ ತ್ಯ'ರೇ ತಾಂ... ಹ್ಯಾ

ಪ್ಲ್ಾ ಯೆರ್ ಧಾ​ಾಂವಯ ಾಂಯ್. ಹೆಾಂ..

ತಯಹ್ಯಾ

ಧಾ​ಾಂವೆಾ ಚೊ

ಯಶಸಾ ಚೊ

ಘುಟ್ ಕತಾಂ? ಡೊಲ್ತಯ

:

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ತಿಸಿೆ ಬಾಯ್ಲ

ಹ್ಯಡೆಯ ಾಂ

ಲಕೊನ್ ಯೆತಾನ್ಹ ಲ್ಸಿಲ ಮೆಳ್ತಾ ) ಲಸಿಯ : ಹ್ಯಾಂ... ಆಯ್ಕಯ ನೇ... ಯೆತ್ರ ಪಳೆ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಸಾಂಗ್ತಯ ಾಂ

ಕತ್ರಯ ಾ

ಪಿಯೆನಾಕಾ

ಮ್ಾ ಣೊನ್...

ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ ಪಿಯೆನಾಕಾ

ಆಳೆರೇ

ಡೊಲ್ತಯ

ಪಿಯೆಾಂವೆಯ ಾಂ ಕಶೆಾಂಯ್ ಪಿಯೆಲ್ತಯ್... ಹ್ಯಲೊನ್ ಬದ್ಲಯ ಕ್

ಧಲೊನ್ ತಿಕೆ್

ಯೆಾಂವ್ನಯ ಾ

ಲ್ಕಾನಾಸಾ ಾಂ

ನಿಟ್ಿ

ಚಲೊಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ ಾಂಯ? ಡೊಲ್ತಯ

:

ಹ್ಯಾಂವ್ ಪಿಯೆಲೊಯ ಾಂಚ್

ಹ್ಯಲೊಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಲೊಾಂಕ್. ತರ್ಜ ಬರಿ ನಿಟ್ಿ

ಚಲಯ ಾಂ

ತರ್

ವಿಸಿ್

ಕೀಣ್

ಮ್ಚ್ತ್ರಲಯ್ತ? ಲಸಿಯ

: ತಾಂ ಮೊರಾಂದ...

ಖಂಯ್ಕಗ ೀ

ಆನಿ

ಬಾಯೆಯ ನ್ ದೃಶ್ಾ

ಮ್ಚ್ತಿಾ ...

ಧಾ​ಾಂವ್ನಡ ವ್ಾ

ಚಾಂತಯ ಾಂ

ಲಸಿಯ ...

ಧಾ​ಾಂವಯ ಾಂಚ್... ಸಕೆಾಂಡ್ ಪ್ಾ ೈಜ್....

(ಡೊಲ್ವಲ ಸ್ಟ್ರ ಪಿಯೆವ್ಕಾ ಲಕೊನ್

ಹ್ಯಕಾ

ಘುಟ್

ಸ್ಲೊ ೀಟ್ಕಸ ಲ

ದಸ

ಪ್ರೀರ್ ಬಾರಿೀ

ಲಸಿಯ : ಕಸಲಾಂ ಇನಾರ್ಮ ಮ್ಚಳೆು ಾಂ? ಡೊಲ್ತಯ : ಇನಾರ್ಮ... ಚೈನಿೀಸ್‍ಲ್ ಟೈರ್ಮ ಫಿೀಸ್‍ಲ್ ಎಲ್ರ‍್ರ್ಮ... ವ್ನಚ್ಯಚ್ಯಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಹಿಕರಿ - ಡಿಕರಿ. ಹೆಾಂ ವ್ನಚ್ ಲ್ತಟ್ ಪ್ರಟ್ ನ್ಾ ಯ್. ಹೆಾಂ

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ

ಘಚ್ಯಾ ಲಾಂಕ್

ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ನ್ಾ ಯ್ ಸಗ್ತು ಾ ಸಜಯ್ತಲಾಂಕ್ ಜಗಯ್ತಾ .

ಲಸಿಯ : ತಾಂ ಕಶೆಾಂರೇ? ಡೊಲ್ತಯ : ಆಳೇ ಎಲ್ರ‍್ರ್ಮ ವ್ನಜಾ ನಾ... ಘರ‍್ಾಂತೊಯ

ಉಾಂದರ್

ಭಿಾಂಯ್ತನ್

ಕಾ​ಾಂಪ್ಲ್ಾ ಆನಿ ಭಿಾಂಯ್ತನ್ ಘರ‍್ಭಿತರ್ ಹೆಣ ತಣಾಂ ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ ... ತವ್ಳ್‍ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮ್ಚ್ಜಾ ಕ್ ಜಗ್ ಜತ್ರ. ಮ್ಚ್ಜರ್ ಮಯ್ತಾಂವ್

ಮ್ಾ ಣೊನ್

ಉಾಂದ್ಲಾ ಕ್

ಧರಾಂಕ್ ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ ... ತ್ರಣಾಂ ಧಾ​ಾಂವ್ನಯ ಾ ಪ್ರಸಲರ್ ಆಯ್ತಿ ನಾ​ಾಂ

87 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬೊಶಯ್ಕ, ವಮಾ ಾಂ

ಗ್ತಯ ಸ್‍ಲ್, ಪಡೊನ್


ಆವ್ನಜ್ ಜತ್ರ. ತವ್ಳ್‍ ಗೇಟಿಲ್ತಗ್ದಾಂ

ಲಸಿಯ : ಬರಾಂ ಕೆಲಾಂಯ್... ನ್ಸಲಕ್ ಖುಶ

ಭಾ​ಾಂಧುನ್ ಘಾಲೊಯ ಆಮೊಯ ಪ್ಟೊ ಬೌ

ಜಲ ಆಸಾ ಲ.

ಬೌ ಕನ್ಲ ಧಾ ಘರ‍್ಾಂಕ್ ಆಯ್ಕ್ ಾಂಚ್ಯಾ

ಡೊಲ್ತಯ

ಪರಿಾಂ

ಆವ್ನಜಕ್

ಪತ್ರಾ ಲನ್

ಸಜಚೊಲ ಆಲಕಾಸ ರ್ಮ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಜನ್ಯಲ್ತ

"ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಕಡೆ ರ‍್ವನ್ "ಯ ಡೊಲ್ತಯ .. ತಜಾ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಪ್ಟ್ಕಾ ಕ್ ಥಂಡ್ ರ‍್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ತಮ್ಚಯ

ಕಸ್‍ಲ್

ಉಗಯೆಯ ...

ಯ್ತ" ಮ್ಾ ಣ್ ಅರ‍್ಬಾಯ್ ದತ್ರನಾ

ಮ್ಾ ಜಾ

ಸವೆಕ್

ಫಕತ್ಯಾ

ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್

ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ಸಮೇಸಾ ಾಂಕ್ ಜಗ್ ಜತ್ರ.

ರಪಯ್'ಗ್ದೀ

ಲಸಿಯ : ತರ್ಜಬರಿಚ್ಯ ತ್ರಾ ವಚ್ಯಚ್ಯಾಂಯ್

ಮ್ಚ್ಕಾಯ್ಕೀ ವ್ಾ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಭಗ್ಯ ಾಂ

ಸ್ಕ್ ರ ಸಡಿಲ್ ಜಲ್ತಾ ತ್ಯ ಜಯಾ ಯ್...

ಲಸಿಯ ... ಪರತ್ಯ ಚಡಿತ್ಯ ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ ರಪಯ್

ವ್ಾ ಯೆಾ ೀ..

ದಲ.

ಘಾಂಕಾ​ಾ .

ತ್ರಾ

ಪ್ರೀಯ್ಾ

ತಾಂ

ಆಸು ತಾ ಕ್

:

ಕಾಲಾಂ

ಖುಶ

ಮ್ಚ್ಾಂಡೊ ತಮ್ಚಯ

ಲಸಿಯ ...?

ಖೊಪ್ಪಲನ್

ದ್ಲಾಂತ್ಯ

ತಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ಘಾಸಯ ...

ನಾಣಯೆಯ ಾಂ...

ಸರ್?

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲಾಂ.

ಎಡಿ್ ಟ್ ಜಲೊಯ ಯ್ ಖಂಯ್...

ಲಸಿಯ

ಡೊಲ್ತಯ : ವ್ಾ ಯ್.. ಎಡಿ್ ಟ್ ಜಲೊಯ ಾಂ.

ನ್ಸಲಕ್ ಅನಿಕೀ ಖುಶ ಜಲ ದಸಾ ..

ಡಿಸಯ ಜ್ಲ ಜಲ್ತಯ ಾ

ಡೊಲ್ತಯ

ದಸಚ ಗಜಲ್

: ಶೆಾಂಬೊರ್ ರಪಯ್ ಜಲ. :

ಖಂಯ್ಕಯ

ಗೊತ್ರಾ ಸಯೆ ತಕಾ?

ಪತ್ರಾ ಲನ್

ಲಸಿಯ : ನಾ ಕತಾಂ ಜಲಾಂ ತಕಾ?

"ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ತಮ್ಚಯ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ತಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ಡೊಲ್ತಯ : ಡಿಸಯ ಜ್ಲ ಜವ್ಾ

ಭಾಯ್ಾ

ಮ್ಚ್ಾಂಡೊ

ಸತ್ರಲನಾ ಎಕೆಯ ಾಂ ನ್ಸ್‍ಲ್ಲ ಯವ್ಾ ತಕಯ

ಮ್ಾ ಜಾ

ಖೊಪಿಲತ್ಯಾ 'ವೆಚ್ಯಾಂಗ್ದೀ ಸರ್'

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲಾಂ.

ಆಮ್ಚ್​್

ಪಳೆಯ್ತ ಸರ್ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಲಾಂ. ಲಸಿಯ

:

ಹ್ಯಾಂ

ಕಳೆು ಾಂ...

ಲಸಯ .... ಕಾ​ಾಂಯ್

ಖುಶ

ಚ್ಯಕೆಾ ಕ್

ಲಸಿಯ ..

ಖೊಪ್ಪಲನ್

ದ್ಲಾಂತ್ಯ

ಘಾಸಯ ..

ನಾ​ಾ ಣಯೆಯ ಾಂ...

ಇತಯ ಚ್ಯ 'ಗ್ದೀ

ಮ್ಚ್ಕಾ

ಆಯ್ಕಯ

ಸರ್ ರ‍್ಗ್

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ಶೆಾಂಬೊರ್

ರಪಯ್ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ ಕಾಣಘ ಲ ಆನಿ ಮ್ಾ ಳೆಾಂ

ಪಯ್ತಶ ಾ ಾಂಕ್ ದಸಾ ..

"ಆಳೆಬಾ.. ತಯರ್ಜಾಂ ಋಣ್ ಪಯ್ತಶ ಾ ಾಂನಿ

ಡೊಲ್ತಯ : ವ್ಾ ಯ್ ಲಸಿಯ ... ಮ್ಚ್ಕಾಯ್ಕೀ

ಫಾರಿಕ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಯ್ತಾ ... ದ್ಲಕುನ್

ಭಿಮ್ಲತ್ಯ ದಸಿಯ ... ಮ್ಾ ಜಿ ತ್ರಣ ಬರಿ ಚ್ಯಕಾ

ತಾಂ ಆಮ್ಚಗ ರ್ ಯ... ತವೆಾಂ ಕೆಲಯ ಬರಿಚ್

ಕೆಲ್ತಾ

ಹ್ಯಾಂವಿೀ

ನ್ಯಾಂ...

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಮ್ಾ ಳೆಾಂ

ತರ್ಜ

ದ್ಲಾಂತ್ಯ

ಘಾಸಾ ಾಂ...

"ಆಳೇಬಾ... ತವೆಾಂ ಕೆಲ್ತಯ ಾ ಚ್ಯಕೆಾ ವ್ವಿಲಾಂ

ಹ್ಯಾಂವಿೀ ತರ್ಜ ಕಸ್‍ಲ್ ಉಗಯ್ತಾ ಾಂ, ಆನಿ

ಹ್ಯಾಂವ್ ವ್ಯ್ಾ ಪಡೊಯ ಾಂ. .. ತಕಾ ದೇವ್

ಹ್ಯಾಂವ್'ಚ್ಯ ತಕಾ ನಾ​ಾ ಣಯ್ತಾ ಾಂ"

ಬರಾಂ ಕರಾಂ..ಧರ್ ..ತಕಾ ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್

ಲಸಿಯ : ಹ್ಯಾಂ....!

ರಪಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಇನಾರ್ಮ ದಲಾಂ.

----------------------------------------88 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಮಗ್ತ, ತುಕಾ ಕಿತಿಲ ೆಂ ರುಪ್ೆಂ...? _ ಮೆಕಿೊ ಮ್, ರ್ಲರಟೊರ . "ಹ್ಯಯ್ ವಿನ್ಯ..."

"ವೈ ನೊಟ್. ಮಸ್‍ಲ್. ಮ್ಚಲೊರ‍್..ಕತಾಂ

ಎಕುಸ ರಾಂ ಲೈಬಾ ರಿಾಂತ್ಯ ಬುಕಾ ಮ್ಧಾಂ

ಅಜ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಉಡ್ಸ್‍ಲ್.. ಆಜ್ ಎಕೆಯ ಾಂಚ್

ಚಡ್​್ ಲೊಯ ಾಂ

ಆಸಯ್...

ಹ್ಯಾಂವ್

ಚಲಯೆಚ್ಯಾ

ವೆರ್

ಇಜ್

ರಿಹ್ಯನ್...?'

ಬಾರಿೀಕ್ ತ್ರಳ್ಯಾ ಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡೊಯ ಾಂ.

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಸವ್ನಲ್ತಾಂ ವ್ಯ್ಾ ಸವ್ನಲ್ತಾಂ

ಮ್ಾ ಜಾ ಮುಕಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟ್ಸ ಲ

ಘಾಲಾಂ.

ವಿಭಾಗ್ತಾಂತಯ ಾಂ

"ತಶೆಾಂ ಕಾ​ಾಂಯ್ ನಾ ವಿನ್ಯ... ಐ ವ್ನಾಂಟ್

ಮ್ಚಲೊರ‍್

ಉಭ್ಾಂ

ಜಸ್‍ಲ್ಿ ಎ ಸ್ ಲ್ ಹೆಲ್ು .. ಪಿಯ ೀಸ್‍ಲ್ ಯ್ತರ್...."

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ.

ತ್ರಣ ಗೊಮಿ ಆಡ್ ಘಾಲ. "ಹ್ಯಯ್ ಮ್ಚಲ್ತಯ "' ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಬ್ಲ್ಕ್

"ವ್ನಯ್ ನೊಟ್....ಸಾಂಗ್ತಯ ಾ ರ್ ನ್ಯ ಕಳೆಯ ಾಂ

ದ್ಲಾಂಪ್ಪನ್ ಪಾ ಶ್ಚಾ ಥಲಕ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಸ್ಲ

ಮ್ಚ್ಕಾ.."

ಪ್ಲ್ಟಯ್ಕಯ ಾ .

ದ್ಲಕಯ್ಕಯ ..

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಆತರ‍್ಯ್

"ವಿನ್ಯ.. ತಾಂ ಜಣ್ಚ್ಾಂಯ್ ..ಹ್ಯಾಂವ್ "ವಿನ್ಯ ಕೆನ್ ಐ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್?" ತಾಂ

ಜೂನಿಯರ್ ಸುಿ ಡೆಾಂಟ್.. ಒನಿಯ

ಪ್ಪಡ್

ಮಂತ್ಯಸ ಲಫ್ಿ .. ವಿ ಜಸ್‍ಲ್ಿ ಸಿ ಟ್ಲಡ್

ಕನ್ಲ ಬಸಯ ಾಂ ದ್ಲಗ್ನ್,

ಬಾ​ಾ ಗ್ ಗಳವ್ಾ .

ಹೆಾಂಡ್

ಸಿಕ್ಸ

ಲ್ವಿಾಂಗ್.. ಆನಿ ತಕಾಯ್ಕ ಗೊತ್ರಾ ಸ 89 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾಂವ್

ತ್ರಾ

ಮೊೀಗ್

ಕತ್ರಲ

ಮ್ಾ ಜಾ

ರಿಹ್ಯನಾಚೊ

ಕತೊಯ

ಮ್ಾ ಣೊನ್"

ತೊಾಂಡ್ಕ್'ಚ್

ದ್ಲಕಯ್ಕಯ .

ತಾಂ

"ಸ್ಲಡ್... ತೊ ವಿಶಯ್ ಪಸಲನ್ಲ್...

ಪಳೆಾಂವ್​್

ಡಸಂಟ್ ಮ್ಚಟರ್ ಟುಮೊರಲ ಐ ವಿಲ್

ಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ.

ಬ್ರಾ ಾಂಗ್

"ಸ್ಲ.. ವ್ನಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಡ ಫೊರ್ ಯು?"

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಬ್ಲ್ಕ್ ವಿಾಂಚೊಯ ಆನಿ ತಾಂಯ್ಕೀ

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತ್ರಕಾಚ್ಯ ಪಳೆಲಾಂ.

ಉಟ್ಲಯ ಾಂ.

"ವಿನ್ಯ

ಯು ಜಸ್‍ಲ್ಿ ಡ

ಡೊಾಂಟ್

ವ್ರಿೀಲ'

ಸಮಯ ಾಂಗ್..

ಹ್ಯಾಂವ್ ಜಣ್ಚ್ಾಂ... ತಾಂ ಎಕ್ ಬರ ರ‍್ಯಿ ರ್...

ಸರ್ಮ...

*

*

*

'ವ್ನಲ್ ಮ್ಚ್ಾ ಗಜಿನಾ'ರ್

ಪೂರ‍್ ತಜೊಾ ಚ್ಯ

ಕವಿತ್ರ... ಮ್ಚ್ಕಾ

'ರವಿವ್ಮ್ಲ ಆಟ್ಸ ಲ ಎಾಂಡ್ ಸಯನ್ಸ '

ಥೊಡೆ ಬರ ವ್ಡ್ಸ ಲ ಸಂಗ್ದಾಂ ಘಾಲ್ಾ

ಕಲಜಿಾಂತ್ಯ ತಿಸಾ ಾ

ಮ್ಾ ಜ ಮೊಗ್ತಳ್‍ ರಿಹ್ಯನಾಕ್ಲ ದೀಾಂವ್​್

ವಿಬಾಗ್ತಾಂತ್ಯ

ಎಕ್-

ಬರಯ್...

ಶಕಾ​ಾ ಲೊಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್. ಕಲ್ತ ಸಂಘಾ​ಾಂತ್ಯ

ಕರಾಂಕ್

ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜವ್ಾ ಸಕಾ ಯ್ ರಿತಿನ್ ವ್ನವ್ಾ

ದೀನ್

ದ್ಲಾ ಟ್ಕಸ ಲ್..'

ಕವ್ನಾ​ಾಂ

ತಾಂ

ವಿನ್ವಿಾ

ಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ

ಕನ್ಲ,

'ವ್ನಾ ವ್...

ತಿತಯ ಾಂಚ್ ಮೂ, ತಮ್ಚ್ಯ ಾ

ರಮಯ್ಕ

ಜೂಲಯೆಟ್

ಎಪಿಸ್ಲಡ್ಾಂತ್ಯ

ಬರವ್ಾ

ದೀವ್ಾ

ಆಟ್ಸ ಲ

ಕವಿತ್ರ

ತಶೆಾಂಚ್

ವ್ಸಲಚ್ಯ ಭಿ.ಎ. ಕಾಣಘ ವ್ಾ

ವ್ನಚನ್

ಕಚ್ಯಲಾಂ

ಕಾಲಜಿಚ್ಯಾ

ಮ್ಚ್ಾ ಗಜಿನಾ'ಚ್ಯರ್ ಪಿಸಯ್

'ವ್ನಲ್

ಕವಿತ್ರ

ಬರಂವಿಯ

ಮ್ಾ ಜಿ.

ಮ್ಚ್ಾ ಗಜಿನಾಚ್ಯರ್

ಚಡ್ವ್ತ್ಯ

ಮ್ಾ ಜಿಾಂಚ್

ಕವಿತ್ರ

ಹ್ಯಾಂವ್ಾಂಚ್ ಕಾ​ಾಂಯ್...' ಮ್ಾ ಣೊನ್

ಆಸಾ ಲಾಂ. ತಶೆಾಂ ಜಲ್ತಾ ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಸಕಾಿ ಾಂಕೀ ಮೊಗ್ತಚೊ ಆನಿ ವ್ಾ ಳಿ್ ಚೊ.

ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್

ದಳೆ

ಮ್ಚಳಯ್ತಾ ನಾ ತಾಂ ಲ್ರ್ಜನ್ ಹ್ಯತ್ರಾಂತೊಯ ತವ್ನಲೊ ಚಡಡ ನ್ ಸಕಾಯ ಪಳೆಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ.

ಮ್ಾ ಜಾ

ಕುಟ್ಕ್

ಜಲ್ತಾ ರ್

ವಿಶಾಂ ಸಾಂಗ್ಯ

ಡ್ಾ ಡಿಕ್

ಧಾಕೆಿ ಾಂ

ಕವಿತ್ರ ಆಸತ್ಯ... ಆದಾಂ ಬರಯ್ಕಲಯ ಾಂ..."

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಮ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾ ಲ.

ಆದಯ ಾಂ

ಆಮ ದಗ್ತಾಂಚ್ ಭುಗ್ದಲಾಂ. ಮ್ಾ ಜಾ

ಉಡ್ಸ್‍ಲ್

ಯವ್ಾ

ನಾಕ್ ಘಸಿ​ಿ ಲಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ.

ಪ್ಲ್ಟ್ಲಯ ಾಂ

ಭಯ್ಾ

ಜವೆು

ಎಕ್

"ಜಯ್ಾ , ಮ್ಾ ರ್ಜ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ಸಬಾರ್ ಮೊಗ್ತ ಘಡಿತ್ರಾಂ

ವ್ಸುಾ ರ‍್ಚ್ಯಾಂ

ಮ್ಾ ಜಾ

ತರ್

ಕನ್ಯಾ ಾಂಟ್

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತಾಂತ್ಯ ಆಟಿಾ ಶಕಾ​ಾ ಲಾಂ. "ಮ್ಳ್ಯಾ ರ್..." ತ್ರಣಾಂ ಅತರ‍್ಯ್ 90 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಶೊಪ್


*

*

*

*

ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್

ಕಾಂಡ್ಟ್ಕಾ ನ್

ವ್ನಡ್ಲಲೊಯ . ಮೊಲ್ತಧಕ್ ವಕ್ಸ ಲವೆಗನ್ ಮ್ಚಲೊರ‍್... ಎಕ್

ಗ್ತಡಿ ತ್ರಣ ಬಾಪಯ್ ಥವ್ಾ ಹಟ್ಕಿ ನ್

ಸ್ಲಭಿತ್ಯ

ಭಾವಿಯ ,

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ

ಮ್ಚ್ಗೊನ್

ಘೆತ್ಯಲಲಯ

ಸಯ್ಾ .

ತೊ

ಕಲಜಿಾಂತ್ಯ. ಹಳ್‍ಾ ಗೊಾಂವ್ನ ರಂಗ್ತಚ್ಯಾಂ,

ಹ್ಯಾ ಚ್ಯ ಯ ಕಲಜಿಾಂತ್ಯ ಬ್ರ.ಎ. ಕತ್ರಲಲೊ.

ಸ್ಲಬ್ರತ್ಯ ನಿಳೆಶ ಮಣ್ಕ್ ಳೆ ದಳೆ ಆನಿ

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಫೆಾ ಾಂಡ್ಸ ಾಂಕ್ ಘೆವ್ಾ ಗ್ತಡಿಯೆರ್

ಲ್ತಾಂಬ್ ಕಸ್‍ಲ್ ಹದ್ಲಾ ಲರ್ ಘಾಲ್ತನ್

ಭಾಂವೆಯ

ಸಕಾಡ ಾಂಕೀ ಪಿಶ್ಚಾ ರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಲಾಂ. ತಾಂ

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಬರಾಂ

ಗ್ಾ ೀಸ್‍ಲ್ಾ ಲಕಾಯೆಕ್ ಮ್ಚಲೊರ‍್ ಭಪೂಲರ್

ನಾಚು ಣ್

ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್

ಜವ್ನಾ ಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ

ಕಲಜಿಚ್ಯಾ

ಹಯೆಲಕಾ

ತ್ರಕಾ

ಸದ್ಲಾಂಚ್ಯಾಂ

ಸ್ಲಬಾಯೆಕ್

ಭುಲ್ತಲಯ ಾಂ.

ತ್ರಕಾ

ಪಿಶೆಾಂ.

ಅನಿ

ಇಾಂಪ್ಾ ಸ್‍ಲ್ಸ

ಕಚ್ಯಲ

ಕಾಯಲಕಾ ಮ್ಚ್ಾಂತ್ಯ ತ್ರಚೊ ಎಕ್ ಪ್ಪಣಿೀ

ಖ್ಯತಿರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಮ್ಚಲೊೀರ‍್ನ್

ನಾಚ್ ಅಸಾ ಲೊಚ್ಯ . ತ್ರಚೊ ಬಾಪಯ್

ಕವ್ನಾ​ಾಂ ಬರವ್ಾ ದೀಾಂವ್​್ ಮ್ಾ ರ್ಜಲ್ತಗ್ದಾಂ

ತ್ರಲೂಕಾ​ಾಂತ್ಯ

ರಿಕೆಾ ಸ್‍ಲ್ಿ ಕೆಲಯ ಾಂ.

ಕತ್ರಲಲೊ

ಕಯ ಕಾಲಚ್ಯಾಂ

ತರ್

ಆವ್ಯ್

ಕಾರ್ಮ ಘರ್

ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾ ಲ. ತ್ರಕಾ ಎಕ್ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಾ ಾಂತ್ಯ

ರ‍್ತಿಚ್ಯಾಂ ರ್ಜವ್ನಣ್ ಜತಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್

ಶಕಯ ಭಾವ್ಲಯ್ಕೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ .

ಬಡ್ಿ ರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಾ ಜಾ ಫೊನ್

ಆಯೆಯ ವ್ನರ್ಲ

ಪಿಯುಸಿ

ಸಕಶ ನಾ​ಾಂತ್ಯ

ಭತಿಲ

ಕ್

ಆಟ್ಸ ಲ

ಜಲಯ ಾಂ.

ತಾಂ

ಮ್ಚಮೊರಿಾಂತ್ಯ

ಜಗವ್ಾ

ದವ್ರ್ಲಲಯ ಾಂ

ಕವ್ನಾ​ಾಂ ಸ್ಲಧುಾಂಕ್ ಲ್ತಗೊಯ ಾಂ.

ರಿಹ್ಯನಾಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ತರ್ ಪಡ್ಲಲಯ ಾಂ ಆನಿ

ಕವ್ನಾ​ಾಂ ಸಲಕ್ಿ ಕರಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲಚ್ಯ

ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಗ್ತು ಾ

ವ್ನಚ್ಯಾ ಆಸಾ ಾಂ ಮ್ಜಾ ಮ್ತಿ ಪಡ್ಿ ಾ ರ್

ಕಲಜಿಚ್ಯಾ

ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್ ಗೊತ್ರಾ ಸಯ ಾಂ.

ಪ್ಲ್ಟಿಯ ಾಂ ಘಡಿತ್ರಾಂ ಉಡ್ಸಕ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ. ಸುಮ್ಚ್ರ್ ದೀನ್ ವ್ಸಲದಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯ ಾ

ರಿಹ್ಯನ್...

ಸಜರ‍್

ತೊ ಎಕ್ ಗ್ಾ ೀಸ್‍ಲ್ಾ ಸ್ಲಭಿತ್ಯ ಚ್ಯಡೊ. ಕಸ್‍ಲ್

ಭಾಡ್ಾ ಕ್

ಲ್ತಾಂಬ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಹಿರೀಬರಿ ದಸಾ ಲೊ.

ಕುಟ್ಕ್ ಚ

ತ್ರಚೊ ಡ್ಾ ಡಿ ಬ್ರಸಾ ಸ್‍ಲ್ಲ ಮ್ಚನ್. ತ್ರಾಂಕಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ ನ್ಯಣ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್'ಲೊಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

"ನಿತ್ರಾ ದ್ಲರ್ ಟ್ಕಾ ವೆಲ್ಸ " ಮ್ಾ ಣ್ ಏಜನಿಸ

ಸಮ್ಚ್ಾ ಲ್ತಯ ಾ

ಆಸ್ಲನ್ ತ್ರಚ್ಯಲ್ತಗ್ದಾಂ ಸಾ ಾಂತ್ಯ ಬಾರ‍್

ಧುವ್ ಅಟ್ಕಾ

ಬಸಸ ಾಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ.

ತ್ರಚ್ಯಾಂ ನಾ​ಾಂವ್ ಪಿಾ ನಿಸ ಯ್ತ. ಬಾಪ್ಪಯ್

ರಿಹ್ಯನ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯ್​್ ಎಕ್ಲಚ್ಯ ಪೂತ್ಯ

ಪ್ರಲಸ್‍ಲ್ ತರ್ ಅವ್ಯ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳಿು . 91 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಎಕ್

ಕಾ ಸಾ ಾಂವ್

ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂ. ತದ್ಲಾ ಾಂ

ಚಡ್

ಕುಟ್ಕರ್ಮ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಚಯ್

ಪಮ್ಚ್ಲಣ ತ್ರಾಂಕಾ ಎಕ್ ವ್ಸಲಾಂ ಪ್ಲ್ಾ ಯೆಚ್ಯಾಂ.


ಪಿಾ ನಿಸ ಯ್ತ

ನ್ಸಿಲಾಂಗ್

ಅನಿ

ಹುಾಂಬಾ​ಾ ರ್ ರ‍್ವನ್ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ 'ಆಪ್ಪನ್

ಪ್ಪಣ್

ವೆತ್ರಾಂ' ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚ್ಯಡ್ಾ ನ್

ಯೆವ್ಾ

ಬಾಯ್ ಕತ್ರಲನಾ ದಳ್ಯಾ ಾಂತ್ಯ ದುಖ್ಯಾಂ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಸ್ಲಮ್ಚ್ರ‍್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಪಳೆಯ್ಕಯ ಾಂ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ ಕಲಜಿ

ಚಲ್ತಾ ಲಾಂ.

ಥವ್ಾ ಪ್ಲ್ಟಿಲಲ ಯೆತ್ರನಾ ತಿಾಂ ನಾತ್ಯ ಲಯ ಾಂ.

ಮ್ಾ ರ್ಜಲ್ತಗ್ದ ಕಾಲಜಿಕ್ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಬೈಕ್

ಚ್ಯಡ್ಾ ಚ್ಯಾಂ ವ್ನಾ ಟ್ಕಸ ಪಿೀ ಚಲ್ತನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ,

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ನ್ ತಣಾಂಚ್ ಪ್ಲ್ಸ್‍ಲ್ ಜತ್ರನಾ

ಪ್ರನ್ ನಂಬರಿೀ ಆಫ್ ಆಸ್‍ಲ್ ಲಯ ಾಂ.

ತಾಂ

ಸುಮ್ಚ್ರ್

ಹೊಸಿ ಲ್ತಾಂತ್ಯ ಹಯೆಲಕಾ

ಶಕಾ​ಾ ಲಾಂ

ರ‍್ವ್ನಾ ಲಾಂ.

ಸನಾ​ಾ ರ‍್

ಬಸಸ ರ್

ಘರ‍್

ಥವ್ಾ

ದ್ಲಾಂವೆಯ

ಪಳೆತ್ರಲೊಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್

ಮ್ಚ್ಕಾ

ತ್ರಕಾ

ಸಜರಿ

ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್

ದಸ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ

ದುಸಾ ಾ ಚ್ಯ

ನಂಬಾ​ಾ

ಫೊನ್ ಕನ್ಲ 'ಬಾಪ್ಲ್ಯ್ಾ

ತ್ರಣ ಥವ್ಾ ಸೈರಿಕ್

ಮ್ಚ್ಕಾ ಹ್ಯಸ್ಲ ಪ್ಲ್ಟಯ್ತಾ ಲಾಂ, ಆಮ

ಪಳೆಯ್ತಯ ಾ . ಮ್ಾ ರ್ಜಾಂ ಕಾಜರ್ ವೆಗ್ದಗ ಾಂಚ್

ದಗ್ತಾಂಯ್ ಹ್ಯತ್ಯ ಉಕುಯ ನ್ ಹ್ಯಯ್

ಅಸ.

ಬಾಯ್

ವಿಶಯ್

ಕತ್ರಲಲ್ತಾ ಾಂವ್.

ಅಪೂಾ ಪ್

ಮ್ಚ್ಕಾ ಉಲಂವಿ್ ೀ ಮ್ಚಳ್ಯಾ ಲಾಂ. ಬಾಪ್ಪಯ್

ಪ್ರಲಸ್‍ಲ್

ಭಿಾಂಯ್ತನ್

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ತಜ

ಮ್ಾ ಜ

ಪಪ್ಲ್ು ಕ್

ಮೊಗ್ತಚೊ

ಕಸ್ಲ

ಕಳ್ಯು ಗ್ದೀ

ಗೊತಾ ನಾ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಹಿ ಸೈರಿಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ

ಕೆದ್ಲಾ ಾಂಯ್

ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ ಕ್

ಮ್ಚ್ಕಾ

ಮ್ಚ್ಲಲಾಂ.

ದಯ್ತಕರನ್ ಮ್ಚ್ಕಾ ವಿಸರ್ ಮ್ಾ ಣ್

ಬೈಕಾರ್ ಬಸ್ಲಾಂಕ್ ಒತ್ರಾ ಯ್ ಕೆಲಯ ನಾ.

ಸಾಂಗೊನ್

ತ್ರಚ್ಯಾಂ

ಘೆವ್ಾ

ಉಡ್ಸಕ್ ಹ್ಯಡನ್ ಪ್ರನ್ ಕಟ್ಿ

ಚ್ಯಟಿಾಂಗ್

ಕೆಲಯ ಾಂ ತ್ರಣಾಂ.. ತ್ರಚ್ಯ ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ತಾಂ

ಕತ್ರಲಲೊಾಂ ಆನಿ ಕವ್ನಾ​ಾಂ ರಪ್ಲ್ರ್

ನಂಬಾ​ಾ ರಿೀ ಪಿಾ ನಿಸ ಯ್ತ ಮ್ಚಳ್ಯನಾ ಜಲಾಂ.

ಮೊೀಗ್ ಉಚ್ಯತ್ರಲಲೊಾಂ.

ಆಶೆಾಂ

ಆನಿ ತಾಂಯ್ ಖುಶೆನ್ಾಂಚ್ ವ್ನರ್ಚನ್

ವಿಸ್ಲಾ ನ್ ಶಕಾು ಾಂತ್ಯ ಮ್ತ್ಯ ಕೆಾಂದಾ ತ್ಯ

ಮ್ಾ ಜಾ ಮೊಗ್ತರ್ ಆಸ್‍ಲ್'ಲಯ ಾಂ.

ಕರನ್ ಆಸುಲೊಯ ಾಂ.

ದೀಸ್‍ಲ್ ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ ಲ. ಆನಿ ಎಕ್ ದೀಸ್‍ಲ್

*

ವ್ನಟಸ ಪ್

ಹ್ಯಾಂವ್

ಅಛಾನ್ಕ್

ನಂಬರ್

ಥೊಡೆಾಂ

ತ್ರಣಿ

ಭಾಡ್ಾ ಚ್ಯಾಂ

*

ಥೊಡೆ

ಹ್ಯಾಂವ್

*

ಆದ್ಲಯ

ಸಂಪೂಣ್ಲ

ವಿಶಯ್

ತ್ರಕಾ

*

ಘರ್

ಖ್ಯಲ ಕೆಲಯ ಾಂ.

ಮ್ಾ ಜಾ

ತ್ರಾ ದೀಸ್‍ಲ್ ತಿಾಂ ವೆಚ್ಯ ಪಯೆಯ ಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ

ವಳಿಾಂತೊಯ ಾ

ಸಜರ‍್ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ವೆತ್ರನಾ ಆಮ್ಚಗ ರಿೀ

ಕಾಗ್ತಿ ರ್ ಬರವ್ಾ ಮ್ಚಲೊರ‍್ ಖ್ಯತಿರ್

ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂ.

ರಡಿ ಕರನ್

ಕವ್ಲ್

ದ್ಲರ್

ಬಡವ್ಾ

92 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಆಸ್‍ಲ್ಲಲ್ತಯ ಾ ಚ್ಯರ್ ಲ್ತಯ್ಕಾ

ಕಾವ್ನಾ ಎಕಾ

ತ್ರಚ ವ್ನಟ್ ಪಳೆವ್ಾ


ಲೈಬಾ ರಿಾಂತ್ಯ

ವ್ನರ್ಚಾಂಕ್

ಬಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಾಂ

ಸಕಾಳಿಾಂಚ್.

ತ್ರಚ್ಯ ದಳೆ ಉಜಳ್ಯಾ ಲ. ತಾಂ ಖಂಚ್ಯಗ್ದೀ ಸಂಸರ‍್ಕ್ ಪ್ಲ್ವ್ಲಲಯ ಾಂ. ತಿತ್ರಯ ಾ ರ್ ಕಾಯ ಸಿಚ ಬಲ್ಯ ವ್ನಜಿಯ . ಮ್ಾ ಜಾ

ವರ‍್ಾಂ

ಸಡೆನೊೀವ್

ಜಲಯ ಾಂ.

ಹ್ಯತ್ರಾಂತಿಯ

ಚೀಟ್

ವೆವೆಗ್ದಗ ಾಂ

ಘೆವ್ಾ

ಪಪೂಾ ಲಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಪಮ್ಲಳ್ಯಕ್ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ

ಥಾಂಕ್ಸ ' ಮ್ಾ ಣ್ ಧಾ​ಾಂವೆಯ ಾಂ ತಾಂ. ಹ್ಯಾಂವಿೀ

ತಕಯ

ಉಟೊಯ ಾಂ.

ಉಕಲಯ .

ಸ್ಲಬ್ರತ್ಯ

ನಿಳ್ಯಶ ಾ

ಚೂಡಿದ್ಲರ‍್ರ್ ಕಸ್‍ಲ್ ಎಕಾ ಸಯ್ಕಡ ನ್

ಉಗವ್ಾ ಮ್ಚಲೊರ‍್ ಹ್ಯಸ್ಲನ್ಲ ಯವ್ಾ

ದೀಸ್‍ಲ್ ಧಾ​ಾಂವ್ನಾ ಲ. ಆನಿ ದಸಕ್ ಎಕ್

'ಹ್ಯಯ್ ವಿನ್ಯ' ಮ್ಾ ಣ್ ಹ್ಯತ್ಯ ಮ್ಚಳವ್ಾ

ಮ್ಾ ಳೆು ಬರಿ

ಆಮೊಸ ರ‍್ನ್ ಉಲ್ವ್ಾ

ಪ್ಲ್ವ್ನಾ ಲಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ

"ವ್ನಟ್ ಎಬಾವ್ಿ ದ್ಲಾ ಟ್ ವ್ನ್"

ತಾಂಯ್ ತಶೆಾಂಚ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ನಾ​ಾಂವ್ನಸಂಗ್ದ

ತಾಂ ವಿಚ್ಯರಿ.

ಪ್ರವ್ಲಡ್ ಕತ್ರಲಲಾಂ ರಿಹ್ಯನಾಕ್.

ಮ್ಾ ಜಿಾಂ

ಕವ್ನಾ

ತ್ರಕಾ

ವ್ನಾ ಟಸ ಪ್ಲ್ಕ್ ಆನಿ

ಹ್ಯಾಂವೆಲಲ ಚೀಟ್ ಬಾಯ್ಾ ಕಾಡಿಯ . 'ಕೆನ್ ಯು

ರಿೀಡ್

ತಾಂ

ಮ್ಚಲೊರ‍್ ಅನಿ ರಿಹ್ಯನಾಚೊ ಮೊೀಗ್

ಹ್ಯಾಂವ್

ದ್ಲಟ್ ಜವ್ಾ ಆಯ್ಕಲೊಯ . ಆಜ್ಲಕಾಲ್

ಅಯ್ತ್ ತ್ರಾಂ' ತ್ರಣಾಂ ಡೆಸ್ ಕ್ ಮ್ಚ್ತಾಂ

ಕಾ​ಾ ಾಂಪಸಾಂತ್ಯ, ಪ್ಲ್ಕಾಲಾಂತ್ಯ, ಪಬಾ​ಾ ಾಂತ್ಯ

ತಾಂಕೆಯ ಾಂ. ಕವಿತ್ರ ವ್ನಚ್ಯಾ ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್

ಭಾಂವ್ನಾ ಲಾಂ ತಿಾಂ. ಮ್ಚಲೊರ‍್ ಸಗ್ು ಾಂಚ್

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಪಿಶೆಾಂ ಜಲಯ ಾಂ ರಿಹ್ಯನಾಚ್ಯಾ ಮೊಗ್ತನ್.

ವ್ನರ್ಚನ್

ಭಗ್ಯ ಾಂ.

ಇಟ್....

ಪಿಯ ೀಸ್‍ಲ್...

ಸಾಂಗ್....

ಮೊಗ್ತರ್

ಪಡ್'ಲಯ

ಬರಿಾಂ

ಆನಿ ಉಮ್ಚ್ಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ಕವಿತ್ರ

ವ್ನಚಯ .

*

"ಮೊಗ್ತ ಮ್ಜಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರ‍್ಯ್ತ

ತೊ ದೀಸ್‍ಲ್ ಬಾ ಸಾ ರ್.

ಚ್ಯಾಂದ್ಲಾ ಾ

ವೀರ್ ಎಕ್ ಜಲಯ ಾಂ.

ರ‍್ತಿಾಂ ರ‍್ಕನ್ ಬಸಯ ಾ ಾಂ

*

*

ಧೊೀವ್ನಕ್...

ರ್ಜವ್ನಾ ಕ್

ಕಾ​ಾ ಾಂಟಿನಾಕ್

ವ್ನರಾಂ ಪ್ಪಣಿೀ ಜವ್ಾ

ಮ್ಚಲೊರ‍್,

ಹ್ಯತ್ಯ

ವೆಾಂಗ್ಾಂತ್ಯ ಆರ‍್ಯ್,..

ಯೆತ್ರನಾ

ಶಡೆಾ ಚ್ಯ

ಸಾ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ಕತ್ರಾ ದಸಾ ಯ್...

ತನಾಲಟ್ಲ ಲಪ್ರನ್ ಸಿಗ್ಾ ಟ್ ವಡ್ಾ ಲ.

ಕಾಳಿಜ್ ಭ್ಸಲಲಕತ್ರಲಯ್...?

ತ್ರಾಂಚ್ಯ ಮ್ದ್ಲಲಲ ರಿಹ್ಯನ್'ಯ್ಕೀ ಆಸ್‍ಲ್'ಲೊಯ . ತನಾಲಟ್ಕಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ಹ್ಯಾಂವ್ ಅನಿಕೀ ವ್ನರ್ಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ ಾಂ.

ಧುವ್ಾ

ಗ್ಲಯ ಾಂ ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ದ್ಲಗ್ನ್ಲ ಥೊಡೆ

ಹ್ಯತ್ರಾಂತ್ಯ ಕತಾಂಗ್ದೀ

ಆಸ್‍ಲ್'ಲಯ ಾಂ ದ್ಲಖೆಯ ಾಂ ತ್ರಣಾಂ. ಗ್ತಾಂಜ ಯ್ತ

93 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚರಸ್‍ಲ್.

ತಲಲ

ಕುಾಂದ್ಲಾ

ಆಡೊಸಕ್

'ಮ್ಚಲ್ತಯ , ಉಡ್ಸ್‍ಲ್ ದವ್ರ್, ಜಿೀವ್ನಘ ತ್ಯ

ಲಪ್ಲಲಯ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್​್ ನಾ ಲ ತ್ರಣಿಾಂ. ರಿಹ್ಯನ್

ಯ್ತ

ಸಗೊು ಚ್ಯ ಅಮ್ಚ್ಲ್ತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಲೊಯ .

ಪ್ರಾ ಬಯ ರ್ಮ ಸ್ಲಲ್ಾ

ಮ್ಚಲೊರ‍್ಕ್ ಅಜಪ್ಲ ಜಲಯ ಾಂ. ತ್ರಣಲಲ

ಕುಟ್ಕ್ ಚ್ಯಾಂಕ್,

ಸಪ್ಲ್ಾ ಾಂತಿೀ

ಭರ್ ತಾಂ ದೂಖ್ ದತಲಾಂಯ್"'

ದಳೆಭನ್ಲ

ಚಾಂತಾಂಕ್ಲ

ನಾತ್ಯಲಲಯ ಾಂ.

ದುಖ್ಯಾಂನಿ

ಜಡ್ಯೆನ್

ಕಾಯ ಸಿ ಕುಶನ್ ಮ್ಚಟ್ಕಾಂ ಕಾಡಿಯ ಾಂ ತ್ರಣಾಂ.

ಆಮೊಸ ರ್

ತರ್ಜ

ಖಂಚ್ಯಾಂಯ್

ಕರಿನಾ.., ತಜಾ

ಮೊಗ್ತಚ್ಯಾಂಕ್ಲ ಜಿಣಿ

"ತರ್ ಹ್ಯವೆಾಂ ಕತಾಂ ಕರಾಂ?" ತಾಂ ಅನಿಕೀ ರಡೆಯ ಾಂ.

"ತಕಾ ಖುಶ ಅಸಯ ಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಕಾ ತಜಾ *

*

*

*

ಕಾಳ್ಯಾ ಚೊ ರ‍್ಯ್ ಕರ್. ಹ್ಯಾಂವ್ ತಕಾ ಸಾಂಗ್ತತ್ಯ ದತ್ರಾಂ. ಹಯೆಲಕ್ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ

ರ‍್ತಿಕ್ ವರ‍್ಾಂ ಸಡೆ ನೊೀವ್ ಜತಿತ್ಯ.

ಹ್ಯಾಂವ್

ಸದ್ಲಾಂಚ್ಯ ಬರಿ ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ಬರಯ್ಕಲಯ ಾಂ

ಧಾಡ್ಾ ನಾ

ಕವ್ನ್

ರ್ಚಕನ್ ಪ್ರಳ್‍ಲಲೊಯ ಮೊೀಗ್ ಮ್ಚ್ಕಾ

ಮ್ಚಲೊರ‍್ಕ್

ಘಡೆಾ ನ್ಾಂಚ್

ತ್ರಣ

ಧಾಡೆಯ ಾಂ.

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಫೊನ್

ಪ್ಲ್ಟಿಾಂ

ಕವಿತ್ರ

ಹ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಚಳ್‍ಲಲಯ

ಕನ್ಲ ರಿಹ್ಯನಾಚ ಗಜಲ್ ಸಾಂಗ್ಳನ್ಲ

ಭಗ್ತಾ ಲಾಂ."

ರಡೆಯ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತ್ರಕಾ ಭುಜಯೆಯ ಾಂ.

ಹ್ಯಾಂವ್

ಪ್ಪಣ್ ತಾಂ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ ನಿರ‍್ಶೆನ್ ತೊವುಲಯ ಾಂ.

ಕಶ್ಚಿ ಲೊಾಂ.

ದುಸಾ ಾ

"ಮ್ಚ್ಕಾಯ್

ಹ್ಯಾಂವ್

ದಸ

ಸಕಾಳಿಾಂ

ಯೆಾಂವ್ನಯ ಾ

ಲೈಬಾ ರಿಾಂತ್ಯ

ಆದಾಂಚ್

ತಾಂ

ಬರವ್ಾ

ಚಾಂತ್ರಲೊಾಂ... ಬರಿ

ಉತ್ರಾ ಾಂ ತಜಿಾಂ

ತಿಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂಚ್ "ವಿನ್ಯ, ಐ ಹೇಟ್

ಥವ್ಾ

ರಿಹ್ಯನ್

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಮ್ಾ ಜಾ

ಸ್ಲಬ್ರತ್ಯ

ಉತ್ರಾ ಾಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಕ್ಲಚ್ಯ ಲ್ತಗ್ತಾ ಲಾಂ. ಇತಿಯ ಾಂ ಬೊರಿಾಂ ಉತ್ರಾ ಾಂ ಲಖೊಯ

ತ್ರಣಾಂ

ಮ್ಚ್ಕಾ ವಿಾಂರ್ಚಾಂಕ್ಲ

ಮ್ಚ್ಕಾ ರ‍್ಕನ್ಲಬಸ್‍ಲ್ಲಲಯ ಾಂ. ಯ್ತರ್.."

ತಕಾ

ತಾಂ ಅಜ್

ಮ್ಾ ಜಿ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾ ಯ್?" ದಳ್ಯಾ ಾಂನಿ

ಪಜಲಳ್‍

ಮೊಗ್ತಕ್ ಘಾತ್ಯ ಕೆಲೊ. ತ್ರಕಾ ಹ್ಯಾಂವ್

ದಡ್ಾ ಾ ನ್ ವ್ನಡೊಯ . ತ್ರಣ ಮೊಗ್ತನ್

ಬೊಗ್ಳಸ ಾಂಚ ನಾ. ಮ್ಾ ಜಾ ಫೆಾ ಾಂಡ್ಸ ಾಂಕ್

ಮ್ಾ ಜೊ ಹ್ಯತ್ಯ ಧಲೊಲ ತೊ ತ್ರಣಾಂ

ಹ್ಯಾಂವ್

ಮ್ಚಕು ಚ್ ಕೆಲೊನಾ...

ಕಶೆಲಲ ತೊಾಂಡ್

ದ್ಲಕಂವ್ಾ ?

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ದುಸಿಾ ಚ್ ವ್ನಟ್ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ..." ತಾಂ ಹುಸ್ ನ್ಲ ಹುಸ್ ನ್ಲ ರಡ್ಾ ಲಾಂ.

_ ಮೆಕಿೊ ಮ್, ರ್ಲರಟೊರ .

ಹ್ಯಾಂವೆಾಂ ತ್ರಚ್ಯ ದನಿೀ ಹ್ಯತ್ಯ ಧಲಲ... ------------------------------------------------------------------------------------------

94 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಗ್ ರ‍್ವೆಯ ಾಂ. ಏಕ್ ಮನುಟ್ ಜಲಯ ಾಂಚ್... ಲೊಸುಲನ್ ಪತ್ರಾ ಲನ್ "ತಾಂ ಕತ್ರಾ ಕ್ ವಗೊ ಆಸಯ್? ತವೆಾಂ ಆಶೆಾಂ ವಗ್ ರ‍್ವ್ನಯ ಾ ರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಕತಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂ?" "ಛೆ... ಛೇ... ಮ್ಧಾಂ ಉಲ್ವ್ಾ

ಧೊಶನಾಕಾ..

ಸಮ್ಚ್

ಮ್ಚ್ಕಾ

ಕನ್ಲ

ಲೇಕ್ಲ

ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಪಣಿೀ ಸ್ಲಡ್ ಮ್ಚ್ಕಾ... ************************* ಚ್ಯಕಲ : ತೊ ತ್ರಾ

ಘಚೊಲ ಖಂಯ್

ಗ್ಲ್ತ ಮ್ಚ್ಮ್ ? ಮ್ಚ್ಮ್ : ಕೀಣ್ ಪ್ಪತ್ರ ತೊ? ಚ್ಯಕಲ : ತೊ ಪಳೆ ಮ್ಚ್ಮ್ .. ತಜಾ ಹ್ಯತ್ರಕ್ ಸುವಿ ತೊಪ್ಲ್ಾ ಲೊ.. ಮ್ಚ್ಮ್ : ತೊೀಗ್ದೀ.. ತೊ ದ್ಲವ್ನಚ್ಯಾ ಘರ‍್ ಗ್ಲ್ತ. ಪ್ಪತ್ರ...

_ ಜ್ರಫಿೆ , ಜ್ರಪ್ಪಾ

ಚ್ಯಕಲ

ಪ್ಾಂಗ ಲೊಸುಲಚ್ಯಾಂ ಕಾಜರ್ ಜಲಾಂ

ಆನಿ

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಹನಿಮೂನಾಕ್

ಹೊಕೆಯ ಕ್ ಗ್ಲೊ.

ಘೆವ್ಾ

ಥಂಯಸ ರ್

ಖಟ್ಕಯ ಾ ರ್ ಗಜಲ ಕತ್ರಲಾಂ ಕತ್ರಲನಾ ಪ್ಾಂಗ

ಲೊಸುಲಕ್

ಏಕ್

ದುಬಾವ್

ಧೊಸುಾಂಕ್ ಲ್ತಗೊಯ . 'ಡ್ಲಲಾಂಗ್ ತಕಾ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ನಯ ಾ

ಪಯೆಯ ಾಂ

ಕಣಿೀ

ಬೊಯ್

ಫೆಾ ಾಂಡ್

ಆಸಯ ಗ್ದೀ?' ಪ್ಾಂಗ ಲೊಸುಲನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಬಾಯೆಯ ಕಡೆ ಸವ್ನಲ್ ಕೆಲಾಂ.. ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‍

:

ಕತ್ರಾ ಕ್

ಮ್ಚ್ಮ್ ?...

ದೇವ್'ಯ್ಕೀ ಸಿಕ್ ಜತ್ರಗ್ದೀ ***************** ಪ್ಾಂಗ ಲೊಸುಲಚ ಬಾಯ್ಯ ಸರನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಿನೊ ಪಳೆಾಂವಿಯ ಪಡಿಯ .

ಜಲೊ. ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ

ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್ ಲೊಸುಲಚ್ಯರ್

ಎಕಾ ಮ್ಹಿನಾ​ಾ ಚ್ಯಾ

ಆವೆಿ ಾಂತ್ಯ

ಲೊಸುಲಕ್ ಪ್ಪರ ಪ್ಪರ ಜವ್ಾ ಸುಸ್‍ಲ್ಾ ಜಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ತಶೆಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ಕುಶನ್

ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್ ಬಸ್ಲವ್ಾ

"ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂನೊೀ ತಮ್ಚ್​್ ಾಂ ಕತಾಂ

95 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಯ್?" ಮ್ಾ ಣ್ ವಿಚ್ಯರಿಲ್ತಗೊಯ .

ಸಂಸರ್

"ಲೊಲಪ್ರಪ್, ಚೊಕೆಯ ಟ್, ಐಸ್‍ಲ್ ಕಾ ೀರ್ಮ,

ಆತ್ರತ್ರಾಂ ಭುಗ್ದಲಾಂ ಎಕುಸ ರಿಾಂ ಜವ್ಾ

ಕುಕುಲರ...

ಜಲೊ್ ಾಂಕೀ ಭಿಯೆತ್ರತ್ಯ."

"

ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂನಿ

ಎಕಾಚ್ಯ

ಪ್ಲ್ಡ್

ಜಲ್ತ

ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್

ಧಮ್ಚ್​್ ನ್ ಜಪ್ ದಲ. "ತೊೀಾಂಡ್ ಧಾ​ಾಂಪ್ಲ್ಾ ತ್ಯ'ಗ್ದೀ ನಾ... ಪ್ಪರ

**************************

ತಮೊಯ

ಎಕಯ ಮ್ಚಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ತಲರ‍್ಜಚ್ಯಾ

ಅವ್ನಾ ರ್... ಎಕಾಯ ಾ ನ್ ಪ್ಪಣಿೀ

ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂ ನ್ವಿ ಮ್ಚ್ಮ್ ಜಯ್ ಮ್ಾ ಣ್

ಆನಿ

ಯೆಮೊ್ ಾಂಡ್ಚ್ಯಾ

ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಆಸಯ ಾಂ..."

ದ್ಲವ್ಲಟ್ಕಾ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ಯವ್ಾ ಪ್ಲ್ವಯ . "ತಾಂ ಖಂಯ್ ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಆಶೆತ್ರಯ್?

**************************

ಸಗ್ತಲಕ್ ವ್ ಯೆಮೊ್ ಾಂಡ್ಕ್?" ಮ್ಾ ಣ್

ಮ್ಚ್ಗ್ತಲ ದ್ಲಗ್ನ್ ವಣಿಾ ರ್ ಲ್ತಗಯ್ಕಲಯ ಾಂ

ಭಡ್ಾ ಾ ನ್ ವಿಚ್ಯಲಲಾಂ.

ಪ್ರೀಸಿ ರ್,

"ಪ್ಪಣ್ ಮ್ಾ ಜಿ ಬಾಯ್ಯ ಖಂಯ್ ಆಸ?"

ಆಸಯ ಾ

ಜಿೀವ್

ಸ್ಲಡ್ಾ

ಪಳೆವ್ಾ

ಪ್ಾಂಗ್ತ ಲೊಸುಲಕ್ ತಣಾಂಚ್

ವೆಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರಾ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಟ್ಕಯ್ಿ ಲ್ತತ್ಯ ಮ್ಚ್ಲಲ.

ಲೊಸುಲ

ರ‍್ಗ್ತನ್ ತ್ರಾ

ಶೆಮ್ಚಲಲೊ

"ಸಗ್ತಲರ್..." "ತರ್ ಮ್ಚ್ಕಾ ಯೆಮೊ್ ಾಂಡ್'ಚ್ ಜಯ್ಾ .

ಆನಿ

ಕಾತ್ರಾ ಾ ಕ್ ಧಾ​ಾಂವ್ನಡ ವ್ಾ

**************************

ವ್ಾ ನ್ಲ ಗ್ಲೊ. ಧಾ​ಾಂವನ್ ಧಾ​ಾಂವನ್

ವ್ಕಾ​ಾ ಾಂಚ್ಯಾ

ಆಾಂಗ್ದಡ ಚೊ

ಕತ್ರಾ ಾ ಕ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಜಿೀಬಾ​ಾ ಕ್ ಧಲಲಾಂ ಆನಿ

ಯವ್ಾ

ಸಸಲರಿತ್ಯಾ ಮ್ಚ್ರಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ತಲ್ತಗೊಯ

:

ದಸಚ್ಯ ಲೇಕ್ ತಪ್ಲ್ಸಣ್ ಕತ್ರಲನಾ "

"ಕತಾಂ? ಡೆಾ ಸ್‍ಲ್ಸ ಚೇಾಂಜ್ ಕೆಲ್ತಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಕಾ

ಹೆಾಂ ಕತಾಂ ಕಾಲ್ ಎಕಾಚ್ಯ ದಸ ತಕಯ

ಕತಾಂ ಕಳೆಯ ಾಂ ನಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತಯ ಯ್

ಫಡ್ಫಡಿಚೊಾ

ತವೆಾಂ?"

ಗ್ಳಳಿಯ್ಕ ವಿಕುನ್ ಗ್ಲ್ತಾ ತ್ಯ... ಕಾರಣ್

ಹಶೆಲಾಂಚ್ಯಾ

ಮ್ಚ್ಾ ಲ್ಕ್

ಪರಿಾಂ

ದೀನ್

ಕತಾಂ?" ಮ್ಾ ಣ್ ಸೇಲ್ಸ

ಆದ್ಲಯ ಾ

ಹಜರ್

ಮ್ಚನಾಲ್ತಗ್ದಾಂ

*************************

ವಿಚ್ಯರಿ.

ಪಿಡೆಸಿಾ ಣ್ ಏಕ್ ದ್ಲಕೆಾ ರ‍್ಕ್ ಏಕ್ ಸವ್ನಲ್

"ಕಾಲ್

ಘಾಲಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ.

ಆಜ್

ಮ್ಯ್ತಿ ನಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಗ್ದೀತ್ಯ ಕಾಯೆಲಾಂ

ಕಾಲ್ ಜೊವ್ನು ಾ ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಚೊ ಸಂಕ

ಆಸಯ ಾಂ ಸರ್.." ಸೇಲ್ಸ ಮ್ಚನಾನ್ ಜಪ್

ಚಡನ್ ಯೆತ್ರ. ಕಾರಣ್ ಕತಾಂ?"

ದಲ.

ದ್ಲಕೆಾ ರ್ ಮೇಡರ್ಮ...

"ದ್ಲಕೆಾ ರ‍್ಬಾ...

ಹ್ಯಸ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಆಮಾಂ

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ

ಶೊಪ್ಲ್

"ಪಳೆ

ಜಿಯೆಾಂವಯ

**************************

96 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮುಕಾಯ ಾ


ಬಾಯ್ಯ : ತಾಂ ಕೆದ್ಲಳ್ಯಯ್ ಮ್ಚ್ಕಾ

ಪಿಯೆವ್ಾ

ಮ್ಚ್ಕಾ

ಪ್ಪರ

ಜಲ್ತಾಂ..

ಮ್ಚ್ಾ ತ್ರರಾಂ.. ಮ್ಚ್ಾ ತ್ರರಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ಯ್?

ಕೂಲ್ ಡಿಾ ಾಂಕ್ಸ ಪಿಯೆರ್ಜ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ನ್

ಪ್ಪಣ್ ತೊ ಚ್ಯಡೊ ಪಳೆ ಮ್ಚ್ಕಾ ಪಳೆವ್ಾ

ಜಲ್ತಾಂ."

ದಳೆ ಮ್ಚ್ತ್ರಲ... ಘವ್ : ತೊ ಗ್ಳಜರಿ ಆಾಂಗ್ದಡ ಚೊ. ತ್ರಕಾ

**************************

ಪನಾ​ಾ ಲ

ಮ್ಚಸಿಾ ರ : ವ್ಾ ಯ್'ರೇ ಮಕ್ , ಹ್ಯಾ ಲಕಾ್ ಚ

ವ್ಸುಾ ಾಂಚ್ಯರ್

ಭಾರಿಚ್

ಹೊಬೊಲಸ್‍ಲ್.

ಜಪ್ ದೀ ಪಳೆಯ್ತಾಂ... ಧಾ ಆನಿ ಧಾ

ಕುಡಿಸ ಲ್ತಾ ರ್ ವಿೀಸ್‍ಲ್, ವಿೀಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ವಿೀಸ್‍ಲ್ **************************

ಕುಡಿಸ ಲ್ತಾ ರ್

ಚ್ಯಳಿೀಸ್‍ಲ್

ಜತ್ರತ್ಯ.

"ಡೆಡಿ, ಆಜ್ ಮ್ಾ ಜಾ ಟಿಚೇರಿನ್ ಭಾರಿೀ

ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ ಕುಡಿಸ ಲ್ತಾ ರ್

ಖುಶ ಜವುನ್ ತಾಂ ದ್ಲಕೆಾ ರ್ ಪ್ಪಣಿೀ

ಕತಯ ಾಂ ಜತ್ರ?"

ಜತ್ರಯ್ಕಗ ೀ? ಮ್ಾ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲಲಾಂ" ಡೆನಿ

ಮಕ್ : ಸರ್... ಸುಲ್ಭ್ ಸುಲ್ಭ್ ಆಸಯ ಾ

ಬಾಪಯ್ ಲ್ತಗ್ದಾಂ ಸಾಂಗ್ತಲ್ತಗೊಯ .

ಲಕಾ​ಾಂಚಾಂ ಜಪ್ ತಮಾಂ ದತ್ರತ್ಯ ಆನಿ

"ಹೊೀ.. ತಶೆಾಂಗ್ದೀ... ಕತ್ರಾ ಕ್ ಖಂಯ್?"

ಕಷಿ ಾಂಚ್ಯಾ

"ಮ್ಾ ರ್ಜಾಂ ಹೇಾಂಡ್ ರ‍್ಯ್ಕಿ ಾಂಗ್ ಪಳೆವ್ಾ

ಮ್ಾ ರ್ಜಲ್ತಗ್ದಾಂ ವಿಚ್ಯತ್ರಲತ್ಯ.

ಲಕಾ​ಾಂಚ ಜಪ್ ಮ್ಚ್ತ್ಯಾ

ಡ್ಾ ಡ್..." ************************** **************************

ಭುಗೊಲ : ಬಾಬಾ ಮ್ಚ್ಕಾ ಮ್ಚ್ರಿನಾಕಾ.

ಪ್ಾಂಗ ಲೊಸುಲಕ್ ಪ್ಲ್ಾ ಯ್ ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್

ಮ್ಚ್ಕಾ ಅನಿಕೀ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ವ್ಸಲಾಂ ಸಯ್ಾ

ಎಕಾ

ಜಾಂವ್​್ ನಾ​ಾಂತ್ಯ.

ಲ್ತಾ ನ್

ಸುವ್ನತರ್

ಘರ್

ಭಾ​ಾಂದುನ್ ತ್ರಾಂತಾಂ ವ್ಸಿಾ ಕತ್ರಲಲೊ.

ಬಾಪ್ಪಯ್ : "ದ್ಲಕುನ್ ಕಣಾಂ ಮ್ಾ ಳ್ಯಾಂ

ಏಕ್

ಮ್ಚ್ರಾಂಕ್ ನ್ಜೊ ಮ್ಾ ಣ್ಕನ್?"

ದೀಸ್‍ಲ್

ಆಶೆಾಂಚ್

ಬೊಾಂವನ್

ಯೆವ್ನಾ ಾಂ ಮ್ಾ ಣ್ ರ‍್ನಾ ತವಿಶ ನ್ ಗ್ಲೊ.

ಭುಗೊಲ : ತವೆಾಂಚ್ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂಯ್'ನೇ

ತದ್ಲಾ ಾಂ ಶಾಂವ್ ತ್ರಕಾ ಖ್ಯಾಂವ್​್ ಆಯ್ಕಯ .

ಬಾಬಾ

ಲೊಸುಲ : ಮ್ಾ ರ್ಜಾಂ ರಗ್ತತ್ಯ ಸಗ್ು ಾಂ ಥಂಡ್

ದ್ಲವ್ನಕ್

ಜಲ್ತಾಂ... ಮ್ಚ್ಕಾ ಸ್ಲಡ್ಾ ಸ್ಲಡ್...ಆನಿ

ಜಲ್ತಾ ರ್

ಹುನ್ ರಗ್ತಾ ಚ್ಯಾ

ಮ್ಚ್ತ್ರಲತ್ಯ'ಗ್ದೀ? ಸಾಂಗ್ ಬಾಬಾ ಸಾಂಗ್..

ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಪ್ಪಣಿೀ

"ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ ವ್ಸಲಾಂ ಸಮ್ಚ್

ಮ್ಾ ಣ್ಕನ್... ದ್ಲವ್ನಕ್

ಭುಗ್ದಲಾಂ ತಶೆಾಂ ಕಣಿೀ

ಎಕಾ ತನಾಲಟ್ಕಾ ಕ್ ಸ್ಲಧುನ್ ತ್ರಕಾ ಧರ್..." ಶಾಂವ್ : "ನಾ ಮ್ಚ್ಮ್ಚ್, ಹುನೊನಿ

ಹ್ಯಾ ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂಚ್ಯಾ ರ್ಚನಾವೆಾಂತ್ಯ ಹ್ಯಾಂವ್ 97 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ತರ್ ಜಿಕನ್ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ ತರ್ ಸಗ್ು ಾಂ

ಏಕ್ ಸಿಗ್ಾ ಟ್ ಪ್ಟವ್ಾ ಆರ‍್ಮ್ಚ್ಯೆರ್

ರ‍್ಜ್ಾ ಬರಾಂ ಕನ್ಲ ಧುವ್ಾ ಕಾಡ್ಾ ಕಯ ೀನ್

ಬಸ್ಲನ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಚ್ನ್ಲ ಧುಾಂವರ್

ಕತ್ರಲಾಂ

ಸ್ಲಡ್ಾ ಲೊ.

ಮ್ಾ ಣ್

ಭಾರಿಚ್ಯ

ದವ್ಯ ತನ್

ಪಳೆವ್ಾ "ತಶೆಾಂ

ಪ್ಪಡ್ರಿ

ಎಕಯ

ಉಲೊಾಂವೆಯ ಾಂ

ಬಾಯೆಯ ಕ್ ಅಜಪ್ ಜಲಾಂ. ಜಲ್ತಾ ರ್

ರ‍್ಾಂದ್ಲಯ ಾಂ

ಕೂಡ್,

ಖೊಾಂಕಾ​ಾ ಲೊ.

ಮ್ಧಾಂ

ಮ್ಧಾಂ

ತಿತ್ರಯ ಾ ರ್

ಬಾಪಯ್ಾ

ಯಜೇಗ್ದೀ?

ಪಯೆಯ ಾಂ

ಆಮ್ಚಯ ಾಂ

"ಜೊನಿ ಕತಾಂರೇ ಹೆಾಂ? ಕತಾಂ ಭಾರಿೀ

ಬಾತ್ಯ

ರರ್ಮ

ಧುಾಂವರ್ ಸ್ಲಡ್ಾ ಯ್? ತಜಿ ಆತ್ರಾಂ

ಧುಾಂವೆಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಥವ್ಾ ಸುರ

ಕಡಿ

ಕತ್ರಲಾಂ

ಪಳೆ..."

ಮ್ಾ ಣ್

ಕರ್. ತದ್ಲಳ್ಯ ಮ್ಾ ಜೊಯ್ ಏಕ್ ವೀಟ್

ಬೊಬಾಟಿಲ್ತಗೊಯ .

ಮ್ಚಳೆು ಪರಿಾಂ ಜತ್ರ..."

"ಡೆಡಿ ವ್ಾ ಡ್ಾಂನಿ ಕೆಲಯ ಾಂ ತಾಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಣ್ ತವೆಾಂಚ್ ಮ್ಾ ಳೆು ಾಂಯ್...

**************************

ದ್ಲಕುನ್ ತಾಂ ಕತಾಂ ಕತ್ರಲಯ್ ಪಳೆ

ಘರ‍್ಾಂತ್ಯ ಕಣಿೀ ನಾತಯ ಾಂ ಪಳೆವ್ಾ ಜೊನಿ

ತಶೆಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಕತ್ರಲಾಂ..."

------------------------------------------------------------------------------------------

98 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಚಿಕಿಣ ಕಥಾ

ರ‍ಗ್ತಾ ದಾನ್ - ಲವೀ, ಗಂಜಮಠ ಸುಾಂದರ್ ನ್ಗರ್ ಸಕಲಲ್ತರ್ ಲೊೀಕ್

ಕಾರ‍್ಚೊ ಕಾ​ಾಂಪ್ಲ್ಾ ಲೊ... "ಸರ್, ಸಿಗಾ ಲ್

ಚಕಾರ್

ಸುಟ್ಕಯ ಾ

ಭರ್'ಲೊಯ .

ಎಕಾ

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ತೊ ಉತಲೊಲ"

ಲೊಕಾಮೊಗ್ತಳ್‍ ಮುಕೆಲ್ತಾ ಕ್, ರಸ್ಲಾ

ಪ್ಲ್ಪ್ ಭಾವಡ ಅಡೊಿ ಸ್‍ಲ್ ಮ್ಚ್ಗ್ತಾ ಲೊ.

ಉತತ್ರಲನಾ,

ತ್ರಾ ಮ್ಧಾಂ ಖಂಯ್ ಥವ್ಾ ಾಂಗ್ದೀ ತ್ರಳೊ

ಕೀಣ್

ಪ್ಲ್ಪಯ್ತಲಚ್ಯಾಂ

ಕಾರ್

ಎಕಾ

ಆಪ್ಲ್ಿ ಲಯ ಾಂ.

ಆಯ್ಕಯ

"ಮುಕೆಲ್ತಾ ಕ್

ಉತೊಾ ಾಂಕ್

ದಳೆ ಧಾ​ಾಂಪ್ಪನ್ ಉಗ್ಾ ಕಚ್ಯಾ ಲ ಭಿತರ್

ಆಸಾ ನಾ, ಸಿಗಾ ಲ್ ಲಕಾಕ್ ಯನಾ... ತೊ

ಆಾ ಾಂಬುಲನ್ಸ

ತ್ರಕಾ

ಖಿಣ್ಚ್

ಯವ್ಾ

ಭಿತರ್

ನ್ಪಂಯ್ಯ

ಮ್ಚ್ಾಂಡೊ ಪ್ಪಟ್ಕಯ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ತಯ ಾ ಪಿಟೊ

ಜವ್ಾ

ಹಯೆಲಕಯ

ಘೆವ್ಾ ಜಲಾಂ.

ಖಂಯ್... ಅನಿ್ ಟಿ

ಜತ್ರನಾ

ಖಂಯ್

ಜಲ್ತಾ ರಿೀ ಉತತ್ರಲ. ರ‍್ವಂವೆಯ ಾಂ ತರ್ಜಾಂ ಕತಲವ್ಾ ".

ಆಸಿಾ ತ್ಯ...

ಆಶೆಾಂ

ರಿಪ್ರೀಟ್ಲ

"ತ್ರಣಾಂ ಜಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಮುಕೆಲ್ತಾ ಕ್ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ಯ್ತಯ ಾಂ. ಹೊ ಪಳೆತ್ರನಾ ಹ್ಯಾ ದಸಾ .

ಪ್ರಲೀಸ್‍ಲ್ ಆಯೆಯ ...

ಜಯ್

ಖಂಯ್... ಕಡೊಾ ಾ

ಅಪ್ಲ್ಪ್ರಯ

ದತ್ರಲೊ.

ತ್ರಕಾ

ಸಂಘಟನಾಚೊ ತಶೆಾಂ

ಘಾಲ್ತರೇ

ತ್ರಕಾ"

ಅವ್ನಜ್

ರ‍್ವ್ನಜಯ್ ತರ್ ತೊ ಪ್ರಲಸಾಂಚ್ಯಾ 99 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಹ್ಯರ್ಜಾ ಾಂತ್ಯ'ಚ್

ರಸಾ ಾ ರ್

ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ

ಪಟಿ​ಿ

ಕನ್ಲ ಘರ‍್ ತವಿಶ ನ್ ಭಾಯ್ಾ

ಕಾಂಡ್ಾಂತ್ಯ

ಪಡೊನ್

ಉಸಾ ಸ್‍ಲ್

ಸರ್'ಲೊಯ .

ಸ್ಲಡ್ಾ ನಾ, ಮುಕೆಲ... ಜಲ್ತಯ ಾ ಲ್ತಾ ನ್ ಝಕಲಟ್ಲಯ ಲ್ತಾ ಘಾಯ್ತಕ್ ಮುಲ್ತರ್ಮ

ಹಂಕಾರ‍್ನ್

ಆನಿ

ದ್ಲಾ ೀಶ್ಚನ್

ಎಕಾ

ಅಬಲ್ ವ್ಾ ಕಾಚ್ಯಾಂ ರಗ್ತಾ ದ್ಲನ್ ಘೆತ್ಯ'ಲಯ ಾಂ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ಅವಸಾ ರ್ - 13.

ಕಳಯೆಯ ಾಂ.

ಆನಿ

ಪಡೊಯ . ತ್ರಕಾ ಮ್ಚ್ರ್ ಜಾಂವ್​್ ನಾ

ಮುಕಾರ್

ತ್ರಾ

ಘಚ್ಯಾ ಲ

ಯೆಜ್ ನಾ​ಾ ಕ್ ಧನಿ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಪಂವ್​್

ಗಲವ್ರ‍್ನ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ. ತಿತ್ರಯ ಾ ರ್ ಧನಾ​ಾ ನ್ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಹಿಶ್ಚರ ಕನ್ಲ ತ್ರಚ್ಯಾ ತಾ ವ್ಾ ಡ್

ವ್ನಟ್ಲಯ

ಲ್ತಗ್ತಸ ರ್

ಯಾಂವ್​್

ಗಲವ್ರ್

ಥಂಯಸ ರ್

ವೆತ್ರಸಾ ನಾ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ತಾಂಕ್ ಉಾಂಡ್ಾ ಚೊ ಕುಡೊ್

ಲ್ತಗೊನ್ ತೊ ಮ್ಚ್ಲೊಾ ನ್

ದ್ಲಕುನ್ ವ್ನಟ್ಲಯ ಕಡೆ

ಕಸ್ಲಯ್ ಪ್ಲ್ವಯ .

ಉಟೊನ್

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್

ಪಡೊನ್ ಮ್ಚ್ರ್ ಜಲ್ತ ಮ್ಾ ಣ್ ತಿಾಂ ಸಮ್ಚ್ಾ ಲಯ ಾಂ. ಗಲವ್ರ‍್ನ್ ತ್ರಕಾ ಕಾ​ಾಂಯ್

100 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಜಾಂವ್​್ ನಾ ಮ್ಾ ಣ್ ದ್ಲಕಂವ್​್ ತ್ರಚ

ಧನಾ​ಾ ನ್

ತೊಪಿ ಕಾಡ್ಾ ಹ್ಯಲ್ವ್ಾ ದ್ಲಕಯ್ಕಯ . ಆನಿ

ಆಯ್ತ್ ಲ್ತಯ ಾ ಕ್ ಗಲವ್ರ್ ಧನಾ​ಾ ಸಶಲಾಂ

ತ್ರಾ

ವ್ಚೊನ್ ತ್ರಚೊ ಹ್ಯತ್ಯ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯಾ

ಧನಾ​ಾ

ಸಶಲಾಂ ವೆತ್ರನಾ ತ್ರಕಾ

ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯಾಂ

ಉತರ್

ಅನಿಕೀ ಥೊಡೆ ವಿೀಘ್ಾ ರ‍್ಕನ್ ಆಸಯ .

ಹ್ಯತಿಾಂ ಧನ್ಲ ಉಮೊ ದೀಾಂವ್​್ ಲ್ತಗೊಯ .

ಧನಾ​ಾ ಚೊ ಪೂತ್ಯ, ತ್ರಕಾ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಧಾ

ಹೆಾಂ ಪಳೆವ್ಾ ಧನಿ ಖುಶ್ ಪ್ಲ್ವಯ ಆನಿ

ವ್ಸಲಾಂ ಪ್ಲ್ಾ ಯ್. ತ್ರಣಾಂ ಗಲವ್ರ‍್ಚ್ಯ

ತ್ರಾ ಚ್ಯ

ಪಮ್ಚ್ಲಣ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ ಧನ್ಲ ಏಕ್'ಚ್ಯ

ಸಯ್ಾ

ಕರಿರ್ಜ

ಪ್ಲ್ವಿ​ಿ ಾಂ

ಮ್ಾ ಣ್

ಪ್ಪತ್ರಕ್

ಗಲವ್ರ‍್ಚ್ಯಾಂ

ವ್ಯ್ಾ ಉಕಲಯ ಾಂ. ಗಲವ್ರ್ ಎಕಾದ್ಲವೆಳ್ಯ

ಆಾಂಗ್ ಥಪ್ಪಡ ನ್ ಕಳಯ್ತಯ ಗೊಯ .

ಉಸ್ಲು ನ್ ಸಕಯ್ಯ ಪಡೊಯ ತರ್ ನಿೀಜ್

ರ್ಜವ್ನಣ್

ಜವ್ಾ

ಪ್ಲ್ಾಂಯ್

ಮ್ಚ್ಜರ್ ಖಂಯ್ ಥವ್ಾ ಉಡೊನ್

ಮೊಡೊನ್ ವ್ಚೊನ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ಜಿವ್ನಕ್

ಯವ್ಾ ಧನಿನ್ಯಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಾಂಯ್ತರ್ ಬಸಯ ಾಂ.

ಸಂಚಕಾರ್ ಯೆತೊ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಕನ್ಾ

ಎಕಾಚ್ಯ

ವ್ಗ್ತಾ ಧನಾ​ಾ ನ್ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಧಲಲಾಂ ಆನಿ

ಚಲಯ

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಪಳೆತ್ರನಾ ತಾಂ ಮ್ಚ್ಜರ್ ಗಲವ್ರ‍್ಚ್ಯಾ

ತ್ರಚ್ಯ

ಹ್ಯತ್ಯ

ಪ್ಪತ್ರಚ್ಯಾ

ಕಾನ್ು ಟ್ಕಾ ಕ್ ಏಕ್

ಜತ್ರಸಾ ನಾ

ಘಚ್ಯಲಾಂ

ವೆಳ್ಯ ಧಾ ಬಾರ‍್ ಗ್ದಣೊಾ ಲ ಭಾಶೆನ್

ಅವ್ನಜ್

ಜಲೊ.

ಮ್ಚ್ರ್ ಬಸಯ್ಕಯ . ತ್ರಾ ಎಕಾ ಮ್ಚ್ರ‍್ಕ್

ಗ್ತಾಂವ್ನಾಂತ್ಯ ಆಸಯ ಾ ಪ್ಲ್ಡ್ಾ ಚ್ಯಾ ತಿೀನ್

ಗಲವ್ರ‍್ ತಸಲ ಧಾ ಜಣ್ ಪಟ - ಪಟ

ವ್ನಾಂಟ್ಲ ವ್ಾ ಡ್ ಆಸಯ ಾಂ. ತಾಂ ಮ್ಚ್ಜರ್

ಕನ್ಲ

ಗಲವ್ರ‍್

ಘುಾಂವನ್

ಪಡೆಾ .

ಗಲವ್ರ‍್

ವ್ಯ್ಾ

ತ್ರಕಾ

ಚ್ಯಬೊಾಂಕ್

ನ್ಜೊ

ಸಶಲಾಂ ಬಸಯ ಾ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ಪ್ಪತ್ರಕ್ ತ್ರಣಾಂ

ಬೊಕುಾ ಾಂಕ್

ಭಾಯ್ಾ

ಪ್ಪಣ್

ಮ್ಾ ಳೆು ದಷ್ಟಿ ನ್ ತ್ರಕಾ ತಿಣಾಂ ಧನ್ಲ

ತಶೆಾಂ

ದವ್ರ್'ಲಯ ಾಂ.

ವ್ಾ ಚ್

ಗಲವ್ರ‍್ನ್

ಮ್ಾ ಳೆಾಂ.

ತ್ರಚ್ಯಾ

ಪ್ಪತ್ರಕ್

ವ್

ಉಡೊನ್

ತ್ರಾ

ತದ್ಲಾ

ವ್ಾ ಡ್

ಕರಾಂಕ್ ನ್ಜೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಹ್ಯತ್ಯ ಭಾಶೆನ್

ಮ್ಚ್ಜಾ ಕ್ ಪಳೆವ್ಾ ಗಲವ್ರ್ ಶೆಮ್ಚಲಲೊ.

ಕಳಯೆಯ ಾಂ.

ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಉಣಾಂ ಜಾಂವ್​್

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್

ತ್ರಾ ತಿತಯ ಾಂ

ದಸನಾತಯ ಾಂ

ಚ್ಯಡ್ಾ ಚ್ಯಾಂ

ನ್ಡೆಾ ಾಂ

ವ್ನಯ್ಿ

ಮ್ಾ ಣ್

ಜಲ್ತಯ ಾ ನ್

ತಶೆಾಂ

ಸಯ್ತಾ

ನಾ.

ಮ್ಾ ಜಾ ... ಜರ್ ತರ್ ಹೆಾಂ

ಮ್ಚ್ಜರ್

ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯಾ

ಆಾಂಗ್ತರ್

ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಧನಿಯ್ತಕ್ ಹಿಶ್ಚರ

ಉಡ್'ಲಯ ಾಂ ತರ್...? ಪ್ಪಣ್ಚ್ಾ ನ್ ಕಾ​ಾಂಯ್

ದಲೊಯ . ಆಶೆಾಂ ಕನ್ಲ ತ್ರಕಾ ಭಗ್ದಸ ರ್ಜ

ಕರಾಂಕ್ ನಾ ತ್ರಾ

ಮ್ಾ ಣ್ ಗಲವ್ರ‍್ನ್ ವಿಚ್ಯಲಲಾಂ.

ಮ್ತಿ ಭಿತರ್'ಚ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ ಪ್ಲ್ವಯ .

ಪ್ಪಣ್

ಗಲವ್ರ‍್ನ್ ತ್ರಾ ಮ್ಚ್ಜಾ ಕ್'ಚ್ ಪಳೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ಯ

ರ‍್ಗ್ತನ್

ಫಾಲ್ತಾ ಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಶಕಾಿ ದೀಾಂವ್​್ ನ್ಜೊ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ

ತಾಂ

ಭಿಾಂಯ್ತನ್

ಭಿಾಂಯೆಲಯ ಾಂ ಜಯಾ ಯ್. ಗಲವ್ರ‍್ನ್

ತ್ರಣಾಂ

ತಶೆಾಂ

ಕೆಲಯ ಾಂ.

101 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಬಹುಶ್ಚ

ಮ್ಚ್ಜಾ ನ್ ಮ್ಾ ಣ್

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್

ಪಳೆವ್ಾ


ಭಿಾಂಯೆಲಯ

ಬರಿಾಂ ಕೆಲಯ ಾಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ಯ

ಗಲವ್ರ್

ಭಿಾಂಯ್ತನ್

ಬೊೀಬ್

ತ್ರಚೊಾ

ಬೊಬೊ

ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಾ ಚ್ಯರ್ ಉಡೆಾ ಾಂ ಕಣ್ಚ್ಾ ಮ್ಾ ಣ್

ಘಾಲಲ್ತಗೊಯ .

ಚಾಂತಿಲ್ತಗೊಯ . ಆಶೆಾಂ ಮ್ಚ್ಜಾ ಚ್ಯಾಂ ಭ್ಾಂ

ಆಯ್ಕ್ ನ್ ತಾಂ ಭುಗ್ಲಾಂ ಭಿಾಂಯೆಲ ಆನಿ

ತ್ರಕಾ ನಾತಯ ಾಂ. ತ್ರಾ ಶವ್ನಯ್ ಧನಾ​ಾ ಕಡೆ

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ತ್ರಣಾಂ ಕಾಡ್ಾ ಉಡಯೆಯ ಾಂ.

ಆಸ್ ಾ

ಚ್ಯರ್ ಪ್ಟ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಸಯ್ಾ ತೊ

ಪ್ಪನಾ​ಾ ನ್ ಧನಾ​ಾ ನ್ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಧಲಲಾಂ.

ಭಿಾಂಯೆಲೊನಾ. ತ ಚವ್ಗ ಪ್ಟ್ಲ ಬರ ಘಟ್

ನಾ ತರ್ ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಪ್ಾಂಕಾಟ್ ಮೊಡೆಾ ಾಂ.

ಮುಟ್ ಆಸ್ಲನ್ ಉಬಾರ್ ಆಸಯ . ಆನಿ

ತ್ರಾ ಕಾಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ನ್ ದುಸಿಾ ಕಸಿಯ ಗ್ದೀ ವ್ಸ್‍ಲ್ಾ

ತ್ರಾಂತೊಯ ಎಕಯ ಹಸಿಾ ಬರಿ ಬಳ್‍ ಆಸ್ಲಯ .

ಹ್ಯಡ್ಾ ತ್ರಾ ಭುಗ್ತಾ ಲಕ್ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ದಲ

ಜಲ್ತಾ ರಿೀ ತ ಪ್ಟ್ಲ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಮೊಗ್ತಚ್ಯ

ತರಿೀ ತಾಂ ಭುಗ್ಲಾಂ ರಡೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಯ ಾಂ.

ಜಲಯ .

ರ್ಜವ್ಣ್ ಜಲಯ ಾಂಚ್ ಧನಿ ಕಾನಾಕ್ ಗ್ಲೊ.

ತ್ರಕಾ

ಪಳೆವ್ಾ

ಶಮಿ

ಹ್ಯಲ್ಯ್ತಾ ಲ. ಆನಿ ಮೊಗ್ತನ್ ತ್ರಕಾ

ವೆಚ್ಯಾ ಪಯೆಯ ಾಂ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಬರಾಂ ಕನ್ಲ

ಪಳೆವ್ಾ

ಪಳೆ

ಕುಾಂಯ್ ಕುಾಂಯ್ ಕರನ್

ಆಸಾ ಲ. ರ್ಜವ್ಣ್

ಮ್ಾ ಣ್

ಬಾಯೆಯ ಕಡೆ

ಸಾಂಗ್ತಲ್ತಗೊಯ . ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಪ್ಪರ‍್ಸಣ್ ಜತ್ರಾಂ

ಕಾಮ್ಚ್ಚ್ಯಾಂ ವ್ಸಲಚ್ಯಾ

ಜತ್ರಾಂ

ಚ್ಯಡಾಂ

ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಎಕೆಯ ಾಂ

ಭುಗ್ತಾ ಲಕ್

ಎಕಾ

ಘೆವ್ಾ

ತ್ರಾ

ಭಗ್ತಯ ಾ ತಾಂ ಸಮೊಾ ನ್

ತ್ರಜ ಎಕಾ

ಖಟ್ಕಯ ಾ ರ್ ನಿದ್ಲವ್ಾ ತ್ರಚ್ಯಾ

ಆಾಂಗ್ತರ್

ಏಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ವೀಲ್ ಪ್ಲ್ಾಂಗ್ಳಲಲ. ತಿ

ಕುಡ್ಕ್ ಆಯೆಯ ಾಂ. ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಪಳೆವ್ಾ

ವೀಲ್ ತ್ರವ್ನಲಕ್ ವ್ನಪಚ್ಯಾ ಲ

ತಾಂ ಭುಗ್ಲಾಂ ರಡೊಾಂಕ್ ಲ್ತಗ್ಯ ಾಂ. ತ್ರಚೊ

ದ್ಲಟ್ ವ್ಸುಾ ರ‍್ ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ವ್ಾ ಡ್ ಆಸಿಯ .

ತೊ ರಡೊಯ

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್

ಅವ್ನಜ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ

ದೀನ್

ಘಂಟ್ಕಾ

ತ್ರಾ ತಿತಿಯ

ಎಕಾ ತದಯೆ ಥವ್ಾ ಅನ್ಯಾ ೀಕ್ ತದಯೆ

ನಿೀದ್ ಪಡ್'ಲಯ . ನಿದ್'ಲ್ತಯ ಾ

ವೆಳ್ಯರ್

ಪಯ್ತಲಾಂತ್ಯ

ತ್ರಕಾ

ಬಾಯ್ಯ

ಆಯ್ಕ್ ಾಂಚ್ಯಾ

ತಿತೊಯ

ಸಾ ಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ

ತ್ರಚಾಂ

ಜಬೊಾ ರ್ ಆಸ್ಲಯ . ಸಕ್ ಡ್ ಭುಗ್ತಾ ಲಾಂಕ್

ಭುಗ್ದಲಾಂ ದಷ್ಟಿ ಕ್ ಪಡಿಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ತ್ರಕಾ

ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಬಾವಯ ಾ ವ್ ಖೆಳೊಯ ಾ ವ್ಸುಾ

ಸ್ಲಸುಾಂಕ್ ಜಲಾಂನಾ. ತೊ ಜಗೊ

ಜಯ್ ಜಲ್ತಯ ಾ ಪಮ್ಚ್ಲಣ ತ್ರಕಾಯ್

ಜವ್ಾ ಪಳೆತ್ರನಾ ಇಗರ್ಜಲ ತದ್ಲಾ ವ್ಾ ಡ್

ಏಕ್ ಖೆಳಿಯ ವ್ಸ್‍ಲ್ಾ ಜಯ್ ಆಸಿಯ ಕಣ್ಚ್ಾ ...

ಕುಡ್ಾಂತ್ಯ ಧಾ ಫುಟ್ ಉಬಾರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ

ಕೂಡೆಯ

ತ್ರಾ

ತ್ರಾ

ಧನಿನ್ಯನ್ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಉಕುಯ ನ್ ಭುಗ್ತಾ ಲ

ಮುಕಾರ್

ದವ್ಲಲಾಂ.

ಕುಡ್ಕ್ ಸರಿ ಜವ್ಾ

ಕೆಲ್ತಯ ಾ

ತದ್ಲಾ

ತಯ್ತರ್

ವ್ಾ ಡ್ ಖಟ್ಕಯ ಾ ರ್ ತೊ

ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂ ಭುಗ್ಲಾಂ ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಉಕುಯ ನ್

ಎಕಸ ರ ಆಸ್ಲಯ ಪಳೆವ್ಾ ತ್ರಕಾ ಅಜಪ್

ತ್ರಚ ತಕಯ

ಜಲಾಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ ತೊೀಾಂಡ್ ಭಿತರ್

ದವ್ನ್ಲ ಚ್ಯಬೊಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ರಲಾಂ.

ತೊ ನಿದನ್ ಆಸಾ ನಾ ದೀನ್ 102 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಉಾಂದರ್ ಖಂಯ್ ಥವ್ಾ ಗ್ದೀ ಯವ್ಾ

ಥೊಡ್ಾ

ವೆಳ್ಯನ್ ಯೆಜ್ ನ್ ಧನಿನ್

ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ತ ಹುಾಂಕುಾಂಕ್ ಲ್ತಗ್ಯ .ತ

ಕುಡ್

ತ್ರಚ್ಯಾ ಗ್ತಾಂವ್ನಯ ಾ ಆಲಶ ೀಷ್ಟಯನ್ ಪ್ಟ್ಕಾ

ಗಲವ್ರ‍್ಚ್ಯಾಂ

ಪ್ಲ್ಾ ಸ್‍ಲ್ ಉಭಾರ್ ಆಸ್ಲನ್ ಬಾರಿೀ ಕೂಾ ರ್

ರಗ್ತಾ ನ್ ಬುಡಲಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಳೆವ್ಾ ತಿಣಾಂ

ಜವ್ನಾ ಸಯ . ಗಲವ್ರ‍್ನ್ ಸಗ್ತು ಾ ಆಾಂಗ್ತಕ್

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್

ಮುಸು್

ಘಾಲ್ತಾ ರಿೀ

ಯವ್ಾ

ಭಿತರ್

ತ್ರಚ್ಯ

ಸಶಲಾಂ

ಗಲವ್ರ‍್ನ್

ಹುಾಂಕಾಲ್ತಗ್ಯ .

ದ್ಲಕುನ್

ಉಾಂದ್ಲಾ ಕ್

ರಿಗೊನ್ ಆಾಂಗ್

ಪ್ಲ್ಾಂಗ್

ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ

ಪಳೆತ್ರನಾ ಸಗ್ು ಾಂ

ಉಕಲಯ ಾಂ.

ತ್ರಾ

ದ್ಲಕಯೆಯ ಾಂ.

ಮ್ಚಲ್ತಯ ಾ ತಶೆಾಂ

ಗಲವ್ರ‍್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಾ ಕ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಜಾಂವ್​್

ಗಲವ್ರ‍್ಕ್ ಕಾ​ಾಂಯ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್​್

ನ್ಜೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯ ಾ

ನಾ ಮ್ಾ ಣ್ ತಿಚ್ಯಾ

ಬೊಲ್ತಸ ಾಂತಿಯ

ಮ್ತಿಕ್ ಗ್ಲಾಂ ಆನಿ

ಸುರಿ ಕಾಡ್ಾ ಎಕಾ ಉಾಂದ್ಲಾ ಕ್ ತೊಪ್ಪಾಂಕ್

ತಿಕಾ

ವೆತ್ರನಾ, ಅನ್ಯಾ ೀಕ್ ಉಾಂದರ್ ಪ್ಲ್ಟ್ಕಯ ಾ ನ್

ಅಸಲಾಂ ಘಡಿತ್ರಾಂ ಘಡೊನ್, ತ್ರಾಂತೊಯ

ಯವ್ಾ ಹ್ಯಕಾ ಚ್ಯಬೊಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಯ .

ಬಚ್ಯವ್

ಜವ್ಾ

ಆತ್ರಾಂ ದೀನ್ ಉಾಂದ್ಲಾ ಮ್ಧಾಂಗ್ತತ್ಯ

ಧನಿನ್ಯಚ್ಯಾ

ಮೊಗ್ತಕ್ ಗಲವ್ರ್ ಪ್ಲ್ತ್ಯಾ

ಗಲವ್ರ್

ಜಲೊ. ತಿಾಂ ಸಯ್ಾ ತ್ರಕಾ ಬರಾಂ ಕನ್ಲ

ಸಾಂಪಡೊಯ .

ಕತಾಂಗ್ದೀ

ಪ್ಪನಾ​ಾ ನ್ ಆನಿ ಅದೃಷಿ ನ್ ತ್ರಣಾಂ ಎಕಾ ಉಾಂದ್ಲಾ ಚ್ಯಾ

ಪ್ರಟ್ಕಕ್

ಪಳೆವ್ಾ

ಅನ್ಯಾ ೀಕ್

ಭಿಾಂಯ್ತನ್ ಧಾ​ಾಂವಯ .

ಜಲಾಂ. ತ್ರಚ್ಯಾ

ಆಶೆಾಂ ಧನಾ​ಾ

ಪಳೆವ್ಾ ಆಸಿಯ ಾಂ.

ಸುರಿ

ತೊಪ್ಪಲ್ತಯ ಾ ನ್ ತೊ ಉಾಂದರ್ ಮ್ಚಲೊಯ . ಹೆಾಂ

ಸಮ್ಚ್ದ್ಲನ್

(ಮುೆಂದ್ರುೆಂಕ್ ಆಸಾ...)

ಉಾಂದರ್ - ಜ್ರ. ಎಫ್. ಡಿಸ್ಟ್ೀಜಾ, ಅತಾ​ಾ ವರ್.

-----------------------------------------------------------------------------------------

103 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA

🔸️TUNA FISH CUTLETS |TUNA CAKE

2 - 3 tins solid Tuna Chunks

One of my family favourite cutlets which are always prepared and served as party Starter Snack. Best for cocktail parties. Very delicious, crispy & flavoursome.

A: 2 tsp coconut oil 1/4 tsp cumin seeds Few chopped curry leaves 4 chopped green chilli 2 fine chopped onion Pinch of mustard seeds 1" chopped ginger 5 - 6 cloves minced garlic Pinch of fennel seeds

INGREDIENTS:

B: 104 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


1 - 2 tsp chilli or bafat powder 1/2 tsp cumin powder Pinch of turmeric 1/2 tsp coriander powder 1/2 tsp or more pepper powder Pinch of garam masala 2 pinch chaat masala

water/oil} and mix well, stir until all chunks become small pcs/flakes. Add chilli powder, jeera powder, garam masala, cori.powder, pepper powder, turmeric powder, chat masala, coriander leaves mix well. Remove from gas.

C: 2 boiled & mashed potato 1/2 lime juice 1 tsp corn flour 1/2 tsp rice flour{optional} Salt to taste

▪︎Add boiled, peeled, mashed potato, bread crumbs, rice flour, lime juice and corn flour mix well until all mixture become soft and ready for binding. {Even you can add 1 slice brown bread soaked in water & then squeezed for binding purpose}.

D: 2 egg whites Bread crumbs as required Coconut Oil as required to fry cutlets

▪︎In small bowl take egg white beat well, make tuna cutlets, shape them as per your choice, dip in egg white and roll in bread crumbs. Coat well. Once all cutlets done keep them in the fridge for few hours.

METHOD: ▪︎Take kadai, add coconut oil, heat add cumin seeds, chopped curry leaves, chopped green chilli, garlic, mustard seeds,fennel, chopped onion, ginger saute well.

▪︎Take oil in the pan and shallow fry cutlets both sides until crisp.

Serve with your favourite sauce or tomato ketchup.

▪︎Add tuna chunks {discard of the 105 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


bread crumbs at home after toasting leftover bread slices & just pulse in mixi. ▪︎I hv used coconut oil you can use any oil.

TIPS: ▪︎Add salt if required only. Adjust all ingredients as per your taste and spice control. You can skip any ingredients which you do not wish to add. ▪︎I have used only egg white here to avoid foam/bubbles while frying. You can use full egg as per your choice.

▪︎There are variety of bread crumbs you can use any as per your choice. Even you can prepare your own 106 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


4) 1 inch ginger, finely chopped

Prawn Chilli Recipe :

5) 3-4 green chillies, slit lengthwise 6) 2 tbsp lemon juice 7) 2 tsp red chilli powder 8) 1 tsp black pepper powder Ingredients :

9) 1 tsp turmeric powder

1) 300 grams prawns (after cleaning)

10) 1/2 tsp cumin powder

2) 2 medium onions, cut into cubes 3) 5 cloves garlic, finely chopped

11) 1/2 tsp coriander powder 12) 1/2 tsp garam masala powder 13) 2 sprigs curry leaves

107 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


14) bunch of coriander leaves for garnishing

- In a frying pan, heat 1 tbsp oil

15) 2 tbsp oil

- Once oil is hot, fry prawns until fried well and keep aside

16) salt as per taste

- In a kadai, heat 1 tbsp oil

- Once oil is hot, add chopped ginger & garlic and fry for 2 mins on medium flame - Add curry leaves and fry for a while - Add onion cubes and fry until translucent

For Marination: - Clean prawns, wash nicely and keep aside to drain water completely

- In a mixing bowl, add cleaned prawns, 1/2 tsp turmeric powder, 1 tsp chilli powder, 1 tbsp lemon juice and salt. - Mix well and marinate for one hour Preparation :

- Reduce the flame to low and add 1/2 tsp turmeric powder, 1 tsp chilli powder, 1/2 tsp garam masala powder, 1/2 tsp cumin powder, 1 tsp black pepper powder and 1/2 tsp coriander powder. Stir well and fry for a minute - Add fried prawns mix well

- Add slit green chillies, lemon juice and salt (add salt only if needed because salt is already added while 108 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


marinating prawns). - Stir well, cover the lid and let it cook for 5 mins on medium flame - Switch off the flame and garnish with coriander leaves ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನ್ಶ ಸಂಸ್ ೃತಿ

ನಂದಗೊೀಪ್ಲ್ಲ್ ಜಿ. ಶೆಣೈ

ಪೆ ತಿಷ್ಠಾ ನ

ಜವ್ನು: ಶಾ ೀ ಕುಡಿು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣೈ, ಶಾ ೀ

ವಶಾ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್ೆ

ಗ್ದಲ್ಾ ಟ್ಲ

ನವೀನ ಅಧ್​್ ಕಾ​ಾ ರ್ಲ

ಜವ್ನು

ವೆಂಚವಣ

ಗ್ದರಿಧರ್ ಕಾಮ್ತ್ಯ, ಸಹ ಕಾಯಲದಶಲ

ಡಿ’ಸ್ಲೀಜ,

ರ್ಜ.ಬುಡ್ ಳೆ

ಆನಿ :

ಉಪ್ಲ್ಧಾ ಕ್ಷ ಡ್.

ಕರಣ್

ಕೀಶ್ಚಧಕಾರಿ

ಶಾ ೀ

ಬ್ರ.ಆರ್.ಭಟ್,

ಕಾಯಲದಶ್ಲ ಜವ್ನು:

ಸಿ.ಎ. ಶಾ ೀ

ಜವ್ನು: ಕು. ಸಾ ೀಹ್ಯ ವಿ.ಶೆಣೈ ಹ್ಯನಿಾ ವಿಾಂಚೂನ್ ಆಯಲ್ತಾಂತಿ.

ವಿಶಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದಾ ಟಾ ಸಿ​ಿ

ಜವ್ನು

ಡ್. ಕಸ್ಕಾ ರಿ ಮೊೀಹನ್ ಪೈ, ಶಾ ೀ ಕೆ. ಬ್ರ. ಖ್ಯವಿಲ,

ಶಾ ೀ ಮುರಳಿೀಧರ

ವಿಟಿ ಲ್

ಪಾ ಭು, ಶಾ ೀಮ್ತಿ ಶಕುಾಂತಲ್ತ

ಆರ್.ಕಣಿ, ಶಾ ೀ ಪಯಾ ನ್ಯರ ರಮೇಶ್ ಪೈ,

ಕಾಂಕಣಿ

ಭಾಸ್‍ಲ್

ಪಾ ತಿಷಿ ನ್,

ವಿಶಾ

ಆನಿ ಕಾಂಕಣಿ

ಸಂಸ್ ೃತಿ ಕಾಂದಾ

2021-24 ಕಾಳ್ಯಕ ಪಾ ತಿಷಿ ನಾಚ್ಯ ಕಾಯಲ ಜವ್ನಬಾಿ ರಿಕ ನ್ವಿೀನ್ ಜವ್ನ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಆನಿ

ಟಾ ಸಿ​ಿ ಾಂಗ್ಲ

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿ

ವಿಾಂರ್ಚನ್ ಆಯಲ್ತಾಂ.

ನಾಯಕ, ಶಾ ೀಮ್ತಿ

ಶಾ ೀ ಸಿ.

ವೆಾಂಕಟೇಶ

ನಾರ‍್ಯಣ ವ್ತಿಕಾ ಪಾ ಭು

ನಾಯ್​್ ,

ಕಾಮ್ತ್ಯ,

ಶಾ ೀ

ವಿಾಂರ್ಚನ್

ಆಯಲ್ತಾಂತಿ. ವಿಶಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದಾ ಸಂಸಯ ಪಕ ಆನಿ

ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಸ್‍ಲ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತಿ ಪಾ ತಿಷಿ ನ್, ವಿಶಾ

ಶಾ ೀ ಮ್ಚಲಾ ನ್ ರಡಿಾ ಗಸ್‍ಲ್, ಶಾ ೀ ಡಿ. ರಮೇಶ್

ಕಾಂಕಣಿ

ಕಾಂದ್ಲಾ ಚ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಜವ್ನು: ಸಿ. ಎ. ಶಾ ೀ

ನಿಗಲಮತ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಜಲಲೊ ಶಾ ೀ ಬಸಿಾ ವ್ನಮ್ನ್ ಶೆಣೈ ಹ್ಯನಿಾ ದಲಯ ಲ ಮ್ಹ್ಯನ್ ಸೇವ್ನ ಮ್ಚ್ನುಾ ನ್ ಘೆವ್ನು ಮಂಡಳಿಚ್ಯ ಸದಸಾ ಾಂನಿ

110 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತ್ರಾಂಕಾ

ಸಹ-ಅಧಾ ಕ್ಷ


ಜವ್ನು,

ವಿಶ್ಚಾ ಾಂತ

ಮ್ಚ್ಗಲದಶಲನ್

ಜವ್ನು,

ಮೂಲ್

ಮುಖ್ಯರಸುಚ್ಯಕ

ಜವ್ನು

ಸವ್ನಲನುಮ್ತ್ರನ್

ವಿನಂತಿ ಕೆಲಾಂ.

ಇತಲ ವ್ರಸಾಂತ ನಿರಂತರ ಜವ್ನು ಸಹ್ಯಯ

ಸಹಕಾರ

ಕಾಂಕಣಿ

ಮಂಡಳಿಚ್ಯ

ಕಾಂದಾ

ವಿಶ್ಚಾ ಾಂತ

ವಿಶಾ ಸಯ

ಅಧಾ ಕ್ಷ

ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪ್ಲ್ಾಂಡೆ

ಆನಿ

ಡ್.ಪಿ.ದಯ್ತನಂದ

ಪೈ

ಆರತ್ರಾಂ

ವಿಶಾ

ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ಲಾ ಚ್ಯ ಸವ್ಲ ಪ್ರೀಷಕ ಟಾ ಸಿ​ಿ

ವಿಶಾ

ದಲಲ

ಆಶಲಾಂ

ಮುಖ್ಯರಸುಚ್ಯಕ

ಶಾ ೀ

ಅಧಾ ಕ್ಷ ಹ್ಯಾಂಕಾ

ಪದವಿೀಾಂತಚ ವಿಶಾ ಸಯ ಮಂಡಳಿನ್

ವಿನಂತಿ ಕೆಲಾಂ.

ಆನಿ

ಮ್ಚ್ಗಲದಶಲಕಾ​ಾಂಕ

ಧನ್ಾ ವ್ನದ ಸಮ್ಪಲಣ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಂಕಣಿ ಸಮೃದಿ

ಸಮುದ್ಲಯ

ವ್ರಚ್ಯಕ

‘ವಿಷನ್

ಟಿ ವಿ ಎಾಂ 2030’ಲಲ

ಸಕಾರ ಕರಚ್ಯಕ ಕಾಂದಾ ಚ್ಯ

ಜವ್ನು

ವಿಶಾ

ಆದಶಲ

ಕಾಂಕಣಿ

ಮುಖ್ಯರಸುಚ್ಯಕ

ನ್ವಿೀನ್ ಟಾ ಸಿ​ಿ ಾಂಗ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಕ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಾಂ.

------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಾಯೆಲಾಂ ಚಲಂವ್​್ ಕುಟ್ಕ್ ನ್ ವಿಾಂಚ್ಯಯ , ಮ್ಾ ರ್ಜ

ಕಡೆನ್

ವಿಗ್ತರ್

ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ

ಗೌರವ್ನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮ್ಚ್ನಾನ್ ತಾಂವೆ “ಫಾದರ್, ತಗ್ತಾಂ ಮೊಗ್ತಚಾಂ ಮ್ಾ ನಾಶ ಾ ಾಂ ಪ್ಲ್ವ್ನಾ ನಾ

ಇಲಯ

ಥೊಡ್ಾ ಚ್

ಗಳ್ಯಯ್

ಜತ್ರ,

ಮನುಟ್ಕನಿಾಂ

ತಿಾಂ

ಪ್ಲ್ವೆಾ ಲಾಂ, ಕಾಯೆಲಾಂ ಸುರ ಕರಿರ್ಜಗ್ದ ವ್ನ ರ‍್ಕಾ​ಾ ಾಂಗ್ದ?”ಲ ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ನಾ

“ಅಳೆ

ರೀಶನ್

ಹ್ಯಾಂಗಸರ್

ಆಜ್

ತಕಾ

ಬಾ

ವಿಚ್ಯತ್ರಲನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಭರವ್ಾ ಆಯೆಯ ಾಂ. ಮ್ಚ್ಕಾಯ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್! ಥೊಡೊ ವೇಳ್‍ ಗಳ್ಯಯ್ ಜಲ ತರ್, ಥೊಡ್ಾ

ಉಲಂವ್​್

ಆನಿ

ಮ್ಚಳೊಾಂಕ್

ಸಂಗ್ದ

ಇಲೊಯ

ವೇಳ್‍ ತವೆಾಂ ದಲ್ತಯ ಾ ಬರಿ ಜಲೊ ತಾಂ ಸದ್ಲಾಂಚ್

111 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ಮ್ಚ್ಕಾ

ಮೊಗ್ತಚೊ


…ದ್ಲವ್ನಚ್ಯಾಂ ಭ್ಸಾಂವ್ ತಕಾ ಸದ್ಲಾಂಚ್

ಮೊಗ್ತಚೊ

ಆಸಾ ಲಾಂ”ಲ ಹಿಾಂ ಜವ್ಾ ಆಸಯ ಲಾಂ ಉತ್ರಾ ಾಂ

ಸಾಂರ್ಜರ್ 07.11 ಮನುಟ್ಕಾಂಕ್ ಲಯ್ಕ

ಮ್ಚ್.ಬಾ.

ರ‍್ಣಿಪ್ಪರಚ್ಯ

ವ್ಲರಿಯನ್

ಲ್ತವಿಸ್‍ಲ್

ಜಗೊ

ಆಸ.ಕಾಲ್

ಪಂಗ್ತಡ ಾಂತ್ಯ

ಆಮ

ಕಾಟಿಪಳು ಫಿಗಲರ್ಜಚ್ಯ ವಿಗ್ತರ‍್ಚ ಮ್ಾ ಜಿ

ಮೂಾ ಸಿಕಲ್ ಧಮ್ಚ್ಕಾ 28ವೀ ಅಾಂಕಡ

ಆನಿ

ಚಲ್ಯ್ತಾ ನಾ

ತ್ರಚ

ಆಕೆಾ ೀಚ

ಭೇಟ್

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ

ಕೆನಾರ‍್

ಅಕಿ ಬರಂತ್ಯ ಎಲಾ ನಾಚ್ಯ ರೀಸಕ್

ಕಾ​ಾ ಥೊಲಕ್ ಕಾಯ್ಲ ನಿವ್ನಲಹಕಚ್ಯ

ಮ್ಚಳೆು ಲ್ತಯ ಾ ಸಂಧಭಲಚಾಂ…

ಪಂಗ್ತಡ ಾಂತ್ಯ

ಮೂಲ್ ಚೊ

ಕಾಯ್ಲ

ನಿವ್ನಲಹಕ್ ಪಾ ದೀಪ್ಲ್ನ್ ಕಾಟಿಪ್ಲ್ಳು ಚೊ ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ತಚ್ಯ

ವಿಗ್ತರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಘಾತ್ರಕ್ ಬಲ ಜಲೊ

ದೀಸ ಥವ್ಾ ವ್ಳ್ಯ್ ತ್ರಲೊಾಂ, ತವ್ಳ್‍

ಮ್ಾ ಣ್ಚ್ಾ ನಾ

ವ್ನಮ್ಚ್ಾಂಜೂರ್

ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್

ಬಾಪ್

ಬೊನಾವೆಾಂಚರ್

ನ್ಜರತ್ಯ

ಅಸ್ಲನ್

ವ್ಲಯ

ಬಾಪ್

ವಿಗ್ತರ್ ಸಹ್ಯಯಕ್

ಹ್ಯಾಂವ್

ಶರಿ

ರ್ಚಕಯ ಾಂ.

ಕಾಟಿಪಳು ಾಂತ್ರಯ ಾ

ಮ್ಾ ಜ

ವ್ಳಿ್ ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್

ವಿಚ್ಯತ್ರಲನಾ

ತಾಂಪ್ಲ್ಯ ಾಂತ್ಯ

ಯ್ತಜಕ್

ಆಸಯ ಲೊ. ಮ್ಾ ಜಿ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ ಫಿಗಲಜ್

ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಾ

ಕಡೆಲಲ್

ಆಯ್ತ್ ತ್ರನಾ

ತರಿೀ

ಹ್ಯಾಂವೆ

ರಮಂಡ್ಸ

ಇಸ್ಲ್ ಲ್ತನ್ ಶಕಾಪ್ ಕನ್ಲ ಆಸಯ ಲ್ತಾ ನ್

ಕಸಳೊು

ಬಜರ‍್ಯೆಚ್ಯ ಮ್ಾ ರ್ಜ

ದೇವ್ ಘಡಿತ್ಯ

ಕಾನ್

ಮೌನ್

ಪಡೆಯ ..

ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ ಕ್ ಮ್ಚಳೊಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂ ಆನಿಾಂ ತ್ರಣಾಂ ದಾಂವಿಯ

ಚೊಕೆಯ ಟ್ಕಾಂ ಖ್ಯಾಂವಿಯ

ಮ್ಾ ಳ್ಯಾ ರ್

ಅಭಿಮ್ಚ್ನ್.

ಮೊಬಾಯ್ಯ

ಬಳಿಷ್ಟಿ

ಮ್ಚ್ಗ್ದರ್

ಮ್ಾ ಜ

ತವ್ಳ್‍

ನಾತಯ ಲ್ತಾ ನ್

SSLC

ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ

ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ ಏಕ್

ಮ್ಯ್ತು ಶ ಚಾಂತ್ರು ಚೊ

ತ್ರಾಂಕವಂತ್ಯ

ಯ್ತಜಕ್.

ತೊ

ಉಲ್ಯ್ತಯ ಾ ರ್ ಮೊತಿಯ್ತಾಂ ಮ್ಚಳುಲೊಯ

ಅನೊಭ ಗ್ ಜತ್ರಲೊ. ಬರಪಣ್ ಕಚ್ಯಲಾಂ

ಲ್ಗಭ ಗ್ ಇಕಾ​ಾ ವ್ಸಲಾಂ ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ

ತ್ರಚೊ

ಆನಿಾಂ

ರೀಸ

ತ್ರಣಾಂ ಉಬಾಲಲಾಂ ದೇವ್ ತಾಂಪ್ಯ ತ್ರಚ್ಯ

ಸಂದಭಲರ್ ಭೇಟ್ ಜಲ, ಉಪ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ಯ ತಿ

ಶ್ಚತಕ್ ಏಕ್ ನಿದಶಲನ್. ಮ್ಚ್ಲ್ಘ ಡ್ಾ ನಿ

ಆಜೂನ್ ವ್ರೇಗ್ ವ್ನಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ಲ.

ಆನಿಾಂ

ಆಮಯ

ಸುಳಾ

ಏಕ್

ಶೆಗ್ಳಣ್.

ಜಣ್ಚ್ಾ ಾ ನಿಾಂ

ಮಂರ್ಜಶಾ ರ್

ಸಾಂಗ್ಯ

ಏಕ್

ಉತ್ರರ್ ಆಸ “ಲ ಜರ್ ಏಕ್ ಗ್ತವಿು ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ

ಏಕ್ ಸದ ಯ್ತಜಕ್.

ಗ್ತಯನ್

ಕತ್ರಲನಾಚ್

ಮ್ಾ ಜ ಜಿವಿತ್ರಾಂತ್ಯ ಜಯೆಾ ಯ್ತಜಕ್

ರ‍್ವ್ಯ್ತಾ

ಮ್ಚ್ಗ್ಲ ದಶಲಕ್ ಆಸತ್ಯ, ತ್ರಾ ಫಂಕೆಾ ರ್

ಕಲನ್ ತ್ರಾ ಗ್ತವ್ನು ಾ ಕ್ ದಾಂವಾ ಮ್ಚ್ನ್

ಬಾಪ್

ಜವ್ನಾ ಸ,

ವ್ಲಯ ಕ್

ಏಕ್

ವಿಶೇಷ್ಟ

ಆನಿ

112 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ತರ್ ತ್ರಾ

ಉಸಾ ಸ್‍ಲ್

ಜರ್

ಗ್ತಯ್ತನಾಚ್ಯ ಏಕ್

ನಾಟಕಸ್‍ಲ್ಾ


ನಾಟಕಚ್ಯ ರಂಗ್ ಮ್ಚ್ಾಂಚ್ಯರ್ ಜಿವಿತ್ಯ

ಗ್ಲ್ತ.. ಆನಿಾಂ ಆಮ್ಚ್​್ ಾಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್ಯ

ಸಂಪಯ್ತಾ

ಉಗ್ತಡ ಪ್ಾಂ ಕನ್ಲ ಗ್ಲ್ತ,ಲ “ಜಿಯೆಲ್ತಾ ರ್

ತರ್

ತೊ

ಮ್ಚ್ಾಂಚ್ಯನ್ ದಲೊಯ

ತ್ರಾ

ರಂಗ್

ತ್ರಕಾ ಮ್ಹ್ಯನ್

ಥೊಡ್ಾ

ಕುರವ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಮ್ಚ್ಾ ರ್ಜ ಆನಿ ತ್ರಾ ಚ್

ಫಾವ

ರಪಿಾಂ

ಜಿವಿತ್ರಾಂತ್ಯ ತ್ರಣಾಂ ತಾಂ ರಜು ಆನಿ

ಏಕ್

ಯ್ತಜಕ್

ಮ್ಚ್ಕಯ ಲೊ

ದ್ಲವ್ನನ್

ಸಕಾ​ಾ ಮ್ಚಾಂತ್ರಚ್ಯ

ಆರ‍್ಧಾನ್ವೆಳಿ

ವ್ನ

ಬಲದ್ಲನಾಚ್ಯ

ಆವೆಿ ಕೀ, ದ್ಲವ್ನಚ್ಯ ಮೊಗ್ತಕ್ ಜವ್ಾ

ಜಿಯೆ”.ಲ

ತ್ರಚ್ಯ

ರಪಿತ್ಯ ಕೆಲ್ತಾಂ..

ಮಸಚ್ಯ

ಸಂಧಭಿಲ

ದೇವ್

ಮೊಗ್ತಳ್‍

ಬಾಪ್ಲ್ಕ್

ಮ್ಾ ಜ

ತಾಂಪ್ಲ್ಯ ಾಂತ್ಯ ಸ್ಲಮಯ್ತಕ್ ಮೊಗ್ತಚೊ

ಕಾಳ್ಯಾ ಗ್ಳಾಂಡ್ಯೆಾಂತ್ರಯ ಾ

ಜತ್ರ ತರ್ ದ್ಲವ್ನನ್ ತ್ರಚೊ ವಿಶೇಷ್ಟ

ಉತ್ರಾ ಾಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ ಮ್ಚ್ಗ್ತಾ , ಪರತ್ಯ

ಮೊೀಗ್ ಕನ್ಲ ಏಕಾ ಸಾಂತ್ರಕ್ ದಾಂವಯ

ಹ್ಯಾ

ಮ್ಚ್ನ್ ದಲ್ತ ಮ್ಾ ಳೊು ಅರ್ಥಲ ಮ್ಾ ಣ್

ಜಲೊ್ ನ್ ಧಾಡಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಣಿಾಂ ತ್ರಚ್ಯಲ್ತಾಂಗ್ದ

ಸಮ್ಚ್ಾ ರ್ಜ”

ಮ್ಾ ರ್ಜಾಂ ಪ್ಲ್ಾ ಥಲನ್ ಜವ್ಾ ಅಸ

ಧತಲರ್

ದ್ಲವ್ನನ್

ಭಾರ‍್ಧಕ್ ತಮ್ಚ್​್ ಾಂ

ಮ್ಾ ನಾಶ ಾ ಕ್ ಮ್ರಣ್ ವ್ಾ ಡ್ ದುಸ್ ನ್ ಮ್ಾ ಣಾ ತ್ಯ. ತ್ರಚ್ಯ ಯೆಣಾಂ ಕೆದ್ಲಾ ಾಂ ಕೀಣಿ

ಆದೇವ್ಸ ಬಾಪ್ಲ್ನೊ ಆದೇವ್ಸ !!

ನ್ಯಣ್ಚ್ಾಂ. ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ ಥಂಯ್ ಫಕತ್ಯ ಪ್ಲ್ಾಂಚ್ಯ ಪನಾ​ಾ ಸ್‍ಲ್ ವ್ಸಲಚ್ಯ ಮ್ಟ್ಕಾ ಾ ಜಿವಿತ್ರಚ್ಯ ಆವೆಿ ರ್ ಹೆಾಂ ಸವ್ಲ ಘಡೆಯ ಾಂ. ಪ್ಪಶ್ಚಲಾಂವ್ನರ್

ತ್ರಕಾ

ಪಳಯ್ತಯ ಾ ನಿ

ಥೊಡ್ಾ ಚ್ ಕಣ್ಚ್ನಿ ತೊ ಆಮ್ಚಯ ಾಂ ಥವ್ಾ

ಪಯ್ಸ ಸರ‍್ನ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಚಾಂತಕ್ ಸಯ್ಾ ನಾ​ಾಂ ಆಸಾ ಲಾಂ. ದ್ಲವ್ನಚ್ಯ ಮ್ಹಿಮ್ಚಖ್ಯತಿರ್, ಪ್ಲ್ತಾ ಚ್ಯ ಸವೆ ಖ್ಯತಿರ್ ಜಿಯೆಲೊಯ ಬಾಪ್ ವ್ಲಯ , ಆತ್ರಾಂ ಮೌನ್ ಜಲ್ತ, ಪ್ಪಣ್ ಯ್ತದನ್ ತೊ ಜಿವಚ್ ಉಲ್ತಲ, ತ್ರಚ್ಯ ಮ್ಣ್ಲ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಯೆಸಿರ್ಜಕ್ ಏಕ್ ಆಕಾಯ ಸ್‍ಲ್ ಆನಿ

ದು:ಖ್ಯಚ

ಪ್ಲ್ವ್ನಯ ಾ . ತಮ್ಚಯ ಥವ್ಾ

ಸಂಗತ್ಯ

ಜಾಂವ್​್

ವ್ಲಯ

ಮ್ಾ ರ್ಜ

ಬಾಪ್ ಇಲಯ ಾಂ

ಪಯೆಯ ಾಂ

ಫುಡೆ

Roshan Kulshekar

113 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Konknni Speaking Community of Malankara Orthodox Syrian Church at Brahmavar

Orthodox Syrian Church. At times

On 9th of November 2021, with two of

Roman Catholics confuse this church

my siblings I visited the renovated St.

with the Jacobite Syrian Christian

Mary’sಲ Malankaraಲ Orthodoxಲ Syrianಲ

Church (JSCC) also known as the

Cathedral at Brahmavar, Udupi district.

Malankara Jacobite Syrian Orthodox

This Church is the only Konknni

Church based in Kerala and is an

Malankara Orthodox Syrian Church

integral branch of the Syriac Orthodox

(MOSC) in the entire world with 132

Church of Antioch.

years of glorious past as part of the 2,000-year-old (St. Thomas) Indian

The original church of Brahmavar was

Church, namely the Indian Malankara

built in 1888¬-89. Now it has been

114 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


aesthetically fully renovated. It was inaugurated by its supreme head called the Malankara Metropolitan and Catholicos of the East, His Holiness Baselios Mar Thoma Paulose

II

on

12th

Malankara

January

2018.

Metropolitan

The and

Catholicos of the East is the head of Syrian

Jesus and to their religious traditions. I

Church and he resides at Kottayam,

have attached here a few photographs

Kerala. Those who belong to this

of this church building.

the

Malankara

Orthodox

church do not come under the jurisdiction of Pope and the teachings

The Brahmavar Orthodox Church is

of the Roman Catholic Church. Yet,

centeredಲ onಲ aಲ 25ಲ acres’ಲ siteಲ andಲ

they are very faithful to the values of

comprises some 850 families. Besides

115 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Portuguese

architectural

influence

over the Konknni Christians of Coastal Karnataka. The huge blue dome above the altar is the influence of Orthodox Church architecture,

found

mainly

in

Byzantine Churches. The Front Stone Cross, seven step stone oil lamp and the 40 ft Steel Flag Post with Golden coat bring in the feel of Classical Indian/Kerala architecture. Inside the Church, there are stained glass paintings, a key feature of European

Churches.

The

altar

is

completely decorated with wooden designs by the artisans from Kerala. the church in the campus their education institutions offer courses

fromಲ KGಲ toಲ PGಲ levels.ಲ Saintಲ Mary’sಲ Syrian College popularly known by its acronym

S.M.S.

Brahmavar

was

established in 1980. It caters to people

The entire atmosphere in the church invites for reverence, silence and

prayer. It houses the relics of Blessed Alvares Mar Julius and tomb of Blessed Roque

of all faiths.

Zephrin Noronha, who were declared

The Church building has a blend of

6th December 2015 by Catholicos

Portuguese,

asಲtheirಲ“RegionalಲSaints”ಲ(Blessed)ಲonಲ Kerala

and

modern

architecture. The front elevation, with rising in the middle, is a reminder of

Paulose II of the Malankara Orthodox Syrianಲ Church.ಲ “Regionalಲ saint”ಲ isಲ aಲ step lower than the universal saint, the

116 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


highest status which is posthumously

celebrate

the

memorial

conferred to any individual by the

Metropolitan

Orthodox Church.

(September 23) and Fr Noronha (July

Julius

feast

of

Alvares

23). Most of the Orthodox prayers The Diocese of Brahmavar was formed

have been translated into Konknni and

on 3rd August 2010 by the decree of

Kannada languages. Their Mass is

Baselios Mar Thoma Didymos I. It has

always solemn. All the prayers are

35 parishes: 16 in Kerala; 16 in

chanted. Their Mass prayers are in

Karnataka; 2 in Goa (Vasco da Gama

simple Konknni and really touch the

and Ribandar); one in UAE. Total

hearts of the faithful. 12 candles are lit

number of families is approximately

for

2800. Brahmavar Cathedral has 6

sponsors a major feast is known by the

chapels (Kandlur, Kolalagiri, Sastan,

nameಲ‘Pirjent’.ಲHeಲwearsಲspecialಲdressಲ

Hosangady, Kurady and Hulikal of

and carries an artistic metallic stick

Shivamoga

5

during the procession. They do not

Mandya,

keep any statues in their churches but

Bangalore, Kuwait and U.A.E) belong

instead place icons and pictures. The

to Konknni community. In Goa about

exception to this is in Brahmavar

120 families belong to this Orthodox

church. Two statues of Our Lady of

Church. The Konknni speaking faithful

Milagres are still kept in the church,

of this church are now spread-out in

because natives wanted them to be

different parts of our country and in

kept as a remembrance of their

Gulf countries. Once a month they do

heritage from the ancestors. They have

have Mass in Konknni.

all the seven sacraments. Baptism,

Congregations

district) (Mumbai,

and

the

Mass.

The

person

who

Confirmation, and Holy Communion Brahmavar Orthodox Christians have a

are combined and given after 40 days

number of peculiar characteristics with

after theಲ baby’sಲ birth.ಲ Theyಲ haveಲ theಲ

regard to their culture, tradition, life

practice

style, and prayer habits. Along with the

along with Confession to the child

orthodox feasts (Perunnal), they also

between the age 8 to 12 years. Once in

117 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

of

Dedication

Ceremony


a year all the faithful have to go for

renovated church has them. For the

Confession. However, Confession is

most

recommended once in a month. Mass

congregation has to stand. Lot of

is usually celebrated on Sundays and

incensing and participation of the

main feast days. On other days except

people

Friday, if the faithful offer Mass, only

responses is part of the Mass. The

one Mass per day is celebrated. They

entire Mass lasts for one and half

do not use hosts for Holy Communion.

hours. In Brahmavar Cathedral and its

Instead, a single unleavened bread is

6

consecrated, broken into small pieces

congregations, the language of the

and placed on the tongue of the

liturgy is Konknni. Since the majority of

recipients. To receive communion, the

their priests are from Kerala and do

faithful, have to observe fast from the

not know sufficient Konknni, though

night meal till the time they receive the

they offer Mass in Konknni the homily

Holy Communion. Holy Communion

is given in Kannada. They have

cannot be received without absolution

retained the Baptismal Font and

of sins. Therefore, before the Mass, the

Confessionals in their church. Women

priest lays his hands on each individual

and girls are expected to cover their

and says the prayer of absolution.

heads

Women and girls are not allowed to

prohibited to enter the sanctuary of

enter the sanctuary. Mass is offered by

the altar. Most of them do it. They

the priest facing the altar and not the

have retained in their liturgy the words

congregation.

ofಲPortugueseಲoriginಲsuchಲasಲ“Besanv,ಲ

In

the

Orthodox

part

of

by

reciting

Konknni

in

the

the

prayers

chapels

church.

They

and

5

are

sakrifis,

and the priest faces the east while

profet,ಲ martir,ಲ altarಲ sant,ಲ Al’leluya”.ಲ

celebrating

However,

They observe all the major feasts of

Brahmavar church is an exception,

the Roman Catholic Church including

because the altar is placed facing the

the Monti Fest (the Nativity of Our

west.

Previously, Brahmavar church

Lady). They use the Konknni Bible in

did not have pews and benches. The

Kannada script published by the

Mass.

118 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

vanjelist,

and

the

churches the altar is placed in the east the

mister,

Mass

apostol,


Diocese

of

Mangaluru.

Novenas,

toಲ singಲ theಲ famousಲ longಲ hymnಲ “Rigloಲ

popular prayers, daily prayers, and

JezuಲMøllyant”ಲinಲfiveಲpartsಲcomposedಲ

devotions

still

by Fr. Joaquim Miranda of Talaulim,

observed by these Konknni speaking

Goa, who was a parish priest in

Orthodox Christians. During Advent

parishes of Coastal Karnataka. In olden

and Lent they abstain from meat and

days family rosary was the daily

fish and eat only vegetarian food. Lent

practice. Now it has become less.

is observed for 50 days. During the

Masses for the dead are offered on

Advent and Lent from Monday to

thirdಲ andಲ seventhಲ day.ಲ Month’sಲ mindಲ

Friday fasting is observed up to 3pm.

and

June 16 to 29 fasting is observed.

observed.

Similarly, from 1 to 15 August fasting

reading of the bans, marriage and

is done. Every Friday they fast and

social customs are same as other local

abstain from meat and fish. Only for

Konknni speaking Catholics. Footwear

emergency water is allowed. Children

has to be kept outside the church by

less than 10 years, pregnant women,

the laity. Only priests are allowed to

and sick people are exempted from

wear footwear and black cap as part of

fasting but if they wish they are free to

their liturgical dress code. This church

observe the fast. During lent, the way

encourages Indian culture as far as

of the cross is conducted in the church

possible.

compound without any statues or

Konknni speaking native priests at

images. They still sing Konknni hymns

present. The church governance and

fromಲ

bookಲ

election of Bishops and Catholicos

published in Kannada script in 1890.

(Malankara Metropolitan) all is done in

Most of the Konknni hymns from this

a democratic way. At parish level all

book were composed in Goa and their

those who completed 20 years have a

Konknni ancestors learnt them by

say, including women. At the diocesan

heart and carried with them when they

level, women so far have no voice. In a

migrated from Goa to Karnataka. For

year two to

the way of the cross they still continue

meetings are held called ZUNT. During

of

Catholics

“Xemborಲ

are

Køntigo”ಲ

119 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

First

Death

Anniversary

Marriage

This

are

engagement,

community

has

5

three times parish


these meetings people elect treasurer,

But they have to marry before their

secretary and one representative of

diaconate. However, the bishop is

each ward, in total 15 members to

chosen from the celibate priests only.

govern the affair of the parish or

Due to historical and ego problems

chapel. Their tenure is for one year. If

the Konknni Catholics of Brahmavar

their performance is satisfactory to the

area got divided into Roman Catholics

community their tenure could be

and

extended for one more year. After two

Christians!!! It is a sad part of the

years they cannot continue as Parish

history but we have to accept the

Committee Members. After a gap of

reality.

Malankara

Orthodox

Syrian

one year, they could be re-elected. The financial matters and the church

The little known Brahmavar Orthodox

property are totally managed by the

Community deserves a very special

elected committee. Each family is

status in the history of the Malankara

expected

minimum

Orthodox Syrian Church. The Indian

rupees 600 hundred per year to the

Church which for centuries had been

maintenance of the church. The priest

confined within the boundaries of

gets his fixed stipend from the

Kerala obtained a national outreach

diocese. People are free to give

when the former Roman Catholic

voluntarily donation to their priests.

Priest,

These Konknni speaking faithful are

Alvares (1836-1923) from Verna, Goa

devout and generous people.

and his community united with the

to

contribute

Antonio

Francisco

Xavier

Mother Orthodox Church. Due to marriage relationships many Malankara Orthodox Church members

For those who do not know the

have returned to the Roman Catholic

historical background of this church

Church. Today there are around 850

and its members, I give here below a

Orthodox Christian families surviving

brief history of it. On 9th of July 2021,

in Brahmavar Malankara Orthodox

I had shared this history in my

Cathedral. They have married clergy.

WhatsApp

120 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

group.

Now

I

have


corrected, edited and enlarged it. I got

under the authority of the Portuguese

a lot of information of their liturgy and

king or queen. The Church was

church governance from Fr. Lawrence

destroyed by Tippu Sultan in 1784, but

David Crasta the priest in charge of

was reconstructed in 1806.

Malankara Orthodox Syrian Christians at Kolalagiri of Udupi district. I am

In 19th century a few prominent

grateful to him.

Catholics residing in Mangaluru city

wrote to Propaganda Fide of Vatican Konknnis (Konknni speakers) migrated

and complained that the diocesan

from Goa to coastal Karnataka and

priests from Goa have neglected and

Kerala from 13th century onwards for

not rendering their service to local

various reasons. Catholic Konknnis

Catholics who are inhabitants in

migrated

Coastal

Coastal Karnataka. Rome intervened

Karnataka 1570 onwards. They were

and segregated the Dakshina Kannada

under the Goa Archdiocese and served

district of Coastal Karnataka from the

by the clergy of Goa. Goa archdiocese

jurisdiction of Padroado and brought

was

of

it under the Propaganda Fide and

Padroado, namely, the Portuguese

began to appoint bishops and priests.

King or Queen appointed the bishop

Local Catholics who were used to the

and supported the maintenance of the

clergy from Goa, wanted to be under

clergy.

the Padroado jurisdiction. But finally,

from

under

Goa

the

to

jurisdiction

most of the parishes accepted the Brahmavar is a small town located in

jurisdiction of the Propaganda Fide.

the Udupi district in the State of Karnataka in India. The town is 13

The power struggle between the

kilometres away from Udupi. In the

Portuguese

year 1678, a Roman Catholic Church

Propaganda Communities had its

dedicated to Our Lady of Milagres was

effects on Brahmavar. The majority of

established

the people supported the Portuguese

Padroado

in

Kallianpur

Missionaries

by

who

the were

Missionaries

121 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

missionaries

and

the

and

Padroado


Community. They strongly opposed

the Roman Catholic Church. The split

theಲ Propagandaಲ Fide’sಲ interference.

was formed under the leadership of Fr

Those who supported the Propaganda

Antonio

Fide

(1856)

(1836-1923) in 1888-89. He was born

Church, which is only one kilometre

at Verna, Goa on 29th April 1836. He

away from the Milagres Church of

was ordained as a priest of Roman

Kallianpur.

Catholic Church in 1869. Fr. Antonio

built

Mount

Rosary

Francisco

Xavier

Alvares

Alvares who was a Roman Catholic In 1886 a Concordat was signed

priest of Goa at the time, opposed the

between

the

Portuguese

Papacy

King

by

and

the

Vatican policies and interference of

which

the

the

Government

in

Church

Milagres Church of Kallianpur became

administration. His pro-Independence

part

Fide.

periodicals which were also critical of

Brahmavar Christians petitioned both

the Roman Catholic Church were

to the Pope and the Portuguese King

banned. He was excommunicated. He

to reconsider the decision, but Rome

left the Church with some hundreds of

did not reply favourably. A number of

Konknni speaking Catholic families

Catholic families who were in favour of

from Goa, who were settled in the

Padroado jurisdiction felt that the

vicinity of Brahmavar, and joined the

response from Rome was not at all

Malankara Orthodox Syrian Church.

satisfactory and it was an insult to

He

them. As a result, many families of the

Brahmavar

Milagres Church, under the leadership

discontented believers.

of

of

Fr

the

Roque

Propaganda

Zeferino

understood and

the

situation

organised

in the

Noronha,

protested against the Roman Catholic

A new Church was built for the split

hierarchy. Later, Fr. R.Z. Noronha too

group in Brahmavar. Fr Noronha was

was disowned by the Archdiocese of

influenced by Fr Alvares and he was

Goa.

very

Historically

speaking.

well

attracted

towards

the

Brahmavar

teachings of the Orthodox Church. Fr.

Orthodox Church is a split faction from

Noronha was given the leadership of

122 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


the

Brahmavar

Orthodox

Church,

Brahmavar who invited him over to

which had then, a membership of

address their discontent. It is thus the

4,000 families. In the year 1889 on

Konknni

Easter Day Fr. Noronha celebrated the

movement was born and split faction

Holy Mass in the newly built Orthodox

of the Roman catholic church came to

Church. The split group of Brahmavar

exist in 1888 as Brahmavar Orthodox

Konknni community has come into

Church. In 1887 he left Goa and arrived

existence since then as a part of the

at Kalianpur, near Udupi, a village in

Indian Malankara Orthodox Syrian

South Kanara district. He moved out

Church. Presently, they are under the

from there to a nearby village,

Brahmavar

my

Brahmavar, took 97 cents of land on

boyhood days they were wrongly

lease from a local friend at a lease fee

labelled as schismatics by the local

of 50 paise (eight anas those days) per

Roman Catholics.

year and built a small temporary

Diocese.

During

speaking

Orthodox

thatched shed with coconut fronds for Fr. Antonio Alvares, being a journalist,

a roof and dedicated it to 'Our Lady of

attracted the ire of the Portuguese

Miracles' for worship. He celebrated

rulers

pro-

the first Holy Mass in the said shed in

independence periodicals, which were

1889 January. The same church later

also critical of the Roman Catholic

came to be known as St Mary's

Church. He was excommunicated by

Orthodox Syrian Church. Thus in 1888-

the Roman Catholic Church for various

89, Fr Alvares founded the Brahmavar

reasons. Things came to a head in

Mission. He later procured 14 acres of

1887 when Fr. Alvares, who was

land from the then British Government

already in search for a spirituality

at Brahmavar for his mission activities

rooted in Asian culture and Indian

in the name of St Mary's Syrian

tradition, joined the Indian Orthodox

Church, adjacent to the leased land.

Church, also known as the Malankara

He then constructed a new Church in

Orthodox Syrian Church. News about

the new plot acquired by him. Later,

Fr. Alvares reached the villagers of

the leased plot of 97 cent land was

because

of

his

123 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


earmarked

for

the

purpose

of

inflicted on him and his followers by

cemetery for the new Parish church.

the Roman Catholic Church. In 1913,

The same plot is still used as a

he left Brahmavar and returned to

cemetery and the temporary thatched

Goa. He had to suffer a lot of

shed constructed by Fr Alvares, where

persecution at the hands of the

he celebrated the first Holy Mass, still

Portuguese. He spent the rest of his

stands there as a monument.

life serving the poor in Goa. Sadly, he

died in reduced circumstances on 23rd On July 29, 1889, Fr Alvares was

September 1923 and was buried in

consecrated

Metropolitan

Sant Inez, Panaji, cemetery, without

Archbishop of Goa Ceylon, and India

receiving either an Orthodox Christian

(excluding Malabar) with the title

funeral

Alvares Mar Julius I at the Old

accorded to an Orthodox prelate.

Seminary,

Soon,

Today he is regarded as the hero of

Metropolitan Alvares named Fr R. Z.

the Reunion Movement in India. In

Noronha as the first Vicar of St Mary's

1967, his tomb was discovered in St.

Cathedral. He offered the first Holy

Inez cemetery and on 5th October

Mass on the Easter of 1889 at the

1979, his remains were recovered and

temporary thatched shed. Later on, Fr

movedಲtoಲStಲMary’sಲOrthodox Church

Noronha constructed a church in 1889

at Ribandar, Panaji under the direction

at the same place.

of His Holiness Mar Thoma Matthews

as

Kottayam.

or

the

traditional

burial

I, Catholicos of the East. Fr. Alvares was the first person to reunite with the Orthodox Church

Fr. Roque Zeferino Noronha was born

from the Roman Catholic Latin Rite in

in Goa on 20th October 1850 at

India. He devoted most of his life

Angediva, but his family was from

serving leprosy patients and poor

Cortalim, Goa. After completing basic

sections of society but he also fought

education, he joined the Rachol

a brave war to protect the Orthodox

Seminary in Goa. After completing his

faith irrespective of the opposition

seminary education, he was ordained

124 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


a Roman Catholic priest on 12 March

valuable

1881 by Bishop Thomas de Almeda.

successfully blocked all attempts and

He served as the assistant vicar of

confirmed his flock in the Orthodox

Salvador do Mundo Church. Later Fr.

faith.

Noronha

became

the

Vicar

gifts,

but

Fr.

Noronha

of

Ribandar Church and finally reached

He showed great vision in establishing

Brahmavar, where he was united with

educational institutions, and founded

the Orthodox Church.

a school which was the first basic educational institution in Brahmavar.

Fr. Noronha was a multi-functional

The school attracted many students

personality. He was a great educator, a

irrespective of caste, creed or sex. Fr.

spiritual

of

Noronha provided great relief for

ailments by giving free medications,

many people who suffered from

and social reformer. In 1916 he started

different kinds of diseases and treated

Cosmopolitan Higher Primary School

many people, providing them with

at Brahmavar. Joining the Orthodox

food and shelter. Hundreds found

Church gave Padre Noronha great

relief under his care.

trouble. He was always threatened by

Towards the end of his life, he suffered

the Roman Catholic Church but he was

from diabetes. The Roman Catholic

very much loved by the Brahmavar

community tried to force him to come

residents. He was very particular and

back to the Roman Church. Two years

strict

faith,

before his death it is recorded that a

especially the prayers and sacraments.

cross appeared on his back and on 23

He encouraged many people to

July 1936 Fr. Noronha died. He was

participate in prayers through house

buriedಲ atಲ

visits. On many occasions the Catholic

Cathedral in Brahmavar. It is reported

Church tried to entice Brahmavar

that a large number of people,

Orthodox Christians to join the Roman

especially

Catholic Church by offering them

received blessings by his intercession

father,

about

the

writer,

healer

Orthodox

rosaries, pictures of saints and other 125 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Stಲ Mary’sಲ Orthodoxಲ

non-Christians,

have


after his death and even today many

Protestants all of us are Christians and

still seek favours at his tomb.

belong to Jesus Christ and we have to carry on His mission in our own unique

Fr. Alvares and Fr. Noronha who were

way. There has to be unity in our

both excommunicated by the Catholic

diversity.

Church in Goa, now have become the heroes and saints of the Malankara

Orthodox Syrian Church and their feasts are celebrated. Those who are considered

as

villains

in

one

community, are recognised as heroes in their new community. History has many such examples. Saul who was an ardent Jew who hated and persecuted the Christians of the first century has become St. Paul and the great saint of the

Christians.

Catholics,

Whether

Orthodox

Roman

Christians

or

Pratap Naik, SJ 26 November 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

126 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Fr. Myron-achem borop Devnagrint yeunk zai : Vincy

Quadros

Navelim : Fr. Myron J. Baretto ho ek tornatto Konknni borovpi zaka halinch Gõychea Kala ani Sonskruti Khateachoಲ ‘Yuvaಲ Srujonಲ Puroskar’ಲ jahir zala, tannem kitlinch borim borim pustokam boroileant, tachem sahit’yaಲ Devnagrintಲ yeunchiಲ gorozಲ asa, oxem mot Dalgado Konknni Akademicho (DKA) Odheokx Vincy Quadros hannem ugtailem. DKA-n Fr.ಲ Myronacheaಲ ‘Tallo’ಲ heaಲ pustokacher Navelim-chie Ruzai Saibinnichie Igorjechea Conference Hall-ant 22 Novembr disa somikxa manddun haddloli. Borovpiank zannkaram koddlean margdorxon

mellchem hea hetun DKA oslim somikxa sotram ghoddoun haddtta. Heaಲvellarಲ‘Pustokachoಲvachpiacherಲ koso probhav zaunk xokta vo probhava pasot pustokant kitem asom-ietalem?’ಲheaಲvixoyakಲdhorunಲ Konknni xikovpi Vishal Khandeparkar hannem vichear manddleಲ aniಲ ‘Tallo’ಲ hemಲ pustokಲ Devnagrint chhaptolo zalear bhailea kovracher vichear korunk sanglem. Gulab masikacho sompadok Fausto V.ಲ Daಲ Costaಲ hannemಲ ‘Pustokantಲ asloleaಲ sahityikಲ mulyam’ಲ hanchiಲ molavnniಲ keliಲ aniಲ kaimಲ sol’leiಲ dile.ಲಲ ‘Pustokantleaಲ nibondanchiಲ survatಲ aniಲ xevottಲ kosoಲ zata?’ಲ hacherಲ Konknni borovpi Jasmine Rodrigues hinnem nibondancho sondorbh gheun aplem ulovp kelem zalear ‘Pustokachiಲ bandavollಲ aniಲ manddavoll’ಲ hacherಲ Konknniಲ borovpi Tarkeshwar Naik hannem Fr. Myron-ak margdoroxn kelem. -----------------------------------------

127 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ವಶಾ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದ್ೆ

‘ಕೊೆಂಕಣಿ ಶಬೆ ರ‍ತಾ​ಾ ಕರ‍’್ಮಂದ್ಕೆ್ ಮಾಧ್ವ ಪೈ

ಅೆಂತರ‍ರ್ಲ

ಹ್ಯನಿಾ ವಿಶಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದಾ ತರಪೇನ್ ಪಾ ಕಟ ಜಲಲ ‘ಕನ್ಾ ಡ-ಕಾಂಕಣಿ ರತಾ ಕೀಶ’ಲ ಆನಿ ‘ಕಾಂಕಣಿ ಶಬಿ ವಿಹ್ಯರ’ಲಲ ‘ಉಪನಿಷದ’ಲ ಅಸಲಾಂ ಪ್ಪಸಾ ಕಾಚ್ಯ ಸಂಪ್ಲ್ದಕ ಜವ್ನು ಕಾಂಕಣಿ ಸಹಿತ್ಯಾ ಕಾಯ್ತಲಗ್ತರ‍್ಾಂತ ಆನಿ ಕಾಂಕಣಿ ಪ್ಪಸಾ ಕ ಪಾ ಕಟ ಕರಚ್ಯಾಂತ ತ್ರಾಂಗ್ಲ ಅಪ್ಲ್ರ ದೇಣ ದಲ್ತಾಂ. ಹ್ಯನಿಾ ರಚಯಲಾಂ ಮ್ಸಾ ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಶ್ಚ ಕೃತಿಚ್ಯ ಪ್ಪಸಾ ಕಂ ಆನಿ ಕಾಂಕಣಿ ತದಭ ವ್ ಸಂಸ್ ೃತ ಕೀಶ, ಕನ್ಾ ಡ-ಕಾಂಕಣಿ ಅಥಲಕೀಶಯ ಪಾ ಕಟ ಜಲ್ತಾಂತಿ. ಹ್ಯನಿಾ ಸಂಸ್ ೃತ, ಕನ್ಾ ಡ ಆನಿ ಕಾಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ ದಲಯ ಲ ಸೇವ್ನ ಮ್ಚ್ನುಾ ನು ಘೆವ್ನು 2012 ಹ್ಯಾಂಕಾ ಕಡಿಯ್ತಲ್ ಖಬರ ಪತಿಾ ಕೆ ತರಪೇನ್ “ಕಾಂಕಣಿ ಶಬಿ ರತ್ರಾ ಕರ”ಲ ಬ್ರರದು ದೀವ್ನು ಸನಾ್ ನ್ ಕೆಲ್ತಾಂ.

ಕಾಂಕಣಿ ಸಹಿತಾ ಜಗತ್ರಾ ಚ್ಯ ಮ್ಹ್ಯನ್ ಕಾಂಕಣಿ ಸಂಶೊೀಧಕ, ಲೇಖಕ, ಕನ್ಾ ಡ – ಕಾಂಕಣಿ ಪಂಡಿತ ಮಂದಕೆಲ ಮ್ಚ್ಧವ್ ಪೈ ಶವ್ಮೊಗಗ ಹ್ಯನಿಾ (91 ನೇ ವ್ಷಲ) ಅಸೌಖಾ ನಿಮತಾ ತ್ರ. 17-11-2021 ಶವ್ಮೊಗಗ ಚ್ಯ ತ್ರಾಂಗ್ಲ ಸಾ ಗೃಹ್ಯಾಂತ ಅಾಂತರಲಾಂತಿ.

ಹ್ಯನಿಾ ಸಹಿತಾ ಲೊೀಕಾಕ ದಲಲ ಜಿೀವ್ಮ್ಚ್ನ್ ಸಧನಾ ಸೇವೇಕ 2014 ಇಸವಿಾಂತ ಹ್ಯಾಂಕಾ ಬಸಿಾ ವ್ನಮ್ನ್ ಶೆಣೈ ವಿಶಾ ಕಾಂಕಣಿ ಸೇವ್ನ ಪ್ಪರಸ್ ರ ದೀವ್ನು ಸನಾ್ ನ್ ಕೆಲ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾಂಗ್ಲ ನಿಧನ್ ಕಾಂಕಣಿ ಸಮ್ಚ್ಜಕ ಮ್ಸಾ ನ್ಷಿ ಜಲ್ತಾಂ ಅಶಾಂ ವಿಶಾ ಕಾಂಕಣಿ ಕಾಂದಾ ಚ್ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶಾ ೀ ಬಸಿಾ ವ್ನಮ್ನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಕಾಂದ್ಲಾ ಚ್ಯ ಸವ್ಲ ಪದ್ಲಧಕಾರಿಾಂನಿ ಸಂತ್ರಪ ವ್ಾ ಕಾ ಕೆಲ್ತಾಂ.

128 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Surikumeru Govinda Bhat’s್“Eppatthu್ Thirugatagalu”್

Book Release at SAC

St Aloysius College (Autonomous) Mangaluru organized a unique book release programme titled “EppatthuಲThirugatagalu”ಲ(Kannada)ಲ based on the eventful and dedicated life experience of one of the most popular and veteran Yakshagana artistes, Sri Soorikumeru Govinda Bhat under the aegis of St Aloysius Prakashana toಲhonourಲandಲcelebrateಲtheಲartiste’sಲ

more than 70 years of yeomen service in the field of Yakshagana. The programme was held on Thursday, 25 November, 2021 in the Fr L F Rasquinha Hall in the LCRI Block of the College. Retired IAS Officer, Sri T Shyama Bhat, Former Principal of MGM College, Udupi Prof. M L Samaga, Professor at the Tumkur University, Dr Nithyananda B Shetty, Rector of

129 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


St Aloysius Institutions, Rev. Fr Melwin Joseph Pinto, SJ graced the momentous occasion as the honored guests. Principal of the College, Rev. Dr Praveen Martis, SJ, Coordinator of the UGC-STRIDE Scheme of the College Dr Alwyn D’Sa,ಲ Directorಲ ofಲ Stಲ Aloysiusಲ Prakashana, Dr Vidya Vinutha D’Souza,ಲ Convenorಲ ofಲ theಲ programme, and Dr Dinesh Nayak were on the dais. The newly launched St Aloysius Prakashana has already published 4 booksಲinಲdifferentಲfieldsಲi.e.,ಲ‘Moneyಲ andಲ Publicಲ Finance’ಲ byಲ Drಲ Norbertಲ Lobo;ಲ ‘Pranshupaala’ಲ byಲ Revಲ Frಲ Prashanthಲ Madtha,ಲ S.J.;ಲ ‘Theಲ Treeಲ Spirit & Other KonkaniಲFolkಲTales’ಲbyಲ

Drಲ Sylviaಲ Regoಲ andಲ ‘Kurpeಲ JeevithachiಲZhorr’ಲbyಲRev.ಲDrಲRonaldಲ Serrao and Sri Soorikumeru Govindaಲ Bhat’sಲ “Eppatthuಲ Thirugatagalu”ಲ isಲ theಲ fifthಲ bookಲ published by the Prakashana. St Aloysius College, which has a rich tradition of promoting indigenous cultures and cultural performances thought of documenting the Yakshagana life journey of Sri Govinda Bhat for posterity as an inspiration and as the most fitting tribute to the legendary artiste by publishing the valuable work. After the formal book release, ‘ThyagamevaಲJayathe’,ಲaಲYakshganaಲ Thalamaddale was performed based on the epic narrative of Bharatha-Bahubali. Renowned group of artistes like Putthige Raghurama Holla, Chaithanya Krishna, Murari Kadambalithaya and Madhusudhan Alevooraya, Soorikumeru Govinda Bhat, Prof. M L Samaga, Sunnambala Vishveshwara Bhat, Vasudeva Ranga Bhatta and Dr Dinesh Nayak performed in the Thalamaddale. This programme was organized in

130 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


association with the UGC STRIDE Project of the College. Yakshagana lovers, fans and admirers of Surikumeru Govinda Bhat were present for this event. Coivd-19 protocol was followed during the programme. About Soorikumeru K. Govinda Bhat Sri Soorikumeru Govinda Bhat is popularly known as the “Dashavathari”ಲ ofಲ Yakshagana.ಲ Heಲ has carved a special niche among Yakshagana lovers of all genres and has been awarded the National Level Award for his great contribution to the performing art form. His long and dedicated service to Yakshagana for 70 years continually being an integral part of the moving Yakshagana troupe (Thirugata) is a singular and a record of sorts in the field. It is significant to note that he has been a part of Sri Dharmasthala Yakshagana Troupe for 54 long and consecutive years without missing a single performance. It is a rare and highly commendable feat indeed! Sri Govinda Bhat has enumerated and recorded the highs and lows of

his Yakshagana journey in the form of a conversational and intimate narrative in this book which would definitely make a novel and interesting reading. ---------------------------------------

St Aloysius inaugurates Certificate Courses

The Department of Chemistry, St Aloysius College (Autonomous) in association with Chemalgam Association organized the inaugural ceremony of the Certificate Courses

131 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Reagents in Organic Synthesis, Molecular Spectroscopy: A Theoretical Approach, Separation Techniques in Chemical Analysis, Instrumental Methods & Separation Techniques in Chemical Analysis, Forensic Chemistry – Scientific Approach to Crime Investigations, Online Tools In Chemical Research, Application of Analytical Chemistry in Food Laboratories and Chemistry Drawings using Chemsketch Software. for the year 2021-22, which are jointly coordinated by the Departments of UG and PG Chemistry. The occasion was graced by the presence of the Chief Guest Prof Cletus DSouza, Principal, Rev Dr Praveen Martis SJ, Dr Richard Gonsalves and Dr John Edward DSilva, Directors. The UG and PG departments jointly offer 11 online certificate courses namely, Spectral Interpretation of Organic Compounds, Culinary Chemistry - Everyday Chemistry of Cooking, Cosmetic Chemistry,

Dr Ronald Nazareth, HOD, department of Chemistry welcomed the gathering and emphasized the importance of communication technology in education in extracting the best out of students and encouraged students to be a part of the certificate courses. Theಲchiefಲguest,ಲProfಲCletusಲD’Souzaಲ discussed about the application of chemistry in forensic sciences taking examples of the case studies performed in his research laboratories while investing criminal cases related to snake venom. He

132 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


congratulated the department for starting initiatives in organizing certificate courses, which encourage students to engage themselves in curriculum by taking up additional courses apart from their curriculum.

exams were felicitated.

Principal, Rev Dr Praveen Martis SJ highlighted on the quality education provided by the institution and invited the participants to strive for excellence with hard work and commitment. He also encouraged students to contribute to the society by taking examples of alumni of the college, who have contributed to their alma mater in setting up central instrument laboratories for research activities for the benefit of students.

The inaugural program was followed by a distinguished talk by Prof. Roderick Bates from Nanyang Technological University, Singapore onಲ“ScopeಲofಲChemistryಲinಲForensicಲ Sciences”. The talk was organized in a blended mode in which more than 600 students participated in both offline and online modes. Prof Bates in his presentation, discussed the general applications of forensic sciences in physical, biological and chemical sciences with many case studies.

The program was coordinated by Dr Roshan DSouza and Dr Rachael Natasha Mary. Ms Jyothi Vaz compered the program.

During this program the Department of Chemistry took initiative in felicitating the student achievers for their academic excellence so that they become an inspiration to many others. Students who were recipients of Inspire fellowship and those who secured rankings in IIT-JAM chemistry 133 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


ST ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS) MANGALURU – 575 003

¸À0vÀ C¯ÉÆòAiÀĸï PÁ¯ÉÃdÄ (¸ÁéAiÀÄvÀÛ) ªÀÄ0UÀ¼ÀÆgÀÄ– 575 003 www.staloysius.edu.in

Phone: 0824-2449700, 2449701 Fax: 0824-2449705 Email: principal@staloysius.edu.in Re-accredited by NAAC with ‘A’ Grade with CGPA 3.62/4 Recognised by UGC as “College with Potential for Excellence” Conferred “College with “STAR STATUS” by DBT, Government of India. Centre for Research Capacity Building under UGC-STRIDE

SAC: The Department of Political Science, St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru organized an international webinar titled,ಲ “Reproductiveಲ Choiceಲ ofಲ Women:ಲ Aಲ Fundamentalಲ Right”ಲ under the initiative of the National

Commission of Women (NCW), India for better implementation of the existing policies, scheme, programs, or projects relating to welfare and empowerment of women. The international webinar was held on Wednesday 24th

134 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


inputs on what obstructs the realization of reproductive choice of women and probably identify communities that are largely affected on grounds of religion, caste, or community to facilitate policy formulation at the concerned level of administration. Hence the webinar aimed to spread of sufficient awareness through the target group—adolescent boys and girls, adults, teachers, students, representatives of local administration, members of NGO and the general public.

November 2021 from 9.00 am to 3.30 pm in hybrid modes—offline mode at Sanidhya and through YouTube and Zoom platforms. Through this webinar the interactions aimed to gather key

Rev Dr Praveen Martis SJ, Principal of St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru in his presidential message during the inaugural session said that importance should be given to acceptanceಲ ofಲ women’sಲ rights as

135 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


rightsಲandಲnotಲasಲwomen’sಲfightಲforಲ rights. Dr. Ute Ritz Deutch Instructor at SUNY Cortland, State University of New York, United States, and Area Coordinator of New York State at Amnesty International USA gave the inaugural keynote address on the theme—" Reproductive Rights of Women: Human Rights Perspective”.ಲDr.ಲDuetchಲgaveಲglobalಲ overview on reproductive rights from a human rights perspective. Most of the abuses and violence against women including loss of rights for women find roots in culture and cultural beliefs. The understanding of women rights brings meaning to our lives. There is the need to recognize my body is my right and no person can violate my body and bodily freedoms from aಲwoman’sಲperspective.ಲ Ms. Flavia Agnes, eminent women’sಲ rights lawyer of India, pioneerಲofಲtheಲwomen’sಲmovementಲ in India and co-founder of MAJLIS spoke exclusively on Reproductive Rights of Women in the context of general constitutional and legal provisions and focused in particular

on the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act incuding its 2021 amendments. In her recommendations Ms. Flavia Agnes emphasized the need for reforming the MTP Act itself that takes into consideration time factor that affects the rape victims especially, sentiments of the victims of rape and incest, consent of the woman/girl child and the doctor/s only among others. Dr Rita Noronha, Director at the Centre for Development Studies & Education, Mangaluru spoke from the perspective of Gender Sensitization and its need. When gender related violence takes place, both women and men suffer; involvement of both the sexes in sensitization becomes important. Roots of gender discrimination like patriarchy and hierarchies, mindset of the people, sexual repression etc., needs to be addressed. Dr Bijoya Roy, Assistant Professor atಲ theಲ Centreಲ forಲ Women’sಲ Development Studies, New Delhi analyzed the topic from the perspective of Public Health. She explained various schemes on

136 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


gender related public schemes. Dr. Roy analyzed statistically how various categories of the society like SCs, STs, etc., benefit from health facilities and services. She gave particular focus on menstrual hygiene, the discrimination meted out and the stigma attached. As the resource persons gave their recommendations for national, state and local levels, the student participants in the student panel discussion gave their observations and also comments on the gender related behaviors and remarks at the local societal realm. The international webinar was coordinated by Dr. Rose Veera D’Souza, Dean of Faculty of Arts and HOD, Political Science, who also gave the welcome speech and introduced the distinguished resource persons. Sessions were moderatedಲbyಲMs.ಲJoanಲRitaಲO’Brien,ಲ Dr.ಲDeenaಲ D’Souza,ಲandಲDr.ಲShakilaಲ Hegde. Resource persons were formally introduced by Dr. Loveena Lobo,ಲMs.ಲSavithaಲD’Souza,ಲDr.ಲPriyaಲ Shetty.ಲ Mr.ಲ Alwinಲ D’Souzaಲ summarized the entire sessions. The convenor of the program, Mrs. Mariaಲ Shailaಲ D’Souza,ಲ Asstಲ Prof.ಲ

from Dept of Political Science gave the vote of thanks. Our Esteemed Panelists and the themes they Address: 1. Dr. Ute Ritz-Deutch, Ph.D., Instructor at SUNY Cortland, State University of New York, United States, and Area Coordinator of New York State at Amnesty International USA Theme: Reproductive Rights of Women: Human Rights Perspective- KEYNOTE 2. Dr Rita Noronha, Director, Centre for Development Studies & Education, Mangaluru. Theme: Reproductive Rights of Women – An Area for Gender Sensitization 3. Dr Bijoya Roy, Assistant Professor at the Centre for Women’sಲ Developmentಲ Studies, New Delhi Theme: Reproductive rights and Public Health 4. Ms.ಲ Flaviaಲ Agnes,ಲ women’sಲ rights lawyer, pioneer of the women’sಲ movementಲ inಲ Indiaಲ and co-founder of MAJLIS

137 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


Theme: Reproductive Rights roseveera_dsouza@staloysius. edu.in of Women & Indian Convenor: Mrs. Maria Shaila Constitution D’Souza Coordinator: Dr ROSE VEERA D Assistant Professor SOUZA Dept of Political Science Associate Professor St Aloysius College Dept of Political Science (Autonomous) St Aloysius College Mangaluru-575003 (Autonomous) Mobile: +91 9480109136 Mangaluru-575003 maria_shaila@staloysius.edu.in Mobile: +91 9448026838 ------------------------------------------------------------------------------------

Kalothsava 2021 inaugurated at

St Aloysius College

The Student Activity Cell of St Aloysius College (Autonomous) organisedಲ `Kalothsavaಲ 2021’ಲ onಲ 23rd November 2021 at Fr L.F. Rasquinha Hall, LCRI Block. Mr Walter Nandalike, Founder and Managing Director of Daijiworld Media Pvt Ltd., was the Chief Guest and inaugurated the programme.

Rev. Dr Praveen Martis SJ, Principal of the College presided over the programme. Drಲ Alwynಲ D’Sa,ಲ Registrarಲ ofಲ theಲ College, Dean of student welfare, Dr Ishwar Bhat, Dr Sudha Kumari, Convenor of the programme, Vijoy Ashwin Cardoza, President of Student Council and Leona Alison

138 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


DSouza, Cultural Secretary were on the dais. Chief Guest Mr Walter Nandalike in his address said that youth are moving into the fast changing world. Social media plays an important role in the society. Students should learn to use it in a properಲway.ಲ‘Likes’ಲorಲ‘Followers’ಲinಲ Facebook or Instagram are not

important. Now-a-days, anyone can buyಲ fakeಲ ‘Likes’ಲ orಲ ‘Followers’ಲ andಲ students should be very very careful about such frauds. St Aloysius College is providing a platform for the students to showcase their hidden talents and they have to use such opportunities and move ahead, he added. Principal, Rev. Dr Praveen Martis, in his presidential remarks, said that the students are the true and chosen ambassadors of St Aloysius

139 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


College and insisted that the students take this institution to greater heights. Kalotsava is a platform for students to showcase their talents. He motivated the students by quoting Thomas Alva Edison’sಲ lifeಲ storyಲ andಲ saidಲ thatಲ

nothing is permanent in this world and students should always move ahead with new beginnings. Dean of student welfare, Dr Ishwar Bhat briefed the audience on Kalotsava 2021. He said that the initial purpose of this programme is toಲidentityಲtheಲstudents’ಲtalentsಲandಲ

140 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


nurture them into the respective fields by experts. St Aloysius College has a number of talented students in different areas like drama, skit, singing, dancing, acting, quiz, etc. and the college is highly supportive giving opportunities to showcase their talents in and outside the

college. He also encouraged the students and said that they must develop their personality and become true Aloysians. Directors of various blocks of the College, Deans and the faculty members, were present during the programme. Dr Sudha Kumari, Convenor of the programme welcomed the gathering and introduced the chief guest. Paloma Rodrigues, former student compered the programme. Leona Alison DSouza, Cultural Secretary proposed vote of thanks.

141 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ


153 ವ್ಟೀರ್ಜ ಕಾಂಕಣ


154 ವ್ಟೀರ್ಜ ಕಾಂಕಣ


155 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ